You are on page 1of 63

Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS

)

Konsep Asas

Pangkalan data
Himpunan maklumat/data yang banyak yang disimpan pada satu tempat simpanan data (data repository) dikenali sebagai pangkalan data. Pangkalan data boleh juga ditakrifkan sebagai koleksi data logikal yang berkaitan. Biasanya data-data tersebut berkait antara satu sama lain dan disusun supaya mudah dicapai dan dapat digunakan oleh berbagai kategori pengguna. Perolehan dan penyenggaraan data melibatkan kos yang tinggi, disebabkan itu satu sistem pengurusan data (DBMS) dan maklumat yang teratur diperlukan.

manipulasi dan capaian data oleh pengguna . imej foto.Data Data merupakan fakta terurus yang direkod dan disimpan di dalam media computer. perkembangan teknologi masa kini telah membenarkan fakta-fakta dan objek-objek lain seperti dokumen. Pengurusan data bermaksud data adalah capaian data dalam bentuk berstruktur bagi memudahkan storan. bunyi dan segmen video disimpan di dalam pangkalan data. Selain daripada data yang berbentuk teks dan nombor.

Telefon Pelajar 67801596 32567890 34447431 54236178 Jantina Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki .Data dan maklumat Istilah data dan maklumat saling berkait rapat. Rusnawati Zed Zaidi Aida Halim 34447431 67801596 54236178 32567890 Perempuan Lelaki Perempuan Lelaki Contoh data : Contoh maklumat di mana data nama telah diproses dan disusun mengikut abjad menaik: Nama Aida Halim Rusnawati Zed Zaidi No. Data merupakan fakta mentah manakala maklumat pula merupakan data yang telah diproses dan memenuhi kehendak maklumat pengguna.

Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS) Merupakan sistem/perisian yang berkuasa dan kompleks yang dibina untuk menyimpan dan mengurus pangkalan data Satu perisian yang mentakrif suatu pangkalan data. membolehkan data disimpan. menyokong bahasa kueri. menjana laporan dan membina skrin/borang bagi memasukkan data. .

DBMS digunakan untuk mengurus data dan maklumat yang disimpan di dalam pangkalan data. . DBMS boleh dianggap sebagai antara muka di antara pengguna dan pangkalan data di mana ia membantu pengguna mencapai dan memanipulasikan data yang disimpan di dalam pangkalan data.

Aplikasi Pangkalan Data .

Data terjamin kewibaannya Jimat kos-perkakasan dan perisian -membolehkan pembangunan aplikasi baru/tambahan tanpa ubah pengkalan data sedia ada .Aplikasi pangkalan Data DBMS guna kaedah pelayan-pelanggan Pelayan tempat DBMS disimpan urus data di komputer pelayan kelebihan: Pelayan jadi storan&pemprosessan pengguna.

Susunan pangkalan data 1.Pangkalan Data Terpusat Data disimpan disatu lokasi Boleh dicapai dari lokasi-lokasi lain Guru Kementerian Tempat simpan data sekolah A pelajar sekolah .

Pengkalan Data Teragih Satu pengkalan data logikal dibahagikan kepada pengkalan data yang lebih kecil dilokasi yang berlainan. Pengurusan DBMS ini uruskan storan & pemprosesan data logikal Rangkaian Komputer L1 L3 PD3 PD1 L2 PD2 .2.

Dikenali sebagai aplikasi hadapan. Pelayan-Pelanggan Komponen utama. Pelayan Proses komputer yang membekalkan perkhidmatan Dikenal sebagai aplikasi belakang. Media komunikasi Pemprosesan komputer yang membenarkan Pelayan dan Pelanggan berkomunikasi.3. Pelanggan Komputer yang memproses permohonan perkhidmatan. .

KOMPONEN PERSEKITARAN DBMS .

Perisian asas seperti sistem pengendalian dan DBMS haruslah disediakan. Sistem komputer tidak akan dapat berfungsi tanpa perisian. Contoh: Mic.Data Komponen Merupakan komponen terpenting dan fakta asas bagi keperluan maklumat sesuatu organisasi. Maklumat pelajar = keputusan peperiksaan dll Guru = m/pelajaran dll. Perisian . Access. System pengendalian dan DBMS yang dipilih adalah bergantung kepada keperluan larian sistem pangkalan data tersebut.

Perkakasan utama yang diperlukan adalah sebuah komputer . Keperluan paling utamanya adalah dari segi kapasiti storan primer (memori) dan storan sekunder yang besar bagi menampung urusan perkongsian data yang agak kompleks. Ia bergantung kepada keperluan organisasi dan DBMS yang digunakan.Perkakasan Merupakan alatan fizikal yang perlu digunakan bagi melarikan sistem pangkalan data.

panduan rekabentuk dan penggunaan pangkalan data. piawaian.Prosedur Pengamal dan pengguna akhir bertindak sebagai penggerak sistem pangkalan data dengan mengikuti beberapa peraturan dan tatacara tertentu. Meliputi peraturan. .

kerani sekolah . kaedah capaian dan memilih DBMS kod aturcara Pengaturcara program – bertanggungjawab membuat Pemasuk data – memasukkan dan mengemaskini data. Contoh. guru dan ibu bapa sistem pangkalan data. Pemilik (pentadbir) data – mengarahkan pembangunan DBA – menentukan sistem keselamatan.Sumber manusia Pengguna akhir – individu/organisasi yang mencapai dan menggunakan pangkalan data. contohnya. pemulihan bencana. pelajar.

SEJARAH DBMS .

Dalam tahun 1960an : IMS (Information Management System) /struktur hirarki Pertengahan tahun 1960 : IDS (Integrated Data Store) diperkenalkan oleh syarikat General Electric yang seterusnya merintis kepada penghasilan sistem pangkalan data berasaskan struktur rangkaian Akhir tahun 1960 : CODASYL (Conference on Data System language) menubuhkan satu jawatankuasa iaitu DBTG (DataBase Task Group) yang bertanggungjawab merangka satu piawaian sistem pangkalan data yang diumumkan pada tahun 1971 iaitu DDL dan DML .

F Codd telah mencadangkan satu model baru bagi sistem pangkalan data yang dikenali sebagai ‘sistem R” dan kemudian terhasilnya satu model iaitu model hubungan Tahun 1976 : Model perhubungan Entiti (model E-R) diperkenalkan oleh Chen.Dalam tahun 1970 : Dr. E. Tahun 1980an : Penghasilan Bahasa Pertanyaan Berstruktur (SQL) Penghasilan Sistem pangkalan data Berorientasikan Objek (OODBMS) .

KOMPONEN & FUNGSI DBMS .

DBMS sendiri boleh dianggap sebagai satu aturcara penggunaan yang membekalkan berbagai fungsi dan kemudahan kepada pengguna untuk membuat capaian terkawal dan pengelohan data dalam pangkalan data. .KOMPONEN DAN FUNGSI DBMS merupakan satu perisian antara muka di antara pangkalan data dengan pengguna aturcara penggunaan.

Fungsi DBMS Simpanan. mengemaskini dan mendapatkan semula data dalam pangkalan data Katalog yang boleh dicapai oleh pengguna DBMS membekalkan suatu katalog (kamus data) yang mengandungi perihalan data yang disimpan dalam pangkalan data dan ia mesti boleh dicapai oleh pengguna. . kemaskini dan dapatan semula DBMS membekalkan pangguna suatu keupayaan untuk menyimpan.

Sokongan urusniaga DBMS memperuntukkan satu mekanisma untuk menentukan sama ada kemaskini mengenai sesuatu urusniaga dibuat sepenuhnya atau tidak dibuat lansung DBMS membekalkan satu mekanisma bagi menentukan pangkalan data dikemaskinikan dengan betul apabila beberapa pengguna mengemaskini pangkalan data secara serentak DBMS menyediakan mekanisma untuk memulihkan pangkalan data jika berlaku kerosakan pada pangkalan data Kawalan serentak Pemulihan .

Penguatkuasaan DBMS mempunyai mekanisma untuk menentukan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja dapat mencapai pangkalan data (password) Sokongan komunikasi data DBMS berupaya berintegrasi dengan perisian komunikasi Perkhidmatan kewibawaan DBMS menyediakan satu kaedah untuk menentukan data dan perubahan ke atasnya mematuhi peraturanperaturan tertentu. .

Gambaran kasar komponen utama pada sesebuah DBMS berasaskan modul hubungan .

MODUL DDL MODUL URUSNIAGA MODUL KESELAMATAN (password) Pengguna MODUL DML MODUL PERTANYA -AN MODUL KAMUS DATA MODUL PENGURUSAN INGATAN P. D A T A MODUL SEMAKAN URUSNIAGA SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA (DBMS) .

dimana pengguna perlu melalui modul ini bagi mencipta atau mencapai data yang telah disimpan Modul Urusniaga (Data) Menyemak kewibaan dan kesahihan data yang disimpan khasnya ketika transaksi dijalankan.Fungsi modul-modul khusus yang bekerja secara bersepadu dalam DBMS berasaskan Modul Hubungan. . Ciri kewibawaan data yang penting adalah kestabilan. Pemproses pertanyaan (pengguna) Dibahagikan kepada beberapa komponen kecil iaitu Modul DDL dan Modul DML. atomik serta keutuhannya.

Modul Kamus Data Merupakan satu repositori rujukan yang penting dalam pangkalan data. disamping kaedah pemulihan bencana sekiranya berlaku masalah Memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja yang dapat mencapai sistem pangkalan data (password) Modul pengurusan Ingatan Menguruskan pentadbiran perpindahan data di antara ingatan dan storan sekunder di mana pangkalan data tersimpan secara fizikal . Ia menyimpan maklumat berkenaan data (metadata) dalam pangkalan data Modul keselamatan Menyokong dan memantau kawalan transaksi khasnya capaian secara serentak.

Senibina Sistem Pangkalan Data .

Senibina pangkalan data yang telah menjadi asas kepada kebanyakan sistem pangkalan data di pasaran dan mendapat piawaian daripada American Nasional Standards Istitute – Standads Planning and Requirements Committee (ANSI_SPARC.Senibina Senibina keseluruhan sistem pangkalan data adalah sebenarnya agak kompleks. Menyokong kedua-dua ciri kebebasan dan abstraksi data. 1975) .

Gambarajah senibina tiga paras sistem pangkalan data yang telah dicadangkan oleh pihak ANSI-SPARC PARAS LUARAN (PENGGUNA) Subskima1 Subskima2 Subskima3 PARAS KONSEPTUAL Skima Konsep (himpunan subskima luaran) PARAS DALAMAN (FIZIKAL) Skima Dalaman (fizikal) .

Oleh kerana terdapat ramai pengguna yang dibenarkan mencapai sebuah pangkalan data dalam satu-satu masa.Paras Luaran (eksternal) Paras ini memberi kebebasan kepada pangkalan data khasnya pengguna akhir supaya dengan mudah dapat melihat pangkalan data daripada segi penggunaanya sahaja tanpa perlu mengetahui bagaimana data tersimpan secara fizikal di dalam perkakasan dan system rangkaian. Pelajar keputusan peperiksaan maklumat buku (perpustakaan) takwim sekolah . maka terdapat banyak pandangan pengguna atau lebih dikenali dengan nama subskima.

Ianya juga dianggap sebagai pandangan komuniti. .Paras Konseptual Paras ini pula merupakan sebuah gabungan subskima-subskima luaran yang menjadikannya sebuah skima (konseptual). Skima paras ini mewakili struktur logikal keseluruhan pangkalan data sebagaimana yang dipantau oleh DBA. Ianya merupakan lapisan tengah di antara skima luaran dan skima dalaman (fizikal).

Paras Dalaman (fizikal/internal) Senibina paras ini adalah lebih tertumpu kepada kaedah penyimpanan dan struktur data secara fizikal. Ianya menguruskan organisasi fail dan kaedah storan sekunder. Skima dalaman ini selalunya ditulis dalam bahasa data definasi (DDL) yang disediakan oleh DBMS .

Senibina DBMS Terdapat 3 jenis input untuk DBMS: Queries/kueri Pengubahsuaian data Pengubahsuaian Skema Queries Schema Modifications Modifications Query Processor Storage Manager Data Metadata Transaction Manager .

. Transaction Mencari penyelesaian Manager yang paling baik untuk Storage memenuhi permintaan Manager pengguna Menghasilkan Data arahan/commands yang efektif kepada storage Metadata manager.Query processor menjaga: Queries Queries/kueri Schema Modifications Pengubahsuaian (data Modifications dan skema) Query Peranan query processor + Processor query optimizer (QO) .

Peranan storage manager/pengurus simpanan adalah: Untuk mendapatkan maklumat yang diminta dari simpanan data Untuk mengubahsuai simpanan data kepada maklumat apabila diminta/requested. Queries Schema Modifications Modifications Query Processor Storage Manager Data Metadata Transaction Manager .

transaction manager bertanggungjawab untuk Queries memastikan data lebih Schema konsisten Modifications Modifications Tugas transaction Query manager memastikan: Sesetengah kueri beroperasi secara serentak tanpa mengganggu antara satu sama lain Data tidak hilang walaupun berlaku “power failure” (done through the Recovery subsystem) Processor Storage Manager Transaction Manager Data Metadata .

Mengandungi : Data Metadata Query Processor Storage Manager Data Metadata Transaction Manager .Queries Schema Modifications Modifications Gambaran tentang lokasi dan lain-lain maklumat tentang data yang relevan dalam cakera.

DATA MODEL .

Data Model Data Model merupakan koleksi konsep untuk menerangkan data dan hubungan antara data data semantik dan data constraints Record-Based logical Models Model Hierarki (Hierarchical Model) Model Rangkaian (Network Model) Model Hubungan (Relational Model) Object-Based logical Models Entity-Relationship (E/R) Model Object-Oriented (OO) Model .

Pangkalan Data Hierarki Menyusun rekod mengikut pepohon iaitu menggunakan konsep bapa dan anak Sesuai digunakan jika terdapat hubungan antara satu ke banyak Sekolah Parent/bapa Guru 1 Pelajar Child/anak Pelajar Ko-ku Kurikulum Sneakers Pelajar Ko-ku Kurikulum .

Pangkalan Data Rangkaian Menyokong hubungan antara data melalui senarai struktur dalam rekod subordinated (members) yang boleh dihubungkan kepada lebih daripada satu parent (owner). Sekolah Pelajar Owner/tuan Owner/ tuan Guru Ibubapa pelajar kokurikulum Kurikulum Members/ahli .

Satu pangkalan data hubungan mengandungi hubungan-hubungan yang telah distrukturkan. Digambarkan dengan menggunakan jadual.Pangkalan Data Hubungan Diperkenalkan semasa lewat 1970an dan1980an Merupakan satu himpunan hubungan-hubungan ternormal. .

Attributes pelajar KP 830326105260 Nama Nurul Aida Rusnawati Aziz Sandi Danel Alamat Millennium court Blok 21.PD Kk10.UM IDAliran NA2 RA8 SD6 Rekod 830330105036 780804135120 IDAliran NA2 RA8 SD6 IDAliran NA2 RA8 SD6 Nama Aliran Ekonomi Sains Sastera IDGURU CK26 MS42 AK78 Nama Aliran Ekonomi Sains Sastera IDGURU CK26 MS42 AK78 .

and maklumat Disampaikan dalam bentuk Objek Setiap Objek adalah mewakili jenis -.Object-Oriented Databases Objek. Kaedah.kategori Individual Objects adalah perwakilan Patient Data ID Name Address DoB Photo Medical History Patient ID Physician Problems VisitsDate Comments Patient X-Rays/Images Date Technician Comments ID Patient Treatments ID Date Procedure Doctor Sample OO Database .

Objek adalah unik Indentiti diterjemahkan kepada Object ID (OID) Mempunyai heirarki Wujud dari “parents” Mengabungkan DBMS dengan keupayaan program bahasa OOD Kawal struktur komplek sebagai objek (CAD/CAM applications-Computer-Aided Design and Manufacturing) Tidak perlu untuk baca data dan menukarnya kepada aplikasi struktur data.

Object-Relational Databases
Tunjukkan bagaimana perhubungan di antara entiti yang boleh dilakukan. Sokong Abstract Data Types (multimedia objects) dengan pencarian algorithms Boleh memasukkan koleksi multiple values atau composite data types

Proses membina pangkalan data

takwim) Sempadan sistem pangkalan data (cth: data sulit) Kenalpasti pengguna (cth:pelajar.Perancangan data Menentukan spesifikasi bagi skop (cth:aktiviti.fizikal Melibatkan antaramuka pengguna & program aplikasi Proses membina pengkalan data .komuniti) Kawasan aplikasi Analisis keperluan Kenalpasti kehendak pengguna (cth: PPD:maklumat staff) Menghasilkan rekabentuk logikal Kaji sistem sedia ada Rekabentuk sistem Membekalkan model data yang menyokong urusan Membuat rekabentuk konseptual. logikal.ibubapa.guru.

Kemaskinikan data sedia ada sekiranya perlu. Boleh menilai tahap prestasi/keselamatan sistem. Penyelenggaraan Mengemaskinikan maklumat dari semasa ke semasa Melihat kepada prestasi sistem.Perlaksanaan Bina pengkalan data-ikut data-model Guna Bahasa Definisi Data (DDL) berdasarkan sistem DBMS yang telah dipilih. DBA Memantau dan menyelenggara ikut jadual . Pengujian Untuk kesan kelemahan/kesilapan. membuat penilaian dan penambahbaikan data. Memastikan program penuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pentadbiran Pangkalan Data .

penentuan standard.gubal dasar maklumat) Beri nasihat & bantu pastikan teknologi aplikasi pangkalan data Tugas: Laksanakan perancangan strategik Tentukan kehendak data Tentukan tatacara pengumpulan&pengumpulan data Tentukan format data Tentukan standard bagi data organisasi Bina model data Bantu DBA dalam fasa perancangan.Pentadbiran Pangkalan Data Pentadbir Data Bertanggungjawab terhadap keseluruhan sumber data (perancangan pengkalan data.rekabentuk pengkalan data .analisis kehendak pengguna.

pengendalian dan pengurusan pangkalan data Bidang tugas.Pentadbir Pangkalan Data (DBA) Bertanggungjawab terhadap rekabentuk. Perancangan pangkalan data Rekabentuk Pangkalan data Pengendalian pangkalan data Penyenggaraan dan penambaikkan sistem Perhubungan dengan pengguna Penguatkuasaan tatacara dan piawaian .

Kerahsiaan data Kawalan pendedahan maklumat sulit Contoh: Data gaji guru – tidak boleh diakses oleh pelajar/ibubapa/komuniti Wujud ‘privacy’ -pengguna ada hak untuk hadkan tahap ‘privacy’ mereka Contoh: email – ada masa kita benarkan pengguna lain melihat email kita.ada masanya kita hadkannya .Keselamatan pangkalan data 3 ciri utama.

Kesediaadaan Kawalan daripada penafian capaian kepada perkhidmatan yang disediakan oleh sistem Contoh: Takwim Sekolah -Tarikh cuti hari raya bergantung kepada keadaan semasa .Kewibawaan Kawal pengubahsuaian yang tidak perlu Contoh: umisisweb:Keputusan peperiksaan:Pelajar tidak dibenarkan mengubah keputusan peperiksaan sesuka hati.

kegagalan sistem Autentikasi pengguna Pengurusan dan perlindungan data sensitif Perlindungan pelbagai tahap .Tujuan kawalan keselamatan Lindung dari capaian yang tidak sah Lindung dari inferens Jika kewibawaan tidak sah data boleh diubahsuai.serangan virus.

Peraturan autorisasi: Ditentukan organisasi yang terlibat dan dikenalpasti oleh pengguna berasaskan pengalaman. Polisi keselamatan: Menyatakan pilihan asas untuk keselamatan data. 1.Cara kawalan Kawalan Aliran Elak maklumat mengalir secara nyata yang mungkin boleh sebabkan kebocoran maklumat sulit. . 2. Kawalan inferens Lindungi data daripada dikesan secara terus Kawalan Capaian pastikan capaian terus kepada sistem mematuhi peraturan yang dikuatkuasakan oleh polisi perlindungan. 3. Peraturan capaian: Ekspresi polisi keselamatan yang tentukan cara tingkahlaku sistem dijalankan. bagaimana prinsip sesuatu capaian ditolak/diterima.

KELEBIHAN & KELEMAHAN DBMS .

KELEBIHA N Perulangan data terkawal Kesepaduan data Kebebasan format data Perwakilan data organisasi Prosedur keselamatan yang lebih baik Menampung lebih ramai pengguna melalui capaian serentak “Back up” KELEMAH AN Kos DBMS adalah tinggi Penambahan kos perkakaan Kos penukaran Saiz dan kerumitan DBMS Prestasi mungkin menurun Risiko kegagalan .

PPEA3111 WEB & PERANGKAIAN SEKOLAH Ahli Kumpulan: Nurul Aida Hanim Che Ahmad PEK030032 Rusnawati Aziz PEK030038 Sandi Danel PEK030040 .

Terima Kasih .