You are on page 1of 32

~tipou nClTw~

(Errcpxicc KClI\oBpllTW,",)

AI'WJlrJni (Aria Tp.iilJa) ura KaJ.vplU

Xp6~,a no/\I\a
TO LiIOIKf)rIK6 rU~~OUAIO rou ruM6you rKoravofwv KOI f) rUvraKrIK~ ETTlrporr~ rou m:pIOOIKOU «TO BHMA TON rKOT ANAION» ~( rf)v (UKalpfa rwv eoprov rou naaxa (Ux6~aar( oA64Juxa otous arravraxou tns Yf)S rKoravafous v,a Yyd a - AyOOf) - xp6vlo noMa
l:YNlorOl: l:KOTANAInN
rpa!p£ia: BEPANZEPOY 22 - 104 32 A8HNA

Teuxoc 21 + Tp/~nvlaia neplo61Kri 'EKMan EuMI6you EKOravailcJv + lavouaplOC • tPeppouaploc • MapriOC 2002

~©l ~rh1jll1ID 1~~
(OprANO

&OC©l11ID~IID~ID<\1
:rKOTANAIflN)

flEPlEx6pE
E,xn . Tn~eIfiWVIlPQuro x"'pl(i
To
OXI

Q

~11POU ITaTw\l (r:n"p~ia( KClAClIl{lUTOlO)
TON AnANTAXOY IOIOKT~Try~:

_.(]u,.2 . _ .(]u,.3

rov '40 eVlljlfpWVfI Ilho

ApIO/maoia rov EvNloyov

J:YMorOI IKOTANAInN EnAPXIAI KAAABPYTnN B&pav~tpOU 22 (50~ 6po<po~ • rpa<p. a') 104 32 - A9rjva - TqA. 5230280 EKOOTI]C; .lHE:uSuvrt]C; . YTTeueuvOC; aUJ.upwva 11£ TO Vopo: .dluulTPIOC; AS. TaIQKOuAloC; Ia<ppa~n6A&"'~ 56 _ 142 33 _ n&plaao~ IuvrGOOtTOI amS rlJv trTITpomj: IaroJ..la A. f£WPVIO, npocipo AnoOToAonouAo 1.. AI1J.1rlTPIO, AVTlnpOt~po Xpovonou},o H. ~wKiwva, rEV. rpa.,. TaloKouA.!a A . .d"IJ~TPIO, Av. fEV. fpallJlQTia ETTlptAtlO 'YAry~: TOlOKouAlac; A. l1rU.lllTplOC; 4JWTOaTOIXtl08£:oio • EKTUrrWCl'1: rPA'i'IKEI TEXNEl: "M. & r. ZflPZOIO.E." M&aoAoyyiou 10 & Mavq~ - A9rjvQ - TqA. 3301600 aI. I"Mayo" 2001·2003
I.oToAlac; A. rcwPVIOC; npc),£i5poC;

o Jnpapxo\,
Opoupop'<;
n.omo\,

OOOmoplKo oro lfipaypa rou,\'
flfKUfOXPOVlanKfl

eo ynooocoe
fL~"fh{\' .

_ vo yiv£I _

ai: 4·5 ~~ 15,18 UEi.. 8·9 _·!3.16·17 UEi_ 17
osi: 18 uu..18 ud.19

Xpovonov~o\,

/\ria Oro nriye KoM
......po f. Ioro~,6. MiKIl\, iJ£poop{va peyalieio .

0wo.._

EcrOPlurripJO En/moM· tJ"'pnnipJD

Ano(JToAonouAoc; 1.. ArJ"'~TPI0C; Xpov6nouAoc; H. 41wKiwv TaloKouAlac; A. l1rnrriTplOC:;; rKoAquvonouAoc; r. 1111}uiTploc; Mnou~lwTq~ fl. l"'iJvvr)~ ZojKO~n. K"'v/Vo~
KapavlKoAa

Avnnpot6poC;

rEV. rpal'J.lOTcac;

Av. rev. rpalJIJaTiac;

TaJ.liac;

Moxra

nanaliionouAoc;

K. .dl0vucnoc;

'Ecpopo~ MtAo~ MiAoc; MtAo~

oer... 20 cti. 21 UEi_ 22 ;;d. 23 : +25 : 6·27 JU_ 28 ai: 29 UEi_ 30
.Jri.. 310EV

E

UXOjAClI KCli rrpOOCUXOjAal 0 KUPIOS (ITI6Cltj.JliI(UCI rrQVW((

(15 WUS arravwxou LKOWvaious, c'(Yj rrilcfow, UyIEIVti, EUlpfloouva KCli 6YjjAIOUPYIKQ err ayaBw (QU XWfllOU jAas. LIDV npoE6po Kal ra jAc'ilYj WU LuMoyou OWUS KawiKOUS IDU XWfllOU jAas Kal WUS 5(VI((jAc'VOUS (YjS y~s LKowvafous, va Eival wiloYYjjA£vOI, rrflOo6w(IKOi
KCli xapouwvol. ArrwBuvOjAClI ncos

_ Ououvtc yflll GO _ XQoV!U II07l.7I.a.... K.7I.JT K;':;:_ .. .- rfla. (iOU, TI KU''<.'' eux,o,QW1W ... KA:-: ,;:.::: - IIw<; nUl£ lll: -:0' -; QO.!l£
TO ;(tOVt; _~ 'EX£l Q(~et

·:rnA£cpc0Vn~a ato Z Q
~£ivUt Ot£8v::;;-

0

I

066 ABnwil"'_

-

no;\" ·.. C
KAEtUl'.

•.

0

OQ6~LO<;flXf K.at Ka{)uQLCif 'E[LEWa

..

ctvOL~E, £CiLEIAm tQt~CiV Kat ai\un

• r;.:::' ":: a 'o:a:O' T.uyo.

,{01 5QO;.:0.

UjAQS KClI £ITIBujAw va CKlpPQOW £K ~aB£wv w 6IaKarE'xOVTQ jAc ouvaloB~jAaw Kal Yj ayarrYj jAou Ba oas rr(pl~aMYj rrQVID(( KClI £UXOjAClI va
rrap£X(J

6.cpwvo~. 1b1\ 6
-TWV

Iuvouaqtou
nfQlUa6tEQu tni\s6Qo,aJ1.<;

Ocorpuvetccv-

'[0

;!n;;-,;:l:Ql. Iu
-:'1. •

Km'li,'a

t6nzvuv
I<U! TO :

orrmou [LOv.<~
OUQa:via,
J T_

tijAlpW uycf av ... npwwrrpw~u[(POS
Lrrupf6wv Xplo(orrouilos

° 8(65

KaKOK.CLLQ(a nov

r.:KQC-:oua£ 'In 3C W{)E<; K'an:QO

(YjV, Kat

crnv XWQU, -30

<]Juvn, <]Juvn •• <lJWKO, XQo,'! OAOV<;.

£YKAW~W[Ltvou<; WQE<;- ornv 06LKO u~ovu

_ <;

tnc ;::WQa<; -T:OU

2

'" ... -< . ~.-.;

1(Qf) ] -L:::'::'

~ ~.
T

To «OXI» .ou 1940
rp6q>EI 0 <l>wKiwv XpOVOnOUAO<; E AO~mpOT1)TO. Ev80UatOO~O KOI ESVIKf) t~OpaT] KOI uneonecvero YIOpTaOO~E KOI <ptTOe; OlO XWPIO ~Oe; T1)V IOlOPIKf) ETltTElO T1)e; 2811e; OKTw~piou 1940. nOpaVTEe; OAOl 01 KOTOIKOI TOU PIOU. TO TOTllKO OU~~OUAIO TOU l'lIO~Epiouoroc LKOTaVlle; KOI KAIlJaKIO TOU LUAAOyou JJE ETllKE<pOAf)e; TOV rEVIKO r pou~OTtO K. <!lwKiwwo xpovonouxo. o l'lOOKOAOe; TOU XWPIOU KUpIOe; koovvnc Koppae; JJE TOUe; errro (7) ~o811TOe; TOU l'lllJJOTlKOU LxoAEiou, nou OE netcuo TWV KOtpWV ouv£Xi~£t vo A£ITOUpyEi OKOJJll, t<p900£ OlO xwpo T1)e; EKKAlloioe; ~E 01l~0I0<POpo TOV ~0911Tti T1)C; neurrrnc Ta~EWe; LWTf)Pll r. Kouvo KOI noooorcrsc T1) Xpicrivc r. Zf)KOU KOI Nouon Xp. Euov9£io. To r tVtKO npoorovuc EiXE 0 LUJJ~UAOe; TOU TOTllKOU .l:uJJ~ouAiou K. novoytWTlle; Anooroxonouxoc. MtTO Til o~oAoyio KOI TO -Til YntpJJoxw .l:TpaTllYW TO VtKllTf)Plo ... » 0 AOyoe; Eo0911 OTOV oaOKOAO 0 onoioc t~t<PWVllOE TOV ncvnvupuco T1)e; ll~tpae;. .l:Tll OUVtX£IO OTO Hpwo TWV n£ooVTWV £ljiaAll rmoovro cno TOV nonerlWpYll 0 onoloc KOI OVf)YYEIA£ KOI £JJVflJJOVWOE TOV KOTaAOYO TWV necoVTWV unep Tile; ncrotcoc. EYIVE KOTO9£011 orcecvrov KOI OTII ouvtxtlQ TO notolo TOU l'lllJJOTIKou .l:XOAEiou orrqvYEIAOV nQTptWTlKO nomuoro. leAoe: TO nOlotO tljiOAOV TOUe; npWTOUe: Olixoue; TOU £9VtKOU UJJVOU KOI 11 wpoio T£A£Tf) tKA£tOE ~E npoorpopn AOUAOUOIWV one TO nOlola oe OAOUe; TOUe; OUJJnOTptWTEe; KOI JJE T1)V OVTaAAOYf) <pIAO<ppavt')O£WV KOI EUXWV, KOI rnv nooooopc KO<pt KOt noTOU OlOUe: .l:uJJnmptWTEe; KOI otO<pOpwV YAUKtO~OTOlV OlOUe; JJo911Tte;. A~i~EI VO OflJJEIW9Ei OTt JJETO~U auTWV nou OUlJJJETEixov 0111 ytOPTf) KOI Eixov AO~Et JJtpoe; OlO -enoc T1)e; AA~ovioe:» nrov 01 OUJJnOTpIWTEe; XopiAOOe; Zf)KOe;. novoytWTlle; XpovonouAo<;. ntTpae; Pnvonouxoc KOI <l>iAtnnoe: PllyonouAoe:. XOlpmopoe: Yla rnv 2811 OKTw6piou 1940 Ano TOV MOKOAO TOU 1/9 hllPOTIKOti IXOAEiOU IKoraVIle: Kappa IwaVYII, 28 OKTW6piou 2001 oaoKOAOe; OlOV novnvupuco Tile; ll~tpae; etne: • To reseoivpaco TIle; 28'1e; OKTW-

xw-

{3plou 1940 JiC TO enola n ttauo ('ITO T'IV cA!;uecP'l 01000 TWV arpareuuoTWV Tfle; ono TO CM'IvIKO tsococ, eivot TO onOKopucpWJiO T'Ie; cpIAonoAcJiIKlje; KOf WCKTOTIKtje; noAmKtje; TaU MouooMVI, nou JitXPI TOTC KOJi{O 10XUptj otparuotua; OUVOJi'l TWV OUTtKOJVKPOTOJV&v naoonoenoe vo TOV eunooioei. H cla{3oAtj TO 1936 OTfIv A{3l)aauvia (OT)Jit:PIVtj AI8IOn(0), 'I KOTOA'IIji'l Tfle; AA{3ov{oe; TO 1939 ue oxono T'IV KUpIOPX{O arl)v AVOTOAIKtj Mwoyt:1O KOf TO aaAKOVfO, oAAo KOf 'I npoJitj8t:fO

o

ue onAo KOf otpatubtec tuxx; TOV OJiOl&OT'I TOU, tPPOVO{OKO <1JpovKO tnt; toncviac orpl)OOV oouYKiv'ITfI T'I Lluo'l. MtXPI nau tjpet: 'I eoa T'Ie; auYKpouOT)e;Jit: TflV JiIKPIj EMooo, nou 0ntocIE,c YfO 1iM'I Jim rpopo, OTfIv noMXpOVl) iotopia T'Ie;. OTt TO mo aI)JiaVTIKO on,lo, t:ivOI TO 80ppoe;. KI ourIj 'I JilKplj xdJpa tYfVt: TO avureiuevo oegaouoc KOf eauuaouo« OT'IV nOYKOOJiIO KoMi vvtoun, nptatt: on' oAo Ylo T'IV OPV'IO'l T'Ie; va naoaoosei KOf ooreoa OTOV Of npdJTt:e; ViKt:e; 0PXfoav va vivo· VTOI yvworte;. Evac rliMoe; ouyyporptae; a AVTpt ZiVT tvpouu: -Fevvaie E,\,1'1VIKC Aac, Kora,lo{3aivcTc tt eioaore ylO Jioe; onJiCpO; (...) AVTfnpaownt:u£Tt: Ylo Jioe; ro 8pioJi{30 Tfle; no,lIKoploloe; apetnc. =0voodJaoTt: a' oAoKA'IP'l TI)V ovepwnomrn eunurtoouvn, t:,1nioo KOI eauua0)10 atov ov9pwno». 01 ViKCe;olaotxoVTol I) uia Tflv oMI) o' cvo OKAfIpci noAcJio, ono ov9pdJnouc; YCJiOTOUe; veOUOI00I10, oMo KOI niom c otov KQl Tflv t:,1wecpio. XIjI1t:po OCV tXOUI1C TI)V OnOITl)a'l ono TO via nOfolo, vo OfafJOvfJOUV oro inosoo TO I1cyo,lt:io cKcivl)e; T'Ie; avtioroal)e;, oto (3oel1o nou ro tVlwaov 01 npwraywvlorte; vuni 01 moxce; txouv aMOE,t:I. rvwpi(oul1c OJiWe; OTt orcv XPcloaet:i eo owaouv 11t: TOV 1010 neiaJio KOI Tflv iom OVTOXIj ToY OIKO roue; oywvo. Ftati 'I AtE,I) c,ltuecpio elvin

XOpOYJitVI) JiC ovCE,ir'lAo YPol1JiOTO atov eoorcpixo KOaJiO rou E,IA'Ivo KI orcv ourlj onctAl)et:i, I) EMl)vlKtj tctopia YCl1i(cl ana ovouata, nou oro OKOUaJiO TOUe;KQl JiOVO, KOTaAo{3aivcle; TO (3opoe;, nou OT)KWVOUVane; nsarec TOUe;. i'lYIOI Eaoavto, ApyupciKoaTpo, Yno{3puXlo nOnovIKo,ltje; ... KOI naAloTcpo Mcao,loYYI, ABovoaloe; LllciKOe;. nonorpAtaaae; ... KI 0,10 aUTO ana tvov on,lo ,loa nou ov KOI vlKtjBI)KC KonolCe; rpopte;. KOTOrpCPCvo otaee! oro noolo TOU, vo noxeunoe: KOI oro rt,loe; vo onc,lcuBcpwBt:i, OiVOVTOe; ra noVTo a' OUTOV TOV aydJvo, oivovrae; TI) (wtj TOUe;, y'o vo I1nOpOUJit: cJicie; aljJiCpO va JitAOJiC cAcuBcpo KOI cAtuBcpol. n' OUTO ioou; vo eoivouaote ncoieovoc ,100e; atouc unosoitun»; Euoottaiouc, YIOTi Ylo 110C;..oIKolo» sev civol TO OiKOIO TOU laxupou. 110e; «OiKOlO», eivoi fJ nooataoia TOU aou· VOJiOUKI OXI I) unOTOyIj TOU orov IOXUco, cinwe; ouaruxwe; (3Atnoul1c va eteMaat:TOI I) iotopia TOU aljI1CPO, JiC roue; nopoAoyoue; nostuouc, nou (3ldJVOUI1C Tflv [cAtumio OtKouio at: noYK00l110 cnincoo. i'l1p1)00 y'o ro rc,loe; rou ,1oyou TOV poAo TI)e; E,IAl)viooe; oro A,I{30VIKO Ettoc rou '40, Ylori at: tva ,1oyo ro TC,1wTOio K0I1Ji0Tt civol ouvlj8we; aUTO

roeov

na

noo ueve:

H YUVO{KO TI)e; nivoou typoljiC T'IV OIKtj Tfle; iotooia, onwe; uootuooov 01 0rpl)ytjat:le; TWV iOlwv oA,Io Kat [WV orPOTlWTdJV, oro oua{3ara KOI OUOTIpOoaa Jitp'l nou noscuouaav, ottou Ijrav OOWOTO vo ClpoOlOorOUV JiC onAo, ttuP0l10XIKci KOI rporplJio otto ra JiCTOm-

oeev.

eeo

01 yuvoiKce; TI)e; nivoou ovt,lo{3ov OUTO TO ouaKoAo pci,lo Kou{3oAdJvrae; orlC; nAMcC; roue; Tflv iOlo TfI viKT). Mo(i ue rl) rpwvlj me; Xorp{oe; Beuno. 01 yuVOiKCe;tjrov I) ljiuXtj rou oywvo KOI ro '40 KOI ornv oVTiaraOT) KOTO TI)C; teo110vIKrje; Koroxtje; OPyOTCpO. To ox/ rou '40 onueca Bo uttopoucoue vo TO I1cTOrppciaOUJic, wC; iva ox/ orov noseuo. MAo Ylo vo unopek; vo TO neic aUTO TO OX/ nptnci vo etoai Kat essoeecoc VO TO neic-.

t.IOPGnIEII
T EtiXOe; 19 one nouxou 6Ewvll ou~. BaOlAEiou Pi~Ee;, .l:aroAIO-PllYOou~. Kwv/vou Kat OXI

-

're ~lfullJl~--------------~~ &1it~u~~~~~~

3

~mvafwvrrpayKal Iptt:o~ tnv Ka6tEpwllfvn EKMAoJon tnc AplOwola\-Mnon~ amvjM\jm lOU rroMoUxou lOU l«llploo lla~ Aylou mtjmlptou KLIIUIItp vyda~rev arravmxou rnc !)\~ Dwtavafwv. rIEPIOOOtEpa. rr6 m9iM.nxpovt!l, ta lJtItn lOU DJim{ov llQ(,Kaa ~ KaIOI 1p1i.ot too DJim{ov KLIItoo xroPIOU rrapa to toooxullU(, pO KpUo, rrpom\lt8ajlE OIDV IEp6 Na6m~ Ayla~ AlKatEptvn~ ow m/rojAa yta KOw6EKKIinOla0ll6KLIIApwKloota. H6dai.moupyla, ornv onoioxopoonrmos 0 OVllIIUlpIIDm( llU~ rrpwtorr~rrcm\pKrovOtaVtivO(TOIQKOI)Jo.a~,nmvKata· Vl!KUKliKaI n~QJWVt1 IOU 600 KLII Ka~ tll!>mE va rrpootpxovml ovvtxEta OIrrUlplcirrE( Kal Iptml IOU DJim{ou, Ka· &il\ tvtw6E tn EKOtavn OtIlV EVoptatOV,OtIlV EKKIinotaIOU. TEliEtwoEn eEtaAmoupyta KLIIOIDV Na6llEfvQllE 01EKOmvafOl KLII 0llpilmKLll6lm ~t 1jI~IIEVaN.iqJwva lO·IImUOIOIElltlilxEUOUV KLIIEllEivaoov, 01 ot EKl;nlOUvtE~ lOV Kuplov 01lK EMtwenOOVtal rr~ayaeoo.. Orrarra-NtivO(EUMynoE"IllVotrov,mvotvOVKallOtL,mOll'KLllnu· 1ro\ m\ AplOwoia\ tEliEtWOE mvljla/4lwlita lOU ArroJ.tro:lxtov llE ,IOU Aylov mtjm1ptou<Mtyav wpaw EI\lOl( KIVOUVOI~. Em ovvExaa 0 rrp6E1ipO( IOU Eu~yov K. rEciJpytO~A6.llitoAIU\ rrMtmWllfvO(arr6taJl€hltOllaI0IKl1t1KOullill~NoullEKatM.n;>,aMyta,arrnuevvEllI1VVllQay~KaIEV6tnta\KLllEUXapiamOE lO~ EulJ.rrUlplliltE( KLIIIptmv\ IOU DJim{ouyta mv a6p6a rrpoot· AEUot1 tOII\. fu100vfXEaOn:mCl\~,O~llEEjJlIVEUOJA£vnq.MDwu,a· va~owjliowuAyiov~. ~lOalolKlltlK6~Mo~ciJ6nlOU(rrapavpEl!tvta\' ornvat6oooafamvnwuiEpOONaOOKLllrrpooE!Jltp6noaKaQJt(,M· QlOPU~ yfJJKiOllQillKllll\pw(. 'Etot Ii66I1KE n EVKa1pta m\,~llU~ ElIIKDwwvta~Klllm~ avtaA/,ayI'I\EUXciJv. 'lliJIDciJvoUlJ.E6uWU(clptou(, ta~KllllOVKalptrrpootipEpE 0 KaA6\].IQ\ IEpEa\ KrovIvO( AeavaotovTOIUKOuJo.a~. Errion~ yllum rrpootlpEPav 01 K.K. anlll1lpn~ ArrOOtoA6rrouAO(, AvtIOpo~ Klll ~lplO( fEwp. I'KDNpw6rroul.o(, tQJopo~,rrov yt6p. tal;avwvAylov ~lptov. KattwJ. oErrvWlJ.ayamvn\,xapU\KLIIEyKOp1)I6mta\KlllllEmvavtaAAayti cptl.oQJpovt1oEWVKaI EUXciJv, tEliEtOXJEKat wpata aum EK· n MlioonIOU Euim{oullU(. Kat lOuxp6vou, OI/IillatptciJu~ KLIIlptml IOUEu/Myou Klll lOUxroptau llQ~ Kal 0 l\ytO( ~lplO( 0 MEyal.ollclPtU(KLIIMupo~m~va Elvm Ilon6au llU(Katva llQ( rrpootatEUEI urr6mv OKinnvtwvIItEpUyWVtOll. uctonoinoe

re

9L

ap'taK~aaia

nv K11plllKli4 NOfIIIlpiov 2001 0 lX1~

ovv~

--------------'l':@~

1\15) ~1fu\\Arm~Ut©1rm~uiW~

~ljflO~ ~{JtPv,,~: Mn6vou~ EVa EKCfT. v,a 6aou~ KclVOUVTpiTO na,6i Ka, novw
"KaAuTEpa nOiOla, napa opo~ou~" ecwsrc. ~-:;:::-<E TT)KE 0 llii~o~ naiwv KOi TO llD~OTlKO IU~~OUAIO (1-;OOo.:;lO£ oJoq>wva va £nlooT~oEI ~E 1.000.000 opox~t~, OOE~ .-<O'.DI££ Qjl0KT~oouv one TpiTO nalOi KOI nove. "Go. EivOl tva EiOo~ ou~~oM~ ~a, or', ,a:rnoA£ i'lOD TD, unOYEVVDTlKOTDTa, Kat ornv OIOT~PDOD TO -J.-BJouOU TT), unaiSpou" eine 0 o!j~apxo, KWOla, AOD~a,o-;o"A~. ElODYDTIj, TOU St~OTO" OE ouvEopiaoD KOl tTUXE C'~ aV'Ta-;OKplOD, TOU IW~OTO" KaSw, D noorcon tjlDq>iOTT)KEouo W',O_ To KOVOUAI, Utjloue; 10 EK. 0PX., OUI.mwwcihE orov noounOAoYlo~O TOU 2002, nou oD~aivEI on Elva. -;pounOAOYla~tvol ncpoi vto otKa nOlOla nou unopel va YEVWl8 UV EVTO, TOU tTOUe;. «ria KOSE nOioi ana TO TpiTO KOl J,lETa. CKKoytvEla So. Aa~~avEI cno 1 EK. w~ npl~oIi6TDaD" E~DYEI 0 ll, ~apxo~ KOl npooStm OTi D Emli6TDaD aq>opa anOKAEIOTlKa TOUe; 1l0VIIlOUe; «cToiKOUe; TOU lliwou naiwv. H cnoeccn TOU llD~OTlKOU IUJ.l~OUAiou npena va TUXEI KOl TDe; tYKpIODe; TDe; nEPIq>tpElae;. en' OUTOU o~we; 0 K. AaD~aKonouxcc olOTunwvEI TDv aialooo~ia TOU: «llEV vo~i~w OTi So. iXOU~E npo~AD~a. AAAwaTE TO ~tTPO EcpapJ,lO~ETOl !jOD KOi ce aMoue; ll~~oue; TT)e;unaiSpou nou aVTI~ETwni~ouv oD~oypacplKO npo~AD~a". Oe; npoc TT)v E~aacp6AloD TWV nopev, 0 ll!j~apxoe; avacptpEI: "To. txou~E npo~AtIjJEloAa. 0 lllWoe; tXEI TD OUvOToTDTa va «oAUtjlEI TO rtooo, EiTE one TOU, OD~OTIKOU, nopouc EiTE ono TOUe; KEVTpIKOUe; AUTOTEAEie; nopOue; (KAn) TOU~ onoiouc Aall~avou~E KOl ~tpoe; aUTWV npoopi~ETOI Yla tpya. Eow nou TO.At~E, EiVOl npOTl~OTEPO va OTDPi~oU~E OIKoytVEIEe; nou eo KaVOUV Ka nOiolo, ncoo va CPTlO~OU~Etvav opo~o 10 EKOT. AAAWOl[; TO. tpya ~nopou~[; va TO.npowe~aOU~E ~i:aw KOIVOTIKWV npoypall~OTWV".

naUAoe; IOTOAIO, Kal NiKOe; MapaYKoe;. AVanAnPWTte; TOUe;EiVOl 01 flovvn, MnaAaaonouAoe;, llDJ,lIjTpn, IaToAlo~, APIOTO~OUAO, MaKapiTDe; KOi Avopta, Avnovcponousoc. lliiJ,lapxoe; naiwv KWOTae; Aoruioxonouxcc, npwTo~ouAia TOU onoiou nrcv va lopue£i TO lln~oTIKO Oo[;io, npot~D ornv mo KOTW otiAwaD: "=[;KIVO~E inc vee nPOOTlOSEla. StAW va ouyxapw TO liT TOU llD~OTlKOU J,lac; OoEiou KOI va EUXDeW KOeE ernTuxia 010 OUOKOAO tpyo nou TOUe; nEpI~tV[;L EKCPPO~EI TDv ~EPOlOTDTO OTi 0 npoEOpOe; rlwPyoe; ITO~OTonouAOe; ~E TDv yvwaD Kal Tie; E~nElpiEe; TOU aMo Kal ~E TDv oupncpoorcon TWV unoxomev ~EAWV TOU 1l.'5...60. uAonoltioouv TOUe;OlOXOUe; nou ano KOIVOU txou~E 6tOEI".

o

nAoualo~ ae flV"IlEia cpUalKOU KclAAou~ o ~ljllO~ na'i'wv
ITI, epvcolec TaU nOAuOUVEOpiou «Money Show 2001" ~E 6t~a TOV OPEIVO TOUPIO~O OUWETEiXE a llti~oe; nai'wv, ue nEpirrrspo onou un!jPXE nAOUOIO CPWTOypoCPIKO UAIKo-~iVTr;o KAn. llIjJ,lapxoe; KwoTac; Aon~aK6nou~o<; ornv EIOIjYDoIj TOU OTDv D~[;pilia nou oIE~~X6D OTDv aiSouoa TaU ~EVOOOXEiou «AOT~P» TT), nOTpae; aAAO Kat OTDV TDAEomIK!j ncoouoloon TaU Si:~OToe; ueoo ana TO TELE TIME ovccepe xapaKTDPIOllKci: ,,'5..D~[;io ovccoocc KOl avamu~n, Yla TO ll~~o naiwv anOT[;AEi o flciliwva" 0 ortoloc unooet va EmcptpEI TOUPIOTIKIj ovamu~D ornv n[;pIOX~, YI' aUTO MAWOTE Kal 6[;wpoiTOI 6oio liwpo Yla TO ll~~o naiwv. npOK[;ITOI Yla tva notour ~E acp80va KaSapci VEpQ nou XPDOI~[;UOUV Yla opoEUOD TOU EUCPOpOUKa~nou, YIO tjlap[;uo, YIO IipaOTDPloTDTEe; yupw one TO nOTaJ,lIO KOI AI~voia a6Atiuorc YlaTi 0 fl65wvae; KOTaA~YEI OTDv O~WVUJ,l~ TEXVDTti AiJ,lVD· To. norouro KOi TO.AI~vaia anop EiVOI TO KaYlciK, TO pOCPTlYK, D KwnDAaoia OlD AiJ,lVD. napQAADAo KOliIMEe; OpaOTT)PIOTDTEe; avamUOOOVTOl 6nwe; nooIjAaTo Bouvou, op[;lpaoia, TO~o~oAia, oDAaoIj nAnpOUVTOl 01 npounosconc Yla TT)V avamu~D a6ADTIKOU TOUPIO~OU 010 vepo TOU flciowva. flciowvae; Eival ana TO OJ,lOPCPoTEpanorouo OTDv EMMa. Ano TT)v Apxaia Enox~ 0 nauoaviae; 010 «Axa'iKci» avacptpcl on O[;V UnapX[;IO[;UTCPO nOTa~1 OUT[; OlDY EMMa OUT[; [;KTOe;. 01 cpUOIKte; OJ,lOPCPlt, TOU !\6owva O[;V n[;pIypacpoVTOl ~E MYla. To norcu eivoi ~oYEunKo - napa~uStvlo J,lE noeuo V[;PO J,l£ nAouOIo PAOOT~OD, ~£ tva onepcvrc ociooe; nAaTOvlwv. IDJ,lQVTlKO, elvoi KOi 0 uopo~16Tono~ TOU floowva, ~E OTlOVla ~wa nouAla xot eur«. nOTa~o, KOi Ai~VD ncooeecovror vtc ~EKOUpeon, IOIOOUYKtVTPWOD KOi pt~~oo~a. lIlap[;u£le; OTO fl60wva KOi aKoue; uovov TO KEAciDoIOJ,la TWV nOUAIWv Kal TOUe; YAUKOU~ tixoue; ana 10 KOuoOUVla TWV Konalilwv orto TO.np6Paro KOl TO. yiola. '5..ti~EPO 010 fl60wva tXOU~[; avamu~£1 a6ADTIKt, lipaoTDpIOTT)TEe;.'EXEI KaTaOKEUOO[;1 TI, [;YKaTaOTaO[;Ie; KaYlaK, 0 ABADTlKO~ NauTlKoe; 'OJ,lIAO, 116cpVDe; ue TD OD~avTIKti OU~~oAti TOU Ttwe; Ycpunoupyou A6ADTlO~OU ou~narplwTD J,lac;, Avopta eoo-

o

ot-

o

KEVTPO eKflOe"a,,~ H/Y
ITO nAaiOla TD, ~[;ATiwODe; TDe; nOloTDTOe; ~wIje; TWV llD~OTWV KOi Kupiwe; Yla TT)v KaAuTtpEuOD TDe; EKnaioEuoD, TT)e;VEOAaiae; TD, nEplOxtie; uoc, 0 lltiJ,lo, 110., ueoc aTOV MapTio So. coXiaEI va AElTouPYoi TO KENTPO EKMASHIHI H/Y NEOTHTAI onou 0[; aiSouoa TOU llti~ou KaTiIMDAa ola~opcpWJ,li:VD KOI [;~OnAlaJ,ltVD ~[; KO~mOUT[;pe; OAa TO.nOiOla eO. ~aeaivouv va XPDoluonoiouv TOUe; HAEKTp. Ynoxovrorsc ~E TDv ~o~e[;la KaSDYDTti TDe;nADPocpOpIKtie;·

~ljflO~ na'i'wv: 0 r. rTaflaT6nouAo~ np6&6po~ aTO ~"flOTlK6 !l6eio
IUYKPOTtiSDKE TO 1l10lKDTlKO IU~~OUAIO TOU llDJ,lOTIKOU OOEiau TOU ll!j~ou naiwv. ME nporcon TaU llDJ,lapxOU KwoTa Aonuoxonouxou, nooeopoc OpiOTnK[; 0 ODJ,lOTIKOe;aUJ,l~OUAOe; KOi yvwOT6~ OUVOIKQAloTIje; OTO n.n.N. Piou rlwpyo~ ITaJ,lOTonouAO~. flo. TI, UnOAOm[;e; etoEle; [;KAi:XenKav ouoeevc: AVTmpoEcooc Mapia Avrevonouxou «n IltAD Avopta, MIXaAOnOUAOe;,

po,

---------------

~ae; TO.TEAEUTOia XPovla EYKOTaAEicp6DK£ one TnV 10 ~Ey6Aa OOTIKO KtvTpa, ~E anOTtAEOJ,la vo nopOUOIO~EI i:VTovo npO~An~a nAD6uoJ,llaKti, a-

H n£ploxIj

noxrrelc. 0 KOO~Oe; tcpuy[; ylO

or(\] ~rfu\lll~ -

'W)~ ~~(\]i~~~I~~~

nOOUVOIlWOT]'. AUTI'j 0IlW, ~ eYKOTiJA£HjI~ eixe KOl xcn 6ETIKO. H neplox~ oltowoe TOV nopoOOOloKO T~, XoPOKTJiPo, ~V oPXlTeKTovlKJi Kol nOAlTlOTlKJi rnc KA~poVOllla, oltowoe rnv KoBopJi KOl nop8tva CPUOlKJirnc OIlOPljllO. YnoPXouv nerpwo onino osencouevo lie OXlOTOhlBlKt, nMKe" OPOIlOKlo Al8oOTPWTO (TO YVWOTO KoAVTEpilllO), nopooooloKOi UOpOllUAOl nou oKOllo oAtBouv, BoAWTt, ~PUOE, - BOAwTo yecpuplo lie 2 KOl 3 KOllope" em~A~TlKt, eKM~oie, npowoTlKO IJVTllleio TtX~'. '01.0 eivo: KTlolltvo one TOU, nepiCPDlloU, AOYKoolvou, 110OTOPOU, nou one TO xpOVlo ~,TOUPKOKpOTio, nepl60euov opVoVWIlEVOlOt KOllnovie, OTo XWPlO KOl tKTl~ov. LTD Mcp~ Kol nAoYlE, TOU AcppoliiOlOU 'Ooouc unapxel TO ~U~oVT1VO 110voOTJiPI rnc EUoYYEAiOTplo,. LJillepo EivOl YUVOlKeio 1l0VoOTJiPI cnou D DYOUlltv~ Av80uoo npoocptpei npooxopa cplho~evio OTOU, eruoxenrec npOOKuvwt" nou XoipoVTOl ~V oYlO~TO Kol V01KOKUPOOU~ TOUXWpOU. Eliw unapxouv KOl nopOOOOloKOi 01K10llOi BELINI, LKOynl KOl flEXOYNI KOTOXUPwlltvOllle nPOeOP1KOlilaToWo w, no pcOOOlOKOiOlO~P~TtOl OlKlOIlOi. 00U1l0~el Kovei, T~V hciiKij oPXITEKTOVlKJi KOl 1l0OTOPIKJi. Exoulle TO nEpicp~llo Moo, MnoPllnou" KOVTOOTo Nama. Eva 0000, one Olwvo~le, KoOToVlt" ~eAovloIE, Kol oKPOVlt,. "Exel nxoeoic ~M~OD, n~yte; ue yapyopo vepa KOl ~piOKOUV KOTOCPUyIO onovlO ~Wo KOl nOUhla. 00 IlnoPOUOE va XOPO~Pl' oBei flPYMOL KOI va npoororneet Eni~, txoulle TOV 0PXOlO' hOV1KO xwpo ~, opxoioe; noou nou nEpllltvEI T~V o~LOnoi~ol] KOI npo~oAJi TOU. Tope ntil<; cp8Qvel KOVEi, OTO flijllo noiwv; Ano n<'npo (nOTpWV' TpmoAew, yvwOTJi w, 111), nou neenel va yivel OpOIlO, TOXEio, KUKAOcpopio" cno KoAO~PUTO Kol one Tpino~, Via ruo ypijyopo, rno avera KOI mo ooeoxeoreoc KOl loiwe; VlO TOU, AB~voiou, one A8livo . KOP1V80, - TpinoAq Iltow ~, oJiPOYYo, TOU APTElllOiou KOl one rnv TpinoA~ Iltow 111 orn Mcp~, lila onoOTOO~ nspinou 60 XtA10llerpWv, onou 0 i5pollo, EivOl vPJiYopo, KOI OOcpoAij,. TA EKTEAOVMENA EPrA "01.0 npenn va 0~lonol~80uv KOI vo rtpO~hl]80uv KOTOMqAo Via va npoKoAtoouv TO evi510cptpoV TWV enoserrrov. APX1KO: 00 npenet va yivouv ovoYKoie, ~EATlWOE1, OTO 001KO OiKTUO, oqAoi5Ji i510nMTuv~ Kol ~ehTiwoq ~,nOTpWV . TPl' nOAEw, (YVWOTJi 111) wOTe va yivel OPOIlO, Toxeioe; KuMmpo· pia" va ~EhTlw8ei 0 OpOIlO, cno Mcp~ OTOAQowvo K08we; KOl o opollO, nou elVOl nopOMl]hO, nooc TO nOTOll1. flpOIlOI nooc TOU, nop000010KOU, 0IK10IlOU" OTO 8pqOKWTlKO KOl CPUOlKO 1l~IlEio, va ou~pqBouv KOI npo~A~80Uv TO nopoOOO10KO KTieucre, 01 nopoOOOloKOi ouoouoi KOl va 6080uv Ki~TPO Vlo unooOllt, os To~tpve" £mnAwlltvo olollepiolloTO, KoTOOTJilloTO nopoooOlOKWV npo'loVTwV Mn. llPAITHPIOTHTEI Ano THN IllinTlKH npnTOBOYAIA nptnel va mOTttjJouv OTI, TOUPIOTlKt, OUvoTo~Te, ~, neploxli, 01 VTOntOl KOTOIKOIKOl va enevouoouv, 1l0VOV TOTe 80 txoulle efllTuxio. Eflllltvw OTl nptnEl va KOVOUVenevouo£l, 01 vrornor, OIIlOVIIlOl KilTOLKOI Tq, neploxli, Via OUO AOYou, KUpiec, npWTOV, 01 £ntxeIPlioEl, TOU, va txouv olKoyevEloKo xoPOKTJipo, eAOXIOTo t~ooooUVTlipqoq, opo va eivm Kat ~IWOllie" «n oeUTepov, OTl KtpOI] tXOUV va IltvOUV Kol va TO enevouOUV O~V neploxli, OIOTl OV th8£1tva, ~tvm; 80 oouhttjJel ~v nepiooo TI], TOUPIOTIKIi, Kivl]~, KoIO,TI Kepoioel8o TO nopel

on,

eow

KOl 80 noel OTOV reno olollovij, TOUYIO va TO enevouoel Ii va TO cpael KOl oe ella, 80 uetvcov 1l0VO TO oxounlcm. EvoeiKVuTol AOlnov, Opo~plOTI]Te, onw<; O~llloupyio ~EvolioxelOKwv 1l0VOliwv, ovli.mu~1] TWV lxBuOTpocpdwv OTO AQliwvo, KOToOKeuli To~epvwv 11£nopolioolOKO CPO~TO, OpolloA6~~ nsomptou ern hillVI] 11£KOCP£TtPIO,1l0UOlKJi Mn., nopovwYIi - elJrlopio 0VPOTlKWVKOl K~VOTpOCPIKWVnooiovrev. H nEploxJi 110, eiVOl K080pli, o£v txel lloAuv8ei ana CPUTOCPOPIIOKO OAO 110, TO nootovro eivOl ~IOhOVLKa. KOI AnAPAITHTOIOPOI Anooolrnroc opoc eiVOl q lOOPPOrt!] ovomu~1] OhWV TWV nspIOXWV. Eliw Xpela~eTOlflIMHMOTIKH IYNEPrALIA. nptnel 0 £flloKtn~, nou 80 npoVPolllloTioel EKopollJi OT~V neploxli, va IlEivEI KOl va KOlllq8ei TOUAOXIOTOVIlia ~poOlo. KOI TOUTO80 emTWX8ei lie ~V o~lonoil]ol] OhWV TWV nl]ywv Momou ~, nepioxJi, 110,. fto va Y£lliOEI TO npoypollllO TOU nptnEI va EmOKecp8ei TO InJiholO TWV t\IIlVWV OTo KoOTPlo, ~ ouvtxelo va KoVELKOTO~Oq (KoYloK) OTO Mliwvo va YEullOTioel os TO~tpVo ~, neploxli" va emOKEcp8£i TOVoPXOlOAOYLKO ljJwcpiooe; 1'1 KonOIO 1l0VoOTJiPI va Ileivel TO ~pMu EKei Kat ~V oAhI] lit po va ouvexioel nocc KoAO~pUTo. "01.0 xopi~ouv OTOV emoxcrrm onvuec 0Io8~TlKJi, onoAouon" tjJUXlKJi, VOAJi~, Kol wcppoou~" OOKlIlO~OVTo, TO yvijOlo noPOOOOlOKa npOlOVTO 110,. flEV onolltvel 0 KOOIlO, va 1l0e; eniOKecp8ei KOl va TO onoAouoel.

eo

xwpo ~,

M& lI&yaAIJ &rr1TUXia IJ &VIJII&PWTIKIj &K3IjAwC71J y,a TO r KnL UTO naoc: LlJllaVTIKIj rrpwTo/JouAia TOU .Al)lIoPXou K. AC7lJllaKOrrouAou MeyiJAl] nrov I] oUllllEToxil TWV KoTOiKWV TOU llJillou noiwv
Kat me WpUTEpn, nEploxJi, K08til<; KOl TWV eKnpoownwv Tq, TOTltKJi, oUToIiIOiKn~, ~V e~llepwTlKOU XapaKTJiPO eKoilAw~ YIO TO noovocuuorc TOU l" KOlVOTlKOU nhatoiou LTJiPI~I], nou Iii0Pyovwoe q TOfllKil Eveon flilllWV Kat KOlVOTJiTWV NOIlOU Axoio" OTO flI]1l0TlKO fli0lltP10ll0 nom;, UOT£pa one npOTO~ IOU flnllapxOU KWOTO AoqlloKonoUhou, rnv KUPIOKJi 21 NO£Il~piou KOl £VTox8qKe OTO nxcloic ~, npwTo~oUhio, Ylo TnV ~pmpapnoq TWV opeivev IitiIlWV. To MlllOKIO ~,TEllK ue £fllK£CPoAli TOV npaelipo ~, eavo KopnJi Kat TO IlEhq TOU 1l101KnTlKOUIUII~OUAiou Boolhq Toyov~TJi (fllilloPXO BpoxvoilKwv) Kat TOV lllovuOlo rKOTOOUAlO (flJi1l0PXO llUIlI],) owcoeuouevor KOl 11£OMou, Ufll]peOIOKou, nopovovrec eixov owcvrnoac pe atPETOU, KOI KOTOiKOU, TI], nepioxli,· EK Iltpou, TWV 0P£IVWV flJiIlWV oUlIlleTeixov eKTo, ana TOV K. A~IlOKonouAo, 0 fllilloPXO, KoAo~pmwv ocvconc nonolio· nouAo" 0 fll]~OT1Ka, LUIlPOUAO, KAElTOpio, BMol], llcnouToTi" 0 npoeopo, TOU flI]1l0TLKOU LUIl~ouAiou Apoovio, 0e60w· poe P£KOUVO, Kat 0 oVTIIiJilloPXO, Apoovio, Avopto, <!loATE' TO" Kat Mti80, fll]~OTlKWV IUIl~OUAWV KOI TWV reccccev l'ItiIlWV. I~ OUOKetjJDOVoAUSI]KOV TO npoYpO~~om oYPOTlKlie; OVomU~I], TD~ unoi8pou one ~V Ko I. <!lovOP1WTOU. OTEAexo, Tn, nEplcpEpelo, flUTlKJi, EMMa, TO npoypOWOTo npoorootoc KQI ovoliel~l], TOU CPUOIKOU nEplpoMoVTO, TOU ynEXOflE ana TO OTEA£XO, TI], TElIK fl. KoTOopO, TI]V KOIVOTlKJi npwTo~ouAio LEADER PLUS ono TOV AVTW~ KOTOoAl] npoeopo~, KTAllA AE Kat TEAO, 0 TEW, nOAEOoollo, - XWPOTOKTD, nopouoiooe
"QT,/{J£} ..

/o

-

'filil

~rfu\lll~---------------

'II'~~ ~1ltilil'll'~~~~~~

OAOlnOPIKO I:TO «I>PArMA TOY AAAONA
rpaq>&IO BaoiAI')C; A. MlxaAOnOUAOC;
av pro mox~ nou 010 Ka<po' eto TOU XWPIOU vivorove ~ ~ax~ Yla T~ uerceooo TOU. 2:TOKaAU~la 01 uev, OTa 2:OUAlvopla 01 00, OAOI xovove TOV oIOIKO, ovcxovo ue TO nou neerove TO xwpa<pla TOUe;.To XWPIO ~OUAI6~01 Kat Klvouvouel VO neoa 0 KO~' uevoc ~p6xoe; va TO nAaKwoel, aAM ~t· XPI ~~epa OUTo ~OUAla~e, OUTe Kat 0 KO~~tvoe; ~pOxoe; OoV sneoe, O1tKol ljJ~M 0MOVT]TOe;. unopunc-Bcownc Kuotcxcnouxoc unooxorov TexvlK~ Kat OIKOVO~IK~ Kat 0

/I.E.H., Kaveie; o~we; oev TOV niorsus. nOlOe; ~wpt, tAoYo, oov
tXol <p0pTwoel T' aAoyo ue ytvV~~O Kat OoV n~yo 010 ~UAO TWV 2:Ta~OTaiwv, vro v' aMOol, noioc oov eioe TO vepo vo yupi~el T~V neroo, e! xomov, tTm 80 yivel Kat OTO I\oowva, ~ II.E.H. <pnaXVCl poWa 80 uo~eUol TO veoo, nou 80 nt<pTel, 80 yupi~el ~AoKTplKte; ~~xavte; Kat 80 ~oe; oTeiAol peu~a OTO XWplO. nanaToa~ouvToV~e; noVTO ~~TOUOCT~ yvw~~ uou va OUVT]yoP~ow oav oIOIKOe;,<pOlT~Ti)e;TOTe 010 nOAUTcxveio, nou ~ yvw~~ ~OU Yl' aUTOV ~trpove. TOTe tpl~a T~V 10tO ~10e; entoxeljJ~e; OTO <pp6y~a TOU I\aowva, Yla oeuTep~ eopc eyw npoovovoc vro K08e 0001nopuoi nepmAOv~o~, ~ npWT~ <popo nrov 010 MOUPOVtPl TOU XeA~oU. H Iota opece, T)nocec ~a~eUTT)Ko: IlonorooucuvrnV~e;-MlXOAonouAOe; BooiA~c;-ToaKOUAloe; rlwpyoe;-<!lpaVT~oAae; xpncroc Kat ~aAl010 eemnor ue TO KOAurepo MOYO TOU XWplOU. OOT)yoe; rnc olaopo~~e; KOKo~aT poneto ~pt8~Ke, noioc OAAOe;, 0 nonce, ..eyw TOV ~tpw KoM TOV op6~0, ri xooan~c; ~~ouv rooc XPovla», oi)Awoe. <!luyo~e cnovcuucrosi, reoosprc KO~op~oee; ~e TO TpOlO1O TWV Tpa<pi~wv, ov8pwnwv KOI ~wwv, Kpe~ao~tvo 010 00~OPlQ, opo~o Yla 2:Tpt~o~a, ~IKpi) cvonouO~ pe Ka<peooKl, nspoouo ono flooovoupo (nOUpVaplOJ, ue osono va KOl~~80u~e 010 2:UPlO~I, 010 ontn T~e; xi)poe; once tAeye o oo~yoe;, nOAlOU <piAOU VOlKOKUp~, nou eixe o<p~oel TO ~(lTOlO KOO~O. <!lIAo~evio KOI ecvonon ~tXPl cove TO ueoovuyro, liev unooouooue va ~pou~e AbYlO vro EllXoploTiec; OTO <PWYlO ~oe; Kmo TO Xapo~O. nOupvo-noupvo ~eKlv~oo~C, nnpcue TO opo~o nopoAA~Aa O1~V xotrn TOU noTO~OU l\6Qwva, Tpa~wvTOe; KaT' euselov vm TO T ponoro, 8to~ nou YlVOTOV TO eoyo, <ppowa, orpcvvc rrroonc vspou Kat ~payya exrpormc. 2:0 OA~ T~ ololipo~~, KpmwVTOe; 010 ~uaAb ucc TO 8au~ao~0 nou oroaovouo-

o

o

nanOToa~OUVTov~e; 0 vounooc TaU OUVT]vopouos TO~OVTOe;"Aoyoue; ~o neTpox~Alo». E~Aono ontnc q>aVTaXopa, AeuKa Kat ouopeo, qxonouevo ue ~AeKTplKOUe; Aaurrmoec Kat 0Xl ue Auxvopla, ue TOV rot~nA~ Kat CAa aUTO naVTO uc T~ ~01i801a TOU 800u, nou OUTOe;,~TQV a uovoc uecoAa~~~e; KatlolaiTepoe; TaU. E TOI KUAayav TO ~paola OT~V nAmola TaU XWPIOU KOTW an' T~ ~OUPIO «n TOV nxcrcvo. H ~oTa<popo TOU XWPIOU 080wpelro otvouon «ue TOV YOU nAOUTl~' ~ KOpn, ue TOV KOA... n cxcuoroc-, Atol a AOoc, aAM Yla DAoKTPlKO peuuc ti 80 yivel! Exel a 800e;, ~TQV ~ cncvmon TOU nona, tXol 0 800e; Kat 800e; <pwTo06T~e; nrov TOTe ~ veoouororn ~AoKTPlK~ ertnplo, ~

ore Ko8e <popa nou KOlTa~o~e note TIC; KOp<pte; TWV ~OUVWV Kat note nc rnwpte; T~e; nOTa~lae; uc TO Aiyo ~oepa KOI npcun vspc TOU noTO~OU. 0 opo~oe; looc ~ <plliioroc, ave~oKOTe~aiv81, KOTWTO nAaTaVlO oKeno~ouv nc ox8ee; TOU nOTO~OU Kat Kavouv T~ IilOlipo~Ji ~oe; ovelplK~. KOTe~oivouue, 0XWPlOTOI OUVTPO<pOl, O atWVO~IO T nxcrcvic ~8 TOUe;8eopaTOUC; KOp~OUC;Kat TO uneporo opooep6 vsoc nou avoiyouv T~V oYKOAla TOUe;YlO VO ~OC;onooeXTOUV. K080~OOTe YlO KOAOTOlO,01 yeuoele; 0no TO KoAOUOlOTWV TOiOTPWVOUOKOljJililO Kptoe;, tva KOKop6noUAO, Ke<pTtliee;, ouvc, rupi KOI ljJw~i one eouovo xouuevov ue nooovco, OAa onAw~tvo xa~w, ouvoywvi~OVTOlTIe;Olo8Jioole;, ~tXPl nou ~nepoeuoVTOl, ~OXOVTOl YlO TT)VeT1lKpOT~O~.Ilivouue Aiyo nopcnove. 0 nOnOTOO~OUVTaVT]e; O~KwveTOl vm Xopo, Tpayouoo ~o~i, txel netO~el TO pcoo KOl KoAl~a<pxl. Evcc nePOOTlKOe;KOVTOOTa8~Ke, Kovel TO OTOUpO TOU KOl OlepWToTOl OV ei~a01av unoMei~~OTO TaU nOAlOU OVTOPTIKOU, ~AtnoVToc; TOV nona ue TO vevao. 1I08~Kov 01 oxenKtC; e~~yi)oele;, pemooue, myoup£u~KOue YlO TO opo~o Kat ~eKlv~oa~e YlO TOV eT1l01WK6~evoosono uoc, TO T poncio, nA~Olo~el ~eo~~tPl Kot'napO TO ouonuo TOU noTO~OU, TWV vepov KOl TWV VTPWV, 0 i)AlOC; ljJ~vel Kat ~apael KOTOKt<pOAO,eivOl oro ucccouo TOU 10UA~, WTUxwe; nou nA~Ola~ou~e OT~ 8to~ TWV epywv, TaU <ppoy~QTOe;, TWV o~poyywv KOI T~e; auplovi)e; Ai~VT]C;,nou 80 oxenooe. TO nopaoomaKa xwplou56KlO, OAO TO Tonia TO onoio, TOOO en$ADTlKO Kat TOOO cuor-

ot-

---------------

T@ pu\ilJl@ 1l'~~ ~~@1l'@~~«~~

ono exei.

KOnapStvo ru:pljl6Mov, nvlyd OTO vtpa TT),Ai~VI)<;. Koopovovio, XaAoO)Jo" epvorec tp· yo, XW~OTOUPYlKO ~DXOVi)~OTO, D etoo00<: OTT) ai)payyo ~o, eVTunwOlo~ouV, ue TO uono Op60VOlXTO KOlTO~& KOI 0 vooc Tptxel OTO OD~lOUpYD~O TT), OUPlO, ouro nou ~Atnou~e onuepo OTO ntpao~o uoc TeXVlKO, TOU &pyoTQ~iou, ~wl nc OX&TlKt, OUOTOOEU;, oivEl TO TEXVlKO OTOlXdo TOU tppay~arO<:'Ai~VD, Kat nepl' ypatp&l TT)~Optpi) TOU n&pl~6MOVTOe; XIil· pou ~eTo TO yt~lO~O TT), Ai~VD" oeiXVO' VTOe;TOUTOXPOVOOXtOlO, ~OKtT&" OlO' YP~~OTO, npo~Atlj!ele;, ooncvec, ernTeuwaro, ~Eyt6D napaywyi)<: DAEKTPlKi)<: &vtpY&lO,. To tppawo TOU floOwvo, AtEl, EivOl ono TO 0~l06taro TT), ApKOoioe;, 120 XA~. orto TDv T pinoAD, OD~lOUPYEi OTD xopo· opo TOU ~ouvou AtpPOOlOiou uto TEXVlKi) Ai~VD ~i)Koue; 15 XA~. ~E ernecvem yUpw OTO 6000 OTpt~~OTQ. MlO ai)poyyo ~i). KOU, 9 Xv..lO~tTPWV KOl OlO~&TPO 4 ~t· TPWV (iow, D ~&yoAuTepD TD, EMoooe; OTO &iooe; TT)e;TOTE) OUVOtEl TT)Ai~VD ~E TO UOPODAEKTPLKO epvoorccio TOU Mowvo (fI.E.H.) KOVTOOTO xwpl6 BoUrQD'. To vsoo nttpTEl ana ulj!O, B4 ~. KOl 60 Kl· vd TOUe;uOpaaT~iAou, (KOTl oov uopoTpoXO, ~UAOU), nou Kl OUToi uc TD OElpa TOU, KlVOUv DAEKTPLKt, YEvvi)Tple, nocoywyi)<: DA&KTPLKti<: vtpYElO, 70 MWatt. 0 & 0p6~0<: nou yivETOl lj!DAO OTT) OTtljJD, OTO UljJO, TOU tpPOWOTO" OlOKAooi~ETOl OE OUOKOTw6uvoel,. 0 O&~U, opo~o, OKO' AOuSEi TT)VKoiTT)TOUnoTO~OU MOwvo Kat OODyEi OTO xwpui BOXAlO, KOVTO~~OlVO KOl BOUTOD,. 0 OPlOTEPO, OlOTptXEl TD ~OPElO nAwpa TD, ~EMoVTlKi), Ai~VD, KOI oODyd npo<; TO XWPlO Moupto KOl one EKEi nPO<: lI6tpVD KOl OTOop6~o .111 •. ~i)~Epa OAO OUTOonorexouv noovuoTLKOTT)TO, tppawa, rouvex, Ai~VD, Op6~Ol, OTtKlO, TO~EPVOKlO, TOUplO~Oe;. Or OUO OlOOpo~te; EivOl &VOlOtptpoUOEe;, D Ai~VD npooeepe. KaAOKOtplVOti OVOl~lOTlKO~O· VlO nou noMoi ~tvOl KOI vrornor TO OUVD· ei~ow. H ncocvouevn DAeKpLKti evtpYElO EivOlLKOVOnOlDTlKi) KOl OU~El OTOOAO EVEPYElOKOnp6y~~o TT)<; xlilpae; ~O,. H npoono6ElO TDe;TomKi), NO~OPXlO· Ki), AUTOOlOiKDOD, YlO TOUPlOTLKi) O~lO' nOiDOD TT)e;Ai~VI)<; KOl D npo~AEnO~&VD O· vooo TT)e;OTOe~D, eo ~EYaAIilOEl nc O· XeEe; tptpvOVTO, TOV TOUPlO~O OTO yupw xwptO KOl Ylmi OXl KOI TT)v KOKOBA, tOTW KOI KoMi)~eVD one; pi~&e; TT)e;. To tpPOWo TOU Mowvo <!>m ttpEPE KOI TOYPI~MO tptpel!! 0 flonuroououVTOVDe;EiXE OlKlO, oc EivOl EAOtppU TO xcir un nou TOV OK£no~El 0, TOV eU~O~OOTe.

eo

-XOpOear1c.pl~a'
~ 10'Mapriau 2002~1TPLV6m-r« Kdl voc IXlrOI.«WOW "Cox,opO, ltoui6nx.E n Kd6llpW)livn rnWlOC m JIOOOlI<Il Kdl ,0 'tp<l)'01I& o~cmfllt&nau Iu¥Dyov etc E&.i lrjlfml VOC ~ all n yvWO'tO KOO)llKO JdvTpo ALLEGRO MpOWioc 'lWV NWi )(GttNE4'!i&;iv,~ A¥1llV 49 KGtl flEl(Xtu.\~ 71 ernv rxut~mocv M1IlttOOtaKJi KdlTCr14l«. A&ftYa.. H fJll'!1!Xtocxou IlnjIlUooE Kdl n mivw IXlrOocvtq.l£V6Jwm;-ltp«w«nov. !pE"tMi KDpVlpGttoc KDMwan ,au LvAME ~ civEl ~lClI<ipws VTCfIlriip«v~ Kdl yov ~ mocv jIEy«M Kdl ~ Ka8E IW~ &6rl ~ Kdl KjlCX"tiijtf IWlOO$ rcp6j!AE1jm, lttXp« rnv IXlrO¥ ,~ vWvc; KOV't6.~. lto}JJjjy GU}llt«"tPlW1:Wv,Myw ltolli Erc~ ~ 6tvEl ElIlliOGt-yux UlV ocreNiN OW6.pEO'tIllVYEYfN&roNltOV w.- VIIKdiVLOlnau 6wiXplX01l tou IvM6yau I!GtV ~ "tOV 'tEAEv' Kdl '!'- awtx~ ~ ,ruo xrup6. r pOtp£1 0 <!>OK. XPONOnOY AOI 1!Opf~ Kl "tau fIlyo1l H EltlWXtlX m~ ,au. fl6.poc ltOAU JlEEKD~ 1Jj1EW:rIXl,~ ltlMOC, at~ y6.An EltlWXtOC 0'Iljlfu.m Elti~ KIll n GtK6.jw:cE~TCpOOTC6.6Etf~ JId.Wv ,OV AcqElOlp6pos ocyop6.. Toc &iJpoc TCau EUYE,1llV .6lO00rTlKoU L~Aiau uJJ.i!., Kdl cmtV V!ix; rcpooiIpEpGtV Ol qJlAot ,ov IuAMyov EltWlylt m~ wpGt{~ Kdt cMms oct6au- Kdl Ol ltOC'tpWS n-rocvlt6.poc TCoAM Kdl crocs JlE ,0 ltMWlO KdUm:XVlKO ltpQ- ~Aoya.. yplXjljlLt, 10 ltGtVftwp<po Kdl ~atO ltfIllH EltlWXloc ms AlXxElOIp6pau ocyojlillDv ,au xivrpau uJJ.i!. Kdl ,~ EKAe- pliS 'OIJI~W:rOCl ciaqJ~ mlS _g8pOES. 1Ct~ JlE~~ Kdl ,0 aq,Bovo xpowi 1!O'U 1tf>OOLPOPEs rro'IJJiN flAwv tou LUMDyou, ~ 1tpOOiqlEpE. xaftix; Kdl ~ llf m ~ DMl OCVE~Gttjltrws l ~«"tpu.\"tES O 1'fAWv"tau LUAMyov Kdl !If ~_"COV KIll qJlAot ,au LVAMyov Kdl rou XwpooU cooo1Jp«uto A~ "tau .6liloarra<o1\ - ~.6puyocv JlE ~ 1<II1JU'lI{l€SlWV EVtU- L1!Iiflau).i'au K• .6lIjUhplO :r....AJroiTtoM' mImwv. Tnv EKDMwart ~ ,ljuu;ocv JlE ltOUM.O cmoloc;, ~ ltIivtoc,Opyt.m J(1Jm'lltlXpauCTioc,~ 0 ~«"tOS ltlX- plOAEiCtIKlimv TCfIllljipElGtATI~ Kdl 'trip KbNIvor; TCMJ<01I~, CTltO~ €tro- ~ n:Watov 1l!IV •• pE Kdl ,0 XopO, 0 ~lXipE'tos ~u.\Tau ocft~l Ew!. J1EYW MIlPABO, ~KdlJ1EY6.Aos~"taulvAMyov 1-0 .6,L.'lau LvA"f.iJyolllXlO6civtTlXl, .61lj1UC~ L~hos ASnvociwv xUpoos UlV ~ V(( E1lXGtplO1liDa Kdl &Li eEOX«P~ ~, Ot 'tiws rcp6£- teu MOV 6Aaus ~ flAaus rou LVAOpal 'IOU LVAMyov xx. L1Gt1!pos Mauy- Myov KIll ms 1iarrlivns KGtl,0US'(T1Jyo)u6.s Kdl Nixos Xpov6!rauhos Kdl ltOA- }Ilt«"tpw~ ltOU ,ljutaocv JlE tnv rcapau-. Aoi aAAol e:xJ-.oooi ~PWS Kdl qJi- crloc ,0V~Kd( mv EKDrWoon.~ Ml teu LVAMyov Kdl reu XwpooU~. KIX~'Kdl OAovSnou ~ &iJpoc o I1p6E6pos tou LVAMyov K. railp- 'flO- 1!Ao1xnoc AlXxElOip6poAYI¢. ytOS A Iirto)u6.s. wlOUJl!livos Gtlt6 0IE 6Aaus ~ ~ ,0 ~J.. ocI.« ,OC!liAn "tau .6J.. XOCIjlE-rrurE jLEKd- rticfuiAf Mn :mivw w ltEVIM:OC(SO) ,«AAnM Kdl jLEat6. vol1jl6.'rwv AOylGt E1lXiXplD'lriptfs EltwroMs ~ x4vEl xa,~ auvliErqz6vEs KIXl. aulawtxElGt ,6- 8E p. VW< mv ttV6.yKn ms (T1Jcmdpwo~ o'NJN EivlXl VTCOxptwoJi lI«5 Kdl Kd9rixov "tIllV ~rtEjJivwv rxutocvlXiwv ~ xOA- YlOC nV ocy6.rcn Kdl ,0 EVOlGtqJEpov' L TCOli lt~ ,OV LVAMyov KIll m CTUVfIlYMtOC 6Eixvauv OMl GtV"totx46E WOw ylGt ,0 01wry "tIllV It<<"tpu.rcWvatnv _KOlvrl JlGtS IVAAoyo'Kdl "to xwptO ~ Kdl ~!tpIlI1lUi8ElGt. vauy trOl ,lS rcp!lCT1!li6Etfpoc MEXI, To YMYtl TCOV EltGtKOMlIenaE mocv oOUJlEGtltfIlicmGtO'tO!Kdl JlE lXjIfiw-ro ,0 , 0!il0't0·~ Kdl i&.m mv fUI(IXl- EV6lGt1jl€pov0 €pya ~ ylil..vet 1tIXpGtJlEt, pioc ~ ~S KIll qJtAovs ,au VEL LUAAoyOc; ~t6Aoyos, 6wajwcDs ~ LVAMiyovvoc ~,Gtli6 mv KIX8nJ1E- Kdlll'{lXlrl!tOs ClE6Aaus.

o

eo

°

,0

JIm

eo

°

-

1'(} ~'\lIl~---------------

'it~.fN~flt(}'it~~~dM~

-- a."ti (11ad. 7

TOV oo~yo TOUPIOTIKWVOIOOPOIlWV nou O~llloupy~B~KE ue npuTO~OUAio T~e; TEflK OTO nAoimo T~e; KOIVOTlK~e; npWTO~OUAioe; Anoox6A~0~e;. H TEflK liE Tie; OUVOVT~OEle; OUTte; OTOXoUol OT~V tYKOIPD oVDlltpWOD TWV EKnpoownwv TDe;TomK~e; OUTOOIOiK~ODe; oMo KOI TWV KOTOiKWV TDe; unoiBpou TOU NOIlOU Axoioe; YIO Tie; ovomU~IOKte; OUVOTOT~m; nou TOUe; OiOOVTOl ueoo cno TO EBvlKO KOinopl<pEpEIOKO npOYPOllllOTO TOU I" KnI, unOYPOlllllOE 0 K. Kopn~e;. A~i~EI va cvccsoaouv TO noovocpuoro nou TtB~KOV eru TOnnrcc nTOV TO E~ne;: Ynonoovcouporo AypOTIK~e; Avomu~~e; TOU r' KnI, TOIlEOKO npOYPOllllOTO TOU ynEXllflE (NATURA 2002), IlpcvpnpuoTO LEADER KOi KOlVOTlKn npWTO~OUAio - AnooxoA~O~, lTTV oKOnAWClT)nou EiXE ETTlTUXionopeornoov 01 <popEie; TTe; nEpIOXne;, moyyoAIlOToplOTtxvEe; KOi noAine; TOU flnllOU, 01 0rtoio: OUVExop~oav TO flIiIlOPXO YIO T~V 0~1l0VTIKIi curn npWTOpouAio, YIO TTV EV~lltpwo~ TWV KOTOiKWV.ME T~V AIi~~ TWV epyamwv nooereen yoUIlO.

DV BOuAtuni Axdioe; flDIl' lKOIlVOKD·

nOAITlarlKo KtVTpa Ta rrpw"v Jl"II0TIKO LxoA£ia
LE nOAlTlOTIKO KtVTPO uercrpertovtrn OAO TO noenv flnllOTlKO LXOAtiO OTO flnll, fllOIl<piollOTO TOU fliJllOU noiwv. H npWTopOUAio-npOTOOn TOU fl~llopxou KWOTO AonIlOKOnouxou ulOBerIiBnKE Ollo<PWVO ana TO fl~1l0T. LUIlPOUAIO YIO TO LXOAEio 010 Beoivt, Nooic, XOPOAn, neuKo, AIlUY0aAIO KOi LKOTOV~. EIOIKOTEPO 90 OT<YOOTOUV TO AOOYPO<PIKO Mouoelc, EKBto<le; nopooomoK~e; Ttxvne;, <VTEUKTIiPIOKoBwe; KOi OMEe; noAITI01IKEe; OpOOEle;. Tnv oloiK~O~ KOi opvcveon TWVnOAlTlO, KtVTPWV 80 ovcxcPEl TpIIlEAIie; erurponn T~V onoio OUYKPOTOUV01 npoEopol TWV TOTTlKWV OUIlPouAiwv, flnllOTIKOi LUIlPOUAOI KOi 0 nooeoocc TOU LUAAOYOU<npOOnIlOTWV nou oocorrpronorouvror 010 A<KOVOntolo Tne; ATTlKiJe;Ii O1nV Axofo (nOTpO), 8<PIlIi nopOKAnOn <K<PPO~<I 0 flIillapXOe; rtpoc OAOUe; TOUe; ouvo~1l0ne; vo ponBIioouv TnV emrponn KoB< XWPIOU vo OUYKEVTPWO<I O~IOXOYOOVTIKEill<VO nopooomOK~e; TEXVne;, !:PYOAEio, OKEUn KAn. TO onoio 80 EKTEBouv KOTOAAnAO WOTE 01 V<WTEPOI va ucsotvouv TOV nOAITIOIlO, TIe; nopo06oEle;, TOV roono ~wIie; TWVovBpwnwv TOU XWpIOU. lTnV topa TOU flIiIlOU 1l0e; T~V M<pvn <TOIIlO~<TOl n oi90uoo KOTWon' T~V KEVTPIKiJnAoT<io YIO vo yiv<1 EKEi TO AOOYPO<PIKO
Moecelo.

LUVOVT"a" 11£TOVYnoupyo Yy£ia~ ~"TO 0 Jlrjllapxo~ na'fwv
lUVOYTTO~ ue TOV Ynoupy6 YYEia<; - llpovoicc ovaYKo~ETOI vo ~~TIioEI 0 flIiIlOPXOe; noiwv KW010e; AO~llaKOnOUAOe; KoBwe; D nOAITEio ouvoXiool vo oOlo<popoi YIO T~V ovopoBIlIO~ KOi O1EAtXWO~ TOU YY<IOVOIlIKOUlT091l0U M<pv~e;, TO onolo oiVOI nAtov ~<xoolltvO. o 6Dllopxoe; <U<ATTlOT<i OTi ov Ilno<ptp<1 TO npOpA~IlOTO OTOVK. Ynoupvo lOWe;va tuOl09~TonOIDB<1 KOi <mO<I~<1 TO avoYKOIO<VOIO<ptpOV.

=oKIV~O< ~ AOITOUPYIOT~e; lXOAIKIie; BIPAIOBIiK~e; 010 Evmio J\liK<IO TTe; M<pv~e; Iio~ 1l0AIOTa OTIe; 12 fl<K<Il~PIOU oloPyavwB~K< ~ noom <KoIiAWOD. lUIl<PWVO 110TTV OVOKOIVWO~- npOOKADO~ TDe; lXOAlKIie; BIPAIOBIiK~e;, olopyovw8~K< ~ <KOiJAWClT)11< O<POPlliJ T~ oUllnAIipwo~ 180 Xpovwv ana T~V tvop~~ T~e; Enovcorocnc (1821), 150 XPOVIO one T~ vevvqon TOU AOyOTtxv~ AAt~ovopou nQJlQOIOIlOYTT (1825), 100 ern cno TD ytvVDo~ TOU Avop. Elln<lpiKou (1901), 50 ern ana TO BOVOTOTOU 'p. =ovonOUAOU KOi AyytAOU lIK<AIOVOU (1951), 10 ern one TOVBOVOTOTOU NiKou BP<TTOKOU (1991). H OXOAIKIiPI~XI09IiK~ EnEAEK TOU Evtolou AUK<iou M<pv~e; OIOPYovwoo TPlIiIl<PO O<PI<pwlltvo YIO Tie; OVWTtpW ensreiouc TO OIOOT~1l0 12-14 flEKEIlPPIOU 2001, OTO onoio n<pIAIi<p8~KOV, oUIl<PWVO 11<TOV oneoaovc T~e; PIPAI08IiK~e; 1l0B~1l0TlKO rlovv~ lTPOT~Y~, ncpouoicon T~e; <KoIiAWO~e;, OVOKOIVWOole; YIO TO tpyo KOi Ylo TO nwe; oDIlIOupYIi8~K< npiv one OUO XPOVIO ~ PIPAI08IiK~ K08we; enionc ~<voY~o~ - tKBoo~ TWV PlPAiwv nou unopxouv 010 xwpo, H BIPAIOBIiK~ onwe; KOI npoDyoull<VO tX<1 0DAWOol 0 flljlloPxoe; tYIVE uno TOV O.l,K, 11<TD poIi9EIO TOU npotopou TOUnpw-

T"~

H npWT" £KcJIjAwa" OXOAIKIj~ /JI/JAloeIjK"~

M£ T" aUII/JoAIj TOU £JTlX£IPlJllaTia A£wvicJa Ap/JavicJ" Kal T"V npoano6£Ia TOU Jl"II0PXOU K. Aa"IIaKonouAou ova.,,£ TO «npaalvo tpw~" y,a cJI)II1oupyia atpay£iwv aro Jlrjllo na'fwv

T"

To «npcotvo <pwe;» nrpe 0 I1IiIlOPXOe; no[wv KWOTOe; AonuoKonouAOe; va npoxwPIiOEI TIe; OIOOIKOoi<e; YIO Tn OnlllouPyio L<poyoiwv OTnV n<plOxIi· To BtllO ou~nTiJ9nKE OTO fl~1l0TIKO LUIlPOUAIO U01<PO one nccroon TTe; fl~1l0nKIie; ApxiJe;, n onoio IjJn<pi01nKE OIlO<PWVO. 0 flIiIlOPXoe; Ilouov KWOTOe; AonIlOKOnouxoc KOTO TnV EloiJYnoli TOU 010 111]Il0TiKO lUIl~OUAIO unoYPOIlIlIOE on n OVOYKn onoKTl]ClT)C; IU0C; TtToIOe; 1l0VOOOC;OT~V WpUTEP~ nEploxIi Tne; Ttwe; <napxioe; KOAO~pUTWV eivo; IlEYOAn· npOKWOI YIO tvo tpyo ou Oh,KOU noounoxoviouou 250 EKOT, OPX. TO onoio 80 <moOTI]6E~ 0110 TO Ynoupveio rEwPyioe; KOTO 50%. MOAloTo, 0 K. AClT)IlOKOnO~ 0<; OVlL~OIVWO<OTI 0 <TTlX<lpnIlOTioe; w; n<ploxIie; K. A<wv,om: ;cllaV'TTC: nou 0109tT<! tva 11<YOAO KpEonwA<lo 010 lI~~o -a;w. an aUYXPl]llOTOOOTIioEI TO tpyo, EVW Bo OVaA~E' KO. -n ..:;. J~=c.&v TI]C; ETTlXEip~OI]e;.EpwTI]9Ele; YIO T~ 0~1l001O TOo ccvc, C _ AOD~oKonouAOe; unoYPOIlIlIO<: «01 EYKOTOG':;:!Ge., ~ ,cuv EVTOe; TWV opiwv TaU lIIillou noiwv, ~0ClT) ol_~. - _. - __ -:06WEWV nou 9tTEl ~ EupwnaiKIi 'EVWQD, Elo.<o~;;:c_ .:;-'"Cl 0,0 TI]v tKoOOI] TI]e; KOIVOnK~e; oOl]yiae; ono a:::l ::<:-,7::" -o\g v 01 KT~VOTp6<p01 VO

":.:1

it) ~rrullll~ ~'ltll)u@~rm~rnw~

o<pa~ouv aVE~eAEYKTa, 0 ll~~o~naioov ePXETOl va OU~~6MEl Ka90plOTlKa OTT]V£niAuo~ TOU npo~A~~aTo" ~£pl~VWVTa, VOOplrspo '(La rn o~~loupyia veoov, ouyxpovoov o<paYEioov OT~V neplOm··

npoxwpa

'I KaTaaK&urj TOU napKOU

npOxoopa 0 lltl~apxo, naioov KWOTa, Ao~~aKonouAo, rnv KaTaOK£Utl TOU napKOU KUKAoq>oPlOKlj, Ayooylj, OTT]116q>~. LTO TEAWTaio ll~~oTlKo Lu~~uAlo onou ou~~~9~KE TO geuc, 0 EmKEq)(]A~, T~, EAOOOOVO, ~EloLjJ~q>ia, looavv~, MnouOlW~, unOypO~~lO£ OTI ~ napOTa~~ TOU TaOOETOl «oro ~, UAonoi~~, TOU epyou. K. AO~~ClKonouAo<:, napauoul~oVTa, ro oxeOla ~, O~~OnK~, apm, Yla T~V uxonctnon TOU OUYKEKpl~evou epyou, O~AooOE on TO nap!(o 9a yiVEl OTT]Mq>~, avaKOlVWVOVTa, ~OAlOTa on eXEl cnconccet unOOXEO~ ana TOV Ynoupvo nEXQllE Yla eYKplO~ xp~~aTo06~~, npOK£l~tvou va oUVTax9El n ~EMT~, Eq>OOOVE~aOq>aAlOT£i xwpo, 6 orpeuuorov, Lu~q>oova ~£ TOV K. lltl~apxo ~ eKTao~ au~ eXEl ~pE9Ei KOl ~ETa ana rnv YKPl~ TOU ll~~oTlKou Lu~~ouAiou 9a npoxooPtlOOUV Ol olaolKaOiE, '(La ~v uAonoi~~ Ev6<; nperortopmxou epyou Yla rnv neplom·

o

e-

JlAAa ipya
T~v OI£KOiK~O~ Xp~~aTo06~o~, ano TO Ynoupveio r£oopyia, ~~Ta 0 M~apxo, naioov KWOTa, A~~ClKonouAo" npoKEIucvou va opa~oAoy~90uv epya Kupi~ uop£u~, KOl apOEu~, nou tX£l avaYK~ 0 renee. 0 K. Ao~~aKonouAO<: OtlAooOEOTO ll~~OTIKOLU~~OUAIO on 0 llJi~o, eo unO~£1 TI, aVOAoYE, II£MTE, OTO Vn. r£oopyia,.

Ka. napa~oa.aKIj Tapipva

aTlJ LlacpvlJ

TtAO" tYIVE Myo, KOl vtc rnv AEIToupyia napaooolaKJi, ru~tpva, OTT]Mq>~. H aVClKoivoo~ ~, AEIToupyia~ me tYlVE ana ~ O~~OTlKi) apm, onou a llJi~apxo, EinE OTI Eival nOAu on~aVTIKtl aUTJi ~ opaOTT]plO~TO OTT]v nEploxJi KOl ava~tvETOl va tXEI noManAa oq>tA~ Yla TOV reno. 'Onoo, ElnE 0 K. A~~ClKOnouxoc, Emoo~9~KE ana TO np6ypa~~a LEADER Kal ~ETa rnv tyKPI~ ~, aOEla, AEIToupyia, TOU KaTa~~aTo, ana TO ll~1l0TlKO LUIl~OUAlO npooq>tp£lnapaOOOlaKtl Kou~iva. OE vrcrnOU, «n emosenrec. '01,01 va ~v EmOK£q>9ouIlE va oOKlllaoou~E TI, yaOTplllaPYIKt, anoAauoEI, nou npaoq>tp£1.

LlJfJaVT.Ka ipya ae &~iA'~1J aTO LlrjfJO naTwv
0 MilO, naioov. L~llaVTIKa epya ooonolia" anOxeT&UO~, KOl uopwo~, EKTEAOUVTal OE 0Aa rc o~~onKa olallEpiollaTO. ElOlKOTEpa OT~V Eopa TOU llJi1l0U, OT~ llaq>v~, npoxoopouv 01 epvcolec aoq>aAToOTPOOO~, 0Aoov rev EOooT&PlKWVopO~oov. Ol EpyaoiE, ~EKi~oov ono TOKclTooXooPIOKOI OUYKEKPl~tvO: a) 0 OpOIlO, one ~ ytq>upa TOOATO - AYlo, nOVTEAEJillova, Bpuo~ ncncero 11& oxono VO Evw9£i 11& TOV K£VTPlKO opo~o Mq>v~, - nOUpvapla,. To OOIKOaUTO, wJilla 9a anoT£Mo£1 KOI TOV napaKo~nTJiplo a~ovo ~, M<p~" ylo n&pl60ou, ~£yOA~, KUKAo<popia, ~) 0 opo~o, one NOOOKO~£io - TOOUKovtlKO -/10~no~op~ - nonoo~~~TpClKonouAou, <p90VOVTO<;OTOV naAlo Al80OTpooTO OlKIO~OU nAaT6vou - BaOlAaKtlKo, y) 0 uoc cno L&lPtlVO too, oixlo 80000pou BOOiAoKonouAou, Ii) 0 ono NOOOKO~Eio - AYlO, 8£panoov - LEIPJivo, E) ava-

nM9£TOl ~ KEVTPIKJi EiooOo, ~, M<p~, OTT] 9to~ .AYlo, NIKOAOO," liE Al80KTIOTa TOIXio, nE~ouAla KOl ~pu~, OT) KaTOOK£UOOT~KE KaAoi08~T~ ntTpl~ ~puo~ OTT]v nAaTEia TOU KOI~~~piou. LTO llL nao, OO<PaATOOTpw9~KOV01,01 01 £QooT&pIKoi 1101 TOU XWPIOU, Ka8w, £ni~, KOI 0 nou oO~y£i OTO KOIIl~TJiPIO, nou nrov naYlo oi~~o rev xoroixev. Enio~, OAOKA~pWVETOI OUVTO~On OVOnAO~ ~, KEVTPIKIi, nAaTEia, TOUXooPIOU, EVW OVClKOlVi~ETOlKOl TO ll~~oTIKO LxoAEio BEOIvtLKoov nou Ba xp~ol~onOl~8Ei VIO nOAITlOTlKt, EKO~AWOEl" TeAo" tYlVOV OIl~OXaAIKOOTPWOEl, OE apKETOU, oypanKouc.; opO~ou,. LTO ll.ll. LKoTa~" txouv ~EKIV~OEl 01 EpyooiE, Yla ~v EYKQTOOTa~ onOXETEUTlKOU oyooyou. 0 oyooyo, tXEI ~EKI~OEI cno TOVAYlo ll~~JiTplo KOlBa ip9QOEI OTO KOToo~tpo, TOU XooPIau. Eivot tva tpya onoocrrmo VlO T~V npooroolo rev <pUOlKWV ~ywv, aMa KOl T~V ~EATiooo~~, norornroc ~ooJi, rev xorolKooV. Enio~, OTO ll.ll. LKoTav~, yiVOVTQl EpyaoiE, ~EATiooo~, TOU KEVTPlKOUopo~ou, £vw olavoiYETOl KOl 0 aypoTIKo, OTOUKOUKOUPOTO aAWVl, nou E~U~O£TEi apKETt, KTT]VOTPO<plKt, 1l0VQOE,. LTO ll.ll. XO~OA~" a llliIlO, KaTOOKEUOOE TPEl, nsrpivec ~PUOE,: L~V KEVTPlK~ nxcreto, OT~ 8t~ .KA~TJipa. KOl OTOV KEVTPIKOopo~o XO~OA~, - Apoavia,. Eni~, TOI~EVTOOTpW8~KE o OpO~O<:npoc rn ouvoudc MnollniAtlKa, EVW Eo08~ ana TO ll~~apxo K!ilOTa A~~aKonouAo EVTOA~ Yla rnv KQTaOKEU~ rnc rteuooc nA~oiov TOU uOpO~uAou ToaKip~. AKo~~ 0 lliwapxo, ue ~~xaVlKOU, ~, 2~, Eeopioc NEOTtpooV MV~IlEioov EmoKt<p8~KOV npooeoro rn X6~oA~, Yla vo OUyKEVTPWOOUVOTOIXEia YIO rnv npoorcoto «n O~P~Oll ~VllllEioov TtX~, nou unapxouv ornv nEploxli, onoo, ~ 80AwTtl ytq>upa OTO OPOIlO XO~OAll,Apoavio, KOl 0 napaooOlClKo, uOpo~uAo, TOU rEWpYIOU TOOKip~, nou ~piOKETOl EV AEIToupyia. LTO ll.ll. nEUKOU tYIVE ~ av6nAao~ T~, KEVTPLKtl, nAaTEio" EVW 0 llJillo, «rmpvnoe T~ OE~OIlEV~ nou un~pXE EKEi, KaTOOKEu6~oVTa, rnv OE 6M~ 8t~. EpyaoiEc.; vlvovroi KOl OTO ll~1l0TlKO LxoAEio, WOTE va AEIToupyljoEI 00, nOAITIOTLKO KtVTpO. Eni~c.; TOIIlEVToOTpW8llKav OPOIlOI TOU XooplOU. TtAO"OTO ll.ll. NaOlo, aVaKQTaOKEUO~ETOl KOl E~wpai~ETQl n yt<pupa OTT]8t~ ·KaAnilKl·. Eni~, TOIIlEVTOOTOpWVOVTOl01 OpOllOI Kal ~£ATlWVOVTal Ol avponxo! OpO~OI. AKoll~, ana KOIYOU 11£ TO LuMoyo Naoaioov KaTOOK£u6~ETOI ana T~V apXtl KOl 8a yiVEI onw, IiTav naAla, II ~pu~ nou ~piOK£TOl OT~V Eioooo TaU XoopIOU.

opo~o,

opO-

opO~o,

Na oAoKAl)pw80w o. a8AtJnKic; &yKaTOcrrcJaE!c;
{'ITa fJ& &JJlaToArj TOU aTOV npo&4po TIJC;EnLlE S. Kav&AAonouAo o LlIjfJapxOC; naTwv

L£ &pyoTa~lo tXEIIl£TaTpan£i

opo~o

opo-

opo~o,

EmOToAJi OTOV npoEopo rnc EnAE eava~ KavEMonouAo aneOTEIAE one 13 NOE~~piou 2001 a llli~apXQ(; naiwv KWOTa, AO~llaKonouAo, ~~TWVTa, TaU T~V OUllnapOOTam; TOU Yla ~V uAonoi~~ tpywv ~llaVTLKWV Yla TaU, vsouc Kupi~ xorokouc TaU OPElVOU0tlIlOU, nou aoxoAouVTOI ~E TOV a9A~noIl0. LTllV ET1lOTOAtlTOU, npoc TOV K. KavEMonouAo a lltl~apxa, noioov ava<ptpEI xapaK~plOTIKO: .0 M~o, naioov OPElV6<; KOl anO~QKPuOIltva, 0la8tTEI OTT]veopa TOU, ~ M<p~ tva yljnEoo noeooeolpou, TO ortoio o~oo, aVTl~ETooni~El lOlaiT&pa npo~Atluorc. Z~Ta~E T~ OIK~ occ oounopcorcon Yla T~V OAOKA~POO~ TWV a9A~TlKwv £YKaTaOTaoEoov.
.. OT']

-

U@ ~1h\llliQ

11'~~ ~1lt1\i)1I'iQ~~~~~

------------11-

oEl. 14

UQLaKn 13 Iovoucotou 2002, IlOE\JlEQIl KUQLaKn lOU XQOVOU(n :n:Q<inll nrcv lWV 0wq>avdwv). OL EKO,aVa(OL ana:rtOKQLVOIl£VOL oro :n:QOaKAntnQLO 'au LUAi\6Vo1) Ilal), nnvalL£ O,IW 0ILovOLa, 0,0 l;£voooxeLo LA MIRAGE VLa tnv £KOn.Awall ,nl) :n:Qw,oXQovLa:clKIlI) :n:(,al). 'Htcv UAAIl Illa eUKULQLa:n:OUOlllLLOuQvrLOE LUAAOV01) Vla va ouvan(LOO1)IL£ aMAqJlu, VVWO,OUI), q>(;\oUI), OUVV£VELI),VLa vc aV1:aAACtl;oUIl£ UI) EUXel) lla.l), Vla va oQaomQLO:n:OLnooulL£KOLVwvLa, 'trw LKo,avafiKIl KOLVwvLa VLa CtAAIl ILla q>oQU. A:n:o VWQLI)em ILia oaro nl) 5Uo uH)ouo£1) 1:01)nILLOQo«01) tou l;£voooXdo1), ,a lleAn ,01) t:.I. ,01) LUAMV01) KaAwaoQL~av ,OUI) cuuarc'QLOl1:£1)n:01)KalEq>Bavav :n:aQe£I)-:n:aQtEI). EUVKE:

K

°

on 'au Lui\.MV01) lLaI) cno ,0 Y:n:01)QVeio EBv. OLI<OVOldal). ALat6ool;o ILI~vU!J.aVLa tov LUAAOVO Ilal) rircv n :n:UQOUOLU 1:01)K. M£i\t,n Pnvonousou
llelCt 1111) U~UVOU rou. EU£AmolOull£ ctnv O :n:etQOUO(CL OE oAE<;lLI) EI<5ni\wo£LI) Ilal). 'au 'E,OL {)et tX£L CtIlWIt £vllllEQwalllwv ,£K1EVOlLEVWV ctov LUAAOVO [letl) Kat t,aL Bet la 1l£,etOLO£L(rncreuouue) :n:QetVllanKCt Kat 0XLOLaU'QE~i\W[lEVet 11. i\i\L:n:I1.o:n:WI)[ltXQL e ,wQa lOU let [.L£leq>EQav!!! 'Eq>{)uuetv KctL OLLEedl) [.Letl)0 lta:rtu- E'ItI1.ALOI)XQLO,OltOUAOI) I<ClL netltet-KWU1CLI) TaLetKoUAal), acpou £lxav £K:n:AIlQWUEL ,et KUQLQ.KCt'LKetL£QetUKU l<etBnKOVlCt 10UI) crnv £VOQLet1OUI). AQXLOE KCtltOU KU,O, 1L1)11 llool;0i\ovia-6enon :rtQo<;10V 'Y \}JL010 VLetkaAn XQOVLCt KctL VLa 1)vda lWV ortou vn<; LKolcLVaiwvl 'Elm auvll{)L~01)[.L£ KctL tlaL ltQEn£L vc VLV£1QL'n Kel{)£ £Koni\wun [.Let<; etQX(~£LIL£ Mnall. t:.enull Vla 1)vda, VlCt vc

V1Qw{)nKU[l£ nOAAoL I<ctLuuveXL~av vet EQXOV1UL. Ko'0 {)£ nQou£QX0[.L£vo<; K£QCtOlIlK£ Ka<pe 11. va\}JulmKo ua no let Tnusto 10U L1)Ai\OVOU. H a(8ouaa ~OUL~£ ocv [.L£ALUULlto 11<;uu~n1nueL<;, tn :rt£LQaV[lu,a, a U<; CPlAO<PQOVI~UEL<;, 1L<;£UX£<;. Tnv eK5r1Awun [.La<;lLlLlwav lle rnv naQo1)aiet 1:Ou<;0 MlletQXOI) Ilctov K. KWU1U<; AOlt!LetKO:rtOUAO<;rrou Ka,e<p{)cw£ ltQol) 10U1:Oa:rto rnv IIU1Qet, 0 Metl{)etLO<; Pllvon01)Ao<; n01) Ketle<p{)aO£ ana m LK01UVIl, 0 NLKO<;Ketn£lavEet<; rtou KalE<p{)aa£ urro mv Mnvn KctLnOAAOL-ltoi\i\oL ai\i\olltOU l'LA{)av uno mo KOV1LVU[LEQIl.MevuAn 1L[.LI1. tov LUi\i\OVO [.La<;nrov IlltetQouoia VLa tn<; oucovevac; BaQBetVKCtVIl. 0 0wXo'Qnl) Bcq~aVKCtVIl<; (VLO<;),t:.1l[W'LKO<; LUIlBoUAOI) A{)llvaiwv ExeL ~on{)no£L :n:oM ornv OLKOVO[.LLKnv(Oxu£

aya:rrll, BEllan a:n:6 KOIVOU,aU~I1tQoa£Uxn, Bellan yta yaATtvqJ.(llltS \l!UXnS !-lUS,Benan yta avllQwma, 6tnart yta :rrQOK01tn, Ot IEQEiS~la<;Etvai\Aetv nw oo~Aoyia auvoBEU6~tEVOtu:rr6 10US 1tUQEUQlOK6[lEVOUe; aU[!:JtalQIW1Ee;Kat cpiAOUe; 10U LUAA6you, EUA6ylO((vtnv «:rrha» a:n:m){)uvav ue; £tr XES10US. 0 :rra:n:a·E:rrnAlos :rrQOa£cp£Q£ aml[!EvlU £lKOVet llle; Davetyuic; orov M!laeXO DelLWV KWma AonucxoK. :rrouAo ytct vel.tOY aK£:rr£t KaLCPQOUQ£( eQYolOU, EU' am

XaQIOlWV1ac;10V yta 10 £vBlacpeQOVlOU yw. tnv LKOla· vn. AKOAO@We;:rreoatcpEQ£ OlOVDQ6E1iQOlOU I:uAA6you K. fCWeYIOI:a1OAul «ITQOaKO[lIO~» lIQ6a<pOQO-atou dxc CPEQ£t :rr6 mv EKKAnaia lOU- we;uV1i6wQOv yta 'ttC; a u:rrnQ£ai£c; Kat :rrQoacpoQee;lOU ornv LKomvaiKIt KOlVWvia. AKOAoullno£ II o[ltil.ia·£uxn 1tQOC; AOUS[las a:rr6 tov 6 ll~QXo K. Aml!laK6:rrouAo Kat a:rr610V IJe6c6QO tou LUAA6you nou wxaeiOlIW£ Yla mv elV1a:n:6KQlan 010 K6AE(j~larou LUAA6you £ux6!-,£voe; 1a :rrQrnona. DI1Q£0

:rra:rrct·N'tivoC;10 !-ltKQ6cplIlVOat !IE"IV YAUKum1l1 cpwvn K 'tOU ttvaAAc «Tle; ee6C; ~ttyae;-» au[!:JtUQUaUQOV1ue;!lae; 6AOUC; e :rrnyaio \l!eAla[lU lOU U!tVOUKat a£ cvcrcon o ll1e; 'ljJUxns [lUC;KA£ivonac; rnv wQUl61Uln Kull' 6Aa CK· MAwan !-IllC; Bioonac; "IV aKU'tUAn OlOVITQ6diQO via ro [lOiQ((a!llllllC; BaaLA6mruc; aAM Kett:rrllQOOOaLllKWV YAUKla~tU1WV (BiJtAEC;·KOUQU[!:JtltB£e;). H AAiKn, au~uyoc; 1l1l!tnlQIl fKOACPLV61tOUAOU (qacp'tn)

~~~ ~\lt~f~~~~~~

~~,~~~-----------------------------

"UTI/ad.

/6

.... ami

TIl

ad. 11

ApXt~ OTO ~~~O naiwv tXEI ~iS~ iSla~Op(jlw8Ei. LUyKEKPI~tVO, ~ iS~~onK~ oPX~ tXEI ~iS~ epovrloa WOTE va npo~~8EuTEi ~E to onopotrnro EiiS~ '(Ia TOV EOPTQOTIKOOIOKOO~O_ np08E~ TOU ~~~oPXou naiwv Kwara Ao~~aKonouAou sivo, va OTOAIOT00v viopnvo, onw, TO ortorrel OMWOTE TO nveuuo TWV Xprotouvevvev OAO TO ~~~onKO ~la~Epio~OTa TOU noiwv_

£OpTOUT.KO( 4.aKOUIlO( U£ oAo Ta 4.all£piuIlOTO ~EKE~~piou «n TO eopruortxo nVE0~a

41JIlOrrpoTlju£.( tpvwv
~~~onpQT~S~KE on, 14 NOE~~piou TO apOEUTIKO tpyo T~, nEiSlOiSo, T~~ nOOU, onou OV6.00XOI avaiSEix8~Kav 01 aiSEA(jloi XouAlopa an6 rc TpmOTO~a, ~E tKmW~ 18%. nap6.M~Aa iS~~onpaT~8DKE TO tpyo nou a(jlOpo T~V OAOKA~PWOD T~, KOTaOKEU~~ TOU iSp6~ou npoc Beoivi. AvoiSoxo, TOU tpyou ovaoEiX8~KE 0 EPYOAO~O, ~D~ooiwv 'Epywv (E~E) K_ nAWTO, ono T~V florpo ~E tKmwo~ 17%.

ArroAoV'UIlO( V.a TO XPOVO rrou rrtpau£, npovpallllaTlUIlO( Ka. UTOXO.V.O TO 2002
ME 10laiTEp~ Xapo ooc KcAWoopi~w OTDv npwTOXPovlonKD EKiS~AWO~TOU ~~~OU ~O~. H XPOVIO nou neocoe ~TOV ~IO XPOVIO O~~IOUPYIK~ YIO TO M~o ~a,. ME TD ouvepvooln KQ\ TD, nOAITEia, OAAO ~E T~ ~0~8EI0 6AWV 00, npoxwp~OO~E OE KOTaoKw~ tpywv. npoypa~~aTioa~E vee tpyo KOI VtE, ~EMTE" Oo ncooncsnoe nEpIADmlKo, va aVO(jlEpSW OT~ XPOVIO nou nepcce KQ\ OTOU, OTOXOU,. An6 T~V apxf] nou avaM~a~E TO ~f]~o naiwv Eixa~E 8tOEI OUO~aOlK00, OTOXOU,. 0 tva, ceoPOUOETO EOWTEPIKOnpo~Af]~oTO KOI nc EVtpYEIE, nou snpsne cueoo va OPO~OAOYDSOUVyta va ~pouv TD AU~ TOU,. o OEUTEPO, OTOXO, ~a" a(jlOpOUOE 8a tAEya T~V E~WTEPIKf] nOAtT\K~ TOU ~~~OU ~a" iS~AOiSf]TD OXtOD ~a, ~E TOV No~opX~, TOV nEpl(jlEpEIOpX~, TOU, ~OUAEUTt" TOU, verrovuouc O~~OU" ~E TO npoyptl~~OTa T~, EupwnOIK~, 'EvWOD'. KOTQ(ptpO~E va OpO~OAO~OOU~E ~IO OElpQ on6 TtTOIE, nopE~~OOEt" oD~aVTtKt, Kat Ei~OI OTDV wXOptOTD StoD va occ nw OTt or nporaoac ~a, ~TOV a~t6ntOTE" nnuxo~E KOTO90%.

-14------------

ArroAoV'UIlO( V.a TO 2001 Tov xp6vo nou nepooe KOTaoKwoOTDKOV tpya KQ\ optouevo ouvEXi~ouv onec; A) 'Eytvav TO tpyo 00(jlOAT60TpWOn, TWV iSp6~wv Kal EiSw OTI)V nOO KOI OTD M(jlv~. B) =EKiVT)oOV KOI EKTEAOUVTOItpya uopwo~, OE oAa TO iSD~OTtKO iSta~Epio~QTo: 1. LT~ LKOTOVI) vto OiKTUOan6 T~V nnyf] nOUAIOU Bpu~ Kat EnEKTOOEI, TOU eaWTEplKOU OtKTUOU. 2. LTI)V A~uyocAtO o~lonolf]S~KE I) YEWTP~O~ nou avoi~a~E Kat E10I Sa Au8Ei oplarlKU Kat EKe( TO IlEy6Ao npO~A~~a TD, aVEnopKEla, TOU VEpOU. 3. LTo nEUKO tYIVE vso iSE~aJ.lEvf] KQ\ veo aVTAIOOTOOIO Kat EnEKTOOEI~ TOU EOWTEptKOUiStKTUOU_

4. LTW noo vlvovror EnEKTOOEI, OE BWIVEIKO - X600~AO 80 OKOAou8~00uv OTO Beolvi Kat 0PXIOE D cvnscrccrcon OAOUTOU WWTEPIKOU OIKTUOUEiSw OTn vee Ilno. 5. LTQ NOOia (jltPVOUJ.lE TO VEPO T~, n~y~, BapuKouA~. Go yivouv aVTIKOTaOTOOEt, oywywv KQ\ 8a Ton08ET~80uv UiSPO~ETP~Tt,. LTO O~J.lEio aUTO 8a f]8EAa va KtlVW ~Ia iSIWKpiVT)~ ~E TOU~ UOPOJ.lETPI)Tt,. 01 UOPOJ.lETP~Tt, OEV txouv oxono vm va nA~PWOEt 0 iSl)~6TI)t; nEptOOOTEPO xp~~OTa, cAAO oxono tXOUV TDV a01UVOJ.lEUO~Kat TDV KcAUTEP~ OtaxEipt~ TOU VEpOU. An6 TWPO oat; O~AWVW en iSEV npOKEITal va nADPwOEI Kavtvat; OpaXJ.lf] noooncve, 0001 tXErE UOPWOD cno nl)ytt;. GtAOU~E OTI) 00OKOAI) Enox~ TOV AUYOUOTO, va KOVOUJ.lEKaAuTEPD olaXEip!o~ Yla va txouv OAOt 01 OD~OTE, ucc VEp6. 6. LT~ M(jlv~, tYIVE cvnxorcoroon TOU EOWTEPIKOUOIKTUOU. Twpa a~tonotEiTOI D YEWTP~OD OTO AKOVI KQ\ yiVETQ\ veo aiKTUOan6 T~V n~~ KOKKlv6~pUOD. nap6.MDAa tXOU~E ~OAEI tva O16xo: va nO~E VEPO OE 6AO ro nOIJ.lVIOO1OOlOKat 010 uevoAUTEPOT~~J.la TOU ~f]J.lOU, aUTO tXEt ~iS~ yiVE\' r) riVOVTQ\ EnEKTOOEI, OE KOt~~Tf]pta onou unOPXEI np6~A~~O XwpOU (M(jlv~ - noo, - NOOla). ~) LUVExi~ETOI TO J.lEy6ilO apownKO tpyo TOU i\6owva (av Kat rtopo tXOU~E um cvooroxn TWV EPYOOlWVan6 TO LUJ.l~OUAtO EntKpOTEia, yla nEpl~aMoVTOAOYIKOU, fl6YOUt;), TO onoio 80 ~EnEpQOOU~E KQ\ TO tpyo 8a OUVEXI08Ei. MtXPt Twpa tXEI KaTOoKwo08Ei 3,5 XtA. aywyot; ¢800_ E) 'EYlvav olavoi~EIt; aypoTtKwv opo~wv OE LKOTOV~ - MqJv~ - ~EXOUV\' IT) 'Epya EOWTEptKi], ooonouoc OE oAa to iS~~OTIKOola~EpiO~OTa. Z) 'Epya E~DAEKTPIOJ.lOU~E EnEKTOOEtt; TWV O!KTUWVOE OAO TO ~~~onKo ~la~Epio~oTO. AMErEr npOTEPAIOTHTE! Ln, OJ.lEOE, npOTEpaI6T~TE, TOU ~f]~ou ~at; EivOI: • H TOUPIOTIKf] a~tonoi~~ TOU fItliSwva KOI TD, napaAaOWVtOt; nEpIOX~, ~E KaTaoKEuf] OpOJ.lWVKal tpywv ovi:mAaODt;_ • A~lonoi~OD KQ\ npo~oAf] TWV napaiSOOlaKWV OtKIO~WV. 0 nEplqJEpEIOPX~t; ~at; tXEI unooXE8Ei on 8a EVTax8Ei TO tpyo OTO npoypaJ.lJ.la TWV 0PEIVWV 6YKWV. • AOqJaATOOTpWO~ Op6J.lWV rtpoc TO LKOynl «n npoc TO MovaoTf]pl T~t; EuaYYEAi01P!Ot; na(jlV~, ~E TO noaa TWV 35 EKOT.OPX· .• KOTaoKEuf] TOU apownKou epvou TD, nEolooa, T~, ncou
To tpyo 0~~onpOTf]8DKE ~E 20 EKOT. oPX. KQ\ cueoo 8a ~EKIVf]OEi.

• Anonepcrtcon TOU iSpoJ.loU npoc BELINI KQ\ aUTO TO tpyo o~~onpOTf]8~KE. • H o~lonoi~oD TOU noovpcuuoroc LEADER + (LEADER PLUS), 0 ~~J.l0' 8a npooeepe: Ko8E ~of]8Ela OTOU, O~~OTEt; nou 80 uno~oMouv aiTDo~ OUJ.lJ.lETOXf],.To npoypo~J.la aUTO avaqJtpnal 0TDv avomu~~ TWV OPEIVWV OYKWVKat ~EIOVEKTIKWV nEptOXWV. ME ~!a Kou~tVTa, EiVat y!a T~V nEploxf] uoc - qJWTOypaqJi~EI TOV l\6owva KQ\ TD AiJ.lV~ TOU, orcv avaKolvwSOUV 01

1\(} ~nlJll@ 'f~~

I~(\)'ij'@~m«tW~

.... amin}ueJ..14

npoK~pl#le; 00e; yiVEl AEmO~Ep~e; E~~tpw~. • riveTOl I) ~~xavoyp6cpl)~ TWV UTIlJPEOllilv TOU lI~~ou ~Oe;, ~e KO~mOUTepe; nou ~oe; npo~~8woe I) neplcptpelO lIUTlK~e; EMoooe;. • E~~AeKTplO~6c; ~e eneKTOOele; OlKTUWV oe OAO TO Ol)~on· KO olo~epio~OTO. "Exel OlOTe8ei one TO lI~~o uoc YlO TO 2002, nooov 37,5 eKaT. opx. • MeyoA~ ncooncaero KOTOp6AAou~e, YlO va tpeouv OTO lI~~o uoc, KTT)viOTpoe; KOl yewnovoe;. n~po~e TT)v unOoxeOT) ana TOV No~opXl) OTl 80 ~oe; cptpel YEwnovo. Eow So tiSCAO va Toviow TT)v ~ey6A~ op~~ nou ouvovrnooue OT~V npootACuOT) EmOTT)~OVwv Kat Unl)peOlWV KOl' ~e; wcpeAeioe; OTT)VnEploxti ~oe;. 'OXl ~OVOV oev ~oe; cptpoUV viee; urmpsoiec, onevovrtoc OUPPlKVWVOUV Kat nc unOPXOUOEe;. rTO npooeoro OUvtOPlO TWV lI~~opxwv OTT)6eooaAoviK~ 0AOl Olll~~apXOl aUTO TOVlOOV, TT)V tMetljJI) UnT)peOlWV KOl~e; wcpeAeioe; OTOUe;lI~~oue;. TI)V neplcptpelo, OUOTUXWe; I) noxrrelo, TT)v txel eYKOToAei· IjIEl KOl ~tpm YlOTi; To pMnEl OAO npoe; TO Ou~cptpov TT)e;. No AaptIC un' OljllV occ, on TO EMI)VlKO KpOTOe; eionocnn TO 76% TWV cpopwv ono TT)v A8~vo. To 17% ono TT)6EOOaAoviKT) Kal TO unoAomo 7% ano TT)v CtAA~ EMooQ. KOTaAapaivtIE nooo 1I0e; oxouvs «n nooo ~oe; AO~ovouv un' OljllV TOUe;. rTO KTiPlO TT)e;lIEH OTT)v A~vo, OTT)v 006 XaAKOKOVOUA~, e· KEi oouAeuow rtepicoorspor UnCtAAI)AOl cne ooouc unopxouv one; UTIlJPeoiEe; TT)e;lIEH OE OAI) TT)v unoAOml) EMaoa, nou CKei nap6yeTOl Kal T)evEpyelo. E~cie; 8a ouvExioou~e va OlCKolKou~e, OUVTOOOOU~c ~CA£' Tee; YlO noMa EupwnolKo npoy~~OTa KOl owtxelo mt~ou~e. "Exou~c unOPCtAACl M~pele; ~cAtTce; KOI OTe l" KnL KOI oe CtAAa npoypowoTO KOI npooocrc ntipa~e KOl OUyxOPT)T~PlO one TO NO~Opm YlO TT)V ~ey6AT) onOPpoCPT)TIKOTT)TOKOl KOTOOKWti epywv nou cpna~O~E KOI cpnoxvou~e. ZT)TO~e TT)V ouunopcorccn OAWV OOe;, ~T)TO~e TT)V ~0~8m TWV BOUAWTWV 1I0e;, TWV ruMoywv ~oe; KOl KoBe ouunctpuem ~ae;, nou EXCl TT)v ouva~T). Me atolooo~ia ~eKlva~e TT)v KOlvoupYla XPOVlO KOl eUxo~Ql oe OAOUe;oae; va txeTe uycia KOI T) vee XPDVlO va ixovonoiqoet nc npooooKiee; OAWV ~oe;.

eo

WXOIlOOTe va txouv uyeio KOI va owexioouv va ~oe; POT)SOUV ~t TT)v neipe nou OlOStTOW. AKoAoliST)oe T) onovojm OTOUe;ypall~OTeie; TT)e;KOlVOTT)TOC; Ilcou: $WTI) ZocpElp6nouAo, XPTiOTO 6eoowp6nouAo, KWOTO neTp6nouAo KOI NiKo TpOyKo, 1I6q>~e; MiATlooT) $tAE~tYKO KOI OTOV unCtAAT)AO TOU lITi~ou 1I6q>~e; 9t61iwpo ApPaviTT).

eow

lITi~opxoe; KWOTOe; A~~oK6nouAOe; OKOAOu8we; ovoespST)Kt OTT) ~~ooio TT)e;OVayvWpl~e; TT)e;npooeopcc TOU tpyou TWV lOTOPIKWV ouyypacptwv nou txow 0OXOAT)Sei lit TT)v nepioTiTOv ~ty6AT) nop6AelljlT) va lIT)v TlIlLjOEl 0 lI~~oe; 1I0e; pro CtAAT)O~lOAOYl) KOTT)yopio ouuncrpuertov ~oe;, nou ~C TT)V ntwo TOUe; IIC TO TOAEVTO nou TOUe; OlOKpiVtl, ~e TT)V oyonT) TOUe;YlO TO XWPlO TOUe;, typaljlOV KOI yp6cpOUV TT)V lOTOpio TT)e; neplOx~e; 1I0e;. Ot oupnorouerec ~0C; OUToi, xwpiC; va unoAoyioouv KOUpa~ KOI oonoVEe;, emoKEq>9T)KOV lOTOplKte; PlPAloSLjKce;, KOSlOOV KOI lIeA£TT)OOv lOTOPlKO VTOKou~tVTO, OUVOVTT)OOv KOI ouvo~iAT)OOV ue ov8ptilnoue; nou t~T)OOV TO YCYOVOTO, tmOKtcpST)KOV nc I1Eploxte; nou OlOOpa~OTiOTT)KOV KOI ~e nOAIi xorto KOI ~oxeo eypaljlOV onouooio lOTOPlKO PlPAio 'flO TT)Vneploxli ~oe;. Oi ov8pwnOl OUToi OCV ncpl~tvow KOVtVO npoournxo OIKO' VO~lKO OcpCAOe;.To 1I0VO Ki~TPO TiTOV KOl eivot T) oyanT) YlO TO XWPlO TOUe;. uonoe; KOl cmSullio TOUe; vo ~T)V ~cxo06ei va ~T)V xoBei n ioropc TOU ronou ~oe;. nali onwc; oll\ooi nou OCV yvwpi~ouv TT)V roropio TOUe;0<jlQ' Vi~OVTOl tTOl KOl elleie; yivou~e ~tVOl Kat onO~OKpal one TOV reno 1I0e;' OTOV oev yvwpi~ou~e TT)v urropic TOU. EivQl yeyovoe; on I) neploxli 1I0e; KOI ClolKoTepa cow T)naoe; (TO uOUm), y~. oe KOI ovtSpeljle TOV ~eyaADTepo lOTOPlKO TT)e;enopxioe; KOAOPPUTWV KQlOXl uovov TOV oei~~OTo rCWpYlO nonovop£ou, CPlMAOyO . AUKElapx~, nou YE~S~Ke TO 1859. OTO rKoum KQlntSove TO 1940. OAOl Ol vewTepol lOTOPIKOi OUTOV OlOPO~ouv KOI oe OUTOV OVOcptPOVTQl we; TOV mo eYKupoTepo. lITilloe; ~oe; lit cnoecon nou Exel napel, SO TOV n~TiOtl, KOTooKeuo~oVToe; TT)v npoTollti TOU cOW, OTT)v KtVTpLKJi MOTeiO xli·

o

SpalJ£UCJ£f<; CJuyypatp£wv • fCJTOPfKWV IJflJAiwv

·eo

eo

cow

o

mcncou.

CJUVTa~fOUXWV rpallllaT£WV lI~lIoPXoc; noiwv KWOTOe; AOT)~OKOnOUAOe; Aiyo npiv TT)v unovoun TWV ppopeuoewv OTOUe;nptilT)v KOlvoTOpxee; TT)e;nepioxtie; eme TO e~tie;: ,,0 lI~~oe; uoc cnoccotoe cptTOe; va ppapeu· osr POOlKO OTeAtXT) TT)e;TOIllK~e; OUTOOlOiKT)~e; oav eAOXlOTO oeiy~o avoyvwplOT)e; TT)e;noooeoocc TOUe; OTOV rono 1I0e;. Or oUllnOTplWTee; ~oe; OUToi nou XPOVlO npooseepcv OVeKTi~T)Tee; unnpeotec, eivrn Ol nptilT)V YPOlllloTeie; TWV KOlVOTt;TWV KOI TOU lI~llou lI6cp~e;. OUVTO~lOUxOl oiwepa. Ot av9pwnol OUToi OCPltpeoov TT) ~W~ TOUe; OTT)V e~unT)ptTT)~ TWV ou~nOTplWTWV ~oe; KOI eivOl oe OAoue; ~oe; YVWOTO, on cnoroonnorc wpa TOU 24tiJ. pou npwi - onOYWIlO . VUXTO TOUe; xnmo . OO~E TT)V nooro TOU ornnou TOUe;~ TOUe;noipvolle TT)AtcpWVO KOl TO mOTOnOll)TlKO, Lj ~Epoiw~ LjTOV OTO XtPlO ucc, va TPt~ou~E TT)v CtAAT) ~tpa va Kovou~e TT)oouAelo uoc. Avoyvwpi~oU~E TO EPYO TOUe;, TOUe; nuope ~~epa KOI TOUe;

SPASEYLEIL

o

SpalJ£uCJIJ

"Evoe; CtAAOe;o~loAoyoe; lOTOplKOe; KOl ovBpwnoe; nou yt~· BT)KE eow OTT)VnOD KOl OKOAOuST)Oe TO lOTOPlKO PTi~OTO TOU rtonovoptou, EivOl KOI 0 Ot4-t~OToc; KWOTOe; KuplOKonouAOC; cpiAO· Aoyoe;· KOS~Y'lTt;e;.lIuOTUxWc; ~o<; tcpuyt npowpa KOl eiVQl ueyOA~ onwAelO 'flo TOV reno 110<;. lITi~oe; ~oe; TOV TllIO onpepc lie TlIlT)TlKO snoivo, nou So nopahopEl I) olKoytvelo TOU. rlO uoc, OAOl eaeie; OllOTOPlKOi ouyypacpeic; store O~lOAOYOl, store T) ~eyaAuTepT) KOI KaAUTEPl) nepouoic nou tXtl 0 lITi~oe; ~oe;. Or ouyypacpEie;, ou~nOTplWTEe; ~oe; EivQl: rEWpYlO<; nonovoptou, cpiAoAoyoe;' l\uKElOpme; (nOoc;), Kw· OTOe; KuploKonouAOe;, cpiAoAoyoe; (nOOC;), navoe; nanOOT)IIT)Tpa· KonouAOe;, lOTP6c; (lI6cp~), KWOTOe; Tp6naAI)C;, OT)~OOlOe;un6AAI)AOe; (lI6q>~), Avoptoe; Tcp~Tie;, OVWTOToc; un6AAT)Aoe; TOU Yn. OLKOVO~lKWV (XOPOAT)), KWOTOe; nOT~e;, OVWTOTOC;O~lWIIOTIKOe; AOTUVo~ioe; (XOpoAT)), rEWPYlOe; rOKKtToe;, OVWTOTOC;A~lwllon· KOe; AOTUVOllioe; (Beoivl), MeyoKA~e; rEWpyoKonouAOe;, EIllXEl' pT)~aTioe; (lIEXOUvl), lIT)IITiTPT)<; naAOlOAoyonouAoe;, lOlWTIKOC;IInCtAAI)AOe; (nooe;) KOllw6~e; Mwpoe;, O6OKaAoc; (XOpoAT)).

o

-

1'«)

~1fu1lJl@------------15-

V~~ ~1lt«)V@"\)~~~~

.. a.mi n] ad. ] 3

fI:mv n 1UXEQn 1n~XQOvt6.~nou KEQ5Ia~ 10 «<pAoUQi» aAAn Ka·t uvrtnuo nou :rrQoaE<p~Q~ LUA7toyo~, EVa a~ulAo0 yo XQvaa<pLl<'o. nc ~uxollam~ oAO\jJvxa va flVUl rrdvtn T 1UX~Qn Kat tnv lU)(n va ~la5i5eL ()10U~ YUQW111<;. IlEQUrn ntcv n K6Qllln~ KUQLaKll fKOA<ptVO:rrOUAOlrArromoi\O:rrOUAOU1110)(EQI1. nou dXE KEQ5(aEt to <pAouQi Kat 10 ctvrhlllO lOU (xQuaa(ptKO I<at :rraAL). TO)(EQo( ~t~ULa dft(Wl~ 6Am flac; rrou yLa aA7tn ltLa CPOQti aUflllE1Eixa~ os liLa ~KIiI1.Awan xaQti~, £uxwv. CiU[l:ITQOCiEUXft~, a.yti:rmc;, av8Qw:rrttic;, :rra.1Qlwl0aUVIle; CiE lila ~1<5nAwcrnnov lla.C;e:rrt()1QE<pEL Q(~ec;lla.~· ()1Le; KaAr1 XQOVLti ~nlll1.tQne; AB. TCiillKOUA'.a.e;

- 1'1V

Q

0,0

lll® qp [lIP ® 9 9 ~1![ij~

illill1cn~:_

~apuy60uQOI xprcnovol, ]:% xapa~a~E oorovrorl to G1WEl0 lOU LlOUPOU (nwe; xapa!;aVE 010 ~ttwno tOU. . EXepOU t'1 o~(myl(a'ol Na~i ~ OtEll<anouAla tOU ~OGxapIOU 10 OIKoa~~o roue 01 epap~a60poI). MEta rnv _KOope Ko~~Otla tva yla rov Kaetva !Ja, Kal apxiaa!Jf.ljJaxouAE!Ja GE ava~~trTGi] rou epAOUPIOUyla va onoosl~OU!JEnW"EliJaOtE '01 npwtol. 01 cxrurujroi xcu va !Jae;6au!JOGOUV 0101.- MAO I(al vro tEpljJ~ t~e; Aal!Japyiac; !Ja,., ,. XElp6~pot~aa!JE tOY !JEYOAO.tOY cxrunqro 10V npwto nou j)P~I(E to epAoupi; j'>AaGt~!JtbvlOe; !JEaa !Jae; nou 6EV itUXE OE poC;, KQl,ayaVQKtla!Jtvol t~V atE~a!JE GtO G!(OUm60tEvEKE aepo~ !Jae; ElXavE.AlywaEI 10 Aiya ljJixou"a nou . OOKl!Jooa!JE npoocpipOVT9e; !Jae; KI MA~ ~Oxapf] (HOV ~6f] KOp£G!Jtv6 opvovrouo !Jae;. Ii' auto t~ GtEiAaiJE at~ xw. iJmEp~ EKEi nou t~c; npEnEI !Ja~i ~E r' MAa j)pO!JEpO oKouni6la. KI acpou nEpaoe 10 ouro I(al 6EV !Jae; EepE~E~ tuxq, nOiJE Kal orov a6EAcp6. G'rO YEimva. 010 epiAo ~ aKOiJO xm '~GtO [u""oyo ~~nwc; EKei cpaVOUiJE ruxepoi, KI av KQl KEJOEV iJac; xaiJoyeAoaEI f] lUlS~ rnv TliJwpia tfJ yvwpi~OU~E' ern XWiJatEP~Q as, icavoaotonoto oKu"i ea nOEl «u I(EiV!]. Btj'>ma uncpxouv-srn OrtliJ~tEe;' 'O-WOEKI EiJE Kal tOU nar610u eiVQl Kl 0 OVTpae; j.I0U an' E~W', apno~ouVE KOU' iJOUtOllO'tuAiyouv G1T}V E(pf]!JEpi6a KOl to KPUj'>OUVGtf] iJaOXOA~ - OOXEtO av Aa6wGEI TO nOUKOiJlaO - vro va GU'V06iljJoUVE 10 poepf]1l0 tOU, npol(~l!Jivou va KOVOUVorsovopio OT!]V eppuyavlo 6Iait~c;. . Ax'l(af]!JivE norepc. 'nou oov G~iJEpa !Jac; Oep~OEC;. GU 10 EixEC;avaYOYEI Ot TEAEToupyia olia auto. npOGEXEC; £ va !J~V Kc'iVEic;jJixolJ/'a !lOU ea neqrrov 1(0tW «cu unopei vo-te nmooaa!Ji. l ci>p6VTI~ec; cr 6ivelc; rqv npinouaa ~'apu· v t'1Ja oe oAa·TQllta. rooo -fou 000 Kal OAOI t~C; yevloc; oou. 'OXI MAO ... KOljJliJO11]<; nitac; ... Kapvaj)aAiotl~C; 61oAt, KtOU rl Kpauywv oepayia oro crepayEio. ., 23-1-2002, 1ll]!J. A. TGiaKOUAlo~
>::

-16-------------

1\!l) ~ml!jIl~
1l'~~ IOC©1l'~~lOn~~

1cwpyia ApcaA~-fla~avo Eupw 30 1CWPYlO~K. Mlx6nouAOe; 100 La T~V cvlaxuo~ TWV OLKOVO~L' II~~~TPLOC; 9. TOlaKouAlac; A 10 KWVTOU }:uM6you KOI TOU neXpiorfvc HA. IIpOOlVOU 10 PLOOlKOU «TO BHMA TON }:KO· BouAa Mopa-A~~QKonouAou 30 TANAIQN" an6 TOU~ cuunorpierec KOI Avoptoc; n. IKoAcplv6nouAoc; 20 cpiAOU~IOU }:uAMyou «n T~C;}:KOTOV~C; 1I~~~TPlOC; . TOlWIOe; 40 K npooccptp8~oav TOnapaKoTw nooo: }:rcoooc MOUYYOAlOC; 20 nauAoc;!D. }:OTOAlO~ IIpX.3.000 nOpaOKW~ LnavonouAouXp~OTO~ n. Kupla~~~ 3.000 Ao~~oKonouAou 15 Mapla llPOOlVOu-TOLQKOUAla 20.000 Xp~OTOC; a~Cj)Arie; K 10 AVTW~C; $tAmn6nOUAoc; 5.000 8c6liwpoe; K. T OLWTOC; 30 MtKOC; MnaKOTotAoc; 10.000 EM~ MouALCino 30 NLK6AaOe; povonousoc X 10.000 EAt~ Nrcon-Xoovonouxou 20 IIn~~TplOC; fla~avoc; 10.000 ICWPYlO<;n. LomMoe; 59 BaOtALK~Mavlou-$PQT~OAa 20.000 AlKOTCpi~ I. LOTOAlO 30 Avwvu~~ oumorpucnoco 20.000 1I~~~TPlOC; . Anooroxonouxoc L 30 Avwvu~~ oounorpuonoou 5.500 BOOLALKri !DwTn-AnoOToAonouAou 15 TOK~e;Artoorosonouxoc 20.000 BooiAcloe; I. Xpovonousoc (Xp6~e;) 30 Kwvlvoe; I. }:w~p6nouAOe; 10.000 Aonuivo IKoAcplvonouAou 6 II~~~TPO K~noupoLi 30.000 BooiAcloe; IICAnYlOW~e; 15 kecvvnc fl. Mnou~lw~C; 10.000 NlK6AOOe;IICA~YlO~e; 15 HMae; K. }:OTOAlO~ 10.000 NLK6AOOe; xoovonooxoc I. 15 IIn~~TplOC; A9. fla~avo~ 10.000 TtA~e; IKoACj)lv6nouAOe; 15 $wKlwv Xpovonousoc Eupw 25 ee6owpo~ IKoAcplv6rrouAo~ 15 HAiac; $. Xpovonouxoc 25 $iAlnnO~ IKoAcplvonouAo~ 15 Kwvlvoe; n. xpovonouxoc 30 AlKOTCpi~ LTlflaKTO- IKoAcplvonouAou30 8c6liwpo~ Ilaw6nouAo~ 10 1I~~~TPlOC;. IKoAcplvonouAo~ I 15

Emll€J.ela

4>WK. XpovorrouJ.ou

IEWPYlO<;II. IKoAcplvonouAoc; Eupw 15 1I~~~TpLOe; . IKoACj)lv6nouAo~ n 30 Kwv/vo~ Aonuoxonouxoc 59 XopilA~noe; NT6TOe; 15 MaT9aio~ Pnvonouxoc 15 Xp~OTO~ 1 LOTOAlO~ p. 30 LW~PlO~ Lw~paK6nouAoc; 15 Mapio Ln~AlonouAou-KuploKonouAou 30 EAtv~ nonoYlowonouAou 15 Lnupiliwv XpLOT6nouAo~, lCptO~ 30 }:nupiowv IICA~YlOW~~ 15 IEWPYlOe;IICA~YlO~~ 30 IIlO~OVTW Aounpou 6 8coowpa MOUYYOAlQ 6 BaoiACLOe; v. MlxoMnouAo~ A 30 NlKOAOO<; Konsrovecc 25 8coliwpo Avliplovo-n 9 EAw9cpia I. Xoovonousou 30 Moxn N. Anooroxonouxou 20 Kwv/vo~ BilAj3~c; (Cj)iAOC; LuA.) 100 NlKOAOOe; nay. xpovonouxoc 20 Xopcxouncc N. $pOT~OAOe; 9 NlKOAOOe; 1I~~nTp6nouAOe; 50 AVTlYo~ Xpuoov9aKonouAou(Cj)iA~) 25 1 EWPYIOe; A8avaoorrouMc; n. 10 ICWPYlOe;AS. LomAlOe; 60

tr~~

'f~ ~rrul\il~------------l"'l~~~1~~~~~

,

@a pnOpOUGE , va. ytV·Et •••
ANTONAKOnOYflOY
LTO Anp. AwpiplOpa TIlS neau owno~ouv neve ono TO ol'W' vupo XWptO rc epelruo Tt1S apxoi· a~ Ildou, n anoia 11KPQO( npo Tc.>V Ilspoucov nOAEl1hlV KOl unl\P££ xotri Sc TaU apxatOTaTOU IltAaoyoopK001KOU nOAtTlOl.lOU, nOAtS oxpuiu, OVC{;OpTnTIl, AKpO' nOAn tOxupll KOt maavev pt.: P1-

,

Avu%oiv(t)(Jll A1]!.UiQXoU KQI:TA
A,(Clillltoi Guvlill!-l6· TE,! e~Aw va oa, xuvw '(vwon] 111V ilQ68E01] )10U va E[)1m xot miAL \JiloljJllCPlO~ '(W TO 611' ~taQXLaxo asi<O~la. Eivet '(Eyov6, on Elxa oWTUilWaEL mv ilgo(lE' all ~lOUva cmoy.wQllaw. nWTE1JW. on ~l€aa cno TlC TOtELC TOU Luv· oucouou !-lac; «I:lJ\'EQyaula N'EU' nOQEia», 8a ~moQouaE va U;TCtQSEl~Ia urcoljJlICPI.OttltU XOlVll, aITOOOX1]" WOTEva auvEXL08E[ll 011' ~llOUQYlXl]nooeto T~, rro),llC; )1ae;, XCll toUTO '(wTl rrQa'l~lCln)(U urruQXouv aQXETOl USlOl OUVEQyUTEe; IOU,;TOU0a unooouocv va ou~ \'Exlaouv xrn ,wTl OXl va OlEUQUVOUv tnv ~tEYCt)'1111Qo060 Tll, 6gallETGWVae; ~la" ME aUTCt ro bE60~I~va 61l~IWUQy~el1xav litucpo· gEe; 1i11~IOn)(ESXlVl]OW; ITOUEixav CJ"lLXE(pa· Alj~ a1;w),o,(oue; alJVEQYOTES!-lOU.6ualUXtOC; aUT~e; OL XtvTjOEle; OEVtYlVE ouvcrov va GU· vEvw00uv OE uiu, crp' EVOC; IEVYWTl OLCtt;tOl > nccv ;TfQla06TEgol TOU Ev6C;, XaL acp£TI~QOU oi EUYEvlXEe; PlAooo1;lES TOUSbll~llougYllOav C JTQ6BAll~la ern allvEvwalj TOUe;.Tnv low wga excrovrcoe; 6Qa1lETOWvirEe; !lOU rrQo~QXo, vtm cno Olt'tCPOQOll, rroAmxou, XWQoue;. ~LOUIiwTurrwvav I11v urr01jJll Yla I11v eveYXCllOT~ta 111e; xa061i0ll ~IOUon; Ex),oyES· ITQoxwgljOav ~tUAloTClJ1EQLOOOOIEQO xcraYQo(povra, TIl 8EOll rou; aun] OE Eva XEl· )1EVOTO onoto uilEYQa~!Ov 2.387 6QaJ1ETOw, VlTES. AllTES ot E~E),l~ElC;y.at TO YEyovoe; 6Tl oro exouevo Olt'tOT~~W 8a xQl80uv onucvnxu 8E~lara 111C; QamTO(OVae; ~IExuglolEga 6 tllY Av(mAaUII t1H; BtOfl'llxaYlXll£ ZWYll" till' arcoxattiOt{lU1l TlI}V 150 Otxoyt\'tl(OV rou Ay. ALOYUU[OU XUt TO OXtblO «KAllOAII:TPIAI: 2», ~lE txovcv vo cnocpaolow V(l OTgalEu8co xru ilti),l OTOVaywva yw rnv (lVCmTU~ll xci rnv ltQoolio l11e; 1[0' All~. L' aUTli I11v cvcvxctornrc xaAw OAOYE O£ ouoroureuon. L' aUToiJs TOUe;XCllVOUQYLOlle; aywv£s, 11 AQullttUwvU IJn, XQEtti~ttQ.1 OJ.ou,. OAOI rrg£Jt£t vc aVTClltOXQleOU~lE OTO xt'lAEO~lt'l TIle;· 06HMAPXOL KQLTAL XPONOnOYAQL f@

Tou ANllPEA 0.

JlIKO 0Xioto, pcyo).ouS Spopouc, nAaTdcs, aieouo££, aG).IlTtKOU£ XOlpOUS KAn. KOI TO KUptOTCpO
£UpiOK£TQ1 OTO KEVTpO TOU 8.J1).10U

XPON0110YAOY

xct 0' aUTO EXOUV OOtKIl npooboon £lIKo.X.a, OX' povo TO Srcpepioporo TOU .!lll.pOU OAAO KOI TWV opopov lInp(,)v. o NopoS yw TIl ouvevoon rev Koi VOTJ1TWV JJE £uowenoio OTI1V noxmonxn KAllpOVO)JlCl Sivci Til
6UVaTOnlTO) E!.pOOOV OUVTptxOUV

Kp6 StOlpO. XnO}JEvn oc npovoreno, on(')1,; poprupri KOl TO ovapa Tn~ nou onpclvci rona nOAUK'fJ1POVQ KOl Elnpopo tnat~E TO OIKO Tn~ POAO ornv «rropic, onws KOTaypotjltTOI OTOV HpofioTO. To poVaOtKO aUTO apxoio epeiruo TOU At\pou no\WV oi-M Kat oAAa ociypaTa IOTOpiaS KOI
IHOKO

lOTOptKOi .\.oyOt, JH: onoqmon TOU AIlPOTtKOU LupBoUAiou Kat yv(,)· pOOOTllGn TOU LupBou'\iou TontoVUptWV, "a opi~eTOl nepo on6 rnv Sioucrmxn topa KOt n tOTOptKn copo TOU AilpOU ornv anoia
pnopouv va npoYJ.l0TOnOlOUVTGl

noxrnopoc
C1KOVQ

nou unupyouv
KOl

0'

au-

TO TO otapiplGpo
IlAOUTOU

cuvflerouv pta
nOIKIAio£,

KA.npovopulS TaU Alipou pas pta cvext ijmrn pcprupio TOU IIapci-GovTOS. o vao£ TIlS no vayios TIlS LKOUnlWTtOas tv piPEt KTlO}Jtvo£;, tva oUVetTO tpyo TOU ovepwnou KOI TnS tjluooS. Oi EKKAnoics TWV Ayi(')v OcoOWPWV, TaU Ayiou IWQVVDU TWV 0noiwv n KOTQOKEUri eivot ,oloin:pa onpcvnxn AOY(,) TOU 0pXtTc· "TOVtKO" TOUS cvolatjlipovTOS, GU' pocpti-apBavopiv(,)v Kal T(,)V 010' xooprmxov OTOIX£lWV, nov onon:Aouv ovonoonooro rpnpo TOU~. AOtjlOS TOU Ayiou Fcepviou OTO psoov TOU X(,)ptOu pc TO opw· vutJO tKKAnOOKt crnv KOPtJlfHl TOU anOTCA£i evo c~aiptTo Ilvn· peio tjlUOtKOU KOAAOUS. iUAa «riopcro OTOUS ncpofioG10KOUS O,"tOPOUS Beoiviou, Ac· xouviou, LKountou. A~l~Cl va ol1p£Hu8ei Kat £iVQ1 wpi(,)S napao£KTo OTt TO otopi· ptGpa TIlS Ilcou sivct iva ouy· xpovo X(,)ptO pc nporuno PUPOTO'
Till,; nOAlTIOTlKtl£,

o

OuvEopltioel~ rou llllPOTIKOU LUJlBoUAiou Kat OtIltjlop£S noxmOTtKiS cKoni-WGttS· To AnpOTtKO LupBoUAtO Go pnopouoe va nopEl }JtO TET010 0noipcon yta TO olOpiptOpa Ilcou Kat vo opiorci ioropucn tbpo, n anoia mcrcuoupz eo tX£l w£ 0norexcopc TIlY Ku'\UTCpn a~to· noinon TOU ronou KOt TOV npooenon Tll~ nO.\.lTtOTtKJl~ OVanTU{;ns TaU Alipou. H Euponoucn 'Evoon 1'£ TOV nOAITIKn Tn~ £nnpeci~Et Kat £VI0XU£l onpcvtuco rnv OlQxEip1G11 Ka! rnv av60el~n OXl povo TnS Eup(')oaiKlis aAAa Kat TIlS naYKO' 01'10£ nOAtTtOTtKns Kat tjlU01KliS KAllpOVOJlIO£. Eivc r QVciYKI1 yta TO AI\po pas va OlOPOptjlWOCl IJla yevlKotepn avtiAIl4J11 Kat 0X£TlXil noxrnxu OTO (nineoo TI1S Otao(,)onS OA",,,,. rev apXOloAoyt· KWV KQt lOTOPlKhlV IJVIl}J£IWV TI1~ IlCptOXn£. lo<...>S xonoro. eewptioouv aUTI]
TIlV

nporcon

OOKOnl1

KQl

neprrrn

0l1w~ av POKPUl ana TOnucio'nxc ouvoroflnpcr« yiVtl rsAtKO anOO£KTI\ ea iXCl p£ opipoTIlTQ Kat ocbocpo cKnAnp(')Sd TO Xpio£ ~as oncvovn OTIlV Ioropio.
KtV110n,

~rn\lll@

1l"~'\) ~~@1l'~'\)@«~,\)

T;

uxo~ 200 - Tpl~nvou OKTWi!piouNOE~Bpiou-L1EKE~Bpiou 2001 cnoEAEi TOUrO TO TEUXO~ayonnri OVOyvworn nou EAnizw va yiVEI KOTopBWTn n KUKAo<j>opio TOU OTO ~ioo I!! Moiou 2002. TOU nou TO Kovro~civlKO nOUKO~I00 so EivOI iow~ Bopu vrUOI~O. Eou Bo OIOBOZEl~ YIO XEI~WVIOTIKE~ KOTOOTOOEI~, YIO BaOIA6nITE~ Ka ITETOla. Ei~aOTE ouo-Ei~OOTE TPEi~, TWpO nou Ba yiVOU~E liAIOI OEKOTpEi~. TWPO nou n nEplOOIKornTO iKooon~ nOEl nsplrroro

pEia O~W~ nrov <j>Bivouoa. TEAEUToio OXEOOVOUTETnv KOPTOTOU~Yla oIOljln~lon oev OTiAvouv. ZnrnoapE va pa~ OTaAouv <!'WTOYpO<j>iE~TEBvEOTWVnpooljllAwv npoownwv, Yla vo TI~ on~ooIEUOOU~E cvri ~vnpoauYOU,YIO VO TOU~ <j>pEOKOpOUPE ornv pvn~n ~O~ Yla va EivOI "alwvio n ~vnpn TOU~». l::.EV AoBoPE Koppio OTO~IKn. 0 AvrllTpOEOpO~ TOU IUMoyou ~O~ iOWOE ~Ia opaolKIi YIO tn pvlipn Tn~ AYYEAIKIi~ (AyyiAw~) nov. ZriKOU - ~OVO~ tnc BoolAIKri~ OUZo InriAlou AnOOToAonouAou, KOBw~ KOI 0 BooiAn~ MIxoA6nouAo~ pa~ iOWOE 10 IjlwToypaljliE~ (KOrrorot ano aUTou~ Eival paKapiTE~) ncu on~oolEUOvrOI oloonapTa OE TOUTO TO TEUXO~. Tou~ EuxaplOTOUPE BEp~a (EivaIIjlWToypaljliE~ nou Ijlipvouv ornv pvripn

noooumo. ronouc. xpo(Kal VO OOU~E Ti pnoAw~o ao napEI), TO mopEVO TEUXO~ Bo Eivol KoAoKalplvo, nOla~ xpovla~ OEV~ipw, oMa 80 KUKAa<j>OpriOEI oAoKOipl ~opEi KOI OE 10TOOEK Aloa, TOTEnou 01 unoMnAol noipvouv 0OElE~ Kal TO cafe-net YEpizouv. nl80vov vo iXEI mo noAu anrixnon pioa cno TO cafe-net (KaTi iow~ va ~ipouv OII\UKOUPIWTE~ nou €xouv web site: Syllogos Lykourios.gr. KOI EKOioouv noAUTEMOTOTO TplpnVloio nEplOOIKO 72 OEAiowv. ITO 440 <j>uMo TOU~ «To films TOU E8EAovrlopoii» nEplAopB6vouv ~IO 50apl0 Cropa. Ar; oa80uv TO 8EPPO par; ouyxopnTriplo). IE nponyoupevo TEuxn nopaKaAou~E TOU~ avayvWOTE~ YIO va EyypO<j>OUVW~ pETixovrE~ otnv iKooon TOU nEplOOIKOU (ouvopo~nrir;). 'Hlov onoeoon TOr;nEpuOlvrir; rEV. IuviAEUOnr; TOU IUAAoyou va OVOi~OU~E TETOIOKOTaAoyo. Eypa<j>noov OPKETOi KOI npooi.<j>Epav TO Tipnpo, Ylo npurrn <!'OPO,(rnv oEUrEpn 80 OOUpE) oev rioav opw~ TOOOI 0001 XPElozovrOI TOUAOXIOTOV. IXEOOV OE oAo TO TEuxn napoKoAouoa~E TOUr; aVOYVWOTEr; VO OTEiAouv TO KEi~evo TOUr;~E TI~ an6<jlEIr; TOU~,nc loiEr; TOU~,rnv KpITIKri TOU~.tOTEIAov. H noVOU~, KOTaOTOOEI~). AKo~n KOI Yla rnv oEAioa TWV «kerVWVIKWV» eyivapE «znncvoi» TWV <j>WTOypa<j>lwv YIO va TlpriOOUPE TOU~ OIKOU~ TOU~avBpWnou~. A~iZEI va onpEIWOW, TO ani80vo, TOnapooo~o, rnv epurrnon nou aKOUOa apKETi~ <j>Opi~ erno Kanola OTOpo OTOVznrouoo mv aOEla va IjlwToypa<j>riow OE OIO<j>0PE~EKonAwoEI~ «EKEivE~ TI~ <j>wToypa<j>iE~ nou pa~ TpoBn~E~ -ornv TOOE EkoriAwon- nOTE Ba TI~ onpOOIEUOEI~;» Znrrioa~E cncvrnen OE Olaljlopa KOUiz. LIEV nripa~E KAMMIA. ZnrrioapE rnIOTn~ovIKi~ ou~BouAi~ Yla evnpipwon TWV OU~OTpIWTWV -aAAa Kal OIKri ~a~- Em BEpaTWV ndonc <j>UOEW~. napaKaAioa~E Konolou~ YlaTpOU~. AvronoKpiBnKOv ore TnAE<j>wvripaTO ~a~. Touc EuxaploTou~E. tKTOTE 0pw~ rinorc. EmoTri~ovE~ -ola<j>0pwv Emorn~wvEival nOAAoi oupnaTplwTE~ pa~, avrernoKplon opw~ OTO airn~a erno Kovivav. ZnTl\oapE rnv npoo<j>opo me olKri ooc Yla EOa~. L1EVpa~ ooBnKE' Ti va one OWOOU~E; BAinETE n «smrsipncn» -vai aKouOTnKE Kal cure- OEV nOEl KaAa. 0 uno-

ypO<j>WVoTplpwxrnKE noAu. Ano rn ~Ia n 10lWTIKonoinon -IONIKH TpOnEZa alwvia Tnr; n pvripn- KOI n EVOwpoTwon ornv ALPHA BANK (nw~ va onoBoAEI~ rnv oEuTEpn <j>uon- ouvri8Ela 21 ETWV KOI VO E~OIKEIWeEir; cncrcpc OE via oEoopiva;). tip8E KOI n pEyaAn TplKupia TOU Eupw. 01 OUVO~EIr; Eo08noov OTOV EnoyyEA~aTIKo To~ia. nipooov OUTO KOI nipooov pE ElTITuxia. H Konwon o~wr; riTOV TEpOOTIO.To 200 TEUxO~ TOUnEploolKOU iPEAAE va KUKAo<j>opriOEI TOV MaIo TOU 2002. A~ ~nEi iva EpWTn~aTIK6 erno TOVKa8ivo por; npuno rtpoc TOVEauTo TOU Kal ~ETO npo~ TOV IuAAoyo. Mrinwr; 01 cncrTriOEI~ TOUnEploolKOU Eival ouoOVOhOYEr; rnc npoo<j>opor; TOU KOI ouvmw~ 01 OU-

VO~EI~ por; EiTE OIKOVO~IKi~, EiTE \jIuxlKi~ EivOI KoMiTEPO vo O<j>IEPWVOvrOI Mou; o 6/5/2002 l::.np. A. TOIOKouAlo~

-

ii@ ~Ifu\lll(l-------------19-

1t~~ ~tltl\'}1t@~i~~

OVTa oto Toao AooyparplKa crrolX£io rrou prropE:i va OUPIlO£i KavE:i~ E:ival KOI TO A£~IAoYIO, Til yAwaoa rrou OKOPIl KOI OIjp£pa ouvIlOi~£TOI YIO rroMi~ ovouaoiei; va plAouv 01 POVIPOI KaTolKol TOUXWpIOU. 'EKavo Kcmolo OX£TIKrj rrpoorraO£la KOI KaTiYPoI/Ja KOTO oArpOPIlTlKrj o£lpa ovopooi£~, oo£~ prrop£oa vo OUPIlOW orr' oUTi~. L' aUTO TO T£UXO~ oIlPOOl£UOUII£ TO K. EmpiA£la r£wpyiou A. IaroAlo, npor.opou A.I.

f

'l.u!.ivl: EIOIXO, XWQO<.; !IEy<iA1lS qXllTla, 'Ita TIll' rraga'lUJY1i uo(lWTloiJ 'l.o).oaTQu: '161a arr6 q:QE(JI.O'lEVVll ntoix xu li rrgo(laT[vu xo).oauou: rntxivoul'n xmn<jX\Qf1 XQuv'l: OIXJ1\JXtU 'l.aQ~u: IjXiqJLO ~Wo >'{lQI.uvui).«: I)AUlltnT6!10; xuvritQI: !loV(iOO Ili:tQl)<J"n;TOUuaflwtloiJ (44 oxaOE,) >.MQI: UQO£I'lx6 XOlQlVO >.uTaUf.ltOU: n OMixAn XUTEQyitO''': rrO'1)Q6, \jJ(ilTn" (IJ1UTEllr va; 'l.o~.a:TO "ant T1]SxaTalxu, xunlaTQ., 'I za.-uaTQClvu: TOxa).[,vaQl XUTUQax,: \nJKll,IUanMEto ROU (iXE IlEyW"l 0Qf110nlla >.U>.u.jlol.iOt: nQ6XElQ1l rrtlQlvn iTlIQW01lil 'Ita tOXal;aVl y.ol••Taazl: OlOEQE"IUxaW(JI.EUlj rnuvw Oloau,lagl xUta).Ex_aQ',,: 0 OlXCJi.IEvO, >.U1IIIv.a: UJ10),ElllllatU lOU xanvou otc l~axta >,uQU'l.ai;u: Eloo, mnl'oiJ 'l.ouQat,: Aarxlj xmuaxEUlj Yla ilAE;IIIO ZUQU>'U:n'lLU'IIU >.UQYtO).ou: t1lQlO1lXll Exq:QUon £lie YUI'Ulxof)<li<~u: n xaAa,lJ10Xla 'l.aJ.6).oy~: n vilxtu Il), Avaawon, >'11\o"QI: 0 Taqxx; XU).MOOt: EQYU).EiOlOU ){urromolj xJ"IT<HXU,: ){atOlY.6 TIUlXl'iOl xUYluva,: n OIlEAi:tu xuQOO.Qu 'I Y.u~uQt: i;UAlVO(J'/.tOO; 'Ita 10 '(<iAu

XWv

XUTUQQitXTI)I;:XWoo; nou avo lYE'Ita xa8000 010 UJ10'lElO >,UlUOU),U:II yaw >'U~E).UQOU~I:ElOlX6 Ei;aQtnlla Yla 10 aAETQl XOQiT~: i;uAlVO oxaqJTo xoilTaoUQO '1la mv TQOqJlilOU 1.01gau zOytOvitQw: xl.tvw XO,lJ1AIMfI'lO zQ.auQu: *).6 z60xlvo 'l.OI'TEAt:i;liAo 'Ita OlnQlY"u 011; lT6gTE, 'l.UTOt: 10 UlToYElO 'l.it6.): i;li),lvn xUTaoxEUli Yla TO 1TI\Tn~a lWV aWCjlUhwv XOI'TU).O{pOQO,:IO).1\'ll ,IE rrEvU XUL ,lEAavn , XQOUyl(1AO:lTOAUxgoo xo.)..oV"" omatlozWQ<illi xat fjJgavriJ;w 1:0 xomiOl xou~nouQ.ovw: oxUQ<iJvw xou~nouQIU: UMU"I'lIXa6;r).(I - ,laXU[Qta maIO),la "nu).u: xopnxo Yla 1(1 rlinu 'l.).u~EUTiIQI: xO(jlllx6 Yla i<AOOEIlD alOU ~iJ1El'LOU xuruQI: O,Iqx\ALO, ),Woo; ZUTUAuza: TE),dw; rnlJlooa >.1.E.bwnivuxo: ~liAlvo (J'I.EUo, Yla ,luaipOgiJ q:aYI)1:OU >.OUTOU).U,:axaqJT6 xouroo.UQO xQui.vw: O~llAW XOUQ~OU).o:0. Xo.W6; nov XAl[l<ilWVTOu a,.tJ1EAlo.li X«t$TI)I;: za8uQS aEga, auvfl)ux; jloglUS 'l.OIC"U: UJ1o),Ei,I,laTO tou a1(1Qloli, ,UI TQl,I,lfl'U zavoui.a: jlQoon nou maVUilE to y.gaoi (1;1' 10 IlaQEAl xaaovL: [IEyiJAO!1J1uoliAOyta lOrr08i:tl]On

nov OllllntQlUXWV ",ul.Un: I) OIUOlxaala Tns orro.giJ; 'l.E01~t: 'llxg~ rrmn VEgaU xE1j'~: TQlirrta y'o.mitAa zuuxul.o: 10 XEAlqx>, xo.q"QO: TOgauOoWl ZUTQill": n moe XUQUI~~«q».~: 0 A6Quyya; Y.tl~Q.oV"): !1){OAli.t~W xo).O'l.OuQo: [lEQlY'o; xougaS £lit rrQO(lCtIWV XUIUlIU: rnl~Aaflt; MO,IO XO~LVO: a.-!6[laMl xUlOiY.(I; zUQYuQW: O<(Jlyywrro),u YEgiJ xUQY«: lTo),ti '1EgiJ XOUAU.O,:TQEA6<; xu.j).a: ~EyitAn rnl8W1u xouTEI,o: 10 !li:twrro •.u*,),itw: ~EoratV(Jl y,oY..voyouJ.i: 1:0 QUllavuxl >'UQyUilVW:jlQo~uw zUQylOoi).u: xaxli ~UQWiilU 'l.uvi(J'''I: 6WQo lOU ya~ou 'l.ouQXooo.ul.I: 1jJIM Xo.Ao.~l zl.oU~tO: 10 XaAUO,lEVOauyo zOQ"I.Oq>iyxI:rrQo.Y6v yitAaxw, 'l.).urruqr<I)I;: 0. exWI' [IEya).u auna 'l.Aarru: 0 'IMwt; 'l.OAO~: XWQL; oUQa 'l.milbl: 0XEOlO xsvtmo 'l.UXUQ.oVW:rragaol/iw ns bUVa[IEt<;[lOU .iJoau: m6EQtlto ffJ'{(iMio '~a x6$llo. oovou xAooorrouJJ: 0 ''EOO6; XOUTOOUI'U:n XOU-.<AU XOu).otivtQU: lTO).Uilnxr6 XOXXlI'O).t~I)I;: Eioo, ~IXgaU lTTnvou XUTOIouhtQu: E[OO; 1l1Y-QaU mnVo.U XQIXEI'EI;I:EWo, 'llXgaU lTTnVOU

'm)'\)

ii«il ~tfiJ1l1lrm ~1lt«il1rm'\)rmi~'\)

dv I)) (:) {I T. X{ITO 111ft IJ IJ {t If. II 1-' r: TO I' ,/11 i If. II (!)/~O
()-'{J)

vayvwplUIA£VYJ TTlavfum 6wpa r. LaroAla tov TT(paUIA£vo Map[fO. uu(pyaarYJK( TTpOUWTTlKa tov lA(ydAo UUVBtIYj MfKYj 0w6wpaKYJ oro IA( arrf[f rou orqv AKP6TTOAYJA( IYJV WKClIpfa [YJSU(lpas uuvaUAIWV TTOU I Ba 6WU(1 YJ6f6a Laro}.la ons HnA (PIAYjV(UOvras £pya IOU yla rndvo Kal opx~arpa tov (px61A(VO OKIW~pIO. o K. MfKYJS 0(06wpaKYJS(s£qJpau( lA(ya}.o (VBouuwulA6 TTpOS W raMvro IYJS 6f6as Laro}.,a aTTOKa}.wvras IYJV WS «(Salp([fK~ TTlavfara 6IaB£rovtas 6}.a ra TTpou6vra rou lA(yaAou 1A0UUIKOU». xapaKI~pIU( W TTafsl1A6 IYJS 16aVIK6 v,a va (PIAYjV(UU(I IYJV 1A0UUlK~ IOU Kal [YJS av£Bw( TToMa aTT6 ra tpya IOU yla rndvo. To (v6IaqJ£pov IOU K. MfKYJ 0w6wpaKYj v,a [YJv 6f6a LaIOAla $(KfvYJU( IOv lavouapio IOU 2001 uar(pa aTT6 [YJv (TTlwxYJIA£vYJuuvauMa rns oro Bta[po naMas IA( [YJv Kpa[IK~ Opx~arpa ABYjvwv uTT6 [YJ 61(uBuvuYJ IOU KaM,[(XVIKOU LllwBuvr~ IOU M(yapou ABYJvwv K. NfKOU TUouxlIou. H YVWPllAla IYJS 6f6as LaroAla lAC IOv K. MfKYj 0c06wpaKYJ aTTo[(A£I araBlA6 yla [YJv Kapl£pa [YJs KaBws avofyci ra qJ[cpa [YJS UC IAcya}.ous Xwpous IYJS 1A0UUIK~S. H 6wpa Laro}.la £XCI 6laypaljJcI lA,a UYJlAaV[IK~TTOP£l 1A00ISara 26 [YJs. 16IQf[ca. pa ons HnA 6TTOUKal ~rav cYKa[CarYJIA£vYj ra [cAeurafa 6£Ka xp6vla. 01 clAqJavfum [YJs TTCplAalA~aVav afBouucs oc 6}'(s [IS TTO},,[efCSIYJSAIACPIK~S KaBws Kal to Mc$IK6. larravfa. AyyAfa. rCPlAavfa KQI EMa6a. nOAU~pa~WIA£vYJ aTT6 61cBvefs opyavlUIAOuS KQI 6IQywvlulAOuS aTTO[c}'ef tva aTT6 ra uYJlAavrlK6[cpa ov6IAaw oro xwpo [YJs. Luv(xfw av061Ka IYjV TTopefa [YJs [wpa lAc cqJaAI~plO IYJV EMa6a 6TTOUKal CTTav~Bc rov TTcpaUIA£vo 10UAIO. To KaAOKafpl Ba 6wU(1 aIOIA'Ka p(UI[a). oe TToM£s TT6}.m KQI vYJUla IYJS EAM6as 6TTWSYJnarpa. K£pKUpa. LavropfvYJ. 'Y6pa. LUIAYJ. TO MaIO Ba qJlAoScvYJBer aTT6 [YJV CKTTOIATT~ «NOITOL» ornv EPT 3 TTOUBa IAHa6f6uQI arYJv EMYJVIK~ TYJ}.c6pauYj KQI oc 6}'0 tov K6ulA0 IOU arr66YJlAou EMYJvl°IAOu.

-

,.~ ~rfa1lll@

------------21-

1l'~~ ~~~1l'~~@~~~

OLacpoQESOLT[E£. A),[~lOVO OTO UTO~IO EXELVO zou vay,(~ va EUzagLo1l10w xm ~Jll~loal(j)S oev avayvwQ[~£l TO xaAo xm IiEv tnTOU£ uO flEQanov1ES WIQOU; xm 08avEwL U;WXll£W01l xm IiEv O~IOAOxOQu(pa[ous mlOTl]~IOVE£, ngtinov y£l 1(01 XllQUTm 01]~100LWSI11v aA~TOV x, NlOxa~mgE 'T1;aflngOlj), liLEU- eElO lTOU OEVEXOU~IE IiL)(aL(lwa vn 10 8UV11] (lwgaxo/xl]<; XAL\'lX~S TOU LL- XQU(1oWE. o~lavoy AELou OOOXOflELOUxal liEUH flll (lvayvWllLOll Oll~laLvEL (louy1EgOV TOV x, KaQaYLwTll TllS OUQo- XWQI1T1]ayvwflooUVll. 0 fLavv1l; m),OYlX~<; )()'LVLX~S. Elxa Till' xaA~ TU- OTOS 010 XaHl]XOY TOU xm aqJOOlWX~ xm !lE 111flo~8Ela lOU 0wu \'0 EL- ~IEVOS OTllY EQ'{aola IOU EXELflEOEL oax6w xm VOOll),EUHll OTO EV ~.oyw ocv O',(OitO lOU tnv )(aAUTEQ1]E~u,-nlQETl101])(m 111 ~Ol]eELa lWV ao!JEVWV 1 OOOXO~IE[Oxm uno~Allflw OE liuo nou rnv EXOUY avaY)(ll xc, aUTO 10 (iWqJogEtLXE<; XELQOUgYLJ<E<; mE~IBaXaYEL ~IEa[ofltwa EUfluvl1<;, ue LlilaLOW;, Ol onole; dxav £JTLTUX1] cixm OLO)(01aAll~ll. TEQO~~),o xnt rruflo<;. TIaQa "to cpogEn[011£ Aa 1]!JEAaEX IjJUX~Sva EU- TO tn; EQyaoLas TOU aA),a )(m ~IEQLxagwl~ow xc, va ouyxagw lOV a'{aY.E; CPOQE;rraQCI111Ql]OEWV nQO'LTil; 01O!lEV1l; agx~; '{LalL TgEXEl OExa:111TOOE o),OUS ~las OU~maTgLwTll L;(Qwva[o xm q>O,o konvvn 0£01i. noiov aOflEVI] anll<; nt£guya<;, yvworo, q>i.),o, OU~lITaTgL6!Tll, OU,/Y£Vl] ZI]XO (MavaBoywvvIl) £gya~O!lEVO 010 [liLQ. OOOXO~IE[OYLa 10 LliwLTE- IOU. 6EV cpdliETm xomov XOL JwgaTllQO Y.m a~ltgLOTo EVOW(fEQOV nou ElTEIiEL~ExaTa TllliLaQxELa VOOI1AELa£ gl]OEWY. TQEXEl OTOU<;umu(-)uyou<; ~IOU.NO~ll~w on Excplla~w xaL rnv a- YLmQm!s, )((,(L ouvaOEA(j)ou; TOU, ~11nO~1I1liExa6wv Lxowvaiwv nou vo- taEL rr)'1]QocpOQLESyw 1I1V )(aTaOtaOll),EU"(llxav OW aUTO vOOOXOfl£LO all uYELa; nov yvwmwv TOUaoflEvwv
'(w

Av

xrn

XaeUOTEgll~IEva awflavo-

xrn EVllflEgWVtL AEitTO).lEQW~WU; OLxELou;. i\6yw 11](; llilOt11ta; 10U nOAHs (POQE; ~Q[OX£1aL usoc 01OU; XELQOUQYLXOU; fla),a).lou<;, AEYovw<; OTOUSXElgouQYou; [LOTQOU;, auto~ £l VaL cpO,o<;, £l VaL OUYYEV~<;, eLVClL rrOTQlWt1]; uou TOAfl1lQOS XClLcxouQaoTo;. Ilovtc EUYEVLX6C;,(PL),LXO;, xawo£xnxos, rrQ6oX(lQoe;, EU(-)WOS xal ~EOTOe; 1OUe; aoeEvd;. 0 o a'{wTllT6<; Iurvvn; nou iiWXQLVETm '{La TO aXEQOLO10U xagaxTl]Qa TOU, rnv EuHuT1]Ta XaL tnv ELALXQ[VEla, £XH q;aivETUL EX cpUOEWe; owgEa XUL XaQLOflCl vc ~OllHaEL va ~u.inlgETEl. LTEX£'tat ow J(),EUQ6 OAwv TWV LxoTUvai.wv nou y.aTO iiLQOT~!.lOW VOO1]),E1JOVWL10 NOOOY.O).lElo.Toue; 0 ~A£nEL 6Aou<; ~IETIll' [Ow oU~llT.afJELa XOLEV()WcptQOvXCfLXWQLc;E~algEOll· LTfXHUL w; cpu),o~ 6.yyE),O<;,lOUS DLVEL )(OugayLO, tou; EvflagguvEL, lOU<; f30l1AaELWuXO),oYLxa XUL YL' ouT6 xaLgEL oyalT1]; xc, EXll~l1lO11S. Ano flOVO<;lOU W)(lOitOLEL tnv ELOaYWYli, IiL£xnEQClLWV£L ne; urro()EOW_; ~IEt«; UYELOVO).lLXE<;, OlOLXll1L)(EC; ClL X OLXOVO~lLXf.C; UIT11Q£OL£<; Noooxo"tOU

urn rnv BalM unoXQEwoll xm 1I1V 0-

anPHTHPIO
npOI TON IYMOrO IKOTANAION A8HNA KUPIOI, L'llo rnc ncooccnc Ent8u!loU!lE va ooc vveoronomoorue TO E~~<;: Eyw 0 A80vOOlO<; r. rEWpYOK6noUAO<; Kalil AAE~oviSpa rEWPYOKonOUAou-MniKOU, KOTOIKOIAyiou L'lT]!lT]Tpiou ATTI~<;, NIKT]q>OPOU MoviST]AOpO 9 TT 17341, vt» ).l1).l01 KAT]POVO).lOl cnoscvouonc EV A8~vat<; AIKOTEpivll<; rEWpyoKonouTT]<; AOU, onwr; oar; iSllAWOa).le 010 q>ETlVOoUVOnOVTll).lO TOU XWPIOU uoc, iSwpi~ou).le TO rtorpuco ).lar; OnLTtKa8wr; snlonc Kat TO nEpI~OAI nxnotov OUTOU, 010 OUAAOYOIKOTovoiwv, El<; ).lV~).lIlVTWV yovtwv uoc AlKOTEpiVIl<; Kat rewpyiou, npoxeurevou va XPllOl).lOnOlIl8ei YlO TO KOAOTOU IuMoyou Kat 0AWVTWV OUYXWPlOVWVucc,
......
.

uetou

..

Enioll<; 8tAOU).le va oar; yvwpioou).le OTt oe neoirmoon nou TO onin OIKOi50!l1l9Ei iSla TIlV E~unllptTl101l TWVouyxwPlovwv ucc, 01 olKOytvelt<; ).lo<;va unopouv va q>tAO~eVIl80uv OE aUTO. TtAO<;, etpcore ern iSl08£O~ oar; va unovpceouue Ko8e 0XETlKO VO).lI).lO tyypoq>o, nooxeiuevou va KOTOOTelll iSWPEOOUT~ VO).lI).lO neoiouoicxo 0101' Xeio TOUIuMoyou IKOTovoiwv. A8~vo 15 L'I£K. 2001 Me~6viSpa MniKOU A80vOOlO<; r. rewpyoKonouAo<; (r. rewpyoKonouAou)

-22--------------'J 'J

AXOflT] XOL 10 E~L1~QLOrragoO[iiEL 010 Xf.QLlOU aOeEV1]. TIQOOqJEQELs n urrllQEOLE; lOU YLeIag)(ETa X()OVW ~IE xono XClLLOQWW, OLVELxowan 01,0 11] ~W~ '(OU. METa T11vEy,(£LQWll JTQOOTaTOU Evw oAa m]yav xaM, aJTOlilX~ !lOU EmrroAClLoT11TU, fIll nEL(Jagxwvwe; one; OU).l~OUAf.e;lOU 8EQunovIOC; inroou )(LvliUvE~Ja XClL naQ' oAlyo vu ~IOUOTOLXiOEL ~wli ~IOU. TI] o fLaWtlS WTO TIl )'li~ll TllS rrQWLv~S TOU ~aQOLae; IiEv EqJUYEYW 10 omu IOU, nOQf.!lHVE xovt« 010 )(Q£~un !lOU, 10 [IiLo ExaVe )(CfLOE a),Aoue;, YL' aUTO TOU c(~lt,ouv ouy,(aQlln]gw XClLE,1aLVOL. fEWQyLOe; Iau),ou LaTOAW<;, 2-1-2002 T

ii~ ~rmW1~ -

tr~~ ~1ltl\JtrlID~iffiU~~

n£paapivQ
K. II.~~~TPIO<; Anooroxonouxo; qrov O(P~lTopo<; an6 TO 1965 GT~V <Ae~volo- aAAa KOI GTO Ilepinrepo TOU lnnoopopou, 6nou KOI napo~tv(1 ~ExPI o~~(PO. Xo~oyuOGT6~, wY(V~~ KOI ~( Tp6nou; ou~n(plepep6~ ~IO~ ~~ wox~~, dVOl np6eu~0<; vo ~o~ ~W\O(I Y'O (Kdvo ro xpOV1Q KQJdVQJ nPOWQTIKa OUYKI~TlKO vo QKOU~an6 AaTP(I~ rou oeM~QTO<; vo AEV( VI' oUT6v ,~o 0 1I.~~T]t~~ t6T( ~tOV nOI6Coo KQJ~ o(p~ipl~(!" ;01.01 01 GTlOu6aiOI ~~ wox~~ nepvoooov an6 tOV lnnoopouo KQJ~na eo KQTE~YOV ~V 'Ae~vaio. VlO vo QKOUoouv to ~~OAO KaAAlTEXVIKa ov6~QTO 6nw~ TOU~ XaPI Mn(Aoqxivr(, PoepeiAo Kap6. MOPIVEMa, <l>iAlnno NIKoA6ou KQJ6Mou~. eU~a~QJ. AOIn6v. GTOn(pim(po &.0 tOV KOA6 TOVK60~o. EeperWGTE~, WIXElp~~QTiE~ ~eonoIOli~. 6pXOVT(~. No OVOCPEPOU~(TOV O. PI~, TOV r. Koxrronouxo, tpon(~it~, tOV KWGTO Kopnioo tT]~ KQTOOKWO<HIK~~nOIp£io~ Apxlp66av. ~~OA~ ~opcp~ TOU lnnoopouou on6 TO 1935 oxopo, nou QK6~o KOI O~~(po. nap6 ro 90 TOU xpoVia, ou~~nEx£1 £VEpya. TOV (CPOnAIOt~ r,wPYo Ko~nav~. nou ~ K6p~ TOU Mopivo MoplvonmJAou M~pov6~~o( TO ~(p6K1 rou KOI £iVOl onouoolo o~os6va. EVW6101l]PEi TOU~ GT6jlAo~ !l>T]yaio~ KOI (ivai np6£6PO<; ~~ $EE. TOV Bao~ MOUpoAEOVTO. roue rOUAav6p~&~. NiKo KOI BaoiAT]. rov I6IOK~~ tOU S(voOoxEiou TT]~.M. Bp£10v10<;> n£1poKOnou1.0. nou 0 ylO<; TOUe(06wPO<; ~o~ WloKtm£101 ouxvc, tOV onouooio YA(VTSE rlwpyo XOPaAo~n6nouAo KOI noMou~noMou~ 6Mou~ •.

O

Km ono Kalln:ExV£S TI VJVomv; nDlous I)90RDlOUS ~ TpavaulilGTis 9ul'aGn va GUIIl'£Tixauv q va Ra91a~OVTm 1'£ TOVmRoopOl'a;
eu~a~OI TOV KQTpaK~ nou ~tOV nOAl! IjJl!XPOl~O<;KQJ~P(~O<; noiK~~ KOI Ko60mv oro nEpim(po ~osi ~( TOVAOAovi6T], ov KOI ~tOV aplat(pWV nWOle~O£WV, tov AUAwvi11]. TOV L m~a~ K6KKom. nou dx£ noMcl 6Aoyo. TO OUXWPE~EVO Etpdro II.l0vuoiou. tOY ~ Xp~01OU. TOVMIX~i6~. nou dXE to .MlANO. KOIt1~ o&Acpt~ MnpOVI£p. nou t1~ Ecp£pVf: T] Ylayla lOU~. 0 Inn66po~0<; t6T( ~TQV ~EOO 010 ¥KOs6v KGI0 K60~o<; ~TOV n£plwn~~ ...

nOla aval'Vf]GI) KOUPGaSGas "I'£IV£ a~ixaGnJ oAa auTa Tn XpOVIO ROU£iOT£«£I'I'iGWS» 9£a~s;
eu~a~ol KanOT£. KanOIO<; 6IKlJy6po~. vo~isw AEyomv Avayvwm6nouAc:x;. eixe nAT]pWaEl EvaV ~ ~£ tva ~(YOAO nooo YIO va xaOEl ~IO KOUpoO. To MOYO auto 6~c.x; be» xponorcrv ~£ rinotc. EvW AoIn6v apEXE. pixVf:1 ~IO poTPlyUPW TOU KOI. oepeu ~TQV o6UvQTO va to OU¥KPO~OEI. tnEOE KatW. To CiAoyo o~c.x; GUVExIO£~6vo lOU Kal ~~K£ npWlO. $aVTaatdtE tt tYlVf: ... o K. II.T]~~TPT]~AnOOToA6nouAo<;. c.x; OW01~ mayyElI~ario~. &v eo ~o~ nsr - nap611]v £m~o~ ~o~ - KOviva rnKaVTIKOKOU100~noAI6. no 6Aou~ 6001 nepooov KOI GUVf:Xisouv va n£pvOVf: an6 TO Xwpo TOU innoopopou ExEl tva KQ1.0 A6y0. ME aVf:OT]xpOvwv aMa KOI oE~o~6 ~o~ nEpl<ptpEl atOU~ xwpo~ rou nEplmtpou. [HM. To ovuypcicpw (ana rov .Taxu6popo. UK 16-2-(2) xwpi, va roy pwujaw. EJ..ni~w va PI)V uou KQKlWoEI. EipOi aivoupo; OTi &v eo pou KOKlWo£1 vioti oev DW KOKio piaa rou. Llev oUp((>WvW Opwt; ue rov titso rou TAXYLIPOMOY .n£paapiva p~io •. Ti Kl OV flyrjK£ ac auvro~l); 0 KUPIet; LlrJpl)rpciKlj, (KOI KUPIet; KOI LlrJpl)rpciKljt;J eivcu 0 ol.lKiVl)ret; o navro 6paaujplc:x;. 0 rxivro viet;. tuo viet; Kl ana rou, viou,. noooaxpovtcu; unnpcolo; roo, T1)VKaAuJaUVI) roo, T1)Vpcya).oaUVI) rou oe &.out;. LI.A. T.

no

c TIJ 601i9cl0 TWV ouunorcrerev KOI cpiAwv TOU IuAAoyou KOI T1~ uncpciv9pwnc~ npoomi9cl~ IIcAwv TOU II..I. TWV Mcy6Awv EUCPYCTWVTOU IuAAoyou Kwvlvou H. Xpovonousou (MOUKO) KOI BoOlAciou NTivou Xpovorrousou, TWV EUCPYCTWV TOU IuAA6you, BOOlAtiou K. Ao~6vo KOI NIKIJCP6pou n. IOT6AI0, TO noAun09~To nOAITIOTIKO KEVTPO TaU IuAAoyou 6pioKCTOI ~l51JOTO 80% ncpinou TIJ~ rnloKtu~~ KOI ovilnAoo~~ TaU. El5w 90 npEntl vo 0IJIICIWOOUIIC OTI IJ IIEXPI TWPO l50nilvlJ YIO TIJV CKTEAcoq TWV CPYOOlWV (YKPtllioIlOTO, II£TOljlopil IIno~wv, oAAoy~ OKCn~~, TOIllcvTonAoKc<;, KTloiIlOTO, ccscrteuorc, oAoUllivlo KAn.), OVEPXtTOI OTOnoco TWV <lpoxpwv evveo CKOTOIIPupiwv. Mo~ onouevouv YIO va TtAtlcilooupc, 0 c~onAlop6<; TWV tl<lcilv YYICIV~<;, IJ £ninAwolJ TIJ<; Kou~ivo<; KOI IJ OIOlloPCPwOIJ TaU E~WTtPIKoli Xcilpou ¢wKiwv Xpovorrouaoc

A

TI,

H vevvnnsornro
£(~Ol

0't0

l1njJo na'lwv

noxxot M· 1101Kal Sa uiosemoouv TnV cnoecon rou Zln~onKOU rU~IlOUh(OU naiwv ~£1a ana ncoroon TOU Zln~apxou KWOTa Aon~aK6nouhou. «OIl5n~6TEe; TOUZlt\~ou naiwv So ercnporrouv one to Zlt\~o npl~ 1.000.000 Opx. Vlo TnV anOKInOn TOU30u nOlolOu TOUe; OI VIOKOSEnOlo( nepov K TWVTPlWV». Kanwe; ElOl EXOUV~EKlvno£l KOI EXOU' Eq>OP~OOT£i6AEe;01 ~EvahEe;onoeoos«; H lln~OTIKn uoc Apxn jlhtnEI O( jlaSo, xp6vou. ruyxapmnplo.

olvoupoc on so oupnopoouosouv

-

N~ &1lt@'J'~~~u~~

T~ ~rm~~

--------------2.,-

CJ)

AlTO TOV OU~ITaTpIWTIJ BA:!:lflH MIXMOnOYflO

TOU

Av<ipta

. llle10YK~ Kat MniYK~ ~Oe; ounouvcc, 010 MOUPOVtPI e; VO va noc-, cnxoc ono TO KW~tIO~MlO TIle; IKoA<pwe;. Mt TO O1ixo OUTO «ore vouv, TO KO' AOKolpl TOU 1952 nop08tplOT~e; Kl tyw 010 XWPlO TOU norepo KOI me uovcc ~OU, <pOlT~T~e; OTt, t~Amo cno TO la· T Bpo, 8tal) nou ola~o~o, TI)V ~t~OKPI) KOP<P~TOU XtA~ou KOI 8tAovTOe; vo T~V ncrno» tPl~O T~V IOtO ~10e;cvoppiXl)al)e;. ntpo ono TO ovo<ptpO~tVO 010 TtUXOe; 17 TOU B~~OTOe; TWV LKOTovoi· WV "M080(vOVTOC; TOV TOITO ucc- 80 o08d ~10 aMI) o<p~Yl)a~, ntplYpo<P~, TOU iepou ~ouvou, xwpie; ~UeOAOYlKO OVO~OTOKOI ncocooos«, xwpie; op18~0 UtlJwv KAn., OAAQ tTOI, onwe; TO doov TO nptorc KOKO~ITOITOUAO nou TO nornaov 011C;16 Ltmt~~piou 1952. leUYKPOT~8I)Kt ~10 0~6i50 aT~V o· note oupuerelyov 01 A80voa6nouAoe; rtwPYIOe;, MlxoA6nouAOe; BoaiAI)e;, MouyyoAloe; LTOUpOe;, Tooxouxicc FeWPYlOe;, Xpioronouxoc ItWPYlOe;, Xpovonouxoc T OKI)e;Kat ue TOV BooiAI) MI' xoMnouAO QPX~Yo, Myw ~AlKioe;, uVOxwpl)aov aTle; 15 Ltmt~~pl) TO onovcuuc, pe nMp~ <pOPTOI~OTla~Ou KOI ourrioetoc YlC OIOVUKTtpw~ 010 Mo· ~tlKO. T nv cnouevn, rtoxu npwio, xcpO~O· TO, ue OOI)YO TOV leKOVTOAI) (Porrrrjc),

<<

OVI)<pOpte; uno T~ TOU XtA~OU. Tpo!loyo~t TO uovoncno npoe; TO tlJI)AO, okuqrrol Kat yOI)TCU~tVOI ana T~V ~Cvcxonpenn 8to TOU xounou TIJe; KoO1aVOe;. TOUT~ IJ ~tpo ~oMov euvoel TOV nrjvmuo ucc. 0 ~AlOe; notovet vo tlJIJAW' oct Kat va ~WTOVCl. Eve opoacpo nepOKI ovenctosnro uoc liivCl ovooo O1IJVOVIJ<POpo.'Exou~c <,C~OKpUVCIKaurtooo ana TOV OUXtvo orouc nponoOte;, TO uovoncn tlJlJAWVtl onOTO~O. ApaCVlK6 KOI aKA~pOTpOmAO !louvo 0 XCA~Oe;, nou aUYKlvci OKO~O KOI npoKOAd <p0130.AYPlO ~tyoAonptntlO xo· paKTl)pi~tl TOOVaYAU<PO TOU. 1l0lOOAW' Otle; tvoMoyte;, !l081te; XOPOlipWOtle;, ovrspctoucro, olOatAAO, OAAO Kat eKT£TO~tvO utlJincoo. Kmtxcl osonc~ouao, KtVTPlK~ 8tal) aTO T~~~O TWV !louvwv TOU~OptIOU TtiXoue; T~C;ntAO' novvnoou, ue ~tYlaTO utlJoe; 2.355 ~t· TpO. KOpU<PWVtTOI aTO KtvTPIKO ouYKPOT~~O ce vuuvec t~opOtle; ~t TO nOllJTIKO OVO~OTONtpo'ii56pOXIJ, Aeropam, AAoyopoXIJ· Eliw, tK£i 6AO KOI <PTOVOU~t ornv xopqin. To ~IK'~OK 010 ~OVonCITIO,TO O· YKO~OXll~O, ~oe; KO~OUVTO nooro ucro ana t<.l Wpte; OVO~OOIJe;,Kl 0 leKOVTO· Alle; novrn va AtCl, KOUPOYlOnatlilo, at i5tKO AWTO 80 '~OO1t novoi, VOTllV 11 KOp<P~,TI)V ~Atnnt. llepcouevo ~tal)~tpl TTlQ norcue «rrcxonot ornv KOP<P~,VOTlOOVOTOAI' KO, ue liuo utlJl)MTtpte; KOp<pte; nou outvouv 0~<p18£QTplKO,OIJ~IOUpYWVTOe;

aov OtpOOpO~IO, ~E Bpuoouxec. ~OVTPlO KOI xonoom nooporo. Boperc OUYKAivouv liuo KOKOTpaXOAte; op80nAoYlte; nou oproscrouv TO ~opa· 8po TI)e;leTuyoe;. To «oconeco TOU rpopcvviou auvcxi~ouv, nruec uyptc; KOl· A6i5tC; ~E nUKvi], OYPlO. nAOUOlO ~M· aTIJOI) KOI i56a~ ue TOUe; rexeurciouc AUKOUC;TOU MOPlO, 0001 KpOTi]8~KOV ~tXPI TO B' nOAt~O. KOVtl KPUO, oMo a i]Aloe; Koiti TO Kt<pOAlO, TO vspo TI)e; !lPUOOUAOe; noyoe;, litv ITiVtTOl. llpoaKEA(~oU~t ue U· nouovn TO XW~OTOOUTOnou vcvvnoov TOUe;X80VlOUe;8EaUC;,TEpmwo~ OOl~O· VlKO, OAAO Kl OVTapTEe;·noA~KOpIO. AVI)<popi~OVTOe;Alyo OKO~I) ~PlOKO~O' OTt at vuuvo aT~8w~0 KOI norovroc TO Eepu ~pOXlO, KOVTOOTtK6~00TE VO rtopouue cvcco aTO <pUOIKO OUTO ~nOAKOVl. EKd, 010 8t~tAO TOU TO, urtoupiou, piXVOU~E ypi]yopo TO 0100, KlO ucc, Kou~tpTte;, xAoiVte; YlO Aiyo ~tKOUpoa~ KOI oovnro. YlOTi txou~£ . op6~0 OKO~O~tXPI TO Moupovepr. Mt TO ~aTI 010 KOPOOUAIOYVOVTtU' OU~t KOTW TIC; ~081tC; Ko~nuAte; tnc KOlMooe; npoe; TO XWPlO KAouKivoc; TIle; KOPlV8ia<;. leTllV OnAWalO unooc uoc TO nsrprvo TEim, nou KAdvouv oouoccnqTO 010Ue; KOAnOUe;TOUe;TO 0101XtlW~t· va <POPOYYl.niaw KOI novo an' TO KE· <pOAla ucc Op810 OIOypO<pi:Tat I) YKp(~a oljJlJ T~e; NEpoiIi6poXlle;, ~E TO aa8po ~WVOPlOrnc, T~V tVTOVI) lila~pw~. TI) ouonn TOU xwpou IiloKomOUVt ITOUKal nou XOAiKlO KOI Al8apla nou ~EKOAAOVE on' TIC;a08pte; nAoYlte;, ~10e; ~EyaA~e;

tva oooneoro

---------------.
q)~

1'itj) ~uiI\lll<m ~~«J)'ro~rm~~~

~EAioTPO~ OE~IO~O~. ~e TOmO ei5w TO '(KIJ!~(J!,O ~:J£_ a. rtpiv on6 nOAAO XP6vlQ vrorno ',0> t£VOl nepl~V~Tt~, AOTpelC; I £;j-'L.mC; opxoI6T~TO~ KOI ~U60Aov[ac:. a. 0001mTt~ ~E ~IKpt~ VVWO£IC;OOOaA£IQC

KOI TexVIK~~, <jlTOOOVEEOW, Oep~OOVE TO OTiV~o TOU~, XOpOOOOVTO~ ~V unoypoept'j TOU~ OTO ~pOXO T~~ ~TI)ya~, nou i5EVTOV epTOVEI~ov i5ev noperc TO uovonon OTOV KOTt'jepOPO nepl TO 300 ~tTPO KOI ov oev i5Ei~ TO Xopo ~E TO ~OTlO oou. To uovortcn XOVETOI 0XEl56v OTO PI~W~OTOTaU 6YKOU. To oKu9pwn6 TOnio KEpoi~EI 010 onpelo. To i56ow~o 0no YAUOTp[VIO OPOIWVEIKOI ~EToAMoOETOI, TO aAnlK6 xpw~a, TO vuuvo, nolpvei rn 9t~ TOU. ~E ~IO xcurm oneTO~~ EpX6~OOTE OVTIKPIOTOOTO ~u60 TOUxOOue;. EKei 010 ouvopo TOU90voTOU ue T~ ~wt'j, TO cnooonsxcoro OTEVO. EKE! nou 01 scot 6ivav TIe; unocxeOEIe; TOUe;, TOUe;6pKOUe;, TIe; i5CO~EUOEIe;TOUe;.EKEi 010 o~mo, nou KOVtVO noMpl KOIVOU 8V~TOU oev TOA~OUOE va i510~ei, YIOT[ oUT6 Ot'j~OIVE KOTOorpoon. AK6~~ KOI ylO TOUe;aeouc i5uO~tvEIO OPIOTlK~, runoplo OKA~Pt'j KOI O~€TOKA~T~. ~1O ucupokuoertc OUTO AISOPIO, ~ n6A~ KOI TO ncen TWV X96VIWV, TWV repnrouopqxov SEWV, ~e ouTOUe;TOU novw K60~ou, TOUe;OAU~nIOUe;,~P~KOV rnv TtAEIO tKeppOOt'j TOUe;. o yu~v6e; oUT6e; 6VKO~ orsxeror TWpo «EKE[" 6p910~ KOI onEIAE[TOI. ME npocom nepvcue cvrtxpu or' oepPIousvo ~OUPOVtPIO 6nou entAe~e ~ StTI~ vo ~oepTioel TO VI6 T~~ AXIAAtO, KPQTWVTO~ TOV on6 ~ epTtpVO va vivel

croerroc. <!>o~epte; KOI roouecec uncpq>lJ01J(t~11i16T~Te~onti5li5ov 010 U1iOTO OUTO01 np6yovoi ucc. 01 6PKOI oouownwol KOI 01 TI~WpiEe; oK6~~ rno OKA~pte;. 01 noposcrsc, 01 entopxoi seot, wi evveo ouvorrrc eTT] oev oU~~€Teixov OE OU~~OUAIO, oe 6pvm KOI oe ou~n6010. Anoxxeiouevor t'j1OV KI on6 TO vtKlOP KOI T~V o~~poo[o. 0 nouoovio~ KOVEIEKTETO~t~ cvoecoo 010 «APKOOtKo» TOU. Av~<popi~oU~E T~V coruuo UE <p6~o, OUYKPOT~~tvOI, Vlmi tTOI noenei. unv npoxcxeooups rnv ~~VIV 'WV 8EWV. H ocoo ~oe; OlEA VEl niow OUVEXWC;,~ K6ljJ~ ucc AUY[(EI. 0 ~pOxoe; ~E TO Mcupovapt OU01~p6~, ~ETtepoc. Kcronovnuevor <pOVEPO, OAM ncvrc ue ~exwpIOT~ npooom OKOU~nO~E ue T~V nxcm OT' OKPIOVO TOU, xwpie; va KOITa~OU~EKOTWTO ~OpoSpo. H OVOPX~ rmeon TWV U1iOTWVnou KOTOKp~~V[~OvrOl OE nAoKo 6pSl0 200 KOI nxeov ~tTPWV, OE 1ilonAoKt'j ue TO XPW~01O T~~ lplooe;, ~ K08€T1] K6ljJ~ nou ecopuc, TO OKIEp6 ~106<pWTO, 0 ntvSI~oe; t'jxoe; TWV VEPWV EK01OOIO~OUV, npOKOAOUV, KI 0 avt'jAla010e; POpIOe; PO<pEI~V nAOKO uooon Kat TO VEp6 <paiVETOIucupo. ~TO KoiAO TOU ppOXOU i510yp0<PETOI ~IKp6 onnxoro. ~ «nUA~ TOU Ai5~". E1iw 0 Xp6vo~ onOKTO ~Ia onlO1EUTa OUVKAOVI01IKt'j nUKv6~TO. TpEI~ i5poOKEAlte; KOI ~IO cnocuon XPEIO~KOV KOI uovo YIO va napaplaaTd TO «oPOTO", Yla va PPESOU~Eovrlnspo. EKe[ 6nou i5EV unoPXEI tAwe; KOI <pw~ T~~ uepoc, unre OV1OUYEIEe;T~e; VUX1O~, nope ~ovoxa uouoo nUKv6 OKOT0i51 xwp[e; TEAEIW~6. EKE[ 010 Pp6xo nou 0va~A0~EI OIO<pOVOVEp6 Kat ~U9[~ETOI 010 tYKOTO T~~ r~C;, ~ ~TUYO, ~ <po~ept'j SEa nou unorrreuei TO ~OO[AeIO TWV
OKLWV.

vee, OOl~OvIKte; unop~EIe; TOU X96vlou K60~ou, OAAO KOI TWV ~~EPWV ~oe;, 0VOAO~~ovouv va KOTOOTEiAOUV,va 0vcxorrloouv TO OXtOIO ~O~, VO XOpO~OU~E TIt; unoypo<pt~ ~OC;. o t'jAIOC;nt<pm, rtnet YIO T~ i5uo~ KOI I] OKlO ~OUpi(EI T~V AAOy6poX~. A86pupo, OIOKPITIKO, e~e[~ ncipvouue TOV 000<p~ opo~o TOU POUVOU,npoocXOVTOC;va ~~V TOpo~ou~e TI]V OIWVIO cuorm TWV veKpWv. TOA~WV1OC;, eror YIO nelouo, KOI ~IOV un60XE~ nou OWooue va nornooupe TO XEA~6. H ~paOIO ~EO' TO ~OVTp[ KOTWon' T' 001pO TO T600 cpWTelVO nepooe TOUpTOUp[(OVTOe; uno TO KPUO, TO Xopo~o ~OC;~ptiKE v' OYVOvrEuou~E ~V OVOlOAti, pAtnovToe; TOV TEP00110 ~AIO va O~KWVETOI010 ~080c;, rtovro one ~ 90AOOOOTOU Aivolou. o vupiouoc Popue;, ~OKpUe; KOI i5uOKOAOe;,on6 VOTlOOVOlOAIKti nAEUTOU

EKEi So ~Ei5lljJOOOU~E, ~apTupt~ ~OC;01 Seai, orcvvoocv 10 AOPUYVIQ uoc. ~E~VO So cnoaeoouuc rnv KOUpOoti uoc, ern ~OUOIK~ rnv ntv81~1] nopooo~tvOI. f',EV txou~e ~o~[ ucc owpo vin E~EU~tVIOI] T~~ ~TUYO~_ KOTW on' TO n6i510 ~oe; 10 O<PPIO~tVOvepo xaVOVTOI010 tYKOTO TOU<POPOYYIOU, VO vtn cvrcuooouv rno KOTW~e TOVKpa81 noTo~6. MIO YAUKla KOUpOOI] onAwveTOI unouxo, uoc KUpleUel. Elp~vIKO YAIOTpO~E 010 Xwpo TOU OVE[pOU, ~Atnouus orrrcotec ~U8IKt~_ No AOU(ETOI yu~vti ~ A<ppooi~ oivovro~ 6PKOU~ n[orne 010V Eptotc. 01 NU~CPE~,~EAOYXOAIKte;, vo nxeyouv 01' onovcoic TO OOVTaAIO TOUe;. To KpaTO~ KOI n Bin, nOlolo T~~ ~TU-

MO~I-n~ytc; Apcouvlou-Flovcvlroc KOI ~poou ~ETO TO couoomo 010 xwpl6 T~V K6KOPO_BptiKo~E TOUe;ouyxwPlovouc vo cvousvouv ue oywvio TOUe; xo~tvoue; OPEI~OTEC;nou nopopiooov T~V nourto TWV KOpUepWVTOU XEA~OU KOI TOU JEpOU TWV onnxotev rnc ~TUvee, ntvovrcc KI curet Aiyo on6 TO 080VOTO VEp6, nou orncc onE1idx8~ 0no TOUe;80VOlIKOUC; XO~OUC;OTOUe;~Ioouc rnc 0~0i50~, TO ~OVO nou OEV t'jTOVE 080VOlO, OOV ~IO TI~wp[o nou E~Ei~ npWTOI TO rrcrnocuc, t'jTOV MouTO

povepi.

To nUQ()1l(ivw o<'ioLJioQLY.6g(t<pTlly XE cno TOV llUTQLwnllta<; 1LzuAonou),0

*

BaoD.n ou

IOU

AVOQEU, <yyovo,

Tn<;

YOLO,

Mugui" rnv mozi[ ExEi-v1l pOLTnnjMI1ZU< vo),6'10-H),E;ITQo),6yo E.M. nOAuTExvEl-

-

ij(()

~~~@

--------------21:CJ)

U'~~ ~~(()fQ~ma~~

<DYIIK6

nEPIBAI\I\ON

To fAe;\1
OTO~
<l>apl-laK£UTIK~ Kal e£pan£UTIK~

enl~paan TOV a~apcVnl~o opya~lafA~
Kal
J'\
TOVRiches (1987) D ouxvi} KQTaVaAWO~ ~EAlOUPOD80 OTOva cvruereruoaouv npo~M~aTa aAAcpyiae; nou nooeoxoVTOIorto T~V Olwp00~cVD OTOncpl~ollAOV y0p~. Touro OCPCiACTOl OTOOTl, ~ ~IKP~ no06T~TO YUPDe;nou ncpltXEI cVlOXUCITO aVOOOnOI~TlKO 000T~~a TOU opvcviopou «n TOPOD86va avamU~El cvcoto. TDV cnoun TOU Riches WIPC~aiwoE pe avtiOTOlxce; Kt.IVlKte;1i0KI~te;

OpOCI')

TOU I-I£AIOU

OTTwan TOUOAIKOUapl8~ou ~Ip06iwv TOU CVTtpOU_ To ~tAI ncplopi~CI TO ~IKp6pla TOUCVTtpOU~C TOUe; ~~e;rponouc: c a) Eivct uneprovo OaKXapO, TO 0noio ncpltxci XOAiVD,ycyov6e; nou po~86 WOTCva npoKAD80vv livo ~E rpetc KCVWOCle; nuepo. AUT6 tXCI oav aTDv norsxeouo 01 TpOlpte; va ~~V OTOVlapOUVKOiTO~IKPO~IOOTOtVTCPOva ~DV unepcvcnruooovrcr (LTa86nouAOe;, 1993). Mc T~ yp~yop~ oiolio TWVTpO<pwv ~tow TOUCVTtpOU, 1i~~IOUpyciTOI tva ovvopo~o ouaanopO<pi}OEwe;TO 0noio elver cunp60EKTO vro TOVtAEYXO TOU~apoue; TOUOW~QTOe;. nMov we; Eni uneprovo OaKXapOBovortovet ~IKp6~la ~tow TDe;wo~woDe;· ~) 'EXCI~OKTDPlOOTOTIKte; IOIOTntCe;. AnOoEoCIYIltva unoocl va KOTOOTptljJCI TO ~oKTi]pla TDe; LOA~ovtAAoe; (Salmonella), TOULTpcm6KoKKoU, TOU LTalpUAOKOKKOU(Staphylococcus aureus), TOUMicrococcus flavus, TOUSacrina Iutea, TOUBacillus cereus, TOUBacillus subtilis KOi 6Mwv (Crane, 1979~). H paKT~plOOTQTIKi}OIOT~TO I TOU~CAIOU O<pdA£TOlOTDv6~lv~ cvnoccon TOUKO8we; wio~e; KOi OTOunEpo~ciolO TOUuopOVovou (H202) TO onoio nopcverot OTO~tAI ~C TDVcv~u~IKiI ol60noo~ me YAUK6~De; one TDv YAUKO~O~Cloao~ (White and Subers, 1963, 1964)_ LT~V ~aKT~pIOOTOTlKi]IOIOTnta TOU ~CAIOUOT~pi~CTOI Xp~o~ TOUVia eoo~ TCpIKte; KOI C~WT£pIKte;nADyte;, YIO TO cYKa0~QTo, Ylo <pAcy~ovte; KOiOAACe; c nc~p60cle; nou txouv oxto~ ~E T~V npoorcolo TOUoeucroc an6 ~OAUVOCle; (Krochmal,1994). y) 'EXCInOAv xa~~Ao pH (3,5-5,0) Kal ~£yaA~ nCpICKTlK6T~TOcs opyavlKo 0~ta ~C ~aK~ploOTaTIKi} opaOD 6nwe; £1VOl TOIpOP~IK6,TOAaKTlKO(lactic), TO0~IKO0~0 (acetic) KOloAAa_ To ~tAI ovoKou<pi~EI ono TO auunrcucro Tnc; OAACpyioC;.Lv~<pwva ~C

-

26--------------,.~
C.J )

o Croff (1990) 0 onoioc OE 21 crepe nou unecepov an6 Ulj!DA6 nuocro A6yw aAAEPyiae; oc y0p~ tOIVC Ka8D~cpIvo 10-20 ypa~. ~Ell100 vm tva ncotnou XP6vo «n TOUe;unt~aAc oc AEmo~cplaKte; C~naOCle;. An6 TOUe;21 ccscvEie;01 16 (76%) napouoiaoav onucvnK~ ~CATiwo~. H CUCPYWKi} lipaoll TOU ~EAl00 ~pteDKC ~cyaA0Tcp~ OE orouc ~cyaA0TEPDe;DAlKiae;KOIoe crouo nou uncecocv vto neorcoorcoo XPovIK6 OlaOTD~a. To ~tAI tXEI ()U()TOTIKO~E cvnsopKlVIKtC; 1~IOTnTEC;. p60lpQTD epeuvc, n rtou npawaTonolTi8~KE OTOA~cpIKovIKO 10pu~a Yyciae; OTO Valhalla TDe;N. Y6pK~e;,anoKOAulj!C6Tlola<popo OUOTaTIKa TOU ~EAIOU KQ\ Tile; np6nOA~e; eXOUVaVTlKapKlvlKte; 10IOT~TCe;. (Rao et aI1994). LTle;aVTlKapKlvlKte; curse OUOiEe;OUYKaTaMyoVTOl TO Kacpc'IKO o~ta nou unapXOUV oe apK£TO au~~~tvce; OUYKCVTpWOCle; ~tAl. LC np60po~ce; OTO £nlOT~~OvIKte; ~cAtTce; ~pt8~KE on, TO

o~taaUTI) E~nooi~ouv T~V aVOnTU~~oe KaMltpYEIEe; KapKlVIKWVKUTTOPWVOU T EVTtpOU,llilaiTEpa cvoc nnou nou ovo~a~£TOlaOEvoKapKivw~o. To ~tAI EnITOXUV£ITnV yp~yopn 0noppocpnan TOU cwcnveuucroc. 01 Balogh et al (1964) xcvovrcc OOKI~te;ot: ov8pwnoue; KOi KouvtAIO, ~p~Kav on ~ KaTavoAwa~ ~ChIOU~0~80 «morov va anaAAayd vpnvoporeoc one T~V KOlacreon ~t8~e;.H <PPOUKT6~~ ntTOXUVCI C TO~£Ta~OAIO~OTOUoivonvccucroc xoTO 11% oe OlaOT~~a 45 ACnTWV.To ~tAI au~6vcI TO ~£Ta~ollI0~6 TOUoivonveuucroc KOla 39% OTOUe; v8pwnoue; KOi a 22% OTO~wa_ Yncpxouv ~cyaAce; om<popte; OT~V cvnococn TWVola<popwv crouev, H XOP~y~OD vlverc. an6 TO orono i} ~C cvoo<pM~la eveon, AVTI~ETWman Tnc; 6pCCPIK~C;yaaTpcvnpiTloac;. 01 Haffejee & Mossa (1985) XoprlYDOav ce ~pt<PD «n nOlOla nou unseepuv orro vcorpevreptnoo olallu~a nou nEpldxc 50 ml avo AiTPO ~tAI eunxounousvo ue DAEKTpOAUTEe;. LE ~Ia OCUTEpno~6lia nalOIWV XOPilYDoav TOOUVD810~tvo OIOAu~a nou OiVETal one nEpmTWOEle; UTte; (20 yp. YAUa K6~~e; ~E TOUe;0XETIKOUe;~ACKTpOAUTCe;).LTa nototo nou tAapav TOolailUlla ~C TO~tAI ~ paKT~plaK~ OlaPPOIa lilapK£OC~IKp6TCPOXPoVIK6 OlaOT~~a, CVW D ~~ ~aKT~plaKillilappOia cev ouvcXiOT~KC.Lu~ntpavav 6TI TO ~tAI unopel va unosoroomca ue wlTUxia T~ YAUK6~~ OTOolaAU~aTQ nou OiVOVTOlvro TDv aVTl~£TWntOD TDe; vocroevrcplnoae;. AVTI~CTWmOn CVKOU~aTWV. 0 Burlado (1978) IiElpa~QTioT~KC aPXIKa ~E apoupaioue; 01 onoior dxav unoorei CruIiCP~IKa cYKau~aTa_ LE urc o~aoa nElpa~QT6~wwv TOcYKav~Ola cruKaAvnTOVTaVue ~tAI CVWoe uto OCVTcPD0~Ma to EYKau~aTO a<p~vovTav xwpie; Ka~168CpanWTlKi] aywyi]. napQTi]p~ac on ornv npwTD o~ooa D apXIKi} <pA6ywon aPXloc va unoxwpd KOiD avaytvvDon TOUwI8uAIaKov KOI OUVOCTlKOU 1OTOVnrov YP~VOp6TEP~ OE oxto~ ~c

~rh~~f~~ ~1lt~'ro~@~~~

rnv O~Ul~P!] o~ooa. Ta n~Ip6~m:a ocv~xi08!]KaV O~ av8pciJnou, ono 0..,0odX8rtK~ on TO ~tAI aO!]86 onunvn 6 010 va ovnpereruosow npoaAti oto ano EYKau~am. AVTI~£TWIJIO!] XPOVIWVtj ~oAuo~cTIKWV nA!]ywv. 0 Dumronglert (1983) O~20 aoS£v~i, xp!]ol~onol!]o~ ~tAI yla T!]V EmKoAuljJ!] XP6vlwv Ii poxuoucnKciJvnArtyciJv ono TI, onolec untqlEpav. H WMEIIjJ1] vworcv ouo cpopte; T!]V 1]ueoo Kat 01napa11]PIiOEI, tno cpop6 rqv £aoa~ooa. L~ tvav aoa~vJi 1] 8~pan£la nrov nAIiPrt<; O~ 7 rt~tp~e;, ltOO~PI, a06£vd, S~pan~U11]KavO~ 14 rt~tp~" 3 O~ 21 l]~tp£" TtOO£PI, O£ 28, Kat tva, O£ 381]~tp£e;. LTOU, oncxomouc errro oosevctc cev napall]pIi8l]K£ Ka~16 6£TtKI')£~tAI~l]. Kmayp6cp11]Kav 01 ~IKpOopvovrouol Kat l] aVTI01aoIi TOU, ornv £nt~aaol] ~£ TO ~tAI. OPlo~tVOI ~IKpO' oovcviouol ~~acpavI01l]Kav os 14 l]~t· pE, Kat 6Mat OE 35 !]~tPEC;. L' 6Aa to ~10l] ~IKpoopyavlO~ciJv 0 nAl]8uo~6, TOUe; EIW6l]KE~ET6 11]Vwt~aaol] OTO ~ 50·1 00%. llopoporo neipcuoro npovuoronomoov Kat 01 Hamdy et al (1989) 01 onoioi xciJploav DE 2 0~60£e; 50 aoS£vd, ~£ WmOAQlEe;nAl]yt,. L rn tno o~ooa xp1]ol~onoll]oav ~tAI vm 11]S~panda TWVnAl]yciJv KQlOTl]v MAl] XPl]oiuonotqocv TOaVTIOl]mlKO Sarlon. M~ TO ~tAI 0 ~tooe; Xp6vo<; 8£pan£ia, Iirov 5.8 ± 1.3, £vciJ~E TO Sarlon nrcv 7.1 ± 1.6l]~tPEC;. To ~tAI8~p6n£uono 60% TWVnAl]y<iJv ce 6l]~tp~e; ~vciJTO Sarlon 010V iOlo Xp6vo 9~p6nwo~ ~6vo TO38%. MtAI KCI CPT!]PIOOKAtjpuvo!]. LT1]V apTl]pIOaKAIipuval] rc aYYEia aKAl]puVOVTQl A6yw rnc Ka9i~l]0l]e; lWV au~nAoKciJvnpwT~'lv<iJv~£ 06KXopo ~taw TOU~l]xaVlo~ou 11]C; yAUKO~UAiwOl]C;. Lu~cpwva ~~ lOY Impo Lm96noUAO (1993) orov l] nl]YIi TOUoOKX6pou eivot TO~tAI, T6T~ unopX~1 nap~~a01IK6e; ~l]xavlo~6, OTl]VKa8i~l]0l] TWVnpwT£lvciJv o onoioc opa ~£ TP~IC;ponouc: r a) Ta ~A~ua~pa a~lvo~ta TOU~£AIOU OltPXOVTat a~towe;~taw TOU£mSuAlou TOU£VTtpOU Kat nap~~nooi~ouv TO ~l]xavlo~6 me yAUKO~UAiwOl]'. a) 01 alTa~iv£, C Kat E, nou n~pltXEI TO ~tAI avaXatTi~ouv 11]yAUKoi;uAiwOl]. y) To ~t· AI anOT£AElTOI KUPIOana YAuKO~f] KOi <PPOUKT6~f]. CPPOUKTO~l] H anoPPo<pOTOI apaOUT£pO ana TOV£VT~PIKOaWAIivo

~tAI O~ oiv~1 ~£YMl] OUYKtYAUKO~l]e; 10 clue l] onoia ei0 vor OPK£TOKClTWana TO KOTciJCPAI TOU voUvOU. Erti nxeov TO Iinap OXl]~OTI~~, o. towe; YAUKOYOVO pu8~i~~1 TO Kat OMxapO os CPUOloAoYIK6 ertirteoo. Av;i8~TQ l] KOlvJi ~OXOpl] oiv£1 mXUra10 , £YM£, OUYK£vTpciJo£le; TO clue, O ~w£Ov6 Km6 nOAUTOKaTciJcpAI TOUKIVOUvOUKQlnpo~£v£i ~£YaAUTEP!]YAUKO~uAiwOl]. EU£PY£TIKtj £ni~paa!] ornv Kop~la. H napan;Ta~tv!] KaTavMWOl] ~~AIOUana oropn nou n60xouv ana KapolaKte; oIOTopaxte;, tX~1 oav onotexeouo T1] ~£ATiWOl]11]e;KaT6araoIie; TOUe;.H op6on aUTIi Ocp£iA£Tat OTl]V an08IiKWOl] YAUKOYOVOU10Ue;~ue;11]e;KapOIOe;Kat 0 OTl]V aK£TUAOXOAivl]l] onoia OIWPUVEI 1Ie;oreeovtolec ap11]pi£, Kat ouva~ciJv£1 11]AEIToupyia Tl], KapoI6e;. 2£ n~Ip6~aro nou tYlvav ana TOVDitrich (1955) ana roue 100 aa8£v£ie; ue KapolOK6 npcaAIi~ma 01 74 napouoiaoov a£ATiwol] ~£T6 ana rn xopIiYl]o!] ~£AIOU. npoaroO'ia evcvn O'TO~OXO£VT£plKWVna8tjO'£wv. KAIVlKte;OOKI~te;npay~aTOnOIIi8l]KaV O£ 55 coscvetc at onol01 unt<p£pav ana KOIAIOKIi uan£ljJia xno 8ciJe; at ana 010~aXIKO tAKOe;.01 coseK vole; aKOAOU6l]oovIima oiolTa Kat xcroVMwoav 30 yp. ~£AIOU3 <popte; Tl]V nueco rtptv TO y£u~a. Ta 2/3 TWV 008£vciJv ovcppeoov TEA~iwe;,l] cvouno IlnoxciJpl]o£ orouc neptooorepouc ana TOUe; IOOUe;, at Kavtvae; TOUe; ~v no~ K O oouotooe at~oYAoaiVl] K01W ana 50% (Salem, 1981).
<Q.

V700l0l]

nEpl£ixav anopia rou KAwOTl]ploiou CI. botulism. Ertlonc aptB!]KE on TO 30% TWVpp£cpciJvnou VOOl]A£uOVTavO£ vooOKo~£io 11]<; aAl<pOpvlae;pc aMaVTiaK 01] KaTOvMwoav npOl]yoU~EVWe;nooo11]10 ~EAIOU.Lu~cpwva ~£ Tie;T£A£Umi£e;Ol]~ool£ua£I<;, rc T£A£u1Oia 10 Xpovia avacptp6l]KaV 0' OAOTOVK6a~0 650 neourreoe«; aMavTiaOl]e; ana nc enolE, TO 25% OqlEtAOTaVOTOIltAI (Beetlestone, 1994). f1EV£ivat YVwaTO ccv rc onopio T!]<; aMaVTioo!]e; eivor OUOmTiKO TOU vixropoc, Ii E6v Bploxovrot TUxaia OTO cvsoc, Ii EOV TO ~tAI ~OAUVS!]K£010 aTOOIOTl]<;£i1£~£pyaaiae; TOU. Enial]e;, O£v yvwpi~ou~£ E6v rc EMt)vIKO ~tAIO n£pltxouv onooic aAAaVTioOl]<;,o£ noio aUXV611]TOKat nOIOu TUnOU(un6pxouv 6 ola<papwKoi TUnOi aMovTiaOl]e;). MtxPI va OI£pwVl]8£i TOnpOaAl]~a aUTO, £iVOI nponucrcpo va ~llV OiV~TOI ~tAI oe pptqll] l]AIKiae; ~IKpOT£pl]e;TOU EVOe;tTOUe;.Eivoi OIlWe;£VT£AWe; aAaa ate; Yla nOlol6 ~£YMUrEpl]e; !]AIKiae;nou unccoov va anOAa~aOVOUv rnv YAuKI6 TOUYEUOl] «n 11]v UIjJl]A~TOU8PEnTIKIi o~ia. iI~A!]T!]PIW~~ YIC TOV ilv8pwITo ~tAlc. LnovloTOTO ana KonOla OUyKEKplusvo cpuT6 (OIK. Rhododendron) nopeYOVTat ~tAla TO ortoic npOKaAOUV oioSl]~a ouo<popiae;KOIvcutioc (Olszowy, 1977).0 KaTovaAwTIi<; £uKoAa urtopel va cvroruon 10 ~tAla aUT6 ana 11]YEUOl] TOUe;l] onoia eivoi mKp~ Kat cnoKpouonKIi (Krochmal, 1994 b). 01 ncoirrreoe«; napaywyJie; TtTatWV ~£AlciJvelvat IOlOiT£pa IlIKpte; Kat 01l] xciJpa ~ae; AVETTleUIlI]TE~ IliI6TI]TE~ OEV napOUOIOOTl]K~ ~tXPI reoo ~tAI TOU IlEAIOU rtou va npoKMEi rctoto npopAIi~aTa. To ptAI orrlo CAACVTicO'!]C; 6ptarc EniAoyoc; <Pl]. Mia ana nc ~A6xloT£e; aV£i1ISu~!]Xwpie; a~<plpoAia TO ~tAI ou~aoM£1 TEe;IOIOTl]T£e; ~£AIOU£ivatl] m8avo- O1l]V KaAiI A£lTouPyia TOUavBpciJmvou lOU rnrc va n~pltX~1 anopia TOUKAW01l]PI' opvoviopou. M£PIKt<;IlMI01a eueovcnoiou T!]e; aAAaVTiao!]e; (Clostridium Kte; TOUWIOpOO£le;otov av8pciJmvo opbotulism) 10 onoia txouv Tl]v IKaV011]1O yavlO~o txouv we;tva ~8~0 T£KIll]PIWva aAaoTovouV 010V £VT£PIKOoWAIivo 8£i. Ynopxouv wiOl]e; crunxeov apK£Tte; ap£cpciJv l]AIKiae; ~IKpOT£p!]e;TOUevoc t- ovoeooec YIO npaKTlKt<; £cpaplloyte; TOUe;Kat va nopavouv TO O!]A!]n;pIO TOU~£AIOUos £~aoB£V!]~tvouc; opvovtroue (Wade, 1986). eolvcrm nwe; l] ~I- ououc, O£ nalol6, OEEYKUOUe;, a8A!]oe KpoaloAoYIKIi XAwpioo nou ovorrruoocTte;, oc ytpOVT£e;KAn. L£ Ko6£ O~WC; neTat a10 tVT£PO TOUav8pciJnou ~ET6 TO pimwol] TO IltAI OEVnptn£1 va unspsnporo tTOe; !]AIKiae; TaU £iVat IKav~ va KTI~6TOIKat va S£Wp£iTOIon scocncua E~ooio£1 Tl] ~MlOTl]Ol] TWVanopiwv. -ncccv vooo». BptBl]KE on TO 10-15% TWV0£ly~6ABl]vO KaTOiYlaVVl]-Kou~avlciJTl] TWV~£AIOUnou £~£T6a11]Kav 011e;HnA M£AloOOKOIlOe;
10

srm

f~~

ij~ ~Ifu(lil~ -------------2"1~(lt~f~~m!~~ -,

EmIlCA&lo <IIOK. XPONOnOYAOY
~yOArj EnLTU)(ia npay~aronoLJi8r1KE D iSui~epD op<pwTLKi) KaL tlJuxaywyoo'J eKiSpo~i] TOU LuMo· ou one 17 Kat 18 Noe~lJpiou TOU 2001 oro 86· AO Kat yDpw n¥iou. To noU~v TDe; xapO.<; Kat TDe; ay6nDc; nou nAatoiwoav (54) nevnvro TroOepLe; oumoTpLWTee; Kat <piAOLTaU LuMoyou Kat TDe; LKOTaVDe;, a<pOU nap6Aaj3e roue neLpoLWTee; an6 TDV nxorelo TDe; Avcoroonc oro Ksporotvr Kat TOUC; A9Dvaiouc; ana TnV nxrrreto KaVLyyoe;, iSLa ueoou TDe; e9vLKi]c; ooou A9Dvwv-Aa~iac;, tKa~ TDv npWTD arOOD oro 850 nepinou XLALO~eTpo TD<; e9vLKLi<; EKEi i569DKE D eUKatpia orouc eKi5po~ie; va KOvOUue TDV npWTD Ena<pi] Kat nc cnooorrnrec xaLpe:TOUpee; ~eTaE;u ~C; KaL oovopo va anOAaUoou~ ue TOV npwLvo Ka<Pt KaL TO WpDLOTOTa jlouni~a nou npoot<Pepe, onwe; mvrn, TO 6LOLKDTIKOLu~flouALO TOU LuMoyou. Luvexil;oVTOe; TDV E9vLKl'] oi5o neooocue TDv Ai~VD YAiKr], ue TO vep6 TD<;, nou npotpxoVTOL ono rnv ono~i]pavOD TD<; Konali5ac; Kat rpopoooret TDV AM Mapa9Wva. Ilepoocue TO Kaarpa, TPLYWVLK6 ~p6xo, us ~UKDVeiLKa Teixn, nou OTOV D KwneiiiSa rrrcv Ai~VD ~eXWpL~e aa VTjOi00 pe TO OVO~ rAa i] naJo..DOKOarpo, TO MapTivo, XUlPLO yvworo ono TD ~axn TOU 6. YLjJTJAaVTD KOTa TWV T oUpKWV TO 1828. Luve)(i~oVTac; rtepcocue TO Ka~tva BoupAa, 1\0uTpOnoAD ue ~y6An K[VDOD Kat oUyxpovee; eYKOTaaraOeLe; KOL nc poiSLoUxee; L~anKtc; nnyte;. LTaOD OTDv 8ewonUJ\ee;. To nepuilvu~ orsvc ana TD 9puALKl'] ~xn TWV rpoxookov TOU l\ewvioo evavTiov TWV flepOOJv TO 400 n.X. naPOK~LjJa~e TDV e9vlK!i oi56 Kat KaVa~e arOOD-emC1KEljJn OTD yt<pupa TOU r covonorouou, n

6nou tYLve KOLvi] ouveorloon OAWV TWV eKiSpo~twv ~e eKJo..eKTaU<; ~~ti5eC; Kat KaJo..O flopeJ\iOLO KpDoi. H nepmoir]oTj rrrcv aLjJOYD. LTD ouvtxeLa oKoAou9<i>VTac; TDv iOLa iSLaiSpa~Ji <P96oa~e oro 86AO, ~ey6An, oUyxpoVD nOAn, ~e 13t0~DXavLKi] Kat e~nopLKi] iSpaOTDpLOTDTa.

ooou

onoia we; YVWOTOV aVOTLVaXBTlKe KOTO TDv vUXTa TDe; 25ne; nooc rnv 26r] NOC~IJpiOLU 1942, unoTov'AYYAoaa~oTtp UOTepa one e:ntTLJXli enigeOD EMi]vwv ovrcorev «oro TD<; tTaALKi]c; <ppoup6e;. Luve~ovTOC; TD i5Lai5pa~i) <P960~ OTD I\a~ia, KtVTpa napaywyi]c; ~~oc; KQLOYPOTLKWV np<iiOVTWV, LiSpuri]e; TDe; 0noioe; <ptperaL 0 Y'0c; TOU HpaKJ\i]c; I\~LOe;. To 1821 uooroonoe eKel 0 A90v6moc; 6L6Koe;. AKOAou9<i>VToe; TO i5p6~ nooc 861\0 <P96o~ OTD LTUI\loo

A<pou tYLve n TOKTonoinOD TWV eKiSpo~alwv oro ~evoooXeio KuLjJtAn OLeKi5po~ie; KOTa naptec; eruOKt<pElnKov TO O~LOBtOTO, K6vave TO iSL6tpOpa LjJWvLa roue KaL OTD ouvtxeLo ni]yove oro Tomoup6iSLKa ue TOUC; eKJo..eKToUe; KaL veuonsouc 90xooowoo; ~~ti5ee;. AuTi] rrrcv D npWTD n~tpa TD<; eKi5po~i]C;. Tnv EnO~VD ~pa KuptaKi] 1611112001 ~T6 TO npwLVO ~onouioa~ TO vooo TOU ~Aiou, 'ro XUlPLa TOU KClTCU1p6oLVOU nDA[ou nou anorexoov tva ono TO rno wpaia eMnVLK6 BtpeTpa. MLa covrccnKi] nOLKLAia ypa<pLKWV Kat evaMaoo~vwv ronkov, evoc ~OXoc; ouviS~Oc; (louvoU KQL96Aaooae;. T a XWPLa nOpTapLa-MOKpLViTOaT oaYKapOooZayop6-'AYLOe; Iw6VVDC;-XopeUTOV-nAOT6vLa-TpLKtpLOv-XaVLa-MDAiTOa Kat 6Ma txauv ~La av~6VTAnTD YODTeia oe <puoLKi] O~OP<PLa KQL oe ioroouso napeJo..96v. Ka<Pte; OTD MaKpLvima TO ~aAKOVL Tau n¥iou KQL<paYDTO TO ~OD~tPL OTD BLS'Toa. AvaXWPDOD YLa TO iSp6~o TDC; eruorpoenc ue eVOta~ ar6OD. Hrcv uio oro TIe; cxxnorepec eKi5pa~te; nou txeL ~tXP' oi]~pa npoWOTonOLJicreL 0 LuMoyoc; LKOTOvaiwv, ue noxxc vta np6awna OTDv noose uoc, ID~eLwvou~e on KOTa TDC; oL6pKeLa TDe; i5Li]~epnc; ~ 0 apxnYOc; KaL np6ei5poc;, TOLULuM6you K. reWpYLoc; LOTOAL6C;, pe yl\a<pupOTDTa Kat 0veon, ~evoYDoe TOUe; OU~aTPLWree; KaL <piAOUC;TOU LuM6you noooasrovrcc OLa<pOpa evn~ePWTLKa arOLxeia Kat nADpo<papiee; nau oecoouoov TD iSLai5po~i]. Enionc;, noMoi OU~OTPLWTec; Kat ouimcrpomocec enOlKLAaV TO noovoouuo ue OLa<pOpa netpaWma, avtKooTa KaL ioroolec TOU XWpLOU. TD ~OUOLKi) enL~tAeLa eixe avaM~eL 0 reVLKOe; r pa~Ttoc; TOU LuMoyou K <!lwKiwv Xpovonooxoc, To np6ypaWa TDC; eKi5pa~i)e; tKJo..eLoe onwe; naVTO ue TOV np6eopo TOU LuM6you, 0 onoioc euxapiOTDoe TOUe; ouunoTpLWTec; Kat <piAOUC;TOU LuMoyou YLa TDv a9p6a OU~~&ToxiJ

roue,

"!J© ~lfa\IR~l 1t~jN I~©1t~~:mu~~

!i"'£N

H2."'EI1: - H Iw«v,'u KUtQai"1 ,I. -,.: aU~lJWTQIWTlOOa~rEWQ':W; \ : on AQEaAl1). ytVV110E a,OQaZI en ; L O:nwBo[ou 2001. - H 'EU'I 0lit,\J'10; '1~'ltQ'Ol laua,l'_ z _ n OOOuTOU:l:u).).oyou ~w; ·:t\'\1]1£ r _ Z -; 1 l l-? - H Abul.uvtia ABa" .. \a~(l\(l·'f'''' <r u To Lt.E. ~ou Eu}J.oyol' 'WI 'I !:.£ ror .TE!',o.)'XOI Cl;tOItaUU Q),QI/Iuxa .'a IIUOU\' El'Tl7.,upE'a ra u !'U",a.

!i7tMOI - To :l:allilaro 10 );Of\.<, _I '2 ! 0\' I.N. Ay[ou 61UlllTQIOt' Il. 'Vl"('''. < l\t 0 yallo~ TOUrEWQY[OI';\Iaiut()ot, I., T'1; 1[', I) ll1taTQL~nOaa~ N,%Oi.Etra;. ~(ltoi.,a TO~ ,,/" navaYIWTl]. •) - Tnv TmlgTl] 26 MZEllj).J101' ~ ] U\· " IEQONco nOUA[TOa~ KOQl\'tlta; r-rvr 0 '(UILOC; navayuilol lOU TI;El.E1t11Xat rn; O\!IL'TUT\)IWnnOa; AvbQov;",], Avb()EU A«ltllu. - TI1V K uQLaX~ 17 <l>EBoouag[ou 2002 OTO\' IEQO:'\a6 Ay[ar; Eu\Ju[.I[a~ Xa),xl]OWVO~ tYLVE yeillO; TOt' rlwg'/O\! 0 r oyol,ou ~lna T1]; A!)Eni, %OQl]C; Ot'lliIaTQlwnooa; 111, Aaavaoia~ AlIo(Jto),Oltou),ou, MEta Ttl" yall~i.la TE;,fTllOl VEOVUWPOI OE~lwB~oa" rou; 1IQooxEXAI1[.lEVOU; E OTO1.00lllXO %£VIQOKENI'A YPO~ . <l>lAaiitAq;na-. - To ~aflflaTo 2-3-2002 OlOV LN. Ay. :l:xtml; ncmayotl tYIVE0 ya~lo~ TOUnaw'l nalla(Jt«B'lllE ruv aU~t.'TaTQIWnooa XQuJt,,'a e. r><o)"[,,vorroul.ou,

- Lnc 1·1-2002 nEeavE ornv ABljva onou Iilt~lEVE1]ou~u'TaTQlci;nooa M'I),[t(JaLupplo.]·rEWQya"Oltou),ou OE1]. ;,l7.ta 87 ETWV.H x1]oEla Y.0l Ta<plj tYIVE Tl]VE1l0IltVl] OTO KOl~llIT~QLO A~lOQOUO[ou. , - :l:nc 27·1·2002 ilEOavE ornv AOtiva 0 oUll1laTOIWTlIr; na"ayl(;;t'l~ Avbg. Aal!!t(l~. H Xl]iiE[a EYlVETI]VE1I0IlEVIl OTO\' I.N. Ay[ou 6~~lnTQ[ou xalll ta<plj OTO KOllll]TljQIO Lr.oTa\~]c;. - TI]" K UQlUy'~3·2·200211E6avE ornv AtJ~va 0 ouurcTQIWTI];xaL ~lEAO;TOU~u)')'6you Kafll]Ylllljr; Kwuta~ r. XQo"o;,(ou).o~. H xI]oEta XOI'] ra(p~ tYlvav TI]VTQlll] 5-2· 2002010 A' KOlllI]Tt;QLO Ael]vwv. - Tnv MUTEoa 11-2·2002 EYLVE xl]oEla TOU ouunn1] TQUtlTl] kocvvn n. 0EOowgorrouAou (UIOUTI]r;TaoouAa<; A\"[W\,0:rOl'),0u-0EOliwQ01l0UAOU). - To ~eiBBaTo 9·3·2002 rrEeaVE OTl]VAe,jva 0 ouunoTQIWTlJ; Kw"l"o; Aa(pa)"a,. H x~OEL6.tYlVE rnv mOIIEVI] 1"[0\' IX Ay. l]~llIT!)louXOI ~ Ta<pl]OTOKOI~I1]l~QLO L)(O·
TU\1!; .

- :l:n: 13·3·2002 J.lETei no onorouo aYY£lClx6 E1l£lOO· c ,10 :rtem'f I] ABu\,au[a n£tQou P'lYOltou).ou OE1]),lx[a 87 ETWV.H zllllEla E'IIVETl]VE1l0~ltV1]OTOVI.N. Aylou 6l][.Ill· T!)lO\!)(01 II TaCflj ow KOLJ.lI]ttiQLO ~xOl6.V1]r;.
To d.!:. ~ov 1:uJ.!.oyou 'WI '11:,E, TOV1[£(}1061%OV £uxo· TIl" Awwia ... varrUUq'l tWV CTVIt1rar:Qu.tJT.w" nov i1 f{1'Yav WTO%ovta Ita, "at till' ES V~/OV, tra(}IIYO(}HJ urou, o,%£iov:; tOil,.

uaare

Jll.\H,\IO:::YNA - Tnv KUQlUXll25 OEJ.lBGlou 2001 OTOVI.N. Ayiou Nl' zo),eiou KanlOta~ EYlVETO 4OvOtillEQO [.IVlUlOOUVO ll]~ £)'E"'I> LatO),LCl·natE),'I· To d.E, !OU EvH6you ,WI 'I 1:.E. ~ou nE(}IOOI%Or1EUXo, - TI]V KUQlUxi] 25 NOE~10Q[ou 2001 OTOVI.N. Aylou ItaUTE oi.o.pvxa uwv, VEOvvl"fOu, I'a ~'IUOVI' EUTUXIU,IIE' t.IHlI]TQ[OU ~%OTavl]£ EYlVETO 40v6(lIlEQO MV1]~160uvo va til" t;wII TOU;l'E ayaml a}J.IIJ·ouE/Iaullo %al tr(}O%Oml' TOUOUlmaTQLWTI]na"aYIWt'l A'I,IOCJOEV'1 fXo).qllvonou· xou, (]l;El'-.'(}H - LTOVI.N. Ay. t.l]~ll]TQ[OULZOTa"ll~ mAE061]oav: " - TIl" 21-10·200 I 1IteavE OT~VAeljva (KaA' • 40/v6ti11EOO [.IV1]IIOOUVO TOUnavaYIIM'] A"bg, AMlIa, _" .. Aleta) 1]OUllJlOTQIWTlOOa).tv'ILatO).I«·natE· [ • 611l]VO 11\~]~l60u,,0 TOUrEWOY[OUA. MlIoul;lwtll. ~ ),'1· • 3ET~ ~LVl]~IOOUva ElEI"I, XU\,ba)(a·rxo).qJ,,'OltOU· Tl]~ I H x1]OE[a EYIVET~V enoutvn OTOVI.N. Ay[ou l.ou)(01 Tl]~ Xl!lCJtiva, r. r"o).(plvorroulou, • 61]ll1]TQ[OULXOT6.Vl]r;)(all] Taqnj OTOKOLll1]Tij· - ~TOV I.N. Ay. Aeavao[ou XaAavlio[ou EUAtoa,] TO QIO LY.OT6.~. 40/v6ljJ.lEOO[.l\~WOOUVO MI]ALTOar;La[ljllOlj·rEwoyaxoII]; - Lnr; 30·12·200 I rrteavE I] OUll1lalQLwnooa IluvnlTOu),OUT1]VKUQlXlj3·2·2002 yuilta AIII1. Zt'r~olJ OEl]),uda 86 sttov. H )(~oE[a Eyn'E TI]V To d.E, TO 1:uJJ.oyov '<alII UU"TU%"%I; ttrlT(}Oml TOV E1l0[.lEVI] TOVI.N. Aylou 611[.1I]TO[OUOl 1]Ta<ptjOTOKOI' tr£(}IOOI%OU EuXOVtal va eivtu atwvla IIIIVII,1I11 ~(!II' cuO X ~l1]lljQIO~XOlaVI]C;. ,1"1a~(}ll1)tWV ltOV Erpvyav ylU ltuvta atrei "1/;(1)';,

-

'f(} ~rrol\l1~

1l'~~ ~\It@1l'~~~U~~

------------29-

Kovrd orou; v€ou;
To t-.2:. lOU 2:UAAOYOU,6itW; ELVaLqnxnxo, EJUO£LXVU£L aV10TE l-ltyaATJ n tuawflTJola xat nalgv£L owon~<; cncqxroeu; rrgoX£L!lEVOU va qJEgtL tn nm[lLa !la<;, LOU<;VEOU<; TI<;2:XOlaVI]<; mo XOVTa !la<;. T 'ELOl ~lt IT]V tUXaLgla lWV eoorov TWV XgWLOUYEVVWV Xat TOU NEOU 'ELOU<; !l£ oxmx~ an6qJao~ TOU, OLEflW£ an6TO Ta!lELO TOU LUAA6you aVaAOYO ;1006 yw lI]V ayoga oLa<pOgwv £LOWV.Errlol]S!lt 11]VqJgovTLoa TOU AVW[gOEOgou LOU t-.2:. x. t-TJ!lI]TgLOU Anooroscnoueoo W Super Market MAPINOnOYi\02: ;rg60qiEQt 17LOaVTE<;!lt OLaqJOga ITgO'(6VTa TOU (xELx, umoxorc, ooxoA<'.m<;, TOlJt<; x.X.n.) ta Elo!] cure !lE TTJqJQovTloa LOU TIQOEogou LOU LuH6you x. ftwgylou LaW),La ~lnacpEgfll]xav ow XWQL6 ~las xat owvt!l~flTlxav ce 6),a rn ITatOLC!.10U t-l1!-lOTlXOU Lxo),eLou XCLL v~lCL Eow J[Qf)(£L va OTJ!l£L<iloou~leou W t-1]~lonx6 LXOA£LO TTJ<; LXOTC!.VI]<; LE vet 10 uovo ITOU ),mougyd aX6~LI] Ot!]V ITEglqJEg£LC!.AU(; xm OU~I(pWVa ~IE ! 6),E; ns EVOEl~El<;fla Amougy~oEL XCLL xmC!. 11]" m6~IEVI] OXOALX~rrEgLooo. <t>WXLWV Xoovozouso; LYi\i\OroL LKOTA IAIQN EnAPXIAL KAAA13PYTQN AQ. TIgWL 409 Mhlva 22-1-2002 A~l6n!lov KUQLOV i\£wvl6a MaQlv6rrouAo Ay. i1TJ~u]tQlou 63 17456 AlL!lO<; AyanTJtE XUQEMagLV6)(ou),£ To t-LOLXI]Ux6 LU~IBoUALO 10U LUAA6you LxowvaLwv, ~IEWqJEQOVW<; XCLL 11]Vayc!'nl]lWV ~leAciJvlOU, CLLoHuvEtaL <-TJ IEYc!'),!]Xagu XCLL ~ TTJVurroXQEWOTJ EXqJgaOELxm eyygoqJw; uS mo HEWES EUxagwTLes TOU YLa l1]V EUva yevLx~ 600 xm XglioL!lI] 1!gooqJogo oas yw to nCLlOtO tou t-1]~lOTlXOU L%OAELOULXOIUVI]S tTJS~laQ1ugLx~<; maQXLa; Ka),aBguLWv. H XHgovo!lla oa<; auni anoLE),eL exo~AW01] ayont]<; XaL ~wvtavJj<; OU!l!lETOX11S oc; 010 €gyo xaL 10U<; cxonou; tou LU),A6you !la<; XaL 6Uva!lWVEL 1L<;ngoonOflElE<; lOU t-.L. 'Ita 11] OUVEXWTJ enL1EU~TJ xaL lWV 016xwv lOU. QPA TIOY IIHPAME 17 TOC!.V1E<; oLoqJoga YAuxLo~wta YLa wogL8!la ;WtOLa 10U XWgLOU !It !la<; (t-TJI.101LX6- Illma). OTIg6Eiigo<; fewgYlo<; A. LU10ALO<;
.-;; ' ..

';'pa EPElS va Xapf")l'E -. va filJYXQPoup£.->:~i" ....:,. ya .aTEvOXWP!lS~Ul'E ': itoCVQ ['Kt.pi)(lo~vp~ 'Hi, ov<!o-"',- :KQt

'f[

Aoui~liS';~'~

Kal.is

mao

*

· p'iaKE'o l'as. -.H- OlO'KllGll T(,)V Super Markets BEPOIIOYAOl: (0" ri'Qu.n~po noliot I:KoTOVatOt ". EPYO~OVTQ') -.npox';'p~laE a;:' 'E~ayopo TnS 0l'0E,liouS ent-' - xEipnallS ArAANTIK. IIoU«· KO'r(l(nilpa'ta EnpEne va O'\Ta• l'oP'l'wSOUV ,va _l'ETQ'l'EPOOUV';, va CJTn90~V: via tntKTEtVO~vTas TIS lipaaTnpH'>TllTES OE rreptoxis onou--i.Aetnav: '" - :ME ano'l'ao.n Tns 11 1;'0.-_ .,~~an peTaKtvflo£"rOV biKO·.. d's, TOV e~olp~To <I'It~lll~a·

'-Jr

_'Zm.pttpiou,

anOOTO

J{QTQOTn-

.

_ 'pO;;- TIlS N, I~viaS_!lOll

lim-u,
KaT<i: .

~ (ji~p,Q·'Ze~upiou.~ ..
'on ox'

·-Ouv.eJ OYO.VEO.GU6TclTO

M&'Taldvn-

;GOV

Lxi,s

Ellxopi-aTn. II«v(') rrou -aTp':'iiEl",Tn 60YAdci ~KQi «(-6o!JA£~-et poAot)}- '_i

_O'l'dAO~Ul'E ~a_ol'oAo)'J'160UJlE ·;on 60UAEUE polin .TO S/M.N. : IM',~tQS- QV:TeDelAt anb'Tnv' Kat PQAt~Ta 0(, nEpio-Xn no~u unoJ!.;Sl't0l'i:vn ivuvrr. TnS nponvoupsvnc.; ·').;~rEiV~J1 KOV_O;OS TnS ((J·i~~. O(6uaKoAilTl:pOl pO~Ot TiO&VTO_l GTa~ U{OVOTtpo GTE:'AiXn. .

- op-xn

aia-

o feY. fga!l~taTEa<; <t>WXlWVXgov6;rou),os

ANAIYN0EIH A.I.
ria T~V WpUe~6T£p~ A£IToupyia TOU IuMoyou ~as, TO I'>..I. xcro T~V TaKTIK~ auv£i;piaa~ T~S 8-1-2002 1Tpoxwp~a£ oe avaouvew~ TOU. Kae~KOVTO repro aV£TEe~aav aTOV rrpooqxrro auvTa~loOOT~eEvTa T~S o1Tqpwias TOU 1'>.~~~TPIOr. rKOAcpIV01TOUAO1TOUrcopo EX£I rrsprccorepo Xp6vo KOI ouva~£IS va ola8Ea£1 OTOV ouMoyo. M£ TIC;WXES ~as Yla «KaA~ IUVTa~~» TOU wx6~aOT£ K08£ £1TITuxia OTa veo TOU Ka8~KovTa.

TOV (i~~o.,~?l1:OVV g~ ~~: XES l'as yta KaSE enITuxta . aAAa -Kat Eil'aaTE. _KOVTa · Tau pe· orroro -"pono 0 KaOi.vas l"as l'n·IIPE' Tovi~ovTas n,,,;S 0 E~a'iwi~ II>Utn'n~s_ ~a",etpiou E"rat KOVTO 'n:o · (,1:,lAoyo . l'as:' KOVTa- aTn - .-r:ioTcivn, KOVTcl GTOlJS r~o-' :-Ta~a'ous l'E KOSE rpono, II~<1!.ollii~Q EllXOl'OOE Kat yta . T~:vio I<:aToaTnl'a l(a~opi~t' KO Kat l<aUS i;!iu~i:tiS.c . Ka~n EntTllxia. ~~.:~-~~

~,l-'

6a'

.~.,.

c

.,,1}\1'. A .. JotaK'I~Atas,c
....:'

:: 4-

.

're ~~1IJl~ 'il'~<¥ ~1lt~'il'~<¥@~~<¥

AnD nov «KPU-rUfl
"":lUXIl TOU nEplOOIKOV ~.·ll~ ~I£oa TI1 Sau~16· 1 U Q)wKlwvo Xpov6· O~I01:lnWVV~tWVov";" TO 1845 fltxPI olipE'

n (JJ.(OVCPIU oacnpor 1:0 nove KClI"0 £Xli ocpnnpio LO·on~IEpa·, • KoM 1I,'OI va xonouronomeoev to EIOIKOoli~lflo· 1.0,nov nEpl\'pOCjlOU\',IE nEpIOOOLEPE<; AlnLOl'tPEI" LO 'XOUI~ XOU·tnc 01·O\,(\'EIO,. Eov, O~IW" LCI flpioKHE no' ltVnAoKo 0PKEOUITE on, .., onAt, YPOl'l't, KOI LO UTpaywvo • H KaWDKEUI1Tau bEVLPOU~EKlv6E1cno LOV WVTO pa, Kal tn nmolo j.to,. LTIl ouvsxeic unotvouv 01vovstc Kal Ta aOEi,Cjllo 0\' GEr>OIW, nnpxouv. u • To ocnpo OpXI"EI va -cvonruoosrm-. 0 KaBE yo' VI0, ,oV1:0VOIl£lTOI' H nope!o npoc La navw ouvExf(E'
LOt.

LOU

novnon < oltl1:oV xwpo O~IO OVYXOf va OAOKAI1pt. ~ novw 01:1'

.===I1U'LO 1:"~ npOOn6eEIO~
c"

OI1f1EPO vto no I' 1:0 OKOUCPIO rouc-stvo: , ncoxoprica: ~tEXPI

nan Lta napm OVVefOl1~ E o nIVOKO, 1 opxeto LOU~ nwvv~o xpo IJEV KO~lIl;w KOVOpepOL'you Remma OAOYIKO 5f\< [lOAIOPW\, n cpHio<lonoa(nOI ~1I0\ nOhhol Ol"'-_ E, KOI AI\'l KOKOVII;f\~ AVOCPECU n6YlaYIOM

untov

• To Yf\·rai.0\1KO 5tVLpO Ot:o~loTaEI orovc ovo nponaLOpE,.OTo\· '0\'£1, OEVunopst va 9v~1I19Ei...KOTI noponClvw El'\"n9w~. Kal ~tf TOcSEOO~ltvo La 01Ci9tOlpo 61.1 01:0lXEta £"'01 Ei.axlOLo, LO YEVWAoYIKolitVLpo CPTOVEI PEXPInc .)., yf\1l~ Etno~, fltflmo, OV nocxnrrn vro uueIKE, \,E\'lai,O\1E, 11 yta YEVWAOyiE~npwwv nou 6fvovv rmpnrrtrmx H'O OtVTpO. :::EKI\11OLfLIEKECjlIriVal tva nOlxvi61 nou Ot:0 TOIO, 1KOI EVKOAnpteooo, YIVHOI £\"(unW<JIOKo KOI rvolacptpov. Mw 60KI~It\ eo . < 'lPOV ~IO KOI uncoxn IOWVLOV XWPIOV, 'l:O OO~IlflOEL IE LO" rpono oUT6 6EVeo ucnvonornoata O· O IlAW~'01\' nEplEpYfla 00<; yupw ono TIlV KOToywyn OO~, .'"OOlwetVLO OVO~I01:E' a;J,a eo on:i.nOITE KOI nAl1pocpopif, nou unopet va fl· "IKO, tsuxn 15-16-17'18, . ana ~ELacppa0l1 OXELI' VOl xono IJH or 9E,tGlTOTonlKn~ KOTOYWY'1" uYEfa, TI1~Ol'-OyE\'EIO~ TO D A onox Atynol, IOt:OPIKCtOLDIOIVOV TOUArvunuoxo\O,'w\, 00, oMoYE, EnWVU~WV Kal OUYYEVIKt~ '0\' napaOEIYflO LO YEVE- XE10n v ~IE~lIa avaAuon OU~I- oxeortc tiE oi).r( OIKOytvEIE" nou on~IEpo 6EV unopzt \10 '(0 LLl~E(J'U:. ~UeI10EI KavEi~, 1'10 va ULXPI zoutov. E5w XPEI- MIl unouovn, 90 ylvovv nopaooolOKt~ OVVI1eEI- 0 SEAWKI EYWvc ow· E 'oVEI~ TI~ pl(E~ tnc rrVWAOYIKoiltvopo ::n£ll vo ElvOI KOVEI~ (W· ~l Eva Xap1:I1:11 XPOVOlIE fila OUVEXEIO oonc

,,)OcpIE<;, /l11pocpopfE, an uiJ,ou~ OUYYEVfl, nou i- ~ !popt, 9UPOVVLOI~t< vouc 1:0V<; OE[lli9o<; 70 t01 EKKAIHJiE<; OEV510'(11-

1<1 otorxero Eivol axITIKO
• VIOl Ot:0 OVO~ta Onl'o1:oi.o· '10 ouro KanKOV Ot:ll010Ponots 0011YOVflOOt:E nai.! Oll, onotec naVLOLE EVE' .' EUTuxw<; 1'10 ~IO<; nnp u

xeror o

01:1~.... n

uv 'tu cnnpcttnrc 01:0 .v OPIO~I£VOI xcvovsc \~O 'Cl 11IEVO YEVWAO~KO 0£\"(11O •.D1:00KWoOt:EI nno to KLn: >f'~ J....

.:.

KA~EnANTOnQ~EION

nANT01:

©

If{f~w~@~
KAMBPYTON

rvnov KEPAM01:KEnH KAI MEPEMETIA
A. MIIOYZIOTHE

rKOTANH

IOANNHE

MANsor PHrOnOY7\OI
TH~.36216-0972115887-0944787297

EYNEnEIA

- E[[YHEH

dltrlJ-ll - C{JtJ-ld

-

uO-.J7w pO-L

(AouAou~l)
... 093 6777530

HJ\IAI:
1\.

r. BOYPNAI:

nENTEJ\HI: 55

THII_ 68 52 337

EUIKOI. KAPAlOi\oroI.
T. IATPOI: ONAI:E10Y KAPt./KOY KENTPOY EnlI:THMONIKOI: rYNEPrATHI: A' KAPIIIOIIOriKHI: KIIINIKHI: ONAWOY KAPII/KOY KENTPOY YnEI'HXOI - TRIPLEX KAPIlIAI: - HOLTER

a

XAl\ANt.PI

nPATHPIO

yrPQN KAYI:IMQN nl\YNTHPIO

-

IATPEIO, lHlI., 65 43 382 (lATPEIO) nATP/XOY fPHfOl'lOY 6 &. BIIAXEPNAI: 13 6542450 (OIKlA) Af. nAPArKEYH (nAHDON lIHMOKPfTOy) 0945 587703 (KlNHTO) OPUIATPQOY, IIE-Tp-nE-flap 5.30-8.00 ~.~. TH. &.

!.oil. ~ pavr$>U

0QMAH I\lnoVlliplO - BOUhKOVIZOttp - Ellnciplo EAOatlKwV AVlOAAOKtlKO - A~taouop - I\InOVtlKO T OIyapo - Zoxopw6n - nOta - AVO'llUKtlKa I:KOTANH KAl\ABPYTnN - THI\. 0692 71044

l'1HM. ZOPMTIA

ELQOIIQy6; - 01ioVtLalQo~
EnlOTllllo\'lXiI OUVEQYOT1K Qbo\'tlCltQlXr}.; 0"1.0A.tl;
JlU\'fJtlOll'f1l0U AOr!\'W\'

<IlIAOAAOY 55 & XPEMONIt.OY 11633 nArKPATI IATPEIO: 010 75 15990 KIN. : 0974 572750