You are on page 1of 6

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:55:35 +02'00'

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 iNr244,poz.1454)zarzdzasi,conastpuje: 1.Rozporzdzenieokrela:

1) roceduryocenyzgodnocicinieniowychurzdzetransportowych; p

2) roceduryponownejocenyzgodnocicinieniowychurzdzetransportowych; p 3) rocedurybadaokresowych,porednichinadzwyczajnych; p

4)owaryniebezpieczneinnychklasniklasa2przewoonecinieniowymiurzdzeniamitransportowymi; t 5) posboznakowaniacinieniowychurzdzetransportowych; s 6)wzrznakuzgodnoci.

2.1.Przedwprowadzeniemcinieniowegourzdzeniatransportowegodoobrotuproducentskada,dowybranejjednostkinotyfikowanej,wniosekopoddanietegourzdzeniaoceniezgodnocizwymaganiamitechnicznymi,zwanymidalej wymaganiami,oktrychmowawart.64ustawyzdnia19sierpnia2011r.oprzewozietowarwniebezpiecznych,zwanej dalejustaw,nazasadachokrelonychodpowiedniowADRiRID. 2.Wniosek,oktrymmowawust.1,powinienzawiera: 1) azwiadreswnioskujcego; n

2) azwiadresproducenta,gdywnioskujcyniejestproducentem; n

3) isemneowiadczeniestwierdzajce,etakisamwniosekniezostaskierowanydoinnejjednostkinotyfikowanej; p

ww
1)

4) okumentacjtechnicznumoliwiajcdokonanieocenyzgodnocizobowizujcymiwymaganiamiizgodnz1.8.7.7 d odpowiednioADRlubRID; 5) wiadczenie o zapewnieniu dostpu jednostce notyfikowanej do miejsca wytwarzania, wykonywania bada i prb, o miejscaprzechowywaniadanychorazgotowociudostpnieniawszelkichniezbdnychinformacji.

inisterTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejkierujedziaemadministracjirzdowejtransport,napodstawie1ust.2 M pkt3rozporzdzeniaPrezesaRadyMinistrwzdnia18listopada2011r.wsprawieszczegowegozakresudziaaniaMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiej(Dz.U.Nr248,poz.1494). 2) iniejszerozporzdzeniedokonujewzakresieswojejregulacjiwdroeniadyrektywy2010/35/UEParlamentuEuropejskiegoiRady N z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie cinieniowych urzdze transportowych oraz uchylajcej dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG,84/526/EWG,84/527/EWGoraz1999/36/WE(Dz.Urz.UEL165z30.06.2010,str.1).

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie cinieniowych urzdze transportowych2)

DziennikUstaw

Poz.436

3.Wniosekopoddaniecinieniowegourzdzeniatransportowegooceniezgodnocidotyczy: 1) atwierdzeniatypu,oktrymmowaw1.8.7.2odpowiednioADRlubRID,lub z 2) adzoru nad wytwarzaniem,o ktrym mowa w 1.8.7.3 odpowiednio ADR lub RID, oraz bada odbiorczychi prb, n oktrychmowaw1.8.7.4odpowiednioADRlubRID. 4.Wprzypadkuzoeniawnioskudotyczcego:

1) atwierdzeniatypuwnioskujcyudostpniajednostcenotyfikowanejreprezentatywneprbkinaczycinieniowych z oraz zapewnia dostp do prototypu cysterny, pojazdw-baterii lub wagonw-baterii oraz MEGC, w celu wykonania badatypu; 2) adzorunadwytwarzaniemorazbadaodbiorczychiprbwnioskujcynanosinacinieniowymurzdzeniutransporn towymoznakowaniewymaganeprzepisamiodpowiednioADRlubRIDorazdostarczajednostcenotyfikowanejdokumentacjtechnicznokrelonw1.8.7.7odpowiednioADRlubRID.

3.1.Wramachzatwierdzeniatypujednostkanotyfikowanawykonujeczynnociokrelonew1.8.7.2.2odpowiednio ADRlubRID. 2. Jeeli typ odpowiada majcym zastosowanie wymaganiom, to jednostka notyfikowana wystawia wnioskujcemu wiadectwozatwierdzeniatypuzgodniez1.8.7.2.4odpowiednioADRlubRID,zawierajceconajmniej: 1)nazwiadresjednostkinotyfikowanejwystawiajcejwiadectwo; 2)nazwiadresproducentaorazwnioskujcego,wprzypadkugdyniejestonproducentem; 4)wymaganiawynikajcezprzeprowadzonychbada; 6)wskazaniesprawozdaniazbadaniatypu; 7)okreswanocizatwierdzeniatypu.

3)wskazanieaktualnejwersjiwymagaoraznorm,napodstawiektrychwykonanobadanietypu; 5)daneniezbdnedoidentyfikacjitypuijegoodmian,zgodniezodpowiedninorm;

3. Do wiadectwa zatwierdzenia typu zacza si wykaz odpowiednich czci dokumentacji technicznej okrelonej w1.8.7.7.1odpowiednioADRlubRID. 4.Jeelitypnieodpowiadamajcymzastosowaniewymaganiom,tojednostkanotyfikowanainformujepisemnieproducentacinieniowegourzdzeniatransportowegooniespenieniuwymaga. 4.1.Wramach:

1) adzorunadwytwarzaniemjednostkanotyfikowanawykonujeczynnociokrelonew1.8.7.3.3odpowiednioADRlub n RID; 2) adaodbiorczychiprbjednostkanotyfikowanawykonujeczynnociokrelonew1.8.7.4.2odpowiednioADRlubRID. b 2.Jelijednostkanotyfikowanastwierdzi,ecinienioweurzdzenietransportowe: 1)speniawymagania:

ww

a)umieszczanacinieniowymurzdzeniutransportowymswjznakidentyfikacyjny, b)wystawiawiadectwozgodnociwytwarzania,zawierajceconajmniej: azwiadreswaciwejjednostkinotyfikowanej, n

2) iespeniawymagainformujepisemnieproducentacinieniowegourzdzeniatransportowegooniespenieniuwyn maga.

w. rcl .go v.p l


azwiadresproducentaoraznazwiadreswnioskujcego,wprzypadkugdyniejestproducentem, n skazaniewersjiwymagaoraznorm,napodstawiektrychdokonanobadaodbiorczychiprb, w ynikibadaodbiorczychiprb, w aneidentyfikacyjnezbadanegocinieniowegourzdzeniatransportowego,zawierajceconajmniejnumerseryjd ny,awprzypadkubutlijednorazowegouytkunumerpartii, umerzatwierdzeniatypu; n

DziennikUstaw

Poz.436

5.Wprzypadkuocenyzgodnocinabojwgazowychzastosowaniema: 1) rocedura okrelona w 1.8.7 odpowiednio ADR lub RID dla naczy cinieniowych nieoznaczonych symbolem UN, p zwyjtkiem1.8.7.5odpowiednioADRlubRID,lub 2) roceduraokrelonaw1.8.8.1do1.8.8.7odpowiednioADRlubRID. p

6.Ponownaocenazgodnociobejmujeczynnocimajcenacelusprawdzenie,czyznajdujcesiwobrociecinienioweurzdzeniatransportowe,oktrychmowawart.65ust.1pkt2ustawy,zapewniajpoziombezpieczestwazgodny zobowizujcymiwymaganiami.

7.1.Waciciellubuytkownikcinieniowegourzdzeniatransportowegoskadawniosekopoddanietegourzdzenia ponownejoceniezgodnocidowybranejjednostkinotyfikowanejdoponownejocenyzgodnoci. 2.Wniosek,oktrymmowawust.1,zawiera: 1) azwiadreswnioskujcego; n

2) isemneowiadczeniestwierdzajce,etakisamwniosekniezostaskierowanydoinnejjednostkinotyfikowanej; p

3) wiadczenieozapewnieniudostpujednostcenotyfikowanejdomiejscaprzeprowadzeniaponownejocenyzgodnoci, o wykonywania bada i prb, miejsca przechowywania danych oraz gotowoci udostpnienia wszelkich niezbdnych informacji. 3.Waciciellubuytkownikcinieniowegourzdzeniatransportowegodownioskuoprzeprowadzenieponownejocenyzgodnocidoczainformacjowszelkichograniczeniachuytkowania,uszkodzeniachlubprzeprowadzonychnaprawachdanegocinieniowegourzdzeniatransportowego.

8.Nadaniejednostkinotyfikowanejdoponownejocenyzgodnociwaciciellubuytkownikcinieniowegourzdzeniatransportowegoudostpniatejjednostcedokumentydotyczcedanegocinieniowegourzdzeniatransportowego, ktreumoliwiajdokadnidentyfikacjurzdzenia,wszczeglnociustaleniepochodzeniaurzdzeniaizasadjegoprojektowania,adlabutlidoacetylenurwnieszczegowedanedotyczcemasyporowatej. 9. 1. W ramach ponownej oceny zgodnoci jednostka notyfikowana do ponownej oceny zgodnoci sprawdza, czy cinienioweurzdzenietransportowezapewniapoziombezpieczestwazgodnyzobowizujcymiwymaganiamiorazczy zaworyiinnewyposaenie,majcebezporedniwpywnabezpieczestwo,zapewniajpoziombezpieczestwaodpowiedni dowymagadlacinieniowychurzdzetransportowych. 2.Sprawdzenie,oktrymmowawust.1,przeprowadzasinapodstawiedokumentw,oktrychmowaw8,oraz, wprzypadkuwtpliwocicodospenianiaprzezcinienioweurzdzenietransportowewymaga,dodatkowychbadamajcychnacelupotwierdzeniespenieniawymaga.

3.Poprzeprowadzeniusprawdzenia,oktrymmowawust.1,jednostkanotyfikowanadoponownejocenyzgodnoci sporzdzasprawozdaniezawierajcewynikisprawdzenia. 4.Jeliwynikisprawdzenia,oktrymmowawust.1,s:

1) ozytywnecinienioweurzdzenietransportowepodlegabadaniuokresowemu,oktrymmowaw10; p

ww

2) egatywnejednostkanotyfikowanadoponownejocenyzgodnociinformujepisemniewacicielalubuytkownika n cinieniowegourzdzeniatransportowegooniespenieniuwymaga. 5.Wprzypadkuspenieniawymagabadaokresowychdokonywanychwramachponownejocenyzgodnoci:

1)ednostkanotyfikowanaodpowiedzialnazabadaniaokresowealbowaciciellubuytkownikcinieniowegourzdzenia j transportowegopodnadzoremtejjednostkiumieszczanacinieniowymurzdzeniutransportowymznakzgodnoci oraznumeridentyfikacyjnyjednostkinotyfikowanejodpowiedzialnejzabadaniaokresowe; 2)ednostkanotyfikowanaodpowiedzialnazabadaniaokresowewystawiawiadectwoponownejocenyzgodnocizawiej rajceconajmniej: a) aneidentyfikacyjnejednostkinotyfikowanejwstawiajcejwiadectwooraznumeridentyfikacyjnyjednostkinotyfid kowanejodpowiedzialnejzaponownocenzgodnocizgodniezust.1,jeelistornejednostki,

w. rcl .go v.p l

DziennikUstaw

Poz.436

b) azwiadreswacicielalubuytkownikacinieniowegourzdzeniatransportowego, n c) aneidentyfikacyjnecinieniowegourzdzeniatransportowego,opatrzonegoznakiemzgodnoci,wtymconajd mniejjegonumerseryjnylubnumeryseryjne, d) atwydania. d

10.1.Waciciellubuytkownikcinieniowegourzdzeniatransportowegoskadawniosekopoddanietegourzdzeniabadaniuokresowemudowybranejjednostkinotyfikowanejdoprzeprowadzaniabadaokresowych. 2.Wniosek,oktrymmowawust.1,powinienzawiera: 1) azwiadreswnioskujcego; n

2) isemneowiadczeniestwierdzajce,etakisamwniosekniezostaskierowanydoinnejjednostkinotyfikowanej; p

3) wiadczenieozapewnieniudostpujednostcenotyfikowanejdomiejscaprzeprowadzaniabadaokresowych,wykoo nywaniabadaiprb,miejscaprzechowywaniadanychorazgotowociudostpnieniawszelkichniezbdnychinformacji. 3.Waciciellubuytkownikcinieniowegourzdzeniatransportowegodownioskuoprzeprowadzeniebadaniaokresowegodoczainformacjowszelkichograniczeniachuytkowania,uszkodzeniachlubprzeprowadzonychnaprawachdanegocinieniowegourzdzeniatransportowego.

11.1.Doprzeprowadzeniabadaokresowychwaciciellubuytkownikcinieniowegourzdzeniatransportowego udostpniajednostcenotyfikowanejdokumentacjtechnicznumoliwiajcstwierdzeniespenieniawymaga. 2.Wskaddokumentacji,oktrejmowawust.1,wchodz:

1) przypadkunaczycinieniowychdokumentyokrelajcewymaganiaszczeglnewprzypadku,gdywynikajone w znormstosowanychdowytwarzania,badaokresowychiprb;

2) przypadku cystern dokumentacja cysterny oraz co najmniej jeden z dokumentw okrelonych w 1.8.7.7.1 do w 1.8.7.7.3odpowiednioADRlubRID.

12.1.Wramachbadaniaokresowegojednostkanotyfikowanadoprzeprowadzeniabadaokresowychidentyfikuje cinienioweurzdzenietransportoweisprawdzajegozgodnozdokumentacj,oktrejmowaw11,orazprzeprowadza odpowiednie dla danego cinieniowego urzdzenia transportowego badania i prby w celu sprawdzenia jego zgodnoci zwymaganiami. 2.Poprzeprowadzeniusprawdzeniaorazbadaiprb,oktrychmowawust.1,jednostkanotyfikowanazprzeprowadzonegobadaniaokresowegosporzdzaprotokzbadaiprb,zawierajcywynikibadaniaokresowego. 3.Jeliwynikibadaniaokresowegos:

1) ozytywnejednostkanotyfikowanapoprzeprowadzonymbadaniuokresowymumieszczanacinieniowymurzdzep niutransportowym: a)swjnumeridentyfikacyjny, b)oznaczeniedatybadaniaokresowegooboknumeruidentyfikacyjnego;

ww

2) egatywne jednostka notyfikowana po przeprowadzeniu badania okresowego informuje pisemnie waciciela lub n uytkownikacinieniowegourzdzeniatransportowegooniespenieniuwymaga.

13.Butledogazwoznakowaneznakiemzgodnoci1,2,3poprzeprowadzeniupierwszegobadaniaokresowego powinnyzostaoznakowaneznakiemzgodnocioraznumeremidentyfikacyjnymjednostkinotyfikowanejwykonujcej to badanie. 14.Badaniuokresowemu,oktrymmowaw10,podlegajrwniezaworyiwyposaeniecinieniowegourzdzenia transportowego opatrzone znakiem CE majce bezporedni wpyw na bezpieczestwo, zainstalowane na urzdzeniu idopuszczonedoeksploatacjizgodniezdotychczasowymiwymaganiami. 15.Przepisy1012ust.2,ust.3pkt1lit.aipkt2oraz14stosujesiodpowiedniodobadaporednichinadzwyczajnych,oktrychmowaodpowiedniowwymaganiach.

w. rcl .go v.p l

DziennikUstaw

Poz.436

16.Wykaztowarwniebezpiecznychinnychklasniklasa2przewoonychcinieniowymiurzdzeniamitransportowymiokrelazaczniknr1dorozporzdzenia. 17.1.Znakzgodnocijestumieszczanynacinieniowymurzdzeniutransportowymspeniajcymwymagania:

1) rzedwprowadzeniemcinieniowegourzdzeniatransportowegodoobrotuprzezproducentacinieniowegourzdzep niatransportowego; 2) ramachponownejocenyzgodnociprzezjednostknotyfikowanodpowiedzialnzabadaniaokresowealbowaw cicielalubuytkownikacinieniowegourzdzeniatransportowegopodnadzoremtejjednostki.

2.Znakzgodnocipowinienbyczytelnyorazpowinienzostaumieszczonywsposbtrwaywwidocznymmiejscu nacinieniowymurzdzeniutransportowymlubjegotablicyznamionowej,atakenademontowalnychczciachtakiego cinieniowegourzdzeniatransportowego,ktreumoliwiajjegoponownenapenienieispeniajbezporedniofunkcj bezpieczestwa.

3.Znakzgodnociumieszczasirwnienanowychzaworachorazinnymwyposaeniucinieniowegourzdzenia transportowegomajcymbezporedniwpywnabezpieczestwo. 18.Elementyznakupowinnyposiadataksamwysoko,ktraniemoebymniejszani5mm.Wprzypadku cinieniowychurzdzetransportowychorednicydo140mmminimalnawysokowynosi2,5mm. 19.Wzrznakuzgodnociokrelazaczniknr2dorozporzdzenia.

20.Przepisyrozporzdzeniastosujesidonaczycinieniowych,ichzaworwiinnegowyposaenia,przeznaczonychdoprzewozutowarwniebezpiecznychonumerachUN1745,UN1746iUN2495oddnia1lipca2013r. 21.Rozporzdzeniewchodziwyciepoupywie7dnioddniaogoszenia.3)

ww
3)

iniejszerozporzdzeniebyopoprzedzonerozporzdzeniemMinistraInfrastrukturyzdnia26sierpnia2004r.wsprawiecinienioN wychurzdzetransportowych(Dz.U.Nr200,poz.2054orazz2011r.Nr135,poz.794),ktretracimoczdniemwejciawycie niniejszegorozporzdzenianapodstawieart.133ust.1ustawyzdnia19sierpnia2011r.oprzewozietowarwniebezpiecznych(Dz.U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454).

w. rcl .go v.p l


MinisterTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiej:S. Nowak

DziennikUstaw

Poz.436
ZacznikidorozporzdzeniaMinistraTransportu,Budownictwa iGospodarkiMorskiejzdnia13kwietnia2012r.(poz.436)

ww

Wprzypadkupomniejszenialubpowikszeniaznakunaleyzachowaproporcjepodanenapowyszymrysunku.Kratka niestanowiczciznaku.

w. rcl .go v.p l


WYKAZTOWARWNIEBEZPIECZNYCHINNYCHKLASNIKLASA2 PRZEWOONYCHCINIENIOWYMIURZDZENIAMITRANSPORTOWYMI Klasa 6.1 8 Towar niebezpieczny NumerUN 1051 1052 1745 1746 1790 2495 CYJANOWODR, STABILIZOWANY FLUOROWODR, BEZWODNY

Zacznik nr 1

Zaczniki do rozporz Ministra Transportu, BudownictwaiGosp z dnia. (Dz. U.)

ZACZNIK

WYKAZZawierajcymniejni3%wody TOWARW NIEBEZPIECZNYCH INNYCH KLAS NI KL


Klasa Towar niebezpieczny PIECIOFLUOREK BROMU CYJANOWODR, STABILIZOWANY 6.1 Zwyjtkiemprzewozuwcysternach Zawierajcy mniej ni 3% wody

NumerUN 5.1 1051


5.1 8

1052

1745 1746 1790 2495

5.1

TRJFLUOREK BROMU 8 FLUOROWODR, BEZWODNY Zwyjtkiemprzewozuwcysternach 5.1 PIECIOFLUOREK BROMU KWAS FLUOROWODOROWY Z wyjtkiem przewozu w cysternach Zawierajcywicejni85%fluorowodoru TRJFLUOREK BROMU 5.1 Z wyjtkiem przewozu w cysternach PICIOFLUOREKJODU Zwyjtkiemprzewozuwcysternach 8 KWAS FLUOROWODOROWY Zawierajcy wicej ni 85% fluorowodor

5.1

PICIOFLUOREK JODU Z wyjtkiem przewozu w cysternach

Zacznik nr 2

WZRZNAKUZGODNOCI