You are on page 1of 6

PATVIRTINTA Prien rajono savivaldybs tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr.

T3-41

PRIMIMO PRIEN RAJONO SAVIVALDYBS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS IR PRIEMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Primimo Prien rajono savivaldybs bendrojo ugdymo mokyklas ir priemokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraas (toliau Apraas) nustato mokini primimo Prien rajono savivaldybs bendrojo ugdymo mokyklas ir priemokyklinio ugdymo grupes tvark, mokyklose vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokini primimo mokyklas per mokslo metus tvark. 2. Apraas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietimo statymu (in., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos Vyriausybs 2011 m. birelio 29 d. nutarimu Nr. 768 Dl mokykl, vykdani formaliojo veitimo programas, tinklo krimo taisykli patvirtinimo (in., 2011, Nr. 79-3869), Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 25 d. sakymu Nr. ISAK-1019 Dl Primimo valstybin ir savivaldybs bendrojo ugdymo mokykl, profesinio mokymo staig bendrj kriterij srao patvirtinimo (in., 2004, Nr. 103-3809; 2007, Nr.136-5545; 2011, Nr.33-1566; 2011, Nr. 96-4533), Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandio 5 d. sakymu Nr. ISAK-556 Dl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2005, Nr. 46-1526), Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsjo 1 d. sakymu Nr. ISAK-1800 Dl Usieniei ir Lietuvos Respublikos piliei, atvykusi ar grusi gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaik ir suaugusij ugdymo ilyginamosiose klasse ir ilyginamosiose mobiliosiose grupse tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2005, Nr. 1093991), Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2005 m. birelio 22 d. sakymu Nr. ISAK1180 Dl Priemokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprao patvirtinimo (in., 2005, Nr. 843118). 3. Aprae vartojamos svokos atitinka Lietuvos Respublikos vietimo statyme, Aprae nurodytuose ir kituose teiss aktuose vartojamas svokas.

2 4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Prien rajono savivaldybs taryba bendrojo ugdymo mokykloms nustato primimo laik, klasi skaii ir mokini skaiiaus vidurk klasse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priemokyklinio ugdymo grupi skaii ir vaik skaiiaus vidurk grupse kitiems mokslo metams. Iki rugsjo 1 d. klasi (grupi) skaii patikslina: 4.1. jei praym mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaiius yra didesnis nei buvo nustatytas mokini ir klasi skaiius, neperkeliant mokini mokytis antr pamain ir nepaeidiant higienos norm, sudarom klasi skaiius mokykloje didinamas, atitinkamai mainant klasi skaii kitose mokyklose; 4.2. jei mokykla nesurenka nustatyto mokini skaiiaus ir nesudaro patvirtinto klasi skaiiaus, klasi skaiius mainamas. 5. Prien rajono savivaldybs mokyklose asmen primimas mokytis pagal priemokyklinio, pradinio ugdymo programas ir pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis vykdomas pagal nustatytas aptarnavimo teritorijas (1 priedas). 6. Prien rajono savivaldybs mokyklose 20122013 mokslo metais vykdomos ugdymo programos patvirtintos vadovaujantis Prien rajono savivaldybs tarybos 2012 m. sprendimu Nr. T3-27 Dl Prien rajono savivaldybs mokykl tinklo pertvarkos 20122015 m. bendrojo plano patvirtinimo (2 priedas). II. PRIMIMAS PRIEMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES 7. Priemokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priemokyklinis ugdymas gali bti teikiamas anksiau tv (globj) praymu, vadovaujantis vietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priemokyklinio ir pradinio ugdymo programas vertinimo tvarkos aprau, bet ne anksiau, negu jam sueina 5 metai. vietimo ir mokslo ministro ir socialins apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui priemokyklinis ugdymas gali bti privalomas. 8. priemokyklinio ugdymo grup bendrojo ugdymo mokykloje pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. 9. priemokyklinio ugdymo grup Prien miesto ikimokyklinio ugdymo staigose pirmumo teise priimami asmenys, ugdsi pagal ikimokyklinio ugdymo program toje paioje staigoje. III. PRIMIMO MOKYKLAS IR J VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

3 10. Primimo Prien rajono savivaldybs bendrojo ugdymo bendrsias mokyklas kriterijai: 10.1. pagal pradinio ugdymo program vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatin kvalifikuot specialist pagalba bei sveikat tausojantis dienos reimas, tv (globj) praymu vietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus gali bti ugdomas ikimokyklinio ugdymo staigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikyt ugdymo program; 10.2. tv (globj) praymu, vadovaujantis vietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priemokyklinio ir pradinio ugdymo programas vertinimo tvarkos aprau, pradinis ugdymas gali bti pradedamas teikti vienais metais anksiau, negu nurodyta io Aprao 10.1 dalyje; 10.3. mokytis pagal pradinio ugdymo program, pagrindinio ugdymo programos pirmj ir antrj dalis pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 10.4. jeigu mokykl priimti visi jai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje asmenys ir yra lik laisv viet, gali bti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Kriterijais dl primimo i mokyklai nepriskirtos teritorijos galt bti praymo padavimo data, vairios kitos aplinkybs (priimami 1 klas priemokyklinio ugdymo grup toje mokykloje lank vaikai, broliai ir seserys mokosi toje mokykloje, tvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje). Kriterij dl primimo i mokyklai nepriskirtos teritorijos eilikum nustato pati mokykla; 10.5. mokytis pagal vidurinio ugdymo program pirmumo teise priimami mokiniai i Prien rajono savivaldybs teritorijos. Bendrj mokykl mokytis pagal vidurinio ugdymo program asmenys renkasi patys. Jei norinij yra daugiau nei laisv mokymosi viet, pirmiausia priimami asmenys atsivelgiant j pageidavim tsti dalyk, dalyk moduli, kuri buvo pradj mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrj dal, mokymsi pagal vidurinio ugdymo program ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo vertinimus, metinius vertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukaupt darb aplank ar kitus mokymosi pasiekim vertinimus); 10.6. asmenys, dl gimt ar gyt sutrikim turintys specialij ugdymosi poreiki, priimami ariausiai savo gyvenamosios vietos esanias mokyklas, vykdanias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikanias iems mokiniams; 10.7. asmenys, dl gimt ar gyt sutrikim turintys dideli ar labai dideli specialij ugdymosi poreiki ( priimami Prien Revuonos vidurins (nuo 2013 pagrindins) mokyklos specialiojo ugdymo skyri. Dideli ar labai dideli specialij ugdymosi poreiki kriterijai yra apibriami Primimo valstybin ir savivaldybs bendrojo ugdymo mokykl, profesinio mokymo

4 staig bendrj kriterij srae, patvirtintame Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 25 d. sakymu Nr. ISAK-1019 (Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. sakymo Nr. V-1369 redakcija); 10.8. 1216 met asmenys, dl nepalanki aplinkos veiksni stokojantys mokymosi motyvacijos, socialini gdi, turintys mokymosi sunkum, link praktin veikl priimami jaunimo klases Prien Revuonos vidurinje (nuo 2013 m. pagrindinje) mokykloje. Jaunimo klasi mokiniams sudaromos galimybs grti pagrindin ar kit pagrindinio ugdymo program vykdani mokykl. 11. Lietuvos Respublikos pilieiai ir usienieiai, gr ar atvyk nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybins kalbos, bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo patvirtinta tvarka. 12. Jei per mokslo metus bendrojo ugdymo mokykl atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nra laisv viet, jis priimamas klas ar grup vadovaujantis Mokykl, vykdani formaliojo vietimo programas, tinklo krimo taisykli 25.7 punktu arba siuniamas artimiausi t pai program vykdani bendrojo ugdymo mokykl. 13. suaugusij klases priimami asmenys, vyresni nei 18 met, mokyklose, vykdaniose suaugusij pagrindinio ir suaugusij vidurinio ugdymo programas. Asmuo suaugusij klases iimtinais atvejais gali bti priimtas nuo 17 met, gavus ratik vietimo skyriaus suderinim. IV. DOKUMENT PATEIKIMO TVARKA 14. Asmen i priskirtos aptarnavimo teritorijos primimas mokykl vykdomas nuo einamj met balandio 1 d. ir iki rugpjio 31 d. Nuo rugpjio 20 d. iki rugpjio 31 d. vykdomas vaik i mokyklai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos primimas laisvas vietas. 15. Per mokslo metus mokiniai Prien rajono savivaldybs bendrojo ugdymo mokykl klases ir priemokyklinio ugdymo grupes priimami centralizuotai, vietimo skyriaus vedjui pateikus praym ir mokyklos, kurioje moksi, iduot paym apie ugdymosi rezultatus. 16. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia praym ir dokumento, liudijanio asmens tapatyb, kopij. Praym u vaik iki 14 met pateikia vienas i tv (globj), 1418 met vaikas turintis vieno i tv (globj) ratik sutikim. 17. Asmuo, pageidaujantis pradti mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo program, prie praymo prideda gyto isilavinimo paymjim; pageidaujantis tsti mokymsi mokymosi pasiekim paymjim arba paym apie mokymosi pasiekimus ankstesnje mokykloje. 18. Asmuo, neturintis isilavinim ar mokymosi pasiekimus liudijanio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo inias bei gebjimus ir nustaius, kurios klass program jos atitinka.

5 19. Asmuo, baigs usienio alies pradinio, pagrindinio ugdymo program arba tam tikr jos dal, vidurinio ugdymo programos dal, priimamas mokytis bendra tvarka. 20. Mokiniai, baig pradinio ar pagrindinio ugdymo program, gij atitinkam isilavinim ir pageidaujantys tsti mokymsi pagal auktesnio lygmens ugdymo program toje paioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia tik praym. 21. specialisias klases priimami asmenys, pateik Aprao 17 punkte nurodytus dokumentus bei dokument, rodani nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius, kopijas. 22. Mokiniui ivykus i mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tsia moksl, praym, mokyklai isiuniama mokinio asmens bylos kopija, sveikatos raidos istorija; informacij apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius mokykla perduoda kitai mokyklai tik gavusi ratik mokinio tv (globj) sutikim. 23. Praymai dl primimo mokytis registruojami praym registravimo knygoje. 24. Asmens primimas mokytis forminamas ugdymo staigos direktoriaus sakymu ir mokymosi sutartimi. 25. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei tos mokyklos mokiniu, pradedaniu mokytis pagal auktesnio lygmens ugdymo program, sudaroma jo mokymosi pagal t ugdymo program laikotarpiui. 26. Abu sutarties egzempliorius pasirao mokyklos direktorius ir praymo pateikjas. Vienas sutarties egzempliorius lieka mokykloje, kitas teikiamas praym pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama asmens byl. 27. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutari registracijos knygoje. 28. Sudarius mokymo sutart, asmens duomenys traukiami Mokini registr, vietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka jam iduodamas mokinio paymjimas, formuojama jo asmens byla. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 29. Primimo Prien rajono savivaldybs bendrojo ugdymo mokyklas ir priemokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraas skelbiamas Prien rajono savivaldybs interneto svetainje www.prienai.lt. 30. Visos Prien rajono savivaldybs bendrojo ugdymo mokyklos, vykdanios priemokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, vadovaudamosi iuo Aprau parengia primimo mokyklas tvarkas. 31. U primim bendrojo ugdymo mokyklas ir priemokyklinio ugdymo grupes atsako vietimo staig vadovai. 32. Aprao gyvendinimo stebsen vykdo Prien rajono savivaldybs administracijos vietimo skyrius.

6 ______________________