1334

Tonći Lazibat i Božo Matić*

UDK 658.5:65.01.011 Pregledni članak

TROŠKOVI KVALITETE KAO ČIMBENIK POVEĆANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I SVJETSKOM TRŽIŠTU
Autori daju definiciju troškova kvalitete, njihovu strukturu i sustav kontrole - nadzora, kao podsustav sustava kvalitete determiniranog međunarodnim normama ISO 9000ff. Obrađuju i iskustva u praćenju troškova u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju - tranzicijskim zemljama i daju poseban osvrt na stanje u Republici Hrvatskoj, s prijedlozima za unapređenje sustavnog praćenja.

Uvod Sve veća kompeticija na svjetskom tržištu uzrokovana novim tehnologijama i proizvodno tehnološkim napretkom, s jedne strane, i sve većom potrošnjom, potrebama i izbirljivošću kupaca, sa druge strane, nameću permenentnu i iscrpnu analizu čimbenika konkurentnosti u međunarodnoj razmjeni. U takvom okruženju kvaliteta postaje ne samo normizirana (ISO 9000ff), već je odlučujući čimbenik opstanka na svjetskom tržištu.1 U ovom će radu biti obrađeni troškovi kvalitete, njihova struktura i praćenje, da bi se ukazalo na njihov značaj u funkciji povećanja konkurentnosti na svjetskom tržištu. Ujedno će biti komparirana analiza troškova kvalitete u razvijenim zemljama s tranzicijskima i bit će dan poseban osvrt na stanje u Republici Hrvatskoj. Definicija, značajke i podjela troškova kvalitete U užem su smislu troškovi kvalitete izdaci koji nastaju ako se stvari rade pogrešno. Na takve se izdatke može veoma lako potrošiti 15% do 20% svakog
* T. Lazibat, doktor znanosti, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i profesor Visoke škole na Odjelu poslovne ekonomije Društvenog veleučilišta u Zagrebu. B. Matić, doktor znanosti, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članak primljen u uredništvu: 21. 10. 2000. 1 Vidi : Lazibat T.: “Značaj kvalitete za ulazak na međunarodno tržište”, Ekonomska misao i praksa, br. 1, 1999., str. 73-91.

koristan. cit.. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1335 dolara ostvarenog prodajom.. LAZIBAT. troškovi koji su izazvani aktivnostima na sprečavanju grešaka.. oni su u pravilu prikriveni. stupanj spoznaje o njima u nekom trgovačkom društvu mjerilo je stupnja svjesnosti o kvaliteti uopće. Stoga se prema normi ISO 9004 (6.B. prije svega.3. Kompanija koja ima dobro vođen program upravljanja kvalitetom može proći s manje od 2. također pripremu postupaka koji su potrebni za prijenos tih planova svima zainteresiranima.T. neiskorištena pričuva. u širem smislu. str. Troškovi preventive To su troškovi koji se nameću zbog održavanja troškova propusta i ocjenjivanja na minimum. Andrijanić I. Troškovi kvalitete imaju nekoliko važnih značajki:3 oni postoje. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED.. B. Tu pripadaju troškovi preventive i troškovi ocjenjivanja. Zagreb. što je bolje od prihvaćanja proizvoda. oni su nam u pravilu nepoznati. oni mogu biti značajni pokazatelj kvalitete. 2 3 Crosby P.: op. Oskar. (2) Preispitivanje novog proizvoda: troškovi inženjeringa za pouzdanost i drugih aktivnosti vezanih uz kvalitetu povezano s lansiranjem novih projekata..: “Poznavanje robe u trgovini”.2 Očite su važnosti procjene troškova kvalitete u uspješnosti jedne tvrtke i spoznaja da troškovi kvalitete obuhvaćaju i izdatke za sprečavanje grešaka. potrebne da bi se provjerilo održava li kompanija svoje standarde na najvišoj razini. (3) Kontrola procesa: troškovi kontrole i ispitivanja u procesu radi određivanja statusa procesa. 146. trošeći to na aktivnosti sprečavanja i ocjenjivanja.. tj.: “Upravljanje troškovima kvalitete”. Bilen M. Mikrorad. čine sveukupnost iznosa koje je potrebno uložiti u proces poslovanja da bi se osigurao kvalitetan proizvod ili kvalitetno pružanje usluga. 2000.5% svakog dolara ostvarenog prodajom. 5 Andrijanić I. sadržani su u kalkulacijama. str.: “Kvaliteta je besplatna”. 1996. . oni čine najopasniji trošak. poslovodstvu za donošenje ispravnih odluka.) troškovi kvalitete definiraju kao troškovi koji su u najvećem dijelu izazvani uvođenjem sustava kvalitete. Zagreb. Zagreb.. str. u pravilu njihova nam je struktura nepoznata. 87. 2000. Zbornik radova. a) Troškove kvalitete možemo podijeliti u dvije skupine:4 Troškovi za kvalitetu. planskim sustavnim ispitivanjem kvalitete kao i interno ili eksterno utvrđenim greškama. Bilen M. str. ali ne kao posebno iskazana stavka kalkulacije. Lazibat T. Primjeri su:5 (1) Planiranje kvalitete: široki niz aktivnosti koje skupno čine sveukupan plan kvalitete i brojne posebne planove. Lazibat T. 88-89. zbog svih pobrojanih nepoznanica. 4 Vidi: Perišić M. Privredni vjesnik/Binoza press.. 22. oni su potencijalna.

Kod prikupljanja troškova ocjenjivanja odlučujuća je vrsta obavljenoga posla. film za rendgensko snimanje) i usluga (npr. a nije važan naziv odjela (posao mogu obaviti kemičari u laboratoriju. (3) Završna kontrola i ispitivanje: troškovi vrednovanja sukladnosti u odnosu na zahtjeve za prihvatljivost proizvoda. (2) Kontrola i ispitivanje u procesu: troškovi vrednovanja sukladnosti prema zahtjevima u procesu.1336 T. pregledavanje aktivnosti za vrijeme trajanja ugovora i provođenje zajedničkih nastojanja s dobavljačima. električna energija) tamo gdje su oni značajni. presudan je kriterij opet tip posla. a ne naziv odjela koji obavlja posao). (4) Pregledi kvalitete proizvoda: troškovi provođenja pregleda kvalitete na proizvodima u procesu ili gotovim proizvodima (5) Održavanje točnosti opreme za ispitivanje: troškovi održavanja mjernih instrumenata i opreme u stanju umjerenosti (kalibriranosti). 51 (11-12) 1334-1351 (2000) (4) Neovisne provjere kvalitete: troškovi vrednovanja obavljanja aktivnosti u sveukupnom planu kvalitete. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. bilo kontrolom kod prijama. (6) Podučavanje: troškovi pripremanja i provođenja programa podučavanja za kvalitetu (kao što je to slučaj kod troškova ocjenjivanja. b) Troškovi zbog nekvalitete jesu svi rashodi koji se javljaju radi ispravljanja nastalih grešaka. (6) Kontrola i ispitivanje materijala i usluga: troškovi materijala i rada u kontroli i ispitivanju dobavljača (npr. neke od tih poslova može obaviti osoblje koje nije na platnom popisu odjela za kvalitetu.. LAZIBAT. razvrstači u proizvodnji. (5) Vrednovanje kvalitete dobavljača: troškovi vrednovanja aktivnosti za kvalitetu dobavljača prije izbora dobavljača. kontrolom na vrelu ili nadziranjem. Troškovi ocjenjivanja To su troškovi koji se javljaju u određivanju stupnja sukladnosti sa zahtjevima kvalitete. B. (7) Vrednovanje zalihe: troškovi ispitivanja proizvoda u skladištima na terenu ili na zalihama radi vrednovanja propadanja (degradacije). Možemo ih podijeliti na troškove unutarnjih gubitaka (manjkavosti) i troškove vanjskih gubitaka (propusta): . ispitivači u kontroli ili neka vanjska tvrtka iznajmljena u svrhu ispitivanja). Primjeri su: (1) Ulazna kontrola i ispitivanje: troškovi određivanja kvalitete kupljenih proizvoda.

(4) Škarti i dorade robe na zalihi: troškovi škarta i dorade radi neuskladivog proizvoda primljenog od dobavljača.) koji su pronađeni prije otpreme proizvoda kupcu.T. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1337 Troškovi unutarnjih manjkavosti To su troškovi vezani uz nedostatke (pogreške nesukladnost. LAZIBAT. (3) Vraćeni materijal: troškovi vezani uz prijem i zamjenu proizvoda s nedostatkom primljenog s terena. prepunjivanje spremnika (koji idu kupcima). (3) Analiza propusta: troškovi analiziranja neuskladivog proizvoda radi utvrđivanja uzroka. (5) Sortiranje stopostotnom kontrolom: troškovi pronalaženja jedinica s nedostatkom u isporukama proizvoda koji sadrže neprihvatljivo visoke razine proizvoda s nedostatkom. proizvodi s nedostatkom itd. Primjer su: (1) Troškovi jamstva: troškovi uključeni u zamjenu ili u popravke na proizvodima koji su još u zajamčenom roku.na primjer. radi pretjerane varijabilnosti u opremi za punjenje i mjerenje.škart. Primjeri podkategorija jesu: (1) Škart: rad. To su troškovi kojih ne bi bilo da nisu postojali nedostaci u proizvodu prije otpreme. (8) Sniženje cijene: razlika između normalne prodajne cijene i umanjene cijene zbog razloga kvalitete. uz njegov popravak ili korekciju i uz posredne gubitke zbog smanjenja učinkovitosti procesa. itd. (2) Dorada: troškovi popravaka na proizvodima s nedostatkom da bi se uskladili sa specifikacijom. materijal i opći troškovi na robi s nekim nedostatkom koji se ne može ekonomično popraviti. Troškovi vanjskih propusta To su troškovi vezani uz nedostatke koji su ustanovljeni pošto je proizvod isporučen kupcu. B. Troškovi unutarnjih gubitaka (to su svi troškovi nastali zbog loše kvalitete nastale u fazi proizvodnje ili pružanja usluge). U ovoj su skupini troškova oni troškovi koji su vezani izravno ili neizravno uz loš proizvod ili proces. (6) Ponovljena kontrola i ponovljeno ispitivanje: troškovi ponovljene kontrole i ponovljenog ispitivanja proizvoda koji su prošli doradu ili druge revizije. Ovih troškova također ne bi bilo da nije bilo proizvoda s nedostacima. Nazivi su brojni . (2) Nagodbe prema pritužbama: troškovi istraživanja i nagodbe prema opravdanim pritužbama koji se mogu pripisati nedostatku na prizvodu ili ugradnji. . oštećevine. (7) Gubici u procesu koji se mogu izbjeći: troškovi gubitaka koji se javljaju čak i kod sukladnih proizvoda . MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED.

a koji je kupac prihvatio onakav kakav jest. ili zbog sukladnosti proizvoda koji ne zadovoljava specifikacije prikladnosti za upotrebu. Cjelokupan razvitak unutarnje kontrole kvalitete može se. i radnji neposredno vezanih uz rješavanje reklamacije. i (6) organizacija od godine 1987. Kontrola i pokazatelji troškova kvalitete Da bi sustav troškova kvalitete mogao funkcionirati.kontrolora (slika 1).do industrijske revolucije.. prestaje izravna kontrola kvalitete proizvoda od vlasnika tvrtke i kontrola prelazi u nadležnost posebno specijaliziranog predradnika . podijeliti na šest velikih faza:6 (1) predindustrijska (auto)kontrola . No. povijesno. složenija tehnologija. dio. feudalizam i rani oblik kapitalizma.. LAZIBAT. (1) Predindustrijska faza unutarnje kontrole obuhvaća razdoblje nakon prvobitne zajednice odnosno robovlasništvo. Naravno. Nadzor kvalitete proizvoda i proizvođača dijeli se na unutarnji i vanjski. prvi oblici specijalizacije. to nikako ne znači da su i druge regije jednako pratile taj razvitak. a vanjsku kontrolu obavlja njegovo cjelokupno vanjsko okruženje . tržište i društvo (država). Unutarnju kontrolu kvalitete provodi sam proizvođač. B. . Osim toga. ova je podjela dana uvjetno. jer uglavnom vrijedi za najrazvijenije zemlje svijeta. do godine 1987. a smatraju se istovremeno i najznačajnijim dijelom troškova kvalitete i najsloženijima za kvantificiranje.1338 T. Posljedica su nezadovoljstva korisnika proizvoda ili usluge. 1998. (5) organizacija od 1955.. podjela poslova na pogone. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. čak se i kod najrazvijenijih još uvijek susreću neki oblici unutarnje kontrole kvalitete koji su povijesno (organizacijski i funkcionalno) već odavno zastarjeli i zaostali.nadzorom sustava kvalitete. Osnovna karakteristika unutarnje kontrole kvalitete odlikuje se izravnim i stalnim uvidom vlasnika proizvodnje u sve faze nastanka proizvoda. Zagreb. Karakterizira je razvitak tvrtki (poduzeća). a to je jedino moguće kontrolom . do danas.Oskar. (2) organizacija od industrijske revolucije do godine 1914. 6 Prema: Injac. N. (2) Druga faza obuhvaća razdoblje svršetka 18 stoljeća i početak 19 stoljeća. neizostavno moraju sadržati i procjenu gubitka koji će nastati zbog stvaranja “lošeg ugleda” kod promatranoga ili drugih potencijalnih kupaca. (4) organizacija od 1940.: “Mala enciklopedija kvaltete. potrebno je stvoriti preduvjete da se sve vrste troškova kvalitete najprije identificiraju i na odgovarajući način kvantificiraju..korisnik (kupac). do godine 1940. do godine 1955. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) (4) Odštete: troškovi povlastica danih kupcima kad je proizvod izvan norme. str. Ova kategorija troškova kvalitete. osim neposrednih troškova proizvoda koji su reklamirani kao neispravni. 92. (3) organizacija od 1914. I.

MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. . LAZIBAT. B. U toj fazi pojava samostalne grupe za obavljanje poslova kontrole kvalitete osnovna je karakteristika unutarnje kontrole kvalitete poduzeća između godina 1914. prve proizvodne trake na kojima je mogla raditi malo ili nimalo kvalificirana radna snaga s minimalnom obukom itd.T. Odjelom rukovodi posebno školovan poslovođa . (3) Razdoblje prije Prvog svjetskoga rata već je pripremilo sve za uvođenje masovne industrijske proizvodnje: elemente normizacije. Na razini pogona ili proizvodnje pojavljuje se poseban odjel koji ima samo jednu zadaću: provođenje unutarnje kontrole. i 1940.glavni kontrolor (slika 2.). uniformiranje proizvoda. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1339 Slika 1.

.1340 Slika 2. međufazna. T. statistička obrada podataka. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. završna kontrola. mjerenje. već počinje obuhvaćati i aktivnosti koje nisu samo izravna proizvodnja (ulazna. servis) (slika 3). LAZIBAT. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) (4)Osnovna karakteristika organizacije unutarnje kontrole u četvrtoj fazi jest da se odjel kontrole kvalitete ne penje više samo po vertikali (hijerarhija). Slika 3. B.

51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1341 Upravo se u toj fazi razvitka unutarnje kontrole kvalitete proizvodnje razvija i potpuno nova filozofija kvalitete i. posebno. (5) Osnovna karakteristika unutarnje kontrole kvalitete od godine 1955. razvitka. . do 1987 jesu njezin rast po hijerarhiji tvrtke do razine druge linije uprave (menadžmenta) i širenje na razine sektora (odjela) nabave. kao neposredan nasljednik i poseban oblik unutarnje kontrole kvalitete ima posebno mjesto u tvrtki. Sustav za osiguranje kvalitete. Prvi put u povijesti razvitka znanosti i tehnologije kvalitete unutarnja organizacija za kontrolu kvalitete i sustav za osiguranje kvalitete prestaju biti stvar invencije i dobre volje uprave. može se slobodno označiti kao pionirsko doba. Slika 4. (slika 4). praćenja troškova. odmah poslije Drugog svjetskoga rata. financiranja. postavljaju se temelji onoga što se danas podrazumijeva pod kvalitetom u proizvodnji roba i pod davanjem usluga. B. Njegova djelatnost pokriva doslovno sve aktivnosti firme (od ugovaranja.slika 5). odnosno ljudi koji se neposredno bave kvalitetom. razvitka itd. LAZIBAT. voditelj službe kvalitete prerasta u menadžera kvalitete i ujedno postaje savjetnik (pomoćnik) generalnog direktora o svim pitanjima relevantnima za sustav kvalitete. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. pa sve do ispunjavanja sigurnosnih i ekoloških normi) koje su na bilo koji način (izravno ili neizravno vezane uz kvalitetu . Istodobno. školovanja. integralni sustav za osiguranje i upravljanje kvalitetom. do 1955.T. prodaje. (6)Pojavom serije normi ISO 9000ff godine 1987. u kojem se rodila moderna znanost o kvaliteti. Razdoblje od godine 1945. unutarnja kontrola kvalitete tvrtke prerasta u tzv.

2000. Lazibat T.. Laurence ch.: “TQM Trainer”.7 Danas su se razvila dva osnovna oblika vanjske kontrole i to:8 indirektna ili pasivna i direktna ili aktivna.. Hawser Verlag. itd. bolnica. ulaganja i vrijeme . industrije i transporta. . prve se faze razvitka problema ne vide. kada se konačno susreću i isprepliću unutarnja i vanjska kontrola kvalitete.. 7 Opširnije o TQM vidi: Barun K. Time je jasno rečeno da se. direktna kontrola kvalitete javlja se odmah i u veoma jasnoj formi.1342 T. Prema postojećim je trendovima naredna faza u razvitku osiguranja i upravljanja kvalitetom TQM (Total Quality Management) ili potpuno (totalno) upravljanje kvalitetom. München. kada se o TQM sustavu radi. Onaj tko ne poštuje kvalitetu. Mikrorad. ili kako se uobičajeno kaže “od portira do direktora”. 65. ne samo proizvodnih tvrtki. odnosno u povećanju ili gubitku tržišta. Istodobno je to povijesni trenutak. fakulteta i banaka. Indirektna ili pasivna vanjska kontrola ogledaju se u rastu ili padu konkurentnosti. itd. a kada se greške konačno jasno uoče onda nalaženje izlaza zahtijeva golem trud. 8 Prema: Andrijanić I.s veoma sumnjivim krajnjim rezultatima. općina. Indirektna je kontrola kvalitete nasuprot tome. dugotrajna.. B. Indirektna je kontrola mnogo opasnija od direktne. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. Bilen M. a tada su korekcije najbezbolnije. već i svih onih koji se na bilo koji način nalaze u složenom lancu života i rada moderne društvene zajednice (škola i ugostiteljskih objekata.: “Poznavanje robe u trgovini”. biva uvijek nemilosrdno i konačno kažnjen. 1997. Ciljevi kvalitete nisu samo unutarnji već i vanjski (ispunjenje i svih ostalih zahtjeva i potreba koje društvo od firme zahtijeva.) Slika 5. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) pa prerastaju u strogo propisani model koji kontroliraju nadležne i ovlaštene organizacije. Naime. nudi konkretna rješenja i ukazuje na izlaz iz problema. Zagreb. kvalitetom se bave doslovno svi. Kako to i sam naziv kaže TQM podrazumijeva potpuno ovladavanje problematikom kvalitete za svakog onog tko se na bilo koji način bavi proizvodnjom i/ili plasiranjem proizvoda i davanjem usluga. LAZIBAT. str.

Tablica 1. i Gryna F. zahtjevi za podizanjem kvalitete (otklanjanje grešaka. Op. USD Ocjenjivanje.: op. direktni sudski postupci i zabrane sve do zatvaranja tvrtke. po jednoj emitiranoj običnoj dionici. str.698 37. u usporedbi s profitom. M. 22.569 10.. 9 10 Juran J. Zagreb.000 3.76 14 6. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1343 Direktna ili aktivna vanjska kontrola kvalitete podrazumijeva uvijek svjesno nametnute propise i zakone kojima društvo (država.165 Proizvod B 1. 20. na primjer. i Gryna F.168 295. poboljšanja itd. B.).000 10. jedan proizvođač računala preveo godišnje troškove loše kvalitete u ove izraze:10 25% proizvodne efektive.: “Planiranje i analiza kvalitete”. zahtjevi za nadoknadom štete korisniku.649 8. Značenje troškova kvalitete još je izraženije ako ih prikažemo jezikom novca (tablica 1). USD Sveukupno. U tu grupu vanjske kontrole ulaze: stalne informacije od korisnika i korisnicima o kvaliteti proizvoda.M.456 Preventiva. 21.% Broj strojeva Ukupni troškovi kvalitete po stroju USD Izvor: Juran J. 25% ljudi preventivno je trošilo vrijeme na pronalaženje i popravak proizvoda s nedostatkom. Mate.000 4.M..62 71 4. USD Vanjski popusti. kao postotak ukupnih troškova proizvodnje. Tako je. upozorava da je važno djelotvornost sustava kvalitete mjeriti financijskim pokazateljima.523 15..104 Proizvod C 1.625 85. cit. LAZIBAT. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED.676 119. stalna direktna i indirektna kontrola rada tvrtke. str.384 60.165. 70% zaliha.206 63. cit. 1999.107 133. norme i drugi zakonski propisi koji se odnose na organizaciju tvrtke. kao postotak prodane robe.908 9. USD Isporuke. Norma ISO 9004-1 u točki 6. 25% ljudi.755 90.392 840.T. USD Unutarnji popusti. str. 40% prostora.876 12. IZVJEŠTAJ O TROŠKOVIMA KVALITETE U PROIZVODNOJ LINIJI Proizvod A 5. USD Omjer-troškovi kvalitete po isporukama.454 1. zahtjevi za povlačenjem proizvoda s tržišta. Tako troškove kvalitete možemo izraziti:9 kao postotak prodaje. M. .750. kao utjecaj troškova kvalitete na prag rentabilnosti.88 14 6. norme i drugi zakonski propisi koji se odnose na proizvod i proizvodnju. Na primjer. dobavljača i partnera. svijet) određuje minimalnu potrebnu kvalitetu i istodobno stvara vlastitu zaštitu od nekvalitete.

.1344 T. dakle. veći je udio troškova zbog kvalitete. Bilen M. to je znak da su locirani i da poslovanje ide dobro. s tendencijom smanjenja. odnos je 50%:50%. Ostali pokazatelji kvalitete (PK) Troškovi kvalitete PK z = —————————————— x 100% Broj zaposlenih 11 Andrijanić I. ako su troškovi zbog kvalitete jednako raspoređeni po organizacijskim cjelinama. daju nam informaciju da postoje i koliki su. stanje se približava opasnom. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. stanje je relativno dobro. cit. Svaki od troškova kvalitete pojedinačno moguće je staviti u odnos s prodajom i utvrditi odstupanje od dopuštenog. Ovdje valja imati na umu ovo: što su troškovi zbog kvalitete veći. Lazibat T. Stavljanjem u odnos troškova kvalitete s ostalim kategorijama troškova dolazimo do osnovnih pokazatelja kvalitete. . dakle.: op.x 100% — — — — — — Troškovi za kvalitetu Ovdje je riječ o promjeni u strukturi troškova kvalitete. Što su troškovi za kvalitetu manji. Teško je u tom slučaju reći jesu li veliki. LAZIBAT. 91. str. To će imati veći utjecaj na smanjenje troškova kontrole (ocjenjivanja). Rezultat ne bi smio biti veći od 200. s tendencijom porasta.. izraženi u jednoj brojci. mali ili optimalni. B.11 Troškovi kvalitete PK 1 = — — — — ———x 100% — — — — Ukupni troškovi Ako je rezultat manji ili jednak 15%. u strukturi troškova kvalitete.. Troškovi kvalitete PK 2 = — — — — — — . Troškovi kvalitete PK 2 = — — — — — — —x 100% — — — — — — Troškovi zbog kvalitete Rezultat ne bi smio biti manji od 200. najprije se moraju napasti troškovi propusta. sami po sebi. (2) povećanje troškova preventive moglo bi donijeti korist u obliku nižih troškova propusta. Troškovi kvalitete. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) Najveća je prilika za smanjenje troškova kod proizvoda A: (1) Da bi se postiglo bilo kakvo značajno samanjenje troškova. ako su troškovi zbog kvalitete svega nekoliko postotaka ukupne aktivnosti trgovačkog društva. troškovi zbog kvalitete sudjeluju s manje od 50%. trgovačko društvo stoji lošije.

4% . Zbornik radova.1% 6.2% 1.7.8.4% . Oskar.7. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED.: “Koja je cijena kvalitete”. . itd. Zagreb.T. automobilska industrija sa svim svojim dobavljačima.1% 7. Upravljanjem troškovima kvalitete vjerojatno se otvara mogućnost angažiranja dodatnih sredstava za investiranje ili za neku drugu financijsku aktivnost. 12 Prema: Đurašević. Podaci su sakupljeni na uzorku od pedesetak američkih tvrtki.3% .).5% 3.5%.9% .1997. Iskustva u praćenju troškova kvalitete s posebnim osvrtom na stanje u Republici Hrvatskoj Prema svjetskim mjerilima troškovi defektne kvalitete kreću se u rasponu od 4%8% od ukupne prodane vrijednosti (tablica 2. investicija. troškovima kvalitete intenzivno se bavi i najdalje je dospjela u njihovom praćenju.6% .: “Koja je cijena kvalitete”.3% 6.3% .5% Dobit 2.5% 4. str. Zbog složenosti proizvodnih procesa i jake povezanosti s tržištem.0% . B. Podaci za industrijske grane s visokim stupnjem organiziranosti pokazuju da se ti troškovi kreću u rasponu od 0.12 Tablica 2.3% 4.1% 6.7. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1345 Troškovi kvalitete PK B = —————————————— x 100% Bruto plaće zaposlenih Dobivamo postotak udjela troškova kvalitete u bruto plaćama zaposlenih iz čega se vidi da se upravljanjem troškovima kvalitete vjerojatno može stvoriti prostor za povećanje plaća ili za neku drugu financijsku aktivnost.72. str. LAZIBAT. pa ćemo dobiti također zanimljive pokazatelje i uvid u neiskorištene mogućnosti. Ž. Zagreb.7.1% 2. Zbornik radova. TROŠKOVI LOŠE KVALITETE PO INDUSTRIJSKIM GRANAMA Industijska grana Aluminijski lijev Kandit i konfekcija Komercijalni tisak Elektroničke komponente Kućanski aparati Industrijski strojevi Vrtlarske naprave Plastični proizvodi Sportska oprema Troškovi defektne kvalitete 4. Oskar.2% 4.1% 5. Tako veliki postotak troškova kvalitete tipičan je za slabije organizirane tvrtke..7.8% do 3.2% 6.2% 6. profitom..6% . 72.7.5% 2. Troškove kvalitete možemo staviti i u odnos s prihodom.0% Izvor: Đurašević Ž. Troškovi kvalitete PK I = —————————————— x 100% Iznos planiranih investicija Dobivamo postotak udjela troškova kvalitete u ukupnom iznosu planiranih.8.7.6% .7% 4.8% 6.

str. nažalost. koji se sastoji od ovih pitanja:14 koliko ste upoznati s važnošću kvalitete u tvrtki? koliko se slažete s tvrdnjom “Postupci moga voditelja i njegov stav uvjeravaju me da je kvaliteta važna? Do koje mjere razumijete mjerenja kvalitete koja se koriste u vašem odjelu? Uzimajući sve u obzir. u još je alarmantnijoj situaciji. kako rangirate vaš odjel u osiguranju usluga i proizvoda visoke kvalitete? Što mislite koliko vaše dostignuće normi kvalitete utječe na vašu ocjenu ispunjavanja funkcije? Jeste li radili u krugovima kvalitete. jer u većini tranzicijskih zemalja. 13 . održavanje sveukupne proizvodnosti..1346 T. Pod “kulturom kvalitete” podrazumijevamo skup mišljenja. Ako praćenje troškova kvalitete ima upravljačku ulogu. str. 14 Prema: Juran J. Zagreb. ne postoje statistike za praćenje troškova kvalitete. str. 46. 15 Vidi: Lazibat. Zbornik radova.15 Najveća prepreka unapređenju kvalitete. tradiciju o kvaliteti u jednoj tvrtki. a time i sustavu praćenja Vidi: Drljača.: op. pa tako ni u Republici Hrvatskoj. što realno dovodi do njihova postupnog smanjivanja. na projektu za poboljšanje kvalitete ili u skupini za poboljšanje kvalitete u posljednjih dvanaest mjeseci? Jednostavnom komparacijom broja certificiranih tvrtki prema intencijama serije normi ISO 9000ff. T. dovoljno je pratiti one značajne. M. Tradicionalni način upravljanja troškovima sagleda troškove isključivo kroz “zabranu trošenja”. (2) Nakon početnih inicijativa za praćenje troškova kvalitete.: “Troškovi kvalitete u certificiranim tvrtkma u Hrvatskoj”. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) Iskustva s praćenjem troškova kvalitete pokazuju četiri faze razvitka sustava za praćenje troškova kvalitete: (1) U početnoj fazi nema podataka o troškovima kvalitete. i to u značajnom iznosu. LAZIBAT. i Gryna F. pa stoga i ne čudi činjenica da se ne uviđa važnost troškova kvalitete u povećanju konkurentnosti tvrtke. Stoga uvijek ostaje mali jaz između stvarnih i poznatih troškova kvalitete. iskustava.M.: op. zadovoljstvo kupca. Kvalitativni ambijent promatranja troškova uključuje koncepte kao što su benchmarching. cit. (4) Nakon toga započinje posljednja faza trajnog smanjivanja troškova kvalitete. Oskar. 83-87. statistička kontrola procesa. 32. B. koji su opisani u prethodnom poglavlju.. upravljanje na osnovi ciljanih troškova. Možemo je proučavati kroz upitnik. Razloge valja tražiti u nedostatnoj “kulturi kvalitete” i u zastarjelim modelima interne kontrole kvalitete. 2000. lako je zaključiti da je većina tvrtki u tranzicijskim zemljama organizirama po zastarjelim modelima interne kontrole kvalitete.. cit. vjerovanja. (3) Slijedi faza u kojoj se mogu prepoznati gotovo svi postojeći troškovi kvalitete. ali oni sigurno postoje.M. str.13 Stanje troškova kvalitete. oni postaju sve prepoznatljiviji i automatski im se posvećuje sve više pažnje. i to je dominantan način upravljanja troškovima u većini tranzicijskih zemalja. nasuprot kvalitativnom pristupu u kome se troškovi promatraju u kontekstu sinteze kvalitativnih mjera i kvantitativno izraženih podataka. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED.

trgovinu. Važno je shvatiti kako se kvalitetu ugrađuje u proizvod u modernim procesima proizvodnje. Među direktorima proizvodnje raširena je tvrdnja da se kvalitetu može postići jedino smanjenjem količine. Za sve to nisu potrebna velika ulaganja. 1995. listopada 1999. Rašireno je mišljenje da organizirani program unapređenja kvalitete zahtijeva ogromna ulaganja u nova postrojenja i opremu. Časopis za kvalitetu “QM”. Treća je pogrešna tvrdnja: “Radnici su krivi za lošu kvalitetu”. . odredilo mjere za podešavanje opreme ili radnoga postupka. Istraživanje troškova kvalitete u tvrtkama. knjiga. u Hrvatskoj provedeno je u godini 1999. 1997. u tome moraju sudjelovati svi odjeli. Zbornik radova.: “Posebni oblici financiranja vanjskotrgovinskih poslova u tranzicijskim gospodarstvima”. Druga je pogrešna tvrdnja “Inzistiranje na kvaliteti uzrokuje smanjenje proizvodnosti”. 17 16 Vidi : “Shvaćanje kvalitete u zemljama u razvoju”. a ne unaprijediti kvalitetu izrađenih predmeta. kada je učinak nezadovoljavajući. Osnovna analiza toga pitanja. certificiranima po modelima ISO 9001 i ISO 9002.” Nadzorom se jedino može odvojiti dobre od loših komada. To je najraširenija zabluda o kvaliteti. nego samo čvrsta odluka o kvaliteti i nedopuštanje odstupanja u upravljanju. Bitno je razumjeti zahtjeve korisnika i dobiti pravu povratnu sliku o tome kako oni doživljavaju kupljeni proizvod. tako da se oštećeni proizvod i ne pojavi na tržištu. Sada je naglasak na prevenciji pri planiranju i u proizvodnji. godine u Registar certifikata HRN EN ISO 9000 bilo je upisano 148 certificiranih tvrtki u Hrvatskoj. osposobljavanjem operativnog osoblja i zahtijevanjem tehničke discipline. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. br. LAZIBAT. Nadzor kvalitete nije izdvojena djelatnost kakvu može obaviti samo odjel za nadzor. ali to nije uvijek točno. distribuciju i prijevoz. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1347 troškova kvalitete u tranzicijskim zemljama jest neprihvaćanje njezine ekonomske koristi. uvođenjem standarda u radne postupke. str. dalo uposlenima potanke naputke o tome što moraju činiti. tehniku. Prema podacima Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Peta je pogrešna tvrdnja: “Kvalitetu se može osigurati strogim nadzorom. Četvrta pogrešna tvrdnja jest: “Unapređenje kvalitete zahtijeva velika ulaganja”. Ekonomski fakultet Zagreb. što znači da je istraživanje provedeno na uzorku koji čini 23% ukupno u Registar upisanih certificiranih tvrtki u Vidi opširnije: Matić. B. planiranje. III. pokazuje da radnici mogu biti odgovorni samo u slučaju ako je poslodavstvo: potpuno osposobilo operatore procesne opreme. Nove spoznaje o mehanizmima stvaranja kvalitete i o proizvodnim postupcima pokazala su kako visoka kvaliteta nije redovito skuplja. B. Da bi se djelovalo učinkovito.16 Nekoliko je pogrešnih tvrdnji vezanih uz shvaćanje ekonomskih koristi kvalitete:17 Prva je pogrešna tvrdnja: “Viša kvaliteta košta više”. 01..T. uključujući marketing. pakiranje. Takvo je razmišljanje naslijeđeno iz vremena kada se kvalitetu provjeravala uglavnom pregledom gotovoga proizvoda. Zagreb.1. Kvalitetu se može znatno unaprijediti upoznavanjem uposlenika sa zahtjevima. na uzorku od 34 certificirane tvrtke. odredilo načine vrednovanja ili ocjenjivanja radnoga učinka. 95-108.

M. 3.18 Istraživanje je provedeno uz pomoć Upitnika o troškovima kvalitete koji je sadržao dvanaest pitanja (tablica 3.: “Troškovi kvalitete u certificiranim tvrtkama u Hrvatskoj”. odnosno je li uspješno certificirano? Je li Vašem menadžmentu poznat pojam. Zbornik radova. B. Zagreb.udio troškova zbog kvalitete Ako su kod Vas utvrđeni troškovi kvalitete. DA DA DA DA NE NE NE DJELOMIČNO DJELOMIČNO DJELOMIČNO NE 5.: “Troškovi kvalitete u certificiranim tvrtkama u Hrvatskoj”. 18 Prema: Drljača. što mislite ZAŠTO? ODGOVOR DA NE DJELOMIČNO 4. LAZIBAT. Zbornik radova. Oskar.. jeste li u početku bili iznenađeni njihovom visinom? Ako kod Vas nije započeto utvrđivanje troškova kvalitete. DA NE ____________% ____________% DA NE 12. . 10.udio troškova za kvalitetu . 2000. Oskar.).46-47. str. ______________% 9. 11. Zagreb.koliko je posto udio troškova kvalitete u ukupnim troškovima? Je li Vam poznata struktura troškova kvalitete? Ako DA: . 51 (11-12) 1334-1351 (2000) Hrvatskoj. UPITNIK O TROŠKOVIMA KVALITETE Redni broj 1.1348 T. Tablica 3.. Izvor: Drljača. 7. PITANJE Naziv vašeg trgovačkog društva (ako želite) Vaša funkcija u Vašem trgovačkom društvu? Je li Vaše trgovačko društvo implementiralo sustav kvalitete po ISO 9000. 2000.47. odnosno kategorija troškova kvalitete? Znaju li ostali zaposlenici za kategoriju troškova kvalitete? Jesu li u Vašem trgovačkom društvu utvrđeni troškovi kvalitete? Smatrate li potrebnim i korisnim utvrđivanje troškova kvalitete? Ako su u Vašem trgovačkom društvu utvrđeni troškovi kvalitete. odgovorite u postotku . M. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. 8. str. 2. 6. odgovorite.

troškovi unutarnjih gubitaka i troškovi vanjskih gubitaka. Udio troškova kvalitete u ispitanim certificiranim tvrtkama u prosjeku je 7. utvrdilo 70% ispitanih certificiranih tvrtki u Hrvatskoj. sustavu “TQM” Total Quolity Management . iako provedeno na certificiranim tvrtkama. ali pogled na strukturu odgovora izaziva sumnju u ispravno razumijevanje kategorije troškova kvalitete ispitanih. a takva je većina tvrtki u hrvatskome gospodarstvu.T. B. Ovo istraživanje. Nadzor kvalitete možemo podijeliti na unutarnji i vanjski. a koji je imanentan najrazvijenijim zemljama. Drugim riječima. troškovi kvalitete jesu sinteza preventive i kurative.8% ukupnih troškova. Značaj troškova kvalitete proizlazi iz gole činjenice da smo sve ono što se potroši za izradu neupotrebljivih učinaka mogli iskoristiti za izradu upotrebljivih učinaka ili za poboljšanje postojećih čime neposredno utječemo na povećanje konkurentnosti. preko Priručnika kvalitete upoznati s glavnim značajkama kvalitete. U 73% istih tvrtki zaposlenima nije poznata ta kategorija troškova ili jest samo djelomično. u kojima su svi zaposleni. na tvrtkama u kojima bi kultura kvalitete morala biti na zavidnoj razini.kvalitete još uvijek velika nepoznanica. Sustav troškova kvalitete dio je cjelokupnog sustava kvalitete koji je determiniran međunarodnim normama ISO 9000ff koje propisuju kako implementirati sustav kvalitete u tvrtki i kako ga nadzirati. odnosno tranzicijske zemlje. Troškove kvalitete nije ili. da smo u uzorak uzeli tvrtke koje nemaju certifakat ISO 9001/2. Unatoč tome. no ohrabrujuća je činjenica da je iz dana u dan . troškovi ocjenjivanja. Zaključak Troškovi kvalitete predstavljaju sve one izdatke potrebne za ispravljanje nastalih grešaka i izdatke za sprečavanje njihova nastanka. subjektivne slabosti menadžmenta. Možemo zamisliti do kakvih bismo tek razultata istraživanja došli. neodgovarajuća programska podrška i mišljenje da to nije potrebno. LAZIBAT. dakle. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. a troškovi zbog kvalitete sa 40% u ukupnim troškovima kvalitete. Stoga ih dijelimo u četiri osnovne kategorije: troškovi preventive. Rezultati istraživanja o troškovima kvalitete u certificiranim hrvatskim tvrtkama nisu na zavidnoj razini. zbog nižeg tehnološkog stupnja razvitka i niže tzv. i u kojima je intencija serije normi ISO 9000ff . Zemlje u razvoju. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1349 Rezultati istraživanja pokazali su da u 27% ispitanih certificiranih tvrtki u Hrvatskoj menadžment ne poznaje ili samo djelomično poznaje kategoriju troškova kvalitete. koji zajedno teže tzv. U ispitanim certificiranim tvrtkama troškovi za kvalitetu sudjeluju sa 60%. Osnovni razlozi za neutvrđivanje troškova kvalitete u ispitanim certificiranim tvrtkama koje nisu utvrdile troškove kvalitete jesu: neznanje.Potpuno upravljanje kvalitetom. kulture kvalitete zaostaju u prepoznavanju latentne konkurentnosti troškova kvalitete. nije u potpunosti. 94% istih tvrtki dijeli mišljenje da je utvrđivanje troškova kvalitete potrebno i korisno. dalo je zabrinjavajuće rezultate o spoznaji i važnosti troškova kvalitete.

Bilen. M. Privredni vjesnik/binoza press. 2000.kako ga implementirati. T. Zagreb.: “Mala enciklopedija kvalitete”. Peršić. 7.: “Posebni oblici financiranja vanjskotrgovisnkih poslova u tranzicijskim gospodarstvima. B. B. Gryna. Stoga preostaje uložiti napore u sustavno obrazovanje i upoznavanje svih zaposlenih. Lazibat. Zagreb. 4. Mate. T. N.: “Kvaliteta je besplatna”. M. M. M. .: “Kvaliteta je besplatna. P. Oskar. K. 3. dio. Juran. 6. 1996. Oskar. Munchen. Zagreb. 10.. Dubrovnik. br.. Zagreb. Oskar.: “Poznavanje robe u trgovini”. 2000. što ukazuje na uzlazni trend prepoznavanja kvalitete. 2000. 1998. 8.Pokazatelj kvalitete”.: “TQM Trainer”. Zagreb. LITERATURA: 1. Matić. knjiga. Zbornik radova. ali nitko to neće nikada saznati. 11. 1/1999. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) sve više tvrtki s jednim od certifikata ISO 9001-2-3. 1995.: “Troškovi . 1997. Injac. 1997. Lazibat. osobito rukovodećih kadrova o intencijama serije norme ISO 9000ff. Lawrenece. Drljača. Oskar. “Koja je cijena kvalitete”. Zagreb. Crosby. M. Zagreb. a time i troškova kvalitete kao čimbenika konkurentnosti.: “Upravljanje troškovima kvalitete”. Zbornik radova. 9. LAZIBAT. Ch. 2.. Oskar. 1998.1350 T. Mikrorad. I.: “Značaj kvalitete za ulazak na međunarodno tržište”. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED.: “Troškovi kvalitete u certificiranim tvrtkama u Hrvatskoj”. Barun. F. Zbornik radova.. Zagreb. 1999. ako ne postoji neki dogovoreni sustav mjerenja”. 5. Drljača. Zagreb. Zbornik radova.: “Planiranje i analiza kvalitete”. Andrijanić. Zbornik radova. jer kako ističe Crosby P. J. Ekonomska misao i praksa. I. odnosno o sustavu kvalitete . Hanser Verlag.B. B. III. Ekonomski fakultet. a time i o podsustavu praćenja troškova kvalitete koji su u funkciji povećanja konkurentnosti na svjetskom tržištu.

There are also analyzed experiences in monitoring the quality costs in developed countries and countries in transition-transitional countries. MATI∆: Troπkovi kvalitete kao Ëimbenik poveÊanja konkurentnosti na domaÊem i svjetskom træiπtu EKONOMSKI PREGLED. their structure and characteristics. 51 (11-12) 1334-1351 (2000) 1351 QUALITY COSTS AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE AT DOMESTIC AND FOREIGN MARKET Summary The paper discusses the importance of quality costs as the factor of competitiveness at the world market. with a special retrospect to the situation in the Republic of Croatia. . For this purpose it is given definition of quality costs. B. and the control system-supervision.T. Finally are given concluding considerations with proposals for improvement of systematic monitoring of quality costs aimed to competitiveness increase. LAZIBAT. as the subsystem of quality system determined by international standards ISO 9000ff.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful