Isi Kandungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengenalan Empat faktor berpandukan teori dan kajian lepas yang mempengaruhi pencapaian akademik. Disiplin Ekonomi Keluarga Faktor perkembangan kognitif Faktor Guru Empat peranan dan langkah yang boleh diambil oleh guru Mewujudkan pembimbing rakan sebaya Menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang konduksif 2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 13 1

10 Memberi peneguhan yang positif dan negatif 11 Pengurusan bilik darjah 12 Bibliografi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful