‫מּוסָ פִ ים‬

‫כְּ תִ ּקּונָם‬
‫נוסח ישראלי לתפילות מוסף‬
‫לשבת‪ ,‬לראש חודש‪ ,‬לשלש רגלים וליום הכיפורים‬

‫עפרה‪ ,‬תשע"א‬

‫התפילות‪ ,‬שיסודם בימים בהם בית המקדש עמד על מכונו וישראל‬
‫ישבו על אדמתם (אמנם מיעוטם בלבד)‪ ,‬עברו שינויים לאחר חורבן‬
‫הבית וחורבן האומה‪ ,‬שינויים שלאסוננו נותרו מתאימים במשך מאות‬
‫ארוכות של שנים‪ ,‬עד שדומה לרבים כאילו כך נתקנה התפילה מעולם‪.‬‬
‫אחר שזכינו לראות בעינינו את תקומת ישראל – שיבתו לקיום‬
‫לאומי‪ ,‬קיבוץ גלויותיו מארבע כנפות הארץ ובניין ירושלים –‬
‫הגיעה השעה להתאים אליה את תפילותנו‪ .‬אם איננו עושים כן‪,‬‬
‫אנו עושים תפילתנו פלסתר‪ ,‬כביכול אין זה משנה מה נאמר‬
‫ובלבד שאנו עמלים עמל‪-‬פה ויוצאים ידי חובת הנוסח הכתוב‪.‬‬
‫הנוסח המוצע בזה מושתת על הנוסח המקובל‪ ,‬בתיקונים‬
‫ההכרחיים ביותר בלבד‪ ,‬שנעשו הן על פי השכל הישר והן על‬
‫פי נוסחות ארצישראליות עתיקות‪ ,‬ביניהן כאלה המובאות‬
‫ב'סידור ארץ ישראל' של י' שאקי‪ .‬לנגד עיני עמדו כל הנוסחים‪,‬‬
‫אבל ההכרעה היתה לרוב על פי נוסח אשכנז‪ ,‬שלשונו קצרה‬
‫יותר וקרובה יותר לנוסח ארץ ישראל המקורי‪.‬‬

‫תוכן‪:‬‬
‫תפילת מוסף של שבת ‪ -‬מלאה‪3.........................‬‬
‫ברכת קדושת היום‪ :‬לראש חודש‪6......................‬‬
‫לשבת ראש חודש‪7...........................................‬‬
‫לשלש רגלים‪9..................................................‬‬
‫ליום הכיפורים‪21...............................................‬‬
‫דברי הסבר‪21....................................................‬‬

‫נוסח זה הוא פתרון‪-‬ביניים עד לדיון מעמיק ויסודי בעיצוב‬
‫המחודש של סידור התפילה‪ ,‬לא רק לאור הגאולה אלא גם לאור‬
‫שינויים חברתיים ותרבותיים עמוקים – ומתוך מגמה להשיב את‬
‫התפילה אל כל ישראל‪ ,‬כראוי לה‪.‬‬
‫כמה הערות הבהרה מופיעות בסיום התפילות‪.‬‬
‫ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל‪.‬‬
‫יואב שורק‬

‫‪2‬‬

‫מוסף של שבת‬
‫אֲ דנָ י‪ְׂ ,‬שפָ ַתי ִֻת ְׂפ ֻ ָתח‪ .‬ו ִֻפי ַי ִ ֻגיד ְֻׂת ִה ֻ ָל ֶת ָך‪:‬‬
‫אבות‬

‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‬

‫בותינ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫אלהי יַעֲ קב‬
‫ֵ‬
‫להי יִ ְׂצחָ ק וֵ‬
‫אֱ להֵ י ַא ְׂב ָר ָהם אֱ ֵ‬

‫נופלִ ים וְׂ רופֵ א חולִ ים ו ַֻמ ִֻתיר אֲ סו ִֻרים‬
‫סומ ְׂך ְׂ‬
‫ֵ‬
‫ישנֵי ָעפָ ר‪.‬‬
‫ו ְֻׂמ ַק ֻיֵם אֱ מ ֻונָתו לִ ֵ‬
‫דומה לָ ךְׂ‬
‫ָ‬
‫ֶ‬
‫מוך ַֻב ַעל ְׂ ֻגבוֻרות ו ִֻמי‬
‫ִמי כָ‬
‫ֶמלֶ ְׂך ֵמ ִמית ו ְֻׂמחַ ֻיֶה ו ַֻמ ְׂצ ִמיחַ יְׂ שו ָֻעה‪.‬‬
‫וְׂ נֶאֱ ָמן ַא ֻ ָתה לְׂ ַהחֲיות ֵמ ִתים‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ְׂ ,‬מחַ ֻיֶה ַה ֻ ֵמ ִתים‪.‬‬

‫ֻורא‬
‫ָה ֵאל ַה ָ ֻגדול ַה ִ ֻגבֻ ור וְׂ ַהנ ָ‬
‫טובים‬
‫ִ‬
‫ֻומל ח ֲָס ִדים‬
‫ֵאל ֶעלְׂ יון‪ ,‬ג ֵ‬
‫[וְׂ ]קונֵה ַה ֻכל וְׂ זוכֵ ר חַ ְׂס ֵדי ָאבות‬
‫ֵיהם‬
‫ֻואל לִ ְׂבנֵי ְׂבנ ֶ‬
‫ו ֵֻמ ִביא ג ֵ‬
‫לְׂ ַמ ַען ְׂשמו ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה‪:‬‬
‫יע ו ָֻמגֵ ן‬
‫ֻמוש ַ‬
‫ֶמלֶ ְׂך עוזֵר ו ִ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ָ ,‬מגֵ ן ַא ְׂב ָר ָהם‪.‬‬

‫קדושה‬

‫ַא ֻ ָתה ָקדוש וְׂ ִש ְׂמ ָך ָקדוש‬

‫דושים ְׂ ֻבכָ ל יום יְׂ ַהלְׂ לו ָֻך ֻ ֶסלָ ה‬
‫ו ְֻׂק ִ‬
‫] ִֻכי ֵאל ֶמלֶ ְׂך ָ ֻגדול וְׂ ָקדוש ָא ֻ ָתה[‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ָ ,‬ה ֵאל ַה ָֻקדוש‪.‬‬
‫קדושת היום‬

‫גבורות‬

‫יה‬
‫נות ָ‬
‫ק ְׂר ְׂ ֻב ֶ‬
‫ית ִּ‬
‫ר ִצ ָ‬
‫ש ָֻבת ִּ‬
‫תִּ ֻ ַכנְׂ ֻ ָת ִּ‬

‫ַא ֻ ָתה ִ ֻגבֻ ור לְׂ עולָ ם אֲ דנָי‬
‫יע‬
‫הוש ַ‬
‫ִ‬
‫ְׂמחַ ֻיֶה ֵמ ִתים ַא ֻ ָתה‪ַ ,‬רב לְׂ‬

‫יה‪.‬‬
‫יה עִּם סִּדֻ ו ֵֻרי נִּ ָסכֶ ָ‬
‫ֻש ָ‬
‫פרו ֶ‬
‫ית ִּ‬
‫צִּ ִֻו ָ‬

‫ש ם‪.‬‬
‫ֻמוריד ַה ֶֻג ֶ‬
‫מוריד ַה ֻ ָטל ‪ַ /‬מ ֻ ִשיב ָהרוֻחַ ו ִ‬
‫ִ‬
‫ְׂמכַ לְׂ ֻ ֵכל חַ ִ ֻיים ְׂ ֻבחֶ ֶסד‬
‫ְׂמחַ ֻיֶה ֵמ ִתים ְׂ ֻב ַרח ֲִמים ַר ִ ֻבים‬

‫כבוד יִּנְׂ חָ ל ֻו‬
‫יה לִּעולָ ם ִּ‬
‫מִּ ַע ְׂ ֻנגֶ ָ‬
‫יה חִּ ִ ֻיים ִּזכ ֻו‬
‫טועֲ ֶמ ָ‬
‫בחָ ר ֻו‪.‬‬
‫יה גִּ ֺד ֻ ָלה ִּ‬
‫וִּגַ ם הִּאוהֲ ִבים דִּבָ ֶר ָ‬

‫‪3‬‬

‫יה‬
‫אִּז ִמ ִֻסינַי נִ ְׂצ ַט ֻו ֻו ָעלֶ ָ‬
‫להינ ֻו לְׂ ַה ְׂק ִריב ָֻב ֻה‬
‫וַ ְֻׂתצַ ֵ ֻונ ֻו יי אֱ ֵ‬
‫ש ָֻבת ֻ ָכ ָראוֻי‪ִּ .‬‬
‫ָק ְׂר ַֻבן מו ַֻסף ַ‬
‫יְׂ ִהי ָרצון ִמ ְֻׂלפָ נ ָ‬
‫ֶיך‬
‫בותינ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫יי אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫ָ‬
‫שנִ ְׂבנֶה ִמ ְׂקדָֻ ְׂשך ְׂמ ֵה ָרה‬
‫ֶ‬

‫בותינ ֻו‪ְׂ ,‬רצֵ ה נָא ִב ְׂמנוֻחָ ֵתנ ֻו‪.‬‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫תור ֶת ָך‬
‫ות ָך וְׂ ֵתן חֶ לְׂ ֵקנ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫שנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬
‫ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫שמחֵ נ ֻו ִ ֻבישו ָֻע ֶת ָך‬
‫שב ֵענ ֻו ִמ ֻטוֻבֶ ָך וְׂ ְֻׂ‬
‫ְׂ ֻ‬
‫וְׂ ַטהֵ ר לִ ֵֻבנ ֻו לְׂ ָע ְׂב ְׂדֻ ָך ֶֻבאֱ ֶמת‬

‫ש ָך‬
‫ש ָֻבת ָק ְׂד ֶ‬
‫וְׂ ַהנְׂ ִחילֵ נ ֻו יי אֱ להֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ו ְֻׂב ָרצון ַ‬
‫שי ְׂש ֶמ ָך‪.‬‬
‫וְׂ יָנוֻח ֻו בֻ ו ֻ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬

‫שה וְׂ נ ְַׂק ִריב לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך‬
‫חו נַעֲ ֶ‬
‫וְׂ ַעל ִמזְׂ ְׂ ֻב ֹ‬
‫ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ְֻׂכ ִמ ְׂצוַ ת ְׂרצונָךְׂ‬

‫ש ָֻבת‪.‬‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ְׂ ,‬מ ַקדֵֻ ש ַה ֻ ַ‬

‫ש ָֻבת ַהזֶֻה‬
‫ֶאת מו ַֻסף יום ַה ֻ ַ‬
‫תור ָתךְׂ‬
‫ש ֻ ָכ ַת ְׂב ֻ ָת ָעלֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫ְֻׂכמו ֶ‬
‫משה ַע ְׂבדָֻ ְׂך ֻ ָכ ָאמוֻר‪:‬‬
‫ַעל יְׂ ֵדי ֶ‬

‫עבודה‬

‫ימים‬
‫שנָה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫ש ָֻבת ְׂשנֵי ְׂכבָ ִשים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫ו ְֻׂביום ַה ֻ ַ‬
‫ש ֶמן וְׂ נִ ְׂס ֻכו‪:‬‬
‫ו ְֻׂשנֵי ֶע ְׂשרנִ ים סלֶ ת ִמנְׂ חָ ה ְׂ ֻבלוֻלָ ה בַ ֻ ֶ‬
‫ש ַֻב ֻתו ַעל עלַ ת ַה ֻ ָת ִמיד וְׂ נִ ְׂס ֻ ָכ ֻה‪:‬‬
‫ש ָֻבת ְׂ ֻב ַ‬
‫עלַ ת ַ‬
‫קור ֵאי ענֶג‪.‬‬
‫ש ָֻבת וְׂ ְׂ‬
‫ומ ֵרי ַ‬
‫יִ ְׂש ְׂמח ֻו ְׂב ַמלְׂ כו ָֻת ְׂך ש ְׂ‬
‫יעי‪ֺ ֻ ,‬כ ֻ ָלם יִ ְׂש ְׂ ֻבע ֻו וְׂ יִ ְׂת ַע ְׂ ֻנג ֻו ִמ ֻטוֻבָ ךְׂ‬
‫שי ְׂש ִב ִ‬
‫ַעם ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫את‬
‫ית בֻ ו וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻתו‪ ,‬חֶ ְׂמדַֻ ת י ִָמים אותו ָק ָר ָ‬
‫יעי ָר ִצ ָ‬
‫וְׂ ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬
‫אשית‪.‬‬
‫שה ְׂב ֵר ִ‬
‫זֵכֶ ר לְׂ ַמעֲ ֵ‬

‫שר ֵאל‬
‫להינ ֻו ְׂ ֻב ַע ְֻׂמ ָך יִ ָ‬
‫ְׂרצֵ ה יי אֱ ֵ‬

‫ית ָך‬
‫בודה לִ ְׂד ִביר ֵֻב ֶ‬
‫שב ֶאת ָהעֲ ָ‬
‫וְׂ ָה ֵ‬

‫שר ֵאל ו ְֻׂת ִפ ֻ ָל ָתם ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ְׂת ַק ֵֻבל ְׂ ֻב ָרצון‬
‫שי יִ ָ‬
‫וְׂ ִא ֻ ֵ‬
‫שר ֵאל ַע ֻ ֶמ ָך‪.‬‬
‫בודת יִ ָ‬
‫ו ְֻׂת ִהי לְׂ ָרצון ֻ ָת ִמיד עֲ ַ‬
‫ֲמ ָ‬
‫יך ָה ַר ִ ֻבים ֻ ַת ְׂח ֻפץ ָֻבנ ֻו וְׂ ִת ְׂרצֵ נ ֻו‬
‫וְׂ ַא ֻ ָתה ְׂב ַרח ֶ‬
‫ָ‬
‫אותך ְׂ ֻביִ ְׂר ָאה נַעֲ בד‪.‬‬
‫ש ְׂ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ֶ ,‬‬
‫הודאה‬

‫מודים אֲ נ ְַׂחנ ֻו לָ ְׂך‬
‫ִ‬
‫בותינ ֻו לְׂ עולָ ם וָ ֶעד‬
‫ֵ‬
‫ש ַא ֻ ָתה הוֻא יי אֱ להֵ ינ ֻו וֵ אלהֵ י אֲ‬
‫ָ‬
‫לו‬
‫גואֲ ֹ‬
‫שר ֵאל וְׂ ֹ‬
‫צוֻר יִ ָ‬

‫‪4‬‬

‫ַה ֻפו ֵדנ ֻו ִמ ֵֻבין ַהגֻויִ ם‬

‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ַ ,‬ה ֻטוב ִש ְׂמ ָך וֻלְׂ ָך ָנ ֶאה לְׂ הודות‪.‬‬

‫יאנ ֻו לְׂ ִצ ֻיון ְׂ ֻב ִר ֻנָה‬
‫ַה ְֻׂמ ִב ֵ‬
‫ַה ֻ ַמנְׂ ִחילֵ נ ֻו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ֻטֹבָ ה‬

‫ברכת כהנים (שלום)‬

‫ֻו ֻ ַמ ְׂד ִריכֵ נ ֻו ַעל ָֻבמות אויְׂ בֵ ינ ֻו‬

‫שלום טובָ ה ו ְֻׂב ָרכָ ה‬
‫שים ָ‬
‫חַ ִ ֻיים חֵ ן וָ חֶ ֶסד וְׂ ַרח ֲִמים‬

‫מותינ ֻו ַה ֻ ְׂפקוֻדות לָ ְׂך‬
‫וְׂ ַעל נִ ְׂש ֵ‬
‫וְׂ ַעל נִ ֻ ֶס ָ‬
‫ש ְׂ ֻבכָ ל יום ִע ֻ ָמנ ֻו‬
‫יך ֶ‬

‫ָֻב ְׂרכֵ נ ֻו ָא ִבינ ֻו ֻ ֺכ ֻ ָלנ ֻו ְֻׂכ ֶאחָ ד ְׂ ֻבאור ֻ ָפנ ָ‬
‫ֶיך‬
‫ִֻכי ְׂבאור ֻ ָפנ ָ‬
‫להינ ֻו‬
‫ָת ֻ ָת ֻ ָלנ ֻו יי אֱ ֵ‬
‫ֶיך נ ַ‬

‫נודה ְֻׂל ָך וֻנְׂ ַס ֻ ֵפר ְֻׂת ִה ֻ ָל ֶת ָך‬
‫ֶ‬
‫ַעל חַ ֻיֵינ ֻו ַה ְֻׂמסו ִֻרים ְׂ ֻבי ֶָדךָ‬

‫טובות ָ‬
‫אות ָ‬
‫ש ְׂ ֻבכָ ל ֵעת‬
‫יך ֶ‬
‫ֶ‬
‫יך וְׂ‬
‫ֶ‬
‫וְׂ ַעל נִ ְׂפלְׂ‬
‫בקר וְׂ צָ הֳ ָריִ ם‪.‬‬
‫ֶע ֶרב וָ ֶ‬
‫ֲמ ָ‬
‫יך‬
‫ַה ֻטוב ִֻכי לא כָ ל ֻו ַרח ֶ‬

‫ַה ְׂמ ַרחֵ ם ִֻכי לא ַת ֻמ ֻו ח ֲָס ֶד ָ‬
‫יך‬
‫ֵמעולָ ם ִק ִֻוינ ֻו לָ ְׂך‪.‬‬

‫שר ֵאל ַע ֻ ֶמ ָך‪.‬‬
‫ָעלֵ ינ ֻו וְׂ ַעל ֻ ָכל יִ ָ‬

‫ורת חַ ִ ֻיים וְׂ ַאהֲ בַ ת חֶ ֶסד ו ְֻׂצ ָד ָקה ו ְֻׂב ָרכָ ה וְׂ ַרח ֲִמים וְׂ חַ ִ ֻיים‬
‫ֻת ַ‬
‫ָ‬
‫ְׂ‬
‫ָ‬
‫שר ֵאל‬
‫שלום וְׂ טוב ְׂ ֻב ֵעינֶיך [לְׂ בָ ְׂרכֵ נ ֻו ֻו]לְׂ בָ ֵרך ֶאת ַע ְֻׂמך יִ ָ‬
‫וְׂ ָ‬

‫לומ ָך‬
‫ש ָעה ִ ֻב ְׂש ֶ‬
‫ְׂ ֻבכָ ל ֵעת ו ְֻׂבכָ ל ָ‬

‫שלום‪.‬‬
‫שר ֵאל ַֻב ֻ ָ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ַ ,‬ה ְׂמבָ ֵר ְׂך ֶאת ַע ֻמו יִ ָ‬
‫יִ ְׂהי ֻו לְׂ ָרצון ִא ְׂמ ֵרי ִפי וְׂ הֶ גְׂ יון לִ ִ ֻבי לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך‪ ,‬ה' צו ִֻרי וְׂ גאֲ לִ י‪:‬‬

‫ַשא ֻ ָת ִמיד‬
‫רומם וְׂ יִ ְׂתנ ֻ ֵ‬
‫וְׂ ַעל ֻ ֺכ ֻ ָלם יִ ְׂת ָֻב ַר ְׂך וְׂ יִ ְׂת ָ‬
‫ִש ְׂמ ָך ַמלְׂ ֻ ֵכנ ֻו לְׂ עולָ ם וָ ֶעד‪.‬‬
‫וְׂ כָ ל ַהחַ ִ ֻיים יודו ָֻך ֻ ֶסלָ ה‬
‫ָ‬
‫יהלְׂ ל ֻו וִ יבָ ְׂרכ ֻו ֶאת ִש ְׂמך ַה ָ ֻגדול ֶֻבאֱ ֶמת לְׂ עולָ ם ִֻכי טוב‪.‬‬
‫וִ ַ‬
‫ָה ֵאל יְׂ שו ָֻע ֵתנ ֻו וְׂ ֶעזְׂ ָר ֵתנ ֻו ֶסלָ ה ] ָה ֵאל ַה ֻטוב]‬

‫‪5‬‬

‫מוסף של ראש חדש‬
‫ָת ֻ ָת‬
‫אשי חֳ ָד ִשים לְׂ ַע ְֻׂמ ָך נ ָ‬
‫ָר ֵ‬
‫דותם‬
‫זְׂ ַמן ֻ ַכ ֻ ָפ ָרה לְׂ כָ ל ֻתולְׂ ָ‬
‫יבים לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך זִ ְׂבחֵ י ָרצון‬
‫יותם ַמ ְׂק ִר ִ‬
‫ִ ֻב ְׂה ָ‬

‫שיכֶ ם ֻ ַת ְׂק ִריב ֻו עולָ ה ליי‬
‫אשי חָ ְׂד ֵ‬
‫ו ְֻׂב ָר ֵ‬
‫שנָה‬
‫ֻ ָפ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר ְׂשנַיִ ם‪ .‬וְׂ ַאיִ ל ֶאחָ ד‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫ימם‬
‫ִש ְׂב ָעה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫יהם ִֻכ ְׂמ ֺד ָֻבר‬
‫ו ִֻמנְׂ חָ ָתם וְׂ נִ ְׂס ֻ ֵכ ֶ‬

‫ירי חַ ֻ ָטאת לְׂ כַ ֻ ֵפר ַֻבעֲ ָדם‪.‬‬
‫ֻשע ֵ‬
‫ו ִ‬

‫לשה ֶעשרנִ ים לַ ֻ ָפר ו ְֻׂשנֵי ֶעשרנִ ים לָ ָאיִ ל‪.‬‬
‫ְׂש ָ‬

‫שם ִמ ֻיַד שונֵא‪.‬‬
‫זִ ֻ ָכרון לְׂ כֺ ֻ ָלם יִ ְׂהי ֻו‪ .‬ו ְֻׂתשו ַֻעת נ ְַׂפ ָ‬

‫וְׂ ִעשרון לַ ֻ ֶכבֶ ש וְׂ יַיִ ן ְֻׂכנִ ְׂס ֻכו‪.‬‬

‫ִמזְׂ ֵֻבחַ חָ ָדש ְׂ ֻב ִצ ֻיון ֻ ָת ִכין‬
‫חודש נַעֲ לֶ ה ָעלָ יו‬
‫וְׂ עולַ ת ראש ֶ‬
‫ירי ִע ִֻזים נַעֲ שה ְׂב ָרצון‪.‬‬
‫ֻשע ֵ‬
‫ו ִ‬
‫שמח ֻ ֺכ ֻ ָלנ ֻו‬
‫בודת ֵֻבית ַה ִֻמ ְׂקדָֻ ש נִ ַ‬
‫וֻבַ עֲ ַ‬
‫ירךָ‬
‫ָ‬
‫ירי דָֻ וִ ד ַע ְׂבדֶֻ ך ַה ִ ֻנ ְׂש ָמ ִעים ְׂ ֻב ִע ֶ‬
‫ו ְֻׂב ִש ֵ‬

‫ָהאֲ מו ִֻרים לִ ְׂפנֵי ִמזְׂ ְׂ ֻבחֶ ָך‬

‫ַאהֲ בַ ת עולָ ם ֻ ָת ִביא לָ ֶהם‬
‫ו ְֻׂב ִרית ָאבות לַ ָֻבנִ ים ִֻתזְׂ ֻכור‪.‬‬
‫חודש ַהזֶֻה‬
‫וְׂ ֶאת מו ַֻסף יום ראש ַה ֶ‬
‫ֶיך ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ְֻׂכ ִמ ְׂצוַ ת ְׂרצונֶךָ‬
‫נַעֲ שה וְׂ נ ְַׂק ִריב לְׂ פָ נ ָ‬
‫תור ֶתךָ‬
‫ש ֻ ָכ ַת ְׂב ֻ ָת ָעלֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫ְֻׂכמו ֶ‬

‫שעיר לְׂ כַ ֻ ֵפר‬
‫וְׂ ִ‬
‫ו ְֻׂשנֵי ְׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪:‬‬
‫בותינ ֻו‪.‬‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫חדש ַהזֶֻה לְׂ טובָ ה וְׂ לִ ְׂב ָרכָ ה‪.‬‬
‫חַ דֵֻ ש ָעלֵ ינ ֻו ֶאת ַה ֶ‬
‫שמחָ ה‪ .‬לְׂ פַ ְׂרנ ָָסה וֻלְׂ כַ לְׂ ֻ ָכלָ ה‪.‬‬
‫לְׂ ששון וֻלְׂ ְׂ‬
‫שלום‪ .‬לִ ְׂמ ִחילַ ת חֵ ְׂטא וְׂ לִ ְׂסלִ יחַ ת ָעון‬
‫לְׂ חַ ִ ֻיים וֻלְׂ ָ‬
‫שע)‪.‬‬
‫(בשנת העיבור עד חודש ניסן וֻלְׂ כַ ֻ ָפ ַרת ֻ ָפ ַ‬
‫שר ֵאל ָֻבחַ ְׂר ֻ ָת ִמ ֻ ָכל ָה ֺא ֻמות‬
‫ִֻכי ְׂב ַע ְֻׂמ ָך יִ ָ‬
‫אשי חֳ ָד ִשים לָ ֶהם ָקבָ ְׂע ֻ ָת‬
‫וְׂ חֺ ֵֻקי ָר ֵ‬
‫אשי חֳ ָד ִשים‪:‬‬
‫שר ֵאל וְׂ ָר ֵ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ְׂ ,‬מ ַקדֵֻ ש יִ ָ‬

‫משה ַע ְׂבדֶֻ ָך‬
‫ַעל יְׂ ֵדי ֶ‬
‫בוד ָך‪ָ ֻ .‬כ ָאמוֻר‪:‬‬
‫ִמ ֻ ִפי ְׂכ ֶ‬

‫‪6‬‬

‫מוסף של ראש חדש שחל בשבת‬
‫ַא ֻ ָתה יָצַ ְׂר ֻ ָת עולָ ְׂמ ָך ִמ ֶֻק ֶדם‬
‫יעי‪.‬‬
‫אכ ְֻׂת ָך ַֻב ֻיום ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬
‫ית ְׂמלַ ְׂ‬
‫ִֻכ ִֻל ָ‬
‫ית ָֻבנ ֻו‬
‫אותנ ֻו וְׂ ָר ִצ ָ‬
‫ָ‬
‫ָא ַה ְׂב ֻ ָת‬
‫ותיך‪ָ.‬‬
‫רומ ְׂמ ֻ ָתנ ֻו ִמ ֻ ָכל ַה ְֻׂלשונות וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻ ָתנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬
‫וְׂ ַ‬
‫בוד ֶת ָך‬
‫וְׂ ֵק ַר ְׂב ֻ ָתנ ֻו ַמלְׂ ֻ ֵכנ ֻו לַ עֲ ָ‬
‫את‪.‬‬
‫וְׂ ִש ְׂמ ָך ַה ָ ֻגדול וְׂ ַה ָֻקדוש ָעלֵ ינ ֻו ָק ָר ָ‬
‫להינ ֻו ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה‬
‫וַ ִֻת ֻ ֶתן לָ נ ֻו ה' אֱ ֵ‬
‫אשי חֳ ָד ִשים לְׂ כַ ֻ ָפ ָרה‪.‬‬
‫ש ָֻבתות לִ ְׂמנוֻחָ ה וְׂ ָר ֵ‬
‫ַ‬

‫ימים‬
‫שנָה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫ש ָֻבת ְׂשנֵי ְׂכבָ ִשים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫ו ְֻׂביום ַה ֻ ַ‬
‫ש ֶמן וְׂ נִ ְׂסכֻ ו‪:‬‬
‫ו ְֻׂשנֵי ֶע ְׂשרנִ ים סלֶ ת ִמנְׂ חָ ה ְׂ ֻבלוֻלָ ה בַ ֻ ֶ‬
‫ש ַֻב ֻתו ַעל עלַ ת ַה ֻ ָת ִמיד וְׂ נִ ְׂס ֻ ָכ ֻה‪:‬‬
‫ש ָֻבת ְׂ ֻב ַ‬
‫עלַ ת ַ‬
‫שיכֶ ם ֻ ַת ְׂק ִריב ֻו עולָ ה לה'‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר‬
‫אשי חָ ְׂד ֵ‬
‫ו ְֻׂב ָר ֵ‬
‫ימם‪:‬‬
‫שנָה ִש ְׂב ָעה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫ְׂשנַיִ ם וְׂ ַאיִ ל ֶאחָ ד ְֻׂכבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫יהם ִֻכ ְׂמ ֺד ָֻבר‬
‫ו ִֻמנְׂ חָ ָתם וְׂ נִ ְׂס ֻ ֵכ ֶ‬
‫לשה ֶעשרנִ ים לַ ֻ ָפר ו ְֻׂשנֵי ֶעשרנִ ים לָ ָאיִ ל‪.‬‬
‫ְׂש ָ‬
‫וְׂ ִעשרון לַ ֻ ֶכבֶ ש וְׂ יַיִ ן ְֻׂכנִ ְׂס ֻכו‪.‬‬
‫שעיר לְׂ כַ ֻ ֵפר‬
‫וְׂ ִ‬

‫יְׂ ִהי ָרצון ִמ ְֻׂלפָ נ ָ‬
‫ֶיך‬

‫ו ְֻׂשנֵי ְׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪:‬‬

‫בותינ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫יי אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫ָ‬
‫שנִ ְׂבנֶה ִמ ְׂקדָֻ ְׂשך ְׂמ ֵה ָרה‬
‫ֶ‬

‫קור ֵאי ענֶג‪.‬‬
‫ש ָֻבת וְׂ ְׂ‬
‫ומ ֵרי ַ‬
‫יִ ְׂש ְׂמח ֻו ְׂב ַמלְׂ כו ָֻת ְׂך ש ְׂ‬

‫שה וְׂ נ ְַׂק ִריב לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך‬
‫חו נַעֲ ֶ‬
‫וְׂ ַעל ִמזְׂ ְׂ ֻב ֹ‬

‫חובותינ ֻו‬
‫ֵ‬
‫ֶאת ָק ְׂר ְׂ ֻבנות‬
‫ְֻׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִס ְׂד ָרם וֻמו ָֻס ִפים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪.‬‬
‫חדש ַהזֶֻה‪.‬‬
‫ש ָֻבת ַהזֶֻה וְׂ יום ראש ַה ֶ‬
‫וְׂ ֶאת מו ְֻׂספֵ י יום ַה ֻ ַ‬
‫נַעֲ שה וְׂ נ ְַׂק ִריב לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ְֻׂכ ִמ ְׂצוַ ת ְׂרצונ ֶָך‬

‫תור ֶת ָך‬
‫ש ֻ ָכ ַת ְׂב ֻ ָת ָעלֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫ְֻׂכמו ֶ‬
‫ָ‬
‫בודך ֻ ָכ ָאמוֻר‪:‬‬
‫משה ַע ְׂבדֶֻ ָך ִמ ֻ ִפי ְׂכ ֶ‬
‫ַעל יְׂ ֵדי ֶ‬

‫יעי‪ֺ ֻ ,‬כ ֻ ָלם יִ ְׂש ְׂ ֻבע ֻו וְׂ יִ ְׂת ַע ְׂ ֻנג ֻו ִמ ֻטוֻבָ ְׂך‬
‫שי ְׂש ִב ִ‬
‫ַעם ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬

‫את‬
‫ית בֻ ו וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻתו‪ ,‬חֶ ְׂמדַֻ ת י ִָמים אותו ָק ָר ָ‬
‫יעי ָר ִצ ָ‬
‫וְׂ ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬
‫אשית‪.‬‬
‫שה ְׂב ֵר ִ‬
‫זֵכֶ ר לְׂ ַמעֲ ֵ‬
‫בותינ ֻו ְׂרצֵ ה ִב ְׂמנוֻחָ ֵתנ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫ש ָֻבת ַהזֶֻה‬
‫וְׂ חַ דֵֻ ש ָעלֵ ינ ֻו ְׂ ֻביום ַה ֻ ַ‬
‫חדש ַהזֶֻה לְׂ טובָ ה וְׂ לִ ְׂב ָרכָ ה‪.‬‬
‫ֶאת ַה ֶ‬
‫שמחָ ה‪ .‬לְׂ פַ ְׂרנ ָָסה וֻלְׂ כַ לְׂ ֻ ָכלָ ה‪.‬‬
‫לְׂ ששון וֻלְׂ ְׂ‬

‫‪7‬‬

‫שלום‪ .‬לִ ְׂמ ִחילַ ת חֵ ְׂטא וְׂ לִ ְׂסלִ יחַ ת ָעון‪.‬‬
‫לְׂ חַ ִ ֻיים וֻלְׂ ָ‬
‫שע)‪.‬‬
‫(בשנת העיבור עד חודש ניסן וֻלְׂ כַ ֻ ָפ ַרת ֻ ָפ ַ‬
‫תור ֶת ָך‬
‫ות ָך וְׂ ֵתן חֶ לְׂ ֵקנ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫שנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬
‫ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫שמחֵ נ ֻו ִ ֻבישו ָֻע ֶתךָ‬
‫שב ֵענ ֻו ִמ ֻטוֻבֶ ָך וְׂ ְֻׂ‬
‫ְׂ ֻ‬
‫וְׂ ַטהֵ ר לִ ֵֻבנ ֻו לְׂ ָע ְׂב ְׂדֻ ָך ֶֻבאֱ ֶמת‪.‬‬

‫ש ָך‬
‫ש ַֻבת ָק ְׂד ֶ‬
‫להינ ֻו ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ו ְֻׂב ָרצון ַ‬
‫וְׂ ַהנְׂ ִחילֵ נ ֻו יי אֱ ֵ‬
‫שי ְׂש ֶמך‪ָ.‬‬
‫שר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫וְׂ יָנוֻח ֻו בו יִ ָ‬
‫שר ֵאל ָֻבחַ ְׂר ֻ ָת ִמ ֻ ָכל ָה ֺא ֻמות‬
‫ִֻכי ְׂב ַע ְֻׂמ ָך יִ ָ‬
‫הוד ְׂע ֻ ָת‬
‫ש ַֻבת ָק ְׂד ְׂש ָך לָ ֶהם ָ‬
‫וְׂ ַ‬
‫אשי חֳ ָד ִשים לָ ֶהם ָקבָ ְׂע ֻ ָת‬
‫וְׂ חֺ ֵֻקי ָר ֵ‬
‫אשי חֳ ָד ִשים‪.‬‬
‫שר ֵאל וְׂ ָר ֵ‬
‫ש ָֻבת וְׂ יִ ָ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ְׂ ,‬מ ַקדֵֻ ש ַה ֻ ַ‬

‫‪8‬‬

‫מוסף של שלש רגלים‬
‫ַא ֻ ָתה ְׂבחַ ְׂר ֻ ָתנ ֻו ִמ ֻ ָכל ָה ַע ִֻמים‬
‫ית ָֻבנ ֻו‬
‫אותנ ֻו וְׂ ָר ִצ ָ‬
‫ָ‬
‫ָא ַה ְׂב ֻ ָת‬
‫רומ ְׂמ ֻ ָתנ ֻו ִמ ֻ ָכל ַה ְֻׂלשונות‬
‫וְׂ ַ‬
‫ותיךָ‬
‫וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻ ָתנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬

‫בוד ֶת ָך‬
‫וְׂ ֵק ַר ְׂב ֻ ָתנ ֻו ַמלְׂ ֻ ֵכנ ֻו לַ עֲ ָ‬
‫את‪.‬‬
‫וְׂ ִש ְׂמ ָך ַה ָ ֻגדול וְׂ ַה ָֻקדוש ָעלֵ ינ ֻו ָק ָר ָ‬
‫להינ ֻו ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה‬
‫וַ ִֻת ֻ ֶתן לָ נ ֻו יי אֱ ֵ‬

‫ָא ִבינ ֻו ַמלְׂ ֻ ֵכנ ֻו‬
‫ַ ֻג ֻ ֵלה ְֻׂכבוד ַמלְׂ כו ְֻׂת ָך ָעלֵ ינ ֻו ְׂמ ֵה ָרה‬
‫וְׂ הופַ ע וְׂ ִה ֻנָשא ָעלֵ ינ ֻו לְׂ ֵעינֵי ֻ ָכל חָ י‬
‫שמחַ ת עולָ ם‬
‫וְׂ נִ ְׂבנֶה ֵֻבית ִמ ְׂקדָֻ ְׂש ָך ְׂ ֻב ְׂ‬

‫בו נַעֲ שה לְׂ פָ נ ָ‬
‫חובותינ ֻו‬
‫ֵ‬
‫ֶיך ֶאת ָק ְׂר ְׂ ֻבנות‬
‫ֻו ֹ‬
‫ְֻׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִס ְׂד ָרם וֻמו ָֻס ִפים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪.‬‬
‫ש ָֻבת ַהזֶֻה וְׂ‬
‫וְׂ ֶאת מו ַֻסף ‪ /‬וְׂ ֶאת מו ְֻׂספֵ י יום ַה ֻ ַ‬
‫שבוֻעות הַ ז ֶֻה‬
‫ֹיום חַ ג ַה ֻ ַמצֻות הַ ז ֶֻה ‪ /‬חַ ג ַה ָ‬
‫‪ /‬חַ ג ַה ֻ ֺסכֻ ות ַהז ֶֻה ‪ /‬הַ ְׂש ִמינִ י חַ ג ָהעֲ צֶ ֶרת ַהז ֶֻה‬

‫שמחָ ה‬
‫ש ָֻבתות לִ ְׂמנוֻחָ ה ֻומועֲ ִדים לְׂ ְׂ‬
‫ַ‬

‫נַעֲ שה וְׂ נ ְַׂק ִריב לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך‬
‫ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ְֻׂכ ִמ ְׂצוַ ת ְׂרצונֶךָ‬

‫שבוֻעות הַ ז ֶֻה זְׂ ַמן ַמ ֻ ַתן‬
‫חַ ג הַ ֻ ַמצֻות הַ ז ֶֻה זְׂ ַמן חֵ רו ֵֻתנ ֻו ‪ /‬חַ ג הַ ָ‬

‫בוד ָך ֻ ָכ ָאמוֻר‪:‬‬
‫ִמ ֻ ִפי ְׂכ ֶ‬

‫חַ ִ ֻגים וֻזְׂ ַמ ִ ֻנים לְׂ ששון‬
‫ֶאת יום‬
‫ש ָֻבת ַהזֶֻה וְׂ ֶאת יום‬
‫ַה ַ‬
‫שמחָ ֵתנ ֻו ‪ַ /‬ה ְׂש ִמינִ י חַ ג ָהעֲ צֶ ֶרת‬
‫ור ֵתינ ֻו ‪ /‬חַ ג ַה ֻ ֺסכֻ ות הַ ז ֶֻה זְׂ ַמן ְׂ‬
‫ֻת ָ‬

‫תור ֶת ָך‬
‫ש ֻ ָכ ַת ְׂב ֻ ָת ָעלֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫ְֻׂכמו ֶ‬
‫משה ַע ְׂבדֶֻ ךָ‬
‫ַעל יְׂ ֵדי ֶ‬

‫שמחָ ֵתנ ֻו ‪ֻ ְׂ /‬ב ַאהֲ בָ ה‬
‫ַהז ֶֻה זְׂ ַמן ְׂ‬

‫ימים‬
‫שנָה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫ש ָֻבת ְׂשנֵי ְׂכבָ ִשים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫ו ְֻׂביום ַה ֻ ַ‬

‫יאת ִמ ְׂצ ָריִ ם‪.‬‬
‫יצ ַ‬
‫קדש זֵכֶ ר לִ ִ‬
‫ִמ ְׂק ָרא ֶ‬

‫ש ֶמן וְׂ נִ ְׂסכֻ ו‪:‬‬
‫ו ְֻׂשנֵי ֶע ְׂשרנִ ים סלֶ ת ִמנְׂ חָ ה ְׂ ֻבלוֻלָ ה בַ ֻ ֶ‬

‫יְׂ ִהי ָרצון ִמ ְֻׂלפָ נ ָ‬
‫ֶיך‬

‫ש ַֻב ֻתו ַעל עלַ ת ַה ֻ ָת ִמיד וְׂ נִ ְׂס ֻ ָכ ֻה‪:‬‬
‫ש ָֻבת ְׂ ֻב ַ‬
‫עלַ ת ַ‬

‫בותינ ֻו ֶמלֶ ְׂך ַרח ֲָמן‪,‬‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫יי אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ֲמיך ָה ַר ִ ֻבים‬
‫ש ֻ ָתשוֻב ו ְֻׂת ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ֻו וְׂ ַעל ִמ ְׂקדָֻ ְׂשך ְׂ ֻב ַרח ֶ‬
‫ֶ‬

‫חדש‪ֶ ֻ .‬פ ַסח לה'‪:‬‬
‫חדש ָה ִראשון ְׂ ֻב ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר יום לַ ֶ‬
‫וֻבַ ֶ‬

‫וְׂ ִת ְׂבנֵה ֻו ְׂמ ֵה ָרה ו ְֻׂתגַ דֵֻ ל ְֻׂכבודו‪.‬‬

‫חדש הַ ז ֶֻה חָ ג‪ִ .‬ש ְׂב ַעת י ִָמים ַמצֻות י ֵָאכֵ ל‪:‬‬
‫שה ָעשר יום לַ ֶ‬
‫וֻבַ חֲ ִמ ֻ ָ‬

‫ביום א' של פסח‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫בדה לא ַתעֲ ש ֻו‪:‬‬
‫קדש‪ָֻ .‬כל ְׂמלֶאכֶ ת עֲ ָ‬
‫ַֻב ֻיום ָה ִראשון ִמ ְׂק ָרא ֶ‬

‫ביום שלישי של סוכות (ב' של חול המועד)‪:‬‬

‫שה עלָ ה לה'‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר ְׂשנַ יִ ם‪ .‬וְׂ ַאיִ ל ֶאחָ ד‪.‬‬
‫וְׂ ִה ְׂק ַר ְׂב ֻ ֶתם ִא ֻ ֶ‬

‫ישי‪ָ ֻ .‬פ ִרים ַע ְׂש ֻ ֵתי ָעשר‪ֵ .‬אילִ ם ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי‬
‫וֻבַ ֻיום ַה ֻ ְׂשלִ ִ‬

‫ימם יִ ְׂהי ֻו לָ כֶ ם‪:‬‬
‫וְׂ ִש ְׂב ָעה ְׂכבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫ימם‪:‬‬
‫שנָ ה ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬
‫ָ‬

‫בחול המועד פסח ובשביעי של פסח‪:‬‬

‫ביום רביעי של סוכות (ג' של חול המועד)‪:‬‬

‫שה עלָ ה לה'‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר ְׂשנַ יִ ם‪ .‬וְׂ ַאיִ ל ֶאחָ ד‪.‬‬
‫וְׂ ִה ְׂק ַר ְׂב ֻ ֶתם ִא ֻ ֶ‬

‫שרה‪ֵ .‬אילִ ים ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‬
‫יעי‪ָ ֻ .‬פ ִרים עֲ ָ‬
‫וֻבַ ֻיום ָה ְׂר ִב ִ‬

‫ימם יִ ְׂהי ֻו לָ כֶ ם‪:‬‬
‫וְׂ ִש ְׂב ָעה ְׂכבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫ימם‪:‬‬
‫ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫בשבועות‪:‬‬

‫ביום חמישי של סוכות (ד' של חול המועד)‪:‬‬

‫עותיכֶ ם‬
‫חֲד ָשה לה' ְׂ ֻב ָשבֺ ֵ‬
‫יבכֶ ם ִמנְׂ חָ ה ָ‬
‫ו ְֻׂביום ַה ִ ֻבכֻ ו ִֻרים‪ֻ ְׂ .‬ב ַה ְׂק ִר ְׂ‬

‫ישי ֻ ָפ ִרים ִֻת ְׂש ָעה‪ֵ .‬אילִ ם ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‬
‫וֻבַ ֻיום ַהח ֲִמ ִ‬

‫בדה לא ַתעֲ ש ֻו‪:‬‬
‫קדש יִ ְׂהיֶה לָ כֶ ם‪ָֻ .‬כל ְׂמלֶאכֶ ת עֲ ָ‬
‫ִמ ְׂק ָרא ֶ‬
‫וְׂ ִה ְׂק ַר ְׂב ֻ ֶתם עלָ ה לְׂ ֵריחַ נִ יחחַ לה'‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר ְׂשנַ יִ ם‪ַ .‬איִ ל‬
‫ֶאחָ ד‪ִ .‬ש ְׂב ָעה ְׂכבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‪:‬‬

‫ביום א' של סוכות‪:‬‬
‫קדש יִ ְׂהיֶה לָ כֶ ם ָֻכל‬
‫יעי‪ִ .‬מ ְׂק ָרא ֶ‬
‫חדש הַ ֻ ְׂש ִב ִ‬
‫שה ָעשר יום לַ ֶ‬
‫וֻבַ חֲ ִמ ֻ ָ‬
‫בדה לא ַתעֲ ש ֻו‪ .‬וְׂ חַ ג ֶֻתם חַ ג לה' ִש ְׂב ַעת י ִָמים‪:‬‬
‫ְׂמלֶ אכֶ ת עֲ ָ‬

‫ימם‪:‬‬
‫ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫ביום שישי של סוכות (ה' של חול המועד)‪:‬‬
‫וֻבַ ֻיום ַה ֻ ִש ֻ ִשי‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂשמנָה‪ֵ .‬אילִ ם ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‬
‫ימם‪:‬‬
‫ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫ביום שביעי של סוכות (הושענא רבה)‪:‬‬

‫לשה‬
‫שה ֵריחַ נִ יחחַ לה'‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר ְׂש ָ‬
‫וְׂ ִה ְׂק ַר ְׂב ֻ ֶתם עלָ ה ִא ֻ ֵ‬

‫יעי‪ָ ֻ .‬פ ִרים ִש ְׂב ָעה‪ֵ .‬אילִ ם ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה‬
‫וֻבַ ֻיום ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬

‫ימם‬
‫ָעשר‪ֵ .‬אילִ ם ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָשנָה ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫ימם‪:‬‬
‫ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫יִ ְׂהי ֻו‪:‬‬

‫בשמיני עצרת (שמחת תורה)‪:‬‬

‫ביום שני של סוכות (א' של חול המועד)‪:‬‬

‫בדה לא ַתעֲ ש ֻו‪:‬‬
‫ַֻב ֻיום הַ ֻ ְׂש ִמינִ י‪ .‬עֲ צֶ ֶרת ִֻת ְׂהיֶה לָ כֶ ם ָֻכל ְׂמלֶ אכֶ ת עֲ ָ‬

‫שנִ י‪ָ ֻ .‬פ ִרים ְׂ ֻבנֵי בָ ָקר ְׂשנֵים ָעשר‪ֵ .‬אילִ ם ְׂשנָיִ ם‪ְֻׂ .‬כבָ שים‬
‫וֻבַ ֻיום ַה ֻ ֵ‬

‫שה ֵריחַ נִ יחחַ לה'‪ַ ֻ .‬פר ֶאחָ ד‪ַ .‬איִ ל ֶאחָ ד‪.‬‬
‫וְׂ ִה ְׂק ַר ְׂב ֻ ֶתם עלָ ה ִא ֻ ֵ‬

‫ימם‪:‬‬
‫ְׂ ֻבנֵי ָשנָה ַא ְׂר ָֻב ָעה ָעשר‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬

‫ימם‪:‬‬
‫שנָה ִש ְׂב ָעה‪ְֻׂ .‬ת ִמ ִ‬
‫ְֻׂכבָ שים ְׂ ֻבנֵי ָ‬

‫‪01‬‬

‫לשה ֶעשרנִ ים לַ ֻ ָפר ו ְֻׂשנֵי ֶעשרנִ ים לָ ָאיִ ל‪.‬‬
‫ְׂש ָ‬

‫שנָה‬
‫שלש ֻ ְׂפ ָע ִמים ַֻב ֻ ָ‬
‫ָ‬
‫לה ָ‬
‫שר יִ ְׂבחָ ר‪.‬‬
‫יך ַֻב ֻ ָמקום אֲ ֶ‬
‫י ֵָר ֶאה כָ ל זְׂ כו ְֻׂר ָך ֶאת ֻ ְׂפנֵי ה' אֱ ֶ‬

‫וְׂ ִעשרון לַ ֻ ֶכבֶ ש וְׂ יַיִ ן ְֻׂכנִ ְׂס ֻכו‪.‬‬

‫שבֺ עות‪ .‬ו ְֻׂבחַ ג ַה ֻ ֺסכֻ ות‪.‬‬
‫ְׂ ֻבחַ ג ַה ֻ ַמצֻות‪ .‬ו ְֻׂבחַ ג ַה ֻ ָ‬

‫שעיר לְׂ כַ ֻ ֵפר‬
‫וְׂ ִ‬

‫יקם‪.‬‬
‫וְׂ לא י ֵָר ֶאה ֶאת ֻ ְׂפנֵי ה' ֵר ָ‬

‫שע ִירים לְׂ כַ ֻ ֵפר‬
‫‪ /‬בשבועות‪ :‬ו ְֻׂשנֵי ִ‬

‫ִאיש ְֻׂכ ַמ ְֻׂתנַת יָדו‬
‫ְֻׂכ ִב ְׂר ֻ ַכת יי אֱ להֶ ָ‬
‫ָתן לָ ְׂך‪.‬‬
‫שר נ ַ‬
‫יך אֲ ֶ‬

‫קור ֵאי ענֶג‪.‬‬
‫ש ָֻבת וְׂ ְׂ‬
‫ומ ֵרי ַ‬
‫יִ ְׂש ְׂמח ֻו ְׂב ַמלְׂ כו ָֻת ְׂך ש ְׂ‬

‫יעי‪ֺ ֻ ,‬כ ֻ ָלם יִ ְׂש ְׂ ֻבע ֻו וְׂ יִ ְׂת ַע ְׂ ֻנג ֻו ִמ ֻטוֻבָ ְׂך‬
‫שי ְׂש ִב ִ‬
‫ַעם ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬

‫יאנ ֻו יי אֱ להֵ ינ ֻו ֶאת ִ ֻב ְׂר ֻ ַכת מועֲ ֶד ָ‬
‫יך‬
‫וְׂ ַה ֻש ֵ‬
‫שמחָ ה וֻלְׂ ששון‬
‫שלום לְׂ ְׂ‬
‫לְׂ חַ ִ ֻיים וֻלְׂ ָ‬

‫את‬
‫ית בֻ ו וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻתו‪ ,‬חֶ ְׂמדַֻ ת י ִָמים אותו ָק ָר ָ‬
‫יעי ָר ִצ ָ‬
‫וְׂ ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬

‫ית וְׂ ָא ַמ ְׂר ֻ ָת לְׂ בָ ְׂרכֵ נ ֻו‬
‫שר ָר ִצ ָ‬
‫ֻ ַכאֲ ֶ‬

‫יהם ִֻכ ְׂמ ֺד ָֻבר‬
‫ו ִֻמנְׂ חָ ָתם וְׂ נִ ְׂס ֻ ֵכ ֶ‬

‫ו ְֻׂשנֵי ְׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪.‬‬

‫אשית‪.‬‬
‫שה ְׂב ֵר ִ‬
‫זֵכֶ ר לְׂ ַמעֲ ֵ‬
‫בותינ ֻו‪ְׂ .‬רצֵ ה ִב ְׂמנוֻחָ ֵתנ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫ֶמלֶ ְׂך ַרח ֲָמן ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ֻו‪ .‬טוב ו ֵֻמ ִטיב ִהדָֻ ֶרש לָ נ ֻו‪.‬‬
‫ית ָך ְֻׂכבַ ְֻׂת ִח ֻ ָלה וְׂ כונֵן ִמ ְׂקדָֻ ְׂש ָך ַעל ְׂמכונו‪.‬‬
‫ְׂ ֻבנֵה בֵ ְׂ‬

‫שמחֵ נ ֻו ְׂ ֻב ִת ֻקוֻנו‪.‬‬
‫וְׂ ַה ְׂר ֵאנ ֻו ְׂ ֻב ִבנְׂ יָנו וְׂ ְֻׂ‬
‫ירם וֻלְׂ זִ ְׂמ ָרם‪.‬‬
‫בוד ָתם וֻלְׂ וִ ִ ֻים לְׂ ִש ָ‬
‫שב כֻ הֲ נִ ים לַ עֲ ָ‬
‫וְׂ ָה ֵ‬
‫וְׂ ָאנ ֻו נַעֲ לֶ ה וְׂ נ ֵָר ֶאה וְׂ נִ ְׂש ֻ ַתחֲוֶ ה לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך‬
‫שלש ֻ ַפעֲ ֵמי ְׂרגָ לֵ ינ ֻו‬
‫ְׂ ֻב ָ‬
‫תור ֶתך‪ָ:‬‬
‫ֻ ַכ ֻ ָכתוֻב ְׂ ֻב ָ‬

‫בותינ ֻו ְׂרצֵ ה נָא ִב ְׂמנוֻחָ ֵתנ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫תור ֶת ָך‬
‫ות ָך וְׂ ֵתן חֶ לְׂ ֵקנ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫שנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬
‫ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫שמחֵ נ ֻו ִ ֻבישו ָֻע ֶת ָך‬
‫שב ֵענ ֻו ִמ ֻטוֻבֶ ָך וְׂ ְֻׂ‬
‫ְׂ ֻ‬
‫וְׂ ַט ֵהר לִ ֵֻבנ ֻו לְׂ ָע ְׂב ְׂדֻ ָך ֶֻבאֱ ֶמת‪.‬‬

‫וְׂ ַהנְׂ ִחילֵ נ ֻו יי אֱ להֵ ינ ֻו‬
‫שמחָ ה ו ְֻׂבששון‬
‫ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ו ְֻׂב ָרצון ְׂ ֻב ְׂ‬
‫ש ָך‬
‫ש ָֻבת ֻומועֲ ֵדי ָק ְׂד ֶ‬
‫ַ‬

‫שי ְׂש ֶמ ָך‬
‫שר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫שמח ֻו ְׂב ָך יִ ָ‬
‫וְׂ יִ ְׂ‬

‫שר ֵאל וְׂ ַה ְֻׂז ַמ ִ ֻנים‪:‬‬
‫ש ָֻבת וְׂ יִ ָ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‪ְׂ ,‬מ ַקדֵֻ ש ַה ֻ ַ‬

‫‪00‬‬

‫מוסף של יום הכיפורים‬
‫ַא ֻ ָתה ְׂבחַ ְׂר ֻ ָתנ ֻו ִמ ֻ ָכל ָה ַע ִֻמים‬

‫בו נַעֲ שה לְׂ פָ נ ָ‬
‫חובותינ ֻו‬
‫ֵ‬
‫ֶיך ֶאת ָק ְׂר ְׂ ֻבנות‬
‫ֻו ֹ‬
‫ְֻׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִס ְׂד ָרם וֻמו ָֻס ִפים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪.‬‬

‫ית ָֻבנ ֻו‬
‫אותנ ֻו וְׂ ָר ִצ ָ‬
‫ָ‬
‫ָא ַה ְׂב ֻ ָת‬

‫ש ָֻבת ַהזֶֻה וְׂ‬
‫וְׂ ֶאת מו ַֻסף ‪ /‬וְׂ ֶאת מו ְֻׂספֵ י יום ַה ֻ ַ‬

‫רומ ְׂמ ֻ ָתנ ֻו ִמ ֻ ָכל ַה ְֻׂלשונות‬
‫וְׂ ַ‬
‫ותיךָ‬
‫וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻ ָתנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬

‫ֹיום ַה ִֻכ ֻפו ִֻרים ַהזֶֻה‬

‫בוד ֶת ָך‬
‫וְׂ ֵק ַר ְׂב ֻ ָתנ ֻו ַמלְׂ ֻ ֵכנ ֻו לַ עֲ ָ‬
‫את‪.‬‬
‫וְׂ ִש ְׂמ ָך ַה ָ ֻגדול וְׂ ַה ָֻקדוש ָעלֵ ינ ֻו ָק ָר ָ‬
‫להינ ֻו‬
‫וַ ִֻת ֻ ֶתן לָ נ ֻו יי אֱ ֵ‬

‫שה וְׂ לִ ְׂמנוֻחָ ה וְׂ ֶאת יום‬
‫ש ָֻבת ַהזֶֻה לִ ְׂק ֺד ֻ ָ‬
‫ֶאת יום ַה ֻ ַ‬

‫נַעֲ שה וְׂ נ ְַׂק ִריב לְׂ פָ נ ָ‬
‫ֶיך‬
‫ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ְֻׂכ ִמ ְׂצוַ ת ְׂרצונֶךָ‬

‫תור ֶת ָך‬
‫ש ֻ ָכ ַת ְׂב ֻ ָת ָעלֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫ְֻׂכמו ֶ‬
‫משה ַע ְׂבדֶֻ ךָ‬
‫ַעל יְׂ ֵדי ֶ‬
‫בוד ָך ֻ ָכ ָאמוֻר‪:‬‬
‫ִמ ֻ ִפי ְׂכ ֶ‬

‫ַה ִֻכ ֻפו ִֻרים ַהזֶֻה לִ ְׂמ ִחילָ ה וְׂ לִ ְׂסלִ יחָ ה וֻלְׂ כַ ֻ ָפ ָרה ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה‬

‫ימים‬
‫שנָה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫ש ָֻבת ְׂשנֵי ְׂכבָ ִשים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫ו ְֻׂביום ַה ֻ ַ‬

‫יאת ִמ ְׂצ ָריִ ם‪.‬‬
‫יצ ַ‬
‫קדש זֵכֶ ר לִ ִ‬
‫ִמ ְׂק ָרא ֶ‬

‫ש ֶמן וְׂ נִ ְׂסכֻ ו‪:‬‬
‫ו ְֻׂשנֵי ֶע ְׂשרנִ ים סלֶ ת ִמנְׂ חָ ה ְׂ ֻבלוֻלָ ה בַ ֻ ֶ‬

‫יְׂ ִהי ָרצון ִמ ְֻׂלפָ נ ָ‬
‫ֶיך‬

‫ש ַֻב ֻתו ַעל עלַ ת ַה ֻ ָת ִמיד וְׂ נִ ְׂס ֻ ָכ ֻה‪:‬‬
‫ש ָֻבת ְׂ ֻב ַ‬
‫עלַ ת ַ‬

‫בותינ ֻו ֶמלֶ ְׂך ַרח ֲָמן‪,‬‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫יי אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫ָ‬
‫ָ‬
‫ֲמיך ָה ַר ִ ֻבים‬
‫ש ֻ ָתשוֻב ו ְֻׂת ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ֻו וְׂ ַעל ִמ ְׂקדָֻ ְׂשך ְׂ ֻב ַרח ֶ‬
‫ֶ‬

‫ותיכֶ ם ֻ ָכל ְׂמלָ אכָ ה לא ַתעֲ ש ֻו‪:‬‬
‫יתם ֶאת נ ְַׂפש ֵ‬
‫וְׂ ִע ִ ֻנ ֶ‬

‫וְׂ ִת ְׂבנֵה ֻו ְׂמ ֵה ָרה ו ְֻׂתגַ דֵֻ ל ְֻׂכבודו‪.‬‬

‫וְׂ ִה ְׂק ַר ְׂב ֻ ֶתם עלָ ה לה' ֵריחַ נִ יחחַ‬

‫ָא ִבינ ֻו ַמלְׂ ֻ ֵכנ ֻו‬
‫ַ ֻג ֻ ֵלה ְֻׂכבוד ַמלְׂ כו ְֻׂת ָך ָעלֵ ינ ֻו ְׂמ ֵה ָרה‬
‫וְׂ הופַ ע וְׂ ִה ֻנָשא ָעלֵ ינ ֻו לְׂ ֵעינֵי ֻ ָכל חָ י‬
‫שמחַ ת עולָ ם‬
‫וְׂ נִ ְׂבנֶה ֵֻבית ִמ ְׂקדָֻ ְׂש ָך ְׂ ֻב ְׂ‬

‫קדש יִ ְׂהיֶה לָ כֶ ם‬
‫יעי ַהזֶֻה ִמ ְׂק ָרא ֶ‬
‫חדש ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬
‫וֻבֶ ָעשור לַ ֶ‬

‫ֻ ַפר ֶֻבן ָֻב ָקר ֶאחָ ד ַאיִ ל ֶאחָ ד‬
‫ימים יִ ְׂהי ֻו לָ כֶ ם‪:‬‬
‫שנָה ִש ְׂב ָעה ְֻׂת ִמ ִ‬
‫ְֻׂכבָ ִשים ְׂ ֻבנֵי ָ‬
‫יהם ִֻכ ְׂמ ֺד ָֻבר‬
‫ו ִֻמנְׂ חָ ָתם וְׂ נִ ְׂס ֻ ֵכ ֶ‬
‫לשה ֶעשרנִ ים לַ ֻ ָפר ו ְֻׂשנֵי ֶעשרנִ ים לָ ָאיִ ל‪.‬‬
‫ְׂש ָ‬

‫‪02‬‬

‫וְׂ ִעשרון לַ ֻ ֶכבֶ ש וְׂ יַיִ ן ְֻׂכנִ ְׂס ֻכו‪.‬‬
‫שע ִירים לְׂ כַ ֻ ֵפר‬
‫ו ְֻׂשנֵי ִ‬
‫ו ְֻׂשנֵי ְׂת ִמ ִידים ְֻׂכ ִהלְׂ כָ ָתם‪.‬‬
‫קור ֵאי ענֶג‪.‬‬
‫ש ָֻבת וְׂ ְׂ‬
‫ומ ֵרי ַ‬
‫יִ ְׂש ְׂמח ֻו ְׂב ַמלְׂ כו ָֻת ְׂך ש ְׂ‬
‫יעי‪ֺ ֻ ,‬כ ֻ ָלם יִ ְׂש ְׂ ֻבע ֻו וְׂ יִ ְׂת ַע ְׂ ֻנג ֻו ִמ ֻטוֻבָ ךְׂ‬
‫שי ְׂש ִב ִ‬
‫ַעם ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫את‬
‫ית בֻ ו וְׂ ִקדַֻ ְׂש ֻתו‪ ,‬חֶ ְׂמדַֻ ת י ִָמים אותו ָק ָר ָ‬
‫יעי ָר ִצ ָ‬
‫וְׂ ַה ֻ ְׂש ִב ִ‬
‫אשית‪.‬‬
‫שה ְׂב ֵר ִ‬
‫זֵכֶ ר לְׂ ַמעֲ ֵ‬
‫בותינ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬

‫בותינ ֻו ְׂרצֵ ה נָא ִב ְׂמנוֻחָ ֵתנ ֻו‬
‫אלהי אֲ ֵ‬
‫ֵ‬
‫אֱ להֵ ינ ֻו וֵ‬
‫תור ֶת ָך‬
‫ות ָך וְׂ ֵתן חֶ לְׂ ֵקנ ֻו ְׂ ֻב ָ‬
‫שנ ֻו ְׂ ֻב ִמ ְׂצ ֶ‬
‫ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫שמחֵ נ ֻו ִ ֻבישו ָֻע ֶת ָך‬
‫שב ֵענ ֻו ִמ ֻטוֻבֶ ָך וְׂ ְֻׂ‬
‫ְׂ ֻ‬
‫וְׂ ַט ֵהר לִ ֵֻבנ ֻו לְׂ ָע ְׂב ְׂדֻ ָך ֶֻבאֱ ֶמת‪.‬‬

‫ש ָך‬
‫ש ַֻבת ָק ְׂד ֶ‬
‫וְׂ ַהנְׂ ִחילֵ נ ֻו ה' אֱ להֵ ינ ֻו ְׂ ֻב ַאהֲ בָ ה ו ְֻׂב ָרצון ַ‬
‫שי ְׂש ֶמ ָך‬
‫וְׂ יָנוֻח ֻו בו ֻ ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדֻ ֵ‬
‫שרוֻן ְׂ ֻבכָ ל דֻ ור‬
‫ִֻכי ַא ֻ ָתה ָסלְׂ חָ ן לְׂ יִ ְׂש ָר ֵאל ו ָֻמחֳ לָ ן לְׂ ִש ְׂבטֵ י יְׂ ֺ‬
‫וָ דור ו ִֻמ ַֻבלְׂ ָע ֶד ָ‬
‫יך ֵאין לָ נ ֻו ֶמלֶ ְׂך מוחֵ ל וְׂ סולֵ חַ‬
‫ָֻברו ְֻׂך ַא ֻ ָתה יי‬
‫ונותינ ֻו‬
‫ֵ‬
‫ֶמלֶ ְׂך מוחֵ ל וְׂ סולֵ חַ לַ עֲ‬

‫ש ָֻבת ַהזֶֻה ו ְֻׂביום ַה ִֻכ ֻפו ִֻרים ַהזֶֻה‬
‫ונותינ ֻו ְׂ ֻביום ַה ֻ ַ‬
‫ֵ‬
‫ְׂמחל לַ עֲ‬
‫אתינ ֻו ִמ ֻנֶגֶ ד ֵעינ ָ‬
‫ֶיך‬
‫ש ֵעינ ֻו וְׂ חַ ֻט ֵ‬
‫ְׂמחֵ ה וְׂ ַהעֲ בֵ ר ֻ ְׂפ ָ‬

‫וְׂ לַ עֲ ונות ַע ֻמו ֵֻבית יִ ְׂש ָר ֵאל‬

‫ֻ ָכ ָאמוֻר‬
‫את ָ‬
‫ש ֶע ָ‬
‫יך לא‬
‫יך לְׂ ַמעֲ נִ י וְׂ חַ ֻט ֶ‬
‫נכי הוֻא מוחֶ ה ְׂפ ָ‬
‫נכי ָא ִ‬
‫ָא ִ‬

‫שנָה‪,‬‬
‫שנָה וְׂ ָ‬
‫מותינ ֻו ְׂ ֻבכָ ל ָ‬
‫ו ַֻמעֲ ִביר ַא ְׂש ֵ‬
‫ֶמלֶ ְׂך ַעל ֻ ָכל ָה ָא ֶרץ‬

‫ֶאזְׂ כֻ ר‪:‬‬

‫ש ָֻבת וְׂ יִ ְׂש ָר ֵאל וְׂ יום ַה ִֻכ ֻפו ִֻרים‪.‬‬
‫ְׂמ ַקדֵֻ ש ַה ֻ ַ‬

‫וְׂ נֶאֱ ַמר‬

‫את ָ‬
‫ש ֶע ָ‬
‫יך שוֻבָ ה ֵאלַ י ִֻכי‬
‫יך וְׂ כֶ ָענָן חַ ֻט ֶ‬
‫יתי כָ ָעב ֻ ְׂפ ָ‬
‫ָמ ִח ִ‬
‫גְׂ ַאלְׂ ִֻת ָ‬
‫יך‪:‬‬
‫וְׂ נֶאֱ ַמר‬
‫ִֻכי בַ ֻיום ַהזֶֻה יְׂ כַ ֻ ֵפר עֲ לֵ יכֶ ם לְׂ ַט ֵהר ֶא ְׂתכֶ ם‪,‬‬
‫אתיכֶ ם לִ ְׂפנֵי ה' ִֻת ְׂט ָהר ֻו‪:‬‬
‫ִמכֻ ל חַ ֻט ֵ‬

‫‪03‬‬

‫כמה הערות הבהרה‬
‫הערה כללית א'‪' :‬פתיחה' של נוסח התפילה הרגיל מעלה מיד שאלות‬
‫יסוד‪ ,‬שמחייבות דיון מעמיק ומורכב‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬כל עוד התפילה‬
‫מלאה אנאכרוניזם אין המתפלל מוטרד משאלת הקרבנות‪ ,‬התופסים‬
‫בה מקום מרכזי; מרגע שהטקסט נעשה בן‪-‬זמננו‪ ,‬השאלה מועצמת‪.‬‬
‫כיוון שהמגמה בנוסח שלפנינו היא למעט בשינויים ככל האפשר‪ ,‬אין‬
‫הסוגיות הללו 'נפתחות' לדיון‪ .‬אלמלא כן‪ ,‬שאלה אחת גוררת את‬
‫חברתה וסוף דבר שאין בן הדור יכול לגעת בתפילה כמלוא הנימה‪ ,‬עד‬
‫שתתבררנה כל השאלות‪.‬‬
‫הערה כללית ב'‪' :‬פתיחה' של סדר התפילה והכנסת מילים חדשות‬
‫מעלות את שאלת השפה – האם יש לשמור על שפת חז"ל‪ ,‬בה נתקנה‬
‫התפילה‪ ,‬או אדרבה‪ ,‬לערוך את השינויים בלשון ימינו‪ .‬אף כאן אחזנו‬
‫בדרך השמרנית ונקטנו לשונם של חז"ל ושל המקרא בכל מלה‬
‫שהוספנו – שוב‪ ,‬כדי לא לפתוח סוגיה נוספת לדיון‪ .‬הצד השני של‬
‫אותה שמרנות היא‪ ,‬שנמנענו מלשוב לנוסחאות עתיקות ו'נכונות' יותר‪,‬‬
‫כיוון שהתפתחות הנוסח אינה 'טעות' ולא באנו להשיב את הגלגל‬
‫אחורנית‪.‬‬
‫על אף שתי ההערות הללו‪ ,‬הנוסח שלפניכם הינו מכל מקום נוסח‬
‫'אפשרי'‪ ,‬נוסח ראוי‪ ,‬אף אם ניתן לעצב נוסח מובחר ממנו – בעבודה‬
‫עיונית וספרותית מעמיקה יותר‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬הנוסח המורגל בידינו‬
‫'איננו אפשרי'‪ :‬מוטמעים בתוכו בכיות על דברים שכבר נעננו בהם‪,‬‬
‫והסיבה היחידה לאמרו היא החשש מפני שינוי לא מוסמך – חשש‬
‫שאינו יכול להתיר תפילה שאינה נכונה‪.‬‬

‫הערות לנוסח העמידה הכללי‪:‬‬
‫ברכת עבודה‪ .‬עניינה של ברכה זו היא התקבלות עבודת הקרבנות –‬
‫ועבודת התפילה המחליפה אותה – ברצון ע"י ה'‪ .‬חורבן הבית הביא‬
‫להוספת הבקשה "והשב את העבודה לדביר ביתך"‪ ,‬ובנוסחאות‬
‫מאוחרות יותר נקבעה בסיומה הבקשה "ותחזינה עינינו בשובך לציון‬
‫ברחמים" – סיומת שאף 'גנבה' את החתימה‪ ,‬שהפכה להיות "המחזיר‬
‫שכינתו לציון"‪ ,‬שיבה שהיא תנאי הכרחי להשבת העבודה ולקבלתה‬
‫ברצון‪ .‬אנו‪ ,‬שזכינו לראות עין בעין בשוב ה' ציון‪ ,‬איננו יכולים‬
‫להתרפק על המשאלה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"‪ ,‬שהרי‬
‫הוא שב לנגד עינינו‪ ,‬ואם כן אנו שבים לחתימה המקורית של הברכה‬
‫כנוסח ארץ ישראל‪ .‬חלקים מנוסח זה מצויים בסידורי התפילה שלנו‪:‬‬
‫הפתיחה נשתמרה בנוסח עדות המזרח 'ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ‬
‫בנו ותרצנו‪ '...‬וחתימת הברכה במוסף של ימים טובים בנוסח אשכנז‬
‫'שאותך ביראה נעבוד'‪.‬‬
‫ברכת הודאה‪ .‬בליל הסדר אנו אומרים שכשנזכה לגאולה 'נשיר לך שיר‬
‫חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו'‪ .‬והנה ברכת ההודאה אינה כוללת‬
‫כל אמירה על החסד הגדול העיקרי שנעשה עם עמנו בדורות אלה‪,‬‬
‫כיוון שהיא נתקנה בשעה שלא היה על מה להודות‪ .‬כך אנו מוצאים‬
‫בתפילת העמידה בקשות על קיבוץ גלויות ועל הגאולה‪ ,‬ולא הודאה‬
‫על כך‪ .‬במקום הודאה על המצב הלאומי – שהיה עגום ביותר – בחרו‬
‫מתקני התפילה לנקוט בהודאה על כך שהקב"ה שומר על עמו באופן‬
‫כללי ומעורפל – 'צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור' – ולעבור‬
‫אחר כך לתודה פרטית על חסדי היומיום‪ :‬חיינו‪ ,‬נשמותינו‪ ,‬וניסי‬
‫ההישרדות הקטנים‪ .‬במקום הפסקה 'צור חיינו מגן ישענו'‪ ,‬שעניינה‬
‫שבח עקרוני לא מפורט‪ ,‬יש לומר שבח ישיר על גאולתנו ועל פדות‬
‫נפשנו‪ .‬כאמור בהערה כללית ב'‪ ,‬בחרנו בניסוחים מלשון התפילה‬

‫‪04‬‬

‫במקומות אחרים‪ ,‬שנאמרו על יציאת מצרים והנחלת הארץ –‬
‫שגאולתנו גדולה מהם‪ ,‬כמאמר חז"ל בברכות יב ע"ב‪.‬‬

‫להערות ותגובות‪zionismnow@gmail.com :‬‬

‫לברכות קדושת היום‪ .‬עיקר השינוי הוא השמטת התחנה 'מפני חטאינו‬
‫גלינו‪ '...‬וההנמקה שאיתה 'ואין אנו יכולים' לעשות את קרבנות‬
‫המוספים‪ .‬תחתיו הבקשה מתמקדת בבניין בית המקדש – בלשון‬
‫'ונבנה' שאינו חומק מהאחריות המוטלת עלינו בדבר‪ .‬כמו כן הביטוי‬
‫'ושם נעשה' המתייחס לירושלים הושמט ותחתיו נאמר 'ואנו נעשה'‪.‬‬
‫בכמה מן התפילות לא היה צורך בניסוח קטעים חדשים אלא רק‬
‫בהשמטה‪ .‬כך למשל תפילת ראש חודש מתרכזת בתחינה לבניין הבית‬
‫ולחידוש העבודה – 'מזבח חדש בציון תכין' וגו'‪ .‬בהתאם לעקרון‬
‫המנחה של שינוי מועט ככל האפשר‪ ,‬לא נגענו בנוסח ולא שינינו דבר‬
‫במקרים אלה‪ .‬עוד השמטנו בברכת ראש חודש את הבקשה שהחודש‬
‫יבוא עלינו 'לישועה ולנחמה'‪ ,‬שעניינו בשורה כלשהי על התחלת סיום‬
‫מצב האבל והגלות‪ ,‬כמו שאנו מבקשים במקומות רבים בתפילה‪.‬‬

‫‪05‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful