You are on page 1of 10

ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postie zatita od poara u elektrinome sustavu? 1.

OSIGURAI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurai su elektrine naprave koje prvenstveno tite od kratkog spoja, meutim kada su pravilno dimenzionirani, tite i kablovske vodove od preoptereenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograniavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osiguraa sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguraima, te prekidaima s elektromagnetskom zatitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigura pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u duem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAI Elektrini prekidai su naprave koje slue za ukljuivanje i iskljuivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost ukljuivanja, odnosno iskljuivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvaniji dijelovi prekidaa su elektrini kontakti, komore za gaenje elektrinog luka, pogonski mehanizam, elektrina zatita i kuite, mogu biti opremljeni i sa elektinim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidae, sabirnike prekidae u odvodnim krugovima, te na prekidae za napajanje elektromotora. Svi se prekidai dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidai u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zatite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdrati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamikim udarom. 3. BIMETALNA ZATITA Bimetalna zatita takoer mora biti dobro podeena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno optereenje

IK A

4. TERMISTOR, TERMOOTPORNIK, TERMOPAR Takoer otkriva nedozvoljenu promjenu elektrine struje unutar namotaja, odnosno registrira pojaano zagrijavanje elektrinih namotaja uglavnom kod veih elektromotora.

Termootpornici su najee tipa Pt100, izraeni od platine iji se otpor mijenja, raste u skladu sa porastom temperature. Termistori su poluvodiki elementi, manjih dimnezija od termootpornika, te negativnog temp. koeficijenta, tj. njima se poveanjem el. struje smanjuje otpor. El. luk koji se stvara preko neistih kontakata sklopnika ili drugih elementata, moe biti uzrokom poara. Protueksplozivna izvedba kuita elektromotora smanjuje mogunost nastanka poara. 1.2 Sinhroni generator se ne uzbuuje, zato? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni, pod ime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora. Na rotoru imamo uzbudni namotaj .Uzbuda se vrti i jo moramo stvoriti istosmjernu struju.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje.Remenentni magnetizam zaostali magnetizam od prethodnog rada i slui za poetak rada generatora. Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon.Budui da je glavna sklopka iskljuena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljaa u namotaje rotora i pojaava njegov tok.Tako pojaani tok rotora inducira opet vei napon u statoru .Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda. Po nainu dovoenja uzbudne struje razlikujemo : sinhrone genratore sa etkicama (kontaktni) dovode preko ispravljaa i etkice istosmjernu struju na rotor bez etkica (beskontaktni) dobivaju struju preko rotacijskog ispravljaa koji dobiva struju ARN automatski volt regulator

Slika prikazuje generator bez etkica, te isti sa ugraenim trajnim magnetom. Kod duljeg stajanja generatora, mogue je potpuno pranjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma, te nemogunost uzbude. To se rjeava ugradnjom stalnih magneta, kao na slici, ili baterijama, odnosno kondenzatorima kod generatora sa etkicama. Drugi razlog je da nema uzbude moe biti da je prekinut strujni krug Trei razlog : moe izbacivati prednaponska zatita

Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakoenu krivulju karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu optereenja. Astatika karakteristika kada radi sam generator jednak napon bez obzira na promjenu optereenja Sinhroni AC ( Alternative current Izmjenina struja ) tzv. Sinhroni izmjenini generator pretvaraju mehaniku energiju u elektrinu na principu elektromagnetske indukcije .kao to njihovo ime govori proizvode izmjeninu struju.Izmjenini napon se inducira u armaturi namotaja smjetenih na statoru. Magnetizacija , uzbuda,namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smjetena na rotoru . Snaga izmjeninog generatora dana je u kVA , kilovolt amper , za grijanje generatora struja A je relativna. Osim statora I rotora , regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora. Svrga Uzbude , kao regulatora napona je da odrava konstantan napon +/- 2,5% I u paralelnom radu dva ili vie generatora da razdjeljuje reaktivno optereenje izmeu njih. Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog optereenja KWizmeu generatora. 1.3 Voda je prodrla u elektromotor, odredite postupke popravka - voda rui kvalitet el. Izolacije , moe doi do spoj sa masom , alarm zemnog spoja - izolacija se mjeri prema trupu broad - generatori imaju izolirano zvjezdite Popravci : - rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem - suenje elektromotora, ponekad se za odvlaivanje sluimo lampama - suimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko M - megger test, odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli

kada je izolacija dobra tada je otpor beskonaan Sistem e pokazati otpor izolacije najslabijeg ureaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : - motor se sputa lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak - drugi nain u vakum peima pri traenju mase iskljuujemo krug po krug potroaa , metoda iskljuenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi optereenja struja ) , pogledati hlaenje ili ventilator

2.1 Opasnosti od elektrine struje i mjere zatite Skratiti vrijeme dodira - zatitno uzemljenje izjednaavanje potencjala - zatitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi - u kui fidova sklopka izbacuje 0,3 0,5 mA Opasnost po ovjeka stvara , opasnost od poara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo ovijek , zatvoren strujni krug IOVJEKA = 0,18 t formula govori kako ovjek moe izdrzati veu struju u kraem roku I = U d ( napon dodira )/ R (otpor ovjaka ) Jakost elektrine struje preko 30mA opasna je po ovjeka. Dodirni napon 50V ili 100V za DC Iovjeka=o.18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedee mjere zatite: a) zatitno izoliranje prevlaimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona do 42 v c) uzemljenje uzemjenje ima zadatak da pri kvaru troila , kada vanjski djelovi dou pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje je spajanje dijelova postrojenja koje elimo zatititi na uzemljeni neutralni vodi e) primjena sustava zatitnih vodova f)zatitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kuitu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kuita elektrinog ureaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprjeava ze zatvaranje strujnog kruga u sluaju proboje jedne od faza preko ovjeka koji je u doticaju sa tim ureajem. Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza, nema nule, taj napon uvijek postoji.

2.2 Zato se kod jednakog optereenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu, jednakog su optereenja, a rezliite streuje, greka je u struji uzbude, odnosno imaju razliite inducirane elektromotorne sile. Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju razliitu od onoga drugoga i zadaa je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira razliitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona, te na taj nain izjednai stuje koje ti generatori daju u mreu, odnosno reaktivna optereenja na generatorima.

Regulacija frekvencije vri se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora), dok se regulacija napona vri djelovanjem na struju uzbude.

U CCR +-2.5% RISE

Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona, naponska stabilnost izjednaenje jalove komponente meu generatorima u mrei brzi odziv kod stavljanja generatora u mreu prekonaponska/ podnaponska zatita/ alarm

Postoje dvije vrste podeenja na regulatoru napona AVR- u: - RISE za smanjenje i poveanje vrijednosti napona, odnosno podizanje i sputanje statike karakteristike napona - CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobiajeno dirati u brodskim uvjetima Veina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u sluaju kvara. 2.3 Pretvaranje razine tekuine u informaciju za potrebe automatizacije postoje razliiti davai nivoa tekuine u tanku: - pneumatsko- elektrini - na principu magnetske jezgre te induciranja razliite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3.1 Kako se postie ekonominost proizvodnje elektrine energije? - smanjiti g/kW/h, kvaliteta( cijena goriva), jedan generator ukoliko moe podnijeti optereenje, iskljuivanje nevanih potroaa ili onih koji vie nisu u upotrebi

3.2 Zato kod promjene optereenja generatori preuzmu razliite snage u kW? Raspodjelu optereenja generatora vri load sharing ureaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele. f statike karakteristike:

nagib max 2.5% speed droop gore -dolje=gorivo

GEN1

GEN2

kW

3.3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije - tahogenerator - pick up 4.1 Zato je za brod vaan izbor napona i frekvencije? - brzina vrtnje i presijek vodia 4.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mrea povlai generator u sinhnronizam, odnosno kod neto malo vee odmah daje odreenu snagu u mreu - kod razliitih napona dolazi do razliite raspodjele reaktivnog optereenja 4.3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvara izmjenine struje u istosmjernu, te potom opet u izmjeninu stalne frekvencije omoguuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri razliitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogunost davanja jalove snage u mreu, pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi nain, primjerice ugradnjom kompenzatora ili koritenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora. 5.1 Na kojem principu djeluje nadreena automatika raspodjele optereenja - raspodjela optereenja vri se preko regulatora broja okretaja, te se moe vriti i runo - nadreena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore, a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima - kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja, a potom i nadreena automatika 5.2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati- binarne veliine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski

5.3 Elektrine specifinosti pogona sidrenog vitla - veliki potezni moment, Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) - da bi se to anuliralo, duboki utori na statoru, skin efekt (bjeanje magnetskih silnica) - ugrauje se regulator brzine: 1. promjenom pari polova n=60*f/p najee trobrzinsko, jedan namotaj potezni, a drugi i treci brzine 2. frekvencijska regulacija, fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika, problem Registra ugrauju se filteri za smanjenje harmonika, L-C filter - intermitencija rada je takoer specifinost, zbog toga se ne ugrauje bimetalna zatita ve se najee tite temperaturnim sondama unutar namotaja - ugrauju se elektromagnetske konice koje dre motor zakoen do upuivanja, a napajaju se istosmjernom strujom - elektrini grijai u namotajima EM- a 6.1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije - regulacija frekvencije 6.2 Energija napajanja automatskih ureaja i sustava - elektricna energija, obvezno dvostruko napajanje, trostruko pozeljno - akumulatorske baterije, problem razlike izmeu napona punjenja i napona iz baterije rijeava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju, odnosno napajanje automatike ide preko punjaa. 6.3 Priprema elektrinog sustava broda za pregled registra megger test svih ureaja (zagrijavanje tetno utjee na izolaciju, ubrzano starenje) sigurnost ljudi, zatitna uzemljenja, bakrene pletenice da li su svi ureaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih ureaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lani alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zatitom kako bi se samokontrolirala

7.1 Zato ukljuenje velikuh elektromotora moe izazvati black out? - velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti vei od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1.5 sec - kod ukljuivanja ureaja prije padne napon nego frekvencija rjeava se dobrim dimenzioniranjem napajanja, zvijezda trokut uputnicima 7.2 Priprema automatike broda za pregled Registra. - ispravnost automatike koja nadzire i alarma - pravi i lani alarmi - ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zatitom kako bi se samokontrolirala 7.3 Principi pretvaranja poloaja u informaciju za potrebe automatizacije. - krajnji prekidai - potenciometri, otporniki elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8.1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija, a djeluje na broj okretaja, odnosno frekvenciju 8.2 Vanost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli optereenja

- speed droop odreuje propad frekvencije pri promjeni optereenja, max 2,5% 8.3 Proizvodnja el. energije konst. frekv kod osovinskih generatora pretvarai frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarai konst broja okretaja

9.1 EM se prekomjerno grije, analizirajte razlooge kvar mehanikog ureaja, leajeva nizak napon 2faze loe hlaenje, ventilator neispravan, temp. u strojarnici visoka, neistoa na rebrima em-a neispravne zatite

9.2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju, analizirajte razloge - slabi sklopnici - loi kontahti - loe podeeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut, pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon iskljuenja zvijezde, tako da je potrebno vee vrijem prije nego se ukljui trokut. 9.3 Kako ispitati elektrine zatite generatora i paralelni rad - PRIMARNO- sistemski - SEKUNDARNO- badariti osjetnike Vrste zatita generatora: - non preferential trip - OCIT, over current inverse time relay - OC over current- zatita od kratkog spoja - NPS- Negative phase sequence - DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza, pokazuje unutarnji kvar u namotajima - EL Earth leakage relay - UV/OV under/over voltage monitoring - UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB - RP reverse power protection- zatita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10.1 Elektrine zatite EM prorauju kod pokretanja, zato? loe dimenzioniran osigura predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehaniki kvar

10.2 O kojim aspektima treba voditi rauna kod napajanja broda sa kopna - spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu - napon i frekvencija - vidjeti redoslijed faza, u kojem se smjeru vrte EM 10.3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma - mijeh

- bourdonova cijev

17.3 Regulacijski krug i njegovi elementi

ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B

ENERGIJA

Z IZVRNI ORGAN PROCES Y

POST POGON

ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veliinu i pretvara u adekvatnu ulaznu


REGULATOR- oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona - proporcionalni - derivacijski - integralni - kombinirani 19.2 Nain pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokreta (soft start)

10