You are on page 1of 39

NEUROLOGIA

EUIA 2007-2008
Problemes neurològics en pediatria.

• Macrocefàlia.
• Microcefàlia.
• Paràlisi cerebral
• Espina bífida
• Lactant hipotònic
• Convulsions
• Tics
• Cefalea
• Transtorns del desenvolupament
• Trastorn per hiperactivitat/
dèficit d’atenció
• TCE
Macrocefàlia.

• Nemotècnia:

• 0-3 mesos
2 cm/mes.
• 3-6 mesos
1 cm/mes
• 6-12 mesos
0’5 cm/mes.
• 1-18 anys
1 cm/any
Hidrocefalia externa benigna.
Hidrocefàlia
• Acúmul de LCR
• Hipertensió endocranial
• Tractament: derivació
Microcefàlia.
• Fontanel.les:
Tancament variable
(7 fins 19-24 mesos).

• Craneosinostosi:
– RX crani
– Tipus:
• Escafocefàlia.
• Braquicefàlia.
• Trigonocefàlia.
• Oxicefàlia.
Craneosinostosi
Craniosinostosi sagital
Craniosinostosi coronal
Craneosinostosi coronal
Microcefàlia
Paràlisi cerebral
• 2:1000 nascuts vius
• Causes: 80% embaràs
10% part
10% postpart
Encefalopatia neonatal
(hipòxico-isquèmica?)
Espina bífida
• Meningocele
• Mielomeningocele
2:10000

Paràlisi flàccida EEII


Incontinència
Nefrouropatia ÀCID FÒLIC

Disfunció sexual
Al.lèrgia làtex
Nadó hipotònic

Distròfia miotònica
de Steinert
Lactant hipotònic

Atrofia Muscular Espinal Tipo-I


Convulsió febril

• Transtorn benigne
en nens de 6 mesos a 5 anys amb febre,
sense infecció ni patologia SNC

• Incidència 2-5% de nens menors de 5 anys.

• 95% son crisis tonicoclòniques


generalitzades, 1-3 minuts de durada

• Risc de recurrència:
– 30% en >12m.
– 50% en <12m.
– ↑ crisis atípiques, Tª < 38ºC,
recidiva < 24 hores, antecedents
familiars
Convulsió febril

Típica Atípica

6 mesos – 5 anys < 6 m o > 5 anys


< 15 minuts
> 15 minuts
Generalitzada Focal

Aïllada Recurrent< 24 hores

Sense infecció SNC o Sense antecedent de


malaltia malformació SNC o
neurometabòlica epilèpsia previa
CONVULSIÓ
Diagnòstic diferencial

• Convulsió febril
• Tremolors febrils
• Convulsió afebril
• Tics
• Espasmes del plor
• Lipotímies
• Crisi histèrica
Actitud convulsió
• Assegurar permeabilitat via aèria
• Administrar O2
• Valorar convulsió activa
• Disposar d’accés venós perifèric
• Administrar si cal anticonvulsionant
(valorar vies alternatives: rectal, nasal)
• Tranquilitzar la família
• Valorar resposta en 5-10 minuts
• Descartar infecció SNC (signes meningis)
o altra patologia: TCE, tumors, metabòlica,...
• Assegurar recuperació total després de
període post-crític: somnolència, pobre resposta
a estímuls.
Tics.
• Concepte:
• Moviment o vocalització
de presentació brusca, inesperada, recurrent,
no rítmica i estereotipada.

• Predomini en nens (3:1).


• Inici a partir dels 4 anys
• Afecta el 5% dels nens.

• Característiques:
• Fluctuants.
• Controlables per un curt període de temps
• Reproduïbles
• Poden aparéixer durant el son
• Pot ser únic o variar en el temps
• Aminoren en fixar l’atenció
Cefalea

• Cefalea tensional
• Migranya
• Dèficits visuals
• Tumors SNC: hipertensió endocranial
• Infeccions SNC: meningitis, encefalitis
Retard psicomotor
Transtorn de desenvolupament
Desviació significativa
del desenvolupament
amb compromís de l’evolució
biològica, psicològica i/o social.

Estimulació/ atenció precoç


Transtorn de desenvolupament

• Risc biòlogic prematuritat < 32 SG / baix pes >1500g


anòxia cerebral
infeccions SNC
malformacions
metabolopaties
hiperbilirrubinèmia
malalties, fàrmacs/tòxics materns

• Risc psico-social condicions socials


entorn familiar
maltractament físic/psicològic
Densevolupament psicomotor

• Sociabilitat
• Llenguatge
• Manipulació
• Control postural
TAULA DE DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR
DATA NAIXEMENT DATA ACTUAL 26/8/05 EDAT 0 mesos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Reacciona a la veu Busca l'objecte caigut Portar un got a la boca Es posa roba
### 1 ### ### ###
Somriure a la mare Menjar una galeta Imita tasques de casa Controla esf ínters de dia
### 1 ### ### ###
Reconeix el biberó Jugar a l'amagatall Menja amb cullera
### ### ###
Mira les seves mans Busca l'objecte desaparegut Ajuda a recollir joguines
### ### ###
Persecució òptica adalt Imita gestos senzills Dóna menjar als ninots
### ### ###
Persecució òptica horitzontal Ajuda a vestir-lo Compleix dues ordres
### ### ###

### Irritabilitat permanent ### Conducta repetitiva el 50% del temps ### Passa constantment d'una activitat a una altra

### Ensurt exagerat ### Persisteix Moro ### Incapacitat pel joc simbòlic

### Passivitat excessiva

És atent a les converses Coneix el signif icat d'algunes paraules Anomena un objecte dibuixat
### ### ###
Fa rialles Obeeix una ordre per gestos Uneix dues paraules Construei
### ### ### ###
Balbuceig Papa, Mama específ ic Utilitza pronoms
### ### ###
Mama, Papa Utilitza la paraula NO Diu el seu nom i primer cognom
### ### ###
Comprèn una prohibició Assenyala una part del seu cos
### ###
Coneix el seu nom
### ### Estereotípies verbals

Ajunta les mans Pinça inf erior Fa torre de 2 cubs Fa un pon


### ### ### ###
Dirigeix la mà a l'objecte Pinça superior Tapa un bolígraf Fa encaixos
### ### ### ###
Canvia de mà l'objecte Apunta amb l'índex Fa torre de 4 cubs Imita un traç vertical
### ### ### ###
Treu el mocador de la cara Fa gargots espontàniament Copia un c
### ### ###
Passa pàgines d'un llibre
### Polze adduït unilat. ###

### Assimetria d'activitat a les mans

Redreçament cap en pron Paracaigudes laterals Marxa lliure Xuta la pilota


### 1,5 ### ### ###
Cap alineat amb el tronc Sedestació estable Dret sense suport S'aguanta sobre un sol peu
### ### ### ###
Recolza avantbraços Dret recolzat Carrera lliure Porta un vas d'aigua sense vessar-lo
### ### ### ###
Flexió cef àlica Seu sense ajut Camina enrera Salta amb els peus junts
### ### ### ###
Volta a supí 5 passes sense ajut Baixa escales
### ### ### ###
DENVER 3 mesos
Reacciona a la veu ****
Somriu a la mare ****
Reconeix el biberó ***
Social
Es mira les mans ***
Persecució óptica vertical ***

Atenció a converses ***


Llenguatge Riure **
Junta les dues mans ***
Manipulació
Alça el cap en prono ***
Postural Recolza els avantbraços ***
Cap alinet amb el tronc ***
DENVER 6 mesos
Busca objecte caigut **
Menja una galeta **
Social
Persecució óptica horitzontal ****

Sorolls ***
Llenguatge

Canvia de mà l’objecte ***


Manipulació Retira el mocador de la cara ***

Flexió cefàlica ***


Postural
DENVER 9 mesos
Busca l’objecte amagat ***
Menja una galeta ****
Social
Juga a amagar ***

Papa, Mama **
Llenguatge

Pinça inferior ***


Canvia de mà l’objecte ****
Manipulació
Retira el mocador de la cara ****

Sedestació estable ***


Volta a supí ****
Postural
De peu agafat ***
DENVER 12 mesos
Imita gesticulacions senzilles ***
Social Ajuda a vestir-se **

Coneix el significat d’algunes paraules ***


Comprèn una prohibició ***
Llenguatge Coneix el seu nom***

Pinça superior ***


Manipulació Senyala amb l‘índex **

Es manté de peu agafat ****


Postural Seu sense ajut ***
DENVER 15 mesos
Porta un got a la boca ***
Social

Obeeix una ordre per senyes ***


Llenguatge Papa, Mama (específic) ***

Face gargots espontàniament **


Manipulació Passa pàgines d’un llibre **

Marxa lliure ***


De peu sense agafar ***
Postural
Seu sense ajut ****
DENVER 18 mesos
Imita feines de casa ***
Menja amb cullera ***
Social

Papá, mamá (específic) ****


Llenguatge

Fa torres de 2 peces ***


Manipulació

Marxa lliure ****


Carrera lliure ***
Postural
Camina enrera ***
DENVER 21 mesos
Ajuda a recollir joguines ***
Social Menja amb cullera ****

Utilitza la paraula NO ***


Llenguatge Assenyala un part del cos ***

Torre de 4 peces ***


Manipulació Tapa un bolígraf ***

Baixa escales **
Carrera lliure ***
Postural
Camina enrera ***
DENVER 24 mesos
Ajuda a recollir joguines ****
Obeeix dues ordres ***
Social

Anomena un objecte dibuixat ***


Llenguatge

Manipulació

Xuta la pilota *
Baixa escales ***
Postural
Transtorns del llenguatge
• 3% dels menors de 6 anys
• Signes d’alarma
Transtorn hiperactivitat
dèficit atenció
• Prevalença en nens 5% (adults 2%)
• Predomini sexe masculí 2-6 : 1
• Tipus:
– Dèficit atenció
– Hiperactivitat-Impulsivitat
– Combinat
• Diagnòstic: >=6 símptomes, inici < 7 anys
> 6 mesos duració
>=2 ambients (escola, casa,...)
deteriorament significatiu social/acadèmic
• Tractament transtorn conducta
rendiment escolar
dificultats socials
Metilfenidat (Rubifen, Concerta)
Retard mental
• Discapacitat intel·lectual i del comportament
adaptatiu iniciada abans dels 18 anys

• QI <70 (1-3% població)


70-85 borderline
50-70 mig
<50 greu
<20 profon (0.5%)

• Sindròmic / no sindròmic
• Causa: desconeguda (50%)
genètic (30%): síndrome X fràgil
ambiental (15%) pre/peri/post-natal
TCE
• Mecanisme
• Energia alçada, superfície
• Zona impacte edema
• Pèrdua de consciència
• Vòmits
• Exploració: focalitat neurològica
• Escala de Glasgow
• Observació