P. 1
Dreptul Comunitar Al Afacerilor

Dreptul Comunitar Al Afacerilor

|Views: 17|Likes:
Published by Jeje Diana

More info:

Published by: Jeje Diana on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.

8/1996
b) liceitatea si disponibilitatea; c) originalitatea si liceitatea. C. Un semn este distinctiv daca: a) este impus de natura obiectului pe care il caracterizeaza; b) nu este uzual; c) descrie natura si calitatea obiectului. D. Indicatia geografica: a) identifica o regiune cu traditie; b) identifica un produs originar dintr-o regiune/localitate a unui stat; c) identifica o calitate a unui produs in functie de aspect. E. Este denumire susceptibila de a fi inregistrata ca indicatie geografica: a) un personaj istoric; b) o persoana publica; c) o localitate. 3. Exerciţii La un interval de timp dupa ce a fost inregistrata ca marca in Franta denumirea “La vache qui rit”, un alt distribuitor de produse lactate a incercat inregistrarea ca marca a denumirii “La vache serieuse”. Considerati ca sunt indeplinite conditiile pentru ca aceasta a doua denumire sa fie inregistrata ca marca? Motivati cele sustinute. Considerati ca, utilizarea de catre un comerciant – profitand de recunoasterea calitatilor regiunii Jidvei – a unei denumiri de origine sau a unei indicatii de provenienta, in mod neloial, poate conduce la atragerea raspunderii acestuia? Care ar fi temeiul?

I. Informaţii generale Date de contact ale titularului de curs Nume: Ileana Anca Duşcă Birou: Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova, Dolj, sala 448, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova Telefon: 0251-419.900 Fax: 0251-419.900 E-mail: ancadusca@yahoo.com Consultaţii: Miercuri 18-20 Date de identificare curs şi contact tutori Numele cursului: Dreptul comunitar al afacerilor Codul cursului: FR3107 An, semestru: An III, Sem. I Tipul cursului: Obligatoriu Pagina web a cursului: Tutore: Robert Bischin E-mail tutore: bisrobert19@yahoo.com Consultaţii: Marti 18-20

II. Suport curs
38

UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Modulul I. COMUNITĂŢILE EUROPENE. EVOLUŢIE ISTORICĂ

Unitatea de învăţare: 1- CECO, CEEA, CEE 2 - Evoluţia construcţiei comunitare 3. - Uniunea Europeană. Sistemul institutional. Timp alocat: 2 h Bibliografie: 1. O.Manolache, Drept comunitar Instituţii comunitare, Ed. aII-a, All Beck, 1999. 2. A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ed. Actami, Bucureşti, 2001. 3.A.I.Duşcǎ, Dreptul comunitar al afacerilor, Ed. Universitaria, Craiova, 2009. Unitatea de invatare 1- CECO, CEEA, CEE Condiţiile existente la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial au stat, în mod hotărâtor, la baza apariţiei Comunităţilor europene. Astfel situaţia economică, politică, militară a Europei era foarte complexă şi se datora modului în care se încheiase pacea şi urmărilor ei; apariţia celor două centre de putere Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică şi a zonelor lor de influenţă, începutul războiului rece, nevoia de refacere a economiilor distruse de război, găsirea unui sistem de garanţii reale pentru menţinerea păcii.In Europa, în primii ani după război, dar şi pe plan internaţional, s-au creat organizaţii cu vocaţie militară (NATO) sau cu vocaţie politică (ONU, Consiliul Europei). Aceste organisme datorită inconvenientelor pe care le prezentau - fie nu reuneau aceleaşi state europene, fie participau şi alte state neeuropene care deţineau, uneori, poziţia dominantă (cum e cazul SUA în cadrul NATO) - nu răspundeau nevoilor Europei mai ales sub aspect economic. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului 1.Planul Schuman. Într-un discurs celebru - rostit la Universitatea din Zürich - la 19 septembrie 1946, primul ministru englez Winston Churchill arăta că rezolvarea problemelor şi viitorul Europei rezidă în reconcilierea dintre Franţa şi Germania. Solutia propusă de economistul francez Jean Monnet şi cuprinsă în declaraţia din 9 mai 1950 a ministrului de externe francez Robert Schuman preconiza "punerea producţiilor de cărbune şi oţel franceze şi germane sub controlul unei Înalte Autorităţi în cadrul unei organizaţii deschise celorlalte state europene". Declaraţia (Planul Schuman) a stat la baza semnării, la 13 aprilie 1951, la Paris a Tratatului privind constituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Planul Schuman răspundea celor două imperative ale momentului: prevenirea izbucnirii unui nou conflict militar prin punerea sub control comun a industriilor ce stăteau la baza producerii armamentului şi realizarea integrării economice. Principiile pe care se bazează Planul Schuman sunt: 1) punerea în comun a producţiei a două materii de bază, strategice: cărbune şi oţel; 2) formarea unei pieţe comune pentru statele membre; 3) construirea Comunităţii ca o solidaritate de fapt inspirată de un pragmatism prudent. Marea Britanie, deşi a participat la negocieri, a refuzat semnarea Tratatului invocând faptul că: 1) Tratatul aduce atingere suveranităţii de stat; şi 2) sub aspect economic îi sunt mai favorabile relaţiile cu Commonwelth-ul. 2. Dispoziţii. Instituţii. 1) durata (teoretică) a Tratatului de 50 de ani iar statele membre nu aveau posibilitatea de a părăsi Comunitatea înainte de expirarea termenului; 2) apropierea politicilor ţărilor membre în vederea atingerii scopului propus; 3) Tratatul avea ca scop crearea unei pieţe comune a cărbunelui şi oţelului înlăturând obstacolele puse în calea schimbului (taxe vamale, contingentări). Tratatul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului a constituit următoarele instituţii:1) Înalta Autoritate care să asigure îndeplinirea obiectivelor Comunităţii, sens în care i se conferă puterea de a lua, în concordanţă cu dispoziţiile Tratatului, decizii obligatorii pentru statele membre ale Comunităţii;2) Consiliul de Miniştri organ interguvernamental care îndeplinea, în principal, funcţia de armonizare a intereselor naţionale cu cele ale Comunităţii;3) Adunarea Parlamentară - formată din parlamentari ai ţărilor membre, îndeplinea o funcţie de supraveghere a activităţii Înaltei Autorităţi având între prerogativele sale şi revocarea din funcţie a membrilor acesteia;4) Comitetul Consultativ - compus din 30 până la 51 de membri desemnaţi de Consiliul Miniştrilor cuprindea reprezentanţi ai industriaşilor, comercianţilor; 5) Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului avea competenţa de a judeca litigiile intervenite între statele membre, instituţiile Comunităţii, respectiv, persoanele fizice şi juridice în procesul aplicării dispoziţiilor tratatului. .
39

UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.8/1996
Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană pentru Energia Atomică (CEEA sau EURATOM). 1.Tratatul CEEA. cuprinde dispoziţii relative la folosirea energiei atomice în exclusivitate în scopuri civile iar dintre direcţiile de acţiune amintim: 1) dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu şi a distribuirii tehnicii de specialitate; 2) stabilirea de norme de securitate comune; 3) facilitatea investiţiilor în domeniul nuclear; 4) crearea unei pieţe comune pentru materialele şi echipamentele nucleare cât şi pentru capitalurile legate de domeniul nuclear. 2.Tratatul CEE. Tratatul include în articolul 2 scopul Comunităţii: "Comunitatea are ca misiune, prin stabilirea unei pieţe comune şi prin participarea progresivă a politicilor economice ale statelor membre, de a promova o dezvoltare armonioasă a activităţilor economice în ansamblul Comunităţii, o expansiune continuă şi echilibrată, o stabilitate crescută, o creştere accelerată a nivelului de viaţă şi relaţii mai strânse între statele pe care le reuneşte". Patru principii fundamentale stau la baza constituirii pieţei comune: 1) libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor, capitalurilor; 2) armonizarea progresivă a politicilor economice ale statelor membre (sau chiar crearea de politici comune în diferite sectoare); 3) crearea unor tarife vamale comune pentru desfăşurarea comerţului pe teritoriul Comunităţii şi în relaţiile cu terţe state; 4) stabilirea unei politici comerciale comune pentru desfăşurarea relaţiilor economice între Comunitate şi terţe state. Unitatea de invatare 2 - Evoluţia construcţiei comunitare 1.Lărgirea Comunităţilor Europene. Până în 1973 cele trei Comunităţi au fost constituite din cei şase membri fondatori: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg. Marea Britanie, după refuzul din 1951 de a se alătura "celor 6", şi-a depus candidatura în două rânduri, în 1961 şi 1967, ambele încercări de aderare eşuând datorită veto-ului exprimat de Franţa. Negocierile cu Marea Britanie s-au purtat pe parcursul anilor 1970-1972 şi s-au finalizat prin semnarea actului de aderare, în anul 1973, când s-au mai finalizat negocieri şi cu alte trei state vesteuropene: Danemarca, Irlanda şi Norvegia. Deoarece prin referendum, poporul norvegian s-a opus aderării la Comunităţi, începând cu 1 ianuarie 1974 au devenit membre Marea Britanie, Danemarca şi Irlanda. Grecia şi-a prezentat candidatura la 12 iunie 1975. Deschise la 25 iulie 1976, negocierile s-au finalizat prin semnarea la 28 mai 1979 a Tratatului şi Actului de adeziune care a făcut din Grecia al zecelea stat membru al Comunităţilor cu începere de la 1 ianuarie 1981. Abandonarea regimurilor de dictatură din Portugalia şi Spania a dus la schimbări esenţiale nu doar pe plan politic, ci şi economic, rând pe rând acestea devenind membre ale Comunităţilor Europene; cele două şi-au depus candidatura la câteva luni diferenţă (28 martie 1977 şi 28 iulie 1977) în cursul aceluiaşi an - 1977 - dar abia la 12 iunie 1985 au fost semnate Actul de adeziune şi Tratatul care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1986. În cursul anului 1994 s-au purtat negocieri cu patru state membre AELS: Suedia, Finlanda, Norvegia şi Austria, dar pentru că poporul norvegian pentru a doua oară a votat împotriva aderării, la 1 ianuarie 1995 numărul membrilor Uniunii Europene a crescut la 15 ca urmare a aderării Austriei, Suediei şi Finlandei. În temeiul Deciziei Consiliului European, din 11 decembrie 1999, de la Helsinki, în anul 2000, a fost declanşat simultan procesul de negociere, în vederea aderării, cu toate statele asociate. După ce şi-au negociat, mai mult sau mai puţin dur, condiţiile de aderare, între anii 1998 şi 2000 au primit, la Copenhaga în 2002, unda verde pentru aderare Cehia, Ungaria, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia, Polonia, Cipru, Malta. A urmat semnarea tratatelor de aderare, la 16 aprilie 2003, tratate care au primit ulterior ratificarea fiecăruia din cele 15 state membre. Astfel că în urma celei de 5-a extinderi din istoria construcţiei comunitare, de la 1 mai 2004 UE număra 25 de state. Prezentat la 20 iunie 2003, la Consiliul European de la Salonic de către Convenţia Europeană, Proiectul Constituţiei pentru Europa a fost adoptat cu ocazia reuniunii de la Bruxelles din 17-28 iunie 2004 şi semnat de şefii de state şi de guverne la Roma, la 29 octombrie 2004. Nemulţumirile mai vechi ale cetăţenilor europeni faţă de "birocraţii de la Bruxelles", nemulţumirea generată de invitarea - în octombrie 2004 Turciei să adere la Uniune, panica faţă de posibila extindere cu o serie de state europene ori cvasi-europene (9 la număr care ar duce, împreună cu Turcia, la Uniunea celor 37 de state), frica resimţită de lucrătorii vest europeni faţă de valul de lucrători ce au venit din statele ce au aderat la Uniune, au dus la ceea ce s-a numit "decesul" proiectului constituţional. 2. Aprofundarea construcţiei comunitare s-a realizat prin :1) procesul de fuziune a instituţiilor celor trei Comunităţi a avut loc într-o primă etapă în 1957, prin fuziunea instituţiilor democratice şi de drept, respectiv a celor trei Adunări Parlamentare şi a Curţilor de Justiţie (astfel încât după acel an a funcţionat un singur Parlament şi o singură Curte de Justiţie). O a doua etapă a avut loc în 1965 prin Tratatul de fuziune de la Bruxelles consfiinţându-se fuzionarea Comisiilor şi Consiliilor astfel încât pentru cele trei Comunităţi a fiinţat o singură Comisie şi un singur Consiliu de Miniştri;2) a fost înfiinţată Banca Europeană de
40

România şi construcţia comunitară.După evenimentele din 1989. securităţii şi justiţiei. un nou tratat era necesar. Tratatul de la Nisa de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană. protejarea valorilor şi intereselor Uniunii în ansamblul său şi afirmarea identităţii sale ca o forţă coerentă pe scena internaţională. se prezintă sub forma a două tratate . . Apărut cu intenţia de înlocuire a Tratatului constituţional. Unitatea de invatare 3. este necesar pentru aducerea la zi a tuturor tratatelor anterioare (ultimul Tratat de la Nisa) care vorbeau de perspectiva unei Europe cu 27 de state. Dintre reformele aduse de AUE amintim: 1) recunoaşterea Consiliului European .UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. În al treilea rând.dominant până la acea dată a fost înlocuit. în general. care realitate trebuie oglindită într-un tratat. principala instituţie de administrare şi conducere curentă a Fondului European de Investiţii.Uniunea Europeană. Cehia a obţinut. aduce ţării noastre deopotrivă oportunităţi dar şi responsabilităţi.8/1996 Investiţii ca organ auxiliar specializat. 2) sunt stabilite noi direcţii de acţiune. este necesar pentru adaptarea la realitatea economică într-o continuă mişcare şi modificare. 3) promovarea unei politici externe şi de securitate comună. reţelele de transport transeuropene.Tratatul de la Lisabona. O altă modificare priveşte cooperările intensificate care au ca scop. Tratatul de la Amsterdam (17 iunie 1997) privind modificarea tratatelor constitutive ale Comunităţilor Europene cât şi a Tratatului asupra Uniunii Europene aduce modificări în patru domenii importante: 1) cetăţenia şi drepturile fundamentale. Astfel dacă Irlanda a obţinut un comisar pentru fiecare stat membru. în mecanismul de luare a deciziilor. protecţia sănătăţii.Momentul 1 ianuarie 2007 şi. a Tratatelor ce instituie Comunităţile Europene şi a unor acte conexe Partea I-a include modificări de fond ale Tratatului privind Uniunea Europeană. un tratat de modificare este necesar pentru a elimina confuziile şi contradicţiile (măcar cu privire la termenii "Uniune" şi "Comunitate") existente în/şi între tratate. 2) înfiinţarea unei zone a libertăţii. 5. La 22 iunie 1995 se depune Cererea de aderare a României la Uniunea Europeană împreună cu Strategia naţională de pregătire a aderării. apropierea României de Comunităţi s-a concretizat în Acordul de comerţ şi cooperare (intrat în vigoare în 1991) care a deschis calea pentru Acordul european de asociere a României la Comunităţile Europene (semnat la 7 februarie 1993 şi intrat în vigoare la 1 februarie 1995). cu votul cu majoritate calificată. obligativitatea Cartei drepturilor fundamentale să fie suspendată (întocmai ca în cazul Marii Britanii şi a Poloniei). 3) Tratatul instituie o cetăţenie a Uniunii Europene. 2) generalizarea delegării puterii de execuţie de la Consiliu la Comisie. 41 . protecţia consumatorilor.primul tratat priveşte revizuirea dispoziţiilor comunitare. Tratatul asupra Uniunii Europene negociat în anul 1991. 8. 6. În al doilea rând.3) după 1972 votul cu unanimitate . după parcurgerea procedurii de ratificare prin referendum de toate statele membre la 1 noiembrie 1993 – cuprinde mai multe modificari. Actul Unic European (AUE). cel de-al doilea politica externă . şi intrat în vigoare la 1 iulie. Tratatul are ca denumire completă: Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. AUE a consfiinţit generalizarea votului cu majoritate calificată în locul celui cu unanimitate şi a marcat şi momentul creşterii caracterului democratic al Comunităţii Europene prin sporirea rolului Parlamentului European în procesul deciziona. 3. semnat în 28 februarie 1986. statutul de membru al Uniunii Europene. Cu toate temerile popoarelor.la 25 iulie 1996 . care sǎ funcţioneze alături de Curtea de Justiţie. 4) reforma instituţiilor în vederea extinderii Uniunii. semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht şi intrat în vigoare. educaţie. inclusiv stabilirea progresivă a unei politici de apărare comună. cea mai însemnată sursă de susţinere financiarǎ a politicilor economice comune. iar un an mai târziu . Sistemul institutional. 4) Tratatul consacră principiul subsidiarităţii.se înaintează Comisiei Europene răspunsul la chestionarul privind pregătirea avizului cererii de aderare. 4. modificare ce a permis la nivelul Consiliului de Miniştri realizarea a numeroase reforme în sensul aprofundării integrării europene.. care ar putea conduce la o apărare comună (în cazul în care Consiliul European decide în acest sens). Este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană care are cetăţenia unui stat membru.reunite într-un singur instrumentum. dintre care amintim: 1) Tratatul instituie Consiliul European ca organ comunitar şi îl califică drept Instituţie supremă a Uniunii care reuneşte şefii de state şi de guverne ale statelor membre. O primă modificare priveşte politica externă de securitate comună care cuprinde toate problemele referitoare la securitatea Uniunii.4) crearea unui nou organ de jurisdicţie: Tribunalul de Primă Instanţă. Tratatul de la Lisabona a fost aprobat la 18 octombrie. În primul rând. de şefii de stat şi de guvern şi semnat la 13 decembrie 2007. noi obiective în politicile comunitare referitoare la: mediul înconjurător. Perspectiva a devenit realitate. cultură. ca în ceea ce o priveşte. 3) crearea de noi proceduri de luare a hotărârilor în cadrul Parlamentului. 7.în funcţionalitatea sa ca o reuniune de şefi de state şi de guverne. Actul Unic European.

aşa cum la nivelul unui stat numărul de mandate revenite fiecărei circumscripţii electorale este în funcţie de numărul alegătorilor. Consiliul) Din articolul 203 TCE care precizează: "Consiliul va fi format dintr-un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru. Din definiţia amintită rezultă despre Consiliului European că: 1) reprezintă locul unde principalii conducători ai statelor membre îşi expun punctele de vedere şi deliberează asupra problemelor de interes comun îndeosebi cooperarea politică. drept rod al unei iniţiative politice a reuniunirii. 4) doar persoanele care au calitatea de membru al guvernului unuia dintre statele membre. pe durata exercitării funcţiei şi după încetarea ei. 3) de a executa controlul judiciar asupra hotărârilor date în primă instanţă de Tribunal.a fost. a reprezentanţilor statelor membre şi ai Comunităţii. abilitat să angajeze guvernul acelui stat membru" rezultă: 1) fiecare stat are dreptul doar la un reprezentant. ei se angajează solemn ca. să destituie membrul în cauză sau săl declare decăzut din dreptul la pensie sau la alte avantaje). Parlamentul European.cetăţeniei europene ca statut politico-juridic ce dă dreptul de vot pentru alegerile generale pentru Parlamentul European. motiv pentru care în realizarea îndatoririlor lor. stabilit la 5 ani (tocmai pentru a coincide cu cel al membrilor Parlamentului). la preluarea funcţiei. Ele se aplică direct statelor membre şi resortisanţilor şi ele reprezintă acte comunitare 42 . Consiliul European se reuneşte cel puţin de două ori pe an". ei nu solicită şi nici nu acceptă instrucţiuni de la vreun guvern şi nici de la un alt organism. mai ales datoria de a manifesta onestitate şi circumspecţie în acceptarea anumitor poziţii sau avantaje după încetarea funcţiei lor (în cazul încălcării acestor obligaţii. Consiliul cunoaşte mai multe modalităţi de vot: 1) votul cu majoritate simplă este prevăzut de articolul 205 CE : "cu excepţia dispoziţiilor contrare ale prezentului tratat Consiliul hotărăşte cu majoritatea membrilor săi. Membrii Comisiei îşi exercită funcţiile în interesul general al Comunităţii în deplină independenţă. 2) votul cu majoritate calificată. acte dintre care amintim: tratatele constitutive: protocoale. 3) în funcţie de ordinea de zi a lucrărilor Consiliului statele pot delega membri ai guvernului cu atribuţii corespunzătoare problemelor ce vor fi dezbătute.reprezintă acte cu caracter obligatoriu ce includ norme generale şi abstracte ce au în vedere o categorie largă de situaţii obiectiv determinate şi de subiecte determinate generic. Curtea de Justiţie. Regulamente . Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri. Dreptul comunitar derivat se numeşte astfel pentru că derivă. pot sta în Consiliu.prin Tratatul de la Maastrich .Curtea fiind abilitată să emită în unele proceduri particulare avize şi deliberări. indiferent de naţionalitate. Dreptul comunitar.iniţial stabilit la 4 ani .Realizarea procedurii electorale uniforme pentru compunerea Parlamentului European n-ar fi fost posibilă fără stabilirea . să îndeplinească obligaţiile care rezultă din funcţie. rezidenţi pe teritoriul acestor state.8/1996 1. Curtea trebuie să umple golurile din prevederile dreptului comunitar depăşind limitele tratatelor constitutive.consultative .jurisdicţionale . dat fiind faptul că Tratatele constitutive ale Comunităţii includ prevederi de maximă generalitate.Comisia. Consacrarea Consiliului European este realizată de AUE în următorii termeni: "Consiliul European reuneşte şefii de state sau de guverne ale statelor membre ca şi preşedintele Comisiei. convenţii şi tabele anexă la diferitele tratate pe care Curtea de Justiţie le-a considerat ca având aceeaşi forţă obligatorie ca şi actele de bază pe care le însoţeşte şi completează. care în general nu sunt obligatorii ci au un caracter consultativ. adică este alcătuit din acte unilaterale ale Instituţiilor.Curtea de Justiţie. Dar pe lângă atribuţia de interpretare Curtea are şi un adevărat rol creator al dreptului comunitar căci. 5. îşi extrage existenţa din dreptul comunitar originar. 2) reprezintă un forum de accelerare a integrării.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Consiliul European a apărut în practică. Pentru stabilirea criteriului de acordare a numărului de mandate corespunzător fiecărui stat s-a folosit raţionamentul conform căruia. tot aşa în raport de numărul populaţiei s-a stabilit numărul de mandate pentru fiecare stat. după caz. prin Tratatul de la Maastricht. 2. competenţă exercitată la cererea jurisdicţiilor naţionale şi care reprezintă un important instrument de cooperare între jurisdicţia comunitară şi jurisdicţiile naţionale. într-o conferinţă la cel mai înalt nivel. cât şi pentru alegerile locale tuturor resortisanţilor statelor membre. Interdependenţa dintre instituţii se vădeşte şi prin faptul că mandatul membrilor Comisiei . 3) funcţionează ca o instanţă de apel pentru situaţii care nu au putut fi soluţionate de celelalte organe îndeosebi de Consiliu. şi se abţin de la orice act incompatibil cu îndatoririle lor.atribuţii care înglobează toate categoriile de control.Curtea are două categorii de atribuţii: . 2)de a judeca în fond în materie de legalitate şi reparaţii. Dreptul comunitar originar este alcătuit din ansamblul actelor internaţionale care privesc constituirea şi modificarea Comunităţilor Europene. 3. . După crearea Tribunalului de primă instanţă o parte din aceste atribuţii au fost preluate de acesta astfel că se pot distinge trei categorii de competenţe: 1) de a interpreta şi aprecia asupra validităţii. sesizată de Consiliu sau de Comisie poate. 4. 2) Consiliul se prezintă sub forma unei instituţii unitare. Aceştia sunt asistaţi de miniştri afacerilor externe şi de un membru al Comisiei.

produselor. Consiliul European. 2009. Bucureşti.Deciziile reprezintă acte obligatorii. 3) Printre dispoziţiile Tratatului CECO se numără:a) durata teoretică de 100 de ani. Exerciţii: 1. aII-a. Actami. Subliniaţi atribuţiile fiecǎreia. soluţiile fiind date în aplicarea normelor de drept comunitar scris. 5) Marea Britanie a devenit membră a construcţiei comunitare:a) în 1951 cu celelalte 6 state.Duşcǎ. Unitatea de invatare 1. jurisprudenţa nu este considerată sursă de drept. Ed. din momentul intrǎrii în vigoare (moment prevǎzut în cuprinsul sǎu sau în termen de 20 de zile de la publicarea în JOUE) pentru statele şi persoanelor cǎrora li se adreseazǎ. În mod excepţional.I.8/1996 integrate în ordinea juridică naţională a statelor membre.c) prevenirea unui război nuclear. Dreptul comunitar jurisprudenţial.b) posibilitatea statelor membre de a ieşi din comunitate. Consiliul Europei. a 43 .UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.Recomandările şi avizele reprezintă acte cu caracter consultativ având valoarea unor mijloace de orientare a legislaţiilor statelor membre. Modulul II. Drept comunitar Instituţii comunitare. Craiova. decizia este obligatorie doar pentru cei cǎrora li se adreseazǎ (de regulǎ determinaţi individual. directiva este obligatorie.c) în 1975.întocmai ca şi directiva .c) crearea unei pieţe comune generalizate pentru toate produsele importate şi exportate de către statele membre.Manolache. Rezolvare: regulamentul este un act obligatoriu. Uniunea vamală Atât din articolul 23 TCE cât şi din articolul 25TCE şi articolul 26 TCE rezultă că Uniunea vamală implică: adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţări terţe.avut în vedere.b) realizarea integrării economice.A. O.c) crearea unor tarife vamale comune. o decizie se poate adresa unui stat. All Beck. 2.b) în 1967. lǎsând statelor o marjǎ de manevrǎ. persoane fizice şi juridice . 2001. Cu privire însă la precizarea principiilor generale şi a drepturilor fundamentale. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie este un veritabil izvor de drept în sistemul de drept comunitar. Manualul Uniunii Europene. Interdicţia taxelor de vamă şi a taxelor cu efect echivalent 3. 4) Principiile fundamentale care au stat la baza constituirii pieţei comune au fost:a) libera circulaţie a mărfurilor.dar doar în privinţa rezultatului ce trebuie atins. statuările Curţii de Justiţie sunt izvoare de drept nemijlocit. Ed. Interzicerea restricţiilor cantitative între statele membre Timp alocat: 1 h Bibliografie: 1. În general. LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR Unitatea de învăţare: 1.dar se disting de acestea din urmă prin aceea că ele obligă statele membre doar în privinţa rezultatului ce trebuie atins. persoane fizice şi juridice) . Dreptul comunitar al afacerilor. serviciilor. 1999.b) armonizarea progresivă a politicilor economice ale statelor membre. Directivele sunt acte obligatorii .ca şi regulamentele . Uniunea vamală 2. capitalurilor.îşi va găsi aplicare doar după ce statul va adopta norma internă de punere în aplicare a deciziei respective.b) punerea în comun a producţiei de ciment şi oţel ale celor două industrii (franceză şi germană). A.Comparaţi diferitele acte ale dreptului comunitar derivat. 3. state. dar lasă la latitudinea autorităţilor competente formele şi mijloacele de realizare efectivă a finalităţii. Ed. Fuerea. ca şi regulamentul. Teste de evaluare: Grile: 1) Soluţia propusă de Jean Monet pentru reconcilierea dintre Franţa şi Germania era:a) punerea în comun a producţiei de cărbune şi oţel ale celor două industrii (franceză şi germană). caz în care . interzicerea.Comparaţi urmǎtoarele instituţii: Consiliul Uniunii Europene. 2. individuale şi cu aplicare directă asupra subiectului de regulă particulari. 2) Căror imperative răspundea soluţia lui Jean Monet:a) prevenirea izbucnirii unui nou conflict militar. în relaţiile dintre statele membre. Universitaria.

dimensiunea externă.. cod ce a fost completat de Comisie prin Regulamentul de aplicare nr. 2) de mijloc de obţinere a unor venituri pentru bugetul ţărilor care le aplică.. 4 pct. Curtea precizează: "o taxă pecuniară. În materie vamală.Taxele cu efect echivalent.În eliminarea drepturilor de vamă o contribuţie notabilă şi-a adus Curtea de Justiţie care a interpretat fostul articol 12TCEE (care interzicea impunerea unor noi taxe vamale şi a unor taxe cu efect echivalent) şi fostul articol 13 TCEE (care obliga statele membre să elimine taxele existente în cadrul unei perioade de tranziţie) statuând că "statele membre se vor abţine de a introduce între ele orice alte taxe vamale noi. cât şi la creşterea cuantumului celor care există deja în comerţul dintre ele". dimensiunea sau latura internă. în care se observă o interpretare extensivă a noţiunii de taxă cu efect echivalent a fost oferită de Curte într-un proces împotriva Italiei care impusese o taxă asupra mărfurilor exportate către alte state membre cu scopul aparent de a colecta materiale statistice folosite pentru a studia modurile în care au loc schimburile comunitare. În ce priveşte relaţiile cu terţele state. Comisia şi Curtea au dobândit posibilitatea de a interpreta această noţiune cu urmarea că astfel statele au putut fi sancţionate. Consiliul. dar tot cu efect protecţionist. fie în momentul importului. în 1968 Curtea de Justiţie a sancţionat atitudinea Italiei de a impune o "contribuţie asupra bunurilor artistice. Uniunea vamală) interzice "între statele membre taxele vamale la import şi la export sau taxele cu efect echivalent" . Am observat că taxele cu efect echivalent fac obiectul interdicţiei exprese în TCE. fie din mărfuri menţionate la literele a) şi b) (art. Această reglementare nu doar a taxelor vamale dar şi a taxelor cu efect echivalent a devenit necesară pentru a înlătura posibilitatea interpretării în mod tendenţios stricto sensu a prevederilor Tratatului. Taxele de vamă sunt sarcini pecuniare ce apasă un produs la import sau export şi care. O definiţie." în urma modificărilor textul prevede "interzicerea drepturilor vamale . Argumentele Italiei că acele articole nu ar trebui privite ca mărfuri în sensul normelor privind uniunea vamală şi că scopul taxei nu era acela de a colecta venituri. c) mărfuri obţinute sau produse pe teritoriul vamal al Comunităţii. asupra importurilor şi exporturilor. se aplică tariful vamal comun.Deoarece Tratatul de la Roma nu definea noţiunea de taxă cu efect echivalent taxelor vamale.8/1996 taxelor vamale la import şi la export şi a oricăror taxe cu efect echivalent acestor taxe vamale. schimburile de mărfuri reglementate de Uniunea vamală – pe care se întemeiază Comunitatea . 18). aici nu îşi găsesc locul.. impusă unilateral. iar Regulamentul 2913/32 a fost abrogat de către Regulamentul (CE) nr. fiecare beneficiind de soluţia proprie. fie ulterior şi care loveşte în mod specific produsul importat. între aceste state. a taxelor de vamă şi a taxelor cu efect echivalent acestora. în cazul în care ea nu este o 44 . Unitatea de invatare 2. au fost respinse de Curtea de Justiţie. la 12 octombrie 1992 a adoptat Regulamentul nr. 2913 care a instituit codul vamal comunitar.Este de la sine înţeles că acest articol se găseşte în această formă în urma numeroaselor modificări care au trecut peste Tratatul de la Roma. sau dimensiuni. Mărfurile comunitare cuprind mărfurile care aparţin uneia din următoarele categorii: a) mărfuri produse în întregime pe teritoriul vamal al Comunităţii. de la data intrării lor în vigoare. care hotărăşte cu majoritate calificată la propunerea Comisiei”. astfel că excepţiile pe care le întâlnim în cazul articolului 30 TCE.presupune două laturi. Aşa se face că dacă în 1957 tratatul prevedea "eliminarea drepturilor vamale . oricât de mică. Cu privire la Tariful vamal comun articolul 26 TCE dispune.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.. 2554/93 din 2 iulie 1993. O primă definiţie a taxei cu efect echivalent taxelor vamale este oferită de Curtea de Justiţie (în anul 1962) care arată că ea reprezintă "un drept unilateral impus. fie exclusiv din mărfurile menţionate la litera b). ceea ce ar fi dus la posibilitatea creării unui alt gen de taxe.Mai apoi. prin excluderea produsului naţional similar şi care prin rezultatul asupra liberei circulaţii a produselor realizează aceeaşi incidenţă ca un drept vamal". precum şi orice taxe cu efect echivalent. au două scopuri: 1) de instrument de protecţie desemnat să elimine sau să reducă importul prin creşterea preţului acestuia. istorice şi arheologice la export în celelalte state membre". Codul vamal comunitar stabileşte normele şi procedurile generale aplicabile mărfurilor introduse sau scoase de pe teritoriul vamal al Comunităţii.în articolul 23 şi articolul 25. ci acela de a proteja moştenirea artistică a ţării. iar în relaţiile dintre state. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat).„taxele prevăzute de Tariful vamal comun se stabilesc de către Consiliu.Prin urmare. Interdicţia taxelor de vamă şi a taxelor cu efect echivalent În afară de amintita reglementare cu caracter general din articolul 23 TCE.Interdicţia cuprinsă în articolul 25 TCE este absolută. Fiecare modificare a reflectat stadiul procesului integraţionist. oricare ar fi denumirea sau modul său de aplicare şi care vizează mărfurile naţionale sau străine pe motiv că traversează frontiera. în general. Aceste regulamente au fost modificate în mod substanţial şi repetat. b) mărfuri care intră pe teritoriul vamal al Comunităţii provenind din ţări sau teritorii care nu fac parte din acest teritoriu şi care au fost puse în liberă circulaţie.". presupune interzicerea. articolul 25 TCE introductiv de capitol (1.

prin urmare. Deoarece Tratatul CE nu defineşte noţiunea de măsură cu efect echivalent i-a revenit Comisiei (şi Curţii de Justiţie) misiunea de a preciza sensul noţiunii. 32). ca o consecinţă a uniunii vamale şi în interesul reciproc al statelor membre. aşadar.J. Unitatea de invatare 3. 31). chiar dacă nu este percepută în folosul statului. taxa în litigiu este datorată numai în cazul în care gazul este efectiv prezent în infrastructură (pct. articolul 90 TCE având ca obiect tocmai înlăturarea acestei restrângeri în cazul unui tratament discriminatoriu faţă de deşeurile importate (pct. Într-o cauză din 2006 Curtea de Justiţie precizează: "dispoziţiile tratatului referitoare la taxele cu efect echivalent şi cele referitoare la impozitele interne discriminatorii nu sunt aplicabile în mod cumulativ. chiar dacă sunt lipsite de valoare comercială intrinsecă. Astfel. de libera circulaţie a mărfurilor comunitare. poate să reprezinte o restrângere disimulată a liberei circulaţii a deşeurilor respective. 2. destinată să menţină un regim de control sanitar în interesul general. controalele sanitare sunt în continuare justificate.. în conformitate cu circumstanţele. Prin urmare. ci exclusiv infrastructura de transport. constituie o taxă cu efect echivalent în sensul articolelor 9.. în scopul distribuţiei şi consumului acestuia pe teritoriul algerian sau al tranzitului acestuia spre alte state membre (pct. Excepţia contraprestaţiei este o apărare frecventă care susţine că taxa impusă asupra mărfurilor importate este justificată pentru că nu reprezintă decât plata unui serviciu pe care statul l-a oferit importatorului şi.. De aceea articolul 28 TCE şi articolul 29TCE le interzic." La rândul său articolul 29TCE dispune: "între statele membre sunt interzise restricţiile cantitative la export . nu produce efecte discriminatorii sau protecţioniste. O taxă internă aplicată acestor deşeuri este de natură să facă tranzacţiile comerciale menţionate mai dificile sau mai oneroase pentru operatorul care vrea să se debaraseze de acestea şi. nu afectează evaluarea efectului pe care această taxă o are asupra liberei circulaţii a mărfurilor. 1. existenţa unui principiu general al libertăţii de tranzit al mărfurilor în interesul Comunităţii" (pct.Statele membre ar aduce atingere principiului libertăţii de tranzit comunitar dacă ar aplica mărfurilor aflate în tranzit pe teritoriul lor. considerate din punctul de vedere al măsurii sau cantităţii lor". La aceasta Curtea a replicat: faptul că o taxă de acest tip este proporţională cu costurile unui control sanitar efectuat în mod obligatoriu la intrarea mărfurilor. Deşi guvernul italian afirmă că taxa în litigiu nu vizează marfa. în sistemul tratatului. în ansamblul său.C. cheltuielile organizate de acestea trebuie să fie suportate de publicul care beneficiază.Deşeurile destinate eliminării intră în noţiunea "produse" în sensul articolului 90 TCE. 26). se impune să se constate că taxa instituită în temeiul legii siciliene constituie o obligaţie fiscală impusă asupra unei mărfi importate dintr-o ţară terţă. Măsuri cu efect echivalent restricţiilor cantitative.. astfel încât aceeaşi măsură nu poate. acestea pot totuşi determina tranzacţii comerciale referitoare la eliminarea sau la depozitarea acestora. nu ar trebui considerată ca o taxă cu efect echivalent. importul. Activitatea administraţiei statului.În această hotărâre Curtea de Justiţie subliniază diferenţele dintre articolele 23 TCE şi 25 TCE (şi situaţiile prevăzute de acestea) şi articolul 90 TCE. Interzicerea restricţiilor cantitative între statele membre Restricţiile cantitative reprezintă a doua piedică pusă mărfurilor în calea circulaţiei între statele membre. articolul 90 TCE reglementează barierele create în calea comerţului în interiorul statelor membre. Prin urmare." Restricţiile cantitative au fost definite de doctrina europeană ca reprezentând: "ansamblul regulilor sau măsurilor administrative care exclud total sau parţial importul unuia sau mai multor produse. 13 şi 16 din Tratat. nu poate fi considerată serviciu prestat importatorului de natură să justifice perceperea unei taxe pecuniare în echivalent. Această libertate nu ar putea fi ea însăşi deplină dacă statele membre ar avea posibilitatea să împiedice sau să îngreuneze. mai precis gazul metan algerian. prin urmare. dacă la finalul perioadei de tranziţie. să aparţină simultan acestor două categorii" (pct.Comisia în Directiva nr 70/50 din 22 decembrie 1969 a indicat că „această noţiune include 45 . Într-adevăr. 39). dacă articolul 25 din TCE se referă la obstacolele în calea comerţului impuse la trecerea frontierei de către o marfă.8/1996 taxă vamală propriu-zisă. Astfel articolul 28 TCE prevede: "Între statele membre sunt interzise restricţiile cantitative la import . conform afirmaţiilor acestui guvern.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Trebuie să se admită. 36). Concluzii desprinse din practica recentă a C. exportul sau tranzitul mărfurilor". 12.E.uniunea vamală implică în mod necesar asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre. total sau parţial. taxe de tranzit sau orice alte impozite legate de acest tranzit (pct. în orice mod circulaţia mărfurilor aflate în tranzit.Într-o cauză din 2005 împotriva Italiei la întrebarea dacă taxa de protecţie a mediului pentru gazoductele instalate pe teritoriul regiunii Sicilia este o taxă cu efect echivalent unei taxe vamale Curtea a răspuns în felul următor: ". iar produsul impus nu se află în concurenţă cu vreun produs naţional"..Curtea a definit restricţiile cantitative ca fiind măsurile "ce pot restrânge. 37). oferindu-se diferite definiţii. inclusiv celor importate direct dintr-o ţară terţă.

prin urmare. în Germania a produselor alcoolizate. d) şi cu punctul 4 din anexa III la Directiva 75/106/CEE [. potrivit altor versiuni lingvistice ale aceleiaşi dispoziţii produsele respective care se prezintă cu volumul de 0.071 litri 46 . administrative. 4 din anexa III la această directivă care se prezintă cu volumul de 0. un produs în mod legal fabricat şi comercializat într-un stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a intra în alt stat membru.. d) al doilea paragraf coroborat cu art.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Astfel de considerente nu sunt decisive atâta timp cât consumatorii îşi pot procura de pe piaţă o gamă extrem de variată de produse slab sau mediu alcoolizate şi atâta timp cât.) a înaintat diferite argumente care.] trebuie interpretat în sensul că produsele al căror ambalaj are volumul de 0. inclusiv practicile administrative. de natură să primeze exigenţelor liberei circulaţii. iar legea prevedea o tărie minimală de 250 pentru alcoolurile din fructe. d) din Directiva 75/106 reiese că produsele enumerate la pct. ele producându-se când un stat refuză importul unui produs pe motiv că nu corespunde normelor standard în vigoare pe teritoriul său. în hotărâre se precizează: "Guvernul Republicii Federale Germania (. de protecţia consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale" (pct.În al treilea rând. În rezumat. liber comercializată pe piaţa germană. lichior de coacăze negre. hotărârea "Cassis de Dijon" îşi relevă importanţa şi prin instituirea principiului recunoaşterii mutuale a produselor legal fabricate şi comercializate în statele membre ceea ce reprezintă baza liberei circulaţii a produselor(dupǎ cum rezultǎ din ultima regulǎ). rezultă din caracterul disparat al legislaţiilor naţionale cu privire la compoziţia şi securitatea produselor şi sunt susceptibile de producerea unui efect restrictiv asupra schimburilor între statele membre. legislative. din multiple motive.în cazul în care o exigenţă imperativă nu poate fi recunoscută.În al doilea rând. (3) lit.8/1996 dispoziţiile normative.. Acestea reprezintă un aspect particular al măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative. Întrebarea la care Curtea de Justiţie a trebuit să răspundă a fost dacă art. Astfel. este consumată în mod frecvent sub formă diluată (pct. relativă la comercializarea băuturilor spirtoase care determină un nivel minim al gradelor de alcoolizare. este contrară articolului 28 TCE. de Dijon. Societatea Rewe-Zentral a cerut administraţiei germane a monopolului alcoolului.071 şi care sunt fabricate şi/sau comercializate în mod legal în Irlanda sau în Regatul Unit pot fi comercializate şi în celelalte state membre ale Comunităţilor Europene? Din analiza anumitor versiuni lingvistice ale articolului 5 alin. astfel de produse pot induce mult mai uşor toleranţa faţă de alcool decât băuturile mai puternic alcoolizate (pct. fiecare pe teritoriul său.071 litri în Irlanda şi în Regatul Unit. pentru faptul că se referă la aşa-numitele piedici tehnice. În primul rând. (3) lit. o parte importantă a băuturilor cu conţinut ridicat de alcool. Curtea de Justiţie în soluţionarea acestui caz. autorizaţia de a importa din Franţa. (3) lit. Hotărâri recente ale Curţii de Justiţie în materia restricţiilor cantitative O hotărâre din 2005 ne atrage atenţia pentru că se reamintesc o serie de idei generale referitoare la interpretarea dreptului comunitar. a fixat următoarele reguli:în absenţa unei reglementări comune cu privire la producerea şi comercializarea unui produs.. trebuie recunoscute ca fiind necesare pentru satisfacerea uneia sau mai multor exigenţe imperative. 5 alin. adică toate actele ce emană de la o autoritate publică şi care reprezintă obstacole la importuri. având în vedere că. revine statelor membre să reglementeze. în opinia sa. adică a unor scopuri de interes general. Pe lângă cerinţa existenţei unor exigenţe imperative mai trebuie respectată şi cerinţa ca măsura să fie proporţională cu scopul urmărit. Rezultă de aici că în domeniile în care există reglementări comune. Societatea Rewe-Zentral a arătat că fixarea unei tării minimale alcoolului împiedică desfacerea.obstacolele la circulaţia intercomunitară rezultate din disparitatea legislaţiilor naţionale. prevalându-se de considerente care ţin. 9). care puteau avea loc în absenţa acestor reglementări. tot ceea ce priveşte producerea şi comercializarea acestui produs. de protecţia sănătăţii publice şi. pe de o parte. Autorizaţia a fost refuzată pe motivul că acest produs avea o tărie situată între 15-200. În afacerea Cassis de Dijon (Coacăze negre de Dijon) Curtea de Justiţie aduce precizări asupra incompatibilităţii „piedicilor tehnice” cu articolul 28 TCE. pentru că până la adoptarea Actului Unic European. 10). hotărârea ne reţine atenţia şi în privinţa comentariului făcut de Curtea de Justiţie faţă de argumentul invocat de guvernul german de justificare a măsurii luate. afacerea se referă la o lege germană. pot fi comercializate. în opinia sa. Reguli. 11). Cassis de Dijon. statele pierd competenţa de reglementare. originare din alte state membre. pentru diferitele categorii de astfel de băuturi. ar justifica aplicarea dispoziţiilor referitoare la conţinutul minim de alcool al băuturilor spirtoase.. adică a actelor care fac importurile prea dificile sau oneroase faţă de produsele naţionale”. În ceea ce priveşte protecţia sănătăţii publice guvernul german afirmă că scopul stabilirii prin legislaţia naţională a conţinutului minim de alcool este acela de a evita proliferarea pe piaţa naţională a băuturilor alcoolice cu un conţinut redus de alcool. în timp ce. fără a putea opune o prohibiţie legală la comercializarea produsului. 5 alin. pe de altă parte.În fine.Această hotărâre reţine atenţia.

În acelaşi timp Curtea. justificare pe motive de morală publică. într-o cauză din 2005. de ordine publică. a interpretării uniforme a dispoziţiilor dreptului comunitar exclude posibilitatea ca. textul unei dispoziţii să fie privit în mod izolat prin raportarea doar la una dintre versiunile sale. cel puţin în aceste două state membre.. în caz de îndoială.Observăm că toate derogările prevăzute în textul de mai sus urmăresc apărarea intereselor de natură neeconomică. Pentru a fi acceptate ca fundament al acestei derogări. în măsura posibilului. în mai multe cazuri a permis justificarea unei măsuri naţionale (cu efect echivalent unei restricţii cantitative) pe motiv de protecţie a mediului. precum şi prin cerinţe imperative de interes general. reglementările naţionale trebuie să fie justificate de reglementările comunitare. toate derogările trebuie să fie cât mai puţine cu putinţă). De asemenea. interdicţiile sau restricţiile respective nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară şi nici o restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre". Derogări legale şi jurisprudenţiale Aria deosebit de largă de cuprindere a interdicţiilor analizate anterior au făcut absolut necesară adoptarea unor derogări legale. 23). ce privea o normă austriacă care interzicea utilizarea autocamioanelor de peste o anumită greutate să folosească anumite drumuri. într-o hotărâre se precizează: "o măsură naţională contrară articolului 29 TCE poate fi justificată de unul dintre motivele enunţate la articolul 30 TCE. astfel că ele nu vizează. cât şi admise de jurisprudenţa comunitară (atâta timp cât piaţa unică nu îmbracă. articolul 28 TCE se opune interzicerii comercializării lor în celelalte state membre. Vedem cǎ in enumerarea cuprinsǎ în articolul 30 TCE protecţia consumatorilor nu figureazǎ.. În acest sens. la export sau de tranzit. protecţia consumatorilor poate constitui un obiectiv legitim de interes general de natură să justifice o restrângere a liberei circulaţii a mărfurilor". sau de protecţie a proprietăţii industriale şi comerciale. 2) în caz de neconcordanţă între diferitele versiuni lingvistice ale unui text comunitar. 3) un text de drept comunitar derivat trebuie interpretat. interes protejat de un mecanism de reglementare unic şi intern de natura celui statal). mai ales datorită naturii nediscriminatorii a măsurii.8/1996 pot fi comercializate în (doar în) Irlanda şi în Regatul Unit. 4) articolul 28 TCE. cu condiţia ca măsura respectivă să fie proporţională cu scopul legitim urmărit . 23).Reglementarea legală este cuprinsă de articolul 30 TCE care prevede: "dispoziţiile articolelor 28 şi 29 nu se opun interdicţiilor la import. până în prezent caracterele unei pieţe naţionale . ca acesta să fie interpretat şi aplicat în lumina versiunilor existente în celelalte limbi oficiale (pct. impunând dimpotrivă. de la regula liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul Comunităţii. fabricat şi comercializat în mod legal într-un alt stat membru (pct. cu deosebire. deoarece ele se aplică atât produselor naţionale cât şi produselor similare importate. Astfel.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. este aplicabilă fără distincţie între produsele naţionale şi produsele importate. produsele importate. ele permiţând justificarea reglementărilor naţionale de restrângere a comerţului intercomunitar. 5) prin urmare. de exemplu deşi reaminteşte deseori că "articolul 30 TCE conţine o excepţie de strictă interpretare”. adică să nu depăşească ceea ce este strict necesar pentru realizarea obiectivului (şi. istorică sau arheologică. de siguranţă publică. de protejare a unor bunuri de patrimoniu naţional cu valoare artistică. este necesară pentru respectarea cerinţei respective şi proporţională cu obiectivul urmărit. în măsura în care respectivele produse preambalate sunt legal fabricate şi comercializate. dispoziţia respectivă trebuie interpretată în raport cu economia generală şi cu finalitatea reglementării din care fac parte (pct. Toate reglementările naţionale care interzic sau restrâng schimburile intercomunitare trebuie să fie: 1) mai întâi necesare pentru realizarea obiectivelor invocate (în baza articolului 30 TCE). 17). Pe lângă toate aceste condiţii trebuie să avem în vedere şi practica nu întotdeauna constantă a Curţii de Justiţie în interpretarea normelor Tratatului CE. cu excepţia cazului în care o astfel de interdicţie se dovedeşte a fi justificată printr-o cerinţă imperativă. căci. în general. trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să interzică comercializarea unui produs preambalat cu un volum necuprins în gama comunitară. aşa cum precizează artcolul 30 TCE piedicile asupra schimburilor nu trebuie să constituie o discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată în comerţul dintre statele membre. prin urmare. de protecţie a sănătăţii şi a vieţii persoanelor şi animalelor sau de conservare a plantelor. 2) şi apoi trebuie să fie proporţionale. Potrivit unei jurisprudenţe constante. Regulile de interpretare reţinute de Curtea de Justiţie sunt: 1) necesitatea aplicării şi. în domeniile armonizate de Comisie ori Consiliu. adaugă pe lângă motivele enunţate de articolul 30 TCE şi alte motive. 18).Existenţa acestei liste limitative de excepţii de la interdicţia restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent transformă interdicţia intr-una relativă (spre deosebire de interdicţia taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent acestora care nu admite excepţii). statele pierd competenţa de a legifera. în sensul conformităţii sale cu dispoziţiile Tratatului CE şi cu principiile generale ale dreptului comunitar (pct. Cu toate acestea. iar acest obiectiv nu poate fi atins prin măsuri care restrâng în mai mică măsură schimburile intracomunitare. De exemplu. astfel încât să existe un interes unic pentru toţi operatorii. în 47 .

în măsura în care în etapa actuală a cercetărilor ştiinţifice persistă incertitudinile. reducea în mod cert importurile de carburanţi proveniţi din alte state membre. siguranţă publică. 3) Printre excepţiile de la interdicţia restricţiilor cantitative se numără:a) protecţia mediului. ea a fost socotită de Curte ca fiind justificată de necesitatea apărării independenţei ţării în materie energetică.şi din cauzele în care a fost invocat reţinem că : "deşi statele sunt libere să determine înţelesul de morală publică aplicabile pe cuprinsul teritoriului lor.Realizaţi o comparaţie între taxele vamale şi taxele cu efect echivalent acestora.b) fie proporţionale atingerii obiectivelor. prin urmare.c) nu constituie o discriminare arbitrară sau o restricţie deghizată. protecţia mediului putea constitui o justificare obiectivă. să hotărască nivelul la care consideră că este necesar să asigure protecţia sănătăţii şi vieţii persoanelor. 2. adicǎ sarcini pecuniare.b) protecţia animalelor. 30 TCE .b) obstacolele la circulaţia intercomunitară rezultată din dispariţia reglementărilor naţionale trebuie recunoscute ca necesare pentru satisfacerea unei existenţe imperative.c) în cazul în care o exigenţă imperativă nu poate fi recunoscută. ţinând cont de cerinţele liberei circulaţii a mărfurilor în interiorul Comunităţii". În al doilea rând "dreptul comunitar nu se opune ca statele membre să adopte o legislaţie care supune utilizarea aditivilor unei autorizări prealabile acordată printr-un act de aplicabilitate generală pentru anumiţi aditivi determinaţi.8/1996 vederea protejării mediului.d) protecţia consumatorilor. fie pentru toate produsele. le revine statelor membre în absenţa armonizării. 4) Reglementările naţionale. au scopuri asemǎnǎtoare. CEJ a presupus că norma austriacă era aplicabilă nediferenţiat şi. prin asigurarea rafinăriei naţionale cu pieţe de desfacere regulate. ele nu pot impune standarde mult mai stricte asupra mărfurilor provenind din alte state membre decât cele aplicate mărfurilor naţionale echivalente”. Exerciţii: 1. în aprovizionarea lor de la unica rafinărie naţională.c) motive de morală publică.b) mijloc de obţinere a unor venituri la bugetul statului care le aplică. Realizaţi o comparaţie între taxele vamale şi taxele cu efect echivalent acestora şi restricţiile cantitative şi mǎsurile cu efect echivalent acestora. care interzic sau restrâng schimburile intercomunitare trebuie să:a) fie necesare pentru realizarea obiectivelor invocate. animalelor sau plantelor a generat. 2) Regulile reţinute în speţa Cassis de Dijon sunt:a) în absenţa unei reglementări comune cu privire la producerea şi comercializarea unui produs. tot ceea ce priveşte producerea şi comercializarea acestora. În primul rând. Cazuri: morala publică reprezintă un motiv separat de justificare . anume a calităţii aerului. următoarele concluzii din partea Curţii de Justiţie.c) mijloc de obţinere de fonduri pentru administraţia locală unde se află vama care le aplică. fie doar pentru unele dintre acestea. Teste de evaluare: Grile: 1) Taxele de vamă au ca scopuri:a) instrument de protecţie desemnat să elimine sau să reducă importul. revin statelor membre şi reglementează. ordine publică. O legislaţie de acest gen răspunde unui obiectiv legitim de politică sanitară şi anume acela de restrângere a consumului necontrolat de aditivi alimentari". fie în vederea anumitor utilizări. Asemǎnǎri: ambele reprezintǎ taxe.în cadrul art. Deosebiri:taxa cu efect echivalent a fost definitǎ de cǎtre Curte.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. un produs legal fabricat şi comercializat într-un stat trebuie să poată circula liber în oricare alt stat nemembru. sunt reglementate de aceleaşi articole. protecţia sănătăţii şi a vieţii persoanelor. fiecare pe teritoriul său. Deşi o asemenea măsură. siguranţa publică a fost invocată într-o reglementare irlandeză care impunea tuturor distribuitorilor de carburanţi obligaţia de a cumpăra o cantitate minimală. 48 . în mai multe cauze. în diferite litigii şi de cǎtre Comisie.

Nediscriminarea Trei texte din Partea I ("Principiile") a TCE ne reţin atenţia când vorbim despre nediscriminare: primul este articolul 10 TCE "statele membre iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prezentul tratat sau care rezultă din actele instituţiilor Comunităţii. generale sau speciale necesare pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor. Bucureşti. în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. persoanelor. Al doilea este articolul 12 TCE "în domeniul de aplicare a prezentului tratat şi fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale pe care le prevede. Manualul Uniunii Europene. 1999. Statele membre se abţin să ia măsuri care ar putea pune în pericol realizarea scopurilor prezentului tratat". aII-a. 93 şi 95 şi fără a aduce atingere acestor dispoziţii din prezentul tratat (2) Piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne.8/1996 Modulul III. serviciilor şi capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat. Unitatea de invatare 1.Din cele două texte rezultă că statele obligate să faciliteze Comunităţii îndeplinirea misiunii sale sunt ţinute să ia toate măsurile. 3. Nediscriminarea 2. se interzice orice discriminare exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. ale articolelor 25 şi 26. 2001. apare obligaţia pentru state ţinute să faciliteze îndeplinirea misiunii Comunităţii . care presupune libera circulaţie a mărfurilor.Duşcǎ. serviciilor şi capitalurilor. Acest text generează concluzia că deoarece Comunitatea adoptă măsurile pentru realizarea pieţei interne. All Beck. în care libera circulaţie a mărfurilor. Universitaria.Manolache. 49 . Statele membre facilitează Comunităţii îndeplinirea misiunii sale.A. Ed. O. 80.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.La aceste texte se adaugă cel de-al treilea. Fuerea. A. 2009. Ed. (2) şi ale articolelor 49.I. 2. Libera circulaţie a persoanelor Unitatea de învăţare: 1. Articolul 14 TCE: (1) "Comunitatea adoptă măsurile pentru instituirea treptată a pieţei interne în cursul unei perioade care se încheie la 31 decembrie 1992. Craiova. Libera circulaţie a cetăţenilor 3. care rezultă din tratat şi din actele instituţiilor Comunităţii printre care se numără şi asigurarea şi menţinerea nediscriminării exercitată pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate. ale articolului 47 alin. Consiliul hotărând în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 251 TCE. Ed. Libera circulaţie a lucrătorilor Timp alocat: 1 h Bibliografie: 1. persoanelor. Drept comunitar Instituţii comunitare.să realizeze deplina aplicare a principiului nediscriminării. Actami. Dreptul comunitar al afacerilor. poate adopta orice reglementare în vederea interzicerii acestor discriminări”.

2) în al doilea rând.în condiţiile prevăzute de acesta . o armonizare a legislaţiilor naţionale nu a intervenit. Dintre dispoziţiile Părţii a II-a TCE pe noi ne interesează articolul 18 care prevede: (1) orice cetăţean al Uniunii are dreptul de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre. care precizează că o cetăţenie generează pentru cetăţean nu doar drepturi dar şi îndatoriri. 3) dreptul de protecţie juridică (în legătură cu acesta. 3) în fine. dezvoltarea principiului amintit. 50 .necerute naţionalilor . În plus. 2) dreptul de formare profesională (în legătură cu care Curtea de Justiţie a precizat că: accesul la formare nu poate fi închis resortisanţilor altor state membre sau subordonat unor condiţii necerute naţionalilor care ar constitui astfel discriminări indirecte). Tratatul privind Uniunea Europeană isi propune printre obiective: . 4) dreptul de a accede la activităţi economice în statul de primire (ceea ce presupune atât accesul la activităţi salariate cât şi accesul la activităţi nesalariate). astfel încât aceştia să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii acelui stat.Cu toate criticile aduse. de către alin.atrage ca o completare şi cetăţenia Uniunii. Libera circulaţie a cetăţenilor. următoarele drepturi: 1) dreptul de reunire familială (întregire a familiei) care vizează resortisanţii comunitari şi copiii mai mici de 21 de ani aflaţi în grija părinţilor .8/1996 Libera circulaţie a persoanelor care are ca necesar temei nediscriminarea .trebuie remarcat că: 1) mai întâi are drept antecedent necesar acelaşi articol 12 TCE care instituie principiul nediscriminării.. b) dreptul de şedere permanentă pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. 2) dreptul de şedere în alte state membre decât patria lor de origine.Egalitatea de tratament implică. pe care "nu o înlocuieşte". Directiva stabileşte: a) condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre de către cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. Deocamdată. cu precădere. Din normele dreptului derivat nu trebuie să omitem Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.: cetăţenia Uniunii conferă fiecărui cetăţean al Uniunii un drept fundamental şi individual la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre. Având printre considerente o serie de idei majore ale dreptului comunitar (ex. cu toate timidităţile inerente unei situaţii noi. adaptarea nediscriminării la o serie de alte situaţii decât cele economice. siguranţă publică sau sănătate publică. Sunt avute în vedere.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.inclusiv cu privire absenţa îndatoririlor reciproce care ar putea da naştere unei cetăţenii mai active sau participative .în speciat legate de reşedinţă . sub rezerva limitărilor şi condiţiilor prevăzute de prezentul tratat şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării sale. ci este dependentă de existenţa cetăţeniei unui stat membru. Curtea de Justiţie a ajuns ca. cetăţeanul unui stat membru care locuieşte într-un alt stat membru nu poate să se prevaleze de mai multe drepturi decât cele ce sunt recunoscute naţionalilor din ţara de primire şi aceasta chiar dacă el dispune în ţara de origine de mai multe drepturi. Curtea a mai spus: "turiştii sunt destinatarii serviciilor şi au dreptul la aceeaşi protecţie ca şi naţionalii contra riscului agresiunii sau la compensaţii pecuniare când acest risc s-a realizat"). (2) al articolului 17 TCE alături de drepturi şi a obligaţiilor. Precizarea. libera circulaţie a persoanelor constituie una dintre libertăţile fundamentale ale pieţei interne. statele membre reglementează liber diferitele sectoare de activitate.să consolideze protecţia drepturilor şi intereselor resortisanţilor statelor membre prin instituirea unei cetăţenii a Uniunii.acest drept se aplică indiferent de naţionalitatea membrilor de familie. obligaţiile nu sunt precizate. cât timp. această "instituită cetăţenie" nu are o existenţă de sine stătătoare. în care libertatea este asigurată în conformitate cu dispoziţiile tratatului). 3) dreptul de a avea acelaşi set de drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii statului de primire. în hotărârile sale să aprecieze că anumite drepturi sunt generate din însăşi calitatea de cetăţean european. pe lângă caracterul "pur retoric" poate să mai exprime şi adevărul constituţional. de asemenea.Evident resortisantul unui stat membru nu poate să se prevaleze de principiul liberei circulaţii şi de egalitate de tratament dacă se găseşte într-o situaţie reglementată de dreptul comunitar şi.. c) restrângerile drepturilor menţionate la literele a) şi b) pentru motive de ordine publică. cu privire la introducerea conceptului juridic de cetăţenie a Uniunii Europene .. Articolul 17 TCE precizează condiţiile în care se dobândeşte cetăţenia Uniunii: anume existenţa cetăţeniei unui stat membru . Curtea de Justiţie sesizată în temeiul articolului 177 TCE a precizat: "principiul nediscriminării se opune ca un stat membru să supună acordarea unui drept resortisantului altui stat membru unor condiţii . întreaga Parte a II-a "Cetăţenia Uniunii" nu este decât completarea. ci doar i se alǎturǎ. cu condiţia de a nu introduce discriminări faţă de resortisanţii altor state membre şi de nu aplica reguli care creează piedici în libera circulaţie a persoanelor.presupune pentru resortisanţii statelor membre: 1) dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul comunitar.sau principiul egalităţii de tratament . Unitatea de invatare 2. care reprezintă un spaţiu fără frontiere interne. Prin urmare. pentru fiecare stat membru asimilarea cu proprii cetăţeni a străinilor comunitari.

d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acel stat. măsurile necesare pentru instituirea liberei circulaţii a lucrătorilor. Că temeiul. b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre. Astfel. c) care prevede „dreptul de şedere într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate salarizată". în special prin instituirea unui sistem care să asigure lucrătorilor emigranţi şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora dreptul la: a) cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de către diferitele legislaţii interne. se poate ajunge la această concluzie. sau restricţiile sunt justificate de motive de ordine publică. siguranţă publică şi sănătate publică. Libera circulaţie a lucrătorilor Lucrătorilor le este rezervat un întreg capitol din Titlul II (Libera circulaţie a persoanelor.Prevăzând că „dispoziţiile prezentului articol nu se aplică angajaţilor din administraţia publică.deci dreptul de a intra şi de a ieşi de pe teritoriul unui stat.şi dreptul de şedere . şi nu ca activitate independentă. 2 al articolului 39 TCE ("libera circulaţie implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetăţenie …").independent de existenţa sau nu a unei activităţi economice. Articolul 39 TCE se alcătuieşte pe aceeaşi tripartită structură: regulă. 39 TCE şi se referă la administraţia publică.Libera circulaţie implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetăţenie între lucrătorii statelor membre. aşa cum a precizat şi Curtea de Justiţie. 4) limitele şi condiţiile în exercitarea dreptului la libera circulaţie sunt prevăzute de tratat (adică de dreptul primar) şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării sale (adică normele dreptului derivat).Limitele. Relaţia de subordonare rezultă şi din articolul 39 TCE (3) pct. Unitatea de invatare 3. Pentru ca o activitate economică să poată fi calificată ca loc de muncă în sensul articolului 39 TCE. serviciilor şi capitalurilor) al Părţii a III-a (Politicile comunităţii) a Tratatului CE. adică motive de natură neeconomică şi de interes general. libera circulaţie implică dreptul: a) de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă. în vederea dobândirii şi păstrării dreptului la prestaţii. deoarece aceasta prevede că … eliminarea oricărei discriminări" … "priveşte încadrarea în muncă. aplicându-se oricăror obstacole care împiedică libera circulaţie a lucrătorilor. 4 din art. c) de şedere într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate salarială. precum şi pentru calcularea acestora. Articolul 39 TCE trebuie interpretat în mod contextual. (1): "orice cetăţean".Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică încadrării în administraţia publică". Concluzii desprinse din hotărârile consacrate ale Curţii de Justiţie Din hotărârile clasice ale Curţii reţinem: 1. care face obiectul articolului 43 TCE. 2) dreptul pe care orice cetăţean al Uniunii îl are constă în: dreptul de liberă circulaţie . în contextul capitolului din care face parte şi articolul 42 TCE care prevede: "Consiliul … adoptă. limite şi excepţii. Prevederea de bază – din capitol – este cea cuprinsă în articolul 39 TCE care dispune:"Libera circulaţie a lucrătorilor este garantată în cadrul Comunităţii. trebuie să existe o relaţie de subordonare.8/1996 Din textul articolului 18 TCE putem trage următoarele concluzii: 1) repetiţia principiului nediscriminării apare din primele cuvinte ale alin. articolul 39 TCE merge mai departe de simpla interzicere a discriminării directe sau indirecte. remunerarea şi celelalte condiţii de muncă. Având în vedere alin. Într-o cauză Curtea de Justiţie a reţinut că "articolul 39 TCE se aplică chiar şi în cazul în care munca a fost prestată în afara Comunităţii atâta timp cât raportul juridic de muncă a fost stabilit în cadrul Comunităţii". regula este că libera circulaţie: este garantată şi implică drepturile: a) de a accepta oferte reale de muncă. cu excluderea activităţilor atât de mărunte încât ar putea fi considerate ca fiind pur marginale şi accesorii este tratată ca lucrător". inclusiv al statului al cărui cetăţean naţional este .Definiţia noţiunii de lucrător: "orice persoană care îndeplineşte activităţi de serviciu care sunt reale şi efective. reglementările şi normele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor statului respectiv. articolul 48 alin. remunerarea şi celelalte condiţii de muncă".UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. în condiţiile care vor face obiectul unor regulamente de aplicare adoptate de Comisie. în domeniul securităţii sociale. b) de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre. d) de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce a fost încadrat în muncă în acest stat. 3) acest drept nu este absolut deoarece i se pot fixa "limitări şi condiţii" în exercitare.Dar. în ceea ce priveşte încadrarea în muncă. 2 din articolul 39 TCE. fundamentul acestei libertăţi îl constituie acelaşi principiu al nediscriminării (articolul 12 TCE) rezultă cu claritate din alin. 4 din Tratat (este vorba despre Tratatul CEE) situează în afara domeniului de aplicare al primelor 3 alineate din articolul 48 CEE o serie de locuri de muncă ce comportă participare directă sau indirectă la exercitarea puterii publice şi a funcţiilor care au ca obiect protejarea 51 .Sub rezerva restricţiilor justificate de motive de ordine publică. siguranţă publică şi sănătate publică. b) plata prestaţiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre". 2. c) de şedere într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate salarizată în conformitate cu legile.Excepţia este cuprinsă în alin.

6. unicul element necesar fiind existenţa unui raport de muncă sau voinţa de a stabili un astfel de raport. la stabilirea sporului de vechime orice posibilitate de luare în considerare a vechimii în muncă acumulate de un profesor universitar într-un alt stat membru decât Republica Austria. în special în temeiul articolului 39 TCE. Această interdicţie vizează şi restricţiile privind înfiinţarea de agenţii. noţiunea de lucrător nu este univocă. Concluzii desprinse din hotărârile Curţii de Justiţie cu privire la limitele şi excepţiile prevăzute de articolul 39 TCE Din hotărârile Curţii referitoare la motivele invocate de statele membre pentru aplicarea limitelor şi excepţiilor de la libera circulaţie a lucrătorilor reţinem următoarele idei: 1. precum şi reciprocitatea drepturilor şi îndatoririlor care reprezintă fundamentul legăturii de cetăţenie. 5. în condiţiile definite pentru resortisanţii proprii de legislaţia ţării de stabilire. în cadrul aceloraşi grupuri sau al aceloraşi organizaţii. în acelaşi timp ca efectul util şi domeniul de aplicare ale dispoziţiilor Tratatului referitoare la libera circulaţie a lucrătorilor şi la egalitatea de tratament pentru resortisanţii tuturor statelor membre să fie limitate de interpretări ale noţiunii de administraţie publică ce decurg doar din dreptul naţional şi care ar eluda normele comunitare". impunând restricţii justificate de ordine publică. în special. 1408/71 prevede că se aplică salariaţilor sau persoanelor care desfăşoară activităţi independente care fac sau au făcut obiectul legislaţiei unuia sau mai multor state membre şi care sunt resortisanţi ai unui stat membru. 4. în temeiul unei asigurări obligatorii sau facultative conform unui regim general sau special de securitate socială menţionat în art. servicii în contrapartidă în urma cărora primeşte o remuneraţie. Astfel de locuri de muncă presupun. 2) se împiedică libera circulaţie a lucrătorilor domiciliaţi în Austria pentru că îi poate determina să se abţină de la părăsirea ţării în vederea exercitării dreptului lor la liberă circulaţie.Dreptul comunitar se opune cerinţei unui stat membru. O astfel de reglementare poate obstrucţiona libera circulaţie a lucrătorilor din două puncte de vedere: 1) dezavantajează lucrătorii din alte state membre decât Republica Austria. Libertatea de stabilire Articolul 43 TCE interzice restricţiile privind libertatea de stabilire a resortisanţilor unui stat membru pe teritoriul unui alt stat membru. În scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor comunitare referitoare la libera circulaţie a lucrătorilor.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Articolul 2 din Regulamentul nr.Prin menţinerea în legislaţie a cerinţei cetăţeniei spaniole pentru exercitarea funcţiilor de căpitan şi de secund pe toate navele care arborează pavilionul spaniol. deoarece vechimile în muncă efectiv în calitate de profesor universitar în alte state membre. 50 a din Legea salarizării exclude. a societăţilor în înţelesul articolului 48 CE al doilea paragraf. În temeiul acestui Regulament o persoană are calitatea de lucrător de îndată ce este asigurată. Trebuie să se evite. 2. Acesta este şi cazul activităţii jucătorilor profesionişti sau semiprofesionişti de fotbal. sucursale sau filiale de către resortisanţii unui stat membru stabiliţi pe teritoriul unui alt stat membru. a) din Regulamentul nr. altele decât navele comerciale cu o capacitate mai mică de 100 de tone registru care transportă mărfuri sau mai puţin de 100 de pasageri care operează exclusiv între porturi sau puncte situate în zone în care Regatul Spaniei îşi exercită suveranitatea. (1) din Directiva 64/22 trebuie să fie interpretate în sensul că. un stat membru poate lua în considerare. precum şi membrilor familiilor acestora. 1 lit. chiar şi împotriva unui sigur risc. ca făcând parte din conduita personală. să prezinte un permis de şedere conform. nu este necesar ca angajatul să fie o întreprindere. pentru a beneficia de o alocaţie de creştere a copilului cât timp cetăţenii statului respectiv trebuie numai să aibă domiciliul sau reşedinţa obişnuită în acest stat membru. precum şi la constituirea şi administrarea întreprinderilor şi.Libertatea de stabilire presupune accesul la activităţi independente şi la exercitarea acestora. de fapt. pentru altă persoană şi sub conducerea acesteia. ci variază în funcţie de domeniul de aplicare. din partea titularilor. ca resortisanţii statelor membre autorizaţi să aibă reşedinţa pe teritoriul său. drepturi suverane sau jurisdicţia – măsură justificată pe ordinea internă – Regatul Spaniei nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul dreptului comunitar. din moment ce exercită o activitate salarială sau efectuează prestări servicii remunerate. Articolul 48 din Tratatul CEE (actualul 39 CE) şi articolul 3 alin. eliberat de administraţia naţională. existenţa unui raport special de solidaritate faţă de stat. 1408/71. 3.Art.Activitatea sportivă este guvernată de dreptul comunitar în măsura în care ea poate fi considerată o activitate economică în sensul articolului 2 din Tratat. nu pot fi recunoscute pentru simplul fapt că nu au fost realizate la o universitate austriacă. faptul că persoana interesată este afiliată la un grup sau la o organizaţie ale căror activităţi sunt considerate de statul membru ca reprezentând un pericol social.În dreptul comunitar. Conform articolului 48 din Tratatul CEE este lucrător persoana care prestează pentru o anumită perioadă de timp. fără a fi totuşi interzise şi chiar dacă nu se impune nicio restricţie resortisanţilor statului respectiv care doresc să desfăşoare o activitate similară celei pe care intenţionează să o desfăşoare resortisantul unui stat membru.8/1996 intereselor generale ale statului sau ale altor colectivităţi publice. sub 52 . independent de existenţa unui raport de muncă.

2) necesitatea să fie precizat termenul în care statele membre urmează să ia deciziile referitoare la cererile de recunoaştere a diplomelor.După cum rezultă din denumire. Cele trei dispoziţii cuprinse în Capitolul II.. siguranţă publică şi sănătate publică. mai întâi. 1992 şi 1999 şi douăsprezece directive sectoriale (referitoare la asistenţi medicali. dentişti.Sunt exceptate . certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare".b) dreptul de şedere pe teritoriul altor state decât patria de origine.şi măsurile adoptate în temeiul acestuia. fie pe baza altor cursuri de învăţământ sau formare.d) alte drepturi. altul decât cel în care şi-a obţinut calificările profesionale. farmacişti şi medici).Directiva 89/48/CEE a Consiliului prevăzând un "sistem general de recunoaştere a diplomelor din învăţământul superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de 3 ani" apare ca un răspuns la rezoluţia adoptată de către Consiliu (1974) în care se cerea ca directivele "să recurgă cât mai puţin posibil la prescrierea unor cerinţe detaliate referitoare la formarea profesională". fie sub forma unei perioade de acomodare. limite (aceleaşi ca şi în cazul anterior. în afara cursurilor postliceale cu durata de un an sau pe baza unei perioade de probă sau de practică profesională sau ca urmare a formării profesionale. Directiva prevedea mecanismul de echivalare. era menită să se aplice tuturor profesiilor reglementate pentru care este necesară pregătirea de nivel universitar de cel puţin 3 ani şi care nu erau acceptate de o directivă specială. în 2005 a fost modificată şi înlocuită cu un singur act normativ. medic dentist. arhitecţi. activităţile care sunt asociate în acest stat.Până în 2005.Toată legislaţia cuprinzând cele trei directive de recunoaştere reciprocă din 1989. fie cu titlu independent. fie cu titlu salariat. hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei. în cazul în care existau diferenţe majore între state în privinţa învăţământului.8/1996 rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalurile.c) dreptul de a avea acelaşi set de drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii statului de primire. inclusiv membrilor profesiilor liberale. Directiva se aplică oricărui resortisant al unui stat membru. Teste de evaluare: Grile: 1) Libera circulaţie a persoanelor presupune pentru resortisanţii statelor membre:a) dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul comunitar. 53 . poate excepta anumite activităţi de la aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale. normelor de consacrare a dreptului de stabilire. în ceea ce priveşte statul membru interesat. Prevederile acestui capitol . odată cu adoptarea Directivei de unificare a legislaţiei privind recunoaşterea calificărilor profesionale. de completare a Directivei 89/48/CEE avea în vedere diplomele acordate fie pe baza unui curs postliceal sau cu o durată de cel puţin un an şi care califica deţinătorul să desfăşoare o profesie reglementată. legiuitorul a urmat o abordare sectorială. recunoaşterea se întemeia pe principiul recunoaşterii reciproce. exercitarea acestora. Drepturile de stabilire (din Titlul III. Libera circulaţie a persoanelor. certificatelor sau a altor titluri de asistent medical generalist. La emiterea ei s-au avut în vedere mai multe motive: de exemplu: 1) necesitatea îmbunătăţirii şi simplificării procedurii de coordonare prevăzute de directive privind sistemul general. Linii directoare ale dreptului comunitar în materia recunoaşterii calificărilor profesionale În ceea ce priveşte recunoaşterea reciprocă a diplomelor ea se regăseşte în mod expres în privinţa dreptului de stabilire (articolul 47TCE) "în vederea facilitării accesului la activităţile independente şi la exercitarea lor. în fine. Consiliul. farmacist sau medic. care îi sunt prezentate de Comisie. ordine publică. adoptă directivele privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor. Directiva 92/51/CEE a Consiliului privind cel de-al doilea sistem de recunoaştere a formării profesionale. constituirea şi administrarea întreprinderilor). formării sau structurii unei profesii. Directivele 89/48/CEE şi 92/51/CE au fost modificate (alături de o serie de alte directive sectoriale) de Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.dispune articolul 46 TCE . 1 ). deja cunoscută. Este vorba despre: regulă (anume interzicerea restricţiilor privind libertatea de stabilire şi în ce constă această regulă.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. care doresc să exercite o profesie reglementată într-un stat membru. serviciilor şi capitalurilor) dau structura tripartită. moaşă. Astfel. exercitării autorităţii publice. fie a unui test de aptitudini. Consiliul . arhitect. permiţând grupului de coordonare să emită şi să publice avize referitoare la aspectele de aplicare practică a sistemului general. medic veterinar. Directiva 89/48/CEE se diferenţiază de anterioarele directive din mai multe motive ceea ce au constituit şi văditele avantaje. siguranţă publică şi sănătate publică) şi excepţii (activităţile asociate exercitării autorităţii publice). moaşe. veterinari.În anul 2001. chiar şi cu titlu ocazional. care calificau deţinătorul să desfăşoare o profesie reglementată (art.prevede articolului 45 TCE de la aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol. obţinute într-o ţară terţă. al lucrătorilor. pe domenii de armonizare . apoi. anume accesul la activităţi independente. nu aduc atingere aplicării actelor cu putere de lege şi actelor administrative care prevăd un regim special pentru resortisanţii străini din motive de ordine publică..

5) Libera circulaţie a lucrătorilor implică dreptul:a) de a accepta oferte reale de încadrare în muncă. s-a referit la faptul că o instanţă internă nu are dreptul să micşoreze înţelesul unui termen în mod unilateral.b) dreptul de petiţionare. Cetăţeanul non-UE a solicitat eliberarea unui permis de şedere. 4) Restricţiile la libera circulaţie a lucrătorilor sunt justificate de:a) protecţia mediului şi a animalelor. în acest scop pe teritoriul statelor membre.d) alte drepturi. Faptul că nivelul salariului era mai mic decât salariul minim era irelevant în considerarea situaţiei persoanei în cauză ca lucrător şi beneficiind de avantajele acestui statut conform reglementările CE. În schimbul serviciilor se primeşte o remuneraţie.c) siguranţă publică. Serviciile sunt îndeplinite sub conducerea şcolii. 54 .b) ordine publică.b) de a circula liber. 6) Excepţiile de la evidenţa circulaţiei a lucrătorilor sunt date de:a) slujbele din sectorul sanitar. motivat de faptul că soţia era un cetăţean UE şi avea un serviciu care îi permitea să întreţină întreaga familie. Curtea de Justiţie. făcând afirmaţia că cetăţeanul solicitant nu avea calitatea de lucrător în sensul art. 3) Efectul direct al dispoziţiilor privind cetăţenia europeană poate fi invocat faţă de:a) state terţe.d) alte drepturi. Curtea a trebuit să se pronunţe cu privire la compatibilitatea măsurilor germane de restrângere a accesului neresortisanţilor la stagiul de servicii pregătitoare care era necesar în scopul calificării pentru poziţia de profesor la liceu. Ea a statuat că un profesor stagiar poate fi considerat lucrător pentru că. Staatssecretaris van Justitie a refuzat acordarea acestui permis.c) de şedere într-un stat membru pentru a desfăşura o activitate salarizată în conformitate cu legile acelui stat.8/1996 2) Libera circulaţie a persoanelor se adaugă căror alte drepturi ce decurg din cetăţenia Uniunii:a) dreptul de a alege şi de a fi ales.b) statele membre. pe durata acestui stagiu sunt îndeplinite trei condiţii esenţiale: Se îndeplinesc servicii cu valoare economică.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. 39 TCE pentru că salariul nu era cel la nivelul ţării în care locuiau şi anume al Ţărilor de Jos.d) sănătate publică. În cauza Lawrie-Blum.c) slujbele din administraţia publică.În cauza Levin contra Staatssecretaris van Justitie reclamanta de cetăţenie engleză era căsătorită cu un cetăţean non-UE. termen folosit în TCE şi care trebuie interpretate doar de către CJCE.c) dreptul de reprezentare diplomatică.c) propriul stat de origine. 2. sesizată cu o întrebare preliminară.b) slujbele din sectorul militar. Exerciţii: 1.

1999. Asemanari cu libertatea de stabilire Există o tendinţă în literatura juridică . nu doar pentru a presta servicii pe teritoriul acestuia. Aceste restricţii au făcut obiectul a două programe de suprimare. similitudinile dintre dreptul de stabilire şi servicii sunt evidente în momentul examinării nivelului la care un lucrător. Universitaria.Manolache. Tratatul de la Amsterdam a simplificat şi actualizat aceste texte. Dreptul comunitar al afacerilor. 3. sunt considerate servicii prestaţiile furnizate în mod obişnuit în schimbul unei remuneraţii. Ed. prin Tratatul CEE. poate extinde beneficiul dispoziţiilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanţi ai unui stat membru şi sunt stabiliţi în cadrul Comunităţii”. A. a capitalurilor şi a persoanelor.A. care prestează servicii obişnuite într-un stat membru. c) activităţi artizanale.8/1996 Modulul IV. Concluzii desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie Timp alocat: 1 h Bibliografie: 1. Prin urmare. Asemanari cu libertatea de stabilire 2. Drept comunitar Instituţii comunitare. într-o cauză celebră (van Binsbergen) se arată că principiul egalităţii de tratament pe criteriul cetăţeniei se referă în egală măsură la lucrători. servicii şi dreptul de stabilire. Reglementare 3. 2. hotărâte în 12 septembrie 1961 de către Consiliu privind libertatea de stabilire şi de prestare de servicii.Articolul 50 TCE prevede: „În înţelesul prezentului Tratat. Bucureşti.română şi străină de a trata laolaltă libera circulaţie a serviciilor şi libertatea de stabilire şi este o tendinţă firească atâta vreme cât libera prestare de servicii este corolarul necesar al liberei circulaţii a persoanelor. Ed.Dar există şi alte puncte de similitudine între diferite capitole privind libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor. Unitatea de invatare 2. Fuerea. dar şi accesul la activităţile independente). O.I. desfăşurând o activitate independentă. All Beck. să suprime toate restricţiile la libertatea de circulaţie şi este vorba. Ed. Serviciile cuprind în general: a) activităţi cu caracter industrial.Fără a aduce atingere dispoziţiilor capitolului privind 55 . Statele membre au fost obligate. aII-a. b) activităţi cu caracter comercial. cu deosebire. Unitatea de invatare 1. dreptul de a accede la activităţi economice în statul de primire (ceea ce presupune nu doar accesul la activităţile salariale.Duşcǎ. din Partea a III (Politicile Comunităţii) a Tratatului CE. d) activităţi prestate în cadrul profesiunilor liberale. Manualul Uniunii Europene. Astfel. în măsura în care nu sunt reglementate de dispoziţiile privind libera circulaţie a mărfurilor. dreptul de şedere în alte state membre decât patria lor de origine.Articolul 49 TCE dispune: „În conformitate cu dispoziţiile ce urmează sunt interzise restricţiile privind libertatea de a presta servicii în cadrul Comunităţii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat al Comunităţii decât cel al beneficiarului serviciilor. libera circulaţie a persoanelor presupune pentru resortisanţii statelor membre dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul comunitar. Consiliul hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei. 2009. Reglementare Reglementarea primară este conţinută în Capitolul III Serviciile al Titlului III. Craiova. poate fi considerat ca având o legătură suficientă cu acel stat pentru a fi stabilit acolo. de legislaţiile naţionale ce rezervau accesul şi exerciţiul diferitelor activităţi resortisanţilor naţionali sau care impun străinilor alte condiţii decât cele cerute naţionalilor. 2001. De asemenea. LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR Unitatea de învăţare: 1. Actami.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.

Reglementarea secundară (derivată). serviciile din domeniul transportului. Înţelegem că şi în cazul serviciilor: 1) excepţia o constituie activităţile care sunt asociate în statul membru interesat.8/1996 dreptul de stabilire. În continuarea sa. şi normele privitoare la servicii sunt alcătuite intr-o structurǎ tripartită: regulă (anume interdicţia oricăror restricţii şi în ce constă această libertate). în alineatul 2 enumeră 12 domenii în care nu se aplică (cum ar fi: servicii neeconomice de interes general. toate celelalte 6 aliniate cuprind domenii cărora directiva nu se aplică. la această Directivă (2006)/123/CE) este formularea negativă a dispoziţiilor.Observăm că articolul 49 TCE care deschide capitolul include o normă imperativă prohibitivă.Din multele dispoziţii care alcătuiesc legislaţia secundară reţinem doar: Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne. inclusiv serviciile cinematografice. oferind în completare şi-o listă exemplificativă de activităţi care se înscriu în sfera serviciilor. şi nici privatizării organismelor publice prestatoare de servicii. la 18 decembrie 1961. de către statele membre. piedică în calea circulaţiei serviciilor. serviciilor de îngrijire a sănătăţii. limite (aceleaşi: ordine publică. rezervate organismelor publice sau private. în special din motive referitoare la cetăţenie sau la faptul că persoana nu locuieşte stabil în statul unde se 56 . serviciilor audiovizuale. fie că sunt sau nu asigurate în cadrul unor unităţi de îngrijire a sănătăţii şi indiferent de modul în care sunt organizate şi finanţate la nivel naţional sau dacă sunt de natură publică sau privată).UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Unitatea de invatare 3. că Directiva nu are ca obiect sau nu afectează: 1) liberalizarea serviciilor de interes economic general. chiar şi cu titlu ocazional. ea interzicând. distribuţie şi transmisie. nu ar putea să fie întârziată sau compromisă de absenţa dispoziţiilor ce ar fi trebuit să intervină în cadrul prerogativelor instituite prin art. 2) limitele libertăţii sunt date de aceleaşi motive – de natură neeconomică: ordine publică. serviciilor prestate de notari şi executori judecătoreşti numiţi de autorităţile publice. Astfel chiar primul articol (obiect) după ce în alin. în aceleaşi condiţii care au fost impuse de această ţară propriilor resortisanţi”. certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificarea. (1) precizează că: directiva stabileşte dispoziţii generale pentru facilitarea exercitării libertăţii de stabilire pentru prestatorii de servicii şi a liberei circulaţii a serviciilor. Concluzii desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie Jurisprudenţa clasică 1) Având în vedere că. inclusiv serviciile portuare care intră în domeniul de aplicare a titlului V din tratat. 2) monopolurile care prestează servicii şi nici ajutoarelor acordate de statele membre în baza normelor comunitare în materie de concurenţă. Maniera aceasta continuă în articolul 2 (domeniu de aplicare) care după ce precizează în alineatul 1 că se aplică serviciilor furnizate de prestatori stabiliţi într-un stat membru. să îşi desfăşoare temporar activitatea în ţara în care prestează serviciul. Cel puţin în ceea ce priveşte exigenţa specifică referitoare la cetăţenie sau la reşedinţă.Articolul 55 TCE: Dispoziţiile articolelor 45-48 se aplică domeniului reglementat de prezentul capitol. 4) exercitarea drepturilor fundamentale astfel cum sunt recunoscute în statele membre şi în legislaţia comunitară. toate împreună şi fiecare în parte arătând că temeiul libertăţii de circulaţie a serviciilor îl constituie nediscriminarea resortisanţilor celorlalte state membre în raport cu cetăţenii proprii. a restricţiilor la care se referă articolul 59 CEE. Spicuim. menţionând totodată un nivel ridicat al calităţii serviciilor. 63TCE şi 66 TCE. siguranţă publică şi sănătate publică. în vederea executării prestaţiei.Ce surprinde. 2) Interzicerea restricţiilor liberei circulaţii a serviciilor include toate cerinţele impuse persoanei ce prestează servicii. exercitării autorităţii publice. 3) Consiliul adoptă directivele privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor. precum şi serviciilor de radiodifuziune. 4) societăţile … sunt asimilate persoanelor fizice resortisante ale statelor membre. fiecare dintre statele membre le aplică fără a discrimina pe motiv de cetăţenie ori naţionalitate sau reşedinţă ori sediu tuturor prestatorilor de servicii menţionaţi la articolul 49 TCE ultimul paragraf”. articolele 59 TCE şi 60 TCE implică o obligaţie de rezultat precisă a cărei executare. siguranţă publică şi sănătate publică) şi excepţie (exercitarea autorităţii publice). în cursul perioadei de tranziţie. Această normă se adaugă articolului 49 TCE şi articolului 50 TCE ultimul paragraf. serviciile agenţiilor de ocupare temporară a forţei de muncă. întocmai ca şi în cazul celorlalte capitole ale Titlului III orice restricţie. în scopul eliminării progresive. în domeniul impozitării. serviciilor de securitate privată.În concluzie. articolul 50 TCE dă sensul legal al noţiunii de servicii. indiferent de modul lor de producţie. la o primă abordare. articolul 63 CEE a prevăzut elaborarea unui „program general” adoptat prin decizie a Consiliului. prin urmare. 3) măsurile luate la nivel comunitar sau naţional în conformitate cu dreptul comunitar în scopul protejării sau promovării diversităţii culturale sau lingvistice sau a pluralismului mijloacelor de comunicare în masă. prestatorul poate. Articolul 54 TCE dispune: „Atât timp cât restricţiile impuse libertăţii de a presta servicii nu sunt eliminate.

în special la alte prevederi ale Tratatului unde aplicarea principiului general prezentat i se oferă în forme concrete. cerinţa ca persoanele. în special. această cerinţă fiind în mod obiectiv justificată de nevoia de a se asigura respectarea normelor profesionale de conduită privitoare. interzicerea discriminării se aplică "în sensul acestui Tratat" şi „fără a neglija nicio prevedere specială conţinută în acesta".În conformitate cu aceste principii. să aibă ca rezultat lipsirea articolului 49TCE de efect util.6) Limitarea interdicţiei practicii numite „cold colling” la anumite întreprinderi pe motivul conduitei lor din trecut ar putea să fie o măsură suficientă pentru atingerea obiectivului de a restabili şi a păstra încrederea investitorilor în piaţa naţională a valorilor mobiliare în general.5) Reglementările dintr-un stat membru care interzic prestatorilor de servicii care îşi au sediul pe teritoriul său să adreseze apeluri telefonice nesolicitate unor clienţi potenţiali care se află în alte state membre. să fie permanent stabilite în scop profesional în jurisdicţia anumitor instanţe. ale căror atribuţii sunt de a asista la administrarea justiţiei. fără a fi obstrucţionat de restricţii. în scopul de a obţine acolo un anumit serviciu. În special. Libertatea de a oferi servicii include libertatea pentru beneficiarii serviciilor. în anumite circumstanţe. în funcţie de situaţiile specifice. curţi sau tribunale. 49 şi 50TCE.3) Conform Tratatului. 57 . de a se deplasa într-un alt stat membru.Totuşi.Rezultă că interzicerea discriminării este aplicabilă beneficiarilor de servicii în contextul Tratatului în ceea ce priveşte protecţia împotriva riscului de a fi victima unui atac şi dreptul de a obţine compensaţii financiare. iar dacă ar fi stabilită în alt stat. la administrarea justiţiei şi la etica profesională. luând în considerare natura specifică a unor servicii ce urmează a fi prestate. atunci când acest risc se materializează. prevăzut de către legislaţia naţională. în sensul articolul 59 din Tratat. Faptul că această compensaţie în discuţie este finanţată de Trezoreria Publică nu poate modifica regulile privind protecţia drepturilor garantate prin Tratat. supravegherea şi răspunderea – care sunt obligatorii pentru orice persoană stabilită în statul unde se prestează serviciile. iar turiştii. nu poate fi considerată incompatibilă cu prevederile art. cerinţe care nu se aplică persoanelor stabilite pe teritoriul naţional sau care pot împiedica sau obstrucţiona în alte moduri activităţile persoanei care prestează serviciile. cerinţa ca persoana care prestează servicii să locuiască în mod obişnuit pe teritoriul statului. constituie o restricţie adusă libertăţii de a presta servicii.4) Articolul 59 din Tratat trebuie interpretat în sensul că se referă la serviciile pe care un prestator le oferă prin telefon unor destinatari potenţiali care se află în alte state membre şi pe care le furnizează fără a se deplasa din statul membru în care îşi are sediul. unde urmează să fie prestate serviciile poate. având în vedere că obiectivul precis al acestui articol este interzicerea restricţiilor privind libertatea de a presta servicii pentru persoanele care nu sunt stabilite în statul unde urmează să fie prestate serviciile. anumite cerinţe impuse persoanei ce prestează serviciile nu pot fi considerate ca incompatibile cu Tratatul. calificarea. etica profesională.8/1996 prestează serviciile. Această din urmă expresie se referă.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. cu scopul de a-şi oferi serviciile. printre alţii trebuie priviţi ca beneficiari ai serviciilor. în cazul în care acestea au ca scop aplicarea normelor profesionale justificate de interesul general – în special reguli privind organizarea. persoana care prestează serviciile nu s-ar afla în sfera de aplicare a acestor reguli.

b) regulă şi limite.c) doar în măsura în care un astfel de obiectiv contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii. CAPITALURILE SI PLATILE 58 . 3) Curtea Europeană de Justiţie consideră printre beneficiarii serviciilor pe: a) pensionari. excepţii (exercitarea autorităţii publice). 5) Obiectivul de a menţine.b) siguranţa publică.b) minorii până la 14 ani. Interpretaţi: „Interzicerea restricţiilor liberei circulaţii a serviciilor include toate cerinţele impuse persoanei ce prestează servicii.g) sănătatea animalelor.. 2) Motivele imperative de interes general care justifică restricţii la libera circulaţie a serviciilor.f) protecţia mediului. 2. siguranţă publică.d) protecţia consumatorilor. sănătate publică).d) femeile care au în creştere doi sau mai mulţi copii.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. în special din motive referitoare la cetăţenie sau la faptul că persoana nu locuieşte stabil în statul unde se prestează serviciile. Exerciţii: 1.h) conservarea patrimoniului naţional istoric şi artistic.Realizaţi o comparaţie între libera circulaţie a serviciilor şi libera circulaţie a persoanelor.c) turişti.c) o obligaţie propter rem. un serviciu medical şi spitalicesc echilibrat şi accesibil se poate încadra în sfera uneia dintre derogările prevăzute de articolul 46 TCE pentru motive de sănătate publică:a) da. limite (ordine publică.c) sănătatea publică.e) loialitatea tranzacţiilor comerciale.b) nu. cerinţe care nu se aplică persoanelor stabilite pe teritoriul naţional sau care pot împiedica sau obstrucţiona în alte moduri activităţile persoanei care prestează serviciile” Modulul V. rezultate din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie sunt:a) ordinea publică.8/1996 Teste de evaluare: Grile: 1) Normele privitoare la servicii sunt alcătuite din structura tripartită:a) regulă (interdicţia oricăror restricţii).b) o obligaţie de rezultat. 4) Obligaţia prevăzută de articolele 59 TCE şi 6 TCE este:a) o obligaţie de mijloace.c) regulă şi excepţii.

Ed. 59 .8/1996 Unitatea de învăţare: 1. Universitaria. chiar înainte de 1 ianuarie 1994. All Beck. libertatea de mişcare a capitalurilor este. Fuerea. Libera circulaţie a capitalurilor – prevăzută iniţial în articolul 67-73 din Tratatul CEE şi ulterior de art. Luxemburg. Olanda. Actami. (2) cel târziu la încheierea primei etape. iar pe de altă parte. 2) garantarea stabilităţii monetare este dată de o dezvoltare temeinică a economiei. precum şi între statele membre şi ţările terţe. E. Finlanda. statele membre au procedat la armonizarea dispoziţiilor naţionale – reglementând mişcările de capital şi acordarea de credite serviciilor publice. A. în practică. Unitatea de invatare 1. Curtea de Justiţie arată „libera circulaţie a capitalurilor. dar şi spre exterior. 1999.A. 3. 2001. O. Ed.Generalităţi La vremea sa. întocmai ca şi precedentele nu defineşte noţiunile pe care le utilizează: nici capitalurile. Craiova. Franţa. persoanelor sau serviciilor. M. Tratatul încheiat în acest sens fiind semnat de: Austria. Irlanda. Manualul Uniunii Europene. garantate prin Tratat. aII-a. 73 a-73g din Tratatul de la Maastricht – se referă atât la mişcarea capitalurilor aparţinând persoanelor rezidente în statele membre. 6) stabilitatea irevocabilă în ce priveşte cursul de schimb şi. Mai mult. care dădea sens Uniunii economice şi monetare (şi monedei unice pentru toate statele membre) nu se putea realiza fără crearea unei pieţe economice fără frontiere. Germania. Reflectând această realitate.De exemplu. prin băncile centrale – cu dispoziţiile tratatului şi programele susceptibile să conducă la o mai mare convergenţă a dezvoltării economice. nici plăţile. Dreptul comunitar al afacerilor. Ed. În vederea realizării acestui scop.: astfel etapa preparatorie – debutată la 1 ianuarie 1994 – avea ca scop asigurarea convergenţei politicilor economice şi pregătirea instrumentelor în vederea fazei finale. o monedă unică. nu se mai aplică nici un fel de restricţii plăţilor curente aferente circulaţiei capitalurilor între statele membre. Statele care au aderat la Tratatul EURO au instituit şi o Bancă Centrală Europeană însărcinată cu punerea în aplicare şi garantarea funcţionării politicii monetare unice. Tratatul prevedea realizarea progresivă a U. Drept comunitar Instituţii comunitare. Reglementare iniţială. T. în special a dreptului de stabilire …”. Marea Britanie. precum şi între statele membre şi ţările terţe. constituie una din libertăţile fundamentale ale Comunităţii.Manolache.E. La 2 mai 1998 – la Bruxelles – statele membre au dat naştere în mod oficial monedei unice EURO.I. 3) existenţa unui nivel înalt al politicii în domeniile muncii şi ale stabilităţii sociale. Apare în mod evident că unul dintre obiectivele importante ale Tratatului a fost eradicarea tuturor piedicilor la libera circulaţie a capitalurilor ca factor esenţial al producţiei. Danemarca şi Suedia – din motive politice – au refuzat aderarea la moneda unică.U. Portugalia şi Spania. Italia. libera circulaţie a persoanelor şi mărfurilor nu se putea realiza fără libera circulaţie a capitalurilor. statele membre elimină treptat în relaţiile dintre ele restricţiile impuse circulaţiei capitalurilor aparţinând rezidenţilor statelor membre. Bucureşti. Belgia. Concluzii desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie Timp alocat: 1 h Bibliografie: 1.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. o condiţie a exerciţiului eficace al altor libertăţi. 4) finanţe publice puternice şi sănătoase în toate statele membre. cât şi la interdicţia tuturor discriminărilor de tratament fondate pe reşedinţa sau naţionalitatea părţilor. ca şi cea a persoanelor şi serviciilor. 5) libertatea deplină a mişcării capitalurilor şi o perfectă integrare a pieţei financiare. (Tratatul privind Uniunea Europeană – Tratatul de la Maastricht) prevedea – în capitolul consacrat politicii economice şi monetare – că unul dintre obiectivele propuse este realizarea unei uniuni economice monetare bazată pe următoarele principii: 1) sistemul economic de piaţă sau al concurenţei este liber acolo unde pieţele sunt deschise spre interior. 2. În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol – precizează articolul 56(1) TCE – sunt interzise orice restricţii privind circulaţia capitalurilor între statele membre. În temeiul dispoziţiilor prezentului capitol.Prevederi actuale. Cu toate că articolele 67-73 CEE conţineau norme referitoare la libera circulaţie a capitalurilor. articolul 67 CEE (care deschidea Capitolul 4 „Capitalurile”) prevedea: (1) În perioada de tranziţie şi în măsura necesară bunei funcţionări a pieţei comune. acestea erau mai puţin imperative decât în cazul mărfurilor. sunt interzise orice restricţii privind plăţile între statele membre. în fine. 2009. iar Grecia a semnat Tratatul EURO în anul 2000 (intrând în vigoare la 1 ianuarie 2002).Duşcǎ.Libera circulaţie a banilor. Generalităţi 2.Este al treilea – în şirul istoric – articol deschizător de capitol care. precum şi tratamentul discriminatoriu în baza cetăţeniei ori naţionalităţii sau reşedinţei ori sediului social al părţilor sau a locului plasamentului de capital.

2.d) Tratatul de la Lisabona. Concluzii desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie în materie 1) Articolele 49 TCE şi 56 TCE nu se opun aplicării de către un stat membru.d) Banca Europeană de Investiţii. un caz care implică o interdicţie asupra rezidenţilor belgian abonarea la titluri de valoare emise în străinătate (euroobligaţiuni). Astfel art.b) băncile centrale naţionale ale statelor membre. 56 TCE are efect direct. dar ca un debitor privat.Plăţile curente au fost definite de Curtea de Justiţie – în cazul Luisi et Carbone mai mult prin elementele de distincţie faţă de mişcările de capitaluri.c) Banca Mondială.b) eliminarea riscului de schimb în operaţiunile comerciale şi mişcările de capitaluri.b) investiţii de fonduri în diferite state.c) creşterea securităţii calculului preţurilor şi a planificării. Împrejurarea ca acest alt stat membru aplică secretul bancar nu este relevantă în această materie. în ce priveşte capitalurile doctrina consideră că prin această noţiune se înţeleg „valorile scripturale. Teste de evaluare: Grile: 1) Care tratat prevedea ca obiectiv realizarea unei uniuni economice monetare:a) Tratatul CECO. Astfel. Transferurile de capitaluri au fost definite de Curtea de Justiţie (în hotărârea Luisi et Carbone) care precizează: „ele nu au ca obiect remunerarea unei prestări ci plasamentul şi investiţiile. că prin transferul reşedinţei sale.d) Norvergia. Interpretaţi. 56 poate fi invocat de către persoanele fizice faţă de stat şi împotriva persoanelor particulare.b) Tratatul de la Amsterdam. atunci când aceste active sunt deţinute în alt stat membru decât atunci când acestea sunt deţinute în primul stat membru. Ţinând seama de diferenţele de reglementare dintre statele membre în această materie. încorporate sau nu în titluri. în cazul în care active rezultate din economii şi venituri obţinute din aceste active sunt disimulate faţă de autorităţile fiscale ale acestui stat membru şi în cazul în care acestea (autoritǎţile fiscale) nu dispun de nici un indiciu în ceea ce priveşte existenţa lor care să permită iniţierea unei anchete. În cazul Sanz de Lera.d) într-o hotărâre a Curţii de Justiţie. Curtea precizează „transferurile corespunzătoare unei obligaţii de plată decurgând dintr-o tranzacţie în domeniul schimburilor de mărfuri sau de servicii nu pot fi calificate ca mişcări de capitaluri”. după caz să fie mai mult sau mai puţin avantajos pentru cetăţeni. studii şi turism. În Eurobonds. atunci când a adoptat o restricţie.8/1996 Definirea celor două noţiuni a căzut în sarcina Curţii de Justiţie şi a doctrinei.b) Danemarca. pe când plata primei de asigurare de viaţă sau care are ca obiect constituirea unui capital este o operaţie de transfer de capitaluri”. ca şi monedele metalice care au un curs legal în momentul operaţiei efectuate”. Guvernul belgian a susţinut că a fost nu acţionează în calitatea sa de autoritate publică. 60 . a unui termen de recuperare mai lung.b) într-o directivă a Comisiei. deşi statutul de măsuri restrictive de a nu depinde de puterile publice rămâne deschisă. Rezultă că plăţile curente sunt transferuri de devize care constituie o contraprestaţie în cadrul unei tranzacţii subsecvente în timp ce circulaţia capitalurilor este constituită din operaţiuni financiare care vizează. 2) Potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii. nu remunerarea unui serviciu. El impune o interdicţie clară şi necondiţionată pentru care nu sunt necesare măsuri de punere în aplicare. în mod esenţial folosirea sau investirea fondurilor în cauză. 5) Plăţile curente sunt:a) transferuri de capitaluri. spre exemplu plata primei de asigurare de daune sau de responsabilitate intră în categoria plăţilor curente. acesta este neutru în materie de impozitare. transferurile de capitaluri – esenţiale pentru libertatea de stabilire a persoanelor. efectuate pentru afaceri. 4) Tratatul EURO a fost refuzat de:a) Marea Britanie.c) transferuri de devize care constituie o contraprestaţie în cadrul unei tranzacţii subsecvente. Unitatea de invatare 2. CJCE constată că art. un astfel de transfer poate.c) Suedia. au caracter de plăţi curente corespunzătoare achiziţiei de bunuri sau prestării de servicii”. tratatul nu garantează unui cetăţean al Uniunii. 6) Transferurile de capitaluri sunt definite:a) în Tratatul de la Maastricht.c) într-un regulament al Parlamentului şi Consiliului.c) Tratatul de la Nisa. Curtea Europeanǎ de Justiţie a respins acest argument cu privire la faptele cauzei. Dacă plăţile curente au fost supuse unei liberări imediate.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. în alt stat membru decât cel în care avea reşedinţa până atunci. Astfel. Şi Curtea continuă: „plăţile corespunzătoare călătoriilor în interiorul Comunităţii. au fost liberalizate într-o manieră progresivă şi prudentă. 2) Sistemul european de bănci centrale este alcătuit din:a) Banca Centrală Europeană. 3) Avantajele oferite de o uniune monetară stabilă şi performantă sunt:a) dispariţia operaţiunilor de schimb în tranzacţiile financiare. Exerciţii: 1.

8/1996 Modulul VI. DREPTUL COMUNITAR AL CONCURENŢEI Unitatea de învăţare: 61 .UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.

în capitolul intitulat "Normele privind concurenţa" (care face parte din Titlul VI) "Normele comune privind concurenţa. restrângerea sau distorsionarea concurenţei în interiorul pieţei comune. 2.89 din Tratatul CE.Este însă evident că regulile aplicabile întreprinderilor privesc. În mod esenţial este vorba de a permite întreprinderilor să exercite o concurenţă liberă.Manolache. . O. consumatorilor sau intereselor economice în general. comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene (aceste activităţi pot fi bi sau multilaterale .8/1996 1. Interdicţia prevăzută de articolul 81 alin. Unitatea de invatare 1. Fuerea.sau concentrări organizate. care se limitează să edicteze o serie de reguli specifice naturii pieţei comune ce ţin de practicile monopoliste.Generalităţi Dreptul comunitar al concurenţei poate fi considerat ca un compromis rezonabil între două concepţii economice: 1) concepţia liberală conform căreia legea pieţei impune în mod natural întreprinderilor. Generalităţi 2.I. impozitarea şi armonizarea legislaţiilor"). aII-a. Prin urmare. Astfel.sau practicile de dumping). Dreptul comunitar al concurenţei îşi are regulile fundamentale în articolul 81 .cazul prevăzut de articolul 82 CE . dreptul concurenţei se va raporta la o serie de activităţi economice pe care le promovează întreprinderile. clienţilor. iar regulile ce se aplică statelor membre privesc şi întreprinderile. ca puteri publice sau întreprinzători. Acest spaţiu reprezintă un teritoriu cu peste 400 milioane de persoane.A. Craiova. d) aplicarea unor condiţii inegale la prestaţii echivalente 62 . articolele 81 şi 82 TCE sunt aplicabile şi comportamentelor care deformează concurenţa în interiorul pieţei comune. dar şi întreprinderile. Controlul comunitar al fuziunilor şi achiziţiilor 5.cazul prevăzut de articolul 81 CE. Acest capitol este împărţit în două secţiuni: "Normele aplicabile întreprinderilor" şi "Ajutoarele acordate de state". cum este cazul regulilor relative la ajutoarele statului care privesc nu numai acţiunile statelor membre care acordă ajutoarele. câtă vreme acordul produce efecte pe teritoriul Pieţei Comune. fiind astfel cea mai întinsă piaţă europeană. Interdicţia prevăzută de articolul 82 TCE 4.fiind interzise . Universitaria. pe cale legislativă. 1 TCE şi excepţiile prevăzute de articolul 82 alin.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Teritoriul pe care se aplică dispoziţiile articolelor 81 şi 82 TCE Reglementările comunitare conţinute în articolele 81 şi 82 TCE se aplică nu numai ţărilor din Comunitatea Europeană. localizarea comportamentului anticoncurenţial în piaţa comună nu semnifică faptul că toate elementele comportamentului concurenţial trebuie în mod obligatoriu să se producă în sânul Comunităţii. al dezvoltării tehnice sau al investiţiilor. Actami. al desfacerii. întrucât concurenţa neloială nu face obiectul dispoziţiilor dreptului comunitar.acord care direct sau indirect poate să aibă un impact economic în Piaţa Comună. cum ar fi cazul în care două întreprinderi încheie un acord comun anticoncurenţial în ţări îndepărtate de Comunitate . 3. Sfera dreptului comunitar al concurenţei. nu sunt excluse nici intervenţia statului sau a colectivităţilor locale . datoritǎ dispoziţiilor echivalente care figurează în Tratatul (Porto) privind Spaţiul Economic European (SEE) ele se aplicǎ şi statelor membre AELS (farǎ Elveţia) . Monopolurile publice şi ajutoarele acordate de state Timp alocat: 2 h Bibliografie: 1. un comportament care să corespundă anumitor obiective economice şi politice. 3 TCE 3. Ed. c) împărţirea pieţelor sau a surselor de aprovizionare. în aceeaşi măsură comportamentul statelor pe piaţă. Drept comunitar Instituţii comunitare. Subiectele faţă de care se aplică articolele 81 şi 82 TCE. cu condiţia de a nu dăuna altor operatori pe piaţă. 1999.În acest sens este şi o hotărâre a Curţii de Justiţie în care se arată faptul că o întreprindere participantă la un acord şi situată pe o piaţă terţă nu reprezintă un obstacol pentru aplicarea articolului 81 TCE. împiedicarea. 2001.Comparând reglementările naţionale cu cele comunitare observăm că sfera dreptului comunitar al concurenţei este mai restrânsă.Deşi câmpul de aplicare a regulilor enunţate în Tratatul CE. b) limitarea sau controlul producţiei. Ed. 2009. precum şi din Tratatul de la Porto se limitează la spaţiul geografic comunitar. unilaterale . Manualul Uniunii Europene. decât în dreptul naţional. All Beck. Ed. Bucureşti. libertatea economică şi comercială.orice acorduri între întreprinderi.articolele 92-94 TCE . ca beneficiare directe ale ajutoarelor.Duşcǎ.ca Japonia . A. un comportament concurenţial şi 2) concepţia dirijistă conform căreia statul trebuie să intervină pentru a prescrie. propunându-şi să reprime toate activităţile anticoncurenţiale care pot să afecteze piaţa comună. orice decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot afecta comerţul între statele membre şi care au ca obiect sau ca efect. şi mai ales cele care constau în: a) fixarea directă sau indirectă a preţurilor de cumpărare sau de vânzare sau a altor condiţii de tranzacţie.Articolul 81 TCE declară că sunt incompatibile cu piaţa comună . Dreptul comunitar al afacerilor.

chiar şi o persoană fizică poate să constituie o întreprindere. materiale şi imateriale urmărind de o manieră durabilă un scop economic determinat de a produce şi a vinde. ca agenţi economici. care contribuie la ameliorarea producţiei sau distribuirii produselor. nu au nici o legătură cu obiectul acestor contracte. eventual chiar în detrimentul profiturilor individuale ale diferitelor componente ale sale". oricărei decizii sau categorii de decizii ale asociaţiilor de întreprinderi. 63 . la promovarea progresului tehnic sau economic. decizii. rezervând în acelaşi timp utilizatorilor o parte echitabilă din profitul realizat şi fără: a) să impună întreprinderilor interesate restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestui obiectiv.8/1996 faţă de partenerii comerciali.în funcţie de care se analizează dreptul comunitar al concurenţei. Dacă în primul caz este vorba de o întreprindere . oricărei practici concertate sau categorii de practici concertate. creându-le astfel un dezavantaj concurenţial. comerciale. în principiu măcar. b) limitarea producţiei.prin fuziune ori divizare . direct sau indirect. în vederea maximizării profitului său. în măsura în care comerţul dintre statele membre poate fi afectat. Rezultă din jurisprudenţa Curţii. a unor preţuri de cumpărare sau de vânzare sau a unor condiţii de tranzacţie inechitabile. Aceste practici abuzive pot consta mai ales în: a) impunerea. 2) aceea că în cursul existenţei sale o întreprindere poate să-şi schimbe . relevă exerciţiul unei puteri publice care decurge din suveranitatea de stat. Articolul 81 TCE prevede că acordurile sau deciziile interzise sunt nule de drept. Deoarece articolul 81 TCE şi articolul 82 TCE sunt incluse în secţiunea "Reguli aplicabile întreprinderilor" înţelegem că ele se aplică întreprinderilor. nu se confundă cu societăţile. când în acordul unui grup există un singur centru de decizie situat. 3) aceea că activitatea economică presupune cu necesitate capacitatea de a avea resurse şi de a încheia contracte în legătură cu ele şi prin urmare. Toate cele mai sus precizate reprezintă condiţii pentru ca o entitate economică să fie socotită o întreprindere căreia să i se poată aplica dispoziţiile TCE în materie comunitară. care prin natura lor sau conform uzanţelor comerciale. măcar o parte a întreprinderii trebuie să aibă personalitate juridică. 85 TCE se adresează entităţilor economice. creându-le astfel un dezavantaj concurenţial. este incompatibilă cu piaţa comună şi interzisă. d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare. stabilimente publice dotate cu personalitate morală. fundaţii etc. c) aplicarea unor condiţii inegale la prestaţii echivalente faţă de partenerii comerciali. în mod normal.. Tribunalul de Primă Instanţă a calificat drept întreprindere "toate entităţile economice constituite dintr-un ansamblu de elemente materiale şi umane" iar Comisia a considerat că "toate entităţile ce desfăşoară o activitate comercială pot fi considerate întreprinderi". Aceste acorduri. b) să dea întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa pentru o parte substanţială a produselor în cauză".Articolul 82 TCE precizează că "exploatarea abuzivă a unei poziţii dominante pe piaţa comună sau pe o parte substanţială a acesteia. 1 TCE dacă există o dependenţă absolută între o filială şi societatea mamă şi dacă acţiunile filialei nu reprezintă decât o repartizare de sarcini în sânul grupului. 1 TCE interzice acordurile dintre întreprinderi. grupuri de interese economice. asociaţii. La rândul său Curtea de Justiţie a precizat că "art. susceptibilă de a fi exercitată. Este adevărat că o filială are personalitate juridică dar societatea mamă poate fi ţinută ca responsabilă pentru comportamentul filialei sale. O problemă ce trebuie să fie rezolvată a fost dacă o activitate desfăşurată de un stat sau altă colectivitate publică poate fi asimilată unei activităţi economice cu caracter industrial sau comercial. nu au nici o legătură cu obiectul acestor contracte.forma juridică. constând fiecare într-o organizare unitară de elemente personale. exercitată de una sau mai multe întreprinderi. a pieţelor de desfacere sau a dezvoltării tehnice. că nu se va aplica articolul 81 art. în dauna consumatorilor.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.în al doilea caz nu este vorba de o întreprindere.noţiunea de întreprindere . Rezultă că .Astfel. practici sunt calificate ca înţelegeri când există cel puţin două întreprinderi participante la acord. la nivelul societăţii mamă care dă directive ansamblului filialelor. faptul că nu este nevoie de o formă juridică determinată pentru ca o entitate economică să fie socotită întreprindere se explică prin: 1) aceea că graţie definiţiei generoase oferite de Curtea de Justiţie orice entitate ce desfăşoară o activitate economică poate fi socotită întreprindere. deciziile de asociere a întreprinderilor şi practicile concertate care au un efect anticoncurenţial. În privinţa faptului că o întreprindere trebuie să fie o entitate independentă autonomă s-a precizat că articolul 81 alin. Dar o pluritate de societăţi pot să constituie una şi aceeaşi întreprindere. e) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare. de o întreprindere privată şi în scop lucrativ sau dimpotrivă. deoarece articolul 81 şi articolul 82 TCE se aplică întreprinderilor indiferent de forma juridică: societăţi civile. prin natura lor sau conform uzanţelor comerciale. cooperatiste. de exemplu. care.supusă articolelor 81 şi 82 TCE . Cu toate acestea "dispoziţiile paragrafului 1 pot fi declarate inaplicabile: oricărui acord sau categorii de acorduri între întreprinderi.

Această clauză avea ca efect împiedicarea intrării efective a Mars pe această piaţă deoarece numărul distribuitorilor de piaţă legaţi prin obligaţia de a nu vinde decât produse Unilever era suficient de mare pentru a exclude Mars de pe piaţă. acordurile care vizează în esenţă.Când este vorba de un contract scris (contract de distribuire. . 3 TCE Rolul articolului 81 alin. prin care Unilever ceda anumite avantaje revânzătorilor în schimbul unui angajament de exclusivitate cu acesta care-i împiedica să vândă altă îngheţată decât Unilever. se opun în mod vădit concepţiei inerente dispoziţiilor privind concurenţa din tratat. 1 este necesar ca întreprinderile: 1) să-şi fi exprimat voinţa într-un mod determinat. 1 TCE interzice înţelegerile între întreprinderi ceea ce înseamnă că: 1) trebuie să existe două sau mai multe întreprinderi între care să se realizeze un acord de voinţă. este elocvent. reuniunile se ţin în secret şi documentaţia aferentă acestora este redusă la minim”. Tot asemenea. un salon profesional). cele două întreprinderi au afirmat că acordurile de exclusivitate în cauză s-ar putea încadra într-o situaţie de excepţie prevăzută de articolul 81 alin. în mod obişnuit. pe piaţa îngheţatei în multe ţări ale Uniunii Europene.Din perspectiva textului legal înţelegem că nu există nici o restricţie cu privire la modalitatea actului juridic sau la forma acestuia. Tocmai de aceea articolul 81 alin. Mai întâi. În textul articolului 81 alin. acorduri de aplicare discriminatorie a condiţiilor comerciale. Mars a făcut o plângere la Comisia Europeană contra sistemului de distribuţie practicat în Germania de Unilever şi de un alt fabricant Schöller. Faţă de aceste indicii Comisia Europeană şi Curtea de Justiţie au construit o teorie a înţelegerilor bazată pe prezumţii. dar interdicţia nu trebuie absolutizată câtă vreme articolul 81 alin. Comisia a apreciat că nu sunt întrunite cele patru condiţii prevăzute de acest articol. 2) înţelegerile sunt orice fel de acorduri încheiate cu intenţia de a coordona comportamentul întreprinderilor pe piaţă. Grupul american Mars (fabricant al batoanelor de dulciuri Mars) dorea să intre pe această piaţă. Într-o hotărâre recentă Tribunalul de Primă Instanţă subliniază: "în caz de litigiu privind existenţa unei încălcări a normelor privind concurenţa.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. 3 TCE. Aceasta presupune asumarea explicită a unor obligaţii de către părţi. 2) să-şi fi manifestat intenţia comună de a se comporta pe piaţă într-un mod care restrânge concurenţa. aspectul psihologic implică un schimb de informaţii. Comisia trebuie să dovedească. În apărarea lor. împiedicându-le să realizeze economii la scară. reducerea supracapacităţilor care le afectează rentabilitatea. 64 .8/1996 Unitatea de invatare 2. restrângerea sau distorsionarea concurenţei" . e vorba de grupul Unilever care se afla pe prima poziţie. Situaţia este mai complicată când este vorba de un pact sau o practică ocultă. activităţile se desfăşoară în mod clandestin. sau că le putea prevedea în mod rezonabil şi că era dispusă să accepte riscul aferent. anticipat şi chiar manifestat în alte întreprinderi în urmărirea aceloraşi scopuri.Un exemplu în acest sens. potrivit căreia orice operator economic trebuie să determine în mod autonom politica pe care intenţionează să o urmeze pe piaţă. practicile concertate" textul legal urmărind astfel să cuprindă în sfera sa orice asemenea acte care ar reprezenta obstacole ori bariere în calea comerţului dintre state. 1 TCE şi excepţiile prevăzute de articolul 82 alin. 3 TCE prevede posibilitatea pentru Comisie de a excepta anumite acorduri specifice de la aplicarea articolului 81 alin. 1 TCE figurează o listă nelimitativă de practici şi acorduri interzise ca: fixarea directă sau indirectă a preţului în comun de concurenţi.Interdicţia prevăzută de articolul 81 alin.aspectul material rezultă dintr-un eveniment prin care întreprinderile au putut intra în contact (ex.Conform articolului 81 TCE sancţiunea imediată este nulitatea. acorduri de împărţire a pieţelor. deciziile asociaţiilor de întreprinderi. de exemplu) acordul de voinţă există fără nici o îndoială.prin "împiedicarea. 2 TCE. în principal că întreprinderea a intenţionat să contribuie prin propriul comportament la obiectivele comune urmărite de totalitatea paticipanţilor şi că a avut cunoştinţă despre comportamentul efectiv. iar acordurile încheiate de Dangnese şi Schöller pe piaţa germană constituie o restricţie apreciabilă a concurenţei contrară dreptului comunitar al concurenţei. Atunci când este vorba despre acorduri şi despre practici concertate cu obiect anticoncurenţial. obligaţii ce se pot încadra într-unul din cazurile enumerate de articol.şi care sunt susceptibile să afecteze comerţul între statele membre. să permită mai multor întreprinderi concurente să pună în aplicare o politică comună privind ca obiect modificarea în mod sensibil a structurii pieţei prin intermediul unui mecanism destinat să încurajeze ieşirea de pe piaţă a unora dintre ele şi pe cale de consecinţă. în absenţa înţelegerii scrise. Toate înţelegerile comportă un aspect material şi unul psihologic . dar s-a lovit de acordul dintre Unilever şi revânzătorii de îngheţată. "Acorduri între întreprinderi" Articolul 81 alin. astfel că pentru a exista un acord în sensul art. 1 TCE nu defineşte "acordurile între întreprinderi. 81 alin.1 TCE din tratat este de a preveni toate comportamentele anticoncurenţiale rezultând din acorduri sau alte practici între două sau mai multe întreprinderi care deformează jocul concurenţei . a surselor de aprovizionare sau a pieţelor de desfacere. Or. în cazul practicilor şi al acordurilor anticoncurenţiale. revine Comisiei obligaţia de a stabili elementele de probă care pot demonstra suficient de temeinic existenţa faptelor care constituie încălcarea.

pe baza unui ansamblu de elemente. mai întâi că articolul 81TCE tratează o distincţie între acest concept şi conceptele de "acorduri între întreprinderi" şi "decizii ale asociaţiilor de întreprinderi". restrângerii sau denaturării jocului liber al concurenţei pe o piaţă sau un segment al ei. riscurile concurenţei. solicită anumite norme fixate de el. el tratând doar cu un singur distribuitor. furnizorul îi acordă avantaje comerciale şi/sau financiare). decizii obligatorii . Decizia Comisiei a reafirmat un principiu fundamental în materie. Tipuri de înţelegeri vizate de articolul 81 TCE Sunt vizate de articolul 81 TCE atât înţelegerile orizontale (interbrand competition) în care părţile din înţelegeri sunt concurenţi actuali sau potenţiali. deciziile cu caracter anticoncurenţial luate de organele de conducere ale unei asociaţii de agenţi economici. înlocuiesc conştient riscurile concurenţei cu o cooperare practică între ele". restrângerea sau distorsionarea concurenţei în interiorul pieţei comune" Acordul sau practica prevăzută de articolul 81 alin.B.Afectarea comerţului dintre statele membre . acordul dintre un fabricant şi distribuitorii unui produs de o anumită marcă). fabricat de I. Dacă se dovedeşte că încălcarea invocată nu putea afecta comerţul intercomunitar. atâta vreme cât Curtea afirmă: "pentru a fi îndeplinită această condiţie.8/1996 prin care fiecare parte primeşte informaţia cu certitudinea că cealaltă parte va urma un anumit comportament."Conceptul de practică concertatǎ” a fost calificat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie în care s-a arătat. practicile concertate constau în comportarea similară şi coordonată a unor agenţi economici. 1 TCE dacă asociaţia are capacitatea de a influenţa comportamentul membrilor. Acordurile verticale poartă deseori asupra distribuirii de produse. "Practicile anticoncurenţiale au ca obiect sau efect împiedicarea. sau nu îl poate afecta decât în mod semnificativ. fără a fi ajuns în stadiul în care un acord propriu-zis să fi fost încheiat. o formă de cooperare între întreprinderi care. distribuitorii trebuie să posede anumite cunoştinţe tehnice) şi de câţiva ani.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. Prezumţia operează în sensul că permite Comisiei să facă legăturile necesare între aspectul material şi cel psihologic. urmărind împiedicarea. "Practicile concertate" Prin concertare se înţelege comportarea similară şi coordonată a unor agenţi economici realizată cu bună ştiinţă. în special al articolelor 81 TCE şi 82 TCE.precizează Curtea de Justiţie într-o hotărâre recentă . cât şi prin intermediul recomandărilor dacă acestea au rolul de a coordona comportamentul întreprinderilor. 1 TCE interzice. de asemenea. să permită a considera cu un grad de probabilitate suficientă că el va putea exercita o influenţă directă sau indirectă. dreptul comunitar al concurenţei şi în special articolele 81 TCE şi 82 TCE nu sunt aplicabile. telexurilor. 2) acorduri de cumpărare exclusivă constând în aceea că distribuitorul convine să se aprovizioneze de la un singur furnizor pentru toate necesităţile sale legate de un tip de produs (acest lucru limitează sursele de aprovizionare dar. În funcţie de gradul de restricţie comercială a acordului pot fi distinse mai multe tipuri de acorduri: 1) acorduri de distribuţie exclusivă constau în aceea că furnizorul se angajează să aprovizioneze un singur distribuitor pe un teritoriu dat: acordul permite furnizorului să-şi raţionalizeze gestiunea activităţii comerciale pe un teritoriu. ceasurile Rolex pentru care actul de cumpărare trebuie să corespundă imaginii de lux a mărcii).că furnizorul. în schimbul exclusivităţii. "Decizii ale asociaţiilor de întreprinderi"Articolul 81 alin. 1 TCE trebuie să afecteze comerţul între statele membre. creşterea preţurilor la un produs în acelaşi timp pe o piaţă cu producători puternici şi relativi numeroşi. Dovezile practicii concertate pot fi: 1) dovezi directe sub forma scrisorilor.M. pentru produsele de lux (ex. actuală sau potenţială asupra schimburilor curente între statele membre". şi domeniul de aplicare al dreptului naţional al concurenţei. cu o cooperare practică între ele conducând la condiţii de concurenţă care nu corespund condiţiilor normale de piaţă. Distribuţia selectivă este în mod tradiţional. Într-o altă definiţie. Scopul acesteia este de a aduce în cadrul interdicţiei acestui articol ". 81 alin. admisă de jurisprudenţă.C. doar pentru produsele de înaltă tehnicitate (ex. e vorba de concurenţa între mărci (Pepsi şi Coca Cola de exemplu) cât şi înţelegerile verticale (intra-brand competition) în care întreprinderile la care se referă sunt situate pe stadii economice diferite ale filierei (ex. divizarea pieţei etc.. restrângerea sau denaturarea concurenţei. P. Comisia a precizat că practicile concertate înseamnă o formă de coordonare între întreprinderi.după cum rezultă şi din denumire . care înlocuiesc cu bună ştiinţă. atât prin acte de voinţă obligatorii pentru asociaţi. în politica sa privind vânzarea exclusivă a produselor sale.. înregistrări ale convorbirilor telefonice sau ale întâlnirilor şi 2) dovezi indirecte ca de exemplu: încetarea livrărilor de marfă în mod concomitent.are rolul de criteriu de delimitare între domeniul de aplicare al dreptului comunitar al concurenţei. în absenţa oricărei înţelegeri. Această condiţie a fost interpretată de Comisie şi Curte de o manieră foarte extensivă. acordul trebuie. de drept sau de fapt.Distribuţia selectivă presupune . conform căruia o reţea fondată pe criterii calitative fixate de o manieră uniformă şi aplicabile în mod 65 . Se consideră că o decizie va intra în sfera de aplicare a art. în vederea împiedicării.

piaţa pertinentă este zona în care condiţiile obiective de concurenţă la produsele sau serviciile în cauză trebuie să fie similare pentru toţi operatorii economici: piaţa brutarilor este o piaţă limitată la cartierul unde locuieşte consumatorul. exercitată de una sau mai multe întreprinderi. sau mai ales. Comisia subliniază nu numai necesitatea de menţinere a calităţii dar se referă şi la necesitatea menţinerii imaginii de marcă a prestigiului. piaţa pertinentă este înainte de orice. Definirea pieţei de produse sau servicii se sprijină pe conceptul de "substituire": astfel piaţa cuprinde produsele ce răspund unei cereri determinate. în dauna consumatorilor. a pieţelor de desfacere sau a dezvoltării tehnice. Excepţiile prevăzute de articolul. Acest lucru este firesc pentru că simpla noţiune de "abuz" este incompatibilă cu ideea de "contribuţie la progres" (economic sau de orice altă natură). în principiu unilateral. creându-se astfel un dezavantaj concurenţial. Acordurile şi practicile concertate ce cad în sfera de interdicţie a articolului 81 alin. După Curtea de Justiţie. 3 TCE ."Piaţa pertinentă se determină prin combinarea pieţei produselor sau serviciilor cu piaţa geografică" spune Curtea de Justiţie în hotărârea din 14 februarie 1978. numeroase clauze conţinute în contract sunt considerate ca justificate cu privire la articolul 81 alin. d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare.8/1996 nediscriminatoriu scapă prohibiţiei articolului 81 TCE fără a fi nevoie de o dispensă. Pentru a beneficia de excepţie acordul sau practica trebuie să contribuie la ameliorarea producţiei sau a distribuţiei de produse sau la promovarea progresului tehnic sau economic. Ca atare. care. 81 alin. Astfel este o diferenţă între cazul mai multor întreprinderi între care există obligaţii legale ce fac obiectul unui contract caz în care se aplică articolul 81 TCE . iar altele beneficiază de dispensa articolului 81 alin. 4) de forma juridică şi de natura finanţării. Rezultă că toate întreprinderile aflate în poziţie dominantă au obligaţia de a nu exercita abuziv puterea economică pe care o deţin pe piaţă. Înţelegerile verticale în reţeaua de distribuţie. 3 TCE. "Una sau mai multe întreprinderi" Abuzul sancţionat de articolul 82 TCE ca nociv este.a Comunităţii: 102 milioane ecu (650 milioane franci francezi).Interdicţia prevăzută de articolul 82 TCE Articolul 82 din Tratat priveşte comportamentul unilateral al unei întreprinderi când ea se găseşte într-o poziţie dominantă pe piaţă . în măsura în care comerţul dintre statele membre poate fi afectat. putem observa că spre deosebire de articolul 81 TCE. locul de întâlnire între furnizorii de produse sau servicii (oferta) şi potenţialii cumpărători (cererea) ceea ce înseamnă că un punct de întâlnire implică atât un loc geografic comun pentru ca oferta cu cererea să se poată întâlni. b) limitarea producţiei. Conform articolului 82 TCE "exploatarea abuzivă a unei poziţii dominante pe piaţa comună sau pe o parte substanţială a acesteia.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.şi cazul mai multor întreprinderi ce realizează un comportament paralel sau suplimentar al întreprinderilor plasate într-un oligopol . În expunerea motivelor acestei situaţii. Aceste practici abuzive pot consta mai ales în: a) impunerea. pot să afecteze ansamblul reţelei aşa cum a demonstrat cazul Volkswagen (ianuarie 1998) care a dat loc celei mai mari amenzi aplicate unei singure întreprinderi din istorie. 3 CE de o excepţie dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de acesta. este incompatibilă cu piaţa comună şi interzisă. 5) dacă acţionează singular sau într-un grup de întreprinderi. 1 TCE. căci e 66 . Unitatea de invatare 3 . cât şi concordanţa între aşteptările specifice cererilor clienţilor în materie de bunuri şi servicii şi oferta furnizorilor.caz în care va fi aplicabil articolul 82 TCE. c) aplicarea unor condiţii inegale la prestaţii echivalente faţă de partenerii comerciali. 3) că. Deci interdicţia nu priveşte modul de dobândire sau deţinere a unei poziţii dominante. direct sau indirect. care sunt în mod riguros identice sau înlocuibile cu altele în scopul folosirii lor. 1 TTCE pot beneficia. în baza articolului 81 alin. dacă întreprinderea considerată în "poziţie dominantă" este în situaţie de monopol de drept. prin natura lor sau conform uzanţelor comerciale. care pe piaţa produselor cosmetice de lux este un factor esenţial de concurenţă. 2) de obiectul sau activitatea întreprinderii care poate fi: vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii. "Piaţa comună sau o parte substanţială a acesteia" În dreptul concurenţei. nu au nici o legătură cu obiectul acestor contracte". a unor preţuri de cumpărare sau de vânzare sau a unor condiţii de tranzacţii inechitabile.Se înţelege că articolul 82 TCE vizează cazul în care comportamentul constituie un abuz de poziţie dominantă susceptibil să afecteze comerţul între statele membre.până la acea dată . articolul 8 TCE nu include nici o excepţie. el este realizat de o întreprindere indiferent: 1) că are caracter public sau privat. ci faptul de a abuza de o situaţie de dominare.Făcând o comparaţie între cele două texte ale articolelor 81 şi 82 TCE care ambele condamnă comportamente anticoncurenţiale. cu rezervarea unei părţi echitabile între profitul care rezultă din aceasta fără a impune întreprinderilor restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective.

care. dreptul comunitar se va aplica indiferent de locul situării întreprinderilor .în sine. 3) afectarea comerţului poate fi .Controlul comunitar al fuziunilor şi achiziţiilor Dreptul comunitar se interesează de consecinţele economice ale acestui fenomen care constă în concentrarea capitalului şi a puterii de decizie a două sau mai multe unităţi anterior independente. este cazul prevăzut de articolul 82 lit.4) cele două interdicţii trebuie aplicate în baza "principiilor" care deschid Tratatul CE şi în special este vorba de articolul 2 şi articolul 3 din Tratat.afectării comerţului dintre statele membre.Ca şi în cazul acordurilor interzise se cere pentru aprecierea abuzului de poziţie dominantă. articolul 82 TCE enumeră. b) poziţia pe piaţă a întreprinderilor implicate şi puterea lor economică şi financiară. prin natura lor sau conform uzanţelor comerciale. accesul acestora la surse de aprovizionare sau pieţe şi orice alte bariere legale sau de altă natură la intrarea pe piaţă. interesele consumatorilor intermediari şi finali şi evoluţia progresului tehnic şi economic. astfel cum a fost interpretată de jurisprudenţă. o poziţie dominantă este o situaţie ce furnizează unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi. Conceptul de abuz de poziţie dominantă presupune deopotrivă. Într-un asemenea caz este evident că dreptul comunitar nu se aplică deoarece cartierul unui oraş nu constituie "o parte substanţială a pieţei comune" (art. cazuri incriminate de articolul 82 lit. Evaluarea concentrărilor. nelimitativ. posibilitatea unui comportament independent.atât directă cât şi indirectă. un departament. Dintre cazurile prevăzute de articolul 82 TCE pe primul plan se află impunerea. c TCE şi reprezintă un alt exemplu de abuz de poziţie dominantă .Din contră.existenţa sau dobândirea unei poziţii dominante . creându-le astfel un dezavantaj concurenţial este cazul c) al articolului 82 TCE şi reprezintă o altă manifestare obişnuită a unei poziţii dominante. 2) şi într-un caz şi în celălalt. un mare oraş pentru a cumpăra o baghetă.Comisia. patru cazuri de astfel de abuz. "Poziţie dominantă pe piaţa comună" primeşte.. într-o măsură apreciabilă faţă de concurenţi şi în final. Cazurile sunt abundente şi dintre acestea se poate cita practica preţurilor sau a rabaturilor discriminatorii sau sistemul de remize zise "de fidelitate”. într-o singură întreprindere. ia în considerare: a) nevoia menţinerii şi dezvoltării unei concurenţe efective pe piaţa comună având în vedere. Aplicarea unor condiţii inegale la prestaţii echivalente faţă de partenerii comerciali. Regulamentul (CE) nr. tendinţele ofertei şi cererii pentru bunurile şi serviciile relevante. comportamentul opresiv asupra furnizorilor.In lipsa unei definiţii legale a "abuzului de poziţie dominantă". Unitatea de invatare 4. faţă de consumatori.. de asemenea.8/1996 greu de imaginat un consumator care să traverseze o regiune. posibilitatea . Curtea de Justiţie a definit conceptul de abuz ca fiind unul obiectiv. directă sau indirectă. ci exercitarea abuzivă a unei astfel de poziţii. "O primă idee care rezultă din articolul 82 TCE este aceea că articolul condamnă nu atât poziţia dominantă . legat de comportamentul unui întreprinzător într-o poziţie dominantă. nu au nici o legătură cu obiectul acestor contracte. a dezvoltării tehnice în dauna consumatorilor reprezintă cazuri de abuz pe care o întreprindere în poziţie dominantă le poate realiza. b) cifra de afaceri totală realizată în comunitate de către fiecare din cel puţin două întreprinderi depăşeşte 250 miliarde EURO. cu excepţia cazurilor. cât şi atitudinea unor concurenţi actuali sau potenţiali ce urmăresc să protejeze şi să întărească poziţia dominantă. 67 . în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante este declarată compatibilă cu piaţa comună. un înţeles specific. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi se aplică tuturor concentrărilor cu dimensiune comunitară. În virtutea regulilor comunitare în materie de concurenţă. 86CEE) dar sunt şi pe pieţe geografice mondiale: piaţa avioanelor de cursă lungă de ex. este interzisă în măsura în care comerţul dintre statele membre poate fi afectat". clienţilor şi consumatorilor. realizează mai mult de două treimi din cifra sa totală de afaceri la nivel comunitar între unul şi acelaşi stat membru. cu condiţia ca acesta să fie în beneficiul consumatorului şi să nu reprezinte un obstacol în calea concurenţei. printre altele structura tuturor pieţelor vizate şi concurenţa actuală sau potenţială din partea întreprinderilor aflate pe teritoriul sau în afara Comunităţii.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. se consideră că o concentrare are dimensiune comunitară în cazul în care: a) cifra de afaceri totală realizată la nivel mondial de toate întreprinderile implicate depăşeşte 5000 miliarde EURO. a unor preţuri de cumpărare sau de vânzare a unor condiţii de tranzacţie inechitabile poate şi pentru că reprezintă tipul (tiparul) abuzului. a pieţelor de desfacere. în care fiecare dintre întreprinderile implicate.chiar neurmată de concretizări . Condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare. Limitarea producţiei. "Exploatarea abuzivă . care influenţează starea pieţei prin diminuarea concurenţei. b) TCE..După o interdicţie de principiu a exploatării abuzive a unei poziţii dominante pe piaţa comună. o concentrare care nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa internă sau pe o parte semnificativă a acesteia..în ambele cazuri . în virtutea teoriei poziţiei dominante colective. alternativele disponibile furnizorilor şi utilizatorilor.

include:a) societăţi comerciale. în special celor prevăzute de articolele 85 şi 86-94 TCE". înseamnă că se cer următoarele condiţii: 1) existenţa unui avantaj vizează nu doar subvenţiile directe ale statului. la politica regională. Directiva 2008/63/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 privind concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru telecomunicaţii defineste "drepturile speciale"ca fiind drepturile acordate de un stat membru limitat de întreprinderi. prin natura lor. drepturile exclusive şi speciale pot. 85-90) trebuie conjugată cu mai multe dispoziţii ale acestuia: cum ar fi libera circulaţie a mărfurilor. în privinţa întreprinderilor publice şi a întreprinderilor cărora au acordat drepturi speciale sau exclusive nu vor edicta şi nu vor menţine nici o măsură contrară regulilor prezentului Tratat. în mod egal şi întreprinderilor de stat. pentru dezvoltarea economică armonioasă în Uniune . reduc sarcinile ce grevează în mod normal bugetul unei întreprinderi. 81 şi 82TCE. Liberalizarea monopolurilor. să comercializeze . echipamente terminale de telecomunicaţii pe acelaşi teritoriu geografic şi în condiţii în mod semnificativ echivalente. ajutoarele acordate de state sau mijloacele care deformează concurenţa prin favorizarea anumitor producţii sau anumitor întreprinderi. pe aceea a producerii de către dreptul acordat a unui efect asupra schimburilor între statele membre. nu numai comportamentelor întreprinderilor private. Teste de evaluare: Grile: 1) Dreptul comunitar al concurenţei este considerat un compromis rezonabil între două concepţii economice:a) concepţia liberală conform căreia legea pieţei impune în mod natural întreprinderilor un comportament concurenţial. Trebuie remarcat că referirea la regulile Tratatului (art. în conformitate cu alte criterii decât criteriile obiective proporţionale şi nediscriminatorii şi b) desemnează. De asemenea. a) câteva întreprinderi concurente sau c) conferă oricărei întreprinderi sau oricăror întreprinderi. persoanelor sau serviciilor sau politica de concurenţă.c) sfera dreptului naţional este mai restrânsă. ci şi toate măsurile care.. 3) un ajutor de stat trebuie să favorizeze anumite întreprinderi sau producţii contrar măsurilor generale aplicabile tuturor întreprinderilor. . pe un anumit teritoriu geografic: a) limitează la două sau mai multe numărul acestor întreprinderi. conform căruia "statele membre.b) sfera dreptului comunitar este mai restrânsă decât în dreptul naţional. 68 . ajutoare la export) controlul comunitar al ajutoarelor de stat trebuie să participe pe de o parte. condiţie afirmată de Curte în următorii termeni: "articolul 87 TCE înglobează ansamblul ajutoarelor acordate de stat. în măsura în care afectează schimburile între statele membre. să genereze prejudicii concurenţei .UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr.c) şi statelor terţe. astfel decât în conformitate cu aceste criterii menţionate la lit. care. la politica în materia concurenţei . dar. indiferent de formă.în special prin abuzul de poziţie dominantă . împrumuturi cu dobânzi preferenţiale.b) societăţi cooperatiste.c) persoane fizice. 80 din Tratat. 2) ajutorul trebuie să fie acordat de stat. Regula şi excepţia Deşi monopolurile. prin orice instrument cu putere de lege sau administrative. în orice condiţii.Monopolurile publice şi ajutoarele acordate de state Comisia a pus în aplicare art.b) şi statelor terţe. 3) Dreptul comunitar al concurenţei se aplică:a) strict în spaţiul comunitar. doar în anumite condiţii (precizaţi care).. deoarece concurenţa neloială nu face obiectul reglementărilor comunitare. ceea ce a dus la depăşirea divizării făcută în Tratat . având astfel efecte similare subvenţiilor. un comportament care să corespundă unor obiective economice şi politice. orice avantaje legale sau rezultate din măsuri de reglementare care afectează semnificativ capacitatea oricărei întreprinderi să importe. Cu excepţia derogărilor prevăzute în Tratat.în privinţa comportamentului statelor în baza regulilor aplicabile întreprinderilor . Noţiunea de ajutoare de stat – condiţii.între regulile de concurenţă aplicabile întreprinderilor şi cele aplicabile statelor.b) concepţia dirijistă conform căreia statul trebuie să intervină pentru a prescrie.iar pe de altă parte. fără a distinge dacă ajutorul a fost acordat direct de stat sau de un organism public sau privat care a fost desemnat în vederea gestionării ajutorului". 2) Comparând sfera dreptului concurenţial în dreptul naţional şi cel comunitar observăm că:a) acestea coincid.8/1996 Unitatea de invatare 5. Ajutoarele acordate de stat întreprinderilor Deoarece nici o politică naţională nu ignoră existenţa ajutoarelor de stat (subvenţii.Conform articolului 87TCE ajutorul de stat este un avantaj acordat de un stat ce favorizează anumite întreprinderi şi producţii.normele Tratatului nu intenţionează să le interzica.Dacă adăugăm la condiţia avantajului. Reglementarea monopolurilor. referirea la întreprinderile de stat titulare de drepturi speciale sau exclusive a permis aplicarea ansamblului de principii stabilite de jurisprudenţa relativă la art. în dreptul comunitar. sunt incompatibile cu Piaţa comună. 4) Noţiunea de întreprindere. pe cale legislativă.

În concluzie aceste organisme nu pot fi considerate întreprinderi în sensul dreptului comunitar. faţă de clienţi şi faţă de consumatori. Problema autonomiei dreptului bancar 69 . fondată pe principiul solidarităţii şi fără a avea un scop lucrativ. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. instituţiile din cadrul sistemului de sănătate spaniol. I. Curtea a considerat că este vizată situaţia în care o întreprindere are puterea economică de a împiedica menţinerea unei concurenţe efective pe piaţă. Cuza. prin capacitatea de a avea un comportament independent faţă de ceilalţi participanţi pe piaţă.fr Consultaţii: Marţi 12-14 II. II Tipul cursului: Obligatoriu Pagina web a cursului: Tutore: Lavinia Elena Smarandache E-mail tutore: smale79@yahoo.900 Fax: 0251-419. Universitatea din Craiova Telefon: 0251-419. semestru: An III. Sem. 2.d) rezilierea.Interpretaţi. oferă întreprinderii cu o asemenea situaţie posibilitatea să decidă sau cel puţin să influenţeze într-o manieră decisivă condiţiile concurenţiale de pe piaţă. Interpretaţi. S-a stabilit că deţinerea unui segment de piaţă de mare amploare constituie un indiciu al unei poziţii mai favorabile în raport cu ceilalţi participanţi”.c) rezoluţiunea. nu sunt întreprinderi. Introducere Unitatea de învăţare: 1. Precizări terminologice 3. Suport curs Modulul I. nu sunt relevante argumentele FENIN în ceea ce priveşte existenţa unui abuz de poziţie dominantă a acestor instituţii”. Craiova. se are în vedere posibilitatea ca o concurenţă efectivă să poată exista între produsele care alcătuiesc această piaţă.UCV/FDSA – Material didactic pentru FR protejat prin Legea nr. nr. Informaţii generale Date de contact ale titularului de curs Nume Lucian Bernd Săuleanu Birou: Str. sala 450. ceea ce presupune că produsele care intră în concurenţă pot fi substituite. Acest comportament.com Consultaţii: Joi 12-14 Date de identificare curs şi contact tutori Numele cursului: Operaţiuni juridice bancare şi de bursă Codul cursului: FR3111 An.e) nulitatea. restrâng sau distorsionează concurenţa" este: a) inopozabilitatea faţă de terţi. Exerciţii: 1. În speţă. 82 TCE. 86 TCE. „Entităţile care îndeplinesc o funcţie exclusiv socială. Cu privire la noţiunea de poziţie dominantă la care se referă art. nici în ceea ce priveşte achiziţionarea de produse sanitare de la întreprinderile FENIN şi deci. I. în privinţa acordurilor dintre întreprinderile care "împiedică.8/1996 5) Sancţiunea prevăzută de art. deşi nu exclude existenţa unei anumite forme de concurenţă pe piaţă. Definiţie 2.b) caducitatea. A. „În ceea ce priveşte noţiunea de piaţă relevantă în interpretarea CJCE.900 E-mail: luciansauleanu@yahoo. 13. funcţionează pe principiul solidarităţii pentru că este finanţată pe principiul cotizaţiilor sociale şi pentru că oferă servicii gratuit afiliaţilor săi. Dolj. nici în ceea ce priveşte activitatea lor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->