You are on page 1of 6

4/22/2012 7:31 AM

PHIU K KHAI KHI LNG GING DY NM HC 2011-2012


(Nhm GD-1A: Thanh ton vt gi - khng k gi hng dn th nghim v thc tp do b mn k khai)
Khoa/Vin: in

M k hiu khoa/vin: EE

THNG TIN CN B
TT
[1]
1
2
2
3
5
6

H tn cn b
[2]
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn

B mn: H thng in

KHI LNG THC HIN CHA QUY I

[4]

Loi
gi
[5]

M hc
phn
[6]

DHCQ
DHCQ
DHCQ
DHCQ
DHCQ
DHCQ

LT
LT
DA
LT
DA
DA

EE4105
EE4103
EE4103
EE4101
EE5111
ED5111

HK

H T

[3]
1
1
1
2
2
2

Tn hc phn
[7]
C kh ng dy
n li in
n li in
Li in 1
n tt nghip
n tt nghip

KHI LNG QUY I

M lp
[8]
29050
29035
29035
QT43084
38647
38641

S
SV
[9]
132
140
20
25
5
1

S
TC
[10]
2
1
1
3
10
10

S
gi
[11]
30
30
0
60
75
15

kL
[12]
1.6
1.6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

XC NHN CA KHOA/VIN

XC NHN CA B MN

TT
duyt
[13] [14]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gi quy
i
[15]
48.0
48.0
40.0
60.0
100.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CN B K KHAI

4/22/2012 7:31 AM

THNG TIN CN B

KHI LNG THC HIN CHA QUY I

TT

H tn cn b

HK

H T

[1]

[2]

[3]

[4]

XC NHN CA KHOA/VIN

Loi
gi
[5]

M hc
phn
[6]

KHI LNG QUY I

Tn hc phn

M lp

[7]

[8]

XC NHN CA B MN

S
SV
[9]

S
TC
[10]

S
gi
[11]

kL
[12]

TT
duyt
[13] [14]
kC

Gi quy
i
[15]

CN B K KHAI

4/22/2012 7:31 AM

PHIU K KHAI KHI LNG GING DY NM HC 2011-2012


(Nhm GD-1B: Ch k khai khi GD-1A cha khi lng nh mc)
Khoa/Vin: in

M k hiu khoa/vin: EE

THNG TIN CN B
TT
[1]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

H tn cn b
[2]
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn
Phm Nng Vn

B mn: H thng in

KHI LNG THC HIN CHA QUY I


HK

H T

Loi gi

M hc
phn

[3]
1
1
1
1
1
2
2
2
2

[4]

[5]

[6]

TC-B
TC-B
TC-B
TC-B
TC-B
TC-B
TC-B
TC-B
TC-B

DA
DA
DA
DA
LT
LT
LT
LT
LT

XC NHN CA KHOA/VIN

Tn hc phn

M lp

[7]
n tt nghip
n tt nghip
n tt nghip
n tt nghip
Li in 1
C kh ng dy
Li in 1
C kh ng dy
C kh ng dy

KHI LNG QUY I

[8]
Allianz K1
Deltiport K1
TTGDTX H Nam
Trm VXSD Ha Bnh
Deltiport K3
T3.2 K48
K12 Cm Ph
CH Hn Gai 2A
CH Hn Gai 2B

XC NHN CA B MN

S
SV

S
TC

S
gi

kL,
kT

kC

TT
duyt

Gi quy
i

[9]
4
5
2
5
72
105
41
25
39

[10]
10
10
10
10
3
2
3
2
2

[11]
60
75
30
75
40
20
40
20
20

[12]
1
1
1
1
1.2
1.4
1.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[13]
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[14]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[15]
104.0
130.0
52.0
130.0
62.4
36.4
62.4
26.0
26.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CN B K KHAI

Loi gi
LT
BT
BTL
DA
TN
TTTN
TTCS1
TTCS2
LVThS-KH
LVThS-KT
LATS
CDNCS

Gii ngha
Thng tin cn k khai
Ln lp l thuyt
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp, s S
Ln lp bi tp
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp, s S
Hng dn bi tp ln
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp, s S
Hng dn n (k c ATN)
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp, s S
Hng dn th nghim, thc hnh
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp/nhm
Hng dn thc tp tt nghip
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp/nhm
Hng dn TT nhn thc, TT c s, TT k thut loi TTCS1
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp/nhm
Hng dn TT nhn thc, TT c s, TT k thut loi TTCS2
M hc phn, tn hc phn, tn hoc m lp/nhm
Hng dn lun vn thc s khoa hc
Tn kha-lp, s hc vin ( hon thnh np lu
Hng dn lun vn thc s k thut
Tn kha-lp, s hc vin ( hon thnh np lu
Hng dn lun n tin s
Tn kha-lp, s NCS
Hng dn chuyn NCS
Tn kha-lp, s NCS

H o to
DHCQ
KSTN
KSCLC
HEDSPI-A
CTTT
SDH-A
CD-A
TC-A
AUF-CN

Gii ngha
H i hc chnh quy i tr
Chng trnh k s ti nng
Chng trnh k s cht lng cao
Chng trnh Vit-Nht (nm th nht v nm th hai)
Chng trnh tin tin, k c ICT v IPE
Chng trnh sau i hc (LT, BT, BTL)
Cao ng ti trng nm th nht
Ti chc ban ngy ti trng
Dy cc mn chuyn mn bng ting Php cho chng trnh AUF

HEDSPI-B
SDH-B
AUF-NN
CD-B
TC-B
VB2
ITP
DHLK

Chng trnh Vit-Nht (t nm th 2)


Hng dn lun vn, lun n, chuyn SH
Dy ting Php cho chng trnh AUF
C ti trng t nm th hai, C lin kt
Ti chc bui ti, ti chc trm
Vn bng 2
Chng trnh hp tc o to quc t
i hc chnh quy lin kt

Hc k
1
2
3
Chc danh
GS
PGS
GVCC
GVC-TS
GVC
GV-TS
GV
PVGD
Chc v

Gii ngha
Hc k 1
Hc k 2
Hc k h
Gii ngha
Gio s
Ph gio s
Ging vin cao cp
Ging vin chnh c hc v tin s
Ging vin chnh khng c hc v tin s
Ging vin c hc v tin s
Ging vin khng c hc v tin s
Cn b phc v ging dy
Gii ngha

H s iu chnh

Khng kim nhim


Hiu trng
Ph Hiu trng
Trng phng, ban, gim c trung tm qun l hnh
chnh cp trng, Trng khoa H Ti chc, G Nh
xut
bn
BK trng, Ph trng phng, ban, ph gim
B
th
on

c trung tm qun l hnh chnh cp trng, Ph


trng khoa H Ti chc, Ph G, Tng bin tp Nh
xut
bn
BK y trng, Ch tch Cng on trng, Ph
B th
ng

0
1
2
3

7
71
72
73
8
9
10
12
131
132

b th on trng
Ph b th, y vin thng v, thng trc ng y
trng, Ph Ch tch Cng on trng, Trng ban
Thanh tra nhn dn, Trng ban n cng, Ch tch Hi
Cu chin binh
Trng khoa v Ph trng khoa:
Trng khoa c bin ch t 40 ging vin tr ln
Ph trng khoa c bin ch t 40 ging vin tr ln
Trng khoa c bin ch di 40 ging vin
Ph trng khoa c bin ch t di 40 ging vin
Trng b mn v tng ng, gim c TT nghin
cu
Ph trng b mn, tr l khoa, ch nhim lp v c
vn hc tp, ph gim c TT nghin cu
Cn b tp s (hp ng lao ng ln u)
Cn b hc thc s (trong thi gian quy nh)
NCS 3 nm i vi h tp trung, NCS nm th 4 h
khng
NCS 3 tp
nmtrung
u i vi h khng tp trung

100%
15%
20%
25%
30%

50%
55%

70%
75%
80%
80%
85%
50%
0%
0%
30%

tn hc phn, tn hoc m lp, s SV ca lp, s tit ln lp (thc t)


tn hc phn, tn hoc m lp, s SV ca lp, s tit ln lp (thc t)
tn hc phn, tn hoc m lp, s SV hng dn, s TC
tn hc phn, tn hoc m lp, s SV hng dn, s TC
tn hc phn, tn hoc m lp/nhm, s SV trong nhm, s tit hng dn thc t
tn hc phn, tn hoc m lp/nhm, s SV hng dn, s TC
tn hc phn, tn hoc m lp/nhm, s SV trong nhm, s gi hng dn thc t (1 bui = 4 gi HD)
tn hc phn, tn hoc m lp/nhm, s SV hng dn, s TC
s hc vin ( hon thnh np lun vn trong hc k k khai)
s hc vin ( hon thnh np lun vn trong hc k k khai)