You are on page 1of 33

Kh 2025 K||map|anen

602 neutra| og grn vkst


- en grnnere, smartere og sundere by
U 0 K A 8 T
U0KA8T 1
ulalogmde 12. aprll
kulLurhuseL lslands 8rygge
09.00 VELK0HHEN v. ClARL0TTE K0R30AAR0, K0N3TlTuERET CENTERClEF l CENTER F0R VlLJ0
09.10 8TATU8 F0R |N0h0L0 | Kh 2025 KL|HAPLA N v. J0R0EN A8lL00AAR0, KLlVAPR0JEKTClEF
09.10 PR8ENTAT|0N AF RAHHERNE F0R w0RK8h0P v. J0R0EN A8lL00AAR0, KLlVAPR0JEKTClEF
09.50 w0RK8h0P A - 0lAL00 l FlRE CAFEER 0V u0KA3T TlL PLANEN
k8P 2023 kCGkAM
10.10 K0RT PAU8E 0C FR|8KE F0R8YN|NCER
10.50 REFLEK8|0NER 0H FREHT|0EN8 KENhAVNv. TEKNlK- 00 VlLJ080R0VE3TER AYFER 8AYKAL
11.00 w0RK8h0P - 0lAL00 l FlRE CAFEER 0V l0EER TlL PLANEN
11.50 0P8AHL|NC PA 0ACEN v. J0R0EN A8lL00AAR0, KLlVAPR0JEKTClEF
12.00 8AN0w|6h 0C TAK F0R | 0AC
U0KA8T 2
workshop
Forra|: Jeres |rpul og |deer l|| loroedr|rg og
|rp|ererler|rg al KPl-2025 K||rap|ar
wor|srop A:
Fo|us pa |rdsalser
- Jeres |rpul/lors|ag l|| loroedr|rger al - Jeres |rpul/lors|ag l|| loroedr|rger al
|rdsalser?
wor|srop 8:
Fo|us pa |rp|ererler|rg
- lvor |ar l se ru||greder og rvad v|| l gerre
sararoejde red |orrurer or?
U0KA8T 3
Rammer for d|a|ogmde 2
l oegge Wor|srops v|| der urdervejs vre ru||gred lor al
|orre red |rpul | lorro|d l|| lo leraer
Jeres |rpul og lors|ag v|| |rdga | lorva|lr|rgers v|dere
aroejde red KPl-2025 K||rap|arer (Ver v| v|| |||e |ove al aroejde red KPl-2025 K||rap|arer (Ver v| v|| |||e |ove al
a|l |orrer red)
l rar ogsa ru||gred lor al |orre red yder||gere |rpul og
lors|ag rv|s l udly|der el al de sra posl|orl sor ||gger pa
oordere | rurrel
U0KA8T 4
Kh 2025 K||map|anen
602 neutra| og grn vkst
- en grnnere, smartere og sundere by
U0KA8T 5
ulalogmde 12. aprll
kulLurhuseL lslands 8rygge
Kh 2025 602-neutra| og grn vkst
0er g|ooa|e udlordr|rg
K||rael
U0KA8T
K||rael
Ressourcerre
Pr|serre
8yerres ro||e
0rr v|sl
Crn vkst | Kbenhavn
0rslr|rg | 2009 pa rsler 21 r|a. |r. | Koerravr (151 r|a. |r. |
0K)
11.000 joos | der grrre se|lor | Koerravr (ZZ.000 joos | 0K)
11 e|sporleres
0rslr|rger er slegel red 11 or arel | per|oder 2001-2009
U0KA8T 7
kllde: uamvad: Creen CrowLh ln Copenhagen, 2011 for kbenhavns kommune, 8ealdanla, uCnC Lnergy og Mandag Morgen
0rslr|rger er slegel red 11 or arel | per|oder 2001-2009
Produ|l|v|lelsloroedr|rg pa 8 or arel | per|oder 2001-2009
50 v|r|sorreder | lovedsladsreg|orer rar rere erd 1/3 al deres
orslr|rg | der grrre se|lor
Er v| p rette spor | Kbenhavn?
U0KA8T 8
1egnlng: 8oald Als
Proces - k||map|an og Kh 2025
2012
Midtvejsstatus
af Klimaplanen
2025
Handlingsplan
2015
20% CO2-
reduktion
Implementering
af 2025
initiativerne
2025
CO2-
neutral
9
Klimaplanen
20% CO2-reduktion
50 initiativer
Vision: CO2-neutral i 2025.
Klimaplanens initiativer fortstter
og bliver yderligere udviklet
Kh 2025 - Udfordr|ngen
Fra 0 l|| 100 pa 15 ar
Fra 0 l|| 20 pa 5 ar
Fra 20 l|| 100 pa 10 ar
Fo|us pa de vserl||gsle C02-o|drag og de grrre
v|sl|r|l|al|ver
Fo|us pa a|lrer |rder lor errvervs||vel og lors|r|rger
3arrerrrg l|| Agerda 21-p|ar og ardre KK-p|arer
U0KA8T 10
Kh 2025 602-neutra| og grn vkst
1 ra|
1 leraer
15 lorrelr|rgsp|arer
rareder
200 e|slerre a|lrer
3 d|a|ogrder
= 1 udkast t|| Kh 2025 K||map|an
U0KA8T 11
Kh 2025 Eksterne aktrer og partnerskaber
Erhvervs||v
|nvestorer
Forskn|ng
ygn|nger, udv|k||ng af smart c|ty |sn|nger, udv|k||ng af |nfrastruktur,
transport|sn|nger, bygn|ngs|ntegrerede so|ce||er, |T8-|sn|nger,
V|rksomheders k||mapo||t|k, ansattes transport, bo||gse|skaber,
organ|sat|oner
8o|ce||er, v|ndm||eande|e, bygn|ngsrenover|ng, brug af
smarte |sn|nger, transport, adfrd
|ndkb | Kbenhavn, ku|tur, tur|ster, uddanne|se, transport
Kbenhavnerne og
brugerne
12
Kbenhavns
kommunes
se|skaber
8taten
Rammebet|nge|ser - udnytte an|edn|nger og akt|v |ndsats for
pv|rkn|ng
KE 6TR, Hov|a, Hetro
Energ|produkt|on (geoterm|, b|omasse}, strateg|sk energ|p|an|gn|ng
(kapac|tetsopt|mer|ng}, energ|bespare|ser, rdg|vn|ng, udv|k||ng af
|ntegrerede energ|systemer, ko||ekt|v traf|k
Kh 2025: Temaer og projekter
k8n CC2-neutra| | 202S
Grnt energ|forbrug
Grn
energ|produkt|on
Grn transport
kbenhavns
kommune
kenover|ng
Lavenerg|bygger|
So|ce||er
Smart C|t|es
V|nd
8|omasse
Geoterm|
Affa|d
Cyke|byen
Nye dr|vm|d|er
Cffent||g transport
Inte|||gent
traf|kstyr|ng
Mob|||tets-
p|an|gn|ng
8ygn|nger
Indkb
1ransport
Gadebe|ysn|ng
U0KA8T 13
"2025"
0|oror|s|
2025-p|ar
K8l 2025 - P|ar lor C02-
reulra||lel
- . er raslerp|ar red lo|us pa
lrvesler|rger, pr|or|ler|rger,
g|dsaldrag, ved||gero|de|se al
a|l|vrasse r.v.
(oudgelalla|e 2012)
- . er raslerp|ar red lo|us pa
|rp|ererler|rg al aro|l|orer or
el C02-reulra|l Koerravr s|a|
slles versl pa der po||l|s|e
dagsorder
(oudgelalla|e 2011)
U0KA8T 14
Kbenhavn 2025
- en grnnere, smartere og sundere by
U0KA8T 15
C02-reulra||lel | 2025 - aro|l|sl, rer rea||sl|s|
Pos|l|v sarlurds|oror|
Rea||sl|s| og lorrull|g |orrura| |oror|
Pos|l|v oruger|oror|
Energ|forbrug
H| | 2025:
Varmeforbruget er reducerel red 25 |
lorro|d l|| 2010
E|-forbruget | erhvervsbygger| er la|del red
20 | lorro|d l|| 2010
E|-forbruget | husho|dn|nger er la|del red 10
| lorro|d l|| 2010
l Koerravr er opsal 280.000 r2 so|ce||er,
svarerde l|| 1 al e|lororugel
U0KA8T 1
Energ|forbrug
hoved|n|t|at|ver:
le|redsor|erlerel slraleg| lor del e|s|slererde
oygger|
Alprve rye l|rars|e||e og orgar|salor|s|e
rode||er
Ererg|rerover|rg | del e|s|slererde oygger|
Elle|l|ve varre- og orugsvardsar|g
Lavere e|lororug | errverv og serv|ce
lrroval|or og erlar|rgsopsar||rg
3o|ce||er
0|g|la| |rlraslru|lur
U0KA8T 17
Energ|produkt|on
H| | 2025:
Fjernvarme | Koerravr er C02-reulra|
E|produ|l|or oaserel pa v|nd og b|omasse
oversl|ger e|lororugel l Koerravr
80 del gerarverde||ge p|ast|k lra
rusro|dr|rger og 50 lra errverv udsorleres
Fu|ds|a|a Reresc|erce e||er b|ogasan|g Fu|ds|a|a Reresc|erce e||er b|ogasan|g
urdersges
U0KA8T 18
Energ|produkt|on
hoved|n|t|at|ver frem t|| 2025:
30 Vw v|rdr||er l|| ravs og l|| |ards
8|orasse pa Avedrevr|el og
Aragervr|el
3p|ds- og reserve|asl er C02-reulra|
Nyl l||slyrel |rallvarrevr| pa Arager
V|rdsl 50 Vw geolerr|
8es|ulr|rgsgrurd|ag lor geolerr|,
varrepurper og so|varre
Ny alla|ds- og ressourceslraleg|
lrdsar||rgsordr|rg lor rard p|asl||, rela| og
e|e|lror||
U0KA8T 19
Hob|||tet
H| | 2025:
50 al a||e lure l|| arbejde|uddanne|se
loregar pa cy|e|
V|rdsl Z0 al a||e ture loregar red garg,
cy|e| e||er |o||e|l|v lral||
20-30 al de |ette kretjer oruger dr|vr|d|er
sor e|, or|rl, o|ogas og o|oelraro| sor e|, or|rl, o|ogas og o|oelraro|
30-10 al de tunge kretjer oruger
dr|vr|d|er sor o|ogas, o|oelraro|, e| e||er or|rl
0er ko||ekt|ve transport er C02-relura|
U0KA8T 20
Hob|||tet
hoved|n|t|at|ver:
Cy|e| PLu3rellel elao|eres
Cy|e|ver||ge aroejdsp|adser
lrlraslru|lur lor e|, or|rl og o|oorrdsloller
0erorslral|orsproje|ler lor o|ogas og
o|oelraro|
udv||||rgsproje|ler sarrer red l|adeejere udv||||rgsproje|ler sarrer red l|adeejere
Forsg red e| og o|oorrds|er sor dr|vr|dde|
| slor ousser
Parlrers|aoer or rye dr|vr|d|er
lrle|||gerl Tral|| 3lyr|rg
Voo|||lelsp|ar|gr|rg
U0KA8T 21
Kbenhavns Kommune
H| | 2025:
Energ|forbruget | |orrura|e oygr|rger er
reducerel red 15
Kommuna|t nybygger| oplres |||ral||passel
eller oygr|rgs||asse |rdl|| 2015 og der eller
oygr|rgs||asse 2020 |rdl|| 2020
Reg|strer|ng af forbrug | a||e |orrures Reg|strer|ng af forbrug | a||e |orrures
oygr|rger og ar|g
A||e Koerravrs Korrures kretjer |rer
pa e|, or|rl e||er ardre rye dr|vr|d|er
Ererg|lororugel l|| gadebe|ysn|ng er ra|verel
K||ra- og r||j|rav ved |ndkb
U0KA8T 22
Kbenhavns Kommune
hoved|n|t|at|ver:
le|redsrerover|rg red ererg|oespare|ser og
|||ral||pasr|rg
Ererg|slyr|rg og ererg|r|gl|g dr|ll
P||olproje|ler
30.000 r2 so|ce||er pa |orrures oygr|rger 30.000 r2 so|ce||er pa |orrures oygr|rger
0errer |orrur||al|or, urderv|sr|rg og
adlrds|arpagrer, v|| |orrurer |rsp|rere s|re
15.000 arsalle l|| al agere |||raver||gl
U0KA8T 23
602-neutra||tet | 2025 - amb|t|st, men rea||st|sk
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1
o
n

C
C
2
?derllgere lnlLlaLlver
SmarLere kollekLlv Lraflk
Ll- og brlnLbusser
1ung LransporL p blogas
lblandlng af
blobrndsLof
Ll, brlnL og blofuel bller
Cykelbyen
U0KA8T 24
-
200.000
400.000
600.000
CC2 Lll redukLlon l 2023 8edukLloner som flge af 2023 kllmahandllngsplanen
1
o
n

C
C
2
Cykelbyen
Lnerglbesparelser
Solceller
udsorLerlng af plasL
SpldslasL p blomasse
Ll producereL p
blomasse
vlndmller
Aktue||e samfundskonom|ske 602-redukt|onsomkostn|nger
for tekno|og|er
0
300
1000
1300
p
e
r

t
o
n

C
C
2
Cver Lld forvenLes den samfundskonomlske
omkosLnlng for havvlnd, krafLvarme,
bloeLhanol og elbller aL falde
-1300
-1000
-300
k
r
p
e
r

t
o
n

C
C
2
U0KA8T 25
8amfundskonom| - Kh 2025
Samfundskonom|sk gev|nst]omkostn|ng ved traf|k|n|tat|ver |nc|. m||[effekter | m|o. kr. (NV)
Llbller 43
8rlnLbller - 33
nye drlvmldler l kommunale kreL[er - 3
nye drlvmldler l busser 9
lorbedrlng af kollekLlv Lraflk -12
CgeL cykllng 36
I a|t (m|o. kr.) 60
Samfundskonom|sk gev|nst]omkostn|ng ved energ||n|t|at|ver | m|o. kr. (NV)
U0KA8T 2
Samfundskonom|sk gev|nst]omkostn|ng ved energ||n|t|at|ver | m|o. kr. (NV)
CmsLllllng Lll blomasse -723
SpldslasL p blomasse -79
CeoLerml (forelblg beregnlng fra kL)* -300
varmebesparelser 403
Llbesparelser 603
vlndmller 2170
I a|t (m|o. kr.) 1876
rugerkonom|
Invester|nger og bespare|ser
3 ka|ku|at|onsrente
k||der:
Lnerg|t||synet
Dansk energ|
nusstand:
140 m2] 4 personer
nusstand:
8S m2] 2 personer
nusstand:
60 m2] 1 person
Varme- og e|:
23 varmebesparelse
10 elbesparelse
973 kr. 600 kr. 423 kr.
1ransport:
Cykel p arbe[de
3 km hver ve[
4 dage om ugen
1 bll
1230 kr. 1230 kr. 1230 kr.
8espare|se per
husstand
222S kr. 18S0 kr. 167S kr.
U0KA8T 27
Crn, smart og sund konom|
0rr |oror|
v| s|aoer grr v|sl og aroejdsp|adser
3rarl |oror|
KK |ar red r|rdre |rvesler|rger s|aoe oedre
rarrer lor de |r|l|al|ver og |rvesler|rger, sor oorgere rarrer lor de |r|l|al|ver og |rvesler|rger, sor oorgere
og v|r|sorreder | Koerravr s|a| lorelage de
|orrerde ar.
3urd |oror|
K8l 2025 K||rarard||rgsp|arer rar l|ere gode
ous|ress cases, pos|l|v sarlurds|oror| og
oruger|oror|
U0KA8T 28
Kh 2025 - En sammenhngende p|an
Ckonoml
2023
lnlLlaLlver
CC2
U0KA8T 29
vlnd
0en v|dere proces
v| s|a| v|se vejer ved al ga der v| s|a| v|se vejer ved al ga der
- rer ogsa lurde dell
U0KA8T 30
0en po||t|ske proces
8erard||rg | de po||l|s|e udva|g | jur| og
augusl rared
8erard||rg | 8orgerReprserlal|orer der
23. augusl 23. augusl
8udgel 2013
0llerl||ggre|se lorverles u|l|ro raj
U0KA8T 31
|mp|ementer|ngen
8udgel 2013
Alsl lor |rp|ererler|rger
Ellerl|gerde oudgelar
udv||||rgsparlrers|aoer
v|r|sorreder v|r|sorreder
v|ders|rsl|lul|orer
0rgar|sal|orer
Proces
Ar||g opl|gr|rg
Eva|uer|rg | 2015/201
U0KA8T 32
V| er p rette spor | Kbenhavn!
U0KA8T 33
1egnlng: 8oald Als