You are on page 1of 3

SISTEM FEUDAL DI VIETNAM Sebelum kedatangan kuasa barat, kerajaan yang memerintah negara-negara di rantau asia tenggara

, asia timur dan asia selatan, merupakan kerajaan yang mengamalkan struktur masyarakat berdasarkan sistem feudal. Feudalisme bermaksud satu bentuk susun lapis masyarakat mengikut hierarki dan merupakan cara hidup yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial. Sistem feudal ini juga merupakan satu bentuk kerajaan tempatan yang diperintah oleh individu tertentu iaitu seorang raja atau maharaja yang mempunyai kuasa tertinggi dan dianggap menguasai dan memiliki tanah dan bukan kerajaan pusat. Struktur sistem feudal pula adalah berbentuk piramid yang terdiri daripada golongan memerintah dan golongan diperintah. Bagi Negara Vietnam, golongan yang memerintah terdiri daripada Maharaja dan Quan/Mandarin, manakala golongan yang diperintah pula terdiri daripada rakyat jelata iaitu petani dan hamba. Sebelum kedatangan barat, masyarakat Vietnam berpegang kepada kehidupan secara tradisi. Sistem feudalnya lebih dipengaruhi oleh Negara China. Konsep politik Negara China yang mengamalkan ‘mandat dari syurga’ telah diterapkan dalam institusi kemaharajaan Vietnam. Setiap maharaja Vietnam akan ditabalkn oleh wakil dari Maharaja China sebelum baginda ditabal sebagai maharaja yang sah dan berwibawa. Hal ini dapat dilihat apabila Nguyen Anh mengisytiharkan dirinya sebagai maharaja Vietnam dengan gelaran Maharaja Gia Long (18021819). Baginda telah menghantar satu misi diplomatik ke Beijing untuk meminta China melaksanakan upacara pertabalan Maharaja Gia Long mengikut adat istiadat yang diamalkan sejak abad ke-15 lagi.

Masyarakat Vietnam di bawah pemerintahan Maharaja Gia Long dan maharaja-maharaja selepasnya adalah bercorak birokratik yang berasaskan kepada hierarki mandarin. Negara dibahagikan kepada tiga wilayah pentadbiran iaitu Annam, Tongking, dan Cochin-China. Wilayah Annam merupakan ibu negeri dan diletakkan di bawah pentadbiran maharaja. Sementara wilayah Tongking dan Cochin-China ditadbir di bawah kuasa wizurai. Ketiga-tiga wilayah ini pula dibahagikan kepada beberapa bahagian kecil iaitu provinci, phu, huyen, tong dan komun(xa). Setiap bahagian ini ditadbir oleh seorang pembesar. Sistem yang diamalkan ini menyebabkan pembesar dapat mengukuhkan kuasa masing-masing. Walaubagaimanapun, kuasa maharaja adalah mutlak. Dalam sistem feudal di Vietnam, maharaja berada di hierarki sosial masyarakat yang teratas. Sistem feudal ini terdiri daripada maharaja, golongan cendekiawan (quan atau mandarin), petani dan hamba.

Mereka juga mendapat sokongan dan sanjungan serta penghormatan daripada rakyat jelata. Mereka membantu maharaja dalam pemerintahan dengan melaksanakan tugas-tugas maharaja. maharaja juga hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang bencana alam yang berlaku semasa pemerintahannya. Golongan ini mempunyai bidang kuasa yang besar dan berpengaruh. maka tindakan tersebut akan membawa malapetaka kepada negaranya. apabila baginda telah membatalkan jamuan istana setelah mendengar berita berlakunya benteng pecah di wilayah Vietnam. . Mereka dianggap sebagai penjamin dan penegak keadilan. Mereka juga merupakan pentafsir undangundang dan bertindak sebagai pegawai kehakiman.Maharaja-maharaja yang memerintah Negara Vietnam dikatakan mempunyai kuasa yang mutlak dalam pemerintahan pusat. Maharaja dianggap sebagai ‘Anak dari Syurga’ yang mendapat mandat dari Tuhan untuk memerintah. Mereka diberi peluang mengambil peperiksaan perkhidmatan awam Confucius dan maharaja berhak melantik mereka sebagai pegawai tinggi awam. Dalam masyarakat Vietnam. Selain itu. Golongan yang berada di lapisan kedua dalam hierarki sosial Vietnam ialah golongan quan atau mandarin. jika seseorang maharaja tidak bersikap adil dalam pemerintahannya. pemilikan tanah dan harta. mandat yang diterima dari ‘alam kudus’ itu akan hilang dan negara yang diperintahnya akan mendapat kecelakaan. Ketua-ketua quan terdiri daripada kalangan mereka yang mendapat pendidikan Confucius. Oleh yang demikian. rakyat biasa yang pintar serta mendapat pendidikan Confucius yang tinggi akan berpeluang untuk menjadi pegawai-pegawai tinggi awam. Kesejahteraan rakyat dan Negara bergantung kepada kebijaksanaan maharaja dan apabila maharaja mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyatnya. Hal ini dapat dilihat semasa pemerintahan Maharaja Minh Mang (1820–1841). Quan awan merupakan quan yang penting dan bertaraf tinggi berbanding dengan quan-quan yang lain termasuklah quan tentera. Hal ini membuktikan bahawa wujudnya mobiliti sosial dalam masyarakat Vietnam.

Mereka akan dihantar ke kem-kem tentera di sempadan dan membuka tanah baru untuk dikerjakan. Mereka bertanggungjawab menjalankan perintah istana. Golongan hamba pula merupakan golongan yang berada di lapisan paling bawah dalam hierarki sosial Vietnam. Sewaktu pemerintahan Maharaja Minh Mang. Hal ini dilakukan supaya tidak berlaku unsur-unsur rasuah atau penyelewengan dalam pentadbiran kerajaan. Sejak sekian lama negara ini telah melaksanakan dan menerima sistem feudal sebagai sistem sosial mereka. baginda telah menetapkan semua pegawaipegawai dibayar gaji tetap dalam bentuk wang dan beras. Setelah hukuman sebagai hamba tamat. Seorang petani dimestikan membayar cukai dan terpaksa menyumbang tenaga di antara 20 hingga 60 hari dalam tempoh setahun dalam urusan-urusan kerajaan seperti membina empangan dan tali air. mereka boleh menjadi petani di tanah yang diusahakan oleh mereka. Golongan pembesar mempunyai pengaruh yang sangat besar meskipun meletakkkan maharaja sebagai kuasa tertinggi. Pembesar ini dipilih dalam kalangan masyarakat kampung yang merupakan orang tua yang bijak dan berpengalaman serta mendapat kelulusan dari pihak istana. golongan ini turut menjalankan aktiviti sara diri terutamanya menanam padi di sawah. mendamaikan perselisihan yang wujud dengan cara rundingan dan bertolak ansur serta bertanggungjawab mengutip cukai. . Mereka telah dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi Vietnam. Kesimpulannya. Sepertimana di Myanmar. Golongan ini terdiri daripada mereka yang melakukan kesalahan jenayah.Golongan pembesar yang paling rendah pangkatnya ialah pembesar yang berkuasa di peringkat komun (kampung). Lapisan ketiga dalam hierarki sosial masyarakat Vietnam adalah golongan petani. sistem feudal di Vietnam lebih dipengaruhi oleh Negara China yang mengamalkan ‘mandat dari syurga’.