Chöông 7

LUAÄT TOÁ TUÏNG HÌNH SÖÏ

I- KHAÙI NIEÄM LUAÄT TOÁ TUÏNG HÌNH SÖÏ. Luaät Toá tuïng Hình söï ñöôïc xem laø ngaønh luaät hình thöùc cuûa luaät Hình söï. Boä luaät Hình söï ñaõ qui ñònh caùc haønh vi bò xem laø toäi phaïm vaø hình thöùc xöû lyù caùc haønh vi ñoù. Nhöng ñeå xöû lyù ngöôøi thöïc hieän haønh vi ñoù, caùc cô quan nhaø nöôùc caàn phaûi tieán haønh theo moät trình töï vaø thuû tuïc nhaát ñònh. Trình töï vaø thuû tuïc ñoù ñöôïc goïi laø Toá tuïng Hình söï do Luaät Toá Tuïng Hình Söï qui ñònh. Luaät Toá tuïng Hình söï laø moät ngaønh luaät ñoäc laäp trong heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam, bao goàm toång theå caùc qui phaïm phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä phaùt sinh trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn hình söï. Ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa Toá tuïng Hình söï : Luaät Toá tuïng Hình söï ñieàu chænh caùc quan heä phaùt sinh trong quaù trình khôûi toá, ñieàu tra, truy toá, xeùt xöû vaø thi haønh aùn hình söï. Phöông phaùp ñieàu chænh cuûa Luaät Toá tuïng Hình söï laø phöông phaùp quyeàn uy vaø phöông phaùp phoái hôïp, cheá öôùc töông öùng vôùi caùc quan heä giöõa cô quan nhaø nöôùc vôùi ngöôøi tham gia toá tuïng vaø giöõa caùc cô quan nhaø nöôùc vôùi nhau. Muïc ñích cuûa hoaït ñoäng toá tuïng hình söï laø phaùt hieän nhanh choùng, ñieàu tra ñaày ñuû chính xaùc, xöû lyù coâng minh kòp thôøi moïi haønh vi phaïm toäi khoâng ñeå loït toäi phaïm, khoâng laøm oan ngöôøi voâ toäi, goùp phaàn baûo veä phaùp cheá xaõ hoäi chuû nghóa, baûo veä caùc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa coâng daân, giaùo duïc coâng daân nghieâm chænh chaáp haønh phaùp luaät vaø toân troïng qui taéc cuûa cuoäc soáng xaõ hoäi chuû nghóa. II- CHUÛ THEÅ CUÛA QUAN HEÄ PHAÙP LUAÄT TOÁ TUÏNG HÌNH SÖÏ. 1. Cô quan tieán haønh toá tuïng: Nhaø nöôùc giao nhieäm vuï giaûi quyeát vuï aùn hình söï cho caùc cô quan sau ñaây: Cô quan ñieàu tra Vieän kieåm saùt Toøa aùn

a. Cô quan ñieàu tra goàm: Cô quan ñieàu tra thuoäc löïc löôïng caûnh saùt nhaân daân Cô quan ñieàu tra thuoäc löïc löôïng an ninh nhaân daân Cô quan ñieàu tra thuoäc quaân ñoäi nhaân daân Cô quan ñieàu tra thuoäc vieän kieåm saùt nhaân daân

Ngoaøi ra coøn coù caùc cô quan haûi quan, kieåm laâm, boä ñoäi bieân phoøng coù quyeàn tieán haønh moät soá hoaït ñoäng ñieàu tra trong phaïm vi quyeàn haïn cuûa mình Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñieàu tra vuï aùn hình söï caùc cô quan ñieàu tra coù caùc quyeàn haïn sau :

-

Khôûi toá vuï aùn vaø khôûi toá bò can khi coù daáu hieäu toäi phaïm vaø ngöôøi phaïm toäi Tieán haønh hoaït ñoäng ñieàu tra AÙp duïng caùc bieän phaùp ngaên chaën nhö baét, taïm giöõ, taïm giam, khaùm ngöôøi, khaùm ñoà vaät, khaùm nhaø, keâ bieân taøi saûn, aùp giaûi. Laäp baûn keát luaän ñieàu tra vaø ñeà nghò truy toá vuï aùn hình söï. Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao Vieän kieåm saùt nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông Vieän kieåm saùt nhaân daân quaän, huyeän, Thò xaõ, tröïc thuoäc Tænh Vieän kieåm saùt quaân söï Kieåm saùt vieâc tuaân theo phaùp luaät trong toá tuïng hình söï Thöïc haønh quyeàn coâng toá Toøa aùn nhaân daân toái cao Toøa aùn nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông Toøa aùn nhaân daân quaän, huyeän, Thò xaõ tröïc thuoäc Tænh Caùc Toøa aùn quaân söï

b. Vieän kieåm saùt : goàm heä thoáng

Vieän kieåm saùt coù nhieäm vuï :

c. Toøa aùn : heä thoáng toøa aùn goàm:

Trong tröôøng hôïp ñaëc bieät Quoác hoäi coù theå thaønh laäp Toøa aùn ñaëc bieät. Chöùc chöùc naêng cuûa Toøa aùn laø xeùt xöû. Vieäc xeùt xöû phaûi ñuùng ngöôøi, ñuùng toäi, ñuùng phaùp luaät ñaûm baûo lôïi ích cuûa coâng daân. Toøa aùn nhaân daân nhaân danh nhaø nöôùc ñeå xeùt xöû, tuyeân aùn. Khi xeùt xöû Toøa aùn ñoäc laäp chæ tuaân theo phaùp luaät. Toøa aùn cuõng coù theå ñöa ra caùc quyeát ñònh taïm ñình chæ, ñình chæ vuï aùn traû hoà sô yeâu caàu ñieàu tra boå sung. Caùc cô quan tieán haønh toá tuïng giao nhieäm vuï cuï theå cho nhöõng ngöôøi tieán haønh toá tuïng. 2. Ngöôøi tieán haønh toá tuïng. a. Ñieàu tra vieân : Ñieàu tra vieân laø ngöôøi ñöôïc Thuû tröôûng cô quan ñieàu tra phaân coâng ñieàu tra vuï aùn hình söï laø chöùc danh nhaø nöôùc. Ñieàu tra vieân laø ngöôøi tröïc tieáp tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñieàu tra nhö hoûi cung bò can, khaùm nghieäm hieän tröôøng, khaùm nghieäm töû thi …. Ñieàu tra vieân chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng ñieàu tra cuûa mình. b. Kieåm saùt vieân : Kieåm saùt vieân laø ngöôøi ñöôïc boå nhieäm thöïc hieän kieåm saùt vieäc tuaân theo phaùp luaät trong hoaït ñoäng tö phaùp ñoàng thôøi thöïc hieän vieäc coâng toá laø chöùc danh nhaø nöôùc ñöôïc boå nhieäm theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. Kieåm saùt vieân thöïc hieän nhieäm vuï cuûa Vieän Kieåm Saùt coù quyeàn naêng nhö Vieän Kieåm Saùt.

c. Thaåm phaùn: Thaåm phaùn laø ngöôøi ñöôïc boå nhieäm laøm coâng taùc xeùt xöû. Khi xeùt xöû thaåm phaùn ñoäc laäp chæ tuaân theo phaùp luaät. d. Hoäi thaåm nhaân daân: laø ñaïi bieåu cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân, ñöôïc baàu bôûi Hoäi ñoàng nhaân daân cuøng caáp. Hoäi thaåm nhaân daân tham gia xeùt xöû, ñoäc laäp vôùi thaåm phaùn vaø ngang quyeàn vôùi thaåm phaùn. ñ. Thö kyù phieân toøa : Thö kyù phieân Toøa laø caùn boä Toøa aùn laøm nhieäm vuï ghi bieân baûn phieân Toøa 3. Ngöôøi tham gia toá tuïng.

a. Bò can, bò caùo: Bò can laø ngöôøi bò khôûi toá veà hình söï. Bò caùo laø ngöôøi ñaõ bò toøa aùn quyeát ñònh ñöa ra xeùt xöû. Khi tham gia toá tuïng bò can coù quyeàn ñöôïc bieát mình bò khôûi toá veà toäi gì, coù quyeàn ñöa ra chöùng cöù, quyeàn ñeà nghò thay ñoåi ngöôøi tieán haønh toá tuïng, ngöôøi giaùm ñònh, ngöôøi phieân dòch, töï baøo chöõa hoaëc nhôø ngöôøi khaùc baøo chöõa, ñöôïc giao nhaän caùc quyeát ñònh khôûi toá, caùc bieän phaùp ngaên chaën, baûn keát luaän ñieàu tra, baûn caùo traïng. Bò can coù quyeàn khieáu naïi caùc quyeát ñònh cuûa cô quan ñieàu tra, vieän kieåm saùt. Bò caùo ñöôïc giao nhaän quyeát ñònh ra xeùt xöû, ñöôïc tham döï phieân toøa, ñöôïc ñeà nghò thay ñoåi ngöôøi tieán haønh toá tuïng, ngöôøi giaùm ñònh, ngöôøi phieân dòch, töï baøo chöõa hoaëc nhôø ngöôøi khaùc baøo chöõa, ñöôïc noùi lôøi sau cuøng tröôùc khi Toøa nghò aùn, ñöôïc khaùng caùo caùc quyeát ñònh vaø baûn aùn cuûa toøa aùn. Bò caùo coù nghóa vuï phaûi coù maët theo giaáy trieäu taäp cuûa caùc cô quan tieán haønh toá tuïng. Neáu vaéng maët khoâng coù lyù do chính ñaùng thì coù theå bò aùp giaûi. b. Ngöôøi bò taïm giöõ : laø ngöôøi bò baét quaû tang hoaëc baét trong tröôøng hôïp khaån caáp vaø coù quyeát ñònh taïm giöõ nhöng chöa bò khôûi toá vôùi tö caùch bò can. Ngöôøi bò taïm giöõ coù quyeàn khieáu naïi veà vieäc taïm giöõ, ñöôïc trình baøy lôøi khai vaø caùc yeâu caàu, ñöôïc giaûi thích veà caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hoï c. Ngöôøi baøo chöõa : coù theå laø luaät sö, baøo chöõa vieân nhaân daân, ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa bò can bò caùo. Ngöôøi baøo chöõa coù nhieäm vuï baøo chöõa cho bò can bò caùo, giuùp bò can bò caùo veà maët phaùp lyù, ñöôïc quyeàn tham gia toá tuïng töø luùc khôûi toá bò can, ñöôïc coù maët khi hoûi cung bò can, ñöôïc tham gia vaø tranh luaän taïi phieân toøa. Neáu bò can bò caùo laø ngöôøi vò thaønh nieân hoaëc coù theå chòu haønh phaït laø töû hình thì baét buoäc phaûi coù ngöôøi baøo chöõa theo yeâu caàu cuûa Toøa aùn. d. Ngöôøi bò haïi : laø ngöôøi bò thieät haïi veà tính maïng, söùc khoûe, tinh thaàn, taøi saûn … do haønh vi phaïm toäi gaây ra. Ngöôøi bò haïi coù caùc quyeàn trong toá tuïng, neáu ngöôøi bò haïi cheát thì ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa hoï cuõng coù caùc quyeàn nhö vaäy. ñ. Nguyeân ñôn daân söï, bò ñôn daân söï : Nguyeân ñôn daân söï laø ngöôøi, toå chöùc, cô quan bò thieät haïi veà vaät chaát do haønh vi phaïm toäi gaây ra vaø coù ñôn yeâu caàu ñoài boài thöôøng thieät haïi. Bò ñôn daân söï : laø ngöôøi coù traùch nhieäm boài thöôøng e. Ngöôøi laøm chöùng : laø ngöôøi bieát ñöôïc tình tieát cuûa vuï aùn hình söï vaø ñöôïc cô quan tieán haønh toá tuïng trieäu taäp g. Ngöôøi giaùm ñònh : laø ngöôøi coù kieán thöùc chuyeân moân, xaùc nhaän tính chaân thöïc cuûa caùc chöùng töø, chöùng cöù cuûa vuï aùn. h. Ngöôøi phieân dòch : neáu bò can bò caùo khoâng bieát noùi tieáng Vieät i. Ngöôøi coù quyeàn vaø nghóa vuï lieân quan ñeán vuï aùn : laø ngöôøi bò aûnh höôûng tröïc tieáp bôûi quyeát ñònh cuûa Toøa aùn. k. Ngöôøi baûo veä cho quyeàn lôïi cuûa ñöông söï : laø ngöôøi ñöôïc cô quan ñieàu tra, Vieän kieåm saùt, Toøa aùn chaáp nhaän ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi bò haïi, nguyeân ñôn daân söï, bò ñôn daân söï, ngöôøi coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï lieân quan III. CAÙC GIAI ÑOAÏN CUÛA TOÁ TUÏNG HÌNH SÖÏ. 1. Khôûi toá vuï aùn hình söï : laø giai ñoaïn môû ñaàu cuûa toá tuïng hình söï. ÔÛ giai ñoaïn naøy cô quan tieán haønh toá tuïng xaùc ñònh coù daáu hieäu phaïm toäi vaø ra quyeát ñònh khôûi toá vuï aùn, khôûi toá

bò can neáu ñaõ xaùc ñònh ñöôïc böôùc ñaàu ngöôøi ñaõ thöïc hieän haønh vi. Quyeát ñònh khôûi toá laø cô sôû phaùp lyù ñeå tieán haønh hoaït ñoäng ñieàu tra, caùc bieän phaùp ngaên chaën caàn thieát. Cô quan coù quyeàn khôûi toá laø cô quan ñieàu tra, Vieän kieåm saùt nhaân daân, Toøa aùn. 2. Ñieàu tra vuï aùn hình söï : laø giai ñoaïn tieáp theo giai ñoaïn khôûi toá vuï aùn hình söï. Caùc cô quan ñieàu tra tieán haønh moät loaït caùc hoaït ñoäng nhö khôûi toá bò can, hoûi cung bò can, laáy lôøi khai ngöôøi laøm chöùng, ngöôøi bò haïi, ñoái chaát, nhaän daïng, khaùm xeùt, thu giöõ, taïm giöõ, keâ bieân taøi saûn, khaùm nghieäm hieän tröôøng thöïc hieän ñieàu tra, giaùm ñònh. Ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng ñieàu tra trong giai ñoaïn naøy cô quan ñieàu tra ñöôïc aùp duïng caùc bieän phaùp ngaên chaën nhö baét giöõ. Baét giam ngöôøi phaïm toäi. Giai ñoaïn ñieàu tra ñöôïc tieán haønh trong voøng 2 thaùng ñoái vôùi toäi ít nghieâm troïng, 3 thaùng ñoái vôùi toäi nghieâm troïng, 4 thaùng ñoái vôùi toäi raát nghieâm troïng vaø ñaëc bieät nghieâm troïng. Trong nhöõng tröôøng hôïp do tính chaát vuï aùn phöùc taïp thì coù theå gia haïn thôøi gian ñieàu tra. Ñoái vôùi vuï aùn ít nghieâm troïng thì ñöôïc gia haïn moät laàn, moãi laàn 2 thaùng; toäi nghieâm troïng thì ñöôïc gia haïn 2 laàn , laàn ñaàu 3 thaùng vaø laàn sau 2 thaùng, toäi raát nghieâm troïng ñöôïc gia haïn 2 laàn, moãi laàn 4 thaùng, toäi ñaëc bieät nghieâm troïng thì ñöôïc gia haïn 3 laàn, moãi laàn 4 thaùng. Vieäc gia haïn ñieàu tra doVieän tröôûng vieän kieåm saùt cho pheùp. Keát thuùc ñieàu tra, ñieàu tra vieân phaûi hoaøn thaønh baûn keát luïaân ñieàu tra vaø chuyeån cho vieän kieåm saùt keøm theo ñeà nghò truy toá 3. Truy toá bò can : laø chöùc naêng cuûa Vieän kieåm saùt. Trong thôøi haïn 30 ngaøy keå töø ngaøy nhaän ñöôïc hoà sô vuï aùn vaø baûn keát luaän ñieàu tra, Vieän kieåm saùt xem xeùt neáu thaáy coù cô sôû phaùp lyù, vieäc ñieàu tra ñaõ ñaày ñuû thì neâu höôùng giaûi quyeát vuï aùn, xöû lyù bò can baèng baûn caùo traïng truy toá caùc bò can trong vuï aùn ñeå ñöa ra xeùt xöû. Vieän kieåm saùt ra quyeát ñònh truy toá bò can vaø gôûi hoà sô ñeán Toøa aùn. 4. Xeùt xöû vuï aùn hình söï. a. Xeùt xöû sô thaåm vuï aùn hình söï : Khi nhaän ñöôïc hoà sô vaø baûn caùo traïng cuûa Vieän kieåm saùt gôûi ñeán Toøa aùn, thaåm phaùn ñöôïc phaân coâng chuû toïa phieân toøa xeùt xöû sô thaåm phaûi nghieân cöùu hoà sô vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh sau: Traû hoà sô ñeå ñieàu tra boå sung Taïm ñình chæ, ñình chæ vuï aùn Ñöa vuï aùn ra xeùt xöû

Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm 1 thaåm phaùn, 2 hoäi thaåm nhaân daân, trong tröôøng hôïp vuï aùn coù tính chaát nghieâm troïng thì goàm 2 thaåm phaùn vaø 3 hoäi thaåm nhaân daân.

• Trình töï xeùt xöû vuï aùn taïi phieân toøa
Baét ñaàu phieân toøa : nhaèm muïc ñích giôùi thieäu Hoäi ñoàng xeùt xöû, kieåm saùt vieân, thö kyù phieân toøa ñoàng thôøi giaûi quyeát quyeàn ñeà nghò thay ñoåi nhöõng ngöôøi tieán haønh toá tuïng, kieåm tra tö caùch cuûa nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng, giaûi thích cho hoï bieát caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa hoï taïi phieân toøa. Xeùt hoûi taïi phieân toøa : nhaèm xem xeùt coâng khai caùc chöùng cöù ñaõ thu thaäp ñöôïc ôû giai ñoaïn ñieàu tra vaø nhöõng chöùng cöù môùi ñeå chöùng minh vuï aùn. Tröôùc khi xeùt hoûi, kieåm saùt vieân ñoïc baûn caùo traïng, Hoäi ñoàng xeùt xöû hoûi tröôùc, sau ñoù ñeán kieåm saùt vieân, ngöôøi baøo chöõa ñeå xaùc ñònh tình tieát cuûa vuï aùn

-

-

Tranh luaän taïi phieân toøa: vieäc tranh luaän dieãn ra giöõa ñaïi dieän vieän kieåm saùt vaø ngöôøi baøo chöõa (neáu coù ngöôøi tham gia baøo chöõa) hoaëc bò caùo töï baøo chöõa, ñeå ñaùnh giaù chöùng cöù vaø ñöa ra bieän phaùp xöû lyù phuø hôïp. Cuoái phaàn tranh luaän bò caùo ñöôïc noùi lôøi sau cuøng. Nghò aùn : Sau phaàn tranh luaän Hoäi ñoàng xeùt xöû rôøi phoøng xeùt xöû ñeå nghò aùn. Hoäi ñoàng xeùt xöû baøn baïc roài ñöa ra quyeát ñònh theo ña soá veà vieäc giaûi quyeát vuï aùn hình söï. Tuyeân aùn : Hoäi ñoàng xeùt xöû trôû laïi phoøng xeùt xöû aùn vaø chuû toïa phieân toøa ñoïc baûn aùn ñeå ñöôïc Hoäi ñoàng xeùt xöû thoâng qua. Chuû toïa phieân toøa coù theå giaûi thích theâm veà vieäc chaáp haønh baûn aùn vaø quyeàn khaùng caùo.

-

b. Xeùt xöû phuùc thaåm: Xeùt xöû phuùc thaåm laø vieäc Toøa aùn nhaân daân caáp treân tröïc tieáp xem xeùt laïi nhöõng baûn aùn hay nhöõng quyeát ñònh sô thaåm chöa coù hieäu löïc thi haønh bò khaùng caùo hoaëc khaùng nghò nhaèm kieåm tra tính hôïp phaùp, tính coù caên cöù cuûa baûn aùn sô thaåm nhaèm söûa nhöõng sai laàm do Toøa aùn caáp sô thaåm vaáp phaûi vaø ñeå ñaûm baûo vieäc aùp duïng phaùp luaät thoáng nhaát. Quyeàn khaùng caùo thuoäc veà bò caùo, ngöôøi bò haïi, nguyeân ñôn, bò ñôn daân söï, ngöôøi coù quyeàn vaø nghóa vuï lieân quan, ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa nhöõng ngöôøi naøy. Quyeàn khaùng nghò thuoäc veà Vieän kieåm saùt cuøng caáp hoaëc Vieän kieåm saùt caáp treân. Thôøi haïn khaùng caùo laø 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. Thôøi haïn khaùng nghò cuûa Vieän kieåm saùt cuøng caáp laø 15 ngaøy, caáp treân laø 30 ngaøy. Thuû tuïc phieân toøa phuùc thaåm cuõng tieán haønh nhö phieân toøa sô thaåm. Tuy nhieân Hoäi ñoàng xeùt xöû goàm 3 thaåm phaùn, tröôùc khi xeùt xöû hoûi, Hoäi ñoàng xeùt xöû phaûi ñoïc toùm taét noäi dung vuï aùn, quyeát ñònh cuûa baûn aùn sô thaåm vaø noäi dung khaùng caùo, khaùng nghò. Toøa phuùc thaåm coù quyeàn : Giöõ nguyeân baûn aùn sô thaåm Söûa chöõa baûn aùn sô thaåm Huûy aùn sô thaåm ñeå ñieàu tra xeùt xöû laïi töø ñaàu Huûy aùn sô thaåm vaø ñình chæ vuï aùn

5. Thi haønh aùn hình söï : laø giai ñoaïn thöïc hieän baûn aùn vaø quyeát ñònh cuûa Toøa aùn ñaõ coù hieäu löïc. Nhöõng cô quan toå chöùc coù traùch nhieäm thi haønh baûn aùn vaø quyeát ñònh cuûa Toøa aùn laø cô quan coâng an (ñoái vôùi hình phaït tuø, töû hình) chính quyeàn xaõ phöôøng hoaëc cô quan toå chöùc nôi ngöôøi bò keát aùn cö truù hoaëc laøm vieäc (ñoái vôùi hình phaït caûnh caùo, phaït tieàn, caûi taïo khoâng giam giöõ….) cô sôû y khoa, y teá, caùc toå chöùc trong quaân ñoäi. Caùc cô quan thi haønh aùn phaûi baùo caùo cho Chaùnh aùn toøa aùn ñaõ ra quyeát ñònh thi haønh aùn veà vieäc baûn aùn hoaëc quyeát ñònh ñaõ ñöôïc thi haønh. IV- THUÛ TUÏC XEÙT XÖÛ GIAÙM ÑOÁC THAÅM VAØ TAÙI THAÅM. Ñaây laø thuû tuïc ñaëc bieät ñöôïc thöïc hieän ñeå xeùt xöû laïi baûn aùn vaø quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät ñang ñöôïc thi haønh trong thöïc teá. 1. Giaùm ñoác thaåm : laø vieäc xeùt laïi baûn aùn hoaëc quyeát ñònh hình söï ñaõ coù hieäu löïc nhöng bò khaùng nghò vì phaùt hieän coù vi phaïm phaùp luaät trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn. Caên cöù khaùng nghò giaùm ñoác thaåm. - Vieäc ñieàu tra xeùt xöû taïi phieân toøa phieán dieän khoâng ñaày ñuû - Keát luaän trong baûn aùn hoaëc quyeát ñònh khoâng phuø hôïp vôùi tình tieát khaùch quan cuûa vuï aùn.

- Coù vi phaïm nghieâm troïng thuû tuïc toá tuïng - Coù sai laàm nghieâm troïng trong vieäc aùp duïng Boä luaät hình söï

Nhöõng ngöôøi coù quyeàn khaùng nghò : + Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao, Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao coù quyeàn khaùng nghò baûn aùn vaø quyeát ñònh cuûa toøa aùn caùc caáp ñaõ coù hieäu löïc + Phoù Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao, Phoù Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao coù quyeàn khaùng nghò baûn aùn vaø quyeát ñònh cuûa toøa aùn caáp döôùi ñaõ coù hieäu löïc. + Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân caáp Tænh, Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân caáp tænh coù quyeàn khaùng nghò baûn aùn vaø quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc cuûa toøa aùn caáp döôùi. Sau khi coù khaùng nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû Giaùm ñoác thaåm phaûi môû phieân toøa xem xeùt toaøn boä vuï aùn bò khaùng nghò vaø coù quyeàn ra caùc quyeát ñònh : Giöõ nguyeân baûn aùn hoaëc quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc Söûa baûn aùn hoaëc quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc Huûy baûn aùn, quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc ñeå xem xeùt xöû laïi theo caáp sô thaåm hoaëc phuùc thaåm hoaëc ñieàu tra laïi. Huûy baûn aùn, quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc vaø ñình chæ vuï aùn

2. Taùi thaåm. Taùi thaåm laø vieäc xeùt laïi baûn aùn vaø quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc nhöng bò khaùng nghò vì bò phaùt hieän coù nhöõng tình tieát môùi coù yù nghóa laøm thay ñoåi noäi dung baûn aùn hoaëc quyeát ñònh maø toøa aùn khoâng theå bieát ñöôïc khi ra quyeát ñònh baûn aùn ñoù Caên cöù ñeå khaùng nghò : - Lôøi khai cuûa ngöôøi laøm chöùng, keát luaän cuûa ngöôøi giaùm ñònh hoaëc lôøi dòch cuûa ngöôøi phieân dòch khoâng ñuùng söï thaät - Ñieàu tra vieân, kieåm saùt vieân, thaåm phaùn Hoäi thaåm nhaân daân ñaõ coù keát luaän khoâng ñuùng laøm cho vuï aùn bò xeùt xöû sai. - Vaät chöùng vaø nhöõng taøi lieäu khaùc trong vuï aùn bò giaû maïo hoaëc khoâng ñuùng söï thaät. Nhöõng ngöôøi coù quyeàn khaùng nghò: + Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao coù quyeàn khaùng nghò taùi thaåm ñoái vôùi baûn aùn vaø quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc cuûa toøa aùn nhaân daân caùc caáp vaø Toøa aùn quaân söï caùc caáp + Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân caáp tænh coù quyeàn khaùng nghò baûn aùn vaø quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc cuûa Toøa aùn nhaân daân caáp huyeän. Hoäi ñoàng taùi thaåm coù quyeàn : Giöõ nguyeân baûn aùn vaø quyeát ñònh ñaõ coù hieäu löïc Huûy baûn aùn vaø quyeát ñònh bò khaùng nghò ñeå ñieàu tra laïi hoaëc xeùt xöû laïi theo thuû tuïc sô thaåm. Huûy baûn aùn vaø quyeát ñònh bò khaùng nghò vaø ñình chæ vuï aùn

Quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng Giaùm ñoác thaåm hoaëc Taùi thaåm coù hieäu löïc keå töø ngaøy ra quyeát ñònh vaø ñöôïc thi haønh ngay.