You are on page 1of 32

Tr6) ~rh11Jl~

~~~ ~~©)f~~~U~~
L\11POU nClTU)~
(Errcpxioc KCIAcl!3ptlTw\l)

Nro.pq

TOU XOI(II06

ua;

TO
tPWTIll.

TPYZONI
"tov @awi07/KoVpaVlldftt)

(ami 'fa «KA6PEtPTIIMATA» v' avarpe. 'I UTaXTt/,.a, o 1ret(!fJ.O,W, lit ~wvel,

ue ox{Oa ami TO 'fJ(!axT'J "a, T'J, NUXfa, fO Tev~ovi.

"S "0.1,,'
'ETO' TO

"ovoTova >10.. 'Fw owM o",v(!.1;w, {ow T01'O T(!al'ovOW >10.1 fOV tOtO Pe(!;w.

'El/wTa lJirpa, 0 novo; TOV oaV"OVO>lqOTa).,1;tl, >I. etva« 9a(!s{,o TOVO, TOV «).Vl'IIO, oou xo» l'vq(!;et».

IvvtjOlOa T{TOIO BLOJ.i '" Oral' ouami !'OV J.tfJr£I, ",TaoS, Kvell /IOV, oal' xov).( va O'l>lIl(!ClOtl 'I }.V1CtJ!

"t

I:YNlorOI: I:KOTANAInN
rpa'Ptia: BEPANZEPOY 22 - 104 32 A8HNA

fi(J) ~rfu\¥l~ 1tt)~
(OprANO

~1t1J1@~~d~~
"",,,~"-=:J"""'O:;:

D.ntJou f1aTU)\l
(Errop,aac KQJ\ajlpirrCll~) TON AJlANTAXOY IKOTANAlflN)
JOfOKTljTI15:

atA. 4

IYMOrOI IKOTAHAIl1H EnAPXIAI KAAABPYTI1N B&pav~pou 22 (50~ 6pocpo~ • rpocp. a" 104 32 - A9~va - T~A. 5230280 EKo6TI15 ·1lJ&UauvTlj~ - YfT&UaUV~ uUJ.lcpwva J.I< TO VOJ.lO: 41J~~TPlo~ A9. TCJlaKOuAla~ IacppaI"'6A&w~ 56 - 142 33 - ntp",0'6~ IuvroOU£TQI 0"6 TfJV enJrpoJJtl: Xpov6nouAo H. 4I>wKiwva- TO'laKouAla A. 41JP~TPIO Anol7ToA6nouAo I. 41JP~TPIO Kupla~.Xpll7TonouAou PoujllriVll
¢lWTOCTTOIX£lo8£o[a •

, 5,6,7 ~ ~ au1. 8 _____atA. 9 ___ otA_lO ___ au1_11 _____ osi: 12-13 __________ am 14 _____________________ atA_ 15 ______ 16 otA. __________________ . oei: 17

EKTurrwCJll:

rPA4I>IKEI TEXNEI «M. & r. ZIlPZOI O.E.» M&O'oAoyyfou 10& MiIV~~ - A91\va - T~A. 3301600
Ar, ruM6yov 1999-2001

IaTOAla~ A. r&"pYlo~ Anol7ToA6nouAo~ I. 4~pl\TPIO~ Xpov6nouAo~ H. 4I>wKiwv IaTOAla~ 41>. ntTpo~ Kupla~.Xpll7TonouAou PoujllriVll • rKoAq"v6nouAo~ r. 4"pljTPIO~ KaVTllcp&A1\~ XpljO'TO~ I. MnouO"T'I~ I\. IwiIVv~~ T",aKouAla~ A. 4"pl\TPI~

np6&~~ AVTlnp6&~po~ r&V. rpal'PGTta~ Av. r&V. rpapPGTta~ Tapia~ -Ecpopo~ MtAo~ MtAo~ MtA~

____________________ . at;" 27

____ 28 atil. ______________________________ oei: 29,30,31

OIKOYEVEIEg TO nou ina8av (nptig plKpi~ n PEycMEg. .AiYE~ n noMig. " , «ora rnv npoacparn OEIop'Kn i{apan ava rnv illoSa. IupnapiaTopE8a Kat aupnapaaTEKOJiaOTE o).oljJuxa £uxap,aTwvTag TOV SEO nou pEiVapE pOVOV aTig uAIKig (nJ-lIit;.
TI~

Kal

,

,

EuxOJiaaTE OTOU~ na80VTEt; Suvapn Kal unoJiovn , , Yla auvroun anoxaraaroon. ---------------------------~

Yn6uxeu'l
aKpl}, YlaAOXapWPIOllevo, KaSap6, q>tlOYJlevO an6 to xepla IIOU. Kpcpw orqv ciKpl} to Koq>fvl, IIACYJlevOIIc 1tle~, KaAa)lla KW KOI}jlOCPWtIKO, tl}V wpa nou 0 jnKP~ tOlyyav~ roavcI~otav KOI ouvtafpla~c atcfpicOtC~ q>pOOCI~ crro oluq>apa tpayouOIO, Yla va ~OCI to atfYJla tl}~ '!'1JXIK!}~ tou euq>apia~. t:.uo tillapa 1I0U t60wKC I} otpoupnousr] tOlyyciva nou elXC rncopevo ceo ~WVUPI"toy noooyupo, OelXVOVtO~to VtaVteA&v1O IIWOq>OPIxm nou yeAouoe lie t' crrdvro xeiAI, ylO va q>avei to OOV"tlto xpuoo. (Ano tote to q>UAUW). oi K oevw to lIavti}Al oro AWpO. 'Eva XCPOIlOvtl}AO~appaXVWI. "":\ KCPOPCYUAO,IC KaprociK!a jllIAc KOI ~UOOlVIU. I Ilcfpvto pe tl} oeipd t' ayQlIl}jleVa oevopa tou Kupnou KW tl}~ t:.cpoOla~. MIa KaAI}OlIepa utI} q>tWJC1l ~UVOIII}AlO, rnv Kuowvla eva XOOI.KI EKe1VI} o vtporroAi), &va XVOUOOWxutoxfcprvo KUOcOvllIOUrrpoopepei. To ~u~w OtO KaAUSI IIOU. MIO Kataq>povEII&v1} toowpe~ 1I0va~la~, avexela~ IIOUPVIO, nou mjpe auSafpctO tl} SCOI}tl}~ crqv ciKpl} KW SAf'l'I}~, vnvoiiproe "to tou opopciKou K.1 amI} tqv KaAI}OIIeplOa. Kdnote OOKPU1I0U KI ooi}YI10CBconi}pa tOY xcpno tl}~ Yla PUOOlVO,toy eKOljla va ~rolneuovroc AmpWtlKa tl} ljIOOWII~ 100 AlOnliPI, Kl esefvoc 0 ypouoou~~ IIOU OKe'l'l1 IIOU oe ncpI~6Ala uteyvwoc 100 cropo. H yeplKl} POOIO,nou OEpe YVWPIYlOllatO q>pouta, ce 0001}, oe ncpllIAavi}ocl~ eAPElQ. oe IICtO ond roou xpOVIO, pe tollllIl}KC KOKIaOllevl} Kor Savw ociliv6. (%VOl lIa~i}~ 0 i}AlO~,vomi to XWlla orcv &yw, tpa~wvtae; to ~AautOpl tl}~, KO~Weva pOIto upopunopevo ano tl} Xlvonwplvi} ~poxouAa KOI 00. AUo Sev q>.afCII} pOOIO.Eyw cfxa ~EXaoel nc.x; eXcl KW ayKuSIO. Meto ayKalJu~w tOY KOPIIOtl}e; Kapulhu~ SavOl pI}va~ tPUYl}.i}~ (&mell~pl}~)· ElavOl to natl}tl}plO otl1llcva oA6pSa Ka"[;u1an' .I~ pa~. Avc~afvw oav rrfSI}Koc;,.IVO~W, ncq>wuv to xcptiKAI1Ilatoplc~, Ylollaw Oq>i}Kce; W OKOUPKOU~ K nou Sa 010, tc ~o~w ow KaAOS!. K6~w nev.-€~I} q>ulia, ro rretoirv pe ~6p~0 KW q>o~epa, v' aprru~ouv to OIKafWPU OKcno~w. fIl}yaivw rropuxef cu' apneA!. Ko~w pooitl}, tOu~ an' tOY tpUyo. Km Saxouv to lII}yaolO AlYOatO Cq>tciK!AO, I0oxotO KI uno1 vepo, onou poutoUv 01 tPUYl}tUO~ tOY Koupa Kl 0- ylOpi~w to KaAOSlPE Afya vtAOUv, va rrAUvOUVto 'l'alJ1ha, to noxrd KW to no06pc1Jooo011Ka noUxouv anopcivei. EK£lIO~W tpupic roue, Elavw xapoli!leva xorouqnc, ~CtpUalleva to orroopymc, atl}V uvcpovri tou eonepvoii YAeVtlOu, q>cpo, npoocX.1KO IIc KAlllat6q>ulia tl} 011nou Sa roue q>€pEI IIESuOllevov iirrvo, MIKP~, opS~ peA6v~ q>u..pou, 00 npooncfiouv ocua va ~a'lJOuve 100 YKOP.lOi} pou, 6nc.x; I} tl}e;, XWlla npdoivo KOI etc oaou q>uliWllat' end KatW, 01 privo u' ayyuouol KUKAallle~ S' avSi~ouv rofpio-unprc, e' aV"tllXoUvc orcv q>uwna~ to otrrv onevcvn otpouvacctpocc, 01 .pi}rr~» an' to otaUpwvEI rrto KPCPOtl YKweplO, oe puSpo xoutoou ~l1IlatIOllou. KW, ~a~ovtO~ orov WIIO Ami} tnv wpa tl} pOvaOIK!}, 6nou Oopovo; sm I'q to pnorrtoiivi pe xpepaSfvouv to X€plO KI aYKaAl(i~ovtOl aAa.q>poncpnatwOIlevo to xopfvi nnfpvt» tOY avi}q>opo ylO vtcc KOI nCtwvta~ oro OtepeWlla orqv netpc amI} pnpoord yovatlOt6~, rqv nerpc - Bpovo tl}~ auyl}~, toxwpl6. tl}~ vUxta~ ~£lIpopaoIOlla, tnv rretpc aVaA6ylO tou uo op6po~ WIO~ IIVOU,.pane~a tou 1I0XSou, AfKvo tou rrovou Kl cpovi 6nw~ tete, To tl}~ lIaupoq>tepl}~ xoupoovcc orcv WOKISCI 100 Kapuol XWlla KPUllllevo tl}~, CKcl eUAa~IKa anOKaAUm0IlOl. 1pillw «<l>w~ IAa- xdrco an6 tl~ nepov ayia~ oo~~ aSavatou Ilntpoc oupaviou ... » yivotpC~ KW yruooupaYKaSa row Kl IIUl OUA~, oOO]lev~, IIavelnUJC11~. cKci, aOlciKplta KI iictepc ~CK.1vw.Ba~w rrtov wlIO to utpa~opa~oo, ~ ycpo KW noupvcpioio, IIc po~ou~ KW IIC ofXaAO rrrqv

Tnv nctpa tl} ]{IAl6xpovl}, va OKUqrW va qllAliow, SapSw. 'I'qv nerpc, nou to pCOI}pePI pUPI~C rruprrq, 100 ~paSu pew.lio KW tl}v aUYOUAayaPY\lpo vepo, Tqv mhpa nou ndvco tl}~ eypall'a oxoprnu ypappato tl}~ AAq><l~i}m~KW OKQAlOaaoe~a q>IYOUp~. EKc1V1} tl}V n6;pa nou cnoctcpevoc oxouprmcc 6vta~ nwoaKi - va ndpco ,\ I/ q>6pa va ouvexfow to nor~ /:".

I

:~:::O/ ,J\

r/N

-

1'0 ~ih\Yl~---------------

ittl~ I1ltOi~~~~~

3

l:YfXAPHTHPIA l:TOYl: TONnANEAAHNION
'i\J()OtS €ival 01 unoljl~cplol nou KOO€ Xf>6vo pi)(VoVTal OlOV aywva yla T~V EIOaywy~ TOUSaTIS O)(oi\ES T~S TPITopoO~las €Knailiwa~s· Eival YVWOlO Kal ava~cplop~T~TO nws rrpoKEITal yla ~Ia rrpoorrcaac errfrrovq «n Xpovopopa rroo analT€i ml~ov~, uno~ov~, aTEI.£lwTES WPES ~€i\ET~S, KOUpeon KOI ljIUX'K~ 5Uva~~. LT~v npoanoOEIO TOUS aUT~, €TIEVOUOUVcpli\O&#ES yla mayyEi\~aTIK~ Olablobpo~ia Kal crrosrrrnoreoq, KOIVWVIK~ xoTO~iwa~ Kal avuljIWa~, npay~aronoi~a~ TWV ovelpcov Kal mlOu~lwv TOUS. LTa p~~aTO aUT~S T~S rropetoc OlEKOVTal ouprrcpcorcre; bini\a aTOUS VEOUS01 olKoyivEliS TOUS Kal rc npoacpli\~ TOUS rrpoocorro. T ~v Xapo o~wS yla T~V T€AIK~ mlTuxia TOUS ~Olpa~O~aOlE 01.01 E~EfS rrou ~EpOU~E on ~ np60bos TWV VEWV OE~EAlwvEI iva KaAUTEpO ~ii\Aov Ol~V KOlvwvia ~as Kal TOV Koa~o oA6Ki\~po Kal CPUOIKO'l Xapo ~as EfvOI IblalTipws paOUTEP~ KOI EIAIKPlv~S orov ETIlTUYXOvOUVOl~V npoanoOElo TOUS viol nou «rrcvo-

EnITYXONTEl: E:::ETAl:EON
ha nOiblo aUTO «n TOUS yov€iS TOUS anEUOUVOU~€ TO O€p~OTEpa ouyxap~T~pIO ~as KOI TOUS WXO~aOlE 0 bpo~oS T~S ~w~S TOUS va EfvOI n6VTa OTpw~ivos ~E ETIlTUXfES KOI rrovrc va mlTuyxovOUv OT~V €KTIi\~pwa~ TWV 0vapcov KOI TWV cpli\obo~lc.OVTOUS. Ai\i\o KOI ot oi\ouS TOUS Aomous unoljl~cpious rrou ~ npoanoOEIO TOUS faws bEV EiXE T~V ilila KaT6i\~~~, WXO~aaTE Kai\~ ETiiTUxia Ol~ ~w~ TOUS Kal UTIEvOU~f1;ou~E nws ~ Eloaywy~ Ol~V TPITOpoO~la EKnailiEUa~ iows EivOi Eva ~i00 yla T~V EKTIi\~pwO~ TWV ovelpcov TOUS, ai\i\o orroxrcrprore bEV ElVOI TO ~OVO Kal ~ alOlo&o~ia npinEl n6VTa va TOUSOUVTpo<pEU(J wOWS oA6Ki\~p~ ~ ~w~ ~EI)mi\wvETOI ~npOOTO TOUS. Yt], ria TVX6v rrapaAf.I<p1j pa~ va ava<pipoup' ovopara Karrolwv tiMwv ETrITVxovrwv <",.OUPE TlJv KaravoqlTlJ rwv avaYVW(J1WVpa~ Ka8w~ liEv rrAqpo<pOpq81jKap' YIO KarrolO tiMo tiTOpo. r,a TO 8.L. TOU lui\i\oyou Avani\~pwT~S rpa~~arias mTPOr LATOAIAL

%

VTOI crro T~V IblaiTEp~ narpiba ~as KOI ~as y€~f1;ouv urrrpqqxrvac KOIIKavorroiqcq. <DETOSAomov Ef~aOlE Ol~V WXOpIOl~ OEO~ va aTIEUeUVOU~E TIS eEp~OTEPES wXis ~as: hoy ~1l~TP'l Mnou4c.OTIJ TOU Avrpsc, rrou EIO~XO~ OlO TEl rpacplOlIK~S AO~vwv. o Tqv EAiv'l nana6otr06i\ou TOU BaOlA€iou, nou EIO~xe~ OlO [lcvsrnOl~~IO AO~vc.Ov, OlO T~~~a Ei\A~VIK~S <DIAoAoyfas· o T ~v A0'lvtl K~<p€i\rj TOU Xp~OlOU rrou Ela~xe~ aTO naVmIOl~~IO Ae~vwv, OTO T~~~a r ai\AIK~S <DIAoAovias· o Tov lnUpo 1. nanali6noui\o, nou EIO~xe~ OlO MaO~~arIKo 0waaAovf-

o Tov AlTOOToi\&rrOUi\o 8oaO.£,O TOU navayJ<llTlj, rrco €la~xO~ aT~v 0EOi\OyIK~ lxoA~ Ae~vc.Ov. o T~v Xpov01T06i\ou EAiv'l TOU Xp~OTOU rroo Ela~xe~ OlO naVETIlOl~~IO Arvcfou OlO T~~~a KOIVWVIK~~ AvOpwnoi\oyfas·

K~S·

o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
>
ro {lopelvo OpOp,OKI, 'tpExUl, XOpOID}OUl ,e<; W OKO'tOOI. p <Pu'tpwlleva, cvdpecc a' aa<p6Ke<;. Kdrrou ncnerci a90~'talla't(;;. A<pOUYKpO~Op,ill. 0 lopcii'ta<; e~ayvlOp,ivo<; pu{la ana to XaAoOjlato pic KouKou{l0YIa. Axouprn» an' W 8up.OPI Kill 'tIl pfyavl1 Kill 't' ciiPlp,o <p,uO'KOUvI, 'tI]V nAo'tI] mI] pdvtpa K.l a<pIjvUl .0 <pop'tfo xovrcvoSev eivci lopcii'ta<; rna. 'Eyive epyo peoro, ol1lllOupyfa ocfvovrcc. -EXel {lpaolaael ylO KaAa. <I>€pvw eva ytipo tfpiou epyo'tI]. Iho mivo I] {lpUOI] I] rre'tpIVI] pe nepito p,anIji\1 pou oro npooorro va pdoei 'tOY lopcii'ta KOI p,eveI. nepipevo 'tI]V eU9up.I] nopec rrou aVI]<popf~el p,e rrei<I>80VUl.Boirco pe Aax'topa W Ke<pa.u a'tI] youpva payp.a'ta Kill xoxava. Av9pciinOl Kill retpdnodc ouvo- 'tI]<; Kill aKOUUl 'to vepo nou nc<p'tel mivo pou pe SopuOOIlIOpOl. I'fvupe eva, mI]v folO pofpo, oro aho {ltiJla flo Kill pe KaAUlaOp~el p,aAciivona<; pe tputpepd "Yla'tf KOI pe tOY ilho to oxono. oPYlJae<;;». Kdvro p,noupjllIouAIjSpe<;. Kill rnvo. Km KaAI]anepe<;, KaAUlaOpfOjlato. IIou6ev epXeDill; nov rrvfyopci. Ano Xapo. Km cxoiico 'tI]<; Kapuola<; 'to SPOIndc; 0 Mncppncvidvvnc, 0 Mncprro-Nixoc, I] xupo- ouc. Kill 'to <pAep'topIOjla tou neUKOU jie 'tI] va4apa, 0avaaw pe tI]v fOlO pcxpoouptr; <pUlvIj. !:J.ciiaeva aou . 'tI] omi\oxpwllI], 'tI] SI]i\UKIO 'tI] i\eUKa. !:J.ev efvm oveixpctrjooupe '(;0 {lopa<;. To {lapa<; 1:0 p,Olpa~op,m p,a~ po. Efv' 11<puOI]. Efvm W SaUp.a 'tI]<; to mWID}i\o. Km one K.l ai\a<ppciiveI. ~I]Kciivw tu «wvoOKenaOjlata», elY' eocii. !:J.ev€<puye Kill Sev 8a <pUye!. Eycii eKpu<poi\o{lya~Ul Suo aUKo, OUOata<pui\lO, 'tpa{lcii p,1Oxou<pto ~xqcc. Oih;' eva cvno oev 'tI]<; efno, Ma Sev ei\aKI]aa. poxdprn, to npooqepo otov Ka8eva. Bya(ouve KaJ EKPU<pOX<i8I1Ka. pou oivouv p,1O 'tpane~onetaeto OelleVI] etc 'tcaaepa, Mdvc, KI ayonI] KI aoep<pIj pou Sev oe ~cxaaa. Km exel p,€aa otcpevio IjIwjli. Mou Ofvouv eva Ki\eloorrfvaSev Sa oe ~exoaw. 'Etoi onw<; IjpSa aIjp.epa, 8e va ~aKO p,e jnn o<pIjva tupf nou eXel cnopefvei. MIO rrevtnvopSw. ~'tO urrOaxOp,Ol. :Aae pe .ciipa va now OW rmsoouipc yep,atI] <ppeaKo YUAa ana tc npojlutu, Ta ,PIKO pou omn, va <paw 'to IjIWp,O'tVPI pou, va yefpw naipvw. Efllill auyKIVl1lleVO~. A<pIjvw va KUAIjael a90cro axelpevlO a'tpciip,a pou, v' cxoiioco 'to YKlciivI] Kal pu~o jle<; to O'Ko.aol eva 06.KpU. III]yafvet£ alya-mya, 'to ypullo. Movoc. Mai;! EOY. ~E <I>IAQ. 8a xdcoco i\fyo, KQrrOIOVnepipevco. KaAljvUx'te<; xoi co TOKI]<;TmaKov,ua<; axe.IKo. ~av p,evUl povcc, ai\i\O~Ul onopcoq. Ilatpvo IIopo<;, 22 ~emcp,{lpI] 1999

---------------

jt)

~n~~

Tro ~~ i~~mU(§])~

()

ruMoyo<; 1I0~, OTT]vnpoomi8El0 'flO T1]v KaAlrrEp!] au- apI811.1267/1().6-1999npoKi}p~~TouLU. lOuruM6you. O<PI~~TIllV OX£O&!JlV avQIIEOO OTOU~OUIJllOTptWTE~ KOI OlllPall&ue£vTE~ EivOi 01KliTwel: <piA~ lOU ruMoyou KOInpoKEllIEvOUvo OUIJll6AEIou····························B~~i~:···················· _ _ . 0I00TlKQ KOI onoTEAEOIIClTIKQ OTT]v ovajlci8111~ KOI nEpam\poo . I3&ATi~ T~~ nOlOTl]1O~~1lliJ<; 1I0villlllV KOTOiKlllV TIllV TOUXIllpIOU - To A' Bpal3&io KOIXP~IIClT1KOooo 5p<!XIIwVSO.OOO n onEVE1I0~ KOI EI~IKOTEpaOTOU<; vtou<;, owEXi~EI OKOUpaOTO, OT08EpQ 1I1j~ OTT]vIaTOAII] G&o~wpa TOULl~II~Tpiou. KOI ue OIlEillllO EV~IO<ptpoV,VO OtOPYOVWVEI ~IQ<pOp&~ &K~~Ati)- To B' Bpajl&io KOIXP~IIClT1KO noo6 5p<!XIIwv 30.000 OIT&VEOE~~KOI VO ~~ TO XIllpIO 1I0~.nOlKlAo- Em CAtIO: Cl>nK. XPONOnOYAOY 1I1j~ OTOVKOOlli~~ nauAo TOUIir66a (EYTpon~, liE ~OIKO OKono T1]Vay~, EVOII yOVO<; apIi/I0IJllOU XpovOnouAou). X T1]1OKOInp6OOo. Erot KOI<ptlO~, OTOMolOiO TOU120u IKoTavai- To r' Bpajl&io KOIXP~IIClT1KOooo ~paXllwV 20.000 onEVEn 'iKOUIuvanaYTljllaro~, ~lopyQV!JlOETETpa~IIEpo nOAITIOTIKWV K- II~~ OTT]~.~~K.~~.~a.~ia..!~.u._IIll~~.U.:._ _ E _. O~Wo&!JlV, 01 onoisc, KOlQ YE~ olloAoyio, ~pf,ov OVEnOVQ'Enalvol: ~mE~ KOIntpav nQ~~ npooooKio~. .. .. o ruMoyo<; 1I0~,nQVTOllPIllTonOpo<;,EivOi ono TOU~npWTOU~ - A' EnOlv~: Koalliliou NiK~ TOU I0660 (EYYO~ Xapii/l. ruMoyou~ nou K081EptJlOOVO 8EOIIOTOUIuvonaYTljlloTo~ KOI XpovonouAou). T OKono<;1I0~ ~TOVKOIiptT~ VO OOJoOUIIE&plo06TEp~ ippoVTioo n - B' Enolv~: ~Wr~~ Kwvlvo~ TOUrEwpyiou (EYYOVO<; 61]11KGIAOIJIlpIiTl]TOOTOV'fIop1OOIIO TOU,npQYllo TOonoio KOI npay- AnOOToAOnouAou). cronomoous. - I" EnOlv~: nonooonouAou Mapia TOUBaalAEiou. rUlI<pIllVOliE TOEOP1001lXOnpliypallllO, 01nOAITIOTIKE~ KO~E r TOU<; UTlOAoinou<; UIIIIETtXOVTE~ TO~IOYIllVlOllOonEOT~O O AWoEI~Ki'!AUIjIOv TOTETpaljllEPO 19-221811999, ~101: oov &UXapl~PIE~ EmOToM~. K08apIO~, KOBaptOllO<;, MUoIIIO 'Opa 21.15'. E'fIVE ~ ~~, ue MOOotO owpa, OTI<; KupiE~ T'IV ntJllTT~ 19·9·1999 ~ MOlEio~, onOAUIIOV~ 11& 0- TOUXIllPIOUnou nopoOK&Uooov nopo~IOKQ yAUKiOllOTO.01 KUpiE~ nou OUIIIIETEixov OTT]VnopoOK&~ TIllV YAUKlOIIQTIllV~V ojli:OTT] TIllV yOpIllIlEV Xwpoov KOIK&VTptKWV OpOlIlllV TOUXIllPIOU, KOTQOEipIiv npooI:AEU~~ 01Kcn!Jl8l: p~yolTouAou AIIIIAia, rKoA;l&TQipOpO EniMIllV OTOXwpo T1]~MOlElo~, anAIllIIO TEVTWV 0- q)lvolTouAou navaYIWTa, rKoAq>IVOlTouAou OE napoOKEulj, ZrjKOUAI010 xwpo T1]~MOTEio~ 'flo TI] o~1I10upyio OKIQ~Mn. KaTEpiv~ TOU navay., A9avaaonouAou EuaYYEAia, IaToAliI IlpoETOlllooio, i\vvo, IaToAril Kwvlva, AYTwvonouAou KallIOIT~, IaroAliI Taaia, T'Iv nOpaaKEU'l 20·9·1999 To Ilpooi, YE~ npo~EIO ~IOq>6pooV EIOWV110- IaroAril A9avoala, ZIjKOU Mapia, ZrjKOUb.lj1l~Tpa, Kouvil r£wp1OjlIKiJ~, nou 8a xp~OIl1onol~8aUv Ylo TI] oeveoncon TOUrallllOvia, AnoaroAolTouAou BIKTwpia, Llaq>aAlir Lll:onolva, rKoAcplVOlOU, K080PI0ll0<; n010Twv Mil. nouAou Oupavia, XpavonouAou Xpuow. rE OAE~11~ KUpiE~npo'Opo 20.30'. Anovollli Enoivlllv OTOU<; V ~Ill~ yI:POVTE~TOU E IOU~udo~ 90 xpovwv KOIQvIll, Ylo T1]vnpoo<pOpQTOU<; OTT]v YEvEIOKOIT1]v KOIVOTl]1O. ! 1lPall&u8£vTE~EivOI: rEWpYIO~ O A. MnOU~IWT~~,G&o~wpo~ n. ZIjKO~, Kwvlvo~ B. ITaalvonouBaaiAElo~ K. APO'VO~IOUIIO~.

H

Ollf!'l,ia r""),/fIl'lhTOuhw IIIlQ(lJ.appdm TO~ T'I, y,a T>J1' UVItp£rovi ura, IJUlytJJl'IOpO JCCl{KlO'".mnj; mI{XlOOfmooiP ylllXloptirl»'.

"I,

I~

o.TO rov,:.tvr£ Pf!o.PtvfJtvm;. AlrOIlf!Icm¢ "I!O> ra ~d Y.1II >.am otlQd ~: 1) r~W;M"OIl~II"'1~ 1)XIlf!O~~3) ~ZlfI<o>.

'Opo 20.50'. Anovolllj IlPall&llllv KGI&noivlllv OTOU~ apIOTEUoo.7£C OTO~laylllVIOIIo T1]~EK8i:o&~ I~&WV11& 81:110:nAEOV£KTIj.

a Kal IIEIOVEKTljllaTaT~~ T~AE6paa~~», aUlI<p!JlVO T1]v un' 11&

M&TO~UTIllV owpoov nou ~~v nrov KOITI]A&6pa~ T1]V onoio Ki:~IO& 11 Lli:OTllllllo<paAIQ - rIOVVOlloUAOU. 'Gpa 20.00'. 0 npOE~~ TOULuMoyou K. r&WpYI~ A. LOTDAlIl~ ovtyv!JlO& onOOTlQOIIOTOnD OcmplKt~ IOTOpiE~(1933-1935) o lOU O&ij.I~OTOUICJXivvouB. TOOKoUhIO. - TtA~ ~ O&lrr&P~ ~lIl:pa TIllV nOhlTlClTlKWV &K~~Wo&!JlV tM&IO& 11&T1]v K081&poo~i:vr]onD ETWV&K~IjA~ .nAPTY TON

-

1'0 ~n'YlQ---------------

. - ] ~!.i)'ft!~t!d~~

J

1:-

NEON,. Yla TI~ veec KQIveouc Tl1~LKOTilVT]~OE EloIKilola~op<j)w· OOOtTt xttpafllaoro napac5tiYJiara va (ljoouv ra natoto aae; ro usvo xwpo OT~VnAaTEia TOUXWpIOU.Tnv OA~ opyilvwo~ Kal su- JityaAeio nou KpUj3tt flEoa rou ro XWptO, yta va Jiryv~exooouv noii TOVyevteAto r6no TWVYOVtWVrouC;. 8uVT]T~~ f;KOnAW~~ avtAapf; a OVanA~PWrn~ rf;VIKO~ rpa~~aTt· IUJinarptwrte;, cc K. ntTpa~ 4>.LaToAlil~. 01 VtE~ KQI veoi, nou O~OAOyou~f;v~ noov napa noMoi, 200 nepinou, yAtVT~oav ~EXPI TI~ npwlvt~ w· MtTacptpavrae; tOW oIjJitpa Tie;anocpoOtte; Kat TIC; KtlJltte; rou o PE~ uno TOU~Tixou~ TOULTEPEOipWVIKOU UYKpoTn~aTo~ nou eu- LlnflorlKou flae; IUJi~ouAiou, etAw va oae; otaj3e~twow OTi 0 LlTj· O YEVW~ npocsecoev 0 ip[,\~ TOU LuMoyou K. eaviloq~ MqTPo.. flOe;eo tpya08ti OWOTO,aptpoAryma, ovwryptaora, yta mv np» nouAo~ (4)iAlo). WBryory oiKatWVeeflQrwv TOUr6nou Jiae;. Ga flae;j3pcirt ooJina· rwv T~v Em~tAElo TOUnpoypil~~aTo~ EiXE aVaAOpf;1~ oioa Po~a· paorom oe onotaoTjnort npwroj3ouAia avtimu~rye; me; ntplOxTje;. va r&Wpy. ZqKOU. T~ oanov~ yla note, avaljlUKTIKa Mn., &KOAu· KavouJit ra tusot« MJiara. Eva wXtiptoro ooj3apo MJia tivat Kat ryxpryJiarooorryory rou apOturtKOU tpyou rou KOJinOUrou J\tj. IjIE, onw~ noVTO,TO tnpeto TOULuMoyou. owva ue 280 esat. nou t~oocpaAioaJit oe A . cp6ory. KOI TOUXPOVOU, OiolO ~a~. n Kworae; AoryflaKonouAoe; TO ~w~~tPI tYIVE KOlvTi OUVE· To IappoTo 21·8·1999 LlJjflapXOe;naiwv" oncon TWVnaTplWTWVKOIip[,\WV Mtra T~ ouv&OTia~ EnaKOAou8~OE TO napaOoaIOKo LKom· TOULuMoyou KOI Tl1~ LKOTaVT]~~E nAOUOIa Eoto~aTa KOI KaAO va[(KOYAtVTI KOIxopo~ ~tXPI TI~ npwlvt~ WPE~~E TOoUYKp6Tl1~a OpOOEPO Kpaoi KaTOPOUA~~. LT~ ouvtXEIQ KOIOE KOTOM~AOXPOVO,napouoia TOUlI~~Op· TWVou~naTpIWTWV rEwpyiou Xp. Kouva «n lIqpqTpiou B. Mouy· XOUnaiwv K. KWOTOA~~OKonouAou, TOUnpotopou TOUlI~~OTI' yoAlil. . To ~poou KaTa TI~ 9.30' KOIaipou tYIVf; vta olaTa~~ TWVrocKOULu~poUAiou K. lI~~~Tpiou n. LaTOAIO, TOUnpotopou KOITWV ~EAWVTOUlI.L. TOULuMoyou, TOUlI~~OTlKOULU~~OUAOUK. nau· nE~lwv, nEplipEpElaK6.Tl1~opxTiorpa~, nPOOEiptp8~ orouc nopeu KPaoi KOItTOI TO AOU4>.LaToAlo KOITWV~EAwv TOUrornsou LU~POUAiou K.K. Bcoi- pE8tVTa~ ~paOTo~ ~E~t~, IjI~TOapvi KOIOpOOEPO Y AEiou I. MouyyoAla KOInavaYlwT~ L. AnoOToAonouAou, tYIVE 01.1· OUVEXI~O~EVOAtVTI KOIXop~ nnpE oljJ~ ruo OTEvTi~Enaipn~ KQI ayon~~ ~ETa~u TWVou~naTpIWTWV. yOAEm~ o~lAia·XOIpETIO~O~ TOU lI~~apxou K. KWOTa A~~aKo· nousou KOInpotopou TOULuMoyou K. rEwpyiou A. LOToAla KOIE· TtAO~, ~ETa TOVEKKA~OIaO~OKOI TIIV KUPIOKIj 22·8·1999 Tl1pn8~ EVO~AEmou OIyn OT~ ~vTi~~ TWVnaTplwTwV nou tAElljlav wpa 11,12 TO npwi, oIE~nx8~oav yla ncvrn ana KOVTa~a~. 0 M~apx~ naiwv K. A~~OKonouAo~ aywvE~ op6~ou, ana TOXwpo Tl1~rEWTp~O~~(Tpavo Pt~a) ~tXPI ElnE ~i:TO~UTWVOMwv: Tl1VnAaTtia, ~E T~ ouwETOxn ~a8~TplwV «n ~a8~Twv lI~~OTlKOU «LuJinarpuime;, 4>iAte;Kat cpiAOt, KOI r uuvcoou KOI tYIVE onovopn ~ETaMiwv KOIW08AWV aTOU~ Ot cKonAwOCte;oae; civat tva aVTOJiWJiaKat tva oovaotAcpwJia npwTEuoaVTE~. NIK~Tt~ KaTa KaTl1yopia aVEoElx8~oav 01 nopoxcoAwv rwv oUJinarptwrwv po; oro xwptO roue; nou oKono txouv TW: rryv ouoCPt~ry rwvoxtocwv, rryv otanjpryory rrye;nAouotae; noAmon· A' opil~a: . . KJje;Mrypovofliae; Kat rnv cfIlorpocpJj rwv vtwv one pi(te; roue;. 10<; ZHKOL BALIAEIOL TOUrEOpnOy Kat tacie; auro ro ncrUxarc. 20~ XPONOnOYAOL KONtNOL TOUXPHLTOY Kat a~i(ouv StpflO ouyxapryTtjpta orov opaorJjPtO LuMoyo 30~ rKOA4>INOnOYAOL 8EOMlPOI lOU BALIAEIOY oae; rwv AnANTAXOY IKOTANAION. A~i(ouv ouyxapryTtjpta otov np6copo K. LaroAto, orov [tv. .. fpflflarta K. XpovDnouAo, TOY aKoupaoro aurDv tpyom, oe oAo ............................e.~ ro LIT Kat fIlO noAAo at oAoue;EOOe;nou EvwfltvOt flt mv KaSoAt· 1oc KOYNAL LOTHPIOL TOUrEOprlOY 2~ ZHKOY XPILTINA TOUrEOPrJOY KJjoae; oUflllcroXJj oroAi(w auTtj mv tKoJjAwory. KOI ~ptOKoflaort oJjflcpa eow, orov yevteAto rono, yta va 3~ KOYPMMnA rEOPrJA lOU NIKOMOY (EYYovTi rf;wPyiou rKOAiplvonouAou) cprtpouyJjoet ry OKtlJlryoae; novw ana ra arrina nou yevvnSJjKart, ................................. . . ra opoflQKta nou nepnattaate, natoto, ora ~uvo, ora AaYKODta. Kat SUflooaorc ra ntpaoflEva a~Exaora eKtiva XPOvta iu: Tie;xa· 10~ rAITllIAL BALIAEIOL TOUrEOPrJOY (EYYOVO~Bao. A8a.va, pte; KOt Tie;AUnte; roue;, nou flnopei vo Jjrav c5U!1KOAa Kat np6y· oonoexce) flan Jjrav ouoKoAo - xp6VtO, tiXav OflWC;ltoa roue; OflOPCPtO, f Jie· 20~rATLIt'lAL IOANNHL TOUrEOPrJOY yaAtio Kat Ae~tVTlQ. HASore eow ytO vo avolJltre ro KaVTJjAtKat tvo Kepi orryv eu· 30~ ZHKOL KONtNOL lOU rEOPrJOY LTOU~ noereuoovrec (KopiTOIa KQI ayopla) anEvE~Ti8~oav cflryory, rry Aorpeia KOt mv oyorrn npoocpiAwv floe; npoownwv nou cvOAoya ~£TOAAlaKOIOIOipOpaxp~~aTIK6. nooo. vonauOVTOt tow. T~V opyavwo~ Yla TOnp6ypa~~a TWVaywvwv avtAa~E KOI t, =avoyupioore eow, orte; pi(ee; oo; ue roue; natolJ(OUe;oae; cpi· Aoue;, roue; ymovouc; ooe;, ytO va avovcWotTC rte; cpiAiee;,vo epe- espe EI~ ntpa~ ~E ~EYOA~£mTuxia 0 AvanA~pwrn~ rEVIKO~rpa~· osiuxte ne; SUflryo£e;,va ava8armo8tirt flt nc; apxte; Kat ra toa· uorsoc K. llerpoc 4>.LaToAla~. L~~EIWVOU~EOTi one nOAlTIaTIKE<;EKO~AWOEI~ OULuMoyou T VtKOrou XWptOUoae; nou oae; oioo~av KOtoae; yaAouXQoav yov£ie; KOt oooKaAoi oae; Kat ito; avav£wfltvOt, ava8anTlUII£VOt, vo 00· EMn8~Kav once ncpoorow, ntpav TWV~EVT]TE~tvwv onou Y~~ LKOTOvaiwv (600 nepinou anootKT£~), 0 No~apx~<; Axaia<;, 01 vtxiom rov oUOJ(oAo,aAAQ wpaio aywva rrye;(wJje;. 4>tpart tOW ra natoto ooe;, rte; tAniOte; Kat ro JitAAov rou ro· ~ouAEurt~ Axaia~, 0 lIn~apxo~ KOI TO lI~~OTlKO LU~POUAIOTOU nou Jiae;, va DOUVrte; ouveJjKte; nou fleyaAwaare eoek; va roue; lITi~ou naiwv, 01MeyOAOI EUEpytTE~ TOULuMoyou, 01M~QPxOI

~~.a.~~.: .......

.

...r.:.o.~~~.:

'f(\)~rfu1lA~ ilMl~ ~1lt(\)i~~~~IMl~

lIpontTOWva~ ou~naTplwT~~ KWOTa~ Xpovonousoc (MouKa~) «n KahajlPUTWV K.A9av. nanaoonou"o~, 01np6ropOi TWVLuMovwv TWVvmovlKwv XWPIWV KOI0 tKOO~~ ~~ .4lwvil\ TWVKahajlpu· TWV.K.eav~ Toanapo~. Eni~~ ~~tIWVOU~t OTiTI~ na~~ <p00t~ OanaVt~ Via ~ olopvav~ KOITtAtOD TWVnOAITIOTlKWV tKO~AWOtWV avtha~t ~ OAOMlipau TOTQ~tio TOULuMovou. TI~ tOPTQmlKt~ tKODAWm:1~TOULuMoyou tTi~Doav pe rnv napauoia TOU~: - 01 ~OUAEUTt~ Axa[a~ K.K.lI~~IiTPlO~ KaTolK6noUAO~,rCWp'f!0~ Toa<pOUAla~, LnliAlO~ LnDAlWTOnOUAO~ Mt~avopa~ XPU«n oav9aK6nouAo~. - Olllli~apXOI naiwv KOilIpantTOWva~ K.K.KWOTa~ A~~OKO~OUAO~ KOIKwv/vo~ xpovonousoc (MOUKa~). - 0 np6tOpa~ TOUlI~~OTIKOU LU~~UAiou naiwv K. lIn~IiTplO~ rL lOTOhla~. - 0 lID~OTIK~ LU~~OUA~ naiwv K. naUAO~lOTOAla~. - 01 Tornrol LU~~UAOI LKOTavn~K.K.navaVlW~~ AnoOToA6;;oullo~ KOIBaoiAtl~ MOUyyOAla~. - 01 Tt~ np6tOpal TOULuM6vou K.K. 4lwKiwv ZIiK~ KOI L aupo~ MOUYYOAla~. - 0 np6t~ TOULuM6vou 4>v..lWTWV Kwv/vo~ 6W rlawa" louho~. - H ~tVaAn tUtpvtTloa TOULuM6vou Kupia Mom Ap~vi~· LOTOAla. To lI.L. TOULuM6vou OIo9ilvtTOI ~v unoxp~ vo tuxaplqtl KOI010 TOUTUnou 6AOU~TOU~ou~nOTpIWTt~KOI<piAo~ rou LuM6vou KOITOUXWPlOU nou Ti~noav uc ~V napauoia ~a~ ~ ~ TI~ tKODAWOtl~ TOULuM6vou. Eni~~_8thtl va tuxaplOTi)otllOlOlTtpw~ TOU~napOKaTWno:O_WTt~KOI <piAo~ TOUluM6vou VIa Tl~ npooeopsc oro 120 LYNAnANTHMA.

- M£IIq>t~ EIPlivn & lllo~ciVTw Aon~oKonouAou 99.000 - 4IwKiwv H. Xpov6nouAo~ 80.000 - Kwv/vo~ Xp. TOJWTO~ 60.000 - BaoiAtlo~ r. Xpov6nouAo~ (KaVlil~) 60.000 -lln~IiTpIO~ r. rKoA<plv6nouAo~ 56.000 50.000 - navaYlwTn~ ll. Kupla~~~ - rewpyiou Xp. Kouvou (OpxDmpo) 35.000 - nauAo~ 41. IOToAliI~ 30.000 - Io<pia In. ZIiKOU 30.000 - An6opaWt~ 20.000 0 Ka8tva~, OtK.K.BaoiAtlo~ IWTnp6nouAo~, BAoan~ ITaBouAta~, XPIiOTO~ KOVTniptAIi~KOIlln~IiTpIO~ n. IaToAliI~. - Bilaw Kapa~ouAn-MnoU~tWTn (Aumpahia) 19.000 - EAtvn K. XpovonouAou 18.000 - Kwv/vo~ H. Xpov6nouAo~ (MouKa~) 16.000 - An6 15.000 oPX. 01 K.K. r£wpYlo~ :. MouyyoAliI~, Aan~iva rKoA<plvonouAou, Inupo~ AVTwvonouAo~, navaYlwTn~ AVTWvonouAo~ KOIASavaoia xlipa r. Aon~aKonouAou. - An6 10.000 oPX. 01 K.K. Avopta~ B. Xpov6nouAo~, Kwv/vo~ ITaalvonouAo~, AyytAIKIi Aa~ovil, rtWpYlo~ 0. AnoOToA6nouAo~, Kwvlvo~ 0. AnoOToAonouAo~,ITaupo~ MouyyoAI6~, XpliOTO~ K. XpovonouAo~, BaoiAelo~ Xap. ZIiKO~, rewpYlo~ I. AVTwvonouAo~, lln~IiTpIO~ K. Mnou~IWTn~,lllovualo~ r. rKo.l.iplvonouAo~, rtWpYlo~ X. AaYlonouAo~, 0toowpo~ r. rKoAiplvonouAo~, Iwovvn~ e£oowponouAo~, AvAaia Kap/J~ntAa'Pn' yonouAou, nopaOKtUO~ B. ZIiKO~,NIKoAa~ KoupAo~n/J~, ew~i1~ 4IpaYKoYlilvvn~ (ipiA~ TOUluMovou), rewpYlo~ fl. ABava, aonouAo~, navaYlwTa I. TaloKouAlo, AVTWVIO~ a~ntpo~, Xp~, K OTO~K. TalwTo~ (U.S.A.), NIKoAoo~ K. TalwTo~ (U.S.A.), AyyeAIKIi KOPOYKOUVn-Mnou~IWTn, lllo~i1VTW EUOT.ZIiKOU,Avopta~ AVTwvonouAo~, Oupovia r. rKoAiplVonouAou, MOTBaio~Pny6nouAo~, BooiAtlo~ MoAt6iTn~, Iwovvn~ ll. ZIiKO~KOI0£oowA' npOr4l0PA YnHPEIIAL: ponouAo~ novaYlwTn~. - To BoaiAtlo MoAt6iTq, TOVcxoupcoto KOIncvro np68u~0 - Xp~OT~ Avop. Ailnno~ (B~v..ia) oPX. 9.000 ..J'(tlPO TOULuvanaVTli~aTo~. - An6 6.500 oPX. 01K.K.ABavaoia TOlwpou-4IpoT~wAaKOINIKn' - To lln~~Tpn n. raToAlo, Via TD~tTacpop6TWVcpoyqTWV. ip6po~ IOToAliI~. - Tov ncvro np68u~0 KOIoxoupooro novaYJ(;lTq AS. Xpovlr - Ano 6.000 oPX. Ol K.K.rtWpYlo~ n. rKoAiplvonouAo~, NIKoAao~ ouAo, Via rn ~tTaipop6 TOUt~OnhlO~OU TOUluvanaVTIi~aTO~. Kapa~ouAn~ KOilwavvn~ I. rKoA<plvonouAo~. - Tou~ Aipou~ Kwvlvou e. Teuereu, nou ola8tTouv Ka8t xpo- - An6 5.000 oPX. 01 K.K. BaaiA£lo~ K. XpovonouAo~ (Xpavo~TOKaTam~~a TOU~ T~Vnpoerouoolc. Via oouAa~), 0£oowpa~ n. Z~KO~,MavwAn~ TalaKouAa~, HAia~ 41. - Tov ASavQolOMqTponouAo, Via ~V olage~ TWV~~xavn~a· XpovonouA~, navaYlwTn~ e. Xpov6nouAo~, Iwilvva K6poulixou Via TOnapTU TWVvtWV. Mnou~lwTn, Avopto~ ll. Mnou~lwTn~, BAilan~ MlxaAonouAo~, - 'Ollt~ TI~ ncrpienooec Kal naTplwT£~nou ~01i8~oav Via rnv Milpa'Aaq~aKonouAou napao, XapilAa~no~ NToTa~, BoaiA£I- noosrouicoc TOULuvanaVTli~aTo~,TWVcpovnTWV, AOVT<a o~ r. nanoMnouAo~, ABavilalo~ fl. IOToAliI~, Mopio xlipo m 'M. KOItivOi O~OAOVOU~tvw~cpo noMoi KOIoev TOU~avaiptn EuB. BoolAonovilyou, nOvaYlwTo n. IOToAlo, ll~~nTpa e. AnoOOJ~£ovo~amlKw~ ~D TUX6vKOI napahdljlOU~C KanOlOVIi KaOToAonou.l.ou,lln~IiTpIO~ K. rtovv6nouAo~, lln~IiTpIO~ Euay. - a. AUTOi6~~ TO~tpouv KOITO~ cuxaplmOU~t. r£wpyoKonouAo~, lln~~TpIO~ K. rKoAiplvonouAo~, 4IiAlRno~ ZOiptlpiou, Io<pio xlipa In. ZIiKOU, BoaiA£lo~ I. Mouyy6Alo~, B' npOr4l0PEr rE ElllH: Kwvlvo~ A. Mnou~IWTn~,KoAAlonn AVTwvonouAou, ntrpo~ Pn-lln~~TpIO~ n. Z~KO~ y6nouAo~, MavwAn~ MOU~IWTn~, oaiA£lo~ n. ZIiKO~, AtwviB -lln~~TpIO~ K. Z~KO~,AplOTtion~ e. nonaoonouAo~, Aan~ioo~ Mnou~IWTn~, 4Iwvn Xp. 4IpoT~oAaKal BoaiAn~ r. Xpovlr o rK. rKoA<plvonouAou,A80vaaio lln~. rOToAliI, Oupovio rKoAnouAo~ 1V0nouAou,KoAAlonn AVTwvonouAou KOIllli~qTpO r. Z~KOU. -lwOvvn~ 0. ZliKO~ oPX. 4.000 KOI TOUxpOvou, naTptWTlOOt~,naTplwT£~ KOI<piAOI OULUAT r npOr4l0PEr rE XPHMA: Mvou KOI ~~ LKOTavn~, Kat 01101 nopovrec oro 130 - L r. Avop6nou.l.o~, <piAo~TOULuMovou OPX. 250.000 IKOTANAllKO IYNAnANTHMA, nou Sa yiv£t TOT&Tpali~£po 17210.000 2018/2000. - rtWpYIO~ AB. rOToAI6~ To lII. TOULuMovou 146.500 -llil~~TPIO~ I. AnoOToA6nouAo~

-

T(} ~~1lll~--------------

i!ID~ ~lItOl~~~U~~

l:UYKlvmIKt~

ritov 01 ouv€V

010 awon6vmIlO_ utE~ OJ aililol

Ilapo-

pt~ IO, Bpo6won~

3,

Bail-

teov nevre (5)
tOU xooploll, 1uxfas

Bnxov va pa,
~ocpvlaoovv. Mo ErVal tOl90apnOE,; Av dvOl OUVOlOV!! KI opoo~ 01 Kal

zooo V£POutOOV

pfomoe osuvd Kal YUPIOE noill om oton tOU 001 aoopu60, OEpva KOI tenetvd, onoo, mov OE oiln to

90 - 0 po, on~ ooilou

Mnoppnc 000"'0 MovaBn~

0 ZnKo~,

tOV ~{pOUpE KOI OEV oUpWVEJ.

xn'Etor

n-

roo-

zeori

IOU.

90

~EUtEPO~ 0 Mnappna pmn~ ZnKo~ pOupo atplcptn vn" lOla poilill KOI TnV

Xa-

m zoon, poililf,

XPOV61V Kat 6000. 'Oilol pas OKEcptopoatav OU oa BpaBwtOUv nt-

pE to KaHI-

tov yvwploa 000 oUJlapOl 001 onoo~ dvOl lffipa, }1£ to vxpfzo IOU
to lO~unvo toU BiI£p-

noxni

pooordso,

pE to

Tccrotrrrsc to MnOJ-

osnoro tOU pou, EUoUtEoil6poo~, ilEBEutOInV KOppO~, aKoilotlonoE anilwvouta~

po, pE to yiluKO nElpaYJlOto, IlE to runspdro GOlEIa.
«90 xpovwv opoo~ dvOl BailonKov KI 0 Kaoivos KOI ovoo". KI tOOO. B{BOIo KOI OJ 3 J10VOS, to

tp61a Appt-

vte

(5)

vepoOIOV

vov aUto

nopefo 010 npcsopefo
to EKCPpOatlKO tOU

vrOKIQ

aKouyapE vo to 6voo., V61V Kat

EKEi-

.90 xponDPIH"-~""-'--pno MnOt'ZIClTHI r,,;'pyn,o 'H MnOUZI61Tn, I1ClPrANfAI n rl",pyauta,

o

OIonOiOUV.

ilo P€xPI

xopover' au-

xpovo va orpcncrodpoeVE, IOV Otrovo va I1IKPOVOUV, KOI

to

KOIO<pEPVOO-

VE KoM U~ oqmynOEIS tOU-11

on~

01 cp",toypaTo Booovo
to

nsvre vspovrd6apo, KOI

CPIE~odxvovv. opoo, oJOaKI

tn,

200n, YEPIOOV

KIa OnOKOJlOOJl£VO 6nO to tOOVxonev,

np61to~ va

pvnpovuco

roue ocpou KOI 01

roo no-

ovtBnKE

flV' oUI6;YIO toV noilEPO tOU '22 KOI IOV

tpEIS tOUS

om zeori pdvov
10

VOU Kal tOOV 90

xpoveov dveo. AKOUy£tat dxo0-

po, OKOUy£tOl oKilnpo,
KOUYEtOl Bopu. Kat 6000. 01 IpEl,

90

XPOV61V

ndpei tov inmvd TOO vm IOV npoocpopa roe omv KOKKoBa
KOI

opqmvof on6

rufpm,
ixoXpOVIO. nuypn, 01-

ocpou ns OUutpocpOU, oov to tEilEUtoio Mnnoo, of6aypo oa~ovv; MnoppnaoE, o£ilouv

va pa,

(3) on6 tOU, nlO-

otnv

KOIVW-

vta (5) rioov EKEf. IlcpoVIE«,;, oxpcfor, 6UVOI01. O.
aililOJ OUO (2) EIIEmov IOV nilotEIO

vfa,
VEla,

omv om
Maililov l:mv

OJKOyt-

XAPIAHZ
ZHKOZ
dvOl 0

cpo, avoKailumEI~ Kpuppivo tOU oEPIO nou OEV 0to

KOI

uno

BE, po"

tOU XOOPIOUYIO

zcori,

pevooto
€xano-

nonnoe90 xpovecv K01
avoo, pa, YEpioatE aJOlooo~ia Yla TnV pE

tOU, OIKOUs tOUS - OEV ~lOpoo OOIOU, - il6you,.

ilUtEPOS, tQUi\aXlatOV

xopnd.
OEI

opxti to
OE ItIOIES

Bpfoxovrm 01'00, OVV€xEla xovrd po~ voepd KOI to 0nooEIKvUOUV OUV€xEIO pE

OE illyaKI, pOataOEIS. noilu

OEV EixE ouvnoiMa

qnivoov va
Blonp"'I'EI.

om zoiri

zeori, SuE-

vprivopo,
aplOooo"

E,

va pnv

Acpou £ods OEV iluyioatE OtIS tOOE, to va iluyiooUPE pd,. OtoUPE noM. tOnilaKwoouIIE n va nco, 210. No £fatE l:a, OKoilfES, YlOu EUXOPInapE va

to milEcpoovripotci tOUS, pE to vpcrrrd roue pE to EVolacpipov YIO tov nouilo tooc, K61ato npOKEItOI l:tOOIVo-

ypnyopo,

rirav 20-25
xpovrov 1922. Moo~ vouv

auprdpxnce OlOV snoro IOU, cvcoaoopnrcoe tnv 'l'uxpOlpio roo Kal pE
Bnpa OtOoEPO Kal ofvoupo KotWoUvonKE oro IlposSpefo tou l:uililoyou, KptIIOOE rnv IIaYKoupo OtOV xopno r' cprorepoo xepioo, nrips tOV ['nmvo, EOXO·

to
Moililov npoc

K. Xpovonouso (XpovobcoiKOI tOV Boomn ilo). l:oopauKa unouofc- dpOl orzav, nVWJlOUKO

KatOO KOto

xcpndl. Tpftoc

9OAOPOZ ZHKOZ 'H MANABHZ

TooiloKwoaKat tov

ts tOV 200 atwvo.

youpo«_; - rioav [KEI, <nnv nilOlEia r' )\n ~n"ntpn,

Kal - BEv ~tp",

PE BIOBEBOI61VOUV on ElVOl

ndvto KoM. ~.A.T.

T~ ~lhl\ll~ 1J'~~I1lt~1J'~~md~~

napO~(\/~

)'la TOil) aypOTES TOU XWPloU ~as ~Tav ~ xpo-

VIII TTOUKUAGEI. T600 TTapO~(\/~ TTOU0(\/ ~PEI KavEiS TTW<;va
~ xapaKT~piOEI. ri~IOE TO Otvrpa arr6 KapTTou<; ~ y~UKIO KOI ~TTla 6vo1~. Ta apv6Kla Kal TO TTpOlJara XOpTOOav <piTOS TpWywvras TO Tpu<pEpO XOpTllpl TTOU(JUVEXEIO<pUTPWVE arro TIS TToMarrMs «n ~TTlES~poX£S. Kar£~oav ~a opxcTO, KOI (TUI avrIUT68~~oav EV ~lp(l T~V arrw~£I(J El(Joo~~aTOS TOU TOOTTav~ otro T~V ~Ei(J)(J~ T~S TI~~S UTO y~a. Evw aMES XPOVIES, Myw avo~~ias, «tykl<pOV TO XW~a» )'la va ~EYEMoouv T~V TTEfva TOUe;, <piTOS O£V ~K~Oav o~a TO ~,~OOla, Myw T~S TT~OUOIOS ~K~S. AOlaTTtpaUTa UTT~p~av lToMo o~~da UTa ~Q(JKoTOTTIa Myw T~S IjJI]A~S KOI TTUKV~S ~A6UT~~S. EUTUXW<; rc crrorofjcpo top~vav KMo, ola<paP£TIKO Sa 'PpiOKav TT~ouOIa Tpo<p~. 'ETTWav TO ~Epel XOpTO, t)'lvav NTTao~a )'la va aptljJOUv vlo <pUTPO, va ~K~OOUV TO TTpolJara, va p~ouv OpVIO KOI ~a .• 0 ~oPKMos ~Tav V(J)pis <pET09' ~oU~tyav 01 TOOTT~OEe;, Kpuf30VTas «more aywvia. /1Ev <paVTa~o~ouv 6TI TOV L(1TTE~~~ ~ KOI TOV AUyouUTO aKo~a Sa EiXavE yEVV~ToUpla 01 TTpolJarivES. - 'EXOU~E T~V KOUpaO~ TOU TpU~T~, TWpa txou~E Kal apVIO, ~Ias Kal OITT~Oploav TO TTpOlJara' ~ou MEl orrd T~V rropeo KOrroia UTIW~ 0 rpUTTOnWp~S. (/1ITT~OpIOav = yb~oav v,a 2~ <papel UTOV iO,O xpOvo). - KOIo£v xaipEUT£ TTOUOITTAOP'Oav; TOU ~{w ~Ias KOI OEV (V1(J)(Ja aUTQ(JTIW~S TOUS<pof30us TOil), OEVKar~a~ T~V a)wvfa TOUS, OEVOKt<pT~Ka TIS ~tMovrlKis (JUViTTElES. - KOI 11 y~a Sa <pOvE T' apvlo TWpa TO Ltmi~pp~;

nw<; «n TT6TE Sa ~EYMciJaouv; poo cvrcncvrca 0 Ka<papAMKOS. KOI Kp6rayt KMO ~ Kouptvra. KtpO~ara 0' OTTOIOV E~TTOIVE, KEpO~ara 01T0 OTTOIOVi~TTOIVE. KOI p~WVE ~ TTapta p£xpi TTOU... UTap<iT~oav vc 'PXOVTOI aMOI. To ~aya~OKI ~Tav TOOO pE~O TTOU~as XWpayE o~ouS. 'lliyt 0 Kaatvas TO OIKO TOU lTOU opw<; (KpU~ TIS I'OIESOKtIjJEIS, TOil) iOlOII) Ka~poue;, T~V iO,a aywvfa. - rOUPOUVI ~ apvf Sa O<p<i~OU~ETO XPIUTOUYEVVO; Apvf ~ ~uyoupl oouPMOOUpE TO noaxa; Mlvw pE T~V arropfa TTpo~~~~arl~O~EvoS TI Sa yfvEI pe TOUS OEI(JPOUS; nOTE Sa PYEI TO TTEpIOOIK6; Os lTOU Tpap~~EI TO xp~parIUT~pIO; 0a arravr~ow ~ 6X' UTO KOUI£: TOU TTPO~YOUpEVOUTEUX0II) plas KOI &v aTT6vr~OE KavErS; LKi<pTOpOi opw<; Kal TOUTO:

eo

eo

M~aEla TTOIOSoo<p<is oas i~ UTa TTOOTO yla va OOUkUEI ~ p~av~ TTOUAiyETOI LKOTOv~; Kal TTOIO~paPtfo EIv' aUTO TTOUTTpiTTEI TTpWTO-TTpWTO vo TTOpEI 0 KaS{vas oae;, ~V KoUpa~ vo yElavEI; 'Olav TTpwTOU TO K6AE~a TTapOVTES~V av6yK~ TO (pyo ixm KavEI o pO~OS UTO xtPI TOU ytwpyou, ~ oopro TOU TOOTT~, ~ ayv~ ljJuX~ ooS XWP,avoi YAUKOivouv T~V LKOT~.

drev Xwpfs TO K~E~a

na TTPOOt~TE Xwp,avor, 0 KaSivas T~V UytlO TOU )'larf 0 T6TTOSpas xwpfS wos XOvEI T~V OpOp<jJIOTOU, ylarl TTOItiI6, oo~<pla, oUyyEvEiS ooS iXOU~E av6yK~, T~V ljJuX~ poS vo yE~I£:ETE arro YAUKEIO LKOTav~. /1. TOIOKOU~IOS

EYXAPIITHPIO
EUXaplO1W Bep~a oxouc ooouc uou counoooorcenKOV010 ~opu nevsoc uou YlO TO xo~o. TOU ou~uyou ~OU XP~OTOU cIIpaT~6Aa Kat TOU ol5eA<pOU ~OU Milll'l rKoAcplv6nouAou. Il5loiTepo euXOPlO1W TOV oumctpucrn uoc e~oipeTo iorpo nOVOYlWTfl TOlWTO Kat yevlKo TOUe; ouunnrpuorsc LKOTOVoioue; nou ~tvOUV 1JJp. 1:.E.: 0 XQ~ur., ~rW) ... , xa.V.{rpw'", I£{!O- OTflV nOTpO KoBwe; KOl TOV eK uii.11]; ,TO).!.i; 1flO¢; iJavti011]'" TO tmQCOIpIlIvv<6. Ilovxportou KaAO~PUTWV leqzanjpara ria va fa t:yM1a(lf1jOt' anW.NI ~'1JIIj- potjJaATfl Lnuppo rewPyoKo.n; ~~
T71"

ENi TOU 1rIelTnpiou
01avaKolvWa£I( tOU [URROVOUpa( Via tnv £K6popn £I( ACHAIA CLAUS tnv 14·11·99, £i~aat£avaVKaaptvol Rovw pvnpoauvwv auyxwplavwv pa( nou Oa vivouv £K£ivn tnv nptpa va pnaotaoup£ tnv £K6po~ri Via tnv 21·11·99.

nap'OtIKuKR~Opnaav

zqq,,~~PO;wr4!ovl

tp1 "I,a =nf0E1

600f 11]; cm:QCOIpIlIVI~
B*m~

TOV

flauxa,

eKnrOV

IJ txxJ..'1ufa eyxarlill'ra"'1,

m

nouxou.

ptluKHa.

I1>WVfl rKOA<plvonouAou-t!>POT~6ha

-

. ~ 1 );~m~~m«~~

jt) ~rf,j\lll~ ---------------

o J\6vo~ "[00
K.
AlOeolJ.lWTOre Kuple BouAwra Kuple fliTJ.lapxe IOU fliTpou nafwv J.lWl rwv IUJ.l{3ouAwv oou Kuple fliTJ.lapxe inc lJparrerowva~ KUPWI IUJ.I{3ouAol rou TOTllKOU Iup{3ouAiou narplWnOOe~ Kat narplWree; CPfAe~ cpfAOlIOU IuMoyou Kat Kat T1)~IKOraV17~ 'Orrw~ rrovrc ro lltolKl)nKO Euu(3ouAw rou IuMoyou rwv IKOTOVaiWV oa~ KaAwoopi(el 0T1) Ol)peplvrj rou Kopucpaia eKorjAwol) rrou elva: ro 120 IuvanaVT1)pa rwv orrou Yl)e; KOKKo{3lrwv. Bapu rjrav ro ripl)pa rrou nArjoiooe I) IKoTOVailKI) KOlvwvia rov xpovo nou nioaoe. MeyclAo~ apleJ.l0~ rrarplwrwv ueooiac Kat rrpoxwPI)J.ltV17~I)AIKiae;tcpuyav yw novrc ana Kovra uac. Kat evw TO uaua uou (3Atnouv unooota ana r' aplorepa uou, aKOUWina aoparl) cpwvrj va uou Aiel: E! MI)V J.la~ Al)opovrjoere, ntpuoi eiuoote Kat ue«; eKei. n' auto ea oa~ napaKaAiow onw~ eveoeeite Kat oav uoraro cpopo nprj~ 0T1) J.lvrjJ11)touc KparrjoOUJ.le evo~ Aemou Olyrj.

~0ru\6voo rEOOPVioo A. ~o"[oi\lCi.
Flposfipou
"[00

01:0 120 l:ovonoVIopo,
oKoAiee; Kat ue IOV tpoupvo Kat ue TO opyava. noMoi natouaie; uos; eAeyav: arl~ 15 txoupe Kat aMou va ruuu: aMa~re T1)vnueoc. Kat IO tessotoio, J1e auto rov tpono nosAoi natpustei; napiuevov eow sen eloe «ono«: (wrj ro XWpIO. Eto: AOInovae uovum ttsiov (3601)ecp' OOOV ea unapxel IuMoyo~ Kat ecpooov ea unapxouv aVepwnol «avo; va owpyavwoouv IuvanaVT1)J.la rooro ea Ylopra(erat ro tuxato Ia{3{3aro pera rl)v 151) Auyouorou eKTo~ {3e(3ata Kat ouunioe. va elva: I6{3{3aro. Irjpepa AOlnov eow OT1)v ioateia IOU xwpwu ornv ayopa onwe; T1)vAiyaJ.le ora veavlK6 uai; XPDvla Kat Karw arro rov iotoou» nAaTOvo rjABav noMoi narplwre~ an' oAa ra otapepioJ.lara T1)~ xwpa~, rjAeav Kat avrapWel)KaV, rjABav Kat ouvavrrjel)KaV, rjAeav ouvanavrrjBI)KaV OAOIJ1a(i xovrd aro IuMoyo IOu~ Yla va eupl)eouv Kat va oU(l)rrjoouv 01 J.ley6Aol via TO naAla rou~ Kal 01 veOl vtc ra olKa IOu~. 'HAeav eow oro xwpo rooro yw va yAevrrjoouv Kat va xoptl/louv oro xwpo auto orrou 01 rrannouoe~ Kat 01 rrorepaOe~ uoc; eKavav napopole~ esoI)AwOele;, rrou rjoav eKol)Awoele; Alwvia roue; I) J1vrjJ.lI)«ai 0 eeoe; xap6~, ayanl)~, cptAia~, a&AcpoouKal a~ IOu~ avanauoet. CPtIOe;elxape V17e; aVepwTlla~ Kat J.la~ ra acpl)xanou: aMayrj we; nco; T1)vnueoo- oav KArypoVOJ.lla.Mw KAl)poVOJ.lla nou txouJ.le unoxpewol) va tnv unvia T1)~ ywprrj~ rou ouvanavrrjuatoc, Oev ro opiooue Yla n~ 15 soomoouus «a: va T1)v olacpuM~ouJ.le 000 neoiooctepo unopouiu: T1)vywprrj T1)~navayia~ aMa arl~ Kat va rl)v acprjoouJ.le Kat ueu; ora 21 IOU J.ll)vo~. Kat welorj urrrjpxav natOla uos; 'OAOI Aomov orjJ.lepa olacpopee; apvl)nKt~ eppl)vele~ ana OpIOJ.leVOU~ narplwree; avacpepw eow aro perepi(l T1)~J.lava~ natpioae;, eow nou ro cpw~ rou rjAwu Oev rou~ Aoyou~ T1)e;aMayrj~ auyrj~. OoaKI~ ro Euvoruivmua tYlve oe AaJ.lnel onw~ aAAou, eow nou I) au(r)T1)01) Kat I) Kou{3evra ue rov rtopepa rrou I) WOJ.leV17 rjTOv epyaolrplWT1) exel ~exwplorrj opopcpl6 Kat PI), apeow~ J.lera ro cpayryro, peyaA.:l~ apleJ.lO~ natouutiav OI)KWVOTOV xapl), Fun! aArjeela orav ouvavrrjoel~ Kal ecpeuye Kat olKawAoyryJ.leva. Eniol)~ welorj orl~ 15 IOU pI)VOe; aro opopo, 0Xl eow Karrou aMou, ywpra(el oAry I) EMaoa elxaJ.le ou- evav rrarplWrl), I) rrpwT1) epwT1)ol)

21/8/99

nou ea rou Kavel~ Oev ea elvoi av J.laee TO vea rou OAUpTllaKOU aMa ea rou nel~ rj ea oe pwrrjoel eseivee, n via ana IO XWPIO; Irjpepa oev ea oae; Koupaow rroAU, otoeurs 000 unopeite Kat onwe; unooeite oinAa aro IuMoyo pa~, oinAa orovc eKnpoownoue; auroue; Ilotouatec rou lltolKl)nKOu Iup{3ouAlou nou J.lOXeOUV,topWKonouv Kat xavouv noAUrIJ.lOxpovo orro T1)v avarrauorj roue; Yla va napououioouv Kat va cpepouv oe oac auro rrou (3Aenere orjpepa Yla va occ OWOOUV 001) nsoiooatepn xapa unopoov, onueoo nou 01 Katpoi eival ouoKoAOl, onueoo nou Ot l)etKe~ a~iee; oOKlpa(oVTat, onueoa rrou TO " onitia rjAeav tuo sovia, aMa 01 oveoono. ouaruxwc; nrjyav tuo uoKpta Ylari noMoi Aeve acpou TO «aracpepec; Kat tKave~ Aecpr6 ave~apT1)TO pe ttoio toone raKave~ auto eivo: ro nav. &v eivo: ouo»; trol, ro nav eivo: va eiocu "avepwrro~" onw~ noAu otoota tAeyav or ttooyovoi uac «W~ xapiev eoti avBpwrroc orcv avepwnoe; e». H narplwnKrj Aomov erracprj Kat WtKOlVwvia, I) ouotuiouxm Kat I) ouocpt~1) rwv oxeoewv J.lera~u pac; eivo. orjpepa erravaAap{3avw ruo e TllraKTlKrj «a: TllO avavsola 000

e-

rrore.

'GAOLAomov J.la(i eow napovre~ OT1)v yevewpa KOKKo{3a eow Aotnov Kat yw pa(i oac: Ito ueteoii; T1)~aVepwTlla~ orl)~ KOKKo{3ae; O xpeoe; I eow ea otis» Kat ea npoonaew ea cpuyw ttssutaioc. EUxopat oe oAou~ ooi; xpovw rroMa Kat wAr) otaOKeoaOl). Kat reAelwvovra~ va oa~ nw Alya AOYla yw T1)ve~eAI~1)rwv eoywv rrou ttepuoi rerorc uipa eixaJ.le ptArjoet eow. 'Orrwe;pe rrArypocpopl)oe 0 fliTJ.lapXOe;pae; 0 K. AOI)J.laKO-

-10------------

..

f~.~lfuaAQ fW)'~ IlIt~fQ'li)~~~'li)

nroz TO LYMBOYAIO AlyOTCPC~ ypall~onKt~ yvWOEl~. TOY 'LYAAOrOY 'LKOTANAION nw~ urtopei ~0911n;~ Fuuvcoiou va 1l0911n; AUKEiOU KOl 0 METa ana TO noooemxc ~OU OUY- ouvoywvloBEi Xaplln;plO YlO TIlV EKAOyi] OO~ 9EW- TOU AUKCiou ortouooorn i] q>OlTlln; PWliElio~tVll TIlV EniTUXio TOU tpyou KOl OKOllll 0 q>OlTlln;~ tvov cruornpova TOU KAOCOU COOKMWV KOl q>tJ-0OO~. nLOwjw on q>tTO~ 90 oncca 11 Mywv. npooemsn ~OU «YKOVTE~lO» KOl 90 To cv Myw IlElovtKTIlIlO urtepxo1l0U li09Ei 11 EUKOlpio va nopcore AumETOl ccv lioBci xcnoro nplll ~oBornv EKci]AwOll TOU ouvoncvrruoroc ~OAOYLKO O1l~ IllKpOTEPC~ KOTllYOnou q>EPEl TOV 'LUAAOYO ~o~ nperoplsc, E~MAOU IlllV ~EXVOTE OTl unconopo aMo KOl OIl~OlOq>opo IlETO~U XOUVoywviolloTO nou Ol oBAllTt~ xwTWV ouMoywv 0Xl uovo TIl~ enop- pi~OVTat avo KOTllyopiE~ OUIlq>WVOlIE Xio~ ~o~ aMo KOl TOU VO~OU. TO ~opo~ TOU~ (nuYlloxio, nOAll, 'Lu~noTplwnooE~ KOl 'Lu~nQTPlWcoon ~opwv KOl OKOllll 010 iClO oywTE~, oq>op~i] va OO~ EVOXAi]OW ~E viOIlOTO (YUIlVOO1lKli, KOTOOUOEl~) cirnv nopouoc Em01oAi] i]TOV YlO rnv VETQl cEiKTll~ OUOKOAio~ YlO KoBE aoxnon. tK9EOll nou nOlclo TOU XWPlOU Ilo~ oiyoupa Bo O1EiAouv £nlKpOT(ilVTO~ {J,EUTEPOV:'LTO ClKOIlOU TO KEtpOAl io OKO~O BEOll TOU 'Lu~~ouAiou TOU KOl KahO Bo i]TOVE va i]TOVE ~OVO 010 ClKO ~OU, nwe; Kat O1l~ rpac npWTEe; 'LuMoyou ucc, {J,EV BEAW lIE Ko~io 00v01l1l va 9EWPllBouv Ol npOOWnlKt~ BEOEle; uni]~ov loo~oBlliEe;, OE TEm"OU onoljJEl~ w~ unoli£i~El~ aUTO TO ou Eicoue; q>OlVO~EVO CiVCTat 11 EVTU~ovi~w llilOiTEpa. nwOll TOU ~oMIlOTO~ TWV nuerepcv. rLO va onoq>EUxBouv TETOlOU elTo BElla nou £nEMYll TO BEWPW Kal ertixmpo KOl ClCOKTlKO, KOl EUXi]~ cou~ nspurnconc oi ~OB~OAOYllTE~ coyov Bo nrcv va onoO)(oAijoEl KOl ortoiot KOl VOVQl, va ~OB~OAOyOUV Kat roue vovelc. APKETO OO~ KOUpaOO lIE CUO CEKOlilKa ljJllq>io. MOKoAO TO ~Mnw 0' cum rnv nepirrroon va u«n TWPO ern TIl~ ouotoc, npWTOV: No AO~OUV ~EPO~ (liUVll- nopXEllOO~oB~io Kat EaV nap' EAnilio • 0 clKoiWIlO) OAOl OVE~OlPETW~ llAl- ou~£i «m TETOlO 0<; lilO~aOEl OUTE~ ccc KOl YVWOEWVq>EPEl OE IlClOVCKTl- nc EK9EOEl~ xcnoioc rotroc (ElClKO-':) 9EOll KOTOTEK~i]PlO TOU~ EXOVTE~ TEpa 0 00VOOll<; KOU~OVlWTIle;).

·

KahO so i]TOVE EOV OAEe; Ol EK9EOEl~ lillllOOlWOVTOUOOV 010 ililO rsuxoe; KOl aUTO ~OIlBo OE mo oqxllplKli aVTiAllljJll· EKTo<; BtIlOTOe;. 'LTIlV Eq>IlIlCpioo «!I>wvi] TWV 'LKOTOvoiwv» O)(OAlO<ETatliUOIlEv<ilc; 11aMoyi] llllEPOllllVlWV TIle; EOpn;e; TOU ouvortcvrnpcroc. fhO1EUW on 0 OyO~TO<; npoElipoe; nou tXEl WKQlpiE<; ouvovrnoeev va TOU E~llyi]ocl TOUe; AOyOU~ nou mOTEuw oiyoupo unopxouv YlO rnv EV Myw aMoyi]. Eoptn MEYahOXOPlle; TIlv KUplOKli· 'Ooov oq>opo rnv nllllTlKi] ClOKplOIl nou 0 cv Myw eK06T1l~ ononoreiTQl ~i]nwe; EAi]q>611 ~lOO1lKO i] tYlVE AOYW TIl~ Btoewe; noMwv ouunoTPlWTWV KOTa TIl yevlKli ouvexeuon npwTo01OTOUVTOe; TOU rtwpYll TOU Xpovortousou; KQl reoo utn lilKlO 1l0U epWTIlOll ~E Oq>owi] Kat TIl BEOll TWV KAllPOVOIlWVTIle; AoeroorouoouAO~. KQl cev 0 ci]1l0PXOe; (0 KonolilO1plOKOe;) BCWpi]OCl OOUIlq>OPO TO EPYO Kat liev yivEl TO Aema ernoroeeovrci O1OVowpi]OOVTO Kat 11lilOKplall oc nopolltvEI. 'Lo~ EUXOIlOl Kahi] liuVOllll Kat 11eruruxto lieliolltVll. EUXOplO1W. o KOKKO~iTll~ 'L.H. LOTHPAKOnOYAO'L uas; «ai roue; KAl)poVOJiOUe; 010 nooooto nou dxav J3tJ3Ola and rov AtiJiVl)OTO 0eoowpo Irauattmouso, roue; aoeAcpou<; Avrwv[ou rIO-

-:ouAo<; I) &~aJitV1j TO opvoteoo ro riAo<; ro xpovou Sa dVOl tWfIlI) KOI Sa apX[Otl I) Amoupy[a :n<;. Ita ro StJia rou KaJinaVaplou, 0 - arraYlwpyl)<; uou tint on ro 3WvjolaarlKo rUIJJ3ouAto eivo: CJIIjv aval/7T1)OI) KaAou tpyoMJ3ou, ~ arrocpaOI) eivtn on roUTO Sa Jit[Vtl
JIT}

YVWOTOon OTl<; 19 AuyOUOTOU nooXst<; urrtypaljJa yta AoyaplaOJiO rou ruAAoyou ro aUJiJ3oAalo owpe0.<; TI)<; oU([a<; 0eoowpou Iiouatottousou ono tnv evop[a rou Ay[ou llrjJil)rp[ou 010 ruAAoyo rKoIOva[wv Yla TI) OI)JilOupy[a nOAlTlOTlKOU xpovla lJaKpottou dxe riAo<; KaAo. Eto onudo auro Sa SiAaJie KOl OI)JiOota va euxaplanJaOUJie rov reJ3aaJilwIOro Ml)rponoAiTl) KahaJ3purwv Kal AtyLOAdae; K. AJiJ3p6.0l0 nOU owtJ3aht 010 StJia auro, rov IlanaYlWpYIJ rov nana rou XWPlOU

.

uatonousou.

Kevtpou. Htov Jila nPOOnaSela

stOl) tiou siva: ttiuxi aAM Sa

l1'1i{3tl IjJI)Aortpa WOTt va'~wepa:;£1 ro UIjJO<;rou Tl)V oKemj TI)<; eK"::J)oia<;. Kal ro tpito ro nAtov ooJ3apo ei• . on ue lOla[rtpl) Xapa oa<; KaVW

""ro

r~ ~rm~~------------ll~1lt~'d'g~i~~

To ouaKoAo OJiw<; KOJ1J1an Yla Jiae; apX[~tl rwpa YLOr[ nptnu va t~euptSOUv xp"JiaIO Yla va ro cprla~OUJit. EfIlal OJiWe;OlalooO~Oe; Ylar[ Ol npwrte; npoacpopte; orro roue; KaAoue; narplwree; ,,01) tneoov. 0a tfllaKtcpSOuJit oAoue; roue;. KpanKOUe; cpopde; Kal YVWOTOUe;KOl martuw on ea IO KaIOcpepOuJie. teui ooc KOl nOAl KaArj olaaKtSaar;

NEA TOY 4HMOY nAlnN
To L'.rwoTlK6 LUfI~OUAIO KQTelTJ'1 ouveootoon OTI<: 18 L~m~fI~piou 1999, onoecoios flEm~u oMwv KOl vro T'1 OUVTQ~'1fI~AmiJv KOl KQTaOK~ui]<: TWV ncocxcno coywv: a. LUVTa~'l flEMTJ']<: KQmOK~ui]<: L'.IOIK'lT'lPiou TOU L'.i]flou, oanov'l<: 8.000.000 oPX. ~. LUVTa~'1 flEMT'l<: KamoKEUi]<: vtwv tpywv uOPEUO'1<:, onov'1<: 9.000.000. o y. EKTtA~O'l TOU tpyou: KOTOOKEUi]ovopercoorov rv, oonov'1<: 20.000.000. O. EKTtAEO'1 TOUtpyou: KaTaoKEUi] vscc r~tilTp'10'1<: OTOL'.'lfl. L'.lafl. M<pv'l<:, oonoVJ']<: 10.000.000. e. EKTtAEO'l TOU tpyou: npofli]S~la KOOWVonoppuiflOTWV, oanov'1<: 10.000.000. OT. EKTtAEO'1 TOU tpyou: AVTIKQT. OIKTUWVUOPEU0'1<:, oanov'1<: 60.000.000. ~. Na yiVEI EnaVOA'lt)Jn T'1<:L'.'1f1onpaoia<: Yla T'1V KOTaoKEUi] TOU epvou: YopeuO'1 LUVOIK. Ay. rEwpyiou LKOTOVJ']<: (L'.~~afl~vi] KAn.), 016n '1 tKmwOll 8% o~v KpiV£TOl OUfI<ptpouoa. '1. Tponoc ~KTtAEO'1<:TOUtpyou: EmoKeui] L'.'1f1.LXOAEiOU (ncxorou) LKOTOV'l<:. S. n~p[ OUOTOO'1<: L'.'lfiOnKi]<: Emx~[p'1o'l<: TOUL'.i]flou naiwv (Avamu~laKi] £mxElp'lo'l). ria n<: OpaOT'1PI6TIlTE<:- oxonouc - 010iK'10'1 - topa KAn. T'1<:L'.nflOT. Enlx~[pnOn<: OnflOOl~UETOlTO npaKTIK6:
To t..:!:., aqxni cxouos toy t.nl-laQXo, LMvtE~ XOL tL~'ltaQaltuvro OXEtLxt~ ow:t6l;EL~ XOL I-l£ta ana oLaAoYLx1j 01Jl;nt11011: AnO<M:!:IZEl EYXQLv£L to xatElttLyov TOU etl-lato~ ~UO£Ltou uQ6Qou 94 ltaQ. 3 tOU n.t.. 410/95. :!:um1jvEL al-lLyn t.11!!OtLx1j EltlXtLQ1101l f!£ t11V Eltrovul-lla «t.HMOTlKH ANAnTY"IAKH EITTXEIPH:!:H t.HMOY nAXQ »XaL oLaxQLtLXO ttrxo «AMQNA~». 1_ :EKOnO:E :!:XOltO; t11; EltLX£LQTJ01l~ lvaL: E - H £l;aotpaAL01l tl]£ avayxaLa; \JltOOOI-lTj~AaL tl;OltALOI-lOV,xa8w~ XOL11oLOlx11Otl. OW:X£lQL011 xaL EXf!£taAAW01l turv ouvuqxov evxcrcotnceeov yLU 1TJVltOALtLOtLxTj, JtV£1J~Lanx1j X<XL XOLvrovLxli avulttul;1] troy xctotxcov t11; ltEQLOxli; tOU t.li!!ou. . - H al;LOlto(1101l t1l~ axLVT)t1l~ rrEOLouoLa~ tOU t.TjI-lOU YLa t11OI]!ALouQyLa touQLotLxli;, aSAl]tLxlie; X<XL AOLlt1je;unoOO!!ti; otnv ltEQLoxli. - H al;LOltolTJ01l X<XLEX~IEtaAAWOll troy romxov tpUOLxWv 1-lV1lI-lELroV 6ti~IOU. tOU - H oQyuvro01), OLOlx11011, bLaXELQL01lAm EXf!£tUAAWOl) ouvcqxov tOUQLOtLXWV El;Ult1lQ£ti)OErov (EXOQO!!WV, ltEQLxctou XArt. - H xcrcoxeun, OLOLx1101l, OLUXELQL01] EXf!£l:(IAAEUOll xaL tOUQLOtLXWV Xata)..U~IUtrov, ava\jJuxt1lQLrov, eonorootcov xaL AOLltWV XWQWV ava\jJuxne;· - H EXI-lEtaAAEU011 troy lta01le; tpVOEro; OLatpW[O£rov LOLaltEQa OEtroy t.11I-lOtLXWVXWQrov bLatpliI-lL01)C;. - H avulttul;1] OUVEQyaoLwv XaL 11tEXVLXti X<XLOLXOVOI-lLXti O1rjQU;1)romxov QlOQtrov XaL OUAAOYroVI-lEouvatpEl<; ITgoe; tnv EltLXELQI]01logaOtllgL6tlltE;. - H EX"OVT)0011XOL EQlOQ!!oyli ITQOYQa!Al-lutrov nQOOtao[ae; XaL flEAt[roOlle; tOU nEQL~nOvtOC; XOL11xa8aQLoT1lta AOLvoXQl'imrov XWQ<llv. - H ovva~'l1 ltQoYQailj.lOuxwV oUI.tflaoErov ouuqxovc ~LE to N. 1416/1984. - H EXtEAE01lEQYrovXaL !AEAEtWVromxn; onucctcc tOU t.nl-lou. - H al;Lono(1)011 EUQwna',xwv ITQoYQa~II-lUtrov nQO<; 0tpEAO; tOU t.lil-lou. - H al;LOltoLTJoTJX<XLTJ aVClOEU;1)tWV aQXaLOAoYLXWV XWQ<llV(aQxa[o StatQO, aQxa[a nOATJ). - H avUlttul;TJ tWV t.TJl-loo[wv :!:XEOErovxm TJ£XJtoV1l011nQoWSI101l nQoYQal-ll-laTrov nQOfloAli; t1); oQaOtTJQLotTJWC; tou t.li~LOU XaL OAWV ytvLxa nov tomxorv XaL avantu;w:xwv XOL AOLltWV buvatotljtwv om EOWtEQLXO XaL 010 tl;wtEQLXO. - H ltQoW(1)o1) Xa8E aVOlttU;Laxov oXEoLou rtou uno(3oTJBa tnv avulttuSTJ t1); ltEQLoX'i; OE oAou; rou; mI-lE[e; OLXOV0I-lLXrj, OQaOl1]QLOt1lta~. - H ltaQOxn UITTJQ£OIWV XaL OUVEQyao[a f!£ aAAou~ rpoQEt;, NITM, NIT It. xallOLwttc; YLa BEILaw 0XEtLXa I-lEtOU; moxou; XOL to cvuxetusvo T1l;, xaSti><; XOL TJoUILf!£toxli OE anE; EmXELQrjoEL; li OTA li ouveovcotc tOU t.TjI-lOU I-lE aAAou; MIIlOU~. - H EXlt6vTJoTJXOL UAoltoll]o1) ltgoYQal-ll-latwv oLaxtLQL01], OtEQEWVOltoflAlitWV tou t.111-lOU Ilctcov. - H xataQtL01l xtTJl-latoAoylou XWQOtaSLXWV, ltEQt.flaA),OvtLXWV XOL ltOAEoOol-lLxWV I-lEAEtWVXArt., rtou aOUvatE[ va EXtEAEOEL Ll.liI-lO; ITa"Cwv. 0 - H wguol] xaL AELtouQyla XEvtQOU EltaYYEAl-laux1j; xotagnol], XOL oQa01TJOLOltO(1)OTJ; oto XWQo t1), OUVEXL~OI-lEVll; maYYEAl-lanxlie; xataQuo1]; f!£ t1]V Ulto(30An 0XEnxne; a[ tTJOll; ltL010nol1101le; bOI-lI-l!!I-l, orcv ltgox11guX60vv autEe;. - H exrtovnon XaL 1] E<paQl-loyTjELlilXWV avmrruSLaxwv ltQOYQal-ll-lutwv, EltEv6ullxWV ltQ<lltO~UAIWV tou Ll.n!!Ou ITaIwv. - H a;LOltoll101l XOL TJEXI-lEtUnW01l TWV rpruov 1-l0QtpWv EVEQYELUC; Ll.n~LOU tOU ITa'Lwv. - H EvtaS1] OE)(OLV01lXa nQOYQa~ll-laW XaL ltQWtO~OUALEt; EltIILOQ(PWtlXWV XaL anwv ouvnqxov ltQoygal-ll-lCtTwv I-lEXOLVOtLXli li anT) oU'(,(Q1)l-lat066tTJo1). - H ltaQaxoAovSIlO1l nEOlj)aAAOvtLxwv I-lEyESWV,EVEQYELaxwv I-lEYE6wv xcr nooorntcov YLa t1]V xaAvtEQ1] ltOL6t1]ta~wlie;· - H coxnon oQao-rnQLOtlitwv nou 11); avatL9EtaL art6 to MI-lO naLWV flaoEL tou aQSQOu 36 tOU IT.Ll.. 410/95. 2_ 1l101KH:EH H ErtIXEL(1)01] oLOLxEltaL ana ltEVWI-lEAE; (5) t.LOLX1]tLxo Lu!!flOVALO rtou to ~ltA1] TOU OgU;OvtOl I-la~l ue aVOITA11QWTEt;an6 10 Ll.TJ1-l01lXO LWI(30VALO. Ta !!EATJrou 6LOLXllllXOV ~u!!(30uAlou OltOtEAOIiv TQEL; (3) cioerot Ex.rtQ60WITOLtou 6lil-lOU narwv, eva, (I) EXnQoowITo~ tWV EltLXEL(1)l-latlWv t1]~ ltEQLOxne;, evat; (I) 61)1-l6tT)e;i xctoixo; tOU t.Tj[LOU na'Lwv ltOU EXEL l nE[ga li yvwOELe; XEtL)(E; I-lEto cvnxatuevo tTJc;EltLXE[Q1]One;. O Lta ~lEA1)OU t.IOIX1]tlXOV LU!!flOU)..[OU ltQOmL6EtUL XOL t

..

if'~ ~rmaa~ -

...

1J'~'\,) IOC~1J'~'\,)~~~'\,)

AP4EYTIKO EPrO AA4fiNA
l:~~aVTlK1iemTuxia anOTeAei ~ TeAlKl'jeYKplClTJ at eVTa~~ oe l:AE TOUYnoupyelou K E9vLKi)i;OlKovo~lai;, lIOUClTJ~aiVel T~Vo~eClTJ O~~OllpiI~ClTJ ~i; KOTaoKeu~i; TWV tpywv Kat ~eAeniN, ~eoroeoon nou uneypaLjJe0 YlpUllOUPYOi; 9vtK1ii;OlKovo~iai; K. na;(Tai;, E Yla aUVOAlKO nooo 1 oli; KOl 30 eKOTo~.Yla TOapoeUTlKOepyo AMwva KOl~ ~eAi:~ 0vomu~~i; ~i; eupthep~i; lIeploXLii; TOUAilowva. H onoqoon a~ onorsssl rnv eUTuXLi KaT6A~~ ~lOi; npooTlllgelai; WiN nou ~eKI~ae ~e m ~eAt~ ano TOV napaAaowvlO l:uvoeo~o, npoxtiJp~oe ue ~v tVTa~~ TOU epyou os TllOTtiJO'eli; TOUnpoyp6~~aToi; fl~uoolev Enevouaewv, oo9~Ke ~ auvalveClTJ TOUrevlKou rpaWOTta ll'[C; nepllptpelai; fluTLKi)i; EMo5o<; Kat TeAlKO eVToX~Ke ern

MEJl£TH ANAnTY:H~ nEPIOXH~ JUUUlNA ICAI nAPAJlAJU1NIU nEPIOXH~

l:AE-009 TOU1999 one TllOTtiJoeli;ll~~oa[wv Enevouaewv TOUYnoupyeiou E9vlK~i; OlKOvo~iai;. no va eTllTeuxgei~ e~tAl~~ aUT~tYlve 0eopu~~ npoanoeela noMtiJv ~~vtiJv ~e auvepyaaia elolKtiJv eTll~~OVWV ylQ ~ auVTa~~TeXVlKtiJv oeATiwv, ~eAeTtiJv,reorcoeWVK.A.n. o fl~~apxoi; naiwv K. KtiJOTai;AClTJ~aK6nouAoi; KOlOl eKTIpiIawnol TOUnapaAaowviou l:uvot~ou, ew~veuoVTai; KOlTOaia~uo TWVKOTOiKWVi; neploXLii;, eeAOUVo~~ ~OOlava euxapl~aouv TOVrevlKO rpawareo nepllp. flunK~i; EMooo~ K. nanao~~Drplou KOl TOUi; ~pealaKoui; ncpovovrec ~i; nepl<ptpela~ Yla ~v UTlO~Pl~~ KOlrnv ~oiJgela TOUi;~v OA~npoOllagela. Z~TOU~e~ ~o~gela TOUi;Yla ~v a~eClTJ i~~onp61

~ClTJTWVtpywv TOUap1ieuTlKou Kat ~v a~ea~npoK~PU~~~i; ~eA~i; avomu~Di; tiJOTeva e[VOli:T0l~~ Yla XP~~QToIi6T~ClTJ ana TOTpiTOKOlVOTlKOllAaiOlO ~Pl~~i;. EnlClTJi; euxaplQTOU~eTOUi;SOUAeUTti;0AWVTWVKOWOTWV ~oiJeDoav omv nponou anagela ~a~ va yivel tva ClTJ~aVTlKO, ~aKP6lIVOO KOl eepurepc avamU~laKO tpyo ornv neplOX~· H tYKPlClTJlpopa TllOTtiJO'el~80.000.000 a 2 oPX. Yla anoppo<p~ClTJ O 1999. Ana ow Kal T nepa xpelO~€Tat auvexiJ~ npoanagela Yla TDVoD~onpo~a~, T~V KaTaaKeu~Kat ~v elI[~AeLjJDTWVtpywv lIOU 90 otiJaouv avaaa ~w~~ ornv eupthep~ neplox~ TOUAilliwva, 116<p~~KOlyevlKa TOUfliJ~ou naiwv. OflHMAPXOl: KOITAL ALHMAKOnOYAOL

H otan)'t:lTvvlT1[TOVopopov ata KalvfJw iylV£. EtX8 npoypappanlTTe{ ano Pipa Kat
Ot Wi;

yta

1-0

ouilTTqpa

Tqv AX1tioa.

Iltiye oPWt;tuo nipa Wt;Ta KaTaptiXta. ptivTpet;; IWTelTTpapivtt;, iywav fPofJ6paITTav

on Oa piwovv t'l']"

opwi; na).vTepe<;an'

on 1juav

nptv.

EY.JtQ60W:re0' 1WV EQYOt,OI-l€VWV (XWQLc;OAAOJ'1i1D, (J'UOtalLxlj, ltQaSIl,) orov D EltLXELQllm'l OltOOXOAEL ltEQLo061EQOu, cno etxooi (20) EQyat,6I-lEVOU,. 3_ alAPKEIA H IiUlQXELO TI], EltLXELQT]OT], lvOL nevnvtn (50) XQ6VLO E 0lt6 11] 1iT]l-looi£wT] 111, 0lt6rpam'l, auTl'i, OtllV Erpl]I-lEQioo 'tl], K 'Uj3EQv1]OEW,.

1n, OQ001I]Qi.61I']1a, OL :reQ6000OL coro IT]V :reEQLouoLa oavELa, XAT]QOVOI-lLt" HOrpOQt" OWQE£, XaL AoLl'ttC; eltLXOQl]YllO€le;.

t'l']"

4.EAPA
'EoQo. t1]C;EJtLXELQT]m'I, ivOL 0 M~oc; E Axa'Ca, (~I]].L. OLO~ltQLO~O~atpvl]C;).

n o'Cwv tOU vouou

5. KE<I>Al\AJO To xErpaAOLo nou 0 ~lj~, oLa9EtH 0t'l]V EltLXELQT]OI] YLa XaA1J1jJl]tOU XErpOAOiou xiVT]o1], XOL t1]V ltQO~lj0Ha tOU 0.vcvxotou El;OltALOI-lOU E'vOL ELXOOL exatO~].LuQL(l (20.000.000) oQX. oe ~E1Qllta, to onoto 90. xa1a~AT]9EL a~tow, ].LEta ceto tl] 6n~00twm'l tOU X010010nxou tTl, eltLxe(,. QI']OI'], OtO <f>EK.

6. nOPOI
Il6QOL tl'], El'tLXElQllm'l, ElvOL to eoooc o.:rc611']VEXI-lEtClAAfU01'] terv eyxamOtaOEwv XOL YEvLxa ono t1']V coxnon

7.4.lAAYEH H El'tLXElQl]m'lOWAUE'tOL: 0.) I-lEo!t6rpaol] tOU ~1']].LOtLXOU l:Wf30UA(.oU rtou AO~f:lCtVEtOL ~L€ rnv an6A UtI] ltAHOtlll]rplo rcov I-lEAWVrou XOL nzorpam'l10U Y:reouQYou EOW1EQLXWV, otov Alj~EL XWQle; vc naQataget I] OlaQXELa t1], Eltt.XELQ1]One; XOL y) OE !tEQ(lttW01] ltt<ilxw01']S tl]S El'tLXElQ1]m'le;. TT] OulAU01] t1']e;EltLXetQl]OIle; OXOAOueet 1] Exxo9aQwD· Exro; 0lt61T]V ltEQm1Wm'I t1]e; ltt<ilxEU01']e;1] EXxo8aQLOn ylVEtOL «no Exxo90QL01ee; nou OQtt,OVtOL crto to ~T]~IOtLx6 l:'lJllf30uALO. l:tl]V Exxo8aQLOl] OLEXltEQo.LWVOVtOL EXXQEIlEtS uno01 SeOELe;, WltQ01tOVlOL OL onOLTl'ioELc;, QEU010!tOLEL1OL rteE I'] QlOuota XaL !tA1']gWVOVlOL ta XQeT]tile; EltLXetQl]m'I'. To UltOAOmO !tEQu~QXEmL 010 ~ljl-lO Ilcuov.

m

MqM] 22/9/99
O~HMAPXOl: KQl:T Al: Al:HMAKOnOY AOl:

t'l'],

-

'fCOl ~1fu\IAiIJl-------------l)''J'~~ ~1ltCOlfilJl~mn~~

A"OAIGIIUEH KAII IMMlllAlAN KAAABPYTnN EnAPXIAE
:l:TI~11 OKTw~piou 1999 KOITPEI~neplnoo ~~VE~ npiv TO2000 XWVO~IKioTiKO.An' O,TIeU~O~Ol,6AAOI TO)(TTlKOVnep KOIAIYOu ~.X., OU~nA~PWVETOl Xpovo~ ana TI~ No~opXloKe~ - fi~~oTl- TEPOIKOTO. pOOWntKO5EV KOlOKpivw OUTETOU~OU~qlWVOUVTE~, evo~ n Ke~ Kon05lOlploKe~ EKAoye~ YIO ~V OV05EI~~ 0PXwv TomK~~ OUTETOU~510qlWVOUVTE~, YIOTi,onw~ elno, 5EV KeK~~Ol EnIOl~AUlO510[K~~~ ~~ nOTpi50~ ~o~. T~v i510 ~epo eYIVEKOI~ OVO- ~OVIKOU rrruxiou TOUfilKOiou KOITWVNo~wv. AUTOyvwpi~ouv no5EI~~ TWVTonIKwv :l:u~~ouAiwv, oU~qlWVO~E TOVO~O2539/97. VTO~OAAOUKaAUTEpa0001 OOXOA~e~KOV KOIOOXOAOUVTOl TO ~E 01 457 fi~~01 KOI 5318 KOIVO~TE~ nou npoUmipxov, ~E TOV Kon05IOlpIOKO. Eov n6~E unpocrc ~ nice, EOV~ ~~EPI~ npaynoponovw VO~OeYlvov 900 M~ol KOI 133 KOlVO~TE~ YIO OA~ ~OTlKO~TOnapo~EivEI nom ornv npcooo ~ 5~~IOUp~OEI OTOOl~V EntKpilTEIO.Ano TOU~900 M~ou~ 01 747 -----6----~OT~TO,TOonorspo ~tAAOV eo TO5Ei~E!. "e . . ." A' rp <pEIO 0 K' ... . npO~n uv on~ ~ OUVEVW~ OI\l\WVu~~WV KOI rEQPrlOI nAY AOY IA TOAIAI onooiotpcsoc VO~O~ EIVOI yEYOVO~ KOIVO~TWV: onw~ EYIVEK~I ~E TI~ 5IKE~ ~O~ 20-9-99 KOI ana TO 1997 eYlvE VO~O~ TOU KpOTOU~. npw~v KOIVO~TE~KOITOfi~~o fioql~~ nou 0"Dura lex, Sed lex», eAEYov 01AOTivlo!. norexsoov TOveo M~o nAroN, ~E e5po T~ f16ql~ KOIno"l, nou 01 VtE~ NO~OPXIOKt~- fi~~OTlKt~ KOIKOlvoTlKe~EKAoyt~ nou ~PE TOOVO~Oana ~V opxoio nAO, ~ETenElTO:l:KOUntKOIO~~E- tYIVOV Kat YIO npw~ qlOpOEqlOp~OO~KOVO~V nOTpi50 ~o~, tpo Nto noo~. 01 onOTEAOUVTE~ OfiHMO nArON npw~v M~o~ T XOUV~EXWPIO~ onuoclc. llou vo qJOVTO~OTOVEEAA~VO~ Ku0 Kat KOlVO~TE~ EivOl: Mql~, NOOlO, N. nOO~, X6~OA~, nEUKO, ~EPV~~~ KOI MIKO 50AOqlO~~tvo~ 100NNH:I: KAnOfiIITPIAL, A~uy5aAlo, :l:KOTO~. nw~ TOopo~o TOUOXETIKO ~V AUT0510iK1l0~eo YIVOTOVE ~E npaH OOK~~ KOIEKAOY~TOUfi~~OPXIOKOUO~IW~OTO~ npWTOE~- ~~ ~ETOone 170 nspmou XPOVIO! qJOViOl~KEorn POMH TO 470 n.X. H EKAOY~YIVOTOVE OUVEOE 0 aple~o~ TWV~EAWVTWVfi~~OTlKWVLU~~OUAiwvnpoKumEI AEUOEI~ TOUanAou AOOU,5~A05~ TWVqJTWXWV nA~~Eiwv, on~ ~ OU~qlWVO TOVnA~eUO~OTWVvtwv fi~~wv nou 5~~loupy~e~~E TOU~anOKaAOUoOV.LKono~ ~~ EKAOY~~TOUfi~~opxou KOIOU~- KOV.LE fi~~ou~ tw~ 5.000 KOTOiKOU~ txou~E 11 ~tA~, OEM~ou~ ~OUAWV ~TOVTO ~too nou ~nopOUOEVO E~n05ioEI KOIva qlPEVO- ana 5.001 tw~ 10.000 KOlOiKOU~ txou~E 15 ~tA~ KOIensro, n OUPEl TI~ OUeOlpEOiE~ KOInopavo~iE~ nou EVEPYOUOE E~po~ lOU vtXEIO. O ria va yivEI npay~aTlKo~TO TOOVEtpOKOIva nopEI OOPKO KOI qJTWXOU AOOUTOTpi5u~0: 1) TWVuncrov = OVWTOTWV PXOVTWV, O core, XPEIO~ETOI npo~you~tvw~ vo E~aOqlaAlorEi n EVO~TO, TO 2) TWVncrpudev = WYEVWVKa13) TWVwnaTpi5wv = oprorosocfta TWV. EnEI5~ 01nttOEI~ TOUfi~~opxou KOI01 aAaAowoi TWVfi~- ~ovlao~a KOI~ nEleOPXio TWVKOTOiKWV. va nETUXEITOOIKOnpoypa~~o TOUKon05iOlpia ~OTWVEixav yivEI ~EYOAO~ novoKtqlaAO~ ornv OOK~O~~~ napa- VO~IKO,ovomU~laKO KOIKOIVWVIKO vouloc TOUTPI5u~ou, Aiya XPovla ~ETOT~V Kaeltpwo~ TOUse- rnc nEplqJtpEIO~ ~E owopc TWVo~opWV M~wv, nptnEI va AEIouou nspi fi~~ou KJ.n., TOTpi5u~0 unoxpEWe~KE va nopEI ~tpo~ TOUPY~OEI fi~~o~ oov ~IO EVIOioEVO~Ta ~E ouvenao, ureusu0 1 OTl~ EKAOyt~, ceou KOIcurol nrcv ~tA~ ~~ KOlvwvia~, Yla va E- VO~TO, 5IaqJOVEIO, 00T~TO,OO~pO~TO. :I:~ ouvtXEIO eo ova~n05i~ETOl ~ EKAOY~fi~~opxwv ana rnv TO~~TWVnA~~Eiwv. fi~- qlEpeWAEmO~EpEIOKO. ~apxo~ AtYETOl EKEivo~ nou 0PXEI, nou 5101KEi,nou EivOl npoiH 5PO~PIO~TO KOIAElToupyio TWVvtwv fi~~wv KOIKOlVOOTO~EVO~ TOUfi~~ou, nou EKAtYETal ono TOU~noAiTE~ ~E EAEU- ~TWV 0PXIOEEnio~~a ana 1/1/1999 ~E T~V opxeuooto KOIEYKaeEpE~ EKAOyt~, nou EPYO~ETOI rc OU~qltpoVTa TWVfi~~OTWV TOorOO~TWVvtwv Apxwv KOI~ nEpi050~ au~ eo IOXUOEI~tXPI Yla TO2002. TOU. LU~qJwva ~E TOVO~O2539 KOITOapepo 108, onoioc EKAOytL~V apxaia EAA05a 0 Aao~ OUYKEVTpwvoVTavOlI~ nAaTEiE~, TOU5IKoiw~a,. TIonou 01 unotIJ~qllol P~TOPE~oyopwav napOUOlO~OVTa~TO npo- cc, OqlOUunopouos, 5EV aO~OEI TO EKAOYIKO ypa~~o TOU~KOIro oxt510 TOU~Yla va neicouv KOIva EKAEYOUV. ~wpEiTOl ~E moonuo KOI qlUAciKIO~.fiEV urtopsi va AO~Elo5Ela Ero; 01nAaTEiE~ovO~008~Kav ana TOTEKOIayopt~ - ana TI~ a- YIO OOK~~ onolou5~noTE AEITOUPY~~OTO~ nayytA~oTO~ ernE XEIP~OEWV, Eta 05~you aUToKI~TOU KOIXp~~ ourou, 5Ia~aM yOpEUOEI~. KOI KaTO ~V apXOlO~Ta Ol~V EAA05a u~pxav nAOUOlOInou 5EVTOU~Ev51tqlEPEva EPYO~OVTOl ~~Ola Kat ~PIO K.A.n. AKo~~ urtopei va OlEp~eEi, KaTa TOU~coeouc nou tora OAAE~aoxoAiE~, OqJOU qlTWXoi KOI01 50UAOI, nou 5EV nrcv a- qlTla~av TO VO~O, a~IW~OTWV,etOEWV, onw~ A.X. ~V spvooio 01 TOU.No~i~w 0' aUTOTOVO~O,ov eU~O~Ol KaAil, txouv yiVEI KO~EA~Tta 5uva~~. Eixav avaAci~1 TO~opu eoprio, K NO~OI,ljI~qliO~OTOK.A.n. ljI~qJi~OVTOVna TOKOlVO~OUAIOou nOIE~ roononomce«; H Eyypaql~ OTOU~EKAOYIKOU~ OTaAOyOU~ a n onoTEAouOOVWYEVEi~ KOInOTpiKIOIK.A.n., nou E8EWPOUVTOpo- EiVOlunoxpEwTIK~, KOeW~KOI~ OOK~~ TOUEKAOYIKOUIKatw~on 5 ceno KUPOU~KOIunoA~ljI~~, nou ncvro qJpOVTI~OV nAoorlyya ~ TO~~E rn OU~nA~PW~ TOU180u tTOU~ ~~ ~AIKio~, ov5pwv KOI yuvoIKwv. 01 fi~~OTlKt~ EKAOyt~ yiVOVTat KOeETtOOEPOxpOVIO. ~E TO~TO va ytPVEI npoc ~ ~EP[(l TOU~. Ana TI~ Kan05lOTploKt~ EVO~TE~, onw~ cmo, OAAOIM~ol 01 nOAiTE~KOlOAOl01EKAOYEi~~ET~V ouvevw~ OEvto fi~~o yiKOI KOIV6~TE~ KOTopy~8~Kav KOI OAAOI5~~loupy~e~Kav ~E TO VOVT0l5~~OTE~curou KOI~ EYYPOqJ~ OU~yiVETOloro vta 5~~0T VO~O.Eov 0 VO~O~nou tIJ~qli~KE ana T~V EAA~VIK~ SouM, ~- ToA6yta TOUfi~~ou onou Opi~ETOlKOI~ t5pa. fiIKOlW~OTO,unoa tPXOVTOIoro veo fi~~o KOIErev OWOl~ ~ Aav8ao~tvo~, EOVtXEI ap~TlKO ~ 8ETlKOo~~Eia .XPEWOEI~, nOl~oEI~, OUTO~OTW~ KOInapaBupOKla, 5EV Ei~al OEBto~ va yvwpi~w, YIOli 5EV «rreVEPYOUVTOl oveuotl TOU. En' ..

-14.------------

To ~lh\lll~'Il'~~ ~~O'll'~~~~~~

OIPIZEIMOY
Lm XOX01QUXOAO ~OUVU nEWE, ocv lOEXOlJQLOUAEni{\o, )(01..001], y~ 10lJ L010VU ~ OOQO)(OonoVlj nOlQioo, <jnilQO XOL YEw~~lo oQ'(1\" 8E ~lOUX01~O, mil, oOyEi,; KEQi, AL/3avL, 8UJ,tLoniQL, ZOIlJtOUQLOOElOU rtQou 11,lE01l YlO T~, "'OlliI..Lo, 10 xoniQL otov 'HALO vc ~QEeEi IlLO 8EOll, XL OLVEOL110VlLOL 11LAUTOL !;OVU YUQil;,owE l11V JtMl~, Xl0l-'0 OU10 ~l(IlOO"XO IlE XOXXOAO, IiEI-'tvo 0' oyxaALoo",o EQwnxo, ;EOO, XOL nE1Qw~LEVO, oLlaQL om:QvElE l;ov80 rEQuxLa 10WVE 10V oveo.
Ll0

'A TO XAOQLU10 ALYOOla noo ,LOLUl;,ouv xogJtOcpOQO, 11nQooqJOQu OEnOOOOla 01OlJ, lQUYOlJ lOU, 11lV WQO OExom lOU EXOTOOlOU, XL 0 rOAy08u, ocv lOU XQW10U, KOL ~e; AUA'Ii, 10 Zoivtcvo YEI-'al0 rtooouovn onAwvEL to f3AE~LllonQoe; lOV OUOOvo, 010 01QoyyuM 10lJ 'HALou oAwvL, XOL XOQ1EQELI-'EIluno ltAUVO, cno tjlllAU VOQ8Ell0 «Mcve». 1iQ61l0e;lOU l;EvnqLOu ltA.alUVE, XL 'limv Y)(OA1EQi~LL XWQi, EmiOo YUQWI-'OU, I-'0VUXO lOU ~WOU t: AYQi,LL SOQQEl nwe; EQXE1ClL LoButll<;, O ElowAo I-'La, Oql80AI-'OnUl11"

KL onoe TJOltieo xoiEL OXOllo nooro om nou OEVIlOV10AWVEL, UltVOC;OEOXlJQEVLO 01Qwlta, XOL I-'OLgoM', 010 1-LiI0AXOVL yw 10Ue; VEXQOUe; OL1:;wVlovoue;, X 1-" 000 lQoyOUOw ~U1:;EL voix. a KUllOU1OL OLlUqJOL OL vuuvot, onAwv qlEQE1QWVS'lixE, xstvorv rtou ntoovov cvvo], mOl01 one; AYLEe;unoe'lixEe;, XEQLOEVEXOUVXMOLO oED,L VO tou; OVUtjlEL10 )(ovt~AL, "'taVEL XOL ~, XOQU, 11wQa OEXMOLOU yallOlJ nOVTJyUQL, MELO to oltln ono owgo, ~LOouv 0~XWVE1E ltot'ligL l;ExELAO IJExQooi XL EAltilio, EIiE"" (lOQQOUVE11lV notQllio! 9avau,'_ KOVl'al,.wTq•

o

.. :m~<pwva ~E TOap9po 21 nap, 1 TOUn,ll. 30/1996, u;j0PXEI KWAu~a EKAOYI~OTTlTa~ TO~ OIKaOTlKOU~ EITOUPYou~, O A ~IW~OTlKOU~EvonAWV /luvo~EWV «n Lw~ilrwv Ao<poAEia~,9p~OKEUTIKOU~moupyou~, lI~~ooiou~ unaMryAou~, /lEV unoooev A 01 naponovw va EKAEYOUV /lry~apxol Kal npOEOpOIAUTOOIOIKryoEv, NO~OPXE~KOINo~apXIOKoi LU~~OUAOL01 avwTEpw, npoxauEvOUva EKTE90UvunOljJn<PIOI, npena npO~YOU~EVW~a rtopotv <J]90uv TTl~9tOEW~ TOU~KOIva TO KOVOUV YVWOTO OIKOOTIKO ~E ~m~EA~Tli orov npOEOpOnpWTOOIKWV np09Eo~iE~ nou npoOE ilAtr1el a Vo~o~, Apa onoioc EIlI9u~Ei va Evrox9Ei EVEPYOOT~V -;OAITIKn,EiTEOTT]SouM TWVEAAnVWV,EiTEOTT]vTOIllKn AUTool:;.rIT]~, noene: npO~YOU~EVW~a YVWpi~EITI~ OEO~EUOEI~ la va v Y ~lv EXEInpO~AD~OiO,EKro~ Eilv tXEI KonOIOU~OXEOIOO~OU~, To VEONO~OaxEOIOKOI01 KanooiOTpIOKE~~EiO~OAE~Yla TTlv - ntKn AUTOOlOiK~O~ la~op<pwvouv VtE~ ouv9DKE~ KOInpoorrno •.£~ Yla T~Vovamu~~ KOInpoooo OA~~T~~ EAAaoo~, Kupiw~ T~~ ~lapXloKn~ nEpl<ptpEla~, ~o~i KOITTl~nEpl<ptpEIO~KuAa~puTwv, Mnaivou~E OTT]vapxn TTl~TpiTTl~XtAIETio~KOITOnuAliI, aMiI -ru TOouYXpovo ~IKpil KOI~EyilAa npo~AD~aTo nou nposurrrouv a;;OIrouv AUOEI~,Eivot AOIllOVAOYIKO olnoAiTE~ TTl~nEpl<pEpEIO~ - a ouYXpovo~ nOAITIO~O~va O~IWVOUV OiKOI~KOI100Tl~~ KOI 'DIiYop~ AUO~,110va ElliTEUX90uvoUTiI, a POAO~ TTl~veoc Auto-lOiKnO~~ npEnEI va EivOIIOXUPO~,va EivOi EUEAIKiO~KOIva xoPQKTT]pi~ETOI ono<paoIOTIKOTTliO, PYOTIKOTTliO~ ana E ~aypunvla, ;jUWn KOIYEWOIOTTliO,~8Ela ljJuxn, OIKOIOOUV~, nOIOTTliOKOI -,ooomIKlj, Ka90po KOI ~<pilAlo ~UOAO,01 aypoToKi~VOTPO<pOI -;00 anapTi~ouv T~V neploxn EXOUVI1IKpa neipa rou nopEA80r.~, nilvrore onorrouoov, ~e WlKe<paAn~ TO KOIVOTIKaTOU~

....................................................•..........

LU~~OUAIO,onw~ eixov olKaiw~a KOIK09nKOV,ono TI~ No~opXlaKt~ u~peoiE~, va OKUIjJOUV TOVav9pWl1Ivo novo Kal ou~<popil O Kal va ou~~Mouv KI curse OTT]~EATiwo~ npoc TOKuAUtEPOTWV OKA~PWV Ouv9~KWV,OTT]V KuAUTEP~ola~iw~, OTT]vavaKOU<pIrn; TOU~, H ovrnnospon nrov 0XE06v EAilXIOTT],EKAlIlapouoav ~E T~ <pwvJiTTl~onoyvw~~, aMa ~tAOUOOV OEWTa ~~ OKOUOvrWV, Kil9E <papa nou EVOXAOUOOVO a<pEvrIKiI, EKEivo unooxovrov T Aayou~ ~E nETpaXEiAla KOInw~ olil ~ayEia~ 80 EAUVOV nporo ~M~OTa KOI80 E~a<pilvl~av TTlouoTuxia, Orov I1IE~ovrav nepiooorepo t~~av IjJEUTOOtAi)~~OiO, EI1IKuAOU~EVOI <prwxi) IjJwpoTTl KWOTalva,'EAEyOVOTIO£v unilpxouv xp~~ara 010 0~~00l0 KOP~viI Yla TTlVEnapxia K,A,n, AMiI iO Ol~ Kat TOTPI~ EKOTo~~upla Yla aMou unnpxav, <p£PEIIlEivora ~~rponOAIiIKiI KEvrpa, nou 9~oaupl~ov 01 £pYOAil~OI, £VW~ £napxio ~OYYOUOL EKEiVOTO "pil~E - ~nAWV£,OOUAEliIva ~~ oou II£lnEL,,"! H nEplilltp£la rou /li)~ou naiwv [OW~EivOI ~ 1110 p~~OWE~ n£plox~ TTl~EMaoo~, KOIaura O<pEiAETat 0TTlvEYKarilAEIIjJ~,r~v nEpl<ppo~O~, rnv oOlaMa~ia, rnv uAa~ov£la TTl~nOAlrEia~, '000 KOIeov npoana8~oav 01npenv KOIVOTilpXE~ ou~~a~tljJouv ro va aouwil~EUra, OEVKaTiI<pEpoVnoMa npawara, A6yw EMEiIjJEw~ xp~~ilrwv, To Kpilro~ EixE TEAEiw~ono~oKpuv9Ei KOIanoKoAA~8Ei ana rnv £I1apxia, £iXE orpa<pEi OTO~EyilAa xevrpo ..To emVO~EVOOU~810~EVO OE TETOI£~nepmrooe«; 01 nOAirE~ EXOUV xopraoEI ana unooXEoEI~ KOIyvwpi~ouv ana npwTo XtPI OTIyiVOvrOInoxu Aiya ana 000 AEYOvrOl,O~AOOi)rrrovcvo orov WKEavo, AKo~~ yvwpi~ouv KOITO orne nou OVOIPOUVnv npay~aTlr KOTTlTO.

-

'f«j

~rm\lll~-------------1)1:-

't!t)~ ~\It«j'lJ'~~il!U~~

IInOl\lTlITIKO
Cd".
voc,
0 11;[ tOU IURR6vo~, ~E xapa KOIunEpnljia~elO euPIOKetOIomv euxapl()'[n aeon va ovaKOIVWOEI otouc anavtaxou IKOtOvoiou, on to 8€~0 tnc nopaxc.ipnon, tou KRnpoOotli~ot~ .8. ITAMATOnOYi\OY. uotepo ana noRUxpove, Kal Eni~ove, npoona8ele, tau 11.[ 01oroec flpriKav xotevornon ana nReupa, eKKRnOla(),[IKou Iu~~ouRiou tou I.N. AViou IIn~mpiou, tev KRnpovo~wv tou aei~vnotou ANTQNIOYITAMATOnOYi\OYKalOna mv I. Mmp6noRn KaRa~plhwv Kal AIVlaReia" eivOi nR€ov veyo·

KENTPO

'Onw, avoKolvu'ioa~Emv n~€pa tou 120u IYNAnANTH· MATOI ~E to orr apI8~. 2913/19.8.1999 ou~~oROIo tOU Iu~~oROIoypaljiou KRmopia, K.InupiOwva navaVlwtOnou· Rou, e6wpi8n ~E Owpeaev <wli oro IuRRoyo IKOtavaiwv e· nopxia, KaRaaputwV ~E tnv unoxpewon, mv enloKeuri, aeiltiwon «n eKouyxpovl0~6 m, KtlplaKri, unoOo~ri, tou Ktlpiou, tnv avanRaon tOU nEplaoRRovto, xu'ipou KOI m xpnOl~onoinori tOU ec nORItI(),[IKOU KevtpOUtou IuRR6you KaltWV KotoiKWVtou XWPIOU KOIVWVIKOU, Yla oKonou,. To III. tOU IuRROyou~E tnv ou~napa()'[aon tWV oumatplWtu'iVKalljiiRwv tau IuRROyouKal tnc IKOtOvn" 8a KavEI onopaimtE, eV€pYEIE" npoc noaa K()'[Eu8uvon, VIa tn OUYK€Vtpwon xpn~otwv VIato OKonoauto. 'HOn€xou~e nc napaK(n:w npu'ite, npooljiope,: - Xj)Ov6nouRo<; ~ (Mo(jKO~. 500.000 ~etpma ri 11, epyooie, KataOKeuri, ~uRotunou Yla nc 101~EvtOnRaKE, tou 10oVEiouKOInpu'itau oooeou Ko8u'i, K0I10 ~nE16. - roonoplV(n:o<; r~ IljiiRo, tou IuRil6youi 5.000 nepinou omonRlv8ou, 110uaRoi. - ~ava<; K. BoafllEio<; KOIrcrtoRI~ n. NIKnIji6po<;uc nRmplKe, Kal uOpauRIKe,EPyaoie, avtl()'[oixw<;. - rcrtoRiC<; A6, r£u'ipy!o<; Kal AnootOR6nouRo<; I, lln~n· tPIOI; ana 100.000. - Xj)Ov6noURo<; r, BoafllelO<;IKaYlo,) «n 1010010<; X. 'l!m/Vo<; IA~EPIKri)ana 60.000. - XCOv6nouRo<; H. ~v. KUPI~ 11. navQVlu'im<;. rKoIIIjiIV6nouno<; r. lln~1ItPIOI;KOIZiiKO<; I. AvocrtOOIo<; IKa· YaM,) ana 50.000. - ~o6(,)p6nouRo<; navOVlOOm<; motpa) Opx. 10.000. fla npooljiope, tOU, aurt, to iII. tOU IuilMvou tOU, euxaplotEi.

t1,

tI,

-16------------f<<)~rh\lIl~
f®)~ ~~«)flCl~ICl«®)~

~TAYPOYAA

(Jt; AIIAAODOYAOY

~\)~lltA'r]QWOTp«l.V xI6Aas ono ru; 28/3/1999 6 lA1'lvssnou veoovnocc xal Aa,QEUTi] lA1]lEga :E~UllQOVAtt nu!tUbO!tOVAOll, oe 1]Alx(a 87 XQ6vwv. Cnp1]OE EYX60j.lla la ouvenstc 1;acpvlxov EYXscpaAlxov €1tEIOolilO\). AI j.lEyUAat xnt IA\)Ol1]QIWliEIS f30\)Aal Xat to OtA'r]j.la tou Y"\jJlo"to\). nou xlvsl to ncvtc nrrvtou 011] Y'I). SlXE altOcpaOlOEI xal YI' a\)l1'lv. to ltWS 8a lila~El Xat aXOAO\)01'lOEI"t1]YEa t'r]S ~w1l. t1] ~woa sv ltvsvj.latl xat a).1]OE(a. fEWTI!!EVI) to 1912 otn LX01UVI). nou 'to"tE EAtycrO axoj.lTl Koxxo~a. ceto yovElS aYQO'tEe;.oy AQuJulbll XQOVOltOllAO(Ilenet j.lv'tTl) xcn trrv MUQiu :ExclQ!tU cno 'to ySI'tOVIXO 1\E\)XUOIO. rrrov 'to 1EAw'talo cno rn 6 ltatlila lTlS olxoytvslas. lIEV"tExOQ(rotc xal Eva ayoQI. NWQ(S ltaV"tQEv1T1xe 10V O'U'{xwQlavo 1T1S 9£000lQo nMubO!totJAO, IAElOV onoto E~'r]oav aQj.lOVIXUWS111V 'r]j.lEQarou Ocvcrou 1O\). Ansxrnocv 3 ltatlila. rc onotc Iillia1;E ue tnv wQEla. rnv vljJllA1l svvoic tou wQalo\). 10\) aA1]SlvoV. 10\) nv8Qwmvo\). /iV0 ayoQla Xat tva xOQhOI. nou rc Elliav cnoxctcornusvc xal IAEAaj.l1tQEsOIXOYEVEISe; lO\)S yEj.lI~aV xaQu Xat Evwxla. ~lUEl'r]xs nou lil1IAa O"tOVavtQa l11Sxal ono XOLVOVltaAal1pav OXA'r]Q<l rnv ltOA'Utagao X'r] ~w1j tou XWQIOV. ltOASIAOS. a'tox1'l. xetvc, Ii\)OtVXta. ACPOOlWj.lEVI) tIC; x o YEwgyOX'tT]VO'tQOCplxte; sQyaolse;. Q10aAWOllXE IAEIOXW1l OEAllOTJat /iVvax 1A'r] ~1v1jj.l'r].vvatxa aQXE'tU liQaoTi]Qla xat axa'taj.lUX'r]t'r]. EXE xoqnsXat f QO XUI j.lsOolilxQ j.l\)aAO. AvO"t'r]Q1l xat litxatll ~IEXQI oxoAaotlx6'tlltOe;. ~tlC; aQXEe;tou 1950 j.lElava01svsl OIXoYEvElaxWe; O"tOVllslQUlu ltAT]olov O\JYYEVWV 1'r]e;.KmQollifJQxOAOI Xat O",(A'r]QEC; O\JvOir'(se;.KatvovQYlo VQIxox\JQ16. xatVovQYlse; OUv1jOEISC;. sUxoAa ltQooaQIA6~s'tUl. t.sv AVyIOE. liEV Ota\)Qoxolt1j8'r]xs. lil VSI 8aQQoe;OtOV cvroc 'tllC;XUI oro ltatlila 't'r]e;XUI us TTlVEQyao(a rou; XUQa1;av j.lla vEa xaQov!lEVl] ~w1l. AcplEQWOEOA'r]"tllC;tll ~w1l oro omn, tnv OlxoyEvEla. to VOIXOX\)QIO.'Htcv aSlay6.rrT]t'r] xat qnAIX1j Of OAOVC;. tXE It'r]Yala avOQwmva alo01j!la'ta XQI !l€YaAslo altAO'tTlE 'tac; xal ron IVOCPQOO1lvT]. oore O"tIYj.l1jlisv aQv"OTlxE tnv ayaltlJl.lEVI) t'r]C; ~KOTANH. Tou; xaAoxUlQIVOVC; j.l1lvse;1l1av ltaQOvoa. xAalisUoV"tae; rc 1ieV"tQaXUlltEQlltOlwVtac; 'tOY x1jltO 'tTlC;.ncoococ OEOAEC; liQaot'r]QlotiC; l'r]'tEC;xal ExlillAWOSIS rou ayalt'r]j.lEVO\) tTlS L'\)AMyo\). tou onotou EyIVE MSYUAT]E\)SQyEW;. ¢EVyoV"tas EAEI"\jJSrto OAOVSxal aCPTlOE c j.lqUAO Xat liVOaValtA 1jQw'to XEVOO"tTlVOIXOYEVEIU l11SXat otrrv xorvorvtc "tT]S~xo'taVl)S.

I'

'fttl~

'f~ ~i~\Ill~ 4~~'B'~~~~~

-------------1

'1-

,

A

V00'lJiOOfCUOUJiC TO nopattavos ana tnv t1>QNH TQN KAI1ABPYTQN. eo JiC pwnjOCT[; Ylor!; Mo YIO va ocii;ouJiE: ro rjeo, KOI ro urpo, rwv ov8primwv ttou CKoioouv KOI orcJ..cxwvouv tnv crp'lPcpioo nou rooc naMa exci npoorptpcI ornv cnopXio po, KOl orov rona vcvvcneoa. eo neite: E KOl; eo nooue: no va OIWKPIViooupc KOTI nou ypaf/lOPC oro npo'lYoupcvo rcuxo, po,. rpaf/lopc: onottseoe (ro ncploolKO po,) TO CPIOPO YIO va onoKTrjoouv KOI 6J..J..OI uMoo yOi ro OIKO roue ncplooIKOi;crpcuyovro, ana TI, i;encpoopcvc, n,\!;ov crp'lPcpl&,. To rrpooci;ov 01 rpiJ..Ol m, t1>QNHI mN KAAABPYTQN. Llev onnooav onuata noseuou oMa anAwoov olarpoV'l ua 10XUprj aomsa. KOl onoioc ro KoraJ..a{3Cf. KOf ro KoraAa(3opc. KOf OIWKpIVi(oupc: Exci noooeeoe: rooo KOI rooo otov reno uac 'I t1>QNH TDN KMABPYTQN KOl ouvcXi(&1 va

npooccoe:

sev rjrov Eencpoautvn crp'lPcpioo, narc &v rnv ewpTjoOJiC.CTOI. Avriecra, Oro KaeC rpuAAo ttv; onOOCIKVUCI mv OAO KOI pcyaJ..urcP'l ovo{36eJilarj m,. Touc WXOPlorOUPC YIO rnv OIOOXTjrou topoiou Tjeou, rou, KOI urpou, rou, KOew, KOI YIO mv tooouevasn npoocopa rou, orov rona po,. Iuvcx10rc KUPIOI m,t1>. T.K. TO oiooio epyo 00,. Oli;cncpoouevec crp'lPcpi&, ... c, elvOli;cncpoOJiE;VC,. A, OUVCAeOUV KOI Of; oouAtf/iOuv. Ll.A. T.

note

I<: ~Ia ana 11e;<:moKtlji<:le;uou omv KOKKo~a.tva ~paou ~pESnKa 010 onn:1 ~ovoe;, <:K<:fnou anilol<: okouvovtov ¢wvte; KOIyEilla. KOIse» umipx<: xwpoe; va notnoe«; ana 11e; toeuctouoec 010 o napaywvla. 'Oila rioav tpn~a KOI~ou~o. EK1oe;an6 ~tva unripxav uovo ¢WlO' ypa¢f<:e; ayann~tvwv noooonev nou niltov o<:v<:fvOlam ~wri. M<:ilayxoilnoo KOI~yriKa otnv ~<:povta va nopw iliyo oEpa. «n fowe; aKOUya Konola ¢wvri avo Spwnou ri ~wou. To npay~alO o~we; o<:v anilo~av 001<: <:K<:f.ncvrou ~aofilw<: V<:KPIKri OIyri. MOvo «inou ruo nsoo. 010 InnillEKo xrino ~Eoa oto OKOtaol aKouyovtav n KilaljiloplKn ¢wvri ~IOe;KOUKOU' ~oYlae; nou EKav<:mo ~aplo tnv otuooeoioo «n tnv oiln IjiUXIKri uou Kma· moon. Xwpfe;vo LOKOtona~w. n oKEljin uou ttp<:~<: 0<:~IO oMn snoxn, tote nou Ef· ucots nn:OIpfKlaKOIto ~IKPO uoc XWPI' OUMKI EO¢U~Eon6 ~wli. eU~IiSnKO um Enoxli. nou, 6nwc ilEEI Kala nomtnc. u· nlipxav .•It· oilwvlo tpoYOuolwv ¢WVEe;. ~E¢avtW~a at' a~nEillo ...', H oKEljin uou YUPIOEnfow. noilu nfow. npwta ana tOV nOilE~o LOU 1940. oilna KOI OpyOtEPO.

KOI~E noRilIi VOatORyfoSU~O~OO1E. Au· tri n ovn¢6po 6~we YIO10 OXOREfo nou tOLE YIVOtOVnpwf KOI cnovauuo - ritov napa noRu oUaKoRn. lofwe to XEI~WVO, Ylmf av E~PEXE.nou ritov KOllO rno ouvnSlo~tvo. So nnvoivoue ~oUoKE~a. n ov XIOVI~E. au KOIauto Ylv6mv 10K1IKO. n So ~EnaYlo~a~E.01o~nptREe; KOIt' oOlfi· ~pOXOritcve OVunopK10 KOIto nonouTou rm=rov TIAKOYIIIA tOIO nonu onnvic. EKEivo o~w, nou So nou KOilouOE Moue; roue ~aSntEe; 010 EKaVE~EyoRn svruneon oriueoc. ntov oxonao. tnv Ko~nova EKEfvnnou n ¢w· to pouxo ucc. 'ORa Ko~~tva Kal pa~~t· va ue tnv tERwtofa Rt~n me; ~66ac. 6vii me ~EXWPI~E ana aililEC tWV oililwv Ra t¢EPVOV tn o¢payfoo tau pantlKOu XWPIWV. OIYIOto xoouoouvo KOIYIOto K ilUnmEpa YEyov6to' tWPO onec tnv t· OfKOUme; ~aKapftIOOae;tnc Ito~ata~a· .kovov. OEV ~OIO~EIKoS6ilou ~E EKEfvn pfae;. tnc AvSne; tnc MouyyoRlo KOI tnc nou E~Efe ~Epa~E. ME to xtunn~o me rno ouyxpovn, tnc ASnvafae; me Kupla· ~Ii. Av pwtrioEIe; KOIn xpw~ota Kuplap· Ko~novoc. oilOI Ef~OO1EttOl~OI ~' tva ~Uilo oro X~PIYIOtn oouno tOU OXoREf· xouoov. Efvat noRu ouoKoRo va yfVEI nsplypo¢ri. Ylatl ana to ~noRw~aw ritov OU. to xsvtntc uoc toyaPI nepcouevo atnv nMm - nou 000 ruo ¢OUOKw~tvO ~oRRov OEIY~OtOil6YIOxPW~atwv. Katl ritov tOOO ruo noRu KO~OPWVO~E. Ylatf oov tie; on~EPIVEe;otPOtlWtlKEe;¢6p~Ee; vO~Ka~E 6tl Ef~aatE ruo KaRof ana roue Ka~ou¢Ro~. anRoue; -, ~EKIVWvtOe; me; rlwpyou· ana Meta ana to vorivooo VOEPOOutO Roe; KOI tou AvtEPOS66wpou 01 npwtal. w~f61 010 tots Kat to tWPO.KotoRa~a 6· oPXf~OVEv' ovn¢opfi:ouvE Ylo to navw n tots ~E to Rfyo Kat ~E tie; novtoc Ef· usooc lOU XWPIOU. ou ntov to oxoneio. eouc oteonosic. Ef~OOTEnOnu KaRuLE' n to ~EPoe;an' to onofo oRol nEpaOa~E po. O1n OEKOEtfotOU 1950. YUPIOE010 XW· Pia tov 700 KotofKWV.010 OXOilEfotWV 140 ~E 150 ~oSmwv KOIotnv OIKoYEvEla nou EfxE to illYOtEPO tEOOEpa nOiOla. TOtE nou Kli8E npwf yupw 011e; K1WKO' O noioi ~OSmEe; KOPOOOKOUOOV OKOU' v' oouv tnv a¢upfXtpo tou LlOOKanou KOI va tPE~OUVva xtunnoouv tnv Ko~nova

-1('1-----------o

ft(}~rfuIlilQ1l'~'\) ~~t(}1l'@'\)m~~'\)

PWTOPXIKO<; oxortoc TOU IuMoyou IKOTOv~iwv O~OT&A&i 11OllOq>I~1l TWV ?lonpaOWnlKWV axW&WV TWV OUlmOTplWTWV KOl npoc TIlV &niTeU~1l OUTOli TOU OTOXOU xcrnrelvouv OAee:;oxei56v 01 npoano8elee:; KOI i5pOOTIlPIOrIlTte:; 1J0e:;.1i510iT&PIl tlJq>aOIl i5iverol ana TO oliMoyo OTI1v npOOn08&10 yvwpllJioe:; TWV vtwv TOU XWPlOU, K08we:; axei56v OAOl cnouototouv KOTO TO lJeyaAUTepa uepoc TOU Xpovou KOl oUYKeVTpwvoVTOl OTO XWPIO YlO OUVTOIlO XPOVIKO i510OT1l1l0 KOTO TIl i510PK&10 TIle:; nepiooou TWV i510KOruov. 0EAOVTOe:;AOlnOV 0 ouMoyoe:; va npoooepet ilIa WKOlpio va OUV0VTl180uv KOl va cvcveeoouv nc axEoeic TOUe:;01 VEOI TOU XWPlOU, Olopyovwoe KOl aUTO TO KaAOKoipl ilIa ~p0510 lj!uxoywyioe:; OTIlV KeVTplK~ MOrelo TOU XWPIOU OTO nxctorc TWV eKi5IlAwOeWV TOU q>envou ouvcnovrnporoc.

J (j{j\ U

01 NEOI IIAPONTEE ETIE EKAHAQEEIE TOY EYAAOrOY
OWnlKO OAO TO nOli51o nou nopa~pE8IlKOV, YlO TIl OUIllJerOX~ TOUe:; Ol rnv KaA~ TOUe:;5108WTl nou onOTEAeK oe KOl TO ~OOlKO OUOTOTIKOTTle:; nlTUXiOe:;Tile:; eKO~AWe Olle:;·1i510lTEPWe:; ~8eAo va eKq>pQow TIe:;WXOPlOTi&e:; 80 1J0u npoe:; TO nOli51o eKeivo nou OUVE~aMOV OTIe:;AelTOUPYlKEe:; OVOYKee:;nc 510PYOVWOTle:; nocvuoronotr KOl TlOTle:;TIle:; lj!UXOYWYlK~e:; ~P0510e:;, lJeTO~U QAAWV KOl TOUe:; ~~e:;: e • Tov 8aoi"£10 Zanna KOl TOV KaTaKOU~IVO <l>wTIl YlO TTl PU81J101lTOU 1J0UOlKOUnpoypOIJIJOTOe:;. • TIlV Ayy£AIK~ Z~KOU YlO Til ~~8eIO rnc OTTl 51&~oywy~ TIle:;eK5~AwoTle:;. • K08we:; ernonc KOl TOV MIlTponouAo 0avaOll YlO Til owpeov nopox~ TOU 1J0UOlKOU&~OMlOIJOU YIO TIe:;0VOYKee:;Tile:;~poi510e:;. EUXOPIOTW OAO TO nOli5lo YIO TO ~~AO KOl TIlV rtpooeopo nou &ntO&I~OV KOI &UXOIJOITIlV enoucvn xpaVIO 11eK5~Aw~ Iloe:; va OT&q>8d IJE lleYaAUTEPIl ertrruyio. nETPOI <1>. IATOIIIA2
ANAnI\HP[)THI fENIKOI fPAMMATEAL

Ihoreuoupe on 11eK5~AwOI1 OTEQl81lKe ue enlTuxio KOl OAOl 01 VEOI 5100KEi5000V IlEOO ce q>v..lK~ OTIlOOQlOlpO veuom KEq>1. e:;IlEAOe:;TOU ouMoyou KOl 510PO yOVWT~e:;TIle:;~pa510e:; Sa ~8eAO va WXOPI~OW npo-

I

onpOESpO~ rov
K.

EffAE Baoinn~ E.6aorrfs

(npcoralJnnrrlS lla<olJiIov)

vnnpimu£

cos rvpvaorrf~
PTO TVIIVOUJO

Ka~aBp6rcov ro
011

1972
l

£VfJvpovpa.

Ka.1a

nonna

npoorp{povras

aao rore

orOVTOnJKO

AlJnnnopo. ErfpEpa

nile va 8v,,6ral
raKaMBpvra
KO. to

X6)P"]

laUS';

AS "OVOVPE mv"povcm.

-

1~~ ~\It~1~~g§OO~

r~AT.-f~ ~rrn~~------------19-

fD

YLIKO

'11

EPIBAAAON

X

IAIOOESxp6vla nplv, 01 yuvaiKES a' OAO TOV K6o~0, aVa~~TOuoav T~V 0~0p<p10 ~Ea' cnc T~ <puo~. 'Erm aVaKOAUlj.>aV TIS 8aU~aTOupy1KES 1010T~TESrtov POTOVOOV.iIOO~~ES KaMOVES ~EO' orro T~V rropnc T~S IOTOpiaS f anOOEIKVUOUV T~V OlaT~p~O~ T~S O~OPCPIOS TOUS OT~ cpUO~ Kal EIOIKOOT~ Xp~O~ noMwv ouvouao~wv IloTOvooV. L~~Epa EmUTpEcpOU~E nOAI OT~ cpUO~ KQI TO pOTOVa prrcfvouv OT~ ~oo~~as, A6yoo av6yK~S. EivOi ~EK08apo rno OTI TO OUVa~IKO ~ETpa rroo Aa~pOvOVTQI ~E rc OUV8ETIKO rrpolovro OEV prropoov va IKavonOI~OOUV TIS npooooKiES ~as, KQI TOUTO YlaTi UT~p1l:oVTal UT~V cvcrporrr] T~S CPUOIK~S roopporncc. AVTi8ETa, ro poTOva anOOEIKVUETOI 6T1 0la8tTOuv aUT~ T~ ~ayIK~ 1016T~Ta T~S IilaT~p~o~S T~S CPUOIK~S roopporricc. '[TOI prropoov va anOKaTOUT~OOUV ~ va OlaT~p~OOUv T~ CPUOIK~TEAEI6T~Ta 0' tva OEp~a. Ti EivOi O~ooS aUTO rc poTOva; Ta pOTOva OEV EivOI TinOTE OMo napa anAO cpUTO. Ta CPUTOaUTO EXOUVanooEi~EI rrepfrpovo ~Ea' ono TOUS Q1WV£S, TIS 8EpanWTIKiS TOUS 1010T~TESnovoo UTOV avSpWmvo opvcvrouo. Ta POTava dvOI ~oovTavoi opvovropof, rrou anOTEAOUVTQI orro KUTTapa, rn orroic ~ouv OE an6AuT~ roopponfc ~E T~ cpuo~ YlaTi TptCPOVTaI povo ~E aUTO rrou TOUS rrpocqxper. AUT~ Aomov T~ Oocp~ iooppomc ~ETacptpou~E ~toa ~as ~ rrovco UTO oip~a ~as oov npo08ETO PO~8~TIK6 ~EOOyla va OlaT~p~OOU~E T~ OIK~ ~as rooppornc. E~EiS 01 Ov8pwnol, A6yw TWV aMaywv T~S CPUOIK~S~as olaTpocp~s, TWV aMaywv rtov olacpopoov CPUOIKWV ~as OUV~8EIWV KQI rcov ~ETapoAwv E~alTfas T~S punavo~s TOU mplpOMovToS, anoOEIKvuETal OTI iXOU~E XOOEI ~EPIKWS ~ OAIKWS T~ CPUOIK~~as 100ppOrrfc; KaTO ouvsrrac, TO 8au~a rtov POTOVooVEfvQI ~ o~~aVTIKI] pO~8Ela rrou ~as npoocepoov UTO va errcvoxnioou~E ~ va OlaT~p~OOU~£ aUT~ T~V TOOO avayKafa rooppomc, rroo ~ETacppo~ETOI UT~ yAwooa ~as OE CPUOIK~O~OPCPIO,uyda, ~ooVTOvla Kal aKTlvopoAia. Ta pOTOva ro PpiOKOU~E rrovroo. Ynopxouv TOOESnOIKIAIES KOI T600 ~EyOAoS apI8~os, rrou ~as rmrperrouv va Ta xp~OI~onolou~E ~E noMts EvaMaKTIKts AUOEIS Kal OE olocpopa XPOVIKO ~ TomKO nAaiGia. noMo poTava prropoope va TO ~a~tljJou~E crro OIOCPOpESKa8apts mploxts (rrorz oinAa ono TOUS Spo~OUS) UTIS KaTOM~AES mOXES TOU tTOUS. Mnopou~E aKo~a va rc CPUTtlj.>OU~E... ,... __ c: UTOV K~no ~as Kal va rc xp~OI~onOlou~£ cpptoKa ~ aKo~a va ro ~~pOVOU~E Kal va ro CPUAO~OU~E OKOTElVOXPooOE ~a yuOMlva oox£ia yla va rc xp~OI~O-

_:20------------

nOlOU~E OTOV rc xpEla~O~aUTE. To ~a~E~a TWV POTOvWV ouv~8ooS yivETOI OE ~tpES ~~paoias KQI ~ ~~pavo~ TOUS ouvTEAEfTOi uno OKla OE EAa<ppa 8Ep~Q1VO~EVOUSKOI KaAa aEpl~O~EVOUS xwpOUS. METa T~V ~~pavo~ TO Ton08ETOU~E OE KAElUTO oOXEia «n rc SroT~pOU~E OE OKOTEIVOUSXwpOUS yla va olacpuA6~oU~E T~ opaUTIKOT~Ta TOUS. Ta cppiOKa POTOVQTO OlaT~pou~E UTO lj.>uyEio yla OUO poo~aOES rrepmou ~ UT~V KaTaljJu~~ yla tva E~O~~VO, acpou TO KQ8apioou~E KQI ro TuAi~OU~E OE EIOIKOnAaUTIKo. Ynopxouv noMoi rponor ~E TOUSorrofouc urropoope va Em~EpyaUTou~E ro p6Tava, yla va ano~oVWOOU~E TIS SEpanWTIKis TOUS 1010T~TES· 01 KUplOTEpOi rporroi EivQI: 1. Ta E<xU~aTa, rrou dvOI ~ ouv~81~tv~ ~tSoOOS napaOKW~S TOayIOU. AUTa yivoVTal ~E ~EUTO ~ KpUO VEPO, av npOKEITaI yla waioS~Ta apoo~aTIKa poTava (apW~aTIKa cpuMa, ave~). 2. Ta acpElj.>~~aTa, rroo TO napaoKwa~ou~E PpO~OVTOS rc pOTOva yla 15 AEma rrepfrrou. AUTOS 0 rporroc xp~OI~onolEiTOI ouv~8WS yla rc OKA~pa ~€p~ TWV CPUTWV(p1l:ES, cpAOIOs)· 3. Ta pa~~aTa, rrou yivovTal ouv~SWS ~E orvorrvscpcTWO~ nOTO (~Ipavfa, pOTKa, KOVIOK ~ KaSapo OIV01TVw~a xwpfs mKpoTo~ivES)· 01 avaAoyfES ~~pwv pOTavoov EivOi 1 00 ypa~~apla yla tva AiTpo aAK06A~s. 4. Ta Q18tpla {AQla, rrou ro napaoKwa~ou~E ~6vOl ~as ~E olacpopa apoo~aTlKa cpUTO. H avaAoyfa ElVal 100 ypa~~opla cpptOKooV apoo~aTIKWv IloTavwv O£ tva AlTPO cpuyoaAtAOIo OTO orroio tXOU~E npo08ioEI 20 ypa~~apla ~~M~IIio. AUTO, acpou TO acp~OOU~E yla TpEiS poo~aliES OE 8EP~Q1VO~EVOXwpo, TO 01~80u~E «n ro xp~OI~onOlOU~E UTIS Kpt~ES oav emrrpcoserc Ouva~OOTIKO. Mrropoupa ernO~S va ro ouva~<iloou~E mplOOOTEPO mavaAa~pOVOVTas T~V iOla olaolKaofa ~E OEUTEP~nOOOT~Ta POTOVWV. 5. 01 xu~oi, rroo pya~ou~E ~E TOU') ouv~810~tvouS EKXU~WTtS. AUTouS TOUSXu~OUS, acpou TOUS rrcpcooupe orro TO cpfhpo T~S KacpETItpas, TOUS aVaKQTEUOU~E ~E Aiy~ rroooT~Ta Kp€~as Kal T~ Xp~ol~onolou~E yla TIS avOAOyES rreprmWOEIS ~ TOUS KOvOU~E KaTanAaO~a amu8das rrovco OTO otp~a. h~v 8EpanWTIK~ rc pOTOva prropoopc va rc oloxoopfoOU~E ou~cpoova ~E TIS SEpamUTIKES TOUS 1016T~TES. L T~V KaMuVTIKoAoyia O~WS aUTO ro poTava 0IOXWp1l:0VTQI OE OlacpopES soT~yopiES ou~cpoova ~E T~V miopa~ rrou EXOUVnavoo UTO otp~a. 'ETOI EXOU~E: 1. humlKa pOTava, onws ~ a~a~EAf-

'filil ~rh\Vl~ f~~ ~Utililf~~~i~~

60, ~ KOKKIVOflOOCPIAIO, ~U90136TOVO,TO ITTlTOKOCJTOVO XIAAEO,~ Kapliaflouoo, TO lTAOVTOKO,TO tKOU"i~tTO, ~ OflOTO
KOITO ayPlfl6vl0. flEAiOa, 0 ~TQS, ~ VtPOTOOUKviOa, ~ aAXEfliAlO KOI 0 lTpO~a2. YYPCJVTIKO[MTOVO,6lTo)S ~ floMxo, ~ oM~, TO poMTOp~S· KIVOKOI TO OflUyOaAO. 21. AYYEIOOIOCJTaATIKo[MTOVO,6nwS ~ K6Aa, 0 KpOTal3. TpOCpIKO[MTOVO, 6lTo)S TO OfloK6vro, 0 fl0"iVTOV6S, 0 YOS,TO OK6plio, TO ya"iOoupOyKa90 Kal TO YKfvyKo. 22. AYYEIOOUCJTaATIKO6Tova, 6lTWS TO ITTlTOKOCJTOVO, ~ 0 OflOPCJVTOS, VEPOKOpOaflO,'l pfl;o yKfvOEYKKOI TO AOCIfJOTO pi. POUOKOS,~ OflaflEAiOo, TO ayPlfl6vl0, TO ~a~fvlo Kalil KaAEvTouAa. 4. AVTlPUTIOIKO[MTOVO, OlTWSTO TOpO~OKO,TO ~ueo~623. AVTlolo~flarlKo [MTOVO, 6lTWS TO ~~fVIO, TO EKOU"iTOVO, ~ TplYOVlMO, ~ OIvrlMO, TO YKIVYKO,~ lT01TOPOUVO ~ETO,0 KIOOOs,0 POUOKOS,~ ~tAOVIOIO KOITO ITTlTOKOCJTOVO. KOI ~ fploo. 24. ApwflaTIKo p6Tova, 6lTo)S 0 WKOAUlTTQS,~ AE~6vra, 5. AVTltPE91CJTIKO ~6TOVO, 6lTo)S ~ OXIAAio, TO XOflOfl~AI, ~ flEVTO, 0 lTtUKQS, ~ flEAIOOO, TO 9uflOpl, ~ yAuK6pl~a, ~ 'l KaAEvrOUAO KOI ~ floMxo. 6. t.POOICJTIKO[MTOVO,OlTWSTOXOflOfl~AI, 0 POUOKOS, O TplavracpuAAlo, ~ OflofluiOa Kal ~ cpaoKofl~AI6. T 25. LUOCplyKTIKO~6Tova, 6lTwS ~ flEAlooa, ~ OIvrEAa, 'l TOIIO,TO KOp6TO KOITO ayyOUpl. 7. HPEflICJTIKO[MTOVO, 6lTWS ~ ~aAEPIOvO, 11 poAOyl(~, ~ pfyov~, ~ OflOflEAiOa, TO ayPlfl6vl0, ~ TpIYOvlMO, TO ~u90[MTOVO, ~ PUOVIOIO KOI TO YO"iOoup6yK090. flEVra, TO TiAlO ~ KOflcpoPO KOI TO ~U90[MTOVO. 26. AvrlKVICJTIKO [MTOVO, 6lTWS TO fl~M~IOo, ~ 8. TOVO)TIKO[MTOVO TOU OEPflOTQS,6lTWS TO AOOflOpf, ~ wcppomo, ~ OflOflEAiOo, ~ AE~TO flEvra, 'l aM~, TO XOflOfl~AI, ~ flapyopfTa, TO ayyOUpl KOI ~ ToouKviOa. KOI TO ~O~fvIO. 27. AVTIIOPWTIKO P6TOVO, 6lTo)S 9. K090PICJTIKO [MTOVO TOU OEPtfvOI TO tKOU"i~ETO. flOTOS, 6lTwS ~ AE~O, ~ flEvrO, 28. ElTOUAWTIKO[MTOVO, 6~ :\6lTO, ~ YAUK6pl~0, ~ OXIAlTWS ~ KaAEVTOUAO,0 K1006S, Mo, KOI ~ OOlTOVOpIO. 10. AWKCJVTIKO ~6TOVO, o xaflafKlooQS, ~ ayyUIK~, 6lTo)S ((VOl 0 flO"ivrovoS, TO ~ OXIAAtO Kal ~ AEUK~. 29. AlTOcppaKTIKO p6AEfl6vI, ~ OXIAAEO,TO TiAIO, rove, 6lTWS ~ cpouvrouo KOAOKU9601T0pas, 0 xOKIO, 0 Ov190S, ~ UlvrEAO, flofKIOOOS, 0 ~OfllTOUKQS KOI0 Ov190S. ~ :\6lTO, 0 fla'ivrov6s, TO O1TOVOXI,~ AEpOvTa, ~ 111. Avrl~lIlOKO ~6raTlO KOI 'l OXIAAEa. vo, 6lTo)S ~ OXIAAio, TO 30. AI1TOOlaAUTIKO[M0I00fll, ~ (AIO KOI ~ KaAEvrOUAO. TOVO, 6lTws TO ITTlTOKO12. XPo)CJTIKO P6TOVO, 6CJTOVO,~ pfyov~, ~ Aoui~a, lTWS (fvOI TO UlTEplK6, TO ~ K6AO KOITO flappou~lo. 31. AlTO<pOAIOwTIKO[MTOmpyoflovro, ~ vropcro, TO Kop6TO KOI TO TOOl KE(jMv~S. VO, 6lTwS tlVal ~ lTOlTOyla, 11 KOAEvrOUAO, TO Tapa~OKO, ~ vropc13. MaAOKTIKO ~6Tovo, 6lTWS ro, ~ cPpayKOOUKIO, TO POOfKIO, TO TO ofluyliaAo, ~ aA6~, TO Kop6TO, ~ yAUK6pl~0 KOI ~ floMxo. oUflcpUTO KOI ~ ~pwfl~. 14. AVTlO~lTTIKO ~6TOVO, 6lTo)S EfvOI TO MapyaplT£( 32. Avrl1TlTUPIOIKO ~6Tova, 6lTo)S ~ V(PO9UflOpl, 0 EUKOAumos, ~ AE~O KOI TO AO- "mv '7/110 TOU KrJaTa AnT"VlI TOOUKViOo,TO tKOU'i~ETO,~ ;\6lTO, TO oUflCPUOflOPr. UT'lvNta Ma""'1 TO, ~ TOOUKViOo,TO AOOflopf, ~ flEvro «n ~ a15. Avrl~IOTIKO ~6Tovo, 6TrWS ~ AEIX~VES,TO VEPOKOpOO- XIAAEO. po, TO OK6plio, ~ ITIO, TO flEAI006xoPTO, 0 flEVE~ES,~ AE~O33. B6TOVO oouvOTfoflOTOS, 6lTWS 0 flopa9601TOPOS, ~ vrc KOITO 9UflOPI. Aoui~o, TO flOppOU~IO, ~ pfYOVll, TO XOflOfl~AI, 0 ~TQS, TO 16. A(ITOUPYIKO[MTOVO, 6lTWS ~ CPOOKOfl~].IO, K1006S, ~O~fVIO, ~ K6]'o, ~ ayKIVOpa, ~ TPICJVTOCPUAAIO, TOpO~O0 TO o XOflofKIOOOS, TO EKOU"i~ETO, ~UaO[MTOVO, ~ OXIAAEOKOI KO, TO YEvIO TOU KaAOfllTOKIOI), TO KOTOOvIOKEPOUlWV,TO TO ~ ayyE].IK~. M~flOT6cpUAAO, ~ CPOOKOfl~].IO,0 YAUKOvIOOS,TO 9UflOpl, ~ 17. Lfl~YflCJTOCJTOTIKO[MTOVO,61To)S~ :\6lTO, ~ K6AO, TO KOPUOIO,~ floMxo, 0 ~OOlAIKOsKOI 0 OEPlTUAOS. EKOU"i~ETO, TOOUKViOa,TO flOPOUAIKOI ~ KOAtvrOUAO. ~ BAElTOUflEAOl1T6V6TI flE OUT~ T~ flEYOA~ lTOIKIArO~OTO18. AlTOOfl~TIKO ~6TOVO, 6lTo)S TO EKOU"i~ETO, YIOUVflTE- vwv, flE KOA~ yvWO~ TWV IOIOT~TWVTOUS KOI flE UlTOflOV~, 0 pas, 0 EUKOAUmOS, ~ AE~TO, ~ cpaOKOfl~AIO, TO AOOflapf fllTOPOUflE VO Olop9wOOUflE OXEOOVK09E lTp6~A~fla E~WTE«n ~ KOVEAa. pIK6 ~ EOWTEplK6 iTOI ci>CJTE O XOIP6flaCJTET~ CPUOIK~0V 19. YmpOlfllKO ~6TOVO, 6lTo)S ~ AE~vrO, ~ KOVEAa, TO flOP<PIOKal VO (fflOCJTErrcvrc VEOI. AaCIfJapf KOITO OIV01Tl. To rropamivw «liovEiur'lKa» orr6 TOrrEp'OO1K6 «IvYXJlOv'l 20. AvrlOlfloppaylKO ~6Tova, 6lTo)S ~ KaAEvrOUAO, ~ a- 13EpOTTEIfTIKq» II.A.1.

1l'~~

,.~ ~n~'1l------------21~~~1l''1l~~§~,\)

-

f)fpa: "IIleovt'h,"Tqpam 1Wt ptWVtKrqpam rq~rqlt6paaq~»
£IKOmO~ OIwva~ ritov 0 OIwva~ t6)V p£ya~6)V aMa. ywv. 'Htov pia nepfoooc avooou, pro n£pfooo~ nou 0 avSp6)nO~ p£ tnv £",mnpoVIKOt£XVIKn avamu~n npovporonofnos tspdouo 6~pata o' o~OUStOus 10PElS, O'KOVOP" KOUS,KOIV6)VlKOUs, o~mKOUs KOI nO~lUmIKOUS.npoonaSw· n vtoc, ~omov, va 6mnwOEI tOUSopouS KOIlI~ ouvSnKE~ me Z6)' n~ roo, ps OUVEXElS YWVES,a Eva KO~UIEPO O y auplo xoi pia aVE· m KOI no~ltIalltvn zoon, avt'rnu~E mv l£XVIKrl KOI npowBnoE lOV smompn OE PEV6~0 6aSpo. 0, EnItUXfE~omv tExvo~oyfa KOI otnv srnotripn efvcr rcpdouec }..IE anOIikopo tnv OVQKoucpIOn tOUaVSpwnou otnv KaSnpEplvn IOU Z6)n sm mv OVOOO 610' tOU tlKOU EDlni60u KOIIOU nOfll()OllOU tOU. Mia an6 IIC;; IExvonoYIKEC; KOI EmotnllDVtKic;; KmmmloEIC;; tOU, nou 0~01 XOIpEtnOapE ue EvSouOIaopo KOI rn 6a~aPE oro OnlYI pac;;, KOI OXI llOVO. dvOi n lMEopoon, nou EYIVE 0 KaenllE~ PIVO~KOI cnopcfmroc oUvtpo<po~ PIKPWVKOI pEya~WV. Ilrips, oMaon, p,a no~u onpovnxri SEon om Z6)n pas KOIElVOIMEOV OEoopEvnn nO~"MoKn KOI6aS,0 EnfOpaon nou EXEIOE6~ESliS MIKfES· H npoopopo tnS mMopaons oro dtopo KOI ornv KOIV6)vfa dvO! an110VIIKn. EfvOl to «rsxvmd }lOti» IOU nO~IUO}lOU. n «[Kin afoSnon. tou avapwnou, nou alpEl TOUS<pUOIKO"S <ppaypoUs. KompVEI lie;; anOOH]OEIS KOI VK{>EJ.lfZEI TO owopo, nou "amOTEpo XWPIZOV KOIV6)vfE~. nOtmEf, ~omov Eva nuvxoopro of· liS A outJo eniKolvwvfac; OIOlJEOOlltau onofou vvecpfzovtct 01 nODI, ipXOVIOI oe OlEVOIEpn enotpri KOI aVIOMdaouv TO nVEUIJOTIKO, srnotnpovixd KOJ TEXVIKO EmlEUYlJotO IOOS'. ME IOV tp6no aUTO srntwxdvero: n nopefu olE6vonolnons KOI evroxiierrn n npoonoSEla onplOupyfas EVOS VEOU OIKOUPEVIKOU nosmouoo, 'EIOl, 0 OVap6)nOS VV6)piZEItoV tpono mos, 10 nan KOIta,pa, KaSws KOItnv Kou~lO"pa 16)VavSpwn6)v, nou zouv OE pEpn, nou f06)S OEV£mOKE<pI£f ots, aMo nou 10 VV6)PlZEI Y6) lOS n M m~Eopaons. "'EPVEI, OMaon, 6~ov IOUKOapO pnpoord oro po· 110 TOU SEam. Ilpena va ava<pEpSEIn6)Sn ooorri ilElloupYla lOS pnopsf va anOlmEOEl Eva pn Bscponompevo, eMo avaYKafo vro 10 MI' toupvio m~ onpoKpmla, pnxnvropo no~mKo" miyxou. KOI outo YIOlf n o~ofiMupn KOI avtlKElpEVIKn nMpoq>opnon cno 10 pia, KaMlEpyEi tnv nO~ItIKn ouvEfOnon 16)VavSpWn6)v KOIIOUS noporpwu vro aUMnljm noillllKn~ opaons Kal an6 rnv aMn roue npootcmier ono tov Kfvouvo xElpaywynons ono lOUS 1\0' on~ovous nO~IlIKoUs. lllEloou£1 oMaon, n tfiMopaon oro aou10 lOS E~ouolas, VIa va <p6)IIOEI 0V rpono aOKnan~ me, va em1 KPOlriO£1n va E",KPIVEItiS npa~ElS tWV KPOlOUvt6)V,va emonpavEl 10 MSn lOUS Kal va KOlayyEill£, II~ unEp600ElS toix, 'Etoi 01nO~II£Soxnpcnzow E~E"SEpaKOI ovsnnpecoro mv no~",Kn toU~ xpion, EVEPYO"V aUlo60u~a Kal UIOSEtO"U onolO no~IlIKri moon E~UnnpEtEito oupq>ipovto toUS Kal to KOIV6KaM.

..~.a.!.'?~19... "r',.AuJ.P9. A

..K9r.0P",:31

.....KCp9rqkl

W

-22--------------'4 '4

H rnhsopoon, 6X! povo oup6OM£1 otnv npoooo lOS KOIV6)' vias KOIom 6mlf6)on lOS noiomrcc lOS z6)n~ pa~, aM6 KOIuro ono IIS K"PIES anoatoMs lOS ElVOlva n~npo<popEf KOI va evnPEPWVEI KOOpOnOV6)oe Sipata nou 10V Evolaq>ipouv, nou tOV toU iscvonoroov tnv nEplEPYEla,toU KEvtpfzouv til <pUlopaSEla, nou Moutfzouv Kal OI£OP"VOoo 10U~VV6)mIKOUs too opfzovtsc. E~aMou n m~E6paon anOlmEf KOI{va xwpo napaywyns KOI i· va lJEOO olOKlvnons V£Cl)V IO~c.i>V, nou <piPVEI OE Ena<pri.TOV aMO avSpwno, pe to naYK60pla nveupcnxd ayaSti, mv ItxVn. lI~ eruouipec Kal tOV noillllopo. Enlon~. n mil£opaon EX£!mv isovdrnro va E~ao<panrZEI mv soxdptom a~lOnofnon tOU EMuSEpou xpdvou t6)V avSpwn6)v, KaSws Evas po~OS IOU nort\lnMupou xcpoxrripo ms EfvOI va IjJUxaY6)YEI, olapopq>wvovtas 10Vtp6no z6)ns pas, lI~ Em~oYES pa~, KaSws KOIliS KOlaVa~6)nKis pa~ avoYXES,01 onotec «ct£OS"vOvtOl cno liS olaq>npioElS nou np060MEI n tfiMopaOll KOI nou EIVOI ni\£ov ovcnocnooto Il-ln1l0 6i\6)v TCl)Vexnopnov. 'OpwS, undpxei KOIn OMn n~Eup6 IOU voptoporoc, n opvnuxri on~aon nMupo tnS lfiMopaons, KaSw~ KonOlESq>OPES 01 EKnopn{s nou np060~ovtOl OEUoi60vtOl mv 10lwIlKn z6)n t6)V avSpWn6)v KOItnv nooocnuoi a~lOnp{nEla. Flponvowrm, Sn~aon, n~npo<popfESnov EXOUV oxson pe tn 6fo, to tYMnpa KOI lOV xcrnotpotpri. Viall cpO(VUOI nwe; OUHi to EPva KOI CUlES' 01 «EIKOVtS» EVOIO<PEPOUV KonOIC lltpiOa tOU KOOPOU, lOV ouvapndzouv, VIOl( (owe; p' aura tKIOV6lVElOI unOOUV£loma KOI ernOIWKEIUOI Eva EfOo, "K08aponS' om ouvEilinon roo. "'UOIKO VIO aUln lOV nponunon undpxoov KOI tpnOplKo KOI OlKOVOlllKO xfvntpo, onoos n cxpoopcnaormo. Os Eva ouvm6 p£oo EntKOlvwvfac;, n tnM:6paon nopouoidZEIKOI nporonc VIa pfpnon, nou OEV60nSo"v om 0Iap6p<P6)on xcpcxtripc, a<po" OEIXVEI pdrono ue avtlKOlvWVIKis ceunsprn <pOpES 10EtS ri 6)pOlOnOlEIto npoypma KOI ncpcnoisf mv KOI npovpcnxorruo ri nopouotdzet 'V£UnKEC; EIKOVtC; vro rn zeori, KparwVToc; IOV KOOllO otnv dworo Kat oro OK016ol. M!o IlhalIEpo EunaOns opooa, nou YIVElOlOEKtnsautwv t6)V KOKWV pnvoPOtOOV, £fVOI 01 viOl nou ermpedzovtot, KOeWC; (fvOl EUMWtOl OESipOla IKavo va E~6IjJoUV mv <pavtama rooc, nou KaMIEp, yo "V tov owcroflnpcnopc 10U~,nou npoKa~o"v TOan6)Snpiva Kat KlVOUVTOI 010 X6lpO IOU ncpdvopoo, 'Etot, ndSoVTot tOKOi\o ana aura IQ EPE8fopOlO, TO pnvupOIa Kal TO npotunc ri. lIC; aupnEpl<popE~,nou np06OMovtOl, KOIEIIE O£Vavtlopo"u ~OYI' KO, EfIE Sev pnopocoov va aVIlKp(oOUV Tn zwn pE OVOIXTO puona KG! KOlvWVIKn unEu8uvotma. 'Eva aMo p£lov{Ktnpa nou npoxcrnn ano mv IMEopaon, EIVOInws xoroncrcror ro olKaf6)pa omv EM"SEpn, avtlKElprvl· Kn KOI0~6nMupn nilnpo<popnon tOU KOIVOU, aew~ nopooordK zovroi <pOlvopEvanapanMpo<p6pnons. Teroioo EfOoUS<pOlVO· .. orn au. 27

'f~ ~rfuuatOl -

'n'1M)~I1It~'n'~~tOlU~~

fvOl avap'IHoBntnto to YEYOVO~n EO';'Kal 30 xpdvro, 0 o noillnopo~ tn, ,"noypocpio~, OVIIKOtOOTOSnKEno tOV o nonmopd tO~ ElKOVO,.'Eror, n ovep"mOtmO, nspcoe 0' tva OTOOIO, n 00 n nllllpocpopnon KOI n popcpwon nopexovror o oVIfOTpOCPO OU PEXPIt';'pa' pE oilllo MYla 01 tVIonE, nnyi, an' avriKatOm66nKou ana 10 nfiEKTpOVIKO, onUKOOKOUOlIKO pioo. KUPIO, EK"pOOWno, tOOnolllllOpou coroo dvOi n tn~EOpaon, H mn£opaon, £(VOI Eva nn£KtpOVIKO ouompc, 10 onoio ptIOBIBaZEICPOOlKt~ EIKOVE~ OKIlVi~ cno pEyolm onoorcon. KOI H tO~EOpaon nov PEOOEvnpEpwon" npoocptpEl OTOVdvepwno n~npocpopnon, EvnpEpwon, 1jI0xoywyio, POPCPWOIl, npoB~nponopo, xonapwon. Av OEVOnnPXEn tn~EOpaoll 01 ovSpw· nOI So Efxov OTEpnSd noilllo. H EvnpEpWOtltOo~ OEo~a 10 St· poto KOI YEYOVOIO ritov EilllElnri, KOI itol So pEya~wvE n dSo YVOIO IOU KOIUOU KOt 90 VlvQrov rno Euonwln. H mn£6poan 6nnOtE ElVOI xprioipn KCI oocptnll1n Via tOV dvOpwno KOt aiVIo(t tOV BMntEi OEPEYO~O BaSpo. Ilopooorozn opw, noilllo n~EO' vextriporo, oMd StU n£1nouv Kal 10 oo6apa PElovEKInllOta. To nporo n~EoVEKtnpO£fVOI 0 100VIKO, oovoooopa, rixoe KOI E1Kovas:. To VEyovom ouvEnws yiVOVIOI avnnnma KOI}.lE 11<; 660 OIo9noElS, "pevpa nou IKOVOnOI£! lOV mntOEotll KOI 10V ndOEI. Eupcpwvo ps EPEOVE,nou EYIVOV,OIOntOT';'SnKE on' all OOtOnoo OKOUEI OI BMnEI Kovd" oOYKpatd 1050%, on' 0010 K noo OKOUEI ovo onopvnpoveiiet to 20% Klan' curd nou oloBo· p ZEI SOPOtOlE~aXIOTO. 'Eva oMa n~EOviK,"PO dvOi an oopBa~~E1otnv EntKOIVW' vfo ovSp';'nwv KOI ~o,;,v, To nEplOOOlEPOYEyaVOtOnou npoB6MovtOl OOVOEOW touc ovBp';'noo" Yloti 100, Eyyfzoov KOI 100~ Oopfzoov rnv KOIVriuoipo. H E~EUSEpio,n srpnvn, n OIKOI' ooiivn, n cvdnn, dvOl xorvri oiljla. AVIiOEtO 0 na~EPO" to pi· ooc, n EKPEt6MEuon, n aStKia £IUOI KOtUO~ tx6p6<; vro Ka8E dvBpemo, enoree yn,. l!.E pev£1 lIatnov aouYKivmo~ Kal anaSri, oUla~ nou aKOUEIKOI BMnEl retoro vsvovcrc, aMo OVIfSElo ptlEX£1 am xnpd omv svcvncon, aUaflOYO. 'Etoi 6nl-lIouPY£ltOl pia OIKOUPEVIK" uvEionon noo ~EIloopYEi OXIuovo pE to npoo OWOlKa,o~M p£ to navovSp';'OIva npoB~ripato. H tn~EOpaan !tolnav ixtl tn ouvopn v' anOOnaOEI toy civ8pwno ano IOU EOU·

w;

eiJ1a: "lIkovtKniJ1ara Kat J1eWVe1a~J1ara nl~TqAE6pa(J11~»

Ay,.:::rfP.C>.~~c:lv....19.A.
•••• H •••••

J<()<J:fA(9.~<;.n9~:?-.()<;.

IJerpp

o

n

10 IOU.

H tn~EOpoon ormpstsf cnorsscopcnad xoi tn ptyalin unoSEOn 10, nO~ltIotIKri~ avonTu~n~ EVa, ~aou. Etnv npouvevri tou nO~llIopou oopBaMEI otnM. An6 tn pia tOV Snpooroncm, BonO,;,VIo, to ~06 va IOV BI';'VEl, xor nnd tnV aMn npoKa~d KOI onoKlvd to onplouPVo. H Oean tOO noillnapou OEV£fVOIIO pdqno, OTI, OIVOKOOriKE~OI TO pooosto. EivOI OTI~1jI0xi, IWV K avOp';'nwv KOI OTn zwn tWV 1I0';'v. H 1O~Eopaan 1I00nov KaVEl ZWVIOVO nosmopd KOI npoonc OTOV tOV ovOpwno, aepou ove~o· 00 KOI ncpcorcnxd tOV CPEPVEI OTOonm. 'Eror E~EUYEViZEI tOV ovSpwno KOI EKnO~lliZEIto nEPIBaMov tOO. E~ioou apw, Bon·

'f~~

ir~ ~rA[IIl~

IUt~1I'~~~u~~

--------------2'-

00 KOltOV nveopouad Snjnoupvc n tn~Eapaan,olall npoBaMEI to npoiov tou lJox60u tOU KOI tOY 6ICAlVEI s to KOIVO. p H n~npocpapnan ~OtnOVKOI n EvnpEpwan tOU KOIVOU nou E' xouu roon 00110010 otnv KOIVOOVIKnZoon£v6<; flOOV, ElVOl 0 KU· PIO, aKana, tn, ~EIloupyio~ tn, tn~Eopaan,. Kal EnElori pioo on' aOlriv pnopd va aOKnOd EVIEXVO xdnoic nponovdvoo, Eva, tnnpEaal'a" pia npoBollri npooonoo ri ipyou, znroov 01 KuBEpvriaEl, KOI OIOepOPE, pyav';'oEl, vo tn Sioouv una tOV i· o ~EYXO100,. H OKPIBri~ KOI aVIIK£II'EVIKri n~npoepopnon apw, pnopsf va 0';'0£1 Ooup601O onolEMopato otnv npooncfmc tn, EOVIKri~ npoxonric, H npaooo, Eival Oipo a~lonoinan, tn~ yv';'. on" EVnpEpwan, KOIEKOOYXPOVlOpOU. Bo to npoaepipouv Auto to ptoo Evnpipwon, KOI EKauyxpovlapou, on~. n tn~EOpaon, nou So to o';'aEl Kata tpono CPUOIKa OInetouxd. Kpfoipo OEpa K £600 n avtlKElpEvlKOtmO KOI n £u8uvn, onw<; £nfon~ KOt n O~IO· monc. To I'EYOnulEPO PElOVEKtnpa BpiaKEtal otnv EOKoMo nou npoacpEpEi KOI OTIlVKata~~nMtnta nou OIOSElEIn tn~Eapoon YIOtnV doxnon nponayavoo~. Euxvo n nO~IlIKri E~oooia xpnotpOnOIEi tnv tn~Eapaon vio va ncpooordon npovpdpporo, emruXiE~ KOI IOEO!t0YIE<;nou tnv E~UnnpEtouv. Anoxpunm £vtEXVO tnv oMSEIo KOItnv ncponour. 'EIOI yivEtal roxopd 6nllo £OIBo· lUl<; «ov nOflltlKWV ,6£00\1 KQ1 opxosv tOOVnpooenev nou mv t· Myxouv. AUla onploopYEI pia ovrootmc OTOolKoiwpo E~EUOEpn~ npaBoM, Kal olaKivnon, 10E';'V tov nO~IlIK';'V epopiwv, aM6 KOI napoBioon 100 OIKOI';'POtO, aVIIKElpEvIKri~ n~npoepo· pnonc tou noftCm. H nOftltlKrl KQI KOlvwulKn 6oui\non dvO! EK· eppaon aKiljln~ nou olapopcp';'vEtal pE laoouvapou~ apou, EOI' Spdostov. 'AMo Jl£IOVEKtnlJO dUQ1 n nveupouxri mpocpfo nou £mcpipEI n tn~Eapoon. Ilpooqupn itolPE, nuOEl~KOI OEVnp06~npatiZEl. NEKP';'VEIEVIEII';'~to EVOlOcpipovyla ptMtn KOIEpEuva. To pE' yanulEpo PEiOViKtnpO tn~ "POepOPIKri,pEtoooon~ tOU YEYOVa· to" £fVOI on OEVnpocptoiVEI n OKEIjIIlva oollMB" to YEyov6, oWOTaKOI nMpla, va to KpivEI, va to EMY~EI, va to KMOEi E· OWlEpiKa. H tn~EapaOn Enopivw~ ana tn cpuontn, OEVnOlOEU' E1,oMa nOYIOEUEI nvsiipc. to KOI otn OtaqH1llion - 6nw<; tounOXlmov nopouordzovrc: KO· SnpEplva OTOKav6~la, 0 pa~o~ tn, tn~EOpoan~ OEVdvOl BEll' Ka,. l!.EVolocpnpiZEI xctoxpnonxd KOIxwpi, xoojnctntc, xwpi~ aEBoapo, xwpi, i~EO~ OTOB£atri, oMo Kal Kall XElp6tEPOaK6· pn: autOoloepnpizEtOL 'Eroi pnaivEi KOI pn~tKEtal KOI n iOlo OTOpEya~O Kava~1roo OVIOYWVI0I'0u.Eoxvd KOI omv npocndOEia va npoKoilEOEI to EVOlOcptpOV va ndoEi n olacpriplOn, KOI yCVEtOI ovonoxepnrc Em6tUKri, !t£<; Kat KaVEI YIOUPOUOl mou<; oOOTlapivou~ OEatE,. H tn~EOpoan npoocpipEi no~M, apw, vrc va anoBd xprioipn, onunmm opOOIlOYIK"xprion tng.

'J)

reNNHLEIL - H x, KWvUmvtLVa IIav. Ztj"ou YEW~OEayoQU)(' 11,(; 8 Ioustou 1999. - H x, Mum AQPavLtll·:EatOA,u ytw~OE xOQL'toaxLOTL~23-8-1999. - H x. A,,,atEQLvlJ :Etlpa"tu f"ol.qJ'VOltOlJWU YEW~OEayoQa)(L or«; 6-9-1999. - H x. Mafrl'aQtta Hcv. r"o),· qJ'VOltOllI.0UyEWI]OE ayoQaxL at,~ 7-9-1999. To 8.L. tOU Lul..Myou xa, I] LUV'WXTLxtj Em tQonij lOU nEQLoOL)(OU «To Bijlill tcov LxOtava(UlV» EUxOvtaL OMi3EQ!1a vc iOU~ ~ij-

'tQ'WTLOoa~ AfrI'\JQroc; Tu,OOto\J. A v6.0oxo~ nrcv ~ O'U!1ltatQ,wt,ooa I-La~XQuUOllAa Kerv, AaqJaAu ou~. XQijOtOU KaVt11qJEl..ij EOUlOE )((IL to ovouc Bau'A,xlj ornv ~,xQoul..a nou ElVal 11411Eyy6va i% :=:al«J)~ lIaL lOU 060UlQOUTOLWiOU. To 8.L. tou LUI..Myou XaL I] L.E. iOU BHMAlO~ Eux6!1aOtE 01..6'~uxa OlOU~ euiUXEl~ YOVEl~vc ZHLOYN xaQOU~Eva XaL EmUX'OI-LEvac VEO<PWTLO'ta t LttQY'O~ lIaL BaO,I..Lxij )(aL atL~ avaMxou~ va E(VaL nnvrc ABIEL torv eul3uvwv nou ElIUl!1loi3!joav.

v«. Tov usrcotcvrc vExQoI..6Y110E o nQ6EoQo~ lOU Luu'6you x, IsWQYLO~ . LataI..La~. A To 8.L. tou LuU,6you xm, 11LUvtaxtLxi) EnLtQoni) tou nEQLOo,xou EUXOV'taL ELVaLEAaqJQuto va XWlla nou lOU~ OXEnaOE 11!1vi]XaL 1-L11 aLwv,a. roue
JIlNHMOIYNA - L'tL~ 2S 10uAlou 1999 EyLVE OtOV AYLO 81]1li)'tQLOLxOtaVI]~ to 4Ov9ijllEQO uvnuoouvo rou BaoLAIJ .... P1JY0ltOUI.OIJ. - Ln~ 14 Auvouorou 1999 EyLVE orov LN. Ay(ou ,1.1]1l11tQlouxo'taL v~~ W 4Ovi3ijI-LEQO V111-L60'Uvo M 't11~ EAtvlJC;B. P1JYOnOlll.olJ. - L'W; 22 Auvoixrrou 1999 EYLVE 'W 40vi3i)J.l.EQO uvnuoouvo otnv EXxA11o(aAy. AvaQyuQUlv i11~ EIQIj. Vile; naQau"ElJoltollAo\J·KuQ,a"o· nOllAou. - LTL~ 22 Auvoucrou 1999 OtOV LN. Ay. AI]I-L11tQlouLxo'taV'l]~ EYLVE MV'I]!160uvo y,a ESUI-L11VO t11~ XQUJtLvae; f"OAqJ'VOltOllI.0U )(aL y,a to 3 XQ6vLa WU XQlj(Jto\J fXoAqJ,vonouAou. rnv KUQLa)(l\ 19-9-99 OtOV LN. Ay. 811Il11tQlou LxOtaVI]~ E'tEMoe~oav to uvnuoouvc: - 3/J.l.11VO Ba(JD,IJ P1JYoltOU'rou AOU. - 6f!.LI]VOt11~ XQu(Jav81Je;Ztj"O\J. - 6/Il11VOtl1~ :EtauQouAac; IIa· ltaIiOltOllAOU. - 3/Ett~ 11]~ IIaltalionOUAou EuaYYEAiac; tou XQijolOl). - SO/EtE~tOI) 8avu(Jtl X(!ovo· ltOUAOU. To 8.L. TOULU).l..6yOUxm I] O'Uvta)(tL)(ij ElI'tQonij rou ltEQLOOL)(OU «To Bi)lla nov L)(OtaVaLUlv» EUXOvtm vc ElVaL ouovt« 11J.l.vij~l1 rorv OU!1ltatQLUltWV nou EQJuyav '1,a nav'ta an6 t11~Uli).

cJlPPABQNEI - 0 x. HHac; KouxoQtjC;an6 T11v IIEQaXWQa Aovtocxtou XaL 11AErBAflTILEII 1l0v,U fEW!!. AvtwvoltOlll.0U an6 - LTL~ 23-5-1999 orov LN. Ay(TO BEI..OKOQ,v9(a~ roUloav a~OLou fEUlQY(OUKEQatOLv(oU EYLVE I] Bala un60XE~ yal-Lou.To 8.L. lOU B6.ntL~ rou YLOU'tl]~ Bauwc; eEOLUI..I..6youlIaL 11L.E. tou Bij!1ato~ IiwQoltollWU )((I, 'tOUO'U!1ltatQ,wtl] torv Lxoiava(Ulv EUX0vtm )(al..6. !1a~ :EltllQou AvtwvoltoUl.ou. 0 I-L'atEqlava. xQOUI..I]~ EAaBE ovouo :EtEQYWC;. 'W A vMoxo~ ijtaV 11IqJ'YEvua Tua(9ANATOI

oouv.

- LTL~ S Ioustou 1999 nEl3avE OtO Ksoctotvr 11EI.EVIJ B. P1JYo. ltOllAO\J OE11I..,x(a 79 etorv. H VEXQWOL~O~ axol..ou9la EY'VE't11VEn0I-LEVI]6 10uAlou 1999 orov LN. Avtou Eu9W(ou 6nou ,EQOUQyEt 0 yLO~'t~~ natijQ IIavay'Wt11~. MEta tn VEXQWO'!111 axoAou9(a I] 00Q6~ IlEtEqlEQ91] 't11LlIon'tV11 6nou xm 0 - LtL~ 19 lou),lou 1999 tY'VE 11 x110Ela t11~ E'Qtjv11S na!!alJXEIJOltOlll.o\J.KuQ,a"OltOllAO\J 0't0 NElIQo'taqlElou Avkov AvaQyuQUlv. - LTL~ 11 LElItEJ.lBQlou 1999 nEI-L0U. Eta to !1UO'tijQLO M axol..oui3l]OEOEslUl~ nov E)(A£lItWv nQoO'XE- 9avE 0 AlJl-LtjtQtOC; fXOAqJ'VOIJ XI..11!1EVUlV xEvtQO TALOL oro fXOl.qJ'VOltOUAOC;, oro MEyal..o~ EUEQA,yaI..EUl. YE't11~ tou LUl..l..6yOUOE11l..txla 70 - T11V29/8/99 OtO MaTL KOQ'v- ETWV. i3la~ Bant(atl]lIE I] lIoQoul..a lOU H x110Eta tou EY,VEat,~ 13-9...OOtlJMltotu'vlJ XaL t11~ oU!1lta- 1999 oro NE)(Qo'taqlEto tau BUQUl-

E'ta~.

TtOl
f~~

~1fuaa~-

~~\(}f~~Ig\«(@~

Ayajl1jIOl OUI.l.j1(JtQLWTE;, 'EAaj3a 11]V xcooetc xm rn rrfQloOlza xaL ow; EUxaQLOlW nOAU' JjlUVE CiiQala. La; OlEAVCiiEva tOEX - 100 OOMaQta. fIoM6 xaLQEtlol1ata OEo),OU<;IOU<; aaTQIWW;. Lae; XUlQ£tW BUCHl)KaQa~"toultllOU MnO~LWtT] 1'1'1' MEAjlouQVTj 26-7-99 Ayan!]tol naTQLWtEe;, oae; xatQ£tw xrn oae; EUxWUL va ElatE OAOLnnvrc xaAa. Alyo XaeUatEQ11(.ltva (011Ciie; n01:E OEVoa; ~EXVaI1E)SECiiQW urrOXQECiioJjuou vc oae; ouyxaQw Yla tnv maVEXAOY1l oo; y.at va oae; E1rI.1]8wxaM O1JVal11) UL XOUQUYW ylU to X IlEYMO XQL rroAu j3aQu EQYOnou tXEtE avaMj3Et. EUxo!lat to CPElLVO Lxotaval'(;w LUVajIavt1]l1a vc ElvUL Eva cno tc XaAUlEQa. EI1Elc; cpuolxa ea elucote rraQa rroAu l1axQla. H 0'~1] 1lU; 0I1Ciie;ElvUL navlQ 010 XCiiQwl1ae;. H ELQJjV!]hL eyw oae; OttA VO\Jl1EEva toex xevrcxootev (500) ooMaQlCiiv YW 11]VEvloX\J011 tou LUMOYOU xm oACiiv rev OLXWVl1a; nou EXOUVCPUyElcno T1]~CiiJj,YLa tlj I1vJjllTj

to MHTPOnOAITHC
IO,N.KPYTIDN
& ....IrIM€I

EN AIrIQTH

19qAvyotiOlOU 1999

.... C

kMKPOCIOC A~L6nIlOV K liQwv ~!]Ilt]tQLOV Ae. TOLaxouALav LacpQaI1Jl6AECiiC;,56 142 33 fIEPIHON

An6 tT]v SEQLvJjVwQa T1]C; aS' ljlHie; IEQUC;MTjtQOltO),Ex wc;, rc LOTOQLxa- IlUQt1JQlxa XaL Evoo~a KaA<ij3Quta, smXOLVWVWaTj!-lEQOV I1Ee' WWV, Ota tTJC; ct.' uvaYXllv 0\JVt6x 110UmLOlOAT]C;, Tj onotc EUEAltLorw va IIETacp£Q1]rrQOC;IJJillc; Ia<; SEQl1ac;X(JL EtJ..IXQLVEle;EUXaQLOlLae; 110u, Ola to rrVEUl1alLXOV nOv1]l1a - oWQOv, noo; TTjV 1]l1€TtQav renaVOt!]tU, tou LUAAOYOUOU;. ELC;TO ~.ITAauyEe;tou VEOUULWVOe;,0 LUAAoy0C; oae; ow lOU ltEQLoOLXOUtOU tQyou, uno toy tltAOv: «TO BHMA TQ LKOTANAIQN, 1EUxO~ 7», avo(yEl vtoue; OQl1;OvtOe; tatoQlxolie; xaL XOLVWVLXOUc; OUVTaAet EL~T1]V1iW~tjQ1Jxal OL tou O£OI.lOUIlE WV tono 11]~xaraywy!j; TWV anavtaxou 111, YTJ, LxotOvalCiiv. llaQaxaAw t1r.(EOeEXUL \JI1E(~rr(lO<; t1]V YrrEQUylav 0l0tcix. oroxov.iozo»; E1iQU1;EtOLnVE\JI1anXWe; TO ilAJjQWl1a TTje; Lae; EUXaQLorOUIlE nOAu nou nevtu IWe; EVTjIlEQWvm M1JlQ6e; Exx),!]olue;, 1iEXOI1€Vo,€V T(JUtW ta, 1]l-lElEQUe; IJE Yla rc nQoYQUl1I1ata on; xm tc YEa TOU XCiiQLOU(.la;. To ; yQUI1(.la cuto Elvm YQal111tvO erto El1Eva. OI1Cii<;Ell1Ul ot- Xa~ XUI ElJAoy(ae;, OLa l1axQOnILEQ€1JOIV,rAouo(av xconoYOU(1) on ExcpQ<i1;EIto ULOetll1UlU XUL ne; oxf.1jl€l<; o)..CiiV cpoQlav xaQltwv It:VEwunxwv XaL uOLamwTov UYElav. EnlOE routou; OlU1EAW, IlE1a 11]e;EV K uQlCii OyM1]e;. rev rrUtQlCiitwV nou j3Qloxovtm OtT] MEAf30uQVTj.

tou; xmQEtLol1oUc; t1]e;1) ELQ!jVTj. Lae; xaLQ€TWOAOUC;I1EE){til1!]01j xaL EI~.L){QLVT] CPLALht] a yem!]. EUXT]OACiiVl1aC;nuvtn EQya !lEyMa. Ala"uV[{J) nau).ibov-Aa1)"axo!(oulOu
La; ortAVEL

" 0 ~~mN

£'1_ ..~}

.......~

KAI"!ATrIAAElAE

AMBPOEJOE

1'1'1' fIQOC; to ~.L. tou LUAAOYou LxoT(JvalCiiv 16.8.99 KliQLOt, Kme a),1]QOcpoQiEe; 10u, ne; onote; XUL I1Ewj3ijla.oa TTj1 AECjJWvlxa OTO !-lEAO, tou ~.L. x. ~ljl1tjlQLOV TOlaxouAlav, UltclQXEL rrg6eEOTj nWA1)mle; lOU omno» TOU Iluncnuvou, omAu OtTjV rrAal€ia TOUXWQLOU. Eqi' 600v rrWATjSEl eo ElV(Jl eyxA1]l1alLxtj rrogaAELIjJ1] TOU ~.L. va unv CPQOvt(OElyw tnv anOXTljoJj tou, WorE va rraQOJ-lElvELxTtll1a o),wv tWV Ly.owvalwv, ltOU I1ETa TTjV Xa~aM1]ATj OW(.lOQCjJWOlj Y.OLovanaAa(WOlj tou eu xctcoret XOOI1TJ!-lU 7IOAOe;EAl;TJ<; XaSE EWOUe;ltoAmolLXUI YLU XESEXliljAWOELe;tou ouAAoyou 1lUe;. Ecp' OOOVnQaYllUtL Y(VELxalL TEtOLOSa anOtEAtOEl EQyo ~wtje; Yla TO ~.L. XULOEVea urraQ~EL OUl1JlalQLWt1]e;nou o€V Sa rnaLVEoEI retoic nQWToj3ouALa XUL O€V Be OllVELoCP£QEL la tnOLO EQYo. Y MEtLl1T] A. KOWOVLWtT]e;

EAAHNIKH ~HMOKPATlA A!l!jva, 12 AuyOUOTOU 1999 YlIOyprEIO llOAlTl~MOY Yct>YllOyprO~ rPAct>EIO ~HMm:IQN LXELEQN Iloo; ~Y MOro LKOTANAIQN EllAPXLAL KAAABPYTQN

YrroIjJ1111QOEO(lOU rEWQYWU LatOALl} x. ~wruxw;, 0 Uq>urrouQYo<; 1l0ALtLol10U x. AVOQEUI; Ae. ct>ouQa;, A6yCii lOU u1U1QEOLay.oU lU~LIiWU IOU OT!] LEIliA!], lOY avay,«i~EL va I111Vl.l.jIOQEl va rraQEUQdlEl OtO 120 LIJvam'n'l:1jlla ICiiV AnavlUXou LxotavalCiiv. La; EUXaQIOIEl rro),u YLa t1]V nQ6oXA1]Oll xm oa; EirI.Erm XaAlj mLtuxla OlL; f',(O!]AWOEL; oa;. rQaqJ£io ~!]I.lOolCiiv LXEoECiiv ~JjI11]TQa llEtQaVLY.O),OU

f~ ~rroaa~-------------21:~1lt~f~~a~~

~~

~)

-",~~~3f!

;;r,;~1~ ....M9Ple..?"i(C>."..

fJipa: "lllEoVE'K,:rqpara 1Wt pEWVE'Krqpara r~~r~)"E6pa(J~~»
UKoilo ilOOn KaSWs dvOl n IIlil£6paon 1600 yta IIlV OIKO pas £vnpEpwon KOI 'I'UXaVWVla, 000 KOI vro IIlV onooxoflnOO pas, ~oo£uoup£ XWPIS va 10 KOlafla6alvoup£ Eva I£paOIlO PEPOS tnS zwns pas paz( me, Ano IO" pafuma noo at KOOE onfn, OXEOOV, olJ18nKEKl tva tpanizi. VIO va ornP~£I naVW IOU III paylKn OOOK£un InS IIlil£opaons, Ssv nspvo npEpa nou va pnv avacpEpoup£ IO ovopd me, K66£ av6pwnos pnopsf va InV KPIV£l, apK£f va In YVWpIZ£l. M£ tov opo opWS Inil£opaon, II npovpcnxd ewooups: Ewooope £K£lva 10 £~£fllvpEva l£XVOOOVIKa ptoa, nou nflnpo· cpopouv'tpamla avOpwmva ouvofla, aVE~aplnlOu KOIVWVIKO· OIKovoplKn~ m6apn~, nveupouxou tnmt'oou, Kat moxa ixouv tnv aVIIK£lpEVIKO p6pcpwon tnS KOIVOSyvwpns KOI InV cnoxdflU'Im InS ailnOtlOS, XWPIS aUlO va onpalV£I nws n Inil£opaon E· X£I pOVO nilWVtKlnpOla aMci cnsvovncc xrn apKtIci P£lOVE' xtripcro. 'Eva an6 10 onucvuxotepc niltovtKlllpma £fVOI 611 n In"'O· poon EvnpEpwv£I EyKOIpa KOI EVKupo TOUS noill"S Via KOIVW· vtxd, nonlIlKo KOI nosmonsd ytyOVOlO. ilJapop<p6>V£I, oq>unviZtI KOI napaMMa tUOIoOmonoltf InV KOIVOyvwpn. Enoptvws, o KOIVWVIKOSKOI nOfllllK6s tnS POflOS £fVOI Itp60l10S, OItUKO' ilUVOOlas p6i1101O In iluon rev KOIVWVlKWV npoBiIopmwv Kal 01' VOVlOS £UKOIPIES coppsroxric IOU ilaou otn olapopcpwon InS nOfullKO, KOI onp601as ZWOS. H tnilt6paon napaMMa £IVOI pnxavlOpos KOIVWVIKonoln· on" acpou olapoPCPwVtI rov rpono zwos KOI OKE'I'n" liS ownOtl" US aOltilOljltlS, In ouv£fonon tov aKpomwv • 6EQ· lWV me, oUVltn6lvta~ £101 arnv
npwlpn KOlV(i)V1KOnofnon lOOV nor-

':bi~~~~s1i
'J1..IO>'

TOV

JCJ.JCH'".'"

'Eva 6i\i\0 onpovnxc nil£ovEKlnpo £fVOI on n Iniltopoon £i. val Eva npoono, OIKEfO KOI olao£oopEvo PEOO ljIuxavwyfa,. "Etor, OIVEI pia EUKOIpfa anoopoons ono tnv Ka6np£plvomm, In pourlva KOI tnv npcvpcnxdrmo, Eva ptao onosmonc spnnPIWV 010 pEoou Ill, npoSoflo,. nap' ofla uutd, noMolov6pwnOl onocmpizow OU n I1W:o, paon €xtl KOI onpovnsd p£lOvtKlnpam £KlO, ana 'a nilEovE' KlrlllotO nou owovrdpe 0' OUII1V. "Eva an6 ourd E1VOItO 011 01 civ9poonOJnOp0l10UVlOl anD In zoon' nponpotiv va nOpeKOnOUBouv KOI OXI va onlllOuPYoUV KOI trm ano110KpUVOVlOl ono mv npcvpouxomtc, ov6pwno, pEoa an6 mv 'Mtopaon zn tpnElplt~ oi\i\wv, o£ OIVEIMaEiS OE lUXOV npoBflI\pam KOI Ssv availapSovEi xopia Eu9uvn. 'Elm, EVIOXUEtOIn oveprpdmrc, n oVEuOuv6rma KOI n pczonomori IOU. EKlos opw, ana cord, 0 ovOpwnos na6alvEi nveupmuei a· 'poepla E~ar"o, MEKlpOVIKO~ pova~los, aopavOnOtOuOlOl

o

tn,

01

OlOenOEI~ IOU,

aVOlpeITOI

n <pavtamo

tOU.

!lev

IOU

OIVEIOI

n

OIWVKOI om olmnpnao IOU, wplpa pEiln InS KOlvwvias pas. ~UVIWtl, tnIOn" om Oltu· povon 16.>V nvsupcnxov OPIZOVI(i)V Kal otnv av6rnu~n me KpllIKn,. 'OlOV pcifuom oonvouv om yvwon Kat omv nvsupouxri KaMIEPV£la VIVOOlOl nopdvoUlt, avaB60pions m, zwn, pas. E~6i\i\ou, 10 popcpwIIKa ms pnviiunto £KIO, on6 tn psV6iIn TOU, tp6€iltla, EXouv KOI au~npEvn onoreseoponsomrc. AK6pn, n Iniltopaon 60n60 om OIOOOon ttov nOfullopwV KOI VIVElOl opvovo rou xooponoiuuopoti, onilaon OIl, VOVlpt, nOfuUOlIKtS avmMave, IWV flawv. ~vp66i\i1£1 €t0l otn yvwplpla OlacpopElIKWV ilawv, pEoa oe Eva Killpa eptilla" ouvtpvaoia, Kal aMnil£yyuns.

W,

ouvm6Illm ua tnE~£pvam£1 to oldepopa pnvupOla flOytKO KOI KpIllK6. Ilepropfzeror, OUVEnWS, n nveopornei IOU EflEUOtpia KOI XOVEI 0 iOIO~ 0 6vepumo~ mv npoooruxdrmd tou, Mia 6i\?\n dnotpn elvQI 011 n rnntopaon, OlOV YIVetol Gnno IllS nOilntKOS E~ouoias 0, otov to Kavoilla tlVOI KpanK6, U· ndpxei 0 KIVOUVOSlOS pn EVKupns, apEpOflnmn" aOlIKEIpEVI' KO" nOflUnfl£upn, nflnpocpopnons, va napanflnpoepopEi, va ononpooovctoiuzsr '0 fla6, KOI va aOKEt KaOt tfOous nponovovoa. AiIiIt, cpopts pnopsf va pnv napixtl owaro KOI uym nporono mous VEOU" ourt 6EPEfuW' OEl, a~IES. <l>O£IPct 1I, nOIKES apxE, KOO£ KOIvwvla, np06ofl. floOlas m 610, 10 OIOXpO Ot~, 10 6PWPIKO xpripu, lOV aOlaVWVI' opo Kal KOOt II nou npo066i\i1£1 o.n OKEepmal KdOt 6v6pwno,. T wwralo po OXI conuovro £IVOI OIl n 'M£opaon oup66fli1tl omv anopOKpuvon IWV avOpw· nov, acpou o£ ooznrow, onopoVWVOOlOl SMnOOla, 'ME6poon Kal Snjuoopvowrci npoSflnpOla nou Sev IOUS anaOXOflOUV KI a, tivOI
onpovnsd.

-26-------------~)

npEntl 6pw, va Kmafl660upt nw, n 'Mt6poon t1VOI ovopepl06nrma pia ouvapn, n onofo pnopef va xpnOlponom6Ei tlrt Kaflo tilE doxnpo, avoflova ps mv npooernxdmro tou oropoo KOI 10 aupepEpoVIa nou £~unnpEr£i.

'filJ ~rroWlQ1f~~ ~~ilJ1f@~Q«~~

iz
opaotnplO noinon plaKn

\Ita nt OU, npovpf!~imm

KaeWS KWOlas

WEilntOlOU

nopfororot (to {pyo K6KK06a). KOI ou"nmpIWt£<;, olloolKa, TnV Ka9nll£pIVOtnto tOU llaS to

K 10 son IOU apxlo£

Aonpoxcn
otnv

TnS <!>8lvonUlplvris

EK
110 11£\' \'0

vo <paivaal iloyou Ilas,

21-11-1999.
11£ tOV a<p£vos npoc to

rUllnatpIWtloo£<; OuMoYIKa, ono <PUyOUIl£ iliyo tis oouiI£II:S
'V£I

<pmol tOU ruilas
~£-

napaMnila

ouvxcopsuvd,
nov non" As ~£xaooull£ -.

OKon6 nou npE'nEI va bEl n KOnpooncbooue,
tnlla rpo ttpOU rov noMwv Kal atlS OE vo pas,

rIU,....~="""""''"'

o£IOIlwV,

TWV np06i1nllaTUlv, 1110 IlEpa to

dvxooc.
XlunoKapol tOU va to 0 <p060S.

vic

ilfyo

oopncrpucrcov
pa80fvoup£ rov NOIlO

11<1';-

Sev tEil£lwvouv

AS nn-

£K£I nEplOE£

TnS Ka8nll£pIV6mn aYUlvfa, to AS EnrrEiltooull£

600
n A."oi<l';

toe,

0 nupa6s

Xpnpcnornpfoo,

pnopoope

vro TIIV OIKn pas

dvxoc,
llaS Kal llaS ornv

Nouo

xptos

Flpovpcppcnzooue TnV £K vro TO ACHAIA ClAUS. 01 o\"Daq:_~
llaS

ofmvricoupe tOUS £amous IlEiln TIIS orxovevsfoc pas
as a<p£90uII£ ilIa Iltpa tnS yailllvns, TnS ovdnnc, aoas,

~£vOJo(Jta,

r.
va

Baomns Xpov6nouilos

K.
va

i\azavas

KOJ ~ ape>To6Ep. 11<1'; 11<1'; (0 <pUuK6 OX£tIKa ,,000£

010 ilEW<pOpEiO

(KaYloMlltOOS

Inc; ncrprsnooovnc,
<!>mES KOJ <pmol, no occ, KOI to t"'pa to olaOKEoaOlIKo

'o<ptp8nKav ypallllmfzou~£

Bpoov Kat6il).nt.n
ouveorfoori TnV TnV £KKivnon

npoerorpdors
aVEKOO(aKI

vro TnV KOlvn
an6 A8nva,

Ilpo-

POP<pWtlKO

KElpEvaKI

99)

07.30 n.p,

vrvvoc. Maa6aon orov Flsipoic ...... Ka8' ofiov, vro Ka<pt, xdnou Otn\ "<'IX'';","aoa TUlV £KEf Sropevovreov ovpn Ilmw8£i omv ncpsu. <!>8avoVTos otnv Fldtpo, 8=pcx.;u: ~ npooxevnuc OlOV noillOuxo 1\'1. A\Opia Ta6a(Jn oro novopopuco ACHAlA CL~U
nIOl£UOUIl£ IlES IllaS ncpouofo 6TI 8a EivOI

xpriorpo nElpaYllataKI occ, KaV(£ to opvoveonxd TnilE<pUlvnpa(a WatE va nposroinapE£S lJoS ooc roo Yla TnV oiloKilnpUlruMoyou 000 Kal lJas ooc KOJ ooc yiTnS
IO

tIS OIlOIOYEVEiS 6i1wv

nxri OUlJllaOXn

99_
010

omv £KOPOlJn TnS 21-11tnV oUlJlIEtOXn mo EYKOIpa n ennoxfo xrn Ll.A.T.

TniI£<pUlvnOl£

010 ypa<p£io

1Jti\n tOU Ll.r.

vro va onilwoEt£
opvcvccon tOU KaaEvos

OJ mv :001.

OUIJIJElOXII reov <pmUlV oas ,10 TnV KaMftEpn <ppoVTioa llaS

npoeroipcofo.

ono

us

KaiJ..;up£<;

Kal 01 wp£S

010 iI£Ulq>OptiO

eo

tWV £KEf oUllnoTplUlTWV

9a

o.oao

=

-

AS ,'V£I £K6POlJriS IIE\'&.O

11£ TnV IJEyai\(i(Epn KE<p!.

OUlJpEloxn

KOI KMo

~ft<k
.. andT1] ad 22 psvo, napoilo lniI£6poon pEp660EI, xdnoio: np060M, nou (nt, oOYXpOVE, a\'ann,'JIin> EliEuSEpfa, ovennpecotc OIKOVOPI' mOIlW\', OlIO aj\lIo Kal YEVIK6IEPO TO proo E\lIpi Yla TOV 6oKOOO TO, EvopEp«mKt\s roe yoov oe KaOEmw, VEOI nOpaYOVTE" 6nw, xrn 66~a, xdnorov Evnlltpwon,.
tOU~

(?/e"'&6Jl{'
roO
-OJ anOXOllVWV£1 KG) pac; KOVEI va a61otpopoUilE KOI VO

£a

a?.£inoupE n, unoxpEwoEl, rlllIlrpoivOVTa, paan m'OI ana tou, apl apui ana IO

KOI II, opamnplOlmES

pa<;. m,

ncpcndvo 00 ilEYOIlE nw, n lniI£6·

OIIllaVTIKOIEpaus

tI, Kal OuililaYIKn,
\'0 pnEI oc oWOln

i "'" ao.JIO"'O<tEC:
.......

Boon

zwn"

nopdvovsc

pUSlllon,

pnopef

va npooeptp"

noilila,

KOI va yivEIOI tva,

010 ceompu-

ipl<onm

6<; KOlVWVIK6, tileyxos, nou ~CKIVaEI an6 rn pE onoiodnnore
tpOna ri PEOO, naptp60an mllUlI enornefc tva,
\'0

oouv opvmlKO 10 ftEItOUPV(o
to TO, napExollEvn, vonpoown la,

Kat va \'oGri'OOt ""

IOU Sconl KOI epTaVEI

00, tn StaPOSEMnopsf

aEV npEnEI va ~EXVUPEnw, noililt, IOU KOIVOO,KaSw,

epopt,

tOS noillIEiaS
to

navw omv milEOpaon.

cllOtl!JOlOl n"poota 6.n

,i\'"

SUIK6,

napaYOVTa, nOilmOIJOU xrn lvuxaywyio, IIVEUPOlIK6 KOI KoilillTEXVIKO 110, E10

np066i1i1oVIOJ xapni' . Eivol tnolo 6Xl nona

KW trm vo aVE6aooUPE

to,
aililu

KOI KailillTEXVIKn, a~fa, EKnollnE,. lniI£6paoo,

ninrOO. 9UDqI£.
m
OI.~

otn zwn 110" nou KoSniIw\'ollomr aepoo EnnPEaZEI

Xperdzetot,
PO\·~UIl£ pria tn<;. pE DOC pnopow 'Jtlopou OPOt.
to

povo va KapnwSoopE

OUIKO TIl, Kal va onoKOI Em6i1a6ri 011K60llOU noKal noilmKao

am IlIKpn oS6vo sm napaKoilouSOUPE o.u 110, npooeptpouv, po,. 'Opw" IlnEplepapa n noMwpo

Kal v' an066i1ouPE I' opvnnsd 6011S,,0 roo nvwpanKOU va KaVOUV mv milE6poon,

onpcvnsd

KOI xwpi<; anOlioon

men.

Kavoill np0600u,

ilwon OlIlV TniI£6paOll,

ouxvd onploupYEi KOI olantJl
KOJoma?.nizD.

viorf 6Xl povo po, EvnpEpwvEI, nilnpoepoptf

at.-

KOI KOIVWVIKtI<; avooou

KOI EunpEpia,

6i1ou TOU KO-

-

T~ ~rrul\ll~------------2""1-,

'If~~ ~~~'If~~~U~~

, .. 8a 'IjXlAA.OUIAEOAOL lAa1;L,OUAA.OYLXa, etAATJIALa qxJQet, 'ITJV ITJ KUQLux11 IAElet 'IOU AYLOU ATJIATJ'IQLOU, On:W~ EXEL8wIA08E1:TJ8El. ...OU'IW~ AYLE MEyaAOlAaQ'IUe; ATJIA11'1QLE XQLOtOV 'IOV 0EOV LXe'lElJEOulQ110a08UL TJIALV lAeya EAWe;'I\ETJOLV to 8a an:ElJ8uvo'U!AE OlOV IIoALOUxo lAae; AYLO ATJIA11'1QLO. 1;TJ'I11oo'UIAE LXWLa 'IO'U rcQO~ XQL01:6v tOY 0E6v ea 'ITJV YLa va lAUe;&WQ110EL6,'IL 0 xa8evae; 8tAEL. Itc aAA.TJIALa XQOVLa EJtLXOLvwvl'joaIAE IAEtov ncnc-Koxrtc TOLaXOUALa YLa vo tOY Qwt1100'U!AE av TJEXXATJoto nou LEQO'UQyEl,TJAy. ALXa'lEQLVTj, ltQOOCPEQElULyw vc 'IEAEtOUQy1jOO'UIAE'ITJVaQtoxAaOLa lAUe;XUL cv to «Ln:Ln raA11VTJe;»ltQoocpeQE'WL YLa vc XO\jJO'UIAE XUL n:aQo'UIAE tou; aQ'tO'Ue; lAac; XUL 1:0V xacpe lAac; OUAA.0YLxa, n:aWLW1:LXa, Lxo'WvaL'(xa, rLa aAA.TIIALa XQovLa 0 ltan:a-N'ILvoC; lAac; cncvmos xU1mpatLxa, xaQoUIAEVO~ YLa to on 8u rou 1:i08ELTJE'\J1\ULQluaAA.TJIALa cpoQa vc &EX8El tou; O'UI-lltU'lQLW'IEC;,vc &EX8El tTJV LXO'letVTJ O'lTJVEvOQlu rou. 'EWL, us tTJV OUvaLvEOTJ'IOU XA11QO'U XUL ltATJQWlAUtoC; 'IO'U IEQOu Ncou AYLac; ALXU'lEQLVTje; Keno IIE'lQuAWVWV n:QoYQalAlAa'lLOa!AE YLa cpt·toe; tTJV K'UQLux11 31 OxtWi3QLO'U 1999 vn ltaQai3QE8oulA£ 6AOL lAac; orov LN. Aylae; ALxat£QLVTjC; YLa rnv ltQWLvl'j KUQLaxCmxTJ 0ELa A£Lto'UQYLa xa8we; XUL tTJV Aol;oAoYLa 'ITJe;AQtOXAaolae;, ea lAae;&o8£l TJ&wato-tTJta OlTJV ouveXELa 1:TJC; EJtLXOLVWvLae;!AE'Wl;u !lac; IALac;XUL q>tt0C; tXOlJllE avayxTJ aut11 1:TJvEJtLXOLVWvLa n:EQL006'1£Qo alto xa8E aAATJ cpoQa. <petOe; VLWOUIAEltoAA.ol, OAO XUL mo n:OAA.OL,lTJV nvaYXTJ tou «AWQ1108UL TJIALV lAeya EAWC;». <Pt'toe; vLWOalAE It£QL006t£Qo rnv avaYXTJ 'ITJC;tQOOeux11C;yLU 13011'10 l 8ELa, uAl'j8ELU ono nou; <PttOc; £mi36.AA.E'IUL ltEQLOOOt£QO ono xa8£ anTJ qxJQa TJIAE'IuSU 1AUC; EJtLXOLVWvla XUL TJOUI-lltQOOeux11 !lae;. AC; n:aQai3Q£80U!lE 6AOL !lue; OlOV IN. AYLac; ALXUlEQLVTjC; Keno IIE'lQaAwvwv tnv K'UQLax11 31 Oxtwi3Qlo'U '99. 0a ELVULOAOL OL OUl-lltatQLWtEC; lAue; EXEL.ea !lac; ltEQLIAEvOW. ea AdtjJO'U!AE EIAELe;; L1A.r.

-zQ-----------_0

t'~ ~rm\lJl~ -

n.t)'V ~1lt«»1l'~'V~~~'V

TwtPWVE KUPIOKij, OTOV TO rpclvo emcee aT081l0 0EOOoAOV[KIl<;·NTUlltvO<; IlE Til aTOh~ TOU cq>E5pou Av8unOhOXOyou, oepvovroc TpEI<; ~[TOE<; npaYIlOTO KOI npiv KoAO V' OVOi~EI 11 noprc, 5uo XtPIO OnhWlltvo aov xouruc aTOV OupOVO, ovrixptoo KOi Til YVWaT~ TpaXIO q>WV~ TOU rl(lJpyou, va KEq>oAciJVEI TOU KOOIlOU TO 1l0UPIlOUPIlTO! - 'AVTE pE ~05Epq>E - ~Eq>ciJVI~E ana X8E<;oe nEpllltvw. - Eou, viovevvnroc OKOIlO, ouvn81~E<; a KOPTEpEi<;! v - 0UIlOil01 TI laT0POUOE 0 notepa<; 1l0U YIO otvo ... ! ~EK[vllao ollt000<;va TOVnElpa~w. To 1l0TlO TOU ornalptoov, TO XtPIO TOU ocv Suo ho~[5E<; xouq>TlOOOV ono ilia ~oAiTaO TO K08tvo, EVciJ~EK[YIlaE TO npero TOUnopaYYEhllO. - Ellnpo<; nope EOUTIlV OhM! o TOVO<;TIl<; q>wv~<;, oe ouvouo0110IlE TI<;KOq>Tt<; I~aEI<; TOU,1l0pK TUpayOV nw<; ~TOV eopnouevoc KOi 1l0VO ov TOU 8UIlI~E KOVEi<;KonOlE, noAlt<; EIKOVE<;,~EXVIOTOVKOI Illltpevs. - rtciJpyo, ov neonornooupc, nOhU 808EhO oA~8EIO, va 1l0U nEI<; TIlV laTOPIO, nou oe ~txoaov aTO IjJciJvIO! - ::60Epq>E! ::tpw rtec hOxrOpa, va IlE nepooac aTO ~1~h[O! LOV oe TOKTOnOI~aw oe 5WllciTi0 8oxoulle OhO TOV KOlpO! nepnoTO, ellnpO<; va npOho~oulle TO hEWq>OpeiO! - AEWq>OpEio; Xo81lKOV TO TO~[; EyciJ80 TO nhllPciJaw IltXPI TO ::EVO50XEio! !:J.ev llou5wae ornvrnon KI ciMo~e TIlV Kou~tVTO. - «Xpnorcoool nOU txel<; q>OpTWusvo TO n0l5[», - taKoU~E, Mve 11 Movo uou, K08ciJ<; vllq>op[~ove 0TIl<; a nOVOYIO<;TO ptllol - "E, o.on.!. .. rotovou TO..TO-» Kciheae, TO q>ePTWlltvo oov eIlO<;, YOlOOpO, va aTOIlOT~Oel, veovovroc npoc TO nloto 11' OhO TOU TO ~po<;, mcousvoc K08ciJ<; TOV an' rnv oupa ~ TOU, Ylo va ~ycihel ~eKoupaaTO Tllv

cvnecoc, 0 MnoPllno oou 0 Xp~oroc. KOi oeou tljJo~e, ue TO ToAOq>loalltvo XtPIO TOU TO xoeucouevc TOUTOYOPIOaTO ocucor, yuplae TPO1l0YlltvO<; orn Movo uoul - "Mo TI he<; repo: Eou KpaTOye<; TO nmoi, OTOV8UIl~8IlKE<;, OOV q>EUYOIlE, nee ~txoaE<; YIO TOU<;~1l05£<;, ptyye<; v' cvopooacf». - "Oxou 11MouPIl! T OKOUIl~OO nove aTO Kpaao~opEhO t~w ana TIlV rtoprc TOU Kup[TOIl K08ciJ<;Iln~KO va IjJwv[aw. Eou 5ev TO ~pe<;; nOlle yp~yopa mote TI 80 TO opnO~OUVE 01 rUq>TOI!» - Eosoov TO rOlOOpo a' tva noupVOPI KOi nnoov moe TO orpori YIO va IlE ncipouv! tTaI nou hE<; ~EK[YIlOE, ::o5epq>E 11 ~w~ 1l0U, aov HpaKh~<; IlE nepmtTelE<; one KOUVIO! - KOi ono TOTe rlciJPYO,01 MOipE<; oou, K08ciJ<;OE ~P~KOV onpoorcreuTO, oou neooocv YIO q>UAOXTOTO nvsuuo TOU KpaOlOU, nou OE nOTIOE 00<;TIl pi~o, KI OAIl 11~wli oou ovono511, nopa~Evll KOI IllaOIl£8uolltYllI Tov neipa~o, vOlciJ80VTO, v' oVE~oiVEl 0 8U1l0<;1l0U cno TOVnooop05po110KOi rnv onelhli Til, XPliall<; AEWeopeiou, K08ciJ, aTOIlciT!lOE KIOhO, OTIlV npciJTIl creon YIO v' OVE~OUIlE. - Mo oncvopcuovrcr 01 ~oA[TOE<;! TOhllllao, Ehni~oVTO<;OKOIlO oe TO~i. - npoXciJpa! E5ciJeyciJ1)IOTO~W KUpie A~IWiJOTIKt! liTOV 11 oncvrnon TOU ~o5epq>ou. Aeou Kouyo51ae ue TOV eumpoxropc KOITOV eVlllltpwae YIO TO TO~[OI nOUKOVO VU)(TIOTIKO one TIlV A8livo, KOTthll~e 8ploll~euTlKO. - M[llovo, lipSe aTll 0eoooAOV[K!1 0 ::60epq>oe;, KOI 5ev 80 TOV e~urmpernooupe ! Eixo KlOAOe;0PX[OEI va uetnvuovw nou ~liTlloa TIll3oli8EIO TOU. KoTe~liKollE <JKptj3ciJ<; unpoorc OE ilia lleyciAT] 0l5eptvto nopro, EVO, 110VTpOTOlXOU. LTO ~8oc; ~£npo~oAE tva lleyciAo KTip o. EUTuxciJe;,va TO ::EvoOOxe[o. oxto O. Ileoc TI" ~ciJnopTO, IlE TIe; ~iTOE, oro .0. 5 aI3oivOVTO, TO

f~~

f~ ~ih3!~

~~~f~~m!~~

------------29-

nhOKOaTPWTO 5poIlOKI, ncptepvot q>OVTO~OV1 nEAciTee;TOUaTOV K~no! 0 NOUOPXOI,A~IWIlOTIKoi IlE nopOOAt<; aToMe;, KonOIOe; PWIlO[Oe;,KpaTOUOE TPUq>Epa TO XtPI, 1110<;OVOlloAAIOalltYll<; KOUPEAIOpa<;KonEAIOe;. nlO KEI, Kouyoe; E[XE aT1l8Ei. KI EVciJETOlIlO~OIlOUVTI<; ortopiec 1l0U, aTOU rlciJpyou Til yvciJOIl va eIlmaTeu8ciJ, q>w~ aTEVTOPEIO,TOVanEIAOUOEeruuovo: - flou noe; PE rtciJpyo, TOV ov8pwno xwp[e; va TOV5IlAciJoel<;; - Mo eivor ~o5epq>oe; uou A~IWIlOTlKOe;,80 TOVq>lAo~e~aw aTO 500110TIO 1l0UYlO tva ~paou, onovrncel - E[aol KoAO; TOV oornoe 0 q>uAOKOe;, oncvopeuovror aTpaTIWTIKO e[51l KOi q>lAo~ev[o aTO Noooxouelo, YUPVOTEniow! TOTe ouvel5llTOnoiT]OO nou aKOneue va IlE KOlllliaEI 0 rtciJpyo<;! Xwp[<; neororpoeec, tKOVO IlETO~oAIi, opno~o Tie;OKOUllmalltvE<; aTO XciJllOI3oA[TaEe;KOITOVXOlptTllOO. - rEIO oou, EYciJnow aTO ~Ev050XE[O. - TI Aee;PE ~OOEpq>E, l0VOaou 80 1 a' oq>liow; 'Apno~E an' TO XtPIO 1l0UTO npay1l0TO KOi IlE onOq>OOlaTIKOTllTOnou 5EV oq>llve KOVtvO nEpl8ciJpIO YIO aVTipPT]OIlaUllnhlipwoe: - EyciJ, 80 oou ~pw ~Ev050XE[0, nopon civet 5uaKoAo reoo IlE rnv tK8eoll! KOi EV TOOIlETO~U ypaq>e KOIlIlOTIO cno TOU, 08AOU<; 1l0U, vic va neovoei 11ciJpal nEpoaollE onevovn aTO 5p01l0, Kl ciJonou AEWq>OpeiOva q>OvEi,0 rlciJpyoe; auvtXloE TI<; cvouvnoerc TOU va ~E5InhciJvel. - 0UIlOll0i TOTe, axOAIopon0l50 OKOIlO,xwp[e; nonourorc TptxoIlE ... - TciJpa Ylo nou TPtxoullE IlE TO KoAO; tXEle; aTO YOU OOU KonOIO ~EV050XElo; LTIlV KoAOllaplO! - Ano Til LTOUpoUnOAIl; noaa AEeeopelo nptnel v' aMo~OUIlE; - KOi TI 11'aUTO, Il~nw<; 80 neue IlE TO n0510;

-

- Eyw ~UnOAUTOe;aAWVl~a, ovnueoo 'TIle; naVaYUle;, OA1W£p[e; ovxo8la, TOT£nou 0 AYPO<pUAaKae;,~£ nsTUX£ OTa<puAlava KOUPO£UWO£ ~eva n£pl~OAla! KOI rtopc Yla 500 ~eTpa rtoocpoopopo, OE ao<paATeVlO 6po110, we; TTlV a<p£TTlP[aTOU enouevoo AEW<popdou, 8a ALnOLjJuX~OOUIlE;Kl etoot KOI A~lwllanKoe;, KOTaKaTl~eVE ~iI6EP<PE! METa ana reroio £loaYWYTl, 11'enElOE nwe; unaPXOUVE XElPOTEpa! nEp[naTOe; avaLjJux~e;! =£VUXTTle; 11£TTl~Pla ~aAiToa OTO6E~i TO xtPl nou rovouoso KloAae; va llaKpa[V£l, Tl oovrcolc 1l0U TO rlWPYO OE npoKPOUOTTlIlETOIlOP<PWVE, flPXloa va IlTlxaVEUO~Ol, rpcnouc anaAAay~e; TTle;napouoiae; TOU: - M~nwe; O~IlEpa, tXEle; urmpeoiu 6EUTEPTl ~ap6la; nATlOla~El Tl wpa, nperta va yupiO£le; OTTl60UAEla OOU! - Tl AEe;~a6Ep<pE! ~p8Ee; OTTl LaAOV[KT]tuc eopo KOI 6£v 8a OE E~UnTlPETTlOW! LTO xouuono OAa Yla XaPTl OOu! - Tepuoooo .., KOTE~E[TE... Ilae; 6leKoLjJE Tl <PWV~TOU ElanpaKTOpa. flEe; va TEAdwOE Tl IllKP~ ~OU Oouooao; oKe<p8TlKa KaTE~aivOVTae; TTl OKOAaTOUAEW<pOPEiouIlE ovoxoue« OTl· - Tle; ~aAiTOEe; poe KOl neue, TEAElWVOUV ~aoava OOu! rn MEAw6lKO TlTi~lOlla aTl60VlOU, e1l0laOE TO napaYYEAlla TOU, uo oe 000 op[~OVTa aYVaTELjJa, IllKpte;, llaMov noocvouec, nDALi apOlte; 01K06ollte;, OTOAl~av TO ronlcl - M~nwe; aKOlla elver OTa urtsrc TO ~ev060xdo pe rlWPYO; YlOT[ Ile ocvo OAa E[VOIm8ava! - flKOU ~iI6EP<PE:unopei 0 rlWpyoe; VallElvE 20 IltpEe; OTO Ylani KOl ~epEe; IlE BapooPTl TOOUXTEpO! rla osvo 0IlWe; note 6EV nepcoe an' TO J.lUaA0IlOU Kan TtTOlO! - L£ nElpa~W IlWpt! MAo nsc Ilou 6£v £[VOI un£ppoM, nee t<pUYEe; 11£ro n66la ana A8~va Yla OeoooAOV[KTl; - Bapt8TlKa TOUe; xwplavOUe; va KaVOUV XWpaTa O£ Papoe; uou: "rlWPYO Tpt~£, YpOwa an' TOV Yrtouovo» Ka8E oopo rtou EPxoTav Taxu6pOIl0e;. rpalllla OIlWe;6E PlXVOrove aMo ana K£[VO nou Taxu6po-

uouoo £yw OTOV eaUTO !lOU Yla va TOUe; unolve OTO 1l0TI. Kl eroi TO n~pa cnoecon, an' TO q>TWXO noTO TPlK6, xwpie; 6paXIl~ OTTlV roenn, vap9w 0WOaAOV[KTl. - 0a nconornoooue nOAU; - Eyw xpeloOTTlKa 20 Iltp£e;, KaVOVTae;OTaOEle;Enl~[WOTle;0' ortotou YVWOTOU~ ayvWOTOU ~ OUYYEV~ TO onin, KOl 6w vm Aiya uerocl EmTOXUV£ nc 6paOKEAlte; TOU KOI OUVtXlO£: - Lav eorooo, pp~Ka pWTWVTae; TO vocoeto TOU KOVToxwplavou Ilae; Ynoupvou, OPIlTlOa ueoo, napaIlEp[~OVTae;TOV l6la[TEpo Kl errn a~uplOTOe;,TaAainwpoe; ana KOUpaOTlKOI netvc, a~[woa XTunWVTae; TO unoOTOUVl~OU nou xporuvo vrc ro OKUAla OTO 6p01l0, -cucoo 6l0PlO~0", 'Onwe; 1l0U dXE unooxe8d npiv an' nc EKAoyte;! - "EVTO~El, £VTO~El cvonnrs.. 1l0VOrtspiusve A[YEe;Iltp£e; ... » - fI[YEe; IltpEe;! L1uo KouPtVTEe; ~TaVE... 0 nwpyoe; 6EV TO PO~£l KOTW, ,,8a neouievo-, TOUgina. Kct rtsplueva ... 0' tva viom xwpie; nap68upa, ue nOAuotAl6Ee; naAlte; £q>Tl!lepi6Ee; orpcuo, Kl orov Illa vUXTa ue 1l0~ELjJE Tluoruvouic vro onorrro, £mKaAtOTTlKaTOV Yrtoupvo! .. flUYlOE unpoc OTO nelouc ~ OTOXOAl 1l0U Kl eroi IlE 6l0PlO£ oa Supwpo OTO6rwomo 4JuXlaTp£[o TIle; LTOupOUnOATle;! - Twpa nou neue: - LTO onin TOU ncroucrn, TOU Llcouvo, tX£l xwpo, ...~Ev060XE[0 OTTlVLaAov[KTl IlE TOV ~aOEpq>OnopOVTa, 6EV Sa nATlPWO£le;! TEAwTa[o, OTTlV OKPTl TOU OlKlOIlOU, 6uo XlAlo~£Tpa llaKplO ana TTlV OTOOTlnrov TO ornn nou ~TlTOUocue. H TUXTl~OU 6£v dXE ncpc: aKOlla TTlVcnoocon va ~E £YKaTaAdLjJEI.KavE[e; oev nrove OTOonm, xo8ioailE anoKallw~tvOI navw one paA[TOEe;KOlncouievouc ... ! - Ynouovn ... Sap9ouVE ... nou 8a nove, !lOUp~OUpl~E. - Axopo urtouovn PE rlWpyO; MEOTllltplaoE! - Ynouovn 1l0UA£YE Kl cuevo 0 IlnaPllna-TaKTle;, osuuuevoc navw 0' tva KOUPtAl IlE IltAloOEe;, KaSWe;TOU ~~TOya KEP~Spa ovunopovul Kl [owe; va OOUXEl 6lTlYTlSd TO naSTllla 1l0U

nou oev cxouccl L£ KOS£ KoupeVTa novrc dx£ «m va 6eo£l, aUTO TO Kon nou TOV ~8EAE npWTaYWVl~ KOI MopTupa OuvxpOVwe;, «n etot onwe; TO ~WVTaVW£, 1l0VO evae; APlOTO<paVTle; unooouce va TO ortoSa 6WOEl, xwpie; va TOV a6lK~OEl! Kl ~TOVxapO TOU,va TOU6[V£le; TO EpeSlolla, Yl' aUTO tpl~a M6l orn <pWTlO TOU: - Ortotoc ovono TO ileAL, 6£ <popoTOITO Il£A[OOl! - T ayanaya At£I. ..! KOI Yla va <pavw xp~mIlOe;, TOU nootavo va TOV POTlS~OW. - c!>uy£6l0POA£ Sa O£ <pOV£!Eyw <popow llaOKa! - Tt va uou KaV£l tva K£VTp[ os Sd£; Eyw nconcrac ~UnOATlTOe; T' O aYKaSla nc IltAloOEe; Sa <poPTlSw! Ha KoljJe 1l0U A[YTl K£p~8pa va 60KlIloow! - Ynouovn, ~avOA£Y£ 0 unopunoTOKT]e;, ocooreuevoc om 60UAelO TOU. - ntpaoav Il£PlKO A£mo olwn~e;, nATlo[aoa orvoncpncrtcvrcc TO oxptVO Kou~eAl, nou £[X£ vio rurrouc um nAOKa, TO cvcorpccoc an' TTlV Illa nAWpO vspvovrcc TO Aiyo 11£TO aplorspo 1l0U.XtPl, £VW onAwoa TO 6£~[ OTOP080e; TOU, noocncaevrcc va anooncoe tva KO~1l0n K£p~Spae;!. 0£e; TlplaOUVTlIlOU, 8£e; ro roumnuoto KOITO anOTOIlO TpO~TlYila TOUX£ptou ... nOpTO KOTWTO KOUPtAt! Eva KoniI6l 8ullwllev£e; IltAloO£e;, ~£XU8TlKav ana ucoo, a6elO~OVTae; TO K£VTp[ TOUe;OTOTlAlOKalltvo ncooeno 1l0U, rtou uoroio nooonosouoo va npoorcrnpe 11£nc 6uo naAallee; uoul "Bo~S£la IlnOPllna oeoe Il£! KOl 6£v ro ~avaYK[~w!" oupAla~a TptXOvrcc ovcueoc OTa KA~~aTa, nv6~0vrcc TO xtpla !lOU oav TOU aA6you TTlVoUpO nou 6lwXv£llluy£e;! LTlKWV£l0 S£[oe;TO K£<pOAlTOUKOI Tl va 6£t! LUVV£<pO01 IltAlOO£e; oav OKOT£lVOe; OIl~TTle;,va TptXOUV ana K nioto ~OU! - LTTl orepvol Tpt~£ OTTlorspvo KOIpOUTa TO K£<paAlOTOv£p6! - nTl66w TO q>paXTTlIl£ rcosouoopaTa KOI oav ~aTpOXl, ~OUTOWOTa Aaonov£pa! KpoTlloa TTlV ovcoo 1l0U! MtXPl rtoioc ~tP£l noool Aeou

-)"0--------------

Te ~nllJlg -

1f~~ ~\lt~1fg~@U~~

n ovilouxn q>wvil TO ~&KOUq>OV&!«q>TOV&lp& 11&TnV K&q>OAi] one TO L.: poKolloKu90, 11K&q>OA."t: ~&XWpl~&e;, oeou ucnc . lila, OUTlO, olio eixov TO npil~lllol Kl OUT& ~OU XOPlO& va liOKl - rtwpyo, popt9 .:: _n 1I&e;q>&UYOUI-I&; - ::6li&pq>& ... ~&p&.~ Ppoliie; nsptpsvo. -:-r =-: on, TOTe nou OTO erst, OKOUYOVTOe;.. _-Pl~& 0 Aypoq>ulICIJ<OC 1-1&POI-IO~&l; T - rlO 1)uo VTO OTO V&PO we; TO 1)&e;va 1I0U yopy VOl KoM ... 9&0e; OX-:£.: - -TpOe; nou 1-1' OKO e· TpOPn~& orto TO\ • ~ _ - - "Milo TO XPO. - !. 1I0u &I-I&ie;TWPO VOL 0& nnyolil! U' 0PXlO& KOl TO OT ..... P&TOl! KOl ~ovoni]po._!; -: : OVO~ilTnOn KOToA.-=-_ - No xonove! ::£__ n&TWVTOe;rn p<w:::: TnV noMl-ln ov r.~ nwe; liev OKt. rr-a OTO r&VTlKOuM. -'OXlKOlOTn ct>90v&l... !

roopovuevoc K09we; 11 IIvilz: _: _ ~WVTOV&ljJ&TI1V &lKOVO &VOe; :. ~ ccuevou rtwpyou va XTUnO&l ;-::PTO 1I0U one 5 TO npwi, 1-1' 0 &VOiKOUe;TWV TPlWV npOI1- _..i: .wV oooeev, va TptXOUV ~oniVO~OVTOe;!«mOOT& TO 00-

-- -:.;:

=--

x-=

~= -

:::-:_:£ " r&pOVTlOOO Tpont~l

- -=

-0

OOYl1TO, O&PpiplO& KOl

TI1V opvl1oil TI1e;OTO rlWpyO YlO TI1V nopolJovi] IJOU, &n&lliil onwe; ctne q>lAO~&VOUO& TO &YYOVlO Tne;, nou etXOV KOTtP&l va 1)OUV&TI1V'EK9&011. H VUXTO 1J0e;PpilK&, ana nopro 0& noorc, ~&9&w~tvoue; oX90q>6paue;, oov ~ilToullee; va &KIIlnOpOUII& YlO 1)wlloTlo, 0& ortoto ~&vo1)oX&io PPlOKOTOV uncoorc I-I0e;. K09& 0pVI10n, rn ouvoli&U& 11KO9110UXOOTlKil 1)lopepa[wol1 TOU rtwpyou: - "Hp6&e; OTI10eaooAoviKn KOlli&v 90 a' &~unl1p&Ti]ow; No I-Inv 1-1& Mv& rtwpyo, ov 1)&V oou ppw 1Swl-loTlo! rupw one 10 TO Ppa1)u, q>TOOOI-I& OTO T&II&UTO[O ~&vo<50X&[0 TI1e; no1I11e;, onevovn an' TOV OT091J0 nouxo1-1& ~&KlVilO&l! - Twpo 90 K090piow! MouPI-l0uPl0& KOl yUpVWVTOe;on&lllI1TlKO OTOV un6A1I11110: - 0tllw tva OWIJOTlO YlO TO ~OO&pq>OKlI-IOU,ana ow! - AUnOI-lOl KUPl& li&v txoUII&! ilp9£ 11XtAlo&lnWlJtVl1 rno YVWpll-ln 0nOVTI1011. M& I-IlOe;TO npcoenc TOU onooic0&, TO 1-I0IIIIlO TOU 0p9w9I1KOV, onwe; TI1e;YOTOe;nou npO&TOlIJO~&TOl YlO eni9&on, TO 1I0TlO TOU ovopuevc KOPpouvo anl90polll100v KOl xwp[e; <5&UT&PI1 KOUPtVTO, opno~& TOV un6Alln110 an' TO YlOKO KOl TOV KoMI10& OTOV Toixo ouplllO~OVTOe;: - Av li&v PoII&le; TOV ~6li&pq>OIJOU TWpO.... TWPO va KOl1J119d,90 O£ nvi~w! o 6Alloe; wxpoKiTplVOe; IJ& KoiTO~& nopoKIII1TlKO nocouevovroc pOil8&lO! - EivOl Tp&A6e;, KOV& O,Tl oou M&l ... TOV oneillnoo &yw, n&plOOOT&po on&lImolJtvoe;. - EVTO~&t! EVTO~&t! KUPl&.... 80 TO eoovrloe ocnors IJ&... KoII&o& TnV KOI-IOPltpo, KOl OTO ypilYopo IJlO OT&VOXWPI1on08ilK11 0li&lOO&, rcnosernocv usee tva OTPWl-ltVO paVTOO, KOll-I0VO OTOV ruo IJ& &ili& ~OnAWl-ltvo OTO KP&paTl, 0nOq>OOlO& va q>UY&l <5lollollwVTOe; lKOVOnOll1l-1tVOe;: - A~ Tl! ilP8& OTI1 ~oAOviKI1 0 ~Oli&pq>oe; KOl li&v 80 TOV &~Unnp&TOUos 0 rtwpyoC;!!!! 0AN~H~ KOYMANIOTH~

"!ill)
j!!)

~u\aaQ --------------)"

1-

~1)tll)lI'iQl~~U~~

EuxopUJCOUIW Bepl'" WI' K.
I

,j.l,~ fl I'8pouou).o,

ll,oe8po rut: fl81lNA fll'wI'UI'OU E).).UI'UilJt: Texl'umt: BWI'DXOl'lKBt: KOt l'oupulnKDt: Erotpei0t:, ,t. MeoofeiwI' 357·359, T.K. 15231 Xo).o.v8p.,

fiB lUI' fel'I'oio OI,KOl'OPIKDel'iOKOOU

lOU

uepw81,KOU.

KYnPOC - ~r. TOnOYC
nIlHPnMlNA: • Af!POnOPI/CA '"ITHPfA AtHNA - AAPNAICA - A'HNA • ~POI A&POJJPOMInN • SENOIJOXIIO • MITA.OPEI • IUPOIrIH ITH AIYKDltA • ICPOYAZIEPA MMflOI - KA1.,. - ItEMIlOl • rnlllt''PH lTOvr AftOYl ronaYl' • rMHNHDNAI EfNAror 00.",,""'"'

€2A.HM€PH €KAPOMH

Travel Tours

VneV9YNOI EKaPOMHI • IVN060I 410N. EnYPOnOYAOE

r.

THh.:8062626, 8·11 n.~. 6·10 ~.~.• 3242068, 324179512·4 ~.~. &

EAENA ll. fEQPfAKOIIOYAOY C)IAOAoro~
n<lQao(oOvtCLL LOLalt€Qa J.t<l6iuwta 'Ex6W1lC; - ImoQ(<lC; - A<ltLVLXWV AQX<l(wv X<lL Nscov E),).1lVLXWV <l>wx(OOC;31, 11527 A!.IJIEA6x1lJtOL Til)... 7791468 - 0932756938

EYAffEAOL

s. fEQPfAKOIIOYI\OL XHMIKO~

n <lQaotoOVtaL WLa( teoc J.t<l6iiJ.t<lt<l M<l61lJ.t<ltLXWV - <l>UOLX1\C; X TIJ.t€taC; aL Bw)..oytaC; X <l>wx(OOC;31, IJ5 27 A!.IJIE)"6x1lJtOL Til)... 7791468

J

AAt~,oc;nanall6nouAoc;
AO<PO~'OT'K6~ & EntV~UnK6~ Iu~~ou~o~

K~~naftamft6¥Du26
N.ElJI1pvn Tnll. 9& &1 570
NatiOOQIe·Ned8fIBnd6n MtAOC:TOU INOAi>

II. Iuyypou 122 11741 KouKa.. Tn~. 9216875, 9247076 Fax: 9245765 rpA'PEIO TEAETON
1928

"XPHLTOL rKOTAL"
ETO!: 11IPYtH!:

XP. J1(O'PAt •

m.

ynlY9YNQI, OIKONOMOnOYAOr • ntP. AlBANTHr

KH1\EIEr - MNHMOrYNA lllAKOrMHHlr
I1/AeETOYME IPYKTIKO eMAMO nAPAMONHI NEKP{}N AMEIH EEYnHPETHIH 01\0 TO 24{}PO

.t./NEH: ITAXTOYPH 29-31 (BPYONH) 16536 nI.lPA1AE THA.: 45 10 060 - 45 12 764-66 FAX: 45 15 175 KIN, THA.: (0944) 306225-26 (0944) 543296