You are on page 1of 6

Chöông 13

LUAÄT QUOÁC TEÁ

I- KHAÙI NIEÄM LUAÄT QUOÁC TEÁ. Luaät quoác teá laø moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäp, bao goàm toång theå caùc nguyeân taéc quy phaùp phaùp luaät do caùc quoác gia vaø caùc chuû theå khaùc tham gia vaøo caùc quan heä phaùp luaät quoác teá thoûa thuaän xaây döïng neân treân cô sôû töï nguyeän vaø bình ñaúng nhaèm ñieàu chænh caùc quan heä nhieàu maët (Chuû yeáu laø quan heä Chính trò) giöõa caùc chuû theå luaät quoác teá vôùi nhau. Trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát luaät quoác teá ñöôïc ñaûm baûo thi haønhbaèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû, taäp theå hoaëc baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân vaø dö luaän tieán boä theá giôùi. Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác teá : luaät quoác teá hieän ñaïi coù 7 nguyeân taéc cô baûn, ñöôïc ghi nhaän trong nhöõng vaên kieän phaùp lyù quan troïng nhö hieán chöông Lieân Hôïp Quoác, tuyeân boá ngaøy 24.10.1970 cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hôïp Quoác : - Nguyeân taéc caám duøng vuõ löïc hoaëc ñe doaï duøng vuõ löïc trong quan heä quoác teá. - Nguyeân taéc hoaø bình giaûi quyeát caùc tranh chaáp quoác teá. - Nguyeân taéc khoâng can thieäp vaøo coâng vieäc noäi boä cuûa nhau - Nguyeân taéc caùc quoác gia coù nghóa vuï hôïp taùc vôùi nhau. - Nguyeân taéc quyeàn daân toäc töï quyeát. - Nguyeân taéc bình ñaúng veà chuû quyeàn giöõa caùc quoác gia - Nguyeân taéc Pacta Sunt Servan da (töï nguyeän thöïc hieän caùc cam keát quoác teá) Nguoàn cuûa luaät quoác teá goàm : luaät quoác teá coù 2 loaïi nguoàn chuû yeáu ñoù laø - Caùc ñieàu öôùc quoác teá : Hieäp ñònh, Hieäp öôùc, Coâng öôùc, Ñònh öôùc, Nghò ñònh thö, Coâng haøm, Thoûa thuaän, Hieán chöông, … - Caùc taäp quaùn quoác teá Ngoaøi ra coøn coù caùc nguoàn boå trôï goàm : - Nghò quyeát cuûa caùc toå chöùc quoác teá lieân chính phuû - Phaùn quyeát cuûa toøa aùn quoác teá - Hoïc thuyeát cuûa caùc luaät gia danh tieáng veà luaät quoác teá II- MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CUÏ THEÅ CUÛA COÂNG PHAÙP QUOÁC TEÁ. 1. Caùc ñaëc tröng cuûa coâng phaùp quoác teá : so vôùi phaùp luaät cuûa quoác gia, coâng phaùp quoác teá coù caùc ñaëc tröng sau: + Qui phaïm phaùp luaät quoác teá laø caùc nguyeân taéc vaø caùc nguyeân taéc xöû söï ñöôïc hình thaønh do caùc quoác gia coù chuû quyeàn xaây döïng neân theo nguyeân taéc töï nguyeän vaø bình ñaúng vaø lôïi ích chung cuûa caùc quoác gia. Trong quan heä quoác teá khoâng coù cô quan laäp phaùp hay cô quan cöôõng cheá naøo ñöùng treân quoác gia ñeå laøm ra caùc qui phaïm phaùp luaät vaø baét buoäc caùc quoác gia thi haønh. Caùc qui phaïm quoác teá ñöôïc caùc quoác gia thoûa thuaän vaø theå hieän döôùi hình thöùc cam keát, ñieàu öôùc song phöông hay ña phöông. Ngoaøi ra caùc taäp tuïc vaø qui taéc leã nhöôïng quoác teá ñöôïc thöøa nhaän nhö taäp quaùn quoác teá cuõng trôû thaønh qui phaïm phaùp luaät quoác teá.

+ Chuû theå cuûa quan heä coâng phaùp quoác teá : ñeå trôû thaønh chuû theå cuûa coâng phaùp quoác teá phaûi hoäi ñuû caùc daáu hieäu cô baûn sau : - Coù tham gia vaøo quan heä do coâng phaùp quoác teá ñieàu chænh - Coù ñuû quyeàn vaø nghóa vuï rieâng bieät ñoái vôùi caùc chuû theå khaùc thuoäc phaïm vi coâng phaùp quoác teá. - Coù khaû naêng ñoäc laäp chòu traùch nhieäm phaùp lyù quoác teá do haønh vi cuûa chính mình gaây ra Neáu khoâng hoäi ñuû caùc daáu hieäu treân thì khoâng ñöôïc xem laø chuû theå cuûa coâng phaùp quoác teá. + Chuû theå cuûa coâng phaùp quoác teá goàm: - Quoác gia : laø chuû theå cô baûn cuûa coâng phaùp quoác teá - Caùc daân toäc ñang ñaáu tranh cho ñoäc laäp töï do nhaèm xaây döïng moät quoác gia coù ñaày ñuû chuû quyeàn - Caùc toå chöùc quoác teá lieân quoác gia - Caùc tieåu vöông quoác nhö Monaco ôû chaâu AÂu coù dieän tích khoaûng 150km2, Vatican Toøa thaùnh ôû Roma coù dieän tích khoaûng 0,4km2, Listenchtain coù dieän tích cuõng khoaûng 150 km2, ñoâi khi cuõng ñöôïc xem laø chuû theå cuûa coâng phaùp quoác teá vaø ñaây laø caùc chuû theå ñaëc bieät + Khaùch theå cuûa Coâng phaùp quoác teá: Khaùch theå cuûa coâng phaùp quoác teá laø caùi maø caùc quoác gia mong muoán ñaït tôùi, vì noù neân ñaõ cuøng nhau tham gia vaøo quan heä quoác teá. Coù theå neâu 3 daïng khaùch theå cuûa coâng phaùp quoác teá. - Laõnh thoå quoác gia (veà vaán ñeà bieân giôùi, chaám döùt chieán tranh) - Haønh vi hôïp phaùp luaät quoác teá (veà töông trôï, veà hôïp taùc höõu nghò vaø ñoàng minh giöõa caùc quoác gia) - Khöôùc töø haønh vi trong quan heä quoác teá (veà vaán ñeà trung laäp, veà khoâng can thieäp vaøo noäi boä nöôùc khaùc, khoâng xaâm phaïm laãn nhau….) + Vaán ñeà cöôõng cheá trong coâng phaùp quoác teá: Caùc cheá taøi, caùc bieän phaùp cöôõng cheá ñoái vôùi nhöõng chuû theå coù haønh vi vi phaïm luaät quoác teá laø haønh vi caàn thieát, nhöng chæ ñöôïc aùp duïng haïn cheá trong nhöõng tröôøng hôïp thaät caàn thieát vaø chæ theo caùch thöùc ñaõ ñöôïc qui ñònh trong caùc ñieàu öôùc quoác teá, ñaëc bieät laø hieán chöông lieân hieäp quoác. Ñoù coù theå laø cheá taøi veà kinh teá, quaân söï cuûa moät quoác gia (cöôõng cheá rieâng bieät) hay moät vaøi quoác gia moät nhoùm quoác gia thöïc hieän (cöôõng cheá taäp theå) ñoái vôùi quoác gia vi phaïm Vieäc thöïc hieän ñieàu öôùc quoác teá treân phaïm vi laõnh thoå quoác gia do chính quoác gia ñoù quyeát ñònh neáu ñieàu öôùc khoâng coù qui ñònh khaùc. Caùc quoác gia coù theå ban haønh caùc vaên baûn phaùp luaät rieâng ñeå thöïc hieän ñieàu öôùc quoác teá ôû nöôùc mình hoaëc chæ coù caùc ñieàu khoaûn qui ñònh nguyeân taéc öu tieân thöïc hieän ñieàu öôùc quoác teá trong tröôøng hôïp phaùp luaät quoác gia traùi vôùi qui ñònh cuûa ñieàu öôùc quoác teá. 2. Vaán ñeà laõnh thoå quoác gia. Coâng phaùp quoác teá qui ñònh caùc vaán ñeà thuoäc qui cheá phaùp lyù cuûa laõnh thoå quoác gia, caùc laõnh thoå naèm ngoaøi chuû quyeàn quoác gia (bieån caû, vuøng Baéc vaø Nam cöïc, caùc soâng quoác teá, eo bieån, keânh ñaøo quoác teá, vuøng khoaûng khoâng vuõ truï, thieân theå vaø caû vaán ñeà moâi tröôøng Caùc vaán ñeà lôùn sau ñaây luoân ñöôïc caùc nöôùc quan taâm ñeå ñi ñeán thoáng nhaát chung. - Côû sôû phaùp lyù cuûa vieäc thay ñoåi laõnh thoå quoác gia - Cheá ñoä phaùp lyù cuûa ñöôøng bieân giôùi quoác gia

- Cheá ñoä phaùp lyù cuûa noäi thuûy, laõnh haûi, vuøng ñaëc quyeàn kinh teá, theàm luïc ñòa, bieån caû ñaùy bieån ngoaøi quyeàn taøi phaùn quoác gia, vaán ñeà choáng oâ nhieãm bieån - Cheá ñoä phaùp lyù vuøng trôøi, khoaûng khoâng vuõ truï, thieân theå - Cheá ñoä phaùp lyù caùc keânh vaø eo bieån quoác teá duøng trong haøng haûi quoác teá - Cheá ñoä phaùp lyù caùc soâng quoác teá - Caùc haønh vi xaâm phaïm caùc quyeàn cuûa quoác gia ñoái vôùi laõnh thoå vaø traùch nhieäm phaùp lyù cuûa quoác gia hoaëc ngöôøi gaây haïi - Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng Nhaø nöôùc Vieät nam ta cuõng ñaõ ban haønh nhieàu vaên baûn phaùp luaät taïo ra khung phaùp lyù giaûi quyeát vaán ñeà laõnh thoå cuûa nöôùc ta. Vieät Nam cuõng tham gia ñieàu öôùc quoác teá veà vaán ñeà laõnh thoå quoác gia. Caùc qui ñònh cuûa nhaø nöôùc ta veà cô baûn khoâng traùi vôùi qui ñònh cuûa phaùp luaät vaø thöïc tieãn quoác teá veà vaán ñeà laõnh thoå quoác gia. Caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan vaán ñeà laõnh thoå quoác gia cuûa nhaø nöôùc ta laø: Boä luaät haøng haûi, luaät haøng khoâng, luaät baûo veä moâi tröôøng, luaät daàu khí, phaùp leänh baûo veä taøi nguyeân. Qui cheá bieân giôùi, cöûa khaåu, hoaït ñoäng cuûa taøu thuyeàn nöôùc ngoaøi trong vuøng bieån Vieät Nam… do chính phuû ban haønh 3. Vaán ñeà daân cö vaø quoác tòch. + Daân cö trong coâng phaùp quoác teá ñöôïc hieåu laø toång hôïp nhöõng ngöôøi soáng treân laõnh thoå cuûa moät quoác gia nhaát ñònh vaø tuaân thuû phaùp luaät cuûa quoác gia ñoù. Daân cö bao goàm coâng daân cuûa quoác gia, ngöôøi coù moät quoác tòch nöôùc ngoaøi, ngöôøi coù hôn moät quoác tòch nöôùc ngoaøi, ngöôøi khoâng coù quoác tòch. Vieäc qui ñònh ñòa vò phaùp lyù cuûa daân cö laø quyeàn cuûa töøng quoác gia nhöng phaûi toân troïng caùc nguyeân taéc cô baûn vaø caùc ñieàu öôùc quoác teá veà vaán ñeà naøy. Vieät Nam ñaõ coù nhieàu vaên baûn phaùp luaät quy ñònh veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang soáng treân laõnh thoå Vieät nam khi tham gia caùc quan heä daân söï, hoân nhaân gia ñình, kinh doanh … Vieät nam cuõng laø thaønh vieân cuûa coâng öôùc Lieân Hieäp Quoác naêm 1966 veà quyeàn kinh teá xaõ hoäi, vaên hoùa, Coâng öôùc quoác teá veà thuû tieâu moïi hình thöùc phaân bieät chuûng toäc; coâng öôùc choáng phaân bieät ñoái xöû vôùi phuï nöõ, Coâng öôùc veà quyeàn treû em, caùc Hieäp ñònh töông trôï tö phaùp veà vaán ñeà daân söï, hoân nhaân gia ñình, hình söï vaø haøng loaït caùc ñieàu öôùc caùc quoác teá khaùc. Veà vaán ñeà daân cö caùc nöôùc ñang chuù yù caùc vaán ñeà sau : - Tham gia vaø thöïc hieän caùc coâng öôùc quoác teá veà nhaân quyeàn - Vaán ñeà quoác tòch vaø baûo hoä kieàu daân - Vaán ñeà hôïp taùc ñaáu tranh choáng toäi phaïm (daãn ñoä toäi phaïm, toäi aùc choáng nhaân loaïi, toäi aùc chieán tranh …) + Quoác tòch laø moái quan heä phaùp lyù beàn vöõng, oån ñònh giöõa coâng daân moät nöôùc vôùi nhaø nöôùc ñoù theå hieän ôû caùc quyeàn vaø nghóa vuï phaùp lyù qua laïi giöõa coâng daân vôùi nhaø nöôùc do phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc qui ñònh Phaùp luaät veà quoác tòch qui ñònh : + Ñieàu kieän höôûng quoác tòch vaø maát quoác tòch cuûa moät coâng daân + Ñòa vò phaùp lyù cuûa ngöôøi coù hai quoác tòch + Ñòa vò phaùp lyù cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi Luaät quoác tòch Vieät Nam qui ñònh 2 caùch thöùc höôûng quoác tòch Vieät Nam :

- Theo söï sinh ñeû: ñöùa treû sinh ra theo quoác tòch cuûa cha meï keát hôïp vôùi quyeàn nôi sinh töùc laø theo quoác tòch nôi sinh - Theo söï gia nhaäp : moät ngöôøi coù theå coù quoác tòch Vieät Nam theo söï sinh vaøo quoác tòch Vieät Nam khi hoäi ñuû ñieàu kieän töø 18 tuoåi trôû leân, bieát tieáng Vieät, ñaõ cö truù ôû Vieät Nam ít nhaát 5 naêm, töï nguyeän tuaân thuû Hieán phaùp vaø phaùp luaät Vieät nam. Chuû tòch nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam laø ngöôøi coù thaåm quyeàn cho pheùp nhaäp quoác tòch. Luaät quoác tòch qui ñònh caùch thöùc maát quoác tòch : - Xin thoâi quoác tòch - Bò töôùc quoác tòch - Theo ñieàu öôùc quoác teá Vieäc töôùc quoác tòch chæ thöïc hieän ñoái vôùi coâng daân Vieät Nam cö truù ôû nöôùc ngoaøi coù haønh ñoäng phöông haïi nghieâm troïng ñeán neàn ñoäc laäp daân toäc, söï nghieäp xaây döïng toå quoác. Vieäc töôùc quoác tòch thuoäc thaåm quyeàn cuûa chuû tòch nöôùc. 4. Phaùp luaät ngoaïi giao vaø laõnh söï : laø toång hôïp caùc qui phaïm phaùp luaät ñieàu chænh hoaït ñoäng ñoái ngoaïi chính thöùc giöõa caùc chuû theå cuûa luaät quoác teá, ñaëc bieät laø qui ñònh veà hình thöùc, toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan ñaïi söù quaùn, laõnh söï quaùn, qui ñònh veà quyeàn öu ñaõi vaø mieãn tröø daønh cho caùc cô quan naøy vaø cho moät soá caùc thaønh vieân cuûa caùc cô quan naøy veà caùch thöùc ñaøm phaùn, soaïn thaûo caùc vaên kieän ngoaïi giao : Caùc vaên baûn phaùp luaät veà ngoaïi giao Coâng öôùc vieân 1961 veà quan heä ngoaïi giao Coâng öôùc vieân 1963 veà quan heä laõnh söï Coâng öôùc veà quyeàn öu ñaõi vaø mieãn tröø cuûa Lieân hieäp quoác 1946, cuûa caùc toå chöùc lieân chính phuû 1980 Beân caïnh caùc ñieàu öôùc treân, Vieät Nam ñaõ ban haønh : - Phaùp leänh veà laõnh söï 1990 - Phaùp leänh veà quyeàn öu ñaõi mieãn tröø daønh cho caùc cô quan ngoaïi giao, cô quan laõnh söï vaø cô quan ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc quoác teá taïi Vieät nam 1993 Chöùc naêng cuûa cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao taïi nöôùc nhaän ñaïi dieän : - Baûo veä quyeàn lôïi cuûa quoác gia cöû ñaïi dieän vaø cuûa nhöõng ngöôøi thuoäc quoác tòch nöôùc ñoù taïi nöôùc nhaän ñaïi dieän - Ñaøm phaùn vôùi chính phuû nöôùc nhaän ñaïi dieän - Tìm hieåu baèng nhöõng phöông tieän hôïp phaùp veà tình hình cuûa nöôùc nhaän ñaïi dieän cho nöôùc cöû ñaïi dieän - Thuùc ñaåy quan heä höõu nghò hôïp taùc nhieàu maët cuûa hai nöôùc + Ñaïi söù quaùn laø cô quan ñaïi dieän ngoaïi giao cao nhaát ôû nöôùc ngoaøi Ngöôøi ñöùng ñaàu laø ñaïi söù quaùn ñaëc meänh toaøn quyeàn. Ñaïi söù quaùn vaø caùc vieân chöùc nhaân vieân cuûa ñaïi söù quaùn ñöôïc höôûng caùc quyeàn veà baát khaû xaâm phaïm choã ôû, truï sôû, phöông tieän ñi laïi, thö tín, hoà sô löu tröõ vaø taøi lieäu, quyeàn mieãn thueá. Vieân chöùc ngoaïi giao ñöôïc quyeàn mieãn tröø xeùt xöû veà hình söï, daân söï vaø xöû lyù haønh chaùnh tröø nhöõng tröôøng hôïp maø vieân chöùc ngoaïi giao tham gia vôùi tö caùch rieâng

+ Laõnh söï quaùn : laø cô quan ñaëc bieät cuûa nöôùc cöû ñaët taïi laõnh thoå cuûa nöôùc tieáp nhaän nhaèm thöïc hieän moät soá chöùc naêng nhaát ñònh treân moät laõnh thoå nhaát ñònh theo söï thoûa thuaän cuûa hai nöôùc. Chöùc naêng cuûa cô quan laõnh söï : - Baûo veä lôïi ích cuûa quoác gia, coâng daân, phaùp nhaân cuûa nöôùc cöû ñaïi dieän trong phaïm vi cho pheùp - Khuyeán khích phaùt trieån quan heä hôïp taùc Tìm hieåu tình hình nöôùc sôû taïi ñeå baùo caùo cho chính phuû nöôùc cöû laõnh söï Caáp hoä chieáu, giaáy tôø ñi ñöôøng cho coâng daân nöôùc mình - Thò thöïc giaáy tôø cho ngöôøi nöôùc ngoaøi muoán ñeán nöôùc cöû laõnh söï - Coâng chöùng, giuùp ñôõ cho coâng daân nöôùc cöû ñaïi dieän Cô quan laõnh söï, vieân chöùc nhaân vieân cuûa cô quan laõnh söï ñöôïc höôûng quyeàn öu ñaõi vaø mieãn tröø laõnh söï nhöng ôû möùc ñoä haïn cheá hôn so vôùi quyeàn öu ñaõi vaø mieãn thueá ngoaïi giao. 5. Vaán ñeà toå chöùc quoác teá. Toå chöùc quoác teá vôùi tö caùch laø chuû theå cuûa coâng phaùp quoác teá laø caùc toå chöùc maø thaønh vieân cuûa noù laø caùc quoác gia ñoäc laäp. Caùc toå chöùc naøy ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû ñieàu öôùc quoác teá. Toå chöùc quoác teá coù ñieàu leä thaønh laäp, ñöôïc höôûng quyeàn öu ñaõi vaø mieãn tröø khi thi haønh coâng vuï, coù cô caáu toå chöùc rieâng, coù quyeàn kyù ñieàu öôùc quoác teá vôùi caùc quoác gia khaùc vaø caùc toå chöùc quoác teá khaùc. Moät soá caùc toå chöùc quoác teá tieâu bieåu laø : - Lieân hieäp quoác : laø toå chöùc quoác teá lôùn nhaát hoaït ñoäng theo caùc qui ñònh cuûa Hieán chöông Lieân Hieäp Quoác. Hieän nay ñaõ coù treân 185 thaønh vieân. Lieân hieäp quoác coù 6 cô quan chính vaø 300 cô quan giuùp vieäc. Saùu cô quan chính laø : + Ñaïi hoäi ñoàng lieân hieäp quoác : bao goàm taát caû caùc thaønh vieân. Moãi thaønh vieân coù moät laù phieáu giaù trò ngang nhau. Ñaïi hoäi ñoàng moãi naêm hoïp moät kyø töø thaùng 9 ñeán giöõa thaùng 12. + Hoäi ñoàng baûo an: laø cô quan thöôøng tröïc cuûa Lieân Hieäp Quoác coù traùch nhieäm duy trì an ninh hoøa bình theá giôùi. Hoäi Ñoàng baûn an goàm 15 uûy vieân trong ñoù coù 5 uyû vieân thöôøng tröïc laø Trung Quoác, Anh, Phaùp, Coäng Hoøa Lieân Bang Nga, Myõ. + Hoäi Ñoàng kinh teá xaõ hoäi: thöïc hieän chöùc naêng hôïp taùc kinh teá – xaõ hoäi toå chöùc caùc hoäi nghò quoác teá veà nhöõng vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi. + Hoäi ñoàng quaûn thaùc: thöïc hieän chöùc naêng kieåm soaùt vieäc thi haønh cheá ñoä quaûn thaùc quoác teá ñoái vôùi moät soá laõnh thoå nhaèm giuùp ñôõ nhaân daân caùc nöôùc phaùt trieån moïi maët ñöa hoï ñeán cheá ñoä töï quaûn hoaëc ñoäc laäp hoaøn toaøn. + Toøa aùn quoác teá: coù chöùc naêng giaûi quyeát tranh chaáp giöõa caùc quoác gia vaø ñöa ra keát luaän tö vaán veà caùc vaán ñeà phaùp lyù cho caùc cô quan Lieân Hieäp Quoác vaø caùc cô quan chuyeân moân. Toøa aùn quoác teá goàm 15 Thaåm phaùn do ñaïi Hoäi Ñoàng vaø Hoäi Ñoàng baûn An Lieân Hieäp Quoác baàu. + Ban thö kyù Lieân Hieäp Quoác: laø cô quan haønh chính cuûa Lieân Hieäp Quoác. Toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác do Ñaïi Hoäi Ñoàng boå nhieäm theo kieán nghò cuûa Hoäi Ñoàng baûo an. Lieân Hieäp Quoác coøn coù 15 toå chöùc chuyeân moân nhö : • Toå chöùc lao ñoäng quoác teá (ILO)

• Toå chöùc y teá theá giôùi (WHO) • Toå chöùc noâng nghieäp vaø löông thöïc theá giôùi (FAO) • Toå chöùc giaùo duïc khoa hoïc vaên hoùa (UNESCO) • Quyõ tieàn teä quoác teá (IMF) Vaø caùc toå chöùc khaùc : - Hieäp hoäi caùc nöôùc Ñoâng nam AÙ (ASEAN) : bao goàm thaønh vieân laø caùc nöôùc thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû tuyeân boá ngaøy 08.08.1967 taïi Bangkok cuûa Hoäi nghò Ngoaïi tröôûng 5 nöôùc laø Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. Hieän nay coù theâm 5 thaønh vieân môùi laø : Brunei, Vieät Nam, Laøo, Myanmar vaø Campuchia. Cô caáu toå chöùc ASEAN goàm : + Hoäi nghò nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu chính phuû. Hoäi nghò Boä tröôûng caùc nöôùc ASEAN Caùc UÛy ban Thöôøng tröïc ASEAN do Boä Tröôûng ngoaïi giao caùc nöôùc ñaêng cai laøm thöôøng tröïc haøng naêm Caùc Uûy ban chuyeân moân (5 uûy ban) Ban thö kyù ASEAN ñoùng taïi Jakarta thuû ñoâ cuûa Indonesia.

Hieän nay caùc thaønh vieân cuûa ASEAN ñang xuùc tieán thaønh laäp khu vöïc töï do thöông maïi (AFTA)