P. 1
Ziarul Basarabia Nr.154 Sambata 10 Ian.1942

Ziarul Basarabia Nr.154 Sambata 10 Ian.1942

|Views: 89|Likes:
Published by daciandumitrescu

More info:

Published by: daciandumitrescu on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

ANUL UNo.

154

51mbiitii 1 0 lan~lIriQ 1942

:'0' Ihleg1'ama a agcntiei Hador eomnriica eri . oonjinutul unci tIlite ofdcioasc pubtica Iii Ia Be1'_ lin, in legaiura ell ncgocierile duse 'de d, Eden la I!loscoya, Guvernul Heichului - se pre, :¢iza;:'in nota - este in pcsesia rinor-docuuienre of.i_ciale inami, 'Ce. G1n Care obis crul acestor Be-gocicri reiese G13r ~i fiar.a posi, 'l5ilitali -de a' fi desmintit, Cu atat, mar mult, celc ce reies din ·aceste' docufuente couespund a; d~v~:r..tclui, eu c::i't ele sun] couv fmnale ~i'de un anticol pub'lieat Ii", [urul -aceleiasi chestiuni de 'ziiii1ul'londDncz Times .. In acesf ·articol se spune pe fa1ii eli Aoru. .s~' renuntii la poziJ:i:!1 .sa de pu, ·fure' donrinan-la,in favoarea V·niunii Sovietice, careia i se rc, '9uilOa~le drcllhil deea avea cue ..~ant' hot·arltol, Ia reorganizarea

·':<'litorur"';'Europe,
-,

~i adauga nola ofioioasa:

MAII-LLA PERLA ORIENTULUI

(l\!Jrmare (:lin pagina

RA51$TI
I

$1 .FILOS~·
de,'enit tara de graniVi 3 iumii' gto.sexene spfe~£urQPa:". ' ' Raslsmul amerlcen' in l~comil'l lu: de a pone mfJO'3 .pe Jnse1;1ln~~ !J'l.O$- . len ire ~i J,n aPlbitiB de :J ~t,~pam lumeal ee ' s;wdeasc1i nine J:lutea 'frec..e rk~te anumle ! rundc~'va de pe~je.' 0 'Eu care nu !;5rf'! o \l'Iri'i' de eu athl rna! putin de o'p'IPa.''llJ_ .....'

l~r din difet-ite t~T'r, ceea ce in 2!fa1'a de a, fi cu totul enridemecratlc este de darul de 0. ridioa truntaril etnice wtre cetalenii 3Qe.luis Stat. ID. . [elegem" etunci de ce grupul -anglosaxon dcreste S8 f2'Ca dtn Statele Unite un grup de a\'an!SlIrda a expan~rnru.do Fioretti public§; un' tate- 5'ionismujui anglo.saxon in \urve, ~i resaat studru asupra "Ra~mului de ce colaborarea au Angli~ devine -.nglO-SlIl:OD ~l Stalel¥ Urui1e". SLu~ dln ce 10 ce me i .slrans~ pana, la e diind istom acestut -popor ~lt.of1:l1 present .. eventuafitatea unet (urtuni ~!~t'~~~O~()~:n~ ~t~ IS~~ co Irnperiul Brltanic. Dominlbanele au ~I In('rptil rsa revendlee l'bertatea sensu'! e\fTOTloan, oi ma'j d~raha 5.st.ori.a Q(doT\hilirii imut con~I'nentr, de 3~t'unf' to-to. de An,glie- snlnd-e pe acersaa ~a se Isoleze de" EUropa. "Al'l~ glia deci - tncheic Fioretti a 'Miad NOApte ~i MIG'Z~ ,Zt P:<1me1e caracteristlee pol fl nunnte populttre. date fiind con~j\H!e de r~ zpl'oope ~~le ale 1~).Lorl1or,·$-I an r05t rrresre demograf1ee; c.elehtl'teo 111d, care: s'8..U desveltet me! mull la sud, sub staparurea gentilor:nUor englejL au devenit de exploatare. del fiindei a fost necesar ca pe tinga eelcnf a;:u;lo.so.,xhni sB fie chemati oarmeni apnt:tjnAnd ~I all or rese, penn-u ca 3Sttel r;3 soc ponti reeolva J*'Ob1eme' co}onitirii acester tln-u.. JUTi. lm'lgratie ame:ric:>nl! a fost est= -'tel un amestec de nal!ona1i~li dl!erite. iar de cand olandeeii au v:\n_
I

;In.

.m

sa

ae

~~~~~~:ti~: ~:~:&~~~:'~:~i~~

aontr.a Busie; a deschis Rams_ niei singurul drum spre manlui_ reo 'Ia r hotarirea Conducatorului de a continua lupla aliltun de Gertnania ~i de celelalte 1m a, Iiate pilDa la Iwrongere. totala a dusrtiafrului din ras~rit. ceres punde dorintei unanime a po, porului roman de a scapa pentru fotrleauna cip teroarea eserctta, W veacuni dearandul asuprn nORstra de vecinil de.la ra.!"arit: arneninjare devenits ~i mal vio, knla dupii intronarea holsevismului in· marele ~i deslanatul irnperiu rnoscovit, .A~ dar 'n <Ii pa de ta Eu,

ra

zopa este mal S ondara ca on.., cand -in lupta ei contra bolsevis; mului. D.oii Ia aceasta hotarire nesovaelnics adiiugiim ¢ llc>te.n.. tialui actual de IUPlii al stale. lor continentale, biI:uin1a. <ie La; rasa:rit nu poa{e' fi .pus&.la kP doiala de nimeni- Nici chiar de "halti'Rusiei. In aceste condijiuni visul de r~shunare .1 lui Stalin nu poate proeoca deeat 7.iUnbetul acelora cafi stiu ciLt IlrE\lu"§le asia..; ceeace panii acum ctreva hID;' de zile se numia Uniunea SOw.. tieL.

Hamanii V ctnrioSi
(Urmare

12

Feodosia

'dut

tilor anglo-seeccnl deja plantatti, ~ numll-ruf n~or 3 epcrlt co"1~or ile mull. Jlu;'P3 re.censi\m:\nlul din il920 d'n 106 rntlfcane ~Qeullo'ri, 011mal 68 mijio2ne ~i jum~r'3:te ereu n~~lltl tn .o\meriea din 'P3Trin\:i 11." me.rt'ca.ni; 10 milloane $i, jumlltJ:tte e,
T.a1J nORM: 21!ii (Hr~t sau indtrect

pe J),rtlmli

sclavi

nttiean4

c()l(Jni~~

de obar~ic strainli. legflU ftre~te prln l~gihlrl de ra.s.~ ~i de n:l,ti,on3}U;ale. Amf!ric!,anil decl, de t)bi1r$i~ anglosax!)nl trebue sli &~ rUuiasd. cu 0 popula,i~ nC':tgra absclut tnestmlla-

~~.) ~!uc:o~\lt~~~ai\: ~~:l vedere al religiei ~i at tendtntelor ..

p~~~: J~

Ztdarnic eml'ri<"(ln"i s'au tru'dU. plin pelltlce 101'demogrntie3, sa 11. slmllese eel putln jn1igr.a~13 alba. st,. Iind-o ~a p'rime:l1~cA superioritale,a rasel anglo-SllXl)ne, band sl-au dal seama c!i nu eee ClI puL·n~o. sa su, prirot simtl'nll'lntuj nattonaj ~i de r.aSa au de\'cnjt eel mal tfl~rutatori dinrre ra v'$ti, gata. pcJntru Gw~1apa. N s.apf!or."ioril2'ie(\. d tiel! r()c la C:36e 41 la Rlt~ Intresi ,i Ii§' c})inuusd l'e colont~t. i nagri. Bar oceasf5 apiir.are eu carnrif'r rl1~i~' a emerican!lor. :I drOT pUTi':lt~ Florettl 0 <:.ontesti la lumina ilalt"Jor Octiinlet, a (o,'\t n f!1l~ ml p.r~mtJdioa~~ <Ie $'3 IDlor,s lm))O. tdva lor. PnHtlr "antei Jl! te,mei et· ~A a portilflr tnehi$e, nu :'i dt" eAt s5 sile3sd 'Pe Gill locnl mundtor:i1or a pi.etJi inmal pulin d~nd, po~ ~.=:;":..'.:.-:- __' II) momentul 0IiTp. Dlftere !)oi • esle r.duCi~ Pe It;~~!i,,,I ... ~, r.oio.li ••
In chLpuJ ace&ta

§lI'8 Subl llAilfeul!U din doal roa pe nutrli, Nlmol\11 a Uor 1.a stdns {runtes I.,i o. ~pillc.!l.. .N'. clocAnlt in oI.n1m.J. str.litne la pOt:Vi Da:r atel au mru poote lrq1!0t1liorodlnoll I
Pun do bnfjUurl 08 0 '001llitf6, PaltU doda,J8 r5auolae.r'l1 noo.ptoa mU5tal8, ~ 1uat·o pe (peels, ell ero mlll de vilA, ,,1 n'o p.rinila8 scmnul pAuli d~IDOQla,

»

inlma sfA~iata de Gusan Vasllisa,

t
in

IIlpU •• 1.,",,11: •• f,Am!llgl' ~o~~~1i~:tWtJt .:::

1-0. pIlaut

esueree,

veeul, Uuorul,

pa~intii st rudele,
incetarea din via-

~M~~·.u.I
pa to1010l.
CUtu.

;o':f::~I~::)~'U eu umlUetW, ~: ~rrro~~!~UJ1i1~hil. Hulpsv cu IDOplt, celll.orme
Jllb~udu It Liiohla DumiDtcl 51 eulol

f~ a b(fftuluHar: sol. fiu. gin ere. "umnat si unehiu

t. otildll_

::~Dp~a-e:: ~ :J~-:lP:: lI:ri~' O ,!:~rul
mbilru OdJha.ea p. mot'1.
a1

In etate de 35 ani Invlll~tor oom. Zubresti. IUd. Ulpusna

JMtPl9Uor

Nu Pill .. ,llun. lira aRm _ cobzatU. -. Olld •• ,,11. 11,1., CI D , tUtti. lui Pojla Pattna.: OUt plOU" .6DturiJo aa II ol\rturuil " dor U era uDeo.rl d. ola11e ,I i)eo.1 Ou lUll..,.. p. Nialru Sa wate v.rUa. lu.. II npezeaU Oq aDI, ' .,-JU. U ohomau verl'O.J ,1-1 amnaa nilril,_" NOiRtH ~aDd dorm bntala '~'Dcr8m.Q,IQJa .Ip.

a.

I

~ ~ ~.."ii"""

~I'

~. Sliininlhsora,tii 2. Untdelemn ' 3. Brand de oi 4. Vntde yaca 5.0uii 6. Faina de grau 7. Filinii de porumb 8. Macaroane 9. Zahar 10. Ceaiu 11. Miere de albine 12. Nuci 13. Cartofi 14. Morcovi 15. PiUrunJel

..

in a.eeste eotturi 'Uit.a\.6 ale Ponlulul EUXln. ajlJ!1ge&u galerele Ma.re1ul Imperlu, deservtnd Of;le mal margln~ coIonll ale glor~ Bo, me. cui de aJ(:1 jn colo. lncepea in'lnsul nes!A,,,1t a.l stepetor otlbatlce ee se prerdeea in trnuturtle tn~he.. tare ale Nordulut. In secotul aJ XIV,:De vechtul Istrtanorum po-cus. se gasea 0 1oca... IIt6te numltA. Catsuba - mime de orlglnA talara. jumi\ta~ loou~ de ta.la,:!, . PrL"l secolul a1 XV, tate.n1 .a; P'Ulern1c1 at ir.lregei st,epe deven'seri $I eta,RAnI! li",,,,lului Nord al Ma.r.U Negra, tar vechea Kato_ suba, ajunsese re~I·I1:ta umtt clan de ta.lar1 nomazt. care asculta de

ordtnele marer
a,1n". ,

Han all -hoardet de

·D. SerOhle Magber. "din Ch1$lnlu, sir. Preluogire" Vlllor No. 11, ferma Llceolui EparbJaI, rongA ne cet so. stu din Transnistria SIlU Ucraina carl au vreo tDno$tntA despre fra11i sAl Magher MlOOt CD soU" sa VerD. nbeaH\ ~Andreev" Magber Ale ...!!i,

'i

Da,

DE PETROSANI PENTRU' FIERARI

~

,i

;.g~h~e;r ~M~.~g~h~er~';C;01lS;t.~n~t~lA~~g~§;,;~~;~;; ln1~
enmnatul Serlolchln' ~B~O~rl~'~' Profirie, .

Deja Inceputul scc61ulut RJ. XVI. I,WrcH in setee lor de expanstune, au ocupat Intreg Iltoratul MaTiI Neg:re, . pe cure au transtcrmat-o' intr'un lac rusesc, cand dtspare '" nu, baJj'anlta Kntsubn m~stulla de ci\rjle ccceruo-nor.!

~~~::I~-'~w.esec~ll::n~ 1~~V;'rni0'iin':~~~.~"n.'run~

,a J I.. '':Y H dI·· B

~

tAzi Odesa. era stl"ajuit Q.e'"0 mIcA !01'llii.r~t1 dellulUtt,a- !taldLB:?y, ~u'_ 99. lWlmJ:!eunut rlzbolulc prin~ OlDman care a murtt. dupa cum spune • Hadlt.Bey a rest zrdre tot pe looul vechtulut rstcranorum POrt,'.lS care pe 18. sfa~itu1 secolulut al XVI-lea, a 10st. cu;eerlt de poionr, dela care a trecut din nou in Stapan!l,ea lala...
chra1.:1.asedtuf K..'l.lSlibet .

x:;

jegenda

PIERDUT In ztuu de 2{l Decembr-e 19·1-1 Jntrc gar.a vtstemtcenr st depozUUI de n.l'milsari una geanta . pr:.!nzuncf 0 $t.ampi.l:1. st mnt multe acte, tmpreunh cu 0 sum§. de bani. G1'!6itor.ul este rugut & trimite la zinr g~ta ell coutinutuj ei, retill4ndu-sl nUmera.rul ce sa ana In genII'!.. ...

~~~~~~~~~~~~~I iiii~~~~~~~iiiii~iiii~
i

In rrtor. secolul al XVll_lea, fertarea~ .a fOSI dlstrusa. ~ Abla. in acest an rusu au st:ipanllor_1'I acestut part, denumlndu-l Odesa.

. Un plan uria~ rusesc'

t~r:!IS~~ ~~~~c.~=::~i~in~
a II-a ccncepe Impreuna eu rave, 1'1tu1 saU, Potemktn, wi. plan _ ursas. volnd S6. ocnpe '?1'lnc1uar-e:l.(' Romi_ ne. t.,e;aci. apot Se.rbta. garta. s~ cucereasca COI]Sll"';'n(IllO~1 lul. sa eomncesca peste IiCt~ ~t peste toa.ta Europa nalli., cresud 0 no.ui Grecre. sub gcmcnie ru .. Planul ·4 fOOl pus aptlca re Pl~i.n oonsteutrea fO.rtifica... ~JI.!or .ln veolniltat.ea f!rontlerel tUT_

.lj\co.

din

lim pal

dLSboiuhti 1736-

sa

rn

..a.

de c>ucel'!:e al prlnc.lpa:~ de reo. zl$'tenta ni Tunat!or ~ 0.1 gol,fulut 11_ n'~,lt al Sevasiopol.u,1\J.I, U'~ldePctetn, int.rciAl-e~ doua. vutoare pu-, bue pentru tlolele nava.le

cc-:..1• tncecend oceacovueuj.

se

studJaaA P~\1:l
l)lUlCL

cu

KersOl1;1,I'l.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->