You are on page 1of 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

Annex 2: Proposta de Reglament del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona

Prembul LEstatut de lEstudiant Universitari, aprovat pel Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre, defineix lestudiant universitari com a subjecte actiu del seu procs de formaci, concretant aix aspectes que es troben tamb a la legislaci tant estatal com catalana en matria dUniversitats. Tamb estableix un catleg de drets i de deures dels estudiants, entre els que es troben, al seu captol VIII, els de la participaci a la universitat i lexercici de la representaci. El Consell de Govern de la Universitat Autnoma de Barcelona a la sessi celebrada el 13 de juliol de 2011 acord restar assabentat del procs de creaci del Consell dEstudiants de la UAB aix com encarregar al Delegat de la Rectora per a Estudiants prosseguir amb la creaci daquest rgan i elaborar una proposta de Reglament de funcionament de lrgan per a la seva aprovaci, previ informe favorable de la Comissi dAfers dEstudiants. La proposta dorganitzaci i funcions, aix com altres aspectes del reglament daquest Consell dEstudiants ha estat objecte dun procs en el que hi ha participat de forma notable la comunitat estudiantil. La primera fase daquest procs participatiu es va desenvolupar el 29 de mar de 2011 a la I Jornada de formaci de representants estudiantils a la UAB, amb la creaci dun grup de treball que va elaborar una primera proposta de reglament. El 6 de juny de 2011 va comenar una segona fase del procs participatiu, en el qual els estudiants van poder fer suggeriments a la primera redacci del reglament. Aquesta segona fase del procs participatiu va acabar el 31 doctubre de 2011. Finalment, atenent la petici formulada pels estudiants, es va obrir un nou perode de propostes de millora i suggeriments que va comprendre del 23 de desembre de 2011 fins el 18 de gener de 2012. Mitjanant aquest procs participatiu que sha desenvolupat des del ms de mar de 2011 fins al ms de gener de 2012, sha volgut garantir la presncia i participaci dels estudiants en lelaboraci de la proposta de reglament del Consell dEstudiants de la UAB. Aquest reglament regula la naturalesa, composici, funcions i estructures bsiques del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, deixant la regulaci del seu funcionament intern i la concreci de les seves competncies al propi Consell dEstudiants que, amb lnic lmit del respecte a lOrdenament Jurdic i les normes internes de la Universitat Autnoma de
Pgina 1 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

Barcelona delaboraci i aprovaci de normes, proposar el text que finalment haur de ser aprovat pel mxim rgan de govern de la universitat, garantint una vegada ms, la presncia i participaci en dels estudiants.

TTOL I: NATURALESA, COMPETNCIES I MITJANS MATERIALS Article 1. Naturalesa El Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (CEUAB) s el mxim rgan de representaci, debat i coordinaci dels estudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB). Article 2. Composici 1. La composici del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona s la segent: a) Quatre membres de cada centre triats pels rgans de representaci de cada un dells sempre i quan siguin membres electes, claustrals o membres de la junta. b) Un estudiant que sigui membre del Consell de Govern. c) Lestudiant que sigui membre del Consell Social. d) Un representant dels Collectius UAB inscrits al Directori de Collectius de la UAB. 2. Entre els seus membres escolliran un President, que gaudir de les competncies descrites a lart. 9 daquest Reglament, i que ser membre de la Comissi dAfers dEstudiants delegada del Consell de Govern.

3. Cada rgan de representaci destudiants de cada centre establir els mecanismes per tal descollir els membres que formaran part del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona segons la seva prpia normativa interna, dacord amb la legalitat vigent.
4. Podran assistir a les sessions del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, amb veu i sense vot, aquells estudiants que aix ho hagin sollicitat al President del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, el qual els convidar a la sessi del segent ple. Article 3. Competncies Corresponen al Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, les segents competncies:
Pgina 2 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

a) Ostentar la representaci de la comunitat estudiantil de la UAB davant els rgans de govern de la prpia universitat, i en aquells rgans externs a la universitat amb presncia total o parcial destudiants, com ara el Consell de lEstudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), o la Conferncia General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). b) Vetllar pels drets i deures dels estudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona. c) Fomentar la participaci dels i les estudiants en les propostes i en les decisions internes de la Universitat Autnoma de Barcelona. d) sser l interlocutor entre la comunitat estudiantil de la Universitat Autnoma de Barcelona i els seus rgans de govern, sense perjudici de les competncies dels rgans de representaci dels estudiants als diferents centres. e) Donar suport i difondre iniciatives dels estudiants. f) sser informat i escoltat en tot all referent a les bones prctiques dels membres de la comunitat universitria. g) Elaborar el seu reglament de funcionament intern, respectant all establert en el present reglament, els Estatuts de la UAB, i la normativa estatal i catalana sobre universitats, de conformitat amb el que disposa la disposici final primera daquest reglament. h) Realitzar aquelles tasques que li siguin encomanades pels rgans de govern de la UAB, dacord amb la normativa vigent.

Article 4. Mandat 1. El mandat dels membres del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona ser dun curs acadmic, prorrogable automticament per un curs ms, amb opci dsser reelegit novament. 2. Deixaran de ser membres del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona aquells estudiants que hagin exhaurit el seu mandat o aquells estudiants que, per qualsevol circumstncia, deixin de formar part de la comunitat universitria del centre en el qual han estat escollits. Article 5. Mitjans materials

Pgina 3 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

1. La Universitat Autnoma de Barcelona assignar al Consell dEstudiants, dins les seves possibilitats, els mitjans materials necessaris per al seu correcte funcionament. 2. Lespai de reuni i referncia ordinria de les reunions del Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona ser, sempre que les condicions ho permetin, a les dependncies de ledifici R.

TTOL II: ESTRUCTURA DEL CONSELL DESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT AUTNOMA DE BARCELONA Article 6. Estructura orgnica del Universitat Autnoma de Barcelona Consell dEstudiants de de la

1.El Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma sestructura en dos rgans: el Ple i la Comissi Permanent.

Barcelona

2. Correspon al ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona crear comissions de carcter estable o temporal per lestudi i preparaci dassumptes del seu inters. 3. El Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, a travs del seu reglament de funcionament intern, podr crear les comissions de treball que consideri oportunes pel desenvolupament de les seves activitats, especificant la seva composici i funcions. Article 7. El Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona 1. El Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona es reunir cada tres mesos, en perode lectiu, i, en tot cas, quan estigui prevista la celebraci duna sessi del claustre. 2. El Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona ser convocat pel seu president o, en el seu cas, a instncia dun ter de tots els seus membres. 4. El Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona escollir els estudiants que formaran part de la Comissi Permanent. 5. El Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona designar els representants de la Universitat Autnoma de Barcelona que la representaran als rgans de representaci estudiantil suprauniversitaris, ja siguin autonmics com estatals, de conformitat amb la normativa que regeixi per aquests rgans.

Pgina 4 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

Article 8. La Comissi Permanent del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona. 1. La Comissi Permanent del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona s lrgan executiu daquest rgan. 2. La Comissi Permanent estar formada pel President del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, el Vicepresident, el Secretari i fins a deu vocals escollits d entre els seus membres. 3. El President del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona s lencarregat de gestionar i coordinar els treballs de la Comissi Permanent. 4. La Comissi Permanent del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona es reunir un cop al mes. 5. La Comissi Permanent del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona ser lencarregada de canalitzar la interlocuci ordinria amb els rgans de Govern de la Universitat Autnoma de Barcelona. 6. Els i les estudiants membres de la Comissi Permanent son escollits pel Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona al comenament de cada curs acadmic, entre els mesos de setembre i octubre, per un curs, podent ser prorrogats en el crrec automticament i de manera consecutiva, per un segon curs acadmic.

TTOL III: EL /LA PRESIDENTA, EL/LA VICEPRESIDENT/A I EL/LA SECRETARI/A DEL CONSELL DESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT AUTNOMA DE BARCELONA. Article 9. El/La President/a del Universitat Autnoma de Barcelona Consell dEstudiants de la

1. El/La President/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona s escollit per majoria simple del Ple a la primera reuni del curs acadmic. 2. El seu mandat s per un curs acadmic, prorrogable de conformitat amb el qu estableix larticle 4 daquest reglament. 3. Sn funcions del/la President/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, les segents:

Pgina 5 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

a) Convocar i moderar els debats del Ple i de la Comissi Permanent. b) Garantir lexecuci de les decisions del Consell dEstudiants en qualsevol dels seus mbits o rees de treball. c) Demanar informaci als i les responsables de les diverses rees de la Comissi Permanent de la gesti que estiguin realitzant i aix informar a la comunitat estudiantil de la Universitat Autnoma de Barcelona. d) Representar aquest rgan davant daltres rgans similars daltres universitats. e) Fer arribar els suggeriments i acords del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona al membre de lequip de govern designat per a les relacions amb els i les estudiants. f) Informar a la Comissi dAfers dEstudiants dels acords i activitats que desenvolupi el Consell destudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona. 4. El/La President /a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, i qualsevol altre membre de la Comissi Permanent, podr ser revocat pel Ple mitjanant laprovaci duna moci de censura, a iniciativa de, com a mnim, un ter dels seus membres, incloent-hi la proposta dun nou candidat. Laprovaci de la moci requerir la majoria absoluta dels seus membres. Article 10. El/La Vicepresident/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona 1. El/La Vicepresident/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona s escollit per majoria simple del Ple a la primera reuni del curs acadmic. 2. El seu mandat s per un curs acadmic, prorrogable automticament de conformitat amb el qu estableix larticle 4 daquest reglament. 3. Sn funcions del/la Vicepresident/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona les assignades al seu President en cas dimpossibilitat, o de renuncia del/la President/a aix com aquelles funcions que el/la President, expressament, li delegui i que no hagi delegat a un vocal per ra de la matria. Article 11. El/La Secretari/a del Universitat Autnoma de Barcelona Consell dEstudiants de la

1. Ser secretari/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona aquell membre que sigui escollit per majoria simple del Ple a la primera reuni del curs acadmic.

Pgina 6 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

2. El seu crrec s per un curs acadmic, prorrogable automticament de conformitat amb el qu estableix larticle 4 daquest reglament. 3. El/La secretari/a ho s de la Comissi Permanent i del Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona. 4. Sn funcions del/la Secretari/a del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona: a) Efectuar la convocatria del Ple i de la Comissi Permanent per ordre del President. b) Assistir a les sessions del Ple i de la Comissi Permanent per tal dassegurar lordre en els debats i votacions. c) Redactar les actes de les sessions del Ple o de la Comissi Permanent, segons correspongui. d) Certificar els acords del Ple i de la Comissi Permanent del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona.

TTOL IV: REFORMA DAQUEST REGLAMENT Article 12. Procediment de reforma 1. La iniciativa de la reforma daquest reglament correspondr a la Comissi Permanent o a una quarta part dels membres del Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona. 2. La reforma daquest reglament requerir el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, linforme favorable de la Comissi dAfers dEstudiants delegada del Consell de Govern i laprovaci final del Consell de Govern de la UAB, de conformitat amb la normativa interna de la Universitat Autnoma de Barcelona.

DISPOSICI ADDICIONAL NICA. Lrgan tcnic, de suport i dassessorament del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona s la Unitat dEstudiants i de Cultura o rgan equivalent que en cada moment tingui assumides competncies en aquesta matria.

Pgina 7 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

DISPOSICI TRANSITRIA PRIMERA 1. En tant no es pugui fer lelecci dels membres del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona entre els membres electes dels consells destudiants de cada centre, perqu aquest rgan encara no existeixi, la primera elecci dels representants del centre al Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona es far per elecci dels estudiants electes del centre, siguin claustrals, membres de la junta, o delegats o figura equivalent sempre i quan tinguin un reconeixement formal del Centre. 2. El seu mandat tindr carcter provisional i finalitzar en el moment en que el consell destudiants del centre es constitueixi i procedeixi a lelecci dels seus membres de conformitat amb els criteris establerts en aquest reglament. DISPOSICI TRANSITRIA SEGONA En tant no saprovi el reglament intern de funcionament del Consell dEstudiants que prevegi el mecanisme delecci dels estudiants previstos a larticle 2 lletres b) i d) daquest Reglament, lestudiant representant membre del Consell de Govern i lestudiant representant dels Collectius UAB del Directori de Collectius de la UAB seran escollits pel Consell de Govern. DISPOSICI FINAL PRIMERA. 1. La sessi constitutiva del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona es far dins el termini de 30 dies des de lentrada en vigor daquest reglament. 2. En el termini mxim de tres mesos des de la constituci del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona aquest rgan haur delaborar la proposta del seu reglament intern, el qual ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Autnoma de Barcelona, previ informe favorable de la Comissi dAfers dEstudiants. 3. Les sessions de treball del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona tindran lloc amb escrupols respecte a la legislaci que regula la presa de decisions dels rgans collegiats, en especial la Llei 30/92, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com i la Llei 26/2010, de 3 dagost, de rgim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya.
Pgina 8 de 9

Document presentat al Consell de Govern del 14 de mar de 2012

DISPOSICI FINAL SEGONA. Per al correcte funcionament del Consell dEstudiants de la Universitat Autnoma de Barcelona, abans que finalitzi lany 2012, els centres que no tinguin un Consell dEstudiants lhauran de crear com a rgan de representaci institucional de llurs estudiants, modificant, de ser necessari, el seu Reglament intern. A tal fi hauran de garantir la presncia de les diverses titulacions que simparteixin, aix com un procs democrtic de lelecci dels seus membres i dels rgans en que sestructuri.

DISPOSICI FINAL TERCERA. Aquest reglament entrar en vigor lendem de la seva aprovaci pel Consell de Govern de la Universitat Autnoma de Barcelona.

Pgina 9 de 9