You are on page 1of 12

MAKLUMAT KUIZ

1. Sistem penyusunan buku di Perpustakaan SKSDD ialah nombor pengelasan


perpuluhan dewey
2. Ringkasan system pengelasan dewey adalah seperti berikut
000 - karya am

100 Falsafah

300 Sain s Kemasyarakatan

200 Agama

400 Bahasa

500 Sains

Tulin
600 Teknologi

700 Kesenian

800 Kesusasteraan

900- Geografi,Pengembaraan ,Biograf dan Sejarah


3. Buku yang boleh dipinjam adalah 3 buah buku dalam satu-satu masa. (2 buah
buku fiksyen dan 1 buah Bukan Fiksyen )
4. Buku fiksyen bermaksud buku cerita Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
manakala buku bukan fisyen bermaksud buku selain buku cerita seperti
majalah, buku sains , karya am , falsafah , agama, bahasa,, teknologi , kesenian
dan kesusasteraan
5. Buku di PSS boleh dipinjam selama seminggu atau 7 hari.
6. Transaksi /Proses peminjaman dan pemulangan buku di buat secara manual
7. Elemen yang perlu diisi di dalam buku rekod NILAM tahap 1 ialah
Bilangan buku
Tarikh
Judul
Bilangan muka surat
Pengarang
Tahun buku diterbitkan
Penerbit
Sumber

Jenis buku
Bahasa
Buku ini mengenai
Nilai Murni
Buku ini
8. Elemen yang perlu diisi di dalam buku rekod NILAM tahap 2 ialah
Tarikh
Bilangan buku
Judul
Pengarang
Bil muka surat
Penerbit
Tarikh terbit
Sumber buku
Jenis buku
Urutan cerita
Nilai murni
Ulasan pembaca
9. NILAM bermaksud nadi ilmu amalan membaca.
10. Ada 4 pengiktifaran dalam program NILAM
Gangsa bacaan sebanyak 90-179
Perak bacaan sebanyak 180-269
Emas bacaan sebanyak 270-359
Nilam bacaan melebihi 360 ke atas.

Soalan kuiz bertulis sempena KEM MEMBACA 1 MALAYSIA 2011 (Tahun 1,2,3)
1.

Dimanakah lokasi Pusat Sumber SKSDD ?


Bersebelahan bangunan_______________________________

2. Bulatkan 4 elemen yang perlu di tulis dalam buku rekod NILAM


a) Tarikh
b) Nombor
c) Urutan cerita
d) Judul
e) Pengarang
f) Sumber
3. Berapakah jumlah buku yang oleh dipinjam oleh seseorang pada satu-satu masa ?
________________buah buku.
4. Berapa lamakah tempoh buku-buku PSS boleh dipinjam ?
________________hari

5. Mengikut peraturan PSS SKSDD beg boleh dibawa masuk ke dalam PSS K?
a) Betul
b) Salah
6. Bulatkan 4 sudut yang ada di dalam PSS
a) Sudut bacaan NILAM
b) Sudut Pameran bertema
c) Sudut drama
d) Sudut televisyen
e) Sudut karya Agung
7. Di rak keberapakah kamu boleh memperolehi Buku Fisyen Bahasa Inggeris
Rak ______________
8. Berapakah jumlah buku yang dibaca untuk mendapat pengiktirafan NILAM
Sebanyak ____________buah buku
9. Tuliskan satu nama majalah yang terdapat di PSS

_____________________

Soalan kuiz bertulis sempena KEM MEMBACA 1 MALAYSIA 2011(Thn ,4,5,6)


1.

Dimanakah lokasi Pusat Sumber SKSDD ?


Besebelahan bangunan ______________________

2. Bulatkan 4 elemen yang perlu di tulis dalam buku rekod NILAM


a) ____________________________
b) ____________________________
c) ___________________________
d) ____________________________
3. Berapakah jumlah buku yang oleh dipinjam oleh seseorang pada satu-satu masa ?
________________buah buku.
4. Berapa lamakah tempoh buku-buku PSS boleh dipinjam ?
______________hari
5. Mengikut peraturan PSS SKSDD beg boleh dibawa masuk ke dalam PSS ?
c) Betul
d) Salah
6. Nyatakan 4 sudut yang ada di dalam PSS
a) _______________________________
b) _______________________________
c) _______________________________
d) _______________________________
7. Di rak ke berapakah Buku fiksyen Bahasa Inggeris berada di PSS ?
Rak nombor_________
8. Di rak ke berapakah Buku Fiksyen Bahasa Melayu berada di PSS ?
Rak nombor _________
9. Nyatakan
a.
b.
c.
d.

4 elemen pengiktirafan untuk Program NILAM


________________________
________________________
________________________
________________________

10. Berapakah jumlah bacaan sekiranya kamu ingin mendapat pengiktirafan NILAM
Sebanyak ____________________________buah buku.

Ulasan Buku (Tahun 3,4,5,6)


Judul buku :_________________________________________
Pengarang : __________________________________________
Jumlah muka surat : ____________________________________
Penerbit : ___________________________________________

Tuliskan 5 pengajairan yang terdapat di dalam buku cerita. Panjang ulasan kamu
tidak melebihi 50 patah perkataan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ulasan Buku Tahun 1 & 2


Judul buku :_________________________________________
Pengarang : __________________________________________
Jumlah muka surat : ____________________________________
Penerbit : ___________________________________________

Senaraikan 7 nilai murni atau pengajaran yang tedapat di dalam buku cerita.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MENJEJAK MAKLUMAT (KAMUS) (tahun 6)


Cari 3 makna berbeza bagi perkataan di bawah
Perkataan
Kilat

Pantang

Muak

Petik

Padat

Lanjut

Awal

Uzur

Bekas

Gugur

Halus

Masak

Pangkal

Lulus

Maksud

MENJEJAK MAKLUMAT Tahun 5


CARI 30 KATA MAJMUK YANG TERDAPAT DI DALAM BUKU TEKS ANDA
CONTOH : Ulang kaji

Jalan raya

MENJEJAK MAKLUMAT (TAHUN 1)


CARI 30 PERKATAAN BERIMBUHAN BERDASARKAN BUKU TEKS

MENJEJAK MAKLUMAT (TAHUN 4)


CARI 30 KATA KERJA BERDASARKAN BUKU TEKS

MENJEJAK MAKLUMAT (TAHUN 2)


CARI 20 KATA KERJA YANG TERDAPAT DI DALAM BUKU TEKS
KATA KERJA
CTH : Mencuci

FARSA KERJA
Mencuci Muka

MENJEJAK MAKLUMAT (TAHUN 3)


Senaraikan 5 kata ganda mengikut kategori di bawah
Kata Ganda Penuh

Cth : Murid-murid

Kata Ganda Berirama

Cth : Kuih -Muih

Kata Ganda Separa

Cth : Lelaki

Kata Ganda Berimbuhan

Cth : Bersungguh-sungguh