You are on page 1of 42

M T S N I DUNG C B N C A I U L NG C NG S N VI T NAM

PHN I GII THIU KHI QUT V IU L NG


1. i u l ng l g ?
iu l ng l vn bn xc nh tn ch / m c ch/ h t t ng/ cc nguyn t c t ch c v ho t ng/ c c u t ch c/ b my c a ng/ qui nh trch nhi m, ngha v , quy n h n c a ng vi n v t ch c cc c p c a ng

C IM CA IU L NG
Vn bn php l ca ng m bo c thi hnh thng nht nghim minh C gi tr v hiu lc thi hnh trong ton ng Tng i n nh, c tnh k tha v pht trin

(Thng qua 1- 2011 ti i hi i biu tan quc ln th XI)

PHN 2 NI DUNG C BN CA IU L NG
@ Gm 12 chng, 48 iu:
ngvnhngvncbnvxydngng ChngI:ngvin (iu 1-8) ChngII:Nguyntctchcvccutchccang (iu 9-14) ChngIII:CquanlnhocangcpTrungng (iu (15-17) ChngIV:Cquanlnhocangcpaphng(iu18-20) ChngV:Tchccsng (iu 21 24) ChngVI:TchcngtrongQuniNhndnVitNamvCng anNhndnVitNam ChngVII:Cngtckimtracangvybankimtracccp ChngVIII:Khenthngvklut (iu 34 40)

NI DUNG C BN CA IU L NG
Chng IX: ng lnh o Nh nc v on th chnh tr - x hi Chng X: ng lnh o an TNCSHCM Chng XI: Ti chnh ng Chng XII: Chp Hnh iu l ng

PHN M U
CSVN do /c H Ch Minh sng lp v rn luyn, hon thnh s nghip gii phng dn tc, thng nht t nc, tin hnh cng cuc i mi, xy dng ch ngha x hi v bo v vng chc nn c lp ca T quc. * Bn cht giai cp cng nhn ca ng: -Xut pht t s mnh lch s ca giai cp cng nhn, hnh thnh lin minh cng nng xa b p bc bc lt, xy dng x hi mi CNXH v tin ln CNCS. - ng lun khng nh: CSVN l i tin phong ca giai cp cng nhn, ng thi l i tin phong ca nhn dn lao ng v ca dn tc Vit Nam; i biu trung thnh li ch ca giai cp cng nhn, ca nhn dn lao ng v ca dn tc

- Mc ch ca ng: xy dng mt t nc Vit nam c lp, dn ch, giu mnh, cng bng x hi, vn minh, thc hin thnh cng CNXH v cui cng l CNCS. - Nn tng t tng v kim ch nam cho cho hnh ng ca ng l CN Mc- Lnin v t tng HCM. - ng l 1 t chc cht ch, thng nht ch v hnh ng, ly tp trung dn ch lm nguyn tc t chc c bn. - Vai tr, trch nhim ca ng: l ng cm quyn trong h thng chnh tr v trong mi quan h mt thit vi nhn dn.

Kt hp ch ngha yu nc vi ch ngha quc t trong sng ca giai cp cng nhn, gp phn vo s nghip ha bnh, c lp, dn tc ,dn ch v tin b x hi ca nhn dn th gii. ng phi vng mnh v chnh tr, t tng v t chc, thng xuyn t i mi, t chnh n, khng ngng nng cao cht lng ng vin , sc chin u v nng lc lnh o ca ng.

IU KIN TR THNH NG VIN Cng dn Vit Nam t mi tm tui tr ln Tha nhn v t nguyn: thc hin Cng lnh chnh tr, iu l ng, tiu chun v nhim v ng vin, hot ng trong mt t chc c s ng. L ngi u t, c nhn dn tn nhim,

NHIM V & QUYN CA NG VIN


NHIM V 1. Tuyt i trung thnh vi mc ch l tng cch mng ca ng, chp hnh nghim chnh Cng lnh chnh tr, iu l ng, ngh quyt, ch th ca ng, php lut ca Nh nc; hon thnh tt nhim v c giao; phc tng tuyt i s phn cng v iu ng ca ng.

Nhim v hng u ca ngi ng vin : NI V LM theo ngh quyt, cng lnh, iu l ng, php lut nh nc, kin nh nhng vn v quan im c tnh nguyn tc nh: c lp dn tc gn lin vi CNXH l mc tiu, l tng ca ng ta, dn tc ta. CN Mc- Lnin v t tng HCM l nn tng t tng, kim ch nam cho hnh ng ca ng. ng lnh o duy nht, khng chp nhn a nguyn, a ng Nh nc ca dn do dn v dn, da vo lin minh cng nng - tr. Tp trung dn ch l nguyn tc c bn

NHIM V
2. Khng ngng hc tp, rn luyn, nng cao trnh kin thc, nng lc cng tc, phm cht chnh tr, o c cch mng, c li sng lnh mnh; u tranh chng ch ngha c nhn, c hi, cc b, quan liu, tham nhng, lng ph v cc biu hin tiu cc khc. .Chp hnh quy nh ca Ban Chp hnh Trung ng v nhng iu ng vin khng c lm.

Mi ng vin nm vng , hiu c hi ln ca i mi, vn dng vo nhim v ca mnh. Cnh gic 4 nguy c ln: - Tt hu xa hn v kinh t i vi nhiu nc trong khu vc v th gii - Nguy c chch hng XHCN - Nguy c v nn tham nhng v t quan liu. - Nguy c din bin ha bnh do cc th lc th ch gy ra. * Phi nng cao nng lc cng tc, kin thc, phm cht, th hin vai tr tin phong, gng mu. Ty iu kin, hon cnh c th m t chc ng v mi ng vin c k hoch, ch hc tp cho ph hp.

NHIM V
3. Lin h cht ch vi nhn dn, tn trng v pht huy quyn lm ch ca nhn dn; - Chm lo i sng vt cht, tinh thn v bo v quyn li chnh ng ca nhn dn; - Tch cc tham gia cng tc qun chng, cng tc x hi ni lm vic v ni ; - Tuyn truyn vn ng gia nh v nhn dn thc hin ng li, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc.

NHIM V
4. Tham gia xy dng, bo v ng li, chnh sch v t chc ca ng; - Phc tng k lut, gi gn on kt thng nht trong ng; - Thng xuyn t ph bnh v ph bnh, trung thc vi ng; - Lm cng tc pht trin ng vin; Sinh hot ng v ng ng ph ng quy nh.

QUYN CA NG VIN
c thng tin v tho lun cc vn v Cng lnh chnh tr, iu l ng, ng li, ch trng, chnh sch ca ng; biu quyt cng vic ca ng. * nh k hp mi thng 1 ln
Tnh hnh nhim v ca n v Ch trng chnh sch ca ng nh nc Thi s trong nc v quc t

Nng cao nhn thc + to iu kin cho ng vin hon thnh nhim v

QUYN CA NG VIN
ng c, c v bu c c quan lnh o cc cp ca ng (Thc hin theo qui ch bu c trong ng) Quyn Ph bnh, cht vn t chc ng v ng vin, bo co, kin ngh vi cc c quan c trch nhim - Trc tip hoc bng vn bn (t chc v ng vin) - T chc v ng vin tr li: chm nht 1 thng (c s v V), 2 thng (huyn tnh) , 3 thng (TW)

Trnh by kin khi t chc ng nhn xt, quyt nh cng tc hoc thi hnh k lut i vi mnh. Lu - ng vin d b c cc quyn trn y, tr quyn biu quyt, ng c v bu c c quan lnh o ca ng

iu 4: Th tc kt np ng vin
1. Ngi vo ng phi: C n t nguyn xin vo ng; Bo co trung thc l lch vi chi b; c hai ng vin chnh thc gii thiu. Ni c t chc on Thanh nin Cng sn H Ch Minh, ngi vo ng trong tui thanh nin phi l on vin, c ban chp hnh on c s v mt ng vin chnh thc gii thiu.

Th tc kt np ng vin 2. Ngi gii thiu phi:


L ng vin chnh thc v cng cng tc vi ngi vo ng t nht mt nm; Bo co vi chi b v l lch, phm cht, nng lc ca ngi vo ng v chu trch nhim v s gii thiu ca mnh. C iu g cha r th bo co v chi b v cp trn xem xt.

3. Trch nhim ca chi b v cp u: kin nhn xt ca t chc on th ni ngi sinh hot. Ly kin ni c tr Khi c t nht hai phn ba s ng vin chnh thc trong chi b tn thnh th ngh ln cp u cp trn; ng u c s xt, nu c t nht hai phn ba s cp u vin tn thnh kt np th ngh ln cp u cp trn trc tip. Ban thng v cp y cp trn trc tip ca t chc c s ng hoc cp u c s c u quyn xt, quyt nh kt np tng ngi mt.

NGUYN TC T CHC V SINH HOT NG


ng Cng sn Vit Nam t chc theo nguyn tc tp trung dn ch. Ni dung c bn ca nguyn tc: - C quan lnh o cc cp ca ng do bu c lp ra, thc hin tp th lnh o, c nhn ph trch. - C quan lnh o cao nht ca ng l i hi i biu ton quc. C quan lnh o mi cp l i hi i biu hoc i hi ng vin. Gia hai k i hi : Ban Chp hnh TW, ban chp hnh ng b, chi b

Cp y cc cp bo co v chu trch nhim v hot ng ca mnh trc i hi cng cp, trc cp y cp trn v cp di T chc ng v ng vin phi chp hnh ngh quyt ca ng. Thiu s phc tng a s, cp di phc tng cp trn, c nhn phc tng t chc

Ngh quyt ch c gi tr thi hnh khi c hn 1/2 s thnh vin trong c quan tn thnh. - kin thuc v thiu s c quyn bo lu v bo co ln cp y cp trn, song phi chp hnh nghim chnh ngh quyt, khng c truyn b kin tri vi ngh quyt ca ng. @ T chc ng quyt nh cc vn thuc phm vi quyn hn ca mnh, song khng c tri vi nguyn tc, ng li, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc v ngh quyt ca cp trn

C QUAN LNH O CA NG 1. Cp Trung ng:


i hi i biu ton quc: lnh o cao nht (5nm 1ln)
Bu: Ban chp hnh trung ng ng (Lnh o gia hai nhim k)

Bu : B chnh tr, Tng b th, Ban b th, UBKT) Lnh o BCHTW Lnh o cng vic hng ngy

C QUAN LNH O CA NG 2. Cp a phng:


i hi i biu ng b: lnh o cao nht (5nm 1ln)
Bu: Ban chp hnh (Cp u Tnh, qun huyn v tng ng ) (Lnh o gia hai nhim k)

Bu :Ban thng v , B th,Thng trc cp u , UBKT) Lnh o Cp y (B th v ph b th) Lnh o cng vic hng ngy

NG B TRNG I HC CN TH (Ban chp hnh ng u)


Thng trc ng u, Thng v ng u UBKT : Ch nhim, Ph CN, UV Ban: Tuyn gio, T chc, chuyn mn, dn vn

1 2

7 ng b: Khoa Nng nghip, Khoa CNTT, S Phm, thu sn, Kinh t v QTKD, Cng ngh, Khoa hc chnh tr 19 Chi b c s: Cc khoa cn li, phng ban

T CHC C S NG
@Tchccsng(chibcs,ngbcs)lnn tngcang,lhtnhnchnhtrcs. -Dibamingvin,lpchibcs,ccctng trcthuc. (ChibKhoaKhoahc,Phnggiov..) -Tbamingvintrln,lpngbcs,ccc chibtrcthuc *ngbKhoaNngnghip(ChibBMcngnghTP)

@ihiibiuhocihingvin:triutp nmnmmtln (Tholunvnkincacptrn;nhgiktqu thchinnghquytnhimkvaqua;quytnh nhimvnhimkti;bucpy;buibiuid ihingbcptrn

ngy,chiycshpthnglmithngmt ln;hpbtthngkhicn. ngycsctchnyvintrlnbuban thngv;bubth,phbthtrongsyvin thngv;dichnyvinchbubth,phb th. ngbcshpthnglminmhailn;hp btthngkhicn. Chibcshpthnglmithngmtln;hp btthngkhicn.

KHEN THNG V K LUT


1. Khen thng: T chc ng: Biu dng, bng khen giy khen phn thng bng hin vt, tng c cho ng b chi b t danh hiu Trong sch vng mnh ng vin: Biu dng, bng khen giy khen phn thng bng hin vt, huy hiu 30 80 nm tui ng

KHEN THNG V K LUT


Thm quyn khen - Chi b , ng u b phn : Biu dng - Huyn u (tng ng): Quyt nh t chc c s ng trong sch vng mnh, giy khen - Tnh u (tng ng): Bng khen, c, huy hiu ng

K LUT
Phng chm: Cng minh chnh xc - kp thi ng vin - T chc ng vi phm hin php, php lut ca nh nc, ch trng ca on th l vi phm k lut ng hn ch: Kim tra vic thi hnh iu l ng, Ph v t ph bnh, nh gi cht lng ng vin v t chc c s ng

K LUT
Cc hnh thc k lut - i vi t chc ng: khin trch, cnh co, gii tn - i vi ng vin chnh thc (4): khin trch, cnh co, cch chc, khai tr; - i vi ng vin d b (2) : khin trch, cnh co.

K LUT
Chi b quyt nh khin trch, cnh co ng vin trong chi b (k c cp y vin cc cp, ng vin thuc din cp y cp trn qun l) ng y c s quyt nh khin trch, cnh co ng vin trong ng b, cch chc cp y vin cp di. ng y c s c y quyn quyt nh kt np ng vin th c quyn quyt nh khai tr ng vin, (nhng khng phi l cp y vin cng cp v ng
vin l cn b thuc din cp y cp trn qun l)

K LUT
.Cp y tnh, thnh, huyn, qun v tng ng quyt nh cc hnh thc k lut ng vin; quyt nh khin trch, cnh co cp y vin cng cp. Ban thng v cp y quyt nh cc hnh thc k lut ng vin; quyt nh khin trch, cnh co ng vin l cn b thuc din cp y cp trn qun l nhng khng phi l cp y vin cng cp v cp trn. Lu : Biu quyt k lut bng phiu kn, t 2/3 s phiu ng , nu khng phi bo co ln cp trn

KT LUN
iu l ng: vn bn php l hot ng v cng tc xy dng ng tin hnh trn c s iu l ng. T chc ng, ng vin nghim chnh chp hnh iu l ng Ch c i hi i biu ton quc mi c quyn b sung sa i iu l ng Tha nhn v t nguyn thc hin iu l ng iu kin xt kt np ngi vo ng

CU HI THO LUN
1. CSVN t chc theo nguyn tc tp trung dn ch, ni dung c bn ca nguyn tc c iu l ng qui nh ra sao ? Trong n v ca bn hin nay c thc hin nguyn tc ny nh th no ? 2. Nhim v ca ng vin ? Phn tch nhim v ca ng vin l cn b vin chc trng i hc Cn Th?

NHNG IU NG VIN KHNG C LM

Theo quy nh ti Quyt nh s 115-Q/TW ngy 07/12/2007 ca B Chnh tr Ban Chp hnh Trung ng ng (kha X), nhng iu sau y ng vin khng c lm: 1. Ni hoc lm tri Cng lnh chnh tr, iu l ng, ngh quyt, ch th, quy nh, quyt nh, kt lun ca ng; lm nhng vic m php lut khng cho php cng dn, cn b, cng chc lm. 2. Cung cp nhng thng tin, ti liu b mt ca ng v Nh nc hoc nhng vic cha c php cng b; tuyn truyn, tn pht hoc xi gic ngi khc tuyn truyn, tn pht thng tin, ti liu di mi hnh thc truyn b nhng quan im tri vi ng li ca ng v php lut ca Nh nc. 3. T co mang tnh ba t; vit n, th t co nc danh, mo danh; vit, k tn tp th vo n, th t co. T chc, tham gia kch ng, xi gic, mua chuc, cng p ngi khc khiu ni, t co. Gi, tn pht n, th khiu ni, t co n nhng ni khng c thm quyn gii quyt. 4. T chc, xi gic, tham gia cc hot ng b phi, chia r, cc b gy mt on kt. Li dng vic pht ngn, nhn danh vic phn nh, gp kin i vi ng kch, vu co, xc phm, nhn xt, nh gi ty tin i vi ngi khc. e da, tr dp ngi t co, ph bnh, gp tri vi kin mnh.

5. phn hi, ci chnh theo quy nh ca php lut. Sng tc cc tc phm vn hc, ngh thut, vit, pht hnh hi k khng lnh mnh, khng ng s tht, mang tnh kch ng gy nh hng xu trong x hi. 6. T chc, tham gia cc hi tri quy nh ca php lut. T chc, tham gia mt tnh, biu tnh khi cha c cp c thm quyn cho php. 7. Khng chp hnh s phn cng, iu ng ca t chc ng, ng vin t ng c, cp y vin t ng c hoc t nhn c vo cc chc danh ca t chc nh nc, on th chnh tr - x hi khi cha c cc t chc ng c thm quyn gii thiu. 8. Quan liu, thiu trch nhim, bao che, bo co sai s tht, c quan, n v, a phng do mnh trc tip ph trch xy ra tnh trng mt on kt, tham nhng, bun lu, lng ph, tht thot ti sn v cc tiu cc khc. 9. Lm tri quy nh ca ng v php lut ca Nh nc trong nhng vic: qun l nh, t, qu, thu, kinh doanh chng khon, c phn ha doanh nghip nh nc; cc hot ng gim nh qun l v cp pht cc loi giy ng k, giy chng nhn, giy php; cp, s dng, chng thc, xc nhn h s, ti liu, vn bng, chng ch; thm nh, ph duyt, u thu, giao, nhn d n; giao t; tuyn dng; sp xp, b tr, k lut cn b, cng chc v ngi lao ng; kim tra, thanh tra, kim ton, iu tra, truy t, xt x, thi hnh n.

10. Can thip, tc ng n c nhn, t chc bn thn hoc ngi khc c b nhim, i hc, i nc ngoi tri quy nh ca php lut. p buc, mua chuc c nhn hoc t chc bao che, gim ti cho ngi khc. 11. Ch tr, tham mu, xut, tham gia ban hnh cc vn bn tri vi quy nh ca ng v php lut ca Nh nc. C ngi thn li dng v tr cng tc ca mnh trc li. 12. a, nhn, mi gii hi l; mi gii lm th tc hnh chnh hoc li dng v tr cng tc mi gii hng th lao di mi hnh thc tri vi quy nh ca php lut. a, nhn hoa hng hoc mi gii a, nhn hoa hng tri quy nh ca php lut. 13. K khai khng y ti sn, thu nhp theo quy nh ca php lut; trn, tr hon np thu; m ti khon nc ngoi tri quy nh ca php lut; tham gia hot ng ra tin. 14. Dng cng qu xy dng cng trnh, mua sm trang thit b, phng tin lm vic, i li, thng tin lin lc vt qu nh mc v s dng tri quy nh ca php lut. 15. Dng cng qu tip khch, tng qu tri quy nh ca php lut hoc xy dng cc cng trnh vui chi gii tr cho s t ngi. Cho thu, cho mn ti sn ca Nh nc c giao qun l, s dng tri quy nh ca php lut.

16. T mnh hoc ngi trong gia nh i du lch, tham quan, hc tp, cha bnh trong nc hoc ngoi nc bng ngun ti tr ca t chc trong nc hoc t chc, c nhn nc ngoi khi cha c php ca c quan c thm quyn. 17. T chc, tham gia nh bc, s , c cc, cho vay tri quy nh ca php lut; s dng cc cht ma ty, ung ru, bia n mc b tha, mt t cch v cc t nn x hi khc. Vi phm o c ngh nghip, c hnh vi bo lc trong gia nh, vi phm chnh sch dn s v k hoch ha gia nh, sng chung vi ngi khc nh v chng; bn thn hoc con kt hn vi ngi nc ngoi tri quy nh ca ng v php lut ca Nh nc. 18. M tn, hot ng m tn (hnh ngh ng ct, thy cng, thy bi; lp n, miu tri php; ng h hoc tham gia tn gio bt hp php). 19. T chc vic ci, cc ngy l, tt, sinh nht, k nim ngy ci, mng th, mng nh mi, ln chc, chuyn cng tc nhm v li.