° ¡ ø ƒ π ∑ √ ¡ ∆ ∞ ™

∆ ∞

™ À ° Ã ƒ √ ¡ ∞

H O M E

E L E C T R O N I C S

A4
A3
A2
A1
r
2r

3r

AÎÔ˘ÛÙÈ΋
¯ÒÚˆÓ
ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ surround

4r
º ∂ µ ƒ √ À ∞ ƒ π √ ™

2 0 0 1

∏ ∞∫√À™∆π∫∏ Ãøƒø¡ ™∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆√À SURROUND
∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ
οÔÈÔÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â›Ó·È È· ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔ Û›ÙÈ, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÂÎÙÂÏ› ¯Ú¤Ë Û˘Ó·˘ÏÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹ ÚÔÎ ÎÏ·Ì Î·È ¿ÏÏÔÙ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜. ∆Ô “·Ïfi” ‰ÈοӷÏÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ Â› Û·Ú¿ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· Ì¿˜ Û˘ÓÙÚfiÊ¢ ÛÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙ· “ÔχÏÔη” Î·È ÔÏ˘Î¿Ó·Ï· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Audio Video (AV), ÂÓÒ Ô fiÚÔ˜ “High Fidelity” (Hi-Fi) ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›
·fi ÙÔÓ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÏÏ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎÔ “Home Theater” (ÔÈÎÈ·Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜). ∏ „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì¿˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ̤ÁÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, Î·È Ë “˘„ËÏ‹ ÈÛÙfiÙËÙ·” ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ÌfiÓÔ Ì ÙÔ˘˜ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜”, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÎÙ‹Ì· fiÏˆÓ Ì·˜.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ˯ËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ (·ÏÏ¿
΢ڛˆ˜) Ô‡Ù ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ
˯ËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÙÚ›Ó· ÁÈ· Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È fiÛÔÈ
¤¯Ô˘Ó ÌÂÚ¿ÎÈ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó „˘¯‹, ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.
¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÈÚˆÓÈÎfi Î·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ¯·Ì¤Ó·, ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì ÛÙÔÓ
¿ÌÔ˘ÛÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· fiÛˆÓ ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ; ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜
Î·È Â›Ó·È È· ηÈÚfi˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÛÊ·ÈÚÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ fiÏÔ ˙‹ÙËÌ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÛÙËÓ Â͛ۈÛË Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ô ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ‹¯Ô˜ Î·È Ë
ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘.
°.Ã.∆˙·Ì·Ïԇη˜

2

HiTECH

√ ƒ√§√™ ∆∏™ ∞∫√À™∆π∫∏™ ™∆∏¡ ∞∫ƒ√∞™∏ ª√À™π∫∏™
∏ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë Â›Ù¢ÍË Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ÌfiÓË Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯›· ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›.
√È ¤Ú¢Ó˜ ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
∆· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÂȉÈο Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ‰‡Ô, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·‡Ì· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ Ë Â›Ù¢ÍË Ù˘ Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ô˘ÙÔÈÎfi fiÚ·Ì·, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙÂ
ϤÔÓ Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì Û ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚·ıÌfi. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ DVD Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘
ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ ‹¯Ô˘. ∏ ·Ôı¤ˆÛË fï˜ ‹Ïı Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚÌ¿ DVD Audio Î·È Super Audio CD, Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó
Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰È¿Ï·Ù· ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹.
∆Ô Úfi‚ÏËÌ·. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘ÓÂÒ˜ οÓÂÈ ÙÔ “¯Ú¤Ô˜” Ù˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÚÎÂÙfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∆Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· “ͯÓÔ‡Û·Ì” Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ (Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ fi¯È) Â›Ó·È Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ë Ë¯ËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÎÚfi·Û˘. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù›
ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ù· ˯›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ “¯ÒÚÔ˜” Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·fi Ù· ˯›· ÚÔ˜ ÂÌ¿˜. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÏËı‡ÂÈ, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ Ù· ˯›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÔÈ Ï·˚ÓÔ› ÙÔ›¯ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ
ÎÔÓÙ¿ ÙfiÛÔ ÛÙ· ˯›· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. ∆· ‰‡Ô ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·fiÛÙ·ÛË ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Î·È ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ ‰›Ô˘, Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜,
ÂÓÒ ÔÈ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ˯ËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÊÙÈ¿ Ì·˜. ∞˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ‰‡Ô ÛÙÔȯ›·
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·ÎÚfi·Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ·fi ˯ËÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Û ۯ¤ÛË
Ì fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌ ‹ Ì fi,ÙÈ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ. ŒÙÛÈ, Û˘¯Ó¿ ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì·˜ ˯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·.
∏ χÛË. ∆· ˯›· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Î·È ÔÈ “‡ÎÔϘ” χÛÂȘ Ô˘
‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· DSP Î·È ÛÙËÓ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ë¯ËÙÈο ·˘Û›ÔÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ıÂÚ·Â‡Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ ÌÔÚ› Û˘¯Ó¿ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙÔ ÂȉÂÈÓÒÛÔ˘Ó. ∏ ÌfiÓË ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ Â›Ó·È Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ‰›Ô ÂχıÂÚÔ ·fi ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘.
∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ Ô ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ‹¯Ô˜ Î·È Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋
¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Î·È ÈÔ ÔχÏÔη ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ fiÏË Â͛ۈÛË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘. ∆· ˯›·
Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÍÈ Î·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ‰›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ ‰È‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 30 ‹ Î·È Ù· 20Hz.
øÛÙfiÛÔ, οı ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “·ÎÔ˘ÛÙÈ΋” ÚÔηÏ› Û˘¯Ó¿ ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈψÓ. Ÿˆ˜ fï˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
3

HiTECH

∞ӷʤÚÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ ÔÏ˘Î¿Ó·Ï˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ì¤Û· Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ “Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜” ηٿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù˘¯·›·. Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ ·ÚÓËÙÈο ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ˯›· Ì·˜. Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂԇ̠۠‰‡Ô ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ¤ÙÛÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Ù˘¯›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ∆Ô Ë¯ËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¿Óˆ fiÚÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜. Î·È Û ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÈÎÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ·ÎÚfi·Û˘ Î·È ÙË Ì¤ÛË ·›ıÔ˘Û· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜. ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ϤÔÓ fiÏÔÈ Ì·˜ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È Ï›Á· ÂÈÏÂÁ̤ӷ Î·È ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÎÚfi·Û˘.¯. . Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô‡ÙÂ Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Îԇ̠ηχÙÂÚ·. Ÿˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘ ·ÎÚfi·Û˘. EÓÈÛ¯˘Ù‹˜. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÂÈı˘Ì›· Ì·˜. CD) Î·È Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ “ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì”. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ ·˘Ùfi.Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ‹ ¤Ó· ˯›Ô. 4 HiTECH T· ‰‡Ô ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ “ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË” Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. H¯Â›· XÒÚÔ˜ AÎÚfi·Û˘ TÔÔı¤ÙËÛË H¯Â›ˆÓ Î·È AÎÚÔ·Ù‹. ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜.ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‹¯Ô˘ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›.. EÈÊ¿ÓÂȘ Î·È ŸÁÎÔ˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì Ì ÌÈ· ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹. ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË “·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘”. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ ·ÎÚfi·Û˘ Â›Ó·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì fi. ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· ÛÙ· ·ÊÙÈ¿ Ì·˜ Ù· ˯ËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· CD Î·È ÛÙ· DVD. H¯ËÙÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· CD Player. ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ. Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó. ∆Ô ÌfiÓÔ fï˜ ÎÔÈÓfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ì ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÛıÂÛË ÌÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘Èο ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·ÎÚfi·Û˘.

∏ ˯ËÙÈ΋ ËÁ‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛfi ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤ÙÛÈ ¤Ó· ·̷ ›ÂÛ˘ (˯ËÙÈÎfi ·̷) Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ı· ‰ÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ÙÔ˘ ·ÊÙÈÔ‡ ÙÔ˘. ÛÙ· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Î›ÓËÙ· Î·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË Ì¤ÛË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË. fiÔ˘ Î·È ı· Û˘ÌÏËÚˆı› ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ ·ÎÏÔ˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘. ∞Ó ÙÒÚ· ÙÔ Î‡Ì· ·˘Ùfi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ËÁ‹˜. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛÙÈÁÌÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛË ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÁÂÈÙÔÓÈο ۈ̷ٛ‰È·. οı ۈ̷ٛ‰ÈÔ ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ Ó¤· ˯ËÙÈ΋ ËÁ‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (·Ú¯‹ Huygens). ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ıˆÚԇ̠›ÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‹ ÌˉÂÓÈ΋. Ì ٷ ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹. Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. 5 HiTECH . ªÂ ÙË ‰fiÓËÛË Ù˘ ËÁ‹˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ë Ù·Ï¿ÓÙˆÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î·È Ë “΢ÎÏÈ΋” ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ›ÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ›ÂÛË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ (‡Îӈ̷) ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ù˘ (peak). ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ ·˘Ù‹ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷӷψı› fiÏË Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÂΛ. ∞fi ÂΛ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÈÙ›Ô˘ Ô˘ ÙËÓ ÚÔοÏÂÛÂ. Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ (¿Ú· Î·È Ù˘ ›ÂÛ˘) ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘. Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘Ô›ÂÛ˘ (·Ú·›ˆÌ·) ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ (through). ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. ŒÂÈÙ· ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÌÈÙÔÓÔÂȉԇ˜ ·̷ÙÔ˜. ŒÙÛÈ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÁΤʷÏÔ fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÍ·¯ı› ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤Ï·‚ ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi Û‹Ì·. ∆Ô ·›ÙÈÔ Ù˘ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë¯ËÙÈ΋ ËÁ‹. ∂Í·ÈÙ›·˜ fï˜ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ›ÂÛË Û οı ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È. ∆Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ Â›Ó·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë. fiÔ˘ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜ (ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·). Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â‰Ò Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. ∆Ô Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘ Î·È Ë ÂÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÛÔ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‡ÏË Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ·˘Ùfi˜ Ô ·fiÚ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ·¯ÒÚÈÛÙÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Ì·˜. Î·È ı· Ù· ı¤ÛÂÈ Û ΛÓËÛË ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜.∏Ã√™: √ £∞Àª∞™∆√™ £∂ª∂§π√™ §π£√™ √ ‹¯Ô˜. ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù¿ Ù˘ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜. ∆ËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÚ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ.

¯.S.ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ (wavelength). Average 0Æ 1800 360Æ T(ms) (-) 270Æ Though (AÚÓËÙÈÎfi Peak) 1 K‡ÎÏÔ˜ =KÔ›ÏÔ 1 M‹ÎÔ˜ K‡Ì·ÙÔ˜ 1 ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¶›ÂÛË XÚfiÓÔ˜ (T) ‹ AfiÛÙ·ÛË 6 HiTECH ∆·¯‡ÙËÙ· (speed). . ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο ÌÂÁ¤ıË ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜.M. ™˘¯ÓfiÙËÙ· (frequency). √ fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘¯Ó¿ Ì ÙË Ï¤ÍË “‹¯Ô˜” Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ™ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ËÁ‹. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î‡ÎÏÔ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ›ÛË Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷Ùfi˜ ÙÔ˘. ·¤Ú·˜) Û ٷϿÓÙˆÛË. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· “Ï” Î·È ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ̤ÙÚ· (m). ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi οو Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘.. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·̷ÙÔ˜ ›ÂÛ˘ Ô˘ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ (˯ËÙÈÎfi ·̷). ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· “f” Î·È ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û Hertz (Hz) Î·È Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Hertz (kHz). Ë ‰fiÓËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ˆı› Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ (. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 16Hz ¤ˆ˜ Ù· 20. °Ú·ÊÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË H¯ËÙÈÎÔ‡ K‡Ì·ÙÔ˜ ¶‡Îӈ̷ (+) H¯ËÙÈ΋ ¶ËÁ‹ AÚ·›ˆÌ· (-) P ¶›ÂÛË ‹ ¶Ï¿ÙÔ˜ ‹ ŒÓÙ·ÛË M¤ÛË 0 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¶›ÂÛË=“0” AÚ·›ˆÌ· (-) ºÔÚ¿ H¯ËÙÈÎÔ‡ K‡Ì·ÙÔ˜ Peak (ıÂÙÈÎfi Peak) =KÔÚ˘Ê‹ 90Æ (+) ¶‡Îӈ̷ (+) Peak R.000Hz ÂÚ›Ô˘ (20kHz) Î·È ¯¿ÚÈÓ Û˘ÓÙÔÌ›·˜ ϤÌ fiÙÈ ·Îԇ̠·fi 20Hz-20kHz. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ (period). ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô ÁÚ¿ÌÌ· “∆” Î·È ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· (sec) ‹ Û ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ (msec). ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ∆Ô ÈÔ ·Ïfi ˯ËÙÈÎfi ·̷ ÛÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ËÌÈÙÔÓÔÂȉ¤˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ (ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ‹ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘) Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË (y=ËÌt).

∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ̤ÙÚ· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (m/sec) Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· “c”. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛË ‰‡Ô ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ. “Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜” (Ï). ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÛÙÔ˘˜ 21 ÔC Â›Ó·È ›ÛË Ì 344m/sec. ·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÙË ‰Â›ÙÂ Î·È ˆ˜ “v”. ∞ÚΛ ÌÈ· ·Ï‹ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜. fiÔ˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.72 ÂηÙÔÛÙ¿. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· (¯·ÌËÏ‹. Ì¿ÛÔ˜ ‹¯Ô˜). ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ËÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›Ó·Î·. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ȉȷ›ÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·Ó ÔÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘. °È· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂ. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (audio). ÙÈÌ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜. . ·fi ÙÔÓ fiÚÔ “velocity”. “Û˘¯ÓfiÙËÙ·” (f) Î·È “Ù·¯‡ÙËÙ·” (c) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Û¯¤ÛÂȘ: f=1/∆=c/Ï ‹ Ï=c/f ‹ c=Ïñf fiÔ˘: c=344m/sec ‹ ÈÔ ·Ï¿ 340m/sec 5ft 2m 3m M‹ÎÔ˜ K‡Ì·ÙÔ˜(ft) 10cm 50ft ∞fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜. ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ù· 20Hz ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ›ÛÔ Ì 17. ÂÓÒ Ù· 20kHz ÌfiÓÔ Ì 1. ‰ËÏ·‰‹ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î‡ÎÏÔ.2 ̤ÙÚ·. ™¯¤ÛË ™˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ì M‹ÎÔ˜ K‡Ì·ÙÔ˜ 20kHz 2cm 3cm 5cm 1in 10kHz 7kHz 2in 5kHz 3kHz 2kHz 6in 8in 1kHz 1in M‹ÎÔ˜ K‡Ì·ÙÔ˜(m) 20cm 30cm 3in 4in 700Hz 50cm 1m 500Hz 2ft 300Hz 200Hz 5m 100Hz 10ft 50Hz 20ft 30ft 10m 15m 7 HiTECH 20Hz √È Ë¯ËÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ “ÂÚ›Ô‰Ô˜” (∆).ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ (›ÂÛË Î·È ˘ÎÓfiÙËÙ·). ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷Ùfi˜ Ù˘.

∆· ÓÔ‡ÌÂÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â‡¯ÚËÛÙ· Î·È fiÏÔÈ Û˘Ìʈ∆∞ÃÀ∆∏∆∞ ∆√À ∏Ã√À ™∂ ¢π∞º√ƒ∞ ª∂™∞ ¢π∞¢√™∏™ ÓÔ‡Ó fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ‚ÔÏÈÎfi ·Ó ›¯·Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÈÔ Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË ª¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ ∆·¯‡ÙËÙ· ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 20ÌPa (2x10-5Pa) Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 200Pa.850-5.4 0.551.8 ˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ›ÂÛË ›ÛË Ì ‰¤Î· ÌÔÓ¿‰Â˜.2 3.200 3. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ηıfiÏÔ˘ ‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜.338 241. ·ÏÏ¿ ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ∫ÂÓfi 0 ο Î·È ·Ó·ÏÔÁÈο.000 1.8 ∆∞ÃÀ∆∏∆∞ ™∏ª∞∆ø¡ AUDIO* ª¤ÛÔ ‰È¿‰ÔÛ˘ ∞¤Ú·˜ ª¤ÛÔ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ∞Ïfi ηÏÒ‰ÈÔ ∆·¯‡ÙËÙ· (m/sec) 299. ŒÛÙˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ‹¯Ô Ì ˯ËÙÈ¡ÂÚfi.05 ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ∆Ô‡‚ÏÔ •‡ÏÔ °˘·Ï› ªfiÏ˘‚‰Ô˜ ºÂÏÏfi˜ ™Î˘Úfi‰ÂÌ· §¿ÛÙÈ¯Ô Ã·ÏÎfi˜ °˘„ÔÛ·Ó›‰· 8 HiTECH 4.15 0. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ¿ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ë¯ËÙÈÎÒÓ ȤÛˆÓ.48 ΋ ›ÂÛË ›ÛË Ì ̛· ÌÔÓ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óıԇ̠¶¿ÁÔ˜ 3.900 6.558 1.050 5. ·ÏÏ¿ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ Decibel (dB). ˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË (sound pressure).56 ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ 10.36-0.402.24 fiÙÈ ÙÔÓ ·Îԇ̠̠‰ÈÏ¿ÛÈ· ¤ÓÙ·ÛË. fiÛÈÌÔ 1. ŒÙÛÈ.42 0. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â‡ÚÔ˜ ‹ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.000 ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÛÙÔ 1kHz (m) 299. Ô 344. ∏ ˯ËÙÈ΋ fï˜ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂÙÚÈ¤Ù·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ (Ë ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘) ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ “ÛÙ¿ıÌË Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘” ‹ SPL (Sound Pressure Level).200 4. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›ÂÛË ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ (Pa=N/m2).95-6 1. Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘. Û οı ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜.9 6. Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ì ∞ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ›ڷ̷.480 1. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.400 40-150 3.000 22.04-0.¶Ï¿ÙÔ˜ (amplitude).85-5. ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ fiÛÔ Î·È Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛˆÓ.388.2 4.402 22.34 ∞¤Ú·˜ (21 C) ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜. ∆· dB ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Û fiÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› Û˘¯Ó¿ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. ∞ÙÛ¿ÏÈ 5.551 *audio: Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡ ‹¯Ô˘ .52 3. ∆· Pa Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙfi. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ÂÈÙ¢¯ı›.350-3.000 241. ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ËÚÂÌ›·˜ Ù˘ (·Ó·ÊÔÚ¿˜).950-6.35 3. ÛÙ·Ì·Ù¿ÌÂ Î·È ‰È·‚¿ª¿ÚÌ·ÚÔ 3.150 360-520 3. Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ‚ÔÏÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ.240 3.800 4.15 3.950 3. (m/sec) ÛÙÔ 1kHz (m) ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ÁÚ·ÌÌÈο.800 3.

00/10. ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ 10/1=100.000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘.000=10.5 2.0 2. ∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ›ÛË Ì 20ÌPa Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 0dBSPL. ∆· Decibel Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ¿ÚÈıÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ˘fi ÂͤٷÛË ÌÂÁÂıÒÓ. °›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ÁÚ·ÌÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ôχو˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· „˘¯Ô·ÎÔ˘ÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›·. ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ›¯·Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜.000 ÌÔÓ¿‰Â˜.¶PO™£E™H dB A‡ÍËÛË Û decibel (dB) (Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙË ÛÙ¿ıÌË Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹) 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ¢È·ÊÔÚ¿ (Û dB) Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ˯ËÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ô˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ¢È·ÊÔÚ¿ H¯ËÙÈ΋˜ ™Ù¿ıÌ˘ 0 1 2 3. .0 3 4 1. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜. ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 90. 9 HiTECH ∞˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ Ô ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∆Ô ¿Óˆ fiÚÈÔ Ù˘ ·ÎÔ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 140dBSPL. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙË Û¯¤ÛË dBSPL=20log(P/Po). ∞ÓÙ›ıÂÙ·.5 10 11 12 13 14 15 dB 0. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ›ÂÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·ÎÔ‹˜ ÛÙÔ 1kHz.1 dB ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÛÙË ÛÙ¿ıÌË Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ∆· dB ‰ÂÓ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·ÏÁ‚ÚÈο Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ì ›Ù Û ‰‡ÛÎÔϘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÏÔÁ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ›Ù Û ‚ÔËıËÙÈο ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ÓÔÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ù· ÈÔ ¿Óˆ. ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ Î·È Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘.5 5 6 7 8 1. fiÙ·Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ¤‰ÂȯÓ 100.0 9 0. ÛÙËÓ ÚfiÛıÂÛË dB ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰‡Ô ·Ϥ˜ Û˘Óı‹Î˜. fiÔ˘ P Â›Ó·È Ë ›ÂÛË Ù˘ ˘fi ÂͤٷÛË ÛÙ¿ıÌ˘ Î·È Po Ë ›ÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜. fiÙ·Ó ‰‡Ô ‹¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 15dB. Ô ÈÔ ÛÈÁ·Ófi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔ‡ÌÂ. ·Ó Î·È Ú·ÎÙÈο Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ·ÎÔ‹ Ì·˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ Ù· 120dBSPL. Ÿˆ˜ ‡ÎÔÏ· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙÂ Î·È ·fi ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Âͤٷۋ ÙÔ˘˜. fiÙ·Ó ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Ô ‰ÂηÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â›¯·Ì ·‡ÍËÛË ÂÓÓ¤· ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ì¤ÛË ÛÙ¿ıÌË ·ÎÚfi·Û˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ‹¯ÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ‹¯ÔÈ Ù˘ ʇÛ˘ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔÈ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÔ ÔχÏÔÎÔÈ. ∏ “∞” ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÙˆÓ 40Phon Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‹¯ˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÛÙ¿ıÌ˘ (20-55dBSPL). ÂÓÒ ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 90dB ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜. ÙÔ Î‡Ì· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È È· ·Ïfi ·ÏÏ¿ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜. ¢ÈÔÚıˆÙÈο º›ÏÙÚ· M¤ÙÚËÛ˘ H¯ËÙÈ΋˜ ™Ù¿ıÌ˘ ™¯ÂÙÈ΋ AfiÎÚÈÛË (dB) 10 0 C -10 B -20 A -30 -40 20 1kHz 100 ™˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) 10 HiTECH 10kHz ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ¤Ó· ·Ïfi ËÌÈÙÔÓÔÂȉ¤˜ ·̷ ›‰È·˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜. Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ˯ËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· fiˆ˜. ·Ó Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÈÔ Â˘Ú›· ¯Ú‹ÛË. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· 40dB Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì Û ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ Î·È ‹Û˘¯Ô ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 85dB. ŸÏ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÏÒÓ ËÌÈÙÔÓÔÂȉÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔχÏÔΈÓ. . ÂÓÒ ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÔÌÈÏ›· ı· ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙ¿ıÌË 60dB ÛÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ. ∞Ó fï˜ ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜. Ë ¤ÓÙ·ÛË. ∆Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·˘Ùfi ·̷ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ·ÏÏ¿ ÔÈ ‹¯ÔÈ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ·Ôχو˜ ÂӉȷʤÚÔÓ. Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Ôχ ÛÈÁ·ÓÔ‡˜. ŸÙ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÏÒ˜ ËÌÈÙÔÓÔÂȉ‹ ·̷ٷ Ì ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ·. Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ËÌÈÙÔÓÔÂȉ‹ ·̷ٷ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ˆ˜ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜. ∏ “µ” ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÙˆÓ 70Phon Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‹¯Ô˘˜ ÛÙ¿ıÌ˘ 55-85dBSPL. ¿Ú· ı· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ·fi ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈ΋ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ‹ ·ÎfiÌË ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‹ ¤Ó· ÔÏÔÎϋڈ̷ Fourier. ∆· ËÌÈÙÔÓÔÂȉ‹ ·̷ٷ Â›Ó·È Ôχ ·Ï¿ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔÈÔ ‹¯Ô ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ‰È··ÛÒÓ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ‚·ÚÂÙfi˜ Î·È ÌÔÓfiÙÔÓÔ˜ ›ӷÈ. ηıÒ˜ Î·È Û ÂȉÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ fiˆ˜ Ù· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ¢·ÈÛıËÛ›· Û fiϘ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙ› ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÈÔÚıˆÙÈο Ê›ÏÙÚ· ̤ÙÚËÛ˘. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ۈ̷Ùȉ›Ô˘ Û ¤Ó· ‰ÔṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ù· ͯˆÚÈÛÙ¿ ·̷ٷ ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÌ‡ÏË ˙‡ÁÈÛ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ Â·ÏÏËÏ›·˜. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ Ê›ÏÙÚ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ “∞”. ÏÔ‡ÛÈˆÓ Û ¿ÎÔ˘ÛÌ· Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙˆÓ Û Ï‹ıÔ˜ Î˘Ì·ÙÔÌÔÚÊÒÓ Î·È ‹¯ˆÓ. “µ” Î·È “C” Î·È ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÌ‡Ï˜ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ RobinsonDadson. ™‡ÓıÂÙ· ·̷ٷ (complex waves). ∂Âȉ‹ Ë Îϛ̷η Â›Ó·È ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋. ∏ “C” Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Â›Â‰Ë Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·ÙÒÓ ‹¯ˆÓ.

ŒÓ·˜ Ï‹Ú˘ ·ÎÏÔ˜ ¤¯ÂÈ 360 Ô ‹ 2 Î·È Ë ÙÈÌ‹ 0Ô ‰›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ Î‡Ì· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ›ÂÛ˘ (‡Îӈ̷). ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û‹Ì· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ·. ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ Î.º¿ÛË (phase). ∂Ô̤ӈ˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ê¿Û˘ (Û ÌÔ›Ú˜) ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ: ¢Ê=¢tñfñ360o ‹ ¢Ê=¢xñ(1/Ï)ñ2 fiÔ˘ ¢t: Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË (sec). ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ‹¯Ô. ¢x: Ë ÂÈϤÔÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ ¤Ó· Û‹Ì· (m) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û¯‹Ì· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë Î˘Ì·ÙÔÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜. ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ Â›Ó·È Û ʿÛË. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û¯‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Ì›· ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› οı ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¯ÔÚ‰‹.. ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË ›ÂÛ˘. ÏÔ‡ÛÈÔ. ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ 180Ô Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤ÁÈÛÙ˘ ˘Ô›ÂÛ˘ 270Ô. ·ÊÔ‡ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË 0Ô Î·È Ô‰Â‡Ô˘Ó. ·ÊÔ‡ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È Î˘ÎÏÈο. ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÂÓfi˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ (·Ó ¢Ê=180Ô) ‹ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ Ù· Ê›ÏÙÚ· ¯Ù¤Ó·˜ (comb filters). ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ˘ÏÈο Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜. Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ ηÓfiÓ· Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜. Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙȘ ÌÔ›Ú˜ (Ô) ÁÈ· ÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ Î˘Ì·ÙÔÌÔÚÊ‹˜. . ηıÒ˜ οÓÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. f: Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz). ∂›Ó·È fï˜ Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜. ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÙfiÙ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ “·ÚÌÔÓÈΤ˜” Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.Ô.Î. ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤ÁÈÛÙ˘ ›ÂÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ 90Ô. Ë ¯ÔÚ‰‹ ¿ÏÏÂÙ·È Î·È Û ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘.¯. ŒÙÛÈ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈϤÔÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë. ∏ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰›ÓÂÙ·È Û ÌÔ›Ú˜ Î·È ·Í›· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·fi 0 ¤ˆ˜ 360. √È ÂÈϤÔÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “·Ú¿ÁˆÁ˜” Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Î¤Ú·È· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜. Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛˆÓ. ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó Ôχ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ê¿Û˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÎfiÌË ÈÔ Û‡ÓıÂÙ· Î·È ÔχÏÔη ˯ËÙÈο Û‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Û¯‹Ì· ‚ϤÔ˘Ì ̛· ·fi ÙȘ ÂÈϤÔÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜. ∏ ηÌ‡ÏË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘. ∞Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. ∞Ó fï˜ ÙÔ ¤Ó· Û‹Ì· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ›ÂÛ˘. Ï: ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ (m) Î·È 2=360Ô ∏ ¯ÔÚ‰‹ ÂÓfi˜ ¤Á¯ÔÚ‰Ô˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ› ·Ï‹ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË. 11 HiTECH £ÂÌÂÏÈ҉˘ ‹ 1Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ 2Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ ‹ 1Ë ·Ú¿ÁˆÁÔ˜ H ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ H Î˘Ì·ÙÔÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Ù˘ ·ÏÏfiÌÂÓ˘ ¯ÔÚ‰‹˜ . ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ıÂÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘.

∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Î·È Ë Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û¯¤ÛË fiÙÈ ÁÈ· οı ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ı· ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ηٿ 6dBSPL. ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛfi ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙ· ˘ÏÈο ۈ̷ٛ‰È· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ (.¯. ∫·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ·.0 4 5 6 7 8 9 10 15 AfiÛÙ·ÛË D Û M¤ÙÚ· (m) 30 30 35 40 50 60 ∏ ÂÎÔÌ‹ ÌÈ·˜ ÛËÌÂȷ΋˜ ˯ËÙÈ΋˜ ËÁ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÊ·ÈÚÈο ·̷ٷ Ô˘ ‰È·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ËÁ‹. Ô ‹¯Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙ·ÙÈο. √ ÁÂÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È: dB1=A0-20log(d1/d2). ªÂ ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· οı ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ı· ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ηٿ 6dBSPL. ™˘ÓÂÒ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ·¤Ú·˜). ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·¢ı›·˜ Ù· dB ηٿ Ù· ÔÔ›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË D. ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË Û¯¤ÛË. ŒÛÙˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÛËÌÂȷ΋ ˯ËÙÈ΋ ËÁ‹ ÂχıÂÚË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜. ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ fï˜. fiÙ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË d2 Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË Â›Ó·È ›ÛË Ì ∞0. Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. ¡fiÌÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. fiˆ˜ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘..5 20logD (AÒÏÂÈ· Û dB) 15 20 25 10 2. . ∞Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ (dBSPL). ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ·ÊÂÓfi˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ÂÌfi‰È·. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ·˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È Î·ıÒ˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ËÁ‹. fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ. ŒÙÛÈ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. fiÔ˘ dB1 Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ıÌË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ (dBSPL) ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 1 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË d1 ·fi ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ËÁ‹. ¿Ú· Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ۈ̷Ùȉ›Ô˘. ™Â οı ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ (r2=2ñr1) ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷӤÌÂÙ·È Ë ·Ú¯È΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜.¢π∞¢√™∏ ∏Ã∏∆π∫ø¡ ∫Àª∞∆ø¡ A4 ∞fi ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË Ê‡ÛË. ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: dBSPL2-1-6dBSPL.0 3. ÂÏ·ÛÙÈÎfi Î·È ·‰Ú·Ó¤˜ ̤ÛÔ. ∏ Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë fiÏË ÙÔ˘ ‡·ÚÍË Â›Ó·È ÚËÙ¿ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· ˘ÏÈÎfi. ÂÓÒ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ Î·È ·ÎÚ·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ‹¯ˆÓ Ì ¢ڇ Ê¿ÛÌ· Û ÂχıÂÚ· ‰›·. °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÙˆ˜ Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÓÔÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ.0 5 1. ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÁÂÓÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ¿ÏϘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ı· ηٷӤÌÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ‰fiÓËÛ‹ Ù˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë¯ËÙÈο ·̷ٷ Ô˘ ı· ·ψıÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ Ù˘ Î·È ı· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÌfiÎÂÓÙÚˆÓ ÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ·ÊÔ‡ S2=4ññ(2ñr1)2=4ñS1. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ “ηÙ¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ·” ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì fiÛÔ Ôχ ÌÈ· ËÁ‹ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ 12 HiTECH A3 A2 ™ËÌÂȷ΋ A1 ¶‹ÁË r 2r 3r 4r 0 1. ¿Ú· Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È·.

∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘. ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο. Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË DI=10ñlogQ (directivity). ‰ËÏ·‰‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÂȉÈο ·fi 2kHz ÂÚ›Ô˘ Î·È ¿Óˆ. ÂÊfiÛÔÓ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ÔÈ ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ‹. ı· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿Ì Û ¤Ó· ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ù¿ 3dBSPL. ªÈ· ËÁ‹ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÊ·ÈÚÈο ·̷ٷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÈÛÔÙÔÈ΋ ‹ ·ÓÙÔηÙ¢ı˘ÓÙÈ΋. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÔÈ ÌÔ›Ú˜ ÂÎÔÌ‹˜ ı· Â›Ó·È 360Ô. ŸÙ·Ó ÔÈ ÌÔ›Ú˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi (180Ô). ·ÊÔ‡ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÈÔ ÈÛÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙÚÈ¤Ù·È Â›Ù Ì ÌÔ›Ú˜ (·fi 0Ô ¤ˆ˜ 360Ô) ›Ù Ì ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Q (quality) ›ÙÂ. Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Q ı· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Q=1 Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ DI ı· Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì DI=0. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ.K·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ· SPL l SPL+3dB l (A)Q=1 (B)Q=2 SPL+9dB SPL+6dB l l (C)Q=4 ¶·ÓÙÔηÙ¢ı˘ÓÙÈ΋ ¶ËÁ‹ (D)Q=8 l SPL ™ËÌÂ›Ô M¤ÙÚËÛ˘ ÿ‰È· AÎÔ˘ÛÙÈ΋ IÛ¯‡˜ SPL+DI ∏ ηÙ¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ˯ËÙÈ΋˜ ËÁ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ¯ÒÚˆÓ. . ‰ËÏ·‰‹ ·Ó. Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰Â›ÎÙË DI Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì DI=10ñlog2=3. 13 HiTECH fiÚÈ· ÙË ‰¤ÛÌË ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. √È ÙÚÈ‚¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ‰È¿‰ÔÛË ‹¯ˆÓ Ì ÌÈÎÚfi Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜. ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì Q=2. Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈ‚ÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÌÈÎÚfi. ÂÓÙÔȯ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ. Ù¤ÏÔ˜. ∞˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· οı ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Q. ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË. Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ. Ÿˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·¤Ú· (viscosity). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ·ÊÔ‡ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÈÔ ÛˆÛÙ¿ Ù· ˯›· Ì·˜. ¶¤Ú· ·fi Ù· ÁˆÌÂÙÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿Û·ÌÂ. ∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÚÈ‚¤˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∞˘Ù¿ fï˜ ·ÏÒ˜ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È Ê˘ÛÈο Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ì ٷ fiÏ·. fiˆ˜ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È Ù· ¤ÈÏ· ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È fiÙ·Ó Ú›¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ì·Ï¿ÎÈ Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô. ÙfiÙ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏ¿Ù·È (π·Ó) Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Ì¿˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Ù¯ÓËÙ¿ Î·È ÔÚ·Ù¿ ÂÌfi‰È·. ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÁˆÓ›· ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Â›Ó·È ÚԂϤ„ÈÌË. ·Ó ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È Û˘Ì·Á¤˜. ‰Â‡ÙÂÚÔÓ. ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯ÒÚ· Ù· ÙÚ›· ·Û›ÁÓˆÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘. fiˆ˜. ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Ê˘ÛÈο Û ¤ÓÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÔ‡Û˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ӷÈ. ŸÙ·Ó ·ÚÂÌ‚ÏËı› ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ¤Ó· ·̷ ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÔÚ·Ù¿ ‹ ·fiÚ·Ù·. fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÈ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÙÚ›ÙÔÓ. ∆Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ ÂÌfi‰È·: Ê˘ÛÈο ‹ Ù¯ÓËÙ¿. 14 HiTECH TÔ›¯Ô˜ ‹ OÔÈÔ‰‹ÔÙ º˘ÛÈÎfi EÌfi‰ÈÔ I  ¶ÚÔÛ›ÙÔÓ H¯ËÙÈÎfi K‡Ì· AÓ·ÎÏÒÌÂÓÔ H¯ËÙÈÎfi K‡Ì· ·Ó I·Ó I· AÔÚÚfiÊËÛË I‰ ¢È¤Ï¢ÛË . ™ÙËÓ ·ÎÚ·›· ·˘Ù‹ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ηıfiÏÔ˘ ·ÔÚÚfiÊËÛË Î·È fiÏÔ˜ Ô ‹¯Ô˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¿ÏÈ ›Ûˆ. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fi. fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌfi‰È· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ¿ÌÂÛ·. Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· (π‰) Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. ∆Ô ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È (π·) ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ı¤ÙÂÈ Û ΛÓËÛË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. °È· ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ·̷ ÂÌfi‰ÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰È¿‰ÔÛ˘. fiÙÈ Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ Â›Ó·È ·fiÚ·Ù·.∏Ã∏∆π∫∏ ¢π∞¢√™∏ ™∂ ª∏ ∂§∂À£∂ƒ∞ ¶∂¢π∞ ∆· ˯ËÙÈο ·̷ٷ Û·Ó›ˆ˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂχıÂÚ· ‰›·. fiÔ˘ Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜. ·ÎÏfiÓËÙ· ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ Î·È 100% ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfi. ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙË ÁˆÓ›· ÚfiÛÙˆÛ˘ Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ˘ ·̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÓÔËÙfi ¿ÍÔÓ· Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚÔ‡Û˘ Î·È Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ·Ó¿ÎÏ·ÛË (reflection) Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÚÔ‡Û˘ ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ÚÒÙÔÓ. Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜. ∞Ó¿ÎÏ·ÛË. ÙÔ Î‡Ì· ı· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ ÂÏ·ÛÙÈο Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘.

ŸÙ·Ó ·ÔÎÙ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù›ıÂÙ·È Û ٷϿÓÙˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿. ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ÙfiÙ ÂÚÈıÏ¿Ù·È. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÌfiÓˆÛË Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ Ì¿˙·˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ È‰·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. m Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›Ô˘ Û kg/m2 Î·È f Ë ÚÔÛ›ÙÔ˘Û· Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û Hz. ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È Ù›ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ¢È¤Ï¢ÛË. ™ÙÔ Û¯‹Ì· “·” ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi Î·È ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ÙÔ ÚÔÛÂÚÓ¿ Û·Ó Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó. ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛÂÚÓ¿ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È Ù›ÓÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ Î·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÌÈ· Ó¤· ËÁ‹ ‹¯Ô˘. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ηχÙÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ˯›Ô. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ “˯ËÙÈ΋˜ ÛÎÈ¿˜”. (‚). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. ∏ Î¿Ï˘„Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Ú˘ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·̷ÙÔ˜. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. ·Ó Î·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 4.4dB ¶ÂÚ›ıÏ·ÛË 15 · ‚ Á ‰ HiTECH ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ˯ËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÂÚ›ıÏ·Û˘ (diffraction). ŸÙ·Ó ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ·̷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈ̘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷Ùfi˜ ÙÔ˘. . ∞fi ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÂÍ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ηٿ 6dB ÁÈ· οı ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ Ì¿˙·˜. ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÌÂȈ̤ÓË ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ Ë¯ÔÌfiÓˆÛË ¯ÒÚˆÓ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÌË ‰ÔÓËı› ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ¿Ú· ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÂÚ›ıÏ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ì‹ÎË Î‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÎÂÓfi Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (Á). ∞Ó fï˜ ÙÔ ÎÂÓfi ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÈÎÚfi (‰). ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó Î‡Ì·Ù· Ô˘ ‰È·¯¤ÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û·Ê‹ ‰È‡ı˘ÓÛË. ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ. ‰È·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ Û fiÏË ÙËÓ ›Ûˆ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÔ‰›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˯ËÙÈ΋ ÛÎÈ¿. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ÂÌ›˜ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ.ŒÙÛÈ. ÙfiÙ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ “ÂÈÛ¯ˆÚ›” ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ÈÛ¯‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ Î·È ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ʈÙfi˜. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ·̷ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÂÌfi‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û˘Ó¤¯ÂȘ (ÙÚ‡˜). ∏ Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË Ì¿˙· Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜ (ÓfiÌÔ˜ Ì¿˙·˜): SR=20ñlog(mñf)-47. fiÔ˘: SR (sound reduction) Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ Û dB. Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.

Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿¯˘ÛË. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÂÈÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿ÎÏ·Û˘. Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ÛÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ. √È ‰È·¯˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ Î·È ÔÈ ϤÔÓ È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏ˘Î¿Ó·Ï˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔχÏÔÎˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. .AÔÚÚfiÊËÛË 0 A¢ı›·˜ ◊¯Ô˜ -30 EÍ·ÛıÂÓË̤ÓË AÓ¿ÎÏ·ÛË 30 -60 60 -90 90 XÚfiÓÔ˜ (ms) AÓ¿ÎÏ·ÛË IÛ¯˘Ú‹ AÓ¿ÎÏ·ÛË 6dB XÚfiÓÔ˜ (ms) ¢È¿¯˘ÛË 10dB 10msec ¢È¿¯˘ÛË XÚfiÓÔ˜ (ms) E›‰Ô˜ AÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ 16 HiTECH XÚÔÓÈ΋ K·Ù·ÓÔÌ‹ AÓ·ÎÏ¿ÛÂˆÓ XˆÚÈ΋ K·Ù·ÓÔÌ‹ AÓ·ÎÏ¿ÛÂˆÓ ™ÙÔ Û¯‹Ì· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘. Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰›Ô ·Ó¿ÎÏ·Û˘ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÔÏÔ “·ÓÙ‹¯ËÛË” Î·È “·ÔÚÚfiÊËÛˉȤÏ¢ÛË”. fiÙ·Ó ÂÚÓ¿Ì ¤Íˆ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Ì·Á·˙È¿. Ô˘ ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ. ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ ÁÈ· ÙÒÛË ÌÈ·˜ ÔÎÙ¿‚·˜ (˘Ô‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜) ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘. ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜ ·fi ÔÚÒ‰Ë ˘ÏÈο ÌÈÎÚÔ‡ Ï¿ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÙË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. . Î·È ·˘Ùfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ·̷Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚ› ̤XÚfiÓÔ˜ AÓÙ‹¯ËÛ˘ (Reverb Time) -RT60 Û sec A¢ı›·˜ ◊¯Ô˜ AÚ¯ÈΤ˜ AÓ·ÎÏ¿ÛÂȘ (Early Reflections-ER) “ZˆÓÙ¿ÓÈ·” XÒÚÔ˘ Liveness K‡ÚÈ· AÓÙ‹¯ËÛË (Reverberation) 60dB -60dB ¶ 17 HiTECH T T ¶ ¶ E ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ Û ÌÈ· Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË. ™Â ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ̤ۈ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ÙÔ Û˘Óı¤ÙÔ˘ÓÂ. ÙˆÓ ıÂÌÂÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∞ÔÚÚfiÊËÛË. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÏÒ˜ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·ÔÚÚfiÊËÛË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ı· ηٷӷψı› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. fiˆ˜ ÔÈ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Î·È Ù· ¯·ÏÈ¿. ∏ ‰È¤Ï¢ÛË Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ë¯ÔÌfiÓˆÛË.ı· ‹Ù·Ó ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈ΋. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “·ÔÚÚfiÊËÛË” (absorption) Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ¯‡ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. √ fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ “·ÔÚÚfiÊËÛË Î·È ‰È¤Ï¢ÛË”. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ηıfiÏÔ˘ ·Ú¿ÍÂÓÔ Ô˘. ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ηٷʇÁÔ˘Ì Û χÛÂȘ fiˆ˜ Ù· ψٿ ·ÙÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ù· Ì¿Û·. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fï˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ŸÙ·Ó ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ fï˜ Ì ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘. ∂›Û˘. ŒÙÛÈ. ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ‰ËÏ·‰‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜. ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÚÈ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘.

ŒÙÛÈ. ™ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙ· Ô ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˜. ÙÔ 1kHz. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ “·” ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÏ·ÛË. ˯›Ô). ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ·̷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ۷ʋ ÂÓfi¯ÏËÛË.Û· ÛÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. AÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi AÎÔ˘ÛÙÈÎfi YÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ A›ÛıËÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛÙ› Ê˘ÛÈο οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÔÈ ‹¯ÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÌÂÓ Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È. Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÚÔÈ¿˜ ÙÔ˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ZÒÓË EÓÔÔ›ËÛ˘ AÓ·ÎÏ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ AfiÏ·˘ÛË Ù˘ AÎÔ‹˜ Ù· Û‹Ì·Ù· ı· Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ. ÂÓÒ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È Ù· 500Hz. ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔȤ˜. Ù· 500Hz. Ù· 2kHz Î·È Ù· 4kHz.. ı· ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÚÈÁÚ¿„·Ì ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˯ËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ·̷ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Û ϛÁË ÒÚ· Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·. Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÈ̤˜ ·fi 0 (100% ·Ó¿ÎÏ·ÛË) ¤ˆ˜ 1 (100% ·ÔÚÚfiÊËÛË).¯. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ê‡ÁÂÈ ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ ·fi ÌÈ· ˯ËÙÈ΋ ËÁ‹ (. ∂Âȉ‹ Ë ‰È¤Ï¢ÛË Î·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ù· 125Hz. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ Huygens Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ·˘Ùfi˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰È‹Ó˘Û ÙËÓ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ë¯Â›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·Ó¿ÎÏ·ÛË. fiϘ Ì·˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· οÔȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜. . fiˆ˜ Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿˜ °ÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ‰›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ “·”. Ù· 250Hz. °È· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ 25ms ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ‹¯Ô. ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·‰Ô¯È΋ ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù· ıˆÚËÙÈο ¿ÂÈÚ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ı· ¤¯Ô˘Ó s s s 18 HiTECH ∏ ·›ÛıËÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiٷٷ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ̤ۈ ÙÚÈÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¿ÊÈ͢ (ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘) ÙÔ˘ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ˘ ‹¯Ô˘. ÌÔÚԇ̠ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ˆ˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‹¯Ô ‹ ˆ˜ ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ì·˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·. ∞ÓÙ‹¯ËÛË. ™Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˯ËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË fï˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. ·ÏÏ¿ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˘. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi. ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ: ·=π·/π Î·È π·Ó=1-·. °È· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi 50ms ¤¯Ô˘Ì ˯Ò.

Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ 1. ∞fi ÙË Û¯¤ÛË ¢Ê=¢tñfñ360o ‚Á·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 500Hz ÙÔ˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ηٿ 180 Ô. ÙˆÓ 3. ÂÓÒ Ù· 1.. Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˘. Ù· 2.600.000Hz. ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙË ¯ÚÔÈ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜.Ï. ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÂÌ¿˜ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 1ms ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û‹˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô Ô˘ ·¤¯ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË 17. ı· ·˘ÍËı›.2cm ·fi Ù· ·ÊÙÈ¿ Ì·˜.2cm 0 H¯ËÙÈ΋ ¶ËÁ‹ -10 AÎÚÔ·Ù‹˜ -20 -30 20 50 100 200 500 1k 2k 5k ™YXNOTHTA -Hz AfiÎÚÈÛË ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 1ms 10k 20k AÓ·ÎÏ·ÛÙÈ΋ EÈÊ¿ÓÂÈ· . ÙˆÓ 2.000Hz A¢ı›·˜ ◊¯Ô˜ 500Hz A¢ı›·˜ ◊¯Ô˜ 1 1 0 0 -1 -1 XPONO™ XPONO™ AÓ·ÎÏÒÌÂÓÔ˜ ◊¯Ô˜ 1 19 HiTECH 1 1ms K·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË 0 0 -1 1ms K·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË -1 XPONO™ XPONO™ ÕıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ¢‡Ô ÈÔ ¶¿Óˆ ™ËÌ¿ÙˆÓ ÕıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ¢‡Ô ÈÔ ¶¿Óˆ ™ËÌ¿ÙˆÓ 1 1 0 0 -2 -1 XPONO™ XPONO™ +10 ™XETIKH A¶OKPI™H-dB ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÓfi˜ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.“KÙÂÓˆÙ¿” º›ÏÙÚ· 1.000Hz.000Hz.500Hz Î. ™ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 500Hz Î·È ÙˆÓ 1.000Hz Î. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 500Hz ı· ·Î˘Úˆı›.Ï.500Hz. Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¯Ù¤Ó·. fiˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ٷ 1.000Hz ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¿ Ê¿Û˘ ›ÛË Ì 3. AÓ·ÎÏÒÌÂÓÔ˜ ◊¯Ô˜ 17.

·ÚΛ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ‹. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ô ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ôχ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ‹¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ‚ÈÔÏÈÒÓ (strings) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‚ÈÔÏÈÔ‡. ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. ÁÈ·Ù›. ∆Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi Ù· 0. ŒÙÛÈ. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘ Û ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 1. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ¯ÚÔÈ¿ ÙÔ˘. °È· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ‹¯Ô˜ ·›˙Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚfiÏÔ ÙÚ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘: Ô ¯ÚfiÓÔ˜.8m). ÔÈ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÊÙÈ¿ Ì·˜ ̤۷ ÛÙ· ÚÒÙ· ÂÚ›Ô˘ 30ms (ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ). ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ “ÎÙÂÓˆÙfi Ê›ÏÙÚÔ”. ∫¿ı ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ê¿Û˘ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÛËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ÏË„Ë ·Ó·ÎÏ¿ÛˆÓ. √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ fï˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÎÔ‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÂÏÈο ÂÌ›˜ ·Îԇ̠¤Ó·Ó ‹¯Ô. ∂›·Ì fiÙÈ. ËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ·.025ms (0. ∞Ó ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ Ì ηı·Ú¿ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. “∫ÙÂÓˆÙ¿” Ê›ÏÙÚ·. ∆Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË.‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË. fiÙ·Ó ‰‡Ô ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹¯Ô˘ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ÂÌ¿˜ ̤۷ Û οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 30ms ÂÚ›Ô˘. Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›·. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ˯ËÙÈÎfi ‰›Ô Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÂÌ¿˜ ·fi fiϘ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙ‹¯ËÛË (reverberation) Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ˯ËÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜. 20 HiTECH . ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ‰È·‰›‰ÂÙ·È. ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ıÂÙÈο. ·Ó Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË Á›ÓÂÈ Ôχ ¤ÓÙÔÓË. fiÁÎÔ Î·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· ‰˘Ó·ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ‹¯ÔÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜. ·ÔÙÂÏ› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ̤۷ Û οÔÈ· ·Ô‰ÂÎÙ¿ Ï·›ÛÈ·. º˘ÛÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ. Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô. οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ˯›·. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ. ı· ˘Ôı¤Ù·Ì fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ı· ‹Ù·Ó ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ Î·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘. ∞˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.43cm) ¤ˆ˜ Ù· 4ms (2.4m ·fi ÙÔ˘˜ Ï·˚ÓÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŸÙ·Ó fï˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙÔ˘. Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ¿ ·ÚÓËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÂÓÒ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘.

∆Ô ·Ú¯ÈÎfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ¿‰ÈÔ ÌÈ·˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ËÁ‹ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó·Ó ‹¯Ô ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∆Ô Ú·ÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‹¯Ô˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ›· ¤ÓÙÔÓ˘ Ì›ˆÛ˘ Î·È ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ¤Ó· ˯ËÙÈÎfi ·̷ ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ Î·È ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. ÙfiÙ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰‡Ô ·̷ٷ Ô˘ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹. √È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ì·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ·fi ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÛ˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™Ù¿ÛÈÌ· ·̷ٷ. ∞Ó ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ŸÙ·Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÎÔÌ‹˜ Á›ÓÂÈ ›ÛÔ Ì Ï=2xL (f=172/L). ÙfiÙ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È 21 HiTECH ™Ù¿ÛÈÌ· K‡Ì·Ù· L(m) P˘ıÌÔ› ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ AÍÔÓÈÎÔ› (Axial) EÊ·ÙfiÌÂÓÔÈ (tangential) KÂÎÏÈ̤ÓÔÈ ‹ ¶Ï¿ÁÈÔÈ (obligue) AÓ¿Ù˘ÍË H¯ËÙÈÎÒÓ K˘Ì¿ÙˆÓ Ï/2 AÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¶›ÂÛË (+) 0 AÎÔ˘ÛÙfi AÔÙ¤ÏÂÛÌ· f1=172/L H¯ËÙÈ΋ ŒÓÙ·ÛË MÂÙ·‚ÔÏ‹ H¯ËÙÈ΋˜ ŒÓÙ·Û˘ H¯ËÙÈ΋ ŒÓÙ·ÛË MÂÙ·‚ÔÏ‹ H¯ËÙÈ΋˜ ŒÓÙ·Û˘ H¯ËÙÈ΋ ŒÓÙ·ÛË MÂÙ·‚ÔÏ‹ H¯ËÙÈ΋˜ ŒÓÙ·Û˘ (-) Ï AÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¶›ÂÛË (+) f2=2xf1 0 (-) Ï (+) AÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¶›ÂÛË 0 f3=3xf1 (-) ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÁοıÈ· Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ù· ‰˘ÛÓfiËÙ·. . Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ı¤ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηıÔÚÈÛÙ›.∞∫√À™∆π∫∏ ¢π∞ª√ƒºø™∏ Ãøƒø¡ ™Ùfi¯Ô˜ οı ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ë¯ËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ë ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜. √È ÙÔ›¯ÔÈ ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ù· ·ÎÏfiÓËÙ· ÛËÌ›· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÔÚ‰‹˜ ÂÓfi˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍ·¯ı› ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÔÏÏÒÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ȉ·ÓÈΤ˜ Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚʘ Û˘Óı‹Î˜ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ·Ú¯È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘. ·ÏÏ¿ Ôχ ·Ï¿ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛÈÌ· ·̷ٷ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Î‡Ì·.

dB A¢ı›·˜ ◊¯Ô˜ R3 H¯ËÙÈ΋ ¶›ÂÛË (dB) XÒÚÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ AÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¢È·ÌfiÚʈÛË 20Hz R2 D D L R1 R2 R3 R4 msec ™˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) 20kHz dB H¯ËÙÈ΋ ¶›ÂÛË (dB) XÒÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¢È·ÌfiÚʈÛË R4 D R1 msec 20Hz ™˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) 20kHz ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·Ó¿ÎÏ·Û˘ R1 ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ˯ËÙÈÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ·ÚfiÓÙ·. 22 HiTECH . Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌË ·ÚÌÔÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Î·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ. Ô ‹¯Ô˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÊÙÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰È·›Ô ˯ËÙÈÎfi ·̷ Ô˘ ʇÁÂÈ ·fi Ù· ˯›· Ì·˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ¯ÚÔÓÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô. ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÛÙȘ ¯ÚÔȤ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ·ÎÔ˘ÛÙÈο. ∆· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·fiÚ·Ù·.

ŒÙÛÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚΛ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÍÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ı2.8 1. 1:1. ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi. Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ¤Ó· ·ÍÔÓÈÎfi B¤ÏÙÈÛÙ˜ AÓ·ÏÔÁ›Â˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ XÒÚÔ˘ AÎÚfi·Û˘ ·̷ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ¤Ó· ÎÂÎÏÈ̤ÓÔ Î·È ·Ó Ô ·ÍÔÓÈÎfi˜ 2.ÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ٷ ÛÙ¿ÛÈÌ· ·̷ٷ. ÁÈ·Ù› Ù· ·̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÏ·ÛÙ› ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏ Û¯¤ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë: fn=cñn/2L.M‹ÎÔ˜ ηıfiÏÔ˘ Î·È ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ·Ó ¿Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜. ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂΛ Ë ¤ÓÙ·ÛË Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘ÍË̤ÓË. ø˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ‡„Ô˜.8 2. ·ÊÔ‡ Ë ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤· ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ¤ÂÈÙ·.9.4:1. ÔÈ ·ÍÔÓÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.6 ¶Ï¿ÙÔ˜ 23 HiTECH 1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο.28:1. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Î‡Ì· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿.0 ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· ·̷ٷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó.4 1. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Ì ÙÔÓ fiÚÔ “ÎfiÌ‚Ô˜” Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ›¯ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. fiÔ˘ n Ô ·‡ÍˆÓ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. .14:1.33 Î·È 1:1.4 1. ·ÊÔ‡ Û ÂΛӷ Ù· ÛËÌ›· Ù· ‰‡Ô ·̷ٷ Â›Ó·È Û ʿÛË Î·È Ù· Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È. οÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi.54. ÂÓÒ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ “·Îԇ̔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “ÛÙ¿ÛÈÌÔ Î‡Ì·”. ·ÏÒ˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜.0 1. Ô˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.2 1. ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ ¯Ò1.4 ÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÙÚ›· ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜.6 Ú˘ıÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ·ÛË ›ÛË Ì 0dB. 1:1.39. ÙfiÙÂ Ô ÂÊ·ÙÔÌÂÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÙ·ÛË -3dB Î·È Ô Ï¿ÁÈÔ˜ -6dB. Ô˘ ÔÈ Î˘Ì·ÙÔÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Î˘Ì¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌfiÓÈÌË ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘. ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Î‡Ì· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿. √È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› AÔ‰ÂÎÙ¤˜ AÓ·ÏÔÁ›Â˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó fiÙ·Ó Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‹ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ù· 300Hz. 2.6 ⁄„Ô˜=1 1. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· ·̷ٷ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÌÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi.0 ™ÙË ÛÎÔ‡Ú· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ·ÎÚfi·Û˘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û fi. c Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ (344m/s) 2. Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 1:1. ∆Ô Ú·ÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜.6:2. Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ È‰·ÓÈΤ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· Â›Â‰Ô (ÂÊ·ÙÔÌÂÓÈÎfi˜ –tangential). ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ “1”. ·ÏÏ¿ Û fiÏ· Ù· ·Î¤Ú·È· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ù˘ f Î·È Î¿ıÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙ¿ÛÈÌÔ Î‡Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ú˘ıÌfi˜ (mode) ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. √È Ú˘ıÌÔ› ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ‰‡Ô Î˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ (·ÍÔÓÈÎfi˜-axial). ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ¤ÍÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ (ÎÂÎÏÈ̤ÓÔÈ ‹ Ï¿ÁÈÔÈ –oblique).2 Î·È L Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ.

22 0.4 0.75 0.01 0.22 0.75 0.07 0.18 0.87 0.05 0.5 0.31 0.1 0. ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ÛÙÔηÚÈṲ̂ÓÔ.29 0.35 0.02 0.03 0.09 0.11 0.08 0.9 0.02 0.02 0.7 0.06 0.49 0.8 * ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ˘ÏÈο.01 0.04 0.01 0.03 0. 24 HiTECH .02 0.5cm ºÂÏÏfi˜ 2.05 0..04 0.45 0.15 0.35 0.5cm ∫¿ıÈÛÌ· ͇ÏÈÓÔ ∫¿ıÈÛÌ· Ì ̷ÍÈÏ¿ÚÈ ∫¿ıÈÛÌ· Ì ̷ÍÈÏ¿ÚÈ Î·È Ù·ÂÙÛ·Ú›· ∞ÎÚÔ·Ù‹˜ Û οıÈÛÌ· ·Ïfi ‹ Ì ̷ÍÈÏ¿ÚÈ ∞ÎÚÔ·Ù‹˜ Û οıÈÛÌ· Ì ٷÂÙÛ·Ú›· ªÂÁ¿ÏÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ (·Ó¿ m2).7 0.29 0.01 0.07 0.02 0.000 ¡ÂÚfi (.01 0.8 0.05 0.07 0.07 0.05 0.07 0.07 0.02 0.27 0.02 0.05 0.84 0.04 0. ŸÏ· ¿ÓÙˆ˜ Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ¯ÒÚˆÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.97 0.3 0. ÈÛ›Ó·) µ·Ì‚·ÎÂÚ‹ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ̤ÛÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ∫Ô˘ÚÙ›Ó· ̤ÛÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ·fi ̤ÙÚÈÔ ‚ÂÏÔ‡‰Ô Ì Ù‡¯ˆÛË ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ∫Ô˘ÚÙ›Ó· ̤ÛÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ·fi ‚·Ú‡ ‚ÂÏÔ‡‰Ô Ì Ù‡¯ˆÛË ÛÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÷ϛ ÷ϛ ‚·Ú‡ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ã·Ï› ‰·¤‰Ô˘ Ì ̷ÎÚÈ¿ ÙÚ›¯· ªÔΤٷ 5mm Û ‰¿Â‰Ô ªÔΤٷ 8mm ÂχıÂÚË ∆ÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔ˜ ÛΤÙÔ˜ ∆ÛÈÌÂÓÙfiÏÈıÔ˜ ÛÔ‚·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ∆ÛÈ̤ÓÙÔ ¿‚·ÊÔ (ÌÂÙfiÓ) ª¿ÚÌ·ÚÔ ‹ ϷοÎÈ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ ¶¿ÙˆÌ· ·fi ͇ÏÔ ·ÚΤ ÎÔÏÏË̤ÓÔ ¶¿ÙˆÌ· ·fi ͇ÏÔ ·ÚΤ Ì ÎÂÓfi ¶¿ÙˆÌ· ·fi ͇ÏÔ ¿ÁÚÈÔ Ì ÎÂÓfi ∆Ô›¯Ô˜ Ì ÌÔÓfi ÙÔ‡‚ÏÔ ∆Ô›¯Ô˜ Ì ‰ÈÏfi ÙÔ‡‚ÏÔ ∆Ô›¯Ô˜ Ì ‰ÈÏfi ÙÔ‡‚ÏÔ ‚·Ì̤ÓÔ ∆Ô›¯Ô˜ Ì ‰ÈÏfi ÙÔ‡‚ÏÔ ÛÔ‚·ÙÈṲ̂ÓÔ.36 0.3 0.04 0.1 0.02 0.17 0.12 0.35 0.75 0.02 0.01 0.16 0.04 0.4 0.55 0.45 0.15 0.4 0.000 4.25 0.03 0.6 0.17 0.1 0.03 0.65 0.37 0.6 0.02 0.04 0.01 0.45 0.¯.02 0.2 0.09 0.07 0. ‚·Ì̤ÓÔ ∫fiÓÙÚ· ϷΤ 4mm ∫fiÓÙÚ· ϷΤ 6mm •‡ÏÔ Û˘Ì·Á¤˜ 5cm ∆˙¿ÌÈ ·Ïfi ∆˙¿ÌÈ ¯ÔÓÙÚfi ∞ÊÚÔÏ¤Í ÔÏ˘Ô˘Ú·Èı¿Ó˘ 2.4 0.06 0.01 0.42 0.15 0.14 0.31 0.02 0.15 0.05 0. ·ÊÔ‡ οı ˘ÏÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˯ËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË.12 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03 0.7 0.04 0.07 0.25 0.04 0. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ¤ˆ˜ 1m.05 0.26 0.4 0. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜.03 0.25 0.15 0.01 0.07 0.™À¡∆∂§∂™∆∂™ ∞¶√ƒƒ√º∏∆π∫√∆∏∆∞™* ∂›‰Ô˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ 125 ∫ÂÓÙÚÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) 250 500 1.35 0.04 0.58 0.2 0.06 0.39 0.55 0.06 0.000 0.04 0. ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠̠ÛÎÔfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜.72 0.6 0.02 0.1 0.05 0.45 0.65 0.08 0.15 0.28 0.04 0.65 0.02 0.03 0.12 0.14 0.04 0.04 0.25 0.01 0.01 0.06 0.06 0.02 0.65 0.11 0.6 0.9 2.07 0.1 0.28 0.05 0.45 0.1 0.01 0.26 0.01 0.1 0.37 0.18 0.02 0.03 0.65 0.02 0.35 0.55 0.2 0.25 0.01 0.04 0.25 0.27 0.15 0.02 0.2 0.5 0.44 0.02 0.15 0.4 0.21 0.04 0.4 0.09 0.03 0.6 0. 0. Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÛÙ ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Û·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜.75 0.

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ë ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ËÁ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÎÔÓÙÈÓfi ‰›Ô (near field) Î·È Â‰Ò ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ŒÙÛÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ì‡Ï˜ LR Î·È LD. ÙfiÙ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ı· ›¯Â η̛· Ú·ÎÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ‹¯Ô. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÈÔ ÛˆÛÙ¿ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛÙfiÙËÙ· fiÛ· ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ˯›· Ì·˜. ∫¿ı ڢıÌfi˜ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ ÁÈ· ¤Ó· Ï¿ÙÔ˜ 5Hz (+/-2. H¯ËÙÈο ¶Â‰›· KÔÓÙÈÓfi ¶Â‰›Ô EχıÂÚÔ ¶Â‰›Ô ¶Â‰›Ô AÓÙ‹¯ËÛ˘ H¯ËÙÈ΋ ™Ù¿ıÌË (dB) LD LÙ LR Dc ¢Dx L £fiÚ˘‚Ô˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ AfiÛÙ·ÛË (cm) KÚ›ÛÈÌË AfiÛÙ·ÛË (Dc) 25 HiTECH ∏ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ˯ËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì·˜. ∂›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ fï˜ Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘˜. ÂÓÒ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ›ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ıÌË LR.ÚÔ˘ Ì·˜. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ™ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ë¯ËÙÈ΋ Ì·˜ ËÁ‹ Î·È Ë Î·Ì‡ÏË LD ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÈηχ„ÂȘ Ú˘ıÌÒÓ. ∞fi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙfiÛÔ ÈÔ ıÂÙÈο Â›Ó·È Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙfiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛË. ∞Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ‹Ù·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Û¯¤ÛË Â›Ó·È Ë 1:1:1. Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÚÔ˘Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜. ∆¤ÏÔ˜. Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. §›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÎÔÌ‹˜ Ù˘ ËÁ‹˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÌÈ· ÛÙ¿ıÌË ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ (LR) Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ËÁ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÎÚfi·Û˘. ‰ËÏ·‰‹ fiÙ·Ó ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ì·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ ·‚Ô˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÎÚ›ÛÈÌË ·fiÛÙ·ÛË (Dc). ·ÏÏ¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚÔ. ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Î·È ıÂÙÈο Ï·›ÛÈ·. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ë Î¿ı ‰È¿ÛÙ·ÛË Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2 ¤ˆ˜ 5%.5Hz) Î·È ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 25Hz ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ΢Úȷگ› Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÂχıÂÚÔ ‰›Ô (free field). ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. ∆· fiÚÈ¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹. . ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ›. ÂÓÒ Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‡ÎÓˆÛË Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÌ·Ï¿. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.

1. ¶ÈÔ ·Ï¿.8 0.000 ŸÁÎÔ˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ (ft3) 26 HiTECH 20. fiÔ˘ V Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ Û m2 Î·È ∞ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (Û sabins). °È· Ó· ‰Ô‡Ì ηٿ fiÛÔ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi.4 XÚfiÓÔ˜ AÓÙ‹¯ËÛ˘ (sec) 1. ∞Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˜ “D” ¤ÊÙ·Û Û ÂÌ¿˜ Û ¯ÚfiÓÔ “0” Î·È Ì ÛÙ¿ıÌË “0”.0 È΋ MÔ˘Û 0. ¤Ó· ÁÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜ Î·È ‰›ÓÂÙ·È ·fi ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. ∏ ÛÎÔ‡Ú· ÂÚÈÔ¯‹ ÈηÓÔÔÈ› Î·È ÙȘ ‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ‰ËÏ·‰‹ A=™(Siñ·i).000 5.000 √È Î·Ì‡Ï˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÔÌÈÏ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜. ÙfiÙ A=S1ña1+S2ña2+S3ña3. ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· (™) ÙˆÓ i Û Ï‹ıÔ˜ ÁÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Sñ·. ÌÔχ‚È. ÙfiÙ ÔÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ RT60 ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ηٿ 60dB ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‹¯Ô˜ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÂÎ¤ÌÂÙ·È. .2 0 1. ∆Ô Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ (RT60).6 0.2 1.000 10. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÂ˙Ô‡Ú·. √È ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÎÚfi·Û˘ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜.161ñV/A. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘.4 OÌÈÏ›· 0.ÃÚfiÓÔ˜ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘. ·Ó i=3.000 30. ¯·ÚÙ› Î·È ¤Ó· ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ. fiÔ˘ S ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÌÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È · Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ·ÚΛ Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ RT60 ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘.000 2. ·ÏÏ¿ Ë ÈÔ ·Ï‹ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Sabine: RT60=0.

·ÏÏ¿ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ¿Ô„Ë ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘. ∆¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ÌÔÚԇ̠Ôχ ‡ÎÔÏ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚΤ.6 0. Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ fiÙ·Ó Ê˘Û¿Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌÈfi ÙÔ˘˜.9 ŸÁÎÔ˜ AÔÚÚfiÊËÛË (%) 0.3 0. √È ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ‹ Û˘Ó˯ËÙ¤˜ Helmholtz Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜ Î·È ÔχÏÔΘ ηٷÛ΢¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·.9 0.1 50 100 200 500 5. ·Ó Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 200Hz.8 0. fiˆ˜.2 ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ AÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (·) 0.5 ¶ÚÔÛ›ÙˆÓ 0.7 Vm M‹ÎÔ˜(Lm) 3 2 EÌ‚·‰fiÓ(Sm ) 0.6 0.1 ¶ÔÚ҉˜ YÏÈÎfi 0 40 0.0 1 0.8 0.7 0.5 AÏ‹ KÔÈÏfiÙËÙ· 0. Ô ˘·ÏÔ‚¿Ì‚·Î·˜ Î·È Ô ÂÙÚÔ‚¿Ì‚·Î·˜. Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜.000 10. ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ fiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂȉÚÔ‡Ó.2 AÓ·ÎÏÒÌÂÓÔ˜ 0.000 √È ÔÚÒ‰ÂȘ ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ (porous absorbers).000 ™˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) 0 63 125 250 500 ™˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) ™˘¯ÓfiÙËÙ· ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ AÔÚÚÔÊËÙ‹ Helmholtz (ÎÔÈÏfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡-Û˘Ó‹¯ËÛ˘) f= C S 2 LV f: ™˘¯ÓfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Û Hz C: T·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ (344m/sec 20ÆC) 2 S: EÌ‚·‰fiÓ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ (m ) L: M‹ÎÔ˜ ‹ ‚¿ıÔ˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ (m) 3 V: ŸÁÎÔ˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ (m ) HiTECH ™˘¯ÓfiÙËÙ· οو ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ C f= Û Hz fiÔ˘: f: Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û Hz 2D C: Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ (m/sec) D: ¿¯Ô˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (m) Û Hz fiÔ˘: 27 1.4 0. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜. . ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.3 ◊¯Ô˜ 0.AÔÚÚÔÊËÙ¤˜ Helmholtz 1.4 KÔÈÏfiÙËÙ· Ì AÔÚÚÔÊËÙÈÎfi YÏÈÎfi 0. Â›Ó·È Ù· ÈÔ ·Ï¿ Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.

ŸÙ·Ó. ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì η΋ ˯ËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙȘ ¯ÚÔȤ˜.4 0 0 125 250 500 1. ∞Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÂÓfi οÔÈÔ ÔÚ҉˜ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. Ù· 1. ∞Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ RT60 ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û˘¯ÓÔًوÓ. Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 10 20 40 80 200 400 800 Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔ™˘¯ÓfiÙËÙ· ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÓÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ‚·ÚÂÙfi˜ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜. °È· ÔÌÈÏ›· Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ RT60 Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ 0. ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ· “˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ¯ÒÚÔÈ ıÔÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘. ÂÓÒ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ÌÈ· ¿ÌÔÚÊË Ë¯ËÙÈ΋ Ì¿˙· Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Û ·Î·Ù¿ÏËÙÔ ‚Ô˘ËÙfi.000 4. ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi. ∂›Ó·È fï˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ê‡ÛÈÎÔ˜.000 Hz ¢È¿ÊÚ·ÁÌ· ¿¯ 10 Ô˜ B¿ÚÔ˜ ¢È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (kg/m2) 30 TÔ›¯Ô˜ ÎÂÓ Ô‡ 2cm 8cm m 4cm °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ5 ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù·Ê‡3 ÁÔ˘Ì ÛÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Ó2 ıÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ.8sec. Â›Ó·È Ë ÈÔ 2 m: M¿˙· ÙÔ˘ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (kg/m ) ·Ï‹ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ d: ¶¿¯Ô˜ ÎÂÓÔ‡ Ì ·¤Ú· (m) Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Ô˘ ·Ó·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·ÎÚ·›· ÂÚ›ÙˆÛË “ÓÂÎÚÔ‡” ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ô ·Ó˯Ô˚Îfi˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û˘Û΢ÒÓ.000 Î·È Ù· 2. . √ ̤ÛÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1sec.™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜(·) 20 0. ·ÏÏ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘.000 2.4 Î·È 0. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ “˙ˆÓÙ·Ófi˜” (live). ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÓÔ¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ù· 125Hz Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ù· 250Hz. ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÏÂ›Ù·È “ÓÂÎÚfi˜” (dead). ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡.000Hz.8 0. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ. Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓÔ RT60. Ù¤ÏÔ˜. √È ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 60 (panel absorbers). ™˘¯ÓfiÙËÙ· M¤ÁÈÛÙ˘ AÔÚÚfiÊËÛ˘: f= Û Hz md Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÔfiÔ˘ ÓÙ·È Î·È ˆ˜ Ì·ÛÔf: ™˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ (Hz) ·Á›‰Â˜. m HiTECH 50 16c 28 100 32c ∏ Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ı› ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· 500. ÙfiÙ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Û˘¯ÓÔÙÈÎfi ‡ÚÔ˜ Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘.

ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‹Ù·Ó “˙ˆÓÙ·Ófi”. ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ LEDE (Live End – Dead End). ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ ‹¯Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˯›Ô. Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÛÙÂÚÂÔʈӛ·˜. ÔÈ ·fi„ÂȘ ‹Ù·Ó ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜. ∏ ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ù· ˯›· Â›Ó·È ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ. 29 HiTECH £¤ÛË AÎÚfi·Û˘ £¤ÛË AÎÚfi·Û˘ A' ŸÏ· Ù· ˯›· Â›Ó·È ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ Î·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÌÔӈ̤ӷ ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¢È·¯˘Ù¤˜ AÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ Î·È Â˘Ú¤Ô˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ A' AÔÚÚÔÊËÙ¤˜/‰È·¯˘Ù¤˜ AÔÚÚÔÊËÙ¤˜/‰È·¯˘Ù¤˜ ·ÏÔ› ‹ ÙÚ·Â˙ÔÂȉ›˜ Ì ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ›ÛË ¢È·¯˘Ù¤˜ .√π ¡∂∂™ ∆∞™∂π™ ™∆∏¡ ∞∫√À™∆π∫∏ ∆√À HOME THEATER √ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¯ÒÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙ¿‰È· ηٿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ˘ÈÔıÂÙËı› ÔÈ ÈÔ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ ·fi„ÂȘ. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ¤ÈÏ· Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÂÙÂ. ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. ∞˘Ù‹ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì·˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÊÙÈ¿ Ì·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·ÎÔ‹˜. Ù˘ ˙ÒÓ˘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÚÒÙ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ. M›Í˘ ◊¯Ô˘ ¶ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ ◊¯Ô˘ Ô ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ‹¯Ô˜ ηٿÚÁËÛ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ Î·È ÌÔA A Ó·‰È΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ÂÓÒ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ∆· ˯›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ›Ûˆ Î·È Ù· ›Ûˆ ˯›· ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Û¯‹Ì· ‚ϤÔ˘Ì ÙË Û˘Ó‹ıË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∂fiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ‹Ù·Ó Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ RFZ (reflection-free zone). ∏ ÏÔÁÈ΋ ‹Ù·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ›Ûˆ ·fi Ù· ˯›· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ó˯Ô˚΋. ∞Ú¯Èο ÏÔÈfiÓ ı· ¤ÊÙ·Ó Û ÂÌ¿˜ ÌfiÓÔ Ô ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˜ Î·È fiϘ ÔÈ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·ÊÔ‡ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ¤ˆ˜ 25ms. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıԇ̠·fi οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛΤ„Ë ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ˯ËÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. Ô‡Ù ÛÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÌÈÎÚÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ÔÈ Ï·˚Ó¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È Ô ÙÔ›¯Ô˜ ›Ûˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ˯›· Û·˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È fiÛÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÔÚ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ™ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ٷ ˯›· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ËE·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ OÈÎÈ·Îfi˜ XÒÚÔ˜ AÎÚfi·Û˘ ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ‰›Ô Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÎÚfi·Û˘ Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘ÙfiÓ. ·ÊÔ‡ ÔÈ Î·Ó·¤‰Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ¢ڤԢ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ˆ˜ ȉ·ÓÈÎÔ› ‰È·¯˘Ù¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÔÚÚÔÊËÙÈο Î·È ‰È·¯˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ∆Ë ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·ÎÚfi·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È “ÓÂÎÚfi˜”.

THX Optimade System DSP & EQ 1. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È ·ÈÛıËÙ¤˜ ·fi fi. Adaptive Decorrelation Â. ÙÔ Ù·›ÚÈ·ÛÌ·. THX Ultra & THX Select Programs ·. MÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ 3. ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˯›· Â›Ó·È ‰›ÔÏ· 4.KINHMATO°PAºIKO ºI§M TAINIA DVD T¯ÓËÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÛÙ· DVD ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ Sub (. MÚÔÛÙÈÓ¿ ˯›· ¤ÓÙÔÓ· ηÙ¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· Î·È Â˘Ú›·˜ ÂÎÔÌ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ. MÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜. Bass Peak Level Management ÛÙ. EÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ù·›ÚÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.1) Left Center Sub (. Re-equalization Á. T·›ÚÈ·ÛÌ· ˯›ˆÓ. ¶ÚÔÛı‹ÎË ·Ú¯ÈÎÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˯›· 3. Bass Management Electronic Crossover ‚.1) Right Left L LS Left Surround HiTECH R RS L LS Left Surround Right Surround KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ A›ıÔ˘Û· 1. Loudspeaker Position Time Synchronization 3. ¿Ú· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰›Ô˘ ‰È¿¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‹¯Ô 4. ¿Ú· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ‹¯ËÛË 2. ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ì·˜. ¿Ú· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÛÙ›·ÛË ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¿Ú· ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ˘„ËÏÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ 3. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ù‡Ô˘ THX. 4. ¿Ú· ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ 2. MÈÎÚfi˜ fiÁÎÔ˜. AÓ˘·ÚÍ›· ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. . Î·È fi¯È ÛÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì·˜ ¯ÒÚÔ˘ ·ÎÚfi·Û˘. ηٿ ηÓfiÓ· ηÙ¢ı˘ÓÙÈÎfi Î·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.ÙÈ Ú¤ÂÈ. ¶ÚÔÛı‹ÎË ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ 2. ¶ÔÏÏ¿ ˯›· surround. Timbre Matching ‰. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ϷÓı·Ṳ̂ӷ ˯ËÙÈο ÛÙÔȯ›·. οÙÈ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó Ì Ù¯ÓËÙ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· „ËÊȷ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (DSP) ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏˆÓ ÂÓÈÛ¯˘ÙÒÓ AV. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. MÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÂÎÔÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ 30 C Center OÈÎÈ·Îfi˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ 1. ŒÓ· Ë¯Â›Ô surround Û οı ÏÂ˘Ú¿. THX DVD Digital Mastering Program 2. Ú‡ıÌÈÛË ¯ÒÚÔ˘ ̤ۈ Eq Î·È ÔÏÏ·ÏÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ ∆· ˯ËÙÈο Û‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ DVD ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ì ٷ ‰Âο‰Â˜ ˯›·. ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì·˜ C Right R RS Right Surround THX 1.

¶·Ú·ÙËÚ›Ù fiÙÈ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ‰È·¯˘Ù¤˜. √È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∏¯ÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ‹ ÛÙÔ˘˜ Ï·˚ÓÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ÛÔ˘›Ù·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ live room. ™ÙÔ live room ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î·ıÚ¤Ù˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ÌÈ· ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Î·È ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÙÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ·ÔÚÚÔÊËÙÈΤ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜.∏ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚˆÓ Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜. fiÛÔ Î·È Ù· ˯ԷÔÚÚÔÊËÙÈο ˘ÏÈο Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤Ó·. ∆· ÎÂÓÙÚÈο ˯›· Â›Ó·È ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÛÙËÚ›ÍÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÙÔ‡Ó. 31 HiTECH . ∆Ô ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi fï˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ù· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ψÙfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ∏¯ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘.

com) ñ Acoustic Sciences Corporation ASC (www. ŸÚÈ· AÓÔ¯‹˜ XÚfiÓÔ˘ AÓÙ‹¯ËÛ˘ sec ¢È·ÊÔÚ¤˜ XÚfiÓÔ˘ AÓÙ‹¯ËÛ˘(sec) ∞∫√À™∆π∫∂™ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ Ãøƒø¡ ∞∫ƒ√∞™∏™ ¶√§À∫∞¡∞§∏™ ª√À™π∫∏™* 0.3(V/Vo)1/3. ∞Ó·ÏÔÁ›Â˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÃÚfiÓÔ˜ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ RT60 (200Hz-4kHz) Tm=0. Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÁÚ¿ÊËÌ·.com) ñ Illbruck (www. ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ. Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÙ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ -10dB ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê·ÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· 15ms ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˘.fstechnologies.sysdevgrp.com) ñ Acoustical Solutions Inc.auralex. OÈ Walker Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiÏË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ BBC ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.05 Hz 100 1.1x(/˘)<Ì/˘<4.taytrix. ∂›Û˘. Vo=Ô fiÁÎÔ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ›ÛÔ˜ Ì 100m3 ∏ Tm Â›Ó·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ RT60 ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙfi Ê¿ÛÌ· Û˘¯ÓÔًوÓ. fiÔ˘ V=Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Ì·˜.2 0. (www.000 8.acousticsfirst. fiÔ˘ Ì=Ì‹ÎÔ˜.∂È̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÎÚfi·Û˘ ¶ÚԉȷÁÚ·Ê‹ ∂Ì‚·‰fiÓ Î¿ÙԄ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 20 ¤ˆ˜ 60 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· (m 2) ªÔÚÊ‹ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ (Û¯‹Ì·) √ÚıÔÁÒÓÈÔ ‹ ÙÚ·Â˙ÔÂȉ¤˜ ™˘ÌÌÂÙÚ›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ™˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ë¯Â›Ô˘ 1. ¢È¿¯˘ÛË ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÚÒÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ 32 HiTECH ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋.com) . °È· ÙȘ ·ÓÔ¯¤˜ ™¯¤ÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ -·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ “ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È” Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. =Ï¿ÙÔ˜ Î·È ˘=‡„Ô˜. “” Î·È “˘” Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi +/-5% ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·fi ·Î¤Ú·È· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ‹ ˘ÔÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ ÙÔ˘˜.rpginc. Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓÙ˯› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ.com) ñ RPG Diffusor Systems (www.com) ñ Taytrix (www.com) ñ Auralex Acoustics (www.5x(/˘)-4 Î·È Ì/˘<3 Î·È /˘<3. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ù· “Ì”.000 63 4.com) ñ Folded Space Technologies (www.000 ™˘¯ÓfiÙËÙ· (Hz) ∂∆∞πƒ∂π∂™ ª∂ ∂∆√πª∞ À§π∫∞ ∞∫√À™∆π∫∏™ ¢π∞ª√ƒºø™∏™ Ãøƒø¡ ñAcoustical Interiors (www.illbruck-archprod. ŒÙÛÈ.000 10.tubetrap.1 0. *OÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙÔ 1998 ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ AES ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ·fi ÙÔÓ Robert Walker ÙÔ˘ BBC Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “A controlled-reflection listening room for multichannel sound”.05 Tm -0.acousticalsolutions. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÎÚfi·Û˘ Ì ÛÙ¿ıÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 10dB Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹Ó Ù˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 15ms ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ·¢ı›·˜ ‹¯Ô˘.com) ñ Acoustics First (www.3 0.

∆· ˯›· Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÙˆÌ· ̤ۈ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È Ù· ˯›·. ∂›Û˘. ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÈÔ ¤Á΢Ú˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ¯ÒÚˆÓ ÔÏ˘Î¿Ó·Ï˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ŒÓ· ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ›Ûˆ ·fi Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ˯›· Î·È ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÎÂÎÏÈ̤ӷ Ï·›ÛÈ· ÛÙÔ˘˜ Ï·˚ÓÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ fi. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰›Ô ‰È¿¯˘Û˘. fiˆ˜ Ë ·ÓÙ‹¯ËÛË. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÌËı¢Ù›Ù fi. fiˆ˜ Ì·ÛÔ·Á›‰Â˜. ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙ· ÚÒÙ· 15ms. ∞Ê‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ fiÔȘ Û·˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Î·È ¿ÚÙ ٷ ËÓ›· Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. Î·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ‹¯ËÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ˘„ËÏ‹ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ı· ›¯Â ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô Walker ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È¿¯˘ÛË ·›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔÓ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Ë¯ËÙÈÎfi ‰›Ô ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.˯ËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ¯ÒÚÔ˘.ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË. √ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ‹¯Ô˜ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ. 33 HiTECH . ∆Ô Ë¯ËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ë¯Â›Ô Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È. ·ÊÔ‡ ϤÔÓ fiÏ· Ù· ˯›· Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ χÛË ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È¿¯˘ÛË Î·È Ë ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô 1998 Ô Robert Walker η٤ıÂÛ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ AES ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÎÚfi·Û˘ ÁÈ· ÔÏ˘Î¿Ó·ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ”. ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÈÔ ·ÏȤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹. ∆Ô ÌÚÔÛÙÈÓfi ‰›Ô ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ESS ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó· ‰›Ô ‰È¿¯˘Û˘. ·ÔÚÚÔÊËÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ‰È·¯˘Ù¤˜. ∆· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ˯ËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÓfiÓ· ·Ϥ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ χÛÂȘ. ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ë Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ‰Âο‰ˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ. ∆· Ï·›ÛÈ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÎÔ‡Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 1x0. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÙÔÓ fiÚÔ ESS (Early Sound Scattering) Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ı· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ù˘¯·›·. Ë ‚·ÛÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ë ›‰È·. fï˜.5m. ∏ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·ÎÚfi·Û˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ì›· ¤ÓÓÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √È ¯·ÌËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ·ÔÚÚÔÊÒÓÙ·È Ì¤Ûˆ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘Ó˯ËÙÒÓ Helmholtz. ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰È·¯˘Ù¤˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· Ï¿ÁÈ· fiÛÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ›Ûˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. fiÔ˘ Î·È ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È. ∆Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ë ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È Ôχ Ï·ÙÈ¿ Î·È ‰È·ÙËÚ› Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÛËÌ›·. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ˯ËÙÈο ·̷ٷ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÛÎÂÏÂÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘.ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÙÔÈÌˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ë¯ËÙÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·. ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ ‰ÈηÈÒÛÂÈ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful