Филијала

Број:
Датум:

Послодавац
Број:
Датум:

ЗАХТЕВ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

Назив послодавца
_________________________________________
_________________________________________

Матични број једин. рег.:
Шифра делатности:

Место :____________________
(шифра општине)

Адреса: _________________________________

Текући рачун:

Лице за контакт:
________________________________________
Телефон:
Телефакс:
Е-mail адреса: ____________________________

код: ______________________________________
Матични број банке: _________________________
Просечан број запослених у кварталу који претходи
месецу подношења захтева: ______________________

 Број тражених лица:

____________

 Број лица koja ће бити запослена након волонтерске праксе :

____________

1

) 1. ____________________________ (Место и датум) _____ Директор (овлашћено лице) 2 . М. 2. посебна знања и вештине и сл.Назив радног места/посла Захтевано занимање-стручна спрема (назив/шифра) према општем акту Број лица Додатни захтеви за селекцију кандидата / уколико постоје / (посебни услови рада.П.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful