P. 1
Audit Kulikkada

Audit Kulikkada

|Views: 4|Likes:
Published by Menaka Wijesundara

More info:

Published by: Menaka Wijesundara on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2012

pdf

text

original

සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා

ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා
වා#$ක %ගණ& වා#තාව
%ගණක
'#.(.'#.%ෙ)ෙකා*+
සමපකාර ස, ව#-&
./-ා0
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා වා#$ක %ගණ& වා#තාව
01. ක/මණාකා12වය පළබද වා#තාව
%ගණ& කා3ය" 4ය2 කාරක ස5ාව
&ම ත&6ර ප27
8&ය
01 ගර ස5ාප
02 ගර ෙ9කම
03 ගර 5ා:ඩාගා0ක
04 ගර ;ප ස5ාප
05. ගර කාරක ස<ක
02. මද9 ව#=ය 'රම5ක 8&" සාමා>ක ස,?@ාව
03. මද9 ව#=ය 4වස+ 8&" සාමා>ක ස,?@ාව
04. ස,ABාප&ය හා Cයාකා12වය" 4දා3 ලයDය%ල
01. ලයාප8,E සහකය Fත
02. 46ර ව@වABාව
03. කාරක .ෙයා*ග මා3ාව
04. ෙපාG මHාව
05. ෙපර %ගණ& වා#තාව Fත
%ගණක 42ස&....................
&ම '#.(.'#.%ෙ)ෙකා*+
8&ය 2012.03.
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා මද9 Iණම දකවා වා#$ක %ගණ& වා#තාව
ස,ABාප&ය හා Cයාකා02වය පළබද වා#තාව
01. ස,ABාපත ෙතාර6ර

1.1 ප3ාත ;6රමැද ප3ාත
1.2 8AJකකය 4නරා-Kර
1.3 LාෙMNය ෙ9කම ෙකාOPාQය &ැ.න.ප
1.4 ලයාප8,E 4,කය A/501
1.5 ලයාප8,E 8&ය 1965.04.05
1.6 ලයාප8,E ලප&ය Gම0ය ෙදපා#තෙම+6ව,4නරා-Kර
1.7 බ3 LෙMQය 4නරා-Kර 8AJකකය
1.8 බැ,ක කරෙවා* මහR& බැ,කව,4නරා-Kර
1.9 %ගණ& කා3ය 2010.05.01 !" 2011.04.30 දකවා
1.10 Sක2 %ගණ& කා3ය 2009.05.01 !" 2010.04.30 දකවා
1.11 මද9 ව#=ය 2011 4ෙT9 30 + 4වස+ ව& මද9 ව#=ය
1.12 ෙකා"A LාU-&ය
ෙකා"සක 4ගය ර.
වසර 4ග ෙකා"A LාU-&යර.
02 පව2ව& 3ද මහස5ා / කාරක ස5ා VAWම ගණ&
මහ ස5ා
කාරක ස5ා
2.1 පැවැ2%ය X6 VAWම ගණ&

මහ ස5ා
කාරක ස5ා
2.2 VAWම පැවැ2Wෙම කා#ය සා-&ය
මහ ස5ා
කාරක ස5ා
%ගණක 42ස&....................
&ම '#.(.'#.%ෙ)ෙකා*+
8&ය 2012.03.
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා දකවා මද9 Iණම
3ැYම
'රම5ක 4ත S0ය 492644.45
'රම5ක බැ,ක S0ය
සාමා>ක ණය
ණය ෙපාZ
සාමා>ක ෙකා"A
තැ+ප2
%ෙ[= තැ+ප2
;2සව 42කාරම
ෙදපා#තෙම+6 ණය
%\ාම පා0ෙතා*$ක 4යWම
හG&ා ෙ&ාග2 4වකරණ
3ැYම ]ක6ව
ෙගWම
සාමා>ක ණය
47රG ණය
%ෙ[= තැ+ප2
මහස5ා %යදම
ස5සා-ක ෙගWම
තැපැ9 ගාA6
බැ,ක ගාA6
ගම+ ගාA6
4^2වැ_යා %යදම
සමපකාර 4රමද3
ලප Hව@
සමරක3ාප දැ+Wම
4වස+ 4ත S0ය
4වස+ බැ,ක S0ය
ෙගWම ]ක6ව
.වැර8 බව" සහක කරම
........................ ........................ ..................
ස5ාප ෙ9කම 5ා:ඩාගා0ක
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා මද9 Iණම දකවා වා#$ක %ගණ&
`3@ ෙමෙහXම පළබද වා#තාව
01. හැ8+Wෙම ෙ)දය
2011-04-30 + 4වස+ ව& Iණම ව#=ය සදහා S80ප2 කර& 3ද `3@
LකාQ& සමාෙ3ාa&ය" 5ාR&ය D1ම ෙමම වා#තාෙb 4රමණ ෙb. ෙම සදහා
Lව#B& ව#=ෙc හා Sක2 ව#=ෙc ෙතාර6ර 4දා3 කර ග+&ා 3d. ෙමම සමෙc
කා#e@සා-& ත22වය 'දායම LකාQ&ය මI+ද, `3@ ත22වය ෙ[=පfය
මI+ද, ම3@ ත22වෙc ෙව&AWම මද9 Kවාහ LකාQ&ය මI+ද S80ප2 ෙකෙ#.
02. ක#යසා-& ත22වය
02.1. ෙපාG 'දායම LකාQ&ය.
!ය^ම Cයාකාරකම මත හා ෙපාG ප0පා3& 'දායම හා %යදම
ගැ3gෙම+ ;පය& 3ද වා#$ක 40කතය+ පහත ප08 ෙb
වා#$ක 40කතය ෙමම වසර ෙපර වසර
වා#$ක %a3&ය
වා#$ක ව#-& LQතය
03. ව2කම ක/ම&ාකරණය
ම^ ව2කම ෙමම වසර ෙපර වසර
වා#$ක %a3&ය
වා#$ක ව#-& LQතය
04. කාරක LාU-&ය
R,ගම ව2කම ෙමම වසර ෙපර වසර
R,ගම වගhම
කාරක LාU-&ය
වා#$ක %a3&ය
වා#$ක ව#-& LQතය
05. `3@ ත22වෙc ෙව&AWම
මද9 ව3 ෙව&A Wම මද9 Lවාහ LකාQය 4නව D.
මද9 වැ_ W F2ෙ2 `3@ Cයාකාරකම ව3 Li3යක වQෙය.
%ගණක 42ස&
'#.(.'#. %ෙe)ෙකා*+
8&ය
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා වා#$ක %ගණ&ය
%ගණකවරයeාෙU වා#තාව
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර
සමය2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා මද9 Iණම දකවා වා#$ක %ගණ&ය
`3@ ෙමෙහXම පළබද වා#තාව
01. හැ8+Wෙම ෙ)දය
2011-04-30 + 4වස+ ව& Iණම ව#=ය සදහා S80ප2 කර& 3ද `3@
LකාQ& සමාෙ3ාa&ය" 5ාR&ය D1ම ෙමම වා#තාෙb 4රමණ ෙb. ෙම සදහා
Lව#B& ව#=ෙc හා Sක2 ව#=ෙc ෙතාර6ර 4දා3 කර ග+&ා 3d. ෙමම සමෙc
කා#e@සා-& ත22වය 'දායම LකාQ&ය මI+ද, `3@ ත22වය ෙ[=පfය
මI+ද, ම3@ ත22වෙc ෙව&AWම මද9 Kවාහ LකාQ&ය මI+ද S80ප2 ෙකෙ#.
02. ක#යසා-& ත22වය
02.1. ෙපාG 'දායම LකාQ&ය.
!ය^ම Cයාකාරකම මත හා ෙපාG ප0පා3& 'දායම හා %යදම
ගැ3gෙම+ ;පය& 3ද වා#$ක 40කතය+ පහත ප08 ෙb
වා#$ක 40කතය ෙමම වසර ෙපර වසර
වා#$ක %a3&ය
වා#$ක ව#-& LQතය
03. ව2කම ක/ම&ාකරණය
ම^ ව2කම ෙමම වසර ෙපර වසර
වා#$ක %a3&ය
වා#$ක ව#-& LQතය
04. කාරක LාU-&ය
R,ගම ව2කම ෙමම වසර ෙපර වසර
R,ගම වගhම
කාරක LාU-&ය
වා#$ක %a3&ය
වා#$ක ව#-& LQතය
05. `3@ ත22වෙc ෙව&AWම
මද9 ව3 ෙව&A Wම මද9 Lවාහ LකාQය 4නව D.
මද9 වැ_ W F2ෙ2 `3@ Cයාකාරකම ව3 Li3යක වQෙය.
%ගණක 42ස&
'#.(.'#. %ෙe)ෙකා*+
8&ය
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර
සමය2008-08-01 !" 2009-07-31 දකවා වා#$ක %ගණ&ය
01.Fමkම
01.1. සමපකාර ස,ව#-& සහකාර ෙකාමසා0A 6මා
සමපකාර ස,ව#-& සහකාර ෙකාමසා0A කා#යා3ය
4නරා-Kරය.
01.2. ගර ස5ාප මහතා
සමාසහත ;6ර 8AJකකෙc Gම0ය මා#ග ෙAවකl+ෙU ස.ණ. ස සමය
4නරා-Kරය.
02. හැ8+Wෙම ෙmදය

02.1. %ගණ&ය ක/ `3@ LකාQ&
වා#තාෙb පn 4,ක !" දකවා පnව3 දකවා F 2011.04.30 8&" ෙ[=පfය
හා 2011.04.30 + 4වස+ වසර ෙදක සදහා o p" සමබ+qත ෙපාG 'දායම
LකාQ&ය, මද9 Lවාහ LකාQ&ය, Aක+-ය ෙව&A Wෙම LකාQ&ය සහ Iණම
Lප2 Iණම ස"හ+ සමග ප1ක=ා කර& 3d.
02.2. ක/ම&ාකා02වෙc හා %ගණකෙU වගhම.
r 3,කා Iණමකර& Lමk+" 4නs3ව ෙමම `3@ LකාQ& පළෙය3 කර
S80ප2 D1ම සදහා ස.ණ. ස සමෙc කාරක ස5ාව වගhෙම+ බැෙM.%ගණකෙU
වගhම ව+ෙ+ %ගණ&ය පද&මකරෙග& `3@ LකාQ& පළබද මතයක LකාQ
D1මl.
02.3. මතෙc පද&ම
ෙමම ස.ණ. ස සමය %!+ S80ප2කර& 3ද `3@ LකාQ& ව3 Lමාණා2මක
වැර8 ෙ&ාමැ බව" සා-ාරණ තහ7රවක Fකර ගැtම සදහා %ගණ& ක"X6
පව2වා ෙග& ය& 3d. `3@ LකාQ& ව3 4ගය+ හා ෙහලදරb D1මව3" ;පකාර
ව& සාක$ ෙසා*8! පද&මක මත ප1ක=ා ක/ 4තර 5ා%තා ක/ Iණම `3-#ම හා
Lප2ව3" 4නs3ව `3@ LකාQණ S80ප2 කර ෙuදැl ප1ක=ා කර&
3d. මාෙU ;ප0ම දැණම හා %[වාසය 4නව %ගණ&ය සදහා 4වQ@ ෙතාර6ර හා
පැහැ8ල D1ම 3බාග2ෙතම. ]ම .සා %ගණ& මතය සදහා සා-ාරණ පද&මක Sහත
ෙතාර6ර මI+ Fකර ග2 බව %[වාස කරම.
02.4. LකාNත %ගණ& මතය
%ගණ&ෙය+ පැහැ8ල ව& ප08 ??????????????/ සණස සමය
%!+??????????/ + 4වස+ ව& මද9 ව#=ය" , පළෙය3 කර& 3ද ෙ[= පfය,ෙපාG
'දායම LකාQ&ය. මද9 Lවාහ Lකාහ&ය, Aක+-ය ෙව&AWෙම LකාQ&ය,Iණම
Lප2 හා Iණම ස"හ+ ෙමම සමෙc ෙපා2ප2 සමග සැසෙද& බව2 `3@
LකාQ& මI+ සත@ හා සා-ාරණ ත22වයක LකාQ ව& බව2 මාෙU මතය ෙb.
02.5. කාරක ස<කl+ෙU සබvතා හා I%සම ගත බැdම.
ම" 3ැY F හා S80ප2 o ෙතාර6ර 4නව D!ම කාරක ස<කෙයක සණස
සමය ]/බ F I%සම ව3" සwx ෙහා* වy ෙ3ස සබvතාවයක ෙ&ාමැ බව
වා#තා කරම.
%ගණ& ./-ා0
'#.(.'#. %ෙe)ෙකා*+
8&ය
4නරා-Kරය
සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමය
2009-07-31 + 4වස+ වසර සදහා ෙපාG 'දායම LකාQ&ය
%Aතරය ස"හ+ ෙමම වසර ෙපර
වසර
ෙපාළ 4eාදායම
79147.81
4zක/ා
ෙපාළ %යදම 24000.00
{M- ෙපාZ 'දායම 55147.81
ෙව&2 ෙමෙහXම 'දායම 6230.00
'දායම ]ක6ව

03...මදල වරෂය ආරමභක දනට සාමාජක සංඛ්ාව 03...ෙපර වගණන වාරතාව ඇත ඇත වගණක අතසන..අතර ව්වසථාව 03... ..ඩ.වෙජෙකාෝන දනය 2012...කාරක නෙයාෝග මාලාව 04.. ගර සභාපත ගර ෙලකම ගර භාණඩාගාරක ගර උප සභාපත ගර කාරක සභක තනතර පතව 02..සමා රහත කලකකඩ පැරකම සකසරවම හා ණය ගණෙදන පළබද සමපකාර සමතය 2008-08-01 සට 2009-07-31 දකවා වාරෂක වගණන වාරතාව 01...ලයාපදංච සහතකය 02.ආර.ෙපාද මදාව 05.සංසථාපනය හා කයාකාරතවයට අදාල ලයකයවල 01..කළමණාකාරතවය පළබද වාරතාව වගණන කාලයට අයත කාරක සභාව නම දනය 01 02 03 04 05.... මදල වරෂය අවසන දනට සාමාජක සංඛ්ාව 04. නම ආර..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->