P. 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT

|Views: 13|Likes:
Published by Nguyễn Thùy Linh

More info:

Published by: Nguyễn Thùy Linh on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC CỘNG ĐỒNG VIỆT-VICKO

http://hocduo!"#
$%NH &'CH NG()I *+,N
&TT H-T. &ĐT Đ/0ch1
Ph
2
3
o4
5
&6 78 9: ;<5 Gh5ch=
> ? @ A
1. Lê Hoài Thanh. 0167316082
3
H GTVT HN. Đ
A
X S tham gia ẽ
HD.
2. V ng Ph ng ươ ươ
Mai.
07336813 H Ngo i Th ng. Đ ạ ươ
A
!h"#h.
3. V$ Di % Th&'. ệ 016(8)8)3
)
HV *S + PT.
A
!h"#h.
(. Ng%' n T% n ễ ấ
Anh.
08611)30 H ,!HN. Đ
A
!h"#h.
). ,&i -nh T%' t. ế 016178

H Th ' L i HN. Đ ủ ợ
A
!h"#h.
6. Lê .nh /%0. Đ 016(882223
6
H GTVT HN. Đ
A
!h"#h.
7. inh Th /% nh Đ ị ỳ
Nga.
0167)60606
2
H GTVT HN. Đ
,
!h"#h.
8. Vi X%1n *a. 01667)32
8
H GTVT HN. Đ
A
!h"#h.
. T2 n Th * m ầ ị ẩ
Nh%ng.
016321)6
)
HV *S + PT.
A
10. T2 n H i ng. ầ ả Đă 01676631
7
H Th ' L i HN. Đ ủ ợ
A
11. Hoàng Di %. Đỗ ệ 016888262
3
HV /%1n 3 HN.
A
12. T2 n H % Di % ầ ữ ệ
Hà.
016070)3 H Vinh. Đ
A
13. Lê an Ng #. Đ ọ 0168)782
8
H i n L # HN Đ Đ ệ ự .
,
1(. Ph&ng L ng ươ
Vinh.
073112771 H GTVT HN. Đ
A
!h"#h.
1). Ng%' n T% n An. ễ ấ 016)2)2182

H ,!HN. Đ
,
!h"#h.
16. Ng%' n T% n ễ ấ
H&ng.
016(7683)0
0
H ,!HN. Đ
,
!h"#h.
17. V$ Th H ng Nga. ị ằ 08761866( H /% # Gia HN. Đ ố
A
!h"#h.
18. Ng%' n ễ Th Mai. ị 016630(3
(
H L% t HN. Đ ậ
A
!h"#h.
1. Lê Thanh H%' n. ề 086626(8 H L% t HN. Đ ậ
,
!h"#h.
20. Hoàng Th /% nh. ị ỳ 016(7206 H GTVT HN. Đ , !h"#h.
3
21. Hoàng Th H ng. ị ằ 016)((6(
1
H GTVT HN. Đ
,
22. Th"i Do4n T2%ng. 01677(3722
2
H GTVT HN. Đ
,
!h"#h.
23. Phan .nh H i T5. Đ ả 016837(27
)
H GTVT HN. Đ
A
!h"#h.
2(. L % Th Hoàn. ư ị 0167287)3
)
H GTVT HN. Đ
A
!h"#h.
2). Ng%' n D%' Ph5. ễ 0710613 T2%ng * 6 An Ninh. ấ
A
26. Ng%' n M nh ễ ạ
Toàn.
01(21113 H ,!HN. Đ
A
27. % Ti n Hoàng. Đậ ế 016623807
0
H DL Thành T1'. Đ
,
28. Ng%' n Ti n ễ ế
Phong.
01668(72(8
8
H 7M8T VN Đ
A
2. V$ T2 ng #. ọ Đứ 016)76736
2
H !i n T25# HN. Đ ế
,
!h"#h.
30. Lê Vi t D ng. ế ũ 016(8)22
)8
HV Tài *h9nh.
,
31. D ng Th Ng # ươ ị ọ
3 n. ế
016)7670)
8
H 3 Vinh. Đ
,
32. *ao Hoàng Anh. 016)7)81
)
H TN:MT HN Đ
A
33. ,&i Th Hoài S n. ị ơ 0167388033
0
H !i n T25# HN. Đ ế
A
3(. T2 n V n H&ng. ầ ă 01662(0201
1
H X1' D ng. Đ ự
,
3). Ng%' n Do4n ễ
H&ng.
076271) T* * nh S"t. ả
A
36. Ng%' n T% n ễ ấ
!hanh.
0167)1883)
7
* ,"#h !hoa N Đ Đ
A
37. Ng%' n Hoàng ễ
Long.
07728))7 H Vinh. Đ
,
38. Lê Th ,9#h Ng #. ị ọ 01276323(6
(
* !inh T : i Đ ế Đố
Ngo i ạ
A
3. N.Th Th5' Ng1n. ị 0166306
6
H Vinh. Đ
A
(0. ng Ng # T1m. Đặ ọ 012337633
7
H N;ng Nghi 6 Đ ệ
HN.
A
!h"#h.
(1. Ph m Ph ng ạ ươ
Th o. ả
073311130 H N;ng Nghi 6 Đ ệ
HN.
A
!h"#h.
(2. Phan *;ng Thiên. 0168833(
3
H !HTN HN. Đ
A
!h"#h.
(3. N.Th Thanh Th o ị ả 0167(1)832
7
H Vinh. Đ
A
((. Lê Th * m T5. ị ẩ 016)627287
6
H Vinh. Đ
A
(). Lê Vi t T5. ế 087870036 H Vinh. Đ
A
(6. V$ Hoàng Vi t. ệ 0166066(

H 3 Vinh. Đ
A
(7. Ng%' n Hà V' ễ 086667037 HV *S + PT.
A
(8. Phan Ng # Anh. ọ 07311)13 H Vinh. Đ
A
(. V$ Vi t Hà. ệ 01632180)
1
H Vinh. Đ
A
)0. ,&i Th V1n Anh. ị 016()60(8
1
H !inh T ,D Đ ế
A

Phan Công Thiên. 35. 0169954464 1 0167743722 2 0169837427 5 0167287539 5 0979106193 0914211193 0166923807 0 0166847248 8 0165796736 2 0164859922 58 0165796705 8 0165795981 5 0167388033 0 0166240201 1 0976271599 0167518835 7 0977285579 0127632346 4 0166309699 6 0123376339 7 0973311130 0168893934 3 0167415832 7 0165627287 6 0987870036 ĐH GTVT HN. CĐ Bách Khoa ĐN ĐH Vinh. Lưu Thị Hoàn. Cao Hoàng Anh. ĐH Vinh. ĐH KHTN HN. ĐH GTVT HN. TC Cảnh Sát. ĐH TN-MT HN ĐH Kiến Trúc HN. Võ Trọng Đức. ĐH GTVT HN. Lê Viết Tú. HV Tài Chính. 34.Đối Ngoại ĐH Vinh. 22. 45. Trần Văn Hùng. Bùi Thị Hoài Sơn. Lê Viết Dũng. . CĐ Kinh Tế.Thị Thanh Thảo Lê Thị Cẩm Tú. 33. ĐH Nông Nghiệp HN.Thị Thúy Ngân. Dương Thị Ngọc Yến. 43. 26. 25. Nguyễn Tiến Phong. ĐH RMIT VN ĐH Kiến Trúc HN. ĐH Vinh. Nguyễn Doãn Hùng. ĐH DL Thành Tây. ĐH Nông Nghiệp HN. Đậu Tiến Hoàng. Khách. 39. 42. 37. 27. Khách. Phạm Phương Thảo. N. Nguyễn Hoàng Long. 38. Nguyễn Mạnh Toàn. ĐH Xây Dựng.3 21. 41. Khách. Lê Thị Bích Ngọc. ĐH BKHN. Trung Cấp An Ninh. B B A A A A B A B B B A A B A A B A A A A A A A A Khách. ĐH GTVT HN. Hoàng Thị Hằng. Khách. 32. ĐH Vinh. ĐH Y Vinh. Nguyễn Tuấn Khanh. Khách. 23. 36. 30. N. Phan Đình Hải Tú. Thái Doãn Trung. 28. Đặng Ngọc Tâm. 31. 29. Khách. 24. 44. 40. Nguyễn Duy Phú.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->