P. 1
concepteam1

concepteam1

|Views: 19|Likes:
Published by Esty Segal

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Esty Segal on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

םעל תוברת

םירפסמב תוברת ( לארשי 2008 )

58 ולעה םיילקיסומ םיפוג 3183 םיטרצנוק
55 ולעה ןורטאית יפוג 1388 תוגצה
42 ולעה םינואיזומ 272 תוכורעת
59 ולעה תוקהל 523 לוחמ תוריצי
6800 רואל ואצי םישדח םירתוכ

המגמה : םיפוג לש החירפו לודיג , הריצי , תוברת יעפומו
םירפסמב להק ( לארשי 2008 )

1,362,025 שיא םיטרצנוקב ורקיב
3,810,462 שיא םינואיזומב ורקיב
4,674,417 שיא תוארטאיתב ורקיב
765,284 שיא לוחמ תועפוהב ורקיב
58,600 לארשי לביטספל םיסיטרכ ושכר
100,000 םילשוריב עונלוקה לביטספל ועיגה

המגמה : הדמתהב בחרתמו לדג םינכרצהו םיניינעתמה להק
ףקתשמ הז ךיאו
תרושקתב ?
ןורחאה רושעב לארשיב תוברתה בצמ

םירגסנ םינותיעב תוברת ירודמ , םיכפוהו םימצמטצמ רודיב

םיירחסמה םיצורעב תוברת ירודמ ןיא ( ץורע 2 ו - 10 )

טסיליילפ תוססובמ ןלוכ וידרב הקיסומה תוינכות

האצות : צחי תוליעפל תלוכי טעמכ ןיא " תינ

המגמה : םיכלוהו םירגסנ רוביצה לא ךוויתה תורוניצ
תומנ וא םוסרפ !
תוברתמ ךפיהה הז םוסרפ .

ינטשפ אוה , ךומנ ףתושמ הנכמל הנופ
רסמה תא דדרמ הככו .
םוסרפ ילב תוברת ןיא .
תוגצה םירפס הברה ךכ לכ , םילביטספ , לוחמ
תואצרה , הריש , םיטרצנוק ...

בלה תמושת לע הרידא תורחת

תוברת ... ןובס ... תוגלפמ ...
רבד ותוא לכה . םסרפל ךירצ םלוכ תא .

ריחמ לכב בל תמושת ךושמל .
רורבו טושפ דחא רסמ , בושו בוש וילע רוזחלו .

ו ... םיכומנ דואמ םיביצקתב רבודמש וחכשת לא
לבא ,

והנשמל המודש רפס ןיא , תורחאל המודש הגצה ןיא ,
התמדוקל המודש תילקיסומ הריצי ןיא ...

המה אל הז תונמא . ךיאה הז .
ןונגסה הז , םירבדה םישגומ הב תיתונמאה ךרדה וז ,
התיא שגפמב להקה רבועש תימינפה היווחה וז ,
ןגולסמ וא םיליממ רתוי אוהש םסקה הז
תוברת יעוריא הברה ,
תוברת תודסומ הברה ,
דואמ םינטק םיביצקת .
תאז לכבו
לודיב רצימ אל םוסרפה
רבדה ותוא םיארנ םלוכו
ם ו י ה ל ן ו כ נ ב צ מ ה
ת ר ח א ם ג ר ש פ א ו
יתוברת םוסרפ
20 םוסרפה םלועב הנש

טפסנוקו היגטרטסא לע שגד םע רוטקריידטרא

תא ומשש םינייפמק ורטסק , ןדע ימ , HighQ , ירוקנא ,
ריפס תימדקאה הללכמה , הפמה לע ( להקה תעדבו )

תוחמתה םע תיביטקובורפו תיטסימרופנוקנונ הבישח
ביצקת לד םימוסרפו םינייפמקב

םיסרפ , לש תחכומ החלצה רקיעבו חבשל םינויצ
םיימוסרפה םינייפמקה

ךכ רחא ולפכושש תוימוסרפו תויביטאירק ךרד תוצירפ
םירחא םיאמוסרפ ידיב


[ ביטקארטניא קוליטלומ ןייפמק ךותמ 2008 . רטייריפוק : ןלוג רפוע ]
2007 : סבולג לש תורפסה תרקבמ

2008-2010 : סבולג לש תוברתהו תורפסה תבתכ

הבקע , הפשח , בצמ תא רוביצה תעידיל האיבהו הרקיס
םירפסה קוש , תבלוצה תולעבה , יתפרצה קוחהו

2008 : לש תינכותב הילאוטקאו תורפס לע העובק הניפ
ךביונ ןרק " תושדחב םויה " ץורע 1


יתורפסה גולבה תלעב " םילימ םילימ :"

וקאמ רתא רחבנ : מ דחא - 6 רתויב םיבוטה םיגולבה
תוברתה םוחתב

הנולס רתא רחבנ : טקייורפב תוברת תירוגטקב ןושארה
לארשיב תוצלמומה תוירגולבה .

ימחלה תיב הנח םע דחי המיקהו המזי התגה , ןיזגמ תא
םיגולבה " היינש הבשחמב ."
תוברתב קסועש ןיזגמה , ףתושמב ךרענ תרושקתו הרבח
ןהיתש ידיב .

ןיזגמה תרגסמב , וידר תינכות ישיש ימיב השיגמו תכרוע
תוברת יאשונב היינש הבשחמב FM


ריפס תימדקאה הללכמב תרושקתל הקלחמה ימיקממ
( פורפ לש ונוזח ' תישארב םייח ) תורדשב

הדמילו התנב ( ךשמב 10 םינש ) , תיביטאירק הבישח -
תרושקת לולסמב רתויב םישקובמהמ היהש סרוק
תיקוויש .

לאערזי קמע תללכמב םירטסמס רפסמ הדמיל םגו
רקנש תללכמו .

ןוזניסומ דרו םע יביטאירק תווצכ , הללכמה תא הגתימ
ריפס תימדקאה כ " ישונאה ראות " ,
בו 2000-2005 הללכמה םוסרפ לע הנומא התיה .
יננכתממ םורד עונלוק לביטספ םשל טידרקהשכ
"( םורד עונלוק )" הלש אוה .


ךופה סחיב םיברתמ תוברתה יעפומ םהב םימיב ןכלו
םיקחמנש תוברתה יביצקתו םימצמטצמש תוברתה ירודמל

רתויו רתוי ירזכא ךפוה ףדמה לע קבאמהו ,
תרחא לועפלו בושחל םיבייח ...
ץמוא םע חוקל קר , ןוזחו תירוקמ הבישח , הבחר םייפנכ תטומו ףועמ לעב
ח י ל צ י
םיטפסנוק לש תוסונמה םיילגרה שולש :
םוסרפ , תונותיע , תשרב תוברועמו + תיעיברה לגרה
תוברתב הנבהו עדי הלוכ לכש , ןורתפה תא ונתי
הזכ חוקלל רתויב לכשומהו יעוצקמה .
תוברת תריצי וא עוריא לכל ןוכנה לופיטה תא וקינעיו
הדות .
אלפנ להק תייה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->