You are on page 1of 33

1

MC LC

M U
1. L do chn ti
1.1 L do khch quan
Nhng nm gn y, s pht trin mnh m ca CNTT truyn thng (ICT) mang li nhng thay i to ln trong i sng kinh t x hi ca nhn loi. Vit Nam, vic ng dng v pht trin CNTT c trin khai mnh m, CNTT ngy cng ng vai tr quan trng v l mt nhn t thc y i vi thnh cng trong cng cuc i mi ca Vit Nam. Ch th 29/2001/CT-BGD & T ca B trng B Gio dc v o to nu r :i vi gio dc v o to, cng ngh thng tin c tc ng mnh m, lm thay i phng php, phng thc dy v hc. Cng ngh thng tin l phng tin tin ti mt x hi hc tp. Nm hc 2008-2009 BGD ly ch nm hc l y mnh ng dng CNTT trong trng hc; i mi qun l ti chnh v trin khai phong tro xy dng trng hc thn thin, hc sinh tch cc, m ra mt c hi vng i vi nhng ngi lm cng tc gio dc. Nhng nm qua vic i mi ni dung, chng trnh SGK c thc hin kh ng b. Vic i mi ni dung, chng trnh yu cu phi i mi PPDH. i mi PPDH i hi phi s dng phng tin dy hc ph hp_v CNTT l mt trong nhng phng tin quan trng gp phn i mi cng tc qun l trng hc v i mi PPDH. T nhng phng tin ny gio vin c th khai thc, s dng, cp nht v trao i thng tin. Vic khai thc CNTT gip gio vin trnh c tnh trng Dy chay mt cch thit thc, ng thi gip gio vin c th cp nht thng tin nhanh chng nhy bn, hiu qu nhng vn x hi. y l mt trong nhng

yu cu c bit cn thit i vi mi gio vin ging dy. Trch nhim t trn vai ngnh Gio dc l i hi ngnh phi c nhng ni dung chng trnh ph hp, i mi phng php dy v hc mt cch tch cc Nhiu nm qua, vic ng dng cng ngh thng tin trong ging dy v hc tp ang tr thnh nhu cu thit yu thc y s nghip gio dc pht trin theo hng cng nghip ha, hin i ha t nc. Tip tc vi nim am m c nghin cu ng dng cc phng php vo vic i mi PPDH mn ng vn trong nh trng, trong ti nghin cu ny, chng ti mun cp n vic s dng cng ngh thng tin trong dy hc mn ng vn nh th no cho hiu qu. y cng l nhng trn tr ca nhiu gio vin trong qu trnh dy hc nhm p ng yu cu tin tin ca thi i. T nhn thc trn l mt cn b gio vin trong tng lai chng ti xc nh vic xy dng cho mnh kh nng sng to, nhy bn, phi c s hiu bit CNTT p ng nhu cu dy v hc cho bn thn, l mt trongnhuwngx nhim v quan trng m mnh khng c php sao lng, phi bng mi cch hnh thnh cho mnh k nng nhn thc, k nng dy hc.

1.2 L do ch quan
Thc t hin nay, vic trang thit b cho dy hc ng dng CNTT trng THCS Ph Ninh cn rt mng. Ton trng ch c khong t 01 n 02 phng hc c trang b n chiu, my chiu phc v cho cc tit dy ng dng CNTT. Do , s tit dy ny ch c th p dng cho cc tit thao ging, hi ging vi nh lng t 01 n 02 tit/ gio vin/ nm hc. Vic ng dng CNTT vo dy hc mn ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh c th gip tng cng kh nng dy v hc, ph hp vi iu kin thc t v c s vt cht, ti u cc iu kin hin c, s dng cc phng tin dy hc, thit b dy hc c trang b hoc do cc gio vin t lm ly gp phn thc y vic i mi phng php dy hc ngay c trong iu kin khng c my chiu. N

mang li hiu qu cao trong vic tip nhn vn hc, ph hp vi yu t tm l ca hc sinh, tip tc pht huy phng php dy hc trc quan sinh ng (trc quan thnh gic, trc quan th gic bn cnh trc quan ngn t) theo hng hin i ha, p ng mc tiu gio dc ph thng l: tc ng n tnh cm, em li nim vui, hng th v trch nhim hc tp cho hc sinh. V pha gio vin trng THCS Ph Ninh chng ti nhn thy rng a phn cc gio vin cha mnh dn u t, tm hiu v ng dng CNTT vo trong tit dy, nhiu gio vin cn dy hc theo li truyn thng l c chp nn cha pht huy tnh tch cc, sng to ca hc sinh. V pha cc em hc sinh khi 6 trng THCS Ph Ninh cn yu km v nhiu mt, c v cch t chc dy hc cng nh kh nng nhn thc tri thc ca cc em cn nhiu hn ch. Cc em cha hiu su ni dung bi hc, cng nh cha c hng th tm hiu c bi trc nh. ng trc nhu cu chng ti mnh dn chn ti: ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh.

2. Lch s nghin cu vn
y l mt ti c nhiu ng nghip quan tm. V th c rt nhiu gio vin quan tm v i vo nghin cu vn ny. Trong Nguyn Sn Hi, MS.Power Point, Bernd Meier, Pht trin nng lc thng qua phng php v phng tin dy hc mi, mang li mt s thnh cng nht nh cho ti.

3. i tng v phm vi nghin cu


3.1 i tng nghin cu
ti ly qu trnh t chc dy hc ca gio vin v hot ng hc ca hc sinh trong tit dy bng gio n in t khi lp 6 trng THCS Ph Ninh lm i tng nghin cu.

3.2 Phm vi nghin cu

V ang cn l sinh vin thc tp nn chng ti khng c nhiu thi gian tin hnh cho vic nghin cu di hn, ch c thi gian l 2 thng thc tp ti trng THCS Ph Ninh v c phn cng ging dy khi lp 6 nn chng ti ch c th dng li tm hiu trong phm vi khi lp 6 trng THCS Ph Ninh

4. Mc ch v nhim v nghin cu
4.1 Mc ch nghin cu
Trn c s nhm khc phc tnh trng hc sinh th ng trong gi hc, nng cao hng th hc tp cho hc sinh, cng nh khi gi s tm ti hc hi CNTT cho cc gio vin trng THCS Ph Ninh ni chung v gio vin b mn vn ni ring nhm i mi phng php dy v hc trng THCS Ph Ninh.

4.2 Nhim v nghin cu


4.2.1 Nghin cu c s l lun v thc tin ca vic ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh 4.2.2 a ra gii php trong vic ng dng CNTT vo dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh

5. Phng php nghin cu


5.1 Phng php tng hp l lun v thc tin
Chng ti tng hp nhiu kin ca qu thy c cng nh cc em hc sinh khi lp 6 trng THCS Ph Ninh v tnh hnh ng dng CNTT vo tit dy trng THCS Ph Ninh hin nay v nhn thy cn c nhiu iu bt cp.

5.2 Phng php iu tra, kho st thu thp s liu


y l mt trong s nhng phng php c bn nhm thu thp thng tin khoa hc. Chng ti tin hnh iu tra v thu thp s liu t mt s gio vin v hc sinh khi lp 6 trng THCS Ph Ninh, cng nh tm hiu v thun li v kh khn khi ng dng CNTT vo trong dy hc. - iu tra 5 lp khi lp 6 trng THCS Ph Ninh

- Xy dng phiu iu tra bng hnh thc text Nhm mc ch thy c s thit thc ca ti.

5.3 Phng php thc nghim s phm


Chng ti p dng son v dy cho 3 lp 6 trng THCS Ph Ninh, qua 3 tit dy chng ti cm thy cc em rt hng th hc, khi hi cc em c thch tit hc trn lp nh th ny khng cc em u bo rt thch .

6. Cu trc ti
ti c ni dung gm 3 phn Chng 1: Nhng tin l lun v thc tin ca vic ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh Chng 2: Thc trng ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh Chng 3: Gii php ca vic ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh

7. ng gp ca ti
Thng qua vic nghin cu tm hiu chng ti mong rng ti ca chng ti s gp phn i mi nhn thc trong vic nng cao cht lng dy v hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh nhm p ng nhu cu i mi PPDH hin nay. Mt khc ti s gip ich cho vic ging dy ca gio vin v hot ng hc tp ca hc sinh theo chiu hng tch cc, ch ng, sng to trong vic chim lnh tri thc. ti s l ngun ti liu thm kho cho gio vin thy c s cn thit ca vic ng dng CNTT trong dy hc ni chung v b mn Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh ni ring.

NI DUNG

CHNG 1 NHNG TIN L LUN V THC TIN CA VIC NG DNG CNG NGH THNG TIN TRONG DY HC NG VN KHI LP 6 TRNG THCS PH NINH 1.1 Nhng tin l lun v thc tin
1.1.1. Nhng tin l lun 1.1.1.1. S i mi chng trnh gio dc ph thng
Cn c php l ca vic i mi chng trnh gio dc ph thng : - Chng trnh gio dc ph thng th hin mc tiu gio dc, quy nh chun kin thc, k nng, phm vi v cu trc ni dung gio dc ph thng; phng php v hnh thc t chc hot ng gio dc, cch thc nh gi kt qu gio dc vi cc mn hc mi lp v mi cp hc ca gio dc ph thng. ( iu 29 - mc II - Lut gio dc - 2005) - Xy dng ni dung chng trnh, phng php gio dc, sch gio khoa ph thng mi nhm nng cao cht lng gio dc th h tr, p ng yu cu pht trin ngun nhn lc phc v cng nghip ho, hin i ho t nc, ph hp vi thc tin v truyn thng Vit Nam, tip cn trnh gio dc ph thng cc nc pht trin trong khu vc v trn th gii. ( Ngh quyt s 40/2000/QH 10) Cn c khoa hc v thc tin ca i mi gio dc: - Do yu cu ca s pht trin kinh t x hi i vi vic o to ngun nhn lc trong giai on mi. - Do s pht trin nhanh, mnh vi tc mang tnh bng n ca khoa hc cng ngh. - i tng gio dc cng c s thay i do nhng tc ng rt ln ca x hi.

- Do xu th hi nhp trn th gii hin nay.

1.1.1.2. Cc nhn t cu to nn qu trnh dy hc

Mc ch - nhim v

Phng php phng tin

Gio vin

Hc sinh

Ni dung dy hc

Kt qu

1.1.2. C s thc tin


Vic i mi chng trnh sch gio khoa (SGK) i hi phi c s thay i v phng php son ging theo nh hng i mi trong gio dc. Phng php gio dc c in trc y ch yu l phng php thuyt trnh. Trong gi hc, hc sinh t c hot ng, th ng, gi hc khng gy hng th, dng dy hc t c s dng hoc s dng mt cch hnh thc, nn cha phi l phng php tch cc, hc sinh cha thc s c tip xc vi CNTT. Hin nay cc trng ni chung v trng THCS Ph Ninh ni ring v ang trang b cc phng tin hin i gip gio vin p dng CNTT vo ging dy nhng c khng t gio vin cn lng tng khi p dng gio n in t vo trong son, ging. hiu qu gio dc c pht trin ton din, kt qu hc tp ca hc sinh c nng cao, vai tr ca ngi thy c ch trng hn, thng qua vic nghin cu ton b chng trnh sch gio khoa v sch gio vin Ng Vn ni chung v Ng vn khi lp 6 ni ring.

1.2. Khi nim PPDH


- Phng php ni chung l con ng, l cch thc t mc ch ra. - Phng php dy hc l cch thc hot ng v giao lu ca thy gy nn nhng hot dng v giao lu cn thit ca tr nhm t c mc tiu dy hc.

1.2.1. i mi PPDH ng ngha vi vic i mi cch dy v hc 1.2.1.1. i mi phng php dy hc phi i mi trc ht thc, nhn thc
Trong mt thi gian di, ngi thy c trang b phng php truyn th tri thc cho hc sinh theo quan h mt chiu: Thy truyn t, tr tip nhn, thm ch mt s b mn do thc bch ca qu thi gian vi dung lng kin thc trong mt gi (c bit cc mn c lin quan n thi HSG, thi H) dn n vic thy c tr chp Gio vin n lc i tm bt k mt iu tt p no ca mn hc cht y vo u hc sinh theo phm vi v kh nng ca mnh. Cn hc sinh l k th ng, ngoan ngon ch c gng nh c nhiu iu thy truyn t. Nh vy hc tr i hi phi c mt tr nh tt, ngoi ra cn phi ch la sao cho quan im ca chnh mnh ph hp vi quan im ca thy c gio na. Hc tr khng c v khng dm c kin quan im ring. hc sinh ch ng, tch cc, sng to trong hc tp th tt yu phi i mi phng php dy hc. Nhng khng phi ni i mi l i mi c ngay. i mi PPDH phi l mt qu trnh bn b v thng xuyn. Ngi lm qun l gio dc phi gip cho GV v HS lun thc c cn phi thay i trong bt c hon cnh no (hot ng trn lp, hot ng ngoi gi); trong bt c vic g lin quan n ging dy hc tp (chun b bi, ging bi, ra kim tra, hng dn HS t hc, cch giao tip)

10

cc nh trng, t lnh o n cc t chuyn mn v bn thn mi gio vin cn phi xc nh i mi phng php dy hc l mt nhim v trng tm, l gii php then cht nng cao cht lng gio dc. Khi c thc v i mi th bn thn cc thy c gio v hc sinh s t iu chnh mi hnh vi ca mnh, h tr nhau cng hng ti mc tiu chung.

1.2.1.2. i mi phng php dy hc cn phi m bo c c s v tnh k tha


i mi phng php ging dy khng phi l to ra mt phng php khc vi ci c, loi tr ci c. S pht trin hay mt cuc cch mng trong khoa hc gio dc thc cht l to c mt tin cho nhng nhn t tch cc ca ci c vn c c hi pht trin mnh m hn. ng thi to ra ci mi tin b hn, tt hn ci c. Ni nh vy, khng phi chng ta dung ho lm hi khc hay tng t ci c m phi c ci mi thc s p ng c i hi ca s tin b. Khi i mi phng php dy hc cn trnh xu hng gin n hay cc oan. C thy c thay vic c, chp bng vic hi qu nhiu m phn nhiu cc cu hi y li khng to c tnh hung c vn . C th h cho rng s dng phng php dy hc mi l vic thay c chp bng vic hi p hi p cng nhiu th cng i mi; cng c khi gio vin lm dng trnh chiu Power Point v coi l i mi v hin i. Nu phng php dy hc c c mt u im ln l pht huy tr nh, tp cho hc sinh lm theo mt iu no , th phng php mi vn cn nhng u im trn. Song ci khc cn bn y l phng php ging dy c to cho hc sinh b ng trong tip nhn. Cn phng php ging dy mi li pht huy tnh tch cc, ch ng, sng to ca hc sinh. i vi mn Ng vn, khng th b qua hot ng ging, bnh (truyn thng) nhng cn kt hp gia ging, bnh ca GV vi vic hng dn, khi gi

11

hc sinh t ging, bnh, c ngha l hc sinh t cm th v t din t c nhng cm xc ca mnh bng li.

1.2.1.3. i mi phng php dy hc phi pht huy c tnh tch cc ca hc sinh thng qua tc ng ca gio vin.
Khi ni n tnh tch cc trong dy hc l chng ta mong mun hnh ng c ny sinh t pha hc sinh, c biu hin ra bn ngoi hay bn trong ca hot ng nhn thc. Nh pht huy c tnh tch cc m hc sinh tr thnh cc c nhn trong mt tp th mang kht vng c khm ph, hiu bit.

1.2.2. CNTT l con ng dn n i mi


Th k XXI, cng ngh thng tin pht trin mnh m v i vo mi lnh vc ca i sng. c bit, trong qu trnh i mi PPGD nh trng ph thng, vic p dng cng ngh thng tin gp phn h tr vic i mi PPDH theo hng tch cc ha qu trnh dy hc.Vic vn dng CNTT trong ging dy Ng vn gp phn i mi PPGD theo hng hin i ha, ph hp vi xu th mi ca thi i v CNTT gp phn hin i ha phng tin, thit b dy hc, gp phn i mi phng php. C th ni, vic vn dng CNTT vo ging dy Ng vn ni ring v dy hc ni chung thu c nhiu kt qu v to nn s chuyn bin trong dy hc, nht l v mt phng php. Vn dng CNTT vo ging dy Ng vn bng hnh thc vn dng phn mm Powerpoint thit k gio n in t l hnh thc vn dng CNTT d dng nht, kh thi nht m mang li hiu qu khng nh. ng dng CNTT trong dy hc s lm cho chng trnh o to tr nn hp dn hn, gn hn vi yu cu dy hc nh trng ph thng , p ng c yu cu i mi ca ngnh gio dc, tip cn c vi xu th dy hc hin i ca th k XXI. N khng ch gp phn thc y s tch hp nhun nhuyn gia Ng v Vn m to ra nhiu c hi mn Ng vn tch hp c vi cc mn hc khc trong nh trng.

12

1.3. Mt s khi nim


- IT_CNTT : Cng ngh thng tin, vit tt CNTT, (ting Anh: Information Technology hay l IT) l ngnh ng dng cng ngh qun l v x l thng tin CNTT l ngnh s dng my tnh v phn mm my tnh chuyn i, lu tr, bo v, x l, truyn, v thu thp thng tin. Ngi lm vic trong ngnh ny thng c gi l dn CNTT (IT specialist) hoc c vn quy trnh doanh nghip (Business Process Consultant) Vit Nam:khi nim CNTT c hiu v nh ngha trong ngh quyt Chnh ph 49/CP k ngy 04/08/1993 : Cng ngh thng tin l tp hp cc phng php khoa hc, cc phng tin v cng c k thut hin i - ch yu l k thut my tnh v vin thng - nhm t chc khai thc v s dng c hiu qu cc ngun ti nguyn thng tin rt phong ph v tim nng trong mi lnh vc hot ng ca con ngi v x hi. - ICT_CNTT v truyn thng : ICT l ch vit tt ca Information and Communication Technologies (Cng ngh thng tin v truyn thng), c nh ngha cho mc ch ca bi vit ny l mt tp hp a dng cc cng c v ti nguyn cng ngh c s dng giao tip, to ra, ph bin, lu gi v qun l thng tin. Cc cng ngh ny bao gm my tnh, Internet, cng ngh truyn thng (i v v tuyn), v in thoi. Trong nhng nm gn y, ngi ta thng c bit quan tm n vic lm th no khai thc mt cch hiu qu nht my tnh v Internet nhm nng cao cht lng ca gio dc mi cp , mi c s o to v hnh thc o to (chnh thc v khng chnh thc).

1.4. Nhng yu cu ca vic i mi PPDH v ng dng CNTT v trong dy hc

13

1.4.1. i mi PPDH, ng dng CNTT vo trong dy hc khng cn l mt vn xa l m n ang nng bng nht hin nay
Vi nm gn y, s pht trin ca CNTT tc ng n nhiu lnh vc hot ng ca con ngi, to nn nhng thay i to ln trong x hi, trong c nh trng. nc ta, vic ng dng CNTT vo dy v hc, c bit l vic s dng BGT trong dy v hc ngy cng tr nn ph bin. iu ny th hin r xu th tt yu ca cng ngh dy hc hin i trc yu cu cp thit i mi phng php dy hc. Chin lc pht trin gio dc 2001 - 2010 xc nh phi: "Hin i ho trang thit b ging dy v hc tp, phng th nghim, c s thc hnh. Nhanh chng p dng CNTT vo ging dy i mi phng php gio dc v qun l".

1.4.2. i mi PPDH, ng dng CNTT vo trong dy hc l khng th thiu cn c pht huy mt cch tch cc
CNTT vi t cch l mt phng tin h tr cho vic dy hc ang chng t nhng u th v hiu qu trong qu trnh dy hc ni chung v i vi b mn Ng vn ni ring. ng dng ca CNTT mt gii php h tr c lc cho vic i mi phng php ging dy v hc tp ca ngnh GD- T. Ngh quyt hi ngh Trung ng ng Cng sn kho VIII ch ra mt trong nhng nhim v quan trng ca ngnh GD - T l phi i mi mnh m phng php GD - T, khc phc li truyn th mt chiu, rn luyn thi quen, n np t duy sng to ca ngi hc.Tng bc p dng cc phng php tin tin v phng tin hin i vo qu trnh dy hc, m bo iu kin v thi gian t hc, t nghin cu Mun gi hc t kt qu tt th chnh ngi GV phi chun b trc gi ln lp. Chnh v vy, vn t ra l ngi GV phi bit la chn phng php

14

ph hp cng vi vic ng dng CNTT hng dn t chc v iu khin hc sinh pht huy ht nng lc trong qu trnh tm kim tri thc. Thy c s cn thit ca ng dng CNTT nh th i hi chng ta l nhng ngi gio vin cn tch cc rn luyn v nng cao nhn thc v CNTT v ng dng CNTT v trong dy hc.

1.5. Tnh cp thit ca ti


Tuy y l mt ti khng cn mi na nhng qua ti ny chng ti nu ln thc trng dy v hc b mn Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh, thng qua nh gi v nhm a ra gii php kp thi gip ci thin tnh hnh hc tp b mn vn cho cc em hc sinh ni chung v cc em hc sinh trng THCS Ph Ninh ni ring.

CHNG 2

15

THC TRNG NG DNG CNTT TRONG DY HC NG VN KHI LP 6 TRNG THCS PH NINH 2.1. Tnh hnh s dng bi ging in t vo tit dy ca gio vin b mn vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh.
L mt trng hc vng su, vng xa bt u t nm hc 2009-2010, khi c nng cp ln nh trng c 30 lp vi 1200 hc sinh. Trong gn 50% hc sinh l con em cc gia nh c thu nhp kinh t c bit kh khn ca hai x Ph Ninh v An Long gp chung trng. Chnh v th m iu kin c tip xc vi CNTT ca a s cc em hc sinh l rt hn ch.

2.1.1. Thun li
- V c s vt cht : cc phng tin cn thit cho vic s dng bi ging in t trong nh trng (my tnh, my chiu, mng internet) c cc cp qun l trang b, c th p ng phn no yu cu ca gio vin. - V gio vin : Nhiu ngi c my vi tnh c nhn, phn ln c trnh s dng my vi tnh v mt s phn mm cn thit, hu ht cc t b mn u c mt s gio vin rt tch cc son, ging cc bi ging in t. - V ngun t liu : Cc gio vin c iu kin su tp c kh y cc t liu phc v cho vic son bi ging in t. - V cc cp qun l gio dc : c s quan tm thit thc, s ch o c th.

2.1.2. Kh khn
- Vic s dng bi ging in t cha ng b gia cc gio vin ; vn cn mt s c nhn cha thc s quan tm n hot ng ny. - Cha c S, Phng GD - T nh hng, hng dn su st v b mn. Do vy, nhiu bi ging in t cha m bo c trng b mn, cha pht huy c hiu qu.

16

- Cha c ch tiu nh gi, xp loi mt bi ging in t v mt tit dy c s dng bi ging in t, v th c s bt ng trong vic nhn xt, ng gi, gp ca thanh tra vin, t trng, ban gim hiu - a phn cc gio vin tui cao nn kh nng tip thu cng nh nm bt CNTT cn yu. - Nhiu gio vin phi lo cho gia nh nn khng c nhiu thi gian u t cho tit dy bng gio n in t. - Cch dy v hc ca gio vin v hc sinh trong mt tit hc c bi ging in t cha hp l, hc sinh khng bit ghi g trong tit hc.

2.2. Kh nng tip cn CNTT ca hc sinh


Do trng nm trong vng su vng xa, kinh t gia nh ca cc em cn nhiu kh khn nn kh nng trang b my tnh ti nh ca cc em cn hn ch. Mt phn cc em cha c gio dc v tm quan trng v cn thit ca CNTT nn khi c dp ln mng cc em ch bit chi game, nghe nhc

2.3. Kho st thc tin ng dng CNTT trong dy hc ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh
2.3.1. Mc ch, yu cu kho st
Kho st thc trng ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh nhm nhn ra nhng u im, nhc im cng nh nhng nguyn nhn ca nhng u im, nhc im trong thc t ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh. T a ra bin php khc phc nhm gip hot ng dy v hc trong b mn Vn t hiu qu thit thc hn.

2.3.2. a bn v i tng kho st


Chng ti kho st khi lp 6 trng THCS Ph Ninh, i tng l gio vin v hc sinh ca b mn Vn.

17

2.3.3. Cch thc kho st


Phiu iu tra, trng cu kin ca gio vin v hc sinh, d gi,

2.3.4. Ni dung kho st


Trong thc tin dy hc THCS - Vic ging dy ca gio vin - Vic tip thu kin thc ca hc sinh

2.3.5. Kt qu kho st
2.3.5.1. Kt qu kho st ca gio vin a phn gio vin bit son bi ging nhng bi ging cha mang li kt qu cao nh mun, gio vin lm dng qu nhiu hiu ng khng cn thit, nhiu bi ging ca gio vin ch mang tnh trnh chiu ch khng truyn ti c ni dung cho hc sinh

S TN BI TT 1 2 3 Bi hc ng i u tin Sng nc C Mau Vt thc 73, 74 76 85 6A6 6A5 6A4 TIT PPCT LP

Phn mm son ging powerpoint powerpoint Violet

2.4.5.2. Kt qu kho st ca hc sinh

18

Hc sinh rt hng th khi c thy c dy bng my chiu, nhng trong qu trnh hc hc sinh khng bit ghi g, khng hiu c bi hc, mt s hc sinh khng tp trung vo tit hc. Bng 1: Mc thch hc cc gi hc Vn c ng dng CNTT. i tng thm d L do Bi hc sinh ng, d hiu Gi hc thoi mi khng g p 47 hc sinh lp 6A6 3 Mc Rt thch Thch vaKhng phi thch Khng c kin

C nhiu t liu phong ph 2


c t trnh by vi my vi tnh

c chi tr chi Nhiu hnh nh, hiu ng p Kh ghi chp ni dung bi Khng r l do

2 10

2 1 19

5 3 19 5

20 TNG S

(42,6%) (6,4%)

(40,4%) (10,6%)

Bng 2: S liu v kh nng ghi chp bi ca hc sinh trong gi hc c ng dng CNTT. i tng Ghi bi y Ghi bi cha y Khng ghi c bi

19

iu tra 47 hc sinh 30 (63,8%) lp 6A6 Bng 3: S liu v mc hiu bi ca hc sinh. i tng Hiu hon ton iu tra 47 hc sinh 5 (10,6%) lp 6A6 24 (51,1%) 15 (31,9%) 03 (6,4%) Hiu cc ni dung chnh Hiu cc chnh Hon ton nhng cha y khng hiu 14 (29,8%) 03 (6,4%)

2.5. Nhng nhn nh v thc t ng dng CNTT


2.5.1. u im
T kt qu kho st trn, c th thy vic ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh cng vi cc thit b dy hc hin i mang li nhng hiu qu nht nh : - Gio vin c s chuyn i v nhn thc, t qui nh (mang tnh p t) lc ban u sang tm th thch th vi bi ging ng dng CNTT. T yu thch n ch ng hc hi cho nn k nng son ging cc tit c ng dng CNTT ca gio vin khng ngng c nng ln, cht lng bi dy cng tt hn, hp dn vi hc sinh hn. - Bi hc tr nn sinh ng, thu ht s ch ca hc sinh do c nhiu minh ha sng ng, c th. Gio vin tit kim c nhiu thi gian thuyt ging v khng qu vt v khi gii thiu, miu t th hin nhng ni dung kin thc mi.

20

T hc sinh d tip thu bi hc. Hn na bi hc li du n su sc trong tm tr hc sinh. T hc sinh tr nn nng ng v sng to hn. - Gio vin khng cn c din, thay vo hc sinh c tip cn vi nhiu ngun t liu phong ph. Bi hc cng c thit k linh hot theo c trng b mn hoc ni dung bi hc. - i vi gio vin ca trng, vic son bi vi nhng ng dng ca CNTT cng mang li nhng hiu qu khc bit. Bn thn gio vin cng thng xuyn cp nht kin thc v chuyn mn v Tin hc t nng cao tay ngh. c bit khi bt tay vo son mt bi dy c vn dng CNTT, cc gio vin tht s b cun ht v cng lm nhiu th cng thch th v ny sinh thm nhiu tng. T lng yu ngh v s sng to cng c bi p. - Li ch quan trng nht l hc sinh khng cn s, khng cn chn ght mn Vn na. y chnh l iu kin cn thit Vn chng thc hin s mnh gio dc nhn cch, bi dng tm hn cho hc sinh. Nu hc sinh khng thch hc Vn th lm sao cc em c th lnh hi nhng bi hc v cuc sng c n cha trong cc tc phm vn chng ? Tuy nhin mc hng th v tip thu bi hiu qu ca hc sinh trong nhng gi hc c ng dng CNTT cn ph thuc vo cht lng ca gi dy.

2.5.2. Nhc im
Bn cnh nhng mt tch cc nu trn, vic ng dng CNTT vo dy hc mn Ng vn vn cn nhng hn ch cn khc phc :

21

- Dy hc Ng vn khng n thun ch l cung cp kin thc, k nng cn thit m cn dy cch tip nhn tc phm, bi dng nng lc cm th v nng lc ngn ng. Hot ng ny i hi ngi thy phi vn dng nhiu phng php, phng tin dy hc khc nhau mt cch linh hot, ph hp. Nu ng dng CNTT khng c s chn lc cho ng tnh cht, ni dung, cch thc hoc ng dng CNTT mt cch thi qu, c gi dy gio vin ch click chut v click chut th s lm mt ht cm xc t nhin, lm hn ch cht vn, cht th trong tng bi dy. Nh vy, hiu qu s khng nh mong mun. - Hin nay nhiu gio vin khi lp 6 trng THCS Ph Ninh c gng ng dng CNTT vo dy hc tuy nhin trong qu trnh ging dy vn cn nng v hnh thc, mang nng tnh cht trnh din vi nhiu hnh nh, hiu ng ri mt. - Trong tin trnh ln lp vi bi ging in t, mt s gio vin thao tc qu nhanh, hc sinh khng kp chp bi, nh hng n kh nng tip thu, lnh hi kin thc v mc hiu bi ca cc em khng cao. - Trn thc t, hu ht hc sinh u say m, thch th c hc nhng gi Vn c ng dng CNTT. Song, bn cnh a s hc sinh tip cn nhanh chng vi phng php hc mi ny vn cn nhng tn ti cn khc phc sau : Mt s hc sinh cha tht thch nghi vi phng php hc hin i ny, ch th ng ngi nghe thy gio ging qun c vic ghi bi. Mt s khc gp kh khn trong vic ghi chp bi : khng bit la chn thng tin, ni dung chnh ghi vo bi hc, ghi chm hoc khng y ...

2.6. Nguyn nhn ca nhng u nhc im ca vic ng dng CNTT trong dy hc ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh
2.6.1. Nguyn nhn ca u im

22

2.6.1.1. Nguyn nhn ch quan - Trnh chuyn mn ca gio vin (do gio vin a phn c trnh chuyn mn cao) - a s cc gio vin u cn tr, nhit quyt c tinh thn cu tin, c tham gia cc lp bi dng gio vin. ng thi cng nhn c s quan tm ca nh trng trong vic trang b cc thit b dy hc. - Cc em hc sinh phn ln l tui tr nng ng, sng to, thch tm ti, hc hi, mun chim lnh tri thc, khng nh bn thn. 2.6.1.2. Nguyn nhn khch quan - C s vt cht cn hn ch - Chng trnh phn phi khng hp l

2.6.2. Nguyn nhn ca nhc im


2.6.2.1. Nguyn nhn ch quan - Nhng gio vin c kinh nghim lu nm khng mun i mi phng php dy hc quen thuc vi mnh. - Hon cnh gia nh, cuc sng cht vt khng c kinh ph trang b my ring cho mnh hoc l khng c thi gian son mt bi ging in t. - Phi c s hiu bit v khng ngng tm hiu nng cao kin thc v CNTT. 2.6.2.2. Nguyn nhn khch quan - Cha c mt mi trng hc tp ph hp nng cao vn hiu bit ca mnh. - Ngy nay i vi cc mn Khoa hc x hi cha c x hi quan tm ng mc.

CHNG 3

23

GII PHP KHC PHC HN CH CA VIC NG DNG CNTT TRONG DY HC NG VN KHI LP 6 TRNG THCS PH NINH 3.1. ng dng CNTT i hi g gio vin v hc sinh
3.1.1. i hi v c s vt cht h tng
V pha nh trng v S GD cn h tr thm v c s vt cht, h tng y cc gio vin th hin ht kh nng vn c v nim am m cng hin ht mnh cho s nghip gio dc.

3.1.2. i hi gio vin


Ngi gio vin cn khng ngng hc hi kinh nghim ca ng nghip, trau di kin thc mi ngy, cn phi c tm huyt vi ngh, yu ngh, mn tr th mi hon thnh tt ngha v thing ling ca mnh.

3.1.3. i hi hc sinh Nhng hc sinh n trng tt yu cn phi trang b cho minh s hiu bit, tm ti, trc khi n lp phi thuc bi c, xem bi mi, vo lp thuc bi, ra lp hiu bi mi chnh l tinh thn vn c ca hc sinh, khng ch dng li cc em cn phi tng cng ln mng tm kim nhng thng tin quan trng v tc gi hay nhng tc phm trong nh trng v ngoi x hi nh th s gip cc em trau di vn t vng cho mnh.

3.2. Cng tc bi dng gio vin


3.2.1. Nng cao nhn thc cho cn b gio vin
y mnh tuyn truyn cho gio vin thy r hiu qu v yu cu mang tnh tt yu ca ng dng CNTT trong i mi phng php ging dy thng qua vic trin khai cc vn bn ch o ca B, ngnh v ng dng CNTT trong dy hc ;

24

thng qua cc bui sinh hot chuyn mn t ; thng qua d gi thm lp v qua vic trin khai cc cuc thi c ng dng CNTT do nh trng t chc. Pht ng su rng thnh phong tro v ra yu cu c th v s tit ng dng CNTT i vi mi gio vin chnh h qua p dng thy c hiu qu v s cn thit ca vic ng dng CNTT trong ging dy, c bit l i vi i mi phng php dy hc. 3.2.1.1. Nng cao trnh tin hc cho i ng cn b gio vin Nh trng to iu kin cho gio vin hc tp nng cao trnh Tin hc (nhiu gio vin ca trng c to iu kin v thi gian tham gia hc tp nng cao trnh hiu bit su rng v CNTT) B tr sp xp cn b gio vin c tham gia y cc lp tp hun, bi dng CNTT do nh trng t chc. 3.2.1.2. Bi dng k nng ng dng CNTT vo trong dy hc ng dng CNTT vo ging dy hiu qu th ngoi nhng hiu bit cn bn v nguyn l hot ng ca my tnh v cc phng tin h tr, i hi gio vin cn phi c k nng thnh tho (thc t cho thy nhiu ngi c chng ch hoc bng cp cao v Tin hc nhng nu t s dng th k nng s mai mt, ngc li ch vi chng ch A Tin hc vn phng nhng nu bn chu kh hc hi, thc hnh th vic ng dng CNTT vo ging dy s chng my kh khn). Nhn thc c iu , trng THCS Ph Ninh rt ch trng n vic bi dng k nng ng dng CNTT cho gio vin thng qua nhiu hot ng, nh: - T chc cc lp bi dng k nng s dng my tnh v cc phn mm Tin hc vi gio vin c k nng tt v Tin hc ca trng, theo hnh thc trao i gip ln nhau, tp trung ch yu vo nhng k nng m gio vin cn s dng trong qu trnh son ging hng ngy nh ly thng tin, cc bc son mt bi trnh chiu, cc phn mm thng dng, cch chuyn i cc loi phng ch,

25

cch s dng mt s phng tin nh my chiu, my quay phim, chp nh, cch thit k bi kim tra,... - T chc sinh hot chuyn mn, chuyn trao i v kinh nghim ng dng CNTT trong ging dy. - nh hng cho gio vin lun c thc su tm ti liu hng dn ng dng CNTT hiu qu, b phn chuyn mn nghin cu chn lc photo pht cho gio vin ( bng cch lm ny nh trng c nhiu ti liu hay, d thc hnh cho gio vin s dng nh: ti liu hng dn son gio n powerpoint, hng dn s dng my chiu, hng dn thit k bi ging in t,...) - ng vin gio vin tch cc t hc, khim tn hc hi, sn sng chia s, lun cu th tin b, thng xuyn trao i vi ng nghip ; chuyn mn nh trng phi l b phn kt ni, l trung tm to ra mt mi trng hc hi chuyn mn tch cc. lm c iu , BGH c bit l ph hiu trng, cc t trng chuyn mn lun quan tm su st, i u gng mu, cng hc hi - cng lm vi gio vin th mi hiu c h yu im no, gp kh khn khu no, cn gip g ( rong cc bui tp hun v CNTT, tt c cc ph hiu trng ca nh trng u tham gia, cn trong cc cuc thi v ng dng CNTT c t nht 01 ph hiu trng v cc t trng tham gia). Ni i i vi lm lun c coi l bin php hu hiu nht thc y phong tro pht trin.

3.3. Cng tc xy dng c s vt cht v trang thit b


3.3.1. Xy dng c s vt cht y
- c s quan tm ca lnh o cc cp cng vi s tch cc quan tm ca nh trng, n nay tnh trng c s vt cht v tin hc v cng ngh thng tin ca nh trng c ci thin ng k. - S my tnh phc v cho vn phng BGH, phng chuyn mn, gio vin, th vin l 07 my ; phc v cho dy hc l 17 my. Trong c 11 my tnh ni

26

mng Internet. Nh trng c 03 my chiu projector, 04 my in, 02 my photo, 01 my quay phim v mt s phng tin khc + B tr cc phng lm vic ca BGH, phng ch ca gio vin, phng th vin u c kt ni Internet cn b, gio vin c truy cp Internet thng xuyn. + Cc my chiu u c lp t c nh trn lp hc, tin cho gio vin s dng. + Hon thnh kt ni Internet tc cao : ADSL, Dcom 3G + Khuyn khch cn b gio vin trong nh trng kt ni Internet theo chng trnh khuyn mi dnh ring cho ngnh gio dc

3.3.4. Khuyn khch gio vin t trang b my tnh cho mnh v tm hiu CNTT Khng ch nh trng m ngi gio vin cng cn trang b cho mnh s hiu bit v CNTT ngay ti nh, va tit kim thi gian va tin li tm ti thng tin mt cch nhanh chng hiu qu.

3.4. Cc hnh thc ng dng CNTT


3.4.1. ng dng CNTT trong dy hc v trong kim tra, nh gi - Trong dy hc : + S dng tranh, cc trch on phim, cc bng ghi m c din cm, ngm th, ht + Mc ch : minh ho, b sung kin thc, khc su kin thc + Dy cc tit CNTT : hn ch vic ghi ni dung bng ch thay cho li ni, m ch yu s dng cc phng tin nghe, nhn (hnh nh, tranh, s , bng biu, ho ) a hc sinh n vi vn bn. Trc y, khi mi tip cn cng ngh thng tin trong dy hc mn ng vn, mt s gio vin chuyn ht ni dung bi ging vo my, v trong tit dy ch cn

27

a ln cho hc sinh xem. Cch ng dng hi ht y trit tiu li ging ca gio vin, iu m khng mt cng ngh no c th thay th c. Khi dy CNTT, i vi mn ng vn, gio vin vn ch li ging, cn my chiu ch s dng tng cng kh nng khc. - Trong kim tra : C th s dng cng ngh nghe nhn tin hnh kim tra kin thc, k nng ca hc sinh nh:: + Qua mt hnh nh tng trng th on tn tc phm, tn tc gi ? (Hnh nh mt con thc d => trong bi Vt thc) + Cc hnh nh sau y c lin quan n tc phm, tc gi no ? + Hy t tn cho mt bc nh c ngha biu tng cho mt tc phm no ? + Hy c nhng dng th gi ln t cc hnh nh sau y? (Ch b lin lc, Bc H) + Nghe on vn, on th sau v bnh ging on vn, on th . 3.4.2. ng dng CNTT trong cm th vn chng - T cc phng tin tranh nh, gio vin, hc sinh c th t trnh din cc hot ng : c din cm on vn, ngm th, ht bi th - T mt bc tranh, mt cnh trong phim, gio vin cho hc sinh bnh lun, pht biu cm nhn ca mnh. Chng hn, gii thiu hai bc tranh biu tng trong tc phm m nay bc khng ng. l Bc v ma. T , hy nu ngha nhan ca vn bn ? - S dng CNTT trong vic t hc : + Son gio n in t lng ting, gii thiu trang Webside ca nh trng i vi cc bi : c thm, gip hc sinh n tp kin thc thi hc k, thi tt nghip,

28

Cch thc s dng CNTT

ng dng CNTT vo dy hc mn ng vn i hi ngi gio vin phi dnh thi gian v tm huyt tm ti, nghin cu, to ra nhng cu trc, hnh nh, cch s dng sao cho ph hp vi thi gian tit dy, ph hp vi bi hc, vi gi tr thm m ca phng tin. S dng CNTT i hi gio vin phi khng ngng sng to, tm ra nhng cch thc mi, trnh s lp li nhm chn.

3.5. K nng cn c v yu cu cn t khi son gio n in t


vic ng dng CNTT t hiu qu cao hn, theo kin ca cc chuyn gia am hiu v lnh vc ny, cc nng lc v k nng cn c l : Nng lc xut phng n dy hc (project), xut phng n kim tra kin thc ca hc sinh, thc hin h s bi dy theo nhng quy trnh khoa hc. K nng la chn thit b v lp rp thit b th nghim, tin hnh th nghim hoc s dng cc phn mm h tr vic dy hc, thu thp, trnh by s liu v phn tch s liu a ra d on khoa hc. Theo nhn xt ring ca chng ti l khng t gio vin qu ph thuc vo thit b, nht l cc gio vin mi s dng CNTT thng mt nhiu thi gian cho cc thao tc k thut nh u ni thit b my tnh, loa, mn hnh... nn trong qu trnh dy hc c thp thm s thit b hng hc, iu ny gy tm l c ch rt ln cho ngi dy. K nng ng dng nhng thnh tu ca cng ngh phn mm, s dng cc phn mm ph hp th hin tt cc tng s phm... Mun th, bn thn ngi gio vin cn cn c nim am m tht s vi vic thit k vn i hi s sng to, s nhy bn, tnh thm m,

29

c hiu bit nht nh v k thut vi tnh (b cc, trnh by slide, chn multimedia : nhc, phim, hnh, cc minh ha ng c tnh tng tc...). Cc yu cu cn t Chnh xc, khoa hc. Cc slide c thit k c h thng, ni dung, minh ha cc tin trnh theo tng bc, lm r trng tm bi hc. Lin h vi thc t, c tnh gio dc. Vic s dng CNTT h tr tt cho cch dy hc truyn thng, to c s cn bng gia vic s dng cng ngh vi cc hot ng bnh thng khc ca lp, khuyn khch hc sinh, tho lun thng qua cc slide, pht huy c tnh tch cc ca hc sinh, to c s giao tip thy - tr trong khi trnh chiu bng my tnh ; gip hc sinh tip thu cc khi nim phc tp tt hn cch dy hc khc. T chc v iu khin hc sinh ch ng tham gia xy dng bi hc (thng qua vic trnh chiu cc slide kt hp vi h thng cu hi t lun, trc nghim, hoc cc phiu kho st...). Hc sinh hiu bi, bit vn dng kin thc ; hng th hc tp, kch thch hc sinh tip tc nghin cu cc thng tin hu ch c lin quan n bi hc. Khi ging dy, ngi gio vin cn : - m bo tnh m phm. - Khng dng qu nhiu hiu ng. - m thanh, mu sc le lot s lm hc sinh mt tp trung vo bi ging dn n hc sinh khng tip thu c iu mnh cn truyn t. Mun nhn mnh t no , ta c th ch m, nghing.

30

- Ging n u ch, hnh nh hin th n . - Khi thuyt trnh nhn v pha hc sinh kim qun l lun, dng bt lase (hoc anten tivi) ch khi cn thit. - Khi no cn gii thch mt vn ngoi th c th s dng mn hnh ca my chiu hc sinh c th tp trung vo li ging ca gio vin. en

31

KT LUN V XUT KIN


Dy hc l mt ngh cao qu ! Dy tt, dy hay cc em hng th hc tp l mt ngh thut ca gio vin. Trong thi k bng n CNTT nh hin nay th gio vin phi bit vn dng CNTT vo bi ging mt cch thch hp cun ht hc sinh vo bi hc. i mi phng php dy hc ni chung v i mi phng php dy hc vn ni ring l mt trong nhng yu cu cn thit, ph hp vi yu cu ca gio dc hin i. ng dng cng ngh thng tin vo ging dy v hc tp bc THCS l mt yu cu c bit quan trng trong vic i mi phng php dy hc ca gio vin v hc sinh hin nay. son gio n in t v ging dy mn Vn c hiu qu i hi s c gng khng ngng trong qu trnh t hc ca chng ta. Bi v son mt gio n cho mt tit dy ngoi thnh tho cc k nng s dng my vi tnh v cc phn mm ng dng c lin quan, chng ta cn phi b nhiu cng sc vo vic tm kim, su tm, la chn cc ngun t liu ph hp vi tng tit dy, vi tng tc phm. Thi gian u t vo vic son gio n in t cng nhiu hn son gio n truyn thng, ng thi cng phi son v nm k gio n truyn thng. Mt khc cn ph thuc rt nhiu vo qu trnh hc bi c v chun b bi mi, kh nng tip thu ca hc sinh, nu khng gi dy s khng t hiu qu cao. C th ni, vic ng dng cng ngh thng tin vo ging dy mn Vn s to rt nhiu hng th, pht huy tnh tch cc cho hc sinh m thc t chng minh trong nhng gi hc va qua v gp phn rt ln trong vic i mi phng php dy v hc, nu chng ta bit pht huy c nhng u im v khc phc mt s hn ch khi ging dy bng gio n in t trong nh trng.

32

Qua qu trnh ging dy thc t, vi nhng kt qu t c v ng

dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh trong nm hc 2011 - 2012 chng ti xin c c mt vi kin ngh : - Ban Gim hiu nh trng v T Ng vn to iu kin trang b cc thit b phc v cho chng ti trong vic dy hc theo phng php ny. - Nh trng cn h tr thm cc trang thit b dy hc gio vin thun tin hn trong vic s dng dng dy hc. Chng ti rt mong vi ti ny vic ng dng phng php dy hc ng dng CNTT trong dy hc Ng vn khi lp 6 trng THCS Ph Ninh s c cc ng nghip hng ng v ph bin rng ri trong cc trng THCS cht lng dy hc mn ng vn ca tnh nh ngy cng c nng cao. Trn y l mt s kinh nghim bn thn rt ra c trong t thc tp thi gian va qua, chc chn cn c nhng thiu st ; rt mong c gp , b sung bi vit c hon thin hn !

Ph Ninh, ngy 25 thng 03 nm 2012 Ngi thc hin

Phan Th Mng Trinh

33

Ti liu tham kho

1. Nguyn Sn Hi, MS.Power Point, Trung tm tin hc B Gio dc v o to. 2. Bernd Meier, Pht trin nng lc thng qua phng php v phng tin dy hc mi,H Ni, 2005. 3. Nhiu tc gi, Gio trnh Vn hc th gii T1,T2, NXB HSP, 2007. 4. Ti liu tp hun k nng CNTT, VVOB, 2009. 5. Ti liu hi tho tp hun chia s v hp tc, VVOB, 2009. 6. Ti liu CNTT cho dy hc tch cc, VVOB, 2009. 7. Ti liu Hi tho tp hun v E.learning, VVOB, 2010. 8. Gooogle.com.vn