P. 1
Luan Van Cdma 0726

Luan Van Cdma 0726

|Views: 5|Likes:
Published by Trong Nguyen

More info:

Published by: Trong Nguyen on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

Sections

 • Lúâi noái àêìu
 • PHÊÌN I: MAÅNG THÖNG TIN DI ÀÖÅNG VAÂ KYÄ THUÊÅT TRAÃI PHÖÍ
 • CHÛÚNG I Töíng quan vïì maång thöng tin di àöång
 • 1.1 -Töíng quan
 • 1.2 -Cêëu truác maång thöng tin söë Cellular
 • 1.3 -Sûå phaát triïín cuãa hïå thöëng thöng tin Cellular
 • 1.4 -Caác phûúng phaáp truy cêåp trong maång thöng tin di àöång söë
 • CHÛÚNG II Kyä thuêåt traãi phöí
 • 2.1 -Múãàêìu
 • 2.2 -Hïå thöëng traãi phöí trûåc tiïëp (DS/SS)
 • 2.2.1. Caác hïå thöëng DS/SS -BPSK
 • 2.2.2. Caác hïå thöëng DS/SS -QPSK
 • 2.3 -Hïå thöëng nhaãy têìn (FH/ss)
 • 2.3.1. Caác hïå thöëng FH/SS nhanh
 • 2.3.2. Hïå thöëng FH/SS chêåm
 • 2.4 -Hïå thöëng nhaãy thúâi gian (TH/SS)
 • 2.5 -So saánh caác hïå thöëng SS
 • 2.6 -Hïå thöëng lai (Hybrid)
 • 2.6.1. FH/DS
 • 2.6.2. TH/FH
 • 2.6.3. TH/DS
 • 2.7 -Daäy PN
 • 2.8 -Àöìng böå maä trong caác hïå thöëng thöng tin traãi phöí
 • PHÊÌN II: ÛÁNG DUÅNG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI
 • ÀÖÅNG
 • CHÛÚNG III Töíng quan vïì Cöng nghïå CDMA
 • 3.1 -Töíng quan
 • 3.2 -Thuãtuåc phaát/thu tñn hiïåu
 • 3.3 -Caác àùåc tñnh cuãa CDMA
 • 3.3.1. Tñnh àa daång cuãa phên têåp
 • 3.3.2. Àiïìu khiïín cöng suêët CDMA
 • 3.3.3. Dung lûúång
 • 3.3.4. Böå maä -giaãi maä thoaåi vaâ töëc àöå söë liïåu biïën àöíi
 • 3.3.5. Baão mêåt cuöåc goåi
 • 3.3.6. Chuyïín giao (handoff) úãCDMA
 • 3.3.7. Taách tñn hiïåu thoaåi
 • 3.3.8. Taái sûãduång têìn söë vaâ vuâng phuãsoáng
 • 3.3.9. Giaá trõ Eb/No thêëp (hay C/I) vaâ chöëng löîi
 • 3.3.10. Dung lûúång mïìm
 • 3.4 - Bûúác tiïën cöng nghïå CDMA vïì bùng röång
 • 3.5 -Caác cöng nghïå giao diïån vö tuyïën cho 3G
 • 3.6 -Cêëu truác WCDMA
 • 3.6.1. Caác giaãi phaáp kyä thuêåt
 • 3.6.2. Soáng mang
 • 3.6.3. Kïnh logic
 • 3.6.4. Kïnh vêåt lyá
 • 3.6.5. Sûå traãi phöí
 • 3.6.6. Àa töëc àöå
 • 3.6.7. Goái dûä liïåu
 • 3.6.8. Chuyïín giao
 • 3.7.1. Bùng thöng
 • 3.7.2. Kïnh vêåt lyá
 • 3.7.3. Sûå traãi phöí
 • 3.7.4. Àa töëc àöå
 • 3.7.5. Goái dûä liïåu
 • 3.7.6. Chuyïín giao
 • 3.7.7. Truyïìn phên têåp
 • 3.8 -Caác kiïën nghõ cho thöng tin di àöång 3G vaâ sûå chuêín hoaá
 • 3.8.1. IMT-2000
 • 3.8.2. Hoå tiïu chuêín IMT-2000
 • CHÛÚNG IV: ÛÁNG DUÅNG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI ÀÖÅNG
 • 4.1 -Àiïìu khiïín cöng suêët
 • 4.1.1. Àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng húãtrïn kïnh hûúáng lïn
 • 4.1.2. Àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng kñn trïn kïnh hûúáng lïn
 • 4.1.3. Àiïìu khiïín cöng suêët trïn kïnh hûúáng xuöëng
 • 4.2 -Dung lûúång
 • 4.2.1. Dung lûúång cûåc àûúâng truyïìn hûúáng lïn
 • 4.2.2. Töëc àöå maä hoaá thoaåi
 • 4.2.4. Tñch cûåc thoaåi
 • 4.2.5. Can nhiïîu
 • 4.2.6. Tùng ñch daãi quaåt hoaá
 • 4.2.7. Àiïìu khiïín cöng suêët khöng chñnh xaác
 • 4.2.8. Phên tñch tùæc ngheän
 • 4.2.9. Phên tñch tùæc ngheän mïìm trong CDMA
 • 4.2.10. Dung lûúång àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng
 • 4.3 -Chuyïín giao
 • 4.3.1. Chuyïín giao mïìm vaâ mïìm hún
 • 4.3.2. Chuyïín giao cûáng
 • 4.3.3. Chuyïín giao úãhïå thöëng thöng tin di àöång CDMA IS-95
 • 4.4 -Àùåc tñnh àiïìu chïë vaâ töí chûác kïnh
 • 4.4.1. Tñn hiïåu kïnh CDMA hûúáng lïn
 • 4.4.2. Kïnh truy nhêåp vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng lïn
 • 4.4.3. Tñn hiïåu kïnh CDMA hûúáng xuöëng
 • Baãng tra cûáu caác tûâ viïët tùæt
 • Taâi liïåu tham khaão

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 1

http://www.ebooks.vdcmedia.com

MUÅ C LUÅ C
MUÅ C LUÅ C..................................................................................................... 1
Lúâ i noá i àêì u .................................................................................................... 4
PHÊÌ N I: MAÅ NG THÖNG TIN DI ÀÖÅ NG VAÂ KYÄ THUÊÅ T TRAÃ I PHÖÍ .......... 5
CHÛÚNG I Töí ng quan vïì maå ng thöng tin di àöå ng....................................... 5
1.1 -Töí ng quan....................................................................................... 5
1.2 -Cêë u truá c maå ng thöng tin söë Cellular................................................. 6
1.3 -Sûå phaá t triïí n cuã a hïå thöë ng thöng tin Cellular .................................... 7
1.4 -Caá c phûúng phaá p truy cêå p trong maå ng thöng tin di àöå ng söë .............. 8
CHÛÚNG II Kyä thuêå t traã i phöí ...................................................................10
2.1 -Múã àêì u..........................................................................................10
2.2 -Hïå thöë ng traã i phöí trûå c tiïë p (DS/SS).................................................10
2.2.1. Caá c hïå thöë ng DS/SS -BPSK.....................................................11
2.2.2. Caá c hïå thöë ng DS/SS -QPSK.....................................................16
2.3 -Hïå thöë ng nhaã y têì n (FH/ss)..............................................................20
2.3.1. Caá c hïå thöë ng FH/SS nhanh........................................................21
2.3.2. Hïå thöë ng FH/SS chêå m...............................................................27
2.4 -Hïå thöë ng nhaã y thúâ i gian (TH/SS)....................................................29
2.5 -So saá nh caá c hïå thöë ng SS.................................................................30
2.6 -Hïå thöë ng lai (Hybrid).....................................................................31
2.6.1. FH/DS......................................................................................32
2.6.2. TH/FH.....................................................................................34
2.6.3. TH/DS.....................................................................................35
2.7 -Daä y PN..........................................................................................37
2.8 -Àöì ng böå maä trong caá c hïå thöë ng thöng tin traã i phöí ............................41
PHÊÌ N II: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI
ÀÖÅ NG..........................................................................................................44
CHÛÚNG III Töí ng quan vïì Cöng nghïå CDMA.........................................44
3.1 -Töí ng quan......................................................................................44
3.2 -Thuã tuå c phaá t/thu tñn hiïå u.................................................................45
3.3 -Caá c àùå c tñnh cuã a CDMA.................................................................46
3.3.1. Tñnh àa daå ng cuã a phên têå p.........................................................46
3.3.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t CDMA....................................................47
3.3.3. Dung lûúå ng ..............................................................................48
3.3.4. Böå maä -giaã i maä thoaå i vaâ töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i .........................49
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 2
http://www.ebooks.vdcmedia.com
3.3.5. Baã o mêå t cuöå c goå i ......................................................................49
3.3.6. Chuyïí n giao (handoff) úã CDMA...............................................50
3.3.7. Taá ch tñn hiïå u thoaå i ....................................................................50
3.3.8. Taá i sûã duå ng têì n söë vaâ vuâ ng phuã soá ng .........................................51
3.3.9. Giaá trõ Eb/No thêë p (hay C/I) vaâ chöë ng löî i...................................52
3.3.10. Dung lûúå ng mïì m....................................................................52
3.4 - Bûúá c tiïë n cöng nghïå CDMA vïì bùng röå ng.....................................53
3.5 -Caá c cöng nghïå giao diïå n vö tuyïë n cho 3G.......................................54
3.6 -Cêë u truá c WCDMA.........................................................................55
3.6.1. Caá c giaã i phaá p kyä thuêå t...............................................................55
3.6.2. Soá ng mang ...............................................................................57
3.6.3. Kïnh logic................................................................................57
3.6.4. Kïnh vêå t lyá ...............................................................................58
3.6.5. Sûå traã i phöí ................................................................................62
3.6.6. Àa töë c àöå ..................................................................................63
3.6.7. Goá i dûä liïå u 64
3.6.8. Chuyïí n giao .............................................................................64
3.7.1. Bùng thöng...............................................................................67
3.7.2. Kïnh vêå t lyá ...............................................................................68
3.7.3. Sûå traã i phöí ................................................................................70
3.7.4. Àa töë c àöå ..................................................................................70
3.7.5. Goá i dûä liïå u ...............................................................................71
3.7.6. Chuyïí n giao .............................................................................71
3.7.7. Truyïì n phên têå p........................................................................71
3.8 -Caá c kiïë n nghõ cho thöng tin di àöå ng 3G vaâ sûå chuêí n hoaá ..................71
3.8.1. IMT-2000.................................................................................72
3.8.2. Hoå tiïu chuêí n IMT-2000...........................................................73
CHÛÚNG IV: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN
DI ÀÖÅ NG.................................................................................................75
4.1 -Àiïì u khiïí n cöng suêë t ......................................................................75
4.1.1. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng húã trïn kïnh hûúá ng lïn............81
4.1.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng kñn trïn kïnh hûúá ng lïn...........82
4.1.3. Àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng xuöë ng.............................83
4.2 -Dung lûúå ng....................................................................................85
4.2.1. Dung lûúå ng cûå c àûúâ ng truyïì n hûúá ng lïn....................................86
4.2.2. Töë c àöå maä hoaá thoaå i..................................................................91
4.2.4. Tñch cûå c thoaå i...........................................................................92
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 3
http://www.ebooks.vdcmedia.com
4.2.5. Can nhiïî u.................................................................................92
4.2.6. Tùng ñch daã i quaå t hoaá ................................................................93
4.2.7. Àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng chñnh xaá c.......................................94
4.2.8. Phên tñch tùæ c ngheä n...................................................................94
4.2.9. Phên tñch tùæ c ngheä n mïì m trong CDMA......................................95
4.2.10. Dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng .................................100
4.3 -Chuyïí n giao.................................................................................102
4.3.1. Chuyïí n giao mïì m vaâ mïì m hún ...............................................104
4.3.2. Chuyïí n giao cûá ng...................................................................106
4.3.3. Chuyïí n giao úã hïå thöë ng thöng tin di àöå ng CDMA IS-95...........107
4.4 -Àùå c tñnh àiïì u chïë vaâ töí chûá c kïnh.................................................114
4.4.1. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng lïn..............................................114
4.4.2. Kïnh truy nhêå p vaâ kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn. ..........................121
4.4.3. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng.........................................123
Baã ng tra cûá u caá c tûâ viïë t tùæ t...........................................................................131
Taâ i liïå u tham khaã o.......................................................................................134TRÕNH QUÖË C BAÃ O 4
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Lúâ i noá i àêì u


Cuâ ng vúá i sûå phaá t triïí n cuã a caá c nghaâ nh cöng nghïå nhû àiïå n tûã , tin hoå c,
cöng nghïå viïî n thöng trong nhûä ng nùm vûâ a qua phaá t triïí n rêë t maå nh meä cung cêë p
ngaâ y caâ ng nhiïì u caá c loaå i hònh dõch vuå múá i àa daå ng, an toaâ n, chêë t lûúå ng cao àaá p
ûá ng ngaâ y caâ ng töë t caá c yïu cêì u cuã a khaá ch haâ ng.
Thïë kyã 21 seä chûá ng kiïë n sûå buâ ng nöí cuã a thöng tin vö tuyïë n trong àoá tin
tûá c di àöå ng àoá ng vai troâ rêë t quan troå ng. Nhu cêì u vïì thöng tin ngaâ y caâ ng tùng caã
vïì söë lûúå ng, chêë t lûúå ng vaâ caá c loaå i hònh dõch vuå , àiïì u naâ y àaä thuá c àêí y thïë giúá i
phaã i tòm kiïë m möå t phûúng thûá c thöng tin múá i. Vaâ cöng nghïå CDMA àaä trúã
thaâ nh muå c tiïu hûúá ng túá i cuã a lônh vûå c thöng tin di àöå ng trïn thïë giúá i.
Hiïå n nay, maå ng thöng tin di àöå ng cuã a Viïå t Nam àang sûã duå ng cöng nghïå
GSM, tuy nhiïn trong tûúng lai maå ng thöng tin naâ y seä khöng àaá p ûá ng àûúå c caá c
nhu cêì u vïì thöng tin di àöå ng, do àoá viïå c nghiïn cûá u vaâ triïí n khai maå ng thöng tin
di àöå ng CDMA laâ möå t àiïì u têë t yïë u. Xuêë t phaá t tûâ nhûä ng suy nghô nhû vêå y nïn
em àaä quyïë t àõnh choå n àïì taâ i: " Cöng nghïå CDMA vaâ ûá ng duå ng cuã a cöng nghïå
CDMA trong thöng tin di àöå ng".
Nöå i dung cuã a luêå n vùn göì m hai phêì n:
Phêì n I: Töí ng quan vïì maå ng thöng tin di àöå ng vaâ kyä thuêå t traã i phöí .
Phêì n II: ÛÁ á ng duå ng cuã a cöng nghïå CDMA trong thöng tin di àöå ng.
Trong quaá trònh laâ m luêå n vùn töë t nghiïå p, mùå c duâ em àaä cöë gùæ ng nhiïì u
nhûng do trònh àöå coá haå n nïn khöng thïí traá nh khoã i nhûä ng sai soá t, em rêë t mong
nhêå n àûúå c sûå phï bònh, hûúá ng dêî n vaâ sûå giuá p àúä cuã a Thêì y cö, baå n beâ .

Em xin chên thaâ nh caã m ún sûå giuá p àúä têå n tònh cuã a Thêì y Vuä Àûá c Thoå cuâ ng
caá c Thêì y cö trong khoa Àiïå n tûã Viïî n thöng àaä giuá p em hoaâ n thaâ nh luêå n vùn töë t
nghiïå p.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 5
http://www.ebooks.vdcmedia.com


PHÊÌ N I: MAÅ NG THÖNG TIN DI ÀÖÅ NG VAÂ KYÄ THUÊÅ T TRAÃ I PHÖÍ

CHÛÚNG I
Töí ng quan vïì maå ng thöng tin di àöå ng

1.1 -Töí ng quan

Toaâ n böå vuâ ng phuå c vuå cuã a hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng Cellular àûúå c chia
thaâ nh nhiïì u vuâ ng phuå c vuå nhoã , coá daå ng möå t töí ong hònh luå c giaá c. Trong möî i cell
coá möå t traå m göë c BTS ( Base Transceiver Station ). BTS liïn laå c vö tuyïë n vúá i têë t
caã caá c maá y thuï bao di àöå ng MS ( Mobile Station ) coá mùå t trong cell. MS coá thïí
di àöå ng giûä a caá c cell vaâ noá phaã i àûúå c chuyïí n giao àïí laâ m viïå c vúá i möå t BTS liïì n
kïì maâ noá hiïå n àang trong vuâ ng phuã soá ng maâ khöng laâ m giaá n àoaå n cuöå c goå i.
Hònh 1.1 àûa ra möå t maå ng àiïå n thoaå i di àöå ng töí ong bao göì m caá c traå m
göë c (BTS). Vuâ ng phuå c vuå cuã a möå t BTS àûúå c goå i laâ cell vaâ nhiïì u cell àûúå c kïë t
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 6
http://www.ebooks.vdcmedia.com
húå p laå i thaâ nh vuâ ng phuå c vuå cuã a hïå thöë ng.


1.2 -Cêë u truá c maå ng thöng tin söë Cellular

NSS: Network Switching Subsystem: Hïå thöë ng chuyïí n maå ch.
MSC: Mobile Service Switching Centre: Trung têm chuyïí n maå ch caá c nghiïå p vuå
di àöå ng.
HLR: Home Location Register: Böå ghi àõnh võ thûúâ ng truá .
VLR: Visitor Location Register: Böå ghi àõnh võ taå m truá .
AUC: Authentication Centre: Trung têm nhêå n thûå c.
EIR: Equipment Indentification Register: Thanh ghi nhêå n daå ng thiïë t bõ.
BSS: Base Station System: Hïå thöë ng traå m göë c.
BSC: Base Station Controller: Àaâ i àiïì u khiïí n traå m göë c.
BTS: Base Transceiver Station: Traå m thu phaá t göë c.
OSS: Operation & Support Station: Hïå thöë ng con khai thaá c vaâ baã o dûúä ng.
NMC: Network Management Centre: Trung têm quaã n lyá maå ng
PSTN: Public Switched Telephone Network: Maå ng àiïå n thoaå i chuyïí n maå ch
cöng cöå ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 7
http://www.ebooks.vdcmedia.com

PLMN: Public Land Mobile Network: Maå ng di àöå ng mùå t àêë t.
ISDN: Integrated Switched Digital Network: Maå ng söë liïn kïë t àa dõch vuå .
MS: Mobile Station: Traå m di àöå ng.
Hïå thöë ng khai thaá c vaâ baã o dûúä ng OSS mùå c duâ khöng thuöå c thaâ nh phêì n
cuã a maå ng thöng tin di àöå ng nhûng noá liïn quan chùå t cheä vúá i maå ng àoá laâ traå m di
àöå ng MS thuöå c ngûúâ i sûã duå ng.
Trong möî i möå t BSS coá möå t böå àiïì u khiïí n traå m göë c BSC àiïì u khiïí n möå t
nhoá m BTS vïì caá c chûá c nùng nhû chuyïí n giao vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t.
Trong möî i SS, möå t trung têm chuyïí n maå ch cuã a PLMN, goå i tùæ t laâ töí ng àaâ i
di àöå ng MSC phuå c vuå nhiïì u BSC hònh thaâ nh cêë p quaã n lyá vuâ ng laä nh thöí goå i laâ
vuâ ng phuå c vuå MSC bao göì m nhiïì u vuâ ng àõnh võ.
Do yïu cêì u quaã n lyá vïì nhiïì u mùå t àöë i vúá i MS cuã a maå ng di àöå ng Cellular
dêî n àïë n cú súã dûä liïå u lúá n. Böå ghi àõnh võ thûúâ ng truá HLR chûá a caá c thöng tin vïì
thuï bao nhû caá c dõch vuå maâ thuï bao lûå a choå n vaâ caá c thöng söë nhêå n thûå c. Võ trñ
hiïå n thúâ i cuã a MS àûúå c cêå p nhêå t qua böå ghi àõnh võ tam truá VLR cuä ng àûúå c
chuyïí n àïë n HLR.
Trung têm nhêå n thûå c AUC coá chûá c nùng cung cêë p cho HLR caá c thöng söë
nhêå n thûå c vaâ caá c khoaá mêå t maä . Möî i MSC coá möå t VLR.
Khi MS di àöå ng vaâ o möå t vuâ ng phuå c vuå MSC múá i thò VLR yïu cêì u HLR
cung cêë p caá c söë liïå u vïì MS naâ y àöì ng thúâ i VLR cuä ng thöng baá o cho HLR biïë t
MS noá i trïn àang úã vuâ ng phuå c vuå naâ o. VLR coá àêì y àuã caá c thöng tin àïí thiïë t lêå p
cuöå c goå i theo yïu cêì u cuã a ngûúâ i sûã duå ng. Möå t MSC àùå c biïå t (goå i laâ MSC cöí ng)
àûúå c PLMN giao cho chûá c nùng kïë t nöë i giûä a PLMN vúá i caá c maå ng cöë àõnh.

1.3 -Sûå phaá t triïí n cuã a hïå thöë ng thöng tin Cellular

Hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng thûúng maå i àêì u tiïn àûúå c àûa vaâ o duâ ng sûã
duå ng bùng têì n 150 MHz taå i Saint Louis -Myä vaâ o nùm 1946 vúá i khoaã ng caá ch
kïnh laâ 60 KHz vaâ söë lûúå ng kïnh bõ haå n chïë chó àïë n 3.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 8
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nùm 1948, möå t hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng hoaâ n toaâ n tûå àöå ng àêì u tiïn ra
àúâ i úã Richmond Indiana.
Tûâ nhûä ng nùm saá u mûúi kïnh thöng tin di àöå ng coá daã i thöng têì n söë 30
kHz vúá i kyä thuêå t FM úã bùng têì n 450MHz àûa hiïå u suêë t sûã duå ng phöí têì n lïn gêë p
4 lêì n so vúá i cuöë i thïë chiïë n II.
Quan niïå m Cellular ra àúâ i tûâ cuöë i nhûä ng nùm böë n mûúi vúá i Bell. Thay
cho mö hònh phaá t quaã ng baá vúá i cöng suêë t lúá n vaâ ùng ten cao laâ nhûä ng cell coá
diïå n tñch beá coá maá y phaá t BTS cöng suêë t nhoã . Khi caá c cell úã caá ch nhau möå t
khoaã ng caá ch àuã xa thò coá thïí sûã duå ng laå i têì n söë . Tûâ nhûä ng nùm baã y mûúi, hïå
thöë ng Cellular kyä thuêå t tûúng tûå ra àúâ i, têì n söë àiïì u chïë laâ 850MHz, FM. Tûúng
ûá ng laâ saã n phêí m thûúng maå i AMPS ra àúâ i nùm 1983. Àïë n àêì u nhûä ng nùm chñn
mûúi möå t loaå t caá c hïå thöë ng ra àúâ i nhû TACS, NMTS, NAMTS,...
Tuy nhiïn, do nhu cêì u phaá t triïí n caá c hïå thöë ng cuä khöng àaá p ûá ng àûúå c caá c
yïu cêì u ngaâ y caâ ng tùng do àoá thöng tin di àöå ng thïë hïå thûá hai ra àúâ i sûã duå ng kyä
thuêå t söë vúá i nhûä ng ûu àiïí m vûúå t tröå i. Hïå thöë ng thöng tin di àöå ng Cellular thïë hïå
thûá hai coá 3 tiïu chuêí n chñnh: GSM, IS-5, JDC.
Thïë hïå ba bùæ t àêì u tûâ nhûä ng nùm sau thêå p kyã chñn mûúi laâ kyä thuêå t söë vúá i
CDMA vaâ TDMA caã i tiïë n.

1.4 -Caá c phûúng phaá p truy cêå p trong maå ng thöng tin di àöå ng söë

ÚÃ giao diïå n vö tuyïë n MS vaâ BTS liïn laå c vúá i nhau bùç ng soá ng vö tuyïë n.
Do taâ i nguyïn vïì têì n söë coá haå n maâ söë lûúå ng thuï bao laå i khöng ngûâ ng tùng lïn
nïn ngoaâ i viïå c sûã duå ng laå i têì n söë , trong möî i cell söë kïnh têì n söë àûúå c duâ ng chung
theo kiïí u trung kïë .
Hïå thöë ng trung kïë vö tuyïë n laâ hïå thöë ng vö tuyïë n coá söë kïnh sùé n saâ ng phuå c
vuå ñt hún söë ngûúâ i duâ ng khaã dô. Xûã lñ trung kïë cho pheá p têë t caã ngûúâ i duâ ng sûã
duå ng chung möå t caá ch trêå t tûå söë kïnh coá haå n vò chuá ng ta biïë t chùæ c rùç ng xaá c suêë t
moå i thuï bao cuâ ng luá c cêì n kïnh laâ thêë p. Phûúng thûá c àïí sûã duå ng chung caá c kïnh
goå i laâ àa truy nhêå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 9
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hiïå n nay, ngûúâ i ta sûã duå ng 5 phûúng phaá p truy cêå p kïnh vêå t lyá :
+ FDMA: Àa truy cêå p phên chia theo têì n söë . Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo
caá c kïnh têì n söë khaá c nhau.
+ TDMA: Àa truy cêå p phên chia theo thúâ i gian. Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo
caá c khe thúâ i gian khaá c nhau.
+ CDMA: Àa truy cêå p phên chia theo maä . Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo caá c
chuöî i maä khaá c nhau.
+ PDMA: Àa truy cêå p phên chia theo cûå c tñnh. Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo
caá c sûå phên cûå c khaá c nhau cuã a soá ng vö tuyïë n.
+ SDMA: Àa truy cêå p phên chia theo khöng gian. Phuå c vuå caá c cuöå c goå i
theo caá c caá c anten àõnh hûúá ng buá p soá ng heå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 10
http://www.ebooks.vdcmedia.comCHÛÚNG II
Kyä thuêå t traã i phöí

2.1 -Múãàêì u

ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin thöng thûúâ ng, àöå röå ng bùng têì n laâ vêë n àïì quan
têm chñnh vaâ caá c hïå thöë ng naâ y àûúå c thiïë t kïë àïí sûã duå ng caâ ng ñt àöå röå ng bùng têì n
caâ ng töë t. Tuy nhiïn, úã hïå thöë ng thöng tin traã i phöí , àöå röå ng bùng têì n cuã a tñn hiïå u
àûúå c múã röå ng, thöng thûúâ ng haâ ng trùm lêì n trûúá c khi phaá t. Khi chó coá möå t ngûúâ i
sûã duå ng trong bùng têì n SS, sûã duå ng bùng têì n nhû vêå y khöng hiïå u quaã . Nhûng úã
möi trûúâ ng nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng, hoå coá thïí sûã duå ng chung möå t bùng têì n SS
(Spread Spectrum -Traã i Phöí ) vaâ hïå thöë ng trúã nïn sûã duå ng bùng têì n coá hiïå u suêë t
maâ vêî n duy trò àûúå c caá c ûu àiïí m cuã a traã i phöí .
Toá m laå i, möå t hïå thöë ng thöng tin söë àûúå c coi laâ traã i phöí nïë u:
+ Tñn hiïå u àûúå c phaá t chiïë m àöå röå ng bùng têì n lúá n hún àöå röå ng bùng têì n töë i
thiïí u cêì n thiïë t.
+ Traã i phöí àûúå c thûå c hiïå n bùç ng möå t maä àöå c lêå p vúá i söë liïå u.
Coá ba kiïí u hïå thöë ng thöng tin traã i phöí cú baã n:
+ Traã i phöí chuöî i trûå c tiïë p (DS/SS -Direct Sequence Spread Spectrum)
+ Traã i phöí nhaã y têì n (FH/SS -Frequency Hopping Spread Spectrum)
+ Traã i phöí dõch thúâ i gian (TH/SS -Time Hopping Spread Spectrum)

2.2 -Hïå thöë ng traã i phöí trûå c tiïë p (DS/SS)

Hïå thöë ng DS/SS àaå t àûúå c traã i phöí bùç ng caá ch nhên tñn hiïå u nguöì n vúá i tñn
hiïå u giaã ngêî u nhiïn. úã hïå thöë ng DS/SS nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng cuâ ng duâ ng chung
möå t bùng têì n vaâ phaá t tñn hiïå u cuã a hoå àöì ng thúâ i. Maá y thu sûã duå ng tñn hiïå u giaã
ngêî u nhiïn chñnh xaá c àïí lêë y tñn hiïå u mong muöë n bùç ng caá ch giaã i traã i phöí . Àêy laâ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 11
http://www.ebooks.vdcmedia.com
hïå thöë ng àûúå c biïë t àïë n nhiïì u nhêë t trong caá c hïå thöë ng thöng tin traã i phöí . Chuá ng
coá daå ng tûúng àöë i àún giaã n vò chuá ng khöng yïu cêì u tñnh öí n àõnh nhanh hoùå c töë c
àöå töí ng húå p têì n söë cao.

2.2.1. Caá c hïå thöë ng DS/SS -BPSK
a/ Maá y phaá t DS/SS -BPSK
Ta coá thïí biïí u diïî n caá c baã n tin nhêå n caá c giaá trõ (1 nhû sau:

trong àoá bk = ( 1 laâ bit söë liïå u thûá k vaâ T laâ àöå röå ng xung (töë c àöå söë liïå u laâ 1/T
bit/s). Tñn hiïå u b(t) àûúå c traã i phöí bùç ng tñn hiïå u PN c(t) bùç ng caá ch nhên hai tñn
hiïå u naâ y vúá i nhau. Tñn hiïå u nhêå n àûúå c b(t).c(t) sau àoá seä àûúå c àiïì u chïë cho soá ng
mang sûã duå ng BPSK, cho ta tñn hiïå u DS/SS -BPSK xaá c àõnh theo cöng thûá c:
s(t) = Ab(t).c(t)cos(2Πf
c
t + θ) (2.2)
trong àoá A laâ biïn àöå , fc têì n söë soá ng mang, ( laâ pha cuã a soá ng mang.
Trong rêë t nhiïì u ûá ng duå ng möå t baã n tin bùç ng möå t chu kyâ cuã a tñn hiïå u PN,
nghôa laâ T = NTc. Trong trûúâ ng húå p hònh 2.1 ta sûã duå ng N = 7.Ta coá thïí thêë y
rùç ng tñch cuã a b(t).c(t) cuä ng laâ möå t tñn hiïå u cú söë hai coá biïn àöå laâ (1, coá cuâ ng têì n
söë vúá i tñn hiïå u PN.
) 1 . 2 ( ) kT t ( b ) t ( b
k
T k ∑

−∞ ·
− · Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 12
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Maá y thu DS/SS -BPSK
Muå c àñch cuã a maá y thu laâ lêë y ra ra baã n tin b(t) (söë liïå u {bi} tûâ tñn hiïå u thu
àûúå c bao göì m caã tñn hiïå u àûúå c phaá t cöå ng vúá i taå p êm). Do töì n taå i trïî truyïì n lan (
nïn tñn hiïå u thu àûúå c laâ :
s(t -τ) = Ab(t -τ).c(t -τ)cos[2Πf
c
(t -τ) + θ
'
] + n(t) (2.3)
trong àoá n(t) laâ taå p êm cuã a kïnh vaâ àêì u vaâ o maá y thu. Àïí mö taã laå i quaá trònh khöi
phuå c laå i baã n tin ta giaã thiïë t khöng coá taå p êm. Trûúá c hïë t tñn hiïå u àûúå c giaã i traã i
phöí àïí àûa tûâ bùng têì n röå ng vïì bùng têì n heå p sau àoá noá àûúå c giaã i àiïì u chïë àïí
nhêå n àûúå c tñn hiïå u bùng göë c. Àïí giaã i traã i phöí , tñn hiïå u thu àûúå c nhên vúá i tñn hiïå u
(àöì ng böå ) PN(t -() àûúå c taå o ra úã maá y thu. Ta àûúå c:
w(t) = Ab(t -τ)c
2
(t -τ)cos(2Πf
c
t+ θ
'
) = Ab(t -τ)cos(2Πf
c
+ θ
'
) (2.4)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 13
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Vò c(t) = (1 trong àoá (' = ( -2(fc( . Tñn hiïå u nhêå n àûúå c laâ möå t tñn hiïå u
bùng heå p vúá i àöå röå ng bùng têì n laâ 2/T. Àïí giaã i àiïì u chïë ta giaã thiïë t rùç ng maá y thu
biïë t àûúå c pha (' vaâ têì n söë fc cuä ng nhû àiïí m khúã i àêì u cuã a tûâ ng bit. Möå t böå giaã i
àiïì u chïë bao göì m möå t böå tûúng quan, ài sau laâ möå t thieá t bõ àaá nh giaá ngûúä ng. Àïí
taá ch ra bit söë liïå u thûá i, böå tûúng quan phaã i tñnh toaá n
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 14
http://www.ebooks.vdcmedia.com

trong àoá ti = iT + ( laâ thúâ i àiïí m bùæ t àêì u cuã a bit thûá i. Vò b(t -() laâ +1 hoùå c -1
trong thúâ i gian möå t bit. Thaâ nh phêì n thûá nhêë t tñch phên seä cho ta T hoùå c -T.
Thaâ nh phêì n thûá hai laâ thaâ nh phêì n nhên àöi têì n söë nïn sau tñch phên bùç ng 0. Vêå y
kïë t quaã cho laâ AT/2 hoùå c -AT/2. Cho kïë t quaã naâ y qua thiïë t bõ àaá nh giaá ngûúä ng
ta àûúå c àêì u ra laâ cú söë hai. Ngoaâ i thaâ nh phêì n tñn hiïå u (AT/2, àêì u ra cuã a böå tñch
phên cuä ng coá taå p êm nïn coá thïí gêy ra löî i.
Tñn hiïå u PN àoá ng vai troâ nhû möå t maä àaä biïë t trûúá c úã maá y thu chuã àõnh do
àoá noá coá thïí khöi phuå c baã n tin, coâ n vúá i caá c maá y thu khaá c thò nhòn thêë y möå t tñn
hiïå u ngêî u nhiïn (1).
Àïí maá y thu coá thïí khöi phuå c àûúå c baã n tin thò maá y thu phaã i àöì ng böå vúá i
tñn hiïå u thu àûúå c. Quaá trònh xaá c àõnh àûúå c (laâ quaá trònh àöì ng böå , thûúâ ng àûúå c
thûå c hiïå n hai bûúá c bùæ t vaâ baá m. Quaá trònh nhêå n àûúå c ti àûúå c goå i laâ quaá trònh khöi
phuå c àöì ng höì (àõnh thúâ i) (STR Symbol Timing Recovery). Quaá trònh nhêå n àûúå c
(' (cuä ng nhû fc) laâ quaá trònh khöi phuå c soá ng mang.

c/ Mêå t àöå phöí cöng suêë t
Xeá t mêå t àöå phöí cöng suêë t PSD (Power Spectral Density) cuã a caá c tñn hiïå u
úã caá c àiïí m khaá c nhau trong maá y phaá t vaâ maá y thu.
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) [ ] ) 5 . 2 ( dt 2 t f 4 cos 1 t b
2
A
dt t f 2 cos t b A
dt t f 2 cos t w z
'
c
'
c
2
'
c i+ + − ·
+ − ·
+ ·
θ Π τ
θ Π τ
θ Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 15
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Giaã sûã mö hònh baã n tin vaâ tñn hiïå u PN nhû laâ caá c tñn hiïå u cú söë hai ngêî u
nhiïn (möî i bit hay chip nhêå n caá c giaá trõ +1 hoùå c -1 vúá i xaá c suêë t nhû nhau). Baã n
tin (vúá i biïn àöå (1) coá töë c àöå bit 1/T bit/s vaâ PSD:
Φ
b
(f) = TSinc
2
(fT) (2.6)
coá àöå röå ng bùng têì n 1/T Hz; coâ n tñn hiïå u PN (vúá i biïn àöå laâ (1) coá töë c àöå chip
1/Tc vaâ PSD laâ :
Φ
c
(f) = T
c
Sinc
2
(fT
c
) (2.7)
vúá i àöå röå ng bùng têì n 1/T Hz. Vò T/Tc laâ möå t söë nguyïn vaâ vò khúã i àêì u cuã a möî i
bit b(t) truâ ng vúá i khúã i àêì u cuã a chip c(t) nïn tñch b(t)c(t) coá PSD nhû sau:
Φ
bc
(f) = T
c
Sinc
2
(fT
c
) (2.8)
coá àöå röå ng bùng têì n laâ 1/Tc Hz giöë ng nhû àöå röå ng bùng têì n cuã a c(t). Vò thïë quaá
trònh traã i phöí seä tùng àöå röå ng bùng têì n lïn Tc/T = N lêì n, thöng thûúâ ng giaá trõ naâ y
thûúâ ng rêë t lúá n. Àiïì u chïë soá ng mang chuyïí n àöí i tñn hiïå u bùng göë c b(t)c(t) vaâ o tñn
hiïå u bùng thöng s(t) coá PSD laâ :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } ) 9 . 2 ( T f f Sinc T f f Sinc
4
T A
f
c c
2
c c
2 c
2
s
+ + − · Φ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 16
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hònh 2.3. PSD cuã a baã n tin, tñn hiïå u PN vaâ tñn hiïå u DS/SS -BPSK

ÚÃ maá y thu tñn hiïå u s(t -() laâ phiïn baã n cuã a tñn hiïå u DS s(t). Nïn PSD cuã a
noá cuä ng giöë ng nhû PSD cuã a tñn hiïå u s(t) vò trïî khöng laâ m thay àöí i phên böë cöng
suêë t úã vuâ ng têì n söë . Ngoaâ i ra PSD cuã a c(t -() cuä ng giöë ng PSD cuã a c(t). Sau khi
traã i phöí ta àûúå c tñn hiïå u w(t) vúá i PSD àûúå c xaá c àõnh búã i:
Ta thêë y rùç ng (w(f) bêy giúâ coá PSD bùng heå p vúá i cuâ ng daå ng phöí nhû b(t)
nhûng dõch traá i vaâ phaã i fc. Àöå röå ng bùng têì n cuã a w(t) laâ 2/T, gêë p hai lêì n
b(t). Àiïì u naâ y giöë ng nhû dûå tñnh vò w(t) giöë ng hïå t nhû phiïn baã n àûúå c àiïì u chïë
cuã a b(t).
Tûâ PSD cuã a caá c tñn hiïå u khaá c nhau ta thêë y rùç ng PSD cuã a b(t) àûúå c traã i
phöí búã i c(t) vaâ sau àoá àûúå c giaã i traã i phöí bùç ng c(t -() úã maá y thu.

d/ Àöå lúå i xûã lyá (PG)
Àöå lúå i xûã lyá àûúå c àõnh nghôa laâ
PG = Àöå röå ng bùng têì n cuã a tñn hiïå u SS / 2(Àöå röå ng bùng têì n cuã a baã n tin)
Àöå lúå i xûã lyá cho thêë y tñn hiïå u baã n tin phaá t àûúå c traã i phöí bao nhiïu lêì n.
Àêy laâ möå t thöng söë chêë t lûúå ng quan troå ng cuã a möå t hïå thöë ng SS, vò PG cao coá
nghôa laâ khaã nùng chöë ng nhiïî u töë t hún.
Àöë i vúá i hïå thöë ng DS/SS -BPSK, àöå lúå i xûã lyá laâ (2/Tc)/(2/T) = Tc/T = N.
Chùè ng haå n N =1023, àöå röå ng baã n tin cuã a baã n tin àiïì u chïë tùng 1023 lêì n búã i quaá
trònh traã i phöí vaâ PG laâ 1023 hay 30,1dB.

2.2.2. Caá c hïå thöë ng DS/SS -QPSK
Ngoaâ i kiïí u àiïì u chïë BPSK ngûúâ i ta coâ n sûã dung caá c kiïí u àiïì u chïë khaá c
nhû QPSK hoùå c MSK trong caá c hïå thöë ng SS.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { } ) 10 . 2 ( T f f Sinc T f f Sinc
4
T A
f
c
2
c
2 c
2
w
+ + − · Φ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 17
http://www.ebooks.vdcmedia.com

a/ Maá y phaá t
Sú àöì trïn göì m hai nhaá nh àöì ng pha vaâ möå t nhaá nh vuöng goá c. (hònh veä )
Tñn hiïå u DS/SS -QPSK coá daå ng:

((t) = ( /4 nïëu c1(t)b(t) = 1, c2(t)b(t) = 1
((t) = 3( /4 nïëu c1(t)b(t) = 1, c2(t)b(t) = -1
((t) = 5( /4 nïëu c1(t)b(t) = -1, c2(t)b(t) = -1
((t) = 7( /4 nïë u c1(t)b(t) = -1, c2(t)b(t) = 1

Vêå y tñn hiïå u s(t) coá thïí nhêå n 4 traå ng thaá i pha khaá c nhau: (+(/4, (+3(/4,
θ+5Π/4, θ+7Π/4.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ) 11 . 2 ( t t f 2 cos A 2
t f 2 sin t c t Ab t f 2 sin t c t Ab t s t s t s
c
c 2 c 1 2 1
γ θ Π
θ Π θ Π
+ + ·
+ + + − · + ·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 18
http://www.ebooks.vdcmedia.com


b/ Maá y thu
Caá c thaâ nh phêì n àöì ng pha vaâ vuöng goá c àûúå c traã i phöí àöå c lêå p vúá i nhau búã i
c1(t) vaâ c2(t). Giaã thiïë t ( laâ thúâ i gian trïî , tñn hiïå u vaâ o seä laâ (nïë u boã qua taå p êm):
s(t -τ) = -Ab(t -τ)c
1
(t -τ)sin(2Πf
c
t + θ') + Ab(t -τ)c
2
(t -τ)cos(2Πf
c
t + θ') (2.12)
trong àoá (' = ( -2(fct. Caá c tñn hiïå u trûúá c böå cöå ng laâ :
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 19
http://www.ebooks.vdcmedia.com

u
1
(t) = Ab(t-τ)sin
2
(2Πf
c
t+θ') -Ab(t-τ)c
1
(t-τ)c
2
(t-τ)sin(2Πf
c
t+θ')cos(2Πf
c
t+θ')(2.13)
u
2
(t) = Ab(t-τ)cos
2
(2Πf
c
t+θ') -Ab(t-τ)c
1
(t-τ)c
2
(t-τ)sin(2Πf
c
t+θ')cos(2Πf
c
t+θ')(2.14)
Töí ng cuã a caá c tñn hiïå u trïn àûúå c lêë y tñch phên úã khoaã ng thúâ i gian möå t bit.
Kïë t quaã cho ta : zi = (AT nïë u baã n tin tûúng ûá ng bùç ng (1 vò têë t caã caá c thaâ nh phêì n
têì n söë 2fc coá giaá trõ trung bònh bùç ng 0. Vò thïë àêì u ra böå so saá nh laâ (1 (mûá c logic).
Hai tñn hiïå u PN coá thïí laâ hai tñn hiïå u àöå c lêå p hay coá thïí àûúå c lêë y tûâ cuâ ng
möå t tñn hiïå u PN.
Caá c hïå thöë ng DS/SS coá thïí àûúå c sûã duå ng úã caá c cêë u hònh khaá c nhau. Caá c
hïå thöë ng xeá t trïn àûúå c sûã duå ng àïí phaá t möå t tñn hiïå u coá töë c àöå bit 1/T bit/s. PG
vaâ àöå röå ng bùng têì n bõ chiïë m búã i tñn hiïå u DS/SS -QPSK phuå thuöå c vaâ o caá c töë c
àöå chip cuã a c1(t) vaâ c2(t). Ta cuä ng coá thïí sûã duå ng möå t hïå thöë ng DS/SS -QPSK
àïí phaá t hai tñn hiïå u söë 1/T bit/s bùç ng caá ch àïí möî i tñn hiïå u àiïì u chïë möå t nhaá nh .
Möå t daå ng khaá c coá thïí sûã duå ng möå t hïå thöë ng DS/SS -QPSK àïí phaá t möå t tñn hiïå u
söë coá töë c àöå bit gêë p àöi 2/T bit/s bùç ng caá ch chia tñn hiïå u söë thaâ nh hai tñn hiïå u coá
töë c àöå bit 1/T bit/s vaâ àïí chuá ng àiïì u chïë möå t trong hai nhaá nh.
Töì n taå i nhên töë àùå c trûng cho hiïå u quaã hoaå t àöå ng cuã a DS/SS -QPSK nhû:
àöå röå ng bùng têì n àûúå c sûã duå ng, PG töí ng vaâ SNR. Khi so saá nh DS/SS -QPSK
vúá i DS/SS -BPSK ta cêì n giûä möå t söë thöng söë trïn nhû nhau úã caã hai hïå thöë ng vaâ
so saá nh caá c thöng söë khaá c. Chùè ng haå n möå t tñn hiïå u söë àûúå c phaá t ài trong hïå
thöë ng DS/SS -QPSK chó sûã duå ng àöå röå ng bùng têì n bùç ng möå t nûã a àöå röå ng bùng
têì n cuã a hïå thöë ng DS/SS -BPSK khi coá cuâ ng PG vaâ SNR. Tuy nhiïn nïë u caã hai
hïå thöë ng àïì u sûã duå ng bùng têì n nhû nhau vaâ PG bùç ng nhau thò hïå thöë ng DS/SS -
QPSK coá tyã löî i thêë p hún. Mùå t khaá c möå t hïå thöë ng DS/SS -QPSK coá thïí phaá t gêë p
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 20
http://www.ebooks.vdcmedia.com
hai lêì n söë liïå u so vúá i hïå thöë ng DS/SS -BPSK khi sûã duå ng cuâ ng àöå röå ng bùng têì n
vaâ coá cuâ ng PG vaâ SNR.
Ûu àiïí m cuã a hïå thöë ng DS/SS -QPSK coá àûúå c laâ nhúâ tñnh trûå c giao cuã a
caá c soá ng mang sin(2(fct + () vaâ cos(2(fct + () úã caá c thaâ nh phêì n àöì ng pha vaâ
vuöng goá c. Nhûúå c àiïí m cuã a hïå thöë ng DS/SS -QPSK laâ phûá c taå p hún hïå thöë ng
DS/SS -BPSK. Ngoaâ i ra nïë u caá c soá ng mang sûã duå ng àïí giaã i àiïì u chïë úã maá y thu
khöng thûå c sûå trûå c giao thò seä xaã y ra xuyïn êm giûä a hai nhaá nh vaâ seä gêy thïm sûå
giaã m chêë t lûúå ng cuã a hïå thöë ng. DS/SS -QPSK àûúå c sûã duå ng trong hïå thöë ng
thöng tin di àöå ng IS -95 CDMA vaâ hïå thöë ng àõnh võ toaâ n cêì u (GPS).

2.3 -Hïå thöë ng nhaã y têì n (FH/ss)

Daå ng hïå thöë ng traã i phöí thûá hai laâ hïå thöë ng traã i phöí nhaã y têì n FH/SS. Hïå
thöë ng naâ y coá nghôa laâ chuyïí n àöí i soá ng mang úã möå t têå p húå p caá c têì n söë theo mêî u
àûúå c xaá c àõnh bùç ng möå t chuöî i maä PN. Chuöî i maä úã àêy chó coá taá c duå ng xaá c àõnh
mêî u nhaã y têì n. Töë c àöå nhaã y têì n coá thïí nhanh hún hay chêå m hún töë c àöå söë liïå u.
Trong trûúâ ng húå p thûá nhêë t goå i laâ nhaã y têì n nhanh, trong trûúâ ng húå p hai goå i laâ
nhaã y têì n chêå m.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 21
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Ta kyá hiïå u Th cho thúâ i gian möå t àoaå n nhaã y, vaâ T laâ thúâ i gian cuã a möå t bit
söë liïå u. Àiïì u chïë FSK thûúâ ng àûúå c sûã duå ng cho caá c hïå thöë ng naâ y. Do viïå c thay
àöí i têì n söë mang nïn giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t thiïë t phaã i húå p vaâ vò thïë giaã i àiïì u
chïë khöng nhêë t quaá n thûúâ ng àûúå c sûã duå ng. Caá c hïå thöë ng àûúå c trònh baâ y vúá i giaã
thiïë t giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n.
2.3.1. Caá c hïå thöë ng FH/SS nhanh
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 22
http://www.ebooks.vdcmedia.com
úã hïå thöë ng FH/SS nhanh coá ñt nhêë t möå t lêì n nhaã y úã möå t bit söë liïå u, nghôa laâ
T/Th >1. Trong khoaã ng thúâ i gian Th giêy cuã a möî i lêì n nhaã y têì n, möå t trong söë J
têì n söë àûúå c phaá t.

Khi dõch chuyïí n theo phûúng ngang cuã a biïí u àöì ta thêë y cûá Th giêy têì n söë
phaá t laå i thay àöí i. úã hònh 2.7 töë c àöå nhaã y têì n bùç ng 3 lêì n töë c àöå söë liïå u. Mùå c duâ tñn
hiïå u phaá t úã möî i bûúá c nhaã y laâ haâ m sin coá têì n söë laâ f0 + i(f, do àöå röå ng coá haå n Th
giêy, phöí cuã a nnoá chiïë m khoaã ng 2/Th Hz.
Khoaã ng caá ch (f thûúâ ng àûúå c choå n bùç ng 1/Th. Choå n nhû vêå y vò caá c tñn
hiïå u cos(2(f0t + (), cos[2((f0 + (f)t + (1],..., cos[2((f0 + (J -1)(f)t + θ
J-1] trûå c giao úã khoaã ng
nhaã y, nghôa laâ :


úã caá c hïå thöë ng khöng nhêë t quaá n, viïå c sûã duå ng caá c haâ m trûå c giao cho hiïå u
quaã töë t hún (úã yá nghôa xaá c suêë t löî i bit) laâ khöng trûå c giao.

( ) [ ] ( ) [ ] ) 15 . 2 ( k i , 0 dt t f k f 2 cos t f i f 2 cos
h
T
0
k 0 i 0 ∫
≠ · + + + + θ ∆ Π θ ∆ Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 23
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Phûúng trònh trïn àuá ng cho (f = m/Th vúá i m khaá c 0. Àïí àaå t àûúå c hiïå u quaã
sûã duå ng phöí têì n ta cho m = 1.

a/ Maá y phaá t
ÚÃ ã maá y phaá t , tñn hiïå u FSK cú söë hai x(t) trûúá c hïë t àûúå c taå o ra tûâ luöì ng söë
liïå u. Trong khoaã ng thúâ i gian möî i bit x(t) coá möå t trong hai têì n söë f' vaâ f' + (f,
tûúng ûá ng vúá i caá c bit söë liïå u 0 vaâ 1.
Tñn hiïå u naâ y àûúå c tröå n vúá i tñn hiïå u y(t) tûâ böå töí ng húå p têì n söë . Cûá möî i Th

giêy, têì n söë cuã a y(t) laå i thay àöí i theo caá c giaá trõ cuã a J bit nhêå n àûúå c tûâ böå taå o
chuöî i PN. Do coá 2j töí húå p j bit nïn ta coá thïí coá túá i 2j têì n söë àûúå c taå o ra búã i böå
töí ng húå p têì n söë . Böå tröå n taå o ra têì n söë cuã a töí ng vaâ hiïå u, möå t trong hai têì n söë naâ y
àûúå c loå c ra úã böå loå c bùng thöng BPF. Tñn hiïå u ra cuã a böå töí ng húå p têì n söë trong
àoaå n nhaã y nhû sau:
y(t) = 2Acos[2((fg + il(f)t + (l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.16)
trong àoá il ( { 0, 2, ..., 2(2J - 1)} laâ möå t söë nguyïn chùé n, fg laâ möå t têì n söë khöng
àöí i vaâ (l laâ pha. Giaá trõ cuã a il àûúå c xaá c àõnh búã i j bit nhêå n àûúå c tûâ böå taå o chuöî i
giaã taå p êm. Giaã thiït srùç ng böå loå c BPF lêë y ra têì n söë töí ng úã àêì u ra böå tröå n. Khi
naâ y tñn hiïå u úã àêì u ra böå loå c BPF trong bûúá c nhaã y l:
s(t) = 2Acos[2((f0 + il(f + bl(f)t + (l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.17)
trong àoá bl ( {0, 1} laâ giaá trõ söë liïå u úã lTh<t<(l+1)Th vaâ f0 = f' + fg. Ta thêë y
rùç ng têì n söë phaá t coá thïí laâ {f0, f0 + (f,..., f0 + (J -1)(f}, trong àoá J = 2j + 1, àïí coá
töí ng têì n söë nhaã y laâ J. Pha (l coá thïí thay àöí i tûâ bûúá c nhaã y naâ y sang bûúá c nhaã y
kia. Ta coá thïí viïë t tñn hiïå u FH/SS nhû sau:

trong àoá (T(t) laâ xung chûä nhêå t.
Böå nhên têì n vúá i muå c àñch traã i röå ng thïm bùng têì n cuã a FH/SS. Luá c naâ y tñn
hiïå u FH/SS thaâ nh:
( ) ( ) [ ] ( ) ) 18 . 2 ( lT 1 t f b f i f 2 cos t s
t
h T l l l 0
h


−∞ ·
− + + + · Π θ ∆ ∆ Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 24
http://www.ebooks.vdcmedia.com

s'(t) = 2Acos[2(((f0 + il(f + bl(f)t + ((l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.19)

Vúá i möå t böå nhên têì n thûâ a söë (, khoaã ng caá ch giûä a hai têì n söë lên cêå n trúã
thaâ nh ((f vaâ caá c têì n söë nhaã y laâ : {(f0, (f0 + (f,..., (f0 + (J -1)(f}.

b/ Àöå röå ng bùng têì n
Têì n söë cuã a tñn hiïå u FH/SS khöng thay àöí i trong àoaå n nhaã y. Trong toaâ n böå
khoaã ng thúâ i gian, tñn hiïå u phaá t nhaã y úã têë t caã J têì n söë , vò vêå y noá chiïë m àöå röå ng
bùng têì n laâ :
B
FFH
≈ J∆f (Hz)
Àöå lúå i xûã lyá àûúå c tñnh:
PG = Àöå röå ng bùng têì n tñn hiïå u / 2(Àöå röå ng bùng göë c baã n tin)

Giaã thiïë t phên caá ch têì n söë bùç ng 1/Th. Nïë u ta sûã duå ng böå nhên têì n coá thûâ a
söë laâ (, thò phöí cuã a tñn hiïå u FH/SS múã röå ng ( lêì n. Vò thïë àöå röå ng bùng têì n töí ng
húå p cuã a tñn hiïå u FH/SS laâ (J(f Hz vaâ PG laâ :
βJ∆fT/2 = βJT/2T
h


c/ Maá y thu
Tñn hiïå u thu trûúá c hïë t àûúå c loå c bùç ng möå t böå loå c BPF coá àöå röå ng bùng
bùç ng àöå röå ng bùng cuã a tñn hiïå u FH/SS. Chuá ng ta khöng cêì n khöi phuå c soá ng
mang vò ta sûã duå ng giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n. Súã dô ta khöng duâ ng giaã i àiïì u
chïë nhêë t quaá n vò úã töë c àöå nhaã y têì n nhanh maá y thu rêë t khoá theo doä i àûúå c pha cuã a
soá ng mang khi pha naâ y thay àöí i úã möî i àoaå n nhaã y. Böå taå o chuöî i PN taå o ra möå t
chuöî i PN àöì ng böå vúá i chuöî i thu. úã àoaå n nhaã y l àêì u ra cuã a böå töí ng húå p têì n söë laâ :

g(t) = cos[2((fg + i(f)t + ('l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.21)
Boã qua taå p êm, àêì u vaâ o BPF laâ
) 20 . 2 (
T 2
JT
T / 2
f J
PG
h
· ·

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 25
http://www.ebooks.vdcmedia.com

g(t)s(t) = Acos[2Π(f
g
+ i
l
∆f)t + θ'
l
]cos[2Π(f
0
+ i
l
∆f + b
l
∆f)t + θ
l
] (2.22)
vúái lTh<t<(l+1)Th
Thaâ nh phêì n têì n söë cao bõ böå loå c BPF bùng heå p loaå i boã vaâ chó coâ n thaâ nh
phêì n têì n söë thêë p. Kyá hiïå u f0 = fg + f'. Vêå y àêì u vaâ o böå giaã i àiïì u chïë FSK laâ :
w(t) = 0,5Acos(2(f't + (l -('l), nïëu bl = 0 (2.23)
w(t) = 0,5Acos(2((f + (f)'t + (l -('l), nïëu bl = 1 (2.24)

Àêì u naâ y chûá a hoùå c têì n söë f' Hz hoùå c f' + (f Hz. Vò bl khöng àöí i trong thúâ i
gian cuã a möå t bit nïn trong khoaã ng thúâ i gian naâ y tñn hiïå u w(t) coá têì n söë khöng
àöí i. Nhû vêå y trong khoaã ng thúâ i gian T giêy böå giaã i àiïì u chïë FSK taá ch ra têì n söë
naâ y vaâ taå o ra mûá c logic "0" vaâ "1". Möå t caá ch khaá c ta coá thïí taá ch ra têì n söë chûá a
trong w(t) cho tûâ ng àoaå n nhaã y àïí nhêå n àûúå c T/Th caá c giaá trõ cho tûâ ng bûúá c
nhaã y. Tûâ giaá trõ T/Th, sûã duå ng nguyïn tùæ c àa söë àïí quyïë t àõnh bit dûä liïå u laâ "0"
hay "1".

d/ FH/SS nhanh vúá i àiïì u chïë FSK M traå ng thaá i (M-FSK)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 26
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Daå ng töí ng quaá t cuã a FSK cú söë hai laâ FSK M traå ng thaá i trong àoá M têì n söë
àûúå c sûã duå ng àïí biïí u thõ log2M bit söë liïå u. Vúá i traã i phöí FH/SS, têì n söë phaá t nhaã y
trïn möå t lûúå ng lúá n caá c têì n söë , chùè ng haå n 2jM têì n söë , trong àoá j laâ söë bit àûa tûâ
böå taå o daä y PN àïë n böå töí ng húå p têì n söë . Coá thïí sûã duå ng cuâ ng daå ng maá y phaá t vaâ
maá y thu nhû trïn chó khaá c böå àiïì u chïë vaâ böå giaã i àiïì u chïë . Biïí u àöì têì n söë àûúå c
mö taã úã hònh 2.8 vúá i giaã thiïë t M = 4, nghôa laâ úã möî i thúâ i àiïí m hai bit söë liïå u
àûúå c xeá t vúá i giaã thiïë t laâ 3 bûúá c nhaã y úã möî i kyá hiïå u (möå t kyá hiïå u bùç ng log2M bit
söë liïå u). Ts = (log2M)T àïí biïí u diïî n thúâ i gian cuã a möî i kyá hiïå u. Thang têì n söë
àûúå c chia laâ m 2j nhoá m 4 têì n söë , j bit cuã a chuöî i PN seä xaá c àõnh söë nhoá m àûúå c sûã
duå ng, 2 bit söë liïå u xaá c àõnh têì n söë naâ o trong 4 têì n söë cuã a nhoá m àûúå c sûã duå ng. Vò
thïë hai bit luöì ng söë liïå u vaâ j bit chuöî i PN seä xaá c àõnh àûúå c chñnh xaá c têì n söë naâ o
seä àûúå c phaá t trong möî i àoaå n nhaã y. Do têì n söë àûúå c phaá t cûá thay àöí i Th möå t lêì n,
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 27
http://www.ebooks.vdcmedia.com

nïn àïí àûúå c àiïì u chïë trûå c giao khoaã ng caá ch têì n söë töë i thiïí u laâ 1/Th. Àöå röå ng
bùng têì n töí ng húå p cho möå t hïå thöë ng nhû thïë naâ y vaâ o khoaã ng 2jM/Th Hz.

e/ Töë c àöå àöì ng höì cho caá c hïå thöë ng FH/SS nhanh
Möå t ûu àiïí m cuã a hïå thöë ng FH/SS so vúá i hïå thöë ng DS/SS laâ töë c àöå àöì ng
höì úã böå taå o chuöî i PN khöng cêì n cao nhû úã DS/SS àïí àaå t àûúå c cuâ ng àöå röå ng
bùng têì n.
ÚÃ hïå thöë ng DS/SS töë c àöå àöì ng höì úã böå taå o chuöî i PN bùç ng töë c àöå chip
1/Tc, vaâ àöå röå ng laâ 2/Tc Hz. úã hïå thöë ng FH/SS nhanh ta cêì n j bit múá i tûâ böå taå o
chuöî i PN cho möî i àoaå n nhaã y. Vò thïë böå taå o chuöî i phaã i taå o ra j bit trong Th giêy
nghôa laâ töë c àöå àöì ng höì laâ j/Th Hz. àöå röå ng bùng àöë i vúá i àiïì u chïë trûå c giao laâ
2j+1(f = 2j+1/Th. Cên bùç ng àöå röå ng bùng têì n cho hai hïå thöë ng ta àûúå c:


tyã söë naâ y seä rêë t lúá n hún 1 àöë i vúá i giaá trõ j thûå c tïë . Do àoá töë c àöå àöì ng höì úã hïå
thöë ng FH/SS nhoã hún nhiïì u so vúá i hïå thöë ng DS/SS.

2.3.2. Hïå thöë ng FH/SS chêå m
Khi T/Th <1 ta àûúå c hïå thöë ng nhaã y têì n chêå m. Sú àöì maá y phaá t, maá y thu
tûúng tûå nhû úã hïå thöë ng FH/SS nhanh. Hònh 2.9 mö taã biïí u àöì cuã a möå t hïå thöë ng
FH/SS chêå m vúá i T/Th = 1/2 nghôa laâ möå t lêì n nhaã y têì n úã hai bit, úã möî i lêì n nhaã y
söë liïå u thay àöí i giûä a "0" "1". Vò têì n söë phaá t coá thïí thay àöí i T giêy möå t lêì n nïn
àïí àiïì u chïë trûå c giao khoaã ng caá ch têì n söë phaã i laâ (f = m/T, trong àoá m nguyïn
khaá c 0. Nïë u m = 1, böå töí ng húå p têì n söë taå o ra 2j têì n söë , àöå röå ng bùng têì n laâ J(f =
J/T Hz, J = 2j+1. Àöå lúå i xûã lyá laâ J/2. Khi sûã duå ng böå nhên têì n ( úã maá y phaá t, phên
caá ch têì n söë úã àêì u ra cuöë i cuâ ng trúã thaâ nh ((f vaâ PG bùç ng (J/2.

h
j
c
T T
1
2 2
+
·
j T j
T
j
h
c
2
/
/ 1
·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 28
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Tûúng tûå ta coá hïå thöë ng FH/SS sûã duå ng àiïì u chïë M-FSK. Hònh 2.10 biïí u
thõ khi M = 4, trong àoá Ts = Tlog2M. úã sú àöì naâ y Th = 3T, nghôa laâ möå t lêì n
nhaã y úã ba kyá hiïå u. Do phên caá ch têì n söë lúá n nhêë t àöë i vúá i àiïì u chïë trûå c giao laâ
1/Ts Hz, àöå röå ng bùng têì n cuã a hïå thöë ng naâ y laâ 2jM/Ts Hz, j laâ söë bit àiïì u khiïí n
böå töí ng húå p têì n söë .
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 29
http://www.ebooks.vdcmedia.com

2.4 -Hïå thöë ng nhaã y thúâ i gian (TH/SS)

Nhaã y thúâ i gian tûúng tûå nhû àiïì u chïë xung. Nghôa laâ , daä y maä àoá ng/múã böå
phaá t, thúâ i gian àoá ng/múã böå phaá t àûúå c chuyïí n àöí i thaâ nh daå ng tñn hiïå u giaã ngêî u
nhiïn theo maä vaâ àaå t àûúå c 50% yïë u töë taá c àöå ng truyïì n dêî n trung bònh. Sûå khaá c
nhau nhoã so vúá i hïå thöë ng FH/SS àún giaã n laâ trong khi têì n söë truyïì n dêî n biïë n àöí i
theo möî i thúâ i gian chip maä trong hïå thöë ng FH/SS thò sûå nhaã y têì n söë chó xaã y ra
trong traå ng thaá i dõch chuyïí n daä y maä trong hïå thöë ng TH/SS. Hònh 2.11 laâ sú àöì
khöë i cuã a hïå thöë ng TH/SS. Ta thêë y rùç ng böå àiïì u chïë rêë t àún giaã n vaâ bêë t kyâ möå t
daå ng soá ng cho pheá p àiïì u chïë xung theo maä àïì u coá thïí àûúå c sûã duå ng àöë i vúá i böå
àiïì u chïë TH/SS.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 30
http://www.ebooks.vdcmedia.com

TH/SS coá thïí laâ m giaã m giao diïå n giûä a caá c hïå thöë ng trong hïå thöë ng gheá p
kïnh theo thúâ i gian vaâ vò muå c àñch naâ y maâ sûå chñnh xaá c thúâ i gian àûúå c yïu cêì u
trong hïå thöë ng nhùç m töë i thiïí u hoaá àöå dû giûä a caá c maá y phaá t. Maä hoaá nïn àûúå c sûã
duå ng möå t caá ch cêí n thêå n vò sûå tûúng àöì ng caá c àùå c tñnh nïë u sûã duå ng cuâ ng möå t
phûúng phaá p nhû caá c hïå thöë ng thöng tin maä hoaá khaá c.
Do hïå thöë ng TH/SS coá thïí bõ aã nh hûúã ng dïî daâ ng búã i giao thoa nïn cêì n sûã
duå ng hïå thöë ng töí húå p giûä a hïå thöë ng naâ y vúá i hïå thöë ng FH/SS àïí loaå i trûâ giao thoa
coá khaã nùng gêy nïn suy giaã m lúá n àöë i vúá i têì n söë àún.

2.5 -So saá nh caá c hïå thöë ng SS

Möî i loaå i hïå thöë ng àïì u coá nhûä ng ûu nhûúå c àiïí m. Viïå c choå n hïå thöë ng naâ o
phaã i dûå a trïn caá c ûá ng duå ng àùå c thuâ . Chuá ng ta seä so saá nh caá c hïå thöë ng DS, FH vaâ
TH.
Caá c hïå thöë ng DS/SS giaã m nhiïî u giao thoa bùç ng caá ch traã i röå ng noá úã möå t
phöí têì n röå ng. Trong caá c hïå thöë ng FH/SS úã moå i thúâ i àiïí m cho trûúá c, nhûä ng
ngûúâ i sûã duå ng phaá t caá c têì n söë khaá c nhau vò thïë coá thïí traá nh àûúå c nhiïî u giao
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 31
http://www.ebooks.vdcmedia.com

thoa. Caá c hïå thöë ng TH/SS traá nh nhiïî u giao thoa bùç ng caá ch traá nh khöng àïí nhiïì u
hún möå t ngûúâ i sûã duå ng phaá t trong cuâ ng möå t thúâ i àiïí m.
Coá thïí thiïë t kïë caá c hïå thöë ng DS/SS vúá i giaã i àiïì u chïë nhêë t quaá n vaâ khöng
nhêë t quaá n. Tuy nhiïn, do sûå nhaã y chuyïí n têì n söë phaá t nhanh rêë t khoá duy trò àöì ng
böå pha úã caá c hïå thöë ng FH/SS vò thïë chuá ng thûúâ ng àoâ i hoã i giaã i àiïì u chïë khöng
nhêë t quaá n. Trong thûå c tïë caá c hïå thöë ng DS/SS coá chêë t lûúå ng töë t hún do sûã duå ng
giaã i àiïì u chïë nhêë t quaá n nhûng giaá thaâ nh cuã a maå ch khoaá pha soá ng mang àùæ t.
Vúá i cuâ ng töë c àöå àöì ng höì cuã a böå taå o maä PN, FH/SS coá thïí nhaã y trïn bùng
têì n röå ng hún nhiïì u so vúá i bùng têì n cuã a tñn hiïå u DS/SS. Ngoaâ i ra coá thïí taå o ra tñn
hiïå u TH/SS coá àöå röå ng bùng têì n röå ng hún nhiïì u àöå röå ng bùng têì n cuã a DS/SS khi
böå taå o chuöî i cuã a hai hïå thöë ng naâ y cuâ ng töë c àöå àöì ng höì . FH/SS cuä ng loaå i trûâ
àûúå c caá c kïnh têì n söë gêy nhiïî u giao thoa maå nh vaâ thûúâ ng xuyïn. DS/SS nhaå y
caã m nhêë t vúá i vêë n àïì gêì n xa. Caá c hïå thöë ng FH/SS dïî bõ thu tröå m hún so vúá i hïå
thöë ng DS/SS.
Thúâ i gian bùæ t maä úã caá c hïå thöë ng FH/SS ngùæ n nhêë t, tuy nhiïn maá y phaá t vaâ
maá y thu úã hïå thöë ng FH/SS àùæ t do sûå phûá c taå p cuã a böå töí ng húå p têì n söë .
Caá c hïå thöë ng FH/SS chõu àûúå c phading nhiïì u tia vaâ caá c nhiïî u. Caá c maá y
thu DS/SS àoâ i hoã i maå ch àùå c biïå t àïí laâ m viïå c thoaã maä n trong möi trûúâ ng noá i
trïn.

2.6 -Hïå thöë ng lai (Hybrid)

Bïn caå nh caá c hïå thöë ng àaä miïu taã úã trïn, àiïì u chïë hybrid cuã a hïå thöë ng DS
vaâ FH àûúå c sûã duå ng àïí cung cêë p thïm caá c ûu àiïí m cho àùå c tñnh tiïå n lúå i cuã a möî i
hïå thöë ng. Thöng thûúâ ng àa söë caá c trûúâ ng húå p sûã duå ng hïå thöë ng töí ng húå p bao
göì m (1) FH/DS, (2) TH/FH, (3) TH/DS.
Caá c hïå thöë ng töí ng húå p cuã a hai hïå thöë ng àiïì u chïë traã i phöí seä cung cêë p caá c
àùå c tñnh maâ möå t hïå thöë ng khöng thïí coá àûúå c. Möå t maå ch khöng cêì n phûá c taå p lùæ m
coá thïí bao göì m búã i böå taå o daä y maä vaâ böå töí húå p têì n söë cho trûúá c.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 32
http://www.ebooks.vdcmedia.com

2.6.1. FH/DS
Hïå thöë ng FH/DS sûã duå ng tñn hiïå u àiïì u chïë DS vúá i têì n söë trung têm àûúå c
chuyïí n nhaã y möå t caá ch àõnh kyâ . Phöí têì n söë cuã a böå àiïì u chïë àûúå c minh hoå a trïn
hònh 2.12. Möå t tñn hiïå u DS xuêë t hiïå n möå t caá ch tûá c thúâ i vúá i àöå röå ng bùng laâ möå t
phêì n trong àöå röå ng bùng cuã a rêë t nhiïì u caá c tñn hiïå u traã i phöí chöì ng lêë n vaâ tñn hiïå u
toaâ n böå xuêë t hiïå n nhû laâ sûå chuyïí n àöå ng cuã a tñn hiïå u DS túá i àöå röå ng bùng khaá c
nhúâ caá c mêî u tñn hiïå u FH. Hïå thöë ng töí ng húå p FH/DS àûúå c sûã duå ng vò caá c lyá do
sau àêy:
1. Dung lûúå ng traã i phöí .
2. Àa truy nhêå p vaâ thiïë t lêå p àõa chó phên taá n.
3. Gheá p kïnh.
Hïå thöë ng àiïì u chïë töí ng húå p coá yá nghôa àùå c biïå t khi töë c àöå nhõp cuã a böå taå o
maä DS àaå t túá i giaá trõ cûå c àaå i vaâ giaá trõ giúá i haå n cuã a kïnh FH. Vñ duå , trong trûúâ ng
húå p àöå röå ng bùng RF yïu cêì u laâ 1 Ghz thò hïå thöë ng DS yïu cêì u möå t böå taå o maä
tûá c thúâ i coá töë c àöå nhõp laâ 1136 Mc/s vaâ khi sûã duå ng hïå thöë ng FH thò yïu cêì u möå t
böå tröå n têì n àïí taå o ra têì n söë coá khoaã ng caá ch 5 KHz. Tuy nhiïn, khi sûã duå ng hïå
thöë ng töí ng húå p thò yïu cêì u möå t böå taå o maä tûá c thúâ i 114 Mc/s vaâ möå t böå tröå n têì n
àïí taå o ra 20 têì n söë .


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 33
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Böå phaá t töí ng húå p FH/DS nhû trïn hònh 2.13 thûå c hiïå n chûá c nùng àiïì u chïë
DS nhúâ biïë n àöí i têì n söë soá ng mang (soá ng mang FH laâ tñn hiïå u DS àûúå c àiïì u chïë )
khöng giöë ng nhû böå àiïì u chïë DS àún giaã n. Nghôa laâ , coá möå t böå taå o maä àïí cung
cêë p caá c maä vúá i böå tröå n têì n àûúå c sûã duå ng àïí cung cêë p caá c daå ng nhaã y têì n söë vaâ
möå t böå àiïì u chïë cên bùç ng àïí àiïì u chïë DS.

Sûå àöì ng böå thûå c hiïå n giûä a caá c mêî u maä FH/DS biïí u thõ rùç ng phêì n mêî u DS
àaä cho àûúå c xaá c àõnh taå i cuâ ng möå t võ trñ têì n söë luá c naâ o cuä ng àûúå c truyïì n qua
möå t kïnh têì n söë nhêë t àõnh. Nhòn chung thò töë c àöå maä cuã a DS phaã i nhanh hún töë c
àöå nhaã y têì n. Do söë lûúå ng caá c kïnh têì n söë àûúå c sûã duå ng nhoã hún nhiïì u so vúá i söë
lûúå ng caá c chip maä nïn têë t caã caá c kïnh têì n söë nùç m trong töí ng chiïì u daâ i maä seä
àûúå c sûã duå ng nhiïì u lêì n. Caá c kïnh àûúå c sûã duå ng úã daå ng tñn hiïå u giaã ngêî u nhiïn
nhû trong trûúâ ng húå p caá c maä .
Böå tûúng quan àûúå c sûã duå ng àïí giaã i àiïì u chïë tñn hiïå u àaä àûúå c maä hoaá
trûúá c khi thûå c hiïå n giaã i àiïì u chïë bùng têì n göë c taå i àêì u thu; böå tûúng quan FH coá
möå t böå tûúng quan DS vaâ tñn hiïå u dao àöå ng nöå i àûúå c nhên vúá i têë t caã caá c tñn hiïå u
thu àûúå c. Hònh 2.14 miïu taã möå t böå thu FH/DS àiïí n hònh. Böå taå o tñn hiïå u dao
àöå ng nöå i trong böå tûúng quan giöë ng nhû böå àiïì u chïë phaá t trûâ 2 àiïí m sau:
1-Têì n söë trung têm cuã a tñn hiïå u dao àöå ng nöå i àûúå c cöë àõnh bùç ng àöå lïå ch têì n söë
trung gian (IF).
2-Maä DS khöng bõ biïë n àöí i vúá i àêì u vaâ o bùng göë c.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 34
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Giaá trõ àöå lúå i xûã lyá dB cuã a hïå thöë ng töí ng húå p FH/DS coá thïí àûúå c tñnh
bùç ng töí ng cuã a àöå lúå i xûã lyá cuã a hai loaå i àiïì u chïë traã i phöí àoá .
GP(FH/DS) = GP(FH) + GP(DS) = 10log (söë lûúå ng caá c kïnh) + 10log
(BWDS/Rinfo)
Do àoá , giúá i haå n giao thoa trúã nïn lúá n hún so vúá i hïå thöë ng FH hoùå c hïå thöë ng DS
àún giaã n.

2.6.2. TH/FH
Hïå thöë ng àiïì u chïë TH/FH àûúå c aá p duå ng röå ng raä i khi muöë n sûã duå ng nhiïì u
thuï bao coá khoaã ng caá ch vaâ cöng suêë t khaá c nhau taå i cuâ ng möå t thúâ i àiïí m. Vúá i söë
lûúå ng viïå c xaá c àõnh àõa chó laâ trung bònh thò nïn sûã duå ng möå t hïå thöë ng maä àún
giaã n hún laâ möå t hïå thöë ng traã i phöí àùå c biïå t. Khuynh hûúá ng chung laâ taå o ra möå t hïå
thöë ng chuyïí n maå ch àiïå n thoaå i vö tuyïë n coá thïí chêë p nhêå n caá c hoaå t àöå ng cú baã n
cuã a hïå thöë ng nhû laâ sûå truy nhêå p ngêî u nhiïn hoùå c sûå àõnh võ caá c àõa chó phên
taá n. Àoá cuä ng laâ möå t hïå thöë ng coá thïí giaã i quyïë t caá c vêë n àïì liïn quan àïë n khoaã ng
caá ch. Nhû trïn hònh 2.15 ta thêë y hai àêì u phaá t vaâ thu àaä àûúå c xaá c àõnh vaâ maá y
phaá t úã àûúâ ng thöng khaá c hoaå t àöå ng nhû laâ möå t nguöì n giao thoa khi àûúâ ng thöng
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 35
http://www.ebooks.vdcmedia.com

àoá àûúå c thiïë t lêå p. Hún nûä a, sûå khaá c nhau vïì khoaã ng caá ch giûä a maá y phaá t
bïn caå nh vaâ maá y phaá t thûå c hiïå n thöng tin coá thïí gêy ra nhiïì u vêë n àïì .
Hïå thöë ng naâ y laâ m giaã m aã nh hûúã ng giao thoa chêë p nhêå n àûúå c cuã a hïå thöë ng
thöng tin traã i phöí xuöë ng túá i vaâ i àöå .
Do aã nh hûúã ng cuã a khoaã ng caá ch gêy ra cho tñn hiïå u thu khöng thïí loaå i trûâ
àûúå c chó vúá i viïå c xûã lyá tñn hiïå u àún giaã n maâ möå t khoaã ng thúâ i gian truyïì n dêî n
nhêë t àõnh nïn àûúå c xaá c àõnh àïí traá nh hiïå n tûúå ng chöì ng lêë n caá c tñn hiïå u taå i möå t
thúâ i àiïí m.

2.6.3. TH/DS
Nïë u phûúng phaá p gheá p kïnh theo maä khöng àaá p ûá ng caá c yïu cêì u giao
diïå n àûúâ ng truyïì n khi sûã duå ng hïå thöë ng DS thò hïå thöë ng TH àûúå c sûã duå ng thay
thïë àïí cung cêë p möå t hïå thöë ng TDM cho khaã nùng àiïì u khiïí n tñn hiïå u. Yïu cêì u
sûå àöì ng böå nhanh àöë i vúá i sûå tûúng quan maä giûä a caá c àêì u cuöë i cuã a hïå thöë ng DS,
hïå thöë ng TH àûúå c giaã i quyïë t cho trûúâ ng húå p naâ y. Nghôa laâ , àêì u cuöë i thu cuã a hïå
thöë ng DS nïn coá möå t thúâ i gian chñnh xaá c àïí kñch hoaå t TDM, àïí àöì ng böå chñnh
xaá c maä taå o ra taå i chöî trong thúâ i gian chip cuã a maä PN.
Hún nûä a, thiïë t bõ àiïì u khiïí n àoá ng/múã chuyïí n maå ch àûúå c yïu cêì u àïí thïm
TH-TDM vaâ o hïå thöë ng DS. Trong trûúâ ng húå p naâ y thò kïë t cuöë i àoá ng/múã chuyïí n
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 36
http://www.ebooks.vdcmedia.com

maå ch coá thïí àûúå c trñch ra möå t caá ch dïî daâ ng tûâ böå taå o maä sûã duå ng àïí taå o ra
caá c maä traã i phöí vaâ hún nûä a thiïë t bõ àiïì u khiïí n àoá ng/múã àûúå c sûã duå ng àïí taá ch
caá c traå ng thaá i ghi dõch cêë u thaâ nh böå taå o maä vaâ dûå a trïn caá c kïë t quaã , söë lûúå ng n
cöí ng àûúå c sûã duå ng àïí kñch hoaå t böå phaá t coá thïí àûúå c thiïë t lêå p möå t caá ch àún giaã n.
Hònh 2.16 minh hoaå böå phaá t vaâ böå thu TH/DS. Böå thu rêë t giöë ng nhû böå phaá t
ngoaå i trûâ phêì n phña trûúá c vaâ möå t phêì n cuã a böå taå o tñn hiïå u àiïì u khiïí n àûúå c sûã
duå ng àïí kñch hoaå t traå ng thaá i àoá ng/múã cuã a tñn hiïå u àïí noá truyïì n ài. Àiïì u àoá nhêå n
àûúå c nhúâ choå n traå ng thaá i böå ghi dõch sao cho böå ghi dõch naâ y àûúå c taå o möå t caá ch
lùå p laå i trong quaá trònh choå n maä àöë i vúá i àiïì u khiïí n thúâ i gian. Trong böå taå o maä daâ i
nhêë t bêå c n thò àiïì u kiïå n thûá nhêë t töì n taå i vaâ àiïì u naâ y àûúå c lùå p laå i vúá i chu kyâ laâ m.
Khi choå n bêå c (n-r) vaâ taá ch têë t caã caá c traå ng thaá i cuã a noá thò böå taå o maä coá taå o tñn
hiïå u giaã ngêî u nhiïn phên böë daâ i gêë p hai lêì n chu kyâ maä . Nhû úã trïn thò n biïí u thõ
àöå daâ i böå ghi dõch vaâ r nghôa laâ bêå c ghi dõch khöng taá ch àûúå c
Cuä ng vêå y, viïå c taå o àêì u ra vaâ chu kyâ taå o trung bònh coá khoaã ng caá ch giaã
ngêî u nhiïn coá thïí àûúå c choå n nhúâ maä trong chu kyâ giaã ngêî u nhiïn. Loaå i phên
chia thûå c hiïå n trong quaá trònh chu kyâ giaã ngêî u nhiïn naâ y coá thïí coá nhiïì u ngûúâ i
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 37
http://www.ebooks.vdcmedia.com

sûã duå ng kïnh àïí coá nhiïì u truy nhêå p vaâ coá chûá c nùng tiïë n böå hún so vúá i
giao diïå n gheá p kïnh theo maä àún giaã n.
2.7 -Daä y PN

Daä y nhõ phên PN àaä àûúå c biïë t nhû laâ möå t daä y ghi dõch coá phaã n höì i tuyïë n
tñnh daâ i nhêë t hay möå t daä y m coá thïí taå o thaâ nh böå ghi dõch bêå c m, daä y m {mj}coá
chu kyâ laâ (2m -1) vaâ coá thïí àûúå c taå o ra búã i phûúng trònh àa thûá c h(x)
h(x) = x
n
+ h
n-1
x
n-1
+ ... + h
1
x + 1 (2.25)
hi coá giaá trõ nhõ phên 0 hoùå c 1 theo phûúng trònh sau:

Hònh 2.17 laâ möå t böå taå o daä y m. Möî i chuöî i m taå o ra búã i h(x) coá (2m -1) con söë 1
vaâ
(2m-1-1) con söë 0 . Daä y m coá möå t haâ m tûúng quan tuêì n hoaâ n vúá i hai giaá trõ sûã
duå ng phûúng trònh sau:

(2.27)
) 26 . 2 ( m m h ... m h m h m
1 n j 1 n 2 j 2 1 j 1 j
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ·
+ − − − −
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 38
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trong phûúng trònh trïn thò ( biïí u thõ maå ch modul 2 (XOR) vaâ w
{mi(mi+j}laâ giaá trõ troå ng söë cuã a daä y {mi ( mi+j}(nghôa laâ söë lûúå ng con söë 1
trong {mi ( mi+j}). Thûå c tïë thò daä y {mj} coá giaá trõ {0,1} thûúâ ng àûúå c phaá t ài úã
daå ng soá ng hai cûå c p(t) vúá i biïn àöå +, -thu àûúå c nhúâ phûúng trònh sau:


(2.28)

Trong phûúng trònh trïn thò g(t) laâ àöå röå ng chip Tc vaâ laâ möå t xung chûä
nhêå t coá biïn àöå àún võ. Daä y {pj} laâ möå t daä y giaá trõ {-1, 1} coá sûå tûå àöå ng tûúng
quan giöë ng nhû laâ daä y {mj}.

(2.29)
Phûúng trònh trïn laâ thûå c, vò cöå ng mod -2 thïm ( vúá i {mj} trúã thaâ nh pheá p
nhên vúá i {pj}. Haâ m tûå àöå ng tûúng quan tiïu chuêí n cuã a daå ng soá ng hai cûå c tuêì n
hoaâ n p(t) biïí u thõ cho daä y m seä thu àûúå c nhúâ sûã duå ng phûúng trònh.
(2.30)

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 39
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Daå ng soá ng p(t) trïn hònh veä 2.18
Mêå t àöå phöí cöng suêë t cuã a daå ng soá ng p(t) daä y m laâ pheá p biïë n àöí i Fourier
cuã a p(t) vaâ àûúå c tñnh bùç ng phûúng trònh:


Hònh 2.18. Haâ m tûå àöå ng tûúng quan tiïu chuêí n cuã a daä y m


Hònh 2.19. Mêå t àöå phöí cöng suêë t cuã a daä y m
Trong hònh trïn chuá ng ta coá thïí thêë y rùç ng khi chu kyâ cuã a daä y m daâ i ra hún
thò caá c àûúâ ng phöí trúã nïn gêì n nhau hún. Àùå c tñnh cuã a daä y m àaä biïë t. Daä y m coá
thïí tuên theo 2 chip m trong p(t) vaâ coá thïí àûúå c sao cheá p búã i böå nhiïî u duâ ng àïí
tñnh toaá n àûúâ ng kïë t nöë i phaã n höì i cuã a böå ghi dõch phaã n höì i tuyïë n tñnh sûã duå ng
thuêå t toaá n Berlakame. Àïí nêng cao khaã nùng chöë ng nhiïî u, caá c àêì u ra tûâ böå ghi
dõch phaã n höì i tuyïë n tñnh khöng àûúå c sûã duå ng tûá c thúâ i. Thay vaâ o àoá , àêì u ra tûâ
nhiïì u àêì u cuöë i coá thïí töí húå p laå i thaâ nh maå ch logic khöng tuyïë n tñnh nhùç m taå o
àûúå c àêì u ra daä y PN. Chñnh vò thûå c tïë naâ y maâ caá c daä y PN thûå c hiïå n sûå tñnh toaá n
böå taå o daä y nhúâ viïå c xem xeá t möå t söë daä y. Caá c chuöî i daä y PN laâ bñ mêå t vaâ vò vêå y
( )
( )
( )
( )
) 31 . 2 (
T 1 2
j 2
2 / T
2 / T sin
1 2
2
w
) 1 2 (
1
) w ( S
0 j
c
m
2
c
c
2
m
m
2 m


·

,
_

¸
¸


1
]
1

¸


+

·
Π
ω δ
ω
ω
δ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 40
http://www.ebooks.vdcmedia.com

maâ noá àûúå c biïë n àöí i möå t caá ch liïn tuå c. Trong möå t ûá ng duå ng nhû àa truy
nhêå p theo maä DS thò caá c àùå c tñnh àöì ng tûúng quan cuã a daä y PN laâ quan troå ng nhû
caá c àùå c tñnh tûå àöå ng tûúng quan. Trong trûúâ ng húå p daä y m thò tyã söë kñch cúä töë i àa
Ruv.max cuã a haâ m àöì ng tûúng quan giûä a 2 daä y m {uj} vaâ {vj} àöë i vúá i kñch cúá
töë i àa R(0) = 2m -1 cuã a haâ m tûå àöå ng tûúng quan laâ nhû sau: vúá i m = 11, noá laâ
0,14 vaâ vúá i m = 3 noá laâ 0,71. Coá thïí choå n möå t böå daä y m nhoã maâ daä y naâ y coá giaá
trõ àöì ng tûúng quan lúá n nhêë t thêå m chñ coâ n nhoã hún, khi àoá giaá trõ cuã a daä y m
trong subset laâ àuã nhoã vaâ vò thïë khöng thïí sûã duå ng trong CDMA. Daä y Gold,
Kasami vaâ Bent vúá i chu kyâ 2m -1 coá giaá trõ àöì ng tûúng quan àónh sao cho àuã
nhoã vaâ thñch húå p vúá i àa truy nhêå p theo maä DS.
Trong baã ng 2.1 laâ caá c giaá trõ àónh cuã a àöì ng tûúng quan töë i àa àöë i vúá i caá c
chuöî i àaä àûúå c cho trûúá c trong hònh 2.20(a) vaâ (b), cêë u truá c böå ghi dõch sûã duå ng
àïí taå o daä y Gold coá chu kyâ 511 chip vaâ 1023 chip àûúå c àûa ra.

Hoå m Kñch cúä Ruv.max
Gold Leã 2
m +
1 1+2
(m+1/2)

Gold 2(mod 4) 2
m+
1 1+2
(m+2)/2

Kasami (small set) Chùé n 2
m/2
1+2
m+2/2

Kasame (large set) Chùé n 2
m/2
(2
m
+1) 1+2
(m+2)/2

Bent 0(mod 4) 2
m/2
1+2
m/2`


Baã ng 2.1. Caá c àùå c tñnh cuã a caá c daä y coá chu kyâ 2m -1

Daä y Gold coá thïí àûúå c taå o ra tûâ 2 daä y m nhúâ sûã duå ng böå cöå ng mod-2 àïí
thïm vaâ o möî i möå t chip cuã a daä y m 1 thaâ nh daä y m 2. Sau àoá möî i möå t chip àûúå c
dõch chuyïí n theo daä y m 1 àïí coá àûúå c goá c pha múá i vaâ taå o ra daä y Gold thûá hai,
sau àoá pheá p cöå ng àoá laå i àûúå c lùå p laå i. Quaá trònh cöå ng möî i pha cuã a daä y m 1 thaâ nh
daä y m 2 naâ y khöng chuyïí n dõch taå o ra daä y gold khaá c coá chu kyâ ( 2m-1).
Vúá i trûúâ ng húå p 2 chu kyâ göë c cuã a daä y m thò quaá trònh naâ y taå o ra daä y gold
(2
m
+1).
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 41
http://www.ebooks.vdcmedia.com2.8 -Àöì ng böå maä trong caá c hïå thöë ng thöng tin traã i phöí

Thaâ nh cöng cuã a möå t hïå thöë ng traã i phöí phuå thuöå c vaâ o maá y thu taå o ra möå t
chuöî i tñn hiïå u PN laâ baã n sao cuã a chuöî i PN úã maá y phaá t vaâ àöì ng böå vúá i tñn hiïå u
PN thu àûúå c. Maá y thu chó biïë t daå ng tñn hiïå u PN nhûng khöng biïë t pha cuã a tñn
hiïå u PN thu àûúå c do àoá maá y thu phaã i thûå c hiïå n àöì ng böå . Noá i chung àöì ng böå
àûúå c thûå c hiïå n theo hai bûúá c: bûúá c àêì u tiïn àûúå c goå i laâ bùæ t maä thûå c hiïå n àöì ng
böå cuã a tñn hiïå u thu vaâ tñn hiïå u PN nöå i trong möå t daã i naâ o àoá (khoaã ng möå t chip
hay nhoã hún). Bûúá c hai àûúå c goå i laâ baá m maä thûå c hiïå n hiïå u chónh hiïå u söë cuã a hai
pha àïë n 0.
Tñn hiïå u thu laâ :
r(t) = s(t) + n(t)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 42
http://www.ebooks.vdcmedia.com

trong àoá n(t) laâ taå p êm Gausú trùæ ng cöå ng coá mêå t àöå phöí cöng suêë t hai biïn laâ
N0/2 W/Hz vaâ s(t) laâ tñn hiïå u DS/SS àûúå c xaá c àõnh:
s(t) = 21/2Pc(t + τ1)b(t + τ1)cos(2Πfct + θ) (2.32)
trong àoá P laâ cöng suêë t trung bònh cuã a s(t) úã àêì u vaâ o maá y thu, c(t) laâ tñn hiïå u PN,
b = (1 laâ söë liïå u, fc laâ têì n söë soá ng mang vaâ ( laâ pha soá ng mang.

Thöng thûúâ ng böå loå c BPF coá bùng thöng röå ng bao truâ m bùng têì n cuã a tñn
hiïå u DS/SS vúá i têì n söë trung têm laâ fc àïí loaå i boã taå p êm cuâ ng nhiïî u ngoaâ i bùng.
Àöë i vúá i tñn hiïå u DS/SS àöå röå ng bùng têì n cuã a böå loå c BPF vaâ o khoaã ng 2/Tc.
Maá y thu thûå c hiïå n möå t söë chûá c nùng: bùæ t PN, baá m PN, khöi phuå c, baá m
soá ng mang vaâ giaã i àiïì u chïë . Sau khi hïå thöë ng con bùæ t maä PN àaä thûå c hiïå n chûá c
nùng cuã a mònh noá taå o ra möå t tñn hiïå u c(t + (), trong àoá |( -(1|<(Tc, vúá i ( laâ möå t
hùç ng söë nhoã . Àïí pha ( nùç m trong daã i ((1 -(Tc, (1 + (Tc) hïå thöë ng con bùæ t maä
phaã i tòm kiïë m úã möå t têå p pha vaâ choå n àûúå c pha tûúng quan vúá i tñn hiïå u thu PN
cao nhêë t. Khi pha cuã a tñn hiïå u PN nùç m trong daã i (Tc cuã a tñn hiïå u PN thu maå ch
baá m seä laâ m tiïë p nhiïå m vuå vaâ bùç ng caá ch sûã duå ng möå t maå ch höì i tiïë p seä àûa hiïå u
pha vïì 0. Maå ch khöi phuå c soá ng mang lêë y ra soá ng mang tûâ tñn hiïå u thu. Soá ng

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 43
http://www.ebooks.vdcmedia.com

mang vaâ tñn hiïå u PN àûúå c sûã duå ng trong quaá trònh giaã i traã i phöí vaâ giaã i àiïì u chïë
àïí nhêå n àûúå c b(t).
Trong phêì n lúá n caá c trûúâ ng húå p, bùæ t maä PN àûúå c thûå c hiïå n trûúá c hay laâ
cuâ ng quaá trònh khöi phuå c soá ng mang vaâ baá m. Vò thïë trong khi baá m têì n söë soá ng
mang vaâ pha chûa coá , nghôa laâ phaã i giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n cho maå ch bùæ t.
Khi àaä bùæ t àûúå c pha cuã a maä PN, maå ch baá m bùæ t àêì u hoaå t àöå ng. Maå ch baá m maä
PN vaâ baá m soá ng mang hoaå t àöå ng liïn tuå c trong khi maå ch bùæ t dûâ ng sau khi bùæ t
àûúå c maä PN.
Nïë u coá hiïå u ûá ng Dopler laâ m dõch têì n söë soá ng mang thò maá y thu coá thïí
thay àöí i cho phuâ húå p.
Sú àöì khöë i cuã a maá y thu hïå thöë ng FH/SS tûúng tûå , chó khaá c maå ch khöi
phuå c soá ng mang khöng cêì n thiïë t khi sûã duå ng giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 44
http://www.ebooks.vdcmedia.comPHÊÌ N II: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI
ÀÖÅ NG

CHÛÚNG III
Töí ng quan vïì Cöng nghïå CDMA

3.1 -Töí ng quan

Lyá thuyïë t vïì CDMA àaä àûúå c xêy dûå ng tûâ nhûä ng nùm 1950 vaâ àûúå c aá p
duå ng trong thöng tin quên sûå tûâ nhûä ng nùm 1960. Cuâ ng vúá i sûå phaá t triïín cuã a
cöng nghïå baá n dêî n vaâ lyá thuyïë t thöng tin trong nhûä ng nùm 1980, CDMA àaä
àûúå c thûúng maå i hoaá tûâ phûúng phaá p thu GPS vaâ Ommi-TRACS, phûúng phaá p
naâ y cuä ng àaä àûúå c àïì xuêë t trong hïå thöë ng töí ong cuã a Qualcomm -Myä vaâ o nùm
1990.
CDMA sûã duå ng kyä thuêå t traã i phöí nïn nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng coá thïí chiïë m
cuâ ng kïnh vö tuyïë n àöì ng thúâ i tiïë n haâ nh caá c cuöå c goå i. Nhûä ng ngûúâ i sûã duå ng noá i
trïn àûúå c phên biïå t lêî n nhau nhúâ duâ ng möå t maä àùå c trûng khöng truâ ng vúá i bêë t kò
ai. Kïnh vö tuyïë n àûúå c duâ ng laå i úã möî i cell trong toaâ n maå ng, vaâ nhûä ng kïnh naâ y
cuä ng àûúå c phên biïå t nhau nhúâ maä traã i phöí giaã ngêî u nhiïn. Möå t kïnh CDMA
röå ng 1,23 MHz vúá i hai daã i biïn phoâ ng vïå 0,27 MHz, töí ng cöå ng 1,77 MHz.
CDMA duâ ng maä traã i phöí coá töë c àöå cùæ t (chip rate) 1,2288 MHz. Doâ ng dûä liïå u
göë c àûúå c maä hoaá vaâ àiïì u chïë úã töë c àöå cùæ t. Töë c àöå naâ y chñnh laâ töë c àöå maä àêì u ra
(maä traã i phöí giaã ngêî u nhiïn, PN Pseudonoise: giaã taå p êm) cuã a maá y phaá t PN. Möå t
cùæ t laâ phêì n dûä liïå u maä hoá a qua cöí ng XOR.
Àïí neá n phöí trúã laå i dûä liïå u göë c thò maá y thu phaã i duâ ng maä traã i phöí PN chñnh
xaá c nhû khi tñn hiïå u àûúå c xûã lyá úã maá y phaá t. Nïë u maä PN úã maá y thu khaá c hoùå c

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 45
http://www.ebooks.vdcmedia.com

khöng àöì ng böå vúá i maä PN tûúng ûá ng úã maá y phaá t thò tin tûá c khöng thïí thu
nhêå n àûúå c.
Trong CDMA sûå traã i phöí tñn hiïå u àaä phên böë nùng lûúå ng tñn hiïå u vaâ o möå t
daã i têì n rêë t röå ng hún phöí cuã a tñn hiïå u göë c. úã phña thu, phöí cuã a tñn hiïå u laå i àûúå c
neá n trúã laå i vïì phöí cuã a tñn hiïå u göë c.

3.2 -Thuãtuå c phaá t/thu tñn hiïå u

1/ Tñn hiïå u söë liïå u thoaå i (9,6 Kb/s) phña phaá t àûúå c maä hoaá , lùå p, cheâ n vaâ
àûúå c nhên vúá i soá ng mang f o vaâ maä PN úã töë c àöå 1,2288 Mb/s (9,6 Kb/s x 128).
2/ Tñn hiïå u àaä àûúå c àiïì u chïë ài qua möå t böå loå c bùng thöng coá àöå röå ng
bùng 1,25 MHZ sau àoá phaá t qua anten.
3/ úã àêì u thu, soá ng mang vaâ maä PN cuã a tñn hiïå u thu àûúå c tûâ anten àûúå c
àûa àïë n böå tûúng quan qua böå loå c bùng thöng àöå röå ng bùng 1,25 MHz vaâ söë liïå u
thoaå i mong muöë n àûúå c taá ch ra àïí taá i taå o laå i söë liïå u thoaå i nhúâ sûã duå ng böå taá ch
cheâ n vaâ giaã i maä .
Hònh 3.1. Sú àöì phaá t/thu CDMA

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 46
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.3 -Caá c àùå c tñnh cuã a CDMA

3.3.1. Tñnh àa daå ng cuã a phên têå p

Trong hïå thöë ng àiïì u chïë bùng heå p nhû àiïì u chïë FM analog sûã duå ng trong
hïå thöë ng àiïå n thoaå i töí ong thïë hïå àêì u tiïn thò tñnh àa àûúâ ng taå o nïn nhiïì u fading
nghiïm troå ng. Tñnh nghiïm troå ng cuã a vêë n àïì fading àa àûúâ ng àûúå c giaã m ài
trong àiïì u chïë CDMA bùng röå ng vò caá c tñn hiïå u qua caá c àûúâ ng khaá c nhau àûúå c
thu nhêå n möå t caá ch àöå c lêå p. Fading àa àûúâ ng khöng thïí loaå i trûâ hoaâ n toaâ n àûúå c
vò vúá i caá c hiïå n tûúå ng fading àa àûúâ ng xaã y ra liïn tuå c do àoá böå giaã i àiïì u chïë
khöng thïí xûã lyá tñn hiïå u thu möå t caá ch àöå c lêå p àûúå c.
Phên têå p laâ möå t hònh thûá c töë t àïí laâ m giaã m fading, coá 3 loaå i phên têå p laâ
theo thúâ i gian, theo têì n söë vaâ theo khoaã ng caá ch.
* Phên têå p theo thúâ i gian àaå t àûúå c nhúâ sûã duå ng viïå c cheâ n vaâ maä sûã a sai.
* Hïå thöë ng CDMA bùng röå ng ûá ng duå ng phên têå p theo têì n söë nhúâ viïå c múã
röå ng khaã nùng baá o hiïå u trong möå t bùng têì n röå ng vaâ fading liïn húå p vúá i têì n söë
thûúâ ng coá aã nh hûúã ng àïë n bùng têì n baá o hiïå u (200 -300) KHz.
* Phên têå p theo khoaã ng caá ch hay theo àûúâ ng truyïì n coá thïí àaå t àûúå c theo 3
phûúng phaá p sau:
+ Thiïë t lêå p nhiïì u àûúâ ng baá o hiïå u (chuyïí n vuâ ng mïì m) àïí kïë t nöë i maá y di
àöå ng àöì ng thúâ i vúá i 2 hoùå c nhiïì u BS.
+ Sûã duå ng möi trûúâ ng àa àûúâ ng qua chûá c nùng traã i phöí giöë ng nhû böå thu
queá t thu nhêå n vaâ töí húå p caá c tñn hiïå u phaá t vúá i caá c tñn hiïå u phaá t khaá c trïî thúâ i gian.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 47
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Àùå t nhiïì u anten taå i BS. Hai cùå p anten thu cuã a BS, böå thu àa àûúâ ng vaâ
kïë t nöë i vúá i nhiïì u BS (chuyïí n vuâ ng mïì m).
Caá c loaå i phên têå p àïí nêng cao hoaå t àöå ng cuã a hïå thöë ng CDMA àûúå c chó ra trïn
hònh 3.2 vaâ àûúå c toá m tùæ t nhû sau:

Hònh 3.2. Caá c quaá trònh phên têå p trong CDMA

Phên têå p anten coá thïí dïî daâ ng aá p duå ng àöë i vúá i hïå thöë ng FDMA vaâ
TDMA. Phên têå p theo thúâ i gian coá thïí àûúå c aá p duå ng cho têë t caã caá c hïå thöë ng söë
coá töë c àöå maä truyïì n dêî n cao vúá i thuã tuå c sûã a sai yïu cêì u.
Daã i röå ng cuã a phên têå p theo àûúâ ng truyïì n coá thïí àûúå c cung cêë p nhúâ àùå c
tñnh duy nhêë t cuã a hïå thöë ng CDMA daä y trûå c tiïë p vaâ mûá c àöå phên têå p cao taå o nïn
nhûng hoaå t àöå ng töë t hún trong möi trûúâ ng EMI lúá n.
Böå àiïì u khiïí n àa àûúâ ng taá ch daå ng soá ng PN nhúâ sûã duå ng böå tûúng quan
song song. Maá y di àöå ng sûã duå ng 3 böå tûúng quan, BS sûã duå ng 4 böå tûúng quan.
Maá y thu coá böå tûúng quan song song goå i laâ maá y thu queá t, noá xaá c àõnh tñn hiïå u
thu theo möî i àûúâ ng vaâ töí húå p, giaã i àiïì u chïë têë t caã caá c tñn hiïå u thu àûúå c. Fading
coá thïí xuêë t hiïå n trong möî i tñn hiïå u thu nhûng khöng coá sûå tûúng quan giûä a caá c
àûúâ ng thu. Vò vêå y töí ng caá c tñn hiïå u thu àûúå c coá àöå tin cêå y cao vò khaã nùng coá
fading àöì ng thúâ i trong têë t caã caá c tñn hiïå u thu àûúå c laâ rêë t thêë p.
Nhiïì u böå taá ch tûúng quan coá thïí aá p duå ng möå t caá ch àöì ng thúâ i cho hïå
thöë ng thöng tin coá 2 BS sao coá thïí thûå c hiïå n àûúå c chuyïí n vuâ ng mïì m cho maá y di
àöå ng.

3.3.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t CDMA
ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong CDMA, caá c maá y di àöå ng àïì u
phaá t chung úã möå t têì n söë úã cuâ ng möå t thúâ i gian nïn chuá ng gêy nhiïî u àöì ng kïnh
àöë i vúá i nhau. Chêë t lûúå ng truyïì n dêî n cuã a àûúâ ng truyïì n vö tuyïî n àöë i vúá i tûâ ng
ngûúâ i sûã duå ng trong möi trûúâ ng àa ngûúâ i sûã duå ng phuå thuöå c vaâ o tyã söë Eb/No,
trong àoá Eb laâ nùng lûúå ng bit coâ n No laâ mêå t àöå taå p êm trùæ ng GAUSÚ cöå ng bao
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 48
http://www.ebooks.vdcmedia.com

göì m tûå taå p êm vaâ taå p êm quy àöí i tûâ maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng khaá c. Àïí
àaã m baã o tyã söë Eb/No khöng àöí i vaâ lúá n hún ngûúä ng yïu cêì u cêì n àiïì u khiïí n cöng
suêë t cuã a caá c maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng theo khoaã ng caá ch cuã a noá vúá i traå m göë c.
Nïë u úã caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng aã nh
hûúã ng àïë n dung lûúå ng thò úã hïå thöë ng CDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ bùæ t
buöå c vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t phaã i nhanh nïë u khöng dung lûúå ng hïå thöë ng seä
giaã m.
Dung lûúå ng cuã a möå t hïå thöë ng CDMA àaå t giaá trõ cûå c àaå i nïë u cöng suêë t
phaá t cuã a caá c maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n sao cho úã traå m göë c cöng suêë t thu
àûúå c laâ nhû nhau àöë i vúá i têë t caã caá c ngûúâ i sûã duå ng. Àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c sûã
duå ng cho àûúâ ng lïn àïí traá nh hiïå n tûúå ng gêì n xa vaâ giaã m thiïí u aã nh hûúã ng cuã a
nhiïî u lïn dung lûúå ng hïå thöë ng.
Àöë i vúá i cöng suêë t àûúâ ng xuöë ng khöng cêì n àiïì u khiïí n cöng suêë t úã hïå
thöë ng àún ö, vò nhiïî u gêy ra búã i ngûúâ i sûã duå ng khaá c luön úã mûá c khöng àöí i àöë i
vúá i tñn hiïå u hûä u ñch. Têë t caã caá c tñn hiïå u àïì u àûúå c phaá t chung vò thïë khöng xaã y ra
sûå khaá c biïå t töí n hao truyïì n soá ng nhû úã àûúâ ng lïn. Ngoaâ i viïå c giaã m hiïå n tûúå ng
gêì n xa, àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n àûúå c sûã duå ng àïí laâ m giaã m hiïå n tûúå ng che töë i
vaâ duy trò cöng suêë t phaá t trïn möå t ngûúâ i sûã duå ng, cêì n thiïë t àïí àaã m baã o tyã söë löî i
bit úã mûá c cho trûúá c úã mûá c töë i thiïí u. Nhû vêå y àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n giuá p
phêì n laâ m tùng tuöí i thoå pin cuã a maá y cêì m tay.

3.3.3. Dung lûúå ng
Viïå c phên tñch dung lûúå ng cuã a caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng phaã i dûå a
trïn rêë t nhiïì u caá c thöng söë khaá c nhau. Thöng söë coá giaá trõ nhêë t laâ hiïå u suêë t sûã
duå ng têì n söë vaâ töë c àöå bit chuêí n hoaá cûå c àaå i.
Caá c hïå thöë ng CDMA thûúâ ng àûúå c coi laâ coá dung lûúå ng cao hún so vúá i
caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA vò úã hïå thöë ng naâ y hïå söë taá i sûã duå ng têì n söë bùç ng
1, nghôa laâ caá c traå m göë c caå nh nhau coá thïí sûã duå ng cuâ ng möå t bùng têì n. Tuy
nhiïn, nhiïî u giao thoa àöì ng kïnh laâ möå t trúã ngaå i úã caá c maå ng CDMA, nhiïî u naâ y
thûúâ ng àûúå c goå i laâ nhiïî u giao thoa àa thêm nhêå p (MAI -Multiple Access
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 49
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Interference) hay nhiïî u giao thoa àa ngûúâ i sûã duå ng (MUI - Multiple User
Interference).

3.3.4. Böå maä -giaã i maä thoaå i vaâ töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i
Böå maä -giaã i maä thoaå i cuã a hïå thöë ng CDMA àûúå c thiïë t kïë vúá i caá c töë c àöå
biïë n àöí i 8 Kb/s. Dõch vuå thoaå i 2 chiïì u cuã a töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i cung cêë p thöng
tin thoaå i coá sûã duå ng thuêå t toaá n maä -giaã i maä thoaå i töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i àöå ng
giûä a BS vaâ maá y di àöå ng. Böå maä -giaã i maä thoaå i phña phaá t lêë y mêî u tñn hiïå u thoaå i
àïí taå o ra caá c goá i tñn hiïå u thoaå i àûúå c maä hoaá duâ ng àïí truyïì n túá i böå maä - giaã i maä
thoaå i phña thu. Böå maä -giaã i maä thoaå i phña thu seä giaã i maä caá c goá i tñn hiïå u thoaå i
thu àûúå c thaâ nh caá c mêî u tñn hiïå u thoaå i.
Hai böå maä -giaã i maä thoaå i thöng tin vúá i nhau úã 4 nêë c töë c àöå truyïì n dêî n laâ
9600 b/s, 4800 b/s, 2400 b/s, 1200 b/s, caá c töë c àöå naâ y àûúå c choå n theo àiïì u kiïå n
hoaå t àöå ng vaâ theo baã n tin hoùå c söë liïå u. Thuêå t toaá n maä -giaã i maä thoaå i chêë p nhêå n
CELP (maä dûå àoaá n tuyïë n tñnh thûå c tïë ), thuêå t toaá n duâ ng cho hïå thöë ng CDMA laâ
QCELP.
Böå maä -giaã i maä thoaå i biïë n àöí i sûã duå ng ngûúä ng tûúng thñnh àïí choå n töë c
àöå söë liïå u. Ngûúä ng àûúå c àiïì u khiïí n theo cûúâ ng àöå cuã a taå p êm nïì n vaâ töë c àöå söë
liïå u seä chó chuyïí n àöí i thaâ nh töë c àöå cao khi coá tñn hiïå u thoaå i vaâ o. Do àoá , taå p êm
nïì n bõ triïå t ài àïí taå o ra sûå truyïì n dêî n thoaå i chêë t lûúå ng cao trong möi trûúâ ng taå p
êm.

3.3.5. Baã o mêå t cuöå c goå i
Hïå thöë ng CDMA cung cêë p chûá c nùng baã o mêå t cuöå c goå i mûá c àöå cao vaâ vïì
cú baã n laâ khöng taå o ra xuyïn êm, viïå c sûã duå ng maá y thu tòm kiïë m vaâ sûã duå ng bêë t
húå p phaá p kïnh RF laâ khoá khùn àöë i vúá i hïå thöë ng töí ong söë CDMA búã i vò tñn hiïå u
CDMA àaä àûúå c scrambling (tröå n). Vïì cú baã n thò cöng nghïå CDMA cung cêë p
khaã nùng baã o mêå t cuöå c goå i vaâ caá c khaã nùng baã o vïå khaá c, tiïu chuêí n àïì xuêë t göì m
khaã nùng xaá c nhêå n vaâ baã o mêå t cuöå c goå i àûúå c àõnh roä trong EIA/TIA/IS-54-B.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 50
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Coá thïí maä hoaá kïnh thoaå i söë möå t caá ch dïî daâ ng nhúâ sûã duå ng DES hoùå c caá c
cöng nghïå maä tiïu chuêí n khaá c.

3.3.6. Chuyïí n giao (handoff) úãCDMA
úã caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong, chuyïí n giao xaã y ra khi traå m di
àöå ng àang laâ m caá c thuã tuå c thêm nhêå p maå ng hoùå c àang coá cuöå c goå i. Muå c àñch
cuã a chuyïí n giao laâ àïí àaã m baã o chêë t lûúå ng àûúâ ng truyïì n khi möå t traå m di àöå ng
rúâ i xa traå m göë c àang phuå c vuå noá . Khi àoá , noá phaã i chuyïí n lûu lûúå ng sang möå t
traå m göë c múá i hay möå t kïnh múá i. úã CDMA töì n taå i hai daå ng chuyïí n giao laâ
chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff) vaâ hai daå ng chuyïí n giao cûá ng (Hard Handoff).
+ Chuyïí n giao giûä a caá c ö hay chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff).
+ Chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö (Intersector) hay chuyïí n giao mïì m hún
(Softer Handoff).
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA naâ y vúá i hïå thöë ng CDMA khaá c.
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA àïë n hïå thöë ng tûúng tûå .

3.3.7. Taá ch tñn hiïå u thoaå i
Trong thöng tin 2 chiïì u song cöng töí ng quaá t thò tyã söë chiïë m duå ng taã i cuã a
tñn hiïå u thoaå i khöng lúá n hún khoaã ng 35%. Trong trûúâ ng húå p khöng coá tñn hiïå u
thoaå i trong hïå thöë ng TDMA vaâ FDMA thò khoá aá p duå ng yïë u töë tñch cûå c thoaå i vò
trïî thúâ i gian àõnh võ laå i kïnh tiïë p theo laâ quaá daâ i. Nhûng do töë c àöå truyïì n dêî n söë
liïå u giaã m nïë u khöng coá tñn hiïå u thoaå i trong hïå thöë ng CDMA nïn giao thoa úã
ngûúâ i sûã duå ng khaá c giaã m möå t caá ch àaá ng kïí . Dung lûúå ng hïå thöë ng CDMA tùng
khoaã ng 2 lêì n vaâ suy giaã m truyïì n dêî n trung bònh cuã a maá y di àöå ng giaã m khoaã ng
1/2 vò dung lûúå ng àûúå c xaá c àõnh theo mûá c giao thoa úã nhûä ng ngûúâ i sûã duå ng
khaá c.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 51
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.3.8. Taá i sûãduå ng têì n söë vaâ vuâ ng phuãsoá ng
Têë t caã caá c BS àïì u taá i sûã duå ng kïnh bùng röå ng trong hïå thöë ng CDMA.
Giao thoa töí ng úã tñn hiïå u maá y di àöå ng thu àûúå c tûâ BS vaâ giao thoa taå o ra trong
caá c maá y di àöå ng cuã a cuâ ng möå t BS vaâ giao thoa taå o ra trong caá c maá y di àöå ng cuã a
BS bïn caå nh. Noá i caá ch khaá c, tñn hiïå u cuã a möî i möå t maá y di àöå ng giao thoa vúá i tñn
hiïå u cuã a têë t caã caá c maá y di àöå ng khaá c. Giao thoa töí ng tûâ têë t caã caá c maá y di àöå ng
bïn caå nh bùç ng möå t nûã a cuã a giao thoa töí ng tûâ caá c maá y di àöå ng khaá c trong cuâ ng
möå t BS. Hiïå u quaã taá i sûã duå ng têì n söë cuã a caá c BS khöng àõnh hûúá ng laâ khoaã ng
65%, àoá laâ giao thoa töí ng tûâ caá c maá y di àöå ng khaá c trong cuâ ng möå t BS vúá i giao
thoa tûâ têë t caã caá c BS.
Hònh 3.3 trònh baâ y giao thoa tûâ caá c BS bïn caå nh theo %. Giao thoa tûâ möî i
BS trong voâ ng biïn thûá nhêë t tûúng ûá ng vúá i 6% cuã a giao thoa töí ng.
Do àoá , giao thoa tûâ voâ ng biïn thûá nhêë t laâ gêë p 6 lêì n 6%, tûá c laâ 36%, vaâ
giao thoa töí ng do voâ ng thûá 2 vaâ voâ ng ngoaâ i laâ nhoã hún 4%. Trong trûúâ ng húå p
anten cuã a BS laâ àõnh hûúá ng (tûá c laâ buá p soá ng anten 120 o) thò giao thoa trung
bònh giaã m xuöë ng 1/3 vò möî i anten kiïí m soaá t nhoã hún 1/3 söë lûúå ng maá y di àöå ng
trong BS. Do àoá , dung lûúå ng cung cêë p búã i toaâ n böå hïå thöë ng tùng lïn xêë p xó 3
lêì n.
Hònh 3.3. Giao thoa tûâ BS bïn caå nh
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 52
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.3.9. Giaá trõ Eb/No thêë p (hay C/I) vaâ chöë ng löî i
Eb/No laâ tyã söë cuã a nùng lûúå ng trïn möî i bit àöë i vúá i mêå t àöå phöí cöng suêë t
taå p êm, àoá laâ giaá trõ tiïu chuêí n àïí so saá nh hiïå u suêë t cuã a phûúng phaá p àiïì u chïë vaâ
maä hoaá söë .
Khaá i niïå m Eb/No tûúng tûå nhû tyã söë soá ng mang taå p êm cuã a phûúng phaá p
FM analog. Do àöå röå ng kïng bùng têì n röå ng àûúå c sûã duå ng maâ hïå thöë ng CDMA
cung cêë p möå t hiïå u suêë t vaâ àöå dû maä sûã a sai cao. Noá i caá ch khaá c thò àöå röå ng kïnh
bõ giúá i haå n trong hïå thöë ng àiïì u chïë söë bùng têì n heå p, chó caá c maä sûã a sai coá hiïå u
suêë t vaâ àöå dû thêë p laâ àûúå c pheá p sûã duå ng sao cho giaá trõ Eb/No cao hún giaá trõ maâ
CDMA yïu cêì u. Maä sûã a sai trûúá c àûúå c sûã duå ng trong hïå thöë ng CDMA cuâ ng vúá i
giaã i àiïì u chïë söë hiïå u suêë t cao. Coá thïí tùng dung lûúå ng vaâ giaã m cöng suêë t yïu
cêì u vúá i maá y phaá t nhúâ giaã m Eb/No.

3.3.10. Dung lûúå ng mïì m
Hiïå n taå i FCC (Uyã ban thöng tin liïn bang cuã a Myä ) êë n àõnh phöí têì n 25
MHz cho hïå thöë ng töí ong, hïå thöë ng naâ y àûúå c phên böí àöì ng àïì u cho 2 cöng ty
viïî n thöng theo caá c vuâ ng. Daã i phöí naâ y àûúå c phên phöë i laå i giûä a caá c ö àïí cho
pheá p sûã duå ng lúá n nhêë t laâ 57 kïnh FM analog cho möå t BS 3 -buá p soá ng. Do àoá ,
thuï bao thûá 58 seä khöng àûúå c pheá p coá cuöå c goå i khi lûu lûúå ng bõ ngheä n. Khi àoá
thêå m chñ möå t kïnh cuä ng khöng àûúå c pheá p thïm vaâ o hïå thöë ng naâ y vaâ dung lûúå ng
seä giaã m khoaã ng 35% do traå ng thaá i tùæ c cuöå c goå i. Noá i caá ch khaá c thò hïå thöë ng
CDMA coá möë i liïn quan linh hoaå t giûä a söë lûúå ng ngûúâ i sûã duå ng vaâ loaå i dõch vuå .
Vñ duå , ngûúâ i sûã duå ng hïå thöë ng coá thïí laâ m tùng töí ng söë kïnh trong àa söë thúâ i
gian liïn tuå c àûa àïë n viïå c tùng löî i bit. Chûá c nùng àoá coá thïí laâ m traá nh àûúå c viïå c
tùæ c cuöå c goå i do tùæ c ngheä n kïnh trong traå ng thaá i chuyïí n vuâ ng.
Trong hïå thöë ng analog vaâ hïå thöë ng TDMA söë thò cuöå c goå i àûúå c êë n àõnh
àöë i vúá i àûúâ ng truyïì n luên phiïn hoùå c sûå tùæ c cuöå c goå i xaã y ra trong trûúâ ng húå p tùæ c
ngheä n kïnh trong traå ng thaá i chuyïí n vuâ ng. Nhûng trong hïå thöë ng CDMA thò coá

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 53
http://www.ebooks.vdcmedia.com

thïí thoaã maä n cuöå c goå i thïm vaâ o nhúâ viïå c tùng tyã lïå löî i bit cho túá i khi cuöå c
goå i khaá c hoaâ n thaâ nh.
Cuä ng vêå y, hïå thöë ng CDMA sûã duå ng lúá p dõch vuå àïí cung cêë p dõch vuå chêë t
lûúå ng cao phuå thuöå c vaâ o giaá thaâ nh dõch vuå vaâ êë n àõnh cöng suêë t (dung lûúå ng)
nhiïì u cho caá c ngûúâ i sûã duå ng dõch vuå lúá p cao. Coá thïí cung cêë p thûá tûå ûu tiïn cao
hún àöë i vúá i dõch vuå chuyïí n vuâ ng cuã a ngûúâ i sûã duå ng lúá p dõch vuå cao so vúá i
ngûúâ i sûã duå ng thöng thûúâ ng.

3.4 - Bûúá c tiïë n cöng nghïå CDMA vïì bùng röå ngHiïå n nay àang múã röå ng nghiïn cûá u ûá ng duå ng hïå thöë ng CDMA trong vai
troâ sú àöì àa truy cêå p úã giao diïå n vö tuyïë n cuã a IMT -2000 / UMTS.
CDMA chûá ng toã laâ ûá ng cûã viïn triïí n voå ng nhêë t cho hïå thöë ng thöng tin caá
nhên (PCS), khöng dêy thïë hïå thûá 3 (3G)
Àöå ng lûå c hûúá ng túá i 3G laâ nhu cêì u bûá c xuá c vïì caá c dõch vuå dûä liïå u töë c àöå
cao vaâ cêì n sûã duå ng phöí hiïå u quaã hún. Tûâ 1985 ITU àaä phaá t triïí n IMT -2000. Tûâ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 54
http://www.ebooks.vdcmedia.com

1990, ETSI àaä bùæ t àêì u tiïu chuêí n hoaá UMTS. Muå c tiïu chuã yïë u cuã a giao diïå n vö
tuyïë n IMT -2000 laâ :
+ Phuã soá ng vaâ di àöå ng hoaâ n haã o trong thöng tin 144 Kbit/s, mong muöë n
àaå t 384 Kbit/s.
+ Phuã soá ng vaâ di àöå ng haå n chïë àöë i vúá i thöng tin 2 Mbit/s.
+ Nêng cao àûúå c hiïå u suêë t sûã duå ng phöí so vúá i hïå thöë ng àaä coá .
+ Coá àöå linh hoaå t cao àïí cung cêë p caá c dõch vuå múá i.
(Lûu yá : caá c töë c àöå trïn laâ chuêí n töë c àöå cuã a ISDN: 144 Kbit/s = 2B + D; 384
Kbit/s = HO; 1920 Kbit/s = H12)

3.5 -Caá c cöng nghïå giao diïå n vö tuyïë n cho 3G

WCDMA
3G chuêí n hoá a bùng thöng 5 MHz. Coá 3 lyá do cho sûå lûå a choå n naâ y:
-Caá c töë c àöå muå c tiïu 144 vaâ 384 Kbit/s àaå t àûúå c vúá i bùng thöng naâ y vaâ
dung lûúå ng khaã quan. Töë c àöå àónh 2 Mbit/s coá thïí àaå t àûúå c trong àiïì u kiïå n haå n
chïë .
-Haå n chïë vïì taâ i nguyïn tham söë .
-5 MHz laâ àuã àïí tùng phên têå p trong möi trûúâ ng truyïì n soá ng nhiïì u tia.
CDMA bùng röå ng baã o àaã m:
-Caá c dõch vuå nhiïì u töë c àöå .
-Dûä liïå u goá i.
-Traã i phöí phûá c húå p.
-Giaã i àiïì u chïë tûúng can úã hûúá ng lïn. Daâ nh möå t pilot riïng cho ngûúâ i
duâ ng.
-Kïnh pilot thïm vaâ o úã hûúá ng xuöë ng àïí taå o chuâ m.
-Chuyïí n giao sang tham söë khaá c möå t caá ch hoaâ n haã o.
-Àiïì u khiïí n cöng suêë t nhanh úã hûúá ng xuöë ng.
-Doâ tòm nhiïì u ngûúâ i duâ ng nhû möå t dõch vuå tuyâ choå n.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 55
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Hai loaå i WCDMA chuã yïë u laâ m cú súã tiïu chuêí n hoaá giao diïå n vö tuyïë n
3G: dõ böå vaâ àöì ng böå .
Sú àöì dõ böå : Caá c traå m göë c khöng àöì ng böå .
Sú àöì àöì ng böå : Caá c BS àöì ng böå lêî n nhau trong vaâ i (s
3.6 -Cêë u truá c WCDMA
Hònh 3.5 giúá i thiïå u quan hïå giûä a caá c sú àöì WCDMA vaâ caá c tiïu chuêí n
hoaá khaá c.


Dûå aá n CDMA dõ böå : WCDMA cuã a ETSI ARIB, TTA II cuã a Haâ n Quöë c...
Dûå aá n CDMA àöì ng böå : TR 45.5 (cdma 2000); TTA 1...

3.6.1. Caá c giaã i phaá p kyä thuêå t
WCDMA khaá c vúá i cdma2000 vïì : töë c àöå chip, cêë u truá c kïnh hûúá ng
xuöë ng, àöì ng böå maå ng.
cdma 2000 coá töë c àöå 3,6864 Mchip/s cho bïì röå ng bùng têì n 5 MHz vúá i
hûúá ng xuöë ng traã i phöí trûå c tiïë p. Töë c àöå 1,2288 Mchip/s cho àa soá ng mang hûúá ng
xuöë ng.
WCDMA traã i phöí trûå c tiïë p vúá i töë c àöå 4,096 Mchip/s.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 56
http://www.ebooks.vdcmedia.com

cdma 2000 phaá t caá c maä traã i phöí khaá c nhau búã i offset cuã a cuâ ng maä PN.
(cdma 2000 vêå n haâ nh àöì ng böå ).
WCDMA duâ ng caá c maä PN khaá c nhau àïí phên biïå t cell, phên biïå t ngûúâ i
duâ ng (WCDMA vêå n haâ nh dõ böå ).


Bùng têì n kïnh 1,25; 5; 10; 20 MHz
Cêë u truá c kïnh RF hûúá ng xuöë ng Traã i phöí trûå c tiïë p
Töë c àöå chip (1,024)
a
/4,096/8,192/16,384 Mc/s
Lùå p 0,22
Àöå daâ i khung 10 ms/20 ms
Àiïì u chïë traã i phöí QPSK cên bùç ng (hûúá ng xuöë ng)
Kïnh QPSK keá p (hûúá ng lïn)
Maå ch truyïì n phûá c húå p
Àiïì u chïë dûä liïå u QPSK (hûúá ng xuöë ng)
BPSK (hûúá ng lïn)
Phaá t hiïå n kïë t nöë i Kïnh pilot gheá p thúâ i gian (hûúá ng lïn vaâ hûúá ng
xuöë ng); khöng coá kïnh pilot chung hûúá ng xuöë ng
Gheá p kïnh hûúá ng lïn Kïnh àiïì u khiïín vaâ pilot gheá p thúâ i gian
Gheá p kïnh I&Q cho kïnh dûä liïå u vaâ kïnh àiïì u
khiïín
Àa töë c àöå Traã i phöí biïë n àöíi vaâ àa maä
Hïå söë traã i phöí 4-256
Àiïì u khiïí n cöng suêë t Voâ ng húã vaâ voâ ng kheá p kñn (1.6 kHz)
Traã i phöí (hûúá ng xuöë ng) Maä trûå c giao daâ i àïí phên biïå t kïnh, maä Gold 218
Traã i phöí (hûúá ng lïn) Maä trûå c giao daâ i àïí phên biïå t kïnh, maä Gold 241
Chuyïín giao Chuyïín giao mïì m
Chuyïín giao khaá c têì n söë

Baã ng 1. Giúá i thiïå u caá c tham söë chuã yïë u cuã a WCDMA.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 57
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.6.2. Soá ng mang
Hònh 3.6 minh hoå a nhaâ khai thaá c coá taâ i nguyïn têì n söë 15 MHz àûúå c chia
thaâ nh 3 daã i. Khoaã ng phoâ ng vïå giûä a caá c daã i nöå i böå nhoã hún giûä a caá c nhaâ khai
thaá c. Ào lûúâ ng vaâ chuyïí n giao giûä a caá c daã i têì n söë àûúå c WCDMA ûá ng duå ng.

3.6.3. Kïnh logic
Kïnh àiïì u khiïí n chung
-Kïnh àiïì u khiïí n quaã ng baá BCCH mang tin tûá c hïå thöë ng vaâ cell.
-Kïnh nhùæ n tin PCH àïí BS nhùæ n túá i MS trong 1 cell.
-Kïnh truy cêå p hûúá ng xuöë ng chuyïí n baã n tin tûâ BS àïë n MS trong 1 cell.
Coá hai kïnh kïnh daâ nh riïng
- Kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng DCCH göì m kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng
àûá ng möå t mònh SDCCH vaâ kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t ACCH.
-Kïnh lûu lûúå ng daâ nh riïng DTCH àïí truyïì n dûä liïå u àiïí m àiïí m úã hai
hûúá ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 58
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.6.4. Kïnh vêå t lyá
a/ Hûúá ng lïn
Hai kïnh daâ nh riïng DPDCH (truyïì n dûä liïå u) vaâ DPCCH (truyïì n baá o
hiïå u) vaâ möå t kïnh truy cêå p chung RACH.
Möî i khung cuã a DPDCH úã möå t maä àún mang 160 x 2k vúá i k = 0, 1,...,6
tûúng ûá ng vúá i hïå söë traã i phöí 256/2k úã töë c àöå 4,096 Mchip/s.
Nhiïì u dõch vuå töë c àöå khaã biïë n song song coá thïí gheá p kïnh theo thúâ i gian
trong tûâ ng khung DPDCH. Töë c àöå bit cuã a DPDCH thay àöí i tûâ ng khung.
Hêì u hïë t trûúâ ng húå p möî i cuöå c goå i chó àûúå c cêë p möå t kïnh DPDCH cho caá c
dõch vuå chia seã thúâ i gian. Cuä ng coá thïí cêë p nhiïì u kïnh, chùè ng haå n àïí coá hïå söë traã i
phöí àuã lúá n khi truyïì n dûä liïå u cao töë c.


DPDCH àïí :
-Truyïì n pilot cho thu tûúng can.
-Truyïì n bit àiïì u khiïí n cöng suêë t.
-Truyïì n tin tûá c vïì töë c àöå .

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 59
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Gheá p kïnh theo maä vaâ theo IQ (dual channel QPSK) àûúå c duâ ng úã hûúá ng
lïn WCDMA àïí traá nh nhêì m lêî n EMC vúá i DTX. EMC gêy nhiïî u cho thiïë t bõ
àiïå n tûâ .Cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn göì m 2 phêì n:
-Phêì n maâ o àêì u 16 x 256 chip (1 ms).
-Phêì n dûä liïå u chiïì u daâ i khaã biïë n.
Trûúá c khi phaá t cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn MS cêì n phaã i:
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 60
http://www.ebooks.vdcmedia.com

-Lêë y tin tûá c trïn SCH àïí thûå c hiïå n viïå c àöì ng böå vúá i BS muå c tiïu vïì àöì ng
böå chip, àöì ng böå khe, àöì ng böå khung.
-Tòm kiïë m tin tûá c trïn BCCH vïì maä truy cêå p ngêî u nhiïn duâ ng úã cell hay
daã i quaå t muå c tiïu.
-Àaá nh giaá suy hao àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng àïí tñnh ra cöng suêë t phaá t
cho cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn.
Coá thïí truyïì n möå t goá i ngùæ n cuâ ng vúá i cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn.

b/ Hûúá ng xuöë ng
Coá ba kïnh chung vêå t lyá
-Kïnh vêå t lyá àiïì u khiïí n chung (sú cêë p vaâ thûá cêë p) CCPCH mang: BCCH,
PCH vaâ PACH.
-Kïnh SCH cung cêë p àõnh thúâ i vaâ MS ào lûúâ ng SCH phuå c vuå chuyïí n
giao.
Kïnh daâ nh riïng (DPDCH vaâ DPCCH) gheá p kïnh theo thúâ i gian. Kyá hiïå u
pilot àûúå c gheá p kïnh trïn BCCH (theo thúâ i gian) àïí phuå c vuå thu tûúng can. Vò
caá c kyá hiïå u pilot laâ daâ nh riïng cho möî i kïë t nöë i nïn noá àûúå c duâ ng àïí àaá nh giaá sûå
hoaå t àöå ng thñch ûá ng cuã a anten, höî trúå àiïì u khiïí n cöng suêë t nhanh úã hûúá ng
xuöë ng. CCPCH sú cêë p mang BCCH vaâ kïnh pilot chung àûúå c gheá p kïnh theo
thúâ i gian. CCPCH coá maä nhû nhau trong têë t caã caá c cell. MS dïî tòm àûúå c BCCH
vaâ phaá t hiïå n maä ngêî u nhiïn hoaá duy nhêë t cuã a traå m göë c khi truy cêå p maå ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 61
http://www.ebooks.vdcmedia.com


CCPCH thûá cêë p gheá p kïnh theo thúâ i gian PCH vúá i PACH trong cêë u truá c
siïu khung. Töë c àöå baã n tin cuã a CCPCH laâ khaã biïë n tûâ cell naâ y sang cell khaá c.
Maä xaá c àõnh kïnh CCPCH thûá cêë p àûúå c truyïì n trïn CCPCH sú cêë p.

SCH sú cêë p khöng àiïì u chïë cung cêë p àõnh thúâ i xaá c àõnh SCH thûá cêë p maâ
SCH thûá cêë p coá àiïì u chïë cung cêë p tin tûá c xaá c àõnh maä PN cuã a BS.
SCH sú cêë p: maä 256 bit khöng àiïì u chïë , phaá t möå t lêì n möî i khe.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 62
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Hònh 3.11 minh hoaå SCH úã àêì u khe.
SCH thûá cêë p maä 256 bit coá àiïì u chïë , phaá t song song vúá i SCH sú cêë p.
SCH thûá cêë p àûúå c àiïì u chïë vúá i chuöî i nhõ phên 16 bit (coá lùå p cho möî i khung).
Chuöî i àiïì u chïë giöë ng nhau àöë i vúá i têë t caã caá c BS coá àöå tûå tûúng quan töë t. Hònh
3.12 minh hoaå sûå gheá p kïnh SCH vúá i caá c kïnh hûúá ng xuöë ng. SCH khöng trûå c
giao vúá i têë t caã caá c kïnh khaá c. (Caá c kïnh khaá c DPDCH, DPCCH, CCPCH sau
khi àûúå c ngêî u nhiïn hoaá bùç ng PN múá i gheá p kïnh vúá i SCH).

3.6.5. Sûå traã i phöí
Caá c maä traã i phöí khaá c nhau àïí phên biïå t cell úã hûúá ng xuöë ng vaâ phên biïå t
ngûúâ i duâ ng úã hûúá ng lïn.
ÚÃ hûúá ng xuöë ng: maä Gold daâ i 218 àûúå c cùæ t cho vûâ a chu kyâ khung 10ms.
Söë maä ngêî u nhiïn hoaá laâ 512 phên thaâ nh 32 nhoá m, möî i nhoá m 16 maä . Àiïì u naâ y
laâ m cú súã cho thuã tuå c tòm kiïë m cell àûúå c nhanh.
ÚÃ hûúá ng lïn: Maä ngùæ n 256 chip. Maä daâ i 241 chuöî i Gold cuä ng àûúå c cùæ t
cho vûâ a chu kyâ khung 10ms. Maä trûå c giao àïí phên biïå t kïnh.
Sûå gheá p kïnh IQ/ maä taå o ra hai kïnh truyïì n dêî n song song. Hònh 3.13


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 63
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hiïå u suêë t cuã a khuyïë ch àaå i cöng suêë t maá y phaá t àûúå c giûä àïì u cho moå i hoaâ n
caã nh QPSK. Hònh 3.14


3.6.6. Àa töë c àöå
Nhiïì u dõch vuå àûúå c tñch húå p trïn möå t kïnh DPDCH. Viïå c tñch húå p trïn coá
thïí àûúå c thûå c hiïå n caã trûúá c vaâ sau quaá trònh maä hoaá (hònh 3.15). Sau khi àaä tñch
húå p caá c dõch vuå naâ y vaâ maä hoaá kïnh, dûä liïå u àûúå c gheá p vaâ o möå t kïnh DPDCH.
Ta coá thïí gheá p song song caá c dõch vuå vaâ o caá c kïnh DPDCH khaá c nhau
vúá i nhiïì u kiïí u maä . Vúá i caá ch naâ y cöng suêë t vaâ chêë t lûúå ng möî i loaå i dõch vuå coá thïí
khöng giöë ng nhau. Truyïì n àa maä yïu cêì u cöng suêë t truyïì n cao vaâ àöå tûúng quan
cao hún trong khi thu. Vúá i BER = 10-3, duâ ng maä hoaá xoùæ n 1/3. Àïí àaå t àûúå c chêë t
lûúå ng dõch vuå cao maä Reed-Soloman àûúå c sûã duå ng, BER = 10-6. Viïå c truyïì n laå i
coá thïí àûúå c sûã duå ng vúá i caá c dûä liïå u khöng yïu cêì u thúâ i gian thûå c.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 64
http://www.ebooks.vdcmedia.com
3.6.7. Goá i dûä liïå u
WCDMA coá hai kiïí u goá i dûä liïå u coá thïí àûúå c sûã duå ng àïí truyïì n. Goá i dûä
liïå u ngùæ n coá thïí gùæ n trûå c tiïë p vaâ o cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn, phûúng phaá p naâ y
àûúå c goå i laâ truyïì n goá i dûä liïå u kïnh chung, àûúå c sûã duå ng cho caá c goá i dûä liïå u
ngùæ n vaâ xuêë t hiïå n khöng thûúâ ng xuyïn.
Khi sûã duå ng kïnh chung hûúá ng lïn, goá i dûä liïå u àûúå c gùæ n trûå c tiïë p vaâ o
cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn. Goá i dûä liïå u kïnh chung thûúâ ng ngùæ n vaâ xuêë t hiïå n
khöng thûúâ ng xuyïn do àoá trïî kïë t húå p trong truyïì n dêî n àöë i vúá i kïnh daâ nh riïng
khöng àaá ng kïí . (Goá i dûä liïå u kïnh chung sûã duå ng voâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t húã ).


Vúá i caá c goá i dûä liïå u lúá n vaâ xuêë t hiïå n thûúâ ng xuyïn àûúå c truyïì n trïn kïnh
daâ nh riïng. Kïnh daâ nh riïng àûúå c giaã i phoá ng ngay sau khi dûä liïå u àûúå c truyïì n.
Khi truyïì n nhiïì u goá i phaã i coá thöng tin àöì ng böå giûä a caá c goá i dûä liïå u kïë tiïë p.

3.6.8. Chuyïí n giao
BS trong CDMA khöng cêì n àöì ng böå . Viïå c àöì ng böå traå m göë c cêì n xem xeá t
àïë n khi thiïë t kïë chuyïí n giao mïì m vaâ khi xaá c àõnh loaå i hònh dõch vuå .

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 65
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trûúá c khi thûå c hiïå n chuyïí n giao mïì m, MS ào khoaã ng thúâ i gian khaá c nhau
cuã a caá c kïnh SCH xuöë ng tûâ hai traå m göë c, MS thöng baá o caá c thöng tin naâ y vïì
BS. Thúâ i gian cuã a kïnh chuyïí n giao hûúá ng xuöë ng múá i àûúå c àiïì u chónh. Böå thu
RAKE cuã a MS thu phên têå p tñn hiïå u tûâ 2 BS. Viïå c àiïì u chónh thúâ i gian cuã a kïnh
chó àõnh hûúá ng xuöë ng coá thïí àûúå c thûå c hiïå n vúá i viïå c taá ch möå t kyá hiïå u maâ khöng
laâ m mêë t ài tñnh trûå c quan cuã a maä hûúá ng xuöë ng.

a/ Chuyïí n giao khaá c têì n söë
Chuyïí n giao khaá c têì n söë laâ cêì n thiïë t àöë i vúá i caá c loaå i cêë u truá c cell: cell coá
cêë u truá c thûá tûå , cell kñch thûúá c lúá n, micro cell, cell trong caá c toaâ nhaâ . Chuyïí n
giao khaá c têì n söë coá thïí àûúå c sûã duå ng àïí àaã m baã o dung lûúå ng maå ng. Chuyïí n
giao khaá c têì n söë àûúå c sûã duå ng trong caá c hïå thöë ng nhû GSM. Trong WCDMA coá
hai phûúng phaá p àûúå c sûã duå ng:
+ Sûã duå ng 2 maá y thu
+ Thu úã caá c khe thúâ i gian khaá c nhau
Duâ ng hai maá y thu laâ möå t phûúng phaá p phuâ húå p nïë u MS sûã duå ng anten
phên têå p. Trong khi ào tñn hiïå u úã caá c têì n söë khaá c nhau, möå t nhaá nh thu seä bõ ngùæ t
vaâ nhaá nh coâ n laå i hoaå t àöå ng. Ûu àiïí m laâ kïë t nöë i úã têì n söë hiïå n taå i khöng bõ cùæ t.
Maå ch voâ ng kñn àiïì u khiïí n cöng suêë t hoaå t àöå ng liïn tuå c.
Phûúng phaá p thu úã caá c khe thúâ i gian khaá c nhau àûúå c mö taã trïn hònh 3.17,
phûúng phaá p naâ y àûúå c sûã duå ng cho caá c MS khöng coá anten phên têå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 66
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.7 -Cdma2000

Muå c àñch cuã a cdma2000 laâ cung cêë p caá c töë c àöå bit khaá c nhau: 144 Kbit/s,
384 Kbit/s, 2048 Kbit/s. Àiïí m chñnh cuã a viïå c tiïu chuêí n hoaá laâ cung cêë p caá c töë c
àöå 144 Kbit/s, 384 Kbit/s vúá i bùng thöng xêë p xó 5 MHz. Caá c thöng söë cuã a
cdma2000 àûúå c cho trong baã ng 2.


Bùng têì n kïnh 1,25; 5; 10; 20 MHz
Cêë u truá c kïnh RF hûúá ng xuöë ng Traã i phöí trûå c tiïë p hoùå c àa soá ng mang
Töë c àöå chip 1,2288/3,6864/7,3728/11,0593/14,7456 Mc/s cho traã i
phöí trûå c tiïë p.
n x 1,2288 Mc/s (n=1, 3, 6, 9, 12) cho àa soá ng mang
Lùå p Giöë ng IS-95
Àöå daâ i khung 20 ms cho khung dûä liïå u vaâ àiïì u khiïí n/ 5 ms cho
thöng tin àiïì u khiïín trïn kïnh maä cú súã vaâ kïnh àiïì u
khiïín
Àiïì u chïë traã i phöí QPSK cên bùç ng (hûúá ng xuöë ng)
Kïnh QPSK keá p (hûúá ng lïn)
Maå ch truyïì n phûá c húå p
Àiïì u chïë dûä liïå u QPSK (hûúá ng xuöë ng)
BPSK (hûúá ng lïn)
Phaá t hiïå n kïë t nöë i Kïnh pilot gheá p thúâ i gian vúá i PC vaâ EIB (hûúá ng lïn)
Kïnh pilot chung vaâ kïnh pilot phuå (hûúá ng xuöë ng)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 67
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Gheá p kïnh hûúá ng lïn Kïnh àiïì u khiïín, kïnh pilot, kïnh maä cú súã vaâ kïnh
maä phuå gheá p
Gheá p kïnh I&Q cho kïnh dûä liïå u vaâ kïnh àiïì u khiïín
Àa töë c àöå Traã i phöí biïë n àöíi vaâ àa maä
Hïå söë traã i phöí 4-256
Àiïì u khiïí n cöng suêë t Voâ ng húã vaâ voâ ng kheá p kñn (800 Hz, töë c àöå cao hún
àang nghiïn cûá u)
Traã i phöí (hûúá ng xuöë ng) Maä Walsh daâ i àïí phên biïå t kïnh, M-sequences 215

Traã i phöí (hûúá ng lïn) Maä trûå c giao daâ i àïí phên biïå t kïnh, M-sequences
215, M-sequences 241-1 phên biïå t ngûúâ i duâ ng
Chuyïín giao Chuyïín giao mïì m
Chuyïín giao khaá c têì n söë

Baã ng 2. Giúá i thiïå u caá c tham söë chuã yïë u cuã a cdma2000.

3.7.1. Bùng thöng
Hiïå n nay, coá hai phûúng phaá p xûã lyá kïnh àûúâ ng xuöë ng: àa soá ng mang vaâ
traã i phöí trûå c tiïë p.
Àa soá ng mang laâ duy trò sûå trûå c giao giûä a cdma2000 vaâ IS-95. úã hûúá ng
xuöë ng coá nhieâ u vêë n àïì quan troå ng hún do khöng thïí àiïì u khiïí n cöng suêë t cên
bùç ng giûä a caá c têì ng khaá c nhau (hinh 3.18). Truyïì n àa soá ng mang hûúá ng xuöë ng
àaå t àûúå c bùç ng caá ch sûã duå ng 3 soá ng mang liïn tiïë p IS-95B, möî i soá ng mang coá
töë c àöå laâ 1,2288 Mc/s.
Àöë i vúá i phûng phaá p traã i phöí trûå c tiïë p, àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng àaå t
àûúå c töë c àöå chip laâ 3,6864 Mc/s.
Àiïí m àêì u tiïn cho viïå c thiïë t kïë bùng thöng cuã a cdma2000 laâ dûå a trïn cêë u
truá c phöí PCS úã Myä . Phöí cuã a PCS àûúå c cêë p vaâ o caá c bùng thöng 5 MHz (D, Evaâ
F) vaâ bùng thöng 15 MHz (A, B vaâ C). Töë c àöå 3,6864 Mc/s coá thïí àaå t àûúå c
trong daã i thöng 5 MHz bao göì m caã daã i baã o vïå . Vúá i daã i thöng 15 MHz coá 3 soá ng
mang 3,6864 Mc/s vaâ 2 soá ng mang 1,2288 Mc/s. Vúá i daã i thöng 10 MHz coá 2
soá ng mang 3,6864 Mc/s vaâ 1 soá ng mang 1,2288 Mc/s.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 68
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.7.2. Kïnh vêå t lyá
a/ Kïnh vêå t lyá hûúá ng lïn
Àûúâ ng lïn coá 4 chó àõnh vïì kïnh vêå t lyá khaá c nhau. Kïnh maä cú súã vaâ kïnh
maä phuå mang dûä liïå u ngûúâ i duâ ng. Chó àõnh vïì kïnh àiïì u khiïí n sûã duå ng khung coá
chiïì u daâ i 5 àïë n 20 ms, mang caá c thöng tin àiïì u khiïí n nhû ào lûúâ ng dûä liïå u, kïnh
pilot àûúå c sûã duå ng nhû möå t tñn hiïå u tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n liïn kïë t. Kïnh
pilot cuä ng mang tñn hiïå u àiïì u khiïí n maä cöng suêë t. Hònh 3.19.
Kïnh truy cêå p ngûúå c (R-ACH) vaâ kïnh àiïì u khiïí n chung ngûúå c laâ caá c
kïnh chung sûã duå ng cho viïå c truyïì n tin úã têì ng 3 vaâ têì ng MAC. Kïnh R-ACH
àûúå c sûã duå ng cho viïå c truy cêå p ban àêì u, trong khi R-CCCH àûúå c sûã duå ng cho
viïå c truy cêå p dûä liïå u nhanh.
Kïnh maä cú súã mang êm thanh, tñn hiïå u vaâ dûä liïå u töë c àöå thêë p. Kïnh maä
cú súã cung cêë p töë c àöå maä cú baã n 9,6 Kb/s vaâ 14,4 Kb/s. Kïnh maä cú súã luön
hoaå t àöå ng vúá i chïë àöå chuyïí n giao mïì m.
Kïnh maä phuå cung cêë p töë c àöå dûä liïå u cao hún. Kïnh hûúá ng lïn cung cêë p
1 hoùå c 2 kïnh maä phuå . Nïë u 1 kïnh maä phuå àûúå c truyïì n, maä Walsh (+-) àûúå c sûã
duå ng trïn kïnh maä phuå thûá nhêë t, nïë u 2 kïnh maä phuå àûúå c truyïì n thò maä Walsh
(+-+-) àûúå c sûã duå ng. Cêë u truá c lùå p àûúå c sûã duå ng cho dûä liïå u coá töë c àöå biïë n àöí i
trïn kïnh maä phuå .
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 69
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Kïnh vêå t lyá hûúá ng xuöë ng
Hûúá ng xuöë ng coá 3 chó àõnh vïì kïnh khaá c nhau vaâ 3 kïnh àiïì u khiïí n
chung. Tûúng tûå àûúâ ng lïn, kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå mang caá c thöng tin
ngûúâ i duâ ng vaâ kïnh àiïì u khiïí n mang caá c baã n tin àiïì u khiïí n. Kïnh àiïì u khiïí n
mang bit àiïì u khiïí n vaâ caá c thöng tin vïì töë c àöå . Kïnh àöì ng böå àïí MS coá thïí thûå c
hiïå n viïå c àöì ng böå . Möå t hoùå c nhiïì u kïnh nhùæ n tin àûúå c sûã duå ng cho nhùæ n tin di
àöå ng. Kïnh pilot cung cêë p caá c tñn hiïå u tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n kïë t nöë i, cell
thu àûúå c vaâ chuyïí n giao.
Àûúâ ng xuöë ng: cdma2000 coá möå t kïnh pilot chung, noá àûúå c sûã duå ng nhû
kïnh àïí tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n kïë t nöë i khi anten coá khaã nùng thñch nghi
khöng àûúå c sûã duå ng. Kïnh pilot tûúng tûå nhû IS-95 (noá àûúå c göå p cuã a maä PN daâ i

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 70
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vaâ maä Walsh söë 0). Khi anten thñch nghi àûúå c sûã duå ng kïnh pilot phuå
àûúå c duâ ng nhû kïnh àïí tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n kïë t nöë i.
Caã hai phûúng phaá p truyïì n àa soá ng mang vaâ traã i phöí trûå c tiïë p vêî n àûúå c sûã duå ng.

3.7.3. Sûå traã i phöí
ÚÃ àûúâ ng xuöë ng, viïå c phên chia cell àûúå c thûå c hiïå n búã i 2 daä y M chiïì u daâ i
215, möå t laâ kïnh I, möå t laâ kïnh Q. Do giúá i haå n söë PN offset, phaã i sùæ p xïë p àïí
traá nh sûå löå n xöå n PN. Àûúâ ng lïn, viïå c phên biïå t ngûúâ i duâ ng àûúå c thûå c hiïå n búã i
sûå khaá c nhau vïì pha cuã a caá c daä y M chiïì u daâ i 241. Phên chia kïnh àûúå c thûå c
hiïå n bùç ng viïå c sûã duå ng maä Walsh, àêy laâ böå maä trûå c giao. Kïnh maä cú súã vaâ
kïnh maä phuå àûúå c truyïì n vúá i phûúng phaá p àa maä .

3.7.4. Àa töë c àöå
Kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå coá thïí àûúå c maä hoaá khaá c nhau vaâ coá cêë u
truá c xen keä nhau. Àûúâ ng xuöë ng, töë c àöå bit cao vúá i caá c dõch vuå chêë t lûúå ng khaá c
nhau laâ caá c maä àa thaâ nh phêì n trong kïnh maä phuå . Àûúâ ng lïn, möå t hoùå c hai kïnh
maä phuå àûúå c truyïì n. Khung dûä liïå u ngûúâ i duâ ng úã cdma2000 laâ 20 ms. Àïí truyïì n
thöng tin àiïì u khiïí n khung 5 ms vaâ 20 ms coá thïí àûúå c sûã duå ng trïn kïnh maä cú
súã .
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 71
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.7.5. Goá i dûä liïå u
cdma2000 cuä ng sûã duå ng daå ng goá i dûä liïå u Aloha. Khi MS àûúå c cung cêë p
kïnh lûu lûúå ng, noá coá thïí truyïì n maâ khöng cêì n lêå p chûúng trònh xaá c àõnh trûúá c
töë c àöå bit. Khi MS truyïì n xong noá giaã i phoá ng kïnh lûu lûúå ng nhûng chûa giaã i
phoá ng kïnh àiïì u khiïí n ngay. Khi giaã i phoá ng kïnh àiïì u khiïí n noá vêî n duy trò kïë t
nöë i giûä a têì ng liïn kïë t vaâ têì ng maå ng àïí thiïë t lêå p laå i kïnh trong thúâ i gian ngùæ n
nhêë t khi coá yïu cêì u truyïì n dûä liïå u. Cuå m dûä liïå u ngùæ n coá thïí àûúå c truyïì n trïn
kïnh lûu lûúå ng chung vúá i phûúng phaá p truyïì n ARQ.

3.7.6. Chuyïí n giao
Chuyïí n giao mïì m.

3.7.7. Truyïì n phên têå p
ÚÃ àûúâ ng xuöë ng àïí nêng cao chêë t lûúå ng sûã duå ng phûúng phaá p truyïì n phên
têå p. Vúá i phûúng phaá p traã i phöí trûå c tiïë p CDMA, dûä liïå u àûúå c chia ra vaâ truyïì n
theo hai àûúâ ng trûå c giao nhau. Vúá i phûúng phaá p àa soá ng mang CDMA, nhiïì u
soá ng mang khaá c nhau àûúå c truyïì n trïn caá c anten khaá c nhau.

3.8 -Caá c kiïë n nghõ cho thöng tin di àöå ng 3G vaâ sûå chuêí n hoaá

Thöng tin di àöå ng 3G laâ thöng tin di àöå ng thïë hïå múá i, cung cêë p dõch vuå àa
phûúng tiïå n bùng röå ng trïn phaå m vi toaâ n cêì u.
Sûå phaá t triïí n cuã a thöng tin di àöå ng àaä traã i qua hai thïë hïå : thïë hïå thûá nhêë t
1G laâ thöng tin di àöå ng kyä thuêå t tûúng tûå . Thïë hïå 2G laâ thöng tin di àöå ng kyä
thuêå t söë maâ tiïu biïí u nhû GSM, CDMA, PDC, TDMA/IS-136 laâ caá c hïå maâ caá c
nûúá c hiïå n nay àang khai thaá c.
Thöng tin di àöå ng 3G laâ thöng tin di àöå ng àa phûúng tiïå n phuã khùæ p toaâ n
cêì u. Möå t trong nhûä ng àùå c àiïí m cuã a noá laâ coá thïí chuyïí n maå ng laâ m cho têë t caã
ngûúâ i duâ ng coá thïí chuyïí n maå ng àûúå c. Àiïì u naâ y coá nghôa laâ möî i thuï bao àïì u coá
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 72
http://www.ebooks.vdcmedia.com

möå t maä söë maá y thöng tin caá nhên, maå ng coá khaã nùng phaá t hiïå n àûúå c bêë t cûá MS
naâ o trïn toaâ n thïë giúá i, viïå c thöng tin vúá i têë t caã caá c thuï bao laâ dïî daâ ng.
Maå ng 3G coá khaã nùng thûå c hiïå n thöng tin töë c àöå cao vaâ thöng tin àa
phûúng tiïå n bùng röå ng. Hïå thöë ng 3G coâ n coá thïí cho pheá p ngûúâ i duâ ng sûã duå ng
nhiïì u loaå i dõch vuå khaá c nhau nhû: internet, àiïå n thoaå i hònh...

3.8.1. IMT-2000
IMT-2000 laâ möå t hïå thöë ng thöng tin di àöå ng 3G nhùç m phaá t triïí n vaâ húå p
nhêë t caá c hïå thöë ng thuöå c thïë hïå 2G. Caá c àùå c àiïí m cuã a hïå thöë ng IMT-2000:

a/ Hïå thöë ng toaâ n cêì u
-Möå t tiïu chuêí n toaâ n cêì u thuá c àêí y úã mûá c àöå cao sûå thöë ng nhêë t thiïë t kïë
trïn thïë giúá i àöì ng thúâ i húå p nhêë t nhiïì u chuã ng loaå i hïå thöë ng.
-Sûã duå ng chung möå t loaå i maá y.
-Giaá thaâ nh reã do quy hoaå ch töë t hún.
-Bùng têì n chung toaâ n cêì u.
-Chuyïí n maå ch toaâ n cêì u trïn cú súã àêì u cuöë i di àöå ng.
-Thiïë t bõ tûúng thñch toaâ n cêì u.

b/ Caá c dõch vuå múá i
-Cung cêë p caá c loaå i dõch vuå tiïn tiïë n hún vúá i chêë t lûúå ng cao hún.
-Töë c àöå bit cao.
-Cung cêë p möå t àöå röå ng bùng thöng theo yïu cêì u nhùç m höî trúå möå t daã i
röå ng caá c dõch vuå tûâ baã n tin nhùæ n töë c àöå thêë p thöng qua thoaå i àïë n töë c àöå dûä liïå u
cao khi truyïì n video hoùå c truyïì n file.
-Höî trúå khaã nùng truyïì n dûä liïå u khöng àöë i xûá ng àoâ i hoã i töë c àöå dûä liïå u
möå t chiïì u rêë t cao nhûng chó yïu cêì u töë c àöå dûä liïå u thêë p hún nhiïì u úã chiïì u ngûúå c
laå i.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 73
http://www.ebooks.vdcmedia.com

-Àöå baã o mêå t àûúå c caã i thiïå n vaâ dïî khai thaá c.
-Taå o ra caá c dõch vuå trïn cú súã maå ng thöng minh (IN) vaâ quaã n lyá caá c
profile dõch vuå theo khuyïë n nghõ ITU-T Q.1200.
-Quaã n lyá hïå thöë ng kïë t húå p theo hïå thöë ng khuyïë n nghõ ITU-T M.3000.

c/ Phaá t triïí n vaâ chuyïí n àöí i
-Phaá t triïí n hïå thöë ng linh hoaå t, chuyïí n àöí i ngûúâ i duâ ng linh hoaå t tûâ caá c hïå
thöë ng trûúá c IMT-2000 vaâ trong nöå i böå IMT-2000.
-Tûúng thñch dõch vuå trong nöå i böå IMT-2000 vaâ vúá i caá c maå ng viïî n thöng
cöë àõnh nhû PSTN/ISDN.
-Cung cêë p khung cöng viïå c cho hoaå t àöå ng tiïë p tuå c múã röå ng dõch vuå maå ng
di àöå ng vaâ truy cêå p túá i caá c dõch vuå vaâ phûúng tiïå n cuã a maå ng cöë àõnh.
-Cêë u truá c múã cho pheá p àûa vaâ o dïî daâ ng caá c tiïë n böå cöng nghïå vaâ caá c ûá ng
duå ng khaá c nhau.
-Khaã nùng cuâ ng töì n taå i vaâ laâ m viïå c vúá i caá c hïå thöë ng trûúá c IMT-2000.

d/ Àöå linh hoaå t vaâ khaãnùng àa möi trûúâ ng
-Khaã nùng thñch nghi töë i àa vúá i caá c loaå i maå ng khaá c nhau nhùç m cung cêë p
vuâ ng phuã soá ng lúá n, chuyïí n maå ng trong suêë t vaâ caá c dõch vuå öí n àõnh.
-Tñch húå p maå ng mùå t àêë t vaâ vïå tinh.
-Cung cêë p caá c dõch vuå maå ng trong bêë t kò vuâ ng phuã soá ng naâ o.
-Möi trûúâ ng hoaå t àöå ng röå ng bao göì m caã haâ ng khöng vaâ haâ ng haã i.
-Sûã duå ng töë t hún phöí têì n vö tuyïë n.

3.8.2. Hoå tiïu chuêí n IMT-2000
Vúá i muå c tiïu àûa ra möå t chuêí n di àöå ng toaâ n cêì u thöë ng nhêë t cho thöng tin
di àöå ng 3G úã caã giao diïå n khöng gian, giao thûá c maå ng vaâ sûå kïë t húå p vúá i maå ng
2G, ITU-T àaä chêë p thuêå n möå t hoå caá c tiïu chuêí n thöng tin di àöå ng 3G dung húå p
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 74
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúá i 5 loaå i cöng nghïå truy cêå p àûúå c qui àõnh trong quy phaå m kyä thuêå t giao diïå n
vö tuyïë n IMT-2000:
-IMT-2000 CDMA DS: laâ cöng nghïå CDMA traã i phöí trûå c tiïë p bao göì m
UTRA/WCDMA theo kiïë n nghõ cuã a chêu Êu vaâ cdma2000 DS theo kiïë n nghõ
cuã a Myä .
-IMT-2000 CDMA MC (Multi Carrier): laâ cöng nghïå àa soá ng mang theo
kiïë n nghõ cdma2000 MC cuã a Myä .
- IMT-2000 CDMA TDD: laâ kïë t húå p cuã a hai cöng nghïå CDMA vaâ
TDMA bao göì m UTRA/TDD theo kiïë n nghõ tûâ chêu Êu vaâ TD-SCDMA theo
kiïë n nghõ tûâ Trung Quöë c.
-IMT-2000 TDMA SC (Single -Carrier): laâ cöng nghïå CDMA theo kiïë n
nghõ UWC-136 cuä ng tûâ Myä vaâ àûúå c ETSI uã ng höå thöng qua EDGE.
-IMT-2000 TDMA MC: laâ cöng nghïå TDMA àa soá ng mang theo kiïë n
nghõ cuã a nhoá m àïì aá n DECT tûâ chêu Êu.
Hai hïå thöë ng giao thûá c maå ng àûúå c ITU-T chêë p thuêå n laâ GSM/MAP vaâ
ANSI-41 cuâ ng vúá i yïu cêì u höî trúå caã hai kiïí u baá o hiïå u nhùç m àaã m baã o quaá trònh
tiïë n túá i höå i nhêå p hoaâ n toaâ n cuã a caá c cöng nghïå truy cêå p theo hai pha:
-IMT-2000 CDMA DS: pha 1 höî trúå GSM/MAP, pha 2 höî trúå ANSI-41.
-IMT-2000 CDMA MC: pha 1 höî trúå ANSI-41, pha 2 höî trúå GSM/MAP.
-IMT-2000 CDMA TDD: pha 1 höî trúå GSM/MAP, pha 2 höî trúå ANSI-
41.
-IMT-2000 TDMA: höî trúå caã GSM/MAP vaâ ANSI-41 trïn nïì n GPRS.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 75
http://www.ebooks.vdcmedia.comCHÛÚNG IV: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN
DI ÀÖÅ NG

Hiïå n nay, cöng nghïå traã i phöí àang àoá n nhêå n àûúå c sûå quan têm rêë t lúá n.
Traã i phöí hoùå c àang àûúå c sûã duå ng hoùå c àang àûúå c àïì xuêë t cho viïå c sûã duå ng
trong rêë t nhiïì u caá c lônh vûå c ûá ng duå ng múá i nhû: maå ng thöng tin caá nhên (PCN -
Personal Communication Network), caá c maå ng vuâ ng nöå i haå t vö tuyïë n (WLAN -
Wireless Local Area Network), caá c töí ng àaâ i nhaá nh tû nhên vö tuyïë n (WPBX -
Wireless Private Branch Network), caá c hïå thöë ng theo doä i kiïí m kï vö tuyïë n, caá c
hïå thöë ng baá o àöå ng, hïå thöë ng àõnh võ toaâ n cêì u GPS (Global Position System).
Xu thïë phaá t triïí n cuã a thöng tin di àöå ng trïn thïë giúá i cho thêë y rùç ng caá c hïå
thöë ng thöng tin di àöå ng trong tûúng lai seä hoùå c sûã duå ng cöng nghïå CDMA hoùå c
sûã duå ng cöng nghïå lai gheá p maâ chuã yïë u laâ kïë t húå p giûä a CDMA vaâ TDMA.
Cöng nghïå CDMA àaä àûúå c ûá ng duå ng trong thöng tin di àöå ng vúá i caá c tiïu
chuêí n nhû: IS-95 CDMA, cdma 2000, W-CDMA. Sau àêy ta seä khaã o saá t möå t söë
vêë n àïì quan troå ng nhêë t úã caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong àïí thêë y àûúå c caá c
ûu nhûúå c àiïí m cuã a hïå thöë ng CDMA so vúá i caá c hïå thöë ng khaá c:

4.1 -Àiïì u khiïí n cöng suêë t

ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong CDMA, caá c maá y di àöå ng àïì u
phaá t chung úã möå t têì n söë úã cuâ ng möå t thúâ i gian nïn chuá ng gêy nhiïî u àöì ng kïnh
àöë i vúá i nhau. Chêë t lûúå ng truyïì n dêî n cuã a àûúâ ng truyïì n vö tuyïî n àöë i vúá i tûâ ng
ngûúâ i sûã duå ng trong möi trûúâ ng àa ngûúâ i sûã duå ng phuå thuöå c vaâ o tyã söë Eb/No,
trong àoá Eb laâ nùng lûúå ng bit coâ n No laâ mêå t àöå taå p êm trùæ ng GAUSÚ cöå ng bao
göì m tûå taå p êm vaâ taå p êm quy àöí i tûâ maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng khaá c. Àïí àaã m
baã o tyã söë Eb/No khöng àöí i vaâ lúá n hún ngûúä ng yïu cêì u cêì n àiïì u khiïí n cöng suêë t
cuã a caá c maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng theo khoaã ng caá ch cuã a noá vúá i traå m göë c. Nïë u
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 76
http://www.ebooks.vdcmedia.com

úã caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ khöng bùæ t
buöå c thò úã hïå thöë ng CDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ bùæ t buöå c vaâ àiïì u khiïí n
cöng suêë t phaã i nhanh nïë u khöng dung lûúå ng hïå thöë ng seä giaã m. Chùè ng haå n nïë u
cöng suêë t thu àûúå c cuã a möå t ngûúâ i sûã duå ng naâ o àoá úã traå m göë c lúá n hún 10 lêì n
cöng suêë t phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng khaá c, thò nhiïî u àöì ng kïnh gêy ra búã i ngûúâ i sûã
duå ng naâ y cuä ng gêë p 10 lêì n nhiïî u gêy ra búã i ngûúâ i sûã duå ng khaá c. Nhû vêå y, dung
lûúå ng cuã a hïå thöë ng seä giaã m ài möå t lûúå ng bùç ng 9. Cöng suêë t thu àûúå c úã traå m göë c
phuå thuöå c khoaã ng caá ch caá c maá y di àöå ng so vúá i traå m göë c vaâ coá thïí thay àöí i àïë n
80 dB.
Dung lûúå ng cuã a möå t hïå thöë ng CDMA àaå t giaá trõ cûå c àaå i nïë u cöng suêë t
phaá t cuã a caá c maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n sao cho úã traå m göë c cöng suêë t thu
àûúå c laâ nhû nhau àöë i vúá i têë t caã caá c ngûúâ i sûã duå ng. Àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c sûã
duå ng cho àûúâ ng lïn àïí traá nh hiïå n tûúå ng gêì n xa vaâ giaã m thiïí u aã nh hûúã ng cuã a
nhiïî u lïn dung lûúå ng hïå thöë ng.
Àöë i vúá i cöng suêë t àûúâ ng xuöë ng khöng cêì n àiïì u khiïí n cöng suêë t úã hïå
thöë ng àún ö, vò nhiïî u gêy ra búã i ngûúâ i sûã duå ng khaá c luön úã mûá c khöng àöí i àöë i
vúá i tñn hiïå u hûä u ñch. Têë t caã caá c tñn hiïå u àïì u àûúå c phaá t chung vò thïë khöng xaã y ra
sûå khaá c biïå t töí n hao truyïì n soá ng nhû úã àûúâ ng lïn. Ngoaâ i viïå c giaã m hiïå n tûúå ng
gêì n xa, àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n àûúå c sûã duå ng àïí laâ m giaã m hiïå n tûúå ng che töë i
vaâ duy trò cöng suêë t phaá t trïn möå t ngûúâ i sûã duå ng, cêì n thiïë t àïí àaã m baã o tyã söë löî i
bit úã mûá c cho trûúá c úã mûá c töë i thiïí u. Nhû vêå y àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n giuá p
phêì n laâ m tùng tuöí i thoå pin cuã a maá y cêì m tay.
Möå t phûúng phaá p àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ do tûå àiïì u khiïí n (AGC -
Automatic Gain Control) úã maá y thu di àöå ng. Trûúá c khi phaá t, traå m di àöå ng giaá m
saá t töí ng cöng suêë t thu àûúå c tûâ traå m göë c. Cöng suêë t ào àûúå c cho thêë y töí n hao
àûúâ ng truyïì n àöë i vúá i tûâ ng ngûúâ i sûã duå ng. Traå m di àöå ng àiïì u chónh cöng suêë t
phaá t cuã a mònh tyã lïå nghõch vúá i töí ng cöng suêë t maâ noá thu àûúå c. Coá thïí phaã i àiïì u
chónh cöng suêë t úã möå t daã i àöå ng lïn àïë n 80 dB. Phûúng phaá p naâ y goå i laâ àiïì u
chónh cöng suêë t voâ ng húã OPC (Open loop Power Control), úã phûúng phaá p naâ y
traå m göë c khöng tham gia vaâ o caá c thuã tuå c àiïì u khiïí n cöng suêë t.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 77
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trúã ngaå i khi sûã duå ng viïå c tûå àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ sûå thay àöí i rêë t lúá n töí n
hao úã àûúâ ng truyïì n lïn vaâ xuöë ng. Têì n söë trung têm cuã a caá c àûúâ ng lïn vaâ xuöë ng
thöng thûúâ ng nùç m úã caá c bùng têì n khaá c nhau. Trong trûúâ ng naâ y khöng coâ n tñnh
àaã o lêî n giûä a hai àûúâ ng vò thïë töí n hao àûúâ ng truyïì n giûä a hai àûúngf seä khaá c
nhau. Vñ duå úã hïå thöë ng thöng tin töí ong IS-95 hai têì n söë trung têm khaá c nhau 45
MHz, töí n hao àûúâ ng truyïì n úã hai àûúâ ng coá thïí khaá c nhau lïn àïë n vaâ i dB.
Coá thïí àaå t àûúå c àiïì u khiïí n cöng suêë t trung bònh thúâ i gian daâ i hiïå u quaã
hún bùç ng sú àöì àiïì u khiïí n cöng suêë t voâ ng kñn (CPC Closed loop Power
Control). Phûúng phaá p naâ y àoâ i hoã i traå m göë c phaã i thûúâ ng xuyïn liïn hïå vúá i traå m
di àöå ng àïí coá thïí thay àöí i cöng suêë t möå t caá ch thñch ûá ng. Traå m göë c àaá nh giaá
cöng suêë t tñn hiïå u cuã a ngûúâ i sûã duå ng àûúâ ng lïn vaâ so saá nh vúá i cöng suêë t ngûúä ng
danh àõnh. Trïn sú súã mûá c thu cao hay thêë p hún ngûúä ng danh àõnh traå m göë c
phaá t lïå nh 1 bit àïë n traå m di àöå ng àïí haå thêë p hoùå c nêng cao cöng suêë t phaá t cuã a
traå m di àöå ng lïn möå t mûá c cöë àinh biïí u thõ bùç ng dB.
Voâ ng noá i trïn seä gêy trïî bùç ng töí ng thúâ i gian phaá t lïå nh vaâ thúâ i gian cêì n
thiïë t àïí thûå c hiïå n lïå nh úã maá y phaá t cuã a traå m di àöå ng. úã möå t hïå thöë ng thûå c tïë
ngûúâ i ta coá thïí sûã duå ng kïë t húå p àiïì u khiïí n voâ ng húã vaâ voâ ng kñn. Cöng suêë t danh
àõnh phaã i àûúå c gùæ n vúá i mûá c cöng suêë t cêì n thiïë t àïí àaå t àûúå c tó söë löî i bit cho
trûúá c. Tuy nhiïn do hiïå n tûúå ng che töë i mûá c cöng suêë t naâ y coá thïí thay àöí i. Vò thïë
cêì n thïm möå t voâ ng àiïì u chónh cöng suêë t àûúå c goå i laâ voâ ng ngoaâ i (Outer Loop) àïí
àiïì u chónh mûá c cöng suêë t danh àõnh àïë n tó söë löî i bit yïu cêì u.
Töë c àöå àiïì u chónh cöng suêë t phuå thuöå c vaâ o viïå c haâ m àiïì u chónh cöng suêë t
àûúå c thiïë t kïë theo sûå che töë i luêå t log chuêí n tùæ c hay chó theo sûå thay àöí i töí n hao
àûúâ ng truyïì n. Nïë u àiïì u khiïí n cöng suêë t theo phaàinh àa tia nhanh, thò töë c àöå
àiïì u chónh cöng suêë t phaã i lúá n hún töë c àöå phaàinh cûå c àaå i 10 lêì n Nïë u àiïì u khiïí n
cöng suêë t àûúå c thiïë t kïë theo thay àöí i luêå t log chñnh tùæ c do che töë i thò tñn hiïå u thu
àûúå c seä thïí hiïå n phaàinh Rayleigh nhanh sau khi àiïì u chónh cöng suêë t.
Caá c lïå nh àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c phaá t úã àûúâ ng xuöë ng khöng àûúå c maä
hoaá kiïí m soaá t löî i àïí giaã m thiïí u trïî voâ ng.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 78
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trong thûå c tïë viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng àaå t àûúå c nhû lñ thuyïë t. Caá c
thay àöí i cuã a tñn hiïå u thu úã traå m göcsau kh àiïì u chónh cöng suêë t tuên theo luêå t
gêì n giöë ng nhû phên böë log chuêí n tùæ c. Àöå lïå ch tiïu chuêí n cuã a tó söë tñn hiïå u trïn
taå p êm thöng thûúâ ng trong khoaã ng 1(2 dB.
Hïå thöë ng CDMA cung cêë p chûá c nùng àiïì u khiïí n cöng suêë t 2 chiïì u (tûâ
BS àïë n maá y di àöå ng vaâ ngûúå c laå i) àïí cung cêë p möå t hïå thöë ng coá dung lûúå ng lûu
lûúå ng lúá n, chêë t lûúå ng dõch vuå cuöå c goå i cao vaâ caá c lúå i ñch khaá c. Böå thu CDMA
cuã a BSC chuyïí n tñn hiïå u CDMA thu àûúå c tûâ maá y di àöå ng tûúng ûá ng thaâ nh
thöng tin söë bùng heå p. Trong trûúâ ng húå p naâ y thò tñn hiïå u cuã a caá c maá y di àöå ng
khaá c coâ n laå i chó nhû laâ tñn hiïå u taå p êm cuã a bùng röå ng (xem hònh 1.2). Thuã tuå c
thu heå p bùng àûúå c goå i laâ àöå lúå i xûã lyá nhùç m nêng cao tyã söë tñn hiïå u/ giao thoa
(db) tûâ giaá trõ êm lïn àïë n möå t mûá c àuã lúá n àïí cho pheá p hoaå t àöå ng àûúå c vúá i löî i bit
chêë p nhêå n àûúå c.
Möå t mong muöë n laâ töë i ûu caá c lúå i ñch cuã a hïå thöë ng CDMA bùç ng caá ch tùng
söë lûúå ng caá c cuöå i goå i àöì ng thúâ i trong möå t bùng têì n cho trûúá c. Dung lûúå ng hïå
thöë ng laâ töë i àa khi tñn hiïå u truyïì n cuã a maá y di àöå ng àûúå c thu búã i BS coá tyã söë tñn
hiïå u/giao thoa úã mûá c yïu cêì u töë i thiïí u qua viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t cuã a maá y di
àöå ng.
Hoaå t àöå ng cuã a maá y di àöå ng seä bõ giaã m chêë t lûúå ng nïë u tñn hiïå u cuã a caá c
maá y di àöå ng maâ BS thu àûúå c laâ quaá yïë u. Nïë u caá c tñn hiïå u cuã a caá c maá y di àöå ng
àuã maå nh thò hoaå t àöå ng cuã a caá c maá y naâ y seä àûúå c caã i thiïå n nhûng giao thoa àöë i
vúá i caá c maá y di àöå ng khaá c cuâ ng sûã duå ng möå t kïnh seä tùng lïn laâ m cho chêë t lûúå ng
cuöå c goå i cuã a caá c thuï bao khaá c seä bõ giaã m nïë u nhû dung lûúå ng töë i àa khöng
giaã m.
Viïå c àoá ng, múã maå ch àiïì u khiïí n cöng suêë t tûâ maá y di àöå ng túá i BS vaâ àiïì u
khiïí n cöng suêë t tûâ BS túá i maá y di àöå ng sûã duå ng trong hïå thöë ng CDMA àûúå c chó
trïn hònh 4.1. Maå ch múã àûúâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t tûâ maá y di àöå ng túá i BS laâ
chûá c nùng hoaå t àöå ng cú baã n cuã a maá y di àöå ng. Maá y di àöå ng àiïì u chónh ngay
cöng suêë t phaá t theo sûå biïë n àöí i cöng suêë t thu àûúå c tûâ BS. Maá y di àöå ng ào mûá c
cöng suêë t thu àûúå c tûâ BS vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t phaá t tyã lïå nghõch vúá i mûá c
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 79
http://www.ebooks.vdcmedia.com

cöng suêë t ào àûúå c. Maå ch múã àûúâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ m cho caá c tñn
hiïå u phaá t cuã a têë t caã caá c maá y di àöå ng àûúå c thu vúá i cuâ ng möå t mûá c taå i BS. BS
cung cêë p chûá c nùng maå ch múã àûúâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t qua viïå c cung cêë p cho
caá c maá y di àöå ng möå t hùç ng söë àõnh cúä cho noá . Hùç ng söë àõnh cúä liïn quan chùå t
cheä túá i yïë u töë taã i vaâ taå p êm cuã a BS, àöå tùng ñch anten vaâ böå khuyïë ch àaå i cöng
suêë t. Hùç ng söë naâ y àûúå c truyïì n ài tûâ BS túá i maá y di àöå ng nhû laâ möå t phêì n cuã a baã n
tin thöng baá o.

BS thûå c hiïå n chûá c nùng kñch hoaå t àöë i vúá i maå ch àoá ng àiïì u khiïí n cöng suêë t
tûâ maá y di àöå ng túá i BS. Khi maå ch àoá ng dêî n àïë n viïå c BS àõch cúä cöng suêë t maå ch
múã xaá c àõnh cuã a maá y di àöå ng möå t caá ch tûá c thúâ i àïí maá y di àöå ng giûä àûúå c cöng
suêë t phaá t töë i ûu.
BS so saá nh tñn hiïå u thu àûúå c tûâ maá y di àöå ng liïn quan vúá i giaá trõ ngûúä ng
biïë n àöí i vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t tùng hay giaã m sau möî i khoaã ng thúâ i gian 1,25
ms cho àïë n khi àaå t kïë t quaã . Viïå c àõnh cúä giaá trõ maå ch àoá ng àïí buâ cho giaá trõ xaá c
àõnh cuã a maå ch múã maâ maå ch múã naâ y buâ àöå tùng ñch chêë p nhêå n àûúå c vaâ suy hao
truyïì n dêî n cuã a caá c àûúâ ng ài vaâ àïë n giûä a BS vaâ maá y di àöå ng.
BS cung cêë p viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t tûâ BS túá i maá y di àöå ng nhúâ viïå c
quy àõnh cöng suêë t naâ y tûúng ûá ng vúá i cöng suêë t ào àûúå c taå i maá y di àöå ng. Muå c
àñch cuã a viïå c àiïì u khiïí n naâ y laâ laâ m giaã m cöng suêë t phaá t cuã a maá y di àöå ng khi röî i
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 80
http://www.ebooks.vdcmedia.com

hoùå c úã võ trñ tûúng àöë i gêì n BS, laâ m cho fading àa àûúâ ng thêë p vaâ giaã m
hiïå u ûá ng boá ng rêm hay laâ m giaã m giao thoa àöë i vúá i caá c BS khaá c.
Trong caá c hïå thöë ng CDMA töí ong, úã àûúâ ng xuöë ng, maá y thu di àöå ng thu
nhiïî u tûâ caá c ö khaá c. Viïå c àiïì u chónh cöng suêë t laâ cêì n thiïë t àïí laâ m giaã m mûá c
nhiïî u maâ caá c maá y di àöå ng gêy ra. Töì n taå i hai sú àöì àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúâ ng
xuöë ng:
+ Theo khoaã ng caá ch: Khi biïë t àûúå c võ trñ cuã a caá c maá y di àöå ng ta coá thïí
giaã m thiïí u cöng suêë t phaá t cuã a caá c maá y bùç ng caá ch phaá t ài caá c mûá c cöng suêë t phuâ
húå p theo khoaã ng caá ch. Phûúng phaá p naâ y phuâ húå p cho möi trûúâ ng khöng bõ che
töë i vaâ khi naâ y suy hao cöng suêë t chó phuå thuöå c vaâ o khoaã ng caá ch. Caá c traå m di
àöå ng phaã i ào khoaã ng caá ch àïë n traå m göë c, traå m göë c phaã i phaá t tñn hiïå u hoa tiïu.
+ Theo tyã söë C/I: giaã m thiïí u tyã söë C/I theo yïu cêì u cuã a ngûúâ i sûã duå ng.
Muöë n vêå y möî i traå m di àöå ng phaã i phaá t thöng tin vïì C/I àïë n traå m göë c. Vò vêå y
traå m göë c coá thïí quyïë t àõnh nïn tùng hay giaã m cöng suêë t cuã a ngûúâ i sûã duå ng àûúå c
xeá t.
Trong thiïë t kïë hïå thöë ng CDMA ngûúâ i ta mong muöë n tùng lïn töå t àöå söë
lûúå ng caá c khaá ch haâ ng goå i cuâ ng möå t luá c trong giaã i thöng xaá c àõnh. Khi cöng suêë t
phaá t cuã a möî i maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n bùç ng caá ch noá coá thïí tiïë p nhêå n traå m
göë c vúá i tyã lïå tñn hiïå u/nhiïî u nhoã nhêë t, dung lûúå ng hïå thöë ng àûúå c tùng lïn rêë t cao.
Nïë u cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng àûúå c nhêå n úã traå m göë c thêë p quaá thò khöng thïí hy
voå ng chêë t lûúå ng thoaå i töë t vò tyã lïå löî i bit quaá cao. Vaâ nïë u cöng suêë t nhêå n àûúå c úã
traå m göë c cao thò coá thïí thu àûúå c chêë t lûúå ng thoaå i cao hún úã maá y di àöå ng. Tuy
nhiïn kïë t quaã cuã a sûå tùng nhiïî u trïn caá c maá y di àöå ng sûã duå ng caá c kïnh chung
dêî n túá i chêë t lûúå ng thoaå i bõ giaã m xuöë ng trong khi toaâ n böå caá c thuï bao khöng bõ
giaã m xuöë ng.
Caá c phûúng phaá p àiïì u khiïí n cöng suêë t úã CDMA IS-95
+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t voâ ng húã trong àoá chó coá traå m di àöå ng tham gia.
Kiïí u naâ y àaã m baã o àaá nh giaá voâ ng húã .
+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t voâ ng kñn coá caã traå m di àöå ng vaâ traå m göë c àïì u tham
gia. Kiïí u naâ y àaã m baã o hiïå u chónh voâ ng kñn.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 81
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúâ ng xuöë ng trong àoá coá caã sûå tham gia cuã a caã
traå m di àöå ng lêî n traå m göë c.

4.1.1. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng húãtrïn kïnh hûúá ng lïn
Möî i maá y di àöå ng chõu suy hao àûúâ ng àûúå c taå o ra tûâ traå m göë c. Trong
CDMA têë t caã caá c traå m göë c phaá t tñn hiïå u dêî n àûúâ ng úã cuâ ng têì n söë vaâ têë t caã caá c
maá y di àöå ng bùæ t àêì u àöì ng böå bùç ng sûã duå ng caá c tñn hiïå u dêî n àûúâ ng naâ y. Vaâ göë c
têì n söë vaâ thúâ i gian àïí daã i àiïì u chïë caá c tñn hiïå u thoaå i söë àûúå c truyïì n ài tûâ möî i
traå m göë c. Maá y di àöå ng ào töí ng cûúâ ng àöå tñn hiïå u dêî n àûúâ ng tûâ traå m göë c vaâ
cûúâ ng àöå tñn hiïå u nhêå n àûúå c tûâ têë t caã caá c traå m göë c.
Cûúâ ng àöå tñn hiïå u maá y di àöå ng nhêå n àûúå c cho pheá p maá y di àöå ng àiïì u
khiïí n cöng suêë t phaá t cuã a noá . Nïë u cûúâ ng àöå tñn hiïå u thu àûúå c cao cöng suêë t phaá t
cuã a maá y di àöå ng giaã m xuöë ng, coá nghôa traå ng thaá i maá y di àöå ng rêë t gêì n traå m göë c
hoùå c lûúå ng suy hao àûúâ ng dêî n thêë p. Noá cuä ng coá nghôa laâ vúá i cöng suêë t phaá t di
àöå ng tûúng àöë i thêë p maá y di àöå ng coá thïí àûa ra cöng suêë t nhêå n àûúå c danh àõnh
cho traå m göë c.
Trûúâ ng húå p tùng àöå t biïë n möi trûúâ ng kïnh xêí y ra thò thiïë t bõ àiïì u khiïí n
cöng suêë t maå ch voâ ng theo kiïí u tûúng tûå vúá i vuâ ng àöå ng 85dB hoùå c hún àaá p ûá ng
ngay lêå p tûá c trong 1ms. Vò vêå y bùç ng caá ch giaã m cöng suêë t phaá t cuã a maá y di àöå ng
thiïë t bõ àiïì u khiïí n traá nh laâ m noá khöng tùng cao hún mûá c yïu cêì u.
Töë c àöå tùng cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng thûúâ ng phaã i nùç m trong töë c àöå
àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng kheá p kñn tûâ traå m göë c. Bùç ng caá ch naâ y caá c maá y
di àöå ng khöng thïí tùng cöng suêë t phaá t quaá lúá n cho duâ coá sûå suy giaã m àöå t ngöå t
chêë t lûúå ng thoaå i trïn kïnh hûúá ng xuöë ng.
Caá c kïnh àöì ng böå tûâ möî i traå m göë c göì m thöng tin vïì cöng suêë t phaá t cuã a
caá c kïnh dêî n àûúâ ng vaâ maá y di àöå ng xaá c àõnh cöng suêë t phaá t sûã duå ng thöng tin
àoá . Khi sûã duå ng caá c chûá c nùng naâ y coá thïí taå o ra sûå chïnh lïå ch giûä a cöng suêë t
phaá t vaâ hïå söë tùng ñch cuã a anten (ERP àêì u ra) cuã a traå m göë c dûå a trïn cú súã kñch
thûúá c tïë baâ o.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 82
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Vñ duå 1 traå m göë c vúá i vuâ ng phuå c vuå röå ng lúá n cêì n cöng suêë t phaá t cao traá i laå i
1 traå m vúá i vuâ ng phuå c vuå nhoã khöng cêì n cöng suêë t phaá t cao. Têë t nhiïn nïë u 1 maá y
di àöå ng úã khoaã ng caá ch xa nhêë t àõnh tûâ möå t traå m göë c cöng suêë t thêë p thò cûúâ ng àöå
tñn hiïå u maâ noá nhêå n àûúå c tûâ traå m göë c thêë p hún so vúá i trûúâ ng húå p úã khoaã ng caá ch
tûúng tûå tûâ möå t traå m göë c cöng suêë t cao hún. Kïë t quaã laâ maá y di àöå ng phaá t cöng
suêë t cêì n thiïë t vaâ vò vêå y cêì n phaã i cung cêë p cho noá caá c thöng tin vïì àiïì u khiïí n
cöng suêë t cuã a möî i traå m göë c.

4.1.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng kñn trïn kïnh hûúá ng lïn
Trong hïå thöë ng tïë baâ o caá c kïnh vö tuyïë n keá p àêì y àuã àûúå c sûã duå ng nïë u daã i
têì n sûã duå ng tûâ traå m göë c túá i maá y di àöå ng khaá c vúá i daã i têì n tûâ maá y di àöå ng túá i traå m
göë c. Sûå khaá c biïå t cuã a têì n söë naâ y cho pheá p sûã duå ng àöì ng thúâ i caá c maá y phaá t vaâ
caá c maá y thu úã maá y di àöå ng maâ khöng coá höì i tiïë p hay nhiïî u cuã a caá c tñn hiïå u phaá t
cuã a maá y di àöå ng túá i caá c böå thu cuã a maá y di àöå ng. Cuä ng nhû vêå y sûå taá ch biïå t têì n
söë coá taá c duå ng rêë t lúá n trong xûã lyá àiïì u khiïí n cöng suêë t.
Coá nghôa sûå taá ch biïå t têì n söë 45 MHz giûä a kïnh hûúá ng ài vaâ hûúá ng lïn
vûúå t quaã daã i thöng liïn kïë t cuã a caá c kïnh nïn maá y di àöå ng àûúå c giaã thiïë t laâ caá c
giaá trõ cuã a töí n hao hai àa àûúâ ng dêî n giöë ng nhau, do khöng coá khaã nùng suy hao
àûúâ ng dêî n hûúá ng lïn mùå c duâ coá 1 chïnh lïå ch giûä a suy hao àa àûúâ ng trïn kïnh
hûúá ng xuöë ng àïí ào úã maá y di àöå ng vaâ suy hao àa àûúå ng cuã a kïnh hûúá ng lïn.
Phûúng phaá p ào naâ y cung cêë p giaá trõ trung bònh chñnh xaá c cho cöng suêë t phaá t
nhûng 1 phûúng phaá p phuå àûúå c cêì n túá i àïí tñnh toaá n giao thoa Rayleigh chó ra
caá c tñnh chêë t khaá c nhau trïn 2 kïnh.
Àïí buâ giao thoa Rayleigh àöå c lêå p nhau trïn caá c kïnh hûúá ng xuöë ng vaâ
hûúá ng lïn maâ maá y di àöå ng khöng thïí ào àûúå c, cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng àûúå c
àiïì u khiïí n búã i caá c tñn hiïå u tûâ traå m göë c. Caá c böå giaã i àiïì u chïë úã möî i traå m göë c ào
tyã lïå tñn hiïå u trïn taå p êm cuã a caá c tñn hiïå u nhêå n àûúå c cuã a möî i maá y di àöå ng so
saá nh tyã lïå naâ y vúá i tyã lïå tñn hiïå u trïn taå p êm àaä chó àõnh vaâ phaá t caá c lïå nh àiïì u
khiïí n àêì u ra túá i maá y di àöå ng qua kïnh hûúá ng xuöë ng. Lïå nh àiïì u khiïí n àêì u ra

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 83
http://www.ebooks.vdcmedia.com

àûúå c duâ ng àïí xaá c àõnh cöng suêë t maá y di àöå ng trong giaá trõ dûå tñnh cuã a
cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng maå ch voâ ng múã .
Lïå nh àiïì u khiïí n àêì u ra àûúå c phaá t tûâ traå m göë c tùng hay giaã m cöng suêë t
phaá t cuã a maá y ài àöå ng so vúá i giaá trõ thiïë t lêå p ban àêì u (thûúâ ng laâ 0,1dB). Cûá phaá t
1,25ms möå t lêì n lïå nh àiïì u khiïí n àêì u ra coá thïí theo doä i giao thoa Rayleigh trïn
kïnh hûúá ng lïn. Noá rêë t quan troå ng àïí giaã m thúâ i gian thûå c hiïå n xûã lyá xaá c àõnh
cöng suêë t phaá t vaâ phaá t lïå nh. Àïí möi trûúâ ng kïnh khöng bõ thay àöí i nhiïì u cho túá i
khi bñt àiïì u khiïí n àûúå c nhêå n úã maá y di àöå ng vaâ hoaå t àöå ng àiïì u khiïí n àûúå c hiïå n
thûå c sûå .

Caá c böå àiïì u khiïí n hïå thöë ng úã MSC cung cêë p caá c böå àiïì u khiïí n möî i traå m
göë c vúá i tyã lïå tñn hiïå u trïn taå p êm dûå a vaâ o tyã lïå löî i cuã a maá y di àöå ng àûúå c phaá t túá i
böå àiïì u khiïí n kïnh àûúå c sûã duå ng cho xaá c àõnh tùng hay giaã m cöng suêë t phaá t cuã a
möî i maá y di àöå ng. Phûúng phaá p naâ y àûúå c goå i laâ àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng
kñn.

4.1.3. Àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng xuöë ng
Caá c tñn hiïå u cöng suêë t phaá t, àûúå c àiïì u khiïí n búã i thöng tin àiïì u khiïí n phaá t
ài tûâ traå m göë c, àûúå c phaá t tûâ möî i maá y di àöå ng túá i traå m göë c. Khi xêí y ra sûå suy
giaã m àaá ng kïí trïn kïnh hûúá ng xuöë ng trong möå t vuâ ng nhêë t àõnh vaâ nïë u cöng suêë t
phaá t khöng tùng lïn thò chêë t lûúå ng thoaå i cuã a caá c cuöå c goå i qua kïnh naâ y giaã m
xuöë ng dûúá i tiïu chuêí n chêë t lûúå ng. 1 vñ duå cuã a caá c vuâ ng naâ y laâ núi suy hao
àûúâ ng dêî n giûä a 1 maá y di àöå ng vaâ 1 traå m göë c lên cêå n hoùå c hai laâ giöë ng nhû giûä a
maá y di àöå ng vaâ traå m göë c bêå n tûúng ûá ng. Toaâ n böå lûúå ng nhiïî u trong trûúâ ng húå p
naâ y gêë p 3 lêì n trûúâ ng húå p maá y di àöå ng lên cêå n vúá i chó 1 traå m göë c. Vaâ cuä ng vêå y
caá c tñn hiïå u nhiïî u tûâ traå m göë c, sûã duå ng giao thoa vúá i tñn hiïå u mong muöë n. Trong
tònh huöë ng naâ y cöng suêë t tñn hiïå u phuå 3(4dB àûúå c cêì n túá i àïí baã o àaã m hoaå t àöå ng
trïn mûá c thoaã maä n. Ngûúå c laå i trong trûúâ ng húå p traå m göë c coá thïí phaá t tñn hiïå u
mong muöë n vúá i cöng suêë t ra nhoã hún cöng phaá t ra trung bònh giaã m vaâ cuä ng
giaã m nhiïî u túá i caá c tñn hiïå u khaá c trong hïå thöë ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 84
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Àïí thûå c hiïå n àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng xuöë ng traå m göë c giaã m
theo chu kyâ cöng suêë t phaá t ra túá i maá y di àöå ng giaã m cöng suêë t ra nhû vêå y duy trò
cho àïë n khi caá c maá y di àöå ng yïu cêì u cöng suêë t ra böí sung nhúâ doâ thêë y tùng tyã lïå
löî i khung. Vaâ traå m göë c tùng cöng suêë t phaá t ra vúá i söë gia 0,5dB àûúå c chuêí n bõ
trûúá c khi àûúå c yïu cêì u àïí tùng cöng suêë t ra cuã a tûâ ng maá y di àöå ng.
Sûå tùng giaã m cöng suêë t ra àûúå c thûå c hiïå n möå t lêì n cho möå t khung maä tiïë ng
noá i coá nghôa trung bònh 12(20ms chêå m hún töë c àöå tùng/giaã m cöng suêë t ra trïn
kïnh hûúá ng lïn. Vuâ ng àöå ng tùng giaã m cöng suêë t ra coá thïí àûúå c àiïì u khiïí n túá i +-
6dB xung quanh cöng suêë t ra trung bònh.
Kïë t quaã cuã a phûúng phaá p àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng húã vaâ kñn àûúå c
chó ra trong hònh 4.2. Giao thoa Rayleigh cuã a kïnh hûúá ng lïn khöng liïn quan
túá i kïnh hûúá ng xuöë ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 85
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hònh 4.2. Taá c duå ng àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng lïn

4.2 -Dung lûúå ng

Dung lûúå ng maå ng vö tuyïë n laâ söë ngûúâ i duâ ng trong cell. Dung lûúå ng cung
cêë p tó lïå vúá i bïì röå ng phöí coá thïí sûã duå ng. Giao diïå n vö tuyïë n sûã duå ng hiïå u quaã
phöí seä àaã m baã o möå t dung lûúå ng lúá n. Trong caá c hïå thöë ng AMPS hoùå c TDMA,
tùæ c ngheä n xaã y ra khi caá c kïnh vêå t lyá àûúå c duâ ng hïë t. Trong hïå thöë ng CDMA têë t
caã ngûúâ i duâ ng coá chung phöí bùng röå ng, nïn ngûúâ i duâ ng coâ n àûúå c phuå c vuå
chûâ ng naâ o coâ n kïnh lûu lûúå ng úã traå m göë c. Thïm thuï bao truy cêå p seä laâ m tùng
mûá c can nhiïî u vaâ aã nh hûúã ng àïë n dung lûúå ng hïå thöë ng. Dung lûúå ng khöng chó
phuå thuöå c vaâ o söë kïnh vêå t lyá maâ coâ n bõ giúá i haå n búã i can nhiïî u töí ng thïí . Àïí àaå t
àûúå c cûå c àaå i dung lûúå ng phaã i töë i thiïí u can nhiïî u töí ng. Vêå y àiïì u chónh cöng suêë t
laâ àiïì u khiïí n dung lûúå ng. Trong hïå thöë ng CDMA tùæ c ngheä n xaã y ra khi mêå t àöå
can nhiïî u töí ng àaå t àïë n mûá c cho trûúá c so vúá i mûá c taå p êm nïì n, àoá laâ àiïì u kiïå n tùæ c
ngheä n mïì m.
Caá c hïå thöë ng CDMA thûúâ ng àûúå c coi laâ coá dung lûúå ng cao hún so vúá i
caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA vò úã caá c hïå thöë ng naâ y hïå söë taá i sûã duå ng têì n söë
bùç ng 1, nghôa laâ caá c traå m göë c caå nh nhau coá thïí sûã duå ng cuâ ng möå t bùng têì n. Tuy
nhiïn nhiïî u giao thoa àöì ng kïnh laâ möå t trúã ngaå i úã caá c maå ng CDMA, nhiïî u naâ y
thûúâ ng àûúå c goå i laâ nhiïî u giao thoa àa thêm nhêå p (MAI -Multiple Access
Interference) hay nhiïî u giao thoa àa ngûúâ i sûã duå ng (MUI - Multiple User
Interference).
Taá i sûã duå ng têì n söë cuâ ng vúá i möå t thûâ a söë taá i sûã duå ng phuâ húå p laâ möå t biïå n
phaá p hiïå u quaã àïí giaã i quyïë t vêë n àïì vïì nhiïî u àöì ng kïnh trong caá c hïå thöë ng
FDMA vaâ TDMA. Tuy nhiïn viïå c taá i sûã duå ng têì n söë khöng phaã i laâ giaã i phaá p
thñch húå p trong caá c hïå thöë ng CDMA. úã caá c hïå thöë ng naâ y àiïì u khiïí n cöng suêë t
chñnh xaá c vaâ phên têå p caá c àûúâ ng truyïì n àûúå c sûã duå ng àïí chöë ng laå i caá c aã nh
hûúã ng cuã a nhiïî u àöì ng kïnh. Khi nghiïn cûá u hïå thöë ng CDMA, ta phaã i xeá t àïë n
nhiïî u àöì ng kïnh tûâ nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng khaá c thêå m chñ úã möå t ö àún.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 86
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trong hïå thöë ng CDMA àïí tùng dung lûúå ng àûúâ ng xuöë ng ta coá thïí sûã
duå ng caá c kyä thuêå t nhû phaá t khöng liïn tuå c dûå a vaâ o sûå tñch cûå c thoaå i vaâ phên
àoaå n ö. Nïë u thúâ i gian tñch cûå c thoaå i laâ 40% thò vïì mùå t lyá thuyïë t coá thïí àaå t àûúå c
thûâ a söë caã i thiïå n laâ 2,5. Phên àoaå n möå t ö thaâ nh 3 ö cuä ng àaã m baã o thûâ a söë caã i
thiïå n laâ 3 khi anten àõnh hûúá ng lyá tûúã ng, trong thûå c tïë thò hïå söë naâ y laâ 2,55.
ÚÃ hïå thöë ng CDMA têë t caã caá c kïnh lûu lûúå ng àïì u duâ ng chung möå t kïnh
vö tuyïë n, vò thïë tñn hiïå u maå nh thu àûúå c úã caá c traå m di àöå ng gêì n seä che khuêë t tñn
hiïå u tûâ caá c traå m di àöå ng xa. Do àoá viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t aá p duå ng cho àûúâ ng
lïn seä giaã m nhiïì u giao thoa gêy ra do hiïå n tûúå ng gêì n xa noá i trïn.

Nïë u xeá t àïë n aã nh hûúã ng cuã a nhiïî u giao thoa gêy ra do caá c ngûúâ i sûã duå ng úã
caá c ö khaá c thò ta phaã i xeá t thïm möå t thûâ a söë taá i sûã duå ng têì n söë F. Caá c tñnh toaá n
cho thêë y tñnh toaá n dung lûúå ng àûúâ ng lïn lúá n hún rêë t nhiïì u so vúá i tñnh toaá n dung
lûúå ng àûúâ ng xuöë ng do àoá khi tñnh toaá n dung lûúå ng cuã a hïå thöë ng CDMA ta phaã i
tñnh theo dung lûúå ng àûúâ ng xuöë ng.

4.2.1. Dung lûúå ng cûå c àûúâ ng truyïì n hûúá ng lïn
Trong caá c hïå thöë ng söë , nùng lûúå ng möî i bit Eb cêì n àaå t mûá c cao hún mêå t
àöå nhiïî u töí ng Io àïí coá thïí nhêå n àuá ng bit àaä truyïì n.

P laâ cöng suêë t tñn hiïå u nhêå n àûúå c úã anten traå m göë c.
R laâ töë c àöå bit dûä liïå u.
Giaã thiïë t rùç ng
+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ hoaâ n haã o.
+ Thuï bao di àöå ng phaá t cöng suêë t àuã lúá n.
+ Phên böë thuï bao laâ àïì u coá N ngûúâ i sûã duå ng.
+ W bïì röå ng bùng têì n cuã a kïnh.
Mêå t àöå nùng lûúå ng nhiïî u töí ng nhû sau:
) 1 . 4 (
R
P
E
b
·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 87
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Tûâ (4.1), (4.2) ta coá :Giaã i ra àöë i vúá i N:

Phûúng trònh (4.4) laâ gêì n àuá ng bêå c nhêë t. Dung lûúå ng N coâ n bõ aã nh hûúã ng
búã i: nhiïî u tûâ caá c cell khaá c, sûå tñch cûå c tiïë ng, taå p êm nhiïå t.

Trong (4.5), f laâ tyã söë nùng lûúå ng nhiïî u tûâ caá c cell khaá c vúá i cell xeá t.
( laâ hïå söë trung bònh tñch cûå c tiïë ng.
N0 laâ taå p êm nhiïå t.
Tûâ (4.5) biïí u thûá c (4.3) àûúå c viïë t laå i nhû sau:( )
) 2 . 4 (
W
P 1 N
I
0

·
( )
) 3 . 4 (
1 N
R
W
W
P 1 N
R
P
I
E
0
b

·

·
) 4 . 4 ( N
I
E
R
W
1 N
0
b
≈ · −
) 5 . 4 ( N
W
) f 1 ( P ) 1 N (
N I
0 0 0
+
+ −
· +
ρ
) 6 . 4 (
1
W N
) f 1 ( P ) 1 N (
W N
P
R
W
N
W
) f 1 ( P ) 1 N (
R
P
I N
E
0
0
0
0 0
b
+
+ −

,
_

¸
¸
·
+
+ −
·
+
ρ ρ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 88
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Dung lûúå ng cûå c laâ dung lûúå ng cûå c àaå i coá thïí àaå t àûúå c trong nhûä ng àiïì u
kiïå n àaä cho. Vúá i khaá i niïå m naâ y cöng suêë t P laâ vö cuâ ng lúá n hún taå p êm nhiïå t.


Vêå y dung lûúå ng cûå c tûúng ûá ng vúá i vïë phaã i (4.8) vö cuâ ng lúá n, nghôa laâ
mêî u söë bùç ng 0:

Giaã i ra àöë i vúá i N ta coá :

Àïí tñnh toaá n dung lûúå ng N möå t caá ch chñnh xaá c hún, ta àûa vaâ o 2 thöng söë
sau: thöng söë kïí àïë n sûå khöng hoaâ n haã o cuã a àiïì u khiïí n cöng suêë t vaâ thöng söë
biïí u thõ can nhiïî u giûä a caá c daã i quaå t úã cuâ ng möå t mùå t bùç ng BTS. Ta coá phûúng
trònh vïì dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn cuã a thöng tin di àöå ng CDMA.
) 9 . 4 ( 1 ) f 1 )( 1 N (
W
R
I N
E
0 0
b
· + −
,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+
ρ
) 10 . 4 ( N
I N
E
) f 1 (
R
W
1 N
0 0
b

,
_

¸
¸
+
+
· −
ρ
) 8 . 4 (
) f 1 )( 1 N (
W
R
I N
E
1
W
R
I N
E
W N
P
) 7 . 4 ( 1
W N
P ) f 1 )( 1 N (
W
R
I N
E
W N
P
0 0
b
0 0
b
0
0 0 0
b
0
1
]
1

¸

+ −
,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+
·
1
]
1

¸

+
+ −

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+
·
ρ
ρ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 89
http://www.ebooks.vdcmedia.com
0 0
b
I N
E
+
0 0
b
I N
E
+


Vúá i W/R laâ tùng ñch xûã lyá

laâ tyã söë

trong àiïì u kiïå n àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng hoaâ n haã o.
Gs laâ tùng ñch daã i quaå t hoaá .
Cuå thïí laâ :


Vúá i laâ tyã söë tñn hiïå u / nhiïî u + taå p êm cêì n thiïë t trong àiïì u kiïå n lyá

tûúã ng vïì àiïì u khiïí n cöng suêë t.
(e phûúng sai àiïì u khiïí n cöng suêë t.
( hùç ng söë coá giaá trõ 0,1ln10
Ta coá thïí duâ ng thöng söë F thay cho f

Khi àoá (4.11) trúã thaâ nh:
) 11 . 4 ( G
1
f 1
1
I N
E
R
W
N
s
0
'
0
'
b
'
ρ +
1
]
1

¸

+
·
1
]
1

¸

+ 0
'
0
'
b
'
I N
E
) 12 . 4 ( e
I N
E
I N
E
2
) (
0 0
b
0
'
0
'
0
'
2
e
βσ
+
·
1
]
1

¸

+
) 13 . 4 (
f 1
1
+
· ·
xÐt cell ngoµi vµ trong nhiÔu can
xÐt cell trong nhiÔu can
F
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 90
http://www.ebooks.vdcmedia.comVñ duå : W = 1228800 Hz
R = 14400 bit/s
f = 0,7 ( = 0,4 Gs = 2,4/3 (3 daã i quaå t 1200)


Kïë t quaã trïn ûá ng vúá i GOS = 2%, cho biïë t möî i daã i quaå t töë i àa àaå t 19 ngûúâ i
(12,3 erlang), toaâ n mùå t bùç ng BTS phuå c vuå 19 x3 = 57 ngûúâ i duâ ng töë i àa.
Nïë u f = 0 (cell cö lêå p) thò N = 32 (4.11)
Dung lûúå ng cûå c laâ dung lûúå ng lyá thuyïë t, khi thiïë t kïë khöng àûúå c vûúå t quaá
75% dung lûúå ng cûå c, coá nghôa laâ trïn thûå c tïë möå t daã i quaå t khöng quaá 14 ngûúâ i
(8,2 erlang) tñnh cho hûúá ng lïn. Ta coá caá c quan hïå àûúå c biïí u diïî n trong (4.11):
+ Dung lûúå c cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u töë c àöå dûä liïå u thoaå i caâ ng thêë p.
) 14 . 4 ( G
1
F
I N
E
R
W
N
s
0
'
0
'
b
'
ρ
1
]
1

¸

+
·
( )
) 16 . 4 ( 19
3
4 , 2
4 , 0
1
7 , 0 1
1
10
14400
1228800
) 15 . 4 ( dB 22 , 7 27 , 5 e 10
I N
E
10 ln 1 , 0 5 , 2 dB 5 , 6
I N
E
10
22 , 7
2
5 , 2 . 23 , 0
10
5 , 6
0
'
0
'
b
'
e
0 0
b
2

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+
·
· · ·
1
]
1

¸

+
· · ·
+
N n lª h- íng cùc l- îng Dung
β σ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 91
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u haå thêë p àûúå c yïu cêì u vïì

E
0
/N
0
+I
0

+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïu giaã m nhoã tñch cûå c thoaå i.
+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u tó lïå can nhiïî u ngoaâ i cell so vúá i
trong cell caâ ng giaã m.
+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u tùng ñch giaã i quaå t hoaá caâ ng
tùng.
+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u àiïì u khiïí n cöng suêë t caâ ng hoaâ n
haã o.

4.2.2. Töë c àöå maä hoaá thoaå i
Dung lûúå ng soá ng mang CDMA phuå thuöå c vaâ o töë c àöå maä hoaá thoaå i cuã a
Vocoder àûúå c sûã duå ng (4.11) chûá ng toã quan hïå tyã lïå nghõch. Caá c àöì thõ tûúng
ûá ng:
-Töë c àöå nhoá m 1 laâ 9600 bit/s cuã a Vocoder 8 Kbit.
-Töë c àöå nhoá m 2 laâ 14400 bit/s cuã a Vocoder 13 Kbit.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 92
http://www.ebooks.vdcmedia.com

4.2.3. Giaá trõ Eb/N0+I0 trung bònh
Hònh 4.3 chûá ng toã rùç ng nïë u giaá trõ naâ y caâ ng nhoã thò caâ ng phuå c vuå àûúå c
nhiïì u ngûúâ i duâ ng hún. Möå t hûúá ng nghiïn cûá u nhùç m muå c àñch tùng dung lûúå ng
laâ hoaâ n thiïå n BTS sao cho giaã m thiïí u Eb/N0+I0 yïu cêì u. Möi trûúâ ng thöng tin
di àöå ng yïu cêì u giaá trõ Eb/N0+I0 = 7 àïë n 7,5 dB. Nïë u xeá t riïng aã nh hûúã ng cuã a
Eb/N0+I0, thò möå t hïå thöë ng vö tuyïë n cöë àõnh chó yïu cêì u Eb/N0+I0 thêë p hún 3
dB, so vúá i thöng tin di àöå ng thò seä tùng gêë p àöi söë ngûúâ i duâ ng.

4.2.4. Tñch cûå c thoaå i
Nïë u tñch cûå c thoaå i caâ ng thêë p thò nhúâ böå maä hoaá thoaå i töë c àöå khaã biïë n, maâ
töë c àöå dûä liïå u thoaå i vaâ cöng suêë t phaá t coá thïí giaã m nhoã , tûúng ûá ng giaã m can
nhiïî u chung. Hònh 4.4 biïí u thõ àiïì u àoá . Khi tñch cûå c thoaå i tùng thò söë ngûúâ i duâ ng
giaã m.

4.2.5. Can nhiïî u
Hònh 4.5 cho biïë t : nïë u tó lïå nhiïî u ngoaâ i cell so vúá i nhiïî u trong cell caâ ng
tùng thò dung lûúå ng caâ ng giaã m.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 93
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Caá c giaá trõ f tûúng ûá ng caá c mö hònh truyïì n soá ng.
Ghi chuá : töë c àöå suy hao x 10 = suy hao àûúâ ng truyïì n soá ng
Giaá trõ f caâ ng tùng tûâ loaå i hònh cell naâ y sang loaå i hònh cell khaá c theo chiïì u
sau:
cell caá ch li ( cell phuã soá ng doå c àûúâ ng cao töë c ( cell trong vuâ ng maå ng coá ñt cell (
cell giûä a nhiïì u cell khaá c.
4.2.6. Tùng ñch daã i quaå t hoaá
Tùng tñch daã i quaå t hoaá laâ thöng söë chñnh vïì mûá c can nhiïî u lïn cho caá c daã i
quaå t khaá c cho daã i quaå t àang xeá t. Goå i laâ tùng ñch daã i quaå t hoaá vò viïå c daã i quaå t hoaá
) 17 . 4 ( f
xÐt cell trong nhiÔu
xÐt cell ngoµi nhiÔu
·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 94
http://www.ebooks.vdcmedia.com

laâ m tùng söë ngûúâ i sûã duå ng so vúá i Ommi. Khi söë daã i quaå t trong möå t mùå t
bùç ng tùng lïn thò möî i daã i quaå t nhoã ài laâ m giaã m can nhiïî u möî i daã i quaå t gêy ra
cho daã i quaå t khaá c, nhûng söë daã i quaå t gêy nhiïî u cho daã i quaå t xeá t laå i tùng lïn.
Hònh 4.6 trònh baâ y cho trûúâ ng húå p mùå t bùç ng coá ba daã i quaå t vaâ tùng ñch daã i quaå t
hoaá tñnh cho caã mùå t bùç ng laâ 0.8 x 3 = 2,4.

4.2.7. Àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng chñnh xaá c
Sai söë àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c xem laâ gêì n àuá ng logarit. àiïì u khiïí n töë c
àöå thêë p chöë ng laå i phaàinh chêå m coá hiïå u quaã . Nhûng àiïì u khiïí n töë c àöå cao
khöng giaã i quyïë t àûúå c phaàinh nhanh, luá c naâ y kyä thuêå t caâ i xen toã ra ûu thïë hún.
hònh 4.7 (5.8)

4.2.8. Phên tñch tùæ c ngheä n
Trong caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng FDMA, TDMA ngûúâ i duâ ng àûúå c
cêë p phaá t kïnh taâ i nguyïn khi naâ o kïnh coâ n. Vúá i lûu lûúå ng muöë n truyïì n ta duâ ng
mö hònh erlang B àïí xaá c àõnh söë kïnh cêì n thiïë t tûúng ûá ng vúá i GOS cho trûúá c.
Mö hònh erlang B laâ mö hònh dõch vuå khöng coá xïë p haâ ng, moå i cuöå c goå i tùæ c
ngheä n àïì u bõ huyã boã . Taã i lûu lûúå ng bùç ng tñch söë giûä a söë cuöå c goå i töí ng 1 giúâ vúá i
thúâ i gian tiïë n haâ nh cuöå c goå i. Taã i lûu lûúå ng laâ söë lûúå ng khöng thûá nguyïn. Möå t
erlang laâ lûu lûúå ng trïn möå t kïnh bõ liïn tuå c chiïë m giûä . GOS laâ thöng söë àïí
àõnh lûúå ng tùæ c ngheä n trong caá c hïå thöë ng thöng tin àûúâ ng truå c (trung kïë ), biïí u thõ
xaá c suêë t tùæ c ngheä n phaá t hiïå n àûúå c. FDMA vaâ TDMA xaã y ra tùæ c ngheä n khi caá c
kïnh vêå t lñ bõ chiïë m giûä hïë t.
Caá c giaá trõ vïì taã i lûu lûúå ng vaâ GOS cuã a dõch vuå thöng tin di àöå ng cellular
thûúâ ng àûúå c xaá c àõnh trong giúâ bêå n (BH). BH laâ khoaã ng thúâ i gian liïn tuå c daâ i
möå t giúâ trong ngaâ y àûúå c thöë ng kï cho biïë t mêå t àöå lûu lûúå ng cao nhêë t so vúá i caá c
giúâ khaá c trong ngaâ y. Cöng thûá c erlang B coá daå ng:


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 95
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúá i A laâ lûu lûúå ng muöë n truyïì n
C laâ söë kïnh khaã dô.
Caá c giaã thiïë t cuã a mö hònh erlang B laâ :
+ Söë ngûúâ i duâ ng tiïì m nùng laâ vö haå n.
+ Khoaã ng caá ch giûä a caá c thúâ i àiïí m khúã i taå o cuöå c goå i laâ ngêî u nhiïn.
+ Thúâ i gian tiïë n haâ nh cuöå c goå i laâ ngêî u nhiïn.
+ Thúâ i gian thiïë t lêå p cuöå c goå i laâ ngùæ n khöng àaá ng kïí .

4.2.9. Phên tñch tùæ c ngheä n mïì m trong CDMA
Khaá c vúá i caá c thiïë t kïë truyïì n thöë ng noá i trïn, hïå thöë ng CDMA khöng thïí
àaå t cên bùç ng hûúá ng lïn vaâ hûúá ng xuöë ng, vò hai daå ng soá ng hai hûúá ng thiïë t kïë
khaá c nhau. Caã hai hûúá ng àïì u coá àûúâ ng truyïì n dung lûúå ng haå n chïë . Tùæ c ngheä n
mïì m CDMA xaã y ra khi töí ng thïí ngûúâ i duâ ng gêy ra mêå t àöå can nhiïî u lúá n hún
mêå t àöå phöí taå p êm nïì n möå t giaá trõ ngûúä ng tiïì n àõnh. Giaã thiïë t rùç ng hïå thöë ng
CDMA khöng bõ haå n chïë búã i phêì n cûá ng, phên tñch tùæ c ngheä n mïì m àïí tñnh dung
lûúå ng.
Caá c giaã thiïë t laâ :
1. Söë cuöå c goå i tñch cûå c laâ biïë n ngêì u nhiïn phên böë Poisson coá giaá trõ trung
bònh (( / (), àoá laâ lûu lûúå ng muöë n truyïì n.
2. Möî i ngûúâ i duâ ng tñch cûå c vúá i xaá c suêë t ( (khöng tñch cûå c vúá i xaá c suêë t 1-
ρ).
3. Tyã söë Eb/I0 cêì n cho ngûúâ i duâ ng thay àöí i theo àiïì u kiïå n truyïì n soá ng àïí
àaã m baã o àöå sai khung FER quy àõnh. Thöng thûúâ ng FER = 1%.
4. Têë t caã caá c daã i quaå t àïì u coá söë lûúå ng ngûúâ i duâ ng bùç ng nhau.
5. Söë ngûúâ i duâ ng phên böë àïì u trong möî i daã i quaå t.

) 18 . 4 (
! K
A
! C
A
P
K
K
C

·
nghÏn t¾c
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 96
http://www.ebooks.vdcmedia.com

a/ Sûå phên tñch lyá thuyïë t
Chuá ng ta coá thïí cöng thûá c hoaá sûå tùæ c ngheä n nhû sau: Can nhiïî u trong cell
+ Can nhiïî u ngoaâ i cell + Taå p êm nhiïå t = Can nhiïî u töí ng.
Tùæ c ngheä n xaã y ra khi:

Vúá i K laâ söë ngûúâ i duâ ng àöì ng thúâ i trong möî i daã i quaå t.
W laâ bïì röå ng bùng têì n maä traã i phöí CDMA.
R töë c àöå dûä liïå u.
Eb laâ nùng lûúå ng möî i bit.
N0 laâ mêå t àöå taå p êm nhiïå t nïì n.
I0 laâ mêå t àöå can nhiïî u töí ng cho pheá p.
Tñch cûå c thoaå i v laâ biïë n ngêî u nhiïn nhõ thûá c coá xaá c suêë t p = Pr (v = 1) laâ
thöng söë tñch cûå c thoaå i.
Ta coá thöng söë ( = Eb/I0, sau àoá chia hai vïë (4.19) cho I0R ta coá daå ng
múá i:


W/R laâ tùng ñch xûã lyá
( = N0/I0 laâ giaá trõ ngûúä ng tiïì n àõnh
Xaá c suêë t tùæ c ngheä n trong hïå thöë ng CDMA laâ xaá c suêë t àïí àiïì u kiïå n trïn
àêy àûúå c thûå c hiïå n.) 19 . 4 ( W I W N R ) j ( E ) j ( v R E v
K
1 i j
0 0
K
1 i
bi i bi i ∑ ∑∑
· ·
> + +
) 20 . 4 (
R
W
) 1 ( ) j ( ) j ( v v
K
1 i j
K
1 i
i i i i ∑ ∑∑
· ·
− > + η ε ε
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 97
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Vêå y xaá c suêë t tùæ c ngheä n trong hïå thöë ng CDMA àûúå c xaá c àõnh búã i caá c yïë u
töë sau:
+ Chêë t lûúå ng hïå thöë ng E0/I0.
+ Tñch cûå c thoaå i.
+ Bïì röå ng bùng têì n traã i phöí .
+ Töë c àöå dûä liïå u.
+ Mûá c cûå c àaå i cho pheá p cuã a can nhiïî u.
Ptùæ c ngheä n coá thïí giaã m búá t bùç ng tùng ngûúä ng can nhiïî u 1/( = I0/N0. Àêy
laâ trûúâ ng húå p hïå thöë ng CDMA chõu giaã m chêë t lûúå ng dõch vuå àïí tùng thïm ngûúâ i
duâ ng. Giaá trõ ngûúä ng can nhiïî u àûúå c nhaâ khai thaá c vêå n haâ nh maå ng thiïë t lêå p bùç ng
phêì n mïì m xûã lyá cuöå c goå i. " Tùæ c ngheä n mïì m" chñnh laâ " dung lûúå ng mïì m".
Sûå phên böë cuã a sûå kiïå n Z trong (4.21) phuå thuöå c vaâ o caá c biïë n ngêî u nhiïn
sau:
+ Tñch cûå c thoaå i v.
+ Tyã söë nùng lûúå ng möî i bit trïn can nhiïî u (.
+ Söë thuï bao trong daã i quaå t xeá t Ns.
+ Söë ngûúâ i duâ ng tñch cûå c trong möî i daã i quaå t K.
Sûå phên böë biïë n ngêî u nhiïn v nhû sau:

Sûå phên böë theo luêå t poisson cuã a biïë n ngêî u nhiïn K laâ :

trong (4.23) ( àùå c trung cho töë c àöå sûå kiïå n.
) 21 . 4 (
R
W
) 1 ( ) j ( ) j ( v v Z P P
K
1 i j
K
1 i
i i i i
¹
;
¹
¹
'
¹
− > + · ·
∑ ∑∑
· ·
η ε ε
nghÏn t¾c
) 22 . 4 ( ) 1 (
K
1 N
P
1 K N K S
) K v (
S
− −
·

,
_

¸
¸ −
· ρ ρ
) 23 . 4 ( Ïp
! K
P
K
K

,
_

¸
¸ −

,
_

¸
¸
·
µ
λ
µ
λ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 98
http://www.ebooks.vdcmedia.com

( àùå c trûng cho töë c àöå dõch vuå .
(/( àùå c trûng cho lûu lûúå ng muöë n truyïì n.
Sûå phên böë ( = Eb/N0 phuå thuöå c vaâ o cú chïë àiïì u khiïí n cöng suêë t. Ngûúâ i
ta xaá c àõnh ( khi cell àêì y taã i vúá i FER cöë àõnh. Dûä liïå u thûã nghiïå m chûá ng toã biïë n
ngêî u nhiïn ( coá phên böë chuêí n logarit.

x laâ biïë n ngêî u nhiïn Gaussian coá giaá trõ trung bònh laâ m vaâ phûúng sai laâ
(. Momen bêå c nhêë t vaâ hai cuã a ( laâ :

b/ Trûúâ ng húå p cell àöå c lêå p
Àöë i vúá i cell àöå c lêå p, Z laâ töí ng cuã a K biïë n ngêî u nhiïn, vúá i K laâ söë ngûúâ i
duâ ng àöì ng thúâ i trong cell.

E laâ kyâ voå ng toaá n hoå c.
STD laâ phûúng sai.
Ta coá phûúng trònh:) 24 . 4 ( 10
10
x
· ε
[ ]
( )
[ ] ( ) [ ] 0,1ln10 víi · · ·
1
]
1

¸

· ·
β β βσ β ε
β
βσ
β ε
) m 2 ( Ïp 2 exp ) x 2 exp( E ) ( E
) 25 . 4 ( ) m ( Ïp
2
exp ) x exp( E ) ( E
2 2
2
( )
) 26 . 4 (
) Z ( STD
1
]
1

¸

·
Z E - A
Q nghÏn t¾c suÊt x¸c
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 99
http://www.ebooks.vdcmedia.com

c/ Hïå thöë ng coá nhiïì u cell
Trong hïå thöë ng naâ y chuá ng ta cêì n nghô àïë n can nhiïî u do ngûúâ i duâ ng trong
têë t caã caá c cell gêy ra.

d/ Àùå c tñnh suy hao àûúâ ng truyïì n
Àiïì u khiïí n cöng suêë t coá yá nghôa quyïë t àõnh àïë n àùå c tñnh chêë t lûúå ng hïå
thöë ng CDMA. Nïë u cho rùç ng suy hao àûúâ ng truyïì n chó phuå thuöå c vaâ o cûå ly tûâ
maá y di àöå ng àïë n traå m göë c thò maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n cöng suêë t búã i BTS
gêì n nhêë t.
Suy hao àûúâ ng truyïì n thûúâ ng ào cûå li töë i thiïí u 1 km nhùç m traá nh hiïå u ûá ng
trûúâ ng gêì n.

e/ Can nhiïî u tûâ caá c cell khaá c
Mêå t àöå nhiïî u chuêí n hoaá do caá c cell khaá c gêy ra coá thïí viïë t: J0 = Ioc / I0
Vò Ioc = nhiïî u töí ng tûâ caá c cell khaá c chia cho W nïn:

Cûå li tûâ maá y di àöå ng àïë n BTS khaá c àûúå c xeá t
rm cûå ly tûâ maá y di àöå ng àïë n BTS maâ noá àang liïn laå c.
ro khoaã ng caá ch tûâ caá c thuï bao àïë n cell.
( söë muä biïí u thõ töë c àöå suy hao.
v hïå söë tñch cûå c thoaå i.
Ioc mêå t àöå nhiïî u caá c cell khaá c.
( )
[ ]
) 27 . 4 (
) ( 2 exp
2
exp ) 1 (
2
2

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
− −
·
βσ ρ
µ
λ
βσ
ρ
µ
λ
η
βm) exp(
W/R
Q nghÏn t¾c suÊt x¸c
) 28 . 4 ( dA
W I
RvK E
r
r
, 10
r
r
W I
J
0
b
m
0 10
0
m
allcells
0
0 ∫ ∫

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
· · ξ Φ
ξ
γ
kh¸c cell c¸c tõ nhiÔu c¸c tæng
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 100
http://www.ebooks.vdcmedia.com

I0 Mêå t àöå nhiïî u töí ng cho pheá p.
W bùng têì n traã i röå ng.
EbR nùng lûúå ng möî i bit * töë c àöå söë liïå u.
Tñch söë naâ y laâ cöng suêë t tñn hiïå u maâ BTS nhêå n àûúå c tûâ MS, vúá i giaã thiïë t
aá p duå ng àiïì u khiïí n cöng suêë t.
( àùå c trûng cho suy hao àûúâ ng truyïì n.

4.2.10. Dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng
Dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng àûúå c tñnh toaá n tûúng tûå nhû trïn,
nghôa laâ phaã i tñnh tyã söë nùng lûúå ng trïn möî i bit trïn mêå t àöå can nhiïî u vúá i ngûúâ i
duâ ng. úã hûúá ng xuöë ng, caá c kïnh pilot, nhùæ n tin vaâ àöì ng böå àïì u laâ can nhiïî u àöë i
vúá i kïnh lûu lûúå ng. Do àoá , àïí xaá c àõnh àûúå c lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng, ta phaã i xeá t
àïë n aã nh hûúã ng noá i trïn vaâ àiïì u kiïå n truyïì n soá ng àa àûúâ ng, töë c àöå ngûúâ i duâ ng.
E0/I0 = 2 ( 20 dB.

a/ Tñnh gêì n àuá ng bêå c nhêë t dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng

N dung lûúå ng tñnh bùç ng erlang.
Veff hïå söë tñch cûå c thoaå i hiïå u duå ng.
(pps tyã lïå trong töí ng cöng suêë t cell cuã a caá c kïnh pilot, nhùæ n tin, àöì ng böå .
Siway tyã lïå ngûúâ i duâ ng bõ chuyïí n giao àûúâ ng i.
(iway tyã lïå cöng suêë t cell cêë p phaá t cho möî i àûúâ ng i.
Ion(i) can nhiïî u chuêí n hoaá töí ng àöë i vúá i ngûúâ i duâ ng àûúâ ng i.
( )
) 31 . 4 ( I i I
) 30 . 4 (
R
W
i
10 I
) 29 . 4 (
) S S 2 S 3 ( V
) 1 (
N
) i ( ocn ) i ( on
) i (
10 / FPC
N
E
) i ( ) i ( on
iway
way 1 way 1 way 2 way 2 way 3 way 3 eff
errá
iway
b
δ
λ
λ
ξ
ξ ξ ξ
ξ
+ ·

·
+ +

<

,
_

¸
¸
+
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 101
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Iocn(i) nhiïî u chuêí n hoaá cuã a cell khaá c (khöng bao göì m soá ng mang liïì n
kïì ).
((i) tyã lïå cöng suêë t phuå c höì i cho àûúâ ng kïë t nöë i i.
Baã ng sau àêy ra caá c tham söë àiïí n hònh. Vúá i caá c tham söë àoá , ta aá p duå ng
caá c phûúng trònh (4.29(4.31) thò tñnh àûúå c dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng
xuöë ng:
-Nïë u Vocoder töë c àöå nhoá m 1, N = 14,7 erlang
-Nïë u Vocoder töë c àöå nhoá m 2, N = 7,5 erlang

PARAMETER 1 -WAY 2 -WAY 3 -WAY
S
iway
0,4 0,35 0,25
I
ocn(i)
0,134 0,3 0,3
λ
(i)
0,92 0,92 0,8
E
b
/ Nt
iway
for 13 Kb 15,5 dB 9 dB 7 dB
E
b
/ Nt
iway
for 8 Kb 13 dB 7 dB 5 dB
FPC
error
1,2 dB (13 Kb)
1,5 dB (8 Kb)

ξ
iway
0,37
W / R 85,33 (13 Kb)
128 (8 Kb)

V
eff
0,48 (13 Kb)
0,56 (8 Kb)


Baã ng 1. Vñ duå vïì caá c tham söë phuå c vuå tñnh toaá n dung lûúå ng

b/ Tñnh dung lûúå ng: söë ngûúâ i duâ ng

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 102
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Vúá i C laâ dung lûúå ng cell (söë ngûúâ i duâ ng).
g laâ tham söë chuyïí n giao mïì m.
Fi laâ tyã lïå cöng suêë t cêë p phaá t cho thuï bao i.
Vi laâ tham söë tñch cûå c tiïë ng cuã a thuï bao i.
( laâ tyã lïå cöng suêë t cêë p phaá t cho caá c kïnh baá o hiïå u.
h laâ hïå söë giaã m chuyïí n giao do cöng suêë t thïm vaâ o cuã a kïnh àiïì u khiïí n
cöng suêë t.
Pic, js laâ xaá c suêë t chuyïí n giao cuã a cell i, daã i quaå t j.
vi laâ tñch cûå c tiïë ng khi chuyïí n giao úã àûúâ ng i.

(i laâ tùng ñch àiïì u khiïí n cöng suêë t khi chuyïí n giao úã àûúâ ng i (tñnh so vúá i
kïnh lûu lûúå ng).
( laâ tñch cûå c tiïë ng (giaá trõ trung bònh).

4.3 -Chuyïí n giao

ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong, chuyïí n giao xaã y ra khi traå m di
àöå ng àang laâ m caá c thuã tuå c thêm nhêå p maå ng hoùå c àang coá cuöå c goå i. Muå c àñch
cuã a chuyïí n giao laâ àïí àaã m baã o chêë t lûúå ng àûúâ ng truyïì n khi möå t traå m di àöå ng
rúâ i xa traå m göë c àang phuå c vuå noá . Khi àoá , noá phaã i chuyïí n lûu lûúå ng sang möå t
traå m göë c múá i hay möå t kïnh múá i. úã CDMA töì n taå i hai daå ng chuyïí n giao laâ
chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff) vaâ hai daå ng chuyïí n giao cûá ng (Hard Handoff).
) 34 . 4 (
v
v
P 3
v
v
) P 3 P 2 ( ) P 2 P ( h
) 33 . 4 (
hF v
1
C
) 32 . 4 ( 1 V F avg
1
3
s 3 , c 3
1
2
s 3 , c 2 s 2 , c 2 s 2 , c 1 s 1 , c 1
avg i
) g 1 ( C
1 i
i i

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
+ + + ·

·
− ·
1
]
1

¸


+
·
β
β
51 , 0 v ; 48 , 0 v ; 43 , 0 v
) 35 . 4 (
24
1
24
23
v
3 2 1
i
2
i
· · ·

,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
· α ρ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 103
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Chuyïí n giao giûä a caá c ö hay chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff).
+ Chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö (Intersector) hay chuyïí n giao mïì m hún
(Softer Handoff).
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA naâ y vúá i hïå thöë ng CDMA khaá c.
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA àïë n hïå thöë ng tûúng tûå .


Hònh 4.8: So saá nh chuyïí n vuâ ng mïì m vaâ chuyïí n vuâ ng cûá ng

Nhû àaä miïu taã trong hònh 4.9, caã BS ban àêì u vaâ BS múá i cuâ ng tham gia
vaâ o viïå c chuyïí n giao cuöå c goå i àöë i vúá i chuyïí n giao mïì m.
Viïå c chuyïí n giao cuöå c goå i thöng qua trònh tûå : BS ban àêì u, caã hai BS, BS
múá i. Lûúå c àöì àoá laâ m töë i thiïí u hoaá sûå giaá n àoaå n cuöå c goå i vaâ laâ m cho ngûúâ i sûã
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 104
http://www.ebooks.vdcmedia.com

duå ng khöng nhêå n ra traå ng thaá i chuyïí n giao mïì m. Do àoá , trong khi hïå
thöë ng analog vaâ hïå thöë ng TDMA söë chêë p nhêå n hònh thûá c chuyïí n maå ch "cùæ t -
trûúá c khi -nöë i" thò chuyïí n vuâ ng mïì m cuã a hïå thöë ng CDMA chêë p nhêå n hònh thûá c
chuyïí n maå ch "nöë i -trûúá c khi -cùæ t".
Sau khi cuöå c goå i àûúå c thiïë t lêå p thò maá y di àöå ng tiïë p tuå c tòm tñn hiïå u cuã a
BS bïn caå nh àïí so saá nh cûúâ ng àöå tñn hiïå u cuã a ö bïn caå nh vúá i cûúâ ng àöå tñn hiïå u
cuã a ö àang sûã duå ng. Nïë u cûúâ ng àöå tñn hiïå u àaå t àïë n möå t mûá c nhêë t àõnh naâ o àoá coá
nghôa laâ maá y di àöå ng àaä di chuyïí n sang möå t vuâ ng phuå c vuå cuã a möå t BS múá i vaâ
traå ng thaá i chuyïí n vuâ ng mïì m coá thïí bùæ t àêì u. Maá y di àöå ng chuyïí n möå t baã n tin
àiïì u khiïí n túá i MSC àïí thöng baá o vïì cûúâ ng àöå tñn hiïå u vaâ söë hiïå u cuã a BS múá i.
Sau àoá , MSC thiïë t lêå p möå t àûúâ ng nöë i múá i giûä a maá y di àöå ng vúá i BS múá i vaâ bùæ t
àêì u quaá trònh chuyïí n vuâ ng mïì m trong khi vêî n giûä àûúâ ng kïë t nöë i ban àêì u. Trong
trûúâ ng húå p maá y di àöå ng àang trong möå t vuâ ng chuyïí n àöí i giûä a hai BS thò cuöå c
goå i àûúå c thûå c hiïå n búã i caã hai BS sao cho chuyïí n vuâ ng mïì m coá thïí thûå c hiïå n
àûúå c maâ khöng coá hiïå n tûúå ng ping-pong giûä a chuá ng. BS ban àêì u cùæ t àûúâ ng kïë t
nöë i cuöå c goå i khi viïå c àêë u nöë i cuöå c goå i vúá i BS múá i àaä thûå c hiïå n thaâ nh cöng.

4.3.1. Chuyïí n giao mïì m vaâ mïì m hún
Chuyïí n giao mïì m vaâ mïì m hún dûå a trïn nguyïn tùæ c kïë t nöë i "nöë i trûúá c khi
cùæ t". Chuyïí n giao mïì m hay laâ chuyïí n giao giûä a caá c ö laâ chuyïí n giao thûå c hiïå n
giûä a caá c ö khaá c nhau. Chuyïí n giao mïì m hún laâ chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö cuã a
cuâ ng möå t ö.
Chuyïí n giao mïì m laâ chuyïí n giao trong àoá traå m di àöå ng bùæ t àêì u thöng tin
vúá i traå m göë c khaá c trong khi chûa cùæ t kïë t nöë i vúá i traå m göë c cuä . Chuyïí n giao mïì m
chó àûúå c thûå c hiïå n khi traå m göë c múá i vaâ cuä cuâ ng laâ m viïå c úã cuâ ng möå t têì n söë .
Chuyïí n giao mïì m chó coá thïí thûå c hiïå n úã hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong
CDMA vò úã àêy sûã duå ng chung möå t kïnh têì n söë nïn traå m di àöå ng khöng cêì n
thay àöí i kïnh têì n söë khi noá di chuyïí n vaâ o vuâ ng phuå c vuå múá i.
Vúá i chuyïí n giao mïì m traå m di àöå ng coá thïí thöng tin vúá i hai hay nhiïì u
traå m göë c. Tñn hiïå u úã caá c traå m göë c naâ y coá thïí àûúå c kïë t húå p vúá i nhau àïí tùng chêë t
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 105
http://www.ebooks.vdcmedia.com

lûúå ng tñn hiïå u àûúâ ng xuöë ng. úã àûúâ ng lïn thöng thûúâ ng caá c traå m göë c taá ch tñn
hiïå u àöå c lêå p. Nïë u tñn hiïå u naâ y khaá c nhau trung têm chuyïí n maå ch coá thïí choå n tñn
hiïå u töë t nhêë t. Xeá t traå m di àöå ng thöng tin vúá i hai traå m göë c:
Trong khi thiïë t lêå p tñn hiïå u traå m di àöå ng baá m theo traå m göë c coá cöng suêë t
phaá t maå nh nhêë t, àöì ng thúâ i traå m di àöå ng liïn tuå c theo doä i tñn hiïå u cuã a caá c traå m di
àöå ng khaá c. Khi phaá t hiïå n möå t traå m göë c coá cöng suêë t àuã lúán traåm di àöång seä
thöng baá o cho traå m göë c maâ noá àang baá m. Traå m göë c naâ y seä thöng baá o cho trung
têm chuyïí n maå ch àïí cho pheá p traå m göë c múá i naâ y thu vaâ phaá t tñn hiïå u vúá i traå m di
àöå ng. úã àûúâ ng xuöë ng maá y thu RAKE thu tñn hiïå u úã caã hai vaâ àiïì u chónh trïî . úã
àûúâ ng lïn möî i traå m göë c giaã i àiïì u chïë vaâ giaã i maä khung tiïë ng möå t caá ch àöå c lêå p
röì i gûã i chuá ng àïë n trung têm chuyïí n maå ch àïí choå n caá c khung naâ y. Viïå c chuyïí n
àöíi ö xaã y ra tûâ tûâ . Ö thûá hai àûúå c tûâ tûâ àûa vaâ o sûã duå ng, bùæ t dêì u ngay khi chuyïí n
sang ö lên cêå n. Khi tñn hiïå u úã traå m göë c thûá nhêë t quaá yïë u àïë n mûá c khöng thïí giaã i
àiïì u chïë , giaã i maä àûúå c thò traå m göë c naâ y seä bi loaå i trïn cú súã cûúâ ng àöå tñn hiïå u
trûúâ ng hay chñnh búã i traå m göë c naâ y. Trong thûå c tïë àïí traá nh viïå c chuyïí n giao
thûúâ ng xuyïn thò traå m göë c múá i chó àûúå c cho pheá p khi cûúâ ng àöå tñn hiïå u trûúâ ng
cuã a noá khaá lúá n so vúá i ö thûá nhêë t. Àiïì u naâ y laâ m cho hiïå u nùng úã biïn giúá i ö giaã m.
Möå t àiïí m àaá ng chuá yá laâ chuyïí n giao mïì m cho pheá p tùng dung lûúå ng cuã a hïå
thöë ng CDMA coá taã i cao vaâ tùng vuâ ng phuã ö úã hïå thöë ng coá taã i thêë p.TRÕNH QUÖË C BAÃ O 106
http://www.ebooks.vdcmedia.com4.3.2. Chuyïí n giao cûá ng
Chuyïí n giao cûá ng àûúå c thûå c hiïå n khi cêì n chuyïí n lûu lûúå ng sang möå t
kïnh têì n söë múá i. Caá c hïå thöë ng TDMA vaâ FDMA àïì u sûã duå ng phûúng thûá c
chuyïí n giao naâ y.
Chuyïí n giao cûá ng thûå c hiïå n phûúng thûá c "cùæ t trûúá c khi nöë i". úã chuyïí n
giao naâ y kïë t nöë i vúá i kïnh cuä bõ cùæ t trûúá c khi kïë t nöë i vúá i kïnh múá i. Nhûúå c àiïí m
cuã a chuyïí n giao naâ y laâ coá thïí rúá t cuöå c goå i do chêë t lûúå ng cuã a kïnh múá i quaá xêë u
trong khi kïnh cuä àaä cùæ t. Caá c sú àöì chuyïí n giao cûá ng bao göì m:
+ Chuyïí n giao CDMA àïë n CDMA: traå m di àöå ng chuyïí n dõch giûä a caá c ö
hay àoaå n ö laâ m viïå c úã têì n söë CDMA khaá c nhau.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 107
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Chuyïí n giao cûá ng CDMA àïë n tûúng tûå : traå m di àöå ng chuyïí n kïnh lûu
lûúå ng CDMA àïë n kïnh tiïë ng tûúng tûå .

4.3.3. Chuyïí n giao úãhïå thöë ng thöng tin di àöå ng CDMA IS-95
a/ Khaá i niïå m vïì caá c têå p kïnh pilot
Caá c thöng söë tòm kïnh pilot vaâ caá c quy tùæ c àïí phaá t baã n tin ào cûúâ ng àöå tñn
hiïå u àûúå c thïí hiïå n úã caá c têå p kïnh pilot sau àêy:
1. Nhoá m chuã A: nhoá m chuã A chûá a caá c kïnh pilot liïn kïë t vúá i caá c kïnh lûu
lûúå ng (KLL) àûúâ ng xuöë ng (haâ m Walsh) àûúå c êë n àõnh cho traå m di àöå ng. Traå m
göë c thöng baá o cho traå m di àöå ng nöå i dung cuã a nhoá m chuã A bùç ng baã n tin êë n àõnh
kïnh hay baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao.
2. Nhoá m thûá C: têå p naâ y chûá a caá c kïnh pilot hiïå n thúâ i khöng nùç m trong
nhoá m chuã A, nhûng cûúâ ng àöå tñn hiïå u thu àûúå c tûâ caá c kïnh pilot naâ y àuã lúá n àïí
chûá ng toã caá c KLL àûúâ ng xuöë ng coá thïí àûúå c giaã i àiïì u chïë thaâ nh cöng.
3. Nhoá m gêì n N: nhoá m gêì n N chûá a caá c kïnh pilot hiïå n thúâ i khöng nùç m
trong nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C vaâ coá thïí laâ ûá ng cûã do chuyïí n giao. Danh saá ch
ban àêì u cuã a caá c kïnh kïë cêå n dûúå c gûã i àïë n traå m di àöå ng úã baã n tin thöng söë hïå
thöë ng trïn kïnh tòm goå i.
4. Nhoá m xa R: nhoá m xa R chûá a têë t caã caá c kïnh pilot trong hïå thöë ng trûâ
caá c kïnh cuã a nhoá m chuã A, nhoá m thûá C vaâ nhoá m gêì n N.

b/ Quaá trònh quyïë t àõnh chuyïí n giao
Quaá trònh quyïë t àõnh chuyïí n giao àûúå c thûå c hiïå n theo biïí u àöì hònh cêy.
Traå m di àöå ng liïn tuå c tòm kiïë m caá c kïnh pilot múá i, khi tòm thêë y möå t kïnh pilot
múá i noá ào cûúâ ng àöå tñn hiïå u cuã a kïnh naâ y. Nïë u cûúâ ng àöå àiïå n trûúâ ng vûúå t qua
möå t ngûúä ng cho trûúá c thò seä coá möå t baã n tin vïì ào cûúâ ng àöå kïnh pilot àûúå c traå m
di àöå ng gûã i àïë n traå m göë c àang phuå c vuå noá . Traå m göë c naâ y coá thïí êë n àõnh möå t
KLL àûúâ ng xuöë ng (haâ m Walsh) liïn kïë t vúá i kïnh pilot múá i cho traå m di àöå ng àïí
sau naâ y thûå c hiïå n chuyïí n giao mïì m.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 108
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Möå t kïnh pilot àûúå c nhêå n daå ng búã i têì n söë , dõch thúâ i gian cuã a chuöî i pilot
PN vaâ haâ m Walsh 0 (W0) tûúng ûá ng. Kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng àûúå c liïn kïë t
vúá i kïnh pilot coá cuâ ng têì n söë vaâ cuâ ng dõch cuã a chuöî i pilot PN.


c/ Cûã a söí tòm
Traå m di àöå ng thûå c hiïå n viïå c tòm kiïë m kïnh pilot trong möå t khoaã ng thúâ i
gian cho trûúá c àûúå c xaá c àõnh bùç ng söë chip cuã a chuöî i pilot PN àûúå c goå i laâ cûã a söí
tòm.
Khi tòm kïnh pilot, traå m di àöå ng khöng thïí giúá i haå n àïë n thúâ i gian dõch
chñnh xaá c cuã a chuöî i pilot PN do hiïå n tûúå ng phaàinh nhiïì u tia. Caá c dõch thúâ i cuã a
chuöî i pilot PN liïn quan àïë n phaã n xaå nhiïì u tia seä caá ch àõnh dõch thúâ i cuã a tia ài


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 109
http://www.ebooks.vdcmedia.com

thùè ng vaâ i chip. Noá i möå t caá ch khaá c caá c phêì n tûã cuã a tia phaã n xaå seä àïë n muöå n hún
vaâ i chip so vúá i tia ài thùè ng.
Traå m di àöå ng seä àõnh têm cuã a cûã a söí tòm kiïë m cho möî i kïnh pilot trong
nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C xung quanh phêì n tûã cuã a tia àïë n súá m nhêë t. Kñch
thûúá c cuã a cûã a söí àûúå c xaá c àõnh theo söë caá c chip cuã a chuöî i pilot PN.
Traå m di àöå ng cuä ng cêì n àõnh têm cuã a cûã a söí tòm cho möî i kïnh pilot cuã a
nhoá m gêì n N vaâ nhoá m xa R xung quanh dõch thúâ i cuã a chuöî i pilot sûã duå ng chuêí n
thúâ i gian cuã a traå m di àöå ng.


d/ Ào cûúâ ng àöå trûúâ ng
Traå m di àöå ng höî trúå traå m göë c àang phuå c vuå trong quaá trònh chuyïí n giao
bùç ng caá ch ào (thöng qua caá c phêì n tûã tòm kiïë m vaâ caá c maá y thu Rake) vaâ baá o caá o
cûúâ ng àöå cuã a caá c kïnh pilot thu àûúå c. Möî i lêì n thûå c hiïå n ào, traå m di àöå ng seä gûã i
baã n tin cûúâ ng àöå kïnh pilot àïë n traå m göë c hiïå n thúâ i trong caá c àiïì u kiïå n sau:
1. Möå t kïnh pilot úã nhoá m chuã A giaã m thêë p hún ngûúä ng (T-Drop) vaâ àöì ng
höì thúâ i gian giaã m ngûúä ng chuyïí n giao (T-TDrop) àaä chaå y hïë t.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 110
http://www.ebooks.vdcmedia.com

2. Cûúâ ng àöå cuã a möå t kïnh pilot trong nhoá m thûá C vûúå t quaá cûúâ ng àöå cuã a
möå t kïnh pilot trong nhoá m chuã A möå t lûúå ng laâ : T-Comp x 0,5dB.
3. Cûúâ ng àöå cuã a möå t kïnh pilot trong têå p lên cêå n vaâ nhoá m xa R vûúå t quaá
ngûúä ng phaá t hiïå n cuã a kïnh pilot T-ADD.
Baã n tin ào cûúâ ng àöå tñn hiïå u chûá a dõch thúâ i PN cuã a kïnh pilot àûúå c ào,
cûúâ ng àöå cuã a noá vaâ traå ng thaá i cuã a àöì ng höì giaã m ngûúä ng chuyïí n giao.

e/ Baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao (àûúâ ng xuöë ng)
Sau khi xem xeá t baã n tin ào, traå m göë c hiïå n thúâ i coá thïí quyïë t àõnh hûúá ng
dêî n traå m di àöå ng chiïë m kïnh pilot múá i (trong khi vêî n duy trò thöng tin vúá i kïnh
pilot hiïå n thúâ i). Khi naâ y traå m göë c gûã i baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao àïë n traå m di
àöå ng. Baã n tin naâ y göì m:
1. Söë trònh tûå cuã a baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao.
2. êë n àõnh têì n söë cuã a kïnh CDMA.
3. Nhoá m chuã A bêy giúâ chûá a caá c kïnh pilot múá i vaâ cuä (caá c dõch thúâ i PN).
4. Kïnh maä (maä Walsh) liïn kïë t vúá i möî i kïnh pilot trong nhoá m chuã A.
5. Kñch thûúá c cûã a söí tòm kiïë m cho nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C.
6. Ngûúä ng phaá t hiïå n kïnh pilot (T-Add).
7. Ngûúä ng giaã m kïnh pilot (T-Drop).
8. Giaá tõ àöì ng höì giaã m chuyïí n giao (T-TDrop).
9. Ngûúä ng so saá nh giûä a nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C (T-Comp).

f/ Baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao (àûúâ ng lïn)
Möå t khi traå m di àöå ng àaä nhêå n àûúå c baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao tûâ
traå m göë c cuä hiïå n thúâ i, noá chiïë m traå m göë c múá i trong khi vêî n duy trò thöng tin vúá i
traå m göë c cuä . Bêy giúâ nhoá m chuã A chûá a caã traå m hiïå n thúâ i lêî n traå m múá i. Sau khi
chiïë m vaâ o traå m göë c múá i, traå m di àöå ng gûã i baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao àïë n
caã hai traå m göë c. Vaâ o thúâ i àiïí m naâ y, traå m di àöå ng àang chuyïí n giao mïì m.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 111
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao chûá a caã têå p múá i (caá c dõch thúâ i PN cuä vaâ
múá i). Baã n tin naâ y àûúå c gûã i àïë n caã hai traå m.

g/ Duy trò caá c têå p
Traå m di àöå ng seä liïn tuå c theo doä i cûúâ ng àöå trûúâ ng cuã a têë t caã caá c pilot
trong hïå thöë ng. Sau àoá traå ng thaá i cuã a tûâ ng pilot seä àûúå c so saá nh vúá i caá c ngûúä ng
pilot khaá c nhau (T-Add, T-Drop, T-Tdrop, T-Comp, kïë t thuá c thúâ i gian cuã a àöì ng
höì ). Khi naâ y kïnh pilot àûúå c chuyïí n tûâ têå p naâ y sang têå p khaá c tuyâ thuöå c vaâ o
ngûúä ng noá i trïn.

Trònh tûå tòm
Möî i kïnh pilot trong nhoá m thûá C chó àûúå c tòm sau khi àaä tòm têë t caã caá c
kïnh pilot trong nhoá m chuã A. Möå t kïnh pilot trong nhoá m gêì n N chó àûúå c tòm
sau khi àaä tòm têë t caã caá c kïnh pilot trong nhoá m thûá C. Möå t kïnh pilot trong
nhoá m xa R chó àûúå c tòm sau khi àaä tòm hïë t caá c kïnh pilot trong nhoá m gêì n N.

h/ Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng
Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng
Têë t caã caá c kïnh lûu lûúå ng êë n àõnh cho traå m di àöå ng vaâ caá c pilot liïn kïë t
trong nhoá m chuã A àïì u mang cuâ ng möå t thöng tin lûu lûúå ng trûâ kïnh con àiïì u
khiïí n cöng suêë t. Khi nhoá m chuã A chûá a hai hay nhiïì u pilot, traå m di àöå ng phaã i
àaã m baã o thu phên têå p bùç ng caá ch kïë t húå p caá c kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng liïn
kïë t.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 112
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng lïn (chuyïí n giao giûä a caá c ö)
Trong quaá trònh chuyïí n giao giûä a caá c ö, traå m di àöå ng phaá t cuâ ng möå t thöng
tin àïë n caã c hai traå m göë c. Möî i traå m göë c nhêå n àûúå c thöng tin tûâ caá c traå m di àöå ng
vúá i trïî lan truyïì n khaá c nhau (hinh 4.14). Khi naâ y traå m göë c seä gûã i thöng tin thu
àûúå c àïë n böå maä hoaá tiïë ng choå n lûå a. Böå naâ y seä choå n khung töë t nhêë t vaâ loaå i boã
khung coá chêë t lûúå ng keá m.

Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng lïn (chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö)
Trong quaá trònh chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö traå m di àöå ng phaá t cuâ ng möå t
thöng tin àïë n caã hai àoaå n ö (hònh 4.15). Caá c traå m thu seä nhêå n àûúå c tñn hiïå u cuã a
caã hai àoaå n ö vaâ gûã i tñn hiïå u àïë n böå maä hoaá choå n lûå a. Nhû vêå y seä chó coá möå t
khung tiïë ng àûúå c xûã lyá .


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 113
http://www.ebooks.vdcmedia.comi/ Quaá trònh caá c pilot vaâ o caá c nhoá m úãcaá c ngûúä ng

Ta coá caá c ngûúä ng chuyïí n giao nhû sau:
1. Pilot vûúå t quaá T-Add, traå m di àöå ng phaá t ài baã n tin ào cûúâ ng àöå pilot vaâ
chuyïí n pilot tûâ nhoá m gêì n N vaâ o nhoá m thûá C.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 114
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Khi cûúâ ng àöå cuã a möå t pilot trong nhoá m thûá C tùng dêì n vaâ thoaã maä n àiïì u
kiïå n:
Pc -Pa > T-Comp x 0,5 dB
trong àoá Pa laâ cöng suêë t pilot cuã a nhoá m chuã A, thò baã n tin ào cûúâ ng àöå
pilot àûúå c phaá t àïë n traå m göë c.
2. Traå m göë c phaá t baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao. Nhoá m chuã A = caá c pilot
cuä vaâ múá i.
3. Traå m di àöå ng chuyïí n pilot vaâ o nhoá m chuã A vaâ phaá t ài baã n tin hoaâ n
thaâ nh chuyïí n giao.
4. Cûúâ ng àöå cuã a pilot cuä giaã m thêë p hún T-Drop; Traå m di àöå ng khúã i àöå ng
àöì ng höì thúâ i gian giaã m chuyïí n giao.
5. Thúâ i gian chuyïí n giao T-Tdrop àaä hïë t. Traå m di àöå ng phaá t ài baã n tin ào
cûúâ ng àöå pilot.
6. Thúâ i gian giaã m chuyïí n giao T-Tdrop àaä hïë t. Traå m göë c phaá t ài baã n tin
hûúá ng dêî n chuyïí n giao.
7. Traå m di àöå ng chuyïí n pilot cuä tûâ nhoá m chuã A vaâ o nhoá m gêì n N vaâ phaá t
ài baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao.

4.4 -Àùå c tñnh àiïì u chïë vaâ töí chûá c kïnh

4.4.1. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng lïn
Kïnh hûúá ng lïn gheá p phên chia theo maä bao göì m kïnh thêm nhêå p vaâ
kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn. Cuä ng nhû traå m göë c, maá y di àöå ng khöng thiïë t lêå p thúâ i
gian hïå thöë ng, noá khöng thïí thûå c hiïå n viïå c doâ tòm liïn kïë t cho tñn hiïå u kïnh
hûúá ng lïn nhêå n àûúå c. Búã i vêå y, àùå c tñnh àiïì u chïë cuã a kïnh hûúá ng xuöë ng khaá c
vúá i àùå c tñnh cuã a kïnh hûúá ng lïn. Àùå c tñnh àiïì u chïë cuã a kïnh hûúá ng lïn theo kiïí u
chïë trûå c giao maã ng 64 taå i caá c töë c àöå 9600, 4800, 2400 hoùå c 1200 bit/s nhû taå i
àiïí m A trong hònh 4.17. Töë c àöå truyïì n dêî n buâ ng nöí thûå c tïë àûúå c giúá i haå n vúá i


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 115
http://www.ebooks.vdcmedia.com

28,800 kyá hiïå u maä trong möå t giêy. Kïë t quaã laâ noá trúã thaâ nh chip Walsh vúá i
vêå n töë c cöë àõnh 307,200 maä trong möå t giêy. Möî i chip Walsh àûúå c chia thaâ nh 4
chip PN. Vêå n töë c chuöî i PN traã i phöí àûúå c cöë àõnh laâ 1.2288 Mega maä /giêy. Caá c
tham söë àiïì u chïë kïnh lûu lûúå ng lïn vaâ caá c tham söë àiïì u chïë kïnh truy nhêå p
àûúå c liïå t kï tuêì n tûå trong baã ng 4.2 vaâ 4.3.


Töë c àöå söë liïå u (bit/s) Àún võ
Tham söë
9600 4800 2400 1200
Töë c àöå chip PN 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä 1/3 1/3 1/3 1/3 bit/kyá hiïå u maä
Chu kyâ phaá t chiïë m 100% 50% 25% 12,5% %
Töë c àöå kyá hiïå u maä 28,800 28,800 28,800 28,800 Kyá hiïå u/giêy
Àiïì u chïë 6 6 6 6 Kyá hiïå u maä /àiïì u chïë
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 4800 4800 4800 4800 Kyá hiïå u/giêy
Töë c àöå chip Walsh 307,20 307,20 307,20 307,20 kc/s
Thúâ i gian kyá hiïå u àiïì u chïë 208.33 208.33 208.33 208.33 us
Chip PN/kyá hiïå u maä 42.67 42.67 42.67 42.67 Chip PN/kyá hiïå u maä
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 116
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 256 256 256 256 Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/chip Walsh 4 4 4 4 Chip PN/chip Walsh

Baã ng 4.2. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn


Töë c àöå söë liïå u (bit/s)
Tham söë
4800
Àún võ
Töë c àöå chip PN 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä hoaá 1/3 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p kyá hiïå u maä 2 Kyá hiïå u/kyá hiïå u maä
Chu kyâ phaá t chiïë m 100.0 %
Töë c àöå kyá hiïå u maä 28,800 Kyá hiïå u/giêy
Àiïì u chïë 6 Kyá hiïå u maä /kyá hiïå u àiïì u chïë
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 4800 Kyá hiïå u/giêy
Töë c àöå chip Walsh 307.20 kc/s
Thúâ i gian kyá hiïå u àiïì u chïë 208.33 us
Chip PN/kyá hiïå u maä 42.67 Chip PN/kyá hiïå u maä
Chip/kyá hiïå u àiïì u chïë 256 Chip/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/Chip Walsh 4 Chip PN/Chip Walsh

Baã ng 4.3. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh truy nhêå p

a/ Maä hoaá xoùæ n.
Böå maä hoaá xoùæ n vúá i chiïì u daâ i bùæ t buöå c laâ k=9 vaâ vêå n töë c 1/3 nhû àûúå c chó
thõ taå i àiïí m B trong hònh 4.17
Caá c haâ m taå o maä laâ g0 tûúng àûúng 557 (octal), g1 tûúng àûúng 663
(octal), vaâ g2 tûúng àûúng 711 (octal). Töë c àöå taå o maä laâ 3 kyá hiïå u cho möî i bit söë
liïå u àûa túá i böå taå o maä . Caá c kyá hiïå u maä naâ y àûúå c phaá t ra do àoá kyá hiïå u maä (c0)
àûúå c maä hoaá vúá i haâ m taå o maä g0 seä àûúå c àûa ra trûúá c, kyá hiïå u maä (c1) àûúå c maä
hoaá vúá i haâ m taå o maä g1 seä àûúå c àûa ra thûá hai, vaâ kyá hiïå u maä (c2) àûúå c maä hoaá
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 117
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúá i haâ m taå o maä g2 seä àûúå c àûa ra cuöë i cuâ ng. Traå ng thaá i cuã a böå maä hoaá
xoùæ n sau khi khúã i taå o seä coá traå ng thaá i vúá i têë t caã caá c bit laâ 0. Kyá hiïå u maä àêì u tiïn
àûa ra sau khi khúã i taå o seä laâ kyá hiïå u maä àûúå c maä hoaá vúá i haâ m taå o maä g0.
Maä hoaá xoùæ n cêì n phaã i coá böå cöng modul 2 cho caá c nhaá nh lûå a choå n cuã a
chuöî i söë liïå u àûúå c trïî thúâ i gian liïn tiïë p. Chiïì u daâ i cuã a àöå trïî chuöî i söë liïå u
tûúng ûá ng vúá i k-1, úã àêy k laâ chiïì u daâ i bùæ t buöå c cuã a maä . Hònh 4.18 cho thêë y böå
maä hoaá cho hïå maä àûúå c giúá i thiïå u trong muå c naâ y.

Taå i àiïí m B vaâ C trong hònh 4.17 thûå c hiïå n caá c chûá c nùng sau.
1. Trong kïnh truy nhêå p, möî i kyá hiïå u maä coá töë c àöå söë liïå u cöë àõnh laâ 4800
bit/s vaâ möî i kyá hiïå u àûúå c lùå p laå i möå t lêì n.
2. Trong kïnh lûu lûúå ng, töë c àöå söë liïå u lúá n nhêë t laâ 9600 kb/s. Trong
trûúâ ng húå p töë c àöå söë liïå u laâ 4800 kb/s thò möî i kyá hiïå u àûúå c lùå p laå i möå t lêì n. Vúá i
töë c àöå söë liïå u 2400 kb/s thò möî i kyá hiïå u àûúå c lùå p laå i 3 lêì n liïn tuå c, vaâ vúá i töë c àöå
1200 b/s laâ 7 lêì n.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 118
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Cheâ n
Nhû cho thêë y taå i àiïí m D trong hònh 4.17, thuêå t toaá n cheâ n vúá i kiïí u töí chûá c
32 haâ ng vaâ 18 cöå t. Trong trûúâ ng húå p töë c àöå 9600 kb/s, böå cheâ n bao göì m möå t ma
trêå n 32x18 nhû trong baã ng 4.4.
Taå i töë c àöå 9600 b/s, thûá tûå truyïì n theo thûá tûå trong haâ ng vaâ theo haâ ng cho
túá i hïë t haâ ng 32. Taå i töë c àöå 4800 b/s, viïå c truyïì n theo trêå t tûå mö taã nhû sau, trïn
cú súã haâ ng naâ o seä àûúå c truyïì n.
Söë thûá tûå haâ ng -------->
Trong cöng thûá c trïn, thûá tûå truyïì n nhû sau:

J, J + 2, J+1, J+3 (4.36)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1+4.i, i=0, 1, 2, 3 ...(32/4-1)
Taå i töë c àöå 2400 b/s, viïå c truyïì n theo trêå t tûå mö taã nhû sau, trïn cú súã haâ ng naâ o
seä àûúå c truyïì n.

J, J+4, J+1, J+5, J+2, J+6, J+3, J+7 (4.37)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1+8.i, i=0, 1, 2, ... (32/8-1)
Taå i töë c àöå 1200 b/s.

J, J+8, J+1, J+9, J+2, J+10, J+3, J+11, J+4,
J+12, J+5, J+13, J+6, J+14, J+7, J+15 (4.39)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1+16.i, i=1, 2
Trong trûúâ ng húå p kyá hiïå u maä cuã a kïnh truy nhêå p, caá c àûúâ ng cuã a böå cheâ n theo
thûá tûå sau:

J, J+16, J+8, J+24, J+4, J+20, J+12, J+28, J+2,
J+8, J+10, J+26, J+6, J+22, J+14, J+30 (4.40)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1, 2


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 119
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Haâ ng
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 33 65 97
12
9
16
1
19
3
22
5
25
7
28
9
32
1
35
3
38
5
41
7
44
9
48
1
51
3
54
5
2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 32 64 96
12
8
16
0
19
2
22
4
25
6
28
8
32
0
35
2
38
4
41
6
44
8
48
0
51
2
54
4
57
6

Baã ng 4.4. Thuêå t toaá n cheâ n
c/ Àiïì u chïë trûå c giao cuã a kïnh hûúá ng lïn.
Taå i àiïí m E trong hònh 4.17, maã ng Walsh 64 bao göì m 64 maä vúá i chiïì u daâ i
64 bit cho möî i maä . Möî i maä coá daå ng kiïí u trûå c giao vúá i möå t maä khaá c. Möî i trong 6
kyá hiïå u chó thõ maä Walsh cuã a 64 chip àûúå c truyïì n.
Möå t khung cuã a kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn laâ 20 ms àûúå c chia laâ m 16 phêì n
nhû nhau, chiïì u daâ i khuön daå ng cuã a 16 nhoá m (0-15) àiïì u khiïí n cöng suêë t nhû
nhau.

Kïnh lûu lûúå ng lïn vaâ kïnh truy nhêå p àûúå c múã röå ng thaâ nh maä daâ i theo
thûá tûå truyïì n.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 120
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Maä daâ i coá chu kyâ xung 242-1 vaâ thoaã maä n tñnh tuyïë n tñnh vaâ höì i qui xaá c
àõnh theo biïí u thûá c sau:

P (x) = x
42
+ x
35
+ x
33
+ ....................+ 1 (4.41)
Möî i chip PN maä hoaá daâ i àûúå c taå o ra búã i thanh ghi dõch 42 bit.

d/ Taå o chuâ m söë liïå u ngêî u nhiïn
Taå i àiïí m F trong hònh 4.17, böå taå o söë liïå u ngêî u nhiïn taå o ra nhûä ng mêî u
mùå t naå bao göì m 0 vaâ 1. Mêî u mùå t naå àûúå c xaá c àõnh trïn cú súã töë c àöå söë liïå u cuã a
khung vaâ khöë i 14 bit àûúå c àûa ra tûâ maä daâ i. 14 bit naâ y laâ 14 bit cuöë i cuâ ng cuã a
maä daâ i àûúå c sûã duå ng cho muå c àñch múã röå ng.

e/ Traã i phöí trûå c tiïë p
Taå i àiïí m G trong hònh 4.17, kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn vaâ kïnh truy nhêå p
laâ traã i phöí trûå c tiïë p bùç ng maä daâ i trûúá c khi truyïì n. Quaá trònh traã i phöí bao göì m
chuöî i ra cuã a böå taå o giaã chuâ m söë liïå u ngêî u nhiïn àûúå c cöå ng modul 2 cuã a maä daâ i.
Maä daâ i coá chu kyâ laâ 242-1.

f/ Traã i phöí trûå c giao.
Chuöî i àûúå c sûã duå ng trong traã i phöí trûå c giao cuä ng tûúng tûå nhû àiïí m G
trong hònh 4.17. Daä y naâ y coá chu kyâ 215 xung vaâ àa thûá c traã i phöí cho kïnh I, vaâ
Q dêî n àûúâ ng chuöî i PN coá chu kyâ 215-1 xung nhû dûúá i àêy:

P
1
(x) = x
15
+ x
13
+ x
9
+ x
8
+ x
7
+ x
5
+ x
1
(4.42)
P
q
(x) = x
15
+ x
12
+ x
11
+ x
10
+ x
6
+ x
3
+ x
1
(4.43)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 121
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Chuöî i PN dêî n àûúâ ng àûúå c lùå p laå i möî i 26.66 ms ( 215/1228800 s ). Noá
àûúå c lùå p laå i chñnh xaá c laâ 75 lêì n trong möî i 2 giêy. Kïnh hûúá ng lïn I vaâ Q cuã a
CDMA àûúå c àöë i chiïë u vúá i àiïì u chïë QPSK buâ nhû hònh 4.20

4.4.2. Kïnh truy nhêå p vaâ kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn.
a/ Kïnh truy nhêå p

+ Thúâ i gian sùæ p haâ ng - Khung kïnh truy nhêå p bùæ t àêì u chó khi thúâ i gian hïå
thöë ng laâ böå i söë nguyïn lêì n 20 ms.
+ Töë c àöå àiïì u chïë -cöë àõnh taå i 4800 b/s.
+ Kïnh CDMA hûúá ng lïn bao göì m 32 kïnh truy nhêå p tûâ 0 túá i 31, möî i
kïnh àûúå c höî trúå bùç ng möå t kïnh nhùæ n tin. Möî i kïnh truy nhêå p chó liïn quan túá i
möå t kïnh nhùæ n tin cuã a kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng. Cêë u truá c cuã a kïnh CDMA
xuöë ng àûúå c mö taã trong caá c phêì n sau:
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 122
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn
+ Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn àûúå c truyïì n theo töë c àöå thay àöí i 9600, 4800,
2400, hoùå c 1200 b/s.
+ Têë t caã caá c khung àûúå c truyïì n liïn tiïë p vúá i möî i khung daâ i 20 ms vaâ cêë u
truá c cuã a khung àûúå c trònh baâ y trong hònh 4.22.

Trong hònh 4.22, phêì n bit thöng tin (I), chó thõ chêë t lûúå ng khung (F) vaâ
phêì n caá c bit cuöë i (T) àûúå c qui àõnh cêë u hònh nhû trong baã ng 4.5 vaâ phuâ húå p vúá i
töë c àöå truyïì n dêî n.

Töë c àöå truyïì n Bit thöng tin (I) Chó thõ chêë t lûúå ngkhung (F) Bit cuöë i
9600 b/s 172 bit 12 bit 8 bit
4800 b/s 80 bit 8 bit 8 bit
2400 b/s 40 bit 8 bit 8 bit
1200 b/s 16 bit 8 bit 8 bit

Baã ng 4.5. Cêë u hònh caá c bit khung kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn

Biïí u thûá c sau laâ biïí u thûá c taå o bit cuã a böå chó thõ chêë t lûúå ng khung.
g(x) = x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x4 + x + 1 (trûúâ ng húå p 9600 b/s) (4.44)
g(x) = x8 + x7 + x4 + x3 + x + 1 (trûúâ ng húå p 4800 b/s) (4.45)

Khúã i taå o kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn.
Àûúå c sûã duå ng àïí chiïë m duå ng kïnh lûu lûúå ng lïn taå i traå m göë c. Khúã i taå o laâ
khung vúá i 192 bit 0 taå i töë c àöå 9600 b/s.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 123
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn röî ng.
Àêy laâ hoaå t àöå ng àïí giûä haâ m àa thûá c sûã duå ng khi dõch vuå lûå a choå n vêî n
chûa sûã duå ng. Söë liïå u kïnh lûu lûúå ng röî ng coá cêë u hònh möå t khung mûúâ i saá u söë 1
liïn tiïë p vaâ theo sau laâ taá m söë 0 taå i töë c àöå 1200 bit/s.

Bit thöng tin vaâ chuêí n thúâ i gian.
Phêì n bit thöng tin (172 bit) coá thïí àûúå c sûã duå ng àïí cung cêë p dung lûúå ng
truyïì n cho lûu lûúå ng sú cêë p vaâ baá o hiïå u hoùå c lûu lûúå ng thûá cêë p. Lûu lûúå ng baá o
hiïå u àûúå c truyïì n thöng qua söë liïå u"trùæ ng vaâ chuâ m", vaâ lûu lûúå ng baá o hiïå u duâ ng
chung khung vúá i lûu lûúå ng sú cêë p. Cêë u truá c bit cuã a nùm bit thöng tin khaá c mö taã
trong hònh 4.23 àûúå c sûã duå ng cho maá y di àöå ng. Chuêí n thúâ i gian àûúå c thiïë t lêå p
taå i maá y di àöå ng. Thúâ i gian taå o ra cuã a thiïë t bõ àa luöì ng túá i súá m nhêë t àûúå c sûã duå ng
cho quaá trònh giaã i àiïì u chïë . Chuêí n thúâ i gian àûúå c coi bùæ t àêì u tûâ khi kïnh lûu
lûúå ng xuöë ng àûúå c sûã duå ng nhû thúâ i gian truyïì n cuã a kïnh lûu lûúå ng lïn. Chuêí n
thúâ i gian cuä ng àûúå c coi nhû bùæ t àêì u tûâ khi kïnh nhùæ n tin àûúå c sûã duå ng nhû thúâ i
gian truyïì n cho truy nhêå p.

4.4.3. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng.
Kïnh hûúá ng xuöë ng gheá p phên chia theo maä bao göì m caá c kïnh maä nhû tñn
hiïå u dêî n àûúâ ng, tñn hiïå u kïnh 1 truy nhêå p gheá p phên chia theo maä àöì ng böå
xuöë ng (Sync), kïnh nhùæ n tin (1-7), kïnh lûu lûúå ng xuöë ng ... Möî i kïnh trong söë
àoá àûúå c thûå c hiïå n trûå c giao búã i möå t trong 64 haâ m maä hoaá Walsh vaâ sau àoá àûúå c
triïí n khai thaâ nh cùå p trûå c giao cuã a chuöî i PN taå i töë c àöå chip khöng àöí i laâ 1.2288
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 124
http://www.ebooks.vdcmedia.com

mega maä /giêy. Hònh 4.11 cho thêë y vñ duå cuã a viïå c truyïì n kïnh CDMA
hûúá ng xuöë ng tûâ traå m göë c. Möî i kïnh lûu lûúå ng bao göì m söë liïå u lûu lûúå ng vaâ
kïnh phuå àiïì u khiïí n nguöì n maá y di àöå ng.

a/ Kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng
Cêë u truá c cuã a kïnh dêî n àûúâ ng, kïnh àöì ng böå , kïnh nhùæ n tin, vaâ kïnh lûu
lûúå ng hûúá ng xuöë ng àûúå c trònh baâ y trong hònh 4.24. Trong hònh naâ y, hai phêì n
cuã a àiïì u chïë vaâ triïí n khai trûå c giao àaä àûúå c trònh baâ y dûúá i daå ng biïí u àöì vaâ töë c
àöå söë liïå u cuã a àêì u vaâ o nhû sau:
1. Kïnh dêî n àûúâ ng gûã i toaâ n böå '0' vúá i töë c àöå 19.2 kb/s.
2. Kïnh àöì ng böå hoaå t àöå ng vúá i têì n söë khöng àöí i 1200 b/s.
3. Kïnh nhùæ n tin höî trúå cho töë c àöå söë liïå u cöë àõnh 9600, 4800, vaâ 2400
b/s.
4. Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng höî trúå cho hoaå t àöå ng vúá i caá c töë c àöå söë
liïå u khaá c nhau nhû 9600, 4800, 2400, vaâ 1200 b/s.TRÕNH QUÖË C BAÃ O 125
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Àiïì u chïë
Àiïì u chïë cuã a kïnh dêî n àûúâ ng khöng thûå c hiïå n viïå c sûã a löî i trûúá c khi
truyïì n. Kïnh nhêå n tûâ ng bit vaâ triïí n khai noá thaâ nh 64 bit maä Walsh. Töë c àöå söë
liïå u tûâ 19,2 kb/s nêng lïn thaâ nh 1.2288 Mc/s. Caá c biïë n söë àiïì u chïë cuã a kïnh
àöì ng böå , kïnh nhùæ n tin, kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng àûúå c trònh baâ y tûúng ûá ng
trong caá c baã ng 4.6, 4.7 vaâ 4.8. Kïnh àöì ng böå , kïnh nhùæ n tin, vaâ kïnh lûu lûúå ng
hûúá ng xuöë ng àûúå c maä hoaá trûúá c khi truyïì n. Töë c àöå cuã a maä hoaá chöì ng bùç ng nûã a
chiïì u daâ i neá n cuã a 9 thanh ghi.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 126
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Töë c àöå söë liïå u (bit/s)
Tham söë
1200
Àún võ
Töë c àöå chip PN 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä 1/2 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p maä 2 Kyá hiïå u àiïì u chïë /kyá hiïå u maä *
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 4,800 Kyá hiïå u/giêy
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 256 Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/bit 1024 Chip PN/bit

*Lùå p laå i cuã a möî i kyá hiïå u maä laâ kyá hiïå u àiïì u chïë

Baã ng 4.6. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh àöì ng böå .

Töë c àöå söë liïå u (bit/s) Àún võ
Tham söë
9600 4800
Töë c àöå chip PN 1.2288 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä hoaá 1/2 1/2 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p maä 1 2 Kyá hiïå u àiïì u chïë /kyá hiïå u maä *
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 19,200 19,200 Kyá hiïå u/giêy
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 64 64 Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/bit 128 256 Chip PN/bit
*Lùå p laå i cuã a möî i kyá hiïå u maä laâ kyá hiïå u àiïì u chïë

Baã ng 4.7. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh nhùæ n tin

Töë c àöå söë liïå u (bit/s) Àún võ
Tham söë
9600 4800 2400 1200
Töë c àöå chip PN 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä 1/2 1/2 1/2 /1/2 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p maä 1 2 4 8
Kyá hiïå u àiïì u chïë /kyá
hiïå u maä *
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 19,200 19,200 19,200 19,200 Kyá hiïå u/giêy
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 127
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 64 64 64 64
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u
chïë
Chip PN/bit 128 128 128 128 Chip PN/bit

*Lùå p laå i cuã a möî i kyá hiïå u maä laâ kyá hiïå u àiïì u chïë

Baã ng 4.8. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng

c/ Lùå p kyá hiïå u maä
Viïå c lùå p cho kïnh nhùæ n tin vaâ kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng phuå thuöå c töë c
àöå söë liïå u cuã a möî i kïnh. Töë c àöå söë liïå u thêë p yïu cêì u söë lêì n lùå p nhiïì u hún àïí taå o
ra töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë laâ 19,2 kb/s.
Möî i kyá hiïå u maä hoaá àûúå c lùå p laå i hai lêì n cho kïnh àöì ng böå vaâ töë c àöå kyá hiïå u
àiïì u chïë laâ 4800 kyá hiïå u/giêy. Söë liïå u 4800 kyá hiïå u/giêy àûúå c àiïì u chïë búã i haâ m
maä hoaá Walsh. W32, bùç ng viïå c nhên böë n lêì n. Nhû vêå y, möî i kyá hiïå u thaâ nh 4 x 64
= 256 maä /giêy.

d/ Cheâ n khöë i.
Muå c àñch cuã a sûã duå ng cheâ n khöë i laâ àïí traá nh löî i buâ ng nöí khi chuyïí n söë
liïå u trong möi trûúâ ng pha àinh nhiïì u luöì ng.

e/ Àöí i têì n söë liïå u.
Àöí i têì n söë liïå u àaå t àûúå c bùç ng viïå c cöå ng modul 2 cuã a kyá hiïå u àêì u ra böå
cheâ n vúá i giaá trõ nhõ phên cuã a chip PN maä hoaá daâ i (242-1). Mùå t naå maä daâ i daâ nh
cho muå c àñch bñ mêå t. Thïm vaâ o àoá , sau khi chuyïí n qua hai böå giaã m 10, töë c àöå
söë liïå u maä hoaá daâ i giaã m xuöë ng 800 Hz vaâ qua àiïì u khiïí n thúâ i gian MUX. Caá c
maå ch àûúå c mö taã trong hònh 4.25

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 128
http://www.ebooks.vdcmedia.com
f/ Kïnh phuå àiïì u khiïí n nguöì n.
Kïnh naâ y seä gûã i bit '0' àïí chó thõ cho maá y di àöå ng tùng mûá c cöng suêë t
trung bònh taå i möå t töë c àöå bit (vñ duå 800 b/s) trong möî i 1.25 ms vaâ gûã i bit '1' àïí
giaã m mûá c cöng suêë t. úã àêy cho pheá p coá 16 àiïí m bùæ t àêì u. Möî i võ trñ tûúng ûá ng
vúá i möå t trong 16 kyá hiïå u àiïì u chïë sú cêë p. Hònh 4.26 chó thõ giaá trõ lêë y mêî u ngêî u
nhiïn cuã a võ trñ bit àiïì u khiïí n cöng suêë t. Kïnh lûu lûúå ng lïn gûã i möå t trong 6 kyá
hiïå u Walsh taå i 1.25 ms. Traå m göë c ào chiïì u daâ i cuã a tñn hiïå u vaâ àöí i chiïì u daâ i ào
àûúå c thaâ nh bit àiïì u khiïí n cöng suêë t, vaâ truyïì n noá nhû 4 bit nhõ phên (mûá c 0 túá i
15) bùç ng viïå c àöí i têì n bit 23, 22, 21 vaâ 20. Trong hònh 4.26, giaá trõ cuã a bit 23, 22,
21, 20 laâ 1011(2) (söë thêå p phên laâ 11). Àiïí m bùæ t àêì u cuã a bit àiïì u khiïí n nguöì n laâ
thûá 11 trong 1.25 ms cuã a khe thúâ i gian thûá 7.

g/ Traã i phöí trûå c giao
Möî i kïnh maä trong kïnh xuöë ng truyïì n möå t trong 64 haâ m Walsh taå i töë c àöå
chip khöng àöí i 1.2288 Mc/s àïí thûå c hiïå n kïnh trûå c giao giûä a caá c kïnh gheá p
kïnh truy nhêå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 129
http://www.ebooks.vdcmedia.com

4.4.4. Buâ chuöî i PN
a/ Kïnh dêî n àûúâ ng
Kïnh dêî n àûúâ ng àûúå c truyïì n búã i traå m göë c taå i bêë t kyâ thúâ i àiïí m naâ o khi
haâ m Walsh laâ W0. Buâ chuöî i PN dêî n àûúâ ng sûã duå ng àïí phên biïå t caá c traå m göë c.
Buâ thúâ i gian àûúå c chónh laå i trong hïå thöë ng töí ong CDMA.

b/ Kïnh àöì ng böå .
Kïnh àöì ng böå maä hoaá cheâ n, triïí n khai, vaâ àiïì u chïë traã i phöí tñn hiïå u. Kïnh
àöì ng böå , möå t kïnh dêî n àûúâ ng cho traå m göë c hiïå n thúâ i, sûã duå ng cuâ ng kiïí u.
c/ Böå nhêå n trong maá y di àöå ng.
Trong maá y di àöå ng, quaá trònh giaã i àiïì u chïë thûå c hiïå n buâ cú súã cho quaá
trònh xûã lyá àiïì u chïë cuã a traå m göë c. Maá y di àöå ng cung cêë p ñt nhêë t 4 phêì n tûã xûã lyá .
Ba trong söë àoá laâ caá c phêì n tûã baá m theo vaâ giaã i àiïì u chïë àa luöì ng cho kïnh
CDMA xuöë ng. ñt nhêë t phaã i coá möå t phêì n tûã coá khaã nùng duâ ng laâ m phêì n tûã baá m
theo queá t chiïì u daâ i tñn hiïå u àïí buâ chuöî i dêî n àûúâ ng vaâ thûå c hiïå n ûúá c lûúå ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 130
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Chiïì u daâ i tñn hiïå u dêî n àûúâ ng sûã duå ng àïí lûå a choå n traå m göë c yïu cêì u khi úã
traå ng thaá i nghó vaâ khúã i taå o. Ngoaâ i ra, chiïì u daâ i tñn hiïå u dêî n àûúâ ng duâ ng àïí tòm
kiïë m maá y di àöå ng khi coá yïu cêì u chuyïí n vuâ ng cuöå c goå i hoùå c khi thiïë t lêå p traå m
göë c múá i. Thöng tin cuã a cuöå c goå i chuyïí n vuâ ng àûúå c chuyïí n túá i traå m göë c qua
kïnh baá o hiïå u lïn (Xem baã ng 4.9). Vïì mùå t gheá p kïnh, kïnh lûu lûúå ng xuöë ng vaâ
lïn laâ nhû nhau.


Caá c bit taå o daå ng
Lûu lûúå ng
sú cêë p
Lûu lûúå ng
baá o hiïå u
Lûu lûúå ng
thûá cêë p
Caá c loaå i khung
kïnh lûu lûúå ng
Töë c àöå truyïì n
(bit/s)
Kiïí u kïë t
húå p
(MM)
Kiïí u lûu
lûúå ng
(TT)
Kiïí u lûu
lûúå ng
(TM)
Bit
khung
Bit
khung
Bit
khung

'0' - - 171 0 0 1
'1' '0' '00' 80 88 0 2
'1' '0' '01' 40 128 0 3
'1' '0' '10' 16 152 0 4
'1' '0' '11' 0 168 0 5
'1' '1' '00' 80 0 88 11
'1' '1' '01' 40 0 128 12
'1' '1' '10' 16 0 152 13
9600
*
*
*
*
'1' '1' '11' 0 0 168 14
4800 - - - 80 0 0 6
2400 - - - 40 0 0 7
1200 - - - 16 0 0 8

Baã ng 4.9. Bit thöng tin kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng vaâ lïn

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 131
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Baã ng tra cûá u caá c tûâ viïë t tùæ t


AMPS Advanced Mobile Phone System Hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng
tiïn tiïë n
ARQ Automatic Repeat Request Yïu cêì u lùå p laå i tûå àöå ng
ACCH Associated Control Channels Kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t
BCCH Broadcast Control Channel Kïnh quaã ng baá àiïì u khiïí n
BSC Base Station Controler Böå àiïì u khiïí n traå m göë c
BSS Base Station Subsystem Phên hïå traå m göë c
BTS Base Tranceiver Station Traå m vö tuyïë n göë c
BHCA Busy Hour Call Attempts Goå i trong giúâ bêå n
BCH Broadcast Channel Kïnh quaã ng baá
BCC Base Station Colour Code Maä mêî u traå m göë c
C/I Carrier to Interference ratio Tyã söë soá ng mang trïn nhiïî u
CCITT International Telegraph and Uyã ban quöë c tïë vïì àiïå n thoaå i
Telephone Consulative Committee vaâ àiïå n tñn
CCCH Common Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n chung
CODEC Code and DECode Maä hoaá vaâ giaã i maä
CDMA Code Division Multiple Access Àa truy cêå p chia theo maä
DCCH Dedicated Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng
DCE Data Communication Equipment Thiïë t bõ truyïì n söë liïå u
DTX Discontinuous Transmission Truyïì n phaá t giaá n àoaå n
DTE Data Terminal Equipment Thiïë t bõ àêì u cuöë i söë liïå u
ETS European Telecommunications Tiïu chuêí n viïî n thöng chêu
Standard Êu
ETSI European Telecommunications Viïå n Tiïu chuêí n viïî n thöng
Standards Institute chêu Êu
FDMA Frequence Division Multiple Access Àa truy cêå p phên chia theo
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 132
http://www.ebooks.vdcmedia.com

têì n söë
FACCH Fast Associated Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t
nhanh
FCCH Frequency Correction Channel Kïnh hiïå u chónh têì n söë
FSK Frequency Shift Keying Khoaá àiïì u chïë dõch têì n
GSM Global System for Mobile Thöng tin di àöå ng toaâ n cêì u
Communication
GOS Grade Of Service Cêë p àöå phuå c vuå
GPS Global Position System Hïå thöë ng àõnh võ toaâ n cêì u
IMTS Improved Mobile Telephone Systems Hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng
caã i tiïë n
IMSI International Mobile Subscriber Söë nhêå n daå ng thuï bao di
Identity àöå ng quöë c tïë
ISDN Integrated Servive Digital Network Maå ng söë àa dõch vuå
ITU International Telecommunication Liïn àoaâ n viïî n thöng quöë c tïë
Union
MS Mobile Station Traå m di àöå ng
MSC Mobile Service Switching Center Töí ng àaâ i di àöå ng
PAGCH Paging and Access Kïnh chêë p nhêå n truy cêph vaâ
nhùæ n tin
PCH Paging Channel Kïnh nhùæ n tin
PLMN Public Land Mobile Network Maå ng di àöå ng mùå t dêë t cöng
cöå ng
PSTN Public Switched Telephone Network Maå ng thoaå i cöng cöå ng coá
chuyïí n maå ch
RACH Random Access Channel Kïnh truy cêå p ngêî u nhiïn
SACCH Slow Associated Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t
chêå m
SCH Synchronization Channel Kïnh àöì ng böå
SDCCH Stand alone Dedicated Control Kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 133
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Channel
SDMA Space Division Multiple Access Àa truy cêå p phên chia
theo
khöng gian
TACH Traffic and Associated Channel Lïnh lûu lûúå ng vaâ liïn kïë t
TCH Traffic Channel Kïnh lûu lûúå ng
TDMA Time Division Multiple Access Àa truy cêå p phên chia theo
thúâ i gian
TMN Telephone Management Network Maå ng quaã n lyá viïî n thöng
UTC Universal Coordinated Time Thúâ i gian húå p taá c toaâ n thïë
giúá iTRÕNH QUÖË C BAÃ O 134
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Taâ i liïå u tham khaã o


1. Tñnh toaá n maå ng thöng tin di àöå ng söë Cellular
Vuä Àûá c Thoå
2001
2. Applications of CDMA in Wireless / Personal communications
Vijay K. Garg & Kenneth Smolik
1997
3. Lyá thuyïë t ûá ng duå ng vaâ traã i phöí
Hoå c viïå n cöng nghïå Bûu chñnh Viïî n thöng
1999
4. Cöng nghïå ATM & CDMA
LGIC
1996
5. IS -95 CDMA and cdma2000
Vijay K. Garg
1999
6. CDMA principles of spread spectrum communication
Andrew J. Viterbi
1997

TRÕNH QUÖËC BAÃO 2 3.3.5. Baão mêåt cuöåc goåi ......................................................................49 3.3.6. Chuyïín giao (handoff) úã CDMA ...............................................50 3.3.7. Taách tñn hiïåu thoaåi ....................................................................50 3.3.8. Taái sûã duång têìn söë vaâ vuâng phuã soáng .........................................51 3.3.9. Giaá trõ Eb/No thêëp (hay C/I) vaâ chöëng löîi...................................52 3.3.10. Dung lûúång mïìm ....................................................................52 3.4 - Bûúác tiïën cöng nghïå CDMA vïì bùng röång.....................................53 3.5 - Caác cöng nghïå giao diïån vö tuyïën cho 3G.......................................54 3.6 - Cêëu truác WCDMA .........................................................................55 3.6.1. Caác giaãi phaáp kyä thuêåt...............................................................55 3.6.2. Soáng mang ...............................................................................57 3.6.3. Kïnh logic................................................................................57 3.6.4. Kïnh vêåt lyá ...............................................................................58 3.6.5. Sûå traãi phöí ................................................................................62 3.6.6. Àa töëc àöå..................................................................................63 3.6.7. Goái dûä liïåu 64 3.6.8. Chuyïín giao .............................................................................64 3.7.1. Bùng thöng...............................................................................67 3.7.2. Kïnh vêåt lyá ...............................................................................68 3.7.3. Sûå traãi phöí ................................................................................70 3.7.4. Àa töëc àöå..................................................................................70 3.7.5. Goái dûä liïåu ...............................................................................71 3.7.6. Chuyïín giao .............................................................................71 3.7.7. Truyïìn phên têåp ........................................................................71 3.8 - Caác kiïën nghõ cho thöng tin di àöång 3G vaâ sûå chuêín hoaá..................71 3.8.1. IMT-2000.................................................................................72 3.8.2. Hoå tiïu chuêín IMT-2000...........................................................73 CHÛÚNG IV: ÛÁNG DUÅNG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI ÀÖÅNG .................................................................................................75 4.1 - Àiïìu khiïín cöng suêët ......................................................................75 4.1.1. Àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng húã trïn kïnh hûúáng lïn............81 4.1.2. Àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng kñn trïn kïnh hûúáng lïn...........82 4.1.3. Àiïìu khiïín cöng suêët trïn kïnh hûúáng xuöëng.............................83 4.2 - Dung lûúång....................................................................................85 4.2.1. Dung lûúång cûåc àûúâng truyïìn hûúáng lïn....................................86 4.2.2. Töëc àöå maä hoaá thoaåi..................................................................91 4.2.4. Tñch cûåc thoaåi ...........................................................................92 http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO 3 4.2.5. Can nhiïîu .................................................................................92 4.2.6. Tùng ñch daãi quaåt hoaá ................................................................93 4.2.7. Àiïìu khiïín cöng suêët khöng chñnh xaác .......................................94 4.2.8. Phên tñch tùæc ngheän ...................................................................94 4.2.9. Phên tñch tùæc ngheän mïìm trong CDMA......................................95 4.2.10. Dung lûúång àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng .................................100 4.3 - Chuyïín giao.................................................................................102 4.3.1. Chuyïín giao mïìm vaâ mïìm hún ...............................................104 4.3.2. Chuyïín giao cûáng...................................................................106 4.3.3. Chuyïín giao úã hïå thöëng thöng tin di àöång CDMA IS-95...........107 4.4 - Àùåc tñnh àiïìu chïë vaâ töí chûác kïnh.................................................114 4.4.1. Tñn hiïåu kïnh CDMA hûúáng lïn..............................................114 4.4.2. Kïnh truy nhêåp vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng lïn. ..........................121 4.4.3. Tñn hiïåu kïnh CDMA hûúáng xuöëng.........................................123 Baãng tra cûáu caác tûâ viïët tùæt ...........................................................................131 Taâi liïåu tham khaão .......................................................................................134

http://www.ebooks.vdcmedia.com

àiïìu naây àaä thuác àêíy thïë giúái phaãi tòm kiïëm möåt phûúng thûác thöng tin múái. an toaân. Phêìn II: ÛÁng duång cuãa cöng nghïå CDMA trong thöng tin di àöång. baån beâ. maång thöng tin di àöång cuãa Viïåt Nam àang sûã duång cöng nghïå GSM. mùåc duâ em àaä cöë gùæng nhiïìu nhûng do trònh àöå coá haån nïn khöng thïí traánh khoãi nhûäng sai soát. http://www. Xuêët phaát tûâ nhûäng suy nghô nhû vêåy nïn em àaä quyïët àõnh choån àïì taâi: " Cöng nghïå CDMA vaâ ûáng duång cuãa cöng nghïå CDMA trong thöng tin di àöång". em rêët mong nhêån àûúåc sûå phï bònh. hûúáng dêîn vaâ sûå giuáp àúä cuãa Thêìy cö. Hiïån nay. Em xin chên thaânh caãm ún sûå giuáp àúä têån tònh cuãa Thêìy Vuä Àûác Thoå cuâng caác Thêìy cö trong khoa Àiïån tûã Viïîn thöng àaä giuáp em hoaân thaânh luêån vùn töët nghiïåp.ebooks.vdcmedia.com .TRÕNH QUÖËC BAÃO 4 Lúâi noái àêìu Cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa caác nghaânh cöng nghïå nhû àiïån tûã. chêët lûúång cao àaáp ûáng ngaây caâng töët caác yïu cêìu cuãa khaách haâng. Thïë kyã 21 seä chûáng kiïën sûå buâng nöí cuãa thöng tin vö tuyïën trong àoá tin tûác di àöång àoáng vai troâ rêët quan troång. Nöåi dung cuãa luêån vùn göìm hai phêìn: Phêìn I: Töíng quan vïì maång thöng tin di àöång vaâ kyä thuêåt traãi phöí. tuy nhiïn trong tûúng lai maång thöng tin naây seä khöng àaáp ûáng àûúåc caác nhu cêìu vïì thöng tin di àöång. tin hoåc. á Trong quaá trònh laâm luêån vùn töët nghiïåp. Nhu cêìu vïì thöng tin ngaây caâng tùng caã vïì söë lûúång. chêët lûúång vaâ caác loaåi hònh dõch vuå. Vaâ cöng nghïå CDMA àaä trúã thaânh muåc tiïu hûúáng túái cuãa lônh vûåc thöng tin di àöång trïn thïë giúái. do àoá viïåc nghiïn cûáu vaâ triïín khai maång thöng tin di àöång CDMA laâ möåt àiïìu têët yïëu. cöng nghïå viïîn thöng trong nhûäng nùm vûâa qua phaát triïín rêët maånh meä cung cêëp ngaây caâng nhiïìu caác loaåi hònh dõch vuå múái àa daång.

vdcmedia. coá daång möåt töí ong hònh luåc giaác.1 àûa ra möåt maång àiïån thoaåi di àöång töí ong bao göìm caác traåm göëc (BTS).TRÕNH QUÖËC BAÃO 5 PHÊÌN I: MAÅNG THÖNG TIN DI ÀÖÅNG VAÂ KYÄ THUÊÅT TRAÃI PHÖÍ CHÛÚNG I Töíng quan vïì maång thöng tin di àöång 1.Töíng quan Toaân böå vuâng phuåc vuå cuãa hïå thöëng àiïån thoaåi di àöång Cellular àûúåc chia thaânh nhiïìu vuâng phuåc vuå nhoã. MS coá thïí di àöång giûäa caác cell vaâ noá phaãi àûúåc chuyïín giao àïí laâm viïåc vúái möåt BTS liïìn kïì maâ noá hiïån àang trong vuâng phuã soáng maâ khöng laâm giaán àoaån cuöåc goåi. Trong möîi cell coá möåt traåm göëc BTS ( Base Transceiver Station ). Hònh 1.1 .com . BTS liïn laåc vö tuyïën vúái têët caã caác maáy thuï bao di àöång MS ( Mobile Station ) coá mùåt trong cell.ebooks. Vuâng phuåc vuå cuãa möåt BTS àûúåc goåi laâ cell vaâ nhiïìu cell àûúåc kïët http://www.

vdcmedia. http://www. OSS: Operation & Support Station: Hïå thöëng con khai thaác vaâ baão dûúäng. BSC: Base Station Controller: Àaâi àiïìu khiïín traåm göëc.2 .Cêëu truác maång thöng tin söë Cellular NSS: Network Switching Subsystem: Hïå thöëng chuyïín maåch. MSC: Mobile Service Switching Centre: Trung têm chuyïín maåch caác nghiïåp vuå di àöång. VLR: Visitor Location Register: Böå ghi àõnh võ taåm truá. NMC: Network Management Centre: Trung têm quaãn lyá maång PSTN: Public Switched Telephone Network: Maång àiïån thoaåi chuyïín maåch cöng cöång.TRÕNH QUÖËC BAÃO húåp laåi thaânh vuâng phuåc vuå cuãa hïå thöëng.ebooks. BTS: Base Transceiver Station: Traåm thu phaát göëc. EIR: Equipment Indentification Register: Thanh ghi nhêån daång thiïët bõ. HLR: Home Location Register: Böå ghi àõnh võ thûúâng truá.com . 6 1. AUC: Authentication Centre: Trung têm nhêån thûåc. BSS: Base Station System: Hïå thöëng traåm göëc.

Böå ghi àõnh võ thûúâng truá HLR chûáa caác thöng tin vïì thuï bao nhû caác dõch vuå maâ thuï bao lûåa choån vaâ caác thöng söë nhêån thûåc. 7 Hïå thöëng khai thaác vaâ baão dûúäng OSS mùåc duâ khöng thuöåc thaânh phêìn cuãa maång thöng tin di àöång nhûng noá liïn quan chùåt cheä vúái maång àoá laâ traåm di àöång MS thuöåc ngûúâi sûã duång. Möåt MSC àùåc biïåt (goåi laâ MSC cöíng) àûúåc PLMN giao cho chûác nùng kïët nöëi giûäa PLMN vúái caác maång cöë àõnh. 1. ISDN: Integrated Switched Digital Network: Maång söë liïn kïët àa dõch vuå. goåi tùæt laâ töíng àaâi di àöång MSC phuåc vuå nhiïìu BSC hònh thaânh cêëp quaãn lyá vuâng laänh thöí goåi laâ vuâng phuåc vuå MSC bao göìm nhiïìu vuâng àõnh võ. Trung têm nhêån thûåc AUC coá chûác nùng cung cêëp cho HLR caác thöng söë nhêån thûåc vaâ caác khoaá mêåt maä.Myä vaâo nùm 1946 vúái khoaãng caách kïnh laâ 60 KHz vaâ söë lûúång kïnh bõ haån chïë chó àïën 3. MS: Mobile Station: Traåm di àöång. Võ trñ hiïån thúâi cuãa MS àûúåc cêåp nhêåt qua böå ghi àõnh võ tam truá VLR cuäng àûúåc chuyïín àïën HLR. http://www.vdcmedia. Trong möîi möåt BSS coá möåt böå àiïìu khiïín traåm göëc BSC àiïìu khiïín möåt nhoám BTS vïì caác chûác nùng nhû chuyïín giao vaâ àiïìu khiïín cöng suêët. Khi MS di àöång vaâo möåt vuâng phuåc vuå MSC múái thò VLR yïu cêìu HLR cung cêëp caác söë liïåu vïì MS naây àöìng thúâi VLR cuäng thöng baáo cho HLR biïët MS noái trïn àang úã vuâng phuåc vuå naâo.TRÕNH QUÖËC BAÃO PLMN: Public Land Mobile Network: Maång di àöång mùåt àêët. VLR coá àêìy àuã caác thöng tin àïí thiïët lêåp cuöåc goåi theo yïu cêìu cuãa ngûúâi sûã duång. Do yïu cêìu quaãn lyá vïì nhiïìu mùåt àöëi vúái MS cuãa maång di àöång Cellular dêîn àïën cú súã dûä liïåu lúán. Trong möîi SS.com .ebooks.3 . möåt trung têm chuyïín maåch cuãa PLMN. Möîi MSC coá möåt VLR.Sûå phaát triïín cuãa hïå thöëng thöng tin Cellular Hïå thöëng àiïån thoaåi di àöång thûúng maåi àêìu tiïn àûúåc àûa vaâo duâng sûã duång bùng têìn 150 MHz taåi Saint Louis .

NAMTS.. 1. http://www.Caác phûúng phaáp truy cêåp trong maång thöng tin di àöång söë ÚÃ giao diïån vö tuyïën MS vaâ BTS liïn laåc vúái nhau bùçng soáng vö tuyïën. Hïå thöëng thöng tin di àöång Cellular thïë hïå thûá hai coá 3 tiïu chuêín chñnh: GSM. Tûâ nhûäng nùm baãy mûúi. Do taâi nguyïn vïì têìn söë coá haån maâ söë lûúång thuï bao laåi khöng ngûâng tùng lïn nïn ngoaâi viïåc sûã duång laåi têìn söë.com . Thay cho mö hònh phaát quaãng baá vúái cöng suêët lúán vaâ ùng ten cao laâ nhûäng cell coá diïån tñch beá coá maáy phaát BTS cöng suêët nhoã. hïå thöëng Cellular kyä thuêåt tûúng tûå ra àúâi..4 .ebooks. trong möîi cell söë kïnh têìn söë àûúåc duâng chung theo kiïíu trung kïë. FM. JDC. IS-5. Khi caác cell úã caách nhau möåt khoaãng caách àuã xa thò coá thïí sûã duång laåi têìn söë. Tûâ nhûäng nùm saáu mûúi kïnh thöng tin di àöång coá daãi thöng têìn söë 30 kHz vúái kyä thuêåt FM úã bùng têìn 450MHz àûa hiïåu suêët sûã duång phöí têìn lïn gêëp 4 lêìn so vúái cuöëi thïë chiïën II. têìn söë àiïìu chïë laâ 850MHz. NMTS. Xûã lñ trung kïë cho pheáp têët caã ngûúâi duâng sûã duång chung möåt caách trêåt tûå söë kïnh coá haån vò chuáng ta biïët chùæc rùçng xaác suêët moåi thuï bao cuâng luác cêìn kïnh laâ thêëp. Thïë hïå ba bùæt àêìu tûâ nhûäng nùm sau thêåp kyã chñn mûúi laâ kyä thuêåt söë vúái CDMA vaâ TDMA caãi tiïën.TRÕNH QUÖËC BAÃO 8 Nùm 1948. Tûúng ûáng laâ saãn phêím thûúng maåi AMPS ra àúâi nùm 1983. Phûúng thûác àïí sûã duång chung caác kïnh goåi laâ àa truy nhêåp. Quan niïåm Cellular ra àúâi tûâ cuöëi nhûäng nùm böën mûúi vúái Bell.vdcmedia. möåt hïå thöëng àiïån thoaåi di àöång hoaân toaân tûå àöång àêìu tiïn ra àúâi úã Richmond Indiana.. Àïën àêìu nhûäng nùm chñn mûúi möåt loaåt caác hïå thöëng ra àúâi nhû TACS. Hïå thöëng trung kïë vö tuyïën laâ hïå thöëng vö tuyïën coá söë kïnh sùén saâng phuåc vuå ñt hún söë ngûúâi duâng khaã dô. do nhu cêìu phaát triïín caác hïå thöëng cuä khöng àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu ngaây caâng tùng do àoá thöng tin di àöång thïë hïå thûá hai ra àúâi sûã duång kyä thuêåt söë vúái nhûäng ûu àiïím vûúåt tröåi. Tuy nhiïn.

+ PDMA: Àa truy cêåp phên chia theo cûåc tñnh. http://www.TRÕNH QUÖËC BAÃO Hiïån nay. Phuåc vuå caác cuöåc goåi theo caác caác anten àõnh hûúáng buáp soáng heåp. + SDMA: Àa truy cêåp phên chia theo khöng gian. + TDMA: Àa truy cêåp phên chia theo thúâi gian. Phuåc vuå caác cuöåc goåi theo caác kïnh têìn söë khaác nhau.ebooks. Phuåc vuå caác cuöåc goåi theo caác sûå phên cûåc khaác nhau cuãa soáng vö tuyïën.com . ngûúâi ta sûã duång 5 phûúng phaáp truy cêåp kïnh vêåt lyá: 9 + FDMA: Àa truy cêåp phên chia theo têìn söë. Phuåc vuå caác cuöåc goåi theo caác khe thúâi gian khaác nhau.vdcmedia. Phuåc vuå caác cuöåc goåi theo caác chuöîi maä khaác nhau. + CDMA: Àa truy cêåp phên chia theo maä.

Traãi Phöí) vaâ hïå thöëng trúã nïn sûã duång bùng têìn coá hiïåu suêët maâ vêîn duy trò àûúåc caác ûu àiïím cuãa traãi phöí. sûã duång bùng têìn nhû vêåy khöng hiïåu quaã.Múã àêìu ÚÃ caác hïå thöëng thöng tin thöng thûúâng. Àêy laâ http://www.Hïå thöëng traãi phöí trûåc tiïëp (DS/SS) Hïå thöëng DS/SS àaåt àûúåc traãi phöí bùçng caách nhên tñn hiïåu nguöìn vúái tñn hiïåu giaã ngêîu nhiïn. Toám laåi. Tuy nhiïn.2 . Nhûng úã möi trûúâng nhiïìu ngûúâi sûã duång.ebooks. úã hïå thöëng thöng tin traãi phöí. möåt hïå thöëng thöng tin söë àûúåc coi laâ traãi phöí nïëu: + Tñn hiïåu àûúåc phaát chiïëm àöå röång bùng têìn lúán hún àöå röång bùng têìn töëi thiïíu cêìn thiïët. àöå röång bùng têìn laâ vêën àïì quan têm chñnh vaâ caác hïå thöëng naây àûúåc thiïët kïë àïí sûã duång caâng ñt àöå röång bùng têìn caâng töët. úã hïå thöëng DS/SS nhiïìu ngûúâi sûã duång cuâng duâng chung möåt bùng têìn vaâ phaát tñn hiïåu cuãa hoå àöìng thúâi.com .vdcmedia. hoå coá thïí sûã duång chung möåt bùng têìn SS (Spread Spectrum . thöng thûúâng haâng trùm lêìn trûúác khi phaát.Time Hopping Spread Spectrum) 2.Direct Sequence Spread Spectrum) + Traãi phöí nhaãy têìn (FH/SS .1 .Frequency Hopping Spread Spectrum) + Traãi phöí dõch thúâi gian (TH/SS . Khi chó coá möåt ngûúâi sûã duång trong bùng têìn SS. Coá ba kiïíu hïå thöëng thöng tin traãi phöí cú baãn: + Traãi phöí chuöîi trûåc tiïëp (DS/SS . àöå röång bùng têìn cuãa tñn hiïåu àûúåc múã röång.TRÕNH QUÖËC BAÃO 10 CHÛÚNG II Kyä thuêåt traãi phöí 2. + Traãi phöí àûúåc thûåc hiïån bùçng möåt maä àöåc lêåp vúái söë liïåu. Maáy thu sûã duång tñn hiïåu giaã ngêîu nhiïn chñnh xaác àïí lêëy tñn hiïåu mong muöën bùçng caách giaãi traãi phöí.

Chuáng coá daång tûúng àöëi àún giaãn vò chuáng khöng yïu cêìu tñnh öín àõnh nhanh hoùåc töëc àöå töíng húåp têìn söë cao.BPSK Ta coá thïí biïíu diïîn caác baãn tin nhêån caác giaá trõ (1 nhû sau: b( t ) = k =−∞ ∑b Π k ∞ T ( t − kT ) ( 2. nghôa laâ T = NTc. 2.ebooks.1 ) trong àoá bk = ( 1 laâ bit söë liïåu thûá k vaâ T laâ àöå röång xung (töëc àöå söë liïåu laâ 1/T bit/s). Trong rêët nhiïìu ûáng duång möåt baãn tin bùçng möåt chu kyâ cuãa tñn hiïåu PN.com . ( laâ pha cuãa soáng mang.Ta coá thïí thêëy rùçng tñch cuãa b(t).2.BPSK a/ Maáy phaát DS/SS . http://www.vdcmedia.c(t)cos(2Πfc t + θ) (2.TRÕNH QUÖËC BAÃO 11 hïå thöëng àûúåc biïët àïën nhiïìu nhêët trong caác hïå thöëng thöng tin traãi phöí. cho ta tñn hiïåu DS/SS .c(t) cuäng laâ möåt tñn hiïåu cú söë hai coá biïn àöå laâ (1.1. fc têìn söë soáng mang.c(t) sau àoá seä àûúåc àiïìu chïë cho soáng mang sûã duång BPSK. Tñn hiïåu nhêån àûúåc b(t). Tñn hiïåu b(t) àûúåc traãi phöí bùçng tñn hiïåu PN c(t) bùçng caách nhên hai tñn hiïåu naây vúái nhau. coá cuâng têìn söë vúái tñn hiïåu PN.BPSK xaác àõnh theo cöng thûác: s(t) = Ab(t). Trong trûúâng húåp hònh 2. Caác hïå thöëng DS/SS .2) trong àoá A laâ biïn àöå .1 ta sûã duång N = 7.

com . Àïí giaãi traãi phöí.τ) = Ab(t .τ)cos(2Πfc t+ θ) = Ab(t . Àïí mö taã laåi quaá trònh khöi phuåc laåi baãn tin ta giaã thiïët khöng coá taåp êm.τ)c (t . Trûúác hïët tñn hiïåu àûúåc giaãi traãi phöí àïí àûa tûâ bùng têìn röång vïì bùng têìn heåp sau àoá noá àûúåc giaãi àiïìu chïë àïí nhêån àûúåc tñn hiïåu bùng göëc.τ)cos[2Π c (t .τ)cos(2Πfc + θ) 2 ' ' (2.TRÕNH QUÖËC BAÃO 12 b/ Maáy thu DS/SS .c(t .τ) + θ] + n(t) f ' (2. tñn hiïåu thu àûúåc nhên vúái tñn hiïåu (àöìng böå) PN(t .ebooks.vdcmedia.τ).BPSK Muåc àñch cuãa maáy thu laâ lêëy ra ra baãn tin b(t) (söë liïåu {bi} tûâ tñn hiïåu thu àûúåc bao göìm caã tñn hiïåu àûúåc phaát cöång vúái taåp êm).4) http://www. Do töìn taåi trïî truyïìn lan ( nïn tñn hiïåu thu àûúåc laâ: s(t .3) trong àoá n(t) laâ taåp êm cuãa kïnh vaâ àêìu vaâo maáy thu. Ta àûúåc: w(t) = Ab(t .() àûúåc taåo ra úã maáy thu.

2(fc( . Àïí taách ra bit söë liïåu thûá i. Tñn hiïåu nhêån àûúåc laâ möåt tñn hiïåu bùng heåp vúái àöå röång bùng têìn laâ 2/T.vdcmedia. ài sau laâ möåt thieát bõ àaánh giaá ngûúäng.TRÕNH QUÖËC BAÃO 13 Vò c(t) = (1 trong àoá (' = ( .ebooks.com . Möåt böå giaãi àiïìu chïë bao göìm möåt böå tûúng quan. böå tûúng quan phaãi tñnh toaán http://www. Àïí giaãi àiïìu chïë ta giaã thiïët rùçng maáy thu biïët àûúåc pha (' vaâ têìn söë fc cuäng nhû àiïím khúãi àêìu cuãa tûâng bit.

Quaá trònh xaác àõnh àûúåc (laâ quaá trònh àöìng böå. Tñn hiïåu PN àoáng vai troâ nhû möåt maä àaä biïët trûúác úã maáy thu chuã àõnh do àoá noá coá thïí khöi phuåc baãn tin.com . Ngoaâi thaânh phêìn tñn hiïåu (AT/2. Vêåy kïët quaã cho laâ AT/2 hoùåc -AT/2.5 ) trong àoá ti = iT + ( laâ thúâi àiïím bùæt àêìu cuãa bit thûá i. Thaânh phêìn thûá hai laâ thaânh phêìn nhên àöi têìn söë nïn sau tñch phên bùçng 0.() laâ +1 hoùåc -1 trong thúâi gian möåt bit. Cho kïët quaã naây qua thiïët bõ àaánh giaá ngûúäng ta àûúåc àêìu ra laâ cú söë hai. thûúâng àûúåc thûåc hiïån hai bûúác bùæt vaâ baám. Àïí maáy thu coá thïí khöi phuåc àûúåc baãn tin thò maáy thu phaãi àöìng böå vúái tñn hiïåu thu àûúåc.TRÕNH QUÖËC BAÃO zi = ∫ w(t ) cos 2 Πf c t + θ ' dt = A∫ b (t − τ ) cos2 2 Πf ct + θ ' dt = A b (t − τ ) 1 + cos 4 Πf c t + 2θ ' dt 2∫ 14 ( ) ( ) [ ( )] ( 2. c/ Mêåt àöå phöí cöng suêët Xeát mêåt àöå phöí cöng suêët PSD (Power Spectral Density) cuãa caác tñn hiïåu úã caác àiïím khaác nhau trong maáy phaát vaâ maáy thu. Quaá trònh nhêån àûúåc (' (cuäng nhû fc) laâ quaá trònh khöi phuåc soáng mang. http://www. Quaá trònh nhêån àûúåc ti àûúåc goåi laâ quaá trònh khöi phuåc àöìng höì (àõnh thúâi) (STR Symbol Timing Recovery). Vò b(t . Thaânh phêìn thûá nhêët tñch phên seä cho ta T hoùåc -T.vdcmedia.ebooks. àêìu ra cuãa böå tñch phên cuäng coá taåp êm nïn coá thïí gêy ra löîi. coân vúái caác maáy thu khaác thò nhòn thêëy möåt tñn hiïåu ngêîu nhiïn (1).

9 ) hiïåu bùng thöng s(t) coá PSD laâ : http://www. coân tñn hiïåu PN (vúái biïn àöå laâ (1) coá töëc àöå chip 1/Tc vaâ PSD laâ: Φc(f) = T cSinc (fTc) 2 (2.6) coá àöå röång bùng têìn 1/T Hz.vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO 15 Giaã sûã mö hònh baãn tin vaâ tñn hiïåu PN nhû laâ caác tñn hiïåu cú söë hai ngêîu nhiïn (möîi bit hay chip nhêån caác giaá trõ +1 hoùåc -1 vúái xaác suêët nhû nhau).7) vúái àöå röång bùng têìn 1/T Hz. Àiïìu chïë soáng mang chuyïín àöíi tñn hiïåu bùng göëc b(t)c(t) vaâo tñn Φs( f ) = A 2 Tc Sinc2 (( f − f c )T c ) + Sinc2 (( f + f c )Tc ) 4 { } ( 2.ebooks. Vò T/Tc laâ möåt söë nguyïn vaâ vò khúãi àêìu cuãa möîi bit b(t) truâng vúái khúãi àêìu cuãa chip c(t) nïn tñch b(t)c(t) coá PSD nhû sau: Φbc(f) = TcSinc (fTc ) 2 (2. thöng thûúâng giaá trõ naây thûúâng rêët lúán. Vò thïë quaá trònh traãi phöí seä tùng àöå röång bùng têìn lïn Tc/T = N lêìn. Baãn tin (vúái biïn àöå (1) coá töëc àöå bit 1/T bit/s vaâ PSD: Φb(f) = TSinc (fT) 2 (2.com .8) coá àöå röång bùng têìn laâ 1/Tc Hz giöëng nhû àöå röång bùng têìn cuãa c(t).

1dB.TRÕNH QUÖËC BAÃO Hònh 2.() úã maáy thu. d/ Àöå lúåi xûã lyá (PG) Àöå lúåi xûã lyá àûúåc àõnh nghôa laâ PG = Àöå röång bùng têìn cuãa tñn hiïåu SS / 2(Àöå röång bùng têìn cuãa baãn tin) Àöå lúåi xûã lyá cho thêëy tñn hiïåu baãn tin phaát àûúåc traãi phöí bao nhiïu lêìn.vdcmedia. Àöå röång bùng têìn cuãa w(t) laâ 2/T.2. http://www.QPSK Ngoaâi kiïíu àiïìu chïë BPSK ngûúâi ta coân sûã dung caác kiïíu àiïìu chïë khaác nhû QPSK hoùåc MSK trong caác hïå thöëng SS. gêëp hai lêìn b(t). Àêy laâ möåt thöng söë chêët lûúång quan troång cuãa möåt hïå thöëng SS. àöå röång baãn tin cuãa baãn tin àiïìu chïë tùng 1023 lêìn búãi quaá trònh traãi phöí vaâ PG laâ 1023 hay 30. PSD cuãa baãn tin. vò PG cao coá nghôa laâ khaã nùng chöëng nhiïîu töët hún.10 ) nhûng dõch traái vaâ phaãi fc.com . Chùèng haån N =1023. Àöëi vúái hïå thöëng DS/SS . Caác hïå thöëng DS/SS . Nïn PSD cuãa noá cuäng giöëng nhû PSD cuãa tñn hiïåu s(t) vò trïî khöng laâm thay àöíi phên böë cöng suêët úã vuâng têìn söë.ebooks.2. Ngoaâi ra PSD cuãa c(t .BPSK 16 ÚÃ maáy thu tñn hiïåu s(t . 2.BPSK. àöå lúåi xûã lyá laâ (2/Tc)/(2/T) = Tc/T = N.() cuäng giöëng PSD cuãa c(t). Àiïìu naây giöëng nhû dûå tñnh vò w(t) giöëng hïåt nhû phiïn baãn àûúåc àiïìu chïë cuãa b(t).() laâ phiïn baãn cuãa tñn hiïåu DS s(t). Sau khi traãi phöí ta àûúåc tñn hiïåu w(t) vúái PSD àûúåc xaác àõnh búãi: Ta thêëy rùçng (w(f) bêy giúâ coá PSD bùng heåp vúái cuâng daång phöí nhû b(t) Φ w( f ) = A 2 Tc Sinc2 ( f − f c )T + Sinc2 ( f + f c )T 4 { ( ) ( )} ( 2 . tñn hiïåu PN vaâ tñn hiïåu DS/SS .3. Tûâ PSD cuãa caác tñn hiïåu khaác nhau ta thêëy rùçng PSD cuãa b(t) àûúåc traãi phöí búãi c(t) vaâ sau àoá àûúåc giaãi traãi phöí bùçng c(t .

(+3(/4.com . c2(t)b(t) = 1 nïëu c1(t)b(t) = 1. c2(t)b(t) = -1 nïëu c1(t)b(t) = -1. c2(t)b(t) = 1 Vêåy tñn hiïåu s(t) coá thïí nhêån 4 traång thaái pha khaác nhau: (+(/4. c2(t)b(t) = -1 nïëu c1(t)b(t) = -1.QPSK coá daång: s (t ) = s1 (t ) + s 2 (t ) = − Ab (t )c1 (t ) sin (2 Πf c t + θ ) + Ab (t )c2 (t ) sin (2 Πf ct + θ ) = 2 A cos(2 Π f c t + θ + γ (t )) ( 2 .vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO 17 a/ Maáy phaát Sú àöì trïn göìm hai nhaánh àöìng pha vaâ möåt nhaánh vuöng goác. θ+7Π /4. (hònh veä) Tñn hiïåu DS/SS .ebooks. θ+5Π/4.11 ) ((t) = ( /4 ((t) = 3( /4 ((t) = 5( /4 ((t) = 7( /4 nïëu c1(t)b(t) = 1. http://www.

τ)c2(t .τ)sin(2Πfc t + θ') + Ab(t .vdcmedia. tñn hiïåu vaâo seä laâ (nïëu boã qua taåp êm): s(t .ebooks. Giaã thiïët ( laâ thúâi gian trïî.2(fct.τ)c1 (t . Caác tñn hiïåu trûúác böå cöång laâ: http://www.τ)cos(2 Πfct + θ ') (2.com .τ) = -Ab(t .12) trong àoá (' = ( .TRÕNH QUÖËC BAÃO 18 b/ Maáy thu Caác thaânh phêìn àöìng pha vaâ vuöng goác àûúåc traãi phöí àöåc lêåp vúái nhau búãi c1(t) vaâ c2(t).

Ta cuäng coá thïí sûã duång möåt hïå thöëng DS/SS . Kïët quaã cho ta : zi = (AT nïëu baãn tin tûúng ûáng bùçng (1 vò têët caã caác thaânh phêìn têìn söë 2fc coá giaá trõ trung bònh bùçng 0. Khi so saánh DS/SS .Ab(t-τ)c1(t-τ)c2 (t-τ)sin(2Πfct+θ')cos(2Πfc t+θ ') ')(2. Vò thïë àêìu ra böå so saánh laâ (1 (mûác logic).QPSK àïí phaát möåt tñn hiïåu söë coá töëc àöå bit gêëp àöi 2/T bit/s bùçng caách chia tñn hiïåu söë thaânh hai tñn hiïåu coá töëc àöå bit 1/T bit/s vaâ àïí chuáng àiïìu chïë möåt trong hai nhaánh.QPSK nhû: àöå röång bùng têìn àûúåc sûã duång.BPSK ta cêìn giûä möåt söë thöng söë trïn nhû nhau úã caã hai hïå thöëng vaâ so saánh caác thöng söë khaác. Mùåt khaác möåt hïå thöëng DS/SS .Ab(t-τ)c 1(t-τ)c2 (t-τ)sin(2Πfct+θ')cos(2Πfct+θ')(2.QPSK vúái DS/SS . PG töíng vaâ SNR.TRÕNH QUÖËC BAÃO 19 u1 (t) = Ab(t-τ)sin (2Πfct+θ .QPSK àïí phaát hai tñn hiïåu söë 1/T bit/s bùçng caách àïí möîi tñn hiïåu àiïìu chïë möåt nhaánh . Hai tñn hiïåu PN coá thïí laâ hai tñn hiïåu àöåc lêåp hay coá thïí àûúåc lêëy tûâ cuâng möåt tñn hiïåu PN. Chùèng haån möåt tñn hiïåu söë àûúåc phaát ài trong hïå thöëng DS/SS .QPSK chó sûã duång àöå röång bùng têìn bùçng möåt nûãa àöå röång bùng têìn cuãa hïå thöëng DS/SS .14) 2 2 Töíng cuãa caác tñn hiïåu trïn àûúåc lêëy tñch phên úã khoaãng thúâi gian möåt bit.vdcmedia. Tuy nhiïn nïëu caã hai hïå thöëng àïìu sûã duång bùng têìn nhû nhau vaâ PG bùçng nhau thò hïå thöëng DS/SS QPSK coá tyã löîi thêëp hún.QPSK phuå thuöåc vaâo caác töëc àöå chip cuãa c1(t) vaâ c2(t).13) u2 (t) = Ab(t-τ)cos (2Πfct+θ') . Möåt daång khaác coá thïí sûã duång möåt hïå thöëng DS/SS .QPSK coá thïí phaát gêëp http://www. PG vaâ àöå röång bùng têìn bõ chiïëm búãi tñn hiïåu DS/SS .com . Caác hïå thöëng DS/SS coá thïí àûúåc sûã duång úã caác cêëu hònh khaác nhau.ebooks. Töìn taåi nhên töë àùåc trûng cho hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa DS/SS . Caác hïå thöëng xeát trïn àûúåc sûã duång àïí phaát möåt tñn hiïåu coá töëc àöå bit 1/T bit/s.BPSK khi coá cuâng PG vaâ SNR.

vdcmedia.3 .Hïå thöëng nhaãy têìn (FH/ss) Daång hïå thöëng traãi phöí thûá hai laâ hïå thöëng traãi phöí nhaãy têìn FH/SS.TRÕNH QUÖËC BAÃO 20 hai lêìn söë liïåu so vúái hïå thöëng DS/SS .BPSK khi sûã duång cuâng àöå röång bùng têìn vaâ coá cuâng PG vaâ SNR.BPSK.QPSK laâ phûác taåp hún hïå thöëng DS/SS . Töëc àöå nhaãy têìn coá thïí nhanh hún hay chêåm hún töëc àöå söë liïåu.95 CDMA vaâ hïå thöëng àõnh võ toaân cêìu (GPS). trong trûúâng húåp hai goåi laâ nhaãy têìn chêåm. Ngoaâi ra nïëu caác soáng mang sûã duång àïí giaãi àiïìu chïë úã maáy thu khöng thûåc sûå trûåc giao thò seä xaãy ra xuyïn êm giûäa hai nhaánh vaâ seä gêy thïm sûå giaãm chêët lûúång cuãa hïå thöëng. Chuöîi maä úã àêy chó coá taác duång xaác àõnh mêîu nhaãy têìn. Trong trûúâng húåp thûá nhêët goåi laâ nhaãy têìn nhanh.QPSK coá àûúåc laâ nhúâ tñnh trûåc giao cuãa caác soáng mang sin(2(fct + () vaâ cos(2(fct + () úã caác thaânh phêìn àöìng pha vaâ vuöng goác. 2. Nhûúåc àiïím cuãa hïå thöëng DS/SS . DS/SS .QPSK àûúåc sûã duång trong hïå thöëng thöng tin di àöång IS . Hïå thöëng naây coá nghôa laâ chuyïín àöíi soáng mang úã möåt têåp húåp caác têìn söë theo mêîu àûúåc xaác àõnh bùçng möåt chuöîi maä PN. Ûu àiïím cuãa hïå thöëng DS/SS .ebooks.com . http://www.

Caác hïå thöëng àûúåc trònh baây vúái giaã thiïët giaãi àiïìu chïë khöng nhêët quaán. Caác hïå thöëng FH/SS nhanh http://www.com .1.vdcmedia. 2. vaâ T laâ thúâi gian cuãa möåt bit söë liïåu.TRÕNH QUÖËC BAÃO 21 Ta kyá hiïåu Th cho thúâi gian möåt àoaån nhaãy.ebooks. Do viïåc thay àöíi têìn söë mang nïn giaãi àiïìu chïë khöng nhêët thiïët phaãi húåp vaâ vò thïë giaãi àiïìu chïë khöng nhêët quaán thûúâng àûúåc sûã duång.3. Àiïìu chïë FSK thûúâng àûúåc sûã duång cho caác hïå thöëng naây.

TRÕNH QUÖËC BAÃO 22 úã hïå thöëng FH/SS nhanh coá ñt nhêët möåt lêìn nhaãy úã möåt bit söë liïåu.. viïåc sûã duång caác haâm trûåc giao cho hiïåu quaã töët hún (úã yá nghôa xaác suêët löîi bit) laâ khöng trûåc giao. úã hònh 2. Khoaãng caách (f thûúâng àûúåc choån bùçng 1/Th.com .7 töëc àöå nhaãy têìn bùçng 3 lêìn töëc àöå söë liïåu. http://www.vdcmedia.. Choån nhû vêåy vò caác tñn hiïåu cos(2(f0t + ().1)(f)t + θJ. nghôa laâ: Th ∫ cos[2Π ( f 0 0 + i ∆f )t + θ i ]cos[2 Π ( f 0 + k∆f )t + θ k ]dt = 0 ..15 ) úã caác hïå thöëng khöng nhêët quaán. Khi dõch chuyïín theo phûúng ngang cuãa biïíu àöì ta thêëy cûá Th giêy têìn söë phaát laåi thay àöíi. do àöå röång coá haån Th giêy. cos[2((f0 + (J . phöí cuãa nnoá chiïëm khoaãng 2/Th Hz.ebooks.1] trûåc giao úã khoaãng nhaãy. nghôa laâ T/Th >1. Mùåc duâ tñn hiïåu phaát úã möîi bûúác nhaãy laâ haâm sin coá têìn söë laâ f0 + i(f. Trong khoaãng thúâi gian Th giêy cuãa möîi lêìn nhaãy têìn. cos[2((f0 + (f)t + (1]. i≠k ( 2 .. möåt trong söë J têìn söë àûúåc phaát.

. tûúng ûáng vúái caác bit söë liïåu 0 vaâ 1. Àïí àaåt àûúåc hiïåu quaã sûã duång phöí têìn ta cho m = 1. Giaã thiït srùçng böå loåc BPF lêëy ra têìn söë töíng úã àêìu ra böå tröån. a/ Maáy phaát ÚÃ ã maáy phaát . f0 + (f. f0 + (J . Böå nhên têìn vúái muåc àñch traãi röång thïm bùng têìn cuãa FH/SS. Ta coá thïí viïët tñn hiïåu FH/SS nhû sau: s(t ) = t =−∞ ∑ cos[2Π ( f ∞ 0 + il ∆ f + bl ∆ f )t + θ l ]Π T (1 − lT h ) h ( 2. Khi naây tñn hiïåu úã àêìu ra böå loåc BPF trong bûúác nhaãy l: s(t) = 2Acos[2((f0 + il(f + bl(f)t + (l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2. fg laâ möåt têìn söë khöng àöíi vaâ (l laâ pha. Tñn hiïåu ra cuãa böå töíng húåp têìn söë trong àoaån nhaãy nhû sau: y(t) = 2Acos[2((fg + il(f)t + (l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2. Luác naây tñn hiïåu FH/SS thaânh: http://www. Giaá trõ cuãa il àûúåc xaác àõnh búãi j bit nhêån àûúåc tûâ böå taåo chuöîi giaã taåp êm.TRÕNH QUÖËC BAÃO 23 Phûúng trònh trïn àuáng cho (f = m/Th vúái m khaác 0. Tñn hiïåu naây àûúåc tröån vúái tñn hiïåu y(t) tûâ böå töíng húåp têìn söë.18 ) trong àoá (T(t) laâ xung chûä nhêåt.com .1)(f}.1)} laâ möåt söë nguyïn chùén.16) trong àoá il ( { 0.vdcmedia. Ta thêëy rùçng têìn söë phaát coá thïí laâ {f0. têìn söë cuãa y(t) laåi thay àöíi theo caác giaá trõ cuãa J bit nhêån àûúåc tûâ böå taåo chuöîi PN. . 2(2J .. 1} laâ giaá trõ söë liïåu úã lTh<t<(l+1)Th vaâ f0 = f' + fg.. trong àoá J = 2j + 1. möåt trong hai têìn söë naây àûúåc loåc ra úã böå loåc bùng thöng BPF. 2.. tñn hiïåu FSK cú söë hai x(t) trûúác hïët àûúåc taåo ra tûâ luöìng söë liïåu. Pha (l coá thïí thay àöíi tûâ bûúác nhaãy naây sang bûúác nhaãy kia. Trong khoaãng thúâi gian möîi bit x(t) coá möåt trong hai têìn söë f' vaâ f' + (f.. àïí coá töíng têìn söë nhaãy laâ J. Do coá 2j töí húåp j bit nïn ta coá thïí coá túái 2j têìn söë àûúåc taåo ra búãi böå töíng húåp têìn söë.17) trong àoá bl ( {0. Böå tröån taåo ra têìn söë cuãa töíng vaâ hiïåu.ebooks. Cûá möîi Th giêy...

Nïëu ta sûã duång böå nhên têìn coá thûâa söë laâ (. tñn hiïåu phaát nhaãy úã têët caã J têìn söë.TRÕNH QUÖËC BAÃO s'(t) = 2Acos[2(((f0 + il(f + bl(f)t + ((l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2. Trong toaân böå khoaãng thúâi gian. Böå taåo chuöîi PN taåo ra möåt chuöîi PN àöìng böå vúái chuöîi thu.com .21) Boã qua taåp êm. úã àoaån nhaãy l àêìu ra cuãa böå töíng húåp têìn söë laâ: g(t) = cos[2((fg + i(f)t + ('l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.. Súã dô ta khöng duâng giaãi àiïìu chïë nhêët quaán vò úã töëc àöå nhaãy têìn nhanh maáy thu rêët khoá theo doäi àûúåc pha cuãa soáng mang khi pha naây thay àöíi úã möîi àoaån nhaãy. Vò thïë àöå röång bùng têìn töíng húåp cuãa tñn hiïåu FH/SS laâ (J(f Hz vaâ PG laâ: βJ∆fT/2 = βJT/2Th c/ Maáy thu Tñn hiïåu thu trûúác hïët àûúåc loåc bùçng möåt böå loåc BPF coá àöå röång bùng bùçng àöå röång bùng cuãa tñn hiïåu FH/SS. khoaãng caách giûäa hai têìn söë lên cêån trúã thaânh ((f vaâ caác têìn söë nhaãy laâ: {(f0. Chuáng ta khöng cêìn khöi phuåc soáng mang vò ta sûã duång giaãi àiïìu chïë khöng nhêët quaán. àêìu vaâo BPF laâ http://www. (f0 + (f.. b/ Àöå röång bùng têìn Têìn söë cuãa tñn hiïåu FH/SS khöng thay àöíi trong àoaån nhaãy.ebooks.20 ) Giaã thiïët phên caách têìn söë bùçng 1/Th. thò phöí cuãa tñn hiïåu FH/SS múã röång ( lêìn.1)(f}.vdcmedia. vò vêåy noá chiïëm àöå röång bùng têìn laâ: B FFH ≈ J∆f (Hz) Àöå lúåi xûã lyá àûúåc tñnh: PG = Àöå röång bùng têìn tñn hiïåu / 2(Àöå röång bùng göëc baãn tin) PG = J∆f JT = 2 / T 2Th ( 2. (f0 + (J ...19) 24 Vúái möåt böå nhên têìn thûâa söë (.

d/ FH/SS nhanh vúái àiïìu chïë FSK M traång thaái (M-FSK) http://www.('l).vdcmedia.com .22) 25 Thaânh phêìn têìn söë cao bõ böå loåc BPF bùng heåp loaåi boã vaâ chó coân thaânh phêìn têìn söë thêëp. nïëu bl = 0 nïëu bl = 1 (2. Vò bl khöng àöíi trong thúâi gian cuãa möåt bit nïn trong khoaãng thúâi gian naây tñn hiïåu w(t) coá têìn söë khöng àöíi.5Acos(2((f + (f)'t + (l . Tûâ giaá trõ T/Th. sûã duång nguyïn tùæc àa söë àïí quyïët àõnh bit dûä liïåu laâ "0" hay "1". Nhû vêåy trong khoaãng thúâi gian T giêy böå giaãi àiïìu chïë FSK taách ra têìn söë naây vaâ taåo ra mûác logic "0" vaâ "1".23) (2. Kyá hiïåu f0 = fg + f'. w(t) = 0.ebooks. Vêåy àêìu vaâo böå giaãi àiïìu chïë FSK laâ: w(t) = 0.('l).TRÕNH QUÖËC BAÃO g(t)s(t) = Acos[2Π(f g + il∆f)t + θ l]cos[2Π(f 0 + il∆f + b l∆f)t + θl] ' vúái lTh<t<(l+1)Th (2.5Acos(2(f't + (l . Möåt caách khaác ta coá thïí taách ra têìn söë chûáa trong w(t) cho tûâng àoaån nhaãy àïí nhêån àûúåc T/Th caác giaá trõ cho tûâng bûúác nhaãy.24) Àêìu naây chûáa hoùåc têìn söë f' Hz hoùåc f' + (f Hz.

Thang têìn söë àûúåc chia laâm 2j nhoám 4 têìn söë.ebooks. Do têìn söë àûúåc phaát cûá thay àöíi Th möåt lêìn.8 vúái giaã thiïët M = 4. Biïíu àöì têìn söë àûúåc mö taã úã hònh 2.com . http://www. 2 bit söë liïåu xaác àõnh têìn söë naâo trong 4 têìn söë cuãa nhoám àûúåc sûã duång.vdcmedia. trong àoá j laâ söë bit àûa tûâ böå taåo daäy PN àïën böå töíng húåp têìn söë. Vúái traãi phöí FH/SS.TRÕNH QUÖËC BAÃO 26 Daång töíng quaát cuãa FSK cú söë hai laâ FSK M traång thaái trong àoá M têìn söë àûúåc sûã duång àïí biïíu thõ log2M bit söë liïåu. Ts = (log2M)T àïí biïíu diïîn thúâi gian cuãa möîi kyá hiïåu. chùèng haån 2jM têìn söë. Coá thïí sûã duång cuâng daång maáy phaát vaâ maáy thu nhû trïn chó khaác böå àiïìu chïë vaâ böå giaãi àiïìu chïë. têìn söë phaát nhaãy trïn möåt lûúång lúán caác têìn söë. nghôa laâ úã möîi thúâi àiïím hai bit söë liïåu àûúåc xeát vúái giaã thiïët laâ 3 bûúác nhaãy úã möîi kyá hiïåu (möåt kyá hiïåu bùçng log2M bit söë liïåu). j bit cuãa chuöîi PN seä xaác àõnh söë nhoám àûúåc sûã duång. Vò thïë hai bit luöìng söë liïåu vaâ j bit chuöîi PN seä xaác àõnh àûúåc chñnh xaác têìn söë naâo seä àûúåc phaát trong möîi àoaån nhaãy.

9 mö taã biïíu àöì cuãa möåt hïå thöëng FH/SS chêåm vúái T/Th = 1/2 nghôa laâ möåt lêìn nhaãy têìn úã hai bit. Hïå thöëng FH/SS chêåm Khi T/Th <1 ta àûúåc hïå thöëng nhaãy têìn chêåm. Àöå röång bùng têìn töíng húåp cho möåt hïå thöëng nhû thïë naây vaâo khoaãng 2jM/Th Hz. úã hïå thöëng FH/SS nhanh ta cêìn j bit múái tûâ böå taåo chuöîi PN cho möîi àoaån nhaãy. J = 2j+1.vdcmedia. Khi sûã duång böå nhên têìn ( úã maáy phaát. Hònh 2. àöå röång bùng àöëi vúái àiïìu chïë trûåc giao laâ 2j+1(f = 2j+1/Th. http://www. Vò thïë böå taåo chuöîi phaãi taåo ra j bit trong Th giêy nghôa laâ töëc àöå àöìng höì laâ j/Th Hz. vaâ àöå röång laâ 2/Tc Hz. Sú àöì maáy phaát. Cên bùçng àöå röång bùng têìn cho hai hïå thöëng ta àûúåc: 2 2 j +1 = Tc Th 1/ T c 2 j = j / Th j tyã söë naây seä rêët lúán hún 1 àöëi vúái giaá trõ j thûåc tïë. 2.com . e/ Töëc àöå àöìng höì cho caác hïå thöëng FH/SS nhanh Möåt ûu àiïím cuãa hïå thöëng FH/SS so vúái hïå thöëng DS/SS laâ töëc àöå àöìng höì úã böå taåo chuöîi PN khöng cêìn cao nhû úã DS/SS àïí àaåt àûúåc cuâng àöå röång bùng têìn. Do àoá töëc àöå àöìng höì úã hïå thöëng FH/SS nhoã hún nhiïìu so vúái hïå thöëng DS/SS. Nïëu m = 1.ebooks. Vò têìn söë phaát coá thïí thay àöíi T giêy möåt lêìn nïn àïí àiïìu chïë trûåc giao khoaãng caách têìn söë phaãi laâ (f = m/T. maáy thu tûúng tûå nhû úã hïå thöëng FH/SS nhanh. ÚÃ hïå thöëng DS/SS töëc àöå àöìng höì úã böå taåo chuöîi PN bùçng töëc àöå chip 1/Tc. àöå röång bùng têìn laâ J(f = J/T Hz. úã möîi lêìn nhaãy söë liïåu thay àöíi giûäa "0" "1".TRÕNH QUÖËC BAÃO 27 nïn àïí àûúåc àiïìu chïë trûåc giao khoaãng caách têìn söë töëi thiïíu laâ 1/Th. Àöå lúåi xûã lyá laâ J/2.3. böå töíng húåp têìn söë taåo ra 2j têìn söë.2. trong àoá m nguyïn khaác 0. phên caách têìn söë úã àêìu ra cuöëi cuâng trúã thaânh ((f vaâ PG bùçng (J/2.

j laâ söë bit àiïìu khiïín böå töíng húåp têìn söë. Hònh 2. Do phên caách têìn söë lúán nhêët àöëi vúái àiïìu chïë trûåc giao laâ 1/Ts Hz.ebooks. trong àoá Ts = Tlog2M. àöå röå ng bùng têìn cuãa hïå thöëng naây laâ 2jM/Ts Hz.10 biïíu thõ khi M = 4.com .vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO 28 Tûúng tûå ta coá hïå thöëng FH/SS sûã duång àiïìu chïë M-FSK. http://www. nghôa laâ möåt lêìn nhaãy úã ba kyá hiïåu. úã sú àöì naây Th = 3T.

http://www. Sûå khaác nhau nhoã so vúái hïå thöëng FH/SS àún giaãn laâ trong khi têìn söë truyïìn dêîn biïën àöíi theo möîi thúâi gian chip maä trong hïå thöëng FH/SS thò sûå nhaãy têìn söë chó xaãy ra trong traång thaái dõch chuyïín daäy maä trong hïå thöëng TH/SS.11 laâ sú àöì khöëi cuãa hïå thöëng TH/SS. Ta thêëy rùçng böå àiïìu chïë rêët àún giaãn vaâ bêët kyâ möåt daång soáng cho pheáp àiïìu chïë xung theo maä àïìu coá thïí àûúåc sûã duång àöëi vúái böå àiïìu chïë TH/SS.Hïå thöëng nhaãy thúâi gian (TH/SS) Nhaãy thúâi gian tûúng tûå nhû àiïìu chïë xung.4 . Nghôa laâ.TRÕNH QUÖËC BAÃO 29 2. Hònh 2. thúâi gian àoáng/múã böå phaát àûúåc chuyïín àöíi thaânh daång tñn hiïåu giaã ngêîu nhiïn theo maä vaâ àaåt àûúåc 50% yïëu töë taác àöång truyïìn dêîn trung bònh.com .ebooks. daäy maä àoáng/múã böå phaát.vdcmedia.

2. Chuáng ta seä so saánh caác hïå thöëng DS.5 .vdcmedia. nhûäng ngûúâi sûã duång phaát caác têìn söë khaác nhau vò thïë coá thïí traánh àûúåc nhiïîu giao http://www. Caác hïå thöëng DS/SS giaãm nhiïîu giao thoa bùçng caách traãi röång noá úã möåt phöí têìn röång.com . Maä hoaá nïn àûúåc sûã duång möåt caách cêín thêån vò sûå tûúng àöìng caác àùåc tñnh nïëu sûã duång cuâng möåt phûúng phaáp nhû caác hïå thöëng thöng tin maä hoaá khaác. Trong caác hïå thöëng FH/SS úã moåi thúâi àiïím cho trûúác. FH vaâ TH.ebooks.TRÕNH QUÖËC BAÃO 30 TH/SS coá thïí laâm giaãm giao diïån giûäa caác hïå thöëng trong hïå thöëng gheáp kïnh theo thúâi gian vaâ vò muåc àñch naây maâ sûå chñnh xaác thúâi gian àûúåc yïu cêìu trong hïå thöëng nhùçm töëi thiïíu hoaá àöå dû giûäa caác maáy phaát. Viïåc choån hïå thöëng naâo phaãi dûåa trïn caác ûáng duång àùåc thuâ.So saánh caác hïå thöëng SS Möîi loaåi hïå thöëng àïìu coá nhûäng ûu nhûúåc àiïím. Do hïå thöëng TH/SS coá thïí bõ aãnh hûúãng dïî daâng búãi giao thoa nïn cêìn sûã duång hïå thöëng töí húåp giûäa hïå thöëng naây vúái hïå thöëng FH/SS àïí loaåi trûâ giao thoa coá khaã nùng gêy nïn suy giaãm lúán àöëi vúái têìn söë àún.

Caác hïå thöëng TH/SS traánh nhiïîu giao thoa bùçng caách traánh khöng àïí nhiïìu hún möåt ngûúâi sûã duång phaát trong cuâng möåt thúâi àiïím. Thúâi gian bùæt maä úã caác hïå thöëng FH/SS ngùæn nhêët. Caác hïå thöëng FH/SS dïî bõ thu tröåm hún so vúái hïå thöëng DS/SS.6 . Tuy nhiïn. http://www. FH/SS coá thïí nhaãy trïn bùng têìn röång hún nhiïìu so vúái bùng têìn cuãa tñn hiïåu DS/SS.vdcmedia. 2.Hïå thöëng lai (Hybrid) Bïn caånh caác hïå thöëng àaä miïu taã úã trïn. Vúái cuâng töëc àöå àöìng höì cuãa böå taåo maä PN. (2) TH/FH. tuy nhiïn maáy phaát vaâ maáy thu úã hïå thöëng FH/SS àùæt do sûå phûác taåp cuãa böå töíng húåp têìn söë. Ngoaâi ra coá thïí taåo ra tñn hiïåu TH/SS coá àöå röång bùng têìn röång hún nhiïìu àöå röång bùng têìn cuãa DS/SS khi böå taåo chuöîi cuãa hai hïå thöëng naây cuâng töëc àöå àöìng höì. Möåt maåch khöng cêìn phûác taåp lùæm coá thïí bao göìm búãi böå taåo daäy maä vaâ böå töí húåp têìn söë cho trûúác. Thöng thûúâng àa söë caác trûúâng húåp sûã duång hïå thöëng töíng húåp bao göìm (1) FH/DS.TRÕNH QUÖËC BAÃO 31 thoa. do sûå nhaãy chuyïín têìn söë phaát nhanh rêët khoá duy trò àöìng böå pha úã caác hïå thöëng FH/SS vò thïë chuáng thûúâng àoâi hoãi giaãi àiïìu chïë khöng nhêët quaán. Caác hïå thöëng töíng húåp cuãa hai hïå thöëng àiïìu chïë traãi phöí seä cung cêëp caác àùåc tñnh maâ möåt hïå thöëng khöng thïí coá àûúåc.com . Trong thûåc tïë caác hïå thöëng DS/SS coá chêët lûúång töët hún do sûã duång giaãi àiïìu chïë nhêët quaán nhûng giaá thaânh cuãa maåch khoaá pha soáng mang àùæt. FH/SS cuäng loaåi trûâ àûúåc caác kïnh têìn söë gêy nhiïîu giao thoa maånh vaâ thûúâng xuyïn. Caác maáy thu DS/SS àoâi hoãi maåch àùåc biïåt àïí laâm viïåc thoaã maän trong möi trûúâng noái trïn.ebooks. Coá thïí thiïët kïë caác hïå thöëng DS/SS vúái giaãi àiïìu chïë nhêët quaán vaâ khöng nhêët quaán. DS/SS nhaåy caãm nhêët vúái vêën àïì gêìn xa. (3) TH/DS. Caác hïå thöëng FH/SS chõu àûúåc phading nhiïìu tia vaâ caác nhiïîu. àiïìu chïë hybrid cuãa hïå thöëng DS vaâ FH àûúåc sûã duång àïí cung cêëp thïm caác ûu àiïím cho àùåc tñnh tiïån lúåi cuãa möîi hïå thöëng.

2. Möåt tñn hiïåu DS xuêët hiïån möåt caách tûác thúâi vúái àöå röång bùng laâ möåt phêìn trong àöå röång bùng cuãa rêët nhiïìu caác tñn hiïåu traãi phöí chöìng lêën vaâ tñn hiïåu toaân böå xuêët hiïån nhû laâ sûå chuyïín àöång cuãa tñn hiïåu DS túái àöå röång bùng khaác nhúâ caác mêîu tñn hiïåu FH.TRÕNH QUÖËC BAÃO 32 2. http://www.vdcmedia.12. FH/DS Hïå thöëng FH/DS sûã duå ng tñn hiïåu àiïìu chïë DS vúái têìn söë trung têm àûúåc chuyïín nhaãy möåt caách àõnh kyâ. Hïå thöëng àiïìu chïë töíng húåp coá yá nghôa àùåc biïåt khi töëc àöå nhõp cuãa böå taåo maä DS àaåt túái giaá trõ cûåc àaåi vaâ giaá trõ giúái haån cuãa kïnh FH. Gheáp kïnh.1. 3. khi sûã duång hïå thöëng töíng húåp thò yïu cêìu möåt böå taåo maä tûác thúâi 114 Mc/s vaâ möåt böå tröån têìn àïí taåo ra 20 têìn söë. Dung lûúång traãi phöí. Vñ duå. Tuy nhiïn.ebooks. Àa truy nhêåp vaâ thiïët lêåp àõa chó phên taán. Phöí têìn söë cuãa böå àiïìu chïë àûúåc minh hoåa trïn hònh 2. Hïå thöëng töíng húåp FH/DS àûúåc sûã duång vò caác lyá do sau àêy: 1.6. trong trûúâng húåp àöå röång bùng RF yïu cêìu laâ 1 Ghz thò hïå thöëng DS yïu cêìu möåt böå taåo maä tûác thúâi coá töëc àöå nhõp laâ 1136 Mc/s vaâ khi sûã duång hïå thöëng FH thò yïu cêìu möåt böå tröån têìn àïí taåo ra têìn söë coá khoaãng caách 5 KHz.com .

Caác kïnh àûúåc sûã duång úã daång tñn hiïåu giaã ngêîu nhiïn nhû trong trûúâng húåp caác maä. Do söë lûúång caác kïnh têìn söë àûúåc sûã duång nhoã hún nhiïìu so vúái söë lûúång caác chip maä nïn têët caã caác kïnh têìn söë nùçm trong töíng chiïìu daâi maä seä àûúåc sûã duång nhiïìu lêìn. 2.com .Maä DS khöng bõ biïën àöíi vúái àêìu vaâo bùng göëc. Nghôa laâ. Böå taåo tñn hiïåu dao àöång nöåi trong böå tûúng quan giöëng nhû böå àiïìu chïë phaát trûâ 2 àiïím sau: 1. Sûå àöìng böå thûåc hiïån giûäa caác mêîu maä FH/DS biïíu thõ rùçng phêìn mêîu DS àaä cho àûúåc xaác àõnh taåi cuâng möåt võ trñ têìn söë luác naâo cuäng àûúåc truyïìn qua möåt kïnh têìn söë nhêët àõnh.ebooks. http://www. böå tûúng quan FH coá möåt böå tûúng quan DS vaâ tñn hiïåu dao àöång nöåi àûúåc nhên vúái têët caã caác tñn hiïåu thu àûúåc. coá möåt böå taåo maä àïí cung cêëp caác maä vúái böå tröån têìn àûúåc sûã duång àïí cung cêëp caác daång nhaãy têìn söë vaâ möåt böå àiïìu chïë cên bùçng àïí àiïìu chïë DS.Têìn söë trung têm cuãa tñn hiïåu dao àöång nöåi àûúåc cöë àõnh bùçng àöå lïåch têìn söë trung gian (IF). Hònh 2. Böå tûúng quan àûúåc sûã duång àïí giaãi àiïìu chïë tñn hiïåu àaä àûúåc maä hoaá trûúác khi thûåc hiïån giaãi àiïìu chïë bùng têìn göëc taåi àêìu thu.14 miïu taã möåt böå thu FH/DS àiïín hònh.vdcmedia.13 thûåc hiïån chûác nùng àiïìu chïë DS nhúâ biïën àöíi têìn söë soáng mang (soáng mang FH laâ tñn hiïåu DS àûúåc àiïìu chïë) khöng giöëng nhû böå àiïìu chïë DS àún giaãn.TRÕNH QUÖËC BAÃO 33 Böå phaát töíng húåp FH/DS nhû trïn hònh 2. Nhòn chung thò töëc àöå maä cuãa DS phaãi nhanh hún töëc àöå nhaãy têìn.

vdcmedia. Àoá cuäng laâ möåt hïå thöëng coá thïí giaãi quyïët caác vêën àïì liïn quan àïën khoaãng caách. GP(FH/DS) = GP(FH) + GP(DS) = 10log (söë lûúång caác kïnh) + 10log (BWDS/Rinfo) Do àoá.com . Nhû trïn hònh 2. Khuynh hûúáng chung laâ taåo ra möåt hïå thöëng chuyïín maåch àiïån thoaåi vö tuyïën coá thïí chêëp nhêån caác hoaåt àöång cú baãn cuãa hïå thöëng nhû laâ sûå truy nhêåp ngêîu nhiïn hoùåc sûå àõnh võ caác àõa chó phên taán.TRÕNH QUÖËC BAÃO 34 Giaá trõ àöå lúåi xûã lyá dB cuãa hïå thöëng töíng húåp FH/DS coá thïí àûúåc tñnh bùçng töíng cuãa àöå lúåi xûã lyá cuãa hai loaåi àiïìu chïë traãi phöí àoá.15 ta thêëy hai àêìu phaát vaâ thu àaä àûúåc xaác àõnh vaâ maáy phaát úã àûúân g thöng khaác hoaåt àöång nhû laâ möåt nguöìn giao thoa khi àûúâng thöng http://www. giúái haån giao thoa trúã nïn lúán hún so vúái hïå thöëng FH hoùåc hïå thöëng DS àún giaãn.ebooks.2. TH/FH Hïå thöëng àiïìu chïë TH/FH àûúåc aáp duång röång raäi khi muöën sûã duång nhiïìu thuï bao coá khoaãng caách vaâ cöng suêët khaác nhau taåi cuâng möåt thúâi àiïím. 2. Vúái söë lûúång viïåc xaác àõnh àõa chó laâ trung bònh thò nïn sûã duång möåt hïå thöëng maä àún giaãn hún laâ möåt hïå thöëng traãi phöí àùåc biïåt.6.

6.com . Hïå thöëng naây laâm giaãm aãnh hûúãng giao thoa chêëp nhêån àûúåc cuãa hïå thöëng thöng tin traãi phöí xuöëng túái vaâi àöå. Trong trûúâng húåp naây thò kïët cuöëi àoáng/múã chuyïín http://www. Do aãnh hûúãng cuãa khoaãng caách gêy ra cho tñn hiïåu thu khöng thïí loaåi trûâ àûúåc chó vúái viïåc xûã lyá tñn hiïåu àún giaãn maâ möåt khoaãng thúâi gian truyïìn dêîn nhêët àõnh nïn àûúåc xaác àõnh àïí traánh hiïån tûúång chöìng lêën caác tñn hiïåu taåi möåt thúâi àiïím. hïå thöëng TH àûúåc giaãi quyïët cho trûúâng húåp naây. sûå khaác nhau vïì khoaãng caách giûäa maáy phaát bïn caånh vaâ maáy phaát thûåc hiïån thöng tin coá thïí gêy ra nhiïìu vêën àïì.ebooks. Hún nûäa. 2. àêìu cuöëi thu cuãa hïå thöëng DS nïn coá möåt thúâi gian chñnh xaác àïí kñch hoaåt TDM. Nghôa laâ. thiïët bõ àiïìu khiïín àoáng/múã chuyïín maåch àûúåc yïu cêìu àïí thïm TH-TDM vaâo hïå thöëng DS. àïí àöìng böå chñnh xaác maä taåo ra taåi chöî trong thúâi gian chip cuãa maä PN. TH/DS Nïëu phûúng phaáp gheáp kïnh theo maä khöng àaáp ûáng caác yïu cêìu giao diïån àûúâng truyïìn khi sûã duång hïå thöëng DS thò hïå thöëng TH àûúåc sûã duång thay thïë àïí cung cêëp möåt hïå thöëng TDM cho khaã nùng àiïìu khiïín tñn hiïåu.vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO 35 àoá àûúåc thiïët lêåp. Yïu cêìu sûå àöìng böå nhanh àöëi vúái sûå tûúng quan maä giûäa caác àêìu cuöëi cuãa hïå thöëng DS.3. Hún nûäa.

Khi choån bêåc (n-r) vaâ taách têët caã caác traång thaái cuãa noá thò böå taåo maä coá taåo tñn hiïåu giaã ngêîu nhiïn phên böë daâi gêëp hai lêìn chu kyâ maä. Loaåi phên chia thûåc hiïån trong quaá trònh chu kyâ giaã ngêîu nhiïn naây coá thïí coá nhiïìu ngûúâi http://www. Böå thu rêët giöëng nhû böå phaát ngoaåi trûâ phêìn phña trûúác vaâ möåt phêìn cuãa böå taåo tñn hiïåu àiïìu khiïín àûúåc sûã duång àïí kñch hoaåt traång thaái àoáng/múã cuãa tñn hiïåu àïí noá truyïìn ài. Àiïìu àoá nhêån àûúåc nhúâ choån traång thaái böå ghi dõch sao cho böå ghi dõch naây àûúåc taåo möåt caách lùåp laåi trong quaá trònh choån maä àöëi vúái àiïìu khiïín thúâi gian. viïåc taåo àêìu ra vaâ chu kyâ taåo trung bònh coá khoaãng caách giaã ngêîu nhiïn coá thïí àûúåc choån nhúâ maä trong chu kyâ giaã ngêîu nhiïn. Hònh 2. söë lûúång n cöíng àûúåc sûã duång àïí kñch hoaåt böå phaát coá thïí àûúåc thiïët lêåp möåt caách àún giaãn.com . Trong böå taåo maä daâi nhêët bêåc n thò àiïìu kiïån thûá nhêë t töìn taåi vaâ àiïìu naây àûúåc lùåp laåi vúái chu kyâ laâ m.TRÕNH QUÖËC BAÃO 36 maåch coá thïí àûúåc trñch ra möåt caách dïî daâng tûâ böå taåo maä sûã duång àïí taåo ra caác maä traãi phöí vaâ hún nûäa thiïët bõ àiïìu khiïín àoáng/múã àûúåc sûã duång àïí taách caác traång thaái ghi dõch cêëu thaânh böå taåo maä vaâ dûåa trïn caác kïët quaã.16 minh hoaå böå phaát vaâ böå thu TH/DS. Nhû úã trïn thò n biïíu thõ àöå daâi böå ghi dõch vaâ r nghôa laâ bêåc ghi dõch khöng taách àûúåc Cuäng vêåy.ebooks.vdcmedia.

Daäy PN Daäy nhõ phên PN àaä àûúåc biïët nhû laâ möåt daäy ghi dõch coá phaãn höìi tuyïën tñnh daâi nhêët hay möåt daäy m coá thïí taåo thaânh böå ghi dõch bêåc m. daäy m {mj}coá chu kyâ laâ (2m . 2.vdcmedia.7 . Möîi chuöîi m taåo ra búãi h(x) coá (2m .ebooks.17 laâ möåt böå taåo daäy m.com .26 ) Hònh 2.1) con söë 1 vaâ (2m-1-1) con söë 0 .⊕ hn − 1 m j − n+ 1 ⊕ m ( 2.27) http://www..1 (2.25) hi coá giaá trõ nhõ phên 0 hoùåc 1 theo phûúng trònh sau: m j = h1 m j − 1 ⊕ h 2 m j − 2 ⊕ ..TRÕNH QUÖËC BAÃO 37 sûã duång kïnh àïí coá nhiïìu truy nhêåp vaâ coá chûác nùng tiïën böå hún so vúái giao diïån gheáp kïnh theo maä àún giaãn..1) vaâ coá thïí àûúåc taåo ra búãi phûúng trònh àa thûác h(x) h(x) = x + hn-1 x + . Daäy m coá möåt haâm tûúng quan tuêìn hoaân vúái hai giaá trõ sûã duång phûúng trònh sau: (2.. + h1 x + 1 n n.

com .28) Trong phûúng trònh trïn thò g(t) laâ àöå röång chip Tc vaâ laâ möåt xung chûä nhêåt coá biïn àöå àún võ. Thûåc tïë thò daäy {mj} coá giaá trõ {0.ebooks. (2. 1} coá sûå tûå àöång tûúng quan giöëng nhû laâ daäy {mj}.1} thûúâng àûúåc phaát ài úã daång soáng hai cûåc p(t) vúái biïn àöå +.thu àûúåc nhúâ phûúng trònh sau: (2.vdcmedia. Daäy {pj} laâ möåt daäy giaá trõ {-1.TRÕNH QUÖËC BAÃO Trong phûúng trònh trïn thò ( biïíu thõ maåch modul 2 (XOR) vaâ w {mi(mi+j}laâ giaá trõ troång söë cuãa daäy {mi ( mi+j}(nghôa laâ söë lûúång con söë 1 38 trong {mi ( mi+j}). Haâm tûå àöång tûúng quan tiïu chuêín cuãa daång soáng hai cûåc tuêìn hoaân p(t) biïíu thõ cho daäy m seä thu àûúåc nhúâ sûã duång phûúng trònh. vò cöång mod -2 thïm ( vúái {mj} trúã thaânh pheáp nhên vúái {pj}.29) Phûúng trònh trïn laâ thûåc. (2. .30) http://www.

Caác chuöîi daäy PN laâ bñ mêåt vaâ vò vêåy http://www. Thay vaâo àoá. Àïí nêng cao khaã nùng chöëng nhiïîu.com . Haâm tûå àöång tûúng quan tiïu chuêín cuãa daäy m Hònh 2.19. Daäy m coá thïí tuên theo 2 chip m trong p(t) vaâ coá thïí àûúåc sao cheáp búãi böå nhiïîu duâng àïí tñnh toaán àûúâng kïët nöëi phaãn höìi cuãa böå ghi dõch phaãn höìi tuyïën tñnh sûã duång thuêåt toaán Berlakame. Àùåc tñnh cuãa daäy m àaä biïët. àêìu ra tûâ nhiïìu àêìu cuöëi coá thïí töí húåp laåi thaânh maåch logic khöng tuyïën tñnh nhùçm taåo àûúåc àêìu ra daäy PN.18. Chñnh vò thûåc tïë naây maâ caác daäy PN thûåc hiïån sûå tñnh toaán böå taåo daäy nhúâ viïåc xem xeát möåt söë daäy.TRÕNH QUÖËC BAÃO Daång soáng p(t) trïn hònh veä 2.18 cuãa p(t) vaâ àûúåc tñnh bùçng phûúng trònh:  sin (ωTc / 2 ) 1 2m S( w ) = m δ (w) +  2 2  ( 2 − 1) 2 m − 1  ωTc / 2  2 39 Mêåt àöå phöí cöng suêët cuãa daång soáng p(t) daäy m laâ pheáp biïën àöíi Fourier ( ) ∑ δ  ω − (2m − 1)T  j =0  ∞  2 Πj c     ( 2.31 ) Hònh 2.ebooks.vdcmedia. caác àêìu ra tûâ böå ghi dõch phaãn höìi tuyïën tñnh khöng àûúåc sûã duång tûác thúâi. Mêåt àöå phöí cöng suêët cuãa daäy m Trong hònh trïn chuáng ta coá thïí thêëy rùçng khi chu kyâ cuãa daäy m daâi ra hún thò caác àûúâng phöí trúã nïn gêìn nhau hún.

1 coá giaá trõ àöìng tûúng quan àónh sao cho àuã nhoã vaâ thñch húåp vúái àa truy nhêåp theo maä DS.com . Daäy Gold.max 1+2 1+2 (m+1/2) (m+2)/2 1+2 1+2 m+2/2 2 (2 +1) 2 m/2 (m+2)/2 1+2 m/2` Baãng 2.vdcmedia. Trong baãng 2. Coá thïí choån möåt böå daäy m nhoã maâ daäy naây coá giaá trõ àöìng tûúng quan lúán nhêët thêåm chñ coân nhoã hún. Hoå Gold Gold Kasami (small set) Kasame (large set) Bent m Leã 2(mod 4) Chùén Chùén 0(mod 4) m/2 Kñch cúä 2 1 2 1 2 m/2 m m+ m+ Ruv. Trong möåt ûáng duång nhû àa truy nhêåp theo maä DS thò caác àùåc tñnh àöìng tûúng quan cuãa daäy PN laâ quan troång nhû caác àùåc tñnh tûå àöång tûúng quan.TRÕNH QUÖËC BAÃO 40 maâ noá àûúåc biïën àöíi möåt caách liïn tuåc. http://www. Kasami vaâ Bent vúái chu kyâ 2m .1 cuãa haâm tûå àöång tûúng quan laâ nhû sau: vúái m = 11.71. cêëu truác böå ghi dõch sûã duång àïí taåo daäy Gold coá chu kyâ 511 chip vaâ 1023 chip àûúåc àûa ra. noá laâ 0.14 vaâ vúái m = 3 noá laâ 0. Vúái trûúâng húåp 2 chu kyâ göëc cuãa daäy m thò quaá trònh naây taåo ra daäy gold (2m+1). Sau àoá möîi möåt chip àûúåc dõch chuyïín theo daäy m 1 àïí coá àûúåc goác pha múái vaâ taåo ra daäy Gold thûá hai.1. Caác àùåc tñnh cuãa caác daäy coá chu kyâ 2m . khi àoá giaá trõ cuãa daäy m trong subset laâ àuã nhoã vaâ vò thïë khöng thïí sûã duång trong CDMA. sau àoá pheáp cöång àoá laåi àûúåc lùåp laåi.1 laâ caác giaá trõ àónh cuãa àöìng tûúng quan töëi àa àöëi vúái caác chuöîi àaä àûúåc cho trûúác trong hònh 2.1 Daäy Gold coá thïí àûúåc taåo ra tûâ 2 daäy m nhúâ sûã duång böå cöång mod-2 àïí thïm vaâo möîi möåt chip cuãa daäy m 1 thaânh daäy m 2. Trong trûúâng húåp daäy m thò tyã söë kñch cúä töëi àa Ruv.max cuãa haâm àöìng tûúng quan giûäa 2 daäy m {uj} vaâ {vj} àöëi vúái kñch cúá töëi àa R(0) = 2m .1).ebooks.20(a) vaâ (b). Quaá trònh cöång möîi pha cuãa daäy m 1 thaânh daäy m 2 naây khöng chuyïín dõch taåo ra daäy gold khaác coá chu kyâ ( 2m.

Àöìng böå maä trong caác hïå thöëng thöng tin traãi phöí Thaânh cöng cuãa möåt hïå thöëng traãi phöí phuå thuöåc vaâo maáy thu taåo ra möåt chuöîi tñn hiïåu PN laâ baãn sao cuãa chuöîi PN úã maáy phaát vaâ àöìng böå vúái tñn hiïåu PN thu àûúåc. Bûúác hai àûúåc goåi laâ baám maä thûåc hiïån hiïåu chónh hiïåu söë cuãa hai pha àïën 0.ebooks.com .vdcmedia.8 . Tñn hiïåu thu laâ: r(t) = s(t) + n(t) http://www. Noái chung àöìng böå àûúåc thûåc hiïån theo hai bûúác: bûúác àêìu tiïn àûúåc goåi laâ bùæt maä thûåc hiïån àöìng böå cuãa tñn hiïåu thu vaâ tñn hiïåu PN nöåi trong möåt daãi naâo àoá (khoaãng möåt chip hay nhoã hún).TRÕNH QUÖËC BAÃO 41 2. Maáy thu chó biïët daång tñn hiïåu PN nhûng khöng biïët pha cuãa tñn hiïåu PN thu àûúåc do àoá maáy thu phaãi thûåc hiïån àöìng böå.

TRÕNH QUÖËC BAÃO

42

trong àoá n(t) laâ taåp êm Gausú trùæng cöång coá mêåt àöå phöí cöng suêët hai biïn laâ N0/2 W/Hz vaâ s(t) laâ tñn hiïåu DS/SS àûúåc xaác àõnh: s(t) = 21/2Pc(t + τ1)b(t + τ1)cos(2Π fct + θ) b = (1 laâ söë liïåu, fc laâ têìn söë soáng mang vaâ ( laâ pha soáng mang. (2.32) trong àoá P laâ cöng suêët trung bònh cuãa s(t) úã àêìu vaâo maáy thu, c(t) laâ tñn hiïåu PN,

Thöng thûúâng böå loåc BPF coá bùng thöng röång bao truâm bùng têìn cuãa tñn hiïåu DS/SS vúái têìn söë trung têm laâ fc àïí loaåi boã taåp êm cuâng nhiïîu ngoaâi bùng. Àöëi vúái tñn hiïåu DS/SS àöå röång bùng têìn cuãa böå loåc BPF vaâo khoaãng 2/Tc. Maáy thu thûåc hiïån möåt söë chûác nùng: bùæt PN, baám PN, khöi phuåc, baám soáng mang vaâ giaãi àiïìu chïë. Sau khi hïå thöëng con bùæt maä PN àaä thûåc hiïån chûác nùng cuãa mònh noá taåo ra möåt tñn hiïåu c(t + (), trong àoá |( - (1|<(Tc, vúái ( laâ möåt hùçng söë nhoã. Àïí pha ( nùçm trong daãi ((1 - (Tc, (1 + (Tc) hïå thöëng con bùæt maä phaãi tòm kiïëm úã möåt têåp pha vaâ choån àûúåc pha tûúng quan vúái tñn hiïåu thu PN cao nhêët. Khi pha cuãa tñn hiïåu PN nùçm trong daãi (Tc cuãa tñn hiïåu PN thu maåch baám seä laâm tiïëp nhiïåm vuå vaâ bùçng caách sûã duång möåt maåch höìi tiïëp seä àûa hiïåu pha vïì 0. Maåch khöi phuåc soáng mang lêëy ra soáng mang tûâ tñn hiïåu thu. Soáng http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO

43

mang vaâ tñn hiïåu PN àûúåc sûã duång trong quaá trònh giaãi traãi phöí vaâ giaãi àiïìu chïë àïí nhêån àûúåc b(t). Trong phêìn lúán caác trûúâng húåp, bùæt maä PN àûúåc thûåc hiïån trûúác hay laâ cuâng quaá trònh khöi phuåc soáng mang vaâ baám. Vò thïë trong khi baám têìn söë soáng mang vaâ pha chûa coá, nghôa laâ phaãi giaãi àiïìu chïë khöng nhêët quaán cho maåch bùæt. Khi àaä bùæt àûúåc pha cuãa maä PN, maåch baám bùæt àêìu hoaåt àöång. Maåch baám maä PN vaâ baám soáng mang hoaåt àöång liïn tuåc trong khi maåch bùæt dûâng sau khi bùæt àûúåc maä PN. Nïëu coá hiïåu ûáng Dopler laâm dõch têìn söë soáng mang thò maáy thu coá thïí thay àöíi cho phuâ húåp. Sú àöì khöëi cuãa maáy thu hïå thöëng FH/SS tûúng tûå, chó khaác maåch khöi phuåc soáng mang khöng cêìn thiïët khi sûã duång giaãi àiïìu chïë khöng nhêët quaán.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO

44

PHÊÌN II: ÛÁNG DUÅNG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI ÀÖÅNG

CHÛÚNG III Töíng quan vïì Cöng nghïå CDMA 3.1 - Töíng quan Lyá thuyïët vïì CDMA àaä àûúåc xêy dûång tûâ nhûäng nùm 1950 vaâ àûúåc aáp duång trong thöng tin quên sûå tûâ nhûäng nùm 1960. Cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa cöng nghïå baán dêîn vaâ lyá thuyïët thöng tin trong nhûäng nùm 1980, CDMA àaä àûúåc thûúng maåi hoaá tûâ phûúng phaáp thu GPS vaâ Ommi-TRACS, phûúng phaáp naây cuäng àaä àûúåc àïì xuêët trong hïå thöëng töí ong cuãa Qualcomm - Myä vaâo nùm 1990. CDMA sûã duång kyä thuêåt traãi phöí nïn nhiïìu ngûúâi sûã duång coá thïí chiïëm cuâng kïnh vö tuyïën àöìng thúâi tiïën haânh caác cuöåc goåi. Nhûäng ngûúâi sûã duång noái trïn àûúåc phên biïåt lêîn nhau nhúâ duâng möåt maä àùåc trûng khöng truâng vúái bêët kò ai. Kïnh vö tuyïën àûúåc duâng laåi úã möîi cell trong toaân maång, vaâ nhûäng kïnh naây cuäng àûúåc phên biïåt nhau nhúâ maä traãi phöí giaã ngêîu nhiïn. Möåt kïnh CDMA röång 1,23 MHz vúái hai daãi biïn phoâng vïå 0,27 MHz, töíng cöång 1,77 MHz. CDMA duâng maä traãi phöí coá töëc àöå cùæt (chip rate) 1,2288 MHz. Doâng dûä liïåu göëc àûúåc maä hoaá vaâ àiïìu chïë úã töëc àöå cùæt. Töëc àöå naây chñnh laâ töëc àöå maä àêìu ra (maä traãi phöí giaã ngêîu nhiïn, PN Pseudonoise: giaã taåp êm) cuãa maáy phaát PN. Möåt cùæt laâ phêìn dûä liïåu maä hoáa qua cöíng XOR. Àïí neán phöí trúã laåi dûä liïåu göëc thò maáy thu phaãi duâng maä traãi phöí PN chñnh xaác nhû khi tñn hiïåu àûúåc xûã lyá úã maáy phaát. Nïëu maä PN úã maáy thu khaác hoùåc

http://www.ebooks.vdcmedia.com

3. Trong CDMA sûå traãi phöí tñn hiïåu àaä phên böë nùng lûúång tñn hiïåu vaâo möåt daãi têìn rêët röång hún phöí cuãa tñn hiïåu göëc.2288 Mb/s (9. 3/ úã àêìu thu.25 MHZ sau àoá phaát qua anten. Sú àöì phaát/thu CDMA http://www.6 Kb/s) phña phaát àûúåc maä hoaá.com . 2/ Tñn hiïåu àaä àûúåc àiïìu chïë ài qua möåt böå loåc bùng thöng coá àöå röång bùng 1.6 Kb/s x 128). soáng mang vaâ maä PN cuãa tñn hiïåu thu àûúåc tûâ anten àûúåc àûa àïën böå tûúng quan qua böå loåc bùng thöng àöå röång bùng 1.1. lùåp.vdcmedia.2 .Thuã tuåc phaát/thu tñn hiïåu 1/ Tñn hiïåu söë liïåu thoaåi (9. cheân vaâ àûúåc nhên vúái soáng mang f o vaâ maä PN úã töëc àöå 1.ebooks. Hònh 3.TRÕNH QUÖËC BAÃO 45 khöng àöìng böå vúái maä PN tûúng ûáng úã maáy phaát thò tin tûác khöng thïí thu nhêån àûúåc.25 MHz vaâ söë liïåu thoaåi mong muöën àûúåc taách ra àïí taái taåo laåi söë liïåu thoaåi nhúâ sûã duång böå taách cheân vaâ giaãi maä. phöí cuãa tñn hiïåu laåi àûúåc neán trúã laåi vïì phöí cuãa tñn hiïåu göëc. úã phña thu.

+ Sûã duång möi trûúâng àa àûúâng qua chûác nùng traãi phöí giöëng nhû böå thu queát thu nhêån vaâ töí húåp caác tñn hiïåu phaát vúái caác tñn hiïåu phaát khaác trïî thúâi gian. Fading àa àûúâng khöng thïí loaåi trûâ hoaân toaân àûúåc vò vúái caác hiïån tûúång fading àa àûúâng xaãy ra liïn tuåc do àoá böå giaãi àiïìu chïë khöng thïí xûã lyá tñn hiïåu thu möåt caách àöåc lêåp àûúåc.TRÕNH QUÖËC BAÃO 46 3. http://www. theo têìn söë vaâ theo khoaãng caách.3 . * Phên têåp theo khoaãng caách hay theo àûúâng truyïìn coá thïí àaåt àûúåc theo 3 phûúng phaáp sau: + Thiïët lêåp nhiïìu àûúâng baáo hiïåu (chuyïín vuâng mïìm) àïí kïët nöëi maáy di àöång àöìng thúâi vúái 2 hoùåc nhiïìu BS. Phên têåp laâ möåt hònh thûác töët àïí laâm giaãm fading.Caác àùåc tñnh cuãa CDMA 3.1.300) KHz. coá 3 loaåi phên têåp laâ theo thúâi gian. Tñnh àa daång cuãa phên têåp Trong hïå thöëng àiïìu chïë bùng heåp nhû àiïìu chïë FM analog sûã duång trong hïå thöëng àiïån thoaåi töí ong thïë hïå àêìu tiïn thò tñnh àa àûúâng taåo nïn nhiïìu fading nghiïm troång. Tñnh nghiïm troång cuãa vêën àïì fading àa àûúâng àûúåc giaãm ài trong àiïìu chïë CDMA bùng röång vò caác tñn hiïåu qua caác àûúâng khaác nhau àûúåc thu nhêån möåt caách àöåc lêåp.com . * Phên têåp theo thúâi gian àaåt àûúåc nhúâ sûã duång viïåc cheân vaâ maä sûãa sai.3.vdcmedia.ebooks. * Hïå thöëng CDMA bùng röång ûáng duång phên têåp theo têìn söë nhúâ viïåc múã röång khaã nùng baáo hiïåu trong möåt bùng têìn röång vaâ fading liïn húåp vúái têìn söë thûúâng coá aãnh hûúãng àïën bùng têìn baáo hiïåu (200 .

Àiïìu khiïín cöng suêët CDMA ÚÃ caác hïå thöëng thöng tin di àöång töí ong CDMA. Caác quaá trònh phên têåp trong CDMA Phên têåp anten coá thïí dïî daâng aáp duång àöëi vúái hïå thöëng FDMA vaâ TDMA.2. Hai cùåp anten thu cuãa BS.2 vaâ àûúåc toám tùæt nhû sau: Hònh 3.ebooks.3.2. Maáy di àöång sûã duång 3 böå tûúng quan. Nhiïìu böå taách tûúng quan coá thïí aáp duång möåt caách àöìng thúâi cho hïå thöëng thöng tin coá 2 BS sao coá thïí thûåc hiïån àûúåc chuyïín vuâng mïìm cho maáy di àöång. Daãi röång cuãa phên têåp theo àûúâng truyïìn coá thïí àûúåc cung cêëp nhúâ àùåc tñnh duy nhêët cuãa hïå thöëng CDMA daäy trûåc tiïëp vaâ mûác àöå phên têåp cao taåo nïn nhûng hoaåt àöång töët hún trong möi trûúâng EMI lúán. Chêët lûúång truyïìn dêîn cuãa àûúâng truyïìn vö tuyïîn àöëi vúái tûâng ngûúâi sûã duång trong möi trûúâng àa ngûúâi sûã duång phuå thuöåc vaâo tyã söë Eb/No.com . BS sûã duång 4 böå tûúng quan. Caác loaåi phên têåp àïí nêng cao hoaå t àöång cuãa hïå thöëng CDMA àûúåc chó ra trïn hònh 3. Maáy thu coá böå tûúng quan song song goåi laâ maáy thu queát. noá xaác àõnh tñn hiïåu thu theo möîi àûúâng vaâ töí húåp.TRÕNH QUÖËC BAÃO 47 + Àùåt nhiïìu anten taåi BS. trong àoá Eb laâ nùng lûúång bit coân No laâ mêåt àöå taåp êm trùæng GAUSÚ cöång bao http://www. caác maáy di àöång àïìu phaát chung úã möåt têìn söë úã cuâng möåt thúâi gian nïn chuáng gêy nhiïîu àöìng kïnh àöëi vúái nhau. Fading coá thïí xuêët hiïån trong möîi tñn hiïåu thu nhûng khöng coá sûå tûúng quan giûäa caác àûúâng thu. Böå àiïìu khiïín àa àûúâng taách daång soáng PN nhúâ sûã duång böå tûúng quan song song. Phên têåp theo thúâi gian coá thïí àûúåc aáp duång cho têët caã caác hïå thöëng söë coá töëc àöå maä truyïìn dêîn cao vúái thuã tuåc sûãa sai yïu cêìu. giaãi àiïìu chïë têët caã caác tñn hiïåu thu àûúåc. 3.vdcmedia. böå thu àa àûúâng vaâ kïët nöëi vúái nhiïìu BS (chuyïín vuâng mïìm). Vò vêåy töíng caác tñn hiïåu thu àûúåc coá àöå tin cêåy cao vò khaã nùng coá fading àöìng thúâi trong têët caã caác tñn hiïåu thu àûúåc laâ rêët thêëp.

Têët caã caác tñn hiïåu àïìu àûúåc phaát chung vò thïë khöng xaãy ra sûå khaác biïåt töín hao truyïìn soáng nhû úã àûúâng lïn. cêìn thiïët àïí àaãm baão tyã söë löîi bit úã mûác cho trûúác úã mûác töëi thiïíu. Dung lûúång cuãa möåt hïå thöëng CDMA àaåt giaá trõ cûåc àaåi nïëu cöng suêët phaát cuãa caác maáy di àöång àûúåc àiïìu khiïín sao cho úã traåm göëc cöng suêët thu àûúåc laâ nhû nhau àöëi vúái têët caã caác ngûúâi sûã duång. nhiïîu naây thûúâng àûúåc goåi laâ nhiïîu giao thoa àa thêm nhêåp (MAI .Multiple Access http://www. Thöng söë coá giaá trõ nhêët laâ hiïåu suêët sûã duång têìn söë vaâ töëc àöå bit chuêín hoaá cûåc àaåi. Àïí àaãm baão tyã söë Eb/No khöng àöíi vaâ lúán hún ngûúäng yïu cêìu cêìn àiïìu khiïín cöng suêët cuãa caác maáy phaát cuãa ngûúâi sûã duång theo khoaãng caách cuãa noá vúái traåm göëc. Nïëu úã caác hïå thöëng FDMA vaâ TDMA viïåc àiïìu khiïín cöng suêët khöng aãnh hûúãng àïën dung lûúång thò úã hïå thöëng CDMA viïå c àiïìu khiïín cöng suêët laâ bùæt buöåc vaâ àiïìu khiïín cöng suêët phaãi nhanh nïëu khöng dung lûúång hïå thöëng seä giaãm.ebooks. nghôa laâ caác traåm göëc caånh nhau coá thïí sûã duång cuâng möåt bùng têìn. Dung lûúång Viïåc phên tñch dung lûúång cuãa caác hïå thöëng thöng tin di àöång phaãi dûåa trïn rêët nhiïìu caác thöng söë khaác nhau. àiïìu khiïín cöng suêët coân àûúåc sûã duång àïí laâm giaãm hiïån tûúång che töëi vaâ duy trò cöng suêët phaát trïn möåt ngûúâi sûã duång. Ngoaâi viïåc giaãm hiïån tûúång gêìn xa.TRÕNH QUÖËC BAÃO 48 göìm tûå taåp êm vaâ taåp êm quy àöíi tûâ maáy phaát cuãa ngûúâi sûã duång khaác.com . Àöëi vúái cöng suêët àûúâng xuöëng khöng cêìn àiïìu khiïín cöng suêët úã hïå thöëng àún ö. Nhû vêåy àiïìu khiïín cöng suêët coân giuáp phêìn laâm tùng tuöíi thoå pin cuãa maáy cêìm tay.3.vdcmedia. 3. vò nhiïîu gêy ra búãi ngûúâi sûã duång khaác luön úã mûác khöng àöíi àöëi vúái tñn hiïåu hûäu ñch. nhiïîu giao thoa àöìng kïnh laâ möåt trúã ngaåi úã caác maång CDMA. Àiïìu khiïín cöng suêët àûúåc sûã duång cho àûúâng lïn àïí traánh hiïån tûúång gêìn xa vaâ giaãm thiïíu aãnh hûúãng cuãa nhiïîu lïn dung lûúång hïå thöëng. Caác hïå thöëng CDMA thûúâng àûúåc coi laâ coá dung lûúång cao hún so vúái caác hïå thöëng FDMA vaâ TDMA vò úã hïå thöëng naây hïå söë taái sûã duång têìn söë bùçng 1. Tuy nhiïn.3.

giaãi maä thoaåi phña thu. Baão mêåt cuöåc goåi Hïå thöëng CDMA cung cêëp chûác nùng baão mêåt cuöåc goåi mûác àöå cao vaâ vïì cú baãn laâ khöng taåo ra xuyïn êm.giaãi maä thoaåi chêëp nhêån CELP (maä dûå àoaán tuyïën tñnh thûåc tïë). Vïì cú baãn thò cöng nghïå CDMA cung cêëp khaã nùng baão mêåt cuöåc goåi vaâ caác khaã nùng baão vïå khaác. Hai böå maä . 1200 b/s.3.TRÕNH QUÖËC BAÃO 49 Interference) hay nhiïîu giao thoa àa ngûúâi sûã duång (MUI . http://www. thuêåt toaán duâng cho hïå thöëng CDMA laâ QCELP.ebooks.com . taåp êm nïìn bõ triïåt ài àïí taåo ra sûå truyïìn dêîn thoaåi chêët lûúång cao trong möi trûúâng taåp êm. tiïu chuêín àïì xuêët göìm khaã nùng xaác nhêån vaâ baão mêåt cuöåc goåi àûúåc àõnh roä trong EIA/TIA/IS-54-B.4. Do àoá.vdcmedia.5. Böå maä .giaãi maä thoaåi phña phaát lêëy mêîu tñn hiïåu thoaåi àïí taåo ra caác goái tñn hiïåu thoaåi àûúåc maä hoaá duâng àïí truyïìn túái böå maä . 3. Böå maä . Böå maä . 2400 b/s.Multiple User Interference).giaãi maä thoaåi töëc àöå söë liïåu biïën àöíi àöång giûäa BS vaâ maáy di àöång. viïåc sûã duång maáy thu tòm kiïëm vaâ sûã duång bêët húåp phaáp kïnh RF laâ khoá khùn àöëi vúái hïå thöëng töí ong söë CDMA búãi vò tñn hiïåu CDMA àaä àûúåc scrambling (tröån).giaãi maä thoaåi thöng tin vúái nhau úã 4 nêëc töëc àöå truyïìn dêîn laâ 9600 b/s. Ngûúäng àûúåc àiïìu khiïín theo cûúâng àöå cuãa taåp êm nïìn vaâ töëc àöå söë liïåu seä chó chuyïín àöíi thaânh töëc àöå cao khi coá tñn hiïåu thoaåi vaâo. caác töëc àöå naây àûúåc choån theo àiïìu kiïån hoaåt àöång vaâ theo baãn tin hoùåc söë liïåu. Dõch vuå thoaåi 2 chiïìu cuãa töëc àöå söë liïåu biïën àöíi cung cêëp thöng tin thoaåi coá sûã duång thuêåt toaán maä . Böå maä .3. 4800 b/s.giaãi maä thoaåi biïën àöíi sûã duång ngûúäng tûúng thñnh àïí choån töëc àöå söë liïåu. Thuêåt toaán maä .giaãi maä thoaåi cuãa hïå thöëng CDMA àûúåc thiïët kïë vúái caác töëc àöå biïën àöíi 8 Kb/s.giaãi maä thoaåi vaâ töëc àöå söë liïåu biïën àöíi Böå maä . 3.giaãi maä thoaåi phña thu seä giaãi maä caác goái tñn hiïåu thoaåi thu àûúåc thaânh caác mêîu tñn hiïåu thoaåi.

Muåc àñch cuãa chuyïín giao laâ àïí àaãm baão chêët lûúång àûúâng truyïìn khi möåt traåm di àöång rúâi xa traåm göëc àang phuåc vuå noá. úã CDMA töìn taåi hai daång chuyïín giao laâ chuyïín giao mïìm (Soft Handoff) vaâ hai daång chuyïín giao cûáng (Hard Handoff). Trong trûúâng húåp khöng coá tñn hiïåu thoaåi trong hïå thöëng TDMA vaâ FDMA thò khoá aáp duång yïëu töë tñch cûåc thoaåi vò trïî thúâi gian àõnh võ laåi kïnh tiïëp theo laâ quaá daâi. chuyïín giao xaãy ra khi traåm di àöång àang laâm caác thuã tuåc thêm nhêåp maång hoùåc àang coá cuöåc goåi. Chuyïín giao (handoff) úã CDMA úã caác hïå thöëng thöng tin di àöång töí ong. + Chuyïín giao giûäa caác àoaån ö (Intersector) hay chuyïín giao mïìm hún (Softer Handoff).3. noá phaãi chuyïín lûu lûúång sang möåt traåm göëc múái hay möåt kïnh múái.TRÕNH QUÖËC BAÃO 50 Coá thïí maä hoaá kïnh thoaåi söë möåt caách dïî daâng nhúâ sûã duång DES hoùåc caác cöng nghïå maä tiïu chuêín khaác.vdcmedia. Nhûng do töëc àöå truyïìn dêîn söë liïåu giaãm nïëu khöng coá tñn hiïåu thoaåi trong hïå thöëng CDMA nïn giao thoa úã ngûúâi sûã duång khaác giaãm möåt caách àaáng kïí. + Chuyïín giao cûáng giûäa hïå thöëng CDMA naây vúái hïå thöëng CDMA khaác. Khi àoá.ebooks. + Chuyïín giao cûáng giûäa hïå thöëng CDMA àïën hïå thöëng tûúng tûå. http://www.7.6. 3. Dung lûúång hïå thöëng CDMA tùng khoaãng 2 lêìn vaâ suy giaãm truyïìn dêîn trung bònh cuãa maáy di àöång giaãm khoaãng 1/2 vò dung lûúång àûúåc xaác àõnh theo mûác giao thoa úã nhûäng ngûúâi sûã duång khaác. Taách tñn hiïåu thoaåi Trong thöng tin 2 chiïìu song cöng töíng quaát thò tyã söë chiïëm duång taãi cuãa tñn hiïåu thoaåi khöng lúán hún khoaãng 35%.3. 3.com . + Chuyïín giao giûäa caác ö hay chuyïín giao mïìm (Soft Handoff).

3.TRÕNH QUÖËC BAÃO 51 3. Giao thoa töíng úã tñn hiïåu maáy di àöång thu àûúåc tûâ BS vaâ giao thoa taåo ra trong caác maáy di àöång cuãa cuâng möåt BS vaâ giao thoa taåo ra trong caác maáy di àöång cuãa BS bïn caånh. Hònh 3. giao thoa tûâ voâng biïn thûá nhêët laâ gêëp 6 lêìn 6%.3. Giao thoa tûâ BS bïn caånh http://www.ebooks. tñn hiïåu cuãa möîi möåt maáy di àöång giao thoa vúái tñn hiïåu cuãa têët caã caác maáy di àöång khaác. vaâ giao thoa töíng do voâng thûá 2 vaâ voâng ngoaâi laâ nhoã hún 4%. Trong trûúâng húåp anten cuãa BS laâ àõnh hûúáng (tûác laâ buáp soáng anten 120 o) thò giao thoa trung bònh giaãm xuöëng 1/3 vò möîi anten kiïím soaát nhoã hún 1/3 söë lûúång maáy di àöång trong BS. Hiïåu quaã taái sûã duång têìn söë cuãa caác BS khöng àõnh hûúáng laâ khoaãng 65%. àoá laâ giao thoa töíng tûâ caác maáy di àöång khaác trong cuâng möåt BS vúái giao thoa tûâ têët caã caác BS. Noái caách khaác. Giao thoa tûâ möîi BS trong voâng biïn thûá nhêët tûúng ûáng vúái 6% cuãa giao thoa töíng. Taái sûã duång têìn söë vaâ vuâng phuã soáng Têët caã caác BS àïìu taái sûã duång kïnh bùng röång trong hïå thöëng CDMA.8. dung lûúång cung cêëp búãi toaân böå hïå thöëng tùng lïn xêëp xó 3 lêìn. Giao thoa töíng tûâ têët caã caác maáy di àöång bïn caånh bùçng möåt nûãa cuãa giao thoa töíng tûâ caác maáy di àöång khaác trong cuâng möåt BS.vdcmedia. Do àoá. Hònh 3.3 trònh baây giao thoa tûâ caác BS bïn caånh theo %. tûác laâ 36%.com . Do àoá.

TRÕNH QUÖËC BAÃO 3.9.vdcmedia. Vñ duå.3.buáp soáng. thuï bao thûá 58 seä khöng àûúåc pheáp coá cuöåc goåi khi lûu lûúång bõ ngheän.3. àoá laâ giaá trõ tiïu chuêín àïí so saánh hiïåu suêët cuãa phûúng phaáp àiïìu chïë vaâ maä hoaá söë.10. Do àöå röång kïng bùng têìn röång àûúåc sûã duång maâ hïå thöëng CDMA cung cêëp möåt hiïåu suêët vaâ àöå dû maä sûãa sai cao. Noái caách khaác thò hïå thöëng CDMA coá möëi liïn quan linh hoaåt giûäa söë lûúång ngûúâi sûã duång vaâ loaåi dõch vuå. Giaá trõ Eb/No thêëp (hay C/I) vaâ chöëng löîi 52 Eb/No laâ tyã söë cuãa nùng lûúång trïn möîi bit àöëi vúái mêåt àöå phöí cöng suêët taåp êm. Maä sûãa sai trûúác àûúåc sûã duång trong hïå thöëng CDMA cuâng vúái giaãi àiïìu chïë söë hiïåu suêët cao. hïå thöëng naây àûúåc phên böí àöìng àïìu cho 2 cöng ty viïîn thöng theo caác vuâng. chó caác maä sûãa sai coá hiïåu suêët vaâ àöå dû thêëp laâ àûúåc pheáp sûã duång sao cho giaá trõ Eb/No cao hún giaá trõ maâ CDMA yïu cêìu. Khi àoá thêåm chñ möåt kïnh cuäng khöng àûúåc pheáp thïm vaâo hïå thöëng naây vaâ dung lûúång seä giaãm khoaãng 35% do traång thaái tùæc cuöåc goåi. Trong hïå thöëng analog vaâ hïå thöëng TDMA söë thò cuöåc goåi àûúåc êën àõnh àöëi vúái àûúâng truyïìn luên phiïn hoùåc sûå tùæc cuöåc goåi xaãy ra trong trûúâng húåp tùæc ngheän kïnh trong traång thaái chuyïín vuâng. Noái caách khaác thò àöå röång kïnh bõ giúái haån trong hïå thöëng àiïìu chïë söë bùng têìn heåp. Do àoá.ebooks. Coá thïí tùng dung lûúång vaâ giaãm cöng suêët yïu cêìu vúái maáy phaát nhúâ giaãm Eb/No.com . Khaái niïåm Eb/No tûúng tûå nhû tyã söë soáng mang taåp êm cuãa phûúng phaáp FM analog. Chûác nùng àoá coá thïí laâm traánh àûúåc viïåc tùæc cuöåc goåi do tùæc ngheän kïnh trong traång thaái chuyïín vuâng. Daãi phöí naây àûúåc phên phöëi laåi giûäa caác ö àïí cho pheáp sûã duång lúán nhêët laâ 57 kïnh FM analog cho möåt BS 3 . Dung lûúång mïìm Hiïån taåi FCC (Uyã ban thöng tin liïn bang cuãa Myä) êën àõnh phöí têìn 25 MHz cho hïå thöëng töí ong. Nhûng trong hïå thöëng CDMA thò coá http://www. 3. ngûúâi sûã duång hïå thöëng coá thïí laâm tùng töíng söë kïnh trong àa söë thúâi gian liïn tuåc àûa àïën viïåc tùng löîi bit.

Cuäng vêåy.TRÕNH QUÖËC BAÃO 53 thïí thoaã maän cuöåc goåi thïm vaâo nhúâ viïåc tùng tyã lïå löîi bit cho túái khi cuöåc goåi khaác hoaân thaânh. CDMA chûáng toã laâ ûáng cûã viïn triïín voång nhêët cho hïå thöëng thöng tin caá nhên (PCS). 3.2000 / UMTS.4 . khöng dêy thïë hïå thûá 3 (3G) Àöång lûåc hûúáng túái 3G laâ nhu cêìu bûác xuác vïì caác dõch vuå dûä liïåu töëc àöå cao vaâ cêìn sûã duång phöí hiïåu quaã hún.ebooks.com .vdcmedia.2000. Tûâ http://www. Tûâ 1985 ITU àaä phaát triïín IMT .Bûúác tiïën cöng nghïå CDMA vïì bùng röång Hiïån nay àang múã röång nghiïn cûáu ûáng duång hïå thöëng CDMA trong vai troâ sú àöì àa truy cêåp úã giao diïån vö tuyïën cuãa IMT . Coá thïí cung cêëp thûá tûå ûu tiïn cao hún àöëi vúái dõch vuå chuyïín vuâng cuãa ngûúâi sûã duång lúáp dõch vuå cao so vúái ngûúâi sûã duång thöng thûúâng. hïå thöëng CDMA sûã duång lúáp dõch vuå àïí cung cêëp dõch vuå chêët lûúång cao phuå thuöåc vaâo giaá thaânh dõch vuå vaâ êën àõnh cöng suêët (dung lûúång) nhiïìu cho caác ngûúâi sûã duång dõch vuå lúáp cao.

Haån chïë vïì taâi nguyïn tham söë. Coá 3 lyá do cho sûå lûåa choån naây: . (Lûu yá: caác töëc àöå trïn laâ chuêín töëc àöå cuãa ISDN: 144 Kbit/s = 2B + D.vdcmedia. ETSI àaä bùæt àêìu tiïu chuêín hoaá UMTS. Muåc tiïu chuã yïëu cuãa giao diïån vö tuyïën IMT .Traãi phöí phûác húåp. 384 Kbit/s = HO. . Daânh möåt pilot riïng cho ngûúâi duâng.Caác cöng nghïå giao diïån vö tuyïën cho 3G WCDMA 3G chuêín hoáa bùng thöng 5 MHz.5 MHz laâ àuã àïí tùng phên têåp trong möi trûúâng truyïìn soáng nhiïìu tia. mong muöën àaåt 384 Kbit/s.Doâ tòm nhiïìu ngûúâi duâng nhû möåt dõch vuå tuyâ choån. + Phuã soáng vaâ di àöång haån chïë àöëi vúái thöng tin 2 Mbit/s.Dûä liïåu goái. . .Chuyïín giao sang tham söë khaác möåt caách hoaân haão.Giaãi àiïìu chïë tûúng can úã hûúáng lïn.TRÕNH QUÖËC BAÃO 54 1990. .com . http://www. . 1920 Kbit/s = H12) 3.ebooks. + Nêng cao àûúåc hiïåu suêët sûã duång phöí so vúái hïå thöëng àaä coá. Töëc àöå àónh 2 Mbit/s coá thïí àaåt àûúåc trong àiïìu kiïån haån chïë. CDMA bùng röång baão àaãm: . . + Coá àöå linh hoaåt cao àïí cung cêëp caác dõch vuå múái.5 .Kïnh pilot thïm vaâo úã hûúáng xuöëng àïí taåo chuâm.Àiïìu khiïín cöng suêët nhanh úã hûúáng xuöëng.Caác töëc àöå muåc tiïu 144 vaâ 384 Kbit/s àaåt àûúåc vúái bùng thöng naây vaâ dung lûúång khaã quan.2000 laâ: + Phuã soáng vaâ di àöång hoaân haão trong thöng tin 144 Kbit/s.Caác dõch vuå nhiïìu töëc àöå. . . .

cdma 2000 coá töëc àöå 3.5 giúái thiïåu quan hïå giûäa caác sú àöì WCDMA vaâ caác tiïu chuêín hoaá khaác.TRÕNH QUÖËC BAÃO 55 Hai loaåi WCDMA chuã yïëu laâm cú súã tiïu chuêín hoaá giao diïån vö tuyïën 3G: dõ böå vaâ àöìng böå.ebooks. 3.096 Mchip/s.com .6 .Cêëu truác WCDMA Hònh 3. Dûå aán CDMA dõ böå: WCDMA cuãa ETSI ARIB.2288 Mchip/s cho àa soáng mang hûúáng xuöëng. cêëu truác kïnh hûúáng xuöëng. Caác giaãi phaáp kyä thuêåt WCDMA khaác vúái cdma2000 vïì: töëc àöå chip.vdcmedia.1. WCDMA traãi phöí trûåc tiïëp vúái töëc àöå 4. TTA II cuãa Haân Quöëc. Töëc àöå 1. http://www. TTA 1.. Sú àöì dõ böå: Caác traåm göëc khöng àöìng böå.... àöìng böå maång. Sú àöì àöìng böå: Caác BS àöìng böå lêîn nhau trong vaâi (s 3.6. Dûå aán CDMA àöìng böå: TR 45.6864 Mchip/s cho bïì röång bùng têìn 5 MHz vúái hûúáng xuöëng traãi phöí trûåc tiïëp.5 (cdma 2000).

024) /4. 10.ebooks.25. Giúái thiïåu caác tham söë chuã yïëu cuãa WCDMA.22 10 ms/20 ms QPSK cên bùçng (hûúáng xuöëng) Kïnh QPSK keáp (hûúáng lïn) Maåch truyïìn phûác húåp a Àiïìu chïë dûä liïåu Phaát hiïån kïët nöëi Gheáp kïnh hûúáng lïn QPSK (hûúáng xuöëng) BPSK (hûúáng lïn) Kïnh pilot gheáp thúâi gian (hûúáng lïn vaâ hûúáng xuöëng). Bùng têìn kïnh Cêëu truác kïnh RF hûúáng xuöëng Töëc àöå chip Lùåp Àöå daâi khung Àiïìu chïë traãi phöí 1. 5.192/16. maä Gold 241 Chuyïín giao mïìm Chuyïín giao khaác têìn söë Baãng 1. 20 MHz Traãi phöí trûåc tiïëp (1. phên biïåt ngûúâi duâng (WCDMA vêån haânh dõ böå).vdcmedia. khöng coá kïnh pilot chung hûúáng xuöëng Kïnh àiïìu khiïín vaâ pilot gheáp thúâi gian Gheáp kïnh I&Q cho kïnh dûä liïåu vaâ kïnh àiïìu khiïín Àa töëc àöå Hïå söë traãi phöí Àiïìu khiïín cöng suêët Traãi phöí (hûúáng xuöëng) Traãi phöí (hûúáng lïn) Chuyïín giao Traãi phöí biïën àöíi vaâ àa maä 4-256 Voâng húã vaâ voâng kheáp kñn (1.096/8.TRÕNH QUÖËC BAÃO 56 cdma 2000 phaát caác maä traãi phöí khaác nhau búãi offset cuãa cuâng maä PN. WCDMA duâng caác maä PN khaác nhau àïí phên biïåt cell.6 kHz) Maä trûåc giao daâi àïí phên biïåt kïnh.com .384 Mc/s 0. maä Gold 218 Maä trûåc giao daâi àïí phên biïåt kïnh. http://www. (cdma 2000 vêån haânh àöìng böå).

ebooks. .com . http://www. 3.Kïnh lûu lûúång daânh riïng DTCH àïí truyïìn dûä liïåu àiïím àiïím úã hai hûúáng. .vdcmedia. Khoaãng phoâng vïå giûäa caác daãi nöåi böå nhoã hún giûäa caác nhaâ khai thaác. Kïnh logic Kïnh àiïìu khiïín chung . Coá hai kïnh kïnh daânh riïng .3. .6.2.Kïnh truy cêåp hûúáng xuöëng chuyïín baãn tin tûâ BS àïën MS trong 1 cell.Kïnh nhùæn tin PCH àïí BS nhùæn túái MS trong 1 cell. Ào lûúâng vaâ chuyïín giao giûäa caác daãi têìn söë àûúåc WCDMA ûáng duång.6 minh hoåa nhaâ khai thaác coá taâi nguyïn têìn söë 15 MHz àûúåc chia thaânh 3 daãi. Soáng mang Hònh 3.TRÕNH QUÖËC BAÃO 57 3.Kïnh àiïìu khiïín quaãng baá BCCH mang tin tûác hïå thöëng vaâ cell.Kïnh àiïìu khiïín daânh riïng DCCH göìm kïnh àiïìu khiïín daânh riïng àûáng möåt mònh SDCCH vaâ kïnh àiïìu khiïín liïn kïët ACCH.6.

1.Truyïìn bit àiïìu khiïín cöng suêët.ebooks. .. chùèng haån àïí coá hïå söë traãi phöí àuã lúán khi truyïìn dûä liïåu cao töëc. Hêìu hïët trûúâng húåp möîi cuöåc goåi chó àûúåc cêëp möåt kïnh DPDCH cho caác dõch vuå chia seã thúâi gian. http://www.vdcmedia. . Kïnh vêåt lyá a/ Hûúáng lïn Hai kïnh daânh riïng DPDCH (truyïìn dûä liïåu) vaâ DPCCH (truyïìn baáo hiïåu) vaâ möåt kïnh truy cêåp chung RACH. Cuäng coá thïí cêëp nhiïìu kïnh. Nhiïìu dõch vuå töëc àöå khaã biïën song song coá thïí gheáp kïnh theo thúâi gian trong tûâng khung DPDCH.com ..Truyïìn tin tûác vïì töëc àöå.. Töëc àöå bit cuãa DPDCH thay àöíi tûâng khung.4. Möîi khung cuãa DPDCH úã möåt maä àún mang 160 x 2k vúái k = 0. DPDCH àïí: .TRÕNH QUÖËC BAÃO 58 3..6.Truyïìn pilot cho thu tûúng can.6 tûúng ûáng vúái hïå söë traãi phöí 256/2k úã töëc àöå 4.096 Mchip/s.

Phêìn dûä liïåu chiïìu daâi khaã biïën. .TRÕNH QUÖËC BAÃO 59 Gheáp kïnh theo maä vaâ theo IQ (dual channel QPSK) àûúåc duâng úã hûúáng lïn WCDMA àïí traánh nhêìm lêîn EMC vúái DTX.ebooks.vdcmedia. EMC gêy nhiïîu cho thiïët bõ àiïån tûâ. Trûúác khi phaát cuåm truy cêåp ngêîu nhiïn MS cêìn phaãi: http://www.com .Phêìn maâo àêìu 16 x 256 chip (1 ms). Cuåm truy cêåp ngêîu nhiïn göìm 2 phêìn: .

Vò caác kyá hiïåu pilot laâ daânh riïng cho möîi kïët nöëi nïn noá àûúåc duâng àïí àaánh giaá sûå hoaåt àöång thñch ûáng cuãa anten. MS dïî tòm àûúåc BCCH vaâ phaát hiïån maä ngêîu nhiïn hoaá duy nhêët cuãa traåm göëc khi truy cêåp maång.TRÕNH QUÖËC BAÃO 60 . CCPCH sú cêëp mang BCCH vaâ kïnh pilot chung àûúåc gheáp kïnh theo thúâi gian. . höî trúå àiïìu khiïín cöng suêët nhanh úã hûúáng xuöëng.vdcmedia.Kïnh SCH cung cêëp àõnh thúâi vaâ MS ào lûúâng SCH phuåc vuå chuyïín giao.com . b/ Hûúáng xuöëng Coá ba kïnh chung vêåt lyá . . Coá thïí truyïìn möåt goái ngùæn cuâng vúái cuåm truy cêåp ngêîu nhiïn. àöìng böå khe. http://www.Àaánh giaá suy hao àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng àïí tñnh ra cöng suêët phaát cho cuåm truy cêåp ngêîu nhiïn. PCH vaâ PACH. Kïnh daânh riïng (DPDCH vaâ DPCCH) gheáp kïnh theo thúâi gian.Kïnh vêåt lyá àiïìu khiïín chung (sú cêëp vaâ thûá cêëp) CCPCH mang: BCCH. Kyá hiïåu pilot àûúåc gheáp kïnh trïn BCCH (theo thúâi gian) àïí phuåc vuå thu tûúng can. . CCPCH coá maä nhû nhau trong têët caã caác cell.ebooks. àöìng böå khung.Tòm kiïëm tin tûác trïn BCCH vïì maä truy cêåp ngêîu nhiïn duâng úã cell hay daãi quaåt muåc tiïu.Lêëy tin tûác trïn SCH àïí thûåc hiïån viïåc àöìng böå vúái BS muåc tiïu vïì àöìng böå chip.

phaát möåt lêìn möîi khe.vdcmedia. SCH sú cêëp khöng àiïìu chïë cung cêëp àõnh thúâi xaác àõnh SCH thûá cêëp maâ SCH thûá cêëp coá àiïìu chïë cung cêëp tin tûác xaác àõnh maä PN cuãa BS.ebooks. Töëc àöå baãn tin cuãa CCPCH laâ khaã biïën tûâ cell naây sang cell khaác. Maä xaác àõnh kïnh CCPCH thûá cêëp àûúåc truyïìn trïn CCPCH sú cêëp.TRÕNH QUÖËC BAÃO 61 CCPCH thûá cêëp gheáp kïnh theo thúâi gian PCH vúái PACH trong cêëu truác siïu khung.com . SCH sú cêëp: maä 256 bit khöng àiïìu chïë. http://www.

Maä trûåc giao àïí phên biïåt kïnh.vdcmedia. (Caác kïnh khaác DPDCH.ebooks.TRÕNH QUÖËC BAÃO 62 Hònh 3. Maä daâi 241 chuöîi Gold cuäng àûúåc cùæt cho vûâa chu kyâ khung 10ms. phaát song song vúái SCH sú cêëp. Sûå gheáp kïnh IQ/ maä taåo ra hai kïnh truyïìn dêîn song song. Hònh 3.13 http://www.6. Söë maä ngêîu nhiïn hoaá laâ 512 phên thaânh 32 nhoám.11 minh hoaå SCH úã àêìu khe. möîi nhoám 16 maä. Sûå traãi phöí Caác maä traãi phöí khaác nhau àïí phên biïåt cell úã hûúáng xuöëng vaâ phên biïåt ngûúâi duâng úã hûúáng lïn. Hònh 3.5. ÚÃ hûúáng lïn: Maä ngùæn 256 chip.12 minh hoaå sûå gheáp kïnh SCH vúái caác kïnh hûúáng xuöëng. Chuöîi àiïìu chïë giöëng nhau àöëi vúái têët caã caác BS coá àöå tûå tûúng quan töët. SCH khöng trûåc giao vúái têët caã caác kïnh khaác. DPCCH.com . Àiïìu naây laâm cú súã cho thuã tuåc tòm kiïëm cell àûúåc nhanh. SCH thûá cêëp maä 256 bit coá àiïìu chïë. CCPCH sau khi àûúåc ngêîu nhiïn hoaá bùçng PN múái gheáp kïnh vúái SCH). 3. ÚÃ hûúáng xuöëng: maä Gold daâi 218 àûúåc cùæt cho vûâa chu kyâ khung 10ms. SCH thûá cêëp àûúåc àiïìu chïë vúái chuöîi nhõ phên 16 bit (coá lùåp cho möîi khung).

Viïåc truyïìn laåi coá thïí àûúåc sûã duång vúái caác dûä liïåu khöng yïu cêìu thúâi gian thûåc. dûä liïåu àûúåc gheáp vaâo möåt kïnh DPDCH. Ta coá thïí gheáp song song caác dõch vuå vaâo caác kïnh DPDCH khaác nhau vúái nhiïìu kiïíu maä.TRÕNH QUÖËC BAÃO 63 Hiïåu suêët cuãa khuyïëch àaåi cöng suêët maáy phaát àûúåc giûä àïìu cho moåi hoaân caãnh QPSK.ebooks. Sau khi àaä tñch húåp caác dõch vuå naây vaâ maä hoaá kïnh.6.14 3. Hònh 3. Vúái BER = 10-3. Viïåc tñch húåp trïn coá thïí àûúåc thûåc hiïån caã trûúác vaâ sau quaá trònh maä hoaá (hònh 3. duâng maä hoaá xoùæn 1/3. Truyïìn àa maä yïu cêìu cöng suêët truyïìn cao vaâ àöå tûúng quan cao hún trong khi thu. Àa töëc àöå Nhiïìu dõch vuå àûúåc tñch húåp trïn möåt kïnh DPDCH.vdcmedia. BER = 10-6. Àïí àaåt àûúåc chêët lûúång dõch vuå cao maä Reed-Soloman àûúåc sûã duång.com . http://www.6. Vúái caách naây cöng suêët vaâ chêët lûúång möîi loaåi dõch vuå coá thïí khöng giöëng nhau.15).

TRÕNH QUÖËC BAÃO 64 3. goái dûä liïåu àûúåc gùæn trûåc tiïëp vaâo cuåm truy cêåp ngêîu nhiïn. Goái dûä liïåu kïnh chung thûúâng ngùæn vaâ xuêët hiïån khöng thûúâng xuyïn do àoá trïî kïët húåp trong truyïìn dêîn àöëi vúái kïnh daânh riïng khöng àaáng kïí.6. Khi truyïìn nhiïìu goái phaãi coá thöng tin àöìng böå giûäa caác goái dûä liïåu kïë tiïëp.7.6. 3. Viïåc àöìng böå traåm göëc cêìn xem xeát àïën khi thiïët kïë chuyïín giao mïìm vaâ khi xaác àõnh loaåi hònh dõch vuå.com . (Goái dûä liïåu kïnh chung sûã duång voâng àiïìu khiïín cöng suêët húã). Khi sûã duång kïnh chung hûúáng lïn.ebooks. Vúái caác goái dûä liïåu lúán vaâ xuêët hiïån thûúâng xuyïn àûúåc truyïìn trïn kïnh daânh riïng. àûúåc sûã duång cho caác goái dûä liïåu ngùæn vaâ xuêët hiïån khöng thûúâng xuyïn. Goái dûä liïåu ngùæn coá thïí gùæn trûå c tiïëp vaâo cuåm truy cêåp ngêîu nhiïn. Kïnh daânh riïng àûúåc giaãi phoáng ngay sau khi dûä liïåu àûúåc truyïìn. Chuyïín giao BS trong CDMA khöng cêìn àöìng böå. Goái dûä liïåu WCDMA coá hai kiïíu goái dûä liïåu coá thïí àûúåc sûã duång àïí truyïìn.vdcmedia. phûúng phaáp naây àûúåc goåi laâ truyïìn goái dûä liïåu kïnh chung. http://www.8.

Chuyïín giao khaác têìn söë àûúåc sûã duång trong caác hïå thöëng nhû GSM. http://www. MS thöng baáo caác thöng tin naây vïì BS. Böå thu RAKE cuãa MS thu phên têåp tñn hiïåu tûâ 2 BS.ebooks. phûúng phaáp naây àûúåc sûã duång cho caác MS khöng coá anten phên têåp.17. micro cell.vdcmedia. Maåch voâng kñn àiïìu khiïín cöng suêët hoaåt àöång liïn tuåc. Trong khi ào tñn hiïåu úã caác têìn söë khaác nhau. cell kñch thûúác lúán. Chuyïín giao khaác têìn söë coá thïí àûúåc sûã duång àïí àaãm baão dung lûúång maång. MS ào khoaãng thúâi gian khaác nhau cuãa caác kïnh SCH xuöëng tûâ hai traåm göëc. Phûúng phaáp thu úã caác khe thúâi gian khaác nhau àûúåc mö taã trïn hònh 3. cell trong caác toaâ nhaâ. Trong WCDMA coá hai phûúng phaáp àûúåc sûã duång: + Sûã duång 2 maáy thu + Thu úã caác khe thúâi gian khaác nhau Duâng hai maáy thu laâ möåt phûúng phaáp phuâ húåp nïëu MS sûã duång anten phên têåp.TRÕNH QUÖËC BAÃO 65 Trûúác khi thûåc hiïån chuyïín giao mïìm. a/ Chuyïín giao khaác têìn söë Chuyïín giao khaác têìn söë laâ cêìn thiïët àöë i vúái caác loaåi cêëu truác cell: cell coá cêëu truác thûá tûå. Viïåc àiïìu chónh thúâi gian cuãa kïnh chó àõnh hûúáng xuöëng coá thïí àûúåc thûåc hiïån vúái viïåc taách möåt kyá hiïåu maâ khöng laâm mêët ài tñnh trûåc quan cuãa maä hûúáng xuöëng.com . Ûu àiïím laâ kïët nöëi úã têìn söë hiïån taåi khöng bõ cùæt. Thúâi gian cuãa kïnh chuyïín giao hûúáng xuöëng múái àûúåc àiïìu chónh. möåt nhaánh thu seä bõ ngùæt vaâ nhaánh coân laåi hoaåt àöång.

384 Kbit/s.com .ebooks. n x 1. 10. 12) cho àa soáng mang Lùåp Àöå daâi khung Giöëng IS-95 20 ms cho khung dûä liïåu vaâ àiïìu khiïín/ 5 ms cho thöng tin àiïìu khiïín trïn kïnh maä cú súã vaâ kïnh àiïìu khiïín Àiïìu chïë traãi phöí QPSK cên bùçng (hûúáng xuöëng) Kïnh QPSK keáp (hûúáng lïn) Maåch truyïìn phûác húåp Àiïìu chïë dûä liïåu Phaát hiïån kïët nöëi QPSK (hûúáng xuöëng) BPSK (hûúáng lïn) Kïnh pilot gheáp thúâi gian vúái PC vaâ EIB (hûúáng lïn) Kïnh pilot chung vaâ kïnh pilot phuå (hûúáng xuöëng) http://www. 20 MHz Cêëu truác kïnh RF hûúáng xuöëng Traãi phöí trûåc tiïëp hoùåc àa soáng mang Töëc àöå chip 1.7 .25. Caác thöng söë cuãa cdma2000 àûúåc cho trong baãng 2. Bùng têìn kïnh 1. 2048 Kbit/s.Cdma2000 Muåc àñch cuãa cdma2000 laâ cung cêëp caác töëc àöå bit khaác nhau: 144 Kbit/s. 6.2288 Mc/s (n=1.vdcmedia. 384 Kbit/s vúái bùng thöng xêëp xó 5 MHz. 5.6864/7. Àiïím chñnh cuãa viïåc tiïu chuêín hoaá laâ cung cêëp caác töëc àöå 144 Kbit/s.2288/3.TRÕNH QUÖËC BAÃO 66 3.3728/11. 3.7456 Mc/s cho traãi phöí trûåc tiïëp. 9.0593/14.

6864 Mc/s. Bùng thöng Hiïån nay. 3.2288 Mc/s. kïnh pilot. möîi soáng mang coá töëc àöå laâ 1.6864 Mc/s coá thïí àaåt àûúåc trong daãi thöng 5 MHz bao göìm caã daãi baão vïå. Àiïím àêìu tiïn cho viïåc thiïët kïë bùng thöng cuãa cdma2000 laâ dûåa trïn cêëu truác phöí PCS úã Myä. àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng àaåt àûúåc töëc àöå chip laâ 3. coá hai phûúng phaáp xûã lyá kïnh àûúâng xuöëng: àa soáng mang vaâ traãi phöí trûåc tiïëp. M-sequences 215 Maä trûåc giao daâi àïí phên biïåt kïnh. Àa soáng mang laâ duy trò sûå trûåc giao giûäa cdma2000 vaâ IS-95. M-sequences 241-1 phên biïåt ngûúâi duâng Chuyïín giao Chuyïín giao mïìm Chuyïín giao khaác têìn söë Baãng 2. Evaâ F) vaâ bùng thöng 15 MHz (A.ebooks.com .2288 Mc/s. kïnh maä cú súã vaâ kïnh Gheáp kïnh I&Q cho kïnh dûä liïåu vaâ kïnh àiïìu khiïín Àa töëc àöå Hïå söë traãi phöí Àiïìu khiïín cöng suêët Traãi phöí (hûúáng xuöëng) Traãi phöí (hûúáng lïn) Traãi phöí biïën àöíi vaâ àa maä 4-256 Voâng húã vaâ voâng kheáp kñn (800 Hz. http://www. Vúái daãi thöng 15 MHz coá 3 soáng mang 3. Töëc àöå 3. úã hûúáng xuöëng coá nhieâu vêën àïì quan troång hún do khöng thïí àiïìu khiïín cöng suêët cên bùçng giûäa caác têìng khaác nhau (hinh 3. töëc àöå cao hún àang nghiïn cûáu) Maä Walsh daâi àïí phên biïåt kïnh. Àöëi vúái phûng phaáp traãi phöí trûåc tiïëp.18).vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO Gheáp kïnh hûúáng lïn maä phuå gheáp 67 Kïnh àiïìu khiïín. Giúái thiïåu caác tham söë chuã yïëu cuãa cdma2000.7. B vaâ C).6864 Mc/s vaâ 1 soáng mang 1.1. Phöí cuãa PCS àûúåc cêëp vaâo caác bùng thöng 5 MHz (D. Vúái daãi thöng 10 MHz coá 2 soáng mang 3. Truyïìn àa soáng mang hûúáng xuöëng àaåt àûúåc bùçng caách sûã duång 3 soáng mang liïn tiïëp IS-95B. M-sequences 215.6864 Mc/s vaâ 2 soáng mang 1.2288 Mc/s.

Hònh 3. Nïëu 1 kïnh maä phuå àûúåc truyïìn. Cêëu truác lùåp àûúåc sûã duång cho dûä liïåu coá töëc àöå biïën àöíi trïn kïnh maä phuå.4 Kb/s. kïnh pilot àûúåc sûã duång nhû möåt tñn hiïåu tham khaão cho viïåc phaát hiïån liïn kïët.7. Kïnh maä cú súã luön hoaåt àöång vúái chïë àöå chuyïín giao mïìm.com . Kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå mang dûä liïåu ngûúâi duâng. Kïnh truy cêåp ngûúåc (R-ACH) vaâ kïnh àiïìu khiïín chung ngûúåc laâ caác kïnh chung sûã duång cho viïåc truyïìn tin úã têìng 3 vaâ têìng MAC.TRÕNH QUÖËC BAÃO 68 3.19. tñn hiïåu vaâ dûä liïåu töëc àöå thêëp. http://www. Chó àõnh vïì kïnh àiïìu khiïín sûã duång khung coá chiïìu daâi 5 àïën 20 ms. Kïnh R-ACH àûúåc sûã duång cho viïåc truy cêåp ban àêìu. Kïnh maä cú súã mang êm thanh. Kïnh vêåt lyá a/ Kïnh vêåt lyá hûúáng lïn Àûúâng lïn coá 4 chó àõnh vïì kïnh vêåt lyá khaác nhau. Kïnh pilot cuäng mang tñn hiïåu àiïìu khiïín maä cöng suêët.2. maä Walsh (+-) àûúåc sûã duång trïn kïnh maä phuå thûá nhêët.vdcmedia. Kïnh maä cú súã cung cêëp töëc àöå maä cú baãn 9. mang caác thöng tin àiïìu khiïín nhû ào lûúâng dûä liïåu. Kïnh hûúáng lïn cung cêëp 1 hoùåc 2 kïnh maä phuå. nïëu 2 kïnh maä phuå àûúåc truyïìn thò maä Walsh (+-+-) àûúåc sûã duång. Kïnh maä phuå cung cêëp töëc àöå dûä liïåu cao hún. trong khi R-CCCH àûúåc sûã duång cho viïåc truy cêåp dûä liïåu nhanh.6 Kb/s vaâ 14.ebooks.

Tûúng tûå àûúâng lïn.TRÕNH QUÖËC BAÃO 69 b/ Kïnh vêåt lyá hûúáng xuöëng Hûúáng xuöëng coá 3 chó àõnh vïì kïnh khaác nhau vaâ 3 kïnh àiïìu khiïín chung. Kïnh pilot cung cêëp caác tñn hiïåu tham khaão cho viïåc phaát hiïån kïët nöëi. Kïnh àiïìu khiïín mang bit àiïìu khiïín vaâ caác thöng tin vïì töëc àöå. Àûúâng xuöëng: cdma2000 coá möåt kïnh pilot chung. Möåt hoùåc nhiïìu kïnh nhùæn tin àûúåc sûã duång cho nhùæn tin di àöång. Kïnh pilot tûúng tûå nhû IS-95 (noá àûúåc göåp cuãa maä PN daâi http://www. Kïnh àöìng böå àïí MS coá thïí thûåc hiïån viïåc àöìng böå. kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå mang caác thöng tin ngûúâi duâng vaâ kïnh àiïìu khiïín mang caác baãn tin àiïìu khiïín.com . cell thu àûúåc vaâ chuyïín giao.ebooks.vdcmedia. noá àûúåc sûã duång nhû kïnh àïí tham khaão cho viïåc phaát hiïån kïët nöëi khi anten coá khaã nùng thñch nghi khöng àûúåc sûã duång.

Kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå àûúåc truyïìn vúái phûúng phaáp àa maä. Khi anten thñch nghi àûúåc sûã duång kïnh pilot phuå àûúåc duâng nhû kïnh àïí tham khaão cho viïåc phaát hiïån kïët nöëi. töëc àöå bit cao vúái caác dõch vuå chêët lûúång khaác nhau laâ caác maä àa thaânh phêìn trong kïnh maä phuå.TRÕNH QUÖËC BAÃO 70 vaâ maä Walsh söë 0). viïåc phên biïåt ngûúâi duâng àûúåc thûåc hiïån búãi sûå khaác nhau vïì pha cuãa caác daäy M chiïìu daâi 241. Àa töëc àöå Kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå coá thïí àûúåc maä hoaá khaác nhau vaâ coá cêëu truác xen keä nhau. Àûúâng lïn. möåt laâ kïnh Q. Sûå traãi phöí ÚÃ àûúâng xuöëng. phaãi sùæp xïëp àïí traánh sûå löån xöån PN. Phên chia kïnh àûúåc thûåc hiïån bùçng viïåc sûã duång maä Walsh. Àûúâng lïn. Khung dûä liïåu ngûúâi duâng úã cdma2000 laâ 20 ms. Do giúái haån söë PN offset.ebooks. 3. àêy laâ böå maä trûåc giao. viïåc phên chia cell àûúåc thûåc hiïån búãi 2 daäy M chiïìu daâi 215.3.7. Àûúâng xuöëng. http://www. möåt hoùåc hai kïnh maä phuå àûúåc truyïìn. Àïí truyïìn thöng tin àiïìu khiïín khung 5 ms vaâ 20 ms coá thïí àûúåc sûã duång trïn kïnh maä cú súã.4.com . möåt laâ kïnh I. Caã hai phûúng phaáp truyïìn àa soáng mang vaâ traãi phöí trûåc tiïëp vêîn àûúåc sûã duång.vdcmedia. 3.7.

Truyïìn phên têåp ÚÃ àûúâng xuöëng àïí nêng cao chêët lûúång sûã duång phûúng phaáp truyïìn phên têåp. Vúái phûúng phaáp traãi phöí trûåc tiïëp CDMA. Khi MS àûúåc cung cêëp kïnh lûu lûúång. Khi giaãi phoáng kïnh àiïìu khiïín noá vêîn duy trò kïët nöëi giûäa têìng liïn kïët vaâ têìng maång àïí thiïët lêåp laåi kïnh trong thúâi gian ngùæn nhêët khi coá yïu cêìu truyïìn dûä liïåu. cung cêëp dõch vuå àa phûúng tiïån bùng röång trïn phaåm vi toaân cêìu. 3.vdcmedia. dûä liïåu àûúåc chia ra vaâ truyïìn theo hai àûúâng trûåc giao nhau.7. Sûå phaát triïín cuãa thöng tin di àöång àaä traãi qua hai thïë hïå: thïë hïå thûá nhêët 1G laâ thöng tin di àöång kyä thuêåt tûúng tûå. Chuyïín giao Chuyïín giao mïìm. Thïë hïå 2G laâ thöng tin di àöång kyä thuêåt söë maâ tiïu biïíu nhû GSM. Khi MS truyïìn xong noá giaãi phoáng kïnh lûu lûúång nhûng chûa giaãi phoáng kïnh àiïìu khiïín ngay.7.com .ebooks. Goái dûä liïåu 71 cdma2000 cuäng sûã duång daång goái dûä liïåu Aloha.5. TDMA/IS-136 laâ caác hïå maâ caác nûúác hiïån nay àang khai thaác.Caác kiïën nghõ cho thöng tin di àöång 3G vaâ sûå chuêín hoaá Thöng tin di àöång 3G laâ thöng tin di àöång thïë hïå múái. Vúái phûúng phaáp àa soáng mang CDMA. 3. PDC.6.8 . Àiïìu naây coá nghôa laâ möîi thuï bao àïìu coá http://www. Möåt trong nhûäng àùåc àiïím cuãa noá laâ coá thïí chuyïín maång laâm cho têët caã ngûúâi duâng coá thïí chuyïín maång àûúåc.TRÕNH QUÖËC BAÃO 3. CDMA. nhiïìu soáng mang khaác nhau àûúåc truyïìn trïn caác anten khaác nhau. 3.7. Thöng tin di àöång 3G laâ thöng tin di àöång àa phûúng tiïån phuã khùæp toaân cêìu. noá coá thïí truyïìn maâ khöng cêìn lêåp chûúng trònh xaác àõnh trûúác töëc àöå bit.7. Cuåm dûä liïåu ngùæn coá thïí àûúåc truyïìn trïn kïnh lûu lûúång chung vúái phûúng phaáp truyïìn ARQ.

Caác àùåc àiïím cuãa hïå thöëng IMT-2000: a/ Hïå thöëng toaân cêìu ..Thiïët bõ tûúng thñch toaân cêìu.1. àiïån thoaåi hònh. Maång 3G coá khaã nùng thûåc hiïån thöng tin töëc àöå cao vaâ thöng tin àa phûúng tiïån bùng röång.vdcmedia. IMT-2000 IMT-2000 laâ möåt hïå thöëng thöng tin di àöång 3G nhùçm phaát triïín vaâ húåp nhêët caác hïå thöëng thuöåc thïë hïå 2G.TRÕNH QUÖËC BAÃO 72 möåt maä söë maáy thöng tin caá nhên. .Bùng têìn chung toaân cêìu.com . viïåc thöng tin vúái têët caã caác thuï bao laâ dïî daâng. 3.Cung cêëp möåt àöå röång bùng thöng theo yïu cêìu nhùçm höî trúå möåt daãi röång caác dõch vuå tûâ baãn tin nhùæn töëc àöå thêëp thöng qua thoaåi àïën töëc àöå dûä liïåu cao khi truyïìn video hoùåc truyïìn file. .Höî trúå khaã nùng truyïìn dûä liïåu khöng àöëi xûáng àoâi hoãi töëc àöå dûä liïåu möåt chiïìu rêët cao nhûng chó yïu cêìu töëc àöå dûä liïåu thêëp hún nhiïìu úã chiïìu ngûúåc laåi.Chuyïín maåch toaân cêìu trïn cú súã àêìu cuöëi di àöång. maång coá khaã nùng phaát hiïån àûúåc bêët cûá MS naâo trïn toaân thïë giúái. . .8.ebooks. .Möåt tiïu chuêín toaân cêìu thuác àêíy úã mûác àöå cao sûå thöëng nhêët thiïët kïë trïn thïë giúái àöìng thúâi húåp nhêët nhiïìu chuãng loaåi hïå thöëng.Cung cêëp caác loaåi dõch vuå tiïn tiïën hún vúái chêët lûúång cao hún. .Töëc àöå bit cao. . Hïå thöëng 3G coân coá thïí cho pheáp ngûúâi duâng sûã duång nhiïìu loaåi dõch vuå khaác nhau nhû: internet.. b/ Caác dõch vuå múái . http://www.Giaá thaânh reã do quy hoaåch töët hún. .Sûã duång chung möåt loaåi maáy.

chuyïín maång trong suêët vaâ caác dõch vuå öín àõnh.Sûã duång töët hún phöí têìn vö tuyïën. .Möi trûúâng hoaåt àöång röång bao göìm caã haâng khöng vaâ haâng haãi.3000.2. 73 . .Khaã nùng thñch nghi töëi àa vúái caác loaåi maång khaác nhau nhùçm cung cêëp vuâng phuã soáng lúán.Cung cêëp caác dõch vuå maång trong bêët kò vuâng phuã soáng naâo. c/ Phaát triïín vaâ chuyïín àöíi . giao thûác maång vaâ sûå kïët húåp vúái maång 2G.1200. . . . Hoå tiïu chuêín IMT-2000 Vúái muåc tiïu àûa ra möåt chuêín di àöång toaân cêìu thöëng nhêët cho thöng tin di àöång 3G úã caã giao diïån khöng gian. .8.Cung cêëp khung cöng viïåc cho hoaåt àöång tiïëp tuåc múã röång dõch vuå maång di àöång vaâ truy cêåp túái caác dõch vuå vaâ phûúng tiïån cuãa maång cöë àõnh. chuyïín àöíi ngûúâi duâng linh hoaåt tûâ caác hïå thöëng trûúác IMT-2000 vaâ trong nöåi böå IMT-2000. 3.vdcmedia. ITU-T àaä chêëp thuêån möåt hoå caác tiïu chuêín thöng tin di àöång 3G dung húåp http://www. .Quaãn lyá hïå thöëng kïët húåp theo hïå thöëng khuyïën nghõ ITU-T M.Phaát triïín hïå thöëng linh hoaåt. . d/ Àöå linh hoaåt vaâ khaã nùng àa möi trûúâng . .Àöå baão mêåt àûúåc caãi thiïån vaâ dïî khai thaác.TRÕNH QUÖËC BAÃO .Khaã nùng cuâng töìn taåi vaâ laâm viïåc vúái caác hïå thöëng trûúác IMT-2000.Tñch húåp maång mùåt àêët vaâ vïå tinh.Cêëu truác múã cho pheáp àûa vaâo dïî daâng caác tiïën böå cöng nghïå vaâ caác ûáng duång khaác nhau.Tûúng thñch dõch vuå trong nöåi böå IMT-2000 vaâ vúái caác maång viïîn thöng cöë àõnh nhû PSTN/ISDN.Taåo ra caác dõch vuå trïn cú súã maång thöng minh (IN) vaâ quaãn lyá caác profile dõch vuå theo khuyïën nghõ ITU-T Q.ebooks.com .

pha 2 höî trúå ANSI-41.IMT-2000 CDMA DS: pha 1 höî trúå GSM/MAP.IMT-2000 CDMA DS: laâ cöng nghïå CDMA traãi phöí trûåc tiïëp bao göìm UTRA/WCDMA theo kiïën nghõ cuãa chêu Êu vaâ cdma2000 DS theo kiïën nghõ cuãa Myä.IMT-2000 TDMA SC (Single . Hai hïå thöëng giao thûác maång àûúåc ITU-T chêëp thuêån laâ GSM/MAP vaâ ANSI-41 cuâng vúái yïu cêìu höî trúå caã hai kiïíu baáo hiïåu nhùçm àaãm baão quaá trònh tiïën túái höåi nhêåp hoaân toaân cuãa caác cöng nghïå truy cêåp theo hai pha: . . .IMT-2000 CDMA TDD: laâ kïët húåp cuãa hai cöng nghïå CDMA vaâ TDMA bao göìm UTRA/TDD theo kiïën nghõ tûâ chêu Êu vaâ TD-SCDMA theo kiïën nghõ tûâ Trung Quöëc.ebooks.IMT-2000 TDMA: höî trúå caã GSM/MAP vaâ ANSI-41 trïn nïìn GPRS.com . .vdcmedia.IMT-2000 CDMA MC (Multi Carrier): laâ cöng nghïå àa soáng mang theo kiïën nghõ cdma2000 MC cuãa Myä.IMT-2000 CDMA MC: pha 1 höî trúå ANSI-41. pha 2 höî trúå GSM/MAP. .Carrier): laâ cöng nghïå CDMA theo kiïën nghõ UWC-136 cuäng tûâ Myä vaâ àûúåc ETSI uãng höå thöng qua EDGE. .TRÕNH QUÖËC BAÃO 74 vúái 5 loaåi cöng nghïå truy cêåp àûúåc qui àõnh trong quy phaåm kyä thuêåt giao diïån vö tuyïën IMT-2000: .IMT-2000 TDMA MC: laâ cöng nghïå TDMA àa soáng mang theo kiïën nghõ cuãa nhoám àïì aán DECT tûâ chêu Êu. http://www. . pha 2 höî trúå ANSI41.IMT-2000 CDMA TDD: pha 1 höî trúå GSM/MAP. .

Traãi phöí hoùåc àang àûúåc sûã duång hoùåc àang àûúåc àïì xuêët cho viïåc sûã duång trong rêët nhiïìu caác lônh vûåc ûáng duång múái nhû: maång thöng tin caá nhên (PCN Personal Communication Network). hïå thöëng àõnh võ toaân cêìu GPS (Global Position System). Chêët lûúång truyïìn dêîn cuãa àûúâng truyïìn vö tuyïîn àöëi vúái tûâng ngûúâi sûã duång trong möi trûúâng àa ngûúâi sûã duång phuå thuöåc vaâo tyã söë Eb/No.Àiïìu khiïín cöng suêët ÚÃ caác hïå thöëng thöng tin di àöång töí ong CDMA. caác hïå thöëng baáo àöång.TRÕNH QUÖËC BAÃO 75 CHÛÚNG IV: ÛÁNG DUÅNG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI ÀÖÅNG Hiïån nay. cdma 2000. Àïí àaãm baão tyã söë Eb/No khöng àöíi vaâ lúán hún ngûúäng yïu cêìu cêìn àiïìu khiïín cöng suêët cuãa caác maáy phaát cuãa ngûúâi sûã duång theo khoaãng caách cuãa noá vúái traåm göëc. cöng nghïå traãi phöí àang àoán nhêån àûúåc sûå quan têm rêët lúán. Xu thïë phaát triïín cuãa thöng tin di àöång trïn thïë giúái cho thêëy rùçng caác hïå thöëng thöng tin di àöång trong tûúng lai seä hoùåc sûã duång cöng nghïå CDMA hoùåc sûã duång cöng nghïå lai gheáp maâ chuã yïëu laâ kïët húåp giûäa CDMA vaâ TDMA.vdcmedia. caác maång vuâng nöåi haåt vö tuyïën (WLAN Wireless Local Area Network). Nïëu http://www.ebooks.com . W-CDMA. caác maáy di àöång àïìu phaát chung úã möåt têìn söë úã cuâng möåt thúâi gian nïn chuáng gêy nhiïîu àöìng kïnh àöëi vúái nhau. trong àoá Eb laâ nùng lûúång bit coân No laâ mêåt àöå taåp êm trùæng GAUSÚ cöång bao göìm tûå taåp êm vaâ taåp êm quy àöíi tûâ maáy phaát cuãa ngûúâi sûã duång khaác.1 . caác hïå thöëng theo doäi kiïím kï vö tuyïën. Cöng nghïå CDMA àaä àûúåc ûáng duång trong thöng tin di àöång vúái caác tiïu chuêín nhû: IS-95 CDMA. caác töíng àaâi nhaánh tû nhên vö tuyïën (WPBX Wireless Private Branch Network). Sau àêy ta seä khaão saát möåt söë vêën àïì quan troång nhêët úã caác hïå thöëng thöng tin di àöång töí ong àïí thêëy àûúåc caác ûu nhûúåc àiïím cuãa hïå thöëng CDMA so vúái caác hïå thöëng khaác: 4.

Coá thïí phaãi àiïìu chónh cöng suêët úã möåt daãi àöång lïn àïën 80 dB. http://www. Ngoaâi viïåc giaãm hiïån tûúång gêìn xa.vdcmedia.com . Dung lûúång cuãa möåt hïå thöëng CDMA àaåt giaá trõ cûåc àaåi nïëu cöng suêët phaát cuãa caác maáy di àöång àûúåc àiïìu khiïín sao cho úã traåm göëc cöng suêët thu àûúåc laâ nhû nhau àöëi vúái têët caã caác ngûúâi sûã duång. vò nhiïîu gêy ra búãi ngûúâi sûã duång khaác luön úã mûác khöng àöíi àöëi vúái tñn hiïåu hûäu ñch. Phûúng phaáp naây goåi laâ àiïìu chónh cöng suêët voâng húã OPC (Open loop Power Control). Nhû vêåy àiïìu khiïín cöng suêët coân giuáp phêìn laâm tùng tuöíi thoå pin cuãa maáy cêìm tay. dung lûúång cuãa hïå thöëng seä giaãm ài möåt lûúång bùçng 9. cêìn thiïët àïí àaãm baão tyã söë löîi bit úã mûác cho trûúác úã mûác töëi thiïíu. àiïìu khiïín cöng suêët coân àûúåc sûã duång àïí laâm giaãm hiïån tûúång che töëi vaâ duy trò cöng suêët phaát trïn möåt ngûúâi sûã duång. Àöëi vúái cöng suêët àûúâng xuöëng khöng cêìn àiïìu khiïín cöng suêët úã hïå thöëng àún ö. Trûúác khi phaát.ebooks. traåm di àöång giaám saát töíng cöng suêët thu àûúåc tûâ traåm göëc. Têët caã caác tñn hiïåu àïìu àûúåc phaát chung vò thïë khöng xaãy ra sûå khaác biïåt töín hao truyïìn soáng nhû úã àûúâng lïn. Cöng suêët ào àûúåc cho thêëy töín hao àûúâng truyïìn àöëi vúái tûâng ngûúâi sûã duång. Chùèng haån nïëu cöng suêët thu àûúåc cuãa möåt ngûúâi sûã duång naâo àoá úã traåm göëc lúán hún 10 lêìn cöng suêët phaát cuãa ngûúâi sûã duång khaác.TRÕNH QUÖËC BAÃO 76 úã caác hïå thöëng FDMA vaâ TDMA viïåc àiïìu khiïín cöng suêët laâ khöng bùæt buöåc thò úã hïå thöëng CDMA viïåc àiïìu khiïín cöng suêët laâ bùæt buöåc vaâ àiïìu khiïín cöng suêët phaãi nhanh nïëu khöng dung lûúång hïå thöëng seä giaãm. Cöng suêët thu àûúåc úã traåm göëc phuå thuöåc khoaãng caách caác maáy di àöång so vúái traåm göëc vaâ coá thïí thay àöíi àïën 80 dB. Nhû vêåy. Möåt phûúng phaáp àiïìu khiïín cöng suêët laâ do tûå àiïìu khiïín (AGC Automatic Gain Control) úã maáy thu di àöång. thò nhiïîu àöìng kïnh gêy ra búãi ngûúâi sûã duång naây cuäng gêëp 10 lêìn nhiïîu gêy ra búãi ngûúâi sûã duång khaác. Àiïìu khiïín cöng suêët àûúåc sûã duång cho àûúâng lïn àïí traánh hiïån tûúång gêìn xa vaâ giaãm thiïíu aãnh hûúãng cuãa nhiïîu lïn dung lûúång hïå thöëng. úã phûúng phaáp naây traåm göëc khöng tham gia vaâo caác thuã tuåc àiïìu khiïín cöng suêët. Traåm di àöång àiïìu chónh cöng suêët phaát cuãa mònh tyã lïå nghõch vúái töíng cöng suêët maâ noá thu àûúåc.

Caác lïånh àiïìu khiïín cöng suêët àûúåc phaát úã àûúâng xuöëng khöng àûúåc maä hoaá kiïím soaát löîi àïí giaãm thiïíu trïî voâng.vdcmedia. thò töëc àöå àiïìu chónh cöng suêët phaãi lúán hún töëc àöå phaàinh cûåc àaåi 10 lêìn Nïëu àiïìu khiïín cöng suêët àûúåc thiïët kïë theo thay àöíi luêåt log chñnh tùæc do che töëi thò tñn hiïåu thu àûúåc seä thïí hiïån phaàinh Rayleigh nhanh sau khi àiïìu chónh cöng suêët. úã möåt hïå thöëng thûåc tïë ngûúâi ta coá thïí sûã duång kïët húåp àiïìu khiïín voâng húã vaâ voâng kñn. Vò thïë cêìn thïm möåt voâng àiïìu chónh cöng suêët àûúåc goåi laâ voâng ngoaâi (Outer Loop) àïí àiïìu chónh mûác cöng suêët danh àõnh àïën tó söë löîi bit yïu cêìu. Trïn sú súã mûác thu cao hay thêëp hún ngûúäng danh àõnh traåm göëc phaát lïånh 1 bit àïën traåm di àöång àïí haå thêëp hoùåc nêng cao cöng suêët phaát cuãa traåm di àöång lïn möåt mûác cöë àinh biïíu thõ bùçng dB. Voâng noái trïn seä gêy trïî bùçng töíng thúâi gian phaát lïånh vaâ thúâi gian cêìn thiïët àïí thûåc hiïån lïånh úã maáy phaát cuãa traåm di àöång. Coá thïí àaåt àûúåc àiïìu khiïín cöng suêët trung bònh thúâi gian daâi hiïåu quaã hún bùçng sú àöì àiïìu khiïín cöng suêët voâng kñn (CPC Closed loop Power Control). Vñ duå úã hïå thöëng thöng tin töí ong IS-95 hai têìn söë trung têm khaác nhau 45 MHz. Töëc àöå àiïìu chónh cöng suêët phuå thuöåc vaâo viïåc haâm àiïìu chónh cöng suêët àûúåc thiïët kïë theo sûå che töëi luêåt log chuêín tùæc hay chó theo sûå thay àöíi töín hao àûúâng truyïìn. Nïëu àiïìu khiïín cöng suêët theo phaàinh àa tia nhanh. Tuy nhiïn do hiïån tûúång che töëi mûác cöng suêët naây coá thïí thay àöíi. Traåm göëc àaánh giaá cöng suêët tñn hiïåu cuãa ngûúâi sûã duång àûúâng lïn vaâ so saánh vúái cöng suêët ngûúäng danh àõnh.ebooks. Cöng suêët danh àõnh phaãi àûúåc gùæn vúái mûác cöng suêët cêìn thiïët àïí àaåt àûúåc tó söë löîi bit cho trûúác. http://www. töín hao àûúâng truyïìn úã hai àûúâng coá thïí khaác nhau lïn àïën vaâi dB.TRÕNH QUÖËC BAÃO 77 Trúã ngaåi khi sûã duång viïåc tûå àiïìu khiïín cöng suêët laâ sûå thay àöíi rêët lúán töín hao úã àûúâng truyïìn lïn vaâ xuöëng. Têìn söë trung têm cuãa caác àûúâng lïn vaâ xuöëng thöng thûúâng nùçm úã caác bùng têìn khaác nhau.com . Trong trûúâng naây khöng coân tñnh àaão lêîn giûäa hai àûúâng vò thïë töín hao àûúâng truyïìn giûäa hai àûúngf seä khaác nhau. Phûúng phaáp naây àoâi hoãi traåm göëc phaãi thûúâng xuyïn liïn hïå vúái traåm di àöång àïí coá thïí thay àöíi cöng suêët möåt caách thñch ûáng.

Maáy di àöång ào mûác cöng suêët thu àûúåc tûâ BS vaâ àiïìu khiïín cöng suêët phaát tyã lïå nghõch vúái mûác http://www. Dung lûúång hïå thöëng laâ töëi àa khi tñn hiïåu truyïìn cuãa maáy di àöång àûúåc thu búãi BS coá tyã söë tñn hiïåu/giao thoa úã mûác yïu cêìu töëi thiïíu qua viïåc àiïìu khiïín cöng suêët cuãa maáy di àöång.vdcmedia.com . Möåt mong muöën laâ töëi ûu caác lúåi ñch cuãa hïå thöëng CDMA bùçng caách tùng söë lûúång caác cuöåi goåi àöìng thúâi trong möåt bùng têìn cho trûúác. Hïå thöëng CDMA cung cêëp chûác nùng àiïìu khiïín cöng suêët 2 chiïìu (tûâ BS àïën maáy di àöång vaâ ngûúåc laåi) àïí cung cêëp möåt hïå thöëng coá dung lûúång lûu lûúång lúán. Maåch múã àûúâng àiïìu khiïín cöng suêët tûâ maáy di àöång túái BS laâ chûác nùng hoaåt àöång cú baãn cuãa maáy di àöång. Nïëu caác tñn hiïåu cuãa caác maáy di àöång àuã maånh thò hoaåt àöång cuãa caác maáy naây seä àûúåc caãi thiïån nhûng giao thoa àöëi vúái caác maáy di àöång khaác cuâng sûã duång möåt kïnh seä tùng lïn laâm cho chêët lûúång cuöåc goåi cuãa caác thuï bao khaác seä bõ giaãm nïëu nhû dung lûúång töëi àa khöng giaãm.ebooks. Maáy di àöång àiïìu chónh ngay cöng suêët phaát theo sûå biïën àöíi cöng suêët thu àûúåc tûâ BS. múã maåch àiïìu khiïín cöng suêët tûâ maáy di àöång túái BS vaâ àiïìu khiïín cöng suêët tûâ BS túái maáy di àöång sûã duång trong hïå thöëng CDMA àûúåc chó trïn hònh 4.2).TRÕNH QUÖËC BAÃO 78 Trong thûåc tïë viïåc àiïìu khiïín cöng suêët khöng àaåt àûúåc nhû lñ thuyïët. Caác thay àöíi cuãa tñn hiïåu thu úã traåm göcsau kh àiïìu chónh cöng suêët tuên theo luêåt gêìn giöëng nhû phên böë log chuêín tùæc.1. Böå thu CDMA cuãa BSC chuyïín tñn hiïåu CDMA thu àûúåc tûâ maáy di àöång tûúng ûáng thaânh thöng tin söë bùng heåp. Àöå lïåch tiïu chuêín cuãa tó söë tñn hiïåu trïn taåp êm thöng thûúâng trong khoaãng 1(2 dB. Hoaåt àöång cuãa maáy di àöång seä bõ giaãm chêët lûúång nïëu tñn hiïåu cuãa caác maáy di àöång maâ BS thu àûúåc laâ quaá yïëu. Viïåc àoáng. chêët lûúång dõch vuå cuöåc goåi cao vaâ caác lúåi ñch khaác. Thuã tuåc thu heåp bùng àûúåc goåi laâ àöå lúåi xûã lyá nhùçm nêng cao tyã söë tñn hiïåu/ giao thoa (db) tûâ giaá trõ êm lïn àïën möåt mûác àuã lúán àïí cho pheáp hoaåt àöång àûúåc vúái löîi bit chêëp nhêån àûúåc. Trong trûúâng húåp naây thò tñn hiïåu cuãa caác maáy di àöång khaác coân laåi chó nhû laâ tñn hiïåu taåp êm cuãa bùng röång (xem hònh 1.

TRÕNH QUÖËC BAÃO 79 cöng suêët ào àûúåc. Khi maåch àoáng dêîn àïën viïåc BS àõch cúä cöng suêët maåch múã xaác àõnh cuãa maáy di àöång möåt caách tûác thúâi àïí maáy di àöång giûä àûúåc cöng suêët phaát töëi ûu.com . BS cung cêëp chûác nùng maåch múã àûúâng àiïìu khiïín cöng suêët qua viïåc cung cêëp cho caác maáy di àöång möåt hùçng söë àõnh cúä cho noá. Hùçng söë àõnh cúä liïn quan chùåt cheä túái yïëu töë taãi vaâ taåp êm cuãa BS. BS thûåc hiïån chûác nùng kñch hoaåt àöëi vúái maåch àoáng àiïìu khiïín cöng suêët tûâ maáy di àöång túái BS.ebooks. Muåc àñch cuãa viïåc àiïìu khiïín naây laâ laâm giaãm cöng suêët phaát cuãa maáy di àöång khi röîi http://www. BS so saánh tñn hiïåu thu àûúåc tûâ maáy di àöång liïn quan vúái giaá trõ ngûúäng biïën àöíi vaâ àiïìu khiïín cöng suêët tùng hay giaãm sau möîi khoaãng thúâi gian 1.25 ms cho àïën khi àaåt kïët quaã. àöå tùng ñch anten vaâ böå khuyïëch àaåi cöng suêët. Viïåc àõnh cúä giaá trõ maåch àoáng àïí buâ cho giaá trõ xaác àõnh cuãa maåch múã maâ maåch múã naây buâ àöå tùng ñch chêëp nhêån àûúåc vaâ suy hao truyïìn dêîn cuãa caác àûúâng ài vaâ àïën giûäa BS vaâ maáy di àöång.vdcmedia. Hùçng söë naây àûúåc truyïìn ài tûâ BS túái maáy di àöång nhû laâ möåt phêìn cuãa baãn tin thöng baáo. BS cung cêëp viïåc àiïìu khiïín cöng suêët tûâ BS túái maáy di àöång nhúâ viïåc quy àõnh cöng suêët naây tûúng ûáng vúái cöng suêët ào àûúåc taåi maáy di àöång. Maåch múã àûúâng àiïìu khiïín cöng suêët laâm cho caác tñn hiïåu phaát cuãa têët caã caác maáy di àöång àûúåc thu vúái cuâng möåt mûác taåi BS.

Trong thiïët kïë hïå thöëng CDMA ngûúâi ta mong muöën tùng lïn töåt àöå söë lûúång caác khaách haâng goåi cuâng möåt luác trong giaãi thöng xaác àõnh. Kiïíu naây àaãm baão hiïåu chónh voâng kñn. + Theo tyã söë C/I: giaãm thiïíu tyã söë C/I theo yïu cêìu cuãa ngûúâi sûã duång. Kiïíu naây àaãm baão àaánh giaá voâng húã.com . úã àûúâng xuöëng. Viïåc àiïìu chónh cöng suêët laâ cêìn thiïët àïí laâm giaãm mûác nhiïîu maâ caác maáy di àöång gêy ra. Muöën vêåy möîi traåm di àöång phaãi phaát thöng tin vïì C/I àïën traåm göëc. Caác traåm di àöång phaãi ào khoaãng caách àïën traåm göëc. Nïëu cöng suêët phaát maáy di àöång àûúåc nhêån úã traåm göëc thêëp quaá thò khöng thïí hy voång chêët lûúång thoaåi töët vò tyã lïå löîi bit quaá cao. laâm cho fading àa àûúâng thêëp vaâ giaãm hiïåu ûáng boáng rêm hay laâm giaãm giao thoa àöëi vúái caác BS khaác. maáy thu di àöång thu nhiïîu tûâ caác ö khaác.TRÕNH QUÖËC BAÃO 80 hoùåc úã võ trñ tûúng àöëi gêìn BS. http://www. Caác phûúng phaáp àiïìu khiïín cöng suêët úã CDMA IS-95 + Àiïìu khiïín cöng suêët voâng húã trong àoá chó coá traåm di àöång tham gia. Trong caác hïå thöëng CDMA töí ong. Tuy nhiïn kïët quaã cuãa sûå tùng nhiïîu trïn caác maáy di àöång sûã duång caác kïnh chung dêîn túái chêët lûúång thoaåi bõ giaãm xuöëng trong khi toaân böå caác thuï bao khöng bõ giaãm xuöëng. dung lûúång hïå thöëng àûúåc tùng lïn rêët cao.ebooks. Vaâ nïëu cöng suêët nhêån àûúåc úã traåm göëc cao thò coá thïí thu àûúåc chêët lûúång thoaåi cao hún úã maáy di àöång. Khi cöng suêët phaát cuãa möîi maáy di àöång àûúåc àiïìu khiïín bùçng caách noá coá thïí tiïëp nhêån traåm göëc vúái tyã lïå tñn hiïåu/nhiïîu nhoã nhêët. + Àiïìu khiïín cöng suêët voâng kñn coá caã traåm di àöång vaâ traåm göëc àïìu tham gia. Vò vêåy traåm göëc coá thïí quyïët àõnh nïn tùng hay giaãm cöng suêët cuãa ngûúâi sûã duång àûúåc xeát.vdcmedia. Töìn taåi hai sú àöì àiïìu khiïín cöng suêët àûúâng xuöëng: + Theo khoaãng caách: Khi biïët àûúåc võ trñ cuãa caác maáy di àöång ta coá thïí giaãm thiïíu cöng suêët phaát cuãa caác maáy bùçng caách phaát ài caác mûác cöng suêët phuâ húåp theo khoaãng caách. Phûúng phaáp naây phuâ húåp cho möi trûúâng khöng bõ che töëi vaâ khi naây suy hao cöng suêët chó phuå thuöåc vaâo khoaãng caách. traåm göëc phaãi phaát tñn hiïåu hoa tiïu.

Vaâ göëc têìn söë vaâ thúâi gian àïí daãi àiïìu chïë caác tñn hiïåu thoaåi söë àûúåc truyïìn ài tûâ möîi traåm göëc. Bùçng caách naây caác maáy di àöång khöng thïí tùng cöng suêët phaát quaá lúán cho duâ coá sûå suy giaãm àöåt ngöåt chêët lûúång thoaåi trïn kïnh hûúáng xuöëng. Töëc àöå tùng cöng suêët phaát maáy di àöång thûúâng phaãi nùçm trong töëc àöå àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng kheáp kñn tûâ traåm göëc. http://www.1. Cûúâng àöå tñn hiïåu maáy di àöång nhêån àûúåc cho pheáp maáy di àöång àiïìu khiïín cöng suêët phaát cuãa noá.ebooks. Àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng húã trïn kïnh hûúáng lïn Möîi maáy di àöång chõu suy hao àûúâng àûúåc taåo ra tûâ traåm göëc. Caác kïnh àöìng böå tûâ möîi traåm göëc göìm thöng tin vïì cöng suêët phaát cuãa caác kïnh dêîn àûúâng vaâ maáy di àöång xaác àõnh cöng suêët phaát sûã duång thöng tin àoá. Maáy di àöång ào töíng cûúâng àöå tñn hiïåu dêîn àûúâng tûâ traåm göëc vaâ cûúâng àöå tñn hiïåu nhêån àûúåc tûâ têët caã caác traåm göëc. 4.1. Trûúâng húåp tùng àöåt biïën möi trûúâng kïnh xêíy ra thò thiïët bõ àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng theo kiïíu tûúng tûå vúái vuâng àöång 85dB hoùåc hún àaáp ûáng ngay lêåp tûác trong 1ms. coá nghôa traång thaái maáy di àöång rêët gêìn traåm göëc hoùåc lûúång suy hao àûúâng dêîn thêëp.TRÕNH QUÖËC BAÃO 81 + Àiïìu khiïín cöng suêët àûúâng xuöëng trong àoá coá caã sûå tham gia cuãa caã traåm di àöång lêîn traåm göëc.com . Vò vêåy bùçng caách giaãm cöng suêët phaát cuãa maáy di àöång thiïët bõ àiïìu khiïín traánh laâm noá khöng tùng cao hún mûác yïu cêìu. Nïëu cûúâng àöå tñn hiïåu thu àûúåc cao cöng suêët phaát cuãa maáy di àöång giaãm xuöëng.vdcmedia. Khi sûã duång caác chûác nùng naây coá thïí taåo ra sûå chïnh lïåch giûäa cöng suêët phaát vaâ hïå söë tùng ñch cuãa anten (ERP àêìu ra) cuãa traåm göëc dûåa trïn cú súã kñch thûúác tïë baâo. Noá cuäng coá nghôa laâ vúái cöng suêët phaát di àöång tûúng àöëi thêëp maáy di àöång coá thïí àûa ra cöng suêët nhêån àûúåc danh àõnh cho traåm göëc. Trong CDMA têët caã caác traåm göëc phaát tñn hiïåu dêîn àûúâng úã cuâng têìn söë vaâ têët caã caác maáy di àöång bùæt àêìu àöìng böå bùçng sûã duång caác tñn hiïåu dêîn àûúâng naây.

ebooks. Phûúng phaáp ào naây cung cêëp giaá trõ trung bònh chñnh xaác cho cöng suêët phaát nhûng 1 phûúng phaáp phuå àûúåc cêìn túái àïí tñnh toaán giao thoa Rayleigh chó ra caác tñnh chêët khaác nhau trïn 2 kïnh. Coá nghôa sûå taách biïåt têìn söë 45 MHz giûäa kïnh hûúáng ài vaâ hûúáng lïn vûúåt quaã daãi thöng liïn kïët cuãa caác kïnh nïn maáy di àöång àûúåc giaã thiïët laâ caác giaá trõ cuãa töín hao hai àa àûúâng dêîn giöëng nhau.TRÕNH QUÖËC BAÃO 82 Vñ duå 1 traåm göëc vúái vuâng phuåc vuå röång lúán cêìn cöng suêët phaát cao traái laåi 1 traåm vúái vuâng phuåc vuå nhoã khöng cêìn cöng suêët phaát cao.1. Têët nhiïn nïëu 1 maáy di àöång úã khoaãng caách xa nhêët àõnh tûâ möåt traåm göëc cöng suêët thêëp thò cûúâng àöå tñn hiïåu maâ noá nhêån àûúåc tûâ traåm göëc thêëp hún so vúái trûúâng húåp úã khoaãng caách tûúng tûå tûâ möåt traåm göëc cöng suêët cao hún. Àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng kñn trïn kïnh hûúáng lïn Trong hïå thöëng tïë baâo caác kïnh vö tuyïën keáp àêìy àuã àûúåc sûã duång nïëu daãi têìn sûã duång tûâ traåm göëc túái maáy di àöång khaác vúái daãi têìn tûâ maáy di àöång túái traåm göëc. Kïët quaã laâ maáy di àöång phaát cöng suêët cêìn thiïët vaâ vò vêåy cêìn phaãi cung cêëp cho noá caác thöng tin vïì àiïìu khiïín cöng suêët cuãa möîi traåm göëc. Lïånh àiïìu khiïín àêìu ra http://www. 4. do khöng coá khaã nùng suy hao àûúâng dêîn hûúáng lïn mùåc duâ coá 1 chïnh lïåch giûäa suy hao àa àûúâng trïn kïnh hûúáng xuöëng àïí ào úã maáy di àöång vaâ suy hao àa àûúång cuãa kïnh hûúáng lïn. Àïí buâ giao thoa Rayleigh àöåc lêåp nhau trïn caác kïnh hûúáng xuöëng vaâ hûúáng lïn maâ maáy di àöång khöng thïí ào àûúåc.2. Sûå khaác biïåt cuãa têìn söë naây cho pheáp sûã duång àöìng thúâi caác maáy phaát vaâ caác maáy thu úã maáy di àöång maâ khöng coá höìi tiïëp hay nhiïîu cuãa caác tñn hiïåu phaát cuãa maáy di àöång túái caác böå thu cuãa maáy di àöång.vdcmedia. cöng suêët phaát maáy di àöång àûúåc àiïìu khiïín búãi caác tñn hiïåu tûâ traåm göëc. Caác böå giaãi àiïìu chïë úã möîi traåm göëc ào tyã lïå tñn hiïåu trïn taåp êm cuãa caác tñn hiïåu nhêån àûúåc cuãa möîi maáy di àöång so saánh tyã lïå naây vúái tyã lïå tñn hiïåu trïn taåp êm àaä chó àõnh vaâ phaát caác lïånh àiïìu khiïín àêìu ra túái maáy di àöång qua kïnh hûúáng xuöëng.com . Cuäng nhû vêåy sûå taách biïåt têìn söë coá taác duång rêët lúán trong xûã lyá àiïìu khiïín cöng suêët.

Àiïìu khiïín cöng suêët trïn kïnh hûúáng xuöëng Caác tñn hiïåu cöng suêët phaát. Caác böå àiïìu khiïín hïå thöëng úã MSC cung cêëp caác böå àiïìu khiïín möîi traåm göëc vúái tyã lïå tñn hiïåu trïn taåp êm dûåa vaâo tyã lïå löîi cuãa maáy di àöång àûúåc phaát túái böå àiïìu khiïín kïnh àûúåc sûã duång cho xaác àõnh tùng hay giaãm cöng suêët phaát cuãa möîi maáy di àöång. 4.ebooks. sûã duång giao thoa vúái tñn hiïåu mong muöën.1. Trong tònh huöëng naây cöng suêët tñn hiïåu phuå 3(4dB àûúåc cêìn túái àïí baão àaãm hoaåt àöång trïn mûác thoaã maän. http://www. Vaâ cuäng vêåy caác tñn hiïåu nhiïîu tûâ traåm göëc. Lïånh àiïìu khiïín àêìu ra àûúåc phaát tûâ traåm göëc tùng hay giaãm cöng suêët phaát cuãa maáy ài àöång so vúái giaá trõ thiïët lêåp ban àêìu (thûúâng laâ 0. àûúåc phaát tûâ möîi maáy di àöång túái traåm göëc. Àïí möi trûúâng kïnh khöng bõ thay àöíi nhiïìu cho túái khi bñt àiïìu khiïín àûúåc nhêån úã maáy di àöång vaâ hoaåt àöång àiïìu khiïín àûúåc hiïån thûåc sûå.3. Noá rêët quan troång àïí giaãm thúâi gian thûåc hiïån xûã lyá xaác àõnh cöng suêët phaát vaâ phaát lïånh. Khi xêíy ra sûå suy giaãm àaáng kïí trïn kïnh hûúáng xuöëng trong möåt vuâng nhêët àõnh vaâ nïëu cöng suêët phaát khöng tùng lïn thò chêët lûúång thoaåi cuãa caác cuöåc goåi qua kïnh naây giaãm xuöëng dûúái tiïu chuêín chêët lûúång. àûúåc àiïìu khiïín búãi thöng tin àiïìu khiïín phaát ài tûâ traåm göëc.25ms möåt lêìn lïånh àiïìu khiïín àêìu ra coá thïí theo doäi giao thoa Rayleigh trïn kïnh hûúáng lïn.com . Ngûúåc laåi trong trûúâng húåp traåm göëc coá thïí phaát tñn hiïåu mong muöën vúái cöng suêët ra nhoã hún cöng phaát ra trung bònh giaãm vaâ cuäng giaãm nhiïîu túái caác tñn hiïåu khaác trong hïå thöëng.TRÕNH QUÖËC BAÃO 83 àûúåc duâng àïí xaác àõnh cöng suêët maáy di àöång trong giaá trõ dûå tñnh cuãa cöng suêët phaát maáy di àöång maåch voâng múã.vdcmedia. Phûúng phaáp naây àûúåc goåi laâ àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng kñn. Cûá phaát 1.1dB). 1 vñ duå cuãa caác vuâng naây laâ núi suy hao àûúâng dêîn giûäa 1 maáy di àöång vaâ 1 traåm göëc lên cêån hoùåc hai laâ giöëng nhû giûäa maáy di àöång vaâ traåm göëc bêån tûúng ûáng. Toaân böå lûúång nhiïîu trong trûúâng húåp naây gêëp 3 lêìn trûúâng húåp maáy di àöång lên cêån vúái chó 1 traåm göëc.

Sûå tùng giaãm cöng suêët ra àûúåc thûåc hiïån möåt lêìn cho möåt khung maä tiïëng noái coá nghôa trung bònh 12(20ms chêåm hún töëc àöå tùng/giaãm cöng suêët ra trïn kïnh hûúáng lïn.2. Vuâng àöång tùng giaãm cöng suêët ra coá thïí àûúåc àiïìu khiïín túái +6dB xung quanh cöng suêët ra trung bònh.com .5dB àûúåc chuêín bõ trûúác khi àûúåc yïu cêìu àïí tùng cöng suêët ra cuãa tûâng maáy di àöång.ebooks.TRÕNH QUÖËC BAÃO 84 Àïí thûåc hiïån àiïìu khiïín cöng suêët trïn kïnh hûúáng xuöëng traåm göëc giaãm theo chu kyâ cöng suêët phaát ra túái maáy di àöång giaãm cöng suêët ra nhû vêåy duy trò cho àïën khi caác maáy di àöång yïu cêìu cöng suêët ra böí sung nhúâ doâ thêëy tùng tyã lïå löîi khung. Kïët quaã cuãa phûúng phaáp àiïìu khiïín cöng suêët maåch voâng húã vaâ kñn àûúåc chó ra trong hònh 4. http://www. Giao thoa Rayleigh cuãa kïnh hûúáng lïn khöng liïn quan túái kïnh hûúáng xuöëng. Vaâ traåm göëc tùng cöng suêët phaát ra vúái söë gia 0.vdcmedia.

àoá laâ àiïìu kiïån tùæc ngheän mïìm. http://www.2.com . nhiïîu naây thûúâng àûúåc goåi laâ nhiïîu giao thoa àa thêm nhêåp (MAI . Tuy nhiïn nhiïîu giao thoa àöìng kïnh laâ möåt trúã ngaåi úã caác maång CDMA. Dung lûúång khöng chó phuå thuöåc vaâo söë kïnh vêåt lyá maâ coân bõ giúái haån búãi can nhiïîu töíng thïí. Vêåy àiïìu chónh cöng suêët laâ àiïìu khiïín dung lûúång. Trong caác hïå thöëng AMPS hoùåc TDMA. ta phaãi xeát àïën nhiïîu àöìng kïnh tûâ nhiïìu ngûúâi sûã duång khaác thêåm chñ úã möåt ö àún. Caác hïå thöëng CDMA thûúâng àûúåc coi laâ coá dung lûúång cao hún so vúái caác hïå thöëng FDMA vaâ TDMA vò úã caác hïå thöëng naây hïå söë taái sûã duång têìn söë bùçng 1.Dung lûúång 85 Dung lûúång maång vö tuyïën laâ söë ngûúâi duâng trong cell.ebooks.TRÕNH QUÖËC BAÃO Hònh 4. úã caác hïå thöëng naây àiïìu khiïín cöng suêët chñnh xaác vaâ phên têåp caác àûúâng truyïìn àûúåc sûã duång àïí chöëng laåi caác aãnh hûúãng cuãa nhiïîu àöìng kïnh. Taác duång àiïìu khiïín cöng suêët trïn kïnh hûúáng lïn 4. Dung lûúång cung cêëp tó lïå vúái bïì röång phöí coá thïí sûã duång.Multiple Access Interference) hay nhiïîu giao thoa àa ngûúâi sûã duång (MUI . tùæc ngheän xaãy ra khi caác kïnh vêåt lyá àûúåc duâng hïët. Giao diïån vö tuyïën sûã duång hiïåu quaã phöí seä àaãm baão möåt dung lûúång lúán.vdcmedia. Trong hïå thöëng CDMA tùæc ngheän xaãy ra khi mêåt àöå can nhiïîu töíng àaåt àïën mûác cho trûúác so vúái mûác taåp êm nïìn. Àïí àaåt àûúåc cûåc àaåi dung lûúång phaãi töëi thiïíu can nhiïîu töíng. nïn ngûúâi duâng coân àûúåc phuåc vuå chûâng naâo coân kïnh lûu lûúång úã traåm göëc.Multiple User Interference). Taái sûã duång têìn söë cuâng vúái möåt thûâa söë taái sûã duång phuâ húåp laâ möåt biïån phaáp hiïåu quaã àïí giaãi quyïët vêën àïì vïì nhiïî u àöìng kïnh trong caác hïå thöëng FDMA vaâ TDMA. Tuy nhiïn viïåc taái sûã duång têìn söë khöng phaãi laâ giaãi phaáp thñch húåp trong caác hïå thöëng CDMA. nghôa laâ caác traåm göëc caånh nhau coá thïí sûã duång cuâng möåt bùng têìn. Khi nghiïn cûáu hïå thöëng CDMA. Trong hïå thöëng CDMA têët caã ngûúâi duâng coá chung phöí bùng röång. Thïm thuï bao truy cêåp seä laâm tùng mûác can nhiïîu vaâ aãnh hûúãng àïën dung lûúång hïå thöëng.2 .

vò thïë tñn hiïåu maånh thu àûúåc úã caác traåm di àöång gêìn seä che khuêët tñn hiïåu tûâ caác traåm di àöång xa. + W bïì röång bùng têìn cuãa kïnh. Caác tñnh toaán cho thêëy tñnh toaán dung lûúång àûúâng lïn lúán hún rêët nhiïìu so vúái tñnh toaán dung lûúång àûúâng xuöëng do àoá khi tñnh toaán dung lûúång cuãa hïå thöëng CDMA ta phaãi tñnh theo dung lûúång àûúâng xuöëng. R laâ töëc àöå bit dûä liïåu. Mêåt àöå nùng lûúång nhiïîu töíng nhû sau: http://www. nùng lûúång möîi bit Eb cêìn àaåt mûác cao hún mêåt àöå nhiïîu töíng Io àïí coá thïí nhêån àuáng bit àaä truyïìn.2. Phên àoaån möåt ö thaânh 3 ö cuäng àaãm baão thûâa söë caãi thiïån laâ 3 khi anten àõnh hûúáng lyá tûúãng. + Thuï bao di àöång phaát cöng suêët àuã lúán. Nïëu thúâi gian tñch cûåc thoaåi laâ 40% thò vïì mùåt lyá thuyïët coá thïí àaåt àûúåc thûâa söë caãi thiïån laâ 2. Dung lûúång cûåc àûúâng truyïìn hûúáng lïn Trong caác hïå thöëng söë. Eb = P R ( 4 .vdcmedia.1 ) P laâ cöng suêët tñn hiïåu nhêån àûúåc úã anten traåm göëc.1. 4. + Phên böë thuï bao laâ àïìu coá N ngûúâi sûã duång.5.com . trong thûåc tïë thò hïå söë naây laâ 2. Giaã thiïët rùçng + Àiïìu khiïín cöng suêët laâ hoaân haão.55.TRÕNH QUÖËC BAÃO 86 Trong hïå thöëng CDMA àïí tùng dung lûúång àûúâng xuöëng ta coá thïí sûã duång caác kyä thuêåt nhû phaát khöng liïn tuåc dûåa vaâo sûå tñch cûåc thoaåi vaâ phên àoaån ö.ebooks. Nïëu xeát àïën aãnh hûúãng cuãa nhiïîu giao thoa gêy ra do caác ngûúâi sûã duång úã caác ö khaác thò ta phaãi xeát thïm möåt thûâa söë taái sûã duång têìn söë F. ÚÃ hïå thöëng CDMA têët caã caác kïnh lûu lûúång àïìu duâng chung möåt kïnh vö tuyïën. Do àoá viïåc àiïìu khiïín cöng suêët aáp duång cho àûúâng lïn seä giaãm nhiïìu giao thoa gêy ra do hiïån tûúång gêìn xa noái trïn.

5).3) àûúåc viïët laåi nhû sau: P P Eb N 0W W  R = =  ρ ( N − 1 )P( 1 + f ) ρ( N − 1 )P( 1 + f ) N0 + I0 R + N0   +1 W N 0W ( 4 .2 ) P W Eb R R = (N − 1)P = N − 1 I0 W ( 4. (4.4 ) Phûúng trònh (4.6 ) http://www. Tûâ (4.5) biïíu thûác (4.5 ) Trong (4.1).vdcmedia. sûå tñch cûåc tiïëng. taåp êm nhiïåt.TRÕNH QUÖËC BAÃO Tûâ (4. f laâ tyã söë nùng lûúång nhiïîu tûâ caác cell khaác vúái cell xeát. I0 + N0 = ρ ( N − 1 )P( 1 + f ) + N0 W ( 4 .ebooks. Dung lûúång N coân bõ aãnh hûúãng búãi: nhiïîu tûâ caác cell khaác. ( laâ hïå söë trung bònh tñch cûåc tiïëng.4) laâ gêìn àuáng bêåc nhêët.3 ) Giaãi ra àöëi vúái N: W N −1 = R ≈ N Eb I0 ( 4. N0 laâ taåp êm nhiïåt.com .2) ta coá: 87 I0 = (N − 1)P W ( 4 .

http://www. Ta coá phûúng trònh vïì dung lûúång cûåc hûúáng lïn cuãa thöng tin di àöång CDMA.8) vö cuâng lúán.com . Vúái khaái niïåm naây cöng suêët P laâ vö cuâng lúán hún taåp êm nhiïåt.10 ) Giaãi ra àöëi vúái N ta coá: Àïí tñnh toaán dung lûúång N möåt caách chñnh xaác hún. ta àûa vaâo 2 thöng söë sau: thöng söë kïí àïën sûå khöng hoaân haão cuãa àiïìu khiïín cöng suêët vaâ thöng söë biïíu thõ can nhiïîu giûäa caác daãi quaåt úã cuâng möåt mùåt bùçng BTS.vdcmedia.ebooks.9 ) W R N −1 =  Eb ρ ( 1 + f ) N +I  0 0     ≈N ( 4 .TRÕNH QUÖËC BAÃO 88 Dung lûúång cûåc laâ dung lûúång cûåc àaåi coá thïí àaåt àûúåc trong nhûäng àiïìu kiïån àaä cho. nghôa laâ mêîu söë bùçng 0:  Eb  N +I  0 0  R    ρ ( N − 1 )( 1 + f ) = 1  W   ( 4.7 )  E b  R    N + I  W   P   0 0  = N 0 W   E b  R    ρ ( N − 1 )( 1 + f ) 1 −      N 0 + I 0  W   ( 4.8 ) Vêåy dung lûúång cûåc tûúng ûáng vúái vïë phaãi (4.  Eb P = N 0W  N 0 + I 0   R  ρ ( N − 1 )( 1 + f )P    + 1  W  N 0W    ( 4.

11) trúã thaânh: http://www.13 ) Khi àoá (4.12 ) Vúái Eb N0 + I0 laâ tyã söë tñn hiïåu / nhiïîu + taåp êm cêìn thiïët trong àiïìu kiïån lyá tûúãng vïì àiïìu khiïín cöng suêët. (e phûúng sai àiïìu khiïín cöng suêët. ( hùçng söë coá giaá trõ 0. Cuå thïí laâ:  E' 0  Eb = e  ' '   N 0 + I 0  N0 + I0 ( βσ e )2 2 ( 4.com .1ln10 Ta coá thïí duâng thöng söë F thay cho f can nhiÔu trong cell xÐt 1 F= = can nhiÔu trong vµ ngoµi cell xÐt 1 + f ( 4 .ebooks.vdcmedia.11 ) Vúái W/R laâ tùng ñch xûã lyá  E' b   ' '  N 0 + I 0  laâ tyã söë Eb N0 + I0 trong àiïìu kiïån àiïìu khiïín cöng suêët khöng hoaân haão. Gs laâ tùng ñch daãi quaåt hoaá.TRÕNH QUÖËC BAÃO W 1 1 R N= Gs '  E b  1+ f ρ  ' '  N 0 + I 0  89 ( 4 .

1ln 10 ( 4.16 ) Kïët quaã trïn ûáng vúái GOS = 2%.vdcmedia.4  Dung l-îngcùc h-ínglª n N = 14400     ≈ 19 7 .7 ( = 0. cho biïët möîi daãi quaåt töëi àa àaåt 19 ngûúâi (12. 15 ) 6 .4  3  10 10 ( 4 . http://www.ebooks.11) Dung lûúång cûåc laâ dung lûúång lyá thuyïët.4/3 (3 daãi quaåt 1200) Eb = 6 .5 β = 0 .14 ) Vñ duå: W = 1228800 Hz R = 14400 bit/s f = 0.5 (0 .11): + Dung lûúåc cûåc hûúáng lïn caâng lúán nïëu töëc àöå dûä liïåu thoaåi caâng thêëp.4 Gs = 2.5 )  E'b  10 2 = 5 .22 dB  '  = 10 e ' N 0 + I 0  1228800  1  1  2 . khi thiïët kïë khöng àûúåc vûúåt quaá 75% dung lûúång cûåc. Ta coá caác quan hïå àûúåc biïíu diïîn trong (4.TRÕNH QUÖËC BAÃO W R N=  E' b  ' ' N 0 + I 0 90    F 1 Gs ρ ( 4 .5 dB N0 + I 0 2 σe = 2 .2 erlang) tñnh cho hûúáng lïn.22  1 + 0 .7  0 . toaân mùåt bùçng BTS phuåc vuå 19 x3 = 57 ngûúâi duâng töëi àa.com . coá nghôa laâ trïn thûåc tïë möåt daãi quaåt khöng quaá 14 ngûúâi (8.3 erlang).23.2.27 = 7 . Nïëu f = 0 (cell cö lêåp) thò N = 32 (4.

2.11) chûáng toã quan hïå tyã lïå nghõch. + Dung lûúång cûåc hûúáng lïn caâng lúán nïëu àiïìu khiïín cöng suêët caâng hoaân haão. Töëc àöå maä hoaá thoaåi Dung lûúång soáng mang CDMA phuå thuöåc vaâo töëc àöå maä hoaá thoaåi cuãa Vocoder àûúåc sûã duång (4.vdcmedia.2. 4. + Dung lûúå ng cûåc hûúáng lïn caâng lúán nïëu tùng ñch giaãi quaåt hoaá caâng tùng. 91 + Dung lûúång cûåc hûúáng lïn caâng lúán nïëu tó lïå can nhiïîu ngoaâi cell so vúái trong cell caâng giaãm.Töëc àöå nhoám 1 laâ 9600 bit/s cuãa Vocoder 8 Kbit. .TRÕNH QUÖËC BAÃO + Dung lûúång cûåc hûúáng lïn caâng lúán nïëu haå thêëp àûúåc yïu cêìu vïì E0/N0 +I0 + Dung lûúång cûåc hûúáng lïn caâng lúán nïu giaãm nhoã tñch cûåc thoaåi.com .Töëc àöå nhoám 2 laâ 14400 bit/s cuãa Vocoder 13 Kbit. http://www. Caác àöì thõ tûúng ûáng: .ebooks.

4. tûúng ûáng giaãm can nhiïîu chung. Hònh 4. maâ töëc àöå dûä liïåu thoaåi vaâ cöng suêët phaát coá thïí giaãm nhoã.4.2.2. thò möåt hïå thöëng vö tuyïën cöë àõnh chó yïu cêìu Eb/N0+I0 thêëp hún 3 dB.5. so vúái thöng tin di àöång thò seä tùng gêëp àöi söë ngûúâi duâng.vdcmedia.2.5 dB. Möåt hûúáng nghiïn cûáu nhùçm muåc àñch tùng dung lûúång laâ hoaân thiïån BTS sao cho giaãm thiïíu Eb/N0+I0 yïu cêìu.3 chûáng toã rùçng nïëu giaá trõ naây caâng nhoã thò caâng phuåc vuå àûúåc nhiïìu ngûúâi duâng hún.4 biïíu thõ àiïìu àoá. Möi trûúâng thöng tin di àöång yïu cêìu giaá trõ Eb/N0+I0 = 7 àïën 7. Tñch cûåc thoaåi Nïëu tñch cûåc thoaåi caâng thêëp thò nhúâ böå maä hoaá thoaåi töëc àöå khaã biïën.5 cho biïët : nïëu tó lïå nhiïîu ngoaâi cell so vúái nhiïîu trong cell caâng tùng thò dung lûúång caâng giaãm.ebooks. Giaá trõ Eb/N0+I0 trung bònh Hònh 4.TRÕNH QUÖËC BAÃO 92 4.3. Nïëu xeát riïng aãnh hûúãng cuãa Eb/N0+I0.com . http://www. Can nhiïîu Hònh 4. 4. Khi tñch cûåc thoaåi tùng thò söë ngûúâi duâng giaãm.

4. Ghi chuá: töëc àöå suy hao x 10 = suy hao àûúâng truyïìn soáng Giaá trõ f caâng tùng tûâ loaåi hònh cell naây sang loaåi hònh cell khaác theo chiïìu sau: cell caách li ( cell phuã soáng doåc àûúâng cao töëc ( cell trong vuâng maång coá ñt cell ( cell giûäa nhiïìu cell khaác.TRÕNH QUÖËC BAÃO f = nhiÔu ngoµi cell xÐt nhiÔu trong cell xÐt 93 ( 4 .com .17 ) Caác giaá trõ f tûúng ûáng caác mö hònh truyïìn soáng.ebooks.2. Tùng ñch daãi quaåt hoaá Tùng tñch daãi quaåt hoaá laâ thöng söë chñnh vïì mûác can nhiïîu lïn cho caác daãi quaåt khaác cho daãi quaåt àang xeát.vdcmedia. Goåi laâ tùng ñch daãi quaåt hoaá vò viïåc daãi quaåt hoaá http://www.6.

8) 4. Möåt erlang laâ lûu lûúång trïn möåt kïnh bõ liïn tuåc chiïëm giûä. 4. Hònh 4.8.7.TRÕNH QUÖËC BAÃO 94 laâm tùng söë ngûúâi sûã duång so vúái Ommi. biïíu thõ xaác suêët tùæc ngheän phaát hiïån àûúåc. Àiïìu khiïín cöng suêët khöng chñnh xaác Sai söë àiïìu khiïín cöng suêët àûúåc xem laâ gêìn àuáng logarit. TDMA ngûúâi duâng àûúåc cêëp phaát kïnh taâi nguyïn khi naâo kïnh coân. GOS laâ thöng söë àïí àõnh lûúång tùæc ngheän trong caác hïå thöëng thöng tin àûúâng truåc (trung kïë). Taãi lûu lûúång laâ söë lûúång khöng thûá nguyïn.2. Caác giaá trõ vïì taãi lûu lûúång vaâ GOS cuãa dõch vuå thöng tin di àöång cellular thûúâng àûúåc xaác àõnh trong giúâ bêån (BH). nhûng söë daãi quaåt gêy nhiïîu cho daãi quaåt xeát laåi tùng lïn.ebooks.com . Khi söë daãi quaåt trong möåt mùåt bùçng tùng lïn thò möîi daãi quaåt nhoã ài laâm giaãm can nhiïîu möîi daãi quaåt gêy ra cho daãi quaåt khaác. Phên tñch tùæc ngheän Trong caác hïå thöëng thöng tin di àöång FDMA. BH laâ khoaãng thúâi gian liïn tuåc daâi möåt giúâ trong ngaây àûúåc thöëng kï cho biïët mêåt àöå lûu lûúång cao nhêët so vúái caác giúâ khaác trong ngaây.2. Vúái lûu lûúång muöën truyïìn ta duâng mö hònh erlang B àïí xaác àõnh söë kïnh cêìn thiïët tûúng ûáng vúái GOS cho trûúác. Nhûng àiïìu khiïín töëc àöå cao khöng giaãi quyïët àûúåc phaàinh nhanh.7 (5. hònh 4. FDMA vaâ TDMA xaãy ra tùæc ngheän khi caác kïnh vêåt lñ bõ chiïëm giûä hïët. moåi cuöåc goåi tùæc ngheän àïìu bõ huyã boã. luác naây kyä thuêåt caâi xen toã ra ûu thïë hún. Taãi lûu lûúång bùçng tñch söë giûäa söë cuöåc goåi töíng 1 giúâ vúái thúâi gian tiïën haânh cuöåc goåi. Cöng thûác erlang B coá daång: http://www.vdcmedia.6 trònh baây cho trûúâng húåp mùåt bùçng coá ba daãi quaåt vaâ tùng ñch daãi quaåt hoaá tñnh cho caã mùåt bùçng laâ 0.4.8 x 3 = 2. àiïìu khiïín töëc àöå thêëp chöëng laåi phaàinh chêåm coá hiïåu quaã. Mö hònh erlang B laâ mö hònh dõch vuå khöng coá xïëp haâng.

18 ) vúái A laâ lûu lûúång muöën truyïìn C laâ söë kïnh khaã dô. phên tñch tùæc ngheän mïìm àïí tñnh dung lûúång. Caác giaã thiïët cuãa mö hònh erlang B laâ: + Söë ngûúâi duâng tiïìm nùng laâ vö haån. 3.com . Söë cuöåc goåi tñch cûåc laâ biïën ngêìu nhiïn phên böë Poisson coá giaá trõ trung bònh (( / (). Tyã söë Eb/I0 cêìn cho ngûúâi duâng thay àöíi theo àiïìu kiïån truyïìn soáng àïí àaãm baão àöå sai khung FER quy àõnh. 2. + Thúâi gian thiïët lêåp cuöåc goåi laâ ngùæn khöng àaáng kïí. Tùæc ngheän mïìm CDMA xaãy ra khi töíng thïí ngûúâi duâng gêy ra mêåt àöå can nhiïîu lúán hún mêåt àöå phöí taåp êm nïìn möåt giaá trõ ngûúäng tiïìn àõnh.9. hïå thöëng CDMA khöng thïí àaåt cên bùçng hûúáng lïn vaâ hûúáng xuöëng. Söë ngûúâi duâng phên böë àïìu trong möîi daãi quaåt. Thöng thûúâng FER = 1%. àoá laâ lûu lûúång muöën truyïìn. Têët caã caác daãi quaåt àïìu coá söë lûúång ngûúâi duâng bùçng nhau.2. Caã hai hûúáng àïìu coá àûúâng truyïìn dung lûúång haån chïë. vò hai daång soáng hai hûúáng thiïët kïë khaác nhau. 5. + Khoaãng caách giûäa caác thúâi àiïím khúãi taåo cuöåc goåi laâ ngêîu nhiïn.TRÕNH QUÖËC BAÃO AC Pt¾c nghÏn = C! K A ∑ K! K 95 ( 4. Giaã thiïët rùçng hïå thöëng CDMA khöng bõ haån chïë búãi phêìn cûáng. + Thúâi gian tiïën haânh cuöåc goåi laâ ngêîu nhiïn. 4. 4. Möîi ngûúâi duâng tñch cûåc vúái xaác suêët ( (khöng tñch cûåc vúái xaác suêët 1ρ).vdcmedia. Phên tñch tùæc ngheän mïìm trong CDMA Khaác vúái caác thiïët kïë truyïìn thöëng noái trïn. http://www. Caác giaã thiïët laâ : 1.ebooks.

W laâ bïì röång bùng têìn maä traãi phöí CDMA.20 ) W/R laâ tùng ñch xûã lyá ( = N0/I0 laâ giaá trõ ngûúäng tiïìn àõnh Xaác suêët tùæc ngheän trong hïå thöëng CDMA laâ xaác suêët àïí àiïìu kiïån trïn àêy àûúåc thûåc hiïån.19 ) Vúái K laâ söë ngûúâi duâng àöìng thúâi trong möîi daãi quaåt. R töëc àöå dûä liïåu.TRÕNH QUÖËC BAÃO 96 a/ Sûå phên tñch lyá thuyïët Chuáng ta coá thïí cöng thûác hoaá sûå tùæc ngheän nhû sau: Can nhiïîu trong cell + Can nhiïîu ngoaâi cell + Taåp êm nhiïåt = Can nhiïîu töíng. sau àoá chia hai vïë (4. Ta coá thöng söë ( = Eb/I0. N0 laâ mêåt àöå taåp êm nhiïåt nïìn. Tùæc ngheän xaãy ra khi: ∑v E i =1 i K bi R + ∑∑ vi ( j )Ebi ( j )R + N 0 W > I 0W j i =1 K ( 4. I0 laâ mêåt àöå can nhiïîu töíng cho pheáp.vdcmedia. http://www.19) cho I0R ta coá daång múái: ∑ viε i + ∑∑ vi ( j )ε i ( j ) > ( 1 − η ) i =1 j i =1 K K W R ( 4. Eb laâ nùng lûúång möîi bit.ebooks.com . Tñch cûåc thoaåi v laâ biïën ngêîu nhiïn nhõ thûác coá xaác suêët p = Pr (v = 1) laâ thöng söë tñch cûåc thoaåi.

+ Bïì röång bùng têìn traãi phöí. + Mûác cûåc àaåi cho pheáp cuãa can nhiïîu.23) ( àùåc trung cho töëc àöå sûå kiïån.ebooks.com .21) phuå thuöåc vaâo caác biïën ngêîu nhiïn sau: + Tñch cûåc thoaåi v. Sûå phên böë biïën ngêîu nhiïn v nhû sau:  N −1 K N P( v =K ) =  S ρ ( 1 − ρ )  K  − K −1 S ( 4. Giaá trõ ngûúäng can nhiïîu àûúåc nhaâ khai thaác vêån haânh maång thiïët lêåp bùçng phêìn mïìm xûã lyá cuöåc goåi.22 ) Sûå phên böë theo luêåt poisson cuãa biïën ngêîu nhiïn K laâ: λ   µ −λ PK =   Ïp  µ   K!   K ( 4 . + Tñch cûåc thoaåi.23 ) trong (4. Sûå phên böë cuãa sûå kiïån Z trong (4.TRÕNH QUÖËC BAÃO K K  W Pt¾c nghÏn = P  Z = ∑ vi ε i + ∑∑ vi ( j )ε i ( j ) > ( 1 − η )  R i =1 j i =1  97 ( 4 . + Tyã söë nùng lûúång möîi bit trïn can nhiïîu (. + Söë ngûúâi duâng tñch cûåc trong möîi daãi quaåt K.vdcmedia. Àêy laâ trûúâng húåp hïå thöëng CDMA chõu giaãm chêët lûúång dõch vuå àïí tùng thïm ngûúâi duâng.21 ) Vêåy xaác suêët tùæc ngheän trong hïå thöëng CDMA àûúåc xaác àõnh búãi caác yïëu töë sau: + Chêët lûúång hïå thöëng E0/I0. Ptùæc ngheän coá thïí giaãm búát bùçng tùng ngûúäng can nhiïîu 1/( = I0/N0. http://www. + Töëc àöå dûä liïåu. + Söë thuï bao trong daãi quaåt xeát Ns. " Tùæc ngheän mïìm" chñnh laâ " dung lûúång mïìm".

com .24 ) x laâ biïën ngêîu nhiïn Gaussian coá giaá trõ trung bònh laâ m vaâ phûúng sai laâ (. A-E Z  x¸csuÊtt¾cnghÏn Q =  STD( Z )  () ( 4.TRÕNH QUÖËC BAÃO ( àùåc trûng cho töëc àöå dõch vuå. Ta coá phûúng trònh: http://www.26 ) E laâ kyâ voång toaán hoåc. x ε = 10 10 ( 4 . vúái K laâ söë ngûúâi duâng àöìng thúâi trong cell. 98 Sûå phên böë ( = Eb/N0 phuå thuöåc vaâo cú chïë àiïìu khiïín cöng suêët. Dûä liïåu thûã nghiïåm chûáng toã biïën ngêîu nhiïn ( coá phên böë chuêín logarit.1ln10 E( ε 2 ) = E [exp( 2 βx )] = exp 2 (βσ ) Ïp( 2 βm ) 2 [ ] b/ Trûúâng húåp cell àöåc lêåp Àöëi vúái cell àöåc lêåp.25 ) víi β = 0.vdcmedia. Ngûúâi ta xaác àõnh ( khi cell àêìy taãi vúái FER cöë àõnh. (/( àùåc trûng cho lûu lûúång muöën truyïìn. STD laâ phûúng sai.ebooks. Momen bêåc nhêët vaâ hai cuãa ( laâ:  (βσ )2  E( ε ) = E[exp( βx )] = exp  Ïp( β m )  2  ( 4. Z laâ töíng cuãa K biïën ngêîu nhiïn.

( söë muä biïíu thõ töëc àöå suy hao. Ioc mêåt àöå nhiïîu caác cell khaác. Nïëu cho rùçng suy hao àûúâng truyïìn chó phuå thuöåc vaâo cûå ly tûâ maáy di àöång àïën traåm göëc thò maáy di àöång àûúåc àiïìu khiïín cöng suêët búãi BTS gêìn nhêët.28 ) Cûå li tûâ maáy di àöång àïën BTS khaác àûúåc xeát rm cûå ly tûâ maáy di àöång àïën BTS maâ noá àang liïn laåc.ebooks.vdcmedia. Suy hao àûúâng truyïìn thûúâng ào cûå li töëi thiïíu 1 km nhùçm traánh hiïåu ûáng trûúâng gêìn. http://www.com . d/ Àùåc tñnh suy hao àûúâng truyïìn Àiïìu khiïín cöng suêët coá yá nghôa quyïët àõnh àïën àùåc tñnh chêët lûúång hïå thöëng CDMA. v hïå söë tñch cûåc thoaåi. ro khoaãng caách tûâ caác thuï bao àïën cell. 0   r   m γ  E b RvK     I W dA  0  ( 4. e/ Can nhiïîu tûâ caác cell khaác Mêåt àöå nhiïîu chuêín hoaá do caác cell khaác gêy ra coá thïí viïët: J0 = Ioc / I0 Vò Ioc = nhiïîu töíng tûâ caác cell khaác chia cho W nïn: tæng c¸c nhiÔu tõ c¸c cell kh¸c J0 = = ∫∫ I 0W  r  m allcells    r0  ξ   r 10  10 Φ ξ .27 ) c/ Hïå thöëng coá nhiïìu cell Trong hïå thöëng naây chuáng ta cêìn nghô àïën can nhiïîu do ngûúâi duâng trong têët caã caác cell gêy ra.TRÕNH QUÖËC BAÃO  W/R  λ   (βσ )2  ( 1 − η ) −    ρ exp  2  µ   exp(βm)    x¸c suÊt t¾c nghÏn = Q  λ   ρ exp 2( βσ )2  µ                 99 [ ] ( 4 .

töëc àöå ngûúâi duâng. Ion(i) can nhiïîu chuêín hoaá töíng àöëi vúái ngûúâi duâng àûúâng i. Dung lûúång àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng Dung lûúång àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng àûúåc tñnh toaán tûúng tûå nhû trïn. Do àoá.29 ) ξ iway = (I on( i ) − λ( i ) )10 iλ( i )  Eb  + FPC errá   N iway   / 10   I on( i ) = i + δI ocn( i ) W R ( 4. àïí xaác àõnh àûúåc lûu lûúång àûúâng xuöëng. a/ Tñnh gêìn àuáng bêåc nhêët dung lûúång àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng ( 1− ξ ) Veff ( 3 S 3 wayξ 3 way + 2 S 2 wayξ 2 way + S 1 wayξ 1 way ) N< ( 4.10. (pps tyã lïå trong töíng cöng suêët cell cuãa caác kïnh pilot. ta phaãi xeát àïën aãnh hûúãng noái trïn vaâ àiïìu kiïån truyïìn soáng àa àûúâng. EbR nùng lûúång möîi bit * töëc àöå söë liïåu. ( àùåc trûng cho suy hao àûúâng truyïìn.2. (iway tyã lïå cöng suêët cell cêëp phaát cho möîi àûúâng i. 4. àöìng böå. http://www. 100 Tñch söë naây laâ cöng suêët tñn hiïåu maâ BTS nhêån àûúåc tûâ MS. Veff hïå söë tñch cûåc thoaåi hiïåu duång. Siway tyã lïå ngûúâi duâng bõ chuyïín giao àûúâng i. nhùæn tin vaâ àöìng böå àïìu laâ can nhiïîu àöëi vúái kïnh lûu lûúång.com . vúái giaã thiïët aáp duång àiïìu khiïín cöng suêët.30 ) ( 4 . caác kïnh pilot.TRÕNH QUÖËC BAÃO I0 Mêåt àöå nhiïîu töíng cho pheáp. W bùng têìn traãi röång.31 ) N dung lûúång tñnh bùçng erlang. nhùæn tin.vdcmedia. nghôa laâ phaãi tñnh tyã söë nùng lûúång trïn möîi bit trïn mêåt àöå can nhiïîu vúái ngûúâi duâng.ebooks. úã hûúáng xuöëng. E0/I0 = 2 ( 20 dB.

3 0. Vñ duå vïì caác tham söë phuåc vuå tñnh toaán dung lûúång b/ Tñnh dung lûúång: söë ngûúâi duâng http://www.WAY 0.Nïëu Vocoder töëc àöå nhoám 1.92 9 dB 7 dB 3 . ta aáp duång caác phûúng trònh (4.5 dB (8 Kb) 0. Baãng sau àêy ra caác tham söë àiïín hònh.5 dB 13 dB 2 .25 0. Vúái caác tham söë àoá.8 7 dB 5 dB Baãng 1.35 0.3 0.vdcmedia.33 (13 Kb) 128 (8 Kb) 0.48 (13 Kb) 0.ebooks. N = 14.56 (8 Kb) 1 .37 85.5 erlang PARAMETER Siway Iocn(i) λ(i) Eb / Ntiway for 13 Kb Eb / Nt iway for 8 Kb FPCerror ξiway W/R V eff 1.134 0.TRÕNH QUÖËC BAÃO 101 Iocn(i) nhiïîu chuêín hoaá cuãa cell khaác (khöng bao göìm soáng mang liïìn kïì).2 dB (13 Kb) 1.WAY 0. N = 7.com .Nïëu Vocoder töëc àöå nhoám 2. ((i) tyã lïå cöng suêët phuåc höìi cho àûúâng kïët nöëi i.7 erlang .92 15.WAY 0.31) thò tñnh àûúåc dung lûúång àûúâng truyïìn hûúáng xuöëng: .29(4.4 0.

( laâ tyã lïå cöng suêët cêëp phaát cho caác kïnh baáo hiïåu. v3 = 0 .2 s ) + ( 2 P2 c. g laâ tham söë chuyïín giao mïìm.ebooks.1 s + 2 P1 c .43. 2 s + 3 P2 c .3 s ) 2 v  1  v  + 3 P3 c . Vi laâ tham söë tñch cûåc tiïëng cuãa thuï bao i. vi laâ tñch cûåc tiïëng khi chuyïín giao úã àûúâng i. ( laâ tñch cûåc tiïëng (giaá trõ trung bònh). Fi laâ tyã lïå cöng suêët cêëp phaát cho thuï bao i. h laâ hïå söë giaãm chuyïín giao do cöng suêët thïm vaâo cuãa kïnh àiïìu khiïín cöng suêët. daãi quaåt j.33 ) ( 4 . úã CDMA töìn taåi hai daång chuyïín giao laâ chuyïín giao mïìm (Soft Handoff) vaâ hai daång chuyïín giao cûáng (Hard Handoff). Pic. Muåc àñch cuãa chuyïín giao laâ àïí àaãm baão chêët lûúång àûúâng truyïìn khi möåt traåm di àöång rúâi xa traåm göëc àang phuåc vuå noá.com . v 2 = 0 .Chuyïín giao ÚÃ caác hïå thöëng thöng tin di àöång töí ong.TRÕNH QUÖËC BAÃO 102 C ( 1 + g )  avg ∑ FiVi  = 1 − β  i =1  1−β C= vi hFavg v h = ( P1c .vdcmedia.34 ) Vúái C laâ dung lûúång cell (söë ngûúâi duâng). 4. Khi àoá. chuyïín giao xaãy ra khi traåm di àöång àang laâm caác thuã tuåc thêm nhêåp maång hoùåc àang coá cuöåc goåi.32 ) ( 4.  23   1  vi =   ρ +  α 2 i  24   24  v1 = 0 . js laâ xaác suêët chuyïín giao cuãa cell i.35 ) (i laâ tùng ñch àiïìu khiïín cöng suêë t khi chuyïín giao úã àûúâng i (tñnh so vúái kïnh lûu lûúång). http://www.48.51 ( 4. noá phaãi chuyïín lûu lûúång sang möåt traåm göëc múái hay möåt kïnh múái.3 .3 s  3  v   1     ( 4.

TRÕNH QUÖËC BAÃO + Chuyïín giao giûäa caác ö hay chuyïín giao mïìm (Soft Handoff).

103

+ Chuyïín giao giûäa caác àoaån ö (Intersector) hay chuyïín giao mïìm hún (Softer Handoff). + Chuyïín giao cûáng giûäa hïå thöëng CDMA naây vúái hïå thöëng CDMA khaác. + Chuyïín giao cûáng giûäa hïå thöëng CDMA àïën hïå thöëng tûúng tûå.

Hònh 4.8: So saánh chuyïín vuâng mïìm vaâ chuyïín vuâng cûáng Nhû àaä miïu taã trong hònh 4.9, caã BS ban àêìu vaâ BS múái cuâng tham gia vaâo viïåc chuyïín giao cuöåc goåi àöëi vúái chuyïín giao mïìm. Viïåc chuyïín giao cuöåc goåi thöng qua trònh tûå: BS ban àêìu, caã hai BS, BS múái. Lûúåc àöì àoá laâm töëi thiïíu hoaá sûå giaán àoaån cuöåc goåi vaâ laâm cho ngûúâi sûã http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO

104

duång khöng nhêån ra traång thaái chuyïín giao mïìm. Do àoá, trong khi hïå thöëng analog vaâ hïå thöëng TDMA söë chêëp nhêån hònh thûác chuyïín maåch "cùæt trûúác khi - nöëi" thò chuyïín vuâng mïìm cuãa hïå thöëng CDMA chêëp nhêån hònh thûác chuyïín maåch "nöëi - trûúác khi - cùæt". Sau khi cuöåc goåi àûúåc thiïët lêåp thò maáy di àöång tiïëp tuåc tòm tñn hiïåu cuãa BS bïn caånh àïí so saánh cûúâng àöå tñn hiïåu cuãa ö bïn caånh vúái cûúâng àöå tñn hiïåu cuãa ö àang sûã duång. Nïëu cûúâng àöå tñn hiïåu àaåt àïën möåt mûác nhêët àõnh naâo àoá coá nghôa laâ maáy di àöång àaä di chuyïín sang möåt vuâng phuåc vuå cuãa möåt BS múái vaâ traång thaái chuyïín vuâng mïìm coá thïí bùæt àêìu. Maáy di àöång chuyïín möåt baãn tin àiïìu khiïín túái MSC àïí thöng baáo vïì cûúâng àöå tñn hiïåu vaâ söë hiïåu cuãa BS múái. Sau àoá, MSC thiïët lêåp möåt àûúâng nöëi múái giûäa maáy di àöång vúái BS múái vaâ bùæt àêìu quaá trònh chuyïín vuâng mïìm trong khi vêîn giûä àûúâng kïët nöëi ban àêìu. Trong trûúâng húåp maáy di àöång àang trong möåt vuâng chuyïín àöíi giûäa hai BS thò cuöåc goåi àûúåc thûåc hiïån búãi caã hai BS sao cho chuyïín vuâng mïìm coá thïí thûåc hiïån àûúåc maâ khöng coá hiïån tûúång ping-pong giûäa chuáng. BS ban àêìu cùæt àûúâng kïët nöëi cuöåc goåi khi viïåc àêëu nöëi cuöåc goåi vúái BS múái àaä thûåc hiïån thaânh cöng.

4.3.1. Chuyïín giao mïìm vaâ mïìm hún Chuyïín giao mïìm vaâ mïìm hún dûåa trïn nguyïn tùæc kïët nöëi "nöëi trûúác khi cùæt". Chuyïín giao mïìm hay laâ chuyïín giao giûäa caác ö laâ chuyïín giao thûåc hiïån giûäa caác ö khaác nhau. Chuyïín giao mïìm hún laâ chuyïín giao giûäa caác àoaån ö cuãa cuâng möåt ö. Chuyïín giao mïìm laâ chuyïín giao trong àoá traåm di àöång bùæt àêìu thöng tin vúái traåm göëc khaác trong khi chûa cùæt kïët nöëi vúái traåm göëc cuä. Chuyïín giao mïìm chó àûúåc thûåc hiïån khi traåm göëc múái vaâ cuä cuâng laâm viïåc úã cuâng möåt têìn söë. Chuyïín giao mïìm chó coá thïí thûåc hiïån úã hïå thöëng thöng tin di àöång töí ong CDMA vò úã àêy sûã duång chung möåt kïnh têìn söë nïn traåm di àöång khöng cêìn thay àöíi kïnh têìn söë khi noá di chuyïín vaâo vuâng phuåc vuå múái. Vúái chuyïín giao mïìm traåm di àöång coá thïí thöng tin vúái hai hay nhiïìu traåm göëc. Tñn hiïåu úã caác traåm göëc naây coá thïí àûúåc kïët húåp vúái nhau àïí tùng chêët http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO

105

lûúång tñn hiïåu àûúâng xuöëng. úã àûúâng lïn thöng thûúâng caác traåm göëc taách tñn hiïåu àöåc lêåp. Nïëu tñn hiïåu naây khaác nhau trung têm chuyïín maåch coá thïí choån tñn hiïåu töët nhêët. Xeát traåm di àöång thöng tin vúái hai traåm göëc: Trong khi thiïët lêåp tñn hiïåu traåm di àöång baám theo traåm göëc coá cöng suêët phaát maånh nhêët, àöìng thúâi traåm di àöång liïn tuåc theo doäi tñn hiïåu cuãa caác traåm di àöång khaác. Khi phaát hiïån möåt traåm göëc coá cöng suêët àuã lúán traåm di àöång seä thöng baáo cho traåm göëc maâ noá àang baám. Traåm göëc naây seä thöng baáo cho trung têm chuyïín maåch àïí cho pheáp traåm göëc múái naây thu vaâ phaát tñn hiïåu vúái traåm di àöång. úã àûúâng xuöëng maáy thu RAKE thu tñn hiïåu úã caã hai vaâ àiïìu chónh trïî. úã àûúâng lïn möîi traåm göëc giaãi àiïìu chïë vaâ giaãi maä khung tiïëng möåt caách àöåc lêåp röìi gûãi chuáng àïën trung têm chuyïín maåch àïí choån caác khung naây. Viïåc chuyïín àöíi ö xaãy ra tûâ tûâ. Ö thûá hai àûúåc tûâ tûâ àûa vaâo sûã duång, bùæt dêìu ngay khi chuyïín sang ö lên cêån. Khi tñn hiïåu úã traåm göëc thûá nhêët quaá yïëu àïën mûác khöng thïí giaãi àiïìu chïë, giaãi maä àûúåc thò traåm göëc naây seä bi loaåi trïn cú súã cûúâng àöå tñn hiïåu trûúâng hay chñnh búãi traåm göëc naây. Trong thûåc tïë àïí traánh viïåc chuyïín giao thûúâng xuyïn thò traåm göëc múái chó àûúåc cho pheáp khi cûúâng àöå tñn hiïåu trûúâng cuãa noá khaá lúán so vúái ö thûá nhêët. Àiïìu naây laâm cho hiïåu nùng úã biïn giúái ö giaãm. Möåt àiïím àaáng chuá yá laâ chuyïín giao mïìm cho pheáp tùng dung lûúång cuãa hïå thöëng CDMA coá taãi cao vaâ tùng vuâng phuã ö úã hïå thöëng coá taãi thêëp.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

vdcmedia. Nhûúåc àiïím cuãa chuyïín giao naây laâ coá thïí rúát cuöåc goåi do chêët lûúång cuãa kïnh múái quaá xêëu trong khi kïnh cuä àaä cùæt.TRÕNH QUÖËC BAÃO 106 4.com . http://www. Caác sú àöì chuyïín giao cûáng bao göìm: + Chuyïín giao CDMA àïën CDMA: traåm di àöång chuyïín dõch giûäa caác ö hay àoaån ö laâm viïåc úã têìn söë CDMA khaác nhau.ebooks. Chuyïín giao cûáng thûåc hiïån phûúng thûác "cùæt trûúác khi nöëi". úã chuyïín giao naây kïët nöëi vúái kïnh cuä bõ cùæt trûúác khi kïët nöëi vúái kïnh múái.3.2. Caác hïå thöëng TDMA vaâ FDMA àïìu sûã duång phûúng thûác chuyïín giao naây. Chuyïín giao cûáng Chuyïín giao cûáng àûúåc thûåc hiïån khi cêìn chuyïín lûu lûúång sang möåt kïnh têìn söë múái.

Nhoám xa R: nhoám xa R chûáa têët caã caác kïnh pilot trong hïå thöëng trûâ caác kïnh cuãa nhoám chuã A. Nhoám thûá C: têåp naây chûáa caác kïnh pilot hiïån thúâi khöng nùçm trong nhoám chuã A. Nhoám gêìn N: nhoám gêìn N chûáa caác kïnh pilot hiïån thúâi khöng nùçm trong nhoám chuã A vaâ nhoám thûá C vaâ coá thïí laâ ûáng cûã do chuyïín giao.ebooks. nhûng cûúâng àöå tñn hiïåu thu àûúåc tûâ caác kïnh pilot naây àuã lúán àïí chûáng toã caác KLL àûúâng xuöëng coá thïí àûúåc giaãi àiïìu chïë thaânh cöng. http://www. Chuyïín giao úã hïå thöëng thöng tin di àöång CDMA IS-95 a/ Khaái niïåm vïì caác têåp kïnh pilot Caác thöng söë tòm kïnh pilot vaâ caác quy tùæc àïí phaát baãn tin ào cûúâng àöå tñn hiïåu àûúåc thïí hiïån úã caác têåp kïnh pilot sau àêy: 1. nhoám thûá C vaâ nhoám gêìn N.3. Nhoám chuã A: nhoám chuã A chûáa caác kïnh pilot liïn kïët vúái caác kïnh lûu lûúång (KLL) àûúâng xuöëng (haâm Walsh) àûúåc êën àõnh cho traåm di àöång.com . Traåm di àöång liïn tuåc tòm kiïëm caác kïnh pilot múái. Danh saách ban àêìu cuãa caác kïnh kïë cêån dûúåc gûãi àïën traåm di àöång úã baãn tin thöng söë hïå thöëng trïn kïnh tòm goåi.vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO 107 + Chuyïín giao cûáng CDMA àïën tûúng tûå: traåm di àöång chuyïín kïnh lûu lûúång CDMA àïën kïnh tiïëng tûúng tûå. 4. Traåm göëc naây coá thïí êën àõnh möåt KLL àûúâng xuöëng (haâm Walsh) liïn kïët vúái kïnh pilot múái cho traåm di àöång àïí sau naây thûåc hiïån chuyïín giao mïìm.3. Nïëu cûúâng àöå àiïån trûúâng vûúåt qua möåt ngûúäng cho trûúác thò seä coá möåt baãn tin vïì ào cûúâng àöå kïnh pilot àûúåc traåm di àöång gûãi àïën traåm göëc àang phuåc vuå noá. khi tòm thêëy möåt kïnh pilot múái noá ào cûúâng àöå tñn hiïåu cuãa kïnh naây. 3. b/ Quaá trònh quyïët àõnh chuyïín giao Quaá trònh quyïët àõnh chuyïín giao àûúåc thûåc hiïån theo biïíu àöì hònh cêy. 2. Traåm göëc thöng baáo cho traåm di àöång nöåi dung cuãa nhoám chuã A bùçng baãn tin êën àõnh kïnh hay baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao. 4.

c/ Cûãa söí tòm Traåm di àöång thûåc hiïån viïåc tòm kiïëm kïnh pilot trong möåt khoaãng thúâi gian cho trûúác àûúåc xaác àõnh bùçng söë chip cuãa chuöîi pilot PN àûúåc goåi laâ cûãa söí tòm. Kïnh lûu lûúång àûúâng xuöëng àûúåc liïn kïët vúái kïnh pilot coá cuâng têìn söë vaâ cuâng dõch cuãa chuöîi pilot PN.ebooks. dõch thúâi gian cuãa chuöîi pilot PN vaâ haâm Walsh 0 (W0) tûúng ûáng. Caác dõch thúâi cuãa chuöîi pilot PN liïn quan àïën phaãn xaå nhiïìu tia seä caách àõnh dõch thúâi cuãa tia ài http://www. traåm di àöång khöng thïí giúái haån àïën thúâi gian dõch chñnh xaác cuãa chuöîi pilot PN do hiïån tûúång phaàinh nhiïìu tia.vdcmedia.com .TRÕNH QUÖËC BAÃO 108 Möåt kïnh pilot àûúåc nhêån daång búãi têìn söë. Khi tòm kïnh pilot.

Möîi lêìn thûåc hiïån ào. Traåm di àöång cuäng cêìn àõnh têm cuãa cûãa söí tòm cho möîi kïnh pilot cuãa nhoám gêìn N vaâ nhoám xa R xung quanh dõch thúâi cuãa chuöîi pilot sûã duång chuêín thúâi gian cuãa traåm di àöång.com .ebooks. Kñch thûúác cuãa cûãa söí àûúåc xaác àõnh theo söë caác chip cuãa chuöîi pilot PN. traåm di àöång seä gûãi baãn tin cûúâng àöå kïnh pilot àïën traåm göëc hiïån thúâi trong caác àiïìu kiïån sau: 1. http://www. Traåm di àöång seä àõnh têm cuãa cûãa söí tòm kiïëm cho möîi kïnh pilot trong nhoám chuã A vaâ nhoám thûá C xung quanh phêìn tûã cuãa tia àïën súám nhêët.vdcmedia. d/ Ào cûúâng àöå trûúâng Traåm di àöång höî trúå traåm göëc àang phuåc vuå trong quaá trònh chuyïín giao bùçng caách ào (thöng qua caác phêìn tûã tòm kiïëm vaâ caác maáy thu Rake) vaâ baáo caáo cûúâng àöå cuãa caác kïnh pilot thu àûúåc. Noái möåt caách khaác caác phêìn tûã cuãa tia phaãn xaå seä àïën muöån hún vaâi chip so vúái tia ài thùèng. Möåt kïnh pilot úã nhoám chuã A giaãm thêëp hún ngûúäng (T-Drop) vaâ àöìng höì thúâi gian giaãm ngûúäng chuyïín giao (T-TDrop) àaä chaåy hïët.TRÕNH QUÖËC BAÃO 109 thùèng vaâi chip.

Cûúâng àöå cuãa möåt kïnh pilot trong têåp lên cêån vaâ nhoám xa R vûúåt quaá ngûúäng phaát hiïån cuãa kïnh pilot T-ADD. Cûúâng àöå cuãa möå t kïnh pilot trong nhoám thûá C vûúåt quaá cûúâng àöå cuãa möåt kïnh pilot trong nhoám chuã A möåt lûúång laâ: T-Comp x 0.5dB. 8. Ngûúäng so saánh giûäa nhoám chuã A vaâ nhoám thûá C (T-Comp). 7. 9. Giaá tõ àöìng höì giaãm chuyïín giao (T-TDrop). 6. 2.ebooks. traåm göëc hiïån thúâi coá thïí quyïët àõnh hûúáng dêîn traåm di àöång chiïëm kïnh pilot múái (trong khi vêîn duy trò thöng tin vúái kïnh pilot hiïån thúâi). cûúâng àöå cuãa noá vaâ traång thaái cuãa àöìng höì giaãm ngûúäng chuyïín giao. Ngûúäng phaát hiïån kïnh pilot (T-Add). Sau khi chiïëm vaâo traåm göëc múái. Söë trònh tûå cuãa baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao. traåm di àöång àang chuyïín giao mïìm. Baãn tin ào cûúâng àöå tñn hiïåu chûáa dõch thúâi PN cuãa kïnh pilot àûúåc ào. Bêy giúâ nhoám chuã A chûáa caã traåm hiïån thúâi lêîn traåm múái. 5.vdcmedia. traåm di àöång gûãi baãn tin hoaân thaânh chuyïín giao àïën caã hai traåm göëc.com . Vaâo thúâi àiïím naây. êën àõnh têìn söë cuãa kïnh CDMA. noá chiïëm traåm göëc múái trong khi vêîn duy trò thöng tin vúái traåm göëc cuä. Ngûúäng giaãm kïnh pilot (T-Drop). 3. Nhoám chuã A bêy giúâ chûáa caác kïnh pilot múái vaâ cuä (caác dõch thúâi PN). Kñch thûúác cûãa söí tòm kiïëm cho nhoám chuã A vaâ nhoám thûá C. http://www.TRÕNH QUÖËC BAÃO 110 2. e/ Baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao (àûúâng xuöëng) Sau khi xem xeát baãn tin ào. Baãn tin naây göìm: 1. 4. Kïnh maä (maä Walsh) liïn kïët vúái möîi kïnh pilot trong nhoám chuã A. 3. Khi naây traåm göëc gûãi baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao àïën traåm di àöång. f/ Baãn tin hoaân thaânh chuyïín giao (àûúâng lïn) Möåt khi traåm di àöång àaä nhêån àûúåc baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao tûâ traåm göëc cuä hiïån thúâi.

g/ Duy trò caác têåp Traåm di àöång seä liïn tuåc theo doäi cûúâng àöå trûúâng cuãa têët caã caác pilot trong hïå thöëng. Khi nhoám chuã A chûáa hai hay nhiïìu pilot. Trònh tûå tòm Möîi kïnh pilot trong nhoám thûá C chó àûúåc tòm sau khi àaä tòm têët caã caác kïnh pilot trong nhoám chuã A. kïët thuác thúâi gian cuãa àöìng höì).com .vdcmedia. Khi naây kïnh pilot àûúåc chuyïín tûâ têåp naây sang têåp khaác tuyâ thuöåc vaâo ngûúäng noái trïn.ebooks. T-Drop. h/ Xûã lyá kïnh lûu lûúång Xûã lyá kïnh lûu lûúång àûúâng xuöëng Têët caã caác kïnh lûu lûúång êën àõnh cho traåm di àöång vaâ caác pilot liïn kïët trong nhoám chuã A àïìu mang cuâng möåt thöng tin lûu lûúång trûâ kïnh con àiïìu khiïín cöng suêët. Sau àoá traång thaái cuãa tûâng pilot seä àûúåc so saánh vúái caác ngûúäng pilot khaác nhau (T-Add. Baãn tin naây àûúåc gûãi àïën caã hai traåm.TRÕNH QUÖËC BAÃO 111 Baãn tin hoaân thaânh chuyïín giao chûáa caã têåp múái (caác dõch thúâi PN cuä vaâ múái). T-Comp. Möåt kïnh pilot trong nhoám xa R chó àûúåc tòm sau khi àaä tòm hïët caác kïnh pilot trong nhoám gêìn N. T-Tdrop. traåm di àöång phaãi àaãm baão thu phên têåp bùçng caách kïët húåp caác kïnh lûu lûúång àûúâng xuöëng liïn kïët. Möåt kïnh pilot trong nhoám gêìn N chó àûúåc tòm sau khi àaä tòm têët caã caác kïnh pilot trong nhoám thûá C. http://www.

Caác traåm thu seä nhêån àûúåc tñn hiïåu cuãa caã hai àoaån ö vaâ gûãi tñn hiïåu àïën böå maä hoaá choån lûåa. Böå naây seä choån khung töët nhêët vaâ loaåi boã khung coá chêët lûúång keám. Xûã lyá kïnh lûu lûúång àûúâng lïn (chuyïín giao giûäa caác àoaån ö) Trong quaá trònh chuyïín giao giûäa caác àoaån ö traåm di àöång phaát cuâng möåt thöng tin àïën caã hai àoaån ö (hònh 4.14). Khi naây traåm göëc seä gûãi thöng tin thu àûúåc àïën böå maä hoaá tiïëng choån lûåa.TRÕNH QUÖËC BAÃO 112 Xûã lyá kïnh lûu lûúång àûúâng lïn (chuyïín giao giûäa caác ö) Trong quaá trònh chuyïín giao giûäa caác ö. http://www. traåm di àöång phaát cuâng möåt thöng tin àïën caãc hai traåm göëc.vdcmedia.15).ebooks. Nhû vêåy seä chó coá möåt khung tiïëng àûúåc xûã lyá. Möîi traåm göëc nhêån àûúåc thöng tin tûâ caác traåm di àöång vúái trïî lan truyïìn khaác nhau (hinh 4.com .

traåm di àöång phaát ài baãn tin ào cûúâng àöå pilot vaâ chuyïín pilot tûâ nhoám gêìn N vaâo nhoám thûá C.vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO 113 i/ Quaá trònh caác pilot vaâo caác nhoám úã caác ngûúäng Ta coá caác ngûúäng chuyïín giao nhû sau: 1. Pilot vûúåt quaá T-Add.com . http://www.ebooks.

àùåc tñnh àiïìu chïë cuãa kïnh hûúáng xuöëng khaác vúái àùåc tñnh cuãa kïnh hûúáng lïn. Traåm di àöång phaát ài baãn tin ào cûúâng àöå pilot.Àùåc tñnh àiïìu chïë vaâ töí chûác kïnh 4. Tñn hiïåu kïnh CDMA hûúáng lïn Kïnh hûúáng lïn gheáp phên chia theo maä bao göìm kïnh thêm nhêåp vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng lïn. 4.1. Àùåc tñnh àiïìu chïë cuãa kïnh hûúáng lïn theo kiïíu chïë trûåc giao maãng 64 taåi caác töëc àöå 9600. Thúâi gian chuyïín giao T-Tdrop àaä hïët.Pa > T-Comp x 0. Búãi vêåy.ebooks. 4800.TRÕNH QUÖËC BAÃO 114 Khi cûúâng àöå cuãa möåt pilot trong nhoám thûá C tùng dêìn vaâ thoaã maän àiïìu kiïån: Pc . 5. 2. thò baãn tin ào cûúâng àöå pilot àûúåc phaát àïën traåm göëc. 6. Traåm di àöång chuyïín pilot cuä tûâ nhoám chuã A vaâo nhoám gêìn N vaâ phaát ài baãn tin hoaân thaânh chuyïín giao.17. Thúâi gian giaãm chuyïín giao T-Tdrop àaä hïët. Traåm göëc phaát baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao. Cuäng nhû traåm göëc. Töëc àöå truyïìn dêîn buâng nöí thûåc tïë àûúåc giúái haån vúái http://www. 3.com . 4. 7. Nhoám chuã A = caác pilot cuä vaâ múái.5 dB trong àoá Pa laâ cöng suêët pilot cuãa nhoám chuã A. Traåm di àöång khúãi àöång àöìng höì thúâi gian giaãm chuyïín giao. noá khöng thïí thûåc hiïån viïåc doâ tòm liïn kïët cho tñn hiïåu kïnh hûúáng lïn nhêån àûúåc. 2400 hoùåc 1200 bit/s nhû taåi àiïím A trong hònh 4.4 . Traåm göëc phaát ài baãn tin hûúáng dêîn chuyïín giao. Traåm di àöång chuyïín pilot vaâo nhoám chuã A vaâ phaát ài baãn tin hoaân thaânh chuyïín giao. maáy di àöång khöng thiïët lêåp thúâi gian hïå thöëng.vdcmedia.4. Cûúâng àöå cuãa pilot cuä giaãm thêëp hún T-Drop.

20 307.20 208. Möîi chip Walsh àûúåc chia thaânh 4 chip PN.67 42.67 42.2288 1.800 6 6 6 6 4800 4800 4800 4800 307.20 307. Kïët quaã laâ noá trúã thaânh chip Walsh vúái vêån töëc cöë àõnh 307.67 Töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë Töëc àöå chip Walsh Thúâi gian kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/kyá hiïåu maä http://www. Vêån töëc chuöîi PN traãi phöí àûúåc cöë àõnh laâ 1.com .2288 1/3 1/3 1/3 1/3 Àún võ Mc/s bit/kyá hiïåu maä % Kyá hiïåu/giêy Kyá hiïåu maä/àiïìu chïë Kyá hiïåu/giêy kc/s us Chip PN/kyá hiïåu maä 100% 50% 25% 12.800 28.2 vaâ 4.800 28.33 208.5% 28.200 maä trong möåt giêy.vdcmedia.3. Caác tham söë àiïìu chïë kïnh lûu lûúång lïn vaâ caác tham söë àiïìu chïë kïnh truy nhêåp àûúåc liïåt kï tuêìn tûå trong baãng 4.TRÕNH QUÖËC BAÃO 115 28.33 208.2288 1. Tham söë Töëc àöå chip PN Töëc àöå maä Chu kyâ phaát chiïëm Töëc àöå kyá hiïåu maä Àiïìu chïë Töëc àöå söë liïåu (bit/s) 9600 4800 2400 1200 1.67 42.ebooks.2288 Mega maä/giêy.33 208.2288 1.800 kyá hiïåu maä trong möåt giêy.20 307.800 28.33 42.

Böå maä hoaá xoùæn vúái chiïìu daâi bùæt buöåc laâ k=9 vaâ vêån töëc 1/3 nhû àûúåc chó thõ taåi àiïím B trong hònh 4.TRÕNH QUÖËC BAÃO Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/chip Walsh 256 4 256 4 256 4 256 4 116 Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/chip Walsh Baãng 4. Töëc àöå taåo maä laâ 3 kyá hiïåu cho möîi bit söë liïåu àûa túái böå taåo maä. Caác kyá hiïåu maä naây àûúåc phaát ra do àoá kyá hiïåu maä (c0) àûúåc maä hoaá vúái haâm taåo maä g0 seä àûúåc àûa ra trûúác.33 42. Caác tham söë àiïìu chïë kïnh truy nhêåp a/ Maä hoaá xoùæn.0 28.3.2288 1/3 2 100.67 256 4 Àún võ Mc/s bit/kyá hiïåu maä Kyá hiïåu/kyá hiïåu maä % Kyá hiïåu/giêy Kyá hiïåu maä/kyá hiïåu àiïìu chïë Kyá hiïåu/giêy kc/s us Chip PN/kyá hiïåu maä Chip/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/Chip Walsh Baãng 4. vaâ g2 tûúng àûúng 711 (octal). Caác tham söë àiïìu chïë kïnh lûu lûúång hûúáng lïn Tham söë Töëc àöå chip PN Töëc àöå maä hoaá Lùåp kyá hiïåu maä Chu kyâ phaát chiïëm Töëc àöå kyá hiïåu maä Àiïìu chïë Töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë Töëc àöå chip Walsh Thúâi gian kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/kyá hiïåu maä Chip/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/Chip Walsh Töëc àöå söë liïåu (bit/s) 4800 1.20 208. vaâ kyá hiïåu maä (c2) àûúåc maä hoaá http://www.800 6 4800 307.2.com . g1 tûúng àûúng 663 (octal). kyá hiïåu maä (c1) àûúåc maä hoaá vúái haâm taåo maä g1 seä àûúåc àûa ra thûá hai.vdcmedia.ebooks.17 Caác haâm taåo maä laâ g0 tûúng àûúng 557 (octal).

Chiïìu daâi cuãa àöå trïî chuöîi söë liïåu tûúng ûáng vúái k-1.vdcmedia.18 cho thêëy böå maä hoaá cho hïå maä àûúåc giúái thiïåu trong muåc naây. Vúái töëc àöå söë liïåu 2400 kb/s thò möîi kyá hiïåu àûúåc lùåp laåi 3 lêìn liïn tuåc. 2.ebooks. http://www. Traång thaái cuãa böå maä hoaá xoùæn sau khi khúãi taåo seä coá traång thaái vúái têët caã caác bit laâ 0. vaâ vúái töëc àöå 1200 b/s laâ 7 lêìn. Trong kïnh lûu lûúång. Kyá hiïåu maä àêìu tiïn àûa ra sau khi khúãi taåo seä laâ kyá hiïåu maä àûúåc maä hoaá vúái haâm taåo maä g0. 1. möîi kyá hiïåu maä coá töëc àöå söë liïåu cöë àõnh laâ 4800 bit/s vaâ möîi kyá hiïåu àûúåc lùåp laåi möåt lêìn. úã àêy k laâ chiïìu daâi bùæt buöåc cuãa maä.com . Trong kïnh truy nhêåp. Trong trûúâng húåp töëc àöå söë liïåu laâ 4800 kb/s thò möîi kyá hiïåu àûúåc lùåp laåi möåt lêìn.TRÕNH QUÖËC BAÃO 117 vúái haâm taåo maä g2 seä àûúåc àûa ra cuöëi cuâng.17 thûåc hiïån caác chûác nùng sau. Hònh 4. Maä hoaá xoùæn cêìn phaãi coá böå cöng modul 2 cho caác nhaánh lûåa choån cuãa chuöîi söë liïåu àûúåc trïî thúâi gian liïn tiïëp. töëc àöå söë liïåu lúán nhêët laâ 9600 kb/s. Taåi àiïím B vaâ C trong hònh 4.

böå cheân bao göìm möåt ma trêån 32x18 nhû trong baãng 4. Trong trûúâng húåp töëc àöå 9600 kb/s. J+12.. J+26.. J+3. thûá tûå truyïìn nhû sau: J. J+7.17. trïn cú súã haâng naâo seä àûúåc truyïìn. J+8. J+20. J=1. J+30 (4. 2 Trong trûúâng húåp kyá hiïåu maä cuãa kïnh truy nhêåp.i. Taåi töëc àöå 4800 b/s. J+10.(32/4-1) Taåi töëc àöå 2400 b/s. 1. J+28..ebooks. J+14. J+10. J+4. J+2. J. 3 .4. i=0. 2 http://www. viïåc truyïìn theo trêåt tûå mö taã nhû sau. J+12. Söë thûá tûå haâng --------> Trong cöng thûác trïn. J=1+4. 1. J+14. 2. J.36) Trong trûúâng húåp naây. J + 2. J+4.. 2. J+6. J+8.i. J+11. J+7 (4. J+1. J+5.i. J+2. J+24. . thuêåt toaán cheân vúái kiïíu töí chûác 32 haâng vaâ 18 cöåt. J+3 (4. J+4. i=1. caác àûúâng cuãa böå cheân theo thûá tûå sau: J. thûá tûå truyïìn theo thûá tûå trong haâng vaâ theo haâng cho túái hïët haâng 32.37) Trong trûúâng húåp naây.39) Trong trûúâng húåp naây. J+6. J+9. J+6. J+2. J+8.vdcmedia. (32/8-1) Taåi töëc àöå 1200 b/s. J=1+8. J+13.com .TRÕNH QUÖËC BAÃO 118 b/ Cheân Nhû cho thêëy taåi àiïím D trong hònh 4. J+1. J+15 (4. J+16. Taåi töëc àöå 9600 b/s. J+1. viïåc truyïìn theo trêåt tûå mö taã nhû sau.40) Trong trûúâng húåp naây. J=1+16. J+3. trïn cú súã haâng naâo seä àûúåc truyïìn. i=0. J+22. J+5.

Möåt khung cuãa kïnh lûu lûúång hûúáng lïn laâ 20 ms àûúåc chia laâm 16 phêìn nhû nhau. maãng Walsh 64 bao göìm 64 maä vúái chiïìu daâi 64 bit cho möîi maä. http://www.17. Thuêåt toaán cheân c/ Àiïìu chïë trûåc giao cuãa kïnh hûúáng lïn. Möîi trong 6 kyá hiïåu chó thõ maä Walsh cuãa 64 chip àûúåc truyïìn.com . Kïnh lûu lûúång lïn vaâ kïnh truy nhêåp àûúåc múã röång thaânh maä daâi theo thûá tûå truyïìn.TRÕNH QUÖËC BAÃO Haâng 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 32 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 119 33 65 97 8 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 32 64 96 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 Baãng 4. chiïìu daâi khuön daång cuãa 16 nhoám (0-15) àiïìu khiïín cöng suêët nhû nhau.ebooks.4.vdcmedia. Taåi àiïím E trong hònh 4. Möîi maä coá daång kiïíu trûåc giao vúái möåt maä khaác.

... f/ Traãi phöí trûåc giao..17...+ 1 42 35 33 (4. vaâ Q dêîn àûúâng chuöîi PN coá chu kyâ 215-1 xung nhû dûúái àêy: P1 (x) = x + x + x + x + x + x + x 15 12 11 10 6 3 15 13 9 8 7 5 1 1 (4. Chuöîi àûúåc sûã duång trong traãi phöí trûåc giao cuäng tûúng tûå nhû àiïím G trong hònh 4.42) (4..17.TRÕNH QUÖËC BAÃO 120 Maä daâi coá chu kyâ xung 242-1 vaâ thoaã maän tñnh tuyïën tñnh vaâ höìi qui xaác àõnh theo biïíu thûác sau: P (x) = x + x + x + .. d/ Taåo chuâm söë liïåu ngêîu nhiïn Taåi àiïím F trong hònh 4. Daäy naây coá chu kyâ 215 xung vaâ àa thûác traãi phöí cho kïnh I. Maä daâi coá chu kyâ laâ 242-1.vdcmedia... e/ Traãi phöí trûåc tiïëp Taåi àiïím G trong hònh 4. 14 bit naây laâ 14 bit cuöëi cuâng cuãa maä daâi àûúåc sûã duång cho muåc àñch múã röång.43) Pq (x) = x + x + x + x + x + x + x http://www..17.ebooks... böå taåo söë liïåu ngêîu nhiïn taåo ra nhûäng mêîu mùåt naå bao göìm 0 vaâ 1... Quaá trònh traãi phöí bao göìm chuöîi ra cuãa böå taåo giaã chuâm söë liïåu ngêîu nhiïn àûúåc cöång modul 2 cuãa maä daâi..com . kïnh lûu lûúång hûúáng lïn vaâ kïnh truy nhêåp laâ traãi phöí trûåc tiïëp bùçng maä daâi trûúác khi truyïìn.41) Möîi chip PN maä hoaá daâi àûúåc taåo ra búãi thanh ghi dõch 42 bit... Mêîu mùåt naå àûúåc xaác àõnh trïn cú súã töëc àöå söë liïåu cuãa khung vaâ khöëi 14 bit àûúåc àûa ra tûâ maä daâi..

Noá àûúåc lùåp laåi chñnh xaác laâ 75 lêìn trong möîi 2 giêy.cöë àõnh taåi 4800 b/s. + Töëc àöå àiïìu chïë . möîi kïnh àûúåc höî trúå bùçng möåt kïnh nhùæn tin.ebooks. Kïnh hûúáng lïn I vaâ Q cuãa CDMA àûúåc àöëi chiïëu vúái àiïìu chïë QPSK buâ nhû hònh 4.com . + Kïnh CDMA hûúáng lïn bao göìm 32 kïnh truy nhêåp tûâ 0 túái 31. Möîi kïnh truy nhêåp chó liïn quan túái möåt kïnh nhùæn tin cuãa kïnh CDMA hûúáng xuöëng. a/ Kïnh truy nhêåp + Thúâi gian sùæp haâng .2. Cêëu truác cuãa kïnh CDMA xuöëng àûúåc mö taã trong caác phêìn sau: http://www.Khung kïnh truy nhêåp bùæt àêìu chó khi thúâi gian hïå thöëng laâ böåi söë nguyïn lêìn 20 ms.vdcmedia.20 4.66 ms ( 215/1228800 s ).TRÕNH QUÖËC BAÃO 121 Chuöîi PN dêîn àûúâng àûúåc lùåp laåi möîi 26.4. Kïnh truy nhêåp vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng lïn.

44) (4.22. 2400.TRÕNH QUÖËC BAÃO 122 b/ Kïnh lûu lûúång hûúáng lïn + Kïnh lûu lûúång hûúáng lïn àûúåc truyïìn theo töëc àöå thay àöíi 9600. + Têët caã caác khung àûúåc truyïìn liïn tiïëp vúái möîi khung daâi 20 ms vaâ cêëu truác cuãa khung àûúåc trònh baây trong hònh 4. Khúãi taåo laâ khung vúái 192 bit 0 taåi töëc àöå 9600 b/s. Cêëu hònh caác bit khung kïnh lûu lûúång hûúáng lïn Biïíu thûác sau laâ biïíu thûác taåo bit cuãa böå chó thõ chêët lûúång khung.ebooks. chó thõ chêët lûúång khung (F) vaâ phêìn caác bit cuöëi (T) àûúåc qui àõnh cêëu hònh nhû trong baãng 4.5. hoùåc 1200 b/s.5 vaâ phuâ húåp vúái töëc àöå truyïìn dêîn. http://www. phêìn bit thöng tin (I). Trong hònh 4.com . g(x) = x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x4 + x + 1 (trûúâng húåp 9600 b/s) g(x) = x8 + x7 + x4 + x3 + x + 1 (trûúâng húåp 4800 b/s) (4.vdcmedia.22.45) Khúãi taåo kïnh lûu lûúång hûúáng lïn. Àûúåc sûã duång àïí chiïëm duång kïnh lûu lûúång lïn taåi traåm göëc. Töëc àöå truyïìn 9600 b/s 4800 b/s 2400 b/s 1200 b/s Bit thöng tin (I) 172 bit 80 bit 40 bit 16 bit Chó thõ chêët lûúångkhung (F) 12 bit 8 bit 8 bit 8 bit Bit cuöëi 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit Baãng 4. 4800.

. Söë liïåu kïnh lûu lûúång röîng coá cêëu hònh möåt khung mûúâi saáu söë 1 liïn tiïëp vaâ theo sau laâ taám söë 0 taåi töëc àöå 1200 bit/s. Tñn hiïåu kïnh CDMA hûúáng xuöëng. Chuêín thúâi gian cuäng àûúåc coi nhû bùæt àêìu tûâ khi kïnh nhùæn tin àûúåc sûã duång nhû thúâi gian truyïìn cho truy nhêåp. Phêìn bit thöng tin (172 bit) coá thïí àûúåc sûã duång àïí cung cêëp dung lûúång truyïìn cho lûu lûúång sú cêëp vaâ baáo hiïåu hoùåc lûu lûúång thûá cêëp. kïnh nhùæn tin (1-7). vaâ lûu lûúång baáo hiïåu duâng chung khung vúái lûu lûúång sú cêëp.3.4. Cêëu truác bit cuãa nùm bit thöng tin khaác mö taã trong hònh 4. tñn hiïåu kïnh 1 truy nhêåp gheáp phên chia theo maä àöìng böå xuöëng (Sync). 4.23 àûúåc sûã duång cho maáy di àöång. kïnh lûu lûúång xuöëng .com . Kïnh hûúáng xuöëng gheáp phên chia theo maä bao göìm caác kïnh maä nhû tñn hiïåu dêîn àûúâng. Chuêín thúâi gian àûúåc coi bùæt àêìu tûâ khi kïnh lûu lûúång xuöëng àûúåc sûã duång nhû thúâi gian truyïìn cuãa kïnh lûu lûúång lïn.. 123 Àêy laâ hoaåt àöång àïí giûä haâm àa thûác sûã duång khi dõch vuå lûåa choån vêîn chûa sûã duång. Thúâi gian taåo ra cuãa thiïët bõ àa luöìng túái súám nhêët àûúåc sûã duång cho quaá trònh giaãi àiïìu chïë.vdcmedia. Chuêín thúâi gian àûúåc thiïët lêåp taåi maáy di àöång.2288 http://www.TRÕNH QUÖËC BAÃO Kïnh lûu lûúång hûúáng lïn röîng. Bit thöng tin vaâ chuêín thúâi gian. Lûu lûúång baáo hiïåu àûúåc truyïìn thöng qua söë liïåu"trùæng vaâ chuâm".ebooks. Möîi kïnh trong söë àoá àûúåc thûåc hiïån trûåc giao búãi möåt trong 64 haâm maä hoaá Walsh vaâ sau àoá àûúåc triïín khai thaânh cùåp trûåc giao cuãa chuöîi PN taåi töëc àöå chip khöng àöíi laâ 1.

TRÕNH QUÖËC BAÃO

124

mega maä/giêy. Hònh 4.11 cho thêëy vñ duå cuãa viïåc truyïìn kïnh CDMA hûúáng xuöëng tûâ traåm göëc. Möîi kïnh lûu lûúång bao göìm söë liïåu lûu lûúång vaâ kïnh phuå àiïìu khiïín nguöìn maáy di àöång.

a/ Kïnh CDMA hûúáng xuöëng Cêëu truác cuãa kïnh dêîn àûúâng, kïnh àöìng böå, kïnh nhùæn tin, vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng àûúåc trònh baây trong hònh 4.24. Trong hònh naây, hai phêìn cuãa àiïìu chïë vaâ triïín khai trûåc giao àaä àûúåc trònh baây dûúái daång biïíu àöì vaâ töëc àöå söë liïåu cuãa àêìu vaâo nhû sau: 1. Kïnh dêîn àûúâng gûãi toaân böå '0' vúái töëc àöå 19.2 kb/s. 2. Kïnh àöìng böå hoaåt àöång vúái têìn söë khöng àöíi 1200 b/s. 3. Kïnh nhùæn tin höî trúå cho töëc àöå söë liïåu cöë àõnh 9600, 4800, vaâ 2400 b/s. 4. Kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng höî trúå cho hoaåt àöång vúái caác töëc àöå söë liïåu khaác nhau nhû 9600, 4800, 2400, vaâ 1200 b/s.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO

125

b/ Àiïìu chïë Àiïìu chïë cuãa kïnh dêîn àûúâng khöng thûåc hiïån viïåc sûãa löîi trûúác khi truyïìn. Kïnh nhêån tûâng bit vaâ triïín khai noá thaânh 64 bit maä Walsh. Töëc àöå söë liïåu tûâ 19,2 kb/s nêng lïn thaânh 1.2288 Mc/s. Caác biïën söë àiïìu chïë cuãa kïnh àöìng böå, kïnh nhùæn tin, kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng àûúåc trònh baây tûúng ûáng trong caác baãng 4.6, 4.7 vaâ 4.8. Kïnh àöìng böå, kïnh nhùæn tin, vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng àûúåc maä hoaá trûúác khi truyïìn. Töëc àöå cuãa maä hoaá chöìng bùçng nûãa chiïìu daâi neán cuãa 9 thanh ghi.

http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO
Tham söë Töëc àöå chip PN Töëc àöå maä Lùåp maä Töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/bit Töëc àöå söë liïåu (bit/s) 1200 1.2288 1/2 2 4,800 256 1024 Àún võ Mc/s bit/kyá hiïåu maä

126

Kyá hiïåu àiïìu chïë/kyá hiïåu maä* Kyá hiïåu/giêy Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/bit

*Lùåp laåi cuãa möîi kyá hiïåu maä laâ kyá hiïåu àiïìu chïë Baãng 4.6. Caác tham söë àiïìu chïë kïnh àöìng böå.
Töëc àöå söë liïåu (bit/s) 9600 Töëc àöå chip PN Töëc àöå maä hoaá Lùåp maä Töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/bit 1.2288 1/2 1 19,200 64 128 4800 1.2288 1/2 2 19,200 64 256 Mc/s bit/kyá hiïåu maä Kyá hiïåu àiïìu chïë/kyá hiïåu maä * Kyá hiïåu/giêy Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/bit Àún võ

Tham söë

*Lùåp laåi cuãa möîi kyá hiïåu maä laâ kyá hiïåu àiïìu chïë Baãng 4.7. Caác tham söë àiïìu chïë kïnh nhùæn tin
Töëc àöå söë liïåu (bit/s) 9600 4800 2400 1200 Mc/s bit/kyá hiïåu maä Kyá hiïåu àiïìu chïë/kyá hiïåu maä* Kyá hiïåu/giêy Àún võ

Tham söë Töëc àöå chip PN Töëc àöå maä Lùåp maä

1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 1/2 1 1/2 2 1/2 4 /1/2 8

Töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë

19,200 19,200 19,200 19,200

http://www.ebooks.vdcmedia.com

TRÕNH QUÖËC BAÃO Chip PN/kyá hiïåu àiïìu chïë Chip PN/bit 64 128 64 128 64 128 64 128 chïë Chip PN/bit 127 Chip PN/kyá hiïåu àiïìu *Lùåp laåi cuãa möîi kyá hiïåu maä laâ kyá hiïåu àiïìu chïë Baãng 4. Mùåt naå maä daâi daânh cho muåc àñch bñ mêåt. Muåc àñch cuãa sûã duång cheân khöëi laâ àïí traánh löîi buâng nöí khi chuyïín söë liïåu trong möi trûúâng pha àinh nhiïìu luöìng. Söë liïåu 4800 kyá hiïåu/giêy àûúåc àiïìu chïë búãi haâm maä hoaá Walsh. Àöíi têìn söë liïåu àaåt àûúåc bùçng viïåc cöång modul 2 cuãa kyá hiïåu àêìu ra böå cheân vúái giaá trõ nhõ phên cuãa chip PN maä hoaá daâi (242-1). d/ Cheân khöëi. Möîi kyá hiïåu maä hoaá àûúåc lùåp laåi hai lêìn cho kïnh àöìng böå vaâ töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë laâ 4800 kyá hiïåu/giêy. Caác tham söë àiïìu chïë kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng c/ Lùåp kyá hiïåu maä Viïåc lùåp cho kïnh nhùæn tin vaâ kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng phuå thuöåc töëc àöå söë liïåu cuãa möîi kïnh.vdcmedia. möîi kyá hiïåu thaânh 4 x 64 = 256 maä/giêy.com . Thïm vaâo àoá.8. e/ Àöíi têìn söë liïåu. sau khi chuyïín qua hai böå giaãm 10. Caác maåch àûúåc mö taã trong hònh 4.ebooks. W32.25 http://www. Töëc àöå söë liïåu thêëp yïu cêìu söë lêìn lùåp nhiïìu hún àïí taåo ra töëc àöå kyá hiïåu àiïìu chïë laâ 19.2 kb/s. töëc àöå söë liïåu maä hoaá daâi giaãm xuöëng 800 Hz vaâ qua àiïìu khiïín thúâi gian MUX. Nhû vêåy. bùçng viïåc nhên böën lêìn.

2288 Mc/s àïí thûåc hiïån kïnh trûåc giao giûäa caác kïnh gheáp kïnh truy nhêåp. Hònh 4. Àiïím bùæt àêìu cuãa bit àiïìu khiïín nguöìn laâ thûá 11 trong 1. 22.25 ms vaâ gûãi bit '1' àïí giaãm mûác cöng suêët. http://www. giaá trõ cuãa bit 23. vaâ truyïìn noá nhû 4 bit nhõ phên (mûác 0 túái 15) bùçng viïåc àöíi têìn bit 23. Trong hònh 4. 22. Traåm göëc ào chiïìu daâi cuãa tñn hiïåu vaâ àöíi chiïìu daâi ào àûúåc thaânh bit àiïìu khiïín cöng suêët. 20 laâ 1011(2) (söë thêåp phên laâ 11).26. Kïnh naây seä gûãi bit '0' àïí chó thõ cho maáy di àöång tùng mûác cöng suêët trung bònh taåi möåt töëc àöå bit (vñ duå 800 b/s) trong möîi 1.25 ms cuãa khe thúâi gian thûá 7.26 chó thõ giaá trõ lêëy mêîu ngêîu nhiïn cuãa võ trñ bit àiïìu khiïín cöng suêët. úã àêy cho pheáp coá 16 àiïím bùæt àêìu.com . 21.ebooks. 21 vaâ 20. Möîi võ trñ tûúng ûáng vúái möåt trong 16 kyá hiïåu àiïìu chïë sú cêëp.TRÕNH QUÖËC BAÃO 128 f/ Kïnh phuå àiïìu khiïín nguöìn. Kïnh lûu lûúång lïn gûãi möåt trong 6 kyá hiïåu Walsh taåi 1.vdcmedia.25 ms. g/ Traãi phöí trûåc giao Möîi kïnh maä trong kïnh xuöëng truyïìn möåt trong 64 haâm Walsh taåi töëc àöå chip khöng àöíi 1.

4. sûã duång cuâng kiïíu. b/ Kïnh àöìng böå. Buâ thúâi gian àûúåc chónh laåi trong hïå thöëng töí ong CDMA.vdcmedia. Kïnh àöìng böå maä hoaá cheân. c/ Böå nhêån trong maáy di àöång.com . Trong maáy di àöång. Buâ chuöîi PN dêîn àûúâng sûã duång àïí phên biïåt caác traåm göëc. ñt nhêët phaãi coá möåt phêìn tûã coá khaã nùng duâng laâm phêìn tûã baám theo queát chiïìu daâi tñn hiïåu àïí buâ chuöîi dêîn àûúâng vaâ thûåc hiïån ûúác lûúång.ebooks. Buâ chuöîi PN a/ Kïnh dêîn àûúâng Kïnh dêîn àûúâng àûúåc truyïìn búãi traåm göëc taåi bêët kyâ thúâi àiïím naâo khi haâm Walsh laâ W0. http://www. Kïnh àöìng böå. quaá trònh giaãi àiïìu chïë thûåc hiïån buâ cú súã cho quaá trònh xûã lyá àiïìu chïë cuãa traåm göëc. Ba trong söë àoá laâ caác phêìn tûã baám theo vaâ giaãi àiïìu chïë àa luöìng cho kïnh CDMA xuöëng. triïín khai.4. möåt kïnh dêîn àûúâng cho traåm göëc hiïån thúâi. Maáy di àöång cung cêëp ñt nhêët 4 phêìn tûã xûã lyá.TRÕNH QUÖËC BAÃO 129 4. vaâ àiïìu chïë traãi phöí tñn hiïåu.

TRÕNH QUÖËC BAÃO 130 Chiïìu daâi tñn hiïåu dêîn àûúâng sûã duång àïí lûåa choån traåm göëc yïu cêìu khi úã traång thaái nghó vaâ khúãi taåo. Ngoaâi ra.ebooks.com . kïnh lûu lûúång xuöëng vaâ lïn laâ nhû nhau.9). Vïì mùåt gheáp kïnh.vdcmedia. Bit thöng tin kïnh lûu lûúång hûúáng xuöëng vaâ lïn http://www. Thöng tin cuãa cuöåc goåi chuyïín vuâng àûúåc chuyïín túái traåm göëc qua kïnh baáo hiïåu lïn (Xem baãng 4. Caác bit taåo daång Kiïíu kïët Kiïíu lûu Kiïíu lûu húåp (MM) '0' '1' 9600 * * * * '1' '1' '1' '1' '1' '1' '1' 4800 2400 1200 '0' '0' '0' '0' '1' '1' '1' '1' lûúång (TT) '00' '01' '10' '11' '00' '01' '10' '11' lûúång (TM) - Lûu lûúång Lûu lûúång Lûu lûúång Caác loaåi khung sú cêëp Bit khung 171 80 40 16 0 80 40 16 0 80 40 16 88 128 152 168 0 0 0 0 0 0 0 baáo hiïåu Bit khung 0 0 0 0 0 88 128 152 168 0 0 0 thûá cêëp kïnh lûu lûúång Bit khung 0 2 3 4 5 11 12 13 14 6 7 8 1 Töëc àöå truyïìn (bit/s) Baãng 4.9. chiïìu daâi tñn hiïåu dêîn àûúâng duâng àïí tòm kiïëm maáy di àöång khi coá yïu cêìu chuyïín vuâng cuöåc goåi hoùåc khi thiïët lêåp traåm göëc múái.

vdcmedia.ebooks.com .TRÕNH QUÖËC BAÃO 131 Baãng tra cûáu caác tûâ viïët tùæt AMPS ARQ ACCH BCCH BSC BSS BTS BHCA BCH BCC C/I CCITT CCCH CODEC CDMA DCCH DCE DTX DTE ETS ETSI FDMA Advanced Mobile Phone System Automatic Repeat Request Associated Control Channels Broadcast Control Channel Base Station Controler Base Station Subsystem Base Tranceiver Station Busy Hour Call Attempts Broadcast Channel Base Station Colour Code Carrier to Interference ratio International Telegraph and Telephone Consulative Committee Common Control Channel Code and DECode Code Division Multiple Access Dedicated Control Channel Data Communication Equipment Discontinuous Transmission Data Terminal Equipment European Telecommunications Standard European Telecommunications Standards Institute Hïå thöëng àiïån thoaåi di àöång tiïn tiïën Yïu cêìu lùåp laåi tûå àöång Kïnh àiïìu khiïín liïn kïët Kïnh quaãng baá àiïìu khiïín Böå àiïìu khiïín traåm göëc Phên hïå traåm göëc Traåm vö tuyïën göëc Goåi trong giúâ bêån Kïnh quaãng baá Maä mêîu traåm göëc Tyã söë soáng mang trïn nhiïîu Uyã ban quöëc tïë vïì àiïån thoaåi vaâ àiïån tñn Kïnh àiïìu khiïín chung Maä hoaá vaâ giaãi maä Àa truy cêåp chia theo maä Kïnh àiïìu khiïín daânh riïng Thiïët bõ truyïìn söë liïåu Truyïìn phaát giaán àoaån Thiïët bõ àêìu cuöëi söë liïåu Tiïu chuêín viïîn thöng chêu Êu Viïån Tiïu chuêín viïîn thöng chêu Êu Frequence Division Multiple Access Àa truy cêåp phên chia theo http://www.

ebooks.com .vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO têìn söë FACCH FCCH FSK GSM GOS GPS IMTS IMSI ISDN ITU MS MSC PAGCH PCH PLMN PSTN RACH SACCH SCH SDCCH Fast Associated Control Channel Frequency Correction Channel Frequency Shift Keying Global System for Mobile Communication Grade Of Service Global Position System Cêëp àöå phuåc vuå Hïå thöëng àõnh võ toaân cêìu caãi tiïën International Mobile Subscriber Identity Integrated Servive Digital Network International Telecommunication Union Mobile Station Mobile Service Switching Center Paging and Access Paging Channel Public Land Mobile Network Traåm di àöång Töíng àaâi di àöång Söë nhêån daång thuï bao di àöång quöëc tïë Maång söë àa dõch vuå Kïnh àiïìu khiïín liïn kïët nhanh 132 Kïnh hiïåu chónh têìn söë Khoaá àiïìu chïë dõch têìn Thöng tin di àöång toaân cêìu Improved Mobile Telephone Systems Hïå thöëng àiïån thoaåi di àöång Liïn àoaân viïîn thöng quöëc tïë Kïnh chêëp nhêån truy cêph vaâ nhùæn tin Kïnh nhùæn tin Maång di àöång mùåt dêët cöng cöång Public Switched Telephone Network Maång thoaåi cöng cöång coá chuyïín maåch Random Access Channel Slow Associated Control Channel Synchronization Channel Stand alone Dedicated Control Kïnh truy cêåp ngêîu nhiïn Kïnh àiïìu khiïín liïn kïët chêåm Kïnh àöìng böå Kïnh àiïìu khiïín daânh riïng http://www.

TRÕNH QUÖËC BAÃO Channel SDMA theo khöng gian TACH TCH TDMA TMN UTC Traffic and Associated Channel Traffic Channel Time Division Multiple Access Telephone Management Network Universal Coordinated Time Space Division Multiple Access 133 Àa truy cêåp phên chia Lïnh lûu lûúång vaâ liïn kïët Kïnh lûu lûúång Àa truy cêåp phên chia theo thúâi gian Maång quaãn lyá viïîn thöng Thúâi gian húåp taác toaân thïë giúái http://www.vdcmedia.ebooks.com .

ebooks. Viterbi 1997 http://www.com .vdcmedia.TRÕNH QUÖËC BAÃO Taâi liïåu tham khaão 134 1. Tñnh toaán maång thöng tin di àöång söë Cellular Vuä Àûác Thoå 2001 2.95 CDMA and cdma2000 Vijay K. Garg 1999 6. Garg & Kenneth Smolik 1997 3. Lyá thuyïët ûáng duång vaâ traãi phöí Hoåc viïån cöng nghïå Bûu chñnh Viïîn thöng 1999 4. Applications of CDMA in Wireless / Personal communications Vijay K. CDMA principles of spread spectrum communication Andrew J. Cöng nghïå ATM & CDMA LGIC 1996 5. IS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->