You are on page 1of 26

CXBATAHE BHºHUCTH HA

UCHUBY HPABUCBABHE
BEPE Y BUIA KU)H )E
CBETA TPU)HµA
¬ Mnoro6o»anao nacneþe u
cxoavane 5ora
¬ 5u6nu[cao cxoavane 5ora aao
nunnocvu
¬ Xpumbanu oepy[y y 5ora aao
Coevy 1po[uqy
¬ Coeva 1po[uqa [e [epan 5or
¬ 5or [e oenna nunnocv savo mvo [e
Coeva 1po[uqa
¬ Aunnocvu Coeve 1po[uqe cy
nepaspenuoe no npupopu savo
mvo cy necvoopene
5or ApAmv neepctAsAA Lsv ~ mosaua,
aaveppanna qpaoa, Monpeane (Hvanu[a).
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
8
Muorosoxnuko uncnr+r n cxnn1nur Born
Стари многобожачки народи, као и антички философи, нису
знали за Бога као личност. Они нису под личношћу подразумева-
ли оно што ми данас схватамо; конкретно (стварно, уочљиво),
слободно и непоновљиво биће. Стари јелински (грчки) философи
су Бога поистовећивали са природом. Оно што вечно постоји
јесте природа, па је и Бог безлична природа. Из те природе
све потиче и у њу се све поново враћа. Конкретна бића, која се
рађају из природе, пролазни су феномени (појаве). Конкретна
бића, међу којима су богови и људи, и кад постоје, за старе
јелинске философе не постоје вечно. Пролазна су. Рађају се и
умиру. Оно што вечно постоји то је природа. Природа и бића
која се рађају из природе само су две стране једне реалности
(стварности), слично једној стрмини коју посматрамо и коју
можемо назвати узбрдицом или низбрдицом, у зависности од
тога с које тачке је посматрамо. И у једном и
у другом случају реч је о једној истој
реалности, о једном бићу.
Ако су стари јелински фило-
софи, као на пример Платон, го-
ворили о Богу као личности, под
тим нису подразумевали једно
конкретно и апсолутно слободно
биће, независно од природе света,
већ су га посматрали у контексту
света. Бог и свет једно су по при-
роди. Нити свет може постојати без
Бога, нити пак, Бог може постојати
без света. Бог као конкретно биће
није се могао замислити као биће
које стоји наспрам света. Он је, као
сва остала конкретна бића, део опште
природе, део света.
Исто је важило и за људе. И они су
били део света, или тачније, људи и
свет су по природи били једно те исто.
4unocoçu[a ÷ Eu rµ+uox
jesuuy osnu+uuu ny6uu nµe-
xu xyµµoc:u, nµeµc:uunu
nyµcuu µusyxcuu nuc:oju
uu µu ce noc:uue uny+nu
nu:uuu o cue:y u o +oue-
uou xec:y y uexy, uuo u
µu ce nonyµe µe¬ouu:u oµ-
rouoµu nu uux. Mo»e ce
µebu µu je ocnouno nu:uue
¢u¬oco¢uje nu:uue 6ubu.
5ube ÷ cue ono u:o nu 6u-
¬o uoju nu+un noc:oju, u:o
jec:e (µo¬usu oµ r¬uro¬u
¸6u:u").
Anvunaa çunocoçu[a ÷
ueµuoµ uc:oµuje ¢u¬o
co¢uje (oµ ). ueuu nµe ×µu-
c:u ÷ µo uec:or ueuu no-
c¬e ×µuc:u) uoju o6yxuu:u
¢u¬oco¢cuu xuuneuu u
cuc:exe nuc:u¬e nu nµo-
c:oµy Cµeµosexnu. kuµuu-
:eµuue je un:u+uu uy¬:y-
µu, uojy be y µµyrox µe¬y
ouor uc:oµujcuor neµuoµu
ycuoju:u Puxcuo µuµc:uo.
αω
Unavon ((z)-¸(). nµe ×µu-
c:u), 6uo je ueoxu y:uµujun
c:uµorµ+uu ¢u¬oco¢ u 6ece
µnuu. Ccnouuo je Auuµexujy
y A:unu.
у ј д
тој
-
з
и
ће
иће
као
CX8A1AhL AH¼BOC1H
§
То значи да људи, као конкретна и слободна бића, нису могли
то да буду због тога што њихово постојање није зависило од
њихове слободе, већ од закона природе којој су припадали и
која је, на основу схватања старих философа постојала пре њих
и постојаће и после њих. Речју, за старе грчке философе, све
што је постојало, постојало је по нужности природе, која је
била непроменљива. Људи се рађају из једне безличне природе
и умиру, тј. нестају у тој истој безличној природи зато што то на-
лажу њени непроменљиви, вечни закони. Све што је конкретно
пролази, нестаје, само безлична природа остаје.
Но, и поред тога, човек се није мирио са својом судбином;
он је хтео да буде конкретно и слободно биће и да као такав
постоји вечно, што указује да он по својој природи тај захтев
носи у себи. Зато што је икона Божија. Ово најбоље одсликавају
старе грчке трагедије. У њима човек жели да буде слободно биће,
да не живи на основу закона које му диктира општа природа,
него по својој вољи. То, међутим, није било могуће на основу
тадашњих схватања, што и трагедије показују. Штавише, човек
је у трагедијама, због самог тог свог покушаја да буде конкретна
и слободна личност, бивао сурово кажњаван од стране богова,
који су поистовећивани са законима природе.
Отуда су стари Грци из жеље да буду
слободна бића, макар и накратко,
користили позориште и маскен-
бал. На дан маскенбала, као и
у позоришту, људи су могли
да се понашају слободно,
да исмевају поредак света
и саме богове, који су тај
поредак оличавали. То су,
међутим, радили под ма-
скама, сакривеног лица,
да их богови не би пре-
познали и касније због
тога кажњавали. Стари
Јелини су на маскенбалима
C:uµorµ+ue :µureµuje nux ueµno nµe-
noce +oueuouy +e»uy µu 6yµe c¬o-
6oµno 6ube. uo6yny nµo:uu ny»no-
c:u (cyµ6une) +oueu je cxeo noµubu
cuxo y nosoµuu:y, c:uunujybu xu-
cuy. 26or :or nouyuuju +oueu 6uuu
cyµouo uu»uen oµ 6orouu, jeµ cy onu
o¬u+uuu¬u noµeµuu nµo:uu uoru je
+oueu yc:ujuo.
Puxcuu ¢oµyx (:µr)
Covupua (rµ+. cnaceue) ÷ noµnu xosuuu us An:uoxuje (lll-lv ueu).
Hsuoµny +e»uy su ue+nux »uuo:ox, uojy nu y+eue o neyxu:noj cyµ6unu nuje
xor¬o ynuu:u:u, c:uµu nuµoµu usµu»uuujy nµuuusyjybu 6o»unc:uu uoju yuusyjy
nu cnuceue.
и слободна личност, бивао сурово кажњ
који су поистовећиван
Отуда су стари
слободна би
користил
бал. На
у позо
да с
да и
и с
по
ме
ск
да
по
тог
Јели
Covupua (r
Hsuoµny +
xor¬o ynuu
nu cnuceu
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
:o
и у позоришту окушали шта значи бити слободна личност, макар
и накратко, али су тамо учили и да је то у суштини немогуће
постићи. Зато што постоји једна непроменљива судбина за сва
бића — и за богове и за људе, која управља свим што постоји.
Стари народи, дакле, нису знали за Бога као личност, као
једно слободно биће, које може да промени природни ток
ствари. Отуда се ни људи нису надали да ће они бити слободни
у односу на непроменљиве природне законе. Јер, како је било
могуће људима да буду слободне личности, ако су и сами богови
безлични и нису слободни?
konuµe:nu 6ubu, xeþy uojuxu cy 6orouu u nyµu, u uuµ noc:oje, su c:uµe je¬uncue ¢u¬o-
co¢e ne noc:oje ue+no. uµo¬usnu cy. Puþujy ce u yxuµy. 5or uuo uonuµe:no 6ube nuje ce
xoruo suxuc¬u:u uuo 6ube uoje c:oju nucnµux cue:u. Cn je, uuo u cuu oc:u¬u uonuµe:nu
6ubu, µeo onu:e nµuµoµe, µeo cue:u. 2u c:uµe rµ+ue ¢u¬oco¢e, cue u:o je noc:oju¬o,
noc:oju¬o je no ny»noc:u nµuµoµe. -oueu »e¬u µu 6yµe c¬o6oµno 6ube. C:yµu cy c:u-
µu lµµu us »ene µu 6yµy c¬o6oµnu 6ubu, xuuuµ u nuuµu:uo, uoµuc:u¬u nosoµuu:e. 1u-
xo 6u ce, noµ xucuuxu, cuuµuuenor ¬uµu, µu ux 6orouu ne 6u nµenosnu¬u u uucnuje s6or
:oru uu»uuuu¬u, 6ynu¬u nµo:uu noµe:uu cue:u u cuxux 6orouu. C:uµu nuµoµu, µuu¬e,
nucy snu¬u su 5oru uuo ¬u+noc:, uuo jeµno c¬o6oµno 6ube, uoje xo»e µu nµoxenu nµu-
µoµnu :ou c:uuµu.
5ypucvunau vonaa saaona ÷ cue µe¬uruje cue:u nouyuuuujy µu µusµeue nµo-
6¬ex +oueuoue c¬o6oµe. 1o+uu suuonu, c¬u+no c:uµorµ+uox cxuu:uuy neyxu:-
noc:u cyµ6une, yuusyje nu uocxu+uy nµuuµy uojoj ce cue nouunyje.
Uopcetu ce, eAsmucnu u oprosoeu:
¬ kuuuy c¬uuy cue:u nµy»ujy xnoro6o»u+ue µe¬uruje u c:uµu
un:u+uu ¢u¬oco¢u?
¬ ¡u ¬u cy 6orouu y xnoro6o»u+uux µe¬urujuxu 6u¬u
c¬o6oµnu y oµnocy nu nµuµoµne suuone?
¬ C6jucnu +exy nuc y+e c:uµe rµ+ue :µureµuje u xucuen6u¬u.
¬ C6µus¬o»u µu ¬u je +oueu xoruo µu ce nuµu µu be y oµnocy nu
suuone nµuµoµe 6u:u c¬o6oµun y cuox noc:ojuuy, uuo :o nucy
xor¬u µu oc:uuµe nu 6orouu.
¬ Pusxuc¬u, suu:o nuxu nyµuxu cxe:u µu nuue noc:ojuue
suuucu oµ suuonu nµuµoµe?
CX8A1AhL AH¼BOC1H
::
x jeonoj cmaµoj mµaeeouju (¸Cxooanu uµo¬emej´), 6oeoou xa×uaoajy uµo¬emeja, xoju ce
oµsnyo oa ce ycnµomuou ycma+eno¬ xoc¬u¤xo¬ noµemxy. xxµao je oamµy oo 6oeooa u oao je
+you¬a. Cxooanu xµa6µu oµsnux ooaxo naµu¤e:
Cx, ysµuuex c neuone cuµuuue oue
u no:oue, µu ¬u be uuuµu uµuj
ocuuny:u nu:uuxu xojux!
A¬' u:u rouoµux? xnunµeµ jucno snux
6yµybnoc: cuy, u juµ xe nebe nuuuuuu
noroµu:' usnenuµu. xµec µocyþen
noµnocu:' xoµux uuuo xory, uuµ ueb snux
µu nemam cnare cyp6e mob pa caonapam.
Cueun, nuu, ouuuo cuue:yje uµoxe:eju:
'u xo»µu nµuc:uµy :u nµu+y nµu+ux :y:
u¬' jesuuy u:o cyuuue ce µusxebe
ouuuuu uµe nurµuµu uµoxe:ejy. (.)
A¬' xene nµuxuu:u su y+u:enu cuor
u npovuo 6una ne puva[ ce, uuµuu cux
µu u¬uµuµ u¬uµu »ec:ou u cuxocuon. (.)
1u xuµun 6yµu u ne xy¬u cyuuue.
H¬' suµ :u ne snuu, noµeµ cuer yxu cuor,
µu ppcay [esununy aasna pocvu»e.
C¬eµebu µuju¬or, :uuoþe, 6u:un je su nuuy :exy:
×oµooo[a
2u nyµe :u nexoj cyuuue 6µuny:u,
A su ce xuµu juµnuuu! 'eµ ueµyjex
H nuµy rujux: nuube c :e6e ¬unµu :u,
H nebeu 6u:u xuue xobun nero ¡uu (2euc).
uµo¬emej
¡u :uuo 6yµe ÷ ycyµ noc:ojunu :o
'ou ne oµµeµu, neus6µojne nu:ue jou
H xyue :µneby µou 6yµex c¬o6oµun.
8emvuna nema cnare npovuo ny»nocvu.
×oµooo[a
A uo :o ynµuunu uoµxunox ny»noc:u?
uµo¬emej
1µu Cyµune u, ys uux, Cµµe nux:une.
×oµooo[a
uu oµ uux, µuu¬e, suµ je 2euc nexobnuju?
uµo¬emej
Op cyp6une nu on yvebu ne mo»e.
(Lcxu¬, Cxooanu uµo¬emej, Cuµujeuo :¸¸o). uµomy¬a¤umu nµo¤umane oono¬xe.
Oaooanu Upomeve[ ÷ µµ:e» nu un:u+uoj
nocyµu us vll ueuu nµe ×µuc:u.
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
:z
Bnsnnjcko cxnn1nur Born kno nnuuoc1n
Личност је јединствено биће, које је слободно у свом постојању
у односу на природне и друге законе. Схватање Бога као лич-
ности, онако како о личности данас говоримо, настало је као
плод библијске вере у Бога.
Бог о коме говори Св. Писмо Старог Завета, тј. Бог у кога
су веровали Јевреји као изабрани народ Божији, јесте Један. Тај
Бог је једно вечно, конкретно и слободно биће, тј. личност. Јер,
како он сам за себе каже: „Ја сам онај који јесам“. Бог овим
потврђује да није једна безлична природа, виша сила, већ једно
конкретно биће, које је слично човеку као личности. Јер, само
човек као личност може за себе да каже: Ја сам оно што јесам, а
не безлична природа.
Један Бог, у кога су веровали старозаветни људи, био је апсо-
лутно слободан у односу на свет и на све оно што постоји. Бог и
свет су апсолутно два кон-
кретна и различита бића по
природи. Бог предпостоји
у односу на почетак по-
стојања света. Јер Бог је
вечно биће, које нема ни по-
четак ни крај. Он је тај који
је ни из чега створио свет и
све што се види и не види. Све
што постоји зависи од Божије
слободе. Он сам постоји вечно
и не зависи ни од кога. То значи
да је Један Бог, у кога су веровали
Јевреји, а касније су то прихватили
и хришћани, нестворен, вечан, али
као једно конкретно и апсолутно
слободно биће, које ствара свет као
друго и другачије биће у односу на
себе и држи га у постојању. Јер, од
његове воље зависи постојање ство-
реног света.
H µe+e Mojcuje locnoµy: Luo, nobu
by cunouuxu Hsµuuneuux u µebu
by ux: 5or o:uµu uuuux xe noc¬u u
uuxu. A¬u, uuo xe nu:ujy: koje xy je
uxe? u:u µu ux uu»ex? H µe+e 5or
Mojcujy, rouoµebu: 1a cam Ona[ ao[u
[ecam (Cyu:u). H :uuo beu µebu cuno-
uuxu Hsµuuneuux: uoc¬u xe u uuxu
Ona[ ao[u [ecve (Cyu:u). H one: µe+e
5or Mojcujy: Cuuuo beu µebu cuno-
uuxu Hsµuuneuux: locnoµ 5or ovaqa
namux, 5or Auµuxou, u 5or Hcuuou, u
5or 'uuouneu, noc¬u xe u uuxu. Cuo
je xoje ue+no uxe u cnoxen us µoµu
y µoµ. A nou:o oµeu, cu6eµu nµe-
suu:eµe µoxu Hsµuuneuor u µeµu
ux: locnoµ 5or o:uµu nuuux juuu xu
ce, 5or Aopamoo, u 5or Hcaaoo, u 5or
1aaooneo, rouoµebu: Ce:ux ce uuc u
cueru u:o uux ce µoroµu y Lrun:y.
(zMoj ¸, :¸-:6)
ј
св
шт
сло
и не
да је
Јевреј
и хриш
као јед
слобод
друго и
себе и
његове
реног
Mo[cu[e nanaca cvapo ÷ xosuuu, Cu.
Ano¬unuµuje Eouu, Puuenu (H:u¬uju).
¡ou je Mojcuje nunucuo c:uµo 'o:oµy,
:uc:y cuoxe, nu roµu 5o»ujoj ×oµu-
uy 5or xy ce juunu u o:uµuuu xy
cuoje +yµecno uxe ¸Cnuj uoju jec:e".
1yxu+ebu ouo juunuue, Cu. lµuroµuje
uu¬uxu (×lv ueu, uuµu :u6e¬y nu c:µ.
¸z) uu»e: ¸5or ce juuuo ne uuo cyu-
:unu, nero uuo /u+noc:. Cn, µuu¬e,
nuje µeuuo su ce6e: 1a ca¬ cyumuna,
nero je µeuuo: 1a ca¬ onaj xoju jeca¬."
CX8A1AhL AH¼BOC1H

H juuu xy ce Iocnop uoµ Muxuµuj cuor
xµuc:u, µou je, y noµne, ceµeo ucnµeµ
uµu:u oµ cuoru uu:oµu. H noµuruu-
uu cuoje o+u, uuµe. l¬e, vpu nooe-
aa c:ujuxy ucnµeµ ueru. H uuµeuuu,
novpna um y cycpev, oµ uµu:u cuoru
uu:oµu, u nou¬onu ce µo sexne. H
µe+e: Iocnope, uuo nuþox 6¬uroc:
nµeµ :o6ox, nexoj xuxoubu c¬yry
:uoru. ¡u oam µonecexo uoµe u µu
oneµe:e nore, u µu ce µucx¬uµu:e noµ
µµue:ox. H µoneby x¬e6, µu jeµe:e, u
noc¬e nuc:uuu:e cuojux ny:ex, s6or
uoru u cuµu:uc:e uoµ c¬yre uuueru.
H peaome: x+unu :uuo uuo u:o cu
µeuuo. A Auµux no»yµu y uu:oµ, u
Cuµu u µe+e joj: uo»yµu u yxecu :µu
xeµe 6e¬or 6µuunu, u nunµuuu noru-
+e. H o:µ+u Auµux uoµ uµuuu, u yse
x¬uµo u µo6µo :e¬e, u µuµe ru c¬y-
ru µu no»yµu u µu ru cnµexu. H yse
xuc:, x¬euo u :e¬e, uoje nµunµexu,
nu ux noc:uuu, :e jeµoue. Cn, nuu,
c:ujuue ucnµeµ uux, noµ µµue:ox.
(:Moj :8, :-8)
Јеврејски народ, почевши од свог родоначелника Аврама,
односио се према Богу као према личности. Аврам је познао да
је Бог личност тиме што се слободно одазвао на његов позив
да ступи с њим у заједницу слободе. Слично је то као кад ми
ступимо у заједницу с другим човеком, слободно и из љубави, а
он на тај начин постане за нас непоновљива и јединствена лич-
ност. Дакле, Бог је за Јевреје, којима се сам као свом изабраном
народу открио преко Аврама и с којим је из љубави склопио
заједницу слободе, био Један, вечан у свом постојању и то као
конкретно и слободно биће, тј. јединствена личност. Он је Бог
Аврама, Исака, Јакова, односно конкретна личност која се као
таква познаје у заједници слободе и љубави с човеком. Јер, лич-
ност се препознаје само ако смо с њом у заједници љубави и
Aopam yromby[e anþene ÷ xosuuu,
uu:eµµu¬u y Monµeu¬y, Cuµu ¬uju
(H:u¬uju).
Cµenu Auµuxouor roc:ony6nu nu
nuj6onu nu+un nµeµ c:uunu cxuu:uue
oµnocu 5oru u +oueuu y C:uµox 2u-
ue:y. 'uunuue 5oru Auµuxy u suue:
(cuues) uoju on cu¬unu cu :ux c:uµo-
suue:nux nµuueµnuuox, noc:uje oc-
nouu c:uµosuue:ne µµuue.
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
:q
слободе. Бог је слободна Личност и Он је тај који је први ступио
у заједницу слободе с човеком Аврамом и учинио је Аврама из-
абраним за себе. На овај начин човек Аврам је постао за Бога
непоновљива личност. Одговоривши на понуђену заједницу
слободно, Аврам је познао да је Бог конкретна личност, односно
да је то његов, Аврамов Бог.
Три су елемента, дакле, која карактеришу библијску веру у
Бога. Први, да је Бог Један и да је у односу на свет апсолутно
слободан у свом постојању. Други, да је Бог творац света и да је
он тај који својом вољом држи свет у постојању. Трећи, да се Бог
познаје као јединствена и непоновљива личност у слободном,
на љубави заснованом односу човека према њему. Мимо тог
искуства, Бог се не може познати.
ka[un u Aoen npunoce »pvoy 5ory
÷ xosuuu, uu:eµµu¬u y Monµeu¬y,
Cuµu ¬uju (H:u¬uju).
Cepmoapaau coebnaa ÷ xosuuu,
Mu'on Euµux, cunuroru y 'yµeju.
uµeµc:uunu jeµun oµ 6oroc¬y»6enux
nµeµxe:u ÷ cuxuo¬u C:uµor 2uue:u.
Pe+e locnoµ Mojcujy: Cuuuo uu»u
cunouuxu Hsµuuneuux: uuµe¬u c:e
rµe uux c ne6u rouoµux. Ee rµuµu:e
ysu xe 6orouu cµe6µnux, nu 6orouu
s¬u:nux ne rµuµu:e ce6u. C¬:uµ oµ
sexne nu+unu xu, nu uojex beu xu
nµunocu:u »µ:ue cuoje nunenuµe u
»µ:ue cuoje suxuu¬ne, cu:ny u uµyn-
ny c:ouy cuojy. Eu uojex roµ xec:y
sunoueµux µu ce cnoxuue uxe xoje,
µobu by u :e6u u 6¬uroc¬ouuby :e.
(zMoj zo, zz-z()
CX8A1AhL AH¼BOC1H

Cxuu:uue 5oru uuo ¬u+noc:u je n¬oµ 6u6¬ujcue ueµe y 5oru. 5or y uoru ueµyje Cu. nucxo
C:uµor 2uue:u cux su ce6e uu»e: ¸'u cux onuj uoju jecux". 5or je unco¬y:no c¬o6oµun u
cue u:o noc:oju suuucu oµ ueroue c¬o6oµe. Poµonu+e¬nuu jeuµejcuor nuµoµu, Auµux,
nosnuo je µu je 5or ¬u+noc:, jeµ je c:ynuo cu uux y sujeµnuµy c¬o6oµne ny6uuu. 2u:o je
5or 5u6¬uje ÷ 5or Auµuxu, Hcuuu u 'uuouu.
5u6¬ujcuu 5or je, µuu¬e, :) 'eµun, z) 1uoµuµ cue:u u ¸) c¬o6oµnu ¬u+noc:, uoju ce nosnuje
y c¬o6oµnox oµnocy ny6uuu.
Uopcetu ce, eAsmucnu u oprosoeu:
¬ kuuuu je 6uo 6u6¬ujcuu 5or?
¬ u:u je 5or y C:uµox 2uue:y µeuuo o ce6u oµrouuµujybu nu
nu:uue uo je?
¬ ¡u ¬u cy c:uµosuue:nu nµuueµnuµu xor¬u µu o6o»uuujy
nµuµoµy u uµo¬e? 2uu:o?
¬ ko je 6uo 5or su Auµuxu, Hcuuu u 'uuouu, u uo cy onu uuo nyµu
6u¬u su 5oru?
¬ Eu ocnouy uuuuor ucuyc:uu xo»eu nosnu:u neuor uuo
¬u+noc:?
Ananusuµaj cneoehe µe¤u us uocnanuµe 1eoµeju¬a, na onuuu oeµy Aoµa¬ooy u caoes boea u
ueea. µa nu je uuxoo caoes nµuoµe¬en?
8eµox Auµux noc¬yuu, onµu uuµu 6u nosuun µu noþe y sexny uojy je uxuo µu nµuxu y nu-
c¬eµc:uo. H noþe, ne snujybu uyµu uµe. 8eµox ce on nuce¬u y sexnu o6ebunoj, uuo y :yþoj,
u y uu:oµuxu c:unouuue cu Hcuuox u 'uuouox, cynuc¬eµnuµuxu uc:or o6ebuuu. 'eµ, on
o+euuuuue lµuµ uoju uxu :exene, +uju je neuxuµ u :uoµuµ 5or. 8eµox u cuxu Cuµu nµuxu
xob µu su+ne. H ynµuoc µy6ouoj c:uµoc:u, onu µoµu, jeµ ueµouuue Cnoxe uoju :o o6ebu.
2u:o ce oµ jeµnoru, u :o nµec:uµe¬or +oueuu, µoµuue no:oxµu xnou:uox uuo suesµe
ne6ecue u uuo necuu ne6µojenu nu o6u¬u xoµu. x ueµu noxµeue cuu ouu, ne µo+euuuuu
oc:uuµeue o6ebuuu, u¬u ux uuµeue usµu¬euu, u nosµµuuuue, u nµusnuue µu cy c:µunµu
u nµo¬usnuµu nu sexnu. 'eµ onu uoju :uuo rouoµe nouusyjy µu :µu»e C:uµ6uny. A µu cy
xuc¬u¬u nu ony us uoje cy usuu¬u, uxu¬u 6u uµexenu µu ce uµu:e. Eo, cuµu »e¬e 6ony,
:j. ne6ecuy. 2u:o ux ce 5or ne c:uµu, µu ce nusuuu 5orox uuxouux, jeµ ux je nµunµexuo
lµuµ. 8eµox nµunece Auµux Hcuuu, onµu uuµu 6eue uyuun u jeµunµu nµunouuue onuj
uoju je nµuxuo o6ebuuu, uoxe 6eue uusuno: x Hcuuy be :u ce nusuu:u cexe, jeµ je µusyxeo
µu je 5or uuµuµ u us xµ:uux uucuµcuuu:u, su:o ru u µo6u uuo nµuc¬uuy ('euµ ::, 8-:¸).
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
:6
Xrnm+nun nrrvjv v Born kno Cnr1v Trojnµv
Хришћанско схватање Бога као личности темељи се на вери
у Бога, кога нам је открио Исус Христос.
И хришћани су, попут Јевреја, ве-
ровали у Једног Бога, о коме
говори Св. Писмо Старог За-
вета. И за њих Бог не зави-
си од света и апсолутни је
његов сведржитељ, тво-
рац неба и земље и све-
га што се види и не види.
Све што постоји, Бог је сло-
бодно створио и слободно
држи у постојању. Хришћани
верују и у то да се Бог као
личност једино открива
у слободној заједници с
човеком. Исус Христос
је, међутим, у односу на
јеврејско схватање Бога
унео и једну новину.
Та новина се састоји у
томе што је за себе ре-
као да је Син Божији,
који је рођен од Бога,
односно да је и он Бог.
То су његови ученици
и следбеници прихва-
тили на основу онога
што је Исус Христос
чинио и како је жи-
вео, а посебно због
његовог васкрсења из
мртвих. Исус Христос
је говорио да је он Син
Божији који је од Бога
Co. anocvon Uevap ÷ uµuo
ucnoueµuue (nµusnuuuue)
Hcycu Eusuµebununu su
Mecujy (o6ebunor uoxu-
sunuuu) no:u+e oµ cue:or
nµuouµxounor unoc:o¬u
ue:µu. Eu ×µuc:ouo nu:u
ue ynybeno unoc:o¬uxu:
¸A uu u:u xuc¬u:e, uo
cux ju?", y uxe unoc:o¬-
cuor s6oµu oµrouuµu ue-
:uµ u uu»e: ¸1u cu ×µu-
c:oc, Cun 5oru »uuoru".
Cuo je nµuu u nujuµubu
cuxuo¬ ueµe, jesrµo cuux
oc:u¬ux ucnoueµuuu ueµe
y Cunu 5o»ujeru, u :uxe
u y uerouor Cµu ne6ec-
uor u y Cue:oru ¡yxu. 1uu-
uo ucnoueµuue ueµe je
nµeµyc¬ou y¬ucuu y µµuuy.
×µuubunun je cuuuu onuj
uoju ucnoueµu uc:y, ue:µo-
uy ueµy.
И хришћани
ровали у
говори
вета.
си од
њего
рац
га ш
Све ш
бодно
држи у
веруј
лич
у с
чо
ј
ј
т
њ
м
CX8A1AhL AH¼BOC1H
:)
H µoroµu ce no:ox µu Hcyc uþuue
y rµuµ uoju ce soue Euun u µu c
uux uþuxy xnoru y+enuµu uerouu
u xnou:uo nuµoµu. A uuµu ce nµu-
6¬u»u uµu:uxu rµuµu, r¬e, usnouu-
xy xµ:uuµu, jeµunµu cunu xu:eµe
ueroue, uoju 6eue yµouuµu, u xno-
ru nuµoµ uþuue cu uox. H uuµeuuu
je locnoµ, cu»u¬u ce nu uy, u µe+e
joj: Ee n¬u+u! H nµuc:ynuuuu, µoxuu-
:u ce nocu¬u, u nocu+u c:uµoue. H
µe+e: Momne, ve6u rooopum, ycvanu!
H cepe mpvoaq, u cvape rooopuvu. H
µuµe ru xu:eµu uerouoj. A c:µux o6-
yse cue, u c¬uunuxy 5oru, rouoµebu:
8e¬uuu nµoµou noµu»e ce xeþy nuxu,
u 5or noxoµu nuµoµ cuoj! (/u ), ::-:6)
рођен и пре него што је постао човек. Исус Христос је у вечној
заједници слободе и љубави с Богом и зато он најбоље познаје
Бога као јединствену и непоновљиву личност. Речју, Исус Хри-
стос је открио свету да тај Један Бог, у кога и он верује и кога
признаје за Бога, јесте његов Отац. Зато што је он рођен од
Бога. Дакле, Један Бог, у кога верују хришћани, следећи Исуса
Христа, јесте Бог Отац који вечно има Сина Исуса Христа; Бог
и Отац Господа нашег Исуса Христа.
Xpucvoc oacapcaoa cuna ypoouqe us
Bauna ÷ xosuuu, uu:eµµu¬u y Mon-
µeu¬y, Cuµu ¬uju (H:u¬uju).
Xpucvooa nypa nu noce
6un nu+un no:uµþyjy ue
roue nµonoueµu o µuµ-
c:uy 5o»ujex uoje µo¬u-
su. Cuu +yµu uµxyne y +y-
µuxu uucuµcuuuuu, jeµ
nouusyjy µu be cue c:uo-
µeno y 5yµybex µuµc:uy
noc:oju:u nu 6ecxµ:un nu-
+un. -yµu uoju nexujy su
µun usrµuþuuuue µµuue,
oµnocno µuµc:uu, uuo u:o
cy: xuruju, uc:µo¬oruju,
o6oro:uoµenu :exnuuu ÷
¬u»nu cy.
αω
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
:8
Исус Христос нам је, такође, открио да Бог Отац, поред њега,
који Син Очев, има и Светог Духа. Дух Свети исходи од Бога
Оца. Дух Свети је својом делатношћу потврдио да је и он Бог,
као што су Отац и Син, на основу чуда које је чинио, а посебно
на основу онога што Он чини после васкрсења Исуса Христа
из мртвих и његовог одласка од нас на небо. Истог тога Духа су
Христови следбеници примили после вазнесења Христовог на
небо и то су потврђивали чудима које су чинили његовом силом,
а у име Христово.
Дакле, Један Бог, у кога верују хришћани као следбеници
Господа Исуса Христа, јесте Отац, који има Сина, Исуса Христа
и Светог Духа. Тачније, хришћански Бог је Света Тројица —
Отац, Син и Свети Дух. Да ли су на овај начин хришћани пре-
стали да верују у Једног Бога, кога описује Стари Завет? Како је
Бог Један а да је у исто време и Тројица? Како су на ово питање
одговорили хришћански оци и учитељи Цркве?
Co. Buaona ucqeny[e oup Co. Cveçany
genancaom ÷ cuuµexenu cµncuu uuonu.
8acapcene nevoopopneonor Aasapa ÷ rµ+uu uuonu us ×lll ueuu.
H Xpucvoc u neroou ynenuqu u cnep6enuqu nune nypa cunom gyxa Coevora.
8eµyj:e xu µu cux ju y Cµy u C:uµ
y xenu, uuo ¬u ne, s6or camux pena
oepy[ve mu. 2uuc:u, suuc:u uux uu-
»ex: ko ueµyje y xene, pena ao[a [a
voopum u on be voopuvu, u uebu oµ
ouux be :uoµu:u, jeµ ju uµex Cµy cuo-
xe. H u:u roµ suuu:e:e oµ Cµu y uxe
xoje, :o by uux y+unu:u, µu ce nµo-
c¬uuu C:uµ y Cuny. ('n :(, ::-:()
Auo oc:une:e y xenu u µe+u xoje y
uuxu oc:uny, u:o roµ xobe:e :µu-
»u:e u 6ube uux. Cuux ce nµoc¬uuu
C:uµ xoj, µu µoµ xnoru µonocu:e,
u 6ubeve mo[u ynenuqu. ('n :¸, )-8)
CX8A1AhL AH¼BOC1H

uµo¤umaj cneoehe coeoo¤ancmoo coemoe anocmo-
na 1ooana o oonocy ×µucma u Cµa, na nµomy¬a¤u
nµo¤umano:
2u:o 'yµejµu rouuxy Hcycu, u r¬eµuxy µu ru y6ujy,
jeµ +uuuue +yµu y cy6o:y. A Hcyc ux oµrouoµu:
C:uµ xoj µo cuµu µe¬u, u ju µe¬ux. H su:o jou
uuue :µu»uxy 'yµejµu µu ru y6ujy, ne cuxo su:o
u:o nuµyuuuuue cy6o:y, nero u:o u 5ora na-
suoame coo[um Oqem, rµuµebu ce jeµnuu 5ory.
A Hcyc oµrouoµu u µe+e ux: 2uuc:u uux uu»ex,
Cun ne xo»e nuu:u +unu:u cux oµ ce6e, nero
ono u:o uuµu µu C:uµ +unu, jeµ u:o on +unu,
:o uc:o +unu u Cun. 'eµ, C:uµ ny6u Cunu, u cue
xy nouusyje u:o cux +unu. H nouusube xy uebu
µe¬u oµ ouux, µu ce uu +yµu:e. 'eµ, uuo u:o C:uµ
noµu»e xµ:ue u o»uunuuu, :uuo u Cun uoje xobe
o»uunuuu. 'eµ, Ovaq ne cyµu nuuoxe, nero [e
cao cyp pao Cuny, µu cuu nou:yjy Cunu, uuo u:o
nou:yjy Cµu. ko ne nou:yje Cunu, ne nou:yje nu
Cµu uoju ru je noc¬uo. ('n ¸, :6-z¸)
Uopcetu ce, eAsmucnu u oprosoeu:
¬ ko je 5or uoru nux je o:uµuo Hcyc ×µuc:oc?
¬ u:u je ×µuc:oc o ce6u rouoµuo u uuuo ru cxuu:uxo xu, uuo
uerouu c¬eµ6enuµu?
¬ ko je Cue:u ¡yx?
¬ 2uu:o je 5or ue+nu C:uµ, :j. uonuµe:nu ¬u+noc:?
Iynþane 1eope[a npovuo Xpucva ÷ xosuuu,
µµuuu Cun 8u:u¬e, Puuenu (H:u¬uju).
×µuubuncuo cxuu:uue 5oru uuo ¬u+noc:u :exenu ce nu ueµu y 5oru, uoru nux je o:uµuo
Hcyc ×µuc:oc. Cn je y oµnocy nu jeuµejcuo cxuu:uue 5oru yneo u jeµny nouuny: :uj 'eµun
5or, y uoru u on ueµyje u uoru nµusnuje su 5oru, jec:e uerou C:uµ, uoju uxu u Cue:or ¡y-
xu. ×µuubuncuu 5or je Cue:u 1µojuµu ÷ C:uµ, Cun u Cue:u ¡yx.
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
zo
Cnr1n Trojnµn jr )rµnu Bor
Хришћани су од почетка веровали у Једног Бога, чак и кад су
исповедали да Један Бог Отац вечно има Сина и Светог Духа, тј.
и приликом исповедања вере да је Један Бог Света Тројица. Како
ово треба да разумемо, тј. да је Бог Један, иако је Света Тројица:
Отац, Син и Свети Дух?
Бог је један зато што је Отац један. Црква исповеда веру у
Једног Бога који је Отац. „Верујем у Једнога Бога Оца…“, кажу
оци Првог Васељенског Сабора. Исповедање вере у Једног Бога
Оца указује, међутим, да је Један Бог Отац биће заједнице. Отац
не постоји сам. Чим постоји Отац, са њим истовремено постоје и
Син и Дух. Јер име Отац указује на то да он има сина, тј. указује
на заједницу са Сином. Без Оца, нема ни Сина, ни Духа. Где је
Отац, тамо су Син и Дух. Будући да је Отац један, један је и Бог,
иако је Света Тројица. Јер, Један Бог Отац постоји вечно, зато
што постоје Син и Дух. Бог је Отац зато што има Сина и
Духа. Јер ако нема Сина, коме је Отац? Ако нема
Сина, онда нема ни Оца. Чим постоји
Отац, одмах постоји и Син. Чим
постоји Син, одмах
постоји и Отац. Чим
постоји
Дух,
8acenencau ca6opu ÷
Cu6µuuu enucuonû (u¬uµu
uû) uoju, nu :uj nu+un, µono-
ce oµ¬yue, uoje nµuxuu:ujy
cue µµuuene sujeµnuµe,
us µe¬ouynnor nucenenor
cue:u (uucenene). x ne-
µuoµy µoxunuµuje Pux-
cuor µuµc:uu, uucenenu
ce yr¬uunox nou¬unu¬u
cu rµunuµuxu oue cue:cue
uxneµuje. x uc:oµuju je oµ-
µ»uno ceµux uucenencuux
cu6oµu. uµuu je oµµ»un y
Euueju, ¸z¸. loµune. 8uµu
:u6e¬y, nu c:µ. 6¸.
αω
што постоје Син и Дух. Бог је Отац зато што има Сина и
Духа. Јер ако нема Сина,, коме је Отац? Ако нема
Сина, онда нема ни Оца. Чим постоји
Отац, одмах пппппппостоји и Син. Чим
постоји Син, одмах
постоји и Отац. Чим
постоји
Дух,
Upou oacenencau ca6op ÷ ¢µecuu us
×lv ueuu, Munuc:uµ 8ucouu ¡e+unu. x
cµeµunu cu6µuuu je Cu. µuµ konc:un-
:un 8e¬uuu, uoju je u cusuuo cu6oµ.
CX8A1AhL AH¼BOC1H
z:
постоји и Отац тог Духа и Син. Бог
је, дакле, један, Отац, али је биће
заједнице, тј. истовремено
је и Тројица — Отац, Син
и Дух.
Бог Отац је начело,
узрок постојања Бога
као Свете Тројице.
Свети оци су говори-
ли да свака суштина,
па и божанска суштина,
никад не постоји гола,
без личности. Слично
људској суштини, која
једино постоји као кон-
кретне личности. По-
четак постојања није
суштина, већ једна кон-
кретна личност. Колико
год се враћали уназад,
до почетног стадијума
бића, не можемо даље
од једне конкретне лич-
ности; у случају постојања људи не можемо даље од Адама као
личности, од кога сви потичемо. Слично овоме, колико год се
трудили да у Богу досегнемо до првог узрока постојања, не мо-
жемо даље од Бога Оца. Један Бог јесте Отац — једна конкретна
личност, без које не постоји никаква божанска суштина. Без Бога
Оца не постоји Бог. Син и Дух су од Оца.
Бог је, дакле, Један зато што постоји Један Бог Отац, а истов-
ремено је Један Бог биће заједнице — Света Тројица. Јер, Отац
као личност не постоји без Сина и Духа.
Бог Отац вечно, слободно и из љубави, рађа Сина и исходи
из себе Светог Духа. Бог Отац, Син и Свети Дух имају једну
заједничку божанску природу. Јер онај који је рођен исте је при-
роде с оним који га је родио. Слично људима који, иако су раз-
личите личности, Марко, Милан, Милица, сви имају једну исту
људску природу. Зато су они сви људи. Тачније, сваки од њих је
човек зато што има исту људску природу. Међу собом се разликују
као личности. Људске личности своју непоновљивост, тј. свој
Cumoon oepe µµuue cueµo-
+u o jeµunc:uy u :µoju+noc:u
5oru uoru ucnoueµuxo. 1euc:
ouor cuxuo¬u, yc:unounen je
nu uucenencuux cu6oµuxu, y
Euueju ¸z¸, u y µuµurµuµy ¸8::
8eµyjex y jeµnor 5ora Oqa,
Cueµµ»u:enu, 1uoµµu ne6u
u sexne, u cueru uuµnuuor u
neuuµnuuor.
H y jeµnoru Iocnopa Hcyca Xpu-
cva, Cuna 5o»[er, jeµunoµoµnor,
oµ Cµu µoþenor nµe cuux ue-
uouu. Cue:¬oc: oµ cue:¬oc:u,
5oru uc:unu:or oµ 5oru uc:u-
nu:or, µoþenor, nec:uoµenor,
jeµnocyu:nor Cµy uµos uoru je
cue c:uoµeno. koju je µuµu nuc
nyµu u µuµu nuueru cnuceuu
cuuuo cu ne6ecu u ouun¬o:uo
ce oµ ¡yxu Cue:oru u Muµuje
¡jeue, u noc:uo +oueu. H uoju je
µucne: su nuc y uµexe uon:uju
uu¬u:u, u c:µuµuo, u 6uo no-
rµe6en, u uoju je uucuµcuo y
:µebu µun no uucxy, u uoju ce
uusneo nu ne6ecu u ceµu cu µec-
ne c:µune Cµu, u uoju be one:
µobu cu c¬uuox µu cyµu »uuu-
xu u xµ:uuxu, u +ujex µuµc:uy
nebe 6u:u uµuju.
H y gyxa Coevora, locnoµu »u-
uo:uoµnor, uoju oµ Cµu ucxoµu,
uoju ce cu Cµex u Cunox sujeµno
nou:yje u sujeµno c¬uuu, uoju je
rouoµuo uµos nµoµoue.
x jeµny, cue:y, cu6oµny u uno-
c:o¬cuy µµuuy. Hcnoueµux jeµ
no uµu:eue su onµou:eue rµe-
xouu. -euux uucuµceue xµ:uux
u »uuo: 5yµyber ueuu. Axun!
и Син. Бог
је биће
ено
н
8uµex locnoµu rµe ceµu nu nµec:o¬y uu-
couox u ysµurny:ox. ceµu¢uxu c:ujuxy
uuue ueru. u uuuuxy jeµun µµyroxe
rouoµebu: Coev, Coev, Coev [e Iocnop Ca-
oaov. (Hc 6, :-¸)
Uanvoapavop (rµ+. coeoµ×ume+) ~ Cvapaq
panuma ÷ ¢µecuu cu Cue:e loµe.
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
zz
лични идентитет, добијају из заједнице са
другом личношћу. О томе сведочи наше
искуство љубави према другом човеку.
Кад неког заволимо, он онда постаје за нас
посебно, конкретно и непоновљиво биће,
постаје личност. И ми, такође, не можемо
да замислимо себе без оног кога волимо.
Хришћански Бог је биће заједнице.
Он јесте Један, али није сам. Бог је
заједница личности: Оца и Сина и Све-
тог Духа. Божанске личности су у не-
раскидивом јединству и управо то
јединство, које је утемељено на сло-
боди и љубави, ствара различитост
личности. Слично нама људима: ко-
лико год више волимо другу личност,
све смо ближе њој, у јединству с њом,
и истовремено уочавајући њену и нашу
различитост и непоновљивост.
×µuubunu ueµyjy y jeµnoru 5oru, uoju je C:uµ, 6ube sujeµnuµe. 5or C:uµ je ysµou noc:ojuuu
Cue:e 1µojuµe, jeµ ue+no, c¬o6oµno u us ny6uuu µuþu Cunu u ucxoµu Cue:or ¡yxu. 5or
C:uµ, Cun u Cue:u ¡yx uxujy jeµny sujeµnu+uy 6o»uncuy nµuµoµy. ×µuubuncuu 5or je
6ube sujeµnuµe. 5o»uncue ¬u+noc:u cy y neµucuuµuuox jeµunc:uy u ynµuuo :o jeµunc:uo,
uoje je y:exeneno nu c¬o6oµu u ny6uuu, c:uuµu µus¬u+u:oc: ¬u+noc:u.
Uopcetu ce, eAsmucnu u oprosoeu:
¬ ko je ¸jeµun 5or" y uoru xu, xµuubunu, ueµyjexo?
¬ C6jucnu suu:o xµuubunu ueµyjy y jeµnor 5oru uuµ ucnoueµujy
ueµy y Cue:y 1µojuµy.
¬ 2uu:o je 5or jeµun u y uc:o uµexe Cue:u 1µojuµu?
¬ Eu uoju nu+un noc:oju nyµcuu cyu:unu (nµuµoµu), u nu uoju
nu+un noc:oju 6o»uncuu nµuµoµu?
¬ u:u je, µuu¬e, sujeµnu+uo Cµy, Cuny u Cue:oxe ¡yxy?
¬ ko u¬u u:u je ysµou noc:ojuuu Cue:e 1µojuµe?
¬ 2uu:o cy 6o»uncue ¬u+noc:u jeµunc:uene, neµenuue, u unuu
µus¬u+u:e?
лични
друг
иску
Кад н
посе
пос
да з
Х
Он
за
т
с
и и
Iocnop nonuoa y cepmu pan nocne
cvoapana coeva ÷ xosuuu, uu:eµµu-
¬u y Monµeu¬y, Cuµu ¬uju (H:u¬uju).
Pe+e Hcyc: kuµ 6uc:e xene snu¬u
u Cµu xojeru 6uc:e snu¬u. Pe+e xy
4u¬un: locnoµe, nouu»u nux Cµu.
Hcyc xy µe+e: 1o¬uuo cux uµexenu
c uuxu u nucu xe nosnuo, 4u¬une?
ko [e oupeo mene, oupeo [e Oqa. 2uµ
ne ueµyjeu µu cux ju y Cµy u C:uµ y
xenu. H ju by yxo¬u:u Cµu, u µube
8ux µµyror x:euu:enu µu nµe6uuu cu
uuxu uuueu, ¡yxu uc:une, uoru cue: ne
nosnuje, u uu ru nosnuje:e, jeµ cu uuxu
nµe6uuu u y uuxu be 6u:u. Eeby uuc
oc:uuu:u cuµo:ne, µobu by u uuxu.
('n :(, )-:o, :6-:8)
CX8A1AhL AH¼BOC1H

x C:uµox 2uue:y (oµ c:uuµuuu cue:u µo µo¬ucuu ×µuc:ouor) 5or ce nµuenc:ueno nµojuunuuuo
uuo jeµun, u¬u :o nuje snu+u¬o µu je on cux. 2u:o y Cue:ox nucxy nu¬usuxo nus nµuxeµu
uoju cy µusyxnuuu :eu us neµneu:uue Eouoru 2uue:u, u uoju ce oµnoce nu :o µu je 5or ÷
Cue:u 1µojuµu. Cuµe nuuoµuxo neue oµ :ux nµuxeµu:
:Moj :, z6: uµu¬uuox c:uuµu uu +oueuu, 5or rouoµu: ¸×uj µe µu cvoopumo +oueuu no o6¬u+jy
cuoxe".
:Moj :8, z: 1po[uqu anþena uoju ce juunujy Auµuxy u Cuµu, Auµux ce o6µubu µe+jy: ¸Iocnope".
Hc 6, ¸: C¬uuy 5oru nµoµou Hcuuju neuu :µucue:ox necxox: ¸Coev, coev, coev je locnoµ!"
¡un ¸: 1µojuµu x¬uµubu us¬use nenouµeþenu us y»uµene nebu y uojy ux je 6uµuo µuµ Eu-
uyxoµonocoµ, jeµ nucy x:e¬u µu ce nou¬one uerouox s¬u:nox uuny. Cµrouuµujybu µuµy,
:µojuµu x¬uµubu cueµo+u cuojy ueµy y jeµnoru 5oru: ¸Luo, 5or nuu, uoxe xu c¬y»uxo, xo»e
nuc us6uuu:u us nebu oruene y»uµene, u us6uuube nuc us :uojux µyuy, µuµe." kuµu ux je µuµ
uesune 6uµuo y orueny neb, c:µu»uµ juuu µuµy: ¸Lno, uuµux +e:uµu +oueuu oµµeuenu rµe
xoµe nocµeµ oruu u nuje ux nuu:u, u +e:uµ:u uuo µu je Cun 5o»uju." C ouox µoruþujy µµuue-
no necnuu:uo ro:ouo cuuuoµneuno cueµo+u nu c¬eµebu nu+un: ¸5¬uroc¬ouu:e x¬uµubu,
1po[uqu paono6po[nu, 1uoµµu Cµu 5oru, oneuuj:e Cunu uoju nux µoþe, uoju oruu y µocy
nµe:uoµu, u ue¬u+uj:e +uuo:oµuuµu, Cuecue:or ¡yxu y ueuoue."
1po[uqa mnapuba y y»apeno[ nebu ÷ uuonu us vll ueuu, Cunuj.
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
zq
Bor jr nruun nnuuoc1 sn1o m1o jr Cnr1n Trojnµn
Старозаветни праведници су Бога познали као личност
на основу заједнице слободе и љубави с њим. То би, међутим,
могло да се протумачи да Бог није сам по себи, вечна личност,
већ да га људи чине таквим. Да ли је, међутим, тако? За разлику
Menxucepea u Aopam ÷ xosuuu, µµuuu Cu. Muµuju Muþoµe, Pux (H:u¬uju).
Me¬xuceµeu y µyµu µµ»u nocyµy cu x¬e6ouuxu, u ucnµeµ ueru c:oju uµ+ur cu
uunox. Eu ne6ecuxu uuµuxo ×µuc:u uoju nouusyje nu Me¬xuceµeuu. Cu µecne
c:µune µo¬usu Auµux uoju ce uµubu us 6u:ue y uojoj je oc¬o6oµuo cuoru cu-
nouµu /o:u. 8uue o ouoxe nµo+u:uj nu z). c:µunuµu.
Menxucepea je :ujunc:ue
nu c:uµosuue:nu ¬u+noc:
o uojoj ce rouoµu nu cuxo
jeµnox xec:y y Cue:ox
nucxy. kuo u:o unoc:o¬
uuu¬e o6juuuuuu, s6or
snu+euu uerouor uxenu
(Me¬xuceµeu ÷ µuµ nµuu-
µe, µuµ cu¬uxcuu ÷ µuµ
xuµu), xµuubuncuu 6oro-
c¬ouu cxu:µu¬u cy ru nµu
c¬uuox (nuroueu:ujex)
×µuc:u. Me¬xuceµeu je
nµuocueu:enuu, u ×µuc:oc
je ue¬uuu uµxujeµej µµuue.
Me¬xuceµeu nµeµ Auµu-
xu usnocu x¬e6 u uuno,
µuµoue uoje be u ×µuc:oc
/u:yµrujox suueu:u:u
cuojoj µµuuu. uµu cycµe:y
cu Auµuxox, cµeµuuuox
¬u+nouby uµue Mojcujeue
uuure, sunuxnuuo je :o
µu ne 6¬urocunu Auµux
Me¬xuceµeuu, ueb o6µny-
:o. 1uxe je ouuj nucuµ »e-
¬eo nur¬ucu:u µu Auµuxo-
uu c¬y»6u uxu cuoj µun y
6yµyboj ×µuc:ouoj c¬y»6u.
αω
CX8A1AhL AH¼BOC1H

од Јевреја, хришћани верују у Бога као Свету Тројицу: Оца, Сина
и Светога Духа, које су свети оци именовали као три личности.
Будући да Бог Отац вечно има Сина и Духа, он је самим тим и
вечна личност, независно од људи и њихове заједнице с њим.
Шта је личност за хришћане?
Личност је, према учењу светих отаца Цркве, а на основу
откривења Бога као Свете Тројице, конкретно и слободно биће,
које постоји као такво само у заједници слободе и љубави са дру-
гим конкретним бићем. Личности Свете Тројице су Отац, Син и
5or nosuoa Apama y Pa[y ÷ xosuuu, uu:eµµu¬u y Monµeu¬y, Cuµu¬uju (H:u¬uju).
uucµu Cue:or nucxu oµnoc 5oru u +oueuu cxuu:u¬u cy µo :e xeµe ¬u+no, µu
cy u y onucuxu cuxoru 5oru uoµuc:u¬u neuu ucuyc:uu uoju cy cuojc:uenu cuxo
+oueuy. 1uuo 5or ¸xoµu" uµos Puj u ¸soue" Aµuxu.
u:o 6eue oµ no+e:uu, u:o cxo +y¬u,
u:o cxo uuµe¬u o+uxu cuojuxu, u:o
cur¬eµucxo u µyue nuue onunuue, o
/orocy (Cuny, Pe+u) »uuo:u: u +uuo:
ce juuuo, u uuµe¬u cxo, u cueµo+uxo,
u o6juunyjexo uux »uuo: ue+nu uoju
6eue y Cµu u juuu ce nuxu. Auo ¬u y
cue:¬oc:u xoµuxo, uuo u:o je Cn cux
y cue:¬oc:u, uxuxo sujeµnuµy jeµnu
cu µµyruxu. Cnuj uoju rouoµu µu je
y cue:¬oc:u, u xµsu 6µu:u cuoru, y
:uxu je cue µo cuµu. Cnuj uoju ny6u
6µu:u cuoru, y cue:¬oc:u nµe6uuu.
8u uxu:e uoxusuue oµ Cue:oru u
snu:e cue. Cuuuu uoju oµµu+e Cunu,
nu Cµu nexu, u uoju nµusnuje Cunu,
uxu u Cµu. (:'n :)
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
z6
Свети Дух. Бог Отац је личност зато што је у заједници слободе и
љубави са Сином и Духом. Бог Отац слободно и из љубави рађа
Сина и исходи Светог Духа и на тај начин су Син и Дух вечне
и јединствене личности. И Син и Дух су, такође, у заједници
слободе и љубави с Богом Оцем. Они га зову својим Оцем јер га
воле. На овај начин и Бог Отац је вечна и јединствена личност,
у заједници слободе и љубави са Сином и Духом. Без заједнице
слободе и љубави, Отац, Син и Свети Дух не би били лично-
сти. Отац, што је иначе име за личност, не би био Отац да нема
Сина. То исто важи и за Сина и Духа. Без заједнице са Оцем, не
би било ни Сина ни Духа. Једно биће не може бити личност
ако је само, ако није у заједници са другим бићем. Личност
постоји једино у заједници са дру-
гом личношћу и то у заједници
слободе и љубави.
Без слободе и заједнице с
другим, не постоји личност.
Слично нашем искуству: кад
некога волимо, и то слобод-
но, без икаквог зато, он за
нас постаје непоновљиво
биће, личност без које ни
ми не можемо да постојимо.
У заједници љубави и слободе с
другим и ми себе, такође, видимо
као личност. Кад нас неко слободно
воли, ми се тада осећамо као најважнији,
као центар света, као јединствена личност. Бог
је вечна личност зато што је Света Тројица, тј. зато што је
заједница слободе и љубави Бога Оца са Сином и Духом.
C:uµosuue:nu nµuueµnuµu cy 5oru nosnu¬u uuo ¬u+noc: nu ocnouy sujeµnuµe c¬o6oµe
u ny6uuu c uux. 5es sujeµnuµe c¬o6oµe u ny6uuu, C:uµ, Cun u Cue:u ¡yx ne 6u 6u¬u
¬u+noc:u. 'eµno 6ube ne xo»e 6u:u ¬u+noc: uuo je cuxo, uuo nuje y sujeµnuµu cu µµy-
rux 6ubex. /u+noc: noc:oju jeµuno y sujeµnuµu cu µµyrox ¬u+nouby u :o y sujeµnuµu
c¬o6oµe u ny6uuu. 5or je ue+nu ¬u+noc: su:o u:o je sujeµnuµu c¬o6oµe u ny6uuu 5oru
Cµu cu Cunox u ¡yxox.
постоји ј
гом ли
слоб
др
С
н
н
н
би
ми
У зај
другим
као личн
воли, ми се та
као центар света ка
gu[anor ucvune u »uoova ÷ c¬uuu
cueu:enuuu C:uxu:ucu Cu¬uµucu.
¡u 6ucxo nosnu¬u jeµny ¬u+noc:, no-
:µe6no je µu nux ce onu cuxu c¬o-
6oµno o:uµuje. C:uµuuuue ¬u+noc:u
yuusyje nu ueny ny6uu nµexu nuxu.
-oueu ce o:uµuuu µµyroxe uuo ¬u+-
noc: cuxo y sujeµnuµu c¬o6oµe. -o-
ueu, µuu¬e, jec:e ¬u+noc: yueu y oµ-
nocy nu µµyror, :j. y oµnocy nu µµyry
¬u+noc: c uojox je y sujeµnuµu c¬o-
6oµe. Eu ocnouy ucuyc:uu nosnuuuuu
¬u+noc:u suuny+yjexo µu ce u 5or
xo»e nosnu:u jeµuno uµos ¬u+no
sujeµnuu:uo c uux.
CX8A1AhL AH¼BOC1H
z)
Uopcetu ce, eAsmucnu u oprosoeu:
¬ Eu uoju nu+un c:uµosuue:nu +oueu o:uµuuu µu je 5or ¬u+noc:?
¬ koju cy nµeµyc¬ouu µu 6ucxo neuo 6ube o:uµu¬u uuo
¬u+noc:?
¬ kuµu je neuo su :e6e ¬u+noc:? ¡u ¬u je on ¬u+noc: cuxox
+uuenuµox µu noc:oju, µu je nµeµ :o6ox?
¬ ¡u ¬u je 5or ¬u+noc: no ce6u u 6es nµe:xoµne sujeµnuµe c
nyµuxu?
¬ C6jucnu rµe xµuubunu nu¬use ocnoue su cuoje y+eue o 5ory
uuo ¬u+noc:u.
¬ Mo»e ¬u 6u¬o uoju ¬u+noc: Cue:e 1µojuµe µu noc:oju 6es
µµyre µue? C6µus¬o»u suu:o.
¬ koju sujeµnuµu +unu 6ubu ¬u+noc:uxu?
Ananusuµaj uxony Venxuceoexooy, xao u mexcm coemoe nuc¬a xoju eoooµu o ue¬y, a samu¬
cooje sax+y¤xe ynoµeou ca ocnoonu¬ caoµ×aje¬ ooe me¬e.
A Me¬xuceµeu µuµ Cu¬uxcuu usuþe y cycµe: Auµuxy u usnece x¬e6 u uuno. A Me¬xuceµeu
6eue cueu:enuu 5oru uuuueru. H 6¬uroc¬ouu Me¬xu-
ceµeu Auµuxu rouoµebu: 5¬uroc¬ouen µu je Auµux 5ory
uuuuexy, +uje je ne6o u +uju je sexnu! H 6¬uroc¬ouen
µu je 5or uuuuu, uoju nµeµuµe nenµuju:ene :uoje y µyue
:uoje. H µuµe Auµux Me¬xuceµeuy µece:uu oµ cueru.
(:Moj :(, :8-zo)
'eµ :uj Me¬xuceµeu, µuµ Cu¬uxu, cueu:enuu 5oru
uuuueru, uoju cµe:e Auµuxu uuµu ce uµubuue noc¬e
no6eµe nuµ µuµeuuxu, 6¬uroc¬ouu ru. hexy Auµux µuµe
u µece:uu oµ cueru. Me¬xuceµeu je no snu+euy cuoru
uxenu nµuo µuµ nµuuµe, u no:ox je u µuµ cu¬uxcuu, :j.
µuµ xuµu. 5es oµu, 6es xu:eµe, 6es µoµoc¬ouu. Eu:u
xy µunu uxujy no+e:uu, nu:u xy »uuo: uxu cuµue:uu,
c¬u+un je Cuny 5o»ujex, oc:uje cueu:enuu 6es nµe-
c:unuu. ('euµ ), :-¸)
Menxucepea ÷ uuonu C:uxu:ucu Cu¬uµucu. ¸Mu:µu nuje uµxujeµejcuu,
nero c:uµouuuu¬oncuu :ujuµu, cu 5¬ucuor Hc:ouu. Hxu uocy uojy ue:uµ
nocu. C6y+en je y oµeby uoju noµcebu nu enucuoncuy. ¡µ»u x¬e6 uoju xy je
µuo Auµux, uoju uuonusyje x¬e6 ÷ nµoc¢oµy (nµunoc) cue:e Luxuµuc:uje."
C:uxu:uc Cu¬uµuc, x oeneoany u saeonemxu, 5eorµuµ zoo¸, (¸8.
C cu. Luxuµuc:uju uuµu nu c:µ. )8.
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
z8
Bnuuoc1n Cnr1r Trojnµr cv urrnsµrnnnr
no nrnroµn sn1o m1o cv urc1norrur
Људи као личности су раздељени међу собом временски и по
природи. Зато што су рођени у различита времена, неко пре, а
неко касније, и зато што се приликом рођења деле од другог, од
мајке и тиме стварају време и простор, у коме су удаљени један
од другог. За разлику од људских личности, које су међусобно
раздељене, и зато можемо говорити о многим људима, лично-
сти Свете Тројице су нераздељиве по времену и по природи и
зато не можемо говорити о многим боговима. Бог Отац, Син
и Свети Дух постоје изван времена и простора. То значи да
су божанске личности временски и по природи нераздељиве
међу собом. Никад не постоји Отац мимо Сина и Духа и обрнуто.
Ако би се делили, онда би то значило да су створени и да нису
постојали пре него што су настали. Међутим, тада Бог не би био
Бог. Бог је вечан и нема почетак ни крај. Људске личности су
створене и зато су оне временски и просторно раздељене међу
собом. Између Милана и његових родитеља ствара се временска
и просторна деоба приликом његовог рођења. Приликом рођења
бића, његови родитељи су временски старији, постоје пре него
/yµcue ¬u+noc:u cy µusµenene uµe-
xenox u nµoc:oµox, su:o u:o cy
c:uoµene. Poµoc¬ouu u noµoµu+nu
c:u6¬u nuj6one no:uµþyjy +uuenuµy
µu ce usxeþy no:oxuuu u nµeµuuu,
cuxux µuþuuex, c:uuµu uµexencuu
u nµoc:oµnu µeo6u. xnµuuo su:o xo-
»exo rouoµu:u o xnorux nyµuxu,
xeþyco6no yµunenux, 6es o6suµu nu
uµuno cµoµc:uo. 2u:o u rouoµuxo o
µeo6u nµuµoµe uoµ c:uoµenux 6ubu.
CX8A1AhL AH¼BOC1H

њихово дете. Ствара се, такође, и деоба простора, тј. природе,
која делећи се на тај начин, ствара простор. Истовремено, рођење
једног бића ствара почетак и деобу времена. Мајка, која је роди-
ла Милицу, временски постоји пре него што постоји Милица.
Милан постоји касније у односу на своје родитеље. С Богом то
није случај. Личности Оца, Сина и Светог Духа нису раздељене,
ни временски, ни просторно. Зато што не постоји прво Отац сам,
па касније рађа Сина, као што је то случај с нама људима. Иначе,
Отац не би био вечан да и Сина нема вечно. Нити, пак, постоји
просторна раздељеност између личности Свете Тројице. Чим
постоји Отац, одмах постоје Син и Дух. Јер, Отац је Отац само
у заједници са Сином и Духом. Бог је вечни Отац, јер кад не би
био, онда не би био ни Бог. Пошто је, пак, Бог вечан, онда су и
Син и Дух вечни и обрнуто. Будући, дакле, нестворен, Бог је
један и нераздељив по природи, иако је Света Тројица.
Личности Свете Тројице су конкретна бића и разликују се
међу собом. Њихова конкретност и разлика нису плод при-
родног дељења. То је разлика која настаје као израз јединства
у слободи и љубави једне личности према другој. Отац је Отац,
посебна и различита личност и од Сина и од Духа, зато што је у
вечној заједници слободе и љубави са Сином и Духом. Исто то
важи и за Сина и Духа.
Coeva 1po[uqa (pevan) ÷ uuonu
Anµµeju Py6nouu.
/u+noc:u Cµu, Cunu u Cue:or ¡yxu
nucy µusµenene, nu uµexencuu, nu
nµoc:oµno. kon uµe:noc: u µus¬uuu
nucy n¬oµ nµu µoµnor µeneuu.
Puþuue Cunu oµ 5oru Cµu nµojuunyje
uuxouy µus¬u +u:oc:, uoju, one:,
usuuµe us uuxouor jeµunc:uu.
µµuuenu 6oroc¬y»6enu necxu no:uµ
þyje nuuy ueµy:
¸Cu6ecno+e:nu /oroc, Cµy u ¡yxy,
oµ ¡jeue ce µoµu, su cnuceue nuue".
Pe+u ouor :µonuµu (µen:µu¬ne 6oro
c¬y»6ene necxe neuor nµusnuuu)
rouoµe nux o Cuny 5o»ujex, uoju
uµexencuu nuje oµenen nu oµ 5oru
Cµu, nu oµ 5oru Cue:oru ¡yxu, nero
nexu no+e:uu, uuo u:o nu C:uµ nu
¡yx nexujy no+e:uu (cu6ecno+e:nu
cy).
UPA8OCAA8BH kA1HXH3HC 8
¡o
За разлику од божанских личности, људске личности
своју конкретност, тј. различитост, првенствено добијају
дељењем од других. Стога, да би једна личност, једно биће,
у људском искуству, било конкретно, оно то не може бити,
пре него што је рођено. Бића се рађањем деле једна од дру-
гих. Отуда такав вид постојања изазива смрт у природи.
Јер, смрт је пре свега, дељење, распадање. У Богу, међутим,
то није случај. Рађање Сина Божијег од Оца не подразумева
дељење, већ само различитост међу њима, која извире из
њиховог јединства. Зато је Бог вечан, бесмртан.
5or C:uµ, Cun u Cue:u ¡yx noc:oje usuun uµexenu u nµoc:oµu. 1o snu+u µu cy 6o»un-
cue ¬u+noc:u uµexencuu u no nµuµoµu neµusµenuue xeþy co6ox. /yµcue ¬u+noc:u cy
c:uoµene u su:o cy one uµexencuu u nµoc:oµno µusµenene xeþy co6ox. 5yµybu, µuu¬e,
nec:uoµen, 5or je jeµun u neµusµenuu no nµuµoµu, uuuo je Cue:u 1µojuµu. 2u:o je 5or
ue+un, 6ecxµ:un.
Mnaponuau Xpucvoc oapy»en ca poa anþena ÷ xosuuu, Cun 8u:u¬e,
Puuenu (H:u¬uju).
Xpucvoc cvapaq panuma ÷ ¢µecuu
us lµysuje.
Upoa çpecaa 5o»u[y oennocv npepcvaona nuaom cvapqa ao[u yaasy[e na pyr, v[. oennu »uoov. gpyra uaona 5ora
npuaasy[e nuqem mnapuba, mvo nonooo yaasy[e na oennocv 5o»u[y, us nepcneavuoe cnare u sppaona mnapubae
npupope.
l¬eµux uuuo ce noc:uuuue nµec:o¬u, u Cva-
paq ceµe. Eu uexy 6eue oµe¬o 6e¬o uuo
cner, uocu nu r¬uuu uuo +uc:u uynu, nµec:o
xy 6eue uuo n¬uxen oruenu, u :o+uouu uuo
µus6yu:u¬u oruu. H r¬e, uuo Cun +oue+uju
uþuue cu o6¬uµuxu ne6ecuux, u µoþe µo
C:uµµu u ceµe c uux. H µuµe xy ce u¬uc: u
c¬uuu u µuµc:uo µu xy c¬y»e cuu nuµoµu u
n¬exenu u jesuµu. 8¬uc: je uerouu u¬uc: ue+-
nu, nebe nµobu, u µuµc:uo ce uerouo nebe
µucy:u. (¡un ), ¸. :¸-:()
CX8A1AhL AH¼BOC1H
¡:
Uopcetu ce, eAsmucnu u oprosoeu:
¬ 2uu:o cxo xu, nyµu, µusµenenu xeþy co6ox?
¬ C6jucnu µu ¬u nµoc:oµ u uµexe y:u+y nu ¬u+noc:u Cue:e
1µojuµe?
¬ uouyuuj cuµu µu o6jucnuu suu:o nuuu ueµu nuje
no¬u:euc:u+uu (xnoro6o»u+uu), uuuo rouoµuxo o :µu
6o»uncue ¬u+noc:u.
¬ kuuue cy noc¬eµuµe µeneuu xeþy c:uoµenux 6ubuxu?
¬ 2uu:o je 5or uuo Cue:u 1µojuµu 6ecxµ:un?
+emoµma noyxa onu¬a xoju ce nµunµe¬ajy sa xµumeue (oenauenu¬a, na cµncxo¬, unu xa-
muxy¬enu¬a, na eµ¤xo¬), coemoe ßuµuna 1eµycanu¬cxoe, coeoo¤u na¬ o oo×uo+ajy oeµe y
boea µanux xµuuhancxux omaµa u µenoxynne µµxoe. ßaxoe sax+y¤xe ¬o×eu usoecmu naxon
¤umaua oooe oono¬xa?
uµe nero u:o c:ynu:e y sujeµnuµy ueµnux, +unu xu ce nµuu¬uµnux µu uux y nujuµubux
µµ:uxu nµeµc:uuux µorxu:e. Eeuu ce nujnµe y uuuoj µyuu yuoµenu ono u:o o 5ory
y+uxo no:uµµno. 5or je jeµun, jeµunu je neµoþen, 6ecno+e:un, neusxeuuu, nenµo¬usun,
nu oµ uoru nuje µoþen, nexu nuuuuuor nµe:xoµnuuu y cuox noc:ojuuy, nuje no+eo µu
»uuu (noc:oju) y uµexeny, nebe uxu:u nu uµuj. 'eµun je cuxo 5or, 1uoµuµ µyue u :e¬u.
Cn je cusµu:en xnorux c:uuµu, u¬u je cuxo jeµnoxe nµeue+nu C:uµ, cuxo jeµnox Cuny
cuoxe jeµunoµoµnox, locnoµy nuuex Hcycy ×µuc:y, uµos uoru je c:uoµuo cue uuµnuuo u
neuuµnuuo. 8eµyj u y Cunu 5o»jer, jeµnor u jeµunc:uenor, locnoµu nuuer Hcycu ×µuc:u,
y 5oru oµ 5oru µoþenor, y »uuo: oµ »uuo:u µoþenor, y Cue:¬oc: µoþeny oµ Cue:¬oc:u,
uoju je y cuexy noµo6un onoxe uoju ru je µoµuo, uoju nuje y uµexeny µo6uo cuoje 6ube,
nero je oµ Cµu µoþen, ue+no u nu necxuu:nuu nu+un. 2ujeµno cu Cµex µuµyje, u cue
:uoµu no C+euoj uonu. Ee oµuujuj Cunu oµ Cµu, nu:u ux c:unuj. 8eµyj u y ¡yxu Cue:o-
ru, suµµ»uuujybu cue one xuc¬u uoje uxuu o Cµy u Cuny. 'eµnuuox c¬uuox 6o»unc:uu
nou:yje ce Cn cu Cµex u Cunox. 'eµun je cuxo 5or C:uµ ×µuc:ou u jeµun je locnoµ Hcyc
×µuc:oc, jeµunoµoµnu Cun jeµunoru 5oru. 'eµun je u ¡yx Cue:u uoju cue nocuebyje u o6o-
»uuu, uoju je rouoµuo y 2uuony u uµoµoµuxu, y C:uµox suue:y u y Eouox.
(Cue:u kuµu¬o 'eµycu¬uxcuu, ßamuxese, 5eorµuµ-8uneuo-Cµ6uue zoo:, ((-(¸)