PENGENALAN PENGURUSAN

DEFINISI ORGANISASI
Gabungan dua atau lebih

orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai sesuatu objektif.
(Stoner, Freeman dan Gilbert, 1995 m.s 7)

DEFINISI PENGURUSAN
 Satu proses yang merangkumi

perancangan,pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan ke atas kerja-kerja yang dilakukan oleh ahli-ahli organisasi yang sedia ada untuk mencapai matlamat –matlamat organisasi yg telah ditetapkan.(
Stoner,Freeman dan Gilbert, 1995 m.s 7)

FUNGSI PENGURUSAN
MERANCANG

MENGAWAL

P

MENGORGANISASI

MEMIMPIN

PERANCANGAN
Satu proses di mana pengurus

menentukan matlamat yg ingin dicapai dan menentukan tindakan yg. paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.

PENGORGANISASIAN
Satu proses di mana pengurus

menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi utk melaksanakan tugas yg telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi.

KEPIMPINAN
Satu proses di mana pengurus

cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi.

PENGAWALAN
Satu proses di mana pengurus

memantau prestasi semasa dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang dijangkakan.

KEPENTINGAN MERANCANG
 Menyediakan suatu arah tujuan utk sesuatu organisasi.  Merupakan faktor penyatu dalam membuat keputusan.  Memberikan para pengurus peluang –peluang untuk

menyesuaikan organisasi terhadap persekitaran.  Membantu para pengurus mengenal pasti peluang pada masa hadapan.  Membantu pihak organisasi menjimatkan kos serta mengurangkan pembaziran dan risiko.  Berfungsi sebagai satu piawaian untuk mengukur prestasi organisasi.

Kepentingan Mengorganisasi.
 Menyelaraskan bahagian-bahagian/ jabatan-

jabatan/unit-unit lain dalam organisasi agar pelaksanaan dan perjalanan tugas-tugas organisasi itu lancar tanpa halangan dan gangguan untuk mencapai matlamat organisasi.  Menetapkan bidang kuasa dan tanggungjawab kakitangan supaya supaya menuju ke arah pencapaian matlamat organisasi.  Menentukan kuasa dan rantaian arahan supaya keputusan boleh dibuat dengan cepat untuk mengurangkan kerenah pentadbiran.

KEPENTINGAN MEMIMPIN
 Apabila pengikut sanggup menerima

arahan drp seorang pemimpin, status pemimpin tersebut telah dibentuk.  Pemimpin yang mempunyai sumber kuasa yang banyak mampu memimpin dengan berkesan.  Pemimpin harus mampu mempengaruhi pengikutnya untuk membuat apa sahaja untuk kepentingan syarikat.

KEPENTINGAN MENGAWAL
 Memastikan matlamat organisasi

tercapai.  Mengukur prestasi pihak pengurus dan pekerja.  Membantu mengesankesalahan/kelemahan perancangan dan membuat pembetulan.  Menjimatkan kos.

TAHAP PENGURUSAN

atasan

pertengahan

bawahan

PENGURUSAN ATASAN
 Bertanggungjawab ke atas pengurusan

sesuatu organisasi secara menyeluruh.  Menetap dan menggariskan dasar asas, polisi, matlamat dan visi organisasi serta membimbing organisasi agar interaksinya dgn persekitaran adalah baik.  Lazimnya dipanggil ketua pegawai Eksekutif (CEO), President,vice president.

PENGURUSAN PERTENGAHAN
 mengarahkan aktiviti-aktiiti pengurusan

bawahan yg merupakan aktiviti perlaksanaan dasar,polisi, strategi dan obj. organisasi yg telah ditetapkan oleh pengurusan atasan.  Menyelia serta menyelaras aktiviti pengurus bawahan dan kadangkala bertanggungjawab ke atas pekerja organisasi.  Membuat laporan kepada pengurus atasan.  Cth; ketua jabatan,Pengurus sumber manusia, Pengurus jabatan.

PENGURUSAN BAWAHAN
 Bertanggungjawab ke atas pekerja

organisasi yg bukan terdiri drp pihak pengurusan.  Memberi penekanan terhadap tugas penyeliaan kerja operasi,perlaksanaan tugas harian pekerja agar matlamat organisasi tercapai.  Cth; Penyelia tapak, ketua kerani, penyelia jualan.

PERANAN PENGURUSAN

Penjalin hubungan

Pembuat keputusan

Pemberi maklumat

PENGURUS SEBAGAI PENJALIN HUBUNGAN PERORANGAN
Pemimpin (LEADER)

Ketua (FIGUREHEAD)

Pegawai Perhubungan (LIASON)

PENGURUS SEBAGAI PEMBUAT KEPUTUSAN
Usahawan (ENTREPRENEUR)

Penyelesai Masalah (PROBLEM SOLVER)

Pengagih (DELEGATE)

Perunding (CONSULTANT)

PENGURUS SEBAGAI PEMBERI MAKLUMAT
Pemantau (observer)

Jurucakap (spokesman)

Penyebar Makluma (informant)

KEMAHIRAN PENGURUS
masa

teknik PENGURUS

manusia

konsep

Buat keputusan

PERKAITAN ANTARA JENIS KEMAHIRAN DGN TAHAP PENGURUSAN

ATASAN (kemahiran konseptual) PERTENGAHAN (kemahiran kemanusiaan/ Komunikasi) BAWAHAN (kemahiran teknikal)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful