You are on page 1of 26

B GIO DC V O TO TRNG I HC NNG LM TP.

HCM

Bo co ti:

XY DNG QUY TRNH RT-PCR NHM PHT HIN VIRUS GY BNH U VNG TRN TM
Ngnh: CNG NGH SINH HC Gio vin hng dn: Sinh vin thc hin:

HUNH THANH TRC DNG MNH HNG L HONG NG TIN DNG PHM TH HU

10126194 10126229 10126034 10126232 10126054 Thng 3/2012

4/20/12

Ni dung
Phn m u Tng quan Ni dung v phng php tin hnh Kt qu v tho lun

4/20/12

1.PHN M U
1.1 t vn Ngnh thy sn hng nm ng gp khng nh vo cn cn xut khu ca c nc. Nm 2011,tng gi tr xut khu tm t 2.396 USD t trong tm s l 1.43 t USD chim 60% tng sn lng. Tuy vy trong nm 2011, dch bnh lan trn nghim trng lm thit hi khng nh cho ngnh tm. Bnh u vng l mt bnh gy thit hi khng nh V nhng l do trn chng ti tin hnh thc hin ti ny

4/20/12

1.2

Mc ch- mc tiu Mc ch Pht hin s hin din ca virus YHV trong tm c biu hin nghi ng bnh ti nhng trang tri tm , nhm nghin cu su hn cc c im ca virus , gp phn lm tin cho cc nghin cu sau ny. Mc tiu Dng k thut RT-PCR pht hin virus trn cc mu bnh phm.

4/20/12

1.3

Ni dung nghin cu Thu thp v bo qun mu. Tin hnh ly trch tinh sch RNA. Da vo phn ng reverse trancriptase to cDNA. Khuych i v chn lc nhng dng cDNA cn cho th nghim. Thc hin phn ng PCR.. c v ghi nhn kt qu.

4/20/12

2.TNG QUAN
2.1

Tm s 2.1.1 Phn loi hc Tn khoa hc: Penaeus monodon Ngnh: Arthropoda Lp: Crustacea B: Decapoda H chung: Penaeidea Ging: Penaeus Loi: Monodon

4/20/12

2.1.2 c im hnh thi Nhn t bn ngoi, tm gm cc b phn sau: chy: dng nh li kim, cng, c rng ca. Vi tm s, pha trn chy c 7-8 rng v di chy c 3 rng. mi khu gic v ru: c quan nhn bit v gi thng bng cho tm 3 cp chn hm: ly thc n v bi li 5 cp chn ngc: ly thc n v b cp chn bng: bi ui: c 1 cp chn ui tm c th nhy xa,

4/20/12

2.1.3

Phn b Phm vi phn b ca tm s kh rng, t n Dng qua hng Nht Bn, i Loan, pha ng Tahiti, pha Nam chu c v pha Ty chu Phi (Racek - 1955, Holthuis v Rosa - 1965, Motoh 1981, 1985) Nhn chung, tm s phn b t kinh 30E n 155E t v 35N ti 35S xung quanh cc nc vng xch o, c bit l Indonesia, Malaixia, Philippines v Vit Nam. Tm bt (PL.), tm ging (Juvenile) v tm gn trng thnh c tp tnh sng gn b bin v rng ngp mn ven b. Khi tm trng thnh4/20/12 di chuyn

2.1.4

Vng i tm s

4/20/12

2.2 Virus YHV 2.2.1 Phn loi hc Nhm: IV ((+)ssRNA) B : Nidovirales H: Roniviridae Chi : Okavirus Loi: Yellowhead virus

4/20/12

2.2.2

Cu trc ca virus: Hnh que, kch thc khong 44 6 nm x 173 13nm Nucleocapsid c dng i xng xon c c bao bi v ngoi (envelope).N c cu to t mt loi protein (p20) lin kt vi genome RNA si n dng ca virus. B mt v ngoi c hai glycoprotein l Gp64 v Gp116.

4/20/12

2.2.3 C ch sao chp ca virus

Virus RNA(+)

polyprotein

Protein cleavage RNA(-) Click to edit Master subtitle style

Progeny virus

4/20/12

2.2.4

C ch xm nhim Xm nhp Tng hp Thnh thc Hp ph Phng thch

4/20/12

2.3

Bnh u vng 2.3.1 Tc nhn gy bnh Do virus YHV gy ra.Nu mi trng ao nui kh06ng thch hp th bnh s ly lan nhanh c bit trong khu vc ven bin c mn cao.

4/20/12

2.3.2

Du hiu ca bnh Tm n nhiu khc thng trong vi ngy, ri b n t ngt. Sau 1-2 ngy bi l trn mt nc hoc ven b. Bi khng nh hng. Lc c tm cht trong v. Cht vi mc tng dn

4/20/12

Phn u ngc, gan ty chuyn mu vng, gan c th c mu trng nht, vng nht hoc nu. Thn c mu nht. Tm cht rt nhanh trong vng 2-3 ngy (c th gn 100%) C khi du hiu u vng ln m trng
4/20/12

2.3.3 c im dch t hc Nhim t nhin:

Tm s (Penaeus monodon)

Nhim iu kin nhn to:


P.vannamei.

P. stylirostris. setiferus. duorarum

P. P.

Loi tm he c kh nng khng cao vi YHV: P. merguiensis.


4/20/12

2.3.4 Bo

Bnh u vng v tui ca tm

co nm 2000: Tm b bnh vng u c tui t 25 ngy n 70 ngy tui. Nu l tm nh t 25-35 ngy b nhim bnh cng nng v s cht ht trong thi gian 2-3 ngy.

4/20/12

Cc con ng lan truyn Virus ny cng c th ly nhim theo 2 trc: Trc ngang: + Ngun nc + Hin tng n nhau. +Sinh vt trung gian. Trc dc: Tm b m b bnh di truyn cho th h sau. Thc t cho thy, bnh ny thng xut hin trong h thng nui tm thm canh.

4/20/12

iu kin bng pht dch. Tm b nhim virus YHV. Thng xy ra thng nui 1-2. Xy ra trong cc ao nui c mt cao (thm canh). Xy ra trong ao c nhim hu c. Trong nhng ao c trong cao. Ao tch lu nhiu c kh: NH3, H2S. Mi trng ao khng n nh.

4/20/12

3. NI DUNG V PHNG PHP TIN HNH


3.1

Thi gian v a im nghin cu 3.1.1 Thi gian T ngy _n_ 3.1.2 a im a im thu mu : mt s ao tm nghi ng b nhim YHV a im th nghim :Vin nghin cu cng ngh sinh hc v mi trng.

4/20/12

3.2

i tng v s lng mu\ 3.2.1 i tng Tm s c biu hin nghi ng bnh 3.2.2 S lng v loi mu

4/20/12

3.2 i tng v s lng mu\ 3.2.1 i tng Tm s c biu hin nghi ng bnh 3.2.2 S lng v loi mu

4/20/12

4/20/12

4/20/12

4/20/12