You are on page 1of 77

PENGHARGAAN

Alhamdulillah,bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia dan izin dariNya saya dapat menyiapakan Buku Log Pengurusan Ko-kurikulum (UKT 1301) dengan jayanya. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang mengendalikan kursus ini iaitu Pn Arne Suzila Bt Nasam yang banyak memberi tunjuk ajar sepanjang kursus ini dilaksanakan. Banyak pengalaman yang saya perolehi sepanjang mengikuti kursus ini. Tidak lupa juga kepada ibubapa kami yang banyak memberi sokongan, dorongan serta membantu saya daripada segi kewangan untuk menyiapkan Buku Log Pengurusan Ko-kurikulum (UKT 1301) ini . Jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya akan di kenang hingga akhir hayat. Terima kasih juga buat instruktor kumpulan saya, kumpulan 3 iaitu Che Farihan binti Che Man Akhir kata saya berharap, segala tunjuk ajar pensyarah dalam kursus ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan saya pada masa akan datang. Semua segala usaha yang telah saya lakukan ini diharap mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T. Sekian, Terima Kasih.

1

PENGURUSAN KO-KURIKULUM

Ko-kurikulum ialah satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang yang dilakukan diluar bilik darjah. Terdapat 3 unit utama dalam kokurikulum iaitu: a) Badan unit beruniform i. ii. iii. iv. Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) Pergerakan Pandu Puteri Pasukan Kadet Polis Kelab Taekwondo dan lain-lain.

b) Kelab dan persatuan i. ii. iii. iv. Persatuan Agama Islam Persatuan Sains dan Matematik Kelab Pengguna Kelab Kembara dan lain-lain.

c) Sukan dan Permainan i. ii. iii. iv. Kelab Bola Jaring Kelab Olahraga Kelab Catur Kelab Bola Baling dan lain-lain.

2

3.1 Dasar Pendidikan Negara 3.1.1 CIRI-CIRI AM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA 1. Setiap jenis sekolah khusus untuk sesuatu kaum. 2. Tidak ada dasar mengenai bahasa pengantar yang tunggal. 3. Sekolah-sekolah terpisah di antara satu dengan lain menurut kedudukan geografi dan taburan penduduknya. 4. Kurikulum adalah berbeza dan tidak sehala. 3.1.2 OBJEKTIF DASAR PENDIDIKAN NEGARA Dinyatakan dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961: “Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diistiharkan dalam Ordinan pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu system pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya.” 3.1.3 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Matlamat: Perpaduan Negara Untuk mencapai matlamat tersebut, Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib (1965) telah menggariskan tiga asas utama seperti berikut: 1. Sistem persekolahan yang sama bagi semua. 2. Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama di peringkat persekolahan. 3. Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan.

3

3.1.4 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara. 3.1.5 STRATEGI PELAKSANAAN 1. Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. 2. Mengadakan kurikulum yang sama berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. 3. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. 4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. 5. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. 6. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. 7. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pedalaman. 8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. Matlamat untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. 9. Memperluas pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978.

4

10. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat Universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. 11. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. 12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. 13. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin seperti kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dan lain-lain

3.2 Objektif Ko-kurikulum a) Menyemai kesedaran pelajar terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. b) Menyeimbangkan antara perkembangan mental dan perkembangan rohani, jasmani dan emosi pelajar. c) Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengalaman, pengetahuan, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin. d) Membentuk generasi yang mempunyai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya saing, kreatif dan inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. e) Membina dan meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam aktiviti yang diceburi. f) Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dan masyarakat.

5

Perlaksanaan ko-kurikulum di sekolah PRINSIP PELAKSANAAN KOKURIKULUM Prinsip yang berikut perlu diambil kira untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah, iaitu: 1. Menyediakan kemudahan asas dan peralatan supaya mewujudkan pembelajaran yang merentasi kurikulum dan menyeronokkan. 2. Merancang, menganjur, mengelola dan menilai kegiatan kokurikulum yang terbentuk aktiviti bagi melengkap dan memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 3. Program kokurikulum memberi penekanan kepada pemerolehan, peningkatan ilmu, kemahiran baharu, sikap positif, nilai murni untuk meningkat kualiti sahsiah, disiplin, ketahanan diri, daya saing bagi kesejahteraan diri murid dan masyarakat. 4. Program kokurikulum memberi penekanan kepada usaha bersepadu ke arah memperkukuh semangat patriotisme dan perpaduan kaum. 5. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid menyertai kegiatan kokurikulum. 6. Memastikan perjalanan aktiviti kokurikulum berdasarkan kepada kurikulum badan / induk gabungan atau yang berkaitan. 7. Menyediakan skema penilaian aktiviti kokurikulum dan memberi peluang kepada murid untuk mempertingkatkan tahap pencapaian secara berterusan. 8. Kegiatan kokurikulum yang dirancang dan dikelolakan memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativiti mereka.

6

9. Mewujudkan kerjasama dengan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan, syarikat swasta dan institusi pengajian tinggi. 10. Menerapkan elemen kerjaya dalam program dan kegiatan kokurikulum. 11. Memberi pengiktarafan dan penghargaan kepada murid dalam aktiviti kokurikulum. SKEMA PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 3. Menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Penyelarasan Kegiatan Kokurikulum yang terdiri daripada guru-guru penasihat persatuan / kelab, pasukan badan beruniform, serta kelab sukan dan permainan. 4. Merumus dan menetapkan visi dan misi kegiatan kokurikulum sekolah dan menghebahkannya kepada guru dan murid. (Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum ditetapkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Penyelarasan Kokurikulum Sekolah dan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah). 5. Menubuhkan persatuan / kelab, badan beruniform serta kelab sukan dan permainan dengan melantik guru penasihat. 6. Mengkaji dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum pada tahun-tahun sebelumnya dan merumuskan dasar, pendekatan dan kaedah baharu pelaksaan.

7

7. Mengenal pasti keupayaan sekolah daripada aspek pelaksanaan, seperti sumber tenaga dan kepakaran, kesesuaian persekitaran, sumber bantuan kewangan, dan kecenderungan murid. 8. Memperoleh dan mengemas kini inventori dan harta modal bidang kokurikulum. 9. Memberi taklimat kepada guru tentang dasar, pendekatan dan kaedah baharu pelaksanaan kokurikulum yang telah dirumuskan. 10. Menyediakan keperluan asas pentadbiran (termasuklah fail, dokumen rujukan berkaitan prosedur, undang-undang atau peraturan dan tatacara pelaksaan, kurikulum persatuan, borang-borang penilaian dan sijil-sijil). 11. Menyediakan atau memperoleh keperluan prasarana. 12. Menyediakan kurikulum aktiviti setiap persatuan / kelab. 13. Meneroka dan mewujudkan peluang penyertaan dan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 14. Menyelaraskan aktiviti persatuan / kelab dan badan beruniform berdasarkan matlamat dan objektif, rangka perancangan kokurikulum sekolah, dan jadual aktiviti kokurikulum peringkat daerah dan negeri. 15. Menyediakan perancangan dan takwim kegiatan kokurikulum sekolah. 16. Melaksanakan kursus pengurusan kokurikulum kepada guru. 17. Merancang dan melaksanakan kursus kejurulatihan.

8

18. Memantau dan menyelia pelaksanaan kegiatan kokurikulum. 19. Menyedia, mengumpul dan menyemak dokumentasi pelaksanaan oleh setiap persatuan / kelab, badan beruniform serta kelab sukan dan permainan. 20. Melaksanakan skema penilaian kokurikulum untuk setiap murid. 21. Menyediakan laporan tahunan kokurikulum.

Sukan dan Permainan (i) (ii) (ii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan di sekolah Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalampertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas, sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang praktikum Unit Beruniform (i) (ii) (iii) (iv) (v) Melibatkan diri dalam satu Unit Beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPTHO. Membantu Guru Penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu Guru Penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek. Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu). Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPTHO (jika belum selesai).

9

(vi)

Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang praktikum

Penilaian aktiviti ko-korikulum 10% KPM Pendahuluan Aktiviti ko-kurikulum di sekolah adalah sebahagian daripada proses pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini setara dengan kepentingan bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Semua sekolah telah mewajibkan setiap murid menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti yang ditawarkan seperti unit beruniform, kelab dan persatuan serta permainan. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Kementerian pelajaran Malaysia mendapati bahawa setiap sekolah menggunakan kaedah yang berlainan dalam penilaian aktiviti ko-kurikulum. Ini terjadi kerana sekolah menilai pelajar berdasarkan keperluan sesebuah sekolah itu. Dalam menyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9/ 1997,wakil daripada Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar sisitem penilaian di setiap sekolah diseragamkan dan dinilai berdasarkan format dan kaedah tetap dan diiktiraf agar kesahihannya tidak dipertikaian apabila markah ini dijadikan sebagai sebahagian daripada tiket untuk melayakkan diri ke institusi pengajian tinggi tempatan.

Rasional kaedah ini dilaksanakan

10

Penilaian kegiatan di setiap sekolah adalah berbeza dan ini menunjukkan wujudnya unsurunsur ketaksamarataan dalam pemberian markah pada murid. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard,unsur-unsur ketidak adilan dapat dielakkan. Penilaian aktiviti ko-kurikulum juga mendorong murid untuk bergiat lebih aktif dan setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi murid yang bercita-cita melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi tempatan,penglibatan yang cemerlang dalam aktiviti ko-kurikulum boleh dijadikan sandaran untuk mencapai cita-cita mereka. Objektif a) Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti ko-kurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. b) Membantu Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke institusi pengajian tinggi. c) Menggalak dan meningkatkan penglibatan murid secara menyeluruh dalam aktiviti ko-kurikulum. Garis panduan semasa melaksanakan aktiviti ko-kurikulum di sekolah • Pengurusan sekolah mempunyai pengurusan dan kemudahan tersebut seperti a) Perancangan yang jelas b) Tempat penyimpanan buku rekod kehadiran dan penilaian c) Buku Panduan Penilaian Ko-kurikulum d) Rancangan mingguan dan tahunan e) Buku panduan perlaksanaan aktiviti yang dikeluarkan oleh kememterian pelajaran Malaysia dan agensi luar. • Gambar murid dilekatkan pada Buku Rekod Penilaian dan Buku Rekod Kehadiran
11

• •

Semua murid mesti memiliki Buku Rekod Penilaian dan Buku Rekod Kehadiran. Bekerjasama dengan setiausaha peperiksaan sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid.

• • •

Mengadakan taklimat kepada setiausaha peperiksaan,guru penasihat dan guru kelas. Mewujudkan jawatan kuasa peringkat sekolah. Memastikan semua murid mempunyai peluang menyertai aktiviti badab beruniform,persatuan dan kelab serta permainan.

• • •

Melantik guru yang berpengalaman dan berkemahiran sebagai guru penasihat. Menyediakan prasarana dan sumber kewangan yang mencukupi. Pejabat Pelajaran atau Jabatan Pelajaran Negeri melakukan pemantauan secara berkala.

12

13

Penilaian Aktiviti Ko-kurikulum

Aspek yang dinilai : • • • • Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

Pecahan peratusan yang diperuntukan adalah :

ASPEK PENILAIAN • • Kehadiran

% MARKAH 50 10 20 20 100

Jawatan yang disandang • • Penglibatan Pencapaian

JUMLAH

Markah aspek kehadiran paling tinggi adalah untuk menggalakkan pelajar untuk hadir dalam aktiviti yang dijalankan. Jumlah kehadiran maksimum adalah berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun dengan mengambil kira bahawa setiap aktiviti ko-kurikulum yang dijalankan dalam minggu itu dengan peruntukan masa selama 2 jam. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika murid sakit, menyertai kursus lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.

14

A ) Kehadiran

Kehadiran minimum bagi aktiviti badab beruniform adalah sebanyak 18 kali perjumpaan setahun dan persatuan dan kelab serta permainan 12 kali perjumpaan setahun. Pengiraan markah kehadiran adalah seperti berikut:

Jika markah kehadiran pelajar = a Jumlah perjumpaan setahun = b Ketidak hadiran yang diluluskan = c Markah kehadiran = a / (b-c) x 50

B ) Jawatan yang disandang Markah aspek jawatan yang disandang ialah 10 % dan diberikan kepada individu yang memegang jawatan tertinggi dalam kegiatan ko-kurikulum. Pasukan Badan Beruniform anjuran Kementerian/ Jabatan Kerajaan JAWATAN MARKAH

15

Pengakap Raja/ Pandu Puteri Raja / Pegawai Waran 1/SubInspektor/Drum Major/ Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf. Pegawai Waran II /Bintara Kanan/ Staf Sarjan / SarjanMejar / Ketua Trup / Anugerah Ketua Pesuruhjaya /Pangkat-Pangkat lain yang difikirkan sama taraf. Sarjan/Penolong Trup / Bintara Muda / Ketua Platun /PangkatPangkat yang difikirkan sama taraf. Koperal / Lans Koperal / Ketua Patrol / Penolong Ketua Patrol / AJK / Laskar Kanan/Jawatan-Jawatan / Pangkat-Pangkat yang difikirkan sama taraf. Pra-Persetiaan / Ahli Akt Ahli Biasa

10

8

7

6

4 1

Pasukan Badan Beruniform- anjuran Badan Bukan Kerajaan ( NGO ) JAWATAN MARKAH 10 8 7 6 5 4 3 1

Persatuan / kelab / persatuan dan permainan JAWATAN Pengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan/Permainan / Ketua Rumah Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi Setiausaha / Bendahari Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari MARKAH 10 8 7 6

16

Ahli Jawatankuasa Ahli Aktif Ahli Biasa C ) Penglibatan

5 4 1

Markan ini diberi kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. PERINGKAT PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa D ) Pencapaian Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan sekolah, zon/ daerah / bahagian , negeri, kebangsaan dan antarabangsa.pencapaian dinilai berdasarkan kedudukan johan, naib johan dan ketiga. PERINGKAT PENCAPAIAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa johan 8 11 14 17 20 MARKAH Naib johan 7 10 13 16 19 MARKAH 8 11 14 17 20

ketiga 6 9 12 15 18

Kegiatan ko-kurikulum yang dinilai

17

Setiap murid sekolah menengah diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab dan sukan. Dalam hal ini setiap murid memilih salah satuaktiviti yang terdapat dalam setiap bidang kegiatan kokurikulum tersebut. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Aktiviti Pasukan Badan Beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Pengakap, Seni Bela Diri dan sebagainya. b. Aktiviti Kelab / Persatuan / Badan seperti Persatuan Bahasa Melayu, Kelab Pencinta Alam, Kelab Seni Foto dan sebagainya. c. Aktiviti Sukan / Permainan seperti Kelab Olahraga, Kelab Renang, Kelab Memanah dan sebagainya. Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh murid akan dinilai berdasarkan aspek aspek yang telah dinilai dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Pelajar X: Contoh : i) Kegiatan Pasukan Badan Beruniform PRESTASI Penuh ( 18/18 ) Ahli aktif Menghadiri Jambori MARKAH 50 3 14 12 79 ASPEK PENILAIAN Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

Pengakap

peringkat Negeri Tempat ketiga Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri JUMLAH

ii)

Aktiviti kelab /persatuan PRESTASI MARKAH

ASPEK PENILAIAN

18

Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

10/12 AJK persatuan Bahasa Menyertai seminar Penulisan Sajak Peringkat Negeri Naib johan Pertandingan Bahasa Ala Parlimen antara kelas JUMLAH

42 5 14 7 68

iii)

Aktiviti sukan dan permainan PRESTASI 10/12 AJK Kelab Bola Sepak Menyertai kejohanan Bola Sepak Peringkat Negeri Naib johan pertandingan bola sepak antara kelas. JUMLAH MARKAH 42 5 14 7 68

ASPEK PENILAIAN Kehadiran Jawatan yang disandang Penglibatan Pencapaian

Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut : GRED A B MARKAH 80 – 100 60 – 79

19

C D E

40 – 59 20 – 39 19 ke bawah

Mengambil contoh pelajar X, gred yang diperolehi bagi setiap aktiviti ko-kurikulum adalah seperti berikut: KEGIATAN Badan beruniform Persatuan / kelab Kelab sukan dan permainan MARKAH 79 68 68 GRED B B B

Markah bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: a) Perjawatan Peringkatan Sekolah seperti pengawas, pengawas perpustakaan, Imam dan sebagainya. b) Perjawatan Peringkat Rumah seperti Ketua rumah, Ketua bilik/asrama dan sebagainya. c) Perjawatan Peringkatan Kelas seperti Ketua Kelas/darjah dan sebagainya. Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: JAWATAN Ketua murid Timbalan / penolong ketua murid Ketua / Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah – Ketua MARKAH 10 8 7

20

Asrama / Ketua PRS / Quartermasters Penolong Ketua Asrama / Penolong Quartermasters AJK Utama badan-badan perkhidmatan atau pengurusan

6 5

( Bendahari /Setiausaha / Ketua Biro)- Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD /PROSTAR / Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah Ahli-ahli J/Kuasa perkhidmatan dan sokongan- AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / KetuaDarjah / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD /PROSTAR Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik / Ahli Quartermasters Anugerah khas Anugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid/ pelajar di atas pencapaian cemerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri. Markah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut: 2 3

JAWATAN Anugerah Remaja Perdana (ARP)

KEDUDUKAN Emas Perak Gangsa

MARKAH BONUS 10 7 5 10

Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Pencapaian aktiviti ko-kurikulum di luar negara atas biaya sendiri NILAM Lain- lain anugerah yang setara Johan Naib johan Ketiga

5 3 2 5 5

Setiap murid layak memperolehi markah bonus untuk jawatan tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin,markah bonus tidak layak diambil kira.
21

Gred keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seorang murid dalam dua dari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotai beserta markah bonus. Dua bidang kegiatan dipilih bergantung kepada prestasi markah yang diperolehi, iaitu dua bidang yang menunjukan prestasi tertinggi. Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah keduaduakegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi kedua-dua markahtersebut.Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang dinyatakan dalamGred penilaian aktiviti ko-kurikulum. Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Murid X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: Jumlah Markah Pasukan Badan Beruniform Jumlah Markah Persatuan/Kelab Jumlah Markah Sukan Markah purata bagi 2 terbaik Markah bonus Markah keseluruhan Gred Keseluruhan Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar .Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewat-lewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.
22

= 80 = 68 = 68 = (80+68) / 2 = 74 = 10 (sebagai Ketua Murid) = 74 + 10 = 84 =A

Oleh sebab penilaian kokurikulum dibuat sepanjang tempoh murid berada di Tingkatan 1 hingga 6, pihak sekolah perlu menyediakan Buku Kemajuan Kokurikulum yang telah diseragamkan oleh KPM. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya murid berpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke Matrikulasi / IPT. Pihak sekolah hendaklah membentuk jawatankuasa penilai yang terdiri daripada guru – guru dan dipengerusikan oleh Pengetua / Guru Besar. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum.Penilaian ko-kurikulum murid dilakukan pada setiap tahun sepanjang persekolahannya . Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan (CGPA). Contohnya prestasi GPA dan CGPA Murid X dalam bidang kokurikulum dalam tempoh persekolahan sehingga Tingkatan 5: TINGKATAN I II III IV V MARKAH KO-KURIKULUM 69 82 83 89 80 GPA 69 82 83 89 80 CGPA 69.0 75.5 78.0 80.8 80.6

Contoh pengiraan CGPA Tingkatan II = ( 69 + 82 ) / 2 = 75.5 Tingkatan IV= ( 69 + 82 + 83 + 89 ) / 4 = 80.0 Untuk mendapatkan markah 10 %, markah akhir hendaklah dibahagi dengan 100 % dan didarabkan dengan 10. Tingkatan V = 80.6 x 10 / 100 = 8.06 Bagi murid Tahun 6 , penilaian kokurikulum berdasarkan pencapaian terbaik dari Tahun 4 hingga 6 diambil kira bagi kelayakan kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh / MRSM.

23

Kes-Kes Terpencil Penilaian ko-kurikulum bagi : murid-murid Pendidikan Khas murid-murid kurang upaya pesakit kronik / luar biasa sekolah di kawasan pedalaman sekolah kurang murid (SKM) Kes-Kes Khas Murid-murid yang terlibat dalam aktiviti sukan berprestasi tinggi hendaklah dinilai mengikut kriteria seperti murid biasa.

Penilaian aktiviti ko-kurikulum Bagi murid Tingkatan 6 Murid-murid yang telah menamatkan Tingkatan 6 dan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN), mereka yang terlibat boleh memilih markah prestasi PLKN untuk turut dipertimbangkan dalam pengiraan markah. Dalam kes ini, murid mempunyai empat pilihan dari tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. Jika prestasi murid didapati tinggi dalam kegiatan PLKN, maka markah terendah dalam bidang lain akan digugurkan. Markah Kokurikulum yang diperolehi calon ialah 60 markah @ 60/100 x 10 = 6 (pengekalan cadangan sebelumnya yang dicadangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

24

25

26

Senarai bidang tugas ko-kurikulum Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki,mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah. (a) Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. (b) Kekerapan mengadakan mesyuarat. (c) Pembentukan jawatankuasa kecil. (d) Pelaporan berkala. (e) Dokumentasi Senarai tugas Penolong Kanan Ko-kurikulum. Pendahuluan Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi penglibatan dan penyertaan murid serta guru dalam aktiviti kokurikulum bagi mencapai Wawasan 2020. Bidang Tugas • • Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar.

27

• • •

Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah. Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang.

Senarai Tugas Kokurikulum a. Persatuan Dan Kelab I. Merancang kegiatan persatuan dan kelab II. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab III. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab IV. Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah b. Pasukan Pakaian Seragam I. Merancang kegiatan pasukan pakaian seragam II. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pasukan pakaian seragam III. Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam IV. Menyelaras aktiviti-aktiviti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar sekolah. c. Kelab Sukan Dan Permainan I. Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan II. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan III. Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan Pentadbiran a. Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11,

28

Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum. Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (saperti Hari Kokurikulum Sekolah). Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta meningkatkan tahap pencapaian. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum. Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar sesalinan ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Johor.. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang berhubung dengan kokurikulum. Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka. Menyelaras pungutan, pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. Tugas-Tugas Lain • Menanggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa.

29

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua/Guru Besar dari masa ke semasa.

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang /Pendek). Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah, Merentas Desa, Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.

30

Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum a. b. c. d. e. f. g. h. i. Menentukan objektif gerakerja kokurikulum sekolah tercapai. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerakerja kokurikulum sekolah. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerakerja kokurikulum Memastikan supaya setiap unit gerakerja kokurikulum berjalan dengan lancar,berterusan dan berkesan. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti kokurikulum. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada pelajar. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada setiausaha kokurikulum, penolong setiausaha kokurikulum dan penyelaraspenyelaras unit. j. Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum. Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum a. b. c. d. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Membantu Mengurus Pengetua pemilihan dalam peserta pengagihan ke tugas kepada aktiviti guruguru,perancangan, pelaksanaan dan penilaian pelajar. untuk pertandingan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum dipatuhi.

31

e. f. g.

Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskinikan dan mencukupi. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.

Tanggungjawab Setiausaha Sukan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/MSSN/MSSM. Membantu Pengetua mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod. Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.

32

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan Beruniform a. b. c. d. e. f. g. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum - Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. -Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum. h. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: - Borang penyertaan persatuan - Borang senarai AJK dan ahli - Buku laporan aktiviti i. j. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

33

Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan,Permainan. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

34

t.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Membentuk jawatankuasa. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Tingkatan/Sekolah. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke pertandingan luar sekolah. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang(johan daerah/negeri, wakil daerah/negeri dan negara) Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, kebudayaan q. & Sukan; Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Permainan/Sukan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Carta organisasi jawatankuasa.

35

• • • • • • • •

Pengerusi. Naib Pengerusi. Setiausaha. Penolong Setiausaha. Bendahari. Penolong Bendahari. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang). Pemilihan dua orang juru audit.

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa BIL. JAWATANKUASA 1 Pengerusi BIDANG TUGAS - Menyelaras dan mengurus semua perkara yang berkaitan dengan aktiviti, peserta dan jawatankuasa yang terlibat. - Mengendalikan taklimat kepada peserta. - Mengurus semua urusan surat menyurat yang berkaitan dengan aktiviti dan membantu pengerusi dalam urusan berkaitan. - Mengurus kutipan bayaran peserta. - Mengurus semua pembayaran dan perkara yang berkaitan dengan kewangan semasa aktiviti. - Memastikan perjalan kursus agar berlangsung dengan baik dan tepat pada masanya. - Bertanggungjawab kepada jawatankuasa pekerja. - Menyebarkan maklumat kepada peserta seperti peraturan pertandingan atau aktiviti. - Memastikan semua peralatan pertandingan mencukupi. - Memastikan setiap pertandingan mempunyai hakim dan peserta mematuhi setiap arahan pertandingan. - Menguruskan kebajikan peserta. - Memastikan keselamatan dan disiplin peserta dalam keadaan baik sepanjang kursus contohnya rehat, makan, solat, kuliah, ceramah dan sebagainya. - Mengawal dan menyelia disiplin dan keselamatan peserta, pegawai dan petugas sepanjang aktiviti. - Menghubungi pihak media massa.

2 3 4

Setiausaha Bendahari Urus setia

5

Disiplin dan Keselamatan

6

Publisiti

36

- Menyiapkan kain rentang, poster dan bahan seranta yang lain serta diletakkan di tempat yang sesuai sepanjang kursus berlangsung. - Menyelaras siding akhbar (jika ada). - Menyelaras juruacara. - Menyelaras penerima hadiah atau cenderamata dengan urus setia atau ketua hakim. 7 Aktiviti Kerohanian - Merancang dan melaksanakan aktiviti kerohanian termasuklah solat, kuliah Subuh dan kuliah Maghrib. - Menyediakan jadual bertugas sebagai imam dan bilal bagi setiap waktu solat. - Memastikan peserta bukan Islam mengamalkan ajaran agama masing-masing atau mengadakan aktiviti moral. - Menguruskan pendaftaran peserta. - Menyediakan tempat berkumpul bagi peserta dan pegawai semasa aktiviti dilaksanakan. dan - Menyedia, mengurus dan menyusun cenderamata, hadiah dan sijil yang berkaitan kepada jemputan dan peserta. - Menyedia dan menguruskan hadiah, sijil dan cenderamata. - Menyediakan keputusan bagi setiap pertandingan. Menyelaraskan keputusan pertandingan, cenderamata, hadiah dan sijil dengan juruacara. - Menempah dan menguruskan makan minum peserta, guru, jemputan dan pegawai sepanjang aktiviti tersebut atau memastikan bekalan bahan mentah sampai tepat pada masanya. - Mengurus penginapan peserta, urus setia, hakim dan jurulatih. - Memastikan keselamatan peserta terjamin sepanjang kursus tersebut. - Mengambil foto yang perlu sepanjang aktiviti tersebut. - Membuat laporan bertulis. - Mendapatkan maklumat dan bahan daripada setiausaha untuk pendokumentasian. - Memastikan peserta faham dan bersedia bagi setiap

8

Pendaftaran

9

Hadiah, sijil cenderamata

10

Makanan dan Minuman

11

Penginapan

12

Dokumentasi

13

Jurulatih Pasukan

37

acara yang dipertandingkan. - Melatih ahli pasukan dengan secukupnya. - Mengisi borang pertandingan dengan tepat. - Memastikan semua peserta hadir pertandingan. - Memberi sokongan moral kepada peserta. 14 Siar Raya

semasa

- Memastikan semua peralatan siar raya berfungsi dengan baik sepanjang aktiviti. - Menyediakan alternative sekiranya bekalan air dan elektrik terputus. - Menentu dan menyelaras syarat pertandingan dengan urus setia, jurulatih, peserta/ ketua peserta bagi setiap pertandingan. - Memastikan bilangan hakim mencukupi bagi setiap pertandingan. - Memastikan semua hakim hadir tepat pada masa pertandingan. - Menyediakan dan melengkapkan borang pemarkahan bagi setiap pertandingan. - Menyerahkan keputusan pertandingan yang telah disahkan kepada urus setia.

15

Hakim

3.6 Prosedur perlaksanaan Kertas Kerja. a) Format Am Penyedian Kertas Kerja Aktiviti Pelajar. • • • • • • • • • • • Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya sebelah muka surat sahaja digunakan Page set up : Bentuk Potrait Font : jenis Arial, Tahoma atau Century Gothic Saiz Font : 12 Spacing : 1.5 Margin :1” Align Justify Meletakkan nombor halaman muka surat Maksimumkan muka surat Setiap tajuk di hitamkan ‘bold’ dan mempunyai nombor. Penggunaan perkataan Inggeris perlu ‘Italic’.

38

Kertas kerja hanya perlu di stapler sahaja tanpa di binding.

b) Format Kulit Luar Kertas Kerja. • • • Latarbelakang perlu berwarna putih Logo universiti (UPSI) di bahagian tengah (atas) Kulit luar perlu mempunyai butiran seperti berikut : i. ii. iii. iv. c) Kandungan Kertas Kerja. • Tujuan Nyatakan tujuan anda menyediakan kertas kerja ini, contoh seperti berikut i. Mendapatkan kelulusan pelaksanaan aktiviti/ program dan bantuan kewangan daripada Y. Bhg. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). ii. Mendapatkan kelulusan mengutip derma luar dan penajaan daripada Jabatan Pengurusan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (sekiranya berkaitan). iii. Memohon kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta. Tajuk Tarikh Tempat Anjuran

Pengenalan/ Pendahuluan i. ii. Latarbelakang aktiviti/ program Jika program melibatkan kerjasama pihak luar, maklumkan kepentingan dan beri justifikasi

Objektif
39

Sekurang-kurangnya empat (4) objektif yang mempunyai maksud yang jelas dan huraian yang baik. Perlu dihubungkaitkan dengan matlamat sesuatu program jika bekerjasama dengan pihak luar. Tarikh Dan Hari Tempat Nyatakan dengan terperinci seperti nama tempat, mukim, daerah, negeri. • Anjuran i. Kerjasama Nama penganjur (persatuan/ kelab/ majlis dan sebagainya) ii. (namakan badan-badan/ agensi-agensi terlibat). Terangkan kenapa memilih agensi-agensi tersebut serta apa peranannya • Tetamu Kehormat/ Perasmi i. • Penceramah i. Sila berikan maklumat lengkap penceramah seperti berikut: • Penyertaan dan Maklumat Peserta i. Sila nyatakan anggaran bilangan peserta (jawatankuasa program perlu mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti Pelajar – BHEP/UPAP/B004 dan borang ini hendaklah diserahkan kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar selewatlewatnya sehari (1) sebelum program dijalankan). • Atur Acara Program i. Disediakan dalam format jadual. Nyatakan nama dan jawatan.

Jawatankuasa Pelaksana

40

i. Nyatakan nama penuh, no. matrik dan no. telefon.

Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan i. Disediakan dalam format jadual.

Syor i. Sila nyatakan syor dengan jelas, ringkas dan padat.

Pengesahan Kertas Kerja i. ii. Sila nyatakan dan lengkapkan maklumat berikut. Tandatangan, tarikh dan nama PENGARAH PROGRAM yang menyediakan kertas kerja. iii. Tandatangan, cap rasmi, tarikh, nama, jawatan, jabatan dan no. telefon FASILITATOR yang menyemak kertas kerja. iv. Tandatangan, cap rasmi, tarikh, nama, jawatan, jabatan dan no. telefon PENYELARAS PUSAT KOKURIKULUM / PENOLONG PENDAFTAR PUSAT KOKURIKULUM bagi aktiviti Kursus Kokurikulum Berkredit. v. Tandatangan, cap rasmi, tarikh, nama, jawatan, jabatan dan no. telefon PENGARAH PUSAT KOKURIKULUM yang menyokong kertas kerja. vi. Cadangan pegawai pemantau (FASILITATOR) berserta jawatan, alamat jabatan dan nombor telefon oleh Dekan / Pengetua / Penasihat.

41

Contoh Kertas Kerja.

CADANGAN KERTAS PROGRAM JALINAN UPSI 2010 PADA: 13 & 14 MARCH 2010 BERTEMPAT: DEWAN RAHMAN TALIB, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ANJURAN:
KURSUS BAKTI SISWA KUMPULAN 9, 11 & 16 (QKK2101) SEMESTER PERTAMA SESI 2008/2009 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KERJA UKHWAH BAKTI SISWA

DENGAN KERJASAMA:
PUSAT KOKURIKULUM, UPSI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI,UPSI BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI,UPSI

PROGRAM JALINAN UKHWAH BAKTI SISWA(AT16)KUMPULAN 9,11 DAN 16, UPSI 2010 1.0 TUJUAN 1.1 Memohon kelulusan program dan bantuan kewangan, daripada Y. Bhg. Prof. Dr. Azali b. Mohamed, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Universiti pendidikan Sultan Idris (UPSI) bagi mengadakan Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa UPSI 2010

1.2

Memohon kelulusan program, bantuan kewangan dan daripada Y. Bhg. Prof. Madya Dr. Mohamad Shatar b. Sabran, Pengarah Pusat
42

Kokurikulum, Universiti Pendidikan Sultan Idsia(UPSI) bagi mengadakan 1.3 Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa Upsi 2010 Memohon untuk mendapatkan kerjasama dan bantuan perubatan serta perkhidmatan ambulan dari Pusat Kesihatan Universiti bagi mengadakan 1.4 Program JALINAN UKHWAH Bakti Siswa UPSI 2010. Memohon kerjasama dan bantuan keselamatan dari Bahagian

Keselamatan Universiti bagi mengadakan Program JALINAN UKHWAH 2.0 Bakti Siswa UPSI 2010. PENGENALAN Tanggungjawab dalam pembangunan masyarakat harus dilihat sebagai satu gerakan yang harus dimainkan oleh semua pihak terutamanya penglibatan secara menyeluruh komuniti setempat. Semua tenaga harus digembelingkan dan disatukan bagi mencapai hasrat tersebut. Untuk mencapai hasrat ini masyarakat perlu diberi pendidikan, pendedahan, dan pengetahuan bagi menyedarkan mereka tentang tanggungjawab sosial yang harus dimainkan oleh semua pihak bagi menjamin satu bentuk masyarakat yang boleh mendokong wadah dan perjuangan bangsa di masa akan datang. Pembangunan Modal Insan yang diberi penekanan oleh Kerajaan dalam menentukan arah tuju pembangunan Negara melalui Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9) , bukan hanya dilihat sebagai satu saranan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, tetapi apa yang lebih penting lagi adalah untuk mendidik dan membentuk masyarakat belia kepada pembentukan personaliti unggul. Keseluruhan ciri dan nilai peribadi unggul seperti berjiwa besar, beretika, kasih sayang, bertolak ansur, bersatu padu, saintifik, dinamik dan sebagainya merupakan intipati bagi menentukan kecemerlangan negara ke tahap yang terbilang. Cetusan ilham oleh kepimpinan di Universiti Pendidikan Sultan Idsia dengan diterajui oleh Pusat Kokurikulum telah melahirkan Kursus Kokurikulum Berkredit Bakti Siswa yang diyakini dapat melahirkan pelajar berketrampilan tinggi, mempunyai peribadi yang terpuji serta jati diri yang jitu dengan pelbagai aktiviti pembangunan sahsiah yang dijalankan. Menyedari akan kepentingan ini

43

Bakti Siswa Kumpulan 16, 9 dan 11 menjalankan dan melaksanakan program “JALINAN UKHWAH” seiring dengan matlamat Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mahukan pelajar yang berdaya saing dan berketerampilan melalui pembelajaran berterusan. Dengan adanya aktiviti seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi pelajar dalam mengendendalikan sesuatu program yang melibatkan komuniti yang ramai dan berbilang kaum supaya dapat melahirkan pemimpin intelektual tertinggi serta daya saing yang unggul dalam berbagai bidang 3.0 TEMA “ERATKAN UKHWAH, JALINKAN KEMESRAAN” OBJEKTIF 4.1 Mewujudkan dan menanam nilai kepimpinan di kalangan pelajar terutama 4.2 4.3 4.4 5.0 6.0 untuk melaksanakan sesuatu program. Beri kesedaran dan pemahaman kepada golongan intelek terhadap peranan dan tanggungjawab dalam mencapai pembangunan modal insan. Menggerakan jentera/tenaga muda (pelajar) sebagai pemangkin kepada perubahan sosial. Membina keharmonian sesama pelajar berasaskan ilmu pengetahuan

4.0

yang disalurkan melalui Institusi Pengajian Tinggi (IPT). TARIKH 13hb hingga 14hb March 2010 CADANGAN TETAMU KEHORMAT Majlis Perasmian Encik Samir Muhazzab Amin Penyelaras Komponen Sukan dan Rekreasi Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris Majlis Penutup Prof. Madya Dr. Mohammad Shatar Sabran Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti pendidikan Sultan Idris

44

7.0

TEMPAT Dewan Rahman Talib, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

8.0

PENYERTAAN Penyertaan seramai 124 orang pelajar UPSI yang terdiri daripada pelajar-pelajar Kursus Bakti Siswa (QKK 2101) Kumpulan 16,11 dan 9. (Rujuk Lampiran A) ANJURAN Pelajar-pelajar Kursus Bakti Siswa (QKK 2101) Kumpulan16, 11 dan 9. Dengan Kerjasama: Pusat Kokurikulum, UPSI Pusat Kesihatan Universiti,UPSI Bahagian Keselamatan Universiti,UPSI

9.0

10.0 11.0 12.0

JAWATANKUASA PELAKSANAA Rujuk Lampiran B TENTATIF PROGRAM Rujuk Lampiran C KEPERLUAN PERALATAN Rujuk Lampiran D

13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk Lampiran E

14.0

SYOR Keperibadian seorang pemimpin terbilang harus dipupuk dengan nilai tambah yang padu agar bakal pemimpin sedar akan tanggungjawab yang harus dipikul. Pelajar juga perlu lebih fokus dengan matlamat yang ingin dicapai untuk menggarap kejayaan. Syor, agar program ini disokong dan diluluskan perlaksanaannya oleh Y. Bhg. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) UPSI dalam memberi kesedaran pendedahan kepada peserta tentang aspek kepemimpinan dan

45

memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar universiti dengan memahami peranan serta tanggungjawab masing-masing untuk menjadi bangsa yang cemerlang, gemilang dan terbilang ke arah merealisasikan hasrat negara dalam mencapai Wawasan 2020.

17.0

PENGESAHAN KERTAS KERJA Disediakan oleh: ................................................. GOH TSE HAU Pengarah Program Jalinan Ukhwah Bakti Siswa UPSI 2010 Tarikh: 30 Januari 2010 Disemak oleh: ............................................ EN. BUKRYMAN BIN SABRI Wakil Fasilitator Kumpulan 16, 11 dan 9 Kursus Bakti Siswa (QKK 2101) Pusat Kokurikulum, UPSI Tarikh:
46

Disemak oleh: ........................................................ EN. SAMIR MUHAZZAB AMIN Penyelaras Komponen Sukan dan Rekreasi Pusat Kokurikulum, UPSI Tarikh: Disokong oleh ........................................................ PROF. MADYA DR. MOHAMMAD SHATAR BIN SABRAN Pengarah pusat ko-Kurikilum, UPSI Tarikh:

47

Lampiran A SENARAI PESERTA BAKTI SISWA (QKK 2101): KUMPULAN 16: BIL. MATRIK NAMA PELAJAR 1. 141159 NUR SYAHIDAH BINTI BEDU 2. 142305 NURHAIDA BINTI RAMLI 3. 142722 NOOR FAIZAH BINTI IBRAHIM 4. 142742 NUR FADHILA BINTI JUPRIN 5. 144999 NUR HALIZA BINTI HASAN 6. 146003 NOOR SUMAIYAH BINTI CHE LEH 7. 146398 RUZAINI BINTI SABUDIN 8. 146679 SAHRULAKMA BINTI SAPENGI 9. 146818 TUAN NUR IZZATI BINTI TUAN AB.RASHID 10. 147056 NOR HIDAYAH BINTI ABDUL RASHID 11. 147143 KHYAIRANI NUR ERMA BINTI MD.AZMI 12. 147181 SYED AHMAD HAZMAN BIN SYED HAMZAH 13. 147188 NOR AZLAN BIN ANUAR 14. 14729 MOHD IZMIR BIN NASHARUDDIN 15. 147316 NUR LIYANA BINTI RAMLI 16. 147539 NOR PARALIZA BINTI A.KAHAR 17. 147648 NUR HAFIZAH BINTI MUHAMMAD RAPPEK 18. 147705 HONG WEI CHIN 19. 148084 LAW HAN WEN 20. 148105 TAN LI FANG 21. 148296 THONG QIU XIAN 22. 148370 TAN SHI KAI 23. 148440 TAU LING SHA 24. 148582 LIM HONG ANN 25. 148663 RUHANA BINTI MOHD.OMAR 26. 148812 LIEW WEI LEONG 27. 148820 SOON HONG KEONG 28. 149116 LIEW ZE ZIN 29. 149129 LOO SEE GUAN 30. 149224 YU FOONG WEI 31. 149233 LEE VOON CHIN 32. 149236 TAN JIUN SHYIAN 33. 149270 NG FONG MEI 34. 149339 GAN YEE LIN 35. 149485 CHOW SOOK YEE 36. 149562 WONG WAI TENG 37. 149774 LOKE MUN CHENG 38. 149947 RAYMOND LING GUANG KOWNG 39. 149959 GOH TSE HAU

48

SENARAI PESERTA BAKTI SISWA (QKK 2101): KUMPULAN 9: BIL. MATRIK NAMA PELAJAR 1. 140049 AHMAD SABIRIN BIN ABDUL MUTALIB 2. 140852 MOHD MAZUAN BIN MAT OMAR 3. 140872 MOHD ADNAN BIN OMAR 4. 140877 MUHAMAD RAIMEE BIN ABD.LATIP 5. 140878 MOHD HAFIZOL BIN MAAROF 6. 140910 MOHD KHAIRUL HISHAM BIN HARIFIN 7. 140965 ZAIMIE BIN MARJUNI 8. 141091 NURUL FAREHAH BINTI SAWAL 9. 141460 NUR DIYANA BINTI YAZID 10. 142174 AQILAH BINTI ARSHAD 11. 142335 AIDA BINTI NAWAWI 12. 142380 NORASYIKIN BINTI MELI 13. 142388 SITI NURHAYATI BINTI DOLLAH 14. 142396 NUR SYUHADA BINTI DAUD 15. 142407 HAIDAR HANIE BINTI CHE KAR 16. 142630 IRMANIARTI BINTI NAZAR 17. 142648 NUR SYAFINAZ BINTI RUSNAN 18. 142655 AZHANI BINTI ALI 19. 142659 NUR NAJIHAH BINTI MOHD.NASHIR 20. 142681 MADIANA BINTI MUSTAFA 21. 142693 NOOR AZILA BINTI AZMIN 22. 142836 MAHADI BIN NASIRUL UMAM 23. 142855 SUBASHINI A/P SELVARAJOO 24. 142886 NITHYA A/P GOVINDARAJA 25. 142931 SHOBA A/P KERISHNA KUMAR 26. 144292 JERING AK ACHONG 27. 144354 VIVIANE BINTI ANAIN 28. 144409 ARUNA A/PKRISHNAMURTHY 29. 144413 RENUGA INDIRI A/P KUPPUSAMY 30. 144698 MOHD HAFIZAN N YAAKUB 31. 146125 NURUL NADIA BINTIFAYAZ ANUAR 32. 146624 RAZIANA BINTI IBRAHIM 33. 147063 SRI YUYAN BINTI HUSIN 34. 147697 FAIZAH BINTI M YAHYA 35. 148086 TEY RONG XIAN 36. 148489 SOO YONG ZHENG 37. 149022 WONG YAT FATT 38. 149114 TAN YIH YOONG 39. 149428 WONG SENG HAO 40. 150472 DG SURAH BINTI ZANUDIN

49

SENARAI PESERTA BAKTI SISWA (QKK 2101): KUMPULAN 11: BIL. MATRIK NAMA PELAJAR 1. 140436 MUHAMAD OTHMAN BIN MOHD HASSAN 2. 140767 MOHD AKMAL BIN MOHD ROSELI 3. 141208 NUR HAMIZAH BINTI NORIZAN 4. 141315 TUAN YUSLIMAH BINTI TUAN YUNUS 5. 141489 NORSUZILA BINTI MAT SAID 6. 141554 MUNIRAH BINTI MOHAMAD 7. 141694 NADZIRAH BINTI RASDI 8. 141822 HAZIRAH BINTI ABDULLAH @TAIB 9. 141923 NOOR SYAHIDA AMALIA BINTI MOHD TAJUDIN 10. 142007 NUR HIDAYAH BINTI MD NOH 11. 142123 NOORAZLINA BINTI AHMAD 12. 142696 FARHANA MUNIRAH BINTI MOHD YUSUF 13. 142747 FARAHASIKIN BINTI ABDUL RAJAH 14. 142756 NOOR HADIJAH BINTI TAJUDDIN 15. 145938 NOR FAHIMAH BINTI AHMAD FADZIL 16. 145942 EMYNORMALA BINTI MIHD SALMAN 17. 145982 MOHAMED FATIR BIN MOHAMED IDRIS 18. 140615 KASMALIZA BINTI MOHD NORAWI 19. 146054 SITI ROSMANILA BINTI MAT ADAM 20. 146143 NUR FADILLA BINTI MOHAMAD ROPI 21. 146574 HALIMATUNSADIAH BINTI ABU BAKA 22. 146611 ROSLINA BINTI MAT HUSSIN 23. 146666 MUNIRAH BINI ABDULLAH 24. 146698 TUAN KHAIRIL HANA BINTI ABU BAKAR 25. 146844 AMALINAUMI BINTI ABDUL KADIR 26. 147010 NOOR EIZIE EIZYANIE BINTI MOHAMAD SAFUAN 27. 147116 SITI HAJAR BINTI MOHD RAIS 28. 147129 NOR ERMA BINTI YURIT 29. 147354 SITI SALHA BINTI MOHD SATAR 30. 147444 WAN ASILAH BINTI WAN MOHAMAD 31. 147564 NUR HAYATI BINTI MOHAMED 32. 147566 NUR IFFAHAIN BT MOHD GHAZALI 33. 147781 NUR HAZIQAH ANIYAH BINTI SALIHAN 34. 148294 OOI SIEW CHING 35. 148459 NUR FARIHA BINTI MOHD AMIN 36. 148469 NOOR AISYAH BINTI AZMAN 37. 148827 NUR AKMAL FADHILLAH BINTI ADNAN 38. 148836 NORASNANI BINTI BAKAR 39. 149060 SITI SALMAH BINTI SEHARAY 40. 149077 UMUL JAWAHIRAH BINTI ABDULLAH

50

Lampiran B JAWATANKUASA PELAKSANAAN PENAUNG KEHORMAT Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha Bin R. Abdullah Naib Canselor, Universiti Pendidikan Sultan Idris PENAUNG Yang Berbahagia Prof. Dr. Azali Bin Mohamed Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Pendidikan Sultan Idris PENASIHAT KEHORMAT Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Mohammad Shatar Bin Sabran Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris PENASIHAT PROGRAM Encik Samir Muhazzab Amin Penyelaras Komponen Sukan dan Rekreasi Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris PEGAWAI PEMANTAU PENYELARAS Encik Bukryman Bin Sabri Fasililtator Kumpulan 16 Kursus Bakti Siswa(QKK 2101) Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Naszroul Haqimee Bin Rahmat Fasililtator Kumpulan 11 Kursus Bakti Siswa(QKK 2101) Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris

51

EncikAbdul Zaidi Bin Abullah Fasililtator Kumpulan 9 Kursus Bakti Siswa(QKK 2101) Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris PENGARAH Saudara Goh Tse Hau TIMBALAN PENGARAH I Saudara Mohd Izmir bin Nasharuddin TIMBALAN PENGARAH II SETIAUSAHA Saudari Erdayu Sahar PEN SETIAUSAHA Saudara Yong Jia Yu BENDAHARI Saudari Nur Haliza binti Hassan J/KUASA PROTOKOL DAN PUBLISITI Saudara Liew Ze Zin Saudara Gan Yee Lin J/KUASA TUGAS-TUGAS KHAS Saudari Nur Syahidah binti Bedu Saudari Noor Faizah binti Ibrahim J/KUASA AKTIVITI PROGRAM Saudara Soon Honn Keong Saudara Nor Azlan bin Anuar J/KUASA TEKNIKAL DAN LOGISTIK Saudara Tan Jiun Shyan Saudara Raymond Ling Guang Kowng

Lampiran C

52

TENTATIF PROGRAM PROGRAM JALINAN UKHWAH BAKTI SISWA UPM 2008 13HB HINGGA 14 HB MARCH 2010

Hari Pertama (Sabtu): 13 hb March 2010 Masa 8.00 pagi 9.00 pagi 10.30 pagi 1.00 t/hari 2.00 petang 3.00 petang 6.00 petang Hari kedua (Ahad): 14hb March 2010 Masa 8.00 pagi 9.00 pagi 1.00 t/hari 2.00 petang 3.00 petang 5.00 petang 5.30 petang 6.30 petang 8.00 malam 8.15 malam 8.30 malam 11.00 malam Aktiviti Pendaftaran dan Sarapan Pagi Persiapan Majlis Makan Malam Makan tengahari Solat Zuhur Raptai Penuh Majlis Makan Malam Minum petang Solat asar Persiapan akhir Majlis Makan Malam Pendaftaran peserta Kehadiran para tetamu kehormat Majlis Makan Malam Majlis Bersurai Lampiran D Aktiviti Berkumpul dan pendaftaran di Dewan Rahman Talib UPSI Aktiviti senam robik dan Tarian poco-poco. Explorace Baksis Makan tengahari Solat zuhur Sambungan Explorace Baksis Program tamat

53

KEPERLUAN PERALATAN Bil. Perkara 1 Kertas A3 2 Plug Cenderamata 3 Kertas A4 4 Plastik Laminate 5 Belon 6 Tali Rafia 7 Pensil 8 Pemadam 9 Pen Maker 10 Kertas warna 11 Kompas 12 Tisu 13 Gloves 14 Pen 15 Tuala Putih Kecil 16 Pinggan Kertas 17 Sudu 18 Kertas A4 Putih 19 Jaket Keselamatan 20 Tiub Tayar 21 Plastik 22 Bola Pingpong 23 Baldi 24 Botol Mineral 500 ml 25 Garpu 26 Chopstik 27 Blander 28 Mug 29 Tembikai 30 Peria Katak 31 Lobak Putih 32 Telor 33 Biskut Marie 34 Krim 35 Kelapa Tua

Jumlah 10 rim 3 buah 40 rim 30 rim 100 helai 1 gulung 8 batang 2 buah 1 batang 15 helai 1 buah 1 kotak 2 helai 8 batang 3 helai 12 keping 3 batang 20 helai 10 helai 2 buah 10 helai 30 biji 5 buah 8 botol 1 plastik 1 plastik 1 buah 3 biji 4 biji 8 biji 8 biji 8 biji 1 pek 1 pek 8 biji

Lampiran E

54

ANGGARAN PERBELANJAAN 1. A) MAKANAN DAN JAMUAN Explorace Sarapan Pagi 130 orang x RM2.50 x 1 hari Minum Pagi 130 orang x RM1.50 x 1 hari Makan T/hari 130 orang x RM5.00 x 1 hari Minum Petang 130 orang x RM1.50 x 1 hari JUMLAH JAMUAN PERDANA Sarapan Pagi 130 orang x RM2.50 x 1 hari Minum Pagi 130 orang x RM1.50 x 1 hari Makan T/hari 130 orang x RM5.00 x 1 hari Minum Petang 130 orang x RM1.50 x 1 hari Makan Malam Rasmi 130 orang x RM9.00 x 1 hari JUMLAH

RM 325.00 RM 195.00 RM 650.00 RM 195.00 RM 1365.00 RM 325.00 RM 195.00 RM 650.00 RM 195.00 RM 1170.00 RM 2535.00 RM 3900.00

JUMLAH MAKANAN DAN JAMUAN 2. PERALATAN Perasmian Aktiviti-aktiviti Penutup JUMLAH PERALATAN PUBLISITI Banner Backdrop JUMLAH PUBLISITI CENDERAMATA DAN SAGUHATI Cenderamata Sukaneka RM50.00 x 1 RM40.00 x 1 RM30.00 x 1 RM20.00 x 5 Door Gift RM 2.00 x 150 Cenderamata VIP Buku Program RM 3.00x 130 Unit JUMLAH CENDERAMATA DAN SAGUHATI JUMLAH KESELURUHAN PERBELANJAAN ANGGARAN PENDAPATAN

RM 250.00 RM 750.00 RM 250.00 RM 1250.00

3.

RM 550.00 RM 300.00 RM 850.00

4.

RM 220.00

RM 300.00 RM 100.00 RM 390.00 RM 1010.00 RM 7010.00

55

2. 3.

Bantuan Pusat Kokurikulum (RM500 x 3 Kumpulan) Sumbangan dan Tajaan

RM 1500.00 RM 5510.00 RM 7010.00

JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN

3.7

Log mingguan pengurusan ko-kurikulum.

56

Minggu : 1 Aktiviti : Sesi perkenalan dan pembelajaran bab 1 dan bab 2 Tarikh : 31 Disember 2009 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • Jurulatih UKT 1013, Pengurusan Ko-kurikulum Puan Arni Suzila bt Nasam memperkenalkan diri. • • • Diikuti dengan lima orang instructors yang akan memimpin kumpulan kami. Pembahagian kumpulan mengikut unit ko-kurikulum yang telah ditetapkan. Pembelajaran bab 1 yang menjelaskan tentang pengenalan, konsep sejarah,falsafah dan matlamat ko-kurikulum di sekolah. • Pemilihan ahli-jawatan kuasa untuk perlaksanaan program.

Minggu : 2 Aktiviti : pembelajaran bab 2 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan.
57

Tarikh : 7 Januari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • Puan Arni menjelaskan senarai tugas individu dan berkumpulan yang harus dilaksanakan. • Penerangan tentang bab 2 yang merangkumi jenis- jenis mesyuarat dalam kokurikulum di sekolah. • Berbincang tentang tema perlaksanaan projek.

Minggu : 3 Aktiviti : Pembelajaran bab 3 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 14 Januari 2010 ( Khamis )

58

Masa

: 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • • • • Mengetahui tentang definisi kelab dan persatuan. Mengetahui peraturan dalam penubuhan kelab dan persatuan. Mengetahui kaedah penubuhan kelab dan persatuan. Setiap kumpulan mengadakan mesyuarat untuk membincangkan aktiviti yang akan dilaksanakan. • Tema untuk projek telah dipilih dan dipersetujui oleh ahli yang lain.

Minggu : 4 Aktiviti : Pembelajaran bab 4 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 21 Januari 2010 ( Khamis )

59

Masa

: 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • • • Mempelajari bab 4 iaitu perlaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Mengetahui dengan lebih detail tentang ciri-ciri penting ko-kurikulum dirancang. Setiap kumpulan berbincang dan melantik ahli jawatankuasa kecil untuk membantu ahli jawatan kuasa utama.

Minggu : 5 Aktiviti : Pembelajaran bab 5 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 28 Januari 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 7.00 malam

60

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • • Mempelajari tugas dan senarai ahli jawatankuasa. Mempelajari peranan dan tugas sebagai setiausaha dalam ko-kurikulum.

Minggu : 6 Aktiviti : Pembelajaran bab 6 dan perlaksanaan perbincangan untuk tugasan berkumpulan. Tarikh : 4 februari 2010 ( Khamis )

61

Masa

: 5.00 petang – 7.00 malam

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • • • Pembelajaran tentang surat menyurat dan fail. Sambungan tentang tugas setiausaha dalam ko-kurikulum. Pembentangan kertas kerja oleh ketua kumpulan.

Minggu : 8 Aktiviti : Perlaksanaan aktivti ko-kurikulum Kumpulan 5 Tarikh : 27 Februari 2010 ( Sabtu ) Masa : 8.00 pagi– 12.00 tengahari Tempat : Padang Pusat Ko-kurikulum

62

Kandungan aktiviti : i. ii. Acara bermula dengan mengadakan senaman aerobik Sukaneka bermula. Setiap kumpulan menghantar wakil bagi setiap aktiviti dan mencipta moto dan kumpulan sorak. iii. Antara antiviti yang dijalankan ialah: • • • • • • iv. Air dalam belon C4 ball Berkorban apa sahaja Rebut kerusi Kembar seiras Cari gula-gula dalam tepung

Upacara penutup dan penyampaian hadiah oleh Puan Arne Suzila bt Nasam.

Minggu : 9 Aktiviti : Perlaksanaan CITRA WARNA SATU MALAYSIA. ( kumpulan 3 ) Tarikh : 6 Mac 2010 Masa : 8.00 malam – 11.00 malam
63

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • • • • • Upacara perasmian oleh Puan Arne Suzila bt Nasam. Pertandingan fesyen memperagakan pakaian tradisional masyarakat di Malaysia. Persembahan mendeklamasikan sajak oleh fasilitator kumpulan F. Penyampaian hadiah kepada pemenang. Persembahan oleh urusetia Kumpulan 3

Minggu : 10 Aktiviti : Refleksi Tarikh : 11 Mac 2010 ( Khamis ) Masa : 5.00 petang – 6.00 malam

64

Tempat : Dewan Rahman Talib Kandungan aktiviti : • Ahli jawatankuasa tertinggi membentangkan perincian tentang bidang tugas masing-masing sebelum dan selepas aktiviti Citrawarna Satu Malaysia diadakan. • Setiap ahli jawatankuasa membentangkan kelemahan dan kekuatan setiap peranan dalam aktiviti yang dijalankan. • Setiap ahli memberi cadangan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam majlis untuk panduan di masa akan datang.

3.8 Penutup Sepanjang mengikuti kursus Pengurusan Ko-kurikulum(UKT 1301 ), banyak input dan output yang telah saya perolehi. Terutamanya tentang bidak pemfokusan bagi guru
65

penasihat Ko-kurikulum. Saya juga didedahkan kepentingan-kepentingan sesuatu pengajaran dalam ko-kurikulum yang akan digunakan buat masa akan datang. Selain itu, saya juga dilatih bagaimana untuk menguruskan sesuatu majlis atau acara sama ada formal atau tidak formal. Saya juga berpeluang untuk melaksanakan tugas sebagai ahli jawatankuasa dalam majlis yang telah diadakan oleh kumpulan saya. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan masing-masing untuk memastikan majlis berjalan dengan lancar. Hal ini secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim antara ahli kumpulan walaupun berlainan aliran kursus major. Selain itu,dalam masa yang sama saya dapat mengetahui dengan lebih detail mengenai fungsi dan tanggungjawab dalam setiap bidang tugas ko-kurikulum.Kami juga turut di ajar cara yang betul untuk penyediaan kertas kerja. Kita mesti mengkaji setiap majlis yang hendak dilaksanakan sebelum menyediakan kertas kerja. Kesimpulannya kursus ini dapat mematangkan pemikiran serta kemahiran saya. Dengan pengalaman sepanjang kursus ini akan saya manfaatkan terutamanya semasa saya berjaya menjadi pendidik kelak 3.9 Rujukan 1. Panduan Pengurusan Ko-kurikulum Sekolah Menengah, Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Buku Panduan Pengurusan Ko-Kurikulum Di Sekolah.

66

LAMPIRAN

67

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KERTAS KERJA PROGRAM " MALAM CITRA WARNA 1 MALAYSIA " TARIKH : 6 MAC 2010 TEMA : " PAKAIAN TRADISIONAL 1 MALAYSIA " TEMPAT : DEWAN RAHMAN TALIB ANJURAN : KELAB SENI DAN WARISAN PENGURUSAN KO-KURIKULUM (UKT 1301) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

1.0 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan peruntukan daripada pusat kokurikulum UPSI dengan tujuan mendapatkan kelulusan melaksanakan program bagi menjalankan program “ Malam Citrawarna 1 Malaysia”.

68

2.0 PENGENALAN Program ini diadakan untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi UPSI untuk mengendalikan program yang besar. Sepanjang program ini dijalankan, pelbagai aktiviti telah dirancang nutuk mendedahkan mahasiswa dan mahasiswi tentang cara pengurusan program. Program yang akan dijalankan bercorakkan kebudayaan yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita ketahui Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa dan setiap etnik mengamalkan budaya dan tradisi masing-masing seperti cara berpakaian, makanan dan lain-lain. Dalam program ini, kami ingin memperkenalkan budaya pemakaian masyarkat yang berbilang kaum di Malaysia, dengan harapan program ini dapat memupuk kesedaran mahasiswa dan mahasisiwi UPSI tentang tradisi masyarakat di Malaysia. . 3.0 OBJEKTIF 3.1 Menyemarakkan semangat cintakan budaya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi UPSI. 3.2 Mempraktikkan budaya satu Malaysia di kalangan pelajar 3.3 Mengeratkan hubungan silaturrahim antara pelajar pengurusan ko-kurikulum UKT 1301. 3.4 Memperkenalkan tradisi kaum yang terdapat di Malaysia. 4.0 KONSEP/ TEMA “ Pakaian Tradisional 1 Malaysia ” Tema yang dipilih pada malam ini bersesuaian dengan aturcara yang telah dirancang. Sempena ”Malam Citrawarna 1 Malaysia” ini ciri-ciri tradisional dan kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia dapat diterapkan selaras dengan tema yang telah dipilih. 5.0 HASIL PEMBELAJARAN Melalui program ini, semangat cintakan budaya dan warisan dapat diterapkan pada setiap pelajar. Ini dapat dilihat dengan adanya pertandingan dan pertunjukan fesyen yang mempamerkan pakaian tradisional yang diwarisi turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Selaras dengan tema iaitu ‘Malam Citrawarna 1 Malaysia’, kita dapat mengukuhkan lagi silaturrahim sesama pelajar yang berbilang kaum. Justeru itu, ikatan yang terjalin dapat dikukuhkan lagi dengan adanya program seperti ini. Mahasiswa/i dapat mengenali antara satu sama lain dan sering bertukar-tukar pandangan serta idea. 6.0 KEMAHIRAN INSANIAH Melalui program ini, pelajar dapat meningkatkan kemahiran insaniah mereka dengan memupuk semangat kerja secara berkumpulan, kepimpinan serta sikap toleransi antara ahli kumpulan. Diharap kemahiran ini dapat diaplikasikan di alam pekerjaan nanti.

69

7.0 KUMPULAN SASARAN Mahasiswa dan mahasiswi Pengurusan Ko-Kurikulum (UKT 1301) kumpulan F. 8.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM DIJALANKAN Tarikh : Hari : Masa : Tempat : 6 Mac 2010 Sabtu 8.00 pm-10.30pm Dewan Rahman Talib

9.0 PERASMI PROGRAM Puan Arne Suzila binti Nasam 10.0 TENTATIF PROGRAM : Pendaftaran Peserta : Ketibaan Dif Jemputan : Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis : Bacaan Doa : Ucapan Perasmian oleh Puan Arne Suzila bt Nasam : : : : : Tayangan Montaj Pertandingan Fesyen Persembahan Khas ( Sayembara puisi ) Pertandingan Fesyen Persembahan Dikir Barat

8.00 pm 8.15 pm 8.30 pm

9.30 pm

10.30 pm

: Penyampaian Hadiah : Jamuan : Majlis Bersurai

* Tentatif tertakluk kepada perubahan

11.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS Ahli Jawatankuasa Induk Penaung : Puan Arne Suzila binti Nasam Pensyarah Pengurusan UKT 1301, Kumpulan F 70

Penasihat : Che Farihan binti Che Man Instruktor Kelab Seni dan Warisan Pengerusi : Mohamad Azhar bin Che ‘Azemi Kelab Seni dan Warisan Timbalan Pengerusi : Norharyan Erdayu binti Sahar Kelab Seni dan Warisan

Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pengarah Timbalan Pengarah Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari Naib Bendahari : : : : : : Mohamad Azhar bin Che ‘Azemi Norharyan Erdayu binti Sahar Norujamnah binti Ismail Azuita binti Zoolkiflie Nuurnaimah binti Ismail Muhammad Rizal bin Zakaria

Jawatankuasa Cenderahati, Hadiah & Sijil Nor Suhana binti Ishak Nur Atiqah binti Ibrahim Nur Ellya Aqilla binti Mazlan Balkis binti Samsuddin Nur Alia Afifah binti Hamdan Nor Asmaliza binti Bakar Nur Ayuni binti Rozaki Jawatankuasa Makanan Nor ‘Awaathif binti Mohd Ghazali Lee Salmiza binti Zainal Abidin Noor Hajah Sanita binti Mohd Satar Nor Fazura binti Sapari Nordalila binti Abdullah Nooridayu binti Mohamed Nurushuhada binti Yahya

Jawatankuasa Publisiti Nor Farahani binti Mahamad Noor Wan Nur Nadia binti Wan Mahmood Syarifah Hafidah binti S A Rahman Nurul Izati binti Hanifah Umi Kalsum binti Azizan

71

Jawatankuasa Protokol Norlizah binti Ismail Afif bin Arifin Nor Azira binti Mahmad Basir Fadhilah binti Abdullah Nurul Farhana binti Che Hassan Siti Sahana binti Sulaiman Zalmi Azura binti Ibrahim Jawatankuasa Keselamatan Izmal Hapizi bin Sabri Nurul Hisam bin Muhamad Arifin Rosnitah binti Yacob Fadilah binti Mahmud Nur Hatikah binti Mohamad Jawatankuasa Peralatan, Teknikal & Siaraya Wan Muhammad ‘Ammar bin Wan Hassan Justersan bin Jalunah Masliah binti Manching Sitti Aysa binti Ibnu Hajal Nur Iliana binti Ahmad Fauzi Nadzirah binti Mamma Jawatankuasa Persembahan Nor Fazilah binti Zainul Munirah binti Pairon Tuan Zakiah binti Tuan Mahmood Nur Hafizah binti Zahari Siti Nurul Shahida binti Mohd Abd Hadi Nurul Izzati binti Musa Siti Norita binti Mohd Yunos

12.0 SENARAI TUGAS

Jawatankuasa

Tugas

72

Pengarah

Timbalan pengarah

Bendahari

Setiausaha Cenderahati, Hadiah & Sijil

Makanan Publisiti Protokol

Keselamatan Peralatan, Teknikal & Siaraya

Persembahan

i. Mempengerusikan mesyuarat program. ii. Memastikan perjalanan program adalah lancar dan teratur. iii. Membantu dan memantau semua jawatankuasa. i. Menjalankan semua tugas pengarah semasa ketiadaannya. ii. Membantu tugas pengarah. iii. Membantu dan memantau semua jawatankuasa. i. Menguruskan perihal kewangan program. ii. Menyediakan aliran kewangan program. iii. Memastikan kewangan program dalam keadaan baik dan terkawal. iv. Menyiapkan pelarasan kewangan program jika perlu. i. Menyediakan senarai nama peserta. ii. Menyediakn laporan selepas program. i. Menyediakan cenderahati untuk perasmi program. ii. Menyediakan hamper untuk pemenang iii. Menyediakan sijil untuk peserta. i. Menempah makanan untuk penganjur, peserta dan dif jemputan. i. Menyediakan buku program dan pamplet. ii. Mengambil gambar bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan. i. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan. ii. Menyediakan skrip ucapan untuk perasmi. iii. Mengiringi dif jemputan sebelum majlis berlangsung. i. Memastikan majlis berjalan lancar. ii. Menjaga kebajikan peserta. i. Meminjam alatan dan PA sistem. ii. Mengendalikan PA sistem. iii. Menyediakan “backdrop” program dan pentas. iv. Menyiapkan tempat bagi majlis berlangsung. i. Menguruskan kumpulan persembahan. ii. Menyediakan keperluan persembahan.

13.0 ANGGARAN KEWANGAN PENDAPATAN : i. Yuran Ahli (RM 10 X 50 org) RM 500.00

73

ii.

Sumbangan Pusat Kokurikulum

RM

500.00

iii.

Yuran Penyertaan (RM 10 X 4 kumpulan)

RM RM

40.00 1040.00

JUMLAH PENDAPATAN (A) PERBELANJAAN : PERKARA Makanan & Minuman Sekretariat & Peserta Tetamu Jemputan KUANTITI

JUMLAH (RM) RM 595.00 RM 48.00

(RM 3.50 X 170 org) (RM 6 X 8 org)

JUMLAH 2. Hadiah & Cenderahati Pertandingan Fesyen : Hamper Johan Naib Johan Tempat Ketiga Saguhati Cenderahati Perasmi Cenderahati Juri Cenderahati Artis Jemputan (1 x RM 30) (1 x RM 25) (1 x RM 10) (1 x RM 10.00) (1 x RM 20.00) (2 x RM 10.00) (1 x RM 50.00)

RM 643.00

RM 30.00 RM 25.00 RM 10.00 RM 10.00 RM 20.00 RM 20.00 RM 50.00

74

JUMLAH 3. Peralatan Backdrop Kertas A4 Lain-lain JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 4.Kotigensi (10 % x jumlah keseluruhan) JUMLAH PERBELANJAAN (B)

RM 170.00

-

RM 82.00 RM 10.00 RM 40.50 RM 132.50 RM 945.50 RM 94.50 RM 1040.00

PENDAPATAN (A) – PERBELANJAAN (B) RM 1040.00 – RM 1040.00 =RM 0.00 14.0 PENUTUP Adalah diharapkan program yang dicadangkan ini akan mencapai objektifnya. Oleh yang demikian sokongan pihak Unit Pengurusan Ko-kurikulum UPSI untuk mempertimbang dan meluluskan permohonan ini. Jawatankuasa Kelab Seni dan Warisan berharap agar program ini dapat merapatkan silaturrahim antara mahasiswa dan mahasiswi kursus UKT 1301 kumpulan F. Selain itu, program ini dilihat dapat memberikan input berguna kepada semua mahasiswa bagi meningkatkan kesedaran dan kecintaan terhadap seni dan warisan kita agar tidak dilupa dek zaman.

75

Disediakan oleh :

Mohamad Azhar bin Che ‘Azemi Pengarah Program, Malam Kebudayaan Citrawarna Satu Malaysia

Tandatangan : __________________ Tarikh Disemak oleh : : __________________

Puan Arne Suzila binti Nasam Pensyarah UKT 1301, Kumpulan F

Tandatangan : __________________ Tarikh Disemak dan disahkan oleh : : __________________

Encik Mohd Shahdan bin Mohamad Saleh Penolong Pendaftar Pusat Ko-Kurikulum UPSI Tandatangan : __________________ 76

Tarikh Diperakui oleh :

: __________________

Pengarah Pusat Ko-Kurikulum UPSI Profesor Madya Haji Iberahim bin Hassan Tandatangan : __________________ Tarikh : __________________

77