"OM GURU DEVAYA VIDHMAHE, PARABRAHMANE DHEEMAHEE, THANNO GURU PRACHODAYAT" and " OM HRAAM HREEM HROUM SAHA BRUHASPATHAYE NAMAHA

"