Jing POZ O

Ying
MANA N

Shu
ARROY O

YUAN Fuent e

Jing RIO

He MAR

XI Hend id

LUO Pasa je

LUO grup o

MU Ventr al

SHU Dors al

TONI F

SED A

HE
MAR INF

CONFLU

INFLU

P P C C ID SJ IG V V B E R B

11 9 9 1 1 1 67 44 45 1 1

10 8 8 2 2 2 66 43 44 2 2

9 7 7 3 3 3 65 41 43 3 3

9 7 7 4 4 4 64 40 42 3 3

8 5 4 5 6 5 60 38 41 7 5

5 3 3 8 10 11 40 34 36 10 9

6 4 6 6 7 7 63 36 34 5 8

7 6 5 7 5 6 58

1P

5pc 17Re
n n

14Re 4
Ren

8sj 5

Ren

13 v 14 v 15 v 27 v 22 v 25 v

9 9 9 3 3 11 67 43 41 7 2

5 7 7 8 39E

Du 3ID Ren 7P Cho ng 4BP Dai 41V B
6PC

Zhan g 13H Fu 12R en Qi 17R en Xue

10 39V 2 37E

25E

28 Ren v 37 39v 24V 19 b B v
3

65 40V Yin W 17V 38 34V Tend Yang 34V B Wei B 45 36E 5SJ Med ul 39vb 1 YinQ Hues 6R o 11V Yang Arter 5

40 4 4

12Re 21
n

v

25V 23 B v

6b 13H 20