Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

NEDJELJA, 22. 4. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.473

KLANJANA D@ENAZA ZA 26 VLASENI^KIH [EHIDA

Imala je samo 17 godina
2-3. strana

SEAD LISAK: KORUPCIJA
UIOBiH JO[ NIJE DOBIO PRESUDU

Izbori u Francuskoj

JE VELIKI PROBLEM DRU[TVA

BITKA IZME\U
SARKOZYA I HOLLANDEA
15. strana

5. strana

Savez samostalnih sindikata BiH Tu`ba RS-a zbog raspodjele prihoda
2. strana

Pretu~eni mladi} u biha}koj bolnici

BRIGA O SVEMU

OSIM O RADNICIMA NAJVE]U KAZNU
6-7. strana 11. strana

NAPADA^IMA @ELIM

DANAS PRILOG

U @I@I
Tu`ba RS-a zbog raspodjele prihoda

2

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Klanjana d`enaza za 26

IMALA JE SAMO
U aprilu 1992. bila sam me|u prvima u logoru Su{ica. Nas su poslije deportovali u Kladanj, a moja je sestra ostala u logoru. Kasnije se rijetko ko izvukao, pri~a Ismija [iljkovi}
I dvadeset godina poslije, Vlasenica pla~e. Ismija [iljkovi} je ~u~nula pored tabuta. Prou~ila je Fatihu i pomilovala ba{luk. Krenule su suze. Potom je popravila {amiju natopljenu suzama, okrenula se i kazala nam: “Imala je samo 17 godina.” U tabutu je tek jedna prona|ena kost njene sestre [ahije Berbi}. Odlu~ili su je ju~er ukopati zajedno sa jo{ 25 vlaseni~kih {ehida, na mezarju Rakita u ovom podrinjskom gradi}u. “Ni{ta nismo znali do pro{le godine. Tada su nas pozvali u Komemorativni centar Tuzla. Prona{li su samo podlakticu. Da li su jo{ ne{to prona{li, nisam imala snage da pitam” ispri~ala nam je ju~er Ismija. , I onda, opet suze i jecaji. No, smogla je snage da, u inat zlikovcima, progovori o sudbini njene rahmetli seke i rahmetli bra}e. “U aprilu 1992. su kupili sve Bo{njake po ku}ama. Bila sam me|u prvima u logoru Su{ica. Nas su poslije deportovali u Kladanj. Moja seka je ostala u logoru. Kasnije se rijetko ko izvukao. One koji su ostali, danas tra`imo po grobnicama” , govorila nam je Ismija.

UIOBiH: Za presudu saznali iz medija?

Svi su oni moji
Monstrumi su ovoj Vlaseni~anki, pored sestre, ubili i tri brata, dva zeta, sestri~nu koja je imala 13 i po godina, ro|ake, prijatelje, kom{ije... “Svi su oni moji. Te{ko mi je zbog svih, ali mi je sestri~na najte`i bol” kazala nam je Ismija. , I Aj{i Muj~inovi} je ju~er bilo te{ko. Plakala je pored tabuta u kojem su bile kosti brata Mevludina Hatuni}a. Kroz suze nam je govorila da je Mevludin u Su{ici bio tri mjeseca. Tjerali su ga da radi. Tukli su ga.

UIOBiH jo{ nije dobio presudu
Iz Suda BiH ka`u da presuda kojom je UIOBiH du`an Ministarstvu finansija RS-a uplatiti vi{e od osam miliona KM plus kamate i sudske tro{kove jo{ nije pravosna`na
Po jo{ nepravosna`noj presudi Suda Bosne i Hercegovine, Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) du`na je platiti 8.274.827 KM, plus kamate, Republici Srpskoj, odnosno Ministarstvu finansija RS-a, u ime naknade {tete zbog nepravilne raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2006. godinu. Ovo je za Oslobo|enje potvr|eno u Sudu BiH. U UIOBiH su bez komentara, jer presudu jo{ nisu ni dobili. kovati, te odakle }e se pomenuta kazna isplatiti, niti da li je to kraj, jer je poznato da u RS-u nisu zadovoljni ni sa raspodjelom prihoda u jo{ nekoliko godina. - Mi smo za ovu presudu saznali iz medija. Zvani~no nemamo jo{ ni{ta sa Suda BiH i zato ne}emo ni{ta ni komentarisati dok ne dobijemo presudu, rekao nam je Ratko Kova~evi}, glasnogovornik UIOBiH. - Zanimljivo, kompletna presuda je objavljena u Nezavisnim novinama. U Sudu BiH nisu htjeli dati presudu, pravdaju}i se da nije postala pravosna`na, no nisu znali ni re}i kako je ipak dospjela u medije prije nego u UIO.

Spisak ukopanih
Na {ehidskom mezarju Rakita ju~er su ukopani: Muminovi} (Ibrahima) Admir (19), Mutap~i} ([ahina) Mehmed (58), Dautovi} (Muj~ina) Mujo (66), Muminovi} (Mehemeda) Mirhat (21), Mehanovi} (Alje) Naim (25), Dautovi} (Sulejmana) Hazim (28), Ali~i} ([abana) Ibro (56), Alihod`i} (Muhameda) Ibro (62), Behari} (Ahmeta) Mustafa (35), Berbi} (Muhameda) [ahija (17), Huri} (Ibrahima) Edin (18), Hatuni} (Velije) Mevludin (43), Alihod`i} (Ha{ima) Velida (17), Ferhatovi} (Mehmeda) Melka (37), Dautovi} (Mehmeda) Re{id (45), Duri} (Ibre) Hanifa (74), Korkutovi} (Ramiza) Hazim (17), Musi} (Ibre) Galib (60), [ahbegovi} (Sulje) Fehim (32), Top~i} (Muhidina) Enver (36), Alihod`i} (Re{ida) Sabira (33), Dautovi} (Mehmeda) Muhidin (44), Osmanovi} (Bajre) Ferida (17), Alihod`i} ([ahina) Ismet (27), Fehratbegovi} (Ragiba) Jasmin (20) i Filipovi} (Rifeta) Hamdija (44).

Nepravosna`na presuda
U RS-u godinama tvrde da se prihodi sakupljeni od indirektnih poreza ne raspodjeljuju pravilno me|u entitetima, a pravdu su zatra`ili i na sudu. - Sud Bosne i Hercegovine u pravnoj stvari tu`ioca Republike Srpske, Ministarstvo finansija, protiv tu`ene Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a radi naknade {tete, 16. aprila 2012. godine donio je presudu kojom se tu`ena strana obavezuje da na ime naknade {tete isplati tu`iocu iznos od 8.274.827,38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 7. januara 2008. pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka od 13.500 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, re~eno je iz Suda BiH Oslobo|enju. Iako nije navedeno u nepravosna`noj presudi, kamate navodno iznose vi{e od {est miliona KM, {to cijelu cifru koja treba biti ispla}ena RS-u pove}ava na vi{e od 14 miliona maraka. Niko iz UIOBiH nije bio raspolo`en dati detalje vezane za ovaj spor, o tome {ta on mo`e prouzro-

Ko }e platiti
Nezvani~no smo mogli saznati da }e pomenuti dug najvjerovatnije biti napla}en od Federacije BiH, odnosno iz prihoda koji su raspodjelom namijenjeni tom entitetu. - Vjerovatno }e se to namiriti sa dijela sredstava namijenjenih za FBiH koja su kao takva odre|ena, jer UIO nema svoja sredstva, ona su samo jedna stavka bud`eta BiH. Sredstva distrikta Br~ko su, tako|er, za{ti}ena, kazao nam je izvor blizak UIOBiH. Federalni ministar finansija i ~lan UO UIOBiH Ante Krajina, zamoljen da prokomentari{e ovu situaciju, odnosno da ka`e stajali{te FBiH o svemu pomenutom, kratko je odgovorio da ne komentari{e sudske presude. - Na sudu su jo{ u toku postupci po tu`bi RS-a za raspodjele prihoda u 2008, 2009, 2010. i 2011. godini.
M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

PREDSJEDNI[TVO BiH

NOVE TENZIJE U MOSTARU

Utvrditi kvalitetan prijedlog bud`eta
Kabineti ~lanova Predsjedni{tva BiH analiziraju i pregledaju nacrt bud`eta BiH za 2012. i njegovu strukturu s ciljem utvr|ivanja prijedloga ovog strate{kog dokumenta, koji mo`e biti u jednakom ili druga~ijem iznosu u odnosu na nacrt koji je dostavio Savjet ministara BiH, potvrdio je za Srnu Ljubi{a ]osi}, savjetnik za ekonomska pitanja ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS-a Neboj{e Radmanovi}a. - Predsjedni{tvo BiH }e, analizom strukture bud`eta, rashoda svakog pojedina~nog korisnika i eventualnom prekompozicijom strukture rashoda u bud`etu sigurno uticati da se do|e do kvalitetnog prijedloga, kazao je ]osi}.

SDP jedno, Grad drugo
Gradski odbor SDP-a Mostar tvrdi da su gradske vlasti, predvo|ene koalicijom SDA - HDZBiH, u nedostatku novca, odlu~ile isplatiti pla}e samo vi{erangiranim slu`benicima, uklju~uju}i gradona~elnika, predsjednika i potpredsjednika GV-a, te na~elnike odjela, ta~nije onima postavljenim po strana~kim linijama. - Kad dodamo da su iste te vlasti nedavno kupile dva skupocjena vozila, postavlja se pitanje: kuda ovakvo neodgovorno pona{anje vodi, navodi se u SDP-ovom priop}enju. Gradska uprava demantirala je ove navode, te navela kako je pla}a ju~er upla}ena svim uposlenicima, a da su navodi SDP-a jef tin poku{aj prikupljanja politi~kih poena.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

U @I@I
Stradalo vi{e od

3

vlaseni~kih {ehida

17 GODINA

30 RED@I]A
Fatima Red`i}, jedna od Vlaseni~anki koje su izgubile skoro cijelu porodicu, nakon dva brata i 30 ro|aka, ju~er je ukopala i oca. Oprostila se od oca Mehmeda, koji je prona|en i identificiran prije pet mjeseci. “Sve sam izgubila, imam jo{ samo majku. Nakon toliko godina sad, evo, kopam oca. Bra}u sam prije nekoliko godina ukopala u Tuzli”, kazala je Red`i}, te dodala kako su `rtve napokon dobile dostojan ispra}aj. “Kad je po~eo rat, mi smo se predali u Vlasenici. Povezli su nas autobusom i mislili smo da }emo za Kladanj jer nam je tako re~eno. Na putu za Kladanj je bila njihova vojska i nare|eno je da nas izbace u {umi. Odatle smo pje{a~ili do Cerske. Tamo smo zatekli puno na{eg naroda i tu smo ostali devet mjeseci. Nakon pada Cerske morali smo pobje}i u Konjevi}-Polje, gdje smo ostali sedam dana. Me|utim, palo je i Konjevi}-Polje te smo oti{li za Srebrenicu, gdje smo ostali godinu. Ubrzo nakon odlaska iz Cerske ~uli smo da su na{i pobijeni. Bilo je pri~a i da su spaljeni, me|utim, njihove kosti su prona|ene”, ispri~ala je Red`i}. “Dvadeset godina poslije, prona{li su ga u grobnici na Rakiti” napo, menula je Aj{a. Pored Mevludina, pre`ivjeli ~lanovi porodice jo{ tra`e sedam Hatuni}a. “Tu su od mojih amid`i}a Mujo, Red`o, Mujin sin Ne}ko, onda Sado Zukin, tetkin mi Rifet Dautovi}, Nesiba, tetkina snaha, dijete od 12 godina nema. Emir Huremovi} ro|ak mi. To su sve moji” nabroja, la nam je Aj{a. D`enaza-namaz vlaseni~kim {ehidima ju~er je u prisustvu oko 3.000 ljudi predvodio reisu-l-ulema Mustafa efendija Ceri}. Ponovio je Ceri} da je pred o~ima cijelog svijeta u Podrinju po~injen genocid. “Zbog toga oni koji negiraju genocid i oni koji ih podr`avaju ~ine

genocid ponovo protiv nas i nanose veliku du{evnu bol `rtvama. Zato ih sa ovoga mjesta, ne molimo, nego tra`imo da prestanu negirati genocid, da priznaju svoj grijeh i da ostave na miru `rtve genocida i njihove porodice da `ive u Allahovoj milosti” kazao je Ceri}. ,

Stra{ne stvari
Bakir Izetbegovi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, koji je prisustvovao ju~era{njoj d`enazi, izjavio je da je Vlasenica jedno od mjesta u BiH koje je etni~ki o~i{}eno i u kojem je po~injen genocid. “Ubijeno je 2.600 ljudi, a od toga 265 djece. Ubijane su curice, starice... ^uvar logora Su{ica je oslobo|en zbog godina starosti. To ne tra`i nikakav komentar, to dovoljno govori samo za sebe” kazao je Ize, tbegovi}. Izetbegovi} se osvrnuo i na preksino}nji incident, kada je grupa srpskih mladi}a kamenovala kolonu sa tabutima `rtava kojima je ju~er klanjana d`enaza. “To su sramotne stvari. Od lokalnog srpskog stanovni{tva se o~ekuje pijetet kada su u pitanju ovakve stvari. Tako|er, lokalno srpsko stanovni{tvo bi trebalo, pa makar i anonimno, da ka`e gdje su kosti ubijenih vlaseni~kih Bo{njaka” ka, zao je Izetbegovi}. Nakon d`enaze, tabuti sa kostima vlaseni~kih {ehida su na rukama pre`ivjelih preneseni do kabura. Pored [ahije, ju~er su ukopane jo{ tri maloljetne vlaseni~ke `rtve - Velida Alihod`i}, Hazim Korkutovi} i Ferida Osmanovi}. Od ju~er, na mezar-

ju Rakita je ukopano 310 `rtava. Jedan od organizatora ju~era{njeg kolektivnog ukopa, vlaseni~ki imam i povratnik Asim Esmi}, naglasio je kako je pored zlo~ina i logora poput Su{ice, zna~ajno podsjetiti i da je u Vlasenici silovano vi{e od 600 `ena. “Veoma je va`an broj maloljetne djece koja se kopaju ovdje. Prethodnih godina smo imali i djece koja su ubijena sa desetak godina. To su stravi~ne stvari i ovdje se radi o tome da u Vlasenici nije bilo ratnih dejstava, nego da su ovdje provedene torture nad bo{nja~kim narodom od zarobljavanja, mu~enja do ubijanja” kazao je Esmi}. ,

Vjerujemo u pravdu
Predsjednik Udru`enja “Porodice `rtava rata Vlasenica, 1992-95” D`evad Bekta{evi} izjavio je da je Bo{njacima iz Vlasenice jedini preostali cilj da se prona|u tijela svih ubijenih. Bekta{evi} je napomenuo i da su do sada za zlo~ine na podru~ju Vlasenice pravomo}no osu|ena tri ratna zlo~inca. “Prva optu`nica pred sudom u Hagu podignuta je protiv Dragana Nikoli}a, zvanog Jenki, koji je osu|en za zlo~ine u logoru Su{ica u Vlasenici. Trenutno se nalazi na izdr`avanju kazne. Druge dvije presude su za pripadnike rezervnog sastava Vojske Republike Srpske i policije donesene od Suda BiH. Mi vjerujemo u pravdu i nadamo se da }e institucije BiH sve odgovorne dovesti pred lice pravde” pojasnio je Bekta{evi}. , Od 1992. do 1995. godine ubijeno je 2.600 vlaseni~kih Bo{njaka.
Samir KARI]

BAKIR IZETBEGOVI]

MILORAD DODIK

SADIK AHMETOVI]

LIJANOVI] - DE SILVA

Telegram sau~e{}a predsjedniku Pakistana
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} uputio je telegram sau~e{}a predsjedniku Islamske Republike Pakistan Asifu Aliju Zardariju povodom tragi~ne avionske nesre}e u kojoj je poginulo 127 putnika i ~lanova posade. - Po{tovani predsjedni~e Ali Zardari, duboko smo potreseni vije{}u o tragi~noj avionskoj nesre}i. Molimo Vas da prenesete iskrene izraze sau~e{}a naroda BiH porodicama nastradalih. Na{e misli i molitve su s njima u ovim te{kim trenucima, navodi se u telegramu sau~e{}a.

O NATO-u kroz referendum
Odluka o priklju~enju Bosne i Hercegovine NATO-u u Republici Srpskoj bit }e donesena na referendumu za nekoliko godina, kada za to bude vrijeme, ponovio je u subotu predsjednik RS-a Milorad Dodik, nakon {to je objavljena informacija da je turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu tokom nedavnih ministarskih susreta u Bruxellesu pokrenuo sna`nu diplomatsku inicijativu za uklju~ivanje BiH u Akcioni plan za ~lanstvo (MAP) u NATO-u ve} na narednom samitu Saveza u Chichagu. - Podr`avam da se odluka o pristupanju BiH NATOu donese na referendumu i RS }e o tome donositi odluku, a ne nikakav turski ministar, naveo je Dodik.

Razgovor o grani~noj sigurnosti i saradnji
Na dana{njem trilateralnom sastanku ministara sigurnosti BiH, Srbije i Crne Gore na Zlatiboru razgovarat }e se o va`nim pitanjima sa sigurnosnog, ali i sa aspekta ja~anja regionalne saradnje i puta ka EU integracijama. Jedno od najva`nijih pitanja je saradnja u oblasti grani~ne sigurnosti. - Granica EU od 2013. prakti~no dolazi na granicu BiH, {to }e sigurno izazvati pove}an interes ilegalnih migranata koji `ele preko regiona u}i u EU. Bez dobre saradnje zemalja, taj problem je nemogu}e rije{iti, kazao je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}.

FAO poma`e bh. poljoprivredu
Dopremijer FBiH i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} razgovarao je s generalnim direktorom FAOa Hozeom Garcijanom de Silvom i zatra`io pomo} u okrupnjavanju posjeda, kao jednog od faktora za br`e pove}anje proizvodnje hrane. - U BiH smo prepoznali da moramo pove}ati proizvodnju hrane i s tim ciljem FBiH je izdvojila ~etrdeset posto vi{e sredstava za poljoprivredu nego pro{le godine, kazao je Ivankovi} Lijanovi}, te zatra`io od De Silve potporu FAOa u tom smislu. De Silva je pohvalio odluku da se u BiH pove}a proizvodnja hrane te obe}ao pomo} FAO-a BiH.

4

DOGA\AJI

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Dubrovnik i njegovi stanovnici cijene svaku `rtvu koja je pala na cijelim ovim prostorima, kako s jedne, tako i s druge strane

U organizaciji Politi~ke akademije SDABiH

Sa ju~era{njeg me|unarodnog skupa

Foto: [. SULTANOVI]

Andro Vlahu{i},
gradona~elnik Dubrovnika

DOBAR LO[

ZAO

Mala i srednja preduze}a kao
pokreta~i ekonomije
U okviru me|unarodne konferencije, eksperti iz regiona, Evrope i SAD-a iznijeli su iskustva u razvoju malih i srednjih preduze}a kao {ansu za razvoj ekonomije i bolji standard gra|ana BiH
Politi~ka akademija Stranke demokratske akcije BiH, u saradnji sa Centrom za nove inicijative i uz podr{ku Nacionalnog demokratskog instituta iz Washingtona, organizuje u Sarajevu dvodnevnu me|unarodnu konferenciju “Mala i srednja preduze}a kao glavni pokreta~i ekonomskog razvoja” u , kojoj brojni me|unarodni eksperti iz regiona, zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava iznose svoja iskustva u razvoju ekonomske oblasti, kao klju~nog faktora boljeg standarda gra|ana. ~ina kako mo`emo pobolj{ati tu oblast, jeste razvoj malog i srednjeg poduzetni{tva i interes nam je da kroz ovu konferenciju ~ujemo najbolja i najpozitivnija iskustva iz regiona, zemalja Evropske unije i SAD-a, te da takva iskustva inkorporiramo u na{e strana~ke politike u BiH. Onda bismo putem na{ih zakonodavnih i izvr{nih organa, odnosno parlamenata i vlada, u~inili da ta iskustva postanu dio na{eg zakonodavstva” ista, kao je Senad [epi}, potpredsjednik SDA i direktor Politi~ke akademije ove stranke. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} govorio je u prvom dijelu konferencije, koji se odnosio na politi~ke partije, javnu politiku i demokratsko u~e{}e, o svojim iskustvima kao predsjednika, ali i onima same stranke u na~inu postizanja
Foto: [. SULTANOVI], S. GUBELI]

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE BiH
U izbornoj godini upravo je Komisija za izbor i imenovanje odlu~ila raditi mimo zakonskih odredbi. Prigovori da se sa izborom ~lanova Centralne izborne komisije BiH treba sa~ekati dok oktobar pro|e ne piju vode, kao ni upozorenja Transparency Internationala.

kompromisa i dogovora u BiH, koji je neophodan da bi bilo koju oblast rije{ili, pa tako i pitanje pobolj{anja ekonomskog statusa.

GRADSKO VIJE]E MOSTARA
Termin sjednice Gradskog vije}a je pomjeren jer dogovora nema ni o njenoj pripremi. Iz HDZ-a i SDA poru~uju kako nema potrebe za dizanjem tenzija, ali im se stavovi razilaze u vezi s pitanjem rasprave i provedbe odluke Ustavnog suda.

Razvoj stranaka
“Konferencija je zna~ajna jer mi u okviru na{eg programa podsti~emo razvoj politi~kih stranaka kao vrlo va`nog instrumenta bilo kojeg dru{tva za u~e{}e i odlu~ivanje gra|ana kako }e `ivjeti i na koji na~in organizovati svoj `ivot. Oja~avamo i poma`emo ja~anje politi~kih partija u vrijednosnom smislu, odlu~ivanju u smislu ideolo{ke provenijencije, a sve radi priklju~ivanja Evropskoj uniji” is, takla je Ana Radi~evi}, direktorica NDI Regionalni program razvoja politi~kih partija za jugoisto~nu Evropu Fondacije iz Washingtona.
Mr. BABI]

KISMET
U vrijeme kada uvozimo sve one proizvode koje sami u na{oj zemlji mo`emo proizvesti, uvo|enje savremenih tehnologija u tekstilnoj industriji treba pozdraviti. Podr{ku otvaranju Tekstilno-tehnolo{kog centra u Maloj Brijesnici pru`io je USAID, {to }e, nadamo se, pomo}i ovoj kompaniji da postane konkurentna ne samo na na{em tr`i{tu.

@ivotne teme
“Cilj konferencije je da fokus politike, prvenstveno u BiH, okrenemo na `ivotne teme, koje zna~e vi{e ekonomije, vi{e zapo{ljavanja, vi{e radnih mjesta. Jedan od na-

VIJEST U OBJEKTIVU

Festival hrane i muzike
VLADA KS-a
Kako nije mogao protiv ljudske komponente, ministar obrazovanja Fahrudin Oru~evi} zatra`io je od Vlade upo{ljavanje dodatnog broja odgajatelja i ~ista~ica u sarajevskim vrti}ima. Prijedlog je opet odbijen uz napomenu da je rje{enje problema u tehnolo{kom vi{ku. Na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi} u Sarajevu u toku je Peti festival hrane i muzike pod nazivom Gastro Eko-Fest-Sarajlicious 2012. Ovogodi{nji slogan manifestacije je “Hrana sa sevdahom”, pa su tako Sarajlije i posjetioci grada mogli u`ivati u specijalitetima }evabd`inica sa Ba{~ar{ije, a kuhao se i bosanski lonac. Svoje proizvode organske hrane i doma}e bosanske kuhinje predstavlja vi{e od 60 izlaga~a iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a tokom festivala bi}e odr`ano i niz zanimljivih sadr`aja, prezentacija, te interesantnih turisti~kih, kulturno-zabavnih i gastronomskih doga|aja. Programom festivala predvi|ene su i podmanifestacije Burek Story, Dan d`ema i [ta su jeli na{i stari.

VIJEST U

BROJU

malih preduze}a sedmi~no }e biti zatvarano u Gr~koj, u prvoj polovini ove godine, zbog ozbiljne krize u kojoj se nalazi ova zemlja.

1.000

INTERVJU 5 Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije
OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

TO JE VELIKI PROBLEM

dru{tva
Razgovarala: Minela PAMUK

Korupcija je problem svih nas i prisutna je gdje god imate javne nabavke, a nedostaje nam sistemski pristup rje{avanju problema Para ni za martovsku platu
nedostaje jeste jedan sistemski pristup ovom problemu. • Imate li podatak u kojim institucijama je najzastupljeniji problem korupcije? - Jo{ nemamo takve empirijske podatke, ali svi segmenti dru{tva su zahva}eni. Dakle, gdje god imate javne nabavke i gdje god je jedna osoba u mogu}nosti da mo`e primati odre|eni nalog, davati odobrenje, rje{enje ili neku povlasticu gra|anu, definitivno da je tu i prostor za korupciju. Ono {to treba napraviti u narednom periodu jesu odre|eni planovi koji se ti~u lociranja najkriti~nijih ta~aka unutar razli~itih agencija, institucija ili firmi, te da se poku{a djelovati sistemski, da se te kriti~ne ta~ke na neki na~in stave pod lupu i da se smanji uzrok i mogu}nost nastanka korupcije, {to je i na{a osnovna zada}a. Mi se ne bavimo represijom niti posljedicama, na{a zada}a je prije svega da se bavimo uzrocima korupcije, da odre|enim sistemskim rje{enjima poku{amo da te uzroke koji su doveli do nastanka korupcije preduprijedimo i onemogu}imo. • Koliku prepreku predstavlja korupcija kada je u pitanju ulazak BiH u EU? - Ne samo za na{u dr`avu, korupcija predstavlja problem u svijetu, to je jedan globalni problem, ali imamo situaciju da pojedine dr`ave pokazuju odlu~nost, volju, `elju i napore da se bore protiv korupcije. Sa druge strane, imamo i zemlje koje malo ili nimalo energije usmjeravaju na borbu protiv korupcije. Trenutno mislim da u BiH jo{ nije izrasla politi~ka svijest aktivne borbe protiv korupcije. Onog momenta kada osjetimo aktivnu politi~ku volju, opredijeljenost za borbu protiv korupcije, ja ni najmanje ne sumnjam da }emo se mi na efikasan na~in suprotstaviti ovoj po{asti savremenog svijeta.

• Recite nam ne{to o Agenciji, kada je nastala i sa kojim problemima ste se dosad susretali? - Agencija je osnovana 2009. godine u septembru. Od njenog osnivanja imali smo velike probleme da bi prije svega imenovali rukovodstvo, a potom da bi i osigurali odre|ene institucionalne kapacitete Agencije kako bi mogla realizovati svoju zakonsku nadle`nost. Od 2009. do avgusta 2011. godine imali smo problem u vezi sa imenovanjem rukovodstva, nije bilo politi~ke volje da se ono imenuje. Potom je bio jedan pritisak od Me|unarodne zajednice gdje je imenovanje rukovodstva stavljeno kao prioritet za liberalizaciju viznog re`ima. BiH je osigurala tu svoju obavezu na na~in da imenuje rukovodstvo, me|utim od njegovog imenovanja do danas nije se ni{ta konkretno uradilo. Naime, po zakonom predvi|enom roku smo Vije}u ministara dostavili prijedlog unutra{nje organizacije na koji smo dobili njihovu suglasnost, gdje smo predvidjeli odre|eni broj izvr{ilaca koji bi trebali raditi na poslovima iz nadle`nosti Agencije, a paralelno sa ovim poslovima radili smo i prijedloge bud`eta kako za posljednji kvartal 2011, tako i za 2012. godinu. Definitivno svi u BiH, mislim na agencije na dr`avnom nivou, imaju problem privremenog finansiranja, a poseban problem ima Agencija iz jednog razloga {to mi za 2011. godinu nismo planirani u bud`etu institucija BiH, tako da je samo ono {to smo utro{ili u posljednja ~etiri mjeseca postala osnova bud`eta za 2012. Kada smo to podijelili na ~etiri kvartala, onda smo do{li u situaciju da smo za prvi kvartal privremenog finansiranja tokom 2012. imali osigurana sredstva za plate, materijalne

tro{kove i ostale izdatke samo za dva mjeseca. Za mart jo{ nismo osigurali sredstva niti smo mi kao rukovodioci uspjeli da osiguramo sredstva ~ak ni za svoje plate.

Pritisak na politiku
• Dakle, finansiranje Agencije je na veoma lo{em nivou? - Finansiranje je u ovom trenutku veoma lo{e i na jedan negativan na~in se odra`ava na implementaciju Agencije, s tim da su tu dva faktora bitna, a to je usvajanje pravilnika unutar organizacije i osiguravanje dodatnih sredstava za rad Agencije. Ukoliko dobijemo samo pravilnik bez sredstava, ne}emo ni{ta posti}i. Pravilnikom stvaramo mogu}nost prijema uposlenika, a za njih trebamo osigurati i adekvatan prostor, materijalno-tehni~ke pretpostavke, za {ta nemamo mogu}nosti bez bud`eta. • Koje su trenutne aktivnosti Agencije, a {ta izdvajate kao dosad najbitnije u svom radu? - Sve ono {to nije iziskivalo posebna finansijska sredstva, a {to je menad`ment mogao da uradi mi smo uradili. Prije svega od dono{enja podzakonskih akata, da bismo osigurali zakonito funkcionisanje Agencije. Posebnu pa`nju smo posvetili odnosu i kontaktima sa nevladinim organizacijama. U ovom trenutku koristimo kapacitete nevladinih organizacija i medija da na neki na~in pravimo blagi pritisak na politiku, na politi~ku volju, da kona~no spozna da je Agencija interes BiH, gra|ana BiH i jednim adekvatnim i efikasnim radom ove agencije mo}i }emo da stvorimo ambijent koji su gra|ani i zaslu`ili. • Korpucija je i dalje jedan od najve}ih problema u na{oj zemlji? - Definitivno, sva istra`ivanja koja su provedena kako od nezavi-

snih institucija, me|unarodnih, tako i nevladinih organizacija u BiH, prema percepciji gra|ana koja se svakodnevno kroz ankete radi, korupcija je sveprisutna pojava koja naru{ava osnovna ljudska prava, vrijednosti i slobode i defi-

Gra|ani su stub borbe
Na koji na~in gra|ani mogu pomo}i borbu protiv korupcije? - Prije dva mjeseca smo pokrenuli web stranicu na koju gra|ani dostavljaju svoje primjedbe, sugestije i prijave. Stub borbe protiv korupcije jesu gra|ani, zapravo korupcija i poti~e od gra|ana. Ne bih volio da se u BiH desi situacija da su gra|ani ljubomorni na nekog ko je u situaciji da bude korumpiran. Volio bih da gra|ani zaista shvate problem korupcije, da ona spre~ava osnovna prava, slobode i vrijednosti, spre~ava normalnog ~ovjeka da napreduje i samo taj ~ovjek, gra|anin kao pojedinac udru`en zajedno sa nama i drugim agencijama mo`e doprinijeti efikasnoj borbi protiv korupcije.

nitivno veliki problem ovog dru{tva. Ako mislimo {to prije osigurati efikasnu borbu protiv korupcije, moramo biti svjesni da svi zdru`enim naporima po~ev{i od zvani~nih dr`avnih institucija, preko nevladinog sektora, medija, do gra|ana pojedina~no moramo re}i NE korupciji. Korupcija je problem svih nas i ako `elimo dobro sebi i budu}im pokoljenjima, moramo se efikasnije po~eti boriti protiv nje.

Kriti~ne ta~ke
• Smatrate li da se dovoljno radi na spre~avanju korupcije u dr`avi? - Tek nakon osiguravanja kapaciteta Agencije, kada provedemo istra`ivanje i kada do|emo do odre|enih empirijskih podataka, mo}i }emo iznijeti takve podatke. Postoji napor velikog broja agencija koje su zadu`ene za borbu protiv korupcije, me|utim, to su sve ad hoc akcije koje nemaju jedan sistemski karakter, nemaju koordinaciju, a {to bi im Agencija trebala osigurati. Tu`ila{tva svakodnevno podi`u optu`nice, sudovi sude, me|utim, ono {to

TAKORE]I... TAKMI^ENJE
[esto takmi~enje pravnih fakulteta iz regije odr`ava se u Sara je vu u sklo pu si mu la ci je su|enja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Ovo ta kmi ~e nje or ga ni zu je me|unarodna organizacija Civil Rights Defenders, a ove godine u~estvuju pravni fakulteti iz Makedonije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Takmi~arima sude sudije Suda u Strasbourgu i uva`ene sudije najvi{ih sudskih instanci zemalja u regionu. Takmi~enje se odr`ava u prostorijama Kantonalnog suda u Sarajevu.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Savez samostalnih sindikata BiH bez pravog

Premijer Nik{i} s privrednicima SBK-a
Premijer FBiH Nermin Nik{i} posjetio je ju~er Travnik, gdje je razgovarao s privrednicima Srednjobosanskog kantona iz ra zli~itih bran{i koji rje{enje svih problema s kojima se susre}u vide u stvaranju pozitivnog ambijenta za poslovanje. - Mi ne tra`imo ni{ta {to nije ostvarivo, `elimo da procedure u dobivanju razli~itih dozvola budu jednostavnije i br`e, da mo`emo lak{e i kvalitetnije na{e proizvode plasirati na doma}e i strano tr`i{te, istakli su privrednici. Nik{i} je naglasio da je uvijek spreman da sa resornim ministarstvima radi na dono{enju odluka, pravilnika i zakona koji }e pomo}i privrednicima.

BRIGA O SVE
Odgovaraju}i na nezadovoljstvo koje su iskazali pojedini granski sindikati, predsjednik SSSBiH poru~uje da ne zna na {ta misle kada ga optu`uju, jer sam vrh Savez sa~injavaju predsjednik i 22 granska sindikata
Ve}ina granskih sindikata koji djeluju u sklopu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izgubila je povjerenje u prvog ~ovjeka ove organizacije Ismeta Bajramovi}a. Kako isti~u, umjesto da se bori za radnike, kojih je sve vi{e na ivici egzistencije, Bajramovi} dane provodi na bespotrebnim sastancima i sjednicama parlamenata, na kojima ~ak nema ni pravo govora. Da situacija dosti`e ta~ku klju~anja, naslutilo se i na nedavnoj sjednici Glavnog odbora SSSBiH, koja je, kako saznajemo iz vi{e izvora, pro{la u mu~noj atmosferi. dvaja uvezivanje radnog sta`a radnicima, ostvarivanje zdravstvene za{tite te usvajanje zakona koji }e sprije~iti daljnja gubljenja radnih mjesta. Od svega navedenog nije se dogodilo ni{ta. Radnici i dalje ne primaju pla}e, ne mogu da se lije~e, firme propadaju, a {trajkovi su svakodnevni. Upravo zbog toga je i do{lo do povla~enja potpisa s protokola o saradnji sa strankama platforme Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture BiH. - Nemamo pravo glasa na krovnom sindikatu, o na{im ~lanovima niko ne vodi ra~una, a finansiraju se od uplata na{eg ~lanstva, rekao je ~lan ovog sindikata Faruk Be{li}. Nerad SSSBiH i lo{ odnos nekolicine ljudi okupljenih oko vrha Sindikata prema onim granskim dovode do toga da najvi{e ispa{taju radnici zbog kojih Sindikat i postoji, smatra Mersiha Be{irovi},

osim o radnic
Bajramovi}: Najlak{e je optu`iti jednog ~ovjeka

Prosvjetari iz ZDK-a prijete {trajkom
Predsjednici Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, te srednjeg i visokog obrazovanja Zeni~ko-dobojskog kantona Selvedin [atorovi} i \evad Had`i}, nakon sastanka s predstavnicima Vlade ovog kantona, upozorili su ~lanove ova dva sindikata “da se pripreme za sve oblike sindikalnih protesta, uklju~uju}i i generalni {trajk”. - Isplata pla}a i toplog obroka za vi{e od 8.000 radnika koji ih primaju iz bud`eta ZDK-a za mart ove godine kasnit }e, a isplate ne}e biti do daljnjeg. Objektivnih razloga za ovakvu situaciju nema i na ovaj na~in se poku{ava izvr{iti dodatni pritisak na na{e ~lanstvo, te unijeti dodatna nesigurnost u pogledu svakodnevnih egzistencijalnih potreba radnika koji su svoje pla}e zaradili, a nisu u poziciji i da ih naplate, navodi se u saop}enju kojeg su potpisali [atorovi} i Had`i}. Ovi sindikati ranije su od politi~kih stranaka u vlasti, Vlade i Skup{tine ZDK-a zatra`ili smjenu Fikreta Plevljaka, aktuelnog kantonalnog premijera.

Povla~enje potpisa
Najvi{e je sva|e i optu`bi bilo zbog Protokola o saradnji sa strankama platforme, koji je u ime sindikata prije godinu potpisao Bajramovi}. Granski sindikati su podsjetili da su se tada najavljivala rje{avanja goru}ih pitanja radnika, me|u kojima se iz-

GNJEV RADNIKA ^elni ljudi Sindikata nisu ti koji ispa{taju i susre}u se s gnjevom radnika, jer ne hodaju po terenima. Upravo zbog toga krivca treba tra`iti i u na{em samom vrhu, smatra Mersiha Be{irovi}, predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH

Utvr|en izvje{taj o izvr{enju bud`eta BPK-a Gora`de za 2011.

Krediti za 227 studenata
Protesti protiv hidroelektrane na Sani
Predstavnici Koalicije za za{titu Sane, povodom Dana planete Zemlje, organizirat }e protestno okupljanje na izvorima ove rijeke. Akcija je nastavak kampanje Koalicije za za{titu Sane protiv izgradnje hidroelektrane na njenim izvorima, kod Mrkonji}- Grada, a naziv “Pravda za Sanu” se odnosi se na presudu Okru`nog suda u Banjoj Luci. Predstavnici Koalicije su ve} drugi put dobili presudu, a nakon {to je tu`eno Ministarstvo za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju RS-a zbog odobrenja Studije uticaja na `ivotnu sredinu za MHE Medna na izvorima Sane. ^lanovi Vlade BPK-a utvrdili su izvje{taje o izvr{enju bud`eta i utro{ku teku}e bud`etske rezerve za period januar - decembar 2011, te ih uputili Skup{tini na usvajanje. Ukupni ostvareni prihodi i primici iznose 38.439.000 KM, {to je deset posto manje od rebalansiranog bud`eta. U odnosu na isti period 2010, prihodi su manji za pet posto, porezni prihodi imali su rast od ~etiri posto, dok su neporezni prihodi imali tendenciju pada od 14 posto. Teku}i transferi i donacije manji su za 11 posto od planiranog iznosa, a za 25 posto manji u odnosu na 2010, dok su prihodi po osnovu zaostalih obaveza vi{i za 33 posto. Ukupni rashodi i izdaci bud`eta za 2011. iznose 40.463.536 KM, {to je za pet posto manje u odnosu na planirane rashode i izdatke, a {est posto vi{e u odnosu na ostvarene rashode za 2010. Najve-

Najvi{e rashoda u oblasti obrazovanja, a slijedi ga socijalni sektor

Za osam rata studentskih kredita predvi|ene 282.944 KM

}e u~e{}e u ukupnim rashodima za 2011. ima obrazovanje sa 11.309.133 KM, slijedi aktivnost socijalnog sektora od 8.340.152 KM, te aktivnosti op{tih javnih slu`bi u iznosu od 8.033.204 KM, {to za ova tri sektora iznosi 27.682.489 KM ili 68,41 posto uku-

pno ostvarenih rashoda. Za bruto pla}e, naknade tro{kova zaposlenih i doprinose poslodavaca u 2011. utro{eno je 18.958.088 KM, a u pore|enju sa prethodnom godinom to je dva posto vi{e. Vlada je usvojila izvje{taj Komisije za provo|enje konkursa za

dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2011/2012, te donijela odluku o dodjeli ovih kredita za 227 studenata iz BPK-a koji ispunjavaju uslove konkursa. Za isplatu osam rata ovih kredita predvi|ena su sredstva od 282.944 KM na godi{njem nivou. ^lanovi Vlade su dali saglasnost Ministarstvu za privredu da pokrene postupak izrade kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava za podru~ja uz povr{inske vode II kategorije, koji su kantoni du`ni donijeti u skladu sa Uredbom o vrstama i sadr`aju planova za{tite od {tetnog djelovanja voda. Ovim planom odre|uju se i vodostaji pri kojima na pojedinim podru~jima po~inje redovna, odnosno vanredna odA. H. brana o poplava.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

djelovanja

EMU
predsjednica Sindikata radnika trgovine BiH. Isti~e da nije za radikalne poteze kada je u pitanju raskidanje protokola s strankama platforme, ali da se ne{to pod hitno mora uraditi. - Kako za rat, tako i za mir, uvijek moraju postojati dva krivca. Ni Sindikat nije bio voljan u ovih godinu da za{titi svoje ~lanstvo, svoje radnike i da se izbori za njih. ^elni ljudi Sindikata nisu ti koji ispa{taju i susre}u se s gnjevom radnika, jer ne hodaju po terenima. To rade granski sindikati i upravo zbog toga krivca treba tra`iti i u na{em samom vrhu, kazala je Be{irovi}, dodav{i da radnici trebaju biti nezadovoljni radom i djelovanjem SSSBiH.

cima

Radoji~i}: Nema velike koalicije
Savez nezavisnih socijaldemokrata ne}e ni sa jednom strankom biti u jednoj velikoj koaliciji za RS i BiH na predstoje}im lokalnim izborima, o~ekuje da }e zadr`ati neka na~elni~ka mjesta koja ve} ima u Federaciji BiH, ali i ostati na vlasti u Banjoj Luci, kazao je za Fenu potpredsjednik te stranke Igor Radoji~i}. - Situacija je razli~ita od op{tine do op{tine. U RS-u, od 62 op{tine postoji 50 razli~itih kombinacija i SNSD je, kao i ve}ina stranaka, za odlu~ivanje i pregovore ovlastio lokalne odbore koji dogovaraju razgovore i eventualnu koalicije s drugim strankama i tu je raznolika situacija, rekao je Radoji~i}. Prema sada{njem stanju, Radoji~i} pretpostavlja da }e biti vi{e razli~itih blokova, koalicija ili par tnerstava stranaka. radnike treba da bude na prvom mjestu kako bi se moglo re}i da su pla}e u SSSBiH po{teno zara|ene. Odgovaraju}i na nezadovoljstvo koje su iskazali pojedini granski sindikati, predsjednik Bajramovi} poru~uje da ne zna na {ta misle kada ga optu`uju, jer sam vrh Savez sa~injavaju predsjednik i 22 granska sindikata. - Kao predsjednik SSSBiH, ne mogu ni{ta uraditi mimo odluka granskih sindikata i njihovih prijedloga, zahtjeva i ostaloga. Mene optu`uju, a i sami kroz svoj nerad uti~u na moj rad. Najlak{e je optu`iti jednog ~ovjeka i tako prikriti svoje pogre{ke, naglasio je Bajramovi}, upitav{i nezadovoljne predsjednike granskih sindikata {ta su oni uradili da radnicima bude bolje. Bajramovi} podsje}a da se, u vrijeme dok je bio predsjednik Sindikata metalaca BiH, svim sredstvima borio za ~lanstvo, odnosno radnike, te da je imao punu podr{ku. Oni koji ga optu`uju treba da se zabrinu o tome {to im radnici u trgovini primaju minimalne pla}e od 400 KM kojima ne mogu zadovoljiti osnovne `ivotne potrebe i treba prvenstveno da rade svoj posao kako bi mogli da optu`uju druge da ga ne rade. Podr{ku radu Bajramovi}a pru`io je i predsjednik Sindikata radnika Feroelektra Senad Smaji}, koji isti~e da je on bio jedini koji je pru`io podr{ku i pomo} radnicima, dok su se ostali predsjednici granskih sindikata mudro sakrivali. Smatra da jedan ~ovjek ne mo`e mnogo napraviti, s obzirom na mentalitet radnika i samog politi~kog rukovodstva, ali da Bajramovi} to makar poku{ava.
L. RIZVANOVI]

Minimalne pla}e
Isti~e da ve}ina granskih sindikata zahtijeva da radnici moraju osjetiti prisustvo sindikata, jer je upravo on taj koji mora prepoznati potrebe svog ~lanstva. Borba za

Delegacija Assisija u posjeti Mostaru
Italijansko izaslanstvo, predvo|eno gradona~elnikom grada Assisija Claudijom Riccijem, boravi u posjetu Mostaru. Assisi i Mostar, ~ije se dvije najve}e znamenitosti Stari most i Bazilika svetog Franje Asi{kog nalaze pod za{titom UNESCO-a, prije dvije godine potpisali su sporazum o suradnji, a posjet je dio realizacije tog sporazuma, ~ije je krajnji cilj turisti~ko, kulturno i ekonomsko povezivanje dva grada. Mostarski gradona~elnik Ljubo Be{li} kazao je da su u razgovore uklju~ene najve}e doma}e i italijanske turisti~ke agencije te da bi veliki planovi uskoro mogli postati stvarnost.

Generalni protest krajem maja
Kada je u pitanju raskid protokola o saradnji sa strankama platforme, odnosno Vladom Federacije BiH, predsjednik SSSBiH Ismet Bajramovi} je istakao da }e, ukoliko ne do|e do pomaka, protokol biti raskinut do kraja maja, iako je formalni raskid ugovora samo na~in da se javnosti skrene pa`nja koliko vlast ne po{tuje obe}ano, kazano i na kraju potpisano, a to bi trebalo biti svetinja. - Prvi maj }e ove godine biti obilje`en izvanrednom sjednicom svih rukovodstava i ~lanova Sindikata na kojoj }e se pro}i kroz protokol, stavku po stavku kako bi se vidjela njegova realizacija. Tim povodom }emo i odrediti datum kada }emo odr`ati generalni protest koji bi se trebao desiti do kraja maja mjeseca, jer svima je jasno da skoro ni{ta nije ura|eno, rekao je Bajramovi}.

Ministar Osmanovi} posjetio Vare{

Pove}an interes za povratak
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanovi} posjetio je op}inu Vare{ kako bi se upoznao sa stanjem i problemima s kojim se suo~ava povratni~ka populacija, te sagledale mogu}nosti ubrzanja procesa povratka i pru`anja podr{ke u njegovoj odr`ivosti. Na~elnik Op}ine Hamdo Fati} kazao je kako je slika Vare{a u posljednjih 20 godina umnogome izmijenjena ne samo s demografskog ve} i s ekonomskog i infrastrukturnog aspekta. Istakao je da se broj stanovnika s prijeratne 22 hiljade prepolovio, tako da je vi{e od 11 hiljada gra|ana ove op}ine raseljeno. Ekonomija je, dodao je Fati}, devastirana, isti~u}i da u Vare{u `ivi samo 1.800 zaposlenih. Preko 40 posto infrastrukturnih objekata je uni{teno, a i putna komunikacija je u lo{em stanju. Ministar Osmanovi} kazao je ka-

Vi{e od 11 hiljada stanovnika ove op}ine je raseljeno Uz povratak, va`na je i njegova odr`ivost, istakao je Osmanovi}

Odgovorno pristupiti rije{avanju pitanja raseljenih

ko }e Vlada FBiH nastojati da na odgovoran na~in pristupiti problemima s kojima se suo~ava povratni~ka populacija. - Ovo ministarstvo pobudilo je interes za povratak, tako da i oni koji su bili sumnji~avi u mogu}nost okon~anja ovog procesa, sada `ele da se aktivnije uklju~e, a i interes ljudi da se vrate na svoja ognji{ta raste iz dana u dan, kazao je Osmanovi} te dodao da je osim povratka podjednako va`no raditi i na njegovoj odr`ivosti. Tokom boravka u op}ini Vare{ posjetio je i povratni~ko mjesto O}evija, poznato i po kova~kim majdanima u kojima se ve} 800 godina na isti na~in kuje `eljezo. Kako su kazali njegovi mje{tani, ovo selo dijeli sli~nu sudbinu kao i cijela op}ina Vare{, a kao prioritete su istakli asfaltiranje puta i obnovu poru{enih objekata.

Najlo{iji rezultati u aviosaobra}aju
@eljezni~ki saobra}aj, po{tanske aktivnosti i aerodromske usluge u Republici Srpskoj do`ivjele su potpuni fijasko u prvom tromjese~ju 2012. godine. U svim oblastima evidentiran je pad, ali ubjedljivo najlo{ije pokazatelje i dalje ima aviosaobra}aj. Podaci zvani~ne statistike pokazuju da je u `eljezni~kom saobra}aju obim prevezene robe u prvom tromjese~ju ove godine ni`i za 17,2 posto u odnosu na isti period lani, a broj ostvarenih tonskih kilometara za 15,1 posto. Jo{ nepovoljnija situacija je u putni~kom saobra}aju. Prevoz putnika bio je ni`i za 22,6 posto u odnosu na isti period 2011, a broj ostvarenih putni~kih kilometara za 11,8 posto. U prvom tromjese~ju 2012, u odnosu na isti period pro{le godine, broj pismonosnih po{iljki bio je ni`i za 31,7 posto, paketskih za 2,9, a broj telegrama za 22,4 posto, podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

8

BiH

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Srednjo{kolci vi{e ne `ele da {ute i trpe

DRU[TVO TREBA
Pe}igrad, {irom Evrope poznat zbog kvalitetnog kestena, nalazi se na pola puta izme|u Cazina i Velike Kladu{e. Tu, nasred Pe}igrada, odvaja se put kroz mahalu za Stari grad, ali tim putem kamioni i autobusi ne mogu skrenuti, jer je cesta lo{e ura|ena. Kada je nedavno obnovljena cesta kroz Pe}igrad, mje{tani su se ponadali da }e im i to biti rije{eno, umjesto toga, pritisak na izvo|a~e radova rezultirao je ostavljanjem posla i ceste u jo{ gorem stanju. Na ovom mjestu sada postoji {aht koji ne vodi nigdje, dio koji je ostao raskopan i neasfaltiran, te autobuska stanica ispred mjesne trgovine koja se na silu dekretom ukida. - Od davnina je ovdje postojala autobuska stanica, a sad su nam i to ukinuli i uputili nas da ~ekamo prevoz na drugom mjestu, ispri~ali su nam mje{tani koji, uprkos svemu, i dalje stoje na staroj lokaciji koja sad nosi naziv Inat-bus stajali{te. A inat kod Kraji{nika te{ka je stvar. - Firma [trabak putevi je ovo radila, kao podizvo|a~ Krajina putevima, i nisu smjeli ostaviti ovakvo ruglo. Ali, inspektor Dedo Pjani} im je, kao nadzorni organ, potpisao i preuzeo radove, nama u inat da nam napakosti, ispri~ao nam je Amir Beganovi}, ~lan Savjeta Mjesne zajednice. Pe}igra|ani uporno tra`e od nadle`nih vlasti u Op}ini Cazin da se vrate i zavr{e radove kako treba, a udaraju}i inatom na inat, ni oni ne}e da priznaju na drugom mjestu predvi|enu autobusku stanicu, nego i dalje stoje na staroj. Tako je lokalno autobusko stajali{te postalo simbol otpora op}inskim vlastima. F. B. U op{tini Bosansko Grahovo bez struje je 20 posto podru~ja koje nije obuhva}eno projektima elektrifikacije, {to je jedna od glavnih prepreka masovnijeg povratka predratnog stanovni{tva. Na~elnik ove op{tine Uro{ Maki} potvrdio je da su struju pro{le godine dobili mje{tani Preoca, Malog i Velikog Ti~eva, ali da je jo{ ~ekaju mje{tani mjesne zajednice Ti{kovac, u selima prema granici BiH sa susjednom Hrvatskom i jo{ nekim “d`epovima” {to je ukupno 20 posto podru~ja op{tine, navela je Srna. , Maki} o~ekuje da }e bezbrojni vapaji najzad uroditi plodom i da bi krajem ove ili u prvom tromjese~ju idu}e godine mogao biti okon~an posao elektrifikacije. Programom izgradnje i odr`avanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na podru~ju tesli}ke op{tine, u bud`etu ove lokalne zajednice za 2012. planirana su sredstva od 1.077.000 KM, javlja Srna. Najvi{e novca planirano je za nastavak radova na lokalnom putu Blatnica - O~au{ - Mihajlovac i to 160.000 KM, zatim modernizaciju puta @arkovina - Vitkovci 130.000 KM, Milan Polje - Dom Mladikovine 100.000 KM, Tesli} - Gomjenica - Vlaji}i 60.000 KM, Ko{}uk - Liplje 50.000 KM, te lokalni put Tesli} - Ukrinica - ^e~ava - Rastu{a - Kremenja{ 20.000 KM. Programom su planirana i zna~ajna sredstva za nekategorisane puteve, a najvi{e, i to 100.000 KM, planirano je da se investira za radove na putu Jasenica Gornja Jasenica, te po 50.000 KM na dionice Be`lja - Milojevi}i i Rudnik - Ze~evo Brdo, dok }e na brojnim dionicama nekategorisanih puteva biti utro{eno od 10.000 do 30.000 KM.

obrazovanog gra|anina
Kako poru~uju iz mreSVUBiH, akcija za cilj ima, osim ukazivanja na nepravdu u odvijanju procesa srednjo{kolskog obrazovanja, podsticanje odgovornih da srednjo{kolsko obrazovanje zakonski postane obavezno
Mre`a Savjeta/Vije}a u~enika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH) u nastavku borbe za prava srednjo{kolaca pokrenula je kampanju “@elimo znati” na nivou cijele BiH. U sklopu te kampanje, mreSVUBiH je organizovao i inicijativu “[uti i trpi” odnosno [iT. , - Jedan od ciljeva [iT-a jeste uzdrmati javnost, privu}i pozornost na probleme sa kojim sa srednjo{kolci, kao neizostavan dio dru{tva, susre}u, te ukazati na va`nost za{tite prava srednjo{kolske populacije. S kampanjom smo krenuli u svim ve}im gradovima BiH i na taj na~in `elimo pokazati svima, prvenstveno predstavnicima vlasti u dr`avi, da smo spremni da se borimo za svoja prava, kazala je predsjednica Vije}a u~enika Kantona Sarajevo Adaleta Merkez, dodav{i da }e se centralna manifestacija kampanje odr`ati 26. aprila u Sarajevu, uz podr{ku velikog broja srednjo{kolaca iz cijele BiH.

Inat-bus stajali{te iz Pe}igrada

Srednjo{kolci `ele znati svoja prava

ca u svim srednjim {kolama BiH, te posljednja [iT, ~iji je cilj ukazati na nepo{tivanje prava u~enika i na lo{e uvjete njihovog {kolovanja, dodala je Merkez. Predsjednik banjalu~ke regije Mre`e savjeta u~enika BiH Zoran Mati} rekao je da u~enici ne `ele da

ne iako u~enik nije na ~asu i mnogo drugih stvari koje optere}uju i unaza|uju {kolovanje.

Obavezno {kolovanje
Kako poru~uju iz mreSVUBiH, akcija za cilj ima, osim ukazivanja na nepravdu u odvijanju procesa srednjo{kolskog obrazovanja, podsticanje odgovornih da zakonski urede da srednjo{kolsko obrazovanje postane obavezno. Razvoj dru{tva tra`i obrazovanog gra|anina i minimum tog obrazovanja mora biti sticanje srednje stru~ne spreme. Na centralnoj manifestaciji koja }e biti odr`ana u Sarajevu srednjo{kolci }e izvesti performans sa trakicama na usnama koje simboliziraju nemogu}nost javnog izja{njavanja o njihovim problemima. Svoja univerzalna pitanja }e ispisati na transparentima, koja su produkt istra`ivanja mre`e vije}a u~enika BiH. - Posebno nam je drago {to }e dan prije mirnih prosvjeda na otvorenom, dakle 25. aprila, biti uprili~ena i posjeta rukovodstva svih mreSVUBiH Parlamentarnoj skup{tini Federacije BiH, kako bismo i vlasti upoznali sa na{im problemima, pitanjima i zahtjevima, istakla je Merkez.
L. RIZVANOVI]

@elimo znati
Prema rezultatima istra`ivanja, koje je mreSVUBiH proveo na vi{e od deset hiljada srednjo{kolaca, utvr|eno je da vi{e od osamdeset posto njih nije upoznato sa svojim pravima i ne znaju kome se obratiti u slu~aju kr{enja tih prava. Potaknuto tim informacijama, rukovodstvo mreSVUBiH, legitimno izabrano od regionalnih i kantonalnih predstavnika svih mre`a na nivou BiH, sastavilo je i pokrenulo prve inicijative kampanje “@elimo znati” . - Jedna od takvih je UPS - univerzalna pitanja srednjo{kolaca koja ujedno predstavljaju zahtjeve srednjo{kolaca cijele BiH. Zatim PU[ - prava u {kole, ~iji je osnovni zadatak postavljanje u~eni~kih prava i obaveza u {to ve}i broj u~ioni-

Bez struje petina Bosanskog Grahova

TRAKA NA USTIMA Na centralnoj manifestaciji koja }e biti odr`ana u Sarajevu srednjo{kolci }e izvesti performans sa trakicama na usnama koje simboliziraju nemogu}nost javnog izja{njavanja o njihovim problemima, a univerzalna pitanja }e ispisati na transparentima
{ute o pravima koja imaju, a koja su im oduzeta, te da `ele da pobolj{aju svoj srednjo{kolski `ivot. Problemi s kojima se suo~avaju odnose se na nemogu}nost prisustvovanja predstavnika Savjeta nastavni~kom vije}u u {kolskom odboru, tri ili ~etiri pisane provjere u toku sedmice, dobijanje ocje-

Obnova cesta u op{tini Tesli}

Veliki koncert osnovaca iz Gora`da pred federalno

Muzika je dovo
Pred velikim brojem posjetilaca, u Domu mladih Centra za kulturu Gora`de odr`an je koncert u~enika Osnovne mje{ovite {kole “Avdo Smailovi}” na kojem su , mladi i talentirani u~enici pokazali uistinu da su potpuno spremni za predstoje}e federalno takmi~enje koje }e se naredne sedmice odr`ati u Sarajevu. - Petnaesto federalno takmi~enje u~enika i studenata muzike FBiH }e se odr`ati u Sarajevu od 24

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

BiH
Dobili smo licencu za evropske omladinske kartice koje su namijenjene za osobe od 15 do 30 godina, a projekat se provodi u saradnji sa Evropskom komisijom, isti~e Aliba{i}
Uz prehranu, studenti kupuju povoljno u knji`arama, odlaze u muzeje...

9

Nove kartice Studida polovinom maja

VIJESTI

Cazin: Novih 100 radnih mjesta
U Ca zinu se privode kraju radovi na objektu poslovno-trgova~kog centra Ljiljan. Realizacijom ovog projekta, vrijednog oko deset miliona KM, Ca zin }e dobiti ne samo nova radna mjesta ve} i objekat koji }e zadovoljiti potrebe naju`eg gradskog podru~ja i otvoriti nove mogu}nosti. Marketi, notarski uredi, razli~iti uslu`ni objekti predstavljaju tek dio ponude ovog centra. Kona~no stavljanje u funkciju centra ovisit }e o dinamici radova na ure|enju okoline centra, odnosno dijela grada u kojem je lociran, a zajedno sa centrom bit }e otvoreno i stotinu novih radnih mjesta, javlja RTC Ca zin.

Popusti za mlade od 15 do 30 godina
Udru`enje Studid je prije nekoliko godina pokrenulo aktivnosti kako bi robu i usluge pojedinih kompanija studenti dobijali po ni`im cijenama. Realizacija ovih aktivnosti nastavljena je {irenjem broja preduze}a i kompanija, ali i gradova u kojima su studenti mogli dobiti kartice ISIC-a. Prema rije~ima Velida Aliba{i}a, predsjednika Udru`enja Studid, u toku je realizacija jo{ jednog projekta.

Nagrade Banje Luke
Gradona~elnik Banje Luke Dragoljub Davidovi} izjavio je da je ovaj grad danas jedna od najorganizovanijih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i BiH, te da je okrenut napretku i razvoju, javlja Srna. “Banja Luka je odoljela mnogim isku{enjima, ratovima i zemljotresima. Dr`ave su nastajale i nestajale, ali je Banja Luka ostala”, rekao je Davidovi}, koji je ju~er na akademiji uru~io Klju~ grada Banje Luke predstavniku Republike Srpske u Izraelu Ariu Livneu, koji je postao po~asni gra|anin grada. Skup{tina grada Banja Luka uru~ila je i zlatni grb u oblasti novinarstva Slavku Podgorelecu, plaketu za doprinos u oblasti kulture Nenadu Novakovi}u, za doprinos u oblasti spor ta Igoru Ignjatovi}u, za humano djelo Goranu Rogi}u, u oblasti zdravstva Milutinu \uranovi}u, te u oblasti humanitarnog rada Mitru Medovi}u. Nagradu je dobilo i banjalu~ko Studentsko pozori{te, a dodijeljene su i nagrade za najzaslu`nije radnike Administrativne slu`be grada. na Obu}a ka`u da im je zadovoljstvo i samo u~e{}e na ovakvom presti`nom takmi~enju. - Voljela bih ostvariti neki rezultat, ali bi}e mi dovoljno da odem i sviram, ka`e Rubina, dok D`ana ponavlja da joj je, tako|er, veoma va`no dru`enje koje ih o~ekuje. - Sigurna sam da }e biti prelijepo i radujem se odlasku. Mi smo puno vje`bali i zaslu`ili smo da budemo nagra|eni, dodaje D`ana. Direktorica je na koncertu poru~ila svima da misle na u~enike od 24. do 27. aprila. - Jo{ jednom veliko hvala u~enicima, roditeljima, nastavnicima, [kolskom odboru, Centru za kulturu, RTVBPK-a Gora`de, portalu Gorazdeonline i svima koji su sa nama, dodala je Verem. A. H.

Program ISIC
- Dobili smo licencu za evropske omladinske kartice koje su namijenjene za osobe dobi od 15 do 30 godina. Zna~i, pored programa za studente i srednjo{kolce, uvodimo jo{ jedan koji je namijenjen za sve mlade koji ne moraju biti |aci ili studenti. To je projekat Evropske komisije i on se provodi u svim dr`avama Evrope, istakao je Aliba{i}.

Cilj novog projekta je da se, kao {to je slu~aj i sa ISIC-om, pobolj{a standard mladih. - Na taj na~in mladi se podsti~u na kreativno stvarala{tvo, ali podi`e se i njihov `ivotni standard. Sa tom karticom startat }emo u Sarajevu polovinom maja, a uporedo sa Sarajevom projekat }e se realizovati i u Banjoj Luci. Trenutno smo u potrazi za strate{kim partnerima, sli~no kao {to je to bio slu~aj i sa ISIC-om. Nakon Sarajeva i Banje Luke, projekat }e se pro{iriti i na sve ostale gradove, najprije na univerzitetske, a potom i ostale sredine, pojasnio je Aliba{i}. Kada je u pitanju program ISIC, Aliba{i} je kazao kako je u toku {irenje projekta na druge gradove. - U toku su pregovori sa krovnim studentskim udru`enjima koja bi trebala biti nosioci projekta. Trenutno se ISIC realizuje u Sarajevu i Banjoj Luci, te jednim dijelom i u Tuzli. I ovdje nam je u planu da

denti dobijaju popuste za prehranu, koja je najva`nija, potom za obrazovanje, odnosno u knji`arama, bibliotekama, muzejima... Tre}i segment u kojem studenti dobijaju popuste su radnje za odje}u i obu}u, a poseban akcenat stavili smo i na sport, gdje planiramo uklju~iti sportska udru`enja kako bi se studenti animirali i po~eli baviti sportom, dodao je Aliba{i}.

Poziv firmama
Karticu ISIC-a u toku ove godine u BiH izvadilo je gotovo dvije hiljade studenata koji na osnovu nje dobijaju popuste u preduze}ima i kompanijama koja su partneri ovog projekta. Ovim putem iz Studida pozivaju sve zainteresovane firme i organizacije, koje `ele da pomognu omladinskom i studentskom standardu, da se priklju~e ovom projektu i na taj na~in daju svoj doprinos. S. HUREMOVI]

Aliba{i}: Popusti za najva`nije namirnice se projekat ra{iri na sve gradove u BiH. Trenutno imamo vi{e od 200 partnera i svi segmenti `ivota obuhva}eni su na{om karticom. Prije svega, na osnovu na{e kartice stu-

takmi~enje u muzici

voljna
Uz to {to }e zasvirati pred vr{njacima iz cijele FBiH, u~enicima gora`danske osnovne {kole va`an je sam dolazak u Sarajevo i dru`enje

Pripreme za nastup po~ele su u prvom polugodi{tu do 27. aprila, a doma}in je Osnovna muzi~ka baletska {kola Novo Sarajevo. Na{a {kola }e se predstaviti sa devet ansambala, 17 u~enika u I i II kategoriji. S obzirom na to da je rije~ o kamernom takmi~enju, discipline su gitara duo, harmonika duo, klavir ~etveroru~no i nestandardni ansambl flauta i gitara. Finansijer na{eg u~e{}a na takmi~enju je Hajrudin Poturak, a prevoz u~enika }e obezbijediti Ministarstvo obrazovanja, izjavila je nakon koncerta Selma Verem, direktorica OM[ “Avdo Smailovi}” Gora`de. - Zadnji mjesec svakodnevna Prema njenim rije~ima, sa u~e- su preslu{avanja i pripreme u~eninicima se puno radilo, a pripreme ka za {to bolji i kvalitetniji nastup. traju od kraja prvog polugodi{ta Nadamo se i ubije|eni smo da ove {kolske godine. }emo na{u {kolu, op{tinu i Bosan-

skopodrinjski kanton predstaviti u najboljem svjetlu te se u grad vratiti sa rezultatima, zaklju~ila je direktorica Verem. U~enice Rubina Ajanovi} i D`a-

10

CRNA HRONIKA
Tri osobe povrije|ene su sino} u sudaru golfa i pola koji se desio u sarajevskom naselju Dobrinja. Svi su prevezeni u bolnicu Ko{evo te, nakon ukazane pomo}i, otpu{teni su iz bolnice. Velibor Ili} (1980), voza~ pola, slomio je klju~nu kost. I. @, koji je vozio golf, pro{ao je bez povreda, dok su njegovi saputnici lak{e povrije|eni. Kod Damira Opankovi}a (1988) konstatovana je povreda vrata, a D`. ^. (1997) se `alio na L. S. povredu glave.

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Troje povrije|enih u sudaru golfa i pola

Zapalio se reno

U mjestu Dolina, op}ina Zavidovi}i, u petak je do{lo do samozapaljenja renoa 19, registarskih oznaka A60-M-012, vlasni{tvo S. S. iz Zavidovi}a. Pre ma in for ma ci ji iz MUP-a Ze ni ~ko-do boj skog kantona, u ovom po`aru nije bilo povrije|enih, ali je na vozilu pri~injena {teta. Po`ar su lokalizovali pripadnici Vatrogasne jedinice Zavidovi}i, a policija je izvr{ila uvi|aj.

S

lu`benici Sektora Grada CJB Banja Luka podnijeli su banjalu~kom Okru`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv Ranka Udov~i}a (1975), biv{eg direktora firme E-sistem, zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela poslovna prevara, falsifikovanje isprave i izdavanje ~eka i sredstava bezgotovinskog pla}anja bez pokri}a. Udov~i}u se, kako saznajemo, stavlja na teret da je tokom maja 2011. godine, kao direktor banjalu~ke firme E-sistem, prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji naftnih derivata sa preduze}em za distribuciju i prodaju naftnih derivata Nestro petrol, obmanuo slu`benicu tako {to je prikazao

Banjalu~anin osumnji~en za prevaru

Nestro petrol
da }e ispuniti obaveze ugovora, odnosno da }e nakon ugovorenog roka isplatiti cijenu distribuiranih naftnih derivata. Me|utim, ovaj Banjalu~anin je tom prilikom prikrio da obaveze ne}e biti ispunjene tako {to je falsifikovao potvrde banke u kojima je navedeno da preduze}e, ~iji je on direktor, ima likvidan ra~un. Na osno-

Mjenice bez pokri}a

o{tetio za 8.000 KM
vu toga je izdao dvije mjenice bez pokri}a, te ih li~no potpisao kao direktor i ovjerio pe~atom firme koja nije poslovala i koja je imala blokirane ra~une u drugim bankama. Na taj na~in Udov~i} je, prema informacijama iz policije, Nestro petrol o{tetio za 8.182 KM. Dalji rad na ovom predmetu, kako nam je potvr|eno iz CJB Banja

Ranko Udov~i} se tereti da nije platio naftu, te da je pritom obmanuo slu`benicu "zaboravljaju}i" navesti da su ra~uni firme E-sistem, ~iji je bio direktor, blokirani
jio 48.646 KM, te za taj iznos o{tetio bud`et BiH. Privo|en je i u septembru pro{le godine, u okviru akcije Kafa. Po nalogu Tu`ila{tva BiH, uhapsili su ga slu`benci Grani~ne policije BiH na grani~nom prelazu Ra~a, zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela organizovani kriminal, odnoL. S. sno utaja poreza.

Luka, nastavlja Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka.

Presuda i hap{enje
Ina~e, Sud BiH je Udov~i}a u decembru pro{le godine nepravomo}no osudio na sedam mjeseci zatvora jer je kao vlasnik trgovinske radnje “Tanja” u Glamo~anima kod Lakta{a 2007. godine uta-

U sarajevskom naselju Vlakovo

Svjedok na su|enju za {verc droge i pranje novca

Na|eni skeletni ostaci nepoznatog mu{karca
Na lokalitetu Bare u naselju Vlakovo, op}ina Ilid`a, u petak su prona|eni skeletni ostaci nepoznatog mu{karca, srednje `ivotne dobi, sa prostrelnom ranom na sljepoo~nom dijelu lobanje, te tragovima ugriza `ivotinja na svim kostima. Tokom uvi|aja, kojem je prisustvovao i vje{tak sudskomedicinske struke, utvr|eno je da se kosti tu nalaze ve} neko (du`e) vrijeme. De`urni tu`ilac, koji nije izlazio na mjesto doga|aja, nalo`io je da se posmrtni ostaci prevezu u prosekturu groblja Bare, te u narednim danima izvr{i obdukcija, saop}eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. Jasmina Omi}evi}, portparol Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, ju~er nam je kazala da }e na|eni posmrtni ostaci, odnosno kosti, biti prevezeni u Komemorativni centar Visoko kako bi se DNK uporedila sa uzorcima pohranjenim u tamo{njoj bazi DNK. Naime, pretpostavlja se da bi se moglo raditi o `rtvi iz proteklog rata. L. S.

Haris Zorni}

Hamdo Daci}

Acik Can

Zorni} mi je ostavio novac na ~uvanje
Ismet Bruli} je ispri~ao da je Haris Zorni} kod njega ostavio izme|u 600 i 700 hiljada njema~kih maraka
Ismet Bruli}, ro|en u Kosovskoj Mitrovici, trenutno nastanjen u Kopenhagenu (Danska), u Sudu BiH pro{le sedmice je kazao da je Harisa Zorni}a (ranije Ljutvo Daci}), upoznao u Njema~koj tokom 1992. Bruli} je svjedo~io u korist odbrane Zorni}a, kojeg Tu`ila{tvo BiH, te njegovog brata Hamdu Daci}a, kao i Tur~ina Acika Cana, tereti za organizirani kriminal, {verc drogom, pranje novca i neovla{teno dr`anje oru`ja. Ispri~ao je da mu je pozna to da su Da ci }i ima li gra|evinsku firmu i svojih 50-ak radnika, a on je u Njema~koj boravio do 1993. Me|utim, sa Zorni}em je ostao u kontaktu. - Tokom 1996. me je nazvao i rekao je da je stigao u Kopenhagen. Tada me je zamolio da kod mene ostavi izme|u 600 i 700 hiljada njema~kih maraka. Rekao mi je da je morao napustiti Njema~ku i da ide za Belgiju, te da }e neko njegov do}i po taj novac. Za dva ili tri mjeseca otac njegove supruge je do{ao po novac, ispri~ao je Bruli}. Zorni}ev advokat Vlado Adamovi} svjedoka je pitao da li je ikada ~uo pri~u "da se dru`i sa kriminalcima", na {ta mu je Bruli} odgovorio da su mu to znali re}i dok bi sjedio u kafani, ali da je njemu to bilo smije{no. - Prema meni su uvijek bili korektni. U njima nisam vidio ni{ta lo{e, rekao je Bruli}, dodav{i da on nikada nije ~uo da se Zorni} bavi drogom. Ina~e, na ovom ro~i{tu tu`iteljicu Dianu Kajmakovi} mijenjao je tu`itelj Sa{a Sarajli}. On je prvo zamolio Sudsko vije}e da se saslu{anje svjedoka odgodi, jer su "re~ene ~injenice koje do sada Tu`ila{tvu nisu bile poznate, te da se on o njima ne mo`e izjasniti". Me|utim, svjedok je napomenuo da on `ivi u Danskoj, te da ne}e mo}i u skorije vrijeme ponovo prisustvovati su|enju. Tu`ilac je nakon toga zatra`io pauzu, te potom, ipak, saslu{ao svjedoka. Bruli} je, odgovaraju}i na tu`io~eva pitanja, objasnio da je novac koji mu je Zorni} ostavio bio upakovan u najlon, te ga je on dr`ao u stanu. Na koncu, tu`ilac nije isklju~io mogu}nost da }e Ismet Bruli} biti predlo`en za direktno ispitivanje, odnosno da }e biti pozvan i kao svjedok Tu`ila{tva.
Z. \.

Priveden napada~ na policajca
Slu`benici PS Trebinje predali su Okru`nom tu`ila{tvu I. B. iz tog grada, koji se sumnji~i za spre~avanje slu`benog lica u vr{enju slu`bene radnje. Naime, I. B. se tereti da je u no}i sa ~etvrtka na petak u Starom Gradu u Trebinju, dok je bio sa jo{ dvije osobe, fizi~ki napao policajca. Potom su napada~, ali i osobe koje su bile sa njim, pobjegle. Na osnovu operativnih saznanja, oni su identifikovani, a osumnji~eni za napad je uhap{en, dok su osobe koje su bile sa njim saslu{ane i pu{tene na slobodu.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici policije MUPa Kantona Sarajevo tokom petka su prilikom redovne kontrole saobra}aja uru~ili 438 prekr{ajnih naloga, a za lak{e prekr{aje upozorili 58 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~eno 16 voza~a zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola, ~etiri osobe bez polo`enog voza~kog, {est osoba prije sticanja prava na upravljanje vozilom, te tri vozila zbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole.

11

Uru~eno 438 prekr{ajnih naloga

Uhap{en deset minuta nakon plja~ke

Preksino}, desetak minuta nakon razbojni{tva izvr{enog u Prvomajskoj ulici u Sarajevu, pripadnici Tre}e PU priveli su I. E. (1993) iz Sarajeva. On se, naime, sumnji~i da je uz upotrebu fizi~ke snage od V. H. iz Sarajeva oteo odre|enu svotu novca. Nakon hap{enja, osumnji~eni je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a, a o doga|aju i privo|enju osumnji~enog obavije{ten je nadle`ni tu`ilac.

P

olicija USK-a privela je, saslu{ala i pustila dvojicu mladi}a Mehmeda Ale{evi}a i Denisa ]uturi}a, koji su u petak nave~er u u~eni~kom autobusu na liniji za Vrnogre~ brutalno pretukli Emina Duki}a (26) iz Velike Kladu{e.

Mladi} pretu~en u u~eni~kom autobusu zadr`an u biha}koj bolnici

Napada~ima `elim
SELIMAGI] Ta grupa je u pripitom stanju u{la u autobus. Govorili su da nije to taj autobus, kao da su nekoga tra`ili. Kada su po~eli da tuku tog mladi}a, voza~ je stao, otvorio vrata i neka djeca su istr~ala van
"@elim im najve}u mogu}u kaznu zbog onoga {ta su mi napravili", zaklju~uje Duki}. Izet Selimagi}, direktor firme Izan trans i vlasnik autobusa u kojem se desio ovaj incident, kazao nam je da je njegov voza~ rekao da su u napadu u~estvovala dvojica mladi}a i jedna `enska osoba, koja je bila s njima. - Ta grupa je, kako mi je rekao, u pripitom stanju u{la u autobus. Govorili su da nije to taj autobus, kao da su nekoga tra`ili. Kada su po~eli da tuku tog mladi}a, voza~ je stao, otvorio vrata i neka djeca su istr~ala van, jer je u pitanju u~eni~ki prevoz, a onda je jedan

Pi{tolj ili no`?
Dok su ga tukli i maltretirali ostale putnike, prijetili su i voza~u da ne smije zaustaviti autobus. Putnici su spominjali da su vidjeli i vatreno oru`je, dok je iz policije re~eno da su, ipak, prijetili no`em. Pretu~enog Duki}a potom su izbacili na stanici Vrnogre~ki Kri`, a na kraju linije do~ekala ih je policija te privela. Povrije|enog mladi}a posjetili smo u subotu na Odjelu neurokirurgije Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijanki}” u Biha}u. Oba oka su mu zatvorena sa vidnim krvnim podlivima, vrat imobiliziran, ali je bio pri svijesti. Ispri~ao nam je {ta se desilo. - Kada su u{li u autobus, pona{ali su se upadljivo nekulturno i, po mojoj procjeni, bili su pijani, drogirani ili oboje. Rekao sam im da se ne guraju, a onda me je jedan od njih ne~im metalnim udario u glavu, a drugi nogom u prsa, te oborio na pod autobusa, pri~a nam Emin Duki}. Sje}a se, ka`e, da su prijetili voza~u da ne smije stajati. "Osje}ao sam se prili~no beznade`no zbog toga", dodaje Duki} i poja{njava da napada~e li~no

najve}u kaznu
Mehmed Ale{evi} i Denis ]uturi}, koji su upali u autobus, izudarali Emina Duki}a, a potom ga izbacili vani, te maltretirali voza~a i putnike, saslu{ani i pu{teni
od napada~a zaprijetio voza~u da ne smije vi{e stajati. Voza~ Senad Ju{i} je mlad, ima 23 godine, on i nije znao druga~ije postupiti, kazao nam je Selimagi}.

Osveta?
Dalje navodi da je ju~er kod njih na autobuskoj stanici ~uo i epilog doga|aja. - Tog momka Medu (Mehmed Ale{evi}) i tu `ensku osobu policija je jutros pustila i oni su do{li na stanicu i redovnom linijom krenuli za Bu`im. Oko 12 sati pred njih su iza{li ro|aci od ovog mladi}a {to je u bolnici i namlatili ih. Tako su mi kolege ispri~ale, kazao nam je Selimagi}. De`urni operativni u MUP-u Unsko-sanskog kantona ju~er nam nije mogao potvrditi ovu informaciju jer, kako je kazao, zbog neradnog dana izvje{taji sa terena nisu pristigli. F. BENDER

Emin Duki} na Odjelu neurokirurgije

ne poznaje. Isti~e i to da ga je jedan udarao mnogo vi{e od drugog, i to vjerovatno bokserom ili dr{kom kakvog oru`ja. "Neko ka`e da je bio no`, a neko da je bio pi{tolj. Ja nisam siguran", isti~e na{ sagovornik. ^uo je, ka`e, da su napada~i uhap{eni.

Nakon zapljene po{iljke marihuane u Ilija{u

Sud BiH

Senad Drugovi} (40) iz Kaknja i Jakub Kubura (34), ro|en u Zenici, oba nastanjena u Kaknju, osumnji~eni za neovla{tenu proizvodnju i promet droga, saslu{ani su u Kantonalnom tu`ila{tvu, nakon ~ega je Op}inskom sudu upu}en prijedlog da im se odredi pritvor, potvrdila nam je Jasmina Omi}evi}, portparol sarajevskog Tu`ila{tva. Drugovi} i Kubura su, podsje}amo, uhap{eni u ~etvrtak kod Ilija{a nakon {to je u mercedesu, kojim su iz Kaknja krenuli za Sarajevo, prona|ena droga. Dio narkotika je, kako je u petak re~eno na konferenciji za novinare, na|en u tom vozilu, a dio u stanovima koje osumnji~eni koriste na podru~ju sarajevskih op}ina Centar i Novo Sarajevo. Policija je novinarima saop}ila da sa radi o koli~ini od oko {est kilograma marihuane, ali Omi}evi}eva je ju~er kazala da su u pitanju tri kilograma te droge. L. S.

Zatra`eno pritvaranje Jasmina Halilovi} Drugovi}a i Kubure negirala
krivnju
Jasmina Halilovi} (1984) iz Visokog, optu`ena za poreznu utaju ili prevaru, u petak je, kako nam je potvr|eno iz Suda BiH, pred sudijom za prethodno saslu{anje negirala krivnju. S obzirom na to da je izjavila da se ne osje}a krivom, predmet protiv nje }e biti dostavljen Vije}u pred kojim }e se voditi sudski proces. Ina~e, optu`nica Tu`ila{tva

Droga zaplijenjena u akciji sarajevske policije

BiH Halilovi}evu tereti da je od novembra 2009. do januara 2010, rade}i kao direktor jednog preduze}a u Visokom, vr{ila registrovanu trgova~ku djelatnost protivno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Na taj na~in, navodi se u optu`nici, Halilovi}eva nije prikazivala stvarni promet realizovanih dobara. Naime, vr{ila je prodaju robe dobra za gotovinu, a prilikom prodaje nije sa~injavala i izdavala ra~une kupcima, nije ih evidentirala u poslovnim knjigama, niti je prikazala i prijavila stvarnu realizaciju PDV-a u poreznim prijavama, u ukupnom iznosu od 29.002 KM. Za taj iznos je, kako navode iz Tu`ila{tva, o{tetila bud`et BiH.
L. S.

12

REGION

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prestala {tampa Vjesnika
Nakon 72 godine
Tra`ili smo od vlasnika lista, Narodnih novina, mo`e li usko~iti i platiti repromaterijal te osigurati njegov izlazak, no oni to nisu mogli, kazao je Zlatko [o{tari}
Nakon 72 godine, hrvatski Vjesnik ju~er nije {tampan, a ve} pripremljeni broj mogao se ~itati samo na internet-stranici. - Na{ vlasnik Narodne novine d.d. odlu~io je prekinuti pregovore, a automatizmom, Tiskara je odbila tiskati Nedjeljni Vjesnik. Tako je Vjesnik, koji neprekidno kara Vjesnik donijela odluku da od ju~er prekida tiskanje lista zato {to nije uspjela osigurati repromaterijal, te dodao da je na vlasniku “da vidi {to }e dalje” . - Tra`ili smo od vlasnika lista, Narodnih novina, mo`e li usko~iti i platiti repromaterijal te osigurati njegov izlazak, no oni to nisu ti ako ga kupi fond Oak Investment Management Group, no da su dobili informaciju da pregovori nisu uspjeli. - Nismo uspjeli osigurati repromaterijal za daljnje tiskanje lista Vjesnik, a dobili smo informacije da su pregovori izme|u fonda Oak Investment Management Group Nikole de Frankopana i Narodnih novina, koje su vlasnik tog lista, propali, kazao je. Robert Mekini}. v. d. direktora Vjesnika, naglasio je da, kao direktor, nije sudjelovao u pregovorima o prodaji Vjesnika te tako ne mo`e niti potvrditi niti zani je ka ti gla si ne o na vo dnom prekidu pregovora o njegovoj prodaji, a na pitanje {to dalje, nije mogao odgovoriti. Bri tan ski in ves ti cij ski fond Oak Investment Management Group Nikole de Frankopana jedini se javio na nedavno odr`an natje~aj za kupnju dnevnog lista Vjesnik. Prema uvjetima prodaje, novi vlasnik lista mora najmanje dvije godine nastaviti izdavati list, preuzeti svih 98 zaposlenika i ponuditi bankovno jamstvo od gotovo 14 miliona kuna, na koliko su procijenjeni dugovi Vjesnika prema radnicima, dobavlja~ima i dr`avi.

Mate Uzini} o izjavi Dobroslava ]uka

Politiziranje

DIJALOGA
Du bro va ~ki bis kup monsinjor Mate Uzini} nedavnu izjavu na~elnika Op{tine Trebinje Dobroslava ]uka u Dubrovniku u kojoj je izrazio `aljenje, ali ne i ispriku za ratne doga|aje iz devedesetih, a pri ~emu se pozvao na ekumenski dijalog, ocijenio je “grubom politizacijom, provokacijom i izjedna~avanjem strana u sukobu” . koje je i dovelo do rata” . Osvr}u}i se na ]ukovu izjavu kako je “sad trenutak da za`alimo za onim {to se dogodilo i da oprostimo jedni drugima, kr{}anski, kako su nas pou~ili episkop zahumsko-hercegova~ki i biskup dubrova~ki” bis, kup Uzini} upozorava kako je dolazak na~elinka Op{tine Trebinje u Dubrovnik politi~ki doga|aj koji nema nikakve veze s ekumenskim

Dubrova~ki biskup monsinjor Uzini} upozorava kako je dolazak na~elinka Op{tine Trebinje u Dubrovnik Dobroslava ]uka politi~ki doga|aj koji nema nikakve veze s ekumenskim odnosima i poukama koje su izmijenili zahumsko-hercegova~ki episkop Grigorije i on
Uzini} isti~e kako je me|uso bna su ra dnja Trebinja i Dubrovnika nu`na, ali ta suradnja i dijalog nemaju, niti mogu imati, budu}nost i dobre plodove ako su zasa|eni na lo{em tlu neistina i za~injeni cini~no{}u. - Po zi vam vjer ni ke Dubrova~ke biskupije i sve gra|ane Dubrovnika, osobito udruge proiza{le iz Domovinskog rata, da se ni na

izlazi 72 godine ubijen u samo nekoliko minuta, napisao je Bruno Lopandi}, glavni urednik Vjesnika, u ju~era{njem internet-izdanju. Direktor Tiskare Zlatko [o{tari} izjavio je da je Tis-

mogli i mi, na`alost, nismo mogli osigurati daljnje tiskanje, kazao je [o{tari}, a prenosi Fena. Rekao je i kako list Vjesnik nije podmirio dugove Tiskari, te kako su se u Tiskari nadali da }e se problemi rije{i-

Staro poglavlje
- @aljenje, uz jasno nagla{eno odbijanje bilo kakve isprike i osobito izjedna~avanje strana u sukobu, pa ~ak i vi{e od toga, bitno se razlikuje od onog ‘oprostite’ izgovorenog tijekom ekumenskog bogoslu`ja i molitve za jedinstvo u dubrova~koj katedrali, stoji u biskopovom priop}enju. Biskup Uzini} ocjenjuje kako “ovime nije, kako je kazao gradona~elnik Dubrovnika Andro Vlahu{i}, otvoreno jedno novo poglavlje, nego se - sre}om ovaj put samo rije~ima - ponovilo ono staro poglavlje

U ^EMU JE RAZLIKA
@aljenje, uz jasno nagla{eno odbijanje bilo kakve isprike i osobito izjedna~avanje strana u sukobu, pa ~ak i vi{e od toga, bitno se razlikuje od onog ‘oprostite’
odno si ma i po uka ma ko je su izmije nili zahumsko-hercegova~ki episkop Grigorije i on. koji na~in ne daju isprovocirati ovim izjavama, nego da sa~uvamo dostojanstvo, ali i du `an pi je tet pre ma svima onima koji su iz ljubavi prema Dubrovniku i domovini svoje `ivote i `rtvu ugradili u na{u slobodu, stoji u re agi ra nju du bro va ~kog biskupa msgr. Mate Uzini}a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 217068 11 I Sarajevo, 11. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, protiv izvr{enika Kalajd`ija Melisa, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61, Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Broj 65 0 I 217068 11 I od 21. 11. 2011. godine Na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice, broj 130-827/09-1, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 681,48 KM, sa zakonskom zateznom kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 10. 8. 2011. godine pa do isplate, odre|uje se izvr{enje popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika na adresi Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61, Sarajevo, i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom, uplatom na ra~un tra`ioca izvr{enja broj 141-001-0000000-165. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 34,07 KM. SUDIJA Alisa Numi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Sa~uvati dostojanstvo
- @ao mi je {to se ekumenski dijalog i suradnja koju smo episkop i ja po~eli graditi politizira na tako grub na~in, stoji u priop}enju.

Zemljotres kod Cetinja
Seizmolo{ki zavod Crne Gore ju~er poslijepodne registrovao je zemljotres manje ja~ine sa epicentrom 12 kilometara ju`no od Cetinja. Ja~ina zemljotresa u `ari{tu iznosila je 2,6 jedinica Rihterove skale, {to odgovara epicentralnom intenzitetu od ~etiri stepena Merkalijeve skale. @ari{te zemljotresa locirano je na dubini od dva kilometra. Kako je saop{teno iz Seizmolo{kog zavoda, zemljotres nije mogao izazvati materijalne {tete u epicentralnom podru~ju.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

REGION
VIJESTI

13

Na Kosovo dolazi poja~anje
Nakon zahtjeva KFOR-a
Uo~i predsjedni~kih izbora u Srbiji, Austrija {alje dodatnih 150 vojnika, a Njema~ka 550
Ministarstvo odbrane Austrije potvrdilo je u subotu da }e na Kosovo uputiti dodatnih 150 vojnika zbog predstoje}ih izbora u Srbiji, kao i zahtjeva KFOR-a, izjavio je glasnogovornik ministarstva Robert Rauter.

Hrvatska: Skuplja struja
Hrvatski ministar privrede Radimir ^a~i} potvrdio je da }e od 1. maja ponovno poskupjeti struja, ne navode}i koliko }e biti poskupljenje. Hrvatska elektroprivreda (HEP) navodno je zatra`ila poskupljenje od ~ak 22 posto, a pretpostavlja se da }e struja ipak poskupjeti za oko 15 procenata. "Bi}e ra|eno na ni`oj cijeni struje za privredu", rekao je ^a~i} i dodao da u Hrvatskoj struja spada me|u najjef tinije u Evropi, javili su hrvatski mediji.

Poja~anje 1. maja
Rauters je potvrdio pisanje njema~ke {tampe da }e Njema~ka uputiti dodatnih 550 vojnika iz Operativnih rezervnih jedinica (ORF) prije izbora u Srbiji, zakazanih za 6. maj ove godine. KFOR je zatra`io poja~anje zbog porasta tenzija na Kosovu. Vojnici }e biti raspore|eni 1. maja, prema pisanju njema~kog lista Der Spiegel, a kako prenosi Al-Jazeera. Ova poja~anja uslijedila su nedugo nakon {to je NATO smanjio broj vojnika na Kosovu na 5.300, od kojih 1.300 dolaze iz Njema~ke. U petak je Misija vladavine prava Evropske unije (EULEX) izjavila da }e poja~ati policijske patrole na sjeveru zbog "pove}ane napetosti u posljednjih nekoliko sedmica." Austrijski vojnici iz sastava ORF-a, koji su bili na sjeveru Kosova od izbijanja tenzija pro{log ljeta, povu~eni su po~etkom ovog mjeseca. Austrijska vojska u sastavu KFOR-

Najvi{e izvoze ajvar
Sti`e poja~anje iz Austrije i Njema~ke

a u~estvuje sa oko 400 vojnika u regularnim uvjetima.

Rezervni bataljon
Rezervni bataljon, kako je predvi|eno, treba pomo}i i u o~uvanju mira i stvaranju sigurnog okru`enja, u {ta spadaju i borba protiv trgovine narkoticima i oru`jem. Napetosti su se pove}ale nakon {to je Srbija najavila planove za odr`avanje izbora na sjeveru Kosova, ~emu se pri{tinske vlasti o{tro protive.

Sjever Kosova pogo|en je nizom nasilnih napada u posljednjih nekoliko sedmica. U bomba{kom napadu prije dvije sedmice poginuo je jedan od rijetkih Albanaca koji `ive u sjevernom dijelu Kosova. KFOR je raspore|en na Kosovu od ljeta 1999. godine po okon~anju NATO bombardiranja tada{nje Savezne republike Jugoslavije. Evropska unija je poslala misiju EULEX nakon {to je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008, kako bi pomogla izgradnju dr`avnih institucija i u~vrstila vladavinu prava.

Me|u poljoprivrednim proizvodima Makedonija najvi{e izvozi ajvar, ljutenicu i papriku u konzervi, a ova zemlja sve ve}i priliv deviza bilje`i i od izvoza vina, podaci su Privredne komore Makedonije. Trenutno u Makedoniji rade 43 kompanije u sektoru poljoprivredne proizvodnje, od kojih 22 za preradu povr}a, ~etiri za preradu vo}a i 17 kombinovanih, pi{e skopski Utrinski vesnik, prenosi Srna. Prema podacima Komore, u pro{loj godini proizvodnja u ovom sektoru iznosila je 50.000 tona, a godinu ranije 47.600 tona, a u izvozu najvi{e u~estvuju proizvodi na bazi paprike.

Otvoren obnovljeni Sveti Stefan
Sveti Stefan

Grad-hotel Sveti Stefan otvoren je ju~er nakon rekonstrukcije, a zakupci su saop{tili da prve goste o~ekuju u ponedjeljak, te da }e u junu ~itav kompleks biti stavljen u funkciju. Zainteresovani gra|ani su mogli da pogledaju kako popularni "Svetac" izgleda poslije rekonstrukcije, ali nije bilo dozvoljeno uno{enje kamera na ostrvo, prenosi Srna. Posjetioci koje je anketirala ova televizija izrazili su odu{evljenje i nisu imali zamjerke na ono {to su vidjeli. Vlada je popularni "Svetac", zajedno sa Milo~erom i Kralji~inom pla`om, 2007. dala u dugoro~ni zakup singapurskoj kompaniji Aman rizorts, a dvije godine kasnije posao je preuzela gr~ka Restis grupa. Prvobitni rok za otvaranje bila je 2009. godina, ali planovi nisu realizovani u tom periodu. Restis grupa je 2011, uz asistenciju Vlade, dobila kredit od 37 miliona eura od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), ali je umjesto kraja investicije, od Vlade zatra`eno smanjenje iznosa zakupa i produ`enje roka zakupa.

Ubice su ubice
Cvetan Stevkovski, brat ubijenog Bor~eta iz skopskog sela Cre{evo, izjavio je da ubice njegovo brata nose samo jedno ime, a to je ubice. - Ubice mog brata nisu Albanci, niti Makedonci, niti Turci, niti Srbi, niti Romi. Oni imaju samo jedno ime - ubice, izjavio je on za dnevnik na albanskom jeziku Lajm, prenosi Srna. Stevkovski je izjavio da je njegova porodica uvijek imala dobre odnose sa Albancima, te da su sahrani njegovog brata prisustvovali i Albanci.

Zlatko Berbi}, predsjednik Biciklisti~kog saveza BiH

Mlade usmjeriti u sport - neprocjenjivo
SPORTSKI VREMEPLOV: Admir Smaji}, nekada{nji fudbaler, reprezentativac

Opro{taj sa selekcijom svijeta nikada ne}u zaboraviti

14

SVIJET
VIJESTI

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pakistanska policija potvrdila

Nema pre`ivjelih u
Obamin poziv
Ameri~ki predsjednik Barack Obama pozvao je u petak nave~er na prekid borbi izme|u Sudana i Ju`nog Sudana i na direk tne pregovore zvani~nika dvije zemlje kako bi razrije{ili me|usobni sukob. - Znamo {ta treba da se desi - vlada Sudana bi trebalo da prekine vojne akcije, zra~ne napade, izjavio je ameri~ki predsjednik u jednoj videoporuci snimljenoj za stanovni{tvo dvije zemlje, prenosi Fena. - Vlada Ju`nog Sudana bi trebalo da prestane podr`avati oru`ane grupe unutar Sudana i prekine vojne akcije s druge strane granice, dodao je Obama u poruci koju prenosi State Depar tment. - Predsjednici Sudana i Ju`nog Sudana moraju imati hrabrosti vratiti se za pregovara~ki sto i mirno rije{iti probleme, zaklju~io je on.

avionskoj nesre}i
Ostaci aviona su razbacani u radijusu od oko dva kilometra, kazao je brigadir Sarfraz Ali
Nema {anse da je iko pre`ivio nesre}u u petak, kada se pakistanski boeing 737 sru{io u blizini Islamabada, a do sada je izvu~eno 110 tijela, saop}ila je policija ju~er ujutro, a prenosi Fena.

Razbacani ostaci
- Avion je potpuno uni{ten i, ako bi neko pre`ivio, to bi bilo pravo ~udo, rekao je za AFP policijski zvani~nik Fazl Akbar koji se nalazio na mjestu nesre}e. Pakistanski ministar odbrane ^audri Ahmed Muhar rekao je da postoje veoma male {anse da je neko pre`ivio nesre}u aviona koji se sru{io u petak prilikom slijetanja na aerodrom u Islamabadu, a letio na liniji Kara~i Islamabad. Do ju~er prijepodne izvu~eno je 110 tijela iz olupine aviona, rekao je novinarima brigadir Sarfraz Ali, koji predvodi operaciju spasavanja. - Ne mo`emo da ih identifikujemo, jer su neka tijela potpuno neprepoznatljiva, dodao je on. Ostaci aviona su razbacani u radijusu od oko dva kilometara, kazao je Sarfraz Ali. Oficir pakistanske mornarice, kapetan Ar{ad Mahmud, rekao je da se nesre}a dogodila u trenutku kada se avion pribli`avao pisti za slijetanje, da je pilot izgubio kontrolu zbog lo{ih vre-

Eksplozije u Iraku
U dvije eksplozije koje su potresle sjeverozapadni dio Bagdada poginule su ~etiri osobe, a 13 je povrije|enih, saop}ili su u subotu ira~ki zvani~nici. Prema navodima policijskih zvani~nika, prva bomba je eksplodirala u minibusu u {iitskom dijelu grada I{kuk, da bi ubrzo potom eksplodirala jo{ jedna bomba na putu nekoliko metara odatle, prenosi Feba. Izvori iz bolnice Al-Nour izjavili su da su ~etiri osobe poginule i 13 povrije|eno. Eksplozije su se dogodile dva dana nakon serije napada u kojima je 30 osoba poginulo u ira~koj prijestonici i {irom zemlje.

NEPREPOZNATLJIVA TIJELA Do ju~er prijepodne izvu~eno je 110 tijela iz olupine aviona, rekao je novinarima brigadir Sarfraz Ali, koji predvodi operaciju spasavanja. - Ne mo`emo da ih identifikujemo, jer su neka tijela potpuno neprepoznatljiva, dodao je on
menskih uslova, pa je avion udario o tlo. nika i ~lanova posade. One se kre}u od 121 do 131. AFP prenosi da je bio 121 putnik, me|u kojima 11 djece i {est ~lanova posade. Avion se sru{io uslijed izuzetno lo{eg vremena, ki{e i jakog vjetra na samo tri kilometra od glavnog autoputa u Islamabadu.

Koliko putnika
Sajfur Rehman, zvani~nik policijskog spasila~kog tima, kazao je da se avion zapalio odmah po udara o zemlju, prenosi AFP. Kontradiktorne su brojke put-

Pakistanska dr`avna televizija javila je da su u svim bolnicama u Islamabadu i obli`njem gradu Ravalpindiju uzbuna dignuta na najvi{i stepen. Odmah je pokrenuta zvani~na istraga o tragi~noj avionskoj nesre}i koju direktno nadgledaju predsjednik i premijer Pakistana, a kako prenosi Al-Jazeera, vlasniku aviokompanije Farooqu Bhoji zabranjen je odlazak iz zemlje. Prije dvije godine u julu u Pakistanu se desila gora avionska nesre}a, kada su 152 osobe izgubile `ivote prilikom pada putni~kog aviona airbus 321.

Biv{a ukrajinska premijerka Julija Timo{enko preba~ena je iz zatvora u kojem slu`i kaznu zbog zloupotrebe polo`aja u bolnicu gdje }e se lije~iti zbog bolova u le|ima, saop{tile su vlasti. Zatvaranje Timo{enkove izazvalo je spor Ukrajine sa EU, koja smatra da je ona osu|ena u politi~ki montiranom procesu, po{to je o{tar kriti~ar politike predsjednika Viktora Janukovi~a. Evropski sud za ljudska prava, koji razmatra njenu `albu na pro{logodi{nju presudu ukrajinskog suda, apelovao je da Ukrajina osigura da biv{a premijerka dobije odgovaraju}e lije~enje. Timo{enkova (51), kojoj se sada sudi i za ucjenu, mjesecima ima bolove u le|ima i odbija da se pojavljuje na ro~i{tima. - Timo{enkova je ve} stigla u kliniku gdje }e joj biti ponu|eno nekoliko procedura po preporuci njema~kih i ukrajinskih ljekara, saop{tila je kasno u petak uve~er dr`avna zatvorska slu`ba, prenosi Srna. Biv{a premijerka vlade ranije je odbijala da bude preba~ena u bolnicu koja se nalazi nedaleko od zatvora u kojem slu`i kaznu. Ona je lani u oktobru osu|ena

Timo{enko u bolnici O`enio se

{esti put

Ju`noafri~ki poligamni predsjednik Jacob Zuma u petak se o`enio po {esti put. Status ~etvrte supruge dobila je njegova dugogodi{nja djevojka Bongi Ngema. Tradicionalna ceremonija odr`ana je na njegovom seoskom imanju u Nkandli u ju`noafri~koj provinciji KwaZulu Natal. Aktivistica Ngema je ve} dobro poznata ju`noafri~koj javnosti i vi{e je puta predsjednika pratila na slu`benim putovanjima u druge zemlje. Iako je u Ju`noafri~koj Republici poligamija legalna i sastavni dio Zumine Zulu kulture, ceremonija vjen~anja je ipak izazvala polemike. Zuma i Ngema su imali tradicionalno Zulu vjen~anje, a kasnije su sudjeJulija Timo{enko

lovali u tradicionalnom takmi~enju u slavljeni~kom plesu, navodi se u saop}enju iz ureda predsjednika. Od supruge Nkosazane Dlamini-Zuma, ministrice unutarnjih poslova se razveo, a supruga Kate Mantsho-Zuma je 2000. po~inila samoubistvo.

za zloupotrebu polo`aja dok je bila premijerka, u vrijeme kada je pregovarala sa Rusijom o kupovini prirodnog gasa. Janukovi~eva administracija tvrdi da je ona sklopila nepovoljan ugovor sa Rusima, zbog ~ega je cijena gasa u Ukrajini zna~ajno pove}ana.

Vi{e desetina osoba, uglavnom Afganistanaca, koji su se uputili prema Australiji da bi tra`ili azil, uspjelo se domo}i indonezijske obale plivaju}i nakon {to se njihov brod prevrnuo u udaru velikog vala, prenosi Fena. Ju~er se tra`ilo jo{ deset od trideset osoba, dok indonezijske vlasti ispituju one koji su uspjeli da se dokopaju obale, precizirala je lo-

Tra`e se brodolomnici

kalna policija. Stanovnici grada Wonogoro, na isto~noj obali Jave, signalizirali su u petak nave~er da je na njihovu pla`u plivaju}i ili no{eno valovima prona|eno desetak osoba, precizirao je {ef lokalne policije Rinto \atmono za AFP. Policija je ispitala vi{e od 70 osoba. Prema prvim nedovoljnim informacijama, ~amac je prevozio 80 do 100 osoba.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

15

Danas predsjedni~ki izbori u Francuskoj
Danas Francuzi na 85.000 glasa~kih mjesta u Francuskoj glasaju za predsjednika dr`ave. Glasa~ka mjesta su otvorena do 18 sati, osim u velikim gradovima, glasanje mo`e trajati i do 20 sati, kada se o~ekuju prve procjene o rezultatima. Francuski predsjedni~ki kandidati obustavili su ju~er kampanje uo~i dana{njeg glasanja za predsjednika dr`ave, na kojem se o~ekuje prolazak Nicolasa Sarkozya i Francoisa Hollandea u drugi krug, prenosi Srna.

Sarkozya i Hollandea

Bitka izme|u

Indonezija: Potres bez cunamija
Sna`an potres ja~ine 6,6 stepeni Richtera pogodio je ju~er isto~nu Indoneziju, objavio je geolo{ki institut SADa (USGS), a indonezijska agencija za ubla`avanje katastrofa izvijestila je da nema opasnosti od cunamija. Potres je zabilje`en na moru, 51 kilometar jugoisto~no od grada Manokwari, na dubini od 18,5 kilometara. Prvobitno je procijenjeno da je potres bio ja~ine 7, pa 6,9 stepeni. - U gradu Manokwari potres se osjetio prili~no sna`no na par sekundi, a stanovnici su pobjegli iz ku}a i zgrada, rekao je glasnogovornik indonezijske Nacionalne agencije za ubla`avanje katastrofa Sutopo Purwo Nugroho, prenosi Fena. Dodao je da, prema prvim informacijama, nema dojava o {tetama, a ~ekaju se izvje{taji s tog podru~ja, prenosi Hina.

44,5 miliona glasa~a
Glasanje na kojem se izja{njava ukupno 44,5 miliona francuskih gra|ana po~elo je ju~er na francuskim ostrvima u Pacifiku, Indijskom i Atlantskom okeanu, gdje `ive 882.000 ljudi s pravom glasa. Francuski izborni zakon zabranjuje kampanju i objavljivanje rezultata anketa tokom posljednjeg dana uo~i izbora. Posljednje ankete pokazuju da socijalista Hollande i dalje ima prednost ispred desni~arskog predsjednika Sarkozya. O~uje se da }e njih dvojica sigurno i}i u drugi krug 6. maja, a istra`ivanja najavljuju kona~nu pobjedu Hollandea. Francuska je zemlja koja posjeduje nuklearni arsenal i ima

Socijalist Francois Hollande i desni~ar Nicolas Sarkozy

stalno mjesto u Vije}u sigurnosti UN-a. To je deseta najve}a ekonomska sila u svijetu u pogledu dru{tvenog proizvoda. Francuski predsjednik ima veoma velika li~na ovla{tenja. Sarkozy je svoju funkciju jo{ vi{e oja~ao kada je izdejstvovao smanjenje ovla{tenja predsjednika vlade i preuzeo svakodnevno rukovo|enje poslovima od zna~aja za zemlju. Pobjednik na glasanju 6. maja ima}e pred sobom i parlamentarne izbore u junu, gdje mu je potrebna pobjeda da bi bi siguran u svoj autoritet.

Predsjedni~ki izbori u Francuskoj ko{tat }e svakog bira~a po jedan euro, grad od 20.000 stanovnika 15.000 eura, a dr`avu vi{e od 217 miliona eura, prenosi Al-Jazeera.

Cijena izbora
Op}ina sa oko 20.000 stanovnika obi~no po{alje 100 svojih ~inovnika, koji pregledaju izborne listi}e glasa~a i vr{e identifikaciju gra|ana. Dr`ava sa svoje strane preuzima tro{kove glasa~kog materijala, kao {to su rashodi za {tampanje bira~kih listi}a i glasa~kih biltena. Za parlamentarne izbore va`i pravilo da kandidati

sami {tampaju svoj izborni materijal, a samo oni koji osvoje najmanje pet posto glasova u prvom krugu izbora, imaju pravo na nadoknadu od dr`ave. Pravilo koje se tako|er mora po{tovati jeste da barem 50 posto kori{tenog papira mora biti reciklirano. Prema procjeni u Senatu, gornjem domu francuske narodne skup{tine, predstoje}i predsjedni~ki izbori ko{tat }e francusku dr`avu 217,3 miliona eura, dok bi tro{kovi za parlamentarne izbore kasnije ove godine mogli dosti}i 122,3 miliona eura.

Masakr na sjeveru Meksika
Naoru`ani mu{karci upali su u bar El Colorado u gradu ^ihuahua na sjeveru Meksika i ubili 14 osoba, saop}ili su u subotu zvani~nici, a prenosi Fena. Por tparol tu`ila{tva dr`ave ^ihuahua Carlos Gonzales izjavio je da je najmanje sedam napada~a, obu~enih u uniforme sli~nim policijskim, do{lo do bara El Colorado u nekoliko automobila, upalo u bar i otvorilo vatru kasno u petak nave~er. Po njegovim rije~ima, dvije osobe su povrije|ene, a istra`itelji poku{avaju da utvrde ko stoji iza napada. ^ihuahua se nalazi uz granicu s Teksasom i popri{te je nasilja od 2008. godine, od kada se narko-kar teli bore za kontorlu puteva kojim krijum~are narkotike.

Upozorenje iz Pekinga

Vje`be SAD-a i Filipina su rizi~ne

Ameri~ke i filipinske trupe po~ele su pro{le sedmice godi{nje mornari~ke vje`be u vi{e oblasti oko Filipina
Vode}i kineski list za vojna pitanja upozorio je SAD da zajedni~ke ameri~ko-filipinske vojne vje`be pove}avaju rizik od oru`anog sukoba u spornom Ju`nom kineskom moru, prenosi Srna. Komentar u Dnevnom listu Kineske oslobodila~ke armije nema te`inu zvani~nog obra}anja dr`ave, ali predstavlja do sada najo{trije upozorenje iz Pekinga povodom spora sa Filipinima. Obje zemlje nedavno su poslale brodove u ovu oblast kako bi potvrdile svoja teritorijalna prava. Ameri~ke i filipinske trupe po~ele su pro{le sedmice godi{nje mornari~ke vje`be u vi{e oblasti oko Filipina. Manevri u Ju`nom kineskom moru po~inju za dva dana. - Svako ko dobro vidi, davno je uo~io da iza ovih vje`bi stoFoto: AFP

Amsterdam: U sudaru vlakova 125 povrije|enih
Najmanje 125 osoba je ozlije|eno, od kojih 56 ozbiljno, u frontalnom sudara dva vlaka u Amsterdamu u subotu nave~er, izvijestio je nizozemski me|unarodni radio RNW. Policijski izvori ka`u da je 13 putnika u vrlo te{kom stanju, a 43 su te{ko ozlije|ena. Glasnogovornik nizozemskih `eljeznica kazao je da su mnogi putnici zadobili lomove kostiju i te{ke modrice. Putnici s lak{im ozljedama preba~eni su u bolnice ili im je na mjestu nesre}e pomoglo osoblje hitne pomo}i. “Pretpostavljamo da je u trenutku sudara mnogo ljudi bacano okolo po vlaku, u zidove, sjedala i druge ljude”, rekao je glasnogovornik policije Ed Kraszewski za lokalnu TV postaju AT5, dodaju}i da neke od `rtava imaju lomove kostiju i ozljede vrata, prenose agencije.

ji mentalitet koji }e pitanje Ju`nog kineskog mora odvesti ka vojnoj konfrontaciji i rje{enju uz upotrebu oru`anih snaga, pi{e u komentaru kineskog lista. U tekstu se dodaje da }e SAD ovakvim mije{anjem “samo pogurati kompletnu situaciju u

Ju`nom kineskom moru ka sve ve}em haosu, {to }e neizbje`no imati veliki uticaj na regionalni mir i stabilnost” . Predmet spora Kine i Filipina je nenaseljeno ostrvsko podru~je udaljeno oko 200 kilometara od glavnog filipinskog ostrva Luzon.

Ki na u Ju `nom ki nes kom moru ima sporove sa Filipinima, Vijetnamom, Brunejima, Malezijom i Tajvanom. Ovo more potencijalno je bogato naftom i gasom, a preko njega prolaze brojni pomorski putevi.

16

SVIJET FINANSIJA

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Konferencija o dru{tvenoj odgovornosti i filantropiji

I mali korak je napredak
Organizator konferencije bio je Studio Moderna, uz potporu Clinton Global Initiative, a u radu konferencije u~estvovalo je 100 sudionika
Konferencija o korporativnoj dru{tvenoj odgovornosti i filantropiji za isto~nu Evropu, koju je po drugi put organiziralo poduze}e Studio Moderna, ovaj put u partnerstvu sa {vicarskim poduze}em Impact Economy, odr`ana je tokom protekle sedmice na Bledu u Sloveniji. U fokusu konferencije bilo je podizanje svijesti o zna~aju dru{tvene odgovornosti, pri ~emu mora {to prije uslijediti promjena pona{anja pojedinaca i korporacija. Jedino tada mo`emo o~ekivati konkretne u~inke za budu}nost svijeta. suradnje i produktivnosti putem sporta. Ana Koeshall, direktorica Zaklade “Ana i Vlade Divac” (Srbija), prisutnima je na osnovi rada ove institucije predstavila kreativne strategije za otvaranje novih radnih mjesta. “Pomo}u posebno osmi{ljenih programa i treninga dru{tveno isklju~enima osigurali smo pomo} u razvoju dohodovno usmjerenih aktivnosti, ~ime tako|er podi`emo standard `ivota u na{oj regiji” kazala je Koeshall. ,

preuzimanje
Evropska komisija je odobrila da japanski Sony i investicioni fond Mumbada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 2,2 milijarde dolara preuzmu izdava~ku ku}u EMI, koja je vlasnik muzike Rihan ne i dru gih glo bal nih pop-zvijezda. Evropski regulator konkurencije naveo je da je odobrio akviziciju pod uslovom da Sony i Mumbada prodaju izda va ~ka pra va dru gih izvo|a~a, uklju~uju}i Ozzya Osbourna, prenijela je u francuska novinska agencija AFP. “Soni i Mumbada su ponudili da prodaju vrijedne i atraktivne kataloge” izjavio je ko, mesar EU za konkurentnost Hoakin Almunia. Sporazum tako|er obuhvata prava izdava~ke ku}e Vir-

EK: Dozvoljeno
gin na 12 izvo|a~a, me|u kojima je i Robbie Willijams. Sony je ve} vlasnik stotina hi lja da mu zi ~kih na slo va, uklju~uju}i izdava~ka prava za Beatlese i Boba Dylana, a sada }e u svoj portfolio uklju~iti i moderne pjeva~e, kao {to su Jay Z, Pink, Adele i Noraj Jones. “U svjetlu datog sporazuma, Komisija je zaklju~ila da transakcija ne}e izazvati zabrinutost u pogledu konkurentnosti” navedeno je u sao, p}enju EK-a. Iz EK-a su dodali da su najvi{e brinuli o kontroli online licenci za anglosaksonske hitove budu}i da je internet sada klju~na platforma sa koje muzi~ka industrija ostvaruje kontakt sa kupcima, prenio je Tanjug.

Dru{tvene promjene i fudbal
Za ni mlji vo pred stav ljan je odr`ao je Jan Lübbering, voditelj novih poslovnih prilika u Streetfootballworldu (Njema~ka), koji je govorio o postizanju dru{tvenih promjena putem sporta: “Mi smo tra`ili ne{to {to sadr`ava strast, mase i manje bitnu ulogu jezika. Utvrdili smo da nogomet mo`emo upotrijebiti kao alat za postizanje dru{tvenih promjena. Gdje drugdje mo`ete zamisliti, na primjer, izraelskopalestinsku ekipu? Do 2015. `elimo raditi s 2 miliona mladih godi{nje i pomagati im. U na{oj ekipi svakome pripada uloga igra~a.” Doma}ica konferencije prof. dr. Danica Purg, dekanica i direktorica IEDC - Poslovne {kole Bled, naglasila je da “IEDC od samog po~etka pridaje veliko zna~enje dru{tvenim i ekolo{kim pitanjima. Etika, odgovorno upravljanje te odr`ivi razvoj va`ni sastavni su dijelovi obrazovanja, a {kola ujedno sa zanimanjem podupire inicijativu Studija Moderna te zajedno s partnerima sura|uje u osnivanju sveeuropske mre`e za korporativnu dru{tvenu odgovornost” .

Biznismeni, filantropi...
Na konferenciji je nastupilo 16 biznismena, filantropa, socijalnih poduzetnika i voditelja javnih institucija iz isto~ne Evrope, a oko 100 sudionika raspravom je poku{alo potaknuti razvoj {ire evropske mre`e za korporativnu dru{tvenu odgovornost i filantropiju. Sandi ^e{ko, osniva~ i direktor Studija Moderna, ovom prilikom je kazao: “Bitno je da smo osobno uklju~eni u aktivnosti na putu prema promjenama. Ako svatko napravi mali korak, uskoro }e se vidjeti velik napredak. Na{ je cilj oblikovati ~vrstu mre`u spremnih pojedinaca i organizacija koje }e putem vlastitih projekata pridonositi rje{avanju dru{tvenih izazova i konkretnim pozitivnim promjenama u u`em i {irem okru`enju.” Doga|aj je odr`an uz potporu organizacije Clinton Global Initiative, ~iji je osniva~ Bill Clinton. Nekada{nji ameri~ki predsjednik svoju je potporu izrazio putem pisma u kojem je napisao: “Studiju Moderna i Impact Economyu ~estitam na organizaciji ovog doga|aja. Sandi ^e-

izdava~ke ku}e EMI

Sandi ^e{ko, osniva~ Studija Moderna

Evropski parlament osudio je postupak Argentine da preuzme kontrolu nad JPFom, ogrankom {panskog naftnog i gasnog giganta Repsol i od EU zahtijeva da preduzme postupak protiv Buenos Airesa u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (SZO), javila je Srna. Evropski parlament tako|e je pozvao EU da razmotri “mogu}e djelimi~ne suspenzije jednostranih carinskih prioriteta” kao na~in za kaznu svake zemlje koja poku{ava da nacionalizuje sredstva neke evropske kompanije. Argentina navodi da je pokrenula postupak kojim }e preuzeti 51 posto kontrole nad JPFom, ~ime Repsolu ostavlja {est posto, jer {panska kom-

Osuda Evropskog parlamenta

{ko uspio je stvoriti impresivan model za inovativno i odgovorno dru{tveno djelovanje. Putem ovog doga|aja svatko mo`e pomo}i ostvariti odgovorniji i natjecateljski privatni sektor koji }e podi}i razinu kvalitetnog `ivota zajednice i promijeniti na{e `ivote.” Najprije su sudionici raspravljali o zna~enju tzv. zelene ekonomije i izazovima koji su pred dru{tvom. Zatim su imali priliku slu{ati o dobrim praksama s podru~ja stvaranja i tra`enja radnih mjesta, idejama za popravljanje dosad uzrokovane {tete za okoli{ uslijed intenzivnog razvoja industrije, prijedlozima za poticanje mladih talenata i za postizanje bolje povezanosti,

panija nije dovoljno investirala u naftnu industriju te zemlje. Repsol i [panija kritikovali su argentinsku renacionalizaciju JPF-a, ocijeniv{i je kao “direktnu plja~ku” i napad na njihove interese. U rezoluciji Evropskog parlamenta, koje su podr`ale sve ve}e stranke, tako|e se poziva Evropska komisija da ovo pitanje iznese pred STO i G20 i da istra`i mjere za bolju za{titu za budu}e interese EU. Grupa G20 industrijskih sila odr`ava samit u junu u Meksiku kada bi se prvi put licem u lice mogli na}i argentinska predsjednica Cristina Fer nan dez de Kir chner i {panski premijer Marijano Rahoj.

Nestle

Rast prodaje za 5,6 posto
[vaj car ski proi zvo|a~ hrane i pi}a Nestle u prvom tromjese~ju ove godine ostvario je rast prodaje za 5,6 posto u odnosu na 2011. godinu, zahvaljuju}i sna`nom rastu na tr`i{tima u nastajanju i vi{im prodajnim cijenama, javila je Srna. Proizvo|a~ brojnih poznatih prehrambenih marki saop{tio je da je prodaja na razvijenim tr`i{tima bila prigu{ena niskim povjerenjem potro{a~a uslijed globalne finansijske nesigurnosti u SAD-u i Evropi. Prodaja u razvijenim zemljama porasla je za 3,1 posto, a na tr`i{tima u nastajanju za 13 posto. “Kako se i predvi|alo, 2012. ve} se pokazuje kao iza zo vna go di na” na veo , je iz vr{ni di re ktor Pa ul Bulke. Rezultati Nestlea uglavnom su ispunili prognoze analiti~ara, a podatke o dobiti ova {vajcarska kompanija objavljuje samo na godi{njem nivou. Nestle je prije nekoliko dana odr`ao godi{nju skup{tinu u Lausanni, na kojoj su dioni~ari odobrili isplatu dividende od 1,95 franaka (2,13 dolara) po dionici.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Enes ^engi}, direktor Energoinvesta, o povratku na tr`i{te Libije

VE]I POSLOVI krajem godine
Na{i planovi su da ostanemo u Libiji, ali smo svjesni da to tr`i{te vi{e ne mo`e biti 70 posto Energoinvestovog biznisa, ka`e ^engi}
Energoinvest u Libiji ima 30ak uposlenika i u tu zemlju je vratio svoje klju~ne ljude, direktora Energoinvesta Libija, finansijskog direktora, te generalnog direktora firme Elko, koju je bh. kompanija osnovala sa nekada{njom vladom Libije, a u toj zemlji bi, prema nekim predvi|anjima, nakon pro{logodi{njih sukoba novi investicijski ciklus trebao po~eti krajem ove godine.

Konferencija o proizvodnji jagodi~astog vo}a
Caritas [vicarske 24. aprila organizira konferenciju o temi Proizvodnja jagodastog vo}a u Bosni i Hercegovini - mogu}nosti i izazovi. Cilj konferencije je da se napravi rezime rezultata u ovom segmentu poljoprivredne proizvodnje, uspostavi dijalog svih u~esnika u lancu proizvodnje i otkupa te da se do|e do odgovora u kom pravcu treba dalje razvijati ovu granu poljoprivredne proizvodnje. Caritas [vicarske organizira konferenciju u saradnji s udru`enjima proizvo|a~a jagodastog vo}a u Bosni i Hercegovini, USAID/Sida FARMA projektom i [vicarskom agencijom za razvoj (SDC). Predvi|ena je i diskusija u~esnika o temi trendova otkupnih cijena i {irenje proizvodnje malina za svje`e tr`i{te, saop}eno je iz Caritasa [vicarske.

^engi}: ^ekamo nalog da po~nemo raditi

Stari poslovi
Direktor Energoinvesta Enes ^engi} za Oslobo|enje je rekao da se ~ekaju izbori u Libiji koji }e biti u junu, te formiranje nove vlasti do septembra: “U Libiji imamo i neke stare poslove. Stari ugovori su u fazi produ`enja akreditiva, ali nemamo narud`bi da radimo dalje. Mi bismo bili sretni da poslove po~nemo raditi sutra jer su na{i kapaciteti spremni. Mi znamo {ta treba Libiji u smislu energetike, ali je pitanje kada }e ta dr`ava dati nalog da se to radi. Na{i planovi su da ostanemo u Libiji, ali smo svjesni da to tr`i{te vi{e ne mo`e biti 70 posto Energoinvestovog biznisa” ka`e , ^engi}. ^engi} ka`e da su novi poslovi mogu}i van BiH jer u na{oj ze-

mlji trenutno nema velikog investicijskog ciklusa. “Mi moramo i}i i na nova tr`i{ta, prije svega mislim na sjeverni Irak, Albaniju, Al`ir, Slova~ku i poku{avamo u}i u turkofonske zemlje, biv{e republike Sovjetskog saveza. To je te{ko i mukotrpno i u ovom momentu nama najvi{e treba novac da bi pre`ivjeli. S druge strane, za bilo koji projekat od momenta generiranja treba 12 mjeseci, a mi svaki mjesec moramo isplatiti plate. Trenutno imamo projekat pet trafostanica u sjevernom Iraku, uskoro idemo na potpis jednog ugovora u Al`ir, me|utim, za sve treba puno vremena, a mi fakti~ki ve} godinu i po ni{ta ne radimo” kazao je ^engi}. , Novoimenovani ambasador BiH u Libiji Ibrahim Efendi} smatra da }e ekonomska saradnja Libije i na{e zemlje biti nastavljena: “To je na{a `elja, ali je za po~etak potrebno da se situacija u Libiji stabilizuje. Mnoge stvari bi

mogle krenuti nabolje poslije izbora” ka`e Efendi}. ,

Date garancije
Otpravnik poslova Ambasade Libije u BiH Sami Agila ka`e da su libijske vlasti garantovale svim svjetskim kompanijama koje imaju poslove u toj zemlji da }e svi projekti biti nastavljeni. “Na{a ambasada je predala tu garanciju Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Prema tome, bh. kompanije se ne trebaju brinuti jer su njihova prava osigurana. @elim zahvaliti svim bh. kompanijama koje su doprinijele sre|ivanju stanja u Libiji, a posebno Energoinvestu, koji je rekonstruisao dalekovode” istakao je Agila. , Podsje}amo, Energoinvest je u polovinom februara pro{le godine zbog sukoba u Libiji morao obustaviti sve aktivnosti u toj zemlji, ali je u pregovorima s novim libijskim vlastima dogovoreno da se okon~aju svi poslovi koji su pokrenuti prije nemira.
Dk. OMERAGI]

Dvodnevni sajam Bijeljina turist 2012.

U~estvovalo 90 izlaga~a
Na dvodnevnom (20 - 21. april) Me|unarodnom sajmu turizma i gastrokulture Bijeljina turist 2012. u~estvovalo je oko 90 izlaga~a iz Republike Srpske, Federacije BiH i regiona, javila je Srna. Direktor Turisti~ke organizacije u Bijeljini Simo Laketi} rekao je da su na Sajmu u~estvovali i izlaga~i iz Bugarske, Gr~ke, Rusije, a najve}i broj izlaga~a, oko 50 posto, stigao je iz Srbije. “Nadamo se da }emo ovaj sajam iskoristiti za promociju turisti~ke ponude i za ostvarivanje posebnih rezultata zbog kojih }e na{i gosti do}i i narednih godina i u~estvovati na njemu” rekao je Laketi} i dodao , da su izlaga~i imali priliku da promovi{u turisti~ke operatere iz svoje lokalne zajednice i predstave tradicionalna jela podru~ja iz kojih dolaze. “Cilj Sajma je ostvarivanje poslovnih kontakata i promocija turisti~kih i ugostiteljskih objekata turisti~kim organizacijama u okru`enju” rekao je , Laketi}. Pomo}nik ministra trgovine i turizma Republike Srpske Du{anka Tegeltija je kazala: “U odnosu na prvi sajam, odr`an 2010, krug izlaga~a se zna~ajno pro{irio, kao i broj posjetilaca” ocijenila je Tegel, tija i dodala da Bijeljina ima veliki turisti~ki potencijal i da posebno treba da razvija ekoturizam, vjerski turizam i ugostiteljstvo.

Katalog metalske i elektroindustrije

Predstavljanje na sajmu u Hannoveru
Katalog “Metalska i elektroindustrija BiH” najkompletniji do , sada objavljeni vodi~ metalske i elektroindustrije u zemlji, promoviran je u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Namjena kataloga je prvenstveno prezentirati firme ovog sektora na stranim tr`i{tima te upoznati ih o njihovim potencijalima. “U BiH najzna~ajniji je sektor drvoprerade, a drugo mjesto zauzima sektor metaloprerade i u ovom njemu posluje oko 1.150 kompanija, a broj uposlenih je oko 34.000 osoba” rekao je na , promociji kataloga predsjednik VTKBiH Bruno Boji}. U katalogu su prezentirana 32 preduze}a iz nekoliko podsektora metalske industrije, crne i Direktor Famosa Isto~no Sarajevo Risto Dabi} je na promociji govorio i o problemima koje ima ovaj sektor industrije danas, a najve}i je nedostatak kadrova te pozvao obrazovne institucije na saradnju. [tampano je 3.000 primjeraka kataloga i 1.500 CD-a koji }e biti distribuirani putem sajmova, delegacijskih putovanja, diplomatskih predstavni{tava kroz kanale VTKBiH i FIRMA projekta. Posljednji ovakav katalog {tampan je 2009. godine. Nagla{eno je da }e katalog oficijelno prvi put biti u prometu na sajmu u Hannoveru od 23. do 27. aprila, na kojem VTKBiH i FIRMA projekt organiziraju zajedni~ki {tand za {est firmi metalske i elektroidustrije.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 078 - 21. 4. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

obojene metalurgije, ma{inogradnje, metaloprerade, automobilske i elektroindustrije. Osim ova 32 preduze}a koja su predstavljena u slici i rije~i, dodatnih 160 preduze}a je spomenuto u katalogu.

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.531590 Kanada 124 CAD 1 1.492115 Hrvatska 191 HRK 100 25.953710 ^e{ka R 203 CZK 1 0.078291 Danska 208 DKK 1 0.262269 Ma|arska 348 HUF 100 0.657680 Japan 392 JPY 100 1.809610 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.258505 [vedska 752 SEK 1 0.220705 [vicarska 756 CHF 1 1.623484 Turska 949 TRY 1 0.825970 V.Britanija 826 GBP 1 2.382828 SAD 840 USD 1 1.478882 Rusija 643 RUB 1 0.050217 Kina 156 CNY 1 0.234629 Srbija 941 RSD 100 1.749923 SDR (Special Drawing Rights) na dan 19. 04. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 19. 04. 2012 =

1.955830 1.955830 1.535429 1.539268 1.495855 1.499595 26.018757 26.083804 0.078487 0.078683 0.262926 0.263583 0.659328 0.660976 1.814145 1.818680 0.566448 0.567864 0.259153 0.259801 0.221258 0.221811 1.627553 1.631622 0.828040 0.830110 2.388800 2.394772 1.482588 1.486294 0.050343 0.050469 0.235217 0.235805 1.754309 1.758695 USD 1.54088 BAM 2.303009

18

SARAJEVSKA HRONIKA

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sindikat radnika JU Dom zdravlja

Sa Ilid`e zbrinuto deset pasa, ali

70 lutalica ide u Rakovicu
Prikupljanje potpisa za {trajk
Nakon {to su formirani pregovara~ki tim i [trajka~ki odbor, Sindikat radnika JU Dom zdravlja KS-a krenut }e sa skupljanjem potpisa uposlenika ove ustanove, koji }e se na taj na~in izjasniti da li su spremni {trajkovati ukoliko menad`ment i Ministarstvo zdravstva KS-a ne prihvate njihove zahtjeve. Zahtjevi Sindikata su zbrinjavanje nepriznatog kadra, isplate plata u skladu sa kolektivnim ugovorom, obezbje|ivanje materijalnih tro{kova i uslova za rad, te pokretanje krivi~ne odgovornosti protiv onih koji su ovu ustanovu doveli u ovakvo te{ko stanje. - ^ekamo spiskove sa imenima svih radnika kako bismo ih podijelili po centralnim objektima i ambulantama. Uz spiskove }e i}i i na{i zahtjevi, kako bi svi uposleni bili upu}eni u ono {to radimo. Trebamo prikupiti bar 51 posto potpisa, a prema pozivima i interesovanju, ve} sada mo`emo re}i da }e ih biti i vi{e od toga. ^im prikupimo toliko potpisa, poslat }emo ih sa za na{im zahtjevima menad`mentu i resornom ministarstvu. Mislim da }emo to sti}i uraditi do kraja idu}e sedmice, kazao nam je Bassam Koudeimati, predsjednik Sindikata radnika JU Dom zdravlja, dodav{i da }e nadle`ni imati rok od 15 dana da se o njima izjasne.
E. A.

Najprije se hvataju psi oko {kola, ambulanti i drugih javnih objekata
Higijenski servis Azila u Pra~i po~eo je od 16. aprila akciju hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica i napu{tenih `ivotinja u op}ini Ilid`a. Tokom akcije koja se provodi jednom nedjeljno, uhvati se i uputi u Azil po desetak pasa. Radnici servisa su ve} bili u Rakovici kod osnovne {kole, na Vrelu Bosne i u centralnom dijelu Hrasnice, Osjeku i na Stupu. Akci-

Apel gra|anima
Zbog ve}e efikasnosti, najvjerovatnije }e se pri hvatanju pasa po~eti koristiti sredstva za uspavljivanje, pa }e se dosta ubrzati ovaj posao, tvrde u Op}ini Ilid`a. Zato mole gra|ane da ako primijete ve}i broj lutalica, posebno agresivnih prema ljudima, to prijave sekretarima mjesnih zajednica putem telefona ili predstavnicima servisa Azila iz Pra~e na mobitel 061 036 409. Ovakvi psi }e se hvatati hitno, mimo redovnih aktivnosti.

Udru`enje RVI - paraplegi~ara

Renoviranje prostorija
Ovla{tenjem ministra za bora~ka pitanja KS-a Ne d`a da Aj na d`i }a, predsjednik kantonalnog Udru`enja RVI - paraplegi~ara Mu{an Kamenica i di re ktor fir me Wasp d.o.o. Sa ra je vo Fa ruk Strojil potpisali su ju~er ugovor o adaptaciji i reno vi ra nju pros to ri ja Udru`enja RVI - paraplegi~ara KS-a sa sjedi{tem na Grbavici. Ugovorom je planirano izvo|enje radova da bi se prostorije prilagodile potrebama ~lanova. Za renoviranje je izdvojeno 20.000 KM, a rok za zavr{etak radova je 25 radnih dana. Sredstva je osiguralo Ministarstvo za bora~ka pitanja.
Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.
Sa psima se postupa humano

ja }e se nastaviti i narednih dana u svim ilid`anskim naseljima, saznajemo od Enesa ^orbe, pomo}nika na~elnika za mjesne zajednice. - Dogovoreno je da servis Azila sedmi~no obilazi na{u op}inu i u saradnji sa sekretarima mjesnih zajednica kupi pse na najprometnijim centralnim dijelovima svih naselja oko {kola, ambulanti i drugih javnih objekata. Sve se radi uz pomo} gra|ana, koji dojavljuju ukoliko primijete ve}e grupe pasa na nekim lokacijama. Kako smo se uvjerili na terenu, radnici servisa nisu ba{ najbolje

opremljeni i dosta obazrivo rade. Dok uhvate jednog psa, ostali iz ~opora se razbje`e, tako da nemaju ve}i u~inak i moraju se na isto mjesto ponovo vra}ati. Mogli smo vidjeti da sa psima postupaju vrlo humano i nastoje da ih ni na koji na~in ne povrijede, jer su to uglavnom osobe koje rade u udru`enjima za za{titu `ivotinja, kazao je ^orbo. On po se bno is ti ~e da }e Op}ina ovaj problem potpuno rije{iti tek po otvaranju svog azila u Rakovici, ~iji }e kapacitet biti 120 pasa i samo }e pokrivati ovo podru~je.

- Sve pripreme su obavljene i azil je zavr{en, a ovih dana je potpisan i sporazum sa Zemljoradni~kom zadrugom Rakovica u ~ijim prostorijama }e psi biti smje{teni. Na po~etku }e azil primiti do 70 `ivotinja, iako je kapacitet ve}i, jer su tro{kovi za hranu i odr`avanje prili~no visoki. Po na{im slo bo dnim pro cje na ma, na prostoru Ilid`e bi trebalo biti oko 250 pasa lutalica. Vjerujemo da }e uz zajedni~ke aktivnosti radnika ve}ina ovih `ivotinja biti uhva}ena i zbrinuta, naglasio je ^orbo.
Z. TURKOVI]

Gradnja zida u Ulici D`eka 75
Izgradnja potpornog zida u Ulici D`eka kod broja 75, u mjesnoj zajednica Toka D`eka, u toku je. Radi se o starom i dotrajalom zidu iznad kojeg se nalazi ru{evna ku}a. U Slu`bi za komunalne poslove i investicije istakli su da se radovi odvijaju po planu, bez obzira na to {to se zid nalazi na strmom i nepristupa~nom mjestu. Upravo zbog toga svi radovi se obavljaju ru~no, a do sada je zavr{eno oko 50 posto posla. Podsje}amo, novi zid bit }e izgra|en u du`ini od 27 i visine od 3,5 do {est metara. Izgradnjom ovog zida bit }e sprije~eno obru{avanje stare ku}e i deformacija tla. Projekt sa 59.970 KM finansira Op}ina Stari Grad, a izvo|a~ radova je firma Neimari. Rok za zavr{etak radova je 45 dana.

UNIVERZITET U SARAJEVU CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE POSTDIPLOMSKI STUDIJ “RELIGIJSKE STUDIJE”

OBAVJE[TENJE
Na Univerzitetu u Sarajevu, Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 22.5.2012. godine u 16 sati, odr`at }e se odbrana magistarskog rada kandidatkinje SANELE HRNJI] na temu: “MARIJA/MERJEM KAO POLAZI[TE KR[]ANSKO-ISLAMSKOG DIJALOGA” Odbrana magistarskog rada je javna. Rad se mo`e pogledati u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (Zmaja od Bosne 8, Kampus). CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

19

Udru`enje roditelja djece oboljele od raka ~eka saglasnost za zemlji{te

Za roditeljsku ku}u
skupljeno 200.000 KM
Odluka je na Upravnom odboru KCUS-a koji zasjeda idu}e sedmice • Akcija prikupljanja sredstava jo{ traje
Kako bi olak{alo lije~enje najmla|ih pacijenata, Udru`enje “Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH” jo{ prije godinu je pokrenulo aktivnosti u vezi sa izgradnjom roditeljske ku}e, u kojoj bi bili smje{teni i djeca i njihovi roditelji, koji ne `ive u Sarajevu. Od KCUS-a su zatra`ili da im dodijeli zemlji{te u krugu Pedijatrijske klinike na Jezeru kako bi mogli izgraditi ku}u, me|utim, iako su svi deklarativno pristali na to, jo{ nije donesena kona~na odluka niti je zemlji{te dodijeljeno. Fikret Kubat, potpredsjednik Udru`enja, navodi kako je potrebno da Upravni odbor Klini~kog centra da saglasnost za dodjelu zemlji{ta. - Sve je sada na Upravnom odboru. Prema mojim saznanjima, on bi trebao da zasjeda idu}e sedmice, kada bi se na dnevnom redu trebalo na}i i ovo pitanje. Mi smo Klini~kom centru ponudili da nam dodijeli zemlji{te da napravimo ku}u, a da zauzvrat oni budu vlasnici i zemlje i ku}e. Dakle, mi bismo bili investitori koji bi koristili ku}u, dok bi oni bili vlasnici svega, ka`e Kubat. Kubat isti~e da je do sada za izgradnju roditeljske ku}e od raznih donatora prikupljeno oko 200.000 KM. Ova sredstva nisu dovoljna, jer projekat ko{ta ne{to vi{e od pola miliona maraka. - Akcija prikupljanja sredstva jo{ traje i svi dobri ljudi koji nam `ele pomo}i mogu uplatiti novac, poru~uje Kubat, te dodaje da bi prema projektu ku}a imala deset apartmana sa ku patilima za smje{taj isto toliko porodica, te kuhinju i dnevni boravak.
E. A. Roditelji oboljele djece bit }e smje{teni u roditeljsku ku}u

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Iz naknada od registracije vozila

1.281.345 KM za za{titu okoli{a

Najbolji u~enici O[ “Fatima Guni}”

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa pozocije Mi nis tar stva pros tor nog ure|enja i za{tite okoli{a, a rije~ je o namjenskom novcu iz federalnog Fonda za za{titu okoli{a. Kako je za Oslobo|enje kazala pomo}nica ministra za okoli{ Zijada Krvavac, prvi put ove godine, Ministarstvo }e dodijeliti novac prikupljen primjenom uredbe o registraciji vozila, koja se primjenjuje od 2011. - Odlukom sa Vlade ta sredstva su iznosila 950.000 ma ra ka, me|utim, zahvaljuju}i prilivu novca zadnjih mjeseci tra`ili smo pove}anje stavke na 1.281.345 KM. Ovaj iznos }e biti raspore|en na sufinansiranje projekata iz oblasti za{tite zraka i projekata upravljanja otpadom. Svu proceduru

Finansiranje projekata za{tite zraka

provelo je Ministarstvo, jer Kanton jo{ nije osnovao fond za za{titu okoli{a, naglasila je Krvavac. Na javni poziv, prema rije~ima Krvavac, mogli su se prijaviti svi, op}ine, javna preduze}a, privatne firme, samo ne fizi~ka lica. Na poziv su pristigle 62 prijave, od kojih je 17 ocijenjeno prihvatljivim, a na njih }e biti i utro{en
dapest 14.20, Banja Luka 14.25, Zagreb 15.45 i 22.00, Beograd 21.55 Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka 7.30 i 9.30, Zurich 7.30, 8.15 i 9.30, Munich 13.10, Ljubljana 14.45, Budapest 14.50
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subo-

pomenuti iznos sredstava. Da bi se isfinansirali svi projekti koji su dobili pozitivne ocjene, nedostaje 331.345 KM. Kako je istakla Krvavac, resorno ministarstvo raspisalo je poziv i za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama, za projekte za{tite okoli{a koji se dodjeljuju svaJ. M. ke godine.
tom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim da-

U organizaciji Udru`enja tehni~ke kulture Novi Grad, a pod pokroviteljstvom Op}ine Novi Grad odr`ana je 13. smotra tehni~kog stvarala{tva mladih Novog Grada. Na smotri su u~estvovali u~enici vi{ih razreda svih petnaest novogradskih osnovnih {kola. Nakon ocjenjivanja testova i izlo`benih radova, Komisija je utvrdila da su u ukupnom plasmanu prvi u~enici O[ “Fatima Guni}” .

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, danas }e u terminu od 17 do 20 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati Studenac, Pod Hridom i HE Hrid, dok }e od 9 do 18 sati bez struje ostati Mokrine.
nom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

PORODILI[TA

10 13

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25 i 12.30, Zurich 13.30, 14.25 i 15.30, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Bu-

AVIONI Dolasci:

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

20

SARAJEVSKA HRONIKA

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sanacija kolovoza u Hrasnom i na ^engi}-Vili

Sporiji saobra}aj
bez potpune obustave
Rok za sanaciju Grada~a~ke i Ulice Azize [a}irbegovi} iznosi 30 dana
Ministarstvo prometa izdvojilo je sredstva za sanaciju kolovoza u ulicama Azize [a}irbegovi} i Grada~a~ka. Izvo|a~ radova u Uli ci Azi ze [a }ir be go vi } je Euroasfalt, a sanacija za koju je resorno ministarstvo izdvojilo 300 hiljada maraka i trajat }e 30 dana. - Rekonstrukciju kolovoza po~eli smo 4. aprila i o~ekujemo da }e radovi biti zavr{iti u narednih sedamnaest dana, kazao nam je Haris Pehilj, direktor Euroasfalta. Rekonstrukcija kolovoza obuhvatit }e zamjenu ivi~njaka i {ahtova, izmje{tanje slivnika, te radove na pje{a~kim stazama uz poseban akcent na pravljenju novih i boljih staza za pje{ake. S obzirom na to da je rije~ o dijelu puta kojim se odvija trolejbuski saobra}aj prema Otoci, do obustave jo{ nije do{lo, iako se promet zbog ovih radova odvija sporije nego ina~e. Da li }e do}i do obustave trolejbuskog saobra}aja i koliko bi ona mogla potrajati, u Grasu jo{ nemaju informacija. [to se ti~e sanacije Grada~a~ke ulice u op}ini Novi Grad, rok za zavr{etak radova je trideset kalendarskih dana. Za ovu sanaciju izdvojeno je 235 hiljada maraka iz bud`eta Ministarstva saobra}aja, a izvo|a~ radova na ovoj lokaciji je preduze}e Sarajevoputevi. - Radnici rade koliko mogu, jer je rije~ o prometnoj cesti kako po pitanju automobila, tako i po pitanju gradskog saobra}aja, istakla je Alma Zili}, stru~ni saradnik Direkcije za ceste Kantona Sarajevo. Kako saznajemo, iz Sarajevoputeva su uputili zahtjev resornom ministarstvu za izmjenu re`ima saobra}aja, da bi se moglo obezbijediti planirano odvijanje radova. - Ukoliko ne do|e do kompletne obustave, svakako }e do}i do sporijeg odvijanja trolejbuskog saobra}aja, potvrdili su iz Sarajevoputeva.
D. I. Novi ivi~njaci, izmje{tanje {ahtova...
Foto: D. TORCHE

Po~inje realizacija projekta "Posao za sve"

Prijem za penzionere u Op}ini Novi Grad

Nastavak podr{ke radu Udru`enja
Vr{ilac du`nosti na~elnika Novog Grada Aner [uman uprili~io je prijem za delegaciju Udru `e nja pen zi one ra No vi Grad predvo|enu predsjednikom Izvr{nog odbora Kemalom Berberovi}em. Berberovi} je upoznao [umana o materijalnom i socijalnom polo`aju, te zdravstvenoj za{titi penzionera u Novom Gradu, kojih je evidentirano 23 hiljade. On je naveo i aktivnosti Udru`enja koje se provode od pru`anja pomo}i porodicama umrlih, organizaciji jednodnevnih izleta... Zatra`ena je i podr{ka Op}ine za pokrenute aktivnosti, a ocjenjuju}i zahtjeve penzionera opravdanim, [uman je iskazao podr{ku Udru`enju. - Op}ina Novi Grad izdvaja

Radnici }e raditi na period do {est mjeseci

Grad }e uposliti oko 40 osoba
U 2012. zbog slabog punjenja bud`eta imamo manje sredstava za upo{ljavanje radnika nego {to je to bilo prethodnih godina, ka`u u Gradskoj upravi
Realizacija projekta "Posao za sve", koji ve} nekoliko godina provodi Grad Sarajevo, trebala bi po~eti od maja. Naime, kako nam je kazao Hamdo Kari}, pomo}nik gradona~elnika za komunalne poslove, do 1. maja }e biti potpisan ugovor sa KJKP Park i Slu`bom za zapo{ljavanje KS-a, kako bi ve} nakon prvomajskih praznika radnici po~eli da rade. On poja{njava da }e u okviru ovog projekta biti uposleno oko 40 radnika u preduze}u Park i to na period do {est mjeseci. - Anga`irani radnici }e obavljati poslove na hortikulturnom ure|ivanju grada, odr`avanju javnih zelenih povr{ina i vodotoka. Ove godine, na`alost, zbog slabog punjenja bud`eta usljed recesije i ekonomske krize, imamo manje sredstava za upo{ljavanje radnika nego {to je to bio slu~aj prethodnih godina. Za ove namje ne smo obe zbi je di li 350.000 KM, {to }e biti dovoljno da se uposli oko 40 osoba. Dinamika upo{ljavanja }e i}i tako da }e u ovim proljetnim mjesecima biti anga`iran ve}i broj radnika zbog obimnosti posla oko ure|enja grada, dok }e kasnije on biti manji, naglasio je Kari}. Prema njegovime rije~ima, radnici }e ostvarivati sva prava iz radnog odnosa, bit }e skinuti sa evidencija biroa, te primati solidnu naknadu za rad. Sa toplim obrokom ona }e iznosiE. A. ti oko 850 KM.

sredstva iz bud`eta za aktivnosti Udru`enja, a u mjesnim zajednicama obezbije|eni su i prostori za rad osam klubova penzionera. Obavezni smo da u okviru svojih nadle`nosti, s obzirom na ulo`eni radni sta` svakog

penzionera u razvoj zajednice, pomo}i ovoj kategoriji gra|ana, kazao je [uman, dodaju}i da je Op}ina spremna, pru`iti punu podr{ku aktivnostima Udru`enja kao {to je nabavka opreme za S. Hu. rad.

Edukacija u Novom Gradu

Eko-sekcije o upravljanju otpadom
Povodom obilje`avanja Dana planete Zemlje, Op}ina Novi Grad u saradnji sa Centrom za okoli{no odr`ivi razvoj COOR, organizovala je edukaciju iz oblasti upravljanja otpadom za ~etiri novogradske osnovne {kole: "Avdo Smailovi}", "Umihana ^uvidina", "Osman Naka{" i "Mehmedalija Mak Dizdar". Predstavnici eko-sekcija {kola, pored stru~nog predavanja uz prigodan program, prezentirali su i svoje aktivnosti na smanjenju otpada u njihovoj lokalnoj zajednici, te na~in njegovog odlaganja, odnosno eventualne recikla`e. Cilj ove aktivnosti je podsticanje svijesti o potrebi pravilnog odlaganja otpada i mogu}nostima njegove recikla`e radi za{tite `ivotne sredine, odnosno kontrolisanog kori{tenja prirodnih resursa, {to je u skladu sa utvr|enom mjerom Lokalnog ekolo{kog akcionog plana Op}ine (LEAP) Obrazovanje i odgoj za okoli{. S. Hu.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

KULTURA

21

Fotografska sje}anja Velije Hasanbegovi}a

Na mjestu

ZLO^INA
Fotograf koji je kao dje~ak jedva izbjegao strijeljanje na obalama Drine vratio se na mjesto gdje su mnogi njegovi sugra|ani brutalno ubijeni i napravio dirljivi ciklus fotografija
“Velija Hasanbegovi} bio je jo{ dje~ak kada se sa svojim ocem i bratom otrgnuo od zlo~inaca koji su ih poveli na likvidaciju na obalu Drine. Sko~ila su bra}a u Drinu, preplivala je, spasiv{i tako svoje `ivote. Veliji je ta Drina, krvava, ali i Drina spasiteljka, ostala duboko urezana u sje}anje svojim mutnim i muljavim vodama, kao rijeka grobi{te i strati{te, a kada je vi{e od decenije i po kasnije ispra`njeno drinsko jezero Peru}ac, radi radova na hidrocentrali, nekada{nji dje~ak do{ao je sa svojim fotoaparatom na Drinu i priklju~io se onima koji su na muljevitom dnu isu{enog jezera tra`ili svoje mrtve ro|ake, bra}u, o~eve…” Citat je ovo Vefika Had`ismajlovi}a, tek dio njegove recenzije Peru}ac fotografske hronike, koju je fotograf Velija Hasanbegovi} napravio prije godinu i pol na obalama Drine i u koritu tada isu{enog jezera. Rije~i Had`ismajlovi}a dovoljno govore o kakvoj veli~ini kolekcije fotografija se radi ovdje. Ta ista kolekcija, kao i knjiga “Vi{egrad” koje je autor tako|er , Hasanbegovi}, bi}e promovisane ve~eras u prostorijama SARTR-a u 19 sati, u okviru programa Modul

memorije Internacionalnog teatarskog festivala MESS. Ba{ kao {to i govori program unutar kojeg je organizovana izlo`ba, kolekcija crno-bijelih, dirljivih i upozoravaju}ih fotografija slu`i kao jedno o{tro sje-

}anje na stra{ne zlo~ine kojima smo svi na neki na~in bili svjedoci prije dvije decenije, a sam autor je jedva izbjegao sudbinu onih ~ije je posmrtne ostatke po{ao tra`iti na dnu jezera Peru}ac. To je nesvakida{nji opus,

jedna li~na i autenti~na pri~a u slikama, koja govori vi{e od ijedne izgovorene rije~i. Izlo`ba }e, nakon ve~era{njeg zvani~nog otvaranja, biti dostupna posjetiocima do 27. aprila.
N. SELIMOVI]

Arhitektura u BiH 1995 - 2010.

Koncert plesnog ansambla
U sklopu Mostarskoga prolje}a - XIV dana Matice hrvatske, danas }e u velikoj dvorani Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosa~e nastupiti plesni ansambl iz Washingtona - Step Afrika. Program se realizira u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u BiH. Plesna predstava po~inje u 20 sati. Step Afrika je prvo profesionalno plesno dru{tvo u svijetu koje je posve}eno tradiciji stepovanja, formi udarnog plesa koji su izvorno stvorili studenti afroameri~kih koled`a. U stepovanju, tijelo se koristi kao instrument za kreiranje zamr{enih ritmova i zvukova kroz kombinaciju udara stopalima,

Step Afrika u Mostaru

Udru`enje za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i vizuelnih umjetnosti FORA organiziralo je izlo`bu “RESTARTArhitektura u BiH 1995 - 2010” , koja je otvorena u Galeriji Aluminij u Mostaru. Partner izlo`be u Mostaru je grupa FILTER iz Sarajeva. Projekt RESTART pokrenula je Asocijacija arhitekata u Sarajevu u suradnji sa ostalim asocijacijama i savezima arhitekata koji djeluju na podru~ju BiH i obuhvata istoimenu knjigu i arhitektonsku izlo`bu. Cilj projekta je kriti~ko sagledavanje suvremene bh. arhitektonske scene u zna~ajnom petnaestogodi{njem periodu na kon ra ta, te njen odnos

RESTART u Mostaru
spram regionalnog i evropskog konteksta. Tako|er, projekt doprinosi razvoju suradnje stru~nih i profesionalnih arhitektonskih organizacija u cijeloj zemlji i regiji, sa ciljem promoviranja arhitektonskih prostornih vrijednosti i kvaliteta `ivotne okoline. Izlo`ba obuhvata 115 radova, kako ideja, tako i realizacija iz oblasti enterijera, za{tite kul tur no-his to rij skog na slije|a, javnih i stambenih objekata do urbanisti~kih projekata. Odabir dosada{njih arhitektonskih projekata je povjeren Hansu Ibelingsu, histori~aru i kriti~aru arhitekture iz Nizozemske, osniva~u i glavnom uredniku arhitektonskog

pljeskanjem i izgovorenim rije~ima. Dru{tvo je nastupalo i u Bijeloj ku}i. Zahvaljuju}i Festivalu ameri~ke kulture, koji se odr`ava u glavnom gradu BiH, i Sarajlije su imale priliku u`ivati u njihovim nastupima.

MTM 1974

magazina A10 new European architecture, sa priznatim referencama u internacionalnim kulturnim i umjetni~kim krugovima. Postavku izlo`be name}e arhitektura Galerije, gdje prostor navodi posjetioca na lutanje i samostalno istra`ivanje. Dijeljenje prostora ostvaruje se vje{anjem plakata na sajle koje su razapete izme|u zidova galerije. Vise}i plakati su izlo`eni kao slobodno stoje}i na kru`nom platnu. Izlo`ba }e biti otvorena 15 dana. Ova izlo`ba je ve} odr`ana u Umjetni~koj galeriji BiH, u Muzeju grada Beograda, te u Bar, celoni (Colegi d Arquitects de Catalunya).

Poruka predstave “Maske”

Mostarski teatar mladih 1974 da govore o nasilju koje se oko proveo je u Katoli~kom {kolskom njih i me|u njima de{ava. Smacentru u Sarajevu dva dana, gdje tramo da je jako va`na poruka je odigrao 15 puko ju pred sta va ta interaktivnu ima, a to je da se o predstavu “Masnasilju mora goke” u sklopu voriti. Va`na je i CDO-vog projezbog toga {to se kta “Prvi korak” , na ovaj na~in mokoji je podr`ala `e otkriti prisuAmbasada SADtnost nasilja kako a u BiH. Predu {koli, tako i u stava tretira pitazajednici u kojoj nje nasilja i do dje ca `i ve. Ta sada je odigrana O nasilju se mora govoriti ko|er, nama nas395 puta. tavnicima je bilo - Presretni smo zbog gostova- korisno vidjeti kako se putem nja ansambla Mostarskog teatra dramskog prikaza mo`e obradimladih 1974 sa interaktivnom ti neka korisna tema, izjavila je predstavom “Maske” u na{oj Emanuela Bori}, pedagoginja {koli. Predstava je potakla djecu K[C-a Sarajevo.

22

KULTURA

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Zijah Sokolovi} u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu

Bh. kratki film u Cannesu

"Akumulator" Ale{a Kurta
Zasigurno najma{tovitiji bh. teatarski reditelj Ale{ Kurt, koji je obilje`io repertoare pozori{ta u nekoliko gradova na{e zemlje, kako je u jednom intervjuu rekao, ostvario je svoju `elju i snimio film. Nakon dvadesetak godina Kurt je stao iza objektiva filmske kamere i snimio kratki igrani film "Akumulator", koji }e svjetsku premijeru imati u Cannesu.

"Me|uigra 0-24" ispunila dvoranu
Poznati glumac i re`iser Zijah Sokolovi} gostovao je u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu sa svojom monodramom "Me|uigre 0-24". Nakon predstave, u izjavi za na{ list Sokolovi} je sna`no pohvalio ideju HKDa Napredak da reprezentativni prostor svog centra u samom sredi{tu Zagreba otvori i za teatarske doga|aje, a najavio je i nastavak suradnje s ovom uglednom institucijom kulture. - Dogovorili smo se da od jeseni krenemo u dugoro~niju suradnju, precizirao je umjetnik. Pohvalio je tako|er i zagreba~ku publiku koja je dvoranu Napretkovog kulturnog centra ispunila do posljednjeg mjesta, atmosferu je nazvao divnom, a i sam se, ka`e, osje}ao prelijepo za vrijeme izvedbe svoje predstave koja je trajala dva i pol sata. Sokolovi} ve} 12 godina sura|uje sa zagreba~kim Teatrom Exit, ali monodrama "Me|uigre 024" rijetko je na njegovom zagreba~kom repertoaru. Osnovna ideja ovog teatarskog pothvata je da, poja{njava, "u galopu civilizacije i poplave kapitalizma, ~ovjek ne odga|a mala, kratka zadovoljstva koja mu donose smirenje i du{evni mir". Koja su to mala, kratka zadovoljstva koja donose du{evni mir dramskom umjetniku Sokolovi}u? - Mala zadovoljstva su u tome kada, naprimjer, sjedite u automobilu, a pje{ak polako prelazi preko pje{a~kog prijelaza, to je jedna me|uigra. Druga je me|uigra kada ste vi taj pje{ak koji polako prelazi preko pje{a~kog prijelaza, a svi automobili stoje zbog vas, ka`e Sokolovi}.
J. DIZDAR

mali procent njegovog znanja i talenta koji je pokazao u pozori{tu prenio i na veliko platno, onda bismo mogli o~ekivati da }emo dobiti jo{ jedan uspje{an film. Ovaj reditelj, ro|en 1965. u Zenici, diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Nakon nekoliko godina `ivota i rada u Francuskoj, u Sarajevo se vratio 1996.

Ale{ Kurt

Foto: E. DOLI]

24. me|unarodni sajam knjige i u~ila

Pobolj{ati polo`aj knjige u regiji
Razmijenjene su informacije o polo`aju knjige u BiH i RH i dogovorena saradnja na projektima od zajedni~kog interesa za autore i izdava~e
Polo`aj knjige u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i unapre|enje saradnje bili su u sredi{tu razgovora predsjednika Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH Ibrahima Spahi}a s pomo}nikom ministra kulture RH Vladimirom Stojsavljevi}em i rukovodiocem Odjeljenja za promociju knjige Dubravkom \uri} - Nemec. Tokom susreta razmijenjene su informacije o polo`aju knjige u BiH i RH i dogovorena saradnja na projektima od zajedni~kog interesa za autore i izdava~e susjednih zemalja. Konstatovano je da je izuzetna te{ka ekonomska situacija u BiH i RH, kao i u regiji i Evropi, uticala na izdava~ku industriju, navodi se u informaciji UIKBiH. Republika Hrvatska, istakao je pomo}nik ministra Vladimir Stojsavljevi}, i pored nula posto PDV-a za knjigu i sistematskog izdvajanja za izdava{tvo, knji`arstvo i bibliotekarstvo, podr{ke autorima i izdava~ima otkupima knjiga, osje}a posljedice krize i siroma{tva stanovni{tva. BiH ima stopu od 17 posto na knjigu i nema nikakvu sistemsku podr{ku na razini dr`ave BiH za izdava~ku industriju i izdava~i se suo~avaju sa dosad najve}om krizom, zbog ~ega je potrebno hitno donijeti odgovaraju}e zakonodavstvo i program konkretne podr{ke svim u~esnicima u izdava~koj industriji kako bi se uop{te odr`alo, istakao je Spahi} u razgovoru i dodao da je nu`no da se u procesu evropskih

Inspiriran pisanjem uglednog bh. pjesnika Ivana Kordi}a, Kurt je oko sebe okupio brojnu gluma~ku ekipu (Senad Alihod`i}, Mirsad Tuka, Tatjana [oji}...) i autorski tim saradnika i finalizirao filmski projekt koji govori o borbi za egzistenciju gra|ana opsjednutog Sarajeva. Kada bi samo

Od tada do danas postavio je nekoliko vrhunskih predstava ("Pad", "Stop ma{ina", "Kad bi ovo bila predstava", "Poljska konjica"). Sa Bobanom Skerli}em i Markom Marinkovi}em re`irao je igrani omnibus "Prokleta je Amerika" i nekoliko dokumentaraca.
E. D.

Izlo`ba u Gradskoj galeriji Biha}

Odrazi Stipe Hamulke
U Gradskoj galeriji u Biha}u otvorena je izlo`ba slika Stipe Hamulke, ~lana Udru`enja likovnih umjetnika BiH i nosioca Povelje grada Biha}a. Predstavljeni umjetni~ki ciklus, kao i cijela postavka izlo`be, nosi naziv "Odrazi", kao stvarne refleksije na vodi. Umjetnik strasno i koloritno ponire u du{u i iznosi ljubav na platno, slika svoj grad u kojem obitava, njegove poznate konture Kapetanovu kulu, Fethiju d`amiju i toranj crkve sv. Ante Padovanskog ovjekovje~uje jednostavno{}u oblika, ljepotom strastvenih boja, a onda sve to ponavlja u odrazu i odsjaju smaragdne rijeke Une, na kojoj Stipin grad le`i i isijava inspiraciju. ^esto, na njegovim slikama, u sred oblika i refleksije, je i gradski most, koji kao luk iz stvarnosti izvodi vendetu grada, da bi ga porinuo u vodu i od nje ga odvojio metafizi~kim odrazom, te oba prizora pozicionirao paralelno geometrijski. Stipe Hamulka ro|en je 1936. u Velikoj Kladu{i, studij likovnih umjetnosti na Pedago{koj akademiji poha|ao je i zavr{io u

Stipe Hamulka

integracija prona|u rje{enja koja }e pobolj{ati polo`aj knjige u regiji. Predsjednik UIK-a BiH je posjetio {tand Hrvatske gospodarske komore, prisustvovao promociji K uns K (krize und katastrofe) u Ateljeu Figure na kojoj su predstavljeni pisci Ivo Balenovi}, Ivica \iki}, Tanja Mravak, Faruk [ehi}, Marko Toma{. Delegacija Ministarstva kulture RH prisustvovala je otvorenju izlo`be u Muzeju Sarajeva posve}ene gradu Sarajevu.

Zagrebi i Splitu. U~estvovao je na preko 200 izlo`bi predstavljaju}i radove u 30 zemalja svijeta. Dobitnik je i nekoliko republi~kih priznanja za humani i pedago{ki rad, jer `ive}i u Biha}u i rade}i kao nastavnik likovnog, zavoljele su ga brojne biha}ke generacije. Iz jedne takve ratne generacije u~enika je i Albin Musli}, na~elnik Op}ine Biha}, koji je s velikim odu{evljenjem zbog ukazane ~asti proglasio izlo`bu otF. BENDER vorenom.

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

24

Nedjelja ZIVOT PLUS

22. april/travanj 2012.

U POSJETI: @enska solidarnost kroz m

Mirjana i Ha

pravo i
Prijateljstvo je dvosmjerna ulica, pa stoga, ako slu{ate, potrebno je da i vi nekad budete saslu{ani
Dobro je imati {to vi{e prijatelja, ali neki ljudi vam jednostavno nisu potrebni u `ivotu, s obzirom na to da umjesto pravog prijateljstva, nekim prijateljstvima navla~ite samo probleme i negativne misli. Koji su to tipovi prijateljica koje vam uop{te nisu potrebne u `ivotu. Uvijek negativna Ova prijateljica uvijek ne{to kritikuje, sve mora da iskomentari{e i uvijek sve zna. Najgore je {to ovakvo pona{anje vi mo`ete nesvjesno praktikovati sa ostalim ljudima s kojima se dru`ite. Ako ste osoba koja mo`e odoljeti konstantnim negativnim komentarima, onda }ete se lako nositi sa ovakvom prijateljicom, ali ako ste tip osobe koja lako plane, ova vrsta prijateljice nije za vas. Li~ni terapeut Lijepo je kada vam neko da dobar savjet, ali konstantno dr`anje predavanja od navodne prijateljice, mo`e biti prili~no iritiraju}e. Ako va{a drugarica prelazi sve granice soljenja pameti, mo`da bi bilo najbolje da joj otvoreno ka`ete da vas to uznemirava. Ako i nakon toga nastavi sa svojom lo{om navikom, dobro razmislite da li `elite prijateljicu koja uop{te nema po{tovanja i povjerenja u va{ izbor. Ja, ja i opet ja Svako `eli da pri~a o sebi i o svojim problemima u nekim momentima, ali ako su jedina stvar koju ~ujete od prijateljice samo njeni problemi ili pohvale, a va{ glas se u razgovorima samo nazire u pozadini, vrijeme je da bje`ite. Prijateljstvo je dvosmjerna ulica, pa stoga, ako slu{ate, potrebno je da i vi nekad budete saslu{ani. Imitator kompleks Lijepo je kada se nekome dopada to {to radite ili kako izgledate, ali je definitivno lo{e ako taj neko `eli da bude VI. Ukoliko primijetite da je va{a drugarica po~ela da kopira va{ kompletan ormar, mo`da je vrijeme da po~nete paziti i budete diskretniji u onome {to radite ili kupujete. Ne po{tuje dogovor Kome treba osoba koja uvijek pogazi datu rije~? Nikada ne znate da li }e to {to je obe}ala ispuniti ili je prazna pri~a. Ako vas vi{e puta razo~ara nego {to vas je u~inila sretnom, onda sigurno ne mo`e da vam bude najbolja prijateljica. Takmi~arski tip Pomalo takmi~arski duh me|u prijateljicama i nije ne{to toliko lo{e, ali kada to prelazi u obilje`avanje teritorije, onda treba da se zabrinete. Zapravo, poenta dru`enja takve osobe s vama je da vam poka`e da mo`e da ima bolji posao, boljeg partnera ili bolje prijatelje nego vi. Krvopija Klasi~ni tip krvopije bukvalno vam ne da da di{ete. To je prijateljica koja bi kada bi mogla biti s vama 24 sata dnevno, to bez pola muke i uradila. @eli da zna sve {to radite, kako radite, gdje idete, s kim idete… Ovakvi ljudi su eksperti u isisavanju energije, pa mo`ete zbog toga sebe dovesti u stanje iscrpljenosti. La`ljivica Pred vama se pravi da je najbolja prijateljica, a iza le|a jedva ~eka da vas ogovara i da se “baca” va{em partneru. I dok vi mislite da je sve uredu, ona vam radi iza le|a i sve okre}e protiv vas. Treba li vam ovakva osoba u `ivotu? Naravno da ne!

Prijateljica ili neprijateljica...

Nau~iti ne{to novo od mlade dame prepune energije i novih ideja je divno iskustvo, smatra Mirjana Deak • Dizajniranje odje}e za invalide

Elma GODINJAK

@ena kao inspiracija `eni - ideja je nastala na ovogodi{njem Me|unarodnom danu `ena, a njeno pretvaranje u stvarnost odlu~ile su uzeti u svoje ruke Aida Daguda i Dragana Grbi} - Hasibovi}. Okupljanje uspje{nih `ena iz razli~itih profesija koje su voljne svoje znanje i iskustvo podijeliti sa mladim `enama koje jednog dana `ele biti uspje{ne kao one, cilj je projekta koji organizuje Centar za promociju civilnog dru{tva (CPCD) na ~ijem su ~elu upravo Aida i Dragana. Pozivu za u~e{}e u programu odazvalo se vi{e od 200 `ena iz cijele BiH, koje }e u ovom specifi~nom projektu nazvanom mentoRING biti mentorke svojim mladim {ti}enicama. Me|u mentorkama su Besima Bori}, Lejla Tur~ilo, Mira Grgi}, Aida Br~i} i mnoge druge. Sve~ana ve~era mentoRING 2012. bi}e organizovana 24. aprila u hotelu Holiday Inn na kojoj }e se slaviti zajedni~ki rad i saradnja `ena BiH. Do sada je odre|eno 115 mentorica i {ti}enica, a jedne od njih su Mirjana Deak, vlasnica modne agencije Nova maS, i Hana Sir}o, studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu.

druga velika ljubav su moda i dizajn. Hana Sir}o, koja je tre}a godina prava, ka`e da se bez razmi{ljanja odlu~ila prijaviti na ovaj projekat, dodaju}i da su se neke njene prijateljice tako|er htjele uklju~iti u program, ali je sve ostalo na pri~i. - Mlade `ene mojih godina dosta su skepti~ne kada je rije~ o uklju~ivanju u organizirane projekte - vjerovatno misle da od toga ne}e imati koristi. Smatram upravo suprotno. Iskustvo i uspjeh jedne `ene uveliko mogu uticati na mlade osobe koje su u razvoju i tek sti-

Proveli smo jedan mentorski dan sa ovim na prvi pogled razli~itim `enama, ali smo se ubrzo kroz razgovor sa njima uvjerili da su interesovanja i te`nje me|u njima nevjerovatno sli~ni. Naime, obje su zainteresirane za pravne nauke, a njihova

PRAVNI I MODNI SVIJET

~u iskustva. To mi je, prije sve ga, ne vje ro va tna motivacija. Gospo|a Mirjana me se dojmila na prvu. Uspje{no je spojila dva svijeta - pravni i modni. To je ono {to i ja `elim posti}i jednoga dana, ka`e Hana, koja odmor od ispita ispuni crtaju}i zanimljive modne kreacije. Svoje crte`e pokazala

je Mirjani, koja joj je odlu~ila pomo}i u prezentiranju javnosti njene prve kolekcije. - Hana je imala priliku predstaviti svoju prvu kolekciju mnogo ranije, ali, na`alost, zbog nedostatka novca, to nije mogla izvesti. Ovo je izvanredna prilika za nju da joj se snovi ostvare. Ne mogu re}i da

22. april/travanj 2012.

Nedjelja
Gastro eko-fest u Sarajevu

25

mentoRING

na spajaju

modu

Programom Festivala odr`ane i podmanifestacije: [ta sadr`i i kako se spravlja bosanski lonac, Burek Story, Dan d`ema i [ta su jeli na{i stari, a sa specijalitetima su se predstavili i najbolji bh. kulinari
gra|ani Sarajeva su dosta propatili u pro{losti, oni zaslu`uju da sada i u budu}nosPeti festival hrane i muzike pod nazivom ti `ive `ivotom svih gra|ana glavnih graGastro eko-fest - Sarajlicious 2012, odr`an dova Evrope i svijeta", istakla je otvarajuovih dana na Trgu oslobo|enja - Alija Izet- }i manifestaciju Samira Katica - Arnabegovi} u Sarajevu pod sloganom "Hra- utovi}, direktorica Gastro eko-festa. na sa sevdahom", okupio je 60 izlaga~a iz Programom Festivala odr`ane su i intecijele Bosne i Hercegovine, koji su pred- resantne podmanifestacije: [ta sadr`i i kastavili svoje proizvode organske hrane i do- ko se spravlja bosanski lonac, Burek Stoma}e bosanske kuhinje. Niz zanimljivih ry, Dan d`ema i [ta su jeli na{i stari, a sa sadr`aja, prezentacija, te interesantnih tu- svojim specijalitetima su se predstavili i risti~kih, kulturno-zabavnih i gastro- najbolji bh. kulinari. nomskih doga|aja odu{evilo je mnogoPosebna atrakcija Festivala bila je probrojne Sarajlije, njihove goste, ali i ve}i broj gram pod nazivom Dan }evap~i}a u kostranih gostiju. joj su ovaj poznati sarajevski brend predPosebna ovogodi{nja atrakcija bila je stavile ~uvene sarajevske }evabd`inice. vo`nja Tramvajem-Sladokuscem (SarajeSadr`aje ovogodi{njeg Gastro eko-fesvo Gourmet - Tram) tokom koje su putni- ta upotpunila je i ekolo{ka akcija Uljep{ajci mogli konzumirati specijalitete tradi- mo Bosnu i Hercegovinu organizirana pocionalne bosanske kuhinje spravljene u vodom Dana planete Zemlje, a koju EKO poznatim sarajevskim a{~inicama. NVO Dio srca uspje{no provodi petu go"Cilj ove tradicionalne manifestacije je dinu, a ove godine su njeni ~lanovi posada se {irokom auditoriju predstavi boga- dili mlada stabla na podru~ju Borija u to kulturno naslije|e i etni~ka raznolikost op}ini Stari Grad. Bosne i Hercegovine, prikazuju}i tradiciSve~anom otvaranju festivala prisusonalna jela, pi}a i delicije, muziku, pleso- tvovali su i premijer Kantona Sarajevo Five i originalne no{nje i obi~aje i rukotvo- kret Musi} i ministar privrede KS-a Rusmir rine iz cijele Bosne i Hercegovine. Sara- Sendi}, koji su istakli da ovakve manifesjevo, kao na{ kulturni centar, zaslu`uje da tacije treba podr`avati jer promoviraju bh. se svaki dan na njegovim trgovima i uli- brand, ~uvaju tradiciju i daju podsticaj daljcama de{ava ne{to novo, ne{to lijepo, njem razvoju dru{tva.
Merima BABI]

Atrakcija Burek Story

Foto: D. TORCHE

je ci je li ovaj pro gram mentoRINGA, koji smatram uistinu vrlo pozitivnim dru{tvenim anga`manom, dobar samo za Hanu, on je i za mene, kao ve} uspje{nu `enu, jako po`eljan. Nau~iti ne{to novo od jedne mlade dame prepu-

BITNA JE MOTIVACIJA

ne energije i novih ideja je je dno di vno is kus tvo, smatra Mirjana. Biv{a manekenka, pravnica, nekada{nja zastupnica u Skup{tini Kantona Sarajevo te ~lanica Komisije za jednakost polova Parlamenta Federaci je BiH Mir ja na De ak upo zna la je Ha nu sa osno va ma di zaj ni ra nja odje}e. Poznavanje materijala, vrste {ivenja, kop~anja, ali i prakti~nost osnove su dizajniranja jednog odjevnog predmeta. Hana ka`e da nije poznavala osnove dizajniranja, ali da je, zahvaljuju}i Mirjani, puno toga nau~ila. - U svakom poslu, pored znanja, bitna je motivacija. mentoRING je idealna prilika za stvaranje motivacije - mlade `ene iz na{eg primjera trebaju da shvate da se sve mo`e posti}i ukoliko se to dovoljno `eli. Hana je dosta sli~na meni i po karakteru. @eli se baviti onim {to voli i ne obazire se na mi{ljenja drugih, dodaje Mirjana.

Tradicija je lijepa stvar, smatra Mirjana, ali mnoge `ene sputava u razvoju karijere. @ene koje su se oduprle tradicionalnom dru{tvenom poretku, hrabro kro~ile u poslovni svijet i doprinijele razvoju dru{tva, nadahnu}e su mladim `enama.

Foto: D@. KRIJE[TORAC

ODJEVNA KOLEKCIJA ZA INVALIDE

- Ovo povezivanje sa gospo|om Mirjanom za me ne je pro na la `e nje uzora i jedna nova, zna~ajna stepenica u `ivotu, smatra Hana. Pred kraj razgovora, vlasnica modne agencije Nova maS otkrila nam je da Hanu ~eka veliki posao. Naime, uz njeno nadgledanje, radit }e na dizajniranju posebne odjevne kolekcije za invalide. Kako ka`e, ovaj poduhvat je specifi~an po{to zahtijeva poznavanje razli~itih tehnika. - Hana je spremna na izazov. Ona }e sve sama raditi, ja }u biti tu i dati po ko ji sa vjet, do da je Mirjana.

26 Nedjelja

22. april/travanj 2012.

Doc. dr. Enra Sulji}, direktorica

Uz iskrenog

duhovni
Ljudi koji su bili u ratu borili su se da sa~uvaju goli `ivot i nisu imali vremena da se bave gubicima, gurali su ih pod tepih. Zato danas imamo situacije da ljudi naprosto eksplodiraju u trivijalnim situacijama, gdje iz njih nagomilane traume izlaze kao erupcije. Ljudi se vi{e zaokupiraju vanj{tinom, pa zanemare emocije i stanje duha. Ukoliko imate unutra{nje zadovoljstvo, lako }ete se nositi sa svim problemima koje nosi svakodnevnica, nagla{ava dr. Sulji}
dru{tvu zbog nedovoljno informacija odustaju i od same pomisli na ovaj krajnje humani ~in. Prvenstveno treba postojati znanje o tome kada je osoba uistinu mrtva. Ukoliko se pomo}u klini~kih znakova jasno vidi da je osoba mo`dano mrtva, odnosno da je mozak prestao sa radom, to zna~i put bez povratka i ne postoji niti jedan proces kojim bi se on mogao o`ivjeti. Ukoliko su ostali organi zdravi, a ~lanovi porodice umrlog odobre transplantaciju, osoba ~iji su organi presa|eni u drugu, na neki na~in, nastavlja `ivjeti kroz `ivot te druge osobe. Kod nas je praksa takva da, i ukoliko uvidimo da je osoba mo`dano mrtva, ne pristupamo niti razgovoru niti prijedlogu da bi ta osoba trebala donirati organe nekome kome }e taj ~in produ`iti `ivot. Stoga smatram da je bitno raditi na svijesti ljudi i ne li{avati se mogu}nosti da pomognemo drugima. Doniranje organa bi trebalo biti op}eprihva}eno jer postoji i obja{njenje eksperata da nikakve prepreke ne postoje, naro~ito ne vjerske. Ljudi kod nas imaju pogre{nu predstavu o nekim stvarima - neki, na`alost, ne `ele pristati ni na obdukciju, a u slu~aju doniranja organa, misle da svoje najmilije ne}e mo}i vjerski sahraniti. Me|utim, to je apsolutno jedna velika zabluda. Ukoliko pojedinac svjesno i promi{ljeno potpi{e donorsku karticu te odlu~i pokloniti svoje organe nakon smrti, ne vidim razlog da neko to kasnije osporava.” Multipla skleroza je bolest dana{njice. Koliko se dana{njim savremenim tehnikama mo`e preduprijediti nastanak i progresija ove bolesti od koje sve vi{e obolijeva mla|a populacija? “Multipla skleroza je hroni~no progresivno oboljenje koje ima za podlogu jednu genetsku predispoziciju, ali i faktore okru`enja. S obzirom na geografski polo`aj,
Razgovarala: Elma GODINJAK

Doc. dr. Enra Sulji} je dugi niz godina izuzetno anga`irana na svim poljima neuropsihijatrijskih disciplina. Ro|ena je 1963. godine u Sarajevu, gdje je 2003. magistrirala na Medicinskom fakultetu o temi “Posttraumatska epilepsija kod ratnih vojnih veterana” a , ~etiri godine poslije i doktorirala tezom “Utjecaj depresivnih poreme}aja na kvalitet `ivota oboljelih od epilepsije” Ve} nekoliko . godina radi na Neurolo{koj klinici, a subspecijalnost joj je neurofiziologija. Direktorica je neuropsihijatrijskih disciplina Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Presa|ivanje organa danas je u svijetu vrlo prihva}en i uspje{an na~in lije~enja bolesnika kod kojih je iz bilo kojeg razloga do{lo do nepovratnog zakazivanja funkcije pojedinog, za `ivot potrebnog organa. Doktorica Sulji} tvrdi da je u na{oj zemlji svijest i informisanost o doniranju organa nakon smrti jako slabo izra`ena. Pojedini ~lanovi porodice umrlog, bilo zbog vjerskih ili nekih drugih razloga, ne `ele pristati ni na obdukciju, a kamoli doniranje organa. Postoje i pozitivni primjeri kao {to je onaj sa na{om kolegicom Jasminom Durakovi} i njenim roditeljima koji su odlu~ili ispo{tovati njenu `elju i na taj na~in spasili pet `ivota.

DONIRANJE ORGANA
Doniranje organa je znak altruizma i plemenitosti. Koliko se danas bh. gra|ani odlu~uju na doniranje organa? Pored mo`dane smrti ili tzv. kadaveri~ne transplantacije, na kakve jo{ slu~ajeve nailazite? “Na`alost, u na{em dru{tvu su rijetke situacije u kojima se roditelji ili u`i ~lanovi porodice odlu~e na doniranje organa ili po{tivanje `elje umrlog da se njegovi organi presade drugoj osobi. Mislim da se na ovoj oblasti mora puno vi{e raditi. Ljudi u na{em

na{a zemlja spada u srednje i visoko rizi~ne zemlje. Nakon rata, zna~ajno je pove}an broj oboljelih od ove bolesti. Javlja se znatno ~e{}e kod `ena i to naro~ito u mla|oj `ivotnoj dobi. Kada se radi o postavljanju dijagnoze, danas na KCUS-u imamo sve uvjete za postavljanje ta~ne i precizne dijagnoze. Posjedujemo tri magnetne rezonance, zatim mogu}nost utvr|ivanja da li postoji sinteza olgoklonarnih traka igg frakcije koja je visoko specifi~na negdje od 83 do 85 posto. Imamo i aparate evociranih cerebralnih mo`danih potencijala koji predstavljaju jo{ jednu dodatnu dijagnosti~ku metodu. Zahvaljuju}i tome, danas mo`emo sa velikom sigurno{}u utvrditi da li se kod osobe radi o multipla sklerozi ili ne. Svakako nastojimo i educirati pacijente, ali i op}u populaciju o tome kakvi su to simptomi te da se kod njihovih prvih javljanja treba obratiti neurologu. Tada pravimo jedan objektivan neurolo{ki pregled po{to je iznimno va`no {to ranije utvr|ivanje te uklju~ivanje lijekova koji mijenjaju sam tok bolesti. Ranije uklju~ivanje terapije daje prednost i omogu}ava osobi da `ivi kvalitetnije, te da izbjegne ~esta pogor{anja koja prate ovo oboljenje.” Da li se planira primjena novih operacionih neinvazivnih zahvata kod oboljelih na Neurolo{koj klinici? “[to se ti~e oboljelih, jedan dio njih tretiramo aneurizmima, odnosno novom metodom koilovanja i tromboziranja neoperativnim putem. Ve} su napravljeni zna~ajni koraci vezani za edukaciju, nabavku opreme i ostalog potro{nog materijala. Pored neurologije, nova oprema i nove metode }e obuhvatiti i domen neurohirurgije i interventne radiologije. U tim oblastima ve} tri godine radimo tromboliti~ku terapiju - lije~enje akutnih shemi~nih mo`danih udara. Zavod za

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

22. april/travanj 2012.

Nedjelja

27

neuropsihijatrijskih disciplina KCUS-a

g prijatelja imate

mir
JASMININIH PET @IVOTA Pojedini ~lanovi porodice umrlog, bilo zbog vjerskih ili nekih drugih razloga, ne `ele pristati ni na obdukciju, a kamoli doniranje organa. Postoje i pozitivni primjeri kao {to je onaj sa na{om kolegicom Jasminom Durakovi} i njenim roditeljima koji su odlu~ili ispo{tovati njenu `elju i na taj na~in spasili pet `ivota
zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo puno nam je pomogao tako {to nam pla}a aparat neophodan za ovu terapiju. To je zna~ajno doprinijelo boljem tretmanu pacijenata i kasnije njihovom kvalitetnijem `ivotu. Na Neurologiji smo oformili i laboratorije tako da sada imamo dijagnosti~ku paletu te mo`emo kvalitetnije i stru~nije postavljati dijagnoze.”

EVROPSKI TRENDOVI
Tokom Va{eg profesionalnog anga`mana, koliko ste ~esto prisutni na regionalnim, evropskim i svjetskim kongresima iz oblasti neurologije? “Na na{oj klinici zna~ajan broj kolega, uklju~uju}i i mene, svake godine aktivno sudjeluje na evropskim i svjetskim kongresima. Po{to su svake godine potrebne ve}e koli~ine novca za boravak i odlazak na kongres, podr{ku nam daju farmaceutske ku}e. No i pored te{ko}a, dosta smo anga`ovani i imamo zna~ajan broj objavljenih stru~nih radova nastalih kao rezultat na{eg rada. Pored toga, trenutno na KCUS-u radimo {est multinacionalnih i multicentri~nih studija i na taj na~in smo se uklju~ili u evropske trendove tako da to ne doprinosi samo razvoju novih lijekova nego i omogu}ava oboljelima, recimo, od multipla skleroze koji su na listi ~ekanja da dobiju besplatno vrlo kvalitetne lijekove u trajanju od tri godine.” Epilepsija je naju~estalije neurolo{ko oboljenje. Koliko je prisutna kod nas i da li je i koliko napredovalo lije~enje ove bolesti?

“Epilepsija ima stalni rang, otprilike oko jedan posto op}e populacije ima ovo oboljenje. U svijetu od nje boluje vi{e od 50 miliona ljudi, dok se taj broj u Evropi kre}e oko {est miliona. Kod nas ne postoje ta~ni statisti~ki podaci, ali otprilike ukupan broj oboljelih se kre}e 42 na 100.000 stanovnika. Nakon rata, u porastu je broj oboljelih od posttraumatske epilepsije nastale nakon udara ili tokom ranjavanja u glavu. Ono {to je pozitivno jeste da se danas, zahvaljuju}i visoko kvalitetnim antiepilepticima, ovo oboljenje vrlo uspje{no dr`i pod kontrolom. Neki novi antiepileptici se jo{ testiraju i nisu na pozitivnoj listi, ali se sa standardnim antiepilepticima ova bolest u 75 posto slu~ajeva uspje{no lije~i.”

SIN TARIK STUDENT PSIHOLOGIJE Nekada mi se ~ini da mom radnom danu nema kraja. Ali, ipak, uspijevam na}i vremena za dru`enja sa mojim sinom i meni dragim ljudima. Moj sin Tarik je student psihologije tako da i u profesionalnom smislu imamo zajedni~ka interesovanja i puno tema za razgovor

Koliko se danas studenti medicine odlu~uju na specijalizaciju neurologije? “Neurologija je dosta atraktivna me|u studentima medicine. To je zaista jedna lijepa grana, i u njoj se posebno mogu prona}i oni studenti koji su egzaktni jer ima dosta metamati~kih jednakosti. Ni{ta u medicini nije apsolutno matematski izra~unato, ali ovdje imate veliku mogu}nost da dobijete dijagnosti~ke procedure koje mo`ete objektivizirati. Dosta je veliki napredak u razvoju ove oblasti u posljednjih nekoliko godina pa je mo`da i zbog toga dosta privla~na mladim ljudima `eljnim istra`iva~kog rada. Trenutno imamo dvadeset i {est neurologa na Klinici, {to je jedan respektabilan broj. Neki vrlo uspje{ni neurolozi su pred kraj svoje karijere, ali se jako dobro dr`e i mogu pru`iti mnogo znanja novom mladom kadru.” Zbog ~ega ste se opredijelili za ovaj poziv i da li je neuro lo gi ja odu vi jek bi la oblast medicine koju ste `eljeli specijalizirati? “Tokom studija, mislila sam da }e moj kona~ni odabir biti hirurgija. Za vrijeme ratnog perioda, radila sam kao traumatolog i tada je dnevno bilo do 400 povrije|enih. To je bilo jedno vrlo te{ko iskustvo. Kasnije sam sticajem okolnosti krajem 1992. godine dobila mogu}nost da radim u Centru za mentalno zdravlje. To je dio neuropsihijatrije gdje se sada nalazim, a koji je pripao Neurolo{koj klinici. S obzirom na to

da sam tu radila od 1992, prvo kao ljekar, a potom specijaliziraju}i se, tu sam onda na{la polje interesovanja. To je usmjerenje epileptologije, odnosno nervno-mi{i}ne bolesti, ali naravno radim i ostale neurolo{ke poreme}aje. Ratni period je bio vrijeme izuzetno te{ko za rad, ali tu sam ipak stekla mnogo iskustva i kasnije po~ela raditi u respektabilnim ustanovama. Zapravo, ~ovjek je uvijek na dobitku kada ula`e u sebe i to se uvijek na kraju isplati.”

RAZMJENA ZNANJA
Kako izgleda jedan Va{ radni rad, a kako provedete one slobodne? Osim medicine, {ta je to {to zaokuplja Va{u pa`nju i interesovanja? “Nekada mi se ~ini da mom radnom danu nema kraja. Ali, ipak, uspijevam na}i vremena za dru`enja sa mojim sinom i meni dragim ljudima. Moj sin Tarik je student psihologije tako da i u profesionalnom smislu imamo zajedni~ka interesovanja i puno tema za razgovor. Moja mala sestri~na Esma je ~esto uz mene i velika je tetkina potpora. Sretna sam jer imam drage i prisne prijatelje, koji nisu svi iz domena medicine, a dru`enja sa njima mi puno zna~e. Raduju me i zajedni~ka putovanja sa kolegama, gdje imamo mogu}nost da se bolje upoznamo, ali i razmijenimo iskustva. To je dobra prilika i za dru`enja sa svjetskim ekspertima, usvajanje i razmjena znanja i iskustva ogromna je stvar za nas medicinare. Kada nisam na poslu, onda svo-

je vrijeme volim iskoristiti za odlazak na fitnes sa prijateljima tako da spojimo ne{to {to }e koristiti i zdravlju i dobrom raspolo`enju. Tako|er, volim izlete u prirodu, {etnje, odlazak na bazen. Zapravo, za mene je svaka relaksacija jedno mentalno osvje`enje. Kada se napravi rezime svega, onda je dru`enje sa dragim i pozitivnim ljudima ono {to ~ovjeku napuni baterije. Nemati prevelika o~ekivanja, provoditi vrijeme sa pozitivnim ljudima, u`ivati u malim stvarima je ne{to {to je svima potrebno. Dovoljno je imati jednog iskrenog i pravog prijatelja, i ve} ste sretna i ispunjena osoba. U Americi ljudi imaju svog psihijatra, kojem istresu sve svoje frustracije i nedoumice, a ustvari sve {to vam treba je pravi prijatelj koji }e vas saslu{ati i dati vam savjet. Neke osnovne metode lije~enja traumatskih iskustava upravo potenciraju razgovor i govorenje svega potisnutog, odnosno da na neki na~in proradite traumu. Ljudi koji su bili u ratu borili su se da sa~uvaju goli `ivot i nisu imali vremena da se bave gubicima, gurali su ih pod tepih. Zato danas imamo situacije da ljudi naprosto eksplodiraju u nekim trivijalnim situacijama, gdje iz njih nagomilane traume izlaze kao erupcije. ^esto volim re}i da ni{ta nije rupa bez dna i da sve ima svoj kapacitet. Ljudi se vi{e zaokupiraju vanj{tinom, pa zanemare emocije i stanje duha. Ukoliko imate unutra{nje zadovoljstvo, lako }ete se nositi sa svim problemima koje nosi svakodnevnica.

28

Nedjelja
Ned`ad IBRI[IMOVI]

22. april/travanj 2012.

Je
N

Priča nedjelje

eferti vi{e nikome nije pominjao koliko mu je godina; uostalom, vrijeme je proticalo pa bio `iv ili mrtav, to se njega nije ticalo; on samo nije htio ponovo da umre. Ponekad mu je smrt dolazila i s mrtvima kojih bi se sje}ao. S namjesnikom Hartepom. I jo{ s nekima. Ponekad sa svakim od onih koji su umrli. A nije mogao i}i tamo me|u njih da se brani jer, nije htio da umre. Namjesnik je govorio isto ono {to je govorio dok je bio `iv. Zaista, mo`da je tako kako Hartep ka`e, ali Neferti sa njim o tome nije htio da razgovara. “A mo`da je i moja smrt, o, Ozirise, bila bu|enje, ta, evo `ivim i, od tada je tu” mislio je. , Nije htio da bude {emsu 2 kao Je, ni nadglednik kao Eunana, ni lije~nik kao Mentuzefus, ni oficir-sve{tenik kao Vouver, ni vrhovni pisar kao Anui, ni kherheb 3 kao Ahmoze, ni nomarh kao Nartep, ali nije htio da bude ni prosjak, ni hemu. Htio je da bude obi~an pisar, a to je njemu bilo Iako. Nije se pitao: “Zar ne}u umrijeti?” Mogao je umrijeti kad god je htio, ta vi{e nego pet puta je pro{ao njegov ljudski vijek. I kada bi ~uo da negdje `ivi starac donio bi darova koliko ho}e{ samo da ga vidi izbliza; nadao se da negdje `ivi jo{ neko kao on; ali svi su starci bili ostarjela djeca (a na njemu nije bilo tragova starosti), pa ih je i on gledao samo onako kako ih gledaju i svi ostali ljudi. A kako je sve to vrijeme neprekidno bio `iv, to je mno{tvo stvari morao da propusti i odgodi; nipo{to nije mogao da ~ini sve ono {to je htio, `elio ili ono {to bi mu palo na pamet: da iznebuha ode u Mennefer, da sebi ka`e: e, sad }u ovo, e, sad }u ono... Ili da ka`e prije po~inka: “Sada }u se sje}ati svoga `ivota.” Bio je pisar, samo to i, tako je `ivio, kao pisar. * Nasmijao se kada je ugledao Jea. - Za{to se smije{? - upitao je Ptah veli da }e `ivjeti. Jer to je bio Ptah veli da }e `ivjeti, a ne Je i Neferti je prestao da se smije. - Za{to ide{ za mnom? Za{to me gleda{? - upitao je Ptah veli da }e `ivjeti jer, Neferti je i{ao za njim i gledao ga. Ako je on ponovo Je, kako to da Nefertija nije prepoznao? I, da nikad nije vidio sebe, ta, evo vidi Nefertija. - Ti si isti Je - re~e Neferti. - Ja nisam Je - odgovori Ptah veli da }e `ivjeti. Jea nije bilo; bio je ali je i{~ezao; nikako nije mogao ostati - Nakt se nasmijao na

Ilustrovao: Bo`o STEFANOVI]

Nefertijeva usta; nije nestao Neferti ali je nestao Je, ostao je D`ed-Ptah-iuf-an kh ali {ta s njim? Neferti je kle~ao u pijesku i plakao. - Za{to pla~e{, ~ovje~e? [ta ti je? - upitao je D`ed-Ptah-iufankh. Jo{ su neki ljudi bili tu. Nekoliko ljudi, mo`da dvojica, jedan malo iza drugog s D`ed-Ptah-iufan-khove lijeve strane i jedan malo dalje nego ti iza njega s njegove desne strane i jedan desno od Nefertija, tik uz njega i, mo`da, nekoliko ljudi iza Nefertija; i jo{ ljudi s Nefertijeve lijeve strane ali podalje i jo{ mno{tvo ljudi svuda oko nedovr{ene piramide faraona Knuf-kufa10. - Ti si Je! - re~e Neferti. - Ja nisam Je! - re~e D`ed-Ptahiuf-ankh. - Ti si isti Je, a Je je bio {emsu moga oca. Kada sam te ugledao rekoh: “Je se rodio!” - Znaj, ja nisam {emsu tvoga oca! - re~e D`ed-Ptah-iuf-ankh. On je bio nadglednik; i vidjelo se da je nadglednik nad pedeset ljudi. Bilo je jutro, po prilici tre}i sat, jedanaeste godine Knum-kufa, ~etvrtog mjeseca poplave, mo`da sedmi dan, tu i tamo ~uo se povik - haya! - i, ponekad prasak bi~a. - Bio si Je - re~e Neferti. - Sav si bio Je. Ali Je je i{~ezao i sada samo ti ima{ njegovo lice... Ja sam kriv. Mo`da nije trebalo da se obra|ujem, mo`da je trebalo da ga pogledam kri{om... Dugo ni-

sam vidio nikog svog, nikoga iz svoje ku}e u Nehetu... A kad odo{e nije se bojao, naprotiv, u sebi se radovao {to je, ipak, ugledao Jea. A onda je vidio i sve druge; majku Umet i Nuti, svoju k}i i Nitagrit vi{e puta i Tefnut i Huja i Men-tuzefusa i Ahmozea i sve druge. Umet je vidio poslije Jea, a Huja prije Umet. Mentuzefusa je vidio poslije Umet. A vidio ga je pred hramom boga Onurisa12 u gradu Tisu za vrijeme sve~anog povratka boginje Tefnut iz zemlje. Ku{14. Mentuzefus je stajao nepomi~an u gomili koja je klicala, a bio je isti kao onaj u Nehetu, onaj koji je rekao da je Neferti pao u dubok san. Sve do tada Neferti nije znao da li je to istina, a kada ga je ugledao kao da nikad u to nije ni sumnjao. Pazio je da Umet ne i{~ezne kao Je; ali niko se nije zvao svojim imenom i niko nije vjerovao da je opet ro|en. Neferti se u to uvjerio. I poslije, kada ih je susretao svuda po zemlji. Kema, po Tameri, nije im prilazio, vi{e je volio da ih gleda. Napokon se uvjerio da nije umro i mrtvi Hartep je bio zadovoljan. A to je i Nefertiju bilo drago, jer da ga vidi, Hartep sad ne bi vjerovao da je Neferti `iv, kao {to onda nije vjerovao da je Neferti umro; prije bi povjerovao da je Neferti nanovo ro|en, a on da `ivi samo sad. I njega je vidio. Bio je ~uvar odje}e boginje Satit na ostrvu Setet,

Bilje{ka o piscu
Ned`ad Ibri{imovi} rodio se 20. oktobra 1940. godine u Sarajevu i jedan je od najzna~ajnijih savremenih knji`evnih stvaralaca u Bosni i Hercegovini. Svoje rano djetinjstvo proveo je u malom bosanskom gradi}u @ep~u, da bi se 1957. godine vratio u rodni grad i tu zavr{io [kolu za primijenjene umjetnosti, odsjek vajarstvo. Nakon godinu nastavni~kog rada u @ep~u, upisuje studij filozofije u Sarajevu i diplomira 1977. godine. Pa i po red ova ko ra zno vrsnog obrazovanja, Ned`ad Ibri{imovi}, iako se nikada nije odrekao svoje ljubavi prema slikarstvu i vajarstvu, primarno je knji`evnik. Bio je urednik u listovima Na{i dani i Oslobo|enje, jedno vrijeme je bio i nastavnik u Gora`du, ali je uglavnom bio profesionalni knji`evnik. Njegov knji`evni opus bio je bogat i raznovrstan. Knji`evnik Ned`ad Ibri{imovi} preminuo je 15. septembra 2011. godine.

tamo na jugu. Jer Neferti je i tamo bio. I rekao mu je ko je i odakle je i da ima jedan Hartep koji je umro. Hartep se zvao Ni-ankh. - Sve si ti to izmislio - rekao je Ni-ankh. A Neferti je odgovorio: - Znao sam da }e{ to da ka`e{! Pa ipak, vidio je da je Ni-ankhu drago {to je nekad bio namjesnik u Nehetu. Ne, ono nije bila smrt. Ono u Nefertijevoj ku}i u Ptah-het-kauu. A nije ni dubok san, ta samo u posljednje tri godine Neferti je zaspao vi{e od hiljadu puta i svaki put se budio kao da ni{ta nije ni bilo. To su, mo`da, bogovi pogrije{ili, jer njegov ka je uza nj; on se uzda u svoj ka, on ga hrani, snagu mu daje, sto godina bi mogao da gleda nebo, sto godina Nil; ~ak su i jagodice na njegovim prstima nabrekle od radosti. A Penanukit je umirao sve do smrti; i svi drugi; Neferti nije. Kako je mogao da sprije~i da Nuti ne umire u Ka-kem-uru, a Ka-kem-ur u Nuti? A kada je vaskrsnuo, Umet ga umalo nije ubila i da je imala jo{ snage on vi{e ne bi `ivio; ali prije zamiranja niko ga nije povrijedio i to je ~udo od koga mi srce zazebe toliko da toga ne `eli ni da se sje}a; on voli taj svoj `ivot i sve njih; a voli ih tek sad kad mu vi{e ni{ta ne mogu. Htio je da ode u Men-nefrumire da im slu`i, ali tada nije mogao da ode u Men-nefru-mire ve} je slu`io; bio je pisar Keopsove piramide, tako kao On, jedan od mnogih; Egipat je faraonu gradio grob; do tada je dvadeset i sedam faraona pre{lo u Duat, Neferti nije: Horus-Aha, D`er, Va`di, Den, Ad`ib, Semerket, Kaa, pa Hetep-sehenui, Neb-Re, Nineter, Uneg, Sened` i svi do Knumkufa koji je `iv. I da sam faraon da li bih htio da umrem? pitao se. I uvidi da je i sam faraon da ne bi htio da umre. Ako je na poljima Ijalu20 sve isto kao i ovdje, samo {to je sve tamo, osta}e do zadnjega ~asa, tako svi rade, ~ak i oni koji se ubiju. Bio je miran pa i nepomi~an, samo je disao; pokre-

nuo bi se kada bi ga neko pogledao. Kada }e tamo? pitao se; vjerovao je u vje~nost, kao da je tu, da se okrene i ispru`i ruku bila bi pred njim. Gledao je ljude oko sebe; gledao je Tii, pa Ka-vit, pa A{ait, pa Senui - `ene; i jo{ `ena. Jednom se Pik’a podbo~ila; njeno tijelo bilo je iscrpljeno, sfce mlohave, a lice udubljeno i, tamo, onotrag; nije se moglo sagledati, iako se, kobajagi, smijala. Tada ni{ta nije stajalo izme|u njih pa ni smrt nedovr{ena imena, samo, kakav bi joj to `ivot mogao vratiti zdravlje i ljepotu? - Mili. Dobri. Lijepi... - govorila je Pik’a. Nije znala da je mrtva~ica. Dao joj je glavicu luka i je~menu poga~icu i ona je oti{la. Isti dan posljednji put je vidio Jea. Lelujao je kao odraz u vodi; htio je ne{to da ka`e ali ga Neferti nije ~uo ili ga nije razumio ili Je nije ni mogao ni{ta da ka`e jer je bio sjena ili, nije ni{ta ni rekao, tek poslije toga vi{e ga nije vidio; a sje}ao ga se, od tada ga se samo sje}ao; a sje}ao se i te njegove sjenke, koja je taj dan koso treperila nad vrelim pustinjskim pijeskom ispred njega. 1 Oziris - staroegipatski bog mrtvih 2 {emsu - sluga 3 kherheb - prvosve{tenik 4 nomarh - namjesnik 5 hemu - radnik, rob 6 Men-nefer - Menfis, grad u Starom Egiptu 7 Ptah - staroegipatski bog, stvoritelj svijeta 8 Nakl - demon smrti 9 D`ed-Ptah-iuf-ankh - li~no ime, “Ptah veli da }e `ivjeti” 10 Knum-kuf - faraon Keops 11 Nchet - Menfis 12 Onuris - staroegipatski bog ratnik, tvorac vasione 13 Tefnul - boginja vlage 14 Ku{ - Nubija 15 zemlja Kema - zemlja Egip}ana 16 Ta-meri - voljena zemlja 17 Salit - staroegipatska boginja 18 ka - du{a ili duh 19 Duat - carstvo mrtvih 20 I jalu - polja u Carstvu mrtvih

22. april/travanj 2012.

Nedjelja
NASIZBOR

29

KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE
Piše: Josip VRIČKO josip.vricko@oslobodjenje.ba

KNJIGA

[ta ho}ete?! Da i Lagumd`ija naleti na Mabel!
I dobro, {ta ja, pitate se, zapravo ho}u? Ho}u samo jedno, da je gospo|a ministarka uvijek uz na{ega ministra. I da se vi{e nikada, ali stvarno nikada ne dogodi da sama kupuje karte. Za Kuvajt. I {ire
bra~nih zadu`enja. Ali, portali su vo}ka ~udnovata, pa tvrde kako je ministrova firma, tj. Ministarstvo inozemnih poslova platilo avionsku kartu, sre}om povratnu, gospo|i osobnoj pratiteljici. Istina je, naravno, sasvim druga~ija. Stanovita agencija je, nikad se ne zna kad ministar mo`e ruke dati, htjela ~astiti spornu kartu. Ali, ne}e ni da ~uje preliZa sve velike partije vezani su razni tra~evi iz `ivota njihovih prvaka. Nikada se, npr. nije precizno doznalo koliko se puta `enio drug Tito. Uglavnom, broj je dvocifren. A to da nije imao sre}e u ljubavi, iako je bio janje (na{e) bijelo, najbolje govori njegov posljednji brak. I ba{ kao {to prili~i nasljedniku, naro~ito imovine, kapejota, i o SDP-ovim ljubi~icama bijelim se sva{ta pri~a. Ah, {to }ete, takvo je Sarajevo. Udarilo je, eto dokle to ide, na privatni `ivot prvog (me|u jednakim) esdepeovcima. Navodno je, ka`e ta legenda, majka sada{nje gospo|e Lagumd`ija, na{e, dakle, gospo|e ministarke Amine, kada je ~ula da joj je k}erka svoju sre}u na{la, kazala: Ma, mogla se ona i bolje udati! Kom{iluk je, jasno, bio zgro`en. Dobro, nije onda Profesor bio (i) ministar. Ali, zna li ona tko je Lagumd`ija, govorili su joj iza - a kako }e! le|a?! ~aniku ima barem 3 tisu}e maraka. Za ne daj Bo`e! Ili, za Kuvajt, svejedno. Ali, pustimo puste pare. Nije sve u parama. Treba gledati {ire. Treba, ako ne sad, onda kad, voditi ra~una o {irim, takore}i dr`avnim interesima. Vidjeli ste, svi vi {to zavirujete po nov~anicima nezaposlenih, napa}enih `ena, na slu~aju [a}irbegovi} kakve sve opasnosti vrebaju,

Self-help, ili pomozi-sam-sebi knjige nisu nikakva novost u svijetu savremene knji`evnosti. Ud`benici koji vam poma`u da na|ete rje{enje iz raznoraznih situacija u koje vas `ivot trpa vrlo su popularni na Zapadu. Goldie Hawn, holivudska glumica, divlja u svoje vrijeme, mo`da je jedna od posljednjih osoba od kojih biste o~ekivali da bi mogle napisati jedan takav priru~nik. Ali, iznimke su tu da kr{e pravila. Goldie ima svoj fond “Hawn” koji je posve}en razvo, ju programa koji poma`e djeci da postignu sre}u i uspjeh u {koli i `ivotu op}enito. Ponukana uspjehom fonda u radu sa djecom, Goldie je odlu~ila na tr`i{te izbaciti i priru~nik sa vje`bama “10 minuta pozornosti” koji je tako|er fokusiran na djecu, ali i na roditelje. , Radi se o jedinstvenom i znanstveno utemeljenom programu stvorenom kako bi se djecu podu~ilo “pozornosti” - danas priznatom na~inu podr{ke razvoju socijalne i emocionalne inteligencije.

10 MINUTA POZORNOSTI

FILM

PROJEKT X

NE]E NI DA ^UJE Stanovita agencija je, nikad se ne zna kad ministar mo`e ruke dati, htjela ~astiti spornu kartu. Ali, ne}e ni da ~uje prelijepa Amina, ve} ona `urno vadi nov~anik i broji 3 hiljade maraka. Svojih, zamislite, para! Samo da je uz svoga mu`a! Uz svoga druga, umalo ne rekoh!
jepa Amina, ve} ona `urno vadi nov~anik i broji 3 hiljade maraka. Svojih, zamislite, para! Samo da je uz svoga mu`a! Uz svoga druga, umalo ne rekoh! Dakako, mogao bih ja ovdje pisati o ~udu `enine privr`enosti u Bo{njaka, no, umjesto toga, vra}am se - punici. Zlatkovoj! Nemojte, nakon ove drame u jednoj na{oj putni~koj agenciji, kazati da nije bila u pravu. Stvarno se mogla bolje udati prelijepa Amina, pa onda ne bi sama pla}ala avion. Ni to, avaj!, nije sve. Gospo|a je ministarka, tvrde neki mediji, jo{ i nezaposlena. Ne znam, ali da sam ja, ne daj Bo`e, na Lagumd`ijinom mjestu, izbjegavao bih punicu. Makar to i ne bilo diplomatski. Mada, da mi znamo propagirati na{u zemlju, trebalo bi afirmirati ovaj znakoviti slu~aj. To ~udo bosanske (ku}ne) ekonomije. To - {to kriti - da u nas gotovo svaka nezaposlena `ena u svakom trenutku u novma ne samo iza svakog }o{ka, nego iz svakog kreveta na na{e ministre u bijelom svijetu. I {ta biste htjeli?! Zar ho}ete, nakon {to se Muhamed raspametio ~im mu je Mabel pokazala kako to rade princeze, da i Zlatko naleti na kakvu Mata Hari?!

Reditelj planetarno popularne komedije “Mamurluk” Todd Phillips ~ovjek je sa vizijom. Takvim osobama njihov stvarala~ki opus obi~no nije dovoljan, nego vole svoje vizionarske prste trpati i u projekte koji nisu njihovi. Jedan od takvih je “Projekt X” kome, dija koja }e natjerati roditelje da svoju djecu po~nu vezati za radijatore. U maniru priproste i razuzdane zabave, autori su okupili stotinjak tinejd`era na jedno mjesto i pustili ih da se zabavljaju najbolje {to mogu. Uz to, jedan od njih uvijek nosi i kameru. Rezultat je film koji donosi insajderski pogled u tinejd`erske zabave kojih se zgro`avate ako imate dijete tinejd`era, a zbog kojih, ustvari, `alite {to im niste prisustvovali kad ste bili u tim ludim magare}im godinama. Film je vrlo eksplicitan i bez obzira na to {to }e to donijeti manje gledalaca u kinima, on nosi oznaku R (restricted), koja zabranjuje gledanje mla|ima od 18 godina starosti. Apsurd da ne mo`e biti ve}i, jer ve}ina likova u filmu nema vi{e od 16.

OPERA

EVGENIJ ONJEGIN

PORTALI, VO]KA ^UDNOVATA

Ali, kao {to i sami znate, vrijeme je najbolji sudac. Pa je tako i gospo|a, sad ve}, ministrova punica do{la na svoje. Ovu pri~u znate, pa }u je samo ukratko prepri~ati: I{ao je, kao {to mu i jest u opisu posla, na{ Zlatko u daleki, ali zato prijateljski Kuvajt. To je, ako ne znate, a vidim da neki zbilja ne znaju, ta ekonomska diplomacija. I za dva dana, osigurao je tamo daleko toliko poslova, da }emo, ako ne ove, onda sigurno idu}e godine jesti zlatnim ka{ikama. Kako ~ovjeku, uostalom, i prili~i! Nije to, me|utim, pojedincima ni{ta! Osobito onim portalima. Ka`u poveo je (jo{!) i `enu. [to nije istina. Nije gospo|a Lagumd`ija i{la u Kuvajt u kapacitetu drugarice druga Zlatka, nego u svojstvu osobnog pratitelja. [to je, opet, u opisu njezinih

U Narodnom pozori{tu u Sarajevu u srijedu, 25. aprila, bi}e odr`ana druga ovogodi{nja operna premijera. Rije~ je o slavnom djelu Petra Ili~a ^ajkovskog “Evgenij Onjegin” kom, ponovanom po istoimenom romanu Aleksandra Sergejevi}a Pu{kina. Pri~a je ljubavna, ali i tragi~na. Dvojica prijatelja su zaljubljena u dvije sestre, i ~udnim spletom okolnosti i iz ogor~enja, oni dolaze u sukob. Desi}e se dvoboj, i samo jedan }e pre`ivjeti. Nakon nekog vremena, shvati}e kakvu je gre{ku napravio... Reditelj predstave je gost iz Bugarske Ognian Draganoff, dok je dirigent Ivo Lipanovi} iz Hrvatske. Uloge tuma~e Adema Pljevljak - Krehi}, Melisa Hajrulahovi}, Vedrana [imi} (Hrvatska), Sonja Milenkovi} (Gr~ka), Sanja Anastasia (Njema~ka), Marko Kalajanovi} (Srbija), Robert Kola (Hrvatska), Jasmin Ba{i}, Amir Sara~evi}, Sergej Kiseljev (Hrvatska). U operi u~estvuju Hor Opere Narodnog pozori{ta i Sarajevska filharmonija.

NO] JE OPASNA!

MUZIKA

OSTATI MLAD

Zbog one Mabel I. [a}irbej je preko no}i, takore}i - pristao da se BiH podijeli na dva dijela. Ho}ete li da nekakva Mabel II. saleti na{ega Lagumd`iju?! Pa da on, gluho bilo, preko no}i pristane da se BiH podijeli na tri dijela! Dobro, ne morate me upozoravati, nije Zlatko od tog posla. Ali, princeze su, ipak, princeze. I dobro, {ta ja, pitate se, zapravo ho}u. Ho}u samo jedno, da je gospo|a ministarka uvijek uz na{ega ministra. I da se vi{e nikada, ali stvarno nikada ne dogodi da sama kupuje karte. Za Kuvajt. I {ire.

Popularna muzika ima vrlo jednostavnu poruku: ostati mlad. Da bi to postigli, mnogi umjetnici poduzimaju brojne, ponekad i sumanute zahvate da odr`e suludi ritam vremena i da ostavljaju dojam svje`ine, pucanja od snage i mladosti. A onda imamo Leonarda Cohena. Kad se krajem 1967. pojavio na sceni s antologijskim prvim albumom, bio je u tada nerokerskim tridesetima, star otprilike onoliko koliko je imao Dante kad je prolazio kroz pakao. Zlobnici bi rekli da je tako i zvu~ao. Njegov nejaki, ali sugestivni bariton bez problema je interpretirao pjesme koje su ve} tada do`ivljavale svakodnevne obrade i te su pjesme posjedovale neo~ekivanu dubinu za o~ekivanja popularne muzike. Sada je pred nama “Old Ideas” esencijalno audio{tivo za sve usa, mljenike intelektualce (pogotovo intelektualke) koji `ele biti zavedeni istovremeno stihovima, muzikom i diskretnim {armom gospode starije {kole. N. SELIMOVI]

30 Nedjelja

22. april/travanj 2012.

MOJ
U stilu modernizma namje{taj bi trebao biti {to manje vidljiv izvana, stapati se sa zidovima kako bi prostorija izgledala prostranije • Jednostavnost, prakti~nost i udobnost predstavljaju ono {to se o~ekuje od modernisti~ki i moderno ure|enih domova

DOM

Zaboravite na d
Za mo der ni zam ka `u kako je vi{e na~in razmi{ljanja nego stil, jer modernisti vjeruju da dizajniranje treba biti temeljeno isklju~ivo na svrsi, odnosno izgled mora slijediti funkciju. Dakle, ure|ujete li dom u modernisti~kom stilu, neka to bude svrhovito, bez dodatnog ki~a, ukrasa… Namje{taj bi trebao biti {to manje vidljiv izvana, stapati se sa zidovima kako bi prostorija izgledala prostranije. Od materijala se koriste fiberglas, laminati, plastika, te metali. Odlu~ite se za temeljne boje, a namje{taj neka vam bude geometrijskih oblika. Na dekoracije mo`ete zaboraviti. Jednostavnost, prakti~nost i udobnost predstavljaju ono {to se o~ekuje od modernisti~ki i moderno ure|enih domova. te odlo`iti razne potrebne sitnice, bitan su dio funkcionalnosti spava}e sobe. Tu je i atraktivna klupica u po dno `ju kre ve ta, kao udobno mjesto za sjedenje. Ormari s kliznim ili krilnim vratima nalaze svoje mjesto u gotovo svim prostorijama stana. Sastavni su dio dnevne, spava}e i dje~ije sobe, a sve se ~e{}e nalaze i u predsobljima te hodnicima. Glavni razlog popularnosti ugradbenih ormara svakako je nastojanje da se {to bolje organizira prostor koji nam je na raspolaganju. U postizanju tog cilja pomo}i }e i opre ma ormara ko ja se odabire prilikom kupnje, a postoji i mogu}nost njene naknadne nadogradnje. U osnovnu opremu ubrajaju se police, ladice i ko{arice. Velik je i izbor dodatne opreme, naprimjer, elemenata za hla~e, kravate i cipele. Tu je i estetska vrijednost ormara, pri ~emu treba spomenuti njegove fronte koje su dostupne u raznim kombinacijama materijala i boja. Fronte izra|ene od iverala i mediapana pru`aju odabir {iroke palete boja, dok staklo i ogledalo vizualno pove}avaju interijer. Krevet ispod kojeg se nalazi ladica ima dvostruku ulogu, budu}i da osim mjesta za odmor predstav-

Funkcionalnost prostora uveliko ovisi upravo o namje{taju kojim je taj prostor opremljen. Naprimjer, urednost i organiziranost spava}e sobe ~esto donosi upravo namje{taj koji nam omogu}uje spremanje svih onih stvari koje `elimo sakriti od znati`eljnih pogleda. No}ni ormari}i, na (i u) koje mo`e-

FUNKCIONALAN NAMJE[TAJ

lja i mjesto za spremanje pos te lji ne ili odje }e. U okviru kreveta mo`e biti smje{tena ~ak i polica za knjige. Elementi smje{teni iznad kreveta sa~injavaju tzv. most kako bi svaki centimetar male sobe bio {to kvalitetnije iskori{ten. Komode su uvijek bile popularan dio sobe, a u novije vrijeme njihove se ladice otvaraju znatno jednostavnije, lagani pritisak aktivira mehanizam i ladica je otvorena. U sobi se mo-

MOJ Vrijeme je za orezivanje grmlja VRT
Tekst i fotografije: Ana MRDOVI], dipl. ing. hort.

Ove godine smo dugo mogli u`ivati u cvatnji proljetno cvjetaju}eg grmlja, jer je radi relativno niskih temperatura za ovo doba godine, cvatnja dugo trajala ili jo{ traje naro~ito u kontinentalnim podru~jima. Upravo kod orezivanja ove grupe grmlja se najvi{e grije{i pa time smanjuje estetska vrijednost i sveop{ta korist koju mo`emo imati od proljetno cvjetaju}ih grmova. Za{to? Zato {to se kod nas grmlje uglavnom orezuje u rano prolje}e prije kretanja vegetacije bez obzira na to o kojoj se vrsti grmova radi. To je pogre{no. Sve vrste ukrasnih grmova koje cvjetaju u prolje}e treba orezivati tek iza cvatnje, zna~i u vegetaciji i to izrezivanjem skoro do zemlje unutarnjih, obi~no tamnijih, starih i gustih grana.

U ovu grupu, prije svega, spadaju svima nama dobro poznate i omiljene vrste grmova kao {to su: `utocvjetaju}a forzicija (Forsythia), ru`i~asto cvjetaju}a japanska dunja (Chaenomeles), `utocvjetaju}e `utike (Berberis), ukrasna ri-

bizla (Ribes) i neke druge. Orezivanjem ovih vrsta grmova prije cvatnje gubimo bespovratno veliki dio cvjetova, {to nam svakako nije i ne treba biti cilj. Dakle, tek kada se zavr{i cvatnja navedenih vrsta grmlja uzmite makaze, naj-

bolje one za orezivanje grana, i potpuno izre`ite nekoliko starijih unutra{njih grana sve do 10 cm iznad zemlje. Te stare grane nose na sebi mla|e grane na kojima su bili cvjetovi. One su ve} izro|ene pa je bolje ostaviti mla|e grane na ko-

jima }e se u toku ove vegetacije razviti mnogobrojni cvjetni pupoljci za cvatnju narednog prolje}a. Grm treba prorijediti tako da do svakog lista dolazi {to vi{e sunca i zraka pa }e biljke biti ljep{e i zdravije. I kada orezujete grmlje u ovo doba godine ne bojte se da }e se grm osu{iti ukoliko izre`ete ~ak tre}inu njegovih grana. Ne, time samo podmla|ujete grm i dajete mu bolje uslove za rast i razvoj. Grane tako orezanog grma }e postepeno prekriti povr{inu namijenjenu grmu, pa }e i li{}e padati ispod grma, tu se razgra|ivati i hraniti tlo, a putem njega i biljke. To je pogotovo lijepo i prikladno kada grmlje raste u grupama, pa je cijela povr{ina kompaktna, zelena ispod koje ne treba kositi ni okopavati, tako da imamo manje posla, a vi{e u`ivanja. Druga gre{ka koja se pra-

22. april/travanj 2012.

Nedjelja
SAVJETI STRU^NJAKA

31

ekoracije

Rije{ite se glavobolje jednom zauvijek
Otkrijte uzrok glavobolje i rije{ite je se pomo}u kamilice, ru`marina
Dahila IBRAHIMBEGOVI]

`e prona}i i drvena {krinja, jednostavnog dizajna i ravnih linija ili bogato ukra{ena rezbarijama. Po uzoru na klasi~ne sobe, i u onima modernog dizajna sve ~e{}e nalazimo stoli} za uljep{avanje da nano{enje make-upa ili ~e{ljanje ne bi bilo rezervirano samo za kupaonicu. Veliko ogledalo tako|er je va`an sastojak spava}e sobe.

POP-ART I OP-ART

Neobi~ne vaze, parava-

ni, satovi, ogledala i dekori podsje}aju na dizajnerske smjerove op-arta i postmodernizma. @elite li ih istaknuti, uklopite ih u prostor s minimalisti~kim namje{tajem i bijelim zidovima. S druge strane, ako ih dodate jednako upadljivom poku}stvu i zidovima - dobit }ete artisti~ki interijer koji nikog ne}e ostaviti ravnodu{nim. Naravno, odlu~ite li se za interijer u kojemu ne vladaju

boje, ve} kontrasti, tu je bez vre men ska op-art kombinacija, nazvana i crno-bijeli svijet. Svaki od dekorativnih stilova ima svoja pravila koja mo`ete slijediti ili ih upotrijebiti kao okvir za stvaranje va{eg osobnog stila. Naravno, prilikom ure|enja oaze odmora, spava}e sobe, potrebno je sve do sitnica prilagoditi `eljama i potrebama onih koji }e u njoj boraviti.

Svako od nas povremeno osjeti glavobolju. Ono po ~emu se ona razlikuje je samo intenzitet. Mogu biti u pitanju ja~e ili slabije migrene. Ukoliko osjetite migrenu, ona je naj~e{}e pra}ena i drugim simptomima i bolovima. Stoga je va`no utvrditi uzroke glavobolje. Neki od uzro~nika su: stres, dehidracija, upala sinusa, nedostatak hranjivih tvari u mi{i}ima, krvnim `ilama i `ivcima, pretjerano uzimanje alkohola, lijekovi, problemi sa zubima, PMS, pretjeran napor o~iju, osteoartritis ili nepravilnost kostiju vrata, preosjetljivost ili alergija na hranu. Kako bismo koliko-toliko uspjeli sprije~iti glavobolju, opet se vra}amo na staro, a to jeste zdrava prehrana, jer ona dokazano pobolj{ava stanje mi{i}a, `ivaca i `ila a spre~ava i preosjetljivost na hranu. Ukoliko je uzrok va{e glavobolje, poku{ajte sa {est ~a{a vode dnevno. To vam je bar lako, a i sigurno }e vam olak{ati sve toplije dane, i dolazak ljeta. Uveliko poma`e i ~injenica da se {to vi{e nalazite u prostorijama u kojima je svje` zrak, da nije zaga|en cigaretama jer znamo da pasivni pu{a~i imaju vi{e {tetnosti nego aktivni, zatim koristite osvje`iva~e zraka, koje }ete naravno redovno ~istiti, a ono {to vam je najlak{e, a {to vas mo`e uveseliti - su biljke. Drvo `ivota, malene ru`e u saksiji osvje`avaju zrak, otklanjaju glavobolju, a i, u svakom slu~aju, poma`u da se osje}ate bolje nakon napornog dana. Nau~no je dokazano da su ljudi mnogo sretniji ukoliko vode ra~una o nekome ili ne~emu, bilo da je rije~ o biljkama ili ku}nim ljubimcima. Osim {to poma`e, lagana briga oko biljaka }e vam skrenuti pa`nju od glavobolje. Danas se ve}ina bolova, bolesti lije~i lijekovima. Koliko je dobro {to medicina napreduje, {to ljudi pronalaze lijekove, utoliko je lo{e jer se ~ovjek sve vi{e okre}e od prirode i onoga {to mu ona nudi. Ukoliko malo razmislimo, shvati}emo da je za vrijeme na{ih predaka priroda bi-

VRA]ANJE NA STARO

la ta koja je ~ovjeku pru`ala sve. Koliko smo puta ~uli za travu koja zaustavlja krv, za raznorazne ~ajeve od kojih prestaju glavobolje, `elu~ane ili, pak, stoma~ne tegobe? Zato smatram da jo{ vrijedi ona narodna “za svaku bolest trava raste” .

ULJE EUKALIPTUSA ILI METVICE

vi je orezivanje ovih pa i mno gih dru gih grmo va okruglo u “kugle” gre{ka , koju ~esto vidimo na na{im javnim zelenim povr{inama. Ovakvim orezivanjem smanjujemo obim zelenila i cvjetova, grm se zgu{}u je pa do bi va ma nje sunca i zraka te sam sebe gu{i i prije ostari, a oko tako orezanih grmova treba redovno kositi ili okopa-

vati i plijeviti tlo {to zahtijeva vrijeme i novac, a listove treba, naro~ito ukoliko je u pitanju travnjak, skupljati i odnositi te tako gubiti blagotvornu organsku masu. Dakle, orezivanju grmlja se treba posvetiti, ali na najbolji na~in i u najpovoljnije vrijeme za odre|enu grupu i vrstu grmova, kako bismo od njih imali najvi{e u`itka, a oni iskazali svu

svoju biolo{ku vrijednost, ljepotu i zada}u. To je savremen, ekolo{ki ispravan pristup orezivanju grmlja. Ako ste vi u`ivali u cvjetovima proljetno cvjetaju}ih grmova, pomozite im da i oni u`ivaju u blagodetima na{e klime pripremaju}i se, da nas narednog prolje}a nagrade jo{ ljep{om i bogatijom cvatnjom.

Evo kako mo`ete da se rije{ite glavobolje, a da to nije pomo}u aspirina, caffetina i sli~nih lijekova. Uzimajte do tri {oljice na dan tokom ili nakon obroka. Mo`ete svaka dva sata, ali ne vi{e od tri puta na dan. Dakle, uzimajte tinkturu kamilice ili mo`ete jesti njene listove. Da biste ubla`ili gor~inu, mo`ete je staviti u sendvi~. Da biste sprije~ili pogor{avanje glavobolje, popijte {oljicu ~aja od pasiflore, ru`marina ili ranilista ili kombinaciju ovih biljaka. Ukoliko ste pod stresom, popijte kamilicu sa divljom zobi, sa suru~icom i ru`marinom. Ukoliko ni ovo ne poma`e, oslonite se na aromaterapiju, dodavanjem eteri~nog ulja lavande, slatkog ma`urana ili kamilice tokom kupanja jer dokazano opu{taju. Ukoliko je glavobolja izazvana za~epljenjem nosa ili sinusa, uzrokovano prehladom ili alergijskim rinitisom, primijenite eukaliptusovo ulje ili ulje metvice. Probajte neke od ovih savjeta, prije nego {to posegnete za lijekovima i ne}ete se pokajati. Va{e tijelo treba {to vi{e zdravih stvari, a {to manje tableta koje o{te}uju jetru.

32

Nedjelja

22. april/travanj 2012.

Nedjelja

33

Prva na{a cjelovita monografija o vinu

U ZNAK SJECANJA

Od Daorsona, preko Osmana do Pariza
Dragan MARIJANOVI]

“Hercegovina, zemlja vina/Herzegovina, Wine Country” nakladnika i urednika Branimira Martinca kapitalno je knji{ko ukori~ivanje, prvo takvo zna~ajno pa samim tim i povijesno dokumentarno i ~injeni~no sveobuhvatno, o vinu i Hercegovini, o dugoj povijesti bavljenja hercegova~kih ljudi vinogradarskom kulturom i podrumarstvom. Jedna sretna i jedna nesretna uzgajiva~ka kultura obilje`ila je `ivot Hercegovaca; nesretna je jednostoljetno mu~enje s duhanom i dr`avnim monopolom na njega, a sretna je spomenuta s vinom.

DOGA\AJ U PARIZU

Monografija je, nakon vi{egodi{njih priprema i dugog i detaljnog traganja za dokumentima, fotografijama i svime ~ime se dade ispri~ati jedna cijela povijest, bila zgotovljena u drugoj polovini pro{le godine; predstavljena je u Mostaru, Zagrebu i Sarajevu, a da bi vrhunac promocijske ~asti do`ivjela u prepunoj glavnoj dvorani sjedi{ta Me|unarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) u Parizu

Ova dvojezi~na (engleski, naravno, op. a.) monografija je, nakon vi{egodi{njih priprema i dugog i detaljnog traganja za dokumentima, fotografijama i svime ~ime se dade ispri~ati jedna cijela povijest, bila zgotovljena u drugoj polovini pro{le godine; predstavljena je u Mostaru, Zagrebu i Sarajevu, a da bi vrhunac promocijske ~asti do`ivjela na ispra}aju godine, u prepunoj glavnoj dvorani sjedi{ta Me|unarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) u Parizu. Organizatori tog iznimnog doga|aja, va`nog i za gospodarstvo i op}i imid` na{e zemlje na tako va`noj promotivnoj pozornici Pariza, a samim tim i svijeta, barem kada je vinarstvo posrijedi, bili su re~ena organizacija, bosanskohercegova~ko veleposlanstvo u Francuskoj i izdava~ Galerija “Martino Mostar” a zna~aj doga|aja pre, poznalo je i Ministarstvo vanjskih poslova BiH. Hercegovcima je dobrodo{licu po`elio “cappo di vino” dana{njice Federico Castellucci, generalni direktor OIV-a, te Nina Saji}, na{a veleposlanica u Francuskoj, a o monografiji su zborili nakladnik i prof. dr. sc. @eljko [uman sa Sveu~ili{ta u Mostaru. Da bi okus Hercegovine u Parizu bio posve do~aran, potrudila se `enska pjeva~ka skupina Dra~a iz Mostara, te bi to, u osnovi ono najva`nije {to bi se o samom ~inu predstavljanja moglo i trebalo re}i, a ostalo je prili~no nezapa`eno u na{oj medijskoj stvarnosti, zaokupljenoj uglavnom ru`nim doga|ajima. [teta, {teta… No, dobro, ako se ~itavo stolje}e ~ekalo na tu monografiju, onda nikada nije kasno prozboriti koju o njezinu sadr`aju. U 550 stranica monografije te{ke gotovo pet kilograma stale su stotine (pra)starih fotografija i masa dokumenata koje svjedo~e o povijesti vina u na{oj ju`noj regiji, a pripremu za stjecanje spoznaja o istome odli~no su pripremili vrsni poznavatelji ove oblasti, a za takvo {to mora se biti i dobrim povjesni~arom, enologom, arheologom, poznavati tragove povijesti, a koji upu}uju na bavljenje ovom kulturom od prapovijesti do danas, jer }e biti da je ve} Noa, bore}i se s onim potopom, prvi i zasadio vinovu lozu. Jer da je po-

slu{ao bo`je preporuke o svakoj biljnoj i `ivotinjskoj vrsti koje su s njim morale pre`ivjeti Arkine neda}e, tako bi mo`da po~injala globalna pri~a o lozi i vinu kao bo`anskome pi}u. O vinu pi{u kraljevi i lude, carevi i pa`evi, znanstvenici, pjesnici, putnici, pijanci; po vinu se razaznaju ~ak i neki narodi i njihove kulture… U na{im ambijentima, to bi mogli biti Hercegovci! Jer, koliko god su stolje}ima njihovi karakteri silom razdvajani u tri ili vi{e njih, jedna od preostalih zajedni~kih stvari uz koju su povijesno vezani, upravo je ljubav prema vinogradarstvu, vinu i podrumarstvu. Tako su i Hercegovci vazda pisali o vinu, kad{to povr{no ili samo be}arski, kad{to pjevaju}i gange o njemu, a osobito o njegovim u~incima, pisali su i vrlo ozbiljno i meritorno, ali Hercegovina, pa tako ni BiH, nikada nije imala ozbiljno knji{ko djelo koje bi iskustva Hercegovine s vinom objedinilo i sa povijesnoga, iskustvenoga, kroni~arskog i stru~noga aspekta. Tiskane su razne revije i katalozi, publikacije svih vrsta, stru~ni radovi dostojni svakog po{tovanja i sveu~ili{ne i institucijske uporabe i vrijednosti, ali od Noine arke donedavna, BiH nikada nije imala meritornu monografiju o vinu. Te je ova o kojoj pi{emo i u tom smislu povijesna i dragocjena. Kapitalna, kako za sli~ne stvari uobi~avamo kazati. Tako o vinovoj lozi u kapitalnoj knjizi Branimira Martinca “Hercegovina, zemlja vina” pi{e dr. Jure Beljo. , I kao {to je jo{ od biblijskih vremena poznat uzgoj vinove loze, tako su i vinogradarstvo i vinarstvo u Hercegovini sastavni dio `ivota Hercegovaca od prapovijesti do danas. O tome svjedo~e razni pisani dokumenti s motivima vinove loze rasuti po cijeloj Hercegovini kao svjedoci vremena i kontinuiteta uzgoja vinove loze na ovim prostorima. Vino iz Hercegovine osvajalo je najzna~ajnije nagrade na najve}im izlo`bama, pilo se na carskom dvoru u Be~u, na{lo se i na trpezi japanskog cara, a ju~er smo objavili i kako slavni Pablo Picasso, nakon {to }e uraditi plakat za film “Bitka na Neretvi” od Veljka , Bulaji}a nije htio novac - izrazio je `elju tek za vinima, pa se na njegovom stolu na{la i hercegova~ka blatina! Istinabog, nisam ba{ (pre)uvjeren

u dio u kojem Pablo nije htio lovu! Nedostaju podaci o Titovoj sklonosti hercegova~kim vinima, s punim pravom isti~em ovu rijetku primjedbu na monografiju, jer jo{ su `ivi ljudi koji su se do prije trideset godina, ili dvadeset, hvalisali kako su mu osobno nosili to vino, ali o~ito da se nitko od njih prire|iva~u monografije nije odlu~io pri~ati o vremenu i onom koji ga je, ovako ili onako obilje`io, i to je lo{e.

POVIJEST VINA U 550 stranica monografije te{ke gotovo pet kilograma stale su stotine (pra)starih fotografija i masa dokumenata kojI svjedo~e o povijesti vina u na{oj ju`noj regiji, a pripremu za stjecanje spoznaja o istome odli~no su pripremili vrsni poznavatelji ove oblasti, a za takvo {to mora se biti i dobrim povjesni~arom, enologom, arheologom, poznavati tragove povijesti, a koji upu}uju na bavljenje ovom kulturom od prapovijesti do danas

^ak je jedan mali toponim, uzvisina Petak ponad Bune, gdje se uzgajala izvrsna `ilavka, imao vinogradi} iz kojega se za Tita pravilo to vino. A ban Kulin ipak je `ivio nemjerljivo puno vremena prije toga! “Upravo u Hercegovini nalazimo sve ono {to pretpostavlja magi~na francuska rije~ terroir: jedinstvo tla, klime i ostalih utjecaja koji se zrcale u krajnjem proizvodu - vinu. Pojam terroir u Hercegovini treba promi{ljati i vezuju}i ga uz oznaku zemljopisnog podrijetla, lokalnu kuhinju (hranu), tradiciju, turizam (uklju~uju}i i onaj vinski) koji se temelji na bogatom tradicijskom naslije|u. Dakle, sve ono {to Talijani zovu “tipicita” ili, preciznije, ako idemo do njihove regije koja nam po mnogo ~emu mo`e biti uzor “toscanita” ili, kona~no, sve ono {to danas u svijetu podrazumijeva pojam “Wine Country”“ dr`i dr. [uman, a da je am, bijent Hercegovine, bogomdano je za uzgoj vinove loze, a da su vrijedne ruke stanovnika ovog podru~ja stvorile sorte od kojih se dobiva izvrsno vino, ~ija je kvaliteta itekako prepoznata, ustvrdit }e i dr. Beljo. Osim {to je dvojezi~na, monografija je i dvodijelna. U prvom dijelu su stru~ni ~lanci o povijesti vinogradarstva i vinarstva u Hercegovini, te gospodarskim, tr`i{nim,

VRIJEDNE RUKE HERCEGOVACA

ekolo{kim i turisti~kim aspektima uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, a autori su najpozvanije osobe za tu vrstu stru~ne literature, i svi odreda su vreme{ni doktori znanosti i redoviti predava~i na sveu~ili{tima na kojima se tretiraju vinogradarstvo i vino. U drugom dijelu monografije predstavljene su rije~ju, slikom i dokumentima sve vinarije u Hercegovini, po~ev{i od najstarijih podruma iz vremena Austro-Ugarske, preko onih izgra|enih u vrijeme SFRJ, do najnovijih osnovanih u posljednjih petnaestak godina, odnosno ukupno 64 vinska podruma. Monografija detaljno podsje}a na brojne nagrade i kolajne koje su diljem svijeta osvajali hercegova~ki vinari i u ~ijim su vinima u`ivale brojne europske okrunjene glave. Ovdje je dostojno tretirana povijesna uloga Osmana Pirije, ~ovjeka koji je Hercegovinu okrenuo novim, suvremenim svjetovima vinogradarstva i poljoprivrede uop}e, i ova monografija je barem djelomi~na ispravka povijesne nepravde prema stru~njaku koji je gotovo zaboravljen, umro pred tek nekoliko godina, a kao da je `ivio davno i daleko odavde. Sjajan dokument o njegovu upu}ivanju u Kanadu, na studijsko putovanje, jedan je od zna~ajnijih dokumenata u monografiji. Martinac u predgovoru pi{e da najstariji podaci o uzgoju vinove loze i proizvodnji vina u Hercegovini datiraju iz vremena Ilira. Ostaci grada Daorsona (od 300. do 50. godine p.n.e.) jo{ se nalaze na brdu O{ani}i kod Stoca, a rimski grad Mogorjelo kod ^apljine je jedinstveni arheolo{ki spomenik na ~ijoj se ulaznoj kapiji nalazi reljef s prikazom vinove loze i gro`|a. Najzna~ajniji dokument o hercegova~kom vinu svakako je Povelja bana, kasnije kralja Tvrtka iz 1353. izdana u blizini dana{njeg ^itluka, ~iju presliku,

kao i pe~at kralja Tvrtka tako|er mo`ete vidjeti u ovoj monografiji. Dolaskom Austro-Ugarske monarhije u Hercegovinu 1878. nastaju povoljnije okolnosti za razvoj vinogradarstva, ~emu pogoduje i otvaranje vinogradarskih stanica u Gnojnicama i Lastvi kod Trebinja. Hercegova~ka vina se ubrzo pojavljuju diljem Europe i osvajaju priznanja na svim va`nijim izlo`bama. Godine 1912. Hercegovina je imala 6.042 hektara vinograda i 1.200 vagona vina. Vina su izvo`ena, a izlo`be vina u Mostaru organizirane su 1907, 1908, 1909. i 1911. ^uvena hercegova~ka vina u tom su vremena osvojila 22 zlatne medalje (podrum bra}e Jela~i}) na izlo`bama u Be~u 1898. i 1900, Parizu 1901, Londonu 1903. itd. Pojava filoksere i ratne neda}e u 1918. prepolovit }e taj vinogradarski fond iz 1912. na 3.020 ha. Dugo je trajala obnova nakon Drugog svjetskog rata. “Tek dolaskom ing. Osmana Pirije, vizionara koji je sa svojim suradnicima od `ilavke i blatine stvorio brend prepoznatljiv u cijelom svijetu, na ~elo hercegova~kog poljoprivrednog giganta Hepoka, hercegova~ka vina su ponovno na{la put do velikih europskih i svjetskih centara” ka`e Martinac. O tom vre, menu pi{e i dr. [uman. “Na po~etku svoje profesionalne karijere imao sam sre}u i zadovoljstvo biti izravnim sudionikom jednog va`nog dijela velike vinske pri~e koju ~itamo sa stranica monografije. To je razdoblje 70-ih i 80-ih godina pro{log stolje}a i velikih izvoznih uspjeha hercegova~kih vina i to posebice vrhunskih zakonom za{ti}enih Hepokovih vina `ilavka Mostar i blatina Mostar. Slobodno se mo`e re}i da su ta dva vina tada postala svjetski brendovi” pi{e dr. sc. @eljko [uman. , Ko o ~emu, i mi novinari - o vinu...

PREPOZNATLJIV BREND

34 Nedjelja
OKOEKOLOGIJE

22. april/travanj 2012.

TRA@ILI SMO ZA VAS Jean

Kolekcija Cout
Amy Winehouse
Danas je idealna prilika svakome ko to do sada nije u~inio da kona~no ponovo uspostavi kontakt s prirodom i odgovorno se suo~i sa posljedicama dosada{njih i u budu}e mogu}ih zaga|enja na planeti na kojoj `ivi
Hajdar ARIFAGI]

Dan izazova

Na pisti su se pojavile manekenke koje su pu{ile cigarete i nosile frizure inspirisane pjeva~icom, kao i njenu vrlo karakteristi~nu {minku
svoju Couture reviju inspirisanu nedavno preminulom pjeva~icom Amy Winehouse. Revija je slavnog francuskog dizajnera izazvala podijeljene reakcije. Ve}ina modnih kriti~ara je smatrala da je revija

Pripremila: Mirsada RAKONJAC

Ne sje}am se da se ikada otkako pi{em ovu rubriku (ima tome ve} podosta godina) njeno objavljivanje podudarilo sa jednim od najzna~ajnijih me|unarodnih datuma vezanih za `ivot i `ivotnu sredinu, kao {to se to dogodilo danas, 22. aprila, kada se {irom svijeta obilje`ava Dan planete Zemlje. Otuda je i posebna obaveza da se uka`e na bit ovog svesvjetskog praznika, a javnost vlade i nevladine organizacije upozore na narastaju}e zaga|ivanje `ivotne sredine uz poziv da njena za{tita kona~no postane op{ta javna briga, prakti~no, a ne samo deklarativno kako to rade uglavnom politi~ari. Ovaj dan je idealan da ~ovjek ponovo uspostavi kontakt s prirodom i odgovorno se suo~i sa posljedicama dosada{njih i u budu}e mogu}ih zaga|enja vazduha i vode, radioaktivnog zra~enja, prekomjernog kori{tenja nenadoknadivih energenata i mnogim drugim problemima. No, on je istovremeno povod za bu|enja svijesti i odgovornosti, osje}aja i ljubavi prema daru `ivota i svim stvorenjima na Zemlji. Obilje`avanje ovog datuma {irom svijeta prate brojne kampanje i promocija deklaracije kojom se tra`i hitna akcija na obezbje|ivanju obnovljive energije za sve i odr`ive budu}nosti za planetu. U tom dokumentu posebno se insistira da svi lideri na lokalnom, nacionalnom i me|unarodnom nivou prestanu subvencionirati fosilna goriva, prihvate tehnologije obnovljivih izvora energije, pobolj{anje energetske efikasnosti te svima omogu}e pristup energiji. Minule sedmice na adresu ove rubrike pristigao je ve}i broj pisanih poruka i poziva da se do|e i zabilje`e sadr`ajne i o ovom danu prikladne aktivnosti {kolskih ekolo{kih sekcija, nevladinih zelenihorganizacija, pokreta i udru`enja, {to svakako raduje. Izlazak u prirodu i na svje` zrak, makar i iz radoznalosti da se vidi {ta to tamo neko radi, popravi}e raspolo`enje, prijati o~ima i plu}ima, nadam se kod nekih izazvati i reakciju u smislu pitanja: gdje sam ja u toj sveop{toj brizi prema majci Zemlji i {ta mogu u~initi ako ne danas, onda sutra, ili ubudu}e? Uvjeren sam da }e svako ko je odgovoran prema samom sebi i svojim bli`njim ovaj dan prihvatiti kao izazov da mu ve} onaj sljede}i ponedjeljak bude bogatiji za neko makar i najmanje djelo kojim }e do-

kazati da je srcem i du{om stao u odbranu planete. Od institucija se o~ekuje da im Dan planete Zemlje bude povod za procjenu trenutne okolinske pozicije kako bi br`e krenule u ispunjavanje okolinskih zahtjeva, globalnih, evropskih, nacionalnih, ali i okolinskih zahtjeva gra|ana, koji su skoro uvijek opravdani, te zahtijevaju br`u akciju i otklanjanje uo~enih nedostataka. Iako se to ne vidi i ne registruje u mjeri koja bi bila potrebna, Bosna i Hercegovina nastoji u kapacitetima koje imamo da ispuni svoje obaveze i posebno je posve}ena regionalnoj saradnji u za{titi `ivotne sredine, jer smatra da to vodi ka uspjehu i postizanju ciljeva odr`ivog razvoja i jasne okolinske budu}nosti.

Dok su dizajneri Jean Paula Gaultiera ~esto povezivali sa pop-pjeva~icom Madonnom, on je na pariskom Fashion Weeku odao po~ast drugoj glazbenoj divi. Dizajner je predstavio

MUZI^KA PODLOGA

dobro osmi{ljena i savr{ena, {to se i o~ekivalo na sedmici mode u Gaultierovoj poznatoj formi. No, porodica Amy Winehouse nije bila odu{evljena modnim detaljima dizajnera, te je bila uzrujana zbog odje}e koju su nosili modeli.

BiH U RIJU

[TA MO@E[ U^INITI

Reuters

Sve {to se u~ini za dobrobit `ivota na planeti danas ili narednih dana, ide u prilog i obilje`avanju 20. godi{njice Samita o Zemlji, odr`anom u Rio de Janeriju 1992, te 40 godina od [tokholmske konferencije o ~ovjekovom okoli{u. Glavni doga|aj bi}e novi samit u Riju, od kojeg ~ovje~anstvo ve} sada o~ekuje da osigura novo politi~ko opredjeljenje za odr`ivi razvoj, procijeni napredak u~injen do danas i defini{e nedostatke u provo|enju glavnih ciljeva sa Samita o odr`ivom razvoju, te rje{avanju novih izazova. Ti izazovi prepoznaju se u iskorjenjivanju siroma{tva, ja~anju nacionalne sigurnosti i osiguranju hrane, odr`ivoj energetici, odr`ivom upravljanju vodom, iskori{tavanju mora i okeana, stvaranju zelenih i odr`ivih gradova, ja~anju ekonomije odr`ivog razvoja (uklju~uju}i odr`ivu proizvodnju i potro{nju), tra`enju odgovora na inovativna pitanja odr`ivog razvoja, te stalni rad na migracijama stanovni{tva izazvanih okolinskim razlozima. U kontekstu priprema za taj veliki skup, BiH radi na brojnim projektima, me|u njima i strategiji neophodnog okolinskog okvira za priklju~enje na{e zemlje Europskoj uniji. Po okon~anju skupa u Rio de Janeiru, pristupit }e se izradi strate{kog dokumenta o Zelenoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini, za {to }e nam odluke iz Rio de Janeira biti smjernice i jasan putokaz. Uz ~estitke povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje (a ona je gra|anima BiH upu}ena i iz spomenutog ministarstva, odnosno sektora), preostaje, mi da ~itaoce Oslobo|enja i posebno ove rubrike pozovem da se uklju~e u sve okolinske akcije i time daju svoj li~ni doprinos u globalnom procesu za{tite planete Zemlje.

22. april/travanj 2012.

Nedjelja KUTAK ZA KUCNE LJUBIMCE

35

Paul Gaultier

ture inspirisana

Krpelji su sitni beski~menjaci koji se dolaskom prolje}a sve vi{e razmno`avaju na granama, li{}u, grmlju, visokotravnatim stani{tima...
Mirsada RAKONJAC

Smrtonosni nametnik

Prenosioci opasnih zaraznih bolesni mogu se podijeliti u porodicu tvrdih (Ixodidae), mekih (Argasidae) i Nuttalliellidae sa samo jednom vrstom (Nuttalliella namaqua) krpelja. Generalno nemaju neku o~itu razliku, osim u rilicama koja se nalaze na glavi. Sitni beski~menjaci koji se dolaskom prolje}a sve vi{e razmno`avaju u travi, na granama, grmlju, visokotravnatim stani{tima... Miris butanske kiseline (lu~enje preko ko`e) je vodi~ do pronala`enja novog stani{ta. Padaju}i sa grana, li{}a ili poskakaju}i sa trave, oni jednostavno prate miris i rilice zabijaju duboko u ko`u. Krpelji `ivot provode kao paraziti na `rtvi ~ijom se krvlju hrane. Aktivnost krpelja je usko povezana sa vanjskom temperaturom. Od aprila maja, pa do septembra - oktobra, dok su temperature iznad sedam stepeni, mogu da budu aktivni. U zimskom periodu rizik od ujeda krpelja je umanjen zbog niskih temperatura. Kako za ljude, tako i za `ivotinje mogu biti veoma opasni. Ovi nametnici svojim ubodom ma~kama, psima i ostalim sisarima mogu nanijeti ozbiljne zdravstvene probleme, pa ~ak, ukoliko se na vrijeme ne sanira, zavr{iti i smrtnim ishodom. Borave}i na travi, ukoliko pas na sebi nema neku od za{tita (ogrlica, ampule), njegova ko`a vrlo brzo postaje novo stani{te krpelja. Kod nekih pasmina, zbog guste dlake, ovi mali dave`i, nasre}u, te{ko dopiru do ko`e. Ukoliko je va{ ku}ni ljubimac, ako je rije~ o psu, zara`en, te pokazuje prve znakove promjene u raspolo`enju, malaksalost, odbija hranu i vodu, jedan od problema mo`e biti ovaj. Prvi simptomi

TEMPERATURA ZRAKA

Reviju je pratila muzi~ka podloga, a modeli su nosili suknja olovke i korzethaljine stegnute u struku, te nezaobilazne frizure kakvu je nosila i sama pjeva~ica. Na pisti su se pojavile manekenke koje su pu{ile cigarete i nosile frizure inspirisane pjeva~icom, kao i njenu vrlo karakteristi~nu {minku. Na Fashion Weeku je odjevne predmete nosio

ANDREJ PEJI]

i an dro gi ni mo del Andrej Peji}, porijeklom iz Tuzle. O svojoj protekloj reviji Gaultier izjavljuje: Mislim da je Amy bila istinska modna ikona, te dodaje da je osjetio potrebu prisjetiti se njenog stila, jer su to modni magazini zaboravili u~initi. Je an Pa ul Ga ul ti er je svoju Couture kolekciju posvetio isklju~ivo stilu i harizmi pokojne Amy Winehouse.

SIMPTOMI

su o~iti, pas je dugo zbunjen, po vu ~en, ne kre}e se, pogled je tu`an, te za vrlo kratko vrijeme, ako je zara`en, dobiva i temperaturu. Zara`ena krv negativno djeluje na organizam, te organi polako gube funkciju. Vrlo je va`no na vrijeme uo~iti promjene, ne ~ekati i lije~enje je u ve}ini slu~ajeva uspje{no. Zbog prevencije u pet shopovima mo`ete kupiti ogrlice, sprej i ampule koje su idealna za{tita ne samo protiv krpelja nego i ostalih vrsta nametnika.

36 Nedjelja
Prirodna pomo} kod pote{ko}a sa zglobovima

22. april/travanj 2012.

ZELENOUSNA [KOLJKA
(Perna Canaliculis)
Biser mora, novozelandska zele nousna {koljka (lat. Perna Canaliculus), `ivi pred ~istim obalama Novog Zelanda. Njezini se sastojci, zbog zna~aja koji imaju za zdravlje zglobova, cijene u cijelome svijetu. Maori ve} je vi{e stolje}a jedu kao zdravu namirnicu. Naime, me|u tim novo ze landskim staro sjediocima upalni procesi na zglo bovima prava su rijetkost. Perna Canaliculus sadr`i 10 razli~itih mineralnih sastojaka, 8 va`nih L-ami nokiselina, enzime i ele mente u tragovima, koji su svi va`ni za vezivno tkivo i hrskavicu. Ako redovno uzimamo sastojke, pridobijene iz tih {koljki, ure|uje se viskoznost zglobnih maziva i tjelesnih teku}ina, posve se pobolj{a tako|er krvna cirkulacija, uspori se odlaganje mokra}ne kiseline u zglobovima i pospje{uje njeno izlu~ivanje. Perna Canaliculus je sposobna zaustaviti sintezu nekih slobodnih radikala (PGE 2) i leukotriena, koji su odgovorni za upalne reakcije i bole}e simptome. Prehrambenu dopunu sa Perna Canaliculus savjetujemo prije svega starijim ljudima, osobama s prekomjernom te`inom, sporta{ima i svima, koji se rekreativno bave sportom. Farmakolo{ka istra`ivanja su pokazala znatnu ljekovitu mo} kod pacijenata sa oboljenjem kostiju, reumati~nim te{ko}ama, teniskim lakatom, osteoporozom (prije svega za `ene prije i poslije menopauze), artrozom i artritisom.

ORDINACIJA

Renalna

Gojaznost i h
Pacijenti kod kojih se primjenjuje renalna simpati~ka denervacija • Perspektive renalne denervacije simpatikusa u lije~enju rezistentne hipertenzije
pobolj{anja glukozo-tolerans testa nakon dva sata optere}enja sa 75 grama glukoze. Tako|er je dokazano da se nakon re nal ne de ner va ci je sim pa ti ku sa sma nju je nivo glikolizira nog hemoglobina (HbA1c). Sve to go vo ri u prilog da je
Prof. dr. Vjekoslav GERC

Prije svega kod kroni~nih te{ko}a u zglobovima i kostima, kad postanu osobe otporne na terapije, je Perna Canaliculus centralni element, na kojem po~iva lije~enje. Gibljivost zglobova je veoma va`na i omogu}ava, da ljudi mogu aktivno sudjelovati u dru{tvenom `ivotu.

Kod kojih pacijenata se primjenjuje renalna denervacija simpatikusa: Indikacije za renalnu denervaciju simpatikusa su sljede}e: rezistentna hipertenzija sa vrijednostima sistolnog arterijskog pritiska >160 mmHg, usprkos tome {to pacijent prima najmanje tri antihi per ten zi vna li je ka, uklju ~u ju }i i di ure tik. Me|utim, neophodno je isklju~iti sekundarnu hipertenziju kao i hipertenziju “bijelog mantila” . [to se ti~e kontraindikacija za izvo|enje ove metode, one su sljede}e: pove}ani rizik od krvarenja (trombocitopenija, te{ka anemija), glomerularna filtracija <45mL/ min/ 1.73m2, dijabetes tipa 1, prija{nje intervencije na renalnoj arteriji (angioplastika ili implantacija stenta), anatomske abnormalnosti na renalnoj arteriji, uklju~uju}i i aneurizmu, te{ku stenoza, jaka izvijuganost renalne arterije, aortalna aneurizma, trudno}a i pacijent mla|i od 18 godina. Uticaj renalne denervacije simpatikusa na regulaciju {e}era i dijabetes: Nerijetko je hipertenzija udru`ena sa o{te}enom tolerancijom na glukozu, sa dijabetesom tipa 2, sa gojazno{}u ili sa pove}anim vrijednostima holesterola. Gojaznost, hipertenzija i rezistencija na inzulin imaju zajedni~ki patofiziolo{ki mehanizam. Hiperinzulinemija i pove}ani tonus simpatikusa mogu dovesti do retencije natrijuma i hiperaldosteronemije. U sklopu Symplicity studije dokazano je da kod pacijenata kod kojih je primijenjena renalna denervacija simpatikusa u pore|enju sa kontrolnom skupinom, pored zna~ajnog smanjenja arterijskog pritiska, dolazi do pobolj{anja tolerancije na glukozu, smanjivanjem gluko ze na ta {te kao i do smanjenja inzulina i do

Uloga renalne denervacije simpatikusa kod kongestivne sr~ane insuficijencije: Danas se zna da poreme}eni neurohormonalni sistem ima klju~nu ulogu u procesu hroni~ne sr~ane insuficijencije i da prilikom toga dolazi do izrazite aktivacije

KONTRAINDIKACIJE

VITAMINSKE KAPSULE SA KONCENTRATOM ZELENOUSNE [KOLJKE
Koncentrat zelenousne {koljke koji sadr`i prirodni glukozamin i kondroitin, oboga}en vitaminima C, E, B6, B9 i B12 je idealno sredstvo za suzbijanje upalnih procesa, ubla`avanje reumatskih bolova i o~uvanje zglobova.

Prirodno sredstvo za o~uvanje zglobova

PROSTAT PLUS - SJEMENKE BUNDEVE U PRAHU + MAGNEZIJ & CINK
Preporu~uje se za za{titu zdravlja prostate i mjehura, te ubla`avanje problema kod ote`anog i u~estalog mokrenja, kao i kod bolne prostate. Ovaj preparat, pored 400 mg praha ko{pica bundeve, koje se tradicionalno koriste za zdravlje prostate i mjehura, sadr`i i 60 mg magnezija i 5 mg cinka, koji tako|e pozitivno djeluje na funkciju prostate.

BRUSNICA
Brusnice spadaju u bobi~astvo vo}e, veoma su bogate razli~itim za{titnim tvarima (vitamini, minerali, biljna vlakna) i tradicionalno se koriste kod infekcija mokra}nog sistema (posebno onih izazvanih bakterijom E.coli), kod `elu~anih tegoba te za ja~anje imuniteta.

U SVIM APOTEKAMA

UVOZNIK ZA BiH: HERBA d.o.o. Cazin Tel.: 037 / 513 - 406

pove}ana aktivnost simpa ti ku sa po ve za na sa po re me }e nim me ta bo lizmom glukoze. Korisni efekti renalne denervacije simpatikusa kod metaboli~kog sindroma mogu se objasniti na sljede}i na~in: inhibicija centralnog simpati~kog tonusa, smanjeno otpu{tanje noradrenalina, bolja perfuzija skeletnih mi{i}a, {to se posti`e smanjuju}i alfa adrenergi~ni tonus, {to onda dovodi do pove}anog preuzimanja glukoze. Tu su uklju~eni i drugi mehanizmi i to inhibitorni efekat na renin-angiotenzin sistem, smanjena glukoneogeneza i smanjena sekrecija glukagona. Kakva je uloga renalne de ner va ci je u po prav ljanju rezistencije na inzu lin, bit }e pre dmet DREAMS (Denervation of the Renal Artery in Metabolic Syndrome) studije, gdje }e se nakon godinu ura|ene renalne denervacije procijeniti da li je do{lo do pobolj{anja re zis ten ci je na in zu lin kod pacijenata sa metabo li ~kim sin dro mom i pove}anim vrijednostima {e}era nata{te.

simpati~kog nervnog sistema i renin-angiotenzin sistema. Aktivacija ovog sistema dovodi do perifernih edema, pove}avaju}i retenciju natrijuma i vode i doprinosi svim hemodinamskim abnormalnostima koje se vi|aju kod sr~ane dekompenzacije. Produ`ena aktivnost neurohormonalnog sistema, a pogotovo simpatikusa, izrazito toksi~no djeluje na samo srce i dovodi do daljnje progresije sr~ane insuficijencije. Pove}ana renalna aferentna simpati~ka aktivnost doprinosi sa svoje strane pogor{anju cijelog tog patofiziolo{kog mehanizma, tako da bi renalna simpati~ka denervacija bila jedna od terapijskih opcija u lije~enju sr~ane dekompenzacije. U jednoj studiji gdje su bili uklju~eni pacijenti sa rezistentnom hipertenzijom i gdje je izvr{ena renalna denervacija simpatikusa ne samo da je do{lo do izrazitog pada i sistolnog i dijastolnog pritiska nego je do{lo i do signifikantne regresije hipertrofije lijeve ventrikule i do popravljanja dijastolne funkcije. Rezultati ove studije imaju vrlo

22. april/travanj 2012.

Nedjelja ALTERNATIVNAMEDICINA
Pri~e o zdravlju i bolesti, povratku prirodi i ljudskim sudbinama

37

simpati~ka denervacija

ipertenzija
va`ne prognosti~ke implikacije kod visoko rizi~nih pacijenata sa rezistentnom hipertenzijom. Studija Symplicity HF dat }e nam odgovor kolika je korist od renalne denervacije kod pacijenata sa sr~anom dekompenzacijom. U studiju su uklju~eni pacijenti sa NYHA II-III dekompenzacijom i ejekcijonom frakcijom manjom od 40 posto uz optimalnu medikamentoznu terapiju. Uticaj renalne denervacije na obstruktivni no}ni apneja sindrom: Poznato je da je aktivnost simpatikusa uklju~ena u patogenezu hipertenzije u sklopu opklini~ku sliku obstruktivnog no}nog apneja sindroma. U jednoj studiji gdje su bili uklju~eni pacijenti sa obstruktivnim no}nim apneja sindromom i rezistentnom hipertenzijom, izvr{ena je renalna denervacija. Nakon izvr{ene renalne denervacije, dolazi do zna~ajnog pada i sistolnog i dijastolnog pritiska. Nakon {est mjeseci, izvr{ena je procjena stepena opstruktivnog no}nog apneja sindroma. Utvr|eno je, {to je vrlo interesantno, da je do{lo do zna~ajnog pobolj{anja takozvanog apopneja-hipopneja indeksa, na osnovu kojeg se odre|uje stepen opstruktivnog no}nog apneja sindroma.

struktivnog no}nog apneja sindroma. Kod tih pacijenata, tokom no}i, kada je poreme}en san, dolazi do vrlo jake aktivnosti simpati~kog nervnog sistema, koji bi onda mogao da bude uzrokom prisutne arterijske hipertenzije. Radi toga je prou~avan utjecaj renalne denervacije na razvoj i cijelu

Daljnje perspektive renalne denervacije simpatikusa u lije~enju rezistentne hipertenzije: Renalna denervacija simpatikusa je jedna nova metoda u lije~enju rezistentne hipertenzije, koja se primjenjuje kod onih pacijenata gdje su iscrpljene sve farmakolo{ke mogu}nosti. Sigurno je da renalna denervacija simpatikusa otvara nove perspektive i mogu}nosti u lije~enju rezistentne hipertenzije. Me|utim, suvi{e je rano dati definitivan sud o svrsishodnosti i koristi ove metode u lije~enju rezistentne hipertenzije jer, barem za sada, nedostaju velike studije sa daleko ve}im brojem pacijenata. Kada budemo imali znatno vi{e lije~enih pacijenata sa renalnom denervacijom simpatikusa, i kada se efekti te terapije budu vrednovali kroz daleko du`i vremenski period nego sada, tek onda }emo znati koliki je zna~aj i uloga renalne denervacije simpatikusa u lije~enju rezistentne hipertenzije.
(Kraj)

SAVREMENA METODA

Ramo KOLAR

misliti na vrijeme!

Vrijeme je -

Evo, i jutros dok ovo sastavljam (petak) - vrijeme me rasturilo! Da, meteoropata sam, i to debelo. Ki{a, sunce, vjetar, vlaga, nizak atmosferski pritisak koji se mijenja, tmurno nebo, oblaci na zemlji, a najgori je pun Mjesec..., sve se to ovih dana sastalo na jednom mjestu, ovdje, pa dere li dere. Slabije spavam. Glavobolja izra`ena. Raspolo`enje nikakvo. Pritisak nisam mjerio, sigurno je negdje “odlutao” To su oni rijetki trenuci kad bi se, rekao bi . narod, zmija od mene otrovala! Dok su neki odbacivali utjecaj vremenskih oprilika i promjena, drugi su ~vrsti zagovornici teze da vrijeme znatno ili bitno utje~e na zdravlje. Tome ide u prilog i to {to je i Hipokrat, otac moderne medicine, jo{ u svoje vrijeme znao za meteoropatiju! U svojoj knjizi O zraku, vodama i mjestima Hipokrat, me|u ostalim, upozorava da na bolesnika posebno treba paziti tijekom naglih vremenskih promjena. U to vrijeme bolesniku se ne smiju ni ~istiti crijeva niti pu{tati krv, ve} treba pri~ekati barem deset dana. Stoga se Hipokrata smatra ne samo ocem medicine ve} i utemeljiteljem biometeorologije - znanosti koja prou~ava utjecaj vremena i klime na `ive organizme Eto. Kasnije, ili u novije vrijeme, ova oblast }e do`ivjeti ozbiljna istra`ivanja i dokaze kako je ~ovjek podlo`an svojoj majci - Prirodi. Mi se ovdje, za ovu prigodu, ne}emo baviti nau~nim dokazima i argumentima, nego vidjeti {ta to iz alternativne sehare ima za pobolj{anje stanja kod meteoropata. Ima zagovornika eteri~nih ulja, naprimjer. Ka`e se kako je tako osjetljivim ljudima potrebno samo dvoje: bo~ica lavande i paprene metvice (nane). Jer poznato je kako lavanda dobro djeluje kod razdra`ljivosti, unutarnjeg nemira, problema s nesanicom i glavoboljom koje uzrokuju vremenske promjene. Paprenu metvicu pak koristimo kod osje}aja sla-

bosti, vrtoglavica, mu~nine, umora i tako|er kod glavobolje jer djeluje analgetski. Tako zna~i lavanda je poznata po opu{taju}em i antidepresivnom djelovanju, jer djeluje kao tonik na nervni sustav ubla`avaju}i anksioznost, nesanicu i nervozu. Mo`e se inhalirati ili koristiti na kocki {e}era. Eteri~no ulje paprene metvice krasi veliki broj indikacija te se koristi kod vrtoglavica, osje}aja umora i mu~nina uzrokovanih putovanjem inhalacijom jedne kapi na papirnatoj maramici ili nakapano, na malo baznog ulja, po jedna kap na svako stopalo i svako zape{}e. Meteoropati koji pate od vrtoglavica bi ovo ulje trebali uvijek nositi uz sebe kako bi mogli brzo reagirati pri prvoj pojavi neugodnog osje}aja uzrokovanog promjenom vremena. Tako ka`u oni koji imaju bogato iskustvo s ovim preparatima. I ja sam o toj temi obradio dosta materije u svojoj novoj knjizi “Kad jednom sretne{ prirodu” (i sam je naslov znakovit), gdje se razmatraju razli~ite tegobe i utjecaj prirode i narodne medicine na njihovo pobolj{anje i lije~enje. Ne treba ponavljati, primjerice, kako je moderni ~ovjek veoma podlo`an biometeorolo{kim promjenama, jer mu na~in `ivota ~ini da ga to poga|a vi{e nego {to je to bio slu~aj ranije. Ograni~en na zatvoren prostor (kako radom, tako i ostatkom slobodnog vremena) nije u stanju podnijeti kako valja nagle promjene, pa ni ki{u koja se smjenjuje sa suncem, nagle promjene temperature, jako sunce, hladno}u, vjetar, izmjene pritiska i sl. Zato sam uvijek napominjao, kako u ovim tekstovima, tako i u re~enoj knjizi, kako je jedan od temeljnih izlaza i za ove probleme - sresti prirodu. Ho}e se re}i, {to manje boraviti u zatvorenom, a {to ~e{}e biti na otvorenom prostoru (u planini i na ~istom zraku posebno), prilago|avati i navikavati organizam na prirodno stanje. U svemu, i uz sve, neophodan je optimisti~an stav prema sebi i svijetu, po onoj: ne `alite za onim {to nemate, nego se radujte onome {to imate.

Nekoliko prakti~nih savjeta
Dobro }e ~initi tu{iranje naizmjeni~no toplom i hladnom vodom, pa pijenje ~aja od mati~njaka. Po`eljno je, ukoliko je mogu}e, vi{e se odmarati i izbjegavati psihi~ki i fizi~ki napor. Obavezno uzimati {to vi{e vo}a i povr}a kako bi se organizam o~istio od toksina i snabdio korisnim materijama. Najbolji lijek za tegobe izazvane vremenskim

(ne)prilikama jeste - ishrana. Treba izbjegavati te{ke namirnice i jesti {to vi{e `itarica, povr}a, vo}a i mlije~nih proizvoda s niskim procentom masti, a od velike pomo}i je i umjerena fizi~ka aktivnost. U slu~aju poreme}aja sna, pred odlazak na spavanje ne bi trebalo uzimati obilne obroke, a savjetuje se da se uve~e popije {olja ~aja od kamilice...

38 Nedjelja
ZDRAVA HRANA

22. april/travanj 2012.

Neodoljiv
Kola~ koji odmah dobija neodoljiv oblik, pa ga je vrlo jednostavno pripremiti. Idealan uz {oljicu jutarnjeg ili popodnevnog ~aja ili kafe

Ukusno i bez soli
Postoje mnogi na~ini kako pobolj{ati okus jela bez soljenja
Teletina: dodajte lovorov list, |umbir, curry, maj~inu du{icu, ma`uran i origano. Riba: dodajte kopar, papriku, lovorov list, kajensku papriku, komora~, |umbir, suhi senf, ulje limuna i kurkumu. Jaja: dodajte kopar, bosiljak, mu{katni ora{~i}, ma`uran, suhi senf, luk, papriku, per{un, maj~inu du{icu ili kurkumu. [paroge: dodajte kim, ocat i limunov sok. Kupus: dodajte kim, ocat ili kardamon. Kukuruz: dodajte zelenu papriku, paradajz ili korijandar. PREPORUKE Gra{ak: dodajte ma`uran, maj~inu duAko se bojite da va{i recepti ne}e biti is{icu, luk, bosiljak, zelenu papriku ili perti bez okusa soli, ne morate se pla{iti promjena. Postoje mnogi na~ini kako pobolj- {un. Krompir: dodajte kopar, kim, zelenu pa{ati okus jela bez soljenja! Preporuke dopriku, luk, per{in ili maj~inu du{icu. nosi organizacija Dijabetes America. Tikva: dodajte cimet, mu{katni ora{~i} Meso: dodajte lovorov list, celer, kajensku papriku, curry, bijeli luk, biber, ma- ili luk. Paradajz: dodajte bosiljak, kopar, cimet, `uran, mu{katni ora{~i}, origano, paprima`uran, origano, luk, kadulju, maj~inu ku, kadulju, maj~inu du{icu ili ocat. Govedina: dodajte piment, kopar, usit- du{icu ili ocat. njeni ~ili i bijeli luk. Perad: dodajte brusnice, sjeme celera, SUSAM UZ HLJEB listove celera, kopar, |umbir, origano, perRi`a: dodajte zelenu papriku, luk ili kur{un, kurkumu, sjemenke susama. kumu. Janjetina: dodajte sjemenke celera, liHljeb: dodajte kim, celer, bosiljak, kopar, stove celera, curry, metvicu, ruzmarin, ci- bijeli luk, komora~, metvicu, maj~inu dumet ili kadulju. {icu, ocat, per{un, sjemenke susama. Svinjetina: dodajte cimet, korijandar, biVo}e: dodajte cimet, ekstrakt badema, jeli luk, luk, kadulju, maj~inu du{icu i |umbir, sjemenke maka, mu{katni ora{~i}, ma`uran ili klin~i}. |umbir. Osim {to biste trebali manje puta protresti solenku kada pripremate obrok, trebali biste paziti na unos soli putem gotovih jela koja kupujete usput, upozoravaju stru~njaci. Ako smanjite unos soli, mo`ete smanjiti rizik sr~anih bolesti za petinu! Previ{e soli koju unosimo u organizam povezano je sa {irokom lepezom bolesti, kao {to su debljina, dijabetes ili krvo`ilna oboljenja.

pola kesice pra{ka za pecivo, 100 g {e}era, 100 g maslaca, 3 `umanca, za drugo tijesto 80 g bra{na, pola kesice pra{ka za pecivo, 3 `umanca, 150 g mljevenih oraha, ka{ika kakaa, 100 ml mlijeka, {e}er u prahu. Priprema: Za prvo tijesto pjenasto umutite {e}er i maslac, dodajte `umanca i ka{iku po ka{iku bra{na izmije{anog

Dvobojnijeskola~ Potrebno: za prvo ti to 200 g bra{na,

s pra{kom za pecivo. Sve zajedno mutite varja~om dok tijesto ne po~ne da se odvaja od suda. Za drugo tijesto bra{no izmije{ajte s pra{kom za pecivo. @umanca umutite s mlijekom, dodajte orahe i bra{no, pa smjesu mije{anjem dobro ujedna~ite. U podmazan i bra{nom posut kalup sipajte dio prvog tijesta, zatim dio drugog tijesta i tako ponavljate dok ne utro{ite sav materijal. Pecite 40 minuta na 180 stepeni. Ohla|en kuglof preru~ite na tacnu i pospite {e}erom u prahu.

Potrebno: 300 g bra{na, kesica pra{ka za pecivo, 150 g {e}era u prahu, 150 g otopljenog maslaca, 70 g isjeckane ~okolade za kuhanje, 4 jajeta, 5 ka{ika mlijeka, {e}er u prahu. Priprema: [e}er i maslac dobro umutite da se {e}er rastopi. Dodajte jaja i mlijeko, pa mije{anjem sjedinite sastojke. Smjesi dodajte ka{iku po ka{iku bra{na pomije{anog s pra{kom za pecivo i isjeckanom ~okoladom i preru~ite je u podmazan i bra{nom posut kalup. Pecite 40 minuta na 180 stepeni. Gotov kuglof ostavite da se ohladi u kalupu, izvadite ga i pospite {e}erom u prahu.

Gala kuglof

22. april/travanj 2012.

Nedjelja U RESTORANU

39

vi kuglof
Potrebno: 450 g bra{na, 150 g {e}era, 3 jajeta, kesica vanilin-{e}era, kesica pra{ka za pecivo, za preliv 6 ka{ika vode, 6 ka{ika ruma, 50 g {e}era, za glazuru 1 bjelance, 200 g {e}era u prahu, 2 ka{ike limunovog soka. Priprema: [e}er, jaja i vanilin-{e}er dobro umutite. Dodajte ka{iku po ka{iku

Kuglof s rumom

bra{na izmije{anog s pra{kom za pecivo. Ujedna~eno tijesto preru~ite u kalup za kuglof koji ste prethodno podmazali i posuli bra{nom. Pecite oko 45 minuta na 180 stepeni. Prokuhajte vodu, rum i {e}er, malo ohladite, prelijte prohla|eni kuglof i ostavite ga da upije. Bjelance umutite mikserom sa {e}erom u prahu i limunovim sokom. Zatim kuglof izvadite na tacnu i prema`ite umu}enom glazurom.

Muzi~ke ve~eri
So~ni kuglof s narand`om
{kom za pecivo pa umije{ajte u smjesu. Na kraju dodajte otopljeni maslac. Smjesu izlijte u podma{}en i pobra{njen kalup za kuglof i pecite u rerni zagrijanoj na 170 stepeni Celzijusa oko 60 minuta. Kola~ malo ohladite, pa izvadite iz kalupa. Prije poslu`ivanja pospite ga {e }e rom u prahu.

uz bogatu trpezu
Od nastupa u~enika i studenata Muzi~ke akademije u Sarajevu do stranih umjetnika, zahvaljuju}i saradnji sa kulturnim centrima Francuske i Austrije, restoran Lovac je i vi{e od toga
ih privla~i, kazuju uposlenici restorana. Vje{te ruke glavnih kuhara Hedije Rajki} Nacionalni restoran Lovac sa doma- i Azmira Krasni}a spravljaju stara bosan}om i internacionalnom kuhinjom, smje- ska jela, uz pe~enje sa ra`nja, teletinu {ten u u`em centru Sarajeva, decenija- ispod sa~a, ali i razna jela od divlja~i, ma privla~i brojne doma}e goste, ali iz me|u kojima posebno izdvajaju srne}i godine u godinu, sve je vi{e i stranih go- paprika{, doma}e klepe, dolme, mu}kastiju, koji u`ivaju u bosanskim kulinar- lice, zatim srne}i burek, pitu nazvanu kalskim specijalitetima. U ambijentalnom drma... te brojna druga jela nacionalne i smislu, ovaj ugostiteljski objekat sa ljet- internacionalne kuhinje. nom ba{tom najljep{om u centru SaraOboga}eni i dobrom mediteranskom jeva je i odmor za o~i, ali i pri~a za sebe. kuhinjom svakog gosta iznenadi}e i speKarakteri{e ga interesantan interijer ko- cijalitetom ku}e, a radi se o dimljenom {aji obiluje prepoznatljivim lova~kim tro- ranu, ~ije pripremanje je specifi~no. Tafejima, me|u kojima je i tetrijeb, koji je ko|er, tu su specijaliteti ostalih riba poujedno logo ovog renomiranog sarajev- put na{e pastrmke i smu|a, ali i ostali meskog restorana. diteranski morski specijaliteti. Uz ribu svakako ide i vino, a vinska karta ovog restorana oboga}ena je u osnovi doma}im VE^ER SEVDALINKE Zgrada u kojoj je smje{ten restoran hercegova~kim vinima, ali i vinima iz poLovac poti~e jo{ iz austrougarskog peri- znatih vinarija regije od Istre, Zagorja, Slaoda, a sagra|ena je 1903. godine. Tu je vonije do kvalitetnih crnogorskih vina. ogromna ljetna ba{ta sa 250 mjesta te sala sa 100 mjesta, ~ije zidove krase foto- BOSANSKI KUHAR grafije mnogobrojnih znamenitosti glaUposlenici Lovca su nam s ponosom vnog grada Bosne i Hercegovine. Od pri- kazali kako su ba{ u njihovoj kuhinji je dvije godine novi vlasnik restorana Lo- spravljana tradicionalna bosanska jela, a vac je Mehmedalija Trako, koji je, uz bo- ~inio je to njegov dana{nji vlasnik Mehsansku nacionalnu kuhinju, kulinarski medalija Trako, koja su objavljena zajemeni pro{irio i mediteranskim specijali- dno sa fotografijama u poznatoj knjizi tetima. Objekat je oboga}en i mnogim “Bosanski kuhar” autorice dr. Lamije kulturnim sadr`ajima, od nastupa u~eni- Had`iosmanovi}, dugogodi{nje profeka i studenata Muzi~ke akademije u Sa- sorice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. rajevu do nastupa umjetnika, zahvalju- Spravljanje jela te njihovo fotografisanje ju}i saradnji sa kulturnim centrima Fran- za ovu vrijednu knjigu, za {to je posebno cuske i Austrije, ovaj restoran je i vi{e od zaslu`an Mehmed Ak{amija, profesor toga. Organizuju se tu petkom i subotom Akademije likovnih umjetnosti u Sarajemuzi~ke ve~eri, me|u kojima i ona u ko- vu, trajalo je ~ak nekoliko mjeseci. “Bojoj u`ivaju doma}i, ali njenu vrijednost sanski kuhar” osvojio je, na 15. finalnoj seprepoznaju i stranci, a to su ve~eri sevda- siji `iriranja Gurmand World Cookbook linke. Tradicionalno veliki broj stranaca Fair Awardsa u Parizu 2010. godine, nau okviru turisti~kog putovanja na relaci- gradu Gurmand World Cookbook Awarji Dubrovnik - Mostar - Sarajevo obave- ds, ~ime je izabran za jednu od najboljih zno posjeti restoran Lovac. knjiga u svijetu iz oblasti kulinarstva od Tradicionalna kuhinja je posebno {to osam nagra|enih.
Merima BABI]

Potrebno: 8 jaja, 100 g {e}era, vanilin-{e}er, 1/2 ka{i~ice izrendane narand`ine korice, 2 narand`e, oguljene i narezane na kockice, 100 g grubo narezane ~okolade za kuhanje, 200 g p{eni~nog o{trog bra{na tip 400, pra{ak za pecivo, 150 g maslaca. Priprema: Odvojite `umanca od bjelana ca. Bjelanca umu tite u ~vrsti snijeg, pa im do d ajte {e}er i va ni lin{e}er. Umije{ajte `umanca, narand`inu koricu, narand`u i ~okoladu. Bra{no izmije{ajte s pra-

Potrebno: 400 g glatkog bra{na, 100 g o{trog bra{na, 20 g gustina, prstohvat soli, 1/2 vre}ice pra{ka za pecivo, 3 `umanca, 2 jajeta, vanilin-{e}er, 90 g sme|eg {e}era, 125 g maslaca, 150 ml toplog mlijeka, 100 ml tople vode, suhi kvasac (7 g), 100 ml kisele pavlake, 2 ka{ike ruma, ka{ika izrendane korice limuna i narand`e, 50 g mlije~ne ~okolade (na ko-

Panetone

ckice), 50 g bijele ~okolade (na kockice), 70 g suhih brusnica, 70 g raznog kandiranog vo}a, 5 ka{i~ica kremi}a. Priprema: Pomije{ajte bra{no, gustin, so i pra{ak za pecivo. @umanca, jaja, vanilin-{e}er i {e}er dobro izmije{ajte. Zatim umije{ajte omek{ali maslac. Smjesi dodajte bra{no, a zatim pomije{ano mlijeko, vodu i suhi kvasac. Na kraju dodajte kiselu pavlaku, rum, izrendanu koricu li-

muna i narand`e i sve zajedno dobro izmije{ajte. Ostavite da odstoji 20 minuta, a zatim umije{ajte ~okoladu i suho i kandirano vo}e. Kalup za panetone dobro prema`ite maslacem i izlijte smjesu, pa na nekoliko mjesta dodajte po ka{i~icu kremi}a. Tijesto u kalupu pustite da odstoji oko 15 minuta, a zatim ga stavite u zagrijanu rernu na 200 stepeni Celzijusa i pecite oko 50 minuta.

40 Nedjelja

22. april/travanj 2012.

22. april/travanj 2012.

Nedjelja

41

42

OGLASI

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

SCENA

43

Penelope Cruz i Javier Bardem

Zajedno U FILMU
Poznata {panjolska glumica Penelope Cruz, po pisanju svjetskih medija, ponovno bi trebala glumiti sa svojim suprugom Javierom Bardemom u filmu Ridleya Scotta “The Counselor” . Prvi put su sura|ivali 1992. godine u filmu “Jamon Jamon” a , nakon toga u jo{ nekoliko filmskih ostvarenja me|u kojima je i nagra|ivani “Vicky Cristina Barcelona” Woodya Allena iz 2008. godine. Mediji navode da Cruzova ima {ansi, a pored njezina supruga (u braku su od 2010. godine), koji trenutno snima scene za novi film o Jamesu Bondu “Skyfall” uloge u filmu “The Counselor” , ve} su dobili Michael Fassbender i Brad Pitt.

Lady Gaga

Armanijevim kreacijama
Od po~etka svoje karijere poznata je kao modna provokatorica, a za novu azijsku turneju “Born This Way Ball” ponovo se obratila prijatelju i poznatom italijanskom dizajneru Giorgiou Armaniu, s kojim je 2010. prona{la zajedni~ki kreativni jezik za svjetsku turneju “Monster Ball” . Naravno, rije~ je o Lady Gagi, koja je potro{ila milione na ekstravagantne kostime za tu svjetsku turneju, a sigurno da ni na azijskoj turneji ne}e razo~arati. Kako prenose mediji, italijanski dizajner ni ovoga puta nikog ne}e ostaviti ravnodu{nim. Kreirao je niz {iljastih PVC kreacija ra|enih prema mjeri, a one su, prije svega, bizarne, upotpunjene su detaljima visoke mode. Perle, biseri i svila zamijenjeni su crnim kristalima, lateksom u boji ko`e, pleksiglasom i reflektiraju}im metalom. I obu}a je u skladu - radi se o robustnim ~izmama iznad koljena, sa {iljcima. Italijanski dizajner kazao je da je za njega suradnja s Lady Gagom uvijek uzbudljivo iskustvo, te da se divi na~inu na koji ona koristi modu kao scenski element. “Ona je umjetnica s jako mnogo talenta i visokom inteligencijom. Izrada scenskih kostima za nju je poticajna i kreativna vje`ba.”

U [ILJASTIM

Beyonce

Ona je modna provokatorica, pa u tom smislu ni nova azijska turneja ne}e biti izuzetak

Heidi Klum

Slavna manekenka Heidi Klum uzvratila je udarac biv{em suprugu muzi~aru Sealu, koji je nedavno svijetu pokazao svoju odabranicu Deltu Goodrem, australsku pjeva~icu, tako {to se bacila u zagrljaj Thomasu Hayu, kolegi iz novog njema~kog showa “Next Top Model” gdje je i sama anga`irana, a slika se i potpu, no obna`ena za ~asopis Allure. Vijest da se u Heidinu `ivotu pojavio novi mu{karac, nimalo se nije svidjela Sealu. Sedmogodi{nji brak Heidi Klum i Seal nedavno su okon~ali, a iz njega imaju ~etvoro djece.

Uzvratila udarac

Ponovno
Poznata pjeva~ica Beyonce ne samo da se vra}a poslu slijede}eg mjeseca nego nakon dugo vremena i u {kolsku klupu. Naime, ve} je bila na razgovoru u jednoj {koli u New Yorku kako bi zavr{ila svoje obrazovanje koje je prekinula zbog karijere kad je imala 14 godina. Iako je imala privatnog u~itelja i poha|ala nastavu kod ku}e, nikad nije stakla slu`benu diplomu i sada je odlu~ila to promijeniti. Prije ~etiri mjeseca rodila je k}erku Blue Ivy Carter, a sa suprugom Jay-Zjem po~etkom ovog mjeseca ~etvorogodi{njicu braka proslavila je obnovom bra~nih zavjeta.

u {koli

Iz vremena sre}e

44

KORAK NAPRIJED
Galaxy Tab vs Kindle Fire
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 je prvi potpuni Android 4.0 tablet-ra~unar koji veli~inom, cijenom i performansama mo`e da konkuri{e Kindle Fire tabletu. Pitanje je da li on mo`e da parira onome {to Fire radi najbolje. Ono {to je najbolje kod Galaxy Tab 2 7.0 jeste njegova cijena budu}i da se najjeftiniji modeli mogu kupiti ve} za 250 dolara. Izme|u ova dva modela postoji veliki broj sli~nosti, a svaki od njih ima ne{to po ~emu je bolji. Jedna od tih stvari jeste i ~itanje knjiga na Kindle Fire koji je prikladniji za dr`anje u rukama i ~itanje, dok Samsung Galaxy Tab omogu}ava odabir izme|u {est razli~itih fontova, veli~ina slova i pozadina, izme|u ostalog.

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Apple nastavlja 3D istra`ivanja
Na osnovu nedavno objavljenih informacija, kompanija Apple aktivno nastavlja istra`ivanja na polju 3D vizuelnog prikaza i povezanih tehnologija ~ije se prebacivanje planira na iOS ure|aje. Ova kompanija nedavno je objavila oglas u okviru kojeg se tra`i in`enjer koji }e raditi na ovoj projektu. Za sada jo{ nije objavljeno {ta je to i koje su to vje{tine koje budu}i zaposleni kompanije Apple treba da posjeduje, a ono {to je jedino poznato jeste da je neophodno prethodno iskustvo od dvije godine na polju 3D prikaza.

Prestanak rada Gmail servisa
Prije nekoliko dana zabilje`en je prestanak rada Gmail servisa, a prestanak rada prijavili su sami korisnici. Uzrok ovog prestanka za sada nije poznat, ali se zna da nije u pitanju potpuni prekid rada ve} da veliki broj korisnika na globalnom nivou nije imao pristup ovom servisu. Pored toga {to su obi~ni korisnici prijavljivali ovaj problem, javljali su se i poslovni korisnici koji tako|er nisu mogli da pristupe svojim e-mail nalozima. I drugi servisi, kao {to su Google Docs i Google+ tako|er su bili nedostupni. Zvani~ni predstavnik kompanije navodi da je zabilje`en veliki broj `albi te da je u toku istra`ivanje problema koji je nastao sa Google Mail servisom.

Facebook ubacuje taster listen
Popularna dru{tvena mre`a Facebook svojim korisnicima je omogu}ila da preslu{avaju numere svojih omiljenih izvo|a~a direktno sa fan strana samih umjetnika. Facebook je po~eo sa ubacivanjem listen tastera preko kojeg }e korisnici mo}i da slu{aju muzi~ke numere i da pretra`uju muzi~ke sadr`aje. Preko ovog tastera }e korisnici mo}i da do|u do `eljenog muzi~kog sadr`aja na bilo kom od servisa za streaming muzike na koji se korisnik prijavio, kao {to su Spotify i Rdio. Facebook navodi da novi listen taster treba razlikovati od listen with tastera preko kojih korisnici mogu saznati {ta njihovi prijatelji slu{aju.

Toshiba predstavlja "Bez Obzira Na Sve"

Za{tita laptopa,
tableta i TV prijemnika
Toshiba je objavila ponovno pokretanje "Bez Obzira Na Sve Garancija" - "No Matter What Guarantee" program. Ova kompanija je sli~nu verziju ove promocije pokrenula u nekim evropskim zemaljama za laptope, {to je imalo veliki uspjeh. Zato je sljede}i korak za Toshibu da promociju pro{iri na na vi{e proizvoda. U novoj kampanji Toshiba garancija pokriva laptope, tablete i TV prijemnike. "Mi vjerujemo u kvalitetu i pouzdanosti na{ih proizvoda. Tako|er vjerujemo u prioritet zadovoljstva kupaca te smatramo da je ova kampanja to savr{eno kombinuje. @elimo da svi kupci koji kupuju na{e laptope, tablete i TV prijemnike imaju koristi od ovog ~udesnog programa. "No Matter What Guarantee" kampanja je jedinstvena ponuda u industriji i to potvr|uje povjerenje koje imamo kod na{ih proizvoda", navodi Sandor van der Ham, generalni direktor kompanije Toshiba Europe GmbH. Glavna tema kampanje je da je kupac za{ti}en od nepredvidivog slu~aja nesre}e. Ova jedinstvena promocija nudi mogu}nost besplatnog popravka ili zamjene proizvoda u slu~aju slu~ajnog o{te}enja proizvoda. Jo{ jedan element promocije je pokrivanje kra|e u slu~aju da je proizvod ukraden. Da se upotpuni ponuda tu je i besplatna usluga povrata podataka u slu~aju da su podaci izgubljeni ili o{te}eni zbog nesre}e, koja je primjenjiva za laptope i tablete. Toshiba pokre}e novo izdanje "Bez Obzira Na Sve Garancija" program u Bosni i Hercegovini. Ovaj program po~inje 16. aprila, a zavr{ava 30. septembra, tako da bilo koji Toshiba laptop, tablet ili TV prijemnik kupljen u ovom periodu se kvalifikuje za ovaj program; jedan od preduslova je da kupac mora registrovati kupljeni proizvod na www.nomatterwhatguarantee.com kako bi u~estovovao u ovoj promociji. Program obuhvata tri specifi~na raspona: a) slu~ajna {teta: za{tita ure|aja od nepredvi|enih doga|aja kao {to su nenamjerno ispadanje, udarci ili prolijevanja teku}ine. U okviru slu~ajnog o{te}enja, Toshiba nudi besplatan popravak u slu~aju uni{tenja ili o{te}enja koji spre~ava ispravan rad proizvoda, b) osiguranje protiv kra|e: zamjena ukradenih proizvoda koji su prijavljeni kao kra|a kod nadle`nih policijskih tijela, c) povrat podataka: povrat podataka na novi tvrdi disk, ~ak i u slu~ajevima fizi~kog o{te}enja, softverske gre{ke i virusa.

Nova Intel SSD 330 serija
Intelov niz objavljivanja novih solid-state driveova nastavljen je po~etkom pro{le nedjelje kada je ova kompanija najavila novu liniju SSD 330 drive-ova za mainstream ra~unare, ali uz maksimalni skladi{ni kapacitet od 180GB. Ovi solid-state driveovi dio su nove linije niskobud`etnih driveova i bi}e dostupni u slje de }im ka pa ci te ti ma: 60GB, 120GB i 180GB. Ukoliko su i potrebni solid-state drive-ovi ve}eg kapaciteta, korisnici }e morati da se odlu~e za stariju SSD 320 liniju korisni~kih driveova koja je dostupna u kapacitetima do 600GB ali uz manji propusni opseg.

Kombinacija {est filmova

Apple i Samsung spremni razgovarati o nagodbi

Kompanija Activision je najavila igru James Bond: 007 Legends koja kombinuje radnju prethodnih {est filmova o britanskom tajnom agentu, uklju~uju}i posljednji nastavak pod nazivom Skyfall. U igri }e igra~ima biti ponu|eno mnogo razli~itog oru`ja i vozila, a dio igre }e biti i njegovi ozlogla{eni protivnici i Bondove djevojke. Igru je mogu}e igrati i u multiplayeru. Igra~i }e u`ivati u Mi6 Ops misijama, koje su se prvi put pojavile u igri Goldeneye 007: Reloaded. Igra~i }e mo}i uzeti ulogu Bonda, ali i njegovih protivnika. James Bond: 007 Legends razvija kompanija Eurocom, tim koji je radio i na igri Goldeneye 007: Reloaded. U igri }e biti i misije iz filma Skyfall,

Activision najavio igru James Bond: 007 Legends Okon~anje jednogodi{njeg rata
pa je i to jedan od na~ina proslave 50. godi{njice fran{ize. Igra }e se na tr`i{tu pojaviti tokom godine, a bit }e namijenjena konzolama Xbox 360 i PS3. Ljuti rivali Apple i Samsung su napokon spremni za razgovore o mogu}oj nagodbi kojom }e biti okon~ana njihova bitka u vezi sa patentima. Direktor Applea Tim Cook i njegov kolega iz Ju`ne Koreje Gee-Sung Choi }e se sastati u narednih 90 dana kako bi se okon~ao jednogodi{nji rat njihovih kompanija. Pravna bitka je po~ela pro{le godine, kada je Apple tu`io Samsung u devet zemalja tvrde}i da su za porodicu ure|aja Galaxy iskori{teni patenti iPhonea i iPada. Kompanija Samsung je odgovorila protutu`bom za sli~ne prekr{aje, a potom je njihov rat izmakao kontroli. Nakon odre|enog vremena je pokrenuto vi{e od 20 razli~itih tu`bi u deset zemalja. Kalifornijski sudac je zakazao razgovor izme|u ~elnika dviju kompanija kako bi se rat zavr{io jednom zauvijek i to izvansudskom nagodbom. Pro{log je mjeseca njema~ki sud odbacio slu~aj vezan za na~in otklju~avanja mobitela "slide-to-unlock". Zvani~nici Applea nisu komentarisali odluku, ali su stali iza svojih tvrdnji da je Samsung kopirao njihov patent. Biv{i direktor Applea John Sculley ranije je izjavio da je Samsungova porodica Galaxy jedina prijetnja dominaciji iPada na tr`i{tu.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (27)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Ro|ena kraljica Kastilje Isabela I, jedna od najzna~ajnijih li~nosti {panske monarhije. S mu`em, kraljem Aragona Ferdinandom II, osniva~ je {panske dr`ave. Bila pokrovitelj Kolumbovih pomorskih ekspedicija.

45

NDH i ~etni~koVlastima NDH je smetala njema~ko-~etni~ka saradnja. Bile su, me|utim, nemo}ne da u~ine bilo {ta na njenom ograni~avanju ili zaustavljanju. Endehazijske vlasti su smatrale da ~etni~ka borba protiv komunista na njema~koj strani ugro`ava hrvatstvo i hrvatsku dr`avu. Zato su tu saradnju smatrale opasnijom za opstanak NDH od eventualne saradnje NDH sa partizanima. Te vlasti su njema~koj strani dostavljale ~itave elaborate tra`e}i da se rije{i ~etni~ko pitanje. Zabilje`eni su i mnogi protesti NDH vlasti naro~ito kada su ~etnici po~inili pokolje ili plja~ku hrvatsko-muslimanskog, pa i srpskog stanovni{tva koje nije pristajalo uz njih. Ti protesti su ostali mrtvo slovo na papiru. Zdravko Dizdar se osvjedo~io u pojedinim dokumentima da se politika Nijemaca prema ~etni~kom pokretu ne samo ne razlikuje od politike ~etni~ke za{titnice fa{isti~ke Italije ve} da je u mnogo ~emu i nadma{uje. Vlasti NDH su znale da se ~etni~ko pitanje ne mo`e rije{iti bez saglasnosti Nijemaca, koji to nisu htjeli. Vojne vlasti NDH, bez obzira na njema~ko-~etni~ku saradnju, imale su stalno u vidu razoru`anje ~etni~kih jedinica u pogodnom trenutku i uni{tenje ~etni~kog pokreta u NDH, ali su tolerisale ~etni~ke formacije sve dok se one bore protiv partizana i NOP-a. u zapadnim zemljama antifa{isti~ke koalicije veli~ala ~etni~ki pokret i Mihailovi}a predstavljala kao heroja antifa{istu pojedini listovi su pu{tali i tekstove suprotne toj orijentaciji. \eneral Mihailovi} izdao partizane - naslov je ~lanka u listu {vedske komunisti~ke stranke objavljenog u julu 1942. godine. O tome Predsjedni{tvo izbjegli~ke vlade obavje{tava Mihailovi}a 23. jula 1942. godine. U ~lanku ka`u da je 75 lica Crne Gore potpisalo proglas gde

1451. 1500. 1529. 1724. 1766. 1838. 1881. 1904. 1915. 1933. 1944. 1969. 1975. 1990. 1992. 1995. 1997. 1999. 2003. 2003. 2004.

njema~ko zbli`avanje
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
{ista dobili oru`je ne samo primili savez sa italijanskim oficirima i vojnicima nego su {irom otvorili redove za ulazak hrvatskih fa{ista... Primili su kao svoju vojsku mno{tvo hrvatskih usta{a pa ~ak i njihove oficire a jednog su imenovali za ministra u svojoj vladi. Ova sramna sprega sa talijanskim osvaja~ima, njihovim saradnicima u Hrvatskoj samo je trenutno poja~ala snage partizana. Ona ve} ima za posledicu da njihove redove napu{taju svi po{teni Srbi, Hrvati i Slovenci, koji su jo{ verovali u komunisti~ku kamufla`u nacionalne borbe za oslobo|enje, a sada do`ivlja va ju sra mo tu da sa ra|uju sa stranim i doma}im fa{istima i njihovim d`elatima svojih naroda. Komunisti~ki blef sa iskori{}avanjem tu|ih snaga je politika zasnovana na prevari i la`i i ona se mora slomiti. To }e uskoro postati jasno i inostranstvu koje ne poznaje na{e prilike.

Portugalski moreplovac Pedro Alvares Kabral na putu za Indiju otkrio Brazil.

U Saragosi potpisan ugovor kojim su [panija i Portugal odredili granice interesnih zona u Tihom okeanu. Ro|en jedan od najve}ih svjetskih mislilaca, njema~ki filozof Imanuel Kant, ~ije je djelo imalo ogroman uticaj na ukupnu filozofiju. Ro|ena francuska knji`evnica Ana Lujza @ermen Neker, baronica od Stal-Hol{tajna, poznata kao Madam de Stal. Knjigom “O Njema~koj” dala veoma zna~ajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. Britanski brod Sirijus prvi pre{ao Atlantski okean koriste}i isklju~ivo parni pogon. Putovanje od britanske luke Kork do ameri~ke luke Njujork trajalo 18 dana i 10 sati. Ro|en ruski politi~ar Aleksandar Fjodorovi~ Kerenski, predsjednik privremene vlade od jula 1917. Smijenjen u Oktobarskoj revoluciji poslije ~ega je emigrirao u Francusku, a kasnije u SAD. Ro|en ameri~ki nau~nik Robert Openhajmer. Tokom Drugog svjetskog rata vodio laboratoriju u Las Alamosu u kojoj je istra`ivana mogu}nost proizvodnje atomske bombe. Njema~ka vojska u Prvom svjetskom ratu na zapadnom frontu kod Ipra prvi put upotrijebila bojni otrov. Umro engleski in`enjer Frederik Henri Rojs, koji je s ^arlsom Rolsom 1906. osnovao automobilsku kompaniju Rols-Rojs. Na aerodromu Benina kod Bengazija u Libiji u Drugom svjetskom ratu formirana Prva vazduhoplovna eskadrila Narodnooslobodila~ke vojske Jugoslavije, koja je posjedovala 16 borbenih aviona Spitfajer. Britanac Robin Noks D`onston uplovio u luku Falmut i time okon~ao prvo putovanje oko svijeta jedrilicom. Putovanje trajalo 312 dana. U Hondurasu vojnim pu~em smijenjen predsjednik, general Osvald Lopez Arela-

1870.

Vladimir Ilji~ Lenjin

Ro|en Vladimir Ilji~ Uljanov Lenjin, vo|a Oktobarske revolucije u Rusiji 1917, osniva~ Komunisti~ke partije i prvi sovjetski lider.

1916.

Jehudi Menjuhin

Prebacivanje grijeha
Tako je ~etni~ka saradnja sa Italijanima preba~ena u grijeh partizanima. Kriju svoju saradnju s partizanima da sara|uju sa stranim i doma}im fa{istima. Sada je pravdanje ~etni~ke saradnje obrnuto `eljom da se oru`ano sadejstvo ravnogoraca i okupacionih i kvislin{kih jedinica kao iskori{}avanje tu|ih snaga pripisano partizanima i NOP-u. Mihailovi} je spo~etka rata u antifa{isti~kom svijetu deklarisao svoju antiokupatorsku nastrojenost. Ravnogorska {tampa, kao i niz javnih proglasa i akata, izra`avali su takvo opredjeljenje. Mihailovi} ~ija je li~nost ostavila sna`an pe~at ravnogorskom pokretu smatrao je da mo`e uspjeti kroz kolaboraciju sa njema~kim i italijanskim okupatorom. Nastojao je da taj odnos ostane u tajnosti, nepoznat doma}oj i svjetskoj javnosti. Izbjegavao je da potpisuje ugovore, a koristio je posrednike za dogovore. U nekoliko navrata je, me|utim, i li~no razgovarao sa njema~kim funkcionerima u Srbiji. Ako Dra`a nije li~no potpisivao sporazume sa okupatorima i kvislinzima to ne zna~i da nije sara|ivao s njima. ^ak i da ostavimo po strani ona njegova gledi{ta koja je o tome definisao, pa i ono {to postoji u pisanim dokumentima, to njegovo gledi{te mo`e se rekonstruisati na osnovu njegovih pona{anja, kao i iz toga {to nedostaje u njegovim telegramima, nare|enjima i pismima. (Sutra: Mihailovi} priznaje svoju izdaju)

Ro|en ameri~ki violinista Jehudi Menjuhin, jedan od najve}ih violinisti~kih virtuoza 20. vijeka. Debitovao u osmoj godini kao solista u violinskom koncertu Feliksa Mendelsona.

Gubitak ugleda
NDH je s podozrenjem gledala na tu saradnju, ali je sama, pored toga, sklapala sporazume o kolaboraciji sa ~etnicima, jer su oni bili neophodni i vlastima NDH i njema~kim trupama. Niko se, od okupatora i kvislinga, nije mogao odre}i ~etni~kih usluga i njihovog savezni{tva. Njihova kolaboracija i{la je naruku i partizanima: ona je potkopavala ~etni~ku snagu na svim podru~jima na kojima su oni djelovali. Uzrokovala je stalni gubitak njihovog ugleda u narodu. Pogotovo kada je svakom postalo jasno da Nijemci definitivno gube rat. I saveznici su ih zbog toga napu{tali, a svoju vojnu politi~ku i diplomatsku podr{ku usmjeravali prema NOVJ. Kada je zvani~na propaganda

tvrde da vodite oru`anu borbu protiv naroda i da Vas neprijatelj poma`e. Me|u potpisnicima Marko Vuja~i}, Sima Milo{evi} i Dragoljub Jovanovi}. Budite oprezni sa komunistima i ne pu{tajte ih do Vas. U potpisu je ime predsjednika vlade Slobodana Jovanovi}a. Objavljen je proglas koji su potpisali Dra`a, te Moljevi} u ime CNK i Topalovi} za udru`enje demokratskih stranaka. U njemu se ka`e da je rastrojstvo nastalo u partizanskim jedinicama zaustavljeno novim prilivom tu|ih snaga u njihove redove. Partizanski pokret u Srbiji nije mogao privu}i nikoga drugoga do komuniste i zato je brzo i{~ezao. Borci za narodno oslobo|enje grupisali su se oko generala Mihailovi}a iza koga stoji be zu slo vno ogro mna ve }i na srpskog naroda... Komunisti su se tada, kada su od talijanskih fa-

no.

Na prvim vi{estrana~kim izborima u Hrvatskoj pobijedila Hrvatska demokratska zajednica, a njen lider Franjo Tu|man izabran za predsjednika Predsjedni{tva Hrvatske. Po progla{enju nezavisnosti Hrvatske od Jugoslavije 25. juna 1991. Tu|man postao predsjednik Hrvatske. U seriji eksplozija u kanalizacionom sistemu u meksi~kom gradu Gvadalahara poginulo oko 200 ljudi. Vojne snage plemena Tutsi u Ruandi napale izbjegli~ki kamp Kibeho, u kom su bili smje{teni pripadnici plemena Hutu, i pobile oko 2.000 ljudi. Peruanska vojska uspjela da u|e u rezidenciju japanskog ambasadora u Limi i oslobodi 71 taoca koje su ~etiri mjeseca dr`ali gerilci ljevi~arskog pokreta Tupak Amaru. U akciji poginuo jedan talac, tri vojnika i svih 14 gerilaca. U vazdu{nim udarima NATO-a na Jugoslaviju pogo|ena rezidencija Slobodana Milo{evi}a, koja je prethodno bila ispra`njena. KFOR na Kosovu uhapsio vo|u rasformirane ilegalne Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Bujanovca i Medve|e (OVPBM) [ef}eta Musliua. U 77. godini umrla Felis Brajant, ameri~ki tekstopisac, koja je koautor velikih hitova “Wake Up Little Susie” i “Bye Bye Baby”, koje su izvodili “Everly Brothers”. U eksploziji nakon sudar dva voza na `eljezni~koj stanici u blizini grada Rjong~ona u Sjevernoj Koreji poginula najmanje 161 osoba, vi{e od 1.300 povrije|eno, a oko 2.000 ku}a je o{te}eno.

1945.

Jasenovac

Izvr{en proboj oko 600 logora{a iz usta{kog koncentracionog logora Jasenovac. Na slobodu seprobilo 107 logora{a.

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RSu u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a „^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“. Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a „KULT-B“ (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

1994.

Ri~ard Nikson

Umro Ri~ard Nikson, predsjednik SAD-a od 1969. Povukao se 1974, prije isteka drugog mandata, zbog umije{anosti u aferu Votergejt.

SPORT [iroki Brijeg - Sarajevo 3:1 (2:0)
46

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

[irokobrije`ani u~vrstili drugu poziciju
Stadion Pecara. Gledalaca 500. Sudija: Danijel Paji} - 6, pomo}nici: Sini{a Janji} i Stevo Peri} (svi Bijeljina). Strijelci: 1:0 Torlak (14ag), 2:0 - Varea (23), 3:0 - Varea (56), 3:1 - Husejinovi} (63). @uti kartoni: Ivankovi}, Berto{a, ]ori} ([iroki Brijeg), Torlak, [}epanovi}, ^omor (Sarajevo). [IROKI BRIJEG: Bilobrk 6,5, ]ori} 6,5, Berto{a 6,5, Jefthon 6, Je{e 6, Marciano 6,5, Ivankovi} 6 (od 62. Ko`ul -), Zakari} 6,5 (od 59. Bajano 6,5, od 90. Ljubi} -) Varea 7,5, Wagner 7, [ili} 7. Trener: Marijan Bloudek. SARAJEVO: Adilovi} 5,5, Sesar 5 (od 46. Husi} 5), Torlak 5,5, Krpi} 5 (od 46. Husejinovi} 6), [}epanovi} 5,5, Tatomirovi} 5, ^omor 5, Belo{evi} 5,5, Dupovac 5,5, Matko 5, Sulji} 6 (od 60. Haski} -). Trener: Dragan Jovi}. [iroki Brijeg je savladao Sarajevo rezultatom 3:1 u jednom od derbija 23. kola Premijer lige BiH i u~vrstio drugu poziciju na tabeli. [irokobrije`ani su nastavili sa uspjesima protiv indisponiranog bordo sastava, koji je ostao i nakon ju~era{nje utakmice bez pobjede u prvenstvenim duelima na Pecari. Tim sa Ko{eva prvi je zaprijetio u drugoj minuti kada je nakon uba~aja Belo{evi}a, Tatomirovi} pucao glavom, a Bilobrk

Strijelci za pobjedu doma}ina Torlak autogol i Varea (2), a za goste Husejinovi}, kojem je ovo bio prvi gol u bordo dresu
bio na visini zadatka. U 14. minuti Wagner je probio po desnoj strani i ubacio po zemlji na pet metara od gola gostiju, gdje je Torlak ispred [ili}a nespretno regovao i postigao autogol. Minut kasnije Sulji} je prona{ao Krpi}a, koji je proma{io loptu otprilike sa penaltika. [irokobrije`ani su pove}ali prednost sredinom prvog dijela. Zakari} je centrirao sa lijeve strane, a Varea glavom sa peterca pogodio za 2:0. U 33. minuti nakon gre{ke Je{e, Krpi} je {utirao pored gola, dok je na drugoj strani u 42. Wagner oti{ao previ{e iskosa sa desne strane i Adilovi} je odbranio njegov {ut. Ve} u 56. minuti [ili} je gurnuo loptu u prostor za Vareuu, koji je prebacio Adilovi}a za 3:0. Jedini trenutak vrijedan zadovoljstva gostiju desio se u 63. minuti kada je rezervista Husejinovi} iskoristio non{alanciju u igri doma}ina nakon visokog vodstva i iz solo akcije sa pet metara postigao svoj prvi gol u dresu bordo tima. Kada se o~ekivao pritisak tima sa Ko{eva, [irokobrije`ani su i dalje igrali napada~ki, stvoriv{i nekoliko prilika. U 80. minuti Varea je postigao gol, koji je poni{ten zbog diskutabilnog ofsajda, da bi u 88. isti igra~ poku{ao ponovo prebaciti golmana gostiju, ali je Adilovi} zaustavio njegov {ut. E. M.

[iroki Brijeg nadigrao indisponirani tim sa Ko{eva

Leotar - Kozara 1:0 (1:0)

Olimpic - Sloboda 2:0 (1:0)

Vukovi rutinski protiv “dje~ijeg vrti}a”
Tuzlake je na~eo Veldin Muharemovi} u 38, a pobjedu je ovjerio Haris Harba efektnim pogotkom u 71. minuti
Stadion Otoka. Gledalaca: 250. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) - 6.5. Pomo}nici: Zoran Taborin (Zvornik), @eljko Mari} (Doboj). Strijelci: 1:0 - Muharemovi} (38), 2:0 - Harba (71). @u ti kar t o ni: Re g o je, \uri} (Olimpic), Mand`i} (Sloboda). OLIMPIC: Fejzi} -, Bu~an 6, Vuj~i} 6, Zolj 6, Regoje 6, Vidovi} 6, Muharemovi} 6.5 (od 72. Kapi} -), \uri} 6.5 (od 72. Durak -), Harba 6.5, Duljevi} 6.5 (od 83. Brkovi} -), Smaji} 6.5. Trener: NEdim Jusufbegovi}. SLOBODA: Divkovi} 6, Efendi} 5.5, ^ivi} 5.5, Salihovi} 5, Rizvanovi} 5, Mand`i} 5 (od 73. Aljuki} -), Jahi} 5 (od 81. Bekti} -), Pr{e{ 5.5, Jusufovi} 5.5, Musi} 5.5 (od 85. Avdi} -), [migalovi} 5. Trener: Darko Vojvodi}. Fudbaleri Olimpica rutinski su odradili posao protiv Slobode, slaviv{i pobjedu rezultatom 2:0. Tuzlaci su se malobrojnoj sa ra jev skoj pu bli ci na Oto ci predstavili u solidnom izdanju, bez obzira na to {to je trener Darko Vojvodi} na teren poslao golobrade mladi}e, a ve}ini njih ovo su bile prve premijerliga{ke minute. Da }e voditi glavnu rije~ na

Milo{evi} je u~estvovao u akciji kod pobjedonosnog gola

Stadion Police. Gledalaca: 200. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sa ra je vo) - 7. Po mo }ni ci: Adnan Ali spa hi} (Ze ni ca), Edin Imamovi} (Sarajevo). Strijelac: 1:0 - Ani~i} (26). @uti kartoni: Bajat, [araba, Koki} (Leotar), Gigovi}, Maleti} (Kozara). LEOTAR: Milenkovi} 6, [araba 6, Milo{evi} 6.5, Ani~i} 6.5, Todorovi} 6, A. Andri} 6, Risti} 6 (od 72. Vukovi} 6), Bajat 6 (od 75. Koki} -), Su{i} 6.5, Leki} 6, Cimirot 6 (od 90. Stojanovski -). Trener: Bor~e Sredojevi}. KOZARA: Kozi} 5.5, Kova~evi} 5, Damjanovi} 5, Koji} 5

Trebinjcima derbi za~elja

(od 83. Studen -), Peji} 5 (od 66. Uji} 5), Pehilj 5, Maleti} 5, Stjepanovi} 5.5, Gnjati} 5.5, Gigovi} 5, Leti} 5 (od 46. Jandri} 5). Trener: Vlado Jagodi}. Derbi za~elja koji su u Trebinju odigrali Leotar i Kozara pripao je doma}im fudbalerima koji su slavili pobjedu minimalnim rezultatom 1:0. Trebinjci su do tri boda do{li u 26. minuti. Nakon kornera, Milo{evi} je dobro {utirao glavom, a golman Kozi} je krajnjim naporom uspio spasiti svoj gol. Me|utim, lopta se odbija do Ani~i}a kojem nije bilo te{ko da iz peterca pogodi gostuju}u mre`u.

Muharemovi} je ponovo bio strijelac za Olimpic

Foto: A. KAJMOVI]

Otoci, doma}i su nagovijestili ve} u ~etvrtoj minuti. \uri} je perfektnom loptom uposlio Harbu, koji zaobilazi golmana Divkovi}a, ali odlazi previ{e u stranu pa {utira preko gola. U 16. minuti Divkovi} je u centru pa`nje. Bu~an je odli~no odigrao za Smaji}a, koji hvata volej, ali ~uvar Slobodinog gola efektnom paradom izbija loptu u korner. Ipak, u 38. minuti morao je vaditi loptu iz mre`e. \uri} je pro{ao kroz gostuju}u odbranu, zaobi{ao je i Divkovi}a, a akciju je

pratio Muharemovi} i poslao loptu u praznu mre`u. Gosti su prvi udarac u okvir gola uputili u 42. minuti, ali Jahi} nije uspio savladati Fejzi}a. U nastavku susreta gosti su zaigrali anga`ovanije, a u 55. minuti malo je nedostajalo da Efendi} izjedna~i rezultat. Odluka o pobjedniku pala je u 71. minuti. Nakon solo akcije Vidovi}a, lopta dolazi do Harbe, koji efektnim udarcem po drugi put matira Divkovi}a.
S. [I[I]

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

SPORT
Premijer liga BiH uta pob ner por

47

@eljezni~ar - Borac 1:0 (1:0)

BOSNA I HERCEGOVINA
23. kolo d:p-g bod

Adilovi} odlu~io
El Clasico na Grbavici
Napada~ @elje golom u 31. minuti sru{io Banjalu~ane, koji su u dva navrata poga|ali stativu Gu{inog gola, koji je ipak ostao nesavladan, produ`iv{i niz plavih bez primljenog gola na 1.426 minuta
Stadion Grbavica. Gledalaca: oko 4.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislav-Grad) - 6. Strijelac: 1:0 - Adilovi} (31). @uti kartoni: Nyema, Svraka (@eljezni~ar), @ari}, Grahovac (Borac). @ELJEZNI^AR: Gu{o 6,5, B. ^oli} 7, Vasili} 6,5, Bogi~evi} 6,5, Kvesi} 7, Svraka 7, Nyema 6,5, Jamak 6,5 (od 56. Bekri} 6,5), Be{lija 6,5 (od 67. Selimovi}), Zeba 7, Adilovi} 7 (od 78. E. ^oli} -). Trener: Amar Osim. BORAC: Antolovi} 6, Iveti} 5,5, Kajkut 6, Grahovac 6, Raspudi} 6, Radulovi} 5,5, Kne`evi} 5 (od 46. Stupar 5,5), @ari} 5,5 (od 62. Bilbija -), Staji} 5,5, Staki} 5, Kruni} 6 (od 72. @i`ovi} -). Trener: Slavi{a Bo`i~i}. Golom Eldina Adilovi}a, njegovim 16. u sezoni, @eljo je rezultatom 1:0 savladao Borac na El Clasicu odigranom na Grbavici. I dok je se na Nou Campu skupilo nekoliko desetina hiljada gledalaca da gleda Barcelonu i Real, 4.000 najvjernijih navija-

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Olimpic 6. Zrinjski 7. Zvijezda 8. ^elik 9. Rudar P. 10. Vele` 11. Travnik 12. Leotar 13. GO[K 14. Sloboda 15. Slavija 16. Kozara

23 23 23 23 23 22 23 23 22 23 23 23 22 23 22 23

17 14 13 13 12 9 8 7 8 6 7 6 5 7 6 3

4 6 4 3 4 9 6 7 3 8 4 6 8 2 11 7

2 3 6 7 7 4 9 9 11 9 12 11 9 14 5 13

49:10 35:12 37:22 31:19 30:16 33:25 26:28 24:31 22:32 22:26 31:42 18:24 16:22 16:39 21:49 12:26

55 48 43 42 40 36 30 28 27 26 25 24 23 23 19 16

REZULTATI TREBINJE: Leotar - Kozara 1:0 (Ani~i} 26) GRADA^AC: Zvijezda - ^elik 2:1 (Pand`a 4, Nuhanovi} 45 - Hori} 70) SARAJEVO: Olimpic - Sloboda 2:0 (Muharemovi} 38, Harba 71) TRAVNIK: Travnik - Vele` 3:2 (]uri} 38pen, 67, Terzi} 90 - Kajtaz 62pen, Brkovi} 80) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Sarajevo 3:1 (Torlak 14 ag, Varea 23, 56 - Husejinovi} 63) SARAJEVO: @eljezni~ar - Borac 1:0 (Adilovi} 31) NEDJELJA, 16.30 SATI MOSTAR: Zrinjski - GO[K (Sudije: Burekovi}, \ozi}, Bakovi}) PRIJEDOR: Rudar - Slavija (Pilav, Ibri{imbegovi}, Ba{i})

Plavi nastavili niz nepobjedivosti i protiv Borca

Foto: D`. KRIJE[TORAC

~a @elje do{li su pogledati dvije najbolje ekipe u BiH posljednjih sezona. Naravno, kvalitet igre na Nou Campu i Grbavici je neuporediv, ali sino}nja utakmica izme|u @elje i Borca bila je itekako zanimljiva, pa je tako dok je Khedira slavio gol Reala na Nou Campu (17. minuta), Kajkut je, nekoliko hiljada kilometara dalje, istovremeno imao sjajnu {ansu pred golom Gu{e. Ipak, ispred njega je intervenisao Vasili} pogodiv{i stativu vlastitog gola, a odbijena lopta vratila se u naru~je golmanu plavog tima, koji je tako nastavio niz bez primljenog pogotka. To je ujedno bila i najbolja {ansa gostiju u prvom dijelu, koji su ka`njeni u 31. minuti

susreta. ^oli} je po~eo akciju, a lopta je do{la do Zebe, koji ubacuje u peterac, gdje se nalazio sveprisutni Adilovi}, koji matira Antolovi}a. Za napada~a @elje bio je to ujedno i 16. gol u sezoni, ~ime je samo pove}ao prednost u odnosu na pratitelje. Nastavak susreta po~inje poku{ajem Adilovi}a, nakon ~ege je tempo igre splasnuo, a malo nestvarno zvu~i podatak da @eljo na Grbavici nije izveo nijedan korner, dok je Borac imao nekoliko uba~aja iz ugla. Me|utim, ni iz jednog nisu ozbiljnije ugrozili Gu{u. U 75. minuti @eljo je imao priliku oti}i na 2:0, nakon {to se Bekri} odli~no oslobodio ~uvara i {utirao, ali lopta je oti{la pored

gola. U tom periodu na Nou Campu su u razmaku dvije minute pala dva gola - Barca je izjedna~ila preko Sancheza, a Ronaldo vratio prednost Realu na 2:1, a na Grbavici je i dalje bilo 1:0. Jedina sli~nost izme|u ove dvije utakmice jeste da @eljo i Real svojim pratiteljima bje`e po sedam bodova, s tim {to su plavi, za razliku od Madri|ana nastavili niz nepora`enosti koji sada iznosi 27 me~eva, kao i niz bez primljenog gola, koji se popeo na 1.426 minuta. Istina, niz bez primljenog gola mogao je biti prekinut u pomenutoj u 17. minuti, ali i u 75. kada je Gu{u, nakon udarca Staji}a, jo{ jednom spasila stativa.
J. LIGATA

Misimovi} donio pobjedu Dinamu (M)
Veznjak bh. reprezentacije Zvjezdan Misimovi} bio je strijelac pobjedonosnog gola za moskovski Dinamo, koji je savladao gradskog rivala CSKA sa 1:0 u ju~era{njem me~u 10. kola Lige za prvaka Rusije. U 17. minuti primio je dugu loptu upu}enu od Ma|ara Balazsa Dzsudzsaka i iskosa sa desne strane kaznenog prostora zatresao mre`u CSKA za svoj {esti ovosezonski gol. Misimovi} je odigrao svih 90 minuta moskovskog derbija nakon kojeg se Dinamo probio na drugo mjesto u ruskom prvenstvu, dok je na{ igra~ CSKA Elvir Rahimi} posmatrao me~ sa klupe za rezerve. Z. R.

Travnik - Vele` 3:2 (1:0)
Stadion Pirota. Gledatelja oko 500. Sudija: Midhat Arnautovi} (Lukavac) 5. Pomo}nici: Zlatan Be~irevi} (Mramor) i Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Strijelci: 1:0 - ^uri} (38 pen), 1:1 - Kajtaz (62 pen), 2:1 - ^uri} (67), 2:2 - Brkovi} (80), 3:2 - Terzi} (90+2). @UTI KARTONI: Zatagi}, Red`epi, ^uri}, Fejzi}, Ter zi} (Tra vnik), Ban do vi}, Merzi}, Kodro (Vele`). Crveni kartoni: ^uri}, Merzi}. TRAVNIK: Fejzi} 6, Terzi} 6,5, Zatagi} 5,5 (od 65. Mi{i} -), Batovanja 6, Oru~ 5, Ribi} 5,5, ^uri} 6,5, N. Varupa 5,5, Cassio 6 (od 82. Popovi} -), Red`epi 6, Simeunovi} 6. Trener: Husnija Arapovi}. VELE@: Bandovi} 5, Kajtaz 6,5, Zvoni} 5,5 (od 75. Jazvin ), Mahini} 6, Kodro 6, Jugo 5,5 (od 78. ]emalovi} -), Merzi} 6, Me hre mi} 5,5, Brko vi} 6,5, Hajdarevi} 5 (od 46. Oki} 6,5), Kne`evi} 5,5. Trener: Adnan Dizdarevi}. ENI news

Zvijezda - ^elik 2:1 (2:0)

Kasno se probudili
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledalaca:1.000. Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin) - 6,5, pomo}nici: Almir ^i{i} (Mostar) i Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki). Strijelci: 1:0 - Pand`a (4), 2:0 - Nuhanovi} (45), 2:1 - Hori} (70). @uti kartoni: A. Halilovi} (Zvijezda), Stupar, Puri}, Martinovi} (^elik). ZVIJEZDA: Kova~evi} 6,5, Moranjki} 6, Jakovljevi} 6, \elmi} 6 (od 90. Fa~i} -),Husi} 6,5, Nuhanovi} 7, Jusi} 7, Hamzi} 7 (od 74. A. Halilovi} - ), Pand`a 7 (od 86. Omi} -), Jahi} 6,5, Deli} 6. Trener: Zoran Kunti}. ^ELIK: Hinovi} 6, Huseinspahi} - (od 25. Travan~i} 6), Stupar 7(od 73. He}o -), Damjanovi} 7, Jusi} 7, Hori} 7, Puri} 6, Martinovi} 6, Smriko 6 (od 63. Dilaver 6), [i{i} 6, Vr{ajevi} 6. Trener: Vlatko Glava{.
I. P.

Bh. reprezentativac produ`io ugovor

Salihovi} u Hoffenheimu do 2016.
Sejad Salihovi}, fudbalski A reprezentativac, produ`io je ugovor sa Hoffenheimom. Nakon {to je njama~ki bundesliga{ nedavno iskoristio opciju da automatski produ`i saradnju sa na{im veznjakom do juna 2013, sada je ugovor potpisan na jo{ tri godine, ~ime se Salihovi} obavezao da }e do juna 2016. godine nositi dres Hoffenheima. Salihovi} je prije ne{to vi{e od mjesec suspendovan od trenera Markusa Babbela i propustio je dvije bundesliga{ke utakmice. Poslije toga vratio se u prvi tim i odli~nim nastupima (u {est utakmica postigao ~etiri gola i dodao dvije asistencije)

treneru dokazao da je bez razloga prekomandovan u U-23 tim. O~ito su to shvatili i u klubu te su u~inili sve da zadr`e na{eg reprezentativca, ~ija se tr`i{na vrijednost procjenjuje na 6,5 miliona eura. Uz Salihovi}a ugovor do ljeta 2016. godine potpisao je i Tobias Weis. S. [I[I]

Salihovi} i Weis nakon {to su potpisali nove ugovore

48

SPORT

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE
32. kolo

BUNDESLIGA Salihovi} proma{io jedanaesterac

NJEMA^KA
Bundesliga

Ibi{evi} asistencijom uti{ao Köln
Veliki {ok za svoje navija~e priredili su i fudbaleri Herthe, koji su u Berlinu pora`eni od Kaiserslauterna
Vedad Ibi{evi} nastavio je sa odli~nim partijama u dresu Stuttgarta. Ju~e nije postigao pogodak, ali je asistirao za remi {vaba na gostovanju kod Kölna. Jar~evi, koji se bore za opstanak u Bundesligi do{li su u vodstvo golom Peszka u 50. minuti i ~inilo se da su na pravom putu da do|u do va`nih bodova za bjeg iz opasne zone. Me|utim, u 71. minuti Ibi{evi} i Cacau kreirali su akciju iz koje je reprezentativac Njema~ke pogodio za 1:1. Sejad Salihovi} ne}e po lijepom pamtiti 32. kolo. Na doma}em terenu njegov Hoffenheim pora`en je od Bayer Leverkusena, a ovaj poraz na du{i }e nositi i na{ reprezentativac. Naime, u 85. minuti imao je priliku da iz jedanaesterca spasio bod, ali je bio neprecizan. Veliki {ok za svoje navija~e priredili su i fudbaleri Herthe koji su u Berlinu pora`eni od Kaiserslauterna, ekipe koja nema ni teoretske {anse da ostane u Bundesligi. Kirch je u 27. minuti doveo goste u vodstvo, a novi {ok uslijedio je u 38. minuti kada je Wooten udvosENGLESKA
1. Manch. United 2. Manch. City 3. Arsenal 4. Newcastle 5. Tottenham 6. Chelsea 7. Ever ton 8. Liverpool 9. Fulham 10. Sunderland 11. Swansea 12. Norwich 13. WBA 14. Stoke 15. Aston Villa 16. Wigan 17. QPR 18. Blackburn 19. Bolton 20. Wolverh.
Premiership uta pob ner por 35. kolo d:p-g bod

1. Borussia D. 2. Bayern 3. Schalke 4. Borussia M. 5. Stuttgart 6. Bayer 7. Hannover 8. Werder 9. Hof fenheim 10. Wolfsburg 11. Nürnberg 12. Mainz 13. Freiburg 14. HSV 15. Augsburg 16. Köln 17. Her tha 18. Kaiserslautern

32 23 6 3 32 21 4 7 31 18 3 10 32 16 8 8 32 14 8 10 32 13 9 10 31 11 11 9 32 11 9 12 32 10 11 11 32 12 5 15 32 11 6 15 32 9 11 12 31 9 9 13 32 8 11 13 31 7 12 12 32 8 6 18 32 6 10 16 32 4 11 17 Rezultati

71:23 71:21 66:41 46:24 60:42 47:43 39:43 46:52 38:41 42:56 34:43 47:48 41:56 35:56 34:48 37:67 35:59 21:47

75 67 57 56 50 48 44 42 41 41 39 38 36 35 33 30 28 23 1:2 1:2 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0

Ibi{evi} nije pogodio, ali je asistirao protiv jar~eva

Reuters

tru~io prednost. Doma}i su do kraja tek uspjeli posti}i po~asni pogodak preko Niemeyera. Bayern je u Bremenu nastupio u

kombinovanom timu, ali je na kraju ipak slavio pobjedu rezultatom 2:1. Trijumf Bavarcima osigurao je Ribery u 90. minuti. S. [.

Werder - Bayern (Naldo 51 - Naldo 75ag, Ribery 90) Her tha - Kaiserslautern (Niemeyer 62 - Kirch 27, Wooten 38) Hof fenheim - Leverkusen (Schurrle 79) Köln - Stuttgart (Peszko 50 - Cacau 71) Nurnberg - HSV (Didavi 64 - Son 59) Mainz - Wolfsburg Borussia D. - Borussia M. (Peri{i} 23, Kagawa 59)

PREMIERSHIP Arsenal i Chelsea odigrali 0:0

34 26 4 4 34 24 5 5 35 20 5 10 34 18 8 8 34 17 8 0 34 16 10 8 33 13 8 12 33 12 10 11 34 12 10 12 35 11 11 13 35 11 10 14 35 11 10 14 34 12 6 16 34 11 9 14 34 7 15 12 35 8 10 17 35 9 7 19 35 8 7 20 33 9 3 21 34 5 8 21 Rezultati

82:28 85:27 67:43 53:42 57:39 56:38 38:34 40:36 45:44 42:41 39:45 47:60 40:47 32:48 35:48 34:60 39:57 47:73 37:66 34:73

82 77 65 62 59 58 47 46 46 44 43 43 42 42 36 34 34 31 30 23 0:0 0:0 2:0 1:1 2:1 3:0 1:0

Newcastle blizu Lige prvaka
Svrake zabilje`ile ubjedljivu pobjedu nad Stokeom, za koji je svih 90 minuta branio na{ reprezentativni golman Asmir Begovi} i spasio svoj tim katastrofe dobrim intervencijama u fini{u
Arsenal i Chelsea odigrali su 0:0 u londonskom derbiju na Emiratesu u 35. kolu Premiershipa. Topnici su bili bolji i u dva navrata pogodili okvir gola. Tako je u 13. minuti nakon dodavanja Thea Walcotta, Robin van Persie iz blizine pogodio stativu, dok je u 41. minuti Laurent Koscielny nakon ubacivanja holandskog napada~a glavom sa osam metara uzdrmao pre~ku. Mada je imao najvi{e prilika na me~u, Van Persie nije postigao gol. Golman na{e reprezentacije Asmir Begovi} branio je cijelu utakmicu u gostuju}em porazu Stokea od Newcastlea sa 3:0. Doma}i, koji su nastavili izvanrednu seriju i zabilje`ili {estu uzastopnu pobjedu, poveli su u 14. minuti. Senegalac Papiss Cisse pogodio je udarcem glavom pre~ku, da bi odbijenu loptu Yohan pospremio glavom sa tri metra u mre`u nemo}nog Begovi}a. Samo ~etiri minute kasnije Cabaye je u ulozi asistenta, a Cisse strijelac za pove}anje prednosti svraka. Kona~an rezultat postavljen je u 57. minuti kada je francuski internacionalac Cabaye preciznim udarcem sa 20 metara pogodio donji lijevi ugao Begovi}evog gola. U fini{u je Begovi} ubilje`io dvije odli~ne intervenciji i spasio Stoke katastrofe.

Arsenal - Chelsea Aston Villa - Sunderland Blackburn - Norwich (Formica 41, Hoilett 49) Bolton - Swansea (Eagles 14 - Sinclair 6) Fulham - Wigan (Pogrebnyak 58, Senderos 89 - Boyce 57) Newcastle - Stoke (Cabaye 14, 57, Cisse 18) Queens Park Rangers - Tottenham (Taarbt 24) Nedjelja Manchester United - Ever ton Liverpool - West Bromwich Albion Wolverhampton - Manchester City

Yohan Cabaye dvostruki strijelac u trijumfu protiv Stokea poga|a za 3:0

Bolton i Swansea remizirali su 1:1. Gosti su poveli preko Sinclaira u 6, a doma}in je izjedna~io golom Eaglesa u 14. Fulham je osvojio tri boda u posljednjim trenucima me~a protiv Wigana, pobijediv{i sa 2:1. Za pobjedni~ku ekipu strijelci su bili Pavel Pogrebnyak u 58. i Philippe Sen-

deros u 89, a za pora`ene Emmerson Boyce u 57. Golovima Maura Formicea u 41. i Davida Hoiletta u 49. minuti Blackburn je savladao Norwich sa 2:0 i tako ostvario osmu prvenstvenu pobjedu kojom je sa~uvao nadu za opstanak u elitnom dru{tvu Z. R. engleskih timova.

Ronaldo je postigao drugi gol za Real
Reuters

PRIMERA Barcelona - Real Madrid 1:2 (0:1)

Slavlje kraljeva na Nou Kampu
Nakon velikog El Clasica, sigurno najve}eg svjetskog fudbalskog derbija, na Nou Kampu mo`e se re}i da je [panija dobila novog prvaka. Barcelona je pora`ena na svom terenu od Real Madrida sa 1:2. Golove za pobjedni~ki tim postigli su Khedira u 17. i Ronaldo u 73. minutu, dok je jedini gol za Barcu djelo Sancheza u 70. minutu Real je poveo u 17. minuti susreta. Di Maria je odli~no ubacio iz ugla, Pepe je bio najvi{i u skoku i {utirao prema golu. Valdez je ovaj udarac odbranio, odbijenu loptu Puyol je poku{ao graditi na samo metar od gola. Taj poku{aj osujetio je Sami Khedira i loptu poslao u mre`u. U nastavku je Bara krenula silovitije. Real se branio, sve do 70. minuta kada je Alexis Sanchez u svom prvom kontaktu s loptom, samo nekoliko sekundi po ulasku u igru postigao izjedna~uju}i gol. No njihova radost nije dugo trajala. Ronaldio je samo tri minuta kasnije ponovo zatresao mre`u doma}ina, nakon filigranski preciznog pasa Oezila, koji prisebno poga|a pored istr~alog Valdeza prona{ao put do mre`e. Redali su se do kraja napadi doma}ina, ali se rezultat vi{e nije mijenjao. U ostalim susretima 34. kola Primere Mallorca je golom Victora u 33. minutu savladala Zaragozu sa 1:0, dok je Sporting iz Gijona savladao Rayo Vallecano sa 2:1. Golove za doma}ina postigli su Sangoy u 18. i Bilic u 78. minutu, dok je Labaka u 51. minutu bio strijelac za goste. Sevilla i Levante igrali su kasno sino}.

Reuters

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

SPORT

49

Dragan Markovi}, selektor rukometne reprezentacije BiH

Mo`emo izboriti plasman na EP
Najva`nije je to da mi imamo kvalitet koji nam daje mogu}nost da se mo`emo ravnopravno nositi sa svim rivalima u ovoj grupi. Mi mo`emo biti najmanje drugi, ali i prvi, rekao je selektor BiH
Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Dragan Markovi} rekao je da na{a selekcija u konkurenciji sa Rusijom, Srbijom i Austrijom mo`e izboriti plasman na Evropsko prvenstvo 2014. godine u Danskoj. Voljom `rijeba odr`anog u Kopengahenu, dr`avni tim BiH }e igrati u grupi 7 sa pomenutim reprezentacijama. Po dvije najbolje selekcije iz sedam grupa izbori}e plasman na EP, kao i dvije najbolje tre}eplasirane selekcije, koje }e se sastati u bara`u. Kvalifikacione utakmice }e se igrati u novembru ove, te aprilu i junu naredne godine. “Pred nama su u junu najprije me~evi sa Njema~kom u bara`u za odlazak na SP u [paniji 2013. godine. Za nas je to u ovom trenutku prioritet. Tek nakon njih mo}i }emo se sasvim okrenuti predstoje}im kvalifikacijama za plasman na EP 2014. godine” re, kao je Markovi}, dodav{i: “[to se ti~e procjene ove grupe, `rijeb je mogao biti bolji, ali i te`i. To je uvijek relativno. Optimista sam. Vjerujem da se mo`emo plasirati na EP. Sve reprezentacije u na{oj grupi su respektabilne.

Kvalifikacione grupe
Kva li fi ka ci one gru pe za EP 2014. u Danskoj: prva grupa: [panija, Makedonija, Por tugal i ekipa iz pretkvalifikacija; druga grupa: ^e{ka, Njema~ka, Crna Gora i ekipa iz pretkvalifikacija; tre}a grupa: Francuska, Nor ve{ka, Litvanija i ekipa iz pretkvalifikacija; ~etvrta grupa: Hrvatska, Ma|arska, Slova~ka i ekipa iz pretkvalifikacija; peta grupa: Poljska, [vedska, Holandija i ekipa iz pretkvalifikacija; {esta grupa: Island, Slovenija, Bjelorusija i ekipa iz pretkvalifikacija; sedma grupa: Srbija, Rusija, Austrija i Bosna i Hercegovina.
Dragan Markovi}: @rijeb je mogao biti i te`i

SA^EKATI S PROCJENOM Strateg bh. tima smatra da treba sa~ekati izvjesno vrijeme kako bi se sagledalo stanje u igra~kom kadru drugih reprezentacija i potom dala stru~na procjena njihovog kvaliteta
Me|utim, ima jo{ dosta vremena do kvalifikacija i u ovom trenutku se ne mo`e govoriti sa sigurno{}u, ko }e sve igrati, a ko ne u redovima drugih reprezentacija, a to su sve faktori koji mogu odlu~ivati” istakao je Markovi}. , Strateg bh. tima smatra da tre-

ba sa~ekati izvjesno vrijeme kako bi se sagledalo stanje u igra~kom kadru drugih reprezentacija i potom dala stru~na procjena njihovog kvaliteta. “Rusija jo{ nema novog selektora i on treba da bude izabran poslije odlaska Vladimira Maksimova. Ne znam ko }e biti izabran. Reprezentacija Srbije je u odre|enom na-

letu, a Austrija je pokazala da ima dobru selekciju prije dvije godine. Ipak, najva`nije je to da mi imamo kvalitet koji nam daje mogu}nost da se mo`emo ravnopravno nositi sa svim rivalima. Mi mo`emo biti najmanje drugi, ali i prvi u grupi. Puno toga }e zavisiti od na{eg pristupa me~evima i stila igre” zaklju~io , je Markovi}. G. VRANJE[

ITF Futures u Belcontiju

Tomislav Brki} u finalu
Bosanskohercegova~ki teniser Tomislav Brki} plasirao se u finale ITF Futures turnira u Belcon ti ju u Tur skoj, vri je dnog 10.000 dolara. Brki} je u polufinalu sa 6:2, 6:4 pobijedio petog nosioca Slovaka Miloslava Mecira, 402. igra~em na ATP listi. Bh. teniser u finalu }e igrati s prvim nosiocem Raduom Albotom iz Moldavije.

Prijatelji odali po~ast Vinku [amarli}u

Foto: [. SULTANOVI]

Novi rekord u posjeti na rukometnim utakmicama EHF-a

Kopenhagen bolji od Barcelone
Rukometa{i Kopenhagena nadigrali su Barcelonu rezultatom 29:23 (16:11) u prvoj ~etvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka odigranoj na fudbalskom stadionu Parken u Kopenhagenu, ~ime su od{krinuli vrata plasmana na Final Fo ur u nje ma ~kom Kel nu. Ekipu Kopehagena na putu ka po bje di nad aktu el nim evropskim {ampionom predvodili su Mikkel Hansen sa osam golova i golman Kasper Hvidt sa 19 odbrana, uklju~uju}i i ~etiri sedmerca. Revan{ me~ igra}e se naredne subote 28. aprila. Bh. golman u redovima Barcelone Danijel [ari} nije mogao u~initi puno u korist aktulenog prvaka Starog kon ti nen ta, ko ji je, po svemu sudu}i, potpuno podlegao atmosferi. Rukometa{i Barce lako su zaustavljani od izuzetno ~vrste odbrane danskog tima i nikako nisu mogli dostignuti svoje uobi~ajene visoke standarde u igri, dok je ekipa Kopenhagena, zahvaljuju}i sjajnoj igri i na krilima podr{ke vi{e od 20.000 navija~a, uspjela da ostvari uvjerljiv trijumf. Prisustvo od 21.293 gledaoca na ovoj rukometnoj utakmici je novi istorijski rekord u po sje ti na uta kmi ca ma EHF-a.
G. V.

Polo`eno cvije}e na grob Vinka [amarli}a
Minutom {utnje i polaganjem cvije}a na grob nekada{njeg bh. olimpijca i biv{eg istaknutog ~lana D`udo kluba @eljezni~ar Vinka [amarli}a (1964 - 1992) na groblju Lav, njegovi prijatelji, ~lanovi porodice i klupski drugovi odali su po~ast izvanrednom sportisti i patrioti koji je poginuo u prvim danima agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. U spomen na heroja odbrane grada Sarajeva i BiH, ju~er je zvani~no otvoren 20. jubilarni me|una ro dni me mo ri jal ni d`udo turnir “Vinko [amarli}” u dvorani “Ramiz Sal~in” na Moj mi lu, ko ji se za vr{a va danas i na kojem ove godine u~estvuje 700 takmi~ara.
G. V.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine postao je brojniji za ~etiri ~lanice na ju~era{njoj sjednici Generalne skup{tine u Sarajevu. U ~lanstvo OKBiH primljeni su Skeleton savez BiH, Vesla~ki savez BiH, Savez konji~kih organizacija BiH i Sportsko-ribolovni savez BiH, ~ime se

^etiri nove ~lanice OKBiH

broj strukovnih sportskih saveza u krovnoj sportskoj organizaciji pove}ao na 33 ~lanice, saop}eno je iz Olimpijskog komiteta BiH. Na sjednici je razmatran i usvojen cjelovit izvje{taj o radu OKBiH, a sve odluke usvojene su jednoglasno.

50

OGLASI

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZNAJMLJUJEM stan u Zvorniku, 60m2, I sprat. Mob. 062/519866.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, 2 sprat, Envera [ehovi}a 58. Mob. 062/353-622.k IZDAJEM konfornu namje{tenu prostranu garsonjeru. Tel:061/869396.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM sobu, kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724761.k IZDAJEM gara`u u strogom centru grada ~vrsti objekat 18m2. Tel. 061/511-181.k IZDAJEM jednosoban renoviran stan kod Katedrale namje{ten II sprat mo`e i za poslovni prostor. Tel. 061/067-053.k IZDAJEM prazan stan u ku}i u Pofali}ima, cijena 200KM. Tel. 061/184-744.k IZDAJEM stan kod Fabrike Duhana. Tel:654-385.k IZDAJE se poslovni prostor plato Skenderija. Tel. 033/442-239 i 061/480-207.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u priv. ku}i strogi centar. Tel. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, svaki ima 20m2, ukupno 60m2. Mob. 061/141-676, 535-165.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~ni par 150,00KM.Tel. 061/358-772.k IZDAJEM konforni namje{tenu garonjeru Mejta{.Tel:061/869396.k TROSOBAN namje{ten stan Hrasnom. Tel. 061/909-009.k IZDAJEM gara`u na ^engi} Vili ul. D`emala Bijedi}a 35.Tel:033/667477.k LIJEPU sobu zaposlenom mu{karcu izdajem.Tel. 033/659-895. i 063/762-092.k IZDAJEM prostor 50m2 pogodan za kancelarije, igraone, servise.Tel: 061/357-786.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, zaposlenoj osobi, cen. gr. Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k IZDAJEM/prodajem opremljen restoran sa ba{tom, 1.000m2, kod Visokog uz rijeku Fojnicu. Mob. 062/530-640.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom, Zagreba~ka 75. Tel. 810-387.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k OTOKA jednosoban stan polunamje{ten, iznamljujem na du`i period. Tel. 649-781.k IZDAJEM vulkanizersku radnju opremljenu.Tel. 061/149-442.k IZDAJEM sobe za prvomajske praznike u Srebrenom kod Dubrovnika.Tel:0038520 486-160.k IZDAJEM posl.prostor pogodan za sve namjene.Tel. 061/146-568 i 061/134-447.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM namje{ten stan 55, ekstra, povoljno, Aerostomsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k CIGLANE, 33m2, 4 kat, balkon 6m2, cen. grij. Mob. 061/148-810.k BRANISLACA grada, 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO, C faza, 91m2, troiposoban, cen. grij. 6 kat, balkon. Mob. 063/555-858.k TITOVA, 147m2, ~etverosoban, 3 kat. Tel. 033/555-858.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, ure|en. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Ljubljanska, ku}a 195m2, ba{ta 100m2, dobro stanje, 95.000 eura. Tel. 033/222-506.k STAN K. Brdo Ul. Bra}e Begi}, II sprat, 20m2, 40.000KM. Tel. 061/320-439.k ^. VILA, Ul. Be~irbegovi}a, 60m2, dvosoban, II sprat, c.g veliki balkon, 106.000KM. Tel. 061/702-881.k STAN, ul. Odoba{ina, austrugarska gradnja, 1900KM/m2. Tel. 062/907831.k PRODAJEM trosoban stan, 93m2 na Bistriku. Mob. 061/827-391.k STAN na Ko{evskom 37,4m2, II sprat, 95.000KM. Tel. 062/619361.k APARTMANI na Bjela{nici, novogradnja, II sprat, lift, sve novo, 41m2 + balkon, podrum, 120.000KM i Isto}no Sarajevo novogradnja, Ul. Spasovska V sprat, 50m2, 72.000KM. Tel. 065/819136.k OTOKA dvosoban stan 55m2 + terasa, IV sprat, lift u dobrom stanju, 1800KM/m2. Tel. 061/177-556.k MAKARSKA prodajem trosoban stan, dva wc, namje{ten, sun~an, 4kat.Tel:032/245-778 i 061/432982.k PRODAJEM TROSOBAN stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u.Tel. 061/528-032.k BREKA, 103m2, dvoeta`ni stan, petosoban, 2 balkona, cen. grij. 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 10.229m2, na putu Sarajevo - Kiseljak. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM stan 40m2 - Hrasno i u Neumu apartmane 46m2 i 46,50m2, na samoj pla`i. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM vikend ku}u na Jablani~kom jezeru, 330m2 i ku}u u ^elebi}ima 476m2, sve opremljeno, povoljno. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u izgradnji, 44m2, Komarna - Hrvatska. Mob. 061/573-640.k POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a ku}a p+s dva trosobna stana.Tel. 062/439-329 i 061/437-719.k STAN 1/1 78m2 kod Medicinskog fakul. ure|en 2 lifta parking pred zgradom povoljno.Tel:063/577638.k PRODAJEM noviju ku}u u centru Breze 2 stana 400m2 ba{te, povoljno zbog selidbe. Tel.062/577-638.k RAKOVICA plac u Centru. Tel:066/680-100.k TRNOVO Rajski do devastirana vikend ku}a 1000m2 zemlje sve dozvole.Tel. 061/200-699.k PRODAJEM stan, Pofali}i, ul. Zahida Panjete 7D, II sprat, novogradnja. Mob. 063/971-797.k PRODAJEM gara`u u Centru grada Kranj~evi}eva. Tel. 061/869396.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod Doma Armije.Tel. 445371.k

nedjelja, 22. april/travanj 2012.
PRODAJEM stan ili mjenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2 CG, 2 balkona, podrum.Tel. 065/495-660.k OTES, 60m2+60m2 pro{irenje sa dozvolom, 90.000 KM. Mob. 0617484-505.k PRODAJEM stan 78m2 vi{i sprat 2 lifta kod Med. fakulteta povoljno.Tel. 062/577-638.k STANOVI 117m2 105m2, 100m2, 90m2. Tel. 061/460-150.k RESTORAN 157m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe.Tel. 061/460-150.k KU]E Pofali}i, Alifikovac, Grbavica.Tel:061/460-150.k PRODAJEM garsonjeru 36,80m2 ne ispravljenu na dogradnja 9. sprat.Tel:062/476-871.k OREBI] ku}a na sprat vo}e, gara`a, ~atrnja pod jednim klju~em.Tel. 0046763383888.k PRODAJEM stan 100m2+40m2 gratis.N.Sarajevo.Tel: 063/498-913.k DOBRINJA III 80m2 N. Pozderca 1. sprat dvostran 2. balkona, 103,000KM. Tel:066/340-748. CENTAR 57m2 A. Jabu~ice, prizemlje austr.gradnja dvosoban 1550KM/m2. Tel.061/247-777.k HRASNO 53m2 T. Osman Pa{e VI spr.lift balkon, c.g. Tel:0627295919.k SOCIJALNO 137m2 sprat d`. Havari}a ~etvoroiposoban veranda 1800KM.Tel. 061/899-209.k D. MALTA 77m2 M. Maruli}a kod Merkatora torsoban 1. sprat 2 balkona.Tel. 061/526-243.k CENTAR T. Ujevi}a 41m2 stvarnih 45m2 jednoiposoban balkon. Tel:033/711-666.k DOBRINJA i Oslobodilaca Sarajeva 67m2.Tel. 033/711-665.k C. CIGLANE 85m2 H. Red`i}a H. Kulenovi}a ~etvorosban dvostran.Tel.061/899-209.k ^ENGI] VILA D`emala Bijedi}a 48m2 95.000KM renoviran. Tel:033/624-655.k BA[^AR[IJA prodajem ku}u.Tel:033/665-966 i 061/199-845.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana 2 trosobna stana. Tel.063/318-796.k DALMATINSKA Centar 121m2 visoko prizemlje. Mogu}a stanbeno poslovna kombinacija.Tel:033/221-533.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel:062/226-665.k MARIJIN DVOR Kranj~evi}eva, trosoban 80m2 u dobrom stanju cijena po dogovoru.Tel. 061/893105.k PRODAJEM trosoban stan 86m2, plus dva balkona, Envera [ehovi}a 7.Tel. 063/493-648.k PRODAJEM 20 duluma zemlja mo`e u parcelama po 5 duluma pogodno za farmu a mo`e i gradsko groblje.Tel:057/343-015 ili 063/030326.k PRODAJEM 2,5 duluma zemlje sa {umicom lokacija reljevo.Tel:057/343-015.k PRODAJEM ku}u na Palama 200m2 p+s+p+pomo}ni objekti, namje{teno, placevi. Tel. 057/225787, 065/161-361. PRODAJEM 600m2 zemlje u Petru{ama 3 km. Tel:057/343-015.ili 063/030-326.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJE se kamena ku}a P+S 80m2 sa oku}nicom 200m2. Tel:035/275-165 I 061/896-355.k SKENDERIJA-Tehel, novogradnja 160m2+4 gara`e. Mob. 063/555858.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 064/4060425.k VOJNI^KO P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2. Mob. 064/4060425.k APARTMAN na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 064/4060425.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em, prodajem. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k KU]A, P+sprat+potktovlje, cca 180m2 stambene povr{ine, gara`a, pomo}ni objekti na parceli 1.000m2, isprave 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e - Rakovica, cijena 120.000KM. Mob. 061/375-787.k PRODAJEM ku}u, zemlju, {talu i ljetnu kuhinju u Miljevini kod Fo~e, jako povoljno. Mob. 033/691-161 zvati poslije 18 sati.k KU]E - zemlji{ta: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin han, Vasin han, Reljevo, Ilid`a, zemlji{te: Ilid`a, Reljevo, Isto~no Sarajevo. www.nerasbih.com Mob. 061/375787.k STANOVI: Hrasno, 53m2, ^engi} Vila, 41m2 i 64m2, Novo Sarajevo, 44m2, Pofali}i, 40m2, Dobrinaj, 55m2, 68m2 i 88m2, Alipa{ino polje, 78m2 i 64m2, Isto~no Sarajevo, 60m2. www.merasbih.com Mob. 061/375-787.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k PRODAJEM stan 50m2 blizu austrijskog trga povoljno, ul. Bistrik br 22. Sarajevo. Tel. 033/533-624.k POLJINE oko tri duluma zemlje, gra|evinska, struja, voda, plin. Tel. 065/081-255.k PRODAJEM manji poslovni objekat 68m2 pogodan za sve namjene mogu}a nadogradnja. Tel. 061/141283.k PRODAJEM ku}u u Had`i}ima sa oku}nicom dvije vanjske gara`e cijena po dogovoru. Tel. 033/420319, 521-187. PRODAJEM stan u centru, Ul. Kulovi}a 8. Tel. 063/589-315, 066/426-283.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije. Tel:445-371.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS, za vikend ku}u ili stan. Mob. 065/674417 i 052/753-292.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-303.k MIJENJAM stan, ul. Trg heroja 19, za sli~an do Marin Dvora. Tel. 663247.k

POTRA@NJA
BRA^NOM paru bez djece, potreban manji stan ili garsonjera, (namje{teno) u Mostaru. Mob. 061/373217.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k POTREBAN prazan dvosoban stan, do 3 kata, sa balkonom, sa grijanjem, od Pofali}a - ^engi} Vile. Mob. 061/217-897.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k POTREBAN prazan dvosoban stan u zgradi, N. Sarajevo. na dugo vremena.Tel. 061/350-448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 50m2 u malom Bosmalu, pogodan za sve namjene. Mob. 062/216-604. 749

PRODAJA
PRODAJEM ~etverosoban stan, Ilid`a - Pejton, ekstra stanje, ekstra cijena. Mob. 066/854-161. 749

OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. 1760 GRBAVICA, dvosoban stan, centralno grijanje, namje{ten, blindo vrata, studenti i samci, zaposleni. Mob. 062/737-506.k IZDAJEM, dvosoban namje{ten stan na Dolac Malti. Tel:061/233078.k IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Mob. 062/525-981.k POSLOVNI PROSTOR zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935050.k IZDAJEM dvosoban super komforan namje{ten stan, 68m2, Marin Dvor, nove zgrade, dig. tv. internet. Tel. 033/558-820, 061/224-597.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482-016 od 8 do 16 sati.

CENTAR blizu Austrijske ambasade troiposoban stan 84m2 vpr. eg. Salonska.Tel: 065/061-966.k STAN I. Engela 34m2, 2spr. 75.000KM. stan ul. Lo`ioni~ka 105m2 1 sp.bez ulaganja 2000KM/m2.Tel. 0627959-129.k STAN u Centru ul. Ko{evo 3 sprat 83m2/2300KM i centr.ul. Vrazova 1spr.Tel.065/819-136.k STAN kdo Vije}nice 36m2 3 spr.92.000KM.Tel. 062/619-361.k STAN GRBAVICA ul. Grbavi~ka 4 spr. nema lift jednoiposoban balkon.Tel. 062/907-831.k OTOKA - gra|evinski plac sa ru{evnim objektom 1130m2 uz cestu.Tel:061/702-881.k STAN ul. Petrarkijna 1. spr. 115m2, 260.000KM.Tel. 061/320-439.k ^ETVEROSOBAN stan 109m2 u Centru renoviran, prvi sprat eta`no grijanje.Tel. 033/201-221 i 062/921419.k KALEMOVA, centar, garsonjera 25m2, prizemlje, 50.000 KM. Mob. 062/383-064.k

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
STANOVI: Hrasno 53m2, N. Sarajevo 44m2, ^engi} V. 64m2, 41m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 69m2, Isto~no Sarajevo 60m2, Vraca-Tranzit 73m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188-270.k PRODAJEM renoviran stan, Titova kod Vje~ne vatre, 136m2, centralno grijanje, plin/struja. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM 800m2 gra{evinskog zemlji{ta, Branislava Nu{i}a 46, Ned`ari}i. Tel. 061/191-521.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252663.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k GRBAVICA, troiposoban stan, 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617-742.k HRASNO, jednoiposoban stan, 50m2, ul. Antuna [imi}a br. 10, Mob. 061/303-008 i 033/650-943.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM ili izdajem plac na ilid`i 580m2 ogra|en. tel. 033/621-119, 062/006-319.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k [IP, stan 48m2 + balkon, II sprat, gradnja 2009. godine, dvosoban, plinsko eta`no grijanje, 98.000KM. Mob. 062/649-370.k POFALI]I, neboder iza Hyndai salona, VIII sprat, 73m2, dva balkona, 1.000eura/m2. Mob. 062/649-370 i 066/160-788.k TROSOBAN stan, grbavica, neboder kod Kapuccina, 72m2, X sprat, kompletno adaptiran. Mob. 061/072-845.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75m2, 6 kat i jednosoban 42m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/311-478.k MARIN Dvor, V. Peri}a, trosoban 106m2, 2 mok. ~vora, bez posrednika. Mob. 062/254-859.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k PRODAJEM-mijenjam stan na Aneksu, uz doplatu. Mob. 061/508404.k LEGALNO gra|. zemlji{te na Stupu 2600m2 sa temeljima 750m2. Tel. 217-290.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/717731.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM Ford Siera 2.og. u vrlo dobrom stanju. Tel. 061/904499.k PRODAJEM Opel Corsa, 1.2, benzin, 1998. godina, tek registrovana u odli~nom stanju. Mob. 061/375168.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689171.k PRODAJEM Ford K, 2001. god. Mob. 061/508-404.k VW GOLF II, 1990. god. 1600 cm3, 40 kw, registracija istekla u 3.2012. god. Mob. 061/210-504.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 062/855888.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k WV Buba 2003. g. benzin reg. cijena.Tel:061/715-746.k VW JETTA vr 6 2001. automatik 28 benzin, cijena do reg. 74000KM.Tel. 062/600-111.k TOYOTA Corolla 2006. g. 1.8.T benzin, pre{la 70.000KM.Tel. 062/600-111.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536765 i 061/134-544.k

MALI OGLASI
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM izuzetno zdrave i jake p~ele sa ko{nicom, 180 KM, bez ko{nice 130 KM. Mob. 061/486926.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM 4 kom. ljetnih guma Sava, 165/70-R13, slovena~ke, cijena po dogovoru. Mob. 061/601887.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel: 061/515-235.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brinaje i el. aparate. tel. 061/323906.k PRODAJEM povoljno pet dvokrilnih prozora. iz novogradnje.Tel. 061/869-396.k PRODAJEM {pajz servis za 12 osoba Rojal-Tifani. Tel. 657-504. POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima.tel. 062/127833.k PRODAJEM {ator za 8 osoba. Mob. 061/779-974.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo "Suslea", fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM krevet dobro o~uvan sa spremi{tem za posteljinu.Tel: 062/253-712 i 667-994.k PRODAJEM digitalnu ba`darenu vagu sa garancijom.Tel:062/509712.k PRODAJEM sadnice {im{ira za `ivu ogradu. Tel. 033/466-568.k DVA kreveta sa jogi du{ecimai komplet posteljinom jastucima i joganima. Tel. 061/311-999.k POVOLJNO prodajem 300komada zna~ke.Tel. 061/437-719 i 062/439-329. BRA^NE krevete sa ulo{cima povoljno.Tel. 061/266-999.k

53

PRODAJEM dvije nove vre}e za spavanje po 40KM. Tel. 202-917.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295-290.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909320.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

TEHNIKA
POVOLJNO prodajem malo kori{ten zamrziva~. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

VOZILA
OPEL Vektra 2.0, 16V. 1998g. ful oprema, dig. klima, tempomat, alarm Zeder, tamna stakla Bord kompjuter, airbeg, el. paket, alu felge, servo, ABS, ASR, registrovan kraj 2012. Mob. 063/451-332. sms PRODAJEM Opel Korsa 1,5D g.pr. 1988/89.pr.km. 101337KM. scijena:1400KM. Mob: 061/516272.k PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897.k KIA Sportage {iroke gume, pomi~ni kgro u izvrsnom stanju, gara`iran. Tel. 061/019-360.k PRODAJE se Opel Astra 1.6 i.1993. godi{te, o~uvan. Mob:061/229-925.k MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k PRODAJEM Peugeot 406, benzin, 2,0 litara, 2002. godina, puna + dodatna oprema, registrovan do novembra 2012. godine. tel. 033/537105 poslije 16 sati.k PRODAJEM Reno Megan Cupe 1.6 16 gara`iran dobro o~uvan.Tel. 061/730-405.k OPEL Astra g. 1.6 klima 2004. g.Tel:063/498-913.k

KUPOVINA
KUPUJEM zlato, lomljeno, ispravno, dukate, {orvane, najbolje pla~anje, dolazak na adresu. Isplata odmah. Mob. 062/375-771.sms KUPUJEM jednosoban stan na Ilid`i. Tel:061/277-524.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, pe{kune i ostalo. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM starinske zidne satove, sablje, ordenje, demirli tepsije, belenzuke i ostalo. Mob. 061/965126.k KUPUJEM lomljeno zlato dukate, {orvane, zlatne satove i ostalo. Tel. 033/972-978.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate i ostalo od zlata, najvi{e pla~am. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i privredna banka, i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526918.k KUPUJEM stanu deviznu {tednju ratnu od{tetu obavezno isplata i dolazak na adresu.Tel. 061/517-897.k STARU devizn {tednu od{tete dionica isplata odmah cijela BiH.Tel. 063/351-572.k

OSTALO
AKCIJA prodajem orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, 2 kutije+gratis, samo 49KM. Diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH. Tel:062/484-339. 734

PELET: proizvodnja, prodaja i dostava. Povoljno a kvalitetno. Mob. 062/547-660.sms PRODAJEM bolesni~ki krevet sa mogu~no{}u pode{avanja nagiba. Tel. 063/284-901.k PRODAJEM fotelju za masa`u, neupotrebljavana. Tel. 063/284-901.k PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342-140.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu, povoljno uz garanciju. Mob. 061/145-504.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
KUPOVINA
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ^UVALA bih dijete. Imam preporuku. Mob. 062/657-144.k POTREBAN radnik za rad u autopraonici "MM" na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k STRANA kompanija tra`i vi{e saradnika za rad na podru~ju BiH. Mob. 061/170-143 i 061/986-856.k POTREBO vi{e saradnika za prodaju medicinskih aparata i kozmetike na podru~ju BiH. Mob. 062/339-513.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k "VITALIS", ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k "DOM VITALIS", smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k KOMBI prijevoz: selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k MAJSTOR kerami~ar, postavljam kerami~ke plo~ice.Tel:063/684-566. KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k IZRADA i monta`a kuhinja, ameri~kih pla-kara, stolova. Tel.: 062 466 093 PROFESIONALNIM ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisoni i kamene podove. Tel:061/1524461, 033/200003.k AUTO Alarmi gps. navigacije prodaja servis ugradnja. Tel:063/498913.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718405 i 061/156-728.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija Windowsa ~i{}enje od virusa.Tel. 062/654-140.k

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

STARU deviznu {tednju ratnu od{tetu obaveznice isplata i dolazak na adresu odmah.Tel. 061/175-237.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu {tetu, isplata odmah. Mob. 065/027864.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje satove ordenje, }ilime. Tel. 061/965-125.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateljiju stari nakit.Tel:033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

VASVIJA (MUHAMED) TASO

iznenada preselila na Ahiret u subotu, 21. aprila 2012. godine u 67 godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. aprila 2012. godine u 15 sati na mezarju Grli}a Brdo. O@ALO[]ENI: suprug Salih, k}erka Vildana, unuk Iky, zet Planinko Kapetanovi}, brat D`emo Jabu~ar, sestra Ai{a, djever ]amil, te Nihad, Narcis, Amina, Aida, Belma, Nadina, Alma, [erifa, Dervi{a i prijatelji Suada [vraki}, \ula Arslanagi} i Sejo D`omba, te porodice Taso, Jabu~ar, Kapetanovi}, Bajgora ^olakovi}, Pa{i}, Dautovi}, Deljanin, Muminovi} kao i ostala rodbina prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Mi{~inoj d`amiji. Ku}a `alosti je u Ulici Evlije ^elebije br. 7.
2320

USLUGE
MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789-999, mob. 061/551-515. 673

INSTRUKCIJE matematike sve {kole i fakultete dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k ING. saobra}aja vje{tak vje{ta~i saob. nezgode sastavlja prigovore, `albe po pitanju saobra}aja. Tel:061/205-803. i 066/973-793.k VODOINSTALATER opravlja postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, penzionerima jeftinije usluge. Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k VR[IM prevoz selidbe, sa radnom snagom ili bez veliki kombi. Tel. 062/226-665.k ^ISTIM stanove samo ozbiljen ponude.Tel. 062/970-325.k OZBILJNA `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k MOLERSKO - farbarski radovi kvalitetno i ~isto. Tel. 061/323-906.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k ODR@AVANJE higijene poslovnih prostora i sl. vrlo povoljno.Tel. 066/974-333.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga povoljno. Tel. 061/268-442.k PARKETAR postavlja brusi lakira parket {ipad postavlja laminata.Tel:062/177-796.k STOLAR, izrada, monsta`a kuhinja, ormara, plakara, po mjeri, idr. Mob. 062/177-796.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike, Alipa{ino Polje. Mob. 061/157-991.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k

ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k MOLER Emir izvodi molerske radove kvalitetno, ~isto i povoljno. Tel. 061/372-829, 033/450-709.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k PROJEKTI za legalizaciju bespravno izgra|enih objekata. Sve faze, uredno ovjereni i u 3 primjerka. Mob. 066/160-788 i 062/649-370.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. izrada telel. instalacija. Mob. 061/141-676.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike.Tel:033/625-196 Ilid`a.k PERA^ stakala u Sarajevu. Tel:033-440-747.k NUDIMO povoljno vo|enju svih knjigovodstvenih poslova. Tel:061/160-020.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile.Tel. 061/205-803.k

MOLERI nude usluge moleraj gletovanje, stolarija, tepete, radijatori, obrada oko stolarije.Tel. 061/219768.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore.Tel:061/522-476.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 0617181-542.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina u drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065/572-966.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306.k INSTRUKCIJE iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061/506-755.k

ZAPOSLENJE
RESTORANU potreban konobar. Mob. 062/387-663.sms POTREBNA djevojka za rad u Kafeslasti~arni, uslovi rada i plata pristojni.Tel: 062/445-037 i 033/558820.k

ADAPTACIJA parketa, {ipoda, laminata, postavljamo brusimo i lakiramo, vr{imo ugradnju panel parketa, uz garanciju posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Mob. 062/828-306.sms PARKETAR postavljam, brusim, lakiram sve vrste podova. Mob. 061/867-799.sms ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.k

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A NEUM, apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880582 i 061/488-043.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981.k NEUM, povoljno izdajem apartmane, smje{ten uz more.Tel: 063/327-098, 036/884-169.k PROVEDITE ugodne prvomajske praznike u Vili Musi} u Dubrovniku. Kontakt tel:00385 91 507 87 00 e-mail:srecko.music@du.com.hr. www.villa-music.tk APARTMANI more KLEK-Komarna izdajem apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel:062/439-329. 066/430-574.k TRPANJ na moru izdajem povoljno sobe i apartmane, vlastiti parking. Tel. 00385 989938666.k DRVENIK iznajmljujemo ~etverokrevetne apartmane blizu mora parking.Tel. 00385 21 628-263.k

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se danas, 22. aprila 2012. godine, navr{ava 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

55

had`i VEZIRA (had`i JUSUFA) HODOVI]

MAKSUMA SUMA ZA^INOVI], ro|. ABAD@I]
preselila na ahiret u petak, 20. aprila 2012. godine.

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid `enski }e se prou~iti u nedjelju, 22. aprila 2012. godine, poslije podne- namaza u d`amiji Donja Mahala u Visokom. Dirnuti iskrenom pa`njom, saosje}anjem i dostojanstvenim ispra}ajem na bolji svijet na{e had`i Vezire, `elimo od srca zahvaliti svima koji su na bilo koji na~in sa nama podijelili tugu i bol. Porodica
2314

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Goran Braco, k}erka Jasmina, brat Osman sa suprugom Fikretom, unuka Minja, zet D`emil Kari}, sestri~na Azra Bajraktarevi}, njeni Becan i Minka, jetrva Fatima, te porodice Za~inovi}, Abad`i}, Kari}, Bajrovi}, Bajraktarevi}, Hajdarevi}, Kasumagi}, ]erimovi}, Bi~ak}i}, Mujagi}, Krki}, Divo{, @eljo, Hajvazovi}, Fazlinovi}, Sulejmani, Dizdarevi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji.
002

Danas se navr{ava sedam dana od smrti na{e drage majke i svekrve

ZAHVALNICA
Koristimo priliku da se zahvalimo svim dobrim ljudima koji su bili uz nas u zadnjem periodu, a posebno dr. Jasminki Maglajli} - Abduzaimovi}, dr. Ameli D`uheri}, dr. Rusmiru Mesihovi}u, dr. Jasmini ^engi}, dr. Indiri Kulenovi}, dr. Erolu Kapetanovi}u, dr. Semiru Be{liji, dr. Adnanu ^ard`i}u, dr. Timuru Ceri}u, dr. Maji Banjin, dr. Zulejhi Merhemi}, dr. Mirsadu Kacili, dr. Harisu Vrani}u, dr. Amri Puhalovi}, dr. Nenadu Vanisu, dr. Mustafi Hiro{u, dr. Enri Sulji}, sestrama Momi, Fuadi i Dini, te svom medicinskom i nemedicinskom osoblju Onkolo{ke i radiolo{ke klinike, kao i drugim klinikama KCUS-a koje je u~estvovalo u majkinom lije~enju. Osoblju Dr`avne bolnice, specijalno [ukriji \ozi}u, dr. Svjetlani \ozi}, dr. Davorki Matkovi}, kao i svim drugim koje nismo pomenuli, ostajemo vje~ni du`nici za brigu i njegu koja je pru`ena na{oj majci. Sinovi Resko i Kerim
2309

FILDUZE FILIKE (ADEMA) ABDUZAIMOVI], ro|. ABDI^EVI]
Tvoj plemeniti lik }e zauvijek ostati u na{im najljep{im sje}anjima. Resko, Kerim, Lada i Renata Abduzaimovi} Dvadeset drugog aprila 2012. godine u 13 sati posjeti}emo njen mezar na gradskom groblju Lav

Dvadeset drugog aprila 2012. navr{avaju se tri godine od kada nije pored nas

SJE]ANJE na voljenu sestru i tetku

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NUSRET (ADEMA) ]EMAN
Dragi Nuki, zauvijek zajedno, u srcima i mislima. Nedostaje{ nam. Tvoja porodica
2313

prim. dr. MINKU ]EMALOVI] - AVDI]
12. 3 - 22. 4. 2012.

OMER (SALIHA) OBHOD@A[
preselio na ahiret 14. aprila 2012. u Var{avi u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. aprila 2012. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Karolina, sin Muhamed, k}erke Vasvija i Aida, sestra Sena, snaha Dragica, zet Enez, unu~ad Belma, Elma, Alin, Sanjin i Adnan, praunu~ad Minel, Mirnes i Amir, sestri}i Hamo, Ekrem, Enver i Zijo, sestri~ne Hika, Mina, Bahra i Dina, te porodice Obhod`a{, Malevi}, Slini}, Ali}, Bajramovi}, ^engi}, Salibegovi}, Pa{i}, Musi}, Kapa, Husi}, Radon~i}, Ja`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 17 sati, Ul. Nusreta Fazlibegovi}a 36. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Puno nam nedostaje{, uvijek }emo te se sje}ati po tvojoj plemenitosti i dobroti. Tvoji najmiliji
2312

Na{oj dragoj tetki

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

had`i VEZIRI (had`i JUSUFA) HODOVI]
15. 4. 2012 - 22. 4. 2012.

Molimo Allaha d`.{. da joj podari sve d`ennetske ljepote. S ljubavlju i po{tovanjem, njeni Lejla i Mirza sa tatom i mamom
2315

OSLOBO\ENJE

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRO (HASIBA) KONAKOVI]
preselio na ahiret u subotu, 21. aprila 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Safija, sin Elmedin, k}erka Mediha, snaha Lejla, zet Izudin, unuk Harun, unuke Eldina, Aida, Almedina, Sumeja i Admina, sestre Mujesira, Bisera i Rasema, zetovi Hasib i Mehmed, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, daid`e Fehim i Nazif sa porodicama, tetke Devla i Fehima sa porodicama, svastika Hasija sa porodicom, Safija Mirvi} sa porodicom, te porodice Konakovi}, Zolota, Mirvi}, Kora}, Mujan, Dedaji}, Alji}, Pa{i}, Selak, Ja{arevi}, Smajlovi}, Ibi{evi}, Imamovi}, U`i~anin, D`ananovi}, Suba{i}, Alispahi}, ^oli}, Dobra~a, Smaji}, Ba`dar, Rami}, Me{i}, [abani}, Begi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Kromolj do 144. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuske stanice Kromolj sa polaskom u 12.45 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Jezero, Pofali}i, Dolac-Malta, Otoka i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ADILA (MU[ANA) D@AFERAGI], ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u petak, 20. aprila 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 22. aprila 2012. godine, u 17 sati na mezarju Bogovi}i - Pale. O`alo{}eni: sinovi Hamed, Rasim i Hilmo, k}erka Suada, snahe Mevla, Nusreta i Mirsada, unu~ad Munir, Mahira, Indira, Arnela, Amina, Emina, Kenan i praunu~ad Selma, Nejra, Nedim i Hamza, te porodice D`aferagi}, Spahi}, Ho`bo, Ademovi}, ]osovi}, Sipovi}, Zec, [ehovi}, Selmanovi}, Beganovi}, Bekto, Planja, Memi{evi}, Kozadra, Kari}, [ehi}, Me{i}, Fidahija, Lelo, Bukva, Kuli}, Hajdarevi}, Banda, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, Ul. Orahov brijeg do br. 25 (kod nove d`amije). Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

FEHIM (IBRE) MARI]
preselio na ahiret u petak, 20. aprila 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 22. aprila 2012. godine, u 15 sati na porodi~nom mezarju Predo - Bukvica. O`alo{}eni: supruga [ida, sinovi Hamdo, Hazir i Senad, k}eri Razija, Suvada, Ramiza i Sabina, snahe Halima, Sehija, Dina i Mubera, zetovi D`eljo, Haso, Ramiz i Ned`ad, unu~ad Samir, Sanel, Saudin, Kenan, Erna, Muamer, Amela, Adis, Anela, Anel, Amar, Dalida i Esnaf, brati}i Sejo, D`evad, Senad i Hajrudin sa porodicama, brati~ne Selveta, Azra, Azemina i Nermina sa porodicama, sestri}i [evko, Nurko, Selim i Mujo sa porodicama, sestri~ne D`emila, Sevda, Behka, Rabija i Fadila sa porodicama, {ura Fehim sa porodicom, te porodice Mari}, Turulja, Ruhotina, Had`ihasanovi}, Suljevi}, Kaba{, Muli}, Prazina, Aliba{i}, Musi}, Mud`elet, Kulovac, Huji}, Smajevi}, Ljutviju, Aganovi}, ]ato, Im{irevi}, Hod`i}, Gaji}, Mi~ivoda, Efendi}, Rid`evi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati, Ul. Sulejmana Filipovi}a 12/III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE na najdra`e Navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage tetke

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEFISA (MUJE) HASETA, ro|. ZOLOTA
preselila na ahiret u petak, 20. aprila 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 22. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Bati}i - Kijevo.

FILIKE ABDUZAIMOVI]
ABIDIN DINO [AKI]
22. 4. 1998 - 22. 4. 2012.

ESMA [AKI]
3. 5. 1989 - 3. 5. 2012.

Tvojim odlaskom u na{im srcima ostaje ogromna praznina, bol i vje~no sje}anje na na{e lijepo zajedni{tvo. Zauvijek ostaje{ sa nama.

Asim Aco [aki} sa porodicom
O`alo{}eni: sinovi Miralem i Mirsad sa porodicama, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

2306

Vole te tvoji: Sutka, Esko i Mika.
2308

Dvadeset tre}eg aprila 2012. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV mojoj dragoj prijateljici

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj mami

RADMILA (NIKOLE) MI]I] AN\ELI]

NURI MAGLAJLI], ro|. HAD@IHALILOVI]

Nismo Te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo Te ~uvati od zaborava. Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ uvijek nedostajati.

FILIKI ABDUZAIMOVI]
Uvijek }u te se rado sje}ati. Gara Karamehmedovi}
AX

Sin Slavenko, snaha Gorjana, unuke Maja i Darja
2294

Tvoji: k}erke Vesna i Maja, sestra Slavica, unuka Jelena, zetovi Mi{o i Novica, sestri~na Jadranka i Lara Nikolina i mnogobrojni prijatelji
2307

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.
Uz godi{njicu od tu`nog rastanka sje}amo se na{ih dragih

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Dvadeset drugog aprila 2012. navr{ava se godina od smrti moga brata

NEBOJ[E VIDOVI]A

URFET VEJZAGI]
april 2011 - april 2012.

ALIJA VEJZAGI]
maj 2011 - maj 2012.

Vrijeme prolazi, a lijepe uspomene ne blijede.
030

Porodica Vejzagi}

Slobodan Vidovi} sa porodicom
744

TU@NO SJE]ANJE na na{e voljene majku Elmu

SJE]ANJE

STELA GAON
SABIRA HABUL
22. april 1997 - 22. april 2012.

Pro{lo je pet godina od kada nisi sa nama.

ISMET HABUL
31. maj 2009 - 31. maj 2012.

ELMIRA [EFIKA i ARSLANAGI] BATALOVI], ro|. SAND@AKTAREVI] 24. 12. 2011 - 22. 4. 2012.
22. 4. 2011 - 22. 4. 2012.

Nedostaje{ nam, zvijezdo. Vole te tvoji, Naca, Ni|o, Nadja i Selma
2231

Godine prolaze, ali ni{ta ne mo`e ispuniti prazninu koja je ostala iza Vas. Zauvijek }ete biti u na{im srcima. Merima, Mensura, Muris, Adnan, Minkica, Mirza, Azra, Amila, Ajla, Sadmir, Nad`a i Faruk
2289

Praznina je ogromna, a sje}anje na divne dane provedene zajedno zauvijek }e biti dio na{ih `ivota. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a va{im plemenitim du{ama vje~ni rahmet. Porodice: Batalovi}, Arslanagi}, [a}iragi}, Durakovi} i ]esir
2303

Danas se navr{ava 30 godina od smrti
SJE]ANJE Dvadeset drugog aprila 2012. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

IN MEMORIAM

KO[ARAC

HAMDIJE (ALIJE) SPAHI]A
1929 - 1982.

RADOJKE (SEKE) VUKOTI], ro|. SKOKO

Zahvaljujem rodbini i prijateljima koji ga se sje}aju. Brat Hakija
2304

Tim povodom okupi}emo se na groblju drage pokojnice u nedjelju u 12 sati na groblju Sveti Marko. Uvijek }emo te se sje}ati. O`alo{}ena porodica
747

VESELIN VESO
22. 2. 1989 - 2012.

@ELJKO
22. 4. 2002 - 2012.

SJE]ANJE na na{eg voljenog
Dvadeset drugog aprila navr{ava se dvadeset godina od gubitka moga sina

Sa ljubavlju, po{tovanjem i tugom, va{e Mira i Diana
573

URFET VEJZAGI]
22. IV 2011 - 22. IV 2012.

OZRENKA BUCE MANDI]A

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938
Sa ljubavlju i tugom, porodica
2157

Tuga i bol su tu, ni{ta ne blijedi, a velika ljubav koju si nam davao i danas `ivi. Tvoja mama
2286

58

PREDAH

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Dan je kao stvoren za ostvarenje ambicija. Privedite kraju komplicirani projekt, po~nite tra`iti bolje radno mjesto ili se poku{ajte izboriti za vi{u poziciju u trenutnoj radnoj sredini. Usredoto~enost na sebe dovest }e do razmirica s ljubavnim partnerom. Ukoliko `elite izbje}i sva|u, obratite vi{e pa`nje na njegove `elje i potrebe. Pravi je trenutak da najavite rat {tetnim navikama. Nejasna komunikacija s kolegama navest }e vas da se povu~ete u izolaciju. Interakciju s okolinom ponajvi{e }ete izbjegavati zbog preosjetljivosti na kritike. Premda niste zadovoljni postoje}im ljubavnim stanjem, ne}ete se mo}i odva`iti na prekid. Ipak, dobro razmislite isplati li se zbog straha od samo}e ostati u vezi koja nema budu}nost. Osje}at }ete se iscrpljeno i pospano. @urno }ete prionuti na rad i obaviti ve}inu zadu`enja i prije zadanog roka. [ef }e biti zadovoljan va{im u~inkom te }e uvidjeti da na vas mo`e ozbiljno ra~unati. Ukoliko osje}ate privla~nost prema prijatelju, nemojte ni{ta poduzimati dok ne budete sigurni da i on osje}a isto. Vezani Blizanci }e izlascima s parterom uspjeti u vezu vratiti bliskost. Dobru zdravstvenu situaciju dugovat }ete aktivnom na~inu `ivota. Nemojte se upu{tati u sukobe s nadre|enima. Iako se ne}ete slagati s njihovim postupcima, dr`ite jezik za zubima ukoliko `elite izbje}i probleme. Sitna sva|a s partnerom mogla bi dovesti do prekida veze, stoga izbjegavajte ulazak u nepotrebne sukobe. Samci biste mogli pasti pod utjecaj neiskrene ili zauzete osobe. Uvrstite u prehranu vi{e vo}a i povr}a. Kolege }e tra`iti va{ savjet ili potporu. [ef }e biti zadovoljan va{im rezultatima, pa }e vas po~eti anga`irati na sve odgovornije zadatke. Atraktivnim izgledom plijenit }ete pa`nju gdje god se pojavite. Osobe suprotnog spola }e vas obasipati pa`njom, a jedan }e vas uporni udvara~ uspjeti zaintrigirati. Povoljno je vrijeme za po~etak borbe protiv suvi{nih kilograma. Nailazit }ete na probleme koji }e vas zna~ajno usporavati u radu. Borba s papirologijom i odgode sastanaka primorat }e vas da vi{e vje`bate strpljenje. Skloni ste brzopletim izjavama i reakcijama. Mnoge bi se veze zbog va{e nepromi{ljenosti mogle na}i pred prekidom. Ako ste nervozni, izbjegavajte alkohol. Psihi~ki mir prona|ite ispijanjem ~aja od valerijane. Ostanite hladnokrvni na provokacije zlonamjernih suradnika. Upu{tanje u sva|e moglo bi ugroziti va{u reputaciju. Mogli biste u naletu bijesa kazati ne{to {to }e povrijediti va{u drugu polovinu. Izbjegavajte suvi{e ozbiljne teme za razgovor, jer neke rije~i ne}e biti mogu}e povu}i. Osje}at }ete se bezvoljno, a zbog oslabljenog imuniteta lak{e obolijevati od sezonskih bolesti. Neki neo~ekivani problemi nagnat }e vas da rje{avate probleme za koje niste krivi vi, ve} nesposobni kolega. Svjesni da nemate previ{e izbora, {utke }ete prionuti na rad. Bit }ete nepovjerljivi prema nepoznatim osobama, pa vam danas ne}e biti lako pri}i. Osoba koja vas `eli bolje upoznati morat }e se potruditi ukoliko `eli pridobiti va{u pa`nju. Iskoristite svoju popularnost i ugled za pridobivanje naklonosti utjecajnih osoba. Pravo je vrijeme da zatra`ite promaknu}e ili se prijavite na natje~aj za bolje radno mjesto. Uspjet }ete kona~no pridobiti naklonost osobe koju ve} odavno poku{avate osvojiti. Upotrijebite sav svoj {arm kako biste dogovorili idu}i susret. Vi{ak kilograma mnoge }e nagnati da promijene re`im prehrane. Nepromi{ljeni i brzopleti, mogli biste izlanuti neku poslovnu tajnu. Pa`ljivo promislite prije svake izjave i nemojte se upu{tati u razgovor s pojedincima koje ne poznajete dovoljno dobro. Mnoge }e danas pratiti osje}aj usamljenosti i tuge. Partner vam ne}e pru`ati potrebnu podr{ku, {to }e biti povod u~estalim sva|ama. Nervozu odagnajte rekreacijom ili dru`enjem s bliskim osobama. Mnogi }e radno vrijeme provesti na terenu ili }e otputovati na kra}i poslovni put. Tokom dana{njeg dana mogli biste sklopiti poznanstva s utjecajnim osobama koja }e vam u budu}nosti itekako koristiti. Vodenjaci koji su u dugoj vezi otvorenim }e razgovorom rije{iti ve}inu ljubavnih problema. Boravak na svje`em zraku bit }e najbolji lijek protiv lo{eg raspolo`enja. Obradovat }e vas isplata zakasnjelog honorara ili naplata starog duga. Novac }e vam dobro do}i da isplatite dugove ili smanjite minus na ra~unu. Duge veze prolazit }e kroz manju krizu. Ne}ete biti zadovoljni na~inom na koji vas voljena osoba tretira, pa }e sva|e i prigovori biti neizostavan dio ovog dana. Ulagat }ete mnogo truda u odr`avanje privla~nog izgleda, {to }e vam priskrbiti brojne komplimente okoline.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ljekar, utoka, barok, ira, o, ~, kol, iz, po, carevina, bs, atika, omara, ujaci, elan, iper, dobiti, miks, iperit, etatist, ama, ni, vatin, ljr, istok, ~ile, cer, odavanje, i, pi, krater.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Prije podne prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 3 do 8, maksimalna dnevna od 17 do 21°C. Uve~er i u no}i u sjevernim i ju`nim predjelima ki{a. Sutra umjereno obla~no, prije podne u sjevernim i ju`nim, poslije podne i u ostalim predjelima sa ki{om i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uve~er razvedravanje. U utorak i srijedu prete`no sun~ano i toplo. U srijedu poslije podne umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 18° C.

U ve}em dijelu Evrope }e biti umjereno do potpuno obla~no sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. Prete`no sun~ano bi}e na jugozapadu i jugoistoku kontinenta. Jak vjetar puha}e u oblasti Biskajskog zaliva i Laman{a. Maksimalna temperatura kreta}e se od 8 do 15 u zapadnim i centralnim predjelima i od 17 do 25°C na istoku Evrope. Danas na Balkanu prete`no sun~ano. Poslije podne u sjevernim, zapadnim i centralnim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 16 do 23°C. Uve~er i u no}i u Hrvatskoj, na sjeveru Bosne i Srbije ki{a.

60

KULTURNI VODI^
KAMERNI
RADNJA NA UGLU
autor: L. Miklos, re`ija: Francois Lunel, igraju: Muhamed Had`ovi}, Dragan Jovi~i}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o,Aida Bukva, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}-Le{i}, Nedim D`inovi} po~etak u 20 sati.

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovihr adova.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

ZENICA

POZORI[TA
NARODNO

KINA
KINOTEKA
AMERIKANAC U PARIZU
re`ija: Vincente Minnelli, uloge: Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant... po~etak u 19 sati.

MLADI
CRVENKAPICA NA TA^KE, NAOPA^KE
autor: Aida Pilav, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Elma Ahmetovi}, Mario Drma}, Damir Kustura, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi} po~etak u 11 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
TITANIK
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 16.30 sati.

GOSPO\A MINISTARKA
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Sulejman Kupusovi} igraju: Meliha Faki}, Nermin Omi}, Midhat Ku{ljugi}, Elvira Aljuki}, Adnan Omerovi}, Du{an Kolak, Jasminka Pa{i}, Edis @ili}, Nedim Malko~evi}, Milica Kero{evi}, Sini{a Udovi~i}, Milenko Iliktarevi}, Dalibor Brki}, Besim Tufek~i}, Nikolina Ba{karad po~etak u 12 sati.

komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 15 i 21 sat.

CINEMA CITY
JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 16, 18 i 20.10 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 14.30, 17, 19 i 21 sat.

BIHA]

OGLEDALCE, OGLEDALCE
komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Rober ts, Lilly Collins, Sean Bean... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna, zajedni~ka godi{nja izlo`ba tri umjetni~ka udru`enja AABIH, ULUBIH i ULUPUBIH posve}ena je 6. aprilu, Danu oslobo|enja grada Sarajeva. Na ovoj izlo`bi svoj umjetni~ki i stvarala~ki rad predstavit }e preko dvije stotine bosanskohercegova~kih autora – arhitekata, urbanista, likovnih umjetnika, dizajnera, likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti. Izlo`ba za posjete je otvorena do 24. aprila.

IGRE GLADI
akcija, drama re`ija: Gary Ross, uoge: Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence... po~etak u 16, 18 i 20.30 sati.

KINA
UNA
\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 21.15 sati.

GALERIJE
DOM OMLADINE
Prva samostalna izlo`ba fotografija “Reci mi {ta vidi{, reci mi {ta osje}a{“, Sa{e Kne`i}a, mladog banjalu~kog fotografa. Izlo`ba se sastoji od 30 fotografija, koje su zapravo presjek njegovog dosada{njeg rada, a koje govore o zna~aju umjetnosti i kulture u dru{tvu. Izlo`ba je za posjete otvorena do 30. aprila.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 15.50, 18.10, 20.30 sati.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 14 i 20 sati.

KUPILI SMO ZOO

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
GULIVER ME\U LUTKAMA
autor: Josef Pehr, re`ija: @ivomir Jokovi}, igraju: Adis Mehanovi}, Sne`ana Markovi}, Sa{a Hand`i}, Lutke: Sne`ana Markovi} (Nevaljali lutak), Sabina Kulenovi} (Dobra lutka), Selma Mehanovi}, Admir Buro, Lana Deli} po~etak u 11 sati.

SIGURNA KU]A

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Tradicionalna izlo`ba radova 44. konkursa karikatura “Pjer 2011”. Ovogodi{nja nagrada “Zlatni Pjer” uru~ena je karikaturisti Muhamedu \erleku, za karikaturu “ Nesloga”, drugo mjesto i “Srebrni Pjer” je oti{ao u ruke karikaturiste [pire Radulovi}a za “Sebi~nost”, dok je “Bronzanog Pjera” dobio karikaturista Jugoslav Vlahovi} za “ Znak pitanja”. Karikaturista portreta ove godine je Slavi{a [evrt. Izlo`ba je za posjete otvorena do 27. aprila.

GABRIJEL
porodi~na avantura, re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 15, 17.25, 19.50 sati. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 19.15 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI
komedija, {pijunski re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19 sati.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 14.50, 17.45, 20.20 sati.

MOSTAR

BANJA LUKA

OPSTANAK
avanturisti~ki triler, re`ija: Joe Camahan, uloge: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney... po~etak u 17.35 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

TUZLA

POZORI[TA
CENTAR ZA KULTURU
FENOMEN BRUNO GRONING

HLADNA ISTINA
akcioni triler, re`ija: Mabrouk El Mechri, uloge: Bruce Willis, Henry Cavill, Sigourney Weaver... po~etak u 15.35 sati.

KINA GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Izlo`ba posve}ena “Mensuru Memi Dervi{evi}u” u povodu obilje`avanja 30 godina od njegove smrti. Na izlo`bi }e biti predstavljeno 11 djela Meme Dervi{evi}a iz fundusa Galerije. Izlo`ba je otvorena za posjete do 10.maja. Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

dokumentarni, po~etak u 11 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

MULTIPLEX PALAS
TITANIK 3D

NARODNO
“Mostarska liska 2012”

POZORI[TA
SARTR
Gostovanje Har tefact & BITEF iz Beograda PATRIOTIC HYPERMARKET
autori: Milena Bogovac i Jeton Neziraj, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Ema Andrea, Slobodan Be{ti}, Ku{trim Hod`a, Dubravka Kovjani}, Milutin Milo{evi}, Bajru{ Mjaku po~etak u 20 sati.

KAZALI[NI SAT
autor: Jasen Boko, re`ija: @elimir Ore{kovi}, igraju: Sanda Krgo-Soldo, Jelena Kordi}Kuret, Robert Pehar, Velimir P{eni~nik-Njiri}, Dragan [uvak po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Finale Kupa BiH, prenos
16.55 BHT1
RUKOMET (M)

SP

OR T

Isplata
Valencia CF - Real Betis
TV1 21.30
[PANSKA PRIMERA LIGA

23.35 PINK
U svijetu budu}nosti Michael Jennings je vrlo tra`en spoj ra~unarskog genija i iznimnog {pijuna. Jenningsu nakon svakog obavljenog posla izbri{u sje}anje, zbog sigurnosti. Kad Jennings nakon jednog posla ostane posve bez novca, poznanstava i djevojke u koju se zaljubio dr. Rachel Porter, on shva}a kako je posrijedi zavjera. Uskoro su mu na tragu policajci i zlo~inci, a on je optu`en za zlo~in koji nije po~inio.

Paycheck, 2003.

AKCIJA

Re`ija: John Woo

Uloge: Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman, Paul Giamatti

Melroce Place
12.45 FTV

SE

La Zona
RI
23.30 BHT

FIL

M

Greta
20.50 FTV DRAMA
Re`ija: Nancy Bardawil Uloge: Hilary Duff, Evan Ross, Michael Murphy, Ellen Burstyn According to Greta, 2010.

FIL

M

Novi stanar Drew Pragin useljava se u Auggiejev stari stan i odmah dolazi u sukob sa Lauren, koja se jo{ vi{e uzruja nakon {to sazna da je on novi rezident u bolnici u kojoj ona radi. Amanda je bijesna na Rileya nakon {to ga ova zamoli da joj da posao.

JE

La zona, 2007.

DRAMA/TRILER
Re`ija: Rodrigo Plá Uloge: Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Alan Chávez

Kako vrijeme prolazi
19.55 TV1/MRE@A

Tinejd`er Alejandro `ivi u La Zoni, sigurnom i privilegovanom uto~i{tu bogatih u centru Meksika, za{ti}en privatnim za{titarima. Na njegov ro|endan, troje problemati~nih tinejd`era provale u jednu bogata{ku ku}u. Starica je ubijena, ali je slu`avka uspjela pobje}i i pozvati policiju. Stanovnici La Zone ubrzo uvi|aju da je policija korumpirana i odlu~uju uzeti stvar u svoje ruke i sami kazniti okrutne provalnike...

Greta je sedamnaestogodi{nja lijepa i buntovna djevojka, zapostavljena od majke Karen, koja je ve} u tre}em lo{em braku. Majka Gretu preko ljeta {alje baki i djedu. Greta, ali ni djed i baka nisu sretni zbog toga. Ona im ~ak govori kako je odlu~na da se ubije prije nego ljeto do|e kraju te kako trenutno izu~ava metode samoubistva.

Aylin je svoj `i vot odlu~ila vezati za ~ovjeka kojeg ne voli. Iako uz protivljenje po ro di ce, Aylin se odlu~uje na brak sa Muratom. Po saznanju, Ce mi le, Me te, Berrin i Ali odlaze u Sonerovu ku}u, gdje saznaju da se Cemilin najve}i strah ostvario... Aylin se udala za Murata... Ribar kona~no otkriva svoj pravi identitet, te Cemili govori istinu... Ali je i dalje opsjednut Cemilom, te nastoji do}i do vlasnika kompanije u kojoj je Cemile dobila posao...

Slagalica strave 4
23.20 MRE@A
Saw 4, 2007.

FIL

M

Nema povla~enja, nema predaje
21.00 HAYAT AKCIJA
Re`ija: Corey Yuen Uloge: Jean-Claude van Damme, Kurt McKinney, J.W. Fails No Retreat, No Surrender, 1986.

FIL

M

HORROR
Re`ija: Darren Lynn Bousman Uloge: Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson, Betsy Russell, Lyriq Bent

Kad li{}e pada

19.55 HAYAT

Na autopsiji nad Johnom Kramerom, zloglasnim Jigsawom, mrtvozornici u njegovom `elucu pronalaze audiokasetu te pozovu detektiva Hoffmana, koji shva}a da je Jigsaw pripremio posmrtnu “igru”. U me|uvremenu, policija pronalazi osaka}eno tijelo mrtve detektivke Kerry, {to psihi~ki uni{ti zapovjednika specijalaca Rigga. On opsesivno poku{ava prona}i detektiva Erica Matthewsa, koji je nestao prije {est mjeseci, a Hoffman ga uvjerava da napusti istragu i odmori se. Agenti FBI-ja Strahm i Perez pridru`uju se Hoffmanovom timu kako bi istra`ili Jigsawovu morbidnu ostav{tinu...

Mladi Jason Stillwell se sa roditeljima doseli u Seattle. Lokalni nasilnici po~inju ih maltretirati. Jasonov otac Tom ne vjeruje da nasilje rje{ava probleme, tako da obitelj trpi zlostavljanje. Jednoga dana Jason se prijavi na satove borila~kih vje{tina. Brzo napreduje i postaje jedan od glavnih natjecatelja. Pokazat }e {ta zna kada se bude borio u internacionalnom me~u protiv Ivana, ruskog prvaka...

252. Oguz ne namjerava ostaviti Lejlu na miru. Na sve na~ine poku{ava razgovarati s njom te na kraju napravi jedan vrlo odva`an potez.

Potez lovca
23.00 HAYAT TRILER
Re`ija: Carl Schenkel Uloge: Christopher Lambert, Diane Lane, Tom Skeritt, Daniel Baldwin Knight Moves, 1992.

FIL

Posljednji tango u Parizu
21.55 HRT2 DRAMA
Re`ija: Bernardo Bertolucci Uloge: Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi, Jean-Pierre Leaud, Massimo Girotti Last tango in Paris, 1972.

FIL

M

M

Zdravo, Robbie!
12.15 BHT

Dr. Florian Hellberg raspravlja sa investitorima koji na ostrvu `ele napraviti zabavni park, odmah pored za{ti}ene prirodne zone. Da li }e, uz Robbijevu pomo}, sprije~iti njihov naum?

[ahovski velemajstor je na velikom turniru, no kada njegovu ljubavnicu na|u mu~ki ubijenu, postaje glavni osumnji~eni. Potom primi poziv od ubice koji ga izaziva da otkrije ko je on, te po~inje sara|ivati sa policijom i psihologinjom, no i dalje sve ukazuje na to da je izvr{itelj zlo~ina zapravo on.

Paul je Amerikanac star oko 45 godina. U te{koj depresiji luta Parizom jer se njegova `ena na vrlo krvav na~in ubila. Istodobno, dvadesetogodi{nja Francuskinja Jeanne, tra`i stan jer }e se za dva tjedna udati za mladog redatelja Toma. Tom je povr{ni filmofil koji o Jeanne snima film tako da je sa svojom filmskom ekipom slijedi gotovo na svakom koraku. Jeanne ode pogledati jedan veliki prazni stan i u njemu zatekne Paula...

62
BHT

TV PROGRAM
08.00 08.05 08.30 08.50 09.00 09.10 09.25 09.35 10.00 10.20 10.45 10.55 11.25 12.00

nedjelja, 22. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Dinara 08.00 BHT Vijesti 08.15 Nova avantura, magazin (r) Program za djecu i mlade 09.10 Vuk i tri prasi}a, animirani film 09.20 Sandokan, animirana serija, 42/45 09.45 Voljeni dr. Martini, animirana serija, 1/12 10.15 Na slavnom putu ~aja, strana dokumentarna serija, 1/3 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Zdravo Robbie!, igrana serija, 22/37 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.45 Mojih posljednjih pet djevojaka, britanski igrani film 15.10 EURO 2012, magazin 15.40 BHT vijesti 15.50 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.20 Liga {ampiona u nogometu, magazin 16.55 Rukomet (m): Finale Kupa BiH, prijenos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 TV Liberty 20.05 Stvaranje Titove Jugoslavije, dokumentarna serija, 12/20 21.15 Vatrene loptice, ameri~ki igrani film 22.45 BHT vijesti 23.00 BHT sport 23.30 La Zona, igrani film 01.05 Zdravo Robbie!, igrana serija, 22/37 (r) 01.50 Pregled programa za ponedjeljak

FTV

Vijesti Lutkokaz Piplinzi, crtana serija Poko, crtana serja An|ela Anakonda, crtana serija Moj veliki prijatelj, crtana serija Mala princeza, crtana serija Ku}ni svemirci, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija U zmajevom gnijezdu Graditelj Bob Magazin LP u nogometu Sedmica, magazin iz kulture Dnevnik 1

06.00 Gorki mjesec, film (r) 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.15 Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija 10.00 End`i bend`i, crtana serija 10.25 Djeca festivala, program za djecu 11.00 Samo pjesma zna, muzi~ka emisija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop, emisija za poljoprivrednike 13.05 Ognji{ta 13.30 Pri~aj ne{to narodno, najljep{e pjesme Obrena Pjevovi}a

RTRS

06.05 Oluja, serija 78. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Oluja, serija 79. ep. (r) 08.00 Vijesti 08.05 Junska no}, serija (r) 101/103 ep. 09.00 Vijesti 09.05 Grimmove bajke, crtani film 09.30 Magna Aura, serija, ep 9/13 10.00 Vijesti 10.05 Gimnazijalci, serija, ep. 8/12 11.00 Vijesti 11.05 Tali~ni Tom, igrana serija, ep. 9/13 12.00 Vijesti plus

TV1

06.45 Kad li{}e pada, serija, 251. ep. 07.30 Moj dom 08.00 Svi na selo, r. 08.25 Nodi, crtani film. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 26. ep. 09.10 Ben 10 Ultimate Alien, crtani film, 5. i 6. ep. 10.00 Pokemoni, crtani film, 8. ep. 10.30 Gormiti, crtani film, 14. ep. 11.00 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show, 11.-15. ep. 13.10 Kad li{}e pada, serija 14.00 Kad li{}e pada, serija, 247. ep. 14.45 Kad li{}e pada, serija, 248. ep.

HAYAT

07.15 Gospo|ica, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.15 Gold express, muzi~ka emisija 14.00 Grand show, muzi~ki show (r) 14.50 Kursad`ije, humoristi~na emisja (r) 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.20 Iron Man, crtani film 06.45 Atomska Betty, crtani film 07.40 Farhat, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.20 Gladiatori, crtani film 08.40 Metajets, crtani film 09.25 Top shop 09.45 Bunny Maloney, crtani film 09.50 Top shop 10.10 Kismet, turska serija 11.05 Kismet, turska serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.05 Telering, talk show 14.05 Skrivena kamera 14.15 Canan, turska serija 15.10 Canan, turska serija

OBN

Jagodica Bobica

10.00

Nepobedivo srce

18.00

Grimmove bajke

09.05

Glam Blam

18.00

Dobar kom{ija

16.05

Red Carpet

17.00

12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Majke znaju najbolje, italijanski igrani film 14.40 Vijesti 14.50 Istina o hrani: Kako da ostanete mladi i lijepi, dokumentarna serija, 5. epizoda 15.45 Vu~i, ju`no-korejski igrani film 18.04 Dnevnik, najava 18.05 Nepobedivo srce, igrana serija, 12. epizoda (r) 19.05 Jagodica Bobica 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 13. epizoda 20.50 Greta, ameri~ki igrani film 22.25 Vijesti 22.40 David Noland, francuska igrana serija 3. epizoda 23.35 Dnevnik 2 (r)

14.00 20 godina od stvaranja Republike Srpske, emisija iz arhiva RS 15.00 Tamo daleko, putopisni serijal 15.25 Merlin, mini serija 16.10 Ono na{e {to nekad beja{e, serija (r) 17.00 Vijesti 17.10 Budva na pjenu od mora, serija 18.00 Nepobedivo srce, serija (r) 18.55 Medvjedi}i dobrog srca (r) 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Odgovor.no1 20.40 Lepota poroka, film 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sportski pregled 23.20 Poprokaut (r) 23.55 Reci da me voli{, serija 00.45 Merlin, serija 01.35 Lepota poroka, film (r) 03.25 Dnevnik 2 (r)

12.20 Kapital, biznis magazin 13.00 Vijesti 13.10 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Vijesti 14.05 Sajamska hronika 8. Sajam privrede Biznis 2012 Te{anj (r) 15.00 Vijesti 15.05 Tek ro|eni, serija, ep. 11/26 (r) 16.05 TV Jedna, magazin za `ene (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 29. ep. (r) 19.00 Dnevnik 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 30. ep. 21.30 [panska Primera liga: Valencia - Real Betis 23.20 Slagalica strave 4, film 01.10 Pono}ne vijesti 01.25 Kapital, biznis magazin (r) 02.10 No}ni program

15.30 Kad li{}e pada, serija, 249. ep. 16.15 Kad li{}e pada, serija, 250. ep. 17.10 Kad li{}e pada, serija, 251. ep. 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 18.50 Hayat na broju 1 19.00 Vijesti u 7, info. program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.40 Horizonti 19.55 Kad li{}e pada, serija, 252. ep. 21.00 Nema povla~enja, nema predaje, film 22.58 Sport Centar 23.00 Potez lovca, igrani film 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.40 Glam Blam, zabavni program

16.05 Dobar kom{ija, kola`na emisija 17.30 @ene sa Dedinja, serija (r) 18.30 Sve za ljubav, reality emisija 20.00 Mala nevjesta, serija 21.00 Montevideo, Bog te video, serija 22.30 [opingholi~arke, reality emisija 00.00 Isplata, ameri~ki film 02.00 Sa~uvaj posljednji ples 2, ameri~ki film

16.05 Canan, turska serija 17.00 Red Carpet, showbiz magazin 17.50 Dejana: Kako preboljeti razvod? talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Ekskluziv, turisti~ki magazin 20.00 Survivor Specijal, rality show 21.00 Balkanske prevare, reality drama 21.40 Balkanske prevare, reality drama 22.20 Luda lova, igrani film 00.05 U ime kralja, igrani film 02.35 Luda lova, igrani film 05.20 ^uvari planeta, dokumentarni program

Lud, zbunjen, normalan
20.10 FTV
Faruka ljubavni `ivot ~ini depresivnim. Izetu nikako ne polazi za rukom da dobije novac u igrama na sre}u. Damir ima velike probleme sa Barbarinim insistiranjem da dobije starateljstvo nad D`emicom. Sve }e se to promijeniti kada se u pri~u uklju~i ^ombe. On posjeduje sretnu majicu koja }e trojici Fazlinovi}a promijeniti `ivot. Na`alost, to ne}e biti sre}a na duge staze. ^ombetova majica }e se pokazati kao potpuno pogre{na amajlija...

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Program za djecu 08.10 Oliver Twist, program za mlade 11.10 Hiro{ima, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Ne{to za raju (r) 14.00 Ukus mo}i, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.5 Vezane tajnom, film 17.35 Sevdah 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA19.00 Program za djecu 20.00 Art ku}a: Ve~e sevdaha 21.30 Sarajevo art 22.00 Spavat }u kad umrem, film 23.45 Pomorska tehnologija 00.10 Autoshop magazin (r) 0.40 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

08.00 Na selu na sijelu 09.00 Obojeni svijet, dje~iji program 09.45 Po{tar Pat, dje~iji program 10.05 Gimnazijalci, teen serija 11.05 Tali~ni Tom, dje~iji program 11.55 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Svjetla pozornice13.00 Sport Klub, magazin 13.25 Auto Shop Magazin 14.00 Agro kanal 14.25 Hod vijekova 14.50 Putokaz 15.20 Zelena, zelena trava, serija 16.00 Dnevnik 1 16.15 Nedjeljni kola` 18.00 Put u Saharu 18.30 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik 2 19.45 Pri~e za laku no}20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 Primera liga: Valencia - Betis, prijenos 23.20 Vijesti 23.30 Top ten stars00.30 Iluzionisti

MRE@A

08.05 Junska no}, igrana serija (r) 101/103 ep. 09.05 Grimmove bajke, crtani film 09.30 Magna Aura, igrana serija, ep 9/13 10.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 8/12 11.05 Tali~ni Tom, igrana serija, ep. 9/13 15.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 11/26 (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 29. ep. (r) 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 30. ep. 21.30 [panska primera liga: Valencia C.F., Real Betis 23.20 Slagalica strave 4, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, igrana serija (r) 101/103 ep. 09.05 Grimmove bajke, crtani film 09.30 Magna Aura, igrana serija, ep 9/13 10.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 8/12 11.05 Tali~ni Tom, igrana serija, ep. 9/13 15.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 11/26 (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 29. ep. (r) 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 30. ep. 21.30 [panska primera liga: Valencia C.F., Real Betis 23.20 Slagalica strave 4, igrani film

TV ZENICA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 Razglednica, (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 U Fokusu (r) 13.30 Odlika{i (r) 14.00 En iz Zelenih zabata, igrana serija 15.00 Nije te{ko biti ja 16.00 Dokumnetarni program, (r)17.00 Biografije, repriza 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program: Pri~e za laku no} 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 23.00 Music box

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 BH RITAM 11.30 Frej`er, serija 12.00 Dragulj u palati 13.00 Dragulj u palati 14.00 Dragulj u palati 15.00 Dragulj u palati 16.00 Dragulj u palati 17.00 OK Kakanj-OK Napredak 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 INFO IC 21.00 Lava, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 OK Kakanj-OK Napredak 01.00 Program za Ameriku IC

TV VOGO[]A

08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine, vjerski program 1.30 Priroda i ljudi 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Nije te{ko biti ja (r) 13.15 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra 16.00 Bonaventura, TV magazin 16.50 Cazinska hronika TV Cazin (r) 17.20 Priroda i ljudi, magazin o zemlji i plodovima zemlje 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj 20.00 Igrani film 21.30 Auto Shop Magazin 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Priroda i ljudi (r)

TV USK

10.05 Gimnazijalci, serija 9/12 11.05 Tali~ni Tom, serija 12.00 Vijesti 12.09 Kraji{ka zemlja, emisija za poljoprivredu i selo 13.00 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje 13.30 Vrata tajne, serija 14.05 Otok, serija 15.00 Vijesti 15.05 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.55 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno, revijalni program 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 [panska primera liga 22.15 Vijesti 22.30 [panska primera liga, drugo poluvrijeme 23.20 Nedjeljom zajedno (r)

TV SLON

13.02 Op~injeni, serija (rep. 249, 250) 14.50 “Pitajte, tra`imo odgovore” 15.20 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.04 Vremenska prognoza 18.15 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.15 Ko zna, zna, obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 SMS centrala, muzi~ki program 21.30 Mra~na strana digitalnog svijeta, dok. program 22.05 Top 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.00 BN music 8.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 9.30 Serija 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Tenis Masters turnir - Monte Karlo, finale …nastavak programa 16.00 Nedeljno popodne 19.30 Dnevnik 20.10 Balkanske prevare 20.45 Familijarna namje{taljka 21.30 Film 23.00 Finalni potez, igrani film

TV ATV

07.00 Svet poljoprivrede 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.35 Gormiti 11.00 Ben 10 11.30 Ben 10 11.55 Vijesti 12.00 Kod Ane 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Kad li{}e pada, serija 14.45 Kad li{}e pada, serija 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.15 Kad li{}e pada, serija 17.00 Kad li{}e pada, serija 18.00 Blef 18.50 Agro kutak 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Nema povla~enja nema predaje, film 22.00 Potez lovca, film 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE nedjelja, 22. april/travanj 2012.
06.16 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin (r) 06.46 TV kalendar 06.56 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 07.31 Globalno sijelo (r) 08.05 Zlatna kinoteka: ^ovjek sa Snje`ne rijeke, australski film 09.46 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.13 TV kalendar (r) 10.27 Komemoracija u spomen podru~ju Jasenovac, prijenos 11.33 HAZU portreti: Andrija [tampar (r) 11.46 Spot Nina Badri} 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.24 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.08 Istina o ma~kama i psima, ameri~ki film 16.42 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.12 Mir i dobro 17.51 Vrtlarica 18.17 Lijepom na{om: Tivat 19.20 Loto 6/45 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.05 Vrijeme 20.10 Sve u 7!, kviz 21.04 Downton Abbey 2, serija 22.10 Dnevnik 3 22.25 Sport 22.28 Vrijeme sutra 22.32 Vijesti iz kulture 22.43 Vjen~ani, samci, ostalo - serija 23.31 @ivot je samo most, hommage Karlo Metiko{ 23.55 Nedjeljom u dva (r) 00.59 Bijes na dva kota~a, ameri~ko-australski film (r) 02.21 Skica za portret (r) 02.39 Vrtlarica (r) 03.04 Prizma, multinacionalni magazin (r) 03.49 Lijepom na{om: Tivat (r) 04.49 Plodovi zemlje (r)

TV PROGRAM
06.20 TV Izlog 06.35 Zauvijek susjedi, serija (r) 07.45 Peppa, crtana serija (r) 07.50 Peppa, crtana serija 08.00 Astro boy, crtana serija (r)9 08.25 Gormiti, crtana serija 08.50 Pokemoni, crtana serija (r) 09.15 Pokemoni, crtana serija 09.40 Magazin Lige prvaka 10.10 Bra}a, serija 10.40 Klub otpisanih, serija 11.10 Larin izbor, serija (r) 13.15 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, igrani film (r) 15.30 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbe ni show 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbe ni show - nastavak 17.20 Zamalo junaci, film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Princeza i marinac, igrani film 22.45 Red Carpet, showbiz magazin 00.05 Usamljeni za{titnik, igrani film (r) 01.40 Gospodari iluzija, show 02.25 Divino novo ruho, serija (r) 03.55 Red Carpet, showbiz magazin (r)

63
L

HRT1

07.16 Generalna {pica 07.19 Monika Leskovar i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla De{palja (r) 08.41 Mala TV TV vrti}: Ba{ me briga Brlog: Jelen lopatar (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Mjese~arenje (r) 09.15 Vesele trojke, crtana serija 09.39 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 10.01 Merlin 2, serija za djecu i mlade 10.48 Biblija 10.58 Li~ki Osik: Misa, prijenos 12.03 Filmska matineja: Zov divljine, film 13.28 Ciklus nostalgija: Pariz kad cvr~i, ameri~ki film (r) 15.15 Babybonus 15.45 Uskrsfest 2012., snimka 17.04 Magazin Lige prvaka 17.34 Olimp - sportska emisija 17.55 Rukometni kup Hrvatske, prijenos finala 19.40 Glazba, glazba...evergreen 20.00 Butch Cassidy i Sundance Kid, ameri~ki film 21.55 Filmski boutique: Posljednji tango u Parizu, talijansko-francuski film 00.05 Posebni dodaci: Posljednji tango u Parizu, emisija o filmu 00.23 Gara`a: Diem Carpe 00.50 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.37 No}ni glazbeni program: Hladno pivo (r) 04.55 No}ni glazbeni program: Gara`a: Osmi putnik (r) 05.25 No}ni glazbeni program: Glazbeni specija: Katy Perry i Arcade Fire specijal (r)

HRT2

NOVA

08.00 AlJazeera Business (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Druga strana Srbije, 22. ep. (r) 09.30 AlJazeera Business (r) 10.00 Kontekst, talk show (r) 10.30 Iran - Naslije|e revolucije, I1. dio, dok. program (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AlJazeera Business (r) 12.00 AJE program 14.00 Taksi Kazablanka, 1. dio, dokumentarni program (r) 14.30 Izrael - Uspon desnice, 1. dio (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Reporter - Brazil, {uma koja pla~e, 1. dio (r) 16.00 Vijesti 17.00 AlJazeera Business (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Izrael - Uspon desnice (r) 19.30 Bahrein - Vrisak u mraku 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 AlJazeera Svijet 22.00 Vijesti 23.05 Al Jazeera Svijet (r) 23.30 Spa{avaju}i Soweto 00.00 AJE Vijesti 00.30 AlJazeera Svijet (r). 01.00 Bahrein - Vrisak u mraku

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Znanje imanje, dok. program 12.00 Vrijeme odluke, dok. program 12.15 Vjerski kalendar (r) 12.25 Moj ljubimac, zabavni program 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.50 Gastronomad 15.05 Sat 16.03 Plavi voz, serija 17.00 Mali fudbal: “Igrajmo za {esnaest”, prenos 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Plavi voz, serija 21.00 Misterija Makavejev, tv film 22.00 Novi tabloid, zabavni program 22.50 Sasvim prirodno, reporta`a 23.20 D`ez face: D`ejms kartr 00.10 Dnevnik 00.25 Trag u prostoru, dok. program 00.50 Dozvolite..., dok. program 01.50 Znanje imanje (r) 02.45 Slagalica, kviz (r)

RTS

10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje (r) 11.00 Otvoreno (r) 12.00 Vijesti 12 05 Fudbal, I Liga, snimak 13.45 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Tv arhiv 15.00 Sat TV 15.30 Dnevnik 1 15.45 Za jo{ jedan dobar dan - nedeljno popodne 17.15 Dokumentarni serijal 18.15 \ekna, serija (r) 19.30 Dnevnik 2 20.00 Okvir 21.00 \ekna - Gosti, serija 22.00 Dnevnik 3 22.30 Pe~at 23.00 Dokumentarna emisija 23.30 Sat TV 00.00 Muzika 00.30 Sat TV- blic biznis 01.00 Drumovanja 01.30 Dnevnik 2 02.00 Okvir 03.00 \ekna - Gosti, serija 04 00 Dnevnik 3 04.30 Za jo{ jedan dobar dan, nedjeljno popodne

RTCG

Lonci i SHOINARSK poklopci W I
12.00 OBN

KU

I ove nedjelje Vjeko spreman ~eka u svojoj kuhinji da vas opet iznenadi svojim kulinarskim sposobnostima. Nesvakida{nje kukuruzne pala~inke “Zlatko” poslu`it }e kao predjelo, a za glavno jelo pripremit }e lumakone sa puretinom, kao i grilanu piletinu sa salatom od pala~inki. Za sve ljubitelje pala~inaka, ova nedjelja }e biti neizostavna da se provede uz “Lonce i poklopce”. Naime, Vjeko vam sprema i pala~inke od heljde, a namaz je po va{oj `elji.

Kad li{}e ERIJ A pada
13.10 HAYAT

S

08.30 Snuker, Sheffield, UK 09.30 Photo Finish 09.45 Olimpijske igre, Together To London 10.00 Maraton, London Marathon, u`ivo 13.00 Supersport, S[ Assen, Holandija, u`ivo 14.00 Biciklizam, Liege-Bastogne-Liege, Belgija, u`ivo

EUROSPORT

DISCOVERY

07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde, 2 epizode 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Drvosje~e iz mo~vare 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Grad motora 15.30 Peta brzina, 2 epizode 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Pograni~na policija, 2 epizode 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Vodi~ iz bezizlaznih situacija, 2 epizode 20.05 Pecanje golim rukama 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Policajci na zadatku 22.50 ^udo da sam `iv 23.45 Ameri~ka tajna slu`ba

N. GEOGRAPHIC

06.00 Sudar kontinenata 07.00 Hijene 08.00 Posljednji tigar sa Sumatre 09.00 Avionske nesre}e 10.00 Sekunde do katastrofe 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 Divlja Rusija 14.00 Avionske nesre}e 6 epizoda 20.00 storijska tajne: Nestali iz Alkatraza 21.00 Bjekstvo: Bjegunac 22.00 Bjekstvo: Trka~ 23.00 Istorijska tajne 00.00 Bjekstvo, 2 epizode

Biciklizam

23.00

17.00 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 18.30 Superbike, S[ Assen, Holandija 20.00 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 23.00 Biciklizam, Tour of Turkey 00.00 Motorsports weekend magazin 00.15 Snuker, Sheffield, UK 01.15 Motorsports weekend magazin

03.30 Snuker, Sheffield, UK 05.30 Fudbal, Bundesliga 08.45 Snuker, Sheffield, UK 09.30 Superbike, S[ Assen, Holandija 10.00 Autotrke, Sakhir, Bahrein, u`ivo 10.45 Superstock, S[ Assen, Holandija 11.15 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 12.00 Superbike, S[ Assen, Holandija, u`ivo 13.00 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey, u`ivo 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.30 Snuker, Sheffield, UK, u`ivo 23.00 Rukomet, EHF L[, ~etvrtfinale 00.30 Odbojka, Italijanska liga, polufinale 01.15 Fudbal, Bundesliga 02.00 Superbike, S[ Assen, Holandija

EUROSPORT 2

06.15 Premier League: QPR - Tottenham 09.30 NBA Ko{arkologija 10.00 KHL finale Game 5: Avangard Dinamo M 11.45 SK Studio, direktno 13.45 ATP Masters Monte Carlo finale, direktno 17.00 Premier League: Liverpool WBA, direktno 19.00 Premier League: Manchester United Everton 20.45 SK Studio, direktno 21.30 NBA: LA Lakers Oklahoma City, direktno 00.00 ATP Masters Monte Carlo finale 02.15 Holnadska liga: Ajax - Groningen 04.00 Belgijska liga: Club Brugge Anderlecht

SPORT KLUB

07.00 Fudbal, Francuska Liga: Bordeaux Marseille 08.45 Fudbal, Italijanska liga: Napoli - Novara 10.30 Fudbal, [panska liga: Barcelona - Real Madrid 12.30 Ko{arka, Endesa liga: Real Madrid Asefa Estudiantes 14.30 Fudbal, Italijanska liga, Preview 15.00 Fudbal, Italijanska liga: Milan - Bologna, prenos 17.30 Boks, KOTV Classics 18.00 Ko{arka, Endesa liga: Unicaja - Barcelona, prenos 20.00 Auto-moto, GT1 Zolder 21.15 Fudbal, [panska liga, Highlights 21.30 Fudbal, [panska liga: Valencia - Betis, prenos 23.30 Rukomet, Asobal Liga: La Rioja - Valladolid, prenos

ARENASPORT 1

08.00 Premier League Magazin 08.30 Premier League, golovi 09.00 Telemarketing 09.30 Portugalska liga: Porto - Beira Mar 11.30 KHL finale Game 5: Avangard - Dinamo M 13.30 Premier League: Manchester United Everton, direktno 15.30 [kotska liga: Motherwell - Celtic, direktno, uklju~enje u 1. pol. 17.00 Premier League: Wolves Manchester City, direktno 19.00 ATP Masters Monte Carlo finale 20.30 Belgijska liga: Genk - Standard, direktno 22.30 Premier League: Liverpool - WBA 00.15 Argentinska liga: Belgrano - Boca Juniors, direktno 02.00 Premier League: Manchester United Everton 03.45 Danish league: Kobenhavn Horsens 05.30 ATP Masters Monte Carlo finale

SPORTKLUB +

VIASAT HISTORY

09.00 Istina o... 10.00 Sve Kenedijeve `ene 11.00 Azijske monarhije 12.00 Isus prije Isusa 13.00 De{ifrovanje majanskog koda 14.00 Video je ubio radio 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Mongolija: U sjenci D`ingis Kana 17.00 Istina o... 18.00 Alen Prost, trka kroz `ivot 19.00 Krakatau Posljednji dani 20.00 Premijera: Lu}ano Pavaroti 21.00 Po~etak rata 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Mongolija: U sjenci D`ingis Kana 01.00 Istina o... 02.00 Alen Prost, trka kroz `ivot 03.00 Krakatau - Posljednji dani 04.00 Lu}ano Pavaroti

ANIMAL PLANET

10.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 10.25 Veterinar sa pla`e Bondi 10.55 Sve o psima 11.50 Brzina `ivota 12.45 Planeta mutanata 13.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.35 Zaljubljenici u ma~ke 15.30 Siroti{te za divlje `ivotinje 15.55 Safari sestre 16.25 Velika petorka 17.20 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom, 2 epizode 18.15 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 19.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Sedam smrtnih napada 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 08.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 12.00 Dobra `ena, serija 13.00 Bra}a i sestre, serija 14.00 Misterije Hejvena, serija 15.00 D`ek Hanter i izgubljeno blago Ugarita, film 17.00 Ubistva u Midsommeru, serija 19.00 Erika, serija 20.00 Da li znate ko ste?, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 00.00 Erika, serija 01.00 Medijum, serija 02.00 Isijavanje, serija 04.00 Ubistva u Midsommeru, serija

TV1000

06.00 D`eronimo: ameri~ka legenda, igrani film 08.00 Two if by sea, igrani film 10.00 Bubamare, igrani film 12.00 Poljubi me za zbogom, igrani film 14.00 Ljudi od zanata, igrani film 16.00 Momak ostaje na filmu, igrani film 18.00 Akcija u centru grada, igrani film 20.00 Film nedjeljom uve~e: Olovni vojnici, igrani film 22.00 Tihi pad, igrani film 00.00 Ta~ke zadovoljstva, igrani film 02.00 Seksi latino djevojke, igrani film

FOX LIFE

10.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 3 epizode 11.15 @ivot po D`imu, serija 3 epizode 12.30 Malkolm u sredini, serija 5 epizoda 14.40 “Houp i Fejt “, serija 2 epizode 15.30 Vaspitanje za po~etnike, serija 16.25 Privatna praksa, serija 2 epizode 18.15 Dveri, serija 19.10 Neobi~na porodica, serija 20.00 Titanik: Krv i ^elik Documentry 21.00 Dveri, serija 22.00 Neobi~na porodica, serija 22.55 Gimnazijske traume, serija 23.45 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 00.35 Seks i grad, serija 01.15 Bratstva i sestrinstva, serija

FOX CRIME

07.50 Tijelo je dokaz, serija 08.35 Tijelo je dokaz, serija 09.20 Aerodrom, serija 10.10 Za{titnica svjedoka, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Brojevi, serija 12.30 Brojevi, serija 13.20 Kasl, serija 14.10 Kasl, serija 15.00 Za{titnica svjedoka, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Aerodrom, serija 18.20 Aerodrom, serija 19.10 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 Domovina, serija 21.45 Imitator, serija 22.35 [erlok, serija 00.15 Jedinica, serija 01.05 Kasl, serija 01.50 Kasl, serija

HBO

06.00 @ivjeti glasno 07.30 Trener 08.55 Odgoj za po~etnike, serija II, serija5 09.20 Medvjedi} Winnie 10.20 Zauvijek zajedno, film 12.15 Zemlja izgubljenih, film 13.55 Ramona i Beezus, film 15.35 Du{a surfera 17.20 Hollywood: Na snimanju IX, serija7 17.50 Nevolje u raju 19.40 Odgoj za po~etnike, serija 20.05 Bijeg iz Gulaga, film 22.15 Predatori 00.00 Igra prijestolja, serija 3 01.00 Spartak: Osveta, serija 01.55 Posljednji egzorcizam, film 03.20 Pri~a o Pierreu Woodmanu 04.20 Zbogom, Gary 05.30 Filmovi i zvijezde, serija

CINESTAR

09.00 Moj spoj s Drew, igrani film 11.00 Djeca sa otoka s blagom: Bitka za otok, igrani film 13.00 Mafija{ice, igrani film 15.00 Daleki ro|aci, igrani film 17.00 Godina oru`ja, igrani film 19.15 Taxi, igrani film 21.00 Pravila privla~nosti, igrani film 23.00 Je li jasno, prijatelju, igrani film 01.00 Laka djevojka, igrani film

Bh. reprezentativac produ`io ugovor

Sejad Salihovi} u
Hoffenheimu do 2016.
Sebastianu Vettelu i Red Bullu prvi pole-position u sezoni Reuters
47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
nedjelja, 22. april/travanj 2012.

FORMULA 1 Kvalifikacije za VN Bahreina

Dva gola Zeca
Povremeni bh. reprezentativac Ermin Zec postigao je dva gola u pobjedi Genclerbirligija nad Antalyasporom rezultatom 3:2 na doma}em terenu u drugoj utakmici grupne faze Spor Toto kupa Turske, u kojoj je Genclerbirligi do{ao do prvih bodova. Gosti su vodili do 34. minute, kada je Ermin Zec poravnao rezultat na 1:1, a u 44. postigao je svoj drugi gol za potpuni preokret. Po~etkom nastavka Oztekin je pove}ao prednost Genclerbirligija na 3:1, a do kraja me~a Antalyaspor je ubla`io poraz.

Vettel prvi na startu
Aktuelni svjetski prvak krenu}e danas sa prve startne pozicije, drugi je sa desetinkom slabijim vremenom Lewis Hamilton u McLarenu, a slijede ih Mark Webber i Jenson Button

Najbolji trojac: Hamilton, Vettel i Webber Reuters

Kvalifikacije
1. Sebastian Vettel (Red Bull/NJEM) 1:32.422 2. Lewis Hamilton (McLaren/VBR) +0.098 3. Mark Webber (Red Bull/AUS) +0.215 4. Jenson But ton (McLaren/VBR) +0.289 5. Nico Rosberg (Mercedes/NJEM) +0.399 6. Daniel Ricciardo (Toro Rosso/AUS) +0.490 7. Romain Grosjean (Lotus/FRA) +0.586 8. Sergio Perez (Sauber/MEK) +0.972 9. Fernando Alonso (Ferrari/[PA) bez vremena 10. Paul di Resta (Force India/VBR) bez vremena

Tri trke ovogodi{njeg {ampionata Formule 1 trebale su voza~ima Red Bulla da se vrate na pozicije iz pro{le sezone. U kvalifikacijama za Veliku nagradu Bahreina Red Bull i McLaren osvojili su prva dva startna reda. Aktuelni svjetski prvak Sebastian Vettel osvojio je prvu startnu poziciju, sa desetinkom slabijim vremenom iza Vettela se smjestio Lewis Hamilton u McLarenu, a slijede ih timske kolege, Mark Webber i Jenson Button. Pobjednik VN Kine iz

[angaja, Nico Rosberg u Mercedesu zauzeo je petu poziciju. Daniel Ricciardo za volanom bolida Toro Rossa imao je veoma dobar nastup i zauzeo {esto mjesto, a Fernando Alonso u Ferrariju i Paul di Resta u Force Indiji u zavr{nom dijelu nisu uop}e izlazili na stazu te ostaju na devetom, odnosno desetom mjestu. Romain Grosjean iz Lotusa u zadnjim je sekundama drugog kvalifikacijskog kruga izbacio svog mom~adskog kolegu Kimija

Räikkönena iz poretka deset najbr`ih, a Felipe Massa nije mogao br`e od 14. pozicije. Najve}e razo~aranje svojim navija~ima priu{tio je Michael Schumacher, koji je u prvom krugu imao problema s DRSom te je ostao u gara`i, a njegovo je vrijeme, u posljednjim trenucima tog dijela kvalifikacija, nadma{io Caterhamov Finac Heikki Kovalainen, ostvariv{i tako najbolji rezultat svoje ekipe u dosada{njem dijelu sezone.

Mihajlovi} selektor Srbije
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karad`i} potvrdio je za Sport da }e Sini{a Mihajlovi} biti novi selektor reprezentacije Srbije. On je istakao da }e sve biti ozvani~eno nakon sastanka Izvr{nog odbora kada }e biti poznat i ta~an datum promocije novog selektora. Karad`i} je potvrdio da }e novi selektor imati sli~na primanja kao njegovi prethodnici, ali manja od Radomira Anti}a. To zna~i da }e Mihajlovi} od FSS-a godi{nje dobijati oko 300.000 eura.

POSLJEDNJE VIJESTI
JEDNA OSOBA POGINULA DRUGA TE[KO POVRIJE\ENA - Jedna `ena je poginula u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~e dogodila u naselju Gavri}i kod Doboja. Poginula je Nihada Had`i} (1970) iz Velike Brijesnice u op}ini Doboj Istok, dok je njen suprug A. Had`i}, koji je vozio golf zadobio te{ke povrede i hospitaliziran je u dobojskoj bolnici i nije u `ivotnoj opasnosti. UN: USVOJENA REZOLUCIJA O SIRIJI - Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je usvojio rezoluciju koja omogu}ava raspore|ivanje 300 nenaoru`anih vojnih posmatra~a na tri mjeseca u Siriji, koji }e nadgledati primirje nakon 13 mjeseci sukoba. U rusko-evropskom nacrtu rezolucije navodi se da }e raspore|ivanje posmatra~ke misije UN-a (UNSMIS) “biti podlo`no ocjenjivanju generalnog sekretara UN-a Ban Ki Muna u smislu razvoja situacije na terenu”. Rezolucijom se sirijska vlada i opozicija pozvaju da odmah prekinu nasilje i hitno primijene mirovni plan u {est ta~aka. RIJEKA: NASTRADALI MOTOCIKLISTI - U mjestu Kraj izme|u Medveje i Mo{}eni~ke Drage, zapadno od Rijeke, Hrvatska, u saobra}ajnoj nesre}i poginule su tri osobe, a ~etiri su te`e povrije|ene od kojih su dvije u kriti~nom stanju. U nesre}i su u~estvovala sedam motociklista od kojih su pet motocikla potpuno izgorjela, pi{e Index.hr.

Miralem Pjani} uo~i me~a protiv stare dame

Gora`de i Borac u finalu Kupa
U finalu Kupa BiH za rukometa{e danas u 17 sati u Spor tskoj dvorani “Mirsad Huri}” u Gora`du igra}e doma}in finalnog turnira, Gora`de i banjalu~ki Borac. U prvom polufinalnom susretu Borac m:tel je savladao Izvi|a~ Mi Grupu sa 33:29, dok su Gora`dani u zanimljivom susretu nadigrali suparnike iz zeni~kog ^elika sa 32:28.

Prekinuti nepobjedivost Juventusa
Fudbaler Rome i na{e reprezentacije Miralem Pjani} priznao je da je cilj njegove ekipe prekinuti Juventusov niz nepobjedivosti u dana{njem derbiju 34. kola Serije A. Torinski klub je vode}i na tabeli, a u dosada{nja 32 kola nije upisao nijedan poraz. Pjani} je za italijanski Sky Sport priznao da je cijela ekipa Rome motivisana za ru{enje Juventusa, a vu~ici su tri boda va`na zbog borbe za tre}e mjesto i plasman u Ligu prvaka. “Roma `eli biti prva ekipa koja je pobijedila Juventus ove sezone. Torinezi imaju sjajnu sezonu i te{ko je igrati protiv njih jer su vrlo kompaktni. No, `elja nam je u dana{njem derbiju odigrati odli~nu utakmicu i nadamo

Novi poraz Bosne
Ko{arka{i Bosne do`ivjeli su jo{ jedan poraz na svom terenu. Ovog puta u Vogo{}i nadigrali su ih gosti iz Mrkonji}-Grada. Igokeoa je slavila u ^apljini, dok su ko{arka{i [irokog jo{ jednom potvrdili dominaciju: Rezultati 9. kola Lige 6: SARAJEVO: Bosna- Mladost 85:91, ^apljina: ^apljina Igokea 76:78, [IROKI BRIJEG: [iroki Wwin - Varda HE 93:67.
@elimo nanijeti prvi poraz Juventusu ove sezone: Miralem Pjani}

se da }emo prekinuti Juventusov niz nepobjedivosti. Bi}e to utakmica poput Lige prvaka” naglasio je Pjani}, , osvrnuv{i se na svoju prvu sezonu u dresu Rome:

“Od Luisa Enriquea sam na u~io vi {e ne go od bi lo kojeg drugog trenera u dosa da {njoj ka ri je ri. Sre tan sam ovdje i dajem najbolje od sebe.”

9. KOLO

4

13 17 31 34 39
3 2 4 8 9 8 7 2 4 2 1 5

JOKER 1 JOKER 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful