You are on page 1of 3

ANALISA SOALAN-SOALAN STPM

Analisa Soalan-soalan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden STPM 1998 2005
Bahagian A (Soalan 1) Tahun Soalan Catatan / Aspek 1998 1. Sajak merupakan salah satu jenis Kesusasteraan Melayu Moden yang mendapat tempat di Malaysia sebelum perang dunia kedua lagi. Dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai, huraikan ciri-ciri sajak sebelum perang berdasarkan aspek-aspek berikut; a. Tema b. Bentuk c. Gaya Bahasa 5. Sarjana sastera banyak memperkatakan tentang pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah Munsyi dalam kesusasteraan Melayu Moden. Bincangkan dengan memberikan contohcontoh yang sesuai lima aspek pembaharuan yang diperkenalkan oleh Abdullah Munsyi melalui karya-karyanya. Genre Sajak

Tokoh (lama) Abdullah Munsyi 1999 5. Perkembangan novel-novel Melayu moden mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 60-an . Banyak karya dan tokoh yang lahir pada zaman tersebut adalah hasil daripada sumbangan beberapa institusi yang wujud pada waktu itu. Jelaskan sumbangan institusi di bawah dalam hubungannya dengan pernyataan di atas. a. Dewan Bahasa dan Pustaka [16] b. Jabatan Pengajian Melayu [9] 6.Keris Mas ialah Sasterawan Negara yang telah meningkatkan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden. Huraikan a. latar kehidupannya, [5] b. keistemewaan ketokohan dan karya-karya, dan [12] c. sumbangan beliau dalam memperjuangkan gagasan sastera untuk masyarakat [8] Genre Novel dan Institutsi DBP JPM

Tokoh -Keris Mas 2000 5. Sumbangan guru Melayu MPSI dalam perkembangan novel Melayu moden sebelum merdeka. Nyatakan juga tema-tema utama yang dibincangkan dalam karya-karya mereka. 6. Kemunculan Muhammad Hj. Salleh dalam tahun 70-an telah memberi warna bagi puisi Melayu moden.Bincangkan keistemewaan dan sumbangan Muhammad Hj. salleh dalam gagasan intelektualisme kepada perkembangan puisi Melayu moden. Institutsi -MPSI

Tokoh -Muhammad Hj.Salleh

2001 5. Syed Sheikh Al-Hadi ialah sasterawan dan ulama yang progresif, beliau telah menghasilkan novel-novel yang membawa pemikiran pembaharuan Islam. Merujuk kepada tokoh ini jelaskan perkara yang beikut. a. Tiga aspek latar belakang dan pendidikan beliau b. Empat sumbangan beliau kepada perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan pemikiran Islam. 6. Selepas merdeka , tema yang berkaitan dengan masalah hubungan kaum menjadi perhatian beberapa pengarang. Merujuk kepada contoh-contoh karya yang sesuai, bincangkan lima persoalan yang berkaitan dengan perpaduan kaum di Malaysia. [25] Tokoh -Syed Sheikh Al-Hadi

Persoalan & Realiti Masyarakat -Perpaduan

2002 1. Ahmad Rasyid Talu merupakan antara tokoh yang terkenal dalam kesusasteraan Melayu moden. Bincangkan sumbangan beliau dalam perkembangan penulisan novel Melayu. [25] Tokoh -Ahmad Rasyid Talu

2003 1. Gabungan Persatuan Penulis Nasional (Gapena) banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan kesusasteraan tanah air. Berdasarkan pernyataan ini.

a. jelaskan tiga tujuan penubuhan GAPENA, dan [9] b. huraikan empat sumbangan lazim GAPENA [16] Institutsi -Gapena 2004 1. Jelaskan lima sebab tertubuhnya Pejabat Karang-mengarang Sultan Idris Training College(SITC) dan empat sumbangannya terhadap perkembangan kesusasteraan Melayu moden. [25] Institutsi -PKM 2005 1. Persoalan reformasi pendidikan dalam karya-karya awal kesusasteraan Melayu moden telah punbermula sejak 1920-an. Berdasarkan Pernyataan di atas, a). nyatakan dua tokoh penulis tahun 1920-an yang membawa reformasi pendidikan agama. [4] b). jelaskan dengan memberikan contoh, empat bentuk reformasi pendidikan pada tahun 1920-an dan 1930-an. [12] c). huraikan tiga faktor yang menimbulkan kesedaran reformasi dalam sistem pendidikan selepas tahun 1930-an [9] Persoalan & Realiti Masyarakat -Reformasi Pendidikan Golongan Penulis -Penulis agama

Rumusan(Mengikut Tajuk) 1998 - Sejarah Perkembangan (Genre Sajak) 1998 Tokoh (Abdullah Munsyi) 1999 Institutsi (DBP & JPM UM-perkembangan novel) 1999 Tokoh (Keris Mas) 2000 Institutsi (Sumbangan MPSI-Novel) 2000 Tokoh (Muhammad Hj. Salleh) 2001 Tokoh (Syed Sheikh Al-Hadi) 2001 Isu dan Persoalan (Perpaduan) 2002 Tokoh (Ahmad Rasyid Talu) 2003 Institutsi (GAPENA) 2004 Institutsi (Pejabat Karang-mengarang) 2005 - Reformasi Pendidikan (tokoh penulis agama/bentuk /faktor kesedaran)