P. 1
Princip Rada i Servisiranje Autoklima

Princip Rada i Servisiranje Autoklima

|Views: 392|Likes:
Published by Milan

More info:

Published by: Milan on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2012

pdf

text

original

Sections

 • Promena stanja
 • Odnos Temperatura- Pritisak
 • Ozonski omota~
 • Rashladni fluid R 134-a - Osobine
 • Klima ure|aj - Princip rada (TX Sistem)
 • Kondenzatori
 • Ispariva~i
 • Termo-Ekspanzioni ventil (TXV)
 • Termo-Ekspanzioni Blok Ventil (TXV)
 • Orifisna (restrikciona) cev (OT)
 • Filter su{a~ - resiver (FDR)
 • Creva
 • Priklju~ci za punenje
 • Upoznavanje
 • Oprema za punjenje klima uredjaja
 • Kombinovani ure|aj
 • Za{tita pri radu sa R134a rashladnim fluidom
 • Podmazivanje uljem
 • Ispiranje kontaminiranog sistema
 • Pripreme za servisiranje
 • Bu~an rad klima ure|aja
 • Klima ure|aj ispu{ta neprijatan miris
 • Kompresorski ventil za regulaciju hoda defektan
 • Defektan ekspanzioni ventil
 • Defekt elektromegnetne spojnice kompresora
 • Zale|en ispariva~
 • Topli vazduh ulazi u kabinu putnika
 • O{te}en kompresor

Ariazone TM, Marko Nestoroski 208, 6000 Ohrid, Makedonija Tel: ++389 46 (266 967), 279 319 Faks: ++ 389

46 263 315 e-mail: ariazone@mt.net.mk www.ariazone.com.mk

Automotive & Industrial Refrigerant Service Equipment

PRINCIP RADA I SERVISIRANJE AUTOMOBILSKIH KLIMA URE\AJA

Sadr`aj

1.

TEORIJA ^etiri glavne funkcije.....................................................................................................................1 Razumevanje toplote.....................................................................................................................2
Sta je toplota? Sve materije sadr`e toplotu Merenje toplote [ta prouzrokuje prelaz toplote? Kako toplota ulazi u vozilo

Promena Stanja..............................................................................................................................5
Isparavanje Kondenzacija Zamrzavanje

Odnos temperatura - pritisak.........................................................................................................6 Ozonski omota~.............................................................................................................................7 Rashladni fluid R134-a - osobine...................................................................................................8 Rashladni fluidi R134-a i R12 - uporedjenje...................................................................................9 Klima ure|aj - princip rada (TX sistem)........................................................................................10
Strana visokog pritiska Strana niskog pritiska Prelaz toplote

2.

SISTEMI TXV (sistem sa TX blok - ventilom)..............................................................................................11 TXV (sistem sa TX ventilom)........................................................................................................12 OT (orifice tube sistem)...............................................................................................................13 TXV dupli sistem..........................................................................................................................14 KOMPONENTE Kompresori..................................................................................................................................15
Sanden sa ljuljaju~om plo~om Sanden sa savijenim krilima Harrison V5 sa promenljivim volumenom (hodom) Panasonic - rotiraju~i krilni Monta`a i pogon Kompresorska spojnica Podmazivanje

3.

Kondenzatori................................................................................................................................22
Tipovi Zaptiva~i Ventilator kondenzatora

Ispariva~i......................................................................................................................................24 Termo-Ekspanzioni ventil (TXV)..................................................................................................25 Termo-Ekspanzioni blok ventil (TXV)..........................................................................................26
Pregrejavanje u ispariva~u

Orifisna (restrikciona) cev (OT)...................................................................................................28 Filter su{a~ - resiver (FDR)..........................................................................................................29 Akumulator (kod OT sistema).....................................................................................................30 "O" gumeni prstenovi...................................................................................................................31 Creva............................................................................................................................................32 Priklju~ci za punenje....................................................................................................................33 Elektri~ni razvod...........................................................................................................................34
Kontrola brzine unutra{njeg ventilatora Kontrola ciklusa kompresora Za{titni ure|aji Senzori Kontrola temperature Elektronska kontrola temperature

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Ariazone International

Sadr`aj

!4.

RETROFITING - Zamena freona R12 sa R134a Upoznavanje................................................................................................................................51 Zamena rashladnog fluida...........................................................................................................52 OPREMA ZA SERVISIRANJE Oprema za rikaveri (Izvla~enje i recikliranje rashladnog fluida)..................................................54
Ariazone 601 - Mini rikaveri ure|aj

!5

Oprema za vakumiziranje (~i{}enje) klima ure|aja.....................................................................55
Vla`nost u rashladnom sistemu Ariazone 101 - Vakuum stanica

Oprema za punenje klima ure|aja...............................................................................................57
Ariazone 1001 - Stanica za punjenje sa elektronskom vagom

Kombinovani ure|aji.....................................................................................................................58
Ariaone 500-1 - Automatski centar za servisiranje automobilskih klima ure|aja

Za{tita pri radu za R134-a rashladnim fluidom............................................................................59 Detekcija curenja..........................................................................................................................60
Vizuelna detekcija Sapunica Elektronski detektori curenja Ultravioletovi fluorocentni detektori

6.

SERVISIRANJE Podmazivanje uljem......................................................................................................................63 Ispiranje kontaminiranog sistema.................................................................................................64 Prepreme za servisiranje...............................................................................................................65 Testiranje performansi (dijagnoza) klima ure|aja........................................................................68
Manometri Stanje manometra pri normalnom radu klima ure|aja Stanje manometra pri nepravilnom radu klima ure|aja

Bu~an rad klima ure|aja..............................................................................................................72 Klima ure|aj ispu{ta neprijatan miris...........................................................................................73 Pregrejavanje kondenzatora........................................................................................................74 Nekorektna koli~ina rashladnog fluida i sistemu.........................................................................75 Defektan kompresorski ventil za regulaciju hoda........................................................................75 Defektan ekspanzioni ventil.........................................................................................................76 Defekt elektromagnetne spojnice kompresora...........................................................................77 Blokada (za~epljenje) u sistemu..................................................................................................78 Zale|en ispariva~.........................................................................................................................80 Topli vazduh ulazi u kabinu putnika............................................................................................80 O{te~en kompresor.....................................................................................................................80

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Ariazone International

Teorija ^etiri Glavne Funkcije
Da bi bio efikasan, automobilski klima ure|aj mora da kontroli{e ~etiri (4) parametra unutar vozila:

1

Mora da hladi vazduh

Mora da cirkuli{e vazduh

Mora da pro~i{}ava vazduh

Mora da odvla`njava vazduh

Ove funkcije su neophodne da bi se komoditet putnika odr`ao pri pove}anju temperature i vlage u vozilu. Obezbedjivanjem ovih parametara, klima ure|aj odr`ava komoditet putnika. 17 Ariazone International

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Zra~enje sunca daje toplotu zemljinoj povr{ini.postaje neudobnost. 2 Zra~enje sunca daje toplotu zemljinoj povr{ini. okretanje to~kova stvara trenje koje rezultira toplotom. prvo moramo razumeti prirodu toplote. [to je Vru}a Toplota? [to je Hladna Toplota? Sve materije sadr`e toplotu!. Jednostavnom definicijom mo`emo re}i da je toplota energija. Kontrola toplote zna~i kontrolu udobnosti. "Ose}aj" vru}e toplote je kad je toplije od na{e telesne temperature. Toplota u ekstremima . Rad zup~anika. Sagorevanje (vatra) daje toplotu. Nauka ka`e da je "Apsolutna Nula" ta~ka gde je sva toplota odstranjena od materije 0 (oko -273 C).Teorija Razumevanje toplote [ta je toplota? Da bismo razumeli rad klima uredjaja.ili previ{e ili premalo . Klimatizacija je metod kontrolisanja toplote. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . onda ka`emo da je hladno! Hladno}a je ustvari odvo|enje toplote. Toplota u granicama obezbe|uje `ivot i udobnost. Kad je ne{to hladnije od na{eg tela. Sve materije iznad ove temperature zadr`avaju izvesnu toplotu.

mi mislimo da je Toplo ili Hladno. Ovo merenje se upotrebljava kod klima uredjaja za opisivanje prolaska toplote prilikom promene stanja. on se ohladi. ali ne i stvarnu vrednost koli~ine toplote. Toplota 0 0 vru~eg ~aja (90 ) prelazi u hladniju (25 ) okolnu atmosferu. 3 Merenje toplote Merenje temperature pokazuje nam intenzitet toplote materije. Vremenom ~aj }e dosti}i temperaturu okoline. [ta prouzrokuje prelaz toplote? Toplota uvek prelazi sa toplijeg na hladnije telo. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . sa relativnom vla`no{}u od 45 do 50 %. Kadgod ima prelaz toplote izmedju dva tela.Teorija Razumevanje toplote Sve materije sadr`e toplotu Osrednja osoba se ose}a prijatno na temperaturi oko 210 C. Kada se {oljica vru}eg ~aja ostavi izvesno vreme. Ovo je poznat kao Zakon za Prelaz Toplote i osnova je rada klima uredjaja. Kada temperatura pove}ava ili smanjuje ove granice. U ovim granicama temperature i vla`nosti mi se ose}amo najbolje. Koli~ina toplote se meri u "KILOKALORIJAMA" (KCAL). Jedna KCAL je koli~ina toplote potrebna da se temperatura jednog kilograma vode podigne za jedan stepen Celzijusov (na nivou mora). toplota prelazi sa toplijeg na hladnije telo sve dok se temperatura stabilizira na oba tela. Svi predmeti u ovim granicama su prijatni na dodir.

4 Ovi izvori su: ! Okolni vazduh ! Sun~evo zra~enje ! Rad motora ! Toplota puta ! Prenos u samom vozilu ! Izduvni sistem Svi ovi i razni drugi toplotni izvori pove}avaju temperaturu vazduha u vozilu. 37 C).Teorija Razumevanje toplote Kako toplota ulazi u vozilo? Kad se vozilo kre}e ili je parkirano na suncu. ako je vozilo parkirano na suncu sa zatvorenim 0 prozorima. Pri temperaturi 0 spolja{neg vazduha (na pr. toplota ulazi unutar vozila preko mnogo izvora. unutra{nja temperatura mo`e dosti}i 65-70 C! Sun~evo zra~enje Sun~evo zra~enje Sun~evo zra~enje Rad motora Izduvni sistem Izduvni sistem Toplota puta Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International .

te~nost Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . U protivnom nastaje o{te}enje komponenti. Zapamtite da sve 0 preko -273 C jo{ ima toplotu. Ova situacija nastaje kod kondenzatora u klima uredjaju. Ako od pare oduzmete dovoljno toplote. te~nost para Kondenzacija To je termin koji opisuje obratni proces od isparavanja. nastaje promena agregatnog stanja. Zamrzavanje nastaje kada se toplota otstranjuje iz te~nosti dok ona ne postane ~vrsta. Promena pare u te~nost naziva se kondenzacija. U klima ure|aju zamrzavanje se mora izbe}i. Na primer kada voda klju~a. te~nost para te~nost Zamrzavanje To je druga promena agregatnog stanja.Teorija 5 Promena stanja Isparavanje To je termin kada je te~nostima dodata dovoljna toplota da se promeni njihovo agregatno stanje u paru (gas). Tada para postaje te~nost. Ova situacija nastaje kod ispariva~a u klima uredjaju.

70 C Mt Everest 8848m 100 C Nivo mora Dobar primer je sistem hladjenja kod vozila. 110 kPa Ova tabela pokazuje da se temperatura vode menja sa promenom pritiska.0 100 103.8 27. Pove}anje pritiska.6 41.8 120. mi moramo promeniti njen pritisak. isto tako klju~a na razli~itim temperaturama u zavisnosti od pritiska pod kojim je. rashladni fluid (freon). treba da smanjimo pritisak.4 116.4 55.5 110.2 69.1 123.3 temperatura C O O C 0 13. temperatura vrenja vode Pritisak kPa O temperatura C O Pritisak kPa 82.Pritisak Da se pove}a ili smanji temperatura klju~anja te~nosti.Teorija 6 Odnos Temperatura. Poklopac kod radijatora spre~ava proklju~avanje vode u radijatoru pove}anjem pritiska u njemu. Da bi smanjili temperaturu klju~anja.1 113.8 Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International .4 106.7 96. pove}ava ta~ku klu~anja.8 110.1 126. Primer: Radijatorski poklopac od 110 kPa omogu}uje da te~nost u radijatoru dostigne 0 126 C pre klju~anja. Materija koja se koristi u klima uredjaju.

Hlor sadr`an u CFC rashladne fluide (R12) di`e se u ozonski sloj i uni{tava molekule ozona O3.Totalna zabrana za CFC fluide.Klima uredjaji sa R-12 rashladnim fluidom se ne smeju prodavati.Teorija 7 Ozonski omota~ Ozon (O3) se formira u gornjim slojevima atmosfere (stratosfera). Ovaj sloj reaguje kao {tit koji {titi povr{inu zemlje od {tetne ultravioletne radijacije koja dolazi od sunca. 1990 . 2000 . rupa na ozonskom omota~u MO T O A^ SK I OZON Australija Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . Od 1987 porizvodja~i mogu da proizvode koli~ine iste kao proizvedene u 1986-toj. Rastvaranje ozonskog sloja mo`e da bude katastrofalno za ~ove~ji `ivot prouzrokuju}i: ! Rak ko`e ! Kataraktu o~iju ! Smanenje imuniteta ! [tetu kod useva ! Reduciranje vodenog `ivota Istorija 1974 .Usvojen je Montrealski protokol.Drugi Montrealski protokol je odr`an i predlo`ene su faze za prestanak proizvodnje rashladnih fluida koji razgradjuju ozon do 2000 godine. 1995 . Ovaj protokol poziva na restrikciju proizvodnje i upotrebu CFC-a do koli~ine od 1986.Prvo saznanje da je upotreba hlorofluorocarbona (CFC) potencijal za pogor{anje stanja ozonskog sloja. 1987 . otprilike 10 do 50 km iznad zemljine povr{ine.

Ako je oslobo|en u atmosferu. Normalno nije zapaljiv Doprinosi globalnom zagrejavanju Ne {teti ozonskom omota~u Hidroskopniji je nego R12 Nije otrovan Lo{e osobine molekuli kod R134 su manji nego kod R12 Rashladni fluid R 134a Dobre osobine Menja svoje stanje i na niskoj temp. klju~a na -26. Priznat OEM rashladni fluid U boci pod pritiskom njegovo stanje je te~nost Rastvara se sa uljem Niska temperatura klju~anja Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . koji ima najve}i negativni uticaj na ozonski omota~. R-134a je izabran kao zamena za R-12 (Dihlorodifluorometan).Osobine Od 1993. rashladni fluid koji ne razgradjuje ozon (hidrofluorcarbon) sa hemijskim nazivom Tetra Fluoroetan. R-134a i voda imaju iste mogu}nosti promene agregatnog stanja. time {to R-134a to mo`e znatno br`e i na mnogo ni`im temperaturama nego voda. zato {to R-12 sadr`i hlor.Teorija 8 Rashladni fluid R 134-a . Mi }emo ovaj fluid nazivati R-134a. R-134a je skladiran u cilindre pod visokim pritiskom. automobilska industrija razvijenih zemalja upotrebljava HFC R-134a.30 C.

3OC Dihlorodifluoro metan CCL2F2 1.0 -29.0) Potencijal globalnog zagrejavanja Temperatura vrenja Molekularna struktura Tetra Fluoro Etan CH2FCF2 0 manje od 0.3 -26.4 Angstrema R134 . C Pritisak kPa -46 -38 -30 -26 -22 -18 -14 -10 -54 -32 -1 11 32 56 85 116 -6 -2 0 4 8 12 18 26 150 184 207 248 292 344 432 571 30 38 46 50 54 56 60 666 758 858 966 1083 1210 1347 Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International .0 3. C -46 -38 -34 -30 -26 -22 -18 -14 -10 -6 -2 0 2 Pritisak kPa -64 -45 -32 -17 0.Upore|enje R134a (HFC 134a) R12 (CFC 12) Hemijsko ime Hemijska formula Koeficient uni{tavanja ozona (R11=1.Temperatura/ Pritisak Temp.2 Angstrema 4. C 30 34 38 42 46 50 54 58 60 70 80 90 Pritisak kPa 666 758 858 966 1083 1210 1347 1494 1571 2004 2520 3133 R12 . C 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Pritisak kPa 236 260 286 313 341 371 402 434 469 505 543 582 623 Temp.Temperatura/ Pritisak Temp.3 20 43 69 99 133 171 191 213 Temp. C Pritisak kPa Temp.6OC 4.Teorija 9 Rashladni fluidi R 134-a i R12 . C Pritisak kPa Temp.

! Kada je pritisak visoki i temperatura je visoka. Onda se rashladni fluid povla}i iz ispariva~a u kompresor. Sada. º vru}a para pod visokim pritiskom kompresor TX ventil filter kondenzator vru}a te~nost pod visokim pritiskom hladna para pod niskim pritiskom ispariva~ TX ventil kompresor Zaklju~ak: ! Kada pritisak rashladnog fluida je nizak. kroz filter su{a~ dolazi do TX ventila gde mali promenljiv otvor obezbedjuje restrikciju na "guranje" kompresora.Princip rada (TX Sistem) Strana visokog pritiska Nisko pritisna para rashladnog fluida ulazi u kompresor gde postaje vru}a para pod visokim pritiskom. Pome{ana sa uljem ona cirkuli{e do kondenzatora gde oslobadja toplotu hladnijem vazduhu koji struji kroz tanke cevi kondenzatora i prelazi u te~nost. i negova temperatura je niska. isparava i postaje hladna para pod niskim pritiskom koja apsorbuje toplotu iz kabine vozila pomo}u ventilatora koji forsira strujanje vazduha. Ciklus klima uredjaja po}inje nanovo kada se para rashladnog fluida ponovo kompresira prema kondenzatoru. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . Strana niskog pritiska "Sisanje" kompresora "vu~e" vru}u te~nost visokog pritiska kroz mali promenljiv otvor od TX ventila u nisko pritisnu stranu klima sistema. vru}a te~nost pod visokim pritiskom. Prelaz toplote Rashladni fluid u fazi niskog pritiska je HLADAN i mo`e da apsorbuje velike koli~ine toplote iz vazduha koji struji kroz ispariva~. Rashladni fluid u fazi visokog pritiska je VRU] i hladniji ambijentalni vazduh koji struji kroz kondenzator apsorbuje toplotu od njega. Sada rashladni fluid je pod niskim pritiskom.Teorija 10 Klima ure|aj .

Serpentinskim Ispariva~em Zabele{ka: Navedene temperature su samo primeri Rashla|eni vazduh ulazi u putni~ku kabinu 11 VENTILATOR Cirkuli{e (kru`i) topao vazduh iz putni~ke kabine kroz ispariva~ gde se 5C ISPARIVA^ TX BLOK VENTIL o 30 C o 60 C 0C o o VisokoPritisna para NiskoPritisna para KOMPRESOR VisokoPritisna te~nost NiskoPritisna te~nost 70 C o 60 C o KONDENZATOR 30 C o Vazduh na ambijentalnu (spolja{nu) temperaturu FILTER Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 25 17 Ariazone International . Serpentinskim Kondenzatorom.Sistemi TXV (sistem sa TX Ventilom) sa: TX blok ventilom.

Ekspanzionim ventilom.Sistemi TXV (sistem sa TX Ventilom) sa: Kondenzatorom sa paralelnim tokom. Ispariva}em sa tankim lamelama Zabele{ka: Navedene temperature su samo primeri Rashla|eni vazduh ulazi u putni~ku kabinu VENTILATOR Cirkuli{e (kru`i) topao vazduh iz putni~ke kabine kroz ispariva~ gde se 12 5C TX EKSPANZIONI VENTIL o 30 C o ISPARIVA^ 60 C o VisokoPritisna para NiskoPritisna para KOMPRESOR VisokoPritisna te~nost NiskoPritisna te~nost 70 C o 60 C o KONDENZATOR 30oC Vazduh na ambijentalnu (spolja{nu) temperaturu FILTER Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International .

Ispariva~em sa tankim lamelama Zabele{ka: Navedene temperature su samo primeri Rashla|eni vazduh ulazi u putni~ku kabinu VENTILATOR Cirkuli{e (kru`i) topao vazduh iz putni~ke kabine kroz ispariva~ gde se 5C ISPARIVA^ o 30 C o 60 C Orifisna (tanka) cev o VisokoPritisna para Akumulator NiskoPritisna para VisokoPritisna te~nost 70 C KOMPRESOR o NiskoPritisna te~nost 60 C o KONDENZATOR 30 C Vazduh na ambijentalnu (spolja{nu) temperaturu o Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja 17 Ariazone International . Kondenzatorom sa paralelnim tokom.Sistemi 13 OT (Orifice Tube sistem) sa: Tankom cev~icom (Orifice). Akumulatorom.

Paralelnim Serpentinskim Ispariva~ima. (2) Dva elektri~na ventila za zatvaranje Zabele{ka: Navedene temperature su samo primeri Zadnji elektri~ni ventil 0C o Prednji elektri~ni ventil VisokoPritisna para 70 C o NiskoPritisna para VisokoPritisna te~nost NiskoPritisna te~nost 60 C 30 C 60 C o o o 30 C Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja o 17 Ariazone International . (2) Serpentinskim Kondenzatorom.Sistemi 14 TVX Dupli sistem sa: (2) Spolja{nim TX ventilom za izravnanje.

Savijenim Krilima (Scroll). Kako se prednja osovina okre}e. menja se ugao ljuljaju}e plo~e {to prisiljava pokretanje klipa napred-nazad i time usisava rashladnu paru kroz usisnu stranu.Krilni.Ljuljaju~om plo~om. Klipovi rade pomo}u ljuljaju~e plo~e koja njih pokre}e napred i nazad u cilindrima.sa Ljuljaju~om plo~om Kompresor sa dvostranim klipom i fiksnom zapreminom. Usis/Potis Para niskog pritiska Klip [ipka za spajanje Ljuljaju~a plo~a ¢ Q À @ Mesto za punjenje Ulazni/ Izlazni ventil Glava cilindra Para visokog pritiska Breg rotora Spojnica Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Unutra{nja konstrukcija mo`e da je sa: . . . Sanden . svi rade kao pumpe u klima ure|aju koje cirkuli{u rashladni fluid i ulje i pove}avaju negov pritisak i temperaturu. kompresiraju}i je u stranu visokog pritiska u kondenzatoru. 15 U svakom slu~aju. .Klipovima.Komponente Kompresori Uop{teno Postoje razli~iti modeli i tipovi kompresora koji se upotrebljavaju u klima ure|ajima koji rade na R134a rashladni fluid.Promenjlivim (volumenom) hodom ili .

16 Kompresioni krug Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Sanden Ovaj kompresor upoterbljava originalnu konstrukciju sa dva savijena krila.Komponente Kompresori Kompresor sa savijenim krilima . Kako pokretna spirala (krilo) osciluje oko fiksnog krila. jedna je fiksna. pritisak pove}an i ispra`njena u izlaznom delu kompresora. stvaraju se d`ebovi izmedju njih. Pokretna spirala koja je spojena sa radnom osovinom preko koncentri~nog le`aja mo`e da ORBITIRA (oscilira). Kako se ovi d`epovi smanjuju u volumenu. a druga pokretna. ohla|ena para je pritisnuta.

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . izlazni pritisak kompresora je mnogo ve}i nego u ku}i{tu kompresora. Preko regulacije pritiska u kompresorskom ku}i{tu radilice. plo~a menja ugao i tako se menja hod klipova. Kompresor ima ljuljaju}u plo~u koja menja ugao. pritisak u ku}i{tu kompresora je ve}i od usisnog pritiska. Promena volumena se kontroli{e pomo}u “crevastog” ventila postavljenog u zadnji deo glave cilindra. Pri maksimalnom hodu. Ovu kontrolu ventil ose}a i reaguje preko usisnog pritiska {to je ustvari i zahtev samog sistema.Harrison V5 17 Delfijev (Harrison) V5 kompresor je nerotiraju~i kompresor sa promenljivim klipnim hodom. Generalno. koji je ve}i ili jednak usisnom pritisku. pritisak u ku}i{tu kompresora jednak je usisnom pritisku. Pri reduciranom ili minimalnom hodu. sa pet (5) aksijalnih cilindara.Komponente Kompresori Kompresor sa promenljivim (volumenom) hodom . Kompresor menja hod da bi kontrolisao kapacitet kako bi zadovoljio zahtev sistema u svim radnim uslovima.

Kako kompresorska osovina rotira. Prilikom praznog hoda ~uje se povremeni {um iz kompresora. a zatim u osnovi samih krila i time obezbe|uje dihtovanje. Ovo je zbog toga {to ulju treba izvesno vreme za cirkulaciju kroz klima ure|aj. Rezervoar za ulje je locirano na izlaznoj strani tako da pritisak gura ulje kroz pumpu.Panasonic Rotiraju~i krilni kompresor sastavljen je od rotora sa tri ili ~etiri krila i pa`ljivo obra|enog ku}i{ta rotora.Komponente Kompresori 18 Rotiraju}i krilni kompresor. koje se smanjuju pri samom rotiranju. krila i ku}i{te formiraju komore. Rashladni fluid uvu~en je preko usisa u ove komore. Krila su dihtovana sa ku}i{tem rotora centrifugalnom silom i uljem za podmazivanje. Izlazni ventil Spojnica Protok ulja Krilo Rezervoar ulja Telo rotora Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Izlaz je postavljen tamo gde je pritisak gasa najve}i.

dr`a~ treba da obezbedi odli~nu zvu~nu apsorpciju. Pogonska remenica Neka vozila nemaju dodatnu remenicu za prihvatanje kompresorskog remena i u tom slu~aju dodatna remenica se pri~vr{}uje na remenicu radilice. Slobodna remenica “V” remen Servo pumpa “Poli V” remen Servo pumpa Alternator Alternator Kompresor Kompresor Remenica pumpe za vodu Remenica pumpe za vodu Vazdu{na pumpa Glavna pogonska remenica Vazdu{na pumpa Glavna pogonska remenica Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . koji se isto upotrebljava kada je rastojanje izme|u remenice preveliko kako bi apsorbirala vibracije remena (kai{a). ~elika ili aluminijuma.Komponente Monta`a i pogon 19 Dr`a~ kompresora Izra|en od plo~e livenog gvo`da. pogotovo za klipne kompresore. Slobodna remenica Obi~no se koristi mala remenica sa mehanizmom za pode{avanje.

kompresorska osovina ne rotira i rashladni fluid ne cirkuli{e i rotor remenice se slobodno okre}e. Prednja plo~a Prsten Kugli~ni le`aj Prsten za pode{avanje Remenica El.magnetni namotaj Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Kada spojnica nije aktivirana.Komponente 20 Kompresorska spojnica Spojnica je konstruisana da spoji rotor remenice sa osovinom kompresora kada je magnetni kalem aktiviran. Spojnica prenosi snagu od radilice na kompresor preko pogonskog remena. Magnetni kalem je ustvari elektromagnet koji prilikom aktiviranja privla~i potisnu plo~u prema sebi. fiksira na rotor remenice i zajedno rotiraju i obezbe|uju pogon kompresora.

PA G za ulje R1 34a Min e (es ralno t ulje er) R1 za 2 Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Upozorenje: NIKAD ne uklju~uj klima ure|aj koji nema rashladni fluid jer }e kompresor biti ostavljen bez podmazivanja. PAG (Poly alkalni glikol) natopljeno u rashladni fluid R-134a je ulje koje cirkuli{e kroz klima uredjaj. U slu~aju dodira odmah oprati. Odmah oprati. Zatvorite kontejner odmah posle upotrebe. Ne dozvoli da PAG ulje do|e do obojenih predmeta (pr. PAG ulje je vrlo higroskopno. {asije). PAG ulje ne sme do}i u dodir sa ko`om. Upotrebljavaj samo specifirano ulje. a to mo`e dovesti do unutra{njeg o{te}enja kompresora. Otvaraj kontejner onda kada ste spremni za upotrebu. Izbegavaj udisanje me{avine PAG ulja i R-134a.Komponente 21 Podmazivanje Rashladni fluid je deo sistema za podmazivanje kod klima uredjaja.

potreban je kondenzator sa manjim protokom.Komponente Kondenzatori 22 Funkcija kondenzatora je razmena toplote i omogu}avanje da toplota od vru}eg rashladnog fluida pre|e na hladniji spolja{ni vazduh. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Rashladni fluid prilikom ulaska u kondenzator je para pod visokim pritiskom i visokom temperaturom. prigu{ivanjem i pobolj{anom razmenom toplote. Tipovi konstrukcija kondenzatora 1. izme|u sa tankim lisnatim rebrima za pove}anje razmene toplote. Serpetinski Ulaz: VisokoPritisna para iz kompresora Kondenzator sa paralelnim tokom Pregrade Ulaz: VisokoPritisna para iz kompresora Izlaz: Visokopritisna te~nost prema fiteru Toplina koja se se odaje ambijentu Izlaz: Visokopritisna te~nost prema fiteru * Kako R-134a radi pri ve}em pritisku. U ovom momentu velika koli~ina toplote je odvedena iz rashladnog fluida. 2. fluid prolazi kroz nekoliko prolaza ~ime se pove}ava povr{ina za izmenu toplote. Serpentinski Ovaj tip kondenzatora se sastoji od namotane duga~ke cevi. Kako rashladni fluid prolazi kroz cevi kondenzatora toplota se predaje na hladniji spojla{ni vazduh koji struji kroz kondenzator tako da rashladni fluid kondenzira i prelazi u te~no stanje. Ovi kondenzatori su oko 25% efikasniji od serpentinskih. Rashladni fluid je pre{ao u vru}u te~nost pod visokim pritiskom. * Ve}i broj proizvo|a~a priklanjaju se ovom tipu kondenzatora zbog ovog razloga. Kondenzator sa paralelnim tokom (Preporu~ljiv za R-134a) Umesto prolaska kroz jedan prolaz (kao kod serpentinskog).

Ako postoje otvori izme|u kondenzatora i radijatora. Isto tako. Osigura~ 25A konvekcionalan nako{eni (mo`e se podesiti da gura ili vu~e vazduh) kompresor Prilikom radnog pritiska preko presostata. Ovo mo`e znatno da umanji sam rad kondenzatora. Ventilator kondenzatora uklju~uje se sa klima sistemom na nekoliko na~ina: ! ! ! . To znatno smanjuje perfomanse samog klima ure|aja. Indirektno povezivanje sa kompresorskom spojnicom.Komponente 23 Sun|erasti zaptiva~i Ovi zaptiva~i postavljeni su izme|u kondenzatora i radijatora kako bi spre~ili zagrejani vazduh da izlazi iznad. To znatno smanjuje protok vazduha pogotovo kada je klima ure|aj u praznom hodu. Preko modula elektronske kontrole (ECM). ovaj zagrejani vazduh mo`e da cirkuli{e nazad prema kondenzatoru. Ventilator kondenzatora Vi{e vozila sa klima ure|ajem zahtevaju elektri~ni ventilator da pomogne protok vazduha. njegova temperatura se pove}ava. Kako je vazduh povu~en kroz kondenzator preko ventilatora. novija vozila imaju smanjene prednje re{etke ili otvore. 30A Rele Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Vozila koja upotrebljavaju R-134a zahtevaju dodatni ventilator zbog vi{eg pritiska na kojem radi ovaj fluid. ispod ili sa strane kondenzatora i radijatora (normalno rastojanje izme|u njih oko 25mm).

1. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . To dovodi do isparivanja te~nosti koja prolazi kroz ispariva~ i niskopritisna te~nost prelazi u niskopritisna para. Kondenzirana vlaga izlazi kroz ispusni otvor ispod ispariva~a.Komponente Ispariva~i Rashladni fluid ulazi u kolo ispariva~a kao hladna te~nost pod niskim pritiskom. oduzima se od toplog vazduha iz unutra{njosti automobila koji pomo}u ventilatora struji kroz tanka lisnata rebra ispariva~a. Plo~ast (lisnat) ispariva~ Sli~an radu kondenzatora sa paralelnim tokom gde rashladni fluid ima pove}ani protok i ve}u povr{inu za adekvatnu razmenu toplote. Toplota koja je potrebna da bi te~nost isparila. Serpetinski ispariva~ 24 Sli~an radu serpetiskog kondenzatora ali nekoliko puta dublji. preko ventilacionih kanala ponovo pomo}u ventilatora ubacuje se u kabinu vozila. Kako topliji vazduh prolazi kroz lisnata rebra ispariva~a. vla`nost sadr`ana u ovom vazduh kondenzuje se na sama rebra. Serpetinski Ispariva~ Ulaz NiskopritisnaTe~nost Izlaz NiskopritisnaPara 2. Plo~asti (lisnati)Ispariva~ Pregrade Ulaz NiskopritisnaTe~nost Izlaz NiskopritisnaPara Proizvo|a~i preferiraju upotrebu lisnatog ispariva~a za R-134a zbog pove}anih perfomansi od oko 20% u odnosu na paralelni tok. Ovaj vazduh tako ohla|en.

Komponente Termo-Ekspanzioni ventil (TXV)
Protok fluida kroz ispariva~ mora biti kontrolisan kako bi obezbedio maksimalno hla|enje, obezbe|uju}i da sva te~nost ispari. Ovo se posti`e TermoEkspanzionim ventilom (TXV). Kontrolisanje pritiska Kao {to je prikazano na ilustraciji, TXV kontroli{e protok fluida koriste}i pritisak samog sistema. F1 - Kapilarna cev za indikaciju temperature. To je zatvorena cev napunjena rashladnim fluidom. Ovaj fluid je isto napunjen iznad dijafragme (7). Indikatorska cev (3) pri~vr{}ena je na izlaznoj grani ispariva~a. F2 - Cev~ica za kompenzaciju pritiska To je prazna cev~ica spojena na izlaznu cev ispariva~a i ose}a pritisak rashladnog fluida koji napu{ta ispariva~. (Neki od TXV ne koriste kompenzacionu cev i imaju dodatak u samom ventilu). F3 - Pritisna opruga Ova opruga (6) locirana je ispod loptasog ventila (5). Princip rada Otvaranje Kada temperatura na izlazu ispariva~a poraste, fluid u kapilarnoj cevi (3) ekspandira, i pritiska dijafragmu (7) i gura {iljak (A), a time i kuglicu (5). Tako se otvara prolaz (4) dozvoljavaju}i ve}i protok fluida. Zatvaranje Kako izlazna cev ispariva~a postaje hladnija, fluid u kapilarnoj cevi se sakuplja. Sile F2 i F3 guraju {iljak (A) i dijafragmu (7) omogu~avaju}i kuglici da zatvori prolaz (4) i tako smanji protok fluida.
2. A 5. 4. 6. (F3) 1. Te~nost visokog pritiska 1. Ulaz 2. Izlaz prema ispariva~u 3. Kapilarna cev 4. Prolaz 5. Kuglast ventil 6. Opruga 7. Dijafragma 8. Rashladni fluid 9. Cev za kompenzaciju pritiska

25

TXV - Zatvoreni
8. 7. 3. (F1)

9. (F2)

TXV - Otvoreni
8. 7. 3. (F1)

2. A 5. 4.

Te~nost niskog pritiska

6. (F3)

1.

9. (F2)

Te~nost visokog pritiska

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Ariazone International

Komponente Termo-Ekspanzioni Blok Ventil (TXV)
TXV - Otvoreni Blok ventil se razlikuje od ranije pomenutog ekspanzionog ventila po tome {to ima ~etiri prolaza, a u principu rad je potpuno istovetan. Rad blok ventila je preko ekspanzije /sakupljanje fluida sa dijafragmom (11), ali se ne vra}a preko posebne kapilarne cevi. Osetljivost preko promene temperature i pritiska koji uti~e na protok odvija se u samom bloku. Kako fluid na izlaznoj strani prolazi preko senzora (12), ekspandiranje ili sakupljanje fluida pokre}e {iljak (8), a time i kuglicu (6) i otvara ili zatvara protok. Kontrola pritiska Kao {to je pokazano na ilustracijama, blok ventil kontroli{e protok fluida koriste}i sistem kontra-pritiska. F1 - Temperaturni senzor To je zatvorena dijafragma i senzor punjen rashladnim fluidom. Kako fluid izlazi iz ispariva~a, prolazi preko senzora (12), a fluid (9) iznad dijafragme (11) ekspandira pomeraju}i {iljak (8) koji gura kuglicu (6) i osloba|a otvor (5). F2 - Kompenzacija pritiska Ovo je prolaz (10) na izlaznoj strani blok ventila, gde fluid dolazi ispod dijafragme(11) i reaguje kao oponent pritisku, poma`u}i protok ulaska u ispariva~ preko ulazne strane. F3 - Pritisna opruga Opruga (7) je postavljena ispod kuglice (6) i oponira sili koja pomera kuglicu od otvora i tako zatvara (reducira) protok u
5. 6. 7. F3 8. 3. 1. Ulaz 2. Prema ispariva~u 3. Iz ispariva~a 4. Prema kompresoru 5. Kapilarni prolaz 6. Kugla 7. Opruga 11. 10. F2 3. 9. F1 12.

26

4.

2.

1.

5. 6. 7. F3 8.

8. [iljak 9.Rashladni fluid 10.Kompenzacioni pritisak u dijafragmi 11. Metalna dijafragma 12. Senzor

TXV - Zatvoreni
11. 10. F2 9. F1 12.

4.

2.

1.

Te~nost visokog pritiska

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Ariazone International

Komponente Pregrejavanje
U datom trenutku u ispariva~u, rashladni fluid je potpuno ispario i preko te ta~ke svaka dodatna apsorpcija toplote od pare rashladnog fluida opisuje se kao PREGREJAVANJE.

27

Vrednost PREGREJAVANJA je temperaturna razlika preko temperaturne ta~ke kada te~ni R-134a pre|e u paru. Termo Ekspanzioni ventil (TXV) je fabri~ki pode{en da kompezuje pregrejavanje. Osigurajte da prilikom promene TX ventila postavite ventil sa istim pode{avanjem. Temperatura Zasi}enja = Temperatura pri kojoj rashladni fluid promeni agregatno stanje u paru pri odre|enom pritisku Aktuelna Temperatura = Temperatura rashladnog fluida na izlasku ispariva~a. Primer: Prora~un za pregrejavanje: Aktuelna Temperatura
minus

10 C 5 C 0 5 C
0

0

Temperatura za{i}enja Pregrejavanje

=

temperatura zasi}enja 5oC

Izlaz (te~nost niskog pritiska prema ispariva~u)

Ispariva~

Ulaz (te~nost visokog pritiska iz filtra)

10 C
Prema kompresoru (nisko pritisna para)

o

aktuelna temperatura 10oC

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Ariazone International

Komponente Orifisna (restrikciona) cev (OT)

28

Kod sistema sa orifisnom cevi (OT), rashldani fluid je forsiran da te~e kroz finu restrikciju (orifice). Ovo prouzrokuje pad pritiska i pad temperature fluida pri ulasku u ispariva~. Koli~ina protoka zavisi od razlike pritiska kroz ovu restrikciju. Fini mre`asti filter lociran je na ulaznoj i izlaznoj strani orifisne cevi da spre~i prolaz prljav{tine kroz ispariva~. Orifisne cevi imaju razli~ite veli~ine restrikcije u zavisnosti od a/c sistema, a ove razli~ite veli~ine mogu se identifkovatii prema boji spoljne plasti~ne cevi.

Izlaz (Prema ispariva~u)

Mre`asti filter Mre`asti filter

“O” prsteni

Ulaz (iz kondenzatora)

Restrikcija (bronzana cev veoma malog dijametra)

NiskoPritisna te~nost VisokoPritisna te~nost

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja

Ariazone International

Ulaz (te~nost visokog pritiska iz kondenzatora) Izlaz (te~nost visokog pritiska prema ispariva~u) cedilo oduzima~ vla`nosti cedilo Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .resiver (FDR) 29 Fliter su{a~ radi kao filter tvrdih ~astica. rashladni fluid i PAG ulje zapenjuju i daju la`nu impresiju da je sistem nedoviljno punjen. Ako filter ima vizuelno staklo osigurajte se da ste napravili pravilnu dijagnozu. kontejner (resiver) za rashladni fluid i najva`nije kao apsorber vla`nosti. To je zbog toga {to na oko 700 C temperature. VA@NO: Osigurajte se da ste na strani "IN" filtera povezali priklju~ak sa kondenzatora.Komponente Filter su{a~ . Kuglice silikagela (desikant) locirane u FDR-u apsorbuju male koli~ine vlage i spre~avaju stvaranje ovih kiselina. Vlaga. Ve}i broj R-134a filtera nema vizuelno staklo. NIKAD ne upotrebljavaj R-12 filter sa sistemom sa R-134a jer koriste razli~iti desikant. temperatura i rashladni fluid formiraju hidroflori~ne i hidrohlori~ne kiseline.

Komponente Akumulator (kod sistema sa orifisnom cev~icom) 30 Fukcija akumulatora je da skladira rashladni fluid. Kod OT sistema rashladni fluid napu{ta ispariva~ kao me{avina pare i te~nosti. Te~ni rashladni fluid postepeno isparava nakon ~ega ova para se di`e. apsorbira vla`nost i odvaja paru od te~nosti. Ova me{avina ulazi u akumulator i te~nost pada na dno dok se para di`e prema vrhu i produ`uje put prema kompresoru. filtrira ne~isto}u. Cev kroz koja prolazi samo para Izlaz (para niskog pritiska prema usisnoj strani kompresora) Ulaz (is ispariva~a. a zatim usisava u kompresor. me{avina te~nosti i pare niskog pritiska) Oduzima~ vla`nosti Neisparena te~nost Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .

creva i fitinge je od Hidrogenerirane Nitrilne butadienove gume (HNBR) i ozna~ena je zelenom bojom.Komponente “O” gumeni prstenovi 31 Smesa gume za "O" prstenove na sistemima sa R-134a upotrebljene za spojeve. Drugi proizvo|a~i mogu upotrebiti "O" prstenove sa drugim bojama i veli~inama. Nauljivanje "O" prstenova mo`e biti sa mineralnim uljem. Osigurajte se da upotrebljavate "O" prstenove koji odgovaraju prilikom servisiranja. . cevi i komponente uklju~uju}i i klima ure|aj kompletno su nauljeni. R12 R134a Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . kao {to su i "O" prstenovi kao rezervni delovi.R12 "O" prstenovi su crne boje. Sva creva.

crevo Guma Poja~ava~ Nitril Guma Poja~ava~ Nitril Najlon Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . NOVO R12 crevo propu{ta vi{e rashladnog fluida godi{nje nego R134a (R12 oko 28 gram/god.). creva imaju najlonski sloj sa unutra{nje strane. {to redukuje normalno curenje koje bi se pojavilo zbog poroznosti gumenog creva. Ve}i broj R134a creva imaju manji spolja{ni pre~nik i tanje zidove kako bi pobolj{ali fleksibilnost i redukovali {um u klima ure|aju. PAG ulje i hidrogen sadr`an u R134a rapidno nagriza normalno R12 nitrilno crevo. NIKAD ne upotrebljavaj R12 crevo (osim ako je "barrier"-nog tipa) u sistem sa R134a.Komponente Creva 32 ZAHVALJUJU^I MANJOJ MOLEKULARNOJ VELI^INI I VE]EM RADNOM PRITISKU FLUIDA R134a.crevo R134a . Ovo mo`e da stvori ve}i {um. R12 creva normalno imaju ve}i spoljni pre~nik. R12 .

R134a .Brza spojka R134a . Razli~ite dimenzije portova defini{u visoku i nisku stranu klima ure|aja.priklju~ak za punenje Otvor. poseban dizajn ventila za punjenje je razvijen za upotrebu za R134a sistem. Ovo je zbog materijala od kojeg su napravljeni zaptiva~i. Ve}i broj ventila (shrader valve) }e curiti. cevi. Zatvor. kondenztoru ili filteru su{a~u. zato obavezno postavite za{titnu kapicu.Komponente Priklju~ci za punenje 33 Portovi za punjenje su postavljeni na crevu. Ovi portovi obezbe|uju servisiranje klima ure|aja i testiranje dok su pod pritiskom. Isto tako. Plasti~na kapica se upotrebljava da se portovi zatvore i spre~i curenje. [raderov ventil Za{titna kapica priklju~ak za punenje priklju~ak za punenje Za{titna kapica 1/4” oli 3/16” R12 Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Ventil konstruisan za R134a mora biti upotrebljen za sistem sa R134a.

ECM aktivira rele i struja je dostavljena do kompresorske spojnice. primer zatvorenog presostata. Isto tako pove}ava se broj okretaja motora kako bi se spre~io prestanak rada motora u praznom hodu.Komponente Elektri~ni razvod klima ure|aja 34 Kontrola / [ema (Serijski spojevi) Presostati su postavljeni u seriji sa spojnicom kompresora. presostat }e "otvoriti kolo". Kad je uklju~en prekida~ a/c sistema. magnet kompresora Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Snaga Osigura~ Prekida~ Klima ure|aja Prekida~ niskog pritiska B8 Prekida~ ventilatora Termo prekida~ Prekida~ visokog pritiska ECM Termalna za{tita Rele klima ure|aja C2 Dioda El. i ako je strujno kolo zatvoreno. U slu~aju pojave previsokog ili preniskog pritiska u sistemu. Kod vozila sa elektronskim ubrizgavanjem obi~no je ugra|en ELEKTRONSKI KONTROLNI MODUL (ECM) inkorporiran u razvod a/c sistema. poslat je signal do ECM-a.

Kontrol. Brzina 1. Elektronski modul Odvod toplote IGN 12V 2. menjaju}i napon do motora ventilatora. Najve}a brzina ovog ventilatora je kada je struja dovedena direktno sa akumulatora preko relea.Komponente Kontrola brzine unutra{njeg ventilatora 35 Pomo}u otpornika Regulator brzine unutra{njeg ventilatora sastoji se od redno povezanih otpornika. Serijski povezani otpornici Elektronski kontroler Funkcija elektronskog kontrolora ja da promeni niskonaponski signal od ECM-a u visoki napon. Ovaj tip kontrole brzine obi~no se upotrebljava sa Elektronskom Klima Kontrolom (ECC). +12V T Ventilator Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Promena brzine ventilatora mo`e da bude beskrajno promenljiva i obi~no mo`e da bude do 13 brzina. ventilat. 3. Struja prolazi kroz jedan ili kombinaciju od svih otpornika i otpor menja brzinu ventilatora Najve}a brzina ovog ventilatora je kada je struja dovedena direktno sa akumulatora preko relea.

Komponente Kontrola ciklusa kompresora 36 Termostatski prekida~ (Ure|aj za spre~avanje od zale|ivanja) Termostat je redno spojen sa spojnicom kompresora. Kada se temperatura ispariva~a pribli`ava zale|ivanju 00 C. Kontakti unutar termostatskog prekida~a se otvaraju kada je fluid u kapilaru sakupljen (osetiv{i nisku temperaturu na ispariva~u) i prekidaju elektri~no kolo sistema isklju~uju}i kompresor. ova temperatura je detektirana od termostatske kapilarne cevi postavljene na lisnatim rebrima ispariva~a.5 C). Ta~ka prekida Kapilarna cev magnet. Kapilarna cev je punjena rashladnim fluidom. namotaj Kapilarna cev Otpor ventilator Termostat Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . koja se {iri ili sakuplja u zavisnosti od temperature unutar cevi. kontakti termoprekida~a se zatvore (te~nost u kapilari je ekspandirala osetiv{i ve}u temperaturu) i ponovo povezuju strujno kolo sistema. Kad temperatura ispariva~a 0 poraste do pode{ene temperature (4 .

Ovo zna~i da kompresor manje radi. Otpor termistora je poja~an i upotrebljen da kontroli{e ili prekida~ klima sistema ili spojnicu kompresora. kompresor je pode{en da se isklju~i na ve}oj temperaturi nego normalno. Termistor Strujno kolo koje sadr`i senzor koji je NTC Rezistor (Negative Temperature Coefficient) Poja~ava~ Mali elektronski ure|aj koji ima elektronsko kolo i elektri~ne komponente.Komponente Kontrola ciklusa kompresora 37 Termistor i Poja~ava~ Ovaj ima istu funkciju kao i termostatski prekida~ samo {to umesto mehani~kog rada sa kontaktima i kapilarom. poja~ava~ poja~ava~ Pozicija {tednje Ova funkcija normalno asocira na upotrebu termistora i poja~ava~a (opisan gore). smanjuju}i optere}enje motora i potro{nju goriva. Termistor je elektronski senzor koji ose}a temperaturu vazduha koji dolazi od ispariva~a. termistor i poja}ava~ se elektronski aktiviraju. U ovoj poziciji (ECON). Dugme {tednje Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .

spojnica kompresora isklju~i se ovim 0 presostatom. Kada pritisak na niskoj strani dostigne 200 kPa. Temperatura ispariva~a opet pada i ponovo se deaktivira. Zabele{ka: Normalno.Komponente Kontrola ciklusa kompresora 38 Elektri~ni ciklusni presostat Neka vozila koja upotrebljavaju orifisnu cev (OT . Prekida~ visokog pritiska Elektri~ni ciklusni presostat Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .5 C na ispariva~u (temperatura iznad ta~ke zamrzavanja). Kada se kompresor isklju~i pritisak na niskoj strani po~inje da raste propra}en pove}anjem temperature na ispariva~u. upotrebljavaju presostat lociran na niskoj strani klima ure|aja izme|u ispariva~a i kompresora za kontrolu kompresora. presostat sa isklju~ivanjem na niskom pritisku NE upotrebljava se sa cikli~nim prekida~em jer je cikli~ni prekida~ postavljen na niskoj strani. presostat se aktivira i uklju}uje kompresorsku spojnicu. Cikli~ni prekida~ igra ulogu niskopritisnog presostata. Pritisak od 200 kPa odgovara temperaturi od oko 0. Ovaj presostat elektri~no je povezan u serijskoj vezi sa spojnicom kompresora. Na pode{enom pritisku.Orifice Tube).

Ljuljaju~a plo~a menja ugao i tako je zapremina kompresora u svom maksimumu. Kontrolni ventil odr`ava curenje od potisne strane (visoki pritisak) do ku}i{ta.Komponente Kontrola ciklusa kompresora 39 Mehani~ki presostat Visoki zahtev klima ure|aja Tokom ovog perioda od srednjeg do visokog zahteva klima ure|aja. Tako je pritisak u ku}i{tu jednak usisnom pritisku. Tokom ovog procesa. Ljuljaju~a plo~a menja ugao i tako redukuje zapreminu kompresora do minimuma. usisni pritisak bi}e ve}i nego pode{eni na kontrolnom ventilu. usisni pritisak se smanji prema pode{enoj kontrolnoj vrednosti. Harison sa promenljivim (volumenom) hodom Iz potisne komore Prema ku}i{tu kompresora Iz ku}i{ta kompresora Ku}i{te Prema usisnoj komori Kontrolni ventil Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . kontrolni ventil odr`ava curenje od ku}i{ta do usisnog pritiska. Tokom ovih perioda zapremina je beskrajno promenljiva od 5 do 100 % svog maksimalnog volumena. Niski zahtev klima ure|aja Tokom perioda od niskog do srednjeg zahteva klima ure|aja.

Kako je presostat serijski vezan sa kalemom spojnice. Ova dioda obi~no za{rafljena na spojnicu kalema spojnice. Ovaj presostat postavlja se da za{titi kompresor od o{te}enja prouzrokovanim unutra{njim trenjem. kada se temperatura ku}i{ta smanji. magnetno polje prestaje i stvara visok momentni napon (PIK). Paralelno sa kalemom spojnice postavlja se dioda koja obezbe|uje uzemljenje. Dioda Kompresorska spojnica Termostat Za{titni termostat Za{titni termostat je obi~no postavljen na ku}i{tu kompresora. Kablovi Pokretan kontakt Fiksni kontakt Bimetal Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . presostat prekida strujno kolo kalema. Ovo magnetno polje je konstantno sve dok je spojnica aktivirana. Senzor ose}a temperaturu kompresorskog ku}i{ta i ako temperatura dostigne odre|enu pode{enu temperaturu. opet na neku pode{enu vrednost.Komponente Za{titni ure|aji 40 Dioda spojnice Namotaj spojnice (kumplunga) je elektromagnet sa sna`nim magnetnim poljem kada je pod naponom. Ovaj napon je {tetan za ECM i mora da se spre~i. Kad je dovod struje prekinut. spojnica se ponovo aktivira.

Primer: Ventilator kondenzatora brzo se aktivira na pritisak rashladnog fluida od 1770 kPa.Visoki/ Srednji/ Niski prekida~ Snaga Kompresor.Visoki/ Niski prekida~ Trinarni prekida~ . Aktiviraju}a igla Pritisak rashladnog fluida Dijafragma Kontakti Razli~ita pode{avanja za visoki pritisak zbog vi{eg radnog pritisaka i temperature kod R134a.Komponente Za{titni ure|aji 41 Presostati za rashladni fluid Niski pritisak Upotrebljava se da prekine elektri~no kolo kompresorske spojnice kada je pritisak fluida premali ili ima nekih problema u klima ure|aju. Ovaj prekida~ mo`e da bude individualan ili kombinacija od dva ili tri intervala. 1770kPa (primer) Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . spojnica Kontrola kondenzatorskog ventilatora Srednji pritisak . R12 sistem = 27600 kPa (visoki pritisak) Terminologija Binarni prekida~ . R134a sistem = 3200 kPa (visoki pritisak).Koristi se da uklju~i ventilator na pode{eni pritisak rashladnog fluida. Visok pritisak Elektri~no kolo se prekida kad je pritisak previsok ili ima smetnji u klima ure|aju.

Elktronska oprema za dijagnosticiranje mo`e da se upotrebi da dostavi informacije o pritisku i time lak{e da dijagnosticira rad sistema i sav sistem.5 volti izlaznog napona i zahteva 5 volti regulirano napajanje. Prednost kori{}enja transducera u pore|enju sa normalnim presostatima je ta {to transducer konstantno sledi pritiske i {alje signal kontolnom modulu (ECM).Komponente Za{titni ure|aji 42 Transducer (senzor) pritiska Transducer je zatvoreni manometar i presostat sa unutra{njim signalom. koja je zavisna od pritiska fluida ispod kerami~ke plo~ice. Elektronika transducera je na fleksibilnoj elektronskoj plo~ici postavljenoj u gornjem delu transdusera i omogu}ava linearno kalibriranje signala kapaciteta od kerami~ke senzorske dijafragme. Pri radu transducer ose}a pritisak preko savijanja dveju kerami~kih dijafragmi. On obezbe|uje 0. ne kao normalni tipovi koji imaju gornju i donju radnu ta~ku. pretvara se u analogni izlaz. Priklju~ak za punenje (visoki pritisak) Elektronika Kerami~ka dijafragma transducer (senzor) pritiska Priklju~ak pritiska Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . ECM }e isklju~iti kompresor pri niskom ili visokom pritisku. Promena kapaciteta.

odlo`iti uklju~ivanje kompresora pri prekinutom radu motora.isklju~iti kompresor kada je temperatura u radijatoru previsoka. . . BCM i PCM) se upotrebljavaju za uklju~ivanje ili isklju~ivanje elektri~nog kola klima ure|aja kontroli{u}i kompresor i ventilator kondenzatora.uklju~iti ili isklju~iti ventilator kondenzatora.aktivirati ventilator za hla|enje na pode{enu temperaturu te~nosti za hla|enje. termostatskim prekida~em. . pozicijom leptira kod karburatora i ga{enjem motora su pod konstantnim monitoringom od ECM-a. Numeri~ki rezultati razli~itih senzora povezanih sa brzinom motora. . . . temperaturom hladnjaka.isklju~iti kompresor kad je leptir karburatora (sauh) {iroko otvoren.pove}ati rad motora u praznom hodu pri aktiviranju sistema.isklju~iti kompresor pri visokim okretajima motora. Ove numeri~ke signale mikroprocesori obra|uju i {alju prema sistemima: . brzinom putovanja.isklju~iti sistem pri niskom/visokim pritisku.isklju~iti kompresor pri prestanku rada motora. .Body Control Module) Modul za napajanje (PCM . aktiviranjem prekida~a. BCM-a ili PCM-a.Power Train Module) Mikroprocesori (ECM. . presostatom.Komponente Za{titni ure|aji 43 Kontrolni modul motora (ECM .Engine Control Module) Kontrolni modul {asije (BCM . osigura~ termostatski prekida~ prekida~ prekida~ ventilatora klima ure|aja kalem kompresorske spojnice prekida~ niskog pritiska rele C2 PCM prekida~ visokog pritiska B8 dioda toplotna za{tita Rele klima ure|aja osigura~ F6 Dvobrzinski ventilator Rele za kontrolu brzine ventilatora Rele za kontrolu niske brzine ventilatora Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .

Bez relea Prekida~ A/C Oko 2V pad napona kroz A/C sistem 10V Kompresorska spojnica 12V Sa relejem Prekida~ A/C Relej 12V Kompresorska spojnica 12V Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Komponente Za{titni ure|aji 44 Relea Relea se upotrebljavaju u elektri~nim kolima klima ure|aja da za{tite prekida~e koji imaju male kapacitete no{enja struje (kao na pr. mala kontaktna povr{ina / slab pritisak na kontakte) ili razli~Ite struje izme|u komponenata. Dole je prikazan primer za kolo sa i bez relea.

Ovaj senzor obezbe|uje signal do Elektronskog klima kontroliraju}eg modula (ECCM). Ako je zra~enje veliko. ECCM aktivira unutra{nji ventilator na najve}u brzinu i maksimalno hla|enje da bi kompenzirao dodatnu toplotu od zra~enja. ECCM smanjuje brzinu ventilatora i {alje rad klima ure|aja u ni`e zahteve. Senzor sun~evog grejanja Senzor spolja{nje temperature Senzor spolja{nje temperature je Negativni Rezistor (NTC . Ovaj senzor meri spolja{nu temperaturu i pokazuje na instrument tabli.Negative Coefficient Resistor) sa niskim ulaznim naponom. Senzor spolja{ne temperature Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Photo Chemical Diode) locirana na vrh komandne table. Senzor menja otpor u zavisnosti od temperature vazduha koji ga okru`uje . Obrnuto. pokazuju}i sun~evo zra~enje koje uti}e na unutra{nju temperaturu vozila. Ovaj senzor je postavljen spolja.Komponente Senzori 45 Sun~evo grejanje Senzor za sun~evo grejanje je foto hemijska dioda (PCD . obi~no iza prednjeg branika ili ispred maske. ako je sun~evo zra~enje umanjeno.

Ako se odabere grejanje. Ako ima zahtev za grejanje. Tok vazduha za maksimalno toplo klapna Tok vazduha za maksimalno hladno klapna Greja~ Greja~ Kontrola toplote Ventil koji uklju~uje grejanje obi~no se aktivira vakuumom i ima dovod za vakuum od motora. vakuum je povu~en iz kola pomo}u vakuum prekida~a i ventil otvora protok vru}oj te~nosti u greja~u. Ovaj ventil spre~ava protok te~nosti da u|e u greja~. klip poluga vakuum kontrola vodeni ventil Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Komponente Kontrola temperature 46 Klapna za me{anje vazduha Temperaturna kontrola obavlja se preko temperaturnog modula spojen sa klapnom u ku}i{tu greja~a. Ova klapna postavljena je iznad greja~a i u poziciji na puno hla|enje. potpuno zatvara greja~. klapna se pokre}e od greja~a omogu~avaju~i pove}anje toplotnog zra~enja i me{anje sa sve`im ili vazduhom iz klima ure|aja u postizanju `eljene temperature.

opruga vra}a nazad dijafragmu i osovinicu u prvobitni polo`aj. a time i osovinicu koja je polugom povezana sa klapnom. Kad je vakuum aktiviran. pokrenuta pomo}u vakuumskog aktivatora. gumena dijafragma je povu~ena pritiskaju}i oprugu. usmerava vakuum prema `eljenoj poziciji. Kada je vakuum odstranjen. Vakuumski prekida~ pri~vr{}en za kontrolno dugme. opruge.Komponente Oblici kontrole 47 Vakumski aktivatori Jednostepeni i Dvostepeni Klapne razli~itih oblika postavljene su za distribuciju vazduha kroz kanale u ku}i{tu greja~a i ispariva~a. gumene dijafragme i osovinice. Dvostepeni ulaz vakuma I stepena ku}i{te Jednostepeni Þ nema vakuum Þ Þ vakuum aktiviran opruga dijafragma II stepena II stepen I stepen potpuno ivu~en Ý ulaz vakuma II stepena opruga dijafragma II stepena Vakuumsko kolo Vakuum se usmerava do `eljenog kanala od vakuumskog sabirnika kod motora. Vakuumski aktivator se sastoji od plasti~nog ili metalnog kontejnera. kontrola kontrola vakuma vakumski aktivatori Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .

Komponente Oblici kontrole 48 Motori za me{anje vazduha Motor za me{anje vazduha je u stvari promenljivi rezistor (PRB . koji zauzvrat pokre}e klapna na prethodno pode{enoj poziciji i time reguli{e temperaturu. Signali sa me{aju}eg motora {alju se natrag u ECC kao referenca u kojoj poziciji se nalazi klapna. ventil ili sl. osovine za okretanje i elektronskog kola. Solenoidni sklop se sastoji od grupe elektri~no aktiviraju}ih solenoidnih ventila ~iji rad je kontrolisan elektronskim kolom. kada se vakuumski aktivator deaktivira. zup~anika razli~itih veli~ina. Vakuumski aktivatori upotrebljeni za vazdu{nu distribuciju na vi{e mesta. a svi solenoidi postavljeni su u jedno ku}i{te.). Kada je vakuumski solenoid aktiviran preko ECC. vakuum koji motor dostavlja mo`e da se usmerava preko solenoida do relevantnog vakuumskog aktivatora koji operira time gde je namenjen (klapna. Svaki solenoid ima deo za vakuumski aktivator ili vakuumski ventil (ventil greja~a). Obrnuto. aktivator blok sa vakumskim solenoidima Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . ulazi atmosferski vazduh i vra}a aktivator u prvobitni polo`aj. indirektno su aktivirani i deaktivirani elektronski pomo}u Sklopa Vakuumskog Solenoida. Ovaj motor reguli{e temperaturu pomeranjem klapne prema ili od greja~a. Sklop Vakuumskog Solenoida Ovaj metod za rad vakuumskog aktivatora koristi se sa elektronskom klima kontrolom (ECC). Sastoji se od motora. Ovaj vid klima kontrole je potpuno elektronski. Promenljivi nisko naponski signali {alju se od modula elektronske klimatske kontrole (ECC) da pokrenu motor za me{anje.Potentiometer Balance Resistor).

Komponente Elektronska kontrola temperature 49 ECC sistemi rade sa istim osnovnim komponentama kao u ru~no kontrolisanim sistemima. ispariva~ i greja~. kao na primer kondenzator. Elektronski senzori omogu}avaju ECC-u da reaguje kod promene od sun~evog zra~enja i unutra{nje i spolja{ne temperature. ECC sistem automatski se pode{ava bilo kojoj temperaturnoj ili klimatskoj promeni i odr`ava odabranu temperaturu u unutra{njosti vozila. Ovo se posti`e slede}im pode{avanjima: ! Brzine unutra{njeg ventilatora ! Pokretanjem klapne ! Aktiviranjem klima sistema ! Aktiviranjem ventila greja~a ! Pokretanjem klapne za sve` vazduh senzor temperature u automobilu senzor sun~evog zra~enja kontrolni displej motor za me{anje vazduha -88. Glavna razlika je u tome {to ECC sistem mo`e da odr`ava pode{enu temperaturu koju voza~ odabere kada se odabere automatski rad. kompresor.8C AMB AMUATNOU A L A/C blok vakumskih solenoida A 123 CLIMATE CONTROL 0FF AUTO MANUAL MODE AMB A/C senzor spolja{ne temperature kompresor temperaturni senzor kod ispariva~a Rezistor brzine ventilatora Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .

U slu~aju defekta lak{e je locirati problem kod elektronski kontrolisanih sistema zbog pristupa dijagnostici.Komponente Elektronska kontrola temperature 50 Glavna prednost sistema je {to pored AUTOMATSKOG rada postoji opcija i za manuelni rad. Druga dodatna prednost ovog sistema je u dijagnostici. vode kompresor brzina ventilatora svetla instrument tabla ulazni podaci relea brava Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . akumulator + napon 5V 5V kontrola ventilatora start motora masa ispariva~ okolina voda sve` vazduh unutra{nost vozila sunce resetovanje motor ventilatora kontrola ventilatora analogno-digitalna konverzija senzor centralni procesor ulazni podaci klapna izlazne komande funkcija funkcija funkcija ventilacija odle|enje pedala senzor zahtev za klimatizaciju temp.

Objasnite razliku u ceni. ! Kada vi{e ne mo`e da se nabavi R12. Recimo. Za sistem podmazivanja ve}i broj renomiranih proizvo|a~a klima ure|aja preferiraju PAG (Poli Alkalni Glikol) ulje kao jedinu zamenu za ulje pri izmeni sistema od R12 na R134a. 1996) mnogi kompromisi trebaju biti razmotreni. Isto. ! Koji delovi su bili zamenjeni. Cena ko{tanja je vrlo va`na kada treba da se menja na R134a. Ova cena se dodaje na cenu za zamenu. sistemi na R134a rade na vi{im pritiscima i temperaturama. "O" prstenova. ! Koliko dugo planira da ima to vozilo. kompresor ili kondenzator. curenje mora biti otklonjeno pre zamene sa R134a. zamena na R134a NE]E pobolj{ati rad sistema. Koju garanciju }ete ponuditi.. ALI nemojte `rtvovati performanse i kvalitet zbog cene. To umnogome zavisi kako je sistem radio na R12 i ako je sistem radio na nekoj osrednoj granici. ako nije pitajte vlasnika za istoriju problema koji su se javljali. ! U slu~aju saobra}ajke. ! Bilo koji defekti. ! Dali je sistem radio dobro do tog momenta. Kao {to smo ranije napomenuli. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . 01. Najva`nije je da pre ove zamene ubedite vlasnika vozila pri }emu Vi morate spomenuti slede}e: ! Koje su zadnje izmene (servisiranje) izvedene na sistem i kada.Retrofiting Zamena freona R12 sa R134a 51 Upoznavanje Sa ubrzanom fazom za otstranjenje R12 iz upotrebe (1. filter su{a~a ili akumulatora. ! Dali sistem radi na alternativni Rashladni fluid. ~ak i trostrane me{avine zahtevaju promene komponenata kao {to su creva. da se sistem NE MENJA dok nije neophodno kao na pr. a vrlo mogu}e i zamena sistema R12 sa alternativnim rashladnim fluidom R134a. Ovo mo`e da izmeni dosta. pitajte vlasnika dali bi hteo efikasniji kondenzator. preporu~uje se da ako sistem sa R12 radi dobro i nema curenja. Nema direktne zamene rashladnog fluida za sistem sa R12.: ! Zamena nekih glavnih komponenti. Zamena sistema sa R12 na R134a je mo`da najlak{i deo.

Retrofiting Zamena freona R12 sa R134a 52 1. pustite da motor radi oko 10 minuta na 1500 obrtaja. Usporedite ove rezultate sa merenjima iz Ta~ke 2/. Provera perfomansi . ! Postavite R134a port za punjenje sistema. Provera curenja . 5. Opcija pro~i{}avanja . Obratite pa`nju na neke znake pregrejavanja. znakove curenja. Uradite proces rikaveri . ali pri tome ne smete da ga ispustite u atmosferu. Promena delova . vakumirajte sistem minimum 30 minuta.Odstranite delove koje }ete zamenjivati.Postupite kao u Ta~ci 2/. Punenje . Proizvo|a~i kompleta za retrofiranje preporu~uju koji delovi treba da se zamene. 8.Odstranite sve nalepnice koje pokazuju informacije za R12 fluid. 6. Za to postoje specijalni ure|aji. (INFORMI[ITE VLASNIKA DA ]ETE UGRADITI DODATNE NOVE DELOVE.Napunite sistem sa R134a. hemijskom olovkom. PORED PROMENE RASHLADNOG FLUIDA -RETROFIT. Evakuacija .Potrebna je kompletna vizuelna inspekcija za sve komponente. uvucite sondu termometra u sredi{nji ventilacioni kanal (kroz re{etke) i proverite pritiske na manometrima va{eg ure|aja za servisiranje. ime servisa i sl. pustite unutra{nji ventilator na maksimum. Upamtite da pritisci za R134a su 10 .izvla~enje rashladnog fluida iz sistema va{im ure|ajem za servisiranje. Vi punite 900 grama R134a. 7. Dodajte PAG ulje (Prema SAE J1660). creva. 9. 10. ~estice aluminijuma.20 % ve}i. kompresor i "O" prsteni trebaju da se zamene. ako imate.Ako prilikom odstranjivanja delova nai|ete na prljav{tinu kao na pr. Proverite dobijena merenja (pritisci i temperatura). (ZABELE[KA: RAD MOTORA OD 10 MINUTA OBEZBE\UJE DA SE VE]I DEO MINERALNOG ULJA SAKUPI U KOMPRESOR). Upi{ite druge podatke. Pribele`ite dobijene rezultate (pritisaka i temperature). Komponente kao filter su{a~/akumulator. datum.Upalite motor. Provera performansi .Izvr{ite kompletnu proveru curenja elektronskim detektorom za otkrivanje curenja ili UV detektorom ako je u sistem uba~ena UV te~nost. slamke i sl. Postavite nalepnicu na vidno mesto na delu motora ({asija ili poklopac). korozija. Za ovo treba da pripremite spojnice na koje }ete da priklju~ite delove (creva i cevi) za va{ servisni ure|aj. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . po`eljno je da sistem pro~istite (Flushing). oko 90 % od originalnog punjenja za R12. Trajno zatvorite R12 port. Sve ostale delove o~istite. 4.I DA SU TO DODATNI TRO[KOVI I DA ]ETE TIME DOVESTI SISTEM DA RADI NORMALNO) 2. isto i temperatura verovatno malo ve}a. Odstranite prepreke kao {to su insekti. ! Postavite nalepnicu da je sistem promenjen. Postavite novu nalepnicu za R134a fluid i promenu ulja sa informacijom o koli~ini. ^i{}enje mo`ete izvesti rashladnim fluidom R12. Inicijalna inspekcija .Koriste}i proces "EVACUATION" na va{em servisnom ure|aju. Recimo. uklju~ite klima ure|aj. Mora da dobijete vakuum od -1Bar. Nalepnica sa upozorenjem . Proverite protok vazduha kroz kondenzator. kao i neka o{te}enja. MINIMUM ZAMENE: ! Filter su{a~ ili akumulator. ! Sve gumice. ako za R12 treba 1000 grama. ! Izvadite kompresor i procedite mineralno ulje. isto tako proverite dali ima nalepnicu i koji je rashladni fluid u sistemU. 3. ali i suv komprimovan azot mo`e da pomogne.

Testiranje za vreme vo`nje . pogotovo pri vi{im spolja{njim temperaturama.Izvr{ite test pri vo`nji. potreban je dodatan rad: ! kondenzatora ! ventilator kondenzatora ! zaptivanje kondezatora ! presostata sa ve}im pode{avanjem presostat filter R134 adapteri R134 nalepnica OT sistem akumulator OT sistem creva ventilator kondenzatora kondenzator sa paralelnim tokom Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . opet proverite performanse pri razli~itim brzinama unutra{njeg ventilatora i kroz sve vazdu{ne kanale. Osigurajte se da pri podu`em praznom hodu kompresor dobro radi (problemi sa visokim pritiskom). Ako imate ovaj problem.Retrofiting Zamena freona R12 sa R134a 53 11.

Ujedno ima za{titu pojave previsokog pritiska na potisnoj strani. mo`e biti potrebno ~e{}e servisiranje sistema. neki proizvo|a~i vozila garantuju zamenu delova klima ure|aja u garantnom roku. ^injenica da ve}i broj klima ure|aja na R134a nemaju pokazno staklo na filter su{a~u. pro~istiti ga i prebaciti u cilindar. [tavi{e. preporu~uje se da se ne ispu{ta u atmosferu i reciklira i skladira u cilindrima prilikom izvla~enja iz klima ure|aja. Ariazone 601 . Ariazone 601 je potpuno automatski ure|aj i ure|aj prestane sa radom kad izvu~e sav rashladni fluid. samo ako je servis ra|en jednom godi{nje i to od akreditovanog servisera. ali sa obzirom na cenu i samu ~injenicu da R134a ipak uti~e na globalno zagrevanje (green house effect). Va`ne zabele{ke ! Upotrebljavajte samo specijalnu opremu za izvla~enje i recikla`u R134. ! Promenite filtere prema preporuci proizvo|a~a opreme. ! Obavezno vratite u sistem novo ulje koliko ste izvukli prilikom rikaveri procesa. Isti se rashladni fluid mo`e ponovo koristiti za punjenje klima ure|aja.Oprema za servisiranje Oprema za izvla~enje (rikaveri) i recikliranje freona 54 R134a je rashladni fluid koji ne razla`e ozon. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . cilindar na potisnoj) ovaj ure|aj ivu~i}e }e sav rashladni fluid iz sistema.Mini rikaveri ure|aj Jednostavnim priklju~ivanjem (klima ure|aj na usisnoj strani.

vla`nost mo`e da se klasificira kao vidljiva i nevidljiva. koli~ina vlage. U stvari. rashladno ulje apsorbiuje vlagu iz atmosfere vrlo rapidno ako je ostavljeno na otvorenom prostoru. U osnovi. Vla`nost u formi vode mo`e prouzrokovati koroziju tokom vremena. ali to je za rashladni sistem monstrum. TX ventila. Evo {ta vla`nost radi sistemu: Prvo formira zamrzavanje. I sama korozija postaje problem za rad samog sistema kada metalni delovi putuju kroz sistem i sa ve} formiranim "muljem" formiraju konformnu masu koja mo`e da blokira ceo sitem. neprijatelj broj jedan svim serviserima. Kako se zagreva ekspanzioni ventil. Dali se pojavljuju ova "zale|enja" zavisi od koli~ine vode i veli~ina kristala leda koji se formira. polako formira hlornu kiselinu sa vodom.Oprema za servisiranje Oprema za vakumiziranje (~i{}enje) a/c sistema Fundamenti dehidracije Dva najfrekventnija pitanja koja serviseri postavljaju su: ! Koju veli~inu pumpe odabrati da bi se postigala dobra dehidracija A/C sistema i ! Koliko dugo da se pumpa ostavi da radi da bi se sistem potpuno osu{io. Prisustvo rashladnog ulja je drugi problem prouzrokovan od vlage. Povremeno se na|e voda u sistemu. Ova kiselina nagriza sve materijale pri kontaktu. Jedna kap vode mo`da izgleda bezopasna. Rashladni fluid pokupi vla`nost i transportuje kroz razvod u obliku fine magle koja formira kristale u ta~ki ekspanzije (ekspanzioni ventil). Ledeni kristali onemogu}avaju ili spre~avaju protok rashladnog fluida. Kod rashladnog ulja ne va`i pravilo "da se voda i ulje ne me{aju". unutra{nji pre~nik i du`ina spojnih linija (razvoda) i restrikcije u sistemu (ventili. led se topi i prolazi kroz ekspanzioni ventil. Rashladni fluid kao R12. kapilara i sl. I po{to obi~no sadr`i kiseline. [tavi{e. ubrzavaju}i proces o{te}enja. Nevidljiva vla`nost ili vodena para je glavni krivac koji prouzrokuje probleme u rashladnim i klima sistemima. zbog nedostatka rashladnog fluida. orifisne cevi. Zastra{uju}i je fakt da vla`nost lako ulazi u sistem. {to je neoubi~ajeno. Ova kiselina uveliko nagriza metale i mo`e da prouzrokuje koroziju bakarnih povr{ina. Efekat se zove "zamuljivanje" i znatno redukuje sposobnost podmazivanja samog ulja. formiraju}i vrlo dobro pri~vr{}ene globule. Rezultat je pauzirano hla|enje. Vla`nost u rashladnom sistemu 55 Iako je vrlo va`no napomenuti da je vla`nost u rashladnim sistemima razlog za najvi{e problema. posebno kod restrikcija. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Rashladni fluid po~inje da isparava sve dok se vlaga ne sakupi ponovo u ekspanzionom ventilu i opet kristalizira. potrebno je da znate zapreminu sistema koji treba da se dehidrira. Da se odgovori na ova pitanja.) koji mogu prouzrokovati gubitak pritiska. a vrlo je te{ko da se odstrani. Toplota jo{ vi{e ubrzava koroziju jer se pri vi{im temperaturama ubrzava proces stvaranja kiselina. Prosto blokira prolaz. "mulj" korodira sve povr{ine sa kojim dolazi u kontakt. jednako je va`no nau~iti za{to. sadr`i hlor. vla`nost pome{ana sa rashladnim fluidom kreira daleko vi{e korozije. Ali " zale|enja" nisu jedini problemi prouzrokovani vlagom. Vodom formirane kiseline me{aju se sa rashladnim uljem. Pre nego Vam odgovorimo na ova va`na pitanja. Vlaga je tako|e uzrok korozije koja mo`e da prouzrokuje ozbiljne probleme. proba}emo da vam objasnimo osnove dehidriranja rashladnig sistema. redukcije i sl. prouzrokuju}i gubitak hla|enja.

Ariazone 101 U ure|aj je ugra|ena 80lit/min dvostepena vakuum pumpa koja dosti`e duboki vakuum od 25 mikrona. Termin "visoki vakuum" opisuje uslov kada je unutra{nji pritisak sistema ekstremno nizak. servisni sabirnik sa manometrima (visoki i niski) Kontejner za dopunjavanje ulja u rashladni sistem Dvostepena Vakuum pumpa Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . redukcije izme|u sistema i vakuum pumpe i veli~ina pumpe. Vakuum stanica . Faktori koji uti}u na brzinu na koju pumpa mo`e da dehidrira rashladni sistem Nekoliko faktora uti~u na brzinu pumpe i tako zahtevaju vreme za odstranjivanje vlage iz sistema. uloga Vakuum pumpe je da redukuje unutra{nji pritisak rashladnog/klima sistema tako da vlaga i ostala kontaminacija mo`e da se odstrani. Pumpa koja napravi visok vakuum mo`e da odstrani svu vlagu iz hermeti~ki zatvorenog sistema reduciranjem unutra{njeg pritiska do ta~ke klju~anja pri normalnim temperaturama. nego ona prouzrokuje da vlaga ispari i u takvom stanju bezopasno da se odstrani i izbaci kroz vakuum pumpu. temperatura okoline. koli~ina vlage u sistemu. redukcije unutar sistema. Prema tome. Vakuum }e povu}i ulje u sistem. ili blizu do perfektnog vakuuma. Neki od ovih faktora su: zapremina sistema. Ure|aj ima i ugra|eni ubrizgiva~ ulja.5 4 5 6 -1 BAR Podru~je vakuuma Kako smo ranije konstatovali. Preko sabirnika sa manometrima Ariazone 101 je sistem koji vam omogu}uje i testiranje rashladnih sistema pra~enjem radnih pritisaka (visoki i niski). Vakumirajte sistem u dubokom vakumu i otvorite ventil na ubrizgiva~u. vakuum pumpa ne usisava vlagu.Oprema za servisiranje Oprema za vakumiziranje (~i{}enje) klima ure|aja 56 Najefekniji na~in da elimini{ete vlagu iz sistema je sa dobrom vakuum pumpom koja }e da napravi visok vakuum. Visoki Vakuum / Duboki Vakuum manometar niskog pritiska 3 2 7 1 8 0 -0.

Pored toga ovaj ure|aj ima Vakuum pumpu za evakuaciju sistema pre punjenja. Obi~no proizvo|a~i vozila informaciju daju u te`ini.upotrebom elektronske vage sa LCD displejom.3 kilograma {to je dovoljno samo za 2-3 punjenja. Mo`e se re}i da oba metode rade dobro. Cilindar postavljen na elektronsku vagu Dvostepena Vakuum pumpa Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Sistem sa elektronskom vagom ima i tu prednost {to on mo`e da nosi cilindar sa 35 kilograma rashladnog fluida {to je dovoljno za 35 .Ariazone 1001 Cilindar za punjenje postavljen je na elektronskoj vagi i punjenje se kontroli{e potpuno automatski otipkavanjem `eljene koli~ine rashladnog fluida koji treba da se stavi u sistem. dok su graduirani cilindri kapaciteta od 2 . ali zbog vi{e razloga punjenje te`inom je prikladnije. Tako|e.Oprema za servisiranje Oprema za punjenje klima uredjaja Postoje dve metode za punjenje rashladnog fluida u rashladnom sistemu. Pored toga R134a je vrlo osetljiv na punjenje i mnogo sistema nema vizuelno staklo na filtru. To su: Punjenje po volumenu . ubrizgiva~ ulja i servisni sabirnik za manometrima.50 punjenja. Punjenje po te`ini . Staklena graduirana menzura Punjenje po volumenu 57 Punjenje po te`ini Cilindar postavljen na elektronsku vagu Stanica za punjenje sa elektronskom Vagom .upotrebom graduirane menzure za punjenje. punjenje elektronskom vagom je preciznije i to mo`e da uradi svako. manometri (visoki i niski pritisak) Displej ure|aja Kontejner za dopunjavaje (ubrizgiva~) ulja. Zbog toga se preporu~uje upotreba elektronske vage za punjenje sistema prema preporuci proizvo|a~a. To je pokazano na displeju ure|aja.

! Ulje koje ste izvukli prilikom rikaverija mora se dopuniti novim. Ariazone 500-1 . Displej i instrument tabla ure|aja servisni sabirnik za manometrima (visoki i niski) Servisna creva Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . ! Vi{estepeni filtri za odvajanje ne~isto}e i vlage. ! Preko graduiranog kontejnera za otpadno ulje (recovered oil). Sam proces je potpuno automatizovan i ure|aj prestane sa radom kada je sva koli~ina rashladnog fluida izvu~ena i pro~i{}ena. Jednostavno ukucajte vrednost adekvatnu propisanoj koli~ini i ma{ina automatstki puni sistem freonom. Dvostepena pumpa i specijalno ulje su uslovi za kvalitetan rad. recikliraju rashladni fluid prilikom izvla~enja (Recovery). ! Punjenje sistema rashladnim fluidom obavlja se pomo}u elektronske vage. Ovaj proces je zna~ajan zbog dva bitna razloga: {tedi fleon i {to je najva`nije freon se ne osloba|a u atmosferu. Odabiranjem vremena za vakumiranje. Sa jednim ovakvim ure|ajem mo`ete uraditi slede}e: ! Vr{ite dijagnostiku kontroli{u}i radni pritisak klima ure|aja kojeg servisirate. Jednostavan dizajn ovog ure|aja omogu}uje vrlo lako odr`avanje. rad ovih ma{ina je automatski. Izbor operacija i vrednosti radi se preko instrument table pomo}u mikrotastera. Visokokvalitetne komponete ugra|ene u ure|aj garantuju kvalitetan rad i dugotrajnost. ! Vakumiranje sistema obavlja se specijalnom Vakuum pumpom. Ulje se uvek puni u sistem nakon evakuacije. kao i razdvaja~i ulja. rashladni fluid se ubacuje u cilindar i mo`e ponovo da se koristi.automatski centar za servisiranje automobilskih klima ure|aja Mikroprocesor ugra|en u ovaj ure|aj “misli za vas”. postoje kombinovane ma{ine koje rade sve funkcije potrebne za kompletno servisiranje. Zna~i procesom izvla~enja. Jednostavnim otvaranjem ventila na graduiranom kontejneru sa novim uljem (charging oil). tako da pored jednostavnog odabiranja i rada gore navedenih funkcija ovaj ure|aj dodatno {titi sebe i servisiranog klima ure|aja u slu~aju nepravilnog rada operatora.Oprema za servisiranje Kombinovani ure|aj 58 Pored posebnih ure|aja za punjenje ili zajedno sa Vakuum pumpom. vratite u sistem onoliko ulja koliko ste izvukli pri procesu izvla~enja. merite koli~inu ulja koju ste izvukli iz sistema (ako ste izvukli).

Ne dozvoljavajte dodir R134a sa golom ko`om. Pazite kad perete motor vru}om vodom ili parom. Obezbedite adekvatno provetravanje radne prostorije. Izbegavajte udisanje pare R134a fluida. Cilindar ne smete da punite sa vi{e od 80% kapaciteta. vodite pa`nju kako rukujete njime. za{titne rukavice ! ! Za{titite cilindra visoke temperature Obavezna kontrola te`ine Izbegavajte udisanje Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Slede}e mere sigurnosti moraju biti ispunjene: ! ! ! ! ! Uvek nosite za{titu za o~i Nosite rukavice.Oprema za servisiranje Za{tita pri radu sa R134a rashladnim fluidom 59 za{tita za o~i Kako R134a ima vrlo nisku ta~ku klju~anja. Ne prenosite rashladni fluid od jednog cilindra u drugi upotrebom pumpe bez kontrole te`ine. jer 20% mora da ostane zbog termalne ekspanzije. Vru}a voda nane{ena na delove klima ure|aja mo`e prouzrokovati termi~ku ekspanziju rashladnog fluida u sam sistem.

Vizuelna detekcija Kada se pojavi curenje. Vazduh i vlaga mogu prodreti u sistem kroz mesto curenja i da prouzrukuju koroziju komponenata.Oprema za servisiranje Detekcija curenja 60 Curenje rashladnog fluida mora biti detektovan i odstranjen. ulje sa rashladnim fluidom izlazi sa tog mesta. Rashladni fluid poma`e hla|enju kompresora. sigurnosni ventil ili osigura~ spojevi prednji dihtung spojevi sigurnosni ventil Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Prisustvo ulja i zalepljene pra{ine oko cevnih fitinga. Podmazivanje kompresora zavisi od cirkulacije rashladnog fluida. Metodi detekcije curenja 1. jer premalo punjenje sistema prouzrokuje o{te}enje sistema. spojeva i komponenti ukazuju na mesto curenja. To smo opisali u delu za vakuum pumpe. Ulje putuje kroz sistem sa rashladnim fluidom.

sa posebnom pa`njom kod spojeva.Oprema za servisiranje Detekcija curenja 61 2. ~ujete spor ali konstantan zvu~ni signal. Sapunicom Me{avinu te~nog pra{ka za pranje sudova i vode. Elektronski detektori curenja Ovi detektori operi{u na razli~ite na~ine. Ako primetite formiranje vazdu{nih mehuri~a to je siguran znak curenja. naj~e{}e kad se ure|aj uklju~i. 5mm sonda Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . nanesite oko sumnjivog mesta. U slu~aju curenja zvu~ni signal se znatno ubrzava. Ovo posti`ete time {to sondu detektora pokre}ete polako po celom sistemu. NE DOZVOLITE da vrh sonde dotakne delove ili fitinge jer mo`e do}i do gre{ke (sonda mo`e da reaguje na sam dodir kao da ima curenje) ili o{te}enje sonde. 3. Dr`ite sondu na otstojanju od 5mm od mesta inspekcije kako ne biste o{tetili probu.

sa specijalnom ultavioleteovom lampom prelazimo preko svih komponenti sistema. Zatim. obojeno sredstvo svetli vrlo karakteristi~no. Va`ne zabele{ke ! Preporu~uje se da zamolite vlasnika da se vrati posle nedelju dana na proveru jer sredstvu koje ste ubacili u sistem mo`da treba du`e vremena da poka`e izuzetno malo curenje. Ovaj metod je posebno pogodan za vrlo mala curenja. ! Uvek proverite preporuke proizvo|a~a pre upotrebe ove metode.Oprema za servisiranje Detekcija curenja 62 4. Ultarvioletovi fluorescentni sistem Fluorescentno obojeno sredstvo ubacuje se u klima ure|aj kome treba dozvoliti da izvesno vreme cirkuli{e kroz sistem. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . ! Proverite sa proizvo|a~em klima ure|aja da vidite dali su ova sredstva adekvatna za primenu da ne bi o{tetila sistem kao na primer filter su{a~. Propust da to uradite mo`e dovesti do nepriznavanja garancije na sam klima ure|aj od strane proizvo|a~a. Ako postoji curenje.

plus 10 cc za unutra{nje dopunjavanje.50 cc .Kondenzator . Zamena kompresora Neispravni kompresor Novi kompresor Kondenzator Novi kompresor Ubrizgavanje ulja Ulje mo`ete ubaciti u zatvoreni sistem upotrebom specijalnog ubrizgiva~a. proverite preporuke proizvo|a~a za koli~inu ulja {to treba da dodate novoj komponenti pre asembliranja.Filter su{a~ . Vakumirajte sistem u dubokom vakuumu.Akumulator .30 cc . Ovo se obi~no nalazi u uputstvu za odr`avanje vozila. Isto tako izvadite ulje iz novog kompresora i napunite kompresor istom koli~inom ulja koju ste izvadili iz starog kompresora. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .25 cc .Otkinuto crevo . Napunite kontejner ubrizgiva~a potrebnom koli~inom ulja. Kod kombinovanih ure|aja za servisiranje ovaj ubrizgiva~ je ugra|en u samu ma{inu.Servisiranje Podmazivanje uljem Prilikom zamene nekih od komponenata klima ure|aja. Vakuum }e povu}u ulje u sistem.20 cc Creva Kompresor (zamena novim) Procedite i izmerite koli~inu ulja izva|enog iz kompresora. priklju~ite ubrizgiva~ na nisko pritisnoj strani i otvorite ventil na ubrizgiva~u.Upotrebite novo isce|eno ulje iz novog kompresora.Cevi . Kompresor 63 Filter Primeri aproksimativnih koli~ina: .Ispariva~ .40 cc .40 cc .

Nakon zavr{etka ispiranja potrebno je sistem produvati suvim azotom. Ako prilikom inspekcije ovog creva prona|ete ~estice aluminijuma. cilindar naopa~ke (te~nost) rekaveri ure|aj kondenzator Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . preporu~ljivo je da proverite unutra{njost visoko pritisnog creva. morate izvesti proceduru ispiranja i obavezno zameniti filter su{a~. Mi preporu~ujemo ispiranje individualnih komponenti ili sekcija sistema sa R134a fluidom. novim. Pored toga. Ispiranje trebate isvesti pomo}u te~nog fluida okretanjem cilindra naopa~ke. postoje specijalni ure|aji ~ija je namena isklju~ivo samo ispiranje specijalnim te~nostima.Servisiranje Ispiranje kontaminiranog sistema 64 Ako zaribani ili o{te}eni kompresor treba da se zameni. Ovaj fluid treba da se sakupi preko ure|aja za izvla~enje (rikaveri) i ponovo da se upotrebi.

4.Servisiranje Pripreme za servisiranje 65 Pre servisiranja ili dijagnostike automobilskih klima ure|aja. Nema curenja vazduha izme|u kutije ispariva~a i kutije greja~a. Ventilator radi na svim brzinama. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . postoji prethodna provera koja treba da se uradi. Kompreosr radi u ciklusima (uklju~uje i isklju~uje). li{}e. 5. trava ili neka savijanja). 8. Vizuelna provera o{te}enja na svim crevima 6. 9. Drena`no crevo u ispariva~koj kutiji nije blokirano. Proverite da li je kai{ klima ure|aja pravilno zategnut ili mo`da o{te}en. Ona uklju~uje slede}e: 1. Re{etke na instrument tabli funkcioni{u pravilno. Da li ventilator kondenzatora rotira u pravilnom smeru. 7. 2. 3. 10. Grejanje isklju~eno i ventilator uklju~en na maksimalnoj brzini. Proverite da li lisnata rebra kondenzatora imaju neku prepreku (insekti.

6. 7. Otvorite oba prednja prozora i poklopac iznad motora. 8. 4.Servisiranje Testiranje performansi (dijagnoza) klima ure|aja 66 ^etri parametra i to: . Otorite re{etke na instrument tabli i usmerite da vazduh ide pravo. Zapi{ite vrednosti temperature i pritiske. ! A/C . Postavite probu termometra oko 50 milimetara unutar sredi{nje re{etke.Temperatura vazduha na izlazu iz re{etke komandne table su potrebna da bi se ta~no odredilo stanje klima ure|aja. . mo`emo da procenimo stanje i performanse servisiranog klima ure|aja. Pribele`ite temperaturu okloline. Spojite obe brze spojke va{eg ure|aja za servisiranje sa odgovaraju}im portovima klima ure|aja. ! Ventilator na najve}oj brzini. ! Maksimalno hla|enje. U zavisnosti od vrednosti koje smo zapisali. 2. 3. Zabele{ka: Zabele`ite pritiske i temperaturu samo kada je kompresor uklu~en. 5.Spolja{na temperatura vazduha. Startujte motor.Radni pritisci klima ure|aja (visoki i niski) i . 1. Parkirajte vozilo ispod senke. Portovi (priklju~ci) za punjenje sistema Brze spojke va{eg ure|aja za servisiranje Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . dovedite broj okretaja do 1400 RPM i zatim dozvolite da se strelice na manometrima va{eg ure|aja stabilizuju. Namestite kontrolu na: ! Pozicija na sve` vazduh.ON (uklju~en).

Da li klima ure|aj ispu{ta neprijatan miris? NE KLIMA URE\AJ JE U REDU.Servisiranje Testiranje performansi (dijagnoza) klima ure|aja 67 Nakon procedure opisane na predhodnoj strani i slede}i korak je da uporedimo dobijene vrednosti spolja{ne temperature i temperature na izlazu iz re{etki komandne table. 3. Temperaturna tabela spolja{na temperatura ( C) temperatura na izlazu iz otvora komandne table ( C) 15 20 25 30 35 2-6 2-10 4-12 6-13 8-14 1. DA DA 2.... Da li je klima ure|aj bu~an? Mogu}i problem. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . ve}a je Problem. Detaljnije u nastavku. O~itavanjem vrednosti pritisaka na manometrima otkrivamo koji. Da li je temperatura na izlazu iz otvora komandne table u granicama zadane u tabeli za odre|enu spolja{nu temperaturu? Nije. Detaljnije u nastavku NE DA Detaljnije u nastavku..

Pravilnim ~itanjem manometara mo`e se otkriti vi{e problema ili asocirati na mogu}i problem.Pokvarenim uredom za kontrolu. a pritisak na visokoj strani korespondira sa temperaturom kada para fluida kondenzuje. onda se on mora podesiti. Ovaj nepravilni rad. Prethodna provera manometara Uvek proverite manometre da se uverite da li strelice pokazuju vrednost "O" u normalnim okolnostima. indicira nepravilan rad. Svaka devijacija od normalnog pritiska pri trenutnim temperaturama.Defektnom komponentom . otvorite oba ventila. Kod sistema koji radi normalno. To je vrsta kompenzacije za inertnost mehani~kih manometara. u mnogome zavisi od toga kako serviser interpretira pritiske na manometrima. pritisak na niskoj strani korespondira sa temperaturom kada te~ni fluid isparava. mo`e biti uzrokovan: .Nepravilnom monta`om ili lokacijom komponenata u novom asembliranom sistemu . ne`nim tap{anjem strelica se pomera do nule. Ako strelica pokazuje veliku razliku. odstranite plasti~ni poklopac i ne`no odvija~em podesite strelicu na "0".Servisiranje Testiranje performansi (dijagnoza) klima ure|aja 68 Manometri Plavi (manometar niskog pritiska) Crveni (manometar visokog pritiska) 3 2 4 5 6 7 10 15 20 25 1 8 0 -0.5 30 5 0 35 BAR -1 BAR Precizno dijagnosticiranje i odlu~ivanje za rad klima ure|aja i mnogo va`nije. .Restrikcijom u sistemu. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Motor vozila mo`e isto afektirati perfomanse i mo`ete dobiti abnormalne pritiske na manometrima. Ako je vrednost pokazivanja oko nule "0". pogre{an rad. Odstranite creva. ako je unutar sistema. . Va`nost sabirnika sa manometrima za servisere klima ure|aja upore|uje se sa zna~enjem stetoskopa za lekare.

2 2.4 2. Na grafikonu nalazimo da je ta~ka merenja u podru~ju normalnog pritiska.0 1.8 Bar. Grafikon normalnog visokog pritiska u zavisnosti spolja{ne temperature Pritisak koji 22 pokazuje manometar 20 (Bar) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Spolja{na temperatura ( C) Podru~je normalnog pritiska na visoku stranu klima ure|aja primer Primer: Pri spolja{noj temperaturi od 25 C.6 0. Napomena: Vrednosti pritisaka (niskog i visokog) zavise od vrednosti spolja{ne temperature. Kada vrednosti pritiska nisu u ovim granicama onda je najverovatnije sistem defektan. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .5 69 Visoki pritisak 15 10 30 5 0 35 BAR 20 25 3 2 Dijagnoze pokazane na ovoj strani bazirane su kada je rad klima ure|aja normalan.8 0.2 3.4 1.2 1.0 0.8 1.6 2.2 0.0 Podru~je normalnog pritiska na niskoj strani klima ure|aja primer Primer: Pri spolja{noj temperaturi od 25 C. -1 BAR 1. Izmerili smo visoki pritisak od 13 Bar. Izmerili smo pritisak od 1.6 1.4 3. Na grafikonu nalazimo da je ta~ka merenja u podru~ju normalnog pritiska.8 2. 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Spolja{na temperatura ( C) 1.Servisiranje Testiranje performansi (dijagnoza) klima ure|aja Stanje manometara pri normalanom radu klima ure|aja Niski pritisak 4 5 6 7 1 8 0 -0.0 2.4 0. Grafikon normalnog niskog pritiska u zavisnosti spolja{ne temperature Pritisak koji pokazuje manometar (Bar) 3.

Prisutnost vazduha u sistemu .5 30 5 0 35 BAR -1 BAR Niski pritisak Visoki pritisak Preniski ili normalan Preniski Stanje na manometrima Mogu}i problem .Za~epljenje u grani sa visokim pritiskom izme|u kompresora i kondenzatora. .5 70 3 2 4 5 6 10 15 20 30 5 0 35 BAR .Za~epljenje u grani sa visokim pritiskom izme|u kompresora i kondenzatora. .zatvoreno . a klima ure|aj ne hladi dovoljno.Premalo rashladnog fluida u sistem. Stanje na manometrima Mogu}i problem Pritisci su normalni. ali posle ta~ke meranja visokog pritiska.Za~epljenje u razvodu izme|u filtera i ispariva~a . 25 7 1 8 0 -0.Topli vazduh ulazi u ispariva~ ili unutra{nost vozila .5 30 5 0 35 BAR -1 BAR Niski pritisak Previsoki ili normalan Visoki pritisak Previsoki Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . 1 8 0 -0.(kod sistema sa kompresora promenljivim hodom) Regulator hoda (volumena) u kompresoru o{te}en .Led na ispariva~u -1 BAR Niski pritisak Normalan Visoki pritisak Normalan Stanje na manometrima Mogu}i problem .Previ{e rashladnog fluida u sistem.(kod sistema sa kompresorom promenljivog hoda) Ekspanzioni ventil blokiran . ali pre ta~ke meranja visokog pritiska.Servisiranje Nepravilan rad klima ure|aja Kao i {to smo ranije napomenuli pravilnim ~itanjem manometara mo`e se otkriti vi{e problema ili asocirati na mogu}i problem.Normalna situacija ako je spolja{na temperatura niska (ispod 5 C) 25 3 2 4 5 6 7 10 15 20 .Pregrejan kondenzator . Proverite da li ima curenje.Normalna situacija ako je spolja{na temperatura visoka (iznad 40 C) 25 3 2 4 5 6 7 10 15 20 .O{te}en kompresor 1 8 0 -0. .

El.(kod sistema sa kompresorom fiksnog hoda) Ekspanzioni ventil blokiran .Servisiranje Nepravilan rad klima ure|aja Stanje na manometrima Mogu}i problem .Filter zasi}en vlagom .Ekspanzioni ventil blokiran . 25 3 2 4 5 6 7 10 15 20 .5 30 5 0 35 BAR -1 BAR Niski pritisak Preniski Visoki pritisak Previsoki ili normalan Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Kai{ kompresora proklizava 3 2 7 1 8 0 -0. 30 5 0 35 BAR -1 BAR Niski pritisak Jednak visokom Visoki pritisak Jednak niskom Stanje na manometrima Mogu}i problem .zatvoreno 25 3 2 4 5 6 7 10 15 20 .Zamenjeni usisno i potisno crevo na kompresoru 1 8 0 -0.otvoreno . .(kod sistema sa kompresorom fiksnog hoda) Za~epljenje izme|u filtera i ispariva~a 1 8 0 -0.Kompresor o{te}en . spojka kompresora proklizana ili nepravilno postavljena.(kod sistema sa kompresorom promenljivog hoda) Ventil za regulaciju hoda (volumena) zaglavljen ili lo{e pode{en.Elektromagnetna spojka kompresora proklizava ili ne dobija napon .(kod sistema sa kompresorom promenljivog hoda) O{te}en regulator hoda (volumena).5 30 5 0 35 BAR -1 BAR Niski pritisak Previsoki Visoki pritisak Preniski ili normalan Stanje na manometrima Mogu}i problem .5 71 4 5 6 10 15 20 25 .(kod sistema sa kompresorom promenljivog hoda) Ventil regulacije hoda (volumena) blokiran na maksimalni volumen .O{te~en kompresor .(kod sistema sa kompresorom fiksnog hoda) Pokvaren termostat .

Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Vibracije nosa~a kompresora 5.Za~epljenje u klima sistemu .Regulacioni ventil kompresorskog hoda (volumena) o{te}en (Samo kod kompresdora sa promenljivim hodom) .Servisiranje Bu~an rad klima ure|aja 72 Bu~ava priuklju~ivanje u rad kompresora nije razlog defekta.Filter su{a~ zasi}en vlagom. Proverite remen i zategnutost 2. Osigurajte da rastojanje izme|u remenice kompresora i plo~e spojnice je 0. ukoliko je bu~ava postojana. promenite ventil 4. UZROK 1. U slu~aju postojane buke koja traje nekoliko minuta proverite slede}e mogu}e nepravilnosti.Ekspanzioni ventil zaglavljen zatvoren ili za~epljen . Promenite 3. Zvi`danje kod ekspanzionog ventila Slobodna remenica “V” remen Servo pumpa Alternator Kompresor Remenica pumpe za vodu Vazdu{na pumpa Glavna pogonska remenica Buka u kompresoru mo`e se pojaviti kao rezultat: .Nepravilne koli~ine rashladnog fluida (30-35% vi{e ili 70-75% manje) . Proklizana plo~a na elektomag.5mm 4. 5.3-0. Remen o{te}en ili proklizan 2. Slobodna remenica bu~na 3. Proverite da li je nosa~ pravilno postavljen. U ovim slu~ajevima kompresor NIJE razlog buke. spojke RE[ENJE 1.

Savetujte voza~a da isklju~i klima ure|aj nekoliko minuta pre ga{enje motora pri ~emu da ostavi ventilator uklju~en kako bi osu{io ispariva~ (vlaga na ispariva~u pogoduje bakterijama za njihov razvoj). mogu da formiraju bu| na ispariva~u i to je razlog neprijatnog mirisa.Servisiranje Klima ure|aj ispu{ta neprijatan miris 73 Temperaturni uslovi i bakterije (normalno prisutne u vazduhu). Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Ako se neprijatni miris pojavljuje i nakon preduzetih mera. Upotrebite antibakterijsko sredstvo za tretman ispariva~a. izvadite ispariva~ i po potrebi zamenite.

Presostat ili temperaturni senzor ne radi pravilno prema pode{avanju 3. Pregrejavanje vode u motoru konvekcionalan nako{eni (mo`e se podesiti da gura ili vu~e vazduh) Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . Celosno o~istite radijator i kondenzator 2.Servisiranje Pregrejavanje kondenzatora . 4. Proverite rastojanje izme|u kondenzatora i radijatora. Kondenzator nije pravilno postavljen RE[ENJE 1. Teba da bude 15-20 mm 6. Nepravilno funkcioniranje ventilatora (obratna rotacija) 5.000 km) 2. Proverite sistem hla|enja da li radi pravilno 6. Pove`ite ventilator direktno. Protok vazduha na izmenjiva~e (kondenzator i radijator). Zamenite ako jo{ uvek ne radi.Kondenzator ne prenosi dovolno toplinu 74 RAZLOG 1. Ventilator mora biti usisnog tipa ako je postavljen izme|u radijatora i motora i potisnog tipa ako je ispred kondenzatora 5. Zamenite defektne delove 3. Ventilator motora ne radi 4. reduciran zbog za~eplenja od prljav{tine (posle pre|enih 25 .30.

. Kompresorski ventil za regulaciju hoda defektan (samo kod kompresora sa promenljivim (volumenom) hodom Kompresorski ventil za regulaciju hoda (volumena) mo`e da bude za~epljen od ne~isto}a (ispariva~ po~inje da se zale|uje) ili regulaciona opruga nepravilno da je pode{ena.Servisiranje Nekorektna koli~ina rashladnog fluida (30-35% vi{e ili manje).Izvucite rashladni fluid va{im Rikaveri ure|ajem. . Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . 4. .Napunite sistem preporu~enom koli~inom rashladnog sistema kako i novog ulja ukoliko ste izvukli prilikom rikaveri procesa. Evakuirajte (vakumizirajte sistem) nekondenziraju}e gasove i vlagu iz klima ure|aja najmanje 15minuta. .Vakumizirajte klima ure|aj najmanje 15 minuta. vazduh ili vlaga u sistemu Koriste}i Va{ ure|aj za servisiranje automobilskih klima ure|aja: 1. Proverite zaptivanje sistema prema vakuumu na manometru 75 5. Izvucite rashladni fluid va{im Rikaveri ure|ajem 2. Napunite sistem preporu~enom koli~inom rashladnog sistema kako i novog ulja koliko ste izvukli prilikom rikaveri procesa.Zamenite regulacioni ventil postavljen u zadnjem poklopcu kompresora. Zamenite filter (samo u slu~aju kontaminiranog filtra) 3.

Izvadite TX ventil. Ako bilo koji od ovih testova je negativan. Pa`nja . Pri zameni sa novim TX ventilom senzorna cev~ica mora biti postavljema na isto mesto.niski pritisak na nuli i u vakuum. Proverite duvanjem. budite pa`ljivi da je ne polomite.Mehanizam u ventilu blokiran Zabele{ka .Evakuirajte (vakumizirajte) klima ure|aj najmanje 15 minuta.Defektna kapilara . to je: Potpuno otvoren . Water and Crushed Ice Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Napunite sistem preporu~enom koli~inom rashladnog sistema kao i novim uljem koliko ste izvukli prilikom rikaveri procesa. TX ventil treba biti zatvoren. 76 . Test na otvaranje TXV: zagrejte senzornu cev~icu rukom. Test na zatvaranje: postavite senzornu cev~icu u sud sa vodom i ledenim kockicama i ne`no prome{ajte.Zamenite ekspanzioni ventil .kada savijate kapilarnu cev pri monta`i. ili Potpuno zatvoren . zamenite TX ventil sa korektnim tipom (nosivost i pregrejavanje).Servisiranje Defektan ekspanzioni ventil Razlozi defekta ekspanizionog ventila mogu da budu: . Ovo mo`ete proveriti duvanjem kroz ventil. kompenzacionu cev i senzornu cev~icu iz ispariva~a.Kapilara mora uvek da bude na izlaznoj cevi ispariva~a. Zamenite "O" prstenove sa novim i postavite senzornu cev~icu tako da je u direktnom kontaktu sa izlaznom cevi ispariva~a i izolirajte senzor za da obezbedite korektno "~itanje" temperature. Dijagnoza ekspanziong TX ventila: Ako pri proveri pritisaka ste dijagnosticirali da defekt kod TX ventila.Izvucite rashladni fluid va{im Rikaveri ure|ajem . . TX ventil mora biti potpuno otvoren. Onda sledite slede}u proceduru testiranja: Testiranje ! ! Izvadite kompletno ispariva~ napolju i rasklopite. Flomasterom zabele`ite mesto gde je bila postavljena senzorna cev~ica.visoki/niski pritisak prevelik.

uvek proverite kontakte presostata multimetrom. . glavni prekida~ i sve ostale elektri~ne kontakte i spojeve. Ako je presostat deaktiviran ovo mo`e da pokazuje da je rashladnog fluida previ{e ili premalo. 77 Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Ako se uklju~i.5 A Ako se spojnica ne uklju~i. Kada tra`ite defekt u elektri~nom kolu sistema.Isklju~ite napajanje spojke i spojite je sa pozitivnom polom na akumulatora upotrebom osigura~a od 7. mora biti zamenjena. termostat. proverite presostat.Servisiranje Defekt elektromegnetne spojnice kompresora Ako elektromagnetna spojnica se isklju~uje ili radi u ciklusima onda: .

Dobra praksa je da se sistem ispira upotrebom specijalnog ure|aja i te~nosti.Zamenite zapu{eni deo. za punenje) visoki pritis. Zamenite filter su{a~ kako biste spre~ili ostatke ne~isto}a da ostanu u sistemu. pritis. . . za punenje) Nizak. Norm. pritis. . pritis. . pritis. toplo/ hladno Oko nule zamrznuta cev toplo/ hladno hladno toplo/ hladno toplo/ hladno toplo/ hladno Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International . za punenje) Nizak.Evakuirajte nekondenziraju}e gasove i vlage klima ure|aja Va{om vakuum pumpom najmanje 15 minuta. pritis. hladno iza blokade).Servisiranje Blokada (za~epljenje) u sistemu 78 .Napunite sistem preporu~enom koli~inom rashladnog fluida kako i novog ulja (ukoliko ste izvukli prilikom rikaveri procesa). pritis.Izvucite rashladni fluid va{im Rikaveri ure|ajem. hladno vru}e Nizak. . hladno Blokada na visokoj strani (ispred priklj. Normalan sistem Norm. hladno Blokada na niskoj strani (posle priklj. toplo toplo toplo/ hladno toplo toplo/ hladno Blokada na visokoj strani (posle priklj. toplo/ hladno hladno vru}e Nizak.Locirajte blokadu tra`enjem abnormalnih temperaturnih varijacija du` creva i cevi i ostalih delova (vru}e ispred blokade.

za punenje) Nizak pritis. Oko nule toplo/ hladno hladno toplo toplo/ hladno hladno toplo Blokada . 79 Blokada .Servisiranje Blokada (za~epljenje) u sistemu Blokada na niskoj strani (pre priklj.Kondenzator sa paralelnim tokom toplo hladno toplo hladno Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .Orifisna cev (OT sistem) Visok Oko nule zamrznuta cev toplo toplo/ hladno toplo Blokada .Orifisna cev (OT sistem) zamrznuta cev zamrznuta cev hladno Oko nule Nizak pritis.Serpetinski kondenzator Blokada .

Ako je kompresor blokiran. idite na samodijagnozu (self diagnostics) Topli vazduh ulazi u kabinu putnika Ako ventil tople vode ne zatvara propisno topla voda ulazi u greja~.Odstranite kompresor iz sistema . smanjuju}i protok vazduha kroz re{etke. Osigurajte se da je ispariva~ dobro dihtovan kako bi spre~ili ulaz toplog spolja{neg vazduha. .Kompresorski ventil za regulaciju hoda je defektan (samo kod kompresora sa promenljivim hodom) Zabele{ka: .Za sisteme opremljene sa automatskom kontrolom (ECC). Ako je slabo zaptivanje ispariva~a. .Nefuncionisanje ventilatora .Instalirajte nov kompresor . proverite polugu mehanizma koja kontroli{e rad ventila ili proverite motor (ako ima).Izvucite rashladni fluid va{im Rikaveri ure|ajem .Napunite sistem preporu~enom koli~inom rashladnog sistema kao i novim uljem ukoliko ste izvukli prilikom rikaveri procesa. O{te}en kompresor .Vakumizirajte klima ure|a najmanje 15 minuta .Servisiranje Zale|en ispariva~ 80 Razlozi za zale|ivanje ispariva~a mmogu da budu: . Proverite poluge i mehanizme koje kontroli{u rad klapni. Zato. .Nepravilno funkcionisanje termostata.Led mo`e da se pojavi i samo nakon nekoliko minuta rada. sprovedite ispiranje klima sistema upotrebom specijalne opreme i te~nosti ili pomo}u Va{e Rikaveri ma{ine (opisano pre) i zamenite filter su{a~. Mo`e da se dogodi da klapne gde struji vazduh ne zaptivaju. Isklju~ite grejanje ako treba. Princip rada i servisiranje automobilskih klima ure|aja Ariazone International .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->