2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU

TASARISI VE BAöLI CETVELLER

1

2

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER
İÇİNDEKİLER
Sayfa No

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI
2012 Yılı Milli Bütçe Tahmin Raporu ............................................................................................................................................................. 5
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ........................................................................................................................................ 9
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri . .................................................................... 31

BAĞLI CETVELLER
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu A - Cetveli (Özet Tablo) . .......................................................................................................... 49
2012 Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Tasarısı . .............................................................................................................................. 71
2012 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Tasarısı .................................................................................................................................................. 75
2012 Yılı Sayıştay Bütçe Tasarısı .................................................................................................................................................................. 79
2012 Yılı B - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline

Devam Olunacak Gelirler .......................................................................................................................................... 83

2012 Yılı C - Cetveli Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerine Dayanak Teşkil Eden Temel Hükümler ..................175
2012 Yılı E - Cetveli Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar ...............................................................................205
2012 Yılı F - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdare ve Kurumların Nakit İmkânları ile Bu

İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar ......................................................................................................... 221
3

2012 Yılı H - Cetveli 10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve

Tazminat Tutarları . .................................................................................................................................................. 227

2012 Yılı İ - Cetveli Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlar ................................................. 231
2012 Yılı K - Cetveli Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları ....................................... 235
2012 Yılı M - Cetveli Pansiyon Ücretleri . .................................................................................................................................................. 245
2012 Yılı O - Cetveli Ordu İhtiyaçları İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerleri ................................................................................... 249
2012 Yılı P - Cetveli Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerleri ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Tahmini

Günlük Kira Bedelleri . ............................................................................................................................................ 253

2012 Yılı T - Cetveli Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri ...................................................................... 257
2012 Yılı T - Cetveli 5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan Kamu İdarelerinin Yıl İçinde

Edinebilecekleri Taşıtlar .......................................................................................................................................... 261

2012 Yılı V - Cetveli Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları ........................................................................... 271

4

2012 YILI
MøLLø BÜTÇE TAHMøN RAPORU

5

6 .

2 olaca÷ tahmin edilmektedir. ülkemizin refah seviyesinin artrlmas nihai hedefi do÷rultusunda. Bu orann. kamu tüketiminde yüzde 3. 2012 ylnda toplam yurtiçi talebin sabit fiyatlarla yüzde 3. istihdam artrmak. Programda toplam tüketimin sabit fiyatlarla yüzde 3 orannda artmas öngörülmektedir.MøLLø BÜTÇE TAHMøN RAPORU 2012 Yl Programnn temel amaçlar. büyümeye istikrar kazandrmak. 7 . 2012 Yl Programnda gayri safi yurtiçi haslann yüzde 4 orannda artaca÷ öngörülmüútür.1. kamu dengelerini iyileútirmek ve fiyat istikrarn sa÷lamaktr. özel tüketimde ise yüzde 3 olarak gerçekleúmesi beklenmektedir.9 orannda artaca÷. toplam sabit sermaye yatrmlarndaki artú orannn ise yüzde 6.

8 9.893 137.074 9.527.1 3.511 5.2 9.4 0.0 0.314 108.714 TOPLAM TÜKETøM 83.663 959.131 25.4 13.2 0.3 18.415 7.4 -0.3 0.064 ÖZEL 163.274 36.216 124. 2011 2012 (1) (2) 1.0 8.3 19. (2) Program NOT: Net Mal ve Hizmet øhracat kalemi Toplam Yurtiçi Talebe ulaúlrken formülasyon gere÷i ters iúaretli olarak gösterilmektedir.181 57.0 6.301 302.111 60.962 88.267 9.397 154.5 3.575 TOPLAM YATIRIMLAR 223.666 5.689 5.865 8.3 17.284 33. GSYH büyümesine katklar göstermektedir.200 27.394 KAMU 47.4 18.572.0 19.6 6.0 3.7 0.3 10.3 2011 (2) 7.894 38.6 85.449 231.8 1.7 8.831 120.259 75.283 6.4 5.1 0.763 TOPLAM YURTøÇø TALEP 109.2 1.0 5.8 8.580 85.5 5.708 68.515 2014 (2) 1.043 KAMU 5.8 7.928 130.140 346.103.0 -0.420.391 1.152 29.881 1.2 3.3 4.688 5. (2) Gerçekleúme Tahmini.6 7.2 3.4 8.9 47.654 94.7 23.8 7.2 0.5 2.7 72.938 101.1 0.719 6.8 11.203 181.105 KAMU -2.566 29.5 0.594 ÖZEL 178. Milyon TL.0 81.200.454 1.1 Yüzde De÷iúme 2012 (3) 4.888 1.7 106.905 TOPLAM TÜKETøM 941.750 NET MAL VE HøZMET øHRACATI 60.224 288.708 6.2 3.263 168.4 2013 (2) 100.7 22.305.106 39.0 8.3 9.691 320.5 21.001 107.787 98.6 18.7 4.238.612 32.093 5.5 19.5 71.164.1 22. 2011 2012 2013 (1) (2) 113.0 6.4 19.3 24.6 3.2 22.4 107.4 0.9 6.4 30.333 NET MAL VE HøZMET øHRACATI (1) 4.520 88.0 16.972 75.4 23.4 0.3 83.671 225.4 2.4 4.664 KAYNAK: Kalknma Bakanl÷ (1) Gerçekleúme Tahmini.712 6.387 80.046.278 1.7 3.082 6.2 85.9 74.167 105.755 141.392 1.4 2014 2010 GSYH 1.9 74.010 6.580 259.458 KAYNAK: Kalknma Bakanl÷ (1) Yüzde de÷iúimleri.094 25.2 11.002 -304 778 5.470 ÖZEL 15.155 6.206 KAMU 120.143 82.182 69.3 0.3 4. Milyon TL.5 105.096 SABøT SERMAYE YATIRIMI 25.6 2.2 7.956 TOPLAM YURTøÇø TALEP 1.0 0.5 TABLO 2: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESø 2010 1998 Fiyatlaryla.9 84.330 STOK DEöøùMESø 13.2 0.5 4.3 106.136.0 .106 327.559 6.4 7.0 100.0 4.445 365.595 421.9 73.0 10.024 32.958 30.706 SABøT SERMAYE YATIRIMI 210.739 130.802 9.0 6.0 -0.9 0.747 1.229 124.9 6.9 61.5 7.842.5 22.1 0.4 3.2 108.3 7.281.1 0.299 265.5 3.285 1.8 1.389.5 2013 2014 5.656 6.543 ÖZEL 820.0 0.1 0.810 100. (3) Program NOT: Net Mal ve Hizmet øhracat kalemi Toplam Yurtiçi Talebe ulaúlrken formülasyon gere÷i ters iúaretli olarak gösterilmektedir.053 KAMU 8.127 6.184 56.0 10.2 18.0 18.4 0.2 -0.9 4.832 1.474 603 5.3 24.4 22.706 KAMU 5.322 ÖZEL 20.4 -0.8 9.677.733.0 0.3 4.TABLO 1: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESø 2010 Cari Fiyatlarla.021 341.7 0.383 STOK DEöøùMESø (1) 212 337 KAMU -201 7 ÖZEL 412 330 TOPLAM YATIRIMLAR 26.596 395 466 404 -22 52 38 418 414 367 31.735 1.0 0.1 4.5 4.861 1.669 118.9 10.2 -0.1 3.945 91.3 20.238 5.698 297.595 ÖZEL 75.3 2014 (2) 100.6 33.3 14.808 35. 2010 GSYH øçindeki Yüzde Paylar 2011 2012 (1) (2) 100.807 61.938 282.5 2.618 27.091 2013 (2) 1.871 372.888 32.0 4.937 1.329 ÖZEL 21.2 6.426.175 416.0 8.0 0.1 4.7 9.5 6.499 KAMU 44.4 19.0 0.713 119 5.4 20.478 GSYH 105.1 4.101.

2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU TASARISI 9 .

10 .

311. a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerine 344. 25. olarak tahmin edilmiútir. b) (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 5. 5018 sayl Kanuna ekli.650 Türk Liras Hazine yardm olmak üzere toplam 31.609.000 Türk Liras. a) (I) sayl cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 323. Gelir. c) (III) sayl cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2.027.921 Türk Liras.675. b) (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 31.600.605.000 Türk Liras olarak tahmin edilmiútir.000 Türk Liras. 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin net finansman 68. ödenek verilmiútir.027.119. Gelir ve finansman MADDE 2 – (1) Gelirler: Bu Kanuna ba÷l (B) iúaretli cetvellerde gösterildi÷i üzere.609. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli. c) (III) sayl cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarn gelirleri 2.553. 11 .033. Finansman ve Denge Gider MADDE 1 – (1) Bu Kanuna ba÷l (A) iúaretli cetvellerde gösterildi÷i üzere.897.557.000 Türk Liras.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU TASARISI BøRøNCø BÖLÜM Gider.897.948.027. (2) Finansman: Bu Kanuna ba÷l (F) iúaretli cetvellerde gösterildi÷i üzere.350 Türk Liras öz gelir.241.000 Türk Liras.000 Türk Liras.

borç konusu hizmetlerin yürütüldü÷ü ilgili tertipleri. c) "Madde" deyimi. analitik bütçe snflandrmasna uygun olarak fonksiyonlar úeklinde düzenlenir.Denge MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen ödenekler toplam ile 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan tahmini gelirler toplam arasndaki fark. b) "Kesim" deyimi. ç) "Tertip" deyimi. ifade eder. üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrlr. birinci. fonksiyonel snflandrmann ikinci düzeyini. d) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi. net borçlanma ile karúlanr. fonksiyonel ve finansman tipi kodlarn bütün düzeyleri ile ekonomik snflandrmann ilk iki düzeyini. fonksiyonel snflandrmann birinci düzeyini. (3) Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kaytlarnda ekonomik snflandrmann dördüncü düzeyini de kapsayacak úekilde gösterilir. (4) ølgili mevzuat hükümleriyle analitik bütçe snflandrmas arasnda gerekli uyumu sa÷lamaya ve ortaya çkabilecek sorunlar gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. (2) Bu Kanunda ve di÷er kanunlarda giderlere iliúkin yer alan. Fonksiyonlar. Ba÷l cetveller MADDE 5 – (1) Bu Kanuna ba÷l cetveller aúa÷da gösterilmiútir: a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneklerin da÷lm (A). kurumsal. kesin hesap kanunu tasars ise ikinci düzeyde hazrlanr. a) "Fasl ve bölüm" deyimleri. fonksiyonel snflandrmann üçüncü düzeyini. øKøNCø BÖLÜM Bütçe Düzenine øliúkin Hükümler Bölüm düzeni ve deyimler MADDE 4 – (1) Gider cetvelinin bölümleri. 12 . ikinci.

gelir ve finansman kodlar açlmas MADDE 6 – (1) ølgili mevzuatna göre. g) Ek ders. j) Kanunlar ve kararnamelerle ba÷lanmú vatani hizmet aylklar (V). f) Çeúitli kanunlara göre bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal snrlar (ø). d) 5018 sayl Kanuna ekli (II) ve (III) sayl cetvellerde yer alan idare ve kurumlarn nakit imkânlar ile bu imkânlardan harcanmas öngörülen tutarlar (F). c) Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teúkil eden temel hükümler (C). yl içinde hizmetin gerektirdi÷i hallerde Maliye Bakanl÷nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin ba÷l (A) iúaretli cetvellerinde yeni tertipler. e) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hükümleri uyarnca verilecek gündelik ve tazminat tutarlar (H). Yeni tertip. hangi hizmette kullanlaca÷ ve kayna÷ ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Taút Kanununa tabi kurumlarn yl içinde satn alacaklar taútlarn azami satn alma bedelleri (T). ) 3634 sayl Kanun uyarnca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alnacak motorlu taútlarn ortalama alm de÷erleri ile günlük kira bedelleri (P). 13 . ÷) 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayl Milli E÷itim Bakanl÷ Okul Pansiyonlar Kanununun 3 üncü maddesi gere÷ince Milli E÷itim Bakanl÷ tarafndan yönetilen okul pansiyonlarnn ö÷rencilerinden alnacak pansiyon ücretleri (M). h) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayl Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu uyarnca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alnacak hayvanlarn alm de÷erleri (O).b) Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri tarafndan ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler (B). i) 5018 sayl Kanuna ekli (I). konferans ve fazla çalúma ücretleri ile di÷er ücret ödemelerinin tutarlar (K). (B) iúaretli cetvellerinde yeni gelir kodlar ve (F) iúaretli cetvellerinde yeni finansman kodlar açlabilir. (II) ve (III) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yl içinde edinebilecekleri taútlarn cinsi. ç) Baz ödeneklerin kullanmna ve harcamalara iliúkin esaslar (E). adedi.

Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12.2. (02). Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna uyularak. (3) Yatrmlar Hzlandrma Ödene÷i: Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12.01.1.31.2. Aktarma ve ekleme iúlemleri MADDE 8 – (1) a) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin "Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekleri.01. ilgili mevzuatnn gerektirdi÷i giderler için "Personel Giderleri" ve "Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri" ile ilgili mevcut veya yeni açlacak tertiplere.6 tertibinde yer alan ödenekten. genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeni açlacak (01).00-1-09.31.31. 2012 Yl Yatrm Programnn uygulama durumuna göre gerekti÷inde öncelikli sektörlerde yer alan yatrmlarn hzlandrlmas veya yl içinde geliúen úartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alnmas gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artrlmasnda kullanlmak üzere genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine iliúkin mevcut veya yeni açlacak tertiplere aktarma yapmaya.00-01.00-01. Maliye Bakanl÷ bütçesinin "Personel Giderlerini Karúlama 14 . Maliye Bakan yetkilidir.2.00-01. (05) ve (08) ekonomik kodlarn içeren tertipler ile çok acil ve zorunlu hallerde (06) ve (07) ekonomik kodlarn içeren tertiplere aktarma yapmaya.00-01.01. (03). 2012 Yl Programnn Uygulanmas.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bütçe Uygulamasna øliúkin Hükümler Gerekti÷inde kullanlabilecek ödenekler MADDE 7 – (1) Personel Giderlerini Karúlama Ödene÷i: Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyece÷i anlaúld÷ takdirde. yatrm nitelikli giderler açsndan yl yatrm program ile iliúkilendirilmek kaydyla genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü do÷al afet giderlerini karúlamak amacyla mevcut veya yeni açlacak tertiplerine aktarmaya.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten. (2) Yedek Ödenek: Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12.31.5 tertibinde yer alan ödene÷i.2.1.1.00-1-09.01. (4) Do÷al Afet Giderlerini Karúlama Ödene÷i: Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12.1.00-1-09.

Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen di÷er her türlü kurum içi aktarmalarn yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. Maliye Bakan yetkilidir. di÷er ekonomik kodlara iliúkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise 5018 sayl Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fkrasnda yer alan snrlamalara tâbi olmakszn Maliye Bakanl÷ bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya. c) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri için 2012 Yl Programnn Uygulanmas. ç) Kamu idarelerinin yeniden teúkilatlanmas sonucu. fonksiyonel snflandrma ayrmna baklmakszn ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli iúlemleri yapmaya. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷. (3) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri. 2012 Yl Programnn Uygulanmas. bütçe kanunlarnn uygulanmas ve kesin hesaplarn hazrlanmas ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe iúlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer alan projelerde de÷iúiklik yaplmas halinde bu de÷iúikli÷in gerektirdi÷i tertipler aras ödenek aktarmas iúlemlerinin tamam 5018 sayl Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fkrasnda yer alan snrlamalara tâbi olmakszn idarelerce yaplr. aktarma yaplacak tertipteki ödene÷in yüzde 20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas yapabilirler. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna göre yl yatrm programyla iliúkilendirilir. Sermaye ödenekleri. bütçelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin di÷er bir fonksiyon tarafndan yürütülmesi halinde ilgili ödene÷i. b) Genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinden. hizmeti yaptracak olan kamu idaresinin iste÷i üzerine bütçesinden yl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine. 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl Çevre ve ùehircilik Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname kapsamnda Çevre ve ùehircilik Bakanl÷na yaptraca÷ iúlere iliúkin ödeneklerini Çevre ve ùehircilik Bakanl÷ bütçesine aktarmaya yetkilidir. (6) Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarn (B) iúaretli cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleúen gelirler ile (F) iúaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarn aúan finansman gerçekleúme karúlklarn. (2) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler. bütçeleri arasnda karúlkl aktarma yapmaya yetkilidir. (5) Milli Savunma Bakanl÷. cari yl içinde aralarnda yaplan hizmetlerin bedellerini karúlamak amacyla varlacak mutabakat üzerine. 15 . de÷iúiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar aras aktarmaya. idare ve kurumlarn bütçelerinin mevcut veya yeni açlacak tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanl÷nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir.Ödene÷i" ile gerekti÷inde "Yedek Ödenek" tertibine. fonksiyonlar arasnda karúlkl olarak aktarmaya yetkilidir. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karara uygun olarak yl yatrm programnda de÷iúiklik yaplmas halinde. (4) Milli Savunma Bakanl÷. 2012 Yl Programnn Uygulanmas.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamndaki idareler ve kurumlar arasndaki di÷er kaynak transferleri tahakkuk iúlemleriyle gerçekleútirilir.1. hizmetin devamll÷n sa÷lamak amacyla ödeneklerinin yüzde 30'unu aúmamak üzere ertesi yl bütçesine devren ödenek kaydetmeye.00-2-07. bütçelerin baúka tertiplerinden (bu ekonomik kodu içeren tertiplerin kendi arasndaki aktarmalar ile bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda yaplan aktarmalar hariç) ödenek aktarlamaz ve ödenek üstü harcama yaplamaz.00 ve 21.1 tertibinde yer alan ödenekten harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye. di÷er yandan (A) iúaretli cetvellere ödenek kaydedilir. çrak ve iúletmelerde meslek e÷itimi gören ö÷rencilere yaplacak ödemeleri. Bu iúlemler karúl÷ tahsil edilen tutarlar.36. Ödenek devir ve iptal iúlemleri MADDE 10 – (1) a) Milli Savunma Bakanl÷. Geçici hizmet karúl÷ yaplacak ödemeler MADDE 9 – (1) 5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idareleri. b) ølgili mevzuat uyarnca ksmi zamanl hizmet satn alnan kiúilere yaplacak ödemeleri. Jandarma Genel Komutanl÷. Sahil Güvenlik Komutanl÷ ve Emniyet Genel Müdürlü÷ü bütçelerinin (özel ödenekler ve "03.4.36. c) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki E÷itim Kanununun 25 inci maddesi gere÷ince aday.4) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aúmayacak úekilde yaparlar. ç) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fkras gere÷ince çalútrlan geçici personele yaplacak ödemeleri.63 kurumsal kodu altnda bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tantma amaçl ödeneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye. bütçelerinin (01.01. a) Arzi nitelikteki iúleriyle snrl kalmak koúuluyla yl içinde bir ay aúmayan sürelerle hizmet satn alnacak veya çalútrlacak kiúilere yaplacak ödemeleri.01.00-01. özelleútirme uygulamalar nedeniyle iú akitleri feshedilenlerden 657 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fkras hükmü çerçevesinde 5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilecek personel için gerekli olan tutarlar ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir.(7) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri arasndaki kaynak transferleri ödenek aktarma suretiyle yaplr. c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araútrma Kurumu bütçesinin 40.33. b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayl Turizmi Teúvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fkras gere÷ince Kültür ve Turizm Bakanl÷ bütçesinin 21.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri" ekonomik kodunu içeren tertipler hariç) mal ve hizmet alm giderleri ile ilgili tertiplerinde yer alan ödeneklerden yl içinde harcanmayan ksmlar. ilgili kamu idaresince bir yandan (B) iúaretli cetvellere gelir. 16 .08. Ancak. Söz konusu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemez.

Yüksekö÷retim kurumlar ile ilgili iúlemler MADDE 11 – (1) Yüksekö÷retim Kurulu Baúkanl÷ bütçesinin 38.8.05-1-05.1.31.1.02. Maliye Bakan yetkilidir.01.2. 44 üncü.2 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye.1. e) Emniyet Genel Müdürlü÷ü bütçesinin “03.04-1-08.82.01. Tahsil edilen bu tutar ve gelirler.2.1. 46 nc.9. Sanayi ve Teknoloji Bakanl÷ bütçesinin ilgili tertibine devren ödenek kaydetmeye.00-04.00-1-08.00-04.00-04.82.6 ve 07.00-09. Kaydedilen bu tutarlar karúl÷ olarak ilgili yüksekö÷retim kurumu bütçesine konulan ödenekler.1.4 tertiplerinde yer alan ödeneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl Bilim.1. (2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yüksekö÷retim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi.01.01.32. 17 . 2012 Yl Programnn Uygulanmas.82. (B) iúaretli cetvelde gelir kodlar itibaryla tahmin edilen gelirleri aúan öz gelir tahsilatlar karúl÷ kadar (A) iúaretli cetveline ödenek eklemeye Maliye Bakanl÷nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yüksekö÷retim kurumlar yetkilidir. di÷er yandan (A) iúaretli cetveline ödenek kaydetmeye ilgili yüksekö÷retim kurumu yetkilidir. ek 25 inci. idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandrmak üzere genel bütçenin (B) iúaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleúmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna göre yl yatrm programyla iliúkilendirilir.31.1. bu proje kapsamnda lisansüstü e÷itim veren yüksekö÷retim kurumlarna.8.00-04.1. 07.00-01.8.32. 58 inci.31.1.00-04. görevlendirilen ö÷rencilerin saylar ve ö÷renim alanlar dikkate alnarak tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. f) ølgili mevzuat gere÷ince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar.00-1-05. ek 26 nc ve ek 27 nci maddeleri ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayl Kanunun 7 nci maddesi uyarnca tahsil edilen tutarlar ve di÷er gelirler.4 ve 19.1.9. Ödenen bu tutar karúl÷n bir yandan ilgili yüksekö÷retim kurumunun (B) iúaretli cetveline öz gelir.32.ç) Sanayi ve Ticaret Bakanl÷ bütçesinin 19.1.02-1-07.01. 19. d) Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin 07.00-1-07.1.00-04.1.3 (Ö÷retim Üyesi Yetiútirme Projesi) tertibinde yer alan ödenek. (2) Birinci fkra kapsamnda devredilen sermaye ödenekleri.00-2-05.8. bu hükümler çerçevesinde yaplacak iúlemlere iliúkin usul ve esaslar belirlemeye. ilgili yüksekö÷retim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilir. 19.01 Emniyet Genel Müdürlü÷ü Güvenlik Hizmetleri Yatrmlar” fonksiyonu altnda yer alan yatrm ödeneklerinden harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesinin ayn tertibine devren ödenek kaydetmeye. mal ve hizmet almlarnda kullanlmak üzere. yl içinde harcanmayan ödenekleri (2011 ylndan devredenler de dahil) ertesi yl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye. yüksekö÷retim kurumlar bütçelerine özel gelir ve özel ödenek olarak kaydedilmez. gelir gerçekleúmelerine göre kullandrlr.31.06-1-05.

Ancak. kullanlmas ve bütçe iúlemlerine iliúkin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakan yetkilidir. hibe ve yardmlara iliúkin iúlemler MADDE 12 – (1) Maliye Bakan. bütçelerinin "Üst yönetim. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ ihtiyaçlar için yabanc devletlerden askeri yardm yoluyla veya di÷er yollardan fiilen sa÷lanacak malzeme ve eúya bedellerini. (06) ve (07) ekonomik kodlarn içeren tertiplerde yer alan tutarlarn Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Ulusal Fona ödeme iúlemi Hazine Müsteúarl÷nn ba÷l oldu÷u Bakann talebi üzerine ve projelerin finansman planlamasna uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekleútirilir. 2012 Yl Programnn Uygulanmas. bu tutarlardan ödeme esnasnda kur fark nedeniyle oluúan fazlalklar ve ilgili projeler için harcanamayan ksmlar ile Topluluk Programlarna iliúkin Avrupa Birli÷i katk bakiyeleri Ulusal Fon hesaplarnda tutulmaya devam edilir ve gerekti÷inde bu Kanun kapsamndaki idarelere ait program ve projelerin finansman için kullanlabilir.6. (4) Yüksekö÷retim kurumlar. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna göre yl yatrm programyla iliúkilendirilir. ilgili bütçelerinde mevcut veya yeni açlacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken iúlemleri yapmaya. Ba÷ú. ihtiyaçlarnda kullanlmak üzere ilgili birimlere. c) 2012 yl içinde Milli Savunma Bakanl÷. Bu ödenekler baúka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. akademik ve idari birimler". Bütçe ödeneklerinin gönderilmesi. yetkilidir. Yüksekö÷retim Kurulu Baúkanl÷ ise “Genel Sekreterlik” kurumsal kodu altnda tefrik edilen ödeneklerini. (2) Türkiye-Avrupa Birli÷i mali iúbirli÷i kapsamnda sa÷lanacak mali imkânlarn karúl÷ olarak ilgili idare bütçelerinde (05). ba÷l (B) iúaretli cetvelde açlacak tertiplere gelir ve karúlklarn da bu bütçelerde açlacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye. Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi. (5) Yl içinde eklenen sermaye ödenekleri. 18 . a) Yurt içi ve yurt dú kaynaklardan hibe olarak yl içinde elde edilecek imkânlarn Türk Liras karúlklarn Hazine Müsteúarl÷nn teklifi üzerine gere÷ine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye.(3) Öz gelir karúl÷ olarak ilgili yüksekö÷retim kurumu bütçesinin (A) iúaretli cetvelinde fonksiyonel snflandrmann dördüncü düzeyinde tertiplenen ödenekler arasnda (09.0-E÷itime yardmc hizmetler fonksiyonu altnda öz gelir karúl÷ tefrik edilen ödenekler arasnda yaplacak aktarmalar hariç) aktarma yaplamaz. Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderirler. b) Dú kaynaklardan veya uluslararas antlaúmalarla ba÷ú ve kredi yoluyla gelecek her çeúit malzemenin navlun ve dúalmla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amac ile bunlarn karúl÷n.

(4) Türkiye-Avrupa Birli÷i mali iúbirli÷i kapsamndaki program ve projelerin yürütülmesine iliúkin anlaúmalarda.C. Muhtelif gelirlere iliúkin hususlar MADDE 13 í (1) Devlet Meteoroloji øúleri Genel Müdürlü÷ünün yabanc ülkelere verdi÷i meteorolojik ürünlerin bedeli ve yabanc ülkelerden ald÷ meteorolojik ürünlerinin di÷er yabanc ülkelere veya yurt içindeki kiúi ve kurumlara. a) Milli Savunma Bakanl÷. Merkez Bankasnca transfer edilir.C.6 tertibinden aktarma yaplmak suretiyle karúlanabilir. deniz ve hava taútlarndan alnan kira veya ücret tutarlarn. Maliye Bakanl÷ bütçesinde yer alan 12. Bu tutarlardan ilgili anlaúmalar gere÷ince yurt dú kuruluúlara ödenmesi gereken tutarlar. 19 .2. b) Türk Silahl Kuvvetlerinin ö÷renim ve e÷itim müesseselerinde okutulan ve e÷itim gören yabanc uyruklu subay. genel bütçe geliri olarak tahsil edilir.00-1-09. Yabanc ülkelere yaplacak hizmet karúlklar MADDE 14 í (1) Maliye Bakan. öngörülen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe. yabanc ülkelerin de anlan Genel Müdürlü÷ün meteorolojik ürünlerinin di÷er ülke ve kiúilere satúndan yl içinde elde edilecek döviz cinsinden tutarlar.01. bu özel hesaptan Devlet Meteoroloji øúleri Genel Müdürlü÷ünün talimatyla T. Merkez Bankasnca döviz alú kuru üzerinden Türk Lirasna çevrilerek Genel Müdürlü÷ün ödemelerini yapan muhasebe birimi hesabna aktarlr.(3) økinci fkra uyarnca Ulusal Fona ödenen bu tutarlar. astsubay veya erlere yaplan giderler karúl÷nda ilgili devletlerce ödenen tutarlar.31. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷nca yabanc ülkelere ve uluslararas kuruluúlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanlan kara.00-01. (2) 2006 ylndan önce katma bütçeli olan idarelerden 5018 sayl Kanunla genel bütçe kapsamna alnanlarn ilgili mevzuatnda belirtilen kurum gelirleri. c) Emniyet Genel Müdürlü÷ünün ö÷renim ve e÷itim müesseselerinde okutulan ve e÷itim gören yabanc uyruklu ö÷renci ve personele yaplan giderler karúl÷nda ilgili devletler veya uluslararas kuruluúlar tarafndan ödenen tutarlar. Merkez Bankas nezdinde açlacak özel hesaba yatrlr. T. Geri kalan tutarlar. kur farklar ve benzeri türden do÷abilecek ilave ödenek ihtiyac.C. genel bütçeye gelir kaydedilir. Muhasebe birimi hesabna aktarlan bu tutarlar. øletimi. 30/1/2003 tarihli ve 4802 sayl Kanun kapsamnda onaylanan Mutabakat Zabtlarnda yer alan hükümler çerçevesinde kullanlr. Da÷tm ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakknda Kanun kapsamndaki tabii kaynaklarn ve tesislerin iúletme haklarnn devrinden elde edilen gelirlerin tamam genel bütçeye gelir kaydedilir. ç) NATO makamlarnca yaplan anlaúma gere÷ince yedek havaalanlarnn bakm ve onarmlar için ödenecek tutarlar. (3) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayl Türkiye Elektrik Kurumu Dúndaki Kuruluúlarn Elektrik Üretimi. ilgili Genel Müdürlü÷ün talimatyla T.1.

(2) Milli Savunma Bakanl÷. Kalknma Bakanl÷nn vizesine ba÷l olmayp 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer almaz. tamamlama ile bilgisayar yazlm ve donanm projelerinin detay programlar ile alt harcama kalemleri itibaryla tadat edilen ve edilmeyen toplulaútrlmú projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili iúlemlerde 2012 Yl Programnn Uygulanmas. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ bütçelerinin (03) ekonomik kodlarn içeren tertiplerinde yer alan savunma sektörü. ancak çok acil ve zorunlu hallere münhasr olmak kaydyla ilgili bakanl÷n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. altyap. Sirkeci-Halkal Banliyö Hattnn øyileútirilmesi ve Demiryolu Bo÷az Tüp Geçiúi ønúaat Projesi. (3) Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yatrm Harcamalar. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyulur. Mahalli ødareler ve Fonlara øliúkin Hükümler Yatrm harcamalar MADDE 15 – (1) 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer alan projeler dúnda herhangi bir projeye harcama yaplamaz. proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamaz. büyük onarm. Bu orann altnda kalan proje ve iúler için gerekti÷inde projeler 2012 Yl Programnn Uygulanmas. inúa. Resmi taútlar MADDE 16 – (1) Bu Kanuna ba÷l (T) iúaretli cetvelde yer alan taútlar. di÷er yandan yukarda yazl idare bütçelerinde açlacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yl içinde harcanmayan ksmlar ertesi yla devretmeye yetkilidir. idame-yenileme. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslar uygulanr.ayn amaçla kullanlmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir. Gebze-Haydarpaúa. yatrm programnda ödenekleri toplu olarak verilmiú yllk projelerinden makineteçhizat. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödene÷i toplu olarak verilmiú projeler kapsamndaki yllara sari iúlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri. Ulaútrma Bakanl÷nca gerçekleútirilecek úehir içi rayl ulaúm sistemleri ve metro yapm projeleri ile di÷er demiryolu yapm projeleri hariç) 2012 ylnda baúlanabilmesi için proje veya iúin 2012 yl yatrm ödene÷i. (4) 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yl içinde yaplmas zorunlu de÷iúiklikler için 2012 Yl Programnn Uygulanmas. 20 . Resmi Taútlar. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna uyulmak ve öncelikle kurumlarn yatrm ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir. iskân ve tesisleriyle NATO altyap yatrmlarnn gerektirdi÷i inúa ve tesisler ve bunlara iliúkin kamulaútrmalar ile stratejik hedef plan içinde yer alan alm ve hizmetler.

12/4/2001 tarihli ve 4645 sayl Kanun hükümleri çerçevesinde (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn. 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayl Kanunun geçici 7 nci maddesi çerçevesinde. cinsi ve adedi.01. Emniyet Genel Müdürlü÷ü ile Gümrük ve Ticaret Bakanl÷ Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü÷üne kurum. cinsi ve adedi Milli Savunma Bakanl÷nn (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ için ise øçiúleri Bakanl÷nn) talebi ve Maliye Bakanl÷nn teklifi üzerine çkarlacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4734 sayl Kanuna tâbi olmakszn mübadele yoluyla yenileriyle de÷iútirilebilir. Jandarma Genel Komutanl÷ için 10 adedi ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ için 5 adedi geçmemek üzere mübadele yoluyla yenileriyle de÷iútirilebilir ve aradaki fiyat fark. Mahalli idarelere yaplacak Hazine yardmlar MADDE 17 – (1) Maliye Bakanl÷ bütçesinin. Bu fkrada yer almayan hususlar hakknda 3212 sayl Kanun hükümleri uygulanr. úahs ve benzeri kuruluú veya kiúilere ait olup 237 sayl Kanun kapsamnda bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmuú di÷er kamu kurum. döner sermaye gelirleri. (6) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dahil) ait taútlardan. bütçeden karúlanabilir.2 tertibinde yer alan ödenek.31. ilgisine göre Milli Savunma Bakanl÷ veya øçiúleri Bakanl÷nn kararyla. kurul.0. birlik. sandk. trafi÷e tescil tarihi itibaryla en az 10 yaún doldurmuú olanlar.07-1-05. (3) Türk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dâhil). 21 . dernek ve vakflarca hibe edilecek taútlar. (5) Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dahil) ait taútlar. a) 12. dernek. kuruluú.1. kantin gelirlerinden. firma. Aradaki fiyat fark. Aradaki fiyat fark.00-06.(2) Vakf. (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilir. (4) Emniyet Genel Müdürlü÷üne ait taútlar. 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayl Kanun hükümleri çerçevesinde (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn. il özel idarelerine veya büyükúehir belediyelerine devredilen personelin aylk ve di÷er her türlü mali ve sosyal haklarna iliúkin ödemelerini karúlamak üzere 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayl øl Özel ødarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde il özel idarelerine veya büyükúehir belediyelerine. döner sermaye gelirlerinden veya ba÷ú yoluyla (Jandarma Genel Komutanl÷ için Jandarma Asayiú Vakf gelirlerinden) karúlanr. (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn. sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Teúkilatn Güçlendirme Vakf gelirlerinden karúlanr. üst kurul ve kuruluúlarnca kullanlan taútlarn giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanlan taútlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir úekilde ödeme yaplamaz. cinsi ve adedi øçiúleri Bakanl÷nn talebi ve Maliye Bakanl÷nn teklifi üzerine alnacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu øhale Kanununa tâbi olmakszn mübadele yoluyla yenileri ile de÷iútirilebilir. sosyal tesis gelirlerinden. banka. 4734 sayl Kanuna tâbi olmakszn ve satlacak taút says satn alnacak taút saysndan az olmamak ve satn alnacak taút says Milli Savunma Bakanl÷ için 40 adedi.

øçiúleri Bakan. Bu fkra kapsamnda ilgili idarelere yaplan Hazine yardmlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. ilgili hizmetleri gerçekleútirmek üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye ilgisine göre Milli Savunma Bakan. Orman ve Su øúleri Bakan veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yetkilidir.08-1-07. yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarlan tutarlardan kullanlmayan ksmlar. Emniyet Genel Müdürlü÷üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden helikopter. Milli 22 . SUKAP için ise belediyeler baznda da÷lm.31.b) 12. (3) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatrlacak tutarlar bir yandan genel bütçeye gelir.00-06.1 tertibinde yer alan ödenek.1. Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsamnda belediyelerin içme suyu ve atksu projelerini gerçekleútirmek üzere øller Bankas Anonim ùirketine. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷na bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden birinci fkra hükümleri gere÷ince tespit edilecek tutarlar. 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayl Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynaklar. özel bütçeli idarelerde ise muhasebe birimi hesabna yatrlr ve ilgili idarenin (B) iúaretli cetveline gelir kaydedilir. 2012 Yl Yatrm Programnda belirlenmesini müteakip.1. (2) Milli Savunma Bakanl÷. Hudut ve Sahiller Sa÷lk Genel Müdürlü÷üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen ödeneklerden motorbot almna yönelik tutarlar. Gelir kaydedilen tutarlar karúl÷n ilgili idare bütçesine ödenek kaydetmeye genel bütçeli idarelerde Maliye Bakan. c) 12. (2) Birinci fkrann (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin.9-1-07. araç ve gereçler ile gerçekleútirilecek savunma ve NATO altyap yatrmlar için yl içinde yaplacak harcamalar. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü÷üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden araútrma gemisi almna yönelik tutarlar.00-06. insansz hava araçlar (øHA) ve Elektronik Harp (HEWS) projesine iliúkin tutarlar. Fonlara iliúkin iúlemler MADDE 18 . izlenmesi ve denetimine iliúkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu tarafndan karara ba÷lanr.0.0. (4) ølgili yllar bütçe kanunlar uyarnca. Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ilgili genel bütçeli idarenin merkez muhasebe birimi hesabna. bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve di÷er ayni ve nakdi imkanlar birlikte de÷erlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii øcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karúlanr.01. kullandrlmas. SUKAP kapsamnda ihtiyaç olmas halinde genel bütçe kapsamndaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarlabilir. Köylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamnda köylerin altyap ihtiyaçlar için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine.31. Orman Genel Müdürlü÷üne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden Helikopter Alm Projesi ve Helikopter E÷itim Simülatörleri Merkezi Projesine iliúkin tutarlar.1 tertibinde yer alan ödenek. tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandrlr. KÖYDES Projesi için iller baznda.01. Sa÷lk Bakan. özel bütçeli idarelerde ise ilgili özel bütçeli idare yetkilidir.(1) Türk Silahl Kuvvetlerine stratejik hedef plan uyarnca temini gerekli modern silah. di÷er yandan Milli Savunma Bakanl÷ bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakan yetkilidir.

úirket ve bankann ödenmemiú sermayesine ve/veya görev zarar alacaklarna mahsup edilebilir. (2) Birinci fkrann (b) bendinde yer alan tutar bir katna kadar artrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. ilgili teúebbüs. 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakknda Kanuna göre sa÷lanacak. mahsup iúlemlerini Hazine Müsteúarl÷nn teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarna kaydettirmeye ve bu iúlemlere karúlk gelen tutarlar bir yandan bütçeye gelir. iúletme. Söz konusu mahsup iúlemlerine Hazine Müsteúarl÷nn ba÷l oldu÷u Bakan. aúamaz. (3) 1 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ile belirlenen baúlangç ödeneklerinin yüzde l'ine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.Savunma Bakanl÷. mahsup iúlemlerini 23 . Kamu iúletmelerine iliúkin hükümler MADDE 20 í (1) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu øktisadi Teúebbüsleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teúebbüsleri ile Hazinenin pay sahibi oldu÷u di÷er iúletme. Bankann politik risk alaca÷na ve/veya ödenmemiú sermayesine mahsup edilebilir. senet ve benzeri finansman enstrümanlarna sa÷lanacak garanti tutar 2 milyar ABD Dolarn. a) Garantili imkân ve dú borcun ikraz limiti 3 milyar ABD Dolarn. b) Hazine Müsteúarl÷nca belirlenecek koúullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarlacak úekilde kamu kurum ve kuruluúlarnca ihraç edilecek sertifika. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dúndaki idarelerde ödenek kayd yl yatrm program ile iliúkilendirilerek yaplr. Söz konusu mahsup iúlemlerine Hazine Müsteúarl÷nn ba÷l oldu÷u Bakan. (2) Türkiye øhracat Kredi Bankas Anonim ùirketinin politik risk kapsamnda yapaca÷ tahsilatn ve Bankann faaliyet kârlarndan Hazineye tekabül eden temettü tutarlarnn ve ola÷anüstü yedek akçelerinin tamam veya bir ksm. úirket ve bankalarn Hazineye tekabül eden temettü tutarlar ile di÷er öz kaynaklarnn tamam veya bir ksm. BEùøNCø BÖLÜM Devlet Borçlar ve Kamu øktisadi Teúebbüslerine øliúkin Hükümler Hazine garantili imkân ve dú borcun ikraz limiti ve borçlanmaya iliúkin iúlemler MADDE 19 – (1) 2012 ylnda. di÷er yandan da Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakan yetkilidir.

86251).02044) olarak uygulanr. Çalúma ve Sosyal Güvenlik Bakanl÷. kurum ve kuruluúlar. yurt dú aylklar. ALTINCI BÖLÜM Kamu Personeline øliúkin Hükümler Katsaylar. 1/1/2012-30/6/2012 döneminde aylk gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarnn aylk tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylk katsays (0.000 adet.000 adet atama izni verilebilir.06446). di÷er yandan da Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydetmeye Maliye Bakan yetkilidir. Bu snrlar içinde memur ihtiyacn karúlayamayacak söz konusu idare. 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayl Bakanlar Kurulu Kararna göre ödenir.382) Türk Liras olarak uygulanr. serbest memur kadrolarna 2011 ylnda emeklilik. (2) Hâkimlik ve savclk meslekleri ile bu meslekten saylan görevlere ve Tpta ve Diú Hekimli÷inde Uzmanlk E÷itimi Yönetmeli÷i uyarnca asistan kadrolarna yaplacak atamalar. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal 24 . kurum ve kuruluúlarndan nakil suretiyle atama yapabilir. 657 sayl Kanunun 53 üncü maddesine göre yaplacak özürlü personel atamalar. yan ödeme katsays (0. memuriyet taban ayl÷ göstergesine uygulanacak taban ayl÷ katsays (0. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamnda veya di÷er ilgili mevzuata göre yaplacak askeri personel atamalar. emniyet hizmetleri snfnda bulunan kadrolara yaplacak atamalar. ücret ve sözleúme ücreti MADDE 21 – (1) 657 sayl Kanunun 154 üncü maddesi uyarnca. kurum ve kuruluúlardan yüksekö÷retim kurumlar için ilave 5. Kadrolarn kullanmna iliúkin esaslar MADDE 22 – (1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare. yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar. 1/1/2012-30/6/2012 döneminde (3. ölüm. (3) Birinci ve ikinci fkralarda yer alan katsaylar ile ücret tavann yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.Hazine Müsteúarl÷nn teklifi üzerine mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarna kaydettirmeye ve bu iúlemlere karúlk gelen tutarlar bir yandan bütçeye gelir. Maliye Bakanl÷. istifa veya nakil sonucu ayrlan memur saysnn yüzde 50'sini geçmeyecek úekilde açktan veya di÷er kamu idare. Gelir ødaresi Baúkanl÷ ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baúkanl÷nda münhasran vergi ve sosyal güvenlik alanlarnda istihdam edilecek yardmc kadrolarna yaplacak atamalar. (4) ødarelerin yurt dú kuruluúlarna dahil kadrolarnda görev yapan Devlet memurlarnn yurt dú aylklar. (2) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarnca çalútrlan sözleúmeli personelin ücret tavan. di÷erleri için ilave 29.

Devlet Personel Baúkanl÷na gönderilir. ölüm. (4) Birinci fkra kapsamnda 657 sayl Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyarnca yaplacak açktan atamalar için Devlet Personel Baúkanl÷ndan izin alnmas zorunludur. Haziran. 25 . (3) økinci fkrada snrlamalara tâbi olmakszn atama yaplabilece÷i belirtilen kadrolardan ayrlanlarn says birinci fkrada öngörülen yüzde 50 snrnn hesabnda dikkate alnmaz. (5) 2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yüksekö÷retim Kurumlar Ö÷retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hükmünde Kararname eki cetvelde kadrolar yer alan yüksekö÷retim kurumlar. Bu snrlar içinde ö÷retim eleman ihtiyacn karúlayamayacak söz konusu yüksekö÷retim kurumlar için ilave 9. ølave olarak verilen atama izninin en az 4. Yüksekö÷retim Kurulu koordinasyonunda Ö÷retim Üyesi Yetiútirme Program kapsamnda yetiútirilmek amacyla araútrma görevlisi kadrolarna yaplacak atamalarda kullanlr. Ayrca bu bilgileri içeren cetveller. e÷itimin tamamlanmas veya baúarszlk sonucu kurumlarndan ayrlan ö÷retim eleman saysnn yüzde 50'sini (araútrma görevlisi kadrolar için yüzde 100'ünü) geçmeyecek úekilde açktan veya yüksekö÷retim kurumlar ile di÷er kamu idare. nakil. Program kapsamnda söz konusu kadrolara atanacak adaylarn puan türleri esas alnarak kurumlar itibaryla merkezi olarak yerleútirilmeleri. kurum ve kuruluúlar kadro ve pozisyonlarnn dolu-boú durumu ile bunlarda meydana gelen de÷iúikliklere iliúkin bilgileri Mart. ö÷retim üyesi dúndaki boú ö÷retim eleman kadrolarna.Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarnca yaplacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Özelleútirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplacak personel nakilleri birinci fkrada yer alan snrlamalara tâbi de÷ildir. Eylül ve Aralk aylarnn son günü itibaryla düzenleyerek anlan aylar izleyen ayn yirmisine kadar e-bütçe sisteminde veri giriúi yapmak suretiyle Maliye Bakanl÷na bildirirler. beúinci fkrada öngörülen snrlamalara tâbi de÷ildir. 2011 ylnda emeklilik. (8) 5018 sayl Kanuna ekli cetvellerde yer alan kurumlar ile 190 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare. yurt içinde ve yurt dúnda yetiútirilmeleri ile yüksekö÷retim kurumlarna sa÷lanacak di÷er desteklere iliúkin usul ve esaslar Yüksekö÷retim Kurulunca belirlenir. (9) 1/1/2012 tarihi itibaryla. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar aúmú olan belediyeler ve bunlarn kurduklar müessese ve iúletmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayl Mahalli ødare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran aúmú olan mahalli idare birliklerinin boú memur ve sürekli iúçi kadrolarna yaplacak atamalar hakknda 5393 sayl Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanr.000 adedi. istifa.000 adet atama izni verilebilir. (6) Tpta ve Diú Hekimli÷inde Uzmanlk E÷itimi Yönetmeli÷i uyarnca araútrma görevlisi kadrolarna yaplacak atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakknda Kanun uyarnca yurt dúna e÷itim amacyla gönderilenlerden ö÷retim eleman kadrolarna yaplacak atamalar. (7) Ö÷retim üyesi kadrolarndan ayrlanlarn says ile Tpta ve Diú Hekimli÷inde Uzmanlk E÷itimi Yönetmeli÷i uyarnca atanmú olduklar araútrma görevlisi kadrolarndan ayrlanlarn says beúinci fkrada öngörülen yüzde 50 veya yüzde 100 snrnn hesabnda dikkate alnmaz. kurum ve kuruluúlarndan naklen atama yapabilir.

bütçelerinin (01.3) ile (02. kendi bütçe tertiplerinden aktarma yaplmas koúuluyla TÜBøTAK için uygulanmaz. øúçi istihdam ve ödeneklerine iliúkin esaslar MADDE 24 – (1) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan kamu idareleri. Bakanlar Kurulu karar veya yl programyla kurulmas veya geniúletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdi÷i zorunlu haller için. Birinci fkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dúnda (söz konusu ekonomik kodlar arasndaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler aras aktarmalar hariç) hiçbir úekilde ödenek aktarmas yaplamayaca÷ gibi bütçenin baúka tertiplerinden iúçi ücreti ve fazla süreli çalúma ve/veya fazla çalúma ücreti de ödenemez. ihbar ve kdem tazminat ödemeleri. (3) Toplu iú sözleúmelerinden do÷acak yükümlülükler.3) ekonomik kodlarn içeren tertiplerde yer alan ödenekleri aúmayacak say ve/veya süreyle istihdam edebilirler. kurum ve kuruluúlarnn boú sürekli iúçi kadrolarna. 2011 yl sözleúmeli personel pozisyon saylar hiçbir úekilde aúlamaz. Bu atamalar izleyen ayn sonuna kadar Maliye Bakanl÷na ve Devlet Personel Baúkanl÷na bildirilir. kurum ve kuruluúlarnda. Bu fkradaki kstlamalar. 2012 ylnda görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle. il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlarn müessese ve iúletmelerinde. 657 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fkras ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamnda. anlan Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi hükmüne göre açktan atama iznine ba÷l olmakszn gerçekleútirilir.Sözleúmeli personele iliúkin esaslar MADDE 23 – (1) 190 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare. yl ödene÷ini aúmamak kaydyla yaplacak yeni vizeler dúnda. 5393 sayl Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleúmeli personel istihdam mümkün olan hizmetlerde (anlan maddenin dördüncü fkrasnda saylan unvanlarn dúnda olmak ve o hizmet için ihdas edilmiú kadro bulunmamak kaydyla ksmi süreli olarak çalútrlacak sözleúmeli personel hariç) 657 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fkrasna göre ayrca sözleúmeli personel istihdam edilemez. (3) Belediyeler. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl øú Kanununun 30 uncu maddesi uyarnca yükümlü olduklar özürlü ve eski hükümlü iúçi atamalar. mevcut sözleúme ücretlerine 2012 yl için mevzuat uyarnca yaplacak artúlar ilave edilmek suretiyle yeni sözleúme yaplr. Bu pozisyonlarda 2011 ylnda istihdam edilen personelden. uluslararas anlaúma. 2011 ylndaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleúme örnekleri yeni bir vize yaplmasna gerek kalmakszn 2012 ylnda kullanlmaya devam olunur. (2) Kanun. 26 . sürekli iúçileri ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayl Kanuna göre çalútracaklar geçici iúçileri. (2) 190 sayl Kanun Hükmünde Kararname kapsamndaki kamu idare. asgari ücret ve sigorta prim artú nedeniyle meydana gelecek ödenek noksanlklar ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunun 166 nc maddesi hükümleri gere÷ince genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere devredilen ihtiyaç fazlas personelin ödemeleri Maliye Bakanl÷ bütçesinin "Personel Giderlerini Karúlama Ödene÷i" ile "Yedek Ödenek" tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yaplmak suretiyle karúlanabilir.

münhasran bu tesislerin iúletilmesinden elde edilen gelirlerden karúlanr. merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2012 ylnda ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez. su baskn. spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri. yer kaymas. fazla çalúma için öngörülen ödene÷e göre iú programlarn yapmak. (2) Ekonomi Bakanl÷ ve Hazine Müsteúarl÷nn uluslararas anlaúmalar. gerekli ödene÷in temini hususunda Maliye Bakanl÷nn uygun görüúü alnmadan üye olunamaz ve katlma pay ile üyelik aidat ad altnda herhangi bir ödeme yaplamaz. kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adna üye oldu÷u uluslararas kuruluúlara iliúkin iúlemlerine (katlma pay ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz.(4) Birinci fkrada belirtilen kamu idarelerinin harcama yetkilileri. kaya düúmesi. Bu yerlerde. 27 . Kamu idarelerince iúletilen sosyal tesisler MADDE 26 – (1) Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerince iúletilen e÷itim ve dinlenme tesisi. di÷er kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. misafirhane. ç÷ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlü÷e konulacak Bakanlar Kurulu kararlar uyarnca yaptrlacak fazla çalúmalar ile fazla çalúma ücret ödemelerine iliúkin ilama ba÷l borçlar için yaplacak aktarmalar hariç fazla süreli çalúma ve/veya fazla çalúma ücret ödemeleri için hiçbir úekilde ödenek aktarmas yaplamaz. YEDøNCø BÖLÜM Çeúitli Hükümler Uluslararas kuruluúlara üyelik MADDE 25 – (1) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafndan kanun. Deprem. Muhasebe kaytlarndan çkarlacak tutarlar MADDE 27 – (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun kapsamnda izlenen alacaklarn dúnda kalan ve muhasebe kaytlarnda bulunan Devlet alacaklarndan tutar 15 Türk Lirasna kadar olanlarn tahsili için yaplacak takibat giderlerinin asl alacak tutarndan fazla olaca÷nn anlaúlmas halinde. kreú. bu tutarlarn muhasebe kaytlarndan çkarlmasna genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan. çocuk bakmevi. bu ödene÷i aúacak úekilde fazla süreli çalúma ve/veya fazla çalúma yaptrmamak ve ertesi yla fazla süreli çalúma ve/veya fazla çalúmadan dolay borç braktrmamakla yükümlüdürler. yangn. kararname ve uluslararas anlaúmalar gere÷i üye olunan uluslararas kuruluúlar dúndaki uluslararas kuruluúlara.

Yürürlük MADDE 29 – (1) Bu Kanun 1/1/2012 tarihinde yürürlü÷e girer. b) Cumhurbaúkanl÷ ile ilgili hükümlerini Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreteri. 4046 sayl Kanunun geçici 24 üncü maddesinin ikinci fkras ile 4628 sayl Kanunun 14 üncü maddesinin beúinci fkrasnda öngörülen özel gelir kaytlar yaplmaz. geçici 24 üncü maddesinin ikinci fkras ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 14 üncü maddesinin beúinci fkras kapsamnda öngörülen ödenek kaytlar yaplmaz. Anlan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fkras. Aktarlan bu tutarlar genel bütçenin (B) iúaretli cetveline gelir kaydedilir. Fon tarafndan Hazine øç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarna aktarlr ve genel bütçenin (B) iúaretli cetveline gelir kaydedilir. Ancak. 28 . 5302 sayl Kanunun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi ile 5393 sayl Kanunun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi kapsamnda hesaplanan faiz dahil borç limitinin hesaplanmasna dahil edilir. belediyeler ve bunlarn ba÷l kuruluúlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasna sahip olduklar úirketler tarafndan Avrupa Birli÷i ile katlm öncesi mali iúbirli÷i çerçevesinde desteklenen projelerinin finansman için yaplan borçlanmalar ve SUKAP kapsamnda yürütülecek iúler için øller Bankasndan yaplan borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma úart aranmaz. c) Sayútay Baúkanl÷ ile ilgili hükümlerini Sayútay Baúkan. øúletme ve Açkö÷retim Fakültesine ait hesaplarnda yer alan kasa ve banka hesaplar bakiyelerinin yars genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 2012 yl ùubat ay sonuna kadar Maliye Bakanl÷ Merkez Muhasebe Birimi hesabna aktarlr. (2) 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayl øl Özel ødaresi Kanununun 51 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi ile 5393 sayl Kanunun 68 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi uyarnca il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyap yatrmlarnda Kalknma Bakanl÷nn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yaplacak borçlanmalar. Seçme ve Yerleútirme Merkezi Baúkanl÷na ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesaplar bakiyelerinin yars ile Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye øúletmesinin uzaktan e÷itim uygulayan øktisat. il özel idareleri. Sivil Havaclk Genel Müdürlü÷ü ve Ölçme. Bu gelirler genel bütçenin (B) iúaretli cetveline gelir olarak kaydedilir. Türk Patent Enstitüsü. Bu fkrann uygulanmasna iliúkin her türlü tedbiri almaya ve sorunlar gidermeye Maliye Bakan yetkilidir. Türk Standartlar Enstitüsü. Ayrca. Yüksekö÷retim Kurulu. Yürütme MADDE 30 í (1) Bu Kanunun. (3) 31/12/2011 tarihi itibaryla.Gelir ve giderlere iliúkin di÷er hükümler MADDE 28 – (1) 4046 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fkras kapsamndaki nakit fazlas tutar. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkan.

29 . d) Özel bütçeli idarelere iliúkin hükümlerini idarelerin ba÷l veya ilgili oldu÷u bakanlar ve Maliye Bakan. f) Di÷er hükümlerini Maliye Bakan.ç) Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile ilgili hükümlerini ilgili bakanlar ve Maliye Bakan. e) Düzenleyici ve denetleyici kurumlara iliúkin hükümlerini kendi kurullar ve/veya kurum baúkanlar. yürütür.

30 .

2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU TASARISI GENEL GEREKÇESø VE MADDE GEREKÇELERø 31 .

32 .

bütçe dengesi ve borç hedefleri ile ilgili orta vadeli mali hedeflere ulaúlmasna katk sa÷lamak. x Dúsal úoklara karú ekonominin dayankll÷n artrmak. sa÷lk ve sosyal nitelikli. hedef ve öncelikler ile idarelerin geçmiú yllar harcama e÷ilimleri. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda belirlenen gelir politikas hedef ve önceliklerine göre oluúturulmuútur. mali disiplinin güçlendirilerek sürdürülmesi ve kamu dengelerinin iyileútirilmesi baúta olmak üzere yukarda saylan hedeflerin gerçekleútirilmesi amacn taúmaktadr. 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak ve aúa÷da yer alan hedefler do÷rultusunda hazrlanmútr: x Makroekonomik istikrar sürdürerek özel sektör öncülü÷ünde büyüme sürecini desteklemek. büyümeyi ve istihdam destekleyen harcamalar ile bölgesel geliúmiúlik farklarnn azaltlmasna yönelik harcamalara daha fazla kaynak sa÷lamak. x Yurt içi tasarruf seviyesini artrmak. geçmiú yl gelir tahsilâtlar. ayn zamanda gelir ve fiyat istikrarn sa÷lamaya yönelik bir tarmsal destekleme politikas oluúturmak ve krsal kesimin alt yapsn güçlendirmek. üretimi teúvik edici. istikrarl bir büyüme sürecinde istihdamn artrlmas. 33 . x E÷itim. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika. x Hesap verebilirli÷i ve mali saydaml÷ güçlendirmek. 2012 Yl Merkezi Yönetim Bütçesi. x Cari aç÷ alnacak yapsal tedbirlerle azaltarak sürdürülebilir seviyelere çekmek. x Yatrma ayrlan kaynaklarn yüksek öncelikli ekonomik ve sosyal yatrmlara ve ksa sürede sonuç alnabilecek projelere yönlendirilmesini temin etmek. x Gelir. x Sosyal yardmlarda yerindelik ve harcamalarda etkinlik sa÷lamak. x Mali disiplin anlayúna uygun olarak kamu kaynaklarnn etkili.GENEL GEREKÇE 2012 Yl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasars. x Rekabet edebilirli÷i ve verimlili÷i artrc. ekonomik ve verimli bir úekilde elde edilmesini ve kullanlmasn temin etmek. gider. x Orta ve uzun vadede ekonominin verimlili÷ini ve üretken yapsn destekleyen altyap yatrmlarna a÷rlk vermek. x Bütçe harcamalarn sa÷lam gelir kaynaklaryla karúlamak ve kaynak-harcama dengesini göz önünde bulundurmak. Bütçe ödenekleri. x Para ve maliye politikalarn uyumlaútrarak enflasyonla mücadele politikasn desteklemek. Bütçe gelir tahminleri ise. yürüttükleri önemli faaliyet ve projeler dikkate alnarak belirlenmiútir. makroekonomik göstergeler.

merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçlar gerçekleútirmek 34 . Tertip” ve “ilgili hizmet tertibi” ibarelerinin analitik bütçe snflandrmasna uygun olarak tanmlamalarna yer verilmektedir. (H). ba÷l cetvellere merkezi yönetim bütçe kanununda yer verilmesi gerekti÷i belirtilmiútir.Bu maddede. Bu çerçevede. (F).Bütçe uygulamalarnda esneklik sa÷lanmasn amaçlayan bu madde ile yl içinde hizmetin gerektirdi÷i hallerde Maliye Bakanl÷nca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde merkezi yönetim bütçesi kapsamndaki kamu idarelerinin ba÷l (A) iúaretli cetvellerinde yeni tertipler. (E).MADDE GEREKÇELERø MADDE 1 . merkezi yönetim bütçe kanununa (A). varsa bütçe aç÷nn nasl kapatlaca÷ hükmünün merkezi yönetim bütçe kanununda yer almas gerekti÷i belirtilmiútir. (B). MADDE 5 . 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan kamu idarelerinin net finansman toplamlarna da yer verilmektedir. merkezi yönetim bütçe kanununda ve di÷er kanunlarda yer alan “Fasl. (B) iúaretli cetvellerinde yeni gelir kodlar ve (F) iúaretli cetvellerinde yeni finansman kodlar açlmasna imkan sa÷lanmaktadr. (C). (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin öz gelir toplam ile bu idarelere yaplacak olan Hazine yardm tutar ve (III) sayl cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarn gelirleri toplam ayr ayr gösterilmektedir. (M). (ø).5018 sayl Kanunun 23 üncü maddesinde. (O).Bu maddede 5018 sayl Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde kamu idarelerinin 2012 yl gelir tahminleri toplamna yer verilmektedir. (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere ve (III) sayl cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2012 ylnda yapacaklar hizmetlerin karúl÷ olarak verilen toplam ödenek tutarlar bu maddede belirlenmektedir. MADDE 7 . (T) ve (V) cetvellerinin ba÷lanmas hüküm altna alnmaktadr. Madde.5018 sayl Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fkrasnda. (K). analitik bütçe snflandrmas sisteminin uygulanmasnda çkabilecek sorunlarn giderilmesi ve di÷er mevzuat hükümleri ile yeni snflandrma arasnda uyumun sa÷lanmas amacyla bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakan yetkili klnmaktadr. MADDE 3 . Kesim. Bölüm. MADDE 2 . Bu madde ile genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerine tahsis edilen ödenekler toplam ile genel bütçe gelir tahmini toplam arasndaki farkn net borçlanma ile karúlanaca÷na dair hükme yer verilmektedir. 5018 sayl Kanuna ekli (I) sayl cetvelde yer alan genel bütçenin gelir toplam. (P).5018 sayl Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fkrasnda.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kanunun 15 inci maddesinde merkezi yönetim bütçe kanununda yer almas gereken genel hükümler saylmútr. Madde. MADDE 6 . 5018 sayl Kanuna ekli (I) sayl cetvelde yer alan genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerine. Bu hüküm çerçevesinde. Ayrca. tahakkuk ettirilecek giderlerin Devlet muhasebesi kaytlarnda ekonomik snflandrmann dördüncü düzeyini de kapsayacak úekilde gösterilmesini ve kesin hesap kanunu tasarsnn ise ekonomik snflandrmann ikinci düzeyinde hazrlanmasn öngörmektedir. MADDE 4 . Ayrca.

2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yer alan projelerde de÷iúiklik yaplmas halinde bu de÷iúikli÷in gerektirdi÷i tertipler aras ödenek aktarmas iúlemlerinin tamamnn 5018 sayl Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fkrasnda yer alan snrlamalara tâbi olmakszn idarelerce yaplabilece÷i hükme ba÷lanmaktadr.Genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinden hizmeti yaptracak olan kamu idaresinin iste÷i üzerine bütçesinden hizmeti yürütecek idarenin bütçesine aktarma yapmaya. “Yedek Ödenek”. . . 35 . Birinci fkrasnda. bütçe kanunlarnn uygulanmas ve kesin hesaplarn hazrlanmas ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe iúlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya.Personel giderleri ile ilgili olarak. MADDE 8 – Maddenin. .veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için gerekti÷inde aktarma yaplmak üzere Maliye Bakanl÷ bütçesinin ilgili tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilece÷i ve bu ödeneklerden aktarma yapmaya Maliye Bakannn yetkili oldu÷u hüküm altna alnmútr. Bu kapsamda. Ayrca. söz konusu iúlere iliúkin ödeneklerini Çevre ve ùehircilik Bakanl÷ bütçesine iúi yaptran idarenin do÷rudan aktarmas sa÷lanmaktadr. Bu hüküm kapsamnda. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karara uygun olarak yl içinde yaplacak de÷iúiklikler çerçevesinde proje ödeneklerini ilgili kuruluúlarn bütçeleri arasnda aktarmaya. 5018 sayl Kanunun 21 inci maddesine istinaden genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin aktarma yaplacak tertipteki ödene÷in yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas yapabilece÷ine. genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinin 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl Çevre ve ùehircilik Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname kapsamnda Çevre ve ùehircilik Bakanl÷na yaptraca÷ iúlerde. Maliye Bakan yetkili klnmaktadr. . Maliye Bakanl÷ bütçesine “Personel Giderlerini Karúlama Ödene÷i”. Üçüncü fkrasnda. genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “Personel Giderleri” ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri Maliye Bakanl÷ bütçesinin “Personel Giderlerini Karúlama Ödene÷i” ile gerekti÷inde “Yedek Ödenek” tertibine ve di÷er ekonomik kodlara iliúkin tertiplerde yer alan ödenekleri ise Maliye Bakanl÷ bütçesinin “Yedek Ödenek” tertibine aktarmaya.Kamu idarelerinin yeniden teúkilatlanmas sonucu. yüzde yirmiyi geçen di÷er her türlü kurum içi aktarmalarn yapmaya ise Maliye Bakannn yetkili oldu÷una iliúkin hükme yer verilmektedir.2012 Yl Programnn Uygulanmas. økinci fkrasnda. “Yatrmlar Hzlandrma Ödene÷i” ile “Do÷al Afet Giderlerini Karúlama Ödene÷i”nin konulmasna ve ilgili kuruluúlarn bütçelerine aktarlmasnda uyulacak usul ve esaslara iliúkin hükümlere yer verilmektedir. yl içinde meydana gelecek geliúmelerin zorunlu kld÷ durumlarda bütçe ödenekleri arasnda aktarma yaplmasna iliúkin esaslar yer almaktadr.

MADDE 9 .5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinin geçici hizmet karúl÷ yapacaklar ödemelerin niteli÷i ve ödemelere iliúkin esaslara yer verilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanl÷ Sanayi Tezleri Projesi için konulan ödeneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl Bilim. (ç) bendinde. (a) bendinde. (e) bendinde. bütçelerinde yer alan Silahl Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken hizmetlerine iliúkin ödenekleri fonksiyonlar arasnda karúlkl olarak aktarmaya yetkili klnmaktadr. (b) bendinde. ödeneklerinin yüzde otuzunu aúmamak üzere ertesi yl bütçesine devren ödenek kaydetmeye. Emniyet Genel Müdürlü÷ü bütçesine güvenlik hizmetleri yatrmlar için tahsis edilen ödeneklerden 2011 yl içinde harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesine devren ödenek kaydetmeye. Altnc fkrasnda. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araútrma Kurumu projelerinin desteklenmesi için konulan ödenekten harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesine devren ödenek kaydetmeye. Milli Savunma Bakanl÷. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷. MADDE 10 . özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarn (B) iúaretli cetvellerinde belirtilen gelir. Yedinci fkrasnda. genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri arasndaki kaynak transferlerinin ödenek aktarmas suretiyle. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷nn cari yl içinde aralarnda yaplan hizmetlerin bedellerini karúlamak amacyla bütçeleri arasnda karúlkl aktarma yapmalarna olanak sa÷lanmaktadr. (F) iúaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarn aúan finansman gerçekleúme karúlklarnn ödenek olarak eklenmesine Maliye Bakanl÷nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kamu idareleri yetkili klnmaktadr. Milli Savunma Bakanl÷. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasnda imzalanan Protokoller çerçevesinde KKTC’ye taahhüt edilen mali yardmlara iliúkin ödeneklerden harcanmayan ksmlar ertesi yl bütçesine devren ödenek kaydetmeye. hizmetin süreklili÷inin sa÷lanmas amacyla. merkezi yönetim bütçesi kapsamndaki idareler ve kurumlar arasndaki di÷er kaynak transferlerinin ise tahakkuk iúlemleriyle gerçekleútirilece÷ine iliúkin hükme yer verilmektedir. 36 .Maddenin birinci fkrasnn.Dördüncü fkrasnda. Sanayi ve Teknoloji Bakanl÷ bütçesinin ilgili tertibine devren ödenek kaydetmeye. Türk Silahl Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlü÷ü için tahsis edilen ödeneklerden 2011 yl içinde harcanmayan ksmn. Kültür ve Turizm Bakanl÷nn tantma amaçl ödeneklerinin harcanmayan tutarlarn ertesi yl bütçesinin ayn tertiplerine devren ödenek kaydetmeye. (c) bendinde. hizmetin süreklili÷inin sa÷lanmas amacyla. Beúinci fkrasnda. (d) bendinde.

bütçe uygulamalarnn sa÷lkl bir úekilde yürütülmesi bakmndan bütçe ödeneklerinin ödenek gönderme belgesine ba÷lanmas. Maliye Bakan yetkili klnmaktadr. birinci fkra kapsamnda devredilen sermaye ödeneklerinin.(f) bendinde. dú kaynaklardan ba÷ú ve yardm yoluyla gelen malzemelerin tertibinde mevcut ödeneklerin yetmemesi halinde navlun bedelleri ve gümrük vergileri karúl÷nn bütçelere ödenek kayd. MADDE 11 – Maddenin. Milli Savunma Bakanl÷. ilgili mevzuat gere÷ince özel gelir kaydedilmek üzere tahsil edilen tutarlar. kaynaklarn önceliklere göre kullanmnn sa÷lanmas bakmndan oluúturulan bütçe yapsnda. økinci fkrasnda. Birinci fkrasnda. 2012 Yl Programnn Uygulanmas. ek 25. yl içinde eklenen sermaye ödeneklerinin.0-E÷itime yardmc hizmetler fonksiyonu altnda tertiplenen ödenekler arasndaki aktarmalar hariç.6. 2012 Yl Programnn Uygulanmas. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷nn ihtiyaçlar için yabanc 37 . kullanm ve bütçe iúlemlerine iliúkin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakan yetkili klnmaktadr. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna göre yl yatrm programyla iliúkilendirilmesi hüküm altna alnmaktadr. yurtiçi ve yurt dú kaynaklardan sa÷lanacak imkanlarn Türk Liras karúlklarnn bütçeleútirilmesi. Ö÷retim Üyesi Yetiútirme Projesi kapsamnda yer alan ödene÷in kullanm esaslarna yer verilmektedir. idare bütçelerinde söz konusu mevzuatta belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandrmak üzere genel bütçenin (B) iúaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleúmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Karar esaslarna göre yl yatrm programyla iliúkilendirilece÷ine iliúkin hükme yer verilmektedir. 58. fonksiyonel snflandrmann dördüncü düzeyi itibaryla tefrik edilen öz gelir karúl÷ ödenekler arasnda aktarma yaplmamas öngörülerek. harcama birimi ve harcama yetkilisinin ödenek gönderme belgesiyle belirlenece÷i düzenlenmekte. ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle harcama birimi ve harcama yetkilisinin belirlenmesi imkan getirilmektedir. 46. Beúinci fkrasnda ise. Birinci fkrasnda. belirli hizmetlere tahsis edilen gelirler karúl÷nda bütçelenen ödeneklerin sadece bu hizmetlerin yürütülmesinde kullanm amaçlanmaktadr. økinci fkrasnda. Üçüncü fkrasnda. 44. ek 26 ve ek 27 nci maddeleri ile yüksekö÷retim kurumlarnda ikili ö÷retim yaplmasn düzenleyen 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayl Kanunun 7 nci maddesi uyarnca tahsil edilen tutarlar ve di÷er gelirlerin öz gelir olarak kaydedilmesi ve karúl÷nda ilgili yüksekö÷retim kurumu bütçesine tefrik edilen ödeneklerin gelir gerçekleúmesine ba÷l olarak kullanlmasna iliúkin düzenleme yaplmaktadr. bu hükümler çerçevesinde yaplacak iúlemlere iliúkin usul ve esaslar belirlemeye. MADDE 12 – Maddenin. 09. yüksekö÷retim kurumlarnn bütçeleri üzerinde inisiyatiflerinin artrlmas. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yüksekö÷retim Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi. Yüksekö÷retim Kurulunda ise dördüncü düzeyde “Genel Sekreterlik” kurumsal kodu altnda bütçelenen ödeneklere iliúkin olarak. Dördüncü fkrada. yl içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye.

økinci fkrasnda. MADDE 13 – Maddenin. Jandarma Genel Komutanl÷. øletimi.Yabanc ülkeler ile uluslararas kuruluúlara yaplacak hizmet karúlklar sonucu elde edilen tutarlar. Da÷tm ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakknda Kanun kapsamndaki tabii kaynaklarn ve tesislerin iúletme haklarnn devirlerinden elde edilen gelirlerin tamamnn genel bütçeye gelir kaydedilece÷ine. Birinci fkrasnda. iliúkin hükümler yer almaktadr. Birinci fkrasnda. ayn amaçla kullanlmak üzere bir yandan genel bütçeye gelir. Devlet Meteoroloji øúleri Genel Müdürlü÷ünün meteorolojik ürünlerinin di÷er ülke ve kiúilere satúndan elde edilecek döviz cinsinden tutarlarn kullanmna. 5018 sayl Kanun ile genel bütçe kapsamna dahil edilen ve 2006 ylndan önce katma bütçeli olan idarelerin ilgili mevzuatnda belirtilen kurum gelirlerinin genel bütçe geliri olarak tahsil edilece÷ine. yatrmlarn yllk programlar dahilinde gerçekleútirilmesini sa÷lamak amacyla 2012 Yl Programna ek yatrm cetvellerinde yer alan projeler dúnda herhangi bir projeye harcama yaplamayaca÷ hükme ba÷lanmaktadr. Üçüncü fkrasnda ise. MADDE 15 . Üçüncü fkrasnda. proje veya iúin öngörülen ilk yl yatrm ödene÷inin toplam proje bedelinin yüzde onundan az olamayaca÷ koúulu getirilmektedir. 38 . söz konusu koúuldan baz projeler istisna tutulmaktadr. Milli Savunma Bakanl÷. Di÷er fkralarnda ise. MADDE 14 . 2012 Yl Programnda yer verilecek yatrmlara hz kazandrmak ve 2012 ylnda iúe baúlanlabilmesini sa÷lamak amacyla.Maddenin. Sahil Güvenlik Komutanl÷ ve Emniyet Genel Müdürlü÷ü bütçelerinde açlacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yl içinde harcanmayan ksmlar ertesi yla devretmeye Maliye Bakan yetkili klnmaktadr. Kurumlara gerekti÷inde projeleri için yatrm ödenekleri içinde kalmak kaydyla revize imkan tannmaktadr. di÷er yandan ilgisine göre Milli Savunma Bakanl÷. 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayl Türkiye Elektrik Kurumu Dúndaki Kuruluúlarn Elektrik Üretimi. merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin yatrm programnda ödenekleri toplu olarak verilmiú projeler ve bu projelerin alt kalemleri ile ilgili de÷iúiklikler konusunda uyacaklar esaslar düzenlenmektedir. Türkiye-Avrupa Birli÷i mali iúbirli÷i kapsamnda sa÷lanacak mali imkanlarn karúl÷ olarak ilgili idarelerin bütçelerine konulan tutarlarn Ulusal Fona ödenmesine ve kullanlmasna iliúkin esaslar belirlenmektedir. økinci fkrasnda.devletlerden askeri yardm yoluyla sa÷lanacak malzeme bedellerinin bütçeye kayt úekli ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ bütçelerinin (03) ekonomik kodlarn içeren tertiplerinde yer alan savunma amaçl inúa ve tesisler ile stratejik hedef plan içinde yer alan alm ve hizmetlerin Kalknma Bakanl÷nn vizesine ba÷l olmad÷ ve 2012 Yl Yatrm Programnda yer verilmesine gerek bulunmad÷ belirtilmektedir. Bunun yannda.

Gereç. Devir ve Elden Çkarlmas. Birinci fkrasnda. en az 10 yaún doldurmuú olanlarn. úahs ve benzeri kuruluú veya kiúilere ait olup kamu kurum ve kuruluúlarnca kullanlan taútlar için (güvenlik hizmetlerinde kullanlan taútlar hariç). Türk Silahl Kuvvetlerine ait taútlardan. HEK ve Hurda Durum ve øúlemleri ile Hizmet Satúna Dair Kanun hükümleri çerçevesinde (T) iúaretli cetvelde gösterilmeksizin. bütçe ödeneklerinin kullanlmasnda etkinli÷i artrmak amacyla (T) iúaretli cetvelde yer alan taútlarn ancak acil ve zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu karar alnmak suretiyle edinilebilmesi öngörülmektedir. sosyal tesis veya kantin gelirleri ile Türk Polis Teúkilatn Güçlendirme Vakf gelirlerinden karúlanmasna imkan sa÷lanmaktadr. cinsi ve adedinin Milli Savunma Bakanl÷nn (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ için ise øçiúleri Bakanl÷nn) talebi ve Maliye Bakanl÷nn teklifi üzerine çkarlacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmek kaydyla 4734 sayl Kanuna tabi olmakszn mübadele yoluyla yenileri ile de÷iútirilebilmesi ve aradaki fiyat farknn. Emniyet Genel Müdürlü÷üne ait taútlarn 12/4/2001 tarihli ve 4645 sayl Emniyet Genel Müdürlü÷üne Ait Araç. beúinci fkrasnda. kuruluú. Ayn úekilde. Jandarma Genel Komutanl÷ için 10 39 . Hibe. Dördüncü fkrasnda. banka. økinci fkrasnda. (T) iúaretli cetvelde gösterilmeksizin Bakanlar Kurulu karar ile edinilebilmesine imkan tannmaktadr.Dördüncü fkrasnda ise. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu øhale Kanununa tabi olmakszn mübadele yoluyla yenileri ile de÷iútirilebilmesi ve aradaki fiyat farknn döner sermaye gelirleri. birlik. 2012 Yl Programnn Uygulanmas. cinsi ve adedinin øçiúleri Bakanl÷nn talebi ve Maliye Bakanl÷nn teklifi üzerine alnacak Bakanlar Kurulu kararnda belirlenmesi kaydyla. 4734 sayl Kanuna tabi olmakszn ve satlacak taút says satn alnacak taút saysndan az olmamak ve satn alnacak taút says Milli Savunma Bakanl÷ için 40 adedi. dernek. dernek ve vakflarca hibe edilecek taútlarn. Türk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dahil) ile Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve Gümrük ve Ticaret Bakanl÷ Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü÷üne kurum. Üçüncü fkrasnda. Türk Silahl Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dahil) ait taútlarn 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayl Silahl Kuvvetler øhtiyaç Fazlas Mal ve Hizmetlerinin Satú. mülkiyetlerindeki taútlar yannda vakf. MADDE 16 – Maddenin. Koordinasyonu ve øzlenmesine Dair Kararda yer alan usullere uyularak yaplaca÷na dair hükme yer verilmektedir. Di÷er Devletler Adna Yurtdú ve Yurtiçi Almlarn Yaplmas ve E÷itim Görecek Yabanc Personel Hakknda Kanun hükümleri çerçevesinde (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn. kurum bütçelerinden hiçbir úekilde ödeme yaplmamas öngörülmektedir. Altnc fkrasnda. döner sermaye gelirlerinden veya ba÷ú yoluyla (Jandarma Genel Komutanl÷ için Jandarma Asayiú Vakf gelirlerinden) karúlanmas imkan getirilmektedir. firma. Mal ve Malzemenin Satú. kantin gelirlerinden. (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn. 2012 Yl Yatrm Programna ek yatrm cetvellerinde yl içinde yaplmas zorunlu de÷iúikliklerin. Milli Savunma Bakanl÷ veya øçiúleri Bakanl÷nn kararyla. Hibe.

adedi ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ için 5 adedi geçmemek üzere yenileriyle de÷iútirilmesi ve aradaki fiyat farknn bütçeden karúlanabilmesi imkan getirilmektedir. Üçüncü fkrasnda. MADDE 18 – Maddenin birinci fkrasnda. Bu çerçevede. Ayrca. maddenin birinci fkrasnda. Köylerin Altyapsnn Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamnda yolu veya suyu olmayan köylerin altyaplarnn desteklenmesi. finansman enstrümanlarna sa÷lanacak garanti tutar ise 2 milyar ABD Dolar olarak belirlenmektedir. SUKAP kapsamnda ihtiyaç olmas halinde genel bütçe kapsamndaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idare bütçesine ödenek aktarlabilece÷ine iliúkin düzenleme yaplmaktadr. üçüncü fkrasnda Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatrlacak tutarlarn bütçeleútirilmesine. yürütülmesi öngörülen projeler için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarlan tutarlardan kullanlmayan ksmlarn bütçeleútirilmesine iliúkin hükümlere yer verilmektedir. økinci fkrasnda. Bakanlar Kuruluna bu maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan finansman enstrümanlarna iliúkin tutar bir katna kadar artrma hususunda yetki verilmektedir. (a) bendinde. Türk Silahl Kuvvetlerine stratejik hedef plan uyarnca temini gerekli modern silah. araç ve gereçler ile gerçekleútirilecek savunma ve NATO altyap yatrmlar için yl içinde yaplacak harcamalarn ne suretle karúlanaca÷na iliúkin düzenleme yaplmaktadr. garantili imkan ve dú borcun ikraz limiti tutar 3 milyar ABD Dolar. bu kapsamda ilgili idarelere yaplan Hazine yardmlarnn veriliú amacna uygun olarak kullanlmasn sa÷lamak için bu yardmlarn haczedilemeyece÷i ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayaca÷ hususu hükme ba÷lanmaktadr. Savunma Sanayii Destekleme Fonu aracl÷yla yaplacak almlara. dördüncü fkrasnda ise ilgili yllar bütçe kanunlar uyarnca. mali yl içinde sa÷lanacak garantili imkân ve dú borcun ikraz limitinin bütçe kanunlaryla belirlenmesi hüküm altna alnmútr. (b) bendinde. (c) bendinde. Su Kanalizasyon ve Altyap Projesi (SUKAP) kapsamnda belediyelerin içme suyu ve atksu projelerinin øller Bankas Anonim ùirketi aracl÷yla desteklenmesi. MADDE 19 . amacyla Maliye Bakanl÷ bütçesinde yer alan ilgili tertiplerdeki ödeneklerin kullanmna iliúkin hususlara yer verilmektedir. økinci fkrasnda.Bu maddede. MADDE 17 . 4749 sayl Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü paragrafnda mali yl içinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limitinin her yl bütçe kanunlar ile belirlenece÷ine iliúkin hükme istinaden yl içinde ihtiyaç duyulmas halinde kurumlara 40 . 13/1/2005 tarihli ve 5286 sayl Kanun ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlü÷ünün kaldrlmas sonucunda il özel idareleri ve büyükúehir belediyelerine devredilen personelin özlük haklarnn 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayl øl Özel ødarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde ödenmesi.28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakknda Kanunun 5 inci maddesinin son fkrasnda.

økinci fkrasnda. kullanm ve di÷er hususlarn Devlet Personel Baúkanl÷nn ba÷l oldu÷u Bakan ile Maliye Bakannn birlikte teklifi üzerine Baúbakan onay ile belirlenece÷i hüküm altna alnmútr.maddenin. kurum ve kuruluúlarndan yapacaklar nakil saylar toplam ile bu toplam saydan istisna tutulacak atamalarn merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilece÷i. MADDE 20 – Maddenin. MADDE 21 – Önceki yllarda kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarnda yaplan artúlar her yl A÷ustos aynda yaplan toplu görüúme süreci sonucunda belirlenmekte iken. 41 . MADDE 22 . Birinci ve ikinci fkralarnda. söz konusu Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare.13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde. Dördüncü fkrasnda. kurumlarn yurt dú kuruluúlarna dahil kadrolarnda görev yapan Devlet memurlarnn aylklarna iliúkin hükme yer verilmektedir. kurum ve kuruluúlarnn. úirket ve bankalarn Hazineye tekabül eden temettü tutarlar ile di÷er öz kaynaklarnn tamamnn veya bir ksmnn ilgili teúebbüs. Bankann politik risk alaca÷na ve/veya ödenmemiú sermayesine mahsup edilebilece÷ine ve bu mahsup iúleminin nasl yaplaca÷na iliúkin düzenleme yaplmaktadr. merkezi yönetim bütçe kanununun 1 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile belirlenen baúlangç ödeneklerinin yüzde birine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilece÷i belirtilmektedir. Anayasada yaplan de÷iúikli÷e uygun olarak gerekli yasal düzenleme yapldktan sonra 2012 ylna iliúkin toplu sözleúme yaplabilecektir. Üçüncü fkrasnda. 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu øktisadi Teúebbüsleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi kamu iktisadi teúebbüsleri ile Hazinenin pay sahibi oldu÷u di÷er iúletme.finansman sa÷lanmas amacyla. kurum ve kuruluúlar itibaryla da÷lm. serbest memur kadrolarna yapacaklar açktan atama saylar ile di÷er kamu idare. birinci ve ikinci fkralarda yer alan katsaylar ile ücret tavann belirleme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen toplam saynn kamu idare. yeni bir belirleme veya tespit yaplncaya kadar halen uygulanmakta olan katsaylar ile ücret tavannn 2012 yl ilk alt aylk dönemde de uygulanmasna imkan tannmaktadr. úirket ve bankann ödenmemiú sermayesine ve/veya görev zarar alacaklarna mahsup edilebilece÷ine ve bu mahsup iúleminin nasl yaplaca÷na iliúkin düzenleme yaplmaktadr. iúletme. Türkiye øhracat Kredi Bankas Anonim ùirketinin politik risk kapsamnda yapaca÷ tahsilâtn ve Bankann faaliyet karlarndan Hazineye tekabül eden temettü tutarlarnn ve ola÷anüstü yedek akçelerinin tamamnn veya bir ksmnn. Birinci fkrasnda. 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayl Kanunla Anayasada yaplan de÷iúiklikle kamu görevlilerine toplu sözleúme yapma hakk tannmútr. Bu nedenle.

657 sayl Kanunun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara yaplacak atamalar ile anlan Kanunun 92 nci maddesi uyarnca memurluktan çekilenlerin yeniden atanmas. birinci fkrada belirtilen düzenlemeler dúnda oldu÷u için. Üçüncü fkrasnda. 2/9/1983 tarihli ve 78 sayl Yüksekö÷retim Kurumlar Ö÷retim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde. ölüm. merkezi yönetim bütçe kanununun bu maddesinin.Di÷er taraftan. ilave atama yaplabilecek toplam say belirlenmektedir. ilgili mevzuata göre yaplacak askeri personel atamalarnn. birinci fkra ile kamu idarelerine verilen atama izni saylar dúnda tutulmas amaçlanmaktadr. 657 sayl Kanunun 53 üncü maddesine göre yaplacak özürlü personel atamalarnn.000 adedinin.000 adet atama izninden en az 4. emniyet hizmetleri snfnda bulunan kadrolara yaplacak atamalarn. 2012 ylnda açktan veya naklen atama suretiyle kullanabilecekleri kadro says. Bu saynn yetmemesi halinde kamu idarelerine da÷tlmak üzere. Kamu idarelerinin. ikinci fkra kapsamnda belirtilen kadrolara yaplacak atamalar. Gelir ødaresi Baúkanl÷ ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baúkanl÷nda münhasran vergi ve sosyal güvenlik alanlarnda istihdam edilecek yardmc kadrolarna yaplacak atamalarn. memur kadrolarna yaplabilecek atama saylar belirlenmiútir. Maliye Bakanl÷. Çalúma ve Sosyal Güvenlik Bakanl÷. ö÷retim üyesi dúndaki boú ö÷retim eleman kadrolarna yaplabilecek atama saylar ile nakil saylar belirlenmiútir. ö÷retim üyeleri hariç. birinci fkra kapsamnda yaplacak hesaplamalarn dúnda tutulmaktadr. bu atamalarn takibi ve uygulamann yönlendirilebilmesi amacyla Devlet Personel Baúkanl÷nn iznine tabi tutulmaktadr. 2011 ylnda emeklilik. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terörle Mücadele Kanunu ile 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen istihdam etme zorunlulu÷u nedeniyle yaplacak atamalar ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Özelleútirme Uygulamalar Hakknda Kanun uyarnca özelleútirme programna alnan kuruluúlardaki nakle tabi personelin nakli amacyla yaplacak atamalarn. økinci fkrasnda. Dördüncü fkrasnda. Beúinci fkrasnda. kurum ve kuruluúlarndan yaplabilecek nakil saylar toplamnn. hizmetin özelli÷i gere÷i hakimlik ve savclk meslekleri ile bu meslekten saylan görevlere yaplacak atamalar ile tpta ve diú hekimli÷inde uzmanlk mevzuat çerçevesinde e÷itim yapmak üzere asistan kadrolarna atanacaklarn. her yl merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilece÷i. Ö÷retim Üyesi Yetiútirme Program kapsamnda yurt içinde ve yurtdúnda yetiútirilmek amacyla kurumlar itibariyle merkezi olarak yerleútirilecek araútrma görevlisi kadrolarna yaplacak atamalarda kullanlabilmesi amacyla düzenleme yaplmaktadr. Birinci fkrasnda. istifa veya nakil sebebiyle ayrlan personel saysnn yüzde ellisi olarak tespit edilmiútir. 42 . her yl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen saynn yüksekö÷retim kurumlar itibaryla da÷lm ve kullanm ile di÷er hususlarn Devlet Personel Baúkanl÷ ve Maliye Bakanl÷nn görüúü üzerine Yüksekö÷retim Kurulunca belirlenece÷i belirtilmiútir. bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayl cetvelde yer alan boú ö÷retim eleman kadrolarna yaplabilecek açktan atama saylar ve di÷er kamu idare. Bu hükümler uyarnca. Bu çerçevede ilave olarak verilecek 9. bu kadrolardan ayrlanlarn says da.

MADDE 24 – Maddenin. 190 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare. 2011 ylnda vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleúme örneklerinin yeni bir vize iúlemine gerek kalmakszn 2012 ylnda kullanlmasna imkân sa÷lanmakta. Sekizinci fkrasnda. 657 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fkras ile 27/6//1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamnda. MADDE 23 – Maddenin. belediyeler. tpta ve diú hekimli÷inde uzmanlk mevzuat uyarnca uzmanlk snavn kazananlarn e÷itimlerini tamamlayabilmelerini teminen araútrma görevlisi kadrolarna yaplacak atamalar ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakknda Kanun uyarnca yurtdúna e÷itim amaçl gönderilenlerden e÷itimlerinin bitiminde yurda dönenlerin atanmasn teminen yaplacak atamalarn beúinci fkrada belirtilen atama izin saylar dúnda tutulmas amaçlanmaktadr. tpta ve diú hekimli÷inde uzmanlk mevzuat uyarnca uzmanlk snavn kazananlarn e÷itimlerini tamamlayabilmelerini teminen araútrma görevlisi kadrolarna yaplacak atamalar ile ö÷retim üyesi kadrosuna yaplacak atamalar. 2011 yl sözleúmeli personel pozisyon saylarnn hangi úartlarda aúlabilece÷ine dair düzenleme yaplmaktadr. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar aúmú olan belediyeler ve bunlarn kurduklar müessese ve iúletmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayl Mahalli ødare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran aúmú olan mahalli idare birliklerinin boú memur ve sürekli iúçi kadrolarna yapacaklar atamalar düzenlenmektedir. kurum ve kuruluúlarnda. bu kadrolardan ayrlanlarn says da beúinci fkra kapsamnda yaplacak hesaplamalarn dúnda tutulmaktadr. genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan kamu idarelerinin. Üçüncü fkrasnda. 43 . Dokuzuncu fkrasnda. beúinci fkrada belirtilen düzenlemeler dúnda oldu÷u için. Birinci fkrasnda. 1/1/2012 tarihi itibaryla. birinci fkra kapsamndaki kamu idare.Altnc fkrasnda. økinci fkrasnda. bu pozisyonlarda 2011 ylnda istihdam edilen personelin durumu düzenlenmektedir. istihdam edece÷i sürekli iúçiler ile 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayl Kanuna göre çalútracaklar geçici iúçilerin ödeneklerle snrl olarak çalútrlmas hükme ba÷lanmaktadr. kurum ve kuruluúlar ile 5018 sayl Kanuna ekli cetvellerde yer alan kurumlarn kadro ve pozisyonlarnn dolu-boú durumu ile bunlarda meydana gelen de÷iúikliklere iliúkin bilgilerin Maliye Bakanl÷na bildirilme ve Devlet Personel Baúkanl÷na gönderilme süre ve úekilleri düzenlenmektedir. il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlarn müessese ve iúletmelerinde sözleúmeli personel istihdamna iliúkin hususlar düzenlenmektedir. Birinci fkrasnda. ayrca. Yedinci fkrasnda.

økinci fkrasnda. 44 . fkrada belirtilen istisnalar dúnda fazla süreli çalúma ve/veya fazla çalúma ücret ödemeleri için ödenek aktarmas yaplamayaca÷ hükme ba÷lanmaktadr. di÷er kamu idarelerinde üst yöneticilere yetki verilmektedir. 190 sayl Kanun Hükmünde Kararname kapsamndaki kamu idare. MADDE 26 – Maddede merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerince iúletilen sosyal tesislerin giderlerinin bu tesislerin iúletilmesinden elde edilen gelirlerle karúlanaca÷ ve merkezi yönetim bütçesinden ya da döner sermaye ve fonlardan ücret vermek suretiyle 2012 ylnda ilk defa istihdam edilecek personel görevlendirilemeyece÷i belirtilmektedir. Birinci fkrasnda. üyelik için gerekli ödene÷in temini hususunda Maliye Bakanl÷nn uygun görüúü alnmadan üye olunamayaca÷ ve katlma pay ile üyelik aidat ad altnda herhangi bir ödeme yaplamayaca÷na iliúkin hükme yer verilmektedir. bu tutarlarn muhasebe kaytlarndan çkarlmasna genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinde Maliye Bakanna. boú sürekli iúçi kadrolarna 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl øú Kanununun 30 uncu maddesi uyarnca yükümlü olduklar özürlü ve eski hükümlü iúçi atamalarnn açktan atama iznine ba÷l olmakszn yaplabilece÷i ve söz konusu atamalarn yapldktan sonra izleyen ayn sonuna kadar Maliye Bakanl÷na ve Devlet Personel Baúkanl÷na bildirilece÷i hüküm altna alnmaktadr.økinci fkrasnda. kanun. genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafndan. MADDE 28 – Maddenin. Birinci fkrasnda. geçici iú pozisyonlar. iúçilik ödenekleri. özelleútirme gelirlerinin bütçeleútirilmesine iliúkin esaslar düzenlenmektedir. Üçüncü fkrasnda. MADDE 25 – Maddenin. Dördüncü fkrasnda. MADDE 27 – Maddede yaplan düzenleme ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun kapsamnda izlenen alacaklarn dúnda kalan ve muhasebe kaytlarnda bulunan Devlet alacaklarndan tutar 15 Türk Lirasna kadar olanlarn tahsili için yaplacak takibat giderlerinin asl alacak tutarndan fazla olaca÷nn anlaúlmas halinde. fazla süreli çalúma ve/veya fazla çalúma ücret ödemeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Kanunun 166 nc maddesi kapsamnda mahalli idarelerden genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere devredilen ihtiyaç fazlas personel ödemeleri için “Personel Giderlerini Karúlama Ödene÷i” ile “Yedek Ödenek” tertiplerinden aktarma yaplmas snrlandrlmaktadr. Ekonomi Bakanl÷ ve Hazine Müsteúarl÷nn uluslararas anlaúmalar. kurum ve kuruluúlarnn. kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adna üye oldu÷u uluslararas kuruluúlara iliúkin iúlemlerine (katlma pay ödemeleri dahil) birinci fkrada yer alan hükmün uygulanmayaca÷ belirtilmektedir. kararname ve uluslararas anlaúmalar gere÷i üye olunan uluslararas kuruluúlar dúndaki uluslararas kuruluúlara üyelikleri hususunda bütçe disiplinini bozmamak ve söz konusu idarelerin kendilerine tahsis edilen ödeneklerin üzerinde harcama yapmalarnn önüne geçmek amacyla.

Seçme ve Yerleútirme Merkezi Baúkanl÷na ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesaplar bakiyelerinin yars ile Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye øúletmesinin uzaktan e÷itim uygulayan øktisat. MADDE 30 – Yürütme maddesidir. belediyeler ve bunlarn ba÷l kuruluúlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasna sahip olduklar úirketlerin Avrupa Birli÷i ile katlm öncesi mali iúbirli÷i çerçevesinde desteklenen projelerinin finansman için yaplan borçlanmalar ve SUKAP kapsamnda yapacaklar borçlanmalarda söz konusu borç stoku limitine uyma úart aranmayaca÷ hüküm altna alnmaktadr. 45 . Türk Patent Enstitüsü. Üçüncü fkrasnda. Türk Standartlar Enstitüsü. Sivil Havaclk Genel Müdürlü÷ü ve Ölçme. Ayrca. söz konusu idarelerin faiz dahil borç limitinin hesaplanmasna dahil edilmesi amaçlanmaktadr. øúletme ve Açkö÷retim Fakültesine ait hesaplarnda yer alan kasa ve banka hesaplar bakiyelerinin yarsnn genel bütçenin (B) iúaretli cetveline gelir kaydedilece÷i ve bu konuda Maliye Bakanna verilen yetkiler düzenlenmektedir. MADDE 29 – Yürürlük maddesidir. Yüksekö÷retim Kurulu. 31/12/2011 tarihi itibaryla.økinci fkrasnda yaplan düzenlemeyle il özel idareleri ve belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yap yatrmlarnda Kalknma Bakanl÷nn teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yaplacak borçlanmalarnn. il özel idareleri.

46 .

BAĞLI CETVELLER 47 .

48 .

2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU A .CETVELø (ÖZET TABLO) 49 .

50 .

500.000 103.871 50.000 3.705.689.099.500.000 1.000.000 202.801.077.500.000 16.417.736.624.240.205.523.800.871 50.435.000 134.143.000 142.000 767.730.603.285.374.000 103.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 476.469.000 3.469.000 39.538.000 71.000 51.000 33. GÜV.086.000 8.682.010.894.475.975.000 150.000 582.278.000 120.000 201.101.249.000 43.000 237.000 755.000 1.000 288.000 0 0 GELøRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 1.500 89.000 0 0 854.314.000 650.180.000 19.195.872.GENEL BÜTÇELø øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR CUMHURBAùKANLIöI TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø ANAYASA MAHKEMESø YARGITAY DANIùTAY SAYIùTAY BAùBAKANLIK MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ HAZøNE MÜSTEùARLIöI DøYANET øùLERø BAùKANLIöI AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI ADALET BAKANLIöI MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI øÇøùLERø BAKANLIöI JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI DIùøùLERø BAKANLIöI MALøYE BAKANLIöI GELøR øDARESø BAùKANLIöI MøLLø EöøTøM BAKANLIöI SAöLIK BAKANLIöI ULAùTIRMA BAKANLIöI DENøZCøLøK MÜSTEùARLIöI ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI PETROL øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI BøLøM.000 644.000 24.534.000 151.000 58.820.100.000 367.500 398.000.000 35.419.000 5.000 1.062.609.000 1.000 3.898.000 2.425.700.000 52.123.000.000 5.500.000 4.091.340.000 15.856.011.346.000 78.805.000 29.000.000 2.900.525.672.000 392.000 463.000 1.000 0 500 145.829.000 1.000 8.000 62.000 952.000 4.162.201.000.000 25.000 163.000 19.694.000 1.496.387.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (I) SAYILI CETVEL .860.000 115.479.000 62.800.921 ÖZEL BÜTÇELERE HAZøNE YARDIMI 0 0 0 0 16.500.044.000 8.944.914.000 0 0 0 403.000 35.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 31.971.000 76.965.000 0 320.500.538.500.000 3.469.254.000 6.804.913.900 12.737.500 14.308.757.000 750.578.000 324.000 0 5.818.569.500 10.523.674.000 9.166.920.346.680.963.000 92.971.237.000 2.000 38.000 80.179.000 10.000 148.000 21.921 0 0 0 0 0 0 3.065.447.861.380.317.559.709.101 1.188.000 31.823.000 7.600.000 3.679.240.000 1.718.000 28.906.000.564.229.363.016.500.816.000 929.050 27.902.000 1.504.000 18.000 4.816.869.897.253.000 10.706.858.997.104.600 28.650 18.000 384.000 470.808.469.250.267.870.500 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) I+II+III SAYILI CETVELE TABø KURUMLAR TOPLAMI 44.035.000 0 938.773.000 400.716.012.726.000 8.742.421.596.000.575.000 1.700.500.033.000 10.000 382.000 3.000 3.000.000 350.326.945.927.351.500.000 323.320.277.000 12.584.877.360.000 2.000 7.000 6.250.335.858.000 81.052.487.512.160.000 176.121.908.300.420 218.000 4.620.000 2.000 87.357.070.768.000 162.000 134.000 0 95.000 SERMAYE TRANSFERø SERMAYE GøDERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.287.000 2.012.595.000 84.000.000 375.000 332.171.000.650 0 8.581. PRøMø GøD.787.000 190.000 770.480.000 27.181.889.000 479.598.000 4.107.000 2.848.371 184.000 383.822.942.000 0 23.000 0 11.510.376.652.000 3.000 377.938.500 819.457.076.000 24.000 4.197.000 68.980.914.000 57.000 399.371.881.000 54.000 0 2.000 2.585.500 64.000 11.263.000 375.649.000 21.999.140.312.124.000 14.557.131.649.236.004.516.700.000 144.024.982.131.000 9.562.000 231.000 1.500.000.871 50.306.561.000 0 266.577.743.094.000.220.250.615.871.500.055.000 937.000 9.000 6.000 25.895.000 37.000 91.816.500.000 3.145.901.000 2.000.000 613.000 132.954.718.000 430.000 50.500 14.000 1.304.000 14.928.666.500 184.662.000.376.130.157.766.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.151.850.655.000 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 50.000 18.321.521.000.650.638.000 0 153.000 11.714.959.000 72.396.000 0 0 0 0 0 0 917.700.285.858.000 162.810.000 78.000 578. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI KALKINMA BAKANLIöI TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU BAùKANLIöI ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI DEVLET METEOROLOJø øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ PERSONEL GøDERLERø SOS.000 240.000 GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) 71.000 16.000 1.223.149.000 651.000 1.000 4.158.996.687.000 12.000 1.503.880.000 663.119.385.856.000.000 0 503.000 131.913.000 13.650 .000 14.000 106.278.529.000 1.000 0 108.000 55.000 114.274.000 171.474.000 572.764.084.913.000 7.400 0 0 0 0 1.000 72.259.000 1.000 231.000 29.707.816.839.334.000 103.073.895.846.000.000 9.000 0 0 0 31.000 1.000 2.000.000 0 46.605.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.804. DEV.000.119.000.250.218.878.000.000 21.622.000 8.619.000 0 163.891.311.920.000 747.186.276.750.757.676.814.169.119.400 81.604.609.000 1.000 71.000 3.000 2.551.000 332.000 3.000.000 10.155.000 67.313.000 15.000 15.841.000 481.798.000 14.500.859.500.000 6.167.000 24.229.243.000 36.000 409.000 27.500 28.000 8.000 130.570.000 12.000 4.921.348.311.000 103.000.500.000 997.000 114.000.692.236.943.000 49.190 6.871 MERKEZø YÖNETøM BÜTÇESø TOPLAMI (HAZøNE YARDIMLARI VE GELøRDEN AYRILAN PAY HARøÇ) 51 25.920.816.000.000.252.831.279.000 14.625.500 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) 9.000 254.000 52.000 0 132.500.000 4.855.476.825.844.000 16.696.000 350.923.000 1.612.000 4.263.000 49.400 203.000 600.904.000.700.000 4.000 443.357.584.000 0 90.901.000 71.431.000 17.261.000 1.158.730 10.198.931.920.000 27.000 17.294.996.000 39.000 214.000 0 1.705.000 787.000 7.362.854.000.000.000 1.000 73.462.920.000 1.103.195.000 8.900.000 0 0 0 190.000 37.348.000 531.928.000 688. SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ EKONOMø BAKANLIöI GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI GIDA.000 20.776.130 861.793.000 4. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER ALIM GøDERLERø 36.629.000 0 21.156.725.000 5.000 24.000 151.190 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 112.000 6.073.000 35.000 3.000 9.913.000 1.484.097.234.000 3.429.000.000 23.000 1.430.000 16.000 200.000 7.000 25.000 2.721.536.322.000 0 697.027.675.000 78.000.576.240.388.070.000.000 29.000.242.000 1.000 94.000 13.624.000 212.000 9.000 0 0 0 0 3.600.000 20.710 79.765.162.000 70.000 184.000 47.000 77.000 1.000 1.850.379.570.000 9.025.947.341.881.100.000 225.000 1.577.000 114.754.621.541.190.000 28.713.000 0 1.000 344.979.000 8.889.000 4.692.624.000 1.317.541.000 88.000 19.312.066.000 221.500 7.085.500.067.000 176.250.300.150.000 14.440.676.250.630.000 144.442.909.000.000 192.066.000.

000 13.825.681.124.000 ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 157.000 26.933.111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAL VE HøZMET ALIM FAøZ GøDERLERø GøDERLERø 1.730. PRøMø GøD.771.000 25.150.412.000 KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø 59.902.000 157.000 18.000 163.000 15.746.000 6.000 2.259.478.300.459.000 22.000 47.978.000 4.000 55.000 404.000 2.844.000 16.423.953.YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø SERMAYE TRANSFERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK TL 66.000 22.915.000 28.877.000 SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø HARRAN ÜNøVERSøTESø GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 29.422.654.220.000 18.200.000 15.000 27.000 ULUDAö ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø 83.001.000 4.000 2.000 6.000 31.500.000 81.000 20.000 47.038.000 2.000 393.020.000 6.262.296.52 137.000 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø 9.105.000 23.000 38.000 7.421.000 56.000 6.000 45.500.697.500.000 9.000 273.928.378.588.514.908.795.312.285.000 159.000 128.000 19.000 5. 71.000 1.000 1.000 37.828.181.680.000 10.000 øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 44.355.378.314.000 11.502.295.000 2.000 23.947.262.699.000 9.295.000 126.438.000 3.651.750.328.375.223.352.552.864.421.865.905.786.000 7.000 24.762.000 ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø 92.201.000 23.000 22.833.000 17.499.367.200.477.000 30.000 111.000 17.761.000 8.403.000 15.000 69.000 2.000 55.000 94.000 216.363.000 29.910.823.000 180.000 112.000 3.000 24.000 89.000 15.000 1.519.649.650.000 45.000 74.748.000 32.378.000 131.000 22.078.000 2.626.000 10.433.872.000 17.000 51.000 3.080.000 38.242.000 2.963.829.000 25.621.168.000 55.252.553.000 KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø 132.000 MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø EGE ÜNøVERSøTESø 14.000 2.072.640.000 117.000 167.000 15.653.500.000 33.792.299.000 215.482.593.730.106.675.000 13.000 51.976.000 76.000 59.000 179.610.000 45.000 67.748.495.000 451.000 4.000.825.000 6.507.283.000 32.000 39.257.000 8.000 26.758.049.000 385.510.319.952.550.552.378.119.815.186.000 37.000 11.183.000 ANADOLU ÜNøVERSøTESø SELÇUK ÜNøVERSøTESø AKDENøZ ÜNøVERSøTESø ERCøYES ÜNøVERSøTESø 106.000 28.000 150.411.402.000 23.327.155.956.709.940.541.000 21.000 28.192.000 148.000 1.917.000 126.018.000 257.300.000.000 29.000 3.274.000 46.793.826.000 1.139.000 FIRAT ÜNøVERSøTESø øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 101.694.000 5.194.000 15.220.078.000 200.000 57.000 17.000 1.000 35.000 9.000 122.000 9.000 53.000 6.485.461.000 203.677.000 44.977.910.812.883.160.781.329.078.410.843. DEV.000 16.000 81.117.000 19.000 2.435.000 YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø 25.195.459.816.000 2.000 328.687.000 48.000 60.000 54.520.000 10.000 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø 13.000 55.909.243.680.000 SERMAYE GøDERø (II) SAYILI CETVEL .882.000 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø HACETTEPE ÜNøVERSøTESø 273.757.263.894.000 35.000 28.000 1.000 GALATASARAY ÜNøVERSøTESø 57.377.000 22.935.000 250.096.952.438.000 57.602.000 11.587.621.000 19.000 2.000 CARø TRANSFER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) 22.000 127.000 44.000 2.353.871.000 1.438.000 4.000 35.923.500.000 283.000 NøöDE ÜNøVERSøTESø DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø 2.000 278.000 145.000 61.176.518.637.450.000 234.520.000 TOPLAM .340.000 3.000 39.000 19.000 21.000 26.340.098.000 27.000 3.000 26.070.602.000 55.000 111.529.330.914.838.548.000 77.000 56.000 44.810.815.524.254.455.838.000 5.616.000 AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø KASTAMONU ÜNøVERSøTESø DÜZCE ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø 4.000 16.000 19.000 18.899.561.013.625.789.199.000 5.821.781.000 1.000 421.214.508.000 TRAKYA ÜNøVERSøTESø DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø 37.165.278.408.502.000 61.207.000 210.000 15.000 25.522.000 310.040.215.000 25.000 154.000 3.616.327.000 10.000 25.581.000 35.000 5.000 10.000 6.000 3.053.000 øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø 84.506.000 1.000 8.000 ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø 95.000 91.000 15.578.123.679.872.961.813.887.000 27.000 252.000 11.594.282.086.783.000 SOS.000 20.000 23.000 146.000 47.858.000 51.000 125.000 24.083.845.557.353.000 DøCLE ÜNøVERSøTESø 6.065.979.228.000 203.510.366.942.000 14.000 47.000 28.200.064.000 122.000 14.714.000 28.000 191.905.000 26.000 50.038.360.934.863.770.318.663.000 35.000 82.000 PERSONEL GøDERLERø ANKARA ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURULU KURUMLAR 12.993.448.098.000 9.000 60.000 22.000 640.000 GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø 69.000 345.651.000 45.000 34.000 164.000 167.000 8.000 38.000 1.571.000 9.000 24.789.000 1.301.146.745.000 9.842.000 146.179.672.000 4.937.000 103.630.083.108.000 109.902.284.000 1.180.468.000 34.000 BALIKESøR ÜNøVERSøTESø KOCAELø ÜNøVERSøTESø 16.619.155.785.000 261.000 2.486.000 14.804.665.000 1.000 135.501.510.598.032.000 20.502.000 1.727.000 74.530.000.342.000 2.183.000 18.000 SAKARYA ÜNøVERSøTESø CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 19.820.000 34.165.000 108.000 17.341.000 25.715.091.000 23.180.000 34.000 øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 12.000 23.000 37.324.000 4.000 15.000 88.618.000 56.000 110.000 123.000 115.633.000 48.000 215.000 5.000 33.285.839.626.000 1.462.000 157.841.134.744.000 15.000 28.000 152.000 19.000 2.000 16.712.000 23.000 ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø 62.000 236.000 191.802.000 19.807.000 ATATÜRK ÜNøVERSøTESø 93.000 1.550.000 1.000 45.042.000 42.000 1.713.061.000 2.769.078.000 11.911.000 13.811.000 46. GÜV.000 AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø 55.989.604.876.000 MERSøN ÜNøVERSøTESø PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø 13.000 28.275.063.525.000 50.000 18.742.373.000 29.917.614.000 249.000 155.606.000 GAZø ÜNøVERSøTESø BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø 155.000 31.376.175.175.992.566.000 ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø 9.

394.000 24.939.551.000 11.000 22.000.550.743.000 4.000 15.269.000 1.000 2.000 18.000 1.101.000 587.246.000 43.000 1.169.412.000.000 5.216.000 1.902.000 60.798.474.629.000 300.000 300.000 998.568.953.000 86.422.000 5.000 35.003.000 1.994.000 45.000 MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø 11.000 13.435.096.000 1.000 300.000 10.000.122.330.000 21.000 3.000 1.000 MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø BARTIN ÜNøVERSøTESø 18.000 10.000 17.000 70.000 27.000 44.000 11.000.000 74.993.894. GøRESUN ÜNøVERSøTESø 36.798.000 6.000 2.000 40.712.000 300.500.000 3.000 15.391.025.000 6.000 579.048.232.018.620.000 9.000 38.233.000 8.000.254.000 18.500.000 19.000 20.000 IöDIR ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø 523.680.000 20.000 4.000 1.000 20.818.954.000 KURUMLAR UùAK ÜNøVERSøTESø 4.684.000 14.000 22.000 4.000 1.000 19.000 4.000 13.000 57.000 6.000 DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 68.000 RøZE ÜNøVERSøTESø PERSONEL GøDERLERø 20.000 1.830.650.000 949.000 9.284.000 2.000 4.139.272.000 4.930.000 2.000 55.000 12.429.000 SERMAYE TRANSFERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 4.223.832.143.871.000 1.600.603.099.000 19.081.119.000 SERMAYE GøDERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917.000 11.501.611.500.000 42.000 109.000 23.000 899.924.000 9.973.000 20.315.000 11.000 35.000 617.000 15.141.000 4.500.000 AKSARAY ÜNøVERSøTESø 4.000 5.122.374.421.944.213.156.830.226.444.000 18.244.000 607.508.212.891.743.811.186.338.430.000 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK 31.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAL VE HøZMET ALIM FAøZ GøDERLERø GøDERLERø 2.210.723.000 1.000 21.000 KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø 2.000 13.038.000 3.000 10.048.144.000 11.675.000 866.571.000 2.000 68.000 2.000 31.000 SOS.000 1.000 7.703.000 1.754.132.000 43.000 7.671.000 6.000 18.955.543.000 13.310.000 2.000 45.000.980.000 1.147.000 18.000 45.000 20.000 8.000 43.065.000 2.000 300.333.000 2.000 1.586.000 19.000 500.500.000 86.000 16.000 5.000 1.814.417.815.969.737.516.000 20.036.000 917.000 674.876.163.000 5.000 567.544.861.510.475.000 7.000 1.000 HøTøT ÜNøVERSøTESø BOZOK ÜNøVERSøTESø ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø ORDU ÜNøVERSøTESø AMASYA ÜNøVERSøTESø KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø SøNOP ÜNøVERSøTESø SøøRT ÜNøVERSøTESø NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø KARABÜK ÜNøVERSøTESø KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø BøLECøK ÜNøVERSøTESø BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø 3.561.289.000 2.000 18.000 6.000 77.304.286.102.000 15.000 BATMAN ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø 9. GÜV.000 7.000.000 1.000 54.000 51.119.447.017.000 300.200.157.352.854.000.000 1.024.001.498.035.317.048.279.000 CARø TRANSFER 9.304.500.000 1.000 18.965.000 15.651.000 BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø 417.000 29.000 1.000 NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø 29.653.000 19.296.565.000 20.018.000 45.000 53.961.118.000 567.000 7. DEV.066.000 247.000 20.434.571.000 8.375.000 14.000 55.000 OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø 2.042.000 18.170.000 15.000 7.000 24.53 2.141.000 2.000 314.868.958.000 2.938.900.000 4.235.343.728.408.156.164.000 20.000 544.000 10.695.106.000 4.978.000 1.283.000 3.000 7.000 19.801.000 10.613.155.000 1.000.255.000 53.994.000 15.000 1.000 19.200.017.012.000 12.000 ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø 79.633.786.330.648.000 43.000 3.182.000 1.765.500.323.000 35.149.679.000 TOPLAM .166.000 BøNGÖL ÜNøVERSøTESø BAYBURT ÜNøVERSøTESø 1.029.784.590.000 17.577.852.000 49.887.002.000 52.000 17.000 1.822.000 14.000 42.000 HAKKARø ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø 20.242.000 20.000 2.000 300.026.805.006.000 KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 612.328.724.000 19.000 567.000 22.891.970.000 11.000 567.000 30.000 9.317.462.000 7.000 55.024.675.000 47.881.020.733.521.119.000 11.000 42. PRøMø GøD.000 4.000 25.000 23.000 19.000 21.000 14.000.000 20.000 9.994.883.509.000 955.000 48.000 22.218.244.165.000 GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø 15.757.032.798.000 1.045.000 2.584.000 38.000 46.146.000 20.124.131.000 574.000 6.742.095.072.000 67.462.000 1.500.475.000 1.031.000 1.000 8.000 4.000.000 7.502.000 37.000 881.000 5.000 11.000 858.000 3.000 22.000 21.035.544.000 1.000 1.744.000 14.000 16.033.000 4.000 1.675.000 567.294.458.000 10.269.000 2.294.000 1.254.492.267.000 42.000 8.611.549.781.447.000 300.494.000 20.000.000 4.000 861.000 6.000 øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø KONYA ÜNøVERSøTESø 744.130.048.283.000 6.274.000 17.000 13.500.623.036.561.415.

000 0 10.157.824.558.404.000 0 0 0 0 20.660.100.000 0 0 0 0 33.000 4.000 54 .000 917.000.000 TÜRK TARøH KURUMU 1.426.000 0 0 0 6.000 0 0 86.000 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 68.000 148.000 KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 985.250.683.000.837.000 HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 20.100.209.631.108.559.000 900.000 DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 81.620.675. GÜV.000 2.500.000 3.926.000 10.000 900.460.000.664.000 0 1.000 3.000 0 0 0 13.345.465.000 ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI 190.358.523.714.000 MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI 2.000 3.000 0 0 0 33.680.000 4.919.890.700.000 1.000 6.956.000 495.000 5.007.765.000.000 0 0 0 394.099.000 0 6.500.000 9.665.216.000 0 0 0 0 4.000 11.289.250.000 773.000 179.000.000.757.561.079. 61.000 43.000 0 387.333.000 2.690.591.000 516.000 204.000 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD.000 1.737.600.204.000 312.000 0 36.000 511.000 0 422.000 3.000 2.000 0 0 0 25.000 122.000 0 405.000 549.000 0 10.281.700.000 0 2.000 11.341.000 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø 1.000 15.000 1.000 6.235.000 0 665.758.013.000 0 4.000 129.243.000 88.000 0 1. BùK.185.457.095.407.000 200.877.602.000 0 0 0 6.119.000 0 0 0 121.265.000 2.000 0 0 0 11.111.000 0 1.022.000 786.999.000 0 0 102.757.304.000 1.200.000 0 337.000 1.000 19.789.861.000 113.798.000 0 251.289.786.304.609.250.000 1. DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU 3.206.000 202.000 116.000 3.047.000 5.439.038.000 35.000.499.000 15.000 0 0 0 178.000 0 0 0 0 2.000 48.417.712.000 9.000 0 124.000 0 583.000 9. DEV.000 0 0 0 232.535.572.000 0 0 0 12.100.000 9.139.000 0 255.368.000 0 0 0 8.000 0 30.495.331.000 SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 31.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (II) SAYILI CETVEL -ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR PERSONEL GøDERLERø SOS.000 0 7.047.000 0 0 731.000.000 25.593.700.000 2.798.854.000 TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU 38.000 0 0 0 220.000 9.000 10.500.767.000 4.530.854.167.000 ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI 14.350.500.000 1.000 0 4.301.000 0 0 0 147.182.000 20.000 0 18.500.000 168.699.000 2.200.000 5.555.000 0 0 1.000 10.000 ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 26.480.000 0 247.333.169.000 0 1.000 0 0 0 7.394.000 0 10.000 2.000 917.000 601.182.000 0 0 0 0 4.743.000 720.000 627.900.000 140.334.803.000.000 DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 124.000 YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ TÜRK AKREDøTASYON KURUMU TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR 2.509.024.000 113.000 0 0 0 17.700.422.000 0 3.516.596.000 6.000 0 1.420.000 0 463.000 5.000 0 637.000 2.170.000. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER SERMAYE GøDERø ALIM GøDERLERø SERMAYE TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM 78.000 0 61.000 850.000 2.143.000 1.000 987.001.000 25.000 TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ 4.742.580.672.000 210.000 ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø 1.000 6.000 224.447.000.000.299.250.500.881.385.000 0 31.000 146.000 0 16.131.000 807.000 0 0 0 358.000 3.000 1.196.245.912.000 25.714.000 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 9.000 32.000 520.000 0 0 0 40.000 4.578.261.000 13.403.000 0 598.000 50.811.108.000 163.000 4.033.000 3.000 22.000 3.000 0 0 0 9.000 0 2.000 1.000 35.000 0 262.878.000 0 0 0 68.000 0 0 0 0 3.000.108.781.100.000 262.000 20.274.000 1.000 GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 8.960.000 130.000 0 349.000 166.993.000 523.550.300.000 3.000 0 2.000.644.222.317.000 73.000.442.000 682.212.000 0 5.650.050.836.000 SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 5.000 855.000 331.988.557.000 1.169.000 1.798.000 SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI 18.862.000 YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 6.000 12.317.000 0 0 0 772.108.000 DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 985.000 11.000 DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 985.900.000 12.798.000 3.511.000 0 65.800.000 0 1.241.000 0 5.500.603.206.000 0 0 0 10.000 5.283.500.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 8.000 113.809.449.000 8.276.700.214.584.000 0 0 0 70.000 200.810.000.257.009.000 81.000 YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI 5.000 31.629.000 27.000 302.000 1.000 0 117.825.074.000 ATATÜRK KÜLTÜR.000 0 99.232.000 TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 7.000 0 150.000 2.000 0 0 1.317.400.602.665.500.341.166.000 0 0 0 8.000 41.503. PRøMø GøD.000 2.000.000 0 6.000.000 1.521.317.000 3.000 TÜRK DøL KURUMU 2.000 3.000.896.000 0 209.871.000.052.150.393.000 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ 769.614.000 0 160.000 1.000 2.000 1.474.000 5.

044. DEV.000.120.088.000 37.585.770.000 3.000.027.198.000 0 3.858.000 9. PRøMø GøD.445.000 77.000 0 0 0 82.000 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 40.000 320.000 0 0 0 115.000 4.828.342.000 20.000 90.608.394.768.000 4.000 0 0 0 165.941.000 3.330.186. GÜV.448.650.000 22.208.000 5.000 0 2.280.000 20.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (III) SAYILI CETVEL .892.000 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU 66.655.400 203.413.000 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR TOPLAMI 55 .897.100. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER SERMAYE GøDERø ALIM GøDERLERø SERMAYE TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU 47.170.000 288.000 61.564.000 0 0 0 2.000 KAMU øHALE KURUMU 18.000 0 1.000 0 0 0 137.389.000 0 0 0 49.600 2.877.000 0 13.000 65.000 0 560.000.700.000 0 0 0 46.000 5.782.440.000 0 53.000 38.556.000 3.400 17.102.162.000 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 57.000 0 0 0 1.000 0 1.010.000 TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 14.000 3.000 REKABET KURUMU 25.100.088.000 2.497.000.380.760.000 0 0 0 89.551.983.788.706.263.641.000 9.DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR PERSONEL GøDERLERø SOS.700.000 8.455.596.600 28.000 0 4.000 2.871.477.000 SERMAYE PøYASASI KURULU 50.000 0 6.

000 20.376.277.000 21.175.523.000 0 0 0 9.379.449.000 18.000 18.000 767.904.290.000 0 0 0 0 7.319.478.000 0 858.901 338.967.500.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.061.600.000.000 0 0 0 72.200 8.036.000 5.653.000 535.750.288.598.000 0 0 5.000 394.223.471.889.000 6.170.488 58.090.000 168.700.000 3.000 0 0 0 55.234.264.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.000 0 0 179.284.513.000.700 1.200. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø EöøTøM HøZMETLERø 0 454.570.000 2.376.944.841.252.000 1.394.940.477.000 3.000 94.000 10.000 2.453.000 0 0 0 0 0 580.835.140.000 0 7.100 0 179.500.000 19.300 0 0 0 0 0 0 11.000 0 3.000 35.201.250.800 350.921 0 0 0 0 0 0 2.700 18.000 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 138.000 0 1.700 22.856.000 650.000 0 0 79.000 4.672.725 53.000 384.158.239.283.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 1.000 0 0 0 35.255.625.751.634.314.000 0 1.000 2.150.000 4.387.200 0 0 0 133.000 1.100 200.900 0 0 0 0 0 0 0 63.200 104.700.000 0 0 20.347.938.131.854.200 9.000 907.020.996.000 142.000 122.321.918.898.000 0 0 0 14.000 651.285.000 1.119.027.861.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.223.026. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI KALKINMA BAKANLIöI TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU BAùKANLIöI ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI DEVLET METEOROLOJø øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) I+II+III SAYILI CETVELE TABø KURUMLAR TOPLAMI ÖZEL BÜTÇELERE HAZøNE YARDIMI GELøRDEN AYRILAN PAYLAR MERKEZø YÖNETøM BÜTÇESø TOPLAMI ( HAZøNE YARDIMLARI VE GELøRDEN AYRILAN PAY HARøÇ) 02 03 GENEL KAMU HøZMETLERø SAVUNMA HøZMETLERø KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø 04 138.101 1.816.000 379.080 44.131.542.221.000 1.497.971.000 1.000 0 10.000 5.358.000 750.150.280.000 1.984.000 88.632.130 861.257.535.000 0 14.700 14.683.946.665.394.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.000 0 0 0 0 902.000 14.000 0 0 0 0 55.231.439.000 6.967.000 1.391.190 14.000 14.819.000 103.963.430 5.772.559.713.358.790.103.343.000 35.000 0 0 0 70.000 29.400 25.000 EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER 05 06 ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø 0 0 0 0 0 0 64.000 1.061.000 151.080 43.000 6.000 56.300 5.000 0 800.000 12.769.000 176.117.921 25.000 30.000 5.859.464.290.229.557.167.300 344.469.000 0 88.029.635.683.835.757.318.700.000 07 08 09 SAöLIK HøZMETLERø DøNLENME.000 0 0 150.000 0 0 0 1.000 479.000 1.638.740.000 8.331.656.166.444.718.111.154.140.900.500 184.557.452.379.068.133.800 1.000 0 577.685.000 1.484.399.329.503.000 1.897.123.500.000 12.000 4.350 0 1.000 19.000 534.888.925 0 0 0 0 0 0 0 779.609.000 81.000 644.512.000 0 0 0 2.000 50.200 15.800.000 929.100 650.797.000 363.566. SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ EKONOMø BAKANLIöI GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI GIDA.974.000 0 196.000 375.000 4.540.939.000 171.730.446.154.705.700.000 0 0 1.737.102.838.233.897.000 0 37.188.480.400 10 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø TL TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 6.942.755.999.000 582.000 1.000 0 0 0 1.000 9.000 480.000.800 35.846.000 657.000 6.889.500 0 1.931.000 0 2.147.030.605.294.760.500 89.980.828.462.000 367.000 0 0 0 550.000 15.000 349.100.000 428.500 64.165.000 8.000 4.000 0 0 0 0 11.000 4.400 23.559.609.343.400 0 0 0 0 0 0 1.317.500 11.650 185.190.363.666.350.050.000 0 0 0 0 0 0 25.347.000.817.500 12.899 363.376.000 9.997.000 0 0 0 1.400 108.000 61.000 375.318.000 0 0 0 0 1.000 367.500 183.137.693.417.267 76.227.000 0 0 1.721.162.119.300 14.000 250.309.000 0 0 0 0 297.902.458.000 750.203.000.105.399.000 26.799 26.057.357.171.897.700.000 1.207.612.067 76.000 250.030.200 48.800 377.549.000 7.000 7.000 34.474.101 1.584.742.000 0 0 35.219.273.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (I) SAYILI CETVEL .000 88.585.244.880 34.555.000 272.000 644.000 0 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.997.350 18.712.000 18.350 18.000 2.200.000 0 1.751.730.549.400 23.676.866.000 26.010.872.000 2.299 363.200 15.215.718.279.034.000 1.500 0 96.000 0 0 0 0 0 31.155.904.312.075.311.500 51.449.GENEL BÜTÇELø øDARELER (FONKSøYONEL SINIFLANDIRMA) 01 AÇIKLAMA CUMHURBAùKANLIöI TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø ANAYASA MAHKEMESø YARGITAY DANIùTAY SAYIùTAY BAùBAKANLIK MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ HAZøNE MÜSTEùARLIöI DøYANET øùLERø BAùKANLIöI AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI ADALET BAKANLIöI MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI øÇøùLERø BAKANLIöI JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI DIùøùLERø BAKANLIöI MALøYE BAKANLIöI GELøR øDARESø BAùKANLIöI MøLLø EöøTøM BAKANLIöI SAöLIK BAKANLIöI ULAùTIRMA BAKANLIöI DENøZCøLøK MÜSTEùARLIöI ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI PETROL øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI BøLøM.331.695.000 0 55.673.200 43.000 1.396.119.300 121.690 3.000 415.000 1.000 11.002.000 4.609.130.545.417.814.113.672.600 0 78.000 0 0 0 0 0 0 500.442.000 0 1.000 35.236.076.000 19.913.000 450.311.944.516.351.213.701.551.705.000 16.685.296.200 0 101.045.938.617.577 4.700 326.000 39.000 0 0 0 0 0 8.251.000 0 170.609.710.650 .169.883.699 363.312.596.291.631.684.068.105.942.373.440.907.700 150.871 56 4.200 1.500 31.090.591.700 0 121.050.025 38.000 300.000 70.700 761.000 0 0 64.000 0 440.347.700 3.800.067.713.982.123.033.891.000 31.986.267 76.000 0 0 0 0 0 0 3.000 115.018.324.155.000 0 37.458.500 9.512.000 0 0 0 90.449.500 0 0 0 0 0 0 0 0 70.947.000 235.251.000 18.000 322.000 24.000 1.693.725 53.800 106.446.428.477.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689.404.310 51.000 4.000 0 0 130.974.000 0 0 505.300.158.147.300 0 40.073.891.

000 8.828.000 66.000 83.441.905.000.942.113.862.200 19.000 38.000 24.800 166.000 2.000 1.000 4.825.000 109.116.468.450.598.000 148.834.000 21.457.396.900 22.000 0 DøNLENME.000 163.445.255.000 0 1.000 1.000 276.000 131.000 39.463.000 421.000 19.000 55.360.630.350.843.000 918.000 3.000 5.000 223.000 1.421.000 14.000 64.000 28.673.000 6.000 107.000 69.046.000 3.000 1.000 283.000 25.000 37.709.382.483.000 12.072.000 2.000 1.680.000 22.000 1.223.743.000 163.000 2.000 11.000 324.684.000 52.000 49.000 1.000 4.265.141.595.681.000 278.000 15.000 2.201.000 0 2.442.704.000 640.000 146.000 22.000 347.000 4.000 130.000 1.000 82.000 126.468.000 32.783.000 8.301.000 4.000 103.457.784.913.000 222.508.000 41.000 127.000 87.000 2.400 15.103.000 23.055.000 3.000 3.000 2.897.000 17.209.000 680.000 1.001.928.000 556.692.406.816.000 177.964.000 157.750.000 74.000 28.000 932.727.000 5.000 30.004.000 6.168.000 139.000 146.000 14.179.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø 2.500 9.009.000 261.489.000 227.491.707.000 10.700 10.000 0 36.000 SAöLIK HøZMETLERø 08 446.615.873.000 155.000 154.000 269.000 3.495.000 200.000 13.000 30.228.000 60.794.428.553.000 12.200 238.000 131.254.000 132.000 107.369.000 6.053.000 517.374.596.496.185.829.000 1.376.000 75.000 856.000 22.709.044.804.183.000 10.509.448.000 588.156.000 135.829.208.000 10.673.000 1.000 2.856.707.000 8.000 289.000 5.000 4.608.000 112.092.422.000 52.525.156.000 0 10.000 3.046.000 1.000 23.000 261.797.000 6.218.186.000 63.000 111.000 31.605.420.274.324.301.828.000 250.452.000 273.922.000 31.000 328.000 164.500.000 636.104.018.800.057.650.000 606.422.000.430.398.000 9.000 5.045.000 0 0 9.471.000 215.000 19.246.000 2.000 15.000 157.000 12.325.954.000 22.000 47.000 77.544.321.000 0 5.500.119.500 110.817.000 67.000 0 0 17.000 128.060.000 4.000 34.000 5.132.500 46.000 90.652.500.630.000 369.000 11.100 570.000 69.000 123.000 69.300 4.240.688.000 983.186.000 64.000 2.633.000 12.400 2.YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø 07 0 0 22.496.000 4.977.500 93.508.467.000 2.000 7.302.000 28.237.000 2.520.000 2.000 0 0 30.000 2.322.124.192.642.147.139.000 2.000 3.931.400.618.000 1.179.563.459.460.000 638.403.840.854.363.000 451.713.448.565.905.593.896.514.000 1.649. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø 09 52.000 12.000 4.402.000 4.759.208.702.699.956.000 111.829.620.000 0 27.000 216.295.565.812.000 1.407.500 205.000 1.000 12.036.000 2.420.000 104.097.000 8.299.000 16.100.000 6.000 24.500 8.000 4.426.400.300 3.000 1.000 2.000 257.000 80.000 124.000 0 9.000 191.000 23.046.000 109.627.000 19.340.976.000 4.800 90.259.000 0 18.421.000 2.000 162.000 393.872.847.296.895.000 7.886.000 78.700 53.000 2.455.886.000 3.663.000 EöøTøM HøZMETLERø 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø TL 61.471.000 38.113.200.000 0 0 11.300 237.500 90.420.556.746.500 335.309.497.000 8.000 191.000 9.761.000 27.100 28.000 6.000 215.609.000 0 8.486.000 15.000 42.000 3.000 3.000 203.000 GENEL KAMU HøZMETLERø 01 0 1.000 3.000 3.000 57.000 61.100 2.000 7.000 2.000 345.000 138.000 48.000 816.500 81.000 0 0 10.034.342.276.887.000 24.000 123.052.978.200 87.852.792.581.000 15.223.908.500 6.008.000 1.000 TOPLAM .000 0 35.254.000 1.621.446.998.697.643.581.000 179.287.000 167.000 71.678.203.850 6.729.000 0 58.000 13.000 32.000 117.000 165.524.000 91.000 2.000 154.000 9.400.350.310.000 166.000 310.167.217.340.000 967.000 0 8.000 9.000 4.000 6.000 10.000 9.57 AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø GALATASARAY ÜNøVERSøTESø ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø NøöDE ÜNøVERSøTESø ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø SAKARYA ÜNøVERSøTESø KOCAELø ÜNøVERSøTESø BALIKESøR ÜNøVERSøTESø PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø MERSøN ÜNøVERSøTESø ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø HARRAN ÜNøVERSøTESø GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø DøCLE ÜNøVERSøTESø FIRAT ÜNøVERSøTESø øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø ATATÜRK ÜNøVERSøTESø KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø ERCøYES ÜNøVERSøTESø AKDENøZ ÜNøVERSøTESø SELÇUK ÜNøVERSøTESø ANADOLU ÜNøVERSøTESø ULUDAö ÜNøVERSøTESø TRAKYA ÜNøVERSøTESø DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø EGE ÜNøVERSøTESø MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø øSTANBUL ÜNøVERSøTESø GAZø ÜNøVERSøTESø HACETTEPE ÜNøVERSøTESø ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø ANKARA ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURULU AÇIKLAMA 0 66.800.053.047.074.809.287.000 119.985.985.000 404.472.047.000 152.000 9.379.000 18.763.000 2.000 3.000 3.794.000 33.626.000 110.000 8.000 3.000 81.000 738.000 25.000 3.615.538.000 874.000 64.000 2.620.000 7.798.000 40.062.404.000 1.000 719.500 44.100.000 124.000 27.272.344.000 819.000 893.000 114.014.000 04 EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø 05 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø (FONKSøYONEL SINIFLANDIRMA) (II) SAYILI CETVEL .421.000 11.357.199.000 23.379.697.966.000 9.876.150 SAVUNMA HøZMETLERø 02 22.000 126.240.476.289.000 13.262.264.077.438.000 161.000 14.939.000 159.889.000 170.500 854.650.000 2.722.215.000 0 42.000 234.500 33.516.666.000 1.000 13.000 2.005.000 23.934.894.000 0 41.390.000 0 54.099.

000 47.651.000 15.965.000 35.000 7.159.000 7.000.085.000 453.743.374.400 2.000 8.045.000 38.557.000 43.968.000 38.000 49.600 1.500 22.000 34.000 4.000 15.097.648.000 293.939.000 2.000 SAVUNMA HøZMETLERø 5.605.000 2.500 8.000 42.000 1.818.405.286.763.000 0 0 4.000 42.871.000 67.000 43.615.000 18.574.038.000 20.000 43.000 280.58 01 02 7.200 7.000 2.769.650 25.000 152.000 1.000 16.000 1.953.167.800.155.514.000 14.000 35.000 42.239.000 53.000 2.000 205.000 51.000 1.205.000 19.499.006. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø 09 14.000 4.000 22.199.571.000 700.150 14.300.000 136.000 4.000 520.000 21.000 1.828.000 41.000 1.665.000 16.974.000 44.000 12.526.000 5.200 4.702.000 600.700 116.000 2.478.830.460.048.000 51.722.672.000 475.000 39.000 56.200 78.000 DøNLENME.800 0 0 0 0 0 0 10.153.280.000 1.800 38.500.689.500 270.953.000 358.000 0 0 14.200.050 9.386.000 0 5.000 250.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø 31.000 45.141.958.812.000 2.427.000 381.000 82.150.000 170.000 44.000 5.500 32.000 3.830.300 135.995.000 4.000 3.000 365.366.246.000 680.000 33.574.598.296.000.000 38.584.432.280.000 4.500 14.272.679.192.000 2.000 2.516.000 0 0 11.886.000 0 3.000 1.200 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 43.000 GENEL KAMU HøZMETLERø DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø KONYA ÜNøVERSøTESø øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø IöDIR ÜNøVERSøTESø HAKKARø ÜNøVERSøTESø GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø BAYBURT ÜNøVERSøTESø BARTIN ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø BATMAN ÜNøVERSøTESø MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø BøNGÖL ÜNøVERSøTESø OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø BøLECøK ÜNøVERSøTESø ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø KARABÜK ÜNøVERSøTESø NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø SøøRT ÜNøVERSøTESø SøNOP ÜNøVERSøTESø AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø AMASYA ÜNøVERSøTESø ORDU ÜNøVERSøTESø ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø BOZOK ÜNøVERSøTESø HøTøT ÜNøVERSøTESø GøRESUN ÜNøVERSøTESø AKSARAY ÜNøVERSøTESø ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø RøZE ÜNøVERSøTESø UùAK ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø DÜZCE ÜNøVERSøTESø KASTAMONU ÜNøVERSøTESø AÇIKLAMA 1.500 13.000 TOPLAM .000 17.000 1.000 3.000 48.000 39.000 45.868.154.930.887.387.868.800.000 57.000 70.400.000 33.458.000 34.800 36.543.124.000 50.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER 03 KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø 06 78.580.289.000 2.396.896.000 60.000 46.020.000 86.033.268.857.000 206.000 668.271.621.603.000 180.000 40.300.200 600.000 45.000 13.679.000 5.400 46.500 YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 0 0 3.700 1.000 1.000 6.000 60.000 22.000 13.000 37.000 45.146.477.230.000 1.000 SAöLIK HøZMETLERø 08 1.500 55.944.000 4.000 9.281.000 34.265.000 43.000 1.860.498.140.000 2.444.000 440.000 8.000 15.000 241.312.000 57.051.000 EöøTøM HøZMETLERø 10 55.000 3.000 4.175.800 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø 07 0 1.000 59.000 38.498.540.411.030.065.000 2.000 45.257.017.045.500 36.000 287.600 0 4.000 0 7.322.585.000 5.000 1.639.040.851.000 0 0 1.500 6.000 356.817.200 865.475.859.000 55.000 1.312.800.623.000 600.000 54.500 0 2.610.653.629.000 38.000 4.813.000 1.000 17.000 6.750.228.585.891.000 1.000 4.357.550.000.000 61.000 4.304.000 45.000 4.000 377.508.100.679.000 0 7.000 448.310.000 41.147.000 1.403.000 42.106.030.200 5.153.000 37.000 42.727.302.324.000 0 71.900 1.000 37.000 493.544.000 2.213.000 4.358.017.000 11.932.000 383.000 1.000 52.000 1.226.550 0 2.000 197.693.000 53.218.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727.000 402.000 350.000 1.000 1.000 1.676.000 0 646.201.000 0 0 3.000 43.000 9.000 1.000 50.963.500 30.000 15.598.000 35.600 9.000 805.000 2.000 4.800 51.000 29.000 4.000 66.000 27.000 1.000 10.000 18.000 6.000 36.000 1.382.975.000 2.000.568.900 92.000 77.000 45.000 3.036.919.000 16.000 32.000 1.000 15.900.275.462.500 365.002.000 4.000 57.000 10.018.000 975.333.557.000 36.279.000 2.000 690.000 248.743.119.000 36.409.000 10.000 282.960.856.310.050.326.708.000 1.900 1.480.000 1.000 1.461.927.263.218.374.910.352.955.680.243.000 278.500 53.706.421.019.000 121.000 13.000 2.880.000 35.000 17.865.000 343.782.000 4.786.500 21.000 45.343.000 68.000 576.145.000 600.412.927.500 94.113.139.171.216.000 1.254.300.323.162.000 874.000 3.000 114.000 3.000 300.104.110.000 6.647.700 34.400 92.653.515.000 3.656.000 3.141.000 1.805.820.368.604.300 1.287.284.621.000 145.363.000 3.860.000 999.654.091.000 55.460.000 450.500 49.000 65.

000 0 0 0 0 0 0 7.243.000 0 415.000 0 2.639.665.956.800 0 0 0 6.000 0 370.006.478.598.000 4. DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARøH KURUMU TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI 6.665.600 495.000 0 1.140.312.358.100 702.200 0 0 0 1.169.672.000 0 0 147.216.650 34.550 0 4.110.700 14.000 1. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø EöøTøM HøZMETLERø 10 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø TL TOPLAM 14.664.919.000 1.771.000 YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ 42.000 0 250.500 0 2.714.600 0 10.BùK.629.000 0 0 2.457.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.304.000 695.399.200 0 0 8.000 0 0 0 0 0 4.403.000 401.500 0 2.548.000 9.000 157.477.774.800 0 0 0 0 65.836.108.113.855.456.200 45.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 13.000 TÜRK DøL KURUMU 0 0 220.561.033.000 TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ 15.647.998.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 20.393.000 0 0 0 0 0 0 68.000 0 0 0 0 734.000 YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 1.840.865.000 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø 0 0 0 0 0 0 0 3.393.000 184.000 GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 4.500 18.108.000 0 59.736.163.602.200 0 0 0 0 70.500 0 2.341.939.185.200 9.457.000 MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI 5.108.584.523.974.860.393.000 6.800 135.862.108.000 0 58.000 0 0 250.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (II) SAYILI CETVEL -ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELER (FONKSøYONEL SINIFLANDIRMA) AÇIKLAMA 01 02 03 GENEL KAMU HøZMETLERø SAVUNMA HøZMETLERø 04 05 KAMU DÜZENø VE EKONOMøK øùLER ÇEVRE KORUMA GÜVENLøK VE HøZMETLER HøZMETLERø HøZMETLERø 06 07 08 09 øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø SAöLIK HøZMETLERø DøNLENME.200 55.619.700 1.000 59 .050 55.833.200 1.600 0 78.900 102.800 0 167.150 0 12.000 7.811.182.000 ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI ATATÜRK KÜLTÜR. 17.420.000 0 0 0 0 0 0 102.000 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 20.045.169.000 0 0 0 698.896.904.400.099.500 0 0 0 0 0 0 220.893.000 ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI 9.000 0 0 0 0 125.154.325.591.628.000 119.147.000 7.436.439.000 0 0 0 484.450.535.000 0 33.000 DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 0 0 0 0 0 4.777.853.000 8.333.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 0 10.891.363.000 SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 2.394.312.000 136.000 0 0 0 0 225.000 TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ 33.045.000 ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 10.000 DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 200.000 MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ 61.000 151.000 DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 19.700 1.500 31.360.000 0 0 0 111.605.115.300 0 907.902.000 0 0 0 0 0 0 40.461.204.000 0 0 0 7.868.720.000 0 0 2.000 KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 0 0 0 0 0 4.000 19.200 43.449.871.500 0 6.289.000 DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 19.439.645.894.767.000 0 0 6.000 24.743.825.543.500 394.700 0 0 25.000 YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI 32.000 0 0 0 0 0 215.300 4.878.038.000 0 0 0 0 0 0 8.000 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 85.767.000 0 0 0 528.000 0 0 13.000 310.000 TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI 85.000 0 0 11.000 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ TÜRK AKREDøTASYON KURUMU ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU 0 33.000 3.940.546.100.000 1.000 0 0 0 121.000 0 0 0 0 0 0 0 86.000 ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø 0 0 0 0 0 0 0 2.173.400 9.500.000 0 55.351.000 22.640.000 2.200 116.396.559.600 0 0 1.343.500 0 232.900.865.655.353.665.000 0 0 0 1.000 91.000 CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR 2.680.444.035.000 14.000 0 341.605.854.250 450.824.000 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 4.463.615.030.196.335.314.000 0 0 0 0 0 0 17.800 865.516.000 0 0 0 0 0 0 0 772.653.088.030.919.283.038.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 772.833.000 0 0 10.769.854.000 0 0 0 0 0 0 358.000 0 0 0 0 4.119.609.000 7.400 0 0 731.942.944.947.001.030.000 SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 26.108.900 282.420.000 0 0 178.598.591.000 0 1.000 295.000 0 1.286.550 8.000 9.299.498.500 0 0 0 0 0 0 422.000 0 590.000 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 3.913.900 1.603.000 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD.250.108.600 0 78.988.000 0 988.000 0 0 0 0 0 0 0 11.

634.193.760.000 19.042.213.770.227.257.023.165.200 0 0 0 48.000 9.000 35.000 0 0 0 0 0 0 46.500.800 35.000 0 0 30.617.747.000 0 0 155.458.985.200.000 123.000 9.351.000 27. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø EöøTøM HøZMETLERø 10 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø TOPLAM 87.000 115.409.897.000.000 0 0 0 0 0 0 1.2012 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (III) SAYILI CETVEL .000 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 82.800 0 0 70.000 0 7.765.000 30.000 1.000 1.000 60 .094.000 0 0 137.786.000 0 0 2.000 0 1.000 35.000.000 0 0 19.000 1.542.000 103.000.782.000 0 0 0 0 0 0 165.483.DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (FONKSøYONEL SINIFLANDIRMA) TL AÇIKLAMA RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU SERMAYE PøYASASI KURULU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMU øHALE KURUMU REKABET KURUMU TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR TOPLAMI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 GENEL KAMU HøZMETLERø SAVUNMA HøZMETLERø KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø SAöLIK HøZMETLERø DøNLENME.000 0 25.000 45.406.000 0 0 0 0 48.342.585.800.200 0 0 0 0 0 0 89.000 0 0 0 0 0 0 49.166.000.027.634.000 326.835.

000 4.848.758.000 244.000 4.000 1.000 1.423.545.762.412.000 2.641.298.337.000 501.754.246.621.542.000 2.000 1.000 185.000 1.000 5.623.201.697.193.870.238.000 I+II+III SAYILI CETVELE TABø KURUMLAR TOPLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 848.000 15.000 16.000 14.038.909.000 96.734.000.220.904.000 111.000 216.491. PRøMø GøD.348.476.163.000 106.082.000 13.000 815.000 4.000 431.363.003.182.757.212.374.000 0 161.000 203.000 18.000 1.144.837.725.000 1.000 19.623.935.000 657.098.000 123.073.000 818.514.000 15.729 53.000 29.760 10.837.583.795.000 183.100.527.837.808.044.498.000 208. GÜV.000 2.000 1.299.584.000 632.083.103.000 1.000 7.893.180.467.000 18.000 401.400.588.123.000 168.987.773.486 61 12.898.000 15.281.560.400.000 430. SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ EKONOMø BAKANLIöI GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI GIDA.000 0 113.000 0 0 0 0 0 0 0 476.736.668.000 56.000 54.672.798.000 702.000 22.710.178 21.000.000 4.703.067.000 16.670.000.957.725.304 191.000 7.000 397.853.000 155.000 20.000 112.540.000 381.783.000 1.000 77.213.617.039.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK 38.000 57.000 169.818.166 29.131.741.767.308.856.788.139.500 158.000 11.000 1.547.500.454.000 0 1.425 413.767.431.985.623.000 784.618.789.000 79.000 0 0 0 423.094.708.000 4.000 0 47.874.000 42.657.527.532.000 10.814.514.487 4.000 77.000 40.537.000 5.000 300.300 .000 118.092.000 58.578.666.456.000.000 54.000 1.934.000 8.000 520.986.659.974.000 449.000 30.000 40.000 30.625.000 8.000 156.000 13.000.207 0 0 0 2.183.000 1.000 4.834.000 28.375.300.000 0 172.783.243.243.494.252.910.124.000 75.872.000 39.000 413.140.649.935.422.000 96.000 3.000 115.753.773.GENEL BÜTÇELø øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR CUMHURBAùKANLIöI TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø ANAYASA MAHKEMESø YARGITAY DANIùTAY SAYIùTAY BAùBAKANLIK MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ HAZøNE MÜSTEùARLIöI DøYANET øùLERø BAùKANLIöI AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI ADALET BAKANLIöI MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI øÇøùLERø BAKANLIöI JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI DIùøùLERø BAKANLIöI MALøYE BAKANLIöI GELøR øDARESø BAùKANLIöI MøLLø EöøTøM BAKANLIöI SAöLIK BAKANLIöI ULAùTIRMA BAKANLIöI DENøZCøLøK MÜSTEùARLIöI ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI PETROL øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI BøLøM.782.000 1.000 231.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.185.000 10.741.188.223.000 9.238.000 1.377 MERKEZø YÖNETøM BÜTÇESø TOPLAMI ( HAZøNE YARDIMLARI VE GELøRDEN AYRILAN PAY HARøÇ) 0 0 0 0 0 0 4.000 252.953.705.000 1.703.484.220.000 3.020.000 219.996.000 52.000 2.333.690.210.000 575.000 415.595.886.000 107.820.298.206.776.000 13.992.000 1.639.154.181.000 0 23.967.588.442.728.000 999.000 6.412.000 11.839.368.641.799.001.000 121.398.000 SERMAYE TRANSFERø SERMAYE GøDERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 140.000 20.163.760.825.000 20.115.000 198.200.000 76.000 210.000 1.280.014.000 153.000 137.696 301.000 15.996.000 29.000 0 570.648.000.000.175.000 26.000 77.000 9.000 0 295.680.568.138.000 465.999.934.493.000 1.593.456 163.272.122.000 15.272 ÖZEL BÜTÇELERE HAZøNE YARDIMI 0 0 0 0 18.957.000 0 15.740.000 3.243.044.629.000 186.000 410.000 36.000 84.000 1.183.823.895.351.000 143.000 1.978.618.000 38.000 84.000 2.000 17.446.000 51.824.931.000 6.746.000 37.740 11.000 37.000 0 2.306.660.000 79.000 57.328.158.000 246.908.701.000 4.000 53.948.131.000 4.000 12.000 348.486 0 0 0 0 1.000 9.139.000 0 0 0 0 0 0 33.052.000 229.201.000 812.494.187.285.000 5.000 12.200 84.000 0 6.330.615.000 1.000 350.932.172.627.000 21.835.016.240.000 2.000 21.951.000 963.000 10.580.626.000 0 94.849.000 126.000 764. DEV.583.000 65.000 800.549.000 TOPLAM ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) 24.913.000 19.000 1.000 31.000 69.857.638.500 348.000 1.238 229.907.018.000 7.000 11.324 1.414.631.754.603.000 8.000 0 100.000 0 0 0 191.000 0 0 807.634.414.786 31.610.317.000 3.005.573.574.645.486 88.000 145.000.922.000 4.000 84.492.525.000 9.126.569.949.460.000 7.893.000 8.911.911.000 72.019.987.000 0 11.000 68.243.703.000 4.188.897.337.488.901.771.893.115.000 35.044 2.760 11.000 2.929.698.000 2.000 1.672.869.225.627.274.000 689.000 27.000 35.000 22.052.500.000 134.459.000 78.489.000 159.000 3.499.000 795.000 0 0 0 0 3.489.417.000 610.000 607.000 85.859.015.392.543 15.000 26.000 2.000 5.369.326.607.000 0 937.948.000 1.322.000 465.000 5.764.280 338.891.992.500.271 0 1.000.230.000 102.000.767.000 4.068.000 38.440.242.002.280 147.360.000 1.000 4.063.000 18.661.970.800 9.300 0 9.038.036.756.2013 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (I) SAYILI CETVEL .224.077 85.000 3.807.809.208.000 635.264.000 408.162.420.638.000 59.000 0 385.080.412.439.683.995.722.000 181.675.000 39.282.079.983.734.994.388.139.146.000 7.573.000 103.052.000 1.000 26.000 1.757.859.000 32.072.000 32.000 8.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 34.912.000 649.844.235.957.611.487 13.000 9.000 53.094.000 25.000 28.000 BORÇ VERME 3.000 3.000 10.207.557.000 3.349.150.243.000 57.000 21.649.650.000 335.780 1.302.054.119.000 168.901.000 5.467.000 351.000 0 340.000 88.000 42.753.192.787.482.605.381.000 2.039.386.000 388.354.000 787.000 1.000 11.858.000 10.456 143.738.000 64.092.042.820.448.000 2.104.000 715. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER ALIM GøDERLERø 374.000 18.000 3.160.543 15.000 85.141.000 56.623.486.000 1.756.773.041.673.000 0 1.026.910. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI KALKINMA BAKANLIöI TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU BAùKANLIöI ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI DEVLET METEOROLOJø øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ PERSONEL GøDERLERø SOS.126.719.000 15.334.929.000 9.500 71.236.068.948 88.112.374.026.894.000 1.520.627.162.000 0 169.667.000 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) 47.000 1.000 124.009.000 33.438.000 46.489.000 15.317.132.133.271.551.000 0 0 GELøRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 1.337.581.608 166.807.186.363.141.000 25.000 240.144.000 518.775.000.000 237.919.935.095.349.000 19.941.475.176.353.000 14.000 9.000 22.492.793.468.000 443.366.500 111.707.674.349.000 93.572.063.854.000 199.000 7.040.115.988.203.050.000 528.000 3.170.767.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) 29.000 25.

000 164.000 27.167.000 291.478.000 4.748.000 231.000 82.170.746.544.000 SERMAYE GøDERø 2013 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø SERMAYE TRANSFERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK TL 72.000 25.325.000 ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø ATATÜRK ÜNøVERSøTESø 103.474.000 177.223.000 26.000 19.649.000 23.848.736.000 115.546.000 9.000 8.072.410.038.000 7.000 73.000 12.000 2.000 1.000 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø 100.520.000 269.000 40.000 25.000 59.000 277.000 327.561.000 62.158.114.000 2.000 160.000 58.000 347.425.000 1.031.000 29.585.982.000 91.073.959.962.000 11.578.000 31.000 14.034.297.400.685.771.134.000 66.000 143.000 ERCøYES ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø 138.004.712.385.203.000 BALIKESøR ÜNøVERSøTESø 102.957.667.000 4.763.000 88.000 13.897.446.714.000 24.325.000 21.000 265.703.000 1.000 49.628.000 18.000 32.993.000 1.000 11.000 367.240. TRAKYA ÜNøVERSøTESø 256.000 ULUDAö ÜNøVERSøTESø 40.274.000 62.000 26.550.136.000 53.000 61.000 269.225.000 31.002.304.412.000 2.000 24.000 192. GÜV.000 28.000 119.182.756.282.000 75.000 15.000 60.884.000 3.000 24.444.000 157.000 477.000 24.004.000 MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø EGE ÜNøVERSøTESø 95.000 28.000 37.242.000 2.000 52.000 22.000 SOS.000 182.000 ANADOLU ÜNøVERSøTESø 28.000 32.000 17.000 34.000 65.000 10.143.380.612.574.000 29.000 124.728.897.654.675.000 SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø 195.000 1.165.035.100.000 15.925.62 157.381.000 1.268.210.051.789.227.467.409.000 49.000 15.248.886.000 59.000 HACETTEPE ÜNøVERSøTESø BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø 168.000 62.929.405.345.079.000 23.360.000 132.643.000 26.075.000 1.131.000 125.772.000 2.790.400.515.275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAL VE HøZMET ALIM FAøZ GøDERLERø GøDERLERø 1.000 10.719.000 42.287.205.330.130.557.000 23.000 16.000 33.171.425.424.368.976.000 167.077.000 27.801.132.592.947.728.431.000 685.000 117.000 3.000 57.000 18.387.000 1.000 28.896.453.686.000 23.000 295.929.000 16.117.719.000 24.000 27.000 16.344.000 30.732.663.000 7.316.941.880.462.454.205.000 170.000 216.000 34.877.000 3.063.252.000 217.123.000 48.189.000 65.000 28.689.000 20.000 2.345.264.121.350.218.000 33.000 121.456.738.000 16.157.020.000 YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 83.000 91.000 116.829.000 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø 20.170.000 40.000 11.000 KOCAELø ÜNøVERSøTESø 18.129.939.649.560.046.000 øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 14.625.055.267.961.703.000 113.000 2.020.526.690.986.000 39.000 CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 62.000 90.000 36.000 52.000 31. PRøMø GøD.882.000 16.011.888.000 29.000 2.761.000 39.653.000 5.195.000 19.655.957.869.000 27.118.000 øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 12.000 47.392.000 15.000 31.000 94.442.144.000 11.678.000 59.173.461.032.179.000 15.000 32.000 135.649.000 4.000 1.159.000 TOPLAM .000 24.000 2.855.000 2.000 67.000 2.000 65.000 øSTANBUL ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø 273.421.901.883.000 1.838.000 162.413.000 21.000 30.000 7.000 64.749.000 46.000 29.828.201.704.463.000 AKDENøZ ÜNøVERSøTESø KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 23.932.263.000 71.000 50.133.259.000 38.000 55.YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 24.977.523.407.000 1.299.000 19.859.000 3.319.658.425.670.529.882.000 28.189.000 32.000 26.066.000 51.989.000 24.672.889.000 207.000 17.000 41.000 12.000 48.249.000 11.077.486.619.206.000 5.000 1.000 44.315.581.227.000 29.000 54.835.000 7.517.714.581.515.940.000 142.000 1.000 2.000 48.970.000 130.153.000 63.000 24.453.251.484.817.747.950.000 FIRAT ÜNøVERSøTESø 17.000 øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø 31.712.000 133.079.640.384.639.258.119.000 ANKARA ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURULU KURUMLAR PERSONEL GøDERLERø 12.814.246.000 52.897.914.096.361.000 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 5.000 MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø NøöDE ÜNøVERSøTESø DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø GALATASARAY ÜNøVERSøTESø AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø KASTAMONU ÜNøVERSøTESø DÜZCE ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø 4.000 18.263.000 GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø 16.000 38.000 54.000 49.000 307.000 ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø SAKARYA ÜNøVERSøTESø 9.000 26.556.000 6.766.827.044.004.850.000 417.176.000 17.074.000 1.000 18.965.000 CARø TRANSFER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) (II) SAYILI CETVEL .964.000 20.930.584.000 1.481.007.000 10.091.000 39.000 258.164.000 76.000 440.168.000 146.000 2.000 3.000 20.785.000 6.000 9.000 5.000 132.000 165.235.934.000 2.000 17.000 GAZø ÜNøVERSøTESø 77.000 3.000 206.000 MERSøN ÜNøVERSøTESø PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø 14.294.000 148.000 10.000 2.523.048.246.000 83.325.000 12.000 67.000 1.000 29.399.000 236.000 48.000 173.000 20.031.000 48.925.740.000 140.807.000 6.972.000 163.848.000 135.000 15.160.000 8.000 116.984.000 3.000 6.000 20.000 3.815.000 33.000 22.000 228.145.081.527.000 16.959.310.000 97.000 7.000 295.647.000 26.890.427.000 60.000 10.000 5. DEV.000 10.606.000 DøCLE ÜNøVERSøTESø 18.000 171.000 10.000 7.537.673.000 5.739.114.885.000 30.000 9.280.561.858.249.000 170.150.778.000 2.852.000 6.272.072.000 23.992.573.667.301.273.768.000 227.089.952.907.462.000 3.874.107.000 156.000 10.000 4.989.000 45.210.662.000 29.909.000 YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 180.239.638.000 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø 49.210.000 219.000 5.538.000 45.000 41.000 49.000 100.000 1.751.000 87.000 52.562.365.805.000 423.771.000 SELÇUK ÜNøVERSøTESø ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø 24.546.000 21.000 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø 109.000 2.000 30.589.000 31.000 1.819.000 28.000 120.616.371.674.820.627.401.000 17.000 16.142.000 456.281.012.000 HARRAN ÜNøVERSøTESø 5.920.418.042.

474.000 963. DEV.508.106.365.807.749.801.779.067.229.115.204.000 4. GÜV.000 ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø 12.000 12.000 21.000 997.000 10.675.000 630.000 KURUMLAR UùAK ÜNøVERSøTESø 1.356.711.000 316.060.000 48.000 60.233.178.280.000 2.094.000 1.000 57.272.000 6.553.000 6.000 21.587.675.000 15.144.000 1.000 ORDU ÜNøVERSøTESø 19.000 87.191.756.000 637.000 58.000 17.216.000 4.536.000 259.728.660.223.156.000 SOS.638.000 22.000 8.000 49.549.000 925.000 21.000 9.000 3.096.000 2.000 12.021.480.862.048.000 26.000 1.000 7.965.224.000 12.149.000 17.000 25.000 6.000 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK 33.850.088.295.000 4.998.456.000 BOZOK ÜNøVERSøTESø 15.000 45.674.704.000 59.390.003.190.366.000 TOPLAM .605.135.756.505.000 3.388.000 KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø 10.000 23. 5.000 21.213.000 8.000 8.000 4.000 4.132.000 904.000 9.000 10.935.739.000 12.661.000 2.249.830.000 GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø 12.711.441.000 3.874.931.000 21.868.000 SERMAYE TRANSFERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 22.000 KONYA ÜNøVERSøTESø 2.000 5.000 1.000 86.603.348.000 6.000 1.000 SERMAYE GøDERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963.000 20.000 31.000 4.126.972.000 19.000 1.000 42.680.000 7.210.645.000 21.000 1.000 2.260.698.588.772.000 35.429.795.933.106.000 37.127.000 3.000 316.728.000 54.000 3.000 10.525.201.252.000 7.63 11.628.000 3.029.000 2.000 22.772.728.000 2.000 16.557.026.000 48.000 602.478.309.407.000 1.788.675.178.083.375.000 4.453.248.000 8.000 11.237.396.468.680.000 ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø 16.161.000 595.000 2.000 4.000 47.000 1.547.824.000 20.000 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR 592.202.000 4.692.000 22.000 48.214.440.000 648.715.000 15.160.000 4.557.000 3.000 11.030.000 17.678.823.604.000 64.000 1.000 1.000 909.000 3.000 901.000 94.080.000 7.818.000 21.427.000 48.000 2.000 730.961.135.000 1.000 19.496.000 NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø 31.080.637.000 1.000 595.536.320.251.000 11.675.000 1.000 22.974.000 37.000 6.000 8.229.635.000 1.925.000 69.207.928.406.943.984.000 616.000 1.000 42.730.000 NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø 13.166.000 16.000 SøøRT ÜNøVERSøTESø BATMAN ÜNøVERSøTESø 16.974.974.000 58.000 12.221.398.849.795.000 6.000 SøNOP ÜNøVERSøTESø 14.000 CARø TRANSFER 9.000 3.505.194.458.626.000 45.437.000 21.000 18.000 316.000 9.000 KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø 17.000 2.000 6.000 21.389.000 1.000 28.000 1.807.000 20.891.096.000 45.063.000 1.000 5.000 316.000 7.000 1.848.816.000 72.000 15.812.359.000 7.000 20.000 60.000 9.997.184.747.000 7.000 46.946.000 7.000 1.000 59.117.430.709.046.000 71.041.851.000 4.675.345.000 23.968.596.834.100.672.000 KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 665.124.096.000 95.126.800.421.316.000 2.072.128.883.062.000 11.000 ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø BARTIN ÜNøVERSøTESø 14.807.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MAL VE HøZMET ALIM FAøZ GøDERLERø GøDERLERø 2.000 316.000 74.000 8.000 AKSARAY ÜNøVERSøTESø KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø 33.000 48.000 4.000 22.930.000 22.000 1.000 15.803.000 4.000 BøLECøK ÜNøVERSøTESø BAYBURT ÜNøVERSøTESø 15.131.508.000 56.513.130.348.000 22.000 1.000 1.000 1.902.675.517.000 11.099.000 54.171.000 21.672.000 8.000 595.000 21.000 ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø BøNGÖL ÜNøVERSøTESø 24.352.000 30.949.000 12.000 1.000 RøZE ÜNøVERSøTESø PERSONEL GøDERLERø 22.000 1.552.624.182.492.488.120.269.234.000 GøRESUN ÜNøVERSøTESø 21.000 23.701. PRøMø GøD.837.482.000 5.000 18.000 20.000 KARABÜK ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø 20.149.157.150.000 21.078.000 41.675.000 4.000 22.000 316.000 4.000 5.000 1.112.000 19.000 341.000 17.768.000 47.000 22.707.000 40.000 1.646.882.489.000 14.162.000 1.000 1.000 AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø 15.544.795.685.000 1.000 49.000 4.000 2.522.028.931.000 20.000 1.190.567.223.587.735.610.168.000 3.675.100.849.000 3.000 22.000 HøTøT ÜNøVERSøTESø OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø 26.000 1.000 19.000 595.600.000 52.000 2.757.000 1.425.000 81.000 9.000 øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø 808.294.000 316.000 50.728.000 13.000 2.000 BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø 454.851.054.819.746.000 20.000 22.000 39.947.952.000 39.000 AMASYA ÜNøVERSøTESø MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø 21.100.000 18.000 23.000 944.000 1.000 7.467.705.695.869.706.000 316.000 45.794.000 595.445.159.000 566.183.000 2.248.691.000 119.000 HAKKARø ÜNøVERSøTESø IöDIR ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø 545.

000 DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 134.000 3.000 0 0 1.946.000 1.193.000 0 0 0 395.670.622.175.000 0 3.000 2.488.698.705.807.437.143.068.011.000 0 31.000.000 ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI 15.000 38.000 0 123.000 22.000 10.628.000 140.000 0 0 0 844.260.650.175.000 2.106.000 371.000 56.296.922.307.000 1.000 432.342.674.000 0 0 SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI 20.807.000 0 0 0 8.000 84.829.683.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 11.000 ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø 1.306.061.000 0 0 0 7.680.366.000 1.369.000 0 0 0 ATATÜRK KÜLTÜR.000 0 0 0 9.000 0 SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ 33.884.000 244.304.000 0 2.634.000 0 698.481.511.000 DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 88.081.837.000 1.188.000 1. DEV.000 1.000 0 0 0 430.000 0 268.812.782.237.000 0 1.492.000 0 38.000 TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI 1.154.000 0 0 0 237.000 3.789.337.555.000 DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 1.545.000 217.000 0 33.000 146.956.000 11.000 127.000 0 6.000 189.000 13.000 4.000 6.467.454.441.974.214.000 MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 6.000 TÜRK AKREDøTASYON KURUMU TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ 3.000 27.572.000 23.000 11.000 954.000 3.000 2.000 328.000 GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 9.000 219.985.000 0 0 0 13.000 651.000 0 131.126.000 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 1. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER SERMAYE GøDERø ALIM GøDERLERø SERMAYE TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM 245.068.000 6.075.000 0 354.000 0 0 0 0 4.237.000 0 17.963.557.000 3.557.245.000 176.000 0 219.000 9.000 851.526.792.605.072.601.151.000 12.520.000 855.000 0 259.824.747.621.000 0 0 0 0 4.000 0 5.000 9.429.000 124.000 272.000 TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ 4.684.493.756.199.801.000 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ 831.000 206.829.000 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD.691.000 1.000 0 0 0 134.068.000 0 629.000 595.213.2013 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (II) SAYILI CETVEL -ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI PERSONEL GøDERLERø SOS.269.000 0 0 0 8.571.456.202.058.874.811.000 0 0 0 14.497.892.972.531.742.000 3.000 3.823.000 963.000 TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU 41.574.000 0 1.000 7.123.795.000 1.000 1.000 153.000 679.000 0 0 0 191.994.000 4.000 0 158.000 0 1.000 0 406.402.137.848.000 4.933.000 34.000 0 486.445.947.246.000 3.302.011.000 0 0 90.320.000 28.069.645.000 16.669.602.000 6.000 0 68.000 124.000 64 .000 26.238.000 5.000 3.000 837.828.000 0 6.564.560.000 780.000 14.000 3.975.415.692.000 0 0 0 10.000 9.000 19.000 124.000 22.000 1.520.000 873.416.000 1.603.246.000 0 0 TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU 1.000 98.717.000 0 0 0 MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI 3.021.000 TÜRK TARøH KURUMU 1. BùK.000 76.460.000 12.000 194.000 38. PRøMø GøD.169.795.000 1.000 5.000 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 73.844.000 0 104.637.000 2.661.558.000 2.000 45.748.000 2.000 0 263.000 10.875.000 553.000 0 654.000 1.000 0 612. 67.000 22.000 0 11.909.024.725.000 0 11.000 0 0 0 0 4.070.320.000 229.657.655.251.052.517.117.488. GÜV.650.223.405.000 125.000 369.000 5.870.766.000 6.000 18.376.291.000 566.000 HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 21.525.000 KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 1.948.495.000 0 0 0 69.614.000 945.945.000 2.000 0 64.069.000 0 0 0 0 3.607.000 0 0 0 78.000 559. DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU 3.000 0 2.000 0 1.000 2.117.246.000 10.000 0 0 0 8.482.268.061.649.000 11.000 0 0 0 157.603.756.000 0 367.667.057.438.532.003.402.706.000 5.000 2.561.770.224.583.557.952.524.844.778.736.708.000 5.000 224.000 YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI 5.514.000 0 0 0 43.000 1.356.000 2.120.000 0 0 792.000 11.000 1.000 0 165.766.000 6.000 5.320.000 556.609.000 0 5.864.000 963.000 1.000 0 11.000 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø 1.000 228.000 TÜRK DøL KURUMU 2.634.000 0 275.610.000 0 0 0 0 22.529.000 0 4.000 16.000 43.000 2.705.034.117.000 7.000 0 424.071.048.000 0 445.000.000 5.000 0 19.237.404.865.000 1.200.215.621.000 110.000 12.805.000 3.754.017.091.000 0 0 0 12.974.329.000 0 7.000 0 2.000 4.000 324.000 0 0 0 0 35.806.978.000 158.000 TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 8.983.117.000 0 0 0 27.414.257.000 0 0 0 6.772.054.616.000 5.000 180.902.103.000 0 0 0 36.000 84.429.000 35.000 141.818.456.000 0 1.146.575.000 ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 28.000 3.000 0 1.000 2.380.092.000 8.000 53.667.

496 3.799.074.649.200.116.089 6.760.885 39.139 3.214.281.161.217 21.000 9.086.000 0 0 0 52.000 0 0 0 148.153 2.417.000 10.395.779 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 59.864.617 0 0 0 49.915 0 0 0 119.111.000 1.183.2013 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (III) SAYILI CETVEL .111 9.172.DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR PERSONEL GøDERLERø SOS.417. PRøMø GøD.112.820.000 5.207 0 0 0 2.692.877 0 13.948.741.444.599 3.965.347.781 18.166 29.696 301.700 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 42.000 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU 71.638.400 0 0 0 153.699.919.585.275 0 0 0 93.000 24.000 0 0 0 87.409.000.000 2.946.900 40.000 0 1.244.000 66.195.568.948 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR TOPLAMI 65 .382.000 340.716.983.608 166.756.429.271 0 1. GÜV.274.000 0 2.467 0 4.815.583 62.000 21.000.780.039.055 0 3.000 TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 15.971 REKABET KURUMU 26.960.000.000 48.661 2.238. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER SERMAYE GøDERø ALIM GøDERLERø SERMAYE TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU 52.000 0 0 0 SERMAYE PøYASASI KURULU 53.000 4.472 0 6.559.400 0 588.856 4.658.000 0 57.534.000 3.840.300.978.718.000 81.613.498 KAMU øHALE KURUMU 18.122. DEV.

422.108.354 11.341.502.000 59.000 229.000 19.817.000 582.508.000 20.167.000 8.049.593.000 847.000 11.000 157.265 7.950.000 3.251.129.304.724.232.583.000 645.000 14.751.049.000 58.245 0 0 0 0 1.927.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK 40.376.476.184.000 22.133.000 164.964.372.500 166.000 148.000 55.587.000 344.745 14.000 197.639.308.059.604.467.000 63.545.000 168.000 100.000 358.169 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) 11.175.884.000 185.000 0 624.482.000 32.583.000 154.088.257.065.463.000 503.746.238.860.835.741 31.054.594.000 26.332.000.948.631.504.000 885.000 58.041.000 2.000 4.616.000 0 99.000 0 424.545.940.000 85.267.000 447.667.497.573.018.000 760.000 92.096.411 0 1.563.170.000 28.574.000.000 11.815.000 36.194.913.000 24.052.000 0 0 0 0 0 0 0 476.000 0 0 0 0 4.000 1.362.157.000 621.861.000 31.689.508.000 16.000 265.000 20.383.000 1.935.724.000 3.000 1.000 428.000 144.000 121.000 120.000 55.086.493.072.000 11.740.945.000 0 1.589 242.000 28.205.422.000 87.000 838.980.460.000 23.713.452.933.000 205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 17. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER ALIM GøDERLERø 25.506.000 0 0 0 0 2.000 8.908.000 595.474.329.232.172.801.547.010.530.226.815.000 14.676.745 MERKEZø YÖNETøM BÜTÇESø TOPLAMI ( HAZøNE YARDIMLARI VE GELøRDEN AYRILAN PAY HARøÇ) 2.000 488.680.831.000 12.284.000 200.554.000 560.000 43.000 478.837 10.698.000 264.252 100.2014 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (I) SAYILI CETVEL .718.171.000 38.031.644.586.448.514.949.789.341.000 19.709.997.069.000 4.000 78.000 0 0 0 0 0 0 36.000 2.598.393. GÜV.000 882.421.000 401.747.000 3.000 4.000 30.572 319.166.121.283.815.000 45.159.000 73.000 215.999.000 1.305.000 1.432.234.895.023.559.000 1.713.000 824.909.139.426.561.774.000 178.003 11.000 466.670.000 1.000 404. DEV.000 8.597.000 0 169.000 38.632.715.563.000 15.000 448.892.000 41.000 429.162.000 1.000 10.000 23.657.940.532.343 200.258.338.000 7.000 4.575.148.176.051.000 134.000 0 0 877.000 171.000 0 3.972.290.983.785.000 50.254.438.138.000 75.000 0 16.307.717.000 1.407.000.868.000.478 92.412.000.072.000 1.951.875.977.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.000 8.506.179.000 844.170.000 0 0 0 444.000.000 474.580.000 39.000 4.560.155.000 42.000 3.965.000 1.000 194.084.000 4.000 37.695.899.285.000 127.000 23.458.000 2.000 1.539.000 84.213.104.693 372.762.938. SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜöÜ EKONOMø BAKANLIöI GENÇLøK VE SPOR BAKANLIöI GIDA.643.000.099.000 11.000 19.000 93.000 137.000 0 25.422.000 221.000 103.183.871.440.027.800 88.866.798.859.187.887.304.000 10.011.000 8.000 5.000 1.000 21.000 541.552.000 408.000 175.000 6.304.603.000 0 1.569.813.000 121.000 3.850 0 10.259 16.589 55.000 15.000 0 12.435.000 20.468.000 110.000 16.581.000 213.232.000 92.941.642.404.492.000 1.506.043.741 31.000 BORÇ VERME 3.556.858.520.604.005.000 34.735.843 TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.172.944.000 237.497.879.401.414.001.391.400 88.281.000 54.000 40.000 41.228.959.927.745 4.000 73.000 28.306.716.000 I+II+III SAYILI CETVELE TABø KURUMLAR TOPLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.784.000 28.000 16.000 0 119.000 0 325.000 877.796.000 5.000 10.182.040.104.000 1.000 23.000 1.445.247.188.179.942.000 21.000 264.609.259 16.000 378.430.643.200 362.149.000 83.000.000 91.000 6.672.000 26.000 62.000 63.000 707.448.000 5.879.815.000 2.006.000 810.951.265 16.000 3.592.000 0 493.448.000 3.401.000 238.535.000 32.587.256.874.506.449.375 1.900.840 GENEL BÜTÇELø KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) 84.301.976.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 36.487.000 245.000 12.200.000 762.693 13.000 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) 50.518.000 716.802.564.272.866.307.159.275.478.000 4.194.000 133.970.089.039.000 704.033.000 9.347.766.405.000 1.391.000 23.815.000 16.000 2.000 0 50.431.244.000 1.554.000 1.468.000 2.666.000 12.055.000 379.000 495.000 177.000 84.000 692.255.963.095.000 93.359.785.539.501.000 359.000 67.659.329.000 219.446 434.117.394.000 114.000 8.000 562.000 154.000 61.873.457.000 1.000 33.420.081.000 3.189.633.548.958.569.560.893. PRøMø GøD.000 1.304.000 17.245 96.087.604.000 161.000.634.000 0 6.000 6.000 13.000 1.247.201.915.625.000 1.000 0 0 GELøRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 1.000 113.485.000 16.179.000 36.000 11.791.397.102.000 0 986.000 10.000 124.850 .169 12.500 117.843.954.000 259.000 17.697.659.988.600 10.000 3.539.000.872.666.000 1.644.000 4.633.000 1.884.000 7.000 79.245.000 4.520.944.635.281.498.000 41.000 47.000 365.527.000 147.000 34.000 1.734.000 240.000 3.000 21.949.000 9.711.486.792.720.686.685.100.709.893.052 96.035.789.000.658.988.673.000 1.543 14.414.810.000 30.493.000 26.467.614.058.407.991.431.088.593.639.000 2.681.920.421.000 4.102.000.000 1.386.139.831.969.000 0 0 0 0 0 0 4.574.000 5.095 ÖZEL BÜTÇELERE HAZøNE YARDIMI 0 0 0 0 20.000 0 104.894.000 7.052.000 1.708.523.548.619.181.000 34.290.240.522.000.000 0 0 0 196.668.716 31. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI KALKINMA BAKANLIöI TÜRKøYE øSTATøSTøK KURUMU BAùKANLIöI ORMAN VE SU øùLERø BAKANLIöI DEVLET METEOROLOJø øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ PERSONEL GøDERLERø SOS.448.476.000 3.850.682.061.017.560.900.000 18.000 12.000 429.636.000 662.000 82.665.000 21.102.631.000 10.683.000 5.136.595.535.871.000 61.000 440.434.000 4.122.000 5.000 1.GENEL BÜTÇELø øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR CUMHURBAùKANLIöI TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø ANAYASA MAHKEMESø YARGITAY DANIùTAY SAYIùTAY BAùBAKANLIK MøLLø øSTøHBARAT TEùKøLATI MÜSTEùARLIöI MøLLø GÜVENLøK KURULU GENEL SEKRETERLøöø BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜöÜ HAZøNE MÜSTEùARLIöI DøYANET øùLERø BAùKANLIöI AFET VE ACøL DURUM YÖNETøMø BAùKANLIöI KAMU DÜZENø VE GÜVENLøöø MÜSTEùARLIöI ADALET BAKANLIöI MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI øÇøùLERø BAKANLIöI JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI DIùøùLERø BAKANLIöI MALøYE BAKANLIöI GELøR øDARESø BAùKANLIöI MøLLø EöøTøM BAKANLIöI SAöLIK BAKANLIöI ULAùTIRMA BAKANLIöI DENøZCøLøK MÜSTEùARLIöI ÇALIùMA VE SOSYAL GÜVENLøK BAKANLIöI DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI PETROL øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI AVRUPA BøRLøöø BAKANLIöI BøLøM.000 5.391.686.000 2.378.785.482.000 1.000.104.064.000 99.844.000 249.225.000 2.624.360.949.039.000 41.000 131.697 2.195.468.270.000 1.966.651.000 4.000 SERMAYE TRANSFERø SERMAYE GøDERø 66 60.199.000 751.283.618.731.151.457.000 10.000 0 182.

000 KAFKAS ÜNøVERSøTESø ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø 13.000 118.000 1.000 67.452.412.877.362.948.000 ERCøYES ÜNøVERSøTESø 124.098.000 65.000 1.892.181.000 22.000 331.000 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø TRAKYA ÜNøVERSøTESø 276.000 28.605.000 7.715.511.000 29.000 28.000 3.428.000 20.763.000 10.000 5.000 21.584.014.282.573.433.929.000 24.069.465.000 11.843.000 31.000 26.900.000 17.441.729.428.000 1.450.924.157.000 23.557.000 20.000 31.857.499.000 2.247.000 1.000 43.000 AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø 11.000 457.000 26.664.000 21. DEV.000 7.000 24.280.000 1.131.328.000 11.072.016.845.510.000 68.000 17.000 177.226.554.299.000 169.005.928.827.420.671.000 60.000 11.000 3.000 1.028.000 6.397.733.903.122.597.000 2.054.000 14.000 9.866.000 KOCAELø ÜNøVERSøTESø CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 67.000 31.378.712.000 38.922.449.788.000 GAZø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 31.354.206.582.017.100.355.674.000 196.994.000 78.000 9.814.231.026.291. PRøMø GøD.434.000 11.462.190.874.000 290.934.000 175.473.000 70.000 4.462.000 13.000 15.000 12.000 5.098.000 130.000 375.000 4.135.215.000 18.402.713.302.000 103.380.207.482.034.000 126.000 3.437.000 237.945.000 SOS.530.632.751.608.188.000 250.000 20.000 1.000 153.164.236.062.287.000 23.590.801.987.000 37.000 256.569.000 GALATASARAY ÜNøVERSøTESø AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø KASTAMONU ÜNøVERSøTESø DÜZCE ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø UùAK ÜNøVERSøTESø RøZE ÜNøVERSøTESø NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø AKSARAY ÜNøVERSøTESø GøRESUN ÜNøVERSøTESø HøTøT ÜNøVERSøTESø 105.000 4.937.039.253.078.133.649.522.000 131.731.523.962.529.000 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø 110.000 24.824.093.409.535.871.556.000 41.652.901.000 16.000 77.410.729.000 53.098.000 72.055.000 16.000 6.396.000 19.216.498.328.470.000 6.000 6.145.000 12.000 44.160.000 103.000 451. ANKARA ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURULU KURUMLAR PERSONEL GøDERLERø 8.197.153.000 32.000 30.710.000 94.645.000 25.474.000 158.491.000 299.000 59.000 1.000 40.252.038.000 25.000 24.000 3.582.000 17.844.571.000 11.000 12.877.235.511.583.000 81.386.000 ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø 95.051.000 13.000 1.522.108.045.000 7.565.000 10.000 4.999.000 31.263.873.000 1.356.000 222.854.306.000 134.735.000 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø 143.000 32.000 146.767.069.268.631.000 160.000 22.353.754.702.270.872.000 195.000 24.000 27.816.000 2.000 17.000 2.021.000 2.000 280.000 34.000 2.000 7.014.000 184.000 64.331.000 32.000 16.711.327.000 5.087.000 64.830.000 28.455.000 ULUDAö ÜNøVERSøTESø 98.355.000 187.000 291.000 4.000 19.000 2.480.861.838.000 185.000 2.982.000 33.000 48.000 1.478.000 30.392.000 17.000 319.466.000 87.611.000 16.000 5.995.000 56.000 9.000 EGE ÜNøVERSøTESø 43.000 43.000 222.930.000 50.000 60.385.000 11.000 34.000 ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø ATATÜRK ÜNøVERSøTESø øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø FIRAT ÜNøVERSøTESø 70.000 SELÇUK ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 246.986.000 2.000 55.000 ANADOLU ÜNøVERSøTESø DøCLE ÜNøVERSøTESø 175.000 42.000 178.000 27.000 3.691.000 30.486.219.000 69.000 179.492.000 3.073.995.426.000 98.000 30.000 12.170.000 3.752.000 26.336.000 58.000 67.000 136.147.000 17.853.000 56.903.000 2.000 10.273.317.000 8.000 53.043.000 10.000 21.831.430.000 4.029.436.000 474.099.658.000 23.000 77.000 48.000 32.776.000 55.000 122.449.000 170.163.000 57.000 33.625.690.000 4.496.000 4.000 MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø 16.751.000 29.797.411.173.241.488.000 19.000 36.446.054.000 24.000 28.000 5.000 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ HARRAN ÜNøVERSøTESø 5.206.910.191.000 30.826.000 149.883.000 29.000 108.890.000 29.000 16.112.768.075.061.000 9.820.387.000 53.778.000 25.687.700.256.000 2.000 7.000 5.000 51.000 11.178.000 2.276.743.880.647.917.202.000 17.260.000 12.000 64.138.439.428.000 146.646.000 69.434.776.000 83.049.863.335.380.000 39.835.000 2.000 5.257.000 1.786.000 1.643.000 69.000 3.273.000 18.000 53.649.783.000 50.000 12.277.327.000 25.147.000 1.281.338.494.000 16.000 61.133.006.328.160.751.000 58.026.557.000 72.000 20.000 28.834.000 37.117.847.768.000 738.000 51.000 35.768.000 44.000 43.000 34.000 2.769.000 172.000 351.481.400.649.000 32.707.985.000 26.354.000 1.000 27.325.000 103.832.551.000 2.240.000 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø HACETTEPE ÜNøVERSøTESø 3.000 2.447.295.000 24.000 70.475.365.289.000 55.923.000 38.026.472.000 295.718.000 8.980.000 30.178.000 44.000 4.401.000 22.000 30.000 123.000 89.000 244.000 31.000 90.794.000 26.000 17.641.851.000 6.000 125.557.000 492.928.521.188.797.000 65.256.582.000 36.000 286.000 26.809.726.689.000 CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø 111.000 2.835.000 170.945.000 233.797.000 1.538.935.000 33.050.840.158.699.000 1.000 35.430.000 7.000 142.391.000 TOPLAM .000 33.000 4.000 209.000 1.000 3.000 16.000 515.000 18.000 145.442.723.000 11.347.069.000 2.000 9.000 44.000 17.000 øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 99.000 SERMAYE GøDERø (II) SAYILI CETVEL .000 2.108.000 33.000 MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERø FAøZ GøDERLERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.066.000 36.000 211.416.000 19.000 38.586.000 3.000 62.291.031.339.570.000 10.67 YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 154.000 21.027.367.000 72.114.000 74.563.997.000 181.539.000 314.000 24.292.000 SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø 23.000 24.000 26.093.000 395.418.000 CARø TRANSFER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) 24.000 26.970.000 45.860.337.000 BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 52.YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 2014 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø SERMAYE TRANSFERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK TL 61.000 19.430.000 3.000 318.749.000 53.102.000 19.940.000 35.675.000 233.261.538.000 141.000 7.081.000 42. GÜV.298.722.000 66.000 152.000 MERSøN ÜNøVERSøTESø BALIKESøR ÜNøVERSøTESø 65.755.505.000 192.000 SAKARYA ÜNøVERSøTESø 79.438.000 19.463.000 184.000 46.923.191.000 52.456.714.000 23.343.000 33.928.171.950.000 128.000 MARMARA ÜNøVERSøTESø MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø 83.696.000 NøöDE ÜNøVERSøTESø DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø 26.101.320.000 AKDENøZ ÜNøVERSøTESø 108.000 59.385.000 7.000 12.491.000 1.575.893.

000 60.000 øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø 790.907.000 13.000 2.000 61.642.000 1.000 22.518.000 32.137.156.794.068.000 14.238.000 1.000 23.941.000 65.301.000 4.309.835.900.000 4.965. DEV.220.000 681.555.000 40.000 5.415.000 51.290.891.564.785.046.283.003.628.000 721.000 23.849.000 23.264.173.000 1.459.397.178.415.055.000 11.000 54.000 2.000 4.000 KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø SøNOP ÜNøVERSøTESø SøøRT ÜNøVERSøTESø NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø KARABÜK ÜNøVERSøTESø KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø BøLECøK ÜNøVERSøTESø BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø BøNGÖL ÜNøVERSøTESø MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø BATMAN ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø BARTIN ÜNøVERSøTESø BAYBURT ÜNøVERSøTESø GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø HAKKARø ÜNøVERSøTESø IöDIR ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø 102.000 58.151.000 17.000 40.369.000 18.502.000 64.864.029.011.000 PERSONEL GøDERLERø BOZOK ÜNøVERSøTESø KURUMLAR 5.000 19.000 22.618.000 2.000 7.000 4.369.000 94.658.142.613.964.317.000 1.215.970.000 4.186.000 2.324.000 23.000 49.117.996.399.194.515.000 1.155.000 1.205.000 17.000 1.943.978.563.685.000 24.000 7.000 SOS.000 971.889.000 46.000 331.000 52.090.000 20.000 SERMAYE GøDERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YEDEK ÖDENEK 36.846.000 1.848.506.963.000 331.908.782.000 48.000 272.720.000 2.000 2.128.357.883.000 6.412.000 1.000 8.000 25.342.000 14.484.590.000 AMASYA ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø 2.000 17.000 25.000 946.053.427.000 3.000 625.000 3.592.932.000 3.000 24.935.000 7.000 647.000 24.000 3.899.000 331.000 7.031.000 955.908.000 34.000 19.973. PRøMø GøD.000 ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø 3.000 1.182.301.935.000 370.796.279.908.000 642.978.000 4.000 2.968.000 1.678.471.000 17.000 BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø 493.117.000 MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERø FAøZ GøDERLERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 4.908.462.312.973.000 5.000 1.691.000 2.132.000 1.339.000 625.462.000 43.908.000 24.914.726.000 23.000 331.429.702.000 1.000 23.706.000 4.609.408.879.000 51.000 3.000 KONYA ÜNøVERSøTESø KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø 88.518.000 612.459.000 50.977.000 49.000 22.000 331.464.000 6.115.523.000 22.382.000 331.000 1.000 53.855.520.000 684.000 15.000 ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø 1.000 95.000 52.000 10.844.000 625.000 47.890.160.917.064.791.156.653.000 7.000 23.000 25.995.000 20.000 875.000 16.000 5.557.000 625.421.000 2.000 2.102.276.707.000 25.382.000 1.000 59.879.000 1.000 3.726.000 22.000 6.720.000 19.473.688.483.000 632.002.140.909.079.000 24.000 23.939.369.186.000 3.000 5.000 7.005.949.641.000 52.338.798.000 3.560.675.000 21.849.000 7.000 13.353.078.908.319.764.353.000 7.000 9.131.000 331.684.000 1.401.911.000 129.985.000 8.224.000 8.312.000 22.611.000 17.602.353.000 1.000 56.000 12.000 43.000 991.000 13.000 8.000 21.000 1.000 23.000 4.000 1.000 11.185.196.214.000 47.000 54.428.000 7.000 20.879.000 53.000 18.000 76.000 49.558.087.778.993.000 4.243.089.848.724.000 15.764.000 949.000 23.000 18.011.000 4.000 13.000 22.000 10.000 1.000 62.000 3.000 15.402.735.923.013.029.280.000 52.000 31.783.011.360.080.000 3.000 6.122.000 1.591.000 15.306.000 11.357.000 24.000 1.000 592.000 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 1.000 4.000 2.285.000 CARø TRANSFER SERMAYE TRANSFERø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 26.000 23.353.000 1.000 669.743.000 17.553.000 2.592. GÜV.287.182.758.426.000 22.000 28.000 13.626.882.000 16.000 2.000 625.457.000 7.000 331.000 22.000 12.819.285.000 10.000 2.000 23.000 10.000 26.000 3.153.533.908.908.000 19.000 1.000 TOPLAM .071.000 16.182.740.000 22.148.000 ORDU ÜNøVERSøTESø 4.746.740.000 2.174.000 21.000 14.624.000 YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR 81.156.000 8.949.085.000 7.68 16.731.000 9.

000 161.322.725.617.158.000 0 282.217.000 409.011.000 1.000 210.000 1.221.915.000 10.000 0 11.985.308.031.000 0 0 0 0 4.000 6.000 80.800.000 0 1.000 905.198.000 5.000 1. PRøMø GøD.000 152.000 285.395.000 24.000 0 276.439.000 0 0 0 ATATÜRK KÜLTÜR.517.000 62.678.000 0 0 0 7.000 88.000 0 0 0 29.703.357. DEV.992.000 0 1.000 0 109.476.000 HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 23.000 408.523.000 0 1.298.000 0 230.580.758.000 0 7.486.622.391.000 6.785.725.590.000 135.000 11.000 9.000 734.000 0 0 852.2014 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (II) SAYILI CETVEL -ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELER (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI PERSONEL GøDERLERø SOS.311.000 171.270.000 0 0 0 431.000 0 385.000 DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 1.000 2.000 DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 1.005.724.610.887.000 153.000 1.000 0 0 0 74.000 108.306.000 705.983.981.626.924.761.000 208.805.808.000 0 11.000 16.000 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ 899.052.035.000 12.158.739.218.761.000 1.209.000 3.000 855.368.000 0 445.000 0 0 0 169.221.689.000 YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI 5.357.000 7.740.779.848.269.000 598.961.000 2.641.758.904.000 0 33.883.000 340.506.511.567.000 KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 1.000 91.418.000 4.000 0 0 0 13.000 4.000 6.243.154.000 0 0 0 0 3.000 1.000 MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI 3.348.000 ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 31.145.084.174.000 0 SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ 36.000 12.718.512.088.000 0 5.980.652.000 4.520.000 0 165.000 605.000 0 36.000 3.181.430.078.685.000 0 0 0 20.000 4. GÜV.000 0 0 0 11.769.000 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD.720.000 0 67.886.000 1.000 2.000 247.101.000 9.086.000 0 22.783.000 0 1.000 0 0 0 0 4.854.736.099.000 TÜRK DøL KURUMU 3.946.272.000 0 0 0 0 23.182.376.000 3.000 4.353.000 0 40.000 0 71.375.000 3.000 2. 72.945.598.282.467.000 0 0 0 0 2.182.000 943.662.000 10.000 45.000 135.000 ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø 1.000 119.000 5.000 0 0 0 12.405.000.159.978.945.000 0 0 0 38.955.000 11.202.944.000 0 6.008.326.718.000 0 0 0 9.415.054.939.000 135.000 644.935.052.000 135.158.000 0 0 0 8.272.116.000 3.000 356.650.564.000 0 0 0 14.942.175.339.000 24.312.000 47.000 0 0 95.000 0 510.000 13.274.190. DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU 3.143.000 1.000 1.000 TÜRK AKREDøTASYON KURUMU TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ 3.587.636.000 6.272.360.276.064.000 0 642.000 0 2.576.572.000 0 4.000 921.890.132.000 41.000 TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ 5.000 0 0 0 85.000 24.441.000 992.000 0 371.000 0 5.476.000 0 677.740.000 59.635.000 0 138.732.000 0 11.000 0 3.000 5.725.000 0 426.965.000 0 1.000 17.000 3.000 237.000 235.982.000 0 0 0 7.000 0 272.000 10.000 3.000 6.000 0 6.234.519.301.205.000 10.000 TÜRK TARøH KURUMU 1.000 0 0 0 0 36.090.000 0 3.000 24.000 YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 7.196.000 13.939.000 TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU 45.000 3.002.000 1.000 0 171.000 6.000 3.065.000 845.000 3.588.964.497.000 11.000 6.000 15.000 0 0 0 9.000 DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 145.000 3.755.000 194.811.495.288.035.629.000 0 0 0 916.843.000 0 1.000 222.511.476.000 3.148.000 0 660.000 6.312.000 39.000 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø 1.762.900.000 152.000 11.721.000 0 469.282.981.000 5.114.000 0 0 0 15.000 12. BùK.000 613.194.000 41.000 4.677.000 0 289.580.654.719.000 190.000 15.000 1.151.000 0 733.914.000 0 0 0 147.617.000 0 0 0 46.000 0 0 0 9.518.000 2.865.812.421.621.532.000 0 0 0 206.350.000 2.000 TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI 1.000 27.928.850.000 612.000 1.000 7.036.539.744.000 252.000 1.000 1. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER ALIM GøDERLERø SERMAYE GøDERø SERMAYE TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM 260.000 0 129.576.000 2.969.000 3.808.023.000 TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI 16.000 0 0 1.238.170.942.000 0 7.000 DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ 95.919.000 SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ 7.491.279.000 0 0 0 466.656.095.945.011.000 0 0 0 0 4.000 ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 69 .000 35.858.576.918.000 247.000 MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR 3.890.758.384.935.633.000 30.000 0 18.382.000 29.882.000 0 0 0 255.000 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 79.516.000 134.153.889.160.000 2.000 464.237.000 0 0 SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI 22.791.721.000 1.781.000 12.734.115.000 0 0 TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU 1.000 1.159.000 1.029.091.301.000 1.000 20.031.000 265.000 1.

312.910.476.000.172.685.000 4.400 2.2014 YILI MERKEZø YÖNETøM BÜTÇE KANUNU øCMALø (III) SAYILI CETVEL .876.737.598 0 7.000 4.360.966 4.482.592.572 23.215.267.879.342.709.DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR (EKONOMøK SINIFLANDIRMA) TL KURUMLAR PERSONEL GøDERLERø SOS.940.000 10.665.000 2.475 2.286.131.075.400 42.000 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU 77.184.192.102.572 319.348.938 64.696 2.865.300 0 0 0 112.000 0 0 0 54.040.000 9.602.744.336 REKABET KURUMU 27.003 DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR TOPLAMI 70 .052 0 0 0 2.984.676.747 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 62.610 3.843 0 14.000 1.981.000 89.000 0 1.829.000 TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 16.252 100.000 0 0 0 159.908 0 0 0 51.000 359.362.739.146 0 3.797.334 4.474 41.092.950.926.872. DEV.411 0 1.936 19.716 31.608 0 0 0 98.624 0 5.000 26. GÜV.064.009.050.340 5.000 0 2.000.875.000 0 62.220.731.914.000.000 43. MAL VE HøZMET FAøZ GøDERLERø CARø TRANSFER SERMAYE GøDERø ALIM GøDERLERø SERMAYE TRANSFERø BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK TOPLAM RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU 55.200 0 617.038.211 3.188 10.236 0 0 0 122.000 5.266.117.180. PRøMø GøD.000 0 0 0 92.000 22.620 KAMU øHALE KURUMU 19.725.648.300 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 44.426.000 0 0 0 SERMAYE PøYASASI KURULU 55.478.

2012 YILI TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø BÜTÇE TASARISI 71 .

72 .

344.000 59.603.702.000 0 0 0 08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 468.598.510.000 84.699 59.000 610.500.332.000 34.000 39.EKONOMøK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLøFLERø øCMALø BÜTÇE YILI : 2012 KURUM ADI : 02 .600 SOSYAL GÜVENLøK KURUMUNA DEVLET PRøMø GøD.000 65.391.383 134.221.504.346.892.000 13.124.000 20.000 312.220.700.000 07 SERMAYE TRANSFERLERø 0 3.000 248.400 06 SERMAYE GøDERLERø 55.615.900.000 41.000 03 MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERø 73.000 71.481.935.022 68. 23.864.401.445 77.400.000 28.536.000 26.866.226.273.391.435.414 292.000 418.129.113 332.000 GENEL TOPLAM 73 .000 27.963.000 41.358 68.986.362 512.474.800 362.670.881.000 199.504.314.000 04 FAøZ GøDERLERø 0 0 0 0 0 0 0 05 CARø TRANSFERLER 53.451 60.252.309 651.200 75.158.733.000 0 2.987.674.113.010 38.000 595.000 52.776 32.000 348.TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø (TL) 2010 KODU 2011 AÇIKLAMA KBÖ 01 PERSONEL GøDERLERø 02 HARCAMA 2012 AöUSTOS SONU HARCAMA KBÖ 2013 BÜTÇE TEKLøFø 2014 BÜTÇE TAHMøNø 262.506.000 88.935.

FONKSøYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK øCMALø BÜTÇE YILI : 2012 KURUM ADI : 02 .702.500 43.309 651.000 610.888.000 312.309 438.000 2.670.000 468.000 59.700 312.258.673.000 2012 2011 AöUSTOS SONU HARCAMA KBÖ 417.TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø ( TL) 2010 KODU AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HøZMETLERø 02 SAVUNMA HøZMETLERø 03 KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø 04 EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø 06 øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø 07 SAöLIK HøZMETLERø 08 DøNLENME.800 259.000 269.113.000 74 .136 454.105 650.892.091 2.399.000 100.935.000 743.909 88.000 42.000 2013 BÜTÇE TEKLøFø 2014 BÜTÇE TAHMøNø 512.000 499.064.362 512.000 610.000 595.000 38.391.733.000 93.784.252.000 159 37.962 102.000 93.000 475. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø 09 EöøTøM HøZMETLERø 10 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø GENEL TOPLAM KBÖ HARCAMA 467.000 418.000 595.

2012 YILI CUMHURBAùKANLIöI BÜTÇE TASARISI 75 .

76 .

675 1.267.000 60.000 SERMAYE TRANSFERLERø 0 0 0 0 0 0 0 08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 72.000 50.800 0 0 0 0 0 0 0 958.400.015.980.360.000 GENEL TOPLAM 77 .405.872.000 89.829.900.500.000 23.976.000 19.CUMHURBAùKANLIöI ( TL) 2010 2011 AÇIKLAMA KODU KBÖ 01 PERSONEL GøDERLERø 02 SOSYAL GÜVENLøK KURUMUNA DEVLET PRøMø GøDERLERø 03 MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERø 04 FAøZ GøDERLERø 05 CARø TRANSFERLER 06 SERMAYE GøDERLERø 07 HARCAMA 2012 AöUSTOS SONU HARCAMA KBÖ 2013 2014 BÜTÇE TAHMøNø BÜTÇE TEKLøFø 28.240.439.700.000 1.762.601 3.970.520.139.000 157.480.526 44.500 2.000 15.000 58.308.000 2.823 138.000 3.000 26.A÷ EKONOMøK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLøFLERø øCMALø BÜTÇE YILI: 2012 KURUM ADI: 01 .697.900.499.994.996.735.618 39.000 492.640.711.903 36.236 52.000 765.843.000 3.000 21.000 45.000.000 147.561.000 1.876.000 108.245.200 2.915.551 40.500 40.375.000 56.125.000 20.000 38.009.537.719 116.150 1.008 3.275 32.652.000 47.

900.000 157.970.FONKSøYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK øCMALø BÜTÇE YILI : 2012 KURUM ADI : 01 .719 116.823 138.500.267. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø 09 EöøTøM HøZMETLERø 10 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø GENEL TOPLAM KBÖ 2012 2011 HARCAMA KBÖ AöUSTOS SONU HARCAMA BÜTÇE TEKLøFø 2013 2014 BÜTÇE TAHMøNø 72.CUMHURBAùKANLIöI ( TL) 2010 KODU AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HøZMETLERø 02 SAVUNMA HøZMETLERø 03 KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø 04 EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø 06 øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø 07 SAöLIK HøZMETLERø 08 DøNLENME.000 78 .267.970.700.500.439.520.900.000 89.000 108.439.000 157.000 147.000 108.700.823 138.000 147.719 116.520.000 72.000 89.

2012 YILI SAYIùTAY BÜTÇE TASARISI 79 .

80 .

861.219 142.414.375 GENEL TOPLAM 81 .307.324.780 147.421 12.171 91.400 60.912.372.900 57.990.055.475.000 800.000 2.280 838.SAYIùTAY ( TL) 2010 2011 AÇIKLAMA KODU KBÖ 01 PERSONEL GøDERLERø 02 SOSYAL GÜVENLøK KURUMUNA DEVLET PRøMø GøDERLERø 03 MAL VE HøZMET ALIM GøDERLERø 04 FAøZ GøDERLERø 05 CARø TRANSFERLER 06 SERMAYE GøDERLERø 07 HARCAMA 2012 AöUSTOS SONU HARCAMA KBÖ 2013 2014 BÜTÇE TAHMøNø BÜTÇE TEKLøFø 71.130 140.507.478 9.058 128.670.700 290.304.290 464.589 10.819.711.345 29.425 32.746 9.000 6.500 30.710 96.420 632.584.357.411 10.200.019 23.920 18.445.169 27.500 78.783.665.583.595.610 94.946 525.433 600.796.835.765.424.524 11.000 7.077 100.038.A÷ EKONOMøK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLøFLERø øCMALø BÜTÇE YILI: 2012 KURUM ADI: 06 .000 7.500 12.261.760 12.900 11.877.693 SERMAYE TRANSFERLERø 0 0 0 0 0 0 0 08 BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 120.649.262 81.405.162.238 662.782.446 0 0 0 0 0 0 0 462.

372.000 15.366 125.147 122.162.780 147.623 103.400 11.372.013 .456.300 10.000 182.780 18.111.200 68.588. KÜLTÜR VE DøN HøZMETLERø 09 EöøTøM HøZMETLERø 10 SOSYAL GÜVENLøK VE SOSYAL YARDIM HøZMETLERø GENEL TOPLAM KBÖ 2012 2011 HARCAMA AöUSTOS SONU HARCAMA KBÖ 2013 BÜTÇE TEKLøFø 2014 BÜTÇE TAHMøNø 15.996.414.729 15.463.745 128.430 119.870.785 38.835.000 120.700 19.700.500 78.238 15.900.000 36.000 1.475.871.000 11.096.115.130 140.068.158.210 82.221 35.219 142.SAYIùTAY ( TL) 2010 KODU AÇIKLAMA 01 GENEL KAMU HøZMETLERø 02 SAVUNMA HøZMETLERø 03 KAMU DÜZENø VE GÜVENLøK HøZMETLERø 04 EKONOMøK øùLER VE HøZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HøZMETLERø 06 øSKAN VE TOPLUM REFAHI HøZMETLERø 07 SAöLIK HøZMETLERø 08 DøNLENME.FONKSøYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK øCMALø BÜTÇE YILI : 2012 KURUM ADI : 06 .994 1.583.375 1.376.610 94.765.900 2.039.058 82 20.078 111.741 15.071 1.086.748.239.

CETVELø MERKEZø YÖNETøM KAPSAMINDAKø KAMU øDARELERø TARAFINDAN.B . øLGøLø MEVZUATA GÖRE TAHSøLøNE DEVAM OLUNACAK GELøRLER 83 .

84 .

(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 01 VERGø GELøRLERø 03 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 300.108.502.335.000 24.870.633.008.750.000 25.000 323.000 25.772.000 1.921.000 411.474.007.983.000 297.982.000 10.033.276.529.000 05 DøöER GELøRLER 23.838.000 9.224.591.393.827.576.000 28.925.000 27.472.451.001.000 378.000 1.000 10.913.115.027.465.000 352.395.630.416.196.084.888.000 04 ALINAN BAöIù VE YARDIMLAR øLE ÖZEL GELøRLER 1.) NET BÜTÇE GELøRø 85 .462.726.305.995.986.000 330.000 08 ALACAKLARDAN TAHSøLAT 269.000 10.675.265.000 347.000 360.000 TEùEBBÜS VE MÜLKøYET GELøRLERø 9.168.000 TOPLAM BÜTÇE GELøRø 09 RED VE øADELER ( .813.879.204.000 06 SERMAYE GELøRLERø 11.000 382.246.211.817.321.000 327.

000 9.514.366.253.410.000 9.752.000 73.016.964.913.305.633.358.000 594.171.820.976.211.000 10.265.658.000 330.813.052.000 2.027.995.156.000 86.000 8.000 03 Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1 Mal ve Hizmet Satú Gelirleri 2 Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma øzni Gelirleri 3 KøT ve Kamu Bankalar Gelirleri 4 Kurumlar Haslat ----- ----- ----- 5 Kurumlar Karlar 919.335.814.754.000 6 Kira Gelirleri 1.000 131.007.472.000 117.789.613.081.353.000 1.000 9 Baúka Yerde Snflandrlmayan Vergiler 96.000 1.797.723.335.000 638.382.967.(TL) KODLAR I 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA II 01 Vergi Gelirleri 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 300.236.000 152.285.000 1.551.000 11.591.714.772.000 1.065.000 94.000 27.115.000 1.000 143.000 1.000 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alnan Vergiler 2 Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler 3 Dahilde Alnan Mal ve Hizmet Vergileri 4 Uluslararas Ticaret ve Muamelelerden Alnan Vergiler 5 Damga Vergisi 7.009.000 3.109.112.000 9 Di÷er Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.211.000 11.000 104.871.000 1.224.000 65.000 2.000 04 Alnan Ba÷ú ve Yardmlar ile Özel Gelirler 1 Yurt Dúndan Alnan Ba÷ú ve Yardmlar 6 Özel Gelirler 86 .472.598.967.799.000 6 Harçlar 9.180.000 22.000 3.246.204.888.250.523.188.745.701.462.631.000 2.162.459.626.278.946.000 12.000 2.161.870.909.000 10.346.416.000 10.000 9.529.321.359.000 360.999.072.272.436.000 25.661.000 58.263.000 2.000 8.000 106.940.000 8.984.000 1.041.000 1.000 7.162.780.617.393.393.322.

087.000 269.000 1.462.026.000 4.048.000.000 2.000 11.630.000 10.576.000 1 Faiz Gelirleri 2 Kiúi ve Kurumlardan Alnan Paylar 3 Para Cezalar 6.547.906.000 4.180.000 347.750.232.000 2 Yurtdú Alacaklardan Tahsilat 38.983.000 8.870.156.000.409.447.000 10.000 12.974.451.991.465.000 10.407.000 06 Sermaye Gelirleri 1 Taúnmaz Satú Gelirleri 2 Taúnr Satú Gelirleri 9 Di÷er Sermaye Satú Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 231.000.575.181.196.000 938.319.000 327.000 25.000 281.000 996.000 8.000 46.000 7.805.(TL) KODLAR I 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA II 05 Di÷er Gelirler 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 23.000 10.000 GENEL TOPLAM 87 .000 10.008.838.688.502.000 10.000 378.726.272.683.415.986.268.999.000 5.463.033.017.395.591.000 297.918.657.384.000 9 Di÷er Çeúitli Gelirler 4.310.000.465.000 411.345.308.000 11.639.000 10.000 2.982.834.000 255.000 27.727.040.001.084.000 973.303.921.000 41.295.

353.793.000 96.670.(TL) KODLAR I 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA II 09 Red ve øadeler ( .318.000 776.094.000 6.474.000 66.000 .000 28.416.000 24.291.168.059.) 1 Vergi Gelirleri 3 Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alnan Ba÷ú ve Yardmlar ile Özel Gelirler 5 Di÷er Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 88 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 24.000 915.962.366.108.000 23.000 7.000 832.943.827.000 78.813.091.295.000 92.000 27.199.000 25.000 7.879.000 89.361.000 91.

000 7.318.000 441.647.934.115.070.310.453.000 360.109.469.040.000 473.897.767.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 01 1 1 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Vergi Gelirleri 300.000 56.000 Motorlu Taútlar Vergisi 6.646.618.573.659.000 3.529.199.000 326.300.000 1.714.982.000 Veraset ve øntikal Vergisi 296.397.000 360.507.000 389.754.000 1.377.842.000 1.000 56.000 34.516.224.164.000 104.886.763.016.000 1.931.359.745.000 57.802.602.436.000 53.000 4.000 4.000 31.453.065.585.000 400.121.344.594.745.000 8.717.000 04 Gelir Geçici Vergisi 1.814.769.752.995.000 8.000 59.627.553.721.745.035.000 1.000 94.321.000 29.050.763.171.946.000 31.173.348.510.000 1.000 429.396.285.946.633.000 7.626.000 01 Beyana Dayanan KDV 49.000 8.318.000 Kurumlar Vergisi 30.000 8.000 63.204.161.602.785.000 70.000 Dahilde Alnan Katma De÷er Vergisi 50.000 7.710.752.154.164.038.000 131.566.845.483.628.000 152.366.000 3.072.512.000 330.234.000 Gelir Vergisi 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi 02 Basit Usulde Gelir Vergisi 03 Gelir Vergisi Tevkifat 51.471.576.000 63.000 360.000 54.016.000 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alnan Vergiler 86.000 26.507.052.091.000 2 01 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 02 Kurumlar Vergisi Tevkifat 03 Kurumlar Geçici Vergisi 2 Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler 1 01 2 01 3 Dahilde Alnan Mal ve Hizmet Vergileri 1 89 .000 360.393.396.059.876.000 143.346.918.254.458.529.174.000 Motorlu Taútlar Vergisi 6.631.000 Veraset ve øntikal Vergisi 296.535.000 326.517.772.070.000 02 Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 1.769.

123.777.000 7.906.729.759.000 5.646.831.123.501.650.000 5.475.201.000 73.000 6.045.302.000 3.000 38.000 5.551.000 Gümrük Vergileri 4.881.124.568.950.950.000 01 Petrol ve Do÷algaz Ürünleri 36.000 22.000 5.000 Özel øletiúim Vergisi 4.000 81.000 ùans Oyunlar Vergisi 564.613.475.000 60.000 øthalde Alnan Katma De÷er Vergisi 53.792.000 øthalde Alnan Katma De÷er Vergisi 53.151.482.000 5.000 67.633.000 77.376.256.018.464.087.000 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4.018.899.000 03 Alkollü øçkiler 4.576.495.909.896.000 5.115.293.881.510.095.906.046.000 3.000 04 Tütün Mamülleri 19.332.731.058.000 Gümrük Vergileri 4.256.218.339.570.000 65.088.950.433.433.373.000 3 01 4 01 5 01 4 Uluslararas Ticaret ve Muamelelerden Alnan Vergiler 1 01 2 01 90 .000 686.000 02 Motorlu Taút Araçlar 7.789.000 22.000 621.584.000 5.000 67.748.599.000 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4.280.582.976.000 5.000 41.087.633.000 316.000 06 Dayankl Tüketim ve Di÷er Mallar 2.667.962.482.046.850.667.576.000 5.805.000 5.861.759.657.613.000 621.000 6.861.151.353.000 Özel øletiúim Vergisi 4.642.000 5.000 686.564.376.908.000 ùans Oyunlar Vergisi 564.792.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 2 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Özel Tüketim Vergisi 70.293.740.850.710.831.204.568.000 58.088.383.356.115.000 5.000 05 Kolal Gazozlar 261.000 60.000 8.000 287.339.899.095.

922.081.000 7.818.000 5.834.996.000 526.251.000 Pasaport ve Konsolosluk Harçlar 864.000 E÷itime Katk Pay Ayrlmas Gereken Damga Vergileri 1.000 578.000 Vergi Yargs Harçlar 4.066.298.266.252.366.000 1.010.000 141.000 5.114.000 141.000 5.269.645.000 8.843.000 1.322.737.617.000 2 01 3 01 4 01 5 01 91 .661.439.822.358.000 Vergi Yargs Harçlar 4.000 25.645.000 1.000 7.395.000 5.917.000 99 Di÷er Yarg Harçlar 1.204.681.214.582.430.000 226.658.026.000 27.784.000 5.694.026.385.410.000 Di÷er Dú Ticaret Gelirleri 126.358.122.718.818.984.922.266.000 10.000 Damga Vergisi 6.000 1.000 1.000 Damga Vergisi 01 2 01 6 Harçlar 1 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Di÷er Dú Ticaret Gelirleri 5 1 2013 YILI BÜTÇE GELøRø Yarg Harçlar 01 Ticaret Sicil Harçlar 201.000 Noter Harçlar 468.430.000 970.278.395.000 7.923.010.784.923.822.479.146.000 5.459.156.000 1.294.214.000 11.000 248.533.503.633.000 2.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 3 01 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 126.000 Tapu Harçlar 4.298.634.529.996.000 526.000 1.269.696.000 970.000 5.000 Pasaport ve Konsolosluk Harçlar 864.681.000 7.454.529.000 9.770.541.000 Damga Vergisi 6.041.000 Noter Harçlar 468.000 157.162.000 E÷itime Katk Pay Ayrlmas Gereken Damga Vergileri 1.718.633.014.000 1.541.385.770.479.000 1.727.114.843.000 9.592.000 1.727.000 5.000 7.000 157.251.000 578.000 Tapu Harçlar 4.122.066.000 02 Esnaf Sicil Harçlar 22.592.252.

317.000 125.902.000 113.000 Baúka Yerde Snflandrlmayan Di÷er Vergiler 93.684.714.776.000 484.954.440.784.737.247.957.449.242.000 24.000 4.000 15.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 6 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Gemi ve Liman Harçlar 14.000 11.000 70.000 Gemi ve Liman Harçlar 14.000 26.802.113.717.802.780.000 1.000 96.523.000 20.964. Ruhsatname ve Diploma Harçlar 27.000 484.620.000 113.847.473.171.000 1.715.000 532.636.000 Baúka Yerde Snflandrlmayan Di÷er Vergiler 93.000 532.000 01 Avclk Belgesi Harçlar 18.000 ømtiyazname.829.395.000 01 7 8 01 9 01 Yurtdú Çkú Harc 111.000 04 Türk Uluslararas Gemi Sicil Kayt Harc ve Yllk Tonaj Harc 7.090.000 03 Özel Güvenlik Harçlar 21.000 1.534.000 102.000 8. Ruhsatname ve Diploma Harçlar 9.168.508.000 Trafik Harçlar 431.000 17.444.000 15.000 Di÷er Harçlar 1.000 34.783.954.000 4.000 17.000 31.508.000 Kaldrlan Vergi Artklar 3.000 22.212.000 102.000 02 E÷itime Katk Pay Ayrlmas Gereken Harçlar 57.776.000 4.000 137.000 99 Di÷er Harçlar 1.000 117.820.976.000 92 .780.523.717.376.783.312.000 99 Di÷er ømtiyazname.366.000 64.211.000 10.000 1.211.279.312.311.000 Trafik Harçlar 431.247.986.173.000 4.000 Kaldrlan Vergi Artklar 9 Baúka Yerde Snflandrlmayan Vergiler 1 01 9 99 3.435.000 8.870.090.409.435.000 106.

000 Hizmet Gelirleri 508.000 2.991.701.000 2.000 22.591.000 27.263.027.999.605.000 27.007.000 25.027.118.888.605.033.000 93 .007.000 9.000 130.000 27.946.115.000 25.000 618.000 03 Banka Çekleri De÷erli Ka÷t Bedelleri 99 Di÷er Mal Satú Gelirleri 99 2 Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma øzni Gelirleri 1 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Satú Gelirleri 2 2013 YILI BÜTÇE GELøRø Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma øzni Gelirleri 01 RTÜK Lisans Ücreti ----- ----- ----- 02 RTÜK Yayn øzni Ücreti ----- ----- ----- 99 Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma øznine øliúkin Di÷er Gelirler 22.000 561.305.094.000 618.126.000 2.939.000 561.000 Mal ve Hizmet Satú Gelirleri 2.000 2.027.000 Di÷er Hizmet Gelirleri 508.127.000 22.913.000 1.905.000 1.755.881.701.832.591.728.000 10.000 116.094.000 25.000 1.177.723.701.591.638.000 1.416.939.962.523.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 03 1 1 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 9.000 145.179.797.

104.586.452.027.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 3 KøT ve Kamu Bankalar Gelirleri 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 2.866.044.000 45.000 02 øútirak Gelirleri 3.308.694.700.000 02 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü÷ünden Ky Emniyeti ve Gemi Kurtarma øúletmeleri Genel Müdürlü÷ü'nden 24.000 04 Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl÷'ndan 205.000 2. øúl.554.000 28.475.340.000 214.000 33.720.231.094.058.000 3.652.306.555.000 31.962.000 05 Kamu Bankalarndan Elde Edilen Temettü Gelirleri 593.000 01 KøT'den Elde Edilen Gelirler 1.000 500.000 ----- ----- ----- Genel Bütçeli ødareler Kurumlar Haslat ----- ----- ----- Di÷er ----- ----- ----- Di÷er Kurumlar Haslat ----- ----- ----- Di÷er Kurumlar Haslat ----- ----- ----- 1 2 4 Kurumlar Haslat 1 99 9 99 94 .598.513.954.196.000 03 40.000 2.000 222.Tip Telekomünikasyon Ruhsat ve Genel øzin Gelirleri 28.000 209.196.162.000 3.410.000 654.942.000 26.000.250.000 4.000 42.000 242.386.003.000 04 2.834.000 2.662.000 KøT ve øDT'lerden Sa÷lanan Gelirler 475.752. Genel Müdürlü÷ü'nden 205.000 01 Devlet Hava Mey.595.000 Hazine Portföyü ve øútirak Gelirleri 2.656.000 623.491.000 2.000 3.967.419.545.000 530.169.

399.773.030.132.000 32.000 237.000 120.000 2.000 491.007.419.462.000 129.000 214.000 Döner Sermayeler 917.000 1.775.009.000 594.030.000 48.780.194.000 1.701.728.009.002.940.000 173.329.000 2.436.000 144.747.468.799.000 1.042.000 02 Ecrimisil Gelirleri 429.358.000 2.108. ørtifak Hakk ve Kullanma øzni Gelirleri 330.000 258.007.514.239.472.000 1.017.677.551.303.491.291.272.000 247.000 399.000 229.871.981.000 1.028.000 1.000 99 Di÷er Taúnmaz Kira Gelirleri 292.574.000 980.057.000 594.780.000 01 Döner Sermayelerin Aylk Gayrisafi Haslatndan Aktarmalar 807.180.000 Di÷er Kurumlar Karlar 2.000 1.188.000 1.000 638.271.185.000 119.000 638.000 391.000 39.000 589.000 1 9 99 6 Kira Gelirleri 1 Taúnmaz Kiralar 01 Lojman Kira Gelirleri 409.000 357.000 1.993.813.000 642.154.642.514.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 5 Kurumlar Karlar 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 919.967.110.000 02 Döner Sermayelerin Ylsonu Karlarndan Aktarmalar 110.000 2.006.000 9 Di÷er Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9 Di÷er Gelirler 01 Para Basm Gelirleri 99 Di÷er Çeúitli Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 95 .000 03 Kullanma øzni Gelirleri 120.326.038.990.000 2.000 3 01 Ön øzin Gelirleri 02 ørtifak Hakk Gelirleri 178.499.000 Di÷er Kurumlar Karlar 2.000 888.998.112.000 03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 100.830.111.000 1.369.871.000 1.813.328.000 531.000 1.468.000 469.077.000 376.000 Ön øzin.841.239.000 479.000 144.

000 7.300.000 1.000 1.000 Cari 10.000 16 Ücretle Yaplacak øú ve Hizmet Karúlklar 27.211.300.000 1.657.863.382.150.246.000 96 .211.000 1.600.900.236.715.211.550.000 99 Di÷er Özel Gelirler 1.000 63.000 29.265.000 66.790.768.005.265.472.000 1.000 13 Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri 36.253.000 6.000 Yurt Dúndan Alnan Ba÷ú ve Yardmlar 99 6 Özel Gelirler 1 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 1.000 65.000 1.335.555.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 04 Alnan Ba÷ú ve Yardmlar ile Özel Gelirler 1.000 1.000 12.335.000 12. Mesleki ve Teknik E÷itim Gelirleri 60.000 38.604.000 11.382.000 1.000 06 Çraklk.000 12.000 18 Gayrimenkul Satú ve Kira Gelirleri 6.200.000 30.393.472.000 07 TSK Mal ve Hizmet Satú Geliri 60.236.252.615.000 1.000 10.000 1.665.547.808.000 11.000 1.000 1.253.000 Yurtdúndan Alnan Di÷er Ba÷ú ve Yardmlar 10.607.400.472.907.000 1 1 2013 YILI BÜTÇE GELøRø Genel Bütçeli ødarelere Ait Özel Gelirler 02 Harita ve Kadastro Bedeli 1.000 71.335.128.000 1.016.100.000 11.000 40.000 04 Basl Ka÷t ve Plaka Satú Gelirleri 1.

001.000 Dú Borcun økrazndan Do÷an Alacaklar Faizleri 567.000 65.000 2.061.333.000 Borçlanma Senedi Geçmiú Gün Faizleri 6.000 Dú Borcun økrazndan Do÷an Alacaklar Faizleri 567.600.683.957.000 Faiz Gelirleri 1.000 2.639.168.000 27.000 97 .000 71.662.000 1.200.921.917.600.834.000 Borçlanma Senedi Primli Satú Geliri 732.662.026.000 466.333.415.125.337.000 648.576.000 Menkul Kymet ve Gecikmiú Ödemeler Faizleri ----- ----- ----- Menkul Kymet ve Gecikmiú Ödemeler Faizleri ----- ----- ----- Borçlanma Senedi Geçmiú Gün Faizleri 6.125.000 Vergi.000 Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri 85.465.000 934.200.200.726.000 25.000 934.168.000 71.792.000 1.000 648.870.(TL) KODLAR I II III IV 05 1 1 01 2 01 3 01 4 01 5 01 6 01 7 01 8 01 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Di÷er Gelirler 23.917.000 6.838.000 65.000 422.957.000 914.676. Resim ve Harç Gecikme Faizleri 317.000 7.676.337.000 7.200.000 914.000 Para Piyasas Nakit øúlemleri Alacaklar Faizleri ----- ----- ----- Para Piyasas Nakit øúlemleri Alacaklar Faizleri ----- ----- ----- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklarn Faizleri ----- ----- ----- Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklarn Faizleri ----- ----- ----- Takipteki Kurum Alacaklar Faizleri 85.000 422. Resim ve Harç Gecikme Faizleri 317.000 466.000 Borçlanma Senedi Primli Satú Geliri 732.061.000 Vergi.000 6.792.

000 05 Petrolden Devlet Hissesi 288.561.000 11 øthalatta Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi 600.604.000 288.405.000 143.000 549.000 186.825.000 736.638.861.000 13.378.000 Kiúi ve Kurumlardan Alnan Paylar 1 2013 YILI BÜTÇE GELøRø Devlet Paylar 02 Petrolden Devlet Hakk 03 Madenlerden Devlet Hakk 209.138.206.000 18 øthalden Yüzde Bir ve Binde Beú Orannda Alnan Çevre Katk Pay 130.000 49.356.000 277.397.000 02 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alnan Paylar 1.329.820.000 8.000 12 Kaynak Kullanm Destekleme Fonu Kesintisi 3.709.627.000 1.393.031.243.996.540.491.428.000 13.000 688.000 11.000 5 98 .547.937.655.000 13.911.303.456.038.000 606.687.000 47.000 1.000 186.311.310.107.999.054.001.000 12.674.524.508.381.000 11.310.770.000 2.000 06 Tasfiye Edilen Fon Gelirleri 228.532.777.697.679.538.000 3.000 235.140.000 615.000 10.158.114.658.K.000 04 E÷itim Özel Geliri (4306 S.268.000 19 Belediyelerden Alnan Yüzde Bir Orannda Çevre Katk Pay 45.630.000 08 GSM øúletmelerinden Alnan Hazine Paylar 2.093.000 2.000 663.545.000 261.552.000 09 Evrensel Hizmet Gelirleri 624.557.523.409.000 759.000 Di÷er Faizler 210.561.984.191.674.000 498.458.000 9.260.000 10.621.000 1.000 136.822.000 1.825.000 183.709.305.404.000 20 øMKB'den Alnan Paylar 8.) 506.000 3.000 Genel Bütçeli ødarelere Ait Paylar 9.362.000 251.760.000 99 Di÷erlerinden Alnan Paylar 1.861.000 183.000 213.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 9 99 2 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Di÷er Faizler 210.000 17 Trafik Sigorta Paylar 193.713.000 288.000 558.000 317.

000 274.918.000 4.233.870.000 1.000 995.403.000 Di÷er Para Cezalar 162.000 11.651.000 4.000 79.906.000 Pay Ayrlan ødari Para Cezalar 929.075.048.000 4.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 3 Para Cezalar 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 6.974.000 04 Çevre ødari Para Cezalar 11.384.000 87.000 Vergi Cezalar 01 Vergi ve Di÷er Amme Alacaklar Gecikme Zamlar 99 Di÷er Vergi Cezalar 3.181.002.107.309.805.181.000 Pay Ayrlan Di÷er ødari Para Cezalar 929.232.000 193.447.000 11.057.270.457.000 218.004.853.026.786.000 241.309.000 02 Karayolu Taúma Kanununa Göre Alnan ødari Para Cezalar 73.918.000 4.000 175.180.000 4.347.000 1.336.366.000 4.366.000 99 Di÷er ødari Para Cezalar 1 01 2 3 99 4 1.313.096.403.688.105.000 1.982.000 4.906.476.982. Fonu Kesintileri) 99 Yukarda Tanmlanmayan Di÷er Para Cezalar 9 Di÷er Çeúitli Gelirler 1 99 99 .180.000 ----- ----- ----- 162.918.107.000 Yarg Para Cezalar 230.000 5.000 Yukarda Tanmlanmayan Di÷er Çeúitli Gelirler 4.568.786.525.435.000 835.762.000 901.000 1.000 9 03 Cezai Faiz (Kaynak Kullanm Des.000 1.048.000 ødari Para Cezalar 1.590.447.696.000 Di÷er Çeúitli Gelirler 4.447.727.092.974.000 3.048.000 1.264.000 175.000 193.696.000 1.000 4.000 4.181.000 4.605.000 8.688.345.000 248.223.000 1.527.101.974.563.534.000 Yarg Para Cezalar 230.000 248.494.000 7.162.180.000 01 Trafik Para Cezalar 202.000 274.415.233.485.106.590.924.002.704.688.

985.237.011.201.038.000 5.000 5.000 Arazi Satú 352.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 06 Sermaye Gelirleri 10.000 4.836.000 10.049.000 39.011.000 39.000 332.000 49.201.008.000 Arsa Satú 551.734.986.985.008.983.019.000 332.000 1 1 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 100 .006.019.237.000 50.000 4.402.030.000 Sosyal Tesis Satú Gelirleri 40.462.657.000 311.000 Arazi Satú 352.465.000 996.319.000 50.038.591.000 973.734.049.000 49.575.000 532.982.013.982.013.402.000 546.000 938.000 532.000 Di÷er Bina Satú Gelirleri 50.000 Di÷er Taúnmaz Satú Gelirleri 3.000 Arsa Satú 551.000 546.982.030.836.000 Lojman Satú Gelirleri ----- ----- ----- Lojman Satú Gelirleri ----- ----- ----- Sosyal Tesis Satú Gelirleri 40.000 Taúnmaz Satú Gelirleri 01 2 01 3 01 4 01 5 01 9 99 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 11.000 40.000 311.000 Di÷er Çeúitli Taúnmaz Satú Gelirleri 3.000 40.006.000 Di÷er Bina Satú Gelirleri 50.

000 46.272.805.000.407.805.087.000 10.040.000 41.000 8.000 10.000 281.000 327.000.000.000.000 8.000 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 231.087.000 46.087.000.000 Di÷er Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 231.272.000 255.451.000 281.000.000.463.308.000 Alacaklardan Tahsilat 269.017.156.000 Di÷erlerinden 231.000.156.295.000 10.000 101 .000 Dúarya Verilen Di÷er Borçlardan Tahsilat 38.000.156.000.805.000 46.000 255.991.000 10.308.295.000.000 281.407.017.000 Di÷er Sermaye Satú Gelirleri 99 10.991.000 297.272.000 10.000 Taúnr Satú Gelirleri 5.308.040.000.395.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 2 Taúnr Satú Gelirleri 1 01 8.000 41.000 9 9 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 38.463.000 Taúnr Satú Gelirleri 5.000 Di÷er Sermaye Satú Gelirleri 10.000 Di÷er Çeúitli Sermaye Satú Gelirleri 10.017.000 10.000 255.463.000 10.000 10.407.000 10.000 08 1 9 99 2 Yurtdú Alacaklardan Tahsilat 4 99 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 5.295.000 41.008.040.991.000 Dúarya Verilen Di÷er Borçlardan Tahsilat 38.

000 84.000 3.000 02 Özel Tüketim Vergisi 56.000 3.679.537.000 9.000 94.000 18.457.108.000 2.000 02 Kurumlar Vergisi 2.000 27.000 61.094.313.135.000 19.031.189.898.318.827.000 1 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler 01 Veraset ve øntikal Vergisi 7.601.000 02 øthalde Alnan Katma De÷er Vergisi 6.000 3.097.884.474.000 03 Di÷er Dú Ticaret Gelirleri 2.000 6.101.619.930.575.045.000 67.782.000 01 Dahilde Alnan Katma De÷er Vergisi 17.000 3 4 102 .250.000 24.889.000 2.000 Dahilde Alnan Mal ve Hizmet Vergileri 17.421.000 94.137.904.000 18.554.962.840.000 Uluslararas Ticaret ve Muamelelerden Alnan Vergiler 54.292.813.000 01 Gelir Vergisi 2.668.000 Vergi Gelirleri 23.769.938.253.000 28.496.000 04 ùans Oyunlar Vergisi 1.741.347.000 25.520.000 34.914.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 09 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø RED VE øADELER (-) 24.230.293.830.133.000 02 Motorlu Taútlar Vergisi 76.366.291.177.000 05 Özel øletiúim Vergisi 1.000 39.641.000 19.000 2.690.467.011.879.095.770.615.000 3.000 7.000 86.000 6.000 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alnan Vergiler 5.179.000 8.289.000 59.000 55.250.168.330.790.910.000 58.606.479.000 8.295.000 03 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 31.000 3.000 2.316.473.000 49.000 3.406.906.000 103.274.060.000 01 Gümrük Vergileri 44.

000 40.000 07 ømtiyazname.000 02 Noter Harçlar 657.252. Ruhsatname ve Diploma Harçlar 166.000 5.000 44.859.000 1.000 728.000 4.283.000 667.000 85.018.204.589.000 181.000 01 Damga Vergisi 65.472.000 801.000 107.431.000 49.000 05 Pasaport ve Konsolosluk Harçlar 2.469.000 40.000 3.000 2.293.698.146.184.000 3.000 06 Gemi ve Liman Harçlar 36.000 730.460.000 2.000 1.000 08 Trafik Harçlar 521.000 80.014.000 72.658.000 02 E÷itime Katk Pay Ayrlmas Gereken Damga Vergileri 4.164.000 54.390.000 117.000 03 Vergi Yargs Harçlar 1.157.894.000 6 Harçlar 01 Yarg Harçlar 96.454.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 5 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Damga Vergisi 69.222.594.000 77.000 801.000 09 Di÷er Harçlar 44.000 04 Tapu Harçlar 36.000 43.000 2.000 201.546.000 221.350.351.708.000 634.000 202.418.000 2.000 9 Baúka Yerde Snflandrlmayan Vergiler 01 Kaldrlan Vergi Artklar 09 Baúka Yerde Snflandrlmayan Di÷er Vergiler 103 .000 578.394.000 2.189.079.000 2.822.000 184.155.

000 8.346.060.793.037.000 78.000 116.000 1 2 01 RTÜK Lisans Ücreti ----- ----- ----- 02 RTÜK Yayn øzni Ücreti ----- ----- ----- 99 Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma øznine øliúkin Di÷er Gelirler 106.000 1.000 2.000 Mallarn Kullanma veya Faaliyette Bulunma øzni Gelirleri 106.000 116.000 9.065.000 91.059.000 02 KøT ve øDT'lerden Sa÷lanan Gelirler ----- ----- ----- Kurumlar Haslat ----- ----- ----- 01 Genel Bütçeli ødareler Kurumlar Haslat ----- ----- ----- 09 Di÷er Kurumlar Haslat ----- ----- ----- 3 4 104 .000 Mal ve Hizmet Satú Gelirleri 3.000 127.000 01 Hazine Portföyü ve øútirak Gelirleri 8.000 8.000 2.000 01 Mal Satú Gelirleri 2.536.286.000 1.000 KøT ve Kamu Bankalar Gelirleri 8.000 127.704.000 3.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 3 2012 YILI BÜTÇE GELøRø Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 66.000 3.361.000 9.168.000 02 Hizmet Gelirleri 972.

000 5.359.000 92.118.000 Taúnmaz Kiralar 41.000 Di÷er Teúebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.671.000 5.356.671.000 51.000 89.000 62.000 62.000 92.000 18.000 4.312.359.000 20.000 96.000 09 Di÷er Kurumlar Karlar 6 01 9 09 ----- ----- ----- Kira Gelirleri 41.000 51.042.562.000 Yurt Dúndan Alnan Ba÷ú ve Yardmlar ----- ----- ----- Cari ----- ----- ----- Özel Gelirler 89.000 92.476.000 Genel Bütçeli ødarelere Ait Özel Gelirler 89.356.856.856.000 20.(TL) KODLAR I II III AÇIKLAMA IV 5 2012 YILI BÜTÇE GELøRø 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø Kurumlar Karlar 17.000 96.562.476.000 Di÷er Gelirler 4.000 4.312.042.000 18.118.000 96.000 01 Döner Sermayeler 17.000 4 Alnan Ba÷ú ve Yardmlar ile Özel Gelirler 1 01 6 01 105 .

342.571.000 161.103.000 Kiúi ve Kurumlardan Alnan Paylar 7.000 9 99 106 .965.688.460.000 Faiz Gelirleri 141.776.000 126. Resim ve Harç Gecikme Faizleri 115.899.822.000 4.000 Yukarda Tanmlanmayan Di÷er Çeúitli Gelirler 34.091.000 3.000 08 Vergi.421.791.000 2.356.000 370.387.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 5 Di÷er Gelirler 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 776.000 169.000 832.000 09 Di÷er Faizler 26.353.000 1 2 3 Para Cezalar 01 Yarg Para Cezalar 02 ødari Para Cezalar 157.000 9.700.000 04 Vergi Cezalar 312.235.000 592.000 186.000 138.904.000 09 Di÷er Para Cezalar 2.000 37.387.670.247.991.020.595.000 637.000 915.921.817.920.000 37.000 702.000 03 Pay Ayrlan ødari Para Cezalar 115.509.777.000 01 Devlet Paylar 2.000 4.515.614.000 124.899.000 336.000 23.000 2.000 148.020.000 5.000 4.577.000 40.000 5.461.000 40.000 5.000 8.000 136.520.000 22.842.000 05 Genel Bütçeli ødarelere Ait Paylar 4.520.058.777.000 Di÷er Çeúitli Gelirler 34.731.586.577.021.906.

000 29.000 7.847.914.000 09 Di÷er Taúnmaz Satú Gelirleri 29.416.396.109.000 Taúnr Satú Gelirleri 20.000 29.000 1.000 7.199.000 1.000 5.966.943.000 48.000 Taúnr Satú Gelirleri 20.000 01 Lojman Satú Gelirleri ----- ----- ----- 02 Sosyal Tesis Satú Gelirleri ----- ----- ----- 03 Di÷er Bina Satú Gelirleri ----- ----- ----- 04 Arazi Satú 2.000 6.000 35.028.000 2 01 107 .164.000 35.000 5.000 6.000 05 Arsa Satú 5.150.258.(TL) KODLAR I II III 2012 YILI BÜTÇE GELøRø AÇIKLAMA IV 6 Sermaye Gelirleri 1 Taúnmaz Satú Gelirleri 2013 YILI BÜTÇE GELøRø 2014 YILI BÜTÇE GELøRø 7.000 7.000 39.

963.652.000 + 42.000 + 18.799.985.321.000 + 13.0 .871.335.543. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 300.800.000 171.616.2 2011 250.000 + 38.602.859.000 + 20.256.995.298. Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 2009 220.000 228.355.504. Örnek No.000 11.7 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir. 6119 . red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 300 Milyar 995 Milyon 224 Bin TL tutarnda olaca÷ tahmin edilmektedir.000 189.769.07 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 2008 187.000 + 5.188.000 + 2.098.861.1992 108 Oran % 8.000 270.000 184.853.Gelirin Çeúidi : VERGø GELøRLERø KOD: 01. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Bir önceki yla göre de÷iúim Tahmini Miktar Fark 2007 173.163.07 2011 ylnda Vergi Gelirlerinin 270 Milyar 985 Milyon 652 Bin TL olarak gerçekleúmesi beklenmektedir.8 2010 212.224. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda 2012 ylnda Vergi Gelirleri tahsilatnn.555.889.466.686.413.701. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.a .

2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 56.856.119.1 2010 42.78 2011 ylnda Gelir Vergisi tahsilatnn 50 Milyar 285 Milyon 951 Bin TL olarak gerçekleúmesi beklenmektedir.000 + 1.668.249.780.922.000 + 8. red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 56 Milyar 710 Milyon 510 Bin TL tutarnda olaca÷ tahmin edilmektedir.000 + 2.595.8 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 36.000 12.000 + 3.a .951.188.897.204.000 + 5.000 38.809.000 50.969.061.000 + 19.500.543.8 2011 48.Gelirin Çeúidi : GELøR VERGøSø KOD: 01.300. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 12. 6119 .1.951.285.274. Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.1.598.728.927.451. Örnek No.000 + 1.000 39. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda 2012 ylnda Gelir Vergisi tahsilatnn.000 39.000 2008 38.000 41.1992 109 .867.510.1 2009 46.710.324.316.000 + 418.78 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

3 2010 2.713.503.000 + 232.000 2008 1.1.763.284.a .01.461.000 2.552.Gelirin Çeúidi : BEYANA DAYANAN GELøR VERGøSø KOD: 01.017.933.1 2011 2.88 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.577. Örnek No.065.000 + 297.437.328.529.000 2.000 15.297.000 + 25. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 1.529. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 3 Milyar 529 Milyon 763 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 1.000 3.8 2009 2.0 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.456.1992 110 .732.041.820.046.000 + 16.745.583.283.000 + 6.413.767.1.000 + 11.000 2.000 + 139.341. 6119 . 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 3. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 15.000 + 608.88 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

Örnek No.641.000 310.000 + 38.578.000 16.000 + 9.3 2011 302.277.983.000 + 38.000 + 23.282.1992 111 . 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 360.9 2009 246.09 orannda bir artúa tekabül etmektedir.225.000 209.3 2010 228.229.Gelirin Çeúidi : BASøT USULDE GELøR VERGøSø KOD: 01.000 2008 215.467.498.810.647.09 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 248.000 271. 6119 .000 198.3 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 16.02.1.412.199. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 360 Milyon 199 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.1.a .000 + 14.870.000 + 18.000 + 5.185. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 236.000 + 11.

113.1992 112 .422.000 35.1.000 12.000 35.000 + 0.278.000 + 7.519.720.037.289.7 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.979.000 38.56 orannda bir artúa tekabül etmektedir. Örnek No.700.160.000 + 202.006.484.000 45. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 12.7 2011 44. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 51.000 2008 35.481. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 33.234.6 2010 39.117.776.000 + 2.058.962.a .000 + 770.560.785.000 + 2.558.03.1.678.761. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 51 Milyar 234 Milyon 785 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 + 5.995.56 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.236.490. 6119 .Gelirin Çeúidi : GELøR VERGøSø TEVKøFATI KOD: 01.000 35.461.2 2009 42.000 + 19.846.

000 2008 1.45 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.04.000 + 187.648.000 + 7. Örnek No.703.000 12.234.089.000 + 15.615.298. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 1.556.585. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 1 Milyar 585 Milyon 763 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000) - (4.447.993.222.172.000 1.0 2009 1.197.000 1.098. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 1.6) 2010 1.000 1.1992 113 .000 + 10.895.377. 6119 .000 1.1.0 2011 1.143.253.000 + 108.763.000 + 79.666. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 12.Gelirin Çeúidi : GELøR GEÇøCø VERGøSø KOD: 01.380.425.3 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 - (54.290.216.956.000 1.45 orannda bir artúa tekabül etmektedir.410.1.a .

610.7 2009 22.108. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 30.658.Gelirin Çeúidi : KURUMLAR VERGøSø KOD: 01.4 + 5.041.805.22 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 11. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 4.000 4.359.000 + 2. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 14.000 + 2.718.0 2010 20.043.2.804.000 20.854.721.1. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 30 Milyar 35 Milyon 121 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.819.701.000 28.000 22.474.195. 6119 .1 2011 25.958.410.846.000 + 18.035.000 + 10.a .121.000 + 26.580.22 orannda bir artúa tekabül etmektedir.964.000 18.000 + 2.939.000 15.611.1992 114 .000 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.161.186.000 2008 16.976. Örnek No.071.359.153.

310.000 -29.35 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.308.091.525.Gelirin Çeúidi : BEYANA DAYANAN KURUMLAR VERGøSø KOD: 01.000 + 19. Örnek No.000 + (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 1.000 942.01.054.153.776.996.884.637.000 - (81.000 1.521.122.000 1. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 3.520.1 2009 1.1 2010 1.a .6) 279.235.000 + 112.471.139.000 1.000 + 180.2.000 4.3 .000 + 3. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 29.157.1.175.222.564.262.1992 115 (6.000) - 2011 1.000 2008 1.364.35 orannda bir azalúa tekabül etmektedir. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 3 Milyar 91 Milyon 348 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.375.450. 6119 .348.338.000 + 10.

000 - (10.1. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 389 Milyon 897 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.02. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 178.280.a .000 210.000 199.000 11.588. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.860.13 orannda bir artúa tekabül etmektedir.216.0) 2009 205.350.000 236.813.000 + 24.000 + 5. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 389.000 + 48.2 2010 218.080.Gelirin Çeúidi : KURUMLAR VERGøSø TEVKøFATI KOD: 01.048.000 + 12. Örnek No.000) - (5.047.697. 6119 .2.272.897.583.000 350.13 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 12.1992 116 .000 + 114.000 224.3 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 2008 284.136.6 2011 228.541.

770. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 12.000 17.067. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 10.375.985.543.000 + 11.242.876.875.425.000 + 19.723.0 2009 21.2 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.0 2010 18. Örnek No.000 21.21 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.767.21 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 12.547.000 + 1.000 + 2.1.000 10.5 2011 23.000 14.168.335.000 19.667.429. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 26 Milyar 553 Milyon 876 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.553. 6119 .000 + 2.a .000 + 2.829. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 26.222.1992 117 .621.973.384.000 2008 15.000 + 11.000 24.03.464.565.2.093.Gelirin Çeúidi : KURUMLAR GEÇøCø VERGøSø KOD: 01.250.264.237.906.628.

000 + 32.000 136.000 229.318. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 296.000 11.000 173.Gelirin Çeúidi : VERASET VE øNTøKAL VERGøSø KOD: 01.2.000 + 37.22 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 16. Örnek No.698.4 2011 240.091.368. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 135.430.3 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.978. 6119 .000 + 15.a .6 2010 162.718.1.005.000 + 56.000 266.7 2009 125.000 + 13.815.000 + 9.000 149.000 2008 157.01. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.442.092. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 296 Milyon 318 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.086.22 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.1992 118 .339.000 + 23.716.276.

000 4.931.667.000 14.000 2008 3. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 6.000 + 444.556.13 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.749.797.105.442.13 orannda bir artúa tekabül etmektedir.769.Gelirin Çeúidi : MOTORLU TAùITLAR VERGøSø KOD: 01.01.769. Örnek No.000 + 14.5 2009 4.000 5.000 4.081.000 5.533.000 + 542.000 + 584.000 + 11.000 + 802.324.952.061.1992 119 .585.a .854.416.109.000 3.8 2011 6. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 6 Milyar 769 Milyon 396 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.525.916.2.001. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 14.6 2010 4. 6119 .010.2.333.396.000 + 12.000 + 15.813.128. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 3.6 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

000 + 15.51 orannda bir artúa tekabül etmektedir.161.000 + 17.404.613.857.51 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.159.438.900.495. 2012 YILI øÇøN KATMA DEöER VERGøSø HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 50.621.999. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 29. 6119 .036.9 2011 41.218.948.963.085.333.1 2010 37.000 39.556.089.000 9.1992 120 .380.810.656.000 + 6.000 + 13.965. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 50 Milyar 647 Milyon 802 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.555.249.000 + 3.034.000 34.000 30. Örnek No.000 46.802.3.1.000 28.593.000 2008 30.a .Gelirin Çeúidi : DAHøLDE ALINAN KOD: 01.3 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.647.000 + 1.000 + 5.141.120.000 + 3. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 9.9 2009 34.

000 39.570.708.327.665.135.000 + 2.611.912.000 + 8. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 70 Milyar 646 Milyon 570 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.58 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 2009 49.000 + 1.284.000 + 14.754.000 + 4.a .6 .611.000 2008 44. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 41.476.350.000 58.Gelirin Çeúidi : ÖZEL TÜKETøM VERGøSø KOD: 01.1 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.716.177.000 12. 6119 .500.58 orannda bir artúa tekabül etmektedir.515.284.2.2 2010 54. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 12.8 2011 61.000 + 4.551.196.000 62.716.3. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 70.1992 121 6.827.183.000 43.518.317.646.710.962. Örnek No.746.000 + 32.329.000 41.038.

635.618.701.850.376.000 + 6. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 8.917.000 8.2.0 2011 34.000 33. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 21.582.Gelirin Çeúidi : PETROL VE DOöALGAZ ÜRÜNLERø KOD: 01.580.000 + 1.1992 122 7.692.136.695.000 + 1.000 + 2009 28.621.000 22.711. Örnek No.786.510.000 + 6.232.605. 6119 .862.000 + 5.7 . 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 36.72 orannda bir artúa tekabül etmektedir.331.72 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.3.000 23.718.000 2008 25.8 2010 30.000 + 24.9 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.564. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 36 Milyar 510 Milyon 564 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.a .000 + 1.767.675.035.947.786.000 31.583.01.000 25.207.235.497.

212.055.a .448.363.376. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 7.849.02.2) 2009 5.000 7.591.568.2.900.000 -3.317.000) - (12.3.1992 123 .72 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.Gelirin Çeúidi : MOTORLU TAùIT ARAÇLARI KOD: 01.000 2008 4.040.048.146.72 orannda bir azalúa tekabül etmektedir.000 2011 6.487.667.000) - (11.620.495. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 3.821.000 4.000 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.904.000 + 23.661. 6119 .3 2010 3.268.000 - (481.593.490.000 + 84.303.000 3.805.000 - (457.587. Örnek No.000 6.0) + 2. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 4.776. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 7 Milyar 376 Milyon 805 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.803.7 + 1.000 3.

92 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 25.1992 124 9.005.000 + 2009 2.7 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 2008 2.501.059.6 2011 3. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 2.03 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 4.000 + 57.394.3.000 + 87.598.Gelirin Çeúidi : ALKOLLÜ øÇKøLER KOD: 01.a .463.2.889.650.000 + 192.2 2010 2.146.0 .000 25.376.000 + 4.444.336.235.574.92 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 170.954.000 3.166.256.000 2.000 + 5.133.762.382.845.000 1.665. 6119 .510.000 2.087. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 4 Milyar 501 Milyon 650 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 3.202. Örnek No.760.000 + 1.026.

000 14.250.412.227. Örnek No.000 + 5.417.Gelirin Çeúidi : TÜTÜN MAMÜLLERø KOD: 01.049.3.5 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 + 628.7 .694.7 2011 14.546.8 2010 16.429.975.000 + 3.690. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 21.918.000 + 2009 11.218. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 19.2.204.505.000 10.000 9.a .032.073.877.649.856.000 21.304.950.000 + 816.000 11. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 11.1992 125 12.69 orannda bir artúa tekabül etmektedir.792.423.000 + 29.162.710. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 19 Milyar 218 Milyon 204 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir. 6119 .69 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.469.04.000 2008 11.444.000 + 5.739.000 + 1.000 15.

000 + 9. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 531.000 2008 202.000.0 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 205.000 + 7.15 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 3.102.520.000 + 20.361.002.3.000 + 11.1992 126 .941.Gelirin Çeúidi : KOLALI GAZOZLAR KOD: 01. 6119 .000 8.472.000 + 19.582.259.133.5 2010 222.000 222.033.15 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 4.000 + 9.292.731.1 2009 235.000 212.6 2011 230.05.748. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 261. Örnek No.000 184.000 242.a . e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 261 Milyon 748 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.2.092. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 8.

892.599. 6119 .593.000 1.526.902.000 856.426.347.3.000 + 78. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 2 Milyar 777 Milyon 599 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.627.104.000 45.047.98 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.010.000 - (36.000 1.Gelirin Çeúidi : DAYANIKLI TÜKETøM VE DøöER MALLAR KOD: 01.1 2011 1. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 45.000 + 24.000 - (153.498.021.06.774.2.265.1992 127 .000 1. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 1.000 + 669. Örnek No.405.000 1.000 + 376.2) 2010 1. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 2.000) - (3.900.000 2008 1.98 orannda bir artúa tekabül etmektedir.7 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.455.5) 2009 1.000) - (15.427.096.554.777.a .841.701.961.

01.25 Baúta faiz oranlar olmak üzere.176.000 - (465.701.000 + 322. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 4 Milyar 576 Milyon 881 Bin TL gelir sa÷lanaca÷ tahmin edilmektedir. önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.929.635.000 4. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.132.000 + 8.296.823.1 .013.5) 2011 4.577.720.193.496.114.228.3.000 2008 4.000 + 2009 4.000 + 15.3.0 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.1992 128 17.000 4.000 3.043.000 + 536.367.576.367.000 3.000 + 544.826.881.119.Gelirin Çeúidi : BANKA VE SøGORTA KOD: 01.25 orannda bir artúa tekabül etmektedir.929.000) - (11.010. 6119 .a .927. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 3.284.354. 2012 YILI øÇøN MUAMELELERø VERGøSø HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 4.000 3.7 2010 3.000 11. Örnek No.

000 395.000 + 5.000 + 49.000 + 19.664.000 2008 400.01.299.110.2 2010 407.663. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 564.000 434.670.834. 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.3. Bu tutar.000 + 38.000 + 9.663.4.Gelirin Çeúidi : ùANS OYUNLARI VERGøSø KOD: 01.000 + 16.000 11.18 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.18 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 507.000 + 15.018.1992 129 .269.a . TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 420.276.000 326.2 2009 416.000 376. 6119 .000. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 564 Milyon 18 Bin TL gelir sa÷lanaca÷ tahmin edilmektedir.295.164.000 + 73.500.185. Örnek No.7 2011 460.9 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

Gelirin Çeúidi : ÖZEL øLETøùøM VERGøSø

KOD: 01.3.5.01.

2012 YILI øÇøN
HÜKÜMETøN ÖNERDøöø
MøKTAR

TAHMøN GEREKÇESø

(TL)
4.850.088.000
11,28

Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler, e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile
mahalli idare paylar dahil 4 Milyar 850 Milyon 88 Bin TL gelir sa÷lanaca÷ tahmin edilmektedir.
Bu tutar, 2011 yl ile kyasland÷nda % 11,28 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL)
GERÇEKLEùME
Bütçe
Yl

Tahmini

Bir önceki yla göre de÷iúim
Miktar

Fark

Oran %

2007

4.057.658.000

2008

4.645.036.000

4.222.061.000
4.565.689.000

+

343.628.000

+

8,1

2009

5.208.716.000

4.274.732.000

-

(290.957.000)

-

(6,4)

-

(147.060.000)

-

(3,4)

+

230.819.000

+

5,6

2010

4.829.820.000

4.127.672.000

2011

4.484.192.000

4.358.491.000

(*)

(*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

Örnek No. 6119 - a - 1992

130

Gelirin Çeúidi : GÜMRÜK VERGøLERø

KOD: 01.4.1.01.

2012 YILI øÇøN
HÜKÜMETøN ÖNERDøöø
MøKTAR

TAHMøN GEREKÇESø

(TL)
4.899.667.000
11,73

Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler, e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile
mahalli idare paylar dahil 4 Milyar 899 Milyon 667 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.
Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11,73 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL)
GERÇEKLEùME
Bütçe
Yl

Tahmini

Bir önceki yla göre de÷iúim
Miktar

Fark

Oran %

2007

2.385.121.000

2.454.875.000

2008

2.968.173.000

2.788.589.000

+

333.714.000

+

13,6

2009

3.533.356.000

2.486.462.000

-

(302.127.000)

-

(10,8)

+

783.204.000

+

31,5

+

1.115.537.000

+

34,1

2010

3.000.067.000

3.269.666.000

2011

3.681.952.000

4.385.203.000

(*)

(*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

Örnek No. 6119 - a - 1992

131

Gelirin Çeúidi : øTHALDE ALINAN KATMA

KOD: 01.4.2.01.

2012 YILI øÇøN

DEöER VERGøSø

HÜKÜMETøN ÖNERDøöø
MøKTAR
(TL)

TAHMøN GEREKÇESø

53.950.256.000
11,75

2012 yl ithalat beklentileri ve döviz kurunda meydana gelecek de÷iúimler göz önünde bulundurularak, bu gelir unsurundan red ve iadeler ile
mahalli idare paylar dahil 53 Milyar 950 Milyon 256 Bin TL gelir elde edilece÷i tahmin edilmektedir.
Bu tutar, 2011 yl ile kyasland÷nda % 11,75 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL)
GERÇEKLEùME
Bütçe
Yl

Tahmini

Bir önceki yla göre de÷iúim
Miktar

Fark

Oran %

2007

29.585.311.000

26.495.628.000

2008

30.504.085.000

29.980.574.000

+

3.484.946.000

+

13,2

2009

38.513.783.000

26.135.212.000

-

(3.845.362.000)

-

(12,8)

2010

30.112.832.000

36.210.987.000

+

10.075.775.000

+

38,6

2011

41.042.804.000

48.276.910.000

+

12.065.923.000

+

33,3

(*)

(*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

Örnek No. 6119 - a - 1992

132

Gelirin Çeúidi : DøöER DIù TøCARET

KOD: 01.4.3.01.

2012 YILI øÇøN

GELøRLERø

HÜKÜMETøN ÖNERDøöø
MøKTAR
(TL)

TAHMøN GEREKÇESø

126.430.000
11,70

Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler, e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan, 2012 ylnda red ve iadeler ile
mahalli idare paylar dahil 126 Milyon 430 Bin TL gelir sa÷lanaca÷ tahmin edilmektedir.
Bu tutar, 2011 yl ile kyasland÷nda % 11,7 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL)
GERÇEKLEùME
Bütçe
Yl

Tahmini

Bir önceki yla göre de÷iúim
Miktar

Fark

Oran %

2007

94.703.000

50.571.000

2008

65.598.000

40.009.000

-

(10.562.000)

-

(20,9)

2009

46.252.000

52.554.000

+

12.545.000

+

31,4

2010

46.782.000

82.212.000

+

29.658.000

+

56,4

2011

76.844.000

113.188.000

+

30.976.000

+

37,7

(*)

(*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

Örnek No. 6119 - a - 1992

133

Gelirin Çeúidi : DAMGA VERGøSø

KOD: 01.5.

2012 YILI øÇøN
HÜKÜMETøN ÖNERDøöø
MøKTAR

TAHMøN GEREKÇESø

(TL)
7.366.162.000
14,09

Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler, e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile
mahalli idare ve fon paylar dahil 7 Milyar 366 Milyon 162 Bin TL gelir sa÷lanaca÷ tahmin edilmektedir.
Bu tutar, 2011 yl ile kyasland÷nda % 14,09 orannda bir artúa tekabül etmektedir.

TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL)
GERÇEKLEùME
Bütçe
Yl

Tahmini

Bir önceki yla göre de÷iúim
Miktar

Fark

Oran %

2007

3.667.332.000

3.677.079.000

2008

4.228.399.000

3.987.640.000

+

310.561.000

+

2009

4.763.806.000

4.205.581.000

+

217.941.000

+

5,5

2010

4.442.645.000

5.141.850.000

+

936.269.000

+

22,3

2011

5.805.119.000

6.456.478.000

+

1.314.628.000

+

25,6

(*)

(*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

Örnek No. 6119 - a - 1992

134

8,4

000 + 6.554.302.000 5.427.a .203.694. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 12.000 4.000 8.707.9) + 2.180. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 9.244.459.000 7.616.556.379.593.241.860.707.000 + 16.127.041.651.009.2 + 1.000 4.000 12.000 + 47.6 2009 6.89 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 - (307.89 orannda bir artúa tekabül etmektedir.8 2010 5.175.000) - (5.873. Örnek No.249.800. 6119 .000 + 322.6.857. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 4.000 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.210.1992 135 .000 2008 5.Gelirin Çeúidi : HARÇLAR KOD: 01. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare ve fon paylar dahil 9 Milyar 459 Milyon 41 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.512.344.000 2011 8.

2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 96.065.000 + 9.1992 136 .Gelirin Çeúidi : BAùKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGøLER KOD: 01.687.961.964.000) - (85.8 2009 61.691.000 11. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 73.8) - (532.000 + 4.771.069.652.772.9) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 (*) - (4.059.000 619. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.000 2008 95.21 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile mahalli idare paylar dahil 96 Milyon 964 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 53. Örnek No.21 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 87.000 + 571.000 2011 75.629.9.000) - (0.000 48.000 624.000 + 1.401. 6119 .190.a .986.350.251.7 2010 86.

1 2010 6.001.000) - (9. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 9.535.000 6.05 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.577.Gelirin Çeúidi : TEùEBBÜS VE MÜLKøYET GELøRLERø KOD: 03.763.985.423.9) 2009 7.951.a .000 8.000 9.879.8) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.305.735.977.344.000 9.000 8.000 2008 9.034.000 - (815.000 - (132.000 - (965.789. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 7.000 7.3) 2011 7.826. Örnek No.865.000 + 2.05 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 34.416.000) - (1.382.410.442.778. 6119 .258.844.842.078.028.1992 137 .000) - (9. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 9 Milyar 416 Milyon 305 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.459. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 6.

e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 1 Milyar 755 Milyon 7 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.506.000 + 274.680.1.552.463.9 2010 1.000 + 7.538.516.425.826.849.044.000 + 24.79 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 17.000 2008 897. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 754.000 775.977.Gelirin Çeúidi : MAL SATIù GELøRLERø KOD: 03. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 1.1. 6119 .386.902.000 + 59.8 + 103.5 (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 1.1992 138 .007.299.a .110.000 835.053.946. Örnek No.000 (*) + 275.656.755.000 + 32.7 2009 1.000 1. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 17.000 1.000 2011 1.603.79 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 7.489.

000 + 1.981.146.000 - (33.000 661. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 508. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 508 Milyon 939 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir. Örnek No.000 1.000 2008 792.211.146.213.257.000 + 81.000 + 6.858.28 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 457.3 2011 316.1992 139 (4. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Bir önceki yla göre de÷iúim Tahmini Miktar 694. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.Gelirin Çeúidi : HøZMET GELøRLERø KOD: 03.436.494.659.369.3) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 - (754.1 2010 878.1.a .000 Fark Oran % 2007 570.000 668.000 + 543.481.210. 6119 .939.000) - 2009 600.8) .2.165.582.28 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 11.000) - (62.

282.5 2010 1.000 + 1.1992 140 .559. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 35. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 2 Milyar 491 Milyon 942 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 + 56.Gelirin Çeúidi : HAZøNE PORTFÖYÜ VE øùTøRAK GELøRLERø KOD: 03.000 - (838.886.000 + 205.045.982.044.88 orannda bir azalúa tekabül etmektedir.720.381.220.771.022.834.000) - (2. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 2.489.000 -35.395. 6119 .a .000 3.942.4 2011 2.000) - (18.88 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.376.705.000 3.000 - (96.210.4) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 3.3.655.339.500.000 + 5. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 3.4) 2009 3.381.1. Örnek No.000 3.993.777.831.000 2008 4.491.000 4.

000 278.000 + 34. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 212.000 + 0.000 + 146.224.484.000 2008 225.Gelirin Çeúidi : KøT VE øDT'LERDEN SAöLANAN GELøRLER KOD: 03.000 + 2009 300.000 2.3.000 315.154.000 281.3 . Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 2.426.3 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.3 2011 381. Örnek No.000 + 48.92 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.918.725.000 + 46.656.207.92 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 2.a .1992 141 21.446.930.000 462.961.589.000 229.879.9 2010 303.298. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 475 Milyon 656 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 + 12.2. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 475. 6119 .567.

602.7) 2010 1.2) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.432.000) - (3.000 874.5.055.000 + 38. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 5. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 919.407.358.000) - (17.124.000 5.1992 142 (14.000 925.5 2011 908.960. Örnek No. 6119 .000) - 2009 937.6) .226.713.000 - (134.000 + 293.725.000 790. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 2.000 2008 1.000 761.699.050.Gelirin Çeúidi : KURUMLAR KARLARI KOD: 03.410.000 - (180.200. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 919 Milyon 358 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.17 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.17 orannda bir artúa tekabül etmektedir.652.000 1.000 - (29.a .084.748.096.662.

955.407.000 + 38.1.000 760. Örnek No.326.583.049. 6119 .328.200.299.692.000 5.6 2011 907.000) - 2009 936.000 - (135.000 2008 1.460.551.a .000) - (3.7) 2010 1. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 917.6) .16 orannda bir artúa tekabül etmektedir.299.000 - (29.000 1.226.5. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 2.000 - (181. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 917 Milyon 328 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.383.000 872.226.Gelirin Çeúidi : DÖNER SERMAYELER KOD: 03.624.000 790.000) - (17.053.1992 143 (14.850.000 925.084.16 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 293.2) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 5.

2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 2.Gelirin Çeúidi : DøöER KURUMLAR KARLARI KOD: 03.000 + 47. (**) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 + 637.000 1.000 + 364.000 + 206.000 + 591.825.9 (**) (*) 2007 yl Bütçe Kanununda bu gelir kalemine ait tutarn yer almamas nedeniyle bütçe tahminine tabloda yer verilmemiútir.000 + 2009 758.359. 6119 .5.000. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 2 Milyon 30 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.a .000 664.028.0 2011 1.019. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini* 2007 Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 27.234.8 2010 1.030.373.3 .000 1.000 2008 33.000 1.9. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.1992 144 2.23 orannda bir artúa tekabül etmektedir.23 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 11.000 + 20.000 + 54. Örnek No.

111.722.000 + 146.000 + 52. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 1 Milyar 462 Milyon 188 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.949. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 707.6.a .000 + 11. Örnek No.91 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 21.262.000 1.6 2009 861.000 + 14.151.188.91 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler. 6119 .251.000 + 177.652.462.278.000 688.152.000 1.000 + 7.000 + 86.5 2011 1. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 1. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 26.7 2010 798.Gelirin Çeúidi : KøRA GELøRLERø KOD: 03.5 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.374.287.164.000 2008 800.001.005.627.214.000 741.1992 145 .950.000 26.000 828.

181.000 + 380.000 + 42. (**) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.374.780. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini* 2007 Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 357.875.000 + 95. 6119 .9 2009 583.000 627. Örnek No.000 + 11.000 536.413.9.1 2010 501.Gelirin Çeúidi : DøöER TEùEBBÜS VE MÜLKøYET GELøRLERø KOD: 03.836.1992 146 .842.000 780.000 399.000 - (90.a . e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 1 Milyar 780 Milyon 514 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.514.89 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.191.000 231.000 - (152. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 231.870.349.000) - (14.480.000 2008 538.89 orannda bir artúa tekabül etmektedir.5) (**) (*) 2007 yl Bütçe Kanununda bu gelir kalemine ait tutarn yer almamas nedeniyle bütçe tahminine tabloda yer verilmemiútir.6) 2011 902.316. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 1.429.233.000) - (19.

a .000 965.246.000 + 122.768.000 1.913.000 - (994.000 1.809.000 2008 805.6 2011 1. 6119 . e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 1 Milyar 211 Milyon 246 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.471.000 851.041.000 + 151.414.000 814.000 - (36.088.737.239.211.107.000 + 18. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11. Örnek No.1992 147 (53.9) . TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 480.845.7 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.Gelirin Çeúidi : ALINAN BAöIù VE YARDIMLAR øLE KOD: 04.893.983.000) - (4.28 orannda bir artúa tekabül etmektedir.118.3) 2010 965.000 TAHMøN GEREKÇESø 11.28 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000) - 2009 944.606.734.000 + 12.128. 2012 YILI øÇøN ÖZEL GELøRLER HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) 1.

585.338.855.149.368.000 + 1.879.479.560.712.334. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile fon paylar dahil 23 Milyar 838 Milyon 870 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.838.140.000 24.021.000 8.80 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.8 orannda bir artúa tekabül etmektedir.872.000) - (7.1) 2010 19.651.1992 148 .615.217. 6119 .000 + 11.000 + 5.000 2011 22. Örnek No.000 16. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 8.394. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Bir önceki yla göre de÷iúim Tahmini Miktar Fark Oran % 2007 15.a . 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 23.000) - (3.591.1 - (1.242.Gelirin Çeúidi : DøöER GELøRLER KOD: 05.000 2008 15.421.975.000 22.1) - (703.911.000 21.7 2009 21.000 18.975.000 + 29.196.718.172.870.039.

9) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 - (556.000 4.381.000) - (5.834. Örnek No.945. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 1.857.582.844.449.778.504.415.000 4. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 22.97 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.712.000 - (2.149.595.285.276.1992 149 .093.000 2008 2.000 -22.092.97 orannda bir azalúa tekabül etmektedir.000 - (274.000 + 1.287.7) 2009 2.389.700.Gelirin Çeúidi : FAøZ GELøRLERø KOD: 05.134.036.000 5.736.716.478.1.225.778.000) - (53.000) - (9.7 2010 2.7) 2011 2. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 1 Milyar 834 Milyon 415 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.000 + 24. 6119 .160.000 5.a . TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 2.000 2.

082.000 + 1.893.493.000 - (903.397.409.404.a . 6119 .000) - (10.1992 150 29.Gelirin Çeúidi : Køùø VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR KOD: 05. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 10 Milyar 409 Milyon 547 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.5 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 8.129.020.097.000 6.72 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.833.000 2008 7.232.897.404. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 6.000 8.248.000 + 2009 10.000 + 411.2.230.3 .000 8. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 15.250.000 + 18.808. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 10.646. Örnek No.000 + 5.834.72 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 + 1.000 7.1 2010 8.000 15.083.923.590.547.995.133.018.702.062.6) 2011 8.

Örnek No. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler ile fon paylar dahil 6 Milyar 906 Milyon 727 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 3.000 + 1.000 + 576.858. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 9.203.973.000 + 13.511.845.000 9.803.63 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 + 31.209.216.005.000 + 31.000 3.7 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.406.000 3.4 2010 3.000 + 1.105.642.000 2008 3.754.000 4.a .000 6.000 - (641.505.732.647.085.7 2011 5.510.000 4.759.558.564.3.7) 2009 3. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 6.314.514.727.000) - (16.63 orannda bir artúa tekabül etmektedir.300.158.906.785.Gelirin Çeúidi : PARA CEZALARI KOD: 05.1992 151 . 6119 .

0 2010 5.9.000 - (844.000) - (14.6) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.193. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 10.000 - (835.986.406.000 2.928.000 5.050.079.929.688. Örnek No.526.775.243.914.927.171. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 3.059.783.234.a .71 orannda bir artúa tekabül etmektedir.521.000 + 2009 3.135.000 4.1) 2011 5.644.1992 152 55.000 2008 2.181.Gelirin Çeúidi : DøöER ÇEùøTLø GELøRLER KOD: 05.654.000 1.360. 6119 .0 .411. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 4 Milyar 688 Milyon 181 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR TAHMøN GEREKÇESø (TL) 4.000 10.706.000 + 2.825.583.000) - (16.000 5.172.000 + 1.000 + 98.71 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.

43 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.5) + 1.000 (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.569.401.056.000 2008 4.000 + 49.465.951.297.000 3.772.037.551.034.653.a .636.484.000 2011 10. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 2.821.000 9.8 - (33.051.308. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 240. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 11 milyar 465 milyon 462 bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.081.770.823.9 2009 13.000 6.000 3.116.000) - (1.949.064.000 - (7.1992 153 .000 240.000) - (77.120.141.000 + 65.000 + 3.000 2.283. 6119 . 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 11. Örnek No.349.367.284.0) 2010 10.462.43 orannda bir artúa tekabül etmektedir.Gelirin Çeúidi : SERMAYE GELøRLERø KOD: 06.

1.76 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 318.000) - (3.1992 154 .734.900.000 + 13.000 + 43.000 225.340.000 174.000 - (3.317.Gelirin Çeúidi : TAùINMAZ SATIù GELøRLERø KOD: 06. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 996 milyon 657 bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.3 + 43.a . TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Bir önceki yla göre de÷iúim Tahmini Miktar 233. Örnek No.126. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 996.000 - (7.446.657.000 2008 402.717.8 (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 Fark Oran % 2007 417.76 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.219.000 (*) + 96.4) 2009 502.388.954. 6119 .000 222.260.000 2011 486.441.763. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 174.5) 2010 241.834.000 362.000) - (1.

000 2011 5.Gelirin Çeúidi : TAùINIR SATIù GELøRLERø KOD: 06. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 5.27 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.5) + 1.947.505. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 5 milyon 805 bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.a .582.27 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 1.805.2 2010 8.000 (*) - (923.649.000 5. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 5.428. 6119 .000 + 173.000) - (72.138.3) 2009 8.000 5.000 3.1992 155 .615.000 - (4.635.024. Örnek No. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.157.000) - (20.000 + 45.298.856.2.000 4.000 2008 5.000 + 2.000 11.217.6 (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.

000 + 1.000.2 2009 12.5) 2010 10.522. 6119 .254.841.000) - (2.000 + 68.413.a .000 3.000 - (79.77 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 8.079.046.000 + 3.888.783. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 2.000 + 52.404. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 248.147.971.000.351.000 1.000 5.667.829. Örnek No. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda red ve iadeler dahil 10 Milyar 463 Milyon TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir.463.000.000.7 2011 9.000 - (7.000 3.063.Gelirin Çeúidi : DøöER SERMAYE SATIù GELøRLERø KOD: 06.6) (*) (*) ølk 8 aylk gerçekleúmeye göre yaplan yl sonu tahminidir.000 2008 3.1992 156 .000) - (79.696.9 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 10.545.824.77 orannda bir artúa tekabül etmektedir.000 248.351.000.000.900.838.631.

223.3) + 9.362.000 11. 2012 YILI øÇøN HÜKÜMETøN ÖNERDøöø MøKTAR (TL) TAHMøN GEREKÇESø 269.a .194.3) - (80.222.6 2010 438.000 + 39. Bu tutar 2011 yl ile kyasland÷nda % 11.28 Önceki yllara iliúkin ekonomik geliúmeler.000 242.000 + 309.213.000 2011 217.087. ilgili yllar Bütçe Kanunlarnda bu gelir kalemine ait tutarlarn yer almamas nedeniyle bütçe tahminlerine tabloda yer verilememiútir.28 orannda bir artúa tekabül etmektedir.951.000 + 314.7 2009 313. TAHMøNE ESAS BøLGøLER (YTL/TL) GERÇEKLEùME Bütçe Yl Tahmini* Bir önceki yla göre de÷iúim Miktar Fark Oran % 2007 98.1992 157 . 6119 .000 - (94. e÷ilimler ve 2012 ylna iliúkin beklentiler dikkate alnd÷nda bu gelir unsurundan 2012 ylnda 269 Milyon 395 Bin TL gelir tahsil edilmesi beklenmektedir. (**) 8 aylk gerçekleúmeye göre geçici tahmin Örnek No.874.140.Gelirin Çeúidi : ALACAKLARDAN TAHSøLAT KOD: 08.000) - (231.000) - (256.000 (**) (*) 2007-2009 yllarna iliúkin.000 232.266.139.395.000 2008 407.

bekçileri ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler Maden ve toprakalt iúlerde çalúan iúçilerin münhasran yer altnda çalútklar zamanlara ait ücretleri Gelir Vergisi'nden muaf olan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yannda çalúan iúçilerin ücretleri Köylerde. korucular. sakatlk. ceza ve slahevlerinde çalúan hükümlülere.08. …teúvik maksadyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar Yabanc ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumlar tarafndan hak sahiplerine ödenen tazminat ve yardmlar Yardm sandklar tarafndan ölüm. gündelikler. hükümetin müsaadesiyle açlan sergi ve panayrlarda yaptklar ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de baúkaca iú yeri ve daimi temsilcileri bulunmamak úartyla) Spor yarúmalarn yöneten hakemlere ödenen ücretler Spor yarúmalarna katlan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler Uçuú ve dalú tazminatlar. hastalk. eúine ve küçük çocuklarna ait úahs sigorta poliçeleri için hizmet erbab tarafndan ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar Kanunla kurulan emekli sandklar ile Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. do÷um. yüzden fazla iúçi çalútran iúyerlerinde iki amatör sporcuya ödenen ücretler Dar mükellefiyete tâbi iúverenlerin yannda çalúan hizmet erbabna iúverenin Türkiye dúnda elde etti÷i kazançlar üzerinden döviz olarak ödedi÷i ücretler Yabanc ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumlar tarafndan ödenen emekli. ikramiyeler. malûliyet. evlenme gibi sebeplerle üyelerine yaplan yardmlar Kdem tazminat ödemeleri Sosyal sigorta kurumlar tarafndan sigortallara yaplan ödemeler Evlenme ve do÷um münasebetiyle hizmet erbabna yaplan yardmlar Hizmet erbabna ödenen çocuk zamlar Kanunla kurulan emekli sandklar ile Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20.b ølim ve fenni. münhasran el ile dokunan hal ve kilim imal eden iúletmelerde çalúan iúçilerin ücretleri Menkul Sermaye øratlarnda østisnalar Gayrimenkuller ve Haklarda østisnalar E÷itim ve Ö÷retim øúletmelerinde Kazanç østisnas Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatrm øndirimi østisnas (6009 sayl Kanunla 2010 yl kazançlarna uygulamak üzere 01.) Madde 9/1-2-3-4-5-6Vergiden Muaf Esnaf 7-8 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu KANUN ADI VE NUMARASI 2012 YILI VERGø HARCAMALARI LøSTESø . imamlar. tutuklulara ve darülacezelerin atelyelerinde çalúan düúkünlere verilen ücretler Hizmetçilerin ücretleri Köy muhtarlar ile köylerin katipleri. dul ve yetim aylklar 3308 sayl Çraklk ve Mesleki E÷itim Kanununa tabi çraklarn asgari ücreti aúmayan ücretleri Hizmet erbabnn toplu olarak iúyerlerine gidip gelmelerini sa÷lamak maksadyla iúverenler tarafndan yaplan toplu taúma giderleri Genel olarak madenlerde ve fabrikalarda çalúan iúçilere ve özel kanunlarna göre barndrlmas gereken memur ve müstahdemlere konut tedariki ve bu konutlar ile ilgili sa÷lanan menfaatler Hizmet erbabna iúverenlerce yemek verilmek suretiyle sa÷lanan menfaatler Sanat okullar ile bu mahiyetteki enstitülerde çalúan ö÷rencilere. maddesinde belirtilen sandklara ödenen aidat ve primler Dar mükellefiyete tabi olanlarn bu sergi ve panayrlarda yaptklar serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar Dar mükellefiyete tabi olanlarn. maddesinde belirtilen sandklar tarafndan hak sahiplerine aylk dúnda ödenen tazminat. güzel sanatlar. zamlar …v.158 MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI Madde 25/9 Madde 25/10 Madde 29/1 Madde 29/2 Madde 29/3 Madde 29/4 Madde 30/1 Madde 30/2 Madde 63/2 Madde 63/3 Madde 63/4 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/13 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/7 Madde 23/12 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/10 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/6 Madde 23/9 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/8 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/5 Madde 23/7 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/6 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/4 Madde 23/5 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/3 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 25/3 Madde 23/2 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/1 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/15 Madde 22/1 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 21 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14 Madde 20 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 19 Çalúanlar tarafndan ilgili kanunlarna göre sendikalara ödenen aidatlar Ücretlinin úahsna. yardm ve toptan ödemeler Yüz ve daha az iúçi çalútran iúyerlerinde bir.2010 tarhinden itibaren geçerli olmak üzere.

100 yatak (kalknmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydyla ö÷renci yurdu ile çocuk yuvas. il özel idarelerine. belediyelere ve köylere. ilkö÷retim. belediyelere ve köylere ba÷úlanan okul. kredi sa÷layan banka ve kuruluúlara yatran kurumlar Tüketim ve taúmaclk kooperatifleri hariç kooperatifler Spor klüplerinin idman ve spor faaliyetinde bulunan iktisadi iúletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim úirketler Köyler veya köy birlikleri tarafndan köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarn karúlamak amacyla iúletilen hamam. köylere ve kamu yararna çalúan dernekler ile vergi muafiyeti tannan vakflara yllk toplam beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalknmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aúmamak üzere. giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelleri Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine. Sanat. doktoral olanlar için yüzde 90'. fuarlar ve panayrlar 31/12/2013 tarihine kadar.b varlklarn korunmasna dair yaplan harcamalar ile ba÷ú ve yardmlar Fakirlere yardm amacyla gda bankacl÷ faaliyetinde bulunan dernek ve vakflara ba÷úlanan gda. Edebiyat…v. montaj iúleri ile teknik hizmetlerden sa÷lanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarna intikal ettirilen kazançlar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bankalarn borç karúl÷nda elde ettikleri de÷erler ile bu de÷erlerden elde edilen haslatn borçlarn tasfiyesinde kullanlan ksmna isabet eden kazançlarn tamam ile bankalarn bu úekilde elde ettikleri söz konusu kymetlerin satúndan do÷an kazançlarn %75'lik ksm Kurumlarn. onarm. sa÷lk tesisi ve yüz yatak (kalknmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö÷renci yurdu ile çocuk yuvas. sa÷lk tesisi. belediyeler ve köyler ile bunlarn oluúturduklar birlikler veya bunlara ba÷l kuruluúlar tarafndan iúletilen su ve yolcu taúma iúletmeleri ile mezbahalar Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren. bu çalúmalar karúl÷nda elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandktan sonra hesaplanan gelir vergisinin. eúi ve küçük çocuklarna ait úahs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk paylar Arzi Kazançlarda østisna Mükerrer Madde 80 De÷er Artú Kazançlarnda østisna 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu . Türkiye Kzlay Derne÷ine makbuz karúl÷ yaplan nakdi ba÷ú ve yardmlar Bakanlar kurulunca yardm karar alnan do÷al afetler dolaysyla Baúbakanlk aracl÷yla makbuz mukabili yaplan ayni veya nakdi ba÷úlar Mükelleflerin. çamaúrhane.b faaliyetlerine ve Kültür. profosyonel spor dallar için %50'si) Kültür. huzurevi. huzurevi ve bakm ve rehabilitasyon merkezi inúas dolaysyla yaplan harcamalar veya inúas için bu kuruluúlara yaplan her türlü ba÷ú ve yardmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yaplan her türlü nakdî ve aynî ba÷ú ve yardmlar Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine. yetiútirme yurdu. profosyonel spor dallar için %50'si) Mükelleflerin. özel e÷itim ve orta e÷itim özel okullar ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflara veya kamu yararna çalúan derneklere ba÷l rehabilitasyon merkezlerinin iúletilmesinden faaliyete geçilen hesap döneminden baúlamak suretiyle beú hesap dönemi itibaryla elde edilen kazançlar Yurt dúnda yaplan inúaat. Edebiyat…v. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannan vakflara ve kamu yararna çalúan dernekler ile bilimsel araútrma ve geliútirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluúlara makbuz karúl÷nda yaplan ba÷ú ve yardmlarn o yla ait kurum kazancnn % 5'ine kadar olan ksm 3289 ve 5894 sayl Kanunlar kapsamnda yaplan sponsorluk harcamalar (amatör spor dallar için tamam. di÷erleri için yüzde 80'i øktisadi iúletmeleri hariç. Tabii…v.b faaliyetlerine ve Kültür. yetiútirme yurdu.159 Madde 89/4 Madde 89/5 Madde 89/6 Madde 89/7 Madde 89/8 Madde 89/9 Madde 89/10 Madde 89/11 Geçici Madde 75 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 4/1- Madde 4/1-i Madde 4/1-j Madde 4/1-k Madde 4/1-l Madde 4/1-n Madde 5/1-c Madde 5/1-e Madde 5/1-f Madde 5/1-h Madde 5/1- Madde 10/1-a Madde 10/1-b Madde 10/1-c Madde 10/1-ç Madde 10/1-d 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-d Madde 89/3 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 89/2 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç Madde 89/1 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 82 Kültür. mükellef tarafndan ödenen kendisi. Tarihi. ulusal veya uluslararas nitelikteki sergiler. belediyelere. 3289 ve 5894 sayl Kanunlar kapsamnda yaplan sponsorluk harcamalar (amatör spor dallar için tamam. iúletmeleri bünyesinde gerçekleútirdikleri münhasran yeni teknoloji ve bilgi arayúna yönelik araútrma ve geliútirme harcamalar tutarnn % 100'ü orannda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi" Okul öncesi e÷itim.b varlklarn korunmasna dair yaplan harcamalar ile makbuz karúl÷ yaplan ba÷ú ve yardmlar Yukarda saylan kamu kurum ve kuruluúlarna ba÷úlanan okul. de÷irmen. il özel idarelerine. makbuz karúl÷nda yaplan ba÷ú ve yardmlar Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirleri için hesaplanan yllk indirim Beyan edilen gelirin %10'unu aúmamas úartyla mükellefin kendisi. eúi ve küçük çocuklarna iliúkin olarak yaplan e÷itim ve sa÷lk harcamalar Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %10'unu aúmamak (bireysel emeklilik sistemi dúndaki úahs sigorta primleri için. kâr amac gütmeyen ve üçüncü kiúilere kiralanmayan kreú ve konukevleri ile askerî kúlalardaki kantinler Kamu idare ve kuruluúlar tarafndan yetkili idarî makamlarn izniyle açlan yerel. beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yllk tutarn aúmamak úartyla. so÷uk hava deposu ve yolcu taúma iúletmeleri ile tarm iúletmeleri øl özel idareleri. intifa senetleri ve rüçhan haklarnn satúndan do÷an kazançlarn % 75'lik ksm Yurtdú iútirak hisselerinin elden çkarlmasndan do÷an kurum kazançlar Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyaplarn hazrlamak ve burada faaliyette bulunanlarn ortak ihtiyaçlarn karúlamak amacyla kurulan iúletmeler Yabanc ülkeler veya uluslararas finans kuruluúlar ile yaplan malî ve teknik iúbirli÷i anlaúmalar çerçevesinde yalnzca kredi teminat sa÷lamak üzere kurulmuú olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar teminat sorumluluk fonlarna ekleyen ve sahip olduklar fonlar ortaklarna da÷tmakszn. temizlik. en az iki tam yl süreyle aktiflerinde yer alan taúnmazlar ve iútirak hisseleri ile ayn süreyle sahip olduklar kurucu senetleri. il özel idarelerine. bakm ve rehabilitasyon merkezi inúas dolaysyla yaplan harcamalar veya bu tesislerin inúas için bu kuruluúlara yaplan her türlü ba÷ú ve yardmlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yaplan her türlü nakdî ve aynî ba÷ú ve yardmlar Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine. Tabii…v. Tarihi. iúletmeleri bünyesinde gerçekleútirdikleri münhasran yeni teknoloji ve bilgi arayúna yönelik araútrma ve geliútirme harcamalar tutarnn % 100'ü orannda hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". Sanat. 5746 sayl Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin.

il özel idarelerine. Türkiye Kzlay Derne÷ine makbuz karúl÷ yaplan nakdi ba÷ú veya yardmlar Bakanlar Kurulunca yardm karar alnan do÷al afetler dolaysyla Baúbakanlk aracl÷ ile makbuz karúl÷ yaplan aynî ve nakdî ba÷úlar Kabotaj hattnda yaplan taúmaclk iúleri için akaryakt teslimleri istisnas Serbest bölgelerde vergi. gerekli úartlar sa÷layan birleúme iúlemlerinden do÷an kazançlar. plastik. Toplu Konut ødaresi Baúkanl÷na.19 Madde 10/1-f 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10/1-e 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu .2010 tarhinden itibaren geçerli olmak üzere. günlük yaúamlar için özel olarak üretilmiú her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlar teslimleri Kurumlarn aktifinde ve belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yl süreyle bulunan iútirak hisseleri ile gayrimenkullerinin devir ve teslimleri ile bankalara borçlu olanlarn borçlarna karúlk bankalara yaplan iútirak hissesi ve gayrimenkul devir ve teslimleri Bankalar kanunu uyarnca mal ve haklarn Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na teslimi ile bunlarn TMSF tarafndan teslimi. Baúbakanlk merkez teúkilatna teslimi Yatrm teúvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamndaki makina ve teçhizat teslimleri Petrol ve maden arama faaliyetlerine iliúkin olmak üzere. lastik. resim. ola÷anüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere. Münhasran tekstil. bu faaliyetleri yürütenlere yaplan teslim ve hizmetler ile ayn Kanun hükümlerine göre boru hattyla taúmaclk yapanlara bu hatlarn inúa ve modernizasyonuna iliúkin yaplan teslim ve hizmetler Madde 13/a-b 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu Faaliyetleri deniz. belediyelere. üç hesap döneminde elde etti÷i kazançlara.b ile spor tesisleri iúletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve e÷itim faaliyetlerine iliúkin teslim ve hizmetler Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayl listede yer alan mallarn. birleúme tarihinde sona eren hesap döneminde elde etti÷i kazançlar ile birleúilen kurumun birleúme iúleminin gerçekleúti÷i hesap dönemi dahil olmak üzere. yatrmn ksmen veya tamamen iúletilmesine baúlanlan hesap döneminden itibaren yatrma katk tutarna ulaúncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmas øktisadi iúletmeleri hariç. Fonun devrald÷ alacaklar tahsil amacyla bunlarn teminatn oluúturan mal ve haklarn teslimi Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri hazrlamak amacyla kurulan iúletmelerin arsa ve iúyeri teslimleri De÷erli madenler ve de÷erli ka÷tlar ile metal. ka÷t. demiryolu taúma araçlarnn kiralanmas veya çeúitli úekilde iúletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yaplan teslim ve hizmetler ile deniz ve hava taúma araçlar için liman ve hava meydanlarnda yaplan hizmetler Gelir Vergisi Kanunu Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatrm øndirimi østisnas (6009 sayl Kanunla 2010 yl kazançlarna uygulamak üzere 01. konfeksiyon ve hazr giyim. kütüphane…v.08.) Mad. köylere ve bunlarn teúkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi Bu Kanun'a ekli (I) sayl listede yer alan mallarn petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanlmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi Konut finansman amacyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun konut finansman kuruluúlarna. ipotek finansman kuruluúlar ya da üçüncü kiúilere teslimi Engellilerin e÷itimleri.12. kauçuk.5 BKK 2003/5868 Geçici Madde 3/A-B-C Geçici Madde 2 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4760 Sayl Özel Tüketim Vergisi Kanunu 3218 Sayl Serbest Bölgeler Kanunu 4691 sayl Teknoloji Geliútirme Kanunu Teknoloji geliútirme bölgeleri kurulmasnda sorumlu yönetici úirketlerin bu kanunun uygulanmas ile ilgili iúlemlerde her türlü vergiden muaf tutulmas ile yönetici úirketler ile bu bölgelerde faaliyette bulunan úirketlerin anlan bölgelerdeki araútrma ve geliútirme faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarn 31. kooperatiflerin ve dernek ve vakflarn tiyatro.160 Madde 32/a Geçici Madde 4 Geçici Madde 5 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu Küçük ve Orta Büyüklükteki øúletmelerin bu madde kapsamnda 31/12/2009 tarihine kadar yaplan birleúmelerinde. Baúbakanlk merkez teúkilat tarafndan ilk iktisab Bu Kanun'a ekli (II) sayl listede yer alan mallardan uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafndan ilk iktisab Bu Kanun'a ekli (II) sayl listede yer alan kayt ve tescile tabi mallardan bu maddede belirtilenlerinin malul ve engelliler tarafndan beú ylda bir olmak üzere ilk iktisab Bu Kanun'a ekli (I) sayl listede yer alan mallarn Gümrük Kanunu uyarnca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler vb. belediyelere. harç. Birleúme nedeniyle infisah eden kurumun. bu illerdeki iúletmelerinden sa÷ladklar kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beú yl süreyle kurumlar vergisi orann % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulanmas Kanunla tespit edilen yatrmlardan elde edilen kazançlar. kurumlar vergisinden müstesnadr.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna olmas 31/12/2012 tarihine kadar. il özel idarelerine. % 75 e kadar belirlenen indirimli kurumlar vergisi uygulanr. gümrük ve kambiyo mevzuatna dair hükümler uygulanmamas Madde 13/c Madde 13/d Madde 13/1-g Madde 17/1-b Madde 17/4-g Madde 17/4-k Madde 17/4-l-m Madde 17/4-r Madde 17/4-s Madde 17/4-ú Madde 7/1-b Madde 7/1-c Madde 7/2 Madde 7/3-a Madde 7/3-b Madde 7/5 Madde 7/6 Madde 8/2 Geçici Md. meslekleri. hava. deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/10/2012 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kiúilik istihdam sa÷layan mükelleflerin. cam hurda ve atklarnn teslimi Kamu kuruluúlar ile kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarnn. elektrik üretimi yapanlara (I) sayl listedeki baz mallarn teslimleri øhraç edilmek üzere ihracatçlara teslim edilen mallarn mücbir sebeblerden dolay ihracatnn gerçekleúmemesi halinde ihracatçya teslim tarihinden itibaren verginin tahsil edildi÷i tarihe kadar gecikme zamm yerine tecil faizi uygulanmas Gümrük Kanunu uyarnca gümrük vergisinden muaf ya da istisna eúyann ithali Bu Kanun'a ekli (IV) sayl listede yer alan mallarn genel ve katma bütçeli dairelere. köylere ve bunlarn teúkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafndan bedelsiz olarak ithali Bu Kanun'a ekli (II) sayl listede yer alan mallarn.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu Kanun'un 2. kamu kurum ve kuruluúlar ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslararas fonlarca desteklenen ya da TÜBøTAK tarafndan yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde.161 Madde 3/A Madde 88 Madde 3/1 Madde 3/2 5084 sayl Yatrm ve østihdamn Teúviki Kanunu 5510 Sayl Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa÷lk Sigortas Kanunu 5746 Araútrma ve Geliútirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakknda Kanun 5746 Araútrma ve Geliútirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakknda Kanun Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi iúletmelerinde. rekabet öncesi iúbirli÷i projelerinde ve teknogiriúim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleútirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarna uygulanan indirim Bu Kanunun 11. Ar-Ge merkezlerinde. maddesi kapsamndaki il ve ilçelerdeki iúletmelerinde çalútrdklar iúçilerin en az 10 iúçi olmas úartyla bu iúletmelerde çalúan iúçilerin gelir vergisi stopajlar toplamnn organize sanayi bölgelerinde tamam di÷er yerlerde ise %80'inin kanunda belirtilen sürelerle snrl olmak üzere terkin edilmesi . kamu kurum ve kuruluúlar ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslararas fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde. teknogiriúim sermaye desteklerinden yararlanan iúletmelerde ve rekabet öncesi iúbirli÷i projelerinde çalúan Ar-Ge ve destek personeline gelir vergisi stopaj teúvi÷i Teknoloji merkezi iúletmelerinde. Ar-Ge merkezlerinde. gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasnda gider yazlamaz. fkrasna göre Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlar.

ÖTV ve di÷er baz kanunlarda potansiyel olarak vergi harcamas niteli÷i taúd÷ düúünülen düzenlemeleri içermektedir.017.996.712 374. istisna ve muafiyetler. en genel anlamda "devletlerin gelir toplamn azaltan.507 ÖZEL TÜKETøM VERGøSø KANUNU 339.117. Öte yandan veri teminindeki artúlara paralel olarak vergi harcamas tahminlerinin de de÷iúece÷i tabiidir.922 15.861. mevcut veri seti kullanlmak suretiyle "vazgeçilen gelir" yöntemiyle tahmin edilmiú olup.201.675.695.034 2.525. herhangi bir veri temin edilemeyenler hesaplama dúnda tutulmuútur.210. Yukardaki liste. Vergi harcamalarna iliúkin yukarda yer alan tutarlar.566.113.KANUN ADI VERGø TÜRLERø øTøBARø øLE TOPLAM VERGø HARCAMASI TAHMøNLERø 2012 2013 GELøR VERGøSø KANUNU 2014 12.743.089.478. KDV.106 988.464 1. standart vergi sisteminden ayrlan ayrcalklar veya istisna ve muafiyetler" olarak tanmlanabilir. "Standart vergi sistemine" iliúkin varsaymlara göre bu listedeki unsurlarn de÷iúebilece÷i kaçnlmazdr.041. 162 .819.942 21.917.517.289 2.318.304 (*) AÇIKLAMA: Vergi harcamas kavram.728 2.086 14.070.782 KURUMLAR VERGøSø KANUNU DøöER KANUNLAR TOPLAM 1.354 KATMA DEöER VERGøSø KANUNU 896.797.341 19.453.381. baz indirim.419.738.475.233 412.937 2. Bu ba÷lamda. Kurumlar Vergisi. standart vergi sisteminin unsurlar olmalar nedeniyle vergi harcamas kapsam dúnda tutulabilmektedir.714. vergi sistemimizdeki Gelir Vergisi.709 1.156.725 17.579.760.810.

000 146.000 57.259.000 127.168.163 377.000 85.000 0 1.085.697.650.095.107.000 135.000 13.000 136.000 59.000 278.440.928.000 191.525.438.928.332.734.468.000 18.339.000.340.000 49.800 283.618.376.000 32.000 234.819.296.528.002.000 0 7.000 155.000 157.683.000 øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 554.000 216.000 TRAKYA ÜNøVERSøTESø ULUDAö ÜNøVERSøTESø 193.331.141.501.000 DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø NøöDE ÜNøVERSøTESø ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø 91.000 163.000 123.000 200.450.076.000 ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø 143.508.000 110.496.178.022.000 215.000 1.000 14.000 21.000 421.471.650 69.000 5.000 MERSøN ÜNøVERSøTESø PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø BALIKESøR ÜNøVERSøTESø KOCAELø ÜNøVERSøTESø SAKARYA ÜNøVERSøTESø CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø 103.812.555.000 164.852.889.843.000 0 3.000 20.738.358.000 96.000 148.000 111.000 12.812.000 122.000 0 1.000 157.000 146.000 157.000 111.845.508.000 181.000 393.000 167.963.072.199.000 421.905.728.000 233.000 159.000 23.000 12.520.000 110.000 234.438.000 19.236.828.001.000 0 0 0 0 3.502.000 144.000 128.825.000 MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 134.000 ÖDENEK ANKARA ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURULU KURUMLAR 2012 7.825.663.443.183.000 112.633.102.000 261.621.816.262.179.168.421.000 Toplam 0 500.000 16.000 147.000 28.402.000 131.001.192.945.500 11.000 128.421.894.228.751.041.487.001.000 16.254.816.500 39.000 167.542.000 ANADOLU ÜNøVERSøTESø SELÇUK ÜNøVERSøTESø 223.717.183.576.000 74.296.000 125.961.525.000 273.000 111.997.000 404.000 146.000 17.117.366.261.000 203.000 20.308.905.000.000 159.403.329.000 179.450.000 1.000 GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø 183.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.001.000.000 SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø 119.350 28.000 ATATÜRK ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 172.709.718.000 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø 96.636.504.000 345.500 328.000 146.649.326.014.000 87.618.976.094.000 11.969.001.000 126.000 0 0 0 1.520.834.500 23.479.301.423.000 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø 65.000 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø 413.000 354.262.212.376.591.000 34.000 Öz Gelir GELøR 2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø (YÜKSEK ÖöRETøM KURUMLARI) 123.650.000 163.000 19.598.000 191.000 36.546.210.000 19.908.200.907.000 286.000 180.792.000 135.000 øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 157.000 15.000 250.000 3.000 191.753.000 117.500 404.233.340.663.000 68.000 11.000.626.000 KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 210.000 10.000 20.000 13.000 109.000 3.000 109.000 273.000 HACETTEPE ÜNøVERSøTESø 127.000.402.000 0 1.374.000 FIRAT ÜNøVERSøTESø 179.000 ERCøYES ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø 211.000 215.598.000 6.000 84.709.000 393.000 164.000 0 0 0 0 0 11.036.292.000 357.489.800.018.649.000 131.148.199.000 120.000 640.000 30.179.018.409.000 0 0 19.681.000 99.766.916.050.468.192.000 281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.898.847.000 61.781 FøNANSMAN Toplam Net Finansman Finansman TL MERKEZø YÖNETøM KAPSAMINDAKø 5018 SAYILI KANUNA EKLø (II) SAYILI CETVELDE YER ALAN ÖZEL BÜTÇELø øDARELER øLE (III) SAYILI CETVELDE YER ALAN DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLARIN (2012-2014) DÖNEMø BÜTÇE GELøR VE NET FøNANSMANLARI (ÖZET TABLO) .000 104.000 191.001.000 283.500 0 1.000 328.812.000 184.000 Hazine Yardm 451.000 31.362.000 146.000 17.466.228.500 47.299.200 26.997.000 640.378.000 257.000 203.000 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø 116.000 44.000 451.976.681.000 38.560 0 4.000 111.000 91.163.000 126.000 261.000 345.000 159.295.592.000 155.000 0 1.686.317.000 40.000 BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø 242.000 154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.072.358.903.295.301.804.000 278.000 282.108.000 310.150.000 215.000 200.949.549.427.124.000 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 138.000 16.673.311.000 0 1.000 117.000 113.586.000 154.000 øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø DøCLE ÜNøVERSøTESø 310.883.000 250.271.313.000 126.000 15.843.697.000 128.259.000 GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø 74.000 19.000 103.746.471.828.124.633.500.000 69.000 57.749.200.000 81.345.000 59.000 HARRAN ÜNøVERSøTESø 61.816.000 95.761.626.500.000 126.050 5.000 28.299.000 GAZø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 241.317.000 AKDENøZ ÜNøVERSøTESø 176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.418.000 38.792.520.000 22.000 148.489.894.273.000 EGE ÜNøVERSøTESø 69.000 55.712.501.275.000 167.577.000 ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø 215.621.000 216.000 257.363.804.299.000 46.000 32.254.

020.475.000 43.000 52.000 45.374.192.000 1.036.000 42.891.778.835.000 1.766.033.178.350 4.684 138.498.017.280.000 3.891.000 38.000 2.000 44.106.000 22.971.965.352.458.743.065.000 62.141.000 43.000 47.000 61.018.411.000 53.000 45.000 1.403.000 16.887.000 1.616.000 57.000 55.650 16.644.648.020.679.284.934.000 1.000 45.000 49.000 45.000 51.000 NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø KONYA ÜNøVERSøTESø 70.000 0 0 0 6.578.958.830.000 42.352.000 0 0 1.000 Toplam 31.000.984.000 YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI 16.651.000 18.743.055.498.887.666.500.000 45.011.953.144.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.958.000 40.773.000 43.048.000 3.000 51.223.000 GøRESUN ÜNøVERSøTESø 18.000 3.000 38.648.254.000 40.000 53.000.069.164 55.000 18.796.000 51.175.700 5.254.000 UùAK ÜNøVERSøTESø 20.000 49.634.227.000 1.506.000 54.744.000 3.000 15.000 45.607.953.265.545.000 42.000.500 50.266.541 0 0 50.065.000 42.176.106.000 41.072.450.246.000 51.000 RøZE ÜNøVERSøTESø 15.000 37.955.000 11.500 0 0 0 0 0 1.036.000 16.568.101.500.000 38.872.558.000 67.000 66.421.651.709.590.000 53.516.000 46.539.000 35.000 68.000 36.830.000 77.002.000 43.000 AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø 38.000 6.000 43.000 49.000 37.000 53.000 42.458.000 1.544.571.553.000 915.235.000 20.216.693.000 0 0 0 0 0 0 3.653.000 1.000 3.489.741.368.018.000 3.345.141.462.263.284.279.867.279.609.000 43.000 BOZOK ÜNøVERSøTESø ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø ORDU ÜNøVERSøTESø AMASYA ÜNøVERSøTESø KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø SøNOP ÜNøVERSøTESø SøøRT ÜNøVERSøTESø NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø KARABÜK ÜNøVERSøTESø KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø BøLECøK ÜNøVERSøTESø BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø BøNGÖL ÜNøVERSøTESø MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø BATMAN ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø BARTIN ÜNøVERSøTESø BAYBURT ÜNøVERSøTESø GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø HAKKARø ÜNøVERSøTESø IöDIR ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø 12.000 86.000 40.000 KASTAMONU ÜNøVERSøTESø 25.800.000 0 2.054.462.821.655.000 16.000 4.603.000 55.124.000 18.758.679.360.704.000 43.000 9.000 0 0 50.000 20.000 41.000 77.000 105.629.000 68.000 41.350 80.000 0 0 3.241.001.000 2.035.175.500 408.500 Öz Gelir GELøR 68.568.000 15.844.146.000 42.994.037.000 52.813.000 4.000 135.151.825.000 42.415.800.000 217.000 827.000 2.000 AKSARAY ÜNøVERSøTESø KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø 67.286.087.000 42.475.000 12.054.000 ÖDENEK GALATASARAY ÜNøVERSøTESø ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø KURUMLAR 5.000 61.768.544.000 45.000 15.000 63.000 56.000 55.000 15.000 70.000 2.000 43.000 0 0 0 0 50.653.500 43.000.696.000 50.272.000 20.000 57.000 2012 17.000 453.017.412.397.000 1.000.502.000 37.000 86.286.000 45.000 1.226.000 16.332.412.000 7.620.000 15.000 42.000 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.888.272.603.201.103.000 134.000 20.421.500 52.000 22.438.000 38.246.868.773.000 42.000 64.000 43.000 1.723.522.000.000 45.000 ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø 15.404.000 46.000 60.948.421.500 3.000 0 1.000 600.000 DÜZCE ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø 47.119.630.201.000 40.000 1.269.955.597.000 46.000 152.000 44.872.650 14.000 42.225 1.000 45.000 øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø 78.816.000 43.000 51.000 22.000 15.557.311.000 18.500 Hazine Yardm 47.048.000 66.000 35.000 FøNANSMAN Toplam Finansman Net Finansman .044.393.000 47.291.374.743.271.571.017.000 53.817.000 38.000 54.000 40.790.800 967.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.618.000 152.000 73.000 47.311.000 82.258.146.052.338.000 52.000 15.000 43.065.226.201.200 34.216.000 111.000 56.495.017.421.000 31.000 48.124.000 82.000 35.002.000 38.053.000 HøTøT ÜNøVERSøTESø ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø 60.000 34.000 66.300 81.600.743.000 48.000 48.000 62.000 3.888.000 2.000 51.450.629.813.513.000 45.000 1.421.062.000 35.500 2.000 4.321.289.000 1.965.150 3.909.100.000 897.000 2.057.402.000 2.868.716.000 35.

838.000 ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 154.004.000 EGE ÜNøVERSøTESø 76.000 4.000 291.000 347.174.210.116.674.293.897.000 227.000 216.000 0 0 0 1.300 38.004.000 157.719.712.000 94.749.229.000 265.421.000 177.248.000 61.000 423.000 409.000 5.000.000 258.000 164.000 0 1.103.400.502.000 72.352.929.000 217.000 295.544.032.038.501.000 GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø 82.000 0 0 0 0 3.000 41.000 54.545.000 120.000 297.171.000 8.453.004.000 235.073.000 160.000 120.828.702.000 34.000 140.000 Öz Gelir GELøR 2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø (YÜKSEK ÖöRETøM KURUMLARI) 72.000 3.387.165.300 197.000 42.000 0 1.500 24.739.246.700 257.945.035.034.000 TRAKYA ÜNøVERSøTESø ULUDAö ÜNøVERSøTESø ANADOLU ÜNøVERSøTESø SELÇUK ÜNøVERSøTESø AKDENøZ ÜNøVERSøTESø ERCøYES ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø 192.353.000 BALIKESøR ÜNøVERSøTESø 171.000 CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 206.003.001 FøNANSMAN Toplam Finansman Net Finansman TL .000 165.519.171.000 34.918.000 54.677.223.000 119.420.650.000 685.929.560 0 4.000 231.981.000 173.020.000 0 1.400.020.313.599.000 167.125.606.000 64.189.625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 53.500 160.600 12.150.181.502.000 67.000 104.421.000 135.000 142.000 133.863.225.000 62.000 76.549.000 234.000 130.700 60.828.000 0 1.000 121.000 258.000 139.064.656.070.000 Toplam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.887.000 269.000 6.000 327.000 øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 187.000 594.817.500 0 1.000 0 0 21.000 3.616.000 125.000 121.229.000 18.342.967.000 165.556.000 41.363.000 477.000 164.000 140.000 91.246.875.000 269.719.000 367.282.000 46.101.606.000 82.470.000 327.500 128.000 59.450.000 130.100 4.817.302.584.332.000 øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø 390.902.400.001.000 DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø NøöDE ÜNøVERSøTESø ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø 94.000 112.844.210.141.864.000 20.000 16.310.331.651.000 1.584.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.522.000.198.680.000 217.007.000 153.544.930.703.000 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø 72.537.360.000 113.388.000 207.295.732.090.000 4.000 DøCLE ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 207.000 17.650.850.000 170.701.264.524.816.000 146.500 18.958.000 91.000 167.165 307.186.165.000 130.000 206.000 456.538.380.000 MUöLA ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø 97.603.625.556.330.712.000 0 0 3.000 0 8.185.000 227.100 116.803.000 23.000 367.000 179.000 20.000 157.771.500.848.000.872.189.000.000 192.574.287.000 0 1.000 113.000.004.031.000 19.748.000 62.561.000 171.761.000 76.624.000 156.000 440.502.000 72.000 KASTAMONU ÜNøVERSøTESø 64.000 231.676.000 67.000 32.915.287.448.538.000 6.000.520.000 179.189.800 300.000 236.000 FIRAT ÜNøVERSøTESø 66.838.932.750.000 135.500 103.000 0 0 0 7.273.000 AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø 39.000 BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø 259.349.479.225.616.648.903.574.000 17.000 12.034.169.000 51.000 170.501.150.719.000 HARRAN ÜNøVERSøTESø 62.000 UùAK ÜNøVERSøTESø RøZE ÜNøVERSøTESø 86.500 15.210.561.001.059.000.000 86.000 102.000 21.000 133.014.000 SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø 133.324.000 685.073.118.000 MERSøN ÜNøVERSøTESø KOCAELø ÜNøVERSøTESø 146.000 51.000 6.000 121.101.000 13.486.408.000 138.000 59.200 27.371.000 160.600 31.287.000 116.524.000 ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø 156.686.100 5.552.700 15.000 31.000 7.248.000 17.500.000 49.000 119.500 43.000 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø 216.000.719.330.000 173.848.000 182.000 423.808.000 305.000 13.647.000 182.219.273.476.000 199.000 382.000 456.000 192.488.118.739.544.000 37.000 206.976.000 Hazine Yardm GAZø ÜNøVERSøTESø 477.500 108.300 1.739.537.000 21.000 49.000 0 0 0 0 0 10.000 19.424.000 146.501.000 23.315.000 144.000 13.118.090.000 126.980.282.000 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø 438.310.000 125.757.000 GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.741.229.979.453.686.325.749.000 142.031.020.777.758.900 11.000 11.000 347.000 15.968.349.000 265.976.000 255.000 236.000 31.000 440.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.883.785.590.007.038.934.000 ATATÜRK ÜNøVERSøTESø 199.000 PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø SAKARYA ÜNøVERSøTESø 177.533.000 277.000 122.247.843.000 306.575.647.000 291.000 YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø 226.383.000 GALATASARAY ÜNøVERSøTESø 145.900 67.004.902.500 12.000 51.454.000 277.000 163.000 90.000 136.486.223.000 0 2.000 144.001.934.520.025.000 ÖDENEK ANKARA ÜNøVERSøTESø YÜKSEKÖöRETøM KURULU KURUMLAR 2013 7.192.883.400 66.000 38.387.000 20.574.000 122.000 DÜZCE ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø 51.000 66.000 160.000 20.000 172.000 HACETTEPE ÜNøVERSøTESø øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 295.000 0 3.000 163.870.897.202.000 21.785.000 13.

166

54.021.000
71.680.000
45.850.000
58.112.000
46.161.000
52.316.000
45.800.000
54.998.000
48.685.000
49.812.000
50.160.000
48.046.000
45.427.000
37.248.000
41.943.000
37.695.000
57.768.000
48.352.000
39.735.000
40.221.000
47.309.000
42.692.000
18.356.000

NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø
KARABÜK ÜNøVERSøTESø
KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø
ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø
ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø
BøLECøK ÜNøVERSøTESø
BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø
KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø
OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø
BøNGÖL ÜNøVERSøTESø
MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø
MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø
BATMAN ÜNøVERSøTESø
ARDAHAN ÜNøVERSøTESø
BARTIN ÜNøVERSøTESø
BAYBURT ÜNøVERSøTESø
GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø
HAKKARø ÜNøVERSøTESø
IöDIR ÜNøVERSøTESø
ùIRNAK ÜNøVERSøTESø
TUNCELø ÜNøVERSøTESø
YALOVA ÜNøVERSøTESø
TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø

13.680.772.000
19.807.902.000
33.488.674.000

ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI

20.803.000
18.508.000

KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø
ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø

DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR

17.478.000

KONYA ÜNøVERSøTESø

YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI

17.345.000
22.508.000

øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø
øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø

25.441.000

45.117.000

SøøRT ÜNøVERSøTESø

17.646.000

47.709.000

SøNOP ÜNøVERSøTESø

YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø

44.046.000

48.536.000

AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø

BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø

46.861.000

49.249.000

KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø

27.703.615.300

15.509.562.000

12.194.053.300

18.420.000

20.783.000

17.358.000

22.217.000

17.227.000

17.611.000

25.421.000

18.291.000

41.758.000

46.604.500

39.993.000

38.646.000

47.873.000

55.678.000

36.398.000

40.130.700

36.059.000

49.027.000

48.957.000

45.804.800

51.410.000

44.796.000

49.516.000

43.499.000

55.630.000

44.097.000

67.908.000

51.610.400

42.939.000

46.235.500

46.960.000

47.154.000

44.955.000

54.207.000

83.656.000

57.188.500

48.891.000

59.974.000

BOZOK ÜNøVERSøTESø

53.922.800

60.477.000

AMASYA ÜNøVERSøTESø

56.587.000

HøTøT ÜNøVERSøTESø
87.544.000

64.390.000

GøRESUN ÜNøVERSøTESø

58.760.000

58.144.000

60.834.000

AKSARAY ÜNøVERSøTESø

64.697.000

89.377.000

ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø

69.739.000

Hazine Yardm

ORDU ÜNøVERSøTESø

95.505.000

ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø

ÖDENEK

NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø

KURUMLAR

6.277.297.700

4.792.929.000

1.484.368.700

88.000

20.000

120.000

291.000

118.000

35.000

20.000

65.000

934.000

704.500

228.000

1.089.000

479.000

2.090.000

1.297.000

1.812.300

1.189.000

1.381.000

1.185.000

1.133.000

855.000

2.880.200

3.588.000

1.004.000

2.800.000

2.662.000

2.482.000

1.753.000

3.772.000

2.410.600

2.128.000

1.473.500

1.576.000

2.095.000

3.936.000

3.937.000

3.888.000

2.785.500

2.664.200

3.913.000

2.074.000

5.042.000

18.508.000

20.803.000

17.478.000

22.508.000

17.345.000

17.646.000

25.441.000

18.356.000

42.692.000

47.309.000

40.221.000

39.735.000

48.352.000

57.768.000

37.695.000

41.943.000

37.248.000

45.427.000

48.046.000

50.160.000

49.812.000

48.685.000

54.998.000

45.800.000

52.316.000

46.161.000

58.112.000

45.850.000

71.680.000

54.021.000

45.067.000

47.709.000

48.536.000

49.249.000

48.891.000

58.144.000

87.544.000

59.974.000

56.587.000

64.390.000

60.834.000

69.739.000

95.505.000

Toplam

33.980.913.000

20.302.491.000

13.678.422.000

2013

6.128.000

Öz Gelir

GELøR

70.916.000

68.566.000

2.350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.828.236.595

1.684.658.684

143.577.911

0

0

50.000

50.000

500.000

1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000.000

0

2.001.000

0

0

3.000.150

3.500.000

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

4.000.500

FøNANSMAN
Toplam
Finansman

Net Finansman

167

422.167.000

250.890.000
256.557.000
351.430.000
196.428.000
222.158.000

KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
ATATÜRK ÜNøVERSøTESø
øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø
FIRAT ÜNøVERSøTESø

113.008.850
174.495.000

158.253.000
130.075.000

ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø

139.600.000
148.770.000

152.797.000
222.722.000
185.302.000

BALIKESøR ÜNøVERSøTESø
KOCAELø ÜNøVERSøTESø
SAKARYA ÜNøVERSøTESø

96.162.500
131.724.000
81.242.000

103.362.000
146.387.000
87.871.000

AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø
KAFKAS ÜNøVERSøTESø
ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø

140.947.000
133.502.300

125.928.000
153.835.000
141.940.000
175.874.000

MUöLA ÜNøVERSøTESø
KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø
KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø
ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø

65.206.000
77.430.000

UùAK ÜNøVERSøTESø
RøZE ÜNøVERSøTESø

94.101.000

98.521.000
77.687.000

DÜZCE ÜNøVERSøTESø
MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø

55.917.000

59.439.000

KASTAMONU ÜNøVERSøTESø

69.371.000

58.074.800

73.444.000

66.906.000

72.523.000

42.717.000

55.078.000

GALATASARAY ÜNøVERSøTESø
AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø

156.933.000

111.229.000

118.412.000

131.412.000

GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø

106.474.000

123.197.000

122.569.000

DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø

NøöDE ÜNøVERSøTESø

150.963.000

136.386.000
170.098.000

MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø

111.467.000

169.327.000
128.202.000

CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø
ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø

187.439.800

133.857.000

166.169.000

192.428.000
187.922.000

MERSøN ÜNøVERSøTESø
PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø

144.024.000

209.156.000

233.729.000

66.501.000
137.482.600

SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø

68.411.000
145.135.000

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ

68.700.000

156.640.000

195.896.000

214.534.000

201.644.000

173.270.000

322.736.000

217.267.000

223.979.000

331.000.000

195.173.000

HARRAN ÜNøVERSøTESø

70.434.000

øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ

177.797.000

290.014.000

ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø
ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø

GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø

244.830.000
184.430.000

ERCøYES ÜNøVERSøTESø
CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø

233.646.000

280.014.000

AKDENøZ ÜNøVERSøTESø

209.643.000

244.859.400

395.877.000

SELÇUK ÜNøVERSøTESø

YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø

223.436.000
167.635.000

286.066.000

ANADOLU ÜNøVERSøTESø

DøCLE ÜNøVERSøTESø

254.782.000

299.486.000

254.992.000

150.443.000

172.945.000

TRAKYA ÜNøVERSøTESø
ULUDAö ÜNøVERSøTESø

413.856.000
323.076.000

457.481.000
375.188.000

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø

77.815.000

156.645.000

275.779.000

EGE ÜNøVERSøTESø

83.006.000

178.420.000

MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø

YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø

156.935.000

179.767.000
331.893.000

BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø
MARMARA ÜNøVERSøTESø

280.515.000

314.712.000

øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø

643.292.000

474.401.000
738.866.000

GAZø ÜNøVERSøTESø
øSTANBUL ÜNøVERSøTESø

277.963.000
443.118.500

318.138.000
492.260.000

ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø
HACETTEPE ÜNøVERSøTESø

475.505.000

33.755.000

Hazine Yardm

515.478.000

33.826.000

ÖDENEK

ANKARA ÜNøVERSøTESø

YÜKSEKÖöRETøM KURULU

KURUMLAR

2014

8.059.000

7.131.200

4.243.000

4.420.000

3.522.000

5.617.000

12.361.000

18.941.000

8.437.700

12.388.000

14.699.000

13.000.000

16.723.000

6.629.000

14.663.000

7.199.500

19.135.000

13.817.000

16.735.000

20.557.000

45.702.000

35.282.200

18.340.000

21.753.000

17.933.000

17.066.150

14.229.000

24.573.000

7.652.400

1.910.000

1.734.000

21.157.000

13.747.000

19.112.000

20.514.000

23.158.000

28.694.000

39.290.000

26.911.000

45.154.600

16.795.000

21.394.000

25.232.000

64.877.000

90.893.000

44.494.000

22.502.000

52.112.000

43.625.000

4.991.000

21.775.000

55.114.000

22.832.000

34.197.000

95.574.000

52.234.000

49.141.500

40.175.000

39.973.000

71.000

Öz Gelir

GELøR

2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø
(YÜKSEK ÖöRETøM KURUMLARI)

77.430.000

65.206.000

77.687.000

98.521.000

59.439.000

72.523.000

55.078.000

175.874.000

141.940.000

153.335.000

125.928.000

131.412.000

123.197.000

87.871.000

146.387.000

103.362.000

170.098.000

136.386.000

128.202.000

169.327.000

185.302.000

222.722.000

152.197.000

187.922.000

192.428.000

130.075.000

158.253.000

233.729.000

145.135.000

68.411.000

70.434.000

177.797.000

209.643.000

233.646.000

222.158.000

196.428.000

351.430.000

256.557.000

250.890.000

290.014.000

184.430.000

244.830.000

280.014.000

395.877.000

286.066.000

299.486.000

172.945.000

375.188.000

457.481.000

82.806.000

178.420.000

330.893.000

179.767.000

314.712.000

738.866.000

474.401.000

492.260.000

318.138.000

515.478.000

33.826.000

Toplam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

1.000.000

0

0

0

6.000.000

0

1.502.000

0

0

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.725.000

0

2.002.000

0

3.501.000

0

0

0

0

3.001.500

0

1.201.150

6.003.000

0

0

22.000.000

0

0

0

1.501.000

0

8.254.000

0

0

0

0

0

10.001.500

24.223.700

13.000.000

0

1.800.560

0

4.001.000

0

2.500.000

0

1.000.000

4.037.501

FøNANSMAN
Toplam
Finansman

Net Finansman

TL

168

22.002.520.000
36.785.935.000

ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI

21.079.000

ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø

DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR

23.609.000

KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø

14.783.415.000

19.941.000

KONYA ÜNøVERSøTESø

YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI

19.798.000
24.846.000

20.122.000

BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø
øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø

28.624.000

YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø
øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø

20.914.000

52.156.000

MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø

TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø

54.369.000

MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø

47.243.000

54.087.000

YALOVA ÜNøVERSøTESø

53.174.000

OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø
BøNGÖL ÜNøVERSøTESø

51.911.000

59.642.000

KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø

TUNCELø ÜNøVERSøTESø

49.731.000

BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø

43.932.000

56.702.000

BøLECøK ÜNøVERSøTESø

ùIRNAK ÜNøVERSøTESø

50.457.000

ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø

43.178.000

61.641.000

ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø

IöDIR ÜNøVERSøTESø

49.720.000

KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø

52.899.000

76.338.000

KARABÜK ÜNøVERSøTESø

HAKKARø ÜNøVERSøTESø

58.290.000

NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø

60.078.000

48.907.000

SøøRT ÜNøVERSøTESø

GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø

51.923.000

SøNOP ÜNøVERSøTESø

40.968.000

52.591.000

AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø

46.427.000

52.533.000

KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø

BAYBURT ÜNøVERSøTESø

53.484.000

AMASYA ÜNøVERSøTESø

BARTIN ÜNøVERSøTESø

47.885.000

62.778.000

49.408.000

95.675.000

ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø
ORDU ÜNøVERSøTESø

40.864.000

64.993.000

BOZOK ÜNøVERSøTESø

BATMAN ÜNøVERSøTESø

61.937.000

HøTøT ÜNøVERSøTESø

ARDAHAN ÜNøVERSøTESø

50.977.000

69.437.000

GøRESUN ÜNøVERSøTESø

30.624.633.850

17.399.503.000

13.225.130.850

20.984.000

23.589.000

19.816.000

24.477.000

19.673.000

20.087.000

28.604.000

20.804.000

46.252.000

51.114.500

43.693.000

42.053.000

52.399.000

57.584.000

39.539.000

44.510.400

39.566.000

53.151.000

53.196.000

50.067.000

55.860.000

48.680.000

53.744.000

47.662.000

59.024.000

47.880.000

72.360.000

55.722.200

46.546.000

50.392.000

50.923.000

50.250.000

49.102.000

58.603.000

91.609.000

61.983.000

59.050.000

65.284.000

63.841.000

66.028.000

AKSARAY ÜNøVERSøTESø

69.489.000

97.039.000

Hazine Yardm

74.776.000

103.647.000

ÖDENEK

ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø

NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø

KURUMLAR

6.742.573.150

5.186.639.000

1.555.934.150

95.000

20.000

125.000

369.000

125.000

35.000

20.000

110.000

991.000

796.500

239.000

1.125.000

500.000

2.494.000

1.429.000

1.916.600

1.298.000

1.523.000

1.179.000

1.218.000

891.000

3.107.000

3.782.000

1.051.000

2.958.000

2.795.000

2.617.000

1.840.000

3.978.000

2.567.800

2.311.000

1.531.000

1.668.000

2.283.000

4.382.000

4.175.000

4.066.000

3.010.000

2.887.000

4.153.000

2.187.000

5.287.000

21.079.000

23.609.000

19.941.000

24.846.000

19.798.000

20.122.000

28.624.000

20.914.000

47.243.000

51.911.000

43.932.000

43.178.000

52.899.000

60.078.000

40.968.000

46.427.000

40.864.000

49.408.000

52.156.000

54.369.000

54.087.000

53.174.000

59.642.000

49.731.000

56.702.000

50.457.000

61.641.000

49.720.000

76.338.000

58.290.000

48.857.000

51.923.000

52.591.000

52.533.000

53.484.000

62.778.000

95.675.000

64.993.000

61.937.000

69.437.000

66.028.000

74.776.000

103.647.000

Toplam

37.367.207.000

22.586.142.000

14.781.065.000

2014

6.608.000

Öz Gelir

GELøR

73.500.000

71.150.000

2.350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.881.015.245

1.732.258.684

148.756.561

0

0

50.000

50.000

800.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000.000

0

2.501.000

0

0

2.000.150

4.000.000

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

4.000.500

FøNANSMAN
Toplam
Finansman

Net Finansman

2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø
(ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR - YÜKSEK ÖöRETøM KURUMLARI HARøÇ)
TL
2012
GELøR
KURUMLAR
ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI

ÖDENEK

Hazine Yardm

FøNANSMAN

Öz Gelir

Toplam

Toplam
Finansman

Net Finansman

232.559.000

0

290.000.000

290.000.000

0

ATATÜRK KÜLTÜR, DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU

8.001.000

7.961.000

40.000

8.001.000

0

0

ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø

2.393.000

2.213.000

180.000

2.393.000

0

0

3.169.000

3.019.000

150.000

3.169.000

0

0

13.825.000

0

135.000.000

135.000.000

0

0

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø
TÜRK DøL KURUMU
TÜRK TARøH KURUMU
TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ
TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU
TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI
TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI

0

6.811.000

0

120.000.000

120.000.000

0

0

10.664.000

9.564.000

1.100.000

10.664.000

0

0

1.609.394.000

1.384.394.000

225.000.000

1.609.394.000

0

0

8.591.000

8.391.000

100.000

8.491.000

100.000

200.000
0

11.767.000

11.097.000

670.000

11.767.000

0

4.449.878.000

3.674.878.000

775.000.000

4.449.878.000

0

0

SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ

731.341.000

708.341.000

23.000.000

731.341.000

0

0

DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

147.714.000

139.964.000

7.750.000

147.714.000

0

0

DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ

178.182.000

173.932.000

4.250.000

178.182.000

0

0

1.862.299.000

1.305.299.000

556.000.000

1.861.299.000

1.000.000

4.005.000

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ

394.523.000

0

471.000.000

471.000.000

5.000.000

10.000.000

HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ

121.403.000

0

158.500.000

158.500.000

0

114.003.000

YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ

TÜRK AKREDøTASYON KURUMU
TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ
TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ
ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ
TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU
SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI

7.665.000

0

19.000.000

19.000.000

0

26.750.684

220.836.000

0

263.000.000

263.000.000

0

792.000.000

40.956.000

0

120.000.000

120.000.000

0

0

9.420.000

6.670.000

2.750.000

9.420.000

0

0

102.439.000

88.439.000

14.000.000

102.439.000

0

1.100.000

33.919.000

0

33.919.000

33.919.000

0

0

422.038.000

272.038.000

90.000.000

362.038.000

60.000.000

60.000.000

TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

86.243.000

86.143.000

100.000

86.243.000

0

20.000.000

GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

70.854.000

70.654.000

200.000

70.854.000

0

0

ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI

20.629.000

0

20.629.000

20.629.000

0

0

ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ

68.665.000

58.165.000

10.500.000

68.665.000

0

0

MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ

358.824.000

314.824.000

44.000.000

358.824.000

0

1.000.000

CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU

772.457.000

603.000.000

169.457.000

772.457.000

0

380.000.000

17.672.000

0

63.000.000

63.000.000

0

170.000.000

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD. BùK.

SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ
MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI
YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ
TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI
DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

8.216.000

0

13.000.000

13.000.000

0

120.000

33.283.000

33.208.000

75.000

33.283.000

0

1.000.000

6.185.358.000

5.271.358.000

914.000.000

6.185.358.000

0

50.000.000

25.204.000

25.177.000

27.000

25.204.000

0

0

4.108.000

4.108.000

0

4.108.000

0

0

KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.108.000

4.108.000

0

4.108.000

0

0

DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.108.000

4.108.000

0

4.108.000

0

0
1.630.178.684

DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR

18.289.516.000

14.271.053.000

4.545.397.000

18.816.450.000

66.100.000

YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI

12.743.603.000

11.338.258.650

1.402.844.350

12.741.103.000

2.500.000

138.101.541

ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI

31.033.119.000

25.609.311.650

5.948.241.350

31.557.553.000

68.600.000

1.768.280.225

169

2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø
(ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR - YÜKSEK ÖöRETøM KURUMLARI HARøÇ)
TL
2013
GELøR
KURUMLAR
ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI

ÖDENEK

Hazine Yardm

FøNANSMAN

Öz Gelir

Toplam

Toplam
Finansman

Net Finansman

245.416.000

0

245.000.000

245.000.000

416.000

ATATÜRK KÜLTÜR, DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU

8.572.000

8.529.000

43.000

8.572.000

0

0

ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø

2.545.000

2.351.000

194.000

2.545.000

0

0
0

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø
TÜRK DøL KURUMU
TÜRK TARøH KURUMU
TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ
TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU
TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI
TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI

500.000

3.356.000

3.195.000

161.000

3.356.000

0

14.670.000

0

145.125.000

145.125.000

0

0

7.215.000

0

129.000.000

129.000.000

0

0
0

11.495.000

10.312.000

1.183.000

11.495.000

0

1.705.058.000

1.468.808.000

236.250.000

1.705.058.000

0

0

9.021.000

8.763.000

108.000

8.871.000

150.000

200.000
0

12.564.000

11.844.000

720.000

12.564.000

0

5.071.667.000

4.238.542.000

833.125.000

5.071.667.000

0

0

SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ

792.892.000

768.742.000

24.150.000

792.892.000

0

0

DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

157.985.000

149.654.000

8.331.000

157.985.000

0

0

DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ

191.601.000

187.032.000

4.569.000

191.601.000

0

0

1.637.057.000

1.038.057.000

598.000.000

1.636.057.000

1.000.000

3.005.000

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ

430.717.000

0

506.325.000

506.325.000

7.000.000

15.000.000

HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ

134.520.000

0

170.388.000

170.388.000

0

115.003.000

YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ

TÜRK AKREDøTASYON KURUMU
TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ

8.214.000

0

20.425.000

20.425.000

0

26.750.684

237.754.000

0

282.725.000

282.725.000

0

802.000.000
0

TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ

43.402.000

0

129.000.000

129.000.000

0

ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ

10.380.000

7.424.000

2.956.000

10.380.000

0

0

110.963.000

96.263.000

14.700.000

110.963.000

0

1.200.000

36.307.000

0

36.307.000

36.307.000

0

0

445.151.000

288.401.000

96.750.000

385.151.000

60.000.000

60.000.000
22.000.000

TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU
SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD. BùK.
TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

90.844.000

90.736.000

108.000

90.844.000

0

GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

78.092.000

77.877.000

215.000

78.092.000

0

0

ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI

22.117.000

0

22.117.000

22.117.000

0

0

ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ

69.245.000

58.220.000

11.025.000

69.245.000

0

0

MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ

395.488.000

349.288.000

46.200.000

395.488.000

0

1.000.000

CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU

844.669.000

677.000.000

167.669.000

844.669.000

0

360.000.000

18.952.000

0

67.725.000

67.725.000

0

217.000.000

SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ
MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI

8.789.000

0

9.675.000

9.675.000

0

0

35.003.000

34.922.000

81.000

35.003.000

0

1.000.000

6.875.692.000

5.893.142.000

982.550.000

6.875.692.000

0

60.000.000

27.529.000

27.500.000

29.000

27.529.000

0

0

DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.320.000

4.320.000

0

4.320.000

0

0

KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.320.000

4.320.000

0

4.320.000

0

0

DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.320.000

4.320.000

0

4.320.000

0

0

DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR

19.807.902.000

15.509.562.000

4.792.929.000

20.302.491.000

68.566.000

1.684.658.684

YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI

13.680.772.000

12.194.053.300

1.484.368.700

13.678.422.000

2.350.000

143.577.911

ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI

33.488.674.000

27.703.615.300

6.277.297.700

33.980.913.000

70.916.000

1.828.236.595

YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ
TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI

170

2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø
(ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR - YÜKSEK ÖöRETøM KURUMLARI HARøÇ)
TL
2014
GELøR
KURUMLAR
ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI

ÖDENEK

Hazine Yardm

FøNANSMAN

Öz Gelir

Toplam

Toplam
Finansman

Net Finansman

260.588.000

0

313.635.000

313.635.000

0

ATATÜRK KÜLTÜR, DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU

9.198.000

9.152.000

46.000

9.198.000

0

0

ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø

2.718.000

2.509.000

209.000

2.718.000

0

0
0

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø
TÜRK DøL KURUMU
TÜRK TARøH KURUMU
TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ
TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU
TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI
TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI

0

3.572.000

3.399.000

173.000

3.572.000

0

15.622.000

0

156.009.000

156.009.000

0

0

7.677.000

0

138.675.000

138.675.000

0

0
0

12.376.000

11.104.000

1.272.000

12.376.000

0

1.805.946.000

1.557.883.000

248.063.000

1.805.946.000

0

0

9.516.000

9.250.000

116.000

9.366.000

150.000

200.000
0

13.430.000

12.656.000

774.000

13.430.000

0

5.942.858.000

5.047.249.000

895.609.000

5.942.858.000

0

0

SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ

852.980.000

827.622.000

25.358.000

852.980.000

0

0

DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

169.311.000

160.355.000

8.956.000

169.311.000

0

0

DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ

206.159.000

201.247.000

4.912.000

206.159.000

0

0

1.769.981.000

1.126.981.000

642.000.000

1.768.981.000

1.000.000

2.005.000

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ

466.915.000

0

544.299.000

544.299.000

10.000.000

15.000.000

HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ

147.221.000

0

183.167.000

183.167.000

0

120.003.000

YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ

TÜRK AKREDøTASYON KURUMU
TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ

8.811.000

0

21.957.000

21.957.000

0

26.750.684

255.992.000

0

303.929.000

303.929.000

0

804.000.000
0

TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ

46.209.000

0

138.675.000

138.675.000

0

ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ

11.322.000

8.144.000

3.178.000

11.322.000

0

0

119.779.000

104.344.000

15.435.000

119.779.000

0

1.300.000

TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU
SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øD. BùK.

38.939.000

0

38.939.000

38.939.000

0

0

469.718.000

305.712.000

104.006.000

409.718.000

60.000.000

60.000.000

TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

95.762.000

95.646.000

116.000

95.762.000

0

24.000.000

GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

85.175.000

84.944.000

231.000

85.175.000

0

0

ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI

23.755.000

0

23.755.000

23.755.000

0

0

ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ

74.944.000

63.368.000

11.576.000

74.944.000

0

0

MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ

431.629.000

383.119.000

48.510.000

431.629.000

0

1.000.000

CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU

916.495.000

743.000.000

173.495.000

916.495.000

0

350.000.000

20.326.000

0

72.804.000

72.804.000

0

267.000.000

SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ
MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI

9.418.000

0

10.401.000

10.401.000

0

0

36.942.000

36.855.000

87.000

36.942.000

0

1.000.000

7.617.621.000

6.561.380.000

1.056.241.000

7.617.621.000

0

60.000.000

29.887.000

29.856.000

31.000

29.887.000

0

0

DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.576.000

4.576.000

0

4.576.000

0

0

KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.576.000

4.576.000

0

4.576.000

0

0

DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI

4.576.000

4.576.000

0

4.576.000

0

0

DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR

22.002.520.000

17.399.503.000

5.186.639.000

22.586.142.000

71.150.000

1.732.258.684

YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI

14.783.415.000

13.225.130.850

1.555.934.150

14.781.065.000

2.350.000

148.756.561

ÖZEL BÜTÇELø KURUMLAR TOPLAMI

36.785.935.000

30.624.633.850

6.742.573.150

37.367.207.000

73.500.000

1.881.015.245

YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ
TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI

171

585.000 49.000 0 0 1.897.585.000 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU SERMAYE PøYASASI KURULU DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR 2.000.000 0 18.250.770.000.000 0 49.000.506 .342.342.000 172 0 135.760.342.000.000 46.770.000.782.000 0 1.000 0 7.782.000 0 137.770.000 0 0 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 165.000 0 0 KAMU øHALE KURUMU 89.000 82.027.585.897.025.983.782.000 0 10.000 0 100.897.000.506 TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 49.000.000 82.000 0 46.000 REKABET KURUMU 46.2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø (DÜZENLEYøCø DENETLEYøCø KURULUMLAR) TL 2012 GELøR KURUMLAR RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU ÖDENEK Hazine Yardm FøNANSMAN Öz Gelir Toplam Net Finansman Toplam Finansman 137.027.000.000 89.000 0 89.000.760.760.000 1.000 0 0 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 115.000.000 2.000 0 82.027.000 137.708.000 0 2.000 165.000.000.000 0 165.000.000 115.000 0 115.

116.559.000.498 0 119.000.116.000.700 0 0 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 119.000 REKABET KURUMU 49.559.074.074.000.122.948 0 146.122.000.716.779 87.238.112.000 148.409.000 0 148.716.000 0 52.000 2.238.417.238.700 0 153.700 153.000 0 49.409.971 0 16.122.708.000 1.000 52.2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø (DÜZENLEYøCø DENETLEYøCø KURULUMLAR) TL 2013 GELøR KURUMLAR RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU ÖDENEK Hazine Yardm Öz Gelir FøNANSMAN Toplam Net Finansman Toplam Finansman 148.112.498 119.417.000.733.000 0 1.417.779 0 0 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 153.000 0 0 1.000 49.948 2.000 0 13.000.074.000 0 110.409.559.116.000 0 7.112.506 TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 52.025.948 0 2.971 93.000 87.716.506 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU SERMAYE PøYASASI KURULU DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR 173 .779 0 87.000.971 0 93.498 0 0 KAMU øHALE KURUMU 93.

708.215.747 0 0 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 112.000.000.500.172.000.482.000 0 0 1.910.000.872.000.000 REKABET KURUMU 51.336 0 98.620 122.000.000 0 51.075.620 0 0 KAMU øHALE KURUMU 98.747 92.602.192.192.192.300 0 112.172.000 51.506 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU SERMAYE PøYASASI KURULU DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR 174 .215.000 54.300 0 0 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 122.872.075.003 2.000 1.000 0 1.025.300 112.000 0 120.336 98.747 0 92.482.000 0 15.620 0 122.872.003 0 2.000 159.000 0 54.602.482.2012-2014 DÖNEMø BÜTÇE GELøRLERø (DÜZENLEYøCø DENETLEYøCø KURULUMLAR) TL 2014 GELøR KURUMLAR RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU ÖDENEK Hazine Yardm Öz Gelir FøNANSMAN Toplam Net Finansman Toplam Finansman 159.602.000 2.075.876.910.000 92.003 0 159.215.000 0 159.336 0 16.506 TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 54.876.000 0 7.000.876.233.910.172.

C .CETVELø MERKEZø YÖNETøM KAPSAMINDAKø KAMU øDARELERø GELøRLERøNE DAYANAK TEùKøL EDEN TEMEL HÜKÜMLER 175 .

176 .

Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 10.04. Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye øntikal Hakkndaki Kanun " 12.1927 992 Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yaplan ve Masli Teamüller Aranlan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanunu " 16.11.06.06.1933 2313 Uyuúturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanun 177 .01.01.02.1927 1111 Askerlik Kanunu " 21.1927 1117 Küçükleri Muzr Neúriyattan Koruma Kanunu " 11.02.06.04.03.1930 1567 Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanun " 24.1928 1262 øspençiyari ve Tbbi Müstahzarlar Kanunu " 20.02.04.1927 968 Milli Matbaa Tahsisatnn Mütedavil Sermaye Halinde østimaline Dair Kanun " 02.03.05.1930 1593 Umumi Hfzsshha Kanunu " 15.1927 1086 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu " 21.06.C – CETVELø MERKEZø YÖNETøM KAPSAMINDAKø KAMU øDARELERø GELøRLERøNøN DAYANDIöI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayl Genel Bütçe Kapsamndaki Kamu ødareleri Vergi.1913 20 KANUNø DAYANAöIN ADI Ameliyat øskaiye øúletme Kanunu Muvakkat " 29.1924 406 Telgraf ve Telefon Kanunu " 18.1928 1219 Tababet ve ùuabat Sanatlarnn Tarz øcrasna Dair Kanun " 14.1924 618 Limanlar Kanunu " 22.1930 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm Cezaiye Hakknda 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaral Kanunun Baz Maddelerini Muaddil Kanun " 10.1927 1076 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu " 18.1925 " 10.05.04.1933 2219 Hususi Hastaneler Kanunu " 12.06.1926 657 805 Harita Genel Komutanl÷ Kanunu øktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanlmas Hakknda Kanun " 19.1924 394 Hafta Tatili Hakknda Kanun " 04.04.1927 984 Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat øúlerinde Kullanlan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satld÷ Dükkanlara Mahsus Kanun " 19.1924 442 Köy Kanunu " 14.05.06.1933 2308 ùirketlerin Müruru Zamana U÷rayan Kupon.06.1920 66 østiklal Madalyas Kanunu " 02.1926 815 Türkiye Sahillerinde Nakliyat Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sular Dahilinde øcray San'at ve Ticaret Hakknda Kanun " 27.1932 2004 øcra ve øflas Kanunu " 24.04.03.1930 1705 Ticarette Ta÷úiúin Men'i ve øhracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun " 09.06.

01.04.06.06.02.12.1949 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand÷ Kanunu " 10.1946 4922 Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda Kanun " 19.01.08.12.07.1952 5953 Basn Mesle÷inde Çalúanlarla Çalútranlar Arasndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakknda Kanun " 02.07.1953 6095 Kuzey Atlantik Andlaúmas Teúkilat Müúterek Enfrastrüktür Program Gere÷ince Türkiye'de Yaplacak ønúa ve Tesis øúlerine Dair Kanun 178 .06.1940 3894 Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu " 30.03.1950 5683 Yabanclarn Türkiye'de økamet ve Seyahatleri Hakknda Kanun " 05.07.1936 2903 Pamuk Islah Kanunu " 11.12.06.Vergi.1949 5441 Devlet Tiyatrosu Kuruluúu Hakknda Kanun " 02.1951 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu " 13.06. Refik Saydam Merkez Hfzshha Müessesesinin Teúkiline Dair Kanun " 02.1939 3573 Zeytincili÷in Islah ve Yabanilerin Aúlattrlmas Hakknda Kanun " 07.C.1950 5584 Posta Kanunu " 15.1939 3670 Milli Piyango Teúkiline Dair Kanun " 10.1934 2644 Tapu Kanunu " 27.1937 2/6738 Kanun 04.1947 5016 Milletleraras Para Fonu ile Milletleraras ømar ve Kalknma Bankasna Katlmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun " 08. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 21.1942 4250 øspirto ve øspirtolu øçkiler ønhisar Kanunu " 07.1934 2527 KANUNø DAYANAöIN ADI Basma Yaz ve Resimleri Derlemeleri Kanunu " 04.1944 4654 Memleket øçi Düúmana Karú Silahl Müdafaa Mükellefiyeti Hakknda Kanun " 10.07.'07.1950 5681 Matbaalar Kanunu " 15.'06.12.1939 3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu " 26.06.1937 3153 Radiyoloji.1938 3468 Pul ve Kymetli Ka÷tlarn Bayiler ve Memurlar Vastasyle Sattrlmasna ve Bunlara Satú Aidat Verilmesine Dair Kanun " 26.06.1941 4081 Çiftçi Mallarnn Korunmas Hakknda Kanun " 08.06.1937 3201 Orman Nizamnamesi Emniyet Teúkilat Kanunu " 17.1937 3284 Baz Maden Hurdalarnn Dúar Çkarlmasnn Yasak Edilmesi ve Satn Alnmas Hakknda Kanun " 17.06.1950 5682 Pasaport Kanunu " 15.07.1940 3959 T.06.1936 3039 Çeltik Ekimi Kanunu " 19. Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Di÷er Fizyoterapi Müesseseleri Hakknda Kanun Nizamname 02.1938 3458 Mühendislik ve Mimarlk Hakknda Kanun " 20.1939 3653 Yalova Termal Kaplcalarnn ødaresi ve øúletilmesi Hakknda Kanun " 05.06.07.1934 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu " 22.07.06.

Vergi.08.01.1953 6197 Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun " 18.05.02.1959 7258 Futbol ve Di÷er Spor Müsabakalarnda Bahis ve ùans Oyunlar Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 15.1954 6301 Ö÷le Dinlenmesi Kanunu " 07.07.1960 7472 Ziraat Yüksek Mühendisli÷i Hakknda Kanun " 09.06.1958 7126 Sivil Savunma Kanunu " 11.1959 7201 Tebligat Kanunu " 29.1959 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolaysyla Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanun " 08.12.1957 6948 Sanayi Sicili Kanunu " 15.1960 7402 Stmann ømhas Hakknda Kanun " 06.1954 6343 Veteriner Hekimli÷i Mesle÷inin øcrasna.05.05.1960 132 Türk Standartlar Enstitüsü Kuruluú Kanunu " 16.1957 6964 Ziraat Odalar ve Ziraat Odalar Birli÷i Kanunu " 09.05.06.03.1954 6326 Petrol Kanunu " 09.12.1953 6200 Devlet Su øúleri Umum Müdürlü÷ü Teúkilat ve Vazifeleri Hakknda Kanun " 21.03.07.01.07.1954 6283 Hemúirelik Kanunu " 02.1953 6132 KANUNø DAYANAöIN ADI At Yarúlar Hakknda Kanun " 10.1954 6219 Türkiye Vakflar Bankas Türk Anonim Ortakl÷ Kanunu " 27.1960 7478 Köy øçme Sular Hakknda Kanun " 18.04.04.1960 7471 Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarnn Giyecek ve Teçhizatna Dair Kanun " 06.05.03.1959 7338 Veraset ve øntikal Vergisi Kanunu " 04.01.1956 6762 Türk Ticaret Kanunu " 13.1956 6802 Gider Vergileri Kanunu " 31.12.05.1953 6183 Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun " 18.1954 6237 Limanlar ønúaat Hakknda Kanun " 10.1955 6570 Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanun " 29.11.02.06. Türk Veteriner Hekimleri Birli÷i ile Odalarnn Teúekkül Tarzna ve Görece÷i øúlere Dair Kanun " 18.07.02.1956 6831 Orman Kanunu " 17.1954 6245 Harcrah Kanunu " 25.1960 167 Yeralt Sular Hakknda Kanun 179 .1953 6207 Avukatlar Yardmlaúma Kanunu " 11.12. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 10.1953 6136 Ateúli Silahlar ve Bçaklar ile Di÷er Aletler Hakknda Kanun " 21.

1961 209 Sa÷lk Bakanl÷na Ba÷l Sa÷lk Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakknda Kanun " 04.Vergi.1961 222 ølkö÷retim ve E÷itim Kanunu " 05. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras KANUNø DAYANAöIN ADI Kanun 28.1961 213 Vergi Usul Kanunu " 05.07.04.01.06.1962 6/763 Kanun 18.1961 224 Sa÷lk Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi Hakknda Kanun " 26.01.07.03.1969 1136 Avukatlk Kanunu " 24.1960 193 Gelir Vergisi Kanunu " 04.1961 351 Yüksek Ö÷renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Kararname 06.08.1963 17.07.1963 11.1965 634 Kat Mülkiyeti Kanunu " 14.01.12.1961 298 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakknda Kanun " 16.08.1960 189 Milli Savunma Bakanl÷ øskan øhtiyaçlar øçin Sarfiyat øcras ve Bu Bakanlkca Kullanlan Gayrimenkullerin Lüzumu Kalmayanlarn Satlmasna Selahiyet Verilmesi Hakknda Kanun " 31.06.1964 488 Damga Vergisi Kanunu " 02.04.1963 197 Motorlu Taútlar Vergisi Kanunu " 21.04.07.1968 1072 Rulet. Tilt.04.1967 926 Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu " 13.1963 210 De÷erli Ka÷tlar Kanunu " " " 27.07. Langrt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinalar Hakknda Kanun " 19.06.07.1969 1164 Arsa Üretimi ve De÷erlendirilmesi Hakknda Kanun " 14.04.01.02.1970 1211 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas Kanunu 180 .07.1964 500 Kbrs'a Gönderilecek.1965 657 Devlet Memurlar Kanunu " 20.1965 633 Diyanet øúleri Baúkanl÷ Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 23.07.1967 852 Baúbakanlk Basmevi Döner Sermaye øúletmesi Kuruluúu Hakknda Kanun " 20.1966 775 Gecekondu Kanunu Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 17 Sayl Karar " 10.1963 261 269 278 øhracat Geliútirmek Amac ile Vergilerle ølgili Olarak Hükümetce Alnacak Tedbirlere Dair Kanun Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanlmalarna ømkan veya Lüzum Kalmayan Harp Sefinelerinin Satlmasna Yetki Verilmesi Hakknda Kanun Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araútrma Kurumu Kurulmas Hakknda Kanun " 01.07. Türk Askeri Birli÷i Mensuplarnn Aylk ve Ücretleri ile Çeúitli østihkaklar ve Birli÷in Baúka Giderleri Hakknda Kanun " 17.12.1969 1163 Kooperatifler Kanunu " 29.1964 492 Harçlar Kanunu " 14.1967 854 Deniz øú Kanunu " 27.02.01.12.1964 506 Sosyal Sigortalar Kanunu " 22.

01.1973 1739 Milli E÷itim Temel Kanunu " 26.1982 2581 Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda 18 Sayl Karar Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 19 Sayl Karar Ödeme Güçlü÷ü øçinde Bulunan Bankerlerin øúlemleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Deniz Ticaret Filosunun Geliútirilmesi ve Gemi ønúa Tesislerini Teúviki Hakknda Kanun 181 .1981 2464 Belediye Gelirleri Kanunu " 28.1976 2022 65 Yaún Doldurmuú Muhtaç.07.03.11.01.1981 2443 Devlet Denetleme Kurulu Kurulmas Hakknda Kanun " 26.1981 2499 Sermaye Piyasas Kanunu " 11.1973 1774 Kimlik Bildirme Kanunu Kararname 01.H.11.1977 2090 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yaplacak Yardmlar Hakknda Kanun " 29.1971 1479 Esnaf ve Sanatkarlar ve Di÷er Ba÷msz Çalúanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu " 18.1977 2108 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasas Kararname 21.07.1982 2576 Bölge ødare Mahkemeleri.09. Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaúlarna Aylk Ba÷lanmas Hakknda Kanun Kanun 20.07.1972 1512 Noterlik Kanunu " 11.1980 8/167 Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 25 Sayl Karar Kanun 23.1972 1606 Baz Dernek ve Kurumlarn Baz Vergilerden.1970 1264 KANUNø DAYANAöIN ADI Madeni Ufaklk ve Hatra Para Bastrlmas Hakknda Kanun " 29.08.1971 1380 Su Ürünleri Kanunu " 13.1971 1447 Ticari øúletme Rehni Kanunu " 02.1974 7/8810 Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 22 Sayl Karar Kanun 01.11.05.08.1970 7/1101 Kanun 22.09.07.08. Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasna øliúkin Kanunun " 14. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 28.01.1972 1618 Seyahat Acentalar ve Seyahat Acentalar Birli÷i Kanunu " 14.07. ødare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluúu ve Görevleri Hakknda Kanun K. 14.06.06.1974 7/7699 Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 20 Sayl Karar (Petrol Arama ve Petrolle ølgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu Kurulmas) " 01.1981 2547 Yüksek Ö÷retim Kanunu " 06.10.1981 2521 Avda ve Sporda Kullanlan Tüfekler.05.01. Alm.1980 2302 Atatürk'ün Do÷umunun 100 üncü Ylnn Kutlanmas ve "Atatürk Kültür Merkezi Kurulmas" Hakknda Kanun " 01. Satm ve Bulundurulmasna Dair Kanun " 04.09.04.1970 1319 Emlak Vergisi Kanunu Kararname 10.09.05.03.06.1981 2560 østanbul Su ve Kanalizasyon ødaresi Genel Müdürlü÷ü Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 06.Vergi.1971 1402 Skyönetim Kanunu " 21.01.01. Niúan Tabancalar ve Av Bçaklarnn Yapm.1973 7/7202 " 19.K.1982 35 Kanun 14.1981 2548 Gemi Sa÷lk Resmi Kanunu " 20.1974 7/7877 Türk Paras Kymetini Koruma Hakknda 21 Sayl Karar (Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmas) Kararname 29.

02.1982 2629 KANUNø DAYANAöIN ADI Uçuú.07.1983 2863 Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu " 25.10.1983 2841 Milletvekili Seçim Kanunu Zorunlu ølkö÷renim Ça÷ Dúnda Kalmú Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaúlarn.05.1983 2802 Hakimler ve Savclar Kanunu " 28.08.1983 2876 Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu " 08. Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Veya Bunlara ølkokul Düzeyinde E÷itim-Ö÷retim Yaptrlmas Hakknda Kanun " 16.1982 2634 Turizmi Teúvik Kanunu " 14.05.10.09.08.04.05.1983 2827 Nüfus Planlamas Hakknda Kanun " 24.07.02.1983 2911 Toplant ve Gösteri Yürüyüúleri Kanunu " 13. 06.1983 90 Ödünç Para Verme øúleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname K.06.1983 2866 Ö÷rencilerle ølgili Baz Basl Evrakn Milli E÷itim Bakanl÷nca Hazrlanmas.1983 2844 Fndk Üretiminin Planlanmas ve Dikim Alanlarnn Belirlenmesi Hakknda Kanun " 23.04.04.08. Dalgç ve Kurba÷a Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu " 12.05.1983 2821 Sendikalar Kanunu " 05.1983 2822 Toplu øú Sözleúmesi.1983 2820 Siyasi Partiler Kanunu " 05. Paraúüt.10.1982 2698 Milli E÷itim Bakanl÷ Okul Pansiyonlar Kanunu " 11.1982 2674 Karasular Kanunu " 11.1983 2872 Çevre Kanunu " 09.03. Bastrlmas ve Satlmas Hakknda Kanun " 09.10.H.08.1983 91 Menkul Kymetler Borsalar Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 06.05.1983 2860 Yardm Toplama Kanunu " 21.06. Denizalt.10.1983 2828 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu " 10.1982 2699 Umumi Ma÷azalar Kanunu " 24.H.1983 2886 Devlet øhale Kanunu " 22.1983 2873 Milli Parklar Kanunu " 11.08.K.K.1983 2809 Yüksekö÷retim Kurumlar Teúkilat Kanunu " 05.1983 2839 " 16.1983 2918 Karayollar Trafik Kanunu " 13.03.06. 06.1983 2893 K. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 28.06.09. Grev ve Lokavt Kanunu " 24.1983 2813 Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumunun Kuruluúuna øliúkin Kanun " 22.1982 2659 Adli Tp Kurumu Kanunu " 20.1983 2919 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli÷i Teúkilat Kanunu Türk Bayra÷ Kanunu 182 .Vergi.

1983 2941 Seferberlik ve Savaú Hali Kanunu " 04. 13.11.1984 2976 " 24.1983 2924 Orman Köylülerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi Hakknda Kanun " 17.10.1983 2957 Baz Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun " 18.11.1984 2985 233 Kanun 27.11. Resim ve Harç østisna ve Muaflklar Tannmas Hakknda Kanun " 29.12.1984 3091 Taúnmaz Mal Zilliyetli÷ine Yaplan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakknda Kanun " 04.12.K.H. 14.02.1983 181 Bo÷aziçi Kanunu Sa÷lk Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname K.10.11.09. 02.03.1983 2960 K.10.02.1984 08.H.1984 2981 Dú Ticaretin Düzenlenmesi Hakknda Kanun ømar ve Gecekondu Mevzuatna Aykr Yaplara Uygulanacak Baz øúlemler ve 6785 Sayl ømar Kanununun Bir Maddesinin De÷iútirilmesi Hakknda Kanun " 24.11.1984 3054 " 09.06.1984 3092 Çay Kanunu 183 .02.10.1983 2942 Kamulaútrma Kanunu " 09.1983 178 Maliye ve Gümrük Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 18.10.1983 2937 Devlet østihbarat Hizmetleri ve Milli østihbarat Teúkilat Kanunu " 04.01.10.1983 2946 Kamu Konutlar Kanunu " 17. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 14.11.1984 3082 Kamu Yararnn Zorunlu Kld÷ Hallerde.10.02.12.1984 3083 Sulama Alanlarnda Arazi Düzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanunu " 04.1984 3055 Toplu Konut Kanunu Kamu øktisadi Teúebbüsleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Bakanlklarn Kuruluú ve Görev Esaslar Hakknda 174 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile 13.K.1983 2920 KANUNø DAYANAöIN ADI Türk Sivil Havaclk Kanunu " 17.1983 Gün Ve 174 Sayl Bakanlklarn Kuruluú ve Görev Esaslar Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Kaldrlmas ve Baz Maddelerinin De÷iútirilmesi Hakknda 202 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü Hakknda Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkan ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarn ønceleme Komisyonunca Seçilen Denetci Üyenin Ödene÷i Hakknda Kanun Baúbakan ve Bakanlarn Temsil Ödenekleri ile Dúardan Atanan Bakanlarn Ödenek ve Yolluklar Hakknda Kanun " 25.1983 2935 Ola÷anüstü Hal Kanunu " 01.1984 3065 Katma De÷er Vergisi Kanunu " 20.1984 2983 Tasarruflarn Teúviki ve Kamu Yatrmlarnn Hzlandrlmas Hakknda Kanun " K.Vergi.1984 2982 Konut ønúaatnda ve Kalknmada Öncelikli Yörelerde Yaplacak Yatrmlarda Vergi.12.12. Kamu Hizmeti Niteli÷i Taúyan Özel Teúebbüslerin Devletleútirilebilmesi Usul ve Esaslar Hakknda Kanun " 22.H.11.K.1984 3046 " 09.1983 2925 Tarm øúçileri Sosyal Sigortalar Kanunu " 25.11.1984 2972 Mahalli ødareler ile Mahalle Muhtarlklar ve øhtiyar Heyetleri Seçimi Hakknda Kanun " 02.

Devir ve Elden Çkarlmas.1986 3308 Mesleki E÷itim Kanunu " 25.1987 3359 Sa÷lk Hizmetleri Temel Kanunu 184 .02.06. 213 Sayl Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayl Bankalar Kanununda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 02.06.1987 3346 Kamu øktisadi Teúebbüsleri ile Fonlarn Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 09.03.1986 3292 Vatani Hizmet Tertibi Aylklarnn Ba÷lanmas Hakknda Kanun " 29.1986 3294 Sosyal Yardmlaúma ve Dayanúmay Teúvik Kanunu " 03.1984 3096 Türkiye Elektrik Kurumu Dúndaki Kuruluúlarn Elektrik Üretimi.03.1984 3100 Katma De÷er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanun " 03.1985 3202 Köye Yönelik Hizmetler Hakknda Kanun " 30.06.1939 Tarihli ve 3670 Sayl Milli Piyango Teúkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakknda Kanun " 07.06.04.1985 3230 Tantma Fonu Teúkili ile 11. Di÷er Devletler Adna Yurt Dú ve Yurt øçi Almlarn Yaplmas ve E÷itim Görecek Yabanc Personel Hakknda Kanun " 04.05.05.06.1985 3213 Maden Kanunu " 06.1985 3212 Silahl Kuvvetler øhtiyaç Fazlas Mal ve Hizmetlerinin Satú. øletimi.06.04.1985 3224 Türk Diú Hekimleri Birli÷i Kanunu " 10.Vergi.06.12.05.7.06.1986 3269 Uzman Erbaú Kanunu " 06.1986 3289 Gençlik ve Spor Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 28.1986 3259 øslam Kalknma Bankasna Vergi Muafiyeti Tannmas Hakknda Kanun " 18.1984 3093 " 04.1985 3225 Milli Savunma Bakanl÷ ile Kara.1986 3298 Uyuúturucu Maddelerle ølgili Kanun " 05.1984 3095 KANUNø DAYANAöIN ADI Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine øliúkin Kanun " 04.1986 3283 Baz Kanunlarla Tannmú Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldrlmas Hakknda Kanun " 21.12. Sermayenin Tabana Yaygnlaútrlmas ve Ekonomiyi Düzenlemede Alnacak Tedbirler ile 5422 Sayl Kurumlar Vergisi Kanunu.06. Da÷tm ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakknda Kanun " 06.05.1985 3218 Serbest Bölgeler Kanunu " 07.1985 3238 Savunma Sanayii Müsteúarl÷nn Kurulmas ve 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 Sayl Milli Piyango Teúkiline Dair Kanunun øki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayl Katma De÷er Vergisi Kanununun Bir Maddesinde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 11.05. Hibe. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlklarna Ba÷l Kurumlarda Döner Sermaye Teúkili ve øúletilmesine øliúkin Kanun " 10.1985 3194 ømar Kanunu " 09.05.12.1987 3332 Sermaye Piyasasnn Teúviki.1985 3226 Finansal Kiralama Kanunu " 10.1987 3348 Ulaútrma Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 07.05.12.05. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 04.11.1986 3303 Taúkömürü Havzasndaki Taúnmaz Mallarn øktisabna Dair Kanun " 05.

1987 3402 Kadastro Kanunu E÷itim. 193 Sayl Gelir Vergisi Kanunu. 6183 Sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun ve 492 Sayl Harçlar Kanununda De÷iúiklikler Yaplmas ve Bu Kanunlara Baz Hükümler Eklenmesine Dair Kanun " 24.01.03.10.04.07.1992 3787 Baz Kamu Alacaklarnn Tahsilatnn Hzlandrlmas ve Matrah Artrm Hakknda Kanun " 02.K.1991 3717 " 21.1988 3480 Malüller ile ùehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satú Bedellerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanun " 11.04.06.Vergi.1991 3713 Terörle Mücadele Kanunu Adli Personel ile Devlet Davalarn Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayl Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldrlmas Hakknda Kanun " 08.07. 2802 sayl Hakimler ve Savclar Kanunu.05.1990 3628 Mal Bildiriminde Bulunulmas. Spor ve Sa÷lk Hizmetleri Vergisinin øhdas ile 3074 Sayl Akaryakt Tüketim Vergisi Kanunu. Rüúvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu " 26.C.1989 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu " 18. Emekli Sand÷ Kanunu ile Di÷er Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas.1992 3833 Türk Silahl Kuvvetleri Stratejik Hedef Plannn Gerçekleútirilmesi Maksadyla Gelecek Yllara Sari Taahhütlere Giriúme Yetkisi Verilmesi Hakknda Kanun " 02.1989 3577 øthalatta Haksz Rekabetin Önlenmesi Hakknda Kanun Milli Piyango ødaresi Genel Müdürlü÷ü Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname K.1990 399 Kamu øktisadi Teúebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yürürlükten Kaldrlmasna Dair Kanun Hükmünde Kararname Kanun 04. Gümüúhane ve Tunceli øllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti øle ùrnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata øliúkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakknda Kanun K. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 23. 926 Sayl Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunu.1992 3836 Kamu Kurum ve Kuruluúlarnn Birbirlerine Olan Borçlarnn Tahkimi Hakknda Kanun " 28.05.1992 3838 Erzincan.1990 3621 Ky Kanunu " 12. 197 Sayl Motorlu Taútlar Vergisi Kanunu.H.1988 3418 K.K.01.06. Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun " 12. Serbest Muhasebeci Mali Müúavirlik ve Yeminli Mali Müúavirlik Kanunu " 14.1989 3561 Mal Memurlarnn Kayym Tayin Edilmesine Dair Kanun " 01.06.H.08.1993 491 Denizcilik Müsteúarl÷nn Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname 185 .10.04.04.08. 27. 213 Sayl Vergi Usul Kanunu.1988 320 Kanun 13. 1318 Sayl Finansman Kanunu.1990 3624 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliútirme ve Destekleme ødaresi Baúkanl÷ Kurulmas Hakknda Kanun " 19. 04.03.1987 3376 KANUNø DAYANAöIN ADI Anayasa De÷iúikliklerinin Halkoyuna Sunulmas Hakknda Kanun " 21.07.06. Gençlik.1989 375 657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu.K. 19.H. Devlet Memurlar ve Di÷er Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Ayl÷ ve Kdem Ayl÷ ile Ek Tazminat Ödnmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 22. 2914 Sayl Yüksekö÷retim Personel Kanunu.05.1992 3835 Ahska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve øskanna Dair Kanun " 02.1990 3671 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek. 5434 Sayl T.04.1989 3568 Serbest Muhasebecilik.

Tapu Kanunu. Milli E÷itim Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun øle 24. Çraklk ve Meslek E÷itimi Kanunu.1994 4054 Rekabetin Korunmas Hakknda Kanun " 09.02.12.11.02.1995 4083 Seferberlik ve Savaú Haline øliúkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakknda Kanun K. Milli E÷itim Temel Kanunu. Karayollar Trafik Kanunu.1997 4283 Yap-øúlet Modeli øle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve øúletilmesi øle Enerji Satúnn Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 06.08. Bankalar Kanunu.12.04.1995 4071 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayl Kanunla Hazineye Kalan Taúnmaz Mallardan Bazlarnn Zilyedlerine Devri Hakknda Kanun " 16.1995 4077 Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun " 28.1995 4072 Mülga 2613 ve 766 Sayl Kanunlarla Hazine Adna Tescil Edilen Miktar Fazlalklarnn ølgililerine Devrine Dair Kanun " 23.02. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 08.02.1994 3996 KANUNø DAYANAöIN ADI Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-øúlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun " 24.1998 4342 " 02.07.1988 Tarihli ve 3418 Sayl Kanunda De÷iúiklik Yaplmas ve Baz Kâ÷t ve øúlemlerden E÷itime Katk Pay Alnmas Hakknda Kanun " 14.1998 4358 Mera Kanunu Vergi Kimlik Numaras Kullanmnn Yaygnlaútrlmas ve Noterlik Kanunu. øcra ve øflas Kanunu. 2313 sayl Uyuúturucu Maddelerin Murakabesi Hakknda Kanunda.06.1998 4320 Ailenin Korunmasna Dair Kanun " 21. Posta Kanunu ile Pasaport Kanununda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun 186 .03.1995 552 Yaú Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptanc Halleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 24.11.1995 4122 Milli A÷açlandrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu " 07.08.K.1995 4070 Hazineye Ait Tarm Arazilerinin Satú Hakknda Kanun Kanun 16. 24. 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda ve 178 sayl Maliye Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 16. Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmas Hakknda Kanun.1996 4207 Tütün Ürünlerinin Zararlarnn Önlenmesi ve Kontrolü Hakknda Kanun " 13.H.1994 4059 Hazine Müsteúarl÷ ile Dú Ticaret Müsteúarl÷ Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 16.01.1997 4301 Ceza ønfaz Kurumlar ile Tutukevleri øúyurtlar Kurumunun Kuruluú ve ødaresine øliúkin Kanun " 16.1997 4306 ølkö÷retim ve E÷itim Kanunu.1994 4046 Özelleútirme Uygulamalar Hakknda Kanun " 07.07.02.02.11.06.Vergi.1998 4325 Ola÷anüstü Hal Bölgesinde ve Kalknmada Öncelikli Yörelerde østihdam Yaratlmas ve Yatrmlarn Teúvik Edilmesi ile 193 Sayl Gelir Vergisi Kanununda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 25.1995 556 Markalarn Korunmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 23.06.1996 4208 Karaparann Aklanmasnn Önlenmesine.01.

11.02.1999 4458 Gümrük Kanunu K.1965 tarihli ve 657 sayl. Gelir Vergisi Kanunu.K. 5.09. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yaplacak Mahalli ødareler Genel Seçimleri Hakknda Kanun " 25.1992 tarihli ve 3797 sayl.1999 4490 Türk Uluslararas Gemi Sicil Kanunu øle 491 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamede De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun K.K.1999 582 Afetten Do÷an Zararlarn Giderilmesi Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 16. 24.1949 tarihli ve 5434 sayl. Emlak Vergisi Kanunu.Veraset ve øntikal Vergisi Kanunu.H.1998 4375 Türk Silahl Kuvvetleri øç Hizmet Kanunu.1998 4381 Seçimlerle ølgili Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas.11. Harçlar Kanunu.2000 4502 Telgraf ve Telefon Kanunu. Motorlu Taútlar Vergisi Kanunu.2000 4536 Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayc Madde ve ùüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara øliúkin Kanun " 24. Katma De÷er Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanmalar Mecburiyeti Hakknda Kanun.1.01.1961 tarihli ve 222 sayl.10. 30.1999 4456 4457 Türkiye Kalknma Bankas Anonim ùirketinin Kuruluúu Hakknda Kanun Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 27.6. 23.08. 1318 ve 4208 Sayl Kanunlar ile 178 sayl Maliye Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayl Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamede De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 29. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 03.H.1994 tarihli ve 4048 sayl Kanunlarn Baz Maddelerinin Yürürlükten Kaldrlmas Hakknda Kanun " 22.1999 27.10.Vergi.08.1999 4452 Do÷al Afetlere Karú Alnacak Önlemler ve Do÷al Afetler Nedeniyle Do÷an Zararlarn Giderilmesi øçin Yaplacak Düzenlemeler Hakknda Yetki Kanunu K. Katma De÷er Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu. 8. Gider Vergileri Kanunu.02. 22.7. 3505 Sayl Kanun. Belediye Gelirleri Kanunu.12.07.4.1964 tarihli ve 439 sayl.K. Devlet Memurlar Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand÷ Kanununda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 31.10. Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun. 11.2000 4533 Gelibolu Yarmadas Tarihi Milli Park Kanunu " 24. Ulaútrma Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun.H.07. Telgraf ve Telefon ødaresinin Biriktirme ve Yardm Sand÷ Hakknda Kanun øle Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 27.1999 587 Zorunlu Deprem Sigortasna Dair Kanun Hükmünde Kararname Kanun 27.1998 4369 Vergi Usul Kanunu.04. Telsiz Kanunu ve Posta.02. 27.10.07.1999 576 Do÷al Afetlerde Yaplacak Yardmlarn Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatlmasna ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararname Kanun " 14.2000 4538 EURO'nun Hukuki Araçlara Etkisi øle Akaryakt Tüketim Vergisi Kanununda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun 187 .1999 4447 øúsizlik Sigortas Kanunu " 27.2000 4505 Sosyal Güvenlikle ølgili Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas ve Temsil Tazminat Ödenmesi Hakknda Kanun " 17.3.12.01.1998 KANUNø DAYANAöIN ADI 4359 14.1983 tarihli ve 2914 sayl kanunlarn Baz Maddelerinde De÷iúiklik Yaplmas ve 5. Kurumlar Vergisi Kanunu.

2000 4572 Tarm Satú Kooperatif ve Birlikleri Hakknda Kanun " 23. Katma De÷er Vergisi Kanunu. 06.04. Mal ve Malzemenin Satú.2001 4668 Türk øúbirli÷i ve Kalknma ødaresi Baúkanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 20.04.2001 4634 ùeker Kanunu Kanun 29.01.2001 4691 Teknoloji Geliútirme Bölgeleri Kanunu " 29.2002 4734 Kamu øhale Kanunu 188 .06.2002 4733 Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 04.Vergi.11.2001 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanunu " 04.02.2000 4603 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas.2001 4731 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçlar ve Vergi Cezalarnn Terkini ile Vergi Usul Kanunu.K.02.2001 4703 Ürünlere øliúkin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun " 29.04.H.01.06.2001 4645 Emniyet Genel Müdürlü÷ü'ne Ait Araç. 04. HEK ve Hurda Durum ve øúlemleri ile Hizmet Satúna Dair Kanun " 18. Hibe.2001 4688 Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu " 26.04.2001 4629 Baz Fonlarn Tasfiyesi Hakknda Kanun " 28.2000 593 Do÷al Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuúmazlklarn Çözümüne ve Baz øúlemlerin Kolaylaútrlmasna øliúkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakknda Kanun Sakarya ølinde Büyük ùehir Belediyesi Kurulmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 12.2001 4721 Hazineye Ait Taúnmaz Mallarn De÷erlendirilmesi ve Katma De÷er Vergisi Kanununda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun Memurlar ve Di÷er Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarnda Düzenlemeler ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Türk Medeni Kanunu " 28.2001 4706 K.2001 4628 Elektrik Piyasas Kanunu " 21.2000 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu " 23.06.06.2000 4568 Baz Fonlarn Tasfiyesine øliúkin Kanun " 01. Türkiye Halk Bankas A.06.ù Hakknda Kanun " 20.03.05.07. Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 03. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras KANUNø DAYANAöIN ADI K.2001 631 Kanun 22.06.04. Gereç.06.02.2001 4684 Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 25.03.2000 4586 Petrolün Boru Hatlar øle Transit Geçiúine Dair Kanun " 15.2001 4646 " 25.2001 4652 Do÷al Gaz Piyasas Kanunu Polis Yüksek Ö÷retim Kanununun " 22.04.11.05.K.2001 4636 Milli Savunma Bakanl÷ Akaryakt økmal ve Nato Pol Tesisleri øúletme Baúkanl÷nn Kuruluúu ve Görevleri Hakknda Kanun " 10.12.H.2001 4639 Memurlar ve Di÷er Kamu Görevlileri Hakkndaki Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Yetki Kanunu " 12.ù ve Türkiye Emlak Bankas A.04.2000 4539 " 05.

2003 4857 øú Kanunu " 04.2002 4747 østihdamn Teúviki Amacyla Ücret Dú Yüklerden Bazlarnn Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu Esnaf ve Sanatkarlar ve Di÷er Ba÷msz Çalúanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamede De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 28. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 04.01.07.Vergi.01.07.2003 4925 Karayolu Taúma Kanunu " 23.07.07.2003 4954 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu " 29.02.12.2003 4811 Vergi Barú Kanunu " 27.03.06.07.07.2003 4962 Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas ve Vakflara Vergi Muafiyeti Tannmas Hakknda Kanun " 31.2002 4749 Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 06.2003 4842 Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 24.2003 5015 Petrol Piyasas Kanunu " 10.2003 4904 Türkiye øú Kurumu Kanunu " 26.11.2003 4817 Yabanclarn Çalúma øzinleri Hakknda Kanun " 09.2002 4735 KANUNø DAYANAöIN ADI Kamu øhale Sözleúmeleri Kanunu " 09.01.05.07.2002 4743 Endüstri Bölgeleri Kanunu Mali Sektöre Olan Borçlarn Yeniden Yaplandrlmas ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 20.2003 4982 Bilgi Edinme Hakk Kanunu " 06.03.07.2003 4969 Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 09.2003 5000 Türk Patent Enstitüsü Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 04.12.2002 4737 " 30.06.06.2003 4961 Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanunda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 30.06.2003 4911 Sivil Hava Araçlar Üçüncü ùahs Mesuliyet Sigortasnn Ticari Olarak Temin Edilemeyen Ksmnn Devlet Garantisi ile Karúlanmas Hakknda Kanun " 01.02.2003 4924 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleúmeli Sa÷lk Personeli Çalútrlmas ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 10.04.2002 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu " 29.12.04.2003 4915 Kara Avcl÷ Kanunu " 10.2003 4958 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu " 30.2003 4865 Ulusal Bor Araútrma Enstitüsü Kurulmas Hakknda Kanun " 25.2003 5035 Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun 189 .2003 4853 Çalúanlarn Tasarruflarn Teúvik Hesabnn Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yaplacak Ödemelere Dair Kanun " 22.07.10.2002 4769 Ceza ønfaz Kurumlar ve Tutukevleri Personeli E÷itim Merkezleri Kanunu " 25.2003 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu " 25.

2004 5187 Basn Kanunu " 10.12.2004 5086 Yabanclara økinci El Taút Satú Hakknda Kanun " 03.2004 5262 Organik Tarm Kanunu " 04.02.2004 5228 " " 16.12.01.09.2004 5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama ùekli Hakknda Kanun " 04.04.2004 5070 Elektronik ømza Kanunu " 28.05.2004 5230 5233 Baz Kanunlarda ve 178 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamede De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun Pamukbank Türk Anonim ùirketinin Türkiye Halk Bankas Anomin ùirketine Devri ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmasna øliúkin Kanun Terör ve Terörle Mücadeleden Do÷an Zararlarn Karúlanmas Hakknda Kanun " 17.06.2004 5083 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakknda Kanun " 29.2004 5102 Yüksek Ö÷renim Ö÷rencilerine Burs.09.2004 5104 Kuzey Ankara Giriúi Kentsel Dönüúüm Projesi Kanunu " 22.2004 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i øle Odalar ve Borsalar Kanunu " 25.2004 5234 Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 26.2004 5193 Optisyenlik Hakknda Kanun " 24.2004 5217 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi øle Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 14.06.2004 5200 Tarmsal Üretici Birlikleri Kanunu " 10.01.2004 5084 Yatrmlarn ve østihdamn Teúviki ile Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 10.06.07.01.07.2004 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu " 13.2004 5224 Sinema Filmlerinin De÷erlendirilmesi ve Snflandrlmas ile Desteklenmesi Hakknda Kanun " 14.05.12. Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü Hakknda Kanun " 09. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 08.07.03.2004 5147 Entegre Devre Topo÷rafyalarnn Korunmas Hakknda Kanun " 28.07.06. Kredi Verilmesine øliúkin Kanun " 04.06.2004 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun " 22.07.2004 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ønfaz Hakknda Kanun 190 .03.2004 5253 Dernekler Kanunu " 01.07.2004 5179 Gdalarn Üretimi.11.2004 5042 KANUNø DAYANAöIN ADI Yeni Bitki Çeúitlerine Ait Islahç Haklarnn Korunmasna øliúkin Kanun " 15.07.2004 5237 Türk Ceza Kanunu " 04.2004 5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmas ve Baz Kanunlarda De÷iúiklikYaplmas Hakknda Kanun " 27.05.01.2004 17.2004 5149 Spor Müsabakalarnda ùiddet ve Düzensizli÷in Önlenmesine Dair Kanun " 18.04.2004 5225 Kültür Yatrmlar ve Giriúimlerini Teúvik Kanunu " 16.2004 5216 Büyükúehir Belediyesi Kanunu " 14.2004 5199 Hayvanlar Koruma Kanunu " 29.Vergi.11.

07.2005 5302 øl Özel ødaresi Kanunu " 02.2005 5393 Belediye Kanunu " 03.06.03.2006 5450 " 08.01. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba÷-Kur'dan Aylk veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yaplmas ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba÷Kur'dan Aylk veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylklarda 2006 Ylnda Yaplacak Artúlar ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarnn Yeniden Yaplandrlmas ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 23.02.02.03.2005 5366 Ypranan Tarihi ve Kültürel Taúnmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yaúatlarak Kullanlmas Hakknda Kanun " 16.2005 5363 Tarm Sigortalar Kanunu " 16.2006 5464 Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu " 18.05.02.2005 5307 Svlaútrlmú Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 23.2005 5346 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl Kullanmna øliúkin Kanun " 07.2005 5368 Lisansl Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolar Hakknda Kanun " 16.12.06.06.11.03.2005 5395 Çocuk Koruma Kanunu " 03.2006 5488 Tarm Kanunu " 25.2006 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu 191 .07.2005 5411 Bankaclk Kanunu " 10.11.10.04.07.2005 5345 Gelir ødaresi Baúkanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 10.04.04.06. Koordinasyonu ve Görevleri Hakknda Kanun Kamu Kurum ve Kuruluúlarna Ba÷l Okullarn Millî E÷itim Bakanl÷na Devredilmesi ile Baz Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun Emekli Sand÷.05. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 06.Vergi.2005 5369 Evrensel Hizmet Kanunu " 03.2005 5300 KANUNø DAYANAöIN ADI Baz Kamu Kurum ve Kuruluúlarna Ait Sa÷lk Birimlerinin Sa÷lk Bakanl÷na Devredilmesine Dair Kanun Tarm Ürünleri Lisansl Depoculuk Kanunu " 22.2005 5326 Kabahatler Kanunu " 21.2005 5324 Kozmetik Kanunu " 30.02.2005 5283 " 10.06.2005 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu " 19.2005 5429 Türkiye østatistik Kanunu " 10.2005 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluúlar Kanunu " 14.2005 5320 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ùekli Hakknda Kanun " 24.2006 5454 " 22.01.2005 5431 Sivil Havaclk Genel Müdürlü÷ü Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 22.01.03.2005 5335 Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 05.02.2006 5458 Kalknma Ajanslarnn Kuruluúu.2006 5449 " 26.2005 5436 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 25.

Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 16.01.2007 5684 Sigortaclk Kanunu " 03.2006 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lk Sigortas Kanunu " 13. Fon ve Paylarn Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 21.04. Üretimi.03.2007 5664 Konut Edindirme Yardm Hak Sahiplerine Ödeme Yaplmasna Dair Kanun " 24.02.2007 5710 Nükleer Güç Santrallarnn Kurulmas ve øúletilmesi ile Enerji Satúna øliúkin Kanun " 23.02.Vergi.2006 5535 Baz Kamu Alacaklarnn Tahsili ve Terkinine øliúkin Kanun " 19.2007 5651 ønternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn Düzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla øúlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakknda Kanun " 22.06.2007 5580 Özel Ö÷retim Kurumlar Kanunu " 08.2006 5543 øskân Kanunu " 11.2008 5729 Ses ve Gaz Fiúe÷i Atabilen Silahlar Hakknda Kanun " 20.05.03.2007 5602 ùans Oyunlar Haslatndan Alnan Vergi.2006 5564 Kimyasal Silahlarn Geliútirilmesi.02.05.2007 5597 Yurt Dúna Çkú Harc Hakknda Kanun ile Çeúitli Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 14.2007 5624 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu " 18.02.02.12.03.2006 5553 Tohumculuk Kanunu " 14.2006 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu " 21.04.2006 5569 Küçük ve Orta Büyüklükteki øúletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarnn Yeniden Yaplandrlmas Hakknda Kanun " 08. Stoklanmas ve Kullanmnn Yasaklanmas Hakknda Kanun " 27.09.2007 5686 Jeotermal Kaynaklar Ve Do÷al Mineralli Sular Kanunu " 02.2008 5746 Araútrma ve Geliútirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakknda Kanun " 06.06.2007 5667 Bankaclk øúlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme øzni Kaldrlan Türkiye ømar Bankas Türk Anonim ùirketince Devlet øç Borçlanma Senedi Satú Ad Altnda Toplanan Tutarlarn Ödenmesi Hakknda Kanun " 03.10.2007 5627 Enerji Verimlili÷i Kanunu " 04.2008 5747 Büyükúehir Belediyesi Snrlar øçerisinde ølçe Kurulmas ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun 192 .05.2006 5523 Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanun " 29.2008 5737 Vakflar Kanunu " 21.06.06.2006 5502 KANUNø DAYANAöIN ADI Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu " 31.11.2007 5706 østanbul 2010 Avrupa Kültür Baúkenti Hakknda Kanun " 09.2008 5738 Spor Müsabakalarna Dayal Sabit øhtimalli ve Müúterek Bahis Oyunlarnn Özel Hukuk Tüzel Kiúilerine Yaptrlmas Hakknda Kanun " 28.11.2007 5648 Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 04.2007 5607 Kaçakçlkla Mücadele Kanunu " 11.05.03.12.05.2008 5736 Baz Kamu Alacaklarnn Uzlaúma Usulü ile Tahsili Hakknda Kanun " 20.2006 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasnn Önlenmesi Hakknda Kanun " 31.05.06.10.

05.2011 6102 Türk Ticaret Kanunu " 26.06.2010 5977 Biyogüvenlik Kanunu " 11.2009 5941 Çek Kanunu " 17.2008 5779 øl Özel ødarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanun " 05.05.2011 6172 Sulama Birlikleri Kanunu " 10.2011 6114 Ölçme.2010 6001 Karayollar Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 07.2009 5838 Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 05.03.2011 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluúu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanun 193 .05.03. Seçme ve Yerleútirme Merkezi Baúkanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 08.2010 5957 Sebze ve Meyve ile Yeterli Arz ve Talep Derinli÷i Bulunan Di÷er Mallarn Ticaretinin Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 18.02.12.02.06.2009 5901 Türk Vatandaúl÷ Kanunu " 29.12.02. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 24.01.2010 5952 Kamu Düzeni ve Güvenli÷i Müsteúarl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 11.06.03.2010 6004 Dúiúleri Bakanl÷nn Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 25.2010 6093 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baúkanl÷ Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 12.2009 5894 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun " 07.2010 6083 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü÷ü Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 03.2011 6111 Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lk Sigortas Kanunu ve Di÷er Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 15.2009 5904 Gelir Vergisi Kanunu ve Baz Kanunlarda De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 14.02. Bitki Sa÷l÷.Vergi.01.11.05.2010 5996 Veteriner Hizmetleri.01.02.2008 5774 KANUNø DAYANAöIN ADI Baúarl Sporculara Aylk Ba÷lanmas ile Devlet Sporcusu Unvan Verilmesi Hakknda Kanun " 02. Gda ve Yem Kanunu " 25.07.2008 5811 Baz Varlklarn Milli Ekonomiye Kazandrlmas Hakknda Kanun " 18.07.2010 6085 Sayútay Kanunu " 11.2008 5809 Elektronik Haberleúme Kanunu " 13.2011 6107 øller Bankas Anonim ùirketi Hakknda Kanun " 13.2011 6112 Radyo ve Televizyonlarn Kuruluú ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun " 17.12.2010 6087 Hakimler ve Savclar Yüksek Kurulu Kanunu " 28.2011 6191 Sözleúmeli Erbaú ve Er Kanunu " 30.06.2009 5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Baúkanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 16.03.2009 5898 Ucucu Maddelerin Zararlarndan ønsan Sa÷l÷nn Korunmasna Dair Kanun " 29.03.11.12.11.2011 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu " 13.

2011 641 Kalknma Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 29.06.03.2011 639 Gda.06.2011 633 KANUNø DAYANAöIN ADI " 03.2011 645 " 07.06. Tarm ve Hayvanclk Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 03.2011 646 " 25.Vergi.06.K.06.H.06.2011 635 Bilim.06.2011 6222 Sporda ùiddet ve Düzensizli÷in Önlenmesine Dair Kanun K.08.2011 637 Ekonomi Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 03.06.2011 634 Avrupa Birli÷i Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 03. Sanayi ve Teknoloji Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 03.06.07.2011 640 Gümrük ve Ticaret Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 03.2011 652 Orman ve Su øúleri Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Vergi Denetim Kurulu Baúkanl÷ Kurulmas Amacyla Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun Hükmünde Kararname Milli E÷itim Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname 194 . Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname 03.2011 644 Çevre ve ùehircilik Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname " 29. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 31.

04.03.1994 27.1982 19.06.05.05.1987 27.09.1994 1719 1917 2637 2930 3228 3229 3263 3264 3265 3364 3456 3457 3458 3459 3498 3499 3500 3509 3627 3633 3740 3884 4240 4241 4012 4031 4040 TARAF OLAN DøöER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUù Avusturya Hükümeti Norveç Krall÷ Msr Arap Cumhuriyeti Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi øtalya Cumhuriyeti Kore Cumhuriyeti Haúimi Ürdün Krall÷ Federal Almanya Cumhuriyeti Irak Cumhuriyeti Hükümeti Tunus Cumhuriyeti Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Pakistan øslam Cumhuriyeti Büyük Britanya ve Kuzey ørlanda Birleúik Krall÷ Hollanda Krall÷ Finlandiya Cumhuriyeti Belçika Krall÷ Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Fransa Cumhuriyeti Suudi Arabistan Krall÷ øsveç Krall÷ øtalya Cumhuriyeti Danimarka Krall÷ Azerbaycan Cumhuriyeti Türkmenistan Hükümeti Japonya Macaristan Cumhuriyeti Birleúik Arap Emirlikleri 195 .1988 10.03.11.øKøLø VE ÇOK TARAFLI ANLAùMALARIN UYGUN BULUNDUöUNA DAøR KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile aúa÷da belirtilen devletler veya uluslararas kuruluúlar arasnda imzalanmú bulunan. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 08. Türk mal.05.1986 18.1993 15.1991 11.04.09.04.1988 10.02.06.1986 27.1975 12.09.11.02.1986 04.1983 10.04.10.1985 20.05.1988 27. gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine.1993 03.1990 19.05.1988 10. ham petrol boru hatt ve di÷er baz husulara iliúkin anlaúmalarn uygun bulundu÷una dair kanunlar Vergi.1993 03.1985 10.1973 26.06.12.05.03.1990 09.1988 27.05.1988 07.1994 21. hak ve menfaatlerinin tazminine.11.1988 27.1988 18.

02.1996 28.07.02. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 25.2000 04.07.08.08.1999 30.1996 25.1999 30.06.07.1999 10.1996 28.1996 28.1996 25.2000 07.1999 04.2000 01.07.2000 01.12.Vergi.1999 23.1996 28.02.08.1996 28.1997 11.04.1999 03.2000 07.11.1998 26.1996 28.1996 28.2000 02.07.02.1999 30.08.02.08.2000 01.11.02.07.1996 17.07.02.1998 26.1997 11.07.1998 07.1998 26.02.07.03.12.2000 4154 4155 4156 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4298 4312 4339 4344 4345 4352 4403 4420 4426 4428 4429 4466 4467 4486 4511 4525 4526 4527 4544 4546 4561 4573 TARAF OLAN DøöER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUù Arnavutluk Cumhuriyeti Kazakistan Cumhuriyeti Makedonya Cumhuriyeti Polonya Cumhuriyeti Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Malezya Hükümeti Msr Arap Cumhuriyeti Bulgaristan Cumhuriyeti Mo÷olistan Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan Cumhuriyeti Özbekistan Cumhuriyeti Amerika Birleúik Devletleri Ukrayna Hükümeti øsrail Devleti Beyaz Rusya Cumhuriyeti Endonezya Cumhuriyeti Ukrayna Hükümeti Msr Arap Cumhuriyeti Hükümeti Rusya Federasyonu Hükümeti Slovak Cumhuriyeti Kuveyt Devleti Türkmenistan Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Hrvatistan Cumhuriyeti Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Romanya Makedonya Cumhuriyeti Avusturya Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Hükümeti 196 .03.1996 28.08.1999 01.08.08.

2003 25.07.03.04.2000 26.2007 13.2004 29.2003 15.2004 02.11.2005 29.03.2007 13.04.2003 26.06.2006 01.11.2006 24.2005 29.07.07.09.01.2001 26.2004 22.2003 16.02.2003 09.2003 15.02.02.2003 15.07.06.07.2000 01.12.2000 02.10.Vergi.12.2003 09.2003 15.10.04.04.04.2003 29.2005 06.2003 26.06.04.04.2006 13.2006 01.2007 4585 4597 4598 4663 4664 4718 4801 4812 4813 4815 4922 4923 4930 4931 4932 4938 4986 5032 5157 5158 5161 5267 5303 5342 5343 5484 5513 5514 5515 5563 5575 5599 5600 " " " " " " " " " " " " TARAF OLAN DøöER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUù Azerbaycan Cumhuriyeti-Gürcistan Slovenya Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel ødari Bölgesi Hükümeti Singapur Cumhuriyeti Krgz Cumhuriyeti Tacikistan Cumhuriyeti Hrvatistan Cumhuriyeti Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Bosna ve Hersek Çek Cumhuriyeti øran øslam Cumhuriyeti Hükümeti Bangladeú Halk Cumhuriyeti Hükümeti Slovenya Cumhuriyeti Sudan Cumhuriyeti Letonya Cumhuriyeti Hükümeti øspanya Krall÷ Yunanistan Cumhuriyeti Tayland Krall÷ Hükümeti Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Lüksemburg Büyük Dükal÷ Avrupa Birli÷i Fas Krall÷ Lübnan Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti Katar Devleti Hükümeti Bosna Hersek Portekiz Cumhuriyeti Msr Arap Cumhuriyeti Amerika Birleúik Devletleri Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Srbistan Karada÷ Bakanlar Kurulu 197 .2004 29.04.07.01.12.2003 26.2006 01.2001 18.02.2001 30. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 10.

11.12. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun 25.2009 02.2009 07.2010 24.11.06.2010 02.2009 02.11.07.2010 02.11.11.2008 03.2010 20.2007 25.2010 09.04.2009 14.10.04.2008 01.12.2008 03.2010 03.04.11.2010 02.2010 5629 5632 5723 5781 5792 5823 5824 5848 5881 5884 5887 5932 5938 5934 5956 5985 6016 6017 6019 6020 6030 6031 6044 6046 6047 6059 6069 6072 6073 6078 6079 6089 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " TARAF OLAN DøöER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUù Bahreyn Krall÷ Hükümeti Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa Yatrm Bankas Gürcistan Cumhuriyeti Suudi Arabistan Krall÷ Hükümeti Avrupa Topluluklar Komisyonu Avusturya Cumhuriyeti Fransz Kalknma Ajans Suriye Arap Cumhuriyeti Dünya Bankas Grubu ve Uluslararas Para Fonu Gürcistan Gürcistan Umman Sultanl÷ Yemen Cumhuriyeti Avusturya Cumhuriyeti.2010 09.12.11.03.11.2007 02.04.04.Vergi.2010 09.12.11.11.2007 11.2010 13.2010 03.12.2010 09.04.2008 23.11.2010 09.10. Bulgaristan Cumhuriyeti.11.07.2009 02.2009 07.2010 08.10.2009 04.12.2010 03.12.2010 09.2010 13. Macaristan Cumhuriyeti. Romanya ørlanda Cumhuriyeti ùili Cumhuriyeti Ürdün Haúimi Krall÷ Birleúmiú Milletler Nüfus Fonu Kosova Cumguriyeti Angola Cumhuriyeti Guatemala Cumhuriyeti Suriye Arap Cumhuriyet Malavi Cumhuriyeti Paraguay Cumhuriyeti Dünya Sa÷lk Örgütü Slovakya Cumhuriyeti Hrvatistan Cumhuriyeti Krgz Cumhuriyeti Afganistan øslam Cumhuriyeti Geliúen Sekiz Ülke Sekretaryas Arap Devletleri Ligi 198 .

2011 22.2011 31.2011 23.2010 29.02.2011 06.02.02.02.12.12.02. Umman Sultanl÷ .2011 31.2010 22.2011 22.04.2011 23.2011 10.02. øran øslam Cumhuriyeti.02.2011 6095 6096 6116 6117 6118 6119 6121 6152 6153 6166 6194 6219 6220 6234 TARAF OLAN DøöER DEVLET VEYA ULUSLARARASI KURULUù Filipinler Cumhuriyeti Kanada Avrupa ømar ve Kalknma Bankas Asya Kalknma Bankas øslam Kalknma Bankas øslam Kalknma Bankas øran øslam Cumhuriyeti Hükümeti Arnavutluk Cumhuriyeti Norveç Krall÷ Uluslararas Türk Kültür Teúkilat Hindistan Cumhuriyeti.03.Vergi. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras Kanun " " " " " " " " " " " " " 29.03.2011 22.2011 23.03. Rusya Federasyonu Birleúmiú Milletler øslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Afganistan øslam Cumhuriyeti 199 .2011 22.02.

f) Di÷er Hükümler : Bu cetvellerde herhangi bir úekilde yer almayan kanun. 200 . ücret ve iltizam bedelleri ile bunlarn zam. kararname ve yönetmelikler ile di÷er mevzuatn para cezas alnmasn öngören hükümleri. tüzük ve yönetmelikler gere÷ince Devlet adna okutulan ö÷rencilerden görev (Mecburi hizmet) talep etmeyenlerin ödeyecekleri tazminatlara dair hükümler. c) Para Cezalar : Kanun. kanun hükmünde kararname. tüzük. tüzük. e) Faizler : Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açlan hesab carilerden Hazine lehine tahakkuk eden faiz ve gelir farklar ile Hazinenin iútirak etti÷i teúebbüslerden elde etti÷i gelirler. tarh. yönetmelik. kararname. d) Tazminatlar : Kanunlarla tüzük ve kararnamelerin zam ve ceza alnmasn öngören hükümleri. harç. kanun. vesair kalntlar. tahakkuk ve tahsiline iliúkin hükümleri.VERGø. tebli÷ ve di÷er mevzuat ile ikili veya çok tarafl her türlü anlaúmann gelir. ceza. b) Kaldrlmú Vergiler Artklar : Çeúitli tarihlerde yürürlükten kaldrlmú veya hükmü kalmamú olan kanun ve tüzüklerin yürürlükte olduklar tarihlerde tahakkuk etmiú veya bu kanun ve tüzükler uyarnca tahakkuk edecek bütün vergi. HARÇ VE DøöER GELøR DAYANAKLARINA øLøùKøN DøöER MEVZUAT a) Da÷tlmú Mebla÷larn Geri Alnmas : Ziraat kanunlar ve di÷er özel kanunlar gere÷ince da÷tlmú olan tutarlarn geri alnmasna dair hükümler ile irade ve kanunlara veya hükümetçe verilmiú olan yetkiye dayanlarak akdolunan her tür imtiyaz sözleúmeleri ve bunlara ait kararlarn gelire iliúkin hükümleri. RESøM. resim.

1958 7163 Türkiye ve Orta .1949 5441 Devlet Tiyatrosu Kuruluúu Hakknda Kanun " 21.1961 351 Yüksek Ö÷renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu " 17.08.1935 2819 Elektrik øúleri Etüd ødaresi Teúkiline Dair Kanun Tüzük 17.07.05.06.01.1953 6183 Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakkndaki Kanun " 11.1954 6219 Türkiye Vakflar Bankas Türk Anonim Ortakl÷ Kanunu " 30.07.1955 6570 Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanun " 25.1959 7258 Futbol ve Di÷er Spor Müsabakalarnda Bahis ve ùans Oyunlar Düzenlenmesi Hakknda Kanun " 18.04.Do÷u Amme ødaresi Enstitüsü Teúkilat Kanunu " 29.07.11.(II) Sayl Özel Bütçeli ødareler Vergi.1930 1593 Umumi Hfzsshha Kanunu " 14.1954 6426 Türkiye ile Amerika Birleúik Devletleri Arasndaki Vergi Muafiyetleri Anlaúmasnn Tasdikine Dair Kanun " 18.06.1960 132 Türk Standartlar Enstitüsü Kuruluú Kanunu " 16.06.1936 Kanun 10.1963 278 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araútrma Kurumu Kurulmas Hakknda Kanun Çeúidi Vakflar Nizamnamesi 201 .06.04.1935 2804 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü÷ü Kanunu " 14.06. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar KANUNø DAYANAöIN ADI Tarihi Numaras Kanun 24.

11.12.1994 4046 Özelleútirme Uygulamalar Hakknda Kanun " 09. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu " 31. 2547 sayl Yüksekö÷retim Kanununun Baz Maddelerinin De÷iútirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun KHK 13.1990 3624 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliútirme ve Destekleme ødaresi Baúkanl÷ Kurulmas Hakknda Kanun " 19.Vergi.1981 2548 Gemi Sa÷lk Resmi Kanunu " 09.07.07.08.1992 3843 Yüksekö÷retim Kurumlarnda økili Ö÷retim Yaplmas.1981 2547 Yüksekö÷retim Kanunu " 06.1994 4059 Hazine Müsteúarl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Çeúidi 202 .1989 388 Güneydo÷u Anadolu Projesi Bölge Kalknma ødaresi Teúkilatnn Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 12.11.1986 3289 Spor Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun KHK 27.11. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar KANUNø DAYANAöIN ADI Tarihi Numaras Kanun 14.1982 2690 Türkiye Atom Enerji Kurumu Kanunu " 11.1985 3238 Savunma Sanayi Müsteúarl÷nn Kurulmas ve 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayl Milli Piyango Teúkiline Dair Kanunun øki Maddesi øle 23 Ekim 1984 tarih ve 3065 sayl Katma De÷er Vergisi Kanununun Bir Maddesinde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 21.05.11.1970 1309 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü÷ü Kuruluúu Hakknda Kanun " 04.1985 3234 Orman Genel Müdürlü÷ü Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü Hakknda Kanun " 07.04.1983 2876 Atatürk Kültür.10.11.10.1993 497 Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararname Kanun 24.08.

2010 6001 Karayollar Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 28.10.2006 5544 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu " 20. E÷itim ve Teknik øúbirli÷i Baúkanl÷ Kurulmas.07.06.1999 4457 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun Çeúidi " 02.2008 5737 Vakflar Kanunu " 24.2010 5978 Yurtdú Türkler ve Akraba Topluluklar Baúkanl÷ Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi øle Baz Kanun ve Kanun Hüküm Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmas Hakknda Kanun " 25.06.02. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar KANUNø DAYANAöIN ADI Tarihi Numaras Kanun 06.05. Kültürel.07.1997 4301 Ceza ønfaz Kurumlar ile Tutukevleri øúyurtlar Kurumunun Kuruluú ve ødaresine øliúkin Kanun " 27.12.2003 4865 Ulusal Bor Araútrma Enstitüsü Kurulmas Hakknda Kanun " 23.03. Do÷u Karadeniz Projesi ve Konya Ovas Projesi Bölge Kalknma ødaresi Baúkanlklarnn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname 203 .Vergi.2001 4668 Türk øúbirli÷i ve Kalknma ødaresi Baúkanl÷nn Teúkilât ve Görevleri Hakknda Kanun (Ekonomik.09.2010 6093 KHK 03. 206 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin øki Maddesinin De÷iútirilmesi ve 190 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir ølave Yaplmas Hakknda 480 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü øle Devlet Memurlar Kanununda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun) " 20.11.2001 4684 Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 04.2003 4954 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu " 06.08.2011 642 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baúkanl÷ Kuruluú ve Görevleri Haknda Kanun Do÷u Anadolu Projesi.06.06.2003 5000 Türk Patent Enstitüsü Kuruluú ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurlar Kanununda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun 14.2004 5217 " 21.

1953 6183 Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakkndaki Kanun " 28.2001 03.2002 4646 4733 Do÷al Gaz Piyasas Kanunu (Elektrik Piyasas Kanununda De÷iúiklik Yaplmas ve Do÷algaz Piyasas Hakknda Kanun) Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun " 04.01.2006 5464 Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu " 05. Telsiz Kanunu ve Posta.2005 5015 5307 Petrol Piyasas Kanunu " 19.12.1983 2813 Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumunun Kuruluúuna øliúkin Kanun " 09.1981 2499 Sermaye Piyasas Kanunu " 05.1984 3095 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine øliúkin Kanun " 07.03. Resim ve Di÷er Gelirlerin Dayanaklar Çeúidi Tarihi Numaras KANUNø DAYANAöIN ADI Kanun 21.2011 6112 Radyo ve Televizyonlarn Kuruluú ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun " Svlaútrlmú Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun 204 .02.12.02.01.07.04.2002 4734 Kamu øhale Kanunu " " 04. Telgraf ve Telefon ødaresinin Biriktirme ve Yardm Sand÷ Hakknda Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde De÷iúiklik Yaplmasna Dair Kanun " 20.04.2000 4054 4502 Rekabetin Korunmas Hakknda Kanun Telgraf ve Telefon Kanunu.2001 4628 Elektrik Piyasas Kanunu " " 18.11.01.07.1983 2946 Kamu Konutlar Kanunu 04.Kanun.11.(III) Sayl Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Vergi.1994 27.10.02. Ulaútrma Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakk.2005 5411 Bankaclk Kanunu " 23.12.2003 02.2008 5809 Elektronik Haberleúme Kanunu " 15.

CETVELø BAZI ÖDENEKLERøN KULLANIMINA VE HARCAMALARA øLøùKøN ESASLAR 205 .E .

206 .

Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyetinde sermaye giderleri.1.31.4 tertibinde yer alan ödenek.C. Tarm ve Hayvanclk Bakanl÷ bütçesinin "05.1. Ziraat Bankas aracl÷yla ödenebilir.1 tertiplerindeki ödeneklerden gider kaydedilerek ödenir.1 ve 07.31. Hazine yardm ödene÷inin bulundu÷u kamu idarelerinin ödemelerini yapan merkez muhasebe birimlerince ödenir. yöntem ve úartlar Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti arasnda yaplacak protokol ile tespit olunur.C. 3. Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde arac bankalar aracl÷yla yatrmlarn teúviki amacyla kullanlr.ùirketine ve Tarm Kredi Kooperatifleri Merkez Birli÷i kanalyla Tarm Kredi Kooperatiflerine yaplacak aciz vesikas ödemeleri Hazine Müsteúarl÷ bütçesinde bu amaçla yer alan 07.2.14-1-05.E – CETVELø BAZI ÖDENEKLERøN KULLANIMINA VE HARCAMALARA øLøùKøN ESASLAR Sra No 1 AÇIKLAMA a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayl Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayl Kanun kapsamnda verilen görevler nedeniyle do÷an T.2. 5.2 tertibindeki ödenekten Baúbakanlk Kbrs øúleri Baúmüúavirli÷inin yurt içinde veya yurt dúnda uygun görece÷i yatrm projelerinin gerçekleútirilmesinde kullanlmak üzere 5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinde mevcut veya yeni açlacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakan yetkili olup. Ziraat Bankas Anonim. transfer giderleri ve di÷er amaçlarla kullanlmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoúa Büyükelçili÷i emrine gönderilen ödeneklerin kullanm amaç.30-1-05. a) Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin 07.82.00-04.82. Özel bütçeli idarelere.31. bütçelerine ödenek aktarlacak veya ödemede bulunulacak kuruluúlarn görevlendirme úekli ile harcama usul ve esaslar Kbrs øúlerinden Sorumlu Bakan ve ilgili kuruluúun ba÷l oldu÷u Bakan arasnda imzalanacak protokol ile belirlenir. 207 . Türkiye Halk Bankas Anonim ùirketinin ve Tarm ve Kredi Kooperatiflerinin gelir kayplar ve görev zararlar Hazine Müsteúarl÷ bütçesinde yer alan 07.1. b) 15/5/2007 tarihli ve 5661 sayl Kanun uyarnca T.00-04.00--01.4" ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan ödenekler.01.1.00-1-05.00-04.1.1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayl cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinin ilgili tertiplerinden bu idarelerin nakit ihtiyaçlar dikkate alnarak yaplacak Hazine yardm tahakkuklar.1. 4.ùirketinin. 2.33-1-05.34.C.00-04.2. Tarmsal desteklemeler için Gda.00-1-07.82. Ziraat Bankas Anonim.1 tertibindeki ödenekten ilgili mevzuatnda belirlenen usul ve esaslar dahilinde yaplr.32.82. Ekonomi Bakanl÷ bütçesinin 28. 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanunu hükümleri çerçevesinde T.

b) Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertibindeki ödenek, Bakanlar Kurulu kararyla onaylanmú anlaúmalar
gere÷ince verilecek borç ve krediler için kullanlr.
6.

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol øúletmeleri Anonim ùirketine 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayl Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme
Kurumu Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanunun geçici 6 nc maddesi gere÷ince yaplacak ödemeler, Bakanlar Kurulu tarafndan
belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.28-1-05.1 tertibindeki ödenekten Sayútay
Raporu’na istinaden karúlanr.

7.

Hazinenin pay sahibi oldu÷u ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu øktisadi Teúebbüsleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname
kapsam dúndaki úirketlerin sermaye artrmlarna Hazine pay orannda katlmak amacyla yaplacak ödemeler, Hazine Müsteúarl÷
bütçesinde borç verme ekonomik kodunda yeni açlacak tertiplerden karúlanr.

8.

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakknda Kanunun 10 uncu maddesi gere÷ince
Türkiye øhracat Kredi Bankas Anonim ùirketinin üstlendi÷i politik risklerden kaynaklanan alacaklar ve muhtelif Bakanlar Kurulu
kararlar do÷rultusunda Bankaca kullandrlacak tavizli kredilerden oluúacak gelir kayplarna iliúkin ödemeler Hazine Müsteúarl÷
bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.12-1-05.1 ve 07.82.32.00-04.1.1.13-1-05.1 tertiplerindeki ödenekten gerçekleútirilir.

9.

20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun geçici 17 nci maddesi gere÷ince Hazine Müsteúarl÷ bütçesine konulacak
ödenekten karúlanacak genel aydnlatma giderlerine iliúkin faturalar, belediye snrlar içerisinde ilgili belediye, belediye snrlar
dúarsnda ise ilgili il özel idaresi adna düzenlenerek, faturalarn tahakkukunu izleyen ay içerisinde elektrik da÷tm úirketlerince ilgili
belediye ve il özel idarelerine gönderilir.
ølgili mevzuat uyarnca Hazine Müsteúarl÷ bütçesine konulacak ödenekten karúlanacak genel aydnlatma giderlerine iliúkin faturalarn
kontrolü ilgili belediye veya il özel idaresi tarafndan yaplr. Bu kontrollerin yaplmasn müteakip ilgili belediye veya il özel idaresi,
faturalarn gerçek de÷erleri yanstt÷na iliúkin onayl bir belgeyi ilgili da÷tm úirketine teslim eder. Onay belgesi olmayan genel
aydnlatma abonelerinin tüketimlerine ait faturalara iliúkin onay belgesi alnana kadar ilgili da÷tm úirketine herhangi bir ödeme
yaplmaz. Bu kontrollerin yaplmasna iliúkin usul ve esaslar øçiúleri Bakanl÷nn görüúlerini alarak belirlemeye Hazine Müsteúarl÷
yetkilidir.
Da÷tm úirketleri, düzenledikleri genel aydnlatma tüketimlerini gösteren faturalar esas alarak oluúturacaklar icmalleri ve ilgili belediye
ve il özel idarelerinden aldklar faturalarn do÷rulu÷unu gösteren onayl belgeleri Türkiye Elektrik Da÷tm Anonim ùirketine (TEDAù)
iletirler. TEDAù bu icmalleri ve onayl belgeleri kontrol eder ve icmalleri onaylayarak Hazine Müsteúarl÷na iletir. TEDAù tarafndan
onaylanmú icmallerin Hazine Müsteúarl÷na ulaúmasn müteakiben, icmallerde yer alan tutarlar, Hazine Müsteúarl÷ bütçesinin
07.82.31.00-06.4.0.00-1-05.2 tertibindeki ödenekten, anlan Kanun uyarnca yürürlü÷e konulan Yönetmelik ile belirlenen usul ve
esaslar dahilinde, ilgili da÷tm úirketlerine aktarlmak üzere TEDAù’a ödenir.
208

TEDAù, da÷tm úirketleri tarafndan gönderilen faturalardaki tüketim miktar ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermedi÷ine
iliúkin olarak belirli dönemler itibaryla da÷tm úirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar.
Yaplan denetimler sonucunda da÷tm úirketlerine fazla ödeme yapld÷nn tespit edilmesi halinde, fazla ödeme tutar ilgili mevzuat
uyarnca 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde öngörülen oranda
gecikme faizi uygulanarak ilgili da÷tm úirketinden tahsil edilir ve/veya ilgili da÷tm úirketlerinin cari dönem alacaklarndan mahsup
edilir.
10.

Dúiúleri Bakanl÷nn 11.00.00.02-01.1.3.00-1-05.6, 11.01.36.00-01.2.1.00-1-05.6 ve 11.01.43.00-01.1.3.00-1-05.6 tertiplerinde yer alan
ödenekler, Baúbakanlk bütçesine aktarlmak suretiyle kullanlr.

11.

Anadolu Üniversitesi Açkö÷retim Fakültesinin yurt dúnda yürütece÷i hizmetler için lüzumlu görülecek yerlerde kiralanacak araç, gereç,
makine-teçhizat, taút ve binalar ile bunlarn sözleúmelerine iliúkin giderler kurum bütçesinden karúlanr.

12.

Maliye Bakanl÷ bütçesinde yer alan “Yatrmlar Hzlandrma Ödene÷i” tertibindeki ödene÷in azami yüzde 10’u, genel bütçe
kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerce yürütülen projelerin geçmiú yl kesin hesap farklarndan do÷an giderleri
karúlamak amacyla Kalknma Bakanl÷nn uygun görüúü üzerine anlan idarelerin bütçelerine aktarlr.

13.

33.76.00.23-04.7.4.90-1-06.5 tertibinde yer alan ödenek, Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ünün tüm fonksiyonlar için yl içinde ikmal
edilemeyen etüt, inúaat, bakm, onarm iúleri, yl içinde kurulacak yer alt suyu kooperatifleri, yl içinde vuku bulacak ani taúkn iúleri,
acil içme ve kullanma suyu iúleri, ilan bedeli, fiyat farklar ve kesin hesap istihkaklarnda kullanlr.

14.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.33.00-09.8.8.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödene÷i vakf üniversitelerinin araútrma altyaps,
güdümlü teknoloji geliútirme ve araútrmac insan gücü yetiútirme projelerini desteklemek amacyla kullanmaya ve buna iliúkin harcama
usul ve esaslarn belirlemeye Kalknma Bakan yetkilidir.

15.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödene÷i; yllara sari olarak, ülkemizin komúu ülkeler ve
bölgelerin yan sra, komúu olmayan di÷er ülkelerle yürüttü÷ü bölgeleraras veya ikili iúbirli÷i programlarnda; yurt içinde ve yurt dúnda
faaliyette bulunan, yerli ve yabanc kamu kurum ve kuruluúlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluúlar ve di÷er gerçek ve tüzel kiúilerin,
Kalknma Bakanl÷ tarafndan uygun bulunan program ve projelerini desteklemek amacyla kullanmaya, program ve projeler
kapsamnda çalúacak personele iliúkin giderleri karúlamaya ve bu konulara iliúkin harcama usul ve esaslarn belirlemeye Kalknma
Bakan yetkilidir.

16.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.34.00-01.3.2.05-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, cazibe merkezlerini destekleme program
kapsamnda; kamu kurum ve kuruluúlarna, kalknma ajanslarna, kamu yararna çalúan dernek ve vakflara, kamu kurumu niteli÷indeki
meslek kuruluúlarna, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine cazibe merkezlerini destekleme program için anlan
her bir kurum ve kuruluú tarafndan açlacak özel hesap aracl÷yla kullandrlr. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri,
209

snrlar, úartlar, kapsam, kullanm, harcanmas ve denetimine iliúkin usul ve esaslar, Maliye Bakanl÷, øçiúleri Bakanl÷ ve Kalknma
Bakanl÷nca müútereken hazrlanarak Yüksek Planlama Kurulu kararyla yürürlü÷e girer.
17.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Sosyal Destek Program (SODES) kapsamnda
öncelikle Güneydo÷u Anadolu Projesi (GAP) ve Do÷u Anadolu Projesi (DAP) kapsamndaki iller olmak üzere Kalknma Bakanl÷
tarafndan oluúturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek illerde istihdamn artrlmas, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatn
geliútirilmesi, SODES programnn yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliútirilmesi ile SODES’in de÷erlendirilmesi, izlenmesi
ve tantmna yönelik faaliyetler için kullandrlr. Bu kapsamda ilgili valilikler veya kalknma ajanslar tarafndan belirli bir program
çerçevesinde Kalknma Bakanl÷na teklif edilen ve anlan Bakanlk tarafndan uygun bulunan projelerin bedelleri, münhasran proje ile
ilgili harcamalarda kullanlmak üzere söz konusu ödenekten ilgili valilik veya kalknma ajans adna açlacak özel bir hesaba aktarlr ve
proje amaçlarna uygun olarak kamu kurum ve kuruluúlar, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, meslek odalar,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluúlarna Kalknma Bakan tarafndan belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili valilik veya
kalknma ajans tarafndan kullandrlr.

18.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.33.00-01.2.2.00-1-07.2 tertibinde yer alan ödenek, Birleúmiú Milletler (BM) kuruluúlaryla projeler
yürütülmesi; Türkiye’de ya da baúka ülkelerde BM ile ortak birim/merkezlerin kurulumu ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlaryla
hükümet katks karúlklar olarak T.C. Hükümeti ile ilgili BM kuruluúu arasnda anlaúma imzalandktan sonra Kalknma Bakanl÷
tarafndan anlaúmada öngörülen úekilde ve anlaúmada belirtilen hesaba aktarlarak kullanlr.

19.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.32.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödene÷i, Konya kapal havzasnda kurakl÷n önlenmesi,
sulamada etkinli÷in artrlmas, arazi toplulaútrma hizmetlerinin hzlandrlmas ve üretimde verimlili÷in artrlmas amacyla Konya
Ovas Projesi (KOP) kapsamndaki illerde uygulanacak eylem planlar, programlar ve sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ile
yaygnlaútrlmas, arazi toplulaútrma, tarla içi geliútirme hizmetleri ve krsal kalknma konularna iliúkin projeler için kamu kurum ve
kuruluúlar, il özel idareleri ile kalknma ajanslarna kullandrmaya ve buna iliúkin usul ve esaslar belirlemeye Kalknma Bakan
yetkilidir.

20.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.30.00-01.3.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, 29/09/2009 tarihli ve 2009/31 sayl Yüksek
Planlama Kurulu karar çerçevesinde kabul edilen østanbul Uluslararas Finans Merkezi (øFM) Stratejisi ve Eylem Plan kapsamnda
Kalknma Bakanl÷ tarafndan yürütülecek faaliyetlerden, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayl Kanun kapsamnda kurulan østanbul Kalknma
Ajans ile 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayl Kanunla kurulan Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajansnn yetki ve sorumlulu÷unda
gerçekleútirilmesi Kalknma Bakanl÷ tarafndan uygun görülenlerin bedelleri, münhasran faaliyetle ilgili harcamalarda kullanlmak
üzere bu ajanslarn her biri adna açlacak özel hesaplara aktarlr ve Kalknma Bakanl÷nn bu ajanslarla düzenleyece÷i protokoller
çerçevesinde kullandrlr.

210

21.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.01.35.00-01.2.1.01-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek; daimi sekretarya hizmeti verilen bölgesel ve çok
tarafl kuruluúlar nezdinde geliútirilen proje ve programlar çerçevesinde üçüncü ülkelere teknik ve mali destek sa÷lamak amacyla,
yerli veya yabanc kamu kurum ve kuruluúlarna, özel sektör firmalarna, vakf üniversitelerine, sivil toplum kuruluúlarna,
uluslararas kuruluúlara ve di÷er gerçek veya tüzel kiúilere kullandrlr. Bu ödenekten yaplacak teknik ve mali deste÷e iliúkin harcama
usul ve esaslarn belirlemeye Kalknma Bakan yetkilidir.

22.

Kalknma Bakanl÷ bütçesinin 32.00.00.02-01.3.2.00-1-06.9 tertibinde yer alan ödenek, Avrupa Birli÷i Bilgi ve øletiúim Teknolojileri
Politika Destek Program (ICT PSP) kapsamndaki projelerde yer almak isteyen Devlet ve vakf üniversiteleri, sivil toplum kuruluúlar ve
özel sektör firmalar temsilcilerinin yurtdú toplantlara katlm sa÷lamas halinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu
hükümleri çerçevesinde katlmclara katlm deste÷i verilmesi úeklinde kullandrlr. Bu ödenekten yaplacak katlm deste÷inin
kullanmna iliúkin usul ve esaslar belirlemeye Kalknma Bakan yetkilidir.

23.

ølgili mevzuat uyarnca lisansüstü e÷itim amacyla yurt dúna gönderilenlerin yurt dúnda katldklar zorunlu yabanc dil kurslarnn,
sömestre esasna göre olmas halinde bir sömestre, sömestre esasnn bulunmad÷ hallerde 3 aya kadar olan giderleri kurum bütçesinin
ilgili tertibinden karúlanr.

24.

Yurt dú sürekli veya geçici görev yolculu÷unun zorunlu kld÷ belge ve iúlem giderleri, çalúma ve toplantnn gerektirdi÷i kaydiye,
aidat ve gidere katlma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

25.

Özel úartlarda ve ola÷anüstü durumlarda, Dúiúleri Bakanl÷nn talimat gere÷i, dú ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin
aileleri ile birlikte görev yaptklar ülkeden tahliyesinin gerektirdi÷i giderler ilgili kurum bütçesinden ödenir. Bu amaçla öngörülen
ödenekler baúka tertiplere aktarlamaz.

26.

Bütçelerin di÷er tertiplerinin esas giderlerine iliúkin olarak ödenen sigorta giderleri dúnda Devlet mallarnn sigorta edilmemesi esastr.
Ancak;
a) Yanc, patlayc maddeler, gemi, uçak, helikopter ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri,
b) Dú ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binalar ile Devlete ait eúyann ve kira ile tutulan bina için yaplan sözleúmede sigorta
zorunlulu÷u varsa kiralk binann, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör úirket tarafndan sigorta zorunlulu÷u
konulmuúsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,
c) Dú kuruluúlarla ilgili olarak taút sigortas (misyon úefinin uygun gördü÷ü hallerde tam kasko) giderleri,
ç) Belgelerine göre ayrlmas mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri,
d) Belediyelere ait itfaiye ve ambulans araçlarnn kasko sigortas giderleri,
211

e) Sondaj ve jeofizik çalúmalar kapsamnda fiilen arazide veya denizde kullanlan özel amaçl araç ve ekipmanlarn sigorta giderleri,
bütçelerinin ilgili tertiplerinden, Sa÷lk Bakanl÷na ait ambulanslarn kasko sigortas giderleri döner sermaye bütçelerinden, Türk Silahl
Kuvvetleri (Milli Savunma Bakanl÷, Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ dahil) envanterinde bulunan ve erbaú
ve erler tarafndan kullanlan teknik donanm yüksek ve özel nitelikli askeri araçlarn kasko sigortas giderleri ise Askeri Kantin
Yönetmeli÷inde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde askeri kantin gelirlerinden ödenir. 5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Taút Kanununa
ekli (1) sayl cetvelde yer alanlarn emir ve zatlarna tahsis edilen taútlarn kasko sigortas giderleri taútn ait oldu÷u idare bütçesinin
ilgili tertiplerinden ödenir. Ayrca, yakn korumada kullanlan taútlardan, söz konusu cetvelin 1, 3 ve 4 üncü srasnda yer alanlara
hizmet edenlerin tamam, 5 inci srasnda yer alanlara hizmet edenlerin en fazla 4 adedi ve di÷erlerine hizmet edenlerin en fazla 2
adedinin kasko sigortas giderleri taútn ait oldu÷u idare bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
27.

ølgili kanunlarda de÷iúiklik yaplncaya kadar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayl
Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dú kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafndan, temsil yönü ve
nitelikleri itibaryla ilgili bakanl÷n teklifi üzerine kiralanan konutlarn mefruúat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri
(zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yaplmas durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayr olarak gösterilip gösterilmedi÷ine
baklmakszn ödenen kira bedelinin ayrca yüzde 20’si) hariç tutulmak suretiyle bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsaylarna
göre belirlenen net ayl÷nn yüzde 25’ini aúmas halinde aúan ksmn Maliye Bakanl÷nca uygun görülecek tutarlar bütçelerin ilgili
tertiplerinden ödenir.

28.

a) Kurumlarn üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatna göre mesle÷e özel yarúma snavna tabi tutulmak suretiyle alnanlar (özel
kanunlar uyarnca bu mesleklere ait kadrolarna atananlar dahil) ve 5018 sayl Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalúma
saatleri dúnda veya tatil günlerinde yabanc dil kursuna katlmalar ilgili veya ba÷l bulunulan Bakann onayyla uygun görülenlerin yurt
içinde yerli veya yabanc dernek, vakf veya kuruluúlarca açlan ve yeterlilikleri Milli E÷itim Bakanl÷nca kabul edilenler ile
üniversitelerin açmú oldu÷u dil kurslar için ödenecek ders ücretlerinin,
b) Mesleki e÷itim ve uzmanlk programlarna devam için ön koúul olan yabanc dil kurslar için ödenecek ders ücretlerinin,
yüzde 60’ gelir vergisi tevkifat yaplmakszn kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yllardaki kurs
süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yaplabilir. Kurumlarca hizmet satn alm suretiyle yürütülen yabanc dil
kurslarndan yararlanacaklarn kapsam, yararlanma süresi ve ücretleri hakknda da ayn esaslar uygulanr.

29.

a) Kamu kurum ve kuruluúlar tarafndan düzenlenen bilimsel nitelikli toplantlara katlmalar kurumlarnca gerekli görülenlerin katlma
giderleri ve ilgili Bakan veya yetki verdi÷i makamn onayyla isim ve unvanlar belirlenen kurum personelinin unvan ve gördü÷ü hizmet
ile do÷rudan ilgisi bulunan kurslara katlmasna iliúkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

212

30. 33. Milli Savunma Bakanl÷. sanatlar ile ilgili olarak yapacaklar gezilerde kendilerine ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderler. müze.000 Türk Lirasna. 213 .b) Türk Silahl Kuvvetlerinin hizmet içi e÷itim ihtiyaçlar nedeniyle uluslararas kuruluúlardan temin edilen e÷iticilere ödenecek ücret. Türk Silahl Kuvvetleri Özel ve Yerel E÷itim Merkez Komutanlklar. kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alm Giderleri” tertiplerinden ödenir. Aúa÷da yer alan her bir alm için. askeri gazinolar.000 Türk Lirasna. yurt dúnda yetiútirilecek ö÷rencilerle refakatindekilere. Ancak. ödül mahiyetinde yetiútiricilerine ve kendilerine verilecek hediyeler. zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Baúbakanl÷n izni ile konut satn alnabilir. a) Menkul mal almlarnda 18. kanunlar uyarnca yurt içinde yetiútirilecek çocuklarla bunlarn refakatindekilere Harcrah Kanunu hükümleri gere÷ince ödenecek yolluk ve (2000) gösterge rakamnn memur aylk katsays ile çarpm sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenecek aylklar. Milli østihbarat Teúkilat Müsteúarl÷ sosyal tesis müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlü÷üne ait polisevleri ve moral e÷itim merkezlerinin kendi gelirleriyle karúlayamadklar elektrik. Maliye Bakanl÷ ve øçiúleri Bakanl÷nca müútereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçesinden ödenir. 15/2/1956 tarihli ve 6660 sayl Kanunun 4 üncü maddesi gere÷ince yurt içi ve yurt dúnda yetiútirileceklerin ders araç ve enstrüman giderleri. kúla gazinolar ve sosyal tesisler. 31. konser. askeri gazinolar.000 Türk Lirasna. kurum bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir. “(06) Sermaye Giderleri”ne iliúkin olarak yukardaki limitlerin uygulanmasnda toplam proje ödene÷i esas alnr. refakatindekilerle birlikte gidecekleri temsil. d) Gayrimenkullerin bakm ve onarmlarnda 43. sanatlar ile ilgili olarak kendilerine yaptrlacak konser. Orduevleri. su ve yakacak giderleri ve ayrca mülteci misafirhanelerinin iúletilmesiyle ilgili her türlü giderler ile mültecilerin geçici konaklama ve iaúe giderleri. gerek harcrah gerekse aylk ödemeleri için. c) Menkul mallarn bakm ve onarmlarnda 18. Genel yönetim kapsamndaki kamu idareleri ile bunlara ba÷l döner sermayeli kuruluúlar. 4/1/1961 tarihli ve 211 sayl Türk Silahl Kuvvetleri øç Hizmet Kanununa göre iúletilen orduevleri. tahsilde bulunacaklar ülkelerdeki Türk ö÷rencilerine tatbik olunan ö÷renci baremi ve harcrahlar Kültür ve Turizm Bakanl÷ bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. bunlara iliúkin ö÷retmen.000 Türk Lirasna. uzman ve yabanc uzman ücretleri. galeri ve sergiler için ödenecek giriú ücretleri. b) Gayrimaddi hak almlarnda 14. Türk Silahl Kuvvetleri özel ve yerel e÷itim merkez komutanlklar. kamu iktisadi teúebbüsleri ve di÷er kamu kurum ve kuruluúlarnca. polisevleri ve moral e÷itim merkezleri ile Milli østihbarat Teúkilat Müsteúarl÷ sosyal tesislerinin gayrimenkul büyük onarm giderleri bütçeden karúlanabilir. 32. resital ve sergi giderleri ile yapacaklar sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanatkarlara ödenecek ücret.

kaçak eúya ve hayvanlarn taúma. celp ve terhis yaplanlara (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil). kurum bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir. a) Dúiúleri Bakanl÷ bütçesinin yardm ve ödünç verme faaliyeti ile ilgili olarak. Dúiúleri Bakanl÷nn talimat uyarnca yaplacak her türlü iaúe. 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayl Bakanlar Kurulu Karar uyarnca ders ücreti karúl÷nda görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi bulunmayan usta ö÷reticilere yaplacak ödemeler ile bunlarn sigorta primleri karúlklar bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir. (karúl÷ NATO’dan geldi÷i sürece) kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. tantma ve yaymaya iliúkin giderler ile dú ülkelerde siyasi tantmaya iliúkin giderler.). askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaúlarn ktalarna sevk edilmesine iliúkin vasta ücretleri. Er ve erbaúlar ile askeri ö÷rencilerden hava de÷iúimi alanlarla muayeneye sevk edilenlere ve gerekti÷inde tekrar memleketine gönderilenlere. 37. NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanl÷nn uygun görüúüne dayanlarak Bakanlar Kurulu karar ile tespit edilecek sayda personelin sözleúme ücretleri ile geçici olarak çalútrlacak sözleúmeli teknik personelin ücretleri ve sözleúmeler gere÷ince yaplacak her türlü ödemeler. erbaú ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri vastasyla sevkinden kaynaklanan taúma giderleri. Söz konusu tertip dúnda di÷er tertiplerden hiçbir úekilde ödeme yaplamaz.). kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek konaklama ve nakil ücretleri. b) Ülkemizi tantma amacyla yetkili makamlarca dú ülkelere geçici olarak gönderilenlerden güç durumda olduklar anlaúlanlarn ani ve ciddi müdahaleyi gerektiren tedavi ve cenaze giderleri. 657 sayl Kanunun 212 nci maddesine dayanlarak hazrlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü÷e konulan Devlet Memurlar Yiyecek Yardm Yönetmeli÷inin 4 üncü maddesi uyarnca yemek maliyetlerinin yarsn aúmamak üzere kurum bütçelerinden yaplan yemek yardm Ankara. 35. barndrma ve nakil giderleri.34. Türk kültür varl÷n koruma. muhtaç durumdaki vatandaúlarla iúçilerin haklarn korumak için yaplacak hukuki ve teknik danúma ve avukat ücretleri ile bulunduklar ülkedeki siyasal ve sosyal úartlar içinde muhtaç duruma düúen Türklere. ibate. 36. kurye. bakm ve koruma 214 . 39. østanbul ve øzmir illerinin büyükúehir belediyesi snrlar içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil zamanndaki resmi döviz kuru üzerinden tahsil edilir. borçlularn yurda dönüúlerinde 6183 sayl Kanuna göre takip edilir. iade edemeyecek durumda olduklar görülenlere memlekete dönüú ve yolda yiyecek giderleri için verilen paralar (iade edebileceklere verilen paralar. 38. kta intikalleri ve buna iliúkin konaklama. giyim eúyas ve tedavi giderleri (Muhtaç ve güç duruma düútükleri sabit olanlarn tedavi ve cenaze giderleri de gerekli takibat icrasndan sonra ancak 5018 sayl Kanunun 79 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde terkin olunabilir. Dúiúleri Bakanl÷nca yabanc ülkelerde güç duruma düútükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebileceklere ülkeye dönüúlerinde geri alnmak üzere. Dúiúleri Bakanl÷nn ilgili tertiplerinden ödenir.

00-1-07.1. Ödenek Gönderme Belgesi aranmakszn muhasebe yetkilileri tarafndan ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafndan Maliye Bakanl÷ bütçesinin “12.00-01. 16 yaúndan büyük iúçiler için belirlenen bir günlük brüt asgari ücret tutarn geçemez.88-1-05. Bir mali yl içinde ayn kiúiye ayn kurum bütçesinin (döner sermaye ve fon bütçesi dahil) farkl tertiplerinden olsa dahi en fazla üç ay (14/6/1935 tarihli ve 2804 sayl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü÷ü Kanunu gere÷ince arazide yaplan etüt ve sondaj faaliyetleri için en fazla dört ay) için ödeme yaplabilir.31.4. Yurt dúnda görevli Türk Silahl Kuvvetleri birliklerinde insani amaçla çalútrlan ve azami saylar ile ücretleri. Maliye Bakanl÷ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü÷ü bütçesinin ilgili tertiplerinden karúlanr. cüzzaml ve akl hastalarnn yol paralar ve úehir içi otobüs ücretleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. para taúma giderleri.04-Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarndan yaplmas gereken giderler. yoksul.1 tertiplerinde yer alan ödeneklerin kullanm ve harcama usul ve esaslarn belirlemeye Maliye Bakan yetkilidir. Dúiúleri Bakanl÷nca uluslararas siyasi.4. 42. ayrca Bakanlar Kurulu karar alnmakszn 657 sayl Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi hükümleri uygulanr ve bunlara fiilen çalútklar her gün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutar. geçiú ücretleri. 45. Gerekli düzenlemeler yaplncaya kadar gelirlerin tahsili ve giderlerin yaplmas mevcut usul ve esaslara göre (5217 sayl Kanun hükümleri sakl kalmak kaydyla) yürütülebilir. 12.2.00-01. Bu úekilde çalútrlanlardan kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekenler hakknda.2. Bunlardan. 215 .3. 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayl Kanun gere÷ince bütçeye gelir kaydedilecek tutarlarn tahsiline iliúkin usul ve esaslarla. bu çalúmalarndan dolay 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl øú Kanunu hükümleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Sa÷lk Sigortas Kanunu ve ilgili di÷er mevzuat hükümleri uygulanmaz.31.2.2. 44.1. Kurum ve kuruluúlar.79-1-05.23-01. bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamna giren iúleri için Maliye Bakanl÷ndan vize almakszn ve bir ay aúmayacak úekilde.3.01. ödenekleri çerçevesinde ayrca Maliye Bakannca belirlenecek yerel personel için süre kayd aranmaz. 41.2. 40. ilgili kurum bütçelerine konulacak ödeneklerin kullanm ve muhasebeleútirilmesine iliúkin usul ve esaslar gerekti÷inde ilgili Bakanlarla birlikte belirlemeye ve di÷er her türlü iúlemi yapmaya Maliye Bakan yetkilidir.01. 43.1.00. kültürel ve ekonomik iliúkilerle ilgili olarak ülkemizin bilim kurumlar veya dú ülkeler bilim kurumlar ve tannmú bilim adamlar tarafndan Türkçe veya yabanc dillerde do÷rudan do÷ruya veya iúbirli÷i halinde yaplacak yaynlara katlma giderleri Bakanl÷n ilgili tertiplerinden ödenir.32.9-Özellikli Giderleri Karúlama Ödene÷i” tertibinden talep edilir.01.2.66-1-09. Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12. 5018 sayl Kanunun 66 nc maddesi uyarnca kurulan øç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü gideri.3 ve 12.00-01.01.01-Beyiye Aidatlar” ile “03. hasta. çalútracaklar kiúilere ödeme yapabilirler. Genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin “03. kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekmeyenler hakknda ise.giderleri.

000 Türk Liras.9 tertibinde yer alan ödenekten.000 Türk Liras olmak üzere toplam 500. 47. genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ilama ba÷l borçlarn karúlamak amacyla gerekti÷inde kuruluú bütçelerinin mevcut veya yeni açlacak tertiplerine aktarma yapmaya ve bu tertipte yer alan ödene÷in bir katna kadar ödenek eklemeye Maliye Bakan yetkilidir. münhasran bu gider için kullanlmak üzere 2011 yl yarg para cezalar gelir gerçekleúmesinin yüzde 50’sini geçmemek üzere ödenek eklemeye Maliye Bakan yetkilidir. Yllk yatrm programlarna ek yatrm cetvellerinde inúaat ve büyük onarm projeleri arasnda yer alan ve Genel Müdürlük onay ile il müdürlüklerince yaptrlmas uygun görülen iúlerin karúlklar.65-1-09.31. Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü÷ü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü÷ünce sahnelenen eserlere ait telif ücretleri. 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayl Futbol ve Di÷er Spor Müsabakalarnda Bahis ve ùans Oyunlar Düzenlenmesi Hakknda Kanunun 4 üncü maddesi gere÷ince her çeúit spor saha ve tesisleri yapmak amacyla Spor Genel Müdürlü÷ü bütçesinin (A) iúaretli cetvelinde yer alan projelerden Genel Müdürlükçe 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun hükümleri uyarnca yaplabilecek iúler dúnda kalanlar Çevre ve ùehircilik Bakanl÷na yaptrlabilir. münhasran proje ile ilgili harcamalarda kullanlmak üzere hizmetin ait oldu÷u Spor Genel Müdürlü÷ü bütçesinin ilgili yatrm tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardm yoluyla ödenebilir. Adalet Bakanl÷ bütçesine. 52. 53. Milli E÷itim Bakanl÷nn talebi üzerine.1.01. 49.2. Sa÷lk Bakanl÷. Maliye Bakanl÷nn uygun görüúü üzerine Kültür ve Turizm Bakanl÷nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili tertiplerinden ödenir.00-01. Bu hesaplara aktarlan tutarlardan yüklenme tutarnn yüzde otuzuna kadar olan ksmn sözleúme tarihinde. Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunlar gere÷ince mahalli idarelere aktarlmas gereken ödenekler hakknda 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayl Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkras uygulanmaz.2. yarglamaya iliúkin tebligatlarn yaplmas için konulan “03. 48. Baúbakanlk Sosyal Yardmlaúma ve Dayanúmay Teúvik Fonuna 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayl Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayl Kanun uyarnca aktarlacak tutardan keserek Milli E÷itim Bakanl÷ adna açlmú olan özel hesaplara aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir. 50.000 Türk Lirasna kadar yaplacak harcamalar karúl÷ tutar. Milli E÷itim Bakanl÷ tarafndan ilkö÷retim ö÷rencilerine ücretsiz olarak da÷tlacak ders kitaplar için 265.000.000.Posta ve Telgraf Giderleri” ödene÷inin yetmemesi halinde. 51. geri kalann ise iúin bitim tarihinde kullandrmaya Milli E÷itim Bakan yetkilidir.46. bu ödeneklerden kullanlmayan tutarlar 2012 Yl Yatrm Programyla iliúkilendirmek suretiyle Bakanlk bütçesinin (06) ve (07) ekonomik kodlarn içeren di÷er tertiplerine aktarlabilir.000. Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12.5.01 . taúmal ilkö÷retim kapsamndaki ö÷rencilerin ö÷le yeme÷i için de 235. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayl Mesleki E÷itim Kanununun 32 nci maddesinin (a) bendi kapsamnda elde edilen özel gelirler karúl÷ Milli E÷itim Bakanl÷ bütçesinde tertiplenen ve yl içerisinde devren ödenek kaydedilen tutarlar söz konusu maddenin (b) bendinde saylan hizmet ve faaliyetler için kullanlr. 216 . aú sipariúi ve alm konusunda gelecek yllara yaygn yüklenmelere giriúmeye ve belirlenen miktarlarda alm garantili sözleúmeler yapmaya yetkilidir.

belirli satú aidat ile oran kanunla saptanmú ödenti ve ikramiyeleri karúlamak amacyla genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin mevcut veya yeni açlacak tertiplerine aktarma yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12. Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyetinde yapm devam eden spor tesislerinin tamamlanmas ile sporun teúvik ve desteklenmesi amacyla protokoller çerçevesinde kullanlmak üzere Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti Hükümetinin gösterece÷i hesaba aktarlarak kullanlr. 62. (T) iúaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmakszn ilgili idare bütçelerinin 06.14.1.35–01.01.1.2. tertibinde yer alan ödenek tutaryla snrl olup.0.31.05.1 tertibinde yer alan ödenekten karúlanr. 59.3.66-1-09. 56. Spor Genel Müdürlü÷ü bütçesinin 40.4.1.9 tertibinden ödenir.3.76. 55.6 tertibinde yer alan ödenek.51 ekonomik kodlarndan ödenir. Maliye Bakanl÷ bütçesinde yer alan tertipten ödenir.31. 61.62-01.00. 58. bu tertibe bütçenin di÷er tertiplerinden hiçbir úekilde aktarma yaplamaz. Ilsu ve Yusufeli Baraj ve HES Projeleri Yeniden Yerleúim Projesi kapsamnda yaptrlacak konutlarn finansmann sa÷lamak amacyla Toplu Konut ødaresi Baúkanl÷na aktarlmak suretiyle kullanlr.4 tertibinde yer alan Barú Destekleme ve Koruma Harekatlar ödene÷inin harcanmasna iliúkin usul ve esaslar Milli Savunma.01. Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ünün 33.36.31. GAP (Ilsu Baraj ve HES) projesi kapsamnda Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü ile Milli E÷itim Bakanl÷ arasnda yaplacak 217 .00-1-07.76-1-05.01.00-01.02-1-03. Genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinin Kamu øúverenleri Sendikalarna ödemeleri gereken 2012 ylna ait üyelik aidatlar. 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayl Evrensel Hizmet Kanununun 6 nc maddesinin son fkras uyarnca öngörülen ödene÷i. hizmet gelirlerinin yl içi gerçekleúme tutarna göre Ulaútrma Bakanl÷ bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemek suretiyle tamamlamaya Maliye Bakan yetkilidir.34. Baúbakanlk bütçesinin 07.1.62-07.00-08.1.2. mahkeme harç ve giderleri.01.41 ve 06.2 tertibinde yer alan ödene÷i.00-01. Yaplacak ödemeler. 4/2/1924 tarihli ve 406 sayl Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarnca yaplacak ödemeler.1.02-1-03. 60.1.00-2-05. 3/4/2006 tarihli ve 2006/10303 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde. 57.2. Dúiúleri ve Maliye Bakanlklarnn görüúleri alnarak Baúbakanlkça tespit edilir. ømalat suretiyle edinilecek veya imal ettirilecek deniz taútlarndan üretim süreci birden fazla yl kapsayanlarn bedelleri. Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12.01.32.0.4. Maliye Bakanl÷ bütçesinin 12. 5779 sayl Kanunun 6 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan snrlamaya tabi olmakszn zorunlu hallerde belediyelere yardm amacyla kullanmaya Maliye Bakan yetkilidir.001. 31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanun hükümlerine göre onaylanan sa÷lk ve tp alannda iúbirli÷ine dair ikili anlaúmalar gere÷ince yaplan tedavi giderleri.54.1 tertibinde yer alan ödenek. 63. Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü ile Toplu Konut ødaresi Baúkanl÷ arasnda yaplan protokoller çerçevesinde.1.9 tertibinde yer alan ödenekten.00-06.1. Sa÷lk Bakanl÷ bütçesinin 15. øçiúleri.

özürlülerin toplumsal yaúamn tüm alanlarna katlmlarn sa÷lamay. il özel idareleri.00-1-07. Sa÷lk hizmetlerine iliúkin giderleri ilgili mevzuatna uygun olarak kamu idarelerince karúlanmakta iken 1/1/2012 tarihi itibaryla genel sa÷lk sigortas kapsamna devredilenler ile bunlarn bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin bu tarihten önceki ilaç ve tedavi giderlerine iliúkin ödenmemiú hakediúler ile faturalardan.“E÷itim øúbirli÷i Protokolü” çerçevesinde gerçekleútirilecek e÷itim hizmetlerine iliúkin giderler 33. 67.7. a) Ö÷retim elemanlarnn araútrma faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak yüksekö÷retim üst kuruluúlar ile yüksekö÷retim kurumlarnn ihtiyaç duyaca÷ çeúitli elektronik bilgi kaynaklarnn (e-kitap. konferans gibi bilimsel organizasyonlarn gerçekleútirilmesi ve ulusal veya uluslararas bilimsel toplantlara Yüksekö÷retim Kurulunu temsilen yüksekö÷retim üst kuruluúlar ve ö÷retim elemanlar ile ö÷rencilerin katlmna iliúkin ilgili mevzuat uyarnca ödenmesi gereken giderlerin karúlanmas. c) Yüksekö÷retim Kurulu tarafndan ya da Yüksekö÷retim Kurulunun koordinasyonu ile ulusal veya uluslararas kongre. 66. izlenmesi ve tantmna yönelik faaliyetler için kullandrlr.1.33.1 tertibinde yer alan ödenek. koruyucu ve önleyici hizmetleri geliútirmeyi ve özürlülük konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkndalk ve duyarllk yaratmay amaçlayan Özürlüler Destek (ÖDES) Program ile özürlülerin yapl çevre ve kentsel hizmetlere ba÷msz ve güvenli olarak ulaúabilmesi ve bunlar kullanabilmesi için örnek uygulamalar yaplmasn amaçlayan Ulaúlabilirlik Destek Projesinin (UDEP) yürütülmesi.9 tertibinde yer alan ödenekten karúlanr.2. e-dergi.00-1-06. b) Yüksekö÷retim üst kuruluúlarnn fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamnda her türlü mal ve hizmet alm ile yapm iúleri. Ancak. valinin yetki ve sorumlulu÷unda gerçekleútirilmesi uygun görülenlerin bedelleri.61-04. 65. de÷erlendirilmesi. belediyeler.76.00-10. ayn maddenin dokuzuncu fkrasnda belirtilen hizmet ve faaliyetlere ilaveten. 64.00. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl÷ bütçesinin 24. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yüksekö÷retim Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci fkras kapsamnda kaydedilen ödenekler. veri taban arúivi vb.4.) temini. meslek odalar ve üniversitelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl÷ tarafndan belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandrlr. (c) bendi kapsamnda yaplacak harcamalarn toplam kaydedilen ödeneklerin yüzde beúini geçemez. ÖDES Program ve UDEP kapsamnda valilikler tarafndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl÷na teklif edilen ve anlan Bakanlk tarafndan uygun bulunan projelerden. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl Çevre Kanunu gere÷ince genel bütçe geliri kaydedilecek tutarlar karúl÷ anlan Kanunun 18 inci ve 24 üncü maddeleri gere÷ince Çevre ve ùehircilik Bakanl÷ bütçesinde öngörülen ödene÷i aúan yl içi gelir gerçekleúme tutarlarn söz konusu Bakanlk bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakan yetkilidir. münhasran proje ile ilgili harcamalarda kullanlmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adna açlacak özel bir hesaba aktarlr ve proje amaçlarna uygun olarak vali tarafndan kamu kurum ve kuruluúlar. amacyla Yüksekö÷retim Kurulu tarafndan veya ilgili yüksekö÷retim kurumuna kaynak aktarmak suretiyle kullanlabilir. 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayl Ödeme Gücü Olmayan Vatandaúlarn Tedavi 218 .01.

1.01-1-03.1. bu amaçla idarelerin bütçelerinde “06” ve “07” ekonomik kodlarn içeren tertiplerde yer alan ödeneklerden tahakkuka ba÷lamak suretiyle söz konusu projeler için açlan özel hesaplara ödemeye ilgili kamu idareleri yetkilidir.9 tertiplerinden.31. 68.3.9 ve 15.1. Özel hesabn iúleyiúi.62-07.1.31. proje yürütücüsü idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açlacak özel hesaplarda izlenir.3.62-07.07-1-03. di÷erleri ise ilgili idarelerin bütçelerinde yeni açlacak tertiplerden ödenir.08-1-03.9. Bütçe dú imkânlarla karúlanamayan eú finansman tutarn.31.01. kamu idarelerinin kalknma ajanslar tarafndan desteklenen projelerine tahsis edilen kaynaklar.01. 15.01.9.3. tahsis edilen kaynaklarn kullanm ve muhasebeleútirilmesi ile di÷er hususlara iliúkin usul ve esaslar Maliye Bakanl÷ ve Kalknma Bakanl÷ tarafndan müútereken tespit edilir. Söz konusu projelerde kullanlmak üzere merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerince taahhüt edilecek eú finansman tutar.05-1-03.62-07. 5449 sayl Kanun gere÷ince. 219 . 15.31.01.62-07.Giderlerinin Yeúil Kart Verilerek Devlet Tarafndan Karúlanmas Hakknda Kanun kapsamndaki kiúilerle ilgili olanlar Sa÷lk Bakanl÷ bütçesinin 15.3. bütçe ve bütçe dú imkanlar gözetilerek belirlenir.

220 .

CETVELø 5018 SAYILI KANUNA EKLø (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN øDARE VE KURUMLARIN NAKøT øMKÂNLARI øLE BU øMKÂNLARDAN HARCANMASI ÖNGÖRÜLEN TUTARLAR 221 .F .

222 .

903.001.500 ULUDAö ÜNøVERSøTESø ANADOLU ÜNøVERSøTESø 23.050 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ 0 5.178.000 0 0 0 0 0 4.502.000.000.000 SAKARYA ÜNøVERSøTESø CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø 0 KOCAELø ÜNøVERSøTESø 3.000 øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø DøCLE ÜNøVERSøTESø 0 19.500 0 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø HARRAN ÜNøVERSøTESø 1.504.001.001.000 GAZø ÜNøVERSøTESø 0 3.781 ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø HACETTEPE ÜNøVERSøTESø 0 0 ANKARA ÜNøVERSøTESø TOPLAM FøNANSMAN YÜKSEKÖöRETøM KURULU KURUMLAR (F CETVELø) 2012 YILI BÜTÇESø YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI FøNANSMAN CETVELø 5018 SAYILI KANUNA EKLø (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN øDARE VE KURUMLARIN NAKøT øMKANLARI øLE BU øMKANLARDAN HARCANMASI ÖNGÖRÜLEN TUTARLAR F-CETVELø .500.002.000 MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø 0 1.000 FIRAT ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø 0 0 øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø 0 1.000 0 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø MERSøN ÜNøVERSøTESø BALIKESøR ÜNøVERSøTESø 0 3.001.500.500 TRAKYA ÜNøVERSøTESø 0 1.000.560 0 500.501.000.000 0 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.501.223 0 0 0 0 0 SELÇUK ÜNøVERSøTESø AKDENøZ ÜNøVERSøTESø ERCøYES ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø 0 0 PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø 0 0 0 0 NøöDE ÜNøVERSøTESø DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 11.000 0 ATATÜRK ÜNøVERSøTESø KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø 7.000 DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø EGE ÜNøVERSøTESø MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø øSTANBUL ÜNøVERSøTESø 1.000 0 ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø 0 0 AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø 0 3.000 0 1.000 ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø 0 0 0 NET FøNANSMAN TL 0 1.200.

500 0 BOZOK ÜNøVERSøTESø 0 AKSARAY ÜNøVERSøTESø 1.600.001.000 0 0 0 0 BARTIN ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø BATMAN ÜNøVERSøTESø 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 66.000 DÜZCE ÜNøVERSøTESø KASTAMONU ÜNøVERSøTESø AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø GALATASARAY ÜNøVERSøTESø 0 0 KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø TOPLAM FøNANSMAN (F CETVELø) ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø KURUMLAR .684 DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 0 ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø 50.000 3.101.000 SøNOP ÜNøVERSøTESø KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø 0 AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø 0 0 KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø 0 0 AMASYA ÜNøVERSøTESø KARABÜK ÜNøVERSøTESø 0 ORDU ÜNøVERSøTESø NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø 0 ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø 3.000.150 KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø 0 0 0 BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø 0 0 0 0 0 50.000 0 HAKKARø ÜNøVERSøTESø BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø 0 68.224 0 0 GøRESUN ÜNøVERSøTESø HøTøT ÜNøVERSøTESø 0 0 0 0 0 0 IöDIR ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø 1.000.502.000 0 1.500.768.541 1.000.225 ÖZEL BÜTÇE TOPLAMI 138.000.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAYBURT ÜNøVERSøTESø GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø 0 0 0 0 10.280.000 KONYA ÜNøVERSøTESø 0 50.000 øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø KAYSERø ABDULLAH GÜL ÜNøVERSøTESø 600.178.630.000 NET FøNANSMAN BøLECøK ÜNøVERSøTESø ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø 0 ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø SøøRT ÜNøVERSøTESø 0 0 50.000 0 0 150.000 0 MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø 0 BøNGÖL ÜNøVERSøTESø 0 0 3.000.000 2.000.500.000 RøZE ÜNøVERSøTESø ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø 0 0 0 MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø UùAK ÜNøVERSøTESø NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø 0 6.000 øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø 1.

000.000 170.000 0 YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ 0 TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI 200.000.000.768.750.000.000.000 0 60.005.178.000 CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU 1.225 138.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GAP BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI SAVUNMA SANAYø MÜSTEùARLIöI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLø øùLETMELERø GELøùTøRME VE DESTEKLEME øDARESø BAùKANLIöI TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500.100.000 1.000 0 0 0 0 0 100.684 114.000.000.000 ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ 0 ÖZELLEùTøRME øDARESø BAùKANLIöI 0 20.000 1.000 26.000 0 0 0 0 0 0 TÜRKøYE YAZMA ESERLER KURUMU BAùKANLIöI 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 TÜRKøYE BøLøMLER AKADEMøSø BAùKANLIöI 0 ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI ATATÜRK KÜLTÜR.000 TÜRK PATENT ENSTøTÜSÜ TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ TÜRK AKREDøTASYON KURUMU HUDUT VE SAHøLLER SAöLIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ 4.000 ULUSAL BOR ARAùTIRMA ENSTøTÜSÜ TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU 0 792.684 0 DOöU KARADENøZ PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI DøöER ÖZEL BÜTÇELø KURULUùLAR 0 KONYA OVASI PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI 68.630.280.000.000.100.003.101.000 60.000 SøVøL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜöÜ MESLEKø YETERLøLøK KURUMU BAùKANLIöI 380.225 0 0 0 0 0 0 ATATÜRK ARAùTIRMA MERKEZø ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZø TÜRK DøL KURUMU TÜRK TARøH KURUMU TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU 0 0 0 SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ 0 0 ÖZEL BÜTÇE TOPLAMI YÜKSEKÖöRETøM KURUMLARI 1.000.000 10.000. DøL VE TARøH YÜKSEK KURUMU KURUMLAR TL (F CETVELø) TOPLAM NET FøNANSMAN FøNANSMAN 2012 YILI BÜTÇESø ÖZEL BÜTÇELø DøöER øDARELER FøNANSMAN CETVELø .000 2.541 1.000 DOöU ANADOLU PROJESø BÖLGE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ YURTDIùI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAùKANLIöI 120.000 66.000.

250.506 0 BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU KAMU øHALE KURUMU REKABET KURUMU TÜTÜN VE ALKOL PøYASASI DÜZENLEME KURUMU DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR TOPLAMI 226 .000 0 SERMAYE PøYASASI KURULU 0 0 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 0 0 ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 0 0 18.000.000 0 135.506 0 10.983.025.708.2012 YILI BÜTÇESø DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLAR FøNANSMAN CETVELø TL (F CETVELø) KURUMLAR TOPLAM FøNANSMAN RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU NET FøNANSMAN 0 0 100.000 0 7.

CETVELø 10/2/1954 TARøHLø VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERø UYARINCA VERøLECEK GÜNDELøK VE TAZMøNAT TUTARLARI 227 .H .

228 .

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) b) Ek göstergesi 5800 (dahil) . Bakanlar. 2) Bu çalúmalar dolaysyla arazide.50 36.8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar c) Ek göstergesi 3000 (dahil) .50 10. Danútay. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri.00 28.50 31. úantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarn yars ek olarak ayrca ödenir. Arazi Üzerinde Çalúanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci maddenin 1. Kuvvet Komutanlar.H .CETVELø 10/2/1954 TARøHLø VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERø UYARINCA VERøLECEK GÜNDELøK VE TAZMøNAT TUTARLARI GÜNDELøK MøKTARI (TL) I. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkan ve Baúbakan b) Anayasa Mahkemesi Baúkan. Orgeneraller. Diyanet øúleri ve Yüksekö÷retim Kurulu Baúkanlar B. Baúbakanlk Müsteúar. Memur ve Hizmetlilerden. Yurt øçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) A. 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel : a) Kadro derecesi 1-4 olanlar b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 10.00 Bu tazminattan yararlananlardan. Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreteri. Jandarma Genel Komutan. Genelkurmay Baúkan. II. 2. 229 . Yargtay. Yargtay Cumhuriyet Baúsavcs. Sahil Güvenlik Komutan.50 43. gündeliklerinin %50 artrml miktar esas alnr. Milletvekilleri. Uyuúmazlk Mahkemesi ve Sayútay Baúkanlar. 3. * 6245 sayl Harcrah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fkralarna göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabnda.00 1) 6245 sayl Harcrah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fkrasna göre verilecek gündeliklerin hesabnda bu tutar esas alnr.50 33. 1) Memuriyet mahalli dúndaki çalúma alanlarnda hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayl Kanun uygulamasnda çalúan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü÷ü personeline yukarda yazl miktarlarn yars ek olarak ödenir.5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar d) Aylk/kadro derecesi 1-4 olanlar e) Aylk/kadro derecesi 5-15 olanlar 48.00 27. Oramiraller. Danútay Baúsavcs.

230 .

CETVELø ÇEùøTLø KANUNLARA GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERøLMESø GEREKEN PARASAL SINIRLAR 231 .ø .

232 .

900. askeri kurum kuruluú ve birliklerde. büyükúehir belediyesi snrlar içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde Di÷er ilçelerde Bu madde ile ilgili parasal snrlar.000 liralk limit 10.000.000 2 450. 51 a) - 76 - b) a) b) c) ç) ç) 2942 Kamulaútrma Kanunu 3 2 d) 3082 Kamu Yararnn Zorunlu Kld÷ Hallerde Kamu Hizmeti Niteli÷i Taúyan Özel Teúebbüslerin Devletleútirilebilmesi Usul ve Esaslar Hakknda Kanun 4 1 36 - e) 3234 Orman Genel Müdürlü÷ü Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü Hakknda Kanun øllerde.250.000 liralk limit 200.000 25.500.650.000 235.CETVELø ÇEùøTLø KANUNLARA GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERøLMESø GEREKEN PARASAL SINIRLARA AøT CETVEL Kanun No: a) 4353 b) 6200 c) 2886 Kanunun Ad Madde Fkra 27 1 (Taúnmazn aynna yönelik davalar hariç) 28 5 - (Taúnmazn aynna yönelik davalar hariç) 29 - 30 - 31 - 34 1 35 1 Parasal Snr (TL) Maliye Bakanl÷ Baúhukuk Müúavirli÷i ve Muhakemat Genel Müdürlü÷ünün Vazifelerine.000 b) 10.000 (Taúnmazn aynna yönelik davalarda 27 nci madde ile snrl olmak üzere) 1. kuruluú merkezlerinde.000 a) 1.000 3.250.000 150.000 100.000.000.000 . Hazineye ait taúnmazlarn satúnda 10.350.000 Bu madde ile ilgili parasal snr.000 85.000.000 110.000 3.-TL olup.000 60.000 170.000.000 - 1. 50. Devlet Davalarnn Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarnda Baz De÷iúiklikler Yaplmasna Dair Kanun Devlet Su øúleri Umum Müdürlü÷ü Teúkilat ve Vazifeleri Hakknda Kanun Devlet øhale Kanunu 17 45 130.000 liralk limit 233 50. herbiri için ayr ayr veya birlikte dört katna kadar artrmaya Maliye Bakan yetkilidir.250. büyükúehir belediyesi snrlar içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde Di÷er ilçelerde Ankara.000 liralk limit 1.000.000 liralk limit 10.350.000.500.000 1.000 liralk limit 1.000 3. østanbul ve øzmir il merkezlerinde Di÷er büyükúehir belediyesi olan il merkezlerinde Di÷er il merkezleri. bu tutar yirmi katna kadar artrmaya Maliye Bakan yetkilidir.000 7.000 130.000 80.000 3 1.000 300.ø .

000 e) Do÷al afetler nedeniyle oluúacak ihtiyaçlar için 50.500.800 20.000. j) h) 6001 21. k) Yarglama Giderleri l) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için) 4.000 .000 75.000 10.000 f) øl dúna yaplacak seyahatlerde kullanlacak akaryakt giderleri için g) Yakalanan yasa dú göçmenler ile snrdú edilecek úahslar için kullanlmak üzere ÷) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli÷i ve Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreterli÷i h) Askeri daire mutemetleri ile Milli østihbarat Teúkilat daire mutemetlerine ve dú temsilcilikler emrine verilecek avans tutarlar.100 40 4 21.000.000.Dú Temsilciliklere 5018 sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin.000 1 .000.øllerde.500 2.000.000 675.500 (Ankara.000 b) 10.000 46 2 79 - 245.000 liralk limit 1.000 2.Di÷er ilçelerde Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik úubesi ve e÷itim merkez k.500 ùehit cenazelerinin nakli amacyla Yabanc konuk ve heyetlerin a÷rlanmas amacyla görevlendirilecek mihmandarlara i) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Karayollar Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun 480 c) ç) ) ÷) 5502 2 .000 37.l÷ mutemetlerine asker sevki ile ilgili 950 .Milli østihbarat Teúkilat mutemetlerine . kuruluú merkezlerinde.000 liralk limit 10.000 360.000 7 1 26 1 15. daire ve dú temsilcilikler itibaryla Maliye Bakanl÷nca ayrca belirlenmek üzere. østanbul ve øzmir il merkezleri için) 60.000 275.000 Kurumun hak ve alacaklarnnn terkini 234 330 a) 1.Merkez dúndaki birim mutemetlerine Genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerince Maliye Bakanl÷ izni aranmakszn açlacak kredi tutar Yüksekö÷retim Kurumlar Sa÷lk Kültür ve Spor Daire Baúkanl÷ görev alanna giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1) bendinde belirtilen tutarn beú kat kadar.Askeri daire mutemetlerine .000 liralk limit 20.500 270. ilgili idarelerin görüúleri alnmak suretiyle askeri birlik.000 6.000 d) Mahkeme harç ve giderleri için 20.000. .000.000.f) 3289 g) 5018 Spor Genel Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 38 35 1 1 a) Yapm iúleri ile mal ve hizmet almlar için.Kuruluú merkezlerindeki mutemetlerine .000 liralk limit 300.000 liralk limit 6. büyükúehir belediye snrlar içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde b) 11.000 80.000 10.000. 1.

KONFERANS VE FAZLA ÇALIùMA ÜCRETLERø øLE DøöER ÜCRET ÖDEMELERøNøN TUTARLARI 235 .K .CETVELø EK DERS.

236 .

ö÷retim görevlisi ve okutmanlara. fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati baúna ödenecek ek ders ücreti. 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayl Kanun ve buna iliúkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili 237 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 176 nc maddesine göre .CETVELø (EK DERS. emekli ö÷retim elemanlarna ve emekli ö÷retmenlere. 1. 657 sayl Kanunun 176 nc maddesine göre belirlenen miktarlar aúmayacak úekilde teúebbüs veya ba÷l ortaklk yönetim kurullar tarafndan tespit edilecek miktarda ders ücreti ödenir. 2547 sayl Yüksekö÷retim Kanununun 45 inci maddesinin (e) bendi uyarnca snavsz geçme hakk verilen meslek yüksekokullarnda ikinci ö÷retim kapsamnda yürütülecek e÷itim-ö÷retim programlarndaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere. Gülhane Askeri Tp Akademisi. Ortaö÷retim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere. 2914 sayl Yüksekö÷retim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alnarak. KBRN Okulu. ö÷retim görevlisi (ö÷retim görevlisi emniyet teúkilat mensuplar dahil) ve 2. okutmanlara. özel ihtisas okullar. C.K . Harp Akademileri. KONFERANS VE FAZLA ÇALIùMA ÜCRETLERø øLE DøöER ÜCRET ÖDEMELERøNøN TUTARLARI) Ders Saati Ücreti I. snf okullar. D. Ö÷retim üyesi. Harita Yüksek Teknik Okulu. 399 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalúan personelden. uzman kiúilere. 1. 2. 2914 sayl Yüksekö÷retim Personel Kanununa göre Okutmanlara ödenen kadar B. østihbarat ve Dil Okulu. kuruma eleman yetiútirmek üzere açlan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi e÷itim ve kurs faaliyetlerinde görevlendirilenlere. 926 sayl Türk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununun 150 nci ve ek 4 üncü maddeleri gere÷ince. a) Ö÷retim üyesi. EK DERS ÜCRETø A. 2914 sayl Yüksekö÷retim Personel Kanununa göre Okutmanlara ödenen kadar b) Ö÷retmenlere ve ö÷retmen olarak görevlendirilenlere. Ö÷retmenlere ve ö÷retmen olarak görevlendirilenlere. 2547 sayl Kanunun 31 inci maddesine göre “ö÷retim görevlisi” olarak görevlendirilen ve fiilen görev yapan ö÷retmenlere. Polis Akademisinde ve Yüksekö÷retim Kurumlar Ö÷retim Elemanlar ile Yabanc Uyruklu Ö÷retim Elemanlarnn Geliútirme E÷itimi Yönetmeli÷ine göre ek ders vermekle görevlendirilen. yabanc dil okullar ve benzerleri ile harp okullar ve astsubay meslek yüksek okullarnda ders görevi verilenlerden.

2914 sayl Kanun ile 2547 sayl Kanunda yer alan snrlamalar dikkate alnmakszn. endüstri meslek liselerinde e÷itimi verilen mesleklerde “Meslek Kursu” ile “Geliútirme ve Uyum Kursu” açlmasna iliúkin olarak Milli E÷itim Bakanl÷ ile Milli Savunma Bakanl÷. 2914 sayl Kanun uyarnca normal ö÷retimde ödenen ders ücretlerinin iki kat tutarnda ders ücreti ödenebilir. 2914 sayl Kanun ile 2547 sayl Kanunda yer alan snrlamalar dikkate alnmakszn Dünya Bankas ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasnda imzalanan proje ikraz anlaúmas gere÷ince tahsis edilen kaynaklardan karúlanmak üzere. Milli E÷itim Bakanl÷nca görevlendirilecek ö÷retmenlere bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez. 2914 sayl Kanun uyarnca profesör unvan için normal ö÷retimde ödenen ders ücretinin iki katn geçmemek üzere ders ücreti ödenir. ø. H. 2914 sayl Kanunun 11 inci maddesindeki ders saatlerine iliúkin snrlamalar dikkate alnmakszn Üniversite döner sermayesinden. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ arasndaki Protokol uyarnca görevlendirilecek Milli E÷itim Bakanl÷ kadrosundaki ö÷retmenlere fiilen verdikleri ders saatleri karúl÷nda.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen ö÷retim elamanlar ile bu proje kapsamnda ö÷retim görevlisi olarak görevlendirilen ö÷retmenlere. Milli E÷itim Bakanl÷ ve Anadolu Üniversitesi Rektörlü÷ü Arasnda øngilizce Ö÷retmeni Yetiútirme Protokolü uyarnca yaplan e÷itim programlarnda. 238 . E. 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayl Kanun uyarnca e÷itim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilen. Askeri iúyerlerinde istihdam edilen iúçilere. I. Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ tarafndan haftada 10 saate kadar. Türkiye Orta Do÷u Amme ødaresi Enstitüsü tarafndan yürütülen “Kamu Diplomasisi E÷itim Programlarnda” ders vermek üzere Enstitü dúndan görevlendirilenlere. ek ders ücreti ödenir. a) Yüksekö÷retim kurumlar ö÷retim üyesi. G. F. Milli E÷itim Bakanl÷ tarafndan yürütülen program geliútirme çalúmalar tantm seminerlerinde görev alacak ö÷retim elemanlarna. göre. øçiúleri Bakanl÷nca Kaymakam adaylarna yönelik olarak düzenlenecek e÷itim programlarnda görevlendirilecek personele 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayl Kanunun 38 inci maddesine göre ek ders ücreti ödenir. Bu program kapsamnda ödenecek toplam ders ücreti bir ylda 360 ders saati karúl÷n geçemez. 657 sayl Kanunun 176 nc maddesine göre ek ders ücreti ödenir. normal mesai günlerinde saat 16. normal ö÷retimde ödenen ders ücretlerinin dört katn geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafndan belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir.üniversiteler tarafndan ek ders ücreti ödenir. ö÷retim görevlisi ve okutmanlarna 2914 sayl Kanuna b) Di÷erlerine ise okutmanlara ödenen kadar. Milli Savunma Bakanl÷. haftada en fazla 10 saate kadar.

Vali. b) Her bir makam için aylk toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Baúkan (Bakanlklar). Strateji Geliútirme Baúkan. 657 sayl Kanunun 178 inci maddesi uyarnca fazla çalúma karúl÷nda yaplacak ödeme (Özel kanunlarndaki hükümler uyarnca bütçe kanunlaryla belirlenmesi gereken fazla mesai ücretleri için bu srada tespit edilen saat ücreti esas alnr. Rektör.II. General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydyla Genelkurmay Baúkanl÷. FAZLA ÇALIùMA ÜCRETø Azami Saat Ücreti A. 657 sayl Kanuna tabi personele. a) Bakanlklar özel kalem müdürlüklerinde çalúan personele (makam úoförleri dahil) ayda 90 saati. østihbarat ve Dil Okulu. 1. c) Bakanlklar ve Yüksekö÷retim Kurulu Baúkanl÷ ile 2005 ylnda katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 ylnda genel veya özel bütçe kapsamna alnan genel müdürlüklerin merkez teúkilatlarna ait kadrolarda görev yapan úoförlere ise ayda 60 saati. Milli Savunma Bakanl÷. KONFERANS ÜCRETø Her bir konferans için 19 Türk Lirasn aúmamak üzere. kuvvet komutanlklar ile Jandarma Genel Komutanl÷ ve Sahil Güvenlik Komutanl÷ndaki Daire Baúkan ve daha üst birimlerin yöneticileri. B) 3563 sayl Harp Akademileri Kanununun 16 nc maddesi uyarnca harp akademilerinde ve di÷er yüksek dereceli askeri okullarda (Harp okullar.).43 TL 239 . Büyükúehir ve øl Belediye Baúkanlar ile birlikte çalúan personele ayda 90 saati. Saat Baú Fazla Çalúma Ücreti: 1. Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri. anlan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kstlamalara ba÷l olmakszn ve fiilen yaplan fazla çalúma karúl÷nda. A) 657 sayl Kanunun 176 nc maddesine göre ve yüksekö÷retim kurumlarnda yönetim kurullarnca belirlenen ö÷retim program dúnda. özel ihtisas okullar. snf okullar. Hizmet içi e÷itim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez. C) Cezaevlerinde mahkum ve tutuklulara ders müfredat dúndaki konularda Bakanlk Onay ile konferans verenlere kurumlarnca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir. KBRN Okulu gibi). 1. geçmemek üzere makam onayna istinaden yaplacak ödeme. III.35 TL 2.

1.ç) Yüksek Ö÷renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü÷ü ile üniversitelere ba÷l yurtlar ve Atatürk Orman Çiftli÷i kadrolarnda görev yapan personelden gerçekleútirdikleri fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkan bulunmayanlara. yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak úartyla ve her bir personel için ayda 90 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme.35 TL 240 . yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak úartyla ve her bir personel için ayda 90 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme. yoklama ve benzeri gelir iúlerinde fiilen çalúan 657 sayl Kanuna tabi personele (bu konulara iliúkin olarak bilgi iúlem merkezlerinde çalúan memurlar ve sözleúmeli personel dahil. 1.35 TL f) Bo÷aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araútrma Enstitüsünde çalúan (110 kiúiyi geçmemek üzere) personelden fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkan bulunmayanlara. denizcilik ve klimatolojik amaçl meteorolojik ürün elde edilmesini sa÷layan yer ve yüksek atmosfer gözlem istasyonlarnda çalúan personelden fiilen yaptklar fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkan bulunmayanlara. 1. yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak ve döner sermaye bütçesinden ödenmek úartyla ve her bir personel için ayda 60 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme. usul ve miktarlarda fazla mesai ücreti ödenebilir. katlma paylar ile ilgili tarh. tebli÷. her bir personel için bu bende göre bir ylda ödenecek fazla mesai saat says 300 saati geçemez. takip. 2.000 ve daha yukar olan belediyelerde (büyükúehir belediyesi snrlar içindeki ilçe belediyeleri dahil) Hesap øúleri Müdürlü÷üne ait kadrolara atanmú olup. tahakkuk.35 TL g) Nüfusu en son resmi nüfus saymna göre 250.35 TL h) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayl Dernekler Kanunu uyarnca kurulan derneklerin denetimi amacyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayl Kanuna tabi personelden fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkân bulunmayanlara. Ancak. Anadolu Üniversitesi Açkö÷retim Fakültesince düzenlenen akademik danúmanlk ve yüzyüze e÷itim hizmetlerinin yürütülmesine yardmc olmak üzere normal çalúma saatleri dúnda görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara.80 Türk Lirasn geçmemek üzere belediye baúkanlklarnca belirlenecek esas. yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak úartyla ve her bir personel için ayda 60 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme. iúçiler hariç). tahsilat. vergi. bu görevler nedeniyle fiilen yaptklar fazla mesailer karúl÷nda her bir saat için 2. harç.35 TL e) Devlet Meteoroloji øúleri Genel Müdürlü÷ünün taúra teúkilat kadrolarnda havaclk. ÷) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü÷ünün kadrolarnda bulunan ve analiz ve teknoloji laboratuarlarnda çalúan personelden fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkân bulunmayanlara. øçiúleri Bakanl÷nn talebi üzerine yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak úartyla ve her bir personel için ayda 90 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme.35 TL d) Anadolu Üniversitesi dúndaki di÷er yüksekö÷retim kurumlar kadrolarnda görev yapan personelden. 1. 1. Anadolu Üniversitesinin talebi üzerine yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak ve Anadolu Üniversitesi tarafndan açkö÷retim program uygulayan yüksekö÷retim kurumlarna aktarlan ö÷renci katk paylarndan ödenmek úartyla ve her bir personel için ayda 60 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme.

1. mesleki ve teknik e÷itim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullar ile iliúkilendirilen mesleki ve teknik orta ö÷retim kurumlarnda görev yapan Milli E÷itim Bakanl÷ idari personeline (yardmc hizmetler snf personeli dahil) yasal çalúma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptklar fazla çalúma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat baúna.) Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ünün Hidroelektrik Santral Projelerinde çalúan 657 sayl Kanuna tabi personelinden.35 TL i) 5018 sayl Kanuna ekli (I) ve (II) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinin merkez teúkilat strateji geliútirme birimlerinde (Strateji Geliútirme Baúkanl÷. personelin üretime katklar ve iúçilik pay göz önünde bulundurularak tespit edilir. Bu tutarn. özel kanunlarna göre fazla çalúma ücreti alanlara. Milli E÷itim Bakanl÷.35 TL c) 2547 sayl Kanunun 45 inci maddesinin (e) bendi hükmü uyarnca. fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkan bulunmayanlara. Strateji Geliútirme Daire Baúkanl÷. fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarda yer alan hükümlere göre ödeme yapld÷nn tespit edilmesi halinde. 2. cezaya iliúkin bölümünün yars ödeme yaplan personelden.35 TL 5. strateji geliútirme ve mali hizmetlere iliúkin hizmetlerin yerine getirildi÷i müdürlükler ile bu birimlerin kurulmad÷ idarelerin 5018 sayl Kanun ve 24/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kanunla Strateji Geliútirme Birimine ve Mali Hizmetler Birimine verilen görevlerin yerine getirildi÷i daire baúkanlklar veya müdürlüklerde) fiilen çalúan personelden. okul ve kurum döner sermaye haslatndan. 5.35 TL 3. di÷er yars ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir. resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati. Her ne suretle olursa olsun. söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarnca çalútrlan sözleúmeli personele saat baúna ödenecek fazla çalúma ücreti bu bölümde belirlenen miktarlar aúmayacak úekilde unvanlar itibaryla teúebbüs veya ba÷l ortaklk yönetim kurullar tarafndan tespit edilir. yukardaki hükümlere göre ayrca fazla çalúma ücreti ödenmez. yllk olarak Maliye Bakanl÷nca tespit edilecek olan azami fazla mesai saatleri içinde kalnmak úartyla ve her bir personel için ayda 90 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme. 241 . yln dört ayn geçmemek ve her bir personel için ayda 60 saati aúmamak üzere yaplacak ödeme.35 TL 4. 1. 1. a) Bakanl÷a ba÷l her dereceli okullar ile kurumlarn atölye ve birimlerinde döner sermaye iúleri üzerinde iúin gere÷i olarak.70 TL b) Döner sermaye iúlerinde görevli úoförlerle yardmc hizmetler snf personeline fiilen mesai saatleri dúnda yaptklar çalúmalar karúl÷nda ayda 90 saate kadar okul veya kurum döner sermaye haslatndan ödenmek üzere saat baúna. ola÷an çalúma saatleri dúnda fiilen çalúanlara (úoförler ve yardmc hizmetler snf personeli hariç) ö÷retim günlerinde günde 3 saati. Yaplan denetim ve inceleme sonucunda. beher iú saati için ödenecek fazla çalúma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutar geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince. uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydyla. 1. ödenen fazla çalúma ücreti yüzde 100 fazlas ile birlikte geri alnr. fazla mesai karúl÷nda kendilerine izin verilme imkan bulunmayanlara. ilgililer hakknda gerekli kanuni takibat yaplmakla birlikte. 399 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendine göre.

1. Yukardaki hükümlere göre ödenecek aylk maktu fazla çalúma ücretleri.10. . 4. 2. c) øtfaiye hizmetlerinde çalúan personel için görevin yaplmas srasnda veya görevden dolay hastalanma hallerinde tedavi süresince. østanbul ve øzmir büyükúehirler belediye snrlar içerisindekiler için 453 Türk Lirasn. . ödenmeye devam olunur.000’e kadar olanlar için 185 Türk Lirasn. Orman ve Su øúleri Bakanl÷ ile Orman Genel Müdürlü÷ü Orman Muhafaza Memurlarna.000’e kadar olanlar için 247 Türk Lirasn.000’e kadar olanlar için 198 Türk Lirasn.10. .001’den 50.250. nüfusu. Di÷er hallerde ise maktu fazla çalúma ücretleri.B. her ne ad altnda olursa olsun ayrca fazla çalúmaya yönelik olarak baúkaca bir ödeme yaplmaz.001’den 100.000’e kadar olanlar için 219 Türk Lirasn.001’den fazla olanlar için 341 Türk Lirasn. Ancak.001’den 1. fazla çalúma ücreti olarak maktuen ödenir. görevlerinin niteli÷i gere÷i 657 sayl Kanunda belirtilen çalúma süre ve saatlerine ba÷l olmakszn zabta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalúan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalúan koruma ve güvenlik personeline belediye meclisi karar ile tespit edilen miktar.Ankara.000’e kadar olanlar için 294 Türk Lirasn.000.000. østanbul ve øzmir büyükúehir belediyeleri dúndaki di÷er büyükúehirlerin belediye snrlar içerisindekiler için 341 Türk Lirasn. süresince. 3.50. bunlara ödenecek aylk fazla mesai ücreti en son yaplan resmi nüfus saymna göre belediye . a) Görevin yaplmas srasnda veya görevden dolay yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi b) Bir ylda toplam 30 günü geçmeyen hastalk izni sürelerinde.001’den 250. . ödenir. .Ankara. ç) Yurt içinde yaplacak hizmet içi e÷itime katlma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarnda. . fiilen çalúld÷ sürece ve bu süre ile orantl olarak 242 25.100. geçemez. Belediyeler ile bunlara ba÷l müstakil bütçeli kamu tüzel kiúili÷ini haiz kuruluúlarda (iktisadi iúletmeler hariç). .40 TL . Aylk Maktu Fazla Çalúma Ücreti: Aylk Maktu Miktar 1. Aylk maktu fazla çalúma ücreti alanlara.

243 50 TL . Devlet tiyatrolarnda oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dúndan katlan üyelerine. VIII. TÜRK KODEKS KOMøSYONU TOPLANTI ÖDENEöø 767 sayl Türk Kodeksi Hakknda Kanunun 3 üncü maddesi uyarnca Türk Kodeksini hazrlamak üzere oluúturulan Kodeks Komisyonu üyelerine. birinci dönem ders ylndan sonra ve ikinci dönem ders ylnn sona ermesinden önce göreve baúlayanlara ise %50’si orannda yaplr. EDEBø KURUL TOPLANTI ÖDENEöø Toplant Ücreti 5441 sayl Devlet Tiyatrosu Kuruluúu Hakknda Kanunun 2 nci maddesi uyarnca. VII. VI. ö÷retim ylnn baúlad÷ aydan sonra ve birinci dönem ders ylnn sonundan önce göreve baúlayanlara %75’i.50 TL V. DøöER ÖDEMELER 1. 657 sayl Kanunun ek 32 nci maddesi uyarnca verilecek ö÷retim ylna hazrlk ödene÷i Bakanlar Kurulu karar aranmakszn 600 Türk Liras olarak ödenir.IV.000’dir. Tüm gönüllülere ödeme yaplabilecek yllk toplam gün says 150. her toplant için ödenecek toplant ücreti (ayda iki toplanty geçmemek üzere). 83. TAYIN BEDELø 2155 sayl Baz Kamu Personeline Tayn Bedeli Verilmesi Hakknda Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fkras uyarnca ödenecek tayn bedelinin aylk tutar 2100 gösterge rakamnn memur aylk katsays ile çarplmas sonucu bulunacak miktar geçemez. EK TAZMøNAT TAVANLARI 375 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (B) fkras uyarnca ödenecek ek tazminatn tavan 94. Ancak Bakanlar Kurulu bu tavan miktarn yüzde 50’sine kadar artrmaya yetkilidir. 181 sayl Sa÷lk Bakanl÷nn Teúkilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi uyarnca kurulan Yüksek Sa÷lk ùurasnn tabii üyelerine her toplant günü için 1000. Bu ödeme.50 Türk Liras olarak uygulanr. ylda 12 toplant gününü geçmemek üzere huzur hakk ödenir. Ayn maddenin (A) fkras uyarnca ödenecek ek tazminatn aylk tutar da erbaú ve erler için 175 Türk Lirasn geçemez. Adalet Bakanl÷ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü÷ü Denetimli Serbestlik ve Yardm Merkezleri ile Koruma Kurullar hizmetlerinde çalúan gönüllülere talepleri üzerine fiilen çalútklar her gün için. di÷er üyelerine ise 2000 gösterge rakamnn memur aylk katsays ile çarpm sonucu bulunacak tutarda. ulaúm ve iaúe gideri olarak günlük 11 Türk Liras ödenir. 3. her toplant için özel kanunlarnda de÷iúiklik yaplncaya kadar ödenecek toplant ücreti (her toplant için 3 kiúiyi geçmemek ve bir ylda alt toplanty aúmamak üzere). 2.

JÜRø ÜYESø VE RAPORTÖR ÜCRETLERø Genel yönetim kapsamnda bulunan kamu idareleri ile bunlara ba÷l döner sermayeli kuruluúlar ve özel kanunlarla kurulmuú fonlar tarafndan yaplacak her türlü etüt. proje. Mühendislik. ödenir. Anlan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukardaki fkralar kapsamna girmeyen 657 sayl Kanunun 87 nci maddesinde saylan kurum ve kuruluúlarda çalúan personel dúndaki kiúilere ise. . plan. VATANø HøZMET VE ùEREF AYLIKLARI 1. 2.Danúman jüri üyeli÷i görevi yapanlara ayn koúullarla. Ancak verilecek miktar bu bölümün birinci fkrasnda belirtilen tutarn iki katndan fazla olamaz. 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasndaki aylk ödeme dönemlerinde (1620) olarak uygulanr. Vatani hizmet tertibinden aylk ba÷lanmasna iliúkin muhtelif Kanunlarda yer alan gösterge rakamlar 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasndaki aylk ödeme dönemlerinde kendileri için (6016). 244 . Bu personelden. ùehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarúmalar Yönetmeli÷i hükümlerine göre ücret ödenir.Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantlarna katlmalar halinde yede÷i olduklar danúman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen miktarn 1/4’ü.190 Türk Lirasn geçmemek üzere Maliye Bakanl÷nn görüúü alnarak kurumlarnca belirlenecek miktarda ücret ödenir. di÷er yaknlar için (3348) olarak uygulanr. her bir asli jüri üyeli÷i veya raportörlü÷ü için 1.Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalúmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti. 4734 sayl Kamu øhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarnca yaymlanmú olan Mimarlk. Kentsel Tasarm Projeleri. . X. . Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaúlarna Aylk Ba÷lanmas Hakknda Kanun uyarnca aylk ödemelerine esas alnan (1615) gösterge rakam. güzel sanatlara ve benzeri iúlere iliúkin yarúmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayl Kanunun 87 nci maddesinde saylan kurum ve kuruluúlarda çalúan personele. Peyzaj Mimarl÷. asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti. .IX. dul eúleri için (4813). yukarda belirtildi÷i úekilde tespit edilen miktarn 1/2’si. 1005 sayl østiklal Madalyas Verilmiú Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ùeref Ayl÷ Ba÷lanmas Hakknda Kanunun 1 inci maddesinde yer alan (5750) gösterge rakam. 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasndaki aylk ödeme dönemlerinde (6016) olarak uygulanr. XI. SOSYAL YARDIM ÖDEMELERø 2022 sayl 65 Yaún Doldurmuú Muhtaç.Raportör yardmclarna raportörlere ödenen miktarn 1/5’i.

M – CETVELø PANSøYON ÜCRETLERø 245 .

246 .

Çok Programl Liseler) 1.800 Yetiúkinler Teknik E÷itim Merkezleri.800 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (3308 sayl Kanun kapsamnda olan okullar) 2. Çok Programl Liseler) 1.800 1. Çraklk E÷itim Merkezleri ve Pratik Sanat Okullar Mesleki ve Teknik Ortaö÷retim Okullar (3308 sayl Kanun kapsamnda olan okullar) 2. Pansiyonlu ølkö÷retim Okullar ile Özel E÷itim Okullar) 1.015 Anadolu ve Fen Liseleri (Genel ve Mesleki Teknik Liseler.800 Ortaö÷retim Okullar (Genel ve Mesleki Teknik Liseler.M – CETVELø MøLLø EöøTøM BAKANLIöI PANSøYON ÜCRETLERøNø GÖSTERøR CETVEL 2012 Yl (TL-Ücret) Okul Türü ve Kademesi ølkö÷retim Okullar (Yatl ølkö÷retim Bölge Okullar.015 247 .

248 .

O .CETVELø ORDU øHTøYAÇLARI øÇøN ALINACAK HAYVANLARIN ALIM DEöERLERø 249 .

250 .

O .725 2.45 1.200 2.50 – – (en az) (en az) (en az) (en az) (en az) 2.515 1.440 1.60 1.36 1.50 1.050 510 .165 1.70 1.CETVELø ORDU øHTøYACI øÇøN ALINACAK HAYVANLARIN ALIM DEöERLERøNø GÖSTERøR CETVEL _________________________________________________________________________________________________________________ YÜKSEKLøöø GÖöÜS ÇEVRESø BøRøM FøYATI HøZMETø CøNSø (METRE) (METRE) (TL) Süvari Bine÷i Topçu Bine÷i Di÷er Binekler Mekkare Mekkare Köpek Köpek Beygir Beygir Beygir Beygir Katr Kurt Kangal 1.43 1.36 – – (en az) (en az) (en az) (en az) (en az) 251 1.52 1.65 1.

252 .

P .CETVELø MOTORLU TAùITLARIN ORTALAMA ALIM DEöERLERø VE SEFERBERLøK TATBøKATINA KATILACAK ARAÇLARIN TAHMøNø GÜNLÜK KøRA BEDELLERø 253 .

254 .

00 122.00 159.001 .100 19.00 36.3000 KG.10.11.255 10 TON øDARø ARAÇ 5 TON øDARø ARAÇ 1/2 TON øDARø ARAÇ 1/5 TON TAKTøK ARAÇ 1/2 TON TAKTøK ARAÇ 5 TON TAKTøK ARAÇ 2.2000 KG.00 159.4000 KG.100 21.1000 KG. KAMYON 7001 .000 KG.5 TON TAKTøK ARAÇ 10 TON ÇEKøCø ARAÇ KARÜSTÜ ARACI KAMYONET 500 . KAMYON 13.000 782.000 ------------------------------------------------------------------------- ALIM DEöERø (TL) SEFERBERLøK TATBøKATLARINA KATILACAK ARAÇLARIN TAHMøNø GÜNLÜK KøRA BEDELø ---------------------------66.000 KG.001 . ÇEKøCø 10.00 122.00 75.00 166.000 KG. KAMYON 10.100 258.000 KG.001 .00 90.000 KG.00 200. KAMYON 12.12. ÇEKøCø 5000 KG.000 KG.001 .14.800 64.00 146.CETVELø MOTORLU TAùITLARIN ORTALAMA ALIM DEöERLERøNø VE SEFERBERLøK TATBøKATINA KATILACAK ARAÇLARIN GÜNLÜK KøRA BEDELLERøNø GÖSTERøR CETVEL . KAMYON 4001 .000 202. SU TANKERø OTOBÜS (40 KøùøLøK ) LODER YÜKLEYøCø SøLøNDøR (LASTøK TEKERLEKLø ÇEKøCø) MOTORSøKLET KARÜSTÜ ARACI ARACIN CøNSø VE TONAJI 118. KAMYON 3001 .6000 KG.00 146. KAMYON 5001 .000 KG. KAMYON 8001 . KAMYONET 2001 .8000 KG.00 345.5000 KG.00 146. AKARYAKIT TANKERø 10.00 124.00 146. KAMYON 6001 .7000 KG.00 122. KAMYON 9001.00 146. KAMYON 11.000 349.500 12.13.00 200.00 99.00 P . AKARYAKIT TANKERø 5000 KG.00 185. KAMYONET 1001 .9000 KG.00 146.00 159.00 238.

256 .

CETVELø KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAùITLARIN AZAMø SATIN ALMA BEDELLERø 257 .T .

258 .

000 66.500 98.500 36.000 113. bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farkl miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakan yetkilidir. 2.lik) Motorsiklet (En az 601 cc.ødarelerin edinebilecekleri taútlar gösterir cetvellerde yer alan taútlarn cinslerini.500 19. her türlü vergi öncesi bedellerdir.lik) Bisiklet Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyat Maliye Bakanl÷nca belirlenir. 21-b ve 22 sra nolu taútlarn cinsi ve fiyat Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreterli÷ince belirlenir.T.500 178.000 59. 3. arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27.Bu cetvelde belirlenen azami satn alma bedelleri.000 65.000 7.000 52. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. NOT : 1.000 120.000 150.501 Kg) Kamyon (ùasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. en fazla 40 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Kamyon (ùasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.Cumhurbaúkanl÷ tarafndan edinilecek 21-a.500 52.000 86.700 (*) 237 sayl Taút Kanununa ekli (1) sayl cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanlmak üzere Dúiúleri Bakanl÷nca satn alnacak taútlar için. Kalknma Bakanl÷nn uygun görüúü üzerine de÷iútirmeye Maliye Bakanl÷ yetkilidir.CETVELø KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAùITLARIN AZAMø SATIN ALMA BEDELLERøNø GÖSTERøR CETVEL Sra No 1-a (*) 1-b (**) 234567891011-a 11-b 12131415161718192021-a 21-b 22- Taútn Cinsi Binek otomobil Binek otomobil Binek otomobil Station-Wagon Arazi binek (En az 4.) Güvenlik önlemli servis taút (Cinsi ve fiyat Maliye Bakanl÷nca belirlenir.500 38. 4.000 406. en fazla 8 kiúilik) Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kaptkaçt (Arazi hizmetleri için) Pick-up (Kamyonet.000 119. 259 .000 Kg) Kamyon (ùasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda de÷iúiklik yapmaya.000 112.000 Kg) Ambulans (Tbbi donanml) Ambulans (Arazi hizmetleri için) Pick-up (Kamyonet.000 1.) Di÷er taútlar (Cinsi ve fiyat Maliye Bakanl÷nca belirlenir.500 66.) Azami Satn Alma Bedeli (TL) 102. (**) 237 sayl Taút Kanununa ekli (1) sayl cetvelde yer alan ilk üç sradaki Makamlar için.500 51. cenaze arabas yaplmak üzere) Motorsiklet (En fazla 600 cc.

260 .

CETVELø 5018 SAYILI KANUNA EKLø (I). (II) ve (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN KAMU øDARELERøNøN YIL øÇøNDE EDøNEBøLECEKLERø TAùITLAR 261 .T .

262 .

K. øzmir Tersanesi K. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. Edremit Asker Hastanesi (1).) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Panel T09 T20 8 Pick-up (Kamyonet.l÷. Gümüúsuyu Asker Hastanesi (1). Balkesir Asker Hastanesi (1) ve Erzincan Asker Hastanesi (1) Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere østanbul Tersanesi K. Denizli Asker Hastanesi Döner Sermaye ve Ankara 5 inci Ana Bakm Merkez K. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.l÷. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.l÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ankara 5 inci Ana Bak. Gölcük Asker Hastanesi. Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Etimesgut Asker Hastanesi ve Eskiúehir 1 inci HøBM K.) (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKø KAMU øDARELERøNøN 2012 YILINDA EDøNEBøLECEKLERø TAùITLARI GÖSTERøR CETVEL 5018 SAYILI KANUNA EKLø (I).000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.l÷ Döner Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere GATA Haydarpaúa E÷itim Hastanesi (2).ve Oúi D. en çok 8 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.Búk. Kayseri Asker Hastanesi.000 kg Binek Otomobil Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.l÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Deniz Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kara Kuvvetleri Komutanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Savunma Bakanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Milli Milli Milli Milli Milli Savunma Bakanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Adli Tp Kurumu Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Adli Tp Kurumu Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Adli Tp Kurumu Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Savunma Bakanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Savunma Bakanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Savunma Bakanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Denetimli Serbestlik Yardm Merkezleri Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli÷i Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli÷i Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli÷i Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Milli Saraylar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúbakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Merkez ve Taúra Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Merkez ve Taúra Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Merkez ve Taúra Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Merkez ve Taúra Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Merkez ve Taúra Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Merkez ve Taúra Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreterli÷i Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 2 1 NEREDE KULLANILACAöI Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreterli÷i Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreterli÷i Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere ADET 5 T02 T02 T05 T07 T09 T10 T12 T14 T15 T02 T05 T07 T09 T10 T11b T22 T09 T10 T11a T12 T13 T15 T02 T05 T07 T09 T10 T11b T14 T15 T08 T02 T05 T07 T22 T09 T12 T13 T14 T15 T08 Binek Otomobil Panel T02 T09 Binek Otomobil T01a T CETVELø SIRA NO TAùITIN CøNSø T01b Binek Otomobil Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyat T21a Cumhurbaúkanl÷ Genel Sekreterli÷ince Belirlenir.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.263 JANDARMA GENEL KOMUTANLIöI øÇøùLERø BAKANLIöI MøLLø SAVUNMA BAKANLIöI ADALET BAKANLIöI BAùBAKANLIK DøYANET øùLERø BAùKANLIöI SAYIùTAY DANIùTAY YARGITAY Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. Döner østanbul Tersane Komutanl÷ ve Etimesgut Askeri Hast. øzmir Ask.000 kg Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Cumhurbaúkanl÷ Genel T22 Sekreterli÷ince Belirlenir.) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. ve Gölcük Tersane Döner K.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12.501 kg Binek Otomobil Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Arazi Binek (En az 4.Mrk. Çorlu Asker Hastanesi (1). (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN øDARELERøN TAùIT KANUNUNA GÖRE 2012 YILINDA EDøNEBøLECEKLERø TAùITLARI GÖSTERøR CETVEL TÜRKøYE BÜYÜK MøLLET MECLøSø KURULUùUN ADI CUMHURBAùKANLIöI 2012 . Eskiúehir 1 inci HøBM K.000 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. Bursa Asker Döner Hastanesi (1). en çok 8 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.Hst.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Binek Otomobil Panel Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) T07 195 10 2 10 8 8 50 1 10 10 50 25 10 2 3 50 160 75 1 2 2 2 2 5 6 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) T05 4 Binek Otomobil 18 16 18 33 5 10 8 3 29 22 20 19 6 20 6 5 3 2 2 1 10 62 10 17 6 15 6 2 10 1 9 5 3 2 11 2 2 1 1 4 2 1 1 12 5 5 20 2 1 2 1 30 1 2 8 1 2 4 15 40 1 1 1 1 15 1 60 1 1 50 50 15 4 Savunma Savunma Savunma Savunma Savunma Bakanl÷ Bakanl÷ Bakanl÷ Bakanl÷ Bakanl÷ Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Komutanlk Komutanlk Komutanlk Komutanlk Komutanlk Komutanlk Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Komutanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere østanbul Tersane K.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.Hast.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.Hid. Gümüúsuyu Ask.) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.l÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Valilik Makam Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Valilik Makam Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kaymakamlk Makam Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kaymakamlk Makam Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Valilik Makam Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere øl Nüfus Müdürlükleri Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Komutanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Komutanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sey.l÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi øl Özel ødare Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi øl Özel ødare Bütçesi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Sermaye Sermaye Sermaye Sermaye Sermaye Sermaye Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi østanbul Tersanesi K.501 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Bisiklet T12 T15 T09 T10 T11b T12 T14 T15 T08 T14 T01a T01a T02 T02 T02 T05 T10 T02 T02 T05 T08 T22 T21a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.l÷ Hizmetlerinde Döner Kullanlmak Üzere Gülhane Askeri Tp Akademisi (GATA) ve østanbul Tersane K.. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.l÷ (12) Hizmetlerinde Döner Kullanlmak Üzere Genelkurmay Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi FøNANSMAN KAYNAöI Merkezi Yönetim Bütçesi Harita Genel Komutanl÷.l÷.l÷. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) T02 T05 T12 T14 T02 T12 T01a T02 T10 T11a T04 T02 T02 T05 T05 T10 T10 T02 T02 T05 T05 T07 T09 T11a T11b T02 T09 T02 T05 T02 T04 T05 4 6 37 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. Bursa Asker Hastanesi.l÷ (25) ve Gölcük Tersanesi K.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12.

sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) 10 50 3 10 5 5 50 110 5 2 2 3 3 3 250 4 ADET 5 50 388 8 T08 TAùITIN CøNSø Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) T10 T05 T07 T10 T02 T05 T07 T10 T15 T16 T04 T15 T15 T16 ÇEVRE VE ùEHøRCøLøK BAKANLIöI BøLøM. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.000 kg Binek Otomobil Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Motorsiklet en az 45-250 cc. Grup ve Onarm Destek Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bölge. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.264 T21a Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. Grup ve Onarm Destek Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ulaútrma Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ulaútrma Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Güvenlik Güvenlik Güvenlik Güvenlik (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKø KAMU øDARELERøNøN 2012 YILINDA EDøNEBøLECEKLERø TAùITLARI GÖSTERøR CETVEL .) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.) Panel Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4.) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. SANAYø VE TEKNOLOJø BAKANLIöI AøLE VE SOSYAL POLøTøKALAR BAKANLIöI T08 T07 T08 T08 T12 T02 T13 T02 T11a T07 T01a T02 T05 T02 T01a T02 T05 T07 T10 T02 T01a T01a T02 T07 KÜLTÜR VE TURøZM BAKANLIöI HAKøMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T10 T02 T22 T22 T19 T11a T09 T13 T14 T22 T22 T22 Binek Otomobil T02 T02 T09 T02 T05 T09 T02 T05 T14 T02 T05 T07 T05 T02 T08 T01a T07 T21b T09 T01a T04 T05 T18 T22 T21b Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) 19 44 15 10 1 11 1 10 1 13 1 29 5 2 1 30 30 30 6 20 1 1 1 1 1 2 10 100 50 25 25 10 5 3 80 75 2 2 1 60 30 75 10 400 300 50 100 300 100 1 1 15 100 25 15 30 3 100 1 100 100 100 50 1 3 13 1 29 1 6 17 3 2 1 5 5 5 1 1 1 14 1 5 15 1 1 2 2 2 3 9 6 2 Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.lik Güvenlik önlemli servis taút (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. Bölge ve Grup Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bölge.) Güvenlik önlemli servis taút (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. en çok 8 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Motorsiklet en az 45-250 cc. Grup ve Onarm Destek Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere E÷itim ve Ö÷retim Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Onarm Destek Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava ve Hava Grup Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Okul ve Grup Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bölge ve Grup Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ulaútrma Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ulaútrma Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Okul ve Grup Komutanlklar Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere økmal.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Binek Otomobil Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.000 kg Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Ambulans (Arazi hizmetleri için) Arazi Binek (En az 4. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.501 kg Binek Otomobil Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Pick-up (Kamyonet) (Cenaze arabas yaplmak üzere) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.lik Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Panel Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12.000 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. en çok 8 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Motorsiklet en az 600 cc. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.lik T08 T18 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) T05 T10 T11a Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) T05 Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.lik Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) T07 T09 T19 T02 T05 T08 T09 T10 T11a T11b T12 T13 T14 T15 T17 T02 T08 T CETVELø SIRA NO T02 T04 T05 T07 DEVLET PERSONEL BAùKANLIöI ENERJø VE TABøø KAYNAKLAR BAKANLIöI SAöLIK BAKANLIöI MøLLø EöøTøM BAKANLIöI GELøR øDARESø BAùKANLIöI MALøYE BAKANLIöI DIùøùLERø BAKANLIöI SAHøL GÜVENLøK KOMUTANLIöI KURULUùUN ADI EMNøYET GENEL MÜDÜRLÜöÜ NEREDE KULLANILACAöI Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bakanlk Taúra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Taúra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Taúra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetinde Kullanlmak Üzere Kültür Varlklar ve Müzeler Genel Müdürlü÷ünün taúra teúkilatnda kullanlmak üzere Gezici Kütüphane Merkez Merkez -taúma hizmetlerinde kullanlmak üzere øl Kültür ve Turizm Müdürlükleri øl Kültür ve Turizm Müdürlükleri øl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hâkimler ve Savclar Yüksek Kurulu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Makam Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Merkez Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Taúra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Taúra Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere (mobil komuta arac panelvan) Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere (kar motorsikleti) Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere (acil afetlerde kullanlmak üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere (4 yaral taúyabilen ambulans) Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak kombi paletli kar arac) Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi (Özel Bütçesi (Özel Bütçesi (Özel Bütçesi Bütçesi Bütçesi (Özel Bütçesi (Özel Bütçesi Bütçesi (Özel Bütçesi (Özel Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi (Özel Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Döner Sermaye Merkezi Yönetim Döner Sermaye Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Döner Sermaye Merkezi Yönetim Döner Sermaye Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtdú Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtdú Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Ödenek) Merkezi Yönetim Yurtdú Hibe Yurtdú Hibe Yurtdú Hibe Yurtdú Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Bütçesi FøNANSMAN KAYNAöI Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere (ambulans 4x4 arazi tipi kar paleti) Döner Sermaye Merkez ve Taúra Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Baúkanlk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Vergi Dairesi Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak üzere Refik Saydam Hfzsshha Merkezi Baúkanl÷ Hizmetlerinde Kullanlmak üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 112 Acil Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak üzere 112 Acil Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 112 Acil Sa÷lk Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Destek Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Dú Temsilcilik Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hava. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Panel Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Panel Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.000 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil T11a T12 T13 T15 T01a Arazi Binek (En az 4.) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. en çok 8 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Ambulans (Tbbi Donanml) Ambulans (Arazi hizmetleri için) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.) Motorsiklet en az 600 cc. en çok 8 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) T10 T04 Panel T09 T01a Pick-up (Kamyonet.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12.

(2) (Kayseri Yeúilhisar. Karaman il Müd. Kullanlmak Üzere Erzurum øl Müd. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIöI KURULUùUN ADI EKONOMø BAKANLIöI Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4. (1) Çanakkale. Kullanlmak Üzere Gda Kontrol Lab. (1) Bursa.Arú.øl Md.(1) .øl Md..øl Md.Müd. Rize øl Müd. Ens.øl Md.øl Md.(1)-Erzurum. 2 ad.(1)-Elaz÷' da Kullanlmak Üzere Ege tarmsal Araútrma Ens. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel 3 Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) T11b T09 1 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) T11a Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.Gda Kontrol Lab.(1)-Aksaray' da Kullanlmak Üzere Erbeyli øncir Araútrma .G T H Bak. (2) Ankara' da Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Mod.. 2 ad. 1 ad. Bursa øl Müd. Arú. Teú.265 DEVLET METEOROLOJø øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET SU øùLERø GENEL MÜDÜRLÜöÜ GÜMRÜK VE TøCARET BAKANLIöI GIDA. Sakarya øl Müd.. (1) Tarmsal Ekonomi Merkezi Yönetim Bütçesi ve Politika Geliútirme Enstitüsünde Kullanlmak Üzere NEREDE KULLANILACAöI Bakanlk Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Marmara Bölge Müdürlü÷ünde Kullanlmak Üzere Bat Anadolu Bölge Müdürlü÷ünde Kullanlmak Üzere Güney Anadolu Bölge Müdürlü÷ünde Kullanlmak Üzere øç Anadolu Bölge Müdürlü÷ünde Kullanlmak Üzere Do÷u Karadeniz Bölge Müdürlü÷ünde Kullanlmak Üzere Bakanlk Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Bakanlk Merkez Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Tarmsal Yayn Hiz.Ankara.(1)-Tokat.Pro. 1 ad.(1)-Afyon. Md.(1)-Elaz÷' da Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Birimlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Birimlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Birimlerinde Kullanlmak Üzere Merkez Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Gda Tarm ve Hayvanclk øl Md. 2 ad. Md.øl Md..Müd 1 ad.G T H Bak.Aydn 'da Kullanlmak Üzere Bütçesi + AB Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Katks Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Gökçeada -Bozcaada Prj.(1)Krklareli.. (1) Ankara. Gökçeada -Bozcaada Prj.(1)-Düzce' de Kullanlmak Üzere Tarmsal E÷itim ve Yayn Hiz. 1 ad.Gda Kontrol Lab.(1)-Çanakkale. 1 ad.(1)-Mu÷laG T H Bak.Lab. 5 ad. (1)-Denizli.Tar. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.Prj. Md.(1)-Adana. 1 ad.. 1 ad. (8) Ankara' da Kullanlmak Üzere ù. Dest.. 1 ad. Prj (1) (Adana . Kars øl Müd. Destek Hizmetleri Dairesi Búk.øl Md. 1 ad. (1)-Hatay' da kullanlmak üzere G T H Bak. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. Test.G T H Bak. Mod.G T H Bak. 1 ad. Kullanlmak Üzere Erzurum øl Müd.Gda Kontrol Lab. 1 ad.ve E÷i.øl Md. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. 1 ad..G T H Bak. Mer).Mer. 1 ad. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.ùap Enstitüsü Müd. 1 ad. Sakarya øl Müd.ÇATAK Prj.Antalya.Tarmsal Ekonomi Araútrma Prj. Müd. Md.501 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. Prj. 1 ad. Kullanlmak Üzere Balkesir øl Müd. (1) .. (1) Ankara.(1)Eskiúehir. Bayburt øl Müd. Muú øl Müd.Urfa øl Müd.Gda Tarm ve Hayvanclk øl Md. Müd.(1)-Isparta. GAP Ulus. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) 7 11 Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) T10 T02 T02 T05 T05 T09 T10 T11a T07 T10 4 Pick-up (Kamyonet.000 kg T02 T04 T05 T07 T08 T09 T10 T11a T02 T03 T05 T07 T08 T09 T11a T12 T13 T08 T08 T02 T05 T14 Pick-up (Kamyonet. Konya øl Kont. Kullanlmak Üzere Erzurum øl Müd.G T H Bak.(1)-Adana. Kullanlmak Üzere Bursa øl Müd. Kullanlmak Üzere Trabzon øl Müd. 7 ad.Pers.G T H Bak.. Egt. Bursa øl Müd. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Binek Otomobil Station-Wagon Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. Karaman Ayranc).G T H Bak.øl Md. (1)-Bolu' da Kullanlmak Üzere Gda ve Yem Kontrol Merk. Destek Hizmetleri Dairesi Búk. Zongulda øl Müd. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) 4 2 4 2 12 30 10 27 2 68 8 1 24 21 4 2 1 2 7 8 3 3 1 1 8 2 3 5 8 2 3 2 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) ADET 1 1 1 2 1 1 1 1 1 T08 TAùITIN CøNSø Binek Otomobil Panel Panel Panel Panel Panel Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) T05 T CETVELø SIRA NO T01a T09 T09 T09 T09 T09 T05 T10 T11a Merkezi Yönetim Bütçesi FøNANSMAN KAYNAöI Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yatrm Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Genel Müdürlük Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Yatrm Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Yatrm Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Yatrm Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmet Birimlerinde Kullanlmak Üzere Tavukçuluk Araútrma Ens(1) .G T H Bak.. Ordu øl Müd. (1)-Sivas. 1 ad.Gda Tarm ve Hayvanclk øl Md.. Mer. Kars øl Müd.(1)-Gaziantep' de kullanlmak üzere Akdeniz Su Ürünleri Araútrma (1) . 2 ad. Md. Kullanlmak Üzere Bursa øl Müd. Taú... Zonguldak øl Tar.Gda Kontrol Lab. (1)Erzurum. 1 ad. en çok 8 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. (1) Çanakkale'de Kullanlmak Üzere (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKø KAMU øDARELERøNøN 2012 YILINDA EDøNEBøLECEKLERø TAùITLARI GÖSTERøR CETVEL .(1)-Amasya. 1 ad. Menemen (1) øzmir' de Kullanlmak Üzere Tohum Tescil ve Sert.øl Md.. Balkesir øl Müd.øl Md. G T H Bak. Destek Hizmetleri Dairesi Búk.Gda Tarm ve Hayvanclk øl Md.Ankara.øl Md..000 kg Pick-up (Kamyonet.Pro. (2) Ankara 'da Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Mod.

sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Binek Otomobil Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.000 kg T14 T05 T04 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.000 kg T13 TAùITIN CøNSø Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) T14 T15 T02 T07 T09 T02 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. en çok 8 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Pick-up (Kamyonet.000 kg T13 T02 T02 T05 T07 T10 T05 T11b Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Arazi Binek (En az 4.) Binek Otomobil Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.501 kg Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) T02 T07 T10 T02 T11b T22 T02 T07 T05 T15 ADNAN MENDERES ÜNøVERSøTESø ZONGULDAK KARAELMAS ÜNøVERSøTESø Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) T14 T02 T11a T05 T02 T07 T02 T07 T11b T02 T05 T11a T12 T07 T11b T02 T05 T10 T15 T08 T02 T02 T22 T08 T07 T10 T02 T02 T07 T12 T02 T05 T15 T11b T15 T15 T05 T09 T12 T22 T22 T05 T02 T05 T10 T11a T22 Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil T02 T05 T12 T11b T12 T15 T03 T07 T10 T10 T15 T02 T CETVELø SIRA NO SÜLEYMAN DEMøREL ÜNøVERSøTESø øZMøR YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJø ENSTøTÜSÜ HARRAN ÜNøVERSøTESø GAZøANTEP ÜNøVERSøTESø DøCLE ÜNøVERSøTESø YÜZÜNCÜ YIL ÜNøVERSøTESø FIRAT ÜNøVERSøTESø øNÖNÜ ÜNøVERSøTESø KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø ATATÜRK ÜNøVERSøTESø ONDOKUZ MAYIS ÜNøVERSøTESø ÇUKUROVA ÜNøVERSøTESø CUMHURøYET ÜNøVERSøTESø ERCøYES ÜNøVERSøTESø SELÇUK ÜNøVERSøTESø AKDENøZ ÜNøVERSøTESø TRAKYA ÜNøVERSøTESø ANADOLU ÜNøVERSøTESø DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø EGE ÜNøVERSøTESø MøMAR SøNAN GÜZEL SANATLAR ÜNøVERSøTESø YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø MARMARA ÜNøVERSøTESø øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL ÜNøVERSøTESø HACETTEPE ÜNøVERSøTESø ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø ANKARA ÜNøVERSøTESø KURULUùUN ADI NEREDE KULLANILACAöI Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3 hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Hastane Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 3 Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 4 Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 10 3 3 4 hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Kullanlmak Üzere Kullanlmak Üzere Kullanlmak Üzere Kullanlmak Üzere Kullanlmak Üzere Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak 1 Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 ADET (II) SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇELø øDARELERøN 2012 YILINDA EDøNEBøLECEKLERø TAùITLARI GÖSTERøR CETVEL Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Döner Sermaye Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Döner Sermaye Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtdú Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi FøNANSMAN KAYNAöI Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Döner Sermaye Yurtiçi Hibe . sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.501 kg Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.) Binek Otomobil Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12.) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.501 kg Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Ambulans (Tbbi Donanml) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Panel Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.266 Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.501 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Station-Wagon Pick-up (Kamyonet.000 kg Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.501 kg Pick-up (Kamyonet.) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir.

sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Station-Wagon Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Station-Wagon Pick-up (Kamyonet.) Binek Otomobil T14 T05 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.000 kg Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Binek Otomobil T13 T11b T02 kullanlmak kullanlmak kullanlmak kullanlmak üzere üzere üzere üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere 1 1 Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 2 1 1 Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde hizmetlerinde hizmetlerinde hizmetlerinde 1 1 Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 2 1 1 2 Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 2 1 T13 T02 T02 T15 T08 T02 T10 T07 T02 SøNOP ÜNøVERSøTESø Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere 1 Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 1 1 1 1 Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Kullanlmak Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 1 2 1 1 Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Hizmetlerinde Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.000 kg T14 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Ambulans (Tbbi Donanml) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Binek Otomobil Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.000 kg Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.000 kg Motorsiklet en az 45-250 cc.267 Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 2 1 1 1 1 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. en çok 8 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.lik Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) T13 T02 T07 T10 T13 T02 T05 T11b T02 T10 T07 KARAMANOöLU MEHMETBEY ÜNøVERSøTESø AöRI øBRAHøM ÇEÇEN ÜNøVERSøTESø SøøRT ÜNøVERSøTESø NEVùEHøR ÜNøVERSøTESø Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kiúilik) Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg T14 T02 T22 T02 T03 T07 T08 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Binek Otomobil Ambulans (Tbbi Donanml) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.lik Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.501 kg Motorsiklet en az 45-250 cc. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12.501 kg T13 T18 T05 T07 T02 T12 T08 T02 T08 T10 T02 T10 T02 T05 T08 T08 T11a T02 T02 T05 T07 T11b T08 T08 T15 T11b T02 T11b T15 T05 T15 T02 T02 T05 T02 T07 T02 T07 T02 T10 T11a T05 T11b T07 T02 T05 T02 T03 AMASYA ÜNøVERSøTESø HøTøT ÜNøVERSøTESø BOZOK ÜNøVERSøTESø ADIYAMAN ÜNøVERSøTESø ORDU ÜNøVERSøTESø GøRESUN ÜNøVERSøTESø AKSARAY ÜNøVERSøTESø ERZøNCAN ÜNøVERSøTESø NAMIK KEMAL ÜNøVERSøTESø UùAK ÜNøVERSøTESø MEHMET AKøF ERSOY ÜNøVERSøTESø KASTAMONU ÜNøVERSøTESø DÜZCE ÜNøVERSøTESø AHø EVRAN ÜNøVERSøTESø ESKøùEHøR OSMANGAZø ÜNøVERSøTESø KIRIKKALE ÜNøVERSøTESø KAHRAMANMARAù SÜTÇÜ øMAM ÜNøVERSøTESø MUöLA ÜNøVERSøTESø GAZøOSMANPAùA ÜNøVERSøTESø DUMLUPINAR ÜNøVERSøTESø NøöDE ÜNøVERSøTESø ÇANAKKALE ONSEKøZ MART ÜNøVERSøTESø AFYON KOCATEPE ÜNøVERSøTESø KAFKAS ÜNøVERSøTESø ABANT øZZET BAYSAL ÜNøVERSøTESø MUSTAFA KEMAL ÜNøVERSøTESø CELAL BAYAR ÜNøVERSøTESø KOCAELø ÜNøVERSøTESø BALIKESøR ÜNøVERSøTESø PAMUKKALE ÜNøVERSøTESø MERSøN ÜNøVERSøTESø Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Döner Sermaye Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Döner Sermaye Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Döner Sermaye Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Döner Sermaye Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim . sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) T04 T07 T02 T10 T12 T18 T02 T02 T02 T02 T07 T08 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17.

sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Binek Otomobil Binek Otomobil Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil T12 T11a T02 T12 T02 T02 T07 T10 T02 T02 T05 T05 T06 T02 T07 T10 T02 T07 T10 T02 T05 T07 T10 T02 T05 T10 T02 T07 T10 T02 T02 T02 T07 T02 T05 T08 T07 T09 T02 T02 T11a T02 T05 T02 Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. en çok 8 kiúilik) T02 T07 T04 T02 T04 T08 Binek Otomobil Station-Wagon Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.501 kg Binek Otomobil Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kapt-kaçt (Arazi) Panel Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) T02 Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmetinde Kullanlmak Üzere 2 2 Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Yurtdú Program Koordinasyon Ofislerinde Kullanlmak Üzere Enstitü Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Enstitü Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere SANAEM Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 1 Taúra Hizmetinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmetinde Kullanlmak Üzere Taúra Hizmetinde Kullanlmak Üzere Merkez Hizmetinde Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Hizmetinde Kullanlmak Üzere Merkez ve Taúra Hizmetinde Kullanlmak Üzere Fidanlk ve Tohum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Tiyatro Müdürlükleri Genel Müdürlük Genel Müdürlük Genel Müdürlük Orman Koruma ve Yangnla Mücadele Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Orman Koruma ve Yangnla Mücadele Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 13 1 1 2 12 7 2 2 2 2 5 10 4 2 2 1 1 E÷itim Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere E÷itim Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Enstitü Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Enstitü Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Snav Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Snav Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 1 1 3 Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere hizmetlerinde kullanlmak üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Üniversite Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Merkezi Yönetim Bütçesi Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi (Öz Gelir) Bütçesi (Öz Gelir) Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir) Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Merkezi Yönetim Bütçesi Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Yurtiçi Hibe Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi .501 kg Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Binek Otomobil Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3. sürücü dahil 3 veya 6 hizmetleri için) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Panel Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. en çok 8 kiúilik) T02 T03 T05 T02 T02 T05 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) T05 T02 T05 T22 T08 Binek Otomobil Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 hizmetleri için) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Di÷er Taútlar (Cinsi ve Fiyat Maliye Bakanl÷nca Belirlenir. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Arazi Binek (En az 4. sürücü dahil 3 veya 6 Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) T02 T15 T02 kiúilik) kiúilik) (Arazi kiúilik) (Arazi kiúilik) kiúilik) T13 kiúilik) (Arazi T05 T07 T11a T15 T02 T05 T06 T09 T11a T15 T08 T05 T09 T02 T05 T10 T02 T10 T02 T08 T02 T07 T11a T07 T02 T08 Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 hizmetleri için) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Binek Otomobil Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 3.000 kg T10 T14 Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.268 KARABÜK ÜNøVERSøTESø TÜRKøYE ATOM ENERJøSø KURUMU TÜRK øùBøRLøöø VE KALKINMA øDARESø BAùKANLIöI TÜRK STANDARTLARI ENSTøTÜSÜ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜöÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜöÜ SPOR GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET TøYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ DEVLET OPERA VE BALESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ YÜKSEK ÖöRENøM KREDø VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜöÜ TÜRKøYE ADALET AKADEMøSø BAùKANLIöI TÜRKøYE BøLøMSEL VE TEKNOLOJøK ARAùTIRMA KURUMU TÜRKøYE VE ORTA DOöU AMME øDARESø ENSTøTÜSÜ ÖLÇME SEÇME VE YERLEùTøRME MERKEZø BAùKANLIöI ERZURUM TEKNøK ÜNøVERSøTESø KONYA ÜNøVERSøTESø øZMøR KATøP ÇELEBø ÜNøVERSøTESø øSTANBUL MEDENøYET ÜNøVERSøTESø BURSA TEKNøK ÜNøVERSøTESø YILDIRIM BEYAZIT ÜNøVERSøTESø TÜRK ALMAN ÜNøVERSøTESø YALOVA ÜNøVERSøTESø TUNCELø ÜNøVERSøTESø ùIRNAK ÜNøVERSøTESø IöDIR ÜNøVERSøTESø HAKKARø ÜNøVERSøTESø GÜMÜùHANE ÜNøVERSøTESø BAYBURT ÜNøVERSøTESø ARDAHAN ÜNøVERSøTESø MARDøN ARTUKLU ÜNøVERSøTESø BATMAN ÜNøVERSøTESø OSMANøYE KORKUT ATA ÜNøVERSøTESø BøNGÖL ÜNøVERSøTESø MUù ALPARSLAN ÜNøVERSøTESø BøTLøS EREN ÜNøVERSøTESø KIRKLARELø ÜNøVERSøTESø BøLECøK ÜNøVERSøTESø ÇANKIRI KARATEKøN ÜNøVERSøTESø ARTVøN ÇORUH ÜNøVERSøTESø KøLøS 7 ARALIK ÜNøVERSøTESø Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 12. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Binek Otomobil Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Kapt-kaçt (Arazi) Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet.

sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Panel Pick-up (Kamyonet.269 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ CEZA VE øNFAZ KURUMLARI øLE TUTUKEVLERø øù YURTLARI KURUMU MADEN TETKøK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜöÜ ELEKTRøK øùLERø ETÜT øDARESø GENEL MÜDÜRLÜöÜ Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg Binek Otomobil Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet.000 kg T05 T07 T14 T02 T05 T07 T11a T15 T02 T04 T05 T07 T09 T10 T14 T09 T08 Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Panel Midibus (Sürücü dahil en fazla 26 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kiúilik) Ambulans (Tbbi Donanml) Binek Otomobil Arazi Binek (En az 4. en çok 8 kiúilik) Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) Kamyon úasi-kabin tam yüklü a÷rl÷ en az 17. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi hizmetleri için) Ambulans (Tbbi Donanml) T02 T07 T08 T15 3 10 10 10 50 3 100 8 2 65 3 1 1 3 5 Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Arazi Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu øúyurdu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu øúyurdu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu øúyurdu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Ceza ønfaz Kurumu Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Adalet Teúkilat Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Arazi Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere 1 Genel Müdürlük Hizmetinde Kullanlmak Üzere Genel Müdürlük Hizmetinde Kullanlmak Üzere 4 Hidrometrik Etüt Merkezleri Hizmetinde Kulanlmak Üzere Genel Müdürlük Hizmetinde Kullanlmak Üzere 4 2 4 1 Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Yönetim Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçesi .

(III) SAYILI CETVEL DÜZENLEYøCø VE DENETLEYøCø KURUMLARIN 2012 YILINDA EDøNEBøLECEKLERø TAùITLARI GÖSTERøR CETVEL KURULUùUN ADI BøLGø TEKNOLOJøLERø VE øLETøùøM KURUMU RADYO VE TELEVøZYON ÜST KURULU KAMU øHALE KURUMU T CETVELø SIRA NO TAùITIN CøNSø T02 Binek Otomobil T02 Binek Otomobil Pick-up (Kamyonet. sürücü dahil 3 veya 6 kiúilik) (Arazi T08 hizmetleri için) T01b Binek Otomobil T05 Minibus (Sürücü dahil en fazla 15 kiúilik) 270 ADET 1 14 4 1 1 NEREDE KULLANILACAöI Kurum Baúkanlk Makamnda Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere FøNANSMAN KAYNAöI Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir) Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir) Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Kurum Hizmetlerinde Kullanlmak Üzere Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir) Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir) Merkezi Yönetim Bütçesi (Öz Gelir) .

CETVELø KANUNLAR VE KARARNAMELERLE BAöLANMIù VATANø HøZMET AYLIKLARI 271 .V .

272 .

Bereket Milletvekili Faik Öztrak Kz Handan ønan 3348 C. isimlerinin karúlarnda belirtilen gösterge rakamlar esas alnr.B.1951 tarihli ve 5814 sayl Kanunlar Gere÷ince Vatani Hizmet Tertibinden Aylk Ba÷lananlar Aylk Göstergesi 01.01. Bereket Milletvekili A. di÷er yaknlar için ise %50’si) esas alnarak ödenir. zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarndan birine tâbi olmay gerektiren bir iúte de çalúmad÷n belgelemek suretiyle yazl talepte bulunan hak sahiplerinin aylklar ise. 18. Reúit ùahingiray Kz øsmet ùahingiray 3348 Bingöl (Genç) Milletvekili Hamdi Ylmaz Kz Azize Bozgen (Ylmaz) 3348 Bitlis Milletvekili S. Vehbi Öztekin Kz Saime Gebelo÷lu 3348 Bitlis Milletvekili A. bu Cetvelin (A) ve (B) bölümlerinde belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylk ba÷lanmad÷ gibi. Hamit Ti÷rel Kz Melek Öktem 3348 Ergani Milletvekili ø.M. Celalettin Öztekin Kz F. Tevfik Durlank Kz Hatice Çivitçio÷lu 3348 Diyarbakr Milletvekili Abdülkadir Kürkçü Kz Sevim Kürkçü 3348 Diyarbakr Milletvekili ø. Ancak. yazl taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Baúkanl÷nn kaytlarna geçti÷i tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumlar devam etti÷i müddetçe 16 yaúndan büyük iúçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutar (dul eúler için bu tutarn % 75’i. Hamit Ti÷rel Kz Bediz Koz 3348 Diyarbakr Milletvekili ø. Sra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A.2012-31. Emin Özserdar Kz Nazime Ertekin 3348 Erzincan Milletvekili Hüseyin Aksu Kz Saime Aksu 3348 273 .2012 Aylk Sahiplerinin øsimleri Adana Milletvekili Zekai Apaydn Kz Leyla Yerdel 3348 Ankara Valisi M. Hakk Akgün Kz Nesligör Akgün 3348 Ergani Milletvekili M.12.V .12.7.1948 tarihli ve 5269 sayl.CETVELø KANUNLAR VE KARARNAMELERLE BAöLANMIù VATANø HøZMET AYLIKLARI Bu Cetvelde ismi belirtilenlerin aylklarnn hesaplanmasnda.M. Hikmet Özdemir Kz Saliha Özdemir 3348 Bolu Milletvekili Fuat Umay Kz Esin Umay 3348 Burdur Milletvekili Veli Saltkgil Kz ønci Saltkgil 3348 Bursa Milletvekili Servet Akda÷ Kz Süreyya Akda÷ 3348 Bursa Milletvekili Servet Akda÷ Kz Faize Övünç 3348 C. Birinci Dönem Milletvekillerinden 15.Sivas Kongresince Seçilen Temsil Heyeti Üyeleriyle T. Azize Öztekin 3348 Çankr Milletvekili M.

Enise Çamlca Kayseri Milletvekili A. Güner Özalp 274 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 .19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Erzurum Milletvekili M. Faize Gümüú ù. Ragp Soylu Kz Bedia ùahenk Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kz Cavide Yasa Siirt Milletvekili Kadri Oktay Kz Beúire Kalkan Sinop Milletvekili Abdullah Karabina Kz Ziynet Kula Sinop Milletvekili Mehmet ùerif Kz N. Dönem Milletvekili Mustafa Kz ølhan Ekmekçio÷lu I. Karahisar Milletvekili M. Remzi Kz F. Seniha Baúer Isparta Milletvekili øbrahim Demiralay Kz R. Nefise Kayhan Sivas Milletvekili Y. Sevim Karakimseli Krúehir Milletvekili M. Ziyaettin Baúara Kz E. Erberk Kz Ülker Klnç Van Milletvekili Hakk Ungan Kz Ayten Ungan Yozgat Milletvekili Y. Fikriye Kuyaú Kastamonu Milletvekili Sabri Dura Kz F. Dönem Milletvekili Kazm Özalp Kz F. øclal Arslanl Mersin Milletvekili Tevfik Gençtürk Kz Terviz Dinçer Ni÷de Milletvekili M. Hilmi Kalaç Kz Sümer Kayalbay Kayseri Milletvekili Rfat Çelik Kz V. Nimet Yeúilo÷lu Gümüúhane Milletvekili Ziya Tu÷lu Kz Yadigar Savaúeri Isparta Milletvekili ø. Salih Yeúilo÷lu Kz A. øhsan Sa÷lam Kz R. Lütfiye Baúara Sivas Milletvekili Rasim Baúara Kz Türkan Knac Siverek Milletvekili M. Hüsnü Iúk Kz S. Sadk Savtekin Kz Semiha Savtekin Malatya Milletvekili Garip Ömer Kz Emine Aknc Malatya Milletvekili Hüseyin Stk Gür Kz Nuriye ødil Mardin Milletvekili øbrahim Turhan Kz Neriman Turhan Mardin Milletvekili øbrahim Turhan Kz Ayhan Turhan Menteúe Milletvekili H. Muazzez Aydemir Isparta Milletvekili Tahir Kucur Kz Tuna Kucur øçel Milletvekili Haydar Arslan Kz Canan Aúkn øçel Milletvekili Haydar Arslan Kz Suzan Arslan øçel Milletvekili Haydar Arslan Kz Perihan Alev østanbul Milletvekili H. N. Bahri Tatlo÷lu Kz Fatma Süral Milletvekili Mulla Ali Güney Kz Tolunay Güney Milletvekili Ahmet Nafiz Özalp Kz Nilüfer Furtun I. Dönem Milletvekili Sddk Mumcu Kz Muzaffer Mumcu I. Fahri Arslanl Kz Z.

Dönem Milletvekili Hüsnü Orakç Kz Sevim Altay 275 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 . Sadk Kz Sevinç Kutay I. Sevda Baúbu÷o÷lu I. Dönem Batum Milletvekili Edip Dinç Kz ùükran Yavuzay I. Hamdi Ülkümen O÷lu Atila Ülkümen I. Fahrinisa Alpsar I. Abidin Baúbu÷o÷lu Kz N. Dönem K. Dönem Ardahan Milletvekili Server Ahskata Kz Z. Nebil Kz A. Dönem Van Milletvekili H. Dönem Milletvekili Sabri Gözügeçgel Kz Sümrü Sa÷lamo÷lu I.54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 I. Belma Ahskaatabeko÷lu I. Sahip Milletvekili A. Türkan Atagan I. Dönem Lazistan Milletvekili Z. Dönem Milletvekili M. Dönem Kastamonu Milletvekili A. Talat Temizsoy I. Refik Kz Türkan Çölaúan I. Kadir Kemali Kz A. Dönem øçel Milletvekili ùevki Göklevent Kz Aliye ùevki Gülnar I. Dönem Ardahan Milletvekili Server Ahskata Kz L. Dönem Kastamonu Milletvekili A. Kadir Kemali Kz E. Nesrin Ahskaatabeko÷lu I. Dönem Milletvekili A.

S. Daniú Tunalgil Eúi F.12.2012-31.Özel Kanunlara Göre Vatani Hizmet Tertibinden Aylk Ba÷lananlar Sra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Aylk Sahiplerinin øsimleri Dayand÷ Kanun Embiya Çavuú Hakk ùenhür Ali Tabak Eúi Zülfiye Tabak Hac Altner Eúi Cemile Altner H.01. Firüze Tunalgil øbrahim Kalça Eúi Seyyare Kalça øsmail ùevket Erez Eúi F. Necla Erez Kemal Bahadr Demir Eúi Melek Sina Baydur Mehmet Akman Eúi Sat Cebeci Mehmet ùanl Baydar Eúi N. Gülen Cirit Remzi Gürkan Eúi Saffet Gürkan Tahir Ünlü Eúi Sultan Ünlü Talip Yener Eúi Saniye Klç Uysal Ahmet Hamdi Efendi Kz Emel Çardak Ali Tabak Kz Melek Tabak Cemal Klç Kz Yeter Klç Cemal Kaçar Kz Zeynep Kaçar Harun Atay Kz Fatma Atay øsa Güneú Kz Gügercin Acar Mehmet Kran Kz Telli Kran Mehmet ùanl Baydar Kz A. Ece Cirit Süleyman Kulaksz O÷lu Sadk Kulaksz Tahir Ünlü Kz ùükran Yentür Tahir Ünlü Kz ùengül Mücahit Talip Yener Annesi Nuriye Yener Talip Yener Babas Sabri Yener 3275 3275 3275 1062 2097 682 2097 1936 6576 1936 2998 2096 3275 167 2097 330 3275 2998 3187 6857 2378 2884 1936 1936 2998 3258 2096 389 167 167 2097 2097 276 Aylk Göstergesi 01. Leyla Baydar Mehmet ùanl Baydar Kz Asuman Baydar Mülazm Deniz Kz Mavuú Deniz Kaúir Kaçar Kz Çeúmi Çadrc Oktar Cirit Kz N. Güner Baydar Mülazm Deniz Eúi Cevran Deniz Oktar Cirit Eúi F.B.2012 6016 6016 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 .

2012 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 Aylk Sahiplerinin øsimleri Abdullah Deliormanl Ahmet Kzlkaya Ali Mutlutürk Ali ùengüler Arif ùentürk Avni Veli Özgürer Beyhan Ylmaz ùahinci Burhan Mutlu Cevdet Gündüzlü Dursun Ali Kúhan Fehim Karaduman Gültekin Karaman Hanifi Aktaú Hasan Ayyldz Hayrettin Öztürk Hüseyin Babeko÷lu Hüsnü Kahveci øbrahim Zafer øsmail ùimúek øsmet Kahraman Mehmet Karaali Mehmet Mumcuo÷lu Mesude Bilen Mümin Akkaú Mümin Kaúmero÷lu Niyazi Özgür Osman Onur Ömer Dönmez Ramadan Tunal Remzi Öztürk 277 .12.C.2012-30.5.28.1986 tarihli ve 3292 sayl Kanun gere÷ince Bakanlar Kurulu Kararyla Vatani Hizmet Tertibinden Aylk Ba÷lananlar Sra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aylk Göstergesi 01.01.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Remzi Uçan Rdvan Kurtulmuú Sabri øskender Selim Savaú Seydali Akgün ùaban Ergül ùaban Güler ùaban Özkan Yakup Yldrmtürkkan Yusuf Bilgiç Yusuf Engin Yusuf Türko÷lu Ziya Savaú Mahmut Önal (Bölükbaú) Eúi Neziha Bölükbaú M. Fuat Giray Eúi Nermin Giray Mehmet Karasulu Eúi Ayúe Karasulu Mümin Vatansever Eúi Zehra Vatansever M. Mümün Yakup Eúi Meryem Musao÷lu Nazm Baúaran Eúi Fatma Baúaran Hüsniye Atasoy Eúi Necati Atasoy Orhan Pandur Eúi ùaver Pandur Remzi Do÷ru Eúi Hürü Do÷ru Saffet Recep Eúi Zehra Saffeto÷lu Abdülkerim Zrhl Kz Yurdagül Dönge Abdülkerim Zrhl Kz Kadriye Aközlü Halil ùükrü Kz Zehra Savaúman Hüsniye Atasoy Kz Nevin Atasoy Mehmet Öztürk Kz Saniye Kayacan Mehmet Nuri Ateúo÷lu Kz Mübeccel Ateúo÷lu Sabit Hafzo÷lu Kz Derya Hafzo÷lu Salih Stk Fstker Kz Fikriye ùen Veysel ùatro÷lu Kz Menekúe Süzer Veysel ùatro÷lu Kz Zehra Baúer 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 6016 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 4813 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 278 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful