You are on page 1of 12

BBA 2605 Aparat pentru prepararea pâinii

Vă felicităm pentru achizi ionarea acestui aparat! Acest aparat este prevăzut cu două niveluri de coacere, în func ie de greutatea aluatului. De asemenea, acest aparat este prevăzut cu 12 programe şi oferă posibilitatea de a realiza 50 de setări. Există şi un program nou care permite rumenirea pâinii deja preparate. Aparatul poate fi programat cu 13 ore înainte pentru a începe coacerea. Aparatul este complet automat şi se utilizează foarte uşor. La finalul acestui manual de utilizare, ve i găsi re etele pentru a prepara: • Pâine albă, pâine cu nuci şi stafide, pâine graham, pâine cu smântănă, pâine cu ceapă, pâine cu 7 tipuri diferite de cereale, pâine cu semni e de floarea-soarelui, pâine aspră şi pâine dospită. • Aluat pentru baghete şi pentru pizza • Marmeladă

Măsuri importante privind utilizarea aparatului în siguran ă
Vă rugăm să citi i şi să respecta i instruc iunile din acest manual! 1. Nu atinge i suprafe ele fierbin i ale aparatului. Utiliza i mânuşi de bucătărie. După preparare, aparatul este foarte fierbinte. 2. Nu scufunda i aparatul sau ştecherul cablului de alimentare în apă sau în alt lichid. 3. Aten ie! Pericol de incendiu! Nu lăsa i aparatul nesupravegheat. Dacă utiliza i programatorul, proceda i în aşa mod încât aparatul să fie supravegheat! 4. Supraveghea i aparatul cu aten ie dacă în preajmă se află copii! Scoate i ştecherul din priză când nu utiliza i aparatul şi când dori i să îl cură a i. Lăsa i aparatul să se răcească foarte bine înainte de a îl cură a. 5. Nu utiliza i aparatul dacă observa i deteriorări ale cablului de alimentare sau ale ştecherului. Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către personalul calificat de la centrele de service autorizate. Nu încerca i să repara i dumneavoastră aparatul. Există pericol de accidentare şi pierde i garan ia! 6. Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate de către producător conduce la deteriorarea aparatului. Utiliza i aparatul numai în scopul pentru care a fost realizat. 7. Aşeza i aparatul pe o suprafa ă plană, stabilă, de pe care nu cade. Dacă blatul pe care se află aparatul este foarte lucios, vă recomandăm să aşeza i o bucată de cauciuc sub aparat. 8. Aparatul pentru prepararea pâinii trebuie să se afle la o distan ă de 10 cm fa ă de celalalte obiecte din jur. Nu utiliza i aparatul în aer liber! 9. Ave i grijă cablul de alimentare să nu vină în contact cu suprafe e calde. 10. Nu aşeza i aparatul în preajma surselor de căldură cum ar fi plite sau cuptoare electrice. 11. Ave i grijă cum manevra i aparatul, în special când este plin cu lichid fierbinte (marmeladă). 12. Nu scoate i vasul de coacere în timp ce aparatul func ionează!!! 13. Nu umple i vasul de coacere cu o cantitate mai mare de ingrediente decât cea indicată în re eta de preparare. Respecta i instruc iunile de preparare! 14. Nu introduce i în interiorul aparatului folie de aluminiu sau alte materiale deoarece există pericol de incendiu şi electrocutare! 15. Nu acoperi i aparatul cu prosoape sau şerve ele!!! Aburul fierbinte trebuie să fie eliminat. Există pericol de incendiu dacă acoperi i aparatul cu materiale uşor inflamabile sau dacă aparatul vine în contact cu perdele etc. Producătorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care aparatul este utilizat în scopuri comerciale sau dacă nu sunt respectate instruc iunile din acest manual de utilizare.

1

Descrierea aparatului

A Capac, detaşabil B Mâner C Afişaj D Fantă de aerisire E Vas de coacere F Dispozitiv frământare G Compartiment coacere

H Panou de control I Carcasă K Fante laterale pentru aerisire 1 cârlig pentru scoaterea dispozitivului de frământare a) Lingură pentru măsurare b) Pahar pentru măsurare

Panou de control

1 Afişaj LED – apare afişat numărul programului, nivelul de coacere şi greutatea pâinii 2 Tasta START/STOP – Pentru a începe şi termina programul 3 Tastele ZEIT – Pentru setarea programatorului 4 Tasta FARBE (Culoare) – Pentru a seta nivelul de rumenire 5 Tasta TEIGMENGE (cantitate aluat) – Pentru a selecta cele una din cele 2 greuă i ale aluatului 6 Tasta AUSWHAL (selectare) – Pentru a selecta programele prezentate în tabelul cu programe ale aparatului

2

Descrierea panoului de control
Introduce i ştecherul cablului de alimentare într-o priză de 230V/50Hz. 1. AFIŞAJUL SETARE NORMALĂ Afişajul vă aten ionează în momentul în care aparatul este gata pentru a fi utilizat. Apare afişat programul normal, adică „ 1 3:00”. Cifra 1 indică programul ales şi „3:00” reprezintă durata programului. Pozi iile celor două săge i oferă informa ii despre nivelul selectat pentru rumenire şi despre greutate. Setările care există în momentul în care pune i aparatul în func iune sunt „greutate superioară” şi „nivel mediu de rumenire”. În timpul derulării programului, pe afişaj apar etapele de preparare. Pe măsură ce prepararea avansează, durata programului descreşte. 2. Tasta START/STOP Apăsa i această tastă pentru a începe şi pentru a termina programul. În momentul în care apăsa i tasta START/STOP, cifrele pentru durata programului clipesc. Apăsa i tasta START/STOP pentru a opri programul în orice moment. Men ine i tasta apăsată până când se aude un semnal sonor. Pe afişaj apare setarea pentru programul normal, aşa cum este prezentat la punctul 1. Dacă dori i să realiza i alte setări, apăsa i tasta AUSWAHL.

3. Tastele ZEIS Programele men ionate în continuare pot fi setate din programator: normal, pâine albă, pâine dulce, aluat, marmeladă, prăjituri, sandwich şi coacere. Programele SCHNELL (Rapid) şi ULTRA SCHNELL (Foarte rapid) pot fi activate din programator. Perioada de timp după care dori i să înceapă prepararea (orele şi minutele) trebuie adăugată la durata programului. De asemenea, mai trebuie să adăuga i 1 oră pentru men inerea temperaturii (la finalul coacerii). Durata maximă care poate fi programată este de 13 ore. Exemplu: Este ora 8.30 p.m. şi dori i ca pâinea să fie gata a doua zi diminea ă, la ora 7.00 a.m., adică în 10 ore şi 30 de minute. Apăsa i tasta ZEIT până când apare 10.30, aceasta fiind perioada de timp dintre momentul actual (8.30 p.m.) şi ora la care va fi gata pâinea. Dacă programa i prepararea, trebuie să verifica i ca aparatul să fie utilizat în condi ii de siguran ă. Dacă programa i prepararea, vă recomandăm să nu utiliza i ingrediente perisabile cum ar fi lapte, ouă, fructe, iaurt, ceapă etc.!!! 4. Tasta FARBE (culoare) Apăsa i această tastă pentru a seta nivelul de rumenire: Hell – uşor Mittel – mediu Dunkel – puternic 5. Tasta TEIGMENGE Apăsa i această tastă pentru a selecta următoarele programe: LEVEL I = pentru pâine cu greutatea de până la 750 g. LEVEL II = pentru pâine cu greutatea de până la 1000 g. 6. Tasta AUSWAHL Utiliza i această tastă pentru a selecta unul dintre programele de mai jos. 1. NORMAL (Normal) – Pentru pâine albă şi pâine cu graham şi secară. Aceasta este cel mai utilizat program. 2. WEISSBROT (Pâine albă) – Pentru pâine albă, pufoasă. 3. VOLLMEAL (Pâine integrală) – Pentru pâine integrală 4. SCHNELL (Rapid) – Pentru a prepara rapid pâine albă şi pâine cu graham şi secară. 5. SUSSES BROT (Pâine dulce) – Pentru a prepara pâine dulce 6. ULTRA SCHNELL I (Foarte rapid) – Pentru a frământa şi coace o pâine de până la 750 g. 7. ULTRA SCHNELL II (Foarte rapid) – Pentru a frământa şi coace o pâine de până la 1000 g. 8. TEIG (Aluat) – Pentru a prepara aluatul. 9. MARMELADE (Marmeladă) – Pentru a prepara marmeladă. 10. KUCHEN (Prăjitură) – Pentru a prepara blat de prăjitură cu praf de copt 11. SANDWICH - Pentru a prepara pâine pufoasă pentru sandwich 12. BACKEN (Rumenire) – Pentru a rumeni pâinea sau prăjiturile.

3

Func iile aparatului pentru prepararea pâinii
Func ia de avertizare Func ia de avertizare sonoră este activată când: • Apăsa i toate tastele pentru programe; • În a doua etapă de frământare din programele NORMAL, VOLLKORN, SCHNELL, ULTRA SCHNELL, KUCHEN şi SANDWICH pentru a vă avertiza că pute i să adăuga i cereale, fructe, nuci sau alte ingrediente. • La finalul programului. Semnalul sonor se aude de câteva ori în timpul etapei de men inere a temperaturii de la finalul coacerii. Func ia repetare În cazul în care se întrerupe alimentarea cu curent electric, aparatul trebuie pornit din nou. Func ia de repetare este posibilă numai dacă aparatul a fost oprit înainte de etapa de frămîntare. Func ii de siguran ă Dacă temperatura aparatului este încă ridicată pentru a începe un nou program, pe afişaj apare mesajul H:HH când apăsa i butonul START şi se aude un semnal sonor. În această situa i, apăsa i tasta START până când mesajul H:HH dispare de pe ecran. Scoate i vasul de coacere şi aştepta i ca aparatul să se răcească bine. Programul BACKEN poate fi activat imediat, chiar dacă aparatul este încă foarte cald.

Etapele de preparare
Introduce i vasul de coacere Vasul de coacere trebuie introdus uşor înclinat spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) şi se fixează în mijlocul bazei compartimentului de coacere. În acest moment, roti i vasul în sensul acelor de ceasornic. Pentru a scoate vasul, proceda i în ordine inversă. Pune i ingredientele Pune i în vas ingredientele, în ordinea stabilită în re etă. Selecta i programul Selecta i programul dorit prin apăsarea tastei AUSWAHL. Alege i nivelul corespunzător programului selectat. Apoi, selecta i nivelul de rumenire. Utiliza i tasta ZEIT pentru a seta ora la care dori i să înceapă programul. Apăsa i tasta START/STOP. Amestecarea şi frământarea ingredientelor Aparatul amestecă şi frământă aluatul până când se ajunge la consisten a corespunzătoare. Lăsa i aluatul să crească După etapa de frământare, aparatul se încălzeşte la o temperatură care să permită coacerea aluatului. Coacerea Aparatul setează în mod automat temperatura şi durata de coacere. Dacă pâinea nu este suficient de rumenită, utiliza i programul BACKEN. Pentru a selecta acest program , apăsa i tasta START/STOP, apoi selecta i programul BACKEN. În momentul în care se ajunge la gradul de rumenire dorit, opri i programul. Men inerea temperaturii La finalul perioadei de coacere, se aude un semnal sonor care vă avertizează asupra faptului că pute i să scoate i pâinea preparată. Imediat după aceea începe perioada de 1 oră de men inere a temperaturii. Finalul programului La finalul programului, scoate i vasul de coacere cu ajutorul mânuşilor de bucătărie şi răsturna i pâinea pe un grilaj de lemn. În cazul în care partea de jos a pâinii s-a prins în dispozitivul de frământare, scoate i uşor pâinea cu ajutorul cârligului.

4

Încălzirea aparatului pentru creşterea aluatului Această func ie trebuie activată numai dacă temperatura camerei este mai mică de 250C. În cazul în care temperatura camerei depăşeşte 250C, înseamnă că ingredientele au temperatura adecvată şi nu mai este nevoie de preîncălzire. Pentru ca aluatul să crească, temperatura camerei trebuie să depăşească 250C. Cură are şi între inere • Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spăla i vasul de coacere (nu îl scufunda i în apă) şi cură a i dispozitvul de frământare. • Vă recomandăm ca, înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, să unge i vasul de coacere şi dispozitivul pe frământare cu un ulei rezistent la temperaturi ridicate şi să le lăsa i circa 10 minute în cuptorul încălzit la 1600C. În momentul în care vasul şi dispozitivul se răcesc, ştege i-le de grăsime cu un şerve el de hârtie. Această opera iune trebuie realizată pentru a proteja stratul care nu permite lipirea aluatului de pere ii vasului de coacere. Această opera iune trebuie repetată periodic. • După utilizare, lăsa i aparatul să se răcească bine. După circa o jumătate de oră, aparatul se răceşte şi pute i să îl utiliza i din nou pentru coacere şi frământare. • Înainte de a cură a aparatul, scoate i ştecherul cablului de alimentare din priză şi aştepta i ca aparatul să se răcească foarte bine. Nu utiliza i produse de cură are abrazive, benzen sau alte substan e care ar putea deteriora stratul protector al vasului şi carcasa aparatului. • Îndepărta i toate firimiturile cu ajutorului unui şerve el de hârtie, uşor umezit. NU SCUFUNDA I APARATUL ÎN APĂ ŞI NU UMPLE I VASUL DE COACERE CU APĂ!!! Capacul poate fi scos, pentru a fi cură at mai uşor. Pune i capacul în pozi ie verticală şi trage i-l. • Şterge i carcasa aparatului cu o lavetă umedă. Interiorul vasului de coacere poate fi spălat cu apă fierbinte. Nu utiliza i detergent şi nu lăsa i prea mult timp vasul în contact cu apa. • Dispozitivul de frământare şi cel de ghidare trebuie cură ate imediat după utilizare. În cazul în care dispozitivul de frământare rămâne în vasul de coacere, va fi greu de scos după aceea. În astfel de situa ii, turna i apă căldu ă în vas şi lăsa i apa circa 30 de minute. Apoi, scoate i dispozitivul de frământare. • Pere ii vasului de coacere sunt realiza i dintr-un material care nu permite lipirea aluatului. Nu utilza i bute i asprii care ar putea dereriora acest înveliş, deoarece performan ele de coacere vor fi afectate. • Înainte de a depozita aparatul, verifica i ca acesta să fie bine răcit, curat şi uscat. Depozita i aparatul cu capacul închis.

Întrebări şi răspunsuri despre coacere • Pâinea se lipeşte de pere ii vasului de coacere. Lăsa i pâinea să se răcească timp de circa 10 minute după coacere, apoi întoarce i vasul de coacere. Dacă este necesar, mişca i dispozitivul de ghidare înainte şi înapoi. Unge i dispozitivul de frământare înainte de a pune pâinea la copt. • Cum să procedez ca să nu se mai formeze găuri în pâine din cauza dispozitivului de frământare ? Pudra i-vă degetele cu făină şi scoate i dispozitivul de frământare înainte de a lăsa aluatul pentru dospirea finală. În func ie de program , pe afişaj trebuie să apară 1:30. Dacă nu dori i să proceda i astfel, după coacere, scoate i pâinea cu ajutorul cârligului. Proceda i cu aten ie, pentru a evita formarea unei găuri mari în pâine. • Aluatul iese afară din vas când este lăsat la dospit. Acest fenomen apare dacă utiliza i o făină care are un con inut mare de gluten. Remediu: a) Reduce i cantitatea de făină şi potrivi i cantită ile pentru celelalte ingrediente. Pâinea va creşte destul de mare. b) Turna i peste făină o lingură de margarină topită.

5

• Pâinea creşte prea mult şi iese în afara vasului. a) Dacă se formează o adâncitură în formă de V, pe mijlocul pâinii – făina nu are suficient gluten. Înseamnă că grâul din care a fost făcută făina a avut prea pu ine proteine (este posibil, dacă vara a fost ploioasă) sau făina este umedă. Remediu: adăuga i o lingură de făină de gluten la 500 g de făină. b) Dacă în mijlocul pâinii se formează un fel de pâlnie, cauzele pot fi următoarele. - temperatura apei este prea ridicată; - a i utilizat prea multă apă; - făina are un con inut redus de gluten; - aluatul s-a lăsat deoarece a i deschis capacul în timpul coacerii. • Când pot să deschid capacul aparatului, în timpul coacerii? În general, pute i să deschide i oricând capacul, în timpul frământării. De asemenea, în această etapă pute i să mai adăuga i cantită i mici de apă şi făină dacă este necesar. Dacă dori i ca pâinea să aibă o anumită formă, proceda i astfel: înainte de etapa de dospire finală (pe afişaj durata totală a programului trebuie să fie 1:30 ore), deschide i capacul uşor şi cresta i cu cu itul partea de sus a pâinii, presăra i cereale sau turna i un amestec de pudră de cartof şi apă pentru ca pâinea să aibă crusta lucioasă. După acest moment nu mai ave i voie să deschide i capacul, deoarece pâinea se va lăsa în mijloc. • Ce semnifica ie are numărul de zerouri de pe ambalajul pachetului de făină? Cu cât sunt mai pu ine zerouri, cu atât făina este mai pu in aspră şi este mai uşoară. • Ce este făina intergrală? Făina intergrală este făcută din mai multe tipuri de cereale, inclusiv grâu. Termenul de intergral se referă la faptul că boabele de cereale au fost măcinate întregi, fără a fi decorticate. De aceea, făina este de culoare mai închisă. • Cum trebuie să procedez dacă utilizez făină de secară? Făina de secară nu con ine gluten şi aluatul creşte foarte pu in. Pentru ca pâinea să fie mai uşor de digerat, trebuie să adăuga i drojdie. Aluatul va creşte mai uşor dacă adăuga i făină tip 550 la fiecare sfert de cantitate de făină de secară fără gluten. • Ce rol are glutenul din făină? Cu cât numărul tipului de făină este mai mare, cu atât co inutul de gluten este mai redus şi aluatul va creşte pu in. Cea mai mare cantitate de gluten este în făina de tip 550. • Cum să prepar pâinea pentru a fi mai uşor de digerat? Adăuga i un cartof fiert, mărun it bine. • Ce cantitate de drojdie să folosesc? Vă recomandăm să doza i cantitatea de drojdie în func ie de cantitatea de făină. • Cum să procedez pentru ca pâinea să nu miroasă a drojdie? a) Reduce i cantitatea de zahăr, dacă utilza i zahăr. Pâinea va fi mai uşoară. b) Adăuga i în apă 1,5 de lingură de o et dacă pâinea este mică sau 2 linguri de o et dacă pâinea este mai mare. c) Pune i smântână sau kefir în locul apei. Acest lucru este posibil pentru toate tipurile de re ete şi dacă adăuga i aceste ingrediente, pâinea îşi va păstra mai bine prospe imea. • De ce gustul pâinii preparate în cuptor este diferit de gustul pâinii preparate în acest aparat? Depinde de gradul de umiditate: pâinea coaptă în cuptor este mai uscată, cea coaptă în aparat are un grad mai mare de umiditate.

6

Probleme în func ionarea aparatului Problema Iese fum din compatimentul de coacere sau prin fantele de aerisire. Pâinea se lasă în zona de mijloc şi nu este bine coaptă. Cauza Ingredientele s-au lipit de pere ii vasului de coacere pe interior sau exterior. A i lăsat pâinea prea mult timp în aparat după ce s-a terminat de copt. Partea de jos a pâinii a rămas prinsă în dispozitivul de frământare. Solu ia Scoate i ştecherul cablului de alimentare din priză şi apoi, după ce s-a răcit aparatul, scoate i vasul de coacere şi cură a i pere ii. Scoate i pâinea din vasul de coacere înainte de terminarea perioadei de men inere a temperaturii după coacere. Cură a i dispozitivul de frământare şi de ghidare după fiecare coacere. Dacă este necesar, umple i vasul cu apă căldu ă şi lăsa i apa în vas circa 30 de minute. Apoi, scoate i dispozitivul de frământare şi cură a i-l. Verifica i meniul selectat şi celelalte setări. Utiliza i alte ingrediente şi programa i aparatul din nou. Pute i să deschide i capacul aparatului numai dacă pe afişaj apare 1:30 ore. Verifica i că a i închis bine capacul. Utiliza i alte ingrediente şi programa i aparatul din nou. Verifica i ca dispozitivul de frământare să nu fie blocat de semin e de cereale etc. Scoate i vasul de coacere şi verifica i dacă dispozitivul de frământare se roteşte. În cazul în care acestea sunt blocate, lua i legătura cu un centru de service autorizat. Apăsa i tasta START/STOP timp de 10 secunde, până când pe afişaj apare 1 3:00 (program normal). Scoate i ştecherul cablului de alimentare din priză, men ine i apăsată tasta pentru meniu şi introduce i din nou ştecherul în priză.

Pâinea se scoate greu din vasul de coacere.

Ingredientele nu sunt amestecate şi pâinea nu este bine coaptă.

Programul este setat incorect. Tasta START/STOP a fost atinsă în timpul func ionării aparatului. A i deschis capacul aparatului în timpul coacerii.

S-a produs o pană de alimentare de curent. Dispozitivul de frământare nu se roteşte.

Aparatul nu porneşte. Nu se aude semnalul sonor. Pe afişaj apare H:HH.

Aparatul nu s-a răcit bine după prepararea anterioară.

Eroare electronică sau de programare.

7

Probleme cu re etele de preparare Problema Pâinea creşte prea repede. Cauza - prea multă drojdie, prea multă făină, prea pu ină sare - sau una din cauzele men ionate mai sus. - nu a i pus drojdie sau cantitatea de drojdie este insuficientă - drojdia este veche sau alterată - apa pe care a i adăugat-o a fost prea fierbinte - drojdia a venit în contact cu lichidul - tipul de făină nu este adecvat sau făina este veche - prea multă făină, sau făină insuficientă - cantitate de sare sau zahăr insuficientă - dacă apa este prea moale, drojdia fermentează mai mult. - prea mult lapte afectează fermentarea drojdiei - cantitatea de aluat este prea mare în compara ie cu volumul vasului de coacere. - perioada de fermentare este prea scurtă sau prea rapidă din cauza faptului că temperatura apei este prea ridicată sau în cameră este prea cald. - din cauza lichidului cald, aluatul creşte prea repede şi pâinea se lasă înainte să se coacă. - prea pu ină sare sau prea pu in zahăr - prea mult lichid - prea multă făină sau prea mult lichid - drojdie insuficientă sau zahăr insuficient - prea multe fructe, Făină graham sau alte tipuri de ingrediente - făină veche - prea mult sau prea pu in lichid - umiditate ridicată - re eta con ine ingrediente cu umiditate ridicată, ex. Iaurt etc. - prea multă apă - fără sare - umiditate ridicată, apă prea fierbinte - prea mult lichid - prea mult aluat în compara ie cu volumul vasului - prea multă făină, în special pentru pâinea albă - prea multă drojdie şi prea pu ină sare - prea mult zahăr -a i adăugat şi alte ingrediente dulci, în afară de zahăr -pâinea nu s-a răcit suficient (nu s-au eliminat vaporii de abur) - făina nu a fost bine amestecată în timpul frământării Solu ia a/b

Pâinea nu creşte deloc sau nu creşte suficient.

a/b e c d e a/b/g a/b f/k c a/f

Aluatul creşte prea mult şi iese din vas.

Pâinea se lasă în zona din mijloc.

c/h/i

Aluatul este cleios, necopt

a/b h a/b/g a/b b e a/b/g h g g b h/i c a/f f a/b a/b b j g/i

Pâinea nu este coaptă în mijloc.

Structură aspră, multe găuri în aluat

Suprafa ă necoaptă

Con inut neomogen şi compozi ie cleioasă Cocoloaşe de făină în con inut

8

Solu ii: a) Măsura i corect ingredientele. b) Doza i ingredientele şi verifica i dacă a i adăugat toate ingredientele. c) Utiliza i alt lichid sau lăsa i-l să se răcească pentru a ajunge la temperatura camerei. Adăuga i ingredientele men ionate în re etă, în ordinea stabilită. Face i o mică adâncitură în mijlocul grămăjoarei de făină şi pune i drojdia fărâmi ată sau praful de drojdie. Nu turna i lichidul direct peste drojdie. d) Utiliza i numai ingrediente proaspete sau care au fost depozitate corect. e) Reduce i cantitatea totală de ingrediente, nu pune i mai multă făină decât este specificat în re etă. Reduce i toate cantită ile ingredientelor cu 1/3. f) Dacă utiliza i ingrediente care au un con inut mai ridicat de apă, reduce i propor ional cantitatea de lichid pe care o adăuga i în compozi ie. g) Dacă este foarte multă umezeală în atmosferă, reduce i cantitatea de lichid cu 1-2 linguri. h) Dacă este foarte cald, nu utiliza i func ia de programare. Utiliza i lichide reci. i) Scoate i pâinea din vasul de coacere imediat după coacere şi lăsa i-o pe un grilaj din lemn să se răcească, circa 15 minute, înainte de a o tăia. j) Reduce i cantitatea de drojdie sau dozajul celorlalte ingrediente cu ¼. k) Nu unge i vasul de coacere!!! l) Adăuga i o lingură de făină de gluten în aluat.

Observa ii cu privire la re ete
1. Ingredientele Fiecare ingredient are un rol bine stabilit. De aceea este foarte important să respecta i dozajul stabilit în rete e şi să adăuga i ingredientele în ordinea stabilită în re etă. • Ingrediente cum ar fi lichidul, făina, sarea, zahărul şi drojda (şi chiar drijdia proaspătă sau uscată) pot influen a prepararea aluatului şi coacerea. De aceea, vă recomandăm să utiliza i cantită ile corecte şi să respecta i dozajul. • Dacă aluatul trebuie preparat imediat, ingredientele pe care le utiliza i trebuie să fie căldu e. Dacă dori i să seta i aparatul să înceapă prepararea după o anumită perioadă de timp, vă recomandăm să utiliza i numai ingrediente reci, pentru a împiedica drojdia să înceapă prea devreme să crească. • Margarina, untul şi laptele influen ează mirosul pâinii. • Pute i să reduce i cantitatea de zahăr cu 20% dacă dori i crusta să fie mai uşoară şi mai sub ire. Dacă dori i o crustă mai pufoasă, înlocui i zahărul cu mierea. • Glutenul produs de făină în timpul frământării este responsabil pentru structura aluatului. Amestecul ideal este format din 40% făină intergrală şi 60% făină albă. • Dacă dori i să adăuga i cereale, lăsa i-le în apă peste noapte. Reduce i cantitatea de făină şi de lichid cu până 1/5. • Dacă utiliza i făină de secară, trebuie să folosi i drojdie. Dacă utiliza i o cantitate mai mică decât cea specificată în re etă, pâinea se va sfărâma. • Dacă utiliza i praf de drojdie cu o concentra ie diferită (pachet de 100g pentru 1 kg de făină), cantitatea de făină trebuie redusă cu 80g la 1 kg de făină. • De asemenea, pute i să utiliza i drojdie lichidă, la plic. • Dacă utiliza i drojdie uscată, aluatul este mai maleabil şi îşi păstrează prospe imea şi gustul. • Utiliza i programul NORMAL sau VOLLKORN pentru a coace pâinea cu drojdie. • Se poate utiliza un ferment de coacere pentru a înlocui drojdia. Singura diferen ă este cea de gust. Acest ferment este adecvat pentru utilizarea în aparatul pentru prepararea pâinii. • Dacă dori i ca pâinea să fie mai aspră, pute i să adăuga i tărâ e de grâu. Adăuga i o lingură de tărâ e la 500 g de făină şi mai adăuga i ½ de lingură de lichid. • Glutenul de grâu este un aditiv natural ob inut din proteine de grâu. Acesta face ca pâinea să fie mai pufoasă şi mai voluminoasă. Aluatul nu cade şi pâinea este mai uşor de digerat. Efectul este vizibil dacă prepara i aluaturi din Făină graham sau din făină măcinată la o moară tradi ională. • În unele re ete se recomandă utilzarea mal ului negru pentru a ob ine o crustă mai închisă la culoare. Pute i să utiliza i şi mal de secară, dar nu este foarte închis la culoare. • Pudra de lecitină măreşte volumul pâinii şi o face mai pufoasă. De asemenea, pâinea se va păstra proaspătă mai mult timp.

9

2. Modificarea dozajului Dacă trebuie să mări i sau să micşora i dozele, verifica i ca propor iile din re eta originală să fie păstrate. Pentru a ob ine rezultate foarte bune, vă recomandăm următoarele: • Lichide/aluat: aluatul trebuie să fie moale (nu foarte moale) şi uşor de frămâtat, fără să se lipeasscă de mâini. Dacă aluatul este din Făină graham sau cu cereale, nu va fi foarte moale. Verifica i consisten a aluatului la 5 minute după prima frământare. Dacă este prea moale, mai adăuga i făină până când ajunge la consisten a necesară. Dacă aluatul este prea uscat, mai adăuga i o lingură de apă în timp ce frământa i. • Înlocuirea lichidelor: Dacă utiliza i ingrediente care con in lichide, cum ar fi brânaza dulce, iaurtul etc., cantitatea ini ială de lichid din re etă trebuie redusă. Dacă pune i ouă, bate i-le şi pune i-le în paharul de măsurare, apoi completa i cu lichid pentru a ajunge la cantitatea de lichid din re etă. Dacă locui i într-o zonă situată la mare altitudine (mai mult de 750m), aluatul creşte mai repede. Astfel, pute i să reduce i cantitatea de drojdie cu ¼ sau ½ . Acelaşi lucru este valabil şi dacă apa nu este dură. 3. Adăugarea de ingrediente şi măsurarea cantită ilor • Întotdeauna, pune i mai întâi lichidul şi apoi drojdia. Pentru ca drojdia să nu ac ioneze prea repede, trebuie să evita i contactul lichidului cu drojdia. • Măsura i cu aceeaşi unitate de măsură. Utiliza i lingura de măsurare care a fost furnizată împreună cu aparatul sau o lingură, dacă dozele trebuie măsurate cu lingura. • Măsura i cu aten ie cantită ile în grame. • Pentru cantită ile în mililitri, pute i să utiliza i paharul de măsurare care are astfel de grada ii. Prescurtările din re ete au următoarele semnifica ii: EL = lingură rasă TL = linguri ă rasă g = grame ml = mililitru pachet = 7g de drojdie uscată la 500g de făină – corespund pentru 20 g de drojdie proaspătă • Fructe, nuci, cereale – Dacă dori i să adăuga i alte ingrediente, pute i să le adăuga i în anumite etape, în momentul în care auzi i semnalul sonor. Dacă adăuga i ingredientele prea devreme, acestea vor fi zdrobite în timpul frământării. 4. Re etete pentru aparatul BBA 2605 Re etele prezentate în continuare sunt pentru prepararea pâinii de diverse gramaje. Vă recomandăm să utiliza i Level I pentru o pâine cu greutatea de până la 750g şi Level II pentru o pâine cu greutatea cuprinsă între 750 şi 1000 de grame. Observa ie: Re etele trebuie adaptate la greutatea respectivă. 5. Greutatea pâinii şi volumul • Greutatea pâinii albe este mai mică decât greutatea pâinii integrale • Greutatea pâinii depinde de umiditatea aerului din încăperea în care este preparată. • Uneori, aluatul creşte mai sus de vasul de coacere însă nu cade în afară. • Dacă vi se recomandă să utiliza i programul SCHNELL sau ULTRA SCHNELL pentru aluaturile dulci, pute i să utiliza i cantită i mai mici de ingrediente. De asemenea, pute i să utiliza i mai pu ine ingrediente şi pentru programul SUSSES BROT. 6. Coacerea • Coacerea depinde de o serie de factori cum ar fi consisten a ingredientelor, umiditatea din aer, duritatea apei, altitudinea etc. De aceea, re etele trebuie adaptate. Dacă nu vă reuşeşte re eta de prima dată, nu vă descuraja i. Încerca i să vede i care a fost cauza nereuşitei. • Dacă pâinea nu este rumenă, pute i să o rumeni i utilizând programul BACKEN. • Vă recomandăm să efectua i un test de coacere înainte de a seta aparatul pentru utilizarea programatorului.

10

Pâine albă Ingrediente Apă sau lapte - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 lingură Zahăr – 1 linguri ă Făină tip 550 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet Program : NORMAL Pâine cu nuci şi stafide Ingrediente Apă sau lapte - 350ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 linguri ă Zahăr – 2 linguri Făină tip 405 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet Stafide – 100g Nuci tocate – 3 linguri Program : NORMAL

Re ete pentru prepararea pâinii Pâine cu şapte tipuri de cereale Ingrediente Apă - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 linguri ă Zahăr – 2 linguri 1/2 Făină tip 1150 – 240 g Făină graham – 240 g Fulgi de 7 tipuri de cereale – 60g Drojdie uscată – 1 pachet Program : VOLLKORN
Dacă utiliza i semin e întregi de cereale, lăsa i-le în apă peste noapte.

Stafidele şi nucile pot fi adăugate după primul semnal sonor sau după prima jumătate a etapei de frământare.

Pâine cu semin e de floarea-soarelui Ingrediente Apă - 350ml Unt – 1 lingură Sare – 1 linguri ă Zahăr – 1 lingură Făină tip 550 – 540 g Semin e de floarea-soarelui – 5 linguri Drojdie uscată – 1 pachet Program : NORMAL
Sfat: Pute i să înlocui i semin ele de floarea-soarelui cu semin e de dovleac. Rumeni i pu in semni ele decojite înainte de a le pune în aluat. Pâine albă aspră

Pâine intergrală Ingrediente Apă - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Ouă - 1 Sare – 1 linguri ă Zahăr – 2 linguri e Făină tip 1050 – 360 g Făină graham – 180 g Drojdie uscată – 1 pachet Program : VOLLKORN Dacă programa i coacerea, nu utiliza i ouă şi adăuga i mai multă apă. Pâine cu smântână Ingrediente Smântână - 300ml Margarină sau unt – 1 lingură ½ Sare – 1 linguri ă Zahăr – 2 linguri Făină tip 1050 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet Program : NORMAL Pâine cu ceapă Ingrediente Apă - 250ml Margarină sau unt – 1 lingură Sare – 1 linguri ă Zahăr – 2 linguri Ceapă mare tocată - 1 Făină tip 1050 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet Program : NORMAL sau ULTRA SCHNELL

Ingrediente Lapte - 300ml Margarină sau unt – 2 linguri Sare – 1 linguri ă 1/2 Zahăr – 1 linguri ă 1/2 Făină tip 1050 – 540 g Drojdie uscată – 1 pachet Program : NORMAL, SCHNELL sau ULTRA SCHNELL Pâine dospită Ingrediente Aluat de creştere – 50g Apă - 350ml Margarină sau unt – 1 lingură 1/2 Sare – 3 linguri e Zahăr – 2 linguri Făină tip 1150 – 180g Făină tip 1050 – 360 g Drojdie uscată – 1/2 pachet Program : NORMAL Observa ie: Re etele trebuie adaptate în func ie de greutatea dorită a aluatului.

11

Prepararea aluatului Baghete fran uzeşti Ingrediente Apă – 300ml Miere – 1 lingură Sare – 1 linguri ă Zahăr – 1 linguri ă Făină tip 550 – 540g Drojdie uscată – 1 pachet Program: TEIG • Împăr i i aluatul în 2-4 păr i şi modela i baghete, apoi lăsa i-le timp de 30-40 de minute. Cresta i baghetele pe diagonală şi pune i-le la copt în cuptor. Pizza Ingrediente Apă – 300ml Sare – 3/4 linguri ă Ulei de măsline – 1 lingură Făină tip 405 – 450g Zahăr – 2 linguri Drojdie uscată – 1 pachet Program: TEIG • Întinde i aluatul, rotund, şi lăsa i-l timp de 10 minute. • Întinde i sosul de pizza pe blat şi umplutura. • Lăsa i la copt timp de 20 de minute.

Marmeladă Gem Ingrediente Fructe – 500g 2:1 zahăr pudră – 250g Suc de lămâie – 1 lingură Program: MARMELADE • Scoate i sâmburii din fructe şi tăia i fructele în bucă i. • Cură a i zahărul care se depune pe pere ii vasului cu o spatulă. • Vă recomandăm să utiliza i mure, zmeură, strugurei sau toate acestea amestecate. • Turna i gemul în borcane curate. Gem de portocale Ingrediente Portocale – 400g Lămâi – 100g 2:1 zahăr pudră – 250g Program: MARMELADE • Cură a i fructele de coajă şi tăia i-le cubule e. • Cură a i zahărul care se depune pe pere ii vasului cu o spatulă.

Acest aparat este realizat în conformitate cu directivele CE referitoare la interferen ele radio şi la tensiunea joasă. Service şi garan ie Pentru service, apela i la centrele de service autorizate men ionate pe certificatul de garan ie. De asemenea, vă rugăm să citi i condi iile de acordare a garan iei înscrise pe cerificatul de garan ie care înso eşte acest produs.

Specifica ie tehnică Model: BBA 2605 Voltaj: 230V, 50Hz Putere: 600W Clasa de protec ie: I Capacitate: 2 litri (echivalentul a aprox. 1.000g de pâine). Specifica iile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. ∗Versiunea în limba engleză este de referin ă.

12