Bé tµi nguyªn vµ m«I trêng

Trêng ®¹i häc tµi nguyªn vµ m«I trêng hµ néi

------------------***------------------

Hunre.edu.vn

B¸o c¸o thùc tËp
®Ò tµi: X¸c ®Þnh t¶i lîng chÊt « nhiÔm vµo vïng
canh t¸c
n«ng nghiÖp cuèi nguån s«ng NhuÖ
giai ®o¹n 2011
C¸n bé híng dÉn: Ths. TrÇn ViÕt Cêng
KS. §ç Thanh §Þnh
Sinh viªn: NguyÔn Quý Quang
Líp : C§7KM3

1

Hµ néi, th¸ng 05 n¨m 2011

Bé tµi nguyªn vµ m«I trêng
Trêng ®¹i häc tµi nguyªn vµ m«I trêng hµ néi
------------------***------------------

B¸o c¸o thùc tËp
®Ò tµi: X¸c ®Þnh t¶i lîng chÊt « nhiÔm vµo

vïng canh t¸c
n«ng nghiÖp cuèi nguån
s«ng NhuÖ
giai ®o¹n 2011
C¸n bé híng dÉn: Ths. Trần Viết Cường
KS. §ç Thanh §Þnh
Sinh viªn: NguyÔn Quý Quang
Líp : C§7KM3

2

Hµ néi, th¸ng 05 n¨m 2011

Lêi c¶m ¬n
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i ViÖn M«i trêng N«ng NghiÖp
ViÖt Nam em ®· ®îc c¸c thÇy, c« vµ c¸c anh chÞ c¸n bé nh©n
viªn ®· chØ b¶o vµ trang bÞ cho em rÊt nhiÒu kiÕn thøc, kü n¨ng
quý b¸u vµ kinh nghiÖm thùc tÕ. §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh hoµn
thµnh ®ît thùc tËp nµy em ®· ®îc phßng m« h×nh ho¸ vµ c¬ së
d÷ liÖu ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ cho phÐp em thùc hiÖn bµi b¸o c¸o
nµy.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®ît thùc tËp nµy em lu«n nhËn ®îc sù quam t©m, gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy, c« vµ c¸c
anh chÞ nh©n viªn cña phßng m« h×nh ho¸ vµ c¬ së d÷ liÖu.
§Æc biÖt em xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi TS. Mai V¨n TrÞnh vµ KS.
§ç Thanh §Þnh lµ c¸n bé ®· trùc tiÕp híng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy.
Em xin ch©n träng c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o ViÖn M«i Trêng
N«ng NghiÖp ViÖt Nam, Ban l·nh ®¹o së Tµi nguyªn vµ M«i Trêng
Hµ Néi, Ban l·nh ®¹o së Tµi Nguyªn vµ M«i Trêng tØnh Hµ Nam
®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn ;îi cho em tiÕp cËn ®îc nguån tµi
liÖu, nh÷ng th«ng tin quý b¸u gióp Ých nhiÒu trong c«ng viÖc cña
em.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi thÇy, c« vµ c¸c anh
chÞ c¸n bé nh©n viªn phßng m« h×nh ho¸ vµ c¬ së d÷ liÖu cïng
c¸c b¹n trong nhãm thùc tËp ®· ®éng viªn, gióp ®ì em trong qu¸
tr×nh thùc tËp vµ hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy.

3

Em xin ch©n
thµnh c¶m ¬n!
Sinh
viªn
NguyÔn
Quý Quang

Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t

PTNT
PGS
TS
HTQT
TBKT
Mn2O
Bx
BVTV
BOD5
COD
Hg
Cu
Cd
TNMT
KHTN

Ph¸t triÓn n«ng th«n
Phã gi¸o s
TiÕn sÜ
Hîp t¸c quèc tÕ
ThiÕt bÞ kü thuËt
Mangan oxit
BÕn xe
B¶o vÖ thùc vËt
Nhu cÇu «xy sinh häc (Biochemical Oxygen
Demand)
Nhu cÇu «xy ho¸ häc (Chemical Oxygen
Demand)
Thuû ng©n
§ång
Cadmium
Tµi nguyªn M«i Trêng
Khao häc tù nhiªn

4

§HTN

§¹i häc Th¸i Nguyªn

DANH MỤC BẢNG
B¶ng
1:
S¶n
xuÊt
c©y

h¹t
trªn
thÕ
giíi…………………………………………15
B¶ng 2: Mèi quan hÖ gi÷a trång trät vµ ch¨n nu«i ë c¸c níc……………………17
Bảng 3: Dự báo dân số trong hệ thống đến năm 2010 và 2020…………………..28
Bảng 4: Cơ cấu GDP các ngành năm 2010 và 2020……………………………...28
Bảng 5: Cơ cấu sử dụng đất đến 2010…………………………………………….30
Bảng 6: Dự kiến quy mô các khu công nghiệp đến năm 2010……………………31
Bảng 7: Dự kiến quy mô các khu đô thị ………………………………………….33
Bảng 8: Thống kê tình hình úng của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ……………….34
Bảng 9: Số liệu hạn hán của một số năm của hệ thống...........................................35
Bảng 10: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020……………………40
Bảng 11: Diện tích của các loại đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản trên lưu
vực sông Nhuệ…………………………………………………………………….40

5

1.8 1.1.8 1. …………………………………………….Bảng 12: kết quả phân tích chất lượng nước sông Nhuệ tại tại cống Liên Mạc….. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña viÖn………….2.....9 6 .. Tæ chøc bé m¸y……………………………………………………………….8 1.1. Giíi thiÖu vÒ c¬ së thùc tËp…………………………………………….. L·nh ®¹o viÖn……………………………………………………………..1. ………………………………………...43 Bảng 14: Kết quả phân tích chất lượng nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu…….. NhiÖm vô…………………….44 Môc lôc Ch¬ng 1.2..9 1..…..... …………………………………..1.43 Bảng 13: Kết quả phân tích chất lượng nước sông Nhuệ tai Cầu Tó…………….8 1..2.. Chøc n¨ng…………………….

.. Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng n«ng nghiÖp MiÒn Nam………10 1..8.. ……………………………....2.. LÜnh vùc nghiªn cøu u tiªn..9 1... Bé m«n sinh häc m«i trêng……. ……………………………………….9 1. Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng n«ng nghiÖp T©y Nguyªn vµ MiÒn Trung……………………………………………………………………………..2......... ……………………………….. Bén m«i ho¸ m«i trêng…….1 0 1.......2.. ……………………9 1....2...... Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng n«ng nghiÖp MiÒn B¾c…………10 1.........2.....3.5.. …………………………………………….. NhËt ký thùc tËp……….2.2.. Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m vÒ M«i trêng…………....2..2............. C¸c phßng qu¶n lý……………………..2...2....3..... …………………………...2..9 1.2..2..11 Ch¬ng 2...9 1...1.…………………….2.. Phßng khoa häc vµ HTQT…………………..4.... ………..2...7.2.. Bé m«n M« h×nh ho¸ vµ c¬ së d÷ liÖu vÒ m«i trêng…………………...9 1...9 1... ………………... Bé m«n An toµn vµ §a d¹ng sinh häc……..2..10 1.. Bén m«n m«i trêng n«ng th«n………………………….10.2.2....2..9..2.2..2.11...9 1. Phßng tæng hîp………………………………………...6.12 7 ......1.2. …………………..

2.1...23 4.23 4.2.2. §Æt vÊn ®Ò………………………………………….2. Môc tiªu cña ®Ò tµi…………………………………………………………23 4...14 3. ……………….2..2.14 3.1.16 Ch¬ng 4. Môc tiªu chung…………. Tæng quan tµi liÖu………………………………………………14 3..………. VÊn ®Ò l¬ng thùc vµ thùc phÈm cña loµi ngêi…………………………….. ………………………….2. Nh÷ng néi dung thùc hiÖn trong n¨m kÐ ho¹ch…….2.2. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp. ……………………….23 4.1. Néi dung nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai thùc nghiÖm………………. S¶n xuÊt l¬ng thùc vµ dinh dìng thÕ giíi………………………………. Th«ng tin chung vÒ ®Ò tµi………………..1.3.2.2.2. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh cña ®Ò tµi…….1..3. ……………………………………. Nh÷ng l¬ng thùc.. …………………….2. thùc phÈm chñ yÕu…………………………………….23 4...2. C¸c vÊn ®Ò m«i trêng cña sù gia t¨ng d©n sè………………………………14 3..22 4.…….3.Ch¬ng 3. Néi dung khoa häc vµ c«ng nghÖ cña ®Ò tµi………….2.23 8 .……………..1. ……………………20 4.2..2.…….22 4. Môc tiªu cô thÓ……………………. ………………………………………………... ………………………19 4.

1. Tình hình kinh tế xã hội trong hệ thống…………………………………….4.5.2.3.5.1.1.2.. Xö lý sè liÖu………………………………………………. Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng dßng ch¶y vµ chÊt lîng níc s«ng NhuÖ………..2...1.1.3.27 5.28 5.. §iÒu tra vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã tíi níc s«ng NhuÖ…….2.3... ………………………………………….3.35 5.3. bão………………………………………………………………. ……………………….2.34 5.26 5.3. Vị trí địa lý…………………………………………………………………25 5.26 5. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu…………………………….3.…24 4..24 Chương 5.1. Hạn hán………………………………………………………………….2. Hiện trạng thủy lợi trên hệ thống thủy lợi sông Nhuệ……………………….26 5.34 5.1. Điều kiện tự nhiên……………………………………………………………25 5.2.36 5.2.1.1.3.3.3.. Tỷ lệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế………………………………………. Nguồn nước ngầm……………………………………………………….3.25 5.1. Khí hậu………………………………………………………………….4.24 4.1.28 5.3.. Phân vùng tưới……………………………………………………………36 9 . Tổng quan khu vực nghiên cứu……………………………………….2.24 4.2. Úng ngập…………………………………………………………………34 5.24 4. ……………………………………………..1.……….23 4.1. Lũ lụt.. Hiện trạng tưới và cấp nước sông Nhuệ……………………………………36 5.. Đặc điểm địa hình…………………………………………………………. Xö lý mÉu vµ ph©n tÝch……….. Đất đai và thổ nhưỡng……………………………………………………27 5. Mạng lưới sông ngòi và chế độ thủy văn nguồn nước mặt………………26 5. Mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn………………………………….1.1. ………………. Tình hình thiên tai xay ra trên lưu vực……………………………………..3. ChØ tiªu ph©n tÝch……………….1.4.3.3..3.3.3. Dân cư………………………………………………………………………28 5.3.1.1.3.3. Đặc điểm khí tượng thủy văn………………………………………………26 5.3.2.

2.1.. Kết quả phân tích nước sông Nhuệ………………………………………….……………………………………………………….38 Chương 7.. Đối tượng quan trắc……………………………………………………….1. Lấy mẫu……………………………………………………………………... Thời gian.2.. Hiện trạng tiêu……………………………………………. Địa điểm. Mục đích quan trắc…………………………………………………………41 7....3. Kết quả điều tra..7.42 7..1.43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………….47 Ch¬ng 1.1..1.... tần suất lấy mẫu…………………………………………………41 7. Giíi thiÖu vÒ c¬ së thùc tËp 10 ..42 7....1....45 TÀI LIỆU THAM KHẢO..1.5..37 Chương 6.. Lập kế hoạch nhân lực…………………………………………………….41 7.41 7.... quan trắc diễn biến chất lượng nước sông Nhuệ……41 7.1. Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu…………………………………………………..42 7.6.3..2.1.8.. vị trí lấy mẫu…………………………………………………….41 7. Lập danh mục trang thiết bị bảo hộ……………………………………….2.. quan trắc chất lượng nước sông Nhuệ…………….. Kết quả điều tra.1.5.4. Kế hoạch quan trắc nước sông Nhuệ…………………………………………41 7...

ViÖn lµ tæ choc nghiªn cøu phôc vô dÞch vô c«ng trong lÜnh vùc moi trêng n«ng nghiÖp. ViÖn M«i trêng n«ng NghiÖp lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc c«ng lËp ®îc nhµ níc ®Çu t kinh phÝ vµ ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.thuû s¶n vµ n«ng th«n phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. . nghiªn cøu øng dông. l©m nghiÖp. n«ng th«n phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng.1. thuû lîi.2.1. ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù chñ. ®îc sö dông con dÊu vµ më tµi kho¶n riªng t¹i kho b¹c theo quy ®Þnh cña nhµ níc.ViÖn M«i trêng N«ng nghiÖp lµ mét thµnh viªn cña ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖp VN ®îc thµnh lËp ngµy 10/04/2008 theo quyÕt ®Þnh sè 1084/Q§-TCCB cña bé trëng Bé N«ng NghiÖp vµ PTNT trªn c¬ së s¸t nhËp nguyªn tr¹ng trung t©m m«i trêng ®Êt. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña viÖn: 1. l©m nghiÖp. 1. kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ thuéc lÜnh vùc m«i trêng n«ng nghiÖp. tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc khoa häc c«ng nghÖ c«ng lËp. Chøc n¨ng: . chuyÓn giao c«ng NghÖ. NhiÖm vô .ViÖn M«i trêng N«ng NghiÖp lµ viÖn thµnh viªn cña ViÖn Khoa häc N«ng NghiÖp ViÖt Nam ®îc thµnh lËp tõ 10/04/2008 theo quyÕt ®Þnh sè 1084/Q§-BNN-TCCB cña bé trëng bé N«ng NghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.X©y dùng ch¬ng tr×nh. . tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng ®Êt miÒn b¾c thuéc ViÖn Thæ nhìng n«ng ho¸. 1. t vÊn trong lÜnh vùc m«i trêng n«ng ngghiÖp. cã chøc n¨ng nghiªn cøu c¬ b¶n cã ®Þnh híng.ViÖn M«i trêng N«ng NghiÖp lµ tæ choc sù nghiÖp khoa häc c«ng lËp.1. dô ¸n. tr×nh cÊp cã thªm quyÒn vµ tá choc thùc hiÖn sau khi ®îc phª duyÖt. 11 . thuû s¶n vµ n«ng th«n: ®îc nhµ níc ®Çu t.

lµng nghÒ vµ t¸c ®éng cña s¶n xuÊt kh¸c.Phã ViÖn trëng: PGS. n«ng th«n. dù b¸o m«i trêng n«ng nghiÖp.TS. nu«i trång thuû s¶n. + C«ng ngÖ xö lý « nhiÔm vµ t¸i sö dông phô phÈm vµ chÊt th¶i trong n«ng nghiÖp. s¶n xuÊt thùc phÈm an toµn. phÌn ho¸. Ph¹m Quang Hµ TS. l©m nghiÖp.Hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc. hîp t¸c quèc tÕ.2. . ®a d¹ng sinh häc trong n«ng nghiÖp. C¸c phßng qu¶n lý 12 . ®Êt ngËp níc. mÆn ho¸. NguyÔn Hång S¬n . ¶nh hëng vµ t¸c ®éng cña sinh vËt biÕn ®æi gen. Tæ chøc bé m¸y 1. + T¸c ®éng cña sù biÕn ®æi khÝ hËu ®Õn m«i trêng n«ng nghiÖp. sinh vËt l¹. rµo c¶n kü thuËt m«i trêng vÒ th¬ng m¹i n«ng s¶n thùc phÈm.2. sa m¹c ho¸. Quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng ®Êt.2. + §éng häc m«i trêng vµ sinh häc m«i trêng.T vÊn vµ dÞch vô khoa häc c«ng nghÖ thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp. tham gia ®µo t¹o ph¸t truÓn nguån nh©n lùc trong lÜnh vùc m«i trêng n«ng nghiÖp. n«ng th«n. Mai V¨n TrÞnh 1. 1. + X©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ m« h×nh ho¸. trång trät.Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc m«i trêng n«ng nghiÖp. L·nh ®¹o viÖn: .. ®Êt nu«i trång thuû s¶n. . n«ng th«n.1.Thùc hiÖn nghiªn cøu khoa häc vµ ®Ò xuÊt gi¶i phÊp kh¾c phôc trong c¸c lÜnh vùc sau: + M«i trêng ®Êt: ®Êt n«ng. + Suy tho¸i vµ « nhiÔm m«i trêng. . + ¤ nhiÔm m«i trêng do t¸c ®éng cña ch¨n nu«i. + §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng.2.ViÖn trëng: TS.

11.2. thuû s¶n vµ n«ng th«n. thuû lîi.9.1. Bé m«n M« h×nh ho¸ vµ c¬ së d÷ liÖu vÒ m«i trêng Chøc n¨ng: lµ ®¬n vÞ nghiªn cøu trùc thuéc ViÖn M«i trêng n«ng nghiÖp cã chøc n¨ng quan tr¾c. Bé m«n An toµn vµ §a d¹ng sinh häc 1.1.2.2. Phßng tæng hîp 1.2.8.Nghiªn cøu m« h×nh ho¸ m«i trêng.2.2. Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng n«ng nghiÖp MiÒn Nam 1.2.3. m« pháng c¸c biÕn ®éng bÊt lîi vÒ m«i trêng ( thiªn tai.2. dÞch bÖnh vµ m«i trêng thh¬ng m¹i).2. thuû s¶n vµ n«ng th«n. nghiªn cøu ph¬ng ph¸p m« h×nh ho¸ « nhiÔm vµ t¸c ®éng m«i trêng.5.Quan tr¾c vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng « nhiÔm m«i trêng: x¸c ®Þnh nguyªn nh©n. c¶nh b¸o « nhiÏm vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý bÒn v÷ng m«i trêng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. 13 .2.7.10.2. nguån g©y « nhiÔm. Bén m«n m«i trêng n«ng th«n 1. biÕn ®æi khÝ hËu. l©m nghiÖp. ®¸nh gi¸ « nhiÔm m«i trêng.2.2.6. Bé m«n sinh häc m«i trêng 1.2. Phßng khoa häc vµ HTQT 1. Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng n«ng nghiÖp MiÒn B¾c 1. Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m vÒ M«i trêng 1. thuû lîi.2.2. m« h×nh ho¸ qu¶n lý m«i trêng. Bén m«i ho¸ m«i trêng 1. th«ng tin m«i trêng n«ng nghiÖp.2.2.2. Tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng n«ng nghiÖp T©y Nguyªn vµ MiÒn Trung 1.2.2.2. . .X©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ th«ng tin vÒ m«i trêng n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. .2.4. NhiÖm vô: . l©m nghiÖp.TÝnh to¸n.

1.4..6. x©y dùng c¸c tiªu chuÈn. gi¸m s¸t s¶n xuÊt n«ng s¶n an toµn vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Nghiªn cøu øng dông vµ b¶o tån ®a d¹ng sinh häc. víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn trÎ nhng ViÖn ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu næi bËt trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc.2.3. Nghiªn cøu c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong qu¶n lý m«i trêng n«ng nghiÖp.X©y dùng quy chuÈn/tiªu chuÈn m«i trêng n«ng nghiÖp. chuyÓn giao TBKT.5. qu¶n lý sinh vËt ngo¹i lai. ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thÝch øng vµ gi¶m thiÓu. l©m nghiÖp. 1. Quan tr¾c vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña m«i trêng ®Êt.3. 1.3.3.1. LÜnh vùc nghiªn cøu u tiªn 1. x©y dùng phÇn mÒm c¶nh b¸o vµ qu¶n lý m«i trêng. kü thuËt vÒ m«i trêng.3.3. 1. . Nghiªn cøu t¸c déng cña biÕn ®æi khÝ hËu ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.3. nghiªn cøu c¬ së kinh tÕ. ViÖn cßn më réng c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c ®èi tîng níc ngoµi nh»m khai th¸c hiÖu qu¶ quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu cña ViÖn. 1. 14 .… MÆc dï ViÖn M«i trêng N«ng nghiÖp ViÖt Nam míi ®îc thµnh lËp.3. thuû s¶n.Nghiªn cøu øng dông tin häc trong qu¶n lý m«i trêng vµ ph©n tÝch kh«ng gian GIS. §¸nh gi¸ vµ dù b¸o t¸c ®éng m«i trêng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®Õn m«i trêng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. n«ng th«n… 1. níc ®Õn an toµn n«ng s¶n vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c¶i t¹o m«i trêng phôc vô s¶n xuÊt n«ng s¶n an toµn vµ n©ng cao chÊt lîng n«ng s¶n. Nghiªn cøu vµ øng dông c«ng nghÖ xö lý « nhiÔm m«i trêng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp.

NhËt ký thùc tËp TuÇn.08/04 04/ 04 05/ 04 06/ 04 07/ 04 08/ 04 11/ 04 – 15/ 04 11/ 04 12/ 04 Nghiền. thø TuÇn 1 Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 TuÇn 2 Thø 2 Thø 3 Ngµy/ th¸ng C«ng viÖc 04/04 .Ch¬ng 2. rây đất Đi lấy mẫu nước NghiÒn ®Êt §äc tµi liÖu Đọc tài liệu NghiÒn ®Êt 15 . rây đất Nghiền.

rây đất Nghiền. rây đất Sµng c¸t Đi lấy mẫu khí ở Sóc Sơn TuÇn 4 Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 25/ 04 – 29/ 04 25/ 04 26/ 04 27/ 04 28/ 04 Sµng c¸t R©y c¸t R©y. röa c¸t Lµm vËt liÖu hÊp phô Asen Thø 6 29/ 04 Lµm vËt liÖu hÊp phô Asen TuÇn.Thø 4 Thø 5 Thø 6 TuÇn 3 Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 13/ 04 14/ 04 15/ 04 18/ 04 – 22/ 04 18/ 04 19/ 04 20/ 04 21/ 04 22/ 04 Đọc tài liệu Nghiền. thø TuÇn 5 Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 TuÇn 6 Thø 2 Thø 3 Ngµy/ th¸ng 02/ 05 – 06/ 05 02/ 05 03/ 05 04/ 05 05/ 05 05/ 05 09/ 05 – 13/ 05 09/ 05 10/ 05 NghiÒn ®Êt NghiÒn Mn2O NghiÒn Mn2O C«ng viÖc Thu gom nguyên liệu để sản xuất TSH Thu gom nguyên liệu để sản xuất TSH Thu gom nguyên liệu để sản xuất TSH Thu gom nguyên liệu để sản xuất TSH Thu gom nguyên liệu để sản xuất TSH Sản xuất than sinh học Sản xuất than sinh học 16 .

1.E Trong ®ã: C .P. tæng quan tµi liÖu 3. C¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña sù gia t¨ng d©n sè hiÖn nay trªn ThÕ giíi biÓu hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh: 17 .Thø 4 Thø 5 Thø 6 Tuần 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tuần 8 11/ 05 12/ 05 13/05 16/ 05 – 20/ 05 16/ 05 17/ 05 18/ 05 19/05 20/ 05 23/ 05 – 27/ 05 Sản xuất than sinh học Sản xuất than sinh học Sản xuất than sinh học Làm vật liệu hấp phụ Asen Làm vật liệu hấp phụ Asen Đi lấy mẫu khí ở Sóc Sơn Làm vật liệu hấp phụ Asen Chia tay cơ quan Nghỉ viết báo cáo Ch¬ng 3. I .T¸c ®éng m«i trêng cña sù gia t¨ng d©n sè.Sù gia t¨ng tiªu thô tµi nguyªn trªn ®¬n vÞ ®Çu ngêi.Sù gia t¨ng tuyÖt ®èi d©n sè thÕ giíi. C¸c vÊn ®Ò m«i trêng cña sù gia t¨ng d©n sè T¸c ®éng m«i trêng cña sù gia t¨ng d©n sè thÕ giíi cã thÓ m« t¶ b»ng c«ng thøc tæng qu¸t: I = C. P .Sù gia t¨ng t¸c ®éng tíi m«i trêng cña mét ®¬n vÞ tµi nguyªn ®îc loµi ngêi khai th¸c. E .

oµi ®éng vËt. s¶n xuÊt c«ng nghiÖp…. s¶n xuÊt l¬ng thùc . Sù chªnh lËch ngµy cµng t¨ng gi÷a ®« thÞ vµ n«ng th«n. khi s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. nhµ ë. gi÷a c¸c níc ®ang ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ c¸c níc kÐm ph¸t triÓn dÉn tíi sù di d©n ë mäi h×nh thøc. «n ®íi. níc gia t¨ng. do nã thÝch øng víi niÒu ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ sinh th¸i rÊt kh¸c nhau: nhiÖt ®íi. m×. T¹o ra c¸c nguån th¶i tËp trung vît qu¸ kh¶ n¨ng tù ph©n huû cña m«i trêng tù nhiªn trong c¸c khu vùc ®« thÞ. dÉn tíi sù nghÌo ®ãi ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ sù tiªu phÝ d thõa ë c¸c níc c«ng nghiÖp ho¸. 18 . Sù gia t¨ng d©n sè ®« thÞ vµ sù h×nh thµnh c¸c thµnh phè lín. Nguån cuung cÊp níc s¹ch.2. Nh÷ng l¬ng thùc. N¨ng suÊt trung b×nh 25t¹/ha mét vô víi s¶n lîng tæng céng kho¶ng 344 triÖu tÊn. thùc phÈm.siªu ®« tÞ lµm cho m« trêng khu vùc ®« thÞ cã nguy c¬ bÞ suy tho¸i nghiªm träng. Lóa lµ c©y l¬ng thùc quan träng h¬n c¶. thùc phÈm chñ yÕu vµ trªn 20. 3. Vïng cao. DiÖn tÝch trång lóa trªn ThÕ gií kho¶ng 140triÖu ha. thùc phÈm chñ yÕu Con ngêi ®· thuÇn ho¸ chõng 80loµi c©y l¬ng thùc.Søc Ðp lín tíi tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i trêng tr¸i ®Êt do khai th¸c qu¸ møc c¸c nguång tµi nguyªn phôc vô cho c¸c nhu cÇu nhµ ë. VÊn ®Ò l¬ng thùc vµ thùc phÈm cña loµi ngêi 3. ¤ nhiÔm m«i trêng kh«ng khÝ. n«ng nghiÖp. ng« víi qu¸ löa diÖn tÝch ®Êt ®ai trång trät trªn hµnh tinh. vïng thÊp cã níc.2. kh«. Sù chªnh lÖch vÒ sù ph¸t triÓn d©n sè gi÷a c¸c níc c«ng nghiÖp ho¸ vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gia t¨ng. ChØ riªng lóa vµ m× cung cÊp chõng 40% n¨ng lîng vÒ thøc ¨n cho loµi ngêi. C¸c tÖ n¹n x· héi vµ vÊn ®Ò qu¶n lý x· héi trong ®« thÞ ngµy cµng khã kh¨n. tËp chung chñ yÕu ë Ch©u ¸ (90% diÖn tÝch). c©y xanh kh«ng ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn khu d©n c.1. VÒ l¬ng thùc chñ yÕu cã 3loµi ngò cèc: lóa.

2.6%. Ng« lµ lo¹i ngò cèc ®øng thø 3. lóa g¹o cã kh¸ ®Çy ®ñ c¸c lo¹ axit amin cÇn thiÕt.2. c¸. M× thÝch nghi víi khÝ hËu «n ®íi. Trong sè 5. 1982) Lo¹i M× Lóa Ng« Kª §Ëu ®ç lÊy h¹t S¶n lîng 355 344 322 46 47 3. s¶n lîng ng« thÕ giíi kho¶ng 322 triÖu tÊn víi 40% diÖn tÝch tËp trung ë B¾c vµ Trung Mü. trong khi ®ã. Nh÷ng thø nµy nh»m bæ xung dinh dìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ mµ ë c©y ngò cèc kh«ng cã ®ñ. B¶ng 1: S¶n xuÊt c©y cã h¹t trªn thÕ giíi (triÖu tÊn/n¨m) ( UNEP. Cßn ë ng« lµ 327Kcal/100gr vµ 7. thÞt. xÐt vÒ gi¸ trô dinh dìng th× lóa cã n¨ng lîng tæng sè lµ 234Kcal/100gr vµ protein 4. Tuy nhiªn. S¶n xuÊt l¬ng thùc vµ dinh dìng thÕ giíi VÊn ®Ò l¬ng thùc ®ang trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng trªn thÐ giíi. qu¶. mïa ®«ng l¹nh Èm.200 triÖu ngêi trªn tr¸i ®Êt tÝnh ®Ðn cuèi n¨m 19 .M× ®øng thø hai sau lóa vÒ c©y l¬ng thùc chñ yÕu. n¨ng suet b×nh qu©n kho¶ng 20 t¹/ha trªn diÖn tÝch 210 triÖu ha vµ tæng s¶n lîng trªn thÕ giíi lµ 355 triÖu tÊn.4%. C¸c thùc phÈm chñ yÕu lµ rau. ng« thiÕu h¼n hai lo¹i quan träng mµ c¬ thÓ kh«g thÓ tág hîp lµ lizin vµ priptophan.

mçi ngêng thêng cã nu cÇu riÒng vÒ l¬ng thùc vµ thùc phÈm: x¸c ®Þnh b»ng khÈu phÇn ¨n hµng ngµy. lao ®éng c«ng nghiÖp nÆng cña Ch©u ¢u trong kho¶ng 8 giêi ®ßi hái kho¶ng 2. vµo kÝch thíc c¬ thÓ vµ giíi tÝnh. Sè ngêi ®ãi ngµy mét t¨ng lªn. Ngoµi sè ngêi ®ãi liªn tôc. tõ n¨m 1985 ®· t¨ng lªn 40 triÖu ngêi. trong ®ã n¨ng xuÊt c©y trång ph¶i t¨ng 26%. thÕ giíi cã trªn 1 tû miÖng ¨n. ®Ó cã thÓ nu«I thªm 1 tû d©n vµ duy tr× møc sèng hiÖn nay. ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp. ngêi ta tÝnh ph¶i t¨ng thªm 40% s¶n lîng l¬ng thùc.9% xuÊt khÈu l¬ng thùc §Ó ®¶m b¶o cuéc sèng.400 Kcal ®èi víi nam vµ 1. ®Õn n¨m 2000. phô thuéc vµo løa tuæi.1989. 20 . thêng xuyªn cã 500 triÖu ngêi thiÕu ¨n. hÇu hÕt tËp trung ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. Do viÖc h¸ rõng hµng n¨m cã chõng 25-30 tû ha ®Êt bÞ sãi mßn. th× cø 10ngêi d©n cã 1 ngêi bÞ ®ãi. Riªng Ch©u Phi cã 4/5 níc bÞ ®ãi vµ thiÕu ¨n ®e do¹. Theo tÝnh to¸n cña c¸c nhµ khoa häc. chiÕm 4/5 d©n sè thÕ giíi. riªng c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.600 Kcal ®èi víi n÷. thùc phÈm trªn thÕ giíi ®¹t 200 tû ®« la/ n¨m. Nh×n chung. Theo tæng kÕt cña FOA th× Hoa Kú s¶n xuÊt 17. Khèi lîng xuÊt khÈu l¬ng thùc. cã kho¶ng 5 tû d©n.1% l¬ng thùc cña thÕ giíi vµ chiÕm tíi 42. ®ã lµ mét bµi to¸n hãc bóa.

191 2 11.87 Tû lÖ l¬ng thùc ding ch¨n nu«i (%) 0.107 3. 4 111.283 0. 6 0.229 1.4 28.7 13.3 Níc ph¸t 1.6 ThÕ giíi ®Êt n«ng nghi Öp (ha/n g) L¬ng thùc s¶n xuÊt (tÊn/n g) N¨ng suÊt l¬ng thùc (tÊn/ h) 1.8 2.3 66.B¶ng 2: Mèi quan hÖ gi÷a trång trät vµ ch¨n nu«i ë c¸c níc ( 1972-1974) Khu vùc ThÞt s¶n xuÊt d.8 25.8 3.198 §«ng Nam ¸ 1.5 65.1 12.141 1.0 66.306 43 23.523 72 37.356 L¬ng thùc s dông (tÊn/ h) B¾c Mü T©y ¢u 0.29 0.14 0.tÝc h (kg/h a) ThÞt s¶n xuÊt ngêi (kg/ n) ThÞt sö dông /ngêi (kg/ ng) 1.774 0.43 0.649 triÓn 2.408 71 133 62.6 Níc ®ang ph¸t triÓn 0.0 3.424 3.211 0.954 0.47 0.32 0.470 0.221 13 13.729 88 503 107.8 21 .

22 .§èi víi ViÖt Nam. mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn thµnh phÇn chÊt dinh dìng cÇn thiÕt. Trong cuèn s¸ch ‘C¸i ®ãi t¬ng lai’ cho biÕt. NÕu thiÕu khÈu phÇn protein ®éng vËt trong khÈu phÇn ¨n th× ph¶i bæ xung protein thùc vËt vµo. phô n÷ ®ang nu«i con vµ trÎ em. nhÊt lµ ®èi víi phô n÷ cã thai. th× chÕt do ®ãi ¨n lµ 10-20 triÖu ngêi. trong sè 60 triÖu ngêi chÕt hµng n¨m. Sù thiÕu protein trong khÈu phÇn ¨n ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn.100Kcal vµ 1.400Kcal. Nhu cÇu nµy thay ®æi còng gièng nh calo. sè cßn l¹i chÕt v× thiÕu dinh dìng vµ bÖnh tËt. nhu cÇu cã thÊp h¬n mét Ýt: 2. cã khi cßn nghiªm träng h¬n c¶ thiÕu calo. ®Æc biÖt lµ protein. ®ång thêi còng ph¶i tÝnh ®Õn chÊt lîng nguån protein. Trong khÈu phÇn thøc ¨n hµng ngµy kh«ng chØ tÝnh riªng lîng calo.

S«ng NhuÖ ®îc bao bäc bëi 3con s«ng: s«ng Hång. Th«ng tin chung vÒ ®Ò tµi 4. Néi dung khoa häc vµ c«ng nghÖ cña ®Ò tµi 4. bÒ réng trung b×nh kho¶ng 30m-40m ch¶y ngo»n ngoÌ theo híng T©y B¾c-§«ng Nam.Ch¬ng 4. S«ng NhuÖ b¾t ®Çu lµ cèng Liªn M¹c. s«ng §¸y vµ s«ng ChËu. Trong 23 . néi dung bµi b¸o c¸o thùc tËp ®Ò tµi: X¸c ®Þnh t¶i lîng chÊt « nhiÔm vµo vïng canh t¸c n«ng nghiÖp cuèi nguån s«ng NhuÖ giai ®o¹n 2011 C¬ quan chñ qu¶n: ViÖn Khoa häc N«ng NghiÖp ViÖt Nam C¬ quan chñ tr×: ViÖn M«i trêng N«ng NghiÖp Danh s¸ch c¸n bé thùc hiÖn ®Ò tµi: 4.2. §Æt vÊn ®Ò S«ng NhuÖ tøc s«ng NhuÖ Giang lµ mét con s«ng nhá dµi kho¶ng 76km. lÊy níc tõ s«ng Hång trong ®Þa phËn huyÖn Tõ Liªm (thµnh phè Hµ Néi) vµ kªt thóc t¹i cèng Phñ Lý khi hîp víi s«ng §¸y gÇn thµnh phè Phñ Lý (tØnh Hµ Nam).1.1.2.

lµng lµm t¬ng…ë c¸c huyÖn Thêng TÝn . Bªn c¹nh ®ã do chÝnh s¸ch cña nhµ níc trong giai ®o¹n héi nhËp kinh tÕ nhiÒu khu c«ng nghiÖp. chÊt th¶i ®« thÞ. khi vÊn dÒ ®« thÞ ho¸. Hµng ngµy c¸c lµng nghÒ ®æ trùc tiÕp níc th¶i kh«ng qua xö lý hoÆc xö lý t¹m ra s«ng (khu vùc Hµ §«ng cã lµng nghÒ dÖt van phóc. Thanh Oai. n¨ng lîng vµ ph¸t sinh chÊt th¶i « nhiÔm m«i trêng lín nhÊt trong lu vùc s«ng NhuÖ ( mçi ngµy s«ng NhuÖ g¸nh kho¶ng chän vÑn 500. cao gÊp 4lÇn so víi b×nh qu©n trung cña c¶ níc. Do thµnh phè Hµ Néi lµ trung t©m kinh tÕ lín vµ quan träng cña c¶ níc do ®ã mËt ®é d©n sè sèng ven lu vùc s«ng NhuÖ lµ rÊt ®«ng.VÊn ®Ò chÊt lîng níc vµ vÊn ®Ò « nhiÔm s«ng NhuÖ còng ®· ®îc nghiªn cøu nhiÒu. Råi hµng lo¹t c¸c lµng nghÒ lµm ra tr©u. ®ªm cña Hµ Néi cha qua xö lý ®æ vµo. VÒ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nhiÖp. nhµ m¸y nµy còng ®îc x¶ ra c¸c kªnh ®µo vµ nhËp vµo dßng chÝnh s«ng NhuÖ. lµng nghª b«ng v¶i sîi. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ. Vµ bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nhiÒu lµng nghÒ truyÒn thèng víi kho¶ng 30-40 lµng nghÒ n»m ven s«ng NhuÖ. c«ng nghiÖp ho¸ cña thµnh phè Hµ Néi b¾t ®Çu ph¸t triÓn.000m3 níc th¶i/ ngµy. dÉn tíi nguån tiªu thô tµi nguyªn thiªn nhiªn. c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ vµ møc sèng ®ång nghÜa víi sù t¨ng theo cÊp sè nh©n cña c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp.kho¶ng 10n¨m g©n ®©y víi mËt ®é d©n sè gia t¨ng nhanh chãng trªn lu vùc ®¹t h¬n 1000ngêi/km2.2kg bét giÆt hµng th¸ng víi d©n sè h¬n 3triÖu ngêi th× mçi ngµy s«ng NhuÖ tiÕp nh©n kho¶ng 30tÊn chÊt tÈy röa). lµng dao kÐo §a SÜ. Phó Xuyªn…) VÊn ®Ò m«i trêng níc s«ng NhuÖ ®· næi tréi lªn trong kho¶ng h¬n 10n¨m nay. in D¬ng Néi. Sù « nhiÔm vµ 24 . V× thÕ nªn níc th¶i cña cña c¸c khu c«ng nghiÖp. lµm ch¹m kh¶m. nhµ m¸y ®· vµ ®ang ®îc x©y dùng. da bß. lµng nghÒ nhuém. §Æc biÖt cã nhiÒu vïng chÊt th¶i tu«n ra s«ng kh«ng qua xö lý g©y « nhiÔm nghiªm träng. chØ tÝnh trung b×nh mçi ngêi d©n Hµ Néi dïng 0. nhµ m¸y nµy hiÖn nay th× ®a phÇn c¸c nhµ m¸y cha cã mét hÖ thèng xö lý ®¹t yªu cÇu.

®Õn chÊt lîng n«ng s¶n. ®o ®Õm vµ ®¸nh gi¸. ViÖc lîng ho¸ ®îc chÊt « nhiÔm trong vïng canh t¸c ®Êt n«ng nghiÓp trong lu vùc s«ng NhuÖ sÏ gióp chóng ta ThÊy ®îc møc ®é ¶nh hëng cña sù « nhiÔm ®Õn m«i trêng ®Êt canh t¸c. « nhiÔm colifom vµ E. ®iÒu tra vµ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng níc s«ng NhuÖ víi nhiÒu sè liÖu kh¶o s¸t. RÊt cã thÓ sau mét thêi gian dµi sö dông. Cã rÊt nhiÒu nghiªn cøu. chÞu nhiÒu t¸c ®éng tõ c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi. §· cã mét sè tÝnh to¸n t¶i lîng chÊt « nhiÔm cña c¸c nguån vµ vïng kh¸c nhau. ViÖc ¸p dông m« h×nh m« pháng vµ lîng ho¸ dùa trªn m« h×nh tù nhiªn lµ kh«ng tho¶ ®¸ng v× ®a sè hÖ thèng trong lu vùc s«ng NhuÖ lµ hÖ thèng nh©n t¸c.000ha ®Êt n«ng nghiÖp trong lu vùc mµ hµng ngµy vÉn ®ang sö dông níc s«ng NhuÖ víi ®Çy rñi ro cña « nhiÔm h÷u c¬. mét thêi ®iÓm nµo ®ã.suy gi¶m chÊt lîng níc ®· ®îc thõa nhËn vµ còng cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc phôc vô cho viÖc xö lý.coli. ChÊt « nhiÔm cã thÓ g©y hËu qu¶ nghiªm träng trong qu¸ tr×nh sö dông. C¸c m« h×nh lîng ho¸ chÊt « nhiÔm cho s«ng NhuÖ chñ yÕu m« h×nh phẳng ®éng th¸i biÕn ®æi chÊt lîng cña mét sè yÕu tè g©y « nhiÔm t¹i mét ®iÓm. « nhiÔm kim lo¹i nÆng. ho¹t ®«ng canh t¸c cña trªn 80. Tuy nhiªn mét phÇn rÊt quan träng trong lu vùc s«ng lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña hµng triÖu ngêi.c¶i thiÖn chÊt lîng níc s«ng NhuÖ. hoÆc lµm suy gi¶m chÊt lîng ®Êt . « nhiÔm thuèc BVTV. canh t¸c chÊt « nhiÔm tÝch luü l¹i c¸c n«ng s¶n. ®Õn rñi ro m«i truêng cã thÓ x¶y ra trng t¬ng lai vµ tõ ®ã cã chiÕn lîc x©y dùng c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu hay ng¨n chÆn. 25 . Do v©y m« h×nh ¸p dông cho vïng nghiªn cøu ph¶i ®îc x©y dùng cô thÓ h¬n ®ãi víi ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh vµ c¸c yÕu tè kh¸c. sñ dông vµ c«ng tr×nh ®· ®îc giíi thiÖu vµ ¸p dông song hiÖu qu¶ ®ãng gãp vµo cßn h¹n chÕ. tuy nhiªn viÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph©n t¸n c¸c chÊt « nhiÔm vµo vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ cha tho¶ ®¸ng. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý.m«i truêng cña c¸c vïng canh t¸c.

1. sö dông vµ gi¶m thiÓu ¶nh hëng bÊt lîi 4.3.Lîng ho¸ chÊt « nhiÔm trong níc tíi tõ níc s«ng NhuÖ .2.1.2.2. Lîng ho¸ ®îc chÊt « nhiÔm trong ®Êt n«ng nghiÖp do tíi níc s«ng NhuÖ c.2. lîng ho¸ ®îc chÊt « nhiÔm trong ®Êt n«ng nghiÖp do tíi níc s«ng NhuÖ.2.2. Môc tiªu chung: §¸nh gi¸ vµ c¶nh b¸o møc ®é « nhiÔm ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vïng lu vc s«ng NhuÖ 4.X¸c ®Þnh c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®iÓm ®¹i diÖn cã tíi níc s«ng NhuÖ phôc vô ®Þnh lîng ho¸ chÊt « nhiÔm .2.§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý. Môc tiªu cña ®Ò tµi: 4. dù b¸o chÊt lîng níc tíi s«ng NhuÖ vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu.Dù b¸o chÊt lîng ®Êt canh t¸c do tíi níc s«ng NhuÖ .2.Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng dßng ch¶y vµ chÊt lîng níc s«ng NhuÖ theo thêi gian .2.3.3. Nh÷ng néi dung thùc hiÖn trong n¨m kÐ ho¹ch 26 . 4.2. Dù b¸o chÊt lîng ®Êt tíi níc s«ng NhuÖ vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu 4. Môc tiªu cô thÓ: a. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh cña ®Ò tµi . Néi dung nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai thùc nghiÖm 4. Môc tiªu cô thÓ cña nghiªn cøu lµ: X¸c ®Þnh ®îc pham vi vµ møc ®é « nhiÔm ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do tíi níc s«ng NhuÖ.Môc tiªu chung cña ®Ò tµi lµ ®¸nh gi¸ vµ c¶nh b¸o møc ®é « nhiÔm ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vïng lu vùc s«ng NhuÖ. X¸c ®Þnh ®îc ph¹m vi vµ møc ®é « nhiÔm ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do tíi níc s«ng NhuÖ b.2.

Thu thËp cac kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ ®iÒu tra trong vµ ngoµi níc vÒ chÕ ®é dßng ch¶y vµ chÊt lîng níc.Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng dßng ch¶y vµ chÊt lîng níc s«ng NhuÖ theo thêi gian . X¸c ®Þnh c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®iÓm ®¹i diÖn cã tíi níc s«ng NhuÖ §èi tîng nghiªn cøu: . chÊt lîng níc s«ng NhuÖ theo thêi gian vµ kh«ng gian . lu lîng níc. ®êi sèng cña ngêi d©n. chÊt lîng hiÖn tr¹ng sö dông vµ c¸c ¶nh hëng cña níc s«ng NhuÖ ®Õn s¶n xuÊt.Hé gia ®×nh sèng gÇn s«ng.Níc s«ng NhuÖ . canh t¸c trªn nh÷ng vïng cã tíi nhiÒu níc s«ng 4.C¸c tr¹m b¬m. Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng dßng ch¶y vµ chÊt lîng níc s«ng NhuÖ . cÇu cèng. chÕ ®é dßng ch¶y. ®Æc biÖt sö dông c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ kh¶o s¸t dßng ch¶y.1.3. + Thu thËp c¸c tµi liÖu liªn quan®Õn ®Ò tµi th«ng qua c¸c h×nh thøc: ®iÒu tra ngoµi ®ång. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu . thu thËp trªn internet. hé d©n.3. Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng chÕ ®é dßng ch¶y.Quan tr¾c ®o dßng ch¶y vµ lÊy m½u níc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt lîng níc t¹i 3®iÓm ®Çu nguåm ( c¸ch cèng Liªn M¹c 200m). gi÷a nguån (cèng Thanh LiÖt) vµ cuèi nguån ( cèng NhËt 27 . pháng vÊn. tiÕp cËn c¸n bé ®Þa ph¬ng. . c¸c nguån th¶i vµ ®iÓm/vïng x©m nhËp chÊt th¶i . chÊt lîng níc theo kh«ng gian vµ thêi gian.X¸c ®Þnh c¸c vïng s¶n xuÊt nong nghiÖp vµ ®iÓm ®¹i diÖn cã tíi níc s«ng NhuÖ phôc vô ®Þnh lîng ho¸ chÊt « nhiÔm. kÕt qu¶ nghiªn cøu trong níc ®· cã s½n.. + Sö dông c¸c tµi liÖu sè liÖu. thu thËp th«ng tin vÒ nguån.

5.2. Hg. §iÒu tra vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã tíi níc s«ng NhuÖ: . COD.§iÒu tra x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm lÊy mÉu níc s«ng NhuÖ .3. §i khao s¸t thùc tÕ vµ th¸ng3 ( mïa kh«) vµ th¸ng 7 (mïa ma) 4. 4.3.§¸nh gi¸ so s¸nh hµm lîng c¸c chÊt theo tiªu chuÈn ViÖt Nam 28 . Xö lý mÉu vµ ph©n tÝch Tuú theo ®Æc thï cña tõng lo¹i mÉu ®îc xö lý theo tiªu chuÈn. ChØ tiªu ph©n tÝch Víi mÉu níc: pH. hµm lîng ®¹m tæng sè. ngêi d©n t¹i ®Þa bµn nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ lÊy mÉu.Sè liÖu ph©n tÝch. qui chuÈn ®Ó ph©n tÝch c¸c chØ tiªu 4.3. hµm lîng photpho tæng sè. Xö lý sè liÖu . EC.4. BOD5. Cd. Cu 4. sè liÖu vÒ c©y trång ®îc xö lý b»ng phÇn mÒn Excel .Tùu) trong mïa ma vµ mïa kh«. tæng sè colifom.§iÒu tra ph¹m vi c¸c vïng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ang ®îc tíi níc s«ng NhuÖ ®a trªn b¶n ®å hiÖn tr¹ng cña lu vùc vµ ®a ra b¶n ®å vïng tíi níc s«ng NhuÖ.3. KÕt hîp víi c¸n bé ®Þa ph¬ng. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: thu thËp th«ng tin qua pháng vÊn trùc tiÕp vµ phiÕu ®iÒu tra.3.

huyện Duy Tiên. Đan Phượng. Thanh Oai. Địa bàn hành chính trong hệ thống thủy lợi sông Nhuệ: + Thành phố Hà Nội gồm 9 quận: Ba Đình. Tây Hồ. Sông Nhuệ có điểm bắt đầu là cống Liên Mạc.1. lấy nước từ sông Hồng thuộc huyện Từ Liêm (thành phố Hà Nội) và kết thúc tại cống Phủ Lý khi hợp lưu với sông Đáy gần thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam). Hoàng Mai. Hà Đông và 8 huyện Từ Liêm.1.CHƯƠNG 5. Vị trí địa lý Hệ thống thủy lợi sông Nhuệ có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị. Hệ thống có tọa độ địa lý: Từ 20030’40’’ đến 21009’ vĩ độ Bắc Từ 105037’30’’ đến 106002’ kinh Đông Được giới hạn bởi: Phía Bắc và Đông giáp sông Hồng Phía Tây giáp sông Đáy Phía Nam giáp sông Châu Giang.1. Điều kiện tự nhiên 5. Thanh Xuân.Thái Bình nói riêng và cả nước nối chung. kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đồng bằng sông Hồng . phường) 29 . TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 5. Đống Đa. + Tỉnh Hà Nam bao gồm: Thị xã Phủ Lý (1 phường và 2 xã). Cầu Giấy. Hoàn Kiếm. Phú Xuyên và Ứng Hòa. Hoài Đức. Kim Bảng (12 xã. Hai Bà Trưng. Thường Tín. Thanh Trì.

8. Khí hậu .Các trạm đo các yếu tố vi khí hậu và mưa trong hệ thống và khu vực lân cận có khá nhiều như: Hà Nội. bão thường gây ra mưa lớn trên hệ thống: úng ngập.Các trạm đo mực nước trong hệ thống có Liên Mạc.Gió.9 là thời kì có nhiều cơn bão đổ bộ vào đồng bằng Bắc bộ. sông Duy Tiên… Chiều rộng sông khoảng 20km.1800mm. Lượng mưa trung bình cả năm biến đổi từ 1500mm. bao gồm các sông Tô Lịch. độ cao đất đai biến đổi từ 1m đến 10m. Vân Đình. . địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ sông Hồng. Mạng lưới sông ngòi và chế độ thủy văn nguồn nước mặt 30 .3.1.1. Phủ Lý.1. Gió bão thường xuất hiện vào tháng 7. sông Đáy vào trục sông Nhuệ.Lượng mưa: hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ là vùng có lượng mưa vào loại trung bình ở đồng bằng bắc bộ. Mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn . . Đồng Quan.1. lũ lụt thường xảy ra trong các tháng này. . Hầu hết các trạm đều có tài liệu từ năm 1960 đến nay. Hà Đông.Nhiệt độ trung bình khoảng 23-240C (tháng 1 nhiệt độ trung bình thấp nhất là 160C.3. 5. Phú Xuyên. tháng 7 nhiệt độ trung bình cao nhất 290C). 5. Hà Đông.2. bão: hướng gió thịnh hành là gió Nam và Đông Nam về mùa hè và Gió Bắc và Đông Bắc về mùa Đông. trong đó: Hà Nội 87757 ha và Hà Nam chiếm 19710 ha.3. Phủ Lý.2. Thanh Oai. sông Sét. 5.3. Ngoài ra nối sông Đáy với sông Nhuệ còn các sông nhỏ như sông La Khê. Nhật Tựu . Đặc điểm địa hình Toàn bộ hệ thống thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. sông Vân Đình. sông Lừ. Đặc điểm khí tượng thủy văn 5. Lương Cổ.Diện tích lưu vực (phần bị các đê bao bọc) của nó khoảng 107530 ha. 5. sông Kim Ngưu đều đổ vào sông Nhuệ.1.1. Thường Tín. .Độ ẩm tương đối trung bình năm khoảng 83-85% (Độ ẩm thấp nhất 64% và cao nhất lên tới 98%). lượng mưa tăng dần từ bắc xuống Nam. Hầu hết toàn bộ lưu vực sông ở thành phố Hà Nội.3.

Các sông trục chính trong hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ: + Sông Nhuệ chảy gần như giữa hệ thống từ Bắc xuống Nam từ cống Liên Mạc nối với sông Hồng đến Lương Cổ nối với sông Đáy. . + Sông Chậu là sông nhận nguồn nước từ sông Nhuệ cả mùa khô và mùa mưa. là nguồn nước chính cung cấp cung cấp hầu hết nhu cầu nước của hệ thống sông Nhuệ. Nguồn nước ngầm: Nguồn nước ngầm trong hệ thống khá phong phú và mức độ khai thác cũng khá cao: chủ yếu là cấp nước cho dân sinh trong khu vực đô thị Hà Nội. Đất đai và thổ nhưỡng: Đất đai trong hệ thống khá đa dạng có thể phân là 3 loại đất chủ yếu như sau: .4.Hệ thống thuỷ lợi được bao bọc được bởi 3 con sông: sông Hồng.1. 5. đồng thời về mùa mưa còn nhận nước tiêu từ vùng 6 tram bơm Nam Hà.Đất phù sa kết vôn. Hà Đông. đào thuộc địa bàn nông thôn ở Hà Nội và Hà Nam cũng bị ô nhiễm.1. Loại đất này có hàm lượng sắt và Mangan nếu bị khô hạn thì độ pH bị giảm thấp gây kết von.3.5. đồng thời lũ trên sông Hồng cũng uy hiếp toàn bộ hệ thống này.3. khu công nghiệp và dịch vụ. Nguồn nước mặt trog hệ thống ô nhiễm làm cho chất lượng nước trong các giếng khoan. Khu vực nông thôn chủ yếu là khai thác nước ngầm tầng nông bằng các giếng khoan và giếng đào cấp nước cho dân sinh nông thôn. Đoạn từ đập Đáy đến Ba Thá là đoạn sông về mùa khô chỉ có nguồn nước hồi quy và nước tiêu của cả cống thuộc hai bờ sông Đáy từ hệ thống thuỷ lợi sông Nhuệ và sông Tích tạo ra nguồn nước trên đoạn sông này. + Ngoài ra còn có những sông. 31 . 5. Nguồn nước ngầm trong hệ thống phụ thuộc vào nguồn nước mặt. + Sông Hồng là con sông lớn nhất Bắc Bộ. + Sông Đáy là biên giới phía tây của hệ thống suốt từ đập Đáy đến Phủ Lý. có tầng loang lổ đỏ vàng: loại đất này tập chung cao ở vùng vên sông Đáy và vùng cao phía tây sông Nhuệ. sông Chậu. sông Đáy.. kênh cũng là những trục tưới tiêu kết hợp dẫn nước tưới từ sông Nhuệ vào cấp cho đất đai thuộc hai bờ tả hữu của sông Nhuệ trong mùa khô và dẫn nước tưới từ hai bờ tả hữu đổ vào sông Nhuệ trong mùa mưa đồng thời nối liên hoàn sông Nhuệ với các trạm bơm lớn bơm nước tiêu ra sông Hồng và sông Đáy.

884 người và đến năm 2020 là 4.032.648 người. Tỷ lệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế Đến năm 2010 và 2020 tổng hợp từ số liệu thu thập được. .2.3% năm 2010 và 23. Tình hình kinh tế xã hội trong hệ thống 5. 5.Đất phù sa cổ Glay sông Hồng: là loại đất chủ yếu trong hệ thống. Kim Bảng.2. nhất là ở các vùng Phú Xuyên.1.578. Đan Phượng. số liệu từ các quy hoạch chuyên ngành. nếu thiếu nước loại đất này dễ bị rửa trôi và bạc màu. Tỷ lệ dân cư nông thôn chiếm 37. Dân cư: Theo tài liệu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của các thành phố trong hệ thống và tài liệu. dự báo dân số đến năm 2010 là 4.. Nếu tiêu không tốt dễ bị yếm khí và quả trình Glay dễ bị phát triển làm đất có màu loang hổ.Đất sói mòn và bạc màu: tập chung ở những vùng các ven sông Hồng và sông Đáy. Huyện 1 2 3 Hà Nội Hà Tây Hà Nam Tổng cộng 2010 (người) Dân số Thành Nông (người) thị thôn 2445861 2194433 251428 1312764 284003 1028761 274259 49259 225000 4032884 2527695 1505189 2020 (người) Dân số Thành Nông (người) thị thôn 2814780 2700314 114466 1440984 6644776 776208 322887 124599 198288 4578651 3489689 1088962 Nguồn: Quy hoạch phát triển KTXH Hà Nội.2.8% năm 2020. Hà Nam 5. Thanh Oai. cơ cấu GDP trong hệ thống như sau: Bảng 4: Cơ cấu GDP các ngành năm 2010 và 2020 Đơn vị: % Năm Ngành Theo tỉnh Hà nội Hà tây Hà nam Bình quân 32 .2. Bảng 3: Dự báo dân số trong hệ thống đến năm 2010 và 2020 STT Quận. Hà Tây. Duy Tiên.

thủy sản 2 20 22.14% (năm 2020).2010 Nông .5% (năm 2020).dịch vụ 50 37 30 39 Tổng 100 100 100 100 * Dự kiến tỷ trọng trong nông nghiệp về trồng trọt giảm. Phát triển hàng loạt các khu công nghiệp tập trung.5% (năm 2010) và 4 .3 14.4 46.3 Công nghiệp .4.5 Du lịch . Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp khoảng 4.8 Công nghiệp .3 38. Đa dạng hóa sản phẩm.lâm . làng nghề.dịch vụ 56 32 28. tăng về chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.7 Du lịch . 33 .lâm . ngành hang phục vụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. * Tốc độ tăng trưởng công nghiệp dự kiến khoảng 11 .5 . khu công nghiệp vừa và nhỏ.xây dựng 42 48 49.thủy sản 2 8 15 8.8 Tổng 100 100 100 100 2020 Nông .12% (năm 2010) và 12 .xây dựng 48 55 55 52.

kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo tín ngưỡng Đất nghĩa trang.1 56401.1 33188.4 770.1 4445.3 1515.6 1114.2 1095.4 4541.0 1808.5 35335.9 232.1.Bảng 5: Cơ cấu sử dụng đất đến 2010 TT 1 1.5 1013.6 62696.2 2.4 52.2 1492.1 0.8 19115.5 34 .1 9908.4 2.5 2 2.5 4546.4 51817.6 134.1 Hà Nam 22937.2.3 139.7 9827.1 2.9 0.5 10125.9 45441.0 496.2 1.4 357.2.2 2.9 Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng cây hang năm Đất trồng lúa Đất trồng cây hang năm khác Đất trồng cây lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất ở Đất ở tại nông thôn Đất ở tại đô thị Đất chuyên dung Đất trụ sở cơ quan.2.1 1642.6 6732.0 9803.1.9 34396.6 4715. nghĩa địa Đất sông suối và mặt đất chuyên dùng 7958.2 13091.5 6895.4 2.5 1952.1.1 4173.4 0.3 319.2.1.1 5317.3 2.5 0.7 3736.0 0.4 1919.3 1.2 1135.4 583.1 1.3 41154.6 2120.0 8513.4 4086.1 1.1 2.1.7 7650.0 926.0 3444.0 44779.0 17557.1 2450.7 6225.0 132.3 5 65829.3 81315.0 5050.0 1.4 10943.0 117.1.4 1.1 1483.4 51817.0 1194.1 326.3 2.9 8922.6 764.6 40140.0 2508.6 0.công trình sự nghiệp Đất quốc phòng an ninh Đất sản xuất.6 2779.1.1 2.2 1.6 13894.6 7416.9 2426.0 7761.3 1.4 Tổng 130030.2 19657.0 11592.3 281.6 0.0 393.5 Đơn vị: ha Hạng mục Hà Nội Hà Tây Tổng diện tích tự nhiên 25777.2 2.7 2094.0 1327.5 2475.2 1.1.1 0.6 22695.

6 0. Hà Đông TP.96 40. Hoài Đức H.2.0 16.5 34.8 0.1 3. Hà Đông H. Hoài Đức H.85 476. Đan Phượng H.0 146.33 513. Hà Nội Bảng 6: Dự kiến quy mô các khu công nghiệp đến năm 2010 TT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 II 1 2 Tên Tổng toàn vùng Trên Thanh Liệt Cụm CN Yên Nghĩa Cụm CN sạch Phú Lãm Cụn CN Phú Lương Làng nghề Vạn Phúc Cụm CN thị trấn Phùng Cụm CN Tân Lập 7 điểm CN 2 điểm TTCN làng nghề Cụm CN Lại Yên Cụm CN Kim Chung Cụm CN An Khánh Cụm CB An Ninh 8 điểm CN 4 điểm TTCN làng nghề Làng nghề Tân Triều Làng nghề Xuân Phương Trên Đồng Quan Cụm CN Bình Minh 3 điểm CN Diện tích (ha) 2351.7 261.8 22.7 0.8 42.2 1200.6 3 3.0 1200.0 42. Đan Phượng H.42 30 Quận. Đan Phượng H. Đan Phượng H.2 261. Hà Nam.5 26. Hoài Đức H.2 3.8 354. Hoài Đức H. Thanh Oai H.4 1461. Hà Đông TP.5 7. Hoài Đức H.6 8.32 20.2 1504.9 35.0 0. Hà Đông TP. Thanh Oai 35 .5 72 40 10. Từ Liêm H.0 0.0 0. Hoài Đức H.7 43 19.7 31.65 100 13. huyện TP.3 Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất đồng bằng chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá chưa có rừng cây 191.0 42.76 6. Thanh Trì H.8 Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch đất đến 2010 Hà Tây.0 0.

Phú Xuyên H.05 200 30 36 20 200 50 14 120 138. Ứng Hòa H. Phú Xuyên H. Duy Tiên H. Thường Tín H. Thanh Oai H. huyện H. Kim Bảng H. Duy Tiên H.Văn Tứ 14 điểm CN 3 điểm TTCN làng nghề Tên Dưới Đồng Quan Khu CN Châu Can CụmCN Phú Xuyên 8 điểm CN 4 điểm TTCN làng nghề Khu CN Khu Cháy Cụm CN Bắc Vân Đình Cụm CN Đại Nghĩa 12 điểm CN Khu CN Đồng Văn 1 Khu CN Đồng Văn 2 Khu CN Hòa Mạc Cụm CN Cầu Giát Cụm CN TTCN Hoàng Đông Cụm CN TTCN Nhật Tân Cụm CN TTCN Kim Bình Cụm CN TTCN Tân Sơn 10 200 70. Phú Xuyên H.75 243.3 4 5 6 7 8 9 TT III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 điểm TTCN làng nghề Khu CN Thường Tín Cụm CN Hà Bình Phương Cụm CN Quất Động Cụm CN Bình Xã. Thường Tín Quận. Kim Bảng Nguồn: Quy hoạch phát triển KTXH Hà Nội. Hà Tây. Hà Nam 36 . Phú Xuyên H. Ứng Hòa H. Kim Bảng H. Thường Tín H. Duy Tiên H. Thường Tín H. Duy Tiên H. Ứng Hòa H.9 33 25 70 17 Diện tích (ha) 1361. Ứng Hòa H. Thường Tín H. Thường Tín H. Duy Tiên H.3 140 120 100 13 20 13 H.

Cầu Giấy 3 Q. Tây Hồ Q.35 Đan phượng 140.80 Sơn Tây 42.00 Hà Đông 100.00 Đan phượng 37 .00 Hà Đông 150. Cầu Giấy và phát triển phía Tây sông Nhuệ 1163 180000 Gồm Q.05 408. Thanh Xuân và phát triển mở rộng phía Nam 1190 137000 Thuộc Q.3 70000 2586 230000 Gồm Q.Bảng 7: Dự kiến quy mô các khu đô thị TT Tên 1 2 Tổng Q. Hai Bà Trưng và phát triển mở rộng về phía Nam 2285 110000 Phát triển ở cả hai phía Tây và Nam của sông Nhuệ 63 Hà Đông 69 Hà Đông 670 Hoài Đức 1600 68 100.00 Hà Đông 46. Thanh Xuân 4 Khu đô thị mới phía Nam đường Minh Khai Khu đô thị mới phía Nam đường Thăng Long Khu ĐT Văn Quán Khu ĐT Mỗ Lao Khu ĐT An Khánh Khu ĐT DDHQG Hà Nội Khu TĐC ĐHQG Hà Nội Đô thị Bắc La Khê Đô thị Văn Phú Đô thị Phú Lương Đô thịphườngPhúThịnh Đô thị nhà vườn Đô thị Tân Lập 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Diện tích Dân số Ghi chú (ha) (người) 11349.

1.00 66.00 150.3.17 18 19 20 21 22 Mở rộng TT Phùng ĐT Kim Chung. Úng ngập Bảng 8: Thống kê tình hình úng của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ TT 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 Năm Năm 2001 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Năm 2002 Trên Thanh liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Năm 2003 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Năm 2004 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan DT cấy (ha) Tổng 59392 11965 14950 32477 60266 13282 15127 32756 58911 11628 14950 32333 60972 11759 14180 7533 2100 1400 4033 865 0 0 865 15781 0 3170 12611 16541 1085 5508 Diện tích úng (ha) Chia ra Ít ảnh DT giảm hưởng năng suất 2100 2100 0 0 0 0 0 0 8223 0 2732 5491 7144 0 3180 8989 0 1671 7318 865 0 0 865 7558 0 438 7120 8455 0 1386 DT mất trắng 764 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 942 38 .1.60 120.3.1. Hiện trạng thủy lợi trên hệ thống thủy lợi sông Nhuệ 5. Tình hình thiên tai xay ra trên lưu vực 5.Di Trạch Đô thị Sơn Đồng Khu đô thị Vạn Minh Khu đô thị Nhị Khê Đô thị Cầu Giẽ 18.3.60 106. Hà Nam 5.00 Đan Phượng Hoài Đức Hoài Đức Thường Tín Thường Tín Phú Xuyên Nguồn: Quy Hoạch phát triển Hà Nội. Hà Tây.00 105.

2. Nhà nước phải hỗ trợ tiền dầu để lập trạm máy bơm dã chiến. nạo vét cục bộ và bơm lấy cả nước kênh tiêu và sông Đáy. Hạn hán Những năm gần đây tình hình hạn do thiếu nguồn nước vì mực nước sông Hồng xuống quá thấp không lấy được nước vào hệ thống. sông Hồng hỗ trợ để giải quyết hạn. Bảng 9: Số liệu hạn hán một số năm của hệ thống TT 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Năm Năm 2002 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Năm 2003 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Năm 2004 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan DT cấy (ha) 58768 12705 14543 31520 58053 12000 14488 31565 56912 11929 13804 31179 DT hạn (ha) 3320 0 0 3320 16844 300 2930 13614 28449 960 7030 20998 DT giảm năng suất (ha) 3320 0 0 3320 16844 300 2930 13614 28449 960 7030 20998 39 .2 hàng năm gây hạn hán giả tạo và chậm thời vụ nhất là cho phần đất đai canh tác đoạn giữa và đoạn cuối của hệ thống thuộc tỉnh Hà Tây và Hà Nam.1. có lúc lưu lượng qua cống Liên Mạc chỉ được 10-20 m3/s lại vào thời kì đổ ải tháng 1.3.3 Dưới Đồng Quan Năm 2005 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan Năm 2006 Trên Thanh Liệt Trên Đồng Quan Dưới Đồng Quan 1 2 3 1 2 3 35033 59499 11027 14170 34302 58740 10747 13991 34002 9948 19978 459 2950 16569 9445 1713 2950 4782 2879 2441 319 0 2122 8523 1558 2950 4015 7069 17427 140 2911 14376 922 155 0 767 0 1231 0 1161 70 0 0 0 0 5.

tỉnh Hà Tây. Hà Nam đều xả nước thải chưa xử lý vào sông Nhuệ làm cho nguồn nước trong hệ thống bị ô nhiễm khá nghiêm trọng. hệ thống vừa chịu ảnh hưởng từ 3-5 cơn bão đổ bộ vào đồng bằng sông Hồng.3. 5. Nước lấy cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt phía dưới cống Thanh Liệt đều bị ô nhiễm. quản lý chia cắt gây cho hệ thống vừa thiếu nguồn. lũ lụt là việc thường xuyên xảy ra hằng năm.1. Công trình xuống cấp.3. 40 .2. có vùng chủ yếu tưới bằng tự chảy. Lũ lụt. không những thế tiêu úng thoát lũ trong hệ thống cũng đang là nhu cầu cấp thiết. Đầu nước trong sông Nhuệ bị tổn thất rất lớn do vật cả ách tắc.Năm 2005 55274 28449 28449 1 Trên Thanh Liệt 11383 1034 1034 2 Trên Đồng Quan 13683 7082 7082 3 Dưới Đồng Quan 30280 20333 20333 Năm 2006 53616 28371 28371 1 Trên Thanh Liệt 10746 1507 1507 2 Trên Đồng Quan 13040 7000 7000 3 Dưới Đồng Quan 29830 19864 19864 Ngoài nguồn nước không đủ. có vùng chủ yếu tưới bằng động lực. bão: Bão. Hệ thống thủy lợi sông Nhuệ với nguồn cung cấp nước chính là sông Hồng.2. mà chậm bơm tưới vẫn phải tự hoạt động. Hàng năm khi có mưa bão hệ thống đê sông Nhuệ và các công trình dưới để xảy ra nhiều sự cố ở nhiều nơi gây tình trạng căng thẳng từ đầu đến cuối trục sông Nhuệ. nhiều đô thị. dù mực nước trên Hà Đông cao nhưng cuối hệ thống vẫn không có khả năng tự chảy. khu công nghiệp của thành phố Hà Nội. Phân vùng tưới: Căn cứ vào nguồn nước và biện pháp công trình tưới hiện nay. tuy nhiên có những thời gian trong năm có thể tưới tự chảy cho vùng động lực và tưới bằng động lực cho vùng tự chảy ( đầu vụ mùa mực nước sông Hồng cao lấy tự chảy qua cống Ba Giang. 5.1. Đồng thời chịu lũ lụt của cả hai hệ thong sông Hồng và sông Đáy việc đảm bảo an toàn cho thủ đô Hà Nội và địa bàn lãnh thổ trong hệ thống yêu cầu ở múc cao nhất.3. nước thì ô nhiễm ảnh hưởng không chỉ đến sản xuất mà cả đời sống nhân dân. Hiện trạng tưới và cấp nước sông Nhuệ 5.3.

Hiện trạng tiêu Phân vùng tiêu: Theo hiện trạng hệ thống công trình tiêu hệ thông được phân làm 3 vùng tiêu chính.Vùng tưới bằng động lực lấy trực tiếp nước sông Đáy 2017ha . 41 .Mộc Nam. Trên cơ sở hiện trạng có thể phân hệ thống làm 3 vùng tưới chính là: .3.2. sông Châu qua cống Lương Cổ và Phủ Lý qua sông Đáy.Vùng tiêu trực tiếp ra sông Đáy với các khu tiêu: Song Phương.636ha . .2. Yên Lệnh . Vân Đình.Vùng tưới bằng động lực lấy trực tiếp nước sông Hồng 14. Đông Mỹ.Vùng tưới vừa động lực vừa tự chảy lấy nước sông Hồng qua cống tạo nguồn Liên Mạc 55527ha 5. Khai Thái. Bộ Đầu. Ngoại Đô -Vùng tiêu vào sông Nhuệ. trong mùa khô mực nước trên trục sông Nhuệ quá thấp phải dung trạm bơm tưới cho vùng tự chảy).Vùng tiêu động lực trực tiếp ra sông Hồng với các khu: Yên Sở.

42 .

Hình 1: Bản đồ lưu vực sông Nhuệ 43 .

sự phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực không tương xứng với sự phát triển và lượng nước thải sinh hoạt không được xử lý.Nguồn tập chung là chỉ các nguồn nước thải của các nhà máy. 44 . dẫn đến tăng tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra. thành phần và chất lượng nước thải ở hai bên bờ sông. giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng dân cư và động viên họ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ♦ Ô nhiễm do hoạt động sinh hoạt của dân cư Các vùng đô thị. Theo tốc độ dân số tăng nhanh trên lưu vực. QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ Các nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Nhuệ Các nguồn ô nhiễm trên dòng sông Nhuệ rất đa dạng và phong phú nhưng về cơ bản có thể được khái quát thành hai nguồn ô nhiễm chủ yếu là: . Đặc trưng của nước thải là chứa nhiều tạp chất khác nhau. trong đó khoảng 52% là chất hữu cơ. 48% là các chất vô cơ và một số lượng lớn các vi sinh vật. các vùng tập chung dân cư có dân số và mật độ tập chung dân số rất cao so với các vùng khác nên hang ngày cũng thải ra một lượng rất lớn các rác thải rắn và nước thải sinh hoạt. các khu tập chung dân cư chảy vào sông qua cửa xả tại một vị trí xác định có thể cho phép đo đạc để xác định lưu lượng.Nguồn phân tán là chỉ nguồn các chất ô nhiễm gia nhập vào nước sông phân tán dọc theo chiều dài sông. Trong thực tế kiểm soát ô nhiễm nước chúng ta có thể thông qua điều tra khảo sát tại thực địa để xác định các nguốn thải tập chung. năng lượng và phát sinh nhiều chất thải ô nhiễm môi trường. Đối với nguồn thải phân tán chỉ có thể kiểm soát và hạn chế các chất thải chảy xuống nguồn nước thông qua các biện pháp thu gom và quản lý chặt chẽ.CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA. Mật độ dân số trung bình tập chung tại khu vực cao gấp 4 lần so với bình quân chung của cả nước. dẫn đến ô nhiễm trên diện rộng và khó khăn trong việc xác định lưu lượng chất thải. . đặc biệt ở thành phố Hà Nội trung tâm kinh tế lớn và quan trọng của cả nước. chảy thẳng vào ao hồ và sông suối dẫn tới khối lượng và sự ô nhiễm do nước thải sinh hoạt ngày càng tăng.

Nhìn chung đất đai trên lưu vực sông Nhệ rất màu mỡ thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp vời nhiều cây trồng và thâm canh sản xuất cao. trong đó chỉ có một số ít nhà máy có hệ thống xử lý đạt yêu cầu. Ngoài ra hoạt động canh tác trên lưu vực đang gây ảnh hưởng đến môi trường nước do sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách.chăn nuôi. nước sinh hoạt. lượng chất rắn lơ lửng. sản xuất công nghiệp… 45 . mùi. ♦ Ô nhiễm do hoạt động sản xuất nông nghiệp Dân số tập trung trong lưu vực sông Nhuệ rất đông. Nhìn chung về sự hoạt động của các khu công nghiệp hiện nay thì đa phần các nhà máy đều chưa có hệ thống xử lý chung hoặc hệ thống đó mới đang được xây dựng. nước được sử dụng như là một nguyên liệu thô. hình thành các khu sản xuất công nông nghiệp. Hoạt động chăn nuôi ở khu vực đang được khuyến khích đấu tư ở lưu vực với số lượng đàn vật nuôi không ngừng tăng theo thời gian đang tác động lớn đến chất lượng nước của khu vực thông qua nguồn nước mặt và nước ngầm. nuôi chồng thủy sản. Số dân tham gia sản xuất nông nghiệp trên lưu vực chiếm khoảng 70% dân số. Nước cấp cho sản xuất có thể lấy từ hệ thống xử lý riêng. Nhu cầu về cấp nước hoặc lượng nước thải cho sản xuất phục vụ vào nhiều yếu tố. Nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước với khối lượng lớn có thể làm thay đổi các tính chất vật lý của nguồn nước như màu. Như vậy sông Nhuệ mặc dù có chức năng chính là phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng thực tế nguồn nước này vẫn được phục vụ vào nhiều mục đích khác như: tưới cho nông nghiệp. nhiệt độ. Vì thế nên nước thải của các khu công nghiệp này cũng được xả ra các hệ thống kênh dẫn rồi nhập vào hệ thống chính của sông Nhuệ-Đáy và gây ô nhiễm môi trường. làm tăng lượng chất rắn hòa tan.♦ Ô nhiễm do hoạt động sản xuất công nghiệp Trong công nghiệp. hoặc phương tiện sản xuất cho các quá trình và phục vụ cho mục đích truyền nhiệt. Những thay đổi đó làm giảm giá trị sử dụng của nguồn nước.

29 10.1.72 2.46 7.1 33479.80 9.274.107.48 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.23 14.04 416.6 Hà Nam 22937.18 679.15 43.71 5.25 653.646.00 5.5 77649.29 134.1.91 1.4 Đất làm muối 1.2 Đất lâm nghiệp 1.981.81 12.343.3 6968 4327 3460 1422 2038 867 0 2509 0 132 18809.1.438.3 Hà Tây 81315.9 Tổng số 130030.732.71 3.95 8.23 28.41 10.802.686.391.894.673.12 850.89 116.24 160.628.1 Đất trồng lúa 1.14 7.00 3.1.1.5 47835.17 Nguồn: VNcold (2007) 46 .87 9.20 428.00 884.149.5 43387 38730 28903 9827 4657 0 7666 0 1327.069.00 1.21 50.47 6.00 3878.16 713.80 6.8 Bảng 11: Diện tích của các loại đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản trên lưu vực sông Nhuệ TT Huyện.45 5.9 11933 10084 9099 8176 923 985 0 1848 0 1 11004.00 1.90 208.601.52 1.1 Đất trồng cây hang năm 1.828.35 52380.305.93 332.2 Đất trồng cây năm khác 1.00 3.49 113.00 2.5 Đất nông nghiệp khác 2 Đất phi nông nghiệp Hà Nội 25777.379.03 3.2 Đất trồng cây lâu năm 1.02 345.37 Đất nuôi trồng thủy sản 56.191.329.24 3.00 76.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1. thị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Từ Liêm Thanh Trì TP Hà Đông Đan Phượng Hoài Đức Thanh Oai Thường Tín Phú Xuyên Ứng Hòa Duy Tiên Kim Bảng Tổng số Diện tích đất nông nghiệp (ha) Đất cây hang năm Đất cây Đất cây lâu năm khác Tổng số Lúa Cây khác 3.79 595.635.08 771.60 5.1.263.698.54 349.33 58.Bảng 10: quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 TT Hạng mục Tổng diện tích tự nhiên 1 Đất nông nghiệp 1.729.00 1.921.5 28976 26171 19305 6866 2805 0 3309 0 1194.15 407.96 992.58 949.234.618.60 77.10 1.141.00 1.86 125.360.00 3.392.14 11.83 5.911.508.

Thời gian lấy mẫu: ngày 06/ 04/ 2011 . Pb.1. Đối tượng quan trắc: Nước sông Nhuệ 7.1. Nts. Kế hoạch quan trắc nước sông Nhuệ 7.1. vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu ở 3điểm: .1.CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA. Địa điểm.3. BOD5.Vị trí 3: Nhật Tựu 7.1. QUAN TRẮC DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ 7.Vị trí 2: Cầu Tó .1. Thời gian và tần suất lấy mẫu: . Coliform. COD. Xem xét sự ảnh hưởng vào vùng canh tác cuối nguồn sông Nhuệ.1. Hg. Lập danh mục các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc: pH. Pts.Dụng cụ: gồm có 3 bình polyetylen dung tích 1.5.2. 7.4. Cd 7.1.Vị trí 1: Sau cống Liên Mạc .Mẫu nhãn: Tên mẫu: Vị trí lẫy mẫu: Người lấy mẫu: Thời gian lấy mẫu: Ngày lấy mẫu: 47 . Cu. Mục đích quan trắc: Xác định tải lượng chất ô nhiễm trên lưu vực sông Nhuệ.6.5l . Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị lấy mẫu: .Tần suất lẫy mẫu: 2 lần/năm 7.

Theo dõi thời tiết để không ảnh hưởng đến quá trình quan trắc . Lập danh mục trang thiết bị bảo hộ: .7.7. phao bơi 7.Chuẩn bị tài liệu bao gồm: Các bản đồ thông tin về khu vực lấy mẫu .Gang tay. mũ.Kiểm tra dụng cụ trước khi đi ra hiện trường .1.9.8. Lập kế hoạch nhân lực: TT Họ và tên 1 Nguyễn Quý Quang Trình môn sv 2 Đỗ Thanh Định Kĩ sư 3 4 5 Trần Viết Cường Nguyễn Đình Trình Nguyễn Quý Quang Nguyễn Đình Trình Thạc sĩ sv sv độ chuyên Nhiệm vụ Chuẩn bị dụng cụ đựng mẫu Chuẩn bị mẫu nhãn và gián nhãn Lấy mẫu vào bình 1 Lấy mẫu vào bình 2 Lấy mẫu vào bình 3 7. khẩu trang .Thuyền. Lấy mẫu: Lấy mẫu theo TCVN 5996: 1995 Các bước chuẩn bị trước khi lấy mẫu: .1.1.Chuẩn bị phương tịn phục vụ cho việc quan trắc và vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm Lấy mẫu: Bình 1: Lấy mẫu sau cống Liên Mạc Bình 2: Lấy mẫu ở cầu Tó Bình 3: Lấy mẫu ở cống Nhật Tựu 48 .

2. Kết quả phân tích Mẫu sau khi được lấy song được vận chuyển về phòng thí nghiệm.Hình 2: Cầu Nhật Tựu 7. Sau khi phòng thí nghiệm tiên hành phân tích được kết quả như sau: Bảng 12: kết quả phân tích chất lượng nước sông Nhuệ tại tại cống Liên Mạc 49 .

2 460000 12.16 12.104 0.6 22.TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thông số pH BOD5 COD Coliform Nts Pts Cu Pb Cd Đơn vị mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Kết quả 7.00021 Bảng 13: kết quả phân tích nước sông Nhuệ tại Cầu Tó TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thông số pH BOD5 COD Coliform Nts Pts Cu Pb Cd Đơn vị mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Kết quả 7.0012 0.0013 0.4 110000 20.00013 Bảng 14: Kết quả phân tích nước sông Nhuệ tai cống Nhật Tựu 50 .32 13.31 70.5 9.4 51.0058 0.0154 0.699 0.

965 0. Hàm lượng oxy hòa tan thấp. ♦ Nước sông Nhuệ tại Cầu Tó: là nhận toàn bộ nước thải của thành phố Hà Nội. nói chung chất lượng ô nhiễm nước trên đoạn sông này vẫn ở mức độ cao chỉ có thể phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Nước có hàm lượng N. Nước sông Nhuệ tại Cầu Tó bị ô nhiễm trầm trọng. độ đục cao. chất hữu cơ.5 lần.17 16 26. có mùi tanh. vượt quá tiêu chuẩn nước mặt loại a từ 4-10 lần và vượt quá tiêu chuẩn nước mặt loại B từ 1. BOD vượt quá 4-5 lần).3-2.3-2 lần. BOD5. ♦ Nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu: Do ở xa các khu đô thị lớn lên chất lượng nước sông Nhuệ cũng có sự cải thiện mạnh do quá trình tự làm sạch của dòng sông. chất độc hại. các chỉ số COD cao.0044 0.00019 Từ kết quả khảo sát.Nước co hàm lượng COD tương đối cao. Hàm lượng cặn lơ lửng. tổng Coliform đã giảm nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn nước mặt loại A (hàm lượng COD vượt quá tiêu chuẩn loại A từ 1. vi khuẩn.TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thông số pH BOD5 COD Coliform Nts Pts Cu Pb Cd Đơn vị mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Kết quả 7. P cao vượt tiêu chuẩn giá trị giới hạn cho phép của nước mặt loại B2 rất nhiều lần. có váng . cặn lắng.4 1500 22. có nhiều cặn bá lơ lửng. phân tích trên so với tiêu chuẩn QCVN 08:2008/ BTNMT ta thấy: ♦ Nước sông Nhuệ tại cống Liên Mạc: chỉ bị ô nhiễm nhẹ.0192 0. có nhiều mùi của các loại rác và túi nilon gây ô nhiễm không khí trên diện rộng. Mặc hàm lượng các chất ô nhiễm đa được cải thiện rõ rệt nhưng mottj số chỉ tiêu như COD. nồng độ các chất (kim loại và một số hợp chất) chưa có dấu hiệu ô nhiễm. nước có màu đen.4 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 .

những chất này sẽ được tích lũy trong các loài động vật thủy sinh và cây trồng. quản lý nguồn xả thải. cũng như diện tích và năng suất cây trồng không bị suy giảm cùng với công tác bảo vệ môi trường trong lưu vực sông Nhuệ được tôt hơn thì cần phải thực hiện một số mục tiêu trong thời gian ngắn sau: + Thành lập ủy ban môi trường sông. hàm lượng kim loại nặng cũng như các hóa chất bảo vệ thực vật luôn vượt mức qui định. + Với sở tài nguyên môi trường các tỉnh có lưu vực sông Nhuệ chay qua cần có báo cáo môi trường hàng năm. các cơ sở thải. Kiến nghị Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn.Kết luận Hiện nay. lượng nước thải và rác thải tăng nhanh nhưng hệ thống xử lý nước thải còn lạc hậu hoặc không có hệ thống xử lý nước thải + Khai thác và sử dụng của các hộ tiêu dùng nước. và có thiết bị quan trắc hiện đại. tăng cường vai trò và quyền lực thực sự cho các cấp thực hiện việc bảo vệ môi trường sông + Định rõ và tăng kinh phí bảo vệ môi trường sông + Với ủy ban nhân dân các tỉnh trong lưu vực sông Nhuệ cần có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng nước sông. Kiên quyết xử phạt đối với cơ sở gây ô nhiễm. + Nước thải và chất thải rắn từ các cơ sở sản xuất nông nghiệp ngày càng nhiều so với khả năng tự làm sạch của sông + Nước thải và chất thải sinh hoạt từ khu đô thị và khu tập chung dân cư đông + Làng nghề phát triển mạnh. Nguyên nhân gây suy thoái môi trường lưu vực sông Nhuệ chủ yếu từ các nguồn công nghiệp. Nghiêm trọng hơn. nguồn nước song Nhuệ mang theo bảo chất thải độc hại sẽ tưới cho một diện tích đất nông nghiệp lớn trong lưu vực. sông Nhuệ đang trọng tình trạng ô nhiễm nặng nề bởi chứa quá nhiều chất thải hữu cơ lẫn chất thải vô cơ (hóa chất). Một lượng lớn nước sẽ thẩm thấu xuống lòng đất và hòa vào nguồn nước ngầm cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu dân. phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện 52 . chế biến đặc biệt nhiều nguồn nước thải không có hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường.

Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để thực hiện công tác bảo vệ môi trường tốt hơn. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2006. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.tốt công tác quan trắc. dự báo xử lý ô nhiễm. cục bảo vệ môi trường 53 .

Báo cáo hiện trạng công trình thủy lợi trên lưu vực 11. Báo cáo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam 5. Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Nam 9. Báo cáo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tây 6. Dân số và sức khỏe môi trường. Báo cáo quy hoạch phat triển kinh tế xã hội Hà Tây 10. Nxb ĐHQG 4. TCVN 5996: 1995 (ISO 5667/5:1991) 12. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường nước sông Nhuệ-Đáy năm 2008 3. Báo cáo quy hoach phát triển kinh tế xã hội Hà Nội 8. Báo cáo quy hoạch sủ dụng đất của tỉnh Hà Nội 7. QCVN 08: 2008/BTNMT 54 . Trịnh Thị Thanh .2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful