You are on page 1of 352

16/2012

Muutosvaalit 2011

Vuulosvaa||l2011
1/2012
To|r|llarul
3ar|8or
Ed|laPr|ra0y,le|s|r||2012
Graafnen suunnittelu ja taitto Var|laA|ar|o
29.3.2012
Julkaisun nimi Vuulosvaa||l2011
Tekij Asa8erlssor,3ar|8or(lo|r.),lerr||3erupC|r|slerser,K|rroE|o,
K|rro0ror|urd,Laur|Karvorer,V|||oVall||a,TorVor|r,Jur|Vy||arer,
le||||Pa|o|e|ro,v|||ePerraa,Laur|Rape||,K|r3lrardoer,Perll|3u|orer,
Jar3urdoer,Peler3oder|urd,larrawass,Juss|wesl|rer
Oikeusministerin
julkaisu
1/2012
3e|v|ly|s|ajao|je|la
OSKARI numero 0VZ/011/2012 HARE numero
ISSN-L 1Z98-Z059
ISSN (nid.) 1Z98-Z059 ISSN (PDF) 1Z98-Z0Z
ISBN (nid.) 9Z8-952-259-1Z1-5 ISBN (PDF) 9Z8-952-259-1Z2-2
URN uRN:l38N:9Z8-952-259-1Z2-2
Pysyv osoite |llp://urr.l|/uRN:l38N:9Z8-952-259-1Z2-2
Asia- ja avain-
sanat
vaa||l,edus|urlavaa||l
Tiivistelm Vuulosvaa||l 2011 -leos or |o|ras pera||a|rer |arsa|||rer vaa||lul||rus 3uorer
edus|urlavaa|e|sla. Teos ju||a|slaar sa||o|sera ryos 3uorer vaa||lul||rusporlaa-
||ssa (WWW.vaa||lul||rus.l|), josla |oylyy ||sal|eloa lul||rus|ar||eesla ja a|err|sla,
vuos|er2003ja200Zedus|urlavaa|e|slale|dy|slalul||ru|s|sla.
K|rja or paaraporll| a|aleer|sesla lul||rus|ar||eesla, jossa o||eusr|r|sler|o lo|r|
a|re|slor|eruurjalul||ruslyor|oord|ro|rr|rra|o|llajara.T|elee|||seslalyoslavasla-
s|y|leersa|a|de|sarlo|slalul||jarry|ra3uorervaa||lul||rus|orsorl|oslaja|ar-
|ella |oord|ro| Y|le|s|urlal|elee|||rer l|eloar||slo. Er|rra|seer lul||rus perusluu
va|la|urra|||seer |ayrl||yse|yyr, jo|a |ooll||r p|ar vaa||er ja||eer suora|a|sesla
va||ls|ja|urrasla. Ta|ouslul||rus 0y:r |eraaraar a|re|sloor |uu|uu ro|r 1300 sa-
lurra|sesl|va||lluaaar|o||eulellua.Tul||rusa|re|sloa|aylelaarlararleo|ser||sa|-
s| use|ssa ru|ssa l|elee|||s|ssa ju||a|su|ssa se|a o||eusr|r|sler|or ja l|eloar||slor
y||ap|lar|er 3uorer dero|ral|a|rd||aallore|der |es|e|sera po|ja-a|re|slora. K|rjar
er||uvu|ssa|yodyrrelaarryosru|la|yse|ya|re|slojajalul||jo|der|lsersa|o|oar|a
red|a-a|re|sloja.
Teos|oosluu y|de|saslalo|sla |uvusla, jol|aor jaole|lu v||leer osaar.Ers|rra|rer
osa |uvaa ja ara|yso| ror|puo||sesl| vaa|||arparjo|rl|a ja vaa|eja red|assa. To|rer
osa |es||llyy aareslar|seer, aareslysva||rlojer se||llar|seer se|a arv|o| suora|a|-
serpuo|uejarjesle|raru|olluvuu|s|a.Teo|ser|o|rasosaroslaaes||rvuoder2011
vaa|e|||eor|ra|s|ap||rle|la,jol|a|||llyvalruurruassavaa||lu|o|seerjavaa|ejaede|-
lareeseer vaa||ra|a|o|uur. Tarar ja||eer ||rjar re|jas osa lul||| er| lavo|r puo|ue-
dero|ral|arl||aajalo|r|vuulla|||rr|llaer|uor|ola|arsa|a|slerpo|||ll|seer|||rr|lly-
r|seer.Lopu|s|leo|serv||desosaverla||eesuora|a|slapuo|ue-javaa||jarjesle|raa
|arsa|rva||sesl| er|ly|sesl| e|do|asaareslar|ser ja popu||sl|sler puo|ue|der |arra-
lu|serra|o|u|r|sla.
Tassay|leydessae|o|era|do|||slal||v|slaa|aajarleo|serror|a|es|e|s|alu|o|s|a.
Ne |oylyval |e|po|rr|r |uvul paallav|sla jo|lopaalosos|o|sla. Puo|ue|der va||sel vo|-
rasu|leel ruullu|val vuoder2011 edus|urlavaa|e|ssa po|||eu|se|||ser pa|jor. A||a
rayllaa,|u|r|apysyv||s|la|l||apa|s||s||oelulruulo|seljaaval.
29.3.2012
Publikationens titel Forardr|rsva|2011
Frfattare Asa8erlssor,3ar|8or(red.),lerr||3erupC|r|slerser,K|rroE|o,
K|rro0ror|urd,Laur|Karvorer,V|||oVall||a,TorVor|r,Jur|Vy||arer,
le||||Pa|o|e|ro,v|||ePerraa,Laur|Rape||,K|r3lrardoer,Perll|3u|orer,
Jar3urdoer,Peler3oder|urd,larrawass,Juss|wesl|rer
Justitieministeriets
publikation
1/2012
ulredr|raroc|arv|sr|rar
OSKARI nummer 0VZ/011/2012

ISSN-L 1Z98-Z059
ISSN (hft.) 1Z98-Z059 ISSN (PDF) 1Z98-Z0Z
ISBN (hft.) 9Z8-952-259-1Z1-5 ISBN (PDF) 9Z8-952-259-1Z2-2
URN uRN:l38N:9Z8-952-259-1Z2-2
Permanent adress |llp://urr.l|/uRN:l38N:9Z8-952-259-1Z2-2
Sak- och nyckelord va|,r||sdasva|
Referat 8o|er Vuulosvaa||l 2011 [Forardr|rsva| 2011| ar |uvudrapporler lrar der lredje
ral|ore||ar||sdasva|surderso|r|rer|F|r|ard.8o|eresaverule|e|lror|s|loc|
l|rrsall|addarerpava|lors|r|rsporla|er(WWW.vaa||lul||rus.l|).Paporla|erl|rrs
rer|rlorral|orordela|lue||alors|r|rsproje|leloc|orrolsvarardeurderso|-
r|rarsor|arerorlorlslsaroardredr||sdasva|er2003oc|200Z.
Jusl|l|er|r|sler|el |ar l|rars|eral dala|rsar||rer oc| sarordr|rer av lors|r|r-
sproje|lel. Er rupp pa aderlor lors|are lrar del ral|ore||a va|lors|r|rs|orsorl|el
|ar ullorl del velers|ap||a aroelel oc| 3ar|a||svelers|ap||a dalaar||vel |ar
|oord|reral proje|lel. urderso|r|rers erp|r|s|a raler|a| oaserar s| l||| slorsla
de|er pa oeso|s|rlervjuer red 1300 s|urprass|l ulva|da rosloerall|ade l|r|ar-
dare.0ala|rsar||rererorlordesavTa|ouslul||rusAoellerr||sdasva|el2011.
l l|||a l||| derra |uvudrapporl |orrer dalaraler|a|el all arvardas | l|era ardra
velers|ap||apuo|||al|orer.0alaraler|a|elulrylljasaversorurder|alorF|r|ards
dero|ral||rd||alorer sor jusl|l|er|r|sler|el oc| 3ar|a||svelers|ap||a dalaar||vel
upprall|a||er. l oo|ers o|||a |ap|le| arvards aver raler|a| lrar ardra op|r|orsur-
derso|r|raroc|raler|a|sorlors|arrasja|va|arsar|al|r.
8o|er oeslar av r|llor |ap|le|, v|||a ar |rde|ade | ler o|||a de|ar. 0er lorsla de|er
ererrars|d|oes|r|vr|roc|ara|ysavva||arparjeroc|avva|elssyr|||el|
red|erra. 0er ardra de|er lo|userar pa va|jaroeleerde, roslr|rsoes|ul oc| del
l|r|ards|aparl|syslerelspo||l|s|ad|rers|orer.0elsorvarspec|e||a|arrelec|er
lor va|el 2011, va|l|rars|er|rs|arvar oc| de slora lorardr|rar sor s|edde | par-
l|erras va|jarslod, d|s|uleras | oo|ers lredje de|. 0er ljarde de|er oe|yser parl|de-
ro|ral|rsl|||slardoc|laslerupprar|sar|elv|dredoorarrasre|al|orl|||po||l||er.
Avs|ulr|rsv|s rars|as del l|r|ards|a parl|- oc| va|syslerel ur ell |rlerral|ore||l
perspe|l|v, red lo|us pa persorroslr|r oc| pa de popu||sl|s|a parl|erras va|jar-
slod.
ldellasarrar|arardel|rleroj||lallsarrarlalladela|r||aerp|r|s|aresu|la-
ler. l sla||el |arv|sas |asarer l||| de avs|ularde sarrarlallr|rarra l varje |ap|le|.
Forardr|rar|parl|errasslyr|elor|a||ardervarovar||lsloralr||sdasva|el2011.
0el ar lor l|d|l all saa |uruv|da dessa lorardr|rar ar oeslaerde e||er av l|||la|||
|ara|lar.
Sisllysluettelo
Kirjoittajat 13
Esipuhe 15
1 Johdanto 17
Sami Borg
Kohti vuoden 2011 eduskuntavaaleja 17
Vaalitulos 19
Kirjan sislt ja rakenne 22
Tutkimusaineistot ja vaalitutkimusportaali 24
Lhteet 25
Vaalit mediassa ja vaalikampanjointi
2 Vaalikamppailu mediassa 29
Ville Pernaa
Myttuulesta vastatuuleen vaalikausi 20072011 30
Perussuomalaisten kannatuksen nousu poliittisen ilmapiirin tahdittajana 32
Kevn 2011 vaalien media-agenda 34
Perussuomalaisten aiheet hallitsivat lehdistn vaaliagendaa 35
Televisiouutisia hallitsivat eurokriisi ja valtiontalous 38
Yhteenveto 39
Lhteet 41
Liite 1 Eduskuntavaalien 2011 media-agenda-data 42
3 Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 43
Pertti Suhonen
Johdanto 43
Julkiset mielipidemittaukset 44
Tutkimuksen teettjt 44
Kannatusmittaukset 45
Kyselyit politiikan sisllst 47
Arvo- ja asennetutkimukset 48
Monenlaista gallupjournalismia 49
Kyselyiden roolit lehtijutuissa 50
Gallupjournalismin aiheet 52
Nkyvimmt keskustelut 53
Kansalaisten poliittisen tiedon taso 54
Keskustelu kannatusmittausten luotettavuudesta 54
Yhteenvetoa 57
Lhteet 60
4 Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 62
Tom Moring ja Juri Mykknen
Johdanto 62
Viestinnllistyminen 63
Professionalisoituminen 64
Aineistot 65
nestjien liikkuvuus ja kampanjarahoitus 65
Vaalikampanjan huomioarvo 67
Protestivaalit 69
Suomen puolueiden vaalikampanjoinnin professionalisoituminen 72
Ptelmt 75
Lhteet 77
5 Sosiaalisen median vallankumous? Ehdokkaat, valitsijat ja
sosiaalinen media vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 79
Kim Strandberg
Johdanto 79
Sosiaalisen median vaikutus politiikkaan ja kampanjointiin 80
Sosiaalinen media Yhdysvaltojen ja Suomen vaalikampanjoissa 81
Aineistot 83
Sosiaalinen media ehdokkaiden vaalikampanjoissa 84
Kansalaisten sosiaalisen median kytt vaalien alla 86
Ptelmt 89
Lhteet 91
nestminen, liikkuvuus ja puolueiden erot
6 nestysaktiivisuus 97
Hanna Wass ja Sami Borg
Johdanto 97
nestysaktiivisuuden muutos vuodesta 2007 100
Ennakkoon nestminen 102
nestminen in ja sukupuolen mukaan 106
Asuinympristn vaikutus 109
nestneiden ja nestmtt jttneiden suhtautuminen nestmiseen 110
Tiivistelm ja ptelmt 111
Lhteet 114
7 nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipide-
yhtenevisyys ja poliittinen edustus 116
Hanna Wass, Peter Sderlund ja Lauri Rapeli
Johdanto 116
Mielipideyhtenevisyys 117
Poliittinen edustus 118
Ptelmt 123
Lhteet 125
8 Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 126
Sami Borg
Liikkuvuus perkkisiss eduskuntavaaleissa 127
Puolue- ja ehdokasliikkuvuuden kehitys 130
Puolue- ja ehdokasliikkuvuus 133
Tiivistelm ja ptelmt 136
Lhteet 138
9 Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 139
sa Bengtsson
Kandidaternas betydelse och vljarnas rrlighet 139
Parti eller kandidat 143
Avgrande karakteristika 147
Sammanfattning 152
Referenser 154
10 Puoluevalinta 156
Kimmo Grnlund ja Jussi Westinen
Johdanto 156
Miten ja miksi nestjt valitsevat puolueen? 157
Puoluevalinta vuoden 2011 vaaleissa 159
Puolueiden kannatuksen alueelliset erot 163
Ristiriitaulottuvuudet Suomessa 167
1. Vasemmisto vastaan oikeisto 167
2. Syrjseudut vastaan ydinalueet 168
3. Kansallinen suvereniteetti vastaan liittoutuneisuus 168
4. Eliitti vastaan kansa 169
5. Suomenkieliset vastaan ruotsinkieliset 169
6. Perinteiset arvot vastaan postmodernit arvot 169
Ristiriitaulottuvuuksien merkitys puoluevalinnassa 170
Henkilkysymykset 178
Johtoptkset 181
Lhteet 187
Vuoden 2011 eduskuntavaalien erityispiirteit
11 Perussuomalaiset 191
Sami Borg
Pitkn aikavlin selitystekijt ja kannatuspotentiaali 191
Kannatus ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja 194
Kannatuksen sosiodemografset ja alueelliset taustatekijt 195
Kannatussiirtymt 20072011 197
Puoluevalinnan perusteet 200
Puoluevalinnan trkein syy 203
Johtoptkset: vaalivoiton syyt 207
Lhteet 210
12 Keskustan vaalitappio menetetyn kannatuksen taustatekijt 211
Jussi Westinen
Johdanto 211
Yhteiskunnalliset ristiriitaulottuvuudet ja asiakysymykset 212
Muutos Keskustan nestjien taustassa 215
Asiakysymysten merkitys Keskustan vaalitappiossa 217
Ptelmt 222
Lhteet 225
13 Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 227
Mikko Mattila ja Jan Sundberg
Vaali- ja puoluerahoituksen kansainvlinen tutkimus 228
Puoluelainsdnt 229
Sntelyn muutos 2000-luvulla 230
Vaalikampanjakulujen kehitys 232
Vaalirahoituskohun seuraaminen ja sen vaikutukset nestysvalintoihin 234
Ptelmt 237
Lhteet 239
14 Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 240
Sami Borg
Asiakysymykset ja puoluevalinta: strukturoitu kysymyksenasettelu 242
Eduskuntavaalien trkein asiakysymys avokysymyksen perusteella 245
Vakavin yhteiskunnallinen ongelma 247
Tiivistelm ja johtoptkset 250
Lhteet 252
Poliittinen kiinnittyminen
15 Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 255
sa Bengtsson och Henrik Serup Christensen
En utmanad demokrati 255
Olika syner p politiskt beslutsfattande 257
Politiskt beslutsfattande via representation 257
Politiskt beslutsfattande via deltagande 258
Politiskt beslutsfattance via experter 258
Medborgarnas syn p politiskt beslutsfattande 260
sikter om politiskt beslutsfattande enligt bakgrund 263
Syn p politiskt beslutsfattande och politiskt deltagande 267
Avslutande diskussion: Politiskt beslutsfattande i medborgarnas gon 270
Referenser 272
Appendix Dimensioner i politiskt deltagande 274
16 Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 275
Kimmo Elo ja Lauri Rapeli
Suomalaisten tiedot politiikasta 276
Maahanmuuttoon liittyvt tiedot ja mielipiteet 280
Kiinnostus politiikkaan 282
Kiinnostuksen yleiskuva 282
Kiinnostuksen yhteys ikn ja muodolliseen koulutustasoon 285
Kiinnostuksen yhteys nestmiseen ja politiikasta keskustelemiseen 287
Tiivistelm ja ptelmt 289
Lhteet 290
17 Uskonto ja nestminen 292
Juri Mykknen
Johdanto 292
Uskonto, moraalikysymykset ja puoluevalinta 294
Kristillisdemokraattien kannatus Suomessa 298
Uskonto ja poliittinen protesti 300
Ptelmt 305
Lhteet 307
Liite Regressiomalleissa kytetyt muuttujat 308
Suomen eduskuntavaalit kansainvlisess kontekstissa
18 Ehdokasnestminen 313
Lauri Karvonen
Henkilvaalit Suomessa ja muualla 313
Kuinka trke ehdokasvalinta on nestjille? 315
Ehdokasnestmisen taustatekijt Suomessa 318
Loppuptelmt 321
Lhteet 323
19 Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 324
Heikki Paloheimo
Populismi Lnsi-Euroopassa 325
Miksi populististen puolueiden kannatus kasvaa? 327
Populistiset puolueet Pohjoismaissa 330
Pohjoismaiden populistipuolueiden kannattajien profili 331
Populististen puolueiden kannatusta selittvi tekijit 333
Populistit vasemmistooikeisto-ulottuvuudessa 341
Poliittisen kentn uusjako 343
Lhteet 345
Liite 1
Vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen paineisto 347
Kirjoittajat
sa Bengtsson on akatemiatutkija ja valtio-
opin (statskunskap) dosentti bo Aka-
demissa.
Sami Borg on Yhteiskuntatieteellisen tieto-
arkiston (FSD) johtaja ja valtio-opin do-
sentti Tampereen yliopistossa.
Henrik Serup Christensen on postdoc-tutkija
bo Akademin valtio-opin laitoksella.
Kimmo Elo on Jyvskyln yliopiston valtio-
opin dosentti. Hn tyskentelee tutkijana
Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen
laitoksella.
Kimmo Grnlund on bo Akademin yhteis-
kuntatieteen tutkimuslaitoksen (Sam-
forsk) johtaja ja valtio-opin dosentti.
Lauri Karvonen on valtio-opin professori
bo Akademissa ja bo Akademin
Demo cracy: A Citizen Perspective
-huip pu yksikn johtaja.
Mikko Mattila on yleisen valtio-opin profes-
sori Helsingin yliopistossa.
Tom Moring on journalistiikan professori
Svenska social- och kommunalhgsko-
lanissa Helsingin Yliopistossa.
Juri Mykknen on yleisen valtio-opin yliopis-
tonlehtori Helsingin yliopistossa.
Heikki Paloheimo on valtio-opin professori
Tampereen yliopistossa.
Ville Pernaa on Eduskuntatutkimuksen kes-
kuksen johtaja ja poliittisen historian do-
sentti Turun yliopistossa.
Lauri Rapeli on postdoc-tutkija bo Akade-
min yhteiskuntatieteen tutkimuslaitok-
sessa (Samforsk).
Kim Strandberg on Suomen Akatemian tut-
kijatohtori, joka toimii bo Akademin
yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksessa
Vaasassa (Samforsk).
Pertti Suhonen on tiedotusopin emerituspro-
fessori Tampereen yliopistossa.
Jan Sundberg on yleisen valtio-opin ruotsin-
kielinen professori Helsingin yliopistossa.
Peter Sderlund on tutkijatohtori bo Aka-
demin yhteiskuntatieteen tutkimuslai-
toksessa Vaasassa (Samforsk).
Hanna Wass on tutkijatohtori ja yleisen val-
tio-opin dosentti Helsingin yliopiston
politiikan ja talouden tutkimuksen lai-
toksella.
Jussi Westinen on tohtorikoulutettava bo
Akademin yhteiskuntatieteen tutkimus-
laitoksessa (Samforsk).
Esipuhe
Tm teos on kansallinen vaalitutkimus vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Sen ovat kir-
joittaneet laajassa yhteistyss suomalaiset vaalitutkijat neljst eri yliopistosta. Tutkimus-
hankkeen toimintamalli on tuttu monista maista, joissa toteutetaan vakiintuneesti parla-
menttivaalien seurantatutkimuksia (National Election Studies). Suomessa alan tutkijoiden
yhteenliittymn toimii vaalitutkimuskonsortio, jonka toiminta alkoi 2000-luvun alussa.
Vuoden 2003 ja 2007 eduskuntavaaleihin liittyneet tutkimushankkeet toteutettiin posin
Suomen Akatemian rahoituksella ja niiss kertyist tutkimusaineistoista on laadittu thn
menness lukuisia tutkimuksia.
Vuoden 2011 eduskuntavaaleja koskevan kansallisen vaalitutkimuksen rahoittamis-
vastuun otti oikeusministeri, koska eduskuntavaalien snnllinen tutkimus on havaittu
vlttmttmksi osaksi perustavaa demokratiaseurantaa. Tmn teoksen lopusta lytyvs-
s aineistoliitteess on kuvattu hankkeen paineisto, joka toimii lhteen Kansanvalta. f-
portaaliin linkitetyille demokratiaindikaattoreille. Indikaattoreita yllpidetn Suomen vaa-
litutkimusportaalissa (www.vaalitutkimus.f), joka palvelee jatkossa keskeisen suomalaisen
vaalitutkimustiedon julkaisuareenana. Tutkimushankkeen paineisto on saatavissa tietoar-
kistosta maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskyttn sek opiskelutarkoituksiin.
Eduskuntavaalitutkimus 2011 -hanketta koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkis-
to. Se vastasi Taloustutkimus Oy:n kokoaman kyselyaineiston kyttkuntoon saattamisesta
sek tmn kirjan toimittamisesta. Allekirjoittanut toimi hankkeessa kolme kuukautta va-
paana muista tehtvist. Tietopalvelupllikk Hannele Keckman-Koivuniemi vastasi tie-
toarkistossa aineiston muokkaamisesta ja dokumentoinnista, tmn kirjan aineistoliitteen
laatimisesta ja vaalitutkimusportaalin yllpidosta. Hannelen lisksi iso kiitos kirjahankkeen
jouhevasta etenemisest kuuluu Marita Alangolle, joka taittoi kirjan sek muokkasi suuren
mrn taulukoita ja kuvioita.
Lukuisat muutkin henkilt ansaitsevat kiitoksen hankkeen edistymisest. Oikeusminis-
terist listalle kuuluvat Niklas Wilhelmsson, Johanna Suurp ja Kaija Hirvi sek Talous-
tutkimus Oy:st erityisesti Tuomo Turja. Kirjan kuvioita laativat tutkijoiden lisksi Pentti
Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:st sek Faris Alsuhail Turun yliopiston Maantieteen ja
geologian laitokselta. Tietoarkistossa Taha Gad vastasi tutkimusaineiston avokysymysten
koodauksesta ja Sari Pikkala kirjan kuvailulehden tiivistelmn ruotsinnoksesta.
Vaalitutkimuskonsortio jrjestytyi kirjahankkeen aikana. Tll hetkell johtoryhmn
kuuluvat sa Bengtsson, Hanna Wass, Kimmo Grnlund ja Sami Borg, joista kaksi viimeksi
mainittua toimi vuoden 2011 tutkimushankkeen vastuututkijoina. Konsortio toimii kan-
sainvlisess yhteistyss Comparative Study of Electoral Systems sek Nordic Election and
Democracy -hankkeiden kanssa.
Tm tutkimus ei olisi toteutunut ilman oikeusministerin ja eduskunnan sitoutumis-
ta demokratiaseurannan rahoittamiseen. Lausun koko vaalitutkimuskonsortion puolesta
kiitoksen oikeusministerille sitoutumisesta ja hyvst yhteistyst sek erityisesti siit, ett
kirja voitiin julkaista sen julkaisusarjassa. Tutkimusaineisto tulee olemaan koti- ja ulkomais-
ten tutkijoiden aktiivikytss pitkn tmn teoksen valmistumisen jlkeen. Vuoden 2011
eduskuntavaalien tulos on herttnyt runsaasti akateemista mielenkiintoa mys Suomen ra-
jojen ulkopuolella.
Kirjan toimittajana tahdon lopuksi kiitt kirjoittajakollegoita mainiosti sujunees-
ta hankkeesta ja kattavasta eduskuntavaalianalyysista. Nin laaja teos syntyy (akateemisen
mittapuun mukaan) suhteellisen nopealla aikataululla vain yhteistyn voimalla. Kolmen pe-
rkkisen eduskuntavaalitutkimuksen jlkeen alamme nyt lhesty luotettavaa seurantatut-
kimusuraa mys Suomessa. Tm antaa hyvt mahdollisuudet poliittiselle jrjestelmllemme
soveltuvien demokratiaindikaattoreiden arviointiin ja kehittmiseen.
Maaliskuussa 2012
Sami Borg
Johdanto 17
1
Johdanto
Sami Borg
Kohti vuoden 2011 eduskuntavaaleja
Vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltnyt vaalikausi oli tapahtumiltaan poikkeuksellinen,
joskaan se ei alkanut kovin dramaattisesti. Vuoden 2007 vaaleissa Keskusta silytti 51 kan-
sanedustajan turvin vuoden 2003 vaaleissa hankkimansa pministeripuolueen aseman ja
Matti Vanhanen jatkoi pministerin. Vaalitulos toi mys merkittvi muutoksia. Toinen
phallituspuolue vaihtui SDP:st Kokoomukseen, jolle vuoden 2007 tulos toi vain yhden
kansanedustajapaikan vhemmn kuin Keskustalle.
1
Vaalikauden kuluessa hallitukselle kasautui taloudellisia ja poliittisia haasteita. Vuosien
20082009 kansainvlinen taloustaantuma vaikutti merkittvsti mys Suomen talouteen.
Tyllisten mrn muutos kntyi vuoden 2008 loppuun menness negatiiviseksi useimmissa
maakunnissa ja tyttmyys lisntyi. Erityisesti nuorten miesten tyllisyystilanne vaikeutui.
Ty- ja elinkeinoministerin lukujen perusteella tyttmyys kaksinkertaistui 2029 -vuo-
tiaiden miesten keskuudessa vuoden 2007 lopusta vuoden 2009 loppuun, ja samaan aikaan
tyttmien kokonaismr nousi jo lhelle 300000:tta (Myrskyl 2010, 27 ja 92).
Hallituksen toiminnassa ei nkynyt ennen vuotta 2010 ainakaan ulospin suuria srj
mutta monet uudistukset etenivt kangerrellen. Julkisuudessa kielteisint huomiota saivat
muun muassa kunta-alan palvelurakenteiden uudistamista koskeva PARAS-hanke sek haja-
asutusalueiden jtevesiuudistus. Ylivoimaisesti eniten kielteist julkisuutta phallituspuo-
lueille toi kuitenkin kevll 2008 kynnistynyt vaalirahakohu, jota ksitelln tarkemmin
tss kirjassa.
Mainitut aiheet osuivat erityisesti Suomen Keskustaan, joka kantoi pvastuun hallitus-
politiikasta ja jonka kannatuksen ydinalueilla asiakysymykset olivat tuntuvimpia. Kun lisksi
pministeri Vanhasen yksityiselm ja sen loukkaukset sek pministeriin kohdistetut lah-
jusepilyt (toteen nyttmtt jnyt ns. lautakasajuttu) olivat eri vaiheissa toistuvasti julki-
suudessa, Keskusta putosi vaalikauden 20072011 puolivliss puoluekannatusmittauksissa
haastajan asemaan Kokoomuksen, ja useimmissa mittauksissa mys SDP:n taakse.
1 Puolueiden nimet kirjoitetaan tss kirjassa isolla alkukirjaimella, kun teksti viittaa ns. kyttnimen puolue orga-
nisaatioon (esim. Kokoomus tai Keskusta). Puolueiden jsen- tai kannattajakuntiin viitattaessa kytetn pient
alkukirjainta (mm. kokoomuslaiset tai keskustalaiset). Suomen kielen lautakunta on hiljattain antanut suosituksen,
joka jatkaa ns. kyttnimien osalta pienen alkukirjaimen kytnt. Lautakunta suosittaa isoja alkukirjaimia vain
silloin, kun tarkoitetaan puolueen virallista, puoluerekisteriin merkitty nime (Maamies 2011). Vaalitutkimus
edellytt suositusta tarkempaa merkitsemiskytnt.
18 Muutosvaalit 2011
Jo lokakuun 2008 kunnallisvaaleissa Keskusta ji niosuudeltaan kolmanneksi suu-
rimmaksi puolueeksi 20,1 prosentin kannatuksella. Kokoomus nousi hallitusvastuustaan
huolimatta niss kunnallisvaaleissa niosuudeltaan menestyneimmksi puolueeksi 23,5
prosentilla listen kannatustaan vuodesta 2004 1,7 prosenttiyksikk. Sosiaalidemokraatit
ylsivt niosuudeltaan toiseksi suurimmaksi puolueeksi, vaikka puolue menetti kannatus-
taan vuodesta 2004 pari kymmenyst Keskustaa enemmn. SDP:n kannatus oli vuoden 2008
kunnallisvaaleissa 21,2 prosenttia, jossa oli 2,9 prosenttiyksikn pudotus vuodesta 2004. Yli-
voimaisesti eniten niosuuttaan edellisist kunnallisvaaleista kasvattivat Perussuomalaiset.
Lokakuussa 2008 puolue saavutti 5,4 prosentin niosuuden kunnallisvaaleissa, ja puolueen
kannatus nousi edellisist kunnallisvaaleista perti 4,5 prosenttiyksikk.
Vuoden 2009 keskuussa jrjestetyiss europarlamenttivaaleissa Kokoomus ja Perussuo-
malaiset jatkoivat jlleen voittokulkuaan. Kokoomus oli niosuudeltaan selkesti suosituin
puolue 23,3 prosentin kannatuksella. Tosin Suomen edustajapaikkojen vheneminen kol-
meentoista toi Kokoomukselle lopulta vain kolme paikkaa Euroopan parlamenttiin. Keskus-
ta sai 19,0 prosentin kannatuksella mys kolme paikkaa ja SDP 17,5 prosentilla vain kaksi
paikkaa. Kahteen paikkaan ylsivt mys Vihret 12,4 prosentin kannatuksella. Perussuoma-
laiset juhlivat nisskin vaaleissa muhkeaa nipottia aikaisempaan verrattuna. Puheenjohta-
ja Timo Soinin johdolla puolueen ehdokkaat saivat vaaleissa lhes joka kymmenennen nen
(9,8 %). Europarlamentaarikoksi noussut Soini kersi itse 7,9 prosenttia kaikista vaaleista
hyvksytyist nist (yli 130000 nt).
Vaalikauden aikana toteutetut kuukausittaiset puolueiden kannatusmittaukset kertovat
varsin selvsti, ett vuoden 2008 kunnallisvaalimenestys oli omiaan pnkittmn kannatus-
nousussa olleiden puolueiden gallupasemaa. Sit vastoin vuoden 2009 eurovaaleilla ei ollut
tllaista vaikutusta. YLE Uutisten puoluekannatusmittariin (YLE 2011) kootut Taloustut-
kimuksen mittaustulokset osoittavat, ett sek Kokoomuksen ett Perussuomalaisten mit-
tauskannatus lhti vaalikauden aikana ensimmisen kerran kunnon nousuun vuoden 2008
loppupuoliskon aikana. Tmn jlkeen kannatusmuutoksia oli vuonna 2009 jonkin verran,
mutta saman vuoden loppuun menness lhes kaikkien puolueiden mittauskannatus oli pa-
lautunut lhelle alkuvuoden kannatusta. Ainoastaan Kokoomuksen gallupsuosio oli pudon-
nut noin 25 prosentista noin 23 prosenttiin.
Tmn jlkeen vuosi 2010 tarjosikin sitten ennen kokematonta tuulta ja tuiverrusta
puolueiden mittauskannatukseen. Perussuomalaisten suosio kohosi Taloustutkimuksen
mittauksissa tammikuusta 2010 tammikuulle 2011 noin kymmenen prosenttiyksikk.
Kannatuksen nousu 6,4 prosenttiyksikst 16,6 prosenttiyksikkn kynnisti arvailut Pe-
russuomalaisten tunkeutumisesta suurimpien puolueiden joukkoon. Spekulointi oli sikli
perusteltua, ett Soinin puolueen suosion lisntyminen nytti mittausten perusteella naker-
tavan erityisesti suurimpien kannatusta. Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan yhteenlaskettu
mittauskannatus laski vuonna 2010 noin seitsemn prosenttiyksikk, kahdesta kolmeen
prosenttiyksikk puoluetta kohden.
Suomen oloissa eptavanomaisen voimakkaat puoluekannatusmuutokset vaikuttivat jo
vuonna 2010 merkittvsti poliittisen keskustelun aihealueisiin ja tyyliin, kuten vaalikauden
ja -kampanjan mediasisltj erittelev tmn kirjan seuraava luku osoittaa. Perussuomalais-
ten kannatusnousun myt varsinkin suurimmat puolueet joutuivat arvioimaan uudelleen
Johdanto 19
linjauksiaan esimerkiksi maahanmuuttokysymyksess, joka oli vuonna 2010 yksi hallitseva
yhteiskuntapoliittinen teema julkisessa keskustelussa. Voimakkaiden puoluekannatusmuu-
tosten ohella vaalikauden lopusta teki poikkeuksellisen se, ett Suomen Keskusta vaihtoi
puheenjohtajaansa keskuun 2010 puoluekokouksessa. Uusi puheenjohtaja Mari Kiviniemi
nousi mys pministeriksi johtamaan phallituspuoluetta eduskuntavaaleihin.
Vaalitulos
Vuonna 2011 eduskuntavaalit jrjestettiin huhtikuussa maaliskuun sijaan. Vaalipivn 17.4.
iltana varmistunut tulos oli posin odotetun kaltainen mutta osittain mys hyvin ylltt-
v. Puoluekannatusmittauksia jo vuoden 2008 lopusta alkaen selvsti johtanut Kokoomus
voitti vaalit ja sai hallituksen muodostajaksi puheenjohtajansa Jyrki Kataisen. Puolue kersi
20,4 prosentin kannatuksen ja saavutti 44 edustajapaikkaa. Toiseksi suurimmaksi ylsi Jutta
Urpilaisen johtama Suomen Sosialidemokraattinen Puolue. Sen valtakunnallinen niosuus
oli 19,1 prosenttia ja paikkamr 42 edustajaa. Krkisijoituksistaan huolimatta sek Ko-
koomus ett SDP menettivt niosuuksiaan vuodesta 2007 pari prosenttiyksikk. Vaikka
vaalien kotimaan nestysprosentti nousi edellisist eduskuntavaaleista 2,6 prosenttiyksik-
k 70,5 prosenttiin, Kokoomus menetti vuodesta 2007 lhes 18000 nt ja SDP hieman
alle 33000 nt (taulukko 1.1).
Vaaleja edeltneisiin viimeisimpiin kannatusmittauksiin nhden yllttvimmt tulokset
koskivat Perussuomalaisia ja Keskustaa. Asiaa ksitelln tarkemmin jljempn tmn teok-
sen kolmannessa luvussa, joka ksittelee gallupjournalismia. Vaalipiv edeltneell viikolla
julkistetut Taloustutkimuksen ja Suomen Gallupin mittaukset povasivat Perussuomalaisten
hurjan kannatuskasvun taittumista sek Keskustalle tasavahvaa taistelua SDP:n kanssa toi-
seksi suurimman puolueen asemasta.
Kvi toisin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini innosti omiaan ja yleisn
kampanjan viime metreill suurvoitolla eli jytkyll ja sellainen tuli. Perussuomalaiset nou-
sivat eduskuntaan kaikista Manner-Suomen vaalipiireist. Tuskin monikaan uskoi puolueen
yltvn 19,1 prosentin niosuuteen ja 39 edustajapaikkaan. Puolueiden kakkossija oli ni-
osuutta ja nimr ajatellen erittin lhell, kuten taulukko 1.1 osoittaa.
Keskustalle vaalitulos oli shokki siitkin huolimatta, ett vaalitappio oli odotettu. Yli
seitsemn prosenttiyksikn kannatuksen lasku ja kuudentoista paikan menetys vuoden 2007
eduskuntavaaleihin verrattuna oli luultavasti paljon huonompi tulos kuin puolueessa osat-
tiin ennakoida. nestysprosentin noususta huolimatta Keskusta menetti lhes 180000 n-
t edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. Puolueen niosuus- ja paikkamrmuutokset
ovat suurimmat perkkisiss eduskuntavaaleissa koetut tappiot koko sotien jlkeisess edus-
kuntavaalihistoriassa vuodesta 1948 alkaen. Tt aikaisemmat eduskuntavaalit on kyty niin
merkittvsti erilaisissa olosuhteissa puoluejrjestelmn ja yleisten yhteiskuntaolojen kannal-
ta, ettei vertailu niihin ole varauksetta mielekst.
Perussuomalaisten 15 prosenttiyksikn niosuuden nousu sek 34 paikan lisys vuodes-
ta 2007 ovat puolestaan ylivoimaisesti suurimmat muutosvoitot sotien ajan jlkeisiss perk-
20 Muutosvaalit 2011
Taulukko 1.1
Puolueiden niosuudet, nimrt ja paikat eduskuntavaaleissa 2011 ja muutos vuoden
2007 eduskuntavaaleihin verrattuna
ar|- Vuulos arel Vuulos Pa||al Vuulos
osuus 200Z2011 2011 200Z2011
2011 -y|s.
Karsa|||rerKo|oorus 20,1 -1,9 599138 -1ZZ03 11 -
3uorer3os|a||dero|raall|rerPuo|ue 19,1 -2,3 51558 -323 12 -3
Perussuora|a|sel 19,1 15,0 500Z5 11Z819 39 31
3uorerKes|usla 15,8 -Z,3 132 -1ZZ12 35 -1
vaserr|slo|||llo 8,1 -0,Z 239039 -525Z 11 -3
v||rea|||llo Z,3 -1,2 2131Z2 -2125Z 10 -5
Ruolsa|a|rer|arsarpuo|ue 1,3 -0,3 125Z85 -Z35 9 0
3uorerKr|sl||||sdero|raal|l(K0) 1,0 -0,9 118153 -133Z -1
P|raall|puo|ue 0,5 0,5 15103 15103 0 0
3uorerKorrur|sl|rerPuo|ue 0,3 -0,1 9232 -9015 0 0
Vuulos2011 0,3 0,3 Z501 Z501 0 0
vapauspuo|ue(vP)-3uorerlu|eva|suus 0,1 0,1 1285 1285 0 0
llsera|syyspuo|ue 0,1 -0,1 323 -2305 0 0
3uorer3er|or|puo|ue 0,1 -0,5 3195 -13520 0 0
3uorerTyovaerpuo|ue3TP 0,1 0,0 185Z 93 0 0
Korrur|sl|rerTyovaerpuo|ue
Rau|arja3os|a||sr|rpuo|esla 0,1 0,0 15Z5 -132 0 0
Koy||erAs|a||a 0,0 -0,1 1335 -118 0 0
Vuulry|ral 0,1 -0,1 11Z3 -825 1 0
Y|leersa 100,0 29395Z1 200
kisiss parlamenttivaaleissa. Taulukon 1.1 muutossarakkeet kertovat vastaansanomattomas-
ti, ett vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat eittmttmt muutosvaalit.
Sek puoluekannatuksen ett edustajapaikkojen kokonaismuutos selittyvt lhes yksin-
omaan Perussuomalaisten kannatusmuutoksella. Muutoksen suuruus nkyy mainittujen in-
dikaattoreiden pitkittistarkastelusta kuviossa 1.1, johon ei ole otettu mukaan vuoden 1945
sota-ajan poikkeusolosuhteissa kytyj vaaleja. Vuonna 2011 puoluekannatuksen kokonais-
muutos oli 15,9 prosenttiyksikk ja edustajapaikkojen kokonaismuutos 34 paikkaa.
Perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki muut eduskuntapuolueet menettivt vuonna
2011 niosuuksiaan ja niiden nimr vheni ainakin jonkin verran vuodesta 2007. RKP
oli ainoa hvinneist puolueista, joka ei krsinyt paikkamenetyksi. Keskusta, SDP ja Ko-
koomus menettivt yhteens 25 paikkaa ja muut paikkoja menettneet eduskuntapuolueet
yhteens yhdeksn paikkaa. Suhteellisesti kovimman kolauksen koki Vihret, joka menetti
viisi edustajapaikkaa. Kolmanneksen kokoinen paikkatappio oli suuri varsinkin suhteessa 1,2
prosenttiyksikn niosuustappioon. Vaalitappio vaikutti mys siihen, ett Vihreiden pu-
heenjohtaja vaihtui keskuun 2011 puoluekokouksessa Anni Sinnemest Ville Niinistn.
Johdanto 21
Vaalit muuttivat mys kansanedustajien joukkoa merkittvsti. Puoluekannatuksen suur-
muutoksiin nhden edustajien vaihtuvuus ei kuitenkaan ollut ennen nkemtnt. Vanhois-
ta, vuonna 2007 valituista edustajista uusi valtakirjansa 116 ehdokasta. Heikki Paloheimon
(2007, 334) vuosien 19622003 eduskuntavaalien pitkittistarkastelua tydentmll ha-
vaitaan, ett valtakirjansa uusineiden mr on ollut pienempi vuoden 1970 vaaleissa (115
edustajaa) ja yht suuri vuoden 1995 vaaleissa. Toisaalta 116 paikkansa uusinutta edustajaa
on mys selvsti pienempi mr kuin vaalien 19622011 pyristetty keskiarvo (128 edus-
tajaa). Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa valittiin 84 uutta edustajaa, joita ei valittu eduskun-
taan vuoden 2007 vaaleissa. Ehdolle asettuneita mutta pudonneita edustajia oli 46. Yhteens
38 vaalikauden 20072011 edustajaa ei en asettunut ehdolle vuoden 2011 vaaleihin.
Tilastokeskuksen tausta-analyysin mukaan (Tilastokeskus 2011) valituksi tuli enntys-
mr naisia, yhteens 85 kansanedustajaa eli 42,5 prosenttia kaikista edustajista. Yhteens
903 naisehdokkaan osuus vaalien kaikista 2315 ehdokkaasta oli 39,0 prosenttia ja naisten
osuus vaalien nioikeutetuista oli 51,6 prosenttia. Valittujen keski-ik (48,0 vuotta) vastaa
hyvin nioikeutettujen keski-ik (48,1 vuotta). Valitut olivat entiseen tapaan mys esimer-
kiksi keskimrin korkeammin koulutettuja ja hyvtuloisempia kuin nioikeutetut. (Ma.)
Puo|ue|arralu|ser|o|ora|sruulos=vaa|e|ssaaar|osuullaar||sarre|derpuo|ue|deraar|osuu|s|erruuloslersurraproserll|-
y|s|||o|ra
Edus|urlapa|||ojer|o|ora|sruulos=vaa|e|ssaeduslajarpa|||araaraarsa||sarre|derpuo|ue|derpa|||araar|er||saysy|leersa
Kuvio 1.1
Puoluekannatuksen ja eduskuntapaikkojen kokonaismuutos eduskuntavaaleissa 19482011
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1
9
4
8
1
9
5
1
1
9
5
4
1
9
5
8
1
9
6
2
1
9
6
6
1
9
7
0
1
9
7
2
1
9
7
5
1
9
7
9
1
9
8
3
1
9
8
7
1
9
9
1
1
9
9
5
1
9
9
9
2
0
0
3
2
0
0
7
2
0
1
1
Puoluekannatuksen kokonaismuutos %-yksikkin
Edustajapaikkojen kokonaismuutos
22 Muutosvaalit 2011
Kirjan sislt ja rakenne
Tm teos poikkeaa tavoitteiltaan ja toteutustavoiltaan jonkin verran vuosien 2003 ja 2007
eduskuntavaaleista tehtyjen tutkimusten praporteista (Paloheimo 2005 toim.; Borg ja
Paloheimo 2009 toim.). Jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa vuonna 2010 ilmeni, ett
puoluekannatuksen muutokset tulevat luultavasti muodostumaan suuriksi vuoden 2011
eduskuntavaaleissa. Siksi kirja ksittelee nestysratkaisuja sek analysoi valitsijoiden liikku-
vuutta ja vaalitulosta enemmn kuin mainitut kaksi aikaisempaa teosta. Mys vaaleja edelt-
vn vaalikauden tapahtumia ja erityisesti median esittm kuvaa politiikasta tuodaan esiin
laajemmin kuin mainittujen aikaisempien vaalitutkimusten praporteissa. Lisksi teoksen
lopussa keskeisi teemoja analysoidaan kansainvlisin vertailuin, mik laajentaa tietopohjaa
nykyisest suomalaisesta puoluejrjestelmst, vaalijrjestelmst ja koko poliittisen jrjes-
telmmme toimivuudesta. Lisksi Vaalitutkimus 2011 pyrkii ottamaan huomioon aiempaa
paremmin laajan yleisn. Kirjassa on kaksi ruotsinkielist lukua, joiden suomennokset ilmes-
tyvt myhemmin Suomen vaalitutkimusportaalissa (www.vaalitutkimus.f). Kirjan luvuis-
sa hydynnetn aikaisempia vaalitutkimushankkeiden praportteja vhemmn tilastollisia
monimuuttujamenetelmi, mik toivottavasti helpottaa teoksen luettavuutta.
Tutkimustavoitteiden laaja-alaisuutta ajatellen teos on paljolti samankaltainen kuin
aiemmat vaalitutkimukset. Mukana on yhteens 18 kirjoittajaa. Monet kirjan luvut ovat
tutkimuskysymyksiltn ja analyysimenetelmiltn kuvailevia ja ne keskittyvt konkreetti-
siin vaalien ilmialueisiin. Usein tutkimuskysymykset linkittyvt nimenomaisen aihealueen
tutkimuksen teorioihin, joita arvioidaan suomalaisella aineistolla. Aihealueittaiset tutkimus-
kysymykset ja niihin liittyvt teoreettiset viitekehykset esitelln kunkin luvun yhteydess.
Kirjassa on viisi osaa. Johdantoa seuraava ensimminen osa ksittelee vaaleja mediassa
ja vaalikampanjointia. Osan aluksi Ville Pernaa kuvaa vaalikauden 20072011 poliittisia ta-
pahtumia ja yhteiskunnallista keskustelua erityisesti media-aineistoilla. Tmn jlkeen Pertti
Suhonen analysoi monipuolisesti tiedostusvlineiden mielipidetutkimusjulkisuuden kaut-
ta vaalijournalismia ja yhteiskunnallisessa keskustelussa esille nostettuja aihealueita. Kirjan
neljnness luvussa Tom Moring ja Juri Mykknen tutkivat puolue- ja vaalitoiminnan vies-
tinnllistymist ja professionalisoitumista. Lisksi Moring ja Mykknen ottavat luvussaan
alkuaskeleita nestysptsten analysointiin kuvaamalla muun muassa sit, millaisiin tieto-
lhteisiin valitsijat nojautuivat ratkaisuissaan. Teoksen viidenness luvussa Kim Strandberg
tarkastelee puolestaan Internetin ja erityisesti sosiaalisen median roolia vaalikampanjoissa.
Ensimmisen osan luvuissa tutkijat kyttvt merkittvss mrin muuta tutkimus-
aineistoa kuin vaalitutkimushanketta varta varten koottua kyselytutkimusaineistoa. Per-
naa ja Suhonen hydyntvt kokoamiaan media-aineistoja, Moring ja Mykknen Suomen
Gallupin kerm GallupKanava kyselyaineistoa ja Strandberg tutkimushankkeensa ko-
koamaa vaalisivustoaineistoa.
Teoksen toinen osa ksittelee valitsijoiden nestysaktiivisuutta, nestysvalintoja ja liik-
kuvuutta. Suomen vaalijrjestelmss kolme nestysptst pts kyd nestmss
tai jtt nestmtt, puolueen valitseminen sek ehdokkaasta pttminen voivat kaik-
ki olla jossakin mrin riippumattomia toisistaan. Tm tekee perkkisi eduskuntavaaleja
Johdanto 23
koskevista liikkuvuustarkasteluista moniaineksisia. Lisksi kirjan toinen osa analysoi nes-
tneiden ja nestmtt jttneiden mielipide-eroja sek valitsijoiden puoluekiinnittymist
ja puolueiden vlisi eroja erilaisilla poliittisilla ristiriitaulottuvuuksilla.
nestysaktiivisuutta tarkastelevassa kuudennessa luvussa Hanna Wass ja Sami Borg
kuvaavat rekisteri- ja kyselyaineistoin nestysprosentteja ja niiden vaihtelua alueellisesti ja
eri vestryhmiss, sek jsentvt valitsijoiden suhtautumista nioikeuden kyttn. Val-
takunnallisten tietojen lisksi analyysi sislt helsinkilisvalitsijoiden nestysprosenttien
pitkittistarkastelua. Seitsemnness luvussa Hanna Wass, Peter Sderlund ja Lauri Rapeli
tutkivat nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipide-eroja ja keskustelevat havainto-
jensa seurauksista poliittisen edustuksen kannalta.
Kirjan toimittajan kirjoittama kahdeksas luku jsent ja kuvaa liikkuvuutta perkkisis-
s eduskuntavaaleissa 2007 ja 2011. Luvussa arvioidaan sit, kuinka suuri osa valitsijakunnas-
ta kuului vuoden 2011 erilaisiin liikkuvuustyyppeihin, jotka perustuvat nestysptsten ja
nioikeuden erilaisiin kombinaatioihin perkkisiss vaaleissa. Tmn jlkeen sa Bengts-
son tarkastelee kirjan yhdeksnness luvussa ehdokasliikkuvuutta ja ehdokasvalinnan perus-
teita. Analyysit perustuvat sek kysely- ett rekisteriaineistoihin. Kirjan toisen osan ptt-
vss kymmenenness luvussa Jussi Westinen ja Kimmo Grnlund analysoivat puolestaan
puoluevalintaa ja suomalaisen puoluejrjestelmn ulottuvuuksia puolueiden kannattajien
mielipiteiden nojalla.
Teoksen kolmas osa sislt nelj analyysia, jotka kuvaavat ja selittvt muutamia vuoden
2011 eduskuntavaaleille ominaisia erityisteemoja. Perussuomalaisten kannatusnousua ja sen
syit pohditaan Sami Borgin kirjoittamassa yhdennesstoista luvussa. Jussi Westisen kirjoit-
tama kahdestoista luku erittelee Suomen Keskustan kannatusta ja sen muutosta, ja etsii syit
puolueen vaalikannatuksen vhenemiseen. Tmn jlkeen Mikko Mattila ja Jan Sundberg
kuvaavat suomalaista vaalirahoitusjrjestelm ja vaalirahoituksen sntelyn ja mrn ke-
hityst, sek tutkivat kyselyaineistoin vaalirahoituskohun vaikutusta vuoden 2011 vaaleissa.
Neljnnesstoista luvussa kirjan toimittaja analysoi vaalitutkimuksen kyselyaineistoon no-
jautuen valitsijoiden keskeisimpn pitmi vaaliteemoja ja niiden merkityst eduskuntavaa-
leissa nestmiseen.
Kirjan neljs osa ksittelee poliittisen kiinnittymisen yleisi piirteit ja joitakin erityisky-
symyksi. Jakson aloittaa sa Bengtssonin ja Henrik Serup Christensenin kirjoittama luku,
joka tarkastelee demokratiaksityksi ja kansalaisten osallistumista sek heidn mielipitei-
tn poliittisista vaikuttamiskeinoista. Kuudennessatoista luvussa Kimmo Elo ja Lauri Rape-
li tarkastelevat puolestaan valitsijoiden poliittista faktatietmyst ja poliittista kiinnostusta.
Tmn jlkeen Juri Mykknen ksittelee luvussa 17 uskonnon merkityst suomalaisessa puo-
luejrjestelmss ja vaalikyttytymisess.
Kirjan viidennen ja viimeisen osan aloittaa Lauri Karvosen kirjoittama luku 18, joka
vertailee Suomea sellaisiin maihin, jotka mys kyttvt ehdokaskeskeisi vaalijrjestelmi.
Luku vertailee suomalaista ehdokasnestmist kyselyaineistoin muun muassa Irlannin jr-
jestelmn. Teoksen ptt Heikki Paloheimon analyysi populismista puoluejrjestelmn
vedenjakajana. Paloheimo vertailee populististen puolueiden kannattajaprofileja ja kanna-
tuksen taustatekijit eurooppalaisessa ja erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa. Vuoden
24 Muutosvaalit 2011
2011 eduskuntavaalien vaalituloksen historiallinen ja kansainvlinen asemointi osoittavat,
ett Perussuomalaisten suuren vaalivoiton kaltaiset ilmit eivt ole mitenkn ainutkertaisia
lnsimaisissa puoluejrjestelmiss.

Tutkimusaineistot ja vaalitutkimusportaali
Useimmat teoksen analyysit perustuvat vuoden 2011 eduskuntavaalien jlkeen koottuun,
nioikeutettuja valtakunnallisesti edustavaan kyselyaineistoon. Taloustutkimus Oy ker-
si vaalitutkimuskonsortion suunnitteleman kyntikyselyn vaalien jlkeen 18.4.28.5.2011
ja siihen osallistui yhteens 1298 vastaajaa. Ruotsinkielisten vastaajien osuus mriteltiin
etukteen vestosuutta vastaavaksi ja kyntikyselyyn sisltyi 75 ruotsinkielisen vastaajan
haastattelua. Kaikilta kyntikyselyyn osallistuneilta kysyttiin halukkuutta osallistua mys ns.
pervaunukyselyyn eli tydentvn, postitse palautettavaan lomakekyselyyn, jonka Talous-
tutkimuksen haastattelija jttisi vastaajalle. Pervaunulomakkeen otti vastaan 1141 eli 88
prosenttia kyntihaastatteluun osallistunutta ja sen palautti yhteens 806 vastaajaa. Lomak-
keen vastaanottaneista 71 prosenttia palautti lomakkeen.
Kyselyaineistoihin perustuvat analyysit sisltvt aina erilaisia virhelhteit. Kyselytulok-
siin ja niiden pohjalta tehtyjen tilastollisten yleistysten oikeellisuuteen vaikuttaa mittareiden
onnistuneisuuden ja vastaamisen rehellisyyden ohella keskeisesti se, kuinka edustava tutki-
muksen vastaajakunta on tilastollisesti suhteessa perusjoukkoon eli vaalien valitsijakuntaan.
Viimeksi mainittua kysymyst selostetaan erillisess aineistoliitteess, joka lytyy kirjan lo-
pusta.
Aineistoliitteest lytyvt kaikki kyselyaineistojen perustiedot. Tutkimuksessa kytetyt
data-aineistot ovat saatavissa maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskyttn sek opiske-
luun Yhteiskuntatieteellisest tietoarkistosta. Yhdistetyn kyntikysely- ja pervaunuaineis-
ton aineistonumero on FSD2653. Aineiston kyselylomakkeet ja kuvailutiedot ja sek tilaus-
ohjeet ovat avoimesti nhtviss tietoarkiston kotisivuilta www.fsd.uta.f.
Tutkimusaineistoon ja siit tuotettuihin tuloksiin voi perehty mys Suomen vaalitutki-
musportaalissa osoitteessa www.vaalitutkimus.f. Teemasivustolla on mahdollista tutustua
vuosien 2003, 2007 ja 2011 vaalitutkimusaineistoihin suoraan verkkoselaimessa toimivalla
NESSTAR-sovelluksella. Lisksi portaali sislt muun muassa joukon vuoden 2011 tiedoil-
la pivitettyj demokratiaindikaattoreita, joita listn sivustolle ajan mittaan. Vaalitutki-
mussivustolta lytyvt mys tmn kirjan julkistamistilaisuutta varten tehdyt esitykset.
Johdanto 25
Lhteet
Borg, Sami ja Paloheimo, Heikki (toim.) (2009): Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus
2007. Tampere: Tampere University Press.
Maamies, Sari (2011): Puolueiden nimet: iso vai pieni alkukirjain? Kielikello 2/2011, 46.
Myrskyl, Pekka (2010): Taantuma ja tyttmyys. Ty- ja elinkeinoministerin julkaisuja, Ty ja yritt-
jyys. 57/2010. Helsinki: Ty- ja elinkeinoministeri.
Paloheimo, Heikki (toim.) (2005): Vaalit ja demokratia Suomessa. Porvoo: WSOY.
Paloheimo, Heikki (2007): Eduskuntavaalit 19452003. Teoksessa Kansanedustajan ty ja arki. Suomen
eduskunta 100 vuotta, osa 5. Helsinki: Edita, 232369.
Tilastokeskus (2011): Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Katsaus
Tilastokeskuksen vaalitilastojen verkkosivuilla http://tilastokeskus.f/til/evaa/2011/. [Luettu
18.11.2011].
YLE (2011): YLE Uutisten puoluekannatusmittariin kootut, Taloustutkimus Oy:n kokoamat puoluekan-
natusmittaukset. Verkkosivusto http://yle.f/puoluekannatusmittari/. [Luettu 18.11.2011].
Vaalit mediassa ja vaalikampanjointi
Vaalikamppailu mediassa
Ville Pernaa
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa
Pertti Suhonen
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen
Tom Moring ja Juri Mykknen
Sosiaalisen median vallankumous?
Kim Strandberg
Vaalikamppailu mediassa 29
2
Vaalikamppailu mediassa
Ville Pernaa
Eduskuntavaaleissa tehdn perusteellinen kuntotarkastus suomalaiselle demokratialle.
Vuonna 2000 voimaan astuneen perustuslain myt niden vaalien merkityksest ei ole ollut
mitn epselvyytt vallanjaon nkkulmasta. Pministeri on yksiselitteisesti maan trkein
poliittinen johtaja ja koko vaalikauden ajan istuvien enemmisthallitusten kulttuurissa kes-
keisin poliittinen valta jaetaan neljksi vuodeksi juuri eduskuntavaaleissa.
Tss artikkelissa tarkastellaan ensin sit kontekstia, jossa kevn 2011 eduskuntavaa-
likamppailu vuoden 2007 eduskuntavaalien jlkeen rakentui. Tmn jlkeen kuvataan ja
analysoidaan vuoden 2011 vaaleja edeltneen vaalijulkisuuden asialistaa ja teemojen painot-
tumista. Media-agendan tarkastelu on perusteltua, koska nestjt tekevt poliittisia valin-
tojaan enenevss mrin mediasta saamiensa tietojen ja rsykkeiden pohjalta (vrt. esim. Pit-
knen ym. 2009, Moring ja Mykknen 2009 sek Moringin ja Mykksen luku tss kirjassa).
Kansalaiset seuraavat politiikkaa ennen kaikkea median vlityksell ja mediassa mritetn
suurelta osalta yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun aiheet, joihin tukeutuen kansalai-
set voivat tehd nestysptksens.
Politiikan medioitumisen seurauksena mediakentn virtaukset vaikuttavat suoraan
mys politiikan kenttn (ks. esim. Herkman 2011). Kun esimerkiksi tiedotusvlineiden
julkisuuskriteerit ovat kautta linjan viihteellistyneet, ovat mys politiikan uutiskriteerit viih-
teellistyneet. Tst sek yleens kehityksest kohti mediavlitteisemp demokratiaa voi olla
monta mielt, mutta trendi vaikuttaa vistmttmlt. Politiikan on sopeuduttava media-
logiikkaan, jotta puolueet, poliitikot ja itse politiikka pysyvt julkisuudessa. Jos politiikka ei
olisi esill mediajulkisuudessa, laskisi sit kohtaan tunnettu kiinnostus entisestn.
Henkilitymis- ja viihteellistymiskehityksen myt muuttuva, mutta mahdollisesti kas-
vava, mielenkiinto politiikkaa kohtaan on yksi tulevaisuuden skenaario. Toisena ripn
on politiikan muuntuminen pelkstn eliitin toimintakentksi kohti tilannetta, jossa po-
litiikka muuttuu hankintaptkseksi puolueilta, poliittiselta eliitilt ja virkamieseliitilt
tilattavaksi ostopalveluksi, joka kustannetaan puoluetuen kaltaisella julkisella tuella ja eri
intressiryhmien rahoituksella.
1
Politiikkaan ja edustukselliseen demokratiaan liittyv puhe toitottaa usein kansanvallan
kriisi ja politiikan vhist kiinnostavuutta. Nin on siit huolimatta, ett 1990-luvulta al-
kaen keskeiset poliittiseen osallistumiseen ja kansalaisten mielipiteisiin pohjautuvat mittarit
1 Politiikan mediajulkisuuden tulevaisuuden skenaariosta ks. esim. Pitknen ym. 2009.
30 Muutosvaalit 2011
eivt juurikaan en ole olleet laskusuunnassa (ks. Borg 2006 toim.). Julkisessa keskustelussa
edustuksellisen demokratian kriisist on silti oltu yhtjaksoisesti huolestuneita vhintn sii-
t asti, kun lakattiin olemasta huolestuneita yhteiskunnan 1970-lukulaisesta ylipolitisoitu-
misesta.
Tarpeen tullen kansanvallan tulevaisuudesta kannattaakin olla huolissaan, ja nestys-
prosentti on kiistatta oivallinen kansanvallan kiinnostavuuden mittari. Siksi viime vuosi-
kymmenin matalahkoksi asettunut kansalaisten nestysaktiivisuus on ilman muuta vakava
ilmi. Erityisen haasteellisen asiasta tekee valitsijakunnan vhittinen muuttuminen ajan
myt siten, ett nioikeutettujen joukosta poistuu osallistumisvilkkaudeltaan aktiivisia
ikluokkia, jotka korvautuvat matalamman nestysaktiivisuuden nuorilla ikluokilla Tst
nkkulmasta vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat merkittvt. Kotimaan nestysaktiivi-
suus nousi ensimmist kertaa sitten vuoden 1995 vaalien yli 70 prosentin rajan. Asiaa ksi-
telln tarkemmin tmn kirjan luvuissa, jotka liittyvt nestysaktiivisuuteen.
Myttuulesta vastatuuleen vaalikausi 20072011
Vaalikamppailujen henkiseen maisemaan ei ole helppoa kaivautua jlkikteen. Vaalikausien
tapahtumia sek kampanjoiden teemoja ja niiden suhdetta kulloisiinkin poliittisiin tilan-
teisiin ei ole mahdollista kuvata samalla tiiviisti ja hyvin kattavasti. Vaalikamppailujen kon-
tekstisidonnaisuus ky hyvin ilmi, kun tarkastellaan maaliskuussa 2007 ja huhtikuussa 2011
kytyj eduskuntavaaleja.
Vuoden 2007 vaalien kampanjajulkisuutta eniten hallinnut teema nousi television vaa-
limainnosta ja erityisesti hyllytetyst SAK:n mainoksesta. SAK:n mainoksesta nousseen ko-
hun siivittmn puolueiden televisiomainonnasta ja mainoksissa kytetyist tehokeinoista
tuli keskeinen osa vaalikamppailun uutisointia ja journalistista seurantaa.
Vuoden 2007 vaalikamppailussa puhuttiin mys valtiontalouden jakovarasta ja tasa-ar-
votuposta eli kokoomuksen Sari Sairaanhoitajalle lupaamasta hulppeasta palkankorotuk-
sesta. Runsaat nelj vuotta myhemmin SAK:n porvarimainos ja siihen liittyv keskustelu
on kyll helppo palauttaa mieleen, mutta jakovara ja tasa-arvotupo kuulostavat jo menneen
ajan poliittiselta terminologialta (ks. tarkemmin Pernaa 2007). Varsinkin kevn 2011 suu-
riin poliittisiin muutoksiin ja kampanjan laajoihin talousteemoihin verrattuna vuoden 2007
puolueiden imagokampanjoiden svyttm vaalikamppailutunnelma tuntuu jo nyt kovin
vieraalta.
Huhtikuun 2011 vaalit muistetaan ennen kaikkea Perussuomalaisten historiallisen suu-
resta vaalivoitosta ja vaalikamppailu euroalueen talouskriisin tahdittamista vaalikeskusteluis-
ta. Vuoden 2011 vaalien tuloksen analysoinnin ja mys eduskuntavaalihistorian dokumen-
toinnin kannalta on trke kuvata, sit mit asioita vaalikaudella 20072011 ja erityisesti
vuoden 2011 vaalikampanjassa nousi esiin. Mit vaalikaudella 20072011 oikein Suomessa
tapahtui, ja miten rakentuivat ne olosuhteet, joissa shokkivaalit huhtikuussa 2011 kytiin?
Maaliskuun 2007 vaaleissa Keskusta silytti paikkansa suurimpana puolueena ja Ko-
koomus nousi oppositiosta hieman ylltten toiseksi suurimmaksi puolueeksi ohi SDP:n.
Pministerin paikkansa silyttnyt Matti Vanhanen ryhtyi muodostamaan hallitusta tukeu-
Vaalikamppailu mediassa 31
tuen kakkossijalle ptyneeseen Kokoomukseen. SDP putosi oppositioon, vaikka Keskustan
ja SDP:n yhteistylle rakentuneen punamultahallituskokoonpanon jatkohalut olivat tulleet
selvsti ilmi vaalikamppailun aikana.
Huhtikuussa toimintansa aloittaneesta Vanhasen kakkoshallituksesta tuli lopulta var-
sin puhdas porvarihallitus, johon osallistuivat Keskustan ja Kokoomuksen lisksi Vihre-
t ja RKP. Hallitus muodostettiin toiveikkaiden odotusten vallitessa ja sen ohjelmassa oli
runsaasti optimistisia kehityssuunnitelmia yhteiskunnan eri osa-alueille. Tst huolimatta
yleinen oletus oli, ett esimerkiksi vestn ikntymisest johtuvat vaikeat ratkaisut jisivt
seuraavalle, vuonna 2011 valittavalle hallitukselle.
Ennakko-oletuksiin nhden vaalikausi osoittautui hankalaksi ja maailman taloudellinen
tilanne ehti vaalikauden aikana heiket voimakkaasti kahteen otteeseen. Maailmantalou-
den lisksi hallitus joutui kohtaamaan ennakoimattomia vaikeuksia mys kotimaan poliit-
tisessa elmss, muun muassa pyrkimyksissn nostaa yleist elkeik kahdella vuodella.
Vaalikausi osoitti mys sitovien, nelivuotisten ja hyvin yksityiskohtaisten hallitusohjelmien
ongelmallisuuden. Tm kvi ilmi, kun talouden suhdanteet muuttuivat. Hallitusohjelman
optimistisuutta kuvaavat esimerkiksi sen tavoite 80000100000 uuden typaikan luomises-
ta vaalikauden aikana ja arviot tyllisyysasteen nousemisesta vaalikauden aikana. Samoin
ptkset mm. opintotuen korottamisesta ja niin sanotusta takuuelkkeest perustuivat hal-
litusohjelman tekoajan valoisiin taloudellisiin tunnelmiin. (Matti Vanhasen II hallituksen
ohjelma 19.4.2007; vrt. Kalela 2008)
Maailmantalouden vaikeudet ja euroalueen talouskriisi olivat vaalikauden loppuajan
ppuheenaiheita. Vaalikauden alkupuolen ja osin mys loppupuolen poliittista julkisuutta
hallitsi vaalirahakohu, jota ksitelln tmn kirjan luvussa 13. Vuoden 2007 vaaleissa puo-
lueiden ja ehdokkaiden rahoittamiseen liittynyt kohu lhti liikkeell kevll 2008 kansan-
edustaja Timo Kallin haastattelulausunnosta. Kalli kertoi jttneens lain vastaisesti eritte-
lemtt vaalirahoittajansa, koska ilmoittamatta ja erittelemtt jttmist ei ollut kyseiss
laissa sanktioitu. Tmn jlkeen mediassa perattiin kansanedustajaehdokkaiden puuttuvia
ja puutteellisia vaalirahoitusilmoituksia juhannukseen 2008 saakka. Vaalirahakohun toinen
kierros alkoi kesll 2009, jolloin phuomio keskittyi puoluerahoitukseen. Vaalirahakohun
seurauksena on nostettiin useita oikeusprosesseja, joista osa on tt kirjoitettaessa viel kes-
ken. (Kantola toim. 2011)
Vastoin ennakko-oletuksia Suomi ajautui taloudelliseen taantumaan syksyll 2008, kun
Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta liikkeelle lhtenyt talouskriisi saavutti mys Suomen ja vai-
kutti voimakkaasti Suomen kansantalouteen. Suomessa lamaa torjuttiin menestyksekksti,
mutta kalliilla julkisen vallan elvytyspolitiikalla. Taloudet tunnusluvut kntyivt nousuun
jo vuonna 2009, mutta uusi kriisi saavutti Suomen seuraavana vuonna. Tll kertaa ongel-
mat eskaloituivat Euroopassa, kun euroalueen maista Kreikka, Irlanti ja Portugali joutuivat
vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Euroalueen maat ryhtyivt yhteisvastuullisesti laatimaan
laina- ja tukipaketteja pysyttkseen ja rajatakseen kriisin nihin Euroopan mittakaavassa
pieniin talouksiin.(Railo 2009; Simola ja Reunanen 2010; Paavonen 2010)
Vaalikauden aikana tasaisesti puhuttaneisiin teemoihin kuului keskustelu maahanmuu-
tosta ja noudatetun maahanmuuttopolitiikan kritisointi. Tss asiassa erityisesti Perussuo-
malaiset olivat esill. Kysymys maahanmuuttokriittisyyden tai suoranaisen rasismin osuudes-
32 Muutosvaalit 2011
ta esitettiin toistuvasti pohdittaessa puolueen nousevaa kannatusta. Maahanmuuttokritiikin
keulahahmo Jussi Halla-aho oli jo vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten ehdo-
kaslistalla ja ji noin 2200 nelln valitsematta, mutta nousi Helsingin kaupunginvaltuus-
toon seuraavan vuoden kuntavaaleissa noin 3000 nell. Perinteisen poliittisen toiminnan
sijaan Halla-ahon ja maahanmuuttokritiikin foorumeina toimivat erilaiset verkkosivustot,
tunnetuimpina Halla-ahon Scripta-blogi ja HommaForum-nettisivusto.
Vuoden 2009 eurovaaleissa Halla-aho ei pssyt Perussuomalaisten ehdokaslistalle.
Tuolloin hnen tukijansa kersivt puolueen ulkopuoliseen ehdokkuuteen riittvn m-
rn kannattajakortteja, mutta Halla-aho ptti luopua ehdokkuudesta. Maahanmuuttokes-
kustelu eteni uuteen aktiivivaiheeseen alkuvuodesta 2010, kun SDP:n puheenjohtaja Jutta
Urpilainen kertoi,, ett SDP:n uutta maahanmuuttopoliittista ohjelmaa valmistellaan joh-
toajatuksena maassa maan tavalla. Muutamaa piv myhemmin mys Kokoomuksen pu-
heenjohtajan Jyrki Kataisen tulkittiin ryhtyneen ymmrtmn maahanmuuttokriitikkoja
aikaisempaa enemmn kun hn linjasi, ett maahanmuuttopolitiikasta on voitava keskustella
siten, ett sallitaan mys erilaiset mielipiteet. SDP:n tulkittiin maahanmuuttolinjauksellaan
pyrkivn pysyttmn gallupkannatuksensa laskun, mutta linjanvedolla ei ollut toivottua
vaikutusta. Lopulta maahanmuuttokeskustelu hiipui loppuvuodesta 2010, eik siit tullut
en vuoden 2011 puolella oletetun vahvuista keskeist keskusteluteemaa. (Sdp:n uusi maa-
hanmuuttolinjaus: Maassa maan tavalla. HS 20.3.2010; Jyrki Katainen: Maahanmuutosta on
puhuttava ja sallittava mys erilaiset mielipiteet. Helsingin Sanomat 22.3.2010.)
Perussuomalaisten kannatuksen nousu
poliittisen ilmapiirin tahdittajana
Ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja vaalikaudella kytiin kahdet muut vaalit, syksyll
2008 kuntavaalit ja kesll 2009 europarlamenttivaalit. Niden tuloksia tarkasteltiin jo edel-
l tmn teoksen johdannossa: Kokoomus ja Perussuomalaiset voittivat. Vastoin joitakin en-
nakko-odotuksia Perussuomalaisten kannatusnousu ei hiipunut puheenjohtaja Timo Soinin
tultua valituksi europarlamenttiin ja siirrytty pois kotimaanpolitiikasta. Soini nkyi Brys-
selin komennuksensa aikana korostetun vhn suomalaisessa mediassa. Tst huolimatta
hnen puolueensa gallupsuosio kntyi kesll 2010 jyrkkn nousuun. Tuolloin rikkoutui
kymmenen prosentin kannatussuosio ja syksyst 2010 alkaen miltei jokainen uusi suurten
tiedotusvlineiden kannatusmittaus lupasi edellist parempaa kannatusosuutta.
2
Suosion noustua kymmenen prosentin tasolle nhtiin tiedotusvlineiss koko joukko
spekulaatioita siit, mik osuus kannatuksesta olisi Timo Soinin henkilkohtaista suosiota,
joka ei nestyskopissa kestisi Uudenmaan vaalipiirin ulkopuolella. Puolueen ei uskottu saa-
van listoilleen riittvn vetovoimaisia ehdokkaita eri vaalipiireiss. Soinin osuus puolueensa
kannatuksen nousuun on ilman muuta keskeinen. Erityist huomiota kannattaa kuitenkin
kiinnitt siihen, ett puolueen gallupkannatuksen voimakkain nousu osui juuri vuoteen
2010, jolloin Soini oli kokonaan poissa kotimaanpolitiikasta. Tm kertoo, ett Perussuo-
malaisilla oli mys laajaa, Soinista riippumatonta kannatusta. Perussuomalaisten jatkuvasti
2 Ks. esim. Yle Uutisten puoluekannatusmittari (http://yle.f/puoluekannatusmittari/).
Vaalikamppailu mediassa 33
kasvanut mittauskannatus oli syksyst 2010 alkaen politiikan uutisagendan kestopuheenai-
heita, kuten tmn kirjan seuraavassa luvussa ky yksityiskohtaisesti ilmi.
Gallupuutisoinnissa pohdittiin paljon mys vaalipiirikohtaisia piilevi nikynnyksi,
joiden alle Perussuomalaisten uumoiltiin suosiostaan huolimatta jvn monessa vaalipii-
riss. Vaalien poikkeuksellinen ennakkoasetelma oli saanut alueelliset tiedotusvlineet teke-
mn vaalipiirikohtaisia kannatuskyselyit tavanomaista aktiivisemmin siten, ett muutamia
viikkoja ennen vaaleja koossa oli vhintn yksi vuoden 2011 puolella toteutettu mittaus
jokaisesta manner-Suomen vaalipiirist. Aiemmissa eduskuntavaaleissa alueellisia kyselyit
on tehty lhinn Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireist, ja silloinkin kyselyjen uutiskrken
on ollut tuoda esille mahdollisesti lpi menevi ehdokkaita. Tt ehdokaskeskeist uutisoin-
titapaa on aiheellisesti mys kritisoitu (ks. Borg 2011).
Yllttv oli, ett yksikn tiedotusvline ei ryhtynyt kevll 2011 tarkastelemaan vaa-
lipiirikohtaisia kannatuskyselyit kokonaisuutena. Tst nkkulmasta laadittu, vaaliviikon
alussa Turun Sanomissa julkaisemani alioartikkeli
3
hertti paljon huomiota. Tulosten kokoa-
minen ennakoi yhteens 39 perussuomalaista kansanedustajaa ja 34 edustajapaikan lisyst,
mik vaikutti suomalaisen vaalihistorian valossa mittaluokaltaan jokseenkin uskomattomal-
ta.
Laskelmaan suhtauduttiin monissa ammattipiireiss epuskoisesti, osin jopa paheksuen.
Kyttmni alueellisiin kannatusmittauksiin perustuva arviointitapa oli kuitenkin mielest-
ni perusteltu seuraavista syist:
1. Perussuomalaisten kannatuksen nousu valtakunnallisissa mittauksissa hmmensi suo-
malaista tiedotusvline- ja asiantuntijakentt. Eptietoisuus puolueen todellisesta
kannatustasosta, kannatuksen silymisest ja kannatusosuudella saatavien edustajapaik-
kojen mrst oli huomattavaa. Monissa syksyll 2010 esitetyiss kommenteissa poh-
dittiin Soinin ja Uudenmaan osuutta, ja arveltiin vaalipiireittin vaihtelevan piilevn
nikynnyksen leikkaavan saatavia edustajapaikkoja merkittvsti. Arvioiden perusteella
nytti silt, ett Perussuomalaisten kannatusosuuteen tunnuttiin soveltavan korkeampia
nikynnysrajoja kuin muihin puolueisiin.
2. Tiedotusvlineet olivat jttneet huomiotta, ett aikaisemmista vaaleista poiketen ke-
vn edetess kaikissa eri vaalipiireiss oli teetetty vaalipiirikohtaiset kannatusmittaukset
paikka-arvioineen, joilla vaalipiirikohtaisten nikynnysten aiheuttamat arviointihaas-
teet voitiin suurelta osin voittaa.
3. Alueelliset mittaukset oli tehty melko pitkn ajan kuluessa eli usean kuukauden aikav-
lill vuodenvaihteesta 2010/2011 aina huhtikuun alkuun 2011. Tm olisi voinut muo-
dostua ennakoinnin kannalta ongelmaksi. Valtakunnallisissa mittauksissa puoluekanna-
tus oli tuona aikana pysynyt kuitenkin varsin staattisena. Nin oli perusteltua olettaa,
ett vaalipiirikohtaisten mittausten ajankohta ei toisi laskelmiin merkittv eptark-
kuutta. Suurimmillaankin kevn aikana raportoidut puoluekannatuksen muutokset
olivat olleet samaa suuruusluokkaa kuin mittausten virhemarginaalit.
3 Ks. Pernaa, Ville: Gallupit ennakoivat 39 Perussuomalaista kansanedustajaa. Turun Sanomat 12.4.2011.
34 Muutosvaalit 2011
Lisksi metodikeskustelut joidenkin asiantuntijoiden kanssa
4
puolsivat vaalipiirimittauksiin
pohjautuvan kokonaisarvion esittmist. Sain tukea arviolleni siit, ett vaalipiirimittauslas-
kelmalla olisi mahdollista ylt tavanomaisia valtakunnallisia mittauksia tarkempaan kuvaan
nimenomaan puolueiden paikkamrist ja niiden muutoksista.
Kevn 2011 vaalien media-agenda
Kevn 2011 vaalien kampanja-ajan vaaliuutisaiheet poikkesivat merkittvsti edeltvist
eduskuntavaaleista. Vuoden 2007 vaaleissa kiinnitettiin merkittv huomiota vaalikam-
panjoihin, imagoihin, mainontaan ja mainonnassa kytettyihin tehokeinoihin. Varsinaiset
ajankohtaiset politiikan substanssiasiat olivat aika ajoin tysin sivuosassa. Mys pministe-
rivaaliasetelma oli vuoden 2007 kampanjauutisoinnissa esill, joskaan ei yht keskeisesti kuin
vuoden 2003 vaaleissa.
Seuraava analyysi vuoden 2011 eduskuntavaalien media-agendasta perustuu laajaan tut-
kimusaineistoon, joka on koottu tst kirjahankkeesta erillisen tutkimusprojektin toimesta.
Jljempn esitettvt havainnot vaalien media-agendan keskeisist teemoista perustuvat
Kevn 2011 eduskuntavaalien media-agenda -tutkimushankkeen aineistoon, jonka raaka-
koodattu joulukuun 2011 versio on tmn artikkelin pohjana. Hanke toteutetaan Helsingin
Sanomain Stin rahoituksella vuosina 20112012 ja sen nkkulma vaalijulkisuuteen pe-
rustuu klassiseen agenda-setting -teoriaan (McCombs ja Shaw 1977). Tmn teorian mu-
kaan journalistinen julkisuus ei kykene mrittmn ihmisten mielipiteit, mutta sill on
vaikutusta siihen, mist aiheista ihmisill yliptn on mielipiteit. Tiedotusvlineet vai-
kuttavat ihmisten ksityksiin ja kiinnostuksen kohteisiin nostamalla vaalien julkiselle agen-
dalle tiettyj teemoja. Nin mrytyy, mit aiheita, keit henkilit ja mit keskusteluita
kansalaiset pitvt vaaleissa trkein. Puolueiden ja vaaliehdokkaiden nkkulmasta on tie-
tenkin ratkaisevaa, mit ja kenen ajamia asioita vaalijulkisuus ksittelee, ja mill tavalla niist
keskustellaan.
Hankkeen tutkimusaineisto on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Tarkoituksena
on selvitt aiempien vastaavien tutkimusten yleislinjasta poiketen laajasti mys alueellisia
vaaliagendoja eli vaaliuutisointia kaikissa manner-Suomen 14 vaalipiiriss. Yksi vaalien yl-
ltyksellisten lopputulosten jlkeen tehty ptelm oli, ett Helsingiss ilmestyv tai aina-
kin toimitettava ns. valtakunnallinen media ei kyennyt kovinkaan hyvin havaitsemaan sit,
mit maakunnissa tapahtuu ja mist siell puhutaan. Valtakunnallisen median nkharhaan
viittaavat esimerkiksi juuri Perussuomalaisten kannatusta aliarvioineet puheet mahdollisuu-
desta nest Timo Soinia vain Uudellamaalla tai edell kuvaamani arviot piilevien nikyn-
nysten haitallisesta vaikutuksesta kohdentumisesta juuri Perussuomalaisten kannatukseen.
4 Keskustelut Heikki Paloheimon ja Sami Borgin kanssa. Borg (2011) on myhemmin analysoinut alueellisten
mittausten osumatarkkuutta ja tullut siihen tulokseen, ett tarkimmat alueelliset mittaukset osuivat kohdalleen
yht hyvin kuin tarkimmat valtakunnalliset mittaukset. Heikoimmillaan alueellisissa mittauksissa osumatarkkuus
ji selvsti valtakunnallisten mittausten tasosta. Perussuomalaisten paikka-arvio osui oikeaan selvsti useimmissa
alueellisissa mittauksissa ja muissa vaalipiireiss puolueen paikkamrn yli- tai aliarvioinnit kompensoivat
toisensa.
Vaalikamppailu mediassa 35
Tutkimusaineistoon
5
kuuluvat kunkin vaalipiirin suurin pivlehti, molemmat iltapi-
vlehdet ja keskeiset yleisaikakauslehdet. Televisio-ohjelmista aineistoon kuuluvat Ylen ja
MTV3n puutislhetykset, Ylen alueelliset uutislhetykset sek Ylen ja MTV3n kanavien
vaaliohjelmat. Tarkastelujakso on 1.1.201117.4.2011. Lehtiaineisto kattaa kaikkiaan 10341
juttua, joihin luotiin 32100 aihe-, juttutyyppi- ja/tai henkilkoodia. Valtakunnallisessa tele-
visioaineistossa juttuja on 686, joihin tuli 1542 aihe-, juttutyyppi- ja/tai henkilkoodia.
Kevn 2011 vaalikampanjaa svytti koko alkuvuoden ajan keskustelu euroalueen ta-
louskriisist, johon useat kotimaan politiikan kysymykset sekoittuivat. Euroalueen talous-
kriisi oli kaikissa medioissa vaaliagendan yleisimmin ksitelty teema. Kotimaan politiikan
teemoista nkyvin oli valtiotalouden kestvyysvaje. Vaalimainonta ja imagokysymykset eivt
kuuluneet tll kertaa keskeisten puheenaiheiden joukkoon, eik myskn keskustelu p-
ministeriehdokkaista tai pministerivaaliasetelmasta.
6
Hyvin moni kampanjauutisoinnissa runsaasti esill ollut teema kytkeytyi tavalla tai toi-
sella Perussuomalaisten nousuun tai puolueen keskeisiin tavoitteisiin. Selvimpi esimerkkej
tst oli juuri keskustelu euroalueen talousvaikeuksista, jossa Timo Soinilla oli oma, pitkai-
kainen ja muista puoluejohtajista erottuva linjansa. Samoin keskustelu gallupmittauksista ja
tulevien vaalien mahdollisista ylltyksellisist tuloksista oli posin keskustelua siit, kuinka
korkealle Perussuomalaisten kannatus voi nousta. Mys muutamat Perussuomalaisten omat
sytteet kuten puolueen vaaliohjelman julkaisu, sen esittely ja ohjelmaan kohdistunut kri-
tiikki helmikuussa saivat merkittvsti huomiota vaaliuutisoinnissa. Mys ns. Soinin mallista
eli Timo Soinin esittmst vaihtoehtoisesta ilmastopoliittisesta ohjelmasta ja sen alkupers-
t, samoin kuin Soinin esityksest kytt tyelkevaroja teiden ja muun yhteiskunnallisen
infrastruktuuriin rahoittamiseen, syntyi paljon uutisointia ja jatkokommentointia tiedotus-
vlineiss.
Perussuomalaisten aiheet hallitsivat
lehdistn vaaliagendaa
Kun tarkastellaan sanomalehtiaineiston kymment eniten esill ollut teemaa, ky vaalien
media-agendan plinja selvsti ilmi. Kuten taulukosta 2.1 voidaan havaita, oli Euroopan
talouskriisi eniten esill ollut aihe ja Suomen valtiontalouden tasapainottaminen oli toiseksi
yleisin. Seuraavaksi yleisimpi vaaliagendan aiheita olivat erilaiset gallup-uutiset, joista val-
taosa liittyi puolueiden kannatuskehitykseen yleens ja seuraavana taulukossa ovat Perussuo-
malaisiin ilmin liittyneet uutiset. Kun Euroopan talouskriisi oli Perussuomalaisten ja hei-
dn puheenjohtajansa Timo Soinin vaalikamppailun keskeisi teemoja, voidaan todeta, ett
kolme neljst lehtiaineiston eniten esill olleesta aiheesta kytkeytyi suoraan tai epsuoraan
vaalien suurvoittajan Perussuomalaisten omaan agendaan.
5 Tutkimusaineisto esitelln tarkemmin tmn luvun liitteess 1. Helsingin Sanomat on sek Helsingin ett
Uudenmaan vaalipiirin suurin pivlehti ja edustaa tten molempia vaalipiirej. Kattavuutta silmll piten
pivlehdist mukana on mys Hufvudstadsbladet, vaikka se ei ole minkn vaalipiirin suurin pivlehti.
6 Lhde: Eduskuntavaalien 2011 media-agenda-data.
36 Muutosvaalit 2011
Viidenneksi eniten esill olivat erilaiset kunkin vaalipiirin paikalliseen agendaan liittyvt ai-
heet. Tss lukuisiin alakategorioihin jakautuvassa aiheluokassa (ks. taulukko 2.2) yleisim-
pi aiheita olivat aluepolitiikka, liikennepolitiikka, kielipolitiikka ja kuntarakenne. Alueel-
lisen vaaliagendan aiheissa Perussuomalaisten teemat eivt olleet yht korostuneesti esill.
Puoluei den kannatuskehitys oli alueellisista teemoista viidenneksi yleisin ja maahanmuuttoa
ja ulkomaalaisia ksittelevt jutut muodostivat kuudenneksi yleisimmn teeman.
Taulukko 2.1
Koko lehtiaineiston kymmenen yleisint aihetta 1.1.17.4.2011 (N=10352)
Eu-po||l||||a 1089
va|l|orla|ouderlasapa|rollar|rer 8Z5
0a||up-uul|so|rl| Z5
Perussuora|a|slersuos|o Z53
Pa||a|||rervaa||aerda 99
Vaa|arruullo/u||oraa|a|sel 5Z5
P3:ro|je|raravaar|rer 529
Erer|apo||l||||a 119
vaa||ra|o|lu|seer|||llyvals|ardaa||l 113
Turva|||suuspo||l||||a 3Z8
La|dea|re|slo:Edus|urlavaa||er2011red|a-aerda-dala,
Turury||op|slo,Edus|urlalul||ru|ser|es|us.
Taulukko 2.2
Paikallisen vaaliagendan kymmenen yleisint aihetta 1.1.17.4.2011 (N=699)
A|uepo||l||||a 2
L|||errepo||l||||a 5Z
K|e||po||l||||a 19
Kurl|erraara 19
0a||up-uul|so|rl| 18
Vaa|arruullo/u||oraa|a|sel 11
vaa||asele|ral 13
Turva|||suuspo||l||||a 3Z
Yrpar|slopo||l||||a 3Z
Erer|apo||l||||a 35
La|dea|re|slo:Edus|urlavaa||er2011red|a-aerda-dala,
Turury||op|slo,Edus|urlalul||ru|ser|es|us.
Vaalikamppailu mediassa 37
Sanomalehdistn yleisimpi teemoja tarkasteltaessa voidaan havaita, ett valtiontalouden ta-
sapainottaminen oli yleisin yksittinen teema, jonka ei voi katsoa kuuluneen Perussuomalais-
ten omalle vaaliagendalle. Puolue ei myskn ottanut merkittvsti kantaa valtiontalouden
tasapainottamista koskeviin kysymyksiin. Tmn todentaa mrllinen aineistomme, johon
koodattiin mys maininnat puolueiden linjauksista. Niss puoluelinjauksissa valtiontalou-
den tasapainottaminen oli ylivoimaisesti yleisin aihe, mutta linjauksia esittivt eniten perin-
teiset kolme suurta puoluetta eli Keskusta, Kokoomus ja SDP.
Valtiontalouden tasapainottamisen lisksi energiapolitiikka oli kymmenen yleisimmn
sanomalehtiteeman listalla aihe, jossa Perussuomalaiset eivt erityisesti profloituneet. Ener-
giapolitiikan kysymykset nousivat tss aineistossa esiin maaliskuussa 2011 tapahtuneen
Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena. Turvallisuuspolitiikkaa k-
sitteleviss jutuissa esill olivat Libyan konfiktin kansainvliseen operaatioon osallistumi-
nen ja Suomen puolustusvoimien sstt. Puolustuspolitiikassa Perussuomalaiset profloitui
ainoana eduskuntapuolueena, joka vastusti puolustusvoimien leikkauksia.
Taulukon 2.1 kymmenen yleisimmn aiheen listalle mahtuivat Perussuomalaisiin suo-
raan kytkeytyvist teemoista maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikka sek puolueen vaalioh-
jelman ksittely. Vuonna 2008 alkaneeseen vaalirahakohuun liittyvist skandaaleista kevn
2011 vaalikamppailun aikana esill oli Ilkka Kanervan 60-vuotisjuhliin liittyv tutkinta sek
oikeuskanslerin kynnistm entisen pministerin Matti Vanhasen virkatoimien tutkinta,
joka pttyi helmikuussa 2011 perustuslakivaliokunnan vapauttavaan ratkaisuun. Vaaliraha-
skandaalin ja kielteisen uutisoinnin ytimess olivat erityisesti Keskusta ja Kokoomus. Muut
eduskuntapuolueet lukeutuivat jupakassa ainakin melko nuhteettomien puolueiden jouk-
koon.
Havainnot Perussuomalaisten vahvasta asemasta vaaliagendalla saavat tukea mys juttu-
tyyppien mukaan toteutetusta tarkastelusta. Kun analyysi rajattiin pelkkiin uutisjuttuihin,
olivat Perussuomalaisiin liittyvt teemat (EU-politiikka, puolueiden kannatus, Perussuoma-
laisten nousu, maahanmuutto, Perussuomalaisten ohjelman avaaminen) vielkin nkyvm-
min esill. Vastaavasti lehtien pkirjoituksissa ja kolumneissa nelj yleisint teemaa olivat
puolueen agendalta: EU-politiikka, Perussuomalaisten nousu, puolueiden kannatus ja Perus-
suomalaisten ohjelman avaaminen. Kun pkirjoitukset ksittelevt puhuttavimpia ilmiit,
voidaan havaita, ett Perussuomalaisten nousu todellakin askarrutti lehdistn mielt.
Pivlehtiaineiston aiheiden ja mainintojen kokonaisuutta ajatellen Perussuomalaisten
nousu oli siis vaaliagendan hallitsevin teema. Mys havainnot puoluejohtajien nkyvyydest
viittaavat samaan suuntaan. Yleens pministeri ja hallituksen johtavat poliitikot ovat vaali-
kampanjoiden loppukuukausinakin henkilnkyvyydeltn ylivoimaisia, mutta kevn 2011
vaalikamppailussa pienimmn eduskuntapuolueen puheenjohtaja Timo Soini sijoittui lehti-
aineiston henkiljulkisuudessa suurten puolueiden puheenjohtajien joukkoon pministeri
Mari Kiviniemen, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen ja oppositiojohtaja Jutta Urpilaisen
kanssa.
Usein iltapivlehtijulkisuus esitelln pivlehdist poikkeavana mediajulkisuuden
muotona, mutta ainakaan aihekoodien mrien perusteella kevn 2011 vaalikamppailun
media-agendan kymmenen yleisimmn aiheen joukko ei suuresti poikkea koko lehdistn
aihekirjosta. Euroopan talouskriisi oli tarkastelujakson iltapivlehdiss eniten esill ja Pe-
38 Muutosvaalit 2011
russuomalaisiin liittyvt teemat tulivat seuraavina. Imagoja ja politiikan tyylillist puolta
painottavaa journalismia tyypillisesti sisltvist aiheista nousivat iltapivlehtien krkikym-
menikkn vaalien TV-keskustelut ja vaalimainonta .
Televisiouutisia hallitsivat eurokriisi ja valtiontalous
Valtakunnallisessa televisioaineistossa
7
analysoitiin lhes 700 uutisjuttua. Euroopan talous-
kriisi oli Ylen ja MTV3n TV-uutisten plhetysten jutuissa selvsti eniten esill ollut aihe.
Valtiontalouden tasapainottaminen oli toiseksi yleisin teema eli kaksi eniten esill ollutta
aihetta olivat samoja kuin koko lehtiaineistossa. Euroopan talouskriisi ksittelevien juttujen
suhteellinen osuus oli televisioaineistossa paljon suurempi kuin lehtiaineistossa. Uutiskri-
teerien lisksi vlineiden ja aineistojen luonne selitt tt eroa suurelta osin. Television uu-
tislhetyksess on tyypillisesti vain 56 uutisjuttua ja saman verran uutisshkeit. Juttujen
teemoissa korostuvat paiheet.
Turvallisuuspolitiikkaa koskevia TV-uutisia hallitsivat Libyan kriisi ja Suomen puolus-
tusvoimien leikkaukset. Aihepiiri nousi television aihelistalla kolmanneksi ja neljnneksi
nousi energiapolitiikka Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden myt. Vaaliasetelmiin,
Perussuomalaisten kannatukseen ja puolueeseen ilmin liittyvt aiheet mahtuivat mys
kymmenen yleisimmn aiheen joukkoon samoin kuin vaalirahoitukseen liittyvt skandaalit.
Televisioaineiston perusteella voidaan havaita, ett Perussuomalaisiin liittyvt aiheet olivat
mys seuratuimpien shkisten median uutislhetysten yleisimpien aiheiden joukossa.
7 Tutkimusaineistosta ks. liite 1. Valtakunnallinen tv-aineisto koostuu Ylen ja MTV3n TV-uutisten plhetyksest
ajalla 1.1.17.4.2011. Niiss oli uutisjuttuja kaikkiaan 686, joista 357 MTV3n Kymmenen Uutisissa ja 329 Ylen
TV-uutisten plhetyksess.
Taulukko 2.3
Iltapivlehtien kymmenen yleisint aihetta 1.1.17.4.2011 (N=886)
Eu-po||l||||a 9
0a||up-uul|so|rl| 88
P3:ro|je|raravaar|rer 8
Perussuora|a|slersuos|o 85
Tv-|es|usle|ul Z
va|l|orla|ouderlasapa|rollar|rer 19
vaa||ra|rorla 13
vuoder2011vaa||ervaa||ra|o|lusju|||suus 32
Puo|ue|dero|je|ral 31
Vaa|arruullo/u||oraa|a|sel 30
vaa||ra|o|lu|seer|||llyvals|ardaa||l 30
La|dea|re|slo:Edus|urlavaa||er2011red|a-aerda-dala,
Turury||op|slo,Edus|urlalul||ru|ser|es|us.
Vaalikamppailu mediassa 39
TV-aineiston ja lehtiaineiston uutisjuttujen vertailu osoittaa, ett Perussuomalaisiin liit-
tyvt teemat ovat lehtiaineiston uutisjutuissa voimakkaammin esill kuin televisioaineistossa.
Valtakunnallisen televisioaineiston henkilgalleriassa hallituksen johtavat ministerit
eli pministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen olivat eniten esill
olleet henkilt ja ero seuraavina tulleisiin oppositiojohtajaan Jutta Urpilaiseen ja Perussuo-
malaisten puheenjohtajaan Timo Soiniin oli selv. Mys aikaisemmat tutkimukset (vrt. Per-
naa ym. toim. 2009) kertovat hallituksen johtavien ministerien ja erityisesti pministerin
olevan eniten esill uutislhetyksiss, mutta aikaisempiin tuloksiin verrattuna pministeri
Kiviniemen jminen hienokseltaan Jyrki Kataisen taakse on yllttv. Samoin Soinin nou-
su oppositiojohtaja Urpilaisen nkyvyystasolle kertoo Soini-ilmin ja yleens vuoden 2011
vaalijulkisuuden poikkeuksellisuudesta.
Yhteenveto
Kevn 2011 eduskuntavaaleja, vaalikampanjaa ja niden uutisointia hallitsivat euroalueen
talouskriisin hoitaminen, Suomen valtiontalouden tasapainottaminen sek erilaiset Perus-
suomalaisten gallupkannatuksen nousun esiin nostamat teemat. Perussuomalaisten nousu eri
nkkulmista oli kokonaisuutena erityisesti lehtiaineiston yleisin aihepiiri. Perussuomalais-
ten mittaussuosion kasvu oli voimakkuudeltaan niin poikkeuksellinen ilmi, ett se nkyi
paljon paitsi vaalien media-agendalla, mys varsinaisissa kampanjakeskusteluissa ja poliit-
tisissa linjauksissa. Osaltaan se nkyi mys kampanja-ajan mielipidetutkimusjulkisuudessa,
jota ksitelln tmn teoksen seuraavassa luvussa.
Mys lehtiaineistoa laajempaan uutisaineistoon pohjautuvien havaintojen perusteella
voidaan todeta, ett media kohdisti runsaasti huomiota puoluekannatuksen muutokseen,
Taulukko 2.4
Valtakunnallisen televisioaineiston kymmenen yleisint aihetta
1.1.17.4.2011 (N = 686)

Eu-po||l||||a 119
va|l|orla|ouderlasapa|rollar|rer 5
Turva|||suuspo||l||||a 51
Erer|apo||l||||a 10
Perussuora|a|slersuos|o 3Z
vaa||ra|o|lu|seer|||llyvas|ardaa|| 35
vaa||asele|ral 31
0a||up-uul|so|rl| 33
Tyo|||syys 28
Tv-|es|usle|ul 2Z
La|dea|re|slo:Edus|urlavaa||er2011red|a-aerda-dala,
Turury||op|slo,Edus|urlalul||ru|ser|es|us.
40 Muutosvaalit 2011
mutta Perussuomalaisia koskeneiden juttujen svyt ja nkkulmat eivt tietenkn olleet
yksinomaan mynteisi. Erityisesti pkirjoituksissa ja kolumneissa oli runsaasti tekstej,
joissa puoluetta kritisoitiin hyvinkin voimakkaasti. Puolueen asema yhten vuoden 2011
vaalikampanjan ppuheenaiheena on aineistomme perusteella selv, mutta vasta mediasi-
sltjen laadullinen analyysi kertoo tarkemmin Perussuomalaisten mediakuvasta. Kysymys
median roolista ja runsaan julkisuuden mahdollisesti antamasta vetoavusta Perussuomalaisil-
le on aiheellinen, mutta nyt esitetty mrllinen tarkasteltu ei tarjoa siihen viel tyhjentv
vastausta.
Kaikkiaan kevn 2011 eduskuntavaalikamppailu kytiin esimerkiksi edeltviin vuoden
2007 vaaleihin verrattuna hyvin erilaisessa ilmapiiriss. Mainonnan ja imagokysymysten tah-
dittamat ja taloudellisen nousukauden keskell kydyt kevn 2007 vaalit vaihtuivat talous-
kriisien ja tiukentuneen poliittisen ilmapiirin svyttmn vaalikamppailuun. Vaalituloksen
ennakointiin ja vaaliasetelmien puntarointiin samoin kuin gallup-uutisointiin kiinnitettiin
paljon huomiota. Mys televisiojulkisuuden merkitys ja vaaliohjelmien seuraaminen lisn-
tyivt televisiotentit ja vaaliohjelmat rytmittivt taas vaalikamppailun kulkua takavuosien
malliin.
Vaalikamppailu ja sen media-agenda rakentuivat pttymss olleen vaalikauden tapah-
tumien ja aiheiden muodostaman yhteiskunnallisen kontekstin perustalle. Samalla tavoin
seuraavien eduskuntavaalien konteksti ja asialista saavat pohjan kevn 2011 vaalien poikke-
uksellisista tuloksista.
Vaalikamppailu mediassa 41
Lhteet
Kirjallisuus
Borg, Sami (toim.) (2006): Suomen demokratiaindikaattorit. Oikeusministerin julkaisu 1/2006. Helsin-
ki: oikeusministeri.
Borg, Sami (2011): Vaalipiirikohtaiset kannatusmittaukset eduskuntavaaleissa 2011. Teoksessa Wiberg,
Matti (toim.), Populismi Kriittinen arvio. Helsinki: Edita.
Herkman, Juha (2011): Politiikka ja mediajulkisuus. Tampere: Vastapaino.
Kalela, Jorma (2008): Politiikattomuus hallitusten politiikkana. Suomen ja kansanvallan haasteet. Suo-
men eduskunta 100 vuotta, osa 12. Helsinki: Edita.
Kantola, Anu (toim.) (2011): Hetken hallitsijat. Julkinen elm notkeassa modernissa. Helsinki: Gaudea-
mus.
McCombs, Maxwell ja Shaw, Donald (1977): Te Emergence of American Political Issues: Te Agenda-
Setting Function of the Press. West Publishing.
Moring, Tom ja Mykknen, Juri (2009): Vaalikampanja. Teoksessa Borg, Sami ja Paloheimo, Heikki
(toim.), Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University
Press.
Paavonen, Tapani (2010): A New Economic World Order. Overhauling the Global Economic Governance as
a Result of the Financial Crisis, 20082009. Helsinki: Finnish Institute of International Afairs.
Pernaa, Ville, Niemi, Mari K. ja Pitknen, Ville (toim.) (2009): Politiikan journalismin tila Suomessa.
Turku: Kirja-Aurora.
Pitknen, Ville ym. (2009): Politiikan journalismin tulevaisuus. Teoksessa Politiikan journalismin tila
Suomessa. Turku: Kirja-Aurora.
Simola, Anna ja Reunanen, Esa (2010): Kaikki toistaiseksi hyvin. Kansainvlinen fnanssikriisi talousjour-
nalismissa. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, journalismin tutkimusyksikk. Tampere:
Tampereen yliopisto.
Muut lhteet
Eduskuntavaalien 2011 media-agenda-data. Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto.
HS 20.3.2010: Sdp:n uusi maahanmuuttolinjaus: Maassa maan tavalla.
HS 22.3.2010: Jyrki Katainen: Maahanmuutosta on puhuttava ja sallittava mys erilaiset mielipiteet.
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007. Julkaistu osoitteessa www.valtioneuvosto.f (luettu
15.12.2011).
TS 12.4.2011: Ville Pernaa: Gallupit ennakoivat 39 Perussuomalaista kansanedustajaa.
Yle Uutisten puoluekannatusmittari. Julkaistu osoitteessa www.yle.f/puoluekannatusmittari/.
42 Muutosvaalit 2011
Liite 1
Eduskuntavaalien 2011 media-agenda-data.
Eduskuntatutkimuksen keskus, Turun yliopisto.
Valtakunnallinen agenda (1.1.17.4.2011)
Ylen ja MTV3n puutiset (20.30 ja 22.00) ja vaaliohjelmat
Helsingin Sanomat
Ilta-Sanomat
Iltalehti
Suomen Kuvalehti
Seura
Apu
Maakuntalehdet vaalipiireittin(1.1.17.4.2011)
1. Helsinki Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet
2. Uusimaa Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet
3. Varsinais-Suomi Turun Sanomat
4. Satakunta Satakunnan Kansa
5. Hme Etel-Suomen Sanomat
6. Pirkanmaa Aamulehti
7. Kymi Etel-Saimaa
8. Etel-Savo Lnsi-Savo
9. Pohjois-Savo Savon Sanomat
10. Pohjois-Karjala Karjalainen
11. Vaasa Ilkka
12. Keski-Suomi Keskisuomalainen
13. Oulu Kaleva
14. Lappi Lapin Kansa
Lisksi alueelliseen agendaan
Ylen alueelliset uutislhetykset 8 alueelta (1.1.17.4.2011)
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 43
3
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa
Pertti Suhonen
Johdanto
Lhes parisataa vuotta joukkoviestimet ovat olleet keskeisess asemassa mielipidetutkimus-
ten tekijin, teettjin ja tulosten julkistajina. Vaalimenestyksen ennakointi kiinnosti sa-
noma- ja aikakauslehtien ohella mys puolueita, ehdokkaita, talouselm ja kansalaisia jo
1800-luvun alkupuolen Yhdysvalloissa (Smith 1990; Herbst 1993, 6970; Suhonen 2006,
1920).
nestjien valintojen ohessa mys politiikan sislt tuli laajasti mukaan mielipidemit-
tauksiin viimeistn 1900-luvun alkuvuosikymmenin. Tieteellisten menetelmien sovelta-
misessa mielipidetutkimuksiin 1930-luvulla voidaan osoittaa kaksi uranuurtajaa: George
Gallup ja suomalaissyntyinen Emil Hurja. He edustivat kuitenkin eri linjoja suhteessa tut-
kimusten funktioihin. Kun Gallupin vuonna 1935 perustama American Institute of Public
Opinion palveli lhinn lehdistn tarpeita, Hurja teki salaisia tutkimuksia Franklin Roose-
veltin vaalikampanjalle jo vuoden 1932 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. (Warren 2001,
8790; Holli 2002; Suhonen 2006, 1619)
Modernit mielipidetutkimukset rantautuivat Britanniaan ja Ranskaan Gallupin myt-
vaikutuksella 1930-luvun loppupuoliskolla (Gallup ja Rae 1940, 45; Broughton 1995, 13;
Worcester 1991, 34) ja Ruotsiin vuonna 1941 (Petersson ja Holmberg 1998, 103). Suo-
men Gallup Oy aloitti toimintansa vuonna 1945 (Lotti 1994, 19; 2006, 7; Suhonen 2006,
2326). Kaikissa niss maissa uudet tutkimuslaitokset toimivat lheisess yhteistyss sa-
nomalehtien kanssa, ja mielipidemittauksia tehtiin paljolti julkisuutta varten. Ensimmiset
Suomen Gallupin tekemt vaalikyselyt julkistettiin Helsingin Sanomissa vuoden 1947 kun-
nallisvaalien ja vuoden 1950 presidentin valitsijamiesvaalien edell (Suhonen 2006, 82).
Tss luvussa tarkastelen gallupjournalismia eduskuntavaaleihin valmistautuvassa Suo-
messa kahdesta nkkulmasta. Ensin tutkin julkista galluptarjontaa: keiden teettmi ja
millaisia aiheita koskevia mielipidetutkimuksia valtajulkisuus tarjosi yleisilleen lokakuusta
2010 vaalipivn. Toiseksi kuvaan tutkimusten asemaa ja merkityst Helsingin Sanomien ja
Aamulehden vaaleihin suuntautuvassa poliittisessa journalismissa. Aineistoon kelpuutettiin
vain edustavaan otokseen perustuvat kyselyt.
44 Muutosvaalit 2011
Julkiset mielipidemittaukset
Mahdollisimman kattavan kuvan muodostamiseksi mediajulkisuudessa raportoiduista mie-
lipidemittauksista kvin huolellisesti lpi Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Suomen
Kuvalehden kaikki numerot kuuden ja puolen kuukauden ajalta. Yleisradion ja MTV3:n
puutisia pyrin seuraamaan mahdollisimman kattavasti. Aineisto tydentyi merkittvsti
Helsingin Sanomien, Aamulehden, Iltasanomien, Iltalehden, Turun Sanomien, Kalevan ja
Keskisuomalaisen sek Yleisradion ja MTV3:n verkkouutisten seurannalla. Jotkut vain v-
hist huomiota herttneet kyselyt ovat saattaneet jd huomaamatta, mutta niit tuskin
on kovin monta.
Lokakuun 2010 alusta vaalipivn 17.4.2011 Suomen valtajulkisuudessa oli esill yh-
teens 151 eri mielipidetutkimusta. Keskimrinen julkaisutahti kiihtyi jakson kuluessa.
Loka- marraskuussa mediat tarjoilivat pari kolme ja joulukuussa viisi uutta tutkimusta viikos-
sa. Tammi-helmikuussa ilmestyi mittaus pivss. Maaliskuussa ja huhtikuussa tutkimuksia
julkistettiin noin kymmenen kappaleen viikkovauhtia.
Tutkimusten teettjt
Helsingin Sanomat on uranuurtaja mielipidetutkimusten teettjn ja julkistajana Suomessa.
Se tuki Suomen Gallup Oy:n perustamista vuonna 1945 tarjoutumalla julkaisemaan Gallu-
pin tutkijoiden artikkeleita tutkimustuloksista. 1960-luvun puolivliss lehti alkoi aktiivises-
ti teett mielipidekyselyj erityisesti vaalijournalisminsa tueksi. (Suhonen 2006, 75110;
2010a) Edelleen Helsingin Sanomat on nkyvin kyselyiden teettj. Vuoden 2011 edus-
kuntavaalien edell valtajulkisuuden uutistarjonnassa esill olleista mielipidetutkimuksista
26 prosenttia oli Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettmi. Muiden joukkoviestinten
osuus oli yhteens 42 prosenttia. Niist aktiivisimpia olivat Yleisradio, Aamulehti ja iltapi-
vlehdet.
Loppu kolmannes julkistetuista mielipidetutkimuksista oli lhinn julkisen vallan ja
kansalaisjrjestjen teettmi. Niin aatteelliset kuin etujrjesttkin teettvt usein gallupeita
julkisuutta varten. Nin ne saavat yhteiskunnalliseen keskusteluun sellaisiakin aiheita, joista
ei muuten puhuttaisi. Varsinkin vaalien alla nin pyritn vaikuttamaan niin puolueisiin ja
niiden ehdokkaisiin kuin nestjiinkin. Omia tutkimuksiaan tekivt tai teettivt esimer-
kiksi SAK, AKAVA, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Suomen lhi- ja perushoitajaliit-
to, Aliupseeriliitto, Nuorisoyhteisty Allianssi, Suomalaisen tyn liitto, Woima-sti ja
Suomalaisuuden liitto. Mys muutamien poliittisten puolueiden yhdess teettmn laajan
tutkimuksen tuloksista joitakin pstettiin julkisuuteen. Kansalaisjrjestjen teettmien ky-
selyjen osuus oli yhteens 13 prosenttia.
Julkista valtaa mielipidemittausten teettjin ja tekijin edustivat Tilastokeskus ku-
luttajabarometrillaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, muutamat yliopistojen laitokset,
Nuorisoasiain neuvottelukunta, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Kuntaliitto,
Kunnallisalan kehittmissti, Ympristministeri, SITRA ja Euroopan komissio. Niden
tutkimusten osuus oli 15 prosenttia. Talouselmn osuus julkistetuista mielipidemittauksista
45
nytt varsin niukalta. Elinkeinoelmn valtuuskunnan EVA:n asenne- ja arvotutkimus vas-
taa kuitenkin laajuutensa ja saamansa julkisuuden puolesta kymmeni erillisi yhden teeman
kyselyit.
Kannatusmittaukset
Vaalien lhestyess kiinnostus vaalituloksen ennustamisesta lis puolueiden ja ehdokkai-
den kannatusmittausten kysynt. Nyt tarkasteltavana ajanjaksona julkaistuista mielipide-
mittauksista 37 prosenttia koski nestjien valintoja. Tss luvussa ovat mukana puolueva-
lintojen ohella mys niiden syit, siirtymi puolueesta toiseen, puoluekannan varmuutta ja
odotettavaa nestysaktiivisuutta koskevat tutkimukset.
Aktiivisimmin puolueiden kannatusta mittauttavat Yleisradio ja Helsingin Sanomat.
Edellinen on julkaissut usean vaalikauden ajan kuukausittain Taloustutkimuksen tekemi
kannatusarviota. Helsingin Sanomat on teettnyt lhes samaan tahtiin kannatusmittauksia
TNS Gallupilla. Mys MTV3 julkaisi vaaleja edeltvn puolen vuoden aikana muutaman
kannatuskyselyn, jotka sille teki Research Insight Finland. Vuoden 2011 vaalien alla maakun-
21
21 , 2 21 , 2 21 , 3 21 , 3
21 , 1
20, 5 20, 4
1 9, 8
1 9, 1
1 8, 4
1 8, 1
1 8, 9
1 7, 5
1 8, 1
1 8, 0
8, 1
8, 3
8
7, 6 7, 7
8, 1
7, 8
7, 5
7, 2
7, 8 7, 9
8, 1 7, 2
7, 3 7, 3
8, 2
23, 2
23, 6
22, 9
22, 7
23
21 , 9
23
22, 8
21 , 9
21 , 7
21 , 1
21 , 2
20, 4
20, 9
20, 1
21 , 2
20, 7
1 9, 6
20, 7
20, 6
1 8, 6
1 9, 2
1 9, 7 1 9, 7
1 9
1 7, 6
1 8, 6
1 8, 8
1 8, 5
1 8, 9
1 8, 1
1 8, 6
4, 1 4, 1 4
3, 6 3, 7
3, 9 4
4, 4
3, 9
4, 2
4
3, 4
4, 1
3, 9 3, 8
4, 2
4, 6
4, 3 4, 3
4, 8
4, 2 4, 2 4, 3
3, 9
4, 4
4, 6 4, 5
3, 8
3, 8
4, 2
4, 6
4, 2
1 0, 1
1 0, 4 1 0, 4 1 0, 3 1 0, 3
1 0, 6
9, 5
9, 2
9, 9
9, 7
9, 1
9, 5
9, 2
8, 5
9, 0 9, 0
6, 4 6, 3
6, 8
7, 8
9, 6
9, 8
1 0, 1
1 0, 7
1 2, 5
1 4, 3
1 4, 9
1 5, 3
1 6, 6
1 6, 9
1 7, 2
1 5, 4
1 , 8
2, 2
1 , 7
1 , 3
1 , 6
1 , 2 1 , 1
1 , 4 1 , 4
1
1 , 5
1 , 8
1 , 3
1 , 9 1 , 8
1 , 2
01 /1 0 02/1 0 03/1 0 04/1 0 05/1 0 06/1 0 07/1 0 08/1 0 09/1 0 1 0/1 0 1 1 /1 0 1 2/1 0 01 /1 1 02/1 1 03/1 1 04/1 1
0
5
1 0
1 5
20
25
30
VAS
SDP
KOK
KESK
PS
VI HR
KD
RKP
Muut
Puol uei den kannatus vuoden 201 0 al usta huhti kuuhun 201 1
Tal oustutki mus Oyn kannatusarvi oi den mukaan (%).
Kuvio 3.1
Puolueiden kannatus vuoden 2010 alusta huhtikuuhun 2011 Taloustutkimus Oyn
kannatusarvioiden mukaan (%)
La|de:YLEuul|slerpuo|ue|arralusr|llar|.
46 Muutosvaalit 2011
nalliset ja alueelliset lehdet teettivt kaikissa Manner-Suomen vaalipiireiss erillisi kanna-
tusarvioita (Borg 2011; Pernaa 2011). Niiden tekemiseen osallistui suurten valtakunnallisten
tutkimuslaitosten ohella useita pienempi ja paikallisia yrityksi. Helsingin Sanomat julkaisi
joulukuussa ja huhtikuussa uutiset TNS Gallupin kyselyist, joissa mitattiin suosituimpien
kansanedustajaehdokkaiden kannatusta Helsingiss ja Uudellamaalla.
Vaaleja edeltv poliittista julkisuutta leimasi ennen nkemttmll tavalla Perus-
suomalaisten kannatuksen jyrkk nousu. Niin Taloustutkimuksen kuin TNS Gallupinkin
esittmien arvioiden mukaan se oli voimakkaimmillaan maaliskuusta 2010 maaliskuuhun
2011 (Helsingin Sanomat 12.4.2011). Kahdentoista kuukauden aikana puolueen kannatus
lisntyi lhes suoraviivaisesti reilut kymmenen prosenttiyksikk. Samana aikana niin Ko-
koomuksen, SDP:n kuin Keskustankin suosio laski kolmisen prosenttiyksikk. Vihreiden
pudotus oli noin puolitoista prosenttiyksikk muiden puolueiden kannatuksen pysyess
lhes ennallaan. Tutkimuslaitosten huhtikuun mittaukset osoittivat yksituumaisesti Perus-
suomalaisten kannatuksen laskeneen huippulukemasta pari prosenttiyksikk.
Vaalitulos ylltti. Perussuomalaisten niosuus ylitti viimeiset kannatusmittaukset kes-
kimrin kolmella prosenttiyksikll ja maaliskuunkin huippulukemat prosenttiyksikll.
SDP:n tulos oli prosenttiyksikk ennakoitua parempi. Selvsti huonommin menestyivt
Keskusta ja Vihret. Edellisen vaalitulos oli kolmisen prosenttiyksikk ja jlkimmisen rei-
lun prosenttiyksikn alle viimeisten mittaustulosten. Lhimms vaalitulosta osui TNS Gal-
lup (Helsingin Sanomat), jonka puoluekohtaisten poikkeamien itseisarvojen summa oli 7,3
prosenttiyksikk. Vastaavasti Research Insight (MTV3) sai lukeman 10,9 ja Taloustutkimus
(Yle) lukeman 11,5. (Borg 2011)
Kannatusmittausten yhteydess ja vliin erikseenkin kyseltiin puoluekannan varmuu-
desta ja nestysaktiivisuudesta. Samoin selvitettiin puolueiden nestjien yhteiskunnallis-
ta taustaa ja nestjien siirtymi puolueesta toiseen. Muotoutuneen vaaliasetelman vuoksi
kiinnostus koski lhinn sit, mist kansalaisryhmist ja mist puolueista Perussuomalaiset
saavat kannattajansa ja miksi. Suomen Kuvalehti (42/2010) julkaisi lokakuun lopulla Ta-
loustutkimuksen selvityksen puolueiden vlisist siirtymist. Puolen vuoden aikana kootun
suuren aineiston antama kuva uusien perussuomalaisten puoluetaustoista on hyvin saman-
lainen kuin vaaleja edeltvin viikkoina tehdyn tutkimuksenkin. Selvsti eniten puolue sai
uusia nestji ryhmst, joka ei nestnyt vuoden 2007 eduskuntavaaleissa tai ei kertonut
silloista kantaansa. Kolme suurta puoluetta Keskusta, Kokoomus ja SDP menettivt Perus-
suomalaisille reilut kymmenisen prosenttia kukin (Suhonen 2011).
Eduskuntavaalien ajatteleminen aiempien vaalien tapaan mys pministerivaaleiksi an-
toi aiheen mitata puoluejohtajien kannatusta pministeriksi. Joulukuusta vaaleihin julkais-
tiin pministerigallup keskimrin joka toinen viikko, yhteens yhdeksn mittausta. Iltaleh-
den Taloustutkimuksella teettm viiden tutkimuksen sarja antoi niin yleislle, puolueille
kuin joukkoviestimillekin mahdollisuuden seurata Kokoomuksen Jyrki Kataisen ja Keskus-
tan Mari Kiviniemen kisaa pministeriprssin krkipaikasta. Istuva pministeri Kiviniemi
ohitti tammikuussa valtiovarainministeri Kataisen, ja helmikuussa ero oli jo yli kymmenen
prosenttiyksikk. Piv ennen vaaleja julkaistu mittaus kertoi pministerisuosikkien ole-
van tasoissa. Perussuomalaisten Timo Soinin ja SDP:n Jutta Urpilaisen kannatus pminis-
teriksi oli reilut kymmenen prosenttiyksikk Kiviniemen ja Kataisen alapuolella.
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 47
Maaliskuun loppupuoliskolla julkaistiin viikon aikana nelj pministerikysely. Niiden
tulokset vaihtelivat melkoisesti erilaisten kysymysten vuoksi. Taloustutkimuksen Aamuleh-
delle ja TNS Gallupin Kokoomuksen Nykypivlle tekemiss kyselyiss pministeriehdok-
kaiden arviointi kytkettiin Euroopan unionissa vaikuttamiseen eik valintaa rajoitettu vain
neljn suurimman puolueen puheenjohtajiin. TNS Gallupin Helsingin Sanomille tekemss
kyselyss tiedusteltiin ensin sopivinta pministeripuoluetta ja sitten neljn puolueen pu-
heenjohtajien sopivuutta pministeriksi. Iltalehden Taloustutkimuksella teettmss mitta-
uksessa vastaajat saivat valita neljst puheenjohtajasta sopivimman. Kysymysten sanamuo-
tojen moninaisuus johtuu lhinn siit, ett tutkimuslaitos ei voi myyd samaa tulosta usealle
medialle, elleivt nm ole tilanneet tutkimusta yhdess. Mediat useimmiten haluavat oman
gallupuutisensa, jonka luotettavuuden takuuna on nimeks tutkimuslaitos.
Muita poliittisten toimijoiden kannatusta koskevia gallupeita julkistettiin tutkimusjak-
son aikana kymmenkunta. Sellaisia olivat melko snnllisesti toteutettavat kyselyt toden-
nkisten presidenttiehdokkaiden suosiosta, hallituksen ja opposition toiminnan onnistu-
neisuudesta ja ptevimmist poliitikoista. Laajimman keskustelun hertti Ilta-Sanomien 7.1.
julkaisema Taloustutkimuksen kysely siit, kuka olisi paras SDP:n puheenjohtajaksi. Eero
Heinluoma ja Erkki Tuomioja ohittivat selvsti istuvan puheenjohtajan Jutta Urpilaisen
sek SDP:n kannattajien ett muiden nioikeutettujen suosiossa.
Kyselyit politiikan sisllst
Miltei puolet tutkimusjakson mielipidemittauksista koski kansalaisten suhtautumista po-
litiikan sisltihin: mielipiteit asiakysymyksist tai mielipiteiden taustalla olevia asenteita
ja arvoja. Raja mielipiteiden ja arvojen vlill on monella tapaa hilyv. Mielipiteiden joh-
donmukaisuus kertoo arvojen olemassaolosta, ja arvot melko pysyvin ajattelun rakenteina
ohjaavat mielipiteiden muodostumista. (Suhonen 1988, 2627; Allardt 1983, 5355)
Varsinkin vaalien vlisess politiikan suvantovaiheessa sisltkysymyksi koskevat mieli-
pidetutkimukset liitetn usein vlittmn demokratian ideaan (Gallup & Rae 1940; Gallup
1965). Esimerkiksi Helsingin Sanomat ryhtyi 1970-luvulla tietoisesti edustamaan kansan
tahtoa teettmiens mielipidekyselyjen kautta (Nortamo 1997; Suhonen 2010a). Vaalien l-
hestyess politiikan sislt koskevat mielipidemittaukset tulevat nkyvksi osaksi edustuk-
sellisen demokratian perusprosessia. Vuoden 2011eduskuntavaaleja edeltvn puolivuotis-
kautena kansalaisten mielipiteet useista vaalikampanjoiden keskeisist teemoista nostettiin
nyttvsti esille. Yksittisi asiakysymyksi tai aihekokonaisuuksia koskevia kyselyj julkis-
tettiin yhteens yli 60.
Seuraavista aihepiireist tehtiin useita kyselyit:
sukupuolineutraali avioliittolaki, homoparien siunaaminen, kirkon homokanta
maahanmuuttajat, koulujen ulkomaalaiskiintit
ulko- ja turvallisuuspolitiikka, puolustusvoimien uudistaminen, NATO-jsenyys, Afga-
nistan-operaatio, arktinen yhteisty, Libya-operaatio
ruotsin kielen asema ja opetus
48 Muutosvaalit 2011
kulttuuri ja sen tukeminen, postmodernin taiteen tukeminen
ydinvoiman lisrakentaminen, tuulivoima
terveys- ja hyvinvointipalvelujen toimivuus ja rahoittaminen, julkisen vai yksityisen ter-
veydenhoidon paremmuus, julkisten palveluiden yksityistminen
Euroopan unioni ja euro
verojen kiristminen, tulo- ja omaisuusverotus, elkein nostaminen, pivhoito-oikeu-
den rajoittaminen, kuntatalouden turvaaminen ja kunnallisverotus, yritysten julkinen
tukeminen
Yksittisi kyselyit tehtiin seuraavista aiheista:
nuorten asumisasenteet
seksin ostamisen kriminalisointi
ammattiliittojen asema ulkomaalaisten tyehtojen sopimisessa
luomuelintarvikkeet
pkaupungin ruuhkamaksut
Guggenheim-museon sijoittaminen
asuntojen rakentaminen Malmin lentokenttalueelle ja Santahaminaan
Arvo- ja asennetutkimukset
Vaaleja edeltvist julkisuuteen tarkoitetuista arvo- ja asennetutkimuksista laajimman teetti
Elinkeinoelmn valtuuskunta EVA Yhdyskuntatutkimus Oy:ll. Sen 147-sivuinen raportti
Maailman paras maa julkaistiin 23.3.2011. Tutkimus on 14. vuonna 1984 aloitetussa sarjas-
sa. Tutkimuksen puoleentoistasataan kysymykseen sisltyi kaksi lhestyviin eduskuntavaa-
leja koskevaa laajaa kysymyssarjaa. Niist ensimminen kartoitti eri asioiden trkeytt tu-
levan hallituksen tylistalla. Trkeimmiksi 24 asiasta nousivat tyllisyyden parantaminen,
kyhyyden poistaminen ja valtiontalouden hoitaminen, kun listan hnnill olivat Suomen
NATO-jsenyyden edistminen, ulkomaalaisten maahanmuuton edistminen ja kehitysmai-
den auttaminen. Toinen vaaleihin liittyv kysymyssarja koski ehdokkaan valintaperusteita.
21 perusteesta krjess olivat rehellisyys ja vastuullisuus, asiantuntevuus ja osaaminen, roh-
keus ja valmius itseniseen ajatteluun ja toimintaan sek se, ett ehdokkaan arvomaailma
vastaa omaa. Mys monet muut kysymykset koskivat teemoja, jotka olivat esill puolueiden
kampanjoissa ja vaaleja edeltvss julkisessa keskustelussa. (Haavisto ja Kiljunen 2011; Su-
honen 2011)
Toisen esimerkin julkisista arvotutkimuksista tarjoaa Woima-stin ja Suomalaisen
Tyn Liiton teettm Suomi-barometri. Tutkimus on Suomen osuus yhdysvaltalaisen Bar-
rett Values Centren 13 maassa toteuttamasta vertailututkimuksesta. Aineiston keruun Suo-
messa hoiti Taloustutkimus Oy. Tulokset julkistettiin 13.12.2010 Helsingin Stytalossa
pidetyss seminaarissa, jonka yhten puhujana esiintyi tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Tutkimuksessa vastaajilta kyseltiin heidn omia arvojaan, heidn typaikallaan vallitsevia ja
tavoiteltavia arvoja sek Suomessa vallitsevia ja tavoiteltavia kansallisia arvoja. Henkilkoh-
taisten arvojen kolme trkeint olivat rehellisyys, muista huolehtiminen ja vlittminen sek
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 49
perhe. Tavoiteltavista kansallisista arvoista trkeimpi olivat demokratia, kyhyyden vhen-
tminen ja vanhuksista huolehtiminen (Wilenius 2010).
Maaliskuun 30. pivn julkaistiin SAK:n laaja jsentutkimus Luottamus liikkeess. Ky-
selyss selvitettiin muun ohessa jsenistn tyhn liittmi arvoja sek ksityksi ammattiyh-
distysliikkeen trkeimmist edunvalvontatehtvist ja yhteiskunnallisista tavoitteista. Kolme
trkeint asiaa tyss olivat typaikan varmuus, hyvt tykaverit ja mielenkiintoinen ty.
Tynantajan kanssa neuvoteltavista edunvalvontatehtvist trkeimpi olivat palkkaerojen
kaventaminen yleens ja erityisesti sukupuolten vlill sek tysuojelun ja tyolojen paran-
taminen. Yhteiskuntapoliittisista tavoitteista krkeen nousivat tyllisyyden turvaaminen,
tyttmyysturvan, elkkeiden ja sosiaaliturvan tasosta huolehtiminen. (SAK 2011)
Hieman toisesta suunnasta arvoja lhestyivt ne muutamat mielipidetutkimukset, jois-
sa muun ohessa kyseltiin ihmisten kokemia uhkia, turvattomuuden syit, huolenaiheita ja
yhteiskunnan ongelmia. Esimerkiksi sopii Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan
MTS:n joulukuun 2010 alussa julkaisema tutkimusraportti. Taloustutkimuksen syys-loka-
kuussa tekemss kyselyss pyydettiin arvioimaan 24 kotimaista ja kansainvlist ilmit ja
tekij sen suhteen miss mrin ne aiheuttavat huolta vastaajassa. Listan krjess oli kan-
sainvlinen jrjestytynyt rikollisuus, hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden nkymt Suo-
messa ja maapallon luonnonvarojen kytt. Vhiten huolta suomalaisille aiheuttivat Irakin
tilanne, ydinvoiman kytt energiantuotantoon Suomessa ja terrorismin torjunnan vaikutus
ihmisoikeuksiin ja kansalaisvapauksiin. (MTS 2010)
Lokakuun 2010 lopulla mediajulkisuudessa vilahti kaupallisen arvo- ja asennetutkimuk-
sen menestyksekkin tuote RISC Monitor. Useissa kymmeniss maissa toteutettava tutki-
musohjelma tuli Suomeen 1990-luvun alussa. Nykyisin sit hydyntvt useimmat suuret
mediatalot, mainos- ja viestinttoimistot, talouselmn jrjestt ja jotkin julkisen vallan or-
ganisaatiot. RISC Monitorin ydin ja laajimmin hydynnetty osa on kolmiulotteinen sosio-
kulttuurinen kartta ja sen varaan rakennetut asenneryhmittelyt (tutkimusohjelmasta ja sen
menetelmist lhemmin Suhonen 2010b). Kokoomuksen vaalikampanjansa suunnittelua
varten tilaama RISC Monitor -sovelluksen tulokset lipsahtivat eduskunnan sisisess sh-
kpostissa koko talon laajuiseen jakeluun, ja jaettiin sitten medialle Kokoomuksen puolue-
valtuuston kokouksen yhteydess. Suomen Kuvalehden toimittaja Pekka Ervasti nosti tu-
loksista esiin havainnon, jonka mukaan Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat asennekartalla
yllttvn lhell toisiaan. (Ervasti 2010)
Monenlaista gallupjournalismia
Mielipidemittausten merkitys vaalien kannalta riippuu ratkaisevasti siit, kuinka laajan, n-
kyvn ja toisteisen huomion niiden tulokset saavat journalismissa ja julkisessa poliittisessa
keskustelussa. Tutkin seuraavassa Helsingin Sanomien ja Aamulehden gallupjournalismia
vaaleja edeltvn puolen vuoden aikana.
Tutkimusta varten poimin 1.10.201017.4.2011 kaikki lehtijutut, joissa suoraan tai ep-
suorasti viitattiin mielipidemittauksiin. Aineisto koottiin lehtien normaaleista numeroista ja
Helsingin Sanomista kytin Tampereelle jaettavaa versiota. Erilliset liitteet jtettiin aineiston
50 Muutosvaalit 2011
ulkopuolelle lukuun ottamatta Aamulehden sunnuntainumeron Asiat-liitett, joka luonteel-
taan vastaa jossakin mrin Helsingin Sanomien Sunnuntaisivuja. Helsingin Sanomista ai-
neistoon kertyi 284 ja Aamulehdest 245 lehtijuttua pilakuvat mukaan lukien.
Kyselyiden roolit lehtijutuissa
Kyselyn painoarvoa sit ksittelevss lehtijutussa voidaan kuvata ulottuvuudella, jonka toi-
sessa pss ovat median itsen varten teettm tutkimusta koskevat uutiset, pkirjoituk-
set ja muut artikkelit. Seuraavaan kategoriaan kuuluvat kirjoitukset muiden viestinten, kan-
salaisjrjestjen, julkisen vallan ja muiden tahojen tutkimuksista. Niden kahden kategorian
lehtijuttujen pteemana ovat siis mielipidemittausten tulokset tai niist ainakin lhdetn
kirjoituksissa liikkeelle. Ulottuvuuden toisen laidan muodostavat vaaleihin tai politiikkaan
keskittyvt kirjoitukset, joissa varsinaisen aiheen ksittelyn yhteydess viitataan vaihtelevin
painotuksin mielipidetutkimuksiin tai niiden osoittamaan poliittiseen tilanteeseen. Ulot-
tuvuuden ulkopuolella ovat metatason kirjoitukset, joissa ksitelln esimerkiksi mielipide-
tutkimusten metodeja, tulosten luotettavuutta tai kyselyjen yhteiskunnallisia ja poliittisia
funktioita.
Tarkasteltavien lehtien suurin ero on niiden omia mielipidekyselyj ksittelevien kir-
joitusten mriss. Helsingin Sanomat julkaisi noin 80 kirjoitusta, jotka koskivat sen TNS
Gallupilla teettmi kyselyj. Nist jutuista puolet oli uutisia. Runsas neljsosa lehden gal-
lupjournalismista oli siis omien tutkimusten uutisointia tai kommentointia. Nkyvyydeltn
tm osuus on viel suurempi. Huomattava osa HS-gallup -logon alla julkaistuista jutuista
aloitettiin puutissivulta ja ksittely jatkettiin sissivuilla yli puolen sivun laajuisina koko-
naisuuksina. Aamulehti julkaisi vain kymmenkunta Taloustutkimuksella teettmns kyse-
Taulukko 3.1
Helsingin Sanomien ja Aamulehden gallupjuttujen sislln painopiste puolivuotiskautena
ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja (%)
3|sa||orpa|rop|sle l3 AL
Le|derorar|e||p|delul||rus 2Z 5
Vuur|e||p|delul||rus 19 19
Po||l||||ajullu,jossav||lalaarr|rellyyra||up||r 10
Po||l||||ajullu,jossav||lalaara||upe|||ry|e|serr|r 2 38
Po||l||||ajullu,jossaorlausla||alul||rusl|elo||rarse|vaav||llausla 1 22
0a||up|errelalar|asle|u 5 Z
Y|leersa 100 100
(Lu|uraara) (281) (215)
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 51
ly. Uutiset olivat nyttvi, mutta niiden tuloksia ei kovin usein ksitelty pkirjoituksissa.
Noin viidennes molempien lehtien gallupjutuista oli uutisia tai artikkeleita muiden kuin leh-
den itsens teettmist kyselyist. Niden kirjoitusten laajuus vaihteli huomattavasti valta-
osan ollessa Suomen Tietotoimiston vlittmi yhden palstan uutisia. Varsinkaan muiden
joukkoviestinten gallupuutisia ei useinkaan toistettu kovin nyttvsti.
Taulukon 3.1 kolme seuraavaa luokkaa kattavat lehtijuttuja, joiden painopiste on muual-
la kuin mielipidetutkimuksissa. Niiss ksitelln tulevia vaaleja tai politiikkaa yleisemmin,
ja gallupien tulokset toimivat analysoinnin ja argumentoinnin taustana tai apuvlineen.
Tllaisten osuus oli Helsingin Sanomien aineistossa 48 prosenttia (137 kappaletta) ja Aamu-
lehdess perti 70 prosenttia (170 kappaletta).
Tstkin mielipidemittausten roolista on erotettu kolme tasoa, joista ensimmisess vii-
tataan johonkin nimenomaiseen tutkimukseen. Tllaisesta pari esimerkki: Tarkastellessaan
laajassa kirjoituksessa Kristillisdemokraatteja ja puolueen tilannetta (31.10.2010) Helsingin
Sanomat totesi: Suomen Kuvalehden Taloustutkimuksella teettmss mittauksessa nkyy
ensimmisi viitteit siirtymist (Kristillisdemokraattien suuntaan). Perussuomalaisten suh-
tautuminen EU-jsenyyteen oli pteema Aamulehden raportoidessa (21.11.2010) puolu-
een vaalitilaisuudesta Tampereella. Perussuomalaisten kannatus tuoreimmassa, MTV3:n
teettmss gallupissa oli melkein 15 prosenttia. Suosio on saanut puolueen aktiivit varovai-
siksi. totesi lehti.
Yleisin kategoria olivat jutut, joissa toimittajat, poliitikot tutkijat tai muut viittasivat
mielipidekyselyihin yleisesti tsmentmtt tekij tai teettj. Esimerkkej: Vaan ei tunnu
kansa gallupeista ptellen tykkvn (demarien talouspolitiikasta). (Aamulehti 6.2.2011)
Soini on toistuvasti pyrkinyt retoriikallaan houkuttelemaan niden puolueiden konservatii-
visimpia miesnestji loikkaamaan perussuomalaisten kelkkaan ja on gallupkyrist p-
tellen onnistunut. (Aamulehti 7.2.2011) Neljnnes Helsingin Sanomien ja kaksi viidesosaa
Aamulehden gallupjournalismista oli tt tyyppi.
Noin viidennes analyysiin poimituista kirjoituksista ei suoranaisesti viittaa mielipide-
mittauksiin, vaikka niiden tulokset selvsti ovat politiikan ksittelyn taustalla. Esimerkkej:
Donnerin itsens mukaan trkein syy paluuseen on perussuomalaisten nousu. (Helsingin
Sanomat 4.3.2011) Soini ansaitsee pministerin paikan, jos perussuomalaiset nousee suu-
rimmaksi puolueeksi. (Helsingin Sanomat 4.3.2011) Nin Ihalainen on hyv veto patoa-
maan karkuruutta, jota Sdp:st on esimerkiksi juuri perussuomalaisiin. (Helsingin Sanomat
25.11.2011) Nm ovat lehtijuttuja, joissa journalisti, poliitikko, tutkija tai yleisosastokir-
joittaja pit puolueiden tai presidenttiehdokkaiden kannatusta tai muuta mielipidetutki-
musten tuottamaa tietoa jo niin itsestn selvn ja kaikille tuttuna ettei niit tarvitse en
mainita. Tllaisia oli Aamulehdess ja Helsingin Sanomissa yhteens noin 100.
Analysoitavista kirjoituksista yhteens 30 eli viitisen prosenttia tarkasteli mielipidetutki-
muksia metatasolla. Ne koskivat lhinn kyselyiden luotettavuutta, virhelhteit tai gallupi-
en roolia politiikassa. Valtaosassa nist metatason jutuista ksiteltiin puolueiden kannatuk-
sen arvioimisen menetelmi painokertoimineen ja tulosten virhemarginaaleineen. Toinen
nkyv aihe oli kyselytulosten vaikutus nestjien valintoihin ja muihin mielipiteisiin.
52 Muutosvaalit 2011
Gallupjournalismin aiheet
Mielipidemittausten eri aihepiirit eivt herttneet yhtlist kiinnostusta journalismissa.
nestjien puoluevalinnat oli ylivoimaisesti suosituin gallupjournalismin aihe. Se oli esill
356:ssa Aamulehden ja Helsingin Sanomien jutussa vaaleja edeltvn puolen vuoden aikana
eli keskimrin pari kertaa pivss. Siis 67 prosenttia kaikista mielipidemittauksiin viittaa-
vista kirjoituksista koski ensisijaisesti puolueiden kannatusta. Aihetta ksittelevien kirjoi-
tusten osuus vaihteli juttutyyppien vlill uutisten 61 prosentista muut lehdet -palstan 81
prosenttiin. Samaan aikaan julkisuudessa esill olleista mielipidetutkimuksista vain 37 pro-
senttia koski tt aihepiiri.
Taulukko 3.2
Valtajulkisuudessa ksitellyt mielipidetutkimukset aihepiireittin ja niiden nkyminen
Aamulehdess ja Helsingin Sanomissa juttutyypin mukaan (1.10.201017.4.2011; %)
Jullulyypp| Puo|ue- Vuu As|al, Arvol, Vuul YlT (||r)
|arralus |arralus- po||l|||ar aserleel, a||eel
lul||rus s|sa|lo |uo|el
uul|rer 1 8 25 3 1 100 (18)
Paa||rjo|lus 3 15 1 3 3 100 (Z1)
Vuulo|r|lu|serarl|||e|| Z0 10 13 3 3 100 (98)
As|arlurl|ja-arl|||e|| Z1 9 100 (31)
Lu||jarr|e||p|de 5 15 3 12 100 (31)
Vuul|e|del 81 1 1 1 100 (1Z)
Vuujullu,p||a|uva Z5 9 Z - 9 100 (5Z)
Ka|||| Z 9 1 3 5 100 (529)
Ju|||suudessa|as|le||yl
lul||ru|sel 3Z 13 12 2 100 (151)
Journalistien kiinnostus kannatuslukuihin on ymmrrettv. Ovathan suomalaisetkin jouk-
koviestimet jo vuosikymmenien ajan suhtautuneet vaaleihin yhdysvaltalaisen horse race
journalismin tapaan kilpaurheiluna (Atkin ja Gaudino 1984; Maarek 1995, 8183) ja
opettaneet yleisn politiikan penkkiurheilijoiksi (Suhonen 1991, 4449). Vuoden 2011
eduskuntavaalien poikkeuksellinen kilpailuasetelma tietysti lissi kannatusmittausten kiin-
nostavuutta. Poliittista tilannetta ei oikeastaan voinut analysoida ottamatta huomioon Pe-
russuomalaisten kannatuksen jyrkk nousua.
Vaaleihin valmistautuvien puolueiden, ehdokkaiden, nestjien ja koko vaalidemokra-
tian kannalta kansalaisten arvoja ja suhtautumista politiikan sisltkysymyksiin koskevat
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 53
tutkimukset olisivat ansainneet enemmn huomiota. Asiatutkimuksista ei ollut puutetta.
Niithn julkistettiin Suomessa enemmn kuin puolueiden kannatusmittauksia. Politiikan
sisltj koskeviin kyselyihin viitattiin Helsingin Sanomissa ja Aamulehdess alle 90 kertaa,
mik on vain neljsosa kannatusmittauksia ksitelleiden juttujen mrst. Tutkimusjakson
mittaan julkistettujen kymmenkunnan arvo- ja asennetutkimuksen tulokset kertoivat kan-
salaisten huolista ja odotuksista tulevan eduskunnan ja hallituksen politiikalle. Ne eivt kui-
tenkaan nyttneet kovin paljon kiinnostavan politiikan journalismia.
Muita kuin kansalaisten nestysaikomuksia koskevia kannatustutkimuksia julkistettiin
tutkimusjakson kuluessa lhes 50, mik on 13 prosenttia tutkimusten kokonaismrst.
Aamulehden ja Helsingin Sanomien gallupjournalismista niden tutkimusten osuus on vain
yhdeksn prosenttia. Pkirjoituksissa aihetta ksiteltiin suhteellisesti paljon useammin kuin
muun tyyppisiss jutuissa. Kiinnostusta piti yll tutkimustulosten vlinen ristiriita. Miksi
Timo Soinin karisma nostaa Perussuomalaisten kannatusta, mutta ei hnen suosiotaan p-
ministerikyselyiss? Miksi Keskustan kannatus laskee, vaikka Mari Kiviniemi nousee pmi-
nisteriprssiss?
Nkyvimmt keskustelut
Perussuomalaisten suosion kasvu oli vuoden 2011 eduskuntavaalien gallupjournalismin
suuri kertomus. Sit toistettiin sadoissa Aamulehden ja Helsingin Sanomien uutisissa, p-
kirjoituksissa, muissa artikkeleissa, muut lehdet -palstalla, mielipidesivuilla, pakinoissa, pik-
kujutuissa ja pilakuvissa. Vaikka muut mielipidetutkimuksiin kietoutuvat teemat jivtkin
tmn suuren kertomuksen varjoon, joukko aihepiirej oli niin usein esill, ett kirjoittelu
alkoi nytt julkiselta keskustelulta. Tllaisia aihepiirej olivat:
Lauri Ihalaisen ja Jrn Donnerin lhteminen kansanedustajaehdokkaiksi ja uhmaamaan
gallupeiden ennustamaa vaalitulosta
Jutta Urpilaisen alhainen suosio puolueensa puheenjohtajana ja pministerikandidaat-
tina
Perussuomalaisten psy television vaalikeskusteluihin yhdess Kokoomuksen, Keskus-
tan ja SDP:n kanssa
kansalaisten poliittisen tiedon taso
EVA:n asennetutkimus
mielipiteet ruotsin kielen asemasta
pministerikyselyt
band wagon -efekti
puolueiden kannatusmittausten menetelmt ja niiden luotettavuus
Tarkastelen kahden teeman ksittely: lyhyesti keskustelua kansalaisten poliittisen tiedon
tasosta ja vhn laveammin suoranaista polemiikkia puolueiden kannatusmittauksen mene-
telmist ja niiden luotettavuudesta.
54 Muutosvaalit 2011
Kansalaisten poliittisen tiedon taso
Kolmannes suomalaisista uskoo Sdp:n istuvan hallituksessa. Valtaosalla suomalaisista on
virheelliset ksitykset hallituksen kokoonpanosta. Nin otsikoi Helsingin Sanomat TNS
Gallupilla teettmns kyselyn tulokset (21.3.2011). Kolme neljsosasivun juttukokonai-
suudesta kolmanneksen vie kuva hallituksessa istuvien puolueiden puheenjohtajista ja vii-
denneksen viiden kansalaisen katuhaastattelu kuvineen. Kyselyn tuloksia tulkitsee tutkija ja
tietokirjailija Tommi Uschanov. Hnen mielestn tietmttmyys johtuu puolueiden erojen
hiipumisesta ja siit, ett puolueiden vaihdokset eivt nyt vaikuttavan politiikan sisltn.
Tietmttmyys puolueiden toiminnasta palvelee niiden omia intressej.
Tm on alkuvuoden merkittvin mielipidetiedustelu. Se kertoo huomattavan synk-
k tarinaa. Nin pohtii SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner nestjien heikkoja tietoja
seuraavana pivn Helsingin Sanomien kotimaansivun jutussa. Hn aikoo muuttaa vaali-
kampanjaansa galluptulosten takia. Mys lehden pkirjoitus hmmstelee tuloksia. Mie-
lipidesivulla Tuomas Lehtinen Tampereelta kauhistelee kansalaisten tietmttmyytt ja
pohtii yhteiskuntatiedon koetta ehdoksi nioikeudelle. Piv myhemmin Helsingin Sa-
nomat omistaa kyselytuloksille pilakuvan ja Muut lehdet -palstan. Sunnuntaina 27.3. lehden
pakinoitsija Toinen mies irvistelee nestjien tietmttmyydelle, ja seuraavan pivn Vie-
raskyn -palstalla valtio-opin professori Heikki Paloheimo pohtii tietmttmyyden taus-
toja. Viel 30.3. Helsingin Sanomien artikkelitoimittaja Paavo Rautio viittaa suomalaisten
heikkoihin tietoihin kirjoittaessaan Suomen politiikasta euron kriisiss. Mys Aamulehdess
kiinnitettiin huomiota HS-gallupin tuloksiin. Pkirjoitus 22.3. otsikoitiin: Silmt ummes-
sa uurnille. Samana pivn Nkkulma -sivun kolumnissaan toimittaja Matti Mrttinen
korostaa, ett tietmttmyytt oleellisempaa on se, ettei kansa vlit. Samalla sivulla muuta-
mat SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajaehdokkaat saavat selitell mit tutkimus kertoo
puolueen oppositiopolitiikan onnistumisesta.
Keskustelu kannatusmittausten luotettavuudesta
Vuoden 2007 vaali-iltana tulosten alkaessa selvit kansanedustaja Sauli Niinist syytti Yleis-
radiota ja Taloustutkimusta Kokoomusta sortaneista vaaliennusteista. Puolueen todellinen
niosuus oli pari prosenttiyksikk korkeampi kuin Ylen tv-uutisten juuri ennen vaaleja
kertoma. HS-gallupin arvio osui muutaman prosenttiyksikn kymmenyksen phn vaalitu-
loksesta. Perussuomalaisten kannatuksen kaikki tutkimuslaitokset aliarvioivat pahan kerran.
Ennusteet hukkasivat keskimrin noin puolet siit. Ennakointivirheist aiheutunut kohu
johti siihen, ett Yleisradio pyysi Taloustutkimukselta selvityst kannatusmittausten ongel-
mista ja lopetti tulosten julkaisemisen muutamaksi kuukaudeksi. (Suhonen 2007)
Vuoden 2011 eduskuntavaalien alla kytiin poikkeuksellisen vilkasta julkista keskuste-
lua mielipidekyselyjen luotettavuudesta ja virhelhteist. Keskustelua vauhditti Tutkijoiden
ja kansanedustajien seura TUTKAS jrjestmll seminaarin Hyv, paha gallup Miten
mielipidetutkimukset vaikuttavat politiikkaan (19.1.). Alustuksessaan Miten mielipidetut-
kimuksia voi manipuloida? Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg kritisoi
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 55
naiivia luottamusta gallupeihin. Hnen mukaansa kaikilla mielipidemittausten toimijoilla
(teettjill, tekijill, haastattelijoilla, vastaajilla, tulosten julkistajilla, journalisteilla, kyt-
tjill jne.) on runsaasti mahdollisuuksia ja usein intressejkin manipuloida tutkimuksia ja
niiden tuloksia (Wiberg 2011, 4553).
Viiden seminaarialustajan puheenvuoroista vain Wibergin polemiikki hertti vastakai-
kua joukkoviestimiss. Sit ksiteltiin ainakin Iltalehdess ja Suomenmaassa (21.1.), TV1:n
A-studiossa (19.1.) ja TV2:n Pressiklubissa (21.1.). Jo Wibergin aiempi haastattelu samasta
aiheesta Uutispiv Demarissa (4.1.) oli saanut laajaa julkisuutta Suomen Tietotoimiston
vlittmn uutisena. Taloustutkimuksen tutkimuspllikk, yhteiskuntatieteiden tohtori
Juho Rahkonen problematisoi Wibergin gallupkritiikki Helsingin Sanomien mielipidesi-
vulla (12.1.). Hn toi esille korjauskertoimet, joiden avulla pstn luotettavampiin kan-
natusarvioihin ja pienennetn tilastollista virhemarginaalia. Samalla hn tuli avanneeksi
uuden keskusteluteeman.
Aamulehden (16.1.) etusivun toinen potsikko kertoi Soinin joukkojen todellisen kan-
natuksen olevan 13,520 prosenttia. Numerot perustuvat Juho Rahkosen haastatteluun,
jossa hn arvelee, ett satunnaisvirheiden mahdollisuutta kuvaavan 1,7 prosenttiyksikn
virhemarginaalin plle voitaisiin panna samansuuruinen harhamarginaali. Se viittaa tut-
kimusaineiston systemaattisiin virhelhteisiin. Sissivun uutisanalyysissn toimittaja Riitta
Jrventie selostaa korjauskerrointen kytt puolueiden kannatuksen arvioimisessa ja toteaa
niiden olevan Perussuomalaisten kohdalla puhdasta hakuammuntaa. Jutussaan hn vitt
tutkimuslaitosten vaikenevan mittausmenetelmiens puutteista. Jrventielle kuten useim-
mille muillekin aiheesta kirjoittaville toimittajille nytt olleen ilmeisen vieras Yleisradion
uutisten verkkosivulla ollut perusteellinen selostus niin Taloustutkimuksen kuin TNS Gal-
lupinkin tavoista tehd puolueiden kannatusarvioita.
Eivt tunteneet kannatusarvioiden laskentamalleja tilastotieteen professori Seppo Laak-
sonen ja valtiotieteen kandidaatti Esa Mustonenkaan kritisoidessaan Rahkosen ajatusta kor-
jauskertoimen ja virhemarginaalin suhteesta (HS Mielipide 26.1.). Osallistuin keskusteluun
(HS Mielipide 28.1.) muistuttamalla, ett korjauskertoimen laskukaavassa on mukana puo-
luekohtainen vakiotermi: edellisten vaalien todellinen tulos. Tst vakiotermist johtuen
yksinkertainen otantatutkimuksen prosenttilukujen virhemarginaali ei pde. (korjauskertoi-
mista ja virhemarginaaleista katso Suhonen 1991, 5760; 2006, 284294; Manninen 1976)
Perussuomalaisten kannatus olisi jo 24 prosenttia ilman korjauskertoimia. Nin otsikoi
Helsingin Sanomat (18.2.) Juha-Pekka Raesteen uutisjutun, jossa selostetaan TNS Gallupin
tapaa arvioida puolueiden kannatusta. Tarkoituksena oli kaiketi valistaa lukijoita hankalassa
asiassa. Kuitenkin kirjoitus monine virheineen pikemminkin sekoitti ksityksi korjausker-
toimista, muutoskertoimista ja virhemarginaaleista. Ei tarvitse olla kovinkaan epluuloinen
lukija, kun jutusta j vaikutelma tulosten manipuloinnista. Vaikutelmaa ei paljoakaan korjaa
jutussa haastatellun TNS Gallupin toimialajohtajan Juhani Pehkosen kuvaus kannatusmit-
tauksen vaikeuksista.
Raesteen kirjoitus Helsingin Sanomissa toi julkiseen keskusteluun niin sanotut raakaja-
kautumat eli yksinkertaisesti suoraan otoksesta lasketut kannatusprosentit. Perussuomalais-
ten kannatus TNS Gallupin tammi-helmikuun kyselyss ennen kertoimien kytt oli 24 ja
toiseksi korkein lukema oli Kokoomuksen 22 prosenttia. Nit raakajakautumia tutkimus-
56 Muutosvaalit 2011
laitokset eivt ole vuosiin pstneet julkisuuteen sen vuoksi, ett ne poikkesivat huomat-
tavan paljon vaalitulosten kertomasta puolueiden kannatuksesta ja vaihtelivat melkoisesti
kyselyst toiseen. Tosin Iltalehti oli pariin otteeseen kertonut puolueiden korjaamattomat
kannatusluvut Taloustutkimuksen pministerikyselyn tuloksia julkistaessaan. Tammikuun
kolmella ensimmisell viikolla kootussa aineistossa Perussuomalaisia aikoi nest 26 ja
Kokoomusta 19 prosenttia. (Iltalehti 22.1.1011) Kuten kuviosta 3.1 nkyy, Taloustutkimuk-
sen korjatut tammikuun kannatuslukemat olivat Kokoomukselle 20,4 ja Perussuomalaisille
16,6 prosenttia kymmenisen prosenttiyksikk alle puolueen raakaprosentin.
Epluottamus puolueiden kannatusmittauksiin nkyi esimerkiksi 1.3. julkaistussa Aa-
mulehden pkirjoituksessa: Etenkin Perussuomalaisten huikeat kannatusluvut ovat varsin
huterissa kantimissa. Niiden luotettavuutta syvt tutkimuslaitosten kyttmt korjaus-
kertoimet, jotka perustuvat aikaisempien vaalien nestyskyttytymiseen. Epluottamus
purkautui kiihkeiksi nettikeskusteluiksi, jotka lhentelivt vihapuhetta tutkimuslaitoksia
ja tutkijoita kohtaan. Juhani Pehkonen kertoi Aamulehden haastattelussa (15.4.) aggressiivi-
sista, jopa vkivallalla uhanneista puhelinsoitoista. Medioissa kyll pyrittiin jakamaan tietoa
mittausmenetelmist. Esimerkiksi jo edell mainittujen juttujen lisksi Juho Rahkonen k-
sitteli asiaa Aamulehden (31.3.) alakerta-artikkelissaan. Itse olin TV1:n A-studiossa (28.2)
pohtimassa menetelmi ja niiden luotettavuutta. Samassa ohjelmassa haastateltiin mys Ta-
loustutkimuksen tutkimusjohtajaa Jari Pajusta. Pajunen ja TNS Gallupin toimialajohtaja Ju-
hani Pehkonen olivat Aamulehden haastateltavina viel juuri ennen vaaleja (15.4.).
Tilastotieteen professori Seppo Laaksonen sai kyttns HS-gallupin aineistoja ja las-
ki erilaisilla painotuksilla puolueiden kannatuslukuja. Helsingin Sanomien uutisessa (19.3.)
hn kuvaa kannatuksen kokonaisvirhemarginaaleja, jotka koostuvat otantasattumasta
johtuvasta satunnaismarginaalista ja systemaattisten virhelhteiden tuottamasta harha-
marginaalista. Tuo satunnaismarginaali tunnetaan yleisemmin virhemarginaalin nimell.
Puolueen harhamarginaali nytt tarkoittavan jokseenkin samaa kuin eri mittaustulosten
vaihteluvli. Laaksonen selostaa ideaansa tarkemmin Kanavassa (5/2011). Perussuomalais-
ten kannatus eri tavoilla mitattuna vaihteli vlill 1625 prosenttia. (Laaksonen 2011)
Kanavan kirjoituksessaan Laaksonen (2011) asettuu samalle kannalle niiden kanssa,
jotka epilevt kannatusmittausten tuloksia. Hn ei vain epile menetelmien luotettavuut-
ta, vaan syytt tutkimuslaitoksia vaaligallupeilla politikoinnista. Laaksonen kirjoittaa:
Luulen, ett viimeisiss gallupeissa painotuksia oikaistiin toivottuun suuntaan. Molem-
mat suuret laitokset toimivat samalla tavoin ikn kuin ne muodostaisivat kartellin; tm
piirre on ollut havaittavissa koko ajan. Hn siis vitt, ett Taloustutkimus ja TNS Gallup
yhteistuumin manipuloivat viimeisten vaaleja edeltneiden kyselyiden tuloksia nyttmn
Perussuomalaisille todellista huonompia ja Keskustalle todellista parempia lukemia. Ainoat
perustelut, joita Laaksonen esitt vitteilleen, ovat viimeiset kannatusarviot ja niiden poik-
keaminen vaalituloksesta.
Taloustutkimuksen tutkimuspllikk Juho Rahkonen kiist Laaksosen syytkset Ka-
navan seuraavassa numerossa (6/2011). Hnen mukaansa korjauskertoimia tai muita las-
kennallisia menetelmi ei muutettu viimeisell mittauskerralla, vaan kannatusarviot tehtiin
samoin kuin ennenkin. Perussuomalaisten kannatus todella laski hieman maaliskuusta huh-
tikuuhun. Tm merkitsee sit, ett Perussuomalaisten kannatuslukemat ovat olleet mys
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 57
edeltvill mittauskerroilla muutaman prosenttiyksikn liian alhaisia. Rahkosen mukaan
huhtikuun mittausten poikkeaminen vaalituloksesta johtui ennen muuta siit, ett tutkimus-
yritykset aliarvioivat edellisiss vaaleissa nukkuneiden ja nyt Perussuomalaisten kannattajiksi
ilmoittautuneiden nestysaktiivisuuden. Puolueen uusista kannattajista perti noin kolmas-
osa oli tllaisia. Suomen Keskustan vaalikannatuksen putoaminen alle viimeisten arvioiden
johtui osaksi siit, ett joukko kannattajia jtti nestmtt. (Rahkonen 2011)
TNS Gallupin ja Taloustutkimuksen kannatuslukemien ja niiden muutosten yhden-
mukaisuus selittyy sill, ett niiden kyttmt arviointimenetelmt ovat ppiirtein samat.
Nit menetelmi on kytetty Suomessa jo 1950-luvulta saakka, ja ne ovat toimineet yleens
varsin hyvin. Se, ett Taloustutkimuksen virhe Perussuomalaisten ja Keskustan kannatuksen
ennakoinnissa oli suurempi kuin TNS-Gallupin, johtuu ehk lhinn korjauskertoimen eri-
laisesta kytkemisest aikaisempiin vaaleihin. Kun Gallup laski korjauskertoimensa edellisten
kunnallisvaalien tuloksesta, Taloustutkimuksen korjauskertoimissa otettiin huomioon sek
kunnallisvaalit ett vuoden 2007 eduskuntavaalit. Taloustutkimus ptyi nykyiseen arvioin-
timenetelmns edellisten eduskuntavaalien ongelmista viisastuneena. (Arviointimenetel-
mist ja niiden ongelmista katso Suhonen 1991, 5760; 2006, 284294; Manninen 1976)
Yhteenvetoa
Vuoden 2011 eduskuntavaalien ja sit edeltneen poliittisen julkisuuden suuri kertomus oli
Perussuomalaisten suosion huikea kasvu. Yhden vuoden aikana maaliskuusta 2010 maalis-
kuuhun 2011 puolueen kannatusosuus kasvoi reilut kymmenen prosenttiyksikk. Vaalitu-
los oli vielkin komeampi. Tuon suuren kertomuksen varjoon ji toinen, kertomus nest-
jien poliittisten valintojen taustalla olevista arvoista ja politiikan sislt koskevasta yleisest
mielipiteest. Niss tarinoissa kertojan rooli on mielipidetutkimuksilla ja niiden tuloksia
esittvll ja tulkitsevalla journalismilla.
Olen tutkinut lokakuun 2010 alun ja vaalien vlisen aikana julkisuudessa olleita mie-
lipidekyselyit ja niit ksitellytt poliittista journalismia. Tuolta aikavlilt lysin suoma-
laisesta valtajulkisuudesta 151 eri mielipidetutkimusta, jotka vaihtelivat yhden aiheen kyse-
lyist laajoihin arvo- ja asennetutkimuksiin. Tammikuusta vaaleihin julkistettiin keskimrin
tutkimus pivss. Poliittisen journalismin tapaa ksitell mielipidekyselyj ja niiden tulok-
sia tutkin Helsingin Sanomista ja Aamulehdest. Vaaleja edeltneen kuuden ja puolen kuu-
kauden aikana niss lehdiss julkaistiin yhteens 529 kirjoitusta, joissa tavalla tai toisella
viitattiin mielipidekyselyihin.
Kansalaiset saivat vaaleja edeltvn puolen vuoden mittaan tilannepivityksen puolu-
eiden vlisest kisasta keskimrin pari kertaa kuukaudessa. Yleisradio julkisti Taloustutki-
muksen tekemt kannatusarviot kuukausittain ja Helsingin Sanomat TNS Gallupin arviot
lhes samaan tahtiin. Lisksi MTV3 julkisti vaaleja edeltvin kuukausina Research Insight
Finlandin lukemia. Niden eduskuntavaalien alla selvitettiin mys kaikissa vaalipiireiss
puolueiden kannatusta ja eduskuntapaikkojen odotettavaa jakautumista. Kannatusarvioiden
lisksi mielipidekyselyiss tutkittiin lukuisia kertoja puolueiden kannatuksen taustatekiji-
t, puoluekannan varmuutta ja odotettavaa nestysaktiivisuutta. Pministerikyselyjen tu-
58 Muutosvaalit 2011
lokset muodostivat mielenkiintoisen ristiriidan puolueiden kannatuksen kehityksen kanssa.
Raskaan vaalitappion krsineen Suomen Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi oli pit-
kn pministeriprssin ykksen, mutta Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei
yltnyt edes puoleen Kiviniemen lukemista.
Mielipidekyselyj politiikan sisllist yksittisist asiakysymyksist, asenteista ja ar-
voista julkistettiin huomattavasti enemmn kuin puolueiden kannatusmittauksia. Niiden
tulokset kuvasivat kattavasti vallitsevaa yhteiskunnallista ajattelua ja kertoivat Perussuoma-
laisilla olevan ideologialtaan sopivaa nestjpotentiaalia viel kannatuksen nousun jlkeen-
kin. Yhdess kannatusmittausten kanssa politiikan sisltj koskevat kyselyt antoivat puolu-
eelle selvn tuen jatkaa valitulla linjalla. Perussuomalaisten suuntaan siirtyneet tai vilkuilevat
nestjt saivat niin ikn vahvistusta valinnoilleen ja mielipiteilleen: meit nin ajattelevia
ja nest aikovia on huomattava joukko.
Helsingin Sanomien asema gallupjournalismin uranuurtajana nkyy edelleen. Valtajulki-
suudessa esill olleista kyselyist neljnnes oli sen teettmi. Muiden joukkoviestinten osuus
oli yhteens nelisenkymment prosenttia. Loppu kolmannes mielipidetutkimuksista oli l-
hinn julkisen vallan ja kansalaisjrjestjen teettmi. Viestimille gallupit ovat pasiassa
yleis kiinnostavaa journalismin aineistoa. Toinen motiivi kyselyiden teettmiseen on halu
osallistua demokraattisen politiikan keskeisimpn prosessiin, vaaleihin. Kansalaisjrjestt
pitvt mielipidekyselyiden avulla esill omia tavoitteitaan ja pyrkivt saamaan niille tukea
puolueilta, ehdokkailta ja nestjilt.
Kansalaisella, joka lukee tarkkaavaisesti Helsingin Sanomia ja Aamulehte, oli vuoden
2010 viimeisin kuukausina keskimrin kahdesti pivss edessn kirjoitus, jossa suoraan
tai epsuorasti viitattiin mielipidetutkimuksiin. Maalis- ja huhtikuussa oli luettavissa viisi
gallupjuttua pivss. Mielipidekyselyill oli siten erittin nkyv rooli vaaleja pohjustavas-
sa poliittisessa journalismissa. Suorat viittaukset tarkoittavat sit, ett mielipidetutkimus on
uutisen, pkirjoituksen tai muun lehtijutun varsinaisena aiheena. Epsuorista viittauksis-
ta on kyse silloin, kun kirjoituksessa ksitelln vaaleja tai politiikka muuten, ja gallupien
tulokset toimivat niiden tarkastelun taustana ja apuvlineen. Nit jlkimmisi oli lhes
kaksi kolmasosaa kaikista analysoiduista kirjoituksista. Kun mys mielipidekyselyjen tulok-
siin keskittyviss jutuissa usein tehdn tulosten perusteella johtoptksi poliittisesta ti-
lanteesta, nytt mielipidemittauksilla olleen hyvin iso rooli vaaleja edeltv poliittisessa
keskustelussa.
Puolueiden poikkeuksellinen kannatuskehitys johti poikkeuksellisen kiivaaseen julki-
seen keskusteluun kannatuskyselyiden luotettavuudesta. Tarkastelukulmasta riippuen niiden
epiltiin liioittelevan tai vhttelevn Perussuomalaisten suosiota. Tutkimuslaitosten edusta-
jat, journalistit ja yliopistotutkijat yrittivt ymmrt ja kuvata kannatusarvioiden laskenta-
menetelmi, joiden periaatteet ovat olleet kytss Suomessa jo 1950-luvulta lhtien. Eniten
epluuloja aiheutti kyselytietojen kytkeminen laskentamallissa edellisten vaalien todellisiin
tuloksiin, vaikka juuri se on taannut arvioiden kohtalaisen tarkkuuden.
Puolueiden kannatusmittaukset hallitsivat gallupjournalismia. Vaikka niiden osuus kai-
kista julkistetuista tutkimuksista oli vain reilu kolmannes, niit ksitteli kaksi kolmesta Aa-
mulehden ja Helsingin Sanomien gallupjutusta. Lhes puolet mielipidetutkimuksista koski
asenteita, arvoja ja mielipiteit politiikan sisltkysymyksist, mutta tllaisia tutkimuksia
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 59
ksitteli vain viidennes lehtijutuista. Gallupjournalismin painottuminen puolueiden kan-
natukseen on ymmrrettv. Niiden nkkulmasta vaalit todella on kilpailu. Kansalaisilla
on kaksi roolia. He ovat nestji, mutta mys politiikan penkkiurheilijoita, joille mediat
kilvan tarjoavat parhaita katsomopaikkoja. Tll kertaa kilpailun kulku oli Suomen oloissa
ainutlaatuinen. Asiantuntijatkaan eivt voineet analysoida poliittista tilannetta kiinnitt-
mtt huomiota suureen kertomukseen Perussuomalaisten odotettavasta vaalivoitosta. Silti
mediajulkisuuden olisi pitnyt kiinnitt enemmn huomiota niihin lukuisiin tutkimuksiin,
jotka kertoivat yhteiskunnan poliittisesta ilmapiirist ja nestjien valintojen takana olevista
asenteista ja arvoista.
60 Muutosvaalit 2011
Lhteet
Allardt, Erik (1983): Sosiologia. Helsinki: WSOY.
Atkin, Charles K. ja Gaudino, James (1984): Te Impact of Polling on the Mass Media. Te Annals of the
American Academy of Political and Social Science 472 March 84.
Borg, Sami (2011): Vaalipiirikohtaiset kannatusmittaukset eduskuntavaaleissa 2011. Teoksessa Matti Wi-
berg (toim.), Populismi. Kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 175196.
Broughton, David (1995): Public Opinion Polling and Politics in Britain. London: Prentice Hall.
Gallup, George (1965): Polls and the Political Process Past, Present and Future. Public Opinion Quar-
terly 29.
Gallup, George ja Rae, Saul Forbes (1940): Te Pulse of Democracy. Te Public Opinion Poll and How it
Works. New York: Simon and Schuster.
Haavisto, Ilkka ja Kiljunen, Pentti (2011): Maailman paras maa. EVA:n kansallinen arvo- ja asennetutki-
mus. Helsinki: Taloustieto Oy.
Herbst, Susan (1993): Numbered Voices. How Opinion Polling Has Shaped American Politics. Chicago:
Te University of Chicago Press.
Holli, Melvin G. (2002): Te Wizard of Washington. Emil Hurja, Franklin Roosevelt, and the Birth of
Public Opinion Polling. New York: Palgrave.
Laaksonen, Seppo (2011): Vaaligallupeilla politikoidaan. Kanava 39:5, 3235.
Lotti, Leila (1994): Markkinointitutkimuksen ksikirja. Helsinki: WSOY.
Lotti, Leila (2006): Suomen Gallupista, piv! Suomalaista arkea 60 vuotta. TNS Gallup: Espoo.
Maarek, Philippe J. (1995): Political Marketing and Communication. London: John Libbey.
Manninen, Pentti (1976): Puolueiden kannatusosuuksien estimoinnin tarkkuus Demingin vyhykepoimin-
nassa. Helsinki: Suomen tilastoseura.
MTS (2010): Suomalaisten mielipiteit ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuu-
desta. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, Tiedotteita ja katsauksia 1/2010.
Nortamo, Simopekka (1997): Gallup-demokratiaa kansanvallan vajeeseen. Helsingin Sanomien kuukau-
siliite, toukokuu.
Pernaa, Ville (2011): 39 perussuomalaista kansanedustajaa? Turun Sanomat 12.4.2011.
Petersson, Olof ja Holmberg, Sren (1998): Opinionsmtningarna ock demokratin. Stockholm: SNS Fr-
lag.
Rahkonen, Juho (2011): Kevn vaaligalluptaustat. Kanava 39:5, 3840.
SAK (2011): Luottamus liikkeess. SAK:n jsentutkimus. Helsinki: SAK.
Smith, Tom (1990): Te First Straw? A Study of the Origins of Election Polls. Public Opinion Quarterly
54.
Suhonen, Pertti (1988): Suomalaisten arvot ja politiikka. Helsinki: WSOY
Suhonen, Pertti (1991): Kaksisuuntainen peili. Mielipidetutkimukset julkisuudessa ja politiikassa. Helsin-
ki: Hanki ja j.
Suhonen, Pertti (2006): Mielipidetutkimukset ja yhteiskunta. Tampere: Tampere University Press.
Suhonen, Pertti (2007): Miksi mittaus sorti voittajia? Aamulehti 29.3.2007.
Suhonen, Pertti (2010a): HS-gallup poliittisena journalismina vuodesta 1945 nykypivn. Media & vies-
tint 33:3, 7387.
Suhonen, Pertti (2010b): RISC Monitor -tutkimuksen menetelmist ja niiden ongelmista. Tampereen yli-
opisto, Tiedotusopin laitos, Julkaisuja C 44/2010.
Suhonen, Pertti (2011): Mist perussuomalaiset tulevat? Teoksessa Matti Wiberg (toim.), Populismi.
Kriit tinen arvio. Helsinki: Edita, 6181.
Warren, Kenneth F. (2001): In Defence of Public Opinion Polling. Oxford: Westview Press.
Mielipidekyselyt vaalijournalismissa 61
Wiberg, Matti (2011): Mit vikaa kansan tahdossa? Teoksessa Matti Wiberg (toim.), Populismi. Kriit-
tinen arvio. Helsinki: Edita, 2260.
Worcester, Robert M (1991): British Public Opinion. A Guide to the History and Methodology of Political
Polling. Oxford: Basil Blackwell.
Internet-lhteet
Ervasti, Pekka (2010): Suuret nautiskelijat: kokoomus ja perussuomalaiset. http://suomenkuvalehti.f/
blogit/polkomf/suuret-nautiskelijat-kokoomus-ja-perussuomalaiset 27.10.2010.
Wilenius, Markku (2010): Suomi suomalaisten silmin. Suomi-barometrin tuloksista evit rakentavaan
toimintaan. <www.valuescentre.com> Luettu 6.10.2011.
62 Muutosvaalit 2011
4
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen
Tom Moring ja Juri Mykknen
Johdanto
Vaalikampanjoinnin muutosta on usein tarkasteltu viestinnllistymisksitteen avulla. Sen
keskeisi olettamuksia on, ett nestjien liikkuminen puolueiden vlill lisntyy samalla
kun puolueet kyttvt enemmn varoja vaaleihin houkutellakseen liikkuvia nestji (Asp
1990; Strmbck 2007). Vaalikampanjat tulevat yh trkemmiksi ja puoluetoiminta muut-
tuu ammattimaiseksi. Tt kutsutaan professionalisoitumiseksi (Negrine 2007; Tenscher
ym. 2012, painossa).
Historiallisesti tarkasteltuna suomalaisten puolueiden kannatus on ollut, monesta muus-
ta lnsimaasta poiketen, melko vakaata. Aina 2000-luvulle saakka puolueet ovat tyypillises-
ti saavuttaneet vaalituloksensa mobilisoimalla peruskannattajakuntansa. 1980-luvulta asti
kolme suurinta puoluetta saivat keskimrin noin kaksi kolmannesta nist vaalityypist
riippumatta. Samalla valitsijakunnan osallistuminen eduskuntavaaleihin laski yli kahdeksas-
takymmenest prosentista alle seitsemnkymmeneen prosenttiin (Paloheimo 2005 toim.;
Borg 2009).
Varsinkin 2000-luvulla puolueet alkoivat sijoittaa yh enemmn voimavaroja vaalikam-
panjoihinsa. Tm tapahtui osittain valtion antaman, vaalirahoitukseen kytetyn puoluetu-
en turvin, mutta mys ehdokkaiden kyttmt omat sek lahjoituksina saadut varat lisntyi-
vt selvsti (Moring ja Mykknen 2009).
Vuoden 2011 eduskuntavaalit kytiin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ensinnkin vaali-
kampanjaa oli edeltnyt laaja kriittinen keskustelu vaalirahoituksen periaatteista sek kan-
sanedustajien vaalirahoitusilmoitusten puutteista. Tmn vuoksi vaalirahoitusta koskevat
mrykset uudistettiin (ks. kohta puolueet sivustolla www.vaalit.f). Vaalitukea lahjoitta-
neiden yritysten saaman kielteisen julkisuuden vuoksi ennakoitiin mys vaalirahoituksen
tason yleist laskua. Teemaa ksitelln laajemmin tmn kirjan luvussa 13.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien kampanja-aikana ilmennyt muutos- ja jopa protesti-
mieliala vaikutti lopulta mys nestmiseen. Kotimaan nestysaktiivisuus nousi takaisin
seitsemnkymmenen prosentin paremmalle puolelle, mutta perinteiset kolme valtapuoluetta
menettivt vuoden 2007 kannatuksestaan yhteens 11,5 prosenttiyksikk yhteenlasketusta
kannatusosuudestaan ja jivt 55,3 prosenttiin.
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 63
Protestihenki oli nkynyt jo edellisiss, vuonna 2009 kydyiss EU-vaaleissa laajempana
eurooppalaisena ilmin. Monessa Euroopan maassa monet uudet protestipuolueet kam-
panjoivat varsin menestyksekksti. Sinns tm kehitys ei vastannut viestinnllistymis- ja
professionalisoitumisteorian oletuksia ammattilaistumisesta ja suurten kampanjaresurssien
kytst. Myskn Suomessa Perussuomalaisten huomattava vaalivoitto ei nyt tukevan
varsinkaan professionalisoitumisteorian mukaista kehityst.
Viestinnllistymis- ja professionalisoitumisteoriaan yhteensopimattomilta nyttvt ha-
vainnot eivt kuitenkaan voi olla syy niden tarkastelukehysten hylkmiseen. Pikemminkin
vuoden 2011 eduskuntavaalien kampanjaa ja vaalitulosta voidaan pit kiinnostavana mah-
dollisuutena tsment tai jopa korjata aikaisempia olettamuksia. Mit ilmeisimmin Suomen
poliittiseen muutokseen vaikuttivat monenlaiset tekijt, jotka haastoivat olemassa olevia,
johtavia kampanjatutkimuksen teorioita.
Viestinnllistyminen

Viestinnllistyneess politiikassa vaalikampanjoita kydn yh enemmn itsenistyneiden
ja kaupallistuneiden tiedotusvlineiden ehdoilla. Viestinnllistymisteorian mukaan media-
maiseman muuttuu, journalismi professionalisoituu ja irrottautuu poliittisista sidoksistaan,
jolloin puolueet ja ehdokkaat joutuvat profloitumaan yh nkyvmmin. Median kaupallis-
tumisen seurauksena viihdejulkisuuden merkitys kasvaa (Moring ja Mykknen 2009). Tss
toimintatilanteessa kampanjoiden tulee olla nyttvi ja kampanjoiden keinovalikoimien
pit olla professionaalisia (Moring ym. 2011).
Vaalikampanjat ovat viime vuosikymmenien aikana muuttuneet varsin merkittvs-
ti monessa Euroopan maassa. Suomessa muutokset ovat muun muassa liittyneet radion ja
television vaaliohjelmiston vapauttamiseen tarkasta sntelyst, kaupallisten kanavien mu-
kaantuloon kampanjaohjelmien tuottamiseen, vaalikoneiden kehittymiseen sek poliittisen
televisiomainonnan sallimiseen. Yksi kiistaton muutos on ollut puolueiden lisntynyt ra-
hankytt vaalikampanjoissa. Kampanjoiden suunnitteluun osallistuu nykyn maan kr-
kipn mainostoimistoja, ja kampanjat tulivat viel 2000-luvun eduskuntavaaleissa entist
kalliimmiksi. Televisiomainontaan ja sanomalehtimainontaan kytettiin yh enemmn rahaa
(Moring ja Mykknen 2009).
Mys yksittisten ehdokkaiden kampanjat tulivat yh kalliimmiksi. Aiempaa suuremmil-
la taloudellisilla satsauksilla ei tosin saatu nestji juurikaan aktivoitumaan tai vaihtamaan
puoluetta (Moring ja Mykknen 2009). Viestinnllistymiskehitys onkin ollut Suomessa hi-
dasta. Poliitikkojen ja puolueiden toimintatavat eivt ole muuttuneet tysimrisesti median
toimintaa ennakoiviksi ja medialogiikkaa noudattaviksi. Poliitikkojen viihdejulkisuudesta ei
myskn ole kiistatonta hyty vaalimenestykselle. Muun muassa television viihdeohjelmil-
la on ollut hvivn pieni merkitys kansalaisten nestysptksiss. Kuitenkin esimerkiksi
vuoden 2007 vaalikampanjassa oli jo selkesti nhtviss joitakin henkilitymisen piirteit.
Silloin ylivoimainen imagovoittaja oli kokoomuksen Sauli Niinist, joka saavutti enntyksel-
lisen henkilkohtaisen nimrn.
64 Muutosvaalit 2011
Professionalisoituminen
Kansainvlinen tutkimus osoittaa, ett useassa Euroopan maassa puolueet ovat viime vuo-
sina muuttaneet lhestymistapaansa politiikkaan. Kun ennen keskityttiin puolueen omasta
toiminnasta ksin lhtevn ajattelutapaan, on nyttemmin siirrytty kohti median toiminnan
keskeisesti huomioon ottavaa tyyli (Mazzoleni ja Schulz 1999; Strmbck 2009). Samaan
aikaan kampanjat ovat muuttuneet pelkistetyst myynti-ajattelusta kohti komplisoidumpaa
markkinointiajattelua (Plasser ym. 1999; Lees-Marshment ym. 2010). Tt muutosta kutsu-
taan usein puolue- ja vaalitoiminnan professionalisoitumiseksi. Muutos nkyy selkeimmin juu-
ri vaalikampanjan aikaan. Vaikka puheena olevaa professionalisoitumisksitett kytetn
yleisesti, sit ei ole aikaisemmin mritelty tavalla, joka sallisi vertailevaa tutkimusta (Lilleker
ja Negrine 2002; Savigny ja Wring 2009).
Poliittisen julkisuuden ja markkinoinnin sntely on ollut Yhdysvalloissa merkittvsti
liberaalimpaa kuin Euroopassa, ja siksi yll kuvattuja kampanjointityylej on kehitelty siel-
l jo pitkn. Euroopassa maakohtaiset erot ovat olleet ja ovat edelleen huomattavia.
Toisaalta monet muutokset tiedotusvlineiss ja politiikan tekemisen tavoissa muistuttavat
toisiaan Euroopan eri maissa, ja yhtlisyyksi lytyy mys Yhdysvaltojen kanssa.
Professionalisoitumisen ksitett on viime vuosina tarkennettu kansainvlist vertailua
silmll piten. Erityisesti on kiinnitetty huomiota ilmin mittaamiseen, ja tt varten on
luotu erityinen professionalisoitumista mittaava indeksi (Tenscher ym., painossa). Indek-
si rakentuu kahdesta puolueiden kampanjatoimintaa mittaavasta osaindeksist. Yhtlt
tutkitaan puolueiden kampanjaa varten pystyttmi rakenteita ja toisaalta arvioidaan puo-
lueiden viestintstrategioita. Molemmat osaindeksit perustuvat aikaisemman professiona-
lisoitumistutkimuksen havaintoihin (esim. Norris 2000; Plasser ja Plasser 2003; Gibson ja
Rmmele 2009; Strmbck 2009) nojautuen sek objektiivisiin mittareihin ett puolueiden
kampanjapllikiden subjektiivisiin, haastatteluissa antamiin arvioihin. Indeksin vaihtelu-
vli on 050 pistett. Kampanjarakenteiden osalta maksimipistemr on 24 ja viestintstra-
tegioiden osalta 26 pistett. Koska indeksien osioiden mitta-asteikko vaihtelee, vertailuissa
on kytetty standardisoituja arvoja, jotka on skaalattu vlille 0100.
Rakenteita kuvaava osaindeksi koostuu kahdeksasta tekijst:
1) kampanjabudjetin koko,
2) kampanjaorganisaatiossa tyskentelevien henkiliden lukumr,
3) kampanjaorganisaation keskittymisen aste,
4) ulkoa ostettujen palvelujen, kuten mainostoimisto- ja konsulttipalvelujen mr,
5) uusien viestintvlineiden (kuten intranet, shkposti, tekstiviestit tms.) kytt,
6) puolueen itsens tilaamien mielipidetiedustelu- ja fokusryhmtutkimusten kytt vaali-
kampanjan suunnittelussa,
7) puolueiden vastustajiinsa kohdistaman monitoroinnin taso ja
8) kampanjan kesto.
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 65
Viestintstrategiaa kuvaava osaindeksi koostuu puolestaan seitsemst tekijst:
1) kampanjan kohdentamisen aste,
2) kohderyhmiin kohdistuvan viestinnn mr,
3) arvio ostetun mediankyvyyden (mainonnan) merkityksest,
4) arvio muun mediajulkisuuden merkityksest,
5) arvio vaalikeskustelujen ja talk-show -ohjelmien merkityksest,
6) puolueen aktiivisuus mediatapahtumien jrjestmisess ja
7) kampanjan henkilitymisen aste.
Aineistot
Tss luvussa kytetyt aineistot kuuluvat eduskuntavaalien jlkeen toteutettujen seuran-
tatutkimusten sarjaan. Pitkittistarkastelun ensimmisen aikapisteen kytetn vuoden
1991 eduskuntavaalien jlkeen koottua kansallisen vaalitutkimuksen kyntikyselyaineistoa
(1 326 vastaajaa; ks. Pesonen ym. 1993). Vuodesta 1995 tutkimuksia on tehnyt Suomen Gal-
lup (nykyn TNS Gallup) vastaajien koteihin sijoitettujen tietokoneiden avulla (ns. Suomi-
Kanava). nestysikisten vastaajien lukumr vuonna 1995 oli 1 445, vuonna 2003 1 511,
vuonna 2007 1 171 ja vuonna 2011 1 253.
Tt kirjan lukua varten olemme mys haastatelleet kaikkien eduskuntapaikkoja saavut-
taneiden puolueiden kampanjapllikit. Haastattelut tehtiin syksyll 2011. Suomessa on
vaalitutkimusten yhteydess haastateltu kampanjapllikit mys aikaisemmin. Vastaavia
haastatteluja tehtiin vuoden 2009 EU-vaalien jlkeen mys Saksassa ja Itvallassa sek Ruot-
sissa. Professionalisoitumisen mittaamisessa tapahtuneiden muutosten vuoksi eri vuosina
kytetyiss kysymyslomakkeissa on ollut jonkin verran sisllllist vaihtelua. Siksi vaalien
keskininen vertailu maiden vlill ei ole kaikilta osin mahdollista. Toisaalta professiona-
lisoitumista voidaan vertailla kansainvlisesti ainakin vuoden 2009 EU-vaalien yhteydess
(Tenscher ym., painossa).
nestjien liikkuvuus ja kampanjarahoitus
Kuten edell on todettu, poliittisen toiminnan ja vaalikampanjoinnin viestinnllistymiseen
liittyy yleens sek nestjien liikkuvuuden ett vaalikampanjointikustannusten kasvu. Mo-
lempia teemoja ksitelln tss kirjassa jljempn laajemmin: liikkuvuutta vuoden 2011
vaaleissa erityisesti luvuissa 8 ja 11 sek vaalirahoitusta luvussa 13. Liikkuvuudesta riitt,
kun tss vaiheessa todetaan, ett etenkin Perussuomalaisten massiivinen vaalivoitto nosti
liikkuvien nestjien mrn vuoden 2011 vaaleissa enntyslukemiin, noin kolmannekseen
koko valitsijakunnassa. Jos tarkastellaan lisksi ehdokasuskollisuutta perkkisiss eduskun-
tavaaleissa, valinnassaan tysin vakaiden eli samaa puoluetta ja ehdokasta vuosina 2007 ja
2011 nestneiden valitsijoiden osuus havaittiin liikkuvuuden erillisanalyysissa varsin pie-
neksi. Kaikista nioikeutetuista thn valitsijaryhmn kuului vuoden 2011 eduskuntavaa-
66 Muutosvaalit 2011
leissa vain joka seitsems, mik osoittaa liikkuvuuden olleen todella yleist (ks. tmn kirjan
luku 8).
Kampanjarahoituksen osalta viestinnllistymiskehityst koskeva hypoteesi ei sen sijaan
saa yht selv tukea. Viel 2000-luvulla kampanjarahoituksen mr nytti kasvavan. Puo-
lueiden saama yhteiskunnallinen tuki vaalikampanjaa varten oli 2000-luvun puolivliss nos-
tettu uudelle tasolle, jonka avulla puolueiden kampanjat pystyttiin kymn miltei entisess
laajuudessaan (Moring ja Mykknen 2009). Kuitenkin vuonna 2011 puolueiden budjeteissa
nhtiin kaikkien muiden puolueiden paitsi Kokoomuksen (ja mahdollisesti Perussuomalais-
ten) osalta selv laskua vuoden 2007 tasoon verrattuna (taulukko 4.1). Kokonaisuudessaan
vuosina 20032007 tarkasteltujen viiden puolueen kampanjabudjettien kokonaissumma
laski vuodesta 2007 vuoteen 2011 noin 12 prosenttia. Vuoteen 2003 verrattuna vuoden
2011 kampanjabudjetit olivat kuitenkin nousseet yli 50 prosenttia.
Taulukko 4.1
Kuuden suurimman puolueen keskusjrjestjen kampanja- ja
TV-mainontakustannukset eduskuntavaaleissa 20032011
(1 000 euroa, vuoden 2011 rahan arvossa)
Karparjaoudjell| K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR v||s|
puo|uella
y|leersa
2003 823 85 Z11 515 121 3185
200Z 1019 133 15Z3 90Z 59Z 5189
2011 110 1100 350 1210 520 380 5200
T|elopuulluu
La|de:Puo|ue|der|arparjajo|laj|er|aaslalle|ul|evaa||a200Z,sy|sy||a2011se|a8orjaVor|r2005,5Z.Ra|ararvor
ruulo|ser arv|o perusluu 3uorer Par||r Ra|aruseor ra|ar arvor ruulos|as|ur||r, WWW.ra|aruseo.l/arvo_|as|ur|/|as|ur|_
oase.|lr|
Kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjointikulujen kehityksest ei ole saatavilla pit-
kittistietoja. Ilmoitusvelvollisten ehdokkaiden eli kansanedustajiksi tai varalle yltneiden
vaalirahoitusilmoitusten perusteella voidaan ptell, ett ehdokkaiden kampanjakustan-
nukset tuskin ainakaan nousivat vuoden 2007 vaaleista vuoteen 2011. Luvun 13 puolue-
vertailut ilmoitusvelvollisten kokonaiskuluista osoittavat pient nousua joissakin puolueissa
(Kokoomus, Vihret), jokseenkin muuttumatonta tilannetta SDP:ss ja Vasemmistoliitossa
sek keskimristen kokonaiskustannusten yli 5 000 euron laskua Keskustan ilmoitusvelvol-
lisilla. Luultavasti sek puolueiden ett ehdokkaiden kampanjakulut olisivat nousseet ilman
vaalikautta 20072011 leimannutta vaalirahoituskohua.
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 67
Vaalikampanjan huomioarvo
Sek viestinnllistymis- ett professionalisoitumisteoria lhtevt siit olettamuksesta, ett
nestjiin vaikutetaan entist voimakkaammin erityisesti viestintvlineiden kautta. Tt
voidaan arvioida kysymll nestjilt, mist he hakivat tietonsa nestysptksens tueksi
sek tutkimalla, miss mrin nestjt altistuivat kampanjaviestinnlle. Tiedonhankintaan
kohdistuva kysymys on sisltynyt Gallupin SuomiKanavalla kerttyihin seuranta-aineistoi-
himme vuodesta 1995 alkaen. Koska nuorten nestjien kyttytyminen eroaa muista valit-
sijoista sek median kytn ett nestysptksen vakiintuneisuuden osalta, tarkastelemme
erikseen alle 35-vuotiaiden ja varttuneiden nestjien tietolhteit.
Taulukko 4.2
Miss mrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lhteist oman nestysptksesi tueksi?
Osuus 1834-vuotiaista nestneist, jotka vastasivat
erittin paljon tai melko paljon
1995 1999 2003 200Z 2011
Te|ev|s|oruul|s-jaajar|o|la|so|je|ral 22 25 23 20 18
3arora|e|del 25 30 25 22 1Z
Te|ev|s|ora|rorla Z 11 1 3
3arora|e|l|ra|rorla 11 2 19 8 Z
Te|ev|s|orvaa||o|je|ral 1Z 20 15 1Z 2
Te|ev|s|orv|||deo|je|ral 3 5 3
vaa|||oreel(vuoleer1999|rlerrel) 9 31 38 35
Puo|ueerla|puo|ue|der|rlerrel-s|vul 20 1 19
E|do||aarla|e|do||a|der|rlerrel-s|vul 21 33 31
3os|aa||rerred|a(Faceooo|,TW|llerlrs.) Z
vaa|||o|ou|sellrs. 3 5 1 1 3
Yslaval,lullaval,su|u|a|sel 15 1 1Z 15 18
T|elopuulluu
La|de:0a||up3uor|Karava
Edellisiin eduskuntavaaleihin nhden television vaaliohjelmien merkitys kasvoi eniten (tau-
lukko 4.2). TV:n vaaliohjelmien merkityksen kasvu sopii yhteen niiden katsojalukujen kas-
vun kanssa. Vaalien jlkeen mm. Yleisradion ajankohtaistoiminnan pllikk Jyrki Richt
totesi vaaliohjelmien koonneen enntysmisen yleisn, jopa 50 prosenttia enemmn kuin
vuonna 2007. Mys nuoret olivat aikaisempaa aktiivisempia (ks. YLE 2011).
Nuorten keskuudessa tiedonsaanti television uutis- ja ajankohtaisohjelmien tai sanoma-
lehtien vlityksell hiipui hieman vuoteen 2007 verrattuna. Sen sijaan Internetin vaalikoneet
ja ehdokkaiden Internet-sivustot olivat edelleen johtavia tietolhteit. Nuoret saivat mys
jossain mrin tietoa sosiaalisen median kautta.
68 Muutosvaalit 2011
Varttuneemmatkin nestjt saivat aikaisempaa enemmn tietonsa television vaalioh-
jelmista. Tss ikryhmss television ja sanomalehtien merkitys mys kasvoi (taulukko 4.3).
Nuorinta ikryhm vanhemmat valitsijat altistuivat vuonna 2011 yleisemminkin vaaleja
ksitteleville mediasisllille enemmn kuin nelj vuotta aiemmin. Eniten lisntyi vaalien
seuraaminen television uutis- ja ajankohtaisohjelmiston kautta (63 prosenttia, +12 %-yksik-
k), vaalikeskustelujen kautta (53 prosenttia, +11) ja sanomalehtikirjoittelun vlityksell
(56 prosenttia, +10).
Taulukko 4.3
Miss mrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lhteist oman nestysptksesi tueksi?
Osuus 35 vuotta tyttneist nestneist, jotka vastasivat
erittin paljon tai melko paljon
1995 1999 2003 200Z 2011
Te|ev|s|oruul|s-jaajar|o|la|so|je|ral 18 23 19 21 32
3arora|e|del 18 33 2 21 28
Te|ev|s|ora|rorla Z 10 5 Z
3arora|e|l|ra|rorla 9 19 12 11 12
Te|ev|s|orvaa||o|je|ral 1Z 21 1Z 21 28
Te|ev|s|orv|||deo|je|ral 5 2 5 1
vaa|||oreel(vuoleer1999|rlerrel) 1 9 12 13
Puo|ueerla|puo|ue|der|rlerrel-s|vul 5
E|do||aarla|e|do||a|der|rlerrel-s|vul 9 10
3os|aa||rerred|a(Faceooo|,TW|llerlrs. 2
vaa|||o|ou|sellrs. Z 5
Yslaval,lullaval,su|u|a|sel 8 10 9 8 9
T|elopuulluu
La|de:0a||up3uor|Karava
Puolueiden edustajien menestyminen vaalikeskusteluissa oli niin ikn selvsti aikaisempaa
trkemp. Vuoden 2011 vaaleissa nestneist miltei joka toinen kertoi nestmns
puolueen edustajan televisioesiintymisen vaikuttaneen omaan nestysptkseen ainakin
jonkin verran (taulukko 4.4). Erityisesti Kokoomuksen (63 prosenttia) ja Perussuomalaisten
(58 prosenttia) nestjt pitivt televisioesiintymist trken.
Puolueiden ostama mainostila sai vuonna 2011 puolestaan osakseen vhemmn huo-
miota kuin vuoden 2007 vaaleissa. Puolueiden televisiomainoksia huomasi 53 prosenttia
vestst (-12 prosenttiyksikk), ehdokkaiden televisiomainoksia 59 prosenttia (-10 pro-
senttiyksikk) ja ehdokkaiden sanomalehtimainontaa 74 prosenttia (-2 prosenttiyksikk).
Toisaalta joissakin ikryhmiss havainnot olivat toisensuuntaisia. Esimerkiksi alle 25-vuoti-
aiden joukossa kaupallinen poliittinen viestint saavutti aikaisempaa suuremman huomion
puolueiden televisiomainontaa lukuun ottamatta.
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 69
Taulukko 4.4
Puolueen edustajien TV-esiintymisen vaikutus nestysptkseen eduskuntavaaleissa (%)
1991 1995 1999 2003 200Z 2011
va||ull|a|ra||rjor||rverrar 31 31 32 25 3Z 1
E|va||ullarul 8 1 Z1 59 1Z
Erosaasaroa 1 2 2 1 1
Y|leersa 100 100 100 100 100 99
Protestivaalit
Viestinnllistymis- ja professionalistoitumisteorian mukaisen viitekehyksen kannalta on syy-
t todeta, ett vuoden 2011 eduskuntavaalit ja niit edeltnyt vaalikampanja olivat monin
tavoin poikkeukselliset. Tm ky hyvin ilmi mys kahdessa edellisess tmn kirjan luvussa,
jotka ksittelevt vaalikampanjaa eri nkkulmista.
Haastattelemamme puolueiden kampanjapllikt luonnehtivat yleisesti vaaleja pro-
testivaaleiksi. Vuoden 2011 vaalien jlkeen kertyss SuomiKanava-aineistossa tm nkyi
selvsti erityisesti Perussuomalaisia nestneiden vastauksissa kysymykseen nestysvalin-
tojen perusteista (taulukko 4.5). Perussuomalaisia nestneist perti kolme neljsosaa mai-
nitsi halun muuttaa asioita tai politiikkaa nestmisen trkeimpn syyn. Asiaan palataan
tarkemmin tmn kirjan luvussa 11.
Ilmeisesti muutoshalukkuus ei kuitenkaan lisntynyt koko nestjkunnassa. Muiden
puolueiden nestjist muutoshalukkuus lisntyi oppositioon joutuneen SDP:n nest-
jien keskuudessa, kun se taas vheni vuodesta 2007 vuoteen 2011 selvsti hallituspuolueita
kannattaneiden nestjien keskuudessa. Erityisesti vaalikauden 20072011 hallituspuolu-
eiden kampanjapllikt katsoivat haastatteluissaan, ett nestjt aliarvioivat Vanhasen
toisen hallituksen toiminnan tuloksellisuutta.
Taulukko 4.5
Halu muuttaa asioita tai politiikkaa -vastausvaihtoehto nestmisen syyn (%)
a
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Vuu Y|leersa
200Z 30 1Z 52 20 32 29 28 19 2
2011 2 Z1 Z 32 21 Z 12 31 2Z
T|elopuulluu
a
Tau|u|ossaor|uvallu|a|uruullaaas|o|lala|po||l||||aa-va||loe|loorsaalujervaslauslerproserll|osuus|ysyry|sessa
V||ao||lar|e|ras|a|urrer|laareslaraar?.Vuulva||loe|dolo||val:la|ulu|eajo|la|ras|o|la,puo|ue|lala||er|||o|laja
la|uvasluslaajo|la|ras|o|la,puo|ue|lala||er|||o|la.
70 Muutosvaalit 2011
Viestinnllistymisteorian mukaiset muutostrendit eivt nkyneet monissa muissakaan -
nestyskyttytymist kuvaavissa mittareissa, kuten nestysptksen ajankohdassa. Oletus
liikkuvan nestmisen kasvusta liittyy siihen, ett myhn nestysptksens tekevien
osuus kasvaa vaali vaalilta. Vuodesta 1995 alkaen Kanava-aineistoihin perustuva mittari on
kuitenkin pysynyt melko vakaana (taulukko 4.6).
Pitkn aikavlin tarkastelussa nkyy 1990-luvulla tapahtunut siirtym kohti vaalikam-
panjoiden loppusuoralla tapahtuvaa ptksentekoa. Mys vuoden 2011 tulokset osoittavat
aavistuksen verran kasvua 2000-luvun vaaleihin verrattuna. Kun viel vuoden 1991 vaaleis-
sa 60 prosenttia nestneist sanoi tehneens nestysptksens aikaisemmin kuin kuu-
kautta tai kahta ennen vaalipiv, tmn nestjjoukon osuus oli vuonna 2011 en 37
prosenttia. Tosin asiassa ei ole tapahtunut merkittv muutosta sitten vuoden 1995 edus-
kuntavaalien.
Taulukko 4.6
Ehdokasvalinnan ajankohta eduskuntavaaleissa 19912011 (%)
a
1991 1995 1999 2003 200Z 2011
3ararapa|vara|u|r|av|aareslarassa 8 13 19 15 11 15
Jo|la||rpa|v|aerrer 11 11 1Z 19 18 21
No|rv||||oala||a|laerrer 10 13 11 13 13 15
No|r|uu|aullala||a|laerrer 11 15 10 10 11 11
A||a|serr|r 0 11 10 11 12 3Z
Erosaasaroa 1 1 1 2 2 1
a
Kysyrys|uu|u|vuorra2011seuraavasl|:V|ssava||eessa|opu|||sesl|paal|l,r|r|apuo|ueer/ry|r|llyrare|do||aa||earro|l
aares|edus|urlavaa|e|ssa?
nestjien liikkuvuutta ja irtautumista puoluesidonnaisesta nestmisest voidaan tar-
kastella mys silt kannalta, kuinka trken nestjt pitvt ehdokkaansa puoluetaustaa.
Ehdokkaan puoluetaustasta riippumaton puhdas ehdokasvalinta ei nyt yleistyneen edus-
kuntavaalien nestjien keskuudessa. Pinvastoin, eduskuntavaaleissa puolueen rooli on Ka-
nava-aineistojen nojalla pikemminkin vahvistunut kuin heikentynyt 2000-luvulla (taulukko
4.7). Puolue- tai ehdokasvalinnan ensisijaisuutta ksitelln tss kirjassa jljempn hieman
toisenlaisin mittarein luvuissa 9 ja 19.
Kanava-aineistot osoittavat lisksi, ett vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolueen pu-
heenjohtajan merkitys oli nestysptst tehtess selvsti suurin Kokoomusta ja Perussuo-
malaisia nestneiden kohdalla. Kummankin puolueen nestjist 58 prosenttia piti pu-
heenjohtajan merkityst joko ratkaisevana tai melko paljon nestysptkseen vaikuttavana
seikkana. Vastaavat luvut olivat Vasemmistoliitolla 49 %, Keskustalla 42 %, SDP:ll 28 %,
Kristillisdemokraateilla 28 %, RKP:ll 20 % ja Vihreill 16 %.
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 71
Taulukko 4.7
Miten menettelit eduskuntavaaleissa?
Ehdokasvalinnan riippumattomuus puoluevalinnasta (%)
1999 2003 200Z 2011
va||ls|rpar|aare|do||aarva||llaralla|arerpuo|ue|arraslaar 32 30 33 29
va||ls|rers|rpuo|ueerjaels|rser||slo||lapar|aare|do||aar 1 1 3 8
Erosaasaroa Z 1 1
Puheenjohtajan asema on korostunut vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain jlkeen.
Puolueiden vlisen sopimuksen perusteella eduskuntavaalit ovat mys ns. pministerivaa-
lit, joissa vaaleissa suurimman puolueen aseman saavuttaneen puolueen puheenjohtajasta
tulee kytnnss seuraavan hallituksen pministeri. Tss yhteydess on hyv muistaa, ett
pministerivaalissa ei kuitenkaan ole kyse vaalien henkilitymisest vaan, pinvastoin, puo-
luekeskeisyyden hallitsevasta asemasta. Tm ilmenee selvsti taulukosta 4.8. Sen tulokset
kertovat, ett puoluetta ensisijaisena valintaperusteena pitvt nestjt kokevat pminis-
terikysymyksen trkemmksi kuin ehdokasta hnen puoluekannastaan riippumatta nes-
tvt. Havainto on oikeastaan varsin odotettu, sill puolueen puheenjohtaja nousee hallitus-
tunnustelijaksi vain, jos puolue nousee eduskuntavaalituloksen krkeen.
Taulukko 4.8
nestysptksen painotus ja pministerivaalin
keskeisyys 2007 ja 2011 (vuoden 2007 luvut suluissa) (%)
areslyspaalo|serpa|rolus
ler|||o Puo|ue Y|leersa
la|uva||ullaapaar|r|sler|rva||rlaar Ky||a 12(32) 59(15) 51(11)
E| 58(8) 11(55) 1(0)
Y|leersa 100 100 100
p>.001
Viimeisen viestinnllistymisteorian mukaisena trendin tarkastelemme nestyspts-
ten aikasuuntautuneisuutta. Viestinnllistyneess yhteiskunnassa kampanjat kydn tule-
vaisuusorientoituneesti. Vaalilupauksilla on keskeinen osuus kampanjoissa, joilla yritetn
houkutella uusia nestji. Vaalitutkimuksessa on perinteisesti puhuttu retrospektiivisesta
nestmisest silloin, kun nestyspts perustuu puolueiden ja poliitikkojen toteutunei-
72 Muutosvaalit 2011
den tekojen arviointiin (Fiorina 1981). Viestinnllistymisteorian mukaan valitsijat tekevt
entist harvemmin tmnkaltaisia, asiaperusteisia ja harkittuja nestysptksi. Ainakaan
Suomessa nin ei ole tapahtunut, mik puhuu viestinnllistymist vastaan (taulukko 4.9).
Taulukko 4.9
Puolueen toiminnan merkitys edellisell vaalikaudella nestysptksen perusteena (%)
a

1991 1999 2003 200Z 2011
va||ull|ral|a|sevasl|la|pa|jor 25 1 13 13 11
a
Kysyryslae|es|lellyvuorra1995.
Suomen puolueiden
vaalikampanjoinnin professionalisoituminen
Edell esitettyjen tutkimustulosten valossa Suomen poliittisen jrjestelmn viestinnllis-
tymisaste on edelleen varsin matala. Tmn luvun alussa esitettiin mys toinen tarkaste-
lulhtkohta, professionalisoitumisteoria, joka kytt osittain samoja kriteereit mutta
tydent viestinnllistymisteoriaa vaalikampanjoiden kehittymisen arvioinnissa. Olemme
tarkastelleet vuoden 2009 EU-vaalien jlkeen toteutetussa vertailevassa tutkimuksessa Suo-
men poliittisen jrjestelmn sijoittumista neljn maan joukossa (Tenscher ym., painossa).
Taulukosta 4.10 ilmenev analyysi perustuu neljn maan puolueiden professionalisoitumis-
asteiden mrittmiseen, joka on toteutettu laskemalla puolueille aiemmin (ks. s. 6465)
esill olleet osa- ja kokonaisindeksit.
Kuten taulukosta 4.10 nkyy, Suomen puolueet ovat yleisesti ottaen vertailun vhiten
professionalisoituneita. Samoin nhdn, ett Ruotsin puolueet ovat vhemmn professio-
nalisoituneita kuin Saksan ja Itvallan puolueet. Suomen puolueiden saama keskimrinen
yhteisindeksiluku on 51, kun se Saksassa on 67, Itvallassa 65 ja Ruotsissa 55. Suomessa puo-
lueiden vaalikampanjoiden rakenteet ovat Ruotsin rakenteita professionalisoituneempia,
mutta viestintstrategioissa Suomen puolueet toimivat kaikkia muita maita perinteisemmin.
Suomessa vallitsee niden mittareiden valossa varsin perinteinen poliittinen kampanjakult-
tuuri siitkin huolimatta, ett meill vaalikampanjat kydn varsin vapaina sntelyst (ks.
tmn luvun sivua 63, vrt. mys Moring ja Mykknen 2009).
Edellinen tarkastelu ei kuvaa professionalisoitumisessa tapahtuneita muutoksia. Voidaan
olettaa, ett Suomessakin nin mitattu professionalismin aste vaihtelee paitsi puolueiden
mys vaalien vlill. Kampanjatutkimuksen nkkulmasta olisi erityisen kiinnostavaa tiet,
onko Suomessa tapahtunut viestinnllistymisteorian mukaista professionalisoitumista. Ai-
neistojen kermisess tapahtuneiden muutosten vuoksi vertailukelpoista aineistoa on saa-
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 73
Taulukko 4.10
Itvallan, Suomen, Saksan ja Ruotsin puolueiden professionalisoitumisasteet standardoidun
professionalisoitumisindeksin mukaan EU-vaaleissa 2009 (puoluelyhenteet suluissa)
Ra|erleel 3lrale|a Y|leersa
Itvalta
Karsarpuo|ue(0vP) 100 Z1,1 81,1
L|slaVarl|r(L|slelars-PelerVarl|r) 2,8 Z8,2 Z1,
3os|a||dero|raal|l(3P0) Z8,9 11,0 58,Z
v||real(0rure) 1,1 0,Z 58,2
vapauspuo|ue(FP0) 1Z,8 1,2 51,Z
Suomi
v||reaL||llo(vllR) Z1,5 1,8 5,3
Ko|oorus(K0K) Z0,1 1,5 1,5
3os|a||dero|raal|l(30P) Z8, 1Z,5 1,Z
Kr|sl||||sdero|raal|l(K0) 18,2 Z1, 58,Z
Kes|usla(KE3K) 8,8 11,0 53,Z
Ruolsa|a|rer|arsarpuo|ue(RKP) 50,8 19,9 1Z,
vaserr|slo|||llo(vA3) Z5,1 1,8 15,Z
Perussuora|a|sel(P3) 2,1 11,0 1,0
Saksa
3os|a||dero|raal|l(3P0) Z,1 100 85,1
Kr|sl||||sdero|raal|l(C0u) 93,5 Z9,2 83,1
L|oeraa||l(F0P) 9,9 5Z,0 1,Z
v||real(8urdr|s90/0|e0rurer) Z2,3 52,Z 59,Z
vaserr|slopuo|ue(0|eL|r|e) 3,2 1Z,3 5,5
Kr|sl||||ssos|aa||rerur|or|(C3u) 2, 1Z,9 52,5
Ruotsi
Ko|oorus(V) 1, Z9,3 ZZ,1
Kes|uslapuo|ue(C) 19,1 89,8 Z1,5
Kr|sl||||sdero|raal|l(K0) 5,9 59,9 3,
Jur|||slar(JL) 18,0 8,1 59,2
vaserr|slopuo|ue(v) 59,Z 0,5 5Z,2
L|oeraa||l(FP) 0,2 50,5 5,
3os|a||dero|raal|l(3) Z5, 31,1 5,2
v||real(VP) 31,2 1,1 15,5
P|raall|puo|ue(PP) 0,0 0,0 1,
La|de:Tersc|eryr.(pa|rossa).
74 Muutosvaalit 2011
Kuvio 4.1
Suurimpien puolueiden kampanjaprofessionalismi 2009 ja 2011
tavilla vain vuosien 2009 EU-vaaleista ja 2011 eduskuntavaaleista. Kuviossa 4.1 on esitetty
kahdeksan suurimman puolueen saamat professionalisoitumisindeksien pistemrt vuosilta
2009 ja 2011. Koordinaatiston pystyakseli kuvaa professionalisoitumisen rakenteita mit-
taavan osaindeksin pistemr ja vaaka-akseli viestintstrategian professionalisoitumisen
osaindeksi.
Kuvion tulkinnassa on syyt huomata, etteivt indeksipisteet kerro puolueiden absoluut-
tisesta kampanjaprofessionalismista, vaan ne kuvaavat puolueiden suhteellista professiona-
lisoitumista. Kuviosta nhdn puolueiden vliset erot sek EU- ett eduskuntavaaleissa ja
mys saman puolueen sisinen muutos niden vaalikampanjoiden vlill. Tulosten tulkin-
nassa on tietenkin syyt pit mieless EU-vaalien ja eduskuntavaalien monet eroavuudet.
Monelle puolueelle EU-vaalien merkitys on eduskuntavaaleja vhisempi ja kampanjan pai-
nopiste on kattokampanjan sijasta ehdokaskampanjoissa. Tm heijastuu indeksipisteisiin,
jotka ovat eduskuntavaaleissa yleens suurempia kuin EU-vaaleissa. Kiinnostavaa on, ett
esimerkiksi Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien kampanjat olivat kytss olleiden
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 75
mittareiden nojalla EU-vaaleissa professionaalisempia kuin eduskuntavaaleissa. Erityisen sil-
miinpistv on Vasemmistoliiton kampanjastrategiassa tapahtunut tysknns verrattaes-
sa vuotta 2011 vuoteen 2009. Mys SDP:ss tapahtui selv knns professionalisoituneen
kampanjan suuntaan. Perussuomalaiset erottuu kaikista muista puolueista. Professionali-
soitumisen aste on muihin verrattuna erityisen matala, mit voidaan osin selitt puolueen
heikoilla taloudellisilla resursseilla ennen vuoden 2011 vaaleja. Toisaalta kyse on vhintn
yht paljon tietoisesta kampanjointityylist ernlaisesta antikampanjasta jolla pyritn
erottumaan muista puolueista ja korostamaan kampanjan aitoutta.
Ptelmt
Vaikka vuoden 2011 eduskuntavaalit poikkesivat dramaattisesti tuloksiltaan aikaisemmista
eduskuntavaaleista, puolueiden ja ehdokkaiden kampanjoinnissa ei ollut havaittavissa vas-
taavaa muutosta. Liikkuvien nestjien mr lisntyi, mutta heit houkuteltiin varsin sa-
manlaisilla menetelmill kuin aikaisemmin. Puolueet kyttivt yhteens hieman aikaisempaa
vhemmn varoja kampanjaan, ja ehdokkaiden kampanjakustannukset liikkuivat samoissa
luvuissa kuin aikaisemmissa vaaleissa. nestjien kyttytymisess ei havaittu muutok-
sia ehdokasperusteisen ja puolueperusteisen valinnan tasapainossa, eik nestysptksen
ajankohdassa. Puoluejohtajien televisioesiintymisen merkitys nytti korostuneen kampan-
jan aikana, mik saattaa sekin liitty vaalien poikkeusluonteeseen ja ennen kaikkea vaalien
suurimman voittajan, Timo Soinin, esiintymiseen. Kampanjaprofessionalismin tarkastelussa
osoittautui, ett Perussuomalaiset oli selvsti muita puolueita vhemmn professionalisoitu-
nut sek rakenteeltaan ett kampanjastrategialtaan.
Nist havainnoista voidaan ptell, ett puolueiden aktiivisesti kyttmien viestin-
nllistymis- ja professionaalistumisteorian mukaisten keinovalikoimien merkitys oli varsin
rajoittunut. Toki vaaleissa hvinneiden perinteisten puolueiden menetykset olisivat voineet
olla huomattavasti suuremmat, ellei kampanjakeinoja oltaisi kehitetty ainakin nykyiselle ta-
solle. On mys mahdollista, ett professionalisoituminen nkyy paremmin pitkll aikav-
lill, kun kampanjamenetelmin kehittneet puolueet saattavat erottua voittajina. Vuoden
2011 eduskuntavaalien kiistaton tosiasia on, ett Suomessa menestyi parhaiten se puolue,
joka eniten erottui kampanjamenetelmiltn moderneista kampanjatekniikoista. Tm ha-
vainto haastaa sek viestinnllistymis- ett professionaalistumisteorian. Perussuomalaisten
menestys tuli protestiaallon siivittmn. On mahdollista, ett nestjt, jotka suhtautuvat
kriittisesti perinteisiin puolueisiin ja politiikkaan, suhtautuvat mys kriittisesti puolueiden
kehittmiin kampanjatapoihin. Soinin henkilkohtainen vetovoima nkyi televisioesiinty-
misiss, joiden varaan oli hyv rakentaa kampanjan krki, jota tydennettiin perinteisin kam-
panjametodein.
Perussuomalaisten vaalivoitto vaikeuttaa tss luvussa tehtyjen havaintojen tulkintaa.
Yksi mahdollisuus on toki se, ett havainnot eivt ole poikkeuksellisia, jolloin ne haastavat
aikaisempaa kampanjateorioiden muodostusta ja pernkuuluttavat viestinnllistymis- ja
professionalisoitumisksitysten uudelleenarviointia. Tt tukisi se, ettei aikaisemmissakaan
tutkimuksissa ole pystytty kovin selkesti osoittamaan suomalaisen vaalikampanjoinnin
76 Muutosvaalit 2011
viestinnllistymist. Toisaalta tss tutkimuksessa ei voitu ottaa tysimrisesti huomioon
sit julkisuutta, joka seurasi Suomen puoluekartan komeettaa, Timo Soinia. Erityisesti ilta-
pivlehdistn mutta mys muun median uudelle poliittiselle ilmille antama julkisuus on
voinut vaikuttaa vahvastikin nestystulokseen ja nestjien vaalikyttytymiseen. Tllai-
nen ilmi julkisuus seuraa kuitenkin uutisarvoa ja kaikkoaa nopeasti, kun puolue ja sen pu-
heenjohtaja ovat vakiinnuttaneet asemansa. Tulevat vaalit nyttvt miten merkittvi nyt
havaitut ilmit ovat. Samalla tarjoutuu uusi mahdollisuus arvioida viestinnllistymis- ja pro-
fessionalisoitumisteorioiden ennusteita.
Vaalikampanjat ja viestinnllistyminen 77
Lhteet
Asp, K. (1990): Medialisering, medialogik, mediekrati. Nordicom information 4/1990, 711.
Borg, S. (2009): Nuorten poliittinen osallistuminen. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.),
Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press,
149174.
Borg, S. ja T. Moring (2005): Vaalikampanja. Teoksessa Heikki Paloheimo (toim.), Vaalit ja demokratia
Suomessa. Helsinki: WSOY, 4772.
Borg, S. ja H. Paloheimo (toim.) (2009): Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tam-
pere: Tampere University Press.
Fiorina, M. P. (1981): Retrospective Voting in American National Elections. New Haven: Yale University
Press.
Gibson, R. ja A. Rmmele (2009): Measuring the Professionalization of Political Campaigning. Party
Politics 15(3), 321339.
Lees-Marshment, J., J. Strmbck ja C. Rudd (eds.) (2010): Global political marketing. London: Rout-
ledge.
Lilleker, D. G. ja J. Lees-Marshment (2005): Introduction. Rethinking Political Party Behaviour. Teok-
sessa D. G. Lilleker and J. Lees-Marshment (eds.), Political Marketing. A Comparative Perspective.
Manchester: Manchester University Press, 114.
Lilleker, D. G. ja R. Negrine (2002): Professionalization of What? Since When? By Whom?. Te Harvard
international Journal of Press/Politics 7 (4), 98103.
Mazzoleni, G. ja W. Schulz (1999): Mediatization of Politics: A Challenge for Democracy?. Teoksessa
Political Communication 16(3), 247261.
Moring, T. ja J. Mykknen (2009): Vaalikampanja. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.),
Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press,
2859.
Moring, T., J. Mykknen, L. Nord ja M. Grusell (2011): Campaign Professionalization and Political
Structures: A Comparative Study of Election Campaigning in Finland and Sweden in the 2009
EP Elections. Teoksessa M. Maier, J. Strmbck ja L. L. Kaid (eds.), European Political Commu-
nication. Campaign Strategies, Media Coverage, and Campaign Efects in European Parliamentary
Elections. Farnham: Ashgate, 4559.
Negrine, R. (2007): Te Professionalisation of Political Communication in Europe. Teoksessa Ralph
Negrine, Paolo Mancini, Christina Holtz-Bacha and Stylianos Papathanassopoulos (eds.), Te
Professionalisation of Political Communication. Bristol: Intellect.
Norris, P. (2000): A Virtuos Circle. Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge:
Cambridge University Press.
Paloheimo, H. (toim.) (2005): Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY.
Plasser, F., C. Scheucher ja C. Senf (1999): Is Tere a European Style of Political Marketing?. Teoksessa
B. I. Newman (ed.), Handbook of Political Marketing. Tousand Oaks: Sage, 89112.
Plasser, F. ja G. Plasser (2003): Global Political Marketing. A Worlwide Analysis of Campaign Professionals
and Teir Practices. Westport/London: Praeger.
Savigny, H. ja D. Wring (2009): An Ideology of Disconnection. For a Critical Political Marketing.
Central European Journal of Communication 2, 251266.
Strmbck, J. (2007): Four Phases of Mediatization. An Analysis of the Mediatization of Politics. Paperi,
International Communication Association Annual Conference, San Francisco.
Strmbck, J. (2009): Selective Professionalisation of Political Campaigning. A Test of the Party-
Centered Teory of Professionalised Campaigning in the Context of the 2006 Swedish Election.
Political Studies 57(1), 95116.
78 Muutosvaalit 2011
Tenscher, J., J. Mykknen ja T. Moring (2012): Modes of Professional Campaigning: A Four-Country-
Comparison in the European Parliamentary Elections 2009. Te International Journal of Press/
Politics (tulossa).
YLE (2011): Ylen vaaliohjelmilla enntysmr katsojia. Verkkouutinen sivustolla http://avoinyle.f/
www/f/?we_objectID=356. (Luettu 11.12.2011)
Sosiaalisen median vallankumous? 79
5
Sosiaalisen median vallankumous?
Ehdokkaat, valitsijat ja sosiaalinen media
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa
Kim Strandberg
Johdanto
Eduskuntavaalit kydn vuonna 2011 Facebookissa [] puolueet menevt
sinne, miss ihmiset jo ovat
Helsingin Sanomat 14.11.2010
Yll oleva Helsingin Sanomien artikkelin otsikko kuvaa erittin hyvin odotuksia, joita sosi-
aaliselle medialle asetettiin ennen vuoden 2011 vaaleja. Samassa HS:n jutussa monet puo-
luesihteerit kertoivat, kuinka trken heidn puolueensa nkivt esimerkiksi Face bookin
ehdokkailleen. Usko Facebookin merkitykseen perustui kyttjmriin. Rekisterity-
j Facebookin kyttji on Suomessa liki 2 miljoonaa (Internet World Stats 2011). Mys
Barack Obaman hyvin onnistunut ja erityisesti sosiaaliseen mediaan nojautunut verkkokam-
panja USA:n vuoden 2008 presidenttivaaleissa lienee mys ollut osasyy Suomen puoluei-
den Facebook-innostukseen (Obaman kampanjasta ks. esim. Cogburn ja Espinoza-Vasques
2011, 201; Roberston et al. 2010).
Vaalikampanjat ovat kautta aikojen pyrkineet hydyntmn uusia viestintmuotoja
(Esaiasson 1991; Norris 2001). Suomessa media, puolueet ja ehdokkaat ovat suhtautuneet
mynteisesti verkkokampanjointiin aikaisemmin kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
Jo vuoden 2003 vaaleissa odotettiin verkkosivujen vallankumousta, ja ennen vuoden 2007
vaaleja ennakoitiin blogien ja YouTuben suurta nousua (Strandberg 2009, 60). Verkkokam-
panjointipuheissa ns. killer app eli kiinnostavin ja tehokkain sovellus on siis muuttunut
vaaleista vaaleihin (vrt. Small 2008, 85).
Tutkimusten mukaan verkon merkitys Suomen valtiollisten vaalien kampanjoissa on
kuitenkin ollut odotettua pienempi (Strandberg 2009). Ehdokkaat ja puolueet ovat kam-
panjoineet varsin innokkaasti Internetiss (Carlson ja Strandberg 2005; 2008; 2011), mutta
valitsijakunta on thn asti kyttnyt puolueiden ja ehdokkaiden vaaleihin liittyvi verkkosi-
sltj erittin vhn (Borg 2009; Strandberg 2009; TNS Gallup 2007). Myskn kyselyiss
Internet ei ole osoittautunut yht merkittvksi nestysptksen tietolhteeksi kuin perin-
teiset mediat, etenkin televisio ja sanomalehdet.
Yleiseen kuvaan on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi vaalikoneet ja vaaliuutisointi
verkossa ovat olleet melko suosittuja kansalaisten keskuudessa mutta toki eivt viel yht
suosittuja kuin perinteiset kampanjakanavat (Strandberg 2009, 77). Varsinkin nuoret nes-
80 Muutosvaalit 2011
tjt ovat tarttuneet verkkopohjaiseen mediaan yh enemmn etsiessn vaaleihin liittyv
tietoa ja saadakseen tukea nestysptkseens (Borg 2009; Strandberg 2009; Williams ja
Gulati 2008). Joidenkin tutkijoiden mielest (Baumgartner ja Morris 2010, 31) tm vastaa
yleisi tiedonhankintatapojen muutoksia. Nuorille on tyypillist hakea tietoa politiikasta
Internetist , kun vanhemmat ikluokat saavat viel tietonsa enimmkseen sanomalehdist.
Tm ptee mys sosiaalisen mediaan, jota kytt Tilastokeskuksen (2011) mukaan ainakin
viikoittain noin 70 prosenttia 1634-vuotiaista suomalaisista.
Toisaalta ei ole itsestn selv, mihin tarkoituksiin sosiaalista mediaa kytetn. Tar-
koittaako sosiaalisen median suosio kansalaisten keskuudessa sit, ett sen merkitys oli suuri
mys vuoden 2011 eduskuntavaaleissa? Vai onko niin, ett 2000-luvun suomalaisten vaali-
kampanjoiden havainnot toistivat itsen, eik vallankumousta verkkokampanjoinnin suun-
taan vielkn nhty?
Tss luvussa etsitn vastauksia nihin kysymyksiin kolmella tavalla. Ensin tarkastel-
laan, kuinka laajasti ehdokkaat hydynsivt sosiaalista mediaa kampanjoissaan. Sitten tutki-
taan, miss mrin valitsijakunta kytti sosiaalista mediaa vaaleihin liittyviin tarkoituksiin.
Samoin kysytn, millaiset ehdokkaat kyttivt sosiaalista mediaa ja mitk kansalaisryhmt
olivat sosiaalisen median suurkyttji vaalien alla. Lopuksi arvioidaan sosiaalisen median
merkityst kansalaisten nestysptksien kannalta verrattuna muihin medioihin.
Sosiaalisen median vaikutus politiikkaan ja kampanjointiin
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tss luvussa useita eri verkkokanavia esimerkiksi Fa-
cebook, Twitter, YouTube ja MySpace jotka kaikki edustavat verkon uusinta ns. Web 2.0
-kehitysvaihetta (OReilly 2005). Tt vaihetta karakterisoi erityisesti se, ett verkko ei en
ole pelkstn julkaisukanava, vaan pikemmin sosiaalisen osallistumisen ja intensiivisen vuo-
rovaikutuksen viestintareena. Tmn areenan tunnusmerkkeihin kuuluvat loppukyttjien
tuottamat sisllt, niiden vlittminen sek kyttjien vlinen suora kommunikaatio (Carl-
son ja Strandberg 2008, 160; Kushin ja Yamamoto 2010, 613; OReilly 2005; Small 2008).
Web 2.0 korostaa mys poliittisten viestien tuottajien ja niiden kyttjien kaksisuuntaisen
kommunikaation merkityst (Carlson ja Strandberg 2011; Gibson ja Ward 2009, 30).
Mitk ovat sosiaalisen median vaikutukset politiikkaan ja vaalikampanjoihin? Joidenkin
tutkijoiden mielest verkkokampanjointi yhtlt desentralisoi eli hajauttaa kampanjointia ja
toisaalta edist politiikkojen ja kansalaisten vlist kommunikaatiota eli muistuttaa poliit-
tisen viestinnn esimodernia vaihetta (Norris 2001). Castellsin mukaan (2007) sosiaalinen
media siirt entist suuremman osan vallasta kansalaisille. Norris ja Curtice (2006, 2) ovat
samalla linjalla todetessaan, ett verkko vahvistaa etenkin kansalaislhtisi osallistumismuo-
toja perinteisten osallistumismuotojen kustannuksella.
Gueorguieva (2008, 295) katsoo mys, ett sosiaalinen media heikent ehdokkaiden ja
puolueiden mahdollisuuksia kontrolloida viestejn ja imagoaan (vrt. Johnson ja Perlmut-
ter 2010). Puolueiden ja niiden ehdokkaiden nkkulmasta sosiaalisella medialla on tietysti
mys monia vahvuuksia. Gueorguievan (ibid.) mukaan perinteisen median rooli kampanja-
viestinnn trkeimpn vlittjn on heikkenemss (vrt. Hyhti ja Rinne 2008, 17; Small
Sosiaalisen median vallankumous? 81
2008, 85). Sosiaalinen media on siihen verrattuna erittin halpa, ellei lhes ilmainen suora
viestintkanava nestjiin (Gueorguieva 2008; Small 2008, 86). Pearsonin ja OConnellin
mukaan (2010) on keskeist, ett ehdokas tavoittaa toimittajia sosiaalisen median kautta
hyvin helposti ja kytt tten uuttaa mediaa saadakseen julkisuutta perinteisess mediassa.
Sosiaalista mediaa hydyntv ehdokas voi onnistuessaan tavoittaa verkon avulla mui-
takin kuin niit kansalaisia, jotka kyvt heidn sivuillaan. Cogburn ja Espinoza-Vasques
(2008, 202) kirjoittavat, ett esimerkiksi Barack Obaman kampanja onnistui hyvin sosiaa-
lisessa mediassa, koska verkon kyttjt levittivt kampanjan viestit eteenpin muille kansa-
laisille hyvin laajalti (vrt. Robertson et al. 2010). Kampanjan viestit ketjuuntuvat ja virtaavat
ilman, ett kaikkien vastaanottajien tarvitsee aktiivisesti etsi niit (vrt. Greyes 2011, 45;
Kushin ja Yamamoto 2010, 623; Utz 2009, 223).
Sosiaalinen media tavoittaa mys sellaisia kansalaisryhmi, jotka eivt poliittisesti aktii-
visia (katso Inglehart ja Welzel 2005, 118; Baumgartner ja Morris 2010; Davis et al. 2009, 22;
Kushin ja Yamamoto 2010, 609; Milner 2010, 71-73; Small 2008; Strandberg 2009, 83; Utz
2009, 222). Nihin ryhmiin kuuluvat nuoret, jotka ovat nimenomaan olleet sosiaalisen me-
dian pkyttji esimerkiksi Yhdysvaltojen viimeisimmiss vaalikampanjoissa (katso Smith
2009; 2011).
On kuitenkin hyvin epvarmaa, tarkoittaako tavoittaminen mys sit, ett nuoria saa-
daan sosiaalisen median avulla aktivoitumaan muualla kuin verkossa (katso Baumgartner ja
Morris 2010; Davis et al. 2009, 23; Kushin ja Yamamoto 2010, 623). Monet tutkijat ovat
suhtautuneet skeptisesti tllaiseen verkon aktivoivaan vaikutukseen. Poliittis-yhteiskunnal-
linen osallistuminen on kansalaisten aktiivista toimintaa ja edellytt kiinnostusta politiik-
kaan (katso esim. Hill ja Hughes 1998; Davis 1999). Ns. vahvistusteoreettisen nkemyksen
mukaan verkko voi pikemminkin vahvistaa olemassa olevia osallistumiseroja kiinnostunei-
den ja kiinnostumattomien vlill.
Toisaalta jotkin esimerkit viittaavat pinvastaiseen kehitykseen. Jos kampanjointi so-
siaalisen median kautta toimii niin kuin Obaman kampanjassa, silloin politiikkojen mah-
dollisuudet tavoittaa passiivisia kansalaisia kasvavat ainakin teoriassa. Sosiaalista mediaa on
kytetty Yhdysvalloissa paljon mys kampanjoiden rahoittamiseen ja vapaaehtoisten kam-
panjatyntekijiden rekrytointiin ja mobilisointiin (Cogbrun ja Espinoza-Vasquez 2008,
196 198; Davis et al. 2009, 17-18; Greyes 2011, 47). Jos tllaiset kanavat tuovat uusia
osallistujia politiikkaan, silloin verkko-osallistuminen voi tasoittaa osallistumiseroja.
Sosiaalinen media Yhdysvaltojen ja Suomen
vaalikampanjoissa
Miten sosiaalista mediaa on kytetty vaalikampanjoissa eri aikoina? Suurin osa alan tutki-
muskirjallisuudesta analysoi kehityst Yhdysvaltojen kampanjoissa, mik on ymmrrettv.
Mys kampanjainnovaatiot ovat kautta historian perisin lhinn Yhdysvalloista, eik sosi-
aalinen media tuo poikkeusta sntn (katso Carlson ja Strandberg 2008, 160).
Ensimmiset merkit sosiaalisen median lpimurrosta vaalikampanjoissa nhtiin Yhdys-
valtojen vuoden 2004 presidentinvaaleissa, jolloin etenkin blogeja ryhdyttiin kyttmn ak-
82 Muutosvaalit 2011
tiivisesti. (Cornfeld 2005; Johnson ja Perlmutter 2010, 555; Tramell 2006). Niss vaaleissa
mys yhdysvaltalaisvalitsijat innostuivat verkon kytst. Lisksi he kokivat verkon aikai-
sempaa trkemmksi nestysptksen kannalta (Rainie et al. 2005). Vuoden 2006 Yhdys-
valtojen kongressin ja senaatin vaaleissa ehdokkaat kyttivt puolestaan sosiaalista mediaa
huomattavasti enemmn kuin ennen.(Carlson ja Strandberg 2008, 160). Etenkin YouTube
ja MySpace olivat suosittuja (Cornfeld 2006; Gueorguieva 2008; Williams ja Gulati 2007).
Joidenkin tutkijoiden mukaan nm vaalit olivat jopa selkeit YouTube-vaaleja ja merkki
politiikan YouTubeistumisesta [YouTubization] (Fine 2006; Lizza 2006).
Castells (2007, 225) on puolestaan kuvannut vaaleja Yhdysvaltojen ja jopa koko maail-
man mediapolitiikan knnekohdaksi. Rainien ja Horriganin (2007) raportin mukaan vuo-
den 2006 vaaleissa kansalaisten verkon kytss nousi esille kaksi asiaa: Alle 36-vuotiailla
Internetin kyttjill verkko oli noussut trkeimmksi poliittisten uutisten lhteeksi, ja jopa
23 prosenttia kampanjaa verkossa seuranneista oli mys tuottanut tai levittnyt poliittista
sislt. Lisksi Gueorguievan mukaan (2008, 291) sosiaalisen median kytt oli levinnyt
mys nuoria vanhempiin kansalaisryhmiin.
Vuoden 2008 Yhdysvaltojen presidentinvaaleja on usein kutsuttu Facebook-vaaleiksi
( Johnson ja Perlmutter 2010). Obaman vaalikampanjaa pidetn yh esimerkkin siit,
kuinka sosiaalista mediaa hydynnetn tehokkaasti kampanjoissa. Tm on huomattu liki
kaikkialla maailmassa (Cogburn ja Espinoza-Vasques 2011, 201; Roberston et al. 2010). To-
sin Johnson ja Perlmutter (2010, 555) huomauttavat, ett Obama ei voittanut vaaleja pelks-
tn Facebookin avulla, vaan sen vuoksi, ett hnen kampanjansa oli laaja ja erittin hyvin
koordinoitu.
Jopa yli puolet Yhdysvaltojen aikuisvestst ja yli kolme neljsosaa Internetin kytt-
jist kytti vuoden 2008 vaaleissa verkkoa poliittisiin tarkoituksiin (Smith 2009). Noin vii-
desosa verkonkyttjist, joista liki puolet oli alle 35-vuotiaita, oli tuottanut tai levittnyt
poliittista sislt. Liki kymmenesosa verkkokyttjist olivat tehneet tt sosiaalisen me-
dian kautta (ibid., 1214). Jotkut tutkijat (esim. Baumgartner ja Morris 2010; Kushin ja
Yamamoto 2010) ovat kuitenkin huomauttaneet, ett sosiaalisen median kytt sinns ei
viel ollut vahvistanut nuorten kansalaisten sisist kansalaisptevyytt tai lisnnyt poliittista
toimintaa verkon ulkopuolella eik myskn todennkisyytt nestmiseen. Kansalais-
ten verkon ja sosiaalisen median kytt vuoden 2010 kongressivaaleissa ja senaatin vaaleissa
oli samantasoista kuin vuoden 2008 presidentinvaaleissa (Smith 2011).
Suomen vaalikampanjoissa verkkoa kytettiin jonkin verran jo vuoden 1996 Euroopan
parlamentin vaaleissa ja vuoden 1999 eduskuntavaaleissa (ks. Carlson ja Djupsund 2001;
Carlson ja Strandberg 2011). Ehdokkaat ja puolueet kyttivt verkkosivustoja aikaisempaa
enemmn vuoden 2003 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa. Silti
vasta noin joka kymmenes nioikeutettu kytti tuolloin verkkoa poliittisiin tarkoituksiin
(Carlson ja Strandberg 2005; 2011).
Sosiaalisen median nousu nhtiin oikeastaan vasta vuoden 2007 eduskuntavaalikam-
panjoinnissa, jolloin blogeja oli 34 prosentilla ehdokkaista (Carlson, et al. 2011; Strandberg
2009). Muun sosiaalisen median kytt oli niss vaaleissa viel erittin vhist: Kaiken
kaikkiaan valitsijat kyttivt vuoden 2007 eduskuntavaalien alla verkkoa vaaleihin liittyviin
Sosiaalisen median vallankumous? 83
tarkoituksiin laiskasti: vain runsas kymmenesosa kytti verkkoa seuratakseen vaaliuutisia In-
ternetiss tai kyttkseen vaalikoneita (Strandberg 2009, 77).
Vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa blogeja oli jo 77 prosentilla ehdokkaista, ja mys
muun sosiaalisen median kytt oli yleistynyt selvsti ehdokkaiden ja puolueiden keskuu-
dessa. Kahdella viidest ehdokkaasta (39 %) oli Facebook-sivusto ja neljsosalla YouTube
videoita vaalisivustollaan. (Borg 2009). Taaskaan kansalaiset eivt kuitenkaan kyttneet
sosiaalista mediaa juuri lainkaan vaalien yhteydess (Borg 2009, 3, vrt. Carlson ja Strandberg
2008).
Suomessa sosiaalista mediaa on kytetty vaalikampanjoissa muutaman vuoden viiveell
verrattuna Yhdysvaltoihin (ks. Carlson ja Strandberg 2011, 160). Mys valitsijakunnan kyt-
taktiivisuus on Suomessa vaalien alla ollut paljon vhisemp kuin Yhdysvalloissa. Miten
oli asian laita vuoden 2011 eduskuntavaaleissa? Nkyik Suomenkin vaalikampanjoissa jo
se, ett yli 40 prosenttia suomalaisista verkkokyttjist on rekisteritynyt jonkin sosiaalisen
mediapalvelun kyttjksi (vrt. Smith 2011; Tilastokeskus 2011)?
Aineistot
Seuraavat empiiriset analyysit perustuvat kolmeen aineistoon. Ehdokkaiden sosiaalisen me-
dian kyttastetta kartoittava aineisto kerttiin noin kaksi viikkoa ennen 17.4.2011 pidetty-
j vaaleja tmn luvun kirjoittajan johdolla
1
. Jokaisen 2315 ehdokkaan osalta tutkittiin, oliko
hnell vaaleihin liittyv verkkosivusto ja millainen sivuston sislt oli. Sosiaalisen median
osalta aineistoon tallennettiin tieto siit, oliko sivustolla seuraavia sisltj tai psy niihin:
blogi, YouTube-video, Facebook-sivusto ja/tai Twitter-tili. Ehdokkaiden lsnolo verkossa
kartoitettiin ensisijaisesti puolueiden ja ehdokkaiden omilta sivuilta saatavilla tiedoilla. Mi-
kli nist lhteist lytyi linkki muihin verkosta lytyviin sisltihin, niit noteerattiin ja
niiden toimivuus tarkistettiin. Niiss harvinaisissa tapauksissa jolloin puolueen tai ehdok-
kaan sivuilta ei lytynyt tietoa ehdokkaan mahdollisesta muusta lsnolosta verkossa, tehtiin
Google-haku kytten ehdokkaan nime. Niiden ehdokkaiden kohdalla joista ei viel ollut
lytynyt tietoa mahdollisesta lsnolosta verkossa, tehtiin varmuuden vuoksi mys haku eh-
dokkaan nimell jokaisen verkkosislln hakukoneessa (YouTube, Facebook ja Twitter). Li-
sksi aineistoon koottiin ehdokkaiden taustatietoja julkisista lhteist
2
.
Toiseksi tutkimuksessa hydynnetn tmn vaalitutkimuksen pkyselyaineistoa, jossa
sosiaalista mediaa koskevia kysymyksi sisltyy sek kyntikyselyyn ett ns. pervaunuaineis-
toon. Kyselyn avulla voidaan tarkastella, miss mrin kansalaiset kyttivt sosiaalista mediaa
erilaisiin vaaleihin liittyviin tarkoituksiin, ja kuinka suuri merkitys sosiaalisella medialla oli
nestysptsten kannalta. Kolmanneksi osa analyyseista perustuu samaan GallupKanavan
kyselyaineistoon, jota Tom Moring ja Juri Mykknen kyttvt tmn kirjan vaalikampan-
jointiluvussaan. Mys Kanava-aineistolla arvioidaan eri medioiden merkityst kansalaisten
nestysptsten kannalta.
1 Suuret kiitokset tutkimusapulaisille Johnny Engstrmille ja Jessica Mattilalle.
2 Apuna kytettiin mm. oikeusministerin vaalisivustolta www.vaalit.f ja puolueiden ja ehdokkaiden sivuilta lyty-
vi tietoja.
84 Muutosvaalit 2011
Sosiaalinen media ehdokkaiden vaalikampanjoissa
Taulukko 5.1 osoittaa, miss mrin eri puolueiden ehdokkaat kyttivt verkkosivustoja ja
edell mainittuja verkkosisltj kampanjoissaan. Tutkittuihin verkkosovelluksiin ja sisl-
tihin on usein psy verkkosivuston etusivulta. (esim. ehdokkaan verkkosivuilla nkyvt
YouTube-video ja blogi), jolloin ne on tss tarkastelussa laskettu erikseen.
Taulukko 5.1
Osuus puolueiden ehdokkaista, jotka kyttivt vuoden 2011 eduskunta-
vaalikampanjassaan omaa verkkosivustoa ja erilaisia sosiaalisen median muotoja (%)
ver||o- 8|o| YouTuoe- Faceooo|- TW|ller- E|do||a|-
s|vu v|deo s|vuslo l||| der||r
K0K 95 8 50 9 32 (232)
30P 92 9 52 95 21 (238)
P3 ZZ 5 31 8Z 11 (238)
KE3K 9Z Z0 3Z 95 19 (233)
vA3 Z5 53 30 91 1 (23)
vllR 83 0 2 9Z 31 (228)
RKP Z1 19 22 95 35 (83)
K0 82 0 28 89 12 (191)
VuuT 2 3 13 Z3 10 (3)

Y|leersa 9 55 29 88 19 (2315)
A|re|slo:T|edolperusluvalK|r3lrardoer|rjo|do||avuorra2011|erallyyrs|vusloa|re|sloor|a|||slaedus|urlavaa||-
e|do||a|sla.
Yleisesti ottaen sosiaalisen median kytt vaalikampanjoissa on lisntynyt vuoden 2009
Euroopan parlamentin vaaleista (vrt. Borg 2009). Taulukosta 5.1 ky ilmi, ett Facebook oli
melkein kaikissa puolueissa ehdokkaiden yleisimmin suosima verkkosovellus. Lhes 90 pro-
senttia kaikista eduskuntavaalien ehdokkaista oli Facebookissa. Lsnolo Facebookissa saat-
toi tosin perustua joko ehdokkaan omaan, vaaleista riippumattomaan Facebook-sivustoon,
tai siihen, ett ehdokkaan tukijat olivat tehneet hnelle oman, kampanjan ajan yllpidetyn
sivuston. Tst syyst Facebookin kyttosuuksia koskevat luvut eivt ole suoraan verrat-
tavissa ehdokkaiden verkkosivusto-osuuksiin
3
. Molemmat prosenttiosuudet ovat kuitenkin
vertailukelpoisia puolueiden vlill. Eduskuntapuolueiden ehdokkaat tarjosivat sivustoillaan
yleisesti mys blogeja ja YouTube-videoita. Twitterikin hydynsi lhes joka neljs (23 %)
kahdeksan suurimman puolueen ehdokkaista.
3 Toinen analyysi paljasti, ett liki puolet ehdokkaiden Facebook-sivustoista oli ehdokkaan itsens tekemi ja noin
puolet ehdokkaan tukijoiden tekemi.
Sosiaalisen median vallankumous? 85
Taulukossa 5.2 tarkastellaan ehdokkaiden eri taustatekijiden mukaan sit, kuinka mo-
nia tutkittuja sosiaalisen median sovelluksia ehdokkaat kyttivt kampanjassaan. Tarkastel-
tavan selitettvn muuttujan pistemr vaihtelee nollasta neljn, jossa maksipistemr
edellytt kaikkien neljn sovelluksen eli blogin, YouTuben, Facebookin ja Twitterin kytt
ehdokkaan omassa verkkokampanjassa.
Taulukko 5.2
Montako tutkitusta neljst sosiaalisesta mediasta ehdokkaat kyttivt omassa
verkkokampanjassaan? Kytn laajuus taustamuuttujittain (riviprosentti)
0 1 2 3 1 N


Sukupuoli*
V|es 11 29 32 21 Z (111)
Na|rer 8 2Z 3 21 9 (895)

Ik***
1831 1 23 31 28 15 (5Z0)
3519 2 35 21 10 (811)
50 1 33 31 15 3 (92Z)

Koulutus***
Perusasle 19 12 30 8 1 (110)
Kes||aasle 11 32 35 1Z Z (813)
Kor|ea|ou|u 21 35 2 10 (1282)

Puolueen koko***
P|er| 23 38 25 10 3 (31)
Kes||suur| 1 2 39 22 8 (9Z0)
3uur| 1 21 31 29 12 (Z0Z)

Status***
laaslaja 10 29 31 20 Z (2119)
Karsareduslaja 0 18 35 30 1Z (11)

Ka||||e|do||aal 9 28 31 21 8 (2311)
3e||le:Puo|ue|dersuuruus|uo||lus:suur|apuo|ue|laovalre,jo|||aorro|r20proserll|aedus|urlapa||o|sla(K0K,30PjaP3)ja
|es||suur|aoval|opuledus|urlapuo|ueel(KE3K,vA3,vllR,RKPjaK0).P|erelovalpuo|ue|la,jo|||ae|o|eedus|urlapa|||oja
(vrl.Norr|s2003).Kur||rlauslaruullujarru|a|serr|sl||rlau|u|o|rr|rerojerl||aslo|||slarer||lsevyylla(p)leslall||rH
2
-lesl|||a,
jossa=p<.05ja=p<.001.
Vain harva ehdokas kytti kaikkia nelj sosiaalista mediaa kampanjassaan. Ainoastaan kah-
deksan prosenttia vuoden 2011 eduskuntavaalien kaikista ehdokkaista kuuluu thn kate-
goriaan. Suurin osa ehdokaskampanjoista sijoittuu yhden, kahden tai kolmen sosiaalisen
86 Muutosvaalit 2011
median kategoriaan. Jakaumaerot jvt melko pieniksi kaikissa taustamuuttujien mukai-
sissa tarkasteluissa. Regressioanalyysiss ehdokkaan nuori ik (Beta = -.272) ja kuuluminen
suureen puolueeseen (Beta = .300) selittvt parhaiten monen sosiaalisen median kytt.
Taulukkotarkastelun ulkopuolelta voidaan todeta, ett yksittisi sosiaalisia medioiden
kytt koskeneet regressioanalyysit toivat esiin seuraavat keskeisimmt selittjt: Blogeja
kyttvt nuoret ja suurten puolueiden ehdokkaat, YouTubea puolestaan suurten puolueiden
ehdokkaat, Facebookia nuoret ja suurten puolueiden ehdokkaat ja Twitteri nuoret ehdok-
kaat.
Kansalaisten sosiaalisen median
kytt vaalien alla
Seuraavaksi tarkastellaan sit, kuinka paljon nioikeutetut kansalaiset kyttivt Interneti ja
erityisesti sosiaalista mediaa vaaleihin liittyviin tarkoituksiin ja minklaisia sivustoja he kyt-
tivt. Lisksi tutkitaan, mitk vestryhmt sosiaalista mediaa erityisesti kyttivt ja kuinka
trke sosiaalisen median kytt oli valitsijoille heidn oman nestysptksens kannalta.
Taulukko 5.3 osoittaa, kuinka suosittuja sosiaalisen median eri palvelut olivat eduskunta-
vaalien seuraamisessa verrattuna muihin tietolhteisiin. Tiedot perustuvat vaalitutkimuksen
kyntikyselyyn. Huomattakoon, ett sosiaalista mediaa koskevat tulokset perustuvat nyt
muihinkin kuin vain puolueiden ja ehdokkaiden sivustoihin Internetiss.
Taulukko 5.3
Vuoden 2011 eduskuntavaaleja eri medioista vhintn melko paljon seuranneiden
osuus (%, n=1297)
a

Tv-uul|seljaajar|o|la|so|je|ral 8
Tv:rvaa|||es|usle|uljapuo|uejo|laj|er|aaslalle|ul 53
Tv:rv|||deo|je|raljo|ssapo|||l|||ojao||ru|ara 22
Tv-ra|ro|sel 20
3arora|e|l|||rjo|lu|sel 51
Le|l|ra|ro|sel 32
Rad|o-o|je|ral 19

vaa|eja|os|evauul|so|rl|lrlerrel|ssa,es|r.sarora|e|l|erlrlerrels|vul 2Z
E|do||a|derjapuo|ue|der|ol|s|vullrlerrel|ssa 10
Ns.vaa|||oreellrlerrel|ssa 20

Nell|pa|va||rjaljao|o|l 5
3os|aa||rerred|a,es|r.Faceooo|,TW|ller 9
E|do||a|lala|puo|ue|la|os|evalv|deollrlerrel|ssa,es|r.YouTuoe 3
a
Kysyrys|uu|u|saralar|asl|:Ku|r|apa|jorseuras|lleedus|urlavaa|ejaer|l|edolusva||re|sla?Kur||rred|ar|aylloa
|ysyll||rer||seer.Tau|u|ossara|yyr||dervaslaaj|erosuus,jol|a||ro|ll|valseurarreersavaa|eja|yse|serred|ar|aulla
jo|o|yv|rpa|jorla|re||opa|jor.Vuulvaslausva||loe|dolo||valva|rva|ar,e||a|r|aarjaerosaasaroa.Tu|o|sel
po|jauluvalvaa||lul||ru|ser|ayrl||yse|yyr.
Sosiaalisen median vallankumous? 87
Perinteisist medioista TV ja sanomalehdet olivat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa edel-
leen selvsti suositumpia tietolhteit vaalien seuraamiseen kuin verkkopohjaiset kanavat.
Internetin vaaliuutisoinnit ja vaalikoneet olivat jo radiota trkempi tietolhteit, mutta
puolueiden ja ehdokkaiden kotisivujen ja sosiaalisen median merkitys ji verraten vhiseksi.
Verkon suosio on kuitenkin yleisesti ottaen kasvanut viime vaaleista (ks. Strandberg 2009,
77). Vuoden 2011 vaaleissa sosiaalisen median eri muotoja kytti kansalaisista hyvin tai mel-
ko paljon alle 10 prosenttia. Vaaleja seurasi vhintn melko paljon blogien kautta 5 prosent-
tia, YouTuben kautta 3 prosenttia sek Facebookin tai Twitterin kautta yhdeksn prosenttia
valitsijoista.
Miss mrin erilaiset sosiodemografset ryhmt ja eri tavoin vaaleihin ja politiikkaan
kiinnittyneet valitsijat kyttivt sosiaalista mediaa? Tt on eritelty taulukossa 5.4 kolmen
sosiaalisen median osalta. Tulokset kertovat, kuinka suuri osa eri vestryhmiin kuuluvista
vastaajista seurasi blogeja, jonkun puolueen tai ehdokkaan YouTube-videoita ja ehdokkaan
tai puolueen Facebook- tai Twitter-sivustoja.
Kolmen eri sosiaalisen median kytt vaihteli keskenn melko samalla tavalla eri taus-
tamuuttujien mukaisissa ryhmiss. Yleisesti voidaan todeta, ett sosiaalista mediaa kyttivt
vaalien seuraamiseen nuoret, jotka kyttvt verkkoa paljon muutoinkin, ja toisaalta politii-
kasta kiinnostuneet kansalaiset. Nuorten ja opiskelijoiden suuri osuus sosiaalisen median
kyttjist nkyy koulutustason ja tulotason mukaisissa tuloksissa. Selkeimmin tm yhteys
nkyy Facebookin ja Twitterin kytss
4
.
Lopuksi taulukossa 5.5 tarkastellaan viel sit, miss mrin valitsijat katsoivat saaneensa
tietoa eri lhteist oman nestysptksens tueksi. Tm vaalien jlkeiseen GallupKanava-
aineistoon sisltynyt kysymys mittaa siis eri asiaa kuin taulukon 5.3 kysymys seuraamisen
mrst. Sosiaalisen median, ehdokkaiden ja puolueiden kotisivujen sek vaalikoneiden
merkitys tietolhtein nkyy taulukon ylimmilt numeroriveilt.
Tuloksista nkyy selvsti, ett sosiaalisen median suora vaikutus kansalaisten nestys-
ptksiin oli lhes olematon. Vain muutama prosentti vastanneista ilmoitti saaneensa joko
erittin paljon tai melko paljon tietoa ptksens tueksi Facebookin tai Twitterin kautta.
On kuitenkin otettava huomioon, etteivt monet perinteisetkn vaalikampanjamuodot
toimineet nestysptsten tietolhtein kuin marginaalisesti. Erillisen regressioanalyysin
nojalla voitiin lisksi ptell, ett perustavista sosiodemografsista taustamuuttujista ainoas-
taan ik (nuoret) oli ainoa tilastollisesti merkittv tekij, joka selitt merkittvsti sosiaali-
sen median kytt nestysptksen informaatiopohjana.
4 Havainnot saavat mys tukea erillisist regressioanalyyseista, joissa selitetn vuorotellen jokaisen sivustotyypin
kytt taustamuuttujilla.
88 Muutosvaalit 2011
Taulukko 5.4
Sosiaalista mediaa eri tavoin seuranneiden tai kyttneiden kansalaisten osuus
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (%)
8|o|l YouTuoe- Faceooo|-la|
v|deol TW|ller-s|vuslo
(r)
Koulutus***
Karsa|ou|u 1 1 3 (100)
Perus|ou|u/|es|||ou|u 12 5 1 (182)
Arrall||ou|u 3 3 Z (3Z1)
Kes||asle 3 3 8 (315)
Arrall||or|ea|ou|u 5 2 13 (115)
Y||op|slo 8 5 9 (215)

Kotitalouden tulot *
l(p|er|lu|o|s|rral) 9 8 13 (21)
ll 5 2 8 (311)
lll 1 3 8 (281)
lv(suur|lu|o|s|rral) 5 2 8 (323)

Ik***
1821 13 Z 31 (108)
2531 9 Z 1Z (209)
3511 2 8 (181)
1551 2 8 (195)
551 1 3 (230)
5 1 1 1 (3Z2)

Sukupuoli
V|es 3 Z (1)
Na|rer 5 1 11 (52)

nesti vaaleissa
Ky||a 3 9 (1125)
E| 1 1 9 (10)

Kiinnostus politiikkaan***
E||a|r|aar 0 0 1 (8)
va|rva|ar 1 0 5 (29)
Jor||rverrar 5 3 9 (2)
lyv|r|||rroslurul 10 5 13 (299)

Internetin kytt***
No|r|errarv|||ossala||arverr|r 1 0 0,0 (300)
Vuular|a|erlojav|||ossa 3 2 5 (135)
Pa|v|lla|r,a||e2lurl|a 5 3 5 (123)
Pa|v|lla|r,y||2lurl|a 10 20 (110)
Tau|u|ossara|yyosuusvaslarre|sla,jol|a||ro|ll|valseurarreersavaa|eja|yse|sersos|aa||serred|ar|aullajo|o|yv|r
pa|jorla|re||opa|jor.Kur||rlauslaruullujarru|a|serr|sl|rlau|u|orja|auraerojerl||aslo|||serrer||lsevyysorleslallu
H
2
-lesl|||a,jossa=p<.05jap<.001
Tu|o|selpo|jauluvalvaa||lul||ru|ser|ayrl||yse|yyr.
Sosiaalisen median vallankumous? 89
Taulukko 5.5
Eri medioiden vaikutus kansalaisten nestysptksiin (n=1123)
Er|lla|r Ve||o Jor||r E| YlT
pa|jor pa|jor verrar |a|r|aar
3os|aa||rerred|a,es|r,Faceooo|,TW|ller 1 3 83 100
Puo|ueer/puo|ue|der|ol|s|vul 2 Z 11 Z1 100
E|do||a|der|ol|s|vul 1 10 11 100
vaa|||oreel 11 21 53 100
Tv-uul|seljaajar|o|la|so|je|ral Z 23 31 32 100
Tv:rvaa||o|je|ral 9 19 31 3 100
Tv:rv|||deo|je|ral 1 3 18 Z1 100
E|do||a|derTv-ra|ro|sel 1 5 21 8 100
3arora|e|l|||rjo|lu|sel Z 20 39 29 100
E|do||a|der|e|l|ra|ro|sel 2 9 3 18 100
Rad|o-o|je|ral 2 5 20 Z 100
Kysyrys|uu|u|saralar|asl|:V|ssaraar|rarv|o|lsaarees|l|eloaseuraav|sla|a|le|slaoraraareslyspaalo|ses|lue|s|?
A|re|slo:0a||upKarava2011
Ptelmt
Luvun alussa kysyttiin, nhtiink sosiaalisen median vallankumous vuoden 2011 eduskun-
tavaaleissa. Ensikatsomalta vastaus on kielteinen. Erittin suuri osa ehdokkaista oli kyll esil-
l sosiaalisessa mediassa, mutta valitsijat kyttivt sosiaalista mediaa yleisesti ottaen varsin
niukasti. Lisksi he katsoivat, ett sosiaalisella medialla oli erittin vhn vaikutusta heidn
nestysptksiins. Tilanne muistuttaa paljon vuoden 2007 eduskuntavaaleja. Jo silloin
havaittiin selkeit eroja sen suhteen, miss mrin ehdokkaat ja kansalaiset kyttvt vaa-
likampanjan aikana verkkokanavia (Strandberg 2009). Sosiaalisen median kytt vaalien
aikaan ei myskn automaattisesti tarkoita, ett kansalaiset kvisivt silloin puolueiden tai
ehdokkaiden sivustoilla. On mahdollista, ett he seurasivat vaaleja sosiaalisen median kautta
tysin eri sivustoilta.
Verkkoa ja verkkopalvelujen merkityst on vaikeaa tutkia, koska Internet muuttaa muo-
toaan koko ajan (vrt. McMillan 2000). Nykyisess Web 2.0-kehitysvaiheessa muutostahti on
kiihtynyt entisestn. Monien tutkijoiden mukaan (Koster 2009; Shaha 2008; vrt. Anderson
2006) sosiaalista mediaa kytetn politiikassa yh enemmn osana ns. long tail-strategi-
aa. Sen mukaan verkossa yritetn tavoittaa useita pieni kansalaisryhmi kampanjoimalla
useilla eri viesteill monessa paikassa. Tst syyst sosiaalisen median kokonaisvaikutusta on
hyvin vaikeaa arvioida. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sit kytti enimmilln 9 prosenttia
90 Muutosvaalit 2011
kansalaisista. Jos sosiaalista media hydyntvn kampanjoinnin on tarkoitus toimia nimen-
omaan kampanjan pitkn hnnn loppuosassa, noin kymmenesosa ei vlttmtt ole aivan
pieni prosenttiosuus. Toinen vaikutusarviointia vaikeuttava tekij on se, ett monet ehdok-
kaat voivat kytt sosiaalista mediaa toimittajien tavoittamiseen valitsijoiden tavoittamisen
rinnalla (vrt. Pearson ja OConnell 2010). Mikli tllaiset toimittajakontaktit tuovat eh-
dokkaalle nkyvyytt perinteisess mediassa, sosiaalisen median vlilliset vaikutukset voivat
kasvaa merkittviksi.
On mys trke huomata, ett sosiaalinen media tavoittaa jotkut valitsijaryhmt tehok-
kaasti suoraan. Melkein joka kolmas 1824-vuotiaista kytti sosiaalista mediaa vaalien seu-
raamiseen vhintn melko paljon. Nuoret kyttivt mys muita, tss luvussa tarkastelemat-
ta jneit verkkokanavia hyvin paljon (vaaleja koskeva verkkouutisointi). Tutkimustulokset
vahvistivat ksityst siit, ett vaalien seuraamistavat muuttuvat ikpolvien muutoksen my-
t. Tten verkkoa ja sosiaalista mediaa, ja kenties sit seuraavia uusia suosikkisovelluksia on
vlttmtnt kytt mys tulevissa vaalikampanjoissa. Potentiaaliset nestjt lytyvt
yh enemmn juuri nilt areenoilta. Tulevaisuuden kampanjoissa Internetist hytyy eniten
kommunikoimalla useilla eri viestill useilla eri verkkofoorumeilla. Valitsijakunta ja sen kyt-
tmt verkkokanavat monimuotoistuvat ja hajaantuvat ajan mittaan yh enemmn.
Sosiaalisen median vallankumous? 91
Lhteet
Anderson, Chris (2006): Te long tail: why the future of business is selling less of more. New York: Hyperion.
Baumgartner, Jody ja Jonathan Morris (2010): MyFaceTube politics: social networking web sites and po-
litical engagement of young adults. Social Science Computer Review 28: 24, 2444.
Borg, Sami (2009): Internet ja sosiaalinen media Suomen EU-vaaleissa 2009. Raportti, Tampere: FSD.
Carlson, Tom ja Gran Djupsund (2001): Old wine in new bottles? Te 1999 Finnish election campaign
on the Internet. Te Harvard International Journal of Press/Politics 6:1, 6887.
Carlson, Tom, Djupsund, Gran ja Kim Strandberg (2011): Taking a leap of faith or playing it safe?:
Blogging practices by political candidates in the 2007 Finnish parliamentary campaign. Ksikir-
joitus.
Carlson, Tom ja Kim Strandberg (2005): Te 2004 European parliament election on the web: Finnish
actor strategies and voter responses. Information Polity 10:34, 189204.
Carlson, Tom ja Kim Strandberg (2008): Riding the Web 2.0 wave candidates on YouTube in the 2007
Finnish national elections. Journal of Information Technology and Politics 5:2, 159174.
Carlson, Tom ja Kim Strandberg (2012): Te rise of web campaigning in Finland. Teoksessa Richard
Fox ja Jennifer Ramos (toim.), iPolitics Citizens, Elections, and Governing in the New Media Era.
Tulossa, Cambridge: Cambridge University Press.
Cogburn, Derrick ja Fatima Espinoza-Vasquez (2011): From networked nominee to networked nation:
examining the impact of web 2.0 and social media on political participation and civic engagement
in the 2008 Obama campaign. Journal of Political Marketing 10, 189213.
Cornfeld Michael (2005): Te Internet and campaign 2004. Raportti, Pew Internet and American Life
Project.
Cornfeld Michael (2006): YouTube and you. Campaigns and Elections 27:8, 43.
Castells, Manuel (2007): Communication, power, and counterpower in the network society. Internatio-
nal Journal of Communication 1, 238266.
Davis, Richard, Baumgartner, Jody, Francia, Peter ja Jonathan Morris (2009): Te internet in U.S. election
campaigns. Teoksessa Andrew Chadwick ja Philip Howard (toim.), Routledge handbook of inter-
net politics. New York: Routledge.
Esaiasson, Peter (1991): 120 years of Swedish election campaigns. Scandinavian Political Studies 14:3,
261278.
Greyes, Natch (2011): Te untapped potential of social media: a primer for savvy campaigners. Campaigns
and Elections 300.
Gueorguieva, Vassia (2008): Voters, MySpace, and YouTube: the impact of alternative communication
channels on the 2006 election cycle and beyond. Social Science Computer Review 26, 288300.
Hyhti, Tapio ja Jarmo Rinne (2008): Introduction: seeking the citizenry on the Internet emerging vir-
tual creativity. Teoksessa Tapio Hyhti ja Jarmo Rinne (toim.), Net Working/Networking: Citizen
Initiated Internet Politics. Tampere: Tampere University Press
Hill, Kevin ja John Hughes (1998): Cyberpolitics: citizen activism in the age of the Internet. New York:
Rowman & Littlefeld.
Inglehart, Ronald ja Christian Welzel (2005): Modernization, Cultural Change and Democracy. Te
Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press.
Johnson, Tomas ja David Perlmutter (2010): Introduction: the Facebook election. Mass Communica-
tions and Society 13, 554559.
Koster, Josh (2009): Long-tail nanotargeting. Al Frankens online ad buys earned an unbelievable return
on investment. Politics, 2326.
92 Muutosvaalit 2011
Kushin Matthew ja Masahiro Yamamoto (2010): Did social media really matter? College students use
of online media and political decision making in the 2008 election. Mass Communication and
Society 13, 608630.
McMillan, Sally (2000): Te microscope and the moving target: the challenge of applying content analysis
to the World Wide Web. Journalism and Mass Communication Quarterly 77:1, 8098.
Milner, Henry (2010): Te internet generation. Engaged citizens or political dropouts. New Haven: Tuf
University Press.
Norris, Pippa (2001): A virtuous circle: political communication in post-industrial societies. New York:
Cambridge University Press.
Norris, Pippa (2003): Preaching to the converted? Pluralism, participation and party websites. Party
Politics 9:1, 2145.
Norris, Pippa ja John Curtice (2006): If you build a political website, will they come? Te internet and
political activism in Britain. International Journal of Electronic Government Research 2:2, 121.
Pearson, Steve ja Ford OConnell (2010): Avoiding social media pitfalls. Campaigns and Elections 31,
294.
Rainie, Lee ja John Horrigan (2007): Election 2006 online. Te number of Americans citing the internet
as the source of most of their political news and information doubled since the last mid-term
election. Raportti, Pew Internet and American Life Project.
Rainie, Lee, Horrigan, John ja Michael Cornfeld (2005): Te Internet and Campaign 2004. Raportti.
Pew Internet and American Life Project.
Robertson, Scott, Vatrapu, Ravi ja Richard Medina (2010): Of the wall political discourse: Facebook use
in the 2008 U.S. presidential election. Information Polity 15, 1131.
Shaha, Abigail (2008): Long tail politics: sell less of more. Politics, 1415.
Small, Tamara (2008): Te Facebook efect? On-line campaigning in the 2008 Canadian and US elec-
tions. Policy Options, 8587.
Smith, Aaron (2009): Te Internets role in campaign 2008. Raportti. Pew Internet and American Life
Project.
Smith, Aaron (2011): Te internet and campaign 2010. Raportti. Pew Internet and American Life Project.
Strandberg, Kim (2006): Parties, candidates and citizens on-line: studies of politics on the internet. Turku:
bo Akademis Frlag,
Strandberg, Kim (2009): Internet vaalikampanjassa etulinjassa vai marginaalissa? Teoksessa Sami Borg
ja Heikki Paloheimo (toim.), Vaalit yleisdemokratiassa. Tampere: Tampere University Press.
TNS Gallup (2007): Tutkimus vaalikoneiden kytst ja suhtautumisesta vaalikoneisiin: Vaalikoneet
koetaan hydyllisiksi. Lehdisttiedote. 2 elokuuta.
Trammell, Kaye (2006): Te blogging of the President. Teoksessa Andrew Williams ja John Tedesco
(toim.), Te Internet election: perspectives on the web in campaign 2004. Lanham: Rowman & Litt-
lefeld.
Utz, Sonja (2009): Te (potential) benefts of campaigning via social network sites. Journal of Computer
Mediated Communication 14, 221243.
Williams, Christine ja Girish Gulati (2007): Social Networks in Political Campaigns: Facebook and the
2006 Midterm Elections. Paperi, the Annual Meeting of the American Political Science Associat-
ion, Chicago, August.
Williams, Christine ja Girish Gulati (2008): Te political impact of Facebook: evidence from the 2006
midterm elections and 2008 nomination contest. Politics & Technology Review: Maaliskuu, 11
21.
Sosiaalisen median vallankumous? 93
Sanomalehtikirjoitukset
Fine, Allison (2006): A new bargain: YouTube politics. San Fransisco Chronicles, B9.
Helsingin Sanomat (2010): Eduskuntavaalit kydn vuonna 2011 Facebookissa. Marraskuu 14, A5.
Lizza, Ryan (2006): Te YouTube Election. New York Times, 20 elokuuta.
Elektroniset lhteet
Internet World Stats (2011): http://www.internetworldstats.com/europa.htm
OReilly, Tim (2005): What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of
sofware. OReilly < www.oreillynet.com/lpt/a/6228>
Tilastokeskus (2011): Sosiaalinen media: verkkomedian ja yhteispalvelujen kytt <http://www.stat.f/
til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_kat_003_f.html>
nestminen, liikkuvuus
ja puolueiden erot
nestysaktiivisuus
Hanna Wass ja Sami Borg
nestneiden ja ja nestmtt jttneiden mielipideyhtenevisyys
ja poliittinen edustus
Hanna Wass, Peter Sderlund ja Lauri Rapeli
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011
Sami Borg
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv
sa Bengtsson
Puoluevalinta
Kimmo Grnlund ja Jussi Westinen
nestysaktiivisuus 97
6
nestysaktiivisuus
Hanna Wass ja Sami Borg
Johdanto
Vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat paitsi puolueiden suhteellisessa kannatuksessa tapahtu-
neiden muutosten, mys nestysaktiivisuuden kehityksen kannalta poikkeukselliset. Suo-
messa asuvien Suomen kansalaisten nestysvilkkaus kohosi 70,5 prosenttiin nousten 2,6
prosenttiyksikk edellisist vaaleista. Muutos on varsin merkittv ottaen huomioon, ett
osallistuminen taso laski yhtjaksoisesti vuoden 1983 vaaleista vuoden 1999 vaaleihin, ja
vuoden 2003 tapahtuneen aktivoitumisen vaikutus pitklti hvisi seuraavissa vaaleissa.
Lnsimaisessa nestysprosenttivertailussa Suomi on pudonnut 1970-luvulta lhtien
keskimrist aktiivisemmasta maasta keskiarvoa matalamman osallistumistason maiden
joukkoon (taulukko 6.1). Tosin lnsimaiden keskiarvoa nostavat nestyspakkoa soveltavat
maat (esim. Australia, Belgia, Kreikka, Luxemburg). nestysaktiivisuus on ollut Suomen
lisksi laskussa useissa muissa maissa. Kuitenkin Suomen osallistumistason ero erityisesti
muihin Pohjoismaihin on merkittv, mik on vain korostunut kahden viimeisen vuosikym-
menen aikana. Kansainvlisess vertailussa Suomen nestysprosenttiin luetaan mys ulko-
suomalaiset.
Suomessa vaalien nestysprosentista on tullut kestopuheenaihe. Viimeistn 2000-lu-
vulta alkaen on ollut tapana, ett monet yhteiskunnalliset toimijat aktivoivat yleisesti ni-
oikeutettuja nestmn eduskuntavaaleissa. Asialla ovat olleet tiedostusvlineiden lisksi
muiden muassa tasavallan presidentti, eduskunnan puhemies, puolueiden puheenjohtajat
sek oikeusministeri ja useat jrjestt. Puolueet ja ehdokkaat mobilisoivat kansalaisia erityi-
sesti nestmn tarjoamaansa vaihtoehtoa.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien alla monet yleens nestysaktivointiin osallistuneet
tahot olivat aikaisempaa vaitonaisempia. Osin tm liittyi vuoden 2007 vaalien kokemuk-
siin. SAK:n nestysaktivointikampanja kntyi tuolloin itsen vastaan, kun jrjest joutui
hyllyttmn porvaririntamaan vastaan suunnatun televisiomainoksen (Mykknen 2007).
Muun muassa tst syyst SAK piti vuonna 2011 vaaliaktivoinnissa matalaa profilia. Mys-
kn oikeusministeri ei en toteuttanut vuonna 2011 vuoden 2007 kaltaista laajaa, nuoriin
suunnattua nestysaktivointikampanjaa. Ptksen taustalla olivat paitsi sstsyyt, mys
se, ettei ministerin vuoden 2007 aktivointikampanjan tuloksellisuudesta ollut vahvaa nyt-
t.
Yleisen nestysaktivoinnin vhisyys vuonna 2011 liittynee mys siihen, ett sen tarve
koettiin aikaisempaa vhisemmksi. Puolueiden kannatuksen suuret muutokset mielipide-
mittauksissa ja Perussuomalaisille ennakoitu suurmenestys shkistivt vaaliasetelmaa jo hy-
98 Muutosvaalit 2011
Taulukko 6.1
nestysaktiivisuus parlamenttivaaleissa 23 lnsimaassa 19502010 (%)
1950- 190- 19Z0- 1980- 1990- 2000- Kes||raa- Aos.|es||-
|u|u |u|u |u|u |u|u |u|u |u|u ra|rer raara|rer
ruulos ruulos
Va|la Z8,1 90,3 91,0 95,1 9,2 91,5 3,3 1,0
Auslra||a 91,9 95,3 95,3 91,3 95,5 91,1 0,5 1,1
Luxerour 91,9 89, 89,5 88,1 8Z,1 91,3 -0,1 1,Z
8e||a 93,1 91,3 93,0 93,9 91,5 90, -0,5 -1,5
Tars|a 81,8 8Z,3 88,1 8,Z 81,3 8,1 0,9 2,5
ls|arl| 90,8 91,3 90,1 89,1 8,1 85,5 -1,1 1,3
Ruols| Z8,Z 8,1 90,1 89,1 85,1 82,2 0,Z 1,0
lla||a 93,8 92,9 92,3 89,0 85,5 81,8 -2,1 2,1
llava|la 95,3 93,8 92,3 91, 83,8 80,1 -3,1 3,1
uus|3ee|arl| 91,Z 89,1 8,0 91,1 85,9 Z8,9 -3,2 5,3
A|ar|oraal 95,1 95,0 83,5 83,5 Z,0 Z8,Z -3,3 1,1
Norja Z8,8 82,8 81, 83,1 Z,9 Z,3 -0,5 2,Z
3a|sa
a
8,9 8Z,1 90,9 8Z,3 Z9,Z Z5,9 -2,2 3,8
Kre|||a
o
Z5,8 82,2 80,1 83,3 Z9,Z Z1,2 -0,3 1,1
Esparja
c
- - Z2, Z3,1 ZZ, Z3,5 0,3 3,0
3uor| Z,5 85,0 Z8,2 Z3,9 Z,1 5,9 -2,1 5,5
lr|arl| Z1,3 Z1,2 Z,5 Z2,Z Z,3 1,8 -1,9 2,8
Porlua||
d
- - 8Z,5 Z8,0 5,2 2,3 -8,1 ,5
lso-8r|larr|a 80,3 Z, Z5,0 Z1,1 Z1,Z 2,0 -3, 3,8
Karada Z1,5 Z8,0 Z1, Z3,3 8,3 1, -2, 1,0
Rars|a 80,0 Z, Z,5 Z1,9 8,5 0,2 -1,0 1,0
3ve|ls| 9,0 1,2 52,3 18,2 13,8 1,9 -1,1 5,Z
Y|dysva||al
e
19,0 5,3 1,1 1,1 12,8 1, -0,5 5,0
Y|leersa 82,1 81,1 82,1 80,8 Z, Z1,5
Kes||raara|rerruulos 1,Z -2,0 -1,3 -1,2 -2,1 -1,
Aoso|uull|rer|es||raara|rerruulos 2,3
La|leel:T|elrlerral|ora|lrsl|lulelor0erocracyardE|eclora|Ass|slarce(lrlerral|ora|l0EA)jas||rara|r|lul|a|leel,l|elrler-
Par||arerlaryur|or(lPu)(r||a||l|eloae|saalav|ssal0EAr|aulla).areslysl|edolperusluvalre||slero|ly|||raareslaj||rru|der
ra|derpa|ls|Y|dysva|lojerosa|la,jossaaareslysproserll|or|as|ellu|o|oaareslys||a|seslavaeslosla.
Es|lelyl|es||arvolor|as|elluFrar|||r|r(2001,9)ra|||rru|a|sesl|.Kes||raara|reraareslysa|l||v|suuderruulos|erlooer|
vuos||yrrer|erva||sleraareslysa|l||v|suuderruuloslersurrarvuos||yrrerler|u|uraara||ajaellura.Kes||raara|rer
aoso|uull|rerruulos|erlooaareslysa|l||v|suuderruulo|sers|||o|r,|ura|l||v|suuder|as|uor|uor|o|lupos|l||v|sera|u|ura.
a
vuoder1990vaa|e|||rasl||uvulv||llaaval3a|sar|||llolasava|laar.
o
vuoder1950vaa||er|o|da|laaareslysl|elopuulluu.
c
areslysl|edolovalsaalav|||avuoder19ZZvaa|e|slaeleerpa|r.
d
areslysl|edolovalsaalav|||avuoder19Z5vaa|e|slaeleerpa|r.
e
areslysl|edolor|as|ellu|o|oaareslys||a|seslavaeslosla.
nestysaktiivisuus 99
viss ajoin ennen vaaleja. Viestimet spekuloivat aktiivisesti valtakunnallisella kannatustilan-
teella ja varsinkin perussuomalaisten nestysvarmuudella, tai pikemminkin osallistumisen
epvarmuudella. Lisksi alueelliset ykkslehdet teettivt vaalipiirikohtaisia kannatusmitta-
uksia huomattavasti aikaisempaa enemmn (Borg 2011).
Poikkeuksellinen kampanja-asetelma vaikutti vaalien yleisilmeeseen ja mys puolueiden
mobilisointistrategioihin. Puolueiden vliset linjaerot keskeisiss asiakysymyksiss tulivat
hyvin esiin etenkin vaalikampanjan loppuvaiheen televisiokeskusteluissa. Vaalikentill haas-
tajat aktivoituivat. Phallituspuolueiden eli Keskustan ja Kokoomuksen johtajien ollessa
viel kiinni ministerivelvollisuuksissaan poppositiopuolueet kampanjoivat jo aktiivisesti
puheenjohtajiensa johdolla.
Sosialidemokraatit ilmoittivat tammikuussa 2011 painottavansa vaalityssn mahdolli-
simman monen kansalaisen tapaamista henkilkohtaisesti. Puolueen verkkosivujen mukaan
tavoitteena oli kyd ennen vaaleja 500 000 poliittista keskustelua toritilaisuuksissa, soppa-
tykeill, vaalijuhlissa ja kiertessmme ovelta ovelle. Verkkosivujensa kontaktilaskurin mu-
kaan puolue oli yltnyt vaalipivn menness yli 700 000 tmntyyppiseen kohtaamiseen
(SDP 2011).
Mys Perussuomalaiset panostivat perinteisiin vaalitilaisuuksiin ja ihmisten kohtaami-
seen. Mobilisointivastuu keskittyi muita puolueita enemmn puheenjohtajalle. Timo Soini
kampanjoi Helsingin Sanomien (HS 6.5.2011) mukaan vaalien alla 55 paikkakunnalla. Soi-
nin avustaja Jukka Jusula kuvasi tapahtunutta seuraavasti: Kansalaiset kokivat, ett nest-
jn omalla nell on merkityst. Nimikirjoituksia pyydettiin, Timoa halailtiin. Moni kysyi,
saako ottaa kuvan niin ett ollaan vierekkin? Muutamista presidentinvaaleista tuttu hen-
kilitymisilmi olikin nyt havaittavissa aikaisempaa nkyvmmin mys eduskuntavaaleissa.
Vaalitutkimusten kyselyaineistojen perusteella vaalikampanja tavoitti valitsijat edellisi
eduskuntavaaleja paremmin. Vuoden 2011 vaaleja seurattiin televisiosta, sanomalehdist ja
verkosta merkittvsti vuoden 2007 eduskuntavaaleja enemmn (Moringin ja Mykksen ar-
tikkeli tss kirjassa sek media ja demokratia -osio Suomen vaalitutkimusportaalin demo-
kratiaindikaattoreissa).
Vuosien 2007 ja 2011 vaalitutkimusten kyntihaastatteluista ky ilmi, ett noin viisi
prosenttia vastaajista ilmoittaa toimineensa jonkun ehdokkaan tukiryhmss eduskuntavaa-
leissa. Vuoden 2011 kyntihaastatteluun sisltyi mys kysymys puolueiden ja ehdokkaiden
kampanjoiden suorasta tavoittavuudesta: Ottiko joku ehdokkaista tai jokin poliittisista
puolueista teihin yhteytt kevn eduskuntavaalikampanjan aikana nenne saamiseksi?
Kysymykseen vastasi myntvsti 25 prosenttia vastaajista. Tst voidaan ptell, ett suori-
en yhteydenottojen kohteena oli yli miljoona nioikeutettua.
Tss luvussa vuoden 2011 vaaliosallistumista lhestytn sek alueellisen ett yksilta-
son vaihtelun nkkulmasta. Aluksi kuvataan osallistumistason muutoksia vaalipiireittin.
Sen jlkeen kiinnitetn huomiota ulkosuomalaisten nestmiseen ja Helsinki koskevan
nestysalueotoksen pohjalta ennakkonestmisen yleisyyteen eri ikryhmiss.
1
Tmn jl-
keen tarkastellaan nestysprosentteja sukupuolen ja ikryhmn mukaan. Analyysissa hy-
1 Helsinki koskeva nestysalueotos on kertty Helsingin kaupungin tietokeskuksen rahoituksella ja sit koskevat
tulokset perustuvat erilliseen julkaisuun (Martikainen ja Wass 2011).
100 Muutosvaalit 2011
dynnetn sek vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen haastatteluaineistoa ett Helsinki
koskevaa rekisteriaineistoa. Luvun loppuosassa verrataan viel nestneiden ja nestmtt
jttneiden eroja suhtautumisessa nestmiseen.
nestysaktiivisuuden muutos vuodesta 2007
nestysprosentit nousivat Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa vaalipiireiss vuodesta
2007 vuoteen 2011. Ahvenanmaan noin kuuden prosenttiyksikn pudotus johtui siit, ett
Elisabeth Nauclrilla ei ollut vuonna 2011 todellista haastajaa. Kaikkiaan Manner-Suomen
vuoden 2011 tulokset ovat erittin mielenkiintoisia, koska ne tuovat esiin varsin eritasoisia
muutoksia sek alueellisesti ett valitsijoiden sukupuolen mukaan (taulukko 6.2).
Eduskuntavaalit 2011 aktivoivat erityisesti miehi kyttmn nioikeuttaan aikaisem-
paa aktiivisemmin, vaikka kotimaan nestysprosentti olikin naisilla edelleen miehi korke-
ampi. Molempien sukupuolten nestysprosenttien muutokset vuodesta 2007 vuoteen 2011
Taulukko 6.2
Suomessa asuvien nestysprosentti vuosien 2011 ja 2007 eduskuntavaaleissa
vaalipiireittin ja sukupuolen mukaan (%) sek nestysprosentin muutos (%-yks.)
vaa||p||r| 2011 200Z Vuulos
Ka|||| V N Ka|||| V N Ka|||| V N
Ko|oraa Z0,5 9, Z1,3 Z,9 5,8 9,9 2, 3,8 1,1
le|s|r|| Z5,5 Z1,3 Z,5 Z1,1 8,8 Z3,1 1,1 5,5 3,1
uus|raa Z2,9 Z1, Z1,1 9,9 Z, Z2,1 3,0 1,0 2,0
vars|ra|s-3uor| Z1,2 Z0,Z Z1,Z 8,2 ,5 9,8 3,0 1,2 1,9
3ala|urla 9,5 9,2 9,8 Z, 5,Z 9,3 1,9 3,5 0,5
lare 8,8 8,0 9,5 5,Z 3,1 Z,8 3,1 1, 1,Z
P|r|arraa Z1,5 Z0,8 Z2,2 8,3 ,5 Z0,0 3,2 1,3 2,2
Kyr| Z,1 Z,0 Z,Z 5,8 3,8 Z, 1, 3,2 0,1
Ele|a-3avo ,5 5,1 Z,5 1,5 2,3 , 2,0 3,1 0,9
Po|jo|s-3avo ,3 5,0 Z, 1,5 2,2 ,Z 1,8 2,8 0,9
Po|jo|s-Karja|a 5,Z 1,8 , 1,5 2,3 , 1,2 2,5 0,0
vaasa Z3,2 Z2,Z Z3,Z Z1,5 Z0,0 Z2,9 1,Z 2,Z 0,8
Kes||-3uor| 9,0 Z,Z Z0,2 Z,3 5,1 9,3 1,Z 2, 0,9
0u|u Z,Z Z,1 8,3 5,5 3,3 Z,Z 2,2 3,8 0,
Lapp| Z,5 ,Z 8,2 ,0 3,8 8,1 1,5 2,9 0,1
A|verarraa 51,1 1Z,9 51,1 5Z,0 53,9 59,9 -5,9 -,0 -5,8
La|de:T||aslo|es|u|serPX-weo-l|elo|arral.
nestysaktiivisuus 101
olivat kaikissa Manner-Suomen vaalipiireiss positiivisia, mutta miesten aktivoituminen (3,8
%-yksikk) oli moninkertainen naisten muutokseen verrattuna (1,4 %-yksikk). Naisten
nestysprosentti ei myskn kasvanut merkittvsti kuin muutamassa eteln vaalipiiriss.
Suurimassa osassa vaalipiirej Suomessa asuvien naisten nestysvilkkaus ei noussut edes yht
prosenttiyksikk vuodesta 2007.
Miesten vaaliosallistuminen nousi Manner-Suomen vaalipiireist vhiten Pohjois-Kar-
jalassa (2,5 %-yksikk) ja eniten Helsingiss, perti 5,5 prosenttiyksikk. Eniten miesten
nestysprosentti kasvoi eteln vaalipiireiss ja Oulun vaalipiiriss. Taulukon 6.3 pitkittis-
tarkastelu kertoo lisksi, ett naisten osallistumisen etumatka miehiin kaventui vuoden 2011
vaaleissa merkittvsti. Sukupuolten nestysprosenttien ero on ollut suurempi kaikissa vuo-
sien 19912007 eduskuntavaaleissa verrattuna vuoden 2011 vaaleihin.
Ers vaalivilkkauden kiinnostava erityispiirre liittyy ulkosuomalaisiin, jotka ovat perin-
teisesti muodostaneet pitklti hydyntmttmn nestjresurssin. Taulukosta 6.4 havai-
taan, ett lhes 300 0000 nioikeutetun ulkosuomalaisen osuus on nykyisin viisi prosenttia
kaikista eduskuntavaalien nioikeutetuista. Ulkomailla asuvien valitsijoiden osuus onkin
suhteutettavissa esimerkiksi alle 20-vuotiaiden tai ylemmn korkeakoulututkinnon suoritta-
neiden nioikeutettujen mrn (Martikainen ja Wass 2003). Ulkosuomalaisten enemmis-
t asuu Ruotsissa ja Yhdysvalloissa (Korkiasaari 2003, 6).
Taulukko 6.3
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten nestysaktiivisuus
eduskuntavaaleissa 19622011
Kol|raar Vuulosede|||- V|esler Na|sler Ero(-y|s.)
aareslys- s|slavaa|e|sla aareslys- aareslys- ra|selr|e|el
proserll| (-y|s.)
192 85,1 . 8,1 81,2 -1,9
19 81,9 -0,2 8,1 83,9 -2,2
19Z0 82,2 -2,Z 83,2 81,3 -1,9
19Z2 81,1 -0,8 81,9 81,0 -0,9
19Z5 Z9,Z -1,Z 80,1 Z9,1 -0,Z
19Z9 81,2 1,5 81,9 80, -1,3
1983 81,0 -0,2 81,2 80,9 -0,3
198Z Z,1 -1, Z,2 Z, 0,1
1991 Z2,1 -1,3 Z1,0 Z3,2 2,2
1995 Z1,9 -0,2 Z0, Z3,1 2,5
1999 8,3 -3, ,8 9,Z 2,9
2003 9,Z 1,1 Z, Z1, 1,0
200Z Z,9 -1,8 5,8 9,9 1,1
2011 Z0,5 2, 9, Z1,3 1,Z
La|de:T||aslo|es|u|serPX-weo-l|elo|arral.
102 Muutosvaalit 2011
Ulkosuomalaisten nestysaktiivisuus oli 1980- ja 1990-luvun eduskuntavaaleissa runsas viisi
prosenttia, mutta trendi on ollut nouseva 2000-luvulla. Vuoden 2011 vaaleissa 10,6 prosen-
tin osallistumisaste oli uusi enntys mutta vielkin lhes 90 prosenttia ulkosuomalaisista jtti
nestmtt. Aktiivisuuden lisntyminen voi osittain liitty ulkomaille lhtevn vestn
nykyiseen korkeaan koulutustasoon ja lyhyempikestoiseen ulkomailla oleskeluun (mt.). Vuo-
den 2011 eduskuntavaalien alla puolueista ainakin Kokoomus pyrki aktivoimaan ruotsin-
suomalaisia nestji, mik hertti kuitenkin vain vhn kiinnostusta (YLE 29.3.2011).
Keskeisi syit ulkosuomalaisten matalaan aktiivisuustasoon ovat olettavasti nestmiseen
liittyvt kytnnn jrjestelyt ja epedustava vaaliagenda (Martikainen ja Wass 2003). Ulko-
suomalaisten kannalta merkittvt kysymykset, kuten esimerkiksi oikeus saada pivkoti- ja
vanhuspalvelua omalla idinkielell ja kaksoisverotus, eivt nouse esiin vaalikeskusteluissa
(mt.; YLE 29.3.2011).
Ulkosuomalaisten laimea osallistumisinto laskee eduskuntavaalien kokonaisosallistu-
misastetta muutamalla prosenttiyksikll. Vuoden 2011 vaaleissa kaikkien nioikeutettujen
nestysprosentti oli 67,7 eli 3,1 prosenttiyksikk kotimaan nestysprosenttia matalampi.
Yhten ulkosuomalaisten aktivointikeinona on esitetty ulkosuomalaisten oman vaalipiirin
perustamista, mik vaatisi kuitenkin vaalilain muutoksen.
Ennakkoon nestminen
Suomessa asuvien nioikeutettujen mahdollisuudet nest ennakkoon ovat ulkosuoma-
laisiin verrattuna paremmat. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kotimaan valitsijoiden ky-
tettvn oli yhteens noin 900 ennakkonestyspaikkaa. Taulukossa 6.5 on esitetty ennak-
konestmisen kehitys valitsijoiden sukupuolen mukaan vuosien 19912011 vaaleissa.
Taulukko 6.4
Ulkosuomalaisten nestysaktiivisuus vuosien 19832011 eduskuntavaaleissa ja
osuus nioikeutetuista (%)
areslysproserll| 0suusaar|o||eulelu|sla
2011 10, 5,2
200Z 8, 1,9
2003 8,8 1,9
1999 ,5 1,9
1995 ,1 5,0
1991 5, 5,
198Z 5,8 ,2
1983 ,Z Z,1
La|de:T||aslo|es|u|serPX-weo-l|elo|arral.
nestysaktiivisuus 103
Seurantajakso kattaa yhden varsinaisen vaalipivn vaalit, joihin siirryttiin vuoden 1991
eduskuntavaaleissa.
Tuolloin toisen varsinaisen vaalipivn poistamista kompensoitiin kotimaan ennak-
konestyksen laajentamisella kahteen viikkoon, mik nkyi mys ennakkonestneiden
osuuden huomattavana kasvuna. Ensimmisten yksipivisten eduskuntavaalien yhteydess
selvitettiin laajemmin ennakkoon nestmisen syit (Pesonen ym. 1993, 9397). Erityisesti
nuoret ja puoluekannaltaan vakiintumattomat nestivt vhiten ennakkoon. Suosituinta
ennakkonestminen oli vanhimmilla nioikeutetuilla, joilla halu nest ennakkoon liit-
tyi muita useammin fyysisen kunnon rajoituksiin ja helpommiksi koettuihin kulkuyhteyk-
siin nestyspaikalle.
Taulukko 6.5
Ennakkonestyspaikkojen lukumr ja ennakkonestysaika kotimaassa
sek ennakkoon nestneiden osuus sukupuolen mukaan
vuosien 19912011 eduskuntavaaleissa
V|e|el Na|sel Ka|||| Erra||oaareslys- Erra||oaareslys-
() () () pa|||ojer||r a||a|ol|raassa
|ol|raassa
2011 15,1 13,3 1Z,1 901 .1.12.1.(Zpv)
200Z 11,1 1,5 11,1 82 Z.3.13.3.(Zpv)
2003 35,3 39,9 3Z,Z Z19 5.3.11.3.(Zpv)
1999 3Z,8 12,Z 10,1 50 10.3.1.3.(Zpv)
1995 10,8 15,8 13,1 93Z 1.3.11.3.(11pv)
1991 38,1 13,0 10,8 102Z 2Z.2.12.3.(11pv)
Erra||ooraareslare|derosuusor|as|ellu|a|||slaaareslare|sla.
La|leel:T||aslo|es|u|servaa||l||asloljavaa||jo|lajaArloJaas|e|a|serlo|r|llarall|edolo||eusr|r|sler|osla.
Ennakkonestmisen yleistymisess eduskuntavaaleissa on ollut havaittavissa selvi not-
kahduksia vuosina 1999 ja 2003. Vuonna 1999 ennakkonestyksen suosion lasku liittyy
olettavasti joiltakin osin ennakkonestyspaikkojen lukumrn vhentymiseen. Vuoden
2003 osalta asiaan vaikutti mahdollisesti ennakkonestyksen jrjestmisvastuun siirtymi-
nen kunnille 2000-luvun alussa, thn liittyneet ennakkonestyspaikkojen muutokset sek
postikonttorien merkityksen vheneminen ennakkonestyspalvelujen jrjestjn. Vuoden
2003 vaaleissa nioikeutetuille ei viel tarjottu viranomaisten lhettmien nioikeusilmoi-
tuskorttien yhteydess nykytason veroista, kattavaa tietoa oman kunnan kaikista ennakko-
nestyspaikoista. Lisksi vuoden 2003 matala ennakkonten osuus on mahdollisesti yhte-
ydess nestysratkaisujen pitkittymiseen Keskustan Anneli Jtteenmen ja SDP:n Paavo
Lipposen vlisen Irak-kiistan vuoksi (Pesonen ja Borg 2005, 4546). Vuoden 2011 vaalien
104 Muutosvaalit 2011
kotimaan ennakkonestysajan kampanjoinnille oli puolestaan leimallista perinteisesti kol-
men suurimman puolueen keskininen kamppailu ja Perussuomalaisten nousu niiden rinnal-
le sek keskustelu niin sanotusta Portugali-tuesta.
Ennakkonestminen on tutkimuksellisesti kiinnostavaa mys siksi, ett silt osin on
kytettviss kattavia rekisteritietoja eri-ikisten nestysosallistumisesta. Varsinaisen vaa-
lipivn nestminen kirjataan sit vastoin edelleen manuaalisesti vaaliluetteloihin, eik
vaalien kaikkien nioikeutettujen nestmss kynnist ole saatavilla tietoja shkisess
muodossa. Seuraavassa hydynnetn ensin eri-ikisten valitsijoiden valtakunnallisia ennak-
konestystietoja. Tmn jlkeen siirrytn tarkastelemaan helsinkilisvalitsijoiden nest-
mist vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 14 nestysaluetta kattavalla aineistolla, joka sislt
tiedot mys varsinaisen vaalipivn nestmisest.
On syyt huomata, ett taulukossa 6.6 ennakkoon nestmist tarkastellaan eri tavalla
kuin taulukossa 6.5. Taulukon 6.6 prosenttiosuudet ovat ikryhmien (ennakko-)nestyspro-
sentteja, joissa on otettu huomioon vain kotimaan net. Ennakkoon nestneiden osuudet
on laskettu nioikeutetuista eik nestneist, kuten taulukossa 6.5. Kotimaan ennakko-
nestysprosentti oli vuoden 2011 vaaleissa 31,7. Osuus nousi vuoden 2007 vaaleista 2,0 pro-
senttiyksikk. Tm tarkoittaa, ett vaalien koko nestysvilkkauden 2,6 prosenttiyksikn
nousu vuodesta 2007 on pitklti yhteydess ennakkonestysprosentin nousuun. Mys edell
havaittu miesten aktivoituminen nkyy ennakkonestysprosenttien muutoksessa. Miesten
kohdalla nousua vuodesta 2007 on 2,8 prosenttiyksikk, naisilla vain 1,3 prosenttiyksikk.
Ikryhmien ennakkonestysprosentit ovat keskenn hyvin erisuuruisia (taulukko 6.6).
Ne heijastavat paitsi yleisi nestysaktiivisuuden in mukaisia eroja mys kertovat ennen
kaikkea siit, kuinka paljon eri-ikiset valitsijat yleens ottaen eroavat mahdollisuuksissaan
Taulukko 6.6
Kotimaassa ennakkoon nestneiden osuus kaikista kotimaan nioikeutetuista
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa in ja sukupuolen mukaan (%)
Y|leersa V|e|el Na|sel
1821-vuol|aal 1,3 11,1 18,Z
2531-vuol|aal 20,2 18,8 21,Z
3511-vuol|aal 20,8 19,9 21,8
1551-vuol|aal 2Z,8 2,2 29,1
551-vuol|aal 11,3 39,2 13,3
5Z1-vuol|aal 53,3 51,Z 51,
Z5-vuol|aaljavar|erral 11,2 18,5 11,2
Ka||||2011 31,Z 29,8 33,5
Ka||||200Z 29,Z 2Z,0 32,2
La|de:vaa||jo|lajaArloJaas|e|a|serlo|r|llarall|edolo||eusr|r|sler|osla.Luvulovalr||rsarolluja|ol|raarerra||oaareslys-
proserlleja.
nestysaktiivisuus 105
ja halukkuudessaan nest ennakkoon. Mahdollisuudet korostuvat elkeikisill, joil-
la on tyelmn ulkopuolisina aikaa kyd arkisin ennakkonestyspaikalla mys pivll.
Ikntyneimmt ja 5564-vuotiaat valitsijat ovat mys puoluekannaltaan vakiintuneimpia,
jolloin heill ei vlttmtt ole tarvetta pitkitt nestysratkaisujaan samassa mrin kuin
kannoiltaan vakiintumattomimpien valitsijoiden. Tss yhteydess ei tarkastella ennakko-
nestyksen alueellisia eroja. Niiden tiedetn yleisesti olevan voimakkaita. Valtakunnallisessa
tarkastelussa maaseudulla asuvat kyttvt ennakkonestysmahdollisuutta huomattavasti
useammin kuin kaupunkilaiset.
Taulukkoon 6.7 on lisksi koottu tietoja ennakkonestmisest in mukaan Helsingin
vaalipiirist kertyn nestysalueotoksen perusteella. Helsingiss ennakkoon nestneiden
osuus kaikista nestneist kasvoi muutaman prosenttiyksikn edellisist eduskuntavaaleis-
ta useimmissa ikryhmiss. Hiljattain nioikeuden saavuttaneiden 18-vuotiaiden kohdalla
ennakkonestmisen suosion voimakasta kasvua voi pit yllttvn, koska nuorten on ha-
vaittu siirtvn sek puolue- ett ehdokasvalintaa muita yleisemmin lhemms varsinaista
vaalipiv. Tmn olisi voinut olettaa korostuvan vuoden 2011 vaaleissa etenkin Perussuo-
malaisten uusien ehdokkaiden runsaan mrn vuoksi. Toisaalta vuoden 2011 vaalienalus-
tunnelmassa oli aineksia, kuten maahanmuuttoteema, jotka oletettavasti kiinnostivat monia
nuoria helsinkilisvalitsijoita. Helsingiss ennakkonestjien osuus ei kasvanut merkittvs-
ti vuodesta 2007 5569-vuotiaiden ja 70 vuotta tyttneiden ikryhmiss.
Taulukko 6.7
Ennakkoon nestneiden osuus kaikista nioikeutetuista vuosien 2007 ja 2011
b

eduskuntavaaleissa in mukaan: Helsingin nestysalueotos (%)
l|a 200Z 2011
18 9 2Z
1921 23 2Z
2221 28 33
2528 31 31
2931 29 33
3511 29 33
1551 32 35
559 1 1Z
Z0 1 1
Ka|||| 3Z,0 39,0
La|de:Varl||a|rerjawass200Z(a|re|slo),(r=8005).
o
La|de:Varl||a|rerjawass2011(a|re|slo),(r=89Z3).areslysa|ueolo|ser
aareslysproserll|or1,1proserll|y|s|||oa|or|earp||u|rle|s|r|r|o|o
aareslysproserll|.
106 Muutosvaalit 2011
nestminen in ja sukupuolen mukaan
Jo varhaiset amerikkalaiset ja lnsi-eurooppalaiset vaalitutkimukset osoittivat, ett nest-
mss kynti ja nestmtt jttminen ovat voimakkaasti sidoksissa yksiln sosiodemo-
grafseen ja -ekonomiseen asemaan, kuten sukupuoleen, ikn, koulutukseen ja yhteiskun-
taluokkaan (yhteenvetona esim. Milbrath 1965, 116, 122, 134135). nestysaktiivisuutta
lisvt yksiltasolla lisksi sosiaalipsykologiset tekijt, kuten uskonnollisuus, puoluesamas-
tuminen, politiikkaa kohtaan tunnettu kiinnostus ja nestmiseen liittyv velvollisuuden-
tunne (yhteenvetona Wass 2008). Yleisesti ottaen in ja sosioekonomisen aseman on todettu
vaikuttavan sit voimakkaammin osallistumiseen, mit matalampaa nestysaktiivisuus on
(Lijphart 1997, 1).
Taulukossa 6.8 on arvioitu Suomen vaalitutkimusten kyntikyselyaineistojen pohjalta
eri ikryhmien nestysvilkkautta vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa. Kyselytutkimus-
ten osoittaman nestysprosentin on havaittu olevan yleisesti virallista nestysrekisteritie-
toa korkeampi (esim. Martikainen ja Yrjnen, 1984, 82; Pesonen ym. 1993, 531; Karp ja
Brockington 2005). Ilmi liittyy nestmisnormiin ja siihen, ett kyselytutkimukseen vali-
koituneet vastaajat ovat usein keskimrist aktiivisempia. Taulukon 6.8 ikryhmittisten
nestystietojen laskemisessa on tst syyst kytetty painokerrointa, jonka avulla aineiston
miesten ja naisten kokonaisnestysprosentit vastaavat virallista rekisteritietoa eri sukupuol-
ten kotimaan nestysprosentista. Tst huolimatta esitetyt luvut ovat vain suuntaa-antavia,
koska yksittisiss ikryhmiss tiedot perustuvat pienehkihin vastaajamriin (n).
Taulukko 6.8
Kyselyaineistoarviot ikryhmien nestysprosenteista
vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa (%)
a
200Z 2011
(r) (r)
1821 38 (5) 19 (128)
2531 58 (132) 51 (239)
3511 5Z (125) Z0 (182)
1551 Z8 (1Z3) Z5 (18Z)
551 Z8 (209) 81 (205)
5 83 (259) Z9 (313)

Ka|||| 8 (93) Z0 (905)
a
areslysl|eloorpa|rolellusu|upuo|erru|aarvaslaaraarv|ra|||sla,vaa||l||aslo|slasaalavaaaareslysa|l||v|suulla.
nestysaktiivisuus 107
Tulokset osoittavat, ett nestysvilkkaus oli vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa p-
sntisesti sit korkeampaa, mit vanhemmista ikryhmist on kyse. Tuloksista ei kuiten-
kaan ky suoraan ilmi, miss mrin erot heijastavat yhtlt nestysaktiivisuuden koho-
amista in myt ja toisaalta sukupolvien vlisi, mahdollisesti pysyvi, aktiivisuuseroja.
Ikntymisen ja elmnvaiheiden vaikutuksesta vaaliosallistumiseen kytetn usein el-
mnkaariefektin ksitett. Osallistumisen lisntymisen elmnkaaren alkupss on esitetty
olevan yhteydess erilaisten aikuisroolien omaksumiseen, kuten perheenperustamiseen, va-
kituisen typaikan saamiseen ja kodin hankkimiseen (yhteenvetona Highton ja Wolfnger
2001, 202203). Keski-ikisill kirkossa kynnin tiheyden, lisntyneen jrjestosallistumi-
sen, vahvemman puoluekiinnittymisen ja kasvavan tulotason on puolestaan kunkin osoitettu
vaikuttavan mynteisesti nestmiseen (Strate ym. 1989, 444). Vanhuuden myt osallistu-
minen vhenee, mik liittyy osaltaan in tuomiin fyysisiin rajoitteisiin (Milbrath 1965, 135)
ja sosiaalisten suhteiden kaventumiseen esimerkiksi leskeksi jmisen myt (Wolfnger ja
Rosenstone 1984, 3741).
Ikntyneimpien nioikeutettujen nestysprosentin lasku ei kuitenkaan usein ole ha-
vaittavissa haastatteluaineistojen pohjalta, joissa vanhimpien nioikeutettujen mr on
pieni (Bhatti ym. 2012). Tm nkyy mys taulukossa 6.8, jossa 65-vuotiaiden ja sit van-
hempien nestysaktiivisuus on vuonna 1987 korkein ja vuonna 2011 toiseksi korkein kai-
kista ikryhmist. Vuosien 1987 ja 1999 eduskuntavaalien nestysprosenteista tehdyt val-
takunnalliset rekisteritutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ett kaikkien vanhimpien, ja
erityisesti yli 75-vuotiaiden, nioikeutettujen osallistuminen on heit nuorempia elkelisi
matalampaa (Martikainen ja Wass 2002, 67).
Pitkittisaineistoilla on havaittu mys sukupolven vaikutus nestysaktiivisuuteen.
Nuoremmilla sukupolvilla nestysprosentit eivt nyttisi nousevan ikntymisen myt
samassa mrin kuin heit vanhemmilla sukupolvilla (Blais ym. 2004, Franklin 2004, Wass
2007). Pidemmll aikavlill nestmiseen liittyvll sukupolviefektill on mahdollisesti
negatiivisia vaikutuksia yleisen osallistumistason kehitykseen ja samalla sukupolvien vliset
osallistumiserot voivat krjisty (Konzelmann ym. 2012).
Elmnkaari- ja sukupolvivaikutusten ohella ikryhmien nestysprosentteihin vaikut-
tavat kulloisiinkin vaaleihin liittyvt tilannetekijt. Helsingist kertty pitkittisaineisto nel-
jist viimeksi kydyist eduskuntavaaleista soveltuu tmn seikan osoittamiseen. Taulukossa
6.9 on esitetty nestysaktiivisuuden kehitys sukupuolen ja in mukaan vuosien 19992011
eduskuntavaaleissa tutkituilla Helsingin nestysalueilla.
Tuloksissa nkyy ensinnkin miesten voimakas aktivoituminen vuoden 2011 vaaleissa,
mik oli havaittavissa mys koko maan tasolla. Helsingiss erityisen voimakas nousu nyttisi
kohdistuneen 3544-vuotiaisiin miehiin. Kiinnostavasti kyseess on pitklti sama ikluokka,
jossa oli 2003 vaaleissa havaittavissa erityinen osallistumispiikki. Tuolloin tmn sukupolven
jsenet olivat 2534-vuotiaita. Ikryhmn osallistumistason huomattavan nousun esitettiin
tuolloin olevan yhteydess Perussuomalaisten Tony Halmeen ehdokkuuteen (Martikainen
ym. 2003, 2122). nestysaktiivisuus nousi kuitenkin selvsti mys tt nuorempienkin
miesten keskuudessa verrattuna samanikisten nestmiseen neljn vuoden takaisissa vaa-
leissa.
108 Muutosvaalit 2011
Taulukko 6.9
nestysaktiivisuus Helsingiss vuosien 1999, 2003 (n=30 158)
b
,
2007 (n=30 022)
c
ja 2011 (n=29 941)
d
eduskuntavaaleissa
sukupuolen ja in mukaan (%)
1999 2003 200Z 2011
V N Y V N Y V N Y V N Y
18 59 2 0 Z Z Z 8 51 2 1 53 59
1921 55 2 58 58 1 1 53 58 5 59 1 0
2221 5Z 3 0 3 5 1 53 3 59 59 1 2
2528 59 5 2 Z0 Z1 Z2 1 8 Z0 Z3 Z2
2931 0 3 Z2 Z Z1 Z0 Z5 Z2 ZZ 80 Z9
3511 5 Z2 9 Z0 ZZ Z1 Z2 9 Z8 Z9 Z9
1551 Z1 Z9 ZZ Z1 80 ZZ Z0 Z8 Z1 Z5 Z8 ZZ
559 80 83 82 80 8 81 Z9 81 82 82 81 83
Z0 Z8 Z0 Z2 Z Z3 Z1 ZZ Z3 Z1 81 Z2 Z5

Y|leersa 8,3 Z2,3 Z0,5 Z2,1 Z,5 Z1,Z 9,5 Z1,3 Z2,1 Z5, Z,8 Z,2
T|edolpo|jauluvalT||aslo|es|u|ser|eraaraary|s||olasor|o|ora|sa|re|sloor.
o
La|de:Varl||a|reryr.2003(a|re|slo).areslysa|ueolo|seraareslysproserll|or0,8proserll|y|s|||oa|or|earp||u|rle|s|r|r
|o|oaareslysproserll|.
c
La|de:Varl||a|rerjawass200Z(a|re|slo).areslysa|ueolo|seraareslysproserll|or1,0proserll|y|s|||oa|or|earp||u|r
le|s|r|r|o|oaareslysproserll|.
d
La|de:Varl||a|rerjawass2011(a|re|slo).areslysa|ueolo|seraareslysproserll|or1,1proserll|y|s|||oa|or|earp||u|r
le|s|r|r|o|oaareslysproserll|.
Aikaisemmat kotimaiset, valtakunnalliset rekisteritutkimusaineistot ovat osoittaneet
18-vuo tiaiden nestysprosenttien olevan 1924-vuotiaiden nestysprosentteja korkeam-
pia (Martikainen ja Wass 2002, 67). Samankaltainen havainto on tehty mys tanskalaisten
ja yhdysvaltalaisten rekisteriaineistojen pohjalta (yhteenvetona Bhatti ym. 2012). Taulukon
6.9 perusteella ilmi nkyy Helsingin eri-ikisten nioikeutettujen nestysprosenteissa yl-
ltten vain miesten osalta.
Juuri tysi-ikisyyden saavuttaneiden aktiivisuuteen vaikuttaa se, ett heist suurin osa
asuu viel lapsuudenkodissa, jolle on yleens leimallista nuoren uutta asumisymprist kor-
keampi osallistumistaso (Bhatti ja Hansen 2012). Lisksi ensimmisten vaalien osuminen
pian nestysikrajan saavuttamisen jlkeen voi mys list vaaleihin liittyv uutuudenvie-
htyst (Martikainen ja Wass 2002, 66). Helsingin vaalipiirin vuosien 2007 ja 2011 eduskun-
tavaaleissa nuorten ikntymisen suoraviivainen kohottava vaikutus nestysaktiivisuuteen
on havaittavissa ainoastaan naisten kohdalla.
nestysaktiivisuus 109
Asuinympristn vaikutus
Helsinki koskevalla otosaineistolla voidaan mys tarkastella asuinympristn yhteytt -
nestysaktiivisuuteen pkaupungissa (taulukko 6.10). Helsingiss asuinymprist voidaan
kytt mys karkeana mittarina siihen, mill tavoin sosioekonominen asema vaikuttaa vaa-
livilkkauteen. Eri kaupunginosien asukkaiden keskimrisess koulutus- ja tulotasossa ja
vieraskielisen vestn osuudessa on merkittvi eroja (Ala-Outinen 2010, 1821). Kansain-
vliss tutkimuksissa on lisksi havaittu, ett asuinalueiden arvostuserot korostavat eriyty-
miskehityst (mt., 24). Vaikka eri alueiden nestysprosenttien eroista ei voidakaan suoraan
tehd yksiltason ptelmi, niiden pohjalta muodostuu kuitenkin yleiskuva alueen asukkai-
den keskimrisen sosioekonomisen aseman vaikutuksesta osallistumisen tasoon.
Taulukko 6.10
nestysaktiivisuus Helsingiss vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (n=38 248)
in mukaan (%) ja aktiivisuuden muutos (%-yksikk)
vuoden 2007 eduskuntavaaleihin (n=38 031)
b
Yd|r|es|uslar La|||es|uslar Kes|||uo||a
e
Kerrosla|o|a||o
l
Ka|||o
e|||ll|
c
e|||ll|
d
2011 ruulos 2011 ruulos 2011 ruulos 2011 ruulos 2011 ruulos
1821 Z2 8 -3 2 3 1Z 1 Z 1
2528 Z8 3 Z5 Z Z1 5 5 Z8 10
2931 8 5 80 3 80 5 2 80 8
3511 81 5 8Z 1 81 10 8 10 ZZ 10
1551 85 - 90 1 80 1 8 2 Z2 1
559 92 2 91 1 82 1 80 - Z8 2
Z0 83 1 Z8 -3 Z1 -2 Z5 2 Z1 1

Y|leersa 81 3 85 1 ZZ 1 Z 1 Z
La|de:Varl||a|rerjawass2011(a|re|slo).
o
La|de:Varl||a|rerjawass200Z(a|re|slo).
c
Juerd-|es|uslaa:Kruurur|a|a,u||ar||rra.
d
Ka|||sla|a|||es|uslaa:Vur|||r|er|,Varjar|er|,Pa|o|e|ra.
e
lajara|slaja|es|||uo||a|sla:Ve||a|l|,Kapy|ajaRo||uvuor|.
l
190-ja19Z0-|u|ua:Va|r|,lla|es|us.
Taulukossa 6.10 mukana olevista alueista lhi- ja ydinkeskustan eliitit muodostuvat kalliista
omistusasumiseen ja yksityisiin vuokramarkkinoihin perustuvista asuinalueista. Nill asuin-
alueilla yksinasuvien ja ruotsinkielisen vestn osuus on keskimrist korkeampi ja vieras-
kielisen vestn vastaavasti matalampi. Osassa alueista vest on mys melko ikntynytt.
110 Muutosvaalit 2011
Keskiluokaksi nimettyyn asuinaluekategoriaan kuuluu melko erilaisia alueita, joissa
osassa vestn koulutus- ja tulotaso on kaupungin keskiarvoa korkeampi ja osassa matalam-
pi. Kerrostalolhin rakennuskanta on puolestaan rakennettu 1960-luvulla ja sit myhem-
min. Alueella asuu runsaasti lapsia ja perhevest. Vest on keskimrist matalammin
koulutettua ja vhemmn ansaitsevaa. Ruotsinkielisten osuus on keskiarvoa vhisempi ja
vieraskielisten puolestaan paikoin selvsti korkeampi. Kallio viittaa puolestaan entiseen ty-
vestn asuinalueeseen, jossa asuu nykyisin runsaasti nuoria. Tm nkyy mys alueen keski-
mrist matalampana tulotasona (alueiden tarkemmista kuvauksista Martikainen ja Wass
2007, 56).
Taulukko 6.10 tuo selvsti esiin alueiden jyrkt nestysaktiivisuuserot. Aktiivisimmin
nestvn lhikeskustan nestysprosentti oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 18 prosent-
tiyksikk matalimmin osallistuvaa kerrostalolhit korkeampi. Toisaalta kerrostalolhin
kohdistui erityisesti vuoden 2011 vaaleissa voimakkaita mobilisaatiotekijit, mik kavensi
alueiden vlist kuilua. Lhikeskustan ja ydinkeskustan alueilla nestysprosentti nousi eri
ikryhmiss muita alueita vhemmn ja pikemminkin vain palautui vuoden 2003 tasoon. Jo
taulukossa 6.9 havaittu 3544-vuotiaiden miesten osallistumisen huomattava nousu nkyy
kiinnostavasti sek keskiluokan, kerrostalolhin ett Kallion alueilla. Kaikissa niss mys
Perussuomalaisten kannatus nousi selvsti, jyrkimmin kerrostalolhiss (+16,9 % -yksik-
k) (Martikainen ja Wass 2011). Kalliossa 2528-vuotiaiden aktivoituminen liittyy Va-
semmistoliiton menestykseen alueella. Merkillepantavaa on mys 5569-vuotiaiden todella
korkea osallistumisen taso lhi- ja ydinkeskustan eliitin alueilla, joissa nestminen kohosi
yli 90 prosentin (mt.).
nestneiden ja nestmtt jttneiden
suhtautuminen nestmiseen
Rekisteriaineistoanalyysin jlkeen taulukossa 6.11 siirrytn tarkastelemaan kyselyaineistoil-
la sit, miten valitsijat suhtautuvat nestmss kyntiin kansalaisvelvollisuutena. Vuosina
2007 2011 vaalitutkimusten kyntikyselyosuuksiin sisltynyt kysymys tuo selvsti esiin sen,
kuinka suuri merkitys vaaliosallistumisnormin omaksumisella on nestmss kyntiin ja
nestmtt jttmiseen. Vuonna 2011 jo nelj viidest nestneest oli osallistumisvel-
vollisuudesta tysin saama mielt. nestmtt jttneist vitteeseen yhtyi harvempi kuin
joka kolmas (29 %). Kansalaisvelvollisuusajattelun hienoinen kasvu vuodesta 2007 vuoteen
2011 sopii yhteen nestysprosentin nousun kanssa. Ennakkoon nestneiden nkemys ei
poikkea velvollisuuskysymyksess merkittvsti muista nestneist.
Mys nestmtt jttmisens myntneille kyselyvastaajille esitetty kysymys heidn
osallistumismotivaationsa laadusta viittaa siihen, ett vuoden 2011 vaaliasetelma oli erilainen
kuin aiemmissa vaaleissa. Taulukko 6.12 kertoo vastausosuudet kysymykseen siit, kuinka
itsestn selvn nestmttmyytens myntneet pitivt nestmtt jttmistn. Vuo-
den 2003 eduskuntavaaleissa nestmtt jttminen oli itsestn selv kahdelle viidest
nestmtt jttneest mutta vuonna 2011 en 28 prosentille. Samansuuntaisesti vuonna
2003 vain vajaa kolmannes (29 %) oli harkinnut vakavasti nestmss kynti, mutta vuon-
nestysaktiivisuus 111
Taulukko 6.11
Suhtautuminen nestmss kyntiin kansalaisvelvollisuutena itsestnselvyyteen
vuosien 2007 ja 2011 vaalitutkimusten kyntikyselyaineistoissa (%)
Kysyrys|a|||||e|ayrl||yse|yrvaslaaj|||e 200Z 2011
Pidn nestmss kynti kansalaisvelvollisuutena
|a|||slavaslaaj|slalays|rsaraar|e|la Z1
aareslare|slalays|rsaraar|e|la Z1 81
aareslarallajallare|slalays|rsaraar|e|la 29 29
erra||ooraareslare|slalays|rsaraar|e|la Z8 82
Taulukko 6.12
Suhtautuminen nestmtt jttmisen itsestnselvyyteen
vuosien 2003, 2007 ja 2011 vaalitutkimusten kyntikyselyaineistoissa (%)
2003 200Z 2011
Kuinka itsestn selv nestmtt jttminen oli Teille?
|lseslaarse|vaa 11 32 28
aareslarassa|ayrl||av||y||ar|e|essa,rullae|
|ar||rruls|lava|avasl| 30 31 31
|ar||ls|va|avasl|ryosaareslarassa|ayrl|a 29 3Z 11
YlT 100 100 100
(r) (219) (235) (10)
na 2011 nin ilmoitti jo kaksi viidest. Keskimminen vastausvaihtoehto on kernnyt kai-
kissa kolmessa kyselyss noin 30 prosentin kannatuksen. Kaikkiaan on ilmeist, ett vuoden
2011 vaalien muutosnkymt innostavat monia sellaisiakin valitsijoita, jotka lopulta jttivt
vaaleissa nestmtt.
Tiivistelm ja ptelmt
Kotimaan nestysprosentti oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 70,5 prosenttia. nes-
tysvilkkaus nousi 2,6 prosenttiyksikk edellisist eduskuntavaaleista. Ulkosuomalaisista
nesti ensimmist kertaa yli kymmenen prosenttia (10,6 %), mutta osallistumisen ji silti
edelleen hyvin matalaksi.
112 Muutosvaalit 2011
nestysprosenttien kansainvliset vertailut perustuvat kaikkien nioikeutettujen -
nestysvilkkauteen, joka oli nyt 67,7 prosenttia. Tll Suomi j lnsimaisessa vertailussa sel-
vsti keskitason alapuolelle. Yhteens 23 lnsimaan 2000-luvun parlamenttivaalien nestys-
prosenttivertailussa Suomi sijoittuu 16. sijalle (taulukko 6.1). Vuoden 2011 vaalivilkkauden
pieni nousu ei vaikuta sijoitukseen.
nestysaktiivisuuden muutos edellisist vaaleista on kokonaistulos, johon vaikuttavat
uusien valitsijaikluokkien osallistuminen sek muissa nestmn aktivoituneiden ja -
nestmtt jttneiden ryhmiss tapahtuneet muutokset. Niden seikkojen yhteytt puo-
luekannatukseen muutoksiin tutkitaan tmn kirjan myhemmiss luvuissa. Suomessa ei
toistaiseksi ole ollut mahdollista kert riittvn luotettavia kyselytutkimusaineistoja sen
osoittamiseksi, mitk ryhmt aktivoituvat tai passivoituivat tarkasteltaessa perkkisi edus-
kuntavaaleja. Tmn selvittminen vaatisi paneeliaineistoja, joihin haastateltaisiin samoja
valitsijoita perkkisiss vaaleissa. Tss luvussa esitetyt analyysit perustuvatkin suureksi
osaksi pitkittistietoihin useista perkkisist vaaleista. Rekisteriaineistoja voitiin hydynt
nestysaktiivisuuden alueellisten erojen sek sukupuolen ja in mukaisiin analyyseihin.
nestysprosentti nousi vuoden 2011 vaaleissa eniten Helsingin, Uudenmaan, Varsinais-
Suomen, Hmeen ja Pirkanmaan vaalipiireiss ja vhiten It- Keski- ja Pohjois-Suomessa.
Nousu oli vhisint Keskustan perinteisesti vahvoilla alueilla. nestjien aktivoituminen
painottui miehiin. Miesten vaaliosallistuminen nousi 3,6 prosenttiyksikk, mutta naisilla
vastaava lisys oli ainoastaan 1,4 prosenttiyksikk. Sukupuolten nestysprosenttien muu-
toksen ero oli samantasoista kaikissa vaalipiireiss.
Tst huolimatta naisten kotimaan nestysprosentti oli vielkin pari prosenttiyksikk
miehi korkeampi. Kyselyaineistojen perusteella arvioitiin lisksi, ett vuoteen 2007 verrat-
tuna vuoden 2011 vaalien nestysprosentti nousi eniten alle 25-vuotiaiden ja 3544 -vuoti-
aiden nioikeutettujen keskuudessa.
Naisten miehi korkeampi nestysprosentti ilmenee lhes kaikissa ikryhmiss jo en-
nakkonestyksess. Ylivoimaisesti aktiivisimpia ennakkoon nestji ovat 6574 -vuotiaat.
Heidn ennakkonestysprosenttinsa (53,3 %) oli vuoden 2011 vaaleissa yli kolminkertai-
nen alle 25-vuotiaiden ennakkonestysprosenttiin verrattuna (16,3 %).
Helsingist koottu erillisaineisto valikoitujen nestysalueiden kaikkien nioikeutet-
tujen nestysaktiivisuudesta antoi viitteit siit, mitk tekijt vaikuttivat mobilisoitumisen
kohdistumiseen voimakkaimmin juuri Helsingiss (+4,4 prosenttiyksikk). Helsingiss -
nestysprosentti nousi erityisen paljon, 12 prosenttiyksikk, 3544-vuotiaiden miesten koh-
dalla. Kyseess on osittain sama ikryhm, joka nuorina aikuisina aktivoitui vuoden 2003
vaaleissa oletettavasti pitklti Tony Halmeen ehdokkuuden myt. Aluetarkastelussakin
juuri 3544-vuotiaiden nestysaktiivisuus kohosi merkittvsti sellaisilla sosioekonomisil-
la asuinalueilla, jotka olivat vuoden 2011 vaaleissa tyypillisesti Perussuomalaisten vahvoja
kannatusalueita. Toisaalta Perussuomalaisten ennakoitu nousu toi Helsingin vaaliasetelmaan
jnnitteit, jotka aktivoivat mys muiden puolueiden kannattajia liikkeelle.
Valtakunnallisesti vuoden 2011 vaalit lievensivt jonkin verran sukupuolten ja ikryh-
mien vlisi osallistumiseroja mutta polarisoivat alueellisia eroja nestmisess. Mikli -
nestysprosentin nousua arvioidaan erityisesti suhteessa vaalikontekstiin liittyviin tekijihin,
aktivoituminen ei vlttmtt ollut erityisen suuri. Vaaleissa oli poikkeuksellisen kiinnostava
nestysaktiivisuus 113
lhtasetelma, vaalikampanjoita seurattiin selvsti enemmn kuin ennen ja mielipidemit-
taukset olivat osoittaneet suuria puoluekannatuksen muutoksia kaikissa Manner-Suomen
vaalipiireiss. Nyt havaittu nestysprosentin nousu viitanneekin jlleen kerran epsuoras-
ti siihen, ett nestysaktiivisuuden vaihtelu on tilannetekijit voimakkaammin sidoksissa
yleisiin politiikkaan ja osallistumisnormeihin kiinnittymisen eroihin, jotka muuttuvat hi-
taasti.
Joka tapauksessa vuoden 2011 kaltaiset vaalit voivat osaltaan list poliittista kiinnos-
tusta, ksityst omista vaikutusmahdollisuuksista ja osallistumisnormin muodostumista eri-
tyisesti nuorimmissa ikryhmiss. Vaaleissa oli aikaisempaa vhemmn sellaisia nestmtt
jttneit, joille jttytyminen vaaliuurnilta oli itsestn selv (28 %). Vaaliaktivoinnin kan-
nalta on niin ikn mynteist, ett kaksi viidest nestmtt jttneest ilmoitti harkin-
neensa vakavasti nestmss kynti.
114 Muutosvaalit 2011
Lhteet
Ala-Outinen, Annina (2010): Hyvinvoinnin tukiverkko koetuksella. Helsingin palveluvirastojen toiminta
kaupunginosien eriytymisen ehkisemiseksi. Tutkimuksia 3/2010. Helsinki: Helsingin kaupungin
tietokeskus.
Bennett, Stephen Earl ja Resnick, David (1990): Te implications of nonvoting for democracy in the
United States. American Journal of Political Science 34(3), 771802.
Bhatti, Yosef ja Hansen, Kasper M. (2012): Leaving the nest and the social act of voting revisiting the
relationship between age and turnout among frst-time voters. Ksikirjoitus.
Bhatti, Yosef, Hansen, Kasper M. ja Wass, Hanna (2012): Te relationship between age and turnout: a
roller-coaster ride. Ksikirjoitus.
Blais, Andr, Gidengil, Elisabeth, Nevitte, Neil ja Nadeau, Richard (2004): Where does turnout decline
come from? European Journal of Political Research 43(2), 221236.
Borg, Sami (2011): Vaalipiirikohtaiset kannatusmittaukset eduskuntavaaleissa 2011. Teoksessa Wiberg,
Matti (toim.), Populismi: kriittinen arvio. Helsinki: Edita.
Franklin, Mark (2004): Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies
since 1945. New York: Cambridge University Press.
Helsingin Sanomat 6.5.2011. Nin syntyi Soini-ilmi, katso kuvakooste. Juttu verkkosivustolla hs.f.
[luettu 28.9.2011].
Highton, Benjamin ja Wolfnger, Raymond E. (2001): Te frst seven years of the political life cycle.
American Journal of Political Science 45(1), 202209.
Karp, Jefrey A. ja Brockington, David (2005): Social desirability and response validity: a comparative
analysis of overreporting voter turnout in fve countries. Journal of Politics 67(3), 825840.
Konzelmann, Laura, Wagner, Corina ja Rattinger, Hans (2012): Turnout in Germany in the course
of time: life cycle and cohort efects on electoral turnout from 1953 to 2049. Electoral Studies
(tulossa).
Korkiasaari, Jouni (2003): Suomalaiset maailmalla. Katsaus suomalaisten siirtolaisuuteen kautta aikain.
Siirtolaisinstituutti Migrationsinstitut, http://www.migrationinstitute.f/articles/003_
Korkiasaari.pdf, [luettu 20.9.2011].
Lijphart, Arendt (1997): Unequal participation: democracys unresolved dilemma. American Political
Science Review 91(1), 114.
Martikainen, Tuomo, Taimisto, Eeva ja Wass, Hanna (2003): nestysvilkkauden alueellinen kehitys
Helsingiss. Kvartti 4/03, 927.
Martikainen, Tuomo ja Wass, Hanna (2002): nettmt yhtimiehet. Osallistuminen vuosien 1987 ja
1999 eduskuntavaaleihin. Vaalit 2002:1. Helsinki: Tilastokeskus.
Martikainen, Tuomo ja Wass, Hanna (2003): Ulkosuomalaiset voisivat ratkaista vaalituloksen. Helsingin
Sanomat 5.2.2003.
Martikainen, Tuomo ja Wass, Hanna (2007): nestysaktiivisuuden ja puolueiden kannatuksen muutos
vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Helsingiss. Tutkimuksia 8/2007. Helsinki: Helsingin kaupun-
gin tietokeskus.
Martikainen, Tuomo ja Wass, Hanna (2011): nestjien mobilisaatio ja puoluekannatuksen muutos
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Helsingiss. Kvartti 4/2011, 2536.
Martikainen, Tuomo ja Yrjnen, Risto (1984): Nuorten poliittinen suuntautuminen. Tutkimus nuor-
ten nestysvalinnoista. Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus.
Milbrath, Lester W. (1965): Political participation. Chicago, IL: Rand McNally.
Mykknen, Juri (2007): Eduskuntavaalien televisiomainokset ja populaarikulttuuri. Teoksessa Pernaa,
Ville, Niemi, Mari K., Pitknen, Ville (toim.), Mielikuvavaalit. Kevn 2007 eduskuntavaalien
mediailmit. Turun yliopisto: Kirja-Aurora.
nestysaktiivisuus 115
Pesonen, Pertti, Snkiaho, Risto ja Sami Borg (1993): Vaalikansan nivalta. Tutkimus eduskunta-
vaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa jrjestelmss. Helsinki: WSOY.
SDP (2011). Puolueen verkkosivuilla esitetty kontaktilaskuri kydyist keskusteluista http://www.sdp.
f/kontaktilaskuri [luettu 28.9.2011].
Strate, John M., Parrish, Charles J., Elder, Charles D. ja Ford, Coit (1989): Life span civic development
and voting participation. American Political Science Review 83(2), 443464.
Teixeira, Ruy A. (1992): Te disappearing American voter. Washington, D.C: Te Brookings Institution.
Wass, Hanna (2007): Te efects of age, generation and period on turnout in Finland 1975-2003. Electoral
Studies 26(3), 648659.
Wass, Hanna (2008): Generations and turnout. Generational efect in electoral participation in Finland.
Acta Politica 35. Helsinki: Department of Political Science, University of Helsinki.
Wolfnger, Raymond E. ja Rosenstone, Steven J. (1980): Who votes? New Haven, CT: Yale University
Press.
YLE uutiset. 29.3. Vain harva ruotsinsuomalainen nest Suomen eduskuntavaaleissa, http://yle.f/
uutiset/teksti/teemat/vaalit_2011/2011/03/vain_harva_ruotsinsuomalainen_aanestaa_
suomen_eduskuntavaaleissa_2471699.html, [luettu 20.9.2011].
116 Muutosvaalit 2011
7
nestneiden ja nestmtt
jttneiden mielipideyhtenevisyys
ja poliittinen edustus
Hanna Wass, Peter Sderlund ja Lauri Rapeli
Johdanto
Edustuksellisessa demokratiassa vaaleilla valitun parlamentin tulee heijastaa kansalaisten
arvoja ja nkemyksi. Poliittinen edustus voidaan jakaa yhtlt ulkoista vastaavuutta ko-
rostavaan deskriptiiviseen eli peilikuvaedustukseen ja toisaalta mielipideyhtenevisyytt
korostavaan substantiiviseen edustukseen (Pitkin 1967). Peilikuvamalli ei juurikaan toimi
Suomessa, sill jo kansanedustajaehdokkaat ovat nioikeutettuja korkeammin koulutettuja
ja enemmn ansaitsevia (Tilastokeskus 2011). Nm erot korostuvat valituissa ehdokkaissa,
ja lisksi kansanedustajat ovat keskimrin selvsti nioikeutettuja vanhempia.
Poliittisen mielipide-edustavuuden kannalta on olennaista, mill tavoin ja milt osin
nestneiden ja nestmtt jttneiden arvot ja mielipiteet eroavat toisistaan. Kysymys
on merkittv arvioitaessa matalan vaaliosallistumisen merkityst (Lutz ja Marsh 2007,
539540). Mikli nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipiteet ovat lhell toisi-
aan, mys jlkimmisen ryhmn nkemykset tulevat edustetuiksi, vaikka he eivt olekaan
ilmaisseet vaaleissa mielipidettn. Mikli ryhmien vlill on sen sijaan huomattavia eroja,
poliittinen agenda voi vinoutua nestneiden eduksi (Teixeira 1992, 102, yhteenvetona
Lutz ja Marsh 2007, 544). Tm voi puolestaan laskea nestmtt jttneiden osallistumis-
motivaatiota tulevissa vaaleissa.
Useissa tutkimuksissa on havaittu, ett nestneiden ja nestmtt jttneiden mie-
lipiteet eivt poikkea huomattavasti toisistaan (esim. Bennett ja Resnick 1990, Highton ja
Wolfnger 2001, Shafer 1982, Studlar ja Welch 1986, Teixeira 1992, 97101, Wolfnger
ja Rosenstone 1980, 111113). Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin lydetty mys eroja
(Grifn ja Newman 2005; Leighley ja Nagler 2007; Wattenberg 2002; yhteenvetona Lutz ja
Marsh 2007).
Kun nioikeus on yhtlinen, kaikilla nill on vaaleissa yht suuri painoarvo lopputu-
loksen kannalta. Vaalien jlkeen toteutettu politiikka ei silti voi noudattaa kaikissa asiakysy-
myksiss eri nestjryhmien nkemyksi, koska niiss on eroja (Enns ja Wlezien 2011, 1).
Toinen poliittisen edustuksen kannalta keskeinen kysymys onkin, miten eri valitsijaryhmien
nkemyserot heijastuvat ptksenteossa. Amerikkalaisissa tutkimuksissa poliittisten p-
tsten on havaittu vastaavan paremmin korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevien
kansalaisten tavoitteita (yhteenvetona mt., 2). Mys eri maita vertailevassa tutkimuksessa on
saatu samansuuntaisia tuloksia (Rosset et al. 2012). Vastaavantyyppisi vinoumia on lydetty
nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipideyhtenevisyys 117
lisksi nestmss kyneiden ja nestmtt jttneiden vlill (Grifn ja Newman 2005).
Esiin nostettuja kysymyksi voidaan tutkia eduskuntavaalitutkimuksen kyselyaineistolla
suuntaa-antavasti. Tss luvussa tarkastellaan ensin nestneiden ja nestmtt jttnei-
den mielipideyhtenevisyytt poliittisissa asiakysymyksiss. Tmn jlkeen verrataan -
nestneiden ja nestmtt jttneiden eroja poliittisessa edustuksessa yhden perinteisen,
valitsijoiden ideologista sijoittumista kuvaavan teeman (vasemmistooikeisto-ulottuvuus) ja
typeriseen maahanmuuttoon suhtautumisen osalta. Suhtautuminen maahanmuuttoon so-
pii vuoden 2011 vaaleissa hyvin tarkastelun kohteeksi mys siksi, ett aihe korostui vaaleissa
Perussuomalaisten kannatuksen nousun myt huomattavasti aikaisempaa enemmn.
Mielipideyhtenevisyys
Eduskuntavaalitutkimuksessa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa yhteens 17 erilaiseen
ehdotukseen siit, miten Suomea tulisi kehitt tulevaisuudessa. Vastaus annettiin asteikolla
010, jossa 0 tarkoitti erittin huonoa ehdotusta ja 10 erittin hyv ehdotusta. Asteikon
keskikohta 5 tarkoitti, ettei ehdotus ollut vastaajan mielest hyv eik huono. Kysymyksell
mitattiin toisin sanoen sek vastaajan mielipiteen vahvuutta ett sen suuntaa. Taulukkoon
7.1 on sisllytetty ainoastaan ne asiakysymykset, joissa nestneet ja nestmtt jttneet
erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevsti. Taulukossa raportoidut luvut ovat kyseisell
skaalalla annettujen vastausten keskiarvoja. Eta2 on selitysaste, joka kertoo kuinka suuren
osan ryhmien vlisest erosta nestmss kynti koskeva muuttuja selitt.
Taulukko 7.1
Asiakysymykset
a
, joissa nestneiden ja nestmtt jttneiden nkemykset
erosivat eniten toisistaan (keskiarvot ja yksisuuntainen varianssianalyysi)
3uor|,jossa areslareel areslaralla Ela
jallareel
orp|ererral|e||lyseroler|a|ue|derva||||a Z,0 ,5 0,01
ora||a|serp|verolus ,2 Z,0 0,02
suurlaudulaar|arsa|rva||serr|rjapa|rolelaar
va|errarer||arsojerjara|derva||s|arajoja 5,8 1,9 0,02
su|laudulaarsuva|lsevasl|ru|slara|slalu|ev||r,
jo|||aorer|us|orlojae|ararlaval 5,5 1,Z 0,01
or|a|s|va|vaa|arsa|||s||e|la,suor|jaruols| 5,2 1, 0,01
||r|selovallyoe|arassap|derpaar 5,1 1,1 0,01
raa|arruulloor|aajar|lla|serpaa 3,Z 3,2 0,01
a
As|a|ysyry|s|a|os|ev|ara|ery|s|aorr|lalluperavauruos|oors|sa|lyva||a|ysyry|se||a3euraavassaor|uele|luera|la
e|dolu|s|a,jo|||rror|err|e|eslalu||s|paroslaa3uoressalu|eva|suudessa.V|lar|e|laleo|ellera|slae|dolu|s|sla?
Kaylla|aavaslaar|sessaapuraa||ao|evaaasle|||oa.Arv|o|rl|s|aa|ava||le||ro||asla|yrrereer,jossa0=er|lla|r|uoro
e|dolus,5=e||yvae||a|uoroe|dolusja10=er|lla|r|yvae|dolus.Tau|u|ossaores|lellya|roaslaarreas|a|ysyry|sel,jo|ssa
aareslaj|erjaaareslarallajallare|derva||rereroorl||aslo|||sesl|rer||lseva(p<0,05).
areslysl|eloorpa|rolellusu|upuo|erru|aarvaslaaraarv|ra|||sla,vaa||l||aslo|slasaalavaaaareslysa|l||v|suulla.
118 Muutosvaalit 2011
nestneet ja nestmtt jttneet eivt eronneet toisistaan kymmenen kysymyksen
kohdalla. Vastaavasti tilastollisesti merkitsevi eroja oli havaittavissa seitsemss eri asiaky-
symyksess. Kokonaisuutena tarkasteltuna ryhmien mielipiteet olivat siis enemmn saman-
laisia kuin erilaisia. Monet asioista, joissa ryhmien mielipiteet olivat lhell toisiaan, olivat
vahvasti sidoksissa arvoihin. Molemmat ryhmt suhtautuvat esimerkiksi mynteisesti su-
kupuolten vliseen tasa-arvoon sek perinteisten suomalaisten arvojen vaalimiseen. Mys-
kn suhtautuminen kristillisten arvojen suurempaan rooliin Suomessa, perheiden aseman
vahvistamiseen, lain ja jrjestyksen lismiseen, yrittj- ja markkinatalousystvllisyyteen,
ympristystvllisyyteen, pienempiin tuloeroihin, julkisen sektorin kasvattamiseen, maa-
hanmuuton lismiseen ja seksuaalivhemmistjen oikeuksien vahvistamiseen ei erotellut
nestneit ja nestmtt jttneit toisistaan.
Ryhmien mielipiteet erosivat toisistaan kysymyksiss, joista on Suomessa keskusteltu
viime vuosina usein varsin tunnepitoisestikin: kansainvlistymiskehitys, muiden kulttuurien
edustajiin suhtautuminen, verotuksen taso, tyuran pituus, ruotsin kielen asema, alueellinen
eriarvoistuminen ja maahanmuutto. Erot ovat kuitenkin posin suhteellisen pieni, eivtk
juurikaan yhteydess pelkstn nestysaktiivisuuteen. Huomattavaa on, ett alueellinen
eriarvoistuminen, verotuksen taso ja maahanmuutto olivat ainoita kysymyksi, joissa ero
koski lhinn mielipiteiden vahvuutta. Suomen kansainvlistymiskehitys, suhtautuminen
muihin kulttuureihin, ruotsin kielen asema sek tyuran pituus olivat asioita, joissa ryhmien
keskiarvot asettuivat vastakkaisille puolille eli ehdotuksen puolesta ja vastaan.
Jyrkin ero nestneiden ja nestmtt jttneiden vlill on havaittavissa suhtautu-
misessa kansainvlistymiskehitykseen, joka on nestneill nestmtt jttneit selvsti
mynteisempi. Lisksi suvaitsevainen asennoituminen muista kulttuureista tuleviin ja kaksi
kansalliskielt saa kannatusta heidn keskuudessaan. nestmtt jttneet suosivat nes-
tneit enemmn matalampaa verotusta ja lyhyempi tyuria.
Analyysin perusteella nytt silt, ett mys Suomessa suuret mielipide-erot nestnei-
den ja nestmtt jttneiden vlill rajautuvat ainoastaan muutamiin, julkisessa keskuste-
lussa runsaasti esill olleisiin kysymyksiin. Nilt osin nestmtt jttneiden mielipiteet
eivt vastaa nestneiden nkemyksi. Erot nyttisivt koskevan erityisesti suhtautumista
sek maamme ruotsinkieliseen vhemmistn ett laajemmin ulkomaisiin kulttuureihin ja
vaikutteisiin. nestneiden asenne on jokseenkin selvsti nestmtt jttneit myntei-
sempi. Ilmi on siin mieless yllttv, ett Perussuomalaiset tarjosivat selken vaihtoehdon
ruotsin kielen aseman heikentmist kannattaville sek Suomen kansainvlistymist vastus-
taville. On mahdollista, ett edes Perussuomalaisten kannanotot eivt olleet riittvn vahvoja
nurkkapatrioottisimmille nestmtt jttneille. Voi mys olla, ett osaa tst nestmtt
jttneiden ryhmst ei kiinnosta vaaleissa nestminen missn olosuhteissa.
Poliittinen edustus
Seuraavaksi poliittisen edustuksen toteutumista tutkitaan mielipideyhtenevyyden nkkul-
masta. Kyselyaineistolla voidaan tutkia eri ryhmien sijoittumista vasemmistooikeisto-ulot-
tuvuudella ja asennoitumista typeriseen maahanmuuttoon sen perusteella, miten vastaajat
ovat sijoittaneet itsens ja kunkin eduskuntapuolueen asteikolla nollasta kymmeneen. Poliit-
nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipideyhtenevisyys 119
tista orientaatiota mittaavassa kysymyksess nolla tarkoitti sijoittumista eniten vasemmalle
ja kymmenen eniten oikealle. Maahanmuuttokysymyksess nolla merkitsi tulisi vhent
huomattavasti ja kymmenen tulisi list huomattavasti. Kunkin puolueen sijoittuminen
on laskettu keskiarvona kaikkien vastaajien arvioista.
Niden tietojen pohjalta on ensinnkin mahdollista verrata toisiinsa nestneiden, -
nestmtt jttneiden sek kootusti eduskuntapuolueiden ja hallituspuolueiden keskim-
rist sijoittumista molemmilla ulottuvuuksilla. Taulukossa 7.2 on esitetty kunkin ryhmn
sijoittumisen keskiarvo. Eduskunnan sijoittuminen on laskettu vastaajien arvioihin perustu-
van puolueiden sijainnin painotettuna keskiarvona. Kunkin puolueen osuus on painotettu
sen suhteellisella osuudella kaikista kansanedustajapaikoista. Vastaavasti hallituksen eli hal-
lituspuolueiden keskimrinen sijainti on laskettu painottamalla kunkin hallituspuolueen
osuutta suhteessa hallituksen muodostaneiden puolueiden yhteenlaskettuihin kansanedus-
tajapaikkoihin. Painotuksessa eduskunnan sijoittuminen laskettiin vuoden 2011 vaalitulok-
sen ja hallituksen sijoittuminen Jyrki Kataisen hallituksen hallituspuolueiden mukaan (vas-
taavasta laskutavasta, Golder ja Stramski 2010, 96).
Taulukko 7.2
nestneiden ja nestmtt jttneiden sijoittuminen vasemmistooikeisto-
ulottuvuudella
a
ja suhtautumisessa typeriseen maahanmuuttoon
b
sek
arviot eduskunnan ja hallituksen sijoittumisesta
c
, ryhmkeskiarvot
.
Ka|||| ares- ares- Edus|urla la|||lus
aar|- lareel laralla
o||eulelul jallareel

vaserr|sloo||e|slo-u|olluvuus 5,33 5,35 5,25 5,ZZ 5,Z0
Tyopera|serraa|arruuloru|olluvuus 5,31 5,1Z 1,12 5,Z2 ,13
a
vaslaaj|ers|jo|llur|slavaserr|sloo||e|slo-u|olluvuude||aorr|lallu|ayrl||yse|yr|ysyry|se||a:Po||l|||assapu|ulaarjos|us
vaserr|sloslajao||e|slosla.Kaylarreasle|||oa,jossaro||alar|o|llaaer|lervaserra||aja|yrrererer|lero||ea||a.V|||r
s|jo|lla|s|lle|lserre?
o
Tyopera|seerraa|arruulloorsu|laulur|slar|lall||rperavauru|yse|yr|ysyry|se||a:3uoressapu|ulaarry|yaar
pa|jorlyopera|seslaraa|arruulosla,jo||alar|o|lelaar3uoreerlo|dervuo|s|lapa|luvaaruullo||||ella.V|lar|e|lao|elle
lyopera|serraa|arruulor||saar|sesla3uoressaasle||o||a010,jossa0lar|o|llaa,ellalyopera|slaraa|arruulloalu||s|
r|e|eslarreva|erlaavo|ra||aasl|ja10,ellas|lalu||s|||salavo|ra||aasl|?.
c
Puo|ue|ders|jo|llur|slaorr|lalluy|laa|la|aaslalle|ua|re|slor|ysyry|se||a,jossavaslaaj|apyydell||rs|jo|llaraar|u||r
edus|urlapuo|uevaserr|sloo||e|slo-u|olluvuude||a,jossaro||arer||ls|er|lervaserra||aja|yrrererer|lero||ea||aja
lo|saa|laperavaurur|ysyry|se||a,jossavaslaaj|apyydell||rs|jo|llaraar|u||redus|urlapuo|uesu|laulur|sessalyopera|seer
raa|arruulloorasle||o||a010,jossa0rer||ls|,ellalyopera|slaraa|arruulloalu||s|va|erlaavo|ra||aasl|ja10,ellas|la
lu||s|||salavo|ra||aasl|.Kur||rpuo|ueers|jo|llur|reror|as|ellu|a||||ervaslaaj|erarv|o|der|es||arvora.Edus|urrarja
|a|||lu|sers|jo|llur|reror|as|ellupa|rolellura|es||arvora,jossa|ur||rpuo|ueerosuusorsu|leulelluserosuuleer|a|||sla
eduslajapa||o|sla/|a|||lu|serruodoslav|erpuo|ue|dereduslajapa||o|sla.
areslysl|eloorpa|rolellusu|upuo|erru|aarvaslaaraarv|ra|||sla,vaa||l||aslo|slasaalavaaaareslysa|l||v|suulla.A|re|slor
po|ja|laorra|do|||sla|as|ea|a||||er|arsa|a|slers|ja|rr|rjaedus|urrar/|a|||lu|sers|ja|rr|rse|aaareslare|derella
aareslarallajallare|derva||slererojerl||aslo|||rerrer||lsevyys.Karsa|a|slers|ja|rl|eroaal||aslo|||sesl|rer||lsevasl|se|a
edus|urrarella|a|||lu|serarv|o|duslas|ja|rr|sla.L|sa|s|aareslare|derjaaareslarallajallare|ders|ja|rr|leroavallo|s|slaar
l||aslo|||sesl|rer||lsevasl|.
120 Muutosvaalit 2011
Tulosten perusteella nestneet nyttisivt tulevan nestmtt jttneit paremmin
edustetuiksi molemmilla ulottuvuuksilla. Vasemmistooikeisto-ulottuvuudella nestneet
(5,35) sijoittuivat eduskunnasta (5,77) hieman vasemmalle mutta sen sijaan nestmtt
jttneist (5,25) oikealle. Vastaava havainto voidaan tehd suhtautumisessa typeriseen
maahanmuuttoon, jossa sek nestneiden (5,47) ett eduskunnan (5,72) sijoittuminen on
huomattavasti lhempn mynteist ript kuin nestmtt jttneiden sijoittuminen
(4,12). Tulos on yhteensopiva aikaisemman tutkimuksen tulosten kanssa (Kestil-Kekkonen
ja Wass 2008). Havainnot ovat samansuuntaisia verrattaessa nestneiden ja nestmtt
jttneiden sijoittumista hallituksen sijoittumiseen, mutta typerisen maahanmuuton koh-
dalla etisyydet ovat vielkin suurempia. Hallituksen sijoittumisessa nkyy selvsti Perussuo-
malaisten jminen hallituksen ulkopuolelle.
Taulukon 7.2 kaksi oikeanpuolimmaisinta numerosaraketta kertovat eduskunnan ja
hallituksen sijoittumisen tutkituilla ulottuvuuksilla painotettujen ryhmkeskiarvojen perus-
teella. Kansalaisten ja edustuksellisen elimen vlinen yhtenevisyys eli kongruenssi voidaan
laskea vhentmll eduskunnan tai hallituksen sijainti kansalaisten sijoittumisen keskiar-
vosta. Tss tapauksessa on kyse absoluuttisesta keskimrisest kongruenssista, jolle on
ominaista kansalaisten sijainnin mrittely vastaajien keskimrisen sijainnin perusteella
(Golder ja Stramski 2010, 92).
Absoluuttisen keskimrisen kongruenssin tarkastelu soveltuu kuitenkin huonosti ti-
lanteisiin, jossa vastaajat ovat jakautuneet laajasti keskiarvon molemmin puolin tarkastelta-
valla ulottuvuudella (mt., 9293). Edustuksellisuutta voidaankin mitata mys niin, ett kan-
salaisten keskimrisen sijoittumisen ja edustuksellisen elimen sijoittumisen vertailun sijaan
lasketaan, kuinka lhell tai kaukana yksittiset vastaajat sijaitsevat edustuksellisen elimen
sijainnista. Mit lhempn yksittisten etisyyksien yhteenlaskettu sijainti on edustukselli-
sen elimen sijaintia, sit parempi on kansalaisten absoluuttinen kongruenssi (mt., 92).
Taulukossa 7.3 on verrattu vasemmistooikeisto-ulottuvuudella ja typerisen maahan-
muuton kysymyksess nestneiden ja nestmtt jttneiden absoluuttista kongruenssia
lheisimmksi koettuun puolueeseen, eduskuntaan ja hallitukseen.
1
Taulukossa esitetyt lu-
vut merkitsevt kansalaisten ja edustuksellisen elimen vlist etisyytt asteikolla 010. Pie-
nemmt luvut merkitsevt parempaa kongruenssia.
Taulukossa 7.3 on tarkasteltu ensimmiseksi vastaajan oman sijoittumisen ja tmn it-
selleen lheisimmksi kokemansa puolueen vlisen sijainnin lheisyytt. Puoluetta koskeva
tarkastelu on siin suhteessa trke, ett edustusta puolueiden kautta pidetn usein edustuk-
sellisen demokratian kytnnn kannalta keskeisen (esim. Tomassen 1994, 251). Ottaen
huomioon, ett absoluuttisen kongruenssin mittaaminen perustuu yksittisten vastaajien
sijaintiin, sit kytettess on mahdollista tutkia edustetuksi tulemista mys vastaajan l-
heisimmksi kokeman puolueen kautta. Vertailukohteena oleva puolue on kunkin vastaajan
kohdalla tllin se, mihin hn ensisijaisesti samastuu haastatteluaineistoon sisltyvn erilli-
sen kysymyksen pohjalta. Kunkin vastaajan kohdalla on laskettu vastaajan oman sijoittu-
misen ja hnen lheisimmksi kokemansa puolueen vlinen etisyys erikseen kummallakin
1 Absoluuttinen kongruenssi on laskettu vhentmll ensin jokaisen vastaajan kohdalla hnen sijaintinsa edustuk-
sellisen elimen arvioidusta sijainnista, muodostamalla tmn jlkeen erotuksista absoluuttiset arvot, laskemalla
lopuksi kaikki kyseiset etisyydet yhteen ja jakamalla ne havaintojen mrll.
nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipideyhtenevisyys 121
tarkasteltavalla ulottuvuudella. Samoin kuin edell, kunkin puolueen sijainti on mritelty
kaikkien vastaajien arvioiden keskiarvona.
2
Tarkastelun taustaksi voidaan verrata ensin kaikkien vastaajien tuloksia vasemmistooi-
keisto-ulottuvuudella, jonka vastausasteikko vaihtelee siis vlill 010. Kokoomuksella puo-
lueen lheisimmksi kokeneiden kansalaisten vlinen etisyys vasemmistooikeisto-ulottu-
vuudella on pienin (1,00) ja Perussuomalaisilla suurin (1,76). Kokoomukseen samastuvat
nyttisivt nin ollen sijoittuvan muita puolueita yhtenevisemmin vasemmistooikeisto-
ulottuvuudelle. Perussuomalaiset lheisimmksi puolueeksi kokevien vastaajien hajonta on
vastaavasti suurempaa. Tm kertoo siit, ett puolueeseen samastuvat poikkeavat keske-
nn jossain mrin toisistaan poliittisen orientaationsa suhteen. Onkin mahdollista, ett
vasemmistooikeisto-jako ei vlttmtt ole Perussuomalaisten osalta keskeinen puolueen
kannattajia mrittelev tekij. Thn puolueeseen samastuville muut yhdistvt kysymykset
saattavat olla siin mrin merkityksellisi, ett perinteiset vasemmistooikeisto-suuntaiset
luokkarajat ylittyvt. Perussuomalaisiin kuuluu niin perinteisi vasemmiston kuin oikeiston
kannattajia.
2 Vastaajan ja hnen eniten samastumansa puolueen vlinen etisyys olisi mahdollista mritell mys vertaamalla
kunkin vastaajan kohdalla hnen omaa sijoittumistaan ja omaa arviotaan lheisimmksi koetun puolueen
sijainnista. Tllin kongruenssi voi kuitenkin tulla yliarvioiduksi, koska vastaajan oma sijoittuminen ja arvio
puolueen sijoittumisesta ovat oletettavasti yhteydess toisiinsa (Andeweg 2011, 40).
Taulukko 7.3
nestneiden ja nestmtt jttneiden absoluuttinen kongruenssi lheisimmksi koetun
puolueen, eduskunnan ja hallituksen sijainnin kanssa ja nestneiden ja nestmtt
jttneiden vlisen kongruenssin erotus (*=p<0,01)
La|e|s|rra|s| Edus|urla la|||lus
|oellupuo|ue
Vasemmistooikeisto-ulottuvuus
aareslareel 1,31 1,8Z 1,8Z
aareslarallajallareel 1,39 1,0 1,59
erolus -0,08 0,2Z 0,28
Typerisen maahanmuuton ulottuvuus
aareslareel 1,Z5 1,91 1,99
aareslarallajallareel 1,90 2,0 2,58
erolus -0,15 -0,15 -0,59
areslare|derjapuo|ue|ders|jo|llur|ser|as|er|rerores|lellylau|u|ossaZ.2.
Tau|u|ossaes|lelylaareslare|derjaaareslarallajallare|der|es||arvol|uvaavalry|r|erela|syylla|ur||rpo|||ll|serlo|r|jar
s|ja|rr|slavaslaava||au|olluvuude||aasle||o||a010.areslysl|eloorpa|rolellusu|upuo|erru|aarvaslaaraarv|ra|||sla,
vaa||l||aslo|slasaalavaaaareslysa|l||v|suulla.areslare|derjaaareslarallajallare|derva||sler|orruerss|erojerl||aslo|||rer
rer||lsevyysorleslallu|ayllara||aVarr-w||lreyru-lesl|a.
122 Muutosvaalit 2011
Typerisen maahanmuuton kysymyksess erot olivat pienimmt RKP:hen (1,18) ja
suurimmat Vasemmistoliittoon (1,96) samastuvilla. RKP:n kohdalla havainto sopii hyvin
yhteen puolueen monikulttuurisuutta korostavan julkisuuskuvan kanssa. Vasemmistoliiton
kohdalla tulokseen vaikuttaa osaltaan puolueen kannattajakunnan nykyinen heterogeeni-
suus. Puolueen perinteisten, tyntekijryhmi edustavien kannattajien voi olettaa suhtautu-
van typeriseen maahanmuuttoon nuoria, globalisaation aikana kasvaneita tukijoita vara-
uksellisemmin.
nestneiden etisyys lheisimmksi koetusta puolueesta on sek vasemmistooikeis-
to-ulottuvuudella ett typerist maahanmuuttoa koskevassa kysymyksess (1,31 ja 1,75)
hieman nestmtt jttneit pienempi (1,39 ja 1,90). Niden kahden ryhmn erot
kongruenssissa (-0,08 ja -0,15) ovat kuitenkin hyvin pieni eivtk tilastollisesti merkitsevi.
Sek nestneet ett nestmtt jttneet nyttisivt siis tulevan varsin hyvin edus-
tetuiksi lheisimpn pidetyn puolueen kautta molemmilla tarkastelluilla ulottuvuuksilla.
On kuitenkin syyt huomata, ett nestneiden ja nestmtt jttneiden vlisten
kongruenssilukujen lheisyys vasemmistooikeisto-ulottuvuudella voi osittain johtua sii-
t, ett nestmtt jttneist huomattava osuus ei joko kokenut olevansa lhell mitn
poliittista puoluetta tai ilmoitti, ett ei osaa sijoittaa itsen tai puoluetta kyseisell ulottu-
vuudella. Tllaiset vastaajat jivt analyysin ulkopuolelle, joten mukana olevat nestmtt
jttneet ovat tss suhteessa jo lhtkohtaisesti lhempn nestneit. Typerist maa-
hanmuuttoa koskevassa kysymyksiss nestneet ja nestmtt jttneet eivt poikenneet
huomattavasti toisistaan vastaamatta jttneiden mriss.
Seuraavaksi taulukossa 7.3 on verrattu nestneiden ja nestmtt jttneiden ab-
soluuttista kongruenssia eduskunnan kanssa. Kuten taulukossa 7.2, eduskunnan sijainti on
laskettu kaikkien eduskuntapuolueiden sijoittumisen painotettuna keskiarvona. Tulosten
perusteella vaikuttaa ylltten silt, ett nestmtt jttneiden etisyys eduskunnan sijain-
nista (1,87) on nestneit (1,60) pienempi. Ryhmien vlinen ero kongruenssissa (0,27) on
mys tilastollisesti merkitsev. Havainto viittaa siihen, ett nestmtt jttneille mitattu
poliittinen orientaatio on keskenn yhtenisemp ja nestjiss on vastaavasti enemmn
molempien laitojen edustajia.
3
Osittain tulokseen vaikuttaa mys se, ett nestmtt jt-
tneiss on enemmn itsens asteikon keskivliin sijoittavia. Ainakin osalla vastaajista tm
osoittaa poliittisen orientaation vakiintumattomuutta. Sen sijaan typerisen maahanmuu-
ton kohdalla nestneiden etisyys eduskunnan koetusta keskimrisest sijainnista on
nestmtt jttneit pienempi, kuten mys taulukosta 7.2 havaittiin. nestneiden ja
nestmtt jttvien vlinen kongruenssiero (-0,15) ei kuitenkaan ole tilastollisesti mer-
kitsev.
Kuten oletettua, sek nestneet ett nestmtt jttneet tulevat molemmilla tarkas-
telluilla ulottuvuuksilla paremmin edustetuiksi itselleen lheisimmksi kokemansa puolu-
een kautta. Edustuksellisuus vaikuttaisi toimivan suhteellisen hyvin mys eduskunnan osalta
etenkin vasemmistooikeisto-ulottuvuudella, mutta mys typeriseen maahanmuuttoon
suhtautumisen osalta. Jlkimmiseen seikkaan on oletettavasti vaikuttanut huomattavasti
3 Vastaava tarkastelu tehtiin mys vuoden 2007 eduskuntavaalitutkimuksen aineistolla. Mys siin nestmtt
jttneiden sijoittuminen vasemmistooikeisto-ulottuvuudella on eduskunnan sijoittumista lhempn nest-
neisiin verrattuna.
nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipideyhtenevisyys 123
Perussuomalaisten kasvu paikkamrltn eduskunnan kahdeksanneksi suurimmasta puo-
lueesta kolmanneksi suurimmaksi.
Vertailun vuoksi eduskunnan sijainti mritettiin mys vuoden 2007 vaalien paikkam-
rien perusteella (laskutavasta Dalton ym. 2011). Vuonna 2007 valitun eduskunnan sijainti
asteikolla 010 oli 6,82 eli 0,56 yksikk nykyist eduskunnan sijaintia (5,77) maahanmuut-
tomynteisempi. Eroa voi pit huomattavana, koska vastaajien arvioiden perusteella kaikki
puolueet Perussuomalaisia lukuun ottamatta sijoittuvat maahanmuuttoulottuvuudella erit-
tin lhelle toisiaan, kahden yksikn sisn asteikolla 010.
Taulukon 7.3 viimeisess sarakkeessa on esitetty viel vastaava tarkastelu hallituksen
osalta. Mys tss nestmtt jttneet tulevat nestneit paremmin edustetuiksi va-
semmisto-oikeisto-ulottuvuudella. Maahanmuuttokysymyksess tilanne on erilainen, koska
maahanmuuttoon muista puolueista poikkeavasti suhtautuva Perussuomalaiset ei kuulu hal-
litukseen. Mys hallituksen osalta kongruenssi kansalaisiin on kuitenkin kohtuullisen hyv
posan eroista jdess alle kahden yksikn. Suurin ero (2,58 yksikk) oli havaittavissa -
nestmtt jttneiden ja hallituksen sijoittumisen vlill.
Ptelmt
Poliittista edustusta voidaan tutkia joko tarkastelemalla edustajien ja kansalaisten ulkoista
vastaavuutta tai arvojen ja mielipiteiden yhtenevisyytt eli kongruenssia. Tss tutkimuk-
sessa verrattiin, onko nestjien mielipideyhtenevyys edustuksellisiin toimielimiin suurem-
pi kuin nestmtt jttneill. Kysymyst lhestyttiin vertaamalla ensin nestneiden ja
nestmtt jttneiden nkemyksi poliittisissa asiakysymyksiss. Tmn jlkeen tutkittiin
nestneiden ja nestmtt jttneiden poliittista edustusta perinteisell vasemmisto
oikeisto-ulottuvuudella ja asennoitumisessa typeriseen maahanmuuttoon. Molemmilla
ulottuvuuksilla verrattiin erikseen nestneiden ja nestmtt jttneiden kongruenssia
eduskuntaan ja hallitukseen. Eduskunnan ja hallituksen sijainti mriteltiin painotettuina
keskiarvoina kaikkien vastaajien arvioista siit, miten eduskunnassa edustetut puolueet si-
joittuvat kyseisille ulottuvuuksille.
Tulokset osoittavat, ett nestneiden ja nestmtt jttneiden nkemykset eroavat
toisistaan joissakin paljon julkisuudessa esill olleissa kysymyksiss. Vuoden 2011 eduskun-
tavaaleissa nestneet suhtautuvat nestmtt jttneit mynteisemmin esimerkiksi kan-
sainvlistymiseen, monikulttuurisuuteen, tyurien pitenemiseen ja ruotsin kielen vahvaan
asemaan. Monissa muissa tiedustelluissa aiheissa mielipide-erot olivat suhteellisen pieni,
mink vuoksi tuloksissa keskityttiin tilastollisesti merkitsevi eroja osoittaneisiin teemoihin.
Poliittisen edustuksen osalta sek nestneet ett nestmtt jttneet tulevat varsin
hyvin edustetuiksi lheisimmksi kokemansa puolueen, eduskunnan ja hallituksen kautta.
Vasemmistooikeisto-ulottuvuudella nestneet ja nestmtt jttneet eivt eroa toisis-
taan tilastollisesti merkitsevsti siin, miten lhelle he itse sijoittuvat suhteessa sen puolueen
sijaintiin, jonka kokevat lheisimmksi.
Sen sijaan sek eduskunnan ett hallituksen arvioitu sijainti on ylltten lhempn -
nestmtt jttneiden sijaintia. Havaintoon vaikuttaa kuitenkin osaltaan nestmtt jt-
124 Muutosvaalit 2011
tneiden taipumus sijoittaa itsens nestneit useammin vasemmistooikeisto-ulottuvuu-
den keskipaikkeille. Nin ollen havainnon taustalla ovat suurelta osin kyselytutkimustekniset
seikat, eik nestneiden heikompi edustus.
Suhtautumisessa typeriseen maahanmuuttoon nestneiden kongruenssi on nes-
tmtt jttneit parempi kaikkien tarkasteltavien edustuksellisten elimien kanssa. nes-
tmtt jttneiden ero eduskunnan keskimriseen sijaintiin on kaksi yksikk asteikolla
010, mik liittyy pitklti Perussuomalaisten kansanedustajapaikkojen kasvuun ja puolueen
maahanmuuttokriittisyyteen. Tss suhteessa vuoden 2011 vaalit siis paransivat kansan-
edustuslaitoksen ja kansalaisten yleist mielipideyhtenevyytt. Perussuomalaisia koskevien
arvioiden vaikutusta tutkimustuloksiin korostaa viel se, ett puolueen jty hallituksen ul-
kopuolelle nestneiden ja hallituksen vlinen kongruenssi on maahanmuuttokysymyksess
selvsti heikompi eduskuntaan verrattuna.
nestneiden ja nestmtt jttneiden mielipideyhtenevisyys 125
Lhteet
Andeweg, Rudy B. (2011): Approaching perfect policy congruence: measurement, development and
relevance for political representation. Teoksessa Rosema, Martin Denters, Bas ja Aarts. Kees
(toim.), How democracy works: political representation and policy congruence in modern societies.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bennett, Stephen Earl ja Resnick, David (1990): Te implications of nonvoting for democracy in the
United States. American Journal of Political Science 34(3), 771802.
Dalton, Russell J., Farrell, David ja McAllister, Ian (2011): Te dynamics of democratic representation.
Teoksessa Rosema, Martin Denters, Bas ja Aarts, Kees (toim.), How democracy works: political
representation and policy congruence in modern societies. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Enns, Peter K. ja Wlezien, Christopher (2011): Group opinion and the study of representation. Teokses-
sa Peter K. Enns ja Christopher Wlezien (toim.), Who gets represented? New York: Russell Sage
Foundation.
Golder, Matt ja Stramski, Jacek (2010): Ideological congruence and electoral institutions. American
Journal of Political Science 54(1), 90106.
Grifn, John D. ja Newman, Brian (2005): Are voters better represented? Journal of Politics 67(4), 1206
1227.
Highton, Benjamin ja Wolfnger, Raymond E. (2001): Te political implications of higher turnout.
British Journal of Political Science 31(1), 179192.
Kestil-Kekkonen, Elinaja Wass, Hanna (2008): Representation of the work-related immigration issue:
positions of the Finnish electorate and MP candidates in the 2003 parliamentary elections.
Ethnopolitics 7(4), 425444.
Leighley, Jan E. ja Nagler, Jonathan (2007): Who votes now? And does it matter? Paper presented at the
annual meeting of the Southwestern Political Science Association, Chicago, Illinois, April 1215,
2007.
Lutz, Georg ja Marsh, Michael (2007): Introduction: consequences of low turnout. Electoral Studies
26(3), 539547.
Pitkin, Hannah F. (1967): Te concept of representation. Berkeley: University of California Press.
Rosset, Jan, Giger, Nathalie ja Bernauer, Julian (2012): Political representation of the poor and economic
inequility: a comparative analysis. Representation (tulossa).
Shafer, Stephen D. (1982): Policy diferences between voters and non-voters in American elections.
Western Political Quarterly 35(4), 496510.
Studlar, Donley T. ja Welch, Susan (1986): Te policy opinions of British nonvoters: a research note.
European Journal of Political Research 14 (12), 139148.
Teixeira, Ruy A. (1992): Te disappearing American voter. Washington, D.C: Te Brookings Institution.
Tomassen, Jacques (1994): Empirical research into political representation: failing democracy or
failing models? Teoksessa M. Kent Jennings ja Tomas E. Mann (toim.), Elections at home
and abroad. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Tilastokeskus (2011): Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. http://www.
stat.f/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_kat_001_f.html, [luettu 24.10.2011].
Wattenberg, Martin P. (2002): Where have all the voters gone? Cambridge: Harvard University Press.
Wolfnger, Raymond E. ja Rosenstone, Steven J. (1980): Who votes? New Haven, CT: Yale University
Press.
126 Muutosvaalit 2011
8
Valitsijoiden liikkuvuus
eduskuntavaaleissa 20072011
Sami Borg
Niin sanottu liikkuva nestminen sek puoluejrjestelmien vakaus ja muutokset liittyvt
toisiinsa mutta niill ei ole suoraviivaista syyseuraus-suhdetta. Vaikka hyvin monet nest-
jt nestisivt itselleen uutta puoluetta vaaleissa, tst ei automaattisesti seuraisi massiivisia
puoluekannatuksen muutoksia. Kaikki yksiltason puoluevaihdokset eivt ny aggregaatti-
tasolla, eli esimerkiksi alueellisissa tai valtakunnallisissa vaalituloksissa. Erisuuntaiset siirty-
mt puolueiden vlill voivat osin kumota toistensa vaikutuksia kannatusmuutoksiin.
Yleens yksiltasolla havaittu liikkuvuus korreloi positiivisesti ja mys voimakkaasti
aggregaattitason kannatusmuutosten kanssa. Toisin sanoen: mit yleisemmin valitsijat vaih-
tavat puoluetta edellisist vaaleista seuraaviin, sit todennkisempi ovat mys puoluekan-
natuksen muutokset. Kun vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puoluekannatuksen kokonais-
muutos oli poikkeuksellisen suuri, voidaan siis olettaa, ett mys liikkuvien nestjien osuus
oli suurempi kuin ennen. Kuinka asiaa voidaan tutkia?
Kysymykseen ei ole lyhytt vastausta koska vaihtoehtoja on useita. Vaalisalaisuus turvaa
kaikkien eduksi sen, ett rekisteriaineistoista eli vaalituloksista ei ole mahdollista tehd suo-
raan yksiltason liikkuvuusptelmi. Alueellisia tulostietoja sisltvill aggregaattiaineis-
toilla oli aikoinaan suosittua tehd epsuoria ptelmi valitsijoiden puolueliikkuvuudesta,
mutta tmn lhestymistavan eri variaatioissa on omat heikkoutensa (ks. Manninen 1982).
Toinen plhestymistapa on tutkia asiaa kyselyaineistoin ja usein mys yhdistell niiden
antamia tuloksia virallisiin tulostietoihin (esim. Suhonen 1972; Pesonen ym. 1993, 45-51).
Tllin erityisin haasteina ovat puoluevalintoja ja nestysosallistumista mittaavien kysy-
mysten luotettavuus: kyselyvastaajien rehellisyys nestmist ja puoluevalintaa koskevissa
kysymyksiss sek yleens kyselyaineistojen edustavuus ja edustavuuden korjaamisen mene-
telmien toimivuus. Mutkatonta tiet liikkuvuuden luotettavaan mittaamiseen ei siis ole tar-
jolla. Ideaalitapauksessa vuoden 2011 eduskuntavaalien jlkeiseen kyntikyselytutkimukseen
osallistuneet vastaajat edustaisivat tysin tasapainoisesti koko valitsijakuntaa sek kertoisivat
ja muistaisivat oikein mit puoluetta he nestivt vuosien 2007 ja 2011 vaaleissa. Tsskin
tapauksessa on viel hyvksyttv puoluekohtaisten tulosten melko suuri tilastollinen virhe-
marginaali, vhintn pari prosenttiyksikk molempiin suuntiin.
Kytnnss kyselylhestymistapa on puutteistaan huolimatta toimivin. Siin tutkijan
on tiedostettava tietojen epluotettavuustekijt, pyrittv hallitsemaan niit ja ottamaan ne
huomioon tulosten tulkinnoissa. Tutkimusaineiston edustavuutta on mahdollista tutkia
ja korjata tarvittaessa. Tt on osittain selostettu tm teoksen lopusta lytyvss aineisto-
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 127
liitteess. Aineiston korjaamiseen liittyy painotusmahdollisuus, ja liikkuvuustutkimuksessa
aineistoa voidaan tasapainottaa korjauskertoimilla vastaamaan paremmin valitsijakunnan
nestysptksist tiedettyj tosiseikkoja.
Tutkijan on hyvksyttv mys se, ett pieni osa vastaajista ei vlttmtt kerro kyselyiss
totuutta nestmisestn. Puoluekannatusmittausten ja vaalitutkimusten historia osoittaa
kuitenkin, ett nmkin ongelmat ovat suurelta osin voitettavissa, koska kyselytutkimukset
eivt muutoinkaan tht millintarkkaan tietoon. Tilastollisia yleistyksi etsittess luotet-
tavuus tarkoittaa usein sit, ett aineiston ja sen tulosten voidaan olettaa antavan tarpeeksi
tarkan kuvan tutkittavasta ilmist riittvn luotettavasti.
Esitetyt varaumat ovat olennaisia, koska tss luvussa tarkastellaan valitsijakunnan liik-
kuvuutta posin vuoden 2011 vaalitutkimuksen kyntikyselyn pohjalta. Ptavoitteena on
jsent liikkuvuutta erittelemll valitsijakunnan ja nestysptsten muutoksia kaksissa
perkkisiss eduskuntavaaleissa. Analyysi arvioi mys erilaatuisen liikkuvuuden yleisyytt
eri valitsijaryhmiss ja pivitt suomalaisten puolueliikkuvuuden pitkittistarkasteluja (vrt.
Paloheimo 2003). Lisksi luvussa tarkastellaan eri sukupolvien poliittista kiinnittyneisyytt
taustaksi liikkuvuustulosten tulkinnalle. Puolueiden vliseen liikkuvuuteen ei viel puututa
yksityiskohtaisesti, koska asiaa ksitelln tarkemmin Perussuomalaisten kannatusmuutok-
sen selittmiseen keskittyvss luvussa 11.
Liikkuvuutta on olennaista tutkia juuri vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, koska muuttu-
neen puoluekannatustilanteen ymmrtminen edellytt tietoa valitsijoiden vaalivalintojen
ja valitsijakunnan muutoksista. Suomessa eduskuntavaalien kannatusosuuksien kokonais-
muutokset ovat yleens olleet verraten vhisi ja siksi maamme puoluejrjestelmn on kat-
sottu kuuluvan vakaiden pohjoismaisten jrjestelmien joukkoon (ks. esim. Sundberg 1999;
Arter 2011). Vuoden 2011 vaaleissa kokonaismuutos oli kuitenkin yli 15 prosenttiyksikk
(ks. johdantoluvun kuvio 1.1), mik nostaa liikkuvuuskysymykset paljon aikaisempaa nky-
vmmin esille.

Liikkuvuus perkkisiss eduskuntavaaleissa
Suomen vaalijrjestelm on kansainvlisesti katsottuna omintakeinen. Asiaa arvioidaan l-
hemmin tmn teoksen loppupuolella henkilnestmist ksittelevss luvussa 18. Edus-
kuntavaaleissa nioikeutetut voivat tehd kolme nestysptst: kyd nestmss tai
jtt nestmtt sek ptt mit puoluetta ja ket ehdokasta nest. Nimenomaan ts-
s jrjestyksess tehtyin ptkset voivat mys olla ainakin jossain mrin toisistaan riippu-
mattomia. Laajasti ymmrrettyn liikkuvuus perkkisiss vaaleissa liittyy nyt kaikkiin mai-
nittuihin ptksiin sek siihen, onko valitsija nioikeutettu molemmissa vaaleissa vai ei.
Kun tarkastellaan vaalivalintoja kaksissa perkkisiss eduskuntavaaleissa, vakain nes-
tjtyyppi on molemmissa vaaleissa nioikeutettu, joka nest molemmissa vaaleissa sa-
maa puoletta ja ehdokasta. Valitsijatypologian toisessa ripss passiivisin valitsijatyyppi
on niin ikn nioikeutettu molemmissa perkkisiss vaaleissa mutta ei ky nestmss
kummassakaan. Kaikki muut seuraavassa esiteltvt valitsijatyypit ovat nyt valitussa lhes-
tymistavassa liikkuvia, koska heidn nioikeudessaan tai nestysvalinnoissaan tapahtuu
joitakin muutoksia.
128 Muutosvaalit 2011
Kuvio 8.1 esittelee kymmenen mahdollista valitsijakategoriaa kolmen nestysptksen
ja nioikeuden perusteella. Liikkuvuutta tarkastellaan vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaa-
leissa mutta kategorisointi on tietenkin yleistettviss muihinkin samantyyppisiin perkki-
siin vaaleihin. Ulompi suuri nelikentt muodostuu perkkisten eduskuntavaalien osallis-
tumistiedoista eli siit, kvik valitsija nestmss vai ei. Tmn nelikentn vasemmassa
ylkulmassa ovat molemmissa vaaleissa nestneet, joiden nelj alaryhm (ryhmt 1-4)
tarkastellaan vhn myhemmin.
Suuren nelikentn oikeassa ylkulmassa ovat ne valitsijat, jotka nestivt vuonna 2007
mutta eivt vuoden 2011 vaaleissa. nestmttmyys saattoi johtua siit, ett valitsija ei
ollut en nioikeutettu vuonna 2011 (ruutu 8) tai mist tahansa muusta syyst. Seitse-
mnteen ruutuun kuuluvia valitsijoita kutsutaan osallistumistutkimuksissa yleens demobi-
lisoituneiksi ja kahdeksanteen ruutuun kuuluvat ovat valitsijakunnasta eri syist poistuneet.
ar|o||eusjava||ls|jo|der|||||uvuusedus|urlavaa|e|ssa200Z2011
1 3arapuo|ue,sarae|do|as(va|aaaareslar|rer)
2 3arapuo|ue,er|e|do|as(e|do|as|||||uvuus)
3 Er|puo|ue,er|e|do|as(puo|ue|||||uvuus)
1 3arae|do|as,er|puo|ue(e|do||aarpuo|ueva||dos)
5 E||ayllarylaar|o||eulla200Z,aaresl|2011(roo|||so|lur|rer)
areslareeluudelaar|o||eulelul(ers||erla|a|saareslar|rer)
Z aresl|200Z,e|aareslaryl2011(deroo|||so|lur|rer)
8 aresl|200Z,e|aar|o||eulla2011(va||ls|ja|urraslapo|slur|rer)
9 E||ayllarylaar|o||eullaar200Ze||a2011(lo|sluva|saareslaralloryys)
10 areslarallajallareeluudelaar|o||eulelul(ers||erla|a|saareslaralloryys)
Kuvio 8.1
Kymmenen liikkuvuustyyppi perkkisiss eduskuntavaaleissa
aresl|
E|aareslaryl
2007
2011
aresl| E|aareslaryl
E|do|as
200Z11
ar|o||eulellu
200Z
ar|o||eulellu
200Z
ar|o||eulellu
2011
3ara
Er|
Ky||a
E|
Ky||a
E|
Ky||a
E|
Z
8
9
10
1

5
2
1
3
3ara Er|
Puo|ue0Z11
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 129
Kahdeksannen ryhmn muodostavat lhes yksinomaan kuoleman vuoksi valitsijakunnasta
poistuneet. Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannan mukaan 2000-luvun lopussa kuoli vuo-
sittain noin 50000 Suomessa vakinaisesti asuvaa, ja heist oli vuosittain alle yksi prosentti
alle 18-vuotiaita. Nin ollen kotimaan nioikeutettujen joukosta poistui vaalikauden aikana
noin 200000 valitsijaa, jotka olivat nioikeutettuja vuoden 2007 eduskuntavaaleissa mutta
eivt en vuoden 2011 vaaleissa.
Ison nelikentn vasempaan alakulmaan sijoittuvat valitsijat, jotka eivt nestneet vuon-
na 2007 mutta nestivt seuraavissa eduskuntavaaleissa. Viidenneksi numeroitua ryhm
on luontevaa kutsua mobilisoituneiksi. Kuudes ryhm muodostuu ensi kertaa eduskuntavaa-
leissa nioikeutetuista, jotka mys kyttivt nioikeuttaan. Niden ryhmien koot vuoden
2011 vaaleissa pyritn mrittmn hieman jljempn.
Valitsijakunnan passiivisimmat jsenet lytyvt puolestaan yhdeksnnest ja kymmenen-
nest ryhmst. Yhdeksnteen ruutuun sijoittuu ns. toistuvaisnestmttmyys eli henki-
lt, jotka eivt kyttneet nioikeuttaan kummissakaan vaaleissa. Kymmenes ryhm koos-
tuu puolestaan niist nuorista, jotka eivt olleet nioikeutettuja viel vuoden 2007 vaaleissa,
eivtk nestneet ensimmisiss eduskuntavaaleissaan vuonna 2011.
Ruutuihin 6 tai 10 kuuluvien, ensi kertaa nioikeutettujen yhteislukumr voidaan
ptell karkeasti vuosina 19901993 syntyneiden syntymvuosikohorttien koosta vuon-
na 2011. Niden neljn syntymvuosikohortin koko on keskimrin noin 67500. Yhteens
vuoden 2011 vaaleissa oli tten noin 270000 nuorta nioikeutettua, joilla oli ensi kerran
mahdollisuus nest eduskuntavaaleissa. Kun tst uusien nuorten valitsijoiden mrst
vhennetn nioikeutettujen joukosta poistuneiden mr, erotukseksi j noin 70 000
lisvalitsijaa vuodelle 2011. Kokonaisuudessaan vuosien 2007 ja 2011 vaalien kotimaan -
nioikeutettujen mrn ero oli vhn suurempi, hieman yli 76 000 valitsijaa. Tm johtuu
muista vestnmuutoksista ja nioikeuden mrytymisperusteista.
Eduskuntavaalien nestystietojen ja edell tehtyjen arvioiden perusteella voidaan koota
muutamia thnastisia havaintoja. Vuoden 2007 vaaleissa oli noin 4,08 miljoonaa ja vuoden
2011 vaaleissa noin 4,16 miljoonaa kotimaan nioikeutettua. Vuoden 2007 vaalien jlkeen
eduskuntavaalien valitsijakunnasta poistui kuoleman vuoksi noin 0,2 miljoonaa nioikeu-
tettua. Vuoden 2011 vaaleissa oli noin 0,27 miljoonaa nuorta ensikertalaisnestj, joista
noin joka toinen lienee kyttnyt nioikeuttaan (vrt. taulukko 6.8 tmn kirjan kuuden-
nessa luvussa). Siten sek ensikertalaisnestjien ett ensikertalaisnestmttmien mr
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa lienee ollut haarukassa 130000140000.
Vuoden 2011 vaaleissa mobilisoituneiden ja demobilisoituneiden sek toistuvaisnes-
tmttmyyden mri ei sen sijaan ole mahdollista mritell nin tarkasti. Haastattelutie-
toihin perustuvat kyselynestysprosentit ovat huomattavasti todellisia nestysprosentteja
korkeampia, koska tutkimusaineistoihin valikoituu jonkin verran keskimrist aktiivisem-
pia kansalaisia. Lisksi suurehko osa, ehk jopa kolmannes, haastatelluista nestmtt jtt-
neist ei mynn nestmttmyyttn kyselyiss (vrt. Pesonen ym.1993, 529).
Vuoden 2011 kyselyaineistossa tm ongelma koskee tietoa nestmss kynnist sek
vuoden 2011 ett vuoden 2007 vaaleissa. Ilman korjauskertoimia molemmat kyselynes-
tysprosentit ovat noin 17 prosenttiyksikk liian korkeita, ja siksi aineistoon kokeiltiin eri
painotusmenetelmi. Aineiston painottaminen vastaamaan vuoden 2011 kotimaan nes-
130 Muutosvaalit 2011
tysprosenttia poisti mainitun nestysprosenttieron vuoden 2011 osalta ja lhes puolitti eron
vuoden 2007 osalta. Toisaalta kyselyaineiston painottaminen vuoden 2007 nestysprosent-
tia vastaavaksi jtti vuoden 2011 kyselynestysprosentin kymmenen prosenttiyksikk liian
korkeaksi.
Tss tilanteessa parhaiten suuntaa antavaksi ratkaisuksi valittiin kahden eri painotus-
menetelmn tuottamien prosenttiosuuksien keskiarvot. Niiden perusteella molemmissa
vaaleissa nioikeutetuista kaksi kolmesta (67 %) nesti molemmilla kerroilla ja noin 13
prosenttia ei nestnyt kummallakaan kerralla. Sek mobilisoituneiden ett demobilisoitu-
neiden osuudeksi voitiin arvioida noin kymmenen prosenttia.
Osuuksien muuttaminen karkeiksi lukumrarvioiksi edellytt virhemarginaalin
huomioon ottamista. Nyt riitt pelkistetysti olettaa, ett se on pari prosenttiyksikk
suuntaansa. Nin arvioiden 3,9 miljoonasta molemmissa vaaleissa nioikeutetusta noin
430000580000 eli puolisen miljoonaa jtti nestmtt sek vuoden 2007 ett vuoden
2011 vaaleissa. Sek mobilisoituneiden ett demobilisoituneiden lukumrt liikkuivat kyse-
lyaineistoarvion pohjalta puolestaan haarukassa 310000460000.
Kuvion 8.1 thn asti ksiteltyjen valitsijakategorioiden kokoarvioita voidaan peilata
kootusti virallisiin nestystietoihin. Vuoden 2011 vaaleista tiedetn, ett niiss jtti nes-
tmtt hieman yli 1,2 miljoonaa nioikeutettua ja nestmss kvi yhteens hieman alle
2,96 miljoonaa nioikeutettua. Edell ksiteltyj nestmtt jttneiden kategorioita ovat
toistuvaisnestmttmyys, demobilisoituneet ja ensikertalaisnestmttmt. Kun laske-
taan yhteen niden kolmen ryhmn kokoarvioiden ylrajat (=580000+460000+140000),
pstn lhelle todellista nestmtt jttneiden mr. Kyselymenetelmn yleiset puut-
teet huomioon ottaen on kuitenkin luultavaa, ett tulokset aliarvioivat toistuvaisnest-
mttmyyden mr. Jos nin on, varsinkin molemmissa vaaleissa nestmtt jttneiden
mr voi olla jopa huomattavasti suurempi, ja silloin erityisesti demobilisoituneiden mr
olisi selvsti pienempi.
Puolue- ja ehdokasliikkuvuuden kehitys
Ent sitten molemmissa vaaleissa nestneet eli kuvion 8.1 ryhmt yhdest neljn? Paljon-
ko nihin ryhmiin kuuluvia on kokonaisuudessaan ja kuinka moni nesti samaa ehdokasta
tai eri ehdokasta vuonna 2011 kuin vuonna 2007? Edell arvioitiin, ett molemmissa vaaleis-
sa nioikeutetuista noin kaksi kolmasosaa eli yhteens 2,6 miljoonaa nesti kummissakin
vaaleissa. Kyselyaineiston perusteella on mahdollista tutkia, miten tm osa valitsijakunnasta
jakautui vuonna 2011 vakaimpiin nestjiin (sama puolue ja ehdokas), ehdokasta mutta ei
puoletta vaihtaneisiin sek puoluetta vaihtaneisiin. Koska neljnnen ryhmn eli samaa eh-
dokasta mutta eri puoletta nestneiden ryhm on harvinainen tilastollinen kuriositeetti,
ryhm ei ole mielekst tarkastella kyselyaineiston avulla.
Ennen ryhmien 13 analyysi on syyt kuvata yleisemmin, miten puolue- ja ehdokas-
liikkuvuus on Suomessa kehittynyt. Lisksi tietoja on hyv tydent havainnoilla eri suku-
polvien puoluekiinnittyneisyydest ja eduskuntavaalien puoluevalintojen liikkuvuudesta.
Taulukkoon 8.1 on aluksi pivitetty Heikki Paloheimon vuosien 19752003 eduskuntavaa-
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 131
leja koskeva liikkuvuustarkastelu. Paloheimon analyysi (2003, 180) pohjautui puolueiden
ajankohtaistutkimuksiin sek vuoden 2003 kansallisen vaalitutkimuksen aineistoon, ja nyt
aikasarjaa tydennetn vuosien 2007 ja 2011 vaalitutkimusaineistoilla. Analyysi perustuu
posin vertailuun siit, mit puoluetta kyselyvastaaja nesti mittausajankohdan lheisiss
ja sit edeltneiss eduskuntavaaleissa. Vuosien 1975 ja 1979 osalta vertailu kohdistuu aiem-
piin kunnallisvaaleihin. Paloheimon analyysiss liikkuviksi nestjiksi on luettu vertailta-
vissa vaaleissa puoluetta vaihtaneet, mobilisoituneet ja nestmss kyneet ensikertalaiset.
Nukkujiksi on mritelty kyselyiss nestmtt jttneiksi ilmoittautuneet sek ne, jotka
kieltytyivt kertomasta, nestivtk he vaaleissa. Tuloksia on painotettu siten, ett puo-
lueuskollisten ja liikkuvien nestjien yhteisosuus vastaa kunkin vaalin todellista kotimaan
nestysprosenttia. (Ma.)
Taulukko 8.1
Valitsijoiden kuuluminen puolueuskollisten, liikkuvien nestjien ja nukkuvien
ryhmn eduskuntavaaleissa 19752011 (%)
Puo|ue- L||||uval Nu||ujal Y|leersa (pa|ro-
us|o|||sel aareslajal (pyor|slelly) lellur)
19Z5 5 21 20 100 (1113)
19Z9 1 20 19 100 (119)
1983 59 22 19 100 (1259)
198Z 53 21 21 100 (1192)
1991 15 28 28 100 (11Z2)
1995 12 30 28 100 (1388)
1999 11 21 32 100 (1222)
2003 11 25 30 100 (12Z0)
200Z 18 20 32 100 (1139)
2011 39 32 29 100 (1129)
La|leel:vuos|er19Z52003osa|laPa|o|e|ro2003,180.vuos|er200Zja2011lu|o|selor|as|elluvuoder200Z
edus|urlavaa||lul||rusa|re|slo|slaF30229jalararlul||ru|serpaaa|re|slosla.
Ja|aur|aorpa|rolellus|ler,ellarevaslaavaledus|urlavaa||er|ol|raaraareslysproserlleja.
Pivitys on sikli olennainen, ett sek vuoden 2007 ett vuoden 2011 tulokset sijoittuvat
pitkittistarkastelussa riarvojen joukkoon. Kun vuoden 2007 vaaleissa puolueuskollisten
nestjien osuus nytti palanneen lhelle 1980-luvun tasoa, vuodelle 2011 laskettu 39 pro-
sentin osuus on tarkastelujakson matalin puolueuskollisten osuus. Vastaavasti vuoden 2007
20 prosentin liikkuvien nestjien osuus sivuaa tarkasteluajanjakson matalinta osuutta
vuodelta 1979, kun taas vuonna 2011 liikkuvien osuus nousi kolmannekseen eli ajanjakson
korkeimpiin lukemiin. Vaalituloksiin ja puoluekannatuksen muutoksiin nhden luvut ovat
uskottavia, ja ne sopivat yhteen tmn luvun alussa esitetyn perushypoteesin kanssa (mit
suurempi yksiltason puolueliikkuvuus, sit suurempi puoluekannatuksen kokonaismuu-
132 Muutosvaalit 2011
tos). Liikkuvien osuuden ja puoluekannatuksen kokonaismuutoksen vlinen jrjestyskorre-
laatio on niss kymmeness eduskuntavaalissa positiivinen ja korkea (rho = .60).
Taulukko 8.2 osoittaa lisksi vuoden 2011 tilanteen eri vuosikymmenkohorttien puo-
luejsenyydest ja siit, montako eri puoletta eri-ikiset ovat muistinsa mukaan eduskunta-
vaaleissa nestneet. Puoluejsenosuuksien vaihtelu eri ikryhmiss on pitkn tunnettu
tosiseikka kuten mys se, ett ennen sotia syntyneiden ikluokkiin kuuluvista joka kolmas
on ainakin joskus ollut jonkin poliittisen puolueen jsen. Nm osuudet ovat huomattavasti
pienempi nuorimmissa ikluokissa. (vrt. esim. Borg 1997). Tst seuraa, ett puolueiden
keskeisin peruskannatus, eli jsenilt tulevan kannatuksen osuus kokonaiskannatuksesta, on
paljon vhisemp nuorimmissa ja keski-ikisten ikkohorteissa. On huomattava, ett vuo-
den 2011 eduskuntavaaleissa jo noin puolet valitsijakunnasta oli 1960-luvulla tai myhem-
min syntyneit.
Nykyisen valitsijakunnan ikkimmt ja aktiivisimmat ovat ehtineet olla nioikeutet-
tuja jo parikymment kertaa eduskuntavaaleissa (ks. taulukon 8.2 alin rivi). He ja pari nuo-
rempaa kymmenvuotiskohorttia saavuttivat nioikeusin suomalaisen puoluejrjestelmn
ja eduskuntavaalien nestysaktiivisuuden kasvu- tai lakivaiheessa viimeistn 1970-lukuun
menness.
Sit vastoin 1960-luvulla syntyneist suurin osa saavutti nioikeusin vasta 1980-lu-
vulla, jolloin poliittisten puolueiden toiminta oli jo alkanut osoittaa hiipumisen merkkej
(Rantala 1982). Kohorttien pienehkjen vastaajamrien vuoksi nihinkin tuloksiin sisltyy
runsaasti satunnaisvirhemahdollisuuksia. Joka tapauksessa puolueiden nykyjsenten ja entis-
ten jsenten prosenttiosuuksien yhteenlasku osoittaa, ett puoluekiinnittyneisyys vhenee
melko suoraviivaisesti vanhimmasta kohortista nuorimpaan. Tm on tietenkin yksi olennai-
nen lhtkohta valitsijoiden liikkuvuuspotentiaalin kasvulle.
Taulukon 8.2 alempi tarkastelu perustuu vuoden 2011 aineiston kysymykseen, joka
esitettiin kaikille kyntikyselyn vastaajille:Kuinka monen eri puolueen ehdokkaita olette
elmnne aikana nestnyt eduskuntavaaleissa?. Lhes puolet ennen sotia syntyneiden ik-
kohortista sanoi nestneens vain yht puoluetta (48 %). Tt nuoremmissa ikkohorteis-
sa yht puoluetta elmns aikana eduskuntavaaleissa nestneiden osuus vaihteli viiden-
neksest kolmannekseen. Nuorimmat valitsijasukupolvet poikkesivat melko suoraviivaisesta
prosenttilukujen pienenemisest, koska heidn joukossaan nestysmahdollisuuksien vhi-
syys nostaa teknisesti saman puolueen nestmisen yleisyytt.
Tulosten kokonaiskuva kertoo selvsti, ett eduskuntavaalien puoluevalinnat eivt suin-
kaan ole satunnaisia. Yleens valitsijat tekevt valintansa yhdest kolmeen puolueen joukos-
ta. Kaikissa kohorteissa korkeintaan joka kymmenes valitsija on valinnut eduskuntavaaleissa
puolueensa elmns aikana tt laajemmalla skaalalla.
Ehdokasvaihdosten mr ja kehityst ei ksitell tss yhteydess laajasti, koska asiaa
tarkastellaan erillisen kokonaisuutena vaihtelevin aineistoin tmn teoksen seuraavassa lu-
vussa. On kuitenkin syyt todeta, ett vuoden 2011 eduskuntavaaleissa nytt olleen poik-
keuksellisen vhn sellaisia nestneit, jotka valitsivat saman ehdokkaan jota he nestivt
jo 2007 eduskuntavaaleissa. Kansallisen vaalitutkimuksen aineistosarjan mukaan nin valin-
neita oli nestneist vuonna 2003 27 prosenttia, vuonna 2007 25 prosenttia ja vuonna
2011 en 18 prosenttia. Laskua selitt ainakin kasvanut liikkuvuus puolueiden vlill, mut-
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 133
ta sit eivt niinkn selit ehdokasasettelussa tapahtuneet muutokset, kuten sa Bengtsso-
nin kirjoittamasta seuraavasta luvusta ilmenee.
Puolue- ja ehdokasliikkuvuus
Liikkuvuuskehityksen tarkastelun jlkeen on aika palata takaisin kuvion 8.1 valitsijatypolo-
giaan. Kuinka moni jo vuonna 2007 ja mys vuonna 2011 nestneist valitsi tysin samoin
molemmilla kerroilla, moniko vaihtoi puoluetta, ja kuinka moni vaihtoi vain ehdokasta puo-
lueen sisll? Tt asiaa tarkastellaan vuonna 2011 nestetyn puolueen mukaan taulukossa
8.3, jonka alapuolisesta taulukkoselitteest kyvt ilmi kytetyt mittarit ja painotusmenetel-
mt. Tulokset perustuvat analyysiin, joka painotettiin vuoden 2011 puoluekannatusta ja ko-
timaan nestysprosenttia vastaavaksi. Jos oletetaan ensikertalaisnestjien ryhm lukuun
ottamatta, ett nestneiden ryhmien osuuksien karkea virhemarginaali on pari prosent-
tiyksikk molempiin suuntiin, kuvion 8.1 valitsijatypologian nestneiden ryhmien voi-
daan arvioida olleen suurin piirtein seuraavankokoisia (vrt. taulukon 8.3 kokonaistulosten
sarake):
Taulukko 8.2
Eri kymmenvuotiskohortteihin kuuluvin valitsijoiden puoluejsenyys ja
puoluevalinnan vakiintuneisuus vuonna 2011 (%)
191939 191019 195059 1909 19Z0Z9 1980 Ka||||
Oletteko jonkin poliittisen puolueen jsen?
o|er 11 1Z 8 5 11 10
ero|erullao||ula||a|s. 19 18 1Z 9 3 5 12
ero|eo||ul|os|aar 5 Z5 85 8 89 ZZ
Monenko puolueen ehdokkaita nestnyt
eduskuntavaaleissa?
A|raaareslarylsararpuo|ueere|do||a|la 18 33 2Z 21 23 11 32
2la|3puo|ueere|do||a|la 1 58 59 5 3 39 51
1la|usearr.puo|.e|do||. 8 12 11 Z 2 8
E|o|eaareslaryl|os|aar - - 2 2 1Z 5
E03 1 1 1 0 1 1 1
YlT 100 100 100 100 100 100 100
(r) (180) (283) (198) (20Z) (1Z) (255) (1299)
Edus|urlavaa||er||r,
jo|ssao||ulaar|o||eulellu 1120 1211 912 9 1 01
134 Muutosvaalit 2011
va||ls|jalypo|o|arry|ra(ry|rarrurero) va||ls|ja- Arv|oraarasla
|urrasla
3araapuo|uellajasaraae|do|aslaaareslareel(1) 121 5000005000
3araapuo|uellarullaer|e|do|aslaaareslareel(2) 2529 10100001200000
Er|puo|ellajae|do|aslaaareslareel(3) 1923 Z9000090000
Voo|||so|lureele||aaresl|2011,e|200Z(5) 18 15000330000
Ers||erla|a|saareslajal() r.1 r.135000
Ennen taulukon 8.3 kohorttikohtaisten tulosten analyysi osuus- ja lukumrarvioista on
syyt nostaa esiin muutamia olennaisia seikkoja. Esitetyt prosenttiosuus- ja lukumrarviot
on laskettu kaikista vuoden 2011 vaaleissa nioikeutetuista. Kaikista valitsijoista noin kaksi
viidest kuului mys vuoden 2011 vaaleissa puolueuskollisiin, kuten taulukossa 8.1 jo todet-
tiin. nestmss kyneist puolueuskollisten osuus oli sen sijaan yli puolet (57 %).
Puolueuskollisuus nytt kuitenkin ktkevn sislleen paljon liikkuvuutta ehdokasva-
linnassa. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa yli miljoona nestj nesti eri ehdokasta kuin
vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Nin ehdokasta vaihtaneita oli puolueuskollisista jopa kak-
si kolmesta. Tm valitsijatyyppi edustaa tyypillisint liikkuvuutta eduskuntavaaleissa ja se
on mys valitsijatypologian suurin ryhm noin neljnneksen kokonaisosuudella.
Sek vuonna 2007 ett 2011 nestneist koostuvien puolueen vaihtajien osuuteen on
edell luettu mys ne muutamat vastaajat, jotka sanoivat nestneens perkkisiss vaaleis-
sa eri puoluetta mutta samaa ehdokasta. Koko valitsijakunnasta niden puoluetta vaihtanei-
den osuus on noin viidennes, nestneist heit oli noin 30 prosenttia. Vaihdoksista hieman
yli puolet selittyy Perussuomalaisten kannatusmuutoksella, sill puolue kersi vuoden 2011
vaaleissa lhes 450000 nt enemmn kuin vuoden 2007 vaaleissa.
Taulukon 8.3 tiedot vastaajien syntymvuoden mukaisten kymmenvuosikohorttien ja-
kautumisesta valitsijatypologian tyyppeihin tarjoavat joitakin kiinnostavia lisnkkulmia
liikkuvuuteen. Edell ksiteltyjen kohorttien puoluekiinnittymiserojen valossa ei ole ylltt-
v, ett puolueuskollisten ryhmien osuudet ovat ikkimpien kohorteissa yli kaksinkertai-
set nuorimpiin kohortteihin verrattuna. Samaa puoluetta mutta eri ehdokasta nestneiden
ryhm on silti selvsti suurin mys ikkimmiss kohorteissa. Ennen sotia syntyneiden su-
kupolven keskuudessa demobilisoitumisen melko suureen osuuteen (17 %) vaikuttaa kaik-
kein ikkimpien nioikeutettujen aleneva nestysaktiivisuus (vrt. Martikainen ja Yrjnen
1988 ja Martikainen ja Wass 2002).
Puolueen vaihtaminen oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa verraten yleist kaikissa ik-
luokissa ikkint kohorttia lukuun ottamatta. Nuorimmassa, 1980-luvulla tai myhemmin
syntyneiden kohortissa puoluetta ja ehdokasta vaihtaneiden osuutta vhentvt ensikerta-
laiset. Jos liikkuviin lasketaan mukaan ensikertalaisnestjt ja mobilisoituneet kuten edel-
l taulukon 8.1 pitkittistarkastelussa, silloin nuorin kohortti on vhiten puolueuskollisin
1960-luvulla syntyneiden kanssa. 1960-luvulla syntyneiden kohortin aktivoituminen ja liik-
kuvuus vuoden 2011 vaaleissa tuli ilmi mys tmn kirjan nestysaktiivisuutta ksittelevss
luvussa 6.
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 135
Demobilisoitumista koskevat tulokset ovat kytettyjen painotusmenetelmien vuoksi ep-
luotettavimpia. Ilmeist kuitenkin on, ett ilmi koski ainakin vuoden 2011 eduskunta-
vaaleissa melko tasaisesti kaikkia ikryhmi. Toistuvaisnestmttmyyden osuuksissa sil-
miinpistvint on ryhmn suuri osuus 1970-luvulla syntyneiden joukossa. Merkittv osa
70-luvulla syntyneist saavutti nioikeusin 1990-luvun laman aikana, mik saattanut edes-
auttaa osallistumisnormien vastaista tapaoppimista eli toistuvaa nestmtt jttmist.
Taulukko 8.4 kertoo lopuksi, miten vuonna 2011 eduskuntapuolueita nestneet ja-
kautuvat valitsijatypologian nestneiden ryhmiin. Tulokset vastaavat alustavasti kysymyk-
seen, mist puolueiden net tulivat. Analyysia jatketaan puoluekohtaisesti luvussa 11, joka
pureutuu tarkemmin Perussuomalaisten vaalimenestyksen taustoihin ja syihin.
Samaa puoluetta ja samaa ehdokasta nestneiden osuus kaikista puolueen nestjist
ei nouse kolmannesta suuremmaksi yhdesskn eduskuntapuolueessa. Keskustaa nest-
neist noin joka kolmas kuluu thn ryhmn ja Kokoomuksen, SDP:n , RKP:n ja KD:n
nestjist noin joka neljs. Vasemmistoliittoa ja Vihreit nestneist thn vakaimpien
nestjien tyyppiin kuuluu joka kymmenes. Perussuomalaisten ehdokkaita nestneiden
joukossa osuus oli odotetusti hyvin pieni.
Taulukko 8.3
Syntymvuoden mukaisiin vuosikymmenkohortteihin kuuluvien valitsijoiden jakautuminen
liikkuvuusryhmiin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (% vuoden 2011 nioikeutetuista)
L||||uvuus200Z2011 191939 191019 195059 1909 19Z0Z9 1980 Ka||||
3arapuo|ue,sarae|do|as 2 22 1 1 9 2 11
3arapuo|ue,er|e|do|as 38 31 31 25 21 15 2Z
Puo|ue-jae|do|asva||dos 11 21 25 31 21 11 21
Voo|||so|lur|rer 1 1 8 8 8
Ers||erla|a|saareslar|rer - - - - - 1Z 1
0eroo|||so|lur|rer 1Z 8 11 10 15 11 11
To|sluva|saareslaralloryys 1 8 10 11 22 1Z 12
Ers||erla|a|saareslaralloryys - - - - - 1 1
YlT 100 100 100 100 100 100 100
(pa|rolellur) (138) (211) (11Z) (1Z) (13) (258) (108Z)
3e||le:Vuularal|uv|or8.1|o|rarleerva||ls|ja|aleor|aar|uu|uvalvaslaajal(sarae|do|as,er|puo|ue)ory|d|slellylassa
lau|u|ossapuo|uellajae|do|aslava||lare|s||r.va||ls|ja|urraslapo|slureeljapuo|ue|arlarsa||ro|llarallajallareele|val|uu|u
lar|asle|urp||r||r.Puo|ueva||do|s|a|os|evalpaale|ralperusluvalvuoder2011a|re|slor|ysyry|s||rvuos|er200Zja2011
vaa|e|ssaaareslelyslapuo|ueesla.Kysyry|seles|lell||rva|rr||||evaslaaj|||e,jol|asaro|valede|lare|ssa|ysyry|s|ssa|ayreersa
aareslarassara|ssavaa|e|ssa.
Tu|o|selorpa|rolelluvuoder2011puo|ue|arraluslaja|ol|raaraareslysproserll|avaslaav||s|.Ja|aural|edolovalsuurlaa
arlav|ajapa|rolusrerele|rarvuo|s|es|rer|||s|deroo|||so|lure|derosuusorlode|||suudessasuurerp|.Puo|ueus|o|||slerja
|||||uv|ery|leer|as|elulosuudelse|aaareslarallor|erry|r|erosuudelpo|||eaval||erara|err|res|lely|slalu|o|sesla,|os|a
pa|rolusrerele|raljapuulluvarl|edor|as|lle|ye|valo|elays|rsaral.
136 Muutosvaalit 2011
Ehdokasta vaihtaneiden mutta samaa puoluetta nestneiden osuus oli suurin kaikissa puo-
lueissa Perussuomalaisia lukuun ottamatta. Kokoomuksen nestjien keskuudessa osuus oli
korkein mutta useissa muissakin puolueissa osuus nousi yli 40 prosentin. Puoluetta vaihta-
neiden osuus oli kaksi kolmasosaa Perussuomalaisilla ja paljon pienempi muilla puolueilla.
Pienimiss puolueissa, erityisesti RKP:ssa ja KD:ssa, tulokset perustuvat pienehkihin vas-
taajamriin, eik niiden tilannetta ole siksi mahdollista kuvata kovin luotettavasti.
Tuloksista voidaan mys ptell, ett vaaleissa suurimmiksi nousseista puolueista Perus-
suomalaiset onnistuivat kaappaamaan selvsti suurimman mobilisoituneiden kannatuksesta.
Mobilisoituneita oli PS:n vuoden 2011 nestjist joka kuudes, mutta muissa kolmessa suu-
ressa tai suurehkossa puolueessa vain viitisen prosenttia. Ensikertalaisnestjien suhteelli-
nen osuus puolueen kaikista nestjist oli suurin Vihreill.

Tiivistelm ja ptelmt
Karkeasti ottaen valitsijakunta jakautui vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kolmeen melko
samankokoiseen ryhmn. Runsas kolmannes (39 %) oli puolueuskollisia, kolmannes puo-
luetta vaihtaneita liikkuvia nestji (32 %) ja vajaa kolmannes (29 %) nukkui vaalien yli.
Puolueuskollisten osuus oli pienin ja puolueliikkuvien osuus suurin pitkittistarkastelussa,
joka ulottui vuoden 1975 eduskuntavaaleihin.
Yksityiskohtaisempi analyysi erotteli kymmenen erilaista liikkuvuustyyppi perkki-
siss eduskuntavaaleissa. Tarkastelussa otettiin huomioon puolue- ja ehdokasvalinnan yh-
denmukaisuus tai erilaisuus vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa, sen kyttik vastaaja
nioikeuttaan niss vaaleissa, ja oliko hn nioikeutettu niiss.
Taulukko 8.4
Liikkuvuusryhmiin jakautuminen vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolue-
valinnan mukaan (%-osuus vuonna 2011 nestneist vastaajista)
L||||uvuus200Z2011 K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Ka||||
3arapuo|ue,sarae|do|as 23 25 1 35 11 9 23 2Z 11
3arapuo|ue,er|e|do|as 50 1 9 13 31 11 51 30 2Z
Puo|ue-jae|do|asva||dos 19 20 Z 1 38 28 11 33 21
Voo|||so|lur|rer 1 5 1 11 Z 10
Ers||erla|a|saareslar|rer 1 3 5 1 12 3 - 1
YlT 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(pa|rolellur) (11) (150) (111) (12Z) (5) (5Z) (35) (30) (Z)
3e||le:Ja|aural|os|evalvuorra2011aareslare|lavaslaaj|a.Vuularal|uv|or8.1|o|rarleerva||ls|ja|aleor|aar|uu|uval
vaslaajal(sarae|do|as,er|puo|ue)ory|d|slellylassalau|u|ossapuo|uellajae|do|aslava||lare|s||r.Tu|o|selorpa|rolellu
vuoder2011puo|ue|arraluslaja|ol|raaraareslysproserll|avaslaav||s|.Ja|aural|edolovalsuurlaaarlav|a.
Valitsijoiden liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 137
Kaikista vuoden 2011 nioikeutetuista vain joka seitsems (14 %) kuului ryhmn,
joka nesti vuoden 2011 eduskuntavaaleissa samaa puoluetta ja ehdokasta kuin nelj vuot-
ta aiemmin. Vuoden 2011 vaalien puolueuskollisista jopa kaksi kolmesta vaihtoi ehdokasta.
Perussuomalaiset onnistuivat voittamaan selvsti suurimman nipotin sellaisilta vaaleissa
mobilisoituneilta valitsijoilta, jotka jttivt nestmtt vuoden 2007 vaaleissa.
Liikkuvuusryhmien kokoa ei ollut mahdollista tutkia tysin luotettavasti kyselyaineis-
ton perusteella. Tst huolimatta aineistosta nousi esiin useita kiinnostavia, suuntaa antavia
tuloksia. Vuoden 2011 vaalit herttelivt erityisesti 1960-luvulla syntyneit, joilla sek mo-
bilisoituminen ett puoluevaihdokset olivat keskimr yleisempi. Toistuvaisnestmt-
tmyys oli oireellisen suurta 1970-luvulla syntyneen lamasukupolven keskuudessa (22 %).
Toisaalta yhden poikkileikkausaineiston perusteella ei voida ennakoida ilmin pysyvyytt
tulevaisuudessa.
Vuoden 2011 vaalit muuttivat ksityksi suomalaisen puoluejrjestelmn vakaudesta.
Puolueuskollisten valitsijoiden mr laski pohjalukemiin ja puolueuskollisten ryhmn si-
sll selvsti yleisimmksi valitsijatyypiksi havaittiin ehdokastaan edellisist vaaleista vaih-
taneet. Toisaalta kyselyaineisto ei osoittanut, ett puoluekannatuksen muutokset olisivat
johtuneet erittin merkittvss mrin joidenkin uusien valitsijaryhmien mobilisoitumi-
sesta tai demobilisoitumisesta vuosien 2007 ja 2011 vertailussa. Liikkuvuustarkastelu viit-
tasi pikemminkin siihen, ett Perussuomalaiset voittivat suurimman osan kannatuksestaan
sellaisilta vaalien vakiosallistujilta, jotka vaihtoivat puoluetta vuoden 2011 muutosvaaleissa.
138 Muutosvaalit 2011
Lhteet
Arter, David (2011): Big Bang Elections and Party System Change in Scandinavia: Farewell to the
Enduring Party System? Parliamentary Afairs. First published online November 29, 2011,
doi:10.1093/pa/gsr050.
Borg, Sami (1997): Kiinnostus puoluejsenyyteen ja jsenaktiivisuus puolueissa. Teoksessa Borg, Sami
(toim.), Puolueet 1990-luvulla. Turun yliopisto, valtio-oppi, valtio-opillisia tutkimuksia n:o 53,
3565.
Manninen, Pentti (1982): nivirrat valtiollisissa vaaleissa. Matemaattisten tieteiden laitos, Raportti A;
75. Tampere: Tampereen yliopisto.
Martikainen, Tuomo (1988): Puuttuva punainen viiva. nestminen vuoden 1987 eduskuntavaaleissa.
Helsinki: Tilastokeskus.
Martikainen, Tuomo ja Wass, Hanna (2002): nettmt yhtimiehet. Osallistuminen vuosien 1987 ja
1999 eduskuntavaaleihin. Vaalit 2002:1. Helsinki: Tilastokeskus.
Paloheimo, Heikki (2003): Miten nestjt valitsevat puolueen?. Politiikka 45:3, 175193.
Pesonen, Pertti, Risto Snkiaho ja Sami Borg (1993): Vaalikansan nivalta. Tutkimus eduskuntavaaleista
ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa jrjestelmss. PorvooHelsinki: WSOY.
Rantala, Onni (1982): Suomen puolueiden muuttuminen 19451980. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus.
Suhonen, Pertti (1972): nestjien siirtymvirrat. Teoksessa Pesonen, Pertti (toim.), Protestivaalit,
nuorisovaalit: tutkielmia kansanedustajien vaaleista 1966, 1970 ja 1972. Helsinki:Ylioppilastuki,
369395.
Sundberg, Jan (1999): Te Enduring Scandinavian Party System. Scandinavian Political Studies 22:3,
221241.
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 139
9
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv
sa Bengtsson
Kandidaternas betydelse och vljarnas rrlighet
Politiska val har under de senaste rtionden ndrat karaktr. Lser man den internationella
statsvetenskapliga litteraturen fr man ltt intrycket av att politiken i vstvrlden har blivit
ytligare. Partiernas grepp om vljarkren har blivit svagare och i takt med att andelen parti-
bundna vljare har krympt har vljarkren blivit allt rrligare (Dalton, McAllister & Watten-
burg 2000). Vljarna bestmmer sig ven allt senare fr hur de skall rsta (Norris et al. 1999).
Rrligare vljare och senare beslut antas ka betydelsen av vad som hnder i valkampanjern
och av den dragningskraf som fnns hos framtrdande politiker, inte minst hos partiledarna
(McAllister 2007). Centrala politiker och deras personliga popularitet sgs allts utgra en
allt viktigare faktor nr det gller att frklara partiernas valframgngar och bakslag, ngot
som ofa benmns politikens personifering eller presidentialisering (Dalton 2000; McAl-
lister 2007; Poguntke & Webb 2005).
En stor del av den internationella diskussionen utgr ifrn valsystem dr vljarna enbart
tar stllning till partier och inte har mjlighet att vlja den kandidat som han eller hon vill se
som sin politiska representant i riksdagen. I Finland ger det ppna listvalet kandidaterna en
srstllning, vilket pverkar valets karaktr och gr dem extra intressanta. Den mest uppen-
bara efekten av personvalet r att fokus i valkampanjerna inte enbart centreras till partiledar-
na. De enskilda kandidaternas personliga kampanjer innebr att en uppsj av personligheter
syns och pverkar valets utgng. Men hur viktiga r egentligen kandidaterna fr fnlndska
vljare i frhllande till partierna, hur rrliga r vljarna i sitt val av kandidat och vilken typ av
personliga karakteristika r viktiga nr vljarna fattar beslut om vilken kandidat de skall lgga
sin rst p? Detta r frgor som skall studeras nrmare i detta kapitel.
Det faktum att vljarna kan ge utlopp fr eventuellt missnje genom att byta kandi-
dat inom ett och samma parti kan vara en viktig frklaring till att rrligheten mellan parti-
erna i Finland ofast har varit relativt ansprksls i frhllande till andra lnder (Karvonen
& Sderlund 2008). Riksdagsvalet 2011 prglades trots allt inte av stabilitet utan var ett
ovanligt dramatiskt val med frndringar i partiernas vljarstd som inte skdats sedan
1970-talet. Den stora rrligheten i partiernas vljarunderstd fck naturligtvis ven stora
konsekvenser fr riksdagens sammansttning i form av individuella ledamter. Drygt 40
procent av ledamterna byttes ut efer valet 2011 d hela 84 nyinvalda politiker tog plats p
140 Muutosvaalit 2011
Arkadiabacken.
1
Denna sifra kan jmfras med valet 2007 d drygt 60 ledamter ersattes
med nya (Arter 2009). Bland riksdagens stora partier fnner vi ven en tydlig koppling mellan
partiernas valframgngar och andelen utbytta ledamter. Frn Centern som backade stort i
valet och tappade 16 mandat omvaldes en strre andel erfarna ledamter n i de festa vriga
partier. Utmanarkandidater tycks allts ha svrare att lyckas d partiet som helhet gr bakt.
Det omvnda resultatet fnner vi inte helt ovntat fr Sannfnlndarna dr hela 90 procent
av de 39 invalda riksdagsledamterna var nya. Samtliga av Sannfnlndarnas fyra sittande
riksdagsledamter lyckades ven bli omvalda.

Om fnlndska vljare traditionellt sett har varit relativt stabila i sitt partival r det inte sta-
bilitet som dominerar nr de vljer sin kandidat. I riksdagsvalet 2011 var det endast drygt 20
procent av de som rstade som angav att de lade sin rst p samma kandidat som i riksdags-
valet 2007.
2
Sifrorna framgr i tabell 9.1 som information om vljarnas kandidatval ven
innehller slutresultatet av 2011-rs val i form av antalet omvalda och nyinvalda ledamter
Rrligheten i kandidatrstningen r allts betydande och den tycks dessutom ha kat sedan
1 I sifran ingr inte Timo Soini som blev invald i riksdagen bde vid valet 2007 och 2011 men som var ledamot i
Europaparlamentet under perioden 20092011.
2 Endast de vljare som angav att de har rstat i bda valen ingr i berkningarna.
Tabell 9.1
Rrlighet i riksdagsvalet 2011, i riksdagens sammansttning och bland vljarna (%).

Resu|lalel|r||sdasva|el va|urderso|r|rer
2011 2011
0rva|da Nyva|da
a
Tola|l Rosladepasarra
|edaroler |ard|dal200Z
(r) (r) (r) (r)
3ar||rsparl|el 3 (28) 3 (1) 100 (11) 23 (20Z)
3oc|a|dero|ralerra 9 (29) 31 (13) 100 (12) 28 (195)
3arrlr|ardarra
o
10 (1) 90 (35) 100 (39) 1 (195)
Cerlerr ZZ (2Z) 23 (8) 100 (35) 35 (11)
varslerlorourdel 1 (9) 3 (5) 100 (11) 13 (83)
0e0rora Z0 (Z) 30 (3) 100 (10) 10 (Z1)
3vers|alo||parl|el
c
90 (9) 10 (1) 100 (10) 23 (11)
Kr|sldero|ralerra 50 (3) 50 (3) 100 () 2Z (11)
Tola|l 12 (81) 58 (11) 100 (200) 21 (1123)
a
0elr|l|orer pa ryva|d ar |ar all rar |rle sall | r||sdaer urder loreaerde rardalper|od.
o
8adeT|ro3o|r|(europapar|arerlar||er2009-2011)oc|P|elar|Jaas|e|a|rer(T|ro3o|r|sersallare|r||sdaer2009-2011)
|rar|rupperorva|da.
c
|r||us|vedela|ards|arardalel(E||saoel|Nauc|rsororva|des).
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 141
2007, d andelen kandidatbytare var 27 procent (FSD2269). Sannfnlndarnas goda valre-
sultat spelar naturligtvis hr en stor roll. Partiet nominerade mnga nya och betydligt fer
kandidater n vid riksdagsvalet 2007 och man lyckades locka till sig mnga nya rster. Det
r ven i detta parti vi fnner den strsta andelen vljare som sger sig ha bytt kandidat sedan
2007 rs val. ven bland De Grna r andelen kandidatbytare hg medan Centerns vljare i
strre utstrckning sger sig ha rstat p samma kandidat som senast.
Skall vi lita p vad vljarna sger r allts rrligheten p kandidatniv mycket omfattan-
de. Men nr beslutar man sig fr hur man skall rsta? Nr man talar om tidpunkten fr rst-
ningsbeslutet avser man ofa beslutet om vilket parti rsten skall tillfalla och inte kandidaten.
Frutsatt att tanken om valkampanjernas kade betydelse och allt rrligare vljare stmmer
r det rimligt att anta att motsvarande trend mot allt senare beslut ven gller kandidatvalet.
I fgur 9.1 presenteras utvecklingen ver tid frn 1983 till 2011. Den vergripande trenden
r tydlig om n inte dramatisk. Andelen av vljarna som beslutar sig fr vilken kandidat som
de skall rsta p nra valdagen (p valdagen eller ngon dag innan) har kat med omkring
10 procentenheter sedan brjan av 80-talet. Den strsta frskjutningen har nd skett i den
grupp som fattar sitt beslut redan innan valkampanjen har inletts. 1983 utgjorde denna
grupp mer n tredjedel av vljarna. Idag r det frre n var femte vljare som har sitt val klart
i s god tid.
Figur 9.1
Tid fr kandidatbeslutet, 19832011 (%)
Klla: FSD1011, FSD1014, FSD1088, FSD1260, FSD2653
142 Muutosvaalit 2011
En viktig anledning till att s mnga vljare sger sig byta kandidat frn ett val till ett annat r
sjlvklart att kandidatuppstllningarna varierar frn ett val till nsta. En klar majoritet av de
de kandidater som stller upp lyckas inte bli invalda och mnga av dem som misslyckas stller
inte upp i nsta val. Som vljare r man tvungen att anpassa sitt rstningsbeteende till det
rdande utbudet och kan allts bli tvungen att hitta en ny kandidat vid nsta val. Faktum r
att en klar majoritet av vljarna lgger sin rst p en kandidat som inte blir invald. I riksdags-
valet 2011 var andelen 55 procent men skillnaderna mellan olika delar av landet r relativt
omfattande. I de stora valkretsarna r andelen mindre (53 procent) och i de sm valkretsarna
strre (62 procent). Detta beror i sin tur p reglerna fr kandidatuppstllning som anger att
partierna i riksdagsval fr nominera lika mnga kandidater som det fnns mandat att dela ut
i valkretsen, eller minst 14 stycken. I de sm valkretsarna dr frre n 14 ledamter vljs in
blir det relativt sett fer kandidater som nomineras per mandat n i de stora valkretsarna. I
valet 2011 tvlade 2317 kandidater om 200 riksdagsplatser. I genomsnitt gick det nstan 12
kandidater p varje utsett mandat.
Tabell 9.2
Rster och kandidater per valkrets, riksdagsvalet 2011
Vardal Kard|daler Kard|daler/ roslerpa
|rva|d |rva|da
Ny|ard 35 10 11, 55,3
le|s|rlors 21 2Z 12,Z 1Z,2
8|r|a|ard 18 20Z 11,5 13,3
u|eaoor 18 15 8,Z 10,Z
vasava||rels 1Z 158 9,3 15,3
Eerl||aF|r|ard 1Z 191 11,2 50,9
Tavasl|ard 11 132 9,1 10,3
Tola|lslorava||relsar 110 151Z 10,8 1Z,5
Kyrrere 12 118 9,8 39,
Ve||erslaF|r|ard 10 111 11,1 3Z,Z
3ala|urla 9 9Z 10,Z 10,1
Norra3avo|ax 9 118 13,1 3Z,3
Lapp|ard Z 111 1,3 35,1
3odra3avo|ax 95 15,8 35,0
NorraKare|er 108 18,0 3,9
A|ard 1 9 9,0 5,9
Tola|lsrava||relsar 0 800 13,3 38,1
Tola|l|e|a|ardel 200 231Z 11, 11,Z
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 143
Sjlvklart kan inte alla rsta p en vinnare. Det mste rda tillrcklig konkurrens om plat-
serna. En befogad frga r nd om det r acceptabelt att 55 procent av alla vljare lgger sin
rst p en frlorande kandidat. Frgar vi vljarna r svaret tveksamt. I valunderskningen
2011 uppgav drygt 60 procent av att det var viktigt fr dem att den kandidat de rstar p
har en chans att bli invald. Ur detta perspektiv kan det ses som problematiskt att s mnga
kandidatrster blir utan faktisk representation i riksdagen. Samtidigt r det en dryg tredjedel
av vljarna som anser att det r oviktigt om den kandidat de rstar p lyckas blir invald eller
inte. Valet i sig r allts fr denna grupp av vljare viktigare n slutresultatet.
Enligt alldeles frsk amerikansk forskning av Matthew Shugart och Kevin Watt (2011)
skulle ett lgre tal antal nominerade kandidater gynna relationen mellan kandidater och vl-
jare i valsystem som det fnlndska. Deras frslag r att ndra reglerna s att partierna fr
nominera 70 istllet fr 100 procent av de mandat som skall utses i valkretsen. I Helsingfors
valkrets som i 2011 rs val delade ut 21 mandat skulle partierna enligt Shugarts och Watts
(2011) frslag f nominera 15 kandidater. I Nylands valkrets skulle motsvarande sifra vara
25 till skillnad frn dagens 35. Frslaget framstr som skligt i stora valkretsar. Frre nomine-
ringar betyder sannolikt en strre andel motiverade, serisa och meriterade kandidater vilket
i sin tur kan gra den partiinterna konkurrensen hrdare. Behovet av sk. utfyllnadskandi-
dater skulle minska och nomineringsfrfarandet skulle ka i betydelse. Ur vljarperspek-
tiv innebr det ett mindre frggrant utbud men frre kandidater kan frenkla valprocessen.
Framfr allt skulle det medfra en mindre andel bortkastade kandidatrster. I mindre val-
kretsar riskerar dremot en 70-procentsregel att medfra ett allt fr begrnsat urval. Precis
som i dagens regelverk kunde valkretsar med f mandat tilltas en strre andel kandidater,
frslagsvis 100 procent. I Lapplands valkrets som i detta riksdagsval utsg sju riksdagsleda-
mter vore det rimligt om partierna kunde nominera sju kandidater, jmfrt med dagens 14.
Parti eller kandidat
Vad r egentligen viktigast fr de fnlndska vljarna nr de rstar, kandidaten eller partiet?
Om vi skall vi tro den internationella litteraturen om politikens personifering (Karvonen
2010; McAllister 2007) som hnvisades till inledningsvis br kandidaternas betydelse ha
kat p bekostnad av partiernas. Frvntningen om en mer personiferad politik har delvis
kunnat bekrfas i Finland dr vi under de senaste 30 ren kunnat se en viss nedgng vad
gller partiernas betydelse fr vljarna (Paloheimo 2005; Karvonen 2009). En frga om den
relativa betydelsen av kandidat jmfrt med parti fr vljarnas val har stllts i olika undersk-
ningar sedan 1983. Fram till 2007 var trenden svag men relativ entydig. Betydelsen av par-
tistmpeln har sakta men skert krympt och kandidaterna har successivt brjat vga tyngre.
Valet 2011 str dock fr ett klart trendbrott. Fr frsta gngen p 20 r r det en majoritet av
vljarna som anger att partiet r viktigare n kandidaten nr de rstar. Andelen som betonar
partiet r dessutom strre n i ngon av de tidigare mtningarna.
144 Muutosvaalit 2011
Vinden har fljaktligen vnt. Istllet fr att g mot en ytterligare nedtoning av partiernas
roll i politiken till frdel fr enskilda kandidater, har partitillhrigheten enligt vljarna sjlva
tertagit rollen som det viktigaste elementet fr rstningsbeslutet. Men vad beror denna fr-
ndrade inriktning p? En potentiell frklaring r att 2011-rs valrrelse framhvde skillna-
derna mellan partierna p ett ptagligare stt n vid fera tidigare val. Sannfnlndarnas fram-
trdande roll var sannolikt en bidragande faktor. Tydligare budskap och olika sikter kan
ha aktiverat betydelsen av partivalet ur vljarnas synvinkel. En annan mjlighet r att vissa
specifka grupper har blivit starkt mobiliserade av ett visst parti och drfr betonar partiets
betydelse. Tidigare analyser av motsvarande frga efer riksdagsvalet 2003 visade att framfr
allt unga vljare och vljare med svaga band till partierna och det politiska livet i stort lg-
ger strre vikt vid personerna n vid partier d de gr sitt val. Det samma gllde vid denna
tidpunkt de Sannfnlndska vljarna, medan Svenska folkpartiets och Centerns vljare var
betydligt mer partiinriktade (Bengtsson & Grnlund 2005).
Ser vi p resultaten som redovisas i tabell 9.4 (de tv frsta kolumnerna) visar sig intres-
santa frskjutningar jmfrt med situationen tta r tidigare. Prioriteringsordningen tycks
framfr allt ha reviderats bland de yngsta vljarna som tidigare var de mest kandidatcentre-
rade. Bland 18-24 ringar r det nu endast 35 procent som anser att kandidaten vger tyngre
n partiet nr de gr sitt val. Motsvarande andel r 2003 var 58 procent. Vad detta beror p r
sjlvklart svrt att veta men en sannolik frklaring r att valrrelsens karaktr och inriktning
har inverkat. Under valdebatten framstod skillnaderna mellan partierna som relativt stora
och mnga av de frgor som diskuterades handlade om vrderingar, frgor som troligen berr
unga vljare i en strre utstrckning n traditionella valteman som vrd och omsorgsfrgor.
Den andra tydliga skillnaden jmfrt med 2003 terfnns bland de Sannfnlndska vl-
jarna. r 2003 d partiet fortfarande spelade en undanskymd roll var det 90 procent av de
som rstade p Sannfnlndarna som betonade kandidatens betydelse framfr partiet. Nu,
tta r senare, har motsvarande andel sjunkit till drygt 30 procent. Fr de Sannfnlndska
vljarna var det sledes i stor utstrckning partiet som avgjorde deras rstningsbeteende och
Tabell 9.3
Vilket var egentligen viktigast fr Er nr Ni rstade, parti eller kandidat, ver tid (%)

1983 1991 2003 200Z 2011


Parl| 52 51 19 18 55
Kard|dal 12 13 1Z 51 11
velej 1 1 1
Tola|l 100 100 100 100 100
(r) (993) (1111) (1001) (11Z2) (1121)
Ka||or:F301011,F301088,F30120,F30229,F30253
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 145
...
Tabell 9.4
Kandidatens betydelse fr vljarna och svrigheten att hitta en lmplig kandidat (%)

v|||elvareerl||erv||l|are 0r|ard|dalerN|roslade lur|alle||ersvarlvardel
lorErrarN|roslade,parl|e||er pa|aderepreserleral lorErall||llaer|arp||
|ard|dal? ellarralparl|? |ard|dal?

Kard|dal Tola|l Ja Tola|l 3varl Tola|l
(r) (r) (r)
A||a 11 (1121) 12 (1121) 18 (Z39)
Kn
Kv|rror 11 (550) 11 (519) 20 (38)
Var 11 (5Z5) 39 (5Z5) 1 (3Z1)
lder
1821 35 (Z5) 18 (Z) 29 (35)
2531 11 (10) 50 (159) 31 (101)
3511 51 (158) 5 (158) 21 (105)
1551 51 (1Z2) 11 (1Z2) 19 (111)
551 11 (21Z) 15 (218) 13 (151)
5 10 (312) 2Z (312) 11 (231)
Modersml
F|rs|a 15 (1050) 12 (1051) 1Z (95)
3vers|a 35 (Z2) 29 (Z2) 31 (12)
Utbildning
lo||s|o|a 13 (81) 29 (82) 8 (53)
rurds|o|a,re||ars|o|a 35 (150) 11 (150) 2Z (8)
yr|ess|o|a 1Z (300) 38 (300) 1Z (19Z)
re||ar 10 (282) 10 (282) 11 (192)
yr|es|os|o|a 1Z (111) 51 (110) 25 (ZZ)
ur|vers|lel 50 (201) 1 (200) 20 (13)
Politiskt intresse
lrlea||s|rlresserad Z (2Z) 51 (28) 33 (15)
lrlespec|e||l|rlresserad 18 (201) 15 (201) 21 (110)
0ars|a|rlresserad 1 (02) 13 (02) 18 (110)
Vyc|el|rlresserad 3 (293) 35 (292) 13 (201)
Politisk kunskap
La 1Z (21Z) 13 (218) 19 (12)
Ved|ur 13 (51) 11 (51) 15 (35Z)
lo 13 (31) 11 (31) 21 (25)
3DUWLLGHQWLNDWLRQ
lrer 1 (Z1) 3 (Z1) 13 (1Z)
3va 38 (238) 51 (239) 33 (159)
0ars|aslar| 1 (120) 18 (120) 1 (251)
3lar| 28 (389) 22 (389) Z (2Z)
146 Muutosvaalit 2011
inte en specifk kandidat. Resultatet strker ven tolkningen att Sannfnlndarnas roll under
valkampanjen r en viktig frklaring till den kade betydelse som vljarna tillskriver partibe-
teckningen.
En annan mjlighet att underska betydelsen av de individuella kandidaterna i frhl-
lande till partitillhrigheten r den andra frga som redovisas i tabell 9.4. Hr gller frgan
en hypotetisk situation: hur vljaren skulle ha rstat om den kandidat som han eller hon nu
rstade p hade stllt upp fr ett annat parti? Denna frga r betydligt mer handfast n den
tidigare mer vaga formuleringen om partiet eller kandidaten var viktigast. Resultatet pmin-
ner nd till stor del om det fregende. 41 procent svarar ja, antingen frutsttningslst (10
%) eller om kandidaten hade stllt upp fr ett annat, fr vljaren lmpligt parti (31 %).
Nr man tittar nrmare p frdelningen mellan olika grupper ser man nd att resultaten
avviker en aning frn frgan om parti eller kandidat. De skillnader som fnns mellan tycks
i strre utstrckning ha att gra med partibundenhet. Den lgsta viljan att flja med kandi-
daten till ett annat parti fnns bland de ldre vljarna och bland vljare med stark partiiden-
tifkation, bland vljare med svenska som modersml och bland de vljare som har rstat p
Svenska folkpartiet. Detta r grupper som traditionellt sett har visat sig ha starka band till ett
visst parti och dr partiet har en ansenlig betydelse fr rstningsbeslutet. Dremot fnner vi
inte lika lga sifror bland de Sannfnlndska vljarna eller bland de yngsta vljarna. Fr dessa
grupper verkar det som att partiet r viktigt, men att man nd har en viss beredskap att flja
med om den kandidat som man fredrar vljer att stlla upp fr ett annat parti.
Tabell 9.4 ...
Kard|dal Tola|l Ja Tola|l 3varl Tola|l
(r) (r) (r)
Ideologi
varsler 3Z (121) 32 (121) 13 (83)
Naolvarsler 12 (1Z8) 11 (1Z9) 22 (11Z)
V|ller 53 (235) 50 (23) 21 (1)
Naol|oer 18 (312) 11 (312) 19 (20Z)
loer 31 (221) 32 (221) 9 (139)
Parti
3ar| 39 (208) 31 (20Z) 11 (138)
3dp 15 (195) 11 (195) 13 (135)
3al 33 (19) 3Z (195) 1Z (19)
Cerl 55 (12) 1Z (11) 11 (10Z)
vl 1 (83) 18 (83) 20 (5)
0l 11 (Z5) 55 (Z5) 3 (12)
3lp 2Z (11) 18 (11) 2Z (22)
Kd 12 (11) 11 (11) 21 (28)
Arral 53 (19) 53 (19) 1Z (12)
Korrerlar:Fraarorsvar||elerall||llaer|arp|||ard|dalsla||des|derer|alsoroesvaradesavraollarre
resporderler.Fraorraorparl|e||er|ard|daloc|orrars|u||e|aroslalpasarra|ard|dalordervaruppsla||dlorell
arralparl|sla||des|oeso|s|rlervjur.
Vyc|ele||erars|asvarl.
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 147
En annan intressant aspekt nr det gller vljarnas relation till kandidaterna r hur enkelt
eller svrt man upplever att det r att hitta en lmplig kandidat och nr man fattar sitt beslut.
ven dessa frgor redovisas i tabell 9.4 i de tv sista kolumnerna. En klar majoritet av vljarna
hittar en lmplig kandidat utan strre problem, endast 18 procent anger att det var ganska
eller mycket svrt. Skillnaderna mellan olika grupper r likvl relativt omfattande. Likas hr
tycks banden till partierna och politiken spela en avgrande roll. Vljare utan partiidentifka-
tion och vljare med lgt politiskt intresse har betydligt svrare n andra att hitta en lmplig
kandidat. Sannolikt har det dels att gra med att de inte fljer med den politiska debatten
i ngon stor utstrckning, dels att de genom att inte vara bundna till ett visst parti har ett
strre utbud av potentiella kandidater att ta stllning till. Den fnns ven en tydligt ldersef-
fekt, dr de yngre ldersgrupperna upplever det som svrare att hitta en lmplig kandidat n
de ldre. Vljare med en tydlig ideologisk inriktning antingen till vnster eller hger anser att
valet r mindre problematiskt n de som placerar sig centralt p vnster-hgerskalan. Ytterli-
gare en intressant observation r att svensksprkiga vljare upplever det som betydligt svrare
n fnsksprkiga att vlja kandidat. En potentiell frklaring till detta r att mnga svenskspr-
kiga vljare r starkt bundna vid Svenska folkpartiet (Bengtsson & Grnlund 2005; Grn-
lund 2011) men knner sig begrnsade av det kandidatutbud som partiet erbjuder.
Sammanfattningsvis kan konstateras att frndringsvalet 2011 var ett steg framt fr
partierna i fnlndsk politik. Skillnader i partiernas budskap framkom tydligare under denna
valkampanj n infr mnga tidigare val, vilket ven fck konsekvenser fr vljarnas priori-
teringsordning. Partitillhrigheten kade i betydelse fr mnga vljare, inte minst fr den
yngsta vljargruppen och fr de vljare som lade sin rst p Sannfnlndarna. Samtidigt fnns
det fortfarande en tendens att vljare med svaga band till det politiska livet i strre utstrck-
ning n vriga r kandidatcentrerade. Det r ven vljare av det hr slaget som upplever det
som svrast att hitta en lmplig kandidat att lgga sin rst p.
Avgrande karakteristika
Ovan har diskussionen kretsat kring kandidater i allmnhet och deras betydelse fr vljarna
nr de gr sitt val. Detta dock utan att beakta vad kandidaterna representerar, hur de jobbar
eller vilka de r. Fr att vara framgngsrik i ett ppet listval som det fnlndska kan man inte
bara frlita sig p partiets insats p den nationella arenan, man mste ven fra en personlig
kamp om vljarnas gunst, en kamp som frs inom varje valkrets och som r minst lika hrd
inom varje parti som ver partigrnserna. Man brukar prata om att kandidaterna tvlar med
varandra fr att vinna en personlig rst till skillnad frn den dragningskraf partiet som
helhet har och att de gr det genom att visa upp personliga attribut av olika slag (Carey &
Shugart 1995). Ju strre valkretsen r och ju fer kandidater som stller upp, desto viktigare
blir det fr kandidaterna att visa upp utmrkande egenskaper som gr att de srskiljer sig
frn vriga kandidater (Shugart m.f. 2005; Bengtsson 2011). Studier av den personliga rs-
ten och de attribut som kandidater anvnder fr att vara framgngsrika i val framhver ofa
lokala rtter och tidigare politisk erfarenhet (Marsh 1987; Gallagher 1985; Shugart m.f.
2005; Tavits 2010). Fr mnga vljare sgs det allts vara viktigt att rsta p en kandidat som
148 Muutosvaalit 2011
kommer ifrn samma trakt som en sjlv efersom det indirekt garanterar en god knnedom
om de frgor som r viktiga fr vljare i den egna regionen. Tidigare politisk erfarenhet, ofa
frn lokalpolitiken anses vara viktigt efersom kandidaten dr har visat vad han eller hon gr
fr i politiska sammanhang.
Ser vi p de ledamter som blev invalda i riksdagen vid valet 2011 verkar det onekli-
gen som om lokala rtter och tidigare politisk erfarenhet vger tungt. Nstan 40 procent av
riksdagsledamterna var vid valet bosatta i sin fdelsekommun och 60 procent var fdda i
den valkrets dr de stllde upp till val. Hela 84 procent av riksdagsledamterna har lokalpo-
litisk erfarenhet och 79 procent r i dagens lge invalda i kommunfullmktige p sin hemort
(Bengtsson 2011).
Enligt de faktiska attribut som riksdagsledamterna innehar tycks sledes tidigare poli-
tisk erfarenhet och lokala rtter vara av stor betydelse fr vljarna nr de vljer den kandidat
de skall rsta p. Men hur ser det ut om man lter vljarna sjlva motivera sitt kandidatval?
I riksdagsvalunderskningen 2011 frgades om 17 olika aspekter och hur viktiga de var fr
vljarna nr de bestmde sig fr vilken kandidat som de skulle rsta p.
3
I frgorna ingr bde
individuella karakteristika som lder, kn, utbildning, hemort, erfarenhet och utseende men
ven aspekter som har med valkampanjen och synlighet att gra. De presenteras i fgur 9.2
enligt hur stor andel av vljarna som uppgav att det var av avgrande betydelse fr deras val
av kandidat.
Kanske inte speciellt frvnande r det kandidatens partitillhrighet som slr hgst. Det
frstrker i sin tur bilden av att mnga vljare frst vljer vilket parti de skall ge sin rst till
och i nsta steg vljer bland kandidater som r uppstllda fr det partiet. Efer kandidatens
partitillhrighet fljer ett antal attribut som har att gra med frmga, substans och trovr-
dighet att gra. 41 procent anger att kandidatens frmga att driva frgor var avgrande fr
deras rstningsbeslut. Trovrdighet samt sikter och stllningstagande betonas i nstan lika
stor utstrckning, medan erfarenhet och mjlighet till inval betonas av betydligt frre (19
respektive 15 procent).
De rent deskriptiva attributen som hemort, kn, utbildning och lder betonas inte i n-
gon hg grad. Den sk. spegelbildsmodellen tycks allts inte vara speciellt populr nr man
frgar vljarna om deras personliga prioriteringar (Bengtsson & Grnlund 2005). Spegel-
bildsmodellen innebr att man rstar p en kandidat som har liknande karakteristika som en
sjlv och anvnder det som en beslutsgenvg, dvs. som en uppskattning av politikers frmga
att genom delade erfarenheter fretrda de intressen som man sjlv har. Intressant att notera
r inte minst den lga betydelsen som kandidatens hemort tillskrivs. Trots att en stor del av
de invalda riksdagsledamterna har starka lokala rtter r det bara 13 procent som lyfer fram
kandidatens hemort som avgrande fr deras val av kandidat.
Spnnande experimentell forskning har visat att ett bra utseende r ett viktigt attribut
fr kandidater. Att se tilltalande ut gr det allts lttare att vinna mnga rster (Berggren
m.f. 2010). Men frgar vi vljarna sjlva r det endast nio procent som anger att kandida-
tens utseende och stil var avgrande fr deras rstningsbeslut. Sannolikt r utseende en av
3 Den exakta frgeformuleringen ld: I vilken utstrckning pverkade fljande omstndigheter Ert kandidatval?
Svarsalternativen var: Avgrande, Ganska mycket, I viss utstrckning, Inte alls.
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 149
mnga faktorer som spelar in vid kandidatvalet och efekten kan i mnga fall vara indirekt
och omedveten. Utseende kan ven anvndas som en indikator av ngot annat n enbart
utseende, t ex. en uppskattning av hur framgngsrik man r i sociala sammanhang (Berggren
m.f. 2010) eller som ett tecken p kompetens av ngot annat slag (Todorov m.f. 2005). Obe-
roende vilken mekanism som spelar in r det sannolikt att det i vissa grupper betraktas som
socialt inkorrekt att lgga alltfr stor vikt vid utseende, vilket troligen bidrar till de relativt
lga sifrorna.
Samma typ av sociala mekanism spelar antagligen in nr vljarna bedmer valreklamens
inverkan p deras rstningsbeslut. Endast fyra procent anger att valreklamen var avgrande
fr deras val av kandidat, och av de 17 aspekterna som ingr i frgan r det endast synlighet p
Internet som r av mindre betydelse. Kandidattesterna p Internet r dremot viktigare. Nio
procent av vljarna som sger att de var av avgrande betydelse nr de valde vilken kandidat
de skulle lgga sin rst p.
Fr att f veta mer om de prioriteringar som vljarna gr nr de vljer kandidat r nsta
steg att studera mnster i vljarnas prioriteringar. Faktoranalys anvnds fr att f fram di-
mensioner i ett material som visar vilka aspekter som hnger samman. I praktiken handlar
det om att samma vljare prioriterar en viss typ av omstndigheter hgre n andra. Av tabell
9.5 framgr att de 17 aspekterna bildar fyra olika dimensioner. Den frsta dimensionen r sa-
korienterad och omfattar trovrdighet, frmga att driva frgor, erfarenhet och sikter. Den
andra dimensionen r omfattande men kan i stort relateras till teman som var utmrkande fr
Figur 9.2
Faktorer som var avgrande fr vljarnas kandidatval (%)
47
41
40
38
19
1S
13
13
12
10
9 9 9 9
6
S
3
0
S
10
1S
20
2S
30
3S
40
4S
S0

a
r
u
u
llh

r
lg
h
e
L

l

r
m

g
a
a
u
d
r
lv
a
f
r

g
o
r

1
r
o
v
a
r
d
lg
h
e
L

s
lk
L
e
r
o
c
h
s
L
a
lln
ln
g
s
L
a
g
a
n
d
e
n

L
r
f
a
r
e
n
h
e
L
a
v
p
o
llu
k

M

[llg
h
e
L
e
r
u
ll ln
v
a
l
ln
v
a
n
d
r
ln
g
s
p
o
llu
s
k
L
lln
[e

P
e
m
o
r
L

C

e
n
L
llg
L
k
a
n
d
s
e
d
a
n
u
d
lg
a
r
e

u
L
b
lld
n
ln
g

S
v
a
r
l k
a
n
d
ld
a
u
e
s
L

u
L
s
e
e
n
d
e
o
c
h
s
u
l
C
p
p
e
n
h
e
L
k
r
ln
g
v
a
l
n
a
n
s
le
r
ln
g

k

ld
e
r

v
a
lk
a
m
p
a
n
[ o
c
h
r
e
k
la
m

S
y
n
llg
h
e
L
p

ln
L
e
r
n
e
L

150 Muutosvaalit 2011
2011 rs valrrelse som t.ex. invandringspolitiska sikter och ppenhet kring valfnansiering
men ven mer fyktiga eller instrumentella aspekter som reklam, utseende och stil och mjlig-
heter till inval. Den tredje dimensionen r relaterad till spegelbildsmodellen och inbegriper
kn, lder, utbildning och bostadsort. Den frde och sista dimensionen har att gra med
Internet dr bde den allmnna synligheten och svar i kandidattest visar sig hra samman.
4

Faktoranalysen i tabell 9.5 visar att vljare som prioriterar en aspekt hgt nr de gr sitt
kandidatval ven tenderar att lgga stor vikt vid andra nrliggande omstndigheter. Det fnns
sledes mnster i vilken typ av faktorer som vljarna betonar nr de vljer vilken kandidat
de skall rsta p. Vissa vljare r sakorienterade, andra vljer utifrn dagsaktuella mnen,
reklam och kandidatens mjlighet till inval, ytterligare en grupp betonar deskriptiva faktorer
medan en annan anvnder Internet som avgrande informationsklla. Frgan som infnner
sig r naturligtvis hur prioriteringarna skiljer sig t mellan olika grupper i samhllet. I tabell
9.6 presenteras analyser av index bildade utgende frn resultaten i tabell 9.5. I modellen
ingr vljarnas bakgrund som lder, kn, utbildning och boendemilj, men ven mtt p hur
4 Med undantag av tv olika aspekter laddar alla tydligt p en av de fyra dimensionerna. De mer difusa fallen r of-
fentligt knd sedan tidigare och partitillhrighet, dessa utesluts drfr frn de fljande analyserna dr vem som
prioriterar vilket typ av aspekter skall utredas.
Tabell 9.5
Faktoranalys av betydelsen av olika kandidatkarakteristika/beteende (Varimax rotation)
Korporerler
3a|or|erlerad 0asa|lue|| 3pee|o||d lrlerrel
Trovard||el 0,83 0,12 0,05 0,0
Forraaalldr|valraor 0,81 0,12 0,03 0,12
T|d|areerlarer|elavpo||l|| 0,Z2 0,13 0,19 -0,1Z
As||leroc|sla||r|rslaarder 0,50 0,22 -0,0Z 0,13
0llerl||l|ardsedarl|d|are 0,39 0,35 0,12 -0,31
va||arparjoc|re||ar 0,0Z 0,Z1 0,1Z -0,02
0pper|el |r|r va|lrars|er|r 0,12 0,9 -0,02 0,09
lrvardr|rspo||l|s|||rje -0,00 0,58 -0,0 0,12
Voj|||elerl||||rva| 0,11 0,51 0,0 -0,2
ulseerdeoc|sl|| 0,28 0,19 0,30 -0,11
Parl|l||||or||el 0,20 0,29 0,11 0,19
Kor -0,12 0,10 0,Z1 0,02
A|der -0,03 0,0Z 0,Z1 0,1
ulo||dr|r 0,23 0,09 0,9 0,0Z
lerorl 0,21 0,01 0,53 -0,19
3var||ard|dallesl 0,00 -0,03 0,03 0,82
3yr|||elpa|rlerrel 0,02 0,08 0,08 0,Z9
Korrerlar: Fraar |od sor lo|jer: l v|||er ulslrac|r|r paver|ade lo|jarde orslard||eler Erl |ard|dalva|? 3varsa|lerral|v:
avorarde,ars|aryc|el,l|||v|ssde|,|rlea||s.
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 151
Tabell 9.6
Vem som lgger vikt vid vilken typ av omstndigheter vid valet av kandidat (OLS)
3a|or|erlerad 0asa|lue|| 3pee|o||d lrlerrel

8 s|. 8 s|. 8 s|. 8 s|.


A|der 0,11 0,1Z 0,15 -0,Z
Kor(rar) -0,03 0,00 -0,08 0,01
ulo||dr|r 0,0Z -0,05 0,05 ~ -0,01
uroar|ser|r 0,01 0,01 0,03 0,01 ~
Po||l|s||urs|ap -0,03 -0,15 0,01 0,05
Po||l|s|l|rlresse 0,1Z 0,11 0,05 ~ 0,18
Parl||derl|l|al|or 0,10 0,09 0,0 0,00
30P 0,02 0,02 0,02 -0,02
3arrl -0,05 0,05 -0,05 0,01
C 0,01 ~ 0,01 0,03 -0,01
vF 0,02 0,03 0,03 0,05
0rora -0,01 0,03 0,0 0,0
3FP 0,02 0,05 -0,03 0,00
K0 0,0Z 0,0Z -0,08 0,12
Korslarl 0,11 0,25 0,13 0,3
Adj.R2/r 0,11 /109 0,09 /1051 0,08 /1111 0,25 /105
F-s|r. 11,28 8,35 Z,8 25,82
Korrerlar:0eoeroerdevar|ao|erraarsurrerade|rdexulaerdelrarresu|lalel|laoe||9.5.3a|or|erlerad:lorraa,
lrovard||el, as||ler, erlarer|el, 3pee|o||dsrode||: |or, a|der, ulo||dr|r, |erorl, 0asa|lue||: |rvardr|r, va|lrars|er|r,
re||ar,c|arsl||||rva|,sl||oc|ulseerde,lrlerrel:|ard|dallesl,syr|||elpalrlerrel.3ar||rsparl|ellurerarsor
relererspur|l.
p<0,001,p<0,01,p<0,05,~p<0,10.
politisk kunniga och intresserade de r, om de str nra ngot specifkt parti och det parti de
rstade p i valet. B-vrdet som presenteras i tabellen visar hur stark efekt de olika fakto-
rerna har p respektive index, under kontroll fr de vriga faktorer som ingr i modellen, och
stjrnorna indikerar om efekten r statistiskt skerstlld eller inte.
Nr det gller det sakorienterade indexet, dvs. de faktorer som hr samman med den fr-
sta dimensionen, ser vi tydligt att det r ldre vljare, kvinnor, vljare i urbana miljer och de
som r politiskt intresserade och str nra ett visst parti som prioriterar dessa aspekter hgre
n andra. Det samma gller Kristdemokratiska vljare och ven i viss utstrckning Centervl-
jare. De som har lagt sin rst p Sannfnlndarna r dremot mindre bengna att ange dessa
omstndigheter som avgrande fr sitt kandidatval. Inte speciellt frvnande r Sannfn-
lndska vljare r dremot mer bengna att betona de aspekter som ingr i det dagsaktuella
indexet som t.ex. relaterar till valkampanjen, invandringspolitiska riktlinjer och mjligheter
till inval. Andra grupper som prioriterar den hr typen av faktorer r ldre vljare och vljare
med lg utbildning, men ven vljare med hgt politiskt intresse och partidentifkation ten-
derar att prioritera dagsaktuella hnseenden.
152 Muutosvaalit 2011
Spegelbildsfaktorer anses viktigare fr kvinnor, ldre, utbildade, intresserade och partii-
dentiferade vljare men ven de som har lagt sin rst p De grna. Dremot r spegelbilds-
modellen inte ngot som prioriteras hgt av Sannfnlndska eller Kristdemokratiska vljare.
Det frde och sista indexet inbegriper aspekter som har att gra med Internet. Hr visar det
sig att ldersefekten r mycket starkt negativ. Det r allts de unga vljarna som till stor del
lgger vikt vid resultatet i kandidattesterna eller vid kandidaternas och partiernas nrvaro p
Internet, men likas vljare som r intresserade av politik. Den starka ldersefekten talar fr
att Internet ver tid blir en allt viktigare arena fr kandidater och partier. Det visar sig ven
att Kristdemokratiska, Sannfnlndska och Grna vljare lgger mer vikt vid nrvaro p In-
ternet n vljare frn vriga partier.
Sammanfattning
Utbytet av riksdagens ledamter var efer valet 2011 strre n p lnge nr 84 nya parla-
mentariker tog plats i riksdagshuset. Vid en frsta anblick kan man ltt f intrycket att den
internationella litteratur som talar om en allt strre personifering av politiken, dr enskilda
politiker och partiledare fr allt strre betydelse fr vljarnas agerande har spelat en avgran-
de roll. Vid nrmare anblick visar det nd sig att riksdagsvalet 2011 var ett mer partibetonat
val n p lnge i fnlndsk politik. Enligt vljarnas egen utsago vger valet av parti tyngre i
n kandidatvalet, och faktum r att partitillhrigheten 2011 vger tyngre n i ngon annan
tidigare mtning. Den stora omsttningen av riksdagsledamterna har allts inte s mycket
att gra med kandidaternas roll som med de stora frskjutningarna i partiernas understd.
Sannfnlndarnas dominerande roll under och inverkan p valkampanjen framhvde bety-
delsen av partipolitiken.
ver tid kan vi se att vljarna i allt strre utstrckning har skjutit upp beslutet om vilken
kandidat de skall rsta p till lngt in i valkampen. I rets val brts nd den hittills entydiga
trenden och andelen som fattade sitt rstningsbeslut i sista minuten sjnk. Detta trots att
mnga vljare r rrliga i sitt kandidatval. Nrmare 80 procent rstade 2011 p en annan
kandidat n i riksdagsvalet 2007, ngot som till stor del kan frklaras med att kandidatutbu-
det varierar frn ett val till ett annat. Hela 55 procent av alla avlagda rster gick i valet 2011
till kandidat som inte lyckades bli invalda och sifran var nnu hgre i de sm valkretsarna
dr partierna fr nominera ett strre antal kandidater n vad det fnns mandat att dela ut. Det
stora kandidatutbudet tycks nd medfra att en stor del av vljarna kan hitta en kandidat
utan strre problem. Endast 18 procent av alla vljare anger att det var ganska eller mycket
svrt fr dem att hitta en lmplig kandidat att rsta p.
Betydelsen av partierna i valet 2011 visar sig ven tydligt nr vljarna motiverar sitt val
av kandidat. Kandidatens partitillhrighet r den aspekt som vger tyngst ttt fljd av kandi-
datens trovrdighet, frmga att driva frgor, erfarenhet och sikter. I stort sett r resultaten
i linje med det faktum att en vervldigande majoritet av riksdagsledamterna besitter lokal-
politisk erfarenhet. P den kommunalpolitiska arenan har mnga haf mjlighet att visa vad
de gr fr men ven att skapa band till lokala vljargrupper. Samtidigt str det ocks klart att
olika aspekter betonas av olika vljargrupper. Politiskt intresserade och partibundna vljare
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 153
r mer sakorienterade n andra och de med lgre kunskapsniver fokuserar i strre utstrck-
ning p kampanjaktuell tematik och synlighet. De unga lgger i sin stor vikt vid kandidater-
nas synlighet p Internet och deras svar i kandidattesterna, ngot som sannolikt kommer att
pverka framtida valkampanjer.
154 Muutosvaalit 2011
Referenser
Arter, David (2009): Money and Votes: Te Cost of Election for First-Time Finnish MPs. Politiikka.
51(1): 1733.
Bengtsson, sa (2011): Local ties, experience and reputation. Personal vote-earning attributes exhibited
by Finnish MPs from diferent electoral contexts. Uppsats presenterad vid the Annual meeting of
the American Political Science Association, Seattle, 14 September 2011.
Bengtsson, sa & Kimmo Grnlund (2005): Ehdokasvalinta. Paloheimo (red.), Vaalit ja demokratia Suo-
messa. Helsinki: WSOY.
Bengtsson, sa & Kimmo Grnlund (2005): Den fnlandssvenska vljaren. Vasa: Samforsk.
Berggren, Nicklas, Henrik Jordahl & Panu Poutvaara (2010): Te looks of a winner: Beauty and electoral
success. Journal of Public Economics 94, 815.
Carey, John, M. & Matthew S. Shugart (1995): Incentives to Cultivate a Personal Vote. Electoral Studies.
14(4), 41739.
Dalton, Russell, J. (2000): Te Decline of Party Identifcations. I Dalton R.J & M. J. Wattenberg (red.)
Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford
University Press.
Dalton, Russell, J., Ian McAllister & Martin P. Wattenberg (2000): Te Consequences of Partisan
Dealignment. I Dalton R.J & M. J. Wattenberg (red.), Parties without Partisans. Political Change
in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.
Gallagher, Michael. (1985): Social Backgrounds and Local Organization of Members of the Irish Dail.
Legislative Studies Quarterly. 10(3), 37394.
Grnlund, Kimmo (red.) (2011): Finlandssvenskar i publikdemokrati. Helsingfors: SLS frlag.
Karvonen, Lauri (2009): Politiiikan henkilityminen. I Borg, S. & H. Paloheimo (red.), Vaalit yleisde-
mokratia. Tampere: Tampere University Press.
Karvonen, Lauri (2010): Te personalization of politics. A study of parliamentary democracies. Colchester:
ECPR Press
Karvonen, Lauri & Peter Sderlund (2008): Candidate-Centeredness and Volatility. Uppsats presenterad
vid XV NOPSA konferens i Troms, 2008.
Marsh, Michael (1987): Electoral Evaluations of Candidates in Irish General Elections, 19481982. Irish
Political Studies 2, 6576.
McAllister, Ian (2007): Te Personalization of Politics. I Dalton & Klingemann (red.), Te Oxford
Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press.
Norris, Pippa, John Curtice, David Sanders, Margaret Scammell & Hollia A. Semetko. (1999): On
Message - Communicating the Campaign. London: SAGE Publications.
Paloheimo, Heikki (2005): Puoluevalinnan tilannetekijt. I Paloheimo, H. (red.), Vaalit ja demokratia
Suomessa. Helsinki: WSOY.
Poguntke, Tomas & Paul Webb (2005): Te Presidentialization of Politics in Democratic Societies. Oxford:
Oxford University Press.
Shughart, Matthew, S., Melody E. Valdini & Kati Suominen (2005): Looking for Locals: Voter Inform-
ation Demands and Personal Vote-Earning Attributes of Legislators under Proportional
Representation. American Journal of Political Science 49(2), 43749.
Shugart, Matthew S. & Kevin A. Watt (2011): Patterns of Intra-Party Competition in Open-List &
SNTV Systems. Unpublished manuscript.
Todorov, Alexander, Anesu N. Mandisodza, Amir Goren, Crystal C. Hall. (2005): Inferences of
competence from faces predict election outcomes. Science 308 (5728), 16231626.
Travits, Margit (2010): Efect of Local Ties on Electoral Success and Parliamentary Behaviour. Te Case
of Estonia. Party Politics 16(2), 21535.
Vljarnas kandidatval: rrlighet och motiv 155
Elektroniska databaser
FSD1011. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983. [elektronisk databas ]. Suomen Gallup [insamlare]
Finlands samhllsvetenskapliga arkiv [frmedlare].
FSD1014. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1987 [elektronisk databas]. Suomen Gallup [insamlare]
Finlands samhllsvetenskapliga arkiv [frmedlare].
FSD1088. Eduskuntavaalitutkimus 1991 [elektronisk databas]. Borg, Sami (Tampereen yliopisto. FSD)
Pesonen, Pertti (Tampereen yliopisto), Snkiaho, Risto (Tampereen yliopisto) [ansvariga].
Finlands samhllsvetenskapliga arkiv [frmedlare].
FSD1260. Eduskuntavaalitutkimus 2003 [elektronisk databas]. Suomen Gallup [insamlare] Finlands
samhllsvetenskapliga arkiv [frmedlare].
FSD2269. Eduskuntavaalitutkimus 2007 [elektronisk databas]. Suomen Gallup [insamlare]. Finlands
samhllsvetenskapliga arkiv [frmedlare]
FSD2653. Eduskuntavaalitutkimus 2011 [elektronisk databas]. Taloustutkimus OY [insamlare]. Finlands
samhllsvetenskapliga arkiv [frmedlare].

156 Muutosvaalit 2011
10
Puoluevalinta
Kimmo Grnlund ja Jussi Westinen
Johdanto
Tss luvussa keskitytn siihen, miten ja mill perustein nestjt valitsivat puolueensa
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Puoluevalinta on erityisen kiinnostava tutkimuskohde vaa-
leissa, joissa puolueiden vliset siirtymt ovat suuria. Kuten tmn kirjan johdannossa tode-
taan, vuoden 2011 vaalit olivat todelliset muutosvaalit, sill puolueiden vlisen kannatuksen
kokonaismuutos vuoden 2007 vaaleihin verrattuna oli kokonaiset 15 prosenttiyksikk.
1

Puolueiden vlisen kannatuksen kokonaismuutos oli suurin sota-ajan jlkeisiss eduskunta-
vaaleissa. Sen lisksi vaaleissa oli vain yksi voittaja: eduskuntapuolueista ainoastaan Perus-
suomalaiset voitti, kun puolueen kannatus nousi 15 prosenttiyksikk. Nin se vastasi yksin
koko kannatusnoususta.
Edellinen kokonaismuutosenntys vuoden 1945 jlkeen toimitetuissa eduskuntavaaleis-
sa oli 14,4 prosenttiyksikk. Tm syntyi vuoden 1970 eduskuntavaaleissa, jolloin SMP sai
Veikko Vennamon johdolla suurvoiton. Muita suuren muutoksen vaaleja ovat olleet vuosien
1991 (12,1 prosenttiyksikn muutos) ja 1995 vaalit (11,8 prosenttiyksikk). Vuoden 1991
vaaleissa Keskusta nousi Esko Ahon johdolla pministeripuolueeksi nelivuotisen sinipuna-
hallituskauden jlkeen. Ahon porvarihallitus krsi puolestaan jo vuoden 1995 lamavaaleis-
sa suurtappion Paavo Lipposen SDP:lle. Suuri nettoliikkuvuus (11,1 prosenttiyksikk) oli
mys vuoden 1983 vaaleissa, joissa Veikon poika Pekka Vennamo johdatti SMP:n voittoon ja
jopa Kalevi Sorsan (sd.) hallitukseen. Aiemmissa 2000-luvun eduskuntavaaleissa kannatus-
heilahtelut olivat paljon pienempi. Sek vuonna 2007 ett 2003 puolueiden vlisen kanna-
tuksen kokonaismuutos oli alle 7 prosenttiyksikk (6,7 ja 6,8).
Tss luvussa ksitelln sit, mill perustein nestjt valitsivat puolueensa vuoden
2011 vaaleissa. Emme siis keskity pelkstn Perussuomalaisten kannatuksen nousuun ja
muiden tappioihin, sill kirjassa on omat lukunsa Perussuomalaisten vaalivoiton ja Keskustan
1 Puoluekannatuksen kokonaismuutos sota-ajan jlkeisiss eduskuntavaaleissa on kuvattu kirjan johdantoluvun
kuviossa 1.1. Kokonaismuutos, josta kytetn mys termi nettoliikkuvuus, on kaikkien puolueiden tappioiden ja
voittojen yhteenlaskettu summa jaettuna kahdella. Sek tappiot ett voitot edellisiin vaaleihin verrattuna lasketaan
yhteen absoluuttisina prosenttiyksikkin (eli samalla etumerkill). Kytnnss samaan tulokseen pstn
laskemalla voitot yhteen. Nettoliikkuvuus on yleens alhaisempi kuin yksiliden tasolla laskettu bruttoliikkuvuus,
sill kahden puolueen vlill tapahtuva yht suuri liikkuvuus ei ny puolueiden vaalikannatuksessa. Eduskunnan
ulkopuoliset puolueet on laskettu yhdeksi puolueeksi muut.
Puoluevalinta 157
romahduksen analyyseille. Puoluevalintaa ksitelln vaalitutkimuksen teoriamuodostuksen
valossa, Suomen olosuhteisiin soveltaen. Pasiallisena aineistona kytmme vuoden 2011
vaalitutkimusta ja virallisia vaalitilastoja. Luvun rakenne on seuraava. Ensiksi esitetn vaali-
tutkimuksen lhestymistapoja nestysptksen suhteen. Sen jlkeen esitelln perustietoja
puoluevalinnasta nestjien henkilkohtaisten ominaisuuksien mukaan vuoden 2011 vaa-
leissa. Kolmas osio ksittelee puolueiden alueellisia kannatuseroja kuntaryhmittin. Neljn-
neksi analysoimme puoluevalintaa yksiltasolla siten, ett yhdistmme teoreettisessa kirjal-
lisuudessa ja aiemmassa empiirisess tutkimuksessa Suomessa havaitut ristiriitaulottuvuudet
kyselyaineiston asennevittmiin. Asennevittmist muodostetaan summamuuttujia, jotka
osoittavat puoluevalinnan taustalla olevia ristiriitaulottuvuuksia. Viides osio ksittelee puo-
luejohtajan henkiln merkityst puoluevalinnalle. Lopuksi esitmme johtoptksi ja yleis-
arvioita puoluevalinnasta muutosvaaleissa 2011.
Miten ja miksi nestjt valitsevat puolueen?
Vaalitutkimuksen ydinkysymyksen voidaan pit kansalaisten nestysptksen taustalla
olevia syit. Yleisen ja yhtlisen nioikeuden myt edustuksellisen demokratian keskei-
siksi toimijoiksi nousivat poliittiset puolueet. Kansanedustajien ja nestjien vlinen yhteys
ei en voinut olla ensisijassa henkilkohtainen 1900-luvun alussa syntyneiss joukkodemo-
kratioissa (Manin 2002). Puolueiden yleinen merkitys korostui ja puoluevalinta muodostui
nestysptksess henkilvalintaa trkemmksi. Samaan aikaan kansanedustajien toimin-
ta parlamentissa keskittyi puolueryhmiin. Lisksi vaalijrjestelm pohjautuu lhes kaikkialla
puolueiden saamiin niin joko suoraan (listavaalijrjestelmt) tai epsuoraan (yhden edus-
tajan vaalipiirit).
Eurooppalainen ja amerikkalainen vaalitutkimus ovat lhestyneet puoluevalintaa hie-
man eri lhtkohdista. Euroopassa on erityisesti painotettu yhteiskuntaluokan merkityst
nestmiselle. Mys muut yksiln sosiaaliseen asemaan ja ympristn liittyvt ominaisuu-
det, kuten uskonto, idinkieli ja asuinpaikka ovat olleet trkeit nestysptksen selitys-
tekijit. Lnsieurooppalaisten puoluejrjestelmien synty kuvaava LipsetRokkan -malli
(1967) pit yhteiskunnallisia ristiriitaulottuvuuksia puolueiden muodostumisen avaimina.
Puolueet ovat syntyneet mallissa neljn ristiriitaulottuvuuden kautta: 1) ydinalue syrjseu-
tu, 2) valtio kirkko, 3) maanomistus teollisuus, 4) kapitalisti tylinen.
Ristiriitojen tuloksena syntyivt viel nykyisinkin toimivat puolueperheet: 1) kansallis-
valtion keskusvoimaa vastustavat ja etnisi ja kielellisi vhemmistj edustavat puolueet, 2)
erityisesti katolisen kirkon ymprille ryhmittyneet uskonnolliset puolueet, 3) maa- ja mets-
talouden harjoittajia puolustaneet agraaripuolueet, kaupunkien kasvavaa yrittjporvaristoa
ja teollisuuden omistajia edustaneet konservatiiviset ja liberaalit puolueet sek 4) tyven-
luokan etuja ajanet sosialistipuolueet, jotka Venjn vallankumouksen 1917 jlkeen jakau-
tuivat sosiaalidemokraattiseen ja kommunistiseen leiriin.
Ristiriitaulottuvuudet selittivt pitkn mys nestjien puoluevalintoja. Puoluevalinta
oli ensisijaisesti yhteenkuuluvuuden osoitus omalle yhteiskuntaluokalle tai muulle ryhmlle.
Tm puoluedemokratiaksi kutsuttu aikakausi oli vhisten kannatusmuutosten aikaa, sill
158 Muutosvaalit 2011
nestjt eivt juurikaan liikkuneet puolueiden vlill (Manin 2002, 222226). Puhuttiin
Euroopan jtyneest puoluejrjestelmst. Termi viittaa siihen, ett puolueiden kannatus-
muutokset tapahtuivat lhinn yhteiskuntarakenteen muutoksen myt (Bartolini ja Mair
1990). Erityisesti puolueen vaihtaminen ristiriitaulottuvuuksien yli oli harvinaista.
Liikkuvuus vaaleissa on kasvanut jonkin verran useissa Lnsi-Euroopan maissa 1980-lu-
vun puolivlist alkaen (Klingemann 2005, 4850). Samaan aikaan luokkanestminen ja
toinen Keski-Euroopassa trke ristiriitaulottuvuus, nestminen uskonnon mukaan, ovat
vhentyneet (Oskarson 2005). Suomesta pitkt vaalitutkimusaikasarjat puuttuvat, mutta
Ruotsissa luokkanestmisen lasku on ollut nhtviss jo vuodesta 1973 alkaen (Holmberg
ja Oscarsson 2004, 55).
Eurooppalaisessa vaalitutkimuksessa yhteiskuntaluokkaa on siis perinteisesti pidetty
puoluevalinnan keskeisen selitystekijn. Amerikkalaisten nestmist analysoinut tutki-
mus ei yleens ole kyttnyt yhteiskuntaluokan ksitett. Michiganin koulukunnan piiriss
1950-luvun lopulla kehitetty puoluevalinnan malli painottaa puoluesamastumista nestys-
ptksen taustalla (Campbell et al. 1960). Malli on pikemminkin yksil- kuin yhteiskunta-
painotteinen, mutta sen soveltaminen kytntn ei oikeastaan poikkea kovin paljon ristirii-
taulottuvuuksia soveltavasta eurooppalaisesta puoluevalinnan mallista.
Puoluesamastumisen merkityst korostava lhestymistapa painottaa yksiln poliittis-
ta sosiaalistumista erityisesti kahdesta lhtkohdasta. Ensinnkin malli pit perheen vai-
kutusta ja arvojen siirtymist sukupolvelta toiselle trken puoluesamastumisen kannalta.
Toisaalta se pit kiinni mys yksiln oman sosioekonomisen aseman eli eurooppalaisittain
yhteiskuntaluokan merkityksest.
Puoluesamastuminen ohjaa yksiln nestmist, mutta teorian mukaan puoluesamas-
tuminen ja nestyspts eivt ole sama asia. Vaikka samastuisikin johonkin puolueeseen,
voi puolueen harjoittama politiikka olla ristiriidassa omien etujen ja arvojen kanssa, mink
johdosta nestj voi vaihtaa puoluetta vaaleissa. Eurooppalaisessa tutkimuksessa puolue-
samastumisksitteen mielekkyytt on arvosteltu erityisesti siit, ett nestjien on, teorian
vastaisesti, havaittu vaihtavan puoluesamastumisen kohdetta kulloisenkin nestysaikomuk-
sensa mukaan (Tomassen 1976). Nin teoria lhentelee tautologiaa: nestn puoluet-
ta, johon samastun ja samastun puolueeseen siksi, ett nestn sit. Lisksi nestjill on
havaittu samastumista useaan puolueeseen samanaikaisesti, toisin kuin alkuperinen malli
oletti (Schmitt 2009).
Suomen puoluejrjestelm on heijastellut Lipset-Rokkan -mallin ristiriitaulottuvuuk-
sia ja nestminen oli meillkin pitkn yhteiskuntaluokkaan sidottua. Yhteiskunnallinen
rakennemuutos, eli maa- ja metstalousvestn ja erityisesti teollisuustyvestn vhenty-
minen sek palvelusektorin kasvu, on heikentnyt nestjien sosioekonomisen taustan ja
puoluevalinnan vlist yhteytt. Puoluekentt ja nykyiset yhteiskuntaluokat eivt en ole
selkess kytkksess, mink lisksi erot yhteiskuntaluokkien vliset erot ovat madaltuneet
(Dogan 2001). Suomessakaan mikn poliittinen puolue ei ole pystynyt profloitumaan yk-
siselitteisesti palvelusektorin edunajajaksi. Laajaan palvelusektoriin kuuluvat niin tarjoilijat,
siivoojat, sairaanhoitajat kuin opettajat, lkrit ja konsultitkin.
Toisaalta puolueiden nykyisenkin kilpailun taustalla vaikuttavat edelleen perustavanlaa-
tuiset aatteelliset vastakohtaisuudet. Heikki Paloheimon (1988; 2005; 2008) mukaan Suo-
Puoluevalinta 159
men puoluejrjestelm heijastelee seuraavia ideologisia ulottuvuuksia, jotka toimivat pohja-
na mys tmn luvun analyysille:
1. vasemmisto oikeisto
2. ydinalueet syrjseudut
3. kansallinen kansainvlinen
4. herrat kansa
5. suomenkieliset ruotsinkieliset
6. konservatiiviset arvot liberaaliset moraaliarvot
7. ekologiset arvotmaterialistiset arvot
Puoluevalinta vuoden 2011 vaaleissa
Taulukossa 10.1 esitelln puoluevalintaa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa tavallisimpien
sosioekonomisten taustamuuttujien mukaan. Taulukossa on jtetty huomioimatta ne nes-
tjt, jotka eivt halunneet kertoa mit puoluetta olivat nestneet. Heit oli yhdeksn pro-
senttia nestneist. Tutkimusaineistoa on painotettu siten, ett puolueiden kannatus on
saatu vaalitulosta vastaavaksi. Tulokset ovat kannatusarvioita, joihin sisltyy tavanomaisia
tilastollisia virhelhteit.
Sukupuolten vlill on joitakin eroja nestmisen suhteen. Se nkyy selkeimmin Perus-
suomalaisten, Vihreiden ja Kristillisdemokraattien kohdalla. PS on erityisesti miesten mie-
leen, puolue oli suurin miesnestjien keskuudessa 22 prosentin kannatuksella. Naisista vain
16 prosenttia valitsi PS:n. Vihreiden ja KD:n kohdalla tilanne on toinen. Naisista yhdeksn
Taulukko 10.1
Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2011 (osuus nestneist)

K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Vuul Y|l. (r)
Ka|||| 21 19 19 1 8 Z 1 1 2 100 (1020)
3u|upuo||
V|es 21 20 22 1 Z 5 1 2 2 100 (520)
Na|rer 20 18 1 1 9 9 5 1 100 (500)
Ik
1821 15 12 18 10 11 1 1 0 12 100 (Z1)
2531 22 13 1 1Z Z 1Z 3 1 3 100 (119)
3511 18 15 2 15 11 3 1 1 100 (11Z)
1551 1Z 22 20 15 8 8 5 0 100 (153)
551 18 20 23 15 13 3 3 5 1 100 (193)
5 25 21 15 18 5 2 1 0 100 (301)
...
160 Muutosvaalit 2011
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Vuul Y|l. (r)
idinkieli
3uor| 21 19 20 1Z 8 8 1 1 2 100 (953)
Ruols| 3 13 1 0 5 1 1 2 100 (92)
Ammatti
Vaala|ousyr|llaja 0 9 0 Z3 5 0 5 9 0 100 (22)
Vuuy|s|ly|syr|llaja 33 12 1Z 1Z 9 5 3 2 2 100 (58)
Jo|lavaasera,
y|erp|lo|r||er|||o 3 9 13 1 9 Z 3 1 100 (1Z3)
A|erp|lo|r||er|||o 1 18 19 15 11 3 3 100 (109)
Tyorle||ja 10 2 2Z 15 11 5 2 1 1 100 (222)
E|a|e|a|rer 21 2 19 15 Z 2 5 0 100 (302)
0p|s|e||ja 18 12 11 9 8 25 5 1 11 100 (Z)
Tyolor 22 22 22 Z 15 Z 0 0 1 100 (2Z)
Koulutus
Karsa|ou|u Z 33 25 23 1 1 1 0 100 (Z3)
Perus|ou|u/|es|||ou|u 20 11 18 12 11 9 5 3 8 100 (135)
Arrall||ou|u 12 21 25 18 12 3 3 2 100 (2Z)
Kes||asle 19 21 21 15 Z 5 3 1 100 (259)
Arrall||or|ea|ou|u 32 11 12 23 1 9 1 2 1 100 (103)
Y||op|slo 33 12 11 11 8 15 0 100 (1Z9)
Kotitalouden tulot
l(p|er|lu|o|s|rral) 20 23 18 12 11 3 3 5 100 (11)
ll 15 21 19 18 10 1 5 5 1 100 (253)
lll 23 20 23 11 Z Z 3 3 1 100 (239)
lv(suur|lu|o|s|rral) 29 11 1 15 Z 10 5 3 1 100 (291)
Sijainti vasemmistooikeisto-asteikolla
vaserr|slo(03) 1 32 19 1 33 10 1 1 3 100 (20)
|es|usla(1) 9 25 21 1Z 1 9 5 1 100 (39Z)
o||e|slo(Z10) 11 13 23 0 1 1 1 100 (383)
Puoluesamastuminen
E|saraslupuo|ue|s||r 22 21 25 13 Z 2 3 3 2 100 (11Z)
K0K 8Z 1 2 5 0 2 1 1 1 100 (190)
30P 0 81 11 1 2 2 1 0 0 100 (1Z2)
P3 0 2 93 2 1 2 0 1 1 100 (125)
KE3K 1 2 1 89 1 0 1 0 0 100 (135)
vA3 0 9 8 0 Z9 3 0 0 3 100 (Z9)
vllR 1 1 0 Z Z 81 0 1 1 100 (Z1)
RKP 3 0 0 0 0 0 92 3 3 100 (38)
K0 0 0 9 3 0 0 3 8 0 100 (35)
(r) (208) (195) (19) (12) (83) (Z5) (13) (10) (18) (1020)
Taulukko 10.1 ...
Puoluevalinta 161
prosenttia ja miehist vain viisi prosenttia nesti Vihreit, ja KD:n luvut ovat kuusi prosent-
tia naisista ja kaksi miehist. Vuoden 2007 vaaleihin verrattuna suurin muutos sukupuolten
suhteen on tapahtunut Vasemmistoliiton nestjkunnassa. Vuoden 2011 vaaleissa puolue
oli suositumpi naisten kuin miesten keskuudessa, vuoden 2007 vaaleissa puolue kersi 10
prosenttia miesten nist ja vain seitsemn prosenttia naisten nist.
Muita sukupuolen mukaisia muutoksia on SDP:n kohdalla tapahtunut miesten voimak-
kaampi siirtyminen PS:n nestjiksi. Vuoden 2007 vaaleissa SDP:n osuus miesten nist
oli 25 prosenttia, nyt 20 prosenttia. Naisten kohdalla sosiaalidemokraattien kannatuksen
pudotus oli pienempi: 21 prosentista 18:aan.
Ikluokkien vliset erot ovat selket. Nuorin ryhm eli 1824-vuotiaiden keskuudessa
suosituimpia olivat PS (18 %), Vihret (16 %) ja Kokoomus (15 %). Ryhm muut sai suu-
ren kannatuksen (12 %) nuorimpien keskuudessa. Suurin osuus tst kannatuksesta meni
uudelle Piraattipuolueelle. Nuorimman ikryhmn vastaajamr on pienehk, joten luvut
ovat ainoastaan suuntaa antavia.
Kokoomus oli suurin puolue nuorten aikuisten (2534) ja yli 64-vuotiaiden keskuudes-
sa. Elkeikisten ryhmss se kersi neljnneksen nist. SDP puolestaan oli suurin my-
hiskeski-ikisten (4554) joukossa 22 prosentin osuudella. Puolue kersi kuitenkin suhteel-
lisesti suurimman osuuden (24 %) yli 64-vuotiaiden ryhmss ollen Kokoomuksen kanssa
lhes tasoissa. Perussuomalaisten kannatus jakautui tasaisesti eri ikryhmien vlill. Vain yli
64-vuotiaiden ja nuorten aikuisten (2534) keskuudessa puolueen kannatus ji selvsti alle
viidenneksen. Keskustan kannatus jakautui tasaisesti eri ikryhmien vlill. Vain nuorimpien
nestjien joukossa (10 %) puolueen kannatus poikkesi alaspin vaalituloksesta. Vasemmis-
toliiton nestjkunta nuoreni vuoden 2011 vaaleissa selvsti ja puolueen osuus nist ik-
ryhmittin oli suurin nuorimmassa nestjryhmss (14 %). Nuoren puoluejohtajan Paavo
Arhinmen johdolla puolue pystyi houkuttelemaan uusia nestji.
RKP on ruotsinkielisten nestjien selke ykkspuolue kahden kolmasosan osuudel-
laan. SDP on toisena 13 prosentin kannatuksella. Edellisiin vaaleihin verrattuna ruotsinkie-
listen keskuudessa RKP nyttisi menettneen jonkun verran kannatustaan, sen sijaan SDP
on pystynyt lismn kannatustaan. Vuoden 2007 vaaleissa RKP:n osuus ruotsinkielisten
nestjien nist oli 74 % ja SDP:n 7 % (Grnlund 2011, 72).
Ammatin mukaan tarkasteltuna esiin nousevat yhteiskuntaluokkiin liittyvt ristiriitau-
lottuvuudet. Maantalousyrittjien ehdoton ykkspuolue on edelleen Keskusta. Puoluekan-
tansa ilmaisseita maatalousyrittji oli aineistossa tosin vain 22 henkil. Siksi aineiston pe-
rusteella ei voida sanoa, ett Kokoomuksella ja Perussuomalaisilla ei olisi lainkaan kannatusta
maanviljelijiden keskuudessa. Kokoomus on selvsti johtajien ja ylempien toimihenkiliden
suosiossa. Puolue ker 36 % nist tss ammattiryhmss. Mys yrittjist kolmannes -
nesti Kokoomusta. Opiskelijoiden keskuudessa Kokoomus (18 %) on toiseksi suosituin Vih-
reiden (25 %) jlkeen. SDP ker runsaan neljnneksen tyvestn ja elkelisten nist.
Perussuomalaisten vaalivoitto nytt selittyvn pitklti tyvestn, alempien toimihen-
kiliden ja yrittjien nin. Tyntekijiden keskuudessa PS kersi 27 % nist, ja oli jopa
SDP:t suositumpi. Merkille pantavaa on mys se, ett tyttmien net jakautuivat tasai-
sesti Kokoomuksen, SDP:n ja PS:n kesken. Keskusta kersi muiden kuin maanviljelijiden
keskuudessa yleens noin 15 prosentin kannatuksen. Opiskelijoilta Keskusta kersi selvsti
162 Muutosvaalit 2011
alhaisemman kannatuksen (9 %), aivan kuten ikryhmien mukaisen nestmisen perusteel-
la voi odottaa. Mys tyttmien keskuudessa Keskusta menestyi heikosti.
Koulutuksen mukaiset erot ovat samankaltaiset kuin ammattiryhmien mukaiset erot.
Kokoomuksen kannatus nousee tasaisesti koulutustason myt ja puolue ker kolmannek-
sen AMK- ja yliopistotutkinnon suorittaneiden keskuudessa. SDP sen sijaan ei ole korkeasti
koulutettujen mieleen. Vain 12 prosenttia yliopistokoulutetuista nesti sosiaalidemokraat-
teja. Kansakoulun kyneiden nist SDP kersi kolmanneksen, ja oli suosittu mys ammat-
tikoulun (21 %) ja keskiasteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa (24 %).
Perussuomalaiset oli suurin puolue ammattikoulun kyneiden keskuudessa (25 %), ja
puolue pystyi kermn ni varsin tasaisesti kaikista koulutustasoryhmist. PS:n suosio
ammattikorkeakoulututkinnon (12 %) ja yliopistotutkinnon suorittaneiden (11 %) kes-
kuudessa oli lhes samaa luokkaa kuin SDP:n. Keskusta ei nestjiens koulutusprofilin
kannalta poikkea SDP:st ja PS:st kovinkaan paljon. Vasemmistoliiton kannatus jakautui
melko tasaisesti koulutuksen mukaan painottuen jonkin verran ammattikoulun ja perus-/
keskikoulun suorittaneisiin. Vihreiden kannatus tulee etenkin yliopistokoulutettujen ryh-
mst, jossa puolue oli Kokoomuksen jlkeen toisena 15 prosentin kannatuksella.
Kotitalouden tulojen mukaisessa tarkastelussa huomio kiinnittyy Kokoomukseen. Puo-
lueen nestjist piirtyy kaiken kaikkiaan hyvosainen kuva. Puolue ei saa pienituloisimpiin
kotitalouksiin kuuluvilta kuin kuuden prosentin kannatuksen. Sen sijaan suurituloisimmassa
neljnneksess puolue saa 29 prosenttia nist. Vhiten kotitalouden tulot aiheuttivat vaih-
telua Keskustan vaalikannatukseen. Keskusta ker siis tasaisimmin ni eri tuloluokista.
SDP:n ja Perussuomalaisten nestjt tulivat mys melko tasaisesti eri tuloluokista, suu-
rituloisinta neljnnest lukuun ottamatta. Vasemmistoliiton kannatus pieneni tasaisesti
kotitalouden tulojen kasvaessa. Vihreiden kohdalla kannatus on jakaantunut. Puolue ker
suhteellisesti eniten tukea pieni- (11 %) ja suurituloisten (10 %) keskuudessa. Tm heijastaa
puolueen suosiota opiskelijoiden ja toisaalta koulutetuimpien parissa.
nestjien oma sijoittuminen vasemmistooikeisto-asteikolla mittaa tt perustavaa
laatua olevaa ristiriitaulottuvuutta ja sen merkityst puoluevalinnalle. Ulottuvuuden mer-
kitys korostuu erityisesti perinteisten vasemmisto- ja oikeistopuolueiden keskuudessa. Ko-
koomus ja Keskusta eivt ker ni vasemmistolaiseksi itsens mieltvien keskuudessa. 44
prosenttia oikeistoon itsens sijoittavista nesti Kokoomusta, 23 prosenttia Keskustaa. Sa-
malla tavoin sek SDP ett Vasemmistoliitto kervt kolmanneksen vasemmistoon itseens
sijoittavien nist. Vasemmistoliiton kannattajien ideologinen vakaumus on vasemmalla
selkemmin kuin SDP:n. Ideologiseen keskustaan itsens sijoittavat suomalaiset nestivt
vuoden 2011 vaaleissa joko SDP:t (25 %), Perussuomalaisia (25 %) tai Keskustaa (17 %).
Vihreiden nestjkunta on enemmn vasemmalle kuin oikealle kallellaan. Puolue kersi
noin kymmenyksen sek vasemmalle ett keskustaan itsens sijoittaneiden nestjien kan-
natuksesta.
Puoluesamastumisella on merkityst edelleen Suomessakin. Taulukon 10.1 sarakkeina
kytettv puoluekannatus mrytyy vaaleissa nestetyn puolueen mukaan, mutta vaali-
tutkimuksen kyntikysely sislsi mys erillisen kysymyksen puoluesamastumisesta. Kaikkien
puolueiden kohdalla vhintn nelj viidest puolueeseen samastuneesta ja vaaleissa nes-
tneist nesti omaa puoluettaan. Vertailun pienin osuus, noin 80 prosenttia, oli Vasem-
Puoluevalinta 163
mistoliittoon ja Vihreisiin samastuneilla. Perussuomalaiset ja RKP kersivt eniten niihin
samastuneiden ni, yli 90 prosenttia. Joka neljs niist nestjist, jotka eivt samastu
mihinkn puolueeseen, valitsi vaalivoittaja PS:n. Mielenkiintoinen luku lytyy SDP:n koh-
dalta. Puolue kersi lhes yht paljon eli 24 prosenttia puolueisiin samastumattomien nist
kuin Perussuomalaiset. Kokoomus sai yht suuren osuuden, 22 prosenttia, tmn ryhmn
nist kuin kaikkien nestjienkin nist. Keskustan tappio nkyy puolueen vhisen
kannatuksena (13 %) niiden joukossa, jotka eivt samastuneet mihinkn puolueeseen.
Vaalitutkimusaineiston perusteella (ei taulukossa) Perussuomalaisiin samastuneiden
osuus kasvoi neljss vuodessa 8,1 prosenttiyksikk. Vuoden 2007 vaaleissa puolueeseen
samastui vain 3,5 % haastatelluista, ja vuonna 2011 vastaava osuus oli 11,6 %. Puoluesa-
mastuminen ei siis Suomessakaan nyt tysin vastaavan Michiganin koulukunnan teorian
olettamusta siit, ett puoluesamastuminen olisi puoluevalintaa selvsti pysyvmpi ilmi.
Perussuomalaisiin samastuneiden osuuden nopea nousu osoittaa epsuoraan, ett osa nes-
tjist nytt vaihtavan puoluesamastumisen kohdettaan kulloisenkin nestysptksens
mukaan. Toisaalta PS:n osuus puoluesamastuneista on selvsti alhaisempi kuin puolueen
saama niosuus, joten ksitett ei voi pit tysin tautologisena. Osittain puoluesamastumi-
sen ksitteeseen liittyvt ongelmat voivat liitty mys siihen, miten sit vaalitutkimuksessa
mitataan.
Puolueiden kannatuksen alueelliset erot
Poliittisten puolueiden kannatus vaihtelee Suomessa voimakkaasti eri alueiden vlill. Se
johtuu posin siit, ett merkittv osa yhteiskunnallisista ristiriitaulottuvuuksista on si-
doksissa asuinpaikkaan.
2
Erityisesti syrjseutujen ja kasvukeskusten vlist ristiriitaulottu-
vuutta voidaan tarkastella alueellisen kannatusvaihtelun kautta. Suomessa on puolueiden
kannatussuhteiden perusteella toisistaan poikkeavia poliittisia ilmastoalueita, jotka kuvasta-
vat puolueiden vahvan ja heikon kannatuksen alueita. Poliittisilla ilmastoalueilla on todettu
mys olevan runsaasti sosiaalistavaa vaikutusta, joka luo kannustimia nest oman alueen
vahvaa edunvalvojapuoluetta (Paloheimo ja Sundberg 2005, 183). Poliittiset ilmastoalueet
muotoutuivat jo 1900-luvun alkupuolella, ja niiden prakenteet ovat muuttuneet yllttvn
vhn. Vuoden 2011 vaaleissa suurin muutos oli Perussuomalaisten tunkeutuminen monille
muiden puolueiden vahvoille alueille. Poliittisia ilmastoalueita ei tule ymmrt vain yksit-
tisen puolueen hallitsevana kannatuksena, vaan kyse on mys puolueiden keskinisist voi-
masuhteista (mt. 187).
Olemme tehneet vuoden 2011 eduskuntavaaleista analyysin (vrt. mt.), jossa kuntia ryh-
mitelln niiden poliittisten voimasuhteiden mukaan. Tilastollisen ryhmittelyanalyysin
avulla kunnat voi jrjest siten, ett kunkin ryhmn kunnat ovat poliittisilta voimasuhteil-
taan mahdollisimman samankaltaisia ja kuntaryhmien vliset erot ovat mahdollisimman
suuria. Vaikka Keskustan kannatus laski 312:ssa manner-Suomen kaikkiaan 320 kunnasta, se
2 Liitetaulukosta 10.1 ilmenee, kuinka suuri kannatus eri puolueilla oli kussakin vaalipiiriss vuosien 2007 ja 2011
eduskuntavaaleissa.
164 Muutosvaalit 2011
oli edelleen suurin puolue 197 kunnassa. Tten Keskustan vihre vri dominoi vaalitappiosta
huolimatta kuviota 10.1, joka kuvaa puolueiden voimasuhteita kunnissa.
Tummanvihrell vrill merkittyyn kuntaryhmn kuuluu vajaat 97 kuntaa, ja ne si-
jaitsevat posin Pohjois-Suomessa ja Pohjanmaalla. Alueella asui eduskuntavaalien aikaan
noin 390 000 nioikeutettua. Ryhmn kolme suurinta kaupunkia ovat Tornio, Kuusamo
ja Kauhajoki. Keskusta on Suomussalmea lukuun ottamatta suurin puolue kaikissa ryhmn
kuuluvissa kunnissa. Toisaalta Keskustan kannatus laski vuoden 2007 vaaleihin verrattuna
keskimrin yli 10 prosenttiyksikk alueen kunnissa. Kuntaryhm voidaan kuitenkin nime-
t Keskustan kannatuksen ydinalueeksi. Perussuomalaiset on kuntaryhmn selkesti toiseksi
suurin puolue, ja sen suosio on kasvanut alueen kunnissa etenkin Keskustan kustannuksella.
Vasemmistoliiton kannatus on tss kuntaryhmss suurempaa kuin yhdesskn toi-
sessa, vaikka Perussuomalaiset si mys sen kannatusta. Monet ryhmn kuuluvat Pohjois-
Suomen kunnat olivat aikoinaan Vasemmistoliiton edeltjn, SKDL:n ydinkannatusaluetta.
SDP:n kannatus on nill korpikommunismin alueilla yh heikkoa (ks. Laulajainen 1979),
kuten mys Kokoomuksen.
Vaaleammalla vinoraidoituksella karttaan merkitty kuntaryhm on kuntien lukumrl-
l mitattuna suurin (117 kuntaa), ja se kattaa suuren osan maan maaseutumaisista pikku-
kunnista. Alueella asuu noin 750000 nioikeutettua ja sen suurin kaupunki on Rovaniemi.
Keskusta on suurimmassa osaa kunnista suurin puolue, mutta Perussuomalaisten kannatus
(22,4%) ja keskimrinen kannatuksenmuutos (+18,0 %) ovat korkeimmillaan juuri tss
ryhmss, ja se on 14 ryhmn kuuluvassa kunnassa suurin puolue. Seitsemn Suomen kym-
menest perussuomalaisimmasta kunnasta sijaitsee tll poliittisella ilmastoalueella. Ryhm
muistuttaa maantieteellisesti vuoden 2003 vaalien pohjalta laadittua ryhm, joka nimi-
tettiin Keskustan kannatuksen tukialueeksi (ks. Paloheimo ja Sundberg 2005, 188189).
Vuoden 2011 vaaleissa tilanne kuitenkin muuttui: Keskustan kannatus laski niss kunnissa
viel enemmn kuin sen ydinkannatusalueilla. Ryhm voidaan nimitt Perussuomalaisten
suurimman nousun alueeksi ja Keskustan kannatuksen heikentyneeksi tukialueeksi (vrt. mt.
188), ja se merkitsee muutosta jhmettyneilt tuntuneisiin poliittisiin ilmastoalueisiin (ks.
mt. 189; Rantala 1981, 171).
Kartan sinipunaiseen, tummempaan vinoraidoitettuun kuntaryhmn kuuluu vain nel-
jsosa Suomen kunnista (n=82), mutta alueella asuu kaksi kolmasosaa kaikista nioikeu-
tetuista (noin 2,94 miljoonaa). Alue kattaa suurimman osan Etel- ja Lounais-Suomea, ja
siihen kuuluu perti Suomen 14 suurinta kaupunkia ja samalla enemmist maakuntien kes-
kuskaupungeista.
Kolmas ryhm voidaan nimet sinipuna-Suomeksi, sill SDP ja Kokoomus ovat alu-
een vahvimmat puolueet. Kokoomuksen kannatuksen ydinalueet sijaitsevat Uudellamaalla
ja etelisten maakuntien keskuskaupungeissa ja niiden kehyskunnissa. SDP:n kannatuksen
ydinalueet sijaitsevat laajemmalla maantieteellisell alueella ja puolueen kannatus on korkea
erityisesti keskisuurissa teollisuuskaupungeissa.
Mys Perussuomalaisilla on erittin vahva kannatus sinipuna-Suomessa. Taulukosta 10.2
voidaan havaita, ettei mitn kuntaryhm voida silti pit leimallisen perussuomalaisena,
koska Perussuomalaisten kannatus on isoista puolueista selkesti tasaisimmin jakautunutta
eri poliittisilla ilmastoalueilla. Puolueiden kannatusluvut ilmaisevat alla olevassa taulukossa,
Puoluevalinta 165
Kuvio 10.1
Suomen poliittiset ilmastoalueet 2011
Kartan valmistus: Maantiede, Turun yliopisto / F. Alsuhail 2011. Pohjakartta: Maanmittauslaitos
166 Muutosvaalit 2011
kuinka monta prosenttia kukin puolue sai kussakin kuntaryhmss. Puoluekohtaiset kan-
natusosuudet on laskettu kaikista hyvksytyist nist kunkin kuntaryhmn alueella. Nin
osuudet ilmaisevat puolueiden todellisen kannatuksen poliittisilla ilmastoalueilla.
3
Perussuo-
malaisten suuren vaalivoiton vuoksi kilpailuasetelma muuttui kautta maan riippumatta siit,
mik puolue on ollut kunkin alueen vahvin edunvalvoja. Protestiaalto kattoi koko Suomen
ruotsinkielisi seutuja lukuun ottamatta.
4
Taulukosta 10.2 voidaan lisksi huomata, ett Vih-
reiden kannatus oli SDP:n ja Kokoomuksen ydinalueilla korkeimmillaan ja Keskustan alim-
millaan, mik omalta osaltaan osoittaa kuntaryhmn urbaanin luonteen. Kokoomus nojau-
tui vaaleissa hyvin voimakkaasti eteln suuriin kaupunkeihin, sill sen kannatus oli SDP:t
heikompaa muissa kuntaryhmiss.
Kaikki viimeiseen, keltaisella merkittyyn kuntaryhmn kuuluvat 24 kuntaa ovat joko
kaksikielisi tai ruotsinkielisi kuntia, ja alueella asuu noin 275000 nioikeutettua. RKP on
viitt kuntaa lukuun ottamatta suurin puolue kaikissa ryhmn kuuluvissa kunnissa, mutta
sen kannatus nousi vuoden 2007 vaaleihin verrattuna vain neljss alueen kunnassa. Puo-
lueen kannatus on siis laskussa alueella, joka voidaan nimitt RKP:n kannatuksen ydin- ja
tukialueeksi. SDP on puolestaan kasvattanut kannatustaan tll alueella vuoden 2007 vaa-
leihin verrattuna ja se on toiseksi suurin puolue suomenruotsalaisella seudulla. Tukea SDP:n
nousulle antaa vaalitutkimusaineisto, jonka mukaan SDP on onnistunut nousemaan Ko-
koomuksen ohi takaisin selkesti toiseksi suosituimmaksi puolueeksi suomenruotsalaisten
keskuudessa (vrt. Sundberg 2006, 83; Grnlund 2011, 72). Perussuomalaiset menestyi hyvin
jopa kaksikielisiss kunnissa. Osa suomenkielisist nestjist saattoi pit hyvn sit, ett
Perussuomalaiset erottautuu muista puolueista kriittisess suhtautumisessaan ruotsin kie-
len asemaan (ks. Westinen 2011, 63-64). Kristillisdemokraatit puolestaan kilpailee nist
Pohjanmaalla: puolueen kannatuksen krkikunnat koko Suomessa ovat Larsmo (Luoto) ja
Pedersre.
Kun kartta jaetaan sinipunaiseen ja vihertvn alueeseen, saadaan mielenkiintoinen ase-
3 Osuus ei siis ole puolueiden niosuuksien keskiarvo kuntatasolla. Ratkaisu ottaa huomioon kuntien vest-
mriset kokoerot.
4 Suomenkielisiss kunnissa Perussuomalaisten kannatus oli alimmillaankin 11,4 prosenttia Merijrvell, joka oli
keskustalaisin kunta vuoden 2011 vaaleissa.
Taulukko 10.2
Puolueiden kannatus poliittisilla ilmastoalueilla vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (%)
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Vuul Y|leersa
Kes|uslaryd|r|arralusa|ue 8,Z 9,1 20,8 15,1 9,Z 2,2 0,2 3,0 0,9 100
P3:rva|v|rrarrousura|ue 13,9 1,8 22,1 29,9 Z,5 3,2 0,Z 1,5 1,1 100
Ko|ooru|ser/30P:ryd|ra|ue 21,2 21,2 18,9 9,9 8,1 9,2 2,2 1,0 2,0 100
RKP:r|arralu|seryd|r-jalu||a|ue 12, 1Z,3 11,0 3,Z 1, 3,Z 11, 1,1 1,1 100
Ko|oraa 20,1 19,1 19,1 15,8 8,1 Z,3 1,3 1,0 2,0 100
Puoluevalinta 167
telma. Suomi on poliittisesti jakautunut vauraaseen kaupunkiseutuun, jonka edunvalvojina
toimivat ennen muita SDP ja Kokoomus ja laajaan haja-asutusalue-Suomeen, jonka edun-
valvojana toimineen Keskustan asema on uhattuna. Lisksi poliittiset ilmastoalueet liittyvt
vuoden 2011 hallitusratkaisun jlkeen mys hallitusoppositio-asetelmaan. Oppositioon
jneiden Perussuomalaisten ja Keskustan vahvimmat kannatusalueet ovat vihreiss kun-
taryhmiss, kun taas hallituspuolueista SDP:n, Kokoomuksen, Vihreiden, RKP:n ja Kris-
tillisdemokraattien vahvimmat kannatusalueet sijaitsevat joko sinipunaisessa tai keltaisessa
kuntaryhmss. Ainoastaan Vasemmistoliitto poikkeaa asetelmasta. Sen kannatus on jakau-
tunut samalla tavoin kuin PS:n eli tasaisesti kaikkien ilmastoalueiden vlill, ruotsinkielisi
rannikkoalueita lukuun ottamatta.
Puolueiden kannatusosuuksien kuntatason muutokset osoittavat, ett Perussuomalais-
ten suurimmat voitot ovat tulleet Keskustan ja SDP:n kustannuksella. Kokoomuksen ja Pe-
russuomalasten vaalimenestyksen vlill ei nyttisi olevan vastaavanlaista yhteytt. Asian
testaamiseksi voidaan laskea korrelaatiokerroin kannatusosuuksien muutoksille vuodesta
2007 vuoteen 2011. Tulokset osoittavat, ett Perussuomalaisten ja SDP:n kuntakohtaisen
vaalimenestyksen vlill (r=-0,43) on hieman vahvempi yhteys kuin Keskustan ja Perussuo-
malaisten (r=-0,39) vlill. SDP:n kannatus mureni erityisesti sen ydinkannatusalueilla Sa-
takunnassa ja Pohjois-Karjalassa. Kyselyaineistomme mukaan noin 60 prosenttia puoluetta
vaihtaneista entisist SDP:n nestjist ptyi Perussuomalaisten riveihin. Keskustan vaali-
tappio oli niin suuri, ett mys muut puolueet kuin Perussuomalaiset veivt silt kannatusta.
Tulokset vahvistavat mys julkisuudessa paljon spekuloidun teesin siit, ett Kokoomus krsi
suurista puolueista vhiten Perussuomalaisten vyryst (r=-0,20).
5

Ristiriitaulottuvuudet Suomessa
Tss osiossa ksitelln aiemman kirjallisuuden ja kytss olevan tutkimusaineiston avul-
la Suomessa vallitsevia poliittisia ristiriitaulottuvuuksia. Niiden avulla pyritn piirtmn
kuvaa puoluevalintaan vaikuttaneista syvist eroista nestjien vlill. Tmn jlkeen risti-
riitaulottuvuuksien merkityst puoluevalinnalle havainnollistetaan vuoden 2011 vaalitutki-
musaineiston avulla.
1. Vasemmisto vastaan oikeisto
Ideologisiin ja sosioekonomisiin eroihin liittyv vasemmistooikeisto-ulottuvuus on lydet-
tviss jokaisesta lnsimaisesta puoluejrjestelmst, ja se on tavallisesti keskeisin ideologi-
nen vedenjakaja (ks. esim. Gallagher ym. 2005 222225; van der Eijk et. al. 2005, 167).
Vasemmistooikeisto-jako ilment erilaisia arvoja ja kannanottoja ennen kaikkea siit, mi-
ten talousjrjestelmn tulisi toimia. Ksitykset poikkeavat toisistaan esimerkiksi siin, mik
on valtion rooli talouselmss, kuinka paljon tai vhn markkinataloutta tulisi snnell ja
miten suhtaudutaan vaurautta uudelleen jakavaan politiikkaan. Lisksi ty ja poma sek
tynantajat ja tyntekijt asettuvat perinteisesti vastakkain (Paloheimo 2008, 38.)
5 Kaikki Pearsonin korrelaatiokertoimet (r) olivat tilastollisesti merkitsevi 1 prosentin riskitasolla.
168 Muutosvaalit 2011
2. Syrjseudut vastaan ydinalueet
Syrjseudun ja kasvukeskuksina toimivien ydinalueiden vlinen jnnite on ollut Suomessa
erittin vahva kansainvlisess vertailussa. Aluepolitiikan yksi trkeimmist kysymyksist
on ollut taloudellisen tehokkuuden ja alueellisen tasa-arvoisuuden suhde. Aluepoliittisten
toimenpiteiden on nhty olevan ristiriidassa taloudellisen tehokkuuden kanssa. Toisaalta
alueellisen kehittmisen on nhty maksavan itsens takaisin muun muassa typaikkoina.
Asutuksen ja teollisuuden keskittyminen on ollut kuitenkin yh hallitsevampi tendenssi,
mik on luonut rakennemuutoksen kouriin joutuneet haja-asutusalueiden Suomen ja van-
han teollisen Suomen sek posin Etel- ja Lnsi-Suomeen keskittyvn korkean teknologian
ja osaamispomaan Suomen (Tervo 2003, 6, 1322). Ruotsin tapaan alueelliset ristiriidat
muodostuvat Suomessa eteln ja pohjoisen sek kaupunkien ja maaseudun vlille (Oscarsson
ja Holmberg 2008, 247), vaikkakin ristiriitaulottuvuuden dynamiikassa on huomattavia ero-
ja maiden vlill. Suomessa erityisesti maaseutu- ja aluepolitiikka sek hajautettu yhdyskun-
tarakenne ovat silyneet vahvemmin politiikan agendalla.
3. Kansallinen suvereniteetti vastaan liittoutuneisuus
Euroopan integraatio on jakanut vahvasti puoluekentt siit lhtien, kun Suomi liittyi
vuonna 1995 EU:hun ja vuonna 1999 Euroopan talous- ja rahaliitto EMUun. Vuoden 1994
aikaisen EU- kansannestyksen aikaiset jakolinjat eivt ole vielkn hipyneet nestj-
kunnasta (ks. Westinen 2011, 130141). Osa puolueista ja nestjist tahtoo jatkaa EU:n
taloudellista ja poliittista yhdentymist, kun taas osa haluaa EU:sta itsenisten valtioiden ly-
hn liitton. EU:ta koskeva ristiriitaulottuvuus ei ilmene vain Suomessa, sill EU:n laajentu-
miseen ja kansallisen ptksentekovallan karkaamiseen suhtaudutaan verrattain epilevsti
koko unionin tasolla (Dalton 2002, 115116). Puoluepolitiikassa on 2000-luvulla vallinnut
yh laajempi konsensus integraatiosta: Suomi on keskittynyt Eurooppa-politiikassaan sovin-
naiseen ja vaikuttamismahdollisuuksia edistvn linjaan (Raunio 2008, 186.) Vuoden 2011
vaalit merkitsivt tlt osin mullistusta. EU:n talouskriisi ja toimenpiteet vaikeuksissa ole-
vien maiden auttamiseksi ovat tehneet EU-kritiikist hyvksyttvmp. EU-kysymyksiss
on lisksi ollut voimakasta vertikaalista erottelua: puolueiden johtajilla on havaittu olevan
kannattajia ja nestji mynteisempi suhtautuminen integroitumiseen (Pesonen 2001,
132133), mik on tehnyt EU:sta eliittijohtoisen projektin ja vahvistanut eliitin ja kansan
vlist juopaa.
EU-kysymyksen lisksi turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus ovat liittyneet vahvasti
suomalaisen intressin varjelemiseen. Maan historiasta johtuen uskottavilla omilla puolustus-
voimilla on ollut vankka tuki. Suomi on rakentanut sotilasliitto Naton kanssa yhteistyt,
mutta suomalaiset ovat suhtautuneet Natoon varauksellisesti (Forsberg 2002, 244252.)
Turvallisuuspoliittinen liittoutuneisuus on tiivistynyt mys EU:ssa sen omien kriisinhallin-
tajoukkojen vuoksi (Tiilikainen 2006, 189).
Puoluevalinta 169
4. Eliitti vastaan kansa
Eliitin ja kansan vliset ristiriidat liittyvt tavanomaisimmin siihen, paljonko herroiksi leima-
tut poliitikot ovat etntyneet tavallisten kansalaisten ongelmista ja kuinka paljon puolueet
heijastelevat hyvosaisen kansanosan mielipiteit Ristiriitaulottuvuus sai Suomessa puolue-
tasolla yhden merkittvn alkusysyksen erityisesti Suomen Maaseudun Puolueesta. SMP:n
protestiperint on jatkanut Perussuomalaiset. Protestipuolueet hakevat kannatusta koros-
tamalla olevansa tavallisen kansan asialla. Populismiin liittyy mys perusajatus siit, ett
eliitill ei ole tarpeeksi arjen tuntemusta. (Rydgren 2006, 1113, Bell 1992, 31.) Kansalla
on avainrooli populistissa puolueissa. Jotta kansasta voitaisiin puhua jotenkin homogeenise-
n kokonaisuutena, tietyt ryhmt on jtettv sen ulkopuolelle. Tmn vuoksi populistiset
liikkeet erottelevat etuoikeutetut ryhmt tavallisesta kansasta, jonka etujen valvojaksi ne
haluavat profloitua.
5. Suomenkieliset vastaan ruotsinkieliset
Kielt koskeva ristiriitaulottuvuudella on perustavanlaatuinen merkitys Ruotsalaiselle kan-
sanpuolueelle ja melko vhinen merkitys muille puolueille. RKP:n olemassaolon ydin on
ruotsin kielen ja ruotsinkielisen vestn etujen puolustaminen. RKP on ollut, Vasemmisto-
liiton ohella, vhiten pidetyin puolue suomenkielisten keskuudessa 2000-luvulla (Grnlund
2011, 77). Suomenkielisist puolueista lhinn Perussuomalaiset on kyttnyt ruotsin kielen
vastaisuutta yhten voimavarana. Puolue on ollut vhiten pidetyin suomenruotsalaisten kes-
kuudessa (mts).

6. Perinteiset arvot vastaan postmodernit arvot
Arvoihin perustuvan ristiriitaulottuvuuden pohjalla on yhteiskunnan modernisaatiokehitys.
Kirjallisuudessa on kytetty termi jlki- eli postmodernisaatio. Se voidaan ksitt toisaalta
tradition vastapoolina ja toisaalta uusien arvojen ja elmntyylien nousuna.
6
Se on merkinnyt
suuremman suvaitsevaisuuden osoittamista muun muassa etniselle, kulttuuriselle ja seksuaa-
liselle monimuotoisuudelle, sukupuolten tasa-arvolle ja yksilllisille valinnoille. Lisksi po-
liittisen osallistumisen tapojen laajentamista on pidetty trken. Postmodernismiin liittyy
mys keskeisesti materialismin ja postmaterialismin vlinen jnnite. Sen ydin liittyy talous-
kasvun ja ympristnsuojelun vliseen vastakkainasetteluun, mik toi aikoinaan puoluepo-
liittiselle areenalle vihret ja ekologiset puolueet. (Inglehart 1997, 28; Inglehart ja Welzel
2005, 2930, 47.)
Erityisesti Vihret on profloitunut puolue- ja nestjtasolla postmodernin avarakat-
seisuuden ja luonnonsuojelun puolustajaksi. Toisaalta Kristillisdemokraattien puolueprofili
on sijoittunut ulottuvuuden toiseen phn perinteisten moraaliarvojen suhteen. Puolueen
kantavana ajatuksena on ollut kristilliseen elmntapaan perustuvien arvojen puolustami-
nen ja liiallisen sallivuuden vastustaminen uskonnollisissa ja eettis-moraalisissa kysymyksis-
s. Mys pihde- ja perhepolitiikka ovat olleet keskeisi teemoja puolueen asialistalla. (Pa-
6 Tmn vuoksi termin new politics (uusi politiikka) on katsottu mys kuvaavan hyvin postmodernia knnett.
170 Muutosvaalit 2011
loheimo 4950; ks. mys Freston 2004, 3334.) Lisksi Perussuomalaiset on profloitunut
perinteisen suomalaisen kulttuurin puolustajana. Sen nestjt ovat asemoituneet oikeisto-
populismiin negatiivisella suhtautumisella kaikenlaisiin vhemmistihin ja yliptn moni-
kulttuurisuuteen (Westinen 2011 206207; Taggart 2000, 92).
Ristiriitaulottuvuuksien merkitys puoluevalinnassa
Analysoimme seuraavaksi ristiriitaulottuvuuksien trkeytt puoluevalinnalle vuoden 2011
eduskuntavaaleissa. Haastatteluaineistosta valittiin vittmi, jotka mittaavat ulottuvuuksil-
le sijoittuvia perustavanlaatuisia eroja puolueiden nestjien vlill. Kokosimme vittmi
yhteen teoreettisten oletusten perusteella, ja nin syntyneiden summamuuttujien empiirinen
luotettavuus vahvistettiin faktorianalyysin avulla. Taulukossa 10.3 asiakysymykset on luoki-
teltu eri ristiriitaulottuvuuksiin
7
. Niist voidaan nhd, miten nestjt suhtautuvat erilai-
siin kysymyksiin ja vittmiin. Lisksi jokaisen ristiriitaulottuvuuden kysymyksist tehtiin
yhdistetty muuttuja, joka kuvaa, miten nestjt sijoittuvat puolueittain eri ristiriitaulottu-
vuuksilla. Faktorianalyysi osoitti, ett kysymykset moraali- ja kulttuuriarvoista sek suvaitse-
vaisuudesta kuuluvat yhteen, mutta asenteet ympristnsuojelua kohtaan varioivat hieman
eri tavalla. Tmn vuoksi ympristkysymyksi ksitelln analyysiss erikseen kasvun ja ku-
lutuksen sek ympristnsuojelun vlisen lohkeamana (ks. esim. Dalton 2006, 211), vaikka
teoriaosiossa perinteisten arvojen ja materialismin vastakkaisuus postmoderneihin arvoihin
muodosti vain yhden lohkeaman.
Kuvioon 10.2 on merkitty eduskuntapuolueiden kaikkien nestjien keskimrinen
sijainti kullakin ristiriitaulottuvuudella. Analyysin perusteella eduskuntapuolueiden nes-
tjt sijoittuvat lhelle keskikohtaa monella ulottuvuudella. Suurimman poikkeuksen muo-
dostaa jako kansaan ja eliittiin: yhdenkn puolueen nestjt eivt profloidu leimallisesti
poliittisen eliitin puolustajiksi. Aineisto antaa tukea mys sille, ett aluepolitiikalla on aina-
kin yleisell tasolla vankka tuki nestjkunnassa.
Vasemmistooikeisto-ulottuvuudessa mitattiin vastaajien suhtautumista markkinavoi-
miin, yrittjyyteen, tulonjakoon ja tyhn. Puoluekentt jakautui jokaisessa vasemmisto
oikeisto-kysymyksess samaan kahteen leiriin. Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien, Kes-
kustan ja RKP:n nestjt haluavat Suomeen keskimrist enemmn yksityisyrittjyytt
ja markkinataloutta sek kannattavat sit, ett suomalaiset olisivat tyelmss pidempn.
Vasemmistoliiton, SDP:n, Perussuomalaisten ja Vihreiden nestjiss on sen sijaan paljon
niit, jotka eivt kannata markkinaehtoisuutta ja tyurien pidentmist. Sen sijaan tmn
nelikon nestjt korostavat erittin voimakkaasti tuloerojen trkeytt. Jako on tsmlleen
sama kuin taulukossa 10.1, jossa tarkasteltiin, miten net jakautuvat nestjien oman va-
semmisto-oikeisto-sijoittumisen mukaan.
7 Vittmt ja kysymykset ryhmiteltiin kuhunkin ristiriitaulottuvuuteen faktorianalyysin avulla. Kysymyksist
muodostui nin temaattisia ryppit. Lisksi samaan ulottuvuuteen linkittyville muuttujille tehtiin reliabili-
teettianalyysi. Cronbachin alfa kertoi, oliko mittari tarpeeksi yhteninen muuttujien vlisen korrelaation ja niiden
lukumrn perustella. Jos mittari tytti tmn vaatimuksen, kysymyksist voitiin muodostaa ristiriitaulottuvuutta
kuvaava summamuuttuja.
Puoluevalinta 171
Kuvio 10.2
Eduskuntapuolueiden nestjien keskimrinen sijainti
eri ristiriitaulottuvuuksilla (keskiarvo)
8
Kuvion 10.3 mukaan perussuomalaiset ja vihret sijaitsevat sosioekonomisella ulottuvuu-
della aivan SDP:n nestjien kyljess. Perussuomalaiset vierastavat erityisesti suomalaisten
tyurien pidentmist, mik on luontevaa duunaripuolueelle, koska ehdotus elkein nos-
tamisesta hertti tyntekijleiriss vastustusta. Tyelmn pidentminen jakaakin puolueet
kahteen leiriin: duunaripuolueisiin ja vihreihin sek porvarilliseen leiriin, jossa on protes-
tanttisen etiikan vivahteita tyn merkityksen painottamisessa.
Kuvio 10.3
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti vasemmistooikeisto-ulottuvuudella
9
8 Summamuuttujat laskettiin taulukon 10.3 vittmist, jotka saivat arvoja vlill 14. Vittmien ja kysymyksien
asteikot knnettiin kullakin ristiriitaulottuvuudella samansuuntaisiksi. Vastaaja sijoittui esimerkiksi sit lhemms
oikeistoa, mit vhemmn trkein hn piti tuloeroja ja mit vahvemmin hn kannatti Suomea, jossa on enemmn
yksityisyrittjyytt ja markkinataloutta ja jossa ihmiset ovat tyelmss pidempn.
9 Kunkin puolueen nestjkunnalle laskettiin keskiarvo sijoittumisesta vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudelle (ks.
liitetaulukko 10.2). Kuviossa 10.3 ilmaistaan, kuinka paljon kunkin puolueiden nestjien sijainti eroaa edus-
0, 28
0, 05
-0, 1 6
-0, 5
0, 1 8
-0, 1 5
-0, 1 9
0, 39
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
Oi kei sto Vasemmi sto
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
Oi kei sto Vasemmi sto
2, 44
Kansal l i nen suvereni teetti Li i ttoutunei suus
El i i tti Kansa
Yksi ki el i syys Kaksi ki el i syys
Kasvu j a kul utus Ympri stnsuoj el u
1 1 , 5 2 2, 5 3 3, 5 4
Peri ntei set arvot Avarakatsei suus
2, 53
2, 27
2, 75
Ydi nal ueet Syrj seudut
2, 93
2, 57
2, 98
172 Muutosvaalit 2011
Taulukko 10.3
nestjien nkemykset poliittisissa asiakysymyksiss puoluekannan mukaan
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (%)
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Ka|||| (r)
Vasemmisto-oikeisto
3uor|,jossaorererrary|s|ly|s- 81 51 3 85 31 51 82 Z1 Z (50)
yr|llajyyllajarar|||rala|oulla
a

3uor|,jossa||r|selovallyoe|arassa
a
2 11 3 51 2 3Z 15 3 1 (5)
p|derpaar
Tar|eaas|a|ysyrys:lu|oerol
o
92 88 ZZ 95 90 ZZ ZZ Z9 (38)
Ydinalueetsyrjseudut
Tar|eaas|a|ysyrys:a|uepo||l||||a
o
3 Z 1 80 1 39 8 Z Z (29)
3uor|,jossaorp|ererral|e||lys-
eroler|a|ue|derva||||a
a
Z5 Z9 2 8 Z1 Z1 82 85 Z (19)
Suvereniteettiliittoutuneisuus
3uorerp|laaerolaEu:sla
c
8 15 1 25 21 13 13 18 25 (5)
Eu:rjaseryyso||ul3uore||e|a||er 81 Z2 35 Z 55 8Z ZZ 3Z 5 (0Z)
|a||||aarryorle|reras|a
c

3uorerlu|ee|||llyaNalorjasere|s|
c
0 21 18 9 10 9 11 33 2 (512)
Eliittikansa
Karsareduslaj|eror|opellavapu|u- Z3 Z8 85 Z1 80 1 5 9 Z5 (31)
r|rerja|es||lyllavalo|r|raar
lode|||slerore|r|erral|a|ser|se|s|
c

Karsareduslajalelaarlyvalropeasl| Z2 8Z 91 Z9 90 Z Z9 80 82 (985)
lava|||sler||r|slerore|r|sla
c

Po|||l||ole|valva||lalava|||sler 39 55 Z1 18 59 3 1 5 53 (991)
||r|slerr|e||p|le|sla
c

vaa||ra|a|o|uruull||as|ly|s|ar| 0 82 81 1 8 Z9 Z1 3 Z3 (53)
po|||l||o|slareal||v|serr||s|
d

suomiruotsi
3uor|,jossaor|a|s|va|vaa|arsa|||s- 51 3Z 18 12 29 15 100 33 39 (5Z)
||e|la,suor|jaruols|
a

Perinteiset moraali- ja kulttuuriarvot
sallivat liberaalit arvot (Suomi, jossa)
|r|sl||||selarvolovalsuurerrassa 15 3Z 3Z 55 21 19 3 89 11 (5)
roo||ssa
a

va|v|slelaarper|eeraseraa
a
81 Z9 81 9 Z3 5 Z1 93 83 (51)
orererrar|a||ajajarjeslysla
a
5 58 8 1 11 38 8 89 59 (53)
va|v|slelaarse|suaa||slerva|err|s- 35 11 21 2Z 51 Z0 11 19 3Z (53)
lojero||eu|s|a
a

raa|arruulloor|aajar|lla|serpaa
a
2Z 22 1 23 2 11 13 2 22 (18)
Vor||u|lluur|rerjasuva|lseva3uor|
a
58 59 22 1Z 3 81 Z0 18 52 (1)
...
Puoluevalinta 173
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Ka|||| (r)
Kasvu ja kulutus ympristnsuojelu
Yrpar|sloas|alovallar|e|la
o
9 Z3 1Z 5 Z9 95 Z8 5 8 (11)
Yrpar|sloyslava|||serp|3uor|,va|||a
selar|o|lla|s|a||a|slala|ous|asvua 51 51 39 19 0 Z9 2 59 52 (3)
la|e||asvuao||er|aar
a

(r) (135) (131) (115) (101) (5) (10) (21) (2) (39)
Tau|u||ose||le:Proserll|osuudel||ra|sevaler||a|s|ssa|ysyry|s|ssajava|lle|ssaseuraav|aas|o|sla:a.r||derosuus,jo|derr|e|esla
|yseessaor|yvae|dolus,o.r||derosuus,jo|derr|e|eslaas|aorer|lla|rlar|eala|re||olar|ea,c.r||derosuus,jol|aoval
va|llaraslalays|rla|os|lla|rsaraar|e|la,d.r||derosuus,jo|der|as|ly|selruullu|valpa|jorla|jor||rverrar||e|le|serr||s|.
E|osaasaroa-vaslau|s|ae||uor|o|lulau|u|orproserll|osuu|s|ssa.
Taulukko 10.3...
Kuviosta 10.3 voidaan mys nhd, ett Kristillisdemokraatit sijoittuvat ulottuvuudella hy-
vin lhelle Kokoomusta, mik poikkeaa aikaisemmista tutkimustuloksista (Paloheimo 2005;
Paloheimo 2008; Westinen 2011). Erityisen merkillist on se, ett Kristillisten nestjt ei-
vt pid tuloerojen kaventamista keskimrist trkempn, vaikka puolueen nestjiss
oli viel vuoden 2007 vaaleissa erityisen paljon niit, jotka halusivat parantaa kyhien asemaa
(Westinen 2011, 102).
Ydinalueetsyrjseudut-ulottuvuus mittaa sit, kuinka trken nestjt pitivt aluepoli-
tiikkaa ja antavatko he tukensa Suomelle, jossa olisi pienemmt kehityserot maan eri osien
vlill. Valitettavasti kysymyspatteristo ei mahdollista ulottuvuuteen tiiviisti linkittyvi mie-
lipiteit kuntarakenteesta. Mielipidehajonta on kyseisell ulottuvuudella selkesti pienempi
kuin muissa ristiriitaulottuvuuksissa. Vaikka alueelliseen hajauttamiseen ja keskittmiseen
liittyvt kysymykset eivt ole aikaisemminkaan kuuluneet nestjkuntaa voimakkaimmin
erottaviin kysymyksiin (Westinen 2011), on mahdollista, ett summamuuttuja ei tysin ku-
vaa eroja nestjien vlill.
Keskustan nestjt korostavat odotetusti eniten aluepolitiikan merkityst. Toisella
laidalla olevista nestjist vihret eivt ole myskn aikaisemmissa tutkimuksissa pai-
nottaneet erityisen paljon kehityserojen tasaamista Suomessa. Vihreiden vankin kannatus-
pohja onkin Etel-Suomen suurkaupungeissa. Perussuomalaiset painottivat toiseksi vhiten
aluepolitiikkaa, vaikka he ovat aikaisemmin asemoituneet ulottuvuudella keskivaiheille (mt,
215). Perussuomalaisten voidaan siis arvioida erkaantuneen edeltjns SMP:n juurista,
vaikka puolueen puheenjohtaja Timo Soini piti vaalikeskusteluissa esill syrjseutujen ihmis-
ten asioita. Kuvion 10.4 perusteella Vasemmistoliiton, KD:n, RKP:n ja SDP:n nestjien
vliset erot ovat tll ulottuvuudella minimaalisia.
kunta puolueiden nestjien keskiarvosta, joka on siis kuvion nollapiste. Esimerkiksi Vasemmistoliiton nestjien
keskiarvo ulottuvuudella on 1,94, joka on 0,50 yksikk pienempi kuin keskiarvo. Nin Vasemmisto liiton
nestjt saavat ulottuvuudella arvon -0,50. Samaa menetelm on kytetty mys muita ulottuvuuksia esittviss
kuvioissa 10.410.9.
174 Muutosvaalit 2011
0, 02
0, 06
-0, 1 9
0, 01
0, 26
-0, 1 3
0, 08
-0, 1 0
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
Ydi nal ueet Syrj seudut
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
Poliittista ja sotilaallista liittoutuneisuutta suhteessa kansallisen suvereniteetin korostami-
seen mitattiin kolmella EU:hun ja Natoon liittyvll kysymyksell. Kokoomuksen ja RKP:n
nestjt erottautuivat muista nestjist vahvimmin juuri tll ulottuvuudella. Erityisesti
kokoomuslaiset haluaisivat Suomen Naton jseneksi, mik vahvistaa aikaisempia tutkimusha-
vaintoja. Perussuomalaisten nestjt erottautuvat puolueidentiteettins mukaisesti muista
nestjist erityisesti kysymyksess EU:sta eroamisesta. Perussuomalaisten epluulon voi-
daan nhd pohjautuvan demokraattiseen euroskeptismiin, joka korostaa EU:n elitistisyytt,
byrokraattivetoisuutta, yhtenisen identiteetin puutetta ja sit, ett ptkset tehdn liian
kaukana tavallisista kansalaisista (ks. Vogt 2007, 100).
Eurokriisi ei ole ainakaan toistaiseksi muuttanut puolueiden kannattajien jakautumis-
ta kahteen leiriin. Samat nelj puoluetta (Perussuomalaiset, Kristilliset, Vasemmistoliitto ja
Keskusta), jotka suhtautuivat kielteisimmin EU- ja EMU-jsenyyksiin 1990-luvulla sijoittu-
vat yh ulottuvuuden EU-skeptiseen ptyyn kuviossa 10.5 (Pesonen 2001, 132133), vaik-
Kuvio 10.4
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti ydinalueetsyrjseudut-ulottuvuudella
Kuvio 10.5
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti kansallinen
suvereniteettiliittoutuneisuus-ulottuvuudella
-0, 32
0, 48
0, 2
-0, 30
-0, 08
-0, 54
0
0, 56
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
Li i ttoutunei suus
Kansal l i nen
suvereni teetti
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
Puoluevalinta 175
kakin Keskustan nestjien suhtautuminen on maltillisempaa. Erityishuomio voidaankin
antaa sille, ett Keskustan ja SDP:n nestjt ovat hyvin lhell toisiaan tll ulottuvuu-
della. SDP:n nestjkunnassa on saattanut heijastua se, ett aikaisemmin vahvasti EU-
mynteinen puolue otti vaalikampanjan aikana kriittisen asenteen euroalueen kriisimaiden
vakuuksia kohtaan (vrt. Westinen, 2011 129139). Taulukon 10.3 perusteella vihret ovat
hyvin EU-mynteisi, mutta jyrkk Nato-vastaisuus erottaa heidt RKP:n ja Kokoomuksen
nestjist omaan lokeroonsa.
Eliitin ja kansan vlinen ristiriitaulottuvuus muodostettiin neljst muuttujasta, jotka
luonnehtivat poliitikoita kohtaan tunnettua epluottamusta. Koko nestjkuntaa luon-
nehtii vahva epily poliitikkojen kyvykkyytt kohtaan, mutta nestjien jakautuminen eliit-
tikansa-lohkeamalla heijastelee silti pitklti puolueiden kannattajakuntien koulutustasoa.
Vihreiden ja Kokoomuksen todettiin saavan eniten kannatusta korkeasti koulutetuilta nes-
tjilt, kun taas Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto kersivt suhteessa enemmn ni ma-
talasti koulutetuilta nestjilt. Puolueiden jrjestys on hyvin samankaltainen aikaisempiin
eduskuntavaaleihin verrattuna (Westinen 2011, 146151), mutta RKP:n nestjt ovat
siirtyneet kuvion 10.6 mukaan lohkeaman keskivaiheille. Suomenruotsalaisten poliittinen
luottamus on ollut huomattavasti suomenkielisi korkeammalla tasolla (Sundberg ym. 2005,
48) ja RKP on aikaisemmin asettautunut lohkeamalla poliitikkojen puolelle. KD:n nest-
jt puolestaan osoittivat vuoden 2011 vaaleissa aikaisempaa verrattain enemmn ymmrryst
poliitikkoja kohtaan (Westinen 2011, 145, 151).
Kuvio 10.6
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti eliittikansa-ulottuvuudella
-0, 08
-0, 01
-0, 28
0, 1 6
-0, 09
0, 31
0, 08
-0, 25
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
El i i tti Kansa
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
Perussuomalaisten nkemykset olivat voimakkaimpia juuri eliitin ja kansan vlisell ulottu-
vuudella, mik sopii yhteen puolueen populistisen profilin kanssa. Toisaalta perussuoma-
laiset erottautuvat muista nestjist selkesti vain korostaessaan sit, etteivt poliitikot
vlit tavallisten ihmisten mielipiteist. Populistisen ideologian lhtkohdaksi voidaan ni-
menomaan nhd epily, joka kohdistuu eliitin kykyyn tehd tavallisia kansalaisia kosket-
tavia ptksi (Bell 1992, 3). Vihret puolestaan saattavat heijastella omilla vastauksillaan
asemaansa perussuomalaisen populismin vastustajina.
Suomen ja ruotsin kielen vlist ristiriitaulottuvuutta voitiin mitata vain sill, antavatko
vastaajat tukensa Suomelle, jossa sek suomi ett ruotsi ovat vahvoja kansalliskieli. Kaikki
176 Muutosvaalit 2011
RKP:n nestjt kannattavat kaksikielist Suomea, joten kyseess on taulukon 10.3 perus-
teella vahvin minkn puolueen kokoava voima. RKP:n olemassaolon ehdoton peruste on
ruotsin kielen puolustaminen, mutta kysymyksest ei toisaalta selvi, haluaisiko osa RKP:n
nestjist laventaa kielipuolueen kapeaa imagoa (ks. Bengtsson 2005, 135136). Kysymys
vaikutti olevan monelle suomenkielisen puolueen nestjlle irrelevantti, sill neljsosa suo-
menkielisten puolueiden nestjist ei pitnyt ehdotusta kaksikielisest Suomesta hyvn
eik huonona. Ainoastaan perussuomalaiset vastustivat selkesti kaksikielist Suomea, mik
ei ole yllttv puolueen vaaliohjelman linjausten valossa. Siin Perussuomalaiset (2011)
halusi supistaa ruotsinkielist tv-ohjelmatarjontaa, poistaa pakkoruotsin koulusta ja virka-
miesruotsin yliopistoista.
Kuvio 10.7
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti suomen ja ruotsin kielen vlisell ulottuvuudella
-0, 01
1 , 28
0, 05
-0, 1 3
0, 05
-0, 45
0, 05
0, 1 4
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
Yksi ki el i syys Kaksi ki el i syys
Suhtautumista moraali- ja kulttuuriarvoihin mitattiin kuudella kysymyksell. Kristillisdemo-
kraatit ja vihret osoittautuivat toistensa vastapooleiksi useimmissa vittmiss. Kristilliset
korostivat eniten kristillisi arvoja, perinteisi perhearvoja ja lain ja jrjestyksen merkityst
ja kannattivat vhiten seksuaalisten vhemmistjen oikeuksien vahvistamista. Vihret olivat
kaikkein avarakatseisimpia, ja he erosivat jyrkimmin muista puolueista juuri kysymyksess
seksuaalisista vhemmistist. Perussuomalaiset olivat puolestaan jyrkimpi suhtautumises-
saan maahanmuuttajiin ja heidn tapoihinsa. Vain nelj prosenttia perussuomalaisista toivoi
Suomeen laajamittaisempaa maahanmuuttoa, ja harva halusi myskn monikulttuurista
Suomea. Vastauksissa on nhtviss kauttaaltaan hyvin jyrkk ulkomaalaisvastaisuutta, joka
ei selity pelkstn sill, ett moni puolueen ehdokas pnkitti kampanjaansa rasistissvyttei-
sill teemoilla.
Arvokysymyksi koskevissa perussuomalaisten vastauksissa on nhtviss vastareak-
tio vihreiden ja vasemmiston omaksumaan kulttuuriliberalismiin. Monet konservatiiviset
eurooppalaispuolueet ovat pyrkineet mobilisoimaan traditioihin nojaavia nestji. (ks.
Bornschier 2010, 422.) Vanhoista suurista puolueista Kokoomuksen, SDP:n nestjill oli
useimmissa kysymyksiss keskimrin hyvin maltilliset nkemykset, mik nkyy kuviosta
10.8. Keskustan arvokonservatiivisen siiven vahvuus nkyy siin, ett puolueen nestjt
painottivat keskimrist enemmn kristillisi arvoja ja perhearvoja.
Puoluevalinta 177
Ympristnsuojelun sek kasvun ja kulutuksen vlist jnnitett mitattiin kahdella kysymyk-
sell. Vihret painottavat muita nestji huomattavasti enemmn ympristnsuojelua, ja se
on taulukon 10.3 perusteella vihreille liberaaleja moraali- ja kulttuuriarvoja trkempi asia.
Perussuomalaiset asettuvat jlleen vihreiden vastakohdaksi. Ympristnsuojelun yleinen tr-
keys sai valitsijakunnassa suurempaa kannatusta kuin ympristystvllisyyden tavoittelu
kasvun kustannuksella. Kestvn kehityksen yleisest hyvyydest vallitsi viel 1990-luvulla
melko yhteinen ksitys puoluepolitiikassa (Doyle ja MacEachern 1998, 34). Yh tiukem-
pi ympristlainsdnt ja kampanjointi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat voineet
omalta osaltaan johtaa siihen, ett Perussuomalaiset on ottanut Suomen puoluekentss yh
vahvemman aseman liiallisen ekointoilun vastustajana (vrt. Westinen 2011, 189).
Kuvio 10.9
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti kasvun ja kulutuksen ja
ympristn vlisell ulottuvuudella
0, 07
0, 1 2
0, 67
0, 1 6
-0, 01
-0, 28
-0, 02
-0, 03
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
Kasvu j a
kul utus
Ympri s-
tnsuoj el u
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan nestjt sijoittuvat ulottuvuuden keskikohtaan. Va-
semmistoliiton nestjt jatkavat jokseenkin punavihrell linjalla, mutta ammattiyhdistys-
ja teollisuussiteet jarruttavat taloudellisilla linkeilln todennkisesti sit, ett se haastaisi
Vihret tll ulottuvuudella (ks. Zilliacus 1995, 219223). RKP:n nestjt sijoittuvat ku-
vion 10.9 aivan Vasemmistoliiton nestjien viereen, mutta kysymys ydinvoimasta, jota ei
vaalitutkimuksessa kysytty, on perinteisesti irrottanut RKP:liset lohkeaman toiselle laidalle.
Kuvio 10.8
Eduskuntapuolueiden nestjien sijainti perinteisten ja liberaalien moraali- ja
kulttuuriarvojen ulottuvuudella
-0, 39
0, 20
0, 49
0, 27
-0, 1 2
-0, 27
0, 09
0, 01
-1 , 5 -1 -0, 5 0 0, 5 1 1 , 5
Peri ntei -
set arvot
Avarakat-
sei suus
KOK
SDP
PS
KESK
VAS
VI HR
RKP
KD
178 Muutosvaalit 2011
Perussuomalaisten nestjt sijaitsivat kaikkiaan viidess ulottuvuudessa rilaidal-
la. Lisksi heidn positionsa oli varsin selv mys perinteisten kulttuuri- ja moraaliarvojen
puolustajina ja duunarivasemmistoon kiinnittyjin. Tm selitt omalta osaltaan puolueen
vaalimenestyst. Puolue kyseenalaisti suomalaisen konsensuspolitiikan, jossa puolueet ovat
pelnneet haastaa toisensa liian voimakkaasti tai ottaa krkevi kannanottoja (Paloheimo ja
Karvonen 2005, 297). Eduskuntaan valittiin puolueesta paljon uusia kansanedustajia, jotka
ovat esittneet hyvin krkevi nkemyksi muun muassa maahanmuutosta, EU:sta ja ruot-
sin kielest. Perussuomalais-ilmi antaa tukea niin sanotulle suuntateorialle, jonka mukaan
nestjt haluavat varmistaa, ett heidn ehdokkaansa ovat selkesti jotain mielt trkeiss
asiakysymyksiss ja ett ehdokkaiden mielipiteet olisivat viel jyrkempi kuin nestjien
omat mielipiteet (ks. Rabinowitz ja MacDonald 1989). Pinvastaisen esimerkin tarjoavat
SDP ja Keskusta, joita nestneiden mielipiteet heijastelivat puolueiden maltillista asemoi-
tumista lhes kaikilla ulottuvuuksilla. Keskustan valitsijat erottautuivat aikaisempien vaalien
tapaan muista nestjist jonkin verran vain aluepolitiikassa, joka ei politisoitunut erityisek-
si kysymykseksi kevn vaaleissa. Tulokset voivat osin selitt Keskustan vaalitappiota: ajan
ilmapiiri suosi selkeit kannanottoja, ja nestjt eivt halunneet puolueilta ja ehdokkailta
sekett-vastauksia.
Henkilkysymykset
Puolueiden puheenjohtajien merkitys on korostunut 2000-luvulla niin puolueiden vaali-
kampanjoissa, viestinnss kuin nestjien arvioissa puolueista. Lisksi pministerin asema
on vahvistunut vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain ansiosta. Suurimpien puolueiden
puheenjohtajien merkittvyytt on tten lisnnyt kilpailu pministerin paikasta. Vuoden
2007 vaaleissa kansalaiset arvioivat, ett kolmen suurimman puolueen puheenjohtajalla oli
suurempi merkitys puolueidensa vaalimenestykselle kuin kertaakaan aikaisemmin. (ks. Palo-
heimo 2005; Karvonen 2009.)
Vuoden 2011 vaaleissa oli poikkeuksellinen pministeriasetelma. Vanhojen kolmen
suuren puolueen, Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan, rinnalle oli noussut Perussuomalaiset.
Timo Soinin nousu varteenotettavaksi pministerikandidaatiksi ei ollut omiaan ainakaan
vhentmn puoluejohtajien vlisen taiston merkittvyytt. Vaalitutkimusaineiston avulla
voidaan analysoida, ketk painottivat puoluejohtaja- ja pministerikysymyksi eniten puo-
luevalinnassaan. Lisksi tarkastellaan, kuinka pidettyj eri puolueiden puheenjohtajat ovat
olleet kansalaisten keskuudessa vuosien 20032011 eduskuntavaaleissa. Kuvioista 10.10 ja
10.11 voidaan nhd, kuinka merkittvsti nestjien puoluevalintaan on vuosina 2003
2011 vaikuttanut se, ett puolueella on hyv puheenjohtaja tai ett hn on sopivin pminis-
teriksi. Vaikka eri puolueiden nestjien vlill on huomattavaa hajontaa, trendi on selv:
nestjt painottivat sek puheenjohtaja- ett pministerikysymyst vuoden 2011 edus-
kuntavaaleissa enemmn kuin kaksissa aikaisemmissa vaaleissa.
10

10 Vastauksille laskettiin keskiarvot asteikolla 1-4, jossa 1= ei vaikuttanut lainkaan puoluevalintaan ja 4=vaikutti
rat kaisevasti puoluevalintaan. Kysymyksess puolueella on hyv puheenjohtaja keskiarvot olivat seuraavat:
2003: 2,27 / 2007:2,50 / 2011: 2,68. Kysymyksess puolueen puheenjohtaja oli sopivin pministeriksi keski-
arvot olivat seuraavat: 2003: 2,11 / 2007: 2,09 / 2011: 2,39.
Puoluevalinta 179
Vuoden 2007 vaaleihin verrattuna erityisesti pministerikysymys on noussut vahvem-
maksi puoluevalinnan vaikuttimeksi. Ainoastaan Keskustan ja RKP:n nestjt painottivat
kysymyst vhemmn kuin nelj vuotta sitten. Keskustan kohdalla kyse lienee normalisoi-
tumisesta, sill Matti Vanhasen pministeriominaisuuksia korostettiin poikkeuksellisen
paljon vuonna 2007 (ks. Karvonen 2009, 121). Vuoden 2011 vaaleissa Kokoomuksen, Kes-
kustan ja Perussuomalaisten nestjt intoutuivat eniten pministeripelist. Henkiliden
merkitys politiikassa on korostunut Suomessa enemmn porvaripuolueissa (mt, 116120;
vrt. Oscarsson ja Holmberg 2006, 119124).
Hajonta puolueiden vlill oli huomattavasti suurempaa pministerikysymyksess puo-
luejohtajakysymykseen verrattuna, mik johtuu siit, ett vain osalla puheenjohtajista on rea-
listisia mahdollisuuksia pministeriksi. Toisaalta hajonta on kasvanut vuoden 2003 jlkeen
mys puheenjohtajakysymyksess. Johtajakysymyksin korostaminen on erityisesti vihreille
vieras ajatus, mik kielinee yleisest auktoriteettikeskeisyyden vierastamisesta (Heywood
2003, 87).
Paavo Arhinmen nousu Helsingin vaalipiirin niharavaksi vuoden 2011 vaaleissa n-
kyy mys siin, ett hnen henkilns on nostanut eniten puoluejohtajakysymyksen merki-
Kuvio 10.10
Hyvn puheenjohtajan vaikutus puoluevalintaan vuosien 20032011 eduskuntavaaleissa
puoluekannan mukaan (keskiarvot)
180 Muutosvaalit 2011
tyst yhdenkn puolueen sisll vuosina 20032011. Vasemmistoliiton nestjt pitvt
Arhinmke selkesti parempana puheenjohtajana kuin Martti Korhosta. Kuvion 10.10
perusteella voidaan tehd mys se johtopts, ett heikot arviot puheenjohtajan kyvykkyy-
dest korreloivat hyvin puheenjohtajavaihdosten kanssa. Kokoomuksen Ville Itl, SDP:n
Eero Heinluoma ja Vasemmistoliiton Martti Korhonen eivt toimineet tyydyttvll tavalla
puolueidensa vaalivetureina, ja kullakin oli taakkana mys imagorasitteita, mik on ollut tyy-
pillist puheenjohtajavaihdoksille 1990- ja 2000-luvuilla (ks. Paloheimo 2005, 211).
Kuvio 10.11
Puolueen puheenjohtajan arvioidun pministerikyvykkyyden vaikutus puoluevalintaan
vuosien 20032011 eduskuntavaaleissa puoluekannan mukaan (keskiarvot)
Kuvioiden ulkopuolella suoritetun tarkastelun pohjalta voidaan lisksi todeta, ett vuosien
2007 ja 2011 vaalien jlkeen pministeriksi nousi puoluejohtaja, joka nautti kaikkein suu-
rinta suosiota kaikkien nestjien keskuudessa.
11
Matti Vanhasen suosio oli vuoden 2007
vaaleissa niin ylivoimaista, ett hn oli suositumpi kaikkien nestjien keskuudessa kuin
vasemmistopuolueiden johtajat omiensa keskuudessa. Jyrki Katainen nousi puolestaan pide-
tyimmksi johtajaksi vuoden 2011 vaaleissa. Vuoden 2003 vaalit muodostavat poikkeuksen,
11 Vastaajilta on kysytty vuosien 20032011 eduskuntavaalitutkimuksissa, kuinka paljon he pitvt kustakin
puolueen puheenjohtajasta asteikolla 0-10.
Puoluevalinta 181
sill pministeriksi valittu Anneli Jtteenmki oli puoluejohtajista vasta neljnneksi pide-
tyin, ja Paavo Lipponen kaikkein pidetyin.
Vuoden 2011 vaalien osalta voidaan viel kiinnitt huomiota kolmeen puheenjohta-
jaan. Timo Soinia koskevat mielipiteet jakautuivat vuoden 2011 vaaleissa huomattavasti
vuotta 2007 voimakkaammin
12
. Soini on muuttunut kaikkien nioikeutettujen keskuudes-
sa neljss vuodessa epsuositummaksi samalla, kun hn ja Perussuomalaiset ovat saaneet
enemmn huomiota. Kristilliset ovat puolestaan yh vankemmin Pivi Rssen takana, mut-
ta todennkisesti krjekkn konservatiiviset arvopuheet ovat pudottaneet Rssen vhiten
pidetyimmksi puoluejohtajaksi. Anni Sinnemen putoaminen Vihreiden puheenjohtajan
paikalta vuoden 2011 vaalien jlkeen on puolestaan mielenkiintoisesti yhteydess siihen, ett
valitsijat pitivt hnest toiseksi vhiten.
Johtoptkset
Olemme edell piirtneet kuvan puoluevalinnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Ksit-
telimme sit sek nestjien yksiltason ominaisuuksien ett alueellisten erojen mukaan.
Alueellisia eroja tarkasteltiin kuntaryhmien avulla. Puolueilla on Suomessa omat vahvan ja
heikon kannatuksen alueensa, ja niss eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten nousu Keskus-
tan ohi toi muutoksia mys puolueiden kannatusalueisiin. Tss luvussa pivitetyt Suomen
poliittiset ilmastoalueet osoittavat selkesti, ett Perussuomalaisten kannatus oli tasaista
koko Suomessa. Puolue pystyi haastamaan maantieteellisess tarkastelussa kaikki muut suu-
ret puolueet. Erityisesti Keskusta ja SDP krsivt Perussuomalaisten noususta, ja puolueesta
tuli vuoden 2011 eduskuntavaalien yleispuolue koko maassa. Jopa RKP:n vahvoilla alueilla
Perussuomalaiset saivat kymmenyksen kannatuksen. Perussuomalaisten kannatuksen tasai-
suus poikkeaa suuresti erityisesti Kokoomuksen ja Keskustan kannatuksesta. Pelkisten voi
sanoa, ett Kokoomuksen nousu suurimmaksi puolueeksi oli mahdollista erityisesti Helsin-
gin ja Uudenmaan nin. Ilman puolueen menestyst Etel-Suomen suurissa kaupungeissa,
suurimman puolueen paikka olisi valunut joko SDP:lle tai PS:lle.
Yksiltasolla analysoimme puoluevalintaa sosiodemografsten tekijiden ja mielipitei-
den avulla. Kytimme posin apunamme eurooppalaiselle vaalitutkimukselle tyypillist,
yhteiskuntarakennetta painottavaa sosiologista lhestymistapaa. Muodostimme aiemman
kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta ristiriitaulottuvuuksia, joiden merkityst nykypivn
Suomessa arvioitiin kyselyaineiston avulla. Arvioimme, ett Suomen trkeimmt poliittiset
ristiriitaulottuvuudet ovat vasemmistooikeisto, ydinalueetsyrjseudut, kansallinen suve-
reniteettiliittoutuneisuus, eliittikansa, suomen kaksikielisyys, perinteiset arvotavara-
katseisuus ja talouskasvuympristnsuojelu. Niden ulottuvuuksien pohjalta puolueiden
nestjien vlill on selket erot. Kaikki ristiriidat eivt puhuttele kaikkia nestji, aivan
kuten tulosten yhten peilauskohtana kytetyss Lipset-Rokkanin alkuperisess mallissa
esitetn. Yksiltason analyysiss huomattiin, ett Suomessa on edelleen vahvat ideologiset
12 Puolueiden kannattajien vlist mielipide-eroavuutta mittaava Eta2 oli vuonna 2007 Soinin kohdalla 0,11, mutta
2011 se oli 0,27. Kyseess oli suurin yksittinen muutos Eta2-arvoissa kaikkien puoluejohtajien suosiota koskien
vuosien 20032011 eduskuntavaaleissa.
182 Muutosvaalit 2011
perusteet puoluevalinnalle. Puoluetasolla havaittiin, ett erityisesti SDP:n vanhat nestjt
siirtyivt vuoden 2011 vaaleissa nestmn Perussuomalaisia. Toisaalta SDP pystyi osittain
paikkaamaan tappioitaan houkuttelemalla ni puolueisiin samastumattomilta. Ilman ni-
den liikkuvien nestjien tukea, SDP olisi krsinyt Keskustan kaltaisen vaalitappion ja PS
olisi mahdollisesti noussut Kokoomuksen ohi suurimmaksi puolueeksi.
Tasaisen krkikamppailun valossa on lisksi mielenkiintoista, ett pministerikisa ja
puheenjohtajapeli vaikuttivat vuoden 2011 vaaleissa nestjien puoluevalintaan enemmn
kuin kaksissa aikaisemmissa eduskuntavaaleissa. Erityisesti Kokoomuksen ja Perussuomalais-
ten nestjt korostivat puheenjohtajiensa, Jyrki Kataisen ja Timo Soinin, johtajaominai-
suuksia. Sen sijaan SDP:n nestjt painottivat Jutta Urpilaisen johtajuutta puoluevalinnas-
saan jopa keskimrist vhemmn.
Puolueen valinta on monesti punnintaa vhintn kahden vaihtoehdon vlill. Vhiten
puolueuskollisten nestjien on todettu tutkimuskirjallisuudessa tekevn valinnan niiden
puolueiden vlill, joita hn pit hyvksyttvin esimerkiksi aatteiden ja asiaosaamisen
pohjalta. Hyvksyttvt puolueet muodostavat puolueryppn (party set), ja jotkin puolueet
rankataan epmieluisina ryppn ulkopuolelle. (Holmberg ja Oscarsson 2004.) Taulukkoon
10.4 on koottu eduskuntapuolueiden nestjien aatteelliset etisyydet yhteenlaskettuna lu-
vussa ksitellyist Suomen puoluejrjestelmn ristiriitaulottuvuuksista.
Taulukko 10.4
Eduskuntapuolueiden nestjien aatteelliset etisyydet
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa
13
30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0
K0K 1.Z 3.1 1. 3.0 2.3 2.3 1.9
30P 2.1 1.0 1.3 2.0 2.3 1.
P3 2.5 2.2 3. 1.3 2.1
KE3K 2.1 2.5 2.Z 1.0
vA3 2.1 3.1 1.Z
vllR 3.1 2.9
RKP 3.1
Taulukosta voidaan huomata, ett Perussuomalaisten ja RKP:n nestjien etisyydet mui-
hin nestjiin ovat suuria. Perussuomalaiset irrottautuu rintamasta usealla ulottuvuudella,
kun taas RKP:n etisyys selittyy yksinomaan ruotsin kielen painottamisella. Perussuoma-
13 Mit suurempi luku on, sit suurempi aatteellinen etisyys kahden eri puolueen nestjill on. Lukua 2.0
pienemmt etisyydet on merkitty taulukkoon sinisell ja lukua 3.0 suuremmat etisyydet punaisella. Luvut
on saatu liitetaulukon 10.2 avulla laskemalla puolueiden keskiarvojen erotusten itseisarvot yhteen. Esimerkiksi
Keskustan nestjien ja Kristillisdemokraattien nestjien etisyys muodostui seuraavasti: 0,10(VAS-OIK)
+0,24(YDI-SYR)+0,24+0,01+0,06+0,27+0,08=1,0.
Puoluevalinta 183
laiset ovat lhimpn kristillisi ja vasemmistopuolueiden nestji. Perussuomalaiset ja
Vihret ovat puolestaan keskenn toistensa vastinpareja lhes kaikilla ulottuvuuksilla, mik
nkyy mys poliittisessa retoriikassa.
Keskustan ja SDP:n nestjt sijoittuivat useissa ulottuvuuksissa keskivaiheille, mink
vuoksi heidn etisyytens muihin nestjiin ovat kaikkein pienimmt. Lyhyin aatteellinen
etisyys on juuri Keskustan ja SDP:n sek Keskustan ja Kristillisdemokraattien vlill. -
nestjien liikkuvuus niden Keskustan ja SDP:n vlill oli kuitenkin pient vuoden 2011
vaaleissa ja punamultahallituksen (20032007) viimeisint kautta leimasi jatkuva lehmn-
kauppojen teko. Pienet etisyydet taulukossa 10.4 eivt tten vlttmtt indikoi sit, kuinka
helppoa nestjn on vaihtaa tiettyyn puolueeseen. Eri ristiriitaulottuvuuksilla on erilainen
painoarvo kunkin puolueen nestjkunnalle.
Lopuksi voidaan viel analysoida, mik oli ristiriitaulottuvuuksien suhteellinen paino-
arvo puoluevalinnan kannalta. Logistinen regressioanalyysin avulla voidaan selvitt, mit-
k ristiriitaulottuvuudet olivat kunkin puolueen nestjille trkeimpi. Taulukkoon 10.5
on listattu regressiokertoimien perusteella puolueittain ne ristiriitaulottuvuudet, joilla oli
tilastollisesti eniten vaikutusta puoluevalintaan.
14
Taulukon perusteella Suomen puoluejr-
jestelmn kaksi eniten puoluevalintaan vaikuttavaa ulottuvuutta ovat vasemmisto-oikeisto-
ulottuvuus ja kulttuuri- ja moraaliarvoja ksittelev ulottuvuus. Puoluevalintaan vaikuttavat
siis vahvasti sek perinteiset sosioekonomiset kysymykset ett uudenlaiset arvokysymykset.
Aikaisemmissa vaaleissa (Paloheimo 2005, 204205; 2008, 43) yksittiset kulttuuri- ja
moraaliarvoja ksittelevt kysymykset eivt ole kokonaisuudessaan vaikuttaneet nin voi-
makkaasti puoluevalintaan. Tmn vuoksi voidaan arvioida, ett maahanmuuttaja-, moraali-
ja seksuaalivhemmistkysymysten saamalla suurella mediahuomiolla oli yhteys nestjien
puoluevalintaan. Vasemmisto-oikeisto-ulottuvuutta on pidetty perinteisesti mys Suomen
trkeimpn ristiriitaulottuvuutena, ja taulukon 10.5 tulokset vahvistavat tt ksityst.
Ydinalueet-periferia-ulottuvuus ja kieliulottuvuus nousivat vain yhden puolueen (Keskusta
ja RKP) nestjkunnassa krkikolmikkoon puoluevalintaa selittvn tekijn. Toisaalta
ydinaluekeskeisyys nousi neljnneksi trkeimmksi tekijksi niin Kokoomuksen, Perussuo-
malaisten kuin Vihreidenkin kohdalla.
Listaus osoittaa, ett Kokoomus saa erityisen paljon kannatusta oikeisto-orientoituneilta
ja integraatiomynteisilt nestjilt, ja SDP ja Vasemmistoliitto vasemmisto-orientoitu-
neilta ja avarakatseisilta nestjilt. Aluepolitiikan trken pitminen lis eniten todenn-
kisyytt nest Keskustaa. Samanlainen yhteys oli vihreiden ja ympristnsuojelun sek
Kristillisten ja perinteisten kulttuuri-/moraaliarvojen vlill.
Ruotsin kielen painottaminen oli ainoa ristiriitaulottuvuus, joka selitti tilastollisesti
merkitsevsti RKP:n nestmist. Perussuomalaiset ovat mys tss mieless RKP:n vas-
takohta. Ainoastaan vasemmistooikeisto-ulottuvuudella ei ollut selitysvoimaa Perussuo-
malaisten nestmiselle. Toisaalta Perussuomalaisten nestjiin liittyy mys tulos, joka on
eniten odotusten vastaisin. Viel populistisia asenteitakin paremmin sen nestmist selitti-
14 Taulukko perustuu ristiriitaulottuvuuksia kuvaavien summamuuttujien tilastollinen merkitsevyyden testaamiseen
puoluevalintaa selittvin tekijin. Tulosten varmistamiseksi regressioanalyysiin otettiin mukaan taulukossa
10.1 olleet sosiodemografset taustamuuttujat. Taulukkoon 10.5 on koottu vain tilastolliselta merkitykseltn
trkeimmt ristiriitaulottuvuudet.
184 Muutosvaalit 2011
vt konservatiiviset moraali- ja kulttuuriarvot ja EU-vastaisuus. Tosin nihinkin ulottuvuuk-
siin liittyy vahvasti populistisia piirteit Perussuomalaisten puolueprofilissa. Mys kasvun
ja kulutuksen puoltaminen ja ruotsin kielen vastaisuus selittivt tilastollisesti merkitsevsti
Perussuomalaisten nestmist.
Vastakkainasettelun aika ei ole ohi Suomen politiikassa. Vaikka pirstaloitunut monipuo-
luejrjestelm ja koalitiohallitukset ovat luoneet konsensushenke kytnnn politiikkaan, ei
kansalaisten keskuudessa ole havaittavissa yksimielisyytt politiikan keskeisten asiakysymys-
ten suhteen. Puoluevalinta on edelleen ideologinen ja jakaa suomalaisia edell esittmiem-
me ristiriitaulottuvuuksien mukaan. Tulosten pohjalta voidaan arvioida, ett Jyrki Kataisen
hallitukseen kuuluvien puolueiden nestjill on enemmn erottavia kuin yhteisi teemoja.
nestjien mielipiteiden valossa hallituksessa on mukana rilaidat sek vasemmistooi-
keisto-ulottuvuudella ett perinteiset arvotavarakatseiset arvot -ulottuvuudella. Juuri nm
ulottuvuudet vaikuttivat eniten puoluevalintaan. Lisksi EU- ja Nato-kysymykset jakavat pa-
hasti hallituspuolueiden kannattajia, joten hallitusratkaisu huokui vahvasti pragmaattisuutta
ideologisten jakolinjojen sijasta.
Taulukko 10.5
Ristiriitaulottuvuuksien vaikutus nestjien puoluevalintaan
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa
a
Puo|ue- Tar|e|rle||ja 2.lar|e|rle||ja 3.lar|e|rle||ja
va||rla
K0K o||e|slo- |||lloulure|suuder Po|||l||o|der
or|erlaal|o |arrallar|rer puo|uslar|rer
30P vaserr|slo- avara|alse|suus |asvuja|u|ulus
or|erlaal|o
P3 per|rle|sel |arsa|||rer po|||l||o|der
arvol suverer|leell| |r|l|so|rl|
KE3K syrjaseulujer o||e|slo-
puo|uslar|rer or|erlaal|o
vA3 vaserr|slo- avara|alse|suus
or|erlaal|o
vllR yrpar|slor- avara|alse|suus po|||l||o|der
suoje|u puo|uslar|rer
RKP ruols|r||e|er
puo|uslar|rer
K0 per|rle|sel o||e|slo- |arsa|||rer
arvol or|erlaal|o suverer|leell|
a
T||aslo|||rerrer||lsevyys:=p<0,001,=p<0,01,=p<0,05
Puoluevalinta 185
Liitetaulukko 10.1
Puolueiden kannatus vaalipiireittin eduskuntavaaleissa 2007 ja 2011 (niosuus) ja
kannatuksen muutos prosenttiyksikkin


Ko|o le|s|r|| uus|- vars|ra|s- 3ala- lare P|r|ar- Kyr| Ele|a- Po|jo|s- Po|jo|s- vaasa Kes||- 0u|u Lapp|
raa raa 3uor| |urla raa 3avo 3avo Karja|a 3uor|
K0K2011 20,1 2Z,3 28,1 23,0 1Z, 22,5 22,3 18,0 11,1 1,1 10,5 11,1 15,0 11,9 12,5
200Z 22,3 30,0 28,Z 2Z,1 21,5 21,Z 25,1 23, 18,9 1Z,1 11,8 11,1 11,8 11,0 11,9
Karralu|serruulos -1,9 -2,Z -0,3 -1,1 -3,9 -2,2 -2,8 -5, -1,8 -0,Z -1,3 0,0 0,2 -2,1 0,
30P2011 19,1 1Z,5 19,3 19, 21,0 21,1 21, 21, 21,0 18,3 2,1 11,0 21,2 11,0 11,8
200Z 21,1 21,3 20,2 21,8 29,5 28,0 23,8 28,0 2Z, 19,5 31, 12,Z 21,5 12,8 15,1
Karralu|serruulos -2,3 -3,8 -0,9 -2,2 -5,5 -3,9 -2,2 -3,1 -3, -1,2 -5,2 1,3 -3,3 -1,8 -3,3
P32011 19,1 13,0 18,8 18,1 23, 20, 21,1 23,3 20,5 20,8 23,1 1Z,2 18,1 20,1 20,5
200Z 1,1 2,9 ,0 2,5 5,2 2,2 1,9 5,3 3,2 3,1 2,8 ,0 2, 3,5 1,8
Karralu|serruulos 15 10,1 12,8 15, 18,1 18,1 1,2 18 1Z,3 1Z,1 20,3 11,2 15,5 1, 18,Z
KE3K2011 15,8 1,5 ,1 11, 1,1 13,2 10,1 1,8 2,8 25,1 2,2 22, 21,8 33,1 32,2
200Z 23,1 ,9 12,1 15,8 21,Z 20,3 1,3 23,9 3Z,1 35,8 35,Z 32,5 33,2 13,1 13,2
Karralu|serruulos -Z,3 -2,1 -,0 -1,2 -8, -Z,1 -5,9 -Z,1 -10, -10,1 -9,5 -9,9 -11,1 -9,Z -11,0
vA32011 8,1 10,1 5,1 9, 10,9 ,9 8,3 5,Z 2,2 8,1 1,2 3,Z 9,0 11,5 1,Z
200Z 8,8 ,8 ,Z 10, 12,0 8,3 9, Z,0 1,Z 11,2 2,5 1,Z Z,1 1,1 23,1
Karralu|serruulos -0,Z 3, -1, -1,0 -1,1 -1,1 -1,3 -1,3 0,5 -2,8 1,Z -1,0 1, -1, -,1
vllR2011 Z,3 1,Z 9,1 Z,3 3,8 1,5 8,3 1,2 Z,1 5,5 5,1 1,1 ,5 1,9 3,1
200Z 8,5 20,1 10,9 9,1 3,5 ,1 8,Z 1,9 ,9 1,0 11,Z 1,5 Z,0 ,2 3,2
Karralu|serruulos -1,2 -3,1 -1,8 -2,1 0,3 -1, -0,1 -0,Z 0,2 1,5 -,3 -0,1 -0,5 -1,3 0,2
RKP2011 1,3 5,8 8,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,2 0,1
200Z 1, ,0 9,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 0,0 0,0 0,0
Karralu|serruulos -0,3 -0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,2 0,1
K02011 1,0 2,1 2,8 2,9 3,1 ,8 5,0 , 1,5 3,9 2,8 , ,1 2,8 1,
200Z 1,9 2,5 1,1 1,Z 2,1 Z,Z ,2 , 3, 8,1 3,0 Z,0 Z,9 3,2 1,0
Karralu|serruulos -0,9 -0,1 -1,3 -1,8 1,0 -0,9 -1,2 0,0 0,9 -1,2 -0,2 -0,1 -1,5 -0,1 0,
VuuT2011 2,0 2,1 1,8 2,1 0,3 1,1 3,0 0,9 0,Z 1,1 1,3 0,8 1,9 1,2 0,Z
200Z 2,5 3,3 1, 2,3 1,2 2,Z 5,2 0, 0, 1,1 0,8 1,0 2,Z 1,2 0,9
Karralu|serruulos -0,5 -0,9 0,2 0,1 -0,9 -1,3 -2,2 0,3 0,1 0,0 0,5 -0,2 -0,8 0,0 -0,2
186 Muutosvaalit 2011
Liitetaulukko 10.2
Puolueiden nestjien sijoittuminen seitsemlle ristiriitaulottuvuudelle
(summamuuttujien keskiarvot ja Eta
2
)
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 Ka|||| Ela
vaserr|slo(1) 2,83 2,25 2,29 2,2 1,91 2,28 2,19 2,Z2 2,11 0,2
o||e|slo(1)
yd|ra|ueel(1) 2,83 3,01 2,80 3,19 2,91 2,Z1 2,99 2,95 2,93 0,0
syrjaseudul(1)
|arsa|||rersuverer|leell|(1) 3,13 2,5Z 2,03 2,19 2,2Z 2,ZZ 3,05 2,25 2,5Z 0,22
|||lloulure|suus(1)
e|||ll|(1)|arsa(1) 2,Z3 3,0 3,29 2,89 3,11 2,Z0 2,9Z 2,90 2,98 0,13
suor|(1)ruols|(1) 2,Z 2,58 2,08 2,58 2,10 2,58 3,81 2,52 2,53 0,15
per|rle|selarvol(1) 2,28 2,3 2,00 2,15 2,51 2,Z 2,1Z 1,88 2,2Z 0,22
avara|alse|suus(1)
|asvuja|u|ulus(1) 2,Z2 2,Z3 2,1Z 2,Z1 2,91 3,12 2,8Z 2,82 2,Z5 0,12
yrpar|slorsuoje|u(1)
(N) (111) (138) (121) (109) (59) (12) (23) (28) (Z)
Tau|u||ose||le:R|sl|r||lau|olluvuu|s|ar|lalaarsurraruulluj|||a,jol|avo|valsaadaarvojava||||a1-1.Luvul|erloval|ur||rpuo|ueer
aareslaja|urrar|es||arvor.Ela-|erro|r||ra|see,|u|r|apa|jorr|v|||aes|lelyrruullujar|o|ora|sva||le|uslaorry|r|ere||
puo|ue|derva||slava||le|ua.
Puoluevalinta 187
Lhteet
Kirjallisuus
Bartolini, Stefano & Mair Peter (1990): Identity, Competition, and Electoral Availabil ity: the Stabilisation
of European Electorates 18851985. Cambridge: Cambridge University Press.
Bell, Jefrey (1992): Populism and elitism: politics in the age of equality. Washington D.C.: Regnery Gate-
way.
Bengtsson, sa (2005):Utmaningar fr svensk politik. Teoksessa Bengtsson, sa Kimmo Grnlund
(red.) Den fnlandssvenska vljaren. Vasa: bo Akademi, Institutet fr fnlandssvensk samhlls-
forskning, 127144.
Bornschier, Simon (2010): Te New Cultural Divide and the Two-Dimensional Political Space in
Western Europe. West European Politics 33:3, 419444.
Campbell, Angus; Converse Philip E; Miller, Warren E. & Stokes, Donald E. (1960): Te American Voter.
New York: Wiley.
Dalton, Russell J. (2002): Citizen Politics: public opinion and political parties in advanced industrial
democracies. New York: Chatham House.
Dalton, Russell J. (2006): Citizen Politics: public opinion and political parties in advanced industrial
democracies. New York: Chatham House.
Dogan, Mattei (2001): Class, religion, party; triple decline of electoral cleavages in Western Europe
Teoksessa Karvonen, Lauri Stein Kuhnle (toim.), Party Systems and Voter Alignments Revisited.
New York: Routledge, 93114.
Doyle, Timothy Doug McEachern (1998): Environment and politics. London; New York: Routledge.
Forsberg, Tuomas (2002): Nato-kirja. Helsinki: Ajatus.
Freston Paul (2007): Protestant Political Parties. Aldershot: Ashgate.
Gallagher Michael Michael Laver Peter Mair (2005): Representative government in modern Europe.
Boston: McGraw-Hill.
Grnlund, Kimmo (2011): Politiskt beteende i Svenskfnland och p land. Teoksessa Grnlund, Kim-
mo (toim.), Sprk och politisk mobilisering Finlandssvenskar i publikdemokrati. Helsingfors:
Svenska litteratursllskapet i Finland, 6386.
Holmberg, Sren Henrik Oscarsson (2004), Vljare Svenskt vljarbeteende under 50 r. Stockholm:
Norstedts juridik.
Heywood, Andrew (2003): Political ideologies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Inglehart, Ronald (1997): Modernization and postmodernization: cultural, economic, andpolitical change
in 43 societies. New Jersey: Princeton University Press.
Karvonen Lauri (2009): Politiikan henkilityminen. Teoksessa Borg, Sami Heikki Paloheimo (toim.),
Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press,
94125.
Klingemann, Hans-Dieter (2005): Political Parties and Party Systems. Teoksessa Tomassen, Jacques
(toim.), Te European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford
University Press, 2263.
Laulajainen, Pertti (1979): Sosialidemokraatti vai kommunisti: vaaliekologinen tutkimus Suomen poliitti-
sen tyvenliikkeen jakautumisesta kansalaissodan jlkeen. Vitskirja. Mikkeli: It-Suomen ins-
tituutti.
Lipset, Seymour M. Stein Rokkan (1967): Party Systems and Voter Alignments. New York: Te Free
Press.
Manin, Bernard (2002): Den representative demokratins principer. Stockholm: SNS frlag.
Oscarsson, Henrik Sren Holmberg (2008): Regeringsskife: vljarna och valet 2006. Stockholm:
Norstedts juridik.
188 Muutosvaalit 2011
Oskarson, Maria (2005): Social Structure and Party Choice. Teoksessa Tomassen, Jacques (toim.), Te
European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press,
84105.
Paloheimo, Heikki (1988), Eduskuntavaalien 1987 kannatussiirtymt. Politiikka 1/1988, 6577.
Paloheimo, Heikki (2005): Puoluevalinnan tilannetekijt. Teoksessa Paloheimo, Heikki (toim.), Vaalit
ja demokratia Suomessa. Porvoo: WSOY, 202228.
Paloheimo, Heikki (2008): Ideologiat ja ristiriitaulottuvuudet. Teoksessa Paloheimo, Heikki Tapio
Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejrjestelm. Helsinki: WSOY, 2760.
Paloheimo, Heikki Jan Sundberg (2005): Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa Paloheimo, Heikki
(toim.), Vaalit ja demokratia Suomessa. Porvoo: WSOY, 169201.
Pesonen Pertti (2001): Change and stability in the Finnish party system. Teoksessa Karvonen, Lau-
ri Stein Kuhnle (toim.), Party Systems and Voter Alignments Revisited. New York: Routledge,
115137.
Rabinowitz, George Stuart MacDonald (1989): A directional theory of voting. American Political
Science Review 83(1989): 1, 93121.
Rantala, Onni (1981): Suomen puolueiden muuttuminen 19451980. Turku: Turun yliopisto.
Raunio, Tapio (2008): Euroopan integraation vaikutus Suomen puoluejrjestelmn. Teoksessa Heik-
ki Paloheimo ja Tapio Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejrjestelm. Helsinki: WSOY,
185208.
Rydgren, Jens (2005): Frn skattemissnje till etnisk nationalism: hgerpopulism och parlamentarisk hger-
extremism i Sverige. Lund: Studentlitteratur.
Schmitt, Hermann (2009): Multiple Party Identifcations. Teoksessa Hans-Dieter Klingemann (toim.),
Te Comparative Study of Electoral System. Oxford: Oxford University Press, 137157.
Sundberg, Jan (2006): Svenska Folkpartiets vljarstd under hundra r. Teoksessa Sandberg, Siv (toim.),
Svenska folkpartiet genom 100 r: 19062006. Helsinki: Schildt, 7998.
Sundberg, Jan Niklas Wilhelmsson sa Bengtsson (2005): Svenskt och fnsktvljarbeteende. Teo-
ksessa Bengtsson, sa Kimmo Grnlund (toim.), Denfnlandssvenska vljaren. Vasa: bo Aka-
demi, Institutet fr fnlandssvensksamhllsforskning, 2356.
Taggart, Paul (2000): Populism. Buckingham: Open University Press.
Tervo, Hannu (2003): Regional policy lessons fom Finland. Jyvskyl: University of Jyvskyl.
Tomassen, Jacques (1976): Party Identifcation as a Cross-National Concept: Its Meaning
in the Netherlands. Teoksessa I. Budge, I. Crewe & D. Farlie (toim.), Party Identifcation and
Beyond: Representations of Voting and Party Competition. London: Wiley.
Tiilikainen, Teija (2006): Svenska Folkpartiet och EU-politiken. Teoksessa Sandberg, Siv (red.), Svenska
folkpartiet genom 100 r: 19062006. Helsinki: Schildt, 173193.
van der Eijk, Cees Herman Schmitt Tanja Binder (2005): LefRight Orientations and Party
Choice. Teoksessa Tomassen, Jacques (toim.), Te European Voter. A Comparative Study of
Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press, 167191.
Vogt, Henri (2007), Euroopan integraatio ja demokratia. Teoksessa Tiilikainen, Teija Teemu Palosaari
(toim.), Integraation teoria. Helsinki: Gaudeamus University Press, 81114.
Westinen, Jussi (2011): Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskun-
tavaaleissa 19912007: tilastollinen analyysi. Pro gradu -ty. Johtamiskorkeakoulu. Tampere:
Tampereen yliopisto.
Zilliacus, Kim O.K. (1995), Developement of the Finnish Lef Wing: Trends of Old Versus New
Politics. Teoksessa Borg, Sami Risto Snkiaho (toim.), Te FinnishVoter. Helsinki: Te Finnish
Political Science Association, 208237.
Internet-sivut
Perussuomalaiset (2011), Suomalaiselle sopivin. Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011. Hyvk-
sytty 25.2.2011. <http://fsd.uta.f/pohtiva/>, luettu 22.9.2011
Vuoden 2011 eduskuntavaalien
erityispiirteit
Perussuomalaiset
Sami Borg
Keskustan vaalitappio menetetyn kannatuksen taustatekijt
Jussi Westinen
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu
Mikko Mattila ja Jan Sundberg
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat
Sami Borg
Perussuomalaiset 191
11
Perussuomalaiset
Sami Borg
Vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat muutosvaalit, koska puolueiden voimasuhteet muuttui-
vat poikkeuksellisen paljon. Kuten kirjan johdannossa todettiin, Keskustan kannatus putosi
ja Perussuomalaisten suosio kohosi enntyksellisen paljon, kun vertailtavina ovat perkkiset
eduskuntavaalit. Muutosvoimakkuudeltaan Perussuomalaisten 15 prosenttiyksikn kanna-
tuslisys oli yli kaksinkertainen Keskustan 7,3 prosenttiyksikn tappioon verrattuna.
Vaalituloksen selittmiseksi thn teokseen ptettiin laatia erillistarkastelut molempien
puolueiden vaalikannatuksesta ja kannatusmuutosten taustoista. Jussi Westisen kirjoittama
analyysi Keskustan vaalitappiosta ja sen taustoista on tss kirjassa seuraavana. Tmn Perus-
suomalaisia ksittelevn luvun lisksi PS:n menestyst ksitelln kirjan viimeisess luvussa.
Siin Heikki Paloheimo tarkastelee Perussuomalaisia osana laajempaa populististen puoluei-
den suosion kehityst Euroopassa. Erityisesti Paloheimo vertailee ja analysoi Pohjoismaiden
populististen puolueiden kannatuspohjaa ja kannattajien mielipiteit monipuolisin aineis-
toin ja sisllin.
Tm luku ei kiinnit laajasti huomiota perussuomalaiseen populismiin, eik vertaile
sit vennamolaisuuteen populistisena joukkoliikkeen (vrt. Helander 1971 toim.). Luku kes-
kittyy nestysvalintoihin kuvaten ja selitten Perussuomalaisten kannatusta vuoden 2011
vaaleissa. Pkysymyksi ovat, millaiset pitkn aikavlin ja tilannekohtaiset tekijt selittvt
puolueen 2010-luvun kannatusnousua, keit Perussuomalaisten nestjt olivat ja miten he
perustelivat nestysvalintojaan. Oleellista on tietenkin pyrki vastaamaan mys siihen, mill
tavoin Perussuomalaiset hytyivt valitsijoiden liikkuvuudesta. Monien kysymysten osalta
on mahdollista viitata aikaisempaan tutkimukseen, koska PS:n kannatuksen nousu on ym-
mrrettvsti kiinnostanut tutkijoita jo ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja ja heti niiden
jlkeen.
Pitkn aikavlin selitystekijt ja kannatuspotentiaali
Perkkisten vaalien vertailuun perustuvat puoluekannatuksen kokonaismuutokset ovat ol-
leet vuodesta 1945 alkaen kydyiss Suomen eduskuntavaaleissa keskimrin pienempi kuin
kannatusmuutokset useimpien muiden Lnsi-Euroopan EU-maiden parlamenttivaaleissa
(Pajala ja Wiberg 2009, 133; Lane ja Ersson 2007). Antti Pajalan ja Matti Wibergin analyy-
si Suomen eduskuntavaaleista 19452007 sek vuosien 19452008 kuntavaaleista osoittaa,
192 Muutosvaalit 2011
ett puoluekannatuksen kokonaismuutosta kuvaavat vaalikohtaiset volatiliteetti-indeksit
ovat olleet molemmissa vaalityypeiss muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta selvsti alle
kymmenen suuruisia. Keskimrin niosuuksien kokonaismuutosta osoittava volatiliteetti
oli mainituilla aikavleill sek eduskunta- ett kuntavaaleissa 7,3. (Pajala ja Wiberg 2009,
131 ja 133) Kytnnss indeksiluku vastaa keskiarvoa vaalikohtaisista kokonaismuutok-
sista, jotka voidaan laskea summaamalla voittaneiden puolueiden niosuuksien muutokset
(ks. tmn kirjan johdantoluvun kuvio 1.1).
Intuitiivisesti trkein ja yleinen, pitkn aikavlin muutoksiin liittyv taustatekij Pe-
russuomalaisten vuoden 2011 vaalivoitolle on se, ett suomalaisen valitsijakunnan kiinnit-
tyminen puolueisiin on muuttunut ja tt myt liikkuvuuspotentiaali on kasvanut. Asiaa
sivuttiin edell luvussa 8, mutta selitystekij on syyt tarkastella nyt tarkemmin. Kolmella
vuosikymmenell, 1950-luvulta 1970-luvulle, Suomen puolueiden vaalikannatuksen keski-
mrinen vakaus perustui paljolti siihen, ett varsinkin suurimmat puolueet olivat onnistu-
neet kiinnittmn kannatuspohjansa tiukasti yhteiskunnan ammatti- ja luokkarakenteeseen
sek nihin kiintesti liittyviin ideologisiin vastakkainasetteluihin, erityisesti vasemmisto
oikeisto -ulottuvuuteen. Samalla puolueet pyrkivt mrtietoisesti laajentamaan ydinkan-
nattajajoukkojaan vahvistamalla puoluejrjestj ja sitomalla kannattajiaan mys tyelmn,
koulujen, oppilaitosten ja monien muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten tiedotusv-
lineiden ja erityyppisten jrjestjen, monenlaisella politisoinnilla. Tyelmss tyypillisi
esimerkkej tst olivat muun muassa julkisen sektorin virkojen ja tehtvien tosiasiallisesti
poliittiset valintaperusteet sek ay-toiminnan voimakas puoluepolitisoituminen. (Ks. Ran-
tala 1982 ja Mickelsson 2007). Vaikka yleisten vaalien nestysprosentit olivat 1970-luvulla
keskimrin jopa plle 80 prosentin saavuttaen luultavasti mys valitsijakunnan eppoliit-
tisimman ytimen, kansalaisten verraten vahva kiinnittyminen puoluerakenteisiin piti valitsi-
joiden puolueliikkuvuuden vaaleissa psntisesti melko vhisen ja puolueiden kanna-
tusvaihtelut pienehkin.
Keskeisten poliittisten toimijoiden vliset valtasuhteet sek ajan poliittiset toimintata-
vat ja poliittinen kulttuuri olivat yleens ottaen mys omiaan vaimentamaan suurten kanna-
tusmuutosten mahdollisuutta, vaikka joitakin pinvastaisiakin esimerkkej lytyy. Vuoden
1970 eduskuntavaalituloksen jlkeen oli kuitenkin viel itsestn selv, ett SMP ei nousisi
hallitukseen noin kymmenen prosenttiyksikn kannatusnousustaan huolimatta. Laajapoh-
jaiset hallitukset ja niiden konsensushakuinen politiikantekotapa vahvistuivat ja vakiintuivat
presidentti Kekkosen valtakaudella. Silloin puoluepoliittisten voimasuhteiden suuretkaan
muutokset eivt mitenkn vlttmtt vaikuttaneet presidentin asettamien hallitusten
muodostamiseen.
Presidenttivetoisen valta- ja konsensuspolitiikan loppuvaiheessa kansalaisten kiinnos-
tus politiikkaa kohtaan oli kyselyjen perusteella pohjalukemissa. Vuoden 1977 puolueiden
ajankohtaistutkimuksen mukaan vain kolmasosa nioikeutetuista katsoi tuolloin olevansa
melko tai hyvin kiinnostunut politiikasta. Kaksi kolmesta oli vhn tai ei lainkaan kiinnostu-
neita (ks. Grnlund ym. 2005, 89). Sittemmin kiinnostus on kohonnut merkittvsti, kuten
tmn kirjan luvussa 16 osoitetaan.
Kekkosen pitkn valtakauden pttyminen nosti sek presidentin- ett eduskuntavaalien
nestysprosentit korkeiksi viel 1980-luvun alkupuoliskolla. Tmn jlkeen nestysaktii-
Perussuomalaiset 193
visuus on kaikissa yleisiss vaaleissamme heikentynyt siten, ett presidentinvaaleissa ja edus-
kuntavaaleissa nestysvilkkaus on pudonnut 70 prosentin tuntumaan ja kunnallisvaaleissa
ajoittain jopa alle 60 prosentin. Eduskuntavaaleissa nestysaktiivisuus heikkeni voimak-
kaimmin vuoden 1983 vaaleista vuoden 1999 vaaleihin, jolla vlill kotimaan nestysak-
tiivisuus laski lhes 13 prosenttiyksikk. Thn nestysprosentin laskukauteen liittyi var-
sinkin rivasemmiston kannatuksen lasku. Vasemmistoliitto ei ole milloinkaan toimintansa
aikana ollut edeltjns SKDL:n tavoin suuri eduskuntapuolue.
Erityisen selvsti kansalaisten etntyminen puolueista 1980-luvulta alkaen on nkynyt
puolueiden jsenkatona. Suomen vaalitutkimusportaalin demokratiaindikaattoreihin koot-
tujen tietojen mukaan (ks. www.vaalitutkimus.f) seitsemll nykyisell eduskuntapuolueella
ja niiden edeltjill, Vihreit lukuun ottamatta, oli vuonna 1980 virallisten jsenrekisteri-
tietojen mukaan yhteens noin 610000 jsent. Tm luku oli lhes 15,8 prosenttia vuoden
1979 eduskuntavaalien nioikeutetuista. Vuonna 2011 kahdeksalla nykyisell eduskunta-
puolueella oli puolestaan yhteens noin 314000 jsent, mik oli en vain 7,3 saman vuo-
den eduskuntavaalien kaikista nioikeutetuista. Osuus on siis vhentynyt yli puolet pienem-
mksi.
On luonnollista ajatella, ett laskevat ja verraten matalaksi asettuneet nestysprosen-
tit ovat vaikuttaneet siihen, ett puoluekannatuksen vaihtelut ovat olleet vaaleissa psn-
tisesti pienehkj. nestysvilkkauden lasku on ollut seurausta vahvan puoluekiinnitty-
neisyyden heikentymisest, ja kun tilalle ei ole tullut korvaavia poliittisia sidoksia, mys
nestysprosentti on alentunut. Puolueiden kannatuspotentiaali ja puoluekannatuksen muu-
tospotentiaali ovat kasvaneet mutta protesti ei ole mobilisoitunut ennen 2010-lukua.
Toisaalta seurantatiedot kansalaisten puoluesamastumisen yleisyyden pitkittismuutok-
sista eivt osoita lheskn jsenmrien pudotuksen kaltaista etntymist puolueista. De-
mokratiaindikaattoreissa raportoidun trendin mukaan puoluesamastuminen, eli katsooko
valitsija olevansa lhell jotakin puoluetta, on vhentynyt vain hieman vuoden 1991 61 pro-
sentista vuoden 2011 55 prosenttiin. Liikkuvuuspotentiaalin kannalta puoluejsenyyksien
merkittv harveneminen ja jsenkato nimenomaan nuorimmissa valitsijaikluokissa liene-
vt kuitenkin puoluesamastumisen asteen muutoksia merkittvmpi.
Yleisen liikkuvuuspotentiaalin kannalta on lisksi olennaista todeta, ett suomalaisten
asenteet keskeisi poliittisia toimijoita kohtaan ovat olleet jo pitkn kriittisi, osin jopa voi-
makkaan kielteisi. Tmkin ilmenee demokratiaindikaattoreihin kootuista aikasarjoista.
Esimerkiksi Elinkeinoelmn valtuuskunnan Kansalliset asennetutkimukset osoittavat, ett
1980-luvun puolivlist alkaen 7080 prosenttia suomalaisista noikeutetuista on ollut ty-
sin tai jokseenkin samaa mielt siit, ett puolueet ovat ajautuneet yh kauemmas tavallisten
ihmisten ongelmista. Poliittiseen osallistumiseen kohdentuneiden tutkimusaineistojen pe-
rusteella on niin ikn havaittu, ett noin 7080 prosenttia valitsijoista on pitnyt 1970-lu-
vulta 2000-luvulle omaa sisist kansalaisptevyyttn, eli kykyns ymmrt politiikkaa,
melko vaatimattomana (Grnlund ym. 2005, 96). Samantyyppisten aineistojen nojalla on
ilmennyt, ett useimmat kokevat mys poliittiset vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi. Ajan-
jakson 19752003 kattavassa analyysissa noin 60 prosenttia suomalaisista oli joko osittain
tai tysin samaa mielt siit, ett heill ei ole mitn sananvaltaa siihen, mit maan hallitus
ja eduskunta pttvt (ma., 97).
194 Muutosvaalit 2011
Vliyhteenvetona voidaan todeta, ett puoluejrjestjen toiminnan ja vetovoimaisuuden
heikentyminen, nestysprosenttien asettuminen matalahkolle tasolle ja pitkn jatkunut
peruskielteinen asennoituminen puoluepolitiikkaa kohtaan ovat ainakin periaatteessa li-
snneet valitsijoiden liikkuvuuspotentiaalia vaaleissa. Ennen vuotta 2011 liikkuvuus ei ollut
noussut erittin voimakkaana esiin, mutta on ilmeist, ett useiden riittvn voimakkaiden
muutosvoimien kera pitkaikaistekijiden ja tilannekohtaisten tekijiden yhteisvaikutus voi-
si heilauttaa puoluekannatusta paljonkin.
Kannatus ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja
Tilannekohtaisia tekijit on ksitelty jossakin mrin jo kirjan aiemmissa luvuissa.
Perussuomalaisten vaalikannatuksen selittmisen kannalta on olennaista kiinnitt huo-
miota vuoteen 2010, koska jo silloin puolueen gallupkannatus nousi noin kuudesta prosen-
tista viiteentoista prosenttiin (vrt. erityisesti kuvio 3.1 Pertti Suhosen luvussa). On mahdo-
tonta osoittaa empiirisesti mist kannatuksen nousu johtui, mutta muutamat selitystekijt
tuntuvat nousevan ylitse muiden.
Vuoden 2010 poliittista mediajulkisuutta hallitsivat muun muassa vaalirahakohu ja
maahanmuuttopoliittiset teemat, ja puoluekannatuksen osalta Perussuomalaisten gallup-
kannatuksen nousu. Kuten Ville Pernaan kirjoittamasta tmn kirjan toisesta luvusta ilmeni,
Perussuomalaisten noususta hermostuneina useat suuret puolueet lissivt jo vuoden 2010
kevll lis vett maahanmuuttokeskustelun myllyyn antamalla aiempaa tiukemmiksi
tulkittuja kannanottoja Suomen immigraatiopolitiikasta. Voimistunut maahanmuuttokes-
kustelu, vaalirahakohun nostattama poliitikko- ja politiikkakriittisyys, muutamat muut hal-
lituksen kiistanalaiset hankkeet (kuten jtevesiuudistus) sek puheenjohtaja Timo Soinin
taito hydynt nit mediajulkisuudessa saivat yhdess aikaan mynteisen kannatuskier-
teen, joka alkoi ruokkia itse itsen.
Mittauskannatuksen nousun takana olivat mys suotuisat olosuhteet ja aimo annos po-
liittista taktikointia. Siin miss vaalirahakohu ja jtevesiuudistus madalsivat keskustalaisten
kynnyksi liikkua Perussuomalaisten suuntaan, taloustaantumasta seuranneet typaikkojen
menetykset ja kielteiseksi koettu globaali talouskehitys si perinteisten vasemmistopuoluei-
den uskottavuutta tyvestn etujen ajajana. Mys EU:n kriisimaiden talousongelmat olivat
esill jo vuoden 2010 poliittisissa keskusteluissa, mik antoi Perussuomalaisille mahdolli-
suuden kosiskella sek Keskustan ett vasemmistopuolueiden kannattajia EU-vastaisuudella.
Kampanja-arsenaalin perusvlineistn kuului itsestn selvn osana mys SMP-aikainen,
perusvennammolainen populistinen puoluekritiikki vanhoja poliittisia voimia kohtaan.
Kansan syvien rivien antielitististen tuntojen herttely onkin yksi poliittisen populismin
universaali piirre (Ruostetsaari 2011, 98102).
Mittauskannatuksen lumipallomaisuudelle oli trke, ett kasvu jatkui vakaana mit-
tauk sesta toiseen. Tm takasi puolueelle jatkuvan, nkyvn ja mynteisen otsikkojulki-
suuden. Taloustutkimus Oy:n mittauksissa Perussuomalaisten gallupkannatus rikkoi kym-
menen prosentin rajan vuoden 2010 heinkuussa ja kolkutteli 15 prosentin rajapyykki jo
lokakuussa. Tiedotusvlineiss tss vaiheessa kydylle julkiselle keskustelulle oli ominaista
Perussuomalaiset 195
yhtaikainen kannatuksen ihmettely ja sen toteutumismahdollisuuksilla spekulointi. Loppu-
vuodesta 2010 ja alkuvuodesta 2011 mediassa tuotiin tmn tst esiin argumentteja, joiden
nojalla mittausten lupaama kannatustaso ei voisi mitenkn toteutua vaaleissa. Tyypillisim-
mt argumentit vittivt, ett PS:n mittauskannatus rakentuu liiaksi puheenjohtajaan ja ett
Soinia voisi nest vain Uudenmaan vaalipiiriss, puolue ei saisi riittvn vetovoimaisia eh-
dokaslistoja kaikkiin vaalipiireihin, vaalipiireiss ns. piilevt nikynnykset eivt lupaisi viel
lpimenoa esimerkiksi noin kymmenen prosentin kannatuksella tai ett perussuomalaisten
gallupkannattajat eivt lopulta lhtisi nestmn vaaleissa.
Toisin kuitenkin kvi ja Soinin vaalikiertueillaan lanseeraama jttivoittotermi jytky ei
jnyt tyhjksi hokemaksi. Perussuomalaisten vaalitulos, 19,1 prosentin valtakunnallinen -
niosuus ja 39 edustajapaikkaa, oli jopa suurempi kuin viimeisimmt valtakunnalliset kanna-
tusmittaukset osoittivat. Thn lienee vaikuttanut se, ett aivan vaalikampanjan loppumet-
reill vaalikeskustelun kuumimmaksi aiheeksi nousi EU:n ns. Portugali-tukipaketti, johon
suhtautumisesta muodostui selvin puolueita jakava kysymys, ja mys keskeisin teema vaalien
jlkeisen hallituksen muodostamisen kannalta. Phallituspuolueet Keskusta ja Kokoomus
joutuivat puoltamaan pakettia, SDP suhtautui siihen varauksellisesti ja Perussuomalaiset
ehdottoman kielteisesti. Tm asetelma varmisti Perussuomalaisten kannatuspotentiaalin
mobilisoitumisen.
Kannatuksen sosiodemografiset ja
alueelliset taustatekijt
Aikaisemmat kyselyaineistoihin perustuvat tutkimukset Perussuomalaisten kannattajakun-
nan sosiodemografsesta rakenteesta osoittavat, ett puolueen nestjkunta oli vuoden
2011 eduskuntavaaleissa hyvin miesvoittoista ja ett puolueella oli erityisen vahva kannatus
keski-ikisess valitsijakunnassa. Luvun 6 nestysaktiivisuusanalyysissa todettiinkin, ett
vuoden 2011 vaaleille oli ominaista miesten nestysprosentin kohoaminen. PS:n kannatta-
jissa on muihin puolueisiin verrattuna suhteellisesti enemmn pienituloisia tyikisi valitsi-
joita, jotka samastavat itsens tyvenluokkaan. Thn yleiskuvaan sopii se, ett perussuoma-
laisten keskimrinen koulutustaso on matalampi kuin koko aikuisvestn keskimrinen
koulutustaso (Suhonen 2011, 6669 ja Rahkonen 2011, 427430).
Tt tutkimusta varten kootut aineistot vahvistivat monin tavoin aiempia havaintoja
kannatusprofilista. Esiin nousivat mieskannattajien, 3564 vuotiaiden, pienituloisten ja
korkeintaan keskiasteen ammatillisen koulutuksen saaneiden yliedustus. Ammattiryhm ja
pasiallista toimintaa koskevassa itsesijoituskysymyksess 60 prosenttia perussuomalaisista
katsoi kuuluvansa joko tyntekijvestn (31%) tai elkelisiin (29 %). Niden ryhmien
yhteenlaskettu osuus oli suurempi vain SDP:ll (70 %).
Aikaisemmissa tutkimuksissa on analysoitu Perussuomalaisten kannatusta vuoden 2011
eduskuntavaaleissa aluetason vaalitulosaineistoin. Timo Toivosen toteuttama, kuntatason
rekisteritietoihin perustuva tutkimus osoittaa kiistatta, ett Perussuomalaiset menestyivt
hyvin alueilla, joilla oli suhteellisesti mitattuna korkea tyttmyys sek alueilla, joilla teol-
lisuudessa ja rakennustoiminnassa tyskentelevien osuus tyvoimasta on korkea. Lisksi
196 Muutosvaalit 2011
aluetason korrelaatiotarkastelut osoittivat, ett PS menestyi hyvin Keskustan vahvoilla kan-
natusalueilla sek erityisen hyvin siell, miss SMP:n kannatus oli ollut jo vuoden 1983 edus-
kuntavaaleissa korkea (Toivonen 2011, 87). Erittin mielenkiintoinen on mys Toivosen
havainto siit, ett PS:n kuntakannatus korreloi positiivisesti ja melko voimakkaasti edus-
kuntavaalien 20072011 nestysprosentin muutoksen kanssa (r=.36), ja vielkin voimak-
kaammin miesten nestysprosentin muutokseen (r= .43). (ma.) Kuntatason vaalitulostie-
dot eivt tuo kovin hyvin esiin SDP:n ja PS:n kannatusmuutosten yhteyksi, koska SDP:n
kannatus keskittyy kaupunkeihin ja niiden sisll tietyille alueille.
Yleens ottaen Perussuomalaisten vaalimenestyksell oli hyvin vahva ja kattava alueelli-
nen profili. Puolue li itsens lpi kaikissa Manner-Suomen vaalipiireiss saaden niiss useita
edustajapaikkoja kolmea korkeimman piilevn nikynnyksen vaalipiiri lukuun ottamatta
(taulukko 11.1). Paikkalisykset vuodesta 2007 olivat suurimmat Uudellamaalla (+5 paik-
kaa) ja Oulun vaalipiiriss (+4 paikkaa), ja viidess keskisuuressa vaalipiiriss puolue onnistui
saavuttamaan kolme lispaikkaa.
Perussuomalaisten niosuusmuutokset vuodesta 2007 olivat kaikissa vaalipiireiss yli
10 prosenttiyksikn kokoisia, Pohjois-Karjalan vaalipiiriss jopa hieman yli 20 prosenttiyk-
sikk. Pienimmt ja suurimmat kannatusmuutokset muistuttivat alueelliselta sijainniltaan
Taulukko 11.1
Perussuomalaisten kannatusosuus ja paikat eduskuntavaaleissa 2011 vaalipiireittin, osuus- ja
paikkamuutos sek vaalipiirin piilev nikynnys 2011 (%, %-yks. ja kpl)
a
vaa||p||r| ar|osuus Vuulos Las|erra|- Pa||al Pa|||a- ar.- P:r
2011 0Z-11 ||rerp|||eva 2011 ruulos 2011 rs
aar||yrrys/ 0Z11
vp:rpa||al
le|s|r|| 13,0 10,1 1,5/21 3 3 Z5,5 1,1
uus|raa 18,8 12,8 2,8/35 Z 5 Z2,9 3,0
vars|ra|s-3uor| 18,1 15, 5,/1Z 3 3 Z1,2 3,0
3ala|urla 23, 18,1 10,0/9 2 2 9,5 1,9
lare 20, 18,1 ,Z/11 3 3 8,8 3,1
P|r|arraa 21,1 1,2 5,3/18 1 3 Z1,5 3,2
Kyr| 23,3 18,0 Z,Z/12 3 3 Z,1 1,
Ele|a-3avo 20,5 1Z,3 11,3/ 1 1 ,5 2,0
Po|jo|s-3avo 20,8 1Z,1 10,0/9 2 1 ,3 1,8
Po|jo|s-Karja|a 23,1 20,3 11,3/ 1 1 5,Z 1,2
vaasarvaa||p||r| 1Z,2 11,2 5,/1Z 3 2 Z3,2 1,Z
Kes||-3uor| 18,1 15,5 9,1/10 2 2 9,0 1,Z
0u|urvaa||p||r| 20,1 1, 5,3/18 1 1 Z,Z 2,2
Lapp| 20,5 18,Z 12,5/Z 1 1 Z,5 1,5
Ko|oraa
a
19,1 15,0 199 39 35 Z0,5 2,
a
Po|s|u||erA|verarraarvaa||p||r|.
La|de:0||eusr|r|sler|orvaa|eja|os|evalu|os-jal|elopa|ve|u(WWW.vaa||l.l).
Perussuomalaiset 197
vuoden 1970 eduskuntavaaleja. Niss SMP:n jttimenetysvaaleissa puolueen niosuus-
muutokset jivt suhteellisesti pienimmiksi Helsingiss (+3,8 %-yks.) ja Uudenmaalla (+4,9
%-yks.), ja olivat suurimmillaan Pohjois-Karjalassa (+19,9 %-yks.). (Snkiaho 1972, 205)
Vuonna 2011 samat alueet lytyvt kannatusmuutosten samoista ripist. Toisaalta vuo-
den 2011 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten niosuudet ja niiden muutokset Helsingis-
s ja Uudellamaalla olivat moninkertaiset vuoden 1970 SMP:n tuloksiin verrattuna, eli PS:n
kannatuksella oli alueelliselta kannalta huomattavasti tasaisempi pohja.
Kaikkiaan Perussuomalaiset onnistui vuonna 2011 ylittmn 20 prosentin niosuuden
yhdeksss Manner-Suomen 14 vaalipiirist. Korkeinta kannatus oli Satakunnassa, Kymess
ja Pohjois-Karjalassa. Taulukossa 11.1 oikealla reunimmaisina olevista sarakkeista ilmenevt
vaalipiirien nestysprosentit ja niiden muutokset. Kummatkaan eivt ole, siis vaalipiiritasol-
la, positiivisessa riippuvuussuhteessa PS:n kannatukseen ja kannatusnousuun. Pinvastoin:
yhteys havaittiin negatiiviseksi, koska Perussuomalaisten matalimman kannatuksen vaalipii-
reiss Helsingiss ja Uudellamaalla nestysaktiivisuus oli suhteellisesti korkein ja suurim-
man kannatuksen alueilla It- ja Pohjois-Suomessa nestysprosentti oli matalin. Toisaalta
edell todettiin, ett aiemmassa tutkimuksessa kuntatason korrelaatiotarkastelu on osoit-
tanut selvsti positiivisen kuntatason yhteyden PS:n kannatuksen ja nestysaktiivisuuden
nousun vlill (Toivonen 2011). Tm tulos on tietenkin vaalipiiritason yleistarkastelua
olennaisempi.
Kannatussiirtymt 20072011
Aikaisempi tutkimus on niin ikn osoittanut, ett Perussuomalaisten vaalitulos vuoden
2011 eduskuntavaaleissa perustui merkittvss mrin vuoden 2007 eduskuntavaaleista
vuoden 2011 vaaleihin tapahtuneisiin, puolueiden vlisiin nestjsiirtymiin. Perussuoma-
laisten taakse liikuttiin muista puolueista ja kannatusnousu perustui mys aiemmin passiivis-
ten valitsijoiden mobilisoitumiseen. Kaikki asiaan liittyvt kyselytulokset ovat tietenkin vain
suuntaa antavia, koska aineistot eivt ole tysin edustavia, kyselyihin osallistuvien luovutta-
mat tiedot ovat muistinvaraisia varsinkin vuonna 2007 nestetyn puolueen osalta, ja kaikki
vastaajat eivt hevin mynn vaaleissa nestmtt jttmist.
Pertti Suhosen analyysi (2011) vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaalien vlisist nes-
tjsiirtymist viittaa siihen, ett Perussuomalaisia vuonna 2011 nestneiden joukossa oli
jokseenkin samansuuruisesti vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Keskustaa, SDP:t tai Kokoo-
musta nestneit. Suhosen ptelmt perustuvat Taloustutkimuksen Telebus-aineistoihin
(n=2819), jotka kerttiin kevn 2011 vaaleja edeltvill neljll viikolla.
Tt kansallista vaalitutkimushanketta varten koottu kyntikysely on vastaajamrltn
pienempi ja se perustuu vaalien jlkeen koottuihin tietoihin. Taulukossa 11.2 on kuvattu sen
pohjalta siirtymt siten, ett numerosarakkeiden tulokset ilmoittavat kunkin puolueen vuo-
den 2011 nestjien osalta, mit puoluetta he sanoivat nestneens vuoden 2007 vaaleis-
sa. Tulos osoittaa Perussuomalaisten kannatustaustan suurin piirtein samankaltaiseksi kuin
Suhosen tulokset, tosin sill erotuksella, ett siirtymt sosiaalidemokraateista perussuoma-
laisiin ovat suurempia. Tulosten plinjojen kannalta erot aiempiin tutkimustuloksiin eivt
198 Muutosvaalit 2011
kuitenkaan ole merkittvi. Itse vaalituloksesta tiedetn, ett perussuomalaisilla ei voinut
olla edes teoriassa vanhoja kannattajia vuoden 2007 vaaleista enemp kuin viidennes kai-
kista nestjist, koska vuonna 2007 puolueen kokonaisnimr oli noin 112000 nt ja
vuonna 2011 se oli noin 560000. Suhosen siirtymanalyysissa vakaiden osuus oli 16 prosent-
tia ja taulukossa 11.2 se on 11 prosenttia.
Tmn kirjan luvun 8 (taulukko 8.4) painotettu liikkuvuusanalyysi osoitti PS:n vuoden
2011 nestjist vakaiden osuudeksi 13 prosenttia. Samassa analyysissa muilta puolueilta
voitettujen nten osuus oli kaksi kolmannesta ja mobilisoituneiden yhteisosuus noin vii-
dennes. Perussuomalaiset siis voittivat nestji merkittvsti mys siit joukosta, joka ei
nestnyt (tai ollut nioikeutettu) vuoden 2007 vaaleissa. Tm selittisi muun muassa
miesten kohonnutta nestysprosenttia (vrt. luku 6) ja sopisi mys yhteen erityisesti sen ha-
vainnon kanssa, ett siirtymt Keskustasta Perussuomalaisiin eivt nyt poikkeuksellisen
suurilta (vrt. Suhonen 2011, 63). Ilmeisesti Keskustan vaalitappio selittyy paljolti sill, ett
puoluesiirtymin menetettyjen nten lisksi monet Keskustan kannattajat jttivt nest-
mtt vuoden 2011 vaaleissa.
Siirtymanalyysi tarjoaa luontevan selityksen mys sille, miksi Perussuomalaisten kan-
nattajien itsesijoitus perinteiselle nollasta kymmeneen vaihtelevalle vasemmistooikeisto
-ulottuvuudelle poikkeaa rakenteeltaan muista eduskuntapuolueista. Kuten taulukko 11.3
Taulukko 11.2
Eri puolueita vuoden 2011 eduskuntavaaleissa nestneiden puoluevalinta
vuoden 2007 eduskuntavaaleissa
a
(%)
Edus|urlavaa||l2011
EKv200Z K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 TP E| Ka||||
o

aar.
K0K 9 1 9 9 1 5 - 10 1 8 1
30P 2 Z 23 3 12 Z 5 5 8 1Z
P3 0 1 11 - 1 - - - - 1 2
KE3K 9 1 10 Z 2 Z 5 Z - 9 15
vA3 - 1 8 - 1 1 2 - 2 2
vllR 5 1 1 1 1 51 - 5 1 5 Z
RKP 1 1 2 1 2 3 Z5 2 - 2 1
K0 - 1 1 1 - 1 2 51 - 1 3
Vuupuo|ue - 1 2 - - - - 2 - 1 1
T|elopuulluu(TP) 5 10 3 1 5 2 5 80 Z 12
E|aar.la|aar|o||. 8 8 18 1 1Z 9 10 8 5Z 1Z
YlT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(r) (20Z) (195) (191) (12) (83) (Z5) (11) (11) (101) (1Z3) (129)
a
Tu|o|s|aorpa|rolelluva|rs|ler,ellavuoder2011aareslare|derpuo|ueva||rralvaslaavalvaa|e|ssapuo|ue|deraar|osuulla
vaa|e|ssa.
o
Ka||||-sara|es|sa|laavuorra2011ru|lapuo|ue|laaareslareel.
Perussuomalaiset 199
kertoo, perussuomalaisten sijoittumisen keskihajonta on selvsti muita puolueita suurempi
(2,13). Keskiarvo 5,1 poikkeaa sekin merkittvsti vasemmalle kaikkien vastaajien keskiar-
vosta (5,5). Tm osoittaa vuoden 2007 eduskuntavaaleista tehtyjen vastaavien analyysien
tavoin (vrt. Paloheimo 2009, 24), ett puolueen kannattajien sijoittuminen vasemmistooi-
keisto -akselilla ei puolla puolueen mrittelemist oikeistopuolueeksi.
Vuoden 2011 aineistossa perussuomalaisista kolmannes valitsi vastauksekseen asteikon
keskimmisen vaihtoehdon (32 %), 38 prosenttia sijoitti itsens siit oikealle ja hieman alle
30 prosenttia valitsi asteikon keskikohdasta vasemmalle kuuluvan sijoituksen. Tll kolmi-
jaolla arvioituna PS on muihin puolueisiin verrattuna eduskuntapuolueista neljnneksi va-
semmistolaisin ja vasta viidenneksi oikeistolaisin. Koko asteikon rioikealle sijoittuvia on
perussuomalaisten joukossa hyvin vhn, jopa vhemmn kuin rivasemmistolaisia. Ylei-
sen kannatusnousun selityksen nist tuloksista nousee esiin se, ett menestyvlle popu-
listipuolueelle tyyppisell tavalla PS onnistui vuoden 2011 vaaleissa puhuttelemaan hyvin
monia, ideologiselta suuntautumiseltaan erilaisia valitsijaryhmi.
Taulukko 11.3
Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa nestneiden itsesijoitus vasemmistooikeisto-
ulottuvuudella
a
nestetyn puolueen mukaan (%, keskiarvo, keskihajonta)
vA3 30P vllR P3 RKP K0 KE3K K0K YlT
0 1Z 2 1 3 - - - - 2
1 1 3 3 3 - - - 0 3
2 21 11 8 1 - - - -
3 23 1 1Z 10 2 3 1 0 9
1 Z 15 21 9 5 5 1 1 8
5 Z 29 18 32 2Z 32 22 Z 21
5 10 11 11 1 18 19 9 12
Z - 8 13 15 30 13 25 28 1Z
8 - 2 9 11 18 21 31 11
9 - 1 1 1 9 8 1 13 5
10 - - 2 - 3 3 9 3
YlT 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kes||arvo 2,2Z 1,29 1,2 5,11 ,3 ,31 , Z,51 5,51
Kes|||aj. 1,1 1,Z9 1,88 2,13 1,18 1,5 1,11 1,18 2,31
(r) (82) (189) (Z1) (183) (11) (38) (158) (205) (9Z0)
a
vaserr|sloo||e|slo-u|olluvuulla|ysyll||r|ayrl||yse|yssaseuraava||a|ysyry|se||a:Po||l|||assapu|ulaar
jos|usvaserr|sloslajao||e|slosla.Kaylarreasle|||oa,jossaro||alar|o|llaaer|lervaserra||aja|yrrerer
er|lero||ea||a.V|||rs|jo|lla|s|lle|lserre?.
200 Muutosvaalit 2011
Puoluevalinnan perusteet
Seuraavaksi analysoidaan kyntikyselyaineiston pohjalta puoluevalinnan perusteita vuoden
2011 eduskuntavaaleissa. Aluksi esitelln yleisi puoluevalinnan perusteluja, jonka jlkeen
tarkastelu rajataan erityisesti Perussuomalaisten nestjille esitettyyn kysymyssarjaan.
Kaikki nestmss kyneet vastaajat arvioivat erillisess kysymyspatterissa kymmenen
eri tekijn osalta sit, kuinka paljon syyt vaikuttivat puoluevalintaanne niss eduskunta-
vaaleissa? Vastausvaihtoehdot olivat ratkaisevasti, melko paljon, jonkin verran, ei lainkaan
ja en osaa sanoa. Taulukossa 11.4 on raportoitu ratkaisevasti-vaihtoehdon kermt vastaus-
osuudet kullekin tekijlle, jotka on asetettu tulosten mukaiseen trkeysjrjestykseen kaikkien
vastaajien tulosten perusteella.
On kiinnostavaa, ett yleisesti ratkaisevimpana seikkana pidetty puolueen arvomaail-
ma ei sijoittunut PS:n nestjien joukossa kolmen trkeimmn joukkoon. On mahdollista,
ett arvomaailma kytkeytyy nyt laajemminkin aatteellis-ideologiseen puoluekiinnittymi-
seen. Myskn kaikkien nestjien keskuudessa toiseksi ratkaisevimmaksi seikaksi nous-
Taulukko 11.4
Puoluevalintaan vaikuttaneet tekijt vuoden 2011 eduskuntavaaleissa
nestetyn puolueen mukaan (% vaikutti ratkaisevasti)
a
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 TP Ka||||
Puo|ueerarvoraa||ra 18 3Z 35 11 55 Z 19 Z1 18 12
Puo|uee||aorpalev|a|er|||o|la|o|laraarraassa
|arjo|lellavaapo||l||||aa 51 31 19 21 25 29 2Z 2 22 30
Puo|uee||aor|yva||rjaror|ssav||rea||o|raes|||a
o||e|ssa|ysyry|s|ssa 32 29 39 22 32 2 21 35 1Z 29
la|uva||ullaaraarlu|evaar|a|||lus|oosl. 30 2 39 1Z 1 21 1 18 11 21
Puo|uee||aor|yvapu|eerjo|laja 2Z 11 11 11 2 5 1 20 11 21
Puo|ueerpu|eerjo|lajao||r|e|eslar|sop|v|r
paar|r|sler||s| 33 12 21 23 15 3 5 9 11 18
Puo|ueajaaserarrall|ry|rareluja,jo|or
|lse|uu|ur 19 21 11 10 22 Z 8 9 11
Puo|ueerlo|r|rlaede||.vaa|||audera||ara 2Z 10 8 1Z 9 10 11 9 Z 13
Puo|ueerorr|slurulvaa|||arparja 9 13 21 3 9 2 5 Z 10
Puo|ueereduslaj|eres||rlyr|rerle|ev|s|or
vaa||o|je|r|ssa 8 1 13 1 Z 2 5
(rp|er|rr|||aar) (1Z1) (11) (159) (133) (8) (1) (3Z) (33) (101) (91Z)
a
Kysyryspaller|ry|e|s|ysyrys|uu|u|seuraavasl|:Ku|r|apa|jorseuraavalsyylva||ull|valpuo|ueva||rlaarrera|ssaedus|urla-
vaa|e|ssa?.Tau|u|ossaorraporlo|lural|a|sevasl|-va||loe|dorproserll|osuudel|a|||slal|edusle||u|slale||jo|sla.Vuulvaslaus-
va||loe|dolo||valre||opa|jor,jor||rverrar,e||a|r|aarjaerosaasaroa.
Perussuomalaiset 201
sut puolueella on ptevi henkilit hoitamaan maassa harjoitettavaa politiikkaa ei ollut
ratkaisevimpia puoluevalinnan syit perussuomalaisille. Tm johtuu puolueen asemasta ja
historiasta ennen vuoden 2011 vaaleja; monikollisena kysytty kysymys suosii suurimpia puo-
lueita, joilla on eniten kokeneita ja nkyvi poliitikkoja riveissn.
Perussuomalaisia nestneiden tuloksista erottuu tss kysymyspatteristossa kolme
keskeisint puoluevalinnan syyt. Niukasti ratkaisevimpana tekijn PS:n nestjt pitivt
puolueen hyv puheenjohtajaa. Timo Soini oli kahdelle viidest perussuomalaisten nes-
tjst ratkaiseva tekij puoluevalinnalle. Samalle merkittvyystasolle nousivat mys halu vai-
kuttaa maan tulevaan hallituskoostumukseen sek puolueen hyv linja monissa vaaleissa esil-
l olleissa kysymyksiss. Lisksi PS:n vahvuusprofiliin nytt kuuluneen se, ett puolueen
vaalikampanja koettiin onnistuneeksi. Vhisin taloudellisin resurssein toteutettu kampanja
perustui puheenjohtajan ja ehdokkaiden aktiiviseen jalkautumiseen vaalikentille ja koko vaa-
likampanjan ajan kestneeseen vahvaan ja lhinn maksuttomaan mediankyvyyteen.
Pelkstn PS:n ehdokkaita nestneille esitetty kysymys oli sanamuodoltaan ja vas-
tausvaihtoehdoiltaan varsin samankaltainen kuin kaikille nestjille esitetty valintasyyosio.
Puolueen ehdokasta nestneilt kysyttiin: Miss mrin seuraavat asiat vaikuttivat siihen,
ett nestitte niss vaaleissa Perussuomalaisten ehdokasta? Arvioitavana oli yhteens 13
tekij, joihin saadut vastausjakaumat on esitetty taulukossa 11.5. Lisksi taulukkoon 11.6
on koottu tietoja siit, miten PS:n vakaat nestjt, kolmesta vuonna 2007 suurimmasta
puolueesta siirtyneet nestjt sek vuoden 2011 vaaleissa mobilisoituneet nestjt pe-
rustelivat puoluevalintaansa samassa kysymyksess. Pienten vastaajamrien vuoksi taulukon
11.6 tiedot ovat vain karkeasti suuntaa antavia.
Taulukko 11.5
Perustelut
a
Perussuomalaisten nestmiselle eduskuntavaaleissa 2011 (%, n=184)
Ral|a|- Ve||o Jor||r E||a|r- E03 YlT
sevasl| pa|jor verrar |aar
la|usaada||||ellajara|lareeseerpuo|uejarjesle|raar 51 2 15 1 1 100
la|ul|u|erlaa3uorerraa|arruullopo||l||||aajaraa|arruullaj|ereluja 39 2 20 15 1 100
la|u|||||la3uorers|loulur|slaEurooparur|or|rjaserjaseryysve|vo|lle|s||r 38 30 22 10 1 100
Puo|ueerpu|eerjo|lajarT|ro3o|r|ror|ra|suudel 29 11 20 10 1 100
areslarar|e|do||aaror|ra|suudel 28 10 23 8 1 100
la|uva|v|slaaper|rle|slerarvojeraseraasuora|a|sessay|le|s|urrassa 2Z 10 25 9 - 100
la|uarlaaprolesl|aar|ra|ssaedus|urlavaa|e|ssa 23 20 1Z 39 1 100
Perussuora|a|slerajar|erru|derpo|||ll|slerlavo|lle|der|arrallar|rer 22 10 30 8 1 100
Epa|uollarusa|err|raareslaraar|puo|uella|o|laar 1Z 21 23 3Z 2 100
Perussuora|a|slera||up-rereslysjaus|opuo|ueere|do||a|der|ap|reroor 13 28 29 30 1 100
Pa|o|||serruols|r||e|eropelu|servasluslar|rer 12 21 21 15 1 100
v||revaa|||aude||eajo|llurulvaa||ra|a|o|u 11 2Z 28 31 - 100
Epa|uollarusa|err|raareslaraar|e|do|asla|o|laar Z 11 1 2 3 100
a
va|rP3:raareslaj|||e|ayrl||yse|yssaes|lelly|ysyrys|uu|u|seuraavasl|:V|ssaraar|rseuraavalas|alva||ull|vals|||er,ella
aaresl|llera|ssavaa|e|ssaPerussuora|a|slere|do|asla?va||ull||oas|aral|a|suurreKa||||vaslausva||loe|dolra|yval
lau|u|ossa.
202 Muutosvaalit 2011
Esitetyist syist ylivoimaisesti trkeimmksi osoittautui halu saada liikett jmhtnee-
seen puoluejrjestelmn. Tmn seikan arvioi ratkaisevasti puoluevalintaan vaikuttaneeksi
syyksi yli puolet PS:n nestjist. Syy nytt olleen keskeinen kaikille taulukossa 11.6 tar-
kastelluille siirtymryhmille Kokoomuksesta siirtyneit lukuun ottamatta. Kaksi seuraavaksi
keskeisint syyt liittyvt kiintesti PS:n ajamiin vaaliteemoihin. Sek maahanmuutto- ett
EU-kriittisyys, ja erityisesti kielteinen suhtautuminen taloutensa heikosti hoitaneiden EU-
maiden taloudelliseen tukemiseen, vaikuttivat puoluevalintaan vhintn melko paljon kah-
della kolmesta PS:n nestjst. Maahanmuuttokriittisyys oli trkeint PS:n vakaille nes-
tjille ja isoista puolueista siirtyneist vhiten ratkaisevaa Kokoomusta tai SDP:t vuonna
Taulukko 11.6
Perustelut
a
Perussuomalaisten nestmiselle eduskuntavaaleissa 2011 ja
nestjien liikkuvuus eduskuntavaaleissa 20072011 (% vaikutti ratkaisevasti)
aresl|

va|aal 200Z 200Z 200Z E|aar. Ka||||


0Z11 K0K 30P KE3K 200Z 2011
la|usaada||||ellajara|lareeseerpuo|uejarjesle|raar 18 29 50 5 19 51
la|ul|u|erlaa3uorerraa|arruullopo||l||||aajaraa|ar-
ruullaj|ereluja 52 29 33 11 3 39
la|u|||||la3uorers|loulur|slaEurooparur|or|rjaser
jaseryysve|vo|lle|s||r 3 18 13 50 30 38
Puo|ueerpu|eerjo|lajarT|ro3o|r|ror|ra|suudel 33 18 3 50 15 29
areslarar|e|do||aaror|ra|suudel 33 21 29 11 12 28
la|uva|v|slaaper|rle|slerarvojeraseraasuora|a|sessa
y|le|s|urrassa 29 21 21 39 30 2Z
la|uarlaaprolesl|aar|ra|ssaedus|urlavaa|e|ssa 5 29 2 22 15 23
Perussuora|a|slerajar|erru|derpo|||ll|slerlavo|lle|der
|arrallar|rer 29 2 28 15 22
Epa|uollarusa|err|raareslaraar|puo|uella|o|laar 5 29 Z 28 15 1Z
Perussuora|a|slera||up-rereslysjaus|opuo|ueer
e|do||a|der|ap|reroor 10 - 1Z 22 12 13
Pa|o|||serruols|r||e|eropelu|servasluslar|rer 10 18 2 11 15 12
v||revaa|||aude||eajo|llurulvaa||ra|a|o|u 1Z - 5 1Z 12 11
Epa|uollarusa|err|raareslaraar|e|do|asla|o|laar 5 2 22 12 8
(r) (21) (1Z) (12) (18) (33) (181)
a
va|rP3:raareslaj|||e|ayrl||yse|yssaes|lelly|ysyrys|uu|u|seuraavasl|:V|ssaraar|rseuraavalas|alva||ull|vals|||er,ellaaaresl|llera|ssavaa|e|ssa
Perussuora|a|slere|do|asla?va||ull||oas|aral|a|suurrevaslausva||loe|dol||rerevallau|u|osla11.5.P|erlervaslaajaraar|ervuo|s|lu|o|seloval
|or|e|rlaarsuurlaaarlav|a.
Perussuomalaiset 203
2007 nestneille. Talousahdinkoon joutuneiden EU-maiden auttaminen lienee puolestaan
ollut sellainen syy, joka toi PS:lle ni erityisesti SDP:st ja Keskustasta. Taulukon 11.6 mu-
kaan Soini nytt vedonneen etenkin keskustalaisiin nestjiin.
On huomionarvoista, ett tss pelkstn PS:n nestjilt tiedustellussa syyosiossa pu-
heenjohtaja Timo Soinin merkitys ei nouse lheskn niin merkittvksi kuin edellisess,
yleisess puoluevalintakysymyksess. PS:n nestjist vajaa 30 prosenttia piti Soinin omi-
naisuuksia ratkaisevana puoluevalinnan syyn, mutta samalle tasolle nousivat mys yleens
PS:n nestjien valitsemien ehdokkaiden ominaisuudet. Lisksi lhes yht trkeksi valin-
tasyyksi osoittautui perussuomalaisten halu vahvistaa perinteisten arvojen asemaa suoma-
laisessa yhteiskunnassa.
Taulukon 11.5 tulos PS:n nestmisest vuonna 2011 protestina on sit vastoin kaksija-
koinen. Hieman yli 40 prosenttia katsoi protestihalun olleen vhintn melko trke valinta-
peruste mutta toisaalta lhes yht moni PS:n ehdokasta sanoi, ettei asia vaikuttanut valintaan
lainkaan. On yllttv, ett suhteellisesti yleisimmin protestointia pitivt ratkaisevana valin-
tasyyn Kokoomuksesta PS:n taakse siirtyneet nestjt (taulukko 11.6). Kokoomuksesta
siirtyneiden valintaperusteluissa yksikn syy ei tosin selvsti erotu ylitse muiden.
Taulukon 11.5 tulokset osoittavat lisksi, ett monilla vaalienaluskeskusteluissa usein
esill olleilla valintasyill ei ollut ratkaisevaa vaikutusta siihen, ett valitsijat nestivt Perus-
suomalaisten ehdokasta. Toisaalta PS:n kannatusnousulle oli ominaista juuri se, ett erilaisia
merkittvi valintaperusteita oli viljalti, ja ett ne yksin tai yhdess muiden syiden kanssa
johdattivat nestmn puoluetta. Seuraavia viitt seikkaa piti kutakin alle 20 prosenttia
PS:n nestjist ratkaisevana valintasyyn, mutta joidenkin kohdalla yksikin niist saattoi
olla riittv peruste: epluottamus aiemmin nestmni puoluetta kohtaan (17 %), perus-
suomalaisten gallup-menestys ja usko puolueen ehdokkaiden lpimenoon (13 %), pakollisen
ruotsin kielen opetuksen vastustaminen (12 %), vaalikaudelle 20072011 ajoittunut vaalira-
hakohu (11 %) ja epluottamus aiemmin nestetty ehdokasta kohtaan (7 %).
Puoluevalinnan trkein syy
Trkeimmn puoluevalinnan syyn esiin nostamiseksi PS:n nestji pyydettiin edell ksi-
tellyn kysymyspatteriston jlkeen nimemn avokysymyksess jokin mainituista tai muista
syist, joka oli trkein syy nest Perussuomalaisia. Avokysymykseen saatiin sek lyhyit
ett pitkhkj vastauksia. Nm luokiteltiin aluksi pariin kymmeneen sisltluokkaan ja
yhdistettiin tmn jlkeen kymmeneen eri syyryhmn. Yhteens kahdeksan prosenttia PS:n
nestjist ei osannut tai halunnut sanoa avokysymyksess trkeint syyt.
Taulukkoon 11.7 koottu vastausten mrllinen luokittelu tuo esiin jokseenkin samat
psyyt kuin strukturoitujen kysymysten analyysi. Ylivoimaisesti suosituin perustelu liittyi
nytkin nestjien muutoshalukkuuteen, jonka useimmat nin vastanneet ilmaisivat tiiviis-
ti toivoen muutosta nykypolitiikkaan. Protesti-luokkaan luokiteltiin vain ne vastaajat, jotka
kyttivt nimenomaan tt sanaa nestmisens perusteluna. Yhteens muutos- tai protesti-
viritteiset perustelut muodostivat 27 prosenttia kaikista vastauksista. Seuraavassa on joitakin
poimintoja vastauksista:
204 Muutosvaalit 2011
Muutos
Muutoshalukkuus suomalaisen politiikan tekemiseen
Porukka saada vaihtumaan
Saada muutosta poliittiseen jmhtneeseen asetelmaan, ett on kolme suurta ja mi-
kn ei muutu
Liikkeen saaminen jmhtneeseen harjoitettuun politiikkaan, asemiin, kansa on
unohdettu
Jmhtneisyyden poistaminen
Saatais erilaista tuohua olla ihmisten lhell
Protesti ja pit saada asioihin muutosta
Seuraavaksi suosituin trkein valintaperuste oli maahanmuuton hillitseminen, jonka mainit-
si trkeimmksi valintasyyksi 15 prosenttia PS:n nestjist. Tss vastausluokassa suurin
osa avokysymykseen annetuista vastauksista oli sanamuodoltaan neutraaleja, mutta mukana
oli jonkin verran avointa kansallismielisyytt osoittavia perusteluja, kuten Suomi suomalai-
sille ja maassa maan tavalla.
Taulukko 11.7
Mik mainituista tai muista tekijist oli trkein syynne nest niss
eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten ehdokasta? Avokysymyksen vastauksista
laadittu luokittelu ja vastausluokkien osuus kaikista vastauksista (%, n=160)
Muutos, protesti, vallanpitjien vaihtaminen
Vuulos,ruulo|serla|va||le|ur|a|u,|a|||lusral|a|suurva||ullar|rer,va|laap|lav|erva||lar|rer(21)
Prolesl|(3)
Maahanmuuttokriittisyys
Vaa|arruullo|r||ll|syys,raassaraarlava||a(15)
EU-politiikan ja tukipakettien vastustaminen
Eu-|r||ll|syysy|eersa,3uorerEu-po||l|||arvasluslar|rer(5)
Eu-ra|derla|oude|||slerlu||pa|ell|ervasluslar|rer(5)
Puolueen linja, arvot ja luotettavuus
Puo|ueery|e|rerpo|||ll|rer||rjajavaa|||upau|sel,puo|ueerre|e|||syysja|uolellavuus(8)
Puo|ueereduslaralarvol(2)
Ehdokkaat
Tullu,e|do|ase|do|assara|lapa|||a|urra|la(2)
E|do|as:ruusyyaareslaaP3:re|do|asla(Z)
Kyhien, vhosaisten ja vanhusten asema sek tyttmyyden hoito
Tyolloryyder|o|lo,|oy|yyderva|erlar|rer,va|aosa|slerasera()
var|usler|o|lo(1)
Perussuomalaiset 205
Kolmanneksi yleisin perustelu liittyi joko yleens maamme EU-jsenyyden tai Suomen EU-
politiikan vastustamiseen, tai vaalien alla julkisessa keskustelussa paljon esill olleiden EU:n
kriisimaiden taloudellisten tukipakettien vastustamiseen. Nit aiheita piti trkeimpn
puoluevalinnan syyn joka kymmenes PS:n nestj. Saman verran vastausosuuksia kokosi
vastausluokka puolueen linja, arvot ja luotettavuus. Mys Perussuomalaisten onnistunut
ehdokasasettelu nousi yhdeksn prosentin osuudellaan melko selvsti esiin trkeimpn va-
lintasyyn.
Taulukoissa 11.5 ja 11.6 ksiteltyjen syiden lisksi avokysymys tuotti oman vastausluok-
kansa heist, jotka perustelivat puoluevalintaansa sill, ett Perussuomalaiset olivat heidn
puolueensa vhosaisten ja heikommassa asemassa olevien ajamiseen. Thn luokkaan (7 %)
liitettiin tyttmyyden hoitoon ja vanhustenhoitoon kytkeytyvt vastaukset.
Avokysymys ei korostanut puoluejohtaja Timo Soinin merkityst aivan samassa mi-
tassa kuin strukturoitu, yksittisi syit erikseen tiedusteleva kysymyksenasettelu. Toisaalta
jotkin muut avovastauksista kootut luokat, kuten seuraavaksi yleisin kansanlheisyys sek
selv- ja suorapuheisuus, ovat sellaisia, jotka liittyvt nkyvimmin Soinin ansioihin. Mui-
den asiakysymysten osuus (4 %) ji avokysymykseen annetuissa vastauksissa varsin vhlle.
Tm osoittaa, ett varsinkaan vaalirahakohulla ei ollut kevll 2011 en vahvaa vlitnt
vaikutusta PS:n ehdokkaisiin kohdistuneisiin nestysvalintoihin. Toisaalta on selv, ett
vaalirahakohun tyyppiset tapahtumat olivat omiaan vahvistamaan yleisimmksi perusteluksi
kohonnutta yleist muutoshalua.
Perussuomalaisten vaalivoiton selittmisen kannalta on lopuksi syyt ristiintaulukoida
trkeimmt perustelut sen mukaan, olivatko kyseess PS:n uudet vai vanhat kannattajat. Tau-
Puheenjohtaja Timo Soini
Puo|ueerpu|eerjo|lajaT|ro3o|r|(1)
Pu|eerjo|lajar||rjarvedol(1)
Kansanlheisyys, selv- ja suorapuheisuus
L|rjarjapu|e|derse||eys,|arsar||e||syys,|arsar|a|e|syys,suorapu|e|suus(1)
Muut asiakysymykset, mm. pakkoruotsi, vaalirahakohu
Pa||oruols|rvasluslar|rer(2)
vaar|r|ayloslerva|erlar|rer(1)
vaa||ra|a|o|u(1)
Muut syyt
Pellyrysoraarvar|aarpuo|ueeseerla|puo|ue|s||ry|eersa(1)
vaa|||arparja,suoslule|l||raareslaja|s|(1)
En osaa sanoa
E03(8)
Taulukko 11.7 ...
206 Muutosvaalit 2011
lukko 11.8 tarkastelee asiaa avovastauksia kymmenluokkaisella luokittelulla kolmen liikku-
vuusryhmn mukaan.
Kolmen eri liikkuvuusryhmn kuuluvien vlill on jopa selvi eroja siin, mill seikalla
he perustelivat trkeint puoluevalintansa syyt. Ensimminen yleinen johtopts on, ett
kaikissa ryhmiss on monia suosittuja perusteluja eik mikn ker edes kolmanneksen
osuutta liikkuvuusryhmssn. Sek vuonna 2007 ja 2011 Perussuomalaisia kannattaneiden
vakaiden nestjien joukossa yleisin trkein syy liittyi maahanmuuton hillitsemiseen. Ku-
ten mobilisoituneiden eli vuonna 2007 nestmtt jttneiden ryhmss, vakaiden nes-
tjien prosenttiosuudet perustuvat varsin pieneen vastaajajoukkoon. Vakaiden perusteluissa
painottuvat muita syit enemmn mys yleinen muutoshalu, EU-kriittisyys, puolueen ylei-
nen linja sek hyv puheenjohtaja.
Muilta puolueilta voitettujen nestjien ryhm on suurin ja heidn keskuudessaan sel-
vsti yli muiden syiden kohoaa yleinen muutoshalukkuus, halu liikuttaa jmhtnytt jr-
jestelm ja tahto vaihtaa ptksentekijit. Timo Soinin retoriikasta tmn kategorian
taustalle kuuluu puhe vanhoista puolueista eli Tupusta, Hupusta ja Lupusta. Vain joka
kahdeksas muilta puolueilta voitettu nestj piti maahanmuuttoteemaa trkeimpn va-
lintasyyn ja samassa liikkuvuusryhmss joka EU-teema painoi pllimmisen syyn joka
kymmenen mieless. Kaikkiaan puoluetta Perussuomalaisiin vaihtaneet perustelivat hyvin
eri tavoin valintojaan. Siksi PS:n vaalivoiton syyt ei ole mitn syyt yritt pelkist yhdes-
t tai parista syyst johtuneeksi.
Taulukko 11.8
Avokysymyksess mainittu trkein syy siihen, ett valitsija nesti vuoden 2011
eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten ehdokasta. Vastaukset ryhmiteltyn sen mukaan,
miten valitsijat liikkuivat vaaleissa 20072011 (%, luokiteltu ja painottamaton aineisto)
va|aal, Er| Voo|||- Ka||||
sarapuo|ue puo|ue so|lureel
Vuulos,prolesl|,va||arp|laj|erva||lar|rer 1 31 20 2Z
Vaa|arruullo|r||ll|syys 2 13 10 11
Puo|ueer||rja,arvolja|uolellavuus 1 1Z 10
Eu-po||l|||arjalu||pa|ell|ervasluslar|rer 1 10 Z 10
Koy|yyder,va|aosa|sler,var|uslerjalyolloryyder|o|lo 5 10 Z
Pu|eerjo|lajaT|ro3o|r| 11 5 3 5
Karsar|a|e|syys,se|va-jasuorapu|e|suus 5 1 Z 5
E|do||aal 5 9 10 9
Vuulas|a|ysyry|sel,rr.pa||oruols|,vaa||ra|a|o|u - 3 3 3
Vuulsyyl - 2 3 2
E03 - 10 10 9
YlT 100 100 100 100
(r) (19) (98) (30) (11Z)
Perussuomalaiset 207
Trke osasyy vaalivoiton suuruuteen oli se, ett puolue onnistui herttmn vaaliuur-
nille mys vuoden 2007 vaaleissa nukkuneita ja joukon ensikertalaisnestji, jotka muo-
dostavat taulukon 11.8 mobilisoituneiden ryhmn. Tsskin joukossa yleinen muutoshalu
oli keskeisin syy, sit vastoin maahanmuuton hillitseminen ei ollut kovin olennainen tr-
keimpn valintasyyn.
Johtoptkset: vaalivoiton syyt
Perussuomalaisten viidentoista prosenttiyksikn kannatusnousu vuoden 2011 eduskunta-
vaaleissa vuoden 2007 vaaleihin verrattuna perustui monien tilannekohtaisten ja pitkaikais-
ten tekijiden yhteisvaikutukseen. Selitystekijit on helpompi luetella kuin asettaa trkeys-
jrjestykseen. Tm johtuu siit, ett ne kytkeytyvt eri tavoin toisiinsa, ja toiset niist
vaikuttavat suoraan, toiset vlillisesti. Vaalien jlkeiset kyselytutkimusaineistot eivt tie-
tenkn voi kattaa kaikkia selitystekijit. Toisaalta kyselyjen vahvuus on siin, ett niill
kyetn vertailemaan monien selitystekijiden suhteellista vaikutusta toteutuneisiin nes-
tysvalintoihin suoraan yksiltasolla. Yleens nestysptsten perusteluissa painottuvat jul-
kisessa keskustelussa kampanjan loppuvaiheessa ja viel vaalien jlkeenkin eniten esill olleet,
ja ajallisesti viimeksi ptksiin vaikuttaneet seikat.
Tmn kirjan johdantoluvussa, vaalikampanjaa ksitteleviss luvuissa ja tmn luvun
alkupuolella on esitetty useita tapahtumia ja ilmiit, jotka pohjustivat vaalikaudella 2007
2011 Perussuomalaisten vaalivoittoa. On vaikea kuvitella, ett PS:n historiallisen suuri kan-
natuslisys olisi ollut mahdollista ilman vuonna 2008 alkanutta taloustaantumaa, lpi vaali-
kauden vellonutta vaalirahakohua, vuonna 2010 puhjennutta maahanmuuttokeskustelua ja
samalle vuodelle voimakkaimmin ajoittunutta gallupkannatuksen nousua. Ne kaikki tasoit-
tivat tiet Perussuomalaisten nousulle mutta eivt osoittautuneet merkittvimmiksi tekijik-
si perussuomalaisten perustellessa nestysvalintojaan.
Perussuomalaisten alueellisesti varsin tasainen ja voimakas kannatusnousu viittaa siihen,
ett edell mainituilla yleisill selitystekijill sek puolueen valtakunnallisella vaalikampan-
jalla ja media-asemalla oli merkittv vaikutusta tulokseen. Onnistunut ehdokasasettelu
lienee ollut vlttmtn edellytys suurelle vaalivoitolle, kuten mys puoluejohtajan Soinin
onnistuminen tehtvssn. Populistipuolueen johtajalta vaaditaan kyky vedota kansaan
kyttmll kansankielt. Lisksi tarvitaan taktista silm liikkua niiss teemoissa ja valit-
sijasegmenteiss, jotka ovat vaalituloksen kannalta trkeimpi. Koska modernin politiikan
keskeiset tapahtumat ja ilmit ovat median vlittmi, taitava populistipuolue viritt vaali-
kampanjansa siten, ett se vlitt sek kansasta ett mediasta.
On ilmeist, ett Timo Soini onnistui vuoden 2011 vaaleissa mainituissa vaatimuksis-
sa. Tehtv helpotti merkittvsti Perussuomalaisten oppositioasema, jossa arvostelijan ei
useinkaan tarvitse esitt tsmllisi toimintavaihtoehtoja harjoitetulle politiikalle. Epkoh-
tien esiin nostaminen riitt lhtkohdaksi, mutta ei johda loistavaan vaalitulokseen ilman
suotuisia olosuhteita ja uskottavaa puoluekampanjaa, ilman ahkeraa demagogia ja taitavaa
demagogiaa, eik ilman hyv mediankyvyytt ja uskottavaa jalkautumista kansan pariin.
208 Muutosvaalit 2011
Kolmen suuren puolueen valta-asemaa ja erityisesti vaalikauden 20072011 tapahtumia
kritikoiva Perussuomalaisten kampanja puri moniin, jotka kaipasivat muutosta suomalaiseen
politiikkaan ja omiin elinolosuhteisiinsa. Suomen eduskuntavaalien matalalle tasolle laske-
neet nestysprosentit eivt ole parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen kuluessa aikaan-
saaneet erittin merkittvi puoluekannatuksen muutoksia, mik on osaltaan yllpitnyt
valta-asetelmien muuttumattomuutta. Nyt kuitenkin monet muutospotentiaalin kannalta
ratkaisevat seikat osuivat kohdalleen lhestyttess vaaleja ja samanaikaisesti Perussuomalais-
ten vaali- ja gallupkannatuksen mynteinen nousukierre pakotti muut puolueet reagoimaan
PS:n kannatuskehitykseen.
Perussuomalaisten oman puoluevalinnan perusteluissa ylivoimaisesti merkittvimmksi
tekijksi osoittautui yleinen halu muutokseen, tahto muuttaa valta-asetelmia ja jmhtnyt-
t politiikkaa. Tm ptulos on noussut esiin mys aikaisemmissa tulkinnoissa PS:n vaa-
livoiton syist (ks. Vasara 2011 toim.), ja nyt se sai taakseen vankan empiirisen evidenssin.
Perussuomalaisiin kohdistuneisiin nestysvalintoihin vaikuttaneista asiakysymyksist kes-
keisimmiksi nousivat EU-kriittisyys ja EU:n kriisimaiden tukipaketit sek halu hillit maa-
hanmuuttoa Suomeen. Perussuomalaisia nestneiden valitsijoiden valintaperustelujen va-
lossa maahanmuuttoteemalla, saati rasismilla, ei kuitenkaan nyt olleen merkittv roolia
muiden kuin PS:n vakiintuneimpien nestjien joukossa. Puoluetta vuosina 2007 ja 2011
nestneist joka neljs mainitsi maahanmuuttokriittisyyden trkeimpn vuoden 2011
puoluevalinnan syyn. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa muilta puolueilta voitettujen PS:n
nestjien ja Perussuomalaisten nestjiksi mobilisoituneiden joukossa tyypillisin valin-
tasyy oli halu muutokseen. Valintaperustelut olivat kauttaaltaan moninaisia, mik osoittaa,
ett Perussuomalaisten kannatus perustui useilta puolueilta melko tasaisesti voitettuihin siir-
tyneisiin nestjiin. Muutos perustui moniin taitavasti esiin nostettuihin ja keskustelussa
pysyneisiin vaaliteemoihin.
Tt vaalitutkimusta varten kertty kyntikysely vahvisti ja tsmensi aiemmissa tutki-
muksissa esitettyj yhteyksi Perussuomalaisten kannattamiseen. Puolueen ydinkannat-
tajakunnan ja mys vanhan SMP:n kriittisyys valtapuolueita ja poliittista eliitti kohtaan
on ollut pitkn tiedossa aiempien tutkimusten nojalla, ja teema tuli esiin mys tm kir-
jan luvussa 10. Heikki Paloheimon (2009) analyysi vuoden 2007 vaalitutkimusaineistolla
ja EVA:n kansallisten asennetutkimusten aineistoilla on osoittanut, ett Perussuomalaisten
ydinkannattajat kokevat rikkaiden ja kyhien vlisen ristiriidan Suomessa voimakkaammaksi
kuin muiden puolueiden kannattajat. Eri kyselyiss Perussuomalaisten ydinkannattajat ovat
kokeneet mys jopa Keskustan kannattajia useammin asutuskeskusten ja syrjseutujen vliset
ristiriidat voimakkaiksi. Lisksi asennetutkimukset ovat johdonmukaisesti raportoineet, ett
perussuomalaiset suhtautuvat eri puolueiden kannattajakunnista kriittisimmin muiden mu-
assa Suomen EU-jsenyyteen, liialliseen ympristnsuojeluintoon ja puoluevetoiseen demo-
kratiaan (mt., 2552). Perussuomalaisten yleisest valtapuolue- ja puoluedemokratiavastai-
suudesta kielii se, ett vuoden 2007 eduskuntavaalien jlkeen tehdyiss kyselyiss puolueen
kannattajakunnassa on ollut paljon kaikupohjaa kansannestysten kytn lismiselle eli
suoralle demokratialle (Rahkonen 2010, 550 ja Paloheimo 2009, 52). Perussuomalaiset ovat
mys vahvan presidentti-instituution kannattajia, mik liittyy vahvaan toiveeseen siit, ett
puolueille tarvitaan ne kurissa pitvi yhteiskunnallisia vastavoimia.
Perussuomalaiset 209
Monikrkinen ja onnistunut Perussuomalaisten vaalikampanja sek useat tilannekoh-
taiset ja pitkaikaiset selitystekijt tekivt vuoden 2011 eduskuntavaaleista muutosvaalit.
Havainnot Perussuomalaisia nestneiden sijoittumisesta vasemmistooikeisto-ulottuvuu-
delle vahvistivat kuvaa siit, ett PS onnistui vuoden 2011 vaaleissa puhuttelemaan poliittis-
ideologiselta suuntautuneisuudeltaan hyvin erilaisia kansalaisryhmi. Historiaan katsoen
tm ei ole mitenkn yllttv, koska Suomessakin puoluepopulismille on ollut aika ajoin
tilausta niin puoluekentn reunoilla kuin sen keskell (ks. Vares 2011, 18-31). Vuoden 2011
kampanjan loppuvaiheessa ratkaisevaa oli, ett keskustelu EU:n tukipaketeista muodostui
hallituskysymykseksi, joka jakoi puoluekentn mediassa kahteen leiriin (ks. Railo 2011, 68-).
Tm nosti Perussuomalaisten potentiaalisten nestjien muutoshalun optimaaliseksi -
nestyspivin tai niiden lheisyydess.
Tss tutkimuksessa kytss olleiden havaintoaineistojen nojalla ei ollut mahdollista
arvioida tysin pitvsti, miss mrin PS:n vaalivoitto perustui vanhojen nestjien ohella
muilta puolueilta (vuodesta 2007) voitettuihin niin ja aiemmin nukkuneiden tai ensi ker-
taa nioikeuttaan kyttneiden mobilisointiin. Ylivoimaisesti merkittvimmss asemassa
olivat muilta puolueilta voitetut net, jotka muodostivat mahdollisesti jopa noin kaksi kol-
mannesta puolueen koko nisaaliista. Puoluetta jo vuonna 2007 nestneiden vanhojen
nestjien osuus vuoden 2011 nestjist lienee liikkunut 10-15 prosenttiyksikn tienoilla.
Mobilisoituneita eli vuoden 2007 vaaleissa nestmtt jttneit tai ensikertalaisnestji
PS:n nestjkunnassa oli noin viidennes. Valtava voitettujen nestjien yhteisosuus mer-
kitsee, ett kannatuksen tason silyttminen tulee olemaan Perussuomalaisille tulevaisuudes-
sa erittin haasteellista.
210 Muutosvaalit 2011
Lhteet
Grnlund, Kimmo, Heikki Paloheimo, Jan Sundberg, Risto Snkiaho, Hanna Wass (2005): Kiinnit-
tyminen politiikkaan. Teoksessa Paloheimo, Heikki (toim.), Vaalit ja demokratia Suomessa.
Helsinki:WSOY, 88118.
Helander, Voitto (toim.) (1971): Vennamolaisuus populistisena joukkoliikkeen. Hmeenlinna: Karisto.
Lane, Jan-Erik ja Ersson, Svante (2007): Party System Insta bility in Europe: Persistent Diferences in Vola-
tility be tween West and East? Democratization 14:1, 92110.
Mickelsson, Rauli (2007): Suomen puolueet. Historia, muutos ja nykypiv. Tampere: Vastapaino.
Pajala, Antti ja Matti Wiberg (2009): Vakaata murskavoitoista ja rkletappioista huolimatta. Paljonko
on paljon vaalivoitossa tai -tappiossa?. Politiikka 51(2), 128136.
Paloheimo, Heikki (2009): Puoluejrjestelmn lohkeamat ja ristiriitaulottuvuudet. Teoksessa Mickelsson,
Rauli (toim.), Puolueiden tulevaisuus. Oikeusministerin julkaisuja 2009:6. Helsinki: oikeusmi-
nisteri, 1561.
Rahkonen, Juho (2010): Satumaan tango soi taas. Mik selitt perussuomalaisten rakettimaista nousua?
Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010): 5, 547553.
Rahkonen, Juho (2011): Perussuomalaisten ruumiinavaus. Onko tyvestn protestipuolueen kannatus
saavuttanut viel ylrajaansa? Yhteiskuntapolitiikka 76 (2011):4, 425435.
Railo, Erkka (2011): Tunteista politiikkaa. Teoksessa Railo, Erkka ja Vares, Vesa, Oikeistopopulismin mo-
net kasvot perussuomalaisuus poliittisen historian ja mediatutkimuksen nkkulmista. Helsinki:
Suomen Toivo ajatuspaja, 5987.
Rantala, Onni (1982): Suomen puolueiden muuttuminen 19451980. Helsinki: Gaudeamus.
Ruostetsaari, Ilkka (2011): Populistiset piirteet vennamolais-soinilaisen puolueen ohjelmissa. Teoksessa
Wiberg, Matti (toim.), Populismi: kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 94146.
Suhonen, Pertti (2011): Mist perussuomalaiset tulevat? Teoksessa Wiberg, Matti (toim.), Populismi:
kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 6181.
Snkiaho, Risto (1972): Vuoden 1970 eduskuntavaalien tulokset. Teoksessa Pesonen, Pertti (toim.), Pro-
testivaalit, nuorisovaalit: tutkielmia kansanedustajien vaaleista 1966, 1970 ja 1972. Helsinki: Yli-
oppilastuki, 203214.
Toivonen, Timo (2011): Perussuomalaisten nousun taustoista. Teoksessa Wiberg, Matti (toim.), Populis-
mi: kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 8293.
Vares, Vesa (2011): Populistiset liikkeet Suomessa ennen Perussuomalaisia. Teoksessa Railo, Erkka ja Va-
res, Vesa, Oikeistopopulismin monet kasvot perussuomalaisuus poliittisen historian ja mediatutki-
muksen nkkulmista. Helsinki: Suomen Toivo ajatuspaja, 1831.
Vasara, Erkki (toim.) (2011): Keskustelua: Vaalit kuvastivat ihmisten kaipuuta politiikan muutokseen
tyvenpuolueet uusien haasteiden edess. Tyventutkimus, Vuosikirja 2011, 4954.
Keskustan vaalitappio 211
12
Keskustan vaalitappio
menetetyn kannatuksen taustatekijt
Jussi Westinen
Johdanto
Suomen Keskusta koki vuoden 2011 eduskuntavaaleissa suurimman kannatuksen pudotuk-
sen valtiollisissa vaaleissa koko puolueen historian aikana. Puolue ji heikoimpaan eduskun-
tavaalitulokseen (15,8 %) sitten lokakuun 1917 vaalien. Romahdus pministeripuolueesta
neljnneksi suurimmaksi puolueeksi aiheutti paljon polemiikkia puolueen sisll. Vaalitap-
pion syit ruodittiin laajalti niin puolue-elimiss kuin piiri- ja paikallistasolla. Huolta puo-
lueessa aiheutti mys se, ettei kannatuksen lasku koskenut vain eduskuntavaaleja. Keskustan
kannatus oli saman vuoden kesll ja syksyll viel huomattavasti alhaisempi kuin eduskun-
tavaaleissa.
Keskustan asemaa yhten Suomen johtavista puolueista yh 1990- ja 2000-luvuilla on
pidetty Suomen puoluejrjestelmn poikkeuksellisimpana piirteen (ks. Paloheimo ja Sund-
berg 2005, 176, 184). Siirtyminen agraariyhteiskunnasta teolliseen ja myhemmin jlkite-
olliseen, postmoderniin yhteiskuntaan sek kiihtyv muutto maalta kasvukeskuksiin eivt
nakertaneet Keskustan kannatusta. Keskusta onnistui muuttumaan maatalousven puolusta-
jasta aluepolitiikan ja vahvojen maakuntien puolueeksi (Paloheimo 2008, 44). Muualla Eu-
roopassa agraaritaustaiset puolueet eivt ole psntisesti pystyneet vastaamaan ajan haas-
teisiin vaan ne ovat marginalisoituneet pienpuolueiksi. Osittain marginalisoituminen johtuu
siit, ett esimerkiksi It-Euroopan maissa ydinalueiden ja periferian vlisen lohkeaman mer-
kitys on vhentynyt (esim. Tka 2004, 307311; Grzybowski ja Mikuli 2004, 199200).
Edellisiss luvuissa on todettu, ett Perussuomalaisten huima kannatusnousu vuoden
2011 vaaleissa rokotti merkittvsti Keskustaa. Vastaavanlainen tendenssi oli vuoden 1970
eduskuntavaaleissa, jolloin Keskusta krsi huomattavan vaalitappion Perussuomalaisten
edeltjn, SMP:n, nivyryn vuoksi. Perussuomalaisten valtava nousu on kuitenkin liian
yksinkertainen selitys Keskustan suosion laskulle vuoden 2011 vaaleissa, sill niiden vaalime-
nestyksen vlinen kuntakohtainen yhteys oli hieman heikompi kuin SDP:n ja Perussuoma-
laisten vlill. Keskustan romahduksen mittavuutta kuvastaa se, ett kyselyaineistomme mu-
kaan vain noin 60 prosenttia Keskustaa vuoden 2007 vaaleissa nestneist antoi nens
puolueelle mys vuoden 2011 vaaleissa. Keskustan hylnneist noin 80 prosenttia sanoi vaih-
taneensa toiseen puolueeseen ja noin joka viides kertoi jttneens kokonaan nestmtt.
Puoluetta vaihtaneista yli 60 prosenttia nesti joko Perussuomalaisia tai Kokoomusta.
Keskustan kannatuksen ja nestjkunnan muutosta lhestytn tss luvussa tarkas-
telemalla Keskustaa nestneiden ja Keskustan hylnneiden sosiodemografsta taustaa ja
nkemyksi poliittisissa asiakysymyksiss. Tarkasteluun otetaan sukupuoli, ik, ammatti,
212 Muutosvaalit 2011
koulutus, tulotaso ja asuinalueen tyyppi. Analyysiss ksiteltvt poliittiset asiakysymykset
linkittyvt lheisesti puoluekentn keskeisimpiin ristiriitaulottuvuuksiin.
Sosiodemografseen tarkasteluun otetaan kolme nestjryhm Keskustan vaalitappi-
on luonteen analysoimiseksi:
1. Keskustaa vuoden 2007 vaaleissa nestneet
2. Keskustaa vuoden 2011 vaaleissa nestneet
3. Keskustan vuoden 2011 vaaleissa hylnneet nestjt (vaihtaneet vuoden 2007 edus-
kuntavaaleista toiseen puolueeseen tai jttneet nestmtt)
Koska Keskusta saavutti viel vuoden 2007 vaaleissa suurimman puolueen paikan, voidaan
ryhmien 1 ja 2 vertailulla muodostaa ensimminen tutkimuskysymys: onko Keskustan -
nestjkunnan koostumukseen tullut selkeit muutoksia neljn vuoden aikana? Kahden
jlkimmisen ryhmn vertailulla voidaan muodostaa toinen tutkimuskysymys: erosivatko
Keskustan hylnneet nestjt Keskustaa vuonna 2011 nestneist sosiodemografsten
taustamuuttujien mukaan?
Analyysin toisessa, asia- ja henkilkysymyksiin keskittyvss osassa muutosta tarkastel-
laan kahden ryhmn vlill:
1. Keskustaa sek vuoden 2007 ett vuoden 2011 vaaleissa nestneet puolueuskolliset
nestjt
2. Keskustan vuoden 2011 vaaleissa hylnneet nestjt
Niden kahden ryhmn vertailulla voidaan muodostaa kolmas Keskustan vaalitappion kan-
nalta oleellinen tutkimuskysymys: erosivatko Keskustan hylnneet nestjt poliittisilta n-
kemyksiltn Keskustan peruskannatuspohjan muodostavista uskollisista nestjist?
Yhteiskunnalliset ristiriitaulottuvuudet
ja asiakysymykset
Suomalaisessa puoluejrjestelmss nestjien vaihtoehtojen voidaan edelleen nhd rajau-
tuvan ideologisia jakolinjoja pitkin, vaikka puolueiden vliset aatteelliset erot ovat heikenty-
neet. Useimmilla nestjill on yh taipumus nest puoluetta, jonka he kokevat jollain
ideologisella ulottuvuudella lheiseksi. Jakolinjojen taustalla ovat yhteiskunnalliset ristirii-
taulottuvuudet, joiden perusteella puolueet jakautuvat leireihin, erottautuvat muista ja muo-
dostavat kannattajakuntansa. Nihin lohkeamiin (cleavages) linkittyvt tiiviisti ajankohtaiset
poliittiset kysymykset (issues), joihin puolueet ottavat kantaa muokatakseen poliittista pro-
filiaan. (Paloheimo ja Sundberg 2005, 169; Paloheimo 2005, 202.)
Keskustalla on ollut puolueista eniten erityisintressej ydinalueiden ja syrjseutujen
vlisell ristiriitaulottuvuudella. Maalaisten edunajajaksi alun perin perustettu puolue on
profloitunut niin maatalouden, hajautetun yhdyskuntarakenteen kuin alueellisen elinvoi-
man puolustajaksi. Keskustan kannatuksen ydinalueet ovat sijainneet maaseudulla ja har-
vaan asutuilla alueilla nestjien taustasta riippumatta (Paloheimo ja Sundberg 2005, 176,
185). Vuoden 2011 vaalien osalta voidaan ensiksikin tarkastella, menettik Keskusta ni
Keskustan vaalitappio 213
erityisesti haja-asutusalueella tai pieniss kuntakeskuksissa. On huomattavaa, ett mittava
kunta- ja palvelurakenneuudistus, haja-asutusalueelle rakentamisen estminen ja jtevesi-
asetuksen asettamat vaatimukset maaseudun asukkaille olivat kaikki edenneet vaalikausilla
20032011, jolloin Keskusta oli pministeripuolueena. Jos vaaleissa ilmaistu tyytymtt-
myys kohdistui Keskustan aatteelliseen ydinalueeseen, puolueen hylnneiden nestjien tu-
lisi korostaa aluepoliittisia toimenpiteit uskollisia Keskusta-nestji enemmn.
Vaalikauden ja vaalikampanjan aikana mys muut ristiriitaulottuvuudet korostuivat
Keskustan kohdalla. Poliitikkoihin kohdistuvaa epluottamusta ruokkinut vaalirahakohu
kuohui mediassa ennen kaikkea Keskustan ymprill. Keskustan omassa vaalien jlkipyykiss
nousivat kriittisin tekijin esille muun muassa kahden pministerikauden mukanaan tuo-
ma yleinen teknokraattisuus ja byrokratialhtinen politiikka. Ne olivat omiaan ruokkimaan
kuvaa puolueesta, joka on menettnyt otteensa tavallisten ihmisten arkeen. (Suomen Kes-
kusta 2011, 8.) Tm saattoi vahvistaa herrojen ja kansan vlisen ristiriitaulottuvuuden mer-
kityst Keskustan kannattajakunnassa.
1
Vaalikauden tapahtumia voitaisiin pit selittvn
tekijn kannatussiirtymiss Perussuomalaisille, sill Perussuomalaisten kohonnut kannatus
perustuu olennaisilta osin tavallisen kansan ja eliitin vliseen vastakkainasetteluun. Jos tyy-
tymttmyys kohdistui Keskustan erkaantuneisuuteen ruohonjuuritasosta, Keskustasta pois
vaihtaneiden nestjien tulisi korostaa Keskustan uskollisia nestji enemmn poliittisten
toimijoiden ja kansalaisten vlist kuilua ja erityisesti vaalirahakohun negatiivista vaikutus-
ta.
2
Lohkeama EU-mynteisyyden ja euroskeptismin vlill sai vaalikampanjan loppupuo-
lella varsin suuren nkyvyyden. Talousvaikeuksissa olevien EU-maiden, erityisesti Kreikan
ja Portugalin, auttaminen nousi vaalien oleelliseksi asiakysymykseksi. Keskustan kannattajat
ovat suhtautuneet perinteisesti nihkesti EU-jsenyyteen, ja valtaosa sen kannattajista vas-
tusti jsenyytt vuoden 1994 kansannestyksess. Taloudellinen yhdentyminen, kansallisen
suvereniteetin heikkeneminen ja maatalouden kohtalo on nhty EU:n erityisin riskiteki-
jin juuri agraaripuolueille (Paloheimo 2000, 5557; Batory ja Sitter 2004, 530.) Vuosina
20032011 Keskusta oli kuitenkin merkittvss asemassa johtaessaan Suomen EU-politiik-
kaa kahden vaalikauden ajan. Keskustan nestjien mynteisyys EU:n yhdentymiskehityst
kohtaan oli jopa kasvanut vuoteen 2007 tultaessa (Westinen 2011, 136).
Vuoden 2011 vaalikampanjan aikana Keskusta ajoi kuitenkin pministeripuolueena
vahvasti yhteisi takauksia velkakriisiin ajautuneille EU-maille, vaikka merkittv osa puo-
lueen kannattajista on korostanut kansallisia etuja ja vastustanut integraation etenemist
(mt, 131, 135136). Sen sijaan muista sinivihren hallituksen puolueista Vihreiden poliit-
tiseen profiliin kansainvlisyys on kuulunut oleellisena osana, ja Kokoomusta voidaan pit
kannattajakunnaltaan selkesti EU-mynteisen puolueena. Mys RKP:n kannattajat ovat
suhtautuneet hyvin mynteisesti EU:hun jo EU-kansannestyksen ajoista lhtien (mt.). Pe-
russuomalaisten nousu suureksi puolueeksi merkitsi puolestaan sit, ett julkisen euroskep-
1 Mys thn ulottuvuuteen voidaan liitt ristiriitainen jtevesiasetus, mutta valitettavasti tutkimusaineiston
kysymyspatteristo ei mahdollista sen erillisen vaikutuksen tutkimusta.
2 Skeptisyys herroja ja eliitti kohtaan on ollut vallitseva perusvire Maalaisliitto-Keskustassa (Ruostetsaari 2006,
3942), joten vrlle puolelle asettumisen voidaan arvioida olevan Keskustassa erityisen riskialtista herrojen ja
kansan vlisell ulottuvuudella.
214 Muutosvaalit 2011
tismin rinnalle tuli puoluetasolla vahvasti edustettu euroskeptismi (vrt. Raunio 2008, 168),
ja vaihtoehdottomalta nyttneelle EU-politiikalle ilmaantui todellinen vaihtoehto. Jos tyy-
tymttmyys kohdistui Keskustan EU-linjauksiin, Keskustasta pois vaihtaneiden nestjien
tulisi suhtautua Keskustaa nestneit negatiivisemmin EU:hun.
Mys vasemmistooikeisto-jako sek perinteisten kulttuuri- ja moraaliarvojen painotus
suhteessa sallivaan monimuotoisuuteen on syyt ottaa huomioon Keskustan vaalimenestyst
analysoitaessa. Sosioekonomisista kysymyksist Keskustan kipukohdan voidaan katsoa osu-
neen EU:n fnanssikriisin hoitoon tarkoitettuihin valtioiden pelastuspaketteihin. Vaalien jl-
keen Keskusta (2011, 7) totesi joutuneensa hoitamaan kriisi pministeripuolueena tavalla,
joka ei ollut moraalisesti kestv. Usko markkinoihin ja rahoitusjrjestelmiin saatettiin kokea
vieraaksi puolueen kannattajakunnassa. Samalla nestjiss saattoi virit huoli siit, ajaako
Keskusta investointipankkien vai kyhn asiaa, jota on pidetty alkiolaisessa puolueessa kun-
nia-asemassa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, ettei Keskustan kannattajakuntaa
luonnehdi markkinauskoisuus (esim. Paloheimo 2005, Westinen 2011). Jos tyytymttmyys
vaaleissa kohdistui Keskustan talouspolitiikkaan, Keskustasta pois vaihtaneiden nestjien
tulisi suhtautua Keskustaa nestneit negatiivisemmin markkinavoimiin ja sosioekonomis-
ten erojen kasvuun kansalaisten vlill.
Talouskriisi vauhditti mys keskustelua siit, miten maahanmuuttoon tulisi suhtautua,
kun typaikat ovat olleet tiukassa jo kantasuomalaisille. Vuoden 2007 eduskuntavaalien ta-
voitteissaan Keskusta (2006) halusi edist typerist maahanmuuttoa, mutta sen nestjt
ovat suhtautuneet keskimrist huolestuneemmin maahanmuuton seurauksiin (Westinen
2011, 137). Erityisesti Perussuomalaisten vaaliohjelmat (2006, 2011) erottuvat muista edus-
kuntapuolueista selvsti tiukemmalla suhtautumisella maahanmuuttoon ja sen kulttuurisiin
vaikutuksiin. Keskustan viesti maahanmuutosta ji sen itsenskin mukaan epselvksi vaali-
kampanjassa (Suomen Keskusta 2011, 11). Jos tyytymttmyys kohdistui Keskustan maa-
hanmuuttolinjauksiin, puolueesta pois vaihtaneiden nestjien tulisi suhtautua Keskustaa
nestneit negatiivisemmin maahanmuuttoon.
Arvo- ja moraalikysymykset ovat olleet Keskustalle vaikeita, koska puolue on ollut ja-
kaantuneena vanhoilliseen, perinteisi moraaliarvoja ja perheksityksi korostavaan siipeen
ja liberaalishenkiseen siipeen, joka korostaa esimerkiksi yksilnvapautta (ks. esim. Jutila 2003,
279280). Vaalikampanjan aikana korostui erityisesti suhtautuminen homoseksuaaleihin ja
heidn adoptio-oikeuksiinsa. Teema oli esill jo vuoden 2003 vaaleissa, jolloin keskustalai-
set suhtautuivat Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien nestjien jlkeen penseimmin
seksuaalivhemmistjen oikeuksiin. Suurin osa Keskustan nestjist painotti samalla pe-
rinteisi arvoja (Westinen 2011, 180). Vuoden 2011 vaaleissa Keskustan johtohenkilt suh-
tautuivat kuitenkin arvokysymyksiin puolueen kenttvke sallivammin (Suomen Keskusta
2011, 11). Jos tyytymttmyys kohdistui Keskustan liialliseen arvoliberaaliuteen, puolueesta
pois vaihtaneiden nestjien tulisi suhtautua Keskustaa nestneit negatiivisemmin samaa
sukupuolta olevien oikeuksiin ja painottaa enemmn perinteisi moraaliarvoja.
Yli puolet Keskustasta pois vaihtaneista valitsi tutkimusaineistomme mukaan vuoden
2011 vaaleissa joko Perussuomalaiset tai Kokoomuksen. Luultavasti nihin puolueisiin vaih-
taneiden nestjien ryhmt poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tutkimusten perusteella
Kokoomuksen nestjille on leimallista kuuluminen ylempiin sosiaaliluokkiin, populistis-
Keskustan vaalitappio 215
ten asenteiden vieroksuminen, EU-mynteisyys ja usko kilpailulliseen markkinatalouteen.
Perussuomalaisia on sen sijaa luonnehtinut kuuluminen alempiin sosiaaliluokkiin, protesti-
mieliala, erottuva EU- ja maahanmuuttovastaisuus sek tyvestn etujen ajaminen. Yhteis-
t sek Kokoomuksen ett Perussuomalaisten nestjille ovat olleet muun muassa konser-
vatiiviset moraaliarvot ja vhisen painoarvon antaminen ympristnsuojelulle. (Westinen
2011) Valitettavasti Keskustasta eri puolueisiin siirtyneist ei kuitenkaan voida tehd luotet-
tavia tilastollisia analyysej tutkimusaineiston liian pienen koon vuoksi. Tst syyst kaikkia
Keskustan hylnneit nestji ksitelln analyyseiss yhten ryhmn.
Muutos Keskustan nestjien taustassa
Taulukosta 12.1 ky ilmi, minklaisia muutoksia Keskustan kannattajakunnan rakenteessa
on tapahtunut vuosien 2007 ja 2011 vlill. Vuoden 2007 vaalien aikaiset jakaumat perus-
tuvat vuoden 2007 eduskuntavaalitutkimuksen aineistoon. Lisksi vertailu tehdn niihin
nestjiin, jotka hylksivt Keskustan vuoden 2011 vaaleissa. Vuoden 2011 aineistoa kos-
kevissa analyyseiss kytetn puoluekannatuksen painomuuttujaa, jotta Keskustaa nest-
neiden osuus vastaisi todellista vaalitulosta. Taulukko osoittaa, ettei nestjien sukupuoli-,
koulutus- tai asuinaluejakaumassa ole tapahtunut neljss vuodessa merkittv muutosta,
mutta ikryhmrakenteessa on. Yli 65-vuotiaiden osuus Keskustan nestjkunnasta on
kasvanut noin kymmenell prosenttiyksikll. Osin kyse on siit, ett moni uskollinen -
nestj on siirtynyt vanhimpaan ikluokkaan vaalikauden aikana.
Tuloluokat antavat osittain ristiriitaisia tuloksia, mutta puolueen hylnneist alim-
paan tuloluokkaan kuuluvien osuus oli pieni, joten kyhn asian unohtaminen ei saa
nilt osin tukea. Agraaritaustaisen puolueen ominaisimman kannattajaryhmn, maata-
lousyrittjien, osuus puolueen nestjist on pysynyt vakaasti kymmeness prosentissa.
3

Keskusta saa heidn nistn yli 70 prosenttia. Niin ikn haja-asutusalueella asuvat
ovat edelleen hyvin edustettuina. Esikaupungeissa tai lhiiss asuvat ja 3544-vuotiaat
nestjt olivat aineiston mukaan Keskustan kipukohta. Nm ryhmt olivat selvimmin
yliedustettuina Keskustan hylnneiss nestjiss ja ainoastaan niss muuttujissa tuli
tilastollisesti merkitsevi eroja Keskustan hylnneiden nestjien ja Keskustaa vuonna
2011 nestneiden vlille.
4
Lhes puolet Keskustan hylnneist nestjist asuu esi-
kaupunkialueella tai lhiss. Taulukon ulkopuolella tarkasteltiin lisksi nestjryh-
mi yhteiskuntaluokkiin samastumisen mukaan. Noin joka neljs Keskustan hylnnyt
samasti itsens tyvenluokkaan. Taulukosta 12.1 ilmenee, ett mys tyntekijiden
osuus korostui Keskustan hylnneiden nestjiss. Toisaalta ylimpiin luokkiin itsens
samastavat korostuivat niin ikn Keskustan hylnneiss nestjiss, joten subjektiivi-
nen kiinnittyminen yhteiskuntaryhmiin ei tarjoa yksiselitteist lhestymiskulmaa vaali-
tappion analysoimiseen.
3 Osuus oli sama mys vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaalien tutkimusaineistoissa.
4 Tilastollinen merkitsevyys laskettiin Chi2-testill. Asuinalue oli tilastollisesti merkitsevin muuttuja (p=0,02).
216 Muutosvaalit 2011
Taulukko 12.1
Keskustaa vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa nestneet ja Keskustan vuonna 2011
hylnneet nestjt sosiodemografsen koostumuksen mukaan (%)
Kes|uslaa200Z Kes|uslaa2011 Kes|uslar2011
aareslareel aareslareel |y|arreel
Sukupuoli
V|es 19 52 51
Na|rer 51 18 1
Ik
1831 23 20 20
3511 13 11 29
1551 19 11 1Z
551 21 1Z 12
5 21 35 22
Ammatti
Vaala|ousyr|llaja 10 10 1
Vuuyr|llaja Z
Jo|lavaaserala|y|erp| 12 1Z 1Z
To|r||er|||o
A|erp|lo|r||er|||o 19 10 11
Tyorle||ja 29 20 2Z
E|a|e|a|rer 19 28 25
Vuu Z 9 12
Ammatillinen koulutus
E|ruodo|||sla|ou|ulusla 15 15 9
Arrall||ou|u 10 31 32
0p|slo 23 21 28
Arrall||or|ea|ou|ula| 10 19 12
AVK-la|y||op|slo-op|rloja
Y||op|slo 12 12 19
Kotitalouden tulot
l(p|er|lu|o|s|rral) 21 18 15
ll 28 30 23
lll 31 22 2Z
lv(suur|lu|o|s|rral) 18 30 31
Asuinalueen tyyppi
Kaupur|r|es|usla 20 19 12
Es||aupur||a|ue 31 28 18
la||aupur|||a||o
Kurla|es|usla|ruu 21 29 25
laajara
Vaaseudur 2 21 15
|aja-asulusa|ue
(rp|er|rr|||aar) (220) (120) (Z2)
La|dea|re|slol:F30229(200Z)javuoder2011edus|urlavaa||lul||rusa|re|slo.
Keskustan vaalitappio 217
Asiakysymysten merkitys Keskustan vaalitappiossa
Poliittisilla asiakysymyksill on havaittu olevan 1990- ja 2000-luvuille tultaessa yh enem-
mn vaikutusta nestysvalintoihin. Tm ei tarkoita perinteisten yhteiskunnallisten ristirii-
taulottuvuuksien muuttumista merkityksettmiksi, koska suuri osa asiakysymyksist linkit-
tyy niihin (Franklin 2010, 654). Vuoden 2011 vaalitutkimusaineistossa oli vittmi, joista
vastaajat saattoivat olla samaa tai eri mielt. Kysely sislsi mys osion politiikkasektoreista,
joiden trkeytt vastaajat saattoivat arvioida. Lisksi tarkastellaan, mihin suuntaan vastaajat
halusivat kehitt Suomea.
Tavoitteena on selvitt, erosivatko seuraavat nestjryhmt toisistaan poliittisten
katsantokantojen mukaan: 1. Keskustaa vuonna 2007 nestneet, mutta toiseen puo-
lueeseen 2011 vaihtaneet tai nestmtt jttneet 2. Keskustaa vuosien 2007 ja 2011
eduskuntavaaleissa nestneet. Perkkisiss vaaleissa Keskustaa nestneet voidaan
mritell puolueuskollisiksi tai vakiintuneiksi nestjiksi, joiden mielipiteiden on ha-
vaittu olevan jyrkempi ja puolueen linjalle uskollisempia kuin liikkuvien nestjien
(Paloheimo ja Sundberg 2005, 191192). Taulukkoon 12.2 on koottu niden kahden
vertailuryhmn nkemyksi poliittisista asiakysymyksist.
Herrojen ja kansan vlisen lohkeaman krjistymisell oli huomattava merkitys Kes-
kustalle. Suurin tilastollisesti merkitsev ero muodostui (kysymyksess) siit, miten
vaalirahakohu vaikutti vastaajan ksityksiin Keskustasta. Monien vakiintuneiden kan-
nattajien silmiss Keskustan maine kolhiintui hieman tai ei lainkaan, kun taas suuri osa
Keskustasta pois vaihtaneista koki puolueen imagon muuttuneen hyvin negatiiviseksi.
Keskustan hylnneiden nestjien yleiskuva poliitikoista oli mys muuttunut paljon
kielteisemmksi Keskustalle uskollisiin nestjiin verrattuna. Vaalit olivat otollista
aikaa populistiselle elitismin kritiikille, jossa keskeinen tekij on vallanpitjien, valta-
asemien ja asemien vrinkytn arvostelu (Rydgren 2005, 1113; Bell 1992, 6061).
Vrinkytkset kulminoituivat vaalikauden 20072011 aikana juuri vaalirahakohuun,
kun Keskustan johtohenkiliden osallisuutta tutkittiin muun muassa Nova Group- ja
Nuorisosti-jupakoissa.
Lisksi johtavat puolueet saatettiin nhd etuja pieniss piireiss jakavina kartelli-
puolueina (ks. Krouwel 2003, 29), joiden korruptoituneisuuden symboliksi Keskusta
ja sen johtavat poliitikot ajautuivat. Keskustasta pois vaihtaneet kokivat mys Keskus-
tan peruskannattajia hieman useammin, ett poliitikot eivt vlit tavallisten ihmisten
mielipiteist. Ylhlt alas toteutetut hankkeet, kuten Paras-hanke ja jtevesiasetuksen
toimeenpano, saattoivat osaltaan vaikuttaa nkemyksiin. Lisksi Keskustan omassa vaa-
lianalyysiss esiin nostettu taipumus puhua ksitteellisesti monimutkaisella hallintokie-
lell saattoi olla omiaan luomaan kuvaa puolueesta, joka on menettnyt otteensa arkeen.
Populistisille voimille aukesi tilaa, sill populistit vittvt vanhojen puolueiden muo-
toilevan asiat tahallaan vaikeaselkoisemmiksi kuin ne ovat (Rydgren 2005, 14).
Suhtautuminen EU-kysymyksiin ei tuonut lainkaan tilastollisesti merkitsevi eroja
ryhmien vlille. Vakiintuneet Keskustan nestjt suhtautuivat Suomen EU-jsenyy-
teen ja EU:hun instituutiona vain hieman positiivisemmin kuin puolueen hylnneet.
Keskustan hylnneist noin 30 prosenttia katsoi, ett Suomen tulee erota EU:sta.
218 Muutosvaalit 2011
Taulukko 12.2
Keskustan vuonna 2011 hylnneiden ja Keskustaa vuosina 2007 ja 2011 nestneiden
nkemykset poliittisissa asiakysymyksiss (%)
aresl|Kes|uslaa aresl|Kes|uslaa T||aslo|||rer
200Zja2011 200Zja|y||as| rer||lsevyys
a
Kes|uslar2011
Tays|rla|os|lla|rsaraar|e|la(-osuus):
Karsareduslaj|er|opelellavapu|ur|rer Z0 Z1
ja|es||lyllavalo|r|raar
Karsareduslajalelaarlyvalropeasl| 81 81
lava|||sler||r|slerore|r|sla
Po|||l||ole|valva||lalava|||sler 1Z 5Z
||r|slerr|e||p|le|sla
Eurooparur|or|rjaseryysoro||ul 5Z 0
3uore||e|a||er|a||||aarryorle|reras|a
3uorerp|laaerolaEu:sla 23 29
3euraavalas|alovaler|lla|rla|re||olar|e|la(-osuus):
Tu|oerol Z 93
A|uepo||l||||a 83 Z0
Eu-po||l||||a Z1
Vaa|arruullopo||l||||a 53
Per|rle|selarvoljaroraa|||as|ly|sel 9 8
lyvae|dolus(-osuus):
3uor|,jossaorererrary|s|ly|s- 8Z Z3
yr|llajyyllajarar|||rala|oulla
jossaorp|ererrallu|oerol 89 85
jossa||r|selovallyoe|arassap|derpaar 55 31
jossaorp|ererral|e||lyseroler| 85 Z1
a|ue|derva||||a
jossa|r|sl||||selarvoloval 1 50
suurerrassaroo||ssa
jossava|v|slelaarse|suaa||sler 23 32
va|err|slojero||eu|s|a
jossaraa|arruulloor|aajar|lla|serpaa 18 12
|arsa|rva||serr|rsuurlaulurul3uor| 18 10
Ku|r|apa|jor|uolalEurooparur|or||r 51 1
(|uollava|sesl|su|lauluv|er-osuus)
V|lervaa||ra|a|o|uva||ull||as|ly|s||rre:
(ruullu|val||e|le|serr||s|,-osuus)
Po|||l||o|sla? 51 Z1
Kes|uslasla? 52 Z0
(rp|er|rr|||aar) (80) (10)

La|dea|re|slo:vuoder2011edus|urlavaa||lul||rusa|re|slo.
a
T||aslo|||rerrer||lsevyysor|as|elluaareslajary|r|ervaslaus|es||arvojaverla||eva||ar||ppurallor|eroloslerl-lesl|||a.
Ver||lsevyyslasol:p<0,10,p<0,05,p<0,01
Keskustan vaalitappio 219
Osuutta ei voida pit erityisen korkeana, sill vuoden 2003 eduskuntavaaliaineistossa
Keskustan kaikista nestjist 36 prosenttia kannatti EU:sta eroamista.
Vaikka keskustalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet hyvin skeptisesti EU:n yhden-
tymiseen, puolueessa on ollut havaittavissa pragmaattista mukautumista siihen, ett
EU:ssa on trke pysty vaikuttamaan muun muassa aluerahoitukseen ja maatalous-
politiikkaan (Paloheimo 2008, 47). Keskustan suhtautumista EU:hun on voitu kuvailla
poliittisen skeptisyyden ksitteell, joka merkitsee muun muassa sit, ettei ptksien
tekemisest oikealla tasolla ole takeita (ks. Vogt 2007, 100102). Taulukon 12.2 valossa
vaikuttaa kuitenkin silt, etteivt Keskustan hylnneet nestjt protestoineet yhteni-
sesti Keskustan halua ajaa unionitasolla yhteisi takuita EU:n kriisimaille, vaikka teema
korostui vaalien loppusuoralla voimakkaasti. Lisksi kannattaa muistaa, ett Keskustan
gallupkannatuksen liev alamki ajoittui suuressa mrin jo vuodelle 2010, jolloin EU-
maiden taloudellinen tukeminen ei viel ollut vahvasti esill.
Keskustasta pois vaihtaneet painottivat enemmn maahanmuuttopolitiikan merki-
tyst ja halusivat hillit maahanmuuttoa hanakammin kuin Keskustan uskolliset nes-
tjt. Tilastollisesti merkitsev ero syntyi silti vain suhtautumisessa kansainvliseen Suo-
meen, jossa painotettaisiin vhemmn kansojen ja maiden vlisi rajoja. Vuoden 2007
eduskuntavaaleissa Keskustan nestjill oli keskimrist enemmn halukkuutta ul-
komaisen tyvoiman ja pakolaisten maahantulon rajoittamiseen (Westinen 2011, 131),
joten voi olla, ett osa Keskustan pois vaihtaneista on ollut tyytymttmi puolueen
maahanmuuttolinjauksiin.
Ydinalueperiferia-lohkeamaan liittyvt kysymykset osoittavat, ett aluepolitiikal-
la on erityismerkitys Keskustan vakituisille kannattajille. Keskustasta pois vaihtaneet
painottivat huomattavasti heit vhemmn aluepolitiikkaa ja alueiden vlisten kehitys-
erojen pienentmist (p=0,01). Tulos osoittaa, ettei Keskusta eponnistunut pahoin
ideologisella ydinulottuvuudellaan, koska aluepolitiikan vahvat korostajat jivt sen ri-
veihin.
5
Keskustan kannattajat ovat profloituneet vaaleista toiseen alueiden ja kuntien
vahvimpina puolustajina. Erot muiden puolueiden nestjiin ydinalueperiferia-kysy-
myksiss ovat vain kasvaneet vuoden 1999 eduskuntavaaleista lhtien (Westinen 2011,
197). Keskusta-johtoinen hallitus sai vaaleja edeltneell kaudella jatkettua esimerkiksi
valtion typaikkojen alueellistamista maakuntiin ja silytetty maaseudun elinehtoihin
kuuluvat kansalliset maataloustuet. Tmnkaltaiset toimenpiteet ovat voineet vaikut-
taa positiivisesti arvioihin Keskustan kyvykkyydest hoitaa maakuntien ja maaseudun
asioita.
Sosioekonomista kysymyksist saatiin evidenssi siit, ett Keskustan hylnneet
nestjt saattoivat kokea puolueen talouspolitiikan liian markkinaorientoituneeksi.
Vaikka suurin osa puoluetta vaihtaneista nestjist piti hyvn, ett Suomessa olisi
enemmn yksityisyrittjyytt ja markkinataloutta, heidn osuutensa oli merkitsevsti
pienempi kuin Keskustan vakiintuneiden kannattajien keskuudessa (p=0,06). Yrittjyy-
5 Aluepolitiikka oli trke mys Keskustan uusille nestjille vuoden 2011 vaaleissa. Yli 70 prosenttia Keskustaan
vaihtaneista nestjist piti aluepolitiikkaa melko tai erittin trken ja jopa 88 prosenttia heist katsoi, ett
Suomessa tulisi olla pienemmt kehityserot alueiden vlill, vaikka yli kaksi kolmasosaa heist asui kaupungissa tai
lhiss. Tuloksiin tulee tosin suhtautua varauksella ryhmkoon vuoksi (n=25).
220 Muutosvaalit 2011
den trkeytt keskustalaiset ovat korostaneet vaaleista toiseen, mutta markkinausko on
luonnehtinut lhinn Kokoomuksen kannattajia (ks. Westinen 2011, 94102). Tmn
vuoksi hallitusyhteisty Kokoomuksen kanssa ja Keskustan talouslinjan samaistaminen
Kokoomukseen linjaan saattoi maksaa ni. Keskustan hylnneet suhtautuivat mys
nihkemmin ehdotukseen, jonka mukaan suomalaisten tulisi olla tyelmss pidem-
pn. Pministeri Matti Vanhasen ehdotus elkein nostamisesta haudattiin vuonna
2009 vhin nin sen saaman jyrkn vastustuksen takia.
6
Keskustasta pois vaihtaneet
pitivt kysymyst tuloeroista trkempn kuin puolueuskolliset keskustalaiset. Silti
molemmat ryhmt pitivt yht hyvn asiana sit, ett Suomessa olisi pienemmt tu-
loerot. Tten kyhn asian unohtaminen puoluevaihdoksia selittvn tekijn ei saa
vahvistusta aineistosta.
Lopuksi voidaan todeta, ettei Keskustan hylnneit nestji voida luonnehtia eri-
tyisen kristillis-konservatiiviksi nestjiksi. Puolueuskolliset keskustalaiset painottivat
heit hieman enemmn kristillisi arvoja ja vhemmn seksuaalisten vhemmistjen oi-
keuksia. Nin ollen puoluejohdon (Suomen Keskusta 2011, 11) uumoilema selitys siit,
ett puolueen arvokonservatiivinen siipi olisi hylnnyt puolueen, ei saa vahvistusta tut-
kimusaineistosta.
Jotta analyysi Keskustan vaalitappiosta saadaan kattavammaksi, luvussa tarkastel-
laan viel joitakin liskysymyksi. Niill mitattiin suoraa vaikutusta nestjien puolue-
valintaan. Taulukkoon 12.3 on valittu kysymykset, jotka mittaavat joko puolueen tai
sen henkiliden toiminnan onnistuneisuutta. Tulokset osoittavat, ett keskustalaiset
katsoivat puolueensa onnistuneen varsin hyvin asioiden hoidossa. Puolueen toiminta
edellisen vaalikauden aikana oli puolueuskollisille nestjille merkittvmpi kannustin
puoluevalinnan kannalta kuin Keskustan hylnneille (p=0,06).
Keskustan hylkmist selittvt mielipide-erot tulevat eniten esiin johtajakysymyk-
sess, hallituksen toiminnassa ja vaalikampanjassa. Noin puolet Keskustan hylnneist
nestjist pettyi keskustajohtoisen hallituksen toimintaan.
7
Tosin vain 10 prosenttia
heist arvioi Vanhasen ja Kiviniemen hallitusten suoriutuneen erittin huonosti. Ei ol-
lut yllttv, ett lyhytaikaisiin tilannetekijihin kuuluvan vaalikampanjan merkitys oli
Keskustan puolueuskollisiille nestjille vhinen puoluevalinnan kannalta. Huomat-
tavaa on, ett uuden puolueen lytneet korostivat sit selkesti enemmn. Lisksi kam-
panjalla oli Keskustan uusien nestjien puoluevalintaan viel pienempi vaikutus kuin
puolueuskollisilla nestjill, joten Asiaa-sloganiin ja Mari Kiviniemeen nojautunut
kampanja oli tst nkkulmasta strategisesti huono ratkaisu.
Keskustan hylnneet nestjt korostivat Keskustan vakiintuneita kannattajia enem-
mn puoluevalinnassaan sit, ett heidn nestmlln puolueella on hyv puheenjohtaja.
Toisaalta painotukset kntyvt toisin pin, kun kyse on siit, kuinka sopivana oman puo-
lueen puheenjohtajaa pidettiin pministeriksi. Keskustan peruskannattajat korostivat siis
enemmn Kiviniemen pministeri- kuin puoluejohtajaominaisuuksia. Tulos linkittynee sii-
6 Toisaalta valtaosa Keskustan nestjist on aikaisemmin suhtautunut hyvin mynteisesti tyelmn uudistuksiin
ay-liikkeiden etujen ajamisen sijasta (ks. Westinen 2011, 94, 98).
7 Keskustan oman arvion mukaan puolueen vaalitavoitteet tulivat erittin hyvin kirjatuiksi vuoden 2007 hallitus-
ohjelmaan (Wiberg 2008, 184), joten hallituksen politiikan piti olla perin keskustalaista.
Keskustan vaalitappio 221
Taulukko 12.3
Keskustasta vuonna 2011 pois vaihtaneiden ja Keskustaa vuosina 2007 ja 2011
nestneiden nkemykset poliittisissa asiakysymyksiss (%)
aresl|Kes|uslaa aresl|Kes|uslaa T||aslo|||rer
200Zja2011 200Zja|y||as| rer||lsevyys
a

Kes|uslar2011
va||ull|re||opa|jorla|ral|a|sevasl|
puo|ueva||rlaar(-osuus)
Puo|ueerlo|r|rlaede|||ser Z0 51
vaa|||audera||ara
Puo|uee||aoro||ul|yva||rjaror|ssa Z Z5
es|||ao||e|ssaas|a|ysyry|s|ssa
Puo|ueerorr|slurulvaa|||arparja 30 1
Puo|uee||aorpalev|a|er|||o|la 88 Z5
|o|laraarpo||l||||aa
Puo|uee||aor|yvapu|eerjo|laja 5 Z
Puo|ueerpu|eerjo|lajao||r|e|eslar| 3 52
sop|v|rpaar|r|sler||s|
Tyylyva|syys|a|||lu|serlo|r|rlaar: ZZ 51
lo|r|er|lla|r|yv|rla||yv|r(-osuus)
V|e||p|deVar|K|v|r|eresla: 93 5Z
pos|l||v|sesl|su|lauluv|er-osuus
(rp|er|rr|||aar) (122) (59)

La|dea|re|slo:vuoder2011edus|urlavaa||lul||rusa|re|slo.
a
T||aslo|||rerrer||lsevyysor|as|elluaareslajary|r|ervaslaus|es||arvojaverla||eva||ar||ppurallor|eroloslerl-lesl|||a.
Ver||lsevyyslasol:p<0,10,p<0,05,p<0,01.
hen, ett Keskusta mainosti vaaleja pministerivaaleina. Lisksi keskustalaiset pministerit
hoitivat pestejn kahden viimeisen hallituskauden ajan asianhoitajalinjalla eik uudistuk-
sia perusteltu tarpeeksi puolueen aatteellisilla tavoitteilla (vrt. Suomen Keskusta 2011, 8).
Viel vuonna 2007 Keskustan nestjt korostivat todella voimakkaasti muiden puolueiden
nestjiin verrattuna puolueen puheenjohtajansa merkityst (Karvonen 2009, 119), joten
trendi kntyi vaalikauden aikana.
Vaikka taulukossa 12.3 tarkasteltavat nestjryhmt eroavat toisistaan tilastollisesti
erittin merkitsevsti mielipiteissn Mari Kiviniemest, on huomattava, ett vain 20 pro-
senttia Keskustan hylnneist suhtautui hneen negatiivisesti puoluejohtajana. Toisaalta Ki-
viniemi ei onnistunut toimimaan kampanjan veturina odotetulla tavalla. Vuoden 2007 edus-
kuntavaalitutkimuksessa noin 70 prosenttia kaikista vastaajista suhtautui mynteisesti Matti
Vanhaseen, kun Kiviniemeen positiivisesti suhtautuvien osuus oli viime kevn vaaleissa vain
noin 45 prosenttia. Kiviniemi tuskin kaatui oikeistosvytteiseen asemaansa ideologisella kar-
talla (ks. Reunanen ja Suhonen 2009, 341), sill Keskustan hylnneet nestjt pitivt hnt
keskustalaisempana kuin vakiintuneet Keskustan nestjt.
222 Muutosvaalit 2011
Eri tekijiden suhteellisen painoarvon selvittmiseksi toteutettiin lisksi joitakin reg-
ressioanalyysej. Niiden avulla arvioitiin, minklainen itseninen vaikutus eri tekijill oli
siihen, ett aikaisemmin Keskustaa nestneet hylksivt puolueen vuoden 2011 vaaleissa.
8

Tulokset osoittavat, ett negatiivinen ksitys Keskustasta vaalirahakohun takia oli mys mui-
den selittvien tekijiden kontrollivaikutuksen alaisena kaikkein vahvin indikaattori sille,
ett nestj hylksi Keskustan.
9
Mys kriittiset arviot Mari Kiviniemest ja puheenjohtajan
merkityksen korostaminen puoluevalinnassa lissivt huomattavasti todennkisyytt jtt
nestmtt Keskustaa puolueen uskollisiin nestjiin verrattuna. Lisksi asuinalueen tyy-
pill oli itseninen vaikutus Keskustan hylkmiseen: tappiot lhiiss olivat aineiston mu-
kaan lamauttavia. Toisaalta kyselyaineiston edustavuus eri asuinalueiden osalta ei ollut paras
mahdollinen, ja aineiston kokokaan ei olisi sallinut asian tarkkaa analysointia. Tmn kirjan
luvussa 10 todettiin Keskustan pahimpien tappioiden syntyneen syrjisiss pikkukunnissa.

Ptelmt
Keskustan historiallisen suuri vaalitappio johtui monen tekijn yhteisvaikutuksesta. Puolu-
een kannattajien mielipiteiden ja nestysperusteiden tarkastelu viittasi siihen, ett Keskusta
ei juurikaan tehnyt pahoja virheit yksittisill politiikkalohkoilla. Vastoin hypoteeseja Kes-
kustan hylnneiden nestjien enemmist ei luonnehtinut vahva EU-kriittisyys vakuusju-
pakan tiimellyksess eik erityisen vahva arvokonservatiivisuus. Vaalien jlkeen Keskusta itse
epili niden arvojen jneen varjoon puoluekuvassaan.
Myskn Keskusta-politiikan kulmakivet aluepolitiikka ja kyhn asia eivt
tarjonneet selityst puoluevaihdoksille tai nestmtt jttmiselle. Aluepolitiikkaa
korostaneet luottivat edelleen Keskustan kykyyn hoitaa syrjisten seutujen asioita, ei-
vtk haja-asutusalueella asuvat kannattajat tehneet joukkopakoa puolueesta. Keskus-
tan hylnneet eivt siis yleisesti ottaen eronneet huomattavasti Keskustalle uskollisista
nestjist kriittisyydessn yksittisill politiikkasektoreilla, mutta olivat silti varsin
tyytymttmi hallituksen toimintaan kokonaisuudessaan. Hallitusvastuun on todettu
syvn erityisesti pministeripuolueen kannatusta (Paloheimo 2005, 218), ja yleinen
vastuun kantaminen ikvistkin ptksist nakersi Keskustan kannatusta vuoden 2011
vaaleissa.
Vaalirahakohun haamu seurasi Keskustaa eduskuntavaaleihin saakka: pitkittynyt
kohu si dramaattisella tavalla Keskustan luottamuspomaa. Sen merkittvyyden ko-
rostaminen oli yhteinen nimittj eri puolueisiin vaihtaneille ja nestmtt jttneille
8 Regressiomallit muodostettiin siten, ett Keskustan hylkminen vuoden 2011 vaaleissa koodattiin ykkseksi ja
Keskustan nestminen vuosien 2007 ja 2011 vaaleissa koodattiin nollaksi. Puoluevalinnasta muodostettiin siis
selitettv dummy-muuttuja. Selittville tekijille saadut logistiset regressiokertoimet tulkittiin suhdeluvun avulla.
Lukua yksi suurempi suhdeluku ilmaisi, ett Keskustan hylnneiden joukossa oli erityisen paljon henkilit, jotka
ovat vahvasti samaa mielt jostain vittmst, pitvt jotain asiakysymyst erityisen trken tai kuuluvat tiettyyn
sosiodemografseen ryhmn.
9 Analyysiin otettiin aluksi mukaan tilastollisesti merkitsevt sosiodemografset muuttujat, asuinalueen tyyppi
ja ik, sek taulukon 12.3 tilastollisesti merkitsevt muuttujat. Toiseen malliin otettiin mukaan taulukon 12.2
tilastollisesti merkitsevt muuttujat. Lopuksi kaikki vittmt otettiin mukaan yhteiseen malliin.
Keskustan vaalitappio 223
entisille Keskustan nestjille.
10
Jopa Keskustan vakiintuneista kannattajista yli puolet
ilmoitti, ett vaalirahakohu muutti heidn kuvaansa puolueesta negatiivisemmaksi. Suu-
ri osa puolueuskollisista nestjist nesti siis Keskustaa vaalirahasotkusta huolimatta.
Vaikka erot muissa herratkansa-jakoon linkittyviss kysymyksiss eivt olleet tilastol-
lisesti merkitsevi, ne osoittivat sek vakiintuneiden kannattajien ett Keskustasta pois
vaihtaneiden kaipaavan kansanlheisemp politiikkaa. Tt voidaan pit selken
viestin puolueelle, jonka juuret ovat rahvaan talonpoikaiset. Puolueella oli mahdolli-
suus huomata merkit kansanlheisyyden kaipuusta jo ennen eduskuntavaaleja ja niiden
jlkeist ruodintaa: sek vuonna 2007 ett 2011 lhes yht suuri osa kansalaisista katsoi,
etteivt poliitikot vlit tavallisten ihmisten mielipiteist.
Keskustan vaalikampanjan edellytyksi heikensi vuoden 2007 vaaleista lhes puo-
littunut vaalibudjetti: vaalirahakohun jlkeen rahoituksen saaminen oli hyvin hankalaa.
Lisksi Keskustan kannalta oli riskialtista ottaa laskevan kannatuksen vaiheessa vaali-
kampanjan krjiksi hallituksen toimista pvastuun kantava pministeri-puheenjohta-
ja ja virkamiesmiselt tuntuva Asiaa-slogan. Nin kannatusta alentavat tekijt nivoutui-
vat loppusuoralla kohtalokkaasti yhteen.
Keskustaa on ennustettu auringonlaskun puolueeksi jo Veikko Vennamon ja SMP:n
ajoista lhtien. Viime kevn vaalitulos antoi puheille uutta kymisvoimaa, sill Kes-
kustan pahimmat tappiot tulivat sen kannatuksen ydin- ja tukialueilla maaseudulla
ja syrjseudulla. Siksi Keskusta edistnee jatkossa ydinarvoilleen ja -alueilleen uskollista
politiikkaa, joka saattaa palauttaa kannattajien luottamusta. Keskustaa ja muita puolu-
eita vahvimmin erottava piirre 1990- ja 2000-luvun eduskuntavaaleissa on ollut alue-
politiikka ja hajautettu yhdyskuntarakenne (Westinen 2011). Kuten analyysiss todet-
tiin, selke enemmist mys Keskustan uusista kaupunkilaisnestjist painotti vahvan
aluepolitiikan merkityst. Tss valossa puolueen poliittisen strategin, Seppo Kriisen
analyysi siit, ett Keskustan on keskityttv vahvan kannatuksen alueisiin ja maakun-
tiin ruuhka-Suomen sijasta, vaikuttaa taktisesti oikeansuuntaiselta. Kriinen arvioi,
ett esimerkiksi pkaupunkiseudulla asuvat Keskustan potentiaaliset nestjt ovat
todennkisesti valmiita hyvksymn vkevn aluepolitiikan (Lehtil 2009, 189)
11
. Po-
tentiaalisilla nestjill voidaan nhd viitattavan nestjiin, joille Keskustan maalais-
tausta ei ole ongelma ja joilla on siteit harvaan asuttuun Suomeen (ks. Arter 2001, 91).
Jyrki Kataisen sateenkaarihallituksen (2011) selkein yhdistv piirre Keskustaan
verrattuna on ollut ydinaluemynteisyys. Tm nkyi heti hallituksen alkutaipaleella
muun muassa pyrkimyksen isoon kuntareformiin. Tllaiset kehityspiirteet voivat olla
10 Oletusten mukaisesti Keskustasta Perussuomalaisiin siirtyneet nestjt olivat esimerkiksi hyvin EU-kriittisi
ja kansan kahtiajakoa korostavia toisin kuin Kokoomukseen siirtyneet, vaikka pienet ryhmkoot mahdollistavat
vain suuntaa antavat tulokset. Osittain tmn vuoksi Keskustan hylnneiden vastauskeskiarvot eivt poikenneet
monissa kansainvlisyyteen ja populismiin liittyviss asiakysymyksiss Keskustan uskollisista nestjist. Lisksi
Kokoomukseen siirtyneille nestjille oli ominaista korkea tulotaso ja koulutus sek samastuminen ylimpiin
yhteiskuntaluokkiin toisin kuin Perussuomalaisiin vaihtaneilla. Tulokset vahvistivat suuntaa antavasti sen, ett
nestjill oli todennkisesti toisistaan huomattavasti poikkeavia motiiveja hylt Keskusta.
11 Keskusta on pyrkinyt lpimurtoon ruuhka-Suomen kaupungeissa, mutta sen kannatus oli vuoden 2003 menes-
tyksekkisskin vaaleissa vain 11 prosenttia Etel-Suomen kaupunkimaisissa kunnissa (Paloheimo ja Sundberg
2005, 185). Maalaistaustaisen puolueen kannatuspotentiaali urbaaneissa ympristiss vaikuttaa siis rajalliselta.
224 Muutosvaalit 2011
omiaan vahvistamaan Keskustan ankkuroitumista syrjseutuihin ja kunnalliseen itsehal-
lintoon, joilla on mys ollut sen nestjille erityismerkitys (Paloheimo 2008, 43; Wes-
tinen 2011, 117). Hallitusoppositio-jako ei silti noudattele ydinalueetperiferia-jakoa
valitsijakunnassa. Perussuomalaisten nestjt pitivt alueiden vlisten kehityserojen
tasoittamista vhiten trkeimpn eri eduskuntapuolueiden kannattajista vuoden 2011
vaaleissa.
Keskusta erottuu siis poppositiopuolue Perussuomalaisista suhtautumisessaan
maan eri osien vliseen tasa-arvoon. Kansantajuisuus ja populistisesti muutosta vaativa
politiikka, jota mys Keskustan nestjt puolsivat viime eduskuntavaaleissa, on sen
sijaan Perussuomalaisten vahvasti dominoima ulottuvuus. Ian Budgen ja Dennis Farlien
(1983) mukaan puolueet omistavat ne asiakysymykset, joiden hoidossa ne ovat osoit-
tautuneet hyviksi. Samalla tavoin voidaan puhua puolueiden omistamista ristiriitau-
lottuvuuksista. Jos Keskustan niin sanottu omistajuus heikkenee ydinalueetperiferia-
ulottuvuudella, spekulaatiot auringonlaskun puolueesta kiihtyvt.
Keskustan vaalitappio 225
Lhteet
Arter, David (2001): Te Finnish Centre Party: A Case of Successful Transformation? Teoksessa From
farmyard to city square? Te electoral adaptation of the Nordic agrarian parties. Aldershot: Ashgate.
Batory, Agnes Nick Sitter (2004): Cleavages, competition and coalition building: agrarian parties and
the European question in western an east central Europe. European journal of political research
43:4, 523546.
Bell, Jefrey (1992): Populism and elitism: politics in the age of equality. Washington D.C.: Regnery Gate-
way.
Budge, Ian ja Dennis J. Farlie (1983): Explaining and predicting elections: issue efects and party strategies in
twenty-three democracies. London: Allen & Unwin.
Franklin, Mark N. (2010): Cleavage Research: A Critical Appraisal, West European Politics 33: 3, 648
658.
Grzybowski, Marian ja Piotr Mikuli (2004): Poland. Teoksessa Berglund, Sten, Joakim Ekman ja Frank
H. Aerobrot (ed.), Te Handbook of Political Change in Eastern Europe. Cheltenham: Edward
Elgar, 181222.
Jutila, Karina (2003): Yksill snnill, kaksilla korteilla?: empiirinen tutkimus Suomen Keskustan sisi-
sest ptksenteosta. Vitskirja. Tampere: Tampere University Press.
Karvonen, Lauri (2009): Politiikan henkilityminen. Teoksessa Borg, Sami Heikki Paloheimo
(toim.), Vaalit yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University
Press, 94125.
Krouwel, Andr (2003): Otto Kircheimer and the Catch-All Party. West European Politics 26:2, 2340.
Lehtil, Hannu (2009): Politiikan myrskyiss: Seppo Kriinen. Helsinki. Otava.
Paloheimo, Heikki (2000): Vaaliohjelmat ja ehdokkaiden mielipiteet. Teoksessa Pesonen, Pertti (toim.),
Suomen europarlamenttivaalit. Tampere: Tampere University Press.
Paloheimo, Heikki (2005): Puoluevalinnan tilannetekijt. Teoksessa Paloheimo, Heikki (toim.), Vaalit
ja demokratia Suomessa. Porvoo: WSOY, 202228.
Paloheimo, Heikki (2008): Ideologiat ja ristiriitaulottuvuudet. Teoksessa Paloheimo, Heikki ja Tapio
Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejrjestelm. Helsinki: WSOY, 2760.
Paloheimo, Heikki ja Jan Sundberg (2005): Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa Paloheimo, Heikki
(toim.), Vaalit ja demokratia Suomessa. Porvoo: WSOY, 169201.
Raunio, Tapio (2008): Te Difcult Task of Opposing Europe: Te Finnish Party Politics of
Euroscpeticism. Teoksessa Taggart, Paul ja Aleks Szczerbiak (ed.), Opposing Europe? Volume 1.
Oxford: Oxford University Press, 168180.
Reunanen, Esa ja Pertti Suhonen (2009): Kansanedustajat ideologisella kartalla. Teoksessa Paloheimo,
Heikki (toim.), Vaalit ja demokratia Suomessa. Porvoo: WSOY, 325356.
Ruostetsaari, Ilkka (2006): Agraarinen/keskustalainen aatetraditio Suomessa. Teoksessa Paastela, Jukka
ja Heikki Paloheimo (toim.), Suomen puolueiden periaateohjelmat. Helsinki: WSOY, 3458.
Rydgren, Jens (2005): Frn skattemissnje till etnisk nationalism: hgerpopulism och parlamentarisk hger-
extremism i Sverige. Lund: Studentlitteratur.
Tka, Gbor (2004): Hungary. Teoksessa Berglund, Sten Joakim Ekman Frank H. Aerobrot (ed.),
Te Handbook of Political Change in Eastern Europe. Cheltenham: Edward Elgar, 289336.
Vogt, Henri (2007): Euroopan integraatio ja demokratia. Teoksessa Tiilikainen, Teija Teemu Palosaari
(toim.), Integraation teoria. Helsinki: Gaudeamus University Press, 81114.
Westinen, Jussi (2011): Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskun-
tavaaleissa 19912007: tilastollinen analyysi. Pro gradu -ty. Johtamiskorkeakoulu. Tampere:
Tampereen yliopisto.
Wiberg, Matti (2008): Puolueet eduskunnassa ja hallituksessa. Teoksessa Paloheimo, Heikki ja Tapio
Raunio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejrjestelm. Helsinki: WSOY, 163184.
226 Muutosvaalit 2011
Internet-sivut
Suomen Keskusta (2011), Keskustan tykirja. Hyvksytty 21.6.2011. http://www.keskusta.f/, luettu
15.9.2011
Perussuomalaiset (2006), Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2007. Oikeudenmukaisuuden,
hyvin voinnin ja kansanvallan puolesta! Hyvksytty puolueneuvostossa Ikaalisissa 13.08.2006.
<http://fsd.uta.f/pohtiva/>, luettu 22.9.2011
Perussuomalaiset (2011), Suomalaiselle sopivin. Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011. Hyvk-
sytty 25.2.2011. <http://fsd.uta.f/pohtiva/>, luettu 22.9.2011
Suomen Keskusta (2006), Vhn kuin itsesi nestisit. Keskustan vaalitavoitteet vaalikaudelle 2007
2011. Hyvksytty 2006. <http://fsd.uta.f/pohtiva/>, luettu 22.9.2011
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 227
13
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu
Mikko Mattila ja Jan Sundberg
Keskustan kansanedustaja Timo Kalli kertoi Yleisradion A-studiossa toukokuussa 2008, ett
hn ei aio paljastaa vuoden 2007 vaalikampanjansa suurimpia rahoittajia. Hnen mielestn
vaalirahoituslakia ei tarvinnut noudattaa, koska sen rikkomisesta ei ollut sdetty rangais-
tusta. Tm huomautus suuren yleisn kervss televisio-ohjelmassa sai aikaan valtavan
mediavyryn, joka uusien paljastusten myt kesti vaihtelevin painotuksin vuoden 2011
vaaleihin asti. Kyseess ei ollut ainoastaan mediavyry; paljastusten myt mys poliisi teki
selvityksi ja lahjontaepilyist nostettiin syytteit. Kohun myt suomalaiseen poliittiseen
kulttuuriin tai ainakin politiikan rahoituksen toimintatapoihin vaadittiin muutoksia. Po-
liitikkojen lainkuuliaisuus ja moraali saivat tiedotusvlineilt ja kansalta voimakkaan pa-
heksunnan. Tiedotusvlineiden phuomio keskittyi Keskustaan ja sen ehdokkaiden kam-
panjarahoitukseen, vaikka monien muidenkin puolueiden ehdokkaat ainakin moraaliselta
kannalta toimivat saman epavoimen poliittisen kulttuurin piiriss.
Vuonna 2000 voimaan tullut laki vaalirahoituksesta ei vuosiin saanut paljoakaan julkista
huomiota. Valituksi tulleet ja varasijalle yltneet ehdokkaat tyttivt lomakkeet omantun-
tonsa mukaisesti tietoisina siit, ettei ilmoitusten sislt tulla todennkisesti julkisesti tar-
kastelemaan. Euroopan neuvoston korruptiovastainen elin GRECO (2007) arvioi kriittisesti
joulukuussa 2007 Suomen vaalirahoituksen valvontaa. Sen phuomio kiinnittyi siihen, ett
vaalirahoitusta valvoivat Suomessa poliittisen ohjauksen alaisuudessa olevat elimet. Valta-
kunnallisella tasolla valvontaa suoritti oikeusministeri ja paikallistasolla kuntien keskusvaa-
lilautakunnat. GRECOn huomautusten takia Suomessa aloitettiin vaalirahoitukseen liittyv
selvitysty, mutta erityisesti valmisteluty sai vauhtia vaalirahoituskohun seurauksena.
Tss luvussa tutkimme vaalirahoituksen suuruutta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja
pyrimme arvioimaan, vaikuttivatko vaalirahoituskohu ja uusi vaalirahoituslaki ehdokkaiden
vaalikampanjoihin. Lisksi analysoimme, kuinka paljon vaalirahakohua todellisuudessa seu-
rattiin nestjien keskuudessa ja miten kohu vaikutti nestjien nkemyksiin poliitikoista ja
puolueista. Tutkimuksen ulkopuolelle j yksittisten varsinaisten korruptioepilysten ana-
lyysi, koska nm tapaukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin ehdokkaiden vaalikampanjoiden
rahoitus, joka on lain mrittelemiss rajoissa tysin laillista ja hyvksytty toimintaa. Nin
tarkastelumme ulkopuolelle jvt esimerkiksi Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistyksen
ja Keskustaa lhell olevan Nuorisostin toiminta sek muut korruptioepilykset, jotka
ovat joutuneet juridisen tutkinnan alaiseksi. Julkisuudessa ja luultavasti kansalaisten mieless
228 Muutosvaalit 2011
nm huomattavasti vakavammat tapaukset yhdistetn usein vaalirahoituskohuun. Kaikki
nm asiat yhdess heijastuvat nestjien yleiseen suhtautumiseen politiikkaa, puolueita ja
yksittisi poliitikkoja kohtaan ja vaikuttavat luvun lopussa esittelemiimme tuloksiin.
Vaali- ja puoluerahoituksen kansainvlinen tutkimus
Puoluetutkimuksen mukaan puoluejrjestt jsentyivt historiallisesti ensisijaisesti kaaderi-
ja joukkopuolueisiin, joita erotti pasiassa niiden rahoitusmalli (Duverger 1978). Kaaderi-
puolueet eli lhinn porvarilliset puolueet olivat vaalikauden aikana tyypillisesti heikosti jr-
jestyneit. Kaaderipuolueilla ei ollut tarvetta merkittvn jrjestytymiseen, sill varakkaat
ehdokkaat yleens rahoittivat itse omat vaalikampanjakulunsa ja lisksi vaalitukea antoivat
varakkaat yksityishenkilt, yhtit ja muut vaikuttajat, joiden tarkoituksena tietenkin oli ajaa
omia etujaan rahoittamiensa ehdokkaiden kautta. Vaalikamppailujen aikana kaaderipuolue
aktivoitui toimintaan, mutta vaalien jlkeen toiminta hiljeni kunnes seuraavat vaalit olivat
tulossa. Sen sijaan useimmiten vasemmistolaiset joukkopuolueet rahoittivat suuremman
jrjesttoimintansa jsenmaksuilla sek kermll pieni rahasummia jrjestmll erilaisia
tilaisuuksia ja tekemll vapaaehtoistyt puolueen hyvksi. Joukkopuolueissa toiminta oli
vilkasta sek vaalikamppailun aikana ett vaalien vlill.
Leon D. Epsteinin mukaan vaalikamppailuissa tapahtui merkittv muutos puolueiden
ottaessa yh laajemmassa mrin kyttn uusia teknologian tarjoamia mahdollisuuksia,
joita olivat esimerkiksi televisiomainonta, mielipidemittaukset ja ammattimaisten mainos-
toimistojen palvelut. Vaalikampanjat siirtyivt yh enemmn ammattilaisten hoidettavaksi,
kun palveluja ostettiin puolueen ulkopuolisilta tahoilta ja puolueen palvelukseen palkattiin
yh enemmn ammattitaitoisia puoluevirkailijoita. Samalla rahan tarve kaikissa puolueissa
kasvoi merkittvsti. Tm kehitys kavensi kaaderi- ja joukkopuolueiden eroa ratkaisevasti.
Suurista jsenjoukoista ei en ollut samalla tavalla apua kuin aikaisemmin ja heidn koko-
naispanoksensa kampanjoinnissa vheni. Rahaa ja osaamista oli hankittava yh enemmn
muista lhteist, jolloin puolueiden julkinen rahoittaminen nousi trken osaan (Epstein
1967, 242250).
Julkinen puoluetuki oli vallassa olevien puolueiden yhteinen etu ja julkisen rahoituk-
sen muodot alkoivat levit nopeasti maasta toiseen 1960-luvulla. Samalla mys puolueiden
luonne muuttui. Julkisen puoluetuen kasvun myt ne alkoivat etnty kansalaisyhteiskun-
nasta ja samaistua yh enemmn valtiokoneistoon. Ilman parlamentaarista edustusta olevat
puolueet jivt julkisen rahoituksen ulkopuolelle ja syntyi uusi puoluejrjestelm, jossa ns.
kartellipuolueet olivat voittajia ja ulkopuoliset hviji. Tt Katzin ja Mairin (1995, 1516)
esittelem puolueiden kartellimallia on kritisoitu monella tapaa, mutta on kuitenkin selv,
ett nykypuolueiden luonne on julkisen rahoituksen myt muuttunut.
Kansainvliset vertailevat tutkimukset osoittavat, ett puolueet maailman eri demokra-
tioissa kuluttavat taloudellisen kasvun myt yh enemmn rahaa toimintaansa. Hyvss ta-
loudellisessa tilanteessa puolueilla on enemmn varaa panostaa kalliiseen TV-mainontaan
ja hyvtuloisten ammattilaisten palkkaamiseen puoluejrjestihin (Nassmacher 2009, 155
192). Demokraattiset valtiot eroavat toisistaan hyvin paljon sen mukaan, miten poliittinen
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 229
jrjestelm on organisoitu ja minklainen poliittinen kulttuuri maassa on vallalla. Korruptio
eri muodoissaan on kytketty puolueiden toimintaan monissa, etenkin nuorissa, demokra-
tioissa, mutta rahoitusskandaalit eivt ole tuntemattomia myskn vakiintuneissa demo-
kraattisissa jrjestelmiss.
Ingrid van Biezenin mukaan esimerkiksi Afrikan maissa puolueita ei juuri sdell eik
puoluekoneistojen rahankytt valvota laisinkaan. Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa
puolueita kontrolloidaan ja sdelln paljon tarkemmin. Niss maissa puolueet useimmi-
ten saavat julkisesta puoluetukea ja kontrollin tarkoituksena on est vrinkytt ja kor-
ruptiota etenkin silloin kun tukea puoluetoimintaan virtaa suurilta yksittisilt tukijoilta.
Tutkimuksen mukaan mys vaalijrjestelm vaikuttaa puoluetukijrjestelmiin. Julkinen
puoluetuki nytt olevan tavallisempaa niiss maissa, joissa on kytss suhteellinen vaalita-
pa, kuten Suomessa (van Biezen 2010, 6597).
Puoluelainsdnt
Vaaleja kytiin Suomessa vuodesta 1907 yli kuudenkymmenen vuoden ajan ilman, ett lain-
sdnt tunsi puolueen nimekett. Tilanne muuttui vasta vuonna 1969, jolloin puoluelaki
ja uusi vaalilaki sdettiin. Vuosikymmenten ajan puolueet toimivat, osallistuivat vaaleihin ja
hallitsivat ilman, ett puolueiden asemaa olisi lainsdnnss tunnustettu tai virallistettu.
Kytnnss tilanne oli tietenkin toinen. Puolueiden sisist toimintaa sdeltiin lhin-
n yhdistyslailla, joka ohjaa edelleen puolueiden piiri-, kunnallis- ja paikallisosastojen toi-
mintaa. Puoluelaki stelee ja kontrolloi puolueiden keskusjrjestj ja vaalilaki ohjaa hyvin
tarkasti ehdokasasettelua. Vuonna 2000 kontrollia listtiin ehdokkaiden vaalirahoituslain
astuessa voimaan. Mikn edell mainituista laeista ei syntynyt jlkikteen paikkaamaan kor-
ruptiosyytsten tai vaalirahoituskohujen vuoksi syntyneit ongelmia.
Vastaavat puolueiden toimintaa stelevt lait eivt ole mikn harvinaisuus muualla
maailmassa. Toisaalta Suomi poikkeaa huomattavasti muista Pohjoismaista. Norjassa, Ruot-
sissa ja Tanskassa ei ole vastaavaa yhdistyslakia kuin Suomessa, eik myskn puoluelakia.
Skandinavian maiden vaalilaeissa ei myskn seikkaperisesti sdet, miten puolueiden
ehdokasasettelun pit toimia, paitsi Norjassa, jossa puolueen tulee sitoutua tiettyihin eh-
dokasasettelusntihin anoessaan valtiollista tukea (Sundberg 1996, 3236). Ruotsi oli
vuonna 1965 ensimminen pohjoismainen maa, joka alkoi jakaa julkista tukea puolueille.
Suomi seurasi perss vuonna 1967, Norja 1970 ja Tanska vasta 1987. Toisin kuin muissa
Pohjoismaissa Suomessa ei jaeta julkista tukea puolueiden paikallisosastoille. Paikallistason
puoluetuki on esimerkiksi Ruotsissa suuruudeltaan huomattavasti merkittvmpi kuin tuki
puolueiden keskusjrjestille (Sundberg 2003, 133138).
Puolueiden toiminnan yksityiskohtainen stely on samankaltaistanut Suomessa puo-
luerakenteita ja puolueiden sntj. Puolueilla on hyvin samankaltaiset mallisnnt, jotka
helpottavat piiri-, kunnallis- ja paikallisjrjestjen perustamista ja hyvksymist Patentti- ja
rekisterihallituksessa. Her helposti kysymys, miksi juuri Suomessa on nin tiukka valtion
kontrolli ja stely aina puolueiden paikallisjrjestihin saakka? Muissa Pohjoismaissa puo-
lueiden jrjestytyminen on puolueiden sisinen asia. Puoluelain tultua Suomessa voimaan
230 Muutosvaalit 2011
kaikkien rekisterityjen puolueiden on oltava demokraattisia eli niiden sntjen tulee tur-
vata kansanvaltaisten periaatteiden noudattaminen puolueen toiminnassa.
Historiallisesti katsottuna lahjusten vastaanotto korruption muotona ei ole milln ta-
valla vierasta Suomen poliittisessa elmss. Ternous ja Rautkallio (1992) ovat osoittaneet
kirjassaan, miten Keskusta (entinen Maalaisliitto) sai vaaliavustusta Neuvostoliiton Kom-
munistiselta puolueelta 1960-luvulla. Mys Suomen kommunistit saivat jatkuvaa rahallista
tukea idst ja sosialidemokraatit jivt tullissa kiinni kuljettaessaan rahalhetyst lnnest
puolueelle ja sen lheisille ammattiliitoille.
Ehk kaikkein vakavin korruptiomuoto kuitenkin liittyi Suomen ja Neuvostoliiton
kauppaan. Suomalaisille rakentajille oli tarjolla suuria rakennusurakoita Neuvostoliitossa.
Rakennusyhtit kamppailivat urakoista mys paikallistasolla ja rahallisen avun puolueille
toivottiin edistvn yrityksen etua. Tmn osoittaa esimerkiksi ns. Noppa-juttu, jossa raken-
nusyhti Noppa muun muassa lahjoi Keskustapuolueen ja sosialidemokraattien tamperelai-
sia edustajia saadakseen ylihintaa Tampereen Hervantaan 1970- ja 1980-luvuilla rakentamis-
taan aravataloista. Ilmeisesti lahjontakulttuuri levisi mys kaupunkien kaavoitukseen, johon
rakennusyhtit pyrkivt tukien kautta vaikuttamaan.
Vaikka korruptiosyytkset nousivatkin 1970- ja 1980-luvuilla silloin tllin suuren ylei-
sn tietoon, lainsdnt ei kiristetty. Kunnallisella tasolla maanomistajat nostivat yksit-
tisi syytteit myytyn maata pilkkahintaan, kun rakennusyhtin omistuksessa maa pian
muuttui rakennuskelpoiseksi ja sen arvo moninkertaistui. Nistkn oikeudenkynneist
ei otettu opiksi, vaan poliittisten pttjien ja rakennusyhtiiden tiivis yhteistoiminta jatkui
usein vanhaan malliin. Tm vanha poliittinen kulttuuri alkoi murtua jo Neuvostoliiton ha-
joamisen jlkeen, mutta varsinaisesti vasta vuonna 2008 alkanut vaalirahoituskohu hertti
toimintatapojen voimakkaan muutostarpeen.
Sntelyn muutos 2000-luvulla
Tarve poliittisen toiminnan rahoituksen toimintatapojen muutokseen alkoi nky saavut-
taessa 1990-luvulle. Avoimuuden ja julkisuuden perusteita korostettiin uudessa vuonna
2000 voimaan tulleessa perustuslaissa. Lisksi Suomi yhdess muiden Pohjoismaiden kanssa
painosti Euroopan Unionia laajentamaan julkisuusperiaatetta. Oli luonnollista sisllytt
samalla mys poliittiset puolueet ja heidn ehdokkaansa samaan julkisuusajattelun piiriin,
varsinkin kun tiedettiin ehdokkaiden voimakkaasti lisntyv rahantarve mainontaan ja
muihin kampanjakuluihin. Mys vaaliavustusten mahdolliset sidonnaisuudet haluttiin sel-
vitt (Komiteanmietint 1999:6). On ehk kuvaavaa, ett aloite uuteen lakiin ehdokkaan
vaalirahoituksen ilmoittamisesta syntyi valtiovallan taholta eik median tai kansalaisten pai-
nostuksen seurauksena. Vuoden 2000 vaalirahoituslain valmistelutyss olivat mukana Pe-
russuomalaisia lukuun ottamatta kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat. Tuskin valmiste-
leva komitea tai eduskunta, joka myhemmin hyvksyi uuden lain, aavisti, ett asiaan pitisi
palata vajaat kymmenen vuotta myhemmin uudelleen.
Suomessa kytss oleva vaalijrjestelm on ehdokaskeskeinen, mik vaikuttaa paljon
mys vaalirahoitukseen ja tarpeeseen snnell sit. Yleens ottaen suhteellisessa vaalitavassa
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 231
kytetn ehdokaslistoja, jotka voivat sijoittua kahden ripn vliin. ripin ovat tysin
suljetut tai tysin avoimet listat. Ensin mainitussa puolue valitsee ehdokkaiden jrjestyksen
listalla ja nestjt pttvt, kuinka monta puolueen ehdokkaista valitaan. Puolueen vaiku-
tusvalta suhteessa nestjiin on suuri, koska puolueorganisaatio ptt, miss jrjestyksess
ehdokkaat sijoitetaan listalle. nestj voi vain tyyty puolueen ehdokassijoitteluun. Toi-
sessa ripss on avoimet listat, joissa puolue valitsee ehdokkaat ja nestj valitse ketk ja
kuinka monta ehdokasta puolueen listalta valitaan. Suomen vaalijrjestelm on lhell avoin-
ta ript. Ainoastaan ns. STV (Single Transferable Vote) jrjestelm on Suomen jrjestel-
m avoimempi.
Historiallisesti Suomessa on itse asiassa aina kytetty avoimia listoja. Niin kutsut pitkt
listat olivat kytnnss hyvinkin lyhyit. Niiss oli pehdokas ja enintn kaksi ehdokasta
varalla ja myhemmin vain yksi varaehdokas. Viivaa vetmll pehdokas sai yhden nen,
toinen sai puolikkaan ja kolmas kolmasosanen. Jos nestj ei tyytynyt thn oli hnell
mys mahdollisuus asettaa oma ehdokkaansa kirjoittamalla nimi ja osoite tai poimia joku
muu pehdokas vaaliliiton listalta (Trnudd 1968, 3540). Lisksi Suomessa on kytetty
hyvin yksilllist enemmistvaalitapaa Englantilaisen mallin mukaan Pohjois-Lapissa vaa-
leissa 19071936 ja Ahvenanmaalla vaaleissa 19481983 (Sundberg 2011, 163204)
Avoimilla ja suljetuilla listoilla on hyvt ja huonot puolensa. Vaalirahoituksen kannalta
avoimet listat ovat selvsti ongelmallisempia kuin suljetut. Suljettuja listoja kyttviss mais-
sa (esim. Norjassa ja jonkin verran avoimemmassa muodossa Ruotsissa) puolue kantaa p-
vastuun vaalirahoituksesta. Tllin ehdokkaiden oma vaality j vhemmlle ja yksittiset
ehdokkaat eivt tarvitse samassa mrin ulkoista rahoitusta. Tilanne on lhes pinvastainen
Suomessa. Puolueet tukevat omia ehdokkaitaan, mutta kaikkia ei vlttmtt tueta samas-
sa mrin. Vaalikampanjoiden aikana ehdokkaat taistelevat nist sek oman ett muiden
puolueiden ehdokkaiden kanssa. Yksittisen ehdokkaan kannalta nkyvyys tiedotusvlineis-
s ja mainonta eri medioissa on ratkaisevaa.
Yksilllinen vaalikampanja vaatii paljon resursseja. Kampanjoissa ehdokkaat tukeutuvat
tst syyst pitklti oman tukiryhmns varaan. Tukiryhm on varsinaisen puoluejrjestn
ulkopuolella oleva organisoitu ryhm, joka voi olla kiinte tai lyh, pieni tai suuri. Tyypillis-
t on, ett ne eri muodoissaan jrjestytyvt ennen vaaleja tukemaan tietty ehdokasta. Tu-
kiryhmn jsenet eivt vlttmtt ole puolueen jseni ja itse asiassa ehdokkaalle on etu, jos
ryhm koostuu laajasti eri tahoja edustavista henkilist. Rahan kerminen vaalikampanjan
tarpeisiin eri lhteist on yksi tukiryhmn trkeimmist tehtvist.
Oikeusministeri asetti toukokuussa 2008 toimikunnan, jonka tehtvn oli valmistella
puolueiden ja ehdokkaiden vaalirahoitusta koskevaa lainmuutosta. GRECOn huomautuk-
set ja Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma toimivat valmistelun ohjenuorana. Toi-
mikunta luovutti tammikuussa 2009 ehdokkaan vaalirahoista koskevan vlimietinnn (Ko-
miteanmietint 2009:1). Lokakuussa samana vuonna komitea luovutti loppumietintns
(Komiteanmietint 2009:3). Sek vlimietint ett loppumietint johtivat lainsdnnlli-
siin muutoksiin, jotka koskivat pasiassa lakia ehdokkaan vaalirahoituksesta ja puoluelakia.
Muutokset tulivat voimaan nopeassa aikataulussa jo vuosien 2009 ja 2010 aikana.
Uudessa laissa avoimuutta on listty ja nyt mys ehdokkaiden tukiryhmt mainitaan ensi
kerran lainsdnnss. Ehdokkaan suhde omaan tukiryhmns oli yksi vuosien 2003 ja
232 Muutosvaalit 2011
2007 eduskuntavaaleissa kytetyn ilmoituslomakkeen selke epkohta. Ehdokkaiden ja puo-
lueiden rahoitusilmoituksia valvoo Valtiontalouden tarkastusvirasto, eivtk en oikeusmi-
nisteri ja kuntien keskusvaalilautakunnat. Juuri tt vanhaa valvontasuhdetta GRECO oli
kritisoinut. Tarkastusvirasto on riippumaton ja itseninen, eduskunnan yhteydess toimiva
ylin kansallinen tarkastusviranomainen. Sen valvontatehtv ei koske ainoastaan ilmoitus-
velvollisia ehdokkaita ja heidn tukiryhmins vaan mys puolueiden keskusjrjestj, pii-
rijrjestj sek kunnallis- ja paikallisjrjestj. Uutta on mys puolueiden lhiyhteisjen
huomioon ottaminen. Lhiyhteist on nyt mainittu puoluelaissa ja puolueet ovat tilivelvol-
lisia tarkastusvirastolle mys niiden toiminnasta. Lhiyhteisll viitataan usein tapahtuvaan
puoluerahoitukseen liittyvien toimintojen ulkoistamiseen, jolloin rahoitusta on siirretty
osakeyhtiihin, yhteisihin ja stiihin (Tarasti 2010, 119122). Eduskuntavaaleissa kan-
sanedustajiksi valitut ehdokkaat ja varaehdokkaat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan
kampanjansa kokonaisvaalikulut erittelyn ja nimemn kaikki vhintn 1500 euroa lah-
joittaneet avunantajat.
Vaalikampanjakulujen kehitys
Uudistunut puoluelaki ja laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ovat tuntuvasti kiristneet eh-
dokkaiden ja puolueiden ilmoitusvelvollisuutta ja lisnneet vaalikampanjoinnin avoimuutta.
Tmn takia ehdokkaiden ja puolueiden jttmt tiedot vaalivuodesta 2011 ovat huomatta-
vasti tarkemmat ja eritellymmt kuin aikaisemmin. Aikaisempia vaali-ilmoituksia on tutkit-
tu jonkin verran. Jenny Brobergin tekem pro gradu -ty vuoden 2003 eduskuntavaaleista
osoitti, ett naisehdokkaat ottivat ilmoitusvelvollisuutensa vakavammin kuin miehet, jotka
suuremmassa mrin jttivt ilmoituksen tekemtt tai ett ilmoitus oli puutteellinen (Bro-
berg 2004).
Suomessa eniten vaalirahoitusta on tutkinut Tomi Venho. Hnen lisensiaatti- ja vi-
tskirjansa aiheina olivat puolue- ja vaalirahoitus. Hnt on mys ahkerasti kytetty apuna
puolue- ja vaalirahoituskomiteoissa, joiden avuksi hn on tehnyt erilaisia vaalirahoitusselvi-
tyksi. Hn oli mukana jo ensimmisess vuonna 1998 tehtvn asetetussa vaalirahoitus-
komitean valmistelutyss. Tuolloin tarkoituksena oli kartoittaa, miten ehdokkaitten tulot
ja menot jakautuivat vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. Vaaleihin osallistui 1993 ehdokasta,
joista 61 prosenttia vastasi kyselyyn (1198 vastaajaa). Kyselyn ulkopuolelle jttytyivt Perus-
suomalaiset, Luonnonlain puolue ja Suomen Elkelisten Puolue.
Tutkimuksen mukaan tuolloin ehdokkaiden keskimriset vaalikampanjakulut olivat
43000 markkaa. Suurimmat vaalibudjetit olivat Kokoomuksen ehdokkailla (keskimrin
106000 markkaa) ja Keskustan ehdokkailla (keskimrin 98000 markkaa). Sosialidemokraa-
tit jivt selvsti jlkeen 66000 markan keskiarvolla. Muut puolueet jivt nist kolmesta
puolueesta huomattavasti jlkeen. Valittujen kansanedustajien kampanjamenot olivat keski-
mrin paljon suuremmat (130000 markkaa) kuin valitsematta jneill (30000 markkaa).
Naisehdokkailla oli hieman pienemmt kulut kuin miehill. Kaikista ehdokkaista yli puolel-
la (57 prosenttia) oli oma tukiryhmns. Eduskuntaan valituista ehdokkaista 92 prosentilla
oli tukiryhm (Venho 2009, 176). Tutkimuksessa esitetyt summat ovat kyselytutkimuksen
luonteen vuoksi eptarkkoja, mutta tulokset ovat suuntaa-antavia.
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 233
Vuoden 2003 eduskuntavaalit olivat ensimmiset, joissa vuoden 2000 vaalirahoituslaki
oli voimassa. Ilmoitusten perusteella kansanedustajien vaalibudjetti oli keskimrin 28000
euroa kun se vuoden 1999 vaaleissa oli 21900 euroa edell mainitun Venhon tutkimuksen
mukaan. Keskimrin pienin budjetti oli Vihreiden edustajilla (vajaat 7000 euroa) ja puoles-
taan suurin kampanjabudjetti oli Keskustan kansanedustajilla (34800 euroa), mik niukasti
ohitti Kokoomuksen vastaavan budjetin (32700 euroa). Suurista puolueista Sosialidemo-
kraatit jivt selvsti jlkeen (23500 euroa). Varainhankinnassa olivat posissa omat varat
(39 prosenttia) ja toiseksi nousivat yritykset (23 prosenttia). Loppu jakautui muihin orga-
nisaatioihin (20 prosenttia), omaan puolueeseen (11 prosenttia) ja yksityishenkilihin (7
prosenttia). Porvarilliset puolueet ovat selvsti parempia hankkimaan vaaliavustuksia yrityk-
silt kuin vasemmistopuolueet (Venho 2008, 201210). Vuoden 2003 vaaleissa puolueiden
ja ehdokkaiden vaalikampanjoinnin kokonaiskulut olivat yhteens 2830 miljoonaa euroa.
Eduskuntavaaleissa 2007 vaalikustannukset nousivat selvsti verrattuna edellisiin vaa-
leihin. Kampanjoiden kokonaiskulut nousivat 3538 miljoonaan euroon. Vaalimainonnas-
ta noin kaksi kolmasosaa ovat ehdokkaiden mainontaa ja loput puoluemainontaa (Venho
2009, 101107). Komiteamietinnn valmistelussa ei viel ollut saatavilla ehdokkaiden teke-
mi vaalirahoitusilmoituksia.
Vaalirahoituskohulla on epilemtt ollut mys vaikutus kevn 2011 eduskuntavaalien
ehdokaskohtaiseen rahoitukseen. Taulukossa 13.1 on esitetty vuoden 2011 valittujen kan-
sanedustajien ja varaedustajien ilmoittamat vaalikampanjakulut puolueittain ja sukupuolen
mukaan sek vastaavat tiedot vuoden 2007 vaaleista niilt osin kuin tietoja on saatavilla.
Vuoden 2011 tiedot perustuvat ehdokkaiden Valtiontalouden tarkastusvirastolle antamiin
ilmoituksiin ja vuoden 2007 tiedot ovat Moringin ja Mykksen (2009) analysoimasta vas-
taavasta aineistosta.
Keskimrin kansanedustajaksi tai varaedustajaksi vuoden 2011 vaaleissa valittu ehdo-
kas kytti rahaa vaalikampanjaansa hiukan yli 32000 euroa. Eniten rahaa, keskimrin l-
hes 50000 euroa, kyttivt Kokoomuksen ehdokkaat. Seuraavina tulivat Keskustan (noin
41000 euroa) ja RKP:n ehdokkaat (noin 38000 euroa). Selkesti vhiten kampanjoihinsa
kyttivt Perussuomalaisten ehdokkaat (noin 15000 euroa). Kokonaisuudessaan kaikki vali-
tut kansanedustajat ja heidn varaehdokkaansa kyttivt vaalikampanjakuluihinsa noin 9,1
miljoonaa euroa. Valitettavasti vastaavaa suoraa vertailutietoa ei ole vuoden 2007 vaalien
osalta. Moringin ja Mykksen (2009, 40) laskelmien mukaan vuonna 2007 pelkstn kol-
men suurimman puolueen valittujen ja varaehdokkaiden yhteenlaskettu kampanjabudjetti
oli silloin noin 7,6 miljoonaa euroa eli vaikuttaisi silt, ett vuoden 2011 vaaleissa ehdok-
kaiden kampanjoihin kyttm rahamr olisi jonkun verran laskenut tai se ei ainakaan ole
merkittvsti kasvanut.
Miesehdokkaiden kampanjabudjetit olivat vuonna 2011 keskimrin jonkin verran nais-
ehdokkaiden budjetteja suuremmat. Puolueista ainoastaan vihreill naisehdokkaiden kam-
panjakulut olivat suuremmat kuin miesehdokkaiden. Keskustan mies- ja naisehdokkaiden
vlinen ero oli noin 10000 euroa. Muissa puolueissa sukupuolten vliset erot olivat pienem-
pi. Perussuomalaisten kohdalla mies- ja naisehdokkaiden vlill ei kytnnss ollut eroja.
234 Muutosvaalit 2011
Taulukko 13.1
Eduskuntavaaleissa 2007 ja 2011 valittujen kansanedustajien ja varaedustajien
vaalikampanjakulut (keskiarvo, euroa) puolueen ja sukupuolen mukaan.
Puo|ue Karsar- Karsar- V|es|arsar- Na|s|arsar-
eduslajalja eduslajalja eduslajalja eduslajalja
varaeduslajal varaeduslajal varaeduslajal varaeduslajal
200Z
a
2011 2011 2011
Ko|oorus 1Z110 19101 5293 1153
30P 29923 2955Z 33101 28Z8
Perussuora|a|sel 11919 1512Z 11310
Kes|usla 1958 1131Z 1153 3123
vaserr|slo|||llo 28382 200 280Z 21011
v||real 20218 211 2315 28521
RKP 38113 3959Z 3Z230
Kr|sl||||sdero|raal|l 21011 25882 22200
A|ards|3ar||r 50 591 Z125
Kes||arvo 32381 3128 29801
a
vuoder200Zl|edoloval|a|leeslaVor|rjaVy||arer2009,10.vuoder2011l|edoloval|o|a|uu|la,jor|aja||eerva|l|or-
la|ouderlar|aslusv|rasloorsaarulr||||rjo|la||rlasrerry|s|a.
Moringin ja Mykksen (2009, 40) tutkimuksen mukaan ehdokaskohtainen vaalirahoitus
vuosien 2003 ja 2007 vlill kasvoi reaalisesti perti 34 prosenttia. Vuoden 2007 eduskunta-
vaaleista on vertailutietoa vain viiden silloisen suurimman puolueen osalta. Luvut osoittavat,
ett psntisesti eduskuntavaalien kampanjakulujen kasvu pyshtyi ainakin toistaiseksi
vuoden 2011 vaaleissa. Kahden suurimman puolueen, Kokoomuksen ja SDP:n, ehdokkai-
den kyttm rahamr vuoden 2011 vaaleissa oli suurin piirtein sama kuin nelj vuotta
aiemmin pidetyiss vaaleissa, etenkin jos rahan arvon muutos otetaan huomioon. Keskus-
tan ehdokkaiden keskimriset kampanjakulut pienenivt selvsti vuonna 2011, mik voi
liitty vaalirahakohuun. Samoin Vasemmistoliiton ehdokkaiden kulut pienenivt jonkun
verran. Ainoastaan Vihreiden ehdokkaiden kyttm rahamr kasvoi selkesti verrattuna
vuoden 2007 vaalirahoitusilmoituksiin.
Vaalirahoituskohun seuraaminen ja
sen vaikutukset nestysvalintoihin
Kevn 2011 vaalitutkimuksen ns. pervaunukyselyss kysyttiin, miss mrin vastaajat oli-
vat seuranneet vaalirahakohua. Vastausten jakaumat on esitetty kaikkien vastaajien osalta
sek ikluokittain taulukossa 13.2. Tulokset osoittavat, ett kansalaiset seurasivat vaalira-
hoituskeskustelua laajasti. Tm ei ole ylltys, koska asia oli esill mediassa hyvin laajasti ja
toistuvasti. Kaikista vastaajista kohua oli seurannut hyvin paljon tai melko paljon enemmist
vastaajista (62 prosenttia). Vain nelj prosenttia vastaajista ei ollut seurannut kohua lainkaan.
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 235
Ikluokittain tarkasteltuna huomataan, ett vaalirahoituskeskustelun seuraaminen on jossain
mrin yhteydess vastaajien ikn. Tm ei sinns ole yllttv havainto, koska yleenskin
kiinnostus politiikasta ja sen seuraaminen on voimakkaampaa vanhemmissa ikryhmiss. 55
vuotta tyttneist ja sit vanhemmista nestjist kohua seurasi hyvin tai melko paljon kol-
me neljnnest kaikista vastaajista. Vastaava luku oli sek 1824-vuotiaiden ett 2534-vuo-
tiaiden ryhmss 42 prosenttia. Nit vanhemmissa ikryhmiss kiinnostus nousee aina in
kasvaessa.
Vaalirahakohun aikana tiedotusvlineiden kiinnostus ei kohdistunut samalla voimak-
kuudella kaikkiin puolueisiin, vaan suurimpien puolueiden, erityisesti Suomen Keskustan,
tilannetta ksiteltiin laajemmin. Taulukossa 13.3 on tarkasteltu, miten kohu vaikutti suo-
malaisten ksityksiin poliitikoista yleens ja sit, miten kaikkien kyselyvastaajien ksityk-
set kustakin yksittisest eduskuntapuolueesta muuttuivat. Kun vastaajilta kysyttiin, miten
vaalirahoituskohu vaikutti heidn ksityksiins poliitikoista yleens, 72 prosenttia ilmoitti,
ett heidn ksityksens ovat muuttuneet paljon tai jonkin verran kielteisemmiksi. Tm ei
ole yllttv, kun otetaan huomioon itse asian ja sen mediaksittelyn negatiivinen luonne.
Toisaalta yllttv on, ett yli nelj prosenttia vastaajista oli sit mielt, ett kohun myt
heidn ksityksens poliitikoista oli muuttunut paljon tai jonkin verran mynteisemmiksi.
Hiukan hmmentv on, ett kun vastaajilta kysyttiin tarkemmin eri eduskuntapuo-
lueiden osalta, miten kohu vaikutti ksityksiin nist puolueista, tulokset ovat kaikkien
puolueiden osalta positiivisemmat tai vhintn yht negatiiviset kuin yleisesti poliitikkoja
koskevassa kysymyksess. Tmn havainnon tulkitseminen on vaikeaa. Ehk vastaajat n-
kevt kohun nakertaneen enemmn yleist luottamusta poliitikkoihin ja politiikkaan kuin
luottamusta yksittisiin puolueisiin tai sellaisiin ehdokkaisiin, joilla oli vaalirahoituksessaan
puhtaat paperit.
Tarkasteltaessa kohun vaikutusta yksittisiin eduskuntapuolueisiin nousee Keskusta sel-
vsti muista esille. Vastaajista 72 prosenttia oli sit mielt, ett heidn ksityksens Keskus-
tasta muuttui kielteisemmiksi. Kokoomuksen osalta vastaava luku oli 53 prosenttia ja SDP:n
osalta 36 prosenttia. Puolueista kaikkein positiivisimmin vaalirahakohu vaikutti nkemyksiin
Taulukko 13.2
Vaalirahakohun seuraaminen
a
ikluokittain (%)
Ka|||| 1821v. 2531v. 3511v. 1551v. 551v. 5v.
lyv|rpa|jor 1Z 13 13 11 19 2
Ve||opa|jor 15 29 3 12 19 51 1Z
Er|ov|r|aarpa|jor 31 1Z 53 11 39 23 21
E||a|r|aar 1 11 5 1 1 1 3
YlT 100 100 100 100 100 100 100
(r) (Z99) (15) (120) (112) (122) (15Z) (213)
a
Kysyrys|uu|u|seuraavasl|:V|ssaraar|ro|elleseurarrulv||revuos|ervaa||ra|a|o|ua?Ka||||vaslausva||loe|dolra|yval
lau|u|orr|ve|||a.
236 Muutosvaalit 2011
Perussuomalaisista. Perti 30 prosentilla vastaajista ksitykset Perussuomalaisista muuttuivat
mynteisemmiksi. Mys Vasemmistoliiton kohdalla suurempi osa vastaajista (25 prosenttia)
katsoi mielikuviensa muuttuneet mynteisemmiksi kuin kielteisemmiksi (23 prosenttia).
Koska Perussuomalaiset oli vaalien ehdottomasti suurin voittaja ja toisaalta Vasemmistoliitto
kuului hvijiin, on niden tulosten perusteella vaikea todeta, ett vaalirahakohulla olisi ollut
suora vaikutus vaalien lopputulokseen.
Vaalirahoituskohun seuraamisen vaikutusta nestysvalintoihin voidaan tarkastella
mys tarkemmin, kuten taulukossa 13.4 on tehty. Erityisen kiinnostavaa on tarkastella, vaih-
toivatko kohua tarkemmin seuranneet suuremmalla todennkisyydell puoluettaan 2007
vaaleista verrattuna niihin, jotka eivt kohua seuranneet. Tt analyysia varten vastaajat luo-
kiteltiin viiteen ryhmn sen mukaan, mik oli heidn nestysvalintansa vuoden 2007 ja
vuoden 2011 vaaleissa. Taulukossa on mukana vain ne vastaajat, joilla oli nioikeus vuoden
2007 vaaleissa. Yli puolet vastaajista (56 prosenttia) nesti samaa puoluetta molemmissa
vaaleissa, kun taas 26 prosenttia vaihtoi puoluetta. Mobilisoituneet nestjt (8 prosenttia)
ovat sellaisia vastaajia, jotka jttivt nestmtt 2007, mutta nestivt viime vaaleissa ja
demobilisoituneet (5 prosenttia) puolestaan nestivt 2007 mutta ei 2011. Passiiviset (5
prosenttia) eivt nestneet kummissakaan vaaleissa.
Taulukon 13.4 tulokset osoittavat, ett vaalirahakohulla oli vaikutuksia nestysvalintoi-
hin puolueen vaihtamista tarkasteltaessa, mutta vaikutus ei ollut kovin voimakasta. Kohua
tarkemmin seuranneista puoluetta vaihtoi 30 prosenttia, kun taas sit vhemmn seuran-
neista puoluetta vaihtoi 20 prosenttia. Kohu ei merkittvsti vaikuttanut siihen, kvivtk
vastaajat ahkerammin nestmss vai ei. Itse asiassa mobilisoituneita nestji, eli niit,
jotka eivt nestneet 2007 mutta niss vaaleissa nestivt, on suhteellisesti enemmn
niiden vastaajien joukossa, jotka seurasivat vaalirahakohua vhn tai ei ollenkaan. Vastaava
Taulukko 13.3
Vaalirahakohun vaikutus ksityksiin poliitikoista yleens ja eduskuntapuolueista
a
(%)
Ka|||| Ko|oo- 30P Perus- Kes|usla vaser- v||real RKP Kr|sl||||s-
po|||l||ol rus suora- r|slo|||llo dero-
|a|sel |raal|l
Vyorle|serr||s| 1 11 22 30 5 25 18 11 18
K|e|le|serr||s| Z2 53 3 20 Z2 23 30 29 28
E|valruullureel 23 33 12 50 23 53 53 5Z 51
100 100 100 100 100 100 100 100 100
(Z89) (Z8) (Z8) (Z8) (Z88) (Z82) (Z81) (Z83) (Z85)
a
Po|||l|||ojerarv|o|rl|a|os|eva|ysyrys|uu|u|seuraavasl|:V|ler|o|uva||ull||as|ly|s||rrepo|||l||o|slaerreredus|urlavaa|eja?
Kas|ly|ser|po|||l||o|slaruullu|val.vaslausva||loe|dolo||val:pa|jorryorle|serr||s|,jor||rverrarryorle|serr||s|,jor||r
verrar||e|le|serr||s|,pa|jor||e|le|serr||s|ja|as|ly|ser|e|valruullureel|a|r|aar.
Y|s|lla|slerpuo|ue|derarv|o|rl|a|os|eva|ysyrys|uu|u|:V|ler|o|uva||ull||as|ly|s||rreseuraav|slapuo|ue|slaerrer
edus|urlavaa|eja?Kas|ly|ser|puo|ue|slaruullu|val.vaslausva||loe|dolo||valsaral|u|rpo|||l|||oja|os|evassa|ysyry|sessa.
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 237
havainto voidaan tehd demobilisoituneiden nestjien joukossa. Nin on todennkist,
ett vuoden 2011 vaaleissa hiukan kohonnut nestysaktiivisuus ei johtunut ainakaan vaali-
rahakohun seuraamisesta.
Ptelmt
Kevn 2011 eduskuntavaalikampanjan taustaa vritti merkittvsti jo vuonna 2008 alkanut
vaalirahoituskohu. Laaja julkinen keskustelu vauhditti mys vaalirahoituslainsdnnn uu-
distamista, vaikka varsinainen lainsdnnn muutosty oli jo alkanut ennen kohun puhkea-
mista. Uudet vaalirahoituksen avoimuutta korostavat lait sdettiinkin vuosina 2009 ja 2010
ja nill laeilla oli vaikutus vuoden 2011 vaalikampanjointiin.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien kampanjarahoitusta tarkasteltiin valittujen ehdokkai-
den ja varalle yltneiden ehdokkaiden vaalirahoitusilmoitusten pohjalta. Ehdokkaiden vaa-
likampanjabudjettien aiemmista vaaleista tuttu lhes jatkuva kasvu pyshtyi ainakin toistai-
seksi. Rahaa ehdokkaat kyttivt vuoden 2011 vaaleissa suurin piirtein saman verran kuin
edellisiss vuoden 2007 vaaleissa. Keskustan ilmoitusvelvollisten ehdokkaiden kampanja-
budjetit pienenivt kuitenkin selvsti. On vaikea mritt tarkkoja syit yleiskehitykseen,
mutta uudella lainsdnnll ja tiedotusvlineiden tarkemmalla seurannalla oli epilemtt
asiaan vaikutusta.
Eduskuntavaalitutkimuksen kyselyaineiston mukaan vaalikohua seurattiin erittin laa-
jasti kaikissa ikluokissa, vaikkakin kiinnostus oli suurinta ikkimpien valitsijoiden joukos-
sa. Tm ei ollut ylltys, koska niss ikluokissa yleenskin poliittisten asioiden seuraaminen
on aktiivisinta. Kun vastaajilta kysyttiin, miten kohu on vaikuttanut heidn ksityksiins po-
liitikoista, tulokset eivt taaskaan olleen kovin yllttvi: suurimman osan mielest ksityk-
set poliitikoista olivat muuttuneet kielteisemmiksi. Kun asiaa tarkasteltiin puoluekohtaisesti,
Taulukko 13.4
Vaalirahoituskohun seuraamisen yhteys nestysvalintoihin (%).
3euras||o|ua|yv|r E|seurarrul|o|ua Ka||||
la|re||opa|jor |ov|r|aarpa|jorla| vaslaajal
e||a|r|aar y|leersa
3araapuo|uellaaareslareel 59 52 5
Puo|uellava||lareel 30 20 2
Voo|||so|lureel Z 10 8
0eroo|||so|lureel 3 8 5
Pass|v|sel 2 11 5
YlT 100 100 100
(r) (121) (21Z) (Z1)
238 Muutosvaalit 2011
kvi ilmi, kuinka etenkin ksitykset Suomen Keskustasta olivat muuttuneet negatiivisem-
paan suuntaan. Kohun aikana kuva Perussuomalaisista oli puolestaan muuttunut positiivi-
sempaan suuntaan enemmn kuin milln muulla puolueella.
Koska Perussuomalaiset oli vaalien ylivoimainen voittaja ja Keskusta puolestaan suu-
rin hvij, voisi ajatella, ett vaalirahoituskohu oli merkittv tekij vaalien lopputuloksen
kannalta. Tuloksiin vaikuttivat monet eri tekijt, eik vaalirahakohun kokonaisvaikutuksen
eristminen muista tekijist ole helppoa. Tmn luvun tulosten mukaan vaalirahakohua
aktiivisesti seuranneet vaihtoivat puoluetta vuoden 2007 vaaleista vuoden 2011 vaaleihin
todennkisemmin kuin he, jotka olivat seuranneet kohua vhemmn. Tm viittaa siihen,
ett kohulla oli vaikutusta nisiirtymiin puolueiden vlill.
Vaalirahakohun positiivisiin vaikutuksiin kuuluu suomalaisen poliittisen rahoituksen
avoimuuden kasvaminen ja sit myt ehk mys uuden poliittisen kulttuurin syntyminen.
Nin aikaisempi vaalirahoitukseen liittyv lpinkymttmyys on jnyt ainakin toistaiseksi
taakse. Muutosten pitkaikaiset seuraukset jvt nhtviksi tulevaisuuden vaalikampanjois-
sa.
Vaalirahoitus ja vaalirahakohu 239
Lhteet
Broberg, Jenny (2004): De invaldas valfnansiering i riksdagsvalet 2003. Julkaisematon pro gradu -ty.
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.
Duverger, Maurice (1978): Political Parties. London: Methuen & Co Ltd.
Epstein, Leon D. (1967): Political Parties in Western Democracies. New York: Frederick A. Praeger
Publishers.
GRECO (2007): Suomen puoluerahoituksen lpinkyvyytt koskeva arviointiraportti. Strasbourg, 7. jou-
lukuuta 2007.
Katz, Richards S. ja Peter Mair (1995): Changing Models of Party Organization and Party Democracy.
Te Emergence of the Cartel Party. Party Politics 1, 528.
Komiteanmietint (1999): Vaalirahoituskomitean mietint 1999:6.
Komiteanmietint (2009): Puoluerahoituksen avoimuus. Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan mietint.
Oikeusministeri 2009:3.
Moring, Tom ja Juri Mykknen (2009): Vaalikampanja. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.),
Vaalit yleisdemokratiassa. Tampere: Tampere University Press, 2859.
Nassmacher, Karl-Heinz (2009): Te Funding of Party Competition. Political Finance in 25 Democracies.
Baden-Baden: Nomos.
Sundberg, Jan (1996): Partier och partisystem i Finland. Esbo: Schildts Frlag.
Sundberg, Jan (2003): Parties as Organized Actors. Te Transformation of the Scandinavian Tree-Front
Parties. Helsinki: Te Finnish Society of Sciences and Letters.
Sundberg, Jan (2011): Riksdagsval p land. Teoksessa Kimmo Grnlund (toim.), Sprk och politisk
mobilisering. Finlandssvenskar i publikdemokrati. Borg: Svenska litteratursllskapet i Finland,
163204.
Tarasti, Lauri (2010): Vaaliehdokkaiden ja puolueiden rahoitusopas. Helsinki: Edita.
Ternous, V.N. ja Hannu Rautkallio (1992): NKP ja Suomi. Keskuskomitean salaisia dokumentteja 1955
168. Helsinki: Tammi.
Trnudd, Klaus (1968): Te Electoral System of Finland. London: Hugh Evelyn.
van Biezen, Ingrid (2010): Campaign and Party Finance. Teoksessa Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi
ja Pippa Norris (toim.), Comparing Democracies 3. Los Angeles: Sage, 6597.
Venho, Tomi (2008): Piilotettua julkisuutta. Suomalaisen puolue- ja vaalirahoituksen avoimuusintressi nor-
meissa ja kytnnss. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.
Venho, Tomi (2009): Puoluerahoituksen perusteita. Vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan mietinnn liite
2, 78108.
240 Muutosvaalit 2011
14
Trkeimmt asiakysymykset ja
vakavimmat ongelmat
Sami Borg
Tm luku kuvaa vuoden 2011 eduskuntavaalien trkeimpi asiakysymyksi valitsijoille esi-
tettyjen kyselykysymysten pohjalta. Lisksi analysoidaan, mit aiheita valitsijat yleens otta-
en pitvt maamme vakavimpina yhteiskunnallisina ongelmina, ja mik puolue kykenee va-
litsijan mielest parhaiten hoitamaan hnen mielestn vakavinta ongelmaa. Ptavoitteina
on hahmotella poliittisten asiakysymysten keskinist trkeysjrjestyst sek osoittaa sellaisia
eri puolueiden kannattajakunnille ominaisia asiakysymyksi ja teema-alueita, jotka vaikutti-
vat merkittvsti valitsijoiden puoluevalintoihin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.
Analyysi lhestyy valitsijoiden, puolueiden ja asiakysymysten kolmiota toisenlaisesta n-
kkulmasta kuin tmn kirjan luku 10, jossa huomio kohdentui muun muassa puolueiden
kannattajakuntien sosiodemografseen rakenteeseen sek puoluejrjestelmn keskeisiin risti-
riitaulottuvuuksiin. Nyt tarkastelu keskittyy ajankohtaisimmiksi koettuihin yhteiskunnalli-
siin ongelmiin sek asiakysymyksiin erityisesti nestysvalintojen kannalta.
Empiirinen analyysi on pelkistetty. Vaalien puoluevalinnan mukaan ristiintaulukoidut
tulokset asiakysymysten painoarvosta nestmisess auttavat aluksi hahmottamaan puolu-
eiden yleist profloitumista asiakysymysperusteluissa. Tmn jlkeen tarkastellaan luokitte-
luja, jotka on muodostettu trkeimpi asiakysymyksi ja vakavimpia ongelmia kartoittanei-
siin avokysymyksiin annetuista vastauksista.
Analyysin tavoitteilla on yhtymkohtia useisiin vaalikampanja-, mielipide- ja nestys-
tutkimuksen suuntauksiin. Journalismin tutkimuksessa on jo pitkn kiinnitetty huomiota
yhteiskunnallisen keskustelun asialistan muotoutumiseen. Tiedotusvlineill voi olla kes-
keinen rooli yleens yhteiskunnallisen agendan mrittjn. Media vaikuttaa siihen mihin
kansalaisten huomio kiinnittyy ja siihen, miten eri aiheiden mielletn liittyvn vaaleissa tar-
jolla oleviin vaihtoehtoihin (McCombs ja Shaw 1968). Laajojen kansanjoukkojen tiedot ja
mielikuvat politiikasta ovat tietenkin olleet jo hyvin pitkn posin median vlittmi, eik
valitsijoiden suuri enemmist viitsi perehty tarkasti poliittisiin kysymyksiin.
Vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen kyntikyselyaineiston CSES-moduulin (ks.
liite 1 kirjan lopussa) avokysymykset yhteiskunnan vakavimmaksi koetusta ongelmasta ja
vaalien trkeimmst asiakysymyksest ovat toimineet jo kauan mainitun agenda setting
-tutkimuksen perustykaluina. Kysymys vakavimmasta ongelmasta on perisin George Gal-
lupin varhaisista mielipidemittauksista Yhdysvalloissa ja ensimmisen kerran sit kysyttiin
amerikkalaisilta jo vuonna 1935. Myhemmin kysymyksen pohjalta on syntynyt lukuisia
variantteja. (Smith 1985, 264-) Vaaleihin ja nestmiseen liittyvss agenda setting tut-
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 241
kimuksessa on tyypillist verrata kansalaisten trkeimpin pitmien asiakysymysten listaa
asiakysymysten esilloloon mediassa. Nyt toteutettava analyysi ei pyri suoraan thn, mutta
empiirisen analyysin tuloksia peilataan lopuksi tmn kirjan toisessa ja kolmannessa luvussa
esitettyihin tietoihin eri aihealueiden esillolosta mediassa vaalikampanjan aikana.
Suomalaisten ksityksi yhteiskunnan vakavimmista ongelmista on mitattu Gallup-
operationalisointia muistuttavalla mittarilla
1
varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla toteutetuissa
puolueiden ajankohtaistutkimuksissa, joiden tutkimusaineistot on tallennettu Yhteiskunta-
tieteelliseen tietoarkistoon. Niden aineistojen vuosien 19721994 pitkittistarkastelulla on
esimerkiksi osoitettu, ett kansalaisten huoli ympristst on pitklti noudattanut mediajul-
kisuuden pivjrjestyst (Suhonen 1994, 174177). Nyt analysoitava, vakavinta ongelmaa
koskeva kysymys sisltyy mys vuoden 2007 vaalitutkimusaineistoon (FSD2269), mutta ts-
s luvussa avokysymyksen tuloksia ksitelln kuitenkin ainoastaan vuoden 2011 aineistolla.
Politiikan asiakysymyksi on tiedustelu Suomessa eri tutkimusaineistoissa mys struktu-
roidulla kysymyksenasettelulla, jossa vastaajille luetellaan joukko yksittisi asiakysymyksi
ja he arvioivat kutakin yleens neli- tai viisiportaisella vastausasteikolla. Joissakin vaaleja en-
nen kootuissa kyselyiss on tiedusteltu sit, mit teemoja vastaajat pitvt tulevissa vaaleissa
trkeimpin (Djupsund ja Carlson 2005). Tyypillisimpi ovat kuitenkin olleet vaalien jl-
keen kootut tiedot asiakysymysten trkeydest yleens tai kysymykset niiden vaikutuksesta
puoluevalintaan. Vuoden 2003 eduskuntavaaleja koskevassa tutkimuksessa Heikki Palohei-
mo hydynsi analyysissaan strukturoitua kysymysosiota siit, mit politiikan asiakysymyksi
vastaajat pitivt itselleen trkein (Paloheimo 2005, 202209). Tulokset osoittivat puolu-
eille ominaisia asiakysymyksi sek jsensivt mys puoluejrjestelmn perusulottuvuuksien
kannalta olennaisia asiakysymysryhmi. Paloheimon mukaan asiakysymykset voivat vaihdel-
la eri vaaleissa paljonkin ja ne vaikuttavat todennkisimmin liikkuvien nestjien puolue-
valintoihin (ma, 208 209).
Vaalitutkimuksille ominaisin strukturoitu kysymystyyppi koskee asiakysymysten vaiku-
tusta puoluevalintaan. Kysymyspatteristojen pkysymysten muotoilut, tiedusteltavat asia-
kysymykset sek vastausvaihtoehdot ovat tosin vaihdelleet sen verran, ett luotettavia ja kat-
tavia pitkittistarkasteluja ei vielkn ole helppoa tehd.
Kaikkiaan asiakysymyspatteristojen analysointi onkin jnyt suomalaisessa akateemises-
sa tutkimuksessa melko vhiseksi etenkin siihen nhden kuinka paljon ilmialueesta lytyy
datamateriaalia. Paloheimon mainitun analyysin lisksi aikaisemmissa eduskuntavaalitutki-
muksissa asiakysymysten trkeytt on verrattu valitsijoiden odotuksiin siit, millaisia aiheita
kampanjassa tulisi ksitell (ks. esim. Pesonen ym. 1993, 427430). Lisksi vuoden 2003
eduskuntavaaleista tehdyss kansallisessa vaalitutkimuksessa esiteltiin suppeasti kyntikyse-
lyihin ja GallupKanava-aineistoihin perustuvia tietoja joidenkin asiakysymysten merkityk-
sest vuosien 19912003 eduskuntavaaleissa nestmiseen (ks. Borg ja Moring 2005, 54).
Systemaattisimmin Suomen yhteiskunnallisten ongelmien asialistaa ja poliittisten asia-
kysymysten roolia vaaleissa on parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana monitoroitu
Elinkeinoelmn valtuuskunta EVA:n kansallisissa asennetutkimuksissa (ks. Haikonen ja
1 Esimerkiksi vuoden 1988 puolueiden ajankohtaistutkimuksessa (FSD1015) avokysymys kuului
seuraavasti: Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne?
Mist? Ent onko mielestnne muita huolenaiheita?
242 Muutosvaalit 2011
Kiljunen 2003 sek Haavisto ja Kiljunen 2011). EVA:n tutkimusaineistot sisltvt moni-
puolisesti aihepiiri ksittelevi kysymyksi ja joka toinen vuosi toteutettuina ne ovat kyen-
neet reagoimaan joskus melko nopeastikin muuttuviin keskeisimpiin teemoihin.
Asiakysymykset ja puoluevalinta:
strukturoitu kysymyksenasettelu
Vuoden 2011 vaalitutkimusaineistossa tiedusteltiin puoluevalinnan syit kahdella erilaisella
strukturoidulla kysymysosiolla. Niist ensimminen sisltyi kyntikyselyyn ja se koski puo-
luevalinnan yleisi syit. Tmn kysymyssarjan tuloksia ksiteltiin jo edell luvussa 11. Tau-
lukossa 11.4 tarkastelluista kymmenest tekijst trkeimpi vuoden 2011 puoluevalintaan
ratkaisevasti vaikuttaneita olivat puolueen arvomaailma (42 %), ett puolueella on ptevi
henkilit hoitamaan maassa harjoitettavaa politiikkaa (30 %) ja ett puolueella on hyv linja
monissa viime aikoina esill olleissa kysymyksiss (29 %). Tllainen valintaperustelujen kr-
kikolmikko osoittaa, ett puolueiden ja poliitikkojen harjoittamaan politiikkaan kohdistu-
villa yleisill toimintaodotuksilla ja tulevaisuutta koskevilla yleisill politiikkaodotuksilla on
keskeinen rooli eduskuntavaalien puoluevalinnassa.
Puolueisiin ja poliitikkoihin kohdistuvat yleiset toimintaodotukset liittyvt tietoihin ja
mielikuviin niden tavoitteista ja profileista. Vaaleissa valitsijat peilaavat olemassa olevia k-
sityksin politiikan vaihtoehdoista vaalikampanjoissa esille nouseviin asioihin ja vaalilupa-
uksiin. Tutkimuksen keinoin ei tietenkn ole yksinkertaista jsent tarkasti vaalivalintojen
autenttisia asiaperusteita ja asiapainotteisuutta, eik myskn asiakysymysten keskinist
trkeysjrjestyst valintahetkell. Valintoihin vaikuttavat asiakysymykset ovat moninaisia ja
pllekkisi, ja ne liittyvt suomalaisessa vaalijrjestelmss sek puolueisiin ett ehdokkai-
siin. Lisksi asiakysymykset muodostavat vain yhden syyryhmn puolue- ja ehdokasvalin-
noille. Siksi ilmialueen tutkimiseen on hyv kytt toisiaan tydentvi mittaustapoja.
Vaalitutkimusaineiston toinen strukturoitu, puoluevalintaa koskeva kysymysosio oli
sijoitettu niin sanottuun pervaunukyselyyn, johon osallistui 62 prosenttia kyntikyselyn
vastaajista. Tss asiakysymyksiin keskittyvss mittarissa pkysymys kuului seuraavasti:
Kuinka trkeit seuraavat politiikan osa-alueet tai asiakysymykset olivat teille, kun arvioit-
te puoluevalintaanne juuri kydyiss eduskuntavaaleissa? Vastaajat arvioivat viisiportaisella
vastausasteikolla yhteens 23 yksittist asiakysymyst ja saadut tulokset on koottu tauluk-
koon 14.1. Prosenttiluvut ilmoittavat niiden vastaajien osuuden, jotka pitivt asiakysymyst
erittin trken puoluevalintansa kannalta. Asiakysymykset on jrjestetty taulukkoon puo-
lueiden tuloksissa ilmenneiden erojen perusteella siten, ett joillekin puolueille on esitetty
niit erityisesti profloivia asiakysymyksi.
Taulukon 14.1 ylimmt yhdeksn numerorivi osoittavat aluksi sellaisia politiikan asia-
kysymyksi, joita kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajista melko suuri osa piti erittin
trken puoluevalinnalleen, ja jotka eivt profloineet yht tai kahta puoluetta erilleen muis-
ta puolueista. Ryhmn kolme trkeint (vanhustenhoito, terveyspolitiikka ja tyllisyyspoli-
tiikka) ovat samalla puoluevalinnalle trkeimmt asiakysymykset kaikkien vastaajien joukos-
sa.
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 243
Taulukko 14.1
Kuinka trkeit seuraavat politiikan osa-alueet tai asiakysymykset olivat teille, kun arvioitte
puoluevalintaanne juuri kydyiss eduskuntavaaleissa? Erittin trke-vaihtoehdon kokoamat
prosenttiosuudet pervaunulomakkeen kysymysosion 23 kysymyksess eduskuntavaaleissa
2011 nestetyn puolueen mukaan (%)
a
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 TP E|aar. Ka||||
var|usler|o|lo 13 1 55 1 13 11 5 55 51 55
Terveyspo||l||||a 38 59 53 51 51 3 50 52 53 50 19
Tyo|||syyspo||l||||a 11 5Z 15 11 8 38 39 11 53 39 1Z
Laslerja|aps|per-
|e|deras|al 3 51 13 19 19 38 3 59 51 11 15
veropo||l||||a 11 51 38 32 18 1Z 3 3Z 15 31 10
Eu-po||l||||a 32 22 31 22 11 15 3 30 23 19 21
Nuor|||elar|ealas|al 22 30 2 21 31 30 3 30 31 33 28
Kou|uluspo||l||||a 23 2Z 11 19 21 21 2Z 15 18 20 21
u||o-jalurva|||suus-
po||l||||a 31 22 31 22 11 15 3 30 23 19 21
.RNRRPXVWDSURORLYDW
3uorerla|ousja
|||pa||u|y|y 0 15 38 15 19 19 39 18 19 30 11
Yr|lys-jae||r|e|ro-
lo|r|rla 3Z 19 1Z 31 Z 12 32 19 3 13 23
9DVHPPLVWRDSURORLYDW
Tu|oerol 13 51 0 35 Z8 10 11 2Z 11 12 13
3os|aa||po||l||||a 21 10 39 2Z 18 3Z 2Z 18 35 39 35
Asurlopo||l||||a 11 28 25 11 31 1Z 18 19 12 23 20
3HUXVVXRPDODLVLDSURORLYDW
R||o||.lorjurlajara|d.
e|aalurva|||s. 10 1Z 5Z 1 33 29 3 18 55 13 15
Vaa|arruullopo||l||||a 19 1Z 51 11 19 18 32 Z 28 20 21
.HVNXVWDDSURORLYDW
A|uepo||l||||a 13 1 1Z 31 21 5 23 15 20 18 18
5.3WlSURORLYDW
K|e||po||l||||a Z 12 1 9 5 1 1 8 9 9
9LKUHLWlSURORLYDW
Yrpar|sloas|al 12 15 10 18 23 Z1 22 15 28 2Z 20
Yd|rvo|ra 20 22 1 21 1Z 5 23 1 18 21 23
Erer|apo||l||||a 18 29 21 28 19 38 23 11 32 2 25
3e|suaa||va|err|s-
lojerasera 1 3 5 9 11 29 13 - 11 8
.'WlSURORLYDW
Per|rle|selarvolja
roraa|||as|ly|sel 23 19 29 2 12 8 18 Z5 21 20 23
(rp|er|rr|||aar) (131) (135) (111) (101) (5Z) (10) (22) (2) (18) (80) (Z80)
a
Vuulvaslausva||loe|dolo||valre||olar|ea,e||ov|r|aarlar|ea,e||a|r|aarlar|eajaerosaasaroa.Kysyryses|lell||rryos
aareslarallajallare|||ejaosaaareslare|slae||erlorulpuo|ueva||rlaarsa(TP=l|elopuulluu).
244 Muutosvaalit 2011
Tmn yhdeksn asiakysymyksen joukon krkikastiin sijoittuu tuttuja hyvinvointipo-
litiikan perusalueita, jotka ovat nousseet esiin mys aiemmissa tutkimuksissa joko trkeim-
miksi arvioituina yhteiskuntapolitiikan teemoina (vrt. Paloheimo 2005, 202204; Haavisto
ja Kiljunen 2011, 40) tai erityisesti vaaleissa nestmisen kannalta keskeisimpin asiakysy-
myksin (Borg ja Moring 2005, 54). Useimmat hyvinvointipolitiikan perustavat asiakysy-
mykset, kuten tyllisyyspolitiikka, profloivat edelleen erityisesti vasemmistopuolueita eli
SDP:n ja Vasemmistoliiton nestji. Toisaalta on silmiinpistv ja mys odotettua, ett
vasemmistopuolueet eivt hallitse nit teemoja yksinoikeudella. Mys Perussuomalaisten
ja Keskustan nestjist lhes yht suuri osuus piti tyllisyyteen, hoivaan ja perusturvaan
liittyvi teemoja erittin trkein puoluevalinnalleen.
Sit vastoin Kokoomuksen ja Vihreiden kannattajista usein selvsti harvemmat pitivt
hyvinvointipolitiikan keskeisi teemoja puoluevalinnalleen hyvin merkittvin. Vihreill
havainto johtunee osittain siit, ett puolueella on muita puolueita nuorempi kannattaja-
kunta. Kokoomuslaisilla lienee puolestaan keskimrin muita paremmat mahdollisuudet
kytt muita kuin julkisin varoin rahoitettuja peruspalveluja. RKP:n ja KD:n tuloksiin on
suhtauduttava varoen, koska niden puolueiden vastaajamrt ovat tarkastelun pienimmt.
Puolueiden lisksi taulukko tarkastelee valitsijoita, joiden kohdalla puoluekantaa koskeva
tieto puuttuu (TP) tai jotka jttivt nestmtt vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Niden
kahden ryhmn tulokset muistuttavat koko taulukossa melko tarkoin kaikkien vastaajien ko-
konaistuloksia.
Valtaosa kysymyspatterin kysymyksist profloi jonkin puoleen tai joitakin puolueita
erilleen muista. Taulukon 14.1 tapa asettaa yksittinen asiakysymys vain yht puoluetta pro-
floivaksi on ehk turhankin suoraviivainen, mutta tulosten tulkinnassa voidaan tuoda esille
tulkintaa tydentvi lisnkkohtia. Kokoomus erottuu knteisesti vasemmistopuoluei-
ta profloivassa tuloerokysymyksess: kokoomuslaiset eivt valinneet puoluettaan tuloerojen
kaventamisen toivossa. Lhes yhdeksn kymmenest puolueen nestjst ei pitnyt teemaa
puoluevalinnalleen erittin trken syyn. Kokoomukseen kohdistuneissa puoluevalin-
noissa korostuvat muita puolueita enemmn mys Suomen talous ja kilpailukyky sek yritys-
ja elinkeinotoiminta. Nit teemoja kokoomuslaiset ovat pitneet trkein mys aiemmissa
asiakysymysanalyyseissa (Paloheimo 2005, 202204).
Vasemmistopuolueita profloivat puolestaan Kokoomukseen ja Keskustaan verrattuna
tuloerokysymys sek sosiaali- ja asuntopolitiikka. Vasemmistopuolueiden nestjien perus-
telut eivt juurikaan erotu niss teemoissa perussuomalaisten puoluevalinnan perusteluista.
Kaikkiaan asiakysymystarkastelu osoittaa, ett varsinkin SDP:n kannattajat erottuvat mui-
den puolueiden nestjist tavassaan painottaa joitakin keskeisi hyvinvointipolitiikan osa-
alueita (mm. vanhustenhoito, terveyspolitiikka, tyllisyyspolitiikka ja veropolitiikka).
Strukturoituun kysymyksenasetteluun perustuva asiakysymysosio nostaa Perussuomalai-
siin kohdistuneelle puoluevalinnalle ominaisiksi teemoiksi rikollisuuden torjunnan ja erityi-
sesti maahanmuuttopolitiikan. Tm tulos vahvistaa luvussa 11 esitettyj havaintoja PS:n
nestmisen syist.
Loput puoluekohtaiset profilihavainnot ovat ylltyksettmi toistaen aiemmissa tutki-
muksissa havaittuja profileja (Paloheimo 2005). Keskustalaiset painottivat puoluevalintansa
syyn aluepolitiikkaa, RKP:n nestjt kielipolitiikkaa ja KD:n nestjt perinteisi arvoja
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 245
ja moraaliksityksi. Vihreit nestneet profloituivat hekin odotetusti, kun he painottivat
puoluevalinnassaan muiden puolueiden nestji selvsti enemmn ympristasioita, ydin-
voimakysymyst, energiapolitiikkaa ja seksuaalivhemmistjen asemaa. Tulokset korostavat,
ett puoluevalintojen perusteluja ajatellen puolueiden vlill on selkeit eroja, kuten mys
luvun 10 analyysi puoluejrjestelmn ristiriitaulottuvuuksista osoitti.
Eduskuntavaalien trkein asiakysymys
avokysymyksen perusteella
Taulukossa 14.1 valitsijoiden arvioimat seikat perustuivat tutkimuksen suunnitteluvaihees-
sa ennalta laadittuun listaan keskeisist politiikan osa-alueista ja asiakysymyksist. Teemat
liittyivt nimenomaan puoluevalintaan mutta seuraavassa vaalien asiakysymyksi tarkastel-
laan yleisemmlt kannalta. Kyntikyselyn vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa mys
omin sanoin, mit vaaliteemaa he pitivt trkeimpn. Avokysymys kuului sanatarkasti nin:
Mik oli teille niden eduskuntavaalien trkein asiakysymys?.
Saadut vastaukset koodattiin taulukon 14.2 luokkiin monivaiheisesti. Ensimmisess
vaiheessa tiedonkeruusta vastannut Taloustutkimus Oy siirsi haastateltujen antamat vasta-
ukset sellaisinaan shkiseen tutkimusaineistoon tekstimuodossa. Suurin osa vastauksista oli
lyhyit, yhden tai korkeintaan muutaman sanan vastauksia, mutta joukossa oli mys pitkh-
kj lauseita trkeimmist asiakysymyksist. Tmn jlkeen tutkimusaineiston kyttkun-
toon saattamisesta vastannut Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto laati avokysymykselle noin
50 vastausluokan perusluokituksen ja vastaukset koodattiin luokituksen mukaisesti
2
. Sitten
perusluokitus ryhmiteltiin viel uudelleen taulukosta 14.2 ilmeneviin luokkiin.
Kaikkien vastaajien vastausjakaumasta voidaan aluksi tehd muutama phavainto. En-
sinnkin vastaajat vastasivat kysymykseen ilahduttavan aktiivisesti, sill trkeimmn asia-
kysymyksen kertoi lhes 90 prosenttia kaikista vastaajista. Kaikkiaan trkeimpien asiakysy-
mysten kirjo oli laaja ja viiden suosituimman vastausluokan yhteenlaskettu osuus kaikista
vastauksista ji niukasti alle 40 prosentin. Tyypillisimpi olivat vastausluokat, jotka kersivt
alle prosentin osuuden kaikista annetuista vastauksista. Avokysymys toi esiin runsaasti mys
sellaisia teemoja, joita strukturoidut kysymyksenasettelut eivt kattaneet.
Vaalituloksen kannalta ja agendatutkimusnkkulmasta on kiinnostavaa, ett EU:n krii-
simaiden tukemiseen liittyv vastausluokka kersi kiistatta eniten mainintoja. Thn vaikutti
etenkin se, ett niin sanottu Portugali-paketti nousi vaalikampanjan loppuvaiheessa merkit-
tvn asemaan julkisessa keskustelussa. Perussuomalaisten nestjist jopa joka neljs (24
%) ilmoitti vaalien trkeimmksi kysymykseksi juuri tmn asiakokonaisuuden.
Muutamat seuraavaksi eniten mainintoja kernneet vastaukset sijoittuvat luokkiin, jotka
muistuttavat taulukon 14.1 yksittisi asiakysymyksi. Niiden kohdalla taulukon 14.2 puo-
lueiden vliset erot varmentavat aiemmin havaittuja tietoja. Tyllisyyden kohentaminen ja
2 Perusluokituksen laati tmn luvun kirjoittaja ja koodauksesta vastasi tietoarkistossa Taha Gad. Kysely sislsi
avokysymyksen mys vaalien toiseksi trkeimmst asiakysymyksest, mutta siihen saatuja vastauksia ei ksitell
tss yhteydess.
246 Muutosvaalit 2011
Taulukko 14.2
Mik oli teille niden eduskuntavaalien trkein asiakysymys? Avokysymyksen luokitellut
vastaukset eduskuntavaaleissa 2011 nestetyn puolueen mukaan (%)
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 TPE|aar. Ka||||
K|e|le|selEu-as|al,ve||ara|derlu|er|rer,
Porlua||-pa|ell|,va|ausra|aslol 13 11 21 19 8 Z 1 8 20 11
Tyo|||syys/lyolloryys 11 11 11 10 Z 3 2 3 9 10 9
va|l|orla|ous,|yv|rvo|rr|r/|yv|rvo|rl|va|l|or
sa||.,e|a|e|arroslo,lyour|erp|derl. 15 5 3 1 Z Z 5 1
Tu|oerojer|asvu,er|arvo|suuder||s.,
sos|aa||rero||euderru|a|suus 2 8 5 - 11 Z 9 3 3 3 5
E|a|e|a|sleras|al/e|a||eel 5 1 1 Z 1 13 3 9 1 5
var|usler|o|lo 3 Z 1 3 5 - 2 13 5 2 1
Vaa|arruullopo|.,raa|arruulor
|||||lser|rer 2 3 10 1 5 1 2 3 - 2 1
Eu:ssapysyr|rer,vasluu|||rerEu-po|. Z 3 1 3 2 8 Z 1 1
3os|aa||-jalerv.|uo|lo 3 3 1 3 10 3 2 13 1 2 3
Laps|per|e|deraserajalu|| 5 1 2 - 3 2 - 1 3 3
verolus/veropo||l||||a 1 8 1 2 2 5 2 3 3 2 3
P|er|lu|o|sler/|oy||eras|a,ruo|ajorol,
|arsa|a|spa|||a 2 3 3 8 - 2 5 2 3 3
Luorrorsuoje|u/yrpar|sloas|al 0 1 1 2 - 11 - - 1 1 2
Ruols|r||e||,||e||po||l||||a 0 1 1 - - - 29 - - 2 2
Yd|rvo|ra 0 1 1 1 1 Z - - 2 2 1
Ras|sr|po|s,suva|lseva|suus,ror|-
arvo|suus,ror||u|lluur|suus 2 1 1 2 1 2 3 - - 2 1
Jo||rruula|l|elopuulluu 21 18 25 3 20 31 18 35 2Z 50 29
E|osaasaroa 0 - 1 1 1 - - - - 3 1
YlT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(r) (20Z) (195) (191) (12) (83) (Z) (15) (10) (101) (1Z3) (1298)
tyttmyyden nujertaminen osoittautui avovastauksissa eduskuntavaalien toiseksi trkeim-
mksi teemaksi, eik se erotellut sanottavasti neljn suurimman puolueen nestjkuntia.
Valtiontaloudesta huolehtivat jlleen muita selvsti useammin kokoomuslaiset ja tuloerojen
kaventaminen painottuu nytkin odotetusti vasemmistopuolueiden kannattajien keskuudes-
sa.
Muiltakin osin avokysymyksiin saadut vastaukset ovat loogisia verrattuna taulukon 14.1
tuloksiin. Perussuomalaisten osalta lienee jlleen syyt korostaa sit, ett puolue kyll pro-
floituu muita puolueita maahanmuuttovastaisempana, mutta kokonaisuudessaan PS:n eh-
dokkaita nestneiden maininnat vaalien trkeimmst kysymyksest vaihtelivat lhes yht
voimakkaasti kuin muiden puolueiden nestjill.
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 247
Vakavin yhteiskunnallinen ongelma
Kyntikyselyn yleinen avokysymys vakavimmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta kuului kan-
sainvliseen CSES-vertailututkimusosioon ja kuului seuraavasti: Mik mielestnne on Suo-
men vakavin yhteiskunnallinen ongelma tll hetkell? Vastaajilta tiedusteltiin mys toi-
seksi vakavinta ongelmaa mutta taulukon 14.3 tulokset perustuvat vain vakavinta ongelmaa
kartoittaneeseen kysymykseen. Kuten muissakin aineiston avokysymyksiss, vastaukset oli-
vat posin lyhyit ja melko helposti koodattavissa. Osa vastauksista oli pitki ja ne saattoivat
sislt useitakin asioita. Niss tapauksissa vastaukseksi koodattiin ensiksi mainittu seikka.
Mys taulukon 14.3 tulokset perustuvat aineistolhtisesti laadittuun luokitukseen.
Avokysymyksen vastaukset koodattiin aluksi 40 sisltluokkaan ja taulukko yksili luokat,
jotka kokosivat vhintn 15 vastausta. Noin 93 prosenttia kaikista vastaajista mainitsi jon-
kin vakavimman ongelman. Joka sadas vastaaja ei osannut sanoa kantaansa ja tieto puuttui
kuudella prosentilla vastaajista.
Taulukko 14.3
Mik on mielestnne Suomen vakavin yhteiskunnallinen ongelma tll hetkell?
Avokysymyksen luokitellut vastaukset eduskuntavaaleissa 2011 nestetyn
puolueen mukaan (%)
K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 TP E|aar. Ka||||
Koy|yys,p|erlu|o|sleras|al,er|arvo|suus,
lu|oerojer|asvu,syrjayl.,pa|o|rvo|rl| 2 35 32 29 1Z 15 1 20 32 1 29
Tyolloryys,lyo|||syyder|o|lo,
ruor|solyolloryys 2Z 31 21 21 20 1 21 20 31 29 2
va|l|orla|ous,ju||.la|ous,ve||aarlur. 8 1 1 1 3 1 8 3 1 5
var|usleras|al,var|usler|uo|lo 5 3 1 2 3 1 3 3 1
Eu-lu||pa|el|l,lu||Porlua||||e,
va|ausra|aslol 5 5 1 5 1 1 3 3 2 1
E|a|o|lyr|rer,suurel||a|uo|al,||aarly-
r|rer,|uo|losu|de,e|a|eporr| 2 2 1 3 - 1 Z 5 2 1 2
Vaa|arruullajal/pa|o|a|sel:reulraa|| 3 2 1 1 2 3 - - 2 1 2
0ero|ral|ar|e|||olo|r|vuus,|arsar-
va||arl||a,oyro|ral|a 0 1 3 1 2 1 2 5 1 3 2
Ta|oude||.|e||lys,la|.|ooa||so|lur. 3 1 - 1 1 - 2 - 2 2 1
Terveyder|o|lo,y|e|rer 0 2 3 1 1 3 2 - - 2 1
0re|rararaa|arruullajalja
||saarlyrylraa|arruullo 1 1 2 3 - - 1 - 1 2 1
R||o|||suus,lurvalloruus,|a|r,|ur|rja
jarjesly|sersa||yr|rer,|erja|a|sel,
|epsulluor|ol 0 1 2 1 2 1 - - 1 2 1
llse||yys,arvol,roraa||rpuule 1 2 1 1 - - - 15 - - 1
A||o|o||,|uureel,ruulpa||leel 0 1 - 1 - 1 2 10 - 2 1
Jo||rruula|l|elopuulluu 1Z 11 12 1 12 21 2Z 13 18 2Z 1Z
E|osaasaroa 0 - 1 3 1 1 - - 2 3 1
YlT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(r) (20Z) (195) (191) (12) (83) (Z) (15) (10) (101) (1Z3) (1298)
248 Muutosvaalit 2011
Aikaisemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, ett vastaajat saattavat ar-
vioida koko maata koskeviksi tarkoitettuja asiakysymyksi erityisesti omalta tai lhipiirins
kannalta (vrt. Krosnick 1990, 7273 ja Johns 2010). Taulukon 14.3 kokonaistulokset viit-
taavat siihen, ett suomalaisvastaajilla yleist tilannetta painottava ajattelutapa on hallitseva.
Kaksi keskeist hyvinvointipolitiikan teemakokonaisuutta nimittin kervt yli puolet kai-
kista vastauksista. Kyhyys, tuloerojen kasvu ja syrjytyminen nousevat asiaryhmn tss
tarkastelussa krkeen 29 prosentin osuudella. Vaalien trkeimpien asiakysymysten avokysy-
myksess sisltluokan rooli oli vhisempi (5 %). Toiselle sijalle vakavimmaksi koetuissa
ongelmissa kohosi tyttmyys (26 %), joka oli kakkossijalla mys vaaleihin linkittyneess
avokysymyksess.
Lisksi kolme muuta ongelmakokonaisuutta erottui melko selvsti muista maininto-
jen lukumrn nojalla. Nit olivat julkinen talous ja erityisesti valtiontalous sek valtion
velkaantuminen (5 %), vanhustenhuolto ja yleens vanhusten asiat (4 %) sek EU:n kriisi-
maiden taloudellinen tukeminen (4 %). Muut sisltluokat kokosivat korkeintaan vain pari
prosenttia kaikkien vastaajien vastauksista. Eri puolueiden nestjien kannat eivt vaihdel-
leet vakavimpien ongelmien mrittmisess kovin paljon. Tm johtuu paljolti siit, ett
avokysymykset eivt ole yht erotteluvoimaisia kuin strukturoidut kysymykset.
Tilanne muuttuu kuitenkin jonkin verran, kun taulukossa 14.4 tarkastellaan vastaajien
kantoja siihen, mik puolue kykenee vastaajan mielest parhaiten hoitamaan hnen mainit-
semaansa vakavinta yhteiskunnallista ongelmaa. Analyysi liittyy kysymykseen puolueiden
Taulukko 14.4
Mik on mielestnne Suomen vakavin yhteiskunnallinen ongelma tll hetkell? ja
Mik puolue kykenee parhaiten hoitamaan Suomen vakavinta yhteiskunnallista ongelmaa?
Paras puolue hoitamaan ongelmaa viiden vakavimman ongelman osalta (%)
vaslaajarva|av|rparap|lara3uorerore|ra:
Paraspuo|ue Koy|yysja Tyolloryys, va|l|orla|ous, var|usler Eu:r|r||s|-
|o|laraar syrjaylyr|rer lyo|||syyder ju|||rerla|ous, as|al,var|us- ra|der
as|aa |o|lo ve||aarlur. ler|o|lo lu|er|rer
30P 2 21 1Z 20 19
KE3K 8 10 12
K0K 13 1 3Z 12 23
RKP 1 2 2 3 2
K0 3 1 - Z -
vllR 1 2 - - -
vA3 13 3 2 3 2
P3 11 13 1Z Z 29
Vuupuo|ue 1 1 3 3 2
E|r||aarpuo|ue 5 11 Z 10
E03/El3 11 18 5 22 12
YlT 100 100 100 100 100
(r) (385) (331) (59) (59) (52)
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 249
ns. omista vahvoista asiateemoista, joita ksiteltiin jo edell. Aihepiiri on aiemmin tiedustel-
tu Suomessa etenkin puolueiden ajankohtaistutkimusaineistoissa (issue ownership -teemaan
liittyvst tutkimuksesta ks. esim. Blanger ja Meguid 2008).
Taulukko 14.4 tarkastelee tlt kannalta vain viitt vakavimpana pidetty ongelmaa. On
kiinnostavaa, ett SDP erottuu kahdessa ylivoimaisesti yleisimmin mainitussa vakavimmas-
sa ongelmassa puolueena, jonka katsotaan kykenevn hoitamaan niit parhaiten. Kyhyytt
ja syrjytymist tai tyttmyytt vakavimpana ongelmana pitneist joka neljs piti SDP:t
parhaana puolueena hoitamaan ongelmaa. Muista vuoden 2011 vaaleissa suuriksi nousseis-
ta puolueista Kokoomus ja Perussuomalaiset jvt niss teemoissa vastausosuuksiltaan 15
prosentin tuntumaan tai vhn sen alle. Keskustan prosenttiosuudet jvt nit kysymyksi
trkeimpin pitvien joukossa viel paljon matalammiksi (6 % ja 8 %). Kun SDP profloituu
suhteellisen vahvasti mys vanhuskysymyksess, on luultavaa, ett varsinkin Keskustaan ver-
rattuna SDP:n kohtuullinen vaalitulos vuoden 2011 eduskuntavaaleissa perustui puolueen
vahvaan profiliin kansalaisten keskeisimpin pitmien yhteiskunnallisten ongelmien hoi-
dossa. Vastaavasti Keskustan ongelmana nytt olleen (suureksi puolueeksi) heikko profili
keskeisimpien ongelmien hoitajana.
Julkista taloutta ja valtion velkaa vakavimpana ongelmana pitneiden keskuudessa asiaa
parhaiten hoitava puolue on Kokoomus (37 %). Lisksi Kokoomus profloituu varsin hyvin
asianhoitajana mys niiden arvioissa, jotka pitivt vakavimpana ongelmana EU:n kriisimai-
den tukemista (23%). Tss ryhmss vahvin puolue oli tosin Perussuomalaiset (29 %), joka
vastusti vaalien alla asiassa hallituspuolueiden linjaa.
Taulukko 14.5 kertoo lopuksi puoluevalinnan mukaan sen, nestivtk kyselyvastaajat
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa sit puoluetta, jonka he katsoivat hoitavan parhaiten vaka-
Taulukko 14.5
Mik puolue kykenee parhaiten hoitamaan Suomen vakavinta yhteiskunnallista ongelmaa?
Vastaukset eduskuntavaaleissa 2011 nestetyn puolueen mukaan (%)
Edus|urlavaa|e|ssa2011aareslellypuo|ue
Paraspuo|ue
|o|laraar K0K 30P P3 KE3K vA3 vllR RKP K0 TP E|aar. Ka||||
K0K Z 3 1 10 1 12 12 13 8 10 1Z
30P 8 Z 13 10 11 21 12 8 15 13 22
P3 1 3 2 Z 5 5 2 8 8 20 15
KE3K 3 1 2 18 - 3 2 - 3 1 8
vA3 - 2 1 - 1 11 2 - 1 5 Z
vllR 2 1 - 1 1 2 - 3 1 1 3
RKP 0 1 1 - - 1 12 - 1 2 2
K0 1 - 1 - - 1 2 19 2 2 2
E|r||aarpuo|ue Z Z Z Z Z 5 1Z 8 Z
E03/El3 11 8 11 1Z 5 Z 19 15 12 31 1Z
YlT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(r) (20) (191) (192) (12) (83) (Z1) (13) (39) (102) (1Z) (12Z1)
Ka||||-sara|es|sa|laara|r|llujerry|r|er||sa|s|ru|derpuo|ue|deraareslaj|erl|edol(r=12).
250 Muutosvaalit 2011
vimpana pitmns yhteiskunnallista ongelmaa. Tm tarkastelu ei siis en liity lainkaan
siihen kysymykseen, mit yksittist ongelmaa vastaajat pitivt vakavimpana.
SDP:n nestjt ajattelivat yleisimmin, ett oma puolue on paras hoitamaan vakavinta
ongelmaa (76 %). Seuraavaksi jrjestyksess tulevat Kokoomuksen (67 %), Vasemmistoliiton
(64 %) ja Perussuomalaisten nestjt (62 %). Suurimmat vaalitappiot krsineiss puolueis-
sa osuudet olivat selvsti matalampia, vaikka arviot perustuvat vain niihin vastaajiin, jotka
ilmoittivat nestneens puoluetta. Keskustassa osuus on 48 ja Vihreiss vain 26 prosenttia.
Huomattakoon, ett pienimmiss puolueissa lukuja madaltanee jonkinlainen kokoefekti.
Parlamentaariselta painoarvoltaan pient puoluetta ei miellettne yht herksti parhaaksi
asianhoitajaksi vakavimmissa ongelmissa kuin suurta puoluetta.
Tiivistelm ja johtoptkset
Vuoden 2011 eduskuntavaalien alla mitattujen trkeimpien asiakysymysten ja vakavimpien
ongelmien analyysi varmensi useita aikaisemmassa tutkimuksessa ja tss kirjassa tehtyj ha-
vaintoja. Suomen eduskuntapuolueet erottuvat toisistaan, kun asiaa katsotaan puolueiden
nestjien painottamien politiikan asiakysymysten nkkulmasta. Suurimmissa puolueissa
psnt on, ett niiden nestjt pitvt puoluettaan mys parhaana hoitamaan yhteis-
kunnan vakavimmiksi katsottuja ongelmia. Tllaisessa yleisess mieless suomalaistenkin -
nestjien voidaan sanoa olevan puoluevalinnoissaan asiaorientoituneita, eivtk he suinkaan
valitse puoluetta sattumanvaraisesti (vrt. Key 1966; Krosnick 1990).
Kun valitsijat arvioivat strukturoidussa muodossa esitettyjen asiakysymysten merkityst
puoluevalintaan, trkeimmiksi asiakysymyksiksi nousivat vanhustenhoito, terveyspolitiikka,
tyllisyyspolitiikka, lasten ja lapsi-perheiden asiat ja tuloerot. Niden painotuksista lytyi
mys vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolueille tyypillisi eroja. Perussuomalaisia nes-
tneet painottivat muita selvsti enemmn puoluevalinnassaan rikollisuuden torjuntaa sek
maahanmuuttopolitiikkaa.
Asioita ja ongelmia kartoittaneet avokysymykset tukivat havaintoja siit, ett Perussuo-
malaisten vaalivoiton takana oli monien kansalaisten tyytymttmyys EU:n kriisimaiden ta-
loudelliseen tukemiseen. Avokysymyksess teema osoittautui valitsijoiden trkeimpn pit-
mksi asiakysymykseksi, vaikka se ei kernnytkn 14 prosenttia suurempaa osuutta kaikista
vastauksista. Median vaikutus vaalikampanjan asialistaan oli suuri nimenomaan tss asiassa:
aiheen merkitys korostui aivan kampanjan loppuvaiheessa ja teema nkyi vahvasti puolueva-
linnan avoimissa asiaperusteluissa.
Suomen vakavimpana yhteiskunnallisena ongelmana vastaajat pitivt asiakokonaisuutta
kyhyys, syrjytyminen ja tuloerojen kasvu (29 %) sek tyttmyytt (26 %). Noin neljn-
nes nit kysymyksi vakavimpina pitneist katsoi SDP:n parhaaksi puolueeksi hoitamaan
ongelmaa. Ilmeisesti SDP:n vahva asianhoitajaprofili keskeisimmiksi katsotuissa ongelmissa
oli osasyy siihen, miksi puolue kykeni phallituspuolueasemasta tekemn siedettvn tu-
loksen vuoden 2011 muutosvaaleissa. Rkletappion krsinytt Keskustaa leimasi puoles-
taan heikko asianhoitajaprofili kansalaisten keskeisimmiksi kokemissa ongelmissa.
Trkeimmt asiakysymykset ja vakavimmat ongelmat 251
Trkeimpien asiakysymysten ja vakavimpina pidettyjen ongelmien listat vastasivat vaa-
likampanja-ajan mediasisltj vain osittain. Tmn kirjan toisen luvun analyysi osoitti, ett
EU-politiikka oli vuoden 2011 alkukuukausina kampanjan ksitellyin aihe. Sama teema
nousi krkeen, kun valitsijat perustelivat omin sanoin vaalien trkeint asiakysymyst. Tlt
osin media siis vahvisti ja mys itse rakensi vaaliagendaa. Toisaalta muilta osin vastaavuus
ji vhiseksi, koska media ksitteli vaalijutuissaan vain vhn kansalaisten merkittvimpin
pitmi yhteiskunnallisia ongelmia. Viel vhemmn yhteist kansalaisten asiakysymysprio-
riteeteilla oli kirjan kolmannen luvun esittelemien mielipidetutkimusteemojen kanssa.
252 Muutosvaalit 2011
Lhteet
ric Blanger ja Bonnie M. Meguid (2008): Issue Salience, Issue Ownership, and Issue-Based Vote Choice.
Electoral Studies 27, 477 491.
Borg, Sami ja Tom Moring (2005): Vaalikampanja. Teoksessa Heikki Paloheimo toim., Vaalit ja demokra-
tia Suomessa. Helsinki: WSOY, 4772
Djupsund, Gran ja Tom Carlson (2005): Hg i tak och brett mllan vggarna? Teoksessa Den fnlands-
svenska vljaren (toim. sa Bengtsson ja Kimmo Grnlund). Vasa: bo Akademi, Samforsk,
5788.
Haikonen, Jyrki ja Pentti Kiljunen (2003): Mit mielt, suomalainen? EVAn asennetutkimuksien kertomaa
vuosilta 19842003. EVA-raportti. Helsinki: Taloustieto.
Haavisto, Ilkka ja Pentti Kiljunen (2011): Maailman paras maa. EVAn kansallinen arvo- ja asennetut-
kimus 2011 [verkkodokumentti]. Helsinki: Taloustieto. http://www.eva.f/wp-content/uplo-
ads/2011/03/Maailman-paras-maa.pdf [luettu 06.03.2012]
Johns, Robert (2010): Measuring Issue Salience in British Elections : Competing Interpretations of Most
Important Issue. Political Research Quarterly, vol. 63/1, 143158.
Key, V. O. (1966): Te Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting 19361960. Cambridge:
Belknap.
Krosnick, Jon (1990): Government policy and citizen passion: A study of issue publics in contemporary
America. Political Behavior 12, 5992.
McCombs, Maxwell ja Donald Shaw (1972): Te agenda-setting function of mass media, Public Opinion
Quarterly 36, 176187.
Paloheimo, Heikki (2005): Puoluevalinnan tilannetekijt. Teoksessa Heikki Paloheimo toim., Vaalit ja
demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY, 202228.
Pesonen, Pertti ja Risto Snkiaho ja Sami Borg (1993): Vaalikansan nivalta. Tutkimus eduskuntavaaleis-
ta ja vaalikansasta Suomen poliittisessa jrjestelmss. Helsinki: WSOY.
Smith, Tom (1985): Te Polls: Americas Most Important Problems Part I: National and International.
Te Public Opinion Quarterly, Vol. 49, No. 2, 264274.
Suhonen, Pertti (1994): Mediat, me ja ymprist. Helsinki: Hanki ja j.
Poliittinen kiinnittyminen
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande
sa Bengtsson och Henrik Serup Christensen
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus
Kimmo Elo ja Lauri Rapeli
Uskonto ja nestminen
Juri Mykknen
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 255
15
Medborgarnas frvntningar p
politiskt beslutsfattande
sa Bengtson och Henrik Serup Christensen
En utmanad demokrati
Under de senaste decennierna har valdeltagandet sjunkit i Finland och i mnga andra ln-
der (Wass 2008; Franklin 2004). De politiska partierna fr en allt mer tynande tillvaro med
frre medlemmar och smre frankring i de breda samhllslagren (Bengtsson 2007; Scarrow
2000). Samtidigt har medborgarnas frtroende och std fr den representativa demokratins
aktrer och institutioner sjunkit runt om i vstvrlden (Dalton 2004; Pharr & Putnam 2000;
Mattila & Snkiaho 2005) och populistiska partier har rnt allt strre framgngar (Zaslove
2008). Trots de negativa trenderna r stdet fr demokrati som system starkt (Dalton 1999).
Intrycket r att en allt strre del av befolkningen frhller sig kritisk gentemot det stt som
den representativa demokratin fungerar i praktiken (Norris 1999).
Ett vanligt argument r att mnga av de utmaningar som den representativa demokra-
tin str infr skulle kunna tgrdas genom att gra medborgarna mer delaktiga i politiken.
Fler mjligheter och nya kanaler fr medborgarna att fra fram sina sikter presenteras allts
som den medicin som kan rda bot p den frustration eller det ointresse som p mnga hll
tycks rda. Om tolkningen stmmer borde det demokratiska systemet anpassas till dagens
samhlle och de frvntningar som fnns. Nya former fr direkt medborgardeltagande borde
infras; former som delvis kan erstta dagens system dr folkvalda representanter fattar poli-
tiska beslut, eller fungera som komplement till den representativa demokratin, t.ex. i form av
folkomrstningar eller medborgarinitiativ (Dalton m.f. 2003).
I fera lnder har man redan rrt sig i den hr riktningen och har genomfrt eller tmins-
tone testat konkreta mjligheter fr direkt medborgardeltagande, t.ex. genom infrande av
medborgarinitiativ, ett mer frekvent anvndande av folkomrstningar eller andra mer inno-
vativa metoder som politiska diskussioner fr vanliga medborgare eller deltagande budgete-
ring (Cain m.f. 2003; Smith 2009). Utvecklingen i Finland inte har varit speciellt dramatisk
p det hr omrdet men ngra sm steg har tagits. Traditionellt sett har Finland i mycket
stor utstrckning frlitat sig p den representativa demokratins logik. Rdgivande folkom-
rstningar p nationell niv har endast arrangerats tv gnger.
1
Den 1 mars 2012 infrs en
1 1931 rstade folket om upphvande av frbudslagen och 1994 om medlemskap i Europeiska Unionen. P den
kommunala nivn har folkomrstningar anvnts betydligt ofare n p nationell niv. I 1995 rs kommunallag
infrdes dessutom en mjlighet fr medborgarna att p kommunal niv ta initiativ till folkomrstningar. Sista
256 Muutosvaalit 2011
ny kanal fr medborgarna att direkt pverka det politiska beslutsfattandet p nationell niv
via ett sk. medborgarinitiativ. Medborgarinitiativet innebr att minst 50000 rstberttigade
fnlndare kan ta initiativ till ny lagstifning, beslutsmakten ligger dock kvar hos riksdagen
och dess 200 ledamter. Ett liknande medborgarinitiativ har ven infrts inom den Europe-
iska Unionen i och med Lissabonfrdraget.
2
Forskningen, liksom den allmnna samhllsdiskussionen, har lnge varit elitkoncentre-
rad (Dalton m.f. 2001, 44) och medborgarnas instllning till formerna fr politiskt besluts-
fattande har inte ansetts speciellt intressant. De underskningar som har gjorts r inte enbart
f till antalet utan ven ensidiga. Dessutom har den sparsamma forskningen kommit fram
till resultatet som pekar i olika riktning. Opinionsmtningar har med jmna mellanrum visat
att folkomrstningar som beslutsmetod har ett omfattande folkligt std (Bowler m.f. 1998;
Dalton m.f. 2001; Bengtsson & Mattila 2009; Paloheimo 2007). Detta har tolkats som att
mer folkligt deltagande skulle vlkomnas och kanske dessutom kunna tgrda en del av de
problem som dagens demokratier konfronteras med.
Men argumentet att mer makt t folket skulle vara den lsning som kan rda bot p
dagens problem har inte ftt st oemotsagt. De amerikanska forskarna John Hibbing och Eli-
zabeth Teiss-Morse hvdar i sin kontroversiella studie Stealth Democracy (2002) att denna
populra tolkning baserar sig p missfrstnd och att mer politiskt infytande egentligen inte
intresserar dagens medborgare. Att de trots det svarar positivt p frgor om folkomrstning-
ar i opinionsunderskningar beror p att de inte erbjuds tillrckligt med alternativ fr att ut-
trycka sina nskeml om politiskt frndring. Enlig Hibbings och Teiss-Morses forskning
tycker mnga mnniskor illa om politiska konfikter och knner inte tilltro till att folkvalda
politiker ser till det allmnna bsta. Samtidigt r folk i allmnhet inte beredda att sjlva ta ett
strre ansvar fr det politiska beslutsfattandet och vill drfr snarare f dagens representativa
demokrati att fungera mer efektivt genom att tona ner politisk maktkamp och ge en strre
roll i beslutsfattandet t politiskt oberoende experter. Liknande attityder har ven tidigare
kunnat spras bland den fnlndska befolkningen (Bengtsson & Mattila 2009).
En av anledningarna till den sparsamma forskning om medborgarnas attityder gentemot
politiskt beslutsfattande och de tvetydiga resultaten r att det r svrt att utreda hur mn-
niskor vill att politiskt beslutsfattande skall fungera. Politiska processer r mngfacetterade
och att stlla frgor om komplicerade saker i frenklade survey-underskningar r minst sagt
utmanande. I det hr kapitlet grs trots allt ett frsk att kartlgga fnlndarnas sikter om
hur det politiska beslutsfattandet skall sktas, eller snarare hos vem som beslutsmakten br
ligga; hos medborgarna, hos politiska representanter eller hos experter. Vi undersker ven
hur synen p politiskt beslutsfattande varierar mellan olika grupper i samhllet och hur med-
borgare med olika demokratisyn engagerar sig politiskt.
ordet ligger dock fortfarande hos kommunfullmktige som kan vlja att avvisa ett medborgarinitiativ. Tio r efer
lagens infrande hade den resulterat i ca 50 rdgivande kommunala folkomrstningar (Pikkala 2006).
2 Frn och med den 1 april 2012 r det mjligt fr en miljon medborgare frn minst en frdedel av EU-lnderna att
uppmana kommissionen att lgga fram lagfrslag p omrden som omfattas av kommissionens befogenheter.
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 257
Olika syner p politiskt beslutsfattande
Vad man kan frvnta sig av medborgarna och vilket som r det ideala sttet att fatta po-
litiska beslut r ven omtvistat i den teoretiska litteraturen. Synen p hur omfattande roll
medborgarna br ha varierar beroende p vem man frgar och det fnns ven olika sikter om
vilka medborgargrupper som fredrar en form av beslutsfattande. Tre olika idealtyper kan
identiferas. Dessa benmnas hr representationssynen, deltagandesynen och expertsynen.
Nedan presenteras de tre alternativen kort kompletterat med hypoteser om vilka typer av
medborgare som fredrar vilken syn och hur det pverkar deras politiska aktivitet.
Politiskt beslutsfattande via representation
En rent representativ demokrati kan hrledas till det som ofa benmns som en elitistisk de-
mokratisyn. Enligt denna syn kan demokrati defnieras som en metod fr att utse ledarskap.
Medborgarnas roll begrnsas till att pverka politikens inriktning genom att rsta och mel-
lan valen skall de utsedda representanterna ha fria hnder att fatta beslut utan inblandning
frn medborgarna. Den elitistiska demokratisynen frknippas ofa med den sterrikiska
ekonomen Joseph Schumpeter och hans klassiska verk Capitalism, Socialism and Democracy
(Schumpeter 1942, se Held 2006 fr mera om den elitistiska demokrati-modellen). Schum-
peter som fresprkade en begrnsad form av elitdemokrati dr vljarnas roll begrnsas till
att ta stllning till olika politiska alternativ, baserade sin uppfattning om p erfarenheter frn
1930-talets Tyskland som enligt honom visade att gemene man r inte r kompetent nog
att medverka i det politiska beslutsfattandet utan kan utnyttjas av demagoger fr att strta
demokratin.
Ett rent representativt system bygger p medborgarna med jmna mellanrum i allmnna
val via sitt stt att rsta ger signaler om vad de tycker. Detta kan gras antingen genom att
visa vg (ge mandat infr framtiden) eller att utkrva politiker p ansvar. Fr systemet skall
fungera efektivt och vara responsivt krvs att politisken r organiserad s att det fnns olika
sikter och alternativ p den politiska kartan; alternativ fr vljarna att ta stllning till. Precis
som Berelson m.f. (1954) ppekar r heterogenitet en viktig aspekt fr att demokratin skall
fungera vl. Hr kan vi anta att en av nycklarna till att frst instllningen gentemot ett rent
representativt system ligger, nmligen om man uppfattar att kravet p tillrckliga alternativ
uppfylls. Uppluckrade skiljelinjer inom politiken och svagare band mellan vljare och partier
sgs vara en av orsakerna bakom den kade kritik som riktas mot politiken och de sjunkande
frtroendeniverna (Patterson 2002). Ett naturligt antagande r drfr att de vljare som
knner sig representerade via de politiska partierna r mer bengna att stda ett rent repre-
sentativt system n andra. Tidigare studier visar tydligt att de ldre generationerna som har
socialiserats in i politiken under en tid d de politiska partierna hade en tydligare frankring
bland olika samhllsgrupper har r mer partiidentiferade och knner sig bttre represente-
rade (Grnlund m.f. 2005).
Enligt den representativa demokratisynen ska medborgarna inte vara passiva, men repre-
sentativt beslutsfattande r att fredra framfr mer omfattade engagemang frn medborgar-
258 Muutosvaalit 2011
nas sida. De valda representanterna har den centrala rollen i politiken och dessa ska ha fria
hnder att fatta beslut. Det r drfr vsentligt att i den utstrckning som medborgardelta-
gande frekommer ska det vara p representanternas villkor.
Politiskt beslutsfattande via deltagande
Den deltagardemokratiska synen uppstod som en reaktion p elitismen och betonar det de-
mokratiska vrdet av politiskt engagemang ven mellan allmnna val. Ngra av de frmsta
moderna fretrdarna fr det deltagardemokratiska idealet r Carol Pateman (1970) och
Benjamin Barber (1984), men dess ursprung kan spras tillbaka till bl.a. J.S. Mill och J.J.
Rousseau. Enligt den deltagardemokratiska synen r ett brett medborgerligt engagemang ett
demokratiskt gott leder till bttre demokratiska beslut, men ven har positiva konsekvenser
fr de aktiva medborgarna, genom att utveckla deras kunskap om politik och frmga att
delta p ett konstruktivt stt. En rikare fora av olika deltagandeformer ses som ett vrdefullt
komplement som kan frdla den representativa demokratin (Gilljam & Hermansson 2003,
19).
Under senare tid har deltagandesynen tagit sig olika uttryck, men ett gemensamt drag
betoningen av att medborgardeltagande r positivt fr demokratin oberoende av i vilken
form den sker. Det hvdas ofa att intresset fr ett mer diversiferat deltagande och fr direkt
politiskt infytande har kat och att det r kopplat till samhllets modernisering, dr bl.a.
hgre utbildningsniver och en mer kritisk hllning gentemot hierarkiska organisationer och
postmateriella vrderingar spelar en viktig roll (Inglehart 1977, 1997; Welzel 2007). Andra
gr istllet gllande att det r de missnjda och politiskt frustrerade medborgarna som vill
f tillstnd en frndring i det politiska systemet och att kravet p mer medborgarinfytande
kan vara en av dessa frndringar (Dalton m.f., 2001; Klingemann 1999; Dalton 2004).
Medborgare som r anhngare av en deltagardemokratisk syn kan antas vara aktiva p
politikens olika omrden. Det r vsentligt i detta sammanhang att betona de olika uttryck
som det politiska deltagandet kan ta sig. De uttrycksmedel som medborgarna anvnder fr
att f utlopp fr sitt politiska engagemang utgr en allt mer varierad samling metoder av vilka
fera kan sgas verskrida grnserna mellan de politiska, ekonomiska och privata sfrerna
(Stolle m.f. 2005; Bennett 1998). Forskningen visar dessutom att mnga medborgare vljer
att koncentrera sitt politiska engagemang till vissa, liknande former av deltagande snarare n
att vara aktiva p alla de stt som fnns tillgngliga (Verba och Nie 1972, Verba m.f. 1978,
Teorell m.f. 2007, Bengtsson och Christensen 2009). Istllet fr att anvnda sig av mnga
olika former av aktivism vljer allts allt fer att plocka de verktyg ur ldan som passar just
deras behov och syfen.
Politiskt beslutsfattande via experter
Som redan nmnt har de amerikanska forskarna John Hibbing och Elizabeth Teiss-Morse
i sin kontroversiella studie Stealth Democracy (2002) hvdat att det rder ett missfrstnd
i den allmnna debatten och att mer politiskt infytande egentligen inte intresserar dagens
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 259
medborgare. Enlig deras forskning tycker mnga mnniskor illa om politiska konfikter och
knner inte tilltro till att folkvalda politiker ser till det allmnna bsta. Samtidigt r folk i
allmnhet inte beredda att sjlva ta ett strre ansvar fr det politiska beslutsfattandet och vill
drfr snarare f dagens representativa demokrati att fungera mer efektivt. Detta innebr
mera frihet fr de valda representanterna, men ocks fr oberoende experter. Intresset fr
att ge en mer omfattande roll t experter bottnar i en ingenjrssyn p politik. Enligt denna
syn br politik inte handla om konfikt och intressebevakning utan snarare om att fnna den
bsta lsningen. Det drivs av en tveksamhet gentemot politiska representanters frmga att
se till allmnhetens bsta istllet fr att driva srintressen. Enligt denna syn i likhet med
representationssynen br medborgarnas roll i demokratin vara begrnsad. Men beslutsfat-
tandet ska verltas till experter snarare n de valda representanter som enligt denna syn
tenderar att vara korrumperade och driva srintressen snarare n allmnhetens bsta.
Liknande attityder har ven tidigare kunnat spras bland den fnlndska befolkningen
(Bengtsson & Mattila 2009). I denna studie visade det sig att det i frsta hand r ldre, lgut-
bildade medborgare som r missnjda med dagens politiska system och de som ideologiskt
identiferar sig till hger som fresprkar en strre roll fr experter. Vi kan ven anta att
deltagandeniverna fr de som delar denna teknokratiska syn p politiskt beslutsfattande r
relativt begrnsat, dels efersom idealet i sig betonar experters roll, dels efersom det sannolikt
hnger samman med en lg tilltro till vanliga mnniskors politiska frmga.
Sammanfattande presenteras de tre idealmodellerna i tabell 15.1. Utgende frn tidigare
forskning inkluderar tabellen de vsentligaste teoretiska utgngspunkterna, hos vem vi fr-
Tabell 15.1
Tre syner p demokratiskt beslutsfattande
EXPERTl3
Te|ro|ral|s|
Elle|l|v|leloc|a||rarra
oaslaoeloras,ooeroerde
experlerdor|rerar
Vedoorarrade|larerdasl
dadelarrodvard|l
|dre,|aulo||dr|r
Korserval|v,|allorlroerde
lorpo||l||eroc|parl|er
va|de|laarde
REPRE3ENTATl0N
E||l|sl|s|
Po||l|s|arepreserlarler
sorlorelradero|||a
|rlresserlallaroes|ul
ulserepreserlarleroc|
ul|ravaarsvar|va|
|dre
lollorlroerdelorparl|er
oc|po||l||
va|de|laarde,
|orverl|ore||lde|laarde
0ELTA0AN0E
Vars|d|l
Vedoorarraar|rvo|verade
oc|lorlrarerrarla|d
avas||ler
0rlallardede|laarde
ararlerarrarla|doc|
|e|l|r|lel
ura,|oulo||dr|r
ldeo|o|s|ll|||varsler,|al
lorlroerdelorsyslerel
8relloc|orlallarde
de|laarde
Politisk ideal
Syn p beslutsfattandet
Syn p medborgarenge-
mang
6RFLRGHPRJUDVNSURO
Politisk attityd
Politisk aktivitet
260 Muutosvaalit 2011
vntar oss att fnna std fr respektive syn p politiskt beslutsfattande, vilka attityder de olika
anhngarna frvntas ha, samt om och i s fall hur de frvntas vara politiskt aktiva.
Medborgarnas syn p politiskt beslutsfattande
Vad tycker d fnlndare om politiskt beslutsfattande? Fr att f fram vilken typ av beslutsfat-
tarna som ligger fnlndarna nrmast om hjrtat anvnds i detta kapitel nio olika frgor som
utgngspunkt. De berr alla samma mne hur politiska beslut skall fattas, eller vem som
skall vara involverad i det politiska beslutsfattandet men angriper problematiken p olika
stt. Svaren p de nio olika frgorna presenteras i tabell 15.2.
De nio frgorna kan delas in i tre olika grupper. Den frsta gruppen bestr av enkla
och konkreta pstenden som de intervjuade skall ta stllning till. De tv frsta psten-
dena handlar om olika former fr medborgerligt deltagande; folkomrstningar och politiska
diskussioner fr vanliga medborgare som std fr den representativa demokratin. De fyra
fljande frgorna r mer direkta och handlar om det bsta respektive vrsta sttet att fatta
politiska beslut. Av de olika alternativen som erbjuds r det tv som r inriktade p en mer
omfattande roll fr medborgarna medan de tv vriga berr alternativen folkvalda politiker
och experter p olika omrden.
3
I de tv sista frgorna anvnds en helt annan strategi fr att
f fram vljarnas sikter, nmligen att tvinga fram ett val mellan olika alternativa stt att fatta
beslut. Detta efersom mnga tycks ha en tendens att vara positiva till frslag som i sig r mot-
stridiga. I den frsta frgan str valet mellan beslut som fattas av vanliga medborgare eller av
folkvalda representanter och i den andra mellan politiska beslut fattade oberoende experter
eller av folkvalda representanter.
4

Sammantaget ger svaren ett spretigt intryck och det tycks vara svrt att ge ett entydigt
svar p vilken typ av beslutsfattande som fnlndarna fredrar endast genom att studera de
olika frgorna fr sig. Intrycket r allts att fnlndarna r ambivalenta och oskra p frgan
om hur politiska beslut fattas p bsta stt, ngot som med tanke p tematikens komplexitet
inte r speciellt mrkligt. Det tycks i och fr sig fnnas ett omfattande std fr att f med-
borgarna mer delaktiga i det politiska beslutsfattandet, vilket kan tolkas i linje med det som
mnga forskare och samhllsdebattrer frvntar sig. Men samtidigt r det svrt att veta vil-
ken sikt som egentligen r den mest framtrdande efersom ven andra frslag, som t.ex. att
verlta mer beslutsmakt t experter p olika omrden eller att lta de folkvalda politikerna
ansvara fr det politiska beslutsfattandet ven i framtiden, tycks ha ett starkt understd.
Exempelvis r ver 60 procent positivt instllda till ett strre anvndande av folkomrst-
ningar och drygt 70 procent anser att det borde arrangeras politiska diskussioner fr vanliga
medborgare som std fr den representativa demokratin.
5
Samma mnster fortstter bland
3 Svarsskalan gr frn 0 till 10 dr 0 indikerade det vrsta sttet att fatta politiska beslut och 10 det bsta sttet.
Hr delas de in i tre grupper; de med positiv instllning (610), de med negativ instllning (04) och de som r
neutrala i frgan (5).
4 Svarsskalan gr frn 0 till 10. Hr delas de in i tre grupper 04: beslut fattas av vanliga medborgare/oberoende
experter, 5: neutral, 6-10: beslut fattas av folkvalda representanter.
5 Nr man frgar om beredskapen att delta i dylika diskussioner r omkring 40 procent positivt instllda (redovisas
inte hr). Det tredje pstendet som handlar om att ge mer makt t politiskt oberoende experter mts med
betydligt strre skepticism. En dryg frdedel instmmer i att en strre roll fr experter skulle vara bra fr Finland.
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 261
frgorna om bsta sttet att fatta beslut dr det mest grundmurade stdet fnns fr att gra
det lttare fr medborgarna att delta och diskutera politiska beslut (83 %) och att regelbun-
det tillfrga vljarna om deras sikter (76 %). Stllda infr ett val mellan beslutsfattande som
ligger i hnderna p vanliga medborgare eller folkvalda representanter r det trots allt endast
drygt 10 procent som fredrar det fregende.
Faktum r att en ngot strre andel kan tnka sig att lgga ver beslutsmakten p obero-
ende experter (13 %) n t vanligt folk (10 %). Men ven i detta val gr allts de folkvalda re-
presentanterna segrande ur striden. Ett relativt starkt std fr expertstyre framkommer trots
detta i en av frgorna om det bsta sttet att fatta beslut, medan pstendet som handlar om
att mer makt t politiskt oberoende experter skulle vara bra fr Finland mts med betydligt
strre skepticism.
Tabell 15.2
Medborgarnas sikter om politiskt beslutsfattande (%)
3nVWnHQGHQ lrslarrer Avarrar velej/ (r)
as||l 3varsa|ras
v||l|asar|a||e||alraoroordea||lollareavoraseror
lo||orroslr|rar 5 33 1 (1298)
a

Po||l|s|ad|s|uss|orerlorvar||aredoorareoordeordrassor
slodlorderrepreserlal|vadero|ral|r Z2 21 5 (1298)
a

F|r|ards|u||eraoallreordelpo||l|s|aoes|ulslallardel|a|
|arderrapaooeroerdeexperler|sla||ellorpo||l||eroc|redoorare 25 1 11 (80)
%lVWDVlWWHWDWWIDWWDEHVOXW 3arsla Neulra| 8asla 3varsa|ras (r)
Ree|ourdell|||lraaredoorarraorderasas||ler 11 9 Z 2 (80)
Lalaexperler|roro|||aorraderlallaoes|ul 2Z 1 55 2 (80)
0oradel|allarelorrarr|s|orallde|laoc|d|s|ulera
v||l|apo||l|s|aoes|ul 5 10 83 2 (80)
Lalapo||l||erulsedda|va|lallaoes|ul 18 15 2 (80)
2OLNDVlWWDWWIDWWDEHVOXW Vedo./Exp. Neulra| Repr. 3varsa|ras (r)
var||aredoorareoordelallapo||l|s|aoes|ul/
Fo||va|darepreserlarleroordepo||l|s|aoes|ul 10 11 Z 1 (80)
Po||l|s||loourdraexperleroordelallapo||l|s|aoes|ul/
Fo||va|darepreserlarleroordelallapo||l|s|aoes|ul 13 11 9 1 (80)
Korrerlar:lrslarrer:|e|le||erde|v|savsarraas||l,avarraras||l:|e|le||erde|v|savarraras||l,8asla:10-,reulra|:5,3arsla:0-1.
0|||asall,reulra|:0,5.v.e:velej,s.s:svarsa|ras.
a
Fraorraarsla||da|oeso|s|rlervjur.0vr|alraorarsla||da|derer|alsoroesvaradesavlarreresporderler.
262 Muutosvaalit 2011
En potentiell tolkning av de motstridiga resultaten r att medborgarna skiljer mellan vil-
jeyttring och faktiskt beslutsfattande. Att fatta politiska beslut r lngt ifrn alltid en kort
och enkel process och det verkar sannolikt att mnga fresprkar att antingen medborgarna
eller experter skall hras under vgens gng men att de slutgiltiga besluten skall fattas av
valda representanter. Det skulle kunna frklara varfr en s stor andel r positivt instllda
till folkomrstningar och politiska diskussioner och att mnga tycker att det r ett bra att
regelbundet hra medborgarnas sikter och gra det lttare fr medborgarna att diskutera
politiska frgor.
De nio olika frgor om politiskt beslutsfattande som redovisades ovan ger som sagt ett
ganska blandat intryck och det r svrt att avgra om det fnns ngot logiskt och sammanhl-
let mnster i de sikter som vljarna utrycker i de hr frgorna. Faktoranalys (tabell 15.3),
som anvnds fr att upptcka olika dimensioner i ett material, visar nd att det fnns tre oli-
ka syner som tycks hnga samman relativt vl. Den frsta dimensionen kan beskrivas som re-
presentationsorienterad. P denna laddar de tre frgor som konkret anger folkvalda politiker
som beslutsfattare som ett alternativ. Dessutom laddar frgan om folkomrstningar negativt
p denna dimension, vilket r ett logiskt resultat. Om man fredrar ett politiskt system dr
beslut fattas av folkvalda representanter br man rimligtvis vara negativt instlld till direkt-
demokratiska inslag som folkomrstningar. Den andra dimensionen fngar upp sikter till
frdel fr ett strre medborgarinfytande. De tre frgor som laddar starkast p denna dimen-
sion handlar dock alla om viljeyttring snarare n beslutsfattande; att hra medborgarna, gra
det lttare fr dem att diskutera och att ordna politiska diskussioner fr vanliga medborgare.
Den sista dimensionen kan tydligt relateras till experters roll i det politiska beslutsfattandet.
Tabell 15.3
Dimensioner i attityder gentemot politiskt beslutsfattande
Korporerler
Represerlal|or 0e|laarde Experl|s
8es|ulslallarde:Vedooraree||erlo||va|darepreserlarler 0,Z1 0,02 -0,1
8aslasallalllallaoes|ul:lo||va|dapo||l||er 0,Z1 -0,09 0,08
v||l|alraoroordeollareavoraserorlo||orroslr|r -0,58 0,13 -0,1Z
8es|ulslallardeExperlere||erlo||va|darepreserlarler 0,5 0,11 -0,51
8aslasallalllallaoes|ul:oradel|allareallde|laoc|d|s|ulera 0,11 0,81 0,05
8aslasallalllallaoes|ul:ree|ourdellraaredoorare -0,25 0,ZZ 0,01
0llerl||ad|s|uss|orerlorvar||aredoorareoordeorar|seras -0,01 0,50 -0,22
8aslasallalllallaoes|ul:Lalaexperlerlallaoes|ul 0,28 0,00 0,80
Po||l|s|aoes|uloordeover|alasalexperler -0,21 -0,09 0,Z3
Korrerlar:Pr|rc|pa||orporerlara|ysredKa|serrorra||ser|roc|var|raxrolal|or.
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 263
ven hr r det tre frgor som visar sig hra samman, av vilka alla p ett konkret och direkt
stt tar upp alternativet att ge experter mer infytande ver politiska beslut.
6

Tre olika ideal som r i linje med den inledande diskussionen kan allts sknjas i de nio
frgorna som p olika stt berr politiskt beslutsfattande; ett representativt ideal, ett med-
borgarcentrerat ideal och ett expertideal. Fr att gra det mjligt att g vidare och analysera
de tre idealen fr att f veta hur olika grupper i samhllet frhller sig till dem anvnds re-
sultatet i faktoranalysen fr att skapa tre olika index. Indexen bildas av de frgor som lad-
dar starkast p respektive dimension och bidrar till att gra materialet mer verskdligt och
hanterbart.
7
sikter om politiskt beslutsfattande enligt bakgrund
Vilka mnniskor i samhllet r det som fredrar ett rent representativt politiskt system, dr
vra folkvalda politiker br ansvaret fr det politiska beslutsfattandet, och vem r det som
anser att medborgarna eller experter br f ett strre utrymme? Enligt de frvntningar som
presenterades tidigare r att utgngspunkten att det representativa idealet i frsta hand stds
av de ldre generationerna och med vljare som r vlintegrerade i dagens politiska system.
Unga, hgutbildade vljare som r kritiska till dagens politik och vnsterorienterade frvn-
tas sin sida vara anhngare av ett medborgarorienterat ideal. En positiv instllning gente-
mot expertidealet antas st sig starkast bland de ldre, hgerorienterade och kritiska vljarna.
sikterna gentemot de tre olika inriktningarna presenteras i tabell 15.4 enligt sociode-
mografsk och ekonomisk bakgrund men ven enligt hur vl integrerad man r i dagens po-
litiska vrld och enligt politisk inriktning. De sifror som presenteras utgr den andel som
har en positiv instllning gentemot de tre olika alternativen fr beslutsfattande.
8
Enligt den
relativt grova indelning som anvnds hr r det 55 procent som har en positiv instllning
gentemot ett representativt system, 62 procent r fr ett strre medborgerligt deltagande i
det politiska beslutfattandet och 18 procent r instllda p att ge en mer omfattande roll t
experter d politiska beslut skall fattas. Skillnaderna mellan olika samhllsgrupper r nd
stora och i stor utstrckning bekrfas de uppstllda frvntningarna.
Ett representativt system tilltalar i strre utstrckning de resursstarka i samhllet, bde
sett till utbildning och inkomst. ven lder visar sig som vntat spela en viktig roll; stdet fr
representativt beslutsfattande r som lgst bland de yngsta och hgst bland de som r 55 r
eller ldre. Instllningen till politik r ocks viktigt och mnstret r tydligt. Finlndare med
hgt politiskt intresse och en positiv syn p demokratins lyhrdhet, som identiferar sig med
6 Tv variabler, den om folkomrstningar och en av de tvdimensionella frgorna dr ett stllningstagande fr den
ena eller andra formen av beslutsfattande tvingas fram, laddar starkt p tv olika dimensioner. Laddningen r dock
med olika frtecken, vilket i sig r logiskt och enligt frvntan.
7 En alternativ mjlighet r att anvnda faktor resultatet direkt istllet fr att skapa egna variabler. Men efersom
detta i vissa fall gr det svrare att framstlla resultaten p ett tydligt stt avstr vi frn denna mjlighet. En hg
grad av korrelation mellan de olika typerna av index indikerar att detta val inte pverkar resultaten (Pearson
korrelationskoefcienter: Representativ = 0.91, Deltagande = 0.93, Expert = 0.93. (p<0.01).
8 Indexen som varierar mellan 0 och 1 r indelade i tre grupper; lg (00,33), medel (0,340,66), hg (0,671).
Andelen som placerar sig i gruppen hg presenteras i tabellen.
264 Muutosvaalit 2011
Tabell 15.4
Demokratiideal enligt bakgrund, politisk integrering och ideologi (% positiv instllning)

Represerlal|or 0e|laarde Experl|s
(r) (r) (r)
Tola|l 55 (Z8) 2 (Z92) 18 (Z11)
Kn
Kv|rra 51 (38) 1 (102) 21 (352)
Var 5 (382) 1 (390) 1 (359)
lder
18-21 30 (11) Z3 (15) 29 (12)
25-31 15 (11Z) 0 (121) 19 (111)
35-11 1 (109) 52 (112) 21 (103)
15-51 1Z (122) Z (121) 12 (113)
55-1 5 (11) 3 (152) 1 (111)
5- (230) 1 (238) 20 (209)
Utbildning
Fo||s|o|a 5 (50) 9 (52) 21 (12)
0rurds|o|a,re||ars|o|a 52 (95) 1 (9Z) 23 (82)
Yr|ess|o|a 51 (20Z) 3 (218) 13 (190)
Ve||ar 51 (202) 1 (22) 19 (195)
Yr|es|os|o|a 50 (Z8) 58 (Z9) 23 (Z3)
ur|vers|lel (13) 5Z (110) 18 (129)
Inkomst
l 38 (10Z) Z (112) 23 (92)
ll 53 (201) 1 (20Z) 19 (185)
lll 5Z (185) (188) 11 (1Z1)
lv 2 (20Z) 59 (215) 18 (200)
Politisk intresse
Lal 1Z (30) 5Z (30) 13 (21)
0ars|a|al 11 (121) 1 (132) 21 (111)
0ars|a|ol 51 (108) 1 (119) 19 (388)
lol 9 (20) (211) 13 (19)
3DUWLLGHQWLNDWLRQ
lrer 1Z (9) 9 (Z3) 28 (1)
3va 52 (1Z3) 3 (1Z) 20 (159)
0ars|aslar| 51 (253) 3 (21) 1Z (235)
3lar| Z (29) 0 (2Z8) 1 (252)
Politisk kunskap
La 30 (0) 1 (2) 22 (19)
Vede| 18 (218) 5 (259) 21 (223)
lo 2 (10) 1 (1Z1) 1Z (139)
Demokratitillfredsstllelse
Lae||erars|a|a 39 (1Z1) Z5 (1Z9) 22 (10)
loe||erars|a|o 0 (58Z) 59 (0) 1Z (518)
...
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 265
ett visst parti, som r politiskt kunniga och som str ideologiskt till hger r betydligt mer
positiva till ett representativt politiskt system n vriga. Resultatet r det frvntade; de som
knner sig hemma i dagens system r ven varma anhngare av en representativ demokrati.
I linje med vad som antagits fnner vi att det i stort sett r de motsatta grupperna i sam-
hllet som fresprkar ett mer omfattande deltagande frn medborgarnas sida. Inte minst de
allra yngsta och de som tillhr den lgsta inkomstkvartilen r starka fresprkare fr en strre
roll fr vanliga medborgare i beslutsfattandet. Det samma gller de som inte identiferar sig
med ett visst parti eller knner att det politiska systemet r lyhrt. ven vljare vars kunska-
per om politik r begrnsade och vljare som str till vnster ideologiskt stt fresprkar mer
direkt folkligt deltagande. Resultatet talar ett tydligt sprk. Grupper som inte upplever att
det nuvarande systemet fungerar bra som siktsfrmedlare, som har det ekonomiskt krvt,
och som inte i rent deskriptiva termer r speciellt vlrepresenterade i riksdagen (t.ex. ung-
domar, kvinnor och lgutbildade) (Bengtsson & Wass 2010) fresprkar en frskjutning i
beslutsmakten frn representanter mot medborgarna sjlva.
Det tredje alternativet att ge ver mer beslutsmakt t politiskt oberoende experter visar
sig verlag vara relativt impopulrt, men ven hr fnns intressanta skillnader mellan olika
samhllsgrupper som med undantag fr lder gr i frvntad riktning. Intressant nog pmin-
ner mnstret om det som visade sig fr sikterna gentemot ett mer omfattande medborger-
ligt deltagande dr instllningen verlag i och fr sig r betydligt mer positiv, men tendensen
gr allts i samma riktning. De yngre generationerna och de som inte r speciellt vlintegre-
rade i dagens system tycks fresprka en frndring i ngon riktning. Kanske utan att vara
riktigt sker p vilket alternativ som r det bsta (Bengtsson & Mattila 2009). Dremot skil-
jer sig sikterna t mellan vljare med olika ideologisk inriktning. Vljare till vnster r mer
bengna att fresprka ett strre medborgardeltagande och vljare till hger en utveckling
mot expertstyre.
Represerlal|or 0e|laarde Experl|s
(r) (r) (r)
Systemresponsivitet
La 50 (115) 8 (128) 20 (388)
Vede| 0 (305) 5 (315) 1 (282)
lo Z5 (32) 58 (33) Z (30)
Ideologi
varsler 53 (223) Z1 (223) 1 (211)
V|ller 11 (183) 8 (183) 1 (1Z1)
loer 2 (325) 51 (325) 20 (301)
Korrerlar:lrdexerrepreserlal|or,de|laardeoc|experleroyerpadelvalraorsor|addarslar|aslparespe|l|ve
d|rers|or|la|lorara|yser(laoe||15.2)oc|var|erarvar|erarre||ar0oc|1.lrde|r|r:|a=0-0.33,re||ar0.310.,|o:0.Z1.
Arde|erresporderler||aleor|r|oredov|sas|laoe||er.3yslerrespors|v|lel:|rdexred1paslaerderorpo||l||ers
|y|ord|el,|rde|al|lrerupper(00.33,0.310.,0.Z1).Po||l|s||urs|ap:|rdexulaerdelrarZlraor,|rde|al|lrerupper
(00.33,0.310.,0.Z1).ldeo|o|:suoje|l|vp|acer|rpas|a|ar010.varsler:0-1,V|ller:5,loer:10.
Tabell 15.4 ...
266 Muutosvaalit 2011
Betydelsen av ideologin kan ses som en av de intressantaste skillnaderna i tabell 15.4.
Vljare som str till vnster p den ideologiska skalan tycks allts fredra mer direkt medbor-
garinfytande, medan stdet fr representativt beslutsfattande och expertstyre r populrare
bland dem som str till hger. Liknande mnster visar sig ocks nr man studerar sikterna
bland partiernas vljare. Den vergripande bild som presenteras i fgur 15.1 visar att de Sam-
lingspartistiska vljarna i strre utstrckning n vljare frn andra partier har en mer elitistisk
syn p politiskt beslutsfattande. De r varma fresprkare fr att lta beslutsmakten ligga hos
en liten gruppfolkvalda representanter och r ven mer positiva n vriga gentemot att ge
oberoende experter mer infytande. Dremot har de en mer terhllsam hllning n vriga
vljargrupper gentemot mer medborgarinfytande. Det motsatta mnstret fnner vi bland de
Sannfnlndska vljarna och i stor utstrckning ven bland Vnsterfrbundets vljargrupper.
Sannfnlndarnas starka std fr en mer deltagardemokratiskt ideal kan hnfras till popu-
listpartiers tendens att betona vrdet i vanligt folks sikter och motsga sig maktstrukturer
(Conovan 1999). De Grnas vljargrupper lutar ven de mot ett mindre elitistiskt beslutsfat-
tande, men inte i lika stor utstrckning som kunde frvntas med tanke p partiets bakgrund
i miljrrelsen (Hermansson 2004).
Figur 15.1
Representationsideal enligt parti (rstningsbeteende)
Korrerlar: For delr|l|orer se laoe|| 15.3
76
68
63
S8
S7
S2
43
43
S0
63
67
63
43
61
66
79
30
22
13
21
12 13
21
14
0
10
20
30
40
S0
60
70
80
90
Saml Sl Su ku C Crna vl SAl
8epresenLauon
uelLagande
Lxperus
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 267
Syn p politiskt beslutsfattande och politiskt deltagande
Vilken betydelse har synen p demokrati fr hur man aktiverar sig politiskt? Om den syn p
det demokratiska beslutsfattandet som fnns hos vljarna har konkret betydelse, borde vi se
skillnader i det stt p vilket medborgare med olika ideal engagerar sig i politiken. Tidigare
forskning visar att det fnns ett samband mellan hur politiskt integrerad man r och hur ak-
tivt man rstar (Grnlund m.f. 2005; Borg 2009) men ven hur aktivt man engagerar sig i
andra former. De som knner sig distanserade i frhllande till partier och det stt p vilket
demokratin fungerar r mindre aktiva n andra nr det gller att rsta och aktivera sig i tra-
ditionella politiska aktiviteter i politiska partier och andra freningar, dremot r de mer be-
ngna att protestera i olika former (Bengtsson & Christensen 2009). Tendenser av liknande
slag visade sig i tabell 15.3 dr demokratiidealen i olika samhllsgrupper presenterades. Fr-
gan som stlls hr r om det fnns ett samband mellan synen p politiskt beslutsfattande och
hur man vljer att engagera sig, eller att avst frn att engagera sig politiskt.
Mnga studier har vid det hr laget visat att det stt p vilket mnniskor fr utlopp fr sitt
politiska engagemang har frndrats ver tid. Det fnns en viss oro ver att de konventionella
formerna av politiskt deltagande, framfr allt valdeltagande och medlemskap och aktivitet
inom de politiska partierna hller p att mista sin attraktionsfrmga (Franklin 2004; Scar-
row 2000). Mnga underskningar visar nd att det inte r frgan om en ensidig nedgng i
politisk aktivitet, utan snarare att det stt p vilket medborgarna fredrar att engagera sig har
frndrats (Bengtsson & Christensen 2009; Christensen & Bengtsson 2011; Dalton 2004;
Bennett 1998).
I valunderkningen 2011 ingick frgor om 11 olika former av engagemang.
9
ven om
det politiska deltagandet inte r i frmsta fokus i det hr kapitlet
10
presenteras de olika for-
merna av politiskt aktivism i fgur 15.2 sorterade enligt hur allmnna de r. Den absolut
vanligaste formen av politiskt deltagande r att rsta i val. Av de som deltog i valundersk-
ning 2011 angav 87 procent att de rstade i riksdagsvalet 2011, vilket skall jmfras med det
verkliga valdeltagandet som lg p 70,5.
11
Den relativ stor skillnaden frvnar inte efersom
valdeltagandet s gott som alltid verskattas i underskningar som bygger p de intervjua-
des egna uppgifer. Mnga upplever det som svrt att bertta att man inte rstade pga. out-
talade sociala frvntningar om att man br rsta. Till andra vanliga stt att visa politiskt
engagemang hr mer vardagliga handlingar som att styra sina konsumtionsvanor utgende
frn miljhnsyn, vilket mer n 60 procent sger sig ha gjort, eller frn politiska eller samhl-
leliga motiv (39 %). Det r ven vanligt att skriva under upprop (48 %) eller att engagera sig
en frening med politiska frtecken (41 %). Andra, ngot mindre vanliga metoder r att
skriva insndare (16 %) eller att ta direkt kontakt med beslutsfattare (22 %), eller att vara
9 De 11 deltagandeformerna r: skriva insndare, ta kontakt med beslutsfattare, skriva under upprop eller
namninsamlingar, delta i partiverksamhet, delta i annan freningsverksamhet med politiska frtecken, politisk
konsumtion av miljskl, politisk konsumtion av politiska skl, bojkott av produkter, demonstration, civil olydnad,
demonstration med vld.
10 Fr den som vill lsa mer om politiskt deltagande i Finland hnvisas till Bengtsson & Grnlund (2005) och
Bengtsson & Christensen (2009).
11 Finska medborgare som r bosatta utomlands ingr inte i denna sifra.
268 Muutosvaalit 2011
aktiv medlem av ett politiskt parti (11 %). nnu frre vljer att demonstrera (9 %) eller att
anvnda civil olydnad (3 %).
Frgan som r i fokus det hr kapitlet r dock inte hur aktiva fnlndarna r i olika former
utan om den idealsyn som man nr det gller politiskt beslutsfattande pverkar hur eller om
man sjlv aktiverar sig. Fr att f en bttre verblick ver politiskt deltagande anvnds de
olika formerna av politiskt deltagande som har tagits fram med faktoranalys (se appendix).
Faktoranalys bekrfar det som tidigare forskning visat, nmligen att medborgare som r ak-
tiva p ett visst stt, har ven en tendens att vara aktiva i andra, nrliggande former av aktivite-
ter. Politiskt deltagande har allts en tendens att klumpa ihop sig (Bengtsson & Christensen
2009; Teorell m.f. 2007). De 11 olika stten att vara politiskt aktiv bildar tre olika dimen-
sioner; politisk konsumtionsaktivism, traditionell politisk aktivism och protestaktivism.
12

Utver de tre indexen presenteras ven valdeltagandet i analyserna som presenteras i tabell
15.5. Enligt de frvntningar som presenterades i tabell 15.1 borde de hgsta aktivitetsniv-
erna fnnas hos de som r anhngare av ett det deltagardemokratiska idealet. De som hller
det representativa idealet hgt antas vara aktiva nr det gller att rsta och i konventionella
aktiviteter och expertfresprkare antas vara relativt passiva med undantag fr att rsta i val.
12 Politisk konsumtionsaktivism: skriva under upprop eller namninsamling, politisk konsumtion av miljskl, po-
litisk konsumtion av politiska skl, bojkott. Traditionell politisk aktivism: Skriva insndare, ta kontakt med be-
slutsfattare, delta i partiverksamhet, delta i annan freningsverksamhet med politiska frtecken. Protestaktivism:
demonstration, civil olydnad, demonstration med vld.
Figur 15.2
Politisk aktivitet under de senaste fyra ren (% har gjort)
87
63
48
41
39
22
19
16
11
9
3
0 0
0
10
20
30
40
S0
60
70
80
90
100
8

s
L
a

M
ll[
k
o
n
s
u
m
p
u
o
n

u
p
p
r
o
p

l

r
e
n
ln
g
s
v
e
r
k
s
a
m
h
e
L

o
llu
s
k
k
o
n
s
u
m
p
u
o
n

k
o
n
L
a
k
L
a
n
d
e

8
o
[k
o
u

ln
s
a
n
d
a
r
e

a
r
u
v
e
r
k
s
a
m
h
e
L

u
e
m
o
n
s
L
r
a
u
o
n

C
lv
ll o
ly
d
n
a
d

u
e
m
o
n
s
L
r
a
u
o
n
(
v

ld
s
b
e
n
a
g
n
a
)

8
r
u
k
a
v
v

ld

Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 269
Det allmnna mnstret r att skillnaderna inte r speciellt stora men att ngra intressanta
och statistiskt skerstllda skillnader i frvntad riktning visar sig. Den strsta diferensen
terfnns fr valdeltagandet bland de som hller det representativa idealet olika hgt. Valdel-
tagandet bland de som r minst positivt instllda till att politiska beslut fattas av politiska
representanter r 28 procentenheter lgre n bland de som har den mest positiva instllning-
en.
13
En liknande, men mindre dramatisk (och inte statistiskt skerstlld) skillnad fnns i
det som hr kallas traditionellt politiskt engagemang som bl.a. omfattar partiverksamhet, att
kontakta beslutsfattare och att skriva insndare. ven detta r aktiviteter som i stor utstrck-
ning riktar sig mot dagens beslutsfattare och politiska elit. Att mnniskor som inte instm-
mer i att dagens system r det bsta sttet att fatta politiska beslut p vljer att vara mindre
13 Det skall dock noteras att gruppen med negativ instllning till representativt beslutsfattande r liten (n=39).
Skillnaden mellan den mellersta och den mest positiva gruppen r dock ven den stor (10 procentenheter). Sif-
rorna kan fr valdeltagandet direkt versttas till procent efersom hr endast fnns en aktivitetsform. Det r inte
mjligt fr de vriga indexen som omfattar fera olika aktivitetsformer.
Tabell 15.5
Politiskt deltagande enligt demokratiideal (medelvrden)

va|de|laarde Po||l|s| Trad|l|ore|| Prolesl (r)
|orsurl|or
Tola|l 0,91 0,Z 0,5 0,09 (811)
Represerlal|or |a 0,8 0,Z3 0,1Z 0,18 (39)
rede| 0,8 0,ZZ 0,53 0,08 (308)
|o 0,9 0,ZZ 0,58 0,09 (121)
0|llerers 0,28 0,01 0,11 -0,09
0e|laarde |a 0,8Z 0,58 0,19 0,09 (22)
rede| 0,92 0,Z8 0,51 0,0 (281)
|o 0,91 0,ZZ 0,58 0,11 (190)
0|llerers 0,05 0,20~ 0,09 0,05~
Experl |a 0,93 0,Z9 0, 0,12 (221)
rede| 0,91 0,81 0,5Z 0,08 (359)
|o 0,92 0,Z3 0,18 0,0Z (133)
0|llerers -0,01 -0,08 -0,18 -0,05
Korrerlar:lrdexerrepreserlal|or,de|laardeoc|experleroyerpadelvalraorsor|addarslar|aslpa
respe|l|ved|rers|or|la|lorara|yser(laoe||15.2)oc|var|erarre||ar0oc|1.0rupp|rde|r|r:|a=0-0.33,re||ar
0.310.,|o:0.Z1.Po||l|s|lde|laardeorlallarlorulorva|de|laardelre|rdexsoroes|r|vsrarrare|lolrol
12. AN0vA s|r|l|arslesl: p<0,001, p<0,01, p<0,05, ~p<0,10.
270 Muutosvaalit 2011
aktiva i former fungerar som std fr detta system, framstr som ett naturligt resultat. Med-
borgare med en skeptisk hllning gentemot ett rent representativt beslutsfattande r dock
aktivare nr det gller att delta i olika former av protestaktivism, men ven hr r skillnaden
fr liten fr att vara statistiskt skerstlld.
Aktivitetsmnstret ser lite annorlunda ut nr vi tittar p skillnaderna mellan medborgare
med olika sikter om vilken roll vanliga medborgare br ha nr det kommer till politiskt
beslutsfattande. De som vill ha mer mjligheter fr medborgarna att utrycka sina sikter och
att fatta politiska beslut r mer aktiva i konsumtionsaktivism och nr det gller att protestera.
Samma tendens gller ven i traditionella former av aktivism och valdeltagandet ven om
skillnaderna hr r fr sm fr att vara statistiskt signifkanta. Frenklat kan man sga att de
som fresprkar mer medborgardeltagande tycks leva som de lr.
Samma devis kan ven sgas glla fr de som har en positiv syn p att lta experter f en
mer omfattande roll i det politiska beslutsfattandet. Med undantag fr valdeltagandet som
r inte varierar mellan de olika grupperna r den grupp med den mest positiva instllningen
gentemot experter mindre aktiv n vriga. Den strsta och ven statistiskt skerstllda skill-
naden visar sig fr traditionell aktivism, som att vara aktiv inom politiska partier, att skriva
insndare och ta kontakt med beslutsfattare.
Avslutande diskussion:
Politiskt beslutsfattande i medborgarnas gon
Av den allmnna samhllsdebatten fr man ltt intrycket av att utvecklingen i samhllet har
skapat ett starkt tryck mot fer och mer omfattande mjligheter fr direkt medborgardelta-
gande. De politiska partierna fyller inte lngre samma roll som siktsfrmedlare som lnk
mellan olika samhllsgrupper och det politiska beslutsfattandet som de gjorde fr 20-30
r sedan. Inte heller valen lockar lika stora vljarskaror som tidigare. De analyser som hr har
presenterats visar nd att det fnns olika sikter bland fnlndare om hur det politiska syste-
met br fungera, och om vem som skall vara involverad i det politiska beslutsfattandet. Det
r ocks tydligt att mnga har oklara och ibland motstridiga frvntningar. Men samtidigt
som det r svrt att ge en helt entydig bild av fnlndarnas nskeml fnns det ngra tydliga
mnster.
En stor del av fnlndarna frhller sig positivt till en strre roll fr medborgarna i det
politiska beslutsfattandet och sikterna i den hr riktningen r starkast bland de yngre gene-
rationerna, bland dem som inte r speciellt vl integrerade i eller njda med det nuvarande
representativa systemet och ven bland de som ideologiskt lutar t vnster. Samtidigt som
stdet fr att hra medborgarna, fr att arrangera politiska diskussioner och fr att hlla
folkomrstningar ofare n i dag r starkt, r det endast en liten minoritet av fnlndarna
beredda att verlta reell beslutsmakt t vanliga medborgare p bekostnad av de folkvalda.
Intrycket r allts att det fnns ett tryck p fer och bttre kanaler via vilka folka kan bli hrda,
men att trycket r betydligt hgre bland grupper som upplever sig politiskt marginaliserade
och bland Sannfnlndarnas vljargrupper. Det r ven grupper som r mer aktiva n andra i
konsumtions- och protestaktivism.
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 271
Stdet fr ett rent representativt beslutsfattande dr folkvalda politiker br ansvaret
fr det politiska beslutsfattandet r ven det starkt, och som mest utbrett bland ldre och
hgutbildade fnlndare, bland de som r vlintegrerade i dagens politiska system och bland
Samlingspartiets vljare. Inte speciellt frvnande r detta en grupp som rstar fitigt. En
utveckling med betoning p efektivitet och sakkunnighet dr politiskt oberoende experter
tar ett strre ansvar fr beslutsfattandet skulle samtidigt innebra en utveckling i en mindre
demokratisk riktning. Det r kanske drfr inte speciellt mrkligt att det r ganska f fnln-
dare som ser detta som ett eferstrvansvrt alternativ. sikter i den hr riktningen r nd
inte frnvarande och det r framfr allt bland de yngre, bland fnlndare som inte r politiskt
intresserade och som inte str nra ngot av de politiska partierna. Detta r ven grupper som
r mindre politiskt aktiva n andra, inte minst i traditionella former.
Som helhet fnns det ganska tydliga nskeml om att frndra det stt p vilket demo-
kratin fungerar. Trycket r dessutom strst bland de yngre och bland vljare som inte knner
sig hemma i dagens politiska system. Samtidigt r det uppenbart att inte alla r verens, var-
ken om ngot behver tgrdas eller i s fall hur det br gras. Den utveckling som nu sker
med infrande av medborgarinitiativ p s vl nationell som EU-niv ses sannolikt av mnga
som ett steg i rtt riktning. Att det skulle vara tillrckligt fr att tillfredsstlla de som fre-
sprkar en frndring i riktning mot ett mer omfattande och direkt medborgarinfytande r
dremot inte speciellt troligt.
272 Muutosvaalit 2011
Referenser
Barber, Benjamin (1984): Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of
California Press.
Bengtsson, sa (2007): Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, sa & Henrik Serup Christensen (2009): Politiskt deltagande i Finland. Politiikka, 51(2),
7795.
Bengtsson, sa & Grnlund, Kimmo (2005): Muu poliittinen osallistuminen. I Paloheimo, Heikki
(red.), Vaalit ja demokratia Suomessa, Helsingfors: WSOY.
Bengtsson, sa & Mikko Mattila (2009): Direct Democracy and its Critics: Support for Direct
Democracy and Stealth Democracy in Finland. West European Politics, 32(5), 10311048.
Bengtsson, sa & Hanna Wass (2010): Styles of political representation: What do voters expect?. Journal
of Elections and Public Opinion. 20(1), 5581.
Bennett, W. Lance (1998): Te UnCivic Culture: Communication, Identity, and the Rise of Lifestyle
Politics. Ithiel de Sola Pool Lecture, American Political Science Association, published in P.S.:
Political Science and Politics, 31, 4161.
Berelson, Bernard, Paul Lazarsfeld & William McPhee (1954): Voting. Chicago: Chicago University
Press.
Borg, Sami (2009): Nuorten poliittinen osallistuminen. I Borg, Sami & Heikki Paloheimo (red.), Vaalit
yleisdemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere: Tampere University Press.
Bowler, Shaun & Caroline Tolbert (red.) (1998): Citizens as Legislators: Direct Democracy in the United
States. Columbus: Ohio State University Press.
Cain, Bruce E., Russell J. Dalton & Susan E. Scarrow (2003): Democracy Tranformed? Expanding Political
Opportunities in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.
Christensen, Henrik Serup & sa Bengtsson (2011): Te Political Competence of Internet Participants
Evidence from Finland. Information Communication and Society. 14(3), 121.
Conovan, Margaret (1999): Trust the people! Populism and the two faces of democracy. Political Studies,
47(1), 216.
Dalton, Russell J. (1999): Political Support in Advanced Industrial Democracies. I Norris, Pippa (ed.)
Critical Citizens. Global Support for Democratic Government. Oxford: Oxford University Press.
Dalton, Russell J. (2004): Democratic Challenges, Democratic Choices. Te Erosion of Political Support in
Advanced Democracies. Oxford: Oxford University Press.
Dalton, Russell J., Wilhelm Brklin, and Andrew Drummond (2001): Public Opinion and Direct
Democracy. Journal of Democracy, 12:4, 141153.
Dalton, Russell J., Susan E. Scarrow & Bruce E. Cain (2003): New forms of Democracy? Reform and
Transformation of Democratic Institutions. I Cain, Dalton & Scarrow (red.), Democracy Trans-
formed? Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford
University Press.
Franklin, Mark N. (2004): Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established
Democracies since 1945. Cambridge: Cambridge University Press.
Gilljam, Mikael & Jrgen Hermansson (2003): Demokratins ideal mter verkligheten. I Gilljam &
Hermansson (red.), Demokratins mekanismer. Malm: Liber Ab.
Grnlund, Kimmo, Heikki Paloheimo, Jan Sundberg & Hanna Wass (2005): Kiinnittyminen politiik-
kaan. I Paloheimo, Heikki (red.), Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY.
Grnlund, Kimmo, Heikki Paloheimo & Hanna Wass (2005): nestysosallistuminen. I Paloheimo,
Heikki (red.), Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY.
Held, David (2006): Models of Democracy. (3:e uppl.). Cambridge: Polity Press.
Medborgarnas frvntningar p politiskt beslutsfattande 273
Hermanson, Ann-Sofe (2004): Dogmatism eller pragmatism (grna) partiers dilemma. I Bengtsson,
sa & Kimmo Grnlund (red.), Partier och ansvar. Stockholm: SNS frlag.
Hibbing, John R, & Elisabeth Teiss-Morse (2002): Stealth Democracy. Americans Beliefs about How
Government Should Work. Cambridge: Cambridge University Press.
Inglehart, Ronald (1977): Te Silent Revolution Changing Values and Political Styles among Western
Publics. Princeton: Princeton University Press.
Inglehart, Ronald (1997): Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political
Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.
Inglehart, Ronald och Christian Welzel (2005): Modernization, Cultural Change, and Democracy Te
Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press.
Klingemann, Hans-Dieter (1999): Mapping political support in the 1990s: a global analysis. I Norris,
Pippa (red.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. Oxford: Oxford
University Press.
Mattila, Mikko & Risto Snkiaho (2005): Luottamus poliittiseen jrjestelmn. I Borg, Sami & Heikki
Paloheimo (red.), Vaalit yleisdemokratiassa. Tampere: Tampere University Press.
Norris, Pippa (red.) (1999): Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance. Oxford: Oxford
University Press.
Patterson, Tomas E. (2002): Te Vanishing Voter Public Involvement in an Age of Uncertainty, New
York: Random House.
Paloheimo, Heikki, (2007): Kansalaisten johtajuusodotukset. I Isotalus, Pekka & Sami Borg (red.),
Presidentinvaalit 2006. Helsinki: WSOY.
Pateman, Carol (1970): Participation and Democratic Teory. Cambridge: Cambridge University Press.
Pharr, Susan J. & Robert D. Putnam (red.) (2000): Disafected Democracies: Whats Troubling the Trilateral
Countries? Princeton: Princeton University Press.
Pikkala, Sari (2006): Kunta kuntalaisosallistumisen edistjn. Helsinki: Kuntaliitto.
Scarrow, Susan E. (2000): Parties Without Members? Party Organization in a Changing Electoral
Environment. I Dalton, Russell J. & Martin P. Wattenberg (red.), Parties Without Partisans.
Political Change in Advanced Industrial Societies. Oxford: Oxford University Press.
Schumpeter, Joseph (1942): Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers.
Smith, Graham (2009): Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation.
Cambridge: Cambridge University Press .
Teorell, Jan, Mariano Torcal & Jos Ramn Montero (2007): Political participation: mapping the terrain.
I van Deth, Jan W., Jos Ramn Montero & Anders Westerholm (red.), Citizenship and Involve-
ment in European Democracies. London: Routledge.
Verba, Sidney & Norman Nie (1972): Participation in America. Political Democracy and Social Equality.
New York: Harper and Row.
Verba, Sidney, Norman Nie & Jae-On Kim (1978): Participation and Political Equality: A Seven-Nation
Comparison. New York: Cambridge University Press.
Wass, Hanna (2008): Generations and Turnout. Te Generational Efect in Electoral Participation in
Finland. Acta Politica 35. Helsinki: Department of Political Science, University of Helsinki.
Welzel, Christian (2007): Individual Modernity. I Dalton, Russell J. & Hans-Dieter Klingemann (red.),
Te Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press.
Zaslove, Andrej (2008): Here to Stay? Populism as a New Party Type. European Review. 16(3), 319336.
Internet:
Justitieministeriet (www.om.f)
274 Muutosvaalit 2011
Appendix
Dimensioner i politiskt deltagande (faktoranalys, Varimax rotation)

Korporerl
Po||l|s|
|orsurl|or Trad|l|ore|| Prolesl
3|r|va|rsardare -0.01 -0.0 -0.01
Ta|orla|lredoes|ulslallare -0.01 -0.Z9 -0.01
3|r|vapaupprope||errarr|rsar||r 0.52 -0.19 0.09
0e|la|po||l|s|lparl|sver|sar|el -0.09 -0.9 0.0Z
0e|la|arrarlorer|rsver|sar|el 0.22 -0.58 -0.05
3lyra|r|oploralllrarjaralurs|yddel 0.Z9 0.05 -0.11
3lyra|r|oploralllrarjasar|a|||a/po||l|s|alraor 0.80 -0.01 -0.05
0e|la|ooj|oll 0.5 0.0Z 0.11
0e|la|derorslral|or 0.2 -0.10 0.51
uppv|sac|v||o|ydrad 0.00 0.02 0.Z5
0e|la|derorslral|orerdarl|d|areva|d -0.10 0.01 0.Z3
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 275
16
Politiikkatietmys ja
poliittinen kiinnostus
Kimmo Elo ja Lauri Rapeli
Kirjan tss luvussa ksitelln kahta perustavanlaatuista kansalaisten poliittista kyttyty-
mist stelev tekij: politiikkaan liittyv tietmyst sek poliittista kiinnostusta. Mo-
lemmat ovat perinteisesti olleet demokratiateoreetikkojen mielest ihannekansalaisen kes-
keisimpi tunnusmerkkej (esim. Dahl 1992). Politiikkatietmyksell tarkoitetaan faktojen
tietmist politiikasta eli todennettavissa olevien tosiasioiden hallintaa (ks. esim. Delli Car-
pini ja Keeter 1996, 1012; Rapeli 2010, 2328). Poliittinen kiinnostus sen sijaan kertoo,
miss mrin politiikka hertt kansalaisten mielenkiintoa (Van Deth 1989, 278; ks. mys
Dostie-Goulet 2009, 406). Molempien voidaan tulkita kertovan ennen kaikkea motivoitu-
neisuudesta seurata politiikkaa ja osallistua siihen.
Poliittista kiinnostusta on mitattu kyselytutkimuksissa vastaajan subjektiivisena kiinnos-
tuksena kysymysmuotoilulla kuinka kiinnostunut olette politiikasta?. Politiikkatietmyk-
sen mittaamisessa on sen sijaan kyse pyrkimyksest mitata politiikkaan sitoutuneisuutta ob-
jektiivisemmalla mittaristolla. Tietmys ja kiinnostus muodostavat nin luontevasti toisiaan
tydentvn muuttujakaksikon, jonka avulla vastaajien poliittista sitoutuneisuutta voidaan
tarkastella sek subjektiivisella ett objektiivisella tasolla.
Politiikkatietmyksen ja kiinnostuksen on kyselytutkimuksissa toistuvasti havaittu
olevan erittin vahvassa yhteydess osallistumiseen eli poliittisen sitoutuneisuuden toimin-
nalliseen komponenttiin. Politiikasta kiinnostuneet ja siit paljon tietvt kansalaiset ovat
paitsi poliittisesti aktiivisempia, mys poikkeavat usein mielipiteiltn muista kansalaisista.
Poliittista tietmyst ja kiinnostusta on analysoitu usein mys vallankytn nkkulmasta.
Kansalaiset, jotka ovat perill politiikan tapahtumista ja poliittisesta ptksenteosta kyke-
nevt mys vaikuttamaan politiikkaan muita tehokkaammin. Thn ajatuskulkuun sisltyy
sek poliittisen tietmyksen ett kiinnostuneisuuden tutkimuksen normatiivinen peruste:
tiedon ja kiinnostuksen eptasainen jakautuminen vestss tarkoittaa mys poliittisen vai-
kutusvallan eptasaista jakautumista. Seuraavassa tarkastellaan tst nkkulmasta, millaisia
kansalaisten poliittiset perustiedot vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksessa olivat. Kuin-
ka eptasaisesti suomalaiset ovat kiinnittyneet politiikkaan, kun asiaa tutkitaan politiikkaa
koskevilla faktatiedoilla kevll 2011?
276 Muutosvaalit 2011
Suomalaisten tiedot politiikasta
Eduskuntavaalitutkimuksen kyntikyselyss mitattiin vastaajien yleist politiikkatietmyst
viidell kysymyksell sek heidn tietojaan maahanmuutosta kahdella kysymyksell. Tarkas-
telemme ensin poliittista yleistietoa sellaisten taustamuuttujien valossa, joiden on aiemmassa
tutkimuksessa todettu olevan yhteydess tietmyksen vaihteluihin. Erityisesti yksiln sosio-
demografsen ja -ekonomisen aseman on havaittu korreloivan politiikkatietmyksen kanssa
(yhteenvetona Rapeli 2010, 5065) Taulukossa 16.1, kuten muissakin tietmyst esittele-
viss taulukoissa, asiaa tarkastellaan vestryhmien ratkaisuprosentteina. Tm tarkoittaa
niiden prosenttiosuutta tarkasteltavasta ryhmst, jotka ovat vastanneet oikein kysymykseen.
Taulukko 16.1
Tietokysymysten ratkaisuprosentit sosiodemografsten ja -ekonomisten
taustamuuttujien suhteen (%)
Kysyrys
A 8 C 0 E Kes||r. (r)
o||e|r
Ka|||| 92 ZZ 5 3Z (129Z)
Sukupuoli
V|es 93 83 0 10 8 (52)
Na|rer 90 Z1 5 52 31 2 (11)
Ikryhm
1821 81 51 53 39 3Z 53 (105)
2531 89 Z3 1 0 1 (20Z)
3511 92 Z Z5 0 3 8 (181)
1551 91 Z9 Z3 5 33 (193)
551 91 83 9 52 3Z Z (232)
5 93 82 0 59 33 5 (3Z)
Koulutus
E|arral||||sla|ou|ulusla 85 Z3 52 38 33 5 (1ZZ)
Kou|ulus|es|er 91 1 1 13 (101)
Ly|ylarrall||ou|ulus 88 Z1 2 13 25 58 (3Z3)
0p|sloasle 91 80 9 5Z 35 Z (312)
Arrall||or|ea|ou|u 91 82 Z2 Z2 11 Z3 (119)
Y||op|slo 9 91 ZZ Z9 55 80 (213)
Talouden vuositulot
er|rl.20000 8 8 5 13 31 5Z (312)
2000135000 92 Z 0 52 33 3 (291)
3500150000 91 82 Z5 9 39 Z2 (199)
50001Z0000 9 81 Z8 58 12 Z2 (15)
y||Z0000 98 89 Z8 Z3 1 ZZ (10)
...
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 277
A 8 C 0 E Kes||r. (r)
o||e|r
Ammattiryhm
Tyolor 80 51 15 2Z 22 15 (19)
E|a|e|a|rer 91 81 0 5 32 1 (380)
Kol|a|l|/-|sa Z5 3 59 38 29 53 (1)
0p|s|e||ja 89 Z0 0 55 55 (101)
Tyorle||ja 89 Z1 18 31 1 (308)
Vaala|ousyr|llaja 91 91 5Z 18 13 0 (23)
Vuuyr|llaja 9 82 19 10 Z (Z)
A|erp|lo|r||er|||o 95 82 Z8 2 39 Z1 (129)
Y|erp|lo|r||er|||o 9Z 89 ZZ ZZ 50 Z8 (119)
Jo|lavassaaserassa 9 88 85 Z1 39 Z (18)
A: Ku|aseuraav|slao||vuorra20103uorer|a|||lu|seru||or|r|sler|?(A|exarder3luoo)
8: V||aseuraav|slaorpa|||araara|laarjuur|va||luredus|urrarre|jarre|s|suur|rpuo|ue?(Kes|usla)
C:Kel|asaavalaareslaa3uoreredus|urlavaa|e|ssa?(Ka||||18vuollalayllareel3uorer|arsa|a|selasu|rraasla
r||ppuralla)
0:V|lar|e|eslarrelar|o|lelaarpar|arerlaar|se||a|a|||lusruodo||a?(3|laella|a|||lusraull||edus|urrar|uollarusla)
E: V|||ar|re||alurrelaarEurooparur|or|r(Eu)vuoder2009|opussavo|raaraslurulperussop|rus?(L|ssaoor|rsop|rus)
Taulukko 16.1 ...
Taulukosta 16.1 vlittyv yleiskuva suomalaisten politiikkatietmyksest sopii yhteen aiem-
min havaitun kanssa. Keskimrinen ratkaisuprosentti oli 66 ja parhaiten tiedetyss Alexan-
der Stubbin ulkoministeriytt koskevassa kysymyksess se oli perti 92. Euroopan unionia
koskevassa kysymyksess ratkaisuprosentti ji kuitenkin selvsti muista ollen vain 37. Suo-
malaisten muita politiikan osa-alueita heikompi tietmys EU-asioissa on havaittu mys ai-
kaisemmissa tutkimuksissa (Elo ja Rapeli 2008). EU-kysymyksen lisksi parlamentarismin
toimintaperiaatteen tuntemista mitannut kysymys jaotteli vastaajia selvsti. Miehet, korkeas-
ti koulutetut ja hyvin ansaitsevat kansalaiset erottuivat muita korkeammalla tietotasollaan.
Mys in osalta tulokset vahvistavat aiemmin tiedetyn: 1824-vuotiaiden nuorten tiedot
politiikasta ovat selvsti vanhempia ikryhmi heikommat. Tyelmn ulkopuolella olevat
tyttmt sek kotiidit ja -ist erottuivat ammattiryhmist muita selkesti heikommilla
tiedoillaan. Kokonaisuudessaan vastaajien tietotaso on kuitenkin erittin korkea kysyttyjen
kysymysten valossa.
Vaikka poliittinen kyttytyminen on vahvassa yhteydess sosioekonomiseen asemaan,
tarjoaa erillinen politiikkatietmyksen ja yksiln poliittisen suuntautuneisuuden yhteistar-
kastelu mielenkiintoisen nkkulman tietmyksen jakaantumiseen (Taulukko 16.2)
nestyskyttytymisen osalta selvin tietotason jakolinja kulkee politiikasta paljon tie-
tvien nestneiden ja heikosti tietvien nestmtt jttneiden vlill. Puoluevalinta ei
erottele vastaajia yht selvsti. Vihreiden ja Vasemmistoliiton nestjt tiesivt vastauksia
tietokysymyksiin keskimrin enemmn kuin muita puolueita nestneet. Ero heikoimmin
tietneisiin Kristillisdemokraattien, Perussuomalaisten sek pienpuolueiden nestjiin oli
68 prosenttiyksikk. Ero on selvhk mutta ei erityisen suuri. Vasemmistooikeisto-ak-
seli, joka on perinteisesti kytetty poliittisen suuntautuneisuuden indikaattori, ei myskn
278 Muutosvaalit 2011
Taulukko 16.2
Tietokysymysten ratkaisuprosentit vuoden 2011 eduskuntavaalien puoluevalinnan,
puoluekannan vakiintuneisuuden sek vastaajan vasemmisto-oikeisto-
sijoittumisen mukaan (%)
A 8 C 0 E Kes||r. (r)
o||e|r
Puoluevalinta 2011
aresl| 93 82 Z 0 39 8 (1121)
E|aareslaryl 83 1 5 31 21 19 (1Z3)
30P 92 81 5Z 3 Z (19)
KE3K 90 88 1 58 35 Z (13)
K0K 91 82 1 11 11 (208)
RKP 98 Z5 Z3 31 31 3 (13)
K0 93 81 Z 29 29 2 (11)
vllR 89 80 Z 18 18 8 (Z5)
vA3 99 81 Z0 18 18 9 (81)
P3 93 80 1 3 3 2 (195)
Vuu 90 80 53 12 12 1 (19)
Puoluekannan vakiintuneisuus
Tays|rva|||rlurul 92 81 1 0 35 Z (115)
Ve||ova|||rlurul 93 81 Z0 1 10 9 (155)
E||ov|r|aarva|||rlurul 91 Z Z 50 3Z 1 (28)
E||a|r|aarva|||rlurul 85 50 53 13 31 52 (13)
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-akselilla
vaserra||a 90 82 55 11 Z (332)
Kes|e||a 91 Z3 Z 5 3 5 (289)
0||ea||a 93 82 0 3 Z (583)
E|osaas|jo|llaa|lseaar 83 12 58 25 23 1 (0)
A:Ku|aseuraav|slao||vuorra20103uorer|a|||lu|seru||or|r|sler|?(A|exarder3luoo)
8:V||aseuraav|slaorpa|||araara|laarjuur|va||luredus|urrarre|jarre|s|suur|rpuo|ue?(Kes|usla)
C:Kel|asaavalaareslaa3uoreredus|urlavaa|e|ssa?(Ka||||18vuollalayllareel3uorer|arsa|a|selasu|rraasla
r||ppuralla)
0:V|lar|e|eslarrelar|o|lelaarpar|arerlaar|se||a|a|||lusruodo||a?(3|laella|a|||lusraull||edus|urrar|uollarusla)
E:V|||ar|re||alurrelaarEurooparur|or|r(Eu)vuoder2009|opussavo|raaraslurulperussop|rus?(L|ssaoor|rsop|rus)
juurikaan erottele vastaajia heidn tietmyksens suhteen. Ainoastaan vastaajat, jotka syys-
t tai toisesta eivt osanneet itsen sijoittaa vasemmistooikeisto-ulottuvuudelle erottuvat
muista heikolla politiikkatietmykselln.
Koska politiikkatietmyksen ajatellaan olevan poliittisen kiinnittyneisyyden indikaatto-
ri, on luontevaa tarkastella sit mys suhteessa politiikan seuraamiseen tiedotusvlineist.
Useista eri tiedotusvlineist on taulukkoon 16.3 valittu kaksi trke perinteist tiedotus-
vlinett, TV ja sanomalehdet, sek kaksi uuden tiedonvlityksen muotoa, Internetsivut ja
sosiaalinen media. Taulukossa esitetn lisksi tietmyksen suhde politiikasta keskustelemi-
seen.
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 279
Taulukko 16.3
Tietokysymysten ratkaisuprosentit, vaalien seuraaminen ja politiikasta keskusteleminen (%)
Ku|r|apa|jorseuras|lleedus|urla- A 8 C 0 E Kes||r. (r)
vaa|ejaer|l|edolusva||re|sla o||e|r
9DDOLNHVNXVWHOXWMDSXROXHMRKWDMLHQKDDVWDWWHOXW79VVl
lyv|rpa|jor 91 89 3 39 Z0 (210)
Ve||opa|jor 93 8 8 1 10 Z0 (189)
va|rva|ar 89 Z1 5 19 32 1 (133)
Er|a|r|aar 91 55 59 52 33 58 (1)
Sanomalehtikirjoitukset
lyv|rpa|jor 95 8Z 5 11 Z1 (202)
Ve||opa|jor 95 85 8 3 38 Z0 (198)
va|rva|ar 89 Z1 52 31 2 (152)
Er|a|r|aar 83 5Z 59 3 2Z 52 (111)
Ehdokkaiden / puolueiden Internetsivut
lyv|rpa|jor 85 85 Z1 3 18 Z0 (2Z)
Ve||opa|jor 9 85 Z0 52 Z1 (105)
va|rva|ar 90 82 Z2 5 12 Z0 (282)
Er|a|r|aar 91 Z5 3 52 33 3 (880)
Sosiaalinen media (esim. Facebook, Twitter)
lyv|rpa|jor 83 ZZ 50 12 1 (35)
Ve||opa|jor 91 Z 5 59 1Z (Z8)
va|rva|ar 91 81 Z2 5Z 10 8 (158)
Er|a|r|aar 92 Z8 5 5 35 5 (1023)
Keskustelee politiikasta
a

Pa|v|lla|rla||a|espa|v|lla|r 91 8Z 3 1 11 Z0 (22Z)
use|r 92 83 Z1 1 39 Z0 (312)
Jos|us 92 80 Z 59 3Z Z (39)
larvo|r 90 Z 1 11 31 59 (31)
E||os|aar 81 39 1Z 30 2 15 (1Z)
A:Ku|aseuraav|slao||vuorra20103uorer|a|||lu|seru||or|r|sler|?(A|exarder3luoo)
8:V||aseuraav|slaorpa|||araara|laarjuur|va||luredus|urrarre|jarre|s|suur|rpuo|ue?(Kes|usla)
C:Kel|asaavalaareslaa3uoreredus|urlavaa|e|ssa?(Ka||||18vuollalayllareel3uorer|arsa|a|selasu|rraasla
r||ppuralla)
0:V|lar|e|eslarrelar|o|lelaarpar|arerlaar|se||a|a|||lusruodo||a?(3|laella|a|||lusraull||edus|urrar|uollarusla)
E:V|||ar|re||alurrelaarEurooparur|or|r(Eu)vuoder2009|opussavo|raaraslurulperussop|rus?(L|ssaoor|rsop|rus)
aJose|ajale||ape||aslaarvaa||er|a|e|s|aa||oja,r||r|u|r|ause|ry|eersa|es|usle|ellepo||l|||aslajay|le|s|urra|||s|sla
|ysyry|s|slaru|der||r|sler|arssa?
Taulukosta 16.3 havaitaan ensinnkin, ett eduskuntavaaleja television ja sanomalehtien
vlityksell aktiivisesti seuranneiden politiikkatietmys on korkeampaa kuin niiden, jotka
eivt vaaleja seuranneet. Internetin vlityksell vaalien seuraamisen osalta tt sinns yl-
ltyksetnt ilmit ei kuitenkaan samassa mrin havaita. Tietmyksen yhteys sosiaalisen
280 Muutosvaalit 2011
median kautta vaalien seuraamiseen on itse asiassa miltei knteinen. Tm selittyy ainakin
osittain siten, ett sosiaalinen media on etenkin nuorten kyttm tiedonhankintakanava.
Kuten aiemmin huomasimme, on nuorten politiikkatietmys heikompaa kuin vanhempi-
en ikluokkien. Toiseksi nhdn, ett politiikasta keskusteleminen, oli kyse sitten vaalien
yhteydess tapahtuvasta keskustelemisesta tai ei, on vahvassa yhteydess politiikkatietmyk-
seen. Vastaajat, jotka omasta mielestn eivt koskaan keskustele politiikasta muiden kanssa
erottuvat poikkeuksellisen selvsti muista ryhmist heikolla politiikkatietmykselln. On
tosin huomattava, etteivt kaikki kysymykset ole sellaisia, joilla on suora yhteys median seu-
raamiseen. Poliittisen jrjestelmn peruselementit ovat melko muuttumattomia, eik niihin
liittyv uutisointia juuri ole. Politiikan henkilt ja tapahtumat sen sijaan ovat asioita, joihin
liittyv tietoa on erityisesti niill, jotka seuraavat politiikkaa tiedotusvlineist (ks. Elo ja
Rapeli 2010).
Maahanmuuttoon liittyvt tiedot ja mielipiteet
Yleist tietotasoa mittaavien kysymysten lisksi vastaajilta kysyttiin kaksi tietokysymyst
maahanmuutosta. Tavoitteena oli hahmottaa poliittisten mielipiteiden ja politiikkatiet-
myksen vlist suhdetta. Taulukossa 16.4 on esitetty maahanmuuttoa koskeva tietmys maa-
hanmuuttoon liittyvien mielipiteiden suhteen.
Taulukko 16.4
Maahanmuuttoon liittyvt mielipiteet ja tietotaso (%)
A 8 Kes||r. (r)
o||e|r
Maahanmuuttopolitiikan trkeys
a

Er|lla|r/re||olar|ea 51 ZZ 1 (51Z)
E||ov|r|aar/e||a|r|aarlar|ea 51 81 9 (21)
Suomeen laajamittaisempaa maahanmuuttoa
o

lyvae|dolus 51 88 Z1 (11)
E||yvae||a|uoroe|dolus 55 81 8 (115)
luoroe|dolus 50 Z 3 (1Z1)
Maahanmuutto vakava uhka kansalliselle omaleimaisuudelle
c

Tays|r/jo|seer||rsaraar|e|la 51 Z3 2 (21)
Jo|seer||r/lays|rer|r|e|la 53 81 9 (11)
A:Ku|r|asuur|osuus3uoressaasuv|slaoru||ora|der|arsa|a|s|a?(r.3)
8:V||aseuraav|slare|jaslaorsuur|r3uoressaasuv|eru||ora|der|arsa|a|slerry|ra?(vera|a|sel)
a Ku|r|alar|e|laseuraavalpo||l|||arosa-a|ueella|as|a|ysyry|selo||valle|||e,|urarv|o|llepuo|ueva||rlaarrejuur||aydy|ssa
edus|urlavaa|e|ssa?
o 3euraavassaor|uele|luera|lae|dolu|s|a,jo|||rror|err|e|eslalu||s|paroslaa3uoressalu|eva|suudessa.V|lar|e|lale
o|ellera|slae|dolu|s|sla?(Asle||o||a0-100-1=|uoroe|dolus,5=e||yvae||a|uoro,-10=|yvae|dolus)
c V|lar|e|lao|elleseuraav|slava|llar|sla?Vaa|arruulloruodoslaava|avaru|ar|arsa|||se||eora|e|ra|suude||erre.
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 281
Tiedon ja mielipiteen vlinen yhteys maahanmuuttokysymyksess osoittautuu osin intui-
tionvastaiseksi. Vastaajat, joille maahanmuutto ei ollut trke puoluevalintaa ohjannut ky-
symys, tiesivt maahanmuuttoa koskevat perusasiat paremmin kuin ne, joille kysymys oli
trke. Asiakysymyksen trkeksi kokeminen ei toisin sanoen vlttmtt johda asiaan pe-
rehtymiseen, eik sen vhmerkityksiseksi kokeminen tarkoita asian huomiotta jttmist.
Kenties perehtyneisyys asettaa kysymyksen mittasuhteisiin, jonka perusteella maahanmuut-
to ei nyttydy erityisen keskeisen ongelmana.
Mynteinen suhtautuminen maahanmuuttoon on siis yhteydess korkeaan maahan-
muuttoon liittyvn tietotasoon. Nykyist laajamittaisempaa maahanmuuttoa kannattavat
tietvt asiasta enemmn kuin sen vastustajat. Mynteisesti typerisen maahanmuuton li-
smiseen suhtautumisen ja maahanmuuttoon liittyvn tiedon vlill on lisksi tilastollisesti
merkitsev positiivinen korrelaatio (Pearsonin r =.142). Tulokset ovat yhtenevi Yhdysval-
loissa tehtyjen havaintojen kanssa, joiden mukaan korkea politiikkatietmys on vahvassa yh-
teydess suvaitsevaisuuteen poliittisissa kysymyksiss, jopa silloin kun useiden sosioekono-
misten taustatekijiden vaikutus on kontrolloitu (Delli Carpini ja Keeter 1996, 220223;
Nie ym. 1996, 7172).
Maahanmuutto oli ers vahvimmin esill olleista teemoista 2011 eduskuntavaalikam-
panjoinnissa ja poliittisena kysymyksen se jakoi sek puolueita ett nestji. Taulukossa
Taulukko 16.5
Tiedot maahanmuutosta nestyskyttytymisen ja vasemmistooikeisto-sijoittumisen
suhteen (%)
A 8 Kes||r. (r)
o||e|r
Puoluevalinta 2011
aresl| 51 Z9 5 (1121)
E|aareslaryl 38 5Z 18 (1Z3)
30P 53 Z9 (19)
KE3K 51 ZZ (13)
K0K 51 80 Z (208)
RKP 18 Z5 2 (13)
K0 59 Z 8 (11)
vllR 19 85 Z (Z5)
vA3 18 81 (81)
P3 15 Z 1 (195)
Vuu 53 Z9 (19)
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-akselilla
vaserra||a 51 Z9 5 (332)
Kes|e||a 12 Z2 5Z (290)
0||ea||a 53 80 Z (582)
E|osaas|jo|llaa|lseaar 12 50 1 (0)
A:Ku|r|asuur|osuus3uoressaasuv|slaoru||ora|der|arsa|a|s|a?(r.3)
8:V||aseuraav|slare|jaslaorsuur|r3uoressaasuv|eru||ora|der|arsa|a|slerry|ra?(vera|a|sel)
282 Muutosvaalit 2011
16.5 on esitetty vastaajien tiedot maahanmuutosta heidn nestyskyttytymisens sek va-
semmistooikeisto-sijoittumisen suhteen.
Kuten yleistiedon kohdalla, nestneiden tiedot maahanmuutosta olivat selvsti nes-
tmtt jttneit korkeammat. Puoluevalinnan osalta erottuvat tll kertaa Perussuomalais-
ten nestjt kaikkein heikoimmilla maahanmuuttoon liittyvill tiedoillaan. Kristillisdemo-
kraattien, Kokoomuksen sek Vihreiden nestjt tiesivt aiheesta hieman muita enemmn.
Keskelle vasemmistooikeisto-akselilla itsens sijoittaneiden tiedot maahanmuutosta olivat
selkesti vasemmistoa ja oikeistoa heikommat.
Vaikka puoluevalinta ei erityisen vahvasti erottele nestji heidn maahanmuuttoon
liittyvien tietojensa suhteen, on Perussuomalaisia nestneiden muita heikompi tietmys
huomion arvoinen havainto. Maahanmuuttokysymys oli keskeinen vaaliteema Perussuoma-
laisten kampanjoinnissa, joka johti historiallisessa vertailussa tysin poikkeukselliseen kan-
natusnousuun Suomen eduskuntavaaleissa. Tmn asiakysymyksen korostumisen vuoksi
Perussuomalaisten nestjien olisi voinut olettaa olevan muita paremmin perill maahan-
muuton perusasioista, mutta tulokset osoittavat toisin. Valitettavasti kyselyss ei ole vertai-
lukohtaa johonkin toiseen asiakysymykseen liittyvst tietmyksest, joka olisi ollut vastaa-
valla tavalla erityisen merkityksellinen jonkin toisen puolueen nestjille. Maahanmuutto
oli joka tapauksessa erityisteema, joka saattoi olla osasyy kansalaisten aktivoitumiselle 2011
vaaleissa. Seuraavassa ksitelln kansalaisten eduskuntavaalien 2011 yhteydess politiikkaa
kohtaan tuntemaa kiinnostusta.
Kiinnostus politiikkaan
Suomalaisten nestjien poliittisen tietmyksen tarkastelu osoitti, ett sosioekonomisten
ryhmien vlill voidaan havaita eroja tietmyksen tasossa. Koska kiinnostuksen politiikkaa
kohtaan ja poliittisen tietmyksen on useissa tutkimuksissa havaittu korreloivan vahvasti
(esim. Kretschmer 2001, Holmberg ja Oscarsson 2004, Grnlund 2007, Tranter 2007, Elo ja
Rapeli 2008), on tss yhteydess kiinnostavaa tarkastella muutamien sellaisten taustamuut-
tujien yhteytt vastaajien poliittiseen kiinnostukseen, joiden edell havaittiin erottelevan
vastaajien tietmystasoa.
Analyysissa tutkitaan seuraavien taustamuuttujien yhteytt vastaajien kiinnostukseen
politiikasta: sukupuoli, ik, muodollinen koulutustaso, nestminen vs. nestmtt jt-
tminen eduskuntavaaleissa 2011 sek yhteiskunnallisten keskustelujen intensiteetti. Erityis-
t huomiota kiinnitetn sukupuolten vlisiin eroihin, koska aikaisemmassa tutkimuksessa
miesten on havaittu olevan yleisesti naisia kiinnostuneempia politiikasta (Paloheimo 2006,
130). On mielenkiintoista tutkia, silyyk tm ero mys silloin, kun tarkastelussa huomioi-
daan muita taustamuuttujia.
Kiinnostuksen yleiskuva
Suomalaisten kiinnostusta politiikkaan on selvitetty 1960-luvulta alkaen lukuisissa kysely-
tutkimuksissa. Kysymysmuotoiluksi on vakiintunut ensisijaisesti subjektiivista kiinnostusta
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 283
mittaava Kuinka kiinnostunut olette politiikasta?, jota kytettiin mys tss vuoden 2011
eduskuntavaalitutkimuksessa. Kysymyksen vastausvaihtoehdoiksi on vakiintunut skaala hy-
vin kiinnostunut, jonkin verran kiinnostunut, vain vhn kiinnostunut ja en lainkaan
kiinnostunut. Vaikka suomalaisten kiinnostus politiikkaa kohtaan onkin vaihdellut jonkin
verran kuluneiden vajaan 50 vuoden aikana, keskimrinen kiinnostus on silynyt melko
vakaana. (emt., 130.)
Taulukko 16.6
Suomalaisten kiinnostus politiikkaan sukupuolen mukaan vuosina 2003, 2007 ja 2011 (%)
lyv|r Jor||rverrar va|rva|ar Er|a|r|aar YlT (r)
|||rroslurul |||rroslurul |||rroslurul |||rroslurul
2003
Ka|||| 13 10 31 11 100 (12Z)
V|es 1 11 32 11 100 (30)
Na|rer 10 39 35 1 100 (3Z)
V-N(-y|s) 2 -3 -5

2007
Ka|||| 18 1 29 Z 100 (1122)
V|es 22 15 2 Z 100 (Z03)
Na|rer 15 1Z 31 8 100 (Z19)
V-N(-y|s) Z -2 -5 -1

2011
Ka|||| 23 51 21 5 100 (129Z)
V|es 2 53 1Z 1 100 (52)
Na|rer 20 19 25 100 (15)
V-N(-y|s) 1 -8 -2
La|dea|re|slol:Edus|urlavaa||lul||rus2003(F30120),Edus|urlavaa||lul||rus200Z(229)jaEdus|urlavaa||lul||rus2011
(253).
Taulukon 16.6 kokonaiskuva suomalaisten kiinnostuksesta politiikkaan osoittaa, ett vuosi-
tuhannen vaihteen jlkeisiss eduskuntavaaleissa trendi on ollut nouseva. Politiikasta hyvin
kiinnostuneiden kansalaisten osuus on kasvanut vuodesta 2003 kymmenen prosenttiyksik-
k. Vastaavansuuruinen lisys voidaan havaita mys jonkin verran kiinnostuneiden ryhms-
s (2003/40% ja 2011/51%). Siten politiikasta vhintn jonkin verran kiinnostuneiden
kansalaisten osuus on kasvanut vuodesta 2003 vuoteen 2011 perti 21 prosenttiyksikk,
mit voidaan pit varsin merkittvn muutoksena.
Vuoden 2011 eduskuntavaalit lissivt miesten ja naisten kiinnostusta politiikkaa koh-
taan. Vuonna 2011 sek miehist ett naisista en vain noin viisi prosenttia sanoi olevansa
politiikasta ei lainkaan kiinnostunut. Vastausskaalan toisessa ripss politiikasta hyvin
kiinnostuneita oli vuonna 2011 naisista jo joka viides ja miehist joka neljs. Mys politiikas-
284 Muutosvaalit 2011
ta jonkin verran kiinnostuneiden osuudet kasvoivat vuonna 2011 sek miesten ett naisten
kohdalla. Kiinnostuserot sukupuolten vlill silyivt samansuuntaisina ja suurin piirtein sa-
mansuuruisina kuin vuosina 2003 ja 2007: keskimrin miehet ovat edelleen naisia hieman
kiinnostuneempia politiikasta.
Vuoden 2011 kyntikyselyaineiston perusteella ei voida sanoa kuitenkaan varmasti, mit-
k suomalaiseen politiikkaan tai yhteiskuntaan ja vaaleihin liittyvt tekijt selittvt parhai-
ten kiinnostuksen nousua. Voidaan olettaa, ett Perussuomalaisten nousu nk. perinteisten
puolueiden Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n haastajaksi lissi vaaliasetelman kiinnos-
tavuutta ja sit kautta kansalaisten yleisempkin kiinnostusta politiikkaa kohtaan. Perus-
suomalaiset tematisoivat (ja politisoivat) kampanjassaan monia sellaisia kysymyksi, jotka
ainakin jossakin mrin kiinnostivat varsin laajaa osaa nestjkunnasta.
Taulukko 16.7
Vaalirahakohun seuraamisen yhteys politiikkakiinnostukseen ja ksityksiin poliitikoista (%)
V|ssaraar|ro|elleseurarrulv||revuos|ervaa||ra|a|o|ua?
lyv|r Ve||o Er|ov|r|aar Er Ka||||
pa|jor pa|jor pa|jor |a|r|aar
Kiinnostus politiikkaan
lyv|r|||rroslurul 5 30 10 - 2Z
Jor||rverrar|||rroslurul 38 0 53 3 53
va|rva|ar|||rroslurul 5 9 29 39 1Z
E||a|r|aar|||rroslurul 1 - 8 25 1
(r) (131) (33) (2Z1) (28) (Z99)
Kohu muutti ksitystni poliitikoista...
Pa|jorryorle|serra|s| 2 0 1 1 1
Jor||rverrarryorle|serra|s| 5 3 1 1 1
Jor||rverrar||e|le|serra|s| 33 19 19 12 15
Pa|jor||e|le|serra|s| 18 29 15 12 2Z
Kas|ly|ser|e|valruullureel|a|r|aar 12 19 31 8 23
(r) (132) (35) (2Z3) (25) (Z8)
Samankaltaista vaikutusta nyttisi olleen mys vuoden 2007 eduskuntavaalien jlkeen esille
nousseella vaalirahakohulla. Se nyttisi lisnneen kansalaisten epluuloa poliitikkoja koh-
taan ja sit kautta mys vahvistaneen kiinnostusta olla perill edustajien toiminnasta (ep-
luulon politiikasta laajemmin, ks. Rosanvallon 2008). Yhten indikaattorina lisntyneelle
epluulolle poliitikkoja kohtaan voidaan nhd eduskuntavaalitutkimuksen ns. pervaunuai-
neistossa esitettyjen, vaalirahakohuun liittyneiden kysymysten vastaukset (Taulukko 16.7).
Yleisesti ottaen vaalirahakohu kiinnosti suomalaisia: 62 prosenttia vastaajista ilmoitti seuran-
neensa kohua vhintn melko paljon. Sinns varsin loogisesti vastaajien yleinen politiikka-
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 285
kiinnostus korreloi varsin vahvasti heidn kiinnostukseensa seurata vaalirahakohua kanssa
(Spearmanin rho=.46, p<.001). Intensiivisimmin vaalirahakohua seurasivatkin politiikasta
vhintn jonkin verran kiinnostuneet vastaajat. Vhiten kiinnostuneilla vaalirahakohun
seuraamisintensiteetti oli selvsti matalampi (Taulukko 16.7, ylempi osataulukko). Vaikka
jakolinja nyttisi kulkevan vliss jonkin verran kiinnostunut/vain vhn kiinnostunut,
aineiston perusteella ei kuitenkaan voida tarkasti arvioida, kuinka suurelta osin juuri vaalira-
hakohu selitt politiikkakiinnostuksen nousua.
Se havainto voidaan kuitenkin tehd, ett vaalirahakohu nyttisi muuttaneen suoma-
laisten ksityst poliitikoista selvsti negatiivisempaan suuntaan. Erityisen voimakkaasti
tm heikentyminen nkyy kohua hyvin paljon seuranneiden ryhmss, jossa perti kahdek-
san vastaajaa kymmenest (81 %) ilmoitti ksityksens poliitikoista muuttuneen ainakin jon-
kin verran kielteisemmksi. Tst trendist poikkeaa vain pieni vastaajaryhm, joka ei oman
ilmoituksensa mukaan seurannut lainkaan vaalirahakohua. Tmn ryhmn suuri enemmist
ilmoitti, ettei vaalirahakohulla ole ollut mitn vaikutusta heidn ksityksiins poliitikoista
(Taulukko 16.7, alempi osataulukko). Havainto nyttisi tukevan aiemmissa tutkimuksissa
tehtyj havaintoja siit, ett politiikan seuraamisella on vaikutusta ksityksiin politiikasta
(Lambert et al. 1988; Robinson ja Davis 1990; Vromen 1995; de Vreese ja Boomgaarden
2006; Maier 2007; Elo ja Rapeli 2010). Tss kohdin tosin j avoimeksi kysymys siit, mil-
lainen niden vastaajien ksitys poliitikoista oli ennen vaalirahakohun alkamista.
Kiinnostuksen yhteys ikn ja
muodolliseen koulutustasoon
Aiemmissa tutkimuksissa in on havaittu olevan yhteydess vastaajien kiinnostukseen poli-
tiikkaa kohtaan siten, ett vanhemmat ikluokat ovat nuorempia kiinnostuneempia politii-
kasta (esim. Elo ja Rapeli 2008).
Taulukko 16.8
Poliittinen kiinnostus ikryhmittin vuonna 2011 (%)
1821 2531 3511 1551 551 5
lyv|r|||rroslurul 19 13 19 19 33 28
Jor||rverrar|||rroslurul 15 58 52 55 1Z 18
va|rva|ar|||rroslurul 2 22 22 23 1 19
E||a|r|aar|||rroslurul 10 Z 3 1 5
YlT 100 100 100 100 100 100
(r) (108) (209) (181) (195) (230) (3Z2)
286 Muutosvaalit 2011
Vaikka nyt kytss olevasta aineistosta voidaan lyt tukea tlle havainnolle, in vaikutus
ei ole mitenkn yksiselitteinen. Toki nytt silt, ett ikryhmien vlill vallitsevat erot po-
litiikkakiinnostuksessa ovat tilastollisesti merkitsevi, mutta samalla in ja kiinnostuksen v-
list riippuvuutta osoittava korrelaatio on melko vaatimaton (Spearmanin rho=.13, p<.001).
Ehk yllttvin havainto on se, ett kaikissa ikryhmiss politiikasta vhintn jonkin verran
kiinnostuneet ovat enemmistn, mik on jonkin verran ristiriidassa nuorten passivoitumi-
seen ja sukupolvi-efektin olemassaoloon liittyvien keskustelujen kanssa (ks. esim. Martikai-
nen ja Wass 2002; Wass 2003 ja 2008). Jonkinlaiseksi rajapyykiksi nyttisi muodostuvan yli
54-vuotiaiden ikryhm: tss ikryhmss hyvin kiinnostuneiden osuus on selvsti muita
ikryhmi korkeampi (Taulukko 16.8). Niin kutsutut suuret ikluokat nyttvt siis edelleen
olevan keskimrist kiinnostuneempia politiikasta.
Mys vastaajien koulutustason havaittiin edell olevan ainakin jollakin tasolla yhteydess
heidn politiikkatietmykseens. Jos oletus kiinnostuksen ja tietmyksen vlisest yhteydest
pitisi paikkansa, tulisi vastaajan koulutustasolla olla ainakin jonkinlainen vaikutus hnen
politiikkakiinnostukseensa. Mys aiemmissa tutkimuksissa muodollisen koulutustason on
havaittu olevan yhteydess vastaajien politiikkakiinnostukseen (esim. Holmberg ja Oscars-
son 2004; Grnlund 2007; Tranter 2007).
Kuvio 16.1
Muodollisen koulutustason yhteys politiikkakiinnostukseen (naiset/miehet-vertailu)
Aineiston perusteella muodollisella koulutustasolla ei kuitenkaan nyttisi olevan selv ja
vahvaa yhteytt politiikkakiinnostukseen. Korrelaatio muodollisen koulutustason ja kiin-
nostuksen vlill ei ole kovin vahva (Spearmanin rho=.16, p<.001), ja kuten kuviosta 16.1
voidaan nhd, keskimrisen kiinnostuksen vaihtelu eri koulutusryhmien vlill on varsin
vhist. Varianssianalyysin perusteella koulutustaso selitt vain nelj [!] prosenttia havai-
tusta kiinnostuksen vaihtelusta, ja vain keskiasteen tai yliopistotason koulutus vaikuttaa vas-
taajien politiikkakiinnostukseen tilastollisesti merkitsevll tasolla.
1.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
r|es
ra|rer
Karsa|ou|u Perus|ou|u/
|es|||ou|u
Arrall||ou|u/
|y|ylarr.|ou|.
Kes||asle Arrall|-
|or|ea|ou|u
Y||op|slo
03.2:V||aorarral||||rer|ou|ulu|serre
K
|
|
r
r
o
s
l
u
s

p
o
|
|
l
|
|
|
|
a
a
r

(
r
y
|
r
a
|
e
s
|
|
a
r
v
o
)
3u|upuo||
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 287
Mit tulee naisten ja miesten vlisiin kiinnostuseroihin koulutustason mukaan, kuvio
16.1 tsment asiaa jonkin verran.. Kaikkiaan koulutustason vaikutus nyttisi olevan nai-
silla ja miehill varsin samankaltainen. Sukupuolten vliset kiinnostuserot eivt myskn
selity merkittvss mrin koulutustasoeroilla. Tutkimusaineiston yliopistokoulutettujen
ryhmss, jossa politiikasta vhintn melko paljon kiinnostuneiden osuus on mys suurin,
naisia on suhteellisesti enemmn (N: 56%, M: 44%), mik osaltaan nostaa naisten ryhm-
keskiarvoa.
Nyt kytss olevilla poikkileikkausaineistoilla ei voida tutkia pitvsti sit, vhentk
tai lisk korkea koulutustaso poliittista kiinnostusta. Tt varten tarvittaisiin toisenlaisia
tutkimusasetelmia. Poliittinen kiinnostus on yhteydess mys sellaisiin sosiaalisiin ja kogni-
tiivisiin tekijihin, jotka ohjaavat henkiln koulutusvalintoja. Korkeakoulutukseen hakeu-
tuvat henkilt ovat esimerkiksi keskimrist useammin taustoiltaan sellaisia, joiden kasvu-
ympristt ovat tukeneet mys poliittisen kiinnostuksen hermist (ks. Elo 2011).
Kiinnostuksen yhteys nestmiseen ja
politiikasta keskustelemiseen
Kiinnostuksen on aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan positiivisessa yhteydess henki-
ln nestysaikeisiin vaaleissa (ks. esim. Grnlund ja Milner 2006; Grnlund ym. 2005).
Tst syyst on perusteltua tarkastella, pitk tm oletus paikkansa mys vuoden 2011
eduskuntavaalien kohdalla.
Kuvio 16.2
Politiikkakiinnostus nestmss kynnin ajankohdan ja
nestmtt jttmisen mukaisissa ryhmiss (%)
lyv|r Jor||r
verrar
va|r
va|ar
E|
|a|r|aar
lyv|r Jor||r
verrar
va|r
va|ar
E|
|a|r|aar
lyv|r Jor||r
verrar
va|r
va|ar
E|
|a|r|aar
0
s
u
u
s

v
a
s
l
a
a
j
|
s
l
a

)
50
10
30
20
10
0
K1:Ku|r|a|||rroslurulo|ellepo||l|||asla?
Jal|rla||a|erlaaaareslaralla Kav|raareslarassaerra||oor Kav|raareslarassavars|ra|seravaa||pa|vara
288 Muutosvaalit 2011
Nyt ksill oleva aineisto tukee vahvasti havaintoa kiinnostuksen ja vaaliosallistumisen v-
lisest positiivisesta yhteydest. Joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipivn nestmss
kyneiden ryhmss politiikasta vhintn jonkin verran kiinnostuneiden osuus on merkit-
tvsti korkeampi kuin siin ryhmss, joka ei kynyt lainkaan nestmss (Kuvio 16.2).
Mielenkiintoisena voidaan pit havaintoa, ett politiikasta kaikkien kiinnostuneimpien
osuus oli suurin ennakkoon nestneiden ryhmss. Tmn tyyppinen nestyskyttyty-
minen nyttisi olevan yhteydess puoluekannan vakiintumiseen: politiikasta hyvin kiin-
nostuneista vastaajista 46 prosenttia ilmoitti puoluekantansa olevan tysin vakiintunut, kun
lhes vastaava osuus (50%) politiikasta ei lainkaan kiinnostuneista vastaajista ilmoitti puo-
luekantansa olevan tysin vakiintumaton.
Lisksi ennakkoon nestneist 40 prosenttia ilmoitti puoluekantansa olevan tysin
vakiintunut, kun nestmtt jttneiden ryhmss oli lhes sama osuus (36 %) puolue-
kannaltaan tysin vakiintumattomia. Tmn kirjan nestysaktiivisuusluvussa kvi ilmi, ett
ikntyneimmt valitsijat kyvt nestmss ennakkoon ylivoimaisesti aktiivisimmin. Yh-
dess korkea ik ja puoluekannan vakiintuneisuus ennustavat melko hyvin sit, kyk hen-
kil nestmss vai ei. Tutkimuksellisesti kiinnostavaa onkin tulevaisuudessa havainnoida,
silyyk tmn yhdistelmn ennustearvo mys pitkll aikavlill vai katoaako se suurten
ikluokkien myt.
Viimeinen tarkasteltava kysymys liittyy politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista kes-
kustelemisen mahdolliseen yhteyteen henkiln politiikkakiinnostukseen. Tss taustalla
on laajempi sosialisaatiotutkimuksellinen ajatus, ett politiikkaan ja yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin liittyvien keskustelujen aikana ei pelkstn vaihdeta nkemyksi em. kysymyksist,
vaan mys siirretn ja vlitetn arvoja, asenteita ja toimintamalleja (Friedman etal. 1972;
Jsaari ja Martikainen 1991).
Kuvio 16.3
Kiinnostus politiikkaan ja keskustelut politiikasta ja
yhteiskunnallisista kysymyksist (naiset/miehet-vertailu)
1.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
r|es
ra|rer
Er|os|aar larvo|r Jos|us use|r Pa|v|lla|rla|
|a|espa|v|lla|r
K1:Ku|r|ause|r|es|usle|ellepo||l|||aslala|y|le|s|urra|||s|sla
|ysyry|s|slaru|der||r|ser|arssa?
K
|
|
r
r
o
s
l
u
s

p
o
|
|
l
|
|
|
|
a
a
r

(
r
y
|
r
a
|
e
s
|
|
a
r
v
o
)
3u|upuo||
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 289
Kuvion 16.3 perusteella politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksist keskusteleminen on
positiivisessa yhteydess politiikkakiinnostukseen. Yhteys on voimakkuudeltaan hyvin sa-
mankaltainen kuin toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevista nuorista tehdyiss tutkimuk-
sissa (ks. tark. Elo 2011, 8). Vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen aineistossa positiivi-
nen korrelaatio kiinnostuksen ja keskusteluintensiteetin vlill on poikkeuksellisen vahva
(Spearmanin rho=.54, p<.001). Aiemmissakin tarkasteluissa havaittu ero naisten ja miesten
vlill lytyy nyt mys keskusteluintensiteetin kohdalla: miehet ovat hieman aktiivisempia.
Koska kyse on poikkileikkausaineistosta, on tss yhteydess perusteltua pityty tul-
kinnassa, ett lisntyv kiinnostus politiikkaa kohtaan lis mys henkiln kiinnostusta
keskustella politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksist. Sen sijaan aineiston perusteel-
la ei voida tehd ptelmi toisensuuntaisesta vaikutuksesta eli siit, voiko altistuminen
poliittis-yhteiskunnallisille keskusteluille list henkiln kiinnostusta politiikkaa kohtaan.
Tmnsuuntaisten vaikutusten tutkiminen edellyttisi systemaattista seurantatutkimusta.
Viitteit tllaisesta altistusvaikutuksesta voidaan lyt esimerkiksi tutkimuksista, joissa on
analysoitu mediasisltjen vaikutusta henkiliden politiikkakiinnostukseen (ks. esim. Prior
2005; Elo ja Rapeli 2010).
Tiivistelm ja ptelmt
Tss luvussa tarkasteltiin suomalaisten politiikkatietmyksen ja poliittisen kiinnostuksen
tasoa ja niden yhteyksi keskeisiin taustatekijihin.
Suomalaisten faktatietmys politiikasta osoittautui yleisesti ottaen korkeaksi. Miehet,
keski-ikiset ja heit vanhemmat ikluokat, korkeasti koulutetut sek nestmss kyneet
vastaajat tiesivt eniten politiikasta. Maahanmuuttoon liittyviss kysymyksiss korkea tiet-
mys oli yhteydess mynteiseen suhtautumiseen maahanmuuttoa kohtaan. Perussuomalaisia
nestneiden tiedot maahanmuutosta olivat hieman heikommat kuin muiden puolueiden
nestjill.
Politiikkakiinnostuksen osalta monet taustatekijiden mukaiset tutkimustulokset vas-
tasivat aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyj havaintoja. Suomalaisten yleinen kiinnostus
politiikkaa kohtaan lisntyi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, ja etenkin nuorimpien ik-
luokkien kiinnostus kohosi erityisen voimakkaasti. Nousevaa trendi selittnee mys vaalira-
hakohun myt lisntynyt epluulo poliitikkoja kohtaan ja siihen yhdistyv halu olla selvill
politiikan tapahtumista. On ilmeist, ett Perussuomalaisten nousu kolmen perinteisen puo-
lueen haastajaksi lissi kiinnostusta politiikkaa kohtaan.
Miesten havaittiin tsskin tutkimuksessa olevan keskimrin hieman naisia kiinnostu-
neempia politiikasta. Miesten naisia korkeammalle politiikkakiinnostukselle ei kuitenkaan
lytynyt selv syyt taustatekijiden mukaisista tarkasteluista. Kiinnostus lisntyi naisil-
la ja miehill samansuuruisesti ja samansuuntaisesti. Jatkotutkimusten suunnittelussa tulee
kiinnitt huomiota tekijihin, joilla voitaisiin lyt tyydyttvmpi selityksi sukupuolten
vlisiin tietmys- ja kiinnostuseroihin.
290 Muutosvaalit 2011
Lhteet
Dahl, Robert (1992): Te problem of civic competence. Journal of Democracy 3(4), 4559.
Delli Carpini, Michael X. ja Keeter, Scott. (1996): What Americans Know About Politics and Why It
Matters. New Haven, CT: Yale University Press.
Van Deth, Jan W. (1989): Interest in Politics. Teoksessa Jennings, M. Kent ja Jan W. Van Deth (toim.),
Continuities in Political Action, deGruyter Studies on North America Vol. 5. deGruyter: Berlin,
New York, 275312.
Dostie-Goulet, Eugnie (2009): Social Networks and Development of Political lnterest. Journal of Youth
Studies 12(4), 405421.
Elo, Kimmo (2011): Mist nuoret nestjt tulevat? Havaintoja kodin poliittisuuden vaikutuksesta
nuorten politiikkakiinnostukseen ja nestmishalukkuuteen. Politiikka, 53(1), 515.
Elo, Kimmo ja Rapeli, Lauri (2008): Suomalaisten politiikkatietmys. Oikeusministerin julkaisu 2008:6.
Edita Prima, Helsinki.
Elo, Kimmo ja Rapeli, Lauri (2010): Determinants of Political Knowledge: Te Efects of the Media on
Knowledge and Information. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 20(1), 133146.
Friedman, Lucy N., Gold, Alice R., ja Christie, Richard (1972): Dissecting the Generation Gap: Inter-
generational and Intrafamilial Similarities and Diferences. Public Opinion Quarterly, 36(3),
334346.
Grnlund, Kimmo (2007): Knowing and Not Knowing: Te Internet and Political Information. Scandi-
navian Political Studies, 30(3), 397418.
Grnlund, Kimmo ja Milner, Henry (2006): Te Determinants of Political Knowledge in Comparative
Perspective. Scandinavian Political Studies, 29(4), 386406.
Grnlund, Kimmo, Paloheimo, Heikki, ja Wass, Hanna (2005): nestysosallistuminen. Teoksessa Palo-
heimo, Heikki (toim.), Vaalit ja demokratia Suomessa. WSOY, Helsinki, 119146.
Holmberg, Sren ja Oscarsson, Henrik (2004): Vljare: svenskt vljarbeteende under 50 r. Norstedts
Juridik, Stockholm.
Jsaari, Johanna ja Martikainen, Tuomo (1991): Nuorten poliittiset valinnat. Gaudeamus, Helsinki.
Kretschmer, Matthias Erich (2001): Political Knowledge: A Comparative Perspective, University of
Connecticut.
Lambert, Ronald D., Curtis, James E., Kay, Barry J., ja Brown, Steven D. (1988): Te Social Sources of
Political Knowledge. Canadian Journal of Political Science, 21(2), 359374.
Maier, Jrgen (2007): Eine Basis fr rationale Wahlentscheidungen? Die Wirkungen des TV-Duells
auf politische Kenntnisse. Teoksessa Maurer, M., Reinemann, C., Maier, J., ja Maier, M. (toim.),
Schrder gegen Merkel: Wahrnehmung und Wirkung des TV-Duells 2005 im Ost-West-Vergleich.
Verlag fr Sozialwissenschafen, Wiesbaden, 130143.
Martikainen, Tuomo ja Wass, Hanna (2002): nettmt yhtimiehet. Tutkimus osallistumisesta vuosien
1987 ja 1999 eduskuntavaaleihin. Edita, Helsinki.
Nie, Norman H., Jane Junn ja Kenneth Stehlik-Barry (1996): Education and Democratic Citizenship in
America. Chicago: University of Chicago Press.
Paloheimo, Heikki (2006): Asenteet poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan. Teoksessa Borg, Sami
(toim.), Suomen demokratiaindikaattorit. Edita Prima, Helsinki, 128153.
Prior, Markus (2005): News vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political
Knowledge and Turnout. American Journal of Political Science, 49(3), 577592.
Rapeli, Lauri (2010): Tietk kansa? Kansalaisten politiikkatietmys teoreettisessa ja empiirisess tarkas-
telussa. Annales Universitatis Turkuensis C 296. Turun yliopisto, vitskirja.
Robinson, JohnP. ja Davis, Dennis (1990): Television News and the Informed Public: An Information-
Processing Approach. Journal of Communication, 40(3), 106119.
Politiikkatietmys ja poliittinen kiinnostus 291
Rosanvallon, Pierre (2008): Vastademokratia. Politiikka epluulon aikakaudella. Vastapaino, Tampere.
Tranter, Bruce (2007): Political Knowledge and its Partisan Consequences. Australian Journal of Political
Science, 42(1), 7388.
de Vreese, Claes H. ja Boomgaarden, Hajo (2006): News, Political Knowledge and Participation: Te
Diferential Efects of News Media Exposure on Political Knowledge and Participation. Acta
Politica, 41(4), 317341.
Vromen, Ariadne (1995): Paul Keating is the Prime Minister, but Who Delivers the Mail? A Study of
Political Knowledge Amongst Young People. Australian Journal of Political Science, 30(1), 7490.
Wass, Hanna (2003): Nuoren nestjsukupolven asenteet vaaliosallistumista kohtaan: nelj fraktio-
ta. Teoksessa Paakkunainen, Kari (toim.), Kyll politiikalle, mutta... Nuoret ja eduskuntavaalit
2003, 126150. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 27. Nuorisoasiain neuvottelukunta,
Nuorisotutkimusseura.
Wass, Hanna (2008): Generations and turnout. Te generational efect in electoral participation in Finland.
Acta Politica 35. Helsinki University Print, Helsinki.
292 Muutosvaalit 2011
17
Uskonto ja nestminen
Juri Mykknen
Johdanto
Parin vuoden takaisessa eurooppalaisessa vertailevassa tutkimuksessa pdyttiin uskonnon
poliittisen merkityksen osalta siihen, ett uskonto svytt kansallista politiikkaa sit selvem-
min mit monimuotoisempi on maan uskonnollinen koostumus (van der Brug ym. 2009; ks.
mys Knutsen 2004). Knteisesti tm tarkoittaa sit, ett uskonnollisesti yhtenisiss mais-
sa asiat politisoituvat vain harvoin uskonnolliselta pohjalta. Kansainvlisiss vertailuissa Suo-
mi lukeutuu muiden Pohjoismaiden tapaan uskonnollisesti yhteniseen, yhden kirkkokun-
nan hallitsemaan protestanttiseen blokkiin, jossa evankelis-luterilaisen valtakirkon rinnalla
on pieni vhemmistkirkkoja, merkittvimpn etenkin It-Suomessa vaikuttava ortodok-
sinen kirkko. Evankelis-luterilaista kansankirkkoa korostaa sen lakiin kirjattu erityisasema.
Vaikka vuoden 2000 perustuslaissa valtion ja kirkon suhdetta vljennettiin, Suomi tavataan
edelleen lukea maihin, joissa on valtiokirkko (Minkenberg 2009; Fox 2008; Madeley 2003).
Uskonnollinen yhtenisyys ja suurimman kirkkokunnan erityisasema nkyvt uskonnollis-
svytteisten ristiriitojen vhisyyten, mit yhteiskunnan maallistuminen edelleen korostaa.
Nm rakenteelliset seikat saavat usein kulttuurisen ilmauksensa siin, ett uskonnollisen yh-
teisn jsenyys, uskonnon harjoittaminen ja uskonnollinen vakaumus katsotaan kuuluviksi
yksityisyyden piiriin.
Uskonnollisiksi puolueiksi luettavilla ryhmittymill on ollut vain marginaalinen asema
Suomen puoluejrjestelmss. Ainoa olemassa oleva, selvsti uskonnolliselta perustalta lh-
tev poliittinen puolue on tll hetkell vuonna 1958 perustettu Suomen kristillisdemokraa-
tit (vuoteen 2001 Suomen Kristillinen Liitto
1
). Sit ennen Suomen puoluekentss vaikut-
ti pienpuolueisiin kuulunut Suomen Kristillisen Tyven Liitto (19061922). Lipsetin ja
Rokkanin (1967) klassisen selityksen mukaan uskonto marginalisoitui Pohjoismaissa puo-
luemuodostuksen perustana, koska kirkko mytili nationalistista kansakunnanrakennus-
ta, eik asettunut sit vastaan samalla tavalla kuin katolisissa maissa. Koska kirkko ja valtio
lysivt varhain toisensa, ei uskonnosta tullut kansakuntaa jakavaa tekij, eik siten mys-
kn puoluejrjestelm muokkaavaa tekij. Thn vaikutti osaltaan mys se, ett varhaiset,
virallista kirkkoa vastustaneet reformistiset liikkeet saivat merkittv tukea syrjseutujen
kristillisilt hertysliikkeilt (Lipset & Rokkan 1967, 38). Suomessa vasemmiston keskuu-
1 Yksinkertaisuuden vuoksi jatkossa kytetn puolueesta nime Kristillisdemokraatit.
Uskonto ja nestminen 293
dessa vaikutti 1900-luvun alussa voimakas kristillisyytt korostanut suuntaus, vaikka kirk-
koa porvarillisena instituutiona arvostelleet sosialistit olivat puolueena julistaneet uskonnon
yksityisasiaksi jo Forssan kokouksessa 1903 (Pikkusaari 1998; Soikkanen 1961, 299301).
Suomalaisen yhteiskunnan rakenteelliset piirteet muiden Pohjoismaiden tapaan
asettavat uskonnolliset puolueet altavastaajan asemaan. Tst huolimatta ei voida sanoa,
ett nm puolueet olisivat olleet tysin merkityksettmi. Kuten Lauri Karvonen (1993)
on todennut, uskonnollisten puolueiden asema on aika ajoin noussut osana laajempaa pro-
testiliikehdint. Onpa nhty sekin, ett uskonnollinen puolue on otettu hallituskoaliti-
on jseneksi, kuten on asia Suomessa toistamiseen vuoden 2011 eduskuntavaalien jlkeen.
Edellisen kerran kristillisdemokraatit olivat hallituksessa Esko Ahon pministerikaudella
19911994. Tuolloin ministeri Toimi Kankaanniemi erosi kesken hallituskauden vastalau-
seena Suomen EU-jsenyydelle.
Uskonnon ja puoluevalinnan suhdetta ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella pelks-
tn uskonnollisen puolueen nestmisen nkkulmasta, siis Suomessa Kristillisdemokraat-
tien nestmisen kannalta. Valtaosiltaan uskonnon merkitys on tavallaan imaistu muiden
poliittisten jakolinjojen sisn, eik uskonto puoluevalinnan perustana kanavoidu miten-
kn selkesti. Historiallisesti kirkon jsenyys ei ole jakanut jyrksti edes rivasemmiston
ja rioikeiston kannattajia (Pesonen ja Snkiaho 1979). Myskn kristilliseen poliittiseen
liikkeeseen usein liitetty oikeistolaisuus ei ole lhentnyt esimerkiksi kokoomuksen ja kristil-
lisdemokraattien kannattajia (Snkiaho 1995, 102). Esimerkiksi Suomen Keskusta edeltji-
neen on silyttnyt perinteisesti vahvan aseman hertysliikkeiden valta-alueilla Pohjois-Poh-
janmaalla ja Lapissa (Arter 1980, 145146), vaikka puolueen kristillisreformistinen luonne
on vuosikymmenien aikana liudentunut maallistuneeksi yleispuolueeksi. Tss artikkelissa
pyritnkin antamaan uskonnon ja puoluevalinnan vlisest suhteesta yleiskuva, jota ainoas-
taan tarkennetaan kristillisdemokraattien kannatuksen lhemmn tarkastelun avulla.
Uskonnon ja puoluevalinnan vlisen yhteyden analyysiss keskeisen motivoijana on
ollut aivan tuore muutos suomalaisten suhteessa evankelis-luterilaisen kirkon jsenyyteen.
Ennen nkemtn mr ihmisi erosi kirkosta vuonna 2010, suuri osa kirkon edustajiksi
miellettyjen henkiliden homoseksuaalisuutta koskevien kannanottojen vuoksi. Esiinnytty-
n YLE:n Ajankohtaisen kakkosen keskusteluohjelmassa Kristillisdemokraattien puheen-
johtaja Pivi Rsnen joutui asiassa tahtomattaan uskonto- ja kirkkokritiikin kasvoiksi, vaik-
ka hn ilmaisi nkemyksens puoluejohtajana, ei kirkon edustajana.
Kyse oli uudentyyppisin perustein tapahtuneesta jsenpaosta Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon historiassa. Kuten jljempn osoitetaan, kirkosta eronneiden mr kaksinker-
taistui vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna. Tapahtuma nytti sysnneen yleisen maallis-
tumisen kohti institutionaalista ilmaisuaan, siis kirkon jsenyyden laajamittaista hylkmist.
Seuraavien analyysien taustalla on oletus, jonka mukaan uskonnollisen diversiteetin
lisntyminen johtaa mys uskonnon tai uskonnollisten ja moraalisten kysymysten politi-
soitumiseen niin, ett nm vaikutukset nkyvt merkittvin eroina eri kansalaisryhmien
vlill. Tm voi tarkoittaa sit, ett uskonnosta tai tarkemmin uskonnon ja uskonnotto-
muuden vastakkainasettelusta on tulossa uusi jakolinja suomalaiseen poliittiseen kenttn.
Kiinnostava kysymys on se, paljastaako tm jakolinja eroja, joita ei Suomessa aikaisemmin
ole voitu liitt uskontoon.
294 Muutosvaalit 2011
Uskonto, moraalikysymykset ja puoluevalinta
Uskonnon ja puoluevalinnan suhdetta voidaan lhesty aluksi suoraan henkilkohtaisen us-
konnollisen vakaumuksen kautta. Taulukossa 17.1 on esitetty nestjien puoluekannatus
heidn subjektiivisen eli itse koetun ja ilmoitetun uskonnollisuutensa mukaan riippumatta
siit, mihin kirkkokuntaan tai muuhun uskonnolliseen yhteisn nestj kuuluu. Vaalitut-
kimuksen kyntikyselyyn vastanneista 76 prosenttia kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon,
20 prosenttia siviilirekisteriin, runsas prosentti ortodoksiseen kirkkoon ja kaksi prosenttia
johonkin muuhun kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisn.
Taulukko 17.1
Puoluekannatus prosentteina vuoden 2011 eduskuntavaaleissa
vastaajan uskonnollisuuden mukaan (n=1020)

E||a|r|aar va|arla|jor||r lyv|r Y|leersa
us|orro|||rer verrarus|orro|||rer us|orro|||rer
K0K 1 22 21 20
30P 19 21 9 19
P3 21 18 23 19
KE3K 18 21 1
vA3 18 3 8
vllR 13 Z 1 Z
RKP 2 5 1 1
K0 1 2 19 1
VuuT 5 1 0 2
Y|leersa 100 100 100 100
Taulukosta voidaan tehd ensinnkin se melko selv johtopts, ett suurista porvarillisista
puolueista Kokoomus ja Perussuomalaiset saavat verraten tasaisesti kannatusta nestjien
uskonnollisuudesta riippumatta. Keskustan osalta nytt silt, ett sill on suhteellisesti
sit enemmn kannattajia mit uskonnollisemmasta nestjkunnasta on kyse. Sama ptee
Kristillisdemokraatteihin, joskin ero hyvin uskonnollisten ja vhemmn uskovien vlill on
kaikista puolueista selkein. Vasemmistopuolueet ja Vihret sen sijaan saavat huomattavan
vhn kannatusta kaikkein uskonnollisimmilta nestjilt. SDP:n kohdalla painopiste ei ole
kuitenkaan niin selvsti vhiten uskonnollisten ryhmss kuin Vasemmistoliiton ja Vihrei-
den kohdalla.
Tm tarkastelu osoittaa, ett puolueet eroavat toisistaan melko hyvin niiden odotusten
perusteella, joita tavataan historiallisesti liitt vasemmiston ja oikeiston uskontosuhteeseen.
Kokoomus on tosin murtautunut ulos vanhasta kyprpisen papin mielikuvahahmosta ja
Uskonto ja nestminen 295
houkuttelee joukkoihinsa nykyn mys nestji, joille uskonnollisuus on melko vierasta.
Vihreiden kannattajakunnan ydin, modernisti ajatteleva kaupunkisivistyneist, lyt hel-
posti paikkansa uskontoon etisesti suhtautuvien joukossa. Suomalaisena erikoispiirteen
nousee esille Keskustan kannattajien uskonnollisagraarinen tausta, ja ilmeisesti mys jatkuva
lheinen suhde keskeisiin kirkon hertysliikkeisiin. Kristillisdemokraatit kervt odotetusti
kannatuksensa kaikkein uskonnollisimmilta nestjilt, mik erottaa puolueen sen keski-
eurooppalaisista suurista sisarpuolueista, jotka ovat kristillisest perinteestn huolimatta
selvemmin yleispuolueita.
Taulukosta nhdn, ett hyvin uskonnollisena itsen pitvist kristillisdemokraatteja
nesti 19 prosenttia, kun vastaava luku jonkin verran tai vhn uskonnollisena itsen pi-
tvien joukossa oli kaksi prosenttia. Ei lainkaan uskonnollisena itsen pitvien luokissa j-
tiin yhteen prosenttiin. Ero on silmiinpistv ja kertoo siit, ett kristillisdemokraatit saavat
valtaosan kannatuksestaan hyvin uskonnollisilta nestjilt. Toisaalta tytyy korostaa, ett
hyvin uskonnollisista nestjist yli 80 prosenttia antaa nens jollekin muulle puolueelle
kuin kristillisdemokraateille. Suomen ainoa uskonnollinen puolue ei ker kaikkien uskovien
ni, vaan niit saavat yht lailla keskusta, kokoomus ja nyttemmin mys perussuomalai-
set.
Eduskuntavaalien puoluevalintaa monivivahteisempi mittari on puolueen miellyttvyys
tai houkuttelevuus, jota Eduskuntavaalitutkimus 2011:n aineistossa tiedusteltiin vastaajilta
kymmenportaisella asteikolla (1=ei pid puolueesta lainkaan, 10=pit puolueesta erittin
paljon). Kuviossa 17.1 on esitetty tll tavalla mitatun puoluekohtaisen miellyttvyyden ja
uskonnollisuuden vlinen jrjestyskorrelaatio
2
. Korrelaatiot jvt posin hyvin vaatimat-
tomalle tasolle lukuun ottamatta Kristillisdemokraatteja ja Vasemmistoliittoa, jotka muo-
dostavat puoluejatkumon ript. Uskonnollisuus ja Kristillisdemokraattien kokeminen
miellyttvn puolueena liittyvt nestjien vastauksissa yhteen, samoin kuin vhinen
uskonnollisuus ja Vasemmistoliittoon kohdistuva positiivinen asenne. Kristillisdemokraatti-
en ja Vasemmistoliiton vliin jv puolueiden enemmist kertoo siit, ett valtaosa suoma-
laisista nestjist pit itsen ainakin jonkin verran uskonnollisena ja ett heille useampi
kuin yksi puolue tuntuu melko miellyttvlt vaihtoehdolta. Tll tavalla tarkasteltuna vain
ript erottuvat selvsti. Vljsti tulkiten kuviossa nousevat esiin arvokonservatiivisimmat
ja arvoliberaaleimmat tai yhteiskuntakriittiset nestjt, joita erottavat muun muassa keskei-
set uskonnollisesti merkittvt kysymykset: samaa sukupuolta olevien parisuhde, abortti tai
kauppojen sunnuntaiaukiolo.
Perusasetelma uskonnollisuuden ja puoluekannatuksen vlill on siis hyvin odotetun
mukainen. Asiaa voidaan tarkastella mys epsuorasti, jolloin saadaan esille eri puolueita
kannattavien nestjien suhtautuminen sellaisiin moraalikysymyksiin, jotka usein liitetn
uskonnolliseen arvopohjaan ja joiden voidaan olettaa olevan keskeisi uskonnollisina itsen
pitvien nestjien poliittiseen orientaatioon ja mys suoraan puoluevalintaan vaikuttavia
seikkoja. Eduskuntavaalitutkimus 2011:n aineistoon sisltyy kysymyksi, jotka mittaavat
neliportaisella asteikolla moraalikysymysten merkityst. Nist kysymyksist poimittiin vii-
2 Tss on kytetty taulukon 17.1 uskonnollisuus-muuttujaa sen alkuperisess muodossaan neliluokkaisena (1=ei
lainkaan uskonnollinen, 2=ei kovin uskonnollinen, 3=jonkin verran uskonnollinen, 4=hyvin uskonnollinen).
296 Muutosvaalit 2011
p>.05, 0>.01
Kuvio 17.1
Uskonnollisuuden ja puolueiden miellyttvyyden vlinen korrelaatio () puolueittain 2011
si: vanhustenhoidon, lasten ja lapsiperheiden aseman, rikollisuuden torjunnan, perinteisten
arvojen ja vahvojen johtajien trkeys. Kysymyksist muodostettiin yksinkertainen summa-
muuttuja, joka saa arvoja 4:st 20:een (Cronbachin Alfa = 0,67). Summamuuttujan validi-
teettia testattiin aluksi tarkastelemalla kirkon jsenyyden ja uskonnollisuuden mukaisia ryh-
mkeskiarvoja. Niden oletettiin erottuvan niin, ett kirkon jsenet ja uskonnolliset ihmiset
saavat tilastollisesti merkitsevsti pienempi arvoja kuin muut (summamuuttujan pienet ar-
vot kertovat moraalikysymysten trkeydest). Oletukset pitivt paikkansa (kirkon jsenyys:
F=22,253; p0,01; uskonnollisuus: F=65,021; p0,01).
Seuraavaksi tarkasteltiin summamuuttujan keskiarvoja puoluekannatuksen mukaan
(taulukko 17.2). Keskiarvotesteill pyrittiin samalla lytmn toisistaan tilastollisesti mer-
kitsevll tavalla eroavia puolueryhmi. Tllaisia ryhmi lytyi kolme. Moraalikysymyksi
pitivt kaikkein trkeimpin kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja keskustalaiset. Hei-
dn joukostaan lytyvt todennkisimmin kaikkein arvokonservatiivisimmat nestjt.
Kiinnostava vertailukohta on Esa Reunasen ja Pertti Suhosen tutkimus (2009), jossa he
selvittivt vuonna 2007 valittujen kansanedustajien ideologisia etisyyksi vaalikoneaineis-
ton perusteella. Reunasen ja Suhosen tarkastelemien ulottuvuuksien (vasemmistooikeisto-
ulottuvuus ja kansallisia arvoja ja syrjseutujen puolustamista mittaava ulottuvuus) perus-
teella Keskustan, Kristillisdemokraattien ja Perussuomalaisten kansanedustajat muodostivat
muista puolueista poikkeavan ryhmn. Tulos on siis yhdenmukainen tss eri tavalla mitatun
tuloksen kanssa, mik kertoo siit, ett nill kolmella puolueella on moraalikysymysten
Uskonto ja nestminen 297
ohella mys muita ideologisia samankaltaisuuksia. Vhiten merkityst moraalikysymyksille
antoivat Vasemmistoliiton, RKP:n, Vihreiden ja pienpuolueiden kannattajat, jotka muodos-
tavat Suomen poliittisen kentn arvoliberaaleimman blokin. Kokoomuslaiset ja sosiaalide-
mokraatit jivt vlimaastoon.
Taulukko 17.2
Moraalikysymysten trkeys puoluekannatuksen mukaan
(summamuuttujan keskiarvo, n=589)
Puo|ue Kes||arvo
(|oroeer|selosary|ral)
1 2 3
K0 8,10
P3 8,Z
KE3K 9,13
30P 9,59
K0K 9,ZZ
vA3 10,12
RKP 10,11
vllR 11,21
VuuT 11,Z
F=5,511, p>.01
Nm tulokset kertovat oleellisilta osin saman tarinan kuin taulukon 17.1 analyysi. Uskon-
nollisuuden tilalla on nyt vain joukko moraalikysymyksi, jotka voidaan tavallisesti liitt us-
konnollisiin arvoihin. Vaikka keskiarvojen absoluuttiset erot ovat melko pieni, esimerkiksi
Keskustan ja Vihreiden tai Perussuomalaisten ja RKP:n kannattajat ovat mahdollisimman
kaukana toisistaan. Kiinnostavalla tavalla poliittinen oikeisto jakautuu kolmeen osaan, mik
kertoo siit, ettei oikeistoa voi mritell yksiselitteisesti moraalisten kysymysten perusteella.
Mys vasemmisto jakaantuu mutta vain kahteen ryhmn. Se ei silti helpota vasemmiston
mrittmist moraalikysymysten perusteella, koska Kokoomuksen ja SDP:n kannattajat
nyttvt lytvn toisensa todennkisemmin kuin muiden puolueiden kannattajia. Tm
analyysi vahvistaa sen havainnon, ett uskonnollisuus tai uskonnollisuuteen liittyvt arvot
leikkaavat muiden poliittisten jakolinjojen halki ja jakavat mielipiteit niden jakolinjojen
sisll, mik on uskonnollisesti homogeenisessa yhteiskunnassa odotettavaa.
298 Muutosvaalit 2011
Kristillisdemokraattien kannatus Suomessa
Kristillisdemokraattien ja sen edeltjn, Suomen Kristillisen Liiton, kannatuksen historial-
linen kehitys valtiollisissa vaaleissa on ollut ptrendiltn nousujohteinen. Puolue on ollut
yhtjaksoisesti eduskuntapuolue vuodesta 1970. Toistaiseksi parhaan vaalituloksensa, 5,3
prosentin kannatuksen, Kristillisdemokraatit saavutti eduskuntavaaleissa 2003 (kuvio 17.2).
Sit edeltv huippu oli eduskuntavaaleissa 1979 (4,8 %). Kansanedustajia puolueella on ollut
oikeastaan koko eduskuntahistoriansa ajan selvsti enemmn kuin pelkst puolueen saamas-
ta niosuudesta voisi ptell. Kansanedustajien mrll mitattuna Kristillisdemokraattien
huippuhetki on ollut 1999, jolloin puolue sai kymmenen kansanedustajaa. Kaikista puolu-
eista juuri Kristillisdemokraatit on onnistunut parhaiten vaaliliittojen avulla. Paloheimon ja
Sundbergin (2009, 231) mukaan puolue oli saanut vuosien 19452007 eduskuntavaaleissa
vaaliliittojen avulla 48 edustajanpaikkaa, joita se ei olisi ilman vaaliliittoja saanut. Vaaliliitto-
jen vuoksi menetettyj paikkoja on ollut vastaavana aikana vain yksi (ma.). Mr vastaa kah-
ta kolmasosaa puolueen kaikista eduskuntapaikoista. Vaaliliittoja Kristillisdemokraatit on
solminut erityisesti Keskustan ja Perussuomalaisten kanssa. Kuten jo edell todettiin, nm
puolueet ovat eri tavoilla mitattuna ideologisesti lhimpn Kristillisdemokraatteja. Suomen
Kristillisell Liitolla oli mys runsaasti vaaliliittoja Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa.
La|de:T||aslo|es|us,vaa||l||aslol.
Kuvio 17.2
Suomen Kristillisen Liiton ja Suomen Kristillisdemokraattien kannatus ja
kansanedustajien lukumr 19582011
Uskonto ja nestminen 299
Alueellisesti Kristillisdemokraattien kannatus jakautuu melko tasaisesti koko maahan lu-
kuun ottamatta Helsingin ja Lapin vaalipiirej, joissa kannatus on poikkeuksellisen vhist.
Jos tarkastellaan kolmen viimeksi toimitetun eduskuntavaalin (2003, 2007, 2011) tulosten
keskiarvoja, vankinta Kristillisdemokraattien kannatus on ollut Hmeen (8,1 %), Keski-
Suomen (7,3 %), Vaasan (7,1 %), Pohjois-Savon (7,1 %), Kymen (6,2 %) ja Pirkanmaan (5,8
%) vaalipiireiss. Muissa vaalipiireiss kannatus on jnyt alle keskikannatuksen, joka on
ollut 4,7 prosenttia. Epsuorasti tst voidaan ptell, ett Pohjois-Suomen lestadiolaisilta
Kristillisdemokraatit saavat vain niukasti kannatusta, samoin eteliselle rannikko-Suomelle
puolue j vieraaksi.
Karkeasti ottaen kristillisdemokraattien kannatus on vahvinta siell, miss kirkon sisi-
sist hertysliikkeist evankelisuus, hernnisyys ja viideslisyys
3
ovat saaneet eniten jalansi-
jaa (Kirkon tutkimuskeskus 2008, 239254). Yhteys niden hertysliikkeiden kannattajiin
on todennkisesti vahva yksiltasolla, mutta maantieteellisen kannatuspohjan ja hertys-
liikkeiden levinneisyyden vliseen yhteyteen on syyt suhtautua varovaisesti, ainakin vaali-
piiritasolla. Esimerkiksi Etel-Savon vaalipiiriss Kristillisdemokraattien kannatus j alle
keskikannatuksen, vaikka esimerkiksi Mikkeli on viideslisten vahvaa aluetta. Kristillisde-
mokraattien puoluejohdon haastatteluiden perusteella voidaan ptell, ett puolue saa
runsaasti kannatusta kirkon sisisten hertysliikkeiden ohella kirkon ulkopuolella toimivista
kirkkokunnista ja uskonnollisista yhteisist, etenkin helluntailaisilta ja vapaakirkkolaisilta
(Suomen Kuvalehti 19.8.2011).
Uskonnollisen puolueen kohdalla on tietysti oletettavaa, ett se saa kannatuksensa etu-
pss uskonnollisilta nestjilt. Vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksessa kertyn kyse-
lyaineiston perusteella 66 prosenttia Kristillisdemokraattien nestjist piti itsen hyvin
uskonnollisena ja 27 prosenttia jonkin verran uskonnollisena, jolloin ero vastaajien kokonais-
jakaumaan oli erittin merkitsev. Vastaajan uskonnollisuus oli ainoa tilastollisesti merkitse-
v selitystekij, kun kristillisdemokraattien kannatusta selitettiin monimuuttujamenetelmin
(logistinen regressioanalyysi, ks. liite). Taustamuuttuja kerrallaan tehdyiss ristiintaulukoin-
neissa nhtiin, ett Kristillisdemokraatit saavat enemmn kannatusta vanhoilta kuin nuo-
rilta, naisilta kuin miehilt, poliittiseen keskustaan identifoituneilta kuin vasemmistosta
tai oikeistosta, ja alempaan keskiluokkaan kuuluvilta kuin tyvenluokkaan tai ylluokkaa
kuuluvilta. Kun kannatusta selittvien muuttujien vaikutusta arvioitiin yhtaikaisesti, suku-
puoli, ik, koulutus, tulotaso tai vasemmistooikeisto-suuntautuneisuus eivt en erotel-
leet kristillisdemokraattien kannattajia muiden puolueiden kannattajista. Uskonnollisuuden
lisksi vain subjektiivisella luokka-asemalla oli merkityst: alempaan keskiluokkaan itsens
sijoittaneet nestjt kannattavat kristillisdemokraatteja todennkisemmin kuin tyven-
luokkaan, ylempn keskiluokkaan tai ylluokkaan itsens sijoittavat. Ilmeisesti hertyskris-
tillisyys ja maan hiljaiset lyvt tss ktt.
3 Hertyskristillisyytt korostavaan viideslisyyteen eli ns. viidenteen hertysliikkeeseen luetaan ev.-lut. kirkon sisl-
l toimivista jrjestist mm. Suomen Raamattuopisto, Kansan Raamattuseura ja Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlhetys.
300 Muutosvaalit 2011
Uskonto ja poliittinen protesti
Seuraavaksi siirrytn tarkastelemaan uskonnon yhteytt vaihtoehtoisen politiikan kanna-
tukseen. Alussa esitettiin kysymys, josko uskonnosta olisi sittenkin muodostumassa mys
poliittinen jakolinja, jota se ei perinteisesti ole Suomessa ollut. Kysymyksen taustalla on evan-
kelis-luterilaisen kirkon suuri jsenkato, joka alkoi oikeastaan jo 2003, jolloin lainmuutos
helpotti kirkosta eroamista niin, ett siihen riitti en pelkk shkinen ilmoitus. Eroaminen
huipentui 2010, jolloin eroajia oli yli 80 000 (ks. kuvio 17.3). Eroaminen jatkui vilkkaana
mys vaalivuonna 2011, vaikka eronneita oli en alle 50000 (www.eroakirkosta.f).
Mys pidemmll aikavlill kirkosta eroaminen on kiihtynyt. Evankelis-luterilaisen kir-
kon jseni oli vuonna 2010 78,3 prosenttia suomalaisista, mik oli 6,8 prosenttiyksikk
vhemmn kuin vuonna 2000. Vuodesta 1990 vuoteen 2000 vastaava vhennys oli vain 2,8
prosenttiyksikk. Viel hitaammin kirkosta erottiin 1900-luvun ensimmisen puoliskon ai-
kana. 50 vuodessa kirkon jsenten suhteellinen osuus vestst pieneni vain kolme prosent-
tiyksikk huolimatta vuonna 1921 voimaan tulleesta uskonnonvapauslaista (Tilastokeskus
2011). Mielenkiintoista tss kehityksess on erityisesti se, ett kirkon jttneet ihmiset eivt
ole hakeutuneet muiden uskontojen pariin vaan siirtyneet siviilirekisteriin, jonka jsenten
mr on toisen maailmansodan jlkeen kaksinkertaistunut lhes 20 prosenttiin vestst.
La|de:3uorerevar|e||s-|uler||a|rer||r||o,l||aslol2011.
Kuvio 17.3
Evankelis-luterilaisesta kirkosta eronneiden ja siihen
liittyneiden aikuisten mr 20002010
Erorreel
L||llyreel
vuos|
L
u
|
u
r
a
a
r
a
Uskonto ja nestminen 301
Viime vuosien eroaallon taustalla on nhty asenneilmaston liberalisoituminen ja liberaalien
ajatusten yhteentrmys virallisen kirkon kantoihin sek varsinkin kirkkoa lhell olevien us-
konnollisten piirien edustaman arvokonservatismin kanssa. Erityisen tulenarkoja kysymyk-
si ovat olleet samaa sukupuolta olevien parisuhde ja adoptio-oikeus. Homoseksuaalisuuden
teologinen tulkinta on joutunut kokonaisuudessaan kriittisen arvion kohteeksi. Voidaan sa-
noa, ett suomalaisen yhteiskunnan perinteisten arvojen liberalisoituminen on viime vuosina
nopeutunut (vrt. Heiskala 2006). Kyse on siis pitkn aikavlin kehityssuunnasta, jota vastaan
kirkko on ainakin joiltakin osin joutunut puolustautumaan. Toisaalta kirkko on mys saat-
tanut karkottaa joukostaan arvokonservatiiveja puolustaessaan kansainvlisen solidaarisuu-
den ja yleisen inhimillisyyden hengess esimerkiksi maahanmuuttajien ja pakolaisten asemaa.
Ainakin Perussuomalaisten kannattajakunta on selvsti jakautunut suhteessa kirkkoon (vrt.
taulukko 17.1).
Voisiko tm kehityssuunta ktke sisns laajemmankin protestiliikkeen, jolla olisi us-
konnollinen ulottuvuus? Jotta thn kysymykseen voisi vastata vaalitutkimuksen keinoin,
se tytyy jollakin tavalla muuntaa kysymykseksi puoluekannatuksesta. Yksi varteenotettava
mahdollisuus on tarkastella niit puolueita, jotka tarjoavat mahdollisimman selvi ja toi-
silleen vaihtoehtoisia yhteiskuntapoliittisia visioita, joihin kirkkoon pettyneet tai muusta
syyst kirkosta etntyneet nestjt voivat identifoitua. Tllaisia puolueita voisi Andreas
Schedleri (1996) mukaillen kutsua vallitsevia valtainstituutioita ja -eliittej haastaviksi an-
tiestablismenttipuolueiksi. Ne eivt ole jrjestelmnvastaisia tai kumouksellisia, vaan pyrki-
vt vaihtoehtoisiin pmriin vallitsevan poliittisen jrjestelmn sisll. Seuraavassa analyy-
sissa tllaisia puolueita kutsutaan synonyymisesti mys vaihtoehtopuolueiksi.
Korostettakoon, ett tllainen vaihtoehtopuolueen mrittely ei ole reaalipoliittinen
vaan ideologinen. Jos puolueen sanotaan olevan antiestablismenttipuolue, se ei tarkoita sit,
ett puolue ei voisi toimia esimerkiksi hallitusvastuussa ja edist hallituskoalitiossa sellaisia
pmri, jotka eivt varsinaisesti istu vaihtoehtopuolueen ideologiaan. Jako antiestablis-
menttipuolueisiin ja muihin puolueisiin on tss lhinn analyyttinen ja sen avulla pyritn
saamaan esille vaihtoehtoisen politiikan kannatukseen vaikuttavia tekijit. Suomen puo-
lueissa kuvattuja antiestablismenttipiirteit on merkittvss mrin ekologista ja maallis-
rationaalista yhteiskuntaa ajavissa Vihreiss, rahan vallan suitsimiseen ja alistettujen yleiseen
emansipaatioon pyrkivss Vasemmistoliitossa, nostalgis-nationalistisissa Perussuomalaisissa
ja eriss mikropuolueissa. Viimeksi mainituista kyvt esimerkkein Suomen tyvenpuo-
lue, Itsenisyyspuolue ja Piraattipuolue, joita yhdist tukeutuminen radikaaleihin mutta
samalla melko kapeisiin poliittisiin ohjelmiin. Mys Kristillisdemokraatit voidaan lukea
antiestablismenttipuolueiden joukkoon, koska se tarjoaa vallitsevan todellisuuden vaihto-
ehdoksi kristillist todellisuutta, joka edellytt suurempaa muutosta kuin valtapuolueiden
perinteisesti tarjoama politiikka.
Vaalitutkimuksen kannalta on kiinnostavaa analysoida, mitk tekijt selittvt niden
antiestablismenttipuolueiden kannatusta. Onko uskonnollisuudella tai uskonnollisten yhtei-
sjen jsenyydell selitysvoimaa? Jos nin on, onko lyhyell aikavlill havaittavissa minkn-
laista muutosta? Analyysi pyrkii lytmn vastauksia kysymyksiin mys regressioanalyysin
avulla. Sit ennen tytyy Kristillisdemokraattien asemaan tehd oleellinen tarkistus. Validi-
teetin lismiseksi Kristillisdemokraattien kannattajat on tss rajattu analyysin ulkopuolel-
le. Tm johtuu siit, ett uskonnollinen puolue, jolla on selv valtapuolueista poikkeava po-
302 Muutosvaalit 2011
liittinen vaihtoehto, saattaa korostaa liikaa uskonnon ja poliittisen protestin vlist yhteytt
tai peitt alleen muiden puolueiden kannattajista lhtevn protestin, jolla on mahdollisesti
uskonnollinen ulottuvuus. Sen vuoksi on perusteltua jtt Kristillisdemokraatit pois tst
analyysivaiheesta. Antiestablismenttipuolueiksi on nyt katsottu siis Vihret, Vasemmistoliit-
to, Perussuomalaiset ja kaikki eduskunnan ulkopuolelle jneet mikropuolueet.
Taulukossa 17.3 on raportoitu kahden erillisen regressioanalyysin tulokset, joista toinen
on tehty vuonna 2003 kertyst vaalitutkimusaineistosta ja toinen vuonna 2011 kertyst ai-
neistosta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti vastaajien uskonnollisuus ja uskonnollisen
yhteisn jsenyys. Niden muuttujien lisksi taulukossa on ensimmiseksi viisi perinteist so-
sioekonomista taustamuuttujaa ja niiden jlkeen joukko vastaajien poliittista suuntautumista
mittaavia kontrollimuuttujia. Sosioekonomisista muuttujista ik on kaikkein merkittvin.
Mit nuoremmasta nestjst on kyse sit herkemmin hn nest jotakin antiestablis-
menttipuoluetta. Nin oli vuosina 2003 ja 2011. Vuonna 2003 kaupunkinestjt nyttivt
kannattavan maaseudulla asuvia enemmn antiestablismenttipuolueita, mutta tm havainto
ei ptenyt en 2011, mik selittyy Perussuomalaisten vahvalla liskannatuksella maaseudulla.
Poliittisen orientaation muuttujissa nhdn havaintovuosien erilaisuus ja vuoden 2011
vaalien protestiluonne. Ne nestjt, joita politiikka ei kiinnostanut lainkaan, olivat vuonna
2011 antiestablismenttipuolueiden kannattajia, kun vuonna 2003 tilanne oli pinvastainen.
Samoin demokratiaan kaikkein tyytymttmimmt hakivat eduskuntavaaleissa 2011 poliit-
tista vaihtoehtoa. Mys puoluekannan vakiintuneisuudessa olevat pienetkin srt nkyivt
vaihtoehtonestmisen vuoden 2011 vaaleissa toisin kuin vuonna 2003. Molemmissa vaa-
leissa vasemmistooikeisto-ulottuvuudella oikealle sijoittuminen ennusti muiden kuin anties-
tablismenttipuolueiden nestmist, mutta vuonna 2011 suhde oli hieman heikompi kuin
kahdeksan vuotta aiemmin, mik jlleen kertonee Perussuomalaisten kannatusnoususta.
Uskontoon liittyvist muuttujista vastaajan uskonnollisuus toimii analyysiss melko
lailla odotetusti. Se ei nouse erityisen vahvaan asemaan, koska Kristillisdemokraatit on ra-
jattu analyysin ulkopuolelle. Vuoden 2011 aineistossa asteikon keskell olevat luokat ovat
tilastollisesti merkitsevi, mutta niiden tulkinta on hankalaa, koska muuttuja ei kyttydy
lineaarisesti. Vuonna 2003 uskonnollisuudella ei nyt olevan merkityst antiestablismentti-
puolueiden kannatuksen selittmisess. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa silt, ett uskonnollisuus
sinns ei liity poliittiseen protestiin, vaikka tss tytyy pit varauksena mieless Kristillis-
demokraattien puuttuminen analyysist. Sen sijaan uskonnollisen yhteisn jsenyydell (ts-
s tapauksessa lhinn evankelis-luterilaisen kirkon jsenyydell) on itsenist selitysvoimaa.
Sek vuonna 2003 ett 2011 kirkon jsenyys laskee todennkisyytt nest jotakin anties-
tablismenttipuoluetta. Lisksi nytt silt, ett kausaalinen yhteys on vahvistunut vuoden
2011 vaaleissa.
Regressioanalyysien tuloksia voidaan havainnollistaa muuntamalla regressiokertoimet
todennkisyyksiksi ja ilmaisemalla ne prosentteina (ks. King ym. 2000). Samalla voidaan
testata, muuttuuko todennkisyys nest antiestablismenttipuoluetta jonkin kolman-
nen muuttujan vaikutuksesta.
4
Otetaan lhempn tarkasteluun kirkon jsenyyden vaikutus
vaihtoehtopuolueiden nestmiseen. Kuten edell nhtiin, siviilirekisteriin kuuluminen
4 Laskennassa kytettiin J. Scott Longin ja Simon Chengin kehittm Excel-pohjaista ohjelmaa (http://www.india-
na.edu/~jslsoc/xpost.htm).
Uskonto ja nestminen 303
Taulukko 17.3
Antiestablismenttipuolueiden nestmist selittvt logistiset regressiomallit
(Vuoden 2003 arvot ilman sulkumerkkej, vuoden 2011 arvot suluissa)
Vuullujal 8 Kes||v|r|e Exp(8)
va||o -31,2(-15,821) 13,133(10,910)
3u|upuo|| 0,188(-0,025) 0,200(0,1Z9) 1,20Z(0,9Z)
l|a 0,01Z(0,021) 0,00Z(0,00) 1,01Z(1,021)
Kurlalyypp| -0,1Z(-0,115) 0,239(0,190) 0,21(0,891)
Tu|ol 0,051(-0,02) 0,035(0,023) 1,05(0,9Z1)

Subjektiivinen luokka-asema
a|erp||es|||uo||a -0,110(-0,231) 0,305(0,295) 0,89(0,Z91)
|es|||uo||a -0,212(-0,15) 0,252(0,220) 0,Z85(0,818)
y|erp||es|||uo||ala|y|a|uo||a -0,305(0,10) 0,118(0,335) 0,Z3Z(1,1Z3)
Politiikan kiinnostavuus
jor||rverrar 0,00(-0,021) 0,31(0,213) 1,02(0,9Z9)
va|rva|ar -0,313(-0,1Z9) 0,338(0,285) 0,Z31(0,83)
e||a|r|aar -0,910(1,10Z) 0,15Z(0,9) 0,103(1,082)
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-ulottuvuudella -0,50Z(-0,3Z8) 0,059(0,01) 0,02(0,85)
Puoluekannan vakiintuneisuus
re||ova|||rlurul 0,1(0,9) 0,28(0,225) 1,591(2,29)
e||ov|r|aar 0,32(1,159) 0,31Z(0,258) 1,13(1,301)
e||a|r|aar 0,92(0,91Z) 0,3(0,39Z) 2,523(2,5Z8)
Tyytyvisyys demokratiaan
re||olyylyva|rer 0,231(-0,121) 0,383(0,350) 1,23(0,88)
e||ov|r|aar 0,511(0,852) 0,10(0,100) 1,Z(2,315)
e||a|r|aar -0,18(1,51Z) 0,851(0,25) 0,2(1,50)

Uskonnollisuus
e||ov|r|aar -0,51(-0,38) 0,295(0,2Z1) 0,59(0,80)
jor||rverrar -0,85(-0,055) 0,281(0,25) 0,501(0,91)
|yv|r 0,39(0,03) 0,3Z5(0,30) 1,11Z(1,828)
Uskonnollisen yhteisn jsenyys -0,19Z(-0,Z39) 0,23(0,212) 0,08(0,1ZZ)

Nee||er|eR2 0,293(0,3Z5)
losrer&Leres|oW 0,10(0,88)
Luo||lle|uproserll| 85,1(Z,2)
N 913(809)
p>.05, p>.01, p>.001
304 Muutosvaalit 2011
lis todennkisyytt nest antiestablismenttipuolueita. Edellisist analyyseist nhtiin
mys, ett esimerkiksi nestjn kuuluminen johonkin ikryhmn vaikuttaa niin, ett eri-
tyisesti nuoret valitsevat vaihtoehtopuolueen. Voidaan kysy, lisk ik uskonnottomuuden
vaikutusta ja silyyk vaikutus samansuuruisena sek vuoden 2003 ett vuoden 2011 aineis-
tossa vai tapahtuuko siin muutoksia. Jos pettymys kirkkoon oli yleisesti suurempaa vuonna
2011 kuin 2003, voidaan olettaa, ett mys in vaihtoehtonestmist voimistava vaikutus
nkyy selvemmin vuonna 2011.
Lopullista analyysi varten laskettiin sek kirkkoon kuuluvien ett kirkkoon kuulumat-
tomien nestjien todennkisyys nest antiestablismenttipuolueita vuosina 2003 ja
2011 kolmessa eri ikryhmss, nuoret (21-vuotiaat), keski-ikiset (46-vuotiaat) ja van-
hat (71-vuotiaat). Samalla muiden regressioanalyysiss mukana olleiden muuttujien arvot
asetettiin joko keskiarvoonsa tai moodiluokkaansa. Tmn jlkeen tarkasteltiin jokaisen
ikryhmn todennkisyyksien erotusta, siis sit, miten paljon todennkisemmin kirkkoon
kuulumattomat kuin kirkkoon kuuluvat nestvt antiestablismenttipuolueita, kun muiden
tekijiden kuin in vaikutus on vakioitu. Tulokset on esitetty taulukossa 17.4.
Taulukko 17.4
Eri-ikisten nestjien todennkisyys nest antiestablismenttipuolueita
vuosina 2003 ja 2011 sen mukaan, kuuluuko nestj uskonnolliseen yhteisn vai ei
Edus|urlavaa||l2003 Edus|urlavaa||l2011
l|a E||uu|u Kuu|uu Erolus E||uu|u Kuu|uu Erolus
() () (-y|s.) () () (-y|s.)

Z1 11,1 9,3 5,1 2,2 11,5 11,Z
1 20,5 13, ,9 39,3 23, 15,Z
21 28,3 19,1 8,9 51,1 3,0 18,1
Taulukkoa tulkittaessa tytyy muistaa, ett kyse ei ole elmnkaarivaikutuksen analyysist,
jossa tarkasteltaisiin esimerkiksi samana vuonna syntyneiden ihmisten nestmist kahte-
na eri ajankohtana, jolloin yritettisiin ottaa huomioon vanhenemisen vaikutus. Tss voisi
olla kyse esimerkiksi siit, silyyk uskonnottomien mieltymys vaihtoehtopuolueisiin van-
henemisen mukanaan tuomasta elmnkokemuksesta huolimatta. Tss pyritn kuitenkin
vakioimaan vanhenemisen vaikutus ja katsomaan, onko tietynikisten ihmisten poliittinen
sosialisaatio samanlaista vai erilaista kahtena eri ajankohtana.
Taulukosta 17.4 voidaan tehd se yleinen johtopts, ett ik modifoi uskonnottomuu-
den vaikutusta siten, ett nuorilla se on selvempi kuin vanhoilla. Kirkkoon kuulumattomien
21-vuotiaiden nestjien ryhmss antiestablismenttipuolueiden nestystodennkisyys
oli vuoden 2003 vaaleissa 28 prosenttia ja vuoden 2011 vaaleissa 36 prosenttia. Vastaavat lu-
Uskonto ja nestminen 305
vut kirkon jsenten keskuudessa olivat 19 ja 18 prosenttia. Samoin nhdn in modifoivan
vaikutuksen voimistuminen vuonna 2011 kaikissa tarkastelluissa ikryhmiss. Vaikutus liki
kaksinkertaistuu vuoden 2011 vaaleissa.
Tst voidaan tehd se johtopts, ett kahdeksassa vuodessa on todellakin tapahtu-
nut jotakin, joka on vaikuttanut siihen, ett kirkon ulkopuolella olo ennakoi entist selvem-
min vaihtoehtopuolueiden nestmist kaikissa ikryhmiss. Uskonnollisen ulottuvuuden
merkityst voidaan havainnollistaa edelleen tarkastelemalla uskonnollisuuden ja kirkon j-
senyyden yhteytt poliittisen protestin rakenteelliseen kasvualustaan, kuten poliittisen kan-
nan vakiintumattomuuteen ja tyytymttmyyteen demokratian toimivuuteen. Tilastollises-
ti merkitsev yhteys havaitaan ensinnkin kirkon jsenyyden ja tyytymttmyyden vlill.
Kaikkein tyytymttmimmist nestjist 32 prosenttia oli vuonna 2011 jttnyt kirkon,
kun taas tyytyvisimpien joukossa samaan oli ptynyt 18 prosenttia (n=1 274; p0,01).
Toiseksi havaitaan yhteys uskonnollisuuden ja poliittisen kannan vakiintuneisuuden vlill.
Puoluekantaansa tysin vakiintumattomina pitvist nestjist 50 prosenttia katsoi vuon-
na 2011, ett on vain vhn tai ei lainkaan uskonnollinen ihminen. Vastaavasti puoluekan-
naltaan tysin vakiintuneista samaan ptyi 34 prosenttia vastaajista (n=1 291; p0,001).
Nm havainnot kertovat jonkinlaisesta protestialttiudesta, joka saa osin mys uskonnollisen
ilmauksen sek spirituaalisena ett institutionaalisena etntymisen uskonnosta. Mistn
kovin selvst ilmist ei kuitenkaan ole kysymys, sen verran pieni havaitut erot ovat.
Ptelmt
Tss luvussa esitettyjen analyysien perusteella on mahdollista saada ainakin alustavasti ko-
konaiskuva uskonnon ja nestmisen vlisist yhteyksist. Puoluekentn kannalta keskeisin
havainto on se, ett kaikkein uskonnollisimmista ja arvokonservatiivisimmista nestjist
viidennes antaa nens Suomen ainoalle uskonnolliselle puolueelle, Kristillisdemokraateil-
le. Puolueen uskonnollista luonnetta korostaa se, ett ainoa selvsti puolueen kannatusta
selittv tekij on nestjn uskonnollisuus. Muiden tavanomaisten nestystutkimuksissa
kytettyjen selitystekijiden vaikutusta ei pystytty selvsti osoittamaan.
On kuitenkin hyv muistaa, ett aatteellisesti samankaltaisia nestji on mys muiden
puolueiden riveiss. Itse asiassa 80 prosenttia heist nest jotakin muuta puoluetta kuin
Kristillisdemokraatteja. Potentiaalista kannatuspohjaa Kristillisdemokraateilla on tst n-
kkulmasta hyvinkin paljon, jos kristikansa tai edes osa siit jostain syyst ptt kantaa
kortensa yhteen kekoon. Erityisen haasteen heitt vaalilain uudistus, joka saattaa tulevai-
suudessa kielt Kristillisdemokraatteja hydyttneet vaaliliitot, vaikka asiaa ei tosin mainita
Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa. Toistaiseksi Pivi Rssen johtama puolue nytt
valinneen strategiakseen edellisen puoluejohtajan Bjarne Kalliksen aikaa jyrkemmn arvo-
konservatismin (Suomen Kuvalehti 19.8.2011), vaikka kampanjoissaan se hakee kevyemp
ilmett ja korostaa yleispuoluemaisuuttaan. Ainakaan vuoden 2011 eduskuntavaaleissa linja
ei tuonut merkittv nostetta puolueelle.
Toinen kiinnostava havainto puoluekentn rakenteesta liittyy puolueiden kannattajien
keskinisiin etisyyksiin uskonnollisesti relevanttien arvojen ulottuvuudella. Politiikkaa seu-
306 Muutosvaalit 2011
raaville on tuskin ylltys, ett Kristillisdemokraattien ja Vihreiden nestjt ovat kaukana
toisistaan. Maallistuneen sivistyneistn hallitsema Vihret ja hertyskristillisten Kristillisde-
mokraatit saattavat lyt toisensa monissa yksittisiss asiakysymyksiss, mutta monissa us-
konto- ja moraalikysymyksiss ne ovat aatteellisesti hyvin kaukana toisistaan. Kaukana Kris-
tillisdemokraateista ovat mys arvoliberaali Vasemmistoliitto ja jossakin mrin mys RKP.
Lhempn Kristillisdemokraatteja ovat sen sijaan Keskusta ja Perussuomalaiset, joiden kan-
nattajissa on ilmeisen runsaasti vakaumuksellisia kristittyj. Perussuomalaisten ja Keskustan
kilpailuasetelma kertonee mys tst aatteellisesta sukulaisuudesta, siis uskonnollisuudesta,
vaikka on tietysti varottava vetmst niden puolueiden vlille yhtlisyysmerkkej. SDP:n
ja Kokoomuksen osalta nytt silt, ett ne parhaiten kuvastavat suomalaisen yhteiskunnan
keskustahakuisuutta ja maltillisuutta uskonnollismoraalisissa kysymyksiss. Sinipuna-akselil-
la on siis olemassa mys metafyysinen perustansa.
Kolmas keskeinen havainto liittyy poliittisen protestin mahdolliseen uskonnolliseen
ulottuvuuteen. Poliittisia jakolinjoja ksitellyt kirjallisuus ei ole nimennyt uskontoa suo-
malaisessa poliittisessa jrjestelmss vallitsevaksi jakolinjaksi, eik tmkn kartoitus voi
kovin selvsti pty vastakkaiseen tulokseen. Kantava ajatukseni oli tarkastella perinteisi
valtapuolueita haastavien puoluevaihtoehtojen kannatusta ja testata uskonnollisuuden ja
uskonnollisten yhteisjen jsenyyden merkityst niden ns. antiestablismenttipuolueiden
kannatuksen selittjin. Uskonnollisten yhteisjen jsenyys nytti heikentvn niiden kan-
natusta. Lisksi havaittiin, ett selitysmalli vahvistui vuodesta 2003 vuoteen 2011 kaikissa
ikryhmiss. Valtapuolueita haastavan nestmisen ja uskonnottomuuden vlinen yhteys
oli erityisen vahva nuorten nestjien keskuudessa. Voisiko tm tarkoittaa sit, ett uskon-
nosta on tulossa sellainen nestji jakava tekij, joka murtautuu ulos muiden jakolinjojen
sislt omaksi itseniseksi jakolinjakseen? Tst on olemassa joitakin viitteit, mutta viel on
liian varhaista sanoa, onko erityisesti kirkosta eroamisessa kyse ohimenevst protestiaallosta
vain jostakin syvemmst ja pysyvmmst ilmist. Luotettavan arvion tekemist vaikeut-
taa havaintoajankohtien harvalukuisuuden lisksi antiestablismenttipuolueiden ideologinen
heterogeenisuus. Vihret, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto ja mikropuolueet eivt mahdu
saman aatteellisen katon alle. Toisaalta tss tutkimuksessa ei pyrittykn arvioimaan puo-
lueiden kannatusta erikseen, vaan tarkoituksena oli katsoa hieman abstraktimmin, onko yli-
ptns vaihtoehtoisella puoluekannatuksella ja uskonnosta vieraantumisella oletettavissa
olevaa yhteytt. Tm tutkimus on antanut ainakin alustavasti mynteisen vastauksen thn
kysymykseen.
Uskonto ja nestminen 307
Lhteet
Arter, David (1980): Te Finnish Christian League: Party or Anti-Party? Scandinavian Political Studies
3: 2, 143162.
Fox, Jonathan (2008): A World Survey of Religion and the State. Cambridge: Cambridge University Press.
Heiskala, Risto (2006): Sosiaaliset innovaatiot ja hegemonisten mallien muutokset: Kuinka tulkita Suo-
men 1990-luvun murrosta? Teoksessa Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio (toim.), Uusi jako: Mi-
ten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Helsinki: Gaudeamus.
Karvonen, Lauri (1993): In From the Cold? Christian Parties in Scandinavia. Scandinavian Political
Studies 16: 1, 2548.
King, Gary, Tomz, Michael & Wittenberg, Jason (2000): Making the Most of Statistical Analyses: Im-
proving Interpretation and Presentation. American Journal of Political Science 44, 341355.
Kirkon tutkimuskeskus (2008): Monikasvoinen kirkko: Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina
20042007. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 103. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus.
Knutsen, Oddbjrn (2004): Religious Denomination and Party Choice in Western Europe: A Compara-
tive Longitudinal Study from Eight Countries, 197097. International Political Science Review
25: 1, 97128.
Lipset, Seymour M. & Rokkan, Stein (1967): Cleavage Structure, Party Systems, and Voter Alignments:
An Introduction. Teoksessa Seymour M. Lipset & Stein Rokkan (toim.), Party Systems and Voter
Alignments. New York: Free Press.
Madeley, John (2003): A Framework for the Comparative Analysis of Church-State Relations in Europe.
West European Politics 26: 1, 2350.
Minkenberg, Michael (2009): Religion and Eurosceptism: Cleavages, Religious Parties and Churches in
EU Member States. West European Politics 32: 6, 11901211.
Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2009): Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 19452007. Teoksessa Sami
Borg & Heikki Paloheimo (toim.), Vaalit yleisdemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007.
Tampere: Tampere University Press.
Pesonen, Pertti & Snkiaho, Risto (1979): Kansalaiset ja kansanvalta. Helsinki: WSOY.
Pikkusaari, Jussi (1998): Vaikea vapaus: sosialidemokratian hvi kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle ky-
dyss kulttuuritaistelussa. Bibliotheca Historica 32. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.
Reunanen, Esa & Suhonen, Pertti (2009): Kansanedustajat ideologisella kartalla. Teoksessa Sami Borg
& Heikki Paloheimo (toim.), Vaalit yleisdemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere:
Tampere University Press.
Schedler, Andreas (1996): Anti-Political-Establishment Parties. Party Politics 2: 3, 291312.
Soikkanen, Hannu (1961): Sosialismin tulo Suomeen: ensimmisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin
asti. Helsinki: WSOY.
Snkiaho, Risto (1995): Cleavages and Party System Dimensions. Teoksessa Sami Borg & Risto Snkiaho
(toim.), Te Finnish Voter. Helsinki: Te Finnish Political Science Association.
Van der Brug, Wouter, Hobolt, Sara B. & de Vreese, Claes H. (2009): Religion and Party Choice in Eu-
rope. West European Politics 32: 6, 12661283.
308 Muutosvaalit 2011
Liite
Regressiomalleissa kytetyt muuttujat
Selitettvt muuttujat:
Kristillisdemokraattien nestminen
1=nesti Kristillisdemokraatteja
0=nesti jotakin muuta puoluetta
Antiestablismenttipuolueiden nestminen
1=nesti Vihreit, Vasemmistoliittoa, Perussuomalaisia tai eduskunnan
ulkopuolella olevia pienpuolueita
0=nesti jotakin muuta puoluetta
Selittvt muuttujat:
Sukupuoli (vertailuluokkana 1)
1=mies
2=nainen
Ik (jatkuva muuttuja; syntymvuosi)
Tulot (jatkuva muuttuja; euroa)
Koulutus (vertailuluokkana 1)
1=enintn opistotason tutkinto
2=enintn ammattikorkeakoulututkinto
3=ylempi korkeakoulututkinto
Subjektiivinen luokka-asema (vertailuluokkana 1)
1=tyvenluokka
2=alempi keskiluokka
3=keskiluokka
4=ylempi keskiluokka tai ylluokka
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-akselille (jatkuva muuttuja; 0=rivasemmisto,
10=rioikeisto)
Kuntatyyppi (vertailuluokkana 1)
1=kaupunki
2=maaseutu
Uskonto ja nestminen 309
Puoluekannan vakiintuneisuus (vertailuluokkana 1)
1=tysin vakiintunut
2=melko vakiintunut
3=ei kovinkaan vakiintunut
4=ei lainkaan vakiintunut
Politiikan kiinnostavuus (vertailuluokkana 1)
1=hyvin kiinnostunut
2=jonkin verran kiinnostunut
3=vain vhn kiinnostunut
4=ei lainkaan kiinnostunut
Tyytyvisyys demokratian toimintaan (vertailuluokkana 1)
1=erittin tyytyvinen
2=melko tyytyvinen
3=ei kovin tyytyvinen
4=ei lainkaan tyytyvinen
Kirkon jsenyys (vertailuluokkana 1)
1=ei kuulu mihinkn uskonnolliseen yhteisn
2=kuuluu uskonnolliseen yhteisn
Uskonnollisuus (vertailuluokkana 1)
1=ei lainkaan uskonnollinen
2=ei kovin uskonnollinen
3=jonkin verran uskonnollinen
4=hyvin uskonnollinen
Suomen eduskuntavaalit
kansainvlisess kontekstissa
Ehdokasnestminen
Lauri Karvonen
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana
Heikki Paloheimo
Ehdokasnestminen 313
18
Ehdokasnestminen
Lauri Karvonen
Suomen eduskuntavaaleissa on jo yli puolen vuosisadan ajan ollut kytss suhteellisten lista-
vaalien ja henkilvaalien yhdistelm. Tm tarkoittaa sit, ett puolueet tarjoavat eri vaalipii-
reiss nestjille ehdokaslistoja, joiden saamat kokonaisnimrt ratkaisevat puolueiden
kussakin vaalipiiriss saaman eduskuntapaikkojen mrn. nestjn on kuitenkin samalla
valittava listoilta joku ehdokas, jolle hn antaa nens. Ehdokkaiden saamat henkilkoh-
taiset nimrt ratkaisevat sen jrjestyksen, jossa he tulevat valituiksi kultakin listalta.
Suomen vaalijrjestelm luonnehtii siis se, ett meill on sek pakollinen henkilvaali ett
koska puolueet mrvt ehdokaslistojen koostumuksen kytnnss mys pakollinen
puoluevaali.
Miten ainutlaatuinen Suomen vaalijrjestelm on vakaiden demokratioiden joukossa?
Ovatko vaalit Suomessa ehdokaskeskeisempi kuin muissa vertailukelpoisissa maissa? Kuin-
ka trken kansalaiset pitvt ehdokkaan valintaa verrattuna puoluevalintaansa? Onko ts-
s suhteessa tapahtunut muutosta esimerkiksi niin, ett ehdokkaiden merkitys nestjille
on korostunut? Oliko henkilnestmisess erityispiirteit viime eduskuntavaaleissa, jotka
tunnetusti poikkesivat monessa suhteissa aikaisemmista vaaleista?
Tm luku tarkastelee yllmainittuja kysymyksi sek vertailevan kansainvlisen aineis-
ton ett suomalaisten vaalitutkimusten valossa.
Henkilvaalit Suomessa ja muualla
Henkilvaalien mritelmn kytetn tss sit, ett nestjll on mahdollisuus valita
saman puolueen eri ehdokkaiden vlill. Tm merkitsee muun muassa sit, ett enemmis-
tvaalijrjestelmiss, joissa kukin puolue asettaa yhden ehdokkaan vaalipiiri kohti, ei ole
henkilvaaleja. Henkilvaalien edellytys on, ett vaalipiireist tytetn useita eduskunta-
paikkoja, jolloin puolueiden kannattaa asettaa ehdolle useita ehdokkaita. Tokihan vaalit
esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian enemmistvaaleissa ovat usein hyvinkin hen-
kilkeskeiset, mutta varsinaista henkilvaalin mahdollisuutta ne eivt anna. Henkilvaalit
ja henkilkeskeisyys ovat siis kaksi eri asiaa. Enemmistvaalijrjestelmiss vaalikampanja
saattaa kyll korostaa ehdokkaiden henkil voimakkaasti, mutta varsinainen henkilvaali
edellytt suhteellista vaalitapaa.
314 Muutosvaalit 2011
Henkilvaalijrjestelmt ovat demokraattisten valtioiden keskuudessa varsin yleisi,
vaikka enemmistll nist maista on muunlainen jrjestelm kuin Suomessa (Karvonen
2004, 208). Henkilvaalijrjestelmt poikkeavat toisistaan monissa suhteissa:
Puolueen kannalta ovat mm. seuraavat kysymykset trkeit: Hydyttk ehdokkaan
saama ni puoluetta riippumatta siit tuleeko ehdokas itse valituksi? Onko puolueen
ehdokasta nestneell kansalaisella samalla mahdollisuus kannattaa jotakin muuta
puoluetta?
Ehdokkaan kannalta on keskeist riippuuko hnen menestyksens pelkstn hnen saa-
mistaan henkilkohtaisista nist vai voivatko muut seikat (esimerkiksi ehdokkaiden
jrjestys puolueen listalla) vaikuttaa hnen mahdollisuuksiinsa tulla valituksi.
nestjn kannalta on merkittv onko henkilvaali pakollinen vai vapaaehtoinen ja
onko hnell yksi vai useita ni kytettvnn.
Puolueaspekti: Useimmissa henkilvaalijrjestelmiss on samalla kytss listavaali; ninhn
on mys Suomessa. Se tarkoittaa, ett ehdokkaan saamat net otetaan aina huomioon las-
kettaessa puolueen kustakin vaalipiirist saamia paikkamri. Sveitsiss ja Luxemburgissa
nestjill on kuitenkin yht monta nt kuin vaalipiiriss on edustajanpaikkoja, ja he
voivat halutessaan jakaa antamansa net yli puoluerajojen. Irlannissa ja Maltassa nestjt
voivat asettaa ehdokkaita paremmuusjrjestykseen piittaamatta niden puoluevrist. Niss
maissa ei ole listavaaleja, joten ehdokasni ei lasketa yhteen puolueiden kokonaisnim-
riksi.
Ehdokasaspekti: Irlannissa ehdokkaan menestys riippuu tysin hnen saamistaan hen-
kilkohtaisista nist. Listavaalijrjestelmiss puoluelistan kokonaisnimrll on aina
merkitys; ehdokkaiden keskeinen paremmuus kullakin listalla ratkeaa Suomen jrjestelmss
kuitenkin tysin heidn saamiensa henkilkohtaisten nimrien perusteella. Ruotsissa ja
Belgiassa sit vastoin puolueiden ennalta mrm ehdokkaiden listajrjestys vaikuttaa lpi-
menomahdollisuuksiin enemmn kuin ehdokkaiden saamat henkilkohtaiset net.
nestjaspekti: Mm. Suomessa, Irlannissa ja Alankomaissa nestjien on valittava eh-
dokas, jolle ni annetaan. Tanska, Ruotsi ja Belgia taas kuuluvat maihin, joissa ehdokas-
nestminen on vapaaehtoista. Irlannin ja Maltan nestjt voivat halutessaan asettaa useita
ehdokkaita paremmuusjrjestykseen, ja Sveitsiss ja Luxemburgissa nestjill on aina ky-
tettvissn sama mr ni kuin vaalipiiriss on edustajan paikkoja jaossa.
Edell mainituilla vaalijrjestelmill on lukuisia yhtymkohtia, mutta minkn pitk-
aikaisen demokratian jrjestelm ei ole tysin identtinen Suomen jrjestelmn kanssa. Mit
merkityst niiden vlisill eroilla sitten on? Carey ja Shugart (1995; ks. mys Shugart 2001)
ovat vertailleet jrjestelmi sen mukaan, miten voimakkaita kannusteita ne sisltvt ehdok-
kaiden henkilkohtaiselle vaalikampanjoinnille. On jrjestelmi, joissa ehdokkaat voivat
henkilkohtaisella toiminnallaan vaikuttaa merkittvsti omaan menestykseens, kun taas
tietyiss henkilvaalijrjestelmiss mahdollisuudet ovat huomattavasti rajallisemmat. Taulu-
kossa 18.1 jrjestelmi verrataan tss suhteessa. Shugartin (2001, 183) esittmn luokituk-
sen perusteella henkilvaalijrjestelmt on asetettu indeksiasteikolle 02, jossa 0 merkitsee
sit, ett pelkstn puoluekampanjat ovat mielekkit, kun taas 2 tarkoittaa maksimaalista
kannustetta henkilkohtaiselle kampanjoinnille.
Ehdokasnestminen 315
Taulukko 18.1
Miss mrin henkilvaalijrjestelmt kannustavat
henkilkohtaiseen kampanjointiin?
Vaa lrde|s|arvo
lr|arl| 1.5Z
Va|la 1.5Z
3uor| 1.13
8e||a1999>
a
0.80
llava|la1991> 0.80
3ve|ls| 0.80
Tars|a 0.80
A|ar|oraal 0.0
8e||a>1995 0.0
llava|la>1990 0.0
Luxerour 0.0
Ruols|1998> 0.0
a
Va|ssa,jo|der|o|da||aorrer||llyvuos||u|u,e|do||a|deraseraa
vaa||jarjesle|rassaorruulellu
La|leel:ArdeWejalrW|r2005,0a||a|erjaV|lc|e||2008,Lurde||
2005,3|uarl2001,R||ouxela|2001,Electoral Systems and the
Personal Vote(|llp://dss.ucsd.edu/~jWjo|rso/espv.|lr|)
Mit tulee henkilkohtaiseen kampanjointiin liittyviin kannusteisiin, Suomen vaalijrjestel-
m on kansainvlisess vertailussa henkilvaalijrjestelmien krkipss. Suomalaisten eh-
dokkaiden, sikli kun he vakavasti pyrkivt tulemaan valituiksi, voi odottaa panostavan hen-
kilkohtaiseen kampanjaan enemmn kuin useimmissa muissa henkilvaalijrjestelmiss.
Kuinka trke ehdokasvalinta on nestjille?
Henkilvaalin merkityksen laaja kansainvlinen vertailu on edelleen varsin hankalaa. Vaa-
litutkimuksissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole yleens kysytty kansalaisilta
henkilvaalin trkeytt. Tmn lisksi henkilvaalijrjestelmien erot vaikeuttavat vertailuja.
Yksi vertailukelpoinen ryhm koostuu maista, joissa henkilvaali on vapaaehtoinen.
Niss maissa nestjt voivat siis halutessaan nest pelkk puoluetta, mutta heill on
puoluevaalin lisksi mys mahdollisuus nest tietty ehdokasta. Miss mrin nest-
jt kyttvt tt mahdollisuutta hyvkseen? Vastaus on, ett mitn yhtenist kuviota tai
kehityssuuntaa ei ole havaittavissa. Belgiassa jo noin seitsemnkymment prosenttia nes-
tjist kytt vapaaehtoisen henkilvaalin mahdollisuutta hyvkseen. Kehitys on ollut nou-
sujohteinen; puoli vuosisataa sitten vain noin joka viides nestj nesti mys ehdokasta.
Tanskassa sen sijaan henkilnt on kyttnyt hyvkseen tasaisesti noin puolet nestjist
viisikymmentluvulta lhtien. Ruotsissa vuoden 1998 eduskuntavaaleista lhtien kytss
316 Muutosvaalit 2011
ollut vapaaehtoinen henkilvaali on sen sijaan menettnyt suosiotaan. Henkilnestjien
mr on pudonnut kolmestakymmenest noin kahteenkymmeneen prosenttiin (Karvonen
2010, 4348).
Vertailtaessa niit maita, joissa nestjn on aina annettava nens jollekulle ehdok-
kaalle, on mys havaittavissa selvi eroja. Alankomaissa puolueet asettavat listalle ensimmi-
seksi pehdokkaansa, niin kutsutun listanvetjn. Viime vuosikymmenin parisenkymmen-
t prosenttia nestjist on antanut nens muille kuin puolueiden pehdokkaille. Sit
ennen tllaisten nestjien osuus oli vielkin alhaisempi, esimerkiksi 1950-luvulla noin viisi
prosenttia ja 1970-luvulla kymmenkunta prosenttia (Karvonen 2010, 57). Suomessa ja Irlan-
nissa puolueilla ei ole virallisia pehdokkaita, ja net jakautuvat tasaisemmin ehdokkaiden
kesken. Kuitenkin Suomessa on selvsti havaittavissa puolueiden ohjauksen tuloksena ta-
pahtuvaa nten keskittmist. Kun pienpuolueet ovat vaaliliitossa suurempien puolueiden
kanssa, tm usein antaa ensin mainituille mahdollisuuden yhden ehdokkaan lpimenoon.
Se edellytt kuitenkin nten keskittmist tietylle ehdokkaalle, ja tss suhteessa pienpuo-
lueet onnistuvat usein epvirallisten suositusten kautta ohjaamaan kannattajiensa nest-
mist (Karvonen 2011).
Ent kun kansalaisilta suoraan kysytn ehdokasvalinnan merkityksest? Valitettavasti
nin tehdn vain aivan muutamassa maassa. Ruotsin vaalitutkimuksissa on vapaaehtoisen
ehdokasnen kyttnottamisen (1998) jlkeen kysytty nestjilt heidn periaatteellista
kantaansa henkilvaaliin. Mielenkiintoista kyll, kaksi kolmasosaa ruotsalaisista pit hen-
kilvaalin mahdollisuutta mynteisen asiana, vaikka en vain noin joka viides nestj
kytt sit hyvkseen (Oscarsson ja Holmberg 2008, 274). Varsinaisesta ydinkysymyksest
nestk valitsijakunta ensi kdess puoluetta vai ehdokasta aineistoa on saatavilla vain
Suomesta ja Irlannista. Taulukoista 18.2 ja 18.3 ky ilmi miten kansalaiset ovat arvioineet
niden tekijiden merkityst omalle nestmisptkselleen viime vuosikymmenin.
Taulukko 18.2
Kumpi Teille loppujen lopuksi oli trkempi, puolue vai ehdokas?
Suomen eduskuntavaaleissa nestneiden arviot omasta nestysptksest (%)
1983 1991 2003 2007 2011
Puo|ue 52 51 19 18 55
E|do|as 12 13 1Z 51 11
E|osaasaroa 1 1 1
Y|leersa 100 100 100 100 100
(r) (993) (1111) (1001) (11Z2) (1121)
La|dea|re|slol:Pesoreryr.1993,Z2Z1(1983ja1991),F30120(2003),F30229(200Z),F30253(2011)
Ehdokasnestminen 317
Niden kahden maan vaalitutkimuksissa ei ole kytetty aivan identtisi kysymyksi ja lisksi
Irlannissa kysymysten muotoilu ja vastausvaihtoehdot ovat jossakin mrin vaihdelleet. Silti
on selv, ett muutos on Irlannissa merkittvmpi kuin Suomessa. Kolme vuosikymment
sitten enemmist kummankin maan nestjist piti puoluetta trkempn kuin ehdokasta.
Vuoden 2011 Irlannin vaalitutkimuksen vastaajista en vain vajaa neljnnes oli tll kan-
nalla. Suomessa ehdokasta painottaneiden osuus kasvoi vuoteen 2007 saakka. Vuoden 2011
muutosvaalit pysyttivt tmn kehityksen; nyt puoluetta painotettiin selvsti ehdokasta
enemmn.
Irlannin vaalitutkimuksen esimerkin pohjalta vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuk-
seen Suomessa sisllytettiin kysymys: Jos valitsemanne ehdokas olisi edustanut jotakin muu-
ta puoluetta, olisitteko silti nestnyt hnt?. Taulukossa 18.4 vertaillaan Suomessa saatuja
vastauksia kahden irlantilaisen vaalitutkimuksen vastaaviin kysymyksiin.
Vaikka kysymysten muotoilu ja vastausvaihtoehdot vaihtelevat jonkin verran, taulukon
18.4 tulokset antavat asiasta melko selken kuvan. Irlantilaiset nestjt ovat selvsti val-
miimpia kannattamaan suosikkiehdokastaan tmn puoluekannasta riippumatta. Suomessa
vain yksi kymmenest nestjst oli ollut valmis antamaan nens valitsemalleen ehdok-
kaalle edustipa tm mit puoluetta tahansa. Selvsti suurimmalle ryhmlle ehdokasvalinta
Taulukko 18.3
Puolueen ja ehdokkaan suhteellinen merkitys irlantilaisille nestjille (%).
19Z9 Kumpi oli trkempi Teille, ehdokas itse vai hnen edustamansa puolue?
Puo|ue E|do|as E|osaasaroa
51 1 1
1989 Kumpi oli trkempi Teille, ehdokas itse vai hnen edustamansa puolue?
Puo|ue E|do|as Kurp|||ry|lalar|ea
10 38 15
2002 Kumpi merkitsi enemmn sille, mink ehdokkaan asetitte ensimmiselle sijalle
puolue vai ehdokas itse?
Puo|ue E|do|as -
a

11 59 -
a

2011 Kumpi merkitsi enemmn sille, mink ehdokkaan asetitte ensimmiselle sijalle
puolue vai ehdokas itse?
Puo|ue E|do|as E|osaasaroa
23 Z0 Z
a
E||o|rallavaslausva||loe|loa
La|dea|re|slol:19Z9:lr|s|0p|r|orPo||Arc||ve,1989:3|rroll1995,1Z1,2002:Vars|200Z,511,2011:Prolessor|V|c|ae|
Vars||r||rjo|llaja||earlarall|edol.
318 Muutosvaalit 2011
Taulukko 18.4
Ehdokasvalinnan riippuvuus ehdokkaan puoluekannasta Irlannissa ja Suomessa (%).
lr|arl|2002 Josva||lserarree|do|aso||s|eduslaruljola||rruulapuo|uella,o||s|lle|os||l|
asellarul|arelers|rra|se||es|ja||e?
Er Ky||a R||ppuupuo|ueesla
38 1 1
lr|arl|2011 Josva||lserarree|do|aso||s|eduslaruljola||rruulapuo|uella,o||s|lle|os||l|
asellarul|arelers|rra|se||es|ja||e?
Er Ky||a R||ppuupuo|ueesla/Erosaasaroa
35 32 33
3uor|2011 Josva||lserarree|do|aso||s|eduslaruljola||rruulapuo|uella,o||s|lle|os||l|
aareslaryl|arla?
Er Ky||a Ky||a,jospuo|ueo||s|o||ulr|ru||esop|va Erosaasaroa
5 10 32 2
La|dea|re|slol:lr|arl|2002:Vars|200Z,523,lr|arl|2011:Prolessor|V|c|ae|Vars||r||rjo|llaja||earlarall|edol,3uor|2011:
F30253.
oli riippuvainen ehdokkaan puoluevrist.
1
J tietenkin nhtvksi, olivatko 2011 eduskun-
tavaalit tltkin osin poikkeukselliset. Joka tapauksessa Irlannin ja Suomen vliset erot hei-
jastanevat sit tosiseikkaa, ett Suomessa ehdokkaalle annettu ni aina listn puolueen
vaalipiiriss saamaan kokonaisnimrn ninhn ei Irlannin jrjestelmss tapahdu.
Osin maiden vliset erot viittaavat siis siihen, ett kansalaiset ovat tietoisia maansa vaalijr-
jestelmn peruspiirteist.
Ehdokasnestmisen taustatekijt Suomessa
Lopuksi ehdokasnestmist kaksissa viime eduskuntavaaleissa tarkastellaan eri taustateki-
jiden valossa. Aiemmin havaittiin, ett vuoden 2011 eduskuntavaalitutkimuksen vastaajat
painottivat ehdokkaan merkityst nestysptkselleen vhemmn kuin useissa aiemmissa
vaaleissa. Itse asiassa vuoden 2011 vaalit merkitsivt tlt osin trendin katkeamista. Sen vuok-
si onkin mielenkiintoista tarkastella kysymyst kytten keskeisi poliittista kyttytymist
selittvi tekijit. Kysymyshn kuuluu, oliko puolue vai ehdokas nestettess vastaajalle
trkempi tekij. Kysymykseen vuosina 2007 ja 2011 saatuja vastausjakaumia selittmn
kytetn taulukossa 18.5 sosioekonomisia, politiikkaan liittymist koskevia ja ideologisia
tekijit.
1 On mys mielenkiintoista havaita, ett kolmasosa vastanneista vuoden 2011 vaalitutkimuksessa yhtyi vittmn
Halutessaan nestjn tulisi eduskuntavaaleissa voida nest vain puoluetta tarvitsematta valita ehdokasta.
Ehdokasnestminen 319
Taulukko 18.5
Puolueen ja ehdokkaan suhteellinen merkitys Suomen eduskuntavaaleissa 2007 ja 2011
selittvien tekijiden valossa (%)
200Z 2011

Puo|ue E|do|as r Puo|ue E|do|as r


lar|earp| lar|earp| lar|earp| lar|earp|
Ka|||| 18 52 115 5 11 1113
Sukupuoli
Na|rer 18 52 590 55 15 515
V|es 19 51 5 5 11 58
Ik
1821 1Z 53 Z9 5 35 Z5
2531 12 58 10 59 11 159
3511 11 5 150 18 52 155
1551 11 59 208 19 51 19
551 51 19 218 5 11 21Z
5 5Z 13 311 59 11 338
Koulutus
Karsa|ou|u 1Z 53 89 5Z 13 81
Perus-la||es|||ou|u 51 19 193 1 3 119
Arrall||ou|u 1Z 53 359 52 18 295
Kes||asle 1 51 2 0 10 282
Arrall||or|ea|ou|u 1 51 80 5 11 108
Y||op|slo 53 1Z 18 50 50 199
Politiikkaa koskeva kiinnostus
E||a|r|aar|||rroslurul 3 1 12 33 Z 2Z
va|rva|ar|||rroslurul 39 1 295 52 18 198
Jor||rverrar|||rroslurul 50 50 5Z9 51 11 598
lyv|r|||rroslurul 58 12 210 1 3 289

Politiikkaa koskeva tietotaso


le|||o 12 58 20Z 51 19 2Z0
Tyydyllava 11 5 390 51 1 300
lyva 53 1Z 321 5 11 335
Er|rora|rer 51 1 210 3 3Z 209
Puoluekannan vakiintuneisuus
E||a|r|aarva|||rlurul 1Z 83 82 3Z 3 Z1
E||ov|r|aarva|||rlurul 28 Z2 19 39 1 231
Ve||ova|||rlurul 11 5 12Z 53 1Z 11Z
Tays|rva|||rlurul Z 33 150 Z2 28 385
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-ulottuvuudella
vaserra||a 5 35 109 3 3Z 120
Jor||rverrarvaserra||a 53 1Z 181 58 12 1ZZ
Kes|e||a 11 59 252 1Z 53 232
Jor||rverraro||ea||a 12 58 315 52 12 30Z
0||ea||a 59 11 253 31 220
...
320 Muutosvaalit 2011
Taulukosta ky ilmi sek jatkuvuutta ett muutoksia. Ensinnkin on muutama tekij, jotka
eivt tilastollisesti merkittvll tavalla selit sit, mitk nestjt painottavat puoluetta ja
mitk ehdokasta:
nestjien sukupuoli ei kummissakaan vaaleissa ollut merkittv tekij: naiset ja miehet
painottavat puoluetta ja ehdokasta samassa mrin.
Koulutustaso ei ollut tilastollisesti merkittv selitystekij vuonna 2007 mutta kyllkin
nelj vuotta myhemmin.
Joukolla tekijit oli tilastollisesti merkittv selitysvoima
2
kummissakin vaaleissa. Ne edus-
tivat tss suhteessa jatkuvuutta:
Vanhimmat nestjryhmt painottavat ensi kdess puolueen merkityst.
Politiikasta eniten kiinnostuneet pitvt mys puoluetta ehdokasta trkempn.
nestjt, joilla on korkea poliittinen tietotaso tekevt samoin.
Mit vhemmn vakiintunut puoluekanta nestjll on, sit enemmn hn korostaa
ehdokkaan merkityst.
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-ulottuvuudella oli mys merkittv tekij: ideologi-
sen kentn keskiosaan itsens sijoittavat nestjt painottavat ehdokkaan merkityst,
kun taas oikealla ja vasemmalla korostetaan puoluetta.
Vastaava ilmi koski mys nestjien puoluevalintaa: Sdp:t, Kokoomusta ja RKP:t
nestneet korostivat puoluetta, Keskustan nestjt ehdokasta.
2 Niden tekijiden mukaisissa ristiintaulukoissa jakaumien erot olivat tilastollisesti merkitsevi viiden prosentin
riskitasolla (
2
-testi).
200Z 2011

Puo|ue E|do|as r Puo|ue E|do|as r


lar|earp| lar|earp| lar|earp| lar|earp|
Puolue
KE3K 11 5 212 15 55 12
30P 51 1 211 51 1 193
K0K 55 15 210 1 39 201
vA3 19 51 91 53 1Z 81
vllR 11 5 109 55 15 Z1
RKP 31 50 Z3 2Z 11
K0 13 5Z 3 59 11 11
P3 39 1 38 Z 33 195

vaslausja|aural|ysyry|seer:Kumpi Teille loppujen lopuksi oli trkempi, puolue vai ehdokas?


La|dea|re|slol:F30229(200Z)jaF30253(2011)
Taulukko 18.5 ...
Ehdokasnestminen 321
Muutosta vuodesta 2007 vuoteen 2011 edustivat lhinn seuraavat havainnot:
Vuonna 2011 kaikkein nuorimmat nestjt painottivat puoluetta merkittvsti enem-
mn kuin nelj vuotta aiemmin.
Vhiten koulutetut nestjt painottivat viime vaaleissa puolueen merkityst entist sel-
vsti voimakkaammin.
Vastaavanlainen muutos oli tapahtunut niiden nestjien joukossa, joilla oli alhainen
poliittinen tietotaso; vuonna 2011 nm ryhmt painottivat puolueen merkityst selvsti
enemmn kuin 2007.
Sek Vihreiden, KD:n ett Perussuomalaisten kannattajat painottivat ehdokkaan mer-
kityst vuonna 2007. Nelj vuotta myhemmin puolueen merkitys oli kasvanut niden
ryhmien keskuudessa selvsti; PS: nestneiden kohdalla voidaan puhua varsin rajus-
ta muutoksesta.
Kaiken kaikkiaan ehdokas- ja puoluekeskeisest nestmisest syntyy varsin selke kuva. -
nestjkunnan vakain osa hyvin koulutetut, politiikasta kiinnostuneet ja sit hyvin tuntevat
nestjt pitvt puolueen merkityst keskeisen. Nm ovat nimenomaan ryhmi, joiden
osallistuminen vaaleihin on todennkisint. Niss suhteissa pinvastaiset nestjkun-
nan osat vhemmn koulutetut, politiikasta vhemmn kiinnostuneet ja siit vhemmt
tietvt nestjt ovat taas valmiimpia korostamaan ehdokkaan merkityst. Vaikka tm
yleistys posiltaan ptee edelleenkin, se joutui vuoden 2011 eduskuntavaaleissa koetukselle.
Perussuomalaisten nivyryn mukana puoluetta siirtyi kannattamaan paljon ryhmi, joille
oli aiemmin tyypillist ehdokkaan merkityksen korostaminen. Vaikuttaa kuitenkin selvlt,
ett PS:n uudet kannattajat nimenomaan nestivt Perussuomalaisia puolueena eivtk en-
sikdess sen ehdokkaita henkilin. Mikli PS:n kannatus osoittautuu yht ailahtelevaksi
kuin monien muiden populistipuolueiden kannatus saattaa hyvinkin olla, ett nestjien
puolueelle ja ehdokkaille antama merkitys palautuu entisille uomilleen.
Loppuptelmt
Suomi kuuluu siihen laajahkoon ryhmn maita, joiden vaalijrjestelm mahdollistaa puo-
luevalinnan lisksi mys ehdokasvaalin. Kuitenkaan tysin samanlaista jrjestelm kuin
Suomessa ei ole kytss missn muussa maassa. Jos Suomen jrjestelm verrataan muihin
suhteellisiin listavaalijrjestelmiin, sen puitteissa ehdokkaiden mahdollisuudet vaikuttaa me-
nestymiseens oman henkilkohtaisen kampanjoinnin kautta ovat merkittvt. Suomalaiset
nestjt ovat tietoisia jrjestelmns peruspiirteist. He eivt ole valmiita kannattamaan
suosikkiehdokastaan tmn puoluekannasta riippumatta samassa mrin kuin irlantilais-
nestjt, jotka toimivat puhtaamman ehdokasvaalijrjestelmn puitteissa.
Ehdokkaan merkitys nestmist mrvn tekijn kasvoi vuoden 2007 vaaliin saak-
ka. Perussuomalaisten rynnistys katkaisi ja knsi tmn kehityssuunnan. Ennen vaaleja oli
vaikea arvioida, tulisiko henkilvaalijrjestelmst ongelma Perussuomalaisille. Puheenjoh-
taja Soinin asemahan on puolueessa tysin ratkaiseva. Hnen henkilkohtainen karismansa
322 Muutosvaalit 2011
ja hnen muotoilemansa politiikka ovat puolueen suosion kasvun perusedellytys. Kuiten-
kin vain yhden vaalipiirin nestjill oli mahdollisuus antaa nens nimenomaan hnelle.
Vaalitulos ja perussuomalaisten vastaus kysymykseen puolueen ja ehdokkaan suhteellisesta
merkityksest (Taulukko 18.5) puhuvat selv kielt. PS onnistui ilmeisesti vakuuttamaan
huomattavan mrn kansalaisia ympri Suomea siit, ett ni puolueen ehdokkaille vaa-
lipiirist riippumatta oli samalla mys ni Soinille. PS:n kannattajat painottivat puolueen
merkityst, koska puolue heidn silmissn on yht kuin Timo Soini. Puolueen viestin pe-
rillemeno tss suhteessa on tavallaan yht suuri voitto kuin itse sen saama nivyry.
Ehdokasnestminen 323
Lhteet
Andeweg, Rudy B. ja Galen A. Irwin (2005): Governance and Politics of the Netherlands. Houndsville,
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Carey, John M. ja Matthew Sberg Shugart (1995): Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Or-
dering of Electoral Formulas, Electoral Studies 14:4, 417439.
Gallagher, Michael ja Paul Mitchell (2008) (toim.): Te Politics of Electoral Systems. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
Karvonen, Lauri (2004): Preferential Voting: Incidence and Efects, International Political Science Re-
view 25:2, 203226.
Karvonen, Lauri (2010): Te Personalisation of Politics. A Study of Parliamentary Democracies. Colchester:
ECPR Press.
Karvonen, Lauri (2011): Preferential Voting in Finland. How Much Do Candidates Matter, and to
Whom and Why?, Paper prepared for the Annual Meeting of the American Political Science As-
sociation, Seattle, Washington, September 14, 2011.
Lundell, Krister (2005): Contextual Determinants of Electoral System Choice. A Macro-Comparative Study
19452003. bo: bo Akademi University Press.
Marsh, Michael (2007): Candidates or Parties? Objects of Electoral Change in Ireland, Party Politics
Vol. 13 No. 4, 500527.
Oscarsson, Henrik ja Sren Holmberg (2008): Alliansseger. Redogrelse fr 2006 rs valunderskning i
samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Gteborgs universitet och Statistiska cent-
ralbyrn. Teoksessa Allmnna valen 2006, Del 4, Gteborg: Gteborgs universitet, 187339.
Pesonen, Pertti, Risto Snkiaho ja Sami Borg (1993): Vaalikansan nivalta. Tutkimus eduskuntavaaleista
ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa jrjestelmss. Porvoo: Werner Sderstrm Osakeyhti.
Rihoux, Benot, Patrick Dumont ja Rgis Dandoy (2001): Belgium, European Journal of Political Re-
search 40, 254262.
Sinnott, Richard (1995): Irish Voters Decide. Voting Behaviour in Elections and Referendums since 1918.
Manchester: Manchester University Press.
Shugart, Matthew S. (2001): Electoral Efciency and the Move to Mixed-Member Systems, Electoral
Studies 20:2, 173193.
Shkiset aineistot
FSD1042. Eduskuntavaalit 1999 [elektroninen aineisto]. Suomen Gallup [aineiston keruu]. Yhteiskun-
tatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
FSD1088. Eduskuntavaalitutkimus 1991 [elektroninen aineisto]. Borg, Sami (Tampereen yliopisto.
FSD) Pesonen, Pertti (Tampereen yliopisto), Snkiaho, Risto (Tampereen yliopisto) [tekijt].
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
FSD1260. Eduskuntavaalitutkimus 2003 [elektroninen aineisto]. Suomen Gallup [aineiston keruu]. Yh-
teiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
FSD2269. Eduskuntavaalitutkimus 2007 [elektroninen aineisto]. Suomen Gallup [aineiston keruu]. Yh-
teiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
FSD2653. Eduskuntavaalitutkimus 2011 [elektroninen aineisto]. Taloustutkimus OY [aineiston keruu].
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].
Electoral Systems and the Personal Vote. http://dss.ucsd.edu/~jwjohnso/espv.html
Irish Opinion Poll Archive, http://www.tcd.ie/Political_Science/IOPA/index.php
324 Muutosvaalit 2011
19
Populismi puoluejrjestelmn
vedenjakajana
Heikki Paloheimo
Kahden viime vuosikymmenen aikana populistinen aatesuuntaus ja populistiset puolueet
ovat lisnneet kannatustaan useimmissa Lnsi-Euroopan maissa. Niihin on perustettu uusia,
populistisin tunnuksin toimivia puolueita tai sitten jotkin liberaalin tai konservatiivisen aa-
tetaustan omaavat puolueet ovat omaksuneet populistisen ohjelman ja toimintatavan.
Aate- ja puoluetutkijat eivt ole yksimielisi siit, minklaisia puolueita voidaan nimitt
populistisiksi. Yksimielisyytt ei ole edes siit, voidaanko populismia pit aatesuuntaukse-
na. Populistisiksi kuvattujen puolueiden arvot ja ohjelmalliset tavoitteet kun vaihtelevat niin
paljon maasta ja aikakaudesta toiseen. Niinp populismia voidaankin pit pikemminkin
poliittisena ajattelutapana ja toimintatyylin kuin varsinaisena ideologiana (Heywood 2007,
291) tai mrtyn kaltaisena tapana politisoida asioita (Laclau 2005). Tst nkkulmasta
on luontevaa puhua populistisista liikkeist ja populistisista puolueista. Poliittisten ideolo-
gioiden nkkulmasta populismi on vaihtelevista lhteist omaksuttua lainaa. Niiden ohjel-
mista lytyy vaihtelevin yhdistelmin aineksia liberalismista, nationalismista, autoritaarisesta
konservatismista, sosialismista ja hyvinvointivaltio-opeista (Mudde 2007).
Populististen liikkeiden ja puolueiden toiminnassa on kuitenkin joitakin yhteisi piirtei-
t. Paul Taggartin (2000) mukaan populistisilla puolueilla on kolme ohjelmallista kivijalkaa.
Ensinkin ne sitoutuvat mrtyll alueella asuvaan kansaan ja katsovat edustavansa tmn
kansan aitoja mielipiteit ja tuntemuksia. Tst kumpuaa populistisille puolueille ominainen
epluuloisuus ja vihamielisyys kansainvlisyytt kohtaan. Kansainvlistyminen uhkaa kansan
arvokkaita perinteit. Toiseksi niill on idealisoitu, harmoninen ja positiivinen kuva mennei-
syydest. Sen kntpuolena on ksitys siit, ett yhteiskunta on viime aikoina kehittynyt
huonompaan suuntaan. Kolmanneksi populistisilla puolueilla on dualistinen maailmanku-
va, jossa on jyrkk jako hyviin ja pahoihin, meihin ja heihin. Tlt pohjalta nousee populis-
tisten puolueiden kritiikki hallitsemislaitoksia sek yhteiskunnan poliittisia, taloudellisia ja
hallinnollisia eliittej kohtaan. Populististen puolueiden suhtautuminen demokratiaan on
ambivalentti. Yhtlt ne yleens kritikoivat voimakkaasti omien maidensa hallituslaitos-
ten toimintaa ja puolueiden kannattajat kaipaavat vahvaa poliittista johtajuutta. Toisaalta
ne korostavat sit, ett politiikan tulee perustua kansan tahtoon ja toteuttaa kansan aitoja
tuntemuksia. Populistiset puolueet suhtautuvatkin yleens mynteisesti kansannestysten
aktiiviseen kyttn poliittisessa ptksenteossa.
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 325
Populismi Lnsi-Euroopassa
Populististen puolueiden aatteelliset profilit vaihtelevat maasta toiseen. Niinp ei olekaan
mitn yksiselitteist kriteeri, jonka perusteella voitaisiin arvioida, mitk puolueet ovat po-
pulistisia ja mitk eivt. Puolueet, joiden aatteellisesta tyypist viime vuosikymmenin on
kytetty nimityst kansallismielinen konservatismi, separatismi tai euroskeptisismi, toimivat
yleens selvsti populististen puolueiden tapaan. Monissa tutkimuksissa populististen puo-
lueiden on katsottu aatteellisesti sijoittuvan rioikeistoon (esim. Hague ja Harrop 2007;
Mudde 2007; Gallagher, Laver ja Mair 2011 ). Jotkut tutkijat taas katsovat, ett osa populisti-
sista puolueista sijoittuu poliittiseen vasemmistoon, osa taas oikeistoon (esim. Hakhverdian
ja Koop 2007).
Populististen puolueiden samastaminen rioikeistoon on ongelmallista. Tllin net
voimme sekoittaa demokraattisia periaatteita arvostavat populistiset puolueet ja autokraat-
tista jrjestelm ihannoivat rioikeistolaiset puolueet toisiinsa. Toisen maailmansodan
jlkeen joihinkin Lnsi-Euroopan maihin perustettiin rioikeistoon sijoittuvia puolueita,
joiden arvomaailma oli lhell maailmansotien vlisen ajan fasistipuolueiden arvomaailmaa.
Tllaisia puolueita olivat esimerkiksi Movimento Sociale Italiano (MSI) Italiassa ja Verband
der Unabhngigen (VdU) Itvallassa. Vahvan johtajuuden kaipuusta huolimatta tmn pi-
vn populistiset puolueet sitoutuvat edustuksellisen demokratian pelisntihin huomatta-
vasti vahvemmin kuin toisen maailmansodan jlkeiset uusfasistiset puolueet. Toisaalta mys
monissa tmn pivn populistisissa puolueissa on ksenofobisia piirteit, jotka eivt juuri
eroa fasistisille puolueille ominaisesta ksenofobiasta eli muukalaisvastaisuudesta. Niinp
monien populististen puolueiden kannattajakunnassa on mys rioikeistolaisia ryhmi, joi-
den mielipiteit voi pit uusfasistisina. Kansallismielisyys ja vahvan johtajuuden ihannointi
voivat vet populistisiin puolueisiin mys autokraattista jrjestelm ihannoivia kansalaisia.
1970-luvun eurooppalaiset populistiset puolueet, esimerkiksi Tanskan ja Norjan Edis-
tyspuolueet, katsoivat, ett toisen maailmansodan jlkeisin vuosikymmenin valtio oli al-
kanut liikaa snnell ja rajoittaa ihmisten elm. Ne olivat eurooppalaisen hyvinvointival-
tion jatkuvaa kasvua vastustavia verokapinapuolueita. Suurin osa Lnsi-Euroopan nykyisist
populistisista puolueista on kuitenkin perustettu vasta 1980-luvulla tai sen jlkeen. Samalla
niiden ohjelmalliset tavoitteet muuttuivat. Kriittisyys Euroopan unionia ja kansainvlisyytt
kohtaan sek kriittisyys maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia kohtaan ovat nousseet niiden
poliittisten ohjelmien keskin.
Taulukkoon 19.1 on koottu tietoja populististen puolueiden keskimrisest kannatuk-
sesta Lnsi-Euroopan maiden kansanedustuslaitosten vaaleissa 1980-luvulla ja ajanjaksolla
20002011. Jos maassa on useita populistisia puolueita, taulukon luvut kuvaavat niiden yh-
teen laskettua keskimrist kannatusta tarkasteltavina olevilla ajanjaksoilla. Taulukon ai-
neistona on 22 populistista puoluetta. Niist viisi on perustettu 1990-luvulla (UKIP, MPF,
PS, LdT ja DF) ja viisi 2000-luvulla (LN, LPF, PVV, VB ja BZ). Vain neljss Lnsi-Euroo-
pan maassa ei ole populistisiksi luokiteltuja puolueita. Nm maat ovat Espanja, Irlanti, Mal-
ta ja Portugali. Espanjassa on kyll joitakin alueellista separatismia ajavia puolueita, mutta ne
eivt ole populistisia. Jotkut pitvt Irlannin Sinn Fein puoluetta vasemmistopopulistisena
puolueena. Euroopan parlamentissa puolueen edustaja toimii Euroopan yhtyneen vasemmis-
326 Muutosvaalit 2011
Taulukko 19.1
Populististen puolueiden keskimrinen kannatus (%) kansanedustuslaitoksen vaaleissa
Lnsi-Euroopan maissa 198089 ja 200011 ja kannatusmuutos (%-yks.)
Vaa Puo|ue 198089 200011 Vuulos
A|ar|oraal LN,LPFjaPvv 0,0 11,5 11,5
8e||a FNjav8 1,5 11,9 10,1
lso8r|larr|a uKlP 0,0 2,3 2,3
lla||a LN 0,0 5, 5,
llava|la FP0ja8Z0 Z,1 1Z,8 10,1
Norja FRP Z,1 19,9 12,8
Rars|a FNjaVPF , 8,8 2,2
Ruols| Ny0ja30 0,0 3,3 3,3
3a|sa REP 0,0 0,5 0,5
3uor| 3VPjaP3 , Z,8 1,2
3ve|ls| 3vP,AP3/FP3,LdTjaVC0 12,1 28,2 15,8
Tars|a FRPja0F , 13,0 ,1
Kes||arvo 1,0 10,8 ,8
Popu||sl|s||s||uo||le||ulpuo|ueel:
A|ar|oraal:LeeloaarNeder|ard(LN),L|jslP|rForluyr(LPF)jaParl|jvoordevr|j|e|d(Pvv)
8e||a:FrorlNal|ora|8e||ue(FN)jav|aars8|o|/v|aars8e|ar(v8)
lso8r|larr|a:ur|ledK|rdorlrdeperderceParly(uKlP)
lla||a:LeaNord(LN)
llava|la:Fre||e|l||c|eParle|0slerre|c|s(FP0)ja8urdr|sZu|urll0slerre|c|(8Z0)
Norja:Frers|r|llsparl|el(FRP)
Rars|a:FrorlNal|ora|(FN)jaVouvererlpour|aFrarce(VPF)
Ruols|:Ny0ero|ral|(Ny0)ja3ver|edero|ralerra(30)
3a|sa:Repuo|||arer(REP)
3uor|:3uorerVaaseudurPuo|ue(3VP)jaPerussuora|a|sel(P3)
3ve|ls|:3c|We|zer|sc|evo||sparle|(3vP),Auloparle|der3c|We|z/Fre||e|lsparle|der3c|We|z(AP3/FP3),Lea0e|T|c|rese
(LdT)jaVouvererlC|loyers0erevo|s(VC0)
Tars|a:Frers|r|dlsparl|el(FRP)ja0ars|lo||eparl|(0F)

La|de:Parl|es&E|ecl|ors.T|edalaoaseaooulpar||arerlarye|ecl|orsardpo||l|ca|parl|es|rEurope,<|llp://WWW.parl|es-ard-
e|ecl|ors.de/>
ton ryhmss. Ryhm ei voi pit populistisena. Se vaatii uusliberalistisen talouspolitiikan
hylkmist ja demokratian laajentamista Euroopan unionin ptksenteossa.
Kommunismin romahtamisen jlkeen joihinkin Lnsi-Euroopan maihin perustettuja
vasemmistososialistisia puolueita on niin ikn voitu pit vasemmistopopulistisina. Popu-
lististen puolueiden kansaa, puoluetta ja hallitsevaa luokkaa koskevissa ksityksiss onkin
ilmeisi yhtymkohtia 1900-luvun alun sosialististen tyvenpuolueiden vastaaviin ksityk-
siin (ks. Vares 2011, 17). Kummankin ideologia perustuu ajatukseen yhtenisest, todellises-
ta kansasta ja siit erottuvasta ylluokasta, joka toimii yhtenisen kansan etujen vastaisesti.
Kummankin ideologia perustuu ksitykseen, ett valtiollinen valta on kansasta vieraantu-
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 327
neen eliitin ksiss. Kumpikin esitt vaatimuksen valtiollisen vallan saamisesta kansan k-
siin. Kummankin kytnnn toiminnassa on mys elitistinen vire, joka nkyy vahvan poliit-
tisen johtajuuden arvostamisena.
Lnsi-Euroopan nykyiset vasemmistososialistiset puolueet eroavat kuitenkin selvsti ta-
vanomaisista populistisista puolueista. Vasemmistososialististen puolueiden kansaksitys on
pikemminkin monikulttuurinen ja moniarvoinen kuin monoliittinen. Ne eivt kritikoi Eu-
roopan unionia ja kansainvlistymist sinlln vaan uusliberalistista talouspolitiikkaa, jota
ne pitvt kansan etujen vastaisena. Tss artikkelissa vasemmistososialististen puolueiden ei
katsota olevan populistisia puolueita.
Populististen puolueiden kannatus on viime vuosikymmenin kasvanut kaikissa tarkas-
telun kohteena olevissa maissa. Alankomaissa. Belgiassa, Itvallassa, Norjassa ja Sveitsiss po-
pulististen puolueiden osuus kansanedustuslaitoksen vaaleissa annetuista nist oli vuosina
20002011 yli kymmenen prosenttiyksikk suurempi kuin 1980-luvulla. Sveitsiss popu-
listinen Kansanpuolue SVP on jo kaksissa viime parlamenttivaaleissa ollut kannatukseltaan
maan suurin puolue. Sveitsiss konservatiivinen maatalousvestn puolue SVP omaksui
1990-luvulla ksenofobisen ja siirtolaisvastaisen ohjelman, kaksinkertaisti kannatuksensa ja
kasvoi maan suurimmaksi puolueeksi. Mys Itvallan Vapauspuolue FP kaksinkertaisti
kannatuksensa omaksuttuaan maahanmuuttovastaisen ja EU-kriittisen ohjelman ja on nyky-
n maan kolmanneksi suurin puolue. Norjan Edistyspuolue FRP on kaksissa viime suurk-
rjvaalissa (2005 ja 2009) ollut maan toiseksi suurin puolue. Itvallan lisksi Alankomaissa,
Italiassa, Suomessa ja Tanskassa populistiset puolueet ovat tll hetkell (vuoden 2012 alus-
sa) maansa kolmanneksi suurimpia puolueita.
Miksi populististen puolueiden kannatus kasvaa?
Lnsieurooppalaisten populististen puolueiden kannatuksen kasvua selitettess tarkastelu
on jaettava kahteen tasoon. Ensinnkin on eriteltv mitk ovat niit Lnsi-Euroopan maille
yhteisi kehityspiirteit, jotka ovat lisnneet populismin kannatusta. Toiseksi on tarkastelta-
va niit yksittisten maiden erityispiirteit, jotka ovat joko edistneet tai rajoittaneet popu-
lististen puolueiden synty ja niiden kannatuksen kasvua.
Populististen puolueiden kannatuksen kasvua viime vuosikymmenin on selitetty mo-
nilla eri asioilla. Yhten selittv tekijn on pidetty viime vuosikymmenien taloudellisia
muutoksia, taloudellisen toiminnan lisntyv kansainvlistymist ja liberalisoitumista
(Oesch 2008). Kansainvlisen talouden liberalisoituminen on lisnnyt Lnsi-Euroopassa
toimivien yritysten kannustimia siirt tyvoimavaltaista tuotantoa halvemman tyvoiman
maihin ja tuotantolaitosten sijaintia koskevia ptksi tehdn entist lyhyemp aikaperio-
dia koskevin odotuksin (Gill 2011). Tm kehitys on lisnnyt tyttmyytt ja epvarmuutta
vanhoilla teollisuusaloilla ja sen seurauksena mys tuloerot lhes kaikissa Lnsi-Euroopan
maissa ovat 1980-luvulta alkaen kasvaneet, kun 1960- ja 1970-luvuilla tuloerot useimmissa
Lnsi-Euroopan maissa tasoittuivat (OECD 2008 ja 2011). Kehityksen aikaansaama suh-
teellinen deprivaatio on lisnnyt tyytymttmyytt, joka on kanavoitunut populististen puo-
lueiden kannatukseksi.
328 Muutosvaalit 2011
Avoimessa taloudessa markkinat asettavat paljon suurempia rajoitteita sille, minklais-
ta talous- ja hyvinvointivaltiopolitiikkaa yksittiset valtiot voivat harjoittaa. Kun kuluttajat
voivat vapaasti valita ostavatko kotimaisia vai ulkomaisia tuotteita, kotimaisen tuotannon
markkinaosuus pienenee, jos kotimaiset talouspoliittiset ratkaisut olennaisesti nostavat koti-
maisen tuotannon kustannuksia. Kun yritykset voivat vapaasti ptt siit, mihin maahan
toimintansa sijoittavat, tyllisyyden kansallinen taso heikkenee, jos kansalliset vero-, tyeh-
tosopimus- tai muut talouspoliittiset ratkaisut lisvt yritysten kannustimia siirt tuotan-
tonsa toiseen maahan. Kun pomat voivat vapaasti siirty maasta toiseen, tuotannolliset
investoinnit vhenevt, jos pomatulojen verotus on kire. Kansallisvaltioiden hallitusten
talouspoliittinen liikkumatila on kaventunut ja vallankytn painopiste on siirtynyt kan-
salliselta tasolta kansainvliselle tasolle ja poliittisilta instituutioilta erilaisille taloudellisille
toimijoille.
Toisena populismin kannatuksen kasvua selittvn tekijn on pidetty kansainvlisty-
miskehityksen reaktiona kehittynytt kansallismielisyyden nousua. Siin ei ensisijaisesti ole
kysymys taloudellisesta kehityksest ja siihen liittyvst suhteellisesta deprivaatiosta vaan
kansainvlistymiseen liittyvst lisntyvst monikulttuurisuudesta ja sen vaikutuksesta pe-
rinnisen yhteniskulttuurin rapautumiseen tai ainakin muutokseen. Monikulttuurisuuden
suosio on lisntynyt niin, ett Andrew Heywood on poliittisia ideologioita ksittelevn kir-
jansa uusimmassa painoksessa (Heywood 2007) nimennyt sen erilliseksi ideologiaksi. Popu-
lismi voidaan tllin nhd reaktiona monikulttuurisuutta vastaan (Oesch 2008).
Kolmantena populismin kannatuksen kasvua selittvn tekijn on pidetty ajallemme
ominaista yksilkeskeisyyden lisntymist ja perinnisten yhteisjen kiinteyden heikenty-
mist
1
. Populismin suosion kasvu nhdn tllin vastareaktiona monikulttuurisuudelle,
moniarvoisuudelle, arvoliberalismille sek perinnisten arvojen ja yhteisjen rapautumiselle
(Oesch 2008). Tlt pohjalta nousevaan vastareaktioon voi liitty mys autoritaarisia piir-
teit, kun moniarvoisuutta ja arvoliberalismia vastustavat kansalaiset vaativat yhteiskuntaan
lis kuria ja jrjestyst (Mudde 2007, 145150).
Neljnten populismin kannatuksen kasvua selittvn tekijn on pidetty kansalaisten
luottamuksen heikentymist kansallisiin poliittisiin instituutioihin ja demokratian toimi-
vuuteen omassa maassaan
2
. Edell kuvatut vallankytn painopisteiden muutokset saat-
tavat osaltaan selitt tt luottamuksen heikentymist, mutta sit ovat saattaneet edist
mys monet muut tekijt. Poliitikkojen ja laajojen kansanjoukkojen vlinen kuilu nytt
kasvaneen samalla kun puolueiden vliset aatteelliset erot ovat pienentyneet. Paljon keskus-
telua herttneess artikkelissaan Richard Katz ja Peter Mair (1995) katsovat poliittisten
puolueiden kehittyneiss demokratioissa muuttuneen kartellipuolueiksi. Heidn mukaansa
jsenistn merkitys puolueiden toiminnassa on vhentynyt. Puolueet ovat etntyneet kan-
salaisyhteiskunnasta ja integroituneet valtiollisen ptksenteon osaksi. Vahvan valtiollisen
aseman saaneilla puolueilla on paljon yhteisi intressej ja ne kyttvt asemaansa hyvkseen
vakiinnuttaakseen asemansa hallitsevina puolueina. Populismi saa kyntivoimaa asetelmasta,
miss poliittiset eliitit nyttvt toimivan yhtenisen kartellina.
1 Lisntyneen yksilkeskeisyyden dysfunktionaalisista vaikutuksista ks. esim. Putnam 2000.
2 Poliittisiin laitoksiin kohdistuvan luottamuksen heikkenemisest ks. esim. Kaase ja Newton 1995; Norris 1999 ja
Dalton 2004.
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 329
Viides populismin kannatusta selittv tekij voi olla politiikan monimutkaistuminen,
teknistyminen ja teknokratisoitumisen ja nist seuraava vaikeus saada ksityst siit, mist
politiikassa kulloinkin on kysymys. Populismin kannatus voi tllin olla sek politiikan vai-
keaselkoisuudesta kumpuava tyytymttmyyden ilmaus ett halua muuttaa politiikkaa siihen
suuntaan, ett ptksenteossa esill olevat vaihtoehdot olisivat yksinkertaisia ja selkeit.
Kunkin maan erityiset olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, kuinka suotuisat edellytyk-
set niiss on ollut populististen puolueiden toiminnalle ja laajalle kannatukselle. Britannian
pluraliteettienemmistn perustuva vaalitapa rajoittaa tehokkaasti uusien puolueiden kehit-
tymist. Suhteellisen vaalitavan maissa ja Ranskan kaksivaiheisen enemmistvaalitavan olo-
suhteissa uusilla puolueilla ja vanhoista puolueista irtoavilla fraktioilla on paljon paremmat
menestymismahdollisuudet.
Konsensusdemokratioissa populistisilla puolueilla on ollut suotuisammat kasvuedelly-
tykset kuin puhtaissa enemmistdemokratioissa. Konsensusdemokratioissa perinteiset po-
liittiset puolueet ovat nyttytyneet yhtenisen eliittien kartellina korostuneemmin kuin
enemmistdemokratioissa ja parlamenttivaalien tuloksen vaikutus hallituksen politiikkaan
pienempn kuin enemmistdemokratioissa. Sveitsin konsensusdemokratian institutionaa-
liset rakenteet ovat tarjonneet populismin kasvulle erityisen suotuisan maapern (Albertazzi
2008). Konsensuspolitiikalle ominaiset ptksentekijiden vliset neuvottelu- ja sopimus-
mekanismit saavat ptksenteon nyttmn vaihtoehdottomalta. Kytss olevat kan-
sanaloite- ja kansannestysmekanismit ovat tarjonneet SVP:lle mahdollisuuden harjoittaa
voimakasta konfrontaatiopolitiikkaa vaikka puolue on samaan aikaan ollut maan hallituk-
sessa. Itvallassa sen sijaan FP:n osallistuminen hallitukseen 20002007 hajotti puolueen
sisisesti (Heinisch 2008). Puolueesta irtosi lohkeama, joka perusti uuden puolueen (BZ)
ja FP:n kannatus puolittui.
Suomi muistuttaa tss suhteessa paljon Itvaltaa. Mys Suomen politiikassa on monia
konsensuspolitiikalle ominaisia piirteit. Kun SMP oli hallituksessa vuosina 198390, sen
kannatus puolittui. Sveitsiss populistinen puolue voi suoran demokratian vlineill harjoit-
taa aktiivista vastakkainasettelupolitiikkaa samalla kun puolue on hallituksessa. Itvallan ja
Suomen konsensuspolitiikassa tllainen kahdella tuolilla istuminen ei ole mahdollista. Hal-
litukseen osallistuminen onkin sek Itvallassa ett Suomessa nopeasti rapauttanut populis-
tisen puolueen kannatusta.
Maissa, joiden poliittinen kulttuuri perustuu enemmistdemokratiaan, perinteiset puo-
lueet ovat useimmiten kieltytyneet hallitusyhteistyst populististen puolueiden kanssa.
Joissakin maissa vhemmisthallitukset ovat kuitenkin joutuneet harjoittamaan yhteistoi-
mintaa oppositiossa olevan populistisen puolueen kanssa saadakseen enemmistn hallituk-
sen lainsdnthankkeille. Nin on erityisesti silloin, jos puoluejrjestelm on polarisoitu-
nut kahteen blokkiin, eik kummallakaan blokilla ole kansanedustuslaitoksessa enemmist.
Vuosina 20012011 Tanskan porvarilliset vhemmisthallitukset joutuivat juuri tll tavalla
harjoittamaan yhteistoimintaa Tanskan Kansanpuolueen kanssa.
330 Muutosvaalit 2011
Populistiset puolueet Pohjoismaissa
Tanskassa toimi jo 1950- ja 1960-luvuilla perinteisi puolueita kritikoiva Riippumattomien
puolue. Se ei kuitenkaan koskaan saanut merkittv asemaa maan politiikassa. Verojuristi
Mogens Glistrupin vuonna 1972 perustama Edistyspuolue (FRP) sen sijaan sai jo seuraavan
vuoden kansankrjvaaleissa 16 prosenttia nist ja nousi verotuksen ja julkisen sektorin
liiallista kasvua kritikoivalla ohjelmallaan maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. 1980-lu-
vulla puolue nosti agendalleen mys ksenofobisia teemoja ja vaati Tanskan tekemist musli-
mivapaaksi alueeksi. Vuonna 1995 Pia Kjrsgaardin johtama, Edistyspuolueesta irtautunut
ryhm perusti Tanskan Kansanpuolueen (DF). Edistyspuolueen tapaan se vastusti monikult-
tuurisuutta. Se kasvoi nopeasti kannatukseltaan Edistyspuoluetta suuremmaksi puolueeksi
ja vaaankieliasemansa avulla vaikutti vuodesta 2001 alkaen kymmenen vuoden ajan ratkai-
sevasti Tanskan siirtolaisuuspolitiikan kiristymiseen. Kansanpuolueen kasvun sikyttmin
muutkin puolueet alkoivat kannattaa aikaisempaa rajoittavampaa maahanmuuttopolitiik-
kaa.
Norjan Edistyspuolue perustettiin vuonna 1972
3
. Puolueen ohjelmalliset tavoitteet oli-
vat samanlaisia kuin Tanskan Edistyspuolueellakin. Aluksi puolueen kannatus juuri ja juuri
ylitti 4 prosentin nikynnyksen. Puolueen kannatus alkoi kasvaa, kun se ryhtyi 1980-luvun
lopulta alkaen vastustamaan muslimien maahanmuuttoa. Vuosien 2005 ja 2009 vaaleissa
puolue on ollut suurkrjien toiseksi suurin puolue. Usein populistipuolueiden kannatus
romahtaa tai puolue hajoaa, kun puolueen perustanut karismaattinen johtaja vistyy puolu-
een johdosta. Norjassa nin ei ole kynyt. Edistyspuolue on onnistunut jo useamman kerran
vaihtamaan puheenjohtajaansa ilman, ett puolueen asema politiikassa on heikentynyt. Sil-
l ei kuitenkaan ole Norjan politiikassa yht paljon vaikutusvaltaa kuin Kansanpuolueella
Tanskassa. Vuodesta 2001 alkaen kaikki Norjan hallitukset ovat olleet enemmisthallituk-
sia, joiden ei ole tarvinnut turvautua politiikassaan oppositiopuolueiden tukeen.
Suomen eduskunnassa populistinen puolue on ollut yhtjaksoisesti edustettuna vuoden
1966 vaaleista alkaen, jolloin Maalaisliitosta eronnut Veikko Vennamo palasi uudelleen edus-
kuntaan Suomen Pientalonpoikien Puolueen (SPP) kansanedustajana. SPP:n syntytausta
poikkeaa melkoisesti edell kuvatusta Tanskan ja Norjan populististen puolueiden syntytaus-
tasta. SPP oli modernisaation ja kaupungistumisen maaseutuvestlle aiheuttamien uhkien
synnyttm arvokonservatiivinen, mutta samalla julkisen sektorin aktiivisuutta edellyttvi
sosiaalisia uudistuksia ajava puolue. Retoriikassaan sen kritikoi voimakkaasti vanhoja puolu-
eita ja puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo moitti kiivaasti tasavallan presidentti Urho
Kekkosta itsevaltaisista menettelytavoista maamme sispolitiikassa. Jo SPP:n ohjelmissa
korostuva julkisen sektorin vastuun ja arvokonservatismin yhdistelm lytyy mys Suomen
Maaseudun Puolueen (SMP) raunioille vuonna 1995 perustetun Persussuomalaiset-puolu-
een (PS) ohjelmista. SMP:n kriittinen suhtautuminen maahanmuuttoa kohtaan nousi n-
kyvsti esille vuoden 1991 eduskuntavaalikampanjassa, kun maahan juuri samoihin aikoihin
3 Alun perin puolueen nimi oli Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifer og ofentlige inngrep
(Anders Langen puolue verojen, maksujen ja julkisen intervention voimakkaaksi rajoittamiseksi). Vuonna 1977
puolue vaihtoi nimens Edistyspuolueeksi.
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 331
tuli paljon somalipakolaisia. Suhtautumisessaan Euroopan unioniin SMP oli jakautunut,
mutta selv enemmist sek puolueen kannattajista ett kansanedustajista vastusti Suomen
liittymist EU:hun. Perussuomalaisten poliittisessa toiminnassa EU-kriittisyys on 2000-lu-
vulla ollut viel krkevmp kuin puolueen toiminnan ensimmisin vuosina.
Ruotsi oli muista Pohjoismaista poiketen pitkn puoluepoliittisesti populismivapaa
maa. Vuonna 1991 perustettu, siirtolaisvastaisin ja hyvinvointisovinistisin tunnuksin toimi-
va Ny demokrati (ND) sai heti saman vuoden valtiopivvaaleissa vajaa seitsemn prosenttia
nist ja 25 kansanedustajaa. Puolue ajautui kuitenkin heti sisisen hajaannuksen tilaan.
Sen kannatus hiipui jo ennen seuraavia valtiopivvaaleja ja vuonna 2000 puolue ajautui
konkurssiin. Ruotsidemokraatit (SD) perustettiin jo vuonna 1988. Sen keskeisi tavoitteita
ovat olleet maahanmuuttopolitiikan rajoittaminen, kamppailu rikollisuutta vastaan ja Eu-
roopan unionin federalistisen kehityksen vastustaminen. Puolueen kannatus oli aluksi hyvin
pient, mihin osittain vaikutti kielteinen julkisuus. Sit puolue sai, kun sen toimintaan tuli
mukaan henkilit, jotka aikaisemmin olivat toimineet Ruotsin uusfasistisissa jrjestiss.
Puolueen julkinen kuva muuttui sen jlkeen kun Jimmie kesson vuonna 2005 valittiin puo-
lueen puheenjohtajaksi. Puolueen kannatus alkoi kasvaa. Vuoden 2010 valtiopivvaaleissa
sen kannatus (5,7 %) ylitti neljn prosentin nikynnyksen ja puolue sai valtiopiville 20
kansanedustajaa.
Populismiin suhtautumisessa Suomen ja Ruotsin poliittiset kulttuurit eroavat paljon
toisistaan. Ruotsin valtiopivvaaleissa vuonna 2010 niin Ruotsin viestimet kuin perintei-
set puolueet suhtautuivat Ruotsidemokraatteihin kuin ruttotautiseen. Suomessa sen sijaan
viestimet antoivat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisille runsaasti mynteist
julkisuutta. Suomessa Perusuomalaisten vaalivoitto vuonna 2011 oli mys niin suuri, ett
eduskuntavaalien jlkeen perinteiset puolueet tarjosivat aktiivisesti Perussuomalaisille mah-
dollisuutta osallistua hallitukseen.
Pohjoismaiden populistipuolueiden kannattajien profiili
Vuoden 2010 European Social Survey (ESS) -tutkimuksissa oli useita kysymyksi, joiden
avulla voidaan eritell populististen puolueiden kannattajien sosiaalista taustaa ja yhteis-
kunnallisia mielipiteit. ESS-tutkimusten aineistot ovat valtakunnallisia satunnaisotantaan
perustuvia haastatteluaineistoja, joiden populaationa on kunkin kohdemaan 15 vuotta tyt-
tnyt vest. Pohjoismaista ESS-tutkimuksessa ovat mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.
Islanti ei ole mukana ESS-tutkimuksessa, mutta Islannissa ei myskn ole yhtn selvsti
populistista puoluetta.
ESS:n haastattelulomakkeessa vastaajilta on kysytty tuntuuko jokin puolue vastaajasta
lheisemmlt kuin muut puolueet. Kysymykseen mynteisesti vastanneilta on kysytty mik
puolue. Niden kysymysten perusteella vastaajat on tarkastelun kohteena olevien Pohjois-
maiden ESS-aineistossa jaettu kolmeen ryhmn: 1) ne, jotka ilmoittivat maan populisti-
sen puolueen itselleen muita puolueita lheisemmksi
4
, 2) ne, jotka ilmoittivat jonkin muun
4 Suomessa Perussuomalaiset, Ruotsissa Ruotsidemokraatit, Norjassa Edistyspuolue ja Tanskassa Kansanpuolue.
332 Muutosvaalit 2011
puolueen itselleen lheisimmksi ja 3) ne, jotka vastasivat, ett mikn puolue ei tunnu muita
puolueita lheisemmlt.
Kaikissa Pohjoismaissa populistipuolueiden kannattajakunta on miesvaltaista (taulukko
19.2). Norjassa ja Suomessa noin 70 prosenttia populistipuolueen kannattajista on miehi.
Tanskassa ja Ruotsissa populistipuolueiden kannattajien sukupuolijakautuma on tasaisem-
pi, mutta enemmist kannattajista on kuitenkin miehi. Eurooppalaiset populistipuolueet
nyttvt yleisemminkin olevan erityisesti miesten suosimia puolueita (Norris 2005; Mudde
2007, 90118).
Taulukko 19.2
Populististen puolueiden kannattajien demografnen ja sosiaalinen koostumus Pohjoismaissa
3uor| Ruols| Norja Tars|a
Sukupuoli
V|es 9 59 Z1 5
Na|rer 31 11 29 11
Y|leersa 100 100 100 100
(r) (121) (2Z) (151) (128)
Ik
1521 9 22 18 13
2511 11 11 33 23
151 32 15 2 3Z
5 15 22 21 2Z
Y|leersa 100 100 100 100
(r) (121) (2Z) (151) (128)
Koulutus
Perusasle 15 15 3 18
A|erp||es||asle 11 52 55 5
Y|erp||es||asle 0 33 32 1
Kor|ea-asle 15 0 11 11
Y|leersa 100 100 100 100
(r) (121) (2Z) (151) (128)
Kotitalouden tulotaso
Tu|ory|ral(p|er|lu|o|s|rral) 28 3Z 31 3
Tu|ory|rall 2Z 30 13 33
Tu|ory|ralll 30 19 11 20
Tu|ory|ralv(suur|lu|o|s|rral) 15 15 9 11
Y|leersa 100 100 100 100
(r) (119) (2Z) (112) (11)
Puo|ue|arlaperusluu|ysyry|seer,r|ssavaslaaj||laor|ysyllylurluu|ojo||rpo|||ll|rerpuo|ue|e|sla|a|e|serra|la|u|rruul
puo|ueel.Kysyry|seerryorle|sesl|vaslarre||laor|ysyllyr||apuo|ue.Popu||sl|se|s|puo|uee|s|or3uorera|re|slossa
|uo||le|luPerussuora|a|sel,Ruols|ra|re|slossaRuols|dero|raal|l,Norjara|re|slossaEd|slyspuo|uejaTars|ara|re|slossa
Tars|arKarsarpuo|ue.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 333
Populistiset puolueet saavat kannatusta kaikista ikryhmist (taulukko 19.2). Suomessa
nuorten ja nuorten aikuisten (1524-vuotiaat) osuus Perussuomalaisten kannattajakunnas-
ta on pienempi kuin vastaavan ikluokan osuus koko vestst. Tm johtuu ennen muuta
siit, ett nuoret suomalaiset samastuvat yliptn puolueisiin vhemmn kuin vastaavat
ikluokat muissa Pohjoismaissa. Norjassa ja Tanskassa populistipuolueiden kannattajien ik-
jakautuma vastaa paremmin maan koko 15 vuotta tyttneen vestn ikjakautumaa kuin
Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsissa ja Suomessa populistipuolueen kannattajakunnassa on kes-
kimrist vestosuutta enemmn nuoria keski-ikisi (2444-vuotiaat).
Populistipuolueet eivt ole vain vhn koulutusta saaneiden pienituloisten kannattamia
puolueita. Niill on kannatusta sek perusasteen ett keskiasteen koulutuksen saaneiden
keskuudessa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus populistipuolueiden kannat-
tajakunnassa sen sijaan on kaikissa Pohjoismaissa pienempi kuin korkea-asteen tutkinnon
suorittaneiden osuus maan 15 vuotta tyttneest vestst. Mys kotitalouden tulotason
suhteen populistipuolueiden kannatus on laajapohjaista. Pohjoismaat kuitenkin eroavat ts-
s suhteessa toisistaan. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa suurituloisten osuus populistipuo-
lueen kannattajakunnasta on huomattavasti pienempi kuin suurituloisten osuus maan koko
havaintoaineistossa. Ruotsissa ja Tanskassa populistipuolueen kannatus painottuu jonkin
verran pienituloisimpien kotitalouksien ryhmn. Suomessa Perussuomalaisten kannattajien
kotitalouksien tulojakautuma ei juuri lainkaan poikkea Suomea koskevan koko havaintoai-
neiston tulojakautumasta. Taulukossa 19.2 yhteens 15 prosenttia sek Perussuomalaisten
ett Ruotsidemokraattien kannattajista sijoittui suurituloisimpaan tuloryhmn. Ruotside-
mokraattien osuus maan koko havaintoaineistosta oli kuitenkin paljon pienempi kuin Perus-
suomalaisten osuus Suomessa. Perussuomalaiset ovat onnistuneet vetoamaan suurituloisiin
kansalaisiin selvsti paremmin kuin muiden Pohjoismaiden populistipuolueet omissa mais-
saan.
Populististen puolueiden kannatusta selittvi tekijit
1. Tyytyvisyys omaan elmn ja maan taloudelliseen tilanteeseen. Taulukossa 19.3 tarkastel-
laan kansalaisten tyytyvisyytt omaan elmntilanteeseensa ja tyytyvisyytt oman maansa
taloudelliseen tilanteeseen. Haastatteluaineiston vastaajat on puoluesamastumista ksittele-
vn muuttujan perusteella jaettu edell esitetyll tavalla kolmeen ryhmn. Vastaajien to-
dellisesta nestyskyttytymisest riippumatta ensimmiseen ryhmn luokiteltuja vastaajia
voidaan pit mielipiteiltn populistisen puolueen kannattajina.
Tyytyvisyytt niin henkilkohtaiseen elmn kuin oman maan taloudelliseen tilantee-
seen on mitattu asteikolla 010, miss 0 tarkoittaa rimmisen tyytymtnt ja 10 rim-
misen tyytyvist. Suomea lukuun ottamatta populististen puolueiden kannattajat eivt ole
henkilkohtaiseen elmns muiden puolueiden kannattajia tai puolueisiin samastumat-
tomia tyytymttmmpi. Vain Suomessa Perussuomalaisten kannattajat nyttvt olevan
henkilkohtaiseen elmns keskimrin muiden puolueiden kannattajia tyytymttmm-
pi. Sen sijaan Tanskaa lukuun ottamatta populististen puolueiden kannattajat nyttvt ole-
van oman maansa taloudelliseen tilanteeseen keskimrin muiden puolueiden kannattajia
334 Muutosvaalit 2011
tyytymttmmpi. Kansanpuolueen kannatus Tanskassa nytt ensisijaisesti perustuvan
muihin asioihin kuin kansalaisten tyytymttmyyteen maan taloudellista tilannetta kohtaan.
2. Monikulttuurisuus, yksilkeskeisyys ja luottamus toisia ihmisi kohtaan. Vuoden 2010 Eu-
ropean Social Survey -tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, muuttuuko vastaajan maa parem-
maksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun muista maista muuttaa maahan ihmisi. Muuttu-
ja vaihteli asteikolla 010, miss 0 tarkoitti, ett muuttuu huonommaksi ja 10 tarkoitti, ett
muuttuu paremmaksi. Taulukkoon 19.4 on laskettu muuttujan keskiarvo puoluelheisyyteen
perustuvissa ryhmiss. Ryhmien keskiarvojen eron tilastollista merkitsevyytt on testattu t-
testill. Jokaisessa Pohjoismaassa populistisen puolueen kannattajat arvioivat maahanmuu-
ton vaikutuksia selvsti kielteisemmiksi kuin muiden puolueiden kannattajat ja ne vastaajat,
joille mikn puolue ei ollut muita puolueita lheisempi.
Taulukko 19.3
Tyytyvisyys omaan elmn ja maan taloudelliseen tilanteeseen:
ryhmkeskiarvot asteikolla 010
3uor| Ruols| Norja Tars|a
Yleisesti ottaen, kuinka tyytyvinen olette elmnne
nykyisin
Popu||sl|puo|ue Z,5 ,9 Z,8Z 8,31
Vuupuo|ue 8,08 Z,98 Z,91 8,35
E|r||aarpuo|ue Z,88 Z,80 Z,95 8,33

Tyytyvisyys tmn hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen


maassa
Popu||sl|puo|ue 5,51 1,30 ,95 5,1
Vuupuo|ue ,22 ,2 Z,9 5,11
E|r||aarpuo|ue 5,9Z ,33 Z,10 5,15
Puo|ue|arlaperusluu|ysyry|seer,jossavaslaaj||laorers|r|ysylly,eduslaa|ojo||rpuo|uevaslaajarra|ery|s|a
su|lee|||ser|yv|r.Kysyry|seerryorle|sesl|vaslarre||laorserja||eer|ysylly,r||apuo|ueeduslaapar|a|lervaslaajar
ra|ery|s|a.Tau|u|ossavaslaajalorjaellu|o|reerry|raar,1)r||||rjol|a|also|vallassalul||ru|sessapopu||sl|se|s|
|uo||le||urpuo|ueereduslavarpar|a|lervaslaajarra|ery|s|a,2)r||||rjol|a|also|valjor||rruurpuo|ueereduslavar
par|a|lervaslaajarra|ery|s|aja3)r||||r,jol|a||ro|ll|val,ellar||aarpuo|uee|eduslasu|lee|||ser|yv|rvaslaajar
ra|ery|s|a.
Tyylyva|syylla|uvaavalruullujalva||le|evalasle||o||aro||asla|yrrereer,r|ssa0lar|o|llaaaar|rra|serlyylyralorlaja10
aar|rra|serlyylyva|sla.Vuulluj|slaorlau|u||oor|as|ellulau|u|orelusara||eerpuo|uery|r|a|os|eval|es||arvol.
Vu|derpuo|ue|der|arrallaj|erjapopu||sl|puo|ueer|arrallaj|erry|ra|es||arvojererorl||aslo|||slarer||lsevyyllaorleslallu
l-lesl|||a.3ara||alava||aorleslallupuo|ue|arrallor|er(e|r||aarpuo|ue)japopu||sl|puo|ueer|arrallaj|erry|ra|es||arvojer
erorl||aslo|||slarer||lsevyylla.
l-lesl|rrer||lsevyyslasolorrer||llyseuraavasl|
<0,001<0,01<0,05
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 335
ESS-tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin mys, onko oman maan taloudelle eduksi vai hai-
taksi, ett maahan muuttaa ihmisi muista maista (taulukko 19.4). Jokaisessa Pohjoismaassa
populistisen puolueen kannattajat pitivt maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia kieltei-
sempin kuin muiden puolueiden kannattajat tai henkilt, joille mikn puolue ei ole mui-
ta lheisempi. Ruotsidemokraattien kannattajien ksitykset maahanmuuton taloudellisista
Taulukko 19.4
Yhteniskulttuurin kannatusta koskevia mielipiteit
3uor| Ruols| Norja Tars|a
1. Muuttuuko maamme paremmaksi vai huonommaksi paikaksi asua, kun muista maista muuttaa tnne ihmisi
(asteikko 010)
Popu||sl|puo|ue 1,08 3,0Z 3,88 3,88
Vuupuo|ue 5,Z3 ,Z2 5,8 ,21
E|r||aarpuo|ue 5,21 ,2 5,21 5,2
2. Onko mielestnne eduksi vai haitaksi maamme taloudelle, ett muista maista muuttaa ihmisi maahamme?
(asteikko 010)
Popu||sl|puo|ue 1,11 2,81 1,3Z 3,18
Vuupuo|ue 5,3 ,1Z ,01 5,5
E|r||aarpuo|ue 5,01 5,1 5,15 5,02
3. Kuinka paljon maamme tulisi sallia sellaisten ihmisten muuttaa maahan asumaan, jotka edustavat eri rotua tai
etnist alkuper kuin useimmat kansalaisemme (asteikko 14)
Popu||sl|puo|ue 2,0 2,2 2,31 2,01
Vuupuo|ue 2,1 3,29 2,88 2,82
E|r||aarpuo|ue 2,28 3,1 2,Z5 2,8
4. Homoilla ja lesboilla pitisi olla vapaus el elmns haluamallaan tavalla (asteikko 15)
Popu||sl|puo|ue 3,Z 1,22 1,01 1,22
Vuupuo|ue 3,9 1,3 1,20 1,1
E|r||aarpuo|ue 3,91 1,31 1,05 1,31
vaslaajalorpuo|ue|arrarru|aarry|r|le|lysara||alava||a|u|rlau|u|ossa19.3.
Tau|u|ossa|ysyry|ser1vaslausja|aulurava||le|eeva||||a010,r|ssa0=ruulluu|uororra|s|pa||a|s|asuja10=
ruulluuparerra|s|pa||a|s|asua.
Kysyry|ser2vaslausja|aulurava||le|eeva||||a010,r|ssa0=or|a|la|s|raarla|oude||eja10=or|yody|s|raar
la|oude||e.
Kysyry|ser3vaslausva||loe|dolo||val:1p|la|s|sa|||apa|jor,3p|la|s|sa|||are||opa|jor,2p|la|s|sa|||are||ova|arja1e|
p|la|s|sa|||a|a|r|aar.
Kysyry|ser1vaslausva||loe|dolo||val:5lays|rsaraar|e|la,1jo|seer||rsaraar|e|la,3e|saraae||aer|r|e|la,2er|
r|e|laja1lays|rer|r|e|la.
Vuulluj|slaorlau|u||oor|as|ellupuo|uesaraslur|sruullujar|o|rerer|ry|rarry|ra|es||arvolsaro|r|u|rlau|u|ossa19.3.
Ry|ra|esl|arvojererorl||aslo|||slarer||lsevyyllaorleslallul-lesl|||asara||alava||a|u|rlau|u|or19.3a|re|slossa.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
336 Muutosvaalit 2011
vaikutuksista ovat viel kielteisempi kuin populististen puolueiden kannattajien ksitykset
muissa Pohjoismaissa. Lisksi Ruotsidemokraattien kannattajien mielipiteet eroavat maan
muiden puolueiden kannattajien mielipiteist jyrkemmin kuin populistipuolueen kannatta-
jien mielipiteet maan muiden puolueiden kannattajien mielipiteist muissa Pohjoismaissa.
Jokaisessa Pohjoismaassa populististen puolueiden kannattajat suhtautuvat muiden puo-
lueiden kannattajia kielteisemmin mys siihen, ett maahan muuttaa ihmisi, jotka edusta-
vat eri rotua tai etnist alkuper kuin maan valtavest (taulukko 19.4). Perussuomalaisten
ja Tanskan Kansanpuolueen kannattajien mielipiteet ovat viel jonkin verran kielteisempi
kuin Ruotsidemokraattien ja Norjan Edistyspuolueen kannattajien mielipiteet.
Taulukon 19.4 homojen ja lesbojen oikeuksia ksittelev kysymys mittaa moniarvoi-
suuden kannatusta. Ruotsidemokraattien suhtautuminen homojen ja lesbojen oikeuksiin
ei poikkea tilastollisesti merkitsevsti maan muiden puolueiden kannattajien mielipiteist.
Muissa Pohjoismaissa populistipuolueen kannattajien mielipiteet homojen ja lesbojen va-
paudesta el haluamallaan tavalla eivt ole yht sallivia kuin muiden puolueiden kannattaji-
en mielipiteet. Maiden vlisess vertailussa kiinnittyy huomio mys siihen, ett Ruotsissa ja
Tanskassa kansalaisten mielipiteet homojen ja lesbojen vapaudesta el elmns haluamal-
laan tavalla ovat yliptn sallivampia kuin Norjassa ja Suomessa.
Populististen puolueiden kannattajien epluuloinen suhtautuminen toisia ihmisi koh-
taan ei kohdistu vain ulkomaalaisiin, maahanmuuttajiin tai elmntavoiltaan enemmistst
poikkeaviin ryhmiin. Kaikissa Pohjoismaissa populististen puolueiden kannattajat suhtautu-
vat yliptn toisiin ihmisiin muiden puolueiden kannattajia epluuloisemmin (taulukko
19.5). Kansalaisten luottamus toisia ihmisi kohtaan on Ruotsissa kaiken kaikkiaan vhi-
semp kuin muissa Pohjoismaissa.
Taulukko 19.5
Voiko mielestnne ihmisiin luottaa vai onko niin ettei ihmisten suhteen voi olla liian
varovainen; keskiarvo asteikolla 010
3uor| Ruols| Norja Tars|a
Popu||sl|puo|ue 5,98 1,0 ,09 ,11
Vuupuo|ue ,Z0 ,01 ,99 Z,0Z
E|r||aarpuo|ue ,11 ,30 ,11 ,1
Kysyrys|uu|u|:vo||or|e|eslarre||r|s||r|uollaa,va|or|or||r,elle|||r|slersu|leervo|o||a|||arvarova|rer.Kerlo|aa
r|e||p|leerreasle||o||aro||asla|yrrereer,r|ssaro||alar|o|llaa,elle|||r|sler|arssavo|o||a|||arvarova|rerja10,ella
use|rp||r||r|s||rvo||uollaa.
vaslaajalorry|r|le|lypuo|ue|arrarru|aarsara||alava||a|u|rlau|u|ossa19.3.
Tau|u||ooror|as|elluruullujar|es||arvo|usla||rpuo|ue|arlary|rasla.Puo|uery|r|erva||sler|es||arvojererojer
l||aslo|||slarer||lsevyyllaorleslallusaro|r|u|rlau|u|ossa19.3.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 337
3. Demokratian arvostus ja luottamus sen toimivuutta kohtaan. Puolueohjelmissaan Pohjois-
maiden populistiset puolueet kannattavat demokraattista yhteiskuntajrjestelm
5
. Populis-
tisten puolueiden kannattajien yleist suhtautumista demokratiaan voidaan eritell Compa-
rative Study of Electoral Systems (CSES) tutkimusohjelman moduulilla 2, jossa vastaajille
esitettiin kysymys Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hal-
litusmuodot. Taulukko 19.6 kuvaa vastaajien suhtautumista vitteeseen puoluelheisyys-
muuttujan mukaan ryhmiteltyn. Norjan, Tanskan ja Ruotsin aineistot ovat kymmenen
vuotta vanhoja, eik Ruotsin aineistossa Ruotsidemokraatteja ole erikseen koodattu. Suo-
messa sama kysymys esitettiin mys vuoden 2011 vaalitutkimuksessa. Suomen osalta kyte-
tn tt uusinta aineistoa.
Kaikissa Pohjoismaissa yli 90 prosenttia havaintoaineiston vastaajista oli tysin tai jokseenkin
samaa mielt siit, ett demokratia on parempi kuin muut hallitusmuodot. Suomen, Norjan
ja Tanskan aineistoissa yli 90 prosenttia populististen puolueiden kannattajistakin oli vit-
5 Pohjoismaiden populististen puolueiden periaateohjelmat tai vastaavat periaatejulistukset lytyvt puolueiden
internetsivuilta. Katso lhdeluettelossa mainitut internetlhteet.
Taulukko 19.6
Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot (%)
Tays|r Jo|seer||r Jo|seer||rla| Y|leersa (r)
saraar|e|la saraar|e|la lays|rer|r|e|la
Suomi (2011)
Perussuora|a|sel 5Z 35 9 100 (118)
Vuupuo|ue Z0 25 1 100 (811)
E|r||aarpuo|ue 5 35 9 100 (299)
Norja (2001)
Ed|slyspuo|ue 51 12 1 100 (211)
Vuupuo|ue Z1 2 3 100 (13Z2)
E|r||aarpuo|ue 5Z 3 8 100 (121)
Tanska (2001)
Karsarpuo|ue 32 2 100 (131)
Vuupuo|ue Z8 20 2 100 (113)
E|r||aarpuo|ue 3 32 5 100 (102)
Ruotsi (2002)
Ka||||vaslaajal 5Z 11 3 100 (1002)
vaslaajalorpuo|ue|arrarru|aarry|r|le|lysara||alava||a|u|rlau|u|ossa19.3.Ruols|a|os|evassaa|re|slossavuode|la
2002Ruols|dero|raallejae|o|eer||seer|oodallu,r|r|ala||aRuols|rpopu||sl|slapuo|uellae|lassalau|u|ossavo|daverrala
raarru|||rpuo|ue|s||r.
A|re|slol:Corparal|ve3ludyolE|eclora|3yslers(C3E3)(WWW.cses.or),roduu||2(Norja2001,Tars|a2001jaRuols|2002)
se|a3uorer|arsa|||rervaa||lul||rus2011
338 Muutosvaalit 2011
teest tysin tai jokseenkin samaa mielt. Populististen puolueiden kannattajien mielipiteet
eivt kuitenkaan olleet yht varmoja kuin muiden puolueiden kannattajien. Populististen
puolueiden kannattajakunnissa oli suhteellisesti enemmn niit, jotka olivat vitteest vain
jokseenkin samaa mielt. Joka tapauksessa taulukon 19.6 tulosten perusteella voidaan tode-
ta, ett pohjoismaisten populistipuolueiden kannattajien mielipiteet eroavat selvsti rioi-
keistoon sijoittuvien fasististen ryhmittymien tai joissakin It-Euroopan maissa autokraat-
tista hallintoa ihannoivien populististen puolueiden ohjelmallisista tavoitteista (Mesenikov
ym. 2008).
Vaikka populististen puolueiden kannattajat arvostavat demokratiaa, he eivt ole sen toi-
mivuuteen yht tyytyvisi kuin muiden puolueiden kannattajat. Niin Suomessa, Ruotsissa
kuin Norjassakin populistipuolueen kannattajat ovat selvsti muiden puolueiden kannatta-
jia tyytymttmmpi sek demokratian toimivuuteen omassa maassaan ett siihen, miten
maan hallitus on hoitanut tehtvns (taulukko 19.7). Niden kysymysten suhteen Tanska
poikkeaa muista Pohjoismaista. Tanskan Kansanpuolueen kannattajat eivt ole muiden puo-
lueiden kannattajia tyytymttmmpi demokratian toimivuuteen omassa maassaan ja halli-
tuksen toimintaan he ovat jopa tyytyvisempi kuin muiden puolueiden kannattajat. Tm
havainto selittynee sill, ett Tanskassa vuodesta 2001 vuoteen 2011 istuneet porvarilliset
vhemmisthallitukset tukeutuivat kansankrjill aktiiviseen yhteistyhn Kansanpuolu-
een kanssa saadakseen vhemmisthallituksen esityksille enemmistn tuen kansankrjill.
Taulukko 19.7
Tyytyvisyys demokratian toimivuuteen ja maan hallituksen toimintaan
3uor| Ruols| Norja Tars|a
Tyytyvisyys siihen, kuinka demokratia toimii maassa
Popu||sl|puo|ue 5,39 1,0Z 5,89 ,Z9
Vuupuo|ue ,Z ,91 Z,28 Z,01
E|r||aarpuo|ue ,03 ,18 ,Z0 ,81
Tyytyvisyys siihen miten maan nykyinen hallitus hoitaa tehtvns
Popu||sl|puo|ue 1,12 3,85 3,81 5,10
Vuupuo|ue 5,Z8 ,22 5,51 1,3Z
E|r||aarpuo|ue 5,32 ,01 5,31 1,91
Kysyry|sel|uu|u|val:Ku|r|alyylyva|rero|elles|||er,|u|r|adero|ral|alo|r||[raassa|?
Ku|r|alyylyva|rero|elles|||er,r|ler[raar|ry|y|rer|a|||lus|o|laale|lavarsa.
vaslausva||loe|dolva||le||valva||||a010,r|ssa0=aar|rra|serlyylyralorja10=aar|rra|serlyylyva|rer.vaslaajalor
puo|ue|arrarru|aarry|r|le|ly|ulerlau|u|ossa19.3.Vuulluj|slaorlau|u||oor|as|ellury|ra|es||arvol.Ry|ra|esl|arvojer
erorl||aslo|||slarer||lsevyyllaorleslallul-lesl|||asara||alava||a|u|rlau|u|or19.3a|re|slossa.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
Populistipuolueiden kannattajien luottamus poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan on
pienemp kuin muiden puolueiden kannattajien luottamus nit instituutioita ja toimijoita
kohtaan. European Social Survey -tutkimuksessa on kysytty vastaajien luottamusta eduskun-
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 339
taa, oikeusjrjestelm, poliisia, poliitikkoja, poliittisia puolueita, Euroopan parlamenttia ja
Yhdistyneit Kansakuntia kohtaan. Kaikissa Pohjoismaissa populistipuolueen kannattajien
luottamus eduskuntaa, oikeusjrjestelm, poliitikkoja, puolueita, Euroopan parlamenttia ja
Yhdistyneit Kansakuntia kohtaan on vhisemp kuin muiden puolueiden kannattajien
luottamus nit instituutioita ja toimijoita kohtaan (taulukko 19.8). Ruotsissa kansalaisten
Taulukko 19.8
Luottamus poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan:
ryhmkeskiarvot asteikolla 010
3uor| Ruols| Norja Tars|a
Luottamus eduskuntaa kohtaan
Popu||sl|puo|ue 1,11 3,81 1,Z1 1,98
Vuupuo|ue 5,88 ,1Z ,52 ,05
E|r||aarpuo|ue 5,11 ,00 5,8 5,
Luottamus oikeusjrjestelm kohtaan
Popu||sl|puo|ue ,1Z 3,3 5,81 ,Z8
Vuupuo|ue Z,31 ,5 Z,25 Z,5Z
E|r||aarpuo|ue , ,12 ,59 Z,11
Luottamus poliisia kohtaan
Popu||sl|puo|ue 8,01 1,Z0 ,50 Z,39
Vuupuo|ue 8,21 Z,01 Z,1Z Z,Z1
E|r||aarpuo|ue Z,8 Z,03 Z,03 Z,3
Luottamus poliitikkoja kohtaan
Popu||sl|puo|ue 3,23 2,5 1,01 1,5
Vuupuo|ue 1,89 5,2 5,33 5,21
E|r||aarpuo|ue 1,22 1,Z1 1,Z 1,83
Luottamus poliittisia puolueita kohtaan
Popu||sl|puo|ue 3,Z1 3,0Z 1,15 1,ZZ
Vuupuo|ue 5,03 5,31 5,30 5,3Z
E|r||aarpuo|ue 1,25 1,Z2 1,1 1,93
Luottamus Euroopan parlamenttia kohtaan
Popu||sl|puo|ue 3,90 3,09 1,55 3,91
Vuupuo|ue 5,51 5,11 5,15 5,1
E|r||aarpuo|ue 1,8Z 1,Z3 1,82 1,89
Luottamus Yhdistyneisiin Kansakuntiin
Popu||sl|puo|ue 5,85 5,32 ,31 5,1
Vuupuo|ue ,8Z ,18 ,92 ,30
E|r||aarpuo|ue ,38 ,09 ,11 ,0Z
vaslaajalorpuo|ue|arrarru|aarry|r|le|ly|ulerlau|u|ossa19.3.Luollarusla|uvaavalruullujalva||le|evalasle||o||a
ro||asla|yrrereer,r|ssa0lar|o|llaa,elle||uola|a|r|aarja10lar|o|llaa,ella|uollaalays|r.Vuulluj|slaorlau|u||oor|as|ellu
lau|u|orers|rra|sersara||eer||ro|llar|ary|r|a|os|eval|es||arvoljary|r|er|es||arvojereroaorleslallusaro|r|u|r
lau|u|ossa19.3.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
340 Muutosvaalit 2011
luottamus poliittisia instituutioita ja toimijoita kohtaan nytt yliptn olevan heikom-
paa kuin muissa Pohjoismaissa. Suomen ja Tanskan aineistoissa populistipuolueiden kan-
nattajien luottamus poliisia kohtaan ei tilastollisesti merkitsevsti eroa muiden puolueiden
kannattajien luottamuksesta poliisia kohtaan. Ruotsin aineistossa taas Ruotsidemokraattien
kannattajien luottamus YK:ta kohtaan ei tilastollisesti merkitsevsti eroa muiden puoluei-
den kannattajien luottamuksesta YK:ta kohtaan.
Vuoden 2008 European Social Survey -tutkimuksessa vastaajille esitettiin vite Joskus
politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, ett en oikein ymmrr mist on kysymys. Vas-
tausvaihtoehdot olivat ei koskaan, harvoin, toisinaan ja usein. Tmn kysymyksen avulla
voidaan analysoida sit, onko kansalaisten henkilkohtainen ksitys politiikan monimutkai-
suudesta samalla populismin kannatusta lisv tekij. Puoluelheisyyden ja politiikan vai-
keaselkoisuuden vlist yhteytt tarkastellaan taulukossa 19.9. Vuoden 2008 ESS-tutkimuk-
sen Ruotsin aineistossa ei Ruotsidemokraatteja ole erikseen koodattu. Sen takia taulukkoon
19.9 on laskettu tietoja vain Suomesta, Norjasta ja Tanskasta. Populistipuolueiden kannat-
tajakunnissa nytt olevan suhteellisesti enemmn kuin muiden puolueiden kannattajakun-
nissa niit, jotka pitvt politiikkaa vaikeaselkoisena. Suomen aineistossa ero ei kuitenkaan
ole tilastollisesti merkitsev. Suomen aineistossa huomio kiinnittyykin siihen, ett Tanskaan
ja Norjaan verrattuna Suomessa on suhteellisesti enemmn kansalaisia, jotka pitvt politiik-
kaa niin monimutkaisena, ett on vaikeata ymmrt mist on kysymys. Suomen ero muihin
Pohjoismaihin verrattuna voi perustua siihen, ett Suomen politiikassa on erityyppisi kon-
sensuspolitiikan mekanismeja enemmn kuin muissa Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa
politiikka jsentyy selkemmin parlamentaariseksi asetelmaksi, miss hallituspuolueet ja op-
positio erottuvat selvsti toisistaan.
Taulukko 19.9
Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, ett en oikein ymmrr mist on kysymys:
niiden %-osuus, jotka vastasivat nin olevan toisinaan tai usein
3uor| Norja Tars|a
Popu||sl|puo|ue 1Z 29 31
Vuupuo|ue 3Z 15 1
E|r||aarpuo|ue 52 31 32
vaslausva||loe|dolo||val1.e||os|aar,2.|arvo|r,3.jos|us,1.lo|s|raarja5.use|r.
Popu||sl|puo|ueerjaruurpuo|uery|rarvaslauslerlre|verss|ja|aur|ererorl||aslo|||slarer||lsevyyllaorleslalluH
2
-lesl|||a.
3ara||alava||aorpar|verla||uraleslallupopu||sl|puo|ueer|arrallaj|erjapuo|uesaraslurallor|erlre|verss|ja|aulur|ereror
l||aslo|||slarer||lsevyylla.
A|re|slo:Europar3oc|a|3urvey(E33)2008
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 341
Populistit vasemmistooikeisto-ulottuvuudella
Miten Pohjoismaiden populistiset puolueet tulisi sijoittaa vasemmistooikeisto-ulottu-
vuudelle? Monet politiikan tutkijat pitvt Lnsi-Euroopan nykyisi populistipuolueita
rioikeistoon kuuluvina puolueina (esim. Mudde 2007; Gallagher, Laver ja Mair 2011).
Ohjelmissaan useat populistiset puolueet kuitenkin korostavat, ett ne eivt ole sen parem-
min vasemmistoa kuin oikeistoakaan. Puolueiden ohjelmallisten kannanottojen perusteella
populistisia puolueita ei olekaan helppoa sijoittaa perinteiselle vasemmistooikeisto-ulot-
tuvuudelle. Niiden ohjelmista saattaa lyty sek perinteiselle vasemmistolle ett perintei-
selle oikeistolle ominaisia kannanottoja. Euroopan integraatioon kriittisesti tai kielteisesti
suhtautuvat puolueet taas voivat perustella kriittisen asenteensa integraatiota kohtaan joko
vasemmiston tai oikeiston aatetraditiosta nousevilla argumenteilla.
Taulukkoon 19.10 on vuoden 2010 ESS-tutkimuksen aineistosta otettu kaksi kysymys-
t, jotka mittaavat kansalaisten mielipiteit kahdella erilaisella politiikkaulottuvuudella.
Ensimminen kysymys ottaa kantaa siihen, tulisiko rikollisille antaa nykyist ankarampia
rangaistuksia. Mynteist suhtautumista kovempia rangaistuksia kohtaan on yleens pidet-
ty poliittiselle oikeistolle ominaisena piirteen. Toinen kysymys ottaa kantaa siihen tulisiko
valtiovallan ryhty toimenpiteisiin tuloerojen kaventamiseksi. Mynteist suhtautumista
valtion aktiviteettiin tulonjaon tasoittajana on taas yleens pidetty ennen muuta poliittiselle
vasemmistolle ominaisena piirteen.
Taulukko 19.10
Kriminaalipolitiikkaa ja tulonjakopolitiikkaa koskevat kannanotot:
vitteist tysin tai jokseenkin samaa mielt olevien %-osuudet
3uor| Ruols| Norja Tars|a
1. Rikollisille pitisi antaa nykyist kovempia rangaistuksia
Popu||sl|puo|ue 93 81 Z3
Vuupuo|ue Z2 53 52 39
E|r||aarpuo|ue Z5 51 58 1
2. Valtiovallan pitisi ryhty toimenpiteisiin tuloerojen vhentmiseksi
Popu||sl|puo|ue Z9 Z0 51 31
Vuupuo|ue Z2 3 5 13
E|r||aarpuo|ue ZZ 1 52 35
vaslausva||loe|dol|ysyry|s||ro||val:lays|rsaraar|e|la,jo|seer||rsaraar|e|la,e|saraae||aer|r|e|la,jo|seer||rer|
r|e|lajalays|rer|r|e|la.
Popu||sl|puo|ueerjaruurpuo|uery|rarvaslauslerlre|verss|ja|aur|ererorl||aslo|||slarer||lsevyyllaorleslalluH
2
-lesl|||a.
3ara||alava||aorpar|verla||uraleslallupopu||sl|puo|ueer|arrallaj|erjapuo|uesaraslurallor|erlre|verss|ja|aulur|ereror
l||aslo|||slarer||lsevyylla.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
342 Muutosvaalit 2011
Taulukon 19.10 tulokset osoittavat, ett kaikkien neljn Pohjoismaan populistiset puo-
lueet suhtautuvat rikollisille langetettavien rangaistusten koventamiseen mynteisemmin
kuin muiden puolueiden kannattajat tai ne kansalaiset, jotka eivt samastu mihinkn puo-
lueeseen. Tt asiaa koskevan kannanoton perusteella kaikkien Pohjoismaiden populistipuo-
lueet sijoittuvat poliittiseen oikeistoon.
Pohjoismaat eroavat toisistaan selvsti sen suhteen, kuinka suuri osa niiden kansalaisista
kannattaa valtiovallan toimenpiteit tuloerojen kaventamiseksi. Tanskalla tllaisilla vaati-
muksilla on muita Pohjoismaita vhemmn kannatusta, Suomessa taas muita Pohjoismaita
enemmn. Ruotsin Norjan ja Tanskan havaintoaineistoissa maan populistisen puolueen kan-
nattajien mielipiteet eivt tilastollisesti merkitsevsti eroa maan muiden puolueiden kannat-
tajien mielipiteist. Suomessa sen sijaan Perussuomalaisiin samastuvat suhtautuvat muiden
puolueiden kannattajia mynteisemmin siihen, ett valtiovalta ryhtyy toimenpiteisiin tu-
loerojen tasoittamiseksi. Puolueisiin samastumattomista Perussuomalaisten kannattajat ero-
avat siten, ett suuri osa Perussuomalaisten kannattajista on esitetyst vitteest tysin samaa
mielt, kun taas puolueisiin samastumattomista suuri on vitteest vain jokseenkin samaa
mielt. Yhteenvetona taulukon 19.10 tuloksista voidaan todeta, ett Perussuomalaisten kan-
nattajien mielipiteet tulonjakopolitiikasta ovat lhell vasemmiston tavoitteita ja Ruotside-
mokraattien kannattajien mielipiteet ainakin jonkin verran lhell vasemmiston tavoitteita.
Norjan Edistyspuolueen ja varsinkin Tanskan Kansanpuolueen kannattajien tulonjakopo-
liittiset tavoitteet taas ovat lhempn poliittisen oikeiston tavoitteita.
Yksi nkkulma populistipuolueiden sijoittumisesta vasemmistooikeisto-ulottuvuu-
delle saadaan analysoimalla sit, miten niden puolueiden kannattajat katsovat itse sijoit-
tuvansa tlle ulottuvuudelle. Vuoden 2010 ESS-tutkimuksessa oli kysymys: Politiikassa
puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne asteikolla
nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa. Taulukossa
19.11 esitetn populistipuolueen kannattajien ja muiden puolueiden ryhmn sek puo-
lueisiin samastumattomien vastaajien jakautuminen vasemmistooikeisto-ulottuvuudelle.
Taulukkoa varten 11-luokkainen vasemmistooikeisto-ulottuvuus on ensin ryhmitelty uu-
delleen viisiluokkaiseksi. Suomessa ja Ruotsissa enemmist populistipuolueen kannattajista
katsoo sijoittuvansa poliittiseen keskustaan, Ruotsissa jopa 71 prosenttia. Norjan Edistys-
puolueen ja Tanskan Kansanpuolueen kannattajista sen sijaan enemmist sijoittaa itsens
jonkin verran oikealle tai oikealle. Havainto vastaa niden puolueiden ohjelmallista profilia.
Ne ovat ohjelmalliselta profililtaan markkinamynteisempi ja hyvinvointivaltiokriittisem-
pi kuin Ruotsidemokraatit ja Perussuomalaiset.
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 343
Taulukko 19.11
Sijoittuminen vasemmistooikeisto-ulottuvuudella
Jor||rverrar Jor||rverrar
vaserra||a vaserra||a Kes|e||a o||ea||a 0||ea||a Y|leersa (r)
Suomi
Perussuora|a|sel 2 9 5Z 2 Z 100 (11Z)
Vuulpuo|ueel 3 12 39 35 12 100 (ZZ9)
E|r||aarpuo|ue 2 9 3 23 1 100 (891)
Ruotsi
Ruols|dero|raal|l 0 8 Z1 8 13 100 (21)
Vuulpuo|ueel 5 1Z 3 31 9 100 (988)
E|r||aarpuo|ue 3 12 51 2 5 100 (13)
Norja
Ed|slyspuo|ue 0 3 21 18 25 100 (119)
Vuulpuo|ueel 1 23 11 28 5 100 (Z99)
E|r||aarpuo|ue 1 10 1 25 3 100 (559)
Tanska
Karsarpuo|ue 2 31 11 11 100 (125)
Vuulpuo|ueel 25 10 25 1 100 (900)
E|r||aarpuo|ue 1 15 5Z 21 3 100 (181)
vaslaaj|ers|jo|llar|rervaserr|sloo||e|slo-u|olluvuude||eperusluu|e|daroraararv|oorsas|ja|rr|slaarla||au|olluvuude||a.
Kysyrys|uu|u|:Po||l|||assapu|ulaarjos|usvaserr|sloslajao||e|slosla.V|||r|o|laars|jo|lla|s|lle|lserreasle||o||aro||asla
|yrrereer,|urro||alar|o|llaavaserr|sloaja|yrrerero||e|sloa?
A|re|sloor|uo||le|lulau|u||oorseuraava||alava||a:
0ja1=vaserra||a,2ja3=jor||rverrarvaserra||a,1,5ja=|es|e||a,Zja8=jor||rverraro||ea||a,9ja10=o||ea||a.
A|re|slo:Europear3oc|a|3urvey(E33)2010
Poliittisen kentn uusjako
Pohjoismaiden ja monien Lnsi-Euroopan maiden puoluejrjestelmiss etenee verkkainen
kannatussuhteiden uusjako. Toisen maailmansodan jlkeiset vuosikymmenet olivat Pohjois-
maissa sosiaalidemokratian kulta-aikaa. Sosiaalidemokraattiset puolueet olivat nousseet tai
nousivat puoluejrjestelmien suurimmiksi puolueiksi. Niill oli keskeinen ja vaikutusvaltai-
nen asema omien maidensa hallituksissa, miss ne yksin tai yhdess joidenkin toisten puolu-
eiden kanssa laajensivat julkisen sektorin tehtvkentt pohjoismaiseksi hyvinvointivaltiok-
si. 1970- ja 1980-luvuilla poliittisen kehityksen suunta muuttui. Ensin tulivat 1970-luvun
ljykriisit. 1980-luvulta alkaen Pohjoismaat ja muut Lnsi-Euroopan maat ovat siirtyneet
globalisaation aikakaudelle. Sille on ominaista kansantalouksien yh suurempi avautuminen
globaaleille markkinoille. Vallankytn painopiste on siirtynyt yhtlt kansalliselta tasolta
kansainvliselle tasolle ja toisaalta poliittisilta instituutioilta erilaisille taloudellisille instituu-
344 Muutosvaalit 2011
tioille. Kansallisen poliittisen ptksenteon liikkumatila on kaventunut ja lnsieurooppa-
laisten hyvinvointivaltioiden rahoituspohja on heikentynyt. Poman vapaan liikkuvuuden
seurauksena tuloerot ovat 1980-luvulta alkaen kasvaneet kaikissa Pohjoismaissa ja mys
useimmissa muissa lntisen Euroopan maissa (OECD 2011).
Nm talouden ja politiikan alueella 1980-luvulta alkaen tapahtuneet muutokset edist-
vt populististen puolueiden kannatuksen kasvua. Talouden kansainvlistyminen synnytt
Lnsi-Euroopassa tyytymttmyytt niiden vestryhmien keskuudessa, joiden taloudelli-
nen asema muutosten seurauksena heikkenee tai muuttuu aikaisempaa epvarmemmaksi.
Politiikan kansainvlistyminen vahvistaa kuvaa siit, ett poliittiset ptksentekijt elvt
omassa, yhteisest kansasta erottuvassa maailmassaan. Tyytymttmyys talouden ja politii-
kan kansainvlistymisen vaikutuksiin antaa virikkeit kansallismielisyyden vahvistumiselle
ja epluuloisuudelle niin vieraita kulttuureita kuin maahanmuuttajia kohtaan. Kansallisen
politiikan liikkumatilan kaventuminen lis kansalaisten tyytymttmyytt demokratian
toimivuutta kohtaan, mik niin ikn edist populististen puolueiden kannatuksen kasvua.
Niden syvvirtojen seurauksena populististen puolueiden kannatus on viime vuosikymme-
nin kasvanut kaikissa Pohjoismaissa ja niiden lisksi useimmissa Lnsi-Euroopan maissa.
Kynniss olevassa poliittisen kentn uusjaossa sosiaalidemokraattiset puolueet ovat
puolustuskannalla ja niiden kannatus 1980-luvulta alkaen jatkuvasti heikentynyt (Paloheimo
2010). Ruotsissa sosiaalidemokraattisen puolueen keskimrinen kannatus parlamenttivaa-
leissa vuosina 20002011 oli 8,5 prosenttiyksikk pienempi kuin puolueen keskimrinen
kannatus 1970-luvun parlamenttivaaleissa. Norjassa vastaava pudotus oli 8 prosenttiyksik-
k, Tanskassa 7,3 prosenttiyksikk ja Suomessa 2,8 prosenttiyksikk. Perinteiset keskus-
ta-oikeiston puolueet eivt ole menettneet kannatustaan samalla tavalla kuin sosiaalidemo-
kraattiset puolueet. Aikaisemmalla, nykyist rajoitetumman taloudellisen vuorovaikutuksen
aikana kyhyyden ja rikkauden vliset vastakohtaisuudet ja hyvinvointierojen tasoittamiseen
liittyvt poliittiset vastakohtaisuudet jsentyivt luontevasti poliittisen kentn vasemmis-
tooikeisto-ulottuvuudella. Nyt etujen ja hyvinvoinnin jakaantumiseen liittyvt kysymykset
politisoituvat uudella tavalla ja jakavat poliittista kentt uudelleen. Suhtautuminen kansain-
vlistymiseen, maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen jtt ainakin johonkin mittaan
varjoonsa vasemmiston ja oikeiston vlisen perinteisen vastakohtaisuuden ja antaa tilaa kan-
sallismielisten ja integraatiokriittisten puolueiden kasvulle.
Populismi puoluejrjestelmn vedenjakajana 345
Lhteet
Kirjallisuus
Albertazzi, Daniele (2008): Switzerland: Yet Another Populist Paradise. Teoksessa Daniele Albertazzi
and Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism. Te Spectre of Western European
Democracy. Houndmills, Basingstroke: Palgrave Macmillan, 100118.
Dalton, Russell J. (2004): Democratic Challenges, Democratic Choices. Te Erosion of Political Support in
Advanced Industrial Democracies. Oxfo