You are on page 1of 1

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Tìm hiểu công nghệ mạng

1.Công nghệ 2G – 3G
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tim-hieu-cong-nghe-mang-2g-3g.966545.html
http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=347
2.Điện toán đám mây
3. Công nghệ mạng Storage Area Network (SAN)
http://diendanmaychu.vn/showthread.php/904-T%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-v
%E1%BB%81-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-m%E1%BA%A1ng-Storage-AreaNetwork-(SAN)-l%C3%A0-g%C3%AC
4. Công nghệ mạng không dây
5. công nghệ Intel Platform Administration Technology – IPAT
http://www.quantrimang.com.vn/kienthuc/kien-thuc-co-ban/85718_Tim-hieu-vecong-nghe-Intel-Platform-Administration-Technology-IPAT-phan-2.aspx
6. Công nghệ Thin-Client
CÁI NÀY =========7.

công nghệ giao tiếp tầm ngắn NFC

----- ít quá
http://www.tinhte.vn/threads/741794/
http://www.tinhte.vn/threads/1021289/
http://vantri.vn/tintuc/tim-hieu-ve-cong-nghe-nfc/c273.html
8 Công nghệ bluetooth
http://networkinghutech.vn/forum/showthread.php?225-T%C3%ACm-Hi%E1%BB
%83u-V%E1%BB%81-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-Bluetooth
http://mmt.hoasen.edu.vn/web/thong-tin-chung/6-nghe-tuyen-dung-nhieu-luongcao.html

CÁI NÀY: ==============Tìm hiểu VTP
http://my.opera.com/huyhung.hanu/blog/show.dml/1444261 -------------> ngắn quá
http://www.kilobooks.com/threads/224624-Thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-v
%C3%A0-m%C3%B4-ph%E1%BB%8Fng-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-th
%C3%B4ng-tin-quang-WDM-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ph%E1%BA%A7n-m
%E1%BB%81m-Optisystem?s=76230e7b9f3a74936519273ed2c6a771
tên 1 số đề tài:
http://www.itc.edu.vn/DonViDaoTao/Index.aspx?
P=231&ma=5&ma1=78&ma2=86
http://www.atheenah.com/luan-van/Dai-Hoc-Bach-Khoa-Ha-Noi-1/Truyen-thongva-mang-may-tinh-73?pageNumber=11

Công nghệ 3G, 4G

Công nghệ không giây UWB (Ultra-Wideband Wireless)