You are on page 1of 14

Иво НИКОЛОВСКИ

Промената на концептот на ДОО
во земјите-членки на ЕУ со посебен
осврт на германската легислатива

олем број законодавства избегну­
ваат да дадат дефиниција за друшт­
вото со ограничена одговорност
(ДОО). ДОО долго време претставувало ис­
клу­чителна форма на мало претпријатие, но
во последно време се појавува во фор­ма на
големо претпријатие. Поради евро­инт­егра­
циските процеси, настануваат промени и во
правото и во економијата, па затоа со хар­мо­
низацијата со европското право се менува и
неговиот концепт во земјите од Југо­источна
Европа. Во овој труд ќе биде анализирана
промената на концептот на ДОО во Европа,
со посебен осврт на германското законо­
давство, бидејќи и ДОО како форма на
друштво, своето потекло го има токму во
Гер­манија. Францускиот Закон за трговски
друштва од 1966 година, унгарскиот Закон
за стопански друштва од 1988 година,
швајцарскиот Законик за облигации од 1911
година и македонскиот Закон за трговски
друштва од 2004 година (со повеќе измени
и дополнувања)1 го дефинираат друштвото
со ограничена одговорност како трговско

Авторот е магистрант
на Финансии и
финансово право
на Правниот факултет
„Јустинијан Први“
во Скопје и вработен
во Отворениот
Регионален Фонд
за Југоисточна Европа
- Правна реформа, при
Германското друштво
за интернационална
соработка (ГИЗ)

Исто така. како и наметнува високи стандарди при изборот на извршни директори на друштвата. Во однос на потеклото на ДОО. Уругвај во 1933 година. весник на РМ бр. и често е користена во групните структури. Целта на предлогот на Германското Сојузно  Министерство за правда е 1 Законот за трговските друштва е донесен во 2004 година (Сл.bmj. Франција во 1925 година. Италија и Перу во 1936 година. Куба во 1929 година. 28/2004) и изменуван и дополнуван во 2005. Има повеќе од еден милион ГмбХ претпријатија во Германија. За разлика од стариот Закон. но и ја оттргнува можноста за вештачки и намерни одложувања на стечајните постапки. како и олеснување на одредбите за делењето на капиталот. кој како модел беше усвоен и во Португалија во 1917 година. особено за средните претпријатија. Available: http://www. спојување и трансфер. 2000 стр. Eurowatch. со тоа што постапката е изменета за поедноставување на процесот на поделба на уделите. Number 6. The New German Limited Liability Company Act. A.llc-reporter. Белгија во 1935 година и Швајцарија. Чиле во 1923 година.3 Овој закон го модернизира старото ГмбХ во области како што се основањето на ГмбХ. 2 Limited Liability Company Reporter. новиот Закон дозволува ГмбХ да го лоцира седиштето како центар на администрацијата надвор од Германија.de .MoMiG 4 Fillman. за повеќе види: www. 2010 и 2011 година. Бразил во 1919 година.4 Германското Сојузно Министерство за правда5 објави прелиминарен нацрт-предлог за потенцијална далекусежна реформа на Законот за друштвата со ограничена одговорност. вклучена е и модернизација на системот за регистрација со што ќе се забрза постапката за регистрација во трговскиот регис­ тар. за основање на ГмбХ. Новиот  закон  ги опфаќа и прашањата за лажните и измамничките деловни практики и ја поедноставува постапката за поднесување на барања. Мексико во 1934 година.176 Иво НИКОЛОВСКИ друштво во коешто едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената основна главнина на друштвото (Николовски. поврзана со Законот за ГмбХ. 2008. 2007. Historical Background of the Limited Liability Company. Турција во 1926 година. 2009. 46).com 3 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen . March 31. ГмбХ сеуште е најпопуларната форма на трговско друштво. 2009 5 Германско Сојузно Министерство за правда. Volume 21. тоа генерално се припишува на германскиот закон од 1892 година.2 На 1 ноември 2008 година стапи на сила Законот за модернизација на законот за друштвата со ограничена одговорност и за спречување на злоупотребите. Аргентина во 1932 година.

стр. Indust­ rie und Handelskammer fur Munich und Oberbayern.Промена на концептот на ДОО во земјите-членки на ЕУ. ДОО има модерна. ограничување на ризикот од злоупотреба. што е алтернатива на ДОО.. Available: http://www. Ger­ man Law Alert.ssd.com 9 Heck. некомплицирана правна структура погодна за малите и средните претпријатија. од аспект на меѓународните стандарди. (17 април 2010) http://www. “The Business Company with limited liability”. June 2006. 29 октомври 2008. R.6 (Deringer 2006. Основната модернизација на Законот што ги уредува ДОО се базира врз следниве принципи: од една страна. 177 одржување на статусот и на структурата на ГмбХ како привлечна бизнис форма за спречување на конкуренцијата од страна на други корпоративни форми во ЕУ.de 8 Squire. “The New German Limited Liability Company Act”. потребно е да се има познавање од германскиот корпоративен систем. 1 7 Германското Сојузно Министерство за Правда.de/ ..7 Меѓутоа. исто така ќе имаат можност да ја одберат новата опција на претприемничко друштво со ограничена одговорност. луѓето кои започнуваат нови бизниси. од друга страна. но и Законот за ДОО е во целост модернизиран и е олеснета неговата примена во практиката. Донесувањето на оваа долгоочекувана реформа го помести Законот за регулирање на друштвата со ограничена одговорност во 21виот век и ја подобри конкурентноста на ова друштво. Новиот Закон дозволува новиот тип на ГмбХ да биде формиран со минимална номинална вредност од едно евро. побрзо и поприфатливо да се формира ДОО. Во иднина. bmj.ihk. March 2009 Available: www. 2008. Берлин.1) Со ова се донесе најсеопфатната реформа на Законот што ги уредува друштвата со ограничена одговорност после донесувањето на актот за ДОО. muenchen. а генералниот директор треба да свикува средби штом се појави и најмала закана за несолвентност. p. Proposed new German limited liability company law. таканаречена претприемничко друштво (УГ). 8 Друштвото кое има малку средства уште од самиот старт е под закана на несолвентност. не само што стана полесно. постигнувајќи поголема флексибилност и дерегулација. За разлика од Велика Британија и САД. Законот со кој се уредува друштвото со ограничена одговорност.9 За да се разбере германското друштво со ограничена одговорност (ГмбХ). Law and Fairplay. Sanders & Dempsey. како и зголемување на заштитата од злоупотреба на структурата на ГмбХ. Германија (и земјите кои го применуваат овој модел) немаат единствена форма на компанија која може да се користи како “отворена” форма (како јавното трговско 6 Freshfields Bruckhaus Deringer.

2009. Oxford. или во “затворена” форма. беше воведено и претприемничко ДОО. со што се остава простор за останати законски одредби. Сето ова објаснува зошто Велика Британија.11 Но. која откако ќе била завршена ќе се продолжело со хармонизација на приватните друштва.Special Issue on the Reform of the GmbH”. Основната глав­ нина за ГмбХ останува да биде 25 илјади евра.10 (Bachmann. како ДОО.09) Кои се карактеристиките што го прават ДОО привлечна форма на друштво. веднаш потоа аспирациите се намалуваат и се дава приоритет за хармонизација на јавното трговско друштво. и зошто Велика Британија и Соединетите Американски Држави не го усвоија овој модел? Најголема предност на законот што се однесува на ДОО е фактот што внимателно е насочен кон идејата за “прво започни од малку”. Едната од нив е акционерското друштво (АД) а другата е друштвото со ограничена одговорност (ДОО). 2005 .625) Една од главните цели на реформата на ДОО е да се олесни и забрза воспоставувањето на бизниси. Capital Markets and Company Law.09 11 First Council Directive of 9 March 1968 on co-ordination of safeguards which.”Introductory Editorial: Renovating the German Private Limited Com­ pany . означено со кратенката УГ. Vol. како и многу нерегулирани прашања. кое бара минимум основна главнина од 25. 09 No. Законот содржи 87 членови. Се веруваше дека во прав­ ниот систем на Германија постои конкурентска неповолност на ДОО во споредба со правните форми во другите земји како на при­ мер британскиот модел на ДОО. со оглед на помалку строгите ба­ рања во многу земји членки на ЕУ во однос на формалностите за регистрирање и депонирање на минимална основна главнина.12 (Klaus. а целта е да се задржи 10 Bachmann. 2009 No. во Германија наречено ГмбХ. Како дополнување на воспоставената форма на ДОО (друшт­ вото со ограничена одговорност). стр. двете регулирани во комплетни и одвоени кодекси. German law Journal.000 евра. for the protection of the interests of members and others. Во Првата Директива за хармонизација од 9 март 1968 година се опфатени сите друштва со ограничена одговорност. G. are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty. Но­виот закон кој ги регулира ДОО разликува две алтернативни форми на ДОО. Соединетите Американски Држави и останатите земји од англиското говорно подрачје се задржаа на нивниот концепт на еден и единствен статут за сите друштва. with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community (68/151/EEC) 12 Klaus J. Hopt and Eddy Wymeersch.178 Иво НИКОЛОВСКИ друштво). Германија нуди 2 различни форми на друштва.

April 2010.. S.. па така постоечките удели во бизнисот може да се деноминират многу лесно. Исто така. p. која може да се формира без одреден минимален номинален капитал на почетокот. туку алтернативна форма на ДОО. постои поголема флексибилност во однос на уделите. p. Сепак. Reform of German Law on Limited Liability Companies. ова друштво не е посебен тип на компанија. за во услужниот сектор.Simplification and Liberalisation. Содружниците сега имаат поголема индивидуална моќ во однос на соодветните износи на нивните влогови и на тој начин се во подобра позиција да ги изменат овие придонеси да им одговараат на нивните потреби и финансиски услови. УГ не е целосно нова правна структура. возило). Legal Update Newsletter. Правната несигурност во однос на подигнувањето на капиталот е елиминирана како резултат на воведувањето на јасна законска регулатива во врска со правната институција на неоткриениот безготовински капитален влог. исто така позната како мини-ГмбХ за започнување на бизниси. Сепак.14 (Kobras. на пример. but also New Risks for Founders and Investors. Олеснета е поделбата и здружувањето на уделите. 179 репутацијата на ГмбХ. T. овој тип на ДОО не може да го дели профитот во целост. Секој удел сега се деноминира во износ од најмалку едно евро. особено во споредба со ограниченото друштво на Велика Британија. Ова е така уредено со намера да им се овозможи на компаниите постепено да се зачува минимум основна главнина потребна за нормалната форма на ДОО. 13 Wessing. Newsletter November 2008 14 Kobras. туку специфичен вид на ГмбХ. како и нивниот пренос на трета страна. Неоткриениот непаричен влог се смета дека постои иако во формалните услови кога уделот е договорен во готовина. Corporate..2) Една нова опција воведена со новиот Законот за модернизација на ДОО и спречување на злоупотребите за бизнис кој бара мал капитал е УГ. во економска смисла компанијата добива непарични влогови (на пример. Lawyers and No­ taries.1 .Промена на концептот на ДОО во земјите-членки на ЕУ. на кои им требаат малку средства. стр.13 (Wessing 2008. Можноста за флексибилна деноминација постои од самиот почеток со започнување на нов бизнис и зголемување на уделите. Law Modernising German Limited Liability Company Law and Combating Abuse (MoMiG) . Ова друштво бара минимум номинална капитална инвестиција од едно евро и може да биде генерален партнер на бизнисите на ДОО.1) Ова претставува алтернативна форма на ДОО и е од особен интерес за основачите на нови бизниси кои имаат ограничен износ на основна главнина на почетокот на работењето.

се поедностави. Така. Ова кореспондира со правната состојба на ДОО. бидејќи тоа ќе значи дека судовите за регистрација ќе треба да направат помалку истраги. тоа ќе биде можно да се направи со еден надворешен проценител. Со користењето на модел протоколот се олеснува основањето на ДОО. договорот на содружинците. Во случај на безготовинските капиталнивлогови. компанијата можеше да се запише во трговскиот регистар. Експлицитно е појаснето дека судот. Оваа најде примена. исто така. Користењето на модел протоколот. Овој суд потоа донесува одлука за директно внесување на податоците добиени во електронскиот регистар. користењето на модел протоколот за основање на претприемачкото ДОО со мал износ на основна главнина води до огромна заштеда на трошоците. регистри за задруги и бизнис регистри (ЕХУГ). ако има значителни сомневања околу тоа дали капиталот е правилно депониран. кај искусните трговци. во иднина. судот за регистрација врши проверка на нивната вредност за да одреди дали е преценета нивната вредност. Според овој акт. исто така.180 Иво НИКОЛОВСКИ Воведување на модел протокол: Модел протоколот кој бара нотар­ ска исправа е додаден како анекс на актот за ДОО. кој стапи во сила на почетокот на 2007-та година. . ќе придонесе за забрзување на процесот. Актот за модернизација на зако­ нот кој ги уредува ДОО и за борба против злоупотреба прави чекори кон намалување на времето потребно за внесување на регистрација во трговскиот регистар. со тоа што не е повеќе потребно да се достави специјална гаранција. Ова примарно се постигнува како резултат на фактот дека трите документи. може да побара поднесување на сметки за депозит или други документирани докази. при спроведување на своите почетни испитувања. документите потребни за основање на ДОО се доставуваат по електронски пат до судот каде што треба да се изврши регистрацијата. Формирањето на друшт­ во со ограничена одговорност од едно лице (ДООЕЛ). ресторани итн. назначувањето на управителот на друштвото и листата на содружинците се комбинирани во само еден документ. поради привилегијата доделена од правните акти со кои се регулираат трошоците. само ако соодветната јавна лиценца беше поднесена во моментот на барањето за запишување во регистарот. кај кои се бара комерцијална лиценца. како дел од почетното испитување каде што има индикации дека е неопходно. на пример. Забрзување на регистрацијата: Регистрација на фирма во трговскиот регистар веќе е значително забрзана со актот за електронски трговски регистри. Оттука. Претходно.

уделот на содружинците се рангира после сите останати кредитори. странските компании можат да из­ берат да имаат центар на администрацијата со седиште во друга др­ жава. во согласност со доследните пресуди на Европскиот суд на правдата. кој стана екстремно комплексен. но исто така и во однос на неговото ангажирање како бизнис во промотивни активности. 181 Преку пакетот мерки. од актот за ДОО. - Дерегулација: Законот со кој се уредуваат уделите. - Собирање на готовината и ставање на заштитено рамниш­ те: Повлекувањето на готовината е инструмент за балансирање на ликвидноста меѓу делови на друштвото која вклучува канализирање на средствата од подружници до компанијата-мајка за целите на централното управување со готовината. подточка (2). овие мерки служат за да се елиминираат недостатоците кај германските ДОО во конкуренцијата со различни правни структури.. Во случај на стечај.. Овој центар на администрацијата. германските компании сега уживаат во зголемен обем развивање на нивните деловни активности надвор од границите на Германија. Законот за уделите се занимава со прашањето дали уделот даден од страна на содружинците на нивните ДОО треба да се третира како заем или капитал. атрактивноста на ДОО е зголемена. - Пренесување на седиштето на Управниот одбор во странство: Фактот дека. само оние лица кои се регистрирани во листата на содружници во иднина ќе се сметаат за лица кои поседуваат удел во ДОО.Промена на концептот на ДОО во земјите-членки на ЕУ. исто така. Како последица на тоа. не само во врска со формирањето на ДОО. Меѓутоа. - Зголемување на транспарентноста во врска со уделите во друшт­вото: Во моделот на регистарот на содружници на ДОО. во Германија претходно беше сметано за конкурентска непо­ вол­ност. Ова им овозможува на бизнис партнерите на ДОО да добијат комплетна информација кој стои зад компанијата. може да биде во некоја странска држава. Со тоа што структурата на акционерите ќе стане потранспарентна. Овие странски компании мора да бидат признати како такви во Германија. ќе биде полесно да се спречат злоупотребите како што е перењето пари. обратната ситуација не беше можна за германски фирми. односно како бизнис учесник на пазарот. Основната идеја за сето ова лежи во тоа што институциите и содружинците треба да најдат . германските компании ќе бидат во можност да го преместат седиштето на администрацијата кое не е исто со она на кое е регистрирана канцеларијата. е значително поедноставен и фундаментално нерегулиран. Како резултат на бришење на делот 4а. Во исто време.

треба да склучи договор во рамките на рокот од една година со кој се дозволува продолжување на работата на компанијата која е должник. што ќе биде потребно за продолжување на работењето. по правило. за давање лажни извештаи и за лаж­ но прикажување на факти. ќе бидат повикани на одговорност од повисок степен. Со други зборови. како и уверувањата базирани на општи кри­вични дела поврзани со деловна активност. одговорноста за поднесување на предлогот за стечајот паѓа на содружниците во случај на преголем долг или неликвидност. и кои го прават тоа со намера или од небрежност. - Ако компанијата нема управител. ќе бидат одговорни за било каква штета или загуба предизвикани на компанијата од страна на тоа лице. Оваа одредба го елиминира ризикот дека компанијата не може да имаат средства на располагање на почетокот на стечајната постапка. - Досегашната основа за исклучување на управник се прошири и ги вклучи иницијативите за одложување на поднесувањето на предлог за отворање на стечајна постапка. па затоа и беше поедноставена постапката за стечај. во иднина. Ова исто така важи и во однос на обвинувањата за слични кривични дела во странство. Оваа регулатива го заменува претходниот трансфер на употреба како замена за содружничкиот удел. . максимум една година откако таквите постапки ќе бидат доставени. Ако постои можност бизнисот да биде успешно реорганизиран. Доколку содружник има префрлено некое возило на друштвото. лице кое ги прекршило одредбите од економското казнено право не може да биде именуван како управник. Покрај тоа. Актот за модернизација на Законот за регулирање на ДОО и за борба против злоупотреба го задржува трендот кон полесно водење на бизнисот во случај на стечај. а со тоа се грижат и за солвент­ носта.182 Иво НИКОЛОВСКИ јасна правна рамка за сето ова. стечајниот управник. Тоа значи дека должноста да поднесе стечај повеќе не може да биде заобиколена поради непостоењето на упра­ вителот. има право на барање за сегрегација. содружинците кои дозволиле лицето кое е исклучено од функ­цијата управник да управува со работењето на компанијата. - Управителите кои дејствуваат како содружници кои повле­ку­ ваат средства од нивната компанија. Случаите на злоупотреба се среќаваат во праксата во врска со правната форма на Друштвото со ограничена одговорност и можат да бидат спречени преку следните мерки: - Преземањето на правните мерки против компаниите да се забр­за. На содружникот му се доделува финансиска компензација за ова.

Промена на концептот на ДОО во земјите-членки на ЕУ. се третираат на ист начин како и физички лица кои се државјани на земјите-членки. односно управителот овластен од другите управители ако друштвото има повеќе управители. 8/2011.. освен ако основачите не се договориле тоа да биде денот на потпишувањето на договорот за друштвото. кои имаат седиште. 48/2010.000 Евра во денарска противвредност. ДОО се основа со договор за друштвото што го склучуваат сите основачи во писмена форма или во електронска форма. слобода на обезбедување услуги и слободното движење на стоки. 21/2001. според член 48 од Договорот од Амстердам. 25/2007. „Службен весник на РМ“ бр. 23/2009. 42/2010. S. туку повеќе како две варијанти на една кор­ по­рациска форма со различни структури. “European Company Law – Organization. според средниот курс на таа валута што е објавен од Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. Се смета дека оваа цел може да се постиг­не доколку се дозволи и олесни слободата на движење на работниците. Finance and capital Mar­ kets”. компаниите или фирмите основани во согласност со законот на земјата-членка. и може да има најмногу 50 содружници.”17 Но. 24/2011. член 167-176 17 Договорот од Амстердам. 183 Јавните и приватните трговски друштва не се сметаат за две од­ воени форми на друштва. 71/2006. централна администрација или главно место за работа во рамките на заедницата. а основната главнина на друштвото се состои од збирот на влоговите на содружниците. Износот на основната главнина мора да биде изразен со цел број којшто е делив со бројот сто. 28/2004. но со построга регулација на јавните друштва. односно на изјавата за основање на друштвото. слободата на основање. 9) Во Република Македонија. Содружниците кон друштвото со ограничена одговорност се обврзани на давања и други обврски определени со договорот за друштвото. каде најтипичен пример е Германија. 17/2009.16 Како една од најважните цели на Европската унија е воспоста­ ву­вањето на заеднички пазар. стр. Тоа се разликува и меѓу земјите од континентална Ев­ропа. член 48. Службен весник на Европската унија. Основањето на друштвото се запишува во трговскиот регистар. како главен проблем е тоа што земјите-членки применуваат различни правила при идентификацијата 15 Grundmann.15 (Grundmann 2007. 84/2005.. 16 Закон за трговски друштва. 87/2008. 1997 . а пријавата за упис на основањето на друштвото ја поднесува управителот. друштвото со ограничена одговорност може да биде основано од едно или од повеќе физички и правни лица. Па така. Antwerpen – Oxford: 2007. Основната главнина не може да биде помала од 5.

според која седиштето на компанијата каде што е регистрирана го одредува правото кое се применува. Според другата теорија или т. 2010: http//www. иако има македонски компании кои навреме ги надминале сите бариери и успешно работат. се повеќе подлежат на позитивни промени и мерки за олесну­вање на работењето на бизнисите. како резултат на потребата од воспоставување на единствен пазар без 18 Steiner. и според оваа доктрина правото кое се применува е она на инкорпорирачката земја. “Македонските трговски друштва ќе каскаат по европски компании”. што ќе ја покрене економијата.02. Од друга страна. отво­ рено прашање е колку домашните компании ќе можат да одговорат на строгите европски критериуми. Во Евроската унија.членство за да се исполни критериумот за прекуграничност.. поради фактот што примената на овие одредби е врзана за условот . Lorna Woods and Christian Twigg-Flesner. “EU Law”.2010) .mk (26. тие ги поздравуваат новите можности за влез на европскиот пазар преку партнерства со европ­ски компании. европското друштво и Европските економски интересни групи. Сегашните состојби покажаа дека домашните компа­нии потешко успеваат да излезат на европскиот пазар и да одговорат на строгите европски правила. воведувањето и признавањето на прекуграничното спојување на компании. носи нови можности за македонското стопанство. пред сè.184 Иво НИКОЛОВСКИ кој правен систем се применува за една компанија. Oxford University Press. едниот е во однос на инкорпорирачката доктрина. стечаите и ликви­ да­циите. Во таа насока. за компанијата ќе се применува правото на земјата каде што се наоѓа централата или раководството. бизнисмените иако се соочуваат со многу пречки и неприлики. кризата предизвика финансиски последици врз претпријатијата.com. Иако е предвидена одложена примена на одредбите за прекугранично спојување на трговските друштва до влез на Република Македонија во ЕУ. J. 2006 19 Георгиевска. стр.biznis24.н. Има два пристапи кон ова прашање. доктрина на вистинското седиште. Оваа новина. Нај­голема добивка од спојувањето на компаниите е влегувањето на странски капитал.463) Македонските компании ќе можат да се спојуваат со компании од Европската унија.18 (Steiner 2006. нере­ шените прашања околу сопственичките односи. а тоа пак бара регистрираната канцеларија да биде под истата јурисдикција. М. Ninth edition. откако државата ќе стекне статус на полноправен член.19 Бирократските процедури. Причините за доне­ су­вање на новините во оваа проблематика се прилагодувањето на националното законодавство. Бизнис. кои и онака беа во постојана битка со неликвидноста.

04. . стр. 02. како нужен предуслов за создавањето и функционирањето на единствениот европски пазар. 185 огра­ничувања во трговијата.341) 20 Коевски. Зборник од научна расправа одржана во Скопје. состојбата во практиката не е баш таква. Законите на земјите-членки на ЕУ предвидуваат прекугранично спојување на национално друштво со ограничена одговорност со друштво со ограничена одговорност од друга земја-членка. Македонска академија на науките и уметностите.. Иако се претпоставува дека во рамките на Европската унија постои најголем степен на хармонизација во делот на компаниското право. доколку во националното законодавство на дадената земја-членка се дозволува спојување на такви типови друштва. Методи за хармонизација на националното законодавство со правото на Европската унија.20 (Коевски 2008.Промена на концептот на ДОО во земјите-членки на ЕУ.2008. Има стремеж да се транспонира предметната дирек­тива со која се олеснува прекуграничното спојување на друшт­ вата со ограничена одговорност.. постои потреба за соработка помеѓу друшт­вата со ограничена одговорност од различни земји-членки во водењето на бизнисот. Г.

Иво НИКОЛОВСКИ 186 Резиме Овој труд ги опишува про­ мените на концептот на Друшт­ вото со ограничена одговорност. со посебен акцент на германското законодавство. or as a busi­ ness participant on the market. but also in terms of its engagement as business in promotion activities. Преку пакетот мерки. це­ ли­те на реформата и новелите во оваа сфера. атрактивноста на ДОО е зголемена. Во изработката на овој труд ав­ торот се служи со аналитичкосинтетичкиот и компаративниот метод. амандманите. како и странска и домашна литература. како и аспектите повр­зани со предностите и не­ до­статоците. objectives of the reform and novels. односно како бизнис учесник на пазарот. In preparation of this paper the author used the analytical-synthetic and comparative method. advantages and disadvantages. through the analysis of domestic laws. но исто така и во однос на неговото анга­жирање како бизнис во про­ мотивни активности. LLC is becoming more attractive as a legal form. legal amendments. регулативи и из­ вештаи на Европската унија. не само во врска со формирањето на ДОО. and also all aspects related to its modifications. Through the package of measures. Ivo NIKOLOVSKI CHANGE OF THE CONCEPT OF LLC IN THE EU MEMBER STATES – CASE STUDY OF GERMAN LEGISLATION Abstract This paper describes the changes of the concept on Limited Liability Company (LLC) with spe­ cial accent on the German legisla­ tion. regula­ tions and reports of the European Union and literature. the attractiveness of the LLC has been increased. преку анализа на домашни законски акти. not only in connection with the forma­ tion of the LLC. .

09 No. Available: www. 6. Fillman. 2009 3. Германското Сојузно Министерство за Правда. Vol. Eurowatch. Freshfields Bruckhaus. М. Законот со кој се уредува друштвото со ограничена одговорност. “Македонските трговски друштва ќе каскаат по европски компании”. Heck.. Corpo­ rate. no. A.mk (26. The New German Limited Liability Company Act. Lorna Woods and Christian Twigg-Flesner. Wessing . German law Journal. Available: http://www. Legal Update Newsletter. Newsletter November 2008 13. Capital Markets and Com­ pany Law.llc-reporter. Limited Liability Company Reporter. Бизнис. S.de/ April 18. First Council Directive of 9 March 1968 on co-ordination of safe­ guards which. 2006 12.T. June 2006 5. 187 Литература 1. 2009. За повеќе види: http://www. EU Law.”Introductory Editorial: Renovating the German Private Limited Company . “The New German Limited Liability Company Act”.09 2. Hopt and Eddy Wymeersch.de 15.biznis24. Grundmann.ssd. Reform of German Law on Limited Liability Companies. but also New Risks for Founders and Investors”. German Law Alert. Steiner. with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community (68/151/EEC) 4.ihk. Available: http://www. Oxford.Промена на концептот на ДОО во земјите-членки на ЕУ. are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty. Oxford University Press. Ninth edition. muenchen. Георгиевска. Historical Background of the Limited Liability Company. European Company Law – Organization. Kobras. “The Business Company with limited liability”. G.Special Issue on the Reform of the GmbH”. “Law Modernising German Limited Liability Company Law and Combating Abuse (MoMiG) . 2005. vol. Antwerpen – Oxford: 2007 6.2010) 14. S. Finance and Capital Markets.. March 2009.. 29 октомври 2008 година. Squire. March 31. April 2010 10. J.bmj. Bachmann.Simplification and Liberalisation. Klaus J. Lawyers and Notaries. 9. R. 1997 .02.com 11. com. 2010 7. 2010: http//www. Deringer. for the protection of the interests of members and others. Службен весник на Европската унија.. 21. Берлин.com 8. “Proposed new German limited liability company law”. Sanders & Dempsey. Industrie und Handelskammer fur Munich und Oberbayern. Договорот од Амстердам.

24/2011 17.04. Трговско право. Скопје: Економски факултет – Скопје.de . 42/2010.2008 18.bmj. Николовски. Германско Сојузно Министерство за Правда. 2000. Коевски. 28/2004. 23/2009. „Службен весник на РМ“ бр. Закон за трговски друштва. Македонска академија на науките и уметностите. 8/2011. 25/2007. 17/2009. 71/2006. 21/2001.188 Иво НИКОЛОВСКИ 16. 19. 02. “Методи за хармонизација на националното законодавство со правото на Европската унија”. Зборник од научна расправа одржана во Скопје. 48/2010. 84/2005. Г. за повеќе види: www. А. 87/2008.