You are on page 1of 1

RAGBI SAVEZ SRBIJE REGISTRACIONI KARTON

LINI PODACI IGRAA


Prezime: Ime: Ime oca: Datum roenja: Mesto roenja: Dravljanstvo: Matini broj: Adresa Grad: Adresa: Telefon kui: Telefon mobilni: Paso: Lina karta: Datum potpisa Mesto potisa Ime majke: mesec

dan

godina

Pol Email: Visina: Vai do: Vai do: Potpis igraa:

M Teina:

IZJAVA KLUBA
Ragbi klub __________________ (Ime kluba) potvruje da je navedeni igra lan naeg kluba, i da su gore navedeni personalni podatci korektno uneti. Mesto: Datum: Potpis odgovorne osobe i peat kluba

PODACI O REGISTRACIJI
Broj takmiarske legitimacije: Klub:

Datum regist: IZVETAJ KOMESARA ZA TAKMIENJE O REGISTRACIJI

Ragbi Savez Srbije, njegov nadleni organ, utvrdili su da navedeni igra ispunjava sve potrebne uslove, te donovi odluku da se igra registruje po lanu ___ Registracionog Pravilnika RSS. Igra stie pravo nastupa _________________. Prigovor na registraciju mogue je izjaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja registracije u zvaninom izvetaju Saveza. Izjavljen prigovor ne moe uskratiti pravo igraa da nastupa na utakmici. Mesto i datum Beograd Peat Potpis Komesara:

Uz popunjen obrazac u 2 primerka se prilau 2 slike i fotokopija izvoda iz matine knjige roenih, line karte ili pasoa.