You are on page 1of 2

EXAME COECEMENTO DO MEDIO Terceiro Trimestre: Tema 9: O Clima e Tema 11: A Poboacin

Nome e Apelidos:_____________________________________________________ Curso: _____________ Nota :____________ A POBOACIN TEMA 11 DE COECEMENTO DO MEDIO 1.- Defina crecemento natural e crecemento migratorio:

2.- Defina migracin e inmigracin.

3.- Risque cun x a resposta correcta: Os nosos tos e avs cando foron traballar a Europa e merica eran: emigrantes, inmigrantes. 4.- Analizando uns datos hipotticos, imaxinarios. Onte en Lugo naceron 12 cidadns e morreron 4, explique que lle pasa ao crecemento natural da poboacin.

5.- Defina Densidade de poboacin:

6.- Cales son as provincias espaolas con menor densidade de poboacin e que densidade teen?. 7.- Faga un debuxo explicativo dunha poboacin que ten de densidade de poboacin 100 __/___.
( As unidades non se poen para non dar pistas) Debuxo pregunta 7

8.- Defina poboacin activa e inactiva con caractersticas de cada una. Poboacin Activa: Poboacin Inactiva: 9.- Relacione con frechas cada traballo co seu sector econmico: Gua turstico Terciario Vendedor de xornais. Primario Operario de citron Terciario Gandeiro de porcino Secundario Patrn dun barco de xarda Primario 10.- Faga un esquema dos tres sectores econmicos con tdolos subsectores de cada un cun exemplo dunha empresa por sector.

SECTORES ECONMICOS
Sector Primario ___% Galiza Sector Secundario___% Galiza Sector Terciario ___% Galiza

Exemplo Empresa:_________________

Exemplo Empresa:_______________

Exemplo Empresa:____________

CRITERIOS AVALIACIN TEMA 11 A POBOACIN E O TRABALLO DE ESPAA E DE GALICIA Relaciona os cambios de poboacin cos datos do crecemento natural e do migratorio. Distingue poboacin activa/inactiva, e identifica trazos relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en Espaa/Galiza. Coece a distribucin da poboacin polo territorio de Espaa e Galiza.

CEIP Insua Bermdez

24/05/2011

Px.: 1 de 2

EXAME COECEMENTO DO MEDIO Terceiro Trimestre: Tema 9: O Clima e Tema 11: A Poboacin

O CLIMA DE ESPAA E DE GALICIA TEMA 9 COECEMENTO DO MEDIO 1.- Defina coas tas palabras que o clima; ademais explica por que cal destas frases responde ben definicin de clima: - Hoxe pola ma nevou en Vilalba. - Tdolos verns vai moita calor en Vilalba.

2.- Cite (Soamente citalos) os tres factores que condicionan os climas e Debuxe o mapa de Espaa coas distribucins dos climas da pennsula.

3 e 4.- Faga o esquema do clima mediterrneo (lembra poer temperaturas mximas e mnimas, precipitacins, distribucin pola pennsula e un tipo de vexetacin tpica dese clima.) Son 5 apartados en cada esquema.

5 e 6.- Faga o esquema do clima mediterrneo de interior (lembra poer temperaturas mximas e mnimas, precipitacins, distribucin pola pennsula e un tipo de vexetacin tpica dese clima.) Son 5 apartados en cada esquema.

7 e 8.- Faga o esquema do Clima ocenico (lembra poer temperaturas mximas e mnimas, precipitacins, distribucin pola pennsula e un tipo de vexetacin tpica dese clima.) Son 5 apartados en cada esquema.

9.- Explique a importancia das rbores, arbustos e plantas para consevar o chan frtil e evitarnos a desertizacin.

10.- Xustifique a que clima pode pertencer este climograma da imaxe da dereita .

CRITERIOS AVALIACIN TEMA 9 O CLIMA DE ESPAA E DE GALICIA Sabe que o clima e coece os factores que inflen nel. Coece os climas que se dan en Espaa/Galiza e as sas caractersticas e as principais reas de distribucin e vexetacin asociadas. Coece o clima de Galicia. Comprende as consecuencias do cambio climtico. Le e interpreta un climograma Sorte ;-)

CEIP Insua Bermdez

24/05/2011

Px.: 2 de 2