ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: Đỗ Văn Khang Ngày sinh: 27/12/1988 Điện thoại: 0904529750 Cơ quan công tác: Công ty phần mềm FPT Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Quyết định công nhận học viên số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ. Mã học viên: 11021151 Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 05 Tên đề tài: Khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp mờ. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài: Sự phát triển của nền kinh tế-xã hội kéo theo sự bùng nổ của thông tin. Con người đang rất giàu có về mặt thông tin nhưng lại đang nghèo đói về mặt tri thức. Vấn đề được quan tâm hàng đầu là yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong việc xử lý, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và hiệu quả nhất.Khai phá dữ liệu ra đời để giải quyết vấn đề này, từ đó con người có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Khai phá dữ liệu được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, tuy nhiên trong luận văn này chỉ đề cập tới một khía cạnh tiếp cận đó là “Khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp mờ”. 1. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần giải quyết: Nội dung của đề tài sẽ được trình bày trong bốn chương như sau: Chương 1: Trình bày tổng quan về Khai phá dữ liệu. Nêu cơ sở lý thuyết về “khai phá luật kết hợp” để giải quyết các vấn đề trong khai phá dữ liệu. Chương 2: Trình bày chi tiết các thuật toán điển hình của luật kết hợp thường trong khai phá dữ liệu và đánh giá những thuật toán đó. Chương 3: Trình bày chi tiết về luật kết hợp mờ. Chương 4: Thực nghiệm. 2. Dự kiến kế hoạch thực hiện: Thực hiện đề tài trong khoảng thời gian là 6 tháng Trong 2 tháng đầu: thực hiện việc thu thập tài liệu liên quan và lên khung luận văn Trong 2 tháng tiếp theo: nghiên cứu, khảo sát các phương pháp liên quan tới luật kết hợp và luật kết hợp mờ.
1

Giới tính: Nam Nơi sinh: Hà Nội Email:khangdv.mi11@vnu.edu.vn

Viện công nghệ thông tin Điện thoại: (ký và ghi rõ họ.vn • Ý kiến nhận xét. ngày 13 tháng 4 năm 2012 Học viên (ký và ghi rõ họ tên) 2 .TS Cơ quan công tác:Viện khoa học và công nghệ Việt Nam . tên) Email: vdthi@ioit. 3. đánh giá của cán bộ hướng dẫn: • Xác nhận của Bộ môn: Hà Nội. Cán bộ hướng dẫn: Họ và tên: Vũ Đức Thi Chức danh khoa học:PGS.ac.Thời gian còn lại: viết chi tiết luận văn và thực nghiệm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful