You are on page 1of 6

RUZILAWATI BINTI ALI 751229115170001 HBEF 4106

PENGAKUAN PENULIS

Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali nukilan dan Ringkasan yang tiap tiap satunya saya jelaskan sunbernya.

Tandatangan : .. Nama Penulis : Ruzilawati Binti Ali Tarikh : 28 FEBUARI 2009

RUZILAWATI BINTI ALI 751229115170001 HBEF 4106

ABSTRAK

Kecemerlangan keputusan dalam Sijil Pelajaran Malaysia merupakan satu tiket bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, yang mana akan membuka lebih banyak peluang memenuhi cita-cita dan impian seseorang individu. Bagi merealisasikan cita-cita pelajar, tugas dan tanggungjawab guru mendidik para pelajarnya amat penting. Kajian ini dilakukan untuk menilai Keberkesanan Pembelajaran Koperatif dan persepsi pelajar perempuan tingkatan 4 aliran Vokasional terhadap amali kerja bata. Sampel kajian adalah terdiri daripada 70 orang pelajar perempuan tingkatan 4 aliran vokasional yang mengambil mata pelajaran ini di Sekolah Menengah Teknik Muadzam Shah , di Negeri Pahang. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soalan soal selidik.. Salah satu daripada cabang kejayaan pelajar ialah corak atau gaya pembelajaran di dalam kelas Kaedah koperatif amat sesuai bagi pelajar perempuan dalam amali bata kerana kaedah koperatif dapat memberikan banyak kebaikan kepada pelajar perempuan di dalam menjalankan amali bata. Antaranya ialah kaedah ini bukan sahaja melibatkan kepada perpektif motivasi malah juga menekankan kepada perspektif kognitif. Disamping itu, sikap positif terhadap sesuatu matapelajaran yang dipelajari juga amat penting kerana amali kerja bata yang berorientasikan kemahiran menuntut pelajarpelajar bersedia dari segi mental dan fizikal agar sentiasa cergas dan bersemangat.

ii

RUZILAWATI BINTI ALI 751229115170001 HBEF 4106

KANDUNGAN

BAB

PERKARA Deklarasi Abstrak Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah

MUKA SURAT

1.

Masalah Kajian 1.1 1.2 1.3 1.4 Pengenalan Pernyataan Masalah Kerangka Konsep Tujuan Kajian 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 Tujuan kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian 6 6 7-8 8 9 9 - 11 11 1-2 3-4 5

Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Ringkasan

iii

RUZILAWATI BINTI ALI 751229115170001 HBEF 4106

ll.

Tinjaun Literatur 2.1 2.2 2.3 2.4 Pengenalan Tinjauan Literatur/Teori Kajian Kajian Lampau Ringkasan 12 13 - 24 25 - 26 26

III.

Kaedah Kajian III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 Pengenalan Rekabentuk Kajian Sampel Kajian Instrument Kajian Pemgumpulan Data Analisis Data Ringkasan 27 27 - 28 28 28- 31 31 32 - 33 33

iv

RUZILAWATI BINTI ALI 751229115170001 HBEF 4106

SENARAI JADDUAL NO. JADUAL 1.1 PERKARA MUKA SURAT 4

Analisa Pencapaian Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional bagi mata Pelajaran Amalai Kerja Bata.

1.2

Peta Kerangka konsep

3.1

Jadual Taburan item-item soal selidik mengikut persoalan kajian

30

3.2:

Jadual Skala Pemeringkatan Likert

31

3.3 :

Jadual Tahap Penilaian Berdasarkan Min

33

RUZILAWATI BINTI ALI 751229115170001 HBEF 4106

vi