You are on page 1of 2

PENGHARGAAN

Saya Lee Yik Heng ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran Sejarah saya
iaitu Puan. Rozarina Binti Bukari kerana telah banyak membantu saya dalam penghasilan kerja kursus ini. Beliau telah memberikan maklumat mengenai cara menghasilkan kerja kursus yang lengkap dan sempurna. Selain itu, saya juga ingin berterima kasihan kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu Encik lee dan

Puan kerana turut membantu saya menghasilkan kerja kursus ini. Mereka telah memberikan bantuan
kewangan dan sokongan moral apabila saya memerlukannya. Tidakm lupa juga kepada rakan sekumpulan saya iaitu Hazim Bin. Azman, Hazeeq Bin. Noradha dan Thirukkumarran a/ll Palu yang telah bertungkus lumus mencari dan berkongsi maklumat mengenai produk tempatan di negara Malaysia.

Sekian, Terima Kasih.

ELEMEN 1 MENGUMPUL FAKTA SEJARAH

SUMBER: SUMBER LAIN