You are on page 1of 2

SITWASYON:

Ang Tanghalang Lasalyano ay naghahanap ng bagong puno ng manunulat o Head Writer para sa kanilang

Theater Company. Layon nito makatuklas ng mga bagong talento ukol sa malikhaing pagsulat ng iskrip para
sa mga dulang itatanghal ng Tanghalang Lasalyano. Kung ikay interasado, ihanda ang iyong obra maestrang iskip. Ang iyong iskrip ay dapat na hindi hihigit sa dalawang pahina. Ito ay isang maikling-maikling dula lamang. Malaya ka kung ang iyong nais ay isang komedya o trahedya. Malaya ka ring pumili ng anumang paksa. Maaari mong ipasa ang iyong ikrip sa tanggapan ng Tanghalang Lasalyano sa DLSU, Daang Taft, Maynila. Maaari ka ring

makipag-ugnayan sa iyong guro ukol sa patimpalak na ito!

T L A A N S G A H L A Y L A A N N O G

RUBRIK PARA SA ISKRIP PANGTANGHALAN


PAMANTAYAN KABUUANG KWENTO KATANGI-TANGI Naglalaman ang iskrip ng makabuluhang pangyayari. Tumatalakay sa isang mahalaga at malinaw na paksa. Mabisang nailapat a ng mga elementong tinataglay ng dulang pangtanghalan MAY KAKAYAHAN Naglalaman ang iskrip ng makabuluhang pangyayari. Tumatalakay sa isang malinaw na paksa. Nailapat ang mga ilang elementong tinataglay ng dulang pangtanghalan (5-7 na puntos) May kasanayan sa pagpapakita ng imahinasyon at nailarawan sa nilalaman o paksa ng iskrip NAGSISIMULA PA LANG Hindi naglalaman ang iskrip ng makabuluhang pangyayari. Hindi malinaw ang paksa. Pagbutihin ang paglalapat ng mga elementong dapat taglayin ng dulang pantanghalan (3-4 na puntos) Kailangang pagbutihin pa ang pagpapakita ng imahinasyon at mabisnag paglalarawan ng nilalaman ng iskrip/kuwento. (1-3 na puntos) MARKA

(8 na puntos) PAGKAMALIKHAIN Katangi-tangi ang kasanayan sa pagpapakita ng imahinasyon at malikhaing paglalarawan sa nilalaman o paksa ng iskrip.

(4-5 na puntos) (6 na puntos) BANGHAY Ang dula ay may malinaw na banghay. Mabisang naipakita ang maayos at/o wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. (4 na puntos) Nailapat ang katangitanging kaalaman sa pagsulat.Taglay nito ang tamang mga bantas na higit na nakapagpapaganda ng damdamin ng kuwento. (4 na puntos) (3 puntos) K A B U U A N Maayos ang banghay. Naipakita ang maayos at/o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. (3 na puntos)

Kailangang pagbutihin ang banghay/daloy ng kuwento.

(1-2 puntos)

PAGSULAT

Nailapat ang kaalaman sa pagsulat.Taglay nito ang tamang mga bantas na higit na nakapagpapalutang ng damdamin ng kuwento.

Ang kasanayan sa pagsulat ay nangangailangan pa nang higit pagsasanay.

(1-2 puntos)

/20