EUGEN PAMFIL

TEHNOLOGII SPECIALE
ÎN CONSTRUCŢII

COFRAJE: ALCĂTUIRE ŞI CALCUL


Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez" Iaşi
2005
EUGEN PAMFIL


TEHNOLOGII SPECIALE ÎN
CONSTRUCŢII

COFRAJE: ALCĂTUIRE ŞI CALCUL
Editura Societăţii Academice „Matei - Teiu Botez“ Iaşi
2005
Referenţi ştiinţifici:
Prof. univ. dr. ing. ALEXANDRU SECU
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Prof. univ. dr. ing. ION ŞERBĂNOIU
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a

PAMFIL, EUGEN
ciale în construcţii : cofraje :
alcătuire şi calcul / Eugen Pamfil. - Iaşi : Editura
Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2005
Bibliogr.
ISBN 973-7962-75-3

624/627
României
Tehnologii spe
Tehnoredactare computerizată:
Vasile Iacob, student, anul al V-lea, CCIA

© Copyright. Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin autorului


Editura Societăţii Academice „Matei-Teiu Botez”
Iaşi, Bd. Mangeron 43, 700050
Director: prof.univ.dr.ing. Constantin Ionescu
Consilier ştiinţific: conf.univ.dr.ing. Fideliu Păuleţ-Crăiniceanu
CUPRINS
1 COFRAJE PENTRU BETOANE DE CIMENT
ALCATUIRE ŞI MATERIALE FOLOSITE

1
1.1 Aspecte generale 1
1.2 Alcătuirea generală a cofrajelor; materiale folosite 2
1.2.1 Plinul cofrajului 9
1.2.2 Elemente de susţinere primară 16
1.2.3 Elemente de susţinere secundară 18
1.2.4 Elemente de contravîntuire şi elemente
auxiliare
20
2 CALCULUL COFRAJELOR 21
2.1 Încărcări pentru dimensionarea şi verificarea
cofrajelor

21
2.1.1 Încărcări verticale care acţionează asupra
cofrajelor

22
2.1.2 Încărcări orizontale care acţionează asupra
cof rajelor

24
2.1.3 Gruparea încărcărilor 28
2.1.4 Presiunea laterală a betonului proaspăt
asupra cofrajelor

30
2.1.4.1 Parametri de influenţă 30
2.1.4.2 Metode de evaluare a presiunii
betonului asupra cofrajelor

35
2.1.4.3 Exemple numerice de evaluare a
presiunii laterale a betonului
proaspăt


49
2.1.4.4 Concluzii generale 58
2.2 Repartizarea încărcărilor asupra elementelor
componente ale cofrajului

60
2.2.1 Cofraje orizontale 60
2.2.2 Cofraje verticale 66
2.3 Dimensionarea şi verificarea cofrajelor 85
2.3.1 Elemente de cofraj solicitate la încovoiere 86
2.3.2 Elemente de cofraj solicitate axial 108
2.3.2.1 Elemente de cofraj solicitate la
întindere

108
2.3.2.2 Elemente de cofraj solicitate la
compresiune

111
2.3.3 Elemente de cofraj solicitate la strivire 120
BIBLIOGRAFIE 123


1. Cofraje pentru betoane de ciment – alcătuire şi
materiale folosite

1.1 Aspecte generale

Betonul de ciment, simplu, armat sau precomprimat, monolit
sau prefabricat, este astăzi unul dintre materialele de construcţii cu
cea mai largă utilizare pentru realizarea structurilor de rezistenţă a
numeroase tipuri de construcţii, de la clădiri pînă la construcţii
inginereşti.
Betonul proaspăt, din momentul contactului cimentului cu
apa la preparare şi pînă la începerea prizei cimentului, se prezintă
ca o pastă care poate lua forma şi dimensiunile proiectate pentru
elementele sau subansamblurile structurale de construcţii, după
introducerea şi compactarea sa, în cofraje.
Cofrajele sînt construcţii auxiliare, de cele mai multe ori
provizorii, care au rolul de a da betonului proaspăt turnat forma,
dimensiunile, aspectul suprafeţei şi poziţia în spaţiu proiectate
pentru elemente şi subansambluri structurale de construcţii din
beton, beton armat şi beton precomprimat, şi de a susţine betonul
pe timpul întăririi sale, pînă cînd acesta atinge rezistenţele
mecanice care să facă posibilă decofrarea.
Un procedeu tehnologic de cofrare corect din punct de
vedere tehnic şi economic, proiectat pentru realizarea unor
elemente sau subansambluri structurale de construcţii din beton
monolit, poate influenţa semnificativ procesul tehnologic complex
de betonare, după cum un proces tehnologic complex de betonare,
proiectat corect din punct de vedere tehnic şi economic, poate
influenţa adoptarea procedeului de cofrare potrivit, atît ca alcătuire
generală şi de detaliu, cît şi ca mod de utilizare. Această influenţă
reciprocă între procedeul de cofrare şi procesul tehnologic de
betonare se manifestă alături de o multitudine de alţi factori care
determină calitatea, durabilitatea şi eficienţa economică a
structurilor din beton monolit.
Deşi sînt construcţii auxiliare şi îndeplinesc un rol temporar,
pe o perioadă determinată din timpul de realizare a unei structuri
din beton, costul cofrajelor (materiale şi forţă de muncă) poate

1
ajunge de la 20% pînă la 60% din costul total al lucrării din beton
monolit, iar consumul de forţă de muncă pentru lucrările de cofrare
poate ajunge de la 40% pînă la 60% din consumul total de forţă de
muncă necesar pentru executarea întregii lucrări din beton monolit
(cofraje, armături, beton) [1], [2], [3], [4], [5].

1.2 Alcătuirea generală a cofrajelor; materiale folosite

Concepţia de principiu a unui sistem de cofrare trebuie să
aibă ca rezultat adoptarea celei mai economice soluţii constructive
şi tehnologice care să satisfacă, în acelaşi timp, cerinţele de bază
prevăzute în normative şi caiete de sarcini [4], [6].
Alcătuirea constructivă a unui cofraj şi procedeul tehnologic
de cofrare adoptat sînt, în general, determinate de:
– modul de realizare a suprafeţei cofrante, în funcţie de
cerinţele impuse suprafeţei betonului decofrat;
– materialele din care se execută suprafaţa cofrantă
(materiale în contact direct cu betonul);
– ipotezele de calcul utilizate la dimensionarea şi verificarea
cofrajului;
– mijloacele folosite pentru asigurarea stabilităţii şi
siguranţei în exploatare a cofrajului.
Oricare ar fi categoria cofrajului şi procedeele tehnologice
de cofrare utilizate, în alcătuirea sa generală, de principiu, un cofraj
cuprinde următoarele părţi componente:
A – plinul cofrajului (A, suprafaţă cofrantă simplă, AA',
panouri de cofraj, adică suprafaţă cofrantă simplă A asamblată
solidar pe un schelet de rigidizare A');
B – elementele de susţinere primară ale cofrajului (B,
elemente liniare de susţinere primară în contact direct cu plinul
cofrajului, numite şi generatoare, B', elemente liniare de susţinere
primară de pe al doilea şir, numite şi directoare);
C – elementele de susţinere secundară şi de solidarizare
ale cofrajului;
D – elementele de contravîntuire, de aliniere, de asamblare,
de asigurare a stabilităţii şi elementele auxiliare ale cofrajelor.
În figura 1.1 (a ... ℓ) sînt prezentate cîteva procedee de
cofrare, semnificative din punct de vedere al concepţiei
constructive de principiu a cofrajelor.

2

Fig. 1.1 a Cofraj nedemontabil pentru planşee

A - plin cofraj, suprafaţă cofrantă simplă tip astereală din scînduri sau
dulapi; B - susţineri primare de tip generatoare, rigle din lemn ecarisat;
C - susţineri secundare verticale, popi simpli din bile de lemn;
D - contravîntuiri din scînduri, chingi de asamblare astereală, tălpi de
rezemare, pene din lemn.

Fig. 1.1 b Cofraj tradiţional pentru planşee

A - plin cofraj, suprafaţă cofrantă continuă, din placaj rezistent la
umiditate; B - susţineri primare de tip generatoare, rigle din lemn
ecarisat; B' - susţineri primare de tip directoare, grinzi din lemn ecarisat;
C - susţineri secundare verticale, popi metalici extensibili;
D - contravîntuiri din ţeavă de schelă, tălpi de rezemare.

3

Fig. 1.1 c Cofraj demontabil pentru planşee, cu plinul din panouri
de lemn P
i
şi susţineri cu dispozitive SECOM
AA' - panouri cu placaj rezistent la umiditate şi schelet de rigidizare din
lemn; A - suprafaţă cofrantă din placaj rezistent la umiditate; A' - schelet
de rezistenţă şi rigiditate (lonjeroane, traverse şi distanţieri) din rigle de
lemn; B - susţineri primare de tip generatoare, grinzi metalice extensibile;
C - susţineri secundare verticale, popi metalici extensibili;
D - contravîntuiri din ţeavă de schelă, tălpi de rezemare.

Fig. 1.1 d Cofraj demontabil pentru grinzi, tip Peri "UZ"
A - suprafaţă cofrantă simplă pentru fund grindă, din placaj rezistent la
umiditate; AA' - plin cofraj lateral grindă, din placaj rezistent la umiditate
şi grinzi tip VT16, din lemn îmbunătăţit; B - susţineri primare pentru fund
grindă, de tip generatoare, grinzi tip VT16 din lemn îmbunătăţit; B -
susţineri primare pentru lateral grinzi, juguri metalice UZ-colţar 40; B' -
susţineri primare pentru fund grindă, de tip directoare, grinzi cu zăbrele
tip GT24 din lemn; C - susţineri secundare verticale, popi metalici
extensibili tip PEP, cu baza spaţială; D - elemente de stabilitate şi tălpi de
rezemare.

4

Fig. 1.1 e Cofraj pentru planşee dală, tip Hünnebeck – Topec

AA'B - panou de cofraj prefabricat, rezemat punctual la colţuri; A -
suprafaţă cofrantă continuă din placaj rezistent la umiditate; A' - rigidizări
metalice transversale panourilor, sudate la capete de lonjeroanele
marginale ale panourilor; B - susţineri primare longitudinale (lonjeroanele
marginale) şi transversale (traversele de capăt), metalice; C - susţineri
secundare verticale, popi metalici extensibili cu bază spaţială; D - piese
de asigurare a stabilităţii popilor, tălpi de rezemare.


Fig. 1.1 f Cofraj mecanism tip masă de cofrare 4MP, pentru
planşee
A - suprafaţă cofrantă simplă continuă, din coli de placaj rezistent la
umiditate; B - susţineri primare de tip generatoare, rigle din lemn sau
profile metalice U, cu pereţi subţiri, extensibile; B' - susţineri primare de
tip directoare, grinzi metalice tubulare, extensibile; C - susţineri
secundare din cadre plane metalice (montanţi, diagonale şi traverse
metalice), extensibile; D - contravîntuiri ale susţinerilor secundare,
diagonale şi traverse metalice extensibile, dispozitive de rulare a
cofrajului.

5

Fig. 1.1 g Cofraj pentru plăci groase tip Peri - System PD8

ABB' - panou complex preasamblat; A - suprafaţă cofrantă continuă, din
coli de placaj rezistent la umiditate; B - susţineri primare de tip
generatoare, grinzi cu zăbrele GT24 din lemn îmbunătăţit; B' - susţineri
primare de tip directoare, perechi de grinzi metalice U100 cu inimă plină;
C - susţineri secundare, eşafodaje metalice tip ID15; D - contravîntuiri din
ţeavă metalică de schelă.
Fig. 1.1 h Cofraj vertical
nedemontabil pentru pereţi
A - suprafaţă cofrantă simplă
tip astereală din scînduri
orizontale; B - susţineri
primare verticale de tip
generatoare, montanţi din
rigle de lemn; B' - susţineri
primare orizontale de tip
directoare, moaze din rigle
sau grinzi de lemn; C -
susţineri secundare, ancore
din sîrmă de oţel Φ 3 - 6 mm;
D - contravîntuiri din scînduri,
distanţieri.


6

Fig. 1.1 i Cofraj
tradiţional pentru pereţi

AA'
o
- plin din panouri de
cofraj; A- suprafaţă
cofrantă continuă, din
placaj rezistent la
umiditate; A' - schelet de
rezistenţă şi de rigidizare
al panoului, din rigle de
lemn; B - susţineri
primare verticale, de tip
generatoare, m ntanţi din
grinzi de lemn;
C - susţineri secundare,
tiranţi metalici recupera-
bili; D - contravîntuiri,
tiranţi-proptea, distanţieri.


Fig. 1.1 j Cofraj pentru
pereţi tip Hünnebeck-Steidle

ABB' - panou complex de
cofraj, preasamblat la sol; A -
suprafaţă cofrantă continuă din
coli de placaj rezistent la
umiditate; B- susţineri primare
verticale de tip generatoare,
montanţi din grinzi cu zăbrele
R 24; B' - susţineri primare
orizontale de tip directoare,
moaze din perechi de grinzi,
profile metalice cu inimă plină;
C - susţineri secundare, tiranţi
metalici recuperabili;
D - contravîntuiri înclinate din
şpraiţuri metalice extensibile şi
tălpi de rezemare, platformă de
lucru la înălţime.

7
Fig. 1.1 k Cofraj plan - metalic,
CUP 72, pentru pereţi

AA'BD - panou de cofraj metalic
complex, uzinat;
A - suprafaţă cofrantă continuă,
metalică, din foi de tablă;
A' - susţineri primare orizontale de tip
generatoare, rigidizări ale suprafeţei
cofrante din profile metalice U;
B - susţineri primare verticale de tip
directoare, montanţi din perechi de
profile metalice cu inimă plină, I;
C - susţineri secundare, traverse
metalice; D - platforme de lucru la
înălţime, distanţieri, sistem de calare.


Fig. 1.1 ℓ Cofraj
Hünnebeck – Manto
pentru pereţi

m s ţineri secundare, tiranţi metalici cu filet,
recuperabili; D - contravîntuiri din şpraiţuri metalice extensibile şi tălpi de
rezemare, platformă de lucru la înălţime.
AA'BD - panou de mare
suprafaţă, preasamblat în
şantier; A - suprafaţă
cofrantă continuă din placaj
rezistent la umiditate; A' -
rigizări metalice transversale
ale suprafeţei cofrante,
sudate la capete de
lonjeroanele marginale ale
panourilor mici, modulate;
B - susţineri primare
longitudinale (lonjeroanele
marginale ale panourilor
mici, modulate) şi
transversale (traversele de
capăt ale panourilor mici,
modulate) etalice; C - us

8

1.2.1 Plinul cofrajului

ofrajului, element de suprafaţă al cofrajului în contact
direct oceselor tehnologice de punere în
peră şi de întărire a betonului, are rolul de a da forma, conturul şi
cturi la
u
C
decofrate brute, materialele economice recomandate
entru o l
r
lizarea pentru realizarea
Plinul c
cu betonul pe durata pr
o
dimensiunile proiectate pentru elementele sau subansamblurile
structurale de construcţii din beton. De asemenea, plinul cofrajului
determină aspectul şi structura stratului superficial al betonului
decofrat, care trebuie să corespundă atît cerinţelor impuse de
importanţa elementelor şi subansamblurilor structurale din beton,
cît şi de procedeele tehnologice de tratare a suprafeţei betonului
după decofrare (funcţie de ordin estetic) [2], [4], [10], [11].
Suprafeţele decofrate brute, care se vor acoperi prin
tencuire sau care datorită importanţei reduse privind estetica
suprafeţei (betoane în infrastructuri, betoane în stru
construcţii industriale) nu se mai acoperă c un strat protector de
etanşare sau cu rol estetic, impun utilizarea unui material
economic pentru realizarea plinului cofrajului. el mai utilizat
material pentru plinul cofrajului din care rezultă suprafeţe decofrate
brute, în condiţiile unui număr redus de utilizări a cofrajului, este în
prezent lemnul de răşinoase sau de foioase (de regulă esenţe
moi). Suprafaţa cofrantă se realizează din cherestea de clasă B,
STAS 857/83, nefinisată la suprafaţa de contact cu betonul, ca
astereală continuă, rezultată din asamblarea prin alăturare a
scîndurilor de 22 – 28 mm grosime sau a dulapilor de 38 – 48 mm
grosime.
Dacă este necesar un număr sporit de reutilizări ale
cofrajului, chiar în condiţiile în care la decofrare rezultă tot
suprafeţe
p suprafaţa c frantă sînt p acajele rezistente la umiditate şi
tabla din oţel, cu sup afeţe uşor rugoase.
Suprafeţele decofrate ale betonului care se acoperă prin
chituire cu o peliculă de grosime milimetrică sau care se tratează
ulterior prin procedee speciale, impun uti
plinului cofrajului a unor materiale de calitate, cu suprafeţele
finisate, netede. Astfel de materiale pentru plinul cofrajului sînt:
tabla din oţel şlefuită, plăcile din materiale plastice rigide cu

9
suprafeţe netede, plăcile din placaj rezistent la umiditate
bachelitizat, cu suprafeţele lise, netede.
decorative, care nu mai
necesită nici un tratament ulterior decofr
Suprafeţele decofrate aparente,
ării impun utilizarea unor
materi
e
ale pentru plinul cofrajului foarte atent pregătite şi finisate:
– scînduri din lemn de esenţă moale sablate, pentru a se
imprima suprafeţei decofrate a betonului modelul fibrelor rigid
rămase în relief, după sablare, în cazul unui număr redus de
reutilizări ale cofrajului;
oţel sau plăci din materiale plastice rigide
cu suprafaţa rugoasă în
– foi din tablă de
relief, în cazul unui număr sporit de
reutilizări ale cofrajului;
del în relief, spumă poliuretanică, polistiren
expandat sub formă de
– cauciuc cu mo
matriţă-negativ care imprimă un anumit
odel m suprafeţei betonului. Numărul de reutilizări ale cofrajului
este determinat de materialul ales pentru realizarea plinului
cofrajului.
materialelor potrivite pentru realizarea suprafeţei
cofrante a
Alegerea
cofrajului, în funcţie de tipul cofrajului, de gradul de
a
ui decofrat, plinul
ş e ş a
reutilizare, de condiţiile de folosire şi de aspectul suprafeţei
betonului decofrat, se poate face şi în baza recomandărilor din
tabelul 1.1 (preluate după [2], [3] şi prelucr te).
Pe lîngă funcţia de ordin estetic, privind aspectul şi structura
impuse pentru stratul superficial al betonul
cofrajului, împreună cu susţinerile primare, trebuie să
îndeplinească funcţia de ordin geometric, privind păstrarea formei,
conturului i dimensiunilor lementelor i subans mblurilor de
construcţii betonate în limita abaterilor admise şi funcţia de ordin
mecanic, privind rezistenţa şi rigiditatea la acţiunea încărcărilor din
timpul procesului tehnologic de betonare şi pe durata perioadei de
întărire a betonului.
rdin geometric şi mecanic ale plinului cofrajului
sînt asigurate, în ge
Funcţiile de o
neral, prin alcătuirile constructive adoptate şi
rin în
revine, însă, structurii
e rezistenţă a e e
p deplinirea condiţiilor de rezistenţă şi de rigiditate de către
materialele care alcătuiesc plinul cofrajului.
Rolul esenţial în asigurarea formei, conturului şi
dimensiunilor elementelor din beton cofrate
d a cofrajului, lcătuită din lementele de susţin re
primară.

10
Tabelul 1.1 Materiale recomandate pentru realizarea suprafeţei cofrante

Materiale
Tip cofraj
Nr. de
reutilizări

Calitate
suprafaţă
cofrantă
Utilizări
curente
Aspect al
betonului
decofrat
Aglomerări bule
de aer
Complexitatea
formei cofrate
Observaţii
(exploatare cofraj)
Cofraje
uşoare
50 - 150 Netedă Beton monolit Rosturi vizibile Frecvente
Structuri cu forme
simple
Cofraj fragil
Metal
Cofraje grele ≥ 100
Netedă
Rugoasă
În relief
Beton
prefabricat
Bun
Puţine, dar
foarte
perceptibile
Structuri cu forme
complexe
Întreţinere uşoară
Beton Cofraje grele ≥ 100
Netedă sau
uşor rugoasă
Beton
prefabricat
Foarte bun Foarte puţine
Forme uşor
decofrabile
Tratare suprafaţă
cofraj la fiecare utiliz.
Mese de
cofrare
10 - 20 Absorbantă Beton monolit Mediu spre bun Puţin vizibile
Suprafeţe plane
regulate
Calitate variabilă
Panouri cu
placaj
rezistent la
umiditate
15 - 60 Uşor rugoasă
Beton monolit
şi prefabricat
Mediu
Forme plane şi
uşor curbate
Fragilitate a
muchiilor Lemn

Panouri
speciale cu
suprafaţa
prelucrată
1 - 10
1 - 50
Variabilă
Beton monolit
şi prefabricat
Neted şi lucios
sau rugos
Frecvente, în
funcţie de
osatura
cofrajului Forme plane şi
uşor curbate
Suprafaţa cofrantă
necesită un suport
rigid, continuu şi
ungere frecventă
Flexibile
1 - 20
şi cofraje
pierdute
Netedă sau
rugoasă
Suprafeţe
mari şi
complexe
Numărul de
rosturi poate fi
redus
Puţine
Structuri cu forme
complexe
Cofraj fragil
Materiale
speciale
Rigide ≥ 50
Netedă sau
rugoasă
Toate tipurile Curat şi neted
Puţine dar
perceptibile
Structuri cu forme
complexe
Cofraj fragil


11
Plinul cofrajelor poate avea următoarele alcătuiri
constructive:
– suprafaţă cofrantă simplă, alcătuită ca astereală
(căptuşeală) continuă din scînduri sau dulapi din lemn;
– suprafaţă cofrantă simplă continuă, alcătuită din plăci de
placaj rezistent la umiditate, plăci din lemn aglomerat protejat cu
substanţe hidrofuge, plăci din mase plastice rigide, foi metalice
etc.;
– platelaj (panotaj) alcătuit din panouri de cofraj.

Suprafaţa cofrantă simplă reazemă direct pe elementele de
susţinere primară, spre deosebire de suprafaţa cofrantă alcătuită
din panouri de cofraj, care reazemă pe elementele de susţinere
primară prin intermediul scheletului de rezistenţă şi de rigidizare al
panourilor.
Un panou de cofraj din lemn şi placaj rezistent la umiditate
[7] are în alcătuirea sa un schelet propriu de rezistenţă şi de
rigidizare din lemn, asamblat solidar cu suprafaţa cofrantă a
panoului, din placaj rezistent la umiditate (fig. 1.2).


Fig. 1.2 Panou de cofraj cu
scheletul din lemn şi
suprafaţa cofrantă din placaj
rezistent la umiditate, STAS
9867/86

-
1- placaj rezistent la umiditate tip
S, δ = 8 mm; 2- lonjeron
marginal 40 x 92 mm; 3 lonjeron
intermediar 40 x 92 mm; 4-
traversă 40x92 mm; 5- distanţier
40 x 50 mm;

A- suprafaţă cofrantă din foi de
placaj rezistent la umiditate;

A' - schelet de rezistenţă şi de
rigidizare din lemn de răşinoase
sau foioase.

12
Suprafaţa cofrantă a panourilor de cofraj este o suprafaţă
cofrantă simplă, cu dimensiunile în plan ale panoului, alcătuită din
aceleaşi materiale ca orice suprafaţă cofrantă (astereală din
cherestea, plăci din placaj rezistent la umiditate, plăci din lemn
aglomerat tratat împotriva umezelii, plăci din mase plastice rigide,
foi metalice).
Scheletul de rezistenţă şi de rigidizare al unui panou este
alcătuit din lonjeroane, traverse şi distanţieri, realizaţi din:
– scînduri, dulapi sau rigle cu secţiune dreptunghiulară, din
lemn de răşinoase sau foioase, aşezate pe muchie;
– profile metalice cu pereţi subţiri laminate la cald sau
îndoite la rece, profile din mase plastice rigide;
– grinzi cu inimă plină sau cu zăbrele, din lemn îmbunătăţit;
– grinzi metalice cu zăbrele.
Caracteristicile geometrice ale plinului cofrajului sînt în
strînsă dependenţă de performanţele mecanice ale materialelor din
care este realizat şi de mărimea încărcărilor asupra cofrajelor.
Lemnul de răşinoase (brad, molid), clasa B (STAS 1949/86
şi STAS 942/86), cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS 857/83),
utilizat pentru plinul cofrajului – astereală şi schelet de rezistenţă
şi rigidizare al panourilor de cofraj – are rezistenţa admisibilă la
încovoiere paralelă cu fibrele, σ
adII
= 120 daN/cm
2
şi modulul de
elasticitate, paralel cu fibrele, E
II
= 100 000 daN/cm
2
; rezistenţa
admisibilă la strivire normală pe fibre, condiţionată pe suprafeţe de
strivire limitate pentru calcul, σ
sad ⊥
= 30 daN/cm
2
(rezistenţa
admisibilă la strivire normală pe fibre, necondiţionată, pe orice
suprafaţă de contact, σ
sad ⊥
= 18 daN/cm
2
);
Lemnul de foioase, esenţe tari (stejar, gorun, frasin), clasa B
(STAS 3575/80 şi STAS 6709/80), cu umiditate de pînă la 25 ± 3%
(STAS 857/83), utilizat pentru cofraje, mai ales ca tălpi de
rezemare a susţinerilor secundare verticale, are rezistenţa
admisibilă la încovoiere paralelă cu fibrele, σ
adII
= 155 daN/cm
2
şi
modulul de elasticitate, paralel cu fibrele, E
II
= 125 000 daN/cm
2
;
rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre, condiţionată pe
suprafeţe de strivire limitate pentru calcul, σ
sad ⊥
= 60 daN/cm
2

(rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre, necondiţionată,
pe orice suprafaţă de contact, σ
sad ⊥
= 36 daN/cm
2
);
Lemnul de foioase (fag, ulm), clasa B (STAS 3575/80 şi
STAS 6709/80), cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS 857/83),

13
utilizat pentru plinul cofrajului şi în scheletul de rezistenţă a
panourilor de cofraj, are rezistenţa admisibilă la încovoiere paralelă
cu fibrele, σ
adII
= 130 daN/cm
2
şi modulul de elasticitate, paralel cu
fibrele, E
II
= 125 000 daN/cm
2
; rezistenţa admisibilă la strivire
normală pe fibre, condiţionată pe suprafeţe de strivire limitate
pentru calcul, σ
sad ⊥
= 48 daN/cm
2
(rezistenţa admisibilă la strivire
normală pe fibre, necondiţionată, pe orice suprafaţă de contact,
σ
sad ⊥
= 29 daN/cm
2
);
Lemnul de foioase, esenţe moi (plop, tei), clasa B (STAS
3575/80 şi STAS 6709/80), cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS
857/83), utilizat pentru plinul cofrajului - astereală şi, uneori în
scheletul de rezistenţă a panourilor de cofraj - are rezistenţa
admisibilă la încovoiere paralelă cu fibrele, σ
adII
= 95 daN/cm
2
şi
modulul de elasticitate, paralel cu fibrele, E
II
= 100 000 daN/cm
2
;
rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre, condiţionată pe
suprafeţe de strivire limitate pentru calcul, σ
sad ⊥
= 30 daN/cm
2

(rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre, necondiţionată,
pe orice suprafaţă de contact, σ
sad ⊥
= 18 daN/cm
2
).
În strînsă dependenţă de aceste performanţe mecanice şi în
funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor,
plinul cofrajului din cherestea de lemn se realizează ca astereală
continuă din scînduri de 22 – 28 mm grosime sau din dulapi de
38 – 48 mm grosime; pentru structura de rezistenţă şi de rigidizare
(lonjeroane, traverse, distanţieri) a panourilor de cofraj cu scheletul
din lemn se utilizează, în general, rigle din lemn de răşinoase sau
de foioase, cu secţiunea brută 48 x 96 mm - STAS 942/71 şi STAS
8689/70.
Oţelul carbon sau slab aliat (STAS 500/2 - 78), utilizat
pentru realizarea plinului cofrajului, în scheletul de rezistenţă a
panourilor de cofraj sau în elementele de susţinere a cofrajelor, are
rezistenţa admisibilă la încovoiere σ
ad
= 1 600 daN/cm
2
şi modulul
de elasticitate E

= 2,1 x 10
6
daN/cm
2
;
În strînsă dependenţă de performanţele mecanice şi în
funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor,
plinul cofrajului sau al panourilor de cofraj din tablă de oţel are
grosimi de 2,5 – 3 mm; pentru structura de rezistenţă şi de
rigidizare (lonjeroane, traverse, distanţieri) a panourilor de cofraj cu
schelet metalic se utilizează, în general, profile din tablă subţire:

14
U
i
- STAS 8610/70, STAS 7835/67, L
i
- STAS 7836/67, ţeavă
dreptunghiulară - STAS 7941/67.
Placajul rezistent la umiditate se obţine prin încleierea la
presiuni şi temperaturi ridicate a straturilor de furnir din lemn de fag
sau de alte specii de foioase, cu materiale adezive, rezistente la
umiditate. Două foi de furnir succesive au fibrele din lemn orientate
perpendicular unele pe altele, iar feţele extreme din furnir au
aceeaşi orientare (în placaje există, deci, un număr impar de foi de
furnir). Chiar în această alcătuire, caracteristicile mecanice ale
placajului rezistent la umiditate nu sînt aceleaşi pe cele două
direcţii în planul plăcii. Astfel, rezistenţa admisibilă la încovoiere
paralelă cu direcţia fibrelor exterioare este σ
adII
= 130 daN/cm
2
, pe
cînd rezistenţa admisibilă la încovoiere perpendiculară pe direcţia
fibrelor exterioare este σ
sad ⊥
= 50 daN/cm
2
; modulul de elasticitate
al placajului rezistent la umiditate este E = 70 000 daN/cm
2
[8], [9].
Placajele rezistente la umiditate produse în România sînt de
tip F, S şi SR, şi au grosimi de 8, 10 şi 15 mm, conform STAS
7004/86.
Placajul rezistent la umiditate, pentru lucrări de exterior, tip
F, este încleiat şi protejat la suprafeţele exterioare cu filtre de
bachelită (răşină fenol-formaldehidă formică); se mai numeşte
TEGO. Placajul rezistent la umiditate, pentru lucrări de exterior, tip
S, este încleiat cu răşină fenol-formaldehidă în soluţie apoasă şi nu
este protejat la suprafeţele exterioare. Placajul rezistent la
umiditate tip SR este încleiat cu răşină fenol-formaldehidă şi adaos
de rezorcină, pentru reducerea nocivităţii răşinii sintetice.
În strînsă dependenţă de performanţele mecanice şi în
funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor,
suprafaţa cofrantă a cofrajului sau a panourilor de cofraj din plăci
de placaj rezistent la umiditate are grosimi de 8 – 24 mm; pentru
executarea suprafeţelor cofrante simple, continui, se utilizează
placaje rezistente la umiditate de 18 – 24 mm grosime (de ex.
placajele tip Arauco Pine, FinNa-Ply cu 2 – 5 reutilizări pentru
suprafeţe decofrate ale betonului de clasa B, placajele tip Fin-Ply,
Rus-Ply, Combi Mirror, Peri Beto, Peri Spruce, cu 15 – 30 şi mai
multe reutilizări, pentru suprafeţe plane, lise [22]; aceleaşi grosimi
se întîlnesc şi la suprafaţa cofrantă a panourilor de cofraj cu
scheletul de rezistenţă şi de rigidizare din metal (la panourile tip
Hünnebeck - Teko, Hünnebeck - Manto etc.); panourile de cofraj

15
cu scheletul de rezistenţă şi de rigidizare din material lemnos au
placajul rezistent la umiditate cu grosimi de 8, 10 şi 15 mm; de
regulă, placajul rezistent la umiditate cu grosimi de 4 şi 8 mm (de
ex. placajul As-Ply) se foloseşte la acoperirea suprafeţelor cofrante
brute, pentru a realiza planeitatea necesară suprafeţelor din beton,
decofrate, de clasa A [4], [10], [11].

1.2.2 Elemente de susţinere primară

Elementele de susţinere primară, care reprezintă structura
de rezistenţă (osatura) a unui cofraj, au rolul de a asigura forma,
conturul şi dimensiunile elementelor sau subansamblurilor din
beton cofrate, de a prelua încărcările de la plinul cofrajului şi de a
le transmite la elementele de susţinere secundară.
Principalele funcţii ale structurii de rezistenţă a cofrajelor
sînt de ordin geometric şi de ordin mecanic.
Funcţia de ordin geometric este de a asigura suportul
material al suprafeţei cofrante pe care o generează.
Indiferent de poziţia în spaţiu a plinului cofrajului, schema de
principiu pentru realizarea suportului material al unei suprafeţe
cofrante plane o reprezintă reţeaua rectangulară de drepte din
elemente liniare (fig.1.3) : manele sau bile din lemn brut,
neprelucrat, dulapi, rigle sau grinzi din lemn ecarisat cu secţiune
dreptunghiulară, aşezate pe muchie, profile metalice sau din mase
plastice rigide, grinzi cu inimă plină sau cu zăbrele din lemn
îmbunătăţit sau din metal.
În cazul cofrării unor contururi închise sau deschise (cofraj
pentru stîlpi, pentru grinzi şi arce, pentru zona colţurilor şi a
intersecţiilor pereţilor structurali, pentru rezalite, nişe etc.),
elementele de susţinere primară trebuie să funcţioneze pe
principiul figurii geometrice nedeformabile – triunghiul, pentru a se
opune rotirilor sau deplasărilor plinului cofrajului.
Contravîntuirea la exteriorul cofrajului a susţinerilor primare
în aceste cazuri complică alcătuirea constructivă a ansamblului
cofrajului. Soluţia de contravîntuire exterioară a susţinerilor primare
se practică, în general, pentru cofrajele nedemontabile din lemn.
Susţinerile primare demontabile ale suprafeţelor cofrante cu
contur închis sau deschis se realizează ca elemente prefabricate
cotite, de regulă metalice (caloţi, juguri, moaze, chingi) alcătuite din

16
elemente liniare concurente în noduri blocate, care să nu permită
rotiri sau deplasări.Fig. 1.3 Elemente de susţinere primară ale cofrajelor

a. reţea plană orizontală: A - plinul cofrajului, B - susţineri primare
de tip generatoare, B' - susţineri primare de tip directoare;
b. reţea plană verticală: A - plinul cofrajului, B - susţineri primare
orizontale, de tip generatoare, B' - susţineri primare verticale, de
tip directoare.

Funcţia de ordin mecanic a susţinerilor primare este de a
asigura rezemarea corespunzătoare a plinului cofrajului şi de a se
opune deformaţiilor acestuia peste limitele admise. Elementele de
susţinere primară în contact direct cu suprafaţa cofrantă
(generatoarele) se poziţionează în funcţie de valoarea încărcărilor
care solicită plinul cofrajului şi în funcţie de caracteristicile
geometrice (grosime, modul de rezistenţă, moment de inerţie) şi
mecanice (rezistenţă admisibilă la solicitarea dominantă, modul de
elasticitate) ale materialelor care alcătuiesc plinul cofrajului.
Dispoziţia judicioasă a elementelor de susţinere primară în
funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra plinului
cofrajului reflectă şi modul de distribuţie a încărcărilor pe suprafaţa
cofrantă. Astfel, pentru reţeaua orizontală de rigle, fig. 1.3 a, care
susţine, prin intermediul plinului, o încărcare uniformă,
corespunzătoare unui strat de beton de grosime constantă,
distanţele ℓ sînt egale, pe când pentru reţeaua verticală de rigle,

17
fig. 1.3 b, care susţine, prin intermediul plinului, o încărcare
distribuită triunghiular pe verticală, corespunzătoare presiunii
hidrostatice a betonului pe înălţimea de proporţionalitate h
p
,
distanţele ℓ
i
≡ h
i
nu sînt egale, ci în relaţia ℓ
1
< ℓ
2
< ℓ
3
< ℓ
4
(în
practică se poate adopta şi repartizarea echidistantă a riglelor
orizontale ale structurii de rezistenţă a cofrajelor verticale, la
distanţa maximă ℓ
1
).
Orientarea secţiunii riglelor structurii de rezistenţă a
cofrajelor în funcţie de direcţia încărcărilor, este, de asemenea,
importantă.
De exemplu, în cazul unei secţiuni dreptunghiulare des
întâlnite ca susţinere primară, cu raportul laturilor b/h = 1/2 ,
solicitată la încovoiere de un moment încovoietor produs de forţele
exterioare, M
ƒ
, secţiunea dreptunghiulară aşezată pe lat, se opune
momentului M
ƒ
cu un modul de rezistenţă w
x=
de două ori mai mic
decât modulul de rezistenţă al aceleeaşi secţiuni dreptunghiulare
aşezate pe muchie w
xII
(w = 2w
x=
). Aceeaşi secţiune
dreptunghiulară, aşezată pe lat, se opune deformaţiei din
încovoiere ƒ cu un moment de inerţie I
x=
de patru ori mai mic decât
momentul de inerţie al secţiunii aşezate pe muchie, I
xII
(I
xII
= 4I
x=
).
xII

1.2.3 Elemente de susţinere secundară

Elementele de susţinere secundară ale cofrajelor au rolul de
a asigura rezemarea şi susţinerea elementelor de susţinere
primară, de a prelua încărcările de la susţinerile primare şi de a le
echilibra sau de a le transmite la reazeme fixe.
Principalele funcţii ale elementelor de susţinere secundară
ale cofrajelor sînt de ordin geometric şi de ordin mecanic.
Funcţia de ordin geometric este de a asigura stabilitatea în
spaţiu a suportului material al suprafeţei cofrante pe care o
generează. Pentru a răspunde acestei funcţii, susţinerile
secundare verticale, pe care reazemă cofrajele orizontale sau
înclinate, se contravântuiesc în plan vertical pe două direcţii;
susţinerile secundare, care asigură şi stabilitatea cofrajelor
verticale se montează înclinat, pentru a realiza figura geometrică
nedeformabilă, triunghiul.


18
Funcţia de ordin mecanic a susţinerilor secundare este de a
se opune deformării structurii de rezistenţă a cofrajului.
Susţinerile secundare verticale ale unui cofraj orizontal
încărcat uniform distribuit (fig.1.4) se poziţionează echidistant, din
condiţii de rezistenţă şi de rigiditate pentru susţinerea primară
căreia îi asigură rezemarea. Încărcarea transmisă de susţinerile
secundare la reazemul fix ca forţă concentrată impune prezenţa
unei tălpi de rezemare care să facă faţă strivirii şi străpungerii.Fig. 1.4 Poziţionarea susţinerilor secundare – cofraj orizontal,
H
b
constant

A - suprafaţă cofrantă simplă, B - susţineri primare de tip generatoare,
B' - susţineri primare de tip directoare, C - susţineri secundare, popi
extensibili, D - contravîntuiri şi tălpi de rezemare.

Susţinerile secundare verticale sau înclinate ale cofrajelor,
care transmit încărcările la reazeme fixe se pot realiza din scânduri
sau dulapi de lemn, ca popi verticali sau înclinaţi din bile sau
manele de lemn brut, neprelucrat, din elemente prefabricate
metalice ca popi extensibili, eşafodaje şi şpraiţuri extensibile.
Susţinerile secundare care echilibrează rezultantele
încărcărilor pe feţe verticale de cofraj se poziţionează la distanţe
inegale, după intensitatea încărcării pe verticala cofrajului (fig.1.5).

19

Susţinerile secundare care echilibrează încărcările
transmise de susţinerile primare se pot realiza ca ancore metalice
din sârmă Ф 3 – 6 mm, cleşti metalici cu blocaje, tiranţi metalici
(Ф ≥ 8 mm) recuperabili sau pierduţi prin înglobare în beton.


Fig. 1.5 Poziţionarea susţinerilor secundare – cofraj vertical

A - suprafaţă cofrantă simplă, B - susţineri primare orizontale, de tip
generatoare, B' - susţineri primare verticale, de tip directoare,
C - susţineri secundare, tiranţi, D - contravîntuiri, tiranţi-proptea,
distanţieri.

1.2.4 Elemente de contravîntuire şi elemente auxiliare

Elementele de contravîntuire au rolul de a asigura
stabilitatea şi rigiditatea de ansamblu a cofrajului, precum şi poziţia
în spaţiu, prin împiedecarea deplasărilor cofrajului. Se realizează,
în general, sub formă de tensori metalici sau tiranţi-proptea fixaţi în
plan vertical pe două direcţii, între elementele de susţinere
secundară, din scânduri sau dulapi din lemn, din ancore metalice,
din dispozitive metalice de menţinere şi corectare a poziţiei
cofrajului (vezi fig. 1.1 a... ℓ, notaţiile D).
Dintre elementele auxiliare ale unui cofraj se pot menţiona:
distanţierii, dulapii de trasare, elementele de aliniere, platformele
pentru lucru la înălţime, ramele pentru goluri, benzile adezive
pentru etanşarea rosturilor etc.

20
2. Calculul cofrajelor

Calculul cofrajelor constă în dimensionarea şi verificarea
plinului cofrajului, a elementelor de susţinere primară şi secundară
şi a elementelor de solidarizere – rigidizare, precum şi dintr-o serie
de verificări ale soluţiilor de cofrare adoptate. Principalele etape
care se parcurg pentru calculul cofrajelor sînt: evaluarea şi
gruparea încărcărilor care acţionează asupra cofrajului pe timpul
utilizării lui, dimensionarea şi verificarea elementelor componente
ale cofrajului, poziţionarea susţinerilor cofrajului în conformitate cu
rezultatele calculului. Arareori se urmăreşte prin calcul
determinarea dimensiunilor secţiunilor elementelor componente ale
cofrajului.

2.1 Încărcări pentru dimensionarea şi verificarea cofrajelor

Cu excepţia încărcărilor datorate vîntului, toate celelalte
încărcări care acţionează asupra cofrajelor, pe durata de utilizare a
lor, se manifestă după o direcţie normală pe suprafaţa cofrantă, cu
sensul dinspre betonul turnat spre suprafaţa cofrantă (fig. 2.1).
Fig. 2.1 Direcţia şi sensul încărcărilor care acţionează
asupra cofrajelor

21
Indiferent de orientarea în spaţiu a suprafeţei cofrante
(orizontală, verticală sau înclinată), încărcările care acţionează
asupra acesteia pot fi considerate că sînt încărcări verticale sau
încărcări orizontale; încărcările înclinate, datorate în special
presiunii betonului proaspăt turnat şi compactat pe suprafeţe
cofrante înclinate, se descompun în componente orizontale şi
verticale (fig. 2.1).

2.1.1 Încărcări verticale care acţionează asupra
cofrajelor [după normativul C140-86]

Încărcările verticale care acţionează asupra feţelor
orizontale de cofraj se compun din greutatea proprie a cofrajului şi
a betonului armat pe care îl susţine acesta, precum şi din
încărcările tehnologice care apar în procesul de betonare. După
normativul C140-1986 [12], Anexa II, pct. A ( în vigoare pentru anul
2005), la calculul cofrajelor şi susţinerilor acestora se vor lua în
considerare următoarele valori pentru încărcările verticale:
a. Greutatea proprie a plinului cofrajelor şi a
elementelor de susţinere primară a cofrajelor, determinată pe
baza greutăţii tehnice a materialelor din care sînt alcătuite.
În cazul utilizării materialelor lemnoase, greutăţile tehnice
(inclusiv piesele mărunte de prindere: cuie, şuruburi etc.) se vor
considera cu următoarele valori: pentru cherestea în plinul
cofrajelor G = 750 kg/m
3
, pentru cherestea în elemente de
susţinere, G = 600 kg/m
3
, pentru placaje în suprafaţa cofrantă,
G = 850 kg/m
3
. Greutatea proprie a plinului cofrajelor şi a
susţinerilor primare ale acestuia, pentru cofrajele cu feţe orizontale
curent utilizate în activitatea de construcţii civile şi industriale,
produce o încărcare uniform distribuită pe suprafaţă,

p
a
= 20÷25 (daN/m
2
)

(2.1)

b. Greutatea betonului proaspăt turnat şi compactat se
va lua în considerare cu următoarele valori: beton greu, simplu,
nearmat, ρ
b
= 2400 kg/m
3
, beton greu, armat, ρ
b
= 2500 kg/m
3
,
beton uşor, ρ
bu
= 1,10·ρ
b
kg/m
3
, beton foarte greu, ρ
bfg
= 1,15·ρ
b

kg/m
3

b
este densitatea aparentă în stare întărită a betonului,
conform proiectului).

22
Încărcarea datorată betonului proaspăt turnat şi compactat
(beton armat) este o încărcare uniform distribuită pe suprafaţă şi
se evaluează cu relaţia:

p
b
= H
b
·γ
b
+ a (daN/m
2
) (2.2)

în care:
p presiunea exercitată de betonul proaspăt şi de
armătură pe suprafaţa orizontală a cofrajului, în daN/m
2
;
b
este
H
b
- înălţimea betonului, în m;
γ
b
- greutatea volumică a betonului turnat şi compactat, în
kg/m
3
; (γ
b


ρ
b
)
a - greutatea armăturii distribuită pe unitatea de suprafaţă,
în kg/m
2
; a ≅ 100 kg/m
2
pentru elemente slab armate, a 150
kg/m

2
pentru elemente mediu armate şi a ≅ 200 kg/m
2
pentru
elemente puternic armate.

c. Încărcarea tehnologică uniform distribuită, provenită
din căile de circulaţie instalate pe cofraje şi din aglomerarea cu
oameni are valori diferenţiate, după cum urmează: p
c
= 250
daN/m
2
pentru plinul cofrajului, p
c
= 150 daN/m
2
pentru elementele
orizontale de susţinere primară, p
c
= 100 daN/m
2
pentru
elementele verticale de susţinere secundară (popi, stîlpi, eşafodaje
etc.).

d. Încărcarea concentrată, provenită din greutatea
muncitorilor care transportă încărcături sau din greutatea
mijloacelor de transport încărcate cu beton, care acţionează
asupra plinului cofrajului şi a elementelor orizontale de susţinere
primară, se va lua în considerare cu următoarele valori: pentru un
muncitor care transportă o greutate, P
d
= 130 daN, pentru
transportul betonului cu roaba de 0,060 m
3
, P
d
= 170 daN, (sub
roată), pentru transportul betonului cu tomberonul de 0,175 m
3
,
P
d
= 280 daN (sub fiecare roată). În cazul altor metode folosite
pentru transportul betonului, sarcinile concentrate se vor determina
conform situaţiei reale a fiecărui caz în parte, fără a avea valori mai
mici de 130 daN.


23
e. Încărcarea uniform distribuită datorată compactării
betonului prin vibrare,
p
e
= 120 daN/m
2


2.1.2 Încărcări orizontale care acţionează asupra
cofrajelor [după normativul C140-86]

După normativul C140-1986, Anexa II, pct. B (în vigoare
pentru anul 2005) la calculul cofrajelor şi susţinerilor acestora se
vor lua în considerare următoarele valori pentru încărcările
orizontale:

f. Încărcarea orizontală statică, p
f
, provenită din
împingerea laterală a betonului (turnat şi apoi compactat prin
vibrare) asupra pereţilor cofrajelor, care este o încărcare uniform
distribuită pe suprafaţă şi a cărei valoare se distribuie pe înălţimea
cofrajului în funcţie de viteza de betonare v (m/h), conform
diagramelor din fig. 2.2.


Fig. 2.2 Distribuţia împingerii laterale a betonului pe
verticala cofrajului, în funcţie de viteza de betonare

Viteza de betonare efectivă reprezintă raportul dintre înălţimea H a
elementului din beton turnat şi durata de timp, t
b
, apreciată pentru
umplerea cofrajului cu beton pînă la înălţimea respectivă (H).

24
Pentru turnarea continuă, fără rosturi de lucru accidentale,
trebuie să fie satisfăcută condiţia:
=
t
v
min t
b
v
t
H
≥ =
1 2
t t
h
str

(2.3)
în care:
v teza minimă de betonare, în m/h;
tmin
este vi
h ui de beton turnat într-o repriză, în m;
str
- înălţimea stratul
t betonului la terminarea punerii în operă, în ore;
1
- vîrsta
t
1 ≤
t
i
(ti - timpul de debut al prizei cimentului din beton, în ore);
t betonului la acoperirea unui strat de beton cu alt
strat, fără a se înregistra rost accidental de lucru, în ore; t
2 ≤
t
r

2
- vîrsta
(t
r
- timpul de revibrare, t
r ≅
2·t
i
, în ore);
În calcule, la proiectare, se utilizează valorile convenţionale
t
i
şi t
r
, care sînt în funcţie de tipul cimentului utilizat la prepararea
betonului şi de temperatura mediului din timpul betonării (tabelul
2.1), [5].
Vîrsta t
3
este vîrsta minimă a betonului turnat după care se
poate relua betonarea, cu rost de lucru; t
3
t ≥
p
(timpul de sfîrşit al
prizei betonului, în ore, cînd betonul nu mai dă împingeri laterale
asupra cofrajului).
Viteza maximă de betonare se determină în funcţie de
debitul efectiv (capacitatea de betonare) al utilajului conducător din
fluxul complex de betonare - de obicei macaraua cu bena de
beton, pompa de beton etc. - şi de suprafaţa efectivă în plan
orizontal a frontului de lucru, cu relaţia:

min
max
max
b
b
t
S
C
= v (2.4)
în care:
v imă de betonare, în m/h;
tmax
este viteza max
C
3
/h;
bmax
– capacitatea maximă de betonare, în m
S suprafaţa în plan orizontal a betonului turnat într-o
repriză, pentru frontul minim de lucru dintre două rosturi
tehnologice, în m
2
.
bmin

Condiţia care trebuie respectată pentru asigurarea calităţii şi
continuităţii betonării este:

v
tmin
≤ v
t
≤ v
tmax
(2.5)

25
Tabelul 2.1 Vîrste caracteristice limită ale betonului
din timpul betonării
Temperatura mediului (
o
C) Vîrsta
betonului
Tip ciment
+5 +10 +20 +30
a) ciment unitar, tip I
1,50 1,25 1,00 0,75
b) ciment compozit,
tip IIA, SR 1500; SR
3011
1,75 1,50 1,25 1,00
t
i

timp de
începere a
prizei
cimentului
c) ciment compozit,
tip IIB, IIIA,IVA SR
1500; SR 3011
2,00 1,75 1,50 1,25
a) ciment unitar, tip I
3,00 2,50 2,00 1,50
b) ciment compozit,
tip IIA, SR 1500; SR
3011
3,50 3,00 2,50 2,00
t
r

timp maxim
de revibrare,
după
acoperirea
unui strat de
beton cu alt
strat de
beton
c) ciment compozit,
tip IIB, IIIA,IVA SR
1500; SR 3011
4,00 3,50 3,00 2,50
a) ciment unitar, tip I
10,00 8,00 6,00 4,00
b) ciment compozit,
tip IIA, SR 1500; SR
3011
12,00 10,00 8,00 5,00
t
p

timp de
sfîrşit
(terminare) a
prizei
cimentului
c) ciment compozit,
tip IIB, IIIA,IVA SR
1500; SR 3011
16,00 12,00 10,00 6,00
SR388, SR 3011
SR 388, SR 3011
SR388, SR 3011

Profunzimea la care se manifestă presiunea maximă a
betonului se determină cu relaţia:
h
p
= λ
1
·H (2.6)
în care:
h înălţimea (profunzimea) la care se manifestă
împingerea laterală maximă a betonului, înălţime măsurată de la
faţa superioară a coloanei de beton turnat, în m;
p
este
λ al relaţiei cu valori cuprinse între 0,55 şi 1,00, în
funcţie de viteza de betonare, tabelul 2.2;
1
termen
H – înălţimea coloanei de beton turnat, în m.

26
Valoarea împingerii maxime, care se manifestă ca presiune
hidrostatică a betonului proaspăt la profunzimea h
p
, se determină
cu relaţia:
fmax
= λ
1
·λ
2
·λ
3
·λ
4
·H·ρ
b
(daN/m
2
) (2.7) p
în care:
λ un termen al relaţiei care ţine seama de
lucrabilitatea betonului, exprimată prin testul Abrams (tasarea
conului, T, în cm), tabelul 2.2;
2
este
λ al relaţiei care ţine seama de dimensiunea
minimă (în cm) a secţiunii de beton proaspăt turnat, tabelul 2.2;
3
– termen
λ al relaţiei care ţine seama de temperatura (în
o
C, a) betonului proaspăt turnat, tabelul 2.2;
4
– termen

Tabelul 2.2 Valori ale termenilor λ
1
, λ
2
, λ
3
şi λ
4

Caracteristica λ
1
λ
2
λ
3
λ
4
≤1 0,55
2 0,65
3 0,75
4 0,85
6 0,90
8 0,95
Viteza de betonare
(m/h)
≥10 1,00
<1 (T
1
) 0,85
1...4 (T
2
) 0,95
5...9 (T
3
) 1,00
10...15(T
3
/T
4
,T
4
) 1,05
Lucrabilitatea
betonului, tasare T
i
(cm)
>15 (T
4
/T
5
, T
5
) 1,10
≤15 0,90
16...54 0,95
Dimensiunea
minimă a secţiunii
(cm)
≥55 1,00
≤5 1,00
6...24 0,95
Temperatura
(
o
C)
≥25 0,90
betonului proaspăt

H – înălţimea coloanei de beton turnat, în m;
ρ volumică (densitatea aparentă) a betonului turnat
şi compactat;
b
– masa
ρ
b
= 2400 kg/m
3
, valoare medie.

27
Împingerea laterală a betonului la partea inferioară a
cofrajului, p
inf
, se determină cu relaţia:

p
inf
= α·p
fmax
(2.8)

în care α are valorile din tabelul 2.3.

Tabelul 2.3 Valori ale termenului α în funcţie de viteza de
betonare
Viteza de
betonare (m/h)
≤1 2 3 4 6 8 ≥10
α 0,00 0,25 0,45 0,70 0,80 0,90 1,00

g. Încărcarea orizontală dinamică pe pereţii cofrajului,
p
g
provenită din şocurile care se produc la descărcarea betonului
în cofraj. Valoarea acestei încărcări se va considera astfel:
- pentru o capacitate q a mijlocului de transport din care se
descarcă betonul în (pe) cofraj de:
q < 0,2 m
3
. . . . . . . . . . . . 200 daN/m
2
;
q = 0,2...0,7 m
3
. . . . . . . .400 daN/m
2
;
q > 0,7 m
3
. . . . . . . . . . . . 600 daN/m
2
;
- pentru turnarea cu jgheaburi şi pîlnii. . . . 200 daN/m
2
;

- pentru turnarea cu pompa. . . . . . . . . . . . .600 daN/m
2
.

h. Încărcarea datorată vîntului, p
h
. De această încărcare
(STAS 10101/20 – 90) se va ţine seama numai la calculul
susţinerilor cofrajelor (cintre, eşafodaje etc.) mai înalte de 6,0 m.

2.1.3 Gruparea încărcărilor

Combinaţiile de încărcări trebuie să cuprindă acele încărcări
care pot acţiona concomitent, în acelaşi sens defavorabil plinului
cofrajului. Pentru calculul de rezistenţă a cofrajelor se va lua în
considerare combinaţia încărcărilor totale care pot face posibilă
ruperea cofrajului (încărcările permanente şi încărcările
temporare). Pentru calculul de rigiditate (deformabilitate) a
cofrajelor se va lua în considerare combinaţia încărcărilor
permanente care produc deformaţiile remanente ale cofrajului.
Tabelul 2.4 reproduce recomandările normativului C140-1986,

28
referitoare la combinarea încărcărilor care acţionează asupra
cofrajelor.
Tabelul 2.4 Gruparea încărcărilor care acţionează asupra
cofrajelor [12]
Încărcări luate în
considerare* pentru: Nr.
crt.
Denumirea elementelor
calculul de
rezistenţă
calculul de
rigiditate
1 Cofrajul plăcilor sau bolţilor şi
susţinere a acestora (grinzi)
a+b+c+(d)+
(e)
a+b
2 Elemente de susţinere
eşafodaje etc.)
a+b+c a+b
3 Cofrajele stîlpilor cu laturi de
maximum 30 cm şi cofrajele
pereţilor cu grosime de
maximum 10 cm
f+g f
4 Cofrajele stîlpilor cu laturi mai
mari 30 cm şi cofrajele pereţilor
cofrajele elementelor masive

f

f
5 Părţile laterale ale cofrajelor
grinzilor sau arcelor
f f
6 Fundurile cofrajelor la grinzi
sau arce
a+b+e a+b
7 Cintre sau eşafodaje cu
a+b+c(e) a+b
8 Cintre sau eşafodaje cu
înălţimea mai mare de 6 m
a+b+c(e)+h a+b
înălţimea de maximum 6 m
cu grosime mai mare de10 cm;
verticale ale cofrajelor (popi,
al elementelor orizontale de

* În cazurile în care compactarea betonului se face prin vibrare,
se va avea în vedere şi încărcarea verticală prevăzută la litera „e“, dar
numai pentru calculul elementelor de cofraj asupra cărora nu acţionează
şi încărcarea de la litera „c“ (de ex. fundurile grinzilor principale sau
secundare ale unui planşeu). Luarea în considerare a încărcărilor de la
literele „c“ şi „d“, ca acţionînd concomitent, se va face în funcţie de
condiţiile concrete de lucru. Încărcarea suplimentară orizontală asupra
pereţilor cofrajelor, provocată de compactarea prin vibrare a betonului,
este inclusă în valorile indicate la litera „f“.

29
2.1.4 Presiunea laterală a betonului proaspăt asupra
cofrajelor

2.1.4.1 Parametri de influenţă

Determinarea valorii presiunii maxime a betonului proaspăt
turnat asupra feţelor verticale de cofraj şi distribuţia presiunii pe
verticala feţei cofrajului reprezintă încă probleme incomplet
rezolvate, cu toate cercetările întreprinse de specialiştii în
domeniu. În prezent nu există o regulă generală, unică, privind
determinarea (evaluarea) presiunii betonului asupra cofrajelor
verticale.
Mărimea presiunii laterale a betonului proaspăt turnat şi
compactat este direct influenţată de gradul de lichefiere a betonului
sub acţiunea vibraţiilor, la compactare. Lichefierea betonului
proaspăt este produsă, la compactarea mecanică, de vibraţiile care
pun în mişcare granulele de agregat în pasta de beton cu aspect
de lichid vîscos.
Valoarea maximă a presiunii laterale la o adîncime h
str
, pînă
la care betonul este, teoretic, lichefiat prin vibrare, corespunde
presiunii hidrostatice exercitate de un lichid de densitate ρ
b
şi
coeziune nulă, p
hmax
= h
str
·ρ
b
(fig. 2.3).Fig. 2.3 Împingerea laterală a betonului – presiune hidrostatică


30
Se poate afirma că presiunea laterală la adîncimea h
str
, pînă
la care betonul este complet lichefiat prin vibrare, este chiar
superioară presiunii hidrostatice, deoarece mişcarea granulelor de
agregate din pasta de beton proaspăt, la vibrare, generează o
presiune dinamică. În realitate nu se poate vorbi de o lichefiere
totală a betonului la compactarea prin vibrare, ci de o stare cvasi-
lichidă a pastei, cu un rest de coeziune, care micşorează valoarea
presiunii laterale a betonului la mărimea presiunii hidrostatice [4].
Sînt mai multe situaţii în care împingerea laterală a
betonului se manifestă ca presiune hidrostatică pe toată înălţimea
coloanei de beton.
Înălţimea coloanei de beton turnat, volumul total de beton
turnat şi procedeul de compactare mecanică a betonului constituie
factorii principali care împreună sau individual pot (sau nu pot)
menţine ipoteza presiunii hidrostatice, pe toată înălţimea cofrajului,
la calculul presiunii maxime a betonului asupra cofrajului vertical.
În cazul unui cofraj de mică înălţime, comparabilă cu
înălţimea unui strat de beton turnat într-o repriză; turnarea
betonului este urmată de compactarea prin vibrare pe întreaga
înălţime, iar împingerea laterală maximă se va manifesta ca
presiune hidrostatică la baza cofrajului (este cazul cofrajelor pentru
grinzi şi arce, a unor tipare la prefabricare etc.) – vezi fig. 2.3.
În cazul unui cofraj mai înalt, care cuprinde un volum redus
de beton, chiar dacă turnarea şi compactarea se realizează în
cîteva faze succesive, betonarea se va realiza într-un timp foarte
scurt, iar împingerea laterală maximă a betonului se va manifesta
ca presiune hidrostatică la baza cofrajului (fig. 2.4).
Este cazul cofrajelor de stîlpi, a cofrajelor de pereţi cu
grosime mică la clădiri etc., la care betonarea se poate termina
înainte de timpul de începere a prizei cimentului din beton (t
b
≤ t
i
),
sau cel mai tîrziu înainte de timpul de revibrare a betonului (t
b
≤ t
r
).
Atunci cînd se utilizează, la betonare, procedee de vibrare
exterioară a betonului, prin intermediul cofrajului vertical, se poate
produce lichefierea betonului la contactul cu suprafaţa cofrantă, iar
împingerea laterală maximă a betonului se va manifesta ca
presiune hidrostatică la baza cofrajului.
Este cazul cofrajelor tip cortine vibrante utilizate în industria
prefabricatelor din beton, pentru realizarea pereţilor sau a
planşeelor turnate în poziţie verticală.

31

Fig. 2.4 Evoluţia presiunii hidrostatice la betonarea
de volum mic în timp scurt

Din cele prezentate mai sus, se poate reţine că presiunea
laterală a betonului creşte liniar de la valoarea 0 la valoarea
presiunii hidrostatice p
h
cînd înălţimea coloanei de beton creşte de
la 0 la h
p
≤ H (fig.2.5); h
p
caracterizează înălţimea betonului
proaspăt în fază pseudolichidă, cu valori cuprinse, de obicei, între
1,0 m şi 2,0 m [4].
Ca mărime, valoarea presiunii hidrostatice p
h
este
influenţată de o multitudine de factori, dintre care cei mai importanţi
sînt parametrii specifici materialului (beton de ciment) şi condiţiile
de betonare [3], [4].

a. Principalii parametri specifici materialului sînt: natura şi
granulozitatea agregatelor, tipul şi dozajul de ciment, cantitatea de
apă de amestecare, prezenţa aditivilor în beton.

b. Condiţiile de betonare se referă la: procedeul de turnare a
betonului în cofraj, viteza de turnare a betonului în cofraj, condiţiile
de perete (armătură şi cofraj), temperatura mediului în timpul
betonării.


32

Fig. 2.5 Distribuţia împingerii laterale a betonului
pentru t
b
> t
p


a. Parametrii specifici materialului se condiţionează
reciproc. Astfel, un beton clasic de şantier, preparat cu agregate
naturale grele, rulate, cu granulozitate continuă şi curba de
granulozitate situată în zona recomandată (preferenţială) de
granulozitate, necesită mai puţin lapte de ciment care să înglobeze
agregatele şi să umple spaţiile intergranulare (de volum minim);
acest beton, de consistenţă plastic vîrtoasă, va avea o coeziune
internă sporită şi va genera împingeri laterale mai mici asupra
cofrajului, în comparaţie cu un beton de aceeaşi clasă şi
consistenţă, preparat cu agregate naturale grele, concasate, cu
granulozitate continuă şi curba de granulozitate situată în zona
recomandată (preferenţială) de granulozitate, care necesită mai
mult ciment şi mai multă apă de amestecare. Dintre două betoane
de aceeaşi clasă, dar de consistenţe diferite, betonul cu
lucrabilitate sporită, de consistenţă mai redusă (preparat cu mai
multă apă), va genera împingeri mai mari asupra feţelor verticale
de cofraj. Dintre două betoane de aceeaşi clasă, preparate cu
acelaşi dozaj de ciment şi cu aceeaşi cantitate de apă de
amestecare, betonul care va avea în compoziţie un aditiv plastifiant
(dispersant sau antrenor de aer) sau un aditiv întîrzietor de priză,

33
va genera împingeri mai mari asupra feţelor verticale de cofraj.
Aditivul plastifiant creşte lucrabilitatea betonului (în special
mobilitatea internă a amestecului) şi generează împingeri mai mari
asupra feţelor verticale de cofraj. Aditivul întîrzietor de priză va
menţine starea cvasilichidă a amestecului de beton mai mult timp,
şi va genera împingeri mai mari asupra feţelor verticale de cofraj.

b. Procedeul de turnare a betonului influenţează mărimea
împingerii laterale asupra feţelor verticale de cofraj în mod direct,
prin viteza de avansare a betonului în cofraj şi indirect, prin
caracteristicile de lucrabilitate ale betonului, corespunzătoare
procedeului de turnare. Un procedeu de betonare caracterizat
printr-o capacitate de betonare şi o lucrabilitate sporite, cum ar fi
pomparea betonului în cofraj cu C
b
> 20 m
3
/h, clasa de tasare T
3
/T
4

(t = 100 ± 20 mm) gradul de compactare clasa C
3
(G
c
= 1,10...1,04)
produce o creştere a înălţimii h pe care se manifestă presiunea
hidrostatică şi o sporire a impingerii laterale a betonului pe feţele
verticale ale cofrajului.
Presiunea hidrostatică a betonului proaspăt este direct
proporţională cu înălţimea coloanei de beton pe care se manifestă;
cu cît viteza de betonare este mai mare, cu atît creşte înălţimea h
a coloanei de presiune hidrostatică. Dar cît de mari pot fi înălţimile
h şi presiunile p ? Vom vedea atunci cînd se vor prezenta cîteva
dintre metodele standardizate consacrate de evaluare a presiunii
betonului pe feţele verticale ale cofrajelor.
Prezenţa armăturilor în vecinătatea feţelor verticale de cofraj
sporeşte efectul de boltă datorat în principal frecărilor dintre beton
şi faţa cofrajului, efect de boltă cu atît mai important cu cît distanţa
dintre feţele cofrajului este mai mică şi consistenţa betonului
proaspăt turnat mai mare. Efectul de boltă micşorează valoarea
presiunii betonului asupra feţelor verticale de cofraj.
Temperatura mediului din timpul betonării influenţează
semnificativ viteza de hidratare a componenţilor cimentului,
modificînd timpii de începere şi terminare a prizei betonului, cu
efecte asupra mărimii presiunii asupra feţelor verticale de cofraj.
Un beton cu temperatura scăzută are timpii de începere şi de
terminare a prizei cimentului întîrziaţi şi va genera o presiune
sporită asupra feţelor verticale de cofraj.


34
2.1.4.2 Metode de evaluare a presiunii betonului asupra
cofrajelor

a. Pe feţe orizontale de cofraj (după metoda CSNC
*
)

Presiunea unitară a betonului pe feţe orizontale de cofraj
este direct proporţională cu înălţimea stratului de beton turnat şi cu
densitatea aparentă (masa volumică ω ) a betonului proaspăt
turnat şi compactat. Încărcarea maximă uniform distribuită se
compune [4], [13] din presiunea unitară şi din supraîncărcarea
dinamică:

p
max
= ω ·h + g (daN/m
2
) (2.9)

unde:
ω este masa volumică a betonului proaspăt;
ω = 2400 daN/m
3
, pentru betonul clasic de şantier, nearmat,
ω ≡ρ
b
.
ω = 2500 daN/m
3
pentru betonul armat;
g = 150...200 daN/m
2
, valori curente ale supraîncărcării
dinamice [4], [13].
Relaţia 2.9 este întotdeauna valabilă dacă grosimea
stratului orizontal de beton, h, este constantă. Dacă apar diminuări
locale ale înălţimii stratului de beton sau chiar întreruperi ale
stratului de beton susţinut de acelaşi cofraj (de ex. goluri pentru
scări, pentru treceri de conducte etc.), acestea se pot neglija în
calculul cofrajelor, considerîndu-se înălţimea h constantă pe toată
suprafaţa cofrajului. Dacă stratul de beton are îngroşări locale
(vute, grinzi în supraelevaţie) este obligatorie luarea în considerare
a supraîncărcării în zona respectivă a cofrajului.
Se observă că în ceea ce priveşte încărcările verticale
asupra feţelor orizontale de cofraj nu apar diferenţe semnificative
în modul de evaluare şi de calcul al acestora în alte ţări faţă de
România.


*
CSNC – Annales no. 78 de l'ITBTP, Chambre Syndicale
Nationale des Constructeurs en ciment armé et béton précontraint,
France.

35

b. Pe feţe verticale de cofraj

b.1 În România, după normativele C140-1971, C140-1979

Încărcarea orizontală statică, provenită din împingerea
laterală a betonului asupra pereţilor cofrajelor, turnat şi apoi
compactat prin vibrare, se stabileşte conform diagramei
simplificate de presiuni din fig. 2.6 [12].Fig. 2.6 Diagrama de presiune a betonului,
după normativul C140-79

Valoarea presiunii la partea superioară a diagramei
(profunzimea H) respective se determină cu formula:

p = ρ
b
·H (2.10)

în care:
p este presiunea laterală a betonului, la adîncimea H, în
daN/m
2
;


36
H – înălţimea pînă la care se manifestă presiunea
hidrostatică a betonului, în m; 0 < H ≤ H
p

ρ atea aparentă a betonului proaspăt; pentru
betoanele obişnuite preparate cu agregate grele, se poate lua în
calcule ρ
b
= 2400 daN/m
3
;
b
– densit
H limită de proporţionalitate, avînd cel mult
valoarea de 1,50 m; H
p
are valoarea 2,50 m în cazul betonului
pompat.
p
– înălţimea

Valoarea limită pînă la care creşterea presiunii este
proporţională cu creşterea înălţimii coloanei de beton din cofraj,
denumită înălţime limită de proporţionalitate şi notată cu H
p
, se
determină de la caz la caz, în funcţie de condiţiile locale de lucru,
ea fiind cel mult egală cu 1,50 m. Această valoare maximă de 1,50
m se va lua în considerare în situaţiile cînd viteza de turnare a
betonului în cofraj (v
b
) este mai mare de 0,75 m/oră sau se
folosesc betoane preparate cu cimenturi al căror început de priză
(t
i
) depăşeşte 2 ore, astfel ca în final produsul v
b
·t
i
> 1,50 m. La
viteza de turnare sau timpi de priză mai mici decît valorile
menţionate mai sus, astfel ca produsul v
b
·t
i
< 1,50 m, înălţimea
limită de proporţionalitate H
p
se va calcula cu formula: H
p
= v
b
·t
i
.
Se observă că metoda de evaluare a împingerii laterale a
betonului, prezentată în C140-71 şi C140-79 limitează înălţimile
limită de proporţionalitate la 1,50 m şi la 2,50 m; presiunile maxime
hidrostatice la aceste înălţimi sînt: p
max
= 36,00 kN/m
2
(pentru
H
p
= 1,50m) şi p
max
= 60,00 kN/m
2
(pentru H
p
= 2,50m). De la
înălţimea limită şi pînă la baza cofrajului (fig.3.6 ) încărcarea dată
de presiunea laterală a betonului se consideră constantă şi egală
cu ρ
b
·H
p
.
Normativele C140-71 şi C140-79 au fost abrogate prin
apariţia normativului C140-86, care la rîndul său a fost înlocuit de
codul NE012-99. În ceea ce priveşte încărcările care acţionează
asupra cofrajelor a rămas în vigoare (pentru anul 2005 inclusiv)
normativul C140-86, care determină presiunea laterală a betonului
aşa cum este prezentată la pct. 2.1.2, f.
Efectele prevederilor din normativele C140-71 şi C140-79
se manifestă şi astăzi, deoarece multe din părţile componente ale
cofrajelor demontabile industrializate din sistemul SECOM au fost
proiectate cu încărcările limită de 3600 daN/m
2
sau de 6000

37
daN/m
2
, determinate de aceste normative. De asemenea,
încărcarea de 60,00 kN/m
2
reprezintă o limită superioară a
presiunii laterale a betonului utilizată de marile firme de proiectare
şi execuţie a cofrajelor demontabile specializate sau cu grad mare
de generalitate (firme de renume internaţional ca: Peri,
Hünnebeck, Paschal, Faresin ş.a).
Un neajuns al metodei de evaluare a presiunii laterale a
betonului conform normativului C140-79 este că aceasta nu
acoperă în calcule situaţiile obiective cînd se pot înregistra
împingeri laterale ale betonului proaspăt turnat mai mari de 3600
daN/m
2
,

pentru produsul v
b
·t
i
> 1,50 m la betonarea clasică
(macara + recipient cu beton), respectiv de 6000 daN/m
2
la
betonarea cu pompa de beton. Sînt relativ dese situaţiile, după
normativul C140-86, cînd înălţimea pe care se manifestă presiune
hidrostatică a betonului asupra cofrajelor verticale depăşeşte 2,50
m.

b.2 În România, după proiectul IPC 7031/2 – 1971
(rezultate experimentale).

Împingerea laterală a betonului turnat în cofraje şi
compactat prin vibrare se va lua în calcule corespunzător schemei
principale de împingere laterală a betonului (fig. 2.7) şi
corespunzător formulei:

a. Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t
1
, respectiv 0 ≤ h ≤ h
1
,
p = v·t·γ şi h = v·t
în care: v este viteza de turnare a betonului în cofraje, m/oră;
t – timpul de turnare, ore; t
1
– timpul de priză al cimentului (ore),
considerat ca timpul pînă la care se realizează inclusiv vibrarea în
masa betonului; h – adîncimea de turnare de la faţa betonului, în
m; h
1
– adîncimea de priză a betonului (m), considerată şi
adîncimea pînă la care se realizează vibrarea în masa de beton;
h
1
= v·t
1
; γ – greutatea volumetrică a betonului proaspăt turnat şi
compactat, kg/m
3
.

b. Pentru intervalul t
1
≤ t ≤ t
2
, respectiv h
1
≤ h ≤ h
2
,

38
p = v·(t
2
– t)· γ ·( λ β ⋅

+

2
1
1 2
1
t
t t
t t
t
)·sinα,
în care:
t e (terminare priză) al cimentului, ore;
2
este timpul de întărir
α – unghiul de înclinare al cofrajului (al feţei cofrajului) faţă
de orizontală,
o
;
β – coeficient exprimînd influenţa temperaturii exterioare T
asupra presiunii (laterale) pe cofraj, conform graficului din fig. 2.7b;
λ – coeficient exprimînd influenţa dozajului de ciment C
asupra presiunii (laterale) pe cofraj, conform graficului din fig. 2.7c;
p aloarea presiunii maxime care se realizează la h
max

şi la timpul t
max
max
– v
.


Fig. 2.7 Împingerea laterală a betonului turnat în cofraje după
metoda Proiect IPC 7031/2-71

c. Se propune a se lua (atunci cînd nu există alte date mai
precise):
t
2
= 10 ore;
1
= 2 ore; t
p = p
max
, pentru toată adîncimea (H – h
max
) în cazul unor
cofraje continue pe toată înălţimea H şi care suferă deformarea
corespunzătoare pe parcursul turnării;
h de la care betonul se suportă singur şi deci
înălţimea minimă necesară de acoperit cu cofraj pe timpul t
2
;
2
– adîncimea
v – se va lua ca medie continuă din relaţia:
v =
S T
Q39
în care:
3
; Q este cantitatea de beton turnată, m
T – timpul de turnare, ore;
S – suprafaţa orizontală de cofraj umplută de cantitatea de
beton turnată Q, m
2
.
Pentru valorile: t
1
= 2 ore, t
2
= 10 ore, β = 1,0 şi λ = 1,0,
evoluţia presiunii laterale maxime a betonului asupra cofrajului, în
funcţie de viteza de turnare, se prezintă în diagrama din fig. 2.7d.
Ca alură, diagrama presiunilor pe verticala cofrajului este
aceeaşi ca şi în cazul metodei prezentate de normativelor C140-71
şi C140-79, dar p
max
nu reprezintă presiunea hidrostatică la
adîncimea h
max
(p
max
= h
max
· γ), ci valoarea p
max
prevăzută de
normativul C140-1986, pentru v
b
≤ 1,0 m/h, (p
max
= 0,55· h
max
· γ ).


Fig. 2.7d Diagrama presiunilor p
max
în funcţie de viteza de
betonare v

Metoda propusă în proiectul IPC 7031/2 -1971 se apropie
foarte mult (ca distribuţie şi valoare a presiunii laterale asupra

40
feţelor verticale de cofraj) de metoda prezentată de normativul
C140-86, valabil în prezent, pentru viteze de turnare a betonului
v ≤ 1,0 m/h. Demonstraţia se va face în cadrul aplicaţiilor
numerice, la sfîrşitul capitolului.

Trebuie menţionat faptul că, din păcate, metoda se limitează
la a evalua presiunea laterală a betonului asupra cofrajelor
verticale sau puţin înclinate doar pentru viteze de turnare mai mici
de 1,0 m/oră.


b.3. După rezultatele experimentale CSNC
(ANNALES N
o
78 DE ľITBTP) [4]


În timpul compactării prin vibrare a betonului proaspăt
coeziunea acestuia scade la minimum (tinde chiar spre zero) şi
betonul astfel lichefiat pe adîncimea h
1
produce o presiune laterală
asupra feţelor cofrajului echivalentă cu presiunea hidrostatică a
unui lichid perfect, dar de densitate γ
b
≈ 2400 daN/m
3
; imediat
după încetarea vibrării, betonul se încheagă, la coeziunea
betonului compactat, care poate chiar permite, teoretic, decofrarea.
Timpul de umplere al cofrajului, condiţionat de viteza de
betonare şi de volumul de beton ce va fi turnat în cofraj, împreună
cu alţi factori privind compoziţia betonului şi condiţiile de betonare
(calitatea betonului, temperatura mediului, procedeul de vibrare)
determină gradul de hidratare al cimentului, concomitent cu priza şi
cu întărirea betonului.
Evoluţia diagramei de presiune laterală a betonului (fig. 2.5)
este comună presiunii hidrostatice pînă la presiunea maximă
corespunzătoare înălţimii h
1
=h
p
după care presiunea se
micşorează în funcţie de coeziunea amestecului care este uneori
amplificată de prezenţa armăturii, şi de gradul de intensificare a
fenomenului de priză.
În proiectarea cofrajelor se utilizează presiunea maximă,
care se consideră constantă de la h
1
= h
p
pînă la baza cofrajului.

După metoda CSNC, valorile presiunilor maxime pe feţe de
cofraj sînt prezentate în tabelul 2.5.

41
Tabelul 2.5 Determinarea încărcărilor care acţionează asupra
cofrajelor după metoda CSNC

Element
de
construc-
ţie
Presiune laterală Observaţii
Valorile particulare ale parametrilor a şi b
în funcţie de temperatură şi de viteza de
betonare
Viteza de betonare Temperatura θ,
°C
V < 2 m/h V > 2 m/h
a b a b
5
2 1,25 4,1 0,2
15 2 1,00 3,6 0,2
25 2 0,85 3,3 0,2
Pereţi
kdaN/m
2


p ≤⋅ +

V b a
h 4 , 2
Diagramă corespunzătoare formulei
p = a + b·V

Coloane
Stîlpi
p =
2
/ 15
4 , 2
m kdaN
h
- h < V·t
- se reţine presiunea cu valoarea cea mai
mică dintre cele două valori calculate
Plăci p = 2,4·h + g g = 150...200 daN/m
2
, suprasarcină
dinamică

În figura 2.5:

h este înălţimea finală a elementului de construcţie betonat,
în m;
h fază pseudolichidă,
1
= h
p
– înălţimea betonului în
h
1
≈ 1,0...2,0 m;

42

43
h
2
– înălţimea betonului în curs de întărire, în m;
h
3
– înălţimea betonului întărit (imediat după depăşirea
timpului t
p
de sfîrşit de priză), în m.

Valorile presiunii laterale maxime sînt date pentru un beton
clasic de şantier cu următoarele caracteristici: ρ
b
= 2400 daN/m
3
;
dozajul de ciment portland compozit, C = 350 kg/m
3
, lucrabilitate
(tasare con Abrams), T = 100 mm, compactare mecanică interioară
cu pervibratorul.

Semnificaţia valorilor experimentale utilizate în tabelul 2.5 şi
unităţile de măsură de bază sînt:
p
max
este presiunea maximă, în kdaN/m
2
(t/m
2
);
θ – temperatura betonului din cofraj, în
o
C;
V – viteza de avansare a betonului în cofraj, la betonare, în
m/h;
t – timpul de sfîrşit al prizei cimentului, în ore;
h – înălţimea coloanei de beton proaspăt în fază
pseudolichidă, în m.
La proiectarera unui cofraj demontabil, cu grad mare de
reutilizare, trebuie luată în considerare cea mai mică temperatură a
betonului, de +5
o
C.

În ceea ce priveşte viteza de betonare, aceasta se
apreciază cu o oarecare aproximaţie, în funcţie de condiţiile
organizatorice de la postul de betonare (care determină
capacitatea de betonare) şi de suprafaţa în plan orizontal a
structurii cofrate (frontul minim de lucru).


b.4 După metodele CIB şi CIRIA [3]


Factorii care influenţează valoarea presiunii laterale a
betonului, luaţi în considerare prin această metodă sînt: densitatea
betonului, lucrabilitatea betonului, viteza de betonare, temperatura
betonului, înălţimea coloanei de beton, dimensiunea minimă a
secţiunii de beton.
Tabelul 2.6 Presiunea laterală a betonului proaspăt asupra cofrajelor
1. Presiunea P
1
, din efectul de înălţime (densitatea betonului: 2500 kg/m
3
)
H (m)
P
1
(kN/m
2
)
1
25
2
50
3
75
4
100
5
125
>6
150
2. Presiunea P
2
, din efectul de arc
R (m/h)
d (mm)
0,75 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30
150 P
2
=35 35 35 40 45 45 50 55 60 75 90 120
200 35 40 40 45 50 50 55 60 65 80 95 125
300 45 50 50 55 60 60 65 70 75 90 105 135
400 55 60 60 65 70 70 75 80 85 100 115 145
500 65 70 70 75 80 80 85 90 95 110 125 125
3. Presiunea P
3
, din efectul întăririi betonului
R (m/h) Tasare
(mm)
Temp.beton
(
o
C) 0,75 1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 4 5
5 P
3
=40 50 60 70 85 95 115 135 150 150
10 35 40 45 55 65 70 85 100 135 150
15 35 40 40 45 50 55 65 75 100 125

50
20 35 35 35 40 45 45 50 55 70 90
5 45 60 70 85 100 110 140 150 150 150
după: „Le Manuel de
Technologie: Coffrage“
-CIB- Comité International du
Bâtiment, F.
„Concrete Pressure on
Formwork“ - CIRIA -
Construction Industry
Research and Information
Association, UK.
Factorii consideraţi:
1. densitatea betonului
(kg/m
3
)
2. lucrabilitatea betonului –
tasare con – mm
3. viteza de betonare, R-m/h
4. temperatura betonului (
o
C)
5. înălţimea betonului turnat,
H (m)
6. dimensiunea minimă a
secţiunii, d (mm)
10 35 50 55 65 75 85 105 125 150 150
15 35 40 45 50 60 65 80 95 125 150

75
20 35 35 35 40 45 50 60 70 90 115
5 55 70 85 100 120 130 150 150 150 150
10 40 55 65 75 90 100 120 150 150 150
15 35 45 50 60 70 75 90 110 150 150
Presiunea P
max
luată în
considerare este cuprinsă
între 5 kN/m
2
şi 150kN/m
2
şi
are valoarea cea mai redusă
dintre valorile lui P
1
, P
2
, P
3

din tabele.
100
la
150
20 35 35 40 45 50 55 70 80 110 13044
b.5. După normele DIN 18218/1980 [3], [29]

a) Ipoteze:

– densitatea betonului este γ
b
= 25 kN/m
3
;
– cofrajul este etanş;
– compactarea betonului se realizează prin vibrare
interioară;
– temperatura betonului este de +15
o
C, constantă pe durata
întăririi;
– durata de întărire, T
E
= 5 h;
– după depăşirea timpului de întărire T
E
, împingerea laterală
a betonului proaspăt asupra cofrajelor nu mai creşte; adîncimea h
E

de la care împingerea laterală a betonului proaspăt nu mai creşte
se determină cu relaţia:

h
E
= vb·T
E
(2.10)

în care:
v
b
este viteza de betonare (m/h);
T
E
= 5 h, – durata de întărire.
– pînă la adîncimea de vibrare h
r
, se consideră că betonul
proaspăt, lichefiat prin vibrare, produce presiune hidrostatică
asupra cofrajului vertical.
Normele DIN acceptă adîncimea minimă de vibrare
h
r
= 0,90 m, deci p
r
= 0,9·γ
b
(kN/m
2
);
– variaţia în timp a impingerii laterale a betonului proaspăt
va fi:

dp = γ
b
·v
b
·dt·λ
(t)
(2.11)

– se acceptă că presiunea scade la zero pentru
T
E
= 5 h;
– se consideră presiunea betonului similară cu a
pămîntului, λ
o
< 1,0, scăzînd cu timpul la λ = 0, 0 ≤ λ ≤ λ
o
,

Variaţia (distribuţia) presiunii betonului proaspăt pe
înălţimea cofrajului, cu valoarea maximă la adîncimea h
E
, se
prezintă în fig. 2.8.

45

Fig. 2.8 Variaţia presiunii betonului proaspăt pe înălţimea
cofrajului, după normele DIN 18218/80

Simplificarea diagramei de presiune a betonului, prin
adăugarea suprafeţei haşurate reprezintă un plus de siguranţă
pentru situaţia în care adîncimea de vibrare depăşeşte 0,90 m.

b) Evaluarea presiunii laterale maxime

Pentru determinarea valorii presiunii laterale asupra
cofrajului se introduce lucrabilitatea betonului proaspăt sub forma
curbelor K
1
, K
2
, K
3
şi beton fluid. În final rezultă diagrama de calcul
a presiunii laterale a betonului proaspăt, p
b
(kN/m
2
), în funcţie de
înălţimea hidrostatică h
s
(m), viteza de betonare V
b
(m/h) şi gradul
de compactare Walz, pentru cofraje verticale de stîlpi şi pereţi – fig.
2.9.
Considerînd h
r
= 0,90 m, T
E
= 5 h, γ
b
= 25 kN/m
3
, presiunile
laterale maxime capătă următoarele expresii (în care V
b
se exprimă
în m/h şi p
b,h
în kN/m
2
):

– pentru K
1
(G
c
≤1,4) p
max
= p
b,h
= 5·V
b
+ 21 (2.12)
– pentru K
2
(G
c
≤1,18) p
max
= p
b,h
= 10·V
b
+ 19 (2.13)
– pentru K
3
(G
c
≤1,04) p
max
= p
b,h
= 14·V
b
+ 18 (2.14)
– pentru beton fluid (G
c
≈1,0) p
max
= p
b,h
= 17·V
b
+ 17 (2.15)

46

Fig. 2.9 Diagrame de calcul a presiunii laterale a betonului
proaspăt, după normele DIN 18218/80

Relaţiile sînt valabile pentru cazul cînd V
b
≤ 4,0 m/h,
şi corespund distribuţiei presiunii pe verticala cofrajului din
fig. 2.10.
Fig. 2.10 Distribuţia presiunii
betonului proaspăt pe verticala cofrajului
pentru V
b
≤ 4,0 m/h


Cînd viteza de betonare este mai mică sau mai mare decît
h/T
E
= h/5, distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului
corespunde diagramelor din fig. 2.11.

47

Fig. 2.11 Distribuţia presiunii laterale a betonului proaspăt
pe verticala cofrajului pentru:
(a) V
b
≤ h/T
E
= h/5, (b) V
b
> h/T
E
= h/5

c) Corecţii

Dacă ipotezele de la pct. a) nu se respectă, presiunea
laterală a betonului proaspăt asupra cofrajului, determinată ca la
pct.b), se va corecta, după cum urmează:
– dacă adîncimea de vibrare h
r
depăşeşte adîncimea
hidrostatică h
s
, presiunea laterală se măreşte la valoarea
p
b,h
= 25 h
r
kN/m
2
;
– dacă temperatura betonului proaspăt diferă de +15
o
C, se
vor modifica presiunea p
b,h
şi adîncimea hidrostatică h
s
; se sporesc
cu 3% pentru fiecare 1
o
C sub +15
o
C sau se diminuează cu 3%
pentru fiecare 1
o
C peste +15
o
C (diminuarea nu trebuie să
depăşească 30%). Se păstrează ipoteza că temperatura
considerată rămîne constantă pe durata T
E
de întăririre a
betonului.;
– dacă temperatura mediului depăşeşte +15
o
C şi cofrajul se
poate încălzi peste această temperatură, se poate neglija influenţa
temperaturii superioare a mediului asupra presiunii laterale a
betonului proaspăt (se păstrează ipoteza temperaturii betonului de
+15
o
C;

48
– dacă la prepararea betonului se utilizează aditivi
plastifianţi (de tip fluidifianţi sau antrenori de aer), presiunea
laterală a betonului proaspăt se va modifica prin luarea în
considerare a noilor valori pentru K
i
, corespunzătoare lucrabilităţii
reale a betonului;
– dacă se utilizează aditivi întîrzietori de priză, se vor utiliza
coeficienţii din tabelul 2.7 pentru a se multiplica p
b,h
şi h
s
;
– dacă masa volumică a betonului γ
b1
diferă de γ
b
= 25
kN/m
3
, presiunea p
b,h
se recalculează cu relaţia:
p
b,h(γb1)
= α·p
b,h(25)
, unde α = γ
b1

b
; h
s
rămîne neschimbat.

Tabelul 2.7 Coeficienţi de multiplicare ai presiunii p
b,h
şi înălţimii h
s

Consistenţa Întîrzierea prizei
(ore) K
1
K
2
K
3
5 1,15 1,25 1,40
15 1,45 1,8 2,15


2.1.4.3 Exemple numerice de evaluare a presiunii
laterale a betonului proaspăt

Evaluarea impingerii laterale a betonului proaspăt asupra
cofrajelor verticale prin exemple numerice este necesară, pentru a
putea face comparaţii cît mai corecte între rezultatele obţinute prin
utilizarea metodelor de evaluare prezentate mai sus (pct.2.1.4.2).

a) Pentru viteze de betonare mai mici de 1,0 m/h

Să se determine împingerea laterală maximă a betonului şi
distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului din figura 2.12,
cunoscînd:
Elementul de construcţie: perete structural, lungime
7,20m, înălţime 4,0m, grosime 25 cm.
Betonul proaspăt turnat:
C20/25 – T
3
– II/A-S-32,5R/0-16, (cu tasare con Abrams,
T = 70 ± 20 mm, grad de compactare Walz G
c
= 1,04 – 1,10, K
2
,
γ = 24 kN/m
3
). Timpul de betonare t
b
= 5 ore,

49
v
b
=
h
m
0 , 5
0 , 4
= 0,80 m/h > v
bmin
= =

1 2
t t
h
str
0,35 – 0,60 m/h.

Fig. 2.12 Cofraj de perete structural din beton armat

1. După normativul C140-86

p
fmax
= λ
1
·λ
2
·λ
3
·λ
4
·H·ρ
b
(

kN/m
2
)

v
b
= 0,8 m/h, → λ
1
= 0,55, h
p
= λ
1
·H = 0,55·4,0 = 2,20 m.
α = 0 → p
inf
= 0
Lucrabilitatea betonului: clasa T
3
(tasare 70 ± 20 mm) λ
2
= 1,00;
d
min
= 25 cm → λ
3
= 0,95;
Temperatura betonului θ
b
= +5
o
C → λ
4
= 1,00;
Ca urmare, p
fmax
= 0,55·1,00·0,95·1,00·4,0·24 = 50,16
kN/m
2
; p
fmax
= 50,16 kN/m
2
, h
p
= 2,20 m, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Aa

2. După normativele C140-71 şi C140-79

p
max
= ρ·H
p
(kN/m
2
)


50
ρ = 24 kN/m
3
; H
p
= v
b
·t = 0,8· 1,75 = 1,40 m → p
max
= 24·1,40 =
33,60 kN/m
2
; p
max
= 33,60 kN/m
2
, H
p
= 1,40 m, iar distribuţia
presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Ab.

3. După proiectul IPC 7031/2-1971

Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t
1
şi 0 ≤ h ≤ h
1
, p
1
= v·t
1
·γ =
0,8·2,0·24 = 38,40 kN/m
2
, p
1
= 38,40 kN/m
2

Pentru intervalul t
1
≤ t ≤ t
2
şi h
1
≤ h ≤ h
2
,
p
max
= v·(t
2
– t)· γ·( λ β ⋅

+

2
1
1 2
1
t
t t
t t
t
)·sinα,
t = 3 ore → p
max
= 47,04 kN/m
2
, h = 2,4 m; t = 4 ore → p
max

= 51,84 kN/m
2
, h = 3,20 m;
t = 5 ore → p
max
= 52, 80 kN/m
2
, h
max
= 4,0m iar distribuţia
presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Ac.

4. După rezultatele experimentale CSNC
ANNALES N
o
78 DE ľ ITBTP [4]

p ≤⋅ +

V b a
h 4 , 2
pentru v < 2 m/h, → a = 2, b = 1,25,
p
max
≤ 2 + 1,25·0,8 = 3 kdaN/m
2
= 30 kN/m
2
;
pentru h = 2,0 m, → p
max
= 2,4·2,0 = 4,8 kdaN/m
2
=
48 kN/m
2
;
p
max
= 30 kN/m
2
, h
1
= 1,25 m, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Ad.

5. După metoda CIB şi CIRIA [3]

H = 4,0 m; ρ
b
= 2500 kN/m
3
→ P
1
= 100 kN/m
2
;
pentru ρ
b
= 2400 kN/m
3
→ P
1
=100·
2500
2400
= 96 kN/m
2
d = 250 mm; v = 0,8 m/h; → P
2
= 40 kN/m
2
, h
s
= 40/24 =
1,67 m.
T = 75 mm; θ
b
= 5
o
C, v = 0,8 m/h → P
3
= 45 kN/m
2

P
max
= 40 kN/m
2
, h
s
= 1,67 m, iar distribuţia presiunii

51
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Ae.

6. După normele DIN 18218/1980 [3]

Pentru: vibrare interioară, cofraj etanş, θ
b
= +15
o
C,
T
E
= 5 ore, γ
b
= 25 kN/m
3
şi K
2
,
P
b
+ 19 = 10·0,8 + 19 = 27 kN/m
2

b,h
= 10·V
h
s
= 27/25 = 1,08 m
Corectări: – θ
b
= 5
o
C →p
b,h,max
= 3%·∆θ·p
b,h
+p
b,h
= 0,3·27 +
27 = 35,10 kN/m
2

– γ
b
r = 24 kN/m
3
→ p
b,h,max
= p
b,h
· γ
b
r/γ
b
= 35,10·24/25 =
33,70 kN/m
2
; h
s
= 33,70/24 = 1,40 m
p
max
= 33,70 kN/m
2
, h
s
= 1,40 m, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Af.Fig. 2.13 A Diagramele de presiune laterală a betonului
pe verticala cofrajului, v
b
≤ 1 m/h

b) u viteze de betonare mai mari de 1,0 m/h, dar
mai mici de 10m/h
Pentr

Să se determine împingerea laterală maximă a betonului şi
distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului din figura 2.12,
cunoscînd:
Elementul de construcţie: perete structural, lungime
7,20m, înălţime 4,0m, grosime 25 cm.

52
Betonul proaspăt turnat: C20/25 –T
3
– II/A-S-32,5R/0-16, (cu
tasare con Abrams, T = 70 ± 20 mm, grad de compactare Walz G
c
= 1,04 – 1,10, K
2
, γ = 24 kN/m
3
). C
b
=7,2 m
3
/h.
Timpul de betonare t
b
= 1 oră,
v
b
=
h
m
1
4
= 4,00 m/h > v
bmin
= =

1 2
t t
h
str
0,35 – 0,60 m/h.

1. După normativul C140-86

p
fmax
= λ
1
·λ
2
·λ
3
·λ
4
·H·ρ
b
(

kN/m
2
)

v
b
= 4,00 m/h, λ
1
= 0,85, h
p
= λ
1
·H = 0,85·4,0 = 3,40 m.
α = 0,70 → p
inf
= 0,7·p
fmax

Lucrabilitatea betonului: clasa T
3
(tasare 70 ± 20 mm) → λ
2

= 1,00; d
min
= 25 cm → λ
3
= 0,95;
Temperatura betonului θ
b
= +5
o
C → λ
4
= 1,00;
Ca urmare, p
fmax
= 0,85·1,00·0,95·1,00·4,0·24 = 77,52
kN/m
2
, p
fmax
= 77,52 kN/m
2
, h
p
= 3,40 m,
p
inf
= 0,70·77,52 = 54,26 kN/m
2
, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Ba.

2. După normativele C140-71 şi C140-79

p
max
= ρ·H
p
(kN/m
2
)

ρ = 24 kN/m
3
; H
p
= v
b
·t = 4,0·1,75 = 7,00 m →H
p
= 1,5 m,
p
max
= 24·1,50 = 36,0 kN/m
2
, p
max
= 36,0 kN/m
2
, H
p
= 1,50 m, iar
distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.
2.13 Bb.

3. După proiectul IPC 7031/2-1971

Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t
1
şi 0 ≤ h ≤ h
1
,
p
1
= v·t
1
·γ = 4,0·2,0·24 = 192,0 kN/m
2
care s-ar produce la
adîncimea h = v·t
1
= 4,0·2,0 = 8,00 m;
la adîncimea corespunzătoare înălţimii cofrajului, h = 4,0 m,
p
max
= 192/2 = 96 kN/m
2
, presiune hidrostatică;


53
p
max
= 96,0 kN/m
2
, h
max
= 4,0m,
iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se
prezintă în fig. 2.13 Bc.

4. După rezultatele experimentale CSNC ANNALES N
o
78
DE ľ ITBTP [4]
p ≤⋅ +

V b a
h 4 , 2

pentru v >2 m/h, → a = 4,1, b = 0,2, →
p
max
≤ 4,1 + 0,2·4,0 = 4,9 kdaN/m
2
= 49 kN/m
2

pentru h = 2,0 m, → p
max
= 2,4·2,0 = 4,8 kdaN/m
2
= 48
kN/m
2

p
max
= 48 kN/m
2
, h
1
= 2,0 m,
iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în
fig. 2.13 Bd.

5. După metoda CIB şi CIRIA [3]

H = 4,0 m; ρ
b
= 2500 kN/m
3
→ P
1
= 100 kN/m
2
;
pentru ρ
b
= 2400 kN/m
3
→ P
1
=100·
2500
2400
= 96 kN/m
2
d = 250 mm; v = 4,0 m/h; → P
2
= 55 kN/m
2
, h
s
= 55/24 =
2,29 m.
T = 75 mm; θ
b
= 5
o
C, v = 4,0 m/h → P
3
= 150 kN/m
2

P
max
= 55,0 kN/m
2
, h
s
= 2,29 m,
iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în
fig. 2.13 Be.

6. După normele DIN 18218/1980 [3]

Pentru: vibrare interioară, cofraj etanş, θ
b
= +15
o
C,
T
E
= 5 ore, γ
b
= 25 kN/m
3
, şi K
2
, V
b
= 4,0 m/h,
P
b,h
= 10·V
b
+ 19 = 10·4,0 + 19 = 59 kN/m
2
h
s
= 59/25 = 2,36 m
Corectări: – θ
b
= 5
o
C →p
b,h,max
= 3%·∆θ·p
b,h
+p
b,h
= 0,3·59 +
59 = 76,7 kN/m
2

– γ
b
r = 24 kN/m
3
→ p
b,h,max
= p
b,h
· γ
b
r/ γ
b
= 76,7·24/25 =
73,63 kN/m
2
; h
s
= 73,63/24 = 3,06 m

54

p
max
= 73,63 kN/m
2
, h
s
= 3,06 m, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Bf.


Fig. 2.13 B Diagramele de presiune laterală a betonului
pe verticala cofrajului, 1 m/h < v
b
< 10 m/h

c) Pentru viteze de betonare mai mari de 10,0 m/h

Să se determine împingerea laterală maximă a betonului şi
distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului din figura 2.12,
cunoscînd:
Elementul de construcţie: perete structural, lungime
7,20m, înălţime 4,0m, grosime 25 cm. Betonul proaspăt turnat:
C20/25 – T
3
– II/A-S-32,5R/0-16, (cu tasare con Abrams, T = 70 ±
20 mm, grad de compactare Walz G
c
= 1,04 – 1,10, K
2
, γ = 24
kN/m
3
), C
b
=20,55 m
3
/h.

Timpul de betonare t
b
= 0,35 ore,
v
b
=
35 , 0
4m
= 11,42 m/h > v
bmin
= =

1 2
t t
h
str
0,35 – 0,60 m/h.

Acest ritm de betonare presupune o capacitate de betonare
C
b
≥ 20,55 m
3
/h, caracteristic pompării betonului. În aceste condiţii
betonul proaspăt trebuie să aibă lucrabilitatea T
3
/T
4
(tasare con
100 ± 20 mm) şi gradul de compactare
G
c
≤ 1,04→ K
3
; se va folosi un aditiv fluidifiant.


55
1. După normativul C140-/86

p
fmax
= λ
1
·λ
2
·λ
3
·λ
4
·H·ρ
b
(

kN/m
2
)

v
b
> 10,0 m/h, → λ
1
= 1,00 → h
p
= λ
1
·H = 1,0·4,0 = 4,0 m. α
= 1,00 → p
inf
= p
fmax
presiune hidrostatică; lucrabilitatea betonului:
clasa T
3
/T
4
(tasare 100 ± 20 mm) → λ
2
= 1,05;
d
min
= 25 cm → λ
3
= 0,95;
b
= +5
o
C → λ
4
= 1,00; temperatura betonului θ
Ca urmare, p
fmax
= 1,0·1,05·0,95·1,00·4,0·24 = 95,76 kN/m
2
,
p
fmax
= 95,76 kN/m
2
, h
p
= 4,0 m, p
inf
= 95,76 kN/m
2
,
iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în
fig. 2.13 Ca.

2. După normativele C140-71 şi C140-79

p
max
= ρ·H
p
(kN/m
2
)

ρ = 24 kN/m
3
; beton pompat → H
p
= 2,5 m, →
p
max
= 24·2,50 = 60,0 kN/m
2
, H
p
= 2,50 m,
iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în
fig. 2.13 Cb.

3. După proiectul IPC 7031/2-1971

Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t
1
şi 0 ≤ h ≤ h
1
, p
1
= v·t
1
·γ =
11,42·2,0·24 = 548,16 kN/m
2
care s-ar produce la adîncimea h =
v·t
1
= 11,42·2,0 = 22,84 m; la adîncimea corespunzătoare înălţimii
cofrajului, h = 4,0 m, p
max
= 96 kN/m
2
, presiune hidrostatică; p
max
=
96,0 kN/m
2
, h
max
= 4,0m, iar distribuţia presiunii laterale pe
verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Cc.

4. După rezultatele experimentale CSNC ANNALES N
o
78
DE ľ ITBTP [4]
p ≤⋅ +

V b a
h 4 , 2

pentru v >2 m/h, → a = 4,1 b = 0,2

56
p
max
≤ 4,1 + 0,2·11,42 = 6,39 kdaN/m
2
= 63,9 kN/m
2

pentru h = 4,0 m, → p
max
= 2,4·4,0 = 9,6 kdaN/m
2
= 96
kN/m
2

p 63,9 kN/m
2
, h
1
= 2,66 m, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Cd.
max
=

5. După metoda CIB şi CIRIA [3]

H = 4,0 m; ρ
b
= 2500 kN/m
3
→ P
1
= 100 kN/m
2
;
pentru ρ
b
= 2400 kN/m
3
→ P
1
=100·
2500
2400
= 96 kN/m
2
d = 250 mm; v = 11,42 m/h; → P
2
= 85 kN/m
2
, h
s
= 85/24 =
3,54 m.
b
= 5
o
C, v = 11,42 m/h → P
3
= 150 kN/m
2
T = 120 mm; θ
P
max
= 85,0 kN/m
2
, h
s
= 3,54 m, iar distribuţia presiunii
laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.13 Ce.Fig. 2.13 C Diagramele de presiune laterală a betonului
pe verticala cofrajului, v
b
> 10 m/h

6. După normele DIN 18218/1980 [3]

Pentru: vibrare interioară, cofraj etanş, θ
b
= +15
o
C,
T
E
= 5 ore, γ
b
= 25 kN/m
3
, şi K
3
, V
b
= 11,42 m/h,
p
b,h
= 14·V
b
+ 18 = 14·11,42 + 18 = 177,88 kN/m
2

h
s
= 177,88/25 = 7,11 m> H = 4,0m
b,h
= 4,0·25 = 100 kN/m
2
În aceste condiţii, p

57
Corectări:
– θ
b
= 5
o
C →p
b,h,max
= 3%·∆θ·p
b,h
+p
b,h
= 0,3·100 + 100 =
130 kN/m
2

– γ
b
r = 24 KN/m
3
→ p
b,h,max
= p
b,h
· γ
b
r/ γ
b
= 130·24/25 =
124,8 kN/m
2
;
– h
s
= 124,8/24 = 5,2 m > H = 4,0 m→ p
max
= 100·24/25 =
96 kN/m
2
, presiune hidrostatică.

p
max
= 96 kN/m
2
, h
s
= 4,0 m,

iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în
fig. 2.13 Cf.

2.1.4.4 Concluzii generale

Respectarea prescripţiilor din normativele tehnice în vigoare
la determinarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor este
obligatorie în România.
În ceea ce priveşte încărcările asupra feţelor orizontale de
cofraj (încărcări verticale), se constată diferenţe nesemnificative
(3,0 – 5,0) % de valori ale acestor încărcări, evaluate prin diferite
metode. Acest lucru se întîmplă deoarece cele două componente
de bază ale încărcărilor verticale totale, greutatea betonului armat
şi suprasarcina din încărcarea tehnologică, se evaluează la fel în
toată lumea şi au valori mult mai mari decît celelalte componente,
pentru cofraje ale elementelor de construcţii obişnuite. Diferenţe
mai mari ar putea apărea între valorile determinate conform
normativului C140/86 şi alte metode atunci cînd cofrajul are o
alcătuire complexă, datorată formei subansamblului de construcţii
care se betonează şi datorită încărcărilor foarte mari la care va fi
supus cofrajul. Normativul C140/86 ţine seama de greutatea
proprie a plinului cofrajului şi a susţinerilor primare, spre deosebire
de alte metode care ignoră această încărcare. De exemplu, dacă
greutatea proprie a plinului cofrajului şi a susţinerilor primare
pentru un cofraj obişnuit, solicitat la o încărcare totală de 6,00 –
7,00 kN/m
2
este de 0,25 kN/m
2
, adică (4,0 – 3,5)% din P
v
,
greutatea proprie a plinului cofrajului şi a susţinerilor primare
pentru un cofraj cu cintru, care reazemă pe eşafodaje şi este
solicitat la o încărcare totală de 65,00 – 70,00 kN/m
2
este de peste

58
10 kN/m
2
, adică (15 – 10)% din P
v
şi trebuie luată în calcule cu
valoarea sa.
Cele cîteva metode de evaluare a impingerii laterale a
betonului proaspăt pe feţele verticale (sau puţin înclinate) de cofraj
şi aplicaţiile numerice prezentate mai sus conduc la următoarele
concluzii generale:
– În evaluarea presiunii maxime asupra cofrajelor verticale
intervin mulţi factori de influenţă, greu de prins în relaţii
matematice, pentru a surprinde fidel fenomenul fizic real;
– Valorile rezultate pentru presiunea maximă, determinate
prin metode diferite, sînt total diferite, de la valori foarte mici
(metodele C140-79, CSNC, CIB-CIRIA) la valori foarte mari (C140-
86, Pr. IPC 7031/2-71, DIN 18218/80); valorile presiunii maxime
sînt cel mai mult influenţate de viteza de betonare în oricare din
metodele de evaluare prezentate. Uneori, din calcule rezultă
presiuni maxime mai mari decît presiunea hidrostatică, în
contradicţie cu situaţiile reale.
– Nu există o regulă unică de limitare a valorii maxime a
presiunii, chiar hidrostatice; se poate limita înălţimea de
proporţionalitate, în funcţie de valoarea maximă a presiunii maxime
hidrostatice determinate, ştiind că presiunea hidrostatică este
direct proporţională cu înălţimea coloanei de beton proaspăt din
cofraj.
– Pentru înălţimi frecvent întîlnite ale cofrajelor verticale
rezultă, pentru unele metode de calcul, presiuni laterale foarte mici
faţă de presiunea hidrostatică, care produc riscul subdimensionării
cofrajelor (în principal C140-79 şi CSNC).
– În evaluarea şi combinarea incărcărilor orizontale care
acţionează asupra cofrajelor verticale trebuie respectate
prescripţiile tehnice în vigoare, reglementările tehnice legale
trebuind să fie aplicate corect şi cu discernămînt.

– generală, în cazul cofrajelor verticale pentru
construcţii de clădiri, unde înălţimea cofrajelor este aproximativ
egală cu înălţimea unui etaj, presiunea hidrostatică pe toată
înălţimea de umplere a cofrajului (a coloanei de beton proaspăt
din cofraj) este cel mai bine de luat în considerare, fără riscul
supradimensionării cofrajelor, ci doar a creşterii coeficientului de
siguranţă privind deformaţiile admisibile ale cofrajului.
Ca regulă

59
La această încărcare, soluţia optimă de cofrare este de a
adopta susţineri primare (generatoare) orizontale la distanţe
inegale şi directoare verticale cît mai rigide, la distanţe egale şi cu
doar două susţineri secundare pe fiecare directoare.
– Limitarea presiunii maxime pe înălţimea cofrajului, ca o
fracţiune din presiunea hidrostatică, poate fi acceptată pentru
cofraje de mai mare înălţime, înălţime care corespunde coloanei
de beton proaspăt din cofraj, dacă prin tehnologia de betonare
adoptată se poate diminua semnificativ valoarea presiunii
hidrostatice maxime a betonului proaspăt turnat (prin înălţimea de
proporţionalitate).
Se poate afirma, fără riscul de a greşi, că evaluările după
normele româneşti din normativul C140-86 şi după normele
germane DIN 18218/80 conduc la valori foarte apropiate ale
presiunii maxime a betonului proaspăt pentru aceleaşi condiţii de
betonare (tip beton, temperaturi, viteze de betonare, condiţii ale
cofrajelor etc.). Mai mult, şi distribuţia presiunii pe verticala
cofrajului este aceeaşi, chiar dacă în normativul românesc, pentru
valori ale vitezei de betonare sub 10,00 m/h are loc o reducere a
presiunii sub adîncimea de proporţionalitate h
p
, chiar pînă la 0
(pentru v
b
≤ 1,0 m/h). Este ştiut faptul că în proiectarea cofrajelor,
de la baza cofrajului (adîncime H) şi pînă la adîncimea de
proporţionalitate (adîncime h
p
), se consideră presiunea constantă,
egală cu valoarea maximă p
max
. (vezi fig. 2.13 Aa şi 2.13 Ba).


2.2 Repartizarea încărcărilor asupra elementelor componente
ale cofrajului

2.2.1 Cofraje orizontale

Dacă se cunoaşte încărcarea verticală uniform distribuită pe
unitatea de suprafaţă (gruparea tuturor încărcărilor, P
v
şi gruparea
încărcărilor permanente, P'
v
) se poate determina intensitatea
încărcării liniare suportată de plinul cofrajului şi de fiecare piesă a
scheletului de rezistenţă a cofrajului orizontal, inclusiv intensitatea
încărcării punctuale, concentrate, suportate de susţinerile
secundare ale aceluiaşi cofraj (fig. 2.14).

60

Fig. 2.14 Distribuţia încărcărilor asupra elementelor componente
ale unui cofraj orizontal

A este suprafaţa cofrantă (astereală, coli din placaj, planşete, foi
metalice sau din mase plastice rigide); B – susţineri primare de pe primul
rînd (tip generatoare), în contact direct cu suprafaţa cofrantă; B
'

susţineri primare de pe al doilea rînd (tip directoare), sub susţinerile
primare B, de tip generatoare; A
'
– rigidizări ale suprafeţei cofrante; C –
susţineri secundare verticale de tip popi; D – contravîntuiri pe două
direcţii normale în plan vertical, între susţinerile secundare.

Variante de alcătuire a cofrajului orizontal:
A→B→B'→C→D sau A→A
'
→B→C→D

a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. 2.15)

Fig. 2.15 Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă

61
În figura 2.15:
A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri, coli de
placaj, planşete, foi din materiale plastice sau metalice); B –
susţineri primare de pe primul rînd (generatoare), sau rigidizări ale
suprafeţei cofrante (A'); ℓ
1
- distanţa dintre reazemele suprafeţei
cofrante, m; b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură,
lăţime sau lungime de coală de placaj rezistent la umiditate sau de
planşetă – după orientarea acesteia pe reazeme), în m; q –
încărcarea liniară aplicată pe suprafaţa cofrantă, în kN/m;

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea
cofrajului, prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă este:

q = P
vmax
· b (kN/m) (2.16)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificarea
dimensionării sau mai rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate)
pe suprafaţa cofrantă este:

q' = P'
vmax
· b (kN/m) (2.17)

P
vmax
, P'
vmax
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, pe suprafaţa cofrantă, uniform distribuite pe unitatea
de suprafaţă, determinate conform normativului C140-86, în kN/m
2
.

b) Încărcarea liniară pe rigidizările (A') ale suprafeţei
cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir (B), în contact
cu suprafaţa cofrantă (fig. 2.16)


Fig. 2.16 Încărcarea liniară pe reazemele suprafeţei cofrante


62
În figura 2.16:

A' reprezintă rigidizări ale suprafeţei cofrante (de ex.
lonjeroane ale panourilor de cofraj);
B – susţineri primare de pe primul şir (generatoare), în
contact cu suprafaţa cofrantă (de ex. rigle sau grinzi sub astereală,
rigle sau grinzi sub coli de placaj rezistent la umiditate);
B' – susţinere primară (generatoare) sub rigidizările A
'
ale
suprafeţei cofrante, sau susţinere primară de pe al doilea şir
(directoare), sub B; B' constituie reazeme pentru rigidizările A' sau
pentru susţinerile primare B;

q
1
(q'
1
) – încărcarea liniară pe rigidizările suprafeţei cofrante
sau pe susţinerile primare de pe primul şir.

Încărcarea liniară totală pe rigidizările (A') ale suprafeţei
cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir (B), în contact
cu suprafaţa cofrantă:

q
1
= P
vso
· ℓ
af
= P
vso
· ℓ
1
(kN/m) (2.18)

Încărcarea liniară permanentă pe rigidizările (A') ale
suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir (B),
în contact cu suprafaţa cofrantă:

q'
1
= P'
vso
· ℓ
af
= P'
vso
· ℓ
1
(kN/m) (2.19)

P
vso
, P'
vso
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă,
caracteristice susţinerilor orizontale, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.


af
= ℓ
1
este lăţimea aferentă rigidizărilor A' sau susţinerilor
primare B de pe primul şir, egală cu distanţa dintre reazemele
suprafeţei cofrante, ℓ
1,
în m.

63

c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare tip directoare, B',
sau generatoare, B.* (fig. 2.17)Fig. 2.17 Încărcarea liniară pe susţinerile primare de tip directoare

Încărcarea liniară totală pe susţinerile primare de pe al
doilea şir B', sau pe susţinerile primare B de sub rigidizările A':

q
2
= P
vso
· ℓ
af
= P
vso
· ℓ
2
(kN/m) (2.20)

Încărcarea liniară permanentă pe susţinerile primare de pe
al doilea şir B',
sau pe susţinerile primare B de sub rigidizările A':

q'
2
= P'
vso
· ℓ
af
= P'
vso
· ℓ
2
(kN/m) (2.21)

P
vso
, P'
vso
– grupările încărcărilor totale, respectiv permanente,
uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă, caracteristice
susţinerilor orizontale, determinate conform normativului C140-86,
în kN/m
2
.


af
= ℓ
2
este lăţimea aferentă susţinerilor primare B sau B',
egală cu distanţa dintre reazemele rigidizărilor A', respectiv
distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B, în m.

* Poziţia apropiată a rigidizărilor sau a susţinerilor primare
de pe primul şir (generatoare) permite generalizarea acestui mod
de repartizare a încărcărilor pe directoare, ca sarcini liniare uniform
distribuite [4], [8].


64

d) Încărcarea punctuală, concentrată, pe susţinerile
secundare C (fig. 2.18)

Fig. 2.18 Încărcări concentrate (N)
asupra elementelor de susţinere secundară a cofrajelor

N este încărcarea concentrată pe susţinerea secundară, ca
rezultantă a încărcărilor totale (caracteristice susţinerilor verticale)
uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă, luate pe suprafaţa
aferentă susţinerii secundare:

N = P
vsv
·S
af
= P
vsv
· ℓ
2
·ℓ
3
(kN) (2.22)

P
vsv
– gruparea încărcărilor totale, uniform distribuite pe
unitatea de suprafaţă, caracteristice susţinerilor verticale,
determinaată conform normativului C140-86, în kN/m
2
.
ℓ ℓ
3
– distanţele dintre reazemele susţinerilor primare B
(generatoare) sau B' (directoare), în m; ℓ
2
, ℓ
3
reprezintă distanţele
2
,

65
dintre susţinerile secundare, pe cele două direcţii normale în plan
orizontal (longitudinală, respectiv transversală cofrajului).

2.2.2 Cofraje verticale

A) Cofraj vertical solicitat la presiune hidrostatică pe
toată înălţimea sa

A.1) Cofraj cu susţinerile primare de pe şirul al doilea, tip
directoare, verticale (fig. 2.19)

Fig. 2.19 Cofraj vertical cu generatoare orizontale

În figura 2.19:
A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale,
coli din placaj, planşete, foi metalice sau din mase plastice rigide);
B – susţinere primară orizontală de pe primul rînd, tip generatoare;
B
'
– susţinere primară verticală de pe rîndul al doilea, de tip
directoare; C – susţinere secundară de tip ancoră sau tirant; D –
element de stabilitate al cofrajului, de tip şpraiţ înclinat.
Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D

a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. 2.20).

În figura 2.20:
A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale,
coli placaj, planşete, foi);

66
B – susţinere primară orizontală de pe primul rînd (generatoare); h
i

– distanţele, pe verticală, dintre reazemele suprafeţei cofrante, m;
b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură, lăţime sau
lungime de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă –
după orientarea acesteia pe reazeme), în m;
q
i
– încărcările liniare aplicate pe suprafaţa cofrantă, pe
distanţele h
i
, în kN/m;

Fig. 2.20 Distribuţia încărcării pe suprafaţa cofrantă A

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea
cofrajului, prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă dintre
primele două reazeme orizontale (deschidere h
1
) , pornind de la
baza cofrajului, este:

q
1
= P
omax
· b (kN/m) (2.23)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă
dintre primele două reazeme orizontale (deschidere h
1
), pornind de
la baza cofrajului, este:

q
1
' = P'
omax
· b (kN/m) (2.24)

P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor maxime, totale,
respectiv permanente, de la baza cofrajului pînă la cota h
1
, pe
suprafaţa cofrantă, uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă,

67
determinate conform normativului C140-86, în kN/m
2
.
Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare, prin
calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă de deschidere h
2
, este:
q
2
= P
oh1
· b = P
omax
·
h
h h
1

·b (kN/m) (2.25)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă
de deschidere ℓ
2
, este:

q
2
' = P'
oh1
· b = P'
omax
·
h
h h
1

·b (kN/m) (2.26)

P
oh1
, P'
oh1
- grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, de la cota (h - h
1
), pe suprafaţa cofrantă, uniform
distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.
Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea
cofrajului, prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă de
deschidere h
3
, este:
q
3
= P
oh2
· b = P
omax
·
( )
h
h h h
2 1
+ −
·b (kN/m) (2.27)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă
de deschidere h
3
, este:

q
3
' = P'
oh2
· b = P
omax
·
( )
h
h h h
2 1
+ −
·b (kN/m) (2.28)

P
oh2
, P'
o h2
reprezintă grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, de la cota [h – (h
1
+ h
2
)], pe suprafaţa cofrantă,
uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.68
b) Încărcarea liniară pe susţinerile primare orizontale, tip
generatoare (fig. 2. 21)

Fig. 2.21 Distribuţia încărcării pe susţinerile primare orizontale de
tip generatoare

Susţinerile primare verticale, continui pe toată înălţimea
cofrajului, păstrează constantă deschiderea ℓ
1
dintre ele. Distanţa
maximă dintre susţinerile primare verticale rezultă din calcule de
rezistenţă şi de rigiditate pentru cea mai solicitată susţinere
orizontală ( a doua susţinere, de la cota h
1
).

Încărcarea liniară totală pe această susţinere primară este:
q =
2
min 2 max 1
p p +
·h'
2
=
2
min 2 max 1
p p +
·
2
2 1
h h +
(kN/m) (2.29)
în care:
P gruparea încărcărilor totale, uniform distribuite pe
suprafaţă, de la cota (h
1
/2); P
2min
este gruparea încărcărilor totale,
uniform distribuite pe suprafaţă, de la cota (h
1
+ h
2
/2);
1max
este
h'
2
– lăţimea aferentă susţinerii primare de la cota h
1
.

Încărcarea liniară permanentă, pe această susţinere primară
este:
q' =
2
'
min 2
'
max 1
p p +
· h'
2
=
2
'
min 2
'
max 1
p p +
·
2
2 1
h h +
(kN/m) (2.30)
în care:

69
P este gruparea încărcărilor permanente, uniform
distribuite pe suprafaţă, de la cota (h
1
/2); P'
2min
- gruparea
încărcărilor permanente, uniform distribuite pe suprafaţă, de la cota
(h
1
+ h
2
/2); h'
2
– lăţimea aferentă susţinerii primare de la cota h
1
.
'
1max


c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare tip directoare,
verticale (fig.2.22)Fig. 2.22 Distribuţia încărcărilor pe susţinerile primare verticale
de tip directoare şi a încărcărilor concentrate în susţinerile
secundare

Susţinerile primare verticale (directoarele) intermediare sînt
cel mai mult solicitate, datorită lăţimii aferente maxime (ℓ
1
) de pe
care se încarcă cu încărcările distribuite pe suprafaţă.
Reazemele susţinerilor primare verticale se poziţionează la
capete (deschiderea este ℓ
2
= h).

Încărcarea totală maximă, liniară, distribuită pe susţinerea
primară verticală intermediară este:


70
q = P
max
·ℓ
1
(kN/m) (2.31)

Încărcarea permanentă maximă, liniară, distribuită pe
susţinerea primară verticală intermediară este:

q' = P'
max
·ℓ
1
(kN/m) (2.32)

în care:

P gruparea încărcărilor totale, uniform distribuite pe
suprafaţă, de la cota baza cofrajului;
max
este

P este gruparea încărcărilor permanente, uniform
distribuite pe suprafaţă, la baza cofrajului;
'
max


d) Încărcarea punctuală, concentrată, pe susţinerile
secundare C (fig. 2. 22)

este încărcarea concentrată în susţinerea secundară C
1
C
N
1
,
determinată ca rezultantă a încărcării liniare distribuite triunghiular
pe directoarea de înălţime h, în kN.

1
C
N =
6
h q ⋅
(kN) ( 2.33)

2
C
N este încărcarea concentrată în susţinerea secundară
C
2
, determinată ca rezultantă a încărcării liniare distribuite
triunghiular pe directoarea de înălţime h, în kN.

2
C
N =
3
h q ⋅
(kN) (2.34)

q = P
max
·ℓ
1
(kN/m)
este încărcarea liniară triunghiulară pe directoarea cea mai
solicitată.
71


A.2) Cofraj cu susţinerile primare de pe şirul al doilea, tip
directoare, orizontale (fig. 2. 23)

Fig. 2.23 Cofraj vertical cu directoare orizontale

A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale, coli din
placaj, planşete, foi metalice sau din mase plastice rigide etc.);
A' – rigidizări ale suprafeţei cofrante; B – susţinere primară verticală de
pe primul rînd, tip generatoare; B
'
– susţinere primară orizontală de pe
rîndul al doilea, de tip directoare; C – susţinere secundară de tip ancoră
sau tirant; D – element de stabilitate al cofrajului, de tip şpraiţ înclinat.

Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D sau A→A
'
→B→C→D

a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. 2. 24)

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea
cofrajului, prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă dintre
două reazeme verticale (deschidere ℓ
1
, este:

q = P
omax
· b (kN/m) (2.35)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă
dintre două reazeme verticale (deschidere ℓ
1
), este:

72

q' = P'
omax
· b (kN/m) (2.36)
P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor maxime, totale,
respectiv permanente, pe suprafaţa cofrantă la baza cofrajului,
distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.Fig. 2.24 Distribuţia încărcării pe suprafaţa cofrantă

A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri orizontale, coli de
placaj, planşete, foi metalice sau din materiale plastice rigide etc.);
A' – rigidizări ale suprafeţei cofrante (lonjeroane ale panourilor de cofraj),
sau B – susţineri primare verticale de pe primul rînd (generatoare); ℓ
1

distanţa, pe orizontală, dintre reazemele suprafeţei cofrante, A' sau B, în
m; b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură, lăţime sau lungime
de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă – după
orientarea acesteia pe reazeme), în m;
q
i
, q
i
'
– încărcările liniare aplicate pe suprafaţa cofrantă, în kN/m.

73


b) Încărcarea liniară pe rigidizările A' sau pe susţinerile
primare verticale B (fig. 2.25)

Fig. 2.25 Distribuţia încărcării pe susţinerile primare verticale

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea
cofrajului, prin calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe
susţinerile verticale primare B, pentru deschiderea h
1
este:

q
1
= P
omax
· ℓ
1
(kN/m) (2.37)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau
pe susţinerile verticale primare B, pentru deschiderea h
1
este:

q
1
' = P'
omax
· ℓ
1
(kN/m) (2.38)

P
omax,
P'
omax
sînt grupările încărcărilor maxime, totale,
respectiv permanente, pe suprafaţa cofrantă la baza cofrajului,
uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în KN/m
2
.

74
Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare, prin
calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale
primare B, pentru deschiderea h
2
este:
q
2
= P
1max
·ℓ
1
= P
omax
·
h
h h
1

· ℓ
1
(kN/m) (2.39)
Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau
pe susţinerile verticale primare B, pentru deschiderea h
2
este:
q
2
' = P'
1max
· ℓ
1
= P'
omax
·
h
h h
1

· ℓ
1
(kN/m) (2.40)

P P'
1max
- grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, de la cota (h
1
), pe suprafaţa cofrantă, uniform
distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.
1max
,
Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare, prin
calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale
primare B, pentru deschiderea h
3
este:

q
3
= P
2max
· ℓ
1
= P
omax
·
( )
h
h h h
2 1
+ −
· ℓ
1
(kN/m) (2.41)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau
pe susţinerile verticale primare B, pentru deschiderea h
3
este:

q
3
' = P'
2max
· ℓ
1
= P'
omax
·
( )
h
h h h
2 1
+ −
· ℓ
1
(kN/m) (2.42)

P
2max
, P'
2max
- grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, de la cota (h
1
+ h
2
), pe suprafaţa cofrantă, uniform
distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.
Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare, prin
calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale
primare B, pentru deschiderea h
4
este:


75
q
4
= P
3max
· ℓ
1
= P
omax
·
( )
h
h h h h
3 2 1
+ + −
· ℓ
1
(kN/m) (2.43)
Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau
pe susţinerile verticale primare B, pentru deschiderea h
3
este:
q
4
' = P'
3max
· ℓ
1
= P'
omax
·
( )
h
h h h h
3 2 1
+ + −
· ℓ
1
(kN/m) (2.44)

P
3max
, P'
3max
- grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, de la cota (h
1
+ h
2
+ h
3
), pe suprafaţa cofrantă,
uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă, determinate conform
normativului C140-86, în kN/m
2
.

c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare orizontale B, B'
(fig. 2.26)

Fig. 2.26 Distribuţia încărcărilor pe susţinerile primare orizontale,
de tip directoare şi a încărcărilor concentrate în susţinerile
secundare

Reazemele susţinerilor primare orizontale, se poziţionează
la deschiderea constantă ℓ
2
dintre ele. Distanţa maximă dintre
reazemele susţinerilor primare orizontale B, B' rezultă din calcule

76
de rezistenţă şi de rigiditate pentru cea mai solicitată susţinere
orizontală (prima susţinere primară, de la cota h
1
).
Încărcarea liniară totală pe această susţinere primară este:
q
1
=
2
min max
p p +
·h'
1
=
2
min max
p p +
·(
2
2
1
h
h + ) (kN/m) (2.45)
în care:
P gruparea încărcărilor totale, uniform distribuite pe
suprafaţă, de la baza cofrajului;
max
este
P
min
este gruparea încărcărilor totale, uniform distribuite pe
suprafaţă, de la cota (h
1
+ h
2
/2); h'
1
– lăţimea aferentă susţinerii
primare orizontale de la cota h
1
.
Încărcarea liniară permanentă, pe această susţinere primară
este:
q
1
' =
2
'
min
'
max
p p +
· h'
1
=
2
'
min
'
max
p p +
·(
2
2
1
h
h + ) (kN/m) (2.46)
în care:
P' ste gruparea încărcărilor permanente, uniform
distribuite pe suprafaţă, la baza cofrajului;
max
e
P' ruparea încărcărilor permanente, uniform distribuite
pe suprafaţă, de la cota (h
1
+ h
2
/2);
min
- g
h' ăţimea aferentă susţinerii primare orizontale de la cota
h
1
.
1
– l

d) Încărcarea punctuală, concentrată, pe susţinerile
secundare C (fig. 2.26)

N
max
– încărcarea concentrată pe susţinerea secundară de
la cota h
1
, ca rezultantă a încărcărilor totale distribuite pe unitatea
de suprafaţă, luate pe
suprafaţa aferentă susţinerii secundare:

N
max
= P
med
·S
af
=
2
min max
p p +
·ℓ
2
·h'
1
(kN) (2.47)

P
med
este gruparea încărcărilor totale, uniform distribuite pe
unitatea de suprafaţă,
care încarcă susţinerea primară orizontală de la cota h
1
,
determinată conform normativului C140-86, în kN/m
2
.

77

78

2
– distanţa dintre reazemele susţinerilor orizontale primare
B (generatoare) sau B' (directoare) de la cota h
1
, în m;

2
este distanţa dintre susţinerile secundare, de la cota h
1
;
h'
1
– lăţimea aferentă susţinerii primare orizontale de la cota h
1
.

B) Cofraj vertical solicitat la presiune hidrostatică
limitată pe o porţiune din înălţimea sa

Această situaţie se întîlneşte în mod curent, pentru cofraje
înalte (h
cofraj
> h
etaj
) sau pentru cofraje de înălţime curentă (cît a
unui etaj) la care presiunea hidrostatică a betonului proaspăt turnat
se manifestă la o înălţime de proporţionalitate h
p
< h
cofraj
(fig. 2.25)
.
Dacă se neglijează evoluţia presiunii betonului pe înălţimea h
p

(zonă pe care presiunea nu ajunge la p
max
), cofrajul vertical poate fi
considerat ca un cofraj orizontal din punct de vedere al distribuţiei
încărcărilor pe piesele componente.

B1) Cofraj vertical cu rigidizările A' sau cu susţinerile
primare B în contact direct cu suprafaţa cofrantă, orizontale (fig.
2.27)
Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D sau A→A
'
→B→C→D

a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig.2.27 a)

În figura 2.27:

A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale,
coli din placaj, planşete, foi etc.); B – susţineri primare de pe primul
rînd (generatoare), sau rigidizări ale suprafeţei cofrante A',
orizontale; ℓ
1
- distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante, m; b –
lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură, sau lăţime ori lungime
de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă, după
cum este orientarea acestora pe reazeme), în m; q – încărcarea
liniară aplicată pe suprafaţa cofrantă, în KN/m;

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea
cofrajului, prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă este:

q = P
omax
· b (kN/m) (2.48)
Fig. 2.27 Cofraj vertical
cu rigidizările A' sau
susţinerile primare B (în
contact cu suprafaţa
cofrantă) orizontale;
distribuţia încărcărilor pe
elementele componente
ale cofrajului.


A este suprafaţa cofrantă
(astereală din scînduri
verticale, coli din placaj,
planşete, foi metalice sau
din mase plastice rigide
etc.); A' - rigidizări orizon-
tale ale suprafeţei cofran-
te; B - susţinere primară
orizontală de pe primul
rînd, tip generatoare; B
'
-
susţinere primară verticală
de pe rîndul al doilea, de
tip directoare; C – susţine-
re secundară de tip ancoră
sau tirant; D - element de
stabilitate al cofrajului, de
tip şpraiţ înclinat.

79
Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă
este:
q' = P'
omax
· b (kN/m) (2.49)

P
omax
, P'
omax
sînt grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, maxime, pe suprafaţa cofrantă, uniform distribuite pe
unitatea de suprafaţă, determinate conform normativului C140-86,
în KN/m
2
.

b) Încărcarea liniară pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante
sau pe susţinerile primare B de pe primul şir, în contact cu
suprafaţa cofrantă (fig. 2.27 b)

A' reprezintă rigidizări ale suprafeţei cofrante (de ex.
lonjeroane ale panourilor de cofraj);
B– susţineri primare de pe primul şir (generatoare), în contact cu
suprafaţa cofrantă (de ex. rigle sau grinzi orizontale); B'– susţineri
primare ale rigidizărilor suprafeţei cofrante (generatoare) sau
susţineri primare de pe al doilea şir (directoare), verticale; B'
constituie reazeme pentru rigidizările A' sau pentru susţinerile
primare B;
Încărcarea liniară totală pe rigidizările A' ale suprafeţei
cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B, în contact cu
suprafaţa cofrantă:

q
1
= P
omax
· ℓ
af
= P
omax
· ℓ
1
(kN/m) (2.50)

Încărcarea liniară permanentă pe rigidizările A' ale suprafeţei
cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B, în contact cu
suprafaţa cofrantă:

q'
1
= P'
vso
· ℓ
af
= P'
vso
· ℓ
1
(kN/m) (2.51)

P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă,
determinate conform normativului C140-86, în kN/m
2
.
ℓ ℓ
1
- lăţimea aferentă rigidizărilor A' sau susţinerilor
primare de pe primul şir B, egală cu distanţa dintre reazemele
af
=

80
suprafeţei cofrante, ℓ
1,
în m.

c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare de tip
generatoare B ,sau de tip directoare, B'. * (fig. 2.27 c)

Încărcarea liniară totală pe susţinerile primare de pe al
doilea şir B', sau pe susţinerile primare de sub rigidizările A':

q
2
= P
omax
· ℓ
af
= P
vso
· ℓ
2
(kN/m) (2.52)

Încărcarea liniară permanentă pe susţinerile primare de pe al
doilea şir B', sau pe susţinerile primare de sub rigidizările A':

q'
2
= P'
omax
· ℓ
af
= P'
vso
· ℓ
2
(kN/m) (2.53)

P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă,
determinate conform normativului C140-86, în kN/m
2
.
ℓ este lăţimea aferentă susţinerilor primare B, B', egală
cu distanţa dintre reazemele rigidizărilor A', respectiv distanţa dintre
reazemele susţinerilor primare B, m.
af
= ℓ
2


*Poziţia apropiată a rigidizărilor sau a susţinerilor primare de
pe primul şir (generatoare) permite generalizarea acestui mod de
repartizare a încărcărilor pe directoare, ca sarcini liniare uniform
distribuite[4], [8].

d) Încărcarea punctuală concentrată, pe susţinerile
secundare C (fig. 2.27 d)

N – încărcarea concentrată în susţinerea secundară, ca
rezultantă a încărcărilor totale uniform distribuite pe unitatea de
suprafaţă, luate pe suprafaţa aferentă susţinerii secundare:

N = P
omax
·S
af
= P
omax
· ℓ
2
·ℓ
3
= P
omax
· ℓ
2
·h
1
(kN) (2.54)


3
= h
1
este distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B
(generatoare) şi B' (directoare), egală cu distanţa maximă dintre
susţinerile secundare ale cofrajului, în m.

81

82
B2) Cofraj vertical cu rigidizările A' sau cu susţinerile primare
în contact direct cu suprafaţa cofrantă B, verticale (fig. 2.28)

În figura 2.28:
A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri orizontale,
coli din placaj, planşete, foi metalice sau din mase plastice rigide
etc.); A'– rigidizări verticale ale suprafeţei cofrante; B– susţinere
primară verticală de pe primul rînd, tip generatoare; B
'
– susţinere
primară orizontală de pe rîndul al doilea, de tip directoare;
C– susţinere secundară de tip ancoră sau tirant; D– element de
stabilitate al cofrajului, de tip şpraiţ înclinat.
Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D sau A→A
'
→B→C→D

a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. 2.28 a)

A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri orizontale,
coli din placaj, planşete, foi etc.); B– susţineri primare verticale de
pe primul rînd (generatoare), A
'
– rigidizări verticale ale suprafeţei
cofrante; ℓ
1
- distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante, m; b–
lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură, sau lăţime ori lungime
de coală de placaj rezistent la umiditate – după cum este orientarea
acestora pe reazeme), în m; q– încărcarea liniară aplicată pe
suprafaţa cofrantă, în kN/m;

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului,
prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă este:

q = P
omax
· b (kN/m) (2.55)

Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai
rar, la dimensionare, prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă
este:
q' = P'
omax
· b (kN/m) (2.56)

P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, maxime, pe suprafaţa cofrantă, uniform distribuite pe
unitatea de suprafaţă, determinate conform normativului C140-86,
în kN/m
2
.


Fig. 2.28 Cofraj vertical cu rigidizările A' sau susţinerile primare B (în contact cu suprafaţa cofrantă)
verticale; distribuţia încărcărilor pe elementele componente ale cofrajului.
83
b) Încărcarea liniară pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante
sau pe susţinerile primare de pe primul şir B, în contact cu
suprafaţa cofrantă(fig. 2.28 b)

A' reprezintă rigidizări verticale ale suprafeţei cofrante (de
ex. lonjeroane ale panourilor de cofraj); B – susţineri primare de pe
primul şir (generatoare), în contact cu suprafaţa cofrantă (de ex.
rigle sau grinzi verticale); B – susţineri primare ale rigidizărilor
suprafeţei cofrante (generatoare) sau B
'
, susţineri primare de pe al
doilea şir (directoare); B' constituie reazeme pentru rigidizările A'
sau pentru susţinerile B;

Încărcarea liniară totală pe rigidizările A' ale suprafeţei
cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B, în contact cu
suprafaţa cofrantă:

q
1
= P
omax
· ℓ
af
= P
omax
· ℓ
1
(kN/m) (2.57)

Încărcarea liniară permanentă pe rigidizările A' ale
suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B, în
contact cu suprafaţa cofrantă:

q'
1
= P'
vso
· ℓ
af
= P'
vso
· ℓ
1
(kN/m) (2.58)

P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă,
determinate conform normativului C140-86, în kN/m
2
; ℓ
af
= ℓ
1
-
lăţimea aferentă rigidizărilor A' sau susţinerilor primare de pe
primul şir B, egală cu distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante,

1
, în m.

c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare orizontale de tip
generatoareB, sau de tip directoare, B'. * (fig. 2.28 c)

Încărcarea liniară totală pe susţinerile primare de pe al
doilea şir B', sau pe susţinerile primare de pe rigidizările A':

q
2
= P
omax
· ℓ
af
= P
omax
· ℓ
2
(kN/m) (2.59)


84
Încărcarea liniară permanentă pe susţinerile primare de pe al
doilea şir B', sau pe susţinerile primare de pe rigidizările A':

q'
2
= P'
omax
· ℓ
af
= P'
omax
· ℓ
2
(kN/m) (2.60)

P
omax
, P'
omax
– grupările încărcărilor totale, respectiv
permanente, uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă,
determinate conform normativului C140-86, în kN/m
2
; ℓ
af
= ℓ
2
= h
1

este lăţimea aferentă susţinerilor primare B, B', egală cu distanţa
dintre reazemele rigidizărilor A', respectiv cu distanţa dintre
reazemele susţinerilor primare B, în m.
* Poziţia apropiată a rigidizărilor A' sau a susţinerilor primare
de pe primul şir B (generatoare) permite generalizarea acestui mod
de repartizare a încărcărilor pe directoare, ca sarcini liniare uniform
distribuite [4], [8].

d) Încărcarea punctuală concentrată, pe susţinerile
secundare C (fig. 2.28 d)
N – încărcarea concentrată pe susţinerea secundară, ca
rezultantă a încărcărilor totale uniform distribuite pe unitatea de
suprafaţă, luate pe suprafaţa aferentă susţinerii secundare:

N = P
omax
·S
af
= P
omax
· ℓ
2
·ℓ
3
= P
omax
·h
1
·ℓ
3
(kN) (2.61)


3
– distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B (generatoare)
sau B' (directoare), egală cu distanţa maximă dintre susţinerile
secundare ale cofrajului, în m.

2.3 Dimensionarea şi verificarea cofrajelor

Calculul cofrajelor este obligatoriu dacă se doreşte (pe lîngă
îndeplinirea cerinţelor de bază impuse de normativele tehnice şi de
standarde privind rezistenţa, rigiditatea şi stabilitatea) atingerea
celor două obiective impuse de executarea industrializată a
cofrajelor: respectarea toleranţelor de fabricaţie a elementelor şi
subansamblurilor de cofraje şi reducerea costurilor pentru soluţiile
constructive de cofraje adoptate. Dacă pentru determinarea
încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor se apelează la legile
fizicii, pentru efectuarea calculelor de stabilire a secţiunilor optime

85
ale elementelor componente ale cofrajelor şi de determinare a
distanţelor la care se poziţionează reazemele se apelează la legile
de bază (uneori simplificate) ale rezistenţei materialelor.
Dimensionarea unui cofraj are ca obiectiv principal
determinarea distanţelor maxime la care pot fi poziţionate
reazemele sau solidarizările fiecărui element component al
cofrajului, din condiţia de rezistenţă impusă elementului de cofraj
supus solicitărilor exterioare. Condiţia de rezistenţă limitează
valorile maxime ale eforturilor secţionale produse de combinaţia
încărcărilor exterioare totale, valori care nu trebuie să depăşească
rezistenţele admisibile ale materialelor din care sînt alcătuite
fiecare din elementele componente ale cofrajului.
Verificarea cofrajelor are ca obiectiv principal limitarea
distanţelor dintre reazeme, determinate prin dimensionare, din
condiţia de rigiditate (deformabilitate) pentru elementul solicitat.
Condiţia de rigiditate limitează valorile maxime ale deformaţiilor
remanente produse de combinaţia încărcărilor exterioare
permanente, valori care nu trebuie să depăşească deformaţia
admisibilă a elementelor cofrajului, impusă de importanţa
elementului din beton monolit realizat în acel cofraj.
Deformaţiile remanente ale cofrajului influenţează grosimea
straturilor de protecţie ale suprafeţei decofrate a betonului,
mărimea abaterilor de la planeitatea suprafeţei decofrate a
betonului, aspectul (estetica) suprafeţei aparente a betonului.

2.3.1 Elemente de cofraj solicitate la încovoiere

a) Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi
încărcate cu o sarcină liniară uniform distribuită (fig. 2.29)

Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea
uniform distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe lăţimea unitară
(sau pe lăţime reală de scîndură, de coală din placaj rezistent la
umiditate, de planşetă etc.) în cazul suprafeţei cofrante sau luată
pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare, în cazul
rigidizărilor, a susţinerilor primare de tip generatoare sau de tip
directoare.

86
Elementele de cofraj simplu rezemate doar la capete apar în
principal în următoarele alcătuiri constructive ale cofrajelor (fig.
2.29):
a1) suprafaţă cofrantă a panourilor de cofraj cu două
lonjeroane (fig.2.29 a1) indiferent de tipul cofrajului şi orientarea
panourilor în panotaj vertical sau orizontal;

Fig. 2.29 Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi
încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită

a2) rigidizări ale suprafeţei cofrante şi susţineri primare de
tip generatoare, rezemate doar la capete:
- coaste metalice transversale la panourile de cofraj cu două
lonjeroane metalice (fig. 2.29 a2);
- grinzi extensibile B, de tip generatoare, rezemate la capete
tot pe grinzi extensibile B', de tip directoare (fig. 2.29 a3);
a3) susţineri primare de tip directoare rezemate la capete,
pe susţineri secundare:
- grinzi extensibile cu inimă plină sau cu zăbrele rezemate
numai la capete (fig. 2.29 a3).

87
Schema statică de calcul adoptată în aceste cazuri este
grinda simplu rezemată (fig. 2.29a4) pe deschiderea şi încărcată
cu încărcarea liniară uniform distribuită q
i
l
i
(daN/m), determinată ca
la pct. 2.2, corespunzătoare figurilor 2.15, 2.16, 2.17, 2.27 a,b,c,
2.28 a,b,c.
Încărcarea totală pe deschidere este: P
i
= q
i
· l (daN),
reacţiunile sînt: R
i
A
= R
B
=
2
i i
l q ⋅
(daN),
iar momentul încovoietor maxim la mijlocul deschiderii ℓ
i
, este:
M
max
=
8
2
i i
l q ⋅
(daN·cm) (2.62)
Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grinda
simplu rezemată) se scrie:

M
max
≤ M
ad

adică:
8
2
i i
l q ⋅
≤ σ
ad
·w (2.63) sau
8
2
i i
l q ⋅
≤ M
cap
(2.64)
în care:
q încărcarea liniară totală, uniform distribuită, în
daN/cm*;
i
este
i
- deschiderea de calcul, în cm; l
σ efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului
din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere, în daN/cm
2
;
ad
este
w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii
elementului solicitat la încovoiere, în cm
3
;
M încovoietor capabil al grinzii rezemate la
capete, cu valoare cunoscută şi constantă, pentru fiecare tip de
grindă extensibilă, în daN·m.
cap
– momentul
* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
dimensiunilor care rezultă din calcul, de ordinul zecilor de
centimetri.
Din relaţia (2.63) se determină distanţa maximă dintre
reazeme,
i
l :
i
l ≤
i
ad
q
w ⋅ ⋅ σ 8
(cm) (2.65)

88
Din relaţia (2.64) se determină distanţa dintre elementele
solicitate la încovoiere - , care se scot din relaţia q l
i
= P
i
· ℓ
af
(fig.
2.29 a3).
Pentru calculul de rigiditate, se adoptă aceeaşi schemă
statică – grinda simplu rezemată la capete – dar încărcată cu
încărcarea liniară uniform distribuită q
i
' provenită din gruparea
încărcărilor permanente P
i
' luată pe lăţimea unitară sau pe lăţimea
aferentă elementului solicitat (fig. 2.29 a4).
Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel:

ƒ
max
≤ ƒ
ad

adică:
I E
l q
i i


4 '
384
5

300 ... 200
i
l
(2.66)

în care:
q încărcarea liniară permanentă, uniform distribuită, în
daN/cm*;
i
' este
i
l - deschiderea de calcul, în cm;
E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al
materialului din care este realizat elementul solicitat la încovoiere,
în daN/cm
2
;
I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la
încovoiere, în cm
4
.
* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
dimensiunilor care rezultă din calcul, de ordinul zecilor de
centimetri.

Săgeata admisibilă se consideră cotă parte din deschiderea
de calcul şi are valorile concordante cu toleranţele dimensionale
ale elementului din beton realizat. De exemplu, la proiectarea
panourilor de cofraj din placaj rezistent la umiditate, ƒ
ad
≤ l /300
dacă panourile se dimensionează pe baza condiţiilor de
deformaţie, pentru betoane aparente şi ƒ
i
ad
≤ l /200 dacă panourile
se dimensionează pe baza condiţiilor de rezistenţă şi se verifică pe
baza condiţiilor de deformaţie, pentru betoane brute şi/sau
ascunse. [4], [8].
i

89
Cu relaţia 2.66 se verifică valoarea deschiderii de calcul ;
dacă nu se verifică inegalitatea, din relaţia 2.66 se limitează
deschiderea de calcul la valoarea:
i
l
i
l
i
l ≤
( )
3
'
300 ... 200 5
384
⋅ ⋅
⋅ ⋅
i
q
I E
(2.67)

Valorile efective adoptate pentru rezemarea
corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă
respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de
modulare, de gabarite, suprafeţe de rezemare etc.) şi condiţia:
i
l
ef max

i
l
min calculat
(
i
l
min calculat
este valoarea minimă dintre valorile
calculate cu relaţiile 2.65 şi 2.67).
În cazul a1), se determină valoarea maximă a distanţei
dintre lonjeroane, pe baza căreia se determină lăţimea maximă a
panourilor de cofraj. Dacă valoarea lăţimii panourilor este limitată
la o valoare normalizată, se va face doar verificarea acelei lăţimi,
sau se va dimensiona grosimea optimă a suprafeţei cofrante a
panourilor, corespunzătoare lăţimii normalizate.
În cazurile a2) şi a3), se determină distanţele maxime dintre
elementele solicitate, deoarece deschiderea de calcul nu poate fi
modificată. = L
i
l
i
l
gr. ext
(lungime reală grindă extensibilă), sau = A
i
l
i
(lăţime panou de cofraj).
Constituie excepţii situaţiile în care se dimensionează
secţiuni ale elementelor de cofraj solicitate la încovoiere (este
cazul a3, dar corespunzător figurii 2.22).

b) e de cofraj simplu rezemate pe două reazeme,
cu console egale la capete şi încărcate cu o sarcină liniară uniform
distribuită.
Element

Este cazul cofrajului mecanism orizontal de tip masă de
cofrare pentru planşee (fig.2.30).
Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea
uniform distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe lăţimea aferentă
corespunzătoare elementelor liniare de cofraj (rigidizări, susţineri
primare de tip generatoare sau susţineri primare de tip directoare).

90Fig. 2.30 Elemente de cofraj simplu rezemate pe două reazeme şi cu console egale la
ambele capete, încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită.


91
Schema statică de calcul adoptată în acest caz pentru
susţinerile primare de tip generatoare şi de tip directoare este
grinda simplu rezemată (fig. 2.30 a) pe deschiderea şi cu două
console egale, de deschidere , şi încărcată cu încărcarea liniară
uniform distribuită q
i
l
i
a
i
(daN/m), determinată ca la pct. 2.2 (fig. 2.16,
2.17, 2.27 b,c, 2.28 b,c).
Încărcarea totală pe deschidere este: P
i
=q
i
·( + 2 ) (daN),
iar reacţiunile sînt:
i
l
i
a
R
A
= R
B
=
2
2
i i
i
a l
q
+
(daN).

Momentul încovoietor maxim la mijlocul deschiderii ℓ
i
este:
M
max
=
( )
8
4
2 2
i i i
a l q ⋅ − ⋅
(daN·cm) (2.68)
iar momentul maxim în reazeme este:
M
A,B
=
2
2
i i
a q ⋅
(daN·cm) (2.69)
Dispunerea raţională a reazemelor pieselor cofrajului
solicitate la încovoiere conduce la egalitatea momentelor
încovoietoare de pe reazeme cu momentul încovoietor maxim din
deschiderea :
i
l
M
A,B
= M
max

2
2
i i
a q ⋅
=
( )
8
4
2 2
i i i
a l q ⋅ − ⋅
(2.70)
i
l = 2· a ·
i
2 = 2,8284· → = l /2·
i
a
i
a
i
2 = 0,3535· l
i

(2.71)

b.1) Susţineri primare de tip generatoare (fig. 2.30 b)

b.1.1) Dacă se cunoaşte secţiunea generatoarei, materialul
din care aceasta se execută şi dispunerea generatoarelor B la
distanţa sub suprafaţa cofrantă (ℓ l
af
= ), se determină: l
– valorile maxime pentru şi , din condiţii de rezistenţă
şi de rigiditate pentru generatoare:
1
l
1
a

– condiţia de rezistenţă a generatoarei:

M
max
≤ M
ad


92
adică:
( )
8
4
2
1
2
1 1
a l q ⋅ − ⋅
=
16
2
1 1
l q ⋅
≤ σ
ad
·w
g
(2.72)

de unde:
1
l ≤
1
16
q
w
g ad
⋅ ⋅ σ
(cm) (2.73)
şi
1
a ≤
2 2
1

l
(cm) (2.74)
q
vso
·ℓ
af
(daN/cm), σ
ad
(daN/cm
2
), w
g
(cm
3
) sînt
cunoscute.
1
= P

– condiţia de rigiditate a generatoarei:

ƒ
max
≤ ƒ
ad

– pentru console:

I E
a q


4
1
'
1
8
1

300 ... 200
1
a
(2.75)

Dacă este îndeplinită condiţia 2.75, valoarea determinată
din condiţia de rezistenţă este valabilă.
1
a
Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.75, se calculează:

1
a ≤
( )
3
'
1
300 ... 200
8

⋅ ⋅
q
I E
(cm) (2.76)
– pentru deschiderea centrală:
I E
l q4
1
'
1
384
5

300 ... 200
1
l
(2.77)

Dacă este îndeplinită condiţia 2.77, valoarea determinată
din condiţia de rezistenţă este valabilă.
1
l
Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.77, se calculează:

1
l ≤
( )
3 (cm) (2.78)
'
1
300 ... 200 5
384
⋅ ⋅
⋅ ⋅
q
I E

93
În continuare se verifică corelarea dintre şi
1
l
1
a (valorile
minime calculate prin cele două condiţii, de rezistenţă şi de
rigiditate) şi condiţia ca lungimea reală a generatoarei să fie:

L
efg
≤ + 2 (cm)
1
l
1
a

b.1.2) Pentru o lungime cunoscută a susţinerilor primare de
tip generatoare, egală cu lăţimea mesei cofrante, şi pentru raportul
dintre deschiderea
1
l şi consolele , cunoscut, se determină:
1
a
– valorile reale pentru
1
l

şi :
1
a

A
i
= + 2 = + 0,3535· = 1,3535·
1
l
1
a
1
l
1
l
1
l (cm)
1
l = A
i
/1,3535 (cm)
1
a = (A
i
- )/2 (cm)
1
l

– dimensiunile minime ale secţiunii generatoarelor (se
cunoaşte amplasarea acestora sub suprafaţa cofrantă, ℓ
af
):
– condiţia de rezistenţă a generatoarei:

M
max
≤ M
ad

adică:

( )
8
4
2
1
2
1 1
a l q ⋅ − ⋅
≤ σ
ad
·w, (2.79)
Rezultă:

w
calc

( )
ad
a l q
σ ⋅
⋅ − ⋅
8
4
2
1
2
1 1
=
ad
a q
σ ⋅

2
2
1 1
=
ad
l q
σ ⋅

16
2
1 1
(cm
3
) (2.80)

Pentru forma secţiunii generatoarei cunoscută, se decid
dimensiunile acestei secţiuni, astfel încît w
ef
*

≥ w
calc
. q
1
= P
vso
·ℓ
af
(daN/cm) şi σ
ad
(daN/cm
2
) au valori cunoscute.

* Datorită refolosirii de mai multe ori a cofrajului mecanism,
lemnul din care este executată generatoarea oboseşte şi săgeata
remanentă se va amplifica la fiecare refolosire; dacă se urmăreşte
păstrarea deformaţiei generatoarei în toleranţe pe termen lung,
secţiunea generatoarei trebuie dublată [4]. Săgeata remanentă a
generatoarei la prima utilizare a cofrajului este practic nulă.

94
b.2) Susţineri primare de tip directoare (fig. 2.30 c)

b.2.1) Dacă se cunoaşte secţiunea directoarei, materialul
din care aceasta se execută şi dispunerea directoarelor sub
suprafaţa cofrantă (ℓ
af
=
1
l /2 + ), se determină:
1
a
– valorile maxime pentru şi , din condiţii de rezistenţă
şi de rigiditate pentru directoare:
2
l
2
a
– condiţia de rezistenţă a directoarei:

M
max
≤ M
ad

adică:
( )
8
4
2
2
2
2 2
a l q ⋅ − ⋅
=
16
2
2 2
l q ⋅
≤ σ
ad
·w
d
(2.81)

rezultă:

2
l ≤
2
16
q
w
d ad
⋅ ⋅ σ
(cm) (2.82)
şi
2
a ≤
2 2
2

l
(cm) (2.83)

q ·ℓ
af
(daN/cm), σ
ad
(daN/cm
2
) şi w
d
(cm
3
) au valori
cunoscute.
2
= P
vso

- condiţia de rigiditate a directoarei:

ƒ
max
≤ ƒ
ad


adică:
- pentru console:
I E
a q


4
2
'
2
8
1

300 ... 200
2
a
(2.84)

Dacă este îndeplinită condiţia 2.84, valoarea determinată
din condiţia de rezistenţă este valabilă.
2
a
Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.84, se calculează:

95
2
a ≤
( )
3
'
2
300 ... 200
8

⋅ ⋅
q
I E
(cm) (2.85)
- pentru deschiderea centrală:
I E
l q4
2
'
2
384
5

300 ... 200
2
l
(2.86)

Dacă este îndeplinită condiţia 2.86, valoarea determinată
din condiţia de rezistenţă este valabilă.
2
l
Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.86, se calculează:

2
l ≤
( )
3
'
2
300 ... 200 5
384
⋅ ⋅
⋅ ⋅
q
I E
(cm) (2.87)

În continuare se verifică corelarea dintre şi a (valorile
minime calculate prin cele două condiţii) şi condiţia ca lungimea
reală a directoarei să fie:
2
l
2

L
efd
≤ + 2 (cm) (2.88)
2
l
2
a

b.2.2) Pentru o lungime cunoscută a susţinerilor primare de
tip directoare, egală cu lungimea mesei cofrante, şi pentru raportul
dintre deschiderea l şi consolele , cunoscut, se determină:
2 2
a
– valorile reale pentru l
2

şi :
2
a
B
j
= + 2a = + 0,3535· l = 1,3535· (cm)
2
l
2 2
l
2 2
l
2
l = B
j
/1,3535 (cm) = (B
2
a
j
- )/2 (cm)
2
l

– dimensiunile minime ale secţiunii directoarelor (se
cunoaşte amplasarea acestora sub generatoare, ℓ
af
= +
1
a
1
l /2):

– condiţia de rezistenţă a directoarei:

M
max
≤ M
ad

adică:

( )
8
4
2
2
2
2 2
a l q ⋅ − ⋅
=
16
2
2 2
l q ⋅
≤ σ
ad
·w
d
(2.89)
rezultă:

96
w
dcalc

( )
ad
a l q
σ ⋅
⋅ − ⋅
8
4
2
2
2
2 2
=
ad
a q
σ ⋅

2
2
2 2
=
ad
l q
σ ⋅

16
2
2 2
(cm
3
) (2.90)

Pentru forma secţiunii directoarei conoscută, se decid
dimensiunile secţiunii directoarei, astfel încît w
ef
≥ w
calc
. q
2
=
P
vso
·ℓ
af
(daN/cm) şi σ
ad
(daN/cm
2
) au valori cunoscute.

– condiţia de rigiditate a directoarei: ƒ
max
≤ ƒ
ad

– pentru console:
I E
a q


4
2
'
2
8
1

300 ... 200
2
a
(2.91)

I ≥
( )
E
a q

⋅ ⋅
8
300 ... 200
3
2
'
2
(cm
4
) (2.92)

– pentru deschiderea centrală:

I E
l q4
2
'
2
384
5

300 ... 200
2
l
(2.93)

I ≥
( )
E
l q

⋅ ⋅ ⋅
384
300 ... 200 5
3
2
'
2
(cm
4
) (2.94)

Pentru forma secţiunii directoarei cunoscută, se determină
dimensiunile secţiunii directoarei, astfel încît

I
ef
≥ I
calc

q
2
= P
vso
·ℓ
af
(daN/cm) şi E

(daN/cm
2
) au valori cunoscute.

c) ente de cofraj continuu rezemate pe mai mult de
două reazeme şi încărcate cu o încărcare liniară uniform
distribuită.
Elem

Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea
uniform distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe lăţimea unitară
(sau pe lăţime reală de scîndură, de coală din placaj rezistent la
umiditate, de planşetă etc.) în cazul suprafeţei cofrante sau luată
pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare, în cazul
rigidizărilor, a susţinerilor primare tip generatoare sau directoare.

97
Elementele de cofraj continue, rezemate pe mai mult de
două reazeme şi încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită
se remarcă în principal la următoarele alcătuiri constructive ale
cofrajelor (fig. 2.31):
c1) suprafaţă cofrantă a panourilor de cofraj cu mai mult de
două lonjeroane (rigidizări) fig.1.2, indiferent de tipul cofrajului şi
orientarea panourilor în panotaj vertical sau orizontal;
c2) suprafaţă cofrantă simplă rezemată continuu pe
susţineri primare B, de tip generatoare (fig. 2.14, 2.15, 2.20, 2.24,
2.27 a, 2.28 a);
c3) susţineri primare B, de tip generatoare, rezemate
continuu pe susţineri primare B' de tip directoare (fig. 2.16, 2.21,
2.25, 2.27 b, 2.28 b);


Fig. 2.31 Elemente de cofraj rezemate continuu pe mai mult de
două reazeme coliniare

a- încărcare liniară uniform distribuită pe toate deschiderile;
b- încărcare liniară uniform distribuită pe primele două deschideri;
c- încărcare liniară uniform distribuită pe o singură deschidere;
d- încărcare liniară uniform distribuită pe deschiderile impare.

98
c4) susţineri primare de tip directoare rezemate continuu pe
susţineri secundare verticale (fig. 2.17, 2.26, 2.27 c, 2.28 c);

Schema statică de calcul (fig. 2.31 a) adoptată în aceste
cazuri este grinda continuă rezemată pe mai multe deschideri l
i


(deschideri egale în cazul cofrajelor orizontale sau verticale
încărcate cu sarcini uniform distribuite pe suprafaţă şi deschideri
inegale în cazul susţinerilor primare B sau B' ale cofrajelor verticale
încărcate cu o sarcină distribuită triunghiular pe înălţime) şi
încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită q
i
(daN/m),
determinată ca la pct. 2.2 (fig. 2.14...2.28). Încărcarea totală pe
deschidere este P = q
i
· (daN). Pentru situaţia teoretică din fig.
2.31 a [16], momentele încovoietoare pe reazeme sînt:
i
l
M
1
= 0,000 daN·cm, M
2
= –
10
2
i i
l q ⋅
daN·cm, M
3
= –
10
2
i i
l q ⋅
daN·cm,
M
4
= 0,000 daN·cm,
iar momentele încovoietoare din deschideri sînt:
M
1,2
=+
5 , 12
2
i i
l q ⋅
daN·cm, M
2,3
=+
40
2
i i
l q ⋅
daN·cm,
M
3,4
=+
5 , 12
2
i i
l q ⋅
daN·cm.
Pe durata proceselor de confecţionare/montare a cofrajelor,
de armare şi de betonare încărcările uniform distribuite teoretic pot
să prezinte discontinuităţi de distribuţie (fig. 2.31 b,c,d), iar
momentele încovoietoare din deschideri, corespunzătoare
situaţiilor reale, pot varia de la M
max

8
2
i i
l q ⋅
daN·cm (fig. 2.31c) la
M
max

10
2
i i
l q ⋅
daN·cm (fig. 2.31 d). Din aceste motive, momentul
încovoietor maxim la mijlocul deschiderilor, indiferent de numărul
deschiderilor (mai mare de două deschideri) este [8]:
M
max
=
10
2
i i
l q ⋅
(daN·cm) (2.95)
Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grindă
continuă rezemată pe mai mult de două reazeme) se scrie:

99
M
max
≤ M
ad
,
adică:
10
2
i i
l q ⋅
≤ σ
ad
·w

(2.96)
în care:
q încărcarea liniară totală, uniform distribuită, în
daN/cm*;
i
este
i
l - deschiderea de calcul, în cm;
σ efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului
din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere, în daN/cm
2
;
ad
este
w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii
elementului solicitat la încovoiere, în cm
3
;
* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
valorilor care rezultă din calcul pentru dimensiuni, de ordinul zecilor
de centimetri.
Din relaţia (2.96) se determină distanţa maximă dintre
reazeme, :
i
l
i
l ≤
i
ad
q
w ⋅ ⋅ σ 10
(cm) (2.97)
Pentru calculul de rigiditate, se adoptă ca schemă statică
grinda simplu rezemată la capete încărcată cu sarcina liniară
uniform distribuită q
'
, provenită din gruparea încărcărilor
permanente P
'
, luată pe lăţimea unitară sau pe lăţimea aferentă
elementului solicitat.
Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel:

ƒ
max
≤ ƒ
ad
adică:
I E
l q
i i


4 '
384
5

300 ... 200
i
l
(2.98)

în care:
q încărcarea liniară permanentă, uniform distribuită, în
daN/cm*;
i
' este
i
l - deschiderea de calcul, în cm;
E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al
materialului din care este realizat elementul solicitat la încovoiere,

100
în daN/cm
2
;
I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la
încovoiere, în cm
4
.

* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
valorilor care rezultă din calcul pentru dimensiuni, de ordinul zecilor
de centimetri.
Cu relaţia 2.98 se verifică valoarea deschiderii calculate din
condiţia de rezistenţă,
i
l

; dacă nu se verifică inegalitatea, din
relaţia 2.98 se limitează deschiderea de calcul l
i

la valoarea:

i
l ≤
( )
3
'
300 ... 200 5
384
⋅ ⋅
⋅ ⋅
i
q
I E
(2.99)

Valorile efective adoptate pentru rezemarea
corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă
respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de
modulare, de gabarite, suprafeţe de rezemare etc.) şi condiţia:
i
l
ef max
≤ l
i
min calculat
(
i
l
min calculat
este valoarea minimă dintre valorile
calculate cu relaţiile 2.97 şi 2.99).

d) Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi
încărcate cu o încărcare liniară triunghiulară.

Încărcarea liniară distribuită triunghiular rezultă din
încărcarea distribuită triunghiular pe suprafaţa cofrajului, luată pe
lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare de tip
susţineri primare, directoare (fig. 2.22).
Schema statică de calcul adoptată în aceste cazuri este
grinda simplu rezemată [4] (fig. 2.32 ) pe deschiderea h şi
încărcată cu încărcarea liniară distribuită triunghiular q = P
max
·
1
l
(daN/cm), determinată ca la pct. 2.2 (fig. 2.22 ).

Încărcarea totală pe deschidere este P = q·h/2 (daN),
reacţiunile

R
A
=
6 3
h q P ⋅
= (daN) şi R
B
=
3 3
2 h q P ⋅
=

(daN),

101
momentul încovoietor maxim la profunzimea h
'
=
3
3 ⋅ h
, măsurată
de la nivelul superior (final) al betonului turnat:
M
max
=
3 9
2
h q ⋅
(daN·cm) (2.100)

a) b)

Fig. 2.32 Elemente de cofraj simplu rezemate la capete
şi încărcate cu o încărcare liniară triunghiulară

a- schema statică de calcul (condiţia de rezistenţă);
b- schema statică de calcul (condiţia de deformabilitate)

Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat
(grinda simplu rezemată pe deschiderea h) se scrie:

M
max
≤ M
ad

adică:
3 9
2
h q ⋅
≤ σ
ad
·w (2.101) sau
3 9
2
h q ⋅
≤ M
cap
(2.102)
în care:
q este încărcarea liniară totală, maximă, la baza cofrajului,

102
în daN/cm*;
h – deschiderea de calcul, în cm;
σ efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului
din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere, în daN/cm
2
;
ad
este
w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii
elementului solicitat la încovoiere, în cm
3
;
M încovoietor capabil al grinzii extensibile
rezemate la capete, cu valoare cunoscută şi constantă, pentru
fiecare tip de grindă extensibilă,
cap
– momentul
în daN·cm.


*
Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
valorilor care rezultă din calcul pentru dimensiuni, de ordinul zecilor
de centimetri.

Din relaţiile 2.101 şi 2.102 se determină distanţa dintre
elementele solicitate la încovoiere , care se găseşte în relaţia
1
l
q = P
max
· ℓ
af
= P
max
·
1
l (vezi şi fig. 2.22):

1
l ≤
2
max
3 9
h P
w
ad

⋅ ⋅ σ
(cm) (2.103)
sau

1
l ≤
2
max
max
3 9
h P
M


(cm) (2.104)

Mai rar, din relaţia (2.103) se determină dimensiunile
secţiunii directoarei, din modulul de rezistenţă w:

w ≥
ad
h P l
σ ⋅
⋅ ⋅
3 9
2
max 1
(cm
3
) (2.105)

Pentru calculul de rigiditate, se adoptă schema statică
grinda simplu rezemată la capete [4],[8], (fig. 2.32 b), dar încărcată
cu sarcina liniară uniform distribuită q' provenită din gruparea
încărcărilor permanente P', luată pe lăţimea aferentă a
elementului solicitat (fig. 2.22). q' = P'
1
l
max
·
1
l

daN/cm.

103
Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel:

ƒ
max
≤ ƒ
ad


adică:
I E
h q4 '
384
5

300 ... 200
h
(2.106)
în care:
q' este încărcarea liniară permanentă, uniform distribuită, în
daN/cm*;
h - deschiderea de calcul, în cm;
E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al
materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere,
în daN/cm
2
;
I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la
încovoiere, în cm
4
.

* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
valorilor dimensiunilor care rezultă din calcul, de ordinul zecilor de
centimetri.
Cu relaţia 2.106 se verifică valoarea distanţei dintre
directoare, ; dacă nu se verifică inegalitatea, din relaţia 2.106 se
limitează deschiderea de calcul
1
l
1
l la valoarea:

1
l ≤
( ) 300 ... 200 5
384
3
max
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
h P
I E
(cm) (2.107)

Mai rar, cu relaţia 2.106 se determină dimensiunile secţiunii
directoarei, din expresia momentului de inerţie al secţiunii acesteia,
I
nec
:

I
nec

( )
E
h q

⋅ ⋅ ⋅
384
300 ... 200 5
3 '
(cm
4
) (2.108)

Valorile efective adoptate pentru rezemarea corespunză-
toare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă respectînd
regulile de repartizare a reazemelor (impuse de modulare, de
gabarite, suprafeţe de rezemare etc.) şi condiţia:

104
1
l
ef max

1
l
min calculat


(
1
l
min calculat
este valoarea minimă dintre valorile calculate cu relaţiile
2.103, 2.104 şi 2.108).

e) de cofraj în consolă şi încărcate cu o sarcină
liniară uniform distribuită (fig. 2.33)
Elemente

Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea
distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe lăţimea aferentă
corespunzătoare elementelor liniare: rigidizări ale osaturii
panourilor de cofraj, susţineri primare de tip generatoare sau de tip
directoare.

Fig. 2.33 Elemente de cofraj în consolă, încărcate cu o
încărcare liniară uniform distribuită

Elementele de cofraj în consolă apar în principal în
următoarele alcătuiri constructive ale cofrajelor:
e1) susţineri primare de tip generatoare sau de tip
directoare la cofrajul mecanism pentru planşee – masa de cofrare
(fig. 2.30a);
e2) rigidizări ale suprafeţei cofrante a panourilor de cofraj,
montate în poziţie verticală şi susţinute de susţineri primare
orizontale, sau susţineri primare verticale, de tip generatoare,

105
susţinute de susţineri primare orizontale, de tip directoare (fig.
2.26);
e3) susţineri primare orizontale de tip directoare rezemate în
mai mult de două puncte cu reazeme secundare, dar libere la
capete (fig. 2.26).

Schema statică de calcul adoptată în cazul e1) este grinda
în consolă (fig. 2.33 a) din continuitatea generatoarei sau a
directoarei (fig. 2.30 a,b,c), cu deschiderea a
i
şi încărcată cu
încărcarea liniară uniform distribuită q
i
(daN/m) determinată ca la
pct. 2.2 (fig. 2.16, 2.17); schema statică de calcul adoptată în cazul
e2 este grinda în consolă, din continuitatea rigidizărilor sau a
susţinerilor primare verticale (fig. 2.33 b), cu deschiderea a
i
≡ h
1
şi
încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită q
imax
(daN/m)
determinată ca la pct. 2.2 (fig. 2.25); schema statică de calcul
adoptată în cazul e3 este grinda în consolă, din continuitatea
generatoarei sau a directoarei (fig.2.33 c), cu deschiderea
i
a

şi
încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită q
i
(daN/m)
determinată ca la pct. 2.2 (fig. 2.26).
Încărcarea totală pe deschidere este P
i
= q
i
· a (daN), iar
momentul încovoietor maxim în încastrare este:
i
M
max
=
2
2
i i
a q ⋅
(daN·cm) (2.109)
Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grinda în
consolă) se scrie:

M
max
≤ M
ad

adică:
2
2
i i
a q ⋅
≤ σ
ad
·w (2.110)
sau
2
2
i i
a q ⋅
≤ M
cap
(2.111)
în care:
q încărcarea liniară totală, uniform distribuită, în
daN/cm*;
i
este
i
a - deschiderea de calcul, în cm;

106
σ
ad
este efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului
din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere, în daN/cm
2
;
w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii
elementului solicitat la încovoiere, în cm
3
;
M încovoietor capabil al grinzii cu zăbrele în
consolă la capăt, cu valoare cunoscută şi constantă, pentru fiecare
tip de grindă cu zăbrele, în daN·cm.
cap
– momentul
* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
dimensiunilor care rezultă din calcul, de ordinul zecilor de
centimetri.
Din relaţia 2.110 se determină valoarea maximă a consolei, :
i
a
i
a ≤
i
ad
q
w ⋅ ⋅ σ 2
(cm) (2.112)

Din relaţia 2.111 se determină distanţa dintre elementele în
consolă solicitate la încovoiere - , care se scoate din relaţia
1
l
q
i
= P
i
· ℓ
af
= P
i
·
1
l

(fig. 2.25).
Pentru calculul de rigiditate, se adoptă aceeaşi schemă
statică, grinda în consolă, fig. 2.33 a,b,c, dar încărcată cu
încărcarea liniară uniform distribuită q provenită din gruparea
încărcărilor permanente P
i
' luată pe lăţimea aferentă elementului
solicitat (fig. 2.30 şi 2.26).
i
'
Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel:

ƒ
max
≤ ƒ
ad

adică:
I E
a q
i i


4 '
8
1

300 ... 200
i
a
(2.113)
în care:
q încărcarea liniară permanentă, uniform distribuită, în
daN/cm*;
i
' este
i
a - deschiderea de calcul, în cm;
E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al
materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere,
în daN/cm
2
;
I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la
încovoiere, în cm
4
.

107
* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită
dimensiunilor care rezultă din calcul, de ordinul zecilor de
centimetri.
Cu relaţia 2.113 se verifică valoarea maximă a consolei a
i
,
determinate cu relaţia 2.112; dacă nu se verifică inegalitatea, din
relaţia 2.113 se limitează deschiderea de calcul a
i
la valoarea:
i
a ≤
( )
3 (2.114)
'
300 ... 200
8

⋅ ⋅
i
q
I E
Valorile efective adoptate pentru rezemarea
corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă
respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de
modulare, de gabarite, suprafeţe de rezemare etc.) şi condiţia:
i
a
ef max

i
a
min calculat
(
i
a
min calculat
este valoarea minimă dintre valorile
calculate cu relaţiile 2.112şi 2.114).
Constituie excepţii situaţiile în care se dimensionează
secţiuni ale elementelor de cofraj în consolă solicitate la
încovoiere.

2.3.2 Elemente de cofraj solicitate axial

2.3.2.1 Elemente de cofraj solicitate la întindere

Elementele solicitate numai la întindere, denumite în
rezistenţa materialelor tiranţi, fire sau cabluri, se regăsesc în
alcătuirea cofrajelor ca elemente de susţinere secundară – tiranţi,
traverse, legături metalice nerecuperabile (fig. 2.19, 2.23, 2.27,
2.28), sau ca elemente de contravîntuire şi stabilitate – ancore şi
tiranţi (fig. 1.1 g).
Forţa concentrată care solicită la întindere elementele de
susţinere secundară de tip tirant rezultă din încărcarea distribuită
pe suprafaţa cofrajului, luată pe suprafaţa aferentă
corespunzătoare elementului solicitat (fig. 2.22, 2.26, 2.27d,
2.28d).
Schema statică de calcul este bara solicitată la întindere de
forţa exterioară N
max
= P
max
· S
af
(daN), (fig. 2.34).

Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat se scrie:


108
N
max
≤ N
ad
sau N
max
≤ N
cap
(2.115)

Din condiţia 2.115 se poate dimensiona tirantul de secţiune
netă (fig. 2.34 c):
N
max
≤ σ
a
·A
nec
, de unde, A
nec

a
N
σ
max
(cm
2
) (2.116)
în care:
N forţa concentrată maximă care întinde tirantul, în
daN;
max
este
σ ortul unitar admisibil al materialului din care este
realizat tirantul, în daN/cm
2
;
a
– ef


Fig. 2.34 Elemente de cofraj solicitate la întindere

a. secţiune verticală prin cofraj: A – suprafaţă cofrantă simplă (placaj
rezistent la umiditate); A' – rigidizare a suprafeţei cofrante (lonjeron de
panou de cofraj); B – susţinere primară orizontală (moază 2B
i
);
C – susţinere secundară (tirant cu recuperabil filet);
b. Schema statică de calcul: N
max
– efortul de întindere; - lungimea
tirantului între blocaje; ∆ - lungirea tirantului între blocaje; A – aria
secţiunii transversala a tirantului;
l
l
c. caracteristicile dimensionale de calcul ale tirantului: A
n
– aria netă,
pentru calculul de rezistenţă; A
b
– aria brută, pentru calculul de
deformaţie (lungire).

Cînd secţiunea tirantului se limitează la o valoare maximă,
A
max
, corespunzătoare unui diametru maxim standardizat,

impus de
tipul cofrajului şi, mai ales, de posibilităţile de blocare a tirantului,
A
nec
nu poate depăşi A
max
; dacă în aceste condiţii, relaţia 2.116 nu
se verifică, se adoptă tirantul de secţiune netă A
max
şi se limitează

109
distanţele dintre tiranţi ℓ
j
şi/sau dintre elementele de susţinere
primară ℓ
i
la noi valori (ℓ
j
*
, ℓ
i
*
) care să conducă la suprafaţa maximă
aferentă tirantului: S
af max
≤ ℓ
j
*
· ℓ
i
*
.
Ca urmare, N
*
max
= P
max
· S
af max
≤ A
max
·σ
a
.

Din condiţia 2.115 se poate verifica secţiunea normalizată a
tirantului:
N
max
≤ σ
a
·A
ef
, de unde, σ
ef
=
ef
A
N
max
≤ σ
a
(daN/cm
2
) (2.117)
Dacă relaţia 2.117 nu se verifică, se limitează distanţele
dintre tiranţi ℓ
j
şi/sau dintre elementele de susţinere primară ℓ
i
la noi
valori (ℓ
j
*
, ℓ
i
*
) care să conducă la suprafaţa maximă aferentă
tirantului:
S
j
*
· ℓ
i
*
. Ca urmare, N
*
max
= P
max
· S
af max
≤ A
efmax
·σ
a
.
af max
≤ ℓ

Condiţia de rigiditate pentru elementul solicitat se scrie:

∆ ≤ ∆l
max
l
ad

(2.118)

în care:

max
deformaţia (alungirea) maximă a tirantului sub
încărcarea concentrată N
max
l este
, în cm;

ad
deformaţia (alungirea) admisibilă, impusă de
toleranţă, în cm.
l

-
∆l =
max
EA
l N ⋅
max
(cm) (2.119)

în care (fig. 2.34 b):
N
max
este forţa concentrată maximă care întinde tirantul, în
daN;
l – lungimea tirantului, între blocaje, în cm;
EA – modulul de rigiditate la întindere, în daN;
E – modulul de elasticitate al materialului din care se
realizează tirantul, în daN/cm
2
;
A – aria brută a secţiunii transversale a tirantului (fig. 2.34c),
în cm
2
;
În calculul cofrajelor această condiţie de rigiditate a
susţinerilor secundare de tip tirant nu se aplică, deoarece pentru a

110
se înregistra o deformaţie (alungire) sesizabilă a tirantului trebuie o
forţă de întindere foarte mare, mult peste valoarea forţei de
întindere care produce ruperea tirantului.

2.3.2.2 Elemente de cofraj solicitate la compresiune

Elementele de construcţii solicitate la compresiune,
denumite în rezistenţa materialelor stîlpi sau coloane, se regăsesc
în alcătuirea cofrajelor ca elemente de susţinere secundară
verticale (popi din lemn, fig. 1.1 a, popi metalici extensibili, fig. 1.1
b,c,d,e, 1.4, 2.14, 2.18, turnuri – eşafodaje metalice, fig. 1.1 g,
cadre spaţiale din ţeavă metalică, fig. 1.1 f, 2.30) care se încarcă
cu sarcinile date de susţinerile primare şi le transmit la reazeme
fixe, sau ca elemente de contravîntuire şi stabilitate (tiranţi –
proptea, fig. 1.1 b,c,f,j,h, 1.5, 2.23).
Forţa concentrată care solicită la compresiune elementele
de susţinere secundară de tip stîlp sau coloană rezultă din
încărcarea distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe suprafaţa
aferentă corespunzătoare elementului solicitat (fig. 2.14, 2.18,
2.30).
Compresiunea simplă este provocată de aplicarea, pe
acelaşi ax, a celor două forţe egale şi de sens opus, N
max
, care tind
să scurteze elementul (fig. 2.35 a). Condiţia de rezistenţă pentru
elementul solicitat la compresiune simplă se scrie:

N
max
≤ N
ad
N
max
≤ σ
ad
·A (2.120)

Din relaţia 2.120 se dimensionează secţiunea
transversală a elementului:
A
nec

ad
N
σ
max
(2.121)
în care:
σ efortul unitar admisibil la compresiune al
materialului din care este realizat elementul solicitat, în daN/cm
2
;
ad
este
N de compresiune, în daN.
max
– forţa concentrată centrică

Pentru secţiune a elementului, A
ef
, cunoscută, se verifică
valoarea efortului unitar efectiv:

111
σ
ef
=
ef
A
N
max
≤ σ
ad
(2.122)


Fig. 2.35 Elemente de cofraj solicitate la compresiune

a. element solicitat la compresiune simplă;
b. secţiune verticală prin cofraj orizontal;
A- suprafaţă cofrantă, B- susţineri primare de tip generatoare,
B'- susţineri primare de tip directoare, C- susţineri secundare
(popi), D- contravîntuiri;
c. schema statică de calcul pentru susţinerile secundare (popi).

Dacă inegalitatea din relaţia 2.122 nu se verifică, se
limitează distanţele dintre susţinerile secundare, pentru a micşora
suprafaţa aferentă de pe care se încarcă susţinerea secundară,
implicit pentru a micşora încărcarea concentrată N
max
.

N
*
max
= P
max
·S
af
≤ A
ef
·σ
ad

Condiţia de rigiditate pentru elementul solicitat se scrie:

112

∆ ≤ ∆l (2.123)
max
l
ad
în care:

max
deformaţia (scurtarea) maximă a elementului
comprimat sub încărcarea concentrată N
max
, în cm;
l

este

ad
deformaţia (scurtarea) admisibilă, impusă de
toleranţă, în cm.
l

-
∆ =
ad
l
EA
l N ⋅
max
(cm) (2.124)
în care (fig. 2.35 a):
N
max
este forţa concentrată maximă care comprimă centric
elementul, în daN;
l – lungimea elementului comprimat, în cm;
EA – modulul de rigiditate la compresiune, în daN;
E – modulul de elasticitate al materialului din care se
realizează elementul, în daN/cm
2
;
A – aria brută a secţiunii transversale a elementului (fig.
2.35 a), în cm
2
.
În calculul cofrajelor această condiţie de rigiditate a
susţinerilor secundare de tip stîlp simplu comprimat nu se aplică,
deoarece pentru a se înregistra o deformaţie (scurtare) sesizabilă
a stîlpului trebuie o forţă de compresiune foarte mare, mult peste
valoarea forţei de compresiune care produce cedarea stîlpului (de
regulă prin flambaj).
Cum raportul dintre lungimea (înălţimea) susţinerii
secundare de tip stîlp sau coloană şi cea mai mică dimensiune a
secţiunii sale transversale este, aproape în totalitate, mai mare de
5/1, susţinerile secundare vor fi solicitate la flambaj.

Schema statică de calcul este bara verticală, articulată la
capete (fig. 2.35 c) şi solicitată la compresiune de forţa exterioară
N
max
= P
max
· S
af
(daN).
Forţa minimă (sarcina critică) care produce flambajul barei
este dată de formula lui Euler:
2
min
2
f
c
l
I E
F
⋅ ⋅
=
π
(2.125)
în care:

113
E este modulul de elasticitate al materialului din care se
realizează susţinerea secundară solicitată la compresiune,
daN/cm
2
;
I – momentul minim de inerţie al secţiunii transversale a
susţinerii secundare solicitate la compresiune, cm
4
;
– lungimea de flambaj, definită ca distanţa dintre două
puncte de inflexiune succesive ale axei deformate a barei, variabilă
în funcţie de tipul legăturilor de la capete, = (0,5 – 2,0)·L, fig.
2.36 a,b,c,d; [14], [15], [16]. = 3,1416
f
l
f
l
2
π
2
≈ 9,87


Fig. 2.36 Scheme statice de calcul a barelor supuse flambajului

a. bara articulată la capete, ℓ
f
= L;
b. bara articulată la un capăt şi încastrată la celălalt, ℓ
f
= 0,7L;
c. bara încastrată la capete, ℓ
f
= 0,5L;
d. bara încastrată la un capăt şi liberă la celălalt, ℓ
f
= 2L.

Pentru sarcini N
max

< F
c
, bara lucrează la compresiune; se
poate calcula efortul unitar critic de flambaj:

= =
A
F
c
f
σ
2
min
2
f
l S
I E

⋅ ⋅ π
=
2
2
λ
π E ⋅
daN/cm
2
(2.126)
pentru că
i
min
=
A
I
min
şi
min
i
l
f
= λ

114
σ
f
este efortul unitar critic de flambaj (Euler), care reprezintă
valoarea critică de rupere, în daN/cm
2
;
F
c
– sarcina critică de flambaj, în daN;
A – aria secţiunii transversale a barei comprimate, în cm
2
;
λ – coeficient de zvelteţe sau coeficient de subţirime;
i m;
min
– raza de inerţie sau de giraţie, în c
Condiţia de rezistenţă pentru susţinerile secundare solicitate
la flambaj este:

max
σ =


f
A
N
σ
max
(2.127)
* În mod practic, pentru o siguranţă suficientă, se ia în
considerare:

2
2
2
2
) 33 , 0 ... 25 , 0 (
λ
π
λ
π
σ
E
c
E
f

=


=

(2.128)

c fiind coeficient de siguranţă, cu valori de 3,0 şi 4,0 [4], [16]
pentru elementele de susţinere secundară ale cofrajelor orizontale
sau înclinate (c = 3,0 pentru calculul exact şi c = 4,0 pentru calculul
aproximativ).
Pe baze experimentale [14], [15], [16] s-a constatat că
formula lui Euler este aplicabilă pentru coeficienţi de zvelteţe λ mai
mari de λ
0
= 100 – 110, cînd piesa comprimată se află în domeniul
flambajului elastic.

λ
0
=
p
E
σ
π ⋅
2
(2.129)

în care σ
p
este limita de proporţionalitate.
Dacă se constată coeficienţi de zvelteţe λ mai mici decît λ
0
,
care situează piesa solicitată la compresiune în domeniul
flambajului plastic, formula lui Euler nu mai poate fi aplicată.
Pentru calculul la flambaj în domeniul elasto-plastic, s-au
stabilit formule empirice pentru calculul efortului unitar critic de
flambaj, cunoscute sub numele de formulele lui Tetmajer-Iasinski,
de forma: σ
f
= a – b·λ, adică σ
f
variază liniar în funcţie de λ, între
σ
p
şi σ
c
, cînd λ variază între λ
0
şi λ
1
.

115
Pentru a calcula o bară cu formulele Tetmajer-Iasinski se
procedează astfel [14]:
– se dimensionează bara, la început, cu formula lui Euler,
presupunînd că această formulă ar fi aplicabilă;
– dacă verificarea arată că bara se încadrează în zona
flambajului plastic, se determină efortul unitar critic de flambaj cu
formulele Tetmajer-Iasinski,

σ
f
= a – b·λ (2.130)

unde λ are valoarea calculată la prima dimensionare, cu formula lui
Euler;
– se calculează efortul unitar de compresiune simplă:
σ =
ef
A
N
max
(2.131)
– se determină coeficientul de siguranţă la flambaj:
c =
max
N
F
c
f
=
σ
σ
(2.132)
Dacă valoarea obţinută pentru c corespunde valorii dinainte
impuse, dimensionarea a fost corect făcută; dacă se obţine pentru
c o valoare inferioară celei impuse, se măresc treptat dimensiunile
secţiunii transversale a barei supuse flambajului, şi se recalculează
i, λ, σ
f
, σ şi c, pînă cînd se realizează coeficientul de siguranţă
dorit.
Pentru valori ale lui λ mai mici decît λ
1
se consideră că bara
nu mai flambează; calculul se face la compresiune simplă:
σ
ef
=
ef
A
N
max
≤ σ
ad
(2.133)
Tot pentru coeficienţi de zvelteţe λ mai mici decît λ
0
, care
situează elementul solicitat la compresiune în domeniul flambajului
plastic, se poate utiliza formula lui Rankine, pentru a determina
efortul unitar redus, datorită riscului de flambaj [4], [16]:

σ
fr
= σ·
(
(
¸
(

¸

|
|
.
|

\
|
⋅ +
2
1
i
l
A
f
= σ·(1+A·λ
k
2
) (2.134)

116
în care:
σ este efortul unitar din compresiune simplă, fără flambaj, în
daN/cm
2
;
A – coeficient numeric în funcţie de natura materialului;
A = 1·10
-4
pentru oţel, A = 10
-4
· 8 , 0 05 , 0 − ⋅
k
λ , pentru lemn.
λ
k
– coeficientul de zvelteţe.
Reducerea efortului unitar admisibil, proporţională cu λ
k
,
pentru sarcini centrice pe stîlpi:
λ
k
< 20 → σ
k
= 85 daN/cm
2
; – din lemn de brad:
20 < λ
k
< 100 → σ
k
= 100 – 0,75·λ
k
;
λ
k
> 100→ σ
k
= 250 000/ daN/cm
2
k
λ
2
.
– din oţel: λ
k
<10, σ
k
= 1600 daN/cm
2
,
10 < λ
k
< 110→ σ
k
= 1480 – 7,5·λ
k
;
110 < λ
k
< 200→ σ
k
= 8,0·10
6
/ daN/cm
2
k
λ
2
.
– din beton simplu, nearmat, compoziţie standard:
λ
k
< 35→ σ
k
= 60 daN/cm
2
;
35 < λ
k
< 70 → σ
k
= σ
b
·
100
135
k
λ −

b
= 50 daN/cm
2
pentru
dimensiunea minimă a secţiunii de stîlpilor mai mare de 25 cm şi
σ
b
= 45 daN/cm
2
pentru dimensiunea minimă a secţiunii de stîlpilor
mai mică de 25 cm).
– din beton armat, compoziţie standard:
λ
k
< 50 → σ
k
= 75 daN/cm
2
;
50 < λ
k
< 150→ σ
k
= 1,4·σ
b
– 4 – (σ
b
– 10)
125
k
λ

b
acelaşi ca la
betonul simplu, nearmat; suprafaţa secţiunii stîlpului armat va fi
secţiunea de beton plus de 10 – 15 ori secţiunea armăturii).

Relaţia de verificare la compresiune cu flambaj:

N
cap
= σ
k
·A ≥ N
max
(2.135)

Calculul la flambaj prin metoda coeficientului de flambaj φ

Metoda are la bază un calcul de compresiune simplă. În
acest calcul rezistenţa admisibilă la flambaj se exprimă în funcţie
de rezistenţa admisibilă la compresiune a materialului, σ
a
, prin

117
relaţia:

σ
af
= φ·σ
a
(2.136)

c
f
af
σ
σ = → φ =
a
f
c σ
σ

=
a
af
σ
σ
< 1 (2.137)

Cum σ
f
depinde de λ, iar c şi σ
a
au valori bine stabilite,
rezultă că φ depinde de natura materialului şi de coeficientul de
subţirime λ. Valorile coeficientului de flambaj pentru bare
comprimate din oţel de construcţii şi din lemn se prezintă în
tabelele 2.8 şi 2.9 [14], [15].
Coeficientul mimim de flambaj se poate calcula cu
relaţia (STAS 856 – 71):
φ = 1 – 0,8
2
100
|
.
|
\
λ

|
pentru λ ≤ 75 şi φ =
2
3100
λ
pentru λ ≥ 75

Calculul capacităţii portante se face cu relaţia:

N
cap
= A
ef
·φ·σ
ac
(2.138)

Calculul de verificare se face cu relaţia:

=
ef
σ
ac
ef
A
N
σ
ϕ


max
(2.139)

Calculul de dimensionare se face cu relaţia:
ac
nec
N
A
σ ϕ ⋅

max
(2.140)

Practic, în metoda coeficientului de flambaj φ se alege iniţial
o valoare pentru λ, cu valoarea corespunzătoare a lui φ din tabele
şi se dimensionează cu relaţia 2.140. După dimensionare se
recalculează λ şi se reface calculul pînă cînd dimensiunile nu mai
variază de la un calcul la altul.

118


Tabel 2.8 Valorile minime ale coeficienţilor de flambaj pentru bare
din oţel

Valorile coeficienţilor φ pentru oţel laminat la cald OL 37
(după STAS 763 – 71)
λ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20
30
40
50
1,000
0,953
0,907
0,862
0,996
0,948
0,902
0,857
0,991
0,944
0,898
0,849
0,986
0,939
0,894
0,849
0,981
0,935
0,889
0,844
0,976
0,931
0,884
0,840
0,971
0,926
0,879
0,835
0,967
0,921
0,875
0,830
0,962
0,916
0,871
0,825
0,957
0,912
0,866
0,821
60
70
80
90
100
0,817
0,771
0,723
0,672
0,610
0,812
0,766
0,718
0,666
0,602
0,807
0,761
0,713
0,661
0,593
0,803
0,757
0,708
0,655
0,583
0,798
0,752
0,703
0,649
0,572
0,794
0,748
0,698
0,643
0,561
0,789
0,743
0,693
0,637
0,550
0,785
0,738
0,688
0,631
0,539
0,780
0,733
0,683
0,624
0,528
0,775
0,728
0,677
0,617
0,519
110
120
130
140
150
0,510
0,428
0,365
0,314
0,274
0,501
0,421
0,359
0,310
0,271
0,491
0,414
0,354
0,306
0,267
0,483
0,407
0,349
0,302
0,264
0,474
0,401
0,344
0,297
0,260
0,466
0,395
0,339
0,293
0,257
0,458
0,389
0,334
0,289
0,254
0,451
0,383
0,329
0,285
0,250
0,444
0,377
0,324
0,281
0,247
0,436
0,371
0,319
0,278
0,244
160
170
180
190
200
0,241
0,213
0,190
0,170
0,154
0,238
0,211
0,188
0,168
0,152
0,235
0,208
0,186
0,167
0,151
0,232
0,206
0,184
0,165
0,150
0,229
0,204
0,182
0,163
0,148
0,226
0,201
0,180
0,161
0,147
0,224
0,199
0,178
0,160
0,145
0,221
0,197
0,176
0,158
0,143
0,218
0,195
0,174
0,157
0,142
0,216
0,193
0,172
0,155
0,141
210
220
230
240
250
0,140
0,127
0,116
0,107
0,098
0,138
0,126
0,115
0,106

0,137
0,125
0,114
0,105

0,135
0,124
0,113
0,104

0,134
0,122
0,112
0,103

0,133
0,121
0,111
0,102

0,132
0,120
0,110
0,102

0,130
0,119
0,109
0,101

0,129
0,118
0,108
0,100

0,128
0,117
0,107
0,099Observaţii:
1. Pentru valori intermediare ale lui λ nu se interpolează, ci se ia valoarea
imediat superioară;
2. Pentru λ < 20 se consideră φ = 1.
119

Tabel nr. 2.9 Valorile minime ale coeficienţilor de flambaj pentru
bare din lemn


Valorile coeficienţilor φ pentru bare comprimate din lemn
(după STAS 856 – 71) λ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,997 0,996 0,995 0,993
10 0,992 0,990 0,988 0,986 0,984 0,982 0,979 0,977 0,974 0,971
20 0,968 0,965 0,961 0,958 0,954 0,950 0,946 0,942 0,937 0,933
30 0,928 0,923 0,918 0,913 0,908 0,902 0,896 0,891 0,885 0,878
40 0,872 0,866 0,859 0,852 0,845 0,838 0,831 0,823 0,816 0,808
50 0,800 0,792 0,784 0,775 0,767 0,758 0,749 0,740 0,731 0,722
60 0,712 0,702 0,693 0,682 0,672 0,662 0,651 0,641 0,630 0,619
70 0,608 0,597 0,585 0,574 0,562 0,550 0,537 0,523 0,509 0,496
80 0,484 0,472 0,461 0,450 0,439 0,429 0,419 0,409 0,400 0,391
90 0,383 0,374 0,366 0,358 0,351 0,343 0,336 0,329 0,323 0,316
100 0,310 0,304 0,298 0,292 0,287 0,281 0,276 0,271 0,266 0,261
110 0,256 0,252 0,248 0,243 0,239 0,234 0,230 0,226 0,223 0,219
120 0,215 0,212 0,208 0,205 0,201 0,198 0,196 0,193 0,189 0,186
130 0,183 0,181 0,178 0,175 0,172 0,170 0,167 0,165 0,163 0,160
140 0,158 0,156 0,154 0,152 0,149 0,147 0,145 0,143 0,141 0,140
150 0,138 0,136 0,134 0,132 0,131 0,129 0,127 0,126 0,125 0,123
160 0,121 0,120 0,118 0,117 0,115 0,114 0,112 0,111 0,110 0,109
170 0,107 0,106 0,105 0,104 0,102 0,101 0,100 0,099 0,098 0,097
180 0,096 0,095 0,094 0,093 0,092 0,091 0,090 0,089 0,088 0,087
190 0,086 0,085 0,084 0,083 0,082 0,081 0,081 0,080 0,079 0,078
200 0,077

2.3.3 Elemente de cofraj solicitate la strivire

Elementele de susţinere primară se descarcă pe susţinerile
secundare, pe care le încarcă cu sarcina N
max
, ca rezultantă a
încărcărilor totale maxime aplicate pe suprafaţa aferentă a
susţinerii secundare.
Pe suprafaţa de contact susţinere primară – susţinere
secundară (fig. 2.35 d), [4] apare riscul de strivire normal pe fibrele
susţinerii primare din lemn. De asemenea, susţinerea secundară
poate străpunge reazemul final, dacă aceasta reazemă direct pe
pămînt (fig. 2.35 e).

120


Fig. 2.35 d,e Elemente de cofraj solicitate la strivire şi străpungere

d- rezemare directoare pe susţinerea secundară (aria de strivire);
e- străpungerea reazemului final şi distribuirea forţei concentrate pe talpa
de rezemare: T – talpă de rezemare de suprafaţă A
t
; A
r
– suprafaţa de
străpungere.

Verificarea la strivire normal pe fibrele susţinerii primare din
lemn se face cu relaţia:

σ
s ⊥
=
s
A
N
max


σ
sad ⊥
(2.141)
în care:
σ efortul unitar de strivire normal pe fibrele susţinerii
primare, în daN/cm
2
;
s ⊥
este
N sarcina maximă concentrată care solicită axial
susţinerea secundară, în daN;
max

A de strivire, egală cu suprafaţa de rezemare a
susţinerii primare pe susţinerea secundară, A
s
= a x b (fig. 2.35 d)
în cm
2
;
s
– suprafaţa
σ efortul unitar admisibil la strivire, normal pe fibrele
lemnului, în daN/cm
2
.
sad ⊥
-

Verificarea la străpungere a reazemului final de către
susţinerea secundară se face cu relaţia:


121
σ
s
=
r
A
N
max


σ
sad
(2.142)
în care:
σ reazemul final, în daN/cm
2
;
s
este presiunea unitară pe
N sarcina maximă concentrată care solicită axial
susţinerea secundară, în daN;
max

A de străpungere, egală cu suprafaţa de
rezemare a susţinerii secundare pe reazemul final, în cm
2
;
r
– suprafaţa
σ admisibilă a pămîntului (reazemul final), în
daN/cm
2
.
sad
- rezistenţa

Dacă inegalitatea din relaţia 2.141 nu este îndeplinită, se
determină noi distanţe dintre susţinerile secundare:

N
max
= ℓ
m
x ℓ
n
≤ A
s
·σ
sad ⊥
(2.143)

Dacă inegalitatea din relaţia 2.142 nu este îndeplinită, se
reduce presiunea pe reazemul final prin sporirea suprafeţei de
rezemare pe sol a susţinerii secundare, utilizînd tălpi de rezemare
din lemn de esenţe tari (fig. 2.35 e). În acest caz, se face
verificarea la strivire normal pe fibrele tălpii de rezemare:

σ
s ⊥
=
r
A
N
max


σ
sad ⊥
(2.144)
şi dimensionarea suprafeţei de rezemare a tălpii pe pămînt:

A
t
≥ A
rnec
≥ N
max
· σ
sad
(cm
2
) (2.145)122


BIBLIOGRAFIE

1. *** Adam, M., Bertrandy, R., Dreux, G., Gorisse, F.,
Techniques de l'ingenieur: C2230, Mise en œuvre du béton
2. *** Adam, M., Bertrandy, R., Dreux, G., Gorisse, F.,
Techniques de l'ingenieur: C2231, Mise en œuvre du béton
3. Domşa, J., Ionescu, A., Utilaje, echipamente tehnologice şi
procedee performante de betonare, Editura Oficiul de
informare documentară pentru industria construcţiilor de
maşini, Bucureşti, 1994
4. Milesi, I., Le coffrage, Technologie de fabrication, Editura
Scodel, Paris, 1980
5. Trelea, A., Giuşcă, N., Pamfil, E., Tehnologia şi mecanizarea
lucrărilor de construcţii civile, industriale şi agricole, vol.1 şi
vol.2, Rotaprint Institutul Politehnic Iaşi, Iaşi, 1988
6. *** Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton,
beton armat şi beton precomprimat, indicativ NE 012-99,
Buletinul Construcţiilor vol. 8-9, INCERC Bucureşti, 1999
7. *** STAS 9867-86, Panouri de cofraj de lemn cu feţe din placaj
8. *** Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în
construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje, indicativ C11-
74, Buletinul Construcţiilor vol. 4, INCERC Bucureşti, 1975
9. *** STAS 7004-86, Placaj de lemn pentru lucrări de exterior,
tip S
10. Ionescu, I., Ispas, T., Proprietăţile şi tehnologia betoanelor,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1997
11. *** Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii, indicativ C 56-85, Buletinul Construcţiilor vol. 1-2,
ICCPDC Bucureşti, 1986
12. *** Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton
armat, indicativ C 140-86, Buletinul Construcţiilor vol. 12,
ICCPDC Bucureşti, 1986

123

124
13. *** Annalles N
o
78 de l'ITBTP, La Poussée du béton sur les
Coffrages
14. Buzdugan, Gh., Rezistenţa materialelor, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1974
15. Tudose, I., Atanasiu, C., Iliescu, N., Rezistenţa materialelor,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
16. Baud, G., Le Bâtiment, technologie de la maçonnerie –
matériaux – mise en œuvre – calculs, Editura Spes Vevey *
Educalivre, Paris, 1982
17. Baud, G., La Construction de Bâtiment, maçonnerie et béton
armé, Editura Spes Vevey * Dunod, Paris, 1980
18. *** Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton
armat, indicativ C 140-79, Buletinul Construcţiilor vol. 12,
ICCPDC Bucureşti, 1979
19. *** Îndrumător de aplicare Cofraje unificate de inventar, pr. IPC
nr. 7031/3 – 72
20. Davidescu, I., Roşoga, C., Îndrumătorul dulgherului, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1978
21. Davidescu, I., Roşoga, C., Cartea dulgherului, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1984
22. *** Coffrages, Livre 2002, Catalog PERI, 2002
23. Pleşea, A., Manualul dulgherului, Editura Tehnică, Bucureşti,
1998
24. Velicu, C., ş.a., Ghidul ocupaţiei: dulgher, tâmplar, parchetar,
Editura Experţilor Tehnici, Iaşi, 2005
25. *** Lista mijloacelor tehnice utilizate în ramura construcţiilor
(LMC), IPC, Bucureşti, 1982 – 1987
26. *** Catalog general al mijloacelor tehnice necesare ramurii
construcţiilor (CGMC), IPC, Bucureşti, 1985 – 1987.
27. *** Fişe de utilizare pentru mijloace de inventar, Tehnologii de
execuţie, IPC, Bucureşti, 1980 – 1987
28. *** Echipamente tehnologice şi dispozitive pentru lucrări de
beton monolit, proiect IPC nr. 7265-80
29. *** System H Hünnebeck: Tekko, Manto, Rasto, Topec,
Tunnel, ID15, Compact-Lift, cataloage de cofraje Hünnebeck
30. *** Goliath, armatura di solai con travi e puntelli ad alta portata,
catalog de cofraje Faresin

Colecţia: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR
ISBN: 973-7962-75-3

EUGEN PAMFIL

TEHNOLOGII SPECIALE ÎN CONSTRUCŢII
COFRAJE: ALCĂTUIRE ŞI CALCUL

Editura Societăţii Academice „Matei - Teiu Botez“ Iaşi 2005

Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. ing. ALEXANDRU SECU Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Prof. univ. dr. ing. ION ŞERBĂNOIU Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
PAMFIL, EUGEN Tehnologii speciale în construcţii : cofraje : alcătuire şi calcul / Eugen Pamfil. - Iaşi : Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2005 Bibliogr. ISBN 973-7962-75-3 624/627

Tehnoredactare computerizată: Vasile Iacob, student, anul al V-lea, CCIA © Copyright. Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin autorului
Editura Societăţii Academice „Matei-Teiu Botez” Iaşi, Bd. Mangeron 43, 700050
Director: prof.univ.dr.ing. Constantin Ionescu Consilier ştiinţific: conf.univ.dr.ing. Fideliu Păuleţ-Crăiniceanu

1 Cofraje orizontale 2.1.1 Încărcări pentru dimensionarea şi verificarea cofrajelor 2.3 Exemple numerice de evaluare a presiunii laterale a betonului proaspăt 2.2.2 Elemente de cofraj solicitate axial 2.4 Concluzii generale 2.1.3 Elemente de susţinere secundară 1.3 Elemente de cofraj solicitate la strivire BIBLIOGRAFIE 1 1 1 2 9 16 18 20 21 21 22 24 28 30 30 35 49 58 60 60 66 85 86 108 108 111 120 123 .1.2 Cofraje verticale 2.4.2 Repartizarea încărcărilor asupra elementelor componente ale cofrajului 2.1 Elemente de cofraj solicitate la întindere 2.2.1 Plinul cofrajului 1.3.2 Metode de evaluare a presiunii betonului asupra cofrajelor 2. materiale folosite 1.1.4 Presiunea laterală a betonului proaspăt asupra cofrajelor 2.1 Elemente de cofraj solicitate la încovoiere 2.3.1.CUPRINS COFRAJE PENTRU BETOANE DE CIMENT ALCATUIRE ŞI MATERIALE FOLOSITE 1.1 Încărcări verticale care acţionează asupra cofrajelor 2.2 Alcătuirea generală a cofrajelor.1.2.2.4.2.2 Elemente de cofraj solicitate la compresiune 2.3 Dimensionarea şi verificarea cofrajelor 2.3.1 Aspecte generale 1.2.4 Elemente de contravîntuire şi elemente auxiliare 2 CALCULUL COFRAJELOR 2.2 Încărcări orizontale care acţionează asupra cof rajelor 2.3 Gruparea încărcărilor 2.2.3.4.1.1.4.3.2 Elemente de susţinere primară 1.2.1 Parametri de influenţă 2.

beton armat şi beton precomprimat. Această influenţă reciprocă între procedeul de cofrare şi procesul tehnologic de betonare se manifestă alături de o multitudine de alţi factori care determină calitatea. armat sau precomprimat. dimensiunile. pînă cînd acesta atinge rezistenţele mecanice care să facă posibilă decofrarea. din momentul contactului cimentului cu apa la preparare şi pînă la începerea prizei cimentului. după introducerea şi compactarea sa. care au rolul de a da betonului proaspăt turnat forma. durabilitatea şi eficienţa economică a structurilor din beton monolit.1. aspectul suprafeţei şi poziţia în spaţiu proiectate pentru elemente şi subansambluri structurale de construcţii din beton. poate influenţa adoptarea procedeului de cofrare potrivit. în cofraje. Un procedeu tehnologic de cofrare corect din punct de vedere tehnic şi economic. costul cofrajelor (materiale şi forţă de muncă) poate 1 . de la clădiri pînă la construcţii inginereşti. poate influenţa semnificativ procesul tehnologic complex de betonare. cît şi ca mod de utilizare. şi de a susţine betonul pe timpul întăririi sale. simplu. proiectat corect din punct de vedere tehnic şi economic. monolit sau prefabricat. atît ca alcătuire generală şi de detaliu. Cofraje pentru betoane de ciment – alcătuire şi materiale folosite 1. de cele mai multe ori provizorii. Deşi sînt construcţii auxiliare şi îndeplinesc un rol temporar. este astăzi unul dintre materialele de construcţii cu cea mai largă utilizare pentru realizarea structurilor de rezistenţă a numeroase tipuri de construcţii. Betonul proaspăt. se prezintă ca o pastă care poate lua forma şi dimensiunile proiectate pentru elementele sau subansamblurile structurale de construcţii. Cofrajele sînt construcţii auxiliare. după cum un proces tehnologic complex de betonare.1 Aspecte generale Betonul de ciment. proiectat pentru realizarea unor elemente sau subansambluri structurale de construcţii din beton monolit. pe o perioadă determinată din timpul de realizare a unei structuri din beton.

[3]. Oricare ar fi categoria cofrajului şi procedeele tehnologice de cofrare utilizate. [4]. în acelaşi timp. B – elementele de susţinere primară ale cofrajului (B. AA'. 1. – mijloacele folosite pentru asigurarea stabilităţii şi siguranţei în exploatare a cofrajului. suprafaţă cofrantă simplă. în alcătuirea sa generală. D – elementele de contravîntuire. adică suprafaţă cofrantă simplă A asamblată solidar pe un schelet de rigidizare A'). cerinţele de bază prevăzute în normative şi caiete de sarcini [4]. armături. de asamblare. panouri de cofraj.2 Alcătuirea generală a cofrajelor. [5]. de aliniere. semnificative din punct de vedere al concepţiei constructive de principiu a cofrajelor. în funcţie de cerinţele impuse suprafeţei betonului decofrat. În figura 1. – materialele din care se execută suprafaţa cofrantă (materiale în contact direct cu betonul). de principiu. 2 . numite şi directoare). [6]. B'. iar consumul de forţă de muncă pentru lucrările de cofrare poate ajunge de la 40% pînă la 60% din consumul total de forţă de muncă necesar pentru executarea întregii lucrări din beton monolit (cofraje. un cofraj cuprinde următoarele părţi componente: A – plinul cofrajului (A. [2]. ℓ) sînt prezentate cîteva procedee de cofrare.1 (a . de asigurare a stabilităţii şi elementele auxiliare ale cofrajelor. elemente liniare de susţinere primară de pe al doilea şir. elemente liniare de susţinere primară în contact direct cu plinul cofrajului. – ipotezele de calcul utilizate la dimensionarea şi verificarea cofrajului..ajunge de la 20% pînă la 60% din costul total al lucrării din beton monolit. Alcătuirea constructivă a unui cofraj şi procedeul tehnologic de cofrare adoptat sînt.. C – elementele de susţinere secundară şi de solidarizare ale cofrajului. materiale folosite Concepţia de principiu a unui sistem de cofrare trebuie să aibă ca rezultat adoptarea celei mai economice soluţii constructive şi tehnologice care să satisfacă. în general. numite şi generatoare. beton) [1]. determinate de: – modul de realizare a suprafeţei cofrante.

rigle din lemn ecarisat. 3 . B' .plin cofraj.susţineri primare de tip generatoare. D .susţineri primare de tip generatoare. B . pene din lemn.susţineri secundare verticale.susţineri primare de tip directoare. tălpi de rezemare.1 b Cofraj tradiţional pentru planşee A . C . C . grinzi din lemn ecarisat. 1. chingi de asamblare astereală. popi simpli din bile de lemn.plin cofraj. Fig. 1.1 a Cofraj nedemontabil pentru planşee A . suprafaţă cofrantă continuă. D . B . din placaj rezistent la umiditate.contravîntuiri din scînduri. popi metalici extensibili.contravîntuiri din ţeavă de schelă.susţineri secundare verticale. suprafaţă cofrantă simplă tip astereală din scînduri sau dulapi. tălpi de rezemare. rigle din lemn ecarisat.Fig.

grinzi cu zăbrele tip GT24 din lemn.susţineri primare de tip generatoare. din placaj rezistent la umiditate. popi metalici extensibili. B .susţineri secundare verticale. din lemn îmbunătăţit. D . A' . tip Peri "UZ" A .plin cofraj lateral grindă. 1. C . de tip generatoare. B . 4 . 1. cu plinul din panouri de lemn Pi şi susţineri cu dispozitive SECOM Fig. din placaj rezistent la umiditate şi grinzi tip VT16. AA' .1 d Cofraj demontabil pentru grinzi. traverse şi distanţieri) din rigle de lemn.1 c Cofraj demontabil pentru planşee. tălpi de rezemare. C . popi metalici extensibili tip PEP.susţineri secundare verticale.suprafaţă cofrantă din placaj rezistent la umiditate. B susţineri primare pentru lateral grinzi. Fig.panouri cu placaj rezistent la umiditate şi schelet de rigidizare din lemn. A . cu baza spaţială. B' susţineri primare pentru fund grindă.elemente de stabilitate şi tălpi de rezemare. grinzi tip VT16 din lemn îmbunătăţit. de tip directoare.schelet de rezistenţă şi rigiditate (lonjeroane.susţineri primare pentru fund grindă.contravîntuiri din ţeavă de schelă. D . juguri metalice UZ-colţar 40.suprafaţă cofrantă simplă pentru fund grindă.AA' . grinzi metalice extensibile.

susţineri secundare verticale.1 f Cofraj mecanism tip masă de cofrare 4MP.contravîntuiri ale susţinerilor secundare. extensibile.suprafaţă cofrantă simplă continuă. B .susţineri primare de tip directoare.panou de cofraj prefabricat.susţineri secundare din cadre plane metalice (montanţi. diagonale şi traverse metalice). Fig.1 e Cofraj pentru planşee dală. D . rezemat punctual la colţuri. 5 . extensibile. C .susţineri primare de tip generatoare. A' . din coli de placaj rezistent la umiditate. B' . dispozitive de rulare a cofrajului. B . D .rigidizări metalice transversale panourilor. cu pereţi subţiri.susţineri primare longitudinale (lonjeroanele marginale) şi transversale (traversele de capăt). sudate la capete de lonjeroanele marginale ale panourilor. A suprafaţă cofrantă continuă din placaj rezistent la umiditate. 1. grinzi metalice tubulare. extensibile. tălpi de rezemare. popi metalici extensibili cu bază spaţială.piese de asigurare a stabilităţii popilor.Fig. rigle din lemn sau profile metalice U. tip Hünnebeck – Topec AA'B . metalice. C . pentru planşee A . diagonale şi traverse metalice extensibile. 1.

contravîntuiri din ţeavă metalică de schelă.Fig. eşafodaje metalice tip ID15. grinzi cu zăbrele GT24 din lemn îmbunătăţit.System PD8 ABB' .susţineri primare orizontale de tip directoare. ancore din sîrmă de oţel Φ 3 .contravîntuiri din scînduri.susţineri primare verticale de tip generatoare.1 h Cofraj vertical nedemontabil pentru pereţi A . C .6 mm. din coli de placaj rezistent la umiditate. D .suprafaţă cofrantă simplă tip astereală din scînduri orizontale.susţineri primare de tip generatoare. B .panou complex preasamblat. moaze din rigle sau grinzi de lemn.susţineri secundare.susţineri primare de tip directoare. C susţineri secundare. 1. B' . 6 .suprafaţă cofrantă continuă. B' . B . A . perechi de grinzi metalice U100 cu inimă plină.1 g Cofraj pentru plăci groase tip Peri . distanţieri. 1. montanţi din rigle de lemn. D . Fig.

1. B. Fig. B . C . tiranţi metalici recuperabili.susţineri secundare. din rigle de lemn. 7 .panou complex de cofraj. montanţi din grinzi cu zăbrele R 24. B' . tiranţi metalici recuperabili. tiranţi-proptea.susţineri primare orizontale de tip directoare. 1.susţineri secundare. C . distanţieri. profile metalice cu inimă plină.schelet de rezistenţă şi de rigidizare al panoului. montanţi din grinzi de lemn. de tip generatoare.susţineri primare verticale.1 j Cofraj pentru pereţi tip Hünnebeck-Steidle ABB' . D . moaze din perechi de grinzi. A suprafaţă cofrantă continuă din coli de placaj rezistent la umiditate.1 i Cofraj tradiţional pentru pereţi AA' .contravîntuiri. din placaj rezistent la umiditate.susţineri primare verticale de tip generatoare.Fig. platformă de lucru la înălţime.contravîntuiri înclinate din şpraiţuri metalice extensibile şi tălpi de rezemare.plin din panouri de cofraj. A' . D . Asuprafaţă cofrantă continuă. preasamblat la sol.

uzinat. distanţieri.susţineri primare orizontale de tip generatoare. preasamblat în şantier.panou de mare suprafaţă.suprafaţă cofrantă continuă. A . B . 1.susţineri secundare.susţineri primare verticale de tip directoare. modulate) metalice. platformă de lucru la înălţime. montanţi din perechi de profile metalice cu inimă plină. din foi de tablă. sudate la capete de lonjeroanele marginale ale panourilor mici. tiranţi metalici cu filet.Fig.1 k Cofraj plan . metalică. pentru pereţi AA'BD .platforme de lucru la înălţime. B susţineri primare longitudinale (lonjeroanele marginale ale panourilor mici. D .1 ℓ Cofraj Hünnebeck – Manto pentru pereţi AA'BD . 8 . C .metalic. D . A' . recuperabili. CUP 72.panou de cofraj metalic complex. A suprafaţă cofrantă continuă din placaj rezistent la umiditate. C . A' rigizări metalice transversale ale suprafeţei cofrante. Fig. I. rigidizări ale suprafeţei cofrante din profile metalice U.susţineri secundare. traverse metalice. modulate) şi transversale (traversele de capăt ale panourilor mici. 1. modulate. sistem de calare.contravîntuiri din şpraiţuri metalice extensibile şi tălpi de rezemare.

Suprafeţele decofrate ale betonului care se acoperă prin chituire cu o peliculă de grosime milimetrică sau care se tratează ulterior prin procedee speciale. STAS 857/83. în condiţiile unui număr redus de utilizări a cofrajului. este în prezent lemnul de răşinoase sau de foioase (de regulă esenţe moi). rezultată din asamblarea prin alăturare a scîndurilor de 22 – 28 mm grosime sau a dulapilor de 38 – 48 mm grosime. betoane în structuri la construcţii industriale) nu se mai acoperă cu un strat protector de etanşare sau cu rol estetic.2.1. cît şi de procedeele tehnologice de tratare a suprafeţei betonului după decofrare (funcţie de ordin estetic) [2]. [10]. care trebuie să corespundă atît cerinţelor impuse de importanţa elementelor şi subansamblurilor structurale din beton. [11]. conturul şi dimensiunile proiectate pentru elementele sau subansamblurile structurale de construcţii din beton. netede. element de suprafaţă al cofrajului în contact direct cu betonul pe durata proceselor tehnologice de punere în operă şi de întărire a betonului. impun utilizarea pentru realizarea plinului cofrajului a unor materiale de calitate. Astfel de materiale pentru plinul cofrajului sînt: tabla din oţel şlefuită. care se vor acoperi prin tencuire sau care datorită importanţei reduse privind estetica suprafeţei (betoane în infrastructuri. ca astereală continuă. materialele economice recomandate pentru suprafaţa cofrantă sînt placajele rezistente la umiditate şi tabla din oţel. impun utilizarea unui material economic pentru realizarea plinului cofrajului.1 Plinul cofrajului Plinul cofrajului. plinul cofrajului determină aspectul şi structura stratului superficial al betonului decofrat. Suprafaţa cofrantă se realizează din cherestea de clasă B. cu suprafeţele finisate. cu suprafeţe uşor rugoase. [4]. Dacă este necesar un număr sporit de reutilizări ale cofrajului. plăcile din materiale plastice rigide cu 9 . Cel mai utilizat material pentru plinul cofrajului din care rezultă suprafeţe decofrate brute. nefinisată la suprafaţa de contact cu betonul. De asemenea. Suprafeţele decofrate brute. are rolul de a da forma. chiar în condiţiile în care la decofrare rezultă tot suprafeţe decofrate brute.

pentru a se imprima suprafeţei decofrate a betonului modelul fibrelor rigide rămase în relief.1 (preluate după [2]. conturului şi dimensiunilor elementelor din beton cofrate revine. împreună cu susţinerile primare. se poate face şi în baza recomandărilor din tabelul 1. Alegerea materialelor potrivite pentru realizarea suprafeţei cofrante a cofrajului. în general. Rolul esenţial în asigurarea formei. în cazul unui număr redus de reutilizări ale cofrajului. – cauciuc cu model în relief.suprafeţe netede. conturului şi dimensiunilor elementelor şi subansamblurilor de construcţii betonate în limita abaterilor admise şi funcţia de ordin mecanic. prin alcătuirile constructive adoptate şi prin îndeplinirea condiţiilor de rezistenţă şi de rigiditate de către materialele care alcătuiesc plinul cofrajului. după sablare. netede. privind rezistenţa şi rigiditatea la acţiunea încărcărilor din timpul procesului tehnologic de betonare şi pe durata perioadei de întărire a betonului. în funcţie de tipul cofrajului. Funcţiile de ordin geometric şi mecanic ale plinului cofrajului sînt asigurate. polistiren expandat sub formă de matriţă-negativ care imprimă un anumit model suprafeţei betonului. privind păstrarea formei. spumă poliuretanică. [3] şi prelucrate). în cazul unui număr sporit de reutilizări ale cofrajului. privind aspectul şi structura impuse pentru stratul superficial al betonului decofrat. însă. Suprafeţele decofrate aparente. 10 . de gradul de reutilizare. plinul cofrajului. de condiţiile de folosire şi de aspectul suprafeţei betonului decofrat. alcătuită din elementele de susţinere primară. plăcile din placaj rezistent la umiditate bachelitizat. structurii de rezistenţă a cofrajului. cu suprafeţele lise. decorative. care nu mai necesită nici un tratament ulterior decofrării impun utilizarea unor materiale pentru plinul cofrajului foarte atent pregătite şi finisate: – scînduri din lemn de esenţă moale sablate. trebuie să îndeplinească funcţia de ordin geometric. – foi din tablă de oţel sau plăci din materiale plastice rigide cu suprafaţa rugoasă în relief. Pe lîngă funcţia de ordin estetic. Numărul de reutilizări ale cofrajului este determinat de materialul ales pentru realizarea plinului cofrajului.

20 15 .20 şi cofraje pierdute ≥ 50 Variabilă Beton monolit Neted şi lucios şi prefabricat sau rugos Suprafeţe mari şi complexe Toate tipurile Numărul de rosturi poate fi redus Curat şi neted Frecvente. dar foarte perceptibile Foarte puţine Puţin vizibile Complexitatea formei cofrate Structuri cu forme simple Structuri cu forme complexe Observaţii (exploatare cofraj) Cofraj fragil Întreţinere uşoară Materiale Beton monolit Rosturi vizibile Beton prefabricat Beton prefabricat Bun Foarte bun Metal Absorbantă Beton monolit Mediu spre bun Uşor rugoasă Beton monolit şi prefabricat Mediu Forme uşor Tratare suprafaţă decofrabile cofraj la fiecare utiliz. continuu şi ungere frecventă Cofraj fragil Cofraj fragil Lemn 1 .10 1 . în funcţie de osatura cofrajului Materiale speciale Netedă sau rugoasă Netedă sau rugoasă Puţine Puţine dar perceptibile 11 .1 Materiale recomandate pentru realizarea suprafeţei cofrante Tip cofraj Cofraje uşoare Cofraje grele Beton Cofraje grele Mese de cofrare Panouri cu placaj rezistent la umiditate Panouri speciale cu suprafaţa prelucrată Flexibile Rigide Nr.Tabelul 1. Suprafeţe plane Calitate variabilă regulate Forme plane şi uşor curbate Forme plane şi uşor curbate Structuri cu forme complexe Structuri cu forme complexe Fragilitate a muchiilor Suprafaţa cofrantă necesită un suport rigid.150 ≥ 100 ≥ 100 10 .60 Calitate suprafaţă cofrantă Netedă Netedă Rugoasă În relief Netedă sau uşor rugoasă Utilizări curente Aspect al betonului decofrat Aglomerări bule de aer Frecvente Puţine. de reutilizări 50 .50 1 .

alcătuită ca astereală (căptuşeală) continuă din scînduri sau dulapi din lemn. A' .placaj rezistent la umiditate tip S. STAS 9867/86 1. din placaj rezistent la umiditate (fig. Un panou de cofraj din lemn şi placaj rezistent la umiditate [7] are în alcătuirea sa un schelet propriu de rezistenţă şi de rigidizare din lemn. 12 . asamblat solidar cu suprafaţa cofrantă a panoului. Fig..lonjeron marginal 40 x 92 mm.suprafaţă cofrantă din foi de placaj rezistent la umiditate. foi metalice etc. δ = 8 mm. 4traversă 40x92 mm. alcătuită din plăci de placaj rezistent la umiditate. A.schelet de rezistenţă şi de rigidizare din lemn de răşinoase sau foioase. – platelaj (panotaj) alcătuit din panouri de cofraj.2 Panou de cofraj cu scheletul din lemn şi suprafaţa cofrantă din placaj rezistent la umiditate.distanţier 40 x 50 mm. 1. 1. spre deosebire de suprafaţa cofrantă alcătuită din panouri de cofraj.Plinul cofrajelor poate avea următoarele alcătuiri constructive: – suprafaţă cofrantă simplă. plăci din lemn aglomerat protejat cu substanţe hidrofuge. care reazemă pe elementele de susţinere primară prin intermediul scheletului de rezistenţă şi de rigidizare al panourilor.2). 5.lonjeron intermediar 40 x 92 mm. 2. 3. – suprafaţă cofrantă simplă continuă. plăci din mase plastice rigide. Suprafaţa cofrantă simplă reazemă direct pe elementele de susţinere primară.

realizaţi din: – scînduri. clasa B (STAS 3575/80 şi STAS 6709/80). condiţionată pe suprafeţe de strivire limitate pentru calcul. EII = 100 000 daN/cm2. Scheletul de rezistenţă şi de rigidizare al unui panou este alcătuit din lonjeroane. utilizat pentru plinul cofrajului – astereală şi schelet de rezistenţă şi rigidizare al panourilor de cofraj – are rezistenţa admisibilă la încovoiere paralelă cu fibrele. 13 . aşezate pe muchie. din lemn îmbunătăţit. din lemn de răşinoase sau foioase. mai ales ca tălpi de rezemare a susţinerilor secundare verticale. pe orice suprafaţă de contact. profile din mase plastice rigide. clasa B (STAS 1949/86 şi STAS 942/86). foi metalice). rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. – grinzi cu inimă plină sau cu zăbrele. rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. gorun. Lemnul de foioase (fag.Suprafaţa cofrantă a panourilor de cofraj este o suprafaţă cofrantă simplă. cu dimensiunile în plan ale panoului. EII = 125 000 daN/cm2. Lemnul de răşinoase (brad. cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS 857/83). σadII = 155 daN/cm2 şi modulul de elasticitate. plăci din lemn aglomerat tratat împotriva umezelii. – profile metalice cu pereţi subţiri laminate la cald sau îndoite la rece. σsad ⊥ = 30 daN/cm2 (rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. utilizat pentru cofraje. alcătuită din aceleaşi materiale ca orice suprafaţă cofrantă (astereală din cherestea. necondiţionată. esenţe tari (stejar. σadII = 120 daN/cm2 şi modulul de elasticitate. cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS 857/83). cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS 857/83). σsad ⊥ = 18 daN/cm2). are rezistenţa admisibilă la încovoiere paralelă cu fibrele. necondiţionată. pe orice suprafaţă de contact. Lemnul de foioase. Caracteristicile geometrice ale plinului cofrajului sînt în strînsă dependenţă de performanţele mecanice ale materialelor din care este realizat şi de mărimea încărcărilor asupra cofrajelor. clasa B (STAS 3575/80 şi STAS 6709/80). σsad ⊥ = 36 daN/cm2). traverse şi distanţieri. plăci din placaj rezistent la umiditate. paralel cu fibrele. frasin). ulm). dulapi sau rigle cu secţiune dreptunghiulară. – grinzi metalice cu zăbrele. condiţionată pe suprafeţe de strivire limitate pentru calcul. plăci din mase plastice rigide. σsad ⊥ = 60 daN/cm2 (rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. molid). paralel cu fibrele.

utilizat pentru plinul cofrajului . rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. condiţionată pe suprafeţe de strivire limitate pentru calcul.78). plinul cofrajului din cherestea de lemn se realizează ca astereală continuă din scînduri de 22 – 28 mm grosime sau din dulapi de 38 – 48 mm grosime. În strînsă dependenţă de aceste performanţe mecanice şi în funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor. are rezistenţa admisibilă la încovoiere paralelă cu fibrele. profile din tablă subţire: 14 . EII = 125 000 daN/cm2. pentru structura de rezistenţă şi de rigidizare (lonjeroane. Lemnul de foioase. plinul cofrajului sau al panourilor de cofraj din tablă de oţel are grosimi de 2. Oţelul carbon sau slab aliat (STAS 500/2 . rigle din lemn de răşinoase sau de foioase.are rezistenţa admisibilă la încovoiere paralelă cu fibrele. σadII = 95 daN/cm2 şi modulul de elasticitate. în scheletul de rezistenţă a panourilor de cofraj sau în elementele de susţinere a cofrajelor. σadII = 130 daN/cm2 şi modulul de elasticitate. necondiţionată. uneori în scheletul de rezistenţă a panourilor de cofraj . pe orice suprafaţă de contact. σsad ⊥ = 18 daN/cm2). pentru structura de rezistenţă şi de rigidizare (lonjeroane. necondiţionată. condiţionată pe suprafeţe de strivire limitate pentru calcul. utilizat pentru realizarea plinului cofrajului.astereală şi.5 – 3 mm. paralel cu fibrele. paralel cu fibrele. cu secţiunea brută 48 x 96 mm .1 x 106 daN/cm2. traverse. traverse. în general. σsad ⊥ = 29 daN/cm2). esenţe moi (plop. tei).STAS 942/71 şi STAS 8689/70. EII = 100 000 daN/cm2. distanţieri) a panourilor de cofraj cu scheletul din lemn se utilizează.utilizat pentru plinul cofrajului şi în scheletul de rezistenţă a panourilor de cofraj. rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. σsad ⊥ = 48 daN/cm2 (rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. σsad ⊥ = 30 daN/cm2 (rezistenţa admisibilă la strivire normală pe fibre. are rezistenţa admisibilă la încovoiere σad = 1 600 daN/cm2 şi modulul de elasticitate E = 2. în general. cu umiditate de pînă la 25 ± 3% (STAS 857/83). distanţieri) a panourilor de cofraj cu schelet metalic se utilizează. În strînsă dependenţă de performanţele mecanice şi în funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor. clasa B (STAS 3575/80 şi STAS 6709/80). pe orice suprafaţă de contact.

Li . şi au grosimi de 8. Placajul rezistent la umiditate tip SR este încleiat cu răşină fenol-formaldehidă şi adaos de rezorcină. conform STAS 7004/86. ţeavă dreptunghiulară . Două foi de furnir succesive au fibrele din lemn orientate perpendicular unele pe altele. pentru lucrări de exterior. deci. pentru lucrări de exterior. [9].Manto etc.Teko. este încleiat şi protejat la suprafeţele exterioare cu filtre de bachelită (răşină fenol-formaldehidă formică). suprafaţa cofrantă a cofrajului sau a panourilor de cofraj din plăci de placaj rezistent la umiditate are grosimi de 8 – 24 mm.Ui .STAS 8610/70. cu materiale adezive. pentru executarea suprafeţelor cofrante simple. FinNa-Ply cu 2 – 5 reutilizări pentru suprafeţe decofrate ale betonului de clasa B. tip F. se utilizează placaje rezistente la umiditate de 18 – 24 mm grosime (de ex.STAS 7836/67. modulul de elasticitate al placajului rezistent la umiditate este E = 70 000 daN/cm2 [8]. se mai numeşte TEGO. Placajul rezistent la umiditate. pentru suprafeţe plane. lise [22]. pe cînd rezistenţa admisibilă la încovoiere perpendiculară pe direcţia fibrelor exterioare este σsad ⊥ = 50 daN/cm2. 10 şi 15 mm. Chiar în această alcătuire. aceleaşi grosimi se întîlnesc şi la suprafaţa cofrantă a panourilor de cofraj cu scheletul de rezistenţă şi de rigidizare din metal (la panourile tip Hünnebeck .). În strînsă dependenţă de performanţele mecanice şi în funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor. STAS 7835/67. iar feţele extreme din furnir au aceeaşi orientare (în placaje există. Combi Mirror. Astfel. Placajul rezistent la umiditate. caracteristicile mecanice ale placajului rezistent la umiditate nu sînt aceleaşi pe cele două direcţii în planul plăcii. rezistente la umiditate. Rus-Ply. este încleiat cu răşină fenol-formaldehidă în soluţie apoasă şi nu este protejat la suprafeţele exterioare. placajele tip Fin-Ply. un număr impar de foi de furnir). Placajul rezistent la umiditate se obţine prin încleierea la presiuni şi temperaturi ridicate a straturilor de furnir din lemn de fag sau de alte specii de foioase. rezistenţa admisibilă la încovoiere paralelă cu direcţia fibrelor exterioare este σadII = 130 daN/cm2. continui. Peri Spruce. Hünnebeck . Placajele rezistente la umiditate produse în România sînt de tip F. S şi SR. cu 15 – 30 şi mai multe reutilizări. placajele tip Arauco Pine. panourile de cofraj 15 . pentru reducerea nocivităţii răşinii sintetice. Peri Beto. tip S.STAS 7941/67.

placajul rezistent la umiditate cu grosimi de 4 şi 8 mm (de ex. profile metalice sau din mase plastice rigide. de a prelua încărcările de la plinul cofrajului şi de a le transmite la elementele de susţinere secundară. pentru a se opune rotirilor sau deplasărilor plinului cofrajului.3) : manele sau bile din lemn brut. au rolul de a asigura forma. de regulă. schema de principiu pentru realizarea suportului material al unei suprafeţe cofrante plane o reprezintă reţeaua rectangulară de drepte din elemente liniare (fig. În cazul cofrării unor contururi închise sau deschise (cofraj pentru stîlpi. juguri. aşezate pe muchie.cu scheletul de rezistenţă şi de rigidizare din material lemnos au placajul rezistent la umiditate cu grosimi de 8. moaze. conturul şi dimensiunile elementelor sau subansamblurilor din beton cofrate. Contravîntuirea la exteriorul cofrajului a susţinerilor primare în aceste cazuri complică alcătuirea constructivă a ansamblului cofrajului. [11].2. Indiferent de poziţia în spaţiu a plinului cofrajului.1. placajul As-Ply) se foloseşte la acoperirea suprafeţelor cofrante brute. de regulă metalice (caloţi. Soluţia de contravîntuire exterioară a susţinerilor primare se practică. care reprezintă structura de rezistenţă (osatura) a unui cofraj. dulapi. Principalele funcţii ale structurii de rezistenţă a cofrajelor sînt de ordin geometric şi de ordin mecanic. grinzi cu inimă plină sau cu zăbrele din lemn îmbunătăţit sau din metal. în general. pentru rezalite. decofrate. 10 şi 15 mm.2 Elemente de susţinere primară Elementele de susţinere primară. pentru zona colţurilor şi a intersecţiilor pereţilor structurali. Susţinerile primare demontabile ale suprafeţelor cofrante cu contur închis sau deschis se realizează ca elemente prefabricate cotite. de clasa A [4]. pentru cofrajele nedemontabile din lemn. pentru a realiza planeitatea necesară suprafeţelor din beton. chingi) alcătuite din 16 . rigle sau grinzi din lemn ecarisat cu secţiune dreptunghiulară. elementele de susţinere primară trebuie să funcţioneze pe principiul figurii geometrice nedeformabile – triunghiul. Funcţia de ordin geometric este de a asigura suportul material al suprafeţei cofrante pe care o generează. pentru grinzi şi arce. neprelucrat. [10]. 1.). nişe etc.

3 Elemente de susţinere primară ale cofrajelor a. Astfel. de tip generatoare. modul de elasticitate) ale materialelor care alcătuiesc plinul cofrajului. modul de rezistenţă. care susţine.susţineri primare de tip directoare. b. fig. B' . moment de inerţie) şi mecanice (rezistenţă admisibilă la solicitarea dominantă. Dispoziţia judicioasă a elementelor de susţinere primară în funcţie de valoarea încărcărilor care acţionează asupra plinului cofrajului reflectă şi modul de distribuţie a încărcărilor pe suprafaţa cofrantă. reţea plană orizontală: A . pentru reţeaua orizontală de rigle.susţineri primare de tip generatoare. distanţele ℓ sînt egale. Fig. B .susţineri primare orizontale.plinul cofrajului. Funcţia de ordin mecanic a susţinerilor primare este de a asigura rezemarea corespunzătoare a plinului cofrajului şi de a se opune deformaţiilor acestuia peste limitele admise. 1.susţineri primare verticale. reţea plană verticală: A . Elementele de susţinere primară în contact direct cu suprafaţa cofrantă (generatoarele) se poziţionează în funcţie de valoarea încărcărilor care solicită plinul cofrajului şi în funcţie de caracteristicile geometrice (grosime. B' . corespunzătoare unui strat de beton de grosime constantă. o încărcare uniformă.elemente liniare concurente în noduri blocate.3 a.plinul cofrajului. 17 . de tip directoare. B . 1. prin intermediul plinului. pe când pentru reţeaua verticală de rigle. care să nu permită rotiri sau deplasări.

2. Principalele funcţii ale elementelor de susţinere secundară ale cofrajelor sînt de ordin geometric şi de ordin mecanic. aşezată pe lat. Orientarea secţiunii riglelor structurii de rezistenţă a cofrajelor în funcţie de direcţia încărcărilor. la distanţa maximă ℓ1). Aceeaşi secţiune dreptunghiulară. de asemenea. este. Funcţia de ordin geometric este de a asigura stabilitatea în spaţiu a suportului material al suprafeţei cofrante pe care o generează. o încărcare distribuită triunghiular pe verticală. care susţine. pe care reazemă cofrajele orizontale sau înclinate. care asigură şi stabilitatea cofrajelor verticale se montează înclinat. susţinerile secundare. 18 . Mƒ. 1. de a prelua încărcările de la susţinerile primare şi de a le echilibra sau de a le transmite la reazeme fixe. De exemplu.3 b. secţiunea dreptunghiulară aşezată pe lat. cu raportul laturilor b/h = 1/2 . se opune deformaţiei din încovoiere ƒ cu un moment de inerţie Ix= de patru ori mai mic decât momentul de inerţie al secţiunii aşezate pe muchie. 1. triunghiul. solicitată la încovoiere de un moment încovoietor produs de forţele exterioare. pentru a realiza figura geometrică nedeformabilă. importantă. se opune momentului Mƒ cu un modul de rezistenţă wx= de două ori mai mic decât modulul de rezistenţă al aceleeaşi secţiuni dreptunghiulare aşezate pe muchie wxII (wxII = 2wx=). ci în relaţia ℓ1 < ℓ2 < ℓ3 < ℓ4 (în practică se poate adopta şi repartizarea echidistantă a riglelor orizontale ale structurii de rezistenţă a cofrajelor verticale. se contravântuiesc în plan vertical pe două direcţii. prin intermediul plinului. distanţele ℓi ≡ hi nu sînt egale. în cazul unei secţiuni dreptunghiulare des întâlnite ca susţinere primară. corespunzătoare presiunii hidrostatice a betonului pe înălţimea de proporţionalitate hp. Pentru a răspunde acestei funcţii. susţinerile secundare verticale.fig.3 Elemente de susţinere secundară Elementele de susţinere secundară ale cofrajelor au rolul de a asigura rezemarea şi susţinerea elementelor de susţinere primară. IxII (IxII = 4Ix=).

5). D . din condiţii de rezistenţă şi de rigiditate pentru susţinerea primară căreia îi asigură rezemarea. neprelucrat. 19 . Încărcarea transmisă de susţinerile secundare la reazemul fix ca forţă concentrată impune prezenţa unei tălpi de rezemare care să facă faţă strivirii şi străpungerii. B .1. din elemente prefabricate metalice ca popi extensibili. Susţinerile secundare verticale sau înclinate ale cofrajelor. Susţinerile secundare verticale ale unui cofraj orizontal încărcat uniform distribuit (fig.susţineri secundare.suprafaţă cofrantă simplă. popi extensibili.contravîntuiri şi tălpi de rezemare. 1. ca popi verticali sau înclinaţi din bile sau manele de lemn brut.1.4) se poziţionează echidistant. B' . Fig.susţineri primare de tip directoare. eşafodaje şi şpraiţuri extensibile.susţineri primare de tip generatoare. Susţinerile secundare care echilibrează rezultantele încărcărilor pe feţe verticale de cofraj se poziţionează la distanţe inegale.Funcţia de ordin mecanic a susţinerilor secundare este de a se opune deformării structurii de rezistenţă a cofrajului. C . care transmit încărcările la reazeme fixe se pot realiza din scânduri sau dulapi de lemn.4 Poziţionarea susţinerilor secundare – cofraj orizontal. Hb constant A . după intensitatea încărcării pe verticala cofrajului (fig.

Fig. tiranţi-proptea. prin împiedecarea deplasărilor cofrajului. B . D . elementele de aliniere. din scânduri sau dulapi din lemn. ramele pentru goluri. tiranţi. între elementele de susţinere secundară. 1.susţineri primare verticale. cleşti metalici cu blocaje. ℓ. din dispozitive metalice de menţinere şi corectare a poziţiei cofrajului (vezi fig.susţineri secundare.4 Elemente de contravîntuire şi elemente auxiliare Elementele de contravîntuire au rolul de a asigura stabilitatea şi rigiditatea de ansamblu a cofrajului. precum şi poziţia în spaţiu. tiranţi metalici (Ф ≥ 8 mm) recuperabili sau pierduţi prin înglobare în beton.contravîntuiri. B' . sub formă de tensori metalici sau tiranţi-proptea fixaţi în plan vertical pe două direcţii. platformele pentru lucru la înălţime. benzile adezive pentru etanşarea rosturilor etc.2. notaţiile D).suprafaţă cofrantă simplă. din ancore metalice.5 Poziţionarea susţinerilor secundare – cofraj vertical A . C . în general. de tip generatoare... de tip directoare. Dintre elementele auxiliare ale unui cofraj se pot menţiona: distanţierii. 1.1 a.susţineri primare orizontale.Susţinerile secundare care echilibrează încărcările transmise de susţinerile primare se pot realiza ca ancore metalice din sârmă Ф 3 – 6 mm. dulapii de trasare. Se realizează. distanţieri. 20 . 1.

Arareori se urmăreşte prin calcul determinarea dimensiunilor secţiunilor elementelor componente ale cofrajului.1). pe durata de utilizare a lor. Fig. precum şi dintr-o serie de verificări ale soluţiilor de cofrare adoptate. Calculul cofrajelor Calculul cofrajelor constă în dimensionarea şi verificarea plinului cofrajului.2. dimensionarea şi verificarea elementelor componente ale cofrajului. 2. 2. a elementelor de susţinere primară şi secundară şi a elementelor de solidarizere – rigidizare. Principalele etape care se parcurg pentru calculul cofrajelor sînt: evaluarea şi gruparea încărcărilor care acţionează asupra cofrajului pe timpul utilizării lui.1 Încărcări pentru dimensionarea şi verificarea cofrajelor Cu excepţia încărcărilor datorate vîntului. poziţionarea susţinerilor cofrajului în conformitate cu rezultatele calculului. 2. cu sensul dinspre betonul turnat spre suprafaţa cofrantă (fig.1 Direcţia şi sensul încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor 21 . toate celelalte încărcări care acţionează asupra cofrajelor. se manifestă după o direcţie normală pe suprafaţa cofrantă.

produce o încărcare uniform distribuită pe suprafaţă. ρb = 2400 kg/m3. armat. precum şi din încărcările tehnologice care apar în procesul de betonare. verticală sau înclinată). Greutatea betonului proaspăt turnat şi compactat se va lua în considerare cu următoarele valori: beton greu.1 Încărcări verticale care acţionează cofrajelor [după normativul C140-86] asupra Încărcările verticale care acţionează asupra feţelor orizontale de cofraj se compun din greutatea proprie a cofrajului şi a betonului armat pe care îl susţine acesta. Anexa II. se descompun în componente orizontale şi verticale (fig. şuruburi etc. pa = 20 ÷ 25 (daN/m2) (2. beton foarte greu. A ( în vigoare pentru anul 2005). la calculul cofrajelor şi susţinerilor acestora se vor lua în considerare următoarele valori pentru încărcările verticale: a. 2. încărcările care acţionează asupra acesteia pot fi considerate că sînt încărcări verticale sau încărcări orizontale. pentru cherestea în elemente de susţinere. pct.10·ρb kg/m3. beton greu. După normativul C140-1986 [12]. determinată pe baza greutăţii tehnice a materialelor din care sînt alcătuite. conform proiectului). G = 850 kg/m3.) se vor considera cu următoarele valori: pentru cherestea în plinul cofrajelor G = 750 kg/m3.1).15·ρb kg/m3 (ρb este densitatea aparentă în stare întărită a betonului.Indiferent de orientarea în spaţiu a suprafeţei cofrante (orizontală. pentru placaje în suprafaţa cofrantă. ρbu = 1. G = 600 kg/m3. beton uşor. ρbfg = 1.1. În cazul utilizării materialelor lemnoase.1) b. 2. datorate în special presiunii betonului proaspăt turnat şi compactat pe suprafeţe cofrante înclinate. pentru cofrajele cu feţe orizontale curent utilizate în activitatea de construcţii civile şi industriale. simplu. nearmat. încărcările înclinate. ρb = 2500 kg/m3. Greutatea proprie a plinului cofrajelor şi a susţinerilor primare ale acestuia. greutăţile tehnice (inclusiv piesele mărunte de prindere: cuie. Greutatea proprie a plinului cofrajelor şi a elementelor de susţinere primară a cofrajelor. 22 .

pentru transportul betonului cu tomberonul de 0. a ≅ 150 kg/m2 pentru elemente mediu armate şi a ≅ 200 kg/m2 pentru elemente puternic armate. Pd = 170 daN. Pd = 280 daN (sub fiecare roată).înălţimea betonului. Hb . d. stîlpi. eşafodaje etc.060 m3. provenită din greutatea muncitorilor care transportă încărcături sau din greutatea mijloacelor de transport încărcate cu beton.greutatea volumică a betonului turnat şi compactat. în m. pentru transportul betonului cu roaba de 0. pc = 100 daN/m2 pentru elementele verticale de susţinere secundară (popi. Pd = 130 daN. În cazul altor metode folosite pentru transportul betonului. sarcinile concentrate se vor determina conform situaţiei reale a fiecărui caz în parte. se va lua în considerare cu următoarele valori: pentru un muncitor care transportă o greutate. (γb ≡ ρb) a .2) în care: pb este presiunea exercitată de betonul proaspăt şi de armătură pe suprafaţa orizontală a cofrajului. Încărcarea tehnologică uniform distribuită. în kg/m2. γb .). pc = 150 daN/m2 pentru elementele orizontale de susţinere primară.greutatea armăturii distribuită pe unitatea de suprafaţă.Încărcarea datorată betonului proaspăt turnat şi compactat (beton armat) este o încărcare uniform distribuită pe suprafaţă şi se evaluează cu relaţia: pb = Hb·γb + a (daN/m2) (2. fără a avea valori mai mici de 130 daN. c. (sub roată).175 m3. în 3 kg/m . a ≅ 100 kg/m2 pentru elemente slab armate. Încărcarea concentrată. provenită din căile de circulaţie instalate pe cofraje şi din aglomerarea cu oameni are valori diferenţiate. 23 . după cum urmează: pc = 250 daN/m2 pentru plinul cofrajului. în daN/m2. care acţionează asupra plinului cofrajului şi a elementelor orizontale de susţinere primară.

pf. pct. în funcţie de viteza de betonare Viteza de betonare efectivă reprezintă raportul dintre înălţimea H a elementului din beton turnat şi durata de timp. Încărcarea orizontală statică.2. apreciată pentru umplerea cofrajului cu beton pînă la înălţimea respectivă (H). care este o încărcare uniform distribuită pe suprafaţă şi a cărei valoare se distribuie pe înălţimea cofrajului în funcţie de viteza de betonare v (m/h).1. conform diagramelor din fig. pe = 120 daN/m2 2.2 Distribuţia împingerii laterale a betonului pe verticala cofrajului.e. 2. Încărcarea uniform distribuită datorată compactării betonului prin vibrare. 2. B (în vigoare pentru anul 2005) la calculul cofrajelor şi susţinerilor acestora se vor lua în considerare următoarele valori pentru încărcările orizontale: f. Anexa II. tb. provenită din împingerea laterală a betonului (turnat şi apoi compactat prin vibrare) asupra pereţilor cofrajelor. Fig.2 Încărcări orizontale care acţionează cofrajelor [după normativul C140-86] asupra După normativul C140-1986. 24 .

cu rost de lucru. Sbmin – suprafaţa în plan orizontal a betonului turnat într-o repriză. în ore. cînd betonul nu mai dă împingeri laterale asupra cofrajului). . trebuie să fie satisfăcută condiţia: h H ≥ vt min = str vt = (2. în ore.timpul de debut al prizei cimentului din beton.vîrsta betonului la acoperirea unui strat de beton cu alt strat. Condiţia care trebuie respectată pentru asigurarea calităţii şi continuităţii betonării este: vtmin ≤ vt ≤ vtmax 25 (2. t2 ≤ tr (tr . Vîrsta t3 este vîrsta minimă a betonului turnat după care se poate relua betonarea. [5].timpul de revibrare. t3 ≥ tp (timpul de sfîrşit al prizei betonului. pompa de beton etc. în ore. În calcule. în ore). cu relaţia: C (2.4) vt max = b max S b min în care: vtmax este viteza maximă de betonare.3) tb t 2 − t1 în care: vtmin este viteza minimă de betonare.înălţimea stratului de beton turnat într-o repriză. în m/h. în m. t1 ≤ ti (ti .1). t1 . hstr . tr ≅ 2·ti .vîrsta betonului la terminarea punerii în operă. Viteza maximă de betonare se determină în funcţie de debitul efectiv (capacitatea de betonare) al utilajului conducător din fluxul complex de betonare .şi de suprafaţa efectivă în plan orizontal a frontului de lucru. în m3/h.Pentru turnarea continuă. fără a se înregistra rost accidental de lucru. în m2. la proiectare. care sînt în funcţie de tipul cimentului utilizat la prepararea betonului şi de temperatura mediului din timpul betonării (tabelul 2.de obicei macaraua cu bena de beton.5) . pentru frontul minim de lucru dintre două rosturi tehnologice. fără rosturi de lucru accidentale. t2 . în m/h. Cbmax – capacitatea maximă de betonare. în ore). se utilizează valorile convenţionale ti şi tr.

50 4. în m.00 1. IIIA.00 4. SR 3011 c) ciment compozit. 26 .00 10.50 0. SR 1500.1 Vîrste caracteristice limită ale betonului din timpul betonării Vîrsta betonului ti timp de începere a prizei cimentului tr timp maxim de revibrare. IIIA.00 2. H – înălţimea coloanei de beton turnat. SR 3011 a) ciment unitar.6) în care: hp este înălţimea (profunzimea) la care se manifestă împingerea laterală maximă a betonului. SR 3011 c) ciment compozit. tip IIB.00 5.00 2.25 1.75 2. SR 3011 b) ciment compozit.75 1. SR 3011 Temperatura mediului (oC) +5 +10 +20 +30 1.IVA SR 1500.00 Profunzimea la care se manifestă presiunea maximă a betonului se determină cu relaţia: hp = λ1·H (2.25 1. SR 3011 b) ciment compozit.2. în funcţie de viteza de betonare.00 1. tip I SR 388.00 12. tabelul 2.00 3. SR 1500. tip I SR388.IVA SR 1500.50 1. SR 1500. tip IIA. tip IIB. IIIA.75 2.50 1.00 3.00 6. λ1 termen al relaţiei cu valori cuprinse între 0.00 3.50 2.00 12.00 3. în m. SR 3011 c) ciment compozit.50 2. tip IIA.50 3.50 1. SR 3011 a) ciment unitar.50 8. după acoperirea unui strat de beton cu alt strat de beton tp timp de sfîrşit (terminare) a prizei cimentului Tip ciment a) ciment unitar. înălţime măsurată de la faţa superioară a coloanei de beton turnat. tip I SR388.25 1.00 6.Tabelul 2.IVA SR 1500.00.00 1.00 16.55 şi 1. SR 3011 b) ciment compozit.00 10. tip IIA.00 8. tip IIB.00 10.

.00 0. care se manifestă ca presiune hidrostatică a betonului proaspăt la profunzimea hp. ρb = 2400 kg/m3..2.00 1.95 0.7) în care: λ2 este un termen al relaţiei care ţine seama de lucrabilitatea betonului.90 0. tabelul 2.85 0. tabelul 2.05 1.90 H – înălţimea coloanei de beton turnat.15(T3/T4. T..95 1..54 ≥55 ≤5 6.. exprimată prin testul Abrams (tasarea conului.2.24 ≥25 λ1 0.75 0.. a) betonului proaspăt turnat.95 1.9 (T3) 10. λ3 – termen al relaţiei care ţine seama de dimensiunea minimă (în cm) a secţiunii de beton proaspăt turnat.85 0.65 0.00 λ2 λ3 λ4 Viteza de betonare (m/h) Lucrabilitatea betonului. tasare Ti (cm) Dimensiunea minimă a secţiunii (cm) Temperatura betonului proaspăt (oC) 0. în m....T4) >15 (T4/T5. în cm).. T5) ≤15 16.55 0. λ3 şi λ4 Caracteristica ≤1 2 3 4 6 8 ≥10 <1 (T1) 1. valoare medie.Valoarea împingerii maxime. tabelul 2.95 1. 27 . λ4 – termen al relaţiei care ţine seama de temperatura (în o C. Tabelul 2.2 Valori ale termenilor λ1. ρb – masa volumică (densitatea aparentă) a betonului turnat şi compactat.00 1. se determină cu relaţia: pfmax = λ1·λ2·λ3·λ4·H·ρb (daN/m2) (2.2.10 0. λ2.4 (T2) 5.90 0.

) mai înalte de 6. . . .1.. . . . .pentru turnarea cu jgheaburi şi pîlnii. q = 0. . . . De această încărcare (STAS 10101/20 – 90) se va ţine seama numai la calculul susţinerilor cofrajelor (cintre. h. . se determină cu relaţia: pinf = α·pfmax în care α are valorile din tabelul 2. . . 200 daN/m2.00 (2. 600 daN/m2. . . . .80 8 0.3. . . . .45 4 0. ph. .pentru turnarea cu pompa. în acelaşi sens defavorabil plinului cofrajului.25 3 0. 200 daN/m2. 2. . .90 ≥10 1. .600 daN/m2. . . eşafodaje etc. .2 m3.0 m. .00 2 0. 28 .2.8) g. .0. Tabelul 2. Valoarea acestei încărcări se va considera astfel: . . Încărcarea orizontală dinamică pe pereţii cofrajului. .7 m3.pentru o capacitate q a mijlocului de transport din care se descarcă betonul în (pe) cofraj de: q < 0. .4 reproduce recomandările normativului C140-1986. pg provenită din şocurile care se produc la descărcarea betonului în cofraj. .3 Gruparea încărcărilor Combinaţiile de încărcări trebuie să cuprindă acele încărcări care pot acţiona concomitent. . .7 m3. q > 0. . . Tabelul 2. Pentru calculul de rigiditate (deformabilitate) a cofrajelor se va lua în considerare combinaţia încărcărilor permanente care produc deformaţiile remanente ale cofrajului. . Pentru calculul de rezistenţă a cofrajelor se va lua în considerare combinaţia încărcărilor totale care pot face posibilă ruperea cofrajului (încărcările permanente şi încărcările temporare). .Împingerea laterală a betonului la partea inferioară a cofrajului.3 Valori ale termenului α în funcţie de viteza de betonare Viteza de betonare (m/h) α ≤1 0. . .70 6 0. pinf. . . .. . Încărcarea datorată vîntului.400 daN/m2.

se va face în funcţie de condiţiile concrete de lucru.4 Gruparea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor [12] Nr. Încărcarea suplimentară orizontală asupra pereţilor cofrajelor. ca acţionînd concomitent. crt. dar numai pentru calculul elementelor de cofraj asupra cărora nu acţionează şi încărcarea de la litera „c“ (de ex. 1 2 3 Denumirea elementelor Cofrajul plăcilor sau bolţilor şi al elementelor orizontale de susţinere a acestora (grinzi) Elemente de susţinere verticale ale cofrajelor (popi.) Cofrajele stîlpilor cu laturi de maximum 30 cm şi cofrajele pereţilor cu grosime de maximum 10 cm Cofrajele stîlpilor cu laturi mai mari 30 cm şi cofrajele pereţilor cu grosime mai mare de10 cm. este inclusă în valorile indicate la litera „f“. se va avea în vedere şi încărcarea verticală prevăzută la litera „e“. provocată de compactarea prin vibrare a betonului.referitoare la combinarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor. fundurile grinzilor principale sau secundare ale unui planşeu). eşafodaje etc. 29 . Luarea în considerare a încărcărilor de la literele „c“ şi „d“. cofrajele elementelor masive Părţile laterale ale cofrajelor grinzilor sau arcelor Fundurile cofrajelor la grinzi sau arce Cintre sau eşafodaje cu înălţimea de maximum 6 m Cintre sau eşafodaje cu înălţimea mai mare de 6 m Încărcări luate în considerare* pentru: calculul de calculul de rezistenţă rigiditate a+b+c+(d)+ (e) a+b+c a+b a+b f+g f 4 f f a+b+e a+b+c(e) a+b+c(e)+h f f a+b a+b a+b 5 6 7 8 * În cazurile în care compactarea betonului se face prin vibrare. Tabelul 2.

pînă la care betonul este. privind determinarea (evaluarea) presiunii betonului asupra cofrajelor verticale. phmax = hstr·ρb (fig. lichefiat prin vibrare. 2. la compactare.3). Lichefierea betonului proaspăt este produsă.1.2. corespunde presiunii hidrostatice exercitate de un lichid de densitate ρb şi coeziune nulă. cu toate cercetările întreprinse de specialiştii în domeniu. teoretic. Valoarea maximă a presiunii laterale la o adîncime hstr. 2.1 Parametri de influenţă Determinarea valorii presiunii maxime a betonului proaspăt turnat asupra feţelor verticale de cofraj şi distribuţia presiunii pe verticala feţei cofrajului reprezintă încă probleme incomplet rezolvate. unică. Mărimea presiunii laterale a betonului proaspăt turnat şi compactat este direct influenţată de gradul de lichefiere a betonului sub acţiunea vibraţiilor.4.1. de vibraţiile care pun în mişcare granulele de agregat în pasta de beton cu aspect de lichid vîscos. În prezent nu există o regulă generală.3 Împingerea laterală a betonului – presiune hidrostatică 30 .4 Presiunea laterală a betonului proaspăt asupra cofrajelor 2. la compactarea mecanică. Fig.

pînă la care betonul este complet lichefiat prin vibrare. Este cazul cofrajelor tip cortine vibrante utilizate în industria prefabricatelor din beton. pe toată înălţimea cofrajului. pentru realizarea pereţilor sau a planşeelor turnate în poziţie verticală. Înălţimea coloanei de beton turnat. betonarea se va realiza într-un timp foarte scurt. iar împingerea laterală maximă a betonului se va manifesta ca presiune hidrostatică la baza cofrajului (fig. sau cel mai tîrziu înainte de timpul de revibrare a betonului (tb ≤ tr). iar împingerea laterală maximă a betonului se va manifesta ca presiune hidrostatică la baza cofrajului. la betonare. generează o presiune dinamică. În realitate nu se poate vorbi de o lichefiere totală a betonului la compactarea prin vibrare. volumul total de beton turnat şi procedeul de compactare mecanică a betonului constituie factorii principali care împreună sau individual pot (sau nu pot) menţine ipoteza presiunii hidrostatice. În cazul unui cofraj mai înalt. Atunci cînd se utilizează. 31 .4). chiar dacă turnarea şi compactarea se realizează în cîteva faze succesive. Este cazul cofrajelor de stîlpi. care cuprinde un volum redus de beton. care micşorează valoarea presiunii laterale a betonului la mărimea presiunii hidrostatice [4]. comparabilă cu înălţimea unui strat de beton turnat într-o repriză. Sînt mai multe situaţii în care împingerea laterală a betonului se manifestă ca presiune hidrostatică pe toată înălţimea coloanei de beton. a cofrajelor de pereţi cu grosime mică la clădiri etc. 2. iar împingerea laterală maximă se va manifesta ca presiune hidrostatică la baza cofrajului (este cazul cofrajelor pentru grinzi şi arce. procedee de vibrare exterioară a betonului. este chiar superioară presiunii hidrostatice. cu un rest de coeziune. la vibrare.. a unor tipare la prefabricare etc.3. la care betonarea se poate termina înainte de timpul de începere a prizei cimentului din beton (tb ≤ ti). prin intermediul cofrajului vertical.Se poate afirma că presiunea laterală la adîncimea hstr. ci de o stare cvasilichidă a pastei. În cazul unui cofraj de mică înălţime. 2. deoarece mişcarea granulelor de agregate din pasta de beton proaspăt. turnarea betonului este urmată de compactarea prin vibrare pe întreaga înălţime. se poate produce lichefierea betonului la contactul cu suprafaţa cofrantă.) – vezi fig. la calculul presiunii maxime a betonului asupra cofrajului vertical.

dintre care cei mai importanţi sînt parametrii specifici materialului (beton de ciment) şi condiţiile de betonare [3]. cu valori cuprinse.4 Evoluţia presiunii hidrostatice la betonarea de volum mic în timp scurt Din cele prezentate mai sus.5). Principalii parametri specifici materialului sînt: natura şi granulozitatea agregatelor. viteza de turnare a betonului în cofraj. cantitatea de apă de amestecare. prezenţa aditivilor în beton. condiţiile de perete (armătură şi cofraj). 2. se poate reţine că presiunea laterală a betonului creşte liniar de la valoarea 0 la valoarea presiunii hidrostatice ph cînd înălţimea coloanei de beton creşte de la 0 la hp ≤ H (fig.Fig. Ca mărime. b. hp caracterizează înălţimea betonului proaspăt în fază pseudolichidă. [4]. 32 .2. de obicei. temperatura mediului în timpul betonării.0 m [4]. valoarea presiunii hidrostatice ph este influenţată de o multitudine de factori.0 m şi 2. a. tipul şi dozajul de ciment. între 1. Condiţiile de betonare se referă la: procedeul de turnare a betonului în cofraj.

betonul care va avea în compoziţie un aditiv plastifiant (dispersant sau antrenor de aer) sau un aditiv întîrzietor de priză. un beton clasic de şantier. necesită mai puţin lapte de ciment care să înglobeze agregatele şi să umple spaţiile intergranulare (de volum minim). Astfel. betonul cu lucrabilitate sporită. va genera împingeri mai mari asupra feţelor verticale de cofraj. cu granulozitate continuă şi curba de granulozitate situată în zona recomandată (preferenţială) de granulozitate. preparat cu agregate naturale grele. acest beton. Parametrii specifici materialului se condiţionează reciproc. preparate cu acelaşi dozaj de ciment şi cu aceeaşi cantitate de apă de amestecare. de consistenţă mai redusă (preparat cu mai multă apă). cu granulozitate continuă şi curba de granulozitate situată în zona recomandată (preferenţială) de granulozitate. 2. care necesită mai mult ciment şi mai multă apă de amestecare. Dintre două betoane de aceeaşi clasă. rulate. va avea o coeziune internă sporită şi va genera împingeri laterale mai mici asupra cofrajului. în comparaţie cu un beton de aceeaşi clasă şi consistenţă.Fig. 33 . dar de consistenţe diferite. Dintre două betoane de aceeaşi clasă. preparat cu agregate naturale grele. concasate. de consistenţă plastic vîrtoasă.5 Distribuţia împingerii laterale a betonului pentru tb > tp a.

Prezenţa armăturilor în vecinătatea feţelor verticale de cofraj sporeşte efectul de boltă datorat în principal frecărilor dintre beton şi faţa cofrajului. cu cît viteza de betonare este mai mare. 34 . Efectul de boltă micşorează valoarea presiunii betonului asupra feţelor verticale de cofraj. modificînd timpii de începere şi terminare a prizei betonului. cu efecte asupra mărimii presiunii asupra feţelor verticale de cofraj. Un procedeu de betonare caracterizat printr-o capacitate de betonare şi o lucrabilitate sporite. prin viteza de avansare a betonului în cofraj şi indirect. cu atît creşte înălţimea h a coloanei de presiune hidrostatică.va genera împingeri mai mari asupra feţelor verticale de cofraj. Aditivul întîrzietor de priză va menţine starea cvasilichidă a amestecului de beton mai mult timp.. b. Un beton cu temperatura scăzută are timpii de începere şi de terminare a prizei cimentului întîrziaţi şi va genera o presiune sporită asupra feţelor verticale de cofraj. Dar cît de mari pot fi înălţimile h şi presiunile p ? Vom vedea atunci cînd se vor prezenta cîteva dintre metodele standardizate consacrate de evaluare a presiunii betonului pe feţele verticale ale cofrajelor. Aditivul plastifiant creşte lucrabilitatea betonului (în special mobilitatea internă a amestecului) şi generează împingeri mai mari asupra feţelor verticale de cofraj. clasa de tasare T3/T4 (t = 100 ± 20 mm) gradul de compactare clasa C3 (Gc = 1. Presiunea hidrostatică a betonului proaspăt este direct proporţională cu înălţimea coloanei de beton pe care se manifestă. efect de boltă cu atît mai important cu cît distanţa dintre feţele cofrajului este mai mică şi consistenţa betonului proaspăt turnat mai mare.1. cum ar fi pomparea betonului în cofraj cu Cb > 20 m3/h.04) produce o creştere a înălţimii h pe care se manifestă presiunea hidrostatică şi o sporire a impingerii laterale a betonului pe feţele verticale ale cofrajului. Procedeul de turnare a betonului influenţează mărimea împingerii laterale asupra feţelor verticale de cofraj în mod direct.. şi va genera împingeri mai mari asupra feţelor verticale de cofraj. corespunzătoare procedeului de turnare. Temperatura mediului din timpul betonării influenţează semnificativ viteza de hidratare a componenţilor cimentului. prin caracteristicile de lucrabilitate ale betonului.10.

h.). [13]. ω = 2400 daN/m3.2. pentru betonul clasic de şantier. CSNC – Annales no. Încărcarea maximă uniform distribuită se compune [4]. . Relaţia 2. 35 * ω ≡ ρ b.9 este întotdeauna valabilă dacă grosimea stratului orizontal de beton.9) g = 150. 78 de l'ITBTP. Dacă stratul de beton are îngroşări locale (vute. acestea se pot neglija în calculul cofrajelor. Se observă că în ceea ce priveşte încărcările verticale asupra feţelor orizontale de cofraj nu apar diferenţe semnificative în modul de evaluare şi de calcul al acestora în alte ţări faţă de România.200 daN/m2. nearmat.1. Chambre Syndicale Nationale des Constructeurs en ciment armé et béton précontraint. goluri pentru scări. Dacă apar diminuări locale ale înălţimii stratului de beton sau chiar întreruperi ale stratului de beton susţinut de acelaşi cofraj (de ex. Pe feţe orizontale de cofraj (după metoda CSNC*) Presiunea unitară a betonului pe feţe orizontale de cofraj este direct proporţională cu înălţimea stratului de beton turnat şi cu densitatea aparentă (masa volumică ω ) a betonului proaspăt turnat şi compactat. pentru treceri de conducte etc. grinzi în supraelevaţie) este obligatorie luarea în considerare a supraîncărcării în zona respectivă a cofrajului. ω este masa volumică a betonului proaspăt.4. ω = 2500 daN/m3 pentru betonul armat.. considerîndu-se înălţimea h constantă pe toată suprafaţa cofrajului. valori curente ale supraîncărcării dinamice [4]. este constantă.2 Metode de evaluare a presiunii betonului asupra cofrajelor a. France.. [13] din presiunea unitară şi din supraîncărcarea dinamică: pmax = ω ·h + g (daN/m2) unde: (2.

36 . turnat şi apoi compactat prin vibrare.6 [12]. după normativele C140-1971. se stabileşte conform diagramei simplificate de presiuni din fig. după normativul C140-79 Valoarea presiunii la partea superioară a diagramei (profunzimea H) respective se determină cu formula: p = ρb·H (2. 2.b.6 Diagrama de presiune a betonului. 2. în daN/m2.10) în care: p este presiunea laterală a betonului. Pe feţe verticale de cofraj b. provenită din împingerea laterală a betonului asupra pereţilor cofrajelor. Fig. C140-1979 Încărcarea orizontală statică.1 În România. la adîncimea H.

Se observă că metoda de evaluare a împingerii laterale a betonului. denumită înălţime limită de proporţionalitate şi notată cu Hp.50m) şi pmax = 60. astfel ca produsul vb·ti < 1.H – înălţimea pînă la care se manifestă presiunea hidrostatică a betonului.50 m. se poate lua în calcule ρb = 2400 daN/m3.50 m. avînd cel mult valoarea de 1.75 m/oră sau se folosesc betoane preparate cu cimenturi al căror început de priză (ti) depăşeşte 2 ore. Hp – înălţimea limită de proporţionalitate. care la rîndul său a fost înlocuit de codul NE012-99.50 m şi la 2. care determină presiunea laterală a betonului aşa cum este prezentată la pct.3.50 m.2.50m). Această valoare maximă de 1. deoarece multe din părţile componente ale cofrajelor demontabile industrializate din sistemul SECOM au fost proiectate cu încărcările limită de 3600 daN/m2 sau de 6000 37 . ea fiind cel mult egală cu 1. astfel ca în final produsul vb·ti > 1.50 m se va lua în considerare în situaţiile cînd viteza de turnare a betonului în cofraj (vb) este mai mare de 0. înălţimea limită de proporţionalitate Hp se va calcula cu formula: Hp = vb·ti. pentru betoanele obişnuite preparate cu agregate grele.50 m în cazul betonului pompat. 2. Hp are valoarea 2.00 kN/m2 (pentru Hp= 2.50 m.6 ) încărcarea dată de presiunea laterală a betonului se consideră constantă şi egală cu ρb·Hp.50 m. în m. Efectele prevederilor din normativele C140-71 şi C140-79 se manifestă şi astăzi. prezentată în C140-71 şi C140-79 limitează înălţimile limită de proporţionalitate la 1. se determină de la caz la caz. Valoarea limită pînă la care creşterea presiunii este proporţională cu creşterea înălţimii coloanei de beton din cofraj.1. De la înălţimea limită şi pînă la baza cofrajului (fig. presiunile maxime hidrostatice la aceste înălţimi sînt: pmax = 36. În ceea ce priveşte încărcările care acţionează asupra cofrajelor a rămas în vigoare (pentru anul 2005 inclusiv) normativul C140-86. Normativele C140-71 şi C140-79 au fost abrogate prin apariţia normativului C140-86. f. 0 < H ≤ Hp ρb– densitatea aparentă a betonului proaspăt. în funcţie de condiţiile locale de lucru.00 kN/m2 (pentru Hp= 1. La viteza de turnare sau timpi de priză mai mici decît valorile menţionate mai sus.

00 kN/m2 reprezintă o limită superioară a presiunii laterale a betonului utilizată de marile firme de proiectare şi execuţie a cofrajelor demontabile specializate sau cu grad mare de generalitate (firme de renume internaţional ca: Peri. γ – greutatea volumetrică a betonului proaspăt turnat şi compactat. după proiectul IPC 7031/2 – 1971 (rezultate experimentale). 38 .daN/m2. după normativul C140-86. Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t1. 2. t1 – timpul de priză al cimentului (ore).50 m. ore. considerat ca timpul pînă la care se realizează inclusiv vibrarea în masa betonului. determinate de aceste normative.50 m la betonarea clasică (macara + recipient cu beton). Paschal. considerată şi adîncimea pînă la care se realizează vibrarea în masa de beton. h1 – adîncimea de priză a betonului (m).7) şi corespunzător formulei: a. Un neajuns al metodei de evaluare a presiunii laterale a betonului conform normativului C140-79 este că aceasta nu acoperă în calcule situaţiile obiective cînd se pot înregistra împingeri laterale ale betonului proaspăt turnat mai mari de 3600 daN/m2. kg/m3. De asemenea. Împingerea laterală a betonului turnat în cofraje şi compactat prin vibrare se va lua în calcule corespunzător schemei principale de împingere laterală a betonului (fig. Hünnebeck. p = v·t·γ şi h = v·t în care: v este viteza de turnare a betonului în cofraje. respectiv h1 ≤ h ≤ h2. în m. respectiv de 6000 daN/m2 la betonarea cu pompa de beton. respectiv 0 ≤ h ≤ h1. Faresin ş. pentru produsul vb·ti > 1. cînd înălţimea pe care se manifestă presiune hidrostatică a betonului asupra cofrajelor verticale depăşeşte 2. h – adîncimea de turnare de la faţa betonului. b. încărcarea de 60.2 În România.a). m/oră. h1 = v·t1. b. Pentru intervalul t1 ≤ t ≤ t2. Sînt relativ dese situaţiile. t – timpul de turnare.

p = pmax. pmax – valoarea presiunii maxime care se realizează la hmax şi la timpul tmax. o. 2.7c.7 Împingerea laterală a betonului turnat în cofraje după metoda Proiect IPC 7031/2-71 c. β – coeficient exprimînd influenţa temperaturii exterioare T asupra presiunii (laterale) pe cofraj.7b. conform graficului din fig. conform graficului din fig. λ – coeficient exprimînd influenţa dozajului de ciment C asupra presiunii (laterale) pe cofraj. 2. Fig. α – unghiul de înclinare al cofrajului (al feţei cofrajului) faţă de orizontală. h2 – adîncimea de la care betonul se suportă singur şi deci înălţimea minimă necesară de acoperit cu cofraj pe timpul t2. ore. pentru toată adîncimea (H – hmax) în cazul unor cofraje continue pe toată înălţimea H şi care suferă deformarea corespunzătoare pe parcursul turnării. t2 = 10 ore. Se propune a se lua (atunci cînd nu există alte date mai precise): t1 = 2 ore. v – se va lua ca medie continuă din relaţia: Q v= T ⋅S 39 . t 2 − t1 t2 în care: t2 este timpul de întărire (terminare priză) al cimentului. 2.p = v·(t2 – t)· γ ·( t1 t − t1 + β ⋅ λ )·sinα.

în care: Q este cantitatea de beton turnată, m3; T – timpul de turnare, ore; S – suprafaţa orizontală de cofraj umplută de cantitatea de beton turnată Q, m2. Pentru valorile: t1 = 2 ore, t2 = 10 ore, β = 1,0 şi λ = 1,0, evoluţia presiunii laterale maxime a betonului asupra cofrajului, în funcţie de viteza de turnare, se prezintă în diagrama din fig. 2.7d. Ca alură, diagrama presiunilor pe verticala cofrajului este aceeaşi ca şi în cazul metodei prezentate de normativelor C140-71 şi C140-79, dar pmax nu reprezintă presiunea hidrostatică la adîncimea hmax (pmax = hmax· γ), ci valoarea pmax prevăzută de normativul C140-1986, pentru vb ≤ 1,0 m/h, (pmax = 0,55· hmax· γ ).

Fig. 2.7d Diagrama presiunilor pmax în funcţie de viteza de betonare v Metoda propusă în proiectul IPC 7031/2 -1971 se apropie foarte mult (ca distribuţie şi valoare a presiunii laterale asupra

40

feţelor verticale de cofraj) de metoda prezentată de normativul C140-86, valabil în prezent, pentru viteze de turnare a betonului v ≤ 1,0 m/h. Demonstraţia se va face în cadrul aplicaţiilor numerice, la sfîrşitul capitolului. Trebuie menţionat faptul că, din păcate, metoda se limitează la a evalua presiunea laterală a betonului asupra cofrajelor verticale sau puţin înclinate doar pentru viteze de turnare mai mici de 1,0 m/oră. b.3. După rezultatele experimentale CSNC (ANNALES No 78 DE ľITBTP) [4] În timpul compactării prin vibrare a betonului proaspăt coeziunea acestuia scade la minimum (tinde chiar spre zero) şi betonul astfel lichefiat pe adîncimea h1 produce o presiune laterală asupra feţelor cofrajului echivalentă cu presiunea hidrostatică a unui lichid perfect, dar de densitate γb ≈ 2400 daN/m3; imediat după încetarea vibrării, betonul se încheagă, la coeziunea betonului compactat, care poate chiar permite, teoretic, decofrarea. Timpul de umplere al cofrajului, condiţionat de viteza de betonare şi de volumul de beton ce va fi turnat în cofraj, împreună cu alţi factori privind compoziţia betonului şi condiţiile de betonare (calitatea betonului, temperatura mediului, procedeul de vibrare) determină gradul de hidratare al cimentului, concomitent cu priza şi cu întărirea betonului. Evoluţia diagramei de presiune laterală a betonului (fig. 2.5) este comună presiunii hidrostatice pînă la presiunea maximă corespunzătoare înălţimii h1=hp după care presiunea se micşorează în funcţie de coeziunea amestecului care este uneori amplificată de prezenţa armăturii, şi de gradul de intensificare a fenomenului de priză. În proiectarea cofrajelor se utilizează presiunea maximă, care se consideră constantă de la h1 = hp pînă la baza cofrajului. După metoda CSNC, valorile presiunilor maxime pe feţe de cofraj sînt prezentate în tabelul 2.5.
41

Tabelul 2.5 Determinarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor după metoda CSNC
Element de Presiune laterală Observaţii construcţie Valorile particulare ale parametrilor a şi b kdaN/m2 în funcţie de temperatură şi de viteza de betonare Temperatura θ, Viteza de betonare °C V < 2 m/h V > 2 m/h a b a b 2 1,25 4,1 0,2 15 2 1,00 3,6 0,2 25 2 0,85 3,3 0,2 Diagramă corespunzătoare formulei 5 p = a + b·V

Pereţi

p≤ 

2,4 ⋅ h a + b ⋅ V

Coloane 2,4 ⋅ h Stîlpi p =  Plăci

2 15kdaN / m

- h < V·t - se reţine presiunea cu valoarea cea mică dintre cele două valori calculate

mai

p = 2,4·h + g

g = 150...200 daN/m2, suprasarcină dinamică

În figura 2.5: h este înălţimea finală a elementului de construcţie betonat, în m; h1 = hp – înălţimea betonului în fază pseudolichidă, h1 ≈ 1,0...2,0 m;
42

în kdaN/m2 (t/m2). la betonare. lucrabilitatea betonului. luaţi în considerare prin această metodă sînt: densitatea betonului.h2 – înălţimea betonului în curs de întărire. t – timpul de sfîrşit al prizei cimentului. dozajul de ciment portland compozit. Semnificaţia valorilor experimentale utilizate în tabelul 2. în m. în ore. h – înălţimea coloanei de beton proaspăt în fază pseudolichidă. în m. b. C = 350 kg/m3.5 şi unităţile de măsură de bază sînt: pmax este presiunea maximă.4 După metodele CIB şi CIRIA [3] Factorii care influenţează valoarea presiunii laterale a betonului. compactare mecanică interioară cu pervibratorul. în oC. în funcţie de condiţiile organizatorice de la postul de betonare (care determină capacitatea de betonare) şi de suprafaţa în plan orizontal a structurii cofrate (frontul minim de lucru). 43 . În ceea ce priveşte viteza de betonare. V – viteza de avansare a betonului în cofraj. La proiectarera unui cofraj demontabil. dimensiunea minimă a secţiunii de beton. de +5oC. în m. cu grad mare de reutilizare. θ – temperatura betonului din cofraj. viteza de betonare. înălţimea coloanei de beton. lucrabilitate (tasare con Abrams). h3 – înălţimea betonului întărit (imediat după depăşirea timpului tp de sfîrşit de priză). T = 100 mm. temperatura betonului. trebuie luată în considerare cea mai mică temperatură a betonului. aceasta se apreciază cu o oarecare aproximaţie. Valorile presiunii laterale maxime sînt date pentru un beton clasic de şantier cu următoarele caracteristici: ρb = 2400 daN/m3. în m/h.

din efectul întăririi betonului Tasare Temp.2 1. viteza de betonare.75 1 1. Presiunea P3.5 1. densitatea betonului (kg/m3) 2. UK. P2. Factorii consideraţi: 1. înălţimea betonului turnat. Presiunea P1.75 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 150 P2=35 35 35 40 45 45 50 55 60 75 90 200 35 40 40 45 50 50 55 60 65 80 95 300 45 50 50 55 60 60 65 70 75 90 105 400 55 60 60 65 70 70 75 80 85 100 115 500 65 70 70 75 80 80 85 90 95 110 125 3.6 Presiunea laterală a betonului proaspăt asupra cofrajelor 1. H (m) 6. Presiunea P2. temperatura betonului (oC) 5.beton R (m/h) (mm) (oC) 0.CIRIA Construction Industry Research and Information Association. lucrabilitatea betonului – tasare con – mm 3.5 3 4 5 P3=40 50 60 70 85 95 115 135 150 50 10 35 40 45 55 65 70 85 100 135 15 35 40 40 45 50 55 65 75 100 20 35 35 35 40 45 45 50 55 70 5 45 60 70 85 100 110 140 150 150 75 10 35 50 55 65 75 85 105 125 150 Presiunea Pmax luată în 15 35 40 45 50 60 65 80 95 125 considerare este cuprinsă 20 35 35 35 40 45 50 60 70 90 între 5 kN/m2 şi 150kN/m2 şi 5 55 70 85 100 120 130 150 150 150 100 are valoarea cea mai redusă la 10 40 55 65 75 90 100 120 150 150 dintre valorile lui P1. R-m/h 4.Tabelul 2. din efectul de arc R (m/h) d (mm) 0.8 2 2. dimensiunea minimă a secţiunii. 20 35 35 40 45 50 55 70 80 110 după: „Le Manuel de Technologie: Coffrage“ -CIB. P3 150 15 35 45 50 60 70 75 90 110 150 din tabele. „Concrete Pressure on Formwork“ .Comité International du Bâtiment. d (mm) >6 150 30 120 125 135 145 125 5 150 150 125 90 150 150 150 115 150 150 150 130 44 . F. din efectul de înălţime (densitatea betonului: 2500 kg/m3) H (m) 1 2 3 4 5 P1(kN/m2) 25 50 75 100 125 2.

11) – se acceptă că presiunea scade la zero pentru TE = 5 h. λo < 1.90 m. Variaţia (distribuţia) presiunii betonului proaspăt pe înălţimea cofrajului. – compactarea betonului se realizează prin vibrare interioară. 45 . – pînă la adîncimea de vibrare hr.9·γb (kN/m2). constantă pe durata întăririi.10) în care: vb este viteza de betonare (m/h). – se consideră presiunea betonului similară cu a pămîntului. se consideră că betonul proaspăt. După normele DIN 18218/1980 [3]. [29] a) Ipoteze: – densitatea betonului este γb = 25 kN/m3. – variaţia în timp a impingerii laterale a betonului proaspăt va fi: dp = γb ·vb·dt·λ(t) (2. 2. TE = 5 h. – durata de întărire. împingerea laterală a betonului proaspăt asupra cofrajelor nu mai creşte. – temperatura betonului este de +15oC.0. Normele DIN acceptă adîncimea minimă de vibrare hr = 0.b. – durata de întărire. adîncimea hE de la care împingerea laterală a betonului proaspăt nu mai creşte se determină cu relaţia: hE = vb·TE (2. TE = 5 h. deci pr = 0.8. scăzînd cu timpul la λ = 0. – cofrajul este etanş. se prezintă în fig. cu valoarea maximă la adîncimea hE. 0 ≤ λ ≤ λo. produce presiune hidrostatică asupra cofrajului vertical. lichefiat prin vibrare.5. – după depăşirea timpului de întărire TE.

15) 46 . după normele DIN 18218/80 Simplificarea diagramei de presiune a betonului.9.90 m.4) pmax = pb.12) – pentru K2 (Gc≤1. 2. γb = 25 kN/m3.90 m.h = 17·Vb + 17 (2. prin adăugarea suprafeţei haşurate reprezintă un plus de siguranţă pentru situaţia în care adîncimea de vibrare depăşeşte 0. pb (kN/m2). Considerînd hr = 0. pentru cofraje verticale de stîlpi şi pereţi – fig.13) – pentru K3(Gc≤1. TE = 5 h.Fig.8 Variaţia presiunii betonului proaspăt pe înălţimea cofrajului. 2.h = 14·Vb + 18 (2. presiunile laterale maxime capătă următoarele expresii (în care Vb se exprimă în m/h şi pb.14) – pentru beton fluid (Gc≈1.04) pmax = pb.h în kN/m2): – pentru K1(Gc≤1. b) Evaluarea presiunii laterale maxime Pentru determinarea valorii presiunii laterale asupra cofrajului se introduce lucrabilitatea betonului proaspăt sub forma curbelor K1.0) pmax = pb. viteza de betonare Vb (m/h) şi gradul de compactare Walz. K3 şi beton fluid.h = 10·Vb + 19 (2.h = 5·Vb + 21 (2. K2. în funcţie de înălţimea hidrostatică hs (m). În final rezultă diagrama de calcul a presiunii laterale a betonului proaspăt.18) pmax = pb.

după normele DIN 18218/80 Relaţiile sînt valabile pentru cazul cînd Vb ≤ 4. şi corespund distribuţiei presiunii pe verticala cofrajului din fig.0 m/h Cînd viteza de betonare este mai mică sau mai mare decît h/TE = h/5. distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului corespunde diagramelor din fig. 2.10 Distribuţia presiunii betonului proaspăt pe verticala cofrajului pentru Vb ≤ 4.9 Diagrame de calcul a presiunii laterale a betonului proaspăt.11.0 m/h. 2. 47 .10. Fig.Fig. 2. 2.

h şi adîncimea hidrostatică hs. – dacă temperatura mediului depăşeşte +15oC şi cofrajul se poate încălzi peste această temperatură. se poate neglija influenţa temperaturii superioare a mediului asupra presiunii laterale a betonului proaspăt (se păstrează ipoteza temperaturii betonului de +15oC. Se păstrează ipoteza că temperatura considerată rămîne constantă pe durata TE de întăririre a betonului. se va corecta. se sporesc cu 3% pentru fiecare 1oC sub +15oC sau se diminuează cu 3% pentru fiecare 1oC peste +15oC (diminuarea nu trebuie să depăşească 30%).Fig. presiunea laterală a betonului proaspăt asupra cofrajului. determinată ca la pct. după cum urmează: – dacă adîncimea de vibrare hr depăşeşte adîncimea hidrostatică hs.h = 25 hr kN/m2. (b) Vb > h/TE = h/5 c) Corecţii Dacă ipotezele de la pct. se vor modifica presiunea pb. presiunea laterală se măreşte la valoarea pb.b). 2. – dacă temperatura betonului proaspăt diferă de +15oC..11 Distribuţia presiunii laterale a betonului proaspăt pe verticala cofrajului pentru: (a) Vb ≤ h/TE = h/5. 48 . a) nu se respectă.

12.h şi înălţimii hs Întîrzierea prizei (ore) 5 15 K1 1. pentru a putea face comparaţii cît mai corecte între rezultatele obţinute prin utilizarea metodelor de evaluare prezentate mai sus (pct. grad de compactare Walz Gc = 1.15 1.h(γb1) = α·pb. presiunea laterală a betonului proaspăt se va modifica prin luarea în considerare a noilor valori pentru Ki.h(25). – dacă se utilizează aditivi întîrzietori de priză. hs rămîne neschimbat.5R/0-16.15 2. se vor utiliza coeficienţii din tabelul 2.2.45 Consistenţa K2 1.0 m/h Să se determine împingerea laterală maximă a betonului şi distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului din figura 2.h se recalculează cu relaţia: pb. presiunea pb. lungime 7. – dacă masa volumică a betonului γb1 diferă de γb = 25 3 kN/m .1. Tabelul 2.04 – 1.h şi hs. Timpul de betonare tb = 5 ore. (cu tasare con Abrams.8 K3 1.– dacă la prepararea betonului se utilizează aditivi plastifianţi (de tip fluidifianţi sau antrenori de aer). cunoscînd: Elementul de construcţie: perete structural.4.0m.3 Exemple numerice de evaluare a presiunii laterale a betonului proaspăt Evaluarea impingerii laterale a betonului proaspăt asupra cofrajelor verticale prin exemple numerice este necesară. a) Pentru viteze de betonare mai mici de 1.2). grosime 25 cm.10. Betonul proaspăt turnat: C20/25 – T3 – II/A-S-32.7 pentru a se multiplica pb. γ = 24 kN/m3). 49 .25 1.1. unde α = γb1/γb. T = 70 ± 20 mm.7 Coeficienţi de multiplicare ai presiunii pb. înălţime 4.4. corespunzătoare lucrabilităţii reale a betonului.20m.40 2. K2.

20 m. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.16 kN/m2.13 Aa 2. După normativele C140-71 şi C140-79 pmax = ρ·Hp (kN/m2) 50 .35 – 0. pfmax = 0. hp = 2.00.95.55·4.00·0.00·4.0h t 2 − t1 m/h.80 m/h > vbmin = = 0. hp = λ1·H = 0. Ca urmare.0m = 0.00.55·1.60 5.95·1. α = 0 → pinf = 0 Lucrabilitatea betonului: clasa T3 (tasare 70 ± 20 mm) λ2 = 1.0·24 = 50.vb = hstr 4. 2. 2. Fig.8 m/h. După normativul C140-86 pfmax = λ1·λ2·λ3·λ4·H·ρb ( kN/m2) vb = 0. pfmax = 50.55.12 Cofraj de perete structural din beton armat 1.0 = 2. dmin = 25 cm → λ3 = 0. → λ1 = 0.16 kN/m2. Temperatura betonului θb = +5oC → λ4 = 1.20 m.

t = 4 ore → pmax = 51. 2400 pentru ρb = 2400 kN/m3→ P1=100· = 96 kN/m2 2500 d = 250 mm. t t − t1 pmax = v·(t2 – t)· γ·( 1 + β ⋅ λ )·sinα.13 Ad. 80 kN/m2.4 m.20 m. 4.0 m.8· 1. După metoda CIB şi CIRIA [3] H = 4.4·2.25. Hp = vb·t = 0.67 m.25·0.0m iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.40 m.40 kN/m2 Pentru intervalul t1 ≤ t ≤ t2 şi h1 ≤ h ≤ h2. h = 3.67 m. θb = 5oC.25 m.0·24 = 38.8 = 3 kdaN/m2 = 30 kN/m2. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.13 Ac. b = 1. hs = 40/24 = 1.40 m → pmax = 24·1.75 = 1. 5. h1 = 1. → pmax = 2. p1 = v·t1·γ = 0. t 2 − t1 t2 t = 3 ore → pmax = 47.60 kN/m2. v = 0. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. hs = 1. 2. Hp = 1. hmax = 4. După proiectul IPC 7031/2-1971 Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t1 şi 0 ≤ h ≤ h1. pmax = 30 kN/m2.0 m. h = 2.04 kN/m2.8 m/h. 2.8·2. t = 5 ore → pmax = 52. p1 = 38. 2.8 m/h → P3 = 45 kN/m2 Pmax = 40 kN/m2.40 = 33. 3. v = 0. pentru h = 2. După rezultatele experimentale CSNC ANNALES No 78 DE ľ ITBTP [4] 2. T = 75 mm.ρ = 24 kN/m3. pmax ≤ 2 + 1. ρb = 2500 kN/m3→ P1 = 100 kN/m2.4 ⋅ h p≤  a + b ⋅ V pentru v < 2 m/h.8 kdaN/m2 = 48 kN/m2.0 = 4.40 kN/m2 . → P2 = 40 kN/m2.13 Ab. pmax = 33. → a = 2.60 kN/m2. iar distribuţia presiunii 51 .84 kN/m2.

70 kN/m2. 2. 2.08 m Corectări: – θb = 5oC →pb. dar mai mici de 10m/h Să se determine împingerea laterală maximă a betonului şi distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului din figura 2. γb = 25 kN/m3 şi K2.13 Af.laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. lungime 7.h.13 Ae.max = pb.10·24/25 = 33.70/24 = 1.12.40 m pmax = 33.20m.70 kN/m2. După normele DIN 18218/1980 [3] Pentru: vibrare interioară. θb = +15oC.3·27 + 27 = 35. vb≤ 1 m/h b) Pentru viteze de betonare mai mari de 1. grosime 25 cm. hs = 33.13 A Diagramele de presiune laterală a betonului pe verticala cofrajului. Pb.h.h· γbr/γb = 35.40 m.h = 10·Vb + 19 = 10·0. cunoscînd: Elementul de construcţie: perete structural.0m.h = 0.max = 3%·∆θ·pb. hs = 1. înălţime 4. Fig.8 + 19 = 27 kN/m2 hs = 27/25 = 1. 52 . iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. TE = 5 ore. cofraj etanş. 6.0 m/h.h +pb.10 kN/m2 – γbr = 24 kN/m3 → pb. 2.

85·1.04 – 1.0·2. pfmax = 77.52 kN/m2.85·4.50 m.0 m. hp = 3. la adîncimea corespunzătoare înălţimii cofrajului.95.00 m/h > vbmin = = 0. T = 70 ± 20 mm.0 = 3. După normativele C140-71 şi C140-79 pmax = ρ·Hp (kN/m2) ρ = 24 kN/m3.40 m.00·4. Cb =7.5R/0-16.7·pfmax Lucrabilitatea betonului: clasa T3 (tasare 70 ± 20 mm) → λ2 = 1.13 Bb. 2.75 = 7. Hp = 1. Timpul de betonare tb = 1 oră. 53 . hstr 4m vb = = 4.5 m.95·1. pinf = 0. pmax = 24·1. 3. După proiectul IPC 7031/2-1971 Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t1 şi 0 ≤ h ≤ h1. pmax = 36.00.52 kN/m2.0·24 = 192. Hp = vb·t = 4. p1 = v·t1·γ = 4.00·0.2 m3/h.0 kN/m2 care s-ar produce la adîncimea h = v·t1= 4. pmax = 192/2 = 96 kN/m2.Betonul proaspăt turnat: C20/25 –T3– II/A-S-32.0·2. (cu tasare con Abrams.10.00 m →Hp = 1.70·77. dmin = 25 cm → λ3 = 0.0 kN/m2.40 m. presiune hidrostatică.0·24 = 77. 2. h = 4.52 = 54. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 2.0 kN/m2. Temperatura betonului θb = +5oC → λ4 = 1.35 – 0. pfmax = 0. 1h t 2 − t1 1.00 m. λ1 = 0. K2.85.0·1.70 → pinf = 0.00.00 m/h. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. După normativul C140-86 pfmax = λ1·λ2·λ3·λ4·H·ρb ( kN/m2) vb = 4. γ = 24 kN/m3). Ca urmare.50 = 36.60 m/h. grad de compactare Walz Gc = 1.13 Ba. hp = λ1·H = 0.0 = 8.26 kN/m2. α = 0.

După normele DIN 18218/1980 [3] Pentru: vibrare interioară.h· γbr/ γb = 76.0 m/h. hmax = 4.4·2.7·24/25 = 73.13 Bd. 5. cofraj etanş. v = 4.36 m Corectări: – θb = 5oC →pb. După metoda CIB şi CIRIA [3] H = 4.3·59 + 59 = 76. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.0 kN/m2.29 m.h = 0.0 + 19 = 59 kN/m2 hs = 59/25 = 2.1 + 0.0m. v = 4.2. → pmax ≤ 4.2·4.h = 10·Vb + 19 = 10·4. hs = 2.0 kN/m2. După rezultatele experimentale CSNC ANNALES No 78 DE ľ ITBTP [4] 2.h +pb.29 m. 4.h. → P2 = 55 kN/m2.9 kdaN/m2 = 49 kN/m2 pentru h = 2.13 Be. TE = 5 ore.63 kN/m2. şi K2.06 m 54 .0 m. 2. hs = 73.13 Bc.h. Pb. → a = 4.8 kdaN/m2 = 48 2 kN/m pmax = 48 kN/m2. h1 = 2. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. → pmax = 2.0 = 4. T = 75 mm. 2400 pentru ρb = 2400 kN/m3→ P1=100· = 96 kN/m2 2500 d = 250 mm.4 ⋅ h p≤  a + b ⋅ V pentru v >2 m/h. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. b = 0.7 kN/m2 – γbr = 24 kN/m3 → pb. θb = +15oC.pmax = 96.max = 3%·∆θ·pb. Vb = 4.0 m/h.0 m. 2.0 m.63/24 = 3.max = pb. 6.0 m/h → P3 = 150 kN/m2 Pmax = 55.1. hs = 55/24 = 2.0 = 4. θb = 5oC. 2. ρb = 2500 kN/m3→ P1 = 100 kN/m2. γb = 25 kN/m3.

63 kN/m2. 0.04→ K3. caracteristic pompării betonului. K2. 55 .12.13 B Diagramele de presiune laterală a betonului pe verticala cofrajului.13 Bf. Timpul de betonare tb = 0.04 – 1. cunoscînd: Elementul de construcţie: perete structural. hs = 3. grad de compactare Walz Gc = 1.55 m3/h. Fig.0 m/h Să se determine împingerea laterală maximă a betonului şi distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului din figura 2.35 – 0.35 t 2 − t1 Acest ritm de betonare presupune o capacitate de betonare Cb ≥ 20. γ = 24 kN/m3). lungime 7. Cb =20.10. (cu tasare con Abrams. 2. În aceste condiţii betonul proaspăt trebuie să aibă lucrabilitatea T3/T4 (tasare con 100 ± 20 mm) şi gradul de compactare Gc ≤ 1.35 ore. hstr 4m vb = = 11.06 m. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. T = 70 ± 20 mm. 1 m/h < vb < 10 m/h c) Pentru viteze de betonare mai mari de 10. 2.42 m/h > vbmin = = 0. Betonul proaspăt turnat: C20/25 – T3 – II/A-S-32.55 m3/h.0m. grosime 25 cm.20m. înălţime 4.60 m/h. se va folosi un aditiv fluidifiant.5R/0-16.pmax = 73.

iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.0 m/h.0 m. → λ1 = 1. p1 = v·t1·γ = 11.00·4.0 kN/m2.42·2.0·4.13 Ca. După normativele C140-71 şi C140-79 pmax = ρ·Hp (kN/m2) ρ = 24 kN/m3. După proiectul IPC 7031/2-1971 Pentru intervalul 0 ≤ t ≤ t1 şi 0 ≤ h ≤ h1.00 → hp = λ1·H = 1.0 m. → a = 4.00.4 ⋅ h p≤  a + b ⋅ V pentru v >2 m/h. Hp = 2. După rezultatele experimentale CSNC ANNALES No 78 DE ľ ITBTP [4] 2. 3.0 kN/m2. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.05.13 Cc.42·2.50 m.95·1.1 b = 0. h = 4. 2.0·24 = 548.0·1. hp = 4. → pmax = 24·2. Ca urmare. pinf = 95. După normativul C140-/86 pfmax = λ1·λ2·λ3·λ4·H·ρb ( kN/m2) vb > 10.05·0. pfmax = 95. pmax = 96 kN/m2.0 m. 2.95. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. 4.5 m. lucrabilitatea betonului: clasa T3/T4 (tasare 100 ± 20 mm) → λ2 = 1. 2. la adîncimea corespunzătoare înălţimii cofrajului.2 56 .00 → pinf = pfmax presiune hidrostatică.16 kN/m2 care s-ar produce la adîncimea h = v·t1= 11.13 Cb. beton pompat → Hp = 2.84 m.0 = 4.0 = 22. dmin = 25 cm → λ3 = 0. pmax = 96. pfmax = 1. presiune hidrostatică.76 kN/m2.0·24 = 95.0m.50 = 60. temperatura betonului θb = +5oC → λ4 = 1. hmax = 4.76 kN/m2. 2. α = 1.76 kN/m2.1.

→ pmax = 2. pb.9 kN/m2 pentru h = 4. 5.1 + 0. ρb = 2500 kN/m3→ P1 = 100 kN/m2. h1 = 2. vb > 10 m/h 6.42 m/h → P3 = 150 kN/m2 Pmax = 85. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.0·25 = 100 kN/m2 57 . 2.0m În aceste condiţii. După normele DIN 18218/1980 [3] Pentru: vibrare interioară.pmax ≤ 4.h = 14·Vb + 18 = 14·11. 2400 pentru ρb = 2400 kN/m3→ P1=100· = 96 kN/m2 2500 d = 250 mm. → P2 = 85 kN/m2.0 m.0 = 9.42 m/h.13 Ce. θb = 5oC. γb = 25 kN/m3. v = 11.54 m. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig. TE = 5 ore. θb = +15oC. 2.88 kN/m2 hs = 177.88/25 = 7. hs = 3.54 m.h = 4.42 = 6.9 kN/m2.39 kdaN/m2 = 63.0 kN/m2. hs = 85/24 = 3. Vb = 11.0 m.42 m/h.13 C Diagramele de presiune laterală a betonului pe verticala cofrajului. pb.11 m> H = 4.4·4. cofraj etanş.42 + 18 = 177. şi K3.13 Cd. 2. După metoda CIB şi CIRIA [3] H = 4. T = 120 mm.6 kdaN/m2 = 96 2 kN/m pmax = 63. Fig. v = 11.66 m.2·11.

dacă greutatea proprie a plinului cofrajului şi a susţinerilor primare pentru un cofraj obişnuit. pmax = 96 kN/m2.8/24 = 5.2 m > H = 4.h· γbr/ γb = 130·24/25 = 124.0 – 5.25 kN/m2.3·100 + 100 = 130 kN/m2 – γbr = 24 KN/m3 → pb.00 – 70.00 kN/m2 este de 0.0 m→ pmax = 100·24/25 = 96 kN/m2.max = pb.00 – 7. De exemplu.13 Cf. 2. iar distribuţia presiunii laterale pe verticala cofrajului se prezintă în fig.4.0 m. Acest lucru se întîmplă deoarece cele două componente de bază ale încărcărilor verticale totale.4 Concluzii generale Respectarea prescripţiilor din normativele tehnice în vigoare la determinarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor este obligatorie în România.8 kN/m2.1.h. – hs = 124. greutatea betonului armat şi suprasarcina din încărcarea tehnologică. solicitat la o încărcare totală de 6. Diferenţe mai mari ar putea apărea între valorile determinate conform normativului C140/86 şi alte metode atunci cînd cofrajul are o alcătuire complexă.00 kN/m2 este de peste 58 . evaluate prin diferite metode. hs = 4.max = 3%·∆θ·pb.h. 2.5)% din Pv. adică (4. datorată formei subansamblului de construcţii care se betonează şi datorită încărcărilor foarte mari la care va fi supus cofrajul.0) % de valori ale acestor încărcări.Corectări: – θb = 5oC →pb. se evaluează la fel în toată lumea şi au valori mult mai mari decît celelalte componente.0 – 3. greutatea proprie a plinului cofrajului şi a susţinerilor primare pentru un cofraj cu cintru.h = 0. Normativul C140/86 ţine seama de greutatea proprie a plinului cofrajului şi a susţinerilor primare. pentru cofraje ale elementelor de construcţii obişnuite. se constată diferenţe nesemnificative (3.h +pb. În ceea ce priveşte încărcările asupra feţelor orizontale de cofraj (încărcări verticale). spre deosebire de alte metode care ignoră această încărcare. presiune hidrostatică. care reazemă pe eşafodaje şi este solicitat la o încărcare totală de 65.

pentru unele metode de calcul. presiuni laterale foarte mici faţă de presiunea hidrostatică. – Pentru înălţimi frecvent întîlnite ale cofrajelor verticale rezultă. se poate limita înălţimea de proporţionalitate. în cazul cofrajelor verticale pentru construcţii de clădiri. din calcule rezultă presiuni maxime mai mari decît presiunea hidrostatică. valorile presiunii maxime sînt cel mai mult influenţate de viteza de betonare în oricare din metodele de evaluare prezentate. – Nu există o regulă unică de limitare a valorii maxime a presiunii.10 kN/m2. IPC 7031/2-71. – În evaluarea şi combinarea incărcărilor orizontale care acţionează asupra cofrajelor verticale trebuie respectate prescripţiile tehnice în vigoare. de la valori foarte mici (metodele C140-79. sînt total diferite. 59 . Pr. ci doar a creşterii coeficientului de siguranţă privind deformaţiile admisibile ale cofrajului. în funcţie de valoarea maximă a presiunii maxime hidrostatice determinate. care produc riscul subdimensionării cofrajelor (în principal C140-79 şi CSNC). DIN 18218/80). pentru a surprinde fidel fenomenul fizic real. greu de prins în relaţii matematice. chiar hidrostatice. Uneori. în contradicţie cu situaţiile reale. CIB-CIRIA) la valori foarte mari (C14086. Cele cîteva metode de evaluare a impingerii laterale a betonului proaspăt pe feţele verticale (sau puţin înclinate) de cofraj şi aplicaţiile numerice prezentate mai sus conduc la următoarele concluzii generale: – În evaluarea presiunii maxime asupra cofrajelor verticale intervin mulţi factori de influenţă. unde înălţimea cofrajelor este aproximativ egală cu înălţimea unui etaj. reglementările tehnice legale trebuind să fie aplicate corect şi cu discernămînt. presiunea hidrostatică pe toată înălţimea de umplere a cofrajului (a coloanei de beton proaspăt din cofraj) este cel mai bine de luat în considerare. determinate prin metode diferite. fără riscul supradimensionării cofrajelor. – Valorile rezultate pentru presiunea maximă. ştiind că presiunea hidrostatică este direct proporţională cu înălţimea coloanei de beton proaspăt din cofraj. – Ca regulă generală. adică (15 – 10)% din Pv şi trebuie luată în calcule cu valoarea sa. CSNC.

). înălţime care corespunde coloanei de beton proaspăt din cofraj. de la baza cofrajului (adîncime H) şi pînă la adîncimea de proporţionalitate (adîncime hp). suportate de susţinerile secundare ale aceluiaşi cofraj (fig. se consideră presiunea constantă. temperaturi. inclusiv intensitatea încărcării punctuale. chiar pînă la 0 (pentru vb ≤ 1.13 Ba). ca o fracţiune din presiunea hidrostatică. (vezi fig. – Limitarea presiunii maxime pe înălţimea cofrajului. dacă prin tehnologia de betonare adoptată se poate diminua semnificativ valoarea presiunii hidrostatice maxime a betonului proaspăt turnat (prin înălţimea de proporţionalitate).2. chiar dacă în normativul românesc.0 m/h). şi distribuţia presiunii pe verticala cofrajului este aceeaşi. Este ştiut faptul că în proiectarea cofrajelor. poate fi acceptată pentru cofraje de mai mare înălţime. condiţii ale cofrajelor etc. 2. pentru valori ale vitezei de betonare sub 10. soluţia optimă de cofrare este de a adopta susţineri primare (generatoare) orizontale la distanţe inegale şi directoare verticale cît mai rigide. 2.2 Repartizarea încărcărilor asupra elementelor componente ale cofrajului 2.00 m/h are loc o reducere a presiunii sub adîncimea de proporţionalitate hp. Mai mult. P'v) se poate determina intensitatea încărcării liniare suportată de plinul cofrajului şi de fiecare piesă a scheletului de rezistenţă a cofrajului orizontal.13 Aa şi 2. viteze de betonare. egală cu valoarea maximă pmax. concentrate. fără riscul de a greşi. Pv şi gruparea încărcărilor permanente.La această încărcare.1 Cofraje orizontale Dacă se cunoaşte încărcarea verticală uniform distribuită pe unitatea de suprafaţă (gruparea tuturor încărcărilor. că evaluările după normele româneşti din normativul C140-86 şi după normele germane DIN 18218/80 conduc la valori foarte apropiate ale presiunii maxime a betonului proaspăt pentru aceleaşi condiţii de betonare (tip beton. 2.14). la distanţe egale şi cu doar două susţineri secundare pe fiecare directoare. 60 . Se poate afirma.

între susţinerile secundare. de tip generatoare. D – contravîntuiri pe două direcţii normale în plan vertical. coli din placaj. Variante de alcătuire a cofrajului orizontal: A→B→B'→C→D sau A→A'→B→C→D a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. B' – susţineri primare de pe al doilea rînd (tip directoare). A' – rigidizări ale suprafeţei cofrante. 2.Fig.15 Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă 61 . B – susţineri primare de pe primul rînd (tip generatoare). foi metalice sau din mase plastice rigide). sub susţinerile primare B. 2. planşete. 2. în contact direct cu suprafaţa cofrantă.15) Fig. C – susţineri secundare verticale de tip popi.14 Distribuţia încărcărilor asupra elementelor componente ale unui cofraj orizontal A este suprafaţa cofrantă (astereală.

în kN/m. P'vmax – grupările încărcărilor totale. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă este: q' = P'vmax· b (kN/m) (2. în contact cu suprafaţa cofrantă (fig. Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului. 2. lăţime sau lungime de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă – după orientarea acesteia pe reazeme). prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă este: q = Pvmax· b (kN/m) (2. determinate conform normativului C140-86. în kN/m2.distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante.16 Încărcarea liniară pe reazemele suprafeţei cofrante 62 . în m. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.17) Pvmax. pe suprafaţa cofrantă.15: A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri. foi din materiale plastice sau metalice). coli de placaj. q – încărcarea liniară aplicată pe suprafaţa cofrantă. m. sau rigidizări ale suprafeţei cofrante (A').16) Fig. respectiv permanente.În figura 2. B – susţineri primare de pe primul rînd (generatoare). b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură.16) Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificarea dimensionării sau mai rar. b) Încărcarea liniară pe rigidizările (A') ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir (B). 2. planşete. la dimensionare. ℓ1 .

rigle sau grinzi sub astereală. P'vso – grupările încărcărilor totale. egală cu distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.16: A' reprezintă rigidizări ale suprafeţei cofrante (de ex. în kN/m2. B' constituie reazeme pentru rigidizările A' sau pentru susţinerile primare B. caracteristice susţinerilor orizontale. 63 . sau susţinere primară de pe al doilea şir (directoare). ℓ1. sub B. q1(q'1) – încărcarea liniară pe rigidizările suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir. în contact cu suprafaţa cofrantă (de ex.18) Încărcarea liniară permanentă pe rigidizările (A') ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir (B). în m. rigle sau grinzi sub coli de placaj rezistent la umiditate). B' – susţinere primară (generatoare) sub rigidizările A' ale suprafeţei cofrante. lonjeroane ale panourilor de cofraj).19) Pvso. determinate conform normativului C140-86. Încărcarea liniară totală pe rigidizările (A') ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir (B). B – susţineri primare de pe primul şir (generatoare). respectiv permanente. în contact cu suprafaţa cofrantă: q'1 = P'vso· ℓaf = P'vso· ℓ1 (kN/m) (2. în contact cu suprafaţa cofrantă: q1 = Pvso· ℓaf = Pvso· ℓ1 (kN/m) (2. ℓaf = ℓ1 este lăţimea aferentă rigidizărilor A' sau susţinerilor primare B de pe primul şir.În figura 2.

sau generatoare.c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare tip directoare. P'vso – grupările încărcărilor totale. caracteristice susţinerilor orizontale.17 Încărcarea liniară pe susţinerile primare de tip directoare Încărcarea liniară totală pe susţinerile primare de pe al doilea şir B'. ℓaf = ℓ2 este lăţimea aferentă susţinerilor primare B sau B'. [8].17) Fig.20) Încărcarea liniară permanentă pe susţinerile primare de pe al doilea şir B'. 2. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. 64 .* (fig. în kN/m2. respectiv permanente. determinate conform normativului C140-86.21) Pvso. respectiv distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B. B'. sau pe susţinerile primare B de sub rigidizările A': q'2 = P'vso· ℓaf = P'vso· ℓ2 (kN/m) (2. B. 2. * Poziţia apropiată a rigidizărilor sau a susţinerilor primare de pe primul şir (generatoare) permite generalizarea acestui mod de repartizare a încărcărilor pe directoare. în m. egală cu distanţa dintre reazemele rigidizărilor A'. ca sarcini liniare uniform distribuite [4]. sau pe susţinerile primare B de sub rigidizările A': q2 = Pvso· ℓaf = Pvso· ℓ2 (kN/m) (2.

2. în kN/m2. pe susţinerile Fig. ca rezultantă a încărcărilor totale (caracteristice susţinerilor verticale) uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. secundare C (fig. ℓ3 – distanţele dintre reazemele susţinerilor primare B (generatoare) sau B' (directoare).18 Încărcări concentrate (N) asupra elementelor de susţinere secundară a cofrajelor N este încărcarea concentrată pe susţinerea secundară. ℓ3 reprezintă distanţele 65 . caracteristice susţinerilor verticale. ℓ2. determinaată conform normativului C140-86. 2.18) concentrată. luate pe suprafaţa aferentă susţinerii secundare: N = Pvsv·Saf = Pvsv· ℓ2·ℓ3 (kN) (2.22) Pvsv – gruparea încărcărilor totale. în m.d) Încărcarea punctuală. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. ℓ2.

respectiv transversală cofrajului).2 Cofraje verticale A) Cofraj vertical solicitat la presiune hidrostatică pe toată înălţimea sa A. 2. planşete. coli din placaj.19) Fig. foi metalice sau din mase plastice rigide). planşete. B' – susţinere primară verticală de pe rîndul al doilea. foi).20). 2. pe cele două direcţii normale în plan orizontal (longitudinală. B – susţinere primară orizontală de pe primul rînd. coli placaj. 66 . 2. verticale (fig. D – element de stabilitate al cofrajului.1) Cofraj cu susţinerile primare de pe şirul al doilea. de tip şpraiţ înclinat.20: A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale. tip directoare. de tip directoare.19 Cofraj vertical cu generatoare orizontale În figura 2.2. tip generatoare. C – susţinere secundară de tip ancoră sau tirant. În figura 2.19: A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale. Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig.dintre susţinerile secundare. 2.

prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă dintre primele două reazeme orizontale (deschidere h1) . b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură. pe distanţele hi. Fig. este: q1 = Pomax· b (kN/m) (2. este: q1' = P'omax· b (kN/m) (2. 67 .23) Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. în kN/m. m. pornind de la baza cofrajului. 2. respectiv permanente. pe verticală. de la baza cofrajului pînă la cota h1. pornind de la baza cofrajului. hi – distanţele. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă dintre primele două reazeme orizontale (deschidere h1). qi – încărcările liniare aplicate pe suprafaţa cofrantă. în m. la dimensionare. totale. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. pe suprafaţa cofrantă. P'omax – grupările încărcărilor maxime.24) Pomax. dintre reazemele suprafeţei cofrante.B – susţinere primară orizontală de pe primul rînd (generatoare).20 Distribuţia încărcării pe suprafaţa cofrantă A Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului. lăţime sau lungime de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă – după orientarea acesteia pe reazeme).

pe suprafaţa cofrantă. prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă de deschidere h2 . în kN/m2. de la cota [h – (h1 + h2)].26) Poh1. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă de deschidere ℓ2. prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă de deschidere h3 .determinate conform normativului C140-86. determinate conform normativului C140-86.h1).grupările încărcărilor totale. în kN/m2. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă de deschidere h3. la dimensionare. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. la dimensionare.25) h Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. 68 . respectiv permanente. este: h − h1 q2 = Poh1· b = Pomax· ·b (kN/m) (2. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. determinate conform normativului C140-86. în kN/m2. Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului. de la cota (h . Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare. P'oh2 reprezintă grupările încărcărilor totale.28) Poh2. P'oh1 .27) h Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. este: q2' = P'oh1· b = P'omax· h − h1 ·b (kN/m) h (2. respectiv permanente. este: h − (h1 + h2 ) q3 = Poh2· b = Pomax· ·b (kN/m) (2. pe suprafaţa cofrantă. este: q3' = P'oh2· b = Pomax· h − (h1 + h2 ) ·b (kN/m) h (2.

29) 2 2 2 în care: P1max este gruparea încărcărilor totale. 2. h'2 – lăţimea aferentă susţinerii primare de la cota h1. pe această susţinere primară este: ' ' p1' max + p 2 min p ' + p 2 min h1 + h2 · h'2 = 1 max · (kN/m) 2 2 2 în care: q' = (2. 2. Distanţa maximă dintre susţinerile primare verticale rezultă din calcule de rezistenţă şi de rigiditate pentru cea mai solicitată susţinere orizontală ( a doua susţinere. tip generatoare (fig. 21) Fig.30) 69 . Încărcarea liniară totală pe această susţinere primară este: p + p 2 min p + p 2 min h1 + h2 q = 1 max ·h'2 = 1 max · (kN/m) (2. uniform distribuite pe suprafaţă. P2min este gruparea încărcărilor totale. Încărcarea liniară permanentă. continui pe toată înălţimea cofrajului.b) Încărcarea liniară pe susţinerile primare orizontale. păstrează constantă deschiderea ℓ1 dintre ele.21 Distribuţia încărcării pe susţinerile primare orizontale de tip generatoare Susţinerile primare verticale. de la cota (h1/2). de la cota (h1 + h2/2). de la cota h1). uniform distribuite pe suprafaţă.

Încărcarea totală maximă. c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare tip directoare. distribuită pe susţinerea primară verticală intermediară este: 70 .P'1max este gruparea încărcărilor permanente. 2. de la cota (h1 + h2/2).22) Fig. P'2min . h'2 – lăţimea aferentă susţinerii primare de la cota h1. datorită lăţimii aferente maxime (ℓ1) de pe care se încarcă cu încărcările distribuite pe suprafaţă.22 Distribuţia încărcărilor pe susţinerile primare verticale de tip directoare şi a încărcărilor concentrate în susţinerile secundare Susţinerile primare verticale (directoarele) intermediare sînt cel mai mult solicitate. liniară.2. Reazemele susţinerilor primare verticale se poziţionează la capete (deschiderea este ℓ2 = h). uniform distribuite pe suprafaţă.gruparea încărcărilor permanente. uniform distribuite pe suprafaţă. verticale (fig. de la cota (h1/2).

liniară. în kN.32) concentrată.33) N C2 este încărcarea concentrată în susţinerea secundară C2. P'max este gruparea încărcărilor distribuite pe suprafaţă. d) Încărcarea punctuală. secundare C (fig.q = Pmax·ℓ1 (kN/m) (2. de la cota baza cofrajului.34) q = Pmax·ℓ1 (kN/m) este încărcarea liniară triunghiulară pe directoarea cea mai solicitată. N C1 = q⋅h (kN) 6 ( 2. 2. susţinerile N C1 este încărcarea concentrată în susţinerea secundară C1. 22) permanente. la baza cofrajului.31) Încărcarea permanentă maximă. N C2 = q⋅h (kN) 3 (2. determinată ca rezultantă a încărcării liniare distribuite triunghiular pe directoarea de înălţime h. determinată ca rezultantă a încărcării liniare distribuite triunghiular pe directoarea de înălţime h. distribuită pe susţinerea primară verticală intermediară este: q' = P'max ·ℓ1 (kN/m) în care: Pmax este gruparea încărcărilor totale. în kN. 71 . pe uniform (2. uniform distribuite pe suprafaţă.

coli din placaj. de tip directoare. de tip şpraiţ înclinat. 2. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă dintre două reazeme verticale (deschidere ℓ1).23 Cofraj vertical cu directoare orizontale A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale. este: q = Pomax· b (kN/m) (2. planşete. D – element de stabilitate al cofrajului.2) Cofraj cu susţinerile primare de pe şirul al doilea. 24) Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului. tip directoare. la dimensionare.A. este: 72 .35) Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. 23) Fig. B' – susţinere primară orizontală de pe rîndul al doilea. 2. B – susţinere primară verticală de pe primul rînd.). orizontale (fig. 2. foi metalice sau din mase plastice rigide etc. tip generatoare. C – susţinere secundară de tip ancoră sau tirant. Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D sau A→A'→B→C→D a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. A' – rigidizări ale suprafeţei cofrante. prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă dintre două reazeme verticale (deschidere ℓ1 .

Fig. pe suprafaţa cofrantă la baza cofrajului. în m. distribuite pe unitatea de suprafaţă. sau B – susţineri primare verticale de pe primul rînd (generatoare). planşete. coli de placaj. respectiv permanente. P'omax – grupările încărcărilor maxime.q' = P'omax· b (kN/m) (2. pe orizontală. 73 . totale. lăţime sau lungime de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă – după orientarea acesteia pe reazeme).36) Pomax. în m. A' sau B. qi' – încărcările liniare aplicate pe suprafaţa cofrantă. dintre reazemele suprafeţei cofrante.24 Distribuţia încărcării pe suprafaţa cofrantă A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri orizontale. determinate conform normativului C140-86. qi. 2. în kN/m. b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură. foi metalice sau din materiale plastice rigide etc. A' – rigidizări ale suprafeţei cofrante (lonjeroane ale panourilor de cofraj). în kN/m2. ℓ1– distanţa.).

totale.b) Încărcarea liniară pe rigidizările A' sau pe susţinerile primare verticale B (fig.38) Pomax. pentru deschiderea h1 este: q1 = Pomax· ℓ1 (kN/m) (2. pe suprafaţa cofrantă la baza cofrajului. la dimensionare. respectiv permanente. pentru deschiderea h1 este: q1' = P'omax· ℓ1 (kN/m) (2. prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B. în KN/m2. 2.37) Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar.25 Distribuţia încărcării pe susţinerile primare verticale Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului. P'omax sînt grupările încărcărilor maxime. 2. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.25) Fig. determinate conform normativului C140-86. 74 . prin calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B.

Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare.40) h P1max. de la cota (h1). determinate conform normativului C140-86. la dimensionare. pentru deschiderea h3 este: q3 = P2max· ℓ1 = Pomax· h − (h1 + h2 ) · ℓ1 (kN/m) h (2.42) h P2max. prin calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B. pentru deschiderea h2 este: h − h1 q2' = P'1max· ℓ1 = P'omax· · ℓ1 (kN/m) (2. pentru deschiderea h3 este: q3' = P'2max· ℓ1 = P'omax· h − (h1 + h2 ) · ℓ1 (kN/m) (2. de la cota (h1+ h2). Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare. P'2max . respectiv permanente.41) Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. determinate conform normativului C140-86. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.grupările încărcărilor totale. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. în kN/m2. respectiv permanente. pentru deschiderea h4 este: 75 . prin calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B. prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B. pe suprafaţa cofrantă.grupările încărcărilor totale. prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B.Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionare.39) h Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. pentru deschiderea h2 este: h − h1 q2 = P1max·ℓ1 = Pomax· · ℓ1 (kN/m) (2. P'1max . pe suprafaţa cofrantă. prin calcul de rezistenţă) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B. la dimensionare. în kN/m2.

B' (fig. se poziţionează la deschiderea constantă ℓ2 dintre ele.43) h Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.grupările încărcărilor totale. 2. la dimensionare. pe suprafaţa cofrantă.26) Fig. B' rezultă din calcule 76 . determinate conform normativului C140-86. în kN/m2. prin calcul de rigiditate) pe rigidizările A' sau pe susţinerile verticale primare B. c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare orizontale B. P'3max .44) h q4 = P3max· ℓ1 = Pomax· P3max. Distanţa maximă dintre reazemele susţinerilor primare orizontale B. de la cota (h1+ h2 + h3). respectiv permanente. pentru deschiderea h3 este: h − (h1 + h2 + h3 ) q4' = P'3max· ℓ1 = P'omax· · ℓ1 (kN/m) (2.h − (h1 + h2 + h3 ) · ℓ1 (kN/m) (2. de tip directoare şi a încărcărilor concentrate în susţinerile secundare Reazemele susţinerilor primare orizontale. 2.26 Distribuţia încărcărilor pe susţinerile primare orizontale.

P'min . Încărcarea liniară totală pe această susţinere primară este: p + p min p + p min h q1 = max ·h'1 = max ·( h1 + 2 ) (kN/m) (2. la baza cofrajului. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. luate pe suprafaţa aferentă susţinerii secundare: Nmax = Pmed·Saf = p max + p min ·ℓ2·h'1 (kN) 2 (2. Încărcarea liniară permanentă.26) concentrată. uniform distribuite pe suprafaţă. Pmin este gruparea încărcărilor totale.46) 2 2 2 în care: P'max este gruparea încărcărilor permanente. pe susţinerile Nmax – încărcarea concentrată pe susţinerea secundară de la cota h1. d) Încărcarea punctuală. uniform distribuite pe suprafaţă. h'1 – lăţimea aferentă susţinerii primare orizontale de la cota h1. de la cota (h1 + h2/2). 2.gruparea încărcărilor permanente.de rezistenţă şi de rigiditate pentru cea mai solicitată susţinere orizontală (prima susţinere primară.45) 2 2 2 în care: Pmax este gruparea încărcărilor totale. în kN/m2. determinată conform normativului C140-86. care încarcă susţinerea primară orizontală de la cota h1. de la cota h1). de la baza cofrajului.47) Pmed este gruparea încărcărilor totale. uniform distribuite pe suprafaţă. h'1 – lăţimea aferentă susţinerii primare orizontale de la cota h1. 77 . pe această susţinere primară este: ' ' p ' + p min p ' + p min h q1' = max · h'1 = max ·( h1 + 2 ) (kN/m) (2. secundare C (fig. ca rezultantă a încărcărilor totale distribuite pe unitatea de suprafaţă. de la cota (h1 + h2/2). uniform distribuite pe suprafaţă.

48) .). ℓ2 este distanţa dintre susţinerile secundare. 2. Dacă se neglijează evoluţia presiunii betonului pe înălţimea hp (zonă pe care presiunea nu ajunge la pmax).25). Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului. orizontale (fig. 2. orizontale. coli din placaj. în m.ℓ2 – distanţa dintre reazemele susţinerilor orizontale primare B (generatoare) sau B' (directoare) de la cota h1. în m.27 a) În figura 2. h'1 – lăţimea aferentă susţinerii primare orizontale de la cota h1. de la cota h1. b – lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură.27: A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale. m. cofrajul vertical poate fi considerat ca un cofraj orizontal din punct de vedere al distribuţiei încărcărilor pe piesele componente. prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă este: q = Pomax· b (kN/m) 78 (2. după cum este orientarea acestora pe reazeme).distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante. B – susţineri primare de pe primul rînd (generatoare).2. B) Cofraj vertical solicitat la presiune hidrostatică limitată pe o porţiune din înălţimea sa Această situaţie se întîlneşte în mod curent. sau rigidizări ale suprafeţei cofrante A'.27) Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D sau A→A'→B→C→D a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig. q – încărcarea liniară aplicată pe suprafaţa cofrantă. sau lăţime ori lungime de coală de placaj rezistent la umiditate sau de planşetă. B1) Cofraj vertical cu rigidizările A' sau cu susţinerile primare B în contact direct cu suprafaţa cofrantă. planşete. pentru cofraje înalte (hcofraj > hetaj) sau pentru cofraje de înălţime curentă (cît a unui etaj) la care presiunea hidrostatică a betonului proaspăt turnat se manifestă la o înălţime de proporţionalitate hp < hcofraj (fig. ℓ1 . în KN/m. foi etc.

2. 79 . A' . de tip şpraiţ înclinat. tip generatoare. foi metalice sau din mase plastice rigide etc.27 Cofraj vertical cu rigidizările A' sau susţinerile primare B (în contact cu suprafaţa cofrantă) orizontale. planşete.rigidizări orizontale ale suprafeţei cofrante. D .). B . A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri verticale. de tip directoare. distribuţia încărcărilor pe elementele componente ale cofrajului.element de stabilitate al cofrajului. coli din placaj. B' susţinere primară verticală de pe rîndul al doilea.susţinere primară orizontală de pe primul rînd. C – susţinere secundară de tip ancoră sau tirant.Fig.

respectiv permanente. B'– susţineri primare ale rigidizărilor suprafeţei cofrante (generatoare) sau susţineri primare de pe al doilea şir (directoare). determinate conform normativului C140-86. în contact cu suprafaţa cofrantă: q'1 = P'vso· ℓaf = P'vso· ℓ1 (kN/m) (2. lonjeroane ale panourilor de cofraj). respectiv permanente. în contact cu suprafaţa cofrantă (de ex.Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. în KN/m2. determinate conform normativului C140-86. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă este: q' = P'omax· b (kN/m) (2. verticale. pe suprafaţa cofrantă. ℓ1. B' constituie reazeme pentru rigidizările A' sau pentru susţinerile primare B. în m.51) Pomax. b) Încărcarea liniară pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare B de pe primul şir. ℓaf = ℓ1 . în contact cu suprafaţa cofrantă (fig. în contact cu suprafaţa cofrantă: q1 = Pomax· ℓaf = Pomax· ℓ1 (kN/m) (2. Încărcarea liniară totală pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B. în kN/m2.lăţimea aferentă rigidizărilor A' sau susţinerilor primare de pe primul şir B.49) Pomax.50) Încărcarea liniară permanentă pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B. la dimensionare. rigle sau grinzi orizontale). P'omax sînt grupările încărcărilor totale.27 b) A' reprezintă rigidizări ale suprafeţei cofrante (de ex. 80 . egală cu distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante. P'omax – grupările încărcărilor totale. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. B– susţineri primare de pe primul şir (generatoare). 2. maxime.

egală cu distanţa maximă dintre susţinerile secundare ale cofrajului. sau pe susţinerile primare de sub rigidizările A': q'2 = P'omax· ℓaf = P'vso· ℓ2 (kN/m) (2. respectiv permanente. în m. B'. 2.27 d) concentrată. ℓaf = ℓ2 este lăţimea aferentă susţinerilor primare B.27 c) de tip Încărcarea liniară totală pe susţinerile primare de pe al doilea şir B'. ca sarcini liniare uniform distribuite[4].sau de tip directoare. pe susţinerile N – încărcarea concentrată în susţinerea secundară. B'. în kN/m2.54) ℓ3 = h1 este distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B (generatoare) şi B' (directoare). d) Încărcarea punctuală secundare C (fig.53) Pomax. respectiv distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B. 2.c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare generatoare B . * (fig. egală cu distanţa dintre reazemele rigidizărilor A'. determinate conform normativului C140-86. sau pe susţinerile primare de sub rigidizările A': q2 = Pomax· ℓaf = Pvso· ℓ2 (kN/m) (2.52) Încărcarea liniară permanentă pe susţinerile primare de pe al doilea şir B'. P'omax – grupările încărcărilor totale. *Poziţia apropiată a rigidizărilor sau a susţinerilor primare de pe primul şir (generatoare) permite generalizarea acestui mod de repartizare a încărcărilor pe directoare. luate pe suprafaţa aferentă susţinerii secundare: N = Pomax·Saf = Pomax· ℓ2·ℓ3 = Pomax· ℓ2·h1 (kN) (2. ca rezultantă a încărcărilor totale uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. m. 81 . uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. [8].

în kN/m.55) Încărcarea liniară permanentă (utilizată la verificare sau mai rar. D– element de stabilitate al cofrajului. b– lăţime unitară (poate fi şi lăţime de scîndură. C– susţinere secundară de tip ancoră sau tirant. determinate conform normativului C140-86. 82 . A' – rigidizări verticale ale suprafeţei cofrante. A'– rigidizări verticale ale suprafeţei cofrante.28: A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri orizontale. 2. planşete. respectiv permanente. de tip şpraiţ înclinat. coli din placaj. în kN/m2. prin calcul de rezistenţă) pe suprafaţa cofrantă este: q = Pomax· b (kN/m) (2. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.28) În figura 2. ℓ1 . foi metalice sau din mase plastice rigide etc.B2) Cofraj vertical cu rigidizările A' sau cu susţinerile primare în contact direct cu suprafaţa cofrantă B. 2.56) Pomax. q– încărcarea liniară aplicată pe suprafaţa cofrantă. de tip directoare. sau lăţime ori lungime de coală de placaj rezistent la umiditate – după cum este orientarea acestora pe reazeme). la dimensionare. Încărcarea liniară totală (utilizată la dimensionarea cofrajului.). B– susţinere primară verticală de pe primul rînd. maxime. planşete. tip generatoare. pe suprafaţa cofrantă.).28 a) A este suprafaţa cofrantă (astereală din scînduri orizontale. B– susţineri primare verticale de pe primul rînd (generatoare). m. coli din placaj. B'– susţinere primară orizontală de pe rîndul al doilea. P'omax – grupările încărcărilor totale. verticale (fig. în m. prin calcul de rigiditate) pe suprafaţa cofrantă este: q' = P'omax· b (kN/m) (2. foi etc. Alcătuire cofraj: A→B→B'→C→D sau A→A'→B→C→D a) Încărcarea liniară pe suprafaţa cofrantă (fig.distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante.

Fig.28 Cofraj vertical cu rigidizările A' sau susţinerile primare B (în contact cu suprafaţa cofrantă) verticale. distribuţia încărcărilor pe elementele componente ale cofrajului. 83 . 2.

B' constituie reazeme pentru rigidizările A' sau pentru susţinerile B. în kN/m2.59) . susţineri primare de pe al doilea şir (directoare). în contact cu suprafaţa cofrantă(fig. în m. în contact cu suprafaţa cofrantă: q1 = Pomax· ℓaf = Pomax· ℓ1 (kN/m) (2. B – susţineri primare de pe primul şir (generatoare). P'omax – grupările încărcărilor totale. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.28 b) A' reprezintă rigidizări verticale ale suprafeţei cofrante (de ex.b) Încărcarea liniară pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B.58) Pomax. determinate conform normativului C140-86. sau pe susţinerile primare de pe rigidizările A': q2 = Pomax· ℓaf = Pomax· ℓ2 (kN/m) 84 (2. * (fig. B – susţineri primare ale rigidizărilor suprafeţei cofrante (generatoare) sau B'.28 c) Încărcarea liniară totală pe susţinerile primare de pe al doilea şir B'. B'. egală cu distanţa dintre reazemele suprafeţei cofrante. rigle sau grinzi verticale). Încărcarea liniară totală pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B. respectiv permanente. sau de tip directoare. 2. lonjeroane ale panourilor de cofraj). c) Încărcarea liniară pe susţinerile primare orizontale de tip generatoareB. ℓaf = ℓ1 lăţimea aferentă rigidizărilor A' sau susţinerilor primare de pe primul şir B. în contact cu suprafaţa cofrantă (de ex. ℓ1. 2. în contact cu suprafaţa cofrantă: q'1 = P'vso· ℓaf = P'vso· ℓ1 (kN/m) (2.57) Încărcarea liniară permanentă pe rigidizările A' ale suprafeţei cofrante sau pe susţinerile primare de pe primul şir B.

Dacă pentru determinarea încărcărilor care acţionează asupra cofrajelor se apelează la legile fizicii. luate pe suprafaţa aferentă susţinerii secundare: N = Pomax·Saf = Pomax· ℓ2·ℓ3 = Pomax·h1·ℓ3 (kN) (2. sau pe susţinerile primare de pe rigidizările A': q'2 = P'omax· ℓaf = P'omax· ℓ2 (kN/m) (2. ca sarcini liniare uniform distribuite [4]. ℓaf = ℓ2 = h1 este lăţimea aferentă susţinerilor primare B. uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă.61) ℓ3 – distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B (generatoare) sau B' (directoare).28 d) N – încărcarea concentrată pe susţinerea secundară. [8]. determinate conform normativului C140-86. pentru efectuarea calculelor de stabilire a secţiunilor optime 85 . egală cu distanţa dintre reazemele rigidizărilor A'. B'. respectiv cu distanţa dintre reazemele susţinerilor primare B. * Poziţia apropiată a rigidizărilor A' sau a susţinerilor primare de pe primul şir B (generatoare) permite generalizarea acestui mod de repartizare a încărcărilor pe directoare. pe susţinerile secundare C (fig. P'omax – grupările încărcărilor totale. rigiditatea şi stabilitatea) atingerea celor două obiective impuse de executarea industrializată a cofrajelor: respectarea toleranţelor de fabricaţie a elementelor şi subansamblurilor de cofraje şi reducerea costurilor pentru soluţiile constructive de cofraje adoptate. în kN/m2.60) Pomax. în m. 2. d) Încărcarea punctuală concentrată.3 Dimensionarea şi verificarea cofrajelor Calculul cofrajelor este obligatoriu dacă se doreşte (pe lîngă îndeplinirea cerinţelor de bază impuse de normativele tehnice şi de standarde privind rezistenţa. egală cu distanţa maximă dintre susţinerile secundare ale cofrajului. respectiv permanente. 2. ca rezultantă a încărcărilor totale uniform distribuite pe unitatea de suprafaţă. în m.Încărcarea liniară permanentă pe susţinerile primare de pe al doilea şir B'.

valori care nu trebuie să depăşească rezistenţele admisibile ale materialelor din care sînt alcătuite fiecare din elementele componente ale cofrajului. de coală din placaj rezistent la umiditate.ale elementelor componente ale cofrajelor şi de determinare a distanţelor la care se poziţionează reazemele se apelează la legile de bază (uneori simplificate) ale rezistenţei materialelor. a susţinerilor primare de tip generatoare sau de tip directoare. din condiţia de rigiditate (deformabilitate) pentru elementul solicitat.29) Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea uniform distribuită pe suprafaţa cofrajului. Condiţia de rigiditate limitează valorile maxime ale deformaţiilor remanente produse de combinaţia încărcărilor exterioare permanente. 86 . Dimensionarea unui cofraj are ca obiectiv principal determinarea distanţelor maxime la care pot fi poziţionate reazemele sau solidarizările fiecărui element component al cofrajului. luată pe lăţimea unitară (sau pe lăţime reală de scîndură. mărimea abaterilor de la planeitatea suprafeţei decofrate a betonului.) în cazul suprafeţei cofrante sau luată pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare. în cazul rigidizărilor. Condiţia de rezistenţă limitează valorile maxime ale eforturilor secţionale produse de combinaţia încărcărilor exterioare totale. valori care nu trebuie să depăşească deformaţia admisibilă a elementelor cofrajului. 2. determinate prin dimensionare. 2. din condiţia de rezistenţă impusă elementului de cofraj supus solicitărilor exterioare. aspectul (estetica) suprafeţei aparente a betonului.1 Elemente de cofraj solicitate la încovoiere a) Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi încărcate cu o sarcină liniară uniform distribuită (fig.3. de planşetă etc. impusă de importanţa elementului din beton monolit realizat în acel cofraj. Verificarea cofrajelor are ca obiectiv principal limitarea distanţelor dintre reazeme. Deformaţiile remanente ale cofrajului influenţează grosimea straturilor de protecţie ale suprafeţei decofrate a betonului.

29 a1) indiferent de tipul cofrajului şi orientarea panourilor în panotaj vertical sau orizontal. pe susţineri secundare: .grinzi extensibile cu inimă plină sau cu zăbrele rezemate numai la capete (fig.Elementele de cofraj simplu rezemate doar la capete apar în principal în următoarele alcătuiri constructive ale cofrajelor (fig.29 a3). .coaste metalice transversale la panourile de cofraj cu două lonjeroane metalice (fig. 2.29): a1) suprafaţă cofrantă a panourilor de cofraj cu două lonjeroane (fig. 2. 2. de tip generatoare.29 a2). a3) susţineri primare de tip directoare rezemate la capete.29 a3). Fig.2. rezemate doar la capete: . 2.grinzi extensibile B.29 Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită a2) rigidizări ale suprafeţei cofrante şi susţineri primare de tip generatoare. rezemate la capete tot pe grinzi extensibile B'. 87 . de tip directoare (fig. 2.

62) Mmax = 8 Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grinda simplu rezemată) se scrie: adică: Mmax ≤ Mad qi ⋅ li2 q ⋅l2 ≤ σad·w (2.63) se determină distanţa maximă dintre 8 ⋅ σ ad ⋅ w reazeme. 2. 2.28 a.16.c. în daN/cm*.c.deschiderea de calcul.17.65) i qi 88 .29a4) pe deschiderea li şi încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi (daN/m). uniform distribuită. 2.63) sau i i ≤ Mcap 8 8 (2.27 a. în daN/cm2. * Se utilizează unităţile de măsură de mai sus. li . 2. σad este efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere.b. 2.15. q ⋅l reacţiunile sînt: RA = RB = i i (daN). cu valoare cunoscută şi constantă. w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii elementului solicitat la încovoiere. în cm3. determinată ca la pct. este: qi ⋅ l i2 (daN·cm) (2. datorită dimensiunilor care rezultă din calcul. Din relaţia (2. corespunzătoare figurilor 2. 2. în cm. 2 iar momentul încovoietor maxim la mijlocul deschiderii ℓi. în daN·m.Schema statică de calcul adoptată în aceste cazuri este grinda simplu rezemată (fig.2. pentru fiecare tip de grindă extensibilă.64) în care: qi este încărcarea liniară totală. de ordinul zecilor de centimetri.b. Încărcarea totală pe deschidere este: Pi = qi· li (daN). Mcap – momentul încovoietor capabil al grinzii rezemate la capete. l: li ≤ (cm) (2.

2. [4]. I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la încovoiere.29 a3). De exemplu. datorită dimensiunilor care rezultă din calcul. se adoptă aceeaşi schemă statică – grinda simplu rezemată la capete – dar încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi' provenită din gruparea încărcărilor permanente Pi' luată pe lăţimea unitară sau pe lăţimea aferentă elementului solicitat (fig. pentru betoane brute şi/sau ascunse. ƒad ≤ li /300 dacă panourile se dimensionează pe baza condiţiilor de deformaţie. E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al materialului din care este realizat elementul solicitat la încovoiere.l . care se scot din relaţia qi = Pi· ℓaf (fig.66) în care: qi' este încărcarea liniară permanentă. Săgeata admisibilă se consideră cotă parte din deschiderea de calcul şi are valorile concordante cu toleranţele dimensionale ale elementului din beton realizat. Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel: adică: ' 4 ƒmax ≤ ƒad li 5 qi l i ≤ ⋅ 384 E ⋅ I 200..deschiderea de calcul.Din relaţia (2.29 a4). uniform distribuită. în daN/cm*. Pentru calculul de rigiditate. li . pentru betoane aparente şi ƒad ≤ li /200 dacă panourile se dimensionează pe baza condiţiilor de rezistenţă şi se verifică pe baza condiţiilor de deformaţie. de ordinul zecilor de centimetri. 2.64) se determină distanţa dintre elementele solicitate la încovoiere . în cm. [8].300 (2. în daN/cm2.. * Se utilizează unităţile de măsură de mai sus. la proiectarea panourilor de cofraj din placaj rezistent la umiditate. 89 . în cm4.

corespunzătoare lăţimii normalizate. din relaţia 2.67).300 ) (2. În cazul a1). Este cazul cofrajului mecanism orizontal de tip masă de cofrare pentru planşee (fig. pe baza căreia se determină lăţimea maximă a panourilor de cofraj. dar corespunzător figurii 2.. Constituie excepţii situaţiile în care se dimensionează secţiuni ale elementelor de cofraj solicitate la încovoiere (este cazul a3. se determină distanţele maxime dintre elementele solicitate.65 şi 2.67) Valorile efective adoptate pentru rezemarea corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de modulare. 90 .66 se verifică valoarea deschiderii de calcul l i . dacă nu se verifică inegalitatea. cu console egale la capete şi încărcate cu o sarcină liniară uniform distribuită. luată pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare de cofraj (rigidizări.22). de gabarite. deoarece deschiderea de calcul l i nu poate fi modificată. ext (lungime reală grindă extensibilă).Cu relaţia 2. Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea uniform distribuită pe suprafaţa cofrajului.) şi condiţia: l i ef max ≤ l i min calculat ( l i min calculat este valoarea minimă dintre valorile calculate cu relaţiile 2. suprafeţe de rezemare etc. sau li = Ai (lăţime panou de cofraj).. susţineri primare de tip generatoare sau susţineri primare de tip directoare). Dacă valoarea lăţimii panourilor este limitată la o valoare normalizată.30). b) Elemente de cofraj simplu rezemate pe două reazeme. li = Lgr. În cazurile a2) şi a3).2.66 se limitează deschiderea de calcul l i la valoarea: li ≤ 3 384 ⋅ E ⋅ I ' 5 ⋅ qi ⋅ (200. se va face doar verificarea acelei lăţimi. se determină valoarea maximă a distanţei dintre lonjeroane. sau se va dimensiona grosimea optimă a suprafeţei cofrante a panourilor.

Fig.30 Elemente de cofraj simplu rezemate pe două reazeme şi cu console egale la ambele capete. 91 . 2. încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită.

69) MA.1. 2.70) 2 8 li = 2· ai · 2 = 2.30 a) pe deschiderea li şi cu două console egale.8284· ai → ai = li /2· 2 = 0.30 b) b.c.Schema statică de calcul adoptată în acest caz pentru susţinerile primare de tip generatoare şi de tip directoare este grinda simplu rezemată (fig. 2. şi încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi (daN/m).27 b.B = Mmax → b.28 b. 2.17. iar reacţiunile sînt: l + 2a i (daN). RA = RB = qi i 2 Momentul încovoietor maxim la mijlocul deschiderii ℓi este: q ⋅ l 2 − 4 ⋅ ai2 (daN·cm) (2. determinată ca la pct. din condiţii de rezistenţă şi de rigiditate pentru generatoare: – condiţia de rezistenţă a generatoarei: Mmax ≤ Mad 92 ( ) .68) Mmax = i i 8 iar momentul maxim în reazeme este: qi ⋅ ai2 (daN·cm) (2.3535· li (2.B = 2 Dispunerea raţională a reazemelor pieselor cofrajului solicitate la încovoiere conduce la egalitatea momentelor încovoietoare de pe reazeme cu momentul încovoietor maxim din deschiderea li : ( ) qi ⋅ a i2 q ⋅ l 2 − 4 ⋅ ai2 = i i (2. 2.2 (fig.1) Susţineri primare de tip generatoare (fig. Încărcarea totală pe deschidere este: Pi =qi·( li + 2 ai ) (daN). materialul din care aceasta se execută şi dispunerea generatoarelor B la distanţa l sub suprafaţa cofrantă (ℓaf = l ).c). 2.1) Dacă se cunoaşte secţiunea generatoarei.71) MA. de deschidere ai . 2.16. se determină: – valorile maxime pentru l1 şi a1 . 2.

adică: q1 ⋅ l12 − 4 ⋅ a12 q ⋅l2 = 1 1 ≤ σad·wg (2..300 ) 93 (2.300 ) – pentru deschiderea centrală: l1 5 q1' ⋅ l14 ⋅ ≤ 384 E ⋅ I 200. Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.76) (2.78) ..75) ( ) Dacă este îndeplinită condiţia 2. σad (daN/cm2)..72) 8 16 de unde: 16 ⋅ σ ad ⋅ wg l1 ≤ (cm) (2.74) 2⋅ 2 q1 = Pvso·ℓaf (daN/cm). se calculează: 8⋅ E ⋅ I (cm) q ⋅ (200..300 ƒmax ≤ ƒad (2.77. wg (cm3) sînt cunoscute. valoarea l1 determinată din condiţia de rezistenţă este valabilă. – condiţia de rigiditate a generatoarei: – pentru console: a1 1 q1' ⋅ a14 ≤ 8 E⋅I 200.75.300 a1 ≤ 3 ' 1 (2..77) Dacă este îndeplinită condiţia 2.73) q1 şi l1 a1 ≤ (cm) (2.75... Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.77. se calculează: l1 ≤ 3 384 ⋅ E ⋅ I (cm) 5 ⋅ q1' ⋅ (200.. valoarea a1 determinată din condiţia de rezistenţă este valabilă.

şi pentru raportul dintre deschiderea l1 şi consolele a1 .1.l1 )/2 (cm) – dimensiunile minime ale secţiunii generatoarelor (se cunoaşte amplasarea acestora sub suprafaţa cofrantă.În continuare se verifică corelarea dintre l1 şi a1 (valorile minime calculate prin cele două condiţii. secţiunea generatoarei trebuie dublată [4]. * Datorită refolosirii de mai multe ori a cofrajului mecanism. q1 = Pvso·ℓaf (daN/cm) şi σad (daN/cm2) au valori cunoscute. cunoscut.80) 8 ⋅ σ ad 2 ⋅ σ ad 16 ⋅ σ ad ( ) Pentru forma secţiunii generatoarei cunoscută. ℓaf): – condiţia de rezistenţă a generatoarei: adică: Mmax ≤ Mad q1 ⋅ l12 − 4 ⋅ a12 ≤ σad·w. Săgeata remanentă a generatoarei la prima utilizare a cofrajului este practic nulă.3535· l1 (cm) l1 = Ai/1. 94 . lemnul din care este executată generatoarea oboseşte şi săgeata remanentă se va amplifica la fiecare refolosire. se determină: – valorile reale pentru l1 şi a1 : Ai = l1 + 2 a1 = l1 + 0. dacă se urmăreşte păstrarea deformaţiei generatoarei în toleranţe pe termen lung. de rezistenţă şi de rigiditate) şi condiţia ca lungimea reală a generatoarei să fie: Lefg ≤ l1 + 2 a1 (cm) b. 8 Rezultă: wcalc ≥ ( ) (2.3535 (cm) a1 = (Ai .79) q1 ⋅ l12 − 4 ⋅ a12 q ⋅ a2 q ⋅l2 = 1 1 = 1 1 (cm3) (2.2) Pentru o lungime cunoscută a susţinerilor primare de tip generatoare.3535· l1 = 1. se decid dimensiunile acestei secţiuni. astfel încît wef* ≥ wcalc. egală cu lăţimea mesei cofrante.

b.2) Susţineri primare de tip directoare (fig. 2.30 c) b.2.1) Dacă se cunoaşte secţiunea directoarei, materialul din care aceasta se execută şi dispunerea directoarelor sub suprafaţa cofrantă (ℓaf = l1 /2 + a1 ), se determină: – valorile maxime pentru l 2 şi a 2 , din condiţii de rezistenţă şi de rigiditate pentru directoare: – condiţia de rezistenţă a directoarei: adică: Mmax ≤ Mad
2 2 q2 ⋅ l2 − 4 ⋅ a2 q ⋅l2 = 2 2 ≤ σad·wd 8 16

(

)

(2.81)

rezultă:
l2 ≤ 16 ⋅ σ ad ⋅ wd (cm) q2

(2.82)

şi
a2 ≤

l2 2⋅ 2

(cm)

(2.83)

q2 = Pvso·ℓaf (daN/cm), σad (daN/cm2) şi wd (cm3) au valori cunoscute. - condiţia de rigiditate a directoarei: ƒmax ≤ ƒad adică: - pentru console: ' 4 a2 1 q2 ⋅ a2 ≤ 8 E⋅I 200...300 (2.84)

Dacă este îndeplinită condiţia 2.84, valoarea a 2 determinată din condiţia de rezistenţă este valabilă. Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.84, se calculează:
95

8⋅ E ⋅ I (cm) q ⋅ (200...300 ) - pentru deschiderea centrală: ' 4 l2 5 q2 ⋅ l2 ⋅ ≤ 384 E ⋅ I 200...300 a2 ≤
3 ' 2

(2.85)

(2.86)

Dacă este îndeplinită condiţia 2.86, valoarea l 2 determinată din condiţia de rezistenţă este valabilă. Dacă nu este îndeplinită condiţia 2.86, se calculează:
l2 ≤
3

384 ⋅ E ⋅ I (cm) ' 5 ⋅ q 2 ⋅ (200...300 )

(2.87)

În continuare se verifică corelarea dintre l 2 şi a 2 (valorile minime calculate prin cele două condiţii) şi condiţia ca lungimea reală a directoarei să fie: Lefd ≤ l 2 + 2 a 2 (cm) (2.88)

b.2.2) Pentru o lungime cunoscută a susţinerilor primare de tip directoare, egală cu lungimea mesei cofrante, şi pentru raportul dintre deschiderea l 2 şi consolele a 2 , cunoscut, se determină: – valorile reale pentru l 2 şi a 2 : Bj = l 2 + 2 a 2 = l 2 + 0,3535· l 2 = 1,3535· l 2 (cm) l 2 = Bj/1,3535 (cm) a 2 = (Bj - l 2 )/2 (cm) – dimensiunile minime ale secţiunii directoarelor (se cunoaşte amplasarea acestora sub generatoare, ℓaf = a1 + l1 /2): – condiţia de rezistenţă a directoarei: adică: Mmax ≤ Mad
2 2 2 q2 ⋅ l2 − 4 ⋅ a2 q2 ⋅ l2 = ≤ σad·wd 8 16

(

)

(2.89)

rezultă:
96

wdcalc ≥

2 2 q2 ⋅ l2 − 4 ⋅ a2 q ⋅ a2 q ⋅l2 = 2 2 = 2 2 (cm3) (2.90) 8 ⋅ σ ad 2 ⋅ σ ad 16 ⋅ σ ad

(

)

Pentru forma secţiunii directoarei conoscută, se decid dimensiunile secţiunii directoarei, astfel încît wef ≥ wcalc. q2 = Pvso·ℓaf (daN/cm) şi σad (daN/cm2) au valori cunoscute. – condiţia de rigiditate a directoarei: ƒmax ≤ ƒad – pentru console: ' 4 a2 1 q2 ⋅ a2 ≤ (2.91) 8 E⋅I 200...300 I≥

(200...300) ⋅ q 2' ⋅ a 23
8⋅ E

(cm4)

(2.92)

– pentru deschiderea centrală:
' 4 l2 5 q2 ⋅ l2 ⋅ ≤ 384 E ⋅ I 200...300 ' 3 5 ⋅ q 2 ⋅ l 2 ⋅ (200...300 ) I≥ (cm4) 384 ⋅ E

(2.93) (2.94)

Pentru forma secţiunii directoarei cunoscută, se determină dimensiunile secţiunii directoarei, astfel încît Ief ≥ Icalc q2 = Pvso·ℓaf (daN/cm) şi E (daN/cm2) au valori cunoscute. c) Elemente de cofraj continuu rezemate pe mai mult de două reazeme şi încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită. Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea uniform distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe lăţimea unitară (sau pe lăţime reală de scîndură, de coală din placaj rezistent la umiditate, de planşetă etc.) în cazul suprafeţei cofrante sau luată pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare, în cazul rigidizărilor, a susţinerilor primare tip generatoare sau directoare.
97

2. 2. Fig.1. 2. d. 2.31): c1) suprafaţă cofrantă a panourilor de cofraj cu mai mult de două lonjeroane (rigidizări) fig. c. b. 2.25.încărcare liniară uniform distribuită pe toate deschiderile.31 Elemente de cofraj rezemate continuu pe mai mult de două reazeme coliniare a. 2. c3) susţineri primare B. 98 .27 b. 2. 2. 2.16. 2.încărcare liniară uniform distribuită pe primele două deschideri. indiferent de tipul cofrajului şi orientarea panourilor în panotaj vertical sau orizontal. 2.Elementele de cofraj continue. de tip generatoare (fig. rezemate continuu pe susţineri primare B' de tip directoare (fig. rezemate pe mai mult de două reazeme şi încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită se remarcă în principal la următoarele alcătuiri constructive ale cofrajelor (fig.24.20.27 a.încărcare liniară uniform distribuită pe deschiderile impare.15.încărcare liniară uniform distribuită pe o singură deschidere.28 a).14.28 b).21. c2) suprafaţă cofrantă simplă rezemată continuu pe susţineri primare B. 2. de tip generatoare. 2.2.

iar momentele încovoietoare din deschideri sînt: q ⋅l2 q ⋅l2 M1.. indiferent de numărul deschiderilor (mai mare de două deschideri) este [8]: q ⋅l2 Mmax = i i (daN·cm) (2.3 =+ i i daN·cm.14. Pentru situaţia teoretică din fig.2.28).95) 10 Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grindă continuă rezemată pe mai mult de două reazeme) se scrie: 99 . 12.2 =+ i i daN·cm.2 (fig. 2.31 a [16]. 2. determinată ca la pct. pot varia de la Mmax ≤ daN·cm (fig. 10 10 M4 = 0. 2. iar momentele încovoietoare din deschideri.26. Schema statică de calcul (fig.17. Din aceste motive.31 a) adoptată în aceste cazuri este grinda continuă rezemată pe mai multe deschideri li (deschideri egale în cazul cofrajelor orizontale sau verticale încărcate cu sarcini uniform distribuite pe suprafaţă şi deschideri inegale în cazul susţinerilor primare B sau B' ale cofrajelor verticale încărcate cu o sarcină distribuită triunghiular pe înălţime) şi încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi (daN/m).31 d).c4) susţineri primare de tip directoare rezemate continuu pe susţineri secundare verticale (fig.31 b. de armare şi de betonare încărcările uniform distribuite teoretic pot să prezinte discontinuităţi de distribuţie (fig. 2.28 c). momentele încovoietoare pe reazeme sînt: q ⋅l2 q ⋅l2 M1 = 0. 2. 2.000 daN·cm. corespunzătoare qi ⋅ l i2 situaţiilor reale.31c) la 8 q ⋅l2 Mmax ≤ i i daN·cm (fig. 2..27 c.5 40 2 q ⋅l M3.d). 12.c. M3 = – i i daN·cm. 2. momentul 10 încovoietor maxim la mijlocul deschiderilor. 2.5 Pe durata proceselor de confecţionare/montare a cofrajelor. 2. M2 = – i i daN·cm. M2.000 daN·cm. 2. Încărcarea totală pe deschidere este P = qi· li (daN).4 =+ i i daN·cm.

.96) se determină distanţa maximă dintre reazeme. E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al materialului din care este realizat elementul solicitat la încovoiere.300 (2. Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel: li ≤ adică: ' 4 ƒmax ≤ ƒad li 5 qi li ≤ ⋅ 384 E ⋅ I 200. * Se utilizează unităţile de măsură de mai sus. se adoptă ca schemă statică grinda simplu rezemată la capete încărcată cu sarcina liniară uniform distribuită q'. în cm. în daN/cm*. l i . în daN/cm*..Mmax ≤ Mad. datorită valorilor care rezultă din calcul pentru dimensiuni. provenită din gruparea încărcărilor permanente P'. l i : 10 ⋅ σ ad ⋅ w (cm) (2. în cm3. Din relaţia (2. în cm.98) în care: qi' este încărcarea liniară permanentă. uniform distribuită.96) în care: qi este încărcarea liniară totală. 100 . uniform distribuită. de ordinul zecilor de centimetri.97) qi Pentru calculul de rigiditate.deschiderea de calcul. σad este efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere. adică: qi ⋅ l 10 2 i ≤ σad·w (2. în daN/cm2.deschiderea de calcul. w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii elementului solicitat la încovoiere. li . luată pe lăţimea unitară sau pe lăţimea aferentă elementului solicitat.

.97 şi 2.98 se limitează deschiderea de calcul l i la valoarea: li ≤ 3 384 ⋅ E ⋅ I 5 ⋅ q i' ⋅ (200.22). Încărcarea liniară distribuită triunghiular rezultă din încărcarea distribuită triunghiular pe suprafaţa cofrajului.99) Valorile efective adoptate pentru rezemarea corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de modulare.. 3 6 3 3 101 . datorită valorilor care rezultă din calcul pentru dimensiuni.32 ) pe deschiderea h şi încărcată cu încărcarea liniară distribuită triunghiular q = Pmax· l1 (daN/cm).99). de gabarite.) şi condiţia: l i ef max ≤ l i min calculat ( l i min calculat este valoarea minimă dintre valorile calculate cu relaţiile 2. * Se utilizează unităţile de măsură de mai sus.22 ). 2. din relaţia 2. reacţiunile RA = P q⋅h 2⋅ P q⋅h = (daN) şi RB = = (daN). d) Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi încărcate cu o încărcare liniară triunghiulară. directoare (fig. luată pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare de tip susţineri primare. dacă nu se verifică inegalitatea. de ordinul zecilor de centimetri. Cu relaţia 2. Schema statică de calcul adoptată în aceste cazuri este grinda simplu rezemată [4] (fig. l i . 2. Încărcarea totală pe deschidere este P = q·h/2 (daN).300 ) (2.în daN/cm2.2 (fig.98 se verifică valoarea deschiderii calculate din condiţia de rezistenţă. I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la încovoiere. determinată ca la pct. în cm4. 2. suprafeţe de rezemare etc. 2.

102) în care: q este încărcarea liniară totală.32 Elemente de cofraj simplu rezemate la capete şi încărcate cu o încărcare liniară triunghiulară a.momentul încovoietor maxim la profunzimea h' = de la nivelul superior (final) al betonului turnat: q ⋅ h2 (daN·cm) Mmax = 9 3 h⋅ 3 . 102 .schema statică de calcul (condiţia de deformabilitate) Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grinda simplu rezemată pe deschiderea h) se scrie: adică: q ⋅ h2 9 3 Mmax ≤ Mad ≤ σad·w (2. b. 2.100) a) b) Fig. măsurată 3 (2. la baza cofrajului. maximă.101) sau q ⋅ h2 9 3 ≤ Mcap (2.schema statică de calcul (condiţia de rezistenţă).

în daN/cm*; h – deschiderea de calcul, în cm; σad este efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere, în daN/cm2; w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii elementului solicitat la încovoiere, în cm3; Mcap – momentul încovoietor capabil al grinzii extensibile rezemate la capete, cu valoare cunoscută şi constantă, pentru fiecare tip de grindă extensibilă, în daN·cm. Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită valorilor care rezultă din calcul pentru dimensiuni, de ordinul zecilor de centimetri. Din relaţiile 2.101 şi 2.102 se determină distanţa dintre elementele solicitate la încovoiere l1 , care se găseşte în relaţia q = Pmax· ℓaf = Pmax· l1 (vezi şi fig. 2.22):
l1 ≤
*

9 3 ⋅ σ ad ⋅ w (cm) Pmax ⋅ h 2 9 3 ⋅ M max (cm) Pmax ⋅ h 2

(2.103)

sau
l1 ≤

(2.104)

Mai rar, din relaţia (2.103) se determină dimensiunile secţiunii directoarei, din modulul de rezistenţă w: w ≥

l1 ⋅ Pmax ⋅ h 2 9 3 ⋅ σ ad

(cm3)

(2.105)

Pentru calculul de rigiditate, se adoptă schema statică grinda simplu rezemată la capete [4],[8], (fig. 2.32 b), dar încărcată cu sarcina liniară uniform distribuită q' provenită din gruparea încărcărilor permanente P', luată pe lăţimea aferentă l1 a elementului solicitat (fig. 2.22). q' = P'max· l1 daN/cm.
103

Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel: ƒmax ≤ ƒad adică:

5 q' ⋅ h4 h ⋅ ≤ 384 E ⋅ I 200...300

(2.106)

în care: q' este încărcarea liniară permanentă, uniform distribuită, în daN/cm*; h - deschiderea de calcul, în cm; E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere, în daN/cm2; I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la încovoiere, în cm4. * Se utilizează unităţile de măsură de mai sus, datorită valorilor dimensiunilor care rezultă din calcul, de ordinul zecilor de centimetri. Cu relaţia 2.106 se verifică valoarea distanţei dintre directoare, l1 ; dacă nu se verifică inegalitatea, din relaţia 2.106 se limitează deschiderea de calcul l1 la valoarea:
l1 ≤

384 ⋅ E ⋅ I (cm) 5 ⋅ Pmax ⋅ h 3 ⋅ (200...300)

(2.107)

Mai rar, cu relaţia 2.106 se determină dimensiunile secţiunii directoarei, din expresia momentului de inerţie al secţiunii acesteia, Inec :

5 ⋅ q ' ⋅ h 3 ⋅ (200...300 ) Inec ≥ (cm4) 384 ⋅ E

(2.108)

Valorile efective adoptate pentru rezemarea corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de modulare, de gabarite, suprafeţe de rezemare etc.) şi condiţia:
104

l1 ef max ≤ l1 min calculat

( l1 min calculat este valoarea minimă dintre valorile calculate cu relaţiile 2.103, 2.104 şi 2.108). e) Elemente de cofraj în consolă şi încărcate cu o sarcină liniară uniform distribuită (fig. 2.33) Încărcarea liniară uniform distribuită rezultă din încărcarea distribuită pe suprafaţa cofrajului, luată pe lăţimea aferentă corespunzătoare elementelor liniare: rigidizări ale osaturii panourilor de cofraj, susţineri primare de tip generatoare sau de tip directoare.

Fig. 2.33 Elemente de cofraj în consolă, încărcate cu o încărcare liniară uniform distribuită Elementele de cofraj în consolă apar în principal în următoarele alcătuiri constructive ale cofrajelor: e1) susţineri primare de tip generatoare sau de tip directoare la cofrajul mecanism pentru planşee – masa de cofrare (fig. 2.30a); e2) rigidizări ale suprafeţei cofrante a panourilor de cofraj, montate în poziţie verticală şi susţinute de susţineri primare orizontale, sau susţineri primare verticale, de tip generatoare,
105

2.30 a.33 b). 106 . 2. schema statică de calcul adoptată în cazul e3 este grinda în consolă.2.110) qi ⋅ ai2 ≤ Mcap 2 (2.deschiderea de calcul.26). uniform distribuită. 2. 2. din continuitatea generatoarei sau a directoarei (fig.111) în care: qi este încărcarea liniară totală. cu deschiderea ai şi încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi (daN/m) determinată ca la pct. e3) susţineri primare orizontale de tip directoare rezemate în mai mult de două puncte cu reazeme secundare.26). 2. din continuitatea rigidizărilor sau a susţinerilor primare verticale (fig. Schema statică de calcul adoptată în cazul e1) este grinda în consolă (fig. Încărcarea totală pe deschidere este Pi = qi· ai (daN). 2.26). dar libere la capete (fig. cu deschiderea ai şi încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi (daN/m) determinată ca la pct.17).2 (fig. de tip directoare (fig. 2. 2.susţinute de susţineri primare orizontale. iar momentul încovoietor maxim în încastrare este: q ⋅ a2 (2.b.16. cu deschiderea ai ≡ h1 şi încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qimax (daN/m) determinată ca la pct.2 (fig.33 a) din continuitatea generatoarei sau a directoarei (fig. în cm. 2.c).2 (fig. 2.25). schema statică de calcul adoptată în cazul e2 este grinda în consolă. 2.109) Mmax = i i (daN·cm) 2 Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat (grinda în consolă) se scrie: adică: Mmax ≤ Mad qi ⋅ ai2 ≤ σad·w 2 sau (2. ai . în daN/cm*.33 c). 2.

. fig.b.l1 . Din relaţia 2. în cm3. 2. în cm4. uniform distribuită. pentru fiecare tip de grindă cu zăbrele. care se scoate din relaţia qi = Pi· ℓaf = Pi· l1 (fig. dar încărcată cu încărcarea liniară uniform distribuită qi' provenită din gruparea încărcărilor permanente Pi' luată pe lăţimea aferentă elementului solicitat (fig.. I – momentul de inerţie al secţiunii elementului solicitat la încovoiere. ai . grinda în consolă. ai : ai ≤ 2 ⋅ σ ad ⋅ w (cm) qi (2.113) în care: qi' este încărcarea liniară permanentă. Mcap – momentul încovoietor capabil al grinzii cu zăbrele în consolă la capăt. 2. 107 . în daN/cm2. datorită dimensiunilor care rezultă din calcul.112) Din relaţia 2. în cm. în daN·cm.c.deschiderea de calcul. în daN/cm*.σad este efortul unitar admisibil la încovoiere al materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere.110 se determină valoarea maximă a consolei. în daN/cm2. Pentru calculul de rigiditate.25). * Se utilizează unităţile de măsură de mai sus. se adoptă aceeaşi schemă statică. w – modulul de rezistenţă (sau de inerţie) al secţiunii elementului solicitat la încovoiere.30 şi 2. cu valoare cunoscută şi constantă. de ordinul zecilor de centimetri. E – modulul de elasticitate (modulul lui Young) al materialului din care aste realizat elementul solicitat la încovoiere.26). Condiţia de deformabilitate se exprimă astfel: adică: ' 4 ƒmax ≤ ƒad ai 1 qi ai ≤ ⋅ 8 E⋅I 200. 2.111 se determină distanţa dintre elementele în consolă solicitate la încovoiere .300 (2.33 a.

datorită dimensiunilor care rezultă din calcul.3.300 ) Valorile efective adoptate pentru rezemarea corespunzătoare a elementelor cofrajului proiectat se adoptă respectînd regulile de repartizare a reazemelor (impuse de modulare.28). suprafeţe de rezemare etc. determinate cu relaţia 2.112. Cu relaţia 2.112şi 2. 2. sau ca elemente de contravîntuire şi stabilitate – ancore şi tiranţi (fig. din relaţia 2. 2.. luată pe suprafaţa aferentă corespunzătoare elementului solicitat (fig. traverse. 2. de gabarite. 2.2. 2. dacă nu se verifică inegalitatea. se regăsesc în alcătuirea cofrajelor ca elemente de susţinere secundară – tiranţi.. fire sau cabluri. 2. Schema statică de calcul este bara solicitată la întindere de forţa exterioară Nmax = Pmax· Saf (daN).1 g).19.) şi condiţia: ai ef max ≤ ai min calculat ( ai min calculat este valoarea minimă dintre valorile calculate cu relaţiile 2. Forţa concentrată care solicită la întindere elementele de susţinere secundară de tip tirant rezultă din încărcarea distribuită pe suprafaţa cofrajului.1 Elemente de cofraj solicitate la întindere Elementele solicitate numai la întindere. de ordinul zecilor de centimetri. 2. legături metalice nerecuperabile (fig. 2.27. Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat se scrie: 108 .3.113 se limitează deschiderea de calcul ai la valoarea: 8⋅ E ⋅ I ai ≤ 3 ' (2.23. denumite în rezistenţa materialelor tiranţi.28d). Constituie excepţii situaţiile în care se dimensionează secţiuni ale elementelor de cofraj în consolă solicitate la încovoiere.2 Elemente de cofraj solicitate axial 2.26. 2.114) qi ⋅ (200. (fig. 1. 2.113 se verifică valoarea maximă a consolei ai.* Se utilizează unităţile de măsură de mai sus.34).114).27d.22.

l . se adoptă tirantul de secţiune netă Amax şi se limitează 109 . 2. 2. A – aria secţiunii transversala a tirantului. în daN/cm2. Anec ≥ max (cm2) (2. Schema statică de calcul: Nmax – efortul de întindere. secţiune verticală prin cofraj: A – suprafaţă cofrantă simplă (placaj rezistent la umiditate). Ab – aria brută. pentru calculul de deformaţie (lungire).115 se poate dimensiona tirantul de secţiune netă (fig. dacă în aceste condiţii. de posibilităţile de blocare a tirantului. mai ales. σa – efortul unitar admisibil al materialului din care este realizat tirantul.Nmax ≤ Nad sau Nmax ≤ Ncap (2. c. Amax.34 c): N Nmax ≤ σa·Anec . b. caracteristicile dimensionale de calcul ale tirantului: An – aria netă.lungirea tirantului între blocaje. Fig. ∆ l .115) Din condiţia 2. corespunzătoare unui diametru maxim standardizat. C – susţinere secundară (tirant cu recuperabil filet). în daN.116) σa în care: Nmax este forţa concentrată maximă care întinde tirantul. B – susţinere primară orizontală (moază 2Bi).116 nu se verifică. pentru calculul de rezistenţă.lungimea tirantului între blocaje. de unde. impus de tipul cofrajului şi. Anec nu poate depăşi Amax.34 Elemente de cofraj solicitate la întindere a. Cînd secţiunea tirantului se limitează la o valoare maximă. relaţia 2. A' – rigidizare a suprafeţei cofrante (lonjeron de panou de cofraj).

117) Aef Dacă relaţia 2. 2. de unde.117 nu se verifică. Condiţia de rigiditate pentru elementul solicitat se scrie: ∆ l max ≤ ∆ l ad (2. l – lungimea tirantului. deoarece pentru a 110 . în cm2. Din condiţia 2. impusă de toleranţă. 2. ℓi*) care să conducă la suprafaţa maximă aferentă tirantului: Saf max ≤ ℓj*· ℓi*. ∆ l ad . în daN/cm2. EA – modulul de rigiditate la întindere.119) EA în care (fig. E – modulul de elasticitate al materialului din care se realizează tirantul. ℓi*) care să conducă la suprafaţa maximă aferentă tirantului: Saf max ≤ ℓj*· ℓi*. σef = max ≤ σa (daN/cm2) (2.34 b): Nmax este forţa concentrată maximă care întinde tirantul. N*max = Pmax· Saf max ≤ Amax·σa.118) în care: ∆ l max este deformaţia (alungirea) maximă a tirantului sub încărcarea concentrată Nmax.deformaţia (alungirea) admisibilă. în cm. Ca urmare. se limitează distanţele dintre tiranţi ℓj şi/sau dintre elementele de susţinere primară ℓi la noi valori (ℓj*.distanţele dintre tiranţi ℓj şi/sau dintre elementele de susţinere primară ℓi la noi valori (ℓj*. în cm.115 se poate verifica secţiunea normalizată a tirantului: N Nmax ≤ σa·Aef . N*max = Pmax· Saf max ≤ Aefmax·σa. în cm. A – aria brută a secţiunii transversale a tirantului (fig. N ⋅l ∆ l max = max (cm) (2. În calculul cofrajelor această condiţie de rigiditate a susţinerilor secundare de tip tirant nu se aplică. în daN. în daN.34c). Ca urmare. între blocaje.

2.d.120 se dimensionează secţiunea transversală a elementului: N Anec ≥ max (2. mult peste valoarea forţei de întindere care produce ruperea tirantului.1 a. 2.120) Din relaţia 2. se verifică valoarea efortului unitar efectiv: 111 . sau ca elemente de contravîntuire şi stabilitate (tiranţi – proptea.30).j.2 Elemente de cofraj solicitate la compresiune Elementele de construcţii solicitate la compresiune. 1. 2. luată pe suprafaţa aferentă corespunzătoare elementului solicitat (fig. fig. 2. Condiţia de rezistenţă pentru elementul solicitat la compresiune simplă se scrie: Nmax ≤ Nad Nmax ≤ σad·A (2.23). 1.1 g. fig. popi metalici extensibili. 1. Forţa concentrată care solicită la compresiune elementele de susţinere secundară de tip stîlp sau coloană rezultă din încărcarea distribuită pe suprafaţa cofrajului.18.2.1 b. 1.se înregistra o deformaţie (alungire) sesizabilă a tirantului trebuie o forţă de întindere foarte mare.1 b. a celor două forţe egale şi de sens opus. 1. 1.121) σ ad în care: σad este efortul unitar admisibil la compresiune al materialului din care este realizat elementul solicitat. 1. 2. Pentru secţiune a elementului.14.18. 2.e.14.5. se regăsesc în alcătuirea cofrajelor ca elemente de susţinere secundară verticale (popi din lemn. în daN.4. Nmax – forţa concentrată centrică de compresiune. 2. în daN/cm2. 2. fig. turnuri – eşafodaje metalice.30) care se încarcă cu sarcinile date de susţinerile primare şi le transmit la reazeme fixe. care tind să scurteze elementul (fig.f.1 f. 2.h. fig.3. pe acelaşi ax. Nmax. Aef.c.c. cadre spaţiale din ţeavă metalică.35 a). denumite în rezistenţa materialelor stîlpi sau coloane. cunoscută. fig. Compresiunea simplă este provocată de aplicarea.

C.susţineri primare de tip generatoare. N*max = Pmax·Saf ≤ Aef ·σad Condiţia de rigiditate pentru elementul solicitat se scrie: 112 .122 nu se verifică. b. B'. element solicitat la compresiune simplă. B. D. schema statică de calcul pentru susţinerile secundare (popi).σef = N max ≤ σad Aef (2. c. secţiune verticală prin cofraj orizontal. A. 2.suprafaţă cofrantă.35 Elemente de cofraj solicitate la compresiune a. implicit pentru a micşora încărcarea concentrată Nmax.susţineri primare de tip directoare.122) Fig. pentru a micşora suprafaţa aferentă de pe care se încarcă susţinerea secundară.susţineri secundare (popi). se limitează distanţele dintre susţinerile secundare. Dacă inegalitatea din relaţia 2.contravîntuiri.

În calculul cofrajelor această condiţie de rigiditate a susţinerilor secundare de tip stîlp simplu comprimat nu se aplică.∆ l max ≤ ∆ l ad (2.124) EA în care (fig. l – lungimea elementului comprimat.deformaţia (scurtarea) admisibilă. impusă de toleranţă. susţinerile secundare vor fi solicitate la flambaj.35 a). Schema statică de calcul este bara verticală. A – aria brută a secţiunii transversale a elementului (fig.35 a): Nmax este forţa concentrată maximă care comprimă centric elementul.123) în care: ∆ l max este deformaţia (scurtarea) maximă a elementului comprimat sub încărcarea concentrată Nmax. în cm2. în cm. E – modulul de elasticitate al materialului din care se realizează elementul. Cum raportul dintre lungimea (înălţimea) susţinerii secundare de tip stîlp sau coloană şi cea mai mică dimensiune a secţiunii sale transversale este. N ⋅l ∆ l ad = max (cm) (2. în daN. 2. 2. aproape în totalitate. în cm. mai mare de 5/1. în daN/cm2. ∆ l ad . deoarece pentru a se înregistra o deformaţie (scurtare) sesizabilă a stîlpului trebuie o forţă de compresiune foarte mare.35 c) şi solicitată la compresiune de forţa exterioară Nmax = Pmax· Saf (daN). articulată la capete (fig. Forţa minimă (sarcina critică) care produce flambajul barei este dată de formula lui Euler: π 2 ⋅ E ⋅ I min Fc = (2. 2. în cm.125) l2 f în care: 113 . mult peste valoarea forţei de compresiune care produce cedarea stîlpului (de regulă prin flambaj). în daN. EA – modulul de rigiditate la compresiune.

bara articulată la un capăt şi încastrată la celălalt.c. ℓf = L. [15].5L. [16]. se poate calcula efortul unitar critic de flambaj: σf = pentru că Fc π 2 ⋅ E ⋅ I min π 2 ⋅ E = = daN/cm2 (2. l f – lungimea de flambaj.d. bara încastrată la capete. bara încastrată la un capăt şi liberă la celălalt. c. b.14162 ≈ 9.36 Scheme statice de calcul a barelor supuse flambajului a. ℓf = 2L. bara lucrează la compresiune.87 Fig. 2. [14].E este modulul de elasticitate al materialului din care se realizează susţinerea secundară solicitată la compresiune. I – momentul minim de inerţie al secţiunii transversale a susţinerii secundare solicitate la compresiune. d.7L.0)·L. cm4. daN/cm2. ℓf = 0.36 a.b. l f = (0.126) 2 2 A λ S ⋅lf imin = lf I min şi λ = imin A 114 . 2. ℓf = 0. Pentru sarcini Nmax < Fc. π 2 = 3. variabilă în funcţie de tipul legăturilor de la capete. bara articulată la capete. definită ca distanţa dintre două puncte de inflexiune succesive ale axei deformate a barei.5 – 2. fig.

cînd λ variază între λ0 şi λ1.33) 2 σ = c ⋅ λ2 λ ∗ f (2. Pe baze experimentale [14]. în cm2. Condiţia de rezistenţă pentru susţinerile secundare solicitate la flambaj este: N max ≤σ∗ (2.0 pentru calculul exact şi c = 4. formula lui Euler nu mai poate fi aplicată. A – aria secţiunii transversale a barei comprimate. în daN. de forma: σf = a – b·λ. care reprezintă valoarea critică de rupere. pentru o siguranţă suficientă. λ0 = π2 ⋅E σp (2.0.σf este efortul unitar critic de flambaj (Euler)..0 şi 4. adică σf variază liniar în funcţie de λ.25. Dacă se constată coeficienţi de zvelteţe λ mai mici decît λ0. care situează piesa solicitată la compresiune în domeniul flambajului plastic. între σp şi σc.129) în care σp este limita de proporţionalitate. Fc – sarcina critică de flambaj. cu valori de 3.128) c fiind coeficient de siguranţă.0 [4].. în cm. λ – coeficient de zvelteţe sau coeficient de subţirime.0 pentru calculul aproximativ).127) f A * În mod practic. imin – raza de inerţie sau de giraţie. cînd piesa comprimată se află în domeniul flambajului elastic. în daN/cm2. s-au stabilit formule empirice pentru calculul efortului unitar critic de flambaj. cunoscute sub numele de formulele lui Tetmajer-Iasinski. 115 . se ia în considerare: σ max = π2 ⋅E π2 ⋅E = (0. Pentru calculul la flambaj în domeniul elasto-plastic. [15]. [16] pentru elementele de susţinere secundară ale cofrajelor orizontale sau înclinate (c = 3. [16] s-a constatat că formula lui Euler este aplicabilă pentru coeficienţi de zvelteţe λ mai mari de λ0 = 100 – 110.

133) Aef Tot pentru coeficienţi de zvelteţe λ mai mici decît λ0.132) σ N max Dacă valoarea obţinută pentru c corespunde valorii dinainte impuse. pentru a determina efortul unitar redus. Pentru valori ale lui λ mai mici decît λ1 se consideră că bara nu mai flambează. la început. – se calculează efortul unitar de compresiune simplă: N σ = max (2. pînă cînd se realizează coeficientul de siguranţă dorit. se poate utiliza formula lui Rankine. se măresc treptat dimensiunile secţiunii transversale a barei supuse flambajului.131) Aef – se determină coeficientul de siguranţă la flambaj: σf F c= = c (2. cu formula lui Euler. σf = a – b·λ (2. presupunînd că această formulă ar fi aplicabilă. cu formula lui Euler. dacă se obţine pentru c o valoare inferioară celei impuse. dimensionarea a fost corect făcută. λ. σf. se determină efortul unitar critic de flambaj cu formulele Tetmajer-Iasinski. care situează elementul solicitat la compresiune în domeniul flambajului plastic. σ şi c. [16]:  lf σ fr = σ· 1 + A ⋅   i        2   = σ·(1+A·λk2)   116 (2. datorită riscului de flambaj [4]. şi se recalculează i. calculul se face la compresiune simplă: N σef = max ≤ σad (2.134) .130) unde λ are valoarea calculată la prima dimensionare. – dacă verificarea arată că bara se încadrează în zona flambajului plastic.Pentru a calcula o bară cu formulele Tetmajer-Iasinski se procedează astfel [14]: – se dimensionează bara.

5·λk. 10 < λk < 110→ σk = 1480 – 7. 50 < λk < 150→ σk = 1. 135 − λ k 35 < λk < 70 → σk = σb· (σb = 50 daN/cm2 pentru 100 dimensiunea minimă a secţiunii de stîlpilor mai mare de 25 cm şi σb = 45 daN/cm2 pentru dimensiunea minimă a secţiunii de stîlpilor mai mică de 25 cm). prin 117 . în daN/cm2.05 ⋅ λ k − 0. pentru sarcini centrice pe stîlpi: – din lemn de brad: λk < 20 → σk = 85 daN/cm2. Reducerea efortului unitar admisibil.75·λk. A = 1·10-4 pentru oţel.8 . Relaţia de verificare la compresiune cu flambaj: Ncap = σk·A ≥ Nmax (2. σa. λk > 100→ σk = 250 000/ λ2 daN/cm2. 110 < λk < 200→ σk = 8. nearmat.0·106/ λ2 daN/cm2. fără flambaj. k – din oţel: λk<10. 20 < λk < 100 → σk = 100 – 0. – din beton armat. compoziţie standard: λk < 50 → σk = 75 daN/cm2. compoziţie standard: λk < 35→ σk = 60 daN/cm2. pentru lemn.în care: σ este efortul unitar din compresiune simplă. σk = 1600 daN/cm2. A = 10-4· 0.135) λk Calculul la flambaj prin metoda coeficientului de flambaj φ Metoda are la bază un calcul de compresiune simplă. λk – coeficientul de zvelteţe.4·σb – 4 – (σb – 10) (σb acelaşi ca la 125 betonul simplu. În acest calcul rezistenţa admisibilă la flambaj se exprimă în funcţie de rezistenţa admisibilă la compresiune a materialului. suprafaţa secţiunii stîlpului armat va fi secţiunea de beton plus de 10 – 15 ori secţiunea armăturii). nearmat. A – coeficient numeric în funcţie de natura materialului. k – din beton simplu. proporţională cu λk.

[15]. iar c şi σa au valori bine stabilite.140.139) Calculul de dimensionare se face cu relaţia: Anec ≥ N max ϕ ⋅ σ ac (2. rezultă că φ depinde de natura materialului şi de coeficientul de subţirime λ. Coeficientul mimim de flambaj se poate calcula cu relaţia (STAS 856 – 71): 3100  λ  φ = 1 – 0. cu valoarea corespunzătoare a lui φ din tabele şi se dimensionează cu relaţia 2. în metoda coeficientului de flambaj φ se alege iniţial o valoare pentru λ.140) Practic.136) (2. După dimensionare se recalculează λ şi se reface calculul pînă cînd dimensiunile nu mai variază de la un calcul la altul.9 [14].relaţia: σaf = φ·σa (2.138) 2 σ ef = N max ≤ σ ac ϕ ⋅ Aef (2.8  pentru λ ≥ 75  pentru λ ≤ 75 şi φ = λ2  100  Calculul capacităţii portante se face cu relaţia: Ncap = Aef·φ·σac Calculul de verificare se face cu relaţia: (2. Valorile coeficientului de flambaj pentru bare comprimate din oţel de construcţii şi din lemn se prezintă în tabelele 2.137) σ af = σf c →φ= σf σ af = <1 c ⋅σ a σa Cum σf depinde de λ.8 şi 2. 118 .

383 0.991 0.157 0.271 0.229 0.931 0.519 0.190 0.723 0.135 0.193 0.160 0.354 0.107 0.389 0.761 0.474 0.281 0.849 0.593 0.195 0.349 0.339 0.821 0.152 0.875 0.224 0.672 0.141 0.104 – 0.444 0.122 0.306 0.602 0.780 0.155 0.132 0.302 0.134 0.180 0.163 0.889 0.803 0.108 0.208 0.138 0.483 0.414 0.111 0.113 0.103 – 0.186 0.698 0.962 0.844 0.939 0.285 0.107 0.986 0.267 0.119 0.528 0.120 0.204 0.401 0.218 0.289 0.124 0.101 – 0.898 0.728 0.117 0.976 0.241 0.264 0.260 0.798 0.133 0.610 0.967 0.981 0.250 0.862 0.775 0.310 0.458 0.921 0.116 0.170 0.649 0.106 – 0.794 0.857 0.145 0.293 0.491 0.165 0.167 0.213 0.785 0.688 0.118 0.235 0.130 0. 2.916 0.871 0.178 0.617 0.125 0.902 0.115 0.334 0.201 0.126 0.912 0.926 0.957 0.176 0.000 0.174 0.221 0.766 0.319 0.835 0.098 9 0.142 0.329 0.244 0.182 0.738 0.421 0.451 0.154 0.733 0.643 0.703 0. ci se ia valoarea imediat superioară.436 0.395 0.748 0.114 0.572 0.510 0.168 0.944 0.501 0.866 0.583 0.184 0.812 0.683 0.102 – 0.996 0.278 0.359 0.150 0.631 0.254 0.624 0.789 0.143 0.211 0.172 0.257 0.238 0.539 0.817 0.677 0.137 0.274 0.830 0.199 0.8 Valorile minime ale coeficienţilor de flambaj pentru bare din oţel Valorile coeficienţilor φ pentru oţel laminat la cald OL 37 (după STAS 763 – 71) 1 2 3 4 5 6 7 8 0.147 0. Pentru valori intermediare ale lui λ nu se interpolează.466 0.099 – Observaţii: 1.428 0.637 0.655 0.561 0.105 – 0.206 0.297 0.752 0.140 0.Tabel 2.879 0.407 0.216 0.935 0.550 0.158 0.884 0.247 0.100 – λ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 0 1.666 0.894 0.151 0.840 0.324 0.907 0.718 0.121 0.365 0.110 0.102 – 0.743 0.661 0.188 0.757 0.771 0.708 0.371 0.713 0.807 0.344 0.197 0.232 0. Pentru λ < 20 se consideră φ = 1.109 0.825 0.161 0.314 0.129 0.226 0.127 0.849 0.148 0.948 0.953 0.971 0. 119 .693 0.112 0.377 0.128 0.

999 0.672 0. ca rezultantă a încărcărilor totale maxime aplicate pe suprafaţa aferentă a susţinerii secundare.419 0.878 0.937 0. 120 .336 0.329 0.193 0.132 0.838 0.248 0.450 0.287 0.212 0.866 0. 2.127 0.152 0.107 0.081 0.954 0.693 0.968 0.619 0.292 0.198 0.115 0.998 0.136 0.106 0.266 0.979 0.223 0.946 0.276 0.098 0.087 0.999 0.859 0.537 0.121 0.125 0.123 0.918 0.885 0.343 0.630 0.993 0.000 1.234 0.118 0.902 0.662 0.651 0.205 0.950 0.823 0.140 0.933 0.316 0.908 0.110 0.597 0.712 0.095 0.974 0.9 Valorile minime ale coeficienţilor de flambaj pentru bare din lemn Valorile coeficienţilor φ pentru bare comprimate din lemn (după STAS 856 – 71) 1 2 3 4 5 6 7 8 1.079 λ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 0 1.439 0.093 0.792 0.089 0.351 0.172 0.117 0.641 0.702 0.114 0.094 0.101 0.208 0.147 0. [4] apare riscul de strivire normal pe fibrele susţinerii primare din lemn.109 0.145 0.816 0.230 0.682 0.845 0.585 0.409 0.971 0.323 0.271 0.219 0.891 0.175 0.090 0.562 0.201 0.608 0.186 0.156 0.996 0. Pe suprafaţa de contact susţinere primară – susţinere secundară (fig.170 0.252 0. susţinerea secundară poate străpunge reazemul final.366 0.35 d).104 0.982 0.942 0.808 0.722 0.3.758 0.800 0.Tabel nr.088 0. dacă aceasta reazemă direct pe pămînt (fig.261 0.077 9 0.149 0.784 0.997 0.105 0.977 0.096 0.082 0.374 0.913 0.550 0.383 0.986 0.358 0.958 0.078 2.35 e).923 0.000 0. pe care le încarcă cu sarcina Nmax.084 0.509 0.158 0.961 0.831 0.097 0.131 0.256 0.129 0.126 0.896 0.992 0.429 0.167 0. 2.872 0.215 0.852 0.189 0.243 0.928 0.281 0.000 0.083 0.990 0.183 0.988 0.085 0.111 0. De asemenea.984 0.775 0.995 0.099 0.749 0.965 0.081 0.196 0.484 0.102 0.239 0.134 0.731 0.092 0.120 0.141 0.3 Elemente de cofraj solicitate la strivire Elementele de susţinere primară se descarcă pe susţinerile secundare.154 0.767 0.143 0.400 0.310 0.574 0.112 0. 2.163 0.523 0.740 0.091 0.080 0.100 0.496 0.160 0.472 0.461 0.226 0.086 0.181 0.304 0.165 0.391 0.178 0.138 0.298 0.

egală cu suprafaţa de rezemare a susţinerii primare pe susţinerea secundară.Fig. în daN/cm2. normal pe fibrele lemnului. Nmax – sarcina maximă concentrată care solicită axial susţinerea secundară. în daN/cm2. As – suprafaţa de strivire. σsad ⊥ . 2.35 d.străpungerea reazemului final şi distribuirea forţei concentrate pe talpa de rezemare: T – talpă de rezemare de suprafaţă At.rezemare directoare pe susţinerea secundară (aria de strivire).e Elemente de cofraj solicitate la strivire şi străpungere d.141) în care: σs ⊥ este efortul unitar de strivire normal pe fibrele susţinerii primare.35 d) în cm2. Verificarea la strivire normal pe fibrele susţinerii primare din lemn se face cu relaţia: σs ⊥ = N max ≤ σsad ⊥ As (2. în daN. e. Ar – suprafaţa de străpungere. Verificarea la străpungere a reazemului final de către susţinerea secundară se face cu relaţia: 121 . 2.efortul unitar admisibil la strivire. As = a x b (fig.

143) Dacă inegalitatea din relaţia 2. Dacă inegalitatea din relaţia 2.rezistenţa admisibilă a pămîntului (reazemul final). egală cu suprafaţa de rezemare a susţinerii secundare pe reazemul final. În acest caz. în daN/cm2.σs= N max ≤ σsad Ar (2. Nmax – sarcina maximă concentrată care solicită axial susţinerea secundară. Ar – suprafaţa de străpungere.144) Ar şi dimensionarea suprafeţei de rezemare a tălpii pe pămînt: σs ⊥ = At ≥ Arnec ≥ Nmax· σsad (cm2) (2. în cm2.141 nu este îndeplinită. se determină noi distanţe dintre susţinerile secundare: Nmax = ℓm x ℓn ≤ As·σsad ⊥ (2.142 nu este îndeplinită.142) în care: σs este presiunea unitară pe reazemul final. în daN. în daN/cm2. σsad . se face verificarea la strivire normal pe fibrele tălpii de rezemare: N max ≤ σsad ⊥ (2. 2.145) 122 . se reduce presiunea pe reazemul final prin sporirea suprafeţei de rezemare pe sol a susţinerii secundare.35 e). utilizînd tălpi de rezemare din lemn de esenţe tari (fig.

A. Iaşi. INCERC Bucureşti. Gorisse. 1997 11. F. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de construcţii civile.. 1-2. INCERC Bucureşti. R. R.2. *** STAS 9867-86. I. 12.. 1986 12. Buletinul Construcţiilor vol. 1988 6. Buletinul Construcţiilor vol. G. Trelea. 8-9.. ICCPDC Bucureşti. ICCPDC Bucureşti. Bertrandy. M. beton armat şi beton precomprimat.. indicativ NE 012-99. Dreux. F. 1999 7. 4.. Buletinul Construcţiilor vol. Techniques de l'ingenieur: C2231.. Pamfil. *** STAS 7004-86. Bucureşti. Techniques de l'ingenieur: C2230. Editura Scodel. Domşa. 1980 5. indicativ C 140-86.. *** Adam.. *** Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat. Technologie de fabrication. *** Adam. A.. vol. 1994 4. Placaj de lemn pentru lucrări de exterior. Editura Oficiul de informare documentară pentru industria construcţiilor de maşini. G. *** Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. *** Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. industriale şi agricole.. Mise en œuvre du béton 3.. indicativ C 56-85. Ionescu. Bucureşti. Buletinul Construcţiilor vol. 1986 123 .. indicativ C1174. 1975 9.. Milesi. I. Ionescu. N. Panouri de cofraj de lemn cu feţe din placaj 8. T.. Utilaje. J. Gorisse. Rotaprint Institutul Politehnic Iaşi. *** Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii. Mise en œuvre du béton 2. echipamente tehnologice şi procedee performante de betonare.BIBLIOGRAFIE 1. Le coffrage.. Dreux. Bertrandy. Paris. tip S 10. M.1 şi vol. Giuşcă. Editura Tehnică. E.. Ispas. Proprietăţile şi tehnologia betoanelor.

I. Editura Tehnică. *** Annalles No 78 de l'ITBTP. C. indicativ C 140-79. ş. Bucureşti. ICCPDC Bucureşti. Gh. pr. Davidescu. Tunnel. Bucureşti. Rezistenţa materialelor. 1978 21.a. Editura Spes Vevey * Educalivre. 7265-80 29. Baud. 7031/3 – 72 20. *** Lista mijloacelor tehnice utilizate în ramura construcţiilor (LMC). *** Coffrages. 1979 19. N. 27. Editura Experţilor Tehnici.. Bucureşti. Topec. Bucureşti. IPC. tâmplar. ID15. Bucureşti. Manualul dulgherului. Cartea dulgherului. Bucureşti. IPC nr. Editura Tehnică. 1980 18.. parchetar.13. Compact-Lift. *** Echipamente tehnologice şi dispozitive pentru lucrări de beton monolit. 2002 23. Paris.. C. 1981 16.. Iaşi. Catalog PERI. Editura Tehnică. *** Îndrumător de aplicare Cofraje unificate de inventar. Bucureşti. IPC. Tudose. 12. Bucureşti.. 1982 – 1987 26. Roşoga. Manto. 1974 15. 1985 – 1987.. Rasto. 1998 24. Le Bâtiment. Livre 2002. Roşoga. C. Tehnologii de execuţie. La Poussée du béton sur les Coffrages 14. La Construction de Bâtiment. maçonnerie et béton armé.. Rezistenţa materialelor. Îndrumătorul dulgherului.. proiect IPC nr. *** Catalog general al mijloacelor tehnice necesare ramurii construcţiilor (CGMC). 1984 22.. Editura Didactică şi Pedagogică. I. G. *** System H Hünnebeck: Tekko. Pleşea. Editura Spes Vevey * Dunod.. Ghidul ocupaţiei: dulgher. I. Editura Tehnică. armatura di solai con travi e puntelli ad alta portata. G. Iliescu. technologie de la maçonnerie – matériaux – mise en œuvre – calculs. Paris. Davidescu. cataloage de cofraje Hünnebeck 30.. 1982 17. Baud. A. IPC. C. *** Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat.. 2005 25. *** Fişe de utilizare pentru mijloace de inventar. Buzdugan. 1980 – 1987 28. Velicu. Buletinul Construcţiilor vol.. Atanasiu. *** Goliath. catalog de cofraje Faresin 124 .

Colecţia: TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR ISBN: 973-7962-75-3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful