You are on page 1of 32

l

l:YMOrOl: l:KOTANAlnN
rpofPl'io! BEPAHZEPOY
22 - 10432 A8HHA

I

Teuxo~ 6 • TpllJnvla{a neplo61Kri 'EK6oan Euflfloyou EKorava{UJv + Anp{fllo~ . MaIO~ ·louVlO~ 1998

J

f·'

..

................ aen. 2

~ .."'"pou

aen. 3

.............. aen. 4 .... aen. 5

.. osi: 6
....... aen. 7

__

arn.B
............... aen. 12 ........... aen. 13·19

OIKOVOPIK~ Ano}.o\10P ErnalU ftv. E<JVtM:van· 'E:.&:Iiii E£r>;:.. Wpomi~ nlVenli, iarplKn 00000 KOlvwVlKa .............................•.•.. .._ ................•••......................... EKoMwan Llripou IlpanE:rawva,

aen. 20 aen. 21 aen. 22 am 23 aen. 24·25 aen.26·27 aen. 28·29 . ... am 30 . am 31

_

l1wpco - rv6)(J[ono(non·BJII1£OKooaira lV1aooivclw, .

H ~evlTel6
H apcpav/a «o: f) ~evlrela Kal ro Ilapyapirapi «etva TO rpia (uyiarf)KaV a' eva (3apu KOVTQp/. Baouteon eiv' f) ~evlrela 00' ro llapyaprrafJl. Tnc Eeviteuu; ro Kap{30uvo, onoux; sae! &v yroivel KI oaco; ytorpoue; vo tuoxeutzi ytQTpE:JO navruxoiVEl. &v rrf)v ~evlT&la f)etAf)ao vo tuu» yro rplQvro ueoec VWV1KO npO~Arwa TIl~ Ou~nepl(popa~ ~a~ i:VOVTl TWV aMooanwv. 'EXe1 ~eyOAo KaTOAoyo ~eV1Te~tV!IlV Il LKOTclVJl· rV!llpi~OUlle TOU~J..6yo '10 TO ~ ovovxooov va ~eV1TWTOUv.E· ill peycA~ 0 KOTcAoy~ TIllV aMoi5a· rnov :lOU ~o V am lliooa. icioc ~tP!:i - ro KI f) ~evlrela ue vesooe KQI Kavw rplaVTo XPDVlQ. TO 00 os a e '01aA£ ~C v rn•... ·L< TO » 01 va avo r-ico EKOVO~tvoue; Yla OIKOUe; OI roue; OIKOUe;yro ~tvoue;. K EMeoo. Kav» KOllllo ~evo&pcprj, 1110 tuxam cptAevaoo, AAAo~ov 01xmpoi, H KOTWTOO ~£VJl anOTO '] ht· Ylo vo 1l0U nAivel ra aKOUT/a, vo Atw rov KOf)1l01l0U. ~OU~ EM6oa, .0p80nooIl0£ ». £noljJe va arthvel TO To ttseveuna, ta nAivel OUO,at«; toe«; uou TOnetoei: nUlola TJl~ oe lJemv6OTEUOTj,i:noljJe va TpOqlOOOTdTO - nape, ~tve TO pouxo ooo, nape KOI TO aKOUT/a aou. EoriJ veoo &v {3piaKeral, oanoovi sev nouueta; "e~epxolJevo Kapa~vla". Mnopei va noooeeon cno nc OUValJel~TIl~ 010 "E10epXOlJeva Kapa~avlo" TWV - Ba(w to oaKpua J.lOUvepo, ro aaAIO J.lOUaonouvi. ahhooanwv nou, TUm KaK~ Kal 0Xl Il iOla vm 6Aou~, eTov axvo tnc KopoouAoc; 1l0U, rjAlo vo ra atevvtooto. ~avaYKaoe oe peTOvclOTEUOTj. Kl cAhou: N1W80uvKOIourol TOVi010 novo - TJl~ ~eVI1Ela~, nc Avaeella oe ~eVIT&la, eou KOI TO KOAa aou nepioootepa TO vttpua ooo, naco TO olacpopa aou. iOle~ orcpnoeic, TOU~i010U~KOIlIJOU~, OUe;i010Ue;noT H ~evlT&la eivQl Kap{3ouvo, eivtu cpwT/a lleyaA/), 80u~. A~ TOUe; OUIJE oUIJn68elO KOIoumovrc, Ae;nooO ue Yla Ila(wxreire a{3uare rf)v, va Ilf)v Kaouve KI aMol. Ta rtoponovto «oaveioTIlKa» ono TO ~l~hio TOU onosnooupe vo yhuKaVOUlJeTO «n1KpO norrpi- roue. A~ TOU~ooupe OOV10 ~eVlT£lJtvo Ooth<jllO ~O~. AVTpea flQ(pvaiou (LwTJlP6nouhou) «KcAappUTlVa fill' ~oT1KaTpayouolo Kal MOlpoMYla» Yla va 8i~w TO KOI' fl. TOlOKouhlae;

'G.-

--------------'rtf.)

j~

~~\Iilm -

~1lt~'J'm~~~~

110 EKoravalxo Evvanovrnpa
IV MorOI IKOTANAlnN TH! EnAPXIAI KAAABPYTnN BEPANZEPOY 22 TK 10432 AeHNA ETO! IflPYIEn! 1975 THIIE<I>nNO: 5230280 AYOOl]Tt<; nOTpIWTIOOE<;Kat ovonnrot nOTplwTE<;. To flL TOU LUAAOYOU LKOTOvoiwv euxeTOI OE oAe<; Kat ce OAOU<;00<; KaA6 KaAoKaipl, KaAt, fllaKont, Kat OE OAO TO nOiOla nou 80 Otoywvloeouv vm nc OVWTOTE<; QI OVWTE' K pe<; OXOAt<; KaAtj EITITUXia. 'OnOl, Ko8e Xpovo, tTOI KQI cptTO<; TO fl.L. WpiOKETOI OT~V EUXOptOTT]etOT) vo KOVEt YVWOTOon tXEI npoypo~~o· rlost TPI~~Epa nOAITlOTIKWV eKOllAwoewv KQI TO 110 Iuvana· VTq~a TWV onou y~<; LKOTovoiwv nou eo M~ouv ~tpo, OTT] yevtwpa OTI, 14, 15 Kat 16 AuyoUOTOU 1998. LU~CPWVO xomov ~E rnv cncecon TOU fl.L. TO npOYpo~~o TWV eKOllAWOEWVtXEI 00<;e~~<;: 1q HMEPA· nAPAIKEYH LTI<; 8.30 u.u. ~pO~EUOT)OOWVtxouv enlTUxet OTO OlayOl' VtO~O T~, tKeEOT)<; loewv ue et~o ,,01 OAu~maKol Aywvt<; TOU 2004 ernv Ellil~a" (yivETQI YVOlOTOon rn axm~ npoK~PU~1l nou ovocptpel TOU<; opouc ou~~eTOm<; OTO OIOYWVI' ouo, 01 eVOtoq>Epo~eVOt unopouv vo T~V ~eAe~oouv OTT]v ouvooe~ avoKoivwOT)). LTI<;9.30 ~.~. 80 yiVEI KAtjpOlOT)~E nxouoro oWpo OTI<;KU' pie, TOU XOlptOU nou eo ncpooxeuocouv nopaooolOKO y AU· Kio~mo. LTl<; 9.45 IL~. eo 0J(oAou8tjOEI WllTlKJ'j ~~EUOll TWV noTptWTtOOwV YIO Myou<; nou Sa avocpEp8ouv EKei. L~ OUVtXtlO 80 008ti 0 AOyo<; OTOU<;norpuorsc ~Q<;nou TuX6v 8tAouv vo ovocpep8ouv os Otoq>opo AOOypOq>IKOyeo YOVOTO nou OUVl)ei~OVTOV OTO XWPIO tj Kat OE ovo~vt'joel<; yupw cno TO tel~O Kat TI<; ouvt'j8ele<; TWV LKOTOvoiwv, nou eo npOKaA£OOUV ytAtO OTOU<;oKpomt<;. KOTomv 80 oKoAou8~oEI ncpcoroon, EVW ~eTo ~ VUKTO Sa ovt'jKel OTIl vsoxoto nou 80 OlooKEoooel ue TO K08IepOl~t· VO ono XPOVIO ~OUOIKOnpOypa~~o (ncpru]. 2q HMEPA· IABBATO EKKA~OtOO~Oc; OTT]v EKKA~oia TOU XWptOU, oproxxooio rYMoror rKOTANAION THr EnAPXIAr KAAABPYTON BEPANZEPOY 22 A6HNA 10432 ETOr Il'lPYIEOr 1'975 HIIE<!>.:5230280 A6HNA 3·6·1998 API6. nror. 778

ANAKOINCll:H No 8

Ae~va 3/6/98 Ap19. npWT. n9

o

Kat TO ~eOT)~tpt OTT]1 ~ tope KOMi oeveonoon OAWVTWV noPWPtOKO~tVWV OTT]v MOTdo TOU XWptOU ~e MOUOlO eot· O~OTO OTO 110 IKoTavailKo Iuvan6VTq~0 nou cnorsxet rnv Kopuq>oio eKO~AWOT)TOU LUAAOyOU. LTll ouvtxeto, atpou yi· vet ouvrouoc Xatpmo~6<; TWV npotopwv, TOU fl.L. KOl T~~ KOlVO~TO~, eo oPXioel TO nopoOOOloKO YAtVTI nou eo KPO' rnoat ~tXPI n~ npwlvt~ wpec;,ue TO OUYKPOT~~OTOU oumcTPtWT~ ~o~ r ewpyiou Kouva, Ln~ 10.30 ~.~. Sa npooq>ep8ti ~POOTO~ ~e~t, KOl opooe· po Kpooi nou Sa oU~~AAel OTO YIOPTOOTIKO~eq>oVTw~o. 3q HMEPA· KYPIAKH Ln~ 11 n.u, Sa yivel oYWVat; opo~ou KOI onovoun ~poll!:i· wv OTO nOlolo nou Sa A6~ouv ~tPD<; OTOoYWvtO~O TOU opO· uou TOU onoiou l) eKKiVl)OT) eo eivOi ono TO Xwpa ~~ yew· rpnonc KOl 0 rcoponouoc OTT]vnAOTElo TOUXWpIOU. TtAO~ OTT]v MOTeio eo OVoKolvw8ei KOI TO ntpo<; TOlV Tpt~~epwv eKOllAwoewv. Eivat CPUOlKO nsprrro va 00, avocptpoU~& on6AO TO t~o00 Sa KaAUcpeOUv one TO roueto TOULUAAOyOU. nOTptwTec; KOI ncrpuonooec, CPPoVTiOTe,OTo ~tTPO TOU OUVoTOU KOl npovpouuntiore TI<; OIOKont<; 00<; WOTe OTI<;15 AUyOUOTOU vo ~peeou~e 000l nepiooorepor viverrn OTIl veveraoo LKOTOVll, OTOV reno onou ~eyaAciloo~e, ~oSa~e TO npWTO ~o<; YPOWOTo, eKei nou noi~o~e TO noero natOIKO natxviolo KOl eKei nou OAO aUTO oev npOKelTat note va ~EXO' coupe. 'ETOI eo owoou~e oeiy~OTo Tq<; nOAITIOTIK~, ~O, ovorrru~!]<;, oyon!]<; Kat ov8pwmo<; ~no~u ~Q<; Kat eo opovrioouue va eu~eou~e OAOI TOU<;KaAOU<;KOIPOU<; , KOKKo~o<;. ~ ME nOTpIWTIKOU<;Xatpmo~ou<; To flL TOU LUAAOYOU npOEOpO<;: r.A. LOTOAIO<; AVT/opD<;: fl.L. AnOOTOAOnOUAO, rEV. rpou.: <!>.H.XpovonOUAO<; Av.r.rpo~.: r.B. xpovcnousoc To~io<;: fl.A. TOtaKOuAlo, Eoopoc: LA. Mnou~lwT~<; MtAo<;: fl.r. rKOAcpIVOnOUAO<; MtAD<;: X.L. Ko~CPEA~<; MtAD<;: M.B. AaYlOnouAou EixE n Koeltpwari 10UC ~£lO~U Mwv lWV ~oc.iv lOU n~ovliTn Kat n

npOKHPY:H

8IArONII:MOY

To 1'l10lKmiKo ru~aOU~IO IOU ru~~oyou rKOlOVoiOlv. ou~\llwvo ue lOY KoeIEPW~EVOcno to ETOC1997 eEO~O oloywvlO~O otnv EK' seen 10Ec.iv~ElO~U lWV nOlplwlc.iV. eupiOK£lOI otnv £UxoplO1n eE' on vo KOvEIYVW010 OIL KOI\lltlOC npOKnpUOOEI010vwv10~6 ~E et· uo -01 O~u~ntoKoi ayc.ivEC lOU 2004 otnv EMMa. ~E 10UC 010 KO' 100ovO\llEPO~EvOUCooouc:

rto oloywvlo~o unopouv vo ~oaouv ~EPD<;~E~n n un ~t~nTOU ru~R6you, Eq,OOOVEivOI rKOlOVoiOi Ii KOlOVOVlOI ono lOY tva n KOllOUC OUOyovEiC rKOTOVoiouC. VEwn6EVlD<; one to tID<; 1970 KOI covoreoo.

onuooic nou eo txouv VlO tn xc.ipo ~OC01 Oyc.ivEClOU 2004. 2. 41KAIQMA LYMMETOXHI

3. xPONOI 41ArQNIIMQN
01 OIOVWVI~O~EVOI unoooov va onoorsaouv TOypomc lOUC eo 010 VPO\llEio IOU ru~R6vou Ii KOIva TO nopo6c.ioouv 1010XEipwC10 OPYOIEPO~tXPI uc 20·7·1998. To KEi~EVO60 nosna vo EivOI KOeO' poypa~~tvo suovcvvcoto KOI va unv unEPaoivEIIIC IPEIC (3) OE· ~iOEC KO~~OCovoeoocc.

1. nEPlrpA~H

TOY eEMATOI

To sam eo ovoq,Ep6Ei YUpw one tnv ~EyMn Iota KOI urtooio lWV O~U~ntOKc.ivAvc.ivwv. nc Ent6PCOEICKOITOonotaaeouotc nou

4. TO AnOPPHTO TON 41ArQNIZOMENQN
OIOIOVWVI~O~EVOI o npsna OE KoBE voonto, 010 novw e

... 0Tr/

corotecez. 9

--~@~~~~-----------------------------'U'~~ ~~@'U'~~~§~~

3

EuxaplOTw OAOUe;ooouc i:xouv aU~~OAAel orn OleuKoAuva~ - eniTeU~~ - eKTi:Ae~ i:pywv OTO XWPlO ucc. To ~eyaAUTepO ovapo uoc - Ka~~Oe; ~ac; OTlC;noonvouuevec eKAoytc; nrcv ~ aQ(paAToOTpwa~ TOU opcuou unc, EliNE TO tpyo nou novo orto 30 XPovla noxeuoue. EuxaplOTw 6AOUe;- No~opm - SouAeuTi:e;, KOlvonKo LU~~OUAlO - LUAAOYO- 10lwTee;. ~ n~po~ev~ ~AO~q- ~ey6A~ oe i:KTOa~ - napouOlaOT~Ke oe ~~xa~~a. <Ilo~~8~Ka~e nwe; TO epvo 8a ava~aMTav Yla ~eyoAD XPOVlKOolOOT~~a. EUTUXWe;0 epyoAO~oe; «rrovonoe Kat ~ OtK~ uoc ayavoK~a~ Yla T~ ~AO~~ KOi rnv 0ywvia ~ae; vui TO tpyo. ~ Evivov TO TexvlKo epvc one ETEL KOi roYPNITLA tYKOlpa Yla T~V coccxrooroeor; ~ Evivov 10 TexvlKo tpya aTO opo~o LlloaeAoTpayovee;-KaAu~la KOi nponopouv TO cove Ol~

eu8i:T~~e; TOU oooctpeucroc. ~ KaTa~oAAoVTOl noccnoaeiec oore va apxiaouv TO tpya auvi:Xla~e; T~e; uerrnpopnc TOU vspou T~e;IIIMNAL. ~ Euesmoroups OT~V KaA~ nooason KOi om auVTO~~ ovrcrtokpton ocov nvnopouv om auvtXla~ TOUopo~ou Yla KOYKOYPA AMiNI. ~ nepl~tvou~e OAOUe;TOUe;~evlTe~tvoue; oupnoTplwTee; ~ae; KOi aUTO TO KaAOKaipl va TO nepooouue ~a~i OTO ouoppo XWPlO ~ae;. ~ EUXO~Ol oe 6AOUe;KaMe; LllaKoni:C;. No nepvcre OAOlKaAO oe onoto ~ouvo, oe onoic napaAla ~pe8eiTe. Eyw KOi Ol auvepyoTee; uou (i:v8ev KOi tv8ev) 80 ueivouue OTOXWPlO ~ae; va oouAi:LjJOu~e vm TO xwPlO uoc. o np6eopoe; T~e;KOlVO~TOe; navaYlWT~e; K. Z~KOe;

[Enl

1f OY

[l]IEITHPIOY
AU veplrepo (peon OTO 10 E~O~nVO)KOlTOanoTEAta~OTa ro navnyupi~OU~E oe (5) nEVTE rpi~~va one TOTE. 0<; EKOO~<; - Llleu8UVT~e;- YnEu8uvoe; TOU neplOOlKOU ~ae; LyrXAIPO 8EPMA 0AOUe;ooouc t~aAav AUen TOU npo~M~aToe; T~e; LKOTO~e;, T~V aa<jlaAroorpcon. Z~TOW auyvw~~ Yla Tie; rurouosc cvoosoxoYlKO~TEe; TWVKEI~tvwv a' aUTOTO reuxoe;. KEi~Eva OKom~O~TWv yp6<jla~E Yla va rneoouue KOTaOToaEIe; KEi~Eva a<jlOlpOUaa~Eono T~VtKoOO~ YlOTi erureAOU<; AonOlouVTOli:pya nou oToXEua~E, u Ev OLjlEl Ll~~onKwv EKAoywv Kal «LUVEVWOEWV" ro OIO<jlOpaouvepveio txouv <jlOPTOepyaOlwv oeoouevou on OAOl 01 KOlVOTOPXE<; poonosow vc n ola8taouv TO KovouAla TOUe;~i:XPI nc enouevec EKAOyt<;.To aOl08na KOVOU-

rvwpi~a~e on 0 evrunoc Myoe; 0aKei rueon Yla eniTeu~~ EPYOU. 'Omv rooo ~amnKa OleKolKT'jaa~e rnv EKOOon TOUneplOOlKOU~Q(;one TOnponvouuevo Ll.L. TOU LUAAOYOU~ae; KOl orov rooo emTaKTIKo ~~T~oa~e T~V OT~PI~~ TOU neplOOlKOU ana TO VUV Ll.L. TOU LUAADYOU~ae;, npo~a~e ec KUPlOrepo alTlOAOYlKOT~V oaK~a~ niea~e; ano TOVLUAAOYO~i:aw TOUOlKOUTOU evrunou Yla T~V eniAua~ TWV XpOVl~OVTWVnpo~A~~aTWV. 'orov TOaD tv8epuo uno~pi~a~e T~V tKOO~ KOl OAOKA~pwaa~e T~V KUKAO<jJopiaTOU 10u TeuXOUe;,orov TOaD naouoru«; ouvexicoue «KOAu~nWVTOe; ~a8elo nAtov" OTa napa TO oounorcotouoto KOlnc ouaKoAiee; 0Xl ~OVO oev Auyioa~e aAM ~eAnwaa~E TO «B~~aroKI uoc» TO «SHMA TON }:KOTANAION". tonoaerooocuc OTO VOEPO~ae; nAavo T~V ol~:Tia (ono rnv KUKAo<jlopia TOU 10u TEUxOUe;)we; XPOVlKT'j a<jlET~pia nou ro onorexeoucrc ~e; niEa~<; 8a noov opere. TEAIKa n rueon nou aaK~8nKE nrov nOAu ~EYaAUTEP~an' o.n unoAoyi~a~e, E<jlO~KE no-

---------------

Ala 8a nEpltA80uv OTOU<; Llli~oue;" ~E« TO nc EKAOyi:<;,LTOXO<; ~a<;- KOl napaKA~~ ~a<; npoc DAOUe; sivor va EVEPYliaou~E 01101 tYKOlpa, Twpa. AUPlO8a EivOl apyo, TPAmLlIA OT~V LKOTOV~ yp6Lj1a~E OTO40 TEUXO<;. TPArOyt.IA OT~VLKOTOV~ nptnEl va i:xou~E one ow KOlnspc. Bo~8~OTeOAOl wOTt ~i:XPl nc L1~~onKt<;EMOyt, va tXOU~ETOanOKopO<jJw~a WVTpayOUOlWV. T t.~~. . TalaKouAla~ A

f@ ~IfuWl@ -

'if~'\j)

~'lt©'if@~@~~'\j)

Aipuptcpevo
35 A veQ(tm;o~ I1E OT6xou~ XUL LOXUQlj GO,llon, o)"[oooaoE NOI1LXlj, unnQET<i)V1a~ TL~ aQXE~ xm tc ltLOl:EUoo 10U YLa Eva xaAulEQO X00I10, iuc xa),ulEg1] xorvoivto. nEvTE XQ6vLa OLX1]yoQ(a~ dvm aQxETtl YLa va )"[QO~AnI1CllL01d YLa 1:nV xaQLEQa XUL 10 IIEnOV 10U. NEO~ I1E QlLAOOO~[E~, OEV 8tAEL vc OlUl1a"t110EL EXEL t.IVEL E~E1:tlOE~ YLa OW~AaLOYQtlQlO~ XUL )"[EQVtlEL ilEllmo~ O1:nV Ae~va. Oiloo~ EltLMYEL v' avol!;EL 10 YQClQldo TOU 011] N. Ioov(a Alnx~~ XaL vc ilQOOQlEgEL TIl YVWOll lOU xovrc 0"11] ymovLu rtou I1EyaAoooE, TO HQCtXAELO. AQlOOLooJ.l.tvO~ 01:11VEltLO"llj111110U EOooOE10V xaAU1EQO Ecuro TOU. ME Hlu61111a, w!:hhll"la, ouvtnac, EL),Lxgl VELa XUL ~eo~, I1E I1La OEJ.lVO"tnm ~EXooQL0111, XEQOU;EL tnv EilltL01:00Uvn, ylvE1UL yvooO"l6~, OT1jQLYJ.la YLa 10U~ ilEACt1E~ lOU. 'EQXOVlUV 0' mrrov EXlLJ.l.wv"la; rev [OLO XaL 11] OOUAWl lOU, olyoUQOL yLa 10 unolEAEOJ.la, XaL "Ill OlaOQlCtALon lOU bLxalou nou rravTa unoOTTJQt1;E. Ot lIuoxoAlE~ O£V rov lQ6Ila~av. AV119na 10V lIuvallwvav, TOV rrQoxaAoUoav vc TL~ aVTLI1E"loomea J.l.EEilLlUX lao To oLaxgLlLx6, t~unvo XLOUJ.l.0Q ntcv EVa «no to xaQ«()<1nQLOlLXt't nou 10V excvov )"[EQltlj"tn"lO omv ltaQEa, aYOJTTl"l6 OE QllAou~ XUL IILxou~ lOU. 'EQl1W~E tnv OLxoYEVELa TOU 10V lavouaQLo lOU 1963. H oU~uyo; lOU MaXI] Z~XOU, lIuvallLX6 OToLXElo, Ct~La EXJI"Q60oono~ lOU ovoucro; lTl;, 01a81]XE olilAa lOU uno "10 ~EXtV1]J.l.a lOU tw; "10 "lE-

OTOV

natepa

pOV

Nl'KOXaO E. Kapavuaisa
cno YOVeL£ I1LxQaOL(hE~.
rEvvlj81]XE OT1]V A8ljva 01L£ 6-11..0~ us ayanll XUL ila~l Exnoav rc 8EIlEALa I1La~ YEQTJ~OLXOYEvELa; lIE to "lEOOEQa naLbLa "lOU~ "IT] rooyw, 1:0 Mnvo, lOV Baol),;n xaL 11] Ptxc. ~TaS1]XE xovtc lOU; Eoo~ OlOU avOLSav tc IILxa lOU; QlTEQ<l uc IlEXQL t61E ~TUV navta EXEL YLa va OUJ.I.IloUA€\jI€L, va IIWOEl on YOVLO; 6,11 moteus on XQELt't~ovtaV oc ~Oll YLa "10 IltHov lOU;. 11]~ )"[OQE(((; TOU. Ttl111SliXE ocv WEQYE"lI]; cno 10 ~unoyo ~XOtavUIWV, YLa 11]V aVLOLD1EAll aUJ.l.Bo),lj lOU ocv €Jl:LOTTJIlOva~. H ~X01CtVI] KaAaBQuTwv rrrev to XOOQL6lOU Jl"mEQU "ln~ outUyOU lOU, BaoL1..E(OU Zrpcou. ExE[ ;EXOUQa~61Uv, TlQEilOUOE. Ayan1]OE 10U~ avSQwnou; "l11~ XUL tOV uYCtmlOav XL EXEIVOL. KL nQSE TO xa1..oxa(QL TOU '92. AUyOUOTO~ etc "lE1..1]TOU. 'Hrov 010 AOUlQaxL, OTO E~oXLx6 1:OU, rrEQvWvtU~ n~ te1..EUW[E~ J.lEQE~nov cLaxo)"[wv "IOU. ~av vo ljl;EQE, ocv vo ElXE nQOB1..t1jJEL,JtllQE XQwl1ata XUL ~wvTCtVE1j1E oA6x1..I]Q11 l1]V "lOLIlEvTEVLa n1..wQCt lOU TDtxou "l11~auA.iJ~ J.l.E XQwl1am. 'EQluasE xau nou ayaltouOE... tn 8Ct1..aooa xm Evav Ctv9Qoo1T0 I1E oootocx, xm xCLitEAO, 1..£~XL ljlClV 0 [OLD; EXEL, vc glXVEL olXTUa. H Bt'LQxa IIlrrAa TOU XL curo; v' ayvavtEUEL TI] lIuon nou EQx6"1av. T11 6U0111Tl~ ~oo1]~ "IOU, nou OTa 57 TOU X(l6VLa, 1]Q9E T600 aJtQ60ilEva, t600 aVmtaVl£xa vc oUYXAovioEL 61.ou; 600u; "lOV ACtWEuav. 'Eva av£uQLOJ.l.a OTO XEQlCtAL XaL OE XACtOJ.l.aIIW1EQ01.ErrTooV to v~~la T1]~ ~oo1]; xO~ETaL XUL IlEVOUj.LEv' ClVTLxgUtouilE J.l.LarrQaYllatLXO"l1]Ta nou ~La~ a«)llvn Ctvauoou~. EJ.l.El;, OL IILxol "IOU CtVSQOO)"[OL nou tooo X(l6vLa j.LETCt LWSOWE to V xsvo 111; cnouotc; lOU, vc OXl~EL rnv 1j1uxiJ lIa;, n(lOxooQCtIlE, xgCltWvta~ 011] II V~J.l.ll l1a; noAimJlO QlUl>.ax16 n; OTLWE; ayanl]~ nou 1;iJOaJ.l.E~la~l. ME ayaitn YLa 'xEl vov zou 1]TUV 10 ngOlun6 1l0U I1La ~oon H xoon tou rooyw KaQavLxo1..u

H nQU6T1]m 010 noooumo lOU OEV XClv6tav. t.EV tA€YE nOAACt MYLU,~8EAe vc IlEVEL otnv ouotc terv nQUYllaloov, onavLa ErrEQlTE tl;w ot«; Jl"Qo{:l),£1jJW; TOU XUL xcvr« ljrev olrrAa OE 6)"[OLOV 1:OV XQELa~Otcv lIE oWXQL1LX6Tl]la. TtJ.l.lj8WE, onoo~ TO a;LtE, oxo tov EltLJ.l.oQQlWw(6 OUAAOYO HQuX1.eLOU A t1LXlj~, TQLaVTa OXTW XQ6VLa ilEta tnv (oQualj lOU, YLU "II] 01lJl~Alj lOU, ocv QlOLTI]"I~; oxouc, 0Tl1 OUyxgOT1]On TOU 01),A6you, OTIlv E;EALSTl XaL OTaSEQonoll]OlI

-- T@~~~~-------------------------------1f~~ I~@'l'@~@UtM>'\\I

)

1:-

ell

PArE noic ~.lUOnK~ CPWV~ oU~~O~W~E TOOOUe; nOAAOUe;ueoo OE AiYEe; ~tpEe;; 0 cpo~oe; HIe; ~OVO~lOe;; 0 Kivouvoe; rnc loontoWOTle; TWV OOTlCPOYWVOAEWV TOUe;; H n OlOT~PTlOTlme nOVOPXQlOe; Eoricc OO~WTTle;, an' ortou Tl ovorpocooornon TTle;LjJux~e;KQl Tl aniSo TOU YOU; l!.EV OlOKlVOUVEUWTTlV cncvrnon. Km08tTw exelvo nou oloniOTwoo: OAOl TOUe;~pt8TlKOV OTT]Vopxoio xornoc, OTO KlVOUVEUOVAlKVO, YlO va TOU uerovvtoouv ~W~ an' TT] ~W~ TOUe;, cvcoc an' TT]v avoca TOUe;, npOOKOlPTl OVOOTOOT].No 8u~Tl80uv nOAlte; KaMe; (;) ~tpte;" No low80uVE aATl8lVO. No OVOOTTlAWOOUV rtpootono, No ~OVOYVWPlOTOUVEiowe;. No uuplcouv TO 8u~Opl. No crevlcouv Opi~OVTO. No OTOOAWOOUVTOUe; KplKOUe;KQl TWV TPlWV YEVEWV. 'OAO TO ncocnovo n08TlTO Kl Em8u~TlTO Kl wpoio. MAO nwe; KOl noioc 80 OVaAO~~OVE TO mOVElO tpyo TTle;0PYOVWOTle;;LE TOUTOTO EPWT~~OTO xcnoioi KOTOKOlpOUe; OATpOulOTte; KOl TWV eEp~onUAWV

8EponOVTEe; tOWOOV onOVT~OEle; KQl AUOEle;. rVWplOO TOUe; TEAEUTOioue; - ruo KOVTOTOV npOEOpO KOl rpO~~OTto TOU LuMoyou - Ol ortoioi OTTlV

nopaKOAOu8wVTOe; TO VUV OPW~EVO, OAAO KOl ElKO~OVTOe;TO ~EMou~Evo. nOTt OAAOTE OEV tYlVOV TOOO noMa OE TOOOAiyo xpovo:

;!at

TI)lcivl'a~ "IV OSPUToqJv).axa n/~ ]fa(!dooU7J~ ••• (B(}a{kfo Inaywvwl'0ri :ra(JovufaUl}; ;;raeadoowYowv y}.uxwlull'wv).

;ra(!uuxl!.Vlf~

KUPlOA8~io 1OUT8e;nc iJtp8e; «8V TW lopwn 10U noooenou tcpoyov TOV OPTOV». Kl doo nOAu lOPWTO OWiJOTOe;KOl ljJux~e; KOl YOU va peet, ovoAoyl~aiJEVOe; TO nptv,

OlOYWVlO~oi, ~PO~EUOEle;, KlvTl~moypocpoe;, nxouoic TponE~w~oTO (ocp80vlo KOl nOlOTT]To), OPlOTTlE~UnTlptTTlOT] OE TOOO ~tyo nM80e; xwple; noponovo ~ YKpivlEe;, ol08TlnK~ nooouotcon ~' exeivo TO noAUXpw~O AOUAOUOlO, ~lO oruocompo OlKOYEVElOK~KOl ornnxn, ue ~OUOlK~ KOl xopo uno TOUe;~xoue; TT]e;Opx~OTpOe;, oYWVlO~OTO mTOlplKoOWV, niJ~ KOl anovo~ OTOUe;nooonexaovrec, KivnOTl KOl ~w~'" 'OAO ue TO~Tl, iJE nATlPOTT]TO,ue KtCPl, iJE n080e;. Kl EKElvOl OElKlvTlTOl, 0YWVlOUVTEe;, K08lCPOl, novroxou nopovrec, ncvocvoverec KOl novrenorrrec. Kl ana KOVTOOl unoxomoi cpiAOl, OUiJiJeTtxoVTOe; KQl noooeeoovrcc o.n K08tvoe; iJnOpOUOE ue otopelo UTTI1PWlWV.'AAAwOTe, once elrts Buucooooc iJOKopiTTle;ytpovTOe; KOKO~iTT]e;- KOl iJOUTO ~&TtCPEPOV - «oxc TO i5tVTpO OEV KOVOUVTOV lClO lOKlO». =OCPVlO~OTOV 0 enloKtrnTle; ov08uiJOuiJe~0~~'),.£.i" 10

----------------

f@ ~1Ji\I\ll~\i~~ ~\ltrtll'U'~~m§~~

ENA AKOMH IITOPIKO MNHMEIO IlrOIBHNEI ITHN IKOTANH
(ouviX£ta omi TO rrpol1youpevo) To naAla lIT]~OTlKa2xoAei0 nou KOi allTi] OKa~TlTlTPIYUPWOlYaAUl oe TPO"o~el, ~E nc OYPIE~ OooooKtnoOlE~ -.AOYlt~ TOUAi-Ala KOi Ai-8avcioT] ana ~eyilAou~ KOI ~IKpaU~ nolvoec (noupapia) yci~po, YAOVITOt~, oeevrcum . o. To uovo nou OE xopanOiel KOI os ~eKoupO~el eivOi TOcipw~o TOUpaiooOU, TOUrteuxou, TOUeKnAT]KTIKOU ~E TI~ o~laAoYE~ KOI8EponwnKt~ IOIOTT]-e~ 8U~OPIOU, TOU OypIOAOUAOUOOU. -0 ntTOWo xonoiou nETou~EvOU KUoiw~ TT]~ KAtqlTpa~ Kiooo~. fleplooui o Opq>IOKOi ~oyeia oivel o Aa~nEpo~ KQl KOKKIVO~ 1]A10~nou aVE~lvEI apyci - apyo niow ana n~ OIWVIa Xlovlo~tve~ KOPU!pt~ au xv..loTpayouolo~tvou XEA~OU. 1IIaaxi~oVTa~ TOV xorovoxovo Ka8apa oupava XUVEITI~ xpuoa!ptvle~ anoxpwoel~ TOUoro POUci TT]~2KOTOVTl~,Aou~el Ql nAT]~~upi~el ue TO !pW~ TOU TT]v OAT] !pUOT] vtipw. AO!paAw~ Kal8a 8u~ci~al aun; TT]uovclo eKEivo TOVpouepo ~eAloooMI, 0 KaKoKe!po~ Ql papIEOTT]~tvo~ ~a8T]TaKOO~0~nou OVT]!papI~Enpoc TO oxoAeio ana TT]v OTWYElTovlci, TI~ nsoo axMoe~, TT]v i1Tw PPUOT],TO KtVTPO TOU XWpIOU. AUTOTOlIT]~OTIKO2XOAEio, nou oev 8a oupnorouue va ~v..ci~e avi:oel~E anouoaiou~ av8ptiJnou~, ~e a~lw~aTa, e TITAou~, us !p~~T], ~E toropto. AvaljJT]Aa!pWVTa~TO napEA8av aVaKaAUrrrouue TOovoucrc TOU~. ntpa ana TO EYKUKAla ypO~~aTa, OlOlxeIWOT]KOI ~tOT] exnoioeuon npoXWPTloavoe eupliTEpE~ onouoi:~ KQleAapav aVWTepT] KOI aVWTaTT]noveruOTT]~laK~KOi emOTT]~ovlK1iKaTOpTTlOT], ~8elo KOi nOAUnAWPTl ~Op!pWOT]. AKTlvopOAT]OaVKQlOli:npeljJav 0 Ka8tva~ OlOV rouse TOU. AVO~EOO TOU~ ouvcvreue oaoKilAou~, Ka8T]YllTt~, 01KT]yOPOU~,apXITtKTOve~, WlxavIKOU~, YlaTpou~, OlpanWTIKOU~ OAWVTWV 0nAWV, ouyypa!pei~, IEpw~tvOU~, emxeIPTl~aTie~, plOTt)(Ve~, eunopouc, Av8pwnou~ nou avaoeix8T]KaV OlO OTl~00l0, IOIWTIKa rouse KOi TT]VKOIVWrEnprLOI rpoq>&IO nAYi\OY IATOi\IAI uac, To 8i:~a TOU2XOAeiOUi:xel aVT]oux~oel KQl anaaxoA~oel KaTci TO nopeA80v TO2uMoyo KOITT]vKOlVOTT]TO. Exouv yivel OT]~OOle~OU~T]n;oel~ KQl 01 onoeooac ~TOV O~O!pWVE~.YnoOTT]pix8TlKenw~ 11 aVaOl~AWOT] KOI 11 OUVT~PT]OT] T] napa~o~ TOU axoKOi Aeiou W~ OlaTT]pT]TtoIOTOPIKO ~vTl~eio, txel ~eyilAT] oTl~aoia KOi a~la Yla TO XWPIO~a~, Yla TT]v roroptc ~a~, Yla nc yevli:~ nou aKoAou80uv. AKPI~~ xpovoAoyia nou XTiOTT]KE TO axoAeio OEV yvwpl~ou~e olon oev ~pt8T]KaV KQTaypa~~tva OlOlXEia. EKeivo nou yvwpi~OU~E elvot on TO XTiOl~O TOU 2XOAeiOU nrov TO oeUTEpa OT]~aVTIKOciA~a TWV npoyovwv ~a~ uorepc ano TO XT[Ol~OTTl~eKKAT]otcc, nou nuoet TOVnOAIOUXO 'AYlo lITl~~TPIO TO 1828 OlapKOUOT]~aKO~Tl TT]~ Ol~aTT]p~~ enovoOlaOT]~ TOU 1821 Evavrlov TTl~ oew~avIK~~ curosporoplcc. To tXTIoav Kal TO conocv KAT]povouo OlI~ uerenerrc yevli:~ va uosclvoov ro 2KoTav6nouAa ypO~~aro. Eno~i:vw~ aUTO TO 0XOAEIO i:xel noMou~ 1010KniTe~. A~KEI OE OAOU~ TOU~2KoTavaiou~ KOI oe xeivouc nou ntpaoav TT]V eioooo KOi suoeov ro nperc KoMupoypO~~aTo KOi oe xelvouc nou Yla TOV A ~ TO B Myo oev olo~oav TO avaYVWOlIKO TT]~npWTT]~ TO~T]~.Kci810av o~w~ am 8pavia napaKOAOu8l]oav, ~TlTOKpauyaoav Kal XelPOKpOTTlOaV nQlOIKOOKET~,8Earo TPIKi:~ ncooornoe«; anaYYEA(e~ nOITl1l0TWVOlI~ E8vIKi:~ eopTi:~ KOi TOV anOXQlpenOIlO TT]~ axOAIK~~ xpOVIO~. To axoAeio XTiOTT]KE axi:olO KOi nolie AU ~epciKI KQlTT]vunooel~1l «motou uneusuvou IlTlxaVIKOu onw~ TO enerpenay KOi ent~aAav 01 TOTe Te)(VIKi:~, KOIVWVIKt~KOi OIKovOIlIKi:~ ouv8~Ke~. Me O~AWOT] OUaeiIlVT]OlOU navaYlwT
.UT,/uu .. JI

via. AUTO~0 8pUAO~, onou ~en~oTloav 01 napancivw ovceeoouevo: i:Xel unoerst OT]~aVTI~ !p80pO KQl xaponaAeuel. lIEv 8a ~a~ TO ouyxwptoouv nors 01 vsxpol noovovot ~a~, cov a!p~oou~e

~ aUTOTO ecvroouo va nAavli:TOI, va wpuero, KOi va PPUXOTOI~T]TWVTa~ tAeoc ana TOU~ cionAaxvou~ KAT]pOVO~OU~TOU.AiYTl ou~novla, AiYll euyvwuoouvn, Aiyo~ ouvcroanuonouoc oev 8a PMljJouv. npi:nel va P6Aou~e repuo OTT]V noooncrnon TT]~ urroplnc ~a~, TWVa~lwv KOi TWVloewv. 4l8civel emTi:Aou~ l] aOla!popia KOITl ooropvto. 2E Alyo ~naivou~e OlO 2000 ~.X. apxIi TT]~TpiTT]~XIAleTia~ nou OT]~aivel on etvm Olwva~ neprooottpo noxmouevoc, ncoiooorepo av8pwmvo~. TelXT] nou xwpI~av TOU~ Aaou~ 0PXloav va YKpe~i~oVTOl, va onovc 01 ~apli:~ aAuooioe~ KQl01 Aaoi va PpiOKOUV TOV npooovorououo TOU~. H ~p~poTT]TO a~Kel OlO napeA8ov. 2Ii~Epa nM8eTOI i:va~ veoc KOO~O~,mo ouoppoc KQl 0' ourov TOV KOO~Oa~Kou~e KOI

;:.L~~~Q~~:l:;~~~rg~

'fro ~~~j(l":m~~"

~~~n~~-------------------------------

n~CX~~INO OAOlnOPIKO
'OllW<; XU8E XQOVO, ETO, XaL <jJElO" ;wMoi llaTQ'WTE<; ll1iQav U<; ClllOO'I.EUE<;10U<; 1WL o.n aMO XQEW~OlJIlEVO xm lQUP~~ClV ylCllO XWQLO llaS. 'EXEl yiVEL llkEOV £8L1.l0, ot llEQLOOOTEQOL XaTOlXOl TWV llOAEWV, vc yLOQTU~OUV tu; UYLE<; mUIE<; !.lEQE<;lWV na8wv XaL lOU Ilnoxa 010 XWQLO TOU<; Olon OllW<; AtYETm «TIuoxa 010 XWQlO xm XQLOlouYEVva OTT]VllOAT]». ~TI] ~XOTaV1] ADmov T~ MEyaAT] TIEunm UQXLOE va llaQDoolu~ETm ~w~Q~ XLVTjOTj XaL To. LX. aUTOXLvT]TU TO Eva IlETU TO. anD vc YEIl~DUV T1]V llAaTELa KaL 10.11, aUDU<; OQOIlDU<; TDU XWQLOU Ila,. H u<jJLI;1] TWV LX. XDQlI<pW8TjXE TO. MEYOAO ~appalO nou E<jJ8aoav xrn DL lE)cElIlaLOl OWllarQLWTES )WL l.bLaLTEQa DL EQya~OI.lEVOL. T1]V MEyaAl] m~lllll], IlE TDV xmgO 0Xl xm 1000 EUVO"(XO, 0 X00I.lD<; ).lE1U TO XaAEOl1a T1]S xaj.lllOva<;, aQXlOE vc llQOOEQXETal OTOV l.N. 10.11AyLDlI"'T]!.lT]TQLOll Yla TTjV XaeLEQW!.lEVTj OAovUXTLa xaL us Eolit(lELa va llQDOElIX1]8EL yw vo aXOUOEL TO.OWOE)W Euayytha. Tnv )(Cl1(inTjA1] 0. narraYLWQY1]<; IlE TTj OllVDOELCl TWV E~amEQUYwv nou xocrooonv TCllla8T]TOOOW TOll QLDU 110.<;,<jJOQTWI.lEVD<; DV EOTauQW!.lET vo E(lOOL~EOlYO-Olya I.lEta<jJEQDvICt<; TDV XaL ~)IiAAovTa, 10. «~~!.lEQOV XQEI1UTUL mL ~UAOll 0. EV UOaOl TT]V Y1]V )(QqlU00., ... ». To. E'I.XA1]OLaOj.lCl, ue O<jJlyI.l€VE, n<; xagOlE<; X(lL OTClUQOllDXDilOUj.lEVDl ilQDoxovnocv <<TDV llEQli31iUovra TT]V YT]v EV vE<jJa[A(lL,» )(al IDV ilaQaxaAouoav vo O1JYXWQEOEl TDUS 01]l1i.ous TOll rtou TOV X),ElJa~aV XaL TOV ilEQLYEADlJOav. TT]v EllO!lEV1] T]I1EQa TO.llQWL T1]<;MEyaAT]<; naQaoxEU~<; aQXLOav va xtunnVE OL xalmUVE, lltv8L~la )(aL OT1]V EXXAT]OLa 0. XOO!.lO<; EOllElIOE Yla T1]V AltO)(ae~AWOTj xal YLa vo OTDALOOllV X(lL va aQW!lalLOOUV ~lE TU ADlIADUOW Ol YllvaLXE<; oov UAAES «MuQa.<p6QE<;» TOV ErrlTO<jJLD nou EllQEilE vo ELV(lL ETOlI1D<; yw T1] ~lEy(U,T] EOllEQlVil aXDAou8La. '0 XatQO<; 1l0UVTO<;, 0. nALO<; 8aj.lll0<;, T]<pU01] x),aj.l!.lEVT] X(lL TU 1l0UI.ta OLWil1]AO. Alto tc xaT~<piJ xal 0Al!lj.lEVa llQOOWlla mClLQvES 10 ~LiJvUj.la T1]<;~TaUQwOT]; lOU A lITQWTn tou XOOj.lOU Yla TO EYXAwa zou ouvmAE081] ltUVW OlD fDA y08a orcv 0. av8QwllO<; 8avaTwvE ITj ~wi] XUl arrD<ptioL1;E va OflTjOEL to «<jJW<; TDlI XOO!lDlI», OTUlIQWVDVTU<; Exavov ilDU aywvLOl1]XE vo lOY AlI1QWaEL (!jTO T1]V 1]8LXi] xanirrTWOTj xrn TO (lago<; TWV a!laQnwv TOll. AQYU 10 (lQaou Xl uno TDlI; ilXDlI<; nov Xaj.lllUVWV, aQXLOE T] axo.ADu8la TDU Elma<jJLDlIIlE TO. xaraVUlmxo TQQrrogla xal n<; 1jJaAllwOlE; «H Zwil EV rcqxo - ASLOV eon - AL YEvatal rraOaL» X)"ll. Kcni T1] O'OQXELCll1]; &[0.<; aXDADUeLa" EYlVE T] ESoOD<; TDU Elma<jJLDU XaL T] llEQL<jJOQO TDU TQEl<; <jJDQE, YUQW arro TT]V EXXAT]OLa, xmo TO.TU1tLXOV, Xat OT1] OllVEXELO IlEXQL TO.KDlVDTLXO fQa<jJELo.. TDV EmTU<jJLO E<jJEQav OTDU<; WIlDU<; or VWQD[ OUllllaTQLWTE<; AVOQEa<; Al.ES. <l>QaT~DAa<;, ~JlUQo.<; n. AJlDOTO),OllDUAD<;, XQi]OTO<; nay. ZilXDC; xaL BaOLAn<; naQ. ZilKD<;. METa TnV JlEQl<jJOQO Dl llLOTOL Ellavi]l.8av 0InV EXXA1]OLa xrn llQOO'I.UV1]ocv TDV EmTa<jJLO, a<jJ01J ltQDT]YD1II.lEvwe; E[xav llEQUOEl XUTW cno cutov. To. MEYO),D ~uflflaTO llEQaOE IlE VT]OTEla XaL ltEQLOUAADY~, OilWt; xaL DL JlQDTjYDUj.lEVE<; iJ-EQE<; Tnc; MEyoAne; ~~looa<;. 'OL XUIOLXDL TDU XWQlOU aOXDAilSI]xov IlE to. VOLXDXlIQW TDU<; XaL excvcv n<; allaQaLIT]TE<; rrQD~L~eELEC;YLa 10. ~Eyolo. naoxal.lvo TQmTEt,l XaL €TOL <jJ90cnue OTT] j.lEyUA1] wgClll]<; Avcorcon; 'OL Xaj.lllOvE<; uQxwav va OnllaLvDuv XaQj.loouva. '0 "OOIlDC;, OVOQEe; - yuvaLxE<; - ayoQla Xat xDQL10la, l.a~ilQD<jJDQqlEvDl 0)"OL XaL OAE<;OUVEQQEClVDllaoLxw<; IlE rc XEQLU OTa XEQLa Yla vo aXDUODUV TO. <<xullau 8aAOOOTj<;» )((lL TO. UllOADUTa TQDmiQLO IlEXQL JlDU Sa EQxorav 1] OlLY~I~ YLa vc ltOQOUV TO. «A ylD <l>wC;» uno TO. XEQL TDU na;WYLWQYT], ay.DLiYDVTa<; TO «"'EUTE Ati(lETE <jJW<; » XaL IlETa cno ... Alyo. TO. XaQIlOOUVD, avaOTOOLIlO TQQllaQLD «XOLOtO<; AVEOTTj EX VEXQWV ... » nou OAD to cXXAT]OLaOlla E1jJEA OE noVE VT]YUQLXi] aWOO<pCllga, uno TDuS xaQ~l60UVDlIC; ilXDUC; TWV xa~lilavwv XaL TWV XaTaLYlOTl)(WV llQDTWWV )Wl (laQEAOTWV TWV VEaQWV. 'Htcv aA~8ELa Illa <pClVTaOllaYDQlx~ OTlYl.l~ IlE u, AalllltlOEC; ava~L~lEVE, OlaXEDvrac; TO. cvcotcouro q:wC; OE OAD 10 XWQD T1]<; EXXA1]OLa<;, EVW or OUJ.lilaTQlom<; Eowav 0. Evae; OTDV aHD ne; avaOTaOLIlE<; ElIZE<;. METO nno l.LYD aOXlOE n arrDXWQT]OT] nov llaTQlWTlOV I.lE aval.ll.lEvEe; ne; Aaj.lllUOEC; Yla vc <ptQQUV TO OYLO <jJW<;IT]<; AvaOl00EWt; otc OllLna TDlI, xm OTT] OUVEXELa vc allDAaUODUV TO (PQDVTlOIlEVO OLXDYEVELaXO llaoxaALOUllD, IlE lI]V aXVLOT~ !.laYELQLTOa, TQaltEt,L 1ODUYXQ~DVtaC; tc XOX)(LVa a~ya XUlltLVDVTa<; 10. xaAOmDTO XDXXlVEAl. :011llEQWOE Kat I] MEYUA1] K UQlaxLj TDU naoxa, 0 xalQoe; UOTalDe; IlE aEQa Ouvm6 OE Onj.lE[D nou EJ.lllooLl;E TDV 0.flEAla nou OE ~lEQLXU OllLTLa dXE aQXi.OEL va OLYDWi]vElaL j.lat,L IlE u<; yaQODUj.lllE<; xat TO.1;nl.wTo XDXDQETOl, avaoLoDVTac; TT] IlE8uOTLxi] rotxvc. To. XaQl100uva llOLx[l.a TQaYDOOLa I.lE TO.IlEl.wOlXO XAaQlvo. EOlvav TDY TOVO OTT] IlDOXD(loAT]~LEV1] ltaoxal.uITLxT] YLDQT~, Ilioa aJlo Tt<; EYJTDj.lllEt; TWV coOlD<jJWVLXWV OWe~lWV X(lL TWV xaOOETD<pWVWV. 'ETOL TEl.ElWOE X(lL T] IlEQa TOU nooxa, n onotc YLa 110.<; lOU<; ·E).AT]VEe; llEQLOOOTEQD EXEL ~ILO l.bLaLTEQ1] AUIl~'T] xU! EsagOT] YLOTl OUVOUo1;Etal xat IlE ITjV Avcorcon lOU 'ESvou<; !.las· 'HQOE )tal T] oEimQn, IlElO 10. nooxa T]!lEQa, aOYLa XOL ami] yLO TOU<; EQya1;oIlEVDU<;, EVTDUTOL<; OIlWC; )(aL !]!lEQa JlQDElDlllaOLac; y"a TT]v avaxwQ1]OT] xat EillOTQD<jJi] OTD XALVOV ecru EAUXLOlDl nocv aUTDL ;rDU llaQEj.lElvcv IlEXQl xaL TT] YLOQTJj TOU AYLOU FeWOyLDU. TT]V nl.lEQa lOU AY[DU rEwQylDu n AELTDuQYLa EylVE 010 swxAliOL TOU Aytwgyn (naAloxaOTQQ), TO.l.UfPo. ue TT] IlClYElIn)(~ BEa. mo TO. XWQlO il~QE TO. OgOllD ltQO<; TO. EXELOUOL IlE to. aUTOX[VT]la XaL oJ-)"DLltEt,Dllo.gDUVTE<;. 'Htnv Illa llDAU XaAi] IltQa XU! Tj ... UTI] ad. 9

wQa

xw-

---------------

'f~ ~~\lIl~ 'U'1dfJ)~~~'U'~~mu~~ ~

nkCXkAINO OAOlnOPIKO
... D.J76rqacl..8

IllaliQo~~ EUXaQL01~ lIEQlraTciJvra~ XaL cvcnveovrc; y.aOaQ6 aytoo. H yiJQw Oia qxivral;E yO~tEUtLX~ xaL ~EYaAO;rQE.i1~~. Ev TOO 1I£lal;1i nEQjmTciJvra~ xaL QOucpciJvra~ rnv nQWL~ aliQO. CjJ66oall£ XWQ~ xcv va to )(ataA<.Ijlou~E. n (ljraYLciJQ~c; vrwtvo~ tc LEQcl IOU a~ljlm dXE nQOXWQ~oEL i)Ii~ 011] Ilfia AELtOUQyLa ~E tL~ (ljtaAt~ OE ~Xo m~wOiE~ tWV LEQO~mrciJv. Ta AaILlQlanxa Y.IOQLci navoo ora ~avouciALa y.aiyaVE aliLcixona XaL to ~ooXOAijlaVO OKOQrroUoE o!.oyuoo oro £XXA1)OLaO~ T1jV EUW<'iLaTOU. 'Htav 1] orLY~~ zou ~a oro LEQ6 0 ;rCLlac; E~'EAVE to «EUAO~~E~ 1] Bootuia tou nutQ6c; )(at tou YLOU )(aL TOll A yiou n vEIi~alOC;» ~l1lai vovrac; 010 i(l!QLO ~~ T1Jc; ELaC;AELIOUQYLa~ )(at O 10 tQOrraQLO IOU Ayiou fEooQyiou )(at 1O~ allOll~ E)(XA1jOI.(lorL)(0Uc; U~vo~. <Il!kioall£ )(aL ornv (ljtOA 001) naiQvo\'tae; (ljtO 10 XEQI.(l TOll nnnc 10V ayl.(l<1j.l0)(at to rrQOOqJEQ6~Evo aVIU\wQO_ };ro nQOOUALO TOll AytroQy~ 0 )(0ouo; XOlQETOUoE )tat IiEXOlav tn xQ6\ a nolla otov nCL'taytroQ~ KaL 'ITO~ EOQTal;ovIEC; )(aL otn OllvtxEI.(l t:lOlQVE to 1iQ6~0 r1]C; E.i1L01QO~C; YLa 'OXWQlO. Kat 1011 xQ6vou ~E UYELa va llall£ 'l1ll };)(01(i.~ 1I0lloi lIEQLOOOTEQOL yta -u 10 YLOQlaOOllll£. <l>w'k XQOv6lIOUAoc;

o

"l.Y MOrm: ~:KOT ANAION A8tivo 4 louviou 1998 EnAPXIAJ: KAAABPYTON Ap. npwT. 781 B£pav~tpau 22 A6HNA npm: TON THAEOnTlKO ITA6MO IKAf (Yn' OtjHV K. AYY£AIKIi<: NlKoAOUAl1) 1£ £KTEA£01) rnc one 12 Maiou 1998 anoq>6o&wc; TOU 1:1.1. IOU IuMo.you ucc, nOpaKahOUIl£ o.nwc; O&IC;KOI 01 ouv&py6T&C; ooc, O&)(8&iT& TO 8&PIlo.TOTO ouvxoPl1Ti)Plo rev Il&AWV IOU IuMo.you uoc 016 10 KOIVWVIKo.TOTO EPYO occ, Eum Ilac; eivm va OUV&XiO&l& TO tpyo nou en6~10 IltXPI rnill&pa erurexerre. H KOlvwvia uoc 00c; EX&I ov6VK11. Eni01)C; O&)(8eiT& TO 0UYXOPl1Ti)pI6 1l0C;Yla TIC;oIOKpio&lC; OOC;0& nOYKo.01l10 enin&oo. nou cncrexoov KOI OUV&m naYKo.01lia OIOCPtill101)~C; EM60o<: KOI TOU EM!)vIKOU "OOIlloviou ». EiI.!OO1& 0 &KnOAm011Ko.c; IuMoyo<: &v6<; OP&IVOU. nopall&AT1IlEVoU ono ~v nOAIT&ia 6yovou XWPIOU. ~C; IKOTOV1JC;.enapxiac; Kahoj3ptiTwv. flpoonc80UIl&. vo ola~ptiooUIl& rnv ~wti 010 xwpio. Ila~ KOI O1!)V &noPxio 1l0C; Y&VIKOreoo, KOI napa TIC;OVTi~o&C;OUv8TiK&C;.0& nelouo TWV KOIpWV. TO EXOUIl& KOTOcptP&1 IlEXPI rnill&pa Kah6. M& &yx6polouC; CPIAIKOUC; XQlP&TlOI.IO~ ria TO ss. o npOEl!.POI 0 rEN. rPAMMATEAJ: rEOPrlOI1ATOAIAJ: <I>OKION H. XPONOnOYAOl: X1)f1. X.E. AvciAoYl) clIIOToAli cOTciA,., Kal OTO Star Chanel (K. Xap00f3tMo).

01 ViOl Jla~
M08~nKi} ccp~~cpi50 .Avcf;[~Ao B~I'OTO». ApxtOUVT<lKTr]<;eoowp~<; ZriKO<: (TOU XP~OTOU KOt rnc rcwpyio<;). M08~TTi<;~:r- TO~CW<: ~1l0nKOU. ~1ajl6~oUIlC ~ rnv ccp~l'cpi60 KOI610mOTWVOUI'C:9t1l0TO; An' 6Ao! EllcpQVt01);:Atjlo~! :!:UvTO~~; EnoyycAIloTIK~! npojlA~1l0TlOIl6<;; "EVTOvO<:!:!:UVCVTCU~CI<;; AVOKpiocl<;! M~VUIlOTO; n6pa noAAa KOIOI0166o~o. H ccp~llcpi50 "AvE~iT~Ao B~IlOTO' eAolle I'tpo<; OTOV50 novcAA~Vlo ~Ioywviouo Ma9TlTlKOU Evnmou KQl ani:onao& ouoqxovo snoivo nou 668~Kcorn :!:UVTO' KTIK~ Erurporm one rnv ccp~llcpi50 "TA NEA·. KOTOCPCPC oPXlauVT<lKTr]<; va 0 «ovoxplvei- TOV unouovo nOloEio<; K. Apot~ I'C cnorexeouo ueoo on6 TI<; cpwTTiacl<; va 600cI TO cpc8iollOTO yLO eVTOVOnpo~A~IlOTIOIlO. TOOOTaU Ynoupyou 600 KOI noAAwv "l'cy6Awv », Mtao uno TI<; OCA(OC<; KOI TO 8tl'OTO oivCI Il~VUIlOTo nOLKtAOnooc Ko8E KOTcu8uv~. AVTLypc'lcpoUIlCtva orto OUTOTO ~VUIlOTO. •... ~ tjlux~ TaU 001610u civOi noxonIl~ OKaTQTtpyo~ rterpo nou TOntil<: 80 6101l0pq>wBci E~opT(iTOt ana rnv OIltA~ nou 80 rnv ayyi~cl" :!:Ullncpoivou~c: Mc TtTOIOU<; veouc KOI IlC TtTOIC, OIltAC<; nou oyyil;ouv TI<; ...OKOTtpyo01C<; nsrpec - TOU<; vcouc 110<;.vLW8ou~c unCp~cpaVOI KOI otvouooi Ylo TOOUptOTOUronou 1'0<;.~<; YCvtTCIpc'I<; 1'0<;. TOU :!:uAAoyou 110<;.6EPMA :1:YrXAPHTHPIA.

npOKHPV::H ~IArQNIIMOV
.. a...--ron/ocl..3 H onovoun t6)V apoaeiwv eo yivEII0 apciou tnc 14·8·98 otnv nilO1£io toe XWPIOU KOIeo EivOI: milutjlouv ~E aOlo<povECKOIl~1itJxopti KUOVOU xpcjJ~01OCnou 80 npWI0 IlPDll£io 50.000 VlO tOY ExOvrOtOY ~EyailtitEpo 1!O8~6. ElWDililn8ei enOvw roue, llEtitEpo apoaeio 30.000 VlOroy sxovto 10v oiJEowc KauiltEpo. To orolXEio 80 avoypci<pouv 10 ovouotencvuuo tOU OIOYWVl~O' rono apo~Eio 20.000 Ylo tov ExOvrOmv rpim eEon . ..rvou tn oleueuvori tou KOII0 milE$6>vo tou, A' Enolvo VlOtOY excvro tnv tsmom eEOn. 5_~IOAOrHrH TON rPAIlTON 8' EnolVO VIa toy ExOvra tnv naimn eton. To U. o$Oti OuyKEVIp6Jael oilo 10 ypomo. IlElCPltnv OPI~O~Er EnOlvo VIa tov sxovto mv EKUl eEOn. .'11 nuepounvio. eo to aple~rioelllE oti~ovro OplellO KOIeo 10 noTo II.L IOU fuililoyou eUEilm01£i ou, 4>EtOCn OU~~E10Xri t6)V :KJ66ioEIvm ~Oelloilovio oe euo <plilOiloyouC Kaenymoc ~e toone norplwnooov KOInorplClltcilv 80 Eivol. Yla to CIlpaio outo stlla nou :lOU 0 Evoe OEVea yvwpiZEI tnv ~oelloilOyio tOU oililou. ttn OUVE' entilE~E. nOilu ~£VoiltitEpn ono ntpuol Kal EtixETol npoKOtOJlOjlIXEIOo$Ou Entorpo4>otiv oro ilL 80 onooeooncrouv Evcilmov 0KOOEoilEC Kal oilouC Kann enl1uxia. 1OjlOOe IOU az. KOI80 ~YEI0 ~EOOCOPOC rev otio KPl1cilv. Me onoeoon IOU lIJOIK.fUIl~ouiliou 80 ouvtcxsst «neotoon KetO OElpcisnrtunct nou eo Kjlameei o npOEllPOf 0 rEN. rPAMMATEAr rEQPr. A. rATOAIAI ~KIQN H. XPONOnOYAOf U< anoilurn uuoneotmc.

:l6 ~EPOCme KoMac va ovoypci<pouv to amlxEia tOUC «n va to

6. AnONOMH BPABEIQN

"ttf)~

T(» ~rJ\\IJl(ll--------------&~«)'r(ll~~~~

~ aJto T1J au.

6

q>pOOT]TOU Ol5in050 TUPOWOU OTTlVO~WVU~TlTpoyw5io TOU LOq>OKAI']:«"Av5po 5' W<1>E:AElV, a<1>'WV tXOl TE: xnl MVOlTO, KaMlOTOe; novev- (TO onOU5atOTE:PO tpyo YlO ivo» av5po elver vo W<1>E:Ad 000 ~E: ~£OO £XE:l Kat unopsl), 6A£nOVTOe; T£TOlO nooocooc K08evoe; npoc TTlV «nOAlV», OTOUe; ouunoxlrcc . Kat OUYXWplOVOUe;, OTf1V KOlVI'] npoonoacrc. rlOTi TtTOlO XOpa 5e [3lwVeTat eUKOAO, OUTI']51lA051'] Tl Ou~~eTOXI'] 0' £VO 51l~lOUPYlKO, ~Il Kep500KomKO, ~Tl wq>eAl~lOTlKO oxono. lowe; [3tf3atO 80 urropouoov vo etvor nepioootepor. ·Iowe;... nOpoVTee; Ol oncvrovou OPXOVTee;Kat opxo~eVOl, srnornuovec Kat 0YPOTee;, KaMlE:PYll~£VOl Kat ~Il, vepovno Kat vecvtoxoi, nperreuouorovoi Kat enOPXlWTee;, YIlYE:veie; Kat "aM050noi». 0 ypoq>WV OUVOVTa ncxorooc ~08IlTte; TOU KOl vuv q>iAoue; cvornuevouc, TWV ortokov TO iXVTl E:ixe xaoel OTTlXOOVIl TTle; nporreuouocc, Kat xoipeTOl XopOV ~eYOAllv ljJOUOVToe; eOVlKOUe; v nOA~OUe;Kat cqxnucooovrcc 5UVO~Tl uno TIl 5uvo~1'] TOUe;.'MAOl q>OlTllTte; Kat OMOl epyo~o~evOl nOAE:UOUVYlO VO 5lKOlWOOUV oveioo KOl eAni5ee;. Kl ovcucoc TOUe;,cvormuevn OTOUe; cvonnuevooc, exeivo TO OOTtPl rnc KOKo[30e; Kat 11 EAni50 me EMo50e;, TO OYlO 050~OVTlva OKp050KTUAO nou xo'(5euouv TO nAi']KTpo TOU rncvou Kat poyi~ouv nc Kop5lte; TWV ov8pwnwv, TO xoptrot nou xornvcve viKee; Ao~npte; 0Tf1 00PK0[30pO A~eplKl'] Kat OOPWVEl one ~E:YOAEe;

olsouoec TIle; ~OUOlKI']e;TtxVTle;, Tl lIwpo LOTOAla, Tlllwpo Tl euAOYIl~tVf1. E~oiOlO KOAOKOipl eocnvc OTIle; KOKo[30e; TO ncvnvupr u' eve xounco I']AlO Kl eve oxoxcunoo q>eyyopl vo q>wTi~ouv nopa~evo TO nooocnc, vo ~wypoq>i~ouv ana topo OE:topo OAAlWTlKO TO [3ouvo Kat TOUe; «ounouc, VO onpwXVOUV TOV K08oPlO ospo OTO OW8lKO Kl OUTOe;VO nepl5lveiTat Kat vo OTpo[3lAi~el TOUe;I']xoue; TOU neonocvou KAOpivou OTO noucvcpto Kat TO [3POXlO TOU AlI\lO Kat TOU Al-80VOOIl' KlOUTO VO KOTe[3o~ouv TO Tpoyou5l We;TO q>OPOYYlO Kat T' ovcnocc, toonou o I']xoe; OUTOe;vo oxouunnoer one; cnevovn KOpq>te; TOU XEA~OU, nou xopo~ov Kl t5wov nc ljJuxte; E:KelVWVTWV nmcuov nou OI']~Epo xopeuouv ornv nxcretc. No ortoxrc 0~U81lTIl o~io OTO ucno TOU unoeotvouevou TO ~OVOTOVO Tpoyou5l TOU T~iT~lKO, 0 osoviouevoc Xw~oT6()po~oe;, eve nornpi KPUO vepo, TO Kexpl~noptvlo vtKTOP, 0 q>lAlKOe; XOlpeTlO~Oe; Kl 11 E:YKop5l0 npOOKAIlOTl - xopte; onAte; nou KOnOTE:OVOIlTO rtpoortepoooue. E~oiOlO KOAOKOipl eecnvo OTIl 5pooepl'] KOK0[30, onou TO q>tAlO OTO ~Oq>VlOO~tvO noootonc em[3e[3oiwvov Til 5uvO~1l TTle; oyonne; Kat TIle; OUVTPOq>lKOTllTOe;. rlOTi Tl oyonll etvor TO loxupOTepo onxo YlO v' ovoi~ouv OKO~O Ol Kop5lt<~ TWV ov8pwnwv. KlOV AtYETat xonom mKpl'] KOU[3tVTOos topo KUPlOPXiae;TOU 8u~oel50ue;, 11 ovcnn, oov Tie;vlq>o5E:e;TOU XlOVlOU, rnv e~oyvi~el. Kat OTTlV KOK0[30 OOTpaq>TETO q>lAi Kl 11

lllsupuvsrolq IuvrOKTIKrj Emrporrrj rou rrsplolilKOU poe;. Aoyol susA/~[ae; poe; olirjyqoov OS li/supuvoq rqe; I.E. npoor[· 6svrol q K. Pouprr[vq Kupla(tj.Xp,oronouAou KOI 0 K. L1qprjrpqe; AnooroAorrouAoe;, AvrlTrposlipoe; rou IuAAoyou poe;.

aYKaAlO TOUTEe;Tie; ~tpee;, K08we; tAlWVOV mKpiEe; «5l' conuovrov orpopunv», usoo OTOUe; 5l0VUOlOKOUe;xopoue; onou K08tvoe; ~e TOV rpono TOU - TIlV onAOTIlTO I'] TO TOOAi~lO TOUt[3YO~E:TIlV ljJuxl'] TOU neptnoro, TlVO~OVTOe;~OKpav Kat en' oxtvov TO yoU50xtPl Tile; K081l~E:plVOTllTOe;.E5w 5E:VeiXE nOVTWe;8tOll 11 WWOTptq>E:lO Kat 11 5pa~onKI'] ~OVOXlKOTllTOTOU ~d~ntKlKou. E5w ueroouoe 0 OIl05lKOe; KUKAlOe;xopoe; ue nc TlyeTlKte; l5l01l0pq>iEe; TOU ~npoOTOPIl· E~oiOlO KaAOKOipl E:q>E:TlVO TO O 100 oUvOn0VTf11l0 TOU 1997. ApaYE: I']TOV xortorot OnOVTE:e;;Ml']nwe; 11 Ill~tPlO I'] 0 ljJEu5Eniypaq>0e; KoO~OnOAlTlOIlOe; I'] OKO~1l 11 E8eA050UATl 5uVOllll Tile; t~lle; TOU «ovens TOUe;KpoTlloe ~OKPlO; ocvcrncoco Oq>OA~OKl OKOTOVOIlTOTpOU~O. Ot ov8pwnoi occ 80 eivcnnovro EKei Kat 80 occ KOAOUVOTO MUOTlKO occ L\.E:invo. «H TpOnE:~Oyt~el (rtcvrolev oy08wv)' TPUq>I']OOTE: nOVTEe;' illl5eie; e~tA81l rtetvtov». To rpevo TWV ncoococeov occ 80 ouVexi~E:l rnv nopelo TOU, YlOTi Ol o51lyoi elvot OKOIlOTOI. Konolol, KOTO 051']PlTll OVOYKIl, 80 KOTE:[3oivouv OE:5l0q>OpE:e;OTOOEle;- cuevto 11 ilvl']~1l TOUe;- oMo Kat «onoio. OAAOl80 ovepotvouv, 80 ~U~WVOVTOl ue TOUe;nOAlOUe; E:m[3oTee;,80 [3o~ouv Kat TIl 5lKI'] TOUe;oq>poyi50. Kat TO TptVO 80 ouvexi~el, YlOTi Tl aAl']8E:lO OTO TtAoe; - nopo TOUe;onoiouc KAU5WVlOIlOUe;- 80 VlKO. H KOK0[30 80 ~ovof3pE:i TOUe; naAlOUe; covouc pu8~oue; TIle; OE: Aiyo. 80 ~El o~we; KOl 80 occ nepuicve. we; ~OVVOMTPO YIl Kat OE:i~woe;nllYl'l. TTlV aMTl q>opa, ortoic Kl ov eivct cum. Xoipw8E q>iAOleKAE:KToi,Xoipe KOK0[30, XoipE: LKOTOvll. 1\. 1\0~opi51le; <l>lAOAoyoe;- rU~VOOlOpxlle;

'f~ ~rmllJl~ 'If~~ ~11t~'If~~~~~~

... wro TIl

ENA AKOMH IITOPIKO MNHMEIO IlrOIBHNEI ITHN IKOTANH
ucl.
7

IT] MoyyoAIO nou KOi 1Oe;q>ptvoe; eixe oecc KOi IOXUp~ TI) ~vr'''.J1)We;IT]v TeAE~ TOU ~iou TOU, 0 norspcc TOU l1OUpOe; MouyyoAloe; onwe; EOIl)ydTO o ~noPlJnOe; TOU KWOTOe; XpovortouAOe;(MouKoe;) EiXE q>Ol~OEI 0' aUTO TO OXOAEio. nlBovo101O va XliOlTJKE cueooc IJETO IT]V KonOOIOTpIQK~ neploco wi ~OOlAdoe; 'OBwvo. METO OlJtowe; TT)VonEAEUBtpwol) IT]e; nOTpiooe; 1J0e;, nou npdrm tOWOE TO ~POVTEPOOOAm0110 TOU~EOl)KWIJOUI) tVOO~1) KOi 0l1J0TO~lJlJtVI) EnoPxio KaAo~p(ITWV, TO EOOUOTOTOEAAI)VIKO KpOTOe;tOKUIjJE 'lOVW OTO TEPOOIO npO~AIlIJO Tile; noraeioe;, tOTPEIjJE OlJtowe; TO EVOIOq>tpov TOU KOi IT]V npooox~ TOU OTO Xli0lII0 oxoAdwv OAWV TWV ~oBlJiowv. MEpilJVT)OEWOTE KOi TO TEAEUTOio xwpto va tXEI TO OIKOTOUOXOAEio. KOi TO notOtO TWV TOonOVIlOWV KOi KEiVWV "lOU ~OUOOVOE TOOVT~PtOKOi KaAU~ee; enOlJtvwe; KOllT]e; TOTe KOKKO~Oe;(lKOTOVT)e;),OUTO 10 OOOAO,TO OUVEOTOA..eva, 10 euoioBll1O rocncvcnouxc elxov otKoiwlJo IJIOe; KaAUTEpl)e; ~w~e;, -:oALnepo OUPIO KOi 1J0pq>WOl).Eixov oiwlJo va lJo8ouv YPOIJIJOTOvo unoseoouv IJE AtyoTepEe; OUOKOAiEe;vo 0r.onoKpl80uv OTIe;OVOYKEe;TT)e;~w~e;. -a KOKKo~llonouAo Eixov KOi KEivo 0ropa KOl q>iAooo~iEe; KOl ~8EAOV vo 0-;o~oouv yvWOEle;. KOl OTIe;IJtpee; 1J0e;noMa LK01OVOAO rtou Kcnw orto OKAl)pte; KOl ovri'XlE<; ouvB~Kee; eYKoTtAelljJov TT)LKO-OVT) EPXOIJEVOOTI)V A8~vo, EPYO~O.zvo TT)v nuepo, TO ~POOU q>OITOUOOV :;E VUKTEPIVOYUIJVOOIOva OAOKAI)PWoouv Tie;unouote; TOUe;.Enoene va YE::>Joo8Ei TO XOOIJOnou XWPI~E 10 nor510 TWVnOAEwv ono TO nOiOIO TWV XW:AClv_ 2500 n.X. 0 ooeoc LOAWVOe;EiXE -.mop~oel TO XOOIJOKOt TO npOVOlJtO , TT)VnOlodo. Me VOIJO unoxptwve o aU<; TOUe; A8l)voioue;, q>TWXOUe;KOl - ouoiouc vo OTtAVOUV 10 nOlOlo. TOUe; 070 OXOAEio. lowe; vo KTiOlTJKeTO oXO~io TOTEnou OAI) I) EAEU8EPl) EMooo Elxe yiVEI onecovro epYOTO~tO K01O-

'1~~rmlYl@ ------------11I\lt~N~@~~~

OKEU~e;oxoAeiwv. KOl OEVBo unopouos nors evcc ueyOAoe; nOAITtKOe;, OIOpOTIKOe;,euorooeoc, IKOVOe; OlnAWIJOTT)e;nOYKOOIJIOe; OVOYVWpIOI)e;,IJIO nvEUIJOTI~ KOl emOlTJIJOVt~ q>uOloYVWlJio 0 IWOVVT)e; KonOOiOTpIOe; vo IJI)V OPXt~E IT]V cvcouYKPOTI)Ol) TT)e;K01OOTpalJlJtVT)e; EMoOoe; KOI one TT)V nOlOEio. EKEiVI) TT)V nsplooo xomov eiXE OPXiOEI 0 oyWV unEpOX~e; OUVOYWVIOIJOU IOpUOEWe; OXOAEiwv, nOTE orro TO KpQTOe;, nors ono nxouotooc KOl nOTE one TOUe;iOIouc TOUe;OnAOUe;nOAiTEe;YIO TI) q>WTIon TWV EAAI)VOnoiowv. H E8vooUVtAEUOT) TT)e;TpOl~~VOe; 3 AnpiAiou 1827 KOAeoE TOV IwoVVT) KcnooiOTplO vo ovaAo.~el TT)OIOKU~tpVT)Ol) TT)e;EMaooe;. EiXE XPl)lJoTioel unoupvoc E~WTEPIKWV TT)e;Pwoioe; YIO nOAAo xpOVIO KOllJe ou~ TOUTT)V1010TT)TO eixe ouvOIjJEI OlnAWIJOTIKte; KOl q>iAIKte; oxtoEte; IJE olE8vEie; npoceruKOTT)TEe;. 1822 OlTJVAyyAio tpxeTOI To OlTJv E~ouoio 0 r. KOWIYK onou opo1J0e;TT)e;A8i)voe; q>tpel TO OVOIJOTOU KOi TO 1825 0lTJ Pwoio 0 NIKOAOOe;A. LTle; 4 AnpiAiou TOU 1826 AYYAio KOi Pwoio unovpceouv npwToKoAAO nou ovoyvwpi~ouv TT)v uno~T) EMl)vtKOU Kpo.TOUe;.AlJtowe; IJETO unovpoee: I) ra'AAio KOl OKOAou80uv KI iIAAee; XWpEe; KOi OUTO Oq>EiAeTOl OTOV IWOWT) KonooiOTplO. Ana O,TI eipm os 8tol) vc yvwpi~w o LUAAoyoe; KOi T) KOIvoTT)1O oouvoTOUV va cvrcnosoraouv 0lTJ olo8eol) XPT)IJOTWV nou onOiTOuVTOl ylO TT)v 0VOOT~AWOT)TOU LXOAEiou. Exouv KOVEl OIJWe;EvtpyelEe; npoc Ko8E OpIJOala unT)peoio (O.H.) KAn. ~I)TWVTOe; OIKOVOIJIK~ evioxuol). EivOi q>OVEPO nwe; 0 noeroc Myoe; KOl TO ~opoe; KOl T) Eu8uVT) ntq>TOuv KOl nOAI OTIe; nAo.TEe; TOU noeronocou KOl OOKTUAOOetKTOUlJeVOU LUAAOYOU 1J0e;. AUTOe;tXEI TT)Veunaolo, TT)VIKOVOTT)TOKOl YVWpi~EI ono opyo.VWOI) KOl EKTtAeOT) tpyWV. LTT)V nooelc TOU enoi~e Ol)IJOVTIKO POAO KOi Ol)lJlOUPYTloe OToBIJO OTT)Vioroptc KOi ytlJIoe Xopo

KOi unepneovao OAOUe;1J0e;.Me TO i010 nosoc EUOl081)0io KOi evoloq>tpov 80 npooeepet KOi nOAI TIe; nOALnllJee; unT)peoiEe; TOU. AUTOe;0 opvoveuevoc KOi 10XUpOe;LuMoyoe; lJe 10 800 KOi nAtov IJtAI) TOU tXEI TT)VnpwTo~ouAio, KpaTo.EI TO oxnrrrcc, eivoi 0 nounoc KOi 0 otKTI)e; OAWV TWV IJI)VUIJOTWV KOi 80 naAtljJEI K0l80 Epyo08Ei eote LUAAoyoe; KOi KOIVOTI)TOvo KpaTT)Bouv op810. '0001 ono ecce cvcrmroi LK01Ovoi01 KOi LKOTOVoiEe;tXETE EmoKEq>8Ei 10 TEAEUTOio XPOVIO TT)YEvtTElPO 1J0e;0oq>aAWe; EiOOTE KOi QKOUOOTeYlO O,TI tYIVE KOi OOq>OAWc;KOVOTE Tie; olKte; one eKTIIJ~Oele; KOi olomOTwoele;. 'Hp80TE rpooemo IJE TO BPUAO nou exel npOKaAtoEI 0 LUAAoyoe; KOi nou ~IJEPO 1J0e;KaAEi VO OWOOUIJETO nopOV, va ~OT)B~OOUIJE I)BIKO, IjJUXIKOKOi UAIKO. nptnEI nOOI) Buoio va OVOOlTJAWOOUIJEKOi VO OWOOUIJETO ETOlIJOPpono iopulJo npiv K01OPPEUOEI OAOoxEpwe;. H OIOOWOI)KOi I) OIOq>UAO~1) IOTOPIKWV IJvl)lJeiwv KOi AOOypOq>IKWV 81)ooupwV eivm UnOBEOl) OAWV 1J0e;. KoBE KOTOAOlnO, KoBE OUVTpilJlJ1eivor O~IOAOYOIOTOPIKOOTOIxeio, dVOI KEIIJ~AIO KOl q>UAOXlOIJEYOAOnou OUIJ~OAi~el nopEABov, OUIJ~OAi~EI IOTOpio, OUIJ~oAi~el nOAlTlOlJO. XWPIO xwpie; «rropin KOI nopexsov, nopccoon KOlIJ~lJee; elvm OOVvo IJI)V unOPxel. Mo~i ue TT)VKOTOnAI)KTIK~01J0pq>IOKOi TO q>UOlKOKOAAOe;IT]e; nepIOX~e;, TT)V OPXOVTIO TWV onAo'iKwv ovBpwnwv nou OUVEXi~ouv TI)V ncrponopaoOTT) yewpYOKTT)VOTPOq>IK~ ~W~ KOl eivm IJEYOAI) TOUe;TIIJ~, I) OVOOT~AWOl) KOi I) AElToupyio TOU oxoAeiou os uouoeio 80 owoel 1010iTepl) OIJOpq>IO KOi ~WVTo.VIOOTO ovormuevo 1J0e; XWpIO. Ae; IJI) 1J0e;oloq>euYEI nwe; Ko8E TI nou KOTopptel ouunopcouoet TO noVTO, IOTOpio, nopEA8ov, IJEYOAEio, 66~O KOi Oq>~VEIniow TOU 8AiljJT), mxpo, op~ KOl KOTOpO. Eivoi ~plte; KOi IJEYOAee; 01 unoxpeWOEle; KOl 01 eu8UVEe; 1J0e;cnevcvn OlTJV ioropio. (oUV£Xi(£TQI)

'Ttl;)

Y1TotpqqnoTqTtS , OUJl1T(lTpIWTWV JI(lS
.. alllexpl onueoo nA~poq>opiee; Ilae;, Ilae; avaq>epouv on 0 ouuncrouemc Ilae; L1I1llaPxoe;lIpaneroevoc K. XpovolTouAoC; KIIIVOTOVTivoC; Sa sivm Yla LiM~ Illa rcrooerto unOljJi)q>lOe; to rnv lI~llapv xia lIpanemwvae;. a xapaKTi)pae; TOU, TO i)90e; TOU,0 1iuvalllolloe; TOUKOI~ ouvexwe; emTUXTllle~ nopetc TOUOTa KOlva, Ilae; 1iivel T~V nenolsnoq on KOIYla TTlVenouevn rerpoenc 0 KWOTae;Sa eivm 0 'Apxwv TOUlIi)llou lIpanemwvae;. KWOTa, oou guXOllaOTe ue oxnucc rnv ljJuxi) "KMH EnITYXIA". .. EI1l~pQ~euOfl ~e; emTuXTllle~e; oUlllleToxi)e; TOU Kal npooeopcc TOUOTa KOlva TOUlIi)llou InAamiou KOI 0Xl IlOVOV, elvm Tl onoecon TOU lITlIlapxou raAOToiou va oUllnepLha~el OTO KaTOpTl~ollevo IjJTlq>o1ieATloTOU Yla nc npooexeie; eKAoyee; TOV oupnororetn ucc K. AVOOToolO K_TOIWTO. a Tcooc npooeKAi)9Tl ana TOV lIi)llapxo KOInapeKAriSTl vto ouvepyaoia one epxollevee; eKAoyee;. Elleie; ruoreuoure on Tl ouvepyaoia TOUe;Sa elTlTeuXSei. Euxollame oh6ljJuxa "KAAH EfllTYXIA ... 8ewpoulle KOI rnoreuouue on Ol 1iuvallele; TOU Tcoou sivm ave~aVTATlTee;.'ETOl, ooee;'KOl va cerepwSouv OTO lIrillo rahOToiou, Sa unapxel ncvro neoiooeuuo KOI Yla TOV LuMoyo uoc, TOUonoiou LiMwOTe eivOll1ipunKo IltAoe;. • EINAI XPEOI oAwv Ilae; va POTlSi)ooulle ue oAee; Ilac; nc 1iuvallele; TOUe;ouurtorpucr«; Ilae; unoljJriq>lOUe;.Ae; aq>i)ooulle OAOl OTTlVaKPTl nc IllKponoAlTlKEe; oxoruuornrec, rtc IllKPO!jJUXiee;,Tle; l1ieoAoYlKee; ovnncxornrsc KOI ae; ~OTlSi)ooulle TOUe; ouuncrpucrec uoc ue onoiocnnore rpono, noooeepovrcc onoroonnors ~oriSela, IlLhWVTOe; u ntp TOU, OTOVq>iho, OTOVouva1ieAq>o, OTOVvsitova, OTTl1iouAela, ~V ncoec, OTOKaq>eveio. H emTuxia TOU ocuncroucrou Ilae; elvm nlli) ucc, eivOl xpeoe; Ilae;, elvm unoSeoi) Ilae;. Ae; PlXToulle OAOl OTOVovovo TOUe;.

A_ no ouv1'iPOlJtc;: rewpYOKonouAoe; E. lITlIli)Tploe; 5.000, Kap~OUVlapTle; Kwv/voe; 2.000, LOToAlae; 8. ASavaOlOe; 1.000, Konernveo 10uAia 1.000, nanaMnouAoe; s: Baoih. 1.000, MouyyoAla Mapia 2.000, MouyyoAla r. Apyupw 2.000, TOlWTOUAeAou1iw 2.500, ZriKoe; n. LnupOe; 1.000, Xpovortousoc Baoiheloe; 1.000, xoovonouxoc B. rewpy. 3.000, TOlWlOe; lIllll. 1.000, Xpovonouxoc <!l. HAiae; 1.000, LOToAlae; A. 8e61iwpoe; 1.000, PllyonouAoe; MOTS. 2.000, Anooroxonouso; B. Kwv/voe; 2.000, TOlWTOe;8e61iwpoe; 2.500, Lw~ponouAoe; r. Kwv/voe; 1.000, Koneroveoc NLKOA. 1.000, Zi)Koe; Xap. BaoihelOe; 1.000, AVTwvaKonouAou-TOlOKouAla AlKaT. 1.000, Zcrmoc Iwavo 2.000, PTlyonouAoe; 8. HAiae; 1.000, lIeATlYlaVVT]e;rewpy. 2.000, NTOTOe; apLih. 2.000, rKoAq>lvonouAoe; r. navaYlwTlle; X 1.500, Xoovonouxou 8. TouAa 1.000. B_ no evioxuoq IuAAoyou-neplo15IKOU: ~px- 50_000: MouyyoAlae; LTOUpOe;(ele; uvnpnv yovewv lOU). ~px. 40_160: MnOU~lWTTle; p. LnupOe;. X AlTO 15px- 15_000: MaOTpoKouKoe; Kwv/voe; a.E., Mavlou BaoLhlKi) xi)pa MlX· ele; 1lvi)IlTlV ou~uyou me, rKoAq>lvonouAoe; r. NLKoAaoe;,Anooroxonouxoc L. lITlllriTplOe;. ~PX- 14.000: MnOu~lWTTle;Av1iptae;. AlTO 15pX- 10_000: LOToAlae; NLKOA.,nanaMnouAoe; kcnv., LaToAla~ nov. lITlllriTPlOe;, rewpyonouAoe; IwawTle;, Kallnepoe; AVTWVlOe;,XaT~TlKWVOTaVTivouBaoLhlKri, KOUllavlW~ E. Mapiva, AOflllaKonouAou ASavaoia,' L rcoivonouxoc Kwv/voe;, Aa~avae; ~TlIli)TPlOC;, PTlyonouAoe; MOTSaioe; (ele; 1l~IlTl rewpYlou PTlyonouAou KOI<!lwKiwva LOToAla). AlTo15PX_ 5.000: Zi)Koe; LnupOe;, xoovonouxoc <!lwK., Xpovonouxoc NlKOA., ASavaoonouAoe; eees, LalOAlae; n. rewpy., rtawonouAoe; Av1ipeae;, LOToAlac; XPriOTOC;,TOlWlOe; NlKOA., ZriKoe; <!lwKiwv, BaOlAeiou Avcoruotoc, xoovonouxoc Baoiheloe; (Xpo~e;), Aa~avae; Baoiheloe;, nOTeATl EAt~. AlTo15pX_ 4_000: MouyyoAlae; n. rewpYloe;. AlTO 15pX-2_000: MouyyoAlae; n. ASavaOlOe;, PTlyonouAoe; navay., lIeATlYlaVVT]e;Baoiheloe;, Mnou~lWTTle;A. navay. ~PX- 1.700: rKoAq>lvonouAou AOTllliva. AlTO ~PX- 1.000: TOlOKouAlae; A. lITlllriTploe;, lIeATlYlav~e; NlKoAaoe;, NlKoAOKonouAou-nana1ionouAou ASavaoia, Kupla~i)e; n. Xpi)OTOe;.

npOI<I>OPEI

j-e

H 0'11jAtJ «'OCTarpepve, 0 Taxu6pOIl0~» Ka, ,., (1TI1Al}«l1paCTT",p'OTJ}Te~TOU IuAAoyou» 6ev Karaxwp0Uvra'CTe auro TO Teuxo~ Aoyw rrAl}ewpa~ uA,.,~.· - na T'~«l1paC!T",p,oT"'Te~ TOUIuAAoyou» CT1IlIe'Wvoulle: To va Tovi{oulle Ta epya lIa~eiva, oUCT,w6e~. OUCT,w6eCTTepovOIlW~ eiva, va rrapayoulIE epya Ka, rrapayoulle. - n~TJ} CTTIjAl} «'OCTarpepve, 0 Taxu6pOIl0~» Tov{{ouIIE OTt: MeCTw aur~~ T"'~ C11JjJeiwC11J~ 6,af3,~a{oUlle TOU~ xa,peTtCTIIO~~ Ka, T'~, uxe~ rroAAwv CTujJrrarp,wTwv lIa~ Ka, rpiAwv TOU e IuAAoyou rrpo~ TOU~arravraxou ItcOTavOlOU~. 4. TCT,aKo6A,a~

-12------------,.~

~rm\lll~-

1I'M~I1lt~N~«M~

AnOJ\Ofll:MOl: · EK0El:H nEnPAfMEN!lN LlIOIK.l:YMBOYJ\IOY l:YMOrOY l:KOTANAU1N
Via
10 XpOVIKD

nepfofio Mcipllo~ 1991-Mcipllo~ 1998

OAOKA~PWOIl Tl]e; OOCPcATOOTpWOIle; TOU lipOIlOU III LKOTo.VI] - LWAl]vo.PIO, ononeocreon - lilwStTllOll Tl]e; KoiTlle; OTO Tpavo pElla ~TOI enexrcon TOU uno.PxoVToe; OWAI]VWTOU 4-5 IltTPO OKO~I] 11£ KOTOOKW~ TOIX£lOU 0VTI~pl~I]e;, o~lonoil]OIl TOU OIKontliou t.wp£aC; KAIlPoYOIIWY ,,0. nanaMnouAou», £moKw~ KOI OU~PI]OIl TOU ncAOiou lil]1l0TlKOU O)(OA£lOU KOI KOTci.MI]AI] o~lOnoiI]O~ TOU, T)A£KTpo06T1]ol] KOI n£pOITEpW £~wpdio~oe; TOU xotunrqpiou TOU XWPIOU ucc, o~lonoil]ol] TOU OIKonEliou 1)wpeaC; TOU celuvnorou cuunorpiem novoYlwTI] LTOUpOU MOUYYOAIO, noocncaac I]A£KTpo1i6T1]OI]e; TOU OIKIouou ToaKouAtlKa KOI ntpl~ n£plox~e; li£liollEVO OTI uno.PX£1 ana M£upci.e; KOIVOTl]TOe; KOI LuMoyou O)(£TIKO oiTllIlO TWV £VliIOCP£PO~tvwv, li£vlipocpUTWOIl TWV ntpl~ TOU KOIVOTIKOU rpacp£iou xwpou aMo. KOI ci.Mwv ~WTIKWV OIlIl£iwv TOU XWPIOU 110e;, lilOIlOPCPWOIl TOU xwpou Tl]e; nxoretoc Ayiou rewpyiou KAn. flo Tl]V eniTW~1] TWV OVWTEPW OTOXWVTO fI.L. npay110TOnOiI]Oe oelpo. enocpwv 11£ noocvovrec TOU No~ou Iloe; (Yrtoupvouc, PouA£UTo.e;, No~o.PXIl KAn.) ~. EniollC; npoc; TIlY aurlj KOTeu9uvoll aOKIlOe mtoelC; H nopouoio occ, cvormrot ouuncroucrec, orn 01111£- lie apSpa Kal TIlAeypacpljllaTa, IItow TOU eK1)I1)0lleyOU pt~ r£VIK~ LuvtAwOIl, cpovepc.i!vel TO £vlilOcpepov KOI neplo1)IKou TOU Iulloyou. TIlV ovorm OOe;, TOOO YIO TO LuMoy6 ~oe; 000 KOI KaT' £EniOlle; £ixe oyo~ KOI elAlKpl~ ouveovootc KOI cAneKTOOll YIO TO XWPIO Iloe; LKOTo.VIl KOI liiv£1 liwOIlIl, Amci.MI]A£e; enceec 11£ TOV npo£lipo KOI TO KOIVOTIKO xoupovtc KOI £Anilio OTO fllOIKllTIKO LU~POUAIO va ouvs- LUIlPOUAIO TOU XWPIOU ucc, xiO£1 TO EPYO TOU ue O~£iWTO £VliIOCPEPOV KOI ~~AO eTOI AKOIlIl £iX£ oweovcotc KOI £nocpte; ue £nwvuIlOUe; OUIOOT£ va liIOTllP~oOU~£ OAOI ~o~i, TO LuMoyo ~oe; O~IO- ~nOlpIWT£e; KOI cpiAoue; TOU LuMoyou, 01 onoioi EXOUVTIlv AoyO, liUVO~IKO, £VWTlKO KOI OYOTlT]TOce OAOUe;, va OVTO- OIKOV0111K1)iUVOTOTl]TO aMo. KupiWC; TI] lilo.S£OIl va npol nOKpiV£TOI OTIe; npooooxlec KOI Tie; onorrnostc OAWV TWV ocepouv KOIva pol]~aouv TO LuMoyo KOITO XWPIO ucc. LKOTOvoiwv KOI va liIOTllP~o£1 TIl StOll TOU OTflV KOPUCP~ 'OAOUe; TOUe; OVWTtpw £nwvu~Oue; KOI OVWVUIlOUe; WTI]e; nupo~ilioe; ~£TO~U TWV 68 LuMoywv TIle; £nopxioe; XOPI~OOIl£ lil]~ooiwe; KOiliio. TOU £nOPXIOKOU nmou KaAa6pUTWY onwe; ~tXPI TWpO. AnoTtA£O~O OAWVTWV ncocncve £V£PY£IWV KOI sncKOI TWPO, cvormroi cuunorouorec, So ncooncenoe CPWV~TOV TO OKOAOUSO: vo occ £VIl~epwow, 000 mo ouvorrnxa yiV£TOI, YIO TIe; 1. Anonep6Twa'l TflC; oacpoAToarpwa.,c; iSpaOTT]pIOTllT£e; TOU ouMoyou ~oe; KOTo. TO onOAOYOUTOU .o.POIiOU III - IKOTOYfl - l:wA'lYopla .J;VO XPOVIKO lilo.OTT]110. To npopAI]1l0 TOU lipollOU ana III - LKOTo.VIl - LWAI]Vo.I. TOMEAI f.PAITHPIOTHTnN pia, nou no.vw ana 30 XPOVIO TcAomwp£i KOI pooovi~el To /',IOIKIlTIKO LUIlPOUAIO, nou npo~AS£ ana 11(; OPXOI- TO XWPIO Iloe; Myw TI]e; KO~e; xcroorcoeec, cpoiveTOI OTi peoi£e; TIle; 301]e; MOPTiou 1997, npOOI]Aw~tvo, OTIe; KO- PpiOK£TOI Mtov OTT]lilolilKooio TI]e; miAuolle;. voreoc 0TQOTOTIKee; TOU unoxp£wo£le; KOI TOUe; oxonouc TOU LUA- no ouvroviouevec npconoserec, KOIVOTl]TOC;KOI LuMoovou, oneccorcc, KOlo. rnv npWTI] uero Tl]V £KAoy~ TOU you, eveKpiSIl 11 onorroupevn ntoroon, tYlvov 01 OX&TILuv£lipioOll, va ouv£XiO£1 TIe; nooonoaeec KOI Tie; £VEP- Kte; ypa<peloKpaTIKte; lilolilKooiee; KOI I] ovcsson TOU tpY£I£e;, npoe; Ko.S£ KOT£uSuvOIl, oe ouvepvcoic novro ue you oe epyoMpo, eneoe TO O~~OXci.AIKO rpic (3) MctJA TO KOIVOTIKOOU~POUAIO TOU XWPIOU 110e;, YIO rnv uxonotKOI OTpwSIlKe ce OAO TO ~~KOe; TOU lipOIlOU Ile OliOOTPW' IJOT1 KOI npcvuoronolnon TWV cnoecocov KOI £v£PY£lwv ~po. TOU nponvouuevou fI.L. KOSOOOV ocpopo. TO St~OTO nou 'O~WC; 01 oxeTiKte; epyooiec; OTO~OTl]OOV TOV nspcOO)(OAOUV TO XWPIO ~oe; ~TOI: ouevo Not~pplO Myw TOU £nepxo~evou xeIIlWVO.

AyOTlT]TEe;ncrouenocec KOI nrrrpuotec, MEAIl TOU LUAMyou LKOTOvoiwv. LU~CPWVO ue TO 1O)(UOV KOTOOTOTlKO, KOI UOT£pO ana TIlV ue OPIS~O 12/3.2.1998 onoecon TOU fllOiKIlTIKOU LU~POUAiou, npoy~oTOnOlou~£ onueoc rnv £~01O TOKTI~ r£VIK~ LUVEAWOIl TWV ~£AWV TOU LuMoyou ~oe;, nou cnorexel, 0nwe; OAOI yvwpi~ou~£, rnv Kopucpoio, OIl~OVTIKWT£PIl KOI KUPIWT£PIl AmoupYIK~ £KIi~AWOIl TOU LuMoyou. nplv npoxwp~oou~£ ornv ovcvveon TOU AnoAoYIO~OU, £i~ol unoxp£W~EVOe;, ana I£PO KOS~KOV, va sruonllo.vw OTl, I] OIl~£PI~ r£vl~ LUVEAWOI] noovuoronoretTOI ~EOO oe papu KAi~o, Myw TWV aM£naM~Awv SAIP£pc.i!v yeyovoTwV nou EAOpaV xwpo KOTo. TO onOAOYOU11£VO ETOe;, KOTo.TO onoio tcpuyov ana Til ~W~ 14 nororerec KOI nOlpIWTlOO£e; £K TWV onoiwv KOI 7 11EAI]TOU LuMoyou. M£TO~U OUTWV liuo (2) MeyaAol Eu£pYEw; KOI tvoe; (1) t.WPIlTIjC; TOU oUAMyou KOITOU XWPIOU uoc, LTIl ~~111l OAWV OUTWV TWV O£l11VIlOTWV oupnorpuoTWV KOI cpiAwv TOU LuM60u KOI TOU XWPIOU ~oe; ooc KOAW va £y£p9ou~£ KOI va rncnoouue evoc (1) A£mou 01-

'ft() ~rhlllla--------------1)'!tf)<I)~1ltt()ro~t~<I)

EAni~oUIlE on uero TO noaxa KOl ceoocv 0 KOIpO~TO EmTptljJEI va nsoa KOl 11Oa<jJaATO~. na TOBt~a TIl~ olanACITuvall~ TOU0POIlOUO1a KaAU' ~Ia ana O1PO<jJ~ Ptlla IltxPI rrjv AXAooa KOIvrc rnv o. noia txouv aUIl<jJwv~aEI 01 EVOlO<jJEPOIlEVOI,npoeopoe; 0 TI]e; KOIVoTllTa~ Ilae; tXEI Olo~E~OlwaEI OTIBa npovuoronOlIlBEi OTOVtABouv rc Illlxa~IlOTa. EniOll~ Ila~ tXEI ola~E~OlwaEl on Bo yivouv KOl TO cncnoupevo TEXVIKOtpya (ETte; . foupvlrou KAn.) ouu<jJwvoIlE TI] aXETlK~ ~EMTil Tile; NOllapxiae;.
2. dU:UO£T'l0l] TI]e; KaiTI]e; aTO TPANO PEMA

nE~oopo~iou KOInsrpo). rla TT]VEKTtAWT] TOUEV Myw tpyou, unoPXEl npoooopc-unooyeon orto TIl vuvoisn Kal to nOlolil TOUeeluvnorou AOovciolou TOIOKOUhIO,ern oupc srtov IEpOljJOATOU TOUXWPIOUucc, once yvWpi~ETE. EAni~oullE OTIIl EVAOYWunoaxwl] Ba npcvuoronomBEi 010 npoaExt~ ~tMov.
6. A~IOTTOil]ol] OIKOTT£i50U Khl]POVOIlWV «0. naTToi5oTTouAou»

Onec occ tXOUIlE ~Ol] EVT]IlEpWaEl,OT1lvtKBwll nsnpaYlltvwv TOU nepcouevou XPOVOU,IlE oanovT] TOU LuMoyou txouv IlETO<jJEpBEi wpiaKOVTOI oinAa ana KOl TIl rEWTPIlOll awMVEe; YaA~avI~t Il~KOU~ 8 ~tTPWV KOI olalltTpou 80 EKaTOO1wvIlE rnv ncoorrruoi va TonoBETIlsouv KaTo Il~KO~ TOU unopxoVTo~ aWAllvwTOU KOIceou yivouv TO onopolrnro tpya olallop<jJwall~ TOUxwpou KOI O1~PI~Il~ TOULWAIlVWTOU. EAni~oullE on 010 npoaExt~ IltAAOV KOIoe ouvspvcaia IlE rnv KOIVOTIlTO OlOTEBEiTO anOlTOUIlEVOnooo Ba Yla rnv EKTtAwll TOU&VMyw tpyou. LI]IlEIWVOUIlE on IlETO TIlV EKTtAWI] TOU EV Myw tpyou KOl IlE TO IlnO~Wlla TOU peuoroc sc OIlIlIOUPYIl' BEi apKETO~ Xwpo~ YIO OEvopO<jJUTwall, aBAonOlolt~ KAn. 3. KOTOOKCU~ rouoxeroc aTO KalvoTIKO rpoq>cio LTO npovpcupo TOUE~wpa:iaIlOu TOUxwpou ntpI~ TOU Koivonxou rpa<jJEiou, ouuqxovc IlE TOVonoxoviouo TOU lI.L. nscoouevou Xpovou, EiXE OWllwBEi TO KOlVOTIKO LUIl~OUAIOYla TIlV EKTtAEOIl TWVuopaUAIKWV eovooucv 010 w.e. KOI TI] aUVOEOIl IlE TOV anOXETwTlKO aywyo O1OVunoPXOVTO~oBpo, 0 onotoc EivOI ovnvxoto va yivEI O1EyavO~. lIU01UXW~ J.ItXPIonusoc TO tpyo aUTOOEVi- 7. ETTlOKCU~, IlCATiwol] KOI cKouYXPOVIOIlOe; TI]e; KTlplaK~e; uTToi5oll~e; TOU rrcxorou dl]ll. l:xoAciou XEl OAOKAllpw8Ei. rIO TOseuo TIl~ wlaKw~~ KOlouvTJiPI]OIl~ TOUnaAOl4. dcvi5poq>cun:uol] TOU xwpou TOU KOIVOTIKOU ou lIIlllonKOU LXOAEiOUKOIIlE axETIK~ unOOEI~T]TOUourpaq>ciou o KaA6~ aUllnOTpIWTIl~ BAOaT]~ MIXaAOnOUAO~,Olt· IlnOTPIWTIl Ila~ KciJ01axoovonouxou (Mouxc] o~llapxou BWE neouoi TOV AuyOU01O nOaOTilTO 80 neomou otv· lIpanETOwva~, oneorcxnocv nooc TOVopvovrouo LXOAI' KWVKTlpiwv (OLK) TO un' opisu. 18/20·2-1998 tyypa<jJov opwv 1l0UPYlt~. LKOTOVIl~KaBw~ KOlTO un' aplBIl. 589/23· Ta EVMyw otvopa, 111) npoawmK~ epvooic TOUnpoe- TIl~ KOIVOTllTO~ opOU TI]~ KOlVOTllTO~, AIllaKiou TOULuMoyou KOIOAAWV 2·1998 tyypa<jJo TOU LUAMyou IlE rn onoio ~IlTOIlE TIl K nOTplwTWV, <jJUTEUTilKOV KOTO Il~KO~ TOU oPOIlOU ana xop~Yllal] ruoreoeoc nooou opaXllwv Oi:Ka exoroupuKorvonso rpa<jJEio IltXPI TI] YEWTPIlOllKOl TOnoBEniBT]KE piwv (10.000.000) vm TIlV emoxeun KOl ouvmonon TOU naAOIou 0IlIlOTIKOULXOAEiOU. AOO1IXOIlE IlnEK Ylo TOnonoua TOU~. TEhOUIlEEVovcuovn EYKpiaEw~ TIl~ oanoVT]~. Eniall~ <jJuT&uBI]KaV otvopa'llouPYlt~ O1OVKOlVOKOl EniaT]~ IlE TO tyypa<jJo Ila~ 23518·9·97 ~llniaallE ana TIKOXwpo KaTo Il~KOe;TOU0POIlOU 0T1l Btal] TOUllnOKI. unoupvo nEXQlIE nooo opaXllwv 4.000.000 Yla TOViOlo 5. EKT£Acol] £pyou TTJ.aTciae; OIKIOIlOU Ay. rcwpyiou

ria TO aeuo aUTO: a) 'Onw~ yvWpi~ETE, uorspc one nooroon TOUouurtcrpiern KW01a HA. xoovonouxou (MouKa) lIrU.lOPXoU lIpanETawva~, EM<jJBIl OIlO<jJWVIl noecon TIl~ rEVIK~~ o LuvtAwall~ TIl~ 13·3·95 vm OlKOVOIlIK~E~oPllllall ~E oxono rnv E~OIKOVOIlI]OIl nooev, Tnv apx~ excue 0 EV Myw nOTpIWTIl~ IlE rnv KaToBE' OIl O1OVroulo TOUaUAAoyoU nooo oPX. 500.000, TOUa~i· ~EI tva ~EYOAO~np6~0. ~) Ln~ 22·4·1997 OnE01OAT]tyypa<jJo 010 Ynoopvelo nOAITlallou vro rnv OIKOVOIlIK~Eviaxuall TOU LuMoyou Yla TT]Vnocvucronotqon TOUtpyou TOUnOAlTlO1IKOUKt· VTPOU, TO onoio onw~ ovcceoooue, Ba E~UnIlPETliaEI nOAAanAw~ n~ OIO<jJOPE~OAlTlO1IKt~ EKOT]AWaEI~ n TOU LuMoyou, OEoolltvou on 01 OIKOVO~IKt~ OUVOTOTIlTE~ TOULuMoyou Ila~ OEVuoc snrroenouv, vm TIlV E~ DAD' KA~POUaVOAl]ljJl] TOUEVMyw eovou y. Enionc IlE TO un' aplBIl· 235/8.9.1997 tyypa<jJo Ila~ nooc TO Yrtoupvelo nEXDlIE, rpO<jJEioYnoupvou, E~l]ni' aOIlE TIl oloBEOIl rnoncoeec 20.000.000 vtc TOViOlo Myo. MtxPI onueoc OEVEiXallE BETIKOcnorsxeouorc. To lI.L. TOULUAMyou Ba auvExiaEI n~ axETlKt~ evepyEIE~ vrc TI]V E~EUPWIl TIl~ avaYKOIouall~ monooeoc KOlTI]V ncovpcronolnon TOUepvou

-14,------------1(~) ~ih\IMll

ria TO EV AOYWBtlla, aU~<jJwva IlE TOVnpovocuuunouo TOULuMoyou, npoE~MnETo I] ola~op<jJwal] KOlE~W' pa:iallo~ TOU xwpou TIl~ nJ.OTEia~ TOU oucouou, nou E' KTEiVETOI upw ana TIlV unopxouaa ~puOIl, EKOTO(100) y nepinou TETpaywvIKwV IltTPWV, ovoxcrcoseun TIle;uncpxouocc ~pual]C; ae napaooOlaK~ KOloevopo<jJuTWal] TOU xwpou ue KOTOAAI]AO otvopa. LTO Xwpo aUTOuncpyouv ~OT]olo<jJopa UAIKO(nAOKEe;

oxono.

8. 'EKi500l]

TTCPIOi5IKOU

'Oruoc OAOlyvwpi~ETE, TO lI.L. TOULUAMyou npnvucronomoc tva IlEYOAOopouc nou erueuuooocv OIOKaw~ TOnJ.Ei01OVTWVouunorpuorev ucc. LI]~eu.;)VOUlleon, TI]V EKOOOI]e<jJI]J.Iepioo<; nepioot~ KOUEiXE nporetver KOTOTO napEABov TO TOTE~tAO~ TOU LIT K. rEWpYIO~ n. LOTOAIO<;, Mo tKTOTE OEV EM<jJBT] a

'f(oo~ ~OC(l)'ftm~tmu(oo~

pI61l0<;. ria 6A&<;11~&VEpY&le~ Ilo~, 6nw~ OVWTtpW ovceepo11&,&vT]Il&PWOOl1eTO KOIVOTlK62UIl~OUAI0 TT]A&q>WVIKW~ KOI cyypc'!q>w~ aMa KOI 11&emoKtlfJel<; KAIIlOKiwv TOU LUAMyou 010 xwpl6. An6 TO ncooncve nooxurrm 6TI TO t..2. TOU LuM6you ciX& 01&~ enoq>~ KOI ouvepyooio 11&TOV np6eopo KOITO KOIVOTIK62UIl~OUAI0 TOUXWPIOUIlo~ KOIon6 KOIYOU&V~PyT]O&6nw~ KOI6nou enpene, YIO TO KaA6 naVTO TOUXWPIOUucc; 2. To f..I. ou~~er&iXE evepvc, 011<; olaq>op&~ KOIVWVIKt~ KOI ov9pwmvE<; eKOT]Awoel<;,YIO euXQpl010 ~ ouoape010 vsvovorc, T600 OTT]veUpuTepT] neploxi) TT]~ATTIK~~ aMa KOI eKT6<; A6T]vWV (nOTpO, KOPIV6io, 2KOTOVT] KAn.). IU~~Ertixa~E OTl<;emoKtlfJ&l~ norpuortov oe ovouoO1IKt~ £OPTt<;, 0& Y0I10U~, Bcrttiotc, eYKoivlO, EK9to&l<; KAn. EmOKt<pe~Ka~E 009EV&i<; OE olaq>opo voooxouelo KOI xcr' OiKOV6XI uovo A9T]vWV - n&lpOlW~ oMo KOI 0& aAAO OIOIlEpioilmo TT]<; wpo~. x Iu~napaarae~Ka~E Kal oU~~ErEixaIiE 0& KT]oeie<;KOI II. ArOPA EIMlN EOIlflIIMOY IYNAflANTHMATnN 11VT]1160UVO ouurtctpuottov. ria TI]V 600 TO ouvoro &nlTuxio TT]~ &KO~AWOI]~ Eml5ei~allE Ev1)la<pepov vtc TT]Vnopox~ oiIlOTO<;,on6 ~LYNAnANTHMA", nou w~ yvw016v ncovuoronoret 0 TT]v011600 OIllooooio<; TOUIuM6you, os enelvouoec neIuMoyo~ 010 xwpl6 110~ Ka9& t.eKonEVTOUYOU010, TO plmwoel<; 00gevwv norouerev. ~I. npOE~T] O1T]V npol1~9&10 owoeKo (12) TpOn&~IWV TuX6v nopaAeilfJel<; ~ cnouotec TOU t..L., on6 11~ noOIOO1aO&WV1,25 x 0,75 K09w~ KOI eiKOOI reoccoev (24) ponavw eKOI]AWoel<;, oev oq>eiAoVTOIoe UnOm6TT]TO, 0nOYKWV 1,25 X 0,28 YIO TT]V oUl1nMpwoT] TOU C~OnAl- oloq>opio ~ olltAelo TOUt..I. aMo 010 yeyov6<; 6T1~ O&V ou. npooKAT]6~KOlle on6 TOU~ evoI0q>ep6I1evou<; ~ 611 oev III. ErrPA4>H NEnN MEMN M~olle EYKOIpa yvWOT]. 3. To f..I. I5cv naptA&IIjIC va cnoorelxet oUYXOPT]Kma TO OIOPpcuoov XPovIK6 OiaOTT]I10,on6 MapTIO 1997 - MapTio 1998, ypaq>TI]KOv 010 IuMoy6 1l0~ eiKOOI T~PIO TT]A&ypoq>~110TO ~ ernoroxcc, vrc euxaploTo KTW (28) VEO ilEAl] KOI ETOI O~I1&POTO &yycYPOI1IlEVO vevovcro ~ OUAAUnnT~pIO vto OI6.q>OpOmux~ TOIOU..tAl] 010 IUAAOYO OVEPXOVTOI & 841 OOV OU~OVTO 0 opl9- TO 011<; nepurrtoosrc nou ~TOV e~ OVTlKCII1EVOUOOU.Jli CK TWV onoiwv 90 npsnn va 0q>OIpe90uv Myw seveVOTOV ~ Aiov OUOKOAOva OUIlI1CTOOXOUI1&npoowm:00 KAn. 82. KW<;. 4. EnioT)~ ro f..I. anear&IA& &m01oA£<;: IV. ElInPA::H IYNI1POMON a) I& &Kar6v n&V~VTa (150) nOTpIWT&<;KOIq>iAou<;TOU H £iOlTpa~1] TWV OUVOPOIlWV,on6 TO IlEAT]TOUIuM6LUAMyou KOITT]<;LKOTOVT]~ va 110<; oooeepouv owYlo n (OU 110<;, 600 TWV naAOIwv T 600 KOI TWV vcwTepwv urmppo OTT]v&T~0I0 XOpo&OITcpioo TT]<;7-2-98. '::c 1K0VOnOlT]TIK~,KOTa TO onOAOYOUIlCVOXPoVIK6 ola6) It &KarDV n&V~VTa t~1 (156) ncrpuorec KOIq>iAou<; :m]1l0 napa TO y&yov6~ 611, 6nw<; 6AOI yvwpi~oUIlC, elvm TOU 2uAMyou KOI TT]<;IKOT6.VT]<;EYXAPIHHPIEI Ylo ov MOKOAT] KOI cncotcror Kupiw<; OTT]VKaA~ 9EAI]0T] 500 nsotnou owpo nou 110<; oooeeepov I5wp&DV Ylo TT] n rev ouuncrouerov. xopo&onepioo. KOI noenet cow va rovloouue 6TI 01 enrruAn6 TT] rpOIlIlOT&io TOU LUAA6you EXCI oUVToX9ci Xi&~ T600 011<;XOpo&OIT&pio&<;600 KOI T1<;AOX&10q>6p&~ :;XWK~ KOTa0100T] TWV0q>cIA61l&VWVOUVOPOIlWV KOI 90 cvopec Oq>&iAOVTOI Km6. Il&YaAO nooooro 011<;&vtpyeIE<; m10IW~OUIlC TT]veionpo~1] on6 TOU<;ouunctorcrec. 1l0~ OUTt~. V. I1HMOIIEI IXEIEII y)IE I5laK6oloue; I5tKa EmD (217) narpl(ime; KOI q>iITOV TOI1EOTWV oT]llooiwv 0XEOCWV KOTa TO onOAOAOU~TOUIuM6you EYXAPIHHPln Ylo T1<; pooeopec n .aUll&VO XPovIK6 Ola011]110TO t..2.: YIO TT]v evtoxuon TWVOIKOVOIlIKWV TOU IuM6you KOIYIO 1. npaYIlOTonoiT]o& osipo encoev, 6nw<; OVWTEPW0- TO BHMA TWV 2KOTANAION. epouus, 11&xopueclouc nOAmKOU~ ncocvovrec TOU 15) I& DAoue; roue; narpuime; KOI q>iAou~ TOU IuM61l0U, 11& TT]NOIlOPXio Axofo<; KOIIl& olaq>op&<;aM&<; U- you nou ~0~9T]00V ue ol6.q>ope<;npooeopec oe eioo~ KOI """;I]J)eoi&<; KOI&iX& O1&V~ Enoq>~ KOI ouvepvcotc 11& KOI- XP~1l0 aM6. KOI ue npooernsn epyooio Ylo TT]v emTuxio TO T1K62UIl~OUAI0 2KOTOVT]~ TI]V npow9T)0I] KOIeniAu- TaU 100u 2YNAnANTHMAT02. YIO TWV 6&llaTWv nou onOO)(OAOUVTO IuMoyo KOITO XWIT]llelwvOUl1e 6T1, 6Ae~ 01 OVWTtpW noooeopec 0T]1l0-

O)(&TIK~on6q>00T]. To n&p1001K6 "TO BHMA TON LKOTANAION., EX&I 0YKaAlaOel 6AOU~ TOU~ouurtcrpuorec KOITOU~q>iAou~ TOU LUAMyou KOI ono01EMeTOI oe 650 nopoAi)m&~. LT]llelevouue 611 T] oonaVT] YIO TI]V EKOOOT] TOUneploolKOU KOIimCTOI ~Ol] on6 noooeopec TWVouunorouorov KOI q>iwv TOULUAMyou. To nepi00IK6 6nw~ yvwpi~eT& eiVOI Tpilll]VT]~ neproor'Ii]~ cK06oew~ KOI KaAUm&1 6AO TO VEO KOI TI~ OpOOTI]oI6TT]T&~ TOU LuM6you KOI TOU XWPIOU 1l0~, eiVOI TO BHMA 6AWV TWV IKoTavaiwv 11&nAOUOIOKOI nOIKiAl] UMi, 11&TO VEO TOU XWPIOU1l0~, TO KOIVWVIKa, ue 10TPIK~ &Aioo KAn. H OUVTOKTIK~ cruroorm TOUn&pIOOIKOU,nopoKaA&i KOI qJOOKaAEi 6AOU~ TOU~ OUllnOTpIWT&~ KOI q>iAOU~TOU IuM6you, va orsixouv TT]OIK~ TOU~ &m01oM IlE onoroo~noTE 6EIl0 nou 0 K06EVO~ VOlli~&I, TI~ npOTaO&I~ TOU, TIl OI0q>~1110T], TT]VKPITIK~TOUKAn. EniOT]~ TOU~ oUllnOTpIWT&~ nou 9EAOUV va OUI1I1ETaO)(OUVOTT]IUVTOKTIK~ Erurporm KOI va ~0T]9~00uv O1T]V O(()I~ noooncaerc.

TCll ~~11Jl\!1l-------------1 ~OCCllfi!Jl'i)i!Jl~~'i)

Jt:-

OlEU8~KOV IlE OVOKOlVWOEle:; LUAAOYOU one rornxe; TOU KaAo~puTlvte:; E<P~IlEpioEe:; KOI TO BHMA TWV LKOTANAION. IJ.EV0~1l00lEU8'lKOV TO OVOIlOTWWVUIlO TWV ncrpuoTWVnou 8tA'l00V va rnpnoouv ~V OVWVUllio TOUe:;. E) AnOO1dAojl£ Evvea (9) oUYXOP'lTi)PlEe:; EntOTOAi:e:; one NtEe:; KOI Ntoue:; ~e:; LKOTOV~e:; ou nerurcv one 0n VWTOTEe:; OVWTEPEe:; KOI LxoMe:; K08we:;KOI OE ouunorpucTEe:; ou onoeotrnoov ana OlO<pOPEe:; n oxoMe:;. 01) AnOO1dAajl£ npoaKA~a£IC; OTOUe:; BOUAWTte:; TOU NOIlOU Axoioe:;, OTOVE<P'llltPlO TOU XWPlOUuoc, OTOKOlVOTIKOLUIl~OUAlo LKOTOV'le:;,OTOV 1J.i)1l0PXOIJ.ponETOwvee, ornv KOlVO~TO AjluyoaAtae; KOI TOUe:;MEyoAoue; Eu£pytT£e; TOU LUAAOYOU TOOO YlO TO 100 LYNAnANTHMA 000 KOl YlO rnv ETi)OlO xopoEanEpioo TOU LUAAOyOU. 5. To A.I. dx£ O1EV~ Eno<pi) KOI ouveovcolo IlE TIe:;E<P'lIlEpioEe:; ~e:; EnoPXioe:; KaAa6puTwv KOI TO "nArKMABPYTINO BHMA» one onolsc OTtAvOIlE K08E unvn OVOKOlVWOEle:; oxETlKte:; 11£nc EvtpYElEe:: KOI oPO~PlOT~T£e:; TOU LUAAOYOUKOI YlO 8tllOTO nou O<pOpOUoov TOXWPlO ucc, KOTOTO ernoxonouusvo XPOVlKOOlO~1l0 onooreuoIlE OUVOAlKWe:; EKOTOVElKOOl (120) OEAioEe:; VOKOlVWOEle:;. O 6. AnOO1£iAajlE TIe; avaKolvwaele; TOU LUAAOYOU,t~l (6) TOV opl81l0, oe ~OK0010Ue:; (600) nepinou ono1itKTee:;, IltA~ KOI Il~ TOU LUAAOYOU, KoBE <popa YlO eV~IlEpWOIl TOUe:: 08we:;KOl one noponcve e<p~IlEpioEe:;Y10 0~1l00iK euon. TeAoe:;TO IJ..L. TOULUAAOYOU,nooxeuievou va ouu~illEI onO<p00lOT1KO~ OUQ(Pl~~TWV oxtoewv OVOIlE00 OTOUe:; OUllnOTplWTEe:;KOI <piAOue:; TOULUAAOYOUK081tpeoe, onec KOI TO nponvouuevo XPOV10, onec TO lpo<pEioTOULUAAOYOU, H LKOTANAITKH ITErH, nopollEvEI OVOIKTOK08E Iltpo ana AeUTEpa EWe:; napaaKeu~ ana KOI wpee:; 8-1 TO npwi K08we:;KOI nOAAo cnoveoucrc 11£rnv £K neprrpormc napouaio IlEAWV TOUIJ.10lK'lnKOU LUIl~OUAiou. 'ETOI 0 LUAAOYOe:;loe:; EiXE K08'lIlEPlvi) EnOlpi) IlE noI rouorsc KOI <piAoue:;TOU LUAAOYOUKOI OUVE~i)~ TO npo~MIlOTO TOULUAAOYOUKOITOUXWPIOUIloe:;.

-16------------

npOWOTonOlOUVTOl, OE OUYKplOll IlE OAAOUe:; LUAAOYOUe:: ~e:; enopxioe:; KaAO~pUTWV KOI illwv WpUTEPWV nsptoxWv. Ot eKo~AWOEle:;OUTte:;KOTOXpOVOAOYlKi) OE1POeXouv we:;KOTW8!: 1. ITle; 16 MapTiou 1997 'l EKoi)AwOIl IUYciVT'la'l rywpilliae; npoc Tllli)v TWV xupkov KOI OEDnOlViowv T~e::LKDTOVne::OTO KOOlllKO KtVTPO 1ilOOKEOOOEWe:; "BPAX02· OTnV nAOKO IlE rn oUIlIlETOXi) 250 nepinou OTOIlWV. 2. ITIe; 1 louyiou 1997 nllEpi)Olo 1l0p<pwnKi) KOI ljJuxoYWYlKi) eKopolli) ana ABi)vo - KOPlv8o - IJ.Ep~EVl - Eupworivn IlE rn oUlllleTOxi) (80) OYOOVTOneputou OTOIlWV (OlWP0<pOnousucv). L~V EUPWOTiV'l tYlVE KOlVi) OUVEoncon TWV EKopollewv ornv E~OXlKi) TO~tpVO TOU ouunorpuorn ana Tn M<pV'l Aou~ Mn£pMIl~ KOI cncxoxou8nOE TPlKOU~EPTOyMVTl KOIxopoe:;. 3. ITO nAaiala TOU 100u IKOTayailKOU LuvonovTi)1l0TOe:: O IJ..L. opYOVWOE OTOXWPlO1l0e:; Pli)IlEPO nOAlTlOTlT T KWVEK0'lAWOEWV 15-17 AUYOUOTOU1997 nro« I. TIlY napaaKEu~ 15-8-1997, Iltpo T'le:; rlopTi)e:; ~e:; novoyioe:;, EKKA'lOlOOIlOe:; OIOPTOMooio. K II. To 6pciou Tile; loiae; Illlepae; EYlve onovopn TWV ~po~Eiwv: a) ITOUe; npwT£uaaVTee; (1l0Bi)TPlEe:;KOI 1l08'lTEe::)OTO OlOYWVlOIlOrnc EK8EOIle:;LOEWY KOI 6) Bpa~EUOIl TWV KUPlWV TOU XWPlOU YlO rnv nopoOKWi) KOI nopouolcon nopooocmsrov YAUK101l0TWV. L'lIlElWVOUIlE OTI 0 8Ea1l0e::OUlOe:;KoBleptiJ8'l YlO npern <popa ana TO IJ..L. TOULUAAOyOU. III. Tqv iOlO Iltpo TO ~pOOU WOKOAou8~OE KlvnIlOTDypO<plKi) nopOOTOO'lIlE noxro EAA~VlKO epvo. TEAOe:;,l npw~ IlEPO TWVEK0'lAWOeWV EMeloe ue rnv ' eoprn "nAPTY TWV NEON» ~e:; LKOTOV'le:;OE E10lKO0101l0P<PWIlEVO xwpo ~e:; nAOTEioe::TOU XWpIOU. Tn oonovn Y10 note, OVOljJUKTlKO Mn. EKOAuljJE,onwe:; novro, TO TOusto TOULUAADyOU. IV. To I066aTo 16-8-1997 TO Il£OIlIlEPl EYlVE KOlvi) OUVEOTiOO'l OAWV TWV nopwplOKOIlEVWV ue nAOUOlO EOEOIlOTOKOIKaAO xpcol KOIEnOKOAOu8'loe TOnapoOOOlOKO LKOTOVOLtKO yMVTl KOIXopOe:;. LTle:: 9 TO ~p60u npooE<pepBll OTOUe:;oupncroucrsc ~pOOTOe:; IlE~ee:;KOIopooepo xpcot. VI. nOAITIITIKEI EKt1HAnIEII V. TIlY KuplaK~ 17-8-1997, IJETOTOV EKM'lOlOOIlO, OIELTOV TOIlEO TWV nOAlTlOT1KWVEKO~AWO£WV,Ol ortolcc ~i)X8'l00v OYWVEe:; POIJOUana TO xwpo ~e:; rEWTP'lOlle:; o we:;YVWOTOVororeuouv orn OUO<Pl~~TWV oxtoewv eveOT'lV nAOTEio TOU XWP10UIlETO~UTWV vEOviowv KOI TWV IlEaO OTOUe:; evITeIlEvoue:; rtorprdrrec, TO IJ..L. KOTt~OAe ~ vtwv TOU XWP10U KOI onovoun Il£TaAAiwv KOI £n08Awv K08e ouvOTi) nooonoaerc ETOI toots 01 eKo~Awoele:; OUOTOUe:; npereuocvrec. Tte:; va EXOUV nAi)p~ enrrunc TOOO ana nxeuocc OUIl4. ITle; 25-26/10/1997 npOYllOTOnOli)8~KE, IJE T'lV lleToxi)e:; 000 KOI nOlOT~TOe:;,nupoxn TO ouoopeOTO veeuxctplo T'le:; YlOPTi)e:;TOU noxuourou Ayiou A'lIl'lTpiYOVOTO nou eiXOlle TOV nepcouevo xpovo OTO XWPlO OU, 1ili)IlEP'l 1l0P<PWTlKi)KOl ljJUXOYWYlKi) EKopolli) OTO Iloe::. I KOI O£ TOUTOurtopouue va unepnocveurouue on, 0- XWPlO 1J0e:;,lE nepli)y~o~ TWV EKOPOIJOiWVana Ae~ya - la8j1o - KopIy80 - A£6iol - BUTiYa - AIllIllTaciYa - ITtAee:;Ol eKo~Awoele:; KOTOrnv onoljJ~ TOU IJ..L. oAM KOIrnv jlyiTaa - Kapoapci KOI K01Vi) ouvsorloon OT'lV TO~epvo OIlOAoyio TWVOUllnOTplWTWVKOI <piAwv nou OUlllleTeixov "MEAAOL» OlOV Kopoopo 25-10-1997 KOl OPTOMooio 0' OUTte:;,EOTt<p8~00v ana nMp~ entTuxio KOI unopouv one 26-10-1997 eopm TOU nOAuouxOU TOU XWPlOU va ~081l0AOy~80uv ana Aiav KaAwe; IltXplllplO1a. 1J0e:;. Enionc O~IOOTWe:; unopoups va olo~e~OlWOOUlle TOUe:: 5. Inc; 2 Noep6piou 1997 npaYlloTonouiBflKE fl Ko8lEOUI.mOTplWW: on Ol nOAlTlOT1Kte:; K1i~AwOEle:; OULUAAOe T PWIJEvnOPToMooia orn 1Jvi)1J'lTOUnOAuouxOU TOUXWplyou Iloe:; KoBe XpOVO, eivOl ana nc nEpLOOOTEPEe:; nou

'flO ~rm&Jl~ ~~ ~oco'll'a~~~~

ou 110<; Ol untp uydo<; TWVOnOVTOXOU~KoTovolwv OlOV K I.N. Aylo<; AIKOT£plVT]<; n£TpaAWVWV 11£ TTl OUIlIl£TOX~ 150 nepinou ouunerpuottcv. 6. ITIC; 7-2-1998, rwtpa LO~~OTO, tYlv£ lj K091£PWlltVI) £~010 xopo&On£pi1io TOULuM6you 11£AOX£IOcp6po oyopO 010 KOOllIK6 KtVTPO "APMENAKI » 11£TI) OUIlIl&TOX~ 300 nspinou OTOIlWV. LI)1l0VTIK~ ~TOV I) nopouoio TWVvtwv TTl<;LKOTOVT]<;. 7. IT!<; 22-3-1998 tYIV& I) £K1i~AWOl) npoc 1I1l~V TWV KUPIWV KOl 1i&onOlvl1iwv TTl<;LKOTOVI)<;010 KOOIlIKO KtVTpO "KMOKAIPINOL" OTT]v nAOKO, 11&TI) OUIlIl&TOX~ 150m61lwv.

VII. ENIIXYIH ANA:IOnA00YNTnN

nATPlnTnN

To f>.L. TOU LuMoyou, 11£OX£TI~ an6cpo~ TOU KOI OUIlCPWVO11£TO KOTOOlOllK6, K096p10£ 6nw<; O£ nepimWO&I<; OTUxnllOTWV ono1i&1i&IWtvo ovo~IOn080UVTWV oUllnOTplWTWV Il&AWV ~ Ill) TOULuM6you ~ KOTolKWVTI)<; LKOTOVT]<; XOPl)y&ITOl OVOAOYl)OIKOVOIlIK~&VlOXUOl) on6 TOTOIl&IO TOULuM6you. L& &KTtA&Ol) TTl<;noponcve cnoecoeec £VIOXUOOIl£ OIKOVOIlIKOnOTpIWT£<; 11&1iIOCPOPO noaa YIO TOU<;onoiouc 8tAOUIl& vo TTlP~OOUIl&TTlVOVWVUlllo.

VIII. MErAAOI EYEprETEI - EYEprETEI - MlPHTEI
To f>.L. TOULUAA6you 11£xopo KOl un&pl)cp6v&IO ovoOIVWV&IOTT]r&V~ LuvtAWOl) 6TI, 01 oUllnmpIWT&<; KOl q>v..01TOU LuMoyou ovoYVWpi~OVT&<; KOl &KTIIlWVT&<;TO epvo KOI rnv nooonoacio TOU f>.L. ouv£Xl~ouv TI<; oM6X&P&<;nooceooec TOU<;Ylo rnv OIKOVOIlIK~evtoxuon TOU LuM6you. ETOI TO f>.L. 11£onocp601:1<;TOU KOl OUIlCPWVO I: TO KOTOOlOTIK6 ont1iwo£ TI<; 1itOUO&<;Tllll)lIKt<; 1i10I(jliO&I<; OlOU<;&V A6yw nOTpIWT&<;KOl cPv..OU<; TOULuM6you KOl TTl<;LKOTOVT]<;. a) AvaKljpu~E EU£PveTlJ TOU LuM6you TO cpiAo TOU ruM6you ITtcpavo IjlupvuilTlJ YIO OVOAOYl) noooeopc IOU 010 LuMoyo. 6) Ava~pu~£ 1iwPlJTtC; TOU LuM6you Ylo OVOAOY£<; 'lpoocpopt<; TOU<;010 ~uMoyo TOU<;: 1) AOlJjlaKOnouAou-M<iPKou ElpljVlJ, AUOTpaAla 2) AOlJjlOKOnouAou-nauAI1iou AlajlOVTW, AUOTpaAla 3) AVaOTaOIO ZIjKO TOUIwavvou, Kava1iaC; 4) r£wPv6nouAo r£wpYlo TOU Av1ipta ((j)IAo TOU IuAA6vou) 5) TOIOKouAla-MavtTa IO(j)la ou~. navaVlwTou 6) AI1i£o. I£pta TOlaKouAla Kwv/vo TOU A9avaolou Kal 7) nana1i6nouAo BaolA£lo TOUAlovuolou

IX. AMEI APAITHPIOTHTEI TOY IYMOrOY
1. 'YOT£pa an6 anocpaolJ TTl<;rI:Vl~<; ~UVtAWOl)<; tYlI: rpononolnon KOl OUIlM~PWOl) 11£CPpOOI:I<; M~&l<; KOl :au lOXUOVTO<; KOTOOlOllKOU TOULuM6you npoxetusvou rorro vo KOTOOll:i n£plo06T£PO A£lTOUPYlK6. To roononomuevo KOTOOlOTIK6£v£Kpi81) 11£rnv un' 0- . 1636/97 cncecon TOU MOVOIl£Aou<; npwTo1iIK&iou vWv. LnlJ&lWVOUIl£ 611 oA6KAl)po TO K£ill£VO TOUKOTOOlOTl1:1i1)1l00l1:u81)010 30 TI:UXO<;TOU «BHMATOL TON

rKOTANAION .. 10uAlou-AuyouOTou-~l:ml:ll~plou. 2. To A.I. uAonolwVTac; OX£TlK~ cnoecon TI)<;rI:VlK~<; ~UV&AI:UOI:W<;cvcornoe 010 rpocp&lo TOULuM6you cpwrovpcoic TOU ceuivnorou Eu9ujliou r. KOUjlaVIWTlJ nou 1il£TtA&O& np61:1ipo<; TOULUAA6you TO tTTl1991-1995 KOl npoceeepe noMa 010 ouMoyo, rnv KOlV6TTlTOKOl TOU<; ouunorprerec. 3. To f>.I. jI£ 0X£TIKIj anocpaolj TOUI:vtKPlVI: rnv evenopayw~ TTl<;~lVT£OKOOtTO<;TOU 100u IuvanaVT!jjlaTOC;,nou wy&vw<; npooeepopevoc 1l0YVTlTOOK6nl)0& 0 LUIl~UAO<; TOU f>.L. K. XP~OlO<; KOVTT]cp&M<;(f>ocpaA6vcunpoc), 0& 50 K6m&<;KOlTTl1iltS&o& OlOU<;oUllnoTplwT&<;11&OUIl~AlK~ Tlll~. 4. KaT6ntv npooKAljo&WC; TOU f>1)1l0PXOU,11)<;1l0PTUPlK~<;n6AI)<; KaAO~pUTWV, KAlllOKlO TOULuM6you nopeOTT]one 13 f>£K&Il~piou 1997 010 IlvI)1l60uvo YlO TTl ouIlM~PWOl) 54 XP6vwv on6 TTlV OIlO1ilK~ 1ioAocpovlo TOU OPP&VOnAljSUOIlOu TI)<;n6A&w<; KaAO~pUTWVon6 TO r&p1l0VlKOOlpaT&UIlOTO Kmox~<;. 5. EniolJC; KOT6ntv npooKA~o&w<; TTl<; nArKAAABPYTINHL ENDrHL OUIlIl&TdX£ OTl<; oK6AOUS&<;&K1iI)AWO&l<;: a) TlJv KuplaK!j 23 MOPTiou 1997, 0& oweovcotc 11& TOU<;KaAO~pUTlVOU<;ouMoyou<; ATTlK~<; 0& nOVT]yuplK6 &OPTOOIl6 TTl<;25 MopTlou 1821 OTT]VolSouoo T&A£TWV TTl<;OPXOlOAOYlK~<; TOtpio<;. & 6) TlJv KuplaKIj 7-12-1997 0& KOlV6 &KKAljOiOOIl6 TWV KaAO~pUTlVWV OlOV I.N. Aylo<; Zwvl)<; KUIjIEAI)<;. V) TlJv KuplaKIj 1-2-1998 OTT]r£Vl~ ~UVEA&UOl) TWV Il&AWV TTl<;n.E. 6. KaT6ntv npooKAljo£wc; TTl<;EvwOl)<; KaAOJ3pUTlVWV AS~vo<;, KAIIlOKIO TOU LuM6you OUIlIl&T£IX£ 011<; OKOAOUS£<;£K1iI)AWa£I<;. a) TlJv KuplaKIj 11 lovouopiou 1998 OTT]r£vl~ LuvtAWOl) KOl KO~ TTl<;npwToxpoVIOTIKI)<; nircc OTT]voiSou00 AlYlaA£lwv. 6) TlJv napaOK&ulj 13 <I>£~pouopiou 1998 OlOV unoKPlOllKO xop6 010 ~£vo1ioXl:lo PARK. 7. KaTOntV npooKAljol:wc; TTl<;0lloonov1ilo<; LuM6ywv £noPxlo<; KaAa6pliTwv KAlllOKlO TOU LuM6you noPEOTT]OTT]v&K1i~AWOl)nou 1ilOPYovwo£ rnv KUPlOK~ 8-21998010 =&voooX£lo NOBOTEA 11£StIlO: «Te jlETa TOV Kano1iiOTpla - EVlJjlepwolJ Via TO veo 9£ojl6 » KOSW<;KOl rnv KO~ TTl<;npwToxpovlOllKI)<; nlroc, 8. ITIC; 17 OKTw6piou 1997, KAllloKlO TOU rUAA6you ncpeom OTT]V&K1i~AWOlj «Neol KaAAITexv£<; npWTO£jI(j)avl~6j1I:VOl jI£ TlJV K.O_A .» OTT]v olSouoo TOU KlVT]1l0T09tOTPOU «nMAAr". nopouoloo& TO KOVOtPTO opS. 2 YlO rncvo KOl OPXI\OlPO 0& Aa jI£i~ova TOU 41paVT<;AlOT 11£ ooxtor rnv oupncrorenooc Awpa r£wPviou IaTaAla. LI)Il&lWVOUIl& 611 TO f>.L. TOU LuM6you LKOTovolwv 11&on6cpo~ TOU tX&l onoveluei TlllI)Tl~ MOKi:TO, OVOA6you n&pl&XOIlEVOU, OTT]v &V A6yw TaAOVTOUXOrnovl010 ouprtctprdmooo. 9. Im; 28 NO£jl6plou 1997 npaYlloTonOl~SI)K£, KOT6mv cnoecoeec TOU f>.L., KOI~ cweonoon O£ TO~pVO

To ~\h~(Jl------------l
~at()fm~a~~

rr:
,

TI)<; KaAAI8to<;, TWV OU~nQTPIWTWVLKOTovoiwv nou etXOV OIQTeAEOelKQTOKOIpOU~IltAI] TWVillOIKI1T1KWVLUIlpouAiwv one TI)<;lopuoew<; TOULuMoyou TO 1975. 10. KAllioKIO TOU IuAA6you rmpeorn OTOV oY100~6 YIO TIl vee OXOAIK~ nepioco 010 ilI1110TIK0 LXOAeiO TOU XWPIOUucc. 11. To fI.I. TOU LUAAOYOU~e TO un' opI9~. 246/6-101997 tyypoq>6 TOU nou eOTOA!) ~e FAX, OTOV No~opXI1 Axoio<; 010~opTup~9I1Ke eVTov6TOTOYIO TO YVWOTO8t~0 TI)<; OOq>OATOOTPWOI1<; op61l0U III - LKOTOVI1- LWAI1TOU VOpIO. 12. To fI.I. TOU IuAA6you ontOTelAe TO un' opI8~. 247/22-10-1997 tyypoq>o npoc TO revlKoillW9uVT~ TI)~ IONIKHL TPAnEZHL vto TI) XOP~Y!)OI1010 LuMoyo ct>wTOTUIlIKOUIlI1XO~~QTo<;, FAX, ypocpo~I1Xo~<; KOI OTlO~13. 0 O'UlinaTpIWTIJ~ r£wpYlo~ fllJlI. TO'laKouAla~ oneOTelAe cruoroxn OTOVnpoeopo KOITO KOIVOTIKO ou~POUAIO ue xorvonomon 010 LUAAOYO ue Tl)V onolo yvwpi~el OTI nopoxwpei, orn 9tol1 nOAI6KOOTPO, vm rnv KOTOOKWn oe~o~e~<; TOV onorrouuevo xwpo K09w<; KOI xwpo YIO 0p6~0. 14. ElTiO'IJ~ 0 O'UlIITaTpIWTIJ~ BaO'iA£lo~ Kwv. "a~ava~, 010 ypoq>eio TOU LuM6you nou 1l0<; £llIoKtcp9l1Ke npcceorc, OnAwoe OTi nooooeon 010 LuMoyo OVOAOyo Xwpo 010 KTrillo TOU KOI OTIJ 9tOT] AK6vl0 YIO 11) 010~oPCPWOT] TOUxwpou ntpl~ TOU «lIENilPOY" KOI rnv TOn09tTI1011 nOYKwv. 15. To fI.I., u<JT£pa cno O)(£TIKn onoqxion, nooepn OTIJV npo~n8£10 YIO TI~ OVOYK£<;TOU LuM6you 10.000 CPOKtAWVOM!)AOypocpio<; KOI 4.000 wX£Tl1piwv KOPTWV Xpiorouvevvev KOI N. tTOU<;. 16. JUA£~ TTPOO'CPOpt~ O'TOIuAAoyo a) 0 ou~nQTPlwTI1<; norrp XPI<JT61T0uAo~IlTupi15wv noooecspe 010 LUAAOYO O£IPO 1itKO OKTW (18) TO~WV 9PI]OK£UTlKWV~1~Aiwv TOU £KOOTIKOU OiKOUIWTOU Xov15p6TTouAou. P) H ou~nOTpIWTlOOO AA£~6v15po r£WpYOKOTTOuAou· MTTiKOUnpoceeepe, Iltow TOULuMoyou, O£IPO ~1~Aiwv nOiolKwv, £YKuMonOlolwv, nOiolKo nOlxviolo YIO TO noi010 TOU1I11~.LXOA£iou LKOTOVT]~. To ~1~Aio ~£Tecptp91]00v one TO r. rpO~~OTto TOU LuMoyou 010 XWPIO KOi ncocooanocv OTOV ilOOKaAO TOU1I11~oTIKouLxoAeiou LKOTOVT]<;. y) Me npwTopoUAio TI)~ OUllnQTPIWTloOO<;KUPIOKrt~ rKoAcpIVOTTOIiAou-ATTOO'TOAoTTOuAou ouvevvoqon ue KOi TI) r popucreio TOU LuMoyou, ~eTOcptp91]KOV010 XWPIO KOI 01eve~ri91100v OTOU<;1l0911Tt<;TOU ilI11l0TlKOU LXOAeiou LKOTOVI1~ napoKCITWLXOAIKOeiol]: TO 1. An6 TOU~ Acpou~ XaT~IJYloVVIJ - Axopvt<; tvoeKo (11) O)(OAIKt~ roovrsc KOi tvoeKo (11) «coertvec. 2. An6 TO 10 ill]~OTlKO LXOAeio Mevloiou LOPOVTO (40) OIOCPOPOOiolKo - AOYOT£XVIKO n ~1~Aio. 3. An6 TI1V iOlo oupnorpuenooo KUPIOKrt ATTO<JToAoTTouAou·rKOAq>lvonoiJAou OIOCPOPO )(OAIKOeioll (VTOOlt, O ~opKo06pOl, TeTpoolo, OTuM, ~uOTpe<;KOIIlIlAOK ~wypoCPIKri<;·

0) An6 TI]V OU~nQTPI(;lTIOOO, . naVaYIIAlTa O'U~.r£WpK yiou IWTIJPOlToiJAou (VUq>1] OU O£i~VI]OTOUn£VTOKOOlO) T noooeeeoanoov ~tow TOULUAMyou KOI 0Ieve~~81100v, uno MI~OKIO TOU LUAAOYOU010 xwpl6, o£KontVTe (15) ot~OTO ue Xpiorouvevvumxo nOlxviolo KOI YAUKio~OTO 010 11 nOiolo TOUill]~OTlKOU LxoAeiou KOI010 4 V~IlIO.

V. TO fl. I. TOY IYMOrOY

KONTA HOYI NEOYI

LTOV TO~tO oUT6, TO iI.L. us KO~OPIKOI unconecveic, yvwpi~el OTIJrevlK~ LUVtAWOT] on entoel~e ~eYOAI] eu0I081]0io KOI n~pe oWOTt~ cnoecce« npoxeuievou va q>tpel TO nOiOIO ~O~, TOU~ vsouc TI]~ LKOTOV!)~,1lI0 KOVTO
~O~.

note srnnxo.

a) K08e XP6vo TO ileKoneVTOUYOUOTO olopyovwvel eKO~AWOI] nAPTY YIO TI~ vte~ KOI veouc T!)~ LKOTOV!)~ oe elolKo OIO~Opq>W~tvo xwpo ornv 1lA0TeiO TOU XWPI-

ou.

To ~I]XOV~IlOTO Ylo 1I)V KOAUIjJ!)TOU npovoouucroc 0108tw, TO TeAwTOio Xp6V10, 0 OUllnQTPIW1I)~ K. AM;vlJ~ (yollnp6~ TOUill]~. Z~KOU). nptnel va onueuooouue OTi TO t~ooo Ylo T!)V ev Myw eKO~AWOT] OAUmovTOI e~ OAOM~POU uno TO rcueto TOU K LuMoyou. ~) LTO 1lA0iOiO TOU 1 Oou LuVOnO~~QTo~ 0Ie~~x8!)OOVoywve~ opo~ou us 11) oU~lleTox~ ~08IJTWV Fuuvcolou KOIiI!)IlOTIKOU LXOAeiOU KOI tYlve cnovoun lleToMiwv KOIXP!)IlOTlKWVeno8Awv OTOU~npersuocvrec. y) KAI~OKIOTOUiI.i.., ue 1I)v WKOIpio TWVeoPTWVTWV Xprorouvevvev oltVT]lle owpo KOI nOlxviolo OTOU<;llo8!)rec iI!)IlOTIKOU i.xoAeiou KOI TO ~1lI0, TO onolo 0ltgeoe wyevw<; 0 ouunctpuornc r£wpYlo~ Av15p. IWTIJP61T0uAo~. 0) i.e ouvsvvonon ~e TO iI.L. TOULuMoyou I] ouuncTPIWTlOOOKuplaKrt rKoAcpIVOlToiJAou-AITO<JToAOlTouAou, oltvel~e OTOU<; l09!)Tt<; TOU iI!)~OTIKOU i.XOAeiOU OIOq>O1 po OXOAIKO~1~Alo KOI ypoq>l~ UA!), 6nw<; OVWTtpW OVoq>tpo~e.

-1 Q-----------o

To iI.i.. TOU i.uAMyou, oe ouvepyooio ue T!)V KOIvo1I)TO, txel elllAuoel noMo uno TO npo~M~oTO nou cno0XOAOUVTO xwpl6 1l0<;. L~llepo 9tw un' ounv T!)<; revlK~<;LUVtAWOT]<; KOITO nopOKOTW 9tIlOTO, nou KQTOT!)V Kpio!) TOUOq>OpOUv KOIonOOXOAOUVTO XWPIO1l0<;KOITO onoio npenc, va npccanaouv, oe ouvepyooio KOIV6TI]TO<; KOI LuMoyou, Ylo va ylvel TO XWPIO1l0<;000 vivsnn nepuroorspo PIWOIIlO KOI AEITOUPYIK6KOI 11~W~ TWV uovl~wv KOTOiKWV WXOPIOTlJ KOI Ov9PWIlIVT]T600 YIO TOU<;iOIOU~ 000 KOI YIO TOU~ ~eVITe~tvou~ LKOTQVolou~ nou VOOTOAYOUV, ruoxerrrovrci KOI OIOlltvouV KQTOKOIpOU~ e 010 xwpl6 Il0<;. To 9tllQTO aUTO KQTO11) yVW1l111l0<;eivnt TO noposcte: 1. A~lonolI1OT], oruoc KOIoVWTtpW oVoq>tpolle, TOU01Kontoou flwpeo~ KAI1Pov611WV0. nana156nouAou vm TI) ol1~lIoupyio oi90uoo~ nOAITIOTIKWVeKoI1AWOeWv,KOIVOTlKOUypoq>eiou, 10TpeiOU,~evwvo Mn.

IX. ANAKOINnIEII riA MEMONTIKEI ENEPrEIEI TOY fllOIKHTIKOY IYMBOYAIOY Avormrol oumorouerec,

T~ ~!h~Mll f~'I) ~Ut~1f~'I)m!~'I)

2. EmaKEUI'] KOI ouvrnonon TOU nOAQlOU lIl]~OTlKOU LxoAeiou. 6nwe; OVWTtpW ovo<ptpo~e. KOI KOTOMI]AI] 0~Ionoil]al'] TOU. 3. HAeKTpOo6TI]0I] KOI neoorreoe e~wpo'ta~6e; TOU KOI~1]1I]piou TOUXWPIOUucc, 4. A~lonoil]al] TOUolKontoou 1iwpea~ TOUOe(~VI]OTOU navaYUAlTIJrTaupou MouyyoAla. 5. npoon0gel0 YlO TIlV I]AEKTpOOOTT]allTOU olKla~ou TmaKouAtlKa KOIntpl~ neploxl']e; oeoo~tvou 6TI unoPxel on6 nAEUpOe;KOlv6TIlTOe; KOI LuM6you oiTIl~O TWV evolo<pepo~tvwv. 6. nepQlTtpw oevopo<puTEUaT] TOUntpl~ TOU KOIVOTIKOU rpo<peiou xwpou OAAO KOI illwv ~WTlKWVonuelev TOUXWPIOUucc. 7.lII0~6p<pwall 1I]e; xolrnc Tpav6 Pt~a. 8. lII0~6p<pwal] TOUXwpOU Tile; nAOTe[Oe;Ayiou rewpyiou (KOAU~IO) 6nwe; nponvouuevec ovcespoue. 9. MAoyl'] 1I]e; aKenl']e; TOU KOIVOTIKOU ypo<peiou on6 EAeviT ue Kepa~I1ila vm va yivel TO KOIVOTlK6 rpo<peio ruo ouocco, K09we; KOI 1I]V OAOKAlipWall TWV eovcouov auvoeal]e; TOUw.e. 1O. E~eup&Olle; KOTOAAI]AOU Xwpou. ntpl~ 1I]e; nAOTe(cc, Ylo 1I]v KOTOoKeuli oupnrnptou oeoo~tvou 6T1eivci eVTeAWe; ncoctmro ylo TIe;oVOYKee;TWVKOTOIKWV. o 11. LUVTovla~tvee; evtpyelee; KOIV611]TOe; OI LuM6K you Ylo 1I]v enexrnon TOU OIKTUOU OTE ntpov TOUOIKIouou Ayiou rEwpyiou KOI~tXPI 1I]v 111 ylo rqv TI]Ae<pwvlKIi auvoeall TWVntpl~ neploxwv. 12. LUVtXlO1] TWV epvocucv vro TI]V o~lonolllal] TI]e; reWlpl]alle; Af~vlJ~ Ylo 'IlV uopeual] KOIapoeuaT] TI]e;EUoureonc neploxlie; oucouou Aylou rEwpylou KOI~tXPll0V xcuno. TtAoe; TI]V nePQlltpw OlavOl~1] lWV cnooorrrrrev 0YPOTlKWVop6~wv Ylo 1I]v cvern nooonexoon lWV ouuncrpuorev OTOnOI~VIOOTOOIO. 0 XWp6.<pIO 1 10Ue;KOI1I]V EK~eToMeual] 1I]e; unopXOUOoe; ~uAdoe;. Eow npena va all~elwaou~e 6T1 I] npoteporcrnrn eKTtA&OI]e;lWV tpywv nou npoteivouus, TO onolo evoelKTIKWe; ovceeoope, KOII] OVOYKOl6T1]10 TOUe; 0 KPl9d oe 9 ouvcpvcolo ue 10 KOIVOTlK6LU~~OUAIOKOITIe;OIKOVO~IKte; ouvOT6Tl]lee; IOU auM6you. o LUAAoy6e; ~oe; 90 OT09ei. 6nwe; ~tXPI lWPO. 0pwy6e; KOI ouuncocorcmc oc K0ge eveovsro KOI npocncacro IOU KOIVOTIKOU LU~~OUAlou. ue nopouc nou txel OTIl 010geal'] TOU KOI etvor Ae<pTo OIKO ooc, ~e 01KOVO~IKI'] e~6p~l]al] orouc cncvrcrou LKOTOVoioue; KOI <pIAOUe; OU LUAAOYOU KOI ue e~0IKov6~T]al] mereT ostov on6 evepveiec aTO OIO<POPO6pyovo 11]e; nOAIrsicc.

eKTtA&01] lWV onolwv 0 LuMoyoe; txel 0109tael 10 noa6 lWV opOX~wv 40.000.000 neplnou 6nwe; KOTO KOIpOUe; occ txou~e eVI]~epwael ue nc KOTOKOlpOUe;OVOKOIVWostc ucc, To yeyov6e; oUT6e; 90 npens: vo ~oe; Kovel unepneovouc KOIOTOpYIKOUe; cnevovn OTOLUAAOYOKOITOxwpl6

uoc.

Av 9tAou~e - KOId~oOTe otvoopoi on 6AOl TO9tAOUue - 0 LuMoy6e; ~oe; va auvexlael 1I]V OVWOIKijIOU nopeio KOI vo cvcrrruooercr nooc K0ge ouvOTij xcrsosuv0'1]. 90 npena va TOV cvonnoooue KOI vo nAQlOlWVOU~e ce K08e eKoijAwaij IOU. nAQlOlWaOTe ue Til OUVO~IKij occ nopouaio K0ge eKol']AWaT]TOULuM6you. Elvm OVOYKIl va oloTllpijaou~e TI] <pMyo ~wl']e; 1I]e; LK010Vl]e; oa~eOTI] 016n. 6nwe; yvwpl~ele. evw I] &nopxio ~oe; auvexwe; epl]~wvel KOITO lIl]~OnKO LxoAeio TO tva ~eTO 10 OAAO KAdvouv. 10 OAAOle lPl9tOlO 0T]~onK6 axoAelo TOUXWPIOUucc, oe nelouc TWVKOIPWV.nopcuevel OVOIK16KOIAmoupyei ue 11 nQlolo. ntpov OUTWVOAAO 10 LKoTOv6nouAo nnvowouv OTO ru~VOOIo KOIt\UK&l0. To eKoOTole lI.L. IOU LUAMyou oev ole~eoiKl]aOV KOI oev OleKOIKOUV TOoM9I]TO. To ~tAr110U lI.L. nou &Oeie;eKAtyele K0ge QUOXP6VIO. npooeepouv egeAoVTIKij unrpeotc KOI epyoaio ue ~6V1] OVTO~ol~1i11]Vovcnn «n ccv ono~Mnouv ce KOvtva iOIO 6<peAOe;.uno~aM6~eva 10UVOVTiov oe K6.ge etooue; laAomwplee; KOI oon6.vee; nc onolec Kupiwe; KOTO~illouv on6 1I]v roenn TOUe; Ie;neoioooreoec lWV neptT rrrooeev. 01 eMXIOTOI ouunutpuirrsc uoc nou Ylo 10V OA<PO ~ijTO ADYOOIO<PWVOuv. txouv 11]Vnopo~IKPI'] Ii ov euoroenotc KOI av evoIO<ptPOVTQlnpoy~on YIO 10 KOAD IOU LUAADYOUKOI TOU XWPIOU uoc, vo tA90uv eow OTT] yevIKI'] ouvexsuon, nou eivQl 10 KupioPXO 6pyovo IOU LUAADYOU KOI va KOTa8taouv nc onoleaoijnole OIKte; TOUe;on6ljJele; Ii olo<pwviee; KOI ncocnovc ue ncopnoto, va nc aU~I]Ti')aou~e KOIe<poaov KPl90uv oeorsc va nc 0nooex80u~e. lII6n Kpiaele; KOIemKpiaele; t~w ono eow eivm ovw<peAee;KOIem~I']~lee;. Avormore Kal auanelpw8eln; aTO LUAAOy6 ~oe; KOI ~I]v ~exvo~e TI]V oPxola pnon ccH IOXUC;EV TIJ eVWTlJo
TP>.

LOe;euxaplOTW nou ue cxooocte. To lI.L. 0 ANT/lIPOr lIHM. AnOHOIIOnOYIIOr 0 ANAnll. rEN. rPAMMATEAL rEOP. B. XPONOnOYIIQL o E<l>OPOr lOAN. II. MnOYZlnTHr

XII. EniAOrOI AyonllTte; norpucnocec KOInorouorec
o LuMoy6e; ~oe; tKAelae 23 XP6vlo ~wlie; KOI OI]~IoupYIKlie; oPOOTIlP1611]10e;KOI txel au~~illel OUOIOOTI«i, os oweovcotc ncvro us TO KOIvonK6 au~~oUAIO. OTI]V KoMl1tpEUal] 11]e;n0l611]10e; ~wl']e;IOU XWPIOU~oe;. ue 11] XPIl~0100011]0I] KOI eKTtAeal] tpywv ~wnKI']e; 0'1]ucolcc, KOITO anoia eivrn oe Moue; YVWOTO.KOIYlO Tl]V

o npOElIPOr rEOP. A. rATOAIAL OrEN. rPAMMATEAL <l>OK.XPONOnOYIIOr OTAMIAL lIHM. A. TLIAKOYIIIAL

TA MEIIH lIHM. r. rKOll<l>lNOnOYIIQL MAPIA B. t\ArIOnOYIIOY XPHrTorrOK.KANTH<l>EIIHr

-

m~ ~Ut~1I'iUI~iUIatUt>~

T~ ~rhllJliUl-------------19-

OIKONOMIKOI AnOAOrlIMOI
f.IAXEIPIITIKHI
EIOJ1A
A. ErrPA<I>E:!:-:!:YNt.POME:!: a) Eyypmptc; ~) }:uv1ipo~tc; B. ENID<Y:!:EI:!: 1. Yntp ava~lOna8ouVTwv 2. Ere 1lVl'll..lllv n:8veoVTWV 3. revlKwc; r. Ano EKt.HAm:EI:!: 1. An6 tK1ipo~tC; -1i,,]9w~ 2. An6 xopotonEpl1ia o. npooKAtioel<; ~. Aaxvouc; y. t.~~onpaoia 3. An6 £KOnA. (ToOL" a. npoaKA~atlC; 13. Aaxvouc; t.. AnO t.IA8E:!:EI:!: 1. H~tPOAOylwv 2. Video KQOO£TWV 3. t.la<J>6pwv E. Ano TOKOY}: KATA8E:!:EON :<YNOAO E:!:Ot.ON 28.500 313.000 341.500 13.000 185.000 2.446.350 2.644.350 t10lTIJplwv 272.000 1.474.000 736.500 45.000 2.255.500 429.000 190.000 619.000 99.000 81.000 7.000 187.000 632.420 6.951.770 9.231.131 900.500 10.131.631 17.083.401 A. AEITOYPriKA 1. E~oi5a rev. :!:uveA. 2. T~AE<J>WVIKo. 3. Taxu1ipo~IKo. 4. KOIv6xp~OTa 5. t.EH 6. :!:uvi5po~tc; 0& &<J>~~. tploi5. n 7. rpa<J>.YA~ 8. 4>wToTuniec; - 601<T/O£LC;
9. LllOcp. E:KTQKTQ - KOIVWVlKO

nEPIOf.OY Ano 30-03-1997 EOI28-03-1998
60.000 130.513 419.856 102.092 71.286 8.450 85.124 67.690 381.250 289.068 1.615.329

10. Aomo. t~oi5a Fpmpetou

- EKt.HAO:!:EI:!: EvolKl6atlc; ciaouoov 1.775.000 MtTa<J>op. - Oi5omop. 324.350 n6Yla - EpYoA&la 418.822 Emnvot 207.000 Tp6<J>I~a ljJlAlK6 776.553 t.wpa tK1i~AWatWV 81.200 3.582.925 r. EKt.O:!:H nEPlot.IKOY 1.540.000 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B. t.IA ljJYXArOrlKE:!:

norc -

t.. AnpOBAEnTA (Yntp :<YNOAO E::::Ot.ON E.TAMEIO:!:E

ava~lona6.)

150.000 6.888.254 9.294.647 900.500 10.195.147

META<I>OPA 1. METPl1T<l + KQT08to£LC; 2. A~ltC; at ~ETa<J>op6

IT. TAMEIO EK META<I>OPA:<
1. MtTP~To. + KT6. 2.~ltC; :!:YNOAO ENEPrHTIKOY o npOEt.PO:!:

o rsn

:<YNOAO nA8HTIKOY rPAMMATEA:< o TAMIA:<

17.083.401

OIKONOMIKOI npOVnOAOrlIMOI
f.IAXEIPIITIKHI
1.

nEPIOf.OY 30 MAPTIOY 1998 EOI MAPTIO 1999
E:OJ1A
9294.647 900.500 2.000.000 3.500.000 500.000 22.500.000
1. AEITOYPriKA

a. TAMEIO Ano METMOPA 13. A:::IEl

a) "a ,.1.

2. AnO lYNIlPOMEl - ENllXYlEll 3. AnO EKlIHM1EIl 4. AnOTOKOYl KATAElE1EDN 5.AnO EnixOPH,H1EIl

13} T~AC<PWVlK6 y) "a TaxuiSpo~lK6 is) ',a KOlv6xp~lJTa c) "a IIEH lJT)"a auviSpo~tc; e cq>~~. o Q "a ypaq>l~ UA~ ~) "a eeroremec ·lIaKT/aClC; 5) "a AOmo.t~o1io ,poq>ciou I) l:KTQKTa
2. lilA 4JYXAmriKEl EKlIHi\OlEll 3. ,IA BPABEIA EnAINOYl 4. riA EKlIOlH nEPIOLlIKOY 5. rlALlIA<I>OPAAnPOBIIEnTA 6. riA EP,A lE KOINOTHTA 7. AnOlBE1EI1 8. TAMEIO rlAMETA<I>OPA

"a

120.000 150.000 550.000 150.000 90.000 40.000 130.00 200.000 160.000 450.000 2.040.000 3.800.000 210.000 1.800.000 500.000 25.000.000 900.500 4.444.647
38.695.147 OTAMIAI

lYNOAO ElOllON onpOELlPOl

38.695.147

lYNOAO E=OllON

-20------------

o ,EN.

,PAMMATEAI

'1'0 ~1Al\llQ ~~ ~lItom~!~~

ETHI:IA rENIKH I:YNEAEYl:H
Tnv K \JQLaX~29 Mcortou 1998 ltQOYllaton:OLljel]XE, os aiBouaa rou ~EVOOoXEiou «LA MIRAGE» otnv Opovour, I] taxux~ rEVlX~ IuvO.EUal] nov IltI..WV tOU IuUoyou Ixotavaioov ueoc oe Eva xALlla, ayfutl]~ OIlOVOLa~ ncxrn tQlWtOO1ivl]~. on:~ tal{!W~El otu; n:tQlmWaEl~ autE~. Ot Ixotovaiol an:ooEll;av YLaIli.a ax61l1] QXlQa,on rtnore IiEV too; XooQ~1 XQl on aOOaoollOlxm aYMl]IlEvOL EQY~Ovun Yla to xaA6 tou IuUoyou )(m rou XWQLOU ~1O~. T~ EQyaaltl; tl]~ rEVIX~~ IuvtAtual]~ IiLl]lieUVE, lIE IlEyaAI] mltuXi.a, taSl])(o1 n:oAma!lfvO min:tIio, 0 tEoo~n:Q6EIiQo~ rou ~ulliyou x. NLxoAao~ r. XQOVOn:OUAO~301]1 (loullEVo\; otn fQOllIlatEi.a uno rov au~a1QuiJtl] NLxoAao fg. IaroAW. MEta 1!]V tJ'J..oy~TOUnQO~tiou XQLrnv t~QI]OT]EVO~ Amrou aL~~. EAaj3tTOA6yo 0 nQ6E<'iQo<; t.LOIXT]tL)(OU tou IullllouAiou x. fEti>Qy~ AB. IatOAw~, 0 onoto; ue aaql~vac xaL aiaBl]lla tuelivl]~ aVEmusE TOVA,"tOAOYL(JJlO - Ils:tQ(lYJlEv(l tOU t.T, yLa to xQ6vo nou nEQOaE~tOL cno MUQYlO 1997-MaQuo 1998. nAOOO~ O1l]Vx\JQLoArl;i.a(JEEQyaXQLliQ<'tal]0 onosoYlallo~ tou IuUoyou. nEQLEMJlj3aVE wwvta (30) IiaX1UAOYQOQll]!lfvE~ dih~ nou ava<ptQOvtQLotov toJlia bl)(lo IJtIJQLOtJjtIllV, blJJlo(Jilllv (JXE(Jtlllv, lto).LtLIJYlXWv txblJl.wIJtlllV xAn. o nQ6~O\; ~ iliy''(UXn,; mL1QOn:~~x, 8W&oQo~ A8avaaonouAo~ avayvwoE tnv Ex8tOT]OLXOVOlllXOU dEyXOU,an:o tnv onoi.a nQOE)(U1j!E n, oAo to nagaarm:LXa o )(01 Aolrra EyygaqJOtOU rouetou EtI]QiJ6rIaav J.L£ un:oIiELYILau)(n tasl] xm Ett8l]aav orn Iila8Eal] tl]~ mLtQOnn~· Itl] auvExELa0 talli.a~ x. t.l]JL~TQLO~ TaLaXOUALa~nnoouotcos to OlxovoILLxa OTOLXEi.aOU <lJ<OAoYLaJlOu t ono ta onotc nQOExmjJavtn ax6AouSa: "Eaolia cno 30-3-97-30-3-98 17.083.401 "Esolia o.iro 30-3-97 - 30-3-98 6_888.254 YnoAolrroYLaVEaXQ~ 10.195.147 T600 0 t.LOL)(T]tL)(~ 600 xaL 0 OLXOVOIlLX6~ n:OAOYLa a!l6~ EVEY.Qi8l]Oav ll6qJwva xm )(ataXELQOXQO~8l]xav ao n6 rc JLi;AI]l]~ rEVL)(~~IuvtAtual]~. t Itl] auvtxELa tA.af)av to A6yo IiLaQlOQOLyoQl]1E~ OL0a rtotot £St8ti.aaav 10 Egyo xm 1!]V llQOOQXlQ<'t IuUorou you xrn tnv avaYXI] auollEiQ<OOI]~100Vn:a1QlWtWV oro»; x6Arrou~ tou IuU6you. Il]llElWtEOv ou to t..I. n:QOOEQJ€QE otou; au~atQuiJt~ xaq>i;,1l0ta )(QLava\jJuxu)(a. To t.LOL)(l]ux6 IullllouALO tOU Iulliyou ma8aVEtm tnv unOXQEWOI] a EUJ(aQLat~OEL v tOllS au~a1QLWtE~ YLa rnv a8Q60 aullJLEtOXritOU~ atl] rEVLX~IUVEAtual]. To t..I. rou IuUoyou

EK0EIH EAErKTIKHI EniTPOnHI
H EAEyKTlKli Ermporm TOU~UAAOYOU ~oTOvoiwv EKAEYEiaauno TI<;apXOlpEaiE<;TI]<;30-3-97 onorexouIlEVTJ uno roue: 1. ABavoaonouAo<; 8E0i5WPO00<; np6Ei5po 2. Z~KO~upii5wva Kat 3. rKOAqllVonOUAo1l1]1l~lPlOW<; IItATl. Aqlou EAty~OJlE TO ncpoorcrucr lOU TOIIEiou lOU ~UAAoyou, ~TOl anoi5Ei~El<;Elanp6~Eoov ono No 897 eW<; KOINo 1287 KOIonoi5ti~El<; nATlPWJlWV ono No 562 tw<; Kal No 801 tuptBTlaov oAa KaAW<;iE oAa TO onel polrnro i5LKatOAOYTlTLKa KOTOXooPTlBtvTO 010 Il$Aio lOU Touelou lOU ~UAAOyOU. EK lOU EAtVXOUtuptBTlaav: ~UVOAOEa6i5wv 6.951.770 npoTlyoulIEvo TOIIEio 9.231.131 KOIO~iE<;900.500 ~UVOAOE~oi5wv 6.888.254 Icuelo npoc IIETOq>Op6 9.294.647 Kat O~iE<; 00.500 9 ME TlIIEPOIITlvio28/3/98 KAEiElat TlXP~Ol<;.8EWPOUJlEOTiTO liT Kat 0 TOJlia<;Enti5El~ov EnLJltAElO,q>Eli5<iJ KOIoeveon. EuxolIOOTEva auvExiaouv ue TOVii5l0 ~~AO TO tpyo lOU<;. npOTEiVOUJlEOVEnLq>UAOKlOfJV t1 YKplOfJlWV JltXPl ~IIEpa nenocvuevov KOIonaAAO~ lOU ss. H EAEKTIKH EnITPOnH o npOEllPO~ TA MEAH eEOll.n.AeAN~OnOYAOL LnYPO~ZHKOL llHM. n. rKOMlINOnOYAO~

H E"lliba (Jt~ b£ut£Q~6i(J~ ~ayxo(JJlt(J)~
(Jt~v EQ£lJVa Yla tl~ ~a6~(J£l~t~~ XaQbLIi~
To t.EUtEQOt.EXan:tvBnJ.L£QO0U An:QLAiou OTI]VAtM1 vrc tl]~ AJ.L£QLXri~ EyLVE nayx60IlLO auvOOQLO 8f1la Eva us tOU tnv EQEUVl]1I)(~ KaQliLOAoyia. Ta ILl]vUllatO 1l0U qx'xvnxov uno to auvtliQLO auto EivOL1l0AU OLOloool;a yLa t0U<; )(OQliLOllallt~, aQlOu, IlEta rnv EgEuva. JLi;801iOl OLqx'xQJ.laxa X ~oQOw me vc JLllOUV OtT] Ilo~La nev na<r,(6vtwv_ ItO auvOOQLO AtMvta Elxav nntl]~ QEI 1lEQ0~ XQL "EUI]VE~ KaQliLoA6yOL YLatQOixa8~ xm JlLaoJ.lalia xaQliLOA6ywv an:6 to IllllOXQ<'ttELONoooxousto. TO. 00 OL J.L£1l0VWJLEvoL xa.QIiwAOyOl 600 xaL I] olLalia tOU lnnoxoctetou evruneotcocv liE u~ mlatI]IlOVLxEC; yv<iJ.. aE~ XOLnQ<'tSEL~ Ebwoav JLi;aa 010 auvEIiQLO.MEta to 1l0U ttAo~ tOU auvtliQiou autou I] Ellalia xattxEl tl] IiEUtEQI] 8EOT] JLEt<l 1~U.S.A. at!]V EQEUVl]tLX~ 1 )(aQliLOAoyi.a.Av AI]<p8ti un' 6\jJLV0111] U.S.A. ELVOL 1l0AuE9vLXOIlEyaAo Eva )(Q<'ttO~, VWI] EUalia Eva IllxQ6 xQ<'tt~ XOLollOytvtC;, I] E mLtuXi.a nov llirjvoov mL<ltl]1l6voov ~mv J.L£YaAI] m x ~OQEL va yivEL XOLmo J.L£YaAl] aUgLo av to )(Q<'ttO~ oxu~I€L nLOnOAu xovtc lOU~ yLa va t.IlElJ1:QOOna6Ela ULITQOX ~A~!lOta. MllQ<'tllo KUQIOL.

- T()~iti!lll~------------21'm)~

I~()f~~~~~jN

-

r"m"7~~~_7'="'""'"~~"'~="'""'~"--~l
I
:::
:::

~~i /;/ l:l _ :.:Cd/(Il

!:: :::
ioa ana oUTlj TIj oEAilia ea flopTi] TT<;Movo<; onucpc, AOYl09EiTE 6AE<;01 MOVE<;txOUV xopO. TWV nat51Wv (jlWVO~EI SOS .. Kat TO nOl1i~OTOTOUnou ~O<;tamA£. EUCA-

I

WpUTEPIj 1T£PIOXrj 1TOUi{JaAav TIjV npOOW1TIKrj TOU~ 1TIVEAII1aTljv fMrJvlK~ lIoyoT£XV[o . .Aev Sa 1TpoAoyiooU/J£ TO tpyo Kav£vo~ : :-: e£WpWVTa~ on to lilKa /Ja~ AOYla
,:

1.:.1.:

S5g~~ i~~fJ~=: ~~:~~~~~:~~~:I,:.
r:
vtvetrs 6A0I5poOio nnYri<;·
'I ' I 'I c0 NlKllq>6po~ BpenoKC><; ypa<pEI: ,~,.~.;. ""MAO~E TTv ~n6A10 Tn<; n ~nTtpa uou KI ETOI~amnKE va naci ornv CK- r1

~~ f:

TIj.1r1 T" unieoa a

~.•,i.

:,::.;.'::,: noAu <pTWXa prrpocrro UTa tpya elvat

TOU~_ MOvo 80 ava'Pipou/Jt O£ 1TOIOV avrjKtl. To ipya. __/JIAav£ /Java TOU~.

*

MavQ
Mavo ornv }\YIO aou ~op<pij, OTnV rue OljlnAij TOU YOUKOp<pij epovi Sf-O<;So ornce, YIO OTt~~O <PW<; ornv Kf-<pOAij, 6An n ~wij ~OU tva <piAi ~rinw<; KOI a' ovcrmce. Movo KOTtl3nKE<;eoppw on' TO epovi Kat OE xop6 xop6<; nou otpvElll K6pIl, TOUTimnKE<; AUTij Kat ~U KI tYIVE n ~rion ~OU xpuoij OTn<;KonEAIO<;TO SWpl. An6 TO I3113Aio OU eOvaon KoupnT VIWTT"E~d<; TOruovic-.

t!
(:

1:I,.:.i,.:!

r:

OTI<;10-5-98.

~~}~~~~:~

Ii ,. ii
~:.~ :i:. ..

r·:

*
8u~n8dTC,

~~i~~ ~~~~
1:li.:::i

ntpa 6~w<; cno TnV oyann KOITTv cuxij Tn<;Mavo<;, KOI0 eE6<; vo 00<; YE~i~CI TI<; ljIuxt<; ~' 0I0I050~io KI EAnioo ylO rn ~wij KOI TOV nAOVriTT, nou n 0<ppaauvn TWV nevrcpoxovtov Tn<; vn<; KOVTCUEI VOKOTOOTptljlCI. M' f-KTi~nan KI oyann flawn<; A. Moet<;

!<ATlOia, Ko8ap'; OQV corepr - ncposn ,:~ .•. ',:; TO unupo Tn<;, KOTti3aivCI eve-eve TO aKcAonano, KOITa~oVTo<; nV CUytvEIO T TOUriAIOUKOInc oonoec nopToKcAlt<;. f1EV ~tPEI n unreoo uou n elvm 0 riAIO<;.Tov <povTa~CTOI vorm nou ovao TtAllEI orov oupav6. f1Ev ~tPEI n unrepo ~OU.f1Ev cxoucc rlrrore ylO nc ecp~onupnvIKt<; OOKI~t<;.f1f-V ~tPf-1 nee eypaljlo tva yp6wo orov OnEvxal~Ep, OEVcxouoe T' ovouc TOU,KI OVT' cxouoe eo Vo~i~EI rnoc elver ~nxovJi ij nouxt ri «rn one xelvc TOnop65o~o npay~oTO rtou yp6<pOUVf-oro XOVTp6 TOU<;131I3Aio 01 ooeot. To ~tPEI n unreoo ~OU core TOI3113Aio, TOEioE nou TO olai3a~E 0 ylO<;Tn<;. . AUTa TO I3113Aio, om6v, n ~nTtpa A ~OUTOnf-pltl3aMf- ~Coyann· ZnTWVTO<; vo I3pEITT I3cA6vo TT<;ri Aivn KAwoTi] ri TOornpro v' ovaljlEI TOT~aKI, 6TOVtVIW-

t!

H

r

flOPTrJ TfJC:;Movac:;

f-~~~~ ~6v~0~;~I~~g~: nap", T1l<; Mavoc; mi~Epa, a<pouYKpoa8f-iTC,

AoyoTCXVWV. Teoa Tt.itfWVCf lj90ypoepitr:; KOf .itE;fKO lit navw ono 3.oo0.itE;tf(; Tryr:;APKoi5ior:;, KOeWr:; KOfi5oKipfOtvtovt; KPOUyrj onevvuouevnc' i5fopaprupiar:; nooc TOUr:; nOYKoopfOUr:; Karaotpouek; TOU n.ioVliTIj /Jar:;.

5600<;, ~E eUEAIIo, TT vUXTO. KOI 5EV TOU'Af-YErlnoro..». ::: ~n<; 10 TOUMan ijTOV n nucoo Tn<; ::: Mavo<;. ecwprioa~E Aom6v unoxptwan usee ono m 7 eorco.c me ypomnc r: T~'U~NIKn(jl6po~ 'BpmaKo~"va T~~~~

ii

tl

Tov EuxapIOT00~& e£p~6 vtc TO KoM TOU1-6Ylo ylo TO nf-p1051K6 uoc,

oouus T'1 YhUKEIO !lac; M6va, TT) 2KOrevere TnV EAAnvi5a Mcvo.

~:'~":::':

!~:::~::'::::::::::::::::~::::~::::::.::m:::::::~:I:,:1:"::.:~:::,~:~.::,:::::::::::::.m'.".::::::~~~:::::::::J
1'tt)~1fu~~ 1l'~~ ~1lttt)1l'~~~~~~

• LlIKOioopo Ko9£ veovevvntou
«'01\0 lIE

MHTPIKO~ 0HJ\A~MO~
aocpfo enofnos»
KOI 10 KOI

• Xp£o~ Ko9£ pnt£po~
• Md<OO"n l:n~ tt:pn06vas.
• np6l1ml'n vro tnv noxeocpxfc. • l:op601lo\ ornv npEpia tOO 6pi· <po~ n6yCal £IOIKriS oPIJovn~ nou undpxei •
010 )JnTP1K6

OWpt'It-

J.101lWV tn~ J16vo~ nottum Ilmipoc;. po
10

Kol

0010106, rnv 0"[n~ ouvdpvrimv
OO<pCii\EIO KOI

at om yuvafKo tnv lKQVOrntQ l:n~

xvonoinonc
IOU Kopnou

yona,

oppovio,

mv nepnqxivern
KOI <pU01KO"[OlO

'IOU

tpoq:)ll

mv npepfu

rnc,

IOU nadilou,

m

MnTt:pE~ oe

dna to MO"rn KOI to
to pooro

uixrrripro.

No EivOi 6pay£ £IK6vE~

VMO.

priKn me vn~ npooq>£pouv po
010

"'[O~ on' 6nou nnyazts Tpoepn, 001\011~EKfvnlJo
IOV "(OV

PE~ nmolKES cord nou "[O~
tO~

n

Ka8nll£plv€~. EVEnvEuo£; ~H J1rinw~

l:op601lo\ oro Kt{all'o Kri~ uvtfac; TOU nOIOIOO.

tn,

IjJOXl'

'[n~ Z6.)liS KOI oq>paQUlO
IOV

vfzouv
VIOS

cvvorspn oxeon. 6tixvotp6no cvdnn

pe

rooc 010 nOlo{ lOUC;. EiVQI l)wpo Ins cpoons 10 J.IntpIK6 yona, pc opinE.! va ElvaI Kan nlpo on' ooro, nou to vu.)90uv KOI to ~ipouv. J.l6vo p6vo KO.I notSf.

Ko"[1 nou 6YYI~£ tnv £ooio8nm 'Puxn KOI On1\.1O'E tnv neve tOUS. "[0 mVEno rooc KOI onpJoupynoav lpya 90upootd KOI OlOXPOV1Ko J.lE SEIlO rev 9n-

TA nOMA dOPA TOY MHTPIKOY 0HMI:MOY rIA THMHTEPA
Flpootcoic tn~ llntEpas and roo pooroe. • MEiwon rou xopxfvou TOU £v50pmpfoo.
KoPKivo • Flpoctocfc ono ocrsonopccon.

lIaapo;

o

TA nOMA dOPA TOY MHTPIKOY 0HMI:MOY rIA TonAldl
cooronKWV 'tou pnrprxod y6.i\m{1o~Yla rn 0(-.). panKO ov6nT~n TOU nOlOIOU.
• IOOVIKn OUvSEOD TCalV

llomos.

to npoolo

«OVlIKElIl£VO»

MtpdoS '[00 av8pwnou. 'AV6PES nou nponcvdrmocv to llama Ins pntlpas
tOU4j;,

on

• lxcvonoinon VIa mv OnOMtlpmtng, oav yuvaiKo - pntipo. • EUKOruo am oiman KOI 011~ E~O• Oncovopfc.

nou

VEUtnKOV

IOU

noouli

IOU

E-

Flpcorcofc

ono 1I001l"'~EI,

(eve-

6oue; PE to nOloi.

puna 010 pooro me EPW}lEvOS tOOS. nou doav to pocrd "[OS yuvalKos laue; va rpic:pEI 10 nOlor rooc, Auto, annooore, E~tq>paaav pmwv tpya
KOI t6>V

nVEOOtIKOU

Ka.I ya01pEVt£pIKOU).


Flooorcorc one )(i>OEI~. oflUpA~non
tOU

To pmpsxd Vana

dVQI

1l0vao1K6c;;:

yiE~. ovorpfc. Sefxm vonpcodvnc.
IOV

QV6pwnOl T£xvwv m

H.)V

Fpcpto lWV

8nooup~ nou npoo<pEpoOi Soopoov. Pcopnfvn XplOlonoui\ou-KuPlozri Maio KparlKou NoO'. NiKOIa~

pEoa on6
i\ciP\VD

rcoc. Tn pcvefo,

• Flpoorccfo cno vEoVIKmJ 0108111:n.

Kivouvo

TOU

15 oup13oUAt:<;
T~TE uovo OTO~nE,IVOTE(~nv • TptJlTE orov novors n EIOTE TOpay~tVOI). fllYOTEpa ~ KaBollou Kptm;. vio • IIlyoTEpa TPIYIIUKEpi51a Kat XOAnOTEpiVTl.aMo Kat OP~OVE~. aVTI~lonKO Kat npE~IOTIKO nou lJpiOKOVTOIO· OIITO. T PWTE tppOUTa, lIaxavlKo. ~npou~ 'KapnoU~. aV&nE~tpyaOTa 5n~nTplaKO Kat oonpio yla TI<; oncpctmrec npWTEivE~. ~ITa~iv£~. IXvoOTolxda Kat cnerrrec tpUTIKt~ tvec, 'OXI £v5Io~£oa y£u~aTO. Yla .owon; nttjJn Kat tA£YXO rnc nollutpayia~. Av BtA£T£ orncoonnore va ecte «rn ovoueoo OTa YEu~aTO. tpt'm tppOUTa. Anotp£UY£T£ TO ~lo~nxavonOln~tva • nooiovrc (KOVOtp~£~. npoiovrc long life - ~aKp6~ 5IapKda~). '000 uoxpurepn eivm n OElpO &nE~£pyaoia~ TOU~.TOOOrno unO~08~lO~tVTl 8p£mlKli a~ia txouv. xwpi~ va unoxovloouue TOU~KIV5uvou~ nou £YKU~ovotiv ono

Y10

UY1£l.Vn

Olo-c.poq>n

1

np606£TO Kat OUVITlpnnKO. flponucre noVTO npoiovm &nOX~~. .£iT£ eoouro, etre AaxaVIKO. TpWT£ ro 000 rno tpptoKa yiv£Tal. Mnv ~aY£lp£U£T£ O£ utjJnAt~ .BEp~oKpaoi£~ nou xctcorpeeouv IXVoOTolx£ia Kat I3ITa~iv£~. AKo~n Kal TO ~ayEip£~a EiVat £nci;Epyaoia. H w~~ oaMTO eivor nponuorepn ono ro ~pao~tva XOpTO. TPWTETI~ w~t~ rpoeec nplv ono TI~ ~aY£lp£~tVE~. Anotp£UY£T£ TO TllyaVTlnl. .lln~loupyoUv Kop£O~tva Alnapo o1;ta, £mj3l1ajl~ Yla TT)Vuvelo. EmnAtov ro TT)yaVTlTotpaYnTO £ivat 5Uon£nTa.

2

6

Mtie£T£ TOnOllilo va iJoupTOi~ouv TO oovno TOU~ uero on6 Ktie£ YEU~O• 1lii0iTEpa ~ETOTT)vKQTavLiAwon yAUKWV. npoooxtJ. OTOliltitpo~ poenpcrc .nou n£pIEXOUV Katp£IVTl! Mnv liivET£ OTOnOllilO TOiii ~ Katpt KOI neproplorc 600 unopelre rnv nOOOTT)TO avotjJuKTIJ(wv nou nEpltxouV Kotp£iVTl. onec aUTO TOU runou cola. Mn~ xpnOl~onOI£i.TE nore . • ~OUTUpa nou npaEPXoVTOI ano u5poyovw~tvo tllato. errs np6KEITOI vm TO tjJw~i. EiTE YIO TO ~oy£ipE~a, Xpnoiuortoretre, ~OVO.Mlil £Alti~. TO onoio tXEI onoliElxeEi on npotpulltiooEI ono rnv OPTllPIOOM~PWon KOITI~ nOe~OEI~ TT)~Kap1)IO~.

7

11

3 4

12

8

5

000 unopetre TO .nAon. '0110 TO nmonomucvo Tp6tpI~O (nOTOToKlo. yaplooKlo K.An.) nEpltxouV OPKETOnAtin. T 0 IIE~ovl unopel va KnAtitjJ£1OpKETOTT)VtMEltjJn TOUnAanou OTOtpCJYl1Tti. l0KI~tiOT£ TO. 1
AvnKOTOOTEiOTEonou unopsire • rnv ~tixopn ~E TO~tAI. Mti8£T£ TOnmoiti O£ OXl nollti YAUKlt~ YEUOEI~,xpnOl~onolwVTo~ 600 yivETE AtyOTEpn ~tixopn OTOy AUKO OQ~.

9 Anoeeuvere

10

niVE~E OPKET6 • VEpO. lItanolvo nono'iwawou (An6 to 8o(Wo .IYrXPONH IATPIKHKAI ENMMKTIKEI 9EPAIlEIE!. rou Ktvtpou
EvoM<lImKfJ<; EVluotJXOOl]<;).

14 15

13

Mnv .niVETE.vepo KOIpnv TPWTE. .tppoUTa a~EOc.x; uero TO tpQYnTO. npon~tiTE TO npoiovro .j310AOytKiJ~ KaMltpYEIO~,

'r~~

'fqJ ~rm1!ftifJl--------------2"I1ltqJro~ma~~ '.J)

rENNHIEII

Ila~ xrn, ot01J~ OLXflO1J~ t01J~ rnv f; U~)01J~lWQT]yoQla. MNHMOIYNA - Tnv K 1JQLax~ 22/3/98 I" NtxQotacpfW A{hjvciv nEAEoST] to 40ri!-lfQO uvnuoouvo unEQ avanauOfW~ t~~ 1jJU)(~~ tOU AIJ!-l')'tl/iolJ KatO',yulvVI) (yaIlJl:QOu rou ITavay. KouunVLWtT]).

ncvrn cno xovro

oro

VT], aEL)(lVT]tT] 6rrw, VIa».

rra-

25/4/98.

- H A.a!1clvtW ZJjxOIlKalla~cl, x6Q~ lOU oUllJl:atQLWtl! l-laS BaolAT] EU01. Zrpcou, ytVVljOE XOQL1OaxL 1l]V 4/4/98. - H TaO'oulo :Eatol.cl ou~. 6£Oowl/olJ MJj'tO'IJ x6QI! tau KUQLaxou L()'!oALa. ytVVljoE XOQL1oaXL rnv

- H 80ula out no:uloll :Ea'toll(l, ytWljOE ayoQUxL oUS 13/5/98. - H KO:'tEl/ivo: 8aO'. XI/OVOltou).OlJ out Kwv/volJ Ko:l!flotIVUll/II ytWT]OE xOQL1OaxL au, :EiCJXa x6Q1] t1], EUvlJ<; ZJjxOIlMOII).uln:a YEVVljoE XOQL10axL t1]V 13/6/98. To L\.L. TOU Lun6you lim I! LE lOU nEQLoOLXOU. EUx6!-la01E otou; EUtUXEl, yovEl, va ~I]OOW I-lE uyEla Xat EUt1Jxla. APPABflNEI

13/6/98. - H XI/.O"tiva

- 0 N.lIo).o:o<; r. Klllt(!iOJ)<;, on~ 16/5/98. aQ~VLaOtT]XE IT)V txAextJj IOU. YAU',(matTJ EooyyEl.ia IwavVTJ KOII!1O:V.WtIJ, i-lEYaA1] EUEQyttt6a lOU LuU6you !-la~. To L\.L. rou LuAJ..6yo1J XaL I] L.E. IOU ITEQLoOLXOU Eux61laotE oA6\1!U)(a «KaAa LtEcpava» .

-24------------

- Tnv K1JQLa)(~ 29-31998 E1:tAEoe~ ft~OLO I-lV~1l6auvo unEQ avanauoE~ tT]~ 1jJU)(~~ W1J M.xa~l Em TOY MavlOu (yal-l~Qou t01J mEITHPIOY AvliQEa <l>Q01~6Aa). EmlrQ608Eta I] oU~1Jyo~ lOU ElaJjx8r] 010 LlOllav6BaOLALXI] Xatt8EOE oro toYAElO NOOOKOj.l£io0 n. reuao tou LuU6you IiQX. WPYlO<; K. Z~KO<;, E!pT]llt15.000 01T] IlV~!-l~ TOU. pioc TOU XWPlOUj.la<;. Tou - TT)V K uQLaX~ 3 Ma'Lou WX6j.l001E Tax£ia anOKO1998 OTOV LN. Aylou L\T]I-lT]T6010~ IT)<; UYElO<;TOU. TQlou L)(Otav~~ EtEAEOe~ - To L~~TO 2 Mctou To nOlj.lVlO TaU nEplj.ltvEl 1998 EyLVE 0 yallo~ TOU rE40ri!-lEQO !-lVT]1l0OUVO untQ yp~yopa TOVnOlj.ltvo TOU. wQyiolJ d.ov. rxolCjllvoavanaUOEW~ 11], ~)UX~S t01J ltOlJl.OlJ IlEla tT]S AI)!1lJtl)a<; MeyaAou EUEQYEtl] lOU 0ANATOI TI;ovavoltov).OlJ OIOV LN. LuU6you Ila, navay.wtlJ - LU~ 29 ArrQLAWU E01auQWI-lEvOU ALyaAEW, :Et, Movyyol.cl, Ta nmou:i 1998 ITeeClVEOE1]ALxla 19 EErral!OAOUS1]oE Oe;lWol1 TOU EXALllOvtO~ naQteEoav lWV 0 El!l!avolJ~). Mltixo<; XaL yAtvtL OE XOOIlLXJj raxacpE xrn XOVLax O1a xacpE(yw, tTlS OUllJl:alQtWtLOBEQva 010 ALyaAEw. vela tou XWQLOUxa8ws xat oa~ AAEsavliQa~ MITLXOUTT]v K uQLaxJj 10 YEuIla oro XEvtQO MaxagLrEwQyaxorrOuAou). H x~1T]. Mntou 1998. otov LN. oEia EYLVETI]V ErrO!-lEV~ (30 ITa!-lll£ylO1wv TaSLaQXwv - TT]v K uQLax~ 7 IouviAnQLAlOu 1998) cno TOV ITEQLOtEQlou tYLVE 0 ya!-lo, ou 1998 010V LN. Aylou LN. AYLou li~J.lT]1Qlou IOU :Ettl..OlJ 6£Oxal)II !-lEta L\1]!-ll!lQlou MITQaxa!-llou. MrrQaxal-lLou. t~, 8aO'l).'"I)<; 6£00. Iln- LtL~ 9 MaLOU 1998 ITE- £lEM08T] 40rillEQo 1lVT]1l0ltaoOltoulOlJ. ErraxoAOUS~ouvo unEQ avanaUOEWS eaVE ~ n IIY~ Aay.oltoul.OlJ. OE Oe;lwo~ lWV rrQoOXEtou MclVOlJ H x~oEla EYLVETTIVErrOI-lEVT] 11], "'U)(~, XAlJI-lEVWV. MltlllOIl, (10 Mntou 1998) OTOV I.N. To L\.L. TOU Lun6you - Tnv KUQLax~ 14 louAviou L\TJ!lI!TQlou LllOtaXaL I] L. E. lOU JtEQLoOLXOU VT]'. viou 1998 otov LN. Aylou EU)(6I-lClotE oM~)uxa OIOUS EtE- Ln~ 6 Iouvtou 1998 L\T]I-lT]tQLOU LXOtaVIj, VEOVUIlCPOU, «va ~I]oouv AE08T] 40ril-lEQO I-lVljllOOUVO n£llClvE OtT] 0EOoaAovl)(~, EUIUXWIlEVOL». 6ITOU BLE!-lEVE,OE TlALxla 77 UITtQ avanauOEW~ tTl, ~,uX~~ 11], n'lYl), AaY.OltouAI0ENEIEI EtWV 0 OUllJl:atQLWtT]S 110., lOlJ. rEWQY'O<; AD. MltolJ~uiltlJ<;. - EWI]XSI] txlaXtW~ 010 To L\.L. tOU LUAAOYOU H )(TlOEla eyLVE rnv mOIl.eVT] NOOOl!OIlElo «EYArrE1(OL TJ L.E. tOU ITEQLOOLXOU (7louvloU 1998). AIL MOL» 1] OUIlJl:CllQLWEU)(olla01f vo ElVat QLwvla To L\.L. tOU LuAJ..6you noaa Ila~ Mal/ia XliQCI Boo. Z,!xOlJ. XCIt T] L.E. tou nEQLooLXOU ~ 1-l~IlTJ 10~ TJ OE "'U)(~ 10U~ vc cvcncoenn «EV EUx61laOtE vo El VaL C1twvla T1], EUx6!-la01E oA6\j'U)(a lOlrW tvea ou lt6vo~. OU T] IlV~J.l1] nov OUllJl:atQLW<<lrEQClOtLXa Xat aUvtol-la ana tWV Ila~ nou tcpuyav YLO AurrT]. ou olEVawo~. va Em01QE1jJEL 01~ LXOta~w~O1EAEUT~tO'»'

- E.i'[l~~ ELaJjX81! 010 NOOO)(OIlElo «AAIKO» 0 OUllJl:atQLw1~, Ila~ ruiwlJ<; XQOVOltOlJ).o<;, oaoxaAoS. Tou EUx61laOtE JtEQaouxa,

'f~ ~lfullll~ 'f~,\)

Ioc~1I'~wu~'\)

Irov TEQo Nao raw Ayiwv Ikivttov ItiovEii Avorea)Jae; £ylve yo.,tOe;rov Avaoraaiov I1UQI'wuf}." Tarpoti TIT<; wdvvae; T 9EO(pvAaxr01rotiJ.ov aV,,¢Idc; TIT<; MUQ(ae;A:lrooroAOJrotilov 11ETIl" uri"JlI ma"oAotiO'WE I!E~iw011Of gevorloxeio TOVItiOVfii.

"Eta

°

ta

T'IV Kvplux,j 26 AHPI)Jov 1998 orov IN Ayiae; Ia<piae; N. lJIVXI"Oti, Tql4vraq>Vlloc; tJflU/JaAJri(!'Ie; "at '1 LHpfa ~aaov~ (XOQ'I Tqe; OVltJlaTelairlaaae; Mapiae; <l>aaovJ.ax'I-MIXaJ.o1rOtiA(JV) .fAOav Ete; yallOV "olvOlvLa. METa TlIV rsAETlf 01 VEOVVlll{!Ot ifg,aill'l"av d rove; XaJ.EOllivove;.

°

I
- To IapfJaro 2 Maiov 1998 {YIVE ya.ltoe; TaV AWU1Tao[ov BaolAEWv (YlOv TIle; ovl",arelairluaae; MqJ.lae; 9£00. Z.f"OV) "Era t'l<; Eqaoillac; navwmoVlov arov I.N. Ay. Kiuvlvou rJ.vl(iaOae;. Mua rnv relETlf 01 \'EOVV"1(i01 eOE~laiO,,-

°

%av TQVf;

X(J,).EOlli'lov~ Of:

aiOovoa

'TOV nVEVllaTlXO';

KiIlTl!OU

HJ.tOV:lrOAEOle; ~Oll'Tav,j uouooa]. ue

- To IafJfJaro 9 Maiov 1998, oro .. I.N. (fQa<p,fTlIH).ia nEIeala £ylvE yallOe; TaVtJ'IiJ'ITelOV tJelfJa (YlOv TIle; ovl",arelainouae; PoootiJ.ae;AeifJa-(fanaOo:lrotiJ.ov) IIUa TIl<; novAXeqrN; Maqvt1;'I. E:lrQ><oJ.otiO,/UE oegiOlUlI rOlv :lreoU1<E"A.q"ivOlv.

°

-

if@ ~nll'l((JI--------------2)t:-

1!.t)~ ~\lt@'f~~I(;I~~~

AYOlTlJTi aUYJ(wplOvi, KOTa TIJV reAwToio auviAwalJ TWV rKOTOVoiwv aKOUaO TIJV ITpOTOalJ TaU K. BoaiAIJ 1I0~ovo IT&pi 6wp&o~ TaU, CJTO ruAAoyo, TOU 6ivrpou TaU, iTal rrou o~lorrOloullevo~ 0 p08uaKIOTO~ XWPO~ TOU ue rrOYKOKIO KArr. va yiv&1 0 XWPO~ OVOl/luxlj~ 1T0vro~rrpOa&PXOlliVOU txti. AKOUyOvrO~ TOUTO8UIl1j8IJKO oAAoTlvi~ uou CJTIYlli~ &UXOPICJTIJ~ 6poCJIo~ KOTW orro TO KOPOlllTOuAilKO llev6po ue auvrpo<plo 1l0U TO nri{Jlallo TWV ITOUAIWV, TO Kou60uVlall0 TWV rrpopoTwV KOI TIJV ~&CJToalo TWV ev8pwITwv rrou 11&<pIAo~&vouaov. Miao alTo TOUre~ TI~ eulllJC1&~ iVlWC10 TO &pi81C11l0 va IlIAljaw 11&KOITOle~ AmToIlipele~ Y'O TIJVB&AoVI6Io KOI TIJ C1)(tC11J TIJ~ 11&TOU~ ov8pwrrou~, TOT& ttou TIJV XP&IO~OvrouC1ov KOI aUlllTTWIlOTIKO ~ouaov 11'0 ~wlj rrOIOTIJTO~, KOI C11j1l&po rrou 6&v TlJv XP&la~OvrOI, rrou 6ev TIJVC1KelTTovrOl, C1UIlITTWIlOTIKOITOAIva ~ouv 11'0 ~wlj KOKIj~ rrOIOTIJTO~,11&C1)(e60v 1l1J60llIVIj TIJVov8pwmvIJ WOIa8IJC1ioiTal ITOU TO rropoualo~ollevo rrpopAljlloTo va 610lwvi~ovrollle orrpopA&lTTe~ ITMov auvirr&le~. Me TIJ aKil/l1J a' ouTi~ TI~ C1uvirrele~ TWPO ITOU 01 rroAel~ rrove va yivouv OPiWT&~, TWPO rrou AiyollllAOlle Y'o o~io TOU l5oalKou ITAoUrou KOI YIO TIJVttpootooia TOU rreplpoAAovro~ KOI OKOIlIJ tuo Afyol Y'O TIJV610aWC11JTIJ~ rropa6oalj~ 1l0~, IJ oKoAou81J rreplYPo<p1j YIO TIJV{JeAoVl61o weAmCJTw oTlllrropei va yivel iva aAAo epi81C11l0 C1F: oiva <piAF: voYVWCJTIJ,inn wCJTe1lF: TIJ C1F:lpaC10U o v' ovo<p&p8F:i~ KI &au oe KaTI ttou va IlIAaF:1 Y'o KOAlj rrolOTIJTO ~wlj~ aUTO rrou ivrovo ToviCJTIJKF: rro TOV OHE ITpoa<poTo o 1lF:TIJVYIOPTIj TOU VF:POUKOI TIJ YIOPTIj TOU lTF:plpaAAovro~ CJTI~opXi~ TOU louviou.

(@J YF I K 0 "11l!... U r,

H peAavl~lCj Kal

TO

pOlpoAol

T"'~MapiTOac;

H BeAaVIOIO (L1pue;) OT~V Apxaia EMMa nrcv TO ieco otvopo. 'HTOv 0 «j3aotAloe;» TOU q>UTlKOU KOO~OU.~TOV KOpuo aUTOUTOUotvopOU 0 L1iae;tKpuj3e TIe;IIpiMee; TOUVia Tie; xapte; TOU, evw OAAOTe toelxve rnv OPV~ TOU orsxvovroc OTT]vKOpq>~TOUTOUe;IIp6Aonte; TOU. H lanq>w (60e; at. n.X.) OTT]l\toj3o nou nrov veucm BeAavlolte;, ouveoeos ~e aUT6 TO otVTpO TO epulTlKO me nompore. «0 eperoc ~OU Tiva~e TO AOVIKO oruoc 0 oveuoc XTU' noel T~V j3&AOVIOIO", MerOveV£OT&pO nOAI 0 q>tAOOoq>oe; ee· oopooroc, 0 «norepcc- T~e; j3oTavIK~e; (30e; at n.X.) «rtpoq>W&UOVTae;T~V KaTOVTla TOU nosrncucu Kat TIe; ouvtn&I&e; aUT~e; novw OTO CPUOIKO n&pI6oAAov, emAtvoVToe; TIlV 13&' AaVIOIO tine: «...rore nou OTOUe;avepwnoue; oev eo xp~OI~euel n j3e· Aavlolo, TOT& nou eo T~V KOljJOUVKat eo T~V KOljJOUV,TOTe Kat eo ...15lljJaOOUV»(svvoouoe j3tj3ata T~V anoljJiAwo~ OAOU TOUq>UTlKOU KOO~OU). ~TIlV EMMa TWV ~.X. Xpovwv ~ j3eAavlolo unopel va un q>tpvel TO Vvwplo~a TOU lepou otvopOU, t<p&PV& 6~we; XP~~a 6XI &UKaTacpPov~TO OTa KpaTiKO OupTopla ano T~ 60~9£la TWV Kapnwv T~e; OT~ BupOOO£ljJia, Kal aK6~~ £IOpO~ ouvaAAoy~aToc; one TIC;o~~avTIKOTOT£e; £~aywytc; 6£AavoKapnwv OT~V Eupwn~, nou eeeuvcv ana TO AI~ovla TOU nelpatO, rnc MUTIAtiv~e;, T~e; KMa~oTae;, TOU fueeiou K.a.

H Xp~0I~6T~Ta T~e; j3eAavloloe; OTa~OTllOe tn£ITO orto rnv ouyxpov~ Te)(VoAovia Kal T~V napt~j3a~ T~e; X~~eiae; OT~ j3aq>IKti TIlV oeKa£Tia TOU 1950. ~TO enouevo xp6vla TO OAAOT£noMa BupoooeljJia us Tie; eKaToVTooee; epvorev, eo uevouv oav KTipla, ecemeuevo, Via va oeixvouv TIe; nMlte; 06~ee;, Kat TO OIKOVO~IKOOq>eAOe; n6 TIlV j3eAavlolo eo OO~a v~eei oe ~~oevIK~ j3oo~. lTO ccoovro ncomou xpovla nou nsooocv xwpie; nxeov TIl Xp~0I~6T1lTa me j3eAavloloe;, OVo~o cuueepovro anoljJiAwoav 6,TI toelxve npcoivo, 6xI uovo OTOV lspo EM~vIK6 xwpo, oAAO ntpaoav xm ruo ~aKplo, ~tXPI «n OTOV«nvcouovo» T~e; v~e;, T~V neplox~ TOUA~a~oviOU. Ertsrta an6 T~V napE~j3a~ aUT~ TWVavepwnwv OTOtpuTlK6 neplj3OAAov, &cptTOC; Yla npwT~ <popa TO Hvw~tva 'E9v~ Ka91tpwoav YIOPT~ Yla TO ti15wp!! (v£p6). a~Aao~ tKa~av ~~tpa YIOPT~C;T~V 22a TOU MaPT~ Yla va <pav&i tTOI ~ tAA&lIjJ~ ~ ~ aKaTaAA~A6T~Ta TOU V&poti O£ naYK60~la KAi~aKa Kal ETol va np06A~~aTI~£1 TOUe; av9pwnouc;. l£ TOUT~aKplj3we; TIl OTIV~ti nou 01 avepwnol «OlljJOUV" Via ~wti nOI6T1lTae; xrn nou Aivo opvorspc eo olljJ600uv Via vepo, ~~nwe; eiVat ~ wpo TIle; aVTIOTa~e;; Mtinwe; elver av6VK~ va cvaeep~6vouv T~V ~~oevIKti avepwmv~ oxto~ TOUe;KOIT6~0· VTae;KC!nola OU~j30VTOTOUx8ee; - aA~8lvo - oav to oxoxoo80 poipoxo. me Moplrooc Via T~ j3£Aovlol6 me: To KA6~a Via route TO otvopo £ivat tva KA6~a Via uro avepwmv~

fi!i)~1IiJ1Yl~ r~'\)

~\lti!i)if~'\)~§~'\)

IfllEPIBAAA
oxtOT] nou tqmove YIO Olwvec; lie TOV rpono TOU TO 5tv5po, «!pIAo~evwVTOe;» TOUe;ov6pwnoue; evoc XWpIOU. H fleAOVI5l1J Tl)e; MopITOOe; IiTOV ce ~IO ovu5pl) KOI yu~vt; KOIMoo TI)e; N. neMt~oou. To noxoe; TOU KOp~OU TI)e; ~enep· vouoe TO rpio ~tTPO evw TO uljloe; Tl)e; t!p6ove neptnou TO TpIOVTO. AUTO AOlnov TO t.tv5po (fleAOVI510) encoe KOTOXOuo XTUnT)~tvo ana Oy&~oOTpofllho TOV xel~wvo TOU 1950. AV11Kpu~OVToe; &Kelvl) TI)V KOTOVTIO TOU ~eyOAou KOI noxuKho50u 5tv5poKO I) YIOYIO MopITOO, «&15e" va xoveTOl ~o<1 TOU KOI ~IO ov6pwmvl) eruxorvovlc nou 0 otvopOKOe; TT)e;,,~~tP&» vo 151)~loupYtL ETOI mo KOITO<OVTOe;TT)V fl&AOVllilo TT)e;0PXloe va 6U~OTOl ... va 6U~OTOl ... TOT& 0& enoxte; nou noullwVToe; TIe; fl&AOYOKOUn&e; elx& "~noAWO&I" KOnOl&e; 0VOYK&e;rnc. AKO~I) OTT)v neiva TT)e;KOTOX~e; one TIe; YAUKte; fl&Mv&e; TOU, etre IjII)~tY&e; &IT& ~&TOOXI)~Ono~tV&e; 0& «rnKPO» xw~1 XOPTOO& TO OTO~OXI TI)e;. ntpo o~we; on' OUTO, TOUTO TO litvlipo ftTOY I) ~wft TT)e;,ftTOV TO onin Tl)e; - KCITW on' TOV Iillio - OTOV nOA&U& uc TT)VI) rnc, }:TI) YAUKIO 5poolo TOU KOTt!p&uYOV KI OMOl, KI tTOI yivoVTOV nOAAoL rlVOVTOV &VO XWPIO, 01 ~w~axol TT)e;Vl)e; TOU. Aurol 01 ~W~OXOI rnc yu~vfte; KolhMoe; KOTW nne TOUTI) TT) OKLOTOU litvlipou, OVOflOS~IOOV TOV i5IOAOYO tTOI, nou ueoo on' OUTOV euosov n&ptOOOT&PO, t~o90v v' cvurncuvrm ~&TO~U TOUe;KOI ~' euoioanolc vo noA&UOUV TT)<wft TOUe;.ETOI 11&TO an' olio aUTO, lit61)KOV n&pIOOOT&PO pe TOV i5tvi5POKO TOUe;. }:e OTlwte; ~eKoupoOI)e; KCITWana TT) OKLOTOU TO OUVTPO!plKO TpoYOU151&IX& oov onOI)XO TOU TO Kho~o KOnOlOU IlWPOU, nou KOIIlOTOV OTI) VIOKO'" TOU, KP&1l00~tvo 11&ourn 0& KonOlO KhopL }:ne; onvuec rnc OOUA&IOe;OUVTPOlPIKO TO Tpoyoulil KOI nOAI, ~OYO nou TWPO oov onOI)XO TOU &iX& TOV l.I&ToMIKO ftxo rnc TpI!lne; TT)e;o~ivoe; ~& TI)V nsrpo. Mtoo 0'0 TOUT&e;Tie; &uTUXIo~tV&e; OTly~te; I) «KUptj" rU1W&VO - I) "lpoKTlKt; YlCITPlOOO- nooo TO Oy1i6VTO Tl)e; xptJVIO tIlOS& nc Y£OT&p&e; v' OYOKOT&UOUVTO «~OT<OUVIO. ue TO &UKiVT)TOxtpta TOUe; KOI ~' aUTO va YlOTP&liouy cno KPuoMVI)~O ~tXPI 01 oOflaptj &YKOU~oTo. AKollo I) MlXOAOU, I) Xtipo rnc ~IKPOOIoTlKfte; KoTOOTPOlPfte;, nepooe OTIe; V&6T&p&e; TT)V KoMIT&)(Via Tl)e; nA&KTlKft<;· 'O~wc: KOI or Oyl5p&e; Ii&v noptAelljlov v' 01)00UY «m: 0 MnoPllno-NlKoMe; t~06& xnnotouc va !pTlOvouv ypoUYOTOOPOUXO KOI YO ouvcppoxovouv oAtTPlo, &VW o y&po-}:TpOTT)YO<; t~06& aMoUC; va nAtxouv YloPy0610'" vro vo usroecoouv ~' aUTO T' OXupo one TO ollwVI OTO KOTWyl. Mtoo an' oAee; nc 6~op!pee; OTIy~te; l5ev cnouotcoe KOI TO OTtplwlIO TOU npo~evlou tTOI rue, t~elvov o~tXoOTO TO o9Wa nelptjWOTO npoc Tl)V ep(jlTw~tVI) l5eKoewloxp0VT) fh.llil, nou YIO eve KoAOKolpl, O£ OTIy~te; ~eKoUpoOT]e; &Kel OTT) en 0, KtVTOY& ~£ oplOToTexvIKtc; !lellovlte; TO ~oVTftAI Kol TO -;OUKOIIIOO TOU oppoflWVIOOTIKOU TT)e;. }:e 6A&e; curse Tie; :;;tyute; rnc ov6p6JmVT)e; &mKOIVWvioe; I) YIOYIIJ MopiTOO t• WJ6e oov I) «OlK05tonOlVO· TT)v unoxptwOT] rnc !plho~e• .oe;. AKouye KI cnovrcve, tlilv£ KI encipve KI tTOI TO i5tVTPO ,<; - ue TOV rpono TOU - i5uvo~wve OU~ TT)OXtOT]. ETOI t•M: fliwllO TO npoo!poYI va ~olpo~eTOl oi5eA!pIKo KOI TO OOKi ..£ TO vepo, va I5pool~el 11&TI) O£IPO TO ~£po~tvo TOUe; xoJJYYIO. }:t TOUTte; nc Xopou~tVte; OUVTpO!pIKte; OTIy~te; nou :llJ oosuovrov O~WC:ono noMft KOUPOOT], xcnors tVIWOoV TOV KhtqJTlKO urtvo, ~& vOVOUPIOIIO TO K&AOT5IO TWV nou-

ON

AIWV KOI ovelpo tno neTUXI)~tVT) oolielo. Mtoo ana TtTOIee; OTIy~te; wTuxloe; I) YIOYIO MopiTOo ovcrmoe, oyonft61)Ke «m I5t61)Ke 11&TO I5tvi5po TT)e;. AUTO TO 5tvlipo TI)e;, nou KUPIOA&KTIKO tKpufl& TOV ftAIO Kol nou YIVOTOV OOOT] I5poOloe; Kol ov6p6JmVT)e; <eOToOlOe; YIO TOUe;OUYXWpIOVOUe; TI)e; 0& TOUTI) TT)OTIY~~ T' OVTiKpl<& KOTOXOlIo, tTOI nou vo txel Kheioel TO TpiOTPOTO 00 'VOS&A& KOI ~eTo Tl)V KOTOVTIO TOU eKe[VT) vo KPo~oel KOVTO TOUe; «!piAOUe;" TOU. Mrtpoorc 0& TOUTT)rnv cnpoouevn aec KOI ~& ~WVTOvte; TIe; 6U~1)0&e; I) YIoYlO MopiTOO TOU eine TO ~OIPOMl. «nxou xapa, KOPWVI" IIOU 8eAaviliia IIOU litvlipaKa uou, litvlipaKa pOU, Ptjya IIOU KI AAtj ttao« pou, Til v KOprptj aou 01 KaTaupapet; Til v xa;3euav TOUt;xeIIlWVet;, KI 01 xwplavol UTII p!i',a aou npoClrpeuyav UTOUt; alwvet;. 'OAol UTOV IClKIOClOUKa80uvravc KallipoCloAoYIi',ouvravc. Xapat; Kou8tvrct; Atyave KI K6nWClCt; crpcuyave. Lolielat; Kou8tAta rptpvavc ra 6vclpa ttou 8Atnave! nWt; TO Karalitpllt; Kal ~anAw8I1KCt; UTOUt; lip6pout; yupw-yupw UTOUt; YCIT6vout;; nXou xapa KOPWVlII' 8eAaviliia IIOU Atinll noAAtj p' arptjvclt; litvlipaKa IIOU. H ouvtxelo OTO ~OIpoA61 ~TOV I) ooxoAio TWV XWPlOVWV ~o<i TOU. AqJou TIe; enopevec I)~tpee; TO Te~oXlooV, ~eTo TI) lilo51Kooio svoc Kop!louvoKOIII)VOU ~Otp6OTI)KOV IItTO~U TOUe;TOT&, 5uo XIMlie<; n&VTOKOOlte; oK6I5te; Kopflouvo. ETOI at Ktivov TOV 1)tVliPOKO nou ue TI) .<w~» TOU <tOTOV& lie; ov6pwmvte; O)(toele; KOI ue TO "XOIIO" TOU Tie; ov6pwmvte; 0vOYKee;, !lp~Ke TT) 6tOT] TOU TO: "t.puoe; neOOUOT]e;nee ovt;p ~UAeU&TOI". }:~II&po cno TOUe;noocvceecouevouc ov6pwnoue; Tl)e; 0A1)6lVne; neplypo!p~e; liev eivOI Koveie; oVO~&OO uoc; OIlWe; e~oKOAou60uv va ~oe; «~lhovt. o!pou: }:e TOUTO TO xptJVIO Tl)e; nOYKoO~lOnoil)ol)e; KOI TT)e;onol5uvOIlWOT]e; rnc noptj50OT]e; onevovn OTT) O)(&56v ~T)5&vlo~tVT) ov6pwmvT) oxtOT] KOI OTT)XOPOU~&VT)TonoAoAul OTtKOVTOI TO 00!p6 A6yto TOU AVTwVT) }:o~optjKT) -nore aMoTe 01 OTtyee; TWV oruruov oev ~TOV TOOO KOVTO KOI note 01 ljIuxte; TWV ov6pwnwv rno 110KPIO». Eni nAtov lie onevcvn OTT)v -npoenrelo» TOU 0eo!pPOOTOU YIO tva onoljllAw~tvo !pUTlKO neplflOAAOV, unoPxel tva 51oTOpoYIltvo yftlVO OlKOOUOTT)Il0 lit TT)v OU~I)OT] Tl)e; 6tPIlOKpooioe;, TO KOIPIKO qJOIVOlltVO "EA vivto- KOI TI) !pwvt; TOU O.H.E. YIO TO vepo KOI TT)V~&MoVTIKft 511j1oTOU 0v6p6Jnou. KOI ntpooov uovo OOptjVTO XPOVIO on6 TO Xo~O Tl)e; !lellovI5111e;! 00 oqJunvloSOUIl&; NIKO<; Kan&Tavta<; 1. VlCJKO O£PPOTlVf1KOUVIOjJcrarpcp6jJ£Vf1 = 2. Ylopyo81 = nAl:KT6c; OOKKoc; 3. KOPWVI = nOlo! XOIOCjJtVO

j~
"j)

~rf~\lll~ -------------2rJ-,

~OC~1~~~a~~

29
MAP'J'JOY no.

EKSIi1-.won "IOU AIiIIOU Apane"lowvaC! yta "la 20 xpova "IOU Ee8aoptw"la"lou Mn"lpono1-.i"lou K. Ka1-.1-.ivtKOU

xJi<; Kat TWV at08T]>lOTWV TOU, nAT]~>lUPIO>ltvO an6 XPloTlavl0>16 Kat EMT]VIO>lO, eivoi ypa>l>ltvo ~E ronervoepovc 8£Oot· ~ela Kat um E~aYlaO>ltV1] AOYOTEXVIKJiOUva>lT], WOTE va EAo oUllnoAiTI1e; lIae; lJ.tjllapXOe; lJ.parrcToWVOe; K. Kwv/voe; KUEI Kat va oayT]VEUEI npoc TO XpIOT6 TI<; xoupoouevsc tlJu· xt<;. AYKaAlo~el, nopnvope], OOT]yEi TOV ov8pwno ana ro xoXpovorrouAoe; OTI1VcKi5tjAwOI1 TOUlJ.tjllOU lJ.parrcrowvoe; Yla onoveoo TOU rtovou Kat TOU Tp6>10U, TT]<; nv£U>laTIKJi<; netra 20 XPovla ttotuavropiae TOU Ie8. MI1TporroAiTou nClpOl· we; cF,c'I'wvI10C A6yov, nou evrumooiaoe TO aKpoaTrjplov, vee, TTl<;tlJUXIKJi<;oitIJa<; Kat TT]<;OKAa~IO<;, OTOU<;n0>lq>WTOU<; IICOTOV V0I1110TWV,rraAllou Kal (wvT{1VIae;. Na (tjOCIe; 1J.1j. oupovouc TT<; YaAJivn<;, TT<; EIPJivn<;, TT<; xapO<; Kat TT<; AU· TpWOn<;. ntpa 6>1w<;uno TO TEPOOTIO nveuucnxo epvo TaU lIapxc! nOl>leVopXT] ucc, unopxouv to E~ioou OT]>laVTIKOtpya ovonapa8tTouilC 0XCTIKO oxoAlo arr6 TO rrcploi5IKO "nEt· PAii<H EKKItHItA». n!]<; Kat aMT]AcyyUT]<; nou npOKaAOUV TOV ecuucopo OAWV. tt. Irrup. XplUTorrouAoe; H uneororn XPIOTlavlKJi opxJi «Avcncrc MAJiAOU<;" Kat 0 Myo<; TaU Kupiou 6TI «>lOKOPIOVEOTi ol06vat ~aMov Ji AO~· npwTorrpco8uTCP°C; o lIJi~o<; lIpancTOwva<; npovporonolnoe eopnn EKoJiAW· ~OVEIV", OEV onorexouv nporoonec cAM Ka81]>lCplvJi npo~1]. Mtoa an6 IOPU>laTO KOI 8EO~OU<;nou OT]~IOUPY1l0E XUVCI on OTn ~EyQAn ctaouco TaU lIn~apXEiou rtpoc TI~Jiv TaU 2:E~. Ka81]~CpIVO ~OAOO~O OTl<; nAT]yt<; TWV noox6vTWV Kal avoMT]TpOnOAiTT nelpatw<; K. KaAAivIKOU. OCIKVUEI eunpoxrc TO venue Kat TT]V npay~aTlKIi un6OTaO!] H EKOJiAWOT]opyavW8T]KE ~E TTV EUKatpia TT]<;OU~nAT]pW· OEW<;20 Xp6vwv nourovroptcc TaU rE~aO~IWTOTOU Kat O· ouTaU p6AOU TT<; ~ax6~cvTl<; EKKAnOia<;. lIEV unoPxcl muxJi TJiV OU~~ETEiXE nAJi80<; K60~ou nou yt~IOE aoq>UKTIKO TTV Kat EKOliAWOT] T1]<;KOIVWVIKIi<; ~wJi<;, ocv unopxel npO~A1]~a ai80uoa Kat EKoJiAWOE ~E evsouotoouo TT]V cvcrm TOU npoc nou OT]~loupyci n nOAUnAOK1] moxJi uoc, nou va ~T]v tXCI va cmoEi~el1] nEtpaiKJi EKKA1]oia a~lo~JiACUTT] napt~~ao1]. Eva TOV TI~W~EVO nOl~eVOpXT]. OiKTUO nooorcotoc TWV 1]AIKIW~tVWV us 3 vnpoxouetc nou Aq>otl avaYVW08T]Ke TO tlJJiq>lo~a TaU lIT]~OTIKOU ru~~OU· q>IAo~evOUVTat novw an6 120 ytPOVTE<; Kat vepovnocsc, ~C xtou lIponETowva<; OTO onoio cvcecporov T] 0~6q>wV1] oneTO 10 KtVTpa orrloecoc nou nooooeoouv ocvrrrc oe 1.500 q>aoT] Yla TI~T]TIKJi OIOKPIOT] OTOV LE~ao~lwTaTO, OTT] ouvevspovrec, ~E T1]V OIKOVO~IKJi oTJiPI~T] OE cnopouc, ~c TaKTIxelo ~iAT]OE 0 lIpanETOwviTT]<; K08T]Y1lTJi<; K. E~~avouJiA Ka· KJi miOKCtlJ1] OE VOOoKo~Eia, oivouv TTv EIK6va ~Ia<; npcvuoKapoyAou, a onotoc E~JiPE TO nOI~aVTIK6 tpyo TaU MnTpOnoAiTT] K. KaAAiviKoU, AEYOVTa<; xapaKTTPIOTIKO 6TI «~E TT]V TIKi)<; q>poVTioa<; Yla TTv TpiTT T]AIKia. H TpUq>Cpi) natolKD Kat T] cuai081]TT Cq>1]~IKi) 1]AIKia, anoAa~{3ovouv TTv a~tpIOTT] napouoia TaU Kat TOV anapo~IMo aywva TaU 6Ma~E TT]V6ouuncocorccn TT<; nelpa'iKi)<; EKKAT]oia<;, IOlaiTepa TO nortlJT]TT<; KOlvwvia<; TT]<;lIpanETowva<; Kat YEVIK6TEpa TOU nEI010 Kat 01 veoi q>TWXWVOIKOYEVEIWV. pore. Ta eruoopcro OE nOAUTCKVC<;OIKOytVCIE<;, T] KOAUtlJT]01Korornv TO Myo tAa{3E 0 lIJi~apxo<; lIponerowva<; K. KOVO~IKWV avaYKwv ~a8T]TWV xm onouooorov, T] «rrpooopKWV<TTaVTivo~ Xpov6rrouAo~, a onotoc ~ETO~U 6Mwv eme: «... Eipccre eow, Yla va nunoouus TOV nVEu~aTIK6 nytTT TT<; ~OKCUTlKJi nepi8aAtlJ1] oe natolo ~c EIOIKt<; OVOYKE<;,Tl rtpooeooc VOO1]AEiWV OTO E~WTEPIK6, T] q>tAo~cvio vnruev OTOV EooT]oia<; ucc, nou note OEV EiXE TTV aVOYKT] va TOV TI~Ji· natolK6 rT08~6, T] E~EUPCO!] epvooloc Kat OT08cpi)<; nneOOUV 01 OMOI, cqiou aUT6<; a iOlo<; T1~0 TOV EOUT6 TOU Kat OX6AT]01]<;, T] Tpone~a oiucroc Kat T] ou~napOOTOOT] ce viTOU<;oMou<; ueoo orto tno sxoocem olaopo~Ji ourcrmpvnTIKO aq>IEpw~tVT] OTTv AaTpEia TOU 0£Ou, TT olaKovia TT]<; OU<; nou nOAEUOUV va anc~apTT80uv an6 ro vapKwTIKi'l, cnOTCAouV uto oo{3api) aonioa vrc rc nalola, nou OCV txouv nElpa'iKJi<; EKKA1]oia<; Kat TTV ayonT] TWV av8pwnwv. Mo OMKAT]PE<; OEKaETiE<; unnperet anOKAEIOTIKO aUT6v ro ueoc OTO ~cKivn~a TT<; ~wi)<;. Arto TOU<;npooeuvec, ~tXPI TOU<;Aaou<;, nou unoeepouv an6 TO OClvl! TaU nOAE~OU, an6 TOV untpoxo oxono va nocoovcroxtoer TOU<; av8pwnou<; TOU<; q>UAaKlo~tvOU<;, ~tXPI TO natolO TaU Tceovourux Kat OTO 0E6, va oVUtlJWOEI TI<; tlJuxt<; OTOV oupav6. lIev >ltVEI TOU<;Op86oo~ou<; Aaou<;, on6 TOU<;corsvouc Kat TOU<;~nTlOOTTV Opaia nUAT] neoiuevovroc va tp8EI 0' aUT6v 0I\a6<;. VOU<;,~tXPI TOU<;cvnpnooouc KOI KaTOKOI TOU<;, 6AOI tXOUV AUT6<; oneUOEI npoc TO l\a6. MtVEI 600 noenei KOVTOKat 68to!] OTT]~coTJi aYKaAIO TT]<;nelpa'iKi)<; EKKAT]oia<;. EKEi nou 00 npener ~aKpuo an6 TOV «K60~0". CKci lIuo OCKaETiE<;OT]KWVEIOTOU<;W~OU<;TOU TOV UtlJT]AOtlKO- (3piOKCTOI rtovoc, OUOTuXio, ~ova~IO, ncpI8wplonoiT]0!], 8JiKOVTO<;orcopo, yvwpi~OVTa<; nw<; 0 OTOup6<; 8a q>tPEI TT]V eivor nopouoo ~C TT Ka80oi)yT]0!], TT] ncoorpuvon, TTV OTi)PI~T] TOU 2:c{3ao~lwTOTOU K. KaAAlviKoU. AVOOTaO!]. Mc TEpOOTIa rtveupnnxn KaAAltpYEla 010paTIK601 cvopiec tXOUV uerorpcnel OE KUtlJtAE<; nOAITIOTIKi)<; TT]Ta, Owq>pOOUVT]Kat novw an' 6AO ~E cvcrm, TanEIVOOUV1] Kat aya86TT]TO tlJuxJi<;, 0 evcceroc IEpoPX1l<; ~a<; onorexet TO OT]~loupyia<;, nvEu~aTlKi)<; I!v810!]<; KOI owoTJi<; olanOloayw· YT]O!]<;TWV vtWV. Ta 40 nV£U~OTlKO KtVTPO nou OT]~IOUpyi)8Eio owpo Yla TnV KOlvwvia TWV av8pWnwv TT<; MT]Tp6noAJi<; 81]Kav auTJi TT]V20ETia, 01 XOPWOiE<;,ro ~OUOIKI! KOI XOPCUTl· ~O<;. 0 Myo<; TOU oaq>Ji<;, Ka8ap6<;, oUYXPovo<;, nooorroc, ~IMEI KQT' eusetov OTT]V Kapolo TOU av8pwnou, oncvrcer KO OUYKPOTJi~OTOKOI TO 8EOTPIKO OXJi~OTO, 01 IOIWTIKt<; KO· TaOKT]VWoEI<;, 01 9 2:XOAE<;rovtwv, TO <l>EOTI~QA,TO <l>POVTI· OTa unap~laKo, aTO~IKO, OIKOYEVElaKO Kat KOIVWVIKO ncoOTT]plaKO ~a8i)~oTO, TO VEOVIKO EvoplaKO evruno nou EKOi· ~AJi>laTa. To TEpOOTIO ouyypaq>IKo TOU epvo, OlanOTlO~tvo ue TT OOVTat, TO KQTT]XT]TIKO oxoAeio, OEixvouv YIOTi KOTW an6 TT]V OUva>lT] TT]<;niOTT]<; TOU, TTV aYl6TTTa Kat cvvornro TT<; tlJu- E~nv£UO~tV1] Ka80oi)Y1loT] TOU rE~aO~IWTOTOU MTlTpOnOAiTTl

H IKOTQVI1 ttpitte, va unepl1'1'aVclleTOI i5IQ ta ttsva Tile;, rrou KOOIIOUV TI1V KOlvwviav Kal rrpOO'l'tpouv OTOV Qv8pw·

-28

'f1tJ) ~rh\lJl~ 'U'~~ &OCItJ)'U'~~~~~~

1I0e; 0' OUTO TO 20 )(p6vIO TTJe;nopouoioe; TOU, ~ EKKA~aio TOU nElpOlO li~lllOUpYTlaE tva llEYoAonpente; OlK06611~1I0, nou 0' OUTO ~piaKOUV OTOPYiJ, ~EOTOOIO KOI qlpoVT[lio OhOl 01 qlTwXol, 01 nOOXOVTEe;, Ol ovnuncoor, 01 ovo~lon080UVTEe;, 01 1l0VOXIKOi ov8pwnol. EivOl YVWOTO on TO TEhWTOio XPOVla, On' OKP~ 0' OKP~ TTJe;naTpiliae; ucc, 01 ov8pwnOl ~ovoyupl~ouv OTTJv EKKA~aia. LTOV nElpolO OUTiJ ~ 80UlIOOla £~thl~~ tXEI OKOll~ IIEyahUTEPO onoTEMaIlOTO, YloTI 0 eunveuouevoc IEpQpX~e; uoc tqlEPE TTJvilila TTJvEKKA~alo ruo KOVTOOTOUe;ov8pcimoue; KOI IOIOiT£PO OTOUe;veouc KOI OTIe;vtEe; uoc, LE~alllwTOTE, rrc TO TEpQOTIO epvo ooc, liE cneocvrn wM~Ela, Ayo~

KOI EuyvwllOauYTl, vOlw80UllE TTJv aVOYK~ cnuepc, llETO 20 )(p6vIO, va avaqlwvIJaoulIE KOI nOh!: A::IOL, A::IOL, A::IOL". Tthoe;, TO nOllilo - 1l08~Tte; TOU EIOIKOU LXOhE[OU lIponeroevoc - noooeesoov OTO LE~aalllwTaTO EIKova oe tVOEI~~ euyvwllOaUYTle; YIO TTJVovcnn KOI TTJVnoooeopo nou OE[xvel o M~TponOhiTTJe; nelpolwe; OTO oxoheio. Tnv EKoiJhW~ MOla[waE ~ Xopwoio TTJe;LxoAiJe; Bu~aVTlvlJe; MoualKiJe; TTJe;IEpOe; M~TponOh£wc; nelpolwe;. napwpt8~aav 0 LE~. M~TpOnOhiTTJe; KoAO~pUTWV KOI AIYloAEiae; K. AII6pOOlOC;. TO lITlllOnKO LUll~OUhIO, ~UhWTte;, Ol Apxte; TTJC; OhEWe;, exnpooortor qlOptwv KOI oovoveoeev n K.h.n.

TnYJlufTVJro

o..;TO rnv txOtj).WUI} TIll'!; TOV thfllOV Lfea.iTEToail'a;

-

i© ~rru\jJl~

1~~ ~~©'1Nll~~U~'\)

------------29TOP X.

:r(}O;

~Pttiraro

KoJJ.tVlX.O.

-

A8r;va 7 Maiou 1998 Ilpoc Tov LUilAOyO LKolavaiwv Bepav~tpou 22 A8r;va 0EMA: «Ilwpeo aKlv~ToU xwpou pou». o KClTw81 yeypa~~tvo~ Baoi}o.elo~ K. i\a~avo~ KOlOlKO~ Ikrrptov Meoo}o.oyyiou 37 KOl ~t}o.o~ TOU LuilA6you LKolavaiwv or;~epa 7 Maiou TOU tTOU~ 1998 ornv A8r;va KOl OTO ypaq>eio TOU LuM6you lWV LKOTQvaiwv nou oTeyo~£TOl OTl'Jv 006 Bepav~tpou 22 OlOV 50 6poco, 15ll}o.Wuneusuvc on napaxwpw Kal KOVW 15wpe6 OlOV LU}o.}o.OYO tva Mv15po (opuc) nou avr;Kel ce usvo TOV i15loan6 KAllPOVO~l6 lOU anO~lwoaVTO~ ncrpoc uou nou euploxcrm 0Tl'J 8tOll 0K6vla ern TTl~ npoooipeec TOU a~a~wTOU 15p6~ou 111 LKOT6vll· Enioll~ 15ll}o.w KOl napaxwpw KOl lOV yupw xwpo 0n6 lOV xopuo TOU 15tv15pou os oxtlvn 6 ~tlPWV ue rnv eVTO}o.r;6nw~ TO IIlOlKllTlK6 LU~~OU}o.lOTOU LU}o.AOyOU0VaAO~el rnv unoxptwoll Tll~ 15la~6pq>wOl'J~TOU xwpOU ce rono ~eKoupaoll~ TWV 15lepxo~tVWV.

o IIwPllTri~ BaoiAelo~ K. i\a~av6~

lta~

H qJl).OTlJ"1Jr(!o(J1CdOf.la,I ayaanf ovveovaota; TO 7feiOlta q>il}l'OVV 4>yo. To va ' elva, ovutworq. OVUUJ}6tUT£eQV OI'{J)~dVaI va JrfJ.pO.YOVIlE ("yo.

Tovi1;oVJI£

TO

(ero

BINTEOKAI:I:ETA
LI0 lEALXO OTaoLOEI0L~00[OS Bg[OXETOLBLVLtD;lOOOe-

fNQl:TOnOIHl:H
Ll.WO~EVTl;111S EV1USEWC; TTlSKOLVOl'TlWS LXOTOVllS 010 VtDOUOlO1O 1I1i~10ITa'LWV, coro 11]SOlESaYWYrlSlWV nQOOEXWV Ll.T)~lOn){WVEY.AOyWv (Ox1wBQLO 1998) TJLIJVTOY.lIXrl EitLTQOllrl101J ITEQLOOLXOUTo B~I-la lWV LX01()vo[wv» 0« ll0qJ60LOE 6llWS TOnEQLOOLXO XUVELbEXTU nQos bT]~IOOLE1Jall 1() XEi~IEVOTWV nQOYQO~lI-lUIWVTWV IJl101I!1]qJLWVl.TlL I-lUQXWVUllO ITlV nQo"iin6SEOI] on 01JI0 OEV eo 1JllEQBaLVOw tnv I EVTIJllll OEA[bo XaL on eo EUQioxOVlaL ELSxElQas ~lOS10 OQy61EQOVEWt;10 10,.OSA uyOUOTOIJ1998. Emouoxovtnc TTlV0YCUJTrjO1JVEQyao[aIlE rnv OllOLObrlrrOTELl.T]~101L)(rl AQ;(11nou eo EX),EYEiYVWOTOllOLOUI-lEn Ol o EVA6yw xowXWQrlOElC; OEV80 EitLBoQ1Jv8ouv OLXOVO~llX<'1. H I.E.

10 1101J WYEVWSllQOEli)L~OtEL XOL eO llQOOq>EQEL10 LU).0 AOYo, to IlEAOS 101J Ll..:1:. x. XQ11OTOSKOYll1qJE).~S (yo1l11QOS Kwv. Ll.oqJoALo). To ltEQLEX61-lEVO xoootm; dVOl ,,).[yo OJI' 01.0» 0IllS no TT)LXOTUVll XOL III ~W~ 1TJS.EQYoo[o EitL~lE),n~lEVT) 6mo; "'OS bl.CtBEBa[WOE,-lEIlEQ6.XLXOLllUSOS, onws m01E1lI
OWE.

eEWQOU~E OIL bEV llQEltEL VO A.E['llELono XOVEVOontn O1J",rrOTQLtiYll],OS. " ITg6XELTOLvo ELVOL ETOLI-lT] YLObLU8EOnTOV AUY01JOTO. IToQoxaAoul-lE bWoTE tYX()LQo tnv nogoYYEALa 0(1(; ala I-lEA.TJ Ll..L. WalE vc llQOYQO"'I-lOTL001Jl-lE WOIU tnv eve101J O l1agaywyrllT]S·

f«» ~u\~~l'fl'~~ I~@il'©l~:m~~~

TopJraVIO
t.UO KOTOUq>e<; uso' TO ovaouevo ~OTO nou OTeq>ovwvav TI}<;oreovoc TOV neoivupo, nc epwTlIlpe<; ~OUOIKt<; TOU<;verse iSlaOTOupwvav, KOl TO ~eAwiSlKO TOU<;0xououc. ept81(e TT)VaKO~ TOU Iuepvou, Ka8w<; ~enpo~aAe ana uro ouorcoo KaAa~IWv, ava(T)TWvTO<; oxoponouAla, ::unOAI}TO<;,i:xovTa<; ~OVI} q>ap£OlIl, urn pounc uq>aVTi) TI}<; a1)eAq>i)<;TOU, nou ~q>Tloe XlTwva, Kl tva OTeq>ovl q>Ti:PT)<; Kani:Ao, tnc AOUq>a(eOTI<;q>UMWOli:<;,KOl ~la<; Yla op80nWOVTav, oav TOV apxaio nova TWV 1)aowv nou ~yi)Ke OTOKUV~Yl, nc n£lVao~tve<; TOU0l08~oel<; va xoproceu - "Map~opwoe<; ~U~IOPlKO; n ue rnccc; KOq>TOUTO 1)p6~0 ~T) Kat ~eq>uyel ana TI} voovo», oupAla~e, OlOV 0noo~oAw~i:vo ~oiSepq>6TOU, Ka8w<; tva ~IKp6 KOTOUq>1 nsroneonorevrcc, tq>euye ueoo an' TO auMKI TOU vepou npoc TT)~eYOAT)orepvcl ::eXU8T)Ke~ontOW TOU, uc TO avwpl~O nouAi q>TepOUYloe KOl X081}KeOTa ~oupAa, To xw~a TT)<;6X8T)<;Aaonw~i:vo, ~T)iStvl(e KoSe TPl~i), Kat TO yu~vo TOUntA~a YAtOTpl}Oe KOl nAaq>q>!OTI} ~i:0T) TOUvepou OWPlOOTT)KeVOOKeAa 0 rlWpyO<;! a TlVOXTT)Keoav oorpcnn va ~T)~paXel, uo nrcv KI6Aa<; AouToal Tou- tq>uye I) q>Ti:PI)an' TO ~aAAlO, Kat I} pouno yupw TOUanAW81}Keoav uecvrn xouncvcl o oMo<; ~AtnovTO<; TOU KUVl)yOU TO n081)~a, XTum6TOVan' TO yi:Ala, evw 0 uouoxsuevoc ~oiSepq>o<; pooncn 81)0e, TI}V TOaAaKw~i:VT)TOUa~lonpi:nelO va epeosoorcepwoed - "Dpato nou eivm TO veool EAa KOAu~m va oou ~o8w" TOUq>wva~e! ::eKou~nwoe TI)<;pounce TO «ouprno, TT)Vt~YaAe one novw TOU,TI}V ~o(etjJe KOU~OPl,KOl ue naA~o, oav oeuoo~AO<; a8AT)ni<;, TI}V ni:TO~e OTOU<; cuvouc va orevveoer. a MnpOU~OUTloe ueo' TO vepo orvovoneonctovroc, evw TO xtpla TOU, uoonvovov us Auooa TI} aoxcopc, n' eve~Olve nl}XTi) an' TO ~u80! - "AuTO elvor uncvm ~Mepq>e! Euno KOl OU OTT]oreova va napa~you~e W<;TI}V nl)y~"! - "AuT6 eivm AaonoAouTPO Yla TOpeu~aTlKo OOU" TOU q>wva(e 0 OAAO<;an' TI)V 6XSI)! Ma exstvoc TtnOTOoev xa~nopl(e! ::avO~Ae oAAaM(OVTa<;TI) q>Ttpl) OTOKeq>CAIKat ~OUTI)~eOTOmo ~a81o! 01 q>wvt<; TOU, TpO~I)~av TI)V npoooxi) nepconxou TOU<;OUVTOntTI), nou XWPt<;va TOV aVTlAI)q>80uv TO iSuo ~a1)tAq>la, aAaq>ponaTwvTa<; nAl}Otaoe, £liSe vouvo TO rlWpyO Kat Yla va onccei nAOKa n~pe KPUq>O oouno Kl TTl tq>uye! t.ev nepcoe nOAU eoc Kat TO nayw~tvo vepo, excve, TOiS6VTla TOUKOAU~~I)Ti)va oUXVOKpoTaAt(auvl - ,,::Mepq>e, I) pounc rope 80 orevveoe. Tpt~e Kat q>i:PTTlV' a VTu8w,,! v - "t.ev ~Mnw rtou TI)V ntTO~e<;", anOVTI)Oe 0 CAAO<;, ceou ue TI) ucno TOUoopeoe Kat KaAa~lt<; K0l80~vou<;, - "EAa cos TO corsio K' cxouexoorrotonsec q>wvi:<; nouPXOVTOI Yla vepo». 'Op810<;OTI)VOKpl) TTl<; repvoc ue nc OUOTOUnoM~e<; o va Kpu~el TO ~6P16 TOU,OVO(I)TOUOeonevveouevc pOUXO, TTlyu~vla TOUva vrucal ,,!lltpe uou KOTIva VTu8w! rpi)yopa 1)ev aKOu<;q>TOVOUve ~tvOl"! "A6yw n~i)<;! H oouno tKave erspo» cncvrnoe 0 CAAO<;Kl ,..snovro OTT]vonovveon, XOUq>Twvelq>UAAaan' TI} OUKlOTO iStvel ue OUO~oupAa KOl TO npooeepa oav ylaTpelO OTT]1)UOKOAI)neploroon. To apno(el 0 rlWpyO<; KOl ~laOTlKo, OTT]~tOT) TOUTO Mvel. To q>uMa Kpt~OVTat ana unpoc uc OTT]v oup6 TOU<;Tptxel TO YOAa TI)<; OUKlO<;,Kl apxt(el I) q>ayoupa! KOKKtVlOeTOUnwPVOU I) KOlAlOKOl veuros pa~owoel<;, Ka8w<; Ile TO OUOxtpla TOU~UV6TOVue ~avta! - .ATlIl£, 11£KaTOOTpetjJe<;! wpa nou 80 o£ rncoe aAT Aoillovo oou!- q>wva~e Kl 6P1l1)0£npoc TOi:~w! a ~£npo~£l 0 OpOOTT]<; TI}<;KAoni)<;, ~a(t TOUKOUj3aAWVTO<; l 600u<; OTa nepl~6Ala aVTo~woe! AVTiKploav K TO 8to 0, Ol ~tonaoav os xoxava Kat neptnatXTlKO netp6y~aTo, nou TeAelwllO oev etXOv Via TO 1l0VTeAOKInou eopouoe: o nwpyo<; 8t OVTO<;va xa8£l an6 npooenou Yl}<;, ~aVOq>OUVTOpeI 80M vepo ue TO Keq>CAIueoc, Via 600 OTa xp6vo TOUenerpenov TO nveupovtc TOU,evw 0 q>uMOOTeq>avwlltvo<; I or 6<; TO .cnenxce, A6yw TOUAlYOOTOU~80u<; KOl OEV ~J(!: OTIO£Ket, napa uovo 6TOV, 01 8e01t<; xopTooave ana yeAla KOl neipcvpcrc KOl TpO~I)~av TO 1)pollO TOU<;,o<p~ ovroc eAeu8epo neoto!
eavaol}~ Kou~aVIIilTI}~

TAKOiPAlPHMATA ntva Kl Avpo~neAI} Tt tjJoxvel<; Twpa
va K01aypotjJel<; -cpvo KOl I)~epat" evoc luMoyou; l' a~q>lAey6~eve<; oxape<; npo~el<;, xoMi) ~eAl o.n Kl av oTo~el<;, 0' ourov TOVKOO~O TOUnapaA6you, Yla "Euye" 80p81) KAWTOlOM6you! KpaTO<;010 XtPl, q>Tepo KaTCAeuKa an' TO rAaponOUAla, nero Kl aYVOVTeue XPOVIOKOl ~tpl}, nou Aetnel 0 nsnovoc Kat TO ~axatpl, vto KetVa ypoq>e uoc q>tAeTOlaKOUAla, Kl avt~aot ~a<; ~tXPI rnv nOUAla! 8avoOT)<; Kou~avlwTTl<; 24-4-98

EMnOPIA

* 8EPMOHXOMO OTIKA * SECURIT * AI\E=I~)DAIPA * LlIAKO!MH!EI! E!OT. XOPON
* KA8PEnTE!
MnANIOY

XAPTIKON

. AnOPPVnANTIKON

MOvrfOAIAI: IIANAfIQTHI:
I:nAPTHI:
11"

31 • KEPATI:INI 46.14.432

KOT/~OTOC;: 4637.989· oudoc;

SERVICE CITROEN
XPH~TO~ APBANITH~
n. TIAMAPH
14· MEI\IIIIA THI\. 61.33.652 THI\. 80.49.184


'8'

TZAMIA • KPm AMA • KA9PEnTEI . KOPNIZEI AlnAA HXOMONOTIKA

KONETANTINO! lOAN. ZAnw
AEn4l. MAPAenNOJ: nAAAHNH 200

~

6033291

fEOPrIOI nAnMOnOY 1\OI
Epyoil6Bo~ EVOIKlCiuEIS'
UfO

Kacpe

1/

To L'C6KI"

OIKOOOPWV lilOPEPIUPOIWV

Bpaxsit»

0741 - 52105
T~~.400 9571 • KIV.093 608525

l:Yl:THMATA Al\OYMINIOY
"EypnnA"

n. fK0J14>INOnOYJ10L·
f. fEPONTAPHL
AIUXOi\Oll 103 . NfKQIQ Tni\. 49 69 474·093265361

API0MOl: MEIAl:

KAEIITOY ENTYnOY 109/1997

-12-------------) ".J

j~

~u\l\Il~1-

1J'~~ ~jlt:Gl1NJ1~~I~iMl~